312 / Panduan Siswazah Sesi Akademik 2007-2008

Struktur Program
Ijazah Sarjana Sains Sosial (Pengajian Rasuah)
Program ini mengkhusus kepada bidang Pengajian Rasuah. Struktur kurikulum dan senarai kandungan kursus bagi program ini adalah seperti berikut: Kursus Wajib (21 unit) Kod SKAR6013 SKAR6023 SKAR6033 SKAR6043 SKAR6053 SKAR6063 SKAR6073 Nama Kursus Sosiologi Rasuah Kriminologi Undang-undang dan Jenayah Rasuah Kaedah Penyelidikan Lanjutan Penyiasatan dan Pengurusan Rasuah Integriti, Governan dan Rasuah Jenayah Rasuah dan Kawalan Sosial

Kursus Wajib (4 unit) Kod SKAR6084 Nama Kursus Projek Penandaarasan

Kursus Elektif (6 unit) Kod SKAR6123 SKAR6103 SKAR6113 SKAR6133 SKAR6143 Nama Kursus Forensik Penyiasatan (Elektif terarah) Rasuah dan Isu Pemangsaan Masyarakat, Media dan Pencegahan Rasuah Seminar Isu Perundangan dan Penguatkuasaan Seminar Perbandingan Tindakan Membanteras Rasuah

Tesis Sarjana (9 unit) Kod Nama Kursus SKAR6069 Projek Penyelidikan Sarjana Pengajian Rasuah

Jumlah Keseluruhan :

40

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 313

Sinopsis Kursus/Course Synopsis
SKAR6013 Sosiologi Rasuah (Sociology of Corruption) Secara umum perbuatan rasuah terdapat dalam hampir semua negara di dunia. Kesan perbuatan jenayah ini boleh merosakkan ekonomi sesebuah negara, menghambat pembangunan, menjatuhkan sesebuah kerajaan, dan menghakis kepercayaan terhadap kerajaan atau juga terhadap seseorang individu atau sesebuah organisasi. Perbuatan ini juga boleh meningkatkan risiko tempat kerja, rumah, ubat-ubatan dan alam sekitar yang tidak selamat. Pembuat dasar dan pentadbir juga anggota masyarakat secara umum bingung cara bagaimana hendak menyelesaikan masalah ini dengan jayanya. Kursus ini bertujuan menghuraikan enam tema umum yang lazimnya terdapat dalam wacana berkaitan rasuah, iaitu definisi konsep rasuah; sebab-sebab berlakunya rasuah; pola rasuah; jenis rasuah; kesan atau akibat perbuatan rasuah dan kawalan rasuah. Bacaan Asas David Kang. 2002. Crony capitalism, corruption and development. New York: Cambridge University Press. Haller, D. & Shore, C. (ed.) 2005. Corruption: Anthropological perspectives. London: Pluto Press. Heidenheimer, A. & Johnston, M. (ed.) 2002. Political corruption: Concepts and contexts. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. Rose-Ackerman, S. 1999. Corruption and government. New York: Cambridge University Press. Syed Hussein Alatas. 1990. Corruption: Its nature, causes and functions. Avebury; Aldershot. SKAR6023 Kriminologi (Criminology) Jenayah adalah salah satu masalah sosial yang perlu dikaji secara ilmiah dan ditangani sebaik mungkin oleh setiap masyarakat. Disiplin kriminologi cuba meneliti tingkah laku jenayah sebagai hasil pelbagai struktur dan proses sosial serta saling hubungannya yang kompleks, lalu menyarankan beberapa bentuk kawalan sosial yang dianggap sesuai bagi membendung masalah jenayah. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu penilaian kritis tentang perkembangan sejarah kriminologi; jenis jenayah; pendekatan teoritikal; dan pendekatan serta isu metodologikal dalam menganalisis pelbagai jenis jenayah termasuk jenayah kolar putih dan jenayah terancang seperti rasuah dan penipuan. Pelajar diharap dapat membincang pelbagai kerangka teoritikal klasik dan kontemporari, isu-isu lokal dan global dalam kriminologi, dan pelbagai penemuan kajian yang dianggap relevan dalam memahami sesuatu pelanggaran undang-undang dan pelaksanaan kawalan sosial terhadapnya.

314 / Panduan Siswazah Sesi Akademik 2007-2008

Bacaan Asas Muncie, J. & McLaughlin, E. (eds.). 2001. The problem of crime. London: Sage Publications. Shelley, J. F. 2002. Criminology: A contemporary handbook. Ed. Ke-3. Belmont, CA: Wadsworth. Syed Hussein Alatas. 1995. Rasuah: Sifat, sebab dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Walklate, S. 2003. Understanding criminology: Current theoretical debates. Ed. Ke2. Buckingham: Open University Press. Williams III, F. P. & McShane. 2004. Criminological theory. New Jersey: Pearson Prentice Hall. SKAR6033 Undang-Undang dan Jenayah Rasuah (Law and Corruption) Kursus ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pengenalan kepada sistem perundangan Malaysia, bahagian kedua pengenalan kepada undang-undang jenayah dan bahagian ketiga melibatkan kajian rasuah sebagai suatu jenayah. Perbincangan bermula dengan memperkenalkan sistem perundangan di negara ini bermula dengan sejarah, latarbelakang dan perkembangan, sumber perundangan, konsep asas perundangan dan sistem keadilan jenayah. Manakala bahagian kedua pula cuba menjelaskan konsep undang-undang jenayah, takrif dan pengertian, unsur-unsur jenayah dan kesalahan jenayah di bawah statut. Seterusnya bahagian ketiga pula terus merujuk kepada rasuah sebagai suatu jenayah. Akan disentuh juga sejarah rasuah dan amalan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan rasuah dan seterusnya membincangkan undang-undang bertulis yang berkaitan dengan jenayah rasuah. Bacaan Asas Ahmad Ibrahim, dan Ahilemah Joned. 1985. Sistem undang-undang di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Anita Abdul Rahim. 2002. Kecualian-kecualian khusus dalam undang-undang jenayah Malaysia. Bangi: Penerbit FUU, UKM. Bonadeo, A. 1973. Corruption, conflict and power in the works and times of Nicolo Machiavelli. Los Angeles:. University of Carlifornia Press. Koh K.L., Clarkson, C.M.V., & Morgan, N.A. 1998. Criminal law in Singapore and Malaysia: Text, materials & comments (4th Impression) Singapore: MLJ, KL. Smith, J. C. & Hogan, B. 1999. Criminal law (Ed. 9). London: Butterworth. SKAR6043 Kaedah Penyelidikan Lanjutan (Advanced Research Methodology) Kursus ini bertujuan mendalami kaedah penyelidikan sains sosial sekaligus membantu penulisan kertas cadangan dan pelaksanaan penyelidikan tesis sarjana. Untuk ini keduadua teknik kuantitatif dan kualitatif akan diperhalusi. Kaedah analisis data seperti kaedah bivariate, multivariate, dan factor analysis juga akan dibincangkan. Selain itu, kursus

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 315

ini akan menyentuh beberapa isu dan masalah berkaitan penyelidikan seperti membina research design, etika penyelidikan, dan plagiarisme. Bacaan Asas Ader, H.J. & Mellenbergh, G.J. 1999. Research method in the life, behavorial and social sciences. London: Sage. Berg, B. L. 2003. Qualitative research methods for the social sciences. Ed. 5., Boston: Allyn and Beacon. Creswell, J. W. 2002. Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Edisi 2. London: Sage. Leedy, P. L. & Ormrod J. 2000. Practical research: Planning and design. New York: Prentice Hall. Yin, R. 2002. Application of case study research. London: Sage. SKAR6053 Penyiasatan dan Pengurusan Rasuah (Investigation and Management of Corruption) Rasuah, penyelewengan dan penipuan merupakan risiko yang sangat serius terhadap sektor awam khususnya dan risiko seperti ini tidak boleh dipandang ringan. Akibatnya sering melangkaui kerugian kewangan semata-mata, bahkan menyebabkan integriti sesuatu organisasi terancam dan dengan itu, merupakan cabaran yang mesti ditangani dengan baik. Justeru, mengurus sesuatu penyiasatan rasuah dengan kaedah terbaik (best practice) amat diperlukan, memandangkan sebarang siasatan pertuduhan rasuah harus ditangani secara kompeten. Kursus ini memberi tumpuan kepada kaedah-kaedah terbaik (best practices) yang digunapakai dalam siasatan rasuah pada masa kini; etik dan emik dalam menjalankan penyisatan; peruntukan undang-undang dan peraturan sedia ada; proses dan tatacara penyiasatan seperti penentuan skop siasatan, tanggungjawab dan kuasa penyiasatan, pelaksanaan siasatan, pengumpulan bukti dan mengemukakan rumusan siasatan (kertas siasatan). Matlamat kursus adalah untuk menyediakan pegawai yang cekap dalam pengendalian penyiasatan mengenai rasuah dan kompeten untuk menguruskannya dengan baik.

Bacaan Asas Campbell, N.C. 1998. Effective policies and procedures: a step-by-step resource for clear communication. New York: American Management Association. Criminal Procedure Code (Act 593) Gabriel, J.C. (eds) 1997. New York City police corruption: Elite perspectives in India. New Delhi: University of Hyderabad. Hayes, A. G. and Weierter, S. 2003. Regulatory risks: minimising misconduct risks in agencies with regulatory functions. Building Capacity Series, no. 2. CMC, Brisbane. Vinod Pavarala. 1997. Corruption and good governance. New York: United Nations Development Programme.

316 / Panduan Siswazah Sesi Akademik 2007-2008

SKAR6063 Integriti, Governan dan Rasuah (Integrity, Governance, and Corruption) Integriti dalam kerajaan merujuk kepada tingkat moral dalam perkhidmatan awam, iaitu kualiti kerajaan dan pentadbirannya. Berkaitan hal ini boleh dikatakan bahawa negara semakin tercabar dengan peningkatan keprihatinan mengenai moraliti institusi awam dan swasta termasuk keprihatinan mengenai mereka yang menggunakan organisasi untuk faedah sendiri dan tuntutan yang birokrasi kenakan terhadap pekerjanya. Bahkan, kos berlakunya rasuah dan salahtadbir (misgovernment) adalah amat tinggi. Kursus ini memperkenalkan konsep asas etika dan kaitkannya dengan integriti dan cabaran governan. Kursus ini bertujuan mempertingkatkan kesedaran mengenai hubungkait antara etika, integriti, governan dan rasuah. Perhatian akan diberikan juga kepada isu mengenai kebertanggungjawaban, penyertaan, ketelusan dan etika birokratik. Selain itu pelajar dijangka memahami hubungkait integriti dan ketelusan dan antara konflik kepentingan dan langkah-langkah mencegah rasuah. Bacaan Asas Adams, G.B. and Balfour, D.L. 2004. Unmasking administrative evil. Thousand Oaks, CA: Sage. Peters, B.G. and Savoie D.J. (ed.) 2000. Governance in the twenty-first century: Revitalizing the public service. Montreal: CCMD. Peters, B.G. 2001. The politics of bureaucracy (edisi ke5). London: Routledge. Root, H. 1996. Small countries, big lesson: Governance and the rise of East Asia. Hong Kong: Oxford University Press for Asian Development Bank. Rosenson, B.A. 2005. The shadowland of conduct: Ethics and state politics. Washingotn DC: Georgetown University Press. SKAR6073 Jenayah Rasuah dan Kawalan Sosial (Corruption and Social Control) Sistem dan bentuk kawalan sosial merupakan suatu perkara paling signifikan tetapi kontroversial dalam usaha menangani masalah jenayah/jenayah rasuah di banyak negara kini. Kursus ini memberi tumpuan kepada falsafah kawalan sosial; pelbagai pendekatan teoritikal tentang kawalan sosial; dan sistem serta mekanisme kawalan sosial formal, separuh formal dan informal bagi jenayah secara umum dan bagi jenayah kolar putih dan jenayah terancang secara khusus. Pelbagai aspek kawalan sosial akan dibincang dalam konteks senario semasa sesuatu jenayah/jenayah rasuah, etiologinya, isu kebahayaannya dari pelbagai segi, dan keberkesanan mekanisme kawalan sosial untuk membendung jenayah/jenayah rasuah pada peringkat individu, organisasi, undang-undang dan masyarakat. Perbincangan pelajar akan menjelajahi pelbagai cabaran terkini dalam melaksanakan kawalan sosial terhadap jenayah/tingkah laku dan pelaku rasuah secara berkesan dan mapan.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 317

Bacaan Asas Garland, D. 2001. The culture of control: Crime and social order in contemporary society. Oxford: Oxford University Press. Marsh, I., Cochrane, J. & Melville, G. 2004. Criminal justice: An introduction to philosophies, theories and practice. London: Routledge. S. Hadi Abdullah & K. S. Sieh (eds.). 2005. Tunku Abdul Aziz.Fighting corruption: My mission. Kuala Lumpur: Konrad-Adenauer Foundation. Syed Hussein Alatas. 1999. Corruption and the destiny of Asia. Petaling Jaya: Prentice Hall (M) Sdn. Bhd. and Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd. White, R. D. & Perrone, S. 1997. Crime and social control. New York: Oxford University Press. SKAR6084 Projek Penanda Arasan (Benchmarking Project) Lawatan sambil belajar dibuat ke sebuah negara yang dikenalpasti mempunyai tahap Corruption Perception Index (CPI) yang rendah. Negara akan dipilih daripada sepuluh buah negara yang berada di tangga teratas CPI. Berdasarkan CPI 2005 negara-negara tersebut ialah Iceland, Finland, New Zealand, Denmark, Singapura, Sweden, Switzerland, Norway, Australia dan Austria. Lawatan dilakukan bertujuan memahami, mendapatkan idea, mempelajari daripada negara-negara yang mempunyai imej yang bersih berkaitan rasuah dan kedudukan integriti yang tinggi. Lawatan juga bertujuan mengkaji dan menilai amalan terbaik (best practices) dan berguna yang terdapat di negara berkenaan dan yang mungkin boleh digunapakai di negara sendiri. Selain itu ialah untuk membina jaringan hubungan yang bermakna lagi berfaedah untuk tujuan kerjasama masa mendatang. Beberapa buah organisasi dan agensi yang relevan akan dikunjungi semasa lawatan itu. Setelah kembali daripada melakukan lawatan sambil belajar ini pelajar dijangka menghasilkan laporan sepanjang 10,000 patah perkataan. SKAR6069 Projek Penyelidikan Sarjana Pengajian Rasuah (Graduate Thesis on Corruption Studies) Kursus ini memerlukan para pelajar menyediakan dan melaksanakan satu projek penyelidikan yang berkaitan dengan isu-isu rasuah dalam pelbagai disiplin seperti pengurusan, sejarah, sosiologi, media, politik dan keselamatan semasa. Para pelajar perlu menyediakan cadangan penyelidikan terlebih dahulu dan diluluskan oleh jawatankuasa pengajian yang dilantik oleh pihak Fakulti bagi meneliti kertas cadangan tersebut sebelum dibenarkan untuk melaksanakan projek yang dicadangkan. Kepanjangan tesis sarjana yang dihasikan kelak seharusnya tidak melebihi 30,000 patah perkataan. Bacaan Asas Mauch, J. E. & Park. N. 2003. Guide to the successful thesis and dissertation: A handbook for students and Faculty. (Ed. 5). New York: M. Dekker. Panduan menulis tesis Gaya UKM. Jld. 7. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah UKM.

318 / Panduan Siswazah Sesi Akademik 2007-2008

SKAR6103 Rasuah dan Isu Pemangsaan (Corruption and Victimisation Issues) Rasuah merupakan satu ancaman serius terhadap kestabilan sosiopolitik, integriti dan kesejahteraan sesebuah negara serta anggota masyarakat. Rasuah bersifat tingkah laku (behavioral) dan juga sistemik memangsakan sesetengah individu, kumpulan, institusi sosial dan juga masyarakat itu sendiri. Kursus ini menumpukan perhatian kepada impak negatif rasuah; sebab terjadinya pemangsaan; ukuran pemangsaan; teori pemangsaan; serta mekanisme pemerkasaan mangsa-mangsa jenayah rasuah. Perbincangan dalam kursus ini cuba melihat perkaitan antara jenayah rasuah, isu-isu mangsa serta pemangsaan, dan peranan sistem keadilan jenayah, badan bukan kerajaan (civil societies), peraturan institutional, kumpulan advokasi dan sebagainya dalam mengawal atau membanteras jenayah rasuah. Dengan itu, maka pemahaman tentang rasuah dan juga perancangan, penggubalan serta pelaksanaan pelbagai strategi kawalan terhadap rasuah perlu berorientasikan mangsa rasuah. Bacaan Asas De Speville, B. 1997. Hong Kong: Police initiatives against corruption. Paris: OECD Development Center. Karmen, A. 2001. Crime victims. 4th. Edition. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. Moody-Stuart, G. 1997. Grand corruption: How business bribes damage developing countries. Oxford: WorldView Publications. Moriarty, L. 2003. Controversies in victimology. Cincinatti: Anderson Publishing. Rose-Ackerman, S. 1999. Corruption and government: Causes, consequences and reform. Cambridge: Cambridge University Press. SKAR6113 Masyarakat, Media dan Pencegahan Rasuah (Society, Media and Corruption Prevention) Dalam masyarakat yang terbuka, pluralistik, demokratik, dan maju dari segi teknologinya, media merupakan satu senjata yang berkesan untuk mendedah dan mencegah perbuatan rasuah disebabkan kes-kes rasuah yang biasanya dimuatkan sebagai berita. Kursus ini memberi fokus kepada hubungan antara media dan masyarakat dalam usaha mencegah atau juga menggalakkan perlakuan rasuah. Melalui teori dan metodologi penganalisisan, pelajar akan didedahkan kepada kedinamikan pembentukan dan pemprosesan maklumat media dalam mendidik dan mencorakkan sikap anggota masyarakat berkaitan rasuah. Perbincangan juga akan tertumpu kepada struktur masyarakat, fungsi media dalam masyarakat dan strategi bagaimana hubungan boleh dijalin dengan media dan pihak awam untuk membina persefahaman, pembentukan pendapat awam dan penjanaan kerjasama dalam pengurusan isu rasuah. Bacaan Asas Bhargava, V. and Bolongaita, E. (ed). 2003. Challenging corruption in Asia: Case studies and the framework for action. New York: World Bank.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 319

Boyd-Barrett, O. and Braham, P. (ed.) 1990. Media, knowledge and power. London & New York: Routledge in association with the Open University. Jewkes, Y. 2004. Media and crime. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Kawamoto, K. 2003. Media and society in the digital age. Boston: Allyn & Bacon. Wilcox, D.L., Ault, P.H. & Agee, W.K. 1995. Public relations strategies and tactics. New York: Harper Collins. SKAR6123: Forensik Penyiasatan (Forensics of Investigation) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah forensik dalam penyiasatan jenayah khususnya yang berkaitan dengan rasuah. Oleh itu, ia bukan sahaja bersifat konsep dan teoritikal tetapi lebih kepada disiplin khusus yang mementingkan praktis. Kandungan kursus menggabungkan tiga jenis penyiasatan forensik, iaitu forensik perakaunan, forensik kejuruteraan dan forensik komputer. Ketiga-tiga jenis penyiasatan forensik ini amat penting bagi memperolehi maklumat dan mengumpul bukti daripada pasca insiden dengan protokol yang betul dan sah. Oleh itu, pelajar akan didedahkan dengan teknik, peralatan dan protokol penting dalam pengendalian penyiasatan khususnya yang berkaitan rasuah. Dengan memahami dan mengetahui tentang ketiga-tiga jenis disiplin forensik ini maka dapatlah membantu dalam menjayakan siasatan, menyediakan hasil bahan bukti untuk dikemukakan ke mahkamah untuk tujuan pemeriksaan. Bacaan Asas Albrecht, W. S. 2003. Fraud examination. Mason, OH: Thomson South-Western Prosise, C. et al. 2003. Incident response and computer forensics. (2nd Edition). Osborne: McGraw Hill. Russ, J. C. 2001. Forensic uses of digital imaging. Boca Raton: CRC Press Sammes, A.J. & Jenkinson, B. 2004. Forensic computing: A practitioner’s guide (Practitioner Series). UK: Springer. Silverstone, H. 2004. Forensic accounting and fraud investigation for non-experts. Hoboken, NJ: Wiley SKAR6133: Seminar Isu Perundangan dan Penguatkuasaan (Seminar on Legal and Enforcement Issues) Memandangkan kursus ini dibuat dalam bentuk seminar, ini bermakna seminar ini akan melibatkan kajian dan perbincangan kes-kes terpilih berkaitan dengan rasuah sebagaimana yang telah diputuskan di mahkamah. Tumpuan perbincangan akan melibatkan isu-isu seperti pemakaian dan tafsiran statut-statut yang berkaitan dengan rasuah (seperti Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575) dan Ordinan Dharurat (Kuasa-Kuasa Perlu) Ordinan No.22, 1970), pertuduhan yang dikenakan, keterangan dan pembuktian kesalahan serta sabitan dan hukuman. Kursus ini juga turut melibatkan perbincangan mengenai sistem keadilan jenayah secara umum seperti struktur dan bidang kuasa mahkamah, prosedur jenayah, penguatkuasaan, pelaksanaan serta keberkesanan undang-undang rasuah di negara ini.

320 / Panduan Siswazah Sesi Akademik 2007-2008

Bacaan Asas Augustine, P.S. 1994. Evidence: Practice & procedure. Petaling Jaya: Pelanduk Publication. Hamid Ibrahim. 1994. Criminal procedure. Petaling Jaya: Malayan Law Journal. Hamid & Maimoonah Hamid. 1993. Law of evidence. Kuala Lumpur: Central Law Book Corporation Sdn.Bhd. Mimi Kamariah Majid. 1999. Criminal procedure in Malaysia (Ed. 3) Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Mohan, S. 1992. Law of evidence in Malaysia. Kuala Lumpur: International Law Book Services. SKAR66143 Seminar Perbandingan Tindakan Membanteras Rasuah (Seminar on Comparative Approaches to Corruption Prevention) Kursus ini bertujuan meneliti, membanding dan membincang pelbagai pendekatan membanteras rasuah yang telah diambil oleh organisasi, sektor dan negara yang berbeza. Berkaitan ini penuntut akan meneliti pelbagai masalah dan isu berkaitan dengan usaha menghalang dan membanteras rasuah. Isu seperti transferability of institutions; relativisme dan budaya, ekonomi dan kemapanan akan juga diberi perhatian. Usahausaha membanteras rasuah yang berjaya akan juga dibincang melalui kajian kes dan pertukaran maklumat dan pengalaman antara pelajar. Bacaan Asas Klitgaard, R. 1988. Controlling corruption. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Levi, M. and Nelken, D. (ed.) 1996. The corruption of politics and the politics of corruption. Oxford: Blackwell. Rose-Ackerman, S. 1999. Corruption and government: Causes, consequences and reform. New York: Cambridge University Press. Spector, B.I. (ed.) 2005. Fighting corruption in developing countries. Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan / 321

Senarai Kursus Program Sarjana Sains Sosial (Pengajian Rasuah)
Taraf Kursus Takrifan Kursus Unit Jumlah Unit

Kursus Wajib

SKAR6013 Sosiologi Rasuah SKAR6023 Kriminologi SKAR6033 Undang-undang dan Jenayah Rasuah SKAR6043 Kaedah Penyelidikan Lanjutan SKAR6053 Penyiasatan dan Pengurusan Rasuah SKAR6063 Integriti, Governan dan Rasuah SKAR6073 Jenayah Rasuah dan Kawalan Rasuah SKAR6084 Projek Penandaarasan

3 3 3 3 3 3 3 4

21

4

Kursus Elektif*

SKAR6123 Forensik Penyiasatan (Elektif terarah) SKAR6103 Rasuah dan Isu Pemangsaan SKAR6113 Masyarakat, Media dan Pencegahan Rasuah SKAR6133 Seminar Isu Perundangan dan Penguatkuasaan SKAR6143 Seminar Perbandingan Tindakan Membanteras Rasuah

3 3 3 6 3 3

Tesis Sarjana

SKAR6069 Projek Penyelidikan Sarjana Pengajian Rasuah JUMLAH UNIT

9

9

40

Nota: * Pilih dua (2) sahaja kursus-kursus pilihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful