I

SULIT

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PENDIDlKAN iJARAK JAUH
;

PEPERIKS~N AKHIR SEMESTER OKTOBER SESI 2001/2002
;

KODINAMA KURSUS TARIKH MASA TEMPAT

: PNI013 P~GANTAR
i

PFjNGURUSAN

: 02 FEBRU~RI

2002 (SABTU)

2.30 - 5.00 PETANG (2 112 JAM) DEWAN MAS, UUM, SINTOK AKADEMJ TV3, KUALA LUMPUR

ARAHAN: 1. 2. 3. 4. Kertas soalan ini mengandungi DUAI(2) Bahagian: di dalam TUJUH BELAS (17) halaman bercetak. Bahagian A dan B

Bahagian A adalah soalan objektif dan Bahagian B adalah soalan terbuka. Anda dikehendaki rnenjawab SEMU A.. soalan. Calon dikehendaki menjawab SEMtfA soalan BahdaJ!: A di dalam kertas objektifyang disediakan rnanakala Bahagian B di mangan yang disediakan selepas setiap soalan. . Calon dinasihatkan mernbuat perancangan jawapan dengan teliti sebelum rnenjawab Bahagian B memandangkan ruangjawapan yang terhad, : _____
(dengan perkftaan)

5.

NO.MATRIK

1

L-.......

I~I~I____.I
(dengan angka)

NO. KIP

0111
~---__ ---------------------

NAMAPENSYARAH:

JANGAN BUI6t SOALAN IN] SEHINGGA D1BERl ARAHAN

SULIT

No. Matrik

PN 1013-KERTAS JAWAPAN BAGI SOALAN OBJEKTIF Araban: Bitamkanjawapan yang dipililt dengao pensil28
1.

=A= =A= =A= =A= =A= =A=

=8= =8= =8= =8= =8=

=C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C=

=0=

26. 27. 28. 29.
30. 31. 32. 33.

=A= =A= =A= =A= =A= =A=

=)1=0 =C=
=8=

2. 3. 4.
5.

=1)= =1)=
=0=

=C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C=

=0= =1)= =0= =0= =D= =0= =1)= =0=

=8= =8= =8= =8=

=8== =C=

=0= =0= =0= =0=
=1)=

6.
7.

8.
9.
10.

=A= =8= ::::8= :::::zA= =A= =A=
=8=

=.0\= =8= ::::A= =8= ;;;:::A= =8= =A= =A= =8=
=8== =8=

34.
35.

=D=
=0=

=8=

=0=
=0=

11.
12.
13.

=A= ::::8= ::::A= =8= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =8= =B= =8= =8= =8= =8= =8= =8= =8= =8= =8=
=8=

36. 37.
38. 39.

::::»=
=D= =0= =0= =0= =0= =D= =D= =0= =0= =0= =0= =0= =0=
=0=

=0= =0= =0= =0= =D= =0= =0= =D= =0=
=0=

=A=
=A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A=

=8= =8= =8= =8=
=8=

14.
15. 16.

40. 41.
42. 43. 44. 45. 46. 47.

17.
18.

=8=
;;;:::8= =8=

19.
20.

21. 22. 23. 24.
25.

=B=
=8=

=0=

=0= =0=
=0=

48. 49.
SO.

=8= =B= =8=

=8=

BAHAGIAN A - SOALAN PILIHAN (SO MARKAH) 1. Proses merangka dan membentuk penggunaan tenaga kerja dan tugas-tugas supaya rancangan organisasi dapat dilaksanakan dengan berkesan diruj uk kepada proses _
I

a. perancangan b. pengorganisasian c. pengurusan sumber manusia d. pernimpinan

2.

Penjabatanan berdasarkan menekankan kepada kepakaran atau pengkhususan kerja dalam sesebuah jabatan. a. fungsi b. geografi c. pelanggan d. produk

3.

Muhammad Ikram adalah Naib Presiden yang hanya bertanggung jawab pada bahagian krim rarnbut di sebuah syarikat multinasional yang mengeluarkan produk-produk sabun mandi, shampoo, krim rambut, ubat gigi dan pewangi. Berdasarkan rnaklumat di atas syarikat multinasional tersebut mengamalkan penjabatanan berdasarkan _ a. fungsi b. geografi c. pelanggan d. produk

4.

Kebanyakkan berdasarkan a. b. c. d.

institusi

kewangan _

di

Malaysia

mengamalkan

penjabatanan

fungsi geografi pelanggan produk

5.

Di antara berikut yang manakah bukan merupakan kelebihan pengkhususan kerja a. b. c. d. kemahiran dapat dipertingkatkan menjimatkan masa latihan menggalakkan semangat berpasukan memudahkan penilaian prestasi

2

6.

Saiz bagijangkauan pengurusan dipengaruhi oleh factor berikut KECUALI: a. persamaan fungsi b. perhubungan geografi c. kompleksiti sesuatu fungsi d. kecekapan kepimpinan

7.

Garisan yahg terdapat pada carta organisasi menunjukkan hubungan formal antara pengurus peringkat atasan, peringkat pertengahan, peringkat bawahan dan pekerja-pekerja merujuk. kepada _

a. tanggungjawab
b. jangkauan pengurusan c. rantaiaan arahan d. bidang kawalan 8. Autoriti mempunyai menyokong kakitangan organisasi. peranan menasihat, membantu dan

a. staf
b. lini c. fungsian d. tiadajawapan 9. Antara berikut adaIah kelebihan penugasan dari perspektifpekerja a. h. c. d. menmperkuatkan tahap keyakinan pekerja menjimatkan masa dalam menyiapka sesuatu tugas meluaskan penglibatan pekerja dalarn membuat keputusan memberi pengalarnan baru pada pekerja atau pengagihan autoriti keseluruh orgamsasi dipanggil KECUALI:

10. Proses penurunan

a. pemusatan b. penugasan c. pemencaran d. pengagihan 11. Taraf pendidikan, pengaiaman, latihan, kemahiran adalah merupakan sebahagian elemen daiam dokumen -----a. h. c. d. deskripsi tugas spesefikasi tugas kad pengurusan inventori borang penggantian jawatan

3

12. Proses untuk mendapatkan semua fakta berkaitan dengan sesuatu jawatan yang diperlukan dalam organisasi dirujuk kepada _ a. b. c. d. pengurusan sumber manusia analisia tugas deskripsi tugas spesefikasi tugas pekerjaan pekerja. adalah merupakan satu langkah dalam proses

13. Pengiklanan _____ a. b. c. d.

pengrekrutan pemilihan latihan penilaian

14. Dalam proses pemiJihan pekerja., ujian digunakan bagi mengukur tingkat kemahiran dan pengetahuan yang di miliki oleh seseorang calon. a. b. c. d. pencapaian minat vokasional kecenderungan personality

15. Kaedah penilaian prestasi berlaku apabila pegawai penilai terlebih dahulu mengkelaskan pekerja berdasarkan factor-faktor prestasi kerja dan nilainya pada organisasi, a. b. c. d. skala pekadaran perbandingan pekerja esei berbentuk bebas esei berbentuk kritikal

16. Diantara berikut adalah BUKAN salah satu daripada subsistem pengaruh a. b. c. d. kumpulan kerja pengawalan kerja rnotivasi kerja komunikasi

4

17.

berlaku apabila pengirim menterjemahkan maklumat menjadi sekumpulan simbol yang rnewakili idea atau konsep dalam komunikasi.
a.

pesanan b. maklumbalas c. pentafsir kod
d.

pengkodan
kejayaan komunikasi bergantung kepada

18. Menurut model proses komunikasi, faktor _ a. b. c. d. pengmrn penenma tiada kebisingan maklumbalas

19. Di antara berikut merupakan halangan makro dalam komunikasi. a. pandangan pengirim kepada penerima

b. pertambahan gangguan pesanan
c. pertambahan maldumat yang komplek d. perkataan yang mempunyai berbagai makna 20. Perbincagan antara pen gurus pemasaran dengan pengurus bahagian pengeluaran dalam sebuah organisasi meruj uk kepada komunikasi _ a. b. c. d. personal menegak lateral fungsian

21. Yang manakah diantara berikut merupakan salah satu jenis komunikasi tidak formal. a. b. c. d. komunikasi komunikasi komunikasi komunikasi kebawah secara menegak secara gugusan lisan

5

22. Ahmad menyampaikan maldumat pernikahan rakannya Hashim yang tergesagesa secara rawak kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya di pejabat. Komunikasi tidak formal ini merujuk kepada komunikasi berbentuk

a. lateral b. lembaran tunggal c. gosip d. kebarangkaJian 23. Komunikasi secara amnya boleh dianggap sebagai satu proses a. berkongsi maklumat b. menghantar makJumat c. pembentukan maklumbalas d. mentafsir pesanan 24. Diantara berikut adalah BUKAN merupaka komunikasi ke atas a. kenyataan polisi syarikat b. laporan jualan c. ringkasan pembelian d. tiada jawapan 25. Tujuan utama komunikasi secara lateral adalah untuk _

a. penyelarasan
h. pengawalan c. penilaian d. araban 26. Pemyataan berikut adaJah TIDAK BENAR mengenai keperibadian kepimpinan. pendekatan em-ern

a. pemimpin adalah dilahirkan dan bukan dihasilkan h. ciri-ciri peribadi menjadi penentu utama kepada kejayaan seorang permmpm c. membandingkan sifat pemimpin dengan sifat bukan pemimpin d. pemimpin mengambil kira pengikut dalam proses kepimpinan untuk mencapai kejayaan

6

27. Model membincangkan tiga gaya kepimpinan utama ia itu gaya kepirnpinan autokratik, perundingan dan kumpulan.
a.

kontinum Tannenbaum dan Schmidt b. Vroom- Yetton-Jago c. Kontogensi Fiedler

d.

asu

28. Kajian asu telah membuka langkah kepada Teori Tingkahlaku Kepimpinan. Kajian ini telah mencadangkan dua bentuk tingkahlaku utama yang disebut tingkahlaku dan, _ a. struktur, bertimbang rasa b. tugas, pekerja c. struktur, tugas d. tugas, perhubungan
29. Teori kepimpinan

yang di perkenalkan oleh mempunyai andaian bahawa gaya kepimpinan hendaklah berasaskan kepada kematangan subordinat. a. b. c. d. Ohia State University Michigan State University Hersey - Blanchard McClelland

30. Kematangan yang di maksudkan oleh teori Kitaran Kehidupan Kepimpinan bennaksud _ a. b. c. d. seseorang itu telah baligh pekerja telah cukup umur untuk bekerja pekerja berupaya melakukan tugas dengan sendiri pekerja yang telah lama bekerja Fiedler menekankan _ bahawa gaya kepimpinan ketua

31. Teori Kontigensi bergantung kepada a. b. c. d.

situasi dan kedudukan kuasa ketua situasi dan hubungan pekerja struktur pekerja dan kuasa ketua struktur pekerja dan hubungan pekerja

7

32. Aktiviti utama seseorang ketua adalah untuk menyediakan ganjaran yang menarik dan menjelaskan jenis-jenis tingkahlaku yang mesti diikuti bagi mendapatkan ganjaran tersebut. Pernyataah ini merujuk kepada teori

a. b. c. d.

Kontigensi Kepimpinan Laluan-matlamat Kepimpinan Kepimpinan Situasi Kepimpinan Tranformasional

33. Teori Kepimpinan

bermaksud memimpin dengan menunjuk contoh kepada subordinat bagaimana untuk: memimpin diri mereka sendiri a. Laluan-Matlamat b. Tranformasional c. Keusahawanan d. Raya

34. Gaya kepimpinan pengarahan, penyokongan, penyertaan

dan pencapaian adalah

merujuk kepada teori Kepimpinan a. b. c. d. Laluan-Matlamat Tranfonnasional Keusahawanan Raya

35. Pemyataan berikut adalah BENAR mengenai pengurus dan pemimpin

a. Semua pengurus adalah pemimpin b. Semua pemimpin adalah pengurus c. Pengurus dan pemimpin memfokuskan JSU tingkahlaku tingkahlaku d. Sebahagian pemimpin adalah bukan pengurus

dan bukan

36. Kebiasaannya pekerja bam dan tidak berpengalaman tidak berupaya menyelesaikan masalah berkaitan dengan kerja mereka bersendirian. Mcngikut teori Kitaran Kehidupan Kepirnpinan, gaya kepimpinan yang sesuai untuk subordinat seperti di atas adalah ~ a. b. c. d. tugas tinggi dan perhubungan rendah tugas tinggi dan perhubungan tinggi perhubungan tinggi dan tugas rendah perhubungan rendah dan tugas rendah

8

37. Teori motivasi menerangkan perasaan wujudnya keperluan akan mempengaruhi tingkahlaku manusia dan akan berusaha untuk menyempumakan tugas bagi mencapai sesuatu nilai ganjaran yang akan didapati. a. Keperluan Matlamat b. Jangkaan Vroom c. Keadilan d. Porter-Lawler 38. "Sebagai pengurus yang mgm berjaya, kita mesti berusaha memotivasikan pekerja dengan memahami keperJuan peribadi mereka. Kita perlu menawarkan ganjaran yang pekerja perlukan, barulah kita dapat membuat mereka bekerja bersungguh-sungguh." Saranan ini dibuat oleh seorang pengurus yang telah rnemenagi anugerah cemerlang. Pemyataan di atas merujuk kepada teori motivasi ---a. b. c. d. Keperluan Matlamat Jangkaan Vroom Keadilan Porter-Lawler berikut adalah TIDAK benar mengenai teori Hierarki

39. Pemyataan-pemyataan
KeperJuan Maslow.

a. Manusia mempunyai lima keperluan asas b. Setiap individu akan cuba memenuhi keperluan-keperluan asas tersebut c. Seseorang individu boleh mendahuJukan memenuhi keperluan yang di atas sebelum keperluan di bawah dipenuhi d. Keperluan pencapaian hasrat diri adalah yang terakhir diperlukan 40. Menutut Maslow, keperluan ini berkait rapat dengan fungsi yang akan dimainkan olehjasad. a. KeperJuan fisiologi b. Keperluan keselamatan c. Keperluan sosial d. Keperluan penghargaan
41. Pemikir

ini telah memperkenalkan teori motivasi ERG

a. Clayton Alderfer b. McClelland c. Herzberg d. Douglas McGregor

9

42.

Keperluan kewujudan (existence) yang sarna dengan keperluan Keperluan Maslow. a. fisiologi b. sosial c. keseJamatan

dalam teori ERG adalah mempunyai perkara dalam teori Hierarki

d. pencapaian basrat diri _

42. Teori Perolehan Keperluan McClelland memfokuskan keperluan manusia kepada

peB4m

a. Keperluan untuk mencapai sesuaatu b. Keperluan untuk. mendapat kuasa

c. Keperluan untuk: memporolehi penerimaan
d. Kesemua di alas 43. Menurut McGregor kebanyakkan manusia secara semula jadinya tidak gemar bekerja, mengelakkan diri dari tanggungjawab, terpaksa di arah dan di kawal untuk mengeluarkan usaha bagi mencapai matlamat organisasi. Ciri-ciri di atas adalah merujuk kepada teori _

a. A b. X c. y d. Z
44. adalah merupakan salah satu faktor diperkenalkan oleh Herzberg dalam Teari Dua Faktor. a. Penyeliaan b. Polisi syarikat c. Perhubungan d. Kerja itu sendiri 45. Herzberg membuat kesimpulan bahawa jika pihak pengurusan organisasi menyediakan faktor gaji yang bersesuain dan keadaan tempat kerja yang selesa maka keadaan ini boleh _ a. b. c. d. meningkatkan motivasi pekerja memberi kepuasan kepada pekerja menghalang berlakunya ketidakpuasan peketja mengurangkan motivasi pekerja pendorong yang

10

46. Ismail telah dipilh oleh ketuanya mewakilil jabatanmya sebagai jawatankuasa sambutan 50 tabun penubuhan syarikat tempat ia bekerja. Jawatankuasa tersebut merupakan kumpulan ~ a. b. c. d. perintah kerja tidak formal persahabatan

47. Ahli pasukan ketja ini terdiri dari individu yang berkemahiran tinggi, mempunyai latihan dalam berbagai bidang dan mempunyai tanggungjawab serta autoriti untuk menjalankan aktiviti yang khusus, Mereka akan merancang, mengelola, mernpengaruhi dan mengawal aktiviti kerja mereka dengan penyeliaan yang minimum oleh pihak atasan. Pasukan kerja ini dirujuk kepada pasukan ~ a. b. c. d. penyelesaian masalah terurus sendiri antara kefungsian berkepentingan

48. Diantara berikut adalah BUKAN peringkat dalam pembentukan pasukan. a. b. c. d. Pembentukan Pertelagahan Perlaksanaan Perpaduan

49. Pasukan pada peringkat ini adalah bersifat prokatif dan memberi turnpuan sepenuhnya terhadap pemyelesain masalah organisasi dan memenuhi cabaran yang ditugaskan kepada mereka. Pemyataan ini adalah merujuk kepada peringkat dalam pembentukan pasukan. a. Pembentukan b. Pertelagahan c. Perlaksanaan d. Perpaduan 50. Fungsi utama pengurusan yang terakhir adalah -----a. perancangan b. pengorgarusasian
c. permmpman

d. pengawalan

11

BAHAGIAN B - SOALAN TERBUKA (SO MARKAH)

I. Berikan definisi konsep-konsep pengurusan berikut: (9 markah)
a. jangkauan pengurusan:

_

b. rantaian araban:

_

c. autoriti:

-----------------------------_

d penug~:

e. pengurusan sumber manusia:

-------------------------

f.

komunikasi:

-------------------------------_

g. kepimpinan:

h. motivasi:

--------------------------------

l.

pengawalan:

~_

12

.-

-_.--_.

__

----------

2. Terangkan tiga (3) sebab mengapa penugasan gagal dilaksanakan (3 markah)

3. Terangkan tiga (3) kepentingan perorganisasian

(3 markah)

4. Huraikan dengan jelas empat (4) panduan bagi seseorang pengurus memantapkan kecekapan mereka berkomunikasi (6 markah)

13

------------

--_._._-_.- ..

_--,

.._ ...

_

..... _.,""

...

5. Terangkan lima (5) faktor berkemungkinan jawatankuasa. (5 rnarkah)

memberi

kejayaan

kepada sebuah

6. Dengan mengarnbil contoh perusahaan perabut, huraikan dengan jelas tiga (3) jenis kawalan yang boleh digunakan untuk mengawal kualiti perabut yang dikeluarkan. (6 markah)

14

7. Sebagai seorang pengurus anda telah ditakdirkan mempunyai pekerja-pekerja yang berlainan personaliti dan keupayaan. Diantara rnereka adalah Puteri, Isnin dan Pak Sarnad. Puteri adalah sedrang pekerja barn yang beberapa minggu sahaja bekerja di syarikat anda. Isnin pekerja separuh mahir yang telah lama bekerja tapi masih belurn berani membuat keputusan. Pal Sarnad adalah seorang pekerja mahir dan amat berkebolehan dalam kerja dan menyelesaikan masalah. a.

Dengan bantuan

garnbarajah, terangkan secara kontinum Tannenbauam dan Shcmidt. (6 markah)

ringkas

teori

kepimpinan

15

... ....

_

_-_

..... ..

_

_-_------

b.

Berdasarkan model kontinuum Tannenbaum dan Schmidt, jelaskan tindakan yang terbaik (beri sebab) bagi anda memimpin Puteri, Isnin dan Pale Samad (3 markah)

8. Penglibatan anela elalam perniagaan perabut menjangkau 15 tahun. MatIamat anda masih lagi belum tercapai. Walau bagaimanapun rakan-rakan anda, pekerja, pelanggan, pembekal, pihak kerajaan dan pihak bank memberi dorongan kuat untuk anda maju, Sekarang anda terpaksa belajar menerusi program jarak jauh bagi memantapkan pengetahuan anda dalarn bidang pemiagaan. Di universiti anda telah belajar teori motivasi "Perolehan Keperluan oleh McClelland" yang boleh memberi panduan kepada anda dalam memantapkan perancang dan perlaksanaan syarikat anda, Huraikan teori motivasi "Perolehan Keperluan oleh McClelland" tersebut berdasarkan pemiagaan anda. (9 rnarkah)

16

KERTAS PEPEREKSAAN TAMA T

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful