PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
OBLICI KP

KPP u BiH poznaje više obliga prvostepenog kp:  Redovni kp – vodi se protiv punoljetne osobe za koju postoji vjerovatnoća da je izvršila kd za koje je propisana kazna zatvora preko 5 god. Ili dugotrajni zatvor. Predviđaju se procesne ustanove za ubrzanje kp: izjašnjavanje o krivnji, pregovaranje o krivnji, imunitet svjedoka.  Sumarni (skraćeni) postupak – postupak za izdavanje kaznenog naloga koji se vodi protiv punoljetnog izvršioca kd za koje je proisana novčana kazna kao glavna kazna ili zatvor do 5 god.  U vezi sa svojstvima izvršioca kd, izdvaja se krivicni postupak protiv fizičke i protiv pravne osobe  Postupak prema maloljetnicima

Zakoni o kp u BiH normiraju utvrđuju posebne postupke u slučaju : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Izricanja sudske opomene, Izricanja mjera bezbjednosti i oduzimanja imovinske koristi, Neuračunljivosti osum/opt osobe, Pružanja međunarodne krivično pravne pomoći, Naknada štete, rehabilitacije, Izdavanje potjernice i objave.

Stadiji redovnog kp : 1) Istraga 2) Postupka optuživanja 3) Glavni pretres 4) Postupak po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima

1

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
ISTRAGA

Je prvi stadij redovnog krivičnog postupka - Predstavlja prvi procesni stadij u okviru redovnog kp. - Pokreće se kad postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. - Pokretanje i vođenje istrage povjereno je tužiocu ( on je dominus litis ) - Povod za pokretanje istrage je prijavljivanje kd. - U toku istrage, tužilac može preduzeti sve istražne radnje ( ispitivanje osumljičenog, saslušanje svjedoka i oštećenog, vršenje uviđaja i rekonstrukcija događaja, naređivanje postrebnih vještačenja ) . - Pored tužioca potrebne radnje i mjere za otkrivanje kd. preduzimaju i ovlaštene službene osobe. Istraga se okončava kada je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podići optužnica. Cilj istrage je da se stanje stvari istraži, da se pronau i prikupe potrebni dokazi i da se na osnovu toga odluči da li ima opravdanja da se određena osoba optuži pred sudom ili za to ne postoje zakonski uslovi.

Prijavljivanje kd.
Jedan je od načina saznanja o izvršenom krivičnom djelu, njegovom izvršiocu. Razlikujemo:  Neposredno prijavljivanje – kada se neposredno tužiocu prijavljuje kd.  Posredno prijavljivanje – kada se kd. prijavljuje drugom državnom organu (npr. policiji ) , koji će zatim obavjestiti tužioca o izvršenom kd.

Prijavljivanje kd. moguće je putem prijave ili izvještaja. Prijava je obavijest nadleznom tužiocu o izvršenom kd. Podnosi se usmeno ili pismeno. O usmenoj prijavi sastavlja se zapisnik. U prijavi se navode bitne činjenice o krivicnom djelu i izvršiocu kao i izvori saznanja. Prijave mogu podnositi: službene i odgovorne osobe, osobe koje su ovlaštene ili dužne da pružaju pomoć i zastitu maloljetnim osobama i građani. Razlikujemo :  Obligatorno prijavljivanje ( zakonska obaveza navedenih subjekata ) i  Fakultativno prijavljivanje ( prijave građana o izvršenom kd. ) Neprijavljivanje osobe optužene od strane međ. krivičnog suda  zatvor do 3 god. Prijave mogu biti : istinite ili lažne, potpune ili djelimične, one koje se odnose na jedno kd. i jednog izvršioca ili one koje sadržajno obuhvataju neki od koneksiteta, potpisane ili anonimne. Ovlaštene službene osobe podnose tužiocu izvjestaj o krivičnom djelu, a ne prijavu.

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.prijavljeno djelo nije kd. subjekta Tužilac  naređuje provođenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. 2. 3. O neprovođenju istrage obavještava se podnosilac prijave i oštećeni u roku od 3 dana od dana donošenja naredbe o neprovođenju istrage.COM .. .BH-PRAVNICI.  utvrđuje činjenice potrebne za odlučivanje o imovinsko pravnom zahtjevu i oduzimanju imovinske koristi pribavljene kd.BH-PRAVNICI.  da je imunitet u skladu sa zakonom. Preduzima one radnje za koje smatra da su potrebne da bi se postigao cilj istrage : donošenje odluke o tome da li se može podići optužnica ili je potrebno obustaviti kp. Tuzilac ima pravo i dužan je da :  s jednakom pažnjom ispituje i utvrđuje činjenice koje terete osumnjičenog i one koje mu idu u korist.ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba učinila kd. pravnih i fizickih osoba dostavljanje informacija kao i preduzimanja mjera za otkrivanje kd.  izdaje pozive i naredbe i predlaže izdavanje poziva i naredbi u skladu sa zakonom.. vršenje uviđaja i rekonstrukcija .WWW.COM Postupak tužioca nakon prijavljivanja kd. Oštećeni i podnosilac imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od 8 dana uredu tužioca. donijeti naredbu o neprovodjenju istrage ako : .ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom. Predistražni postupak i provođenje istrage. proc. zahtijevati od ovlaštenih službenih osoba ili drugih državnih organa. .  naređuje ovlaštenoj službenoj osobi da izvrši naredbu koju je izdao sud u skladu sa zakonom. . Tužilac moze preduzeti sljedece aktivnosti : 1 . 3 WWW.. preduzeća .. donijeti naredbu o provođenju istrage kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. U toku istrage može preduzeti sve istražne radnje uključujući ispitivanje osumnjičenog. Polozaj kriv. saslušanje oštećenog i svjedoka. i izvršioca ( karakteristicno za anonimne prijave) ..

s propisanom kaznom zatvora do 5 godina ovlaštena službena osoba je dužna obavjestiti tužioca o svim radnjama i mjerama koje je preduzela u roku od 7 dana od dana saznanja o postojanju osnovane sumnje da je izvršeno kd. obavljanje uvida u određenu dokumentaciju. istraživanju i dokazivanju krivičnog djela.COM Osumnjičeni i njegov branilac Na početku ispitivanja osmnjičenom će se saopštiti za koje krivično djelo se tereti i osnove sumnje protiv njega. 4. 2. a poučit će se o sljedecim pravima :  da nije dužan iznijeti svoju odbranu ni odgovarati na postavljena pitanja. prikupljanje potrebnih izjava od osoba. Potražnim radnjama se otkrivaju i prikupljaju podaci od mogućem kd.  u toku istrage razmatrati spise i predmete koji mu idu u korist. s propisanom kaznom zatvora preko 5 god. putnika i prtljage.WWW. Osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo predlagati sudsko obezbjeđivanje dokaza i izjaviti žalbu protiv rješenja sudije za prethtodni postpak kojim je odbijen takav prijedlog. ovlaštena službena osoba je dužna odmah obavjestiti tužioca i pod njegovim nadzorom preduzeti potrebne mjere na otkrivanju kd. njegovog izvršioca i dokaza. ISTRAŽNE ili FORMALNE Potražne ili neformalne radnje su : 1. 4 WWW. Te se radnje i mjere mogu podijeliti na: A. pregled preveoznih sredstava.  da može uzeti branioca po svom izboru koji može biti prisutan ispitivanju..  pravo na preovodioca ako ne razumije jezik koji se koristi prilikom ispitivanja.BH-PRAVNICI. pretresanju. preduzimanje potrebnih mjera u vezi sa utvrđivanjem osoba i predmeta. 2) Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. Zakoni o krivičnom postupku određuju radnje i mjere koje se mogu preduzeti radi izvršenja navedenih zadataka.BH-PRAVNICI. 3. Ovlaštene službene osobe Na zahtijev tužioca ili po službenoj dužnosti preduzimaju radnje na otkrivanju.COM . .  da ima pravo na branioca bez naknade u slučajevima predviđenim zakonom.  da se može izjasniti o djelu koje mu se stavlja na teret. raspisivanje potrage za osobom i stvarima za kojima se traga. Nadzor tužioca nad radom ovlaštene službene osobe pokazuje dvoje: 1) Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. Rezultati potražnih radnji nisu dokazi u krivičnom postupku i unose se u službenu zabilješku. i njegovom izvršiocu. POTRAŽNE ili NEFORMALNE B. 5.

WWW. 6. zadržati osobu zatečenu na mjestu izvršenja kd. Sudija za prethodni postupak Prisilne mjere i postupci kojima se ograničavaju osnovna prava i slobode osobe protiv koje se vodi kp.. 5. Pravo na ostvarenje imovinsko pravnog zahtjeva.  izdaje naredbu za pretresanje. 4.COM .  određuje mjere zabrane.BH-PRAVNICI. Rezultati istražnih radnji. prostorija.COM Istražne ili formalne radnje : 1.  donosi rješenje o jamstvu. Riječ je o sudskom obezbjeđenju dokaza. osim obdukcije i exhumacije. Ovlaštenja sudije za prethodni postupak :  određivanje pritvora. i njegovog izvršioca. pokretnih stvari i osoba.  izdaje naredbu za dovođenje. ovlaštena službena osoba dužna je izvršiti uviđaj i odrediti potrebna vještačenja. pod uslovom da su radnje zakonite su dokazi i unose se u zapisnik. Oštećeni može biti : - aktivno dokazno sredstvo ( saslušava se kao svjedok ) i pasivno dokazno sredstvo ( tjelesni pregled oštećenog i protiv njegove volje ). Sudija za prethodni postupak je osoba kojoj će se stranke ili branilac obratiti radi iznošenja određenih dokaznih radnji prije glavnog pretresa. lišiti slobode osobu zatečenu na mjestu izvršenja kd.. Istražnim radnjama se dokazuje postojanje kd. o obustavi istrage. može izvršiti pretresanje stana. privremeno oduzimanje predmeta i imovine. privremeno oduzeti predmete i imovinu.  nadzor nad komunikacijom pritvorenika sa spoljnim svijetom.. Oštećeni    Ima pravo da podnese prijavu o izvršenom kd. Da bude obavješten o neprovođenju istrage. tj. 3.BH-PRAVNICI. . preduzeti mjere radi utvrđivanja identiteta osoba.. važan izvor saznanja o činjenicama koje se utvrđuju u krivičnom postupku.  nadzor nad izvršenjem pritvora. povjerene su sudiji za prethodni postupak. 2. 5 WWW. u čijem opisu poslova stoji zaštita prava i sloboda osumnjičene osobe.

Tužilac može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio kd. djelo koje je učinio osumnjičeni nije kd. potrebne mjere da bi se istraga okončala preduzet će kolegij tužilaštva. tužilac će rješenjem. zastarom. djelo je obuhvaćeno amnestijom.COM . krivični postupak se obustavlja... nakon psihijatrijskog vještačenja. prekinuti postupak i osumnjičenog uputiti organu nadležnom za pitanja socijalnog staranja. Ako nastupi zastara tokom prekida postupka. prekid i obustava istrage Istraga se okončava i optužnica podiže kada se postigne svrha istrage.COM Okončanje. Istraga se može završiti i obustavom. Kad se zdravstveno stanje popravi. Ako je kod osumnjičenog nakon izvršenja nastupila takva duševna bolest da nije sposoban učestvovati u postupku. 4. zatim osumnjičenog ako je ispitan te osobu koja je prijavila djelo.WWW.. 6 WWW. Tu odluku donosi tužilac u formi naredbe pod sljedećim zakonskim uslovima : 1.BH-PRAVNICI. 3. nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio kd. 2. O obustavi istrage kao i razlozima za obustavu tužilac će obavjestiti oštećenog koji ima pravo u roku od 8 dana podnijetu pritužbu uredu tužioca. postoje okolnosti koje isključuju krivično odgovaranje osumnjičenog osim ako se utvrdi da je bio neuračunljiv u vrijeme izvršenja kd. pomilovanjem. Ako se istraga ne završi u roku od 6 mjeseci od donošenja naredbe o provođenju istrage. postupak se nastavlja. a to je priprema predmeta za postupak optuživanja pred sudom.BH-PRAVNICI.

3. Sudska kontrola optužnice Svaka optužnica se predaje sudiji za prethodno saslušanje koji će odmah po njenom prijemu ispitati sljedeće : a. Podizanje optužnice Optužnica je procesni akt optuženja koji se podžie nakon provedene istrage. Sudska kontrola optužnice ogleda su u odlučivanju o optužnici tj. sudskom odlučivanju o optužnici. Fakultativni dijelovi optužnice: prijedlog o određivanju pritvora. pregovaranju o krivnji i povlačenju optužnice. opis djela. 2. izjašnjavanju o krivnji. Nadležni tužilac optužnicu dostavlja sudiji za prethodno saslušanje nadležnog suda u pismenom obliku. 2. ime i prezime osumnjičenog sa ličnim podacima. prijedlog o dokazima koje treba izvesti na glavnom pretresu. 4. Prvobitna optužnica se može mijenjati na glavnom pretresu. produženju pritvora ili o puštanju na slobodu. a podiže je tužilac. 6. Sudija zapravo odlučuje o tačkama optužnice. prethodnim prigovorima optuženog i njegovog branioca. zakonski naziv kd. u tome da li će je potvrditi ili odbiti sudija za prethodno saslušanje.COM POSTUPAK OPTUŽIVANJA Predstavlja drugi stadij redovnog krivičnog postupka Obuhvata procesne norme o :  podizanju optužnice. da li je sud nadležan. 1. 7 WWW. Obavezni dijelovi optužnice : 1.BH-PRAVNICI. 1. 7. dokazi koji potkrepljuju navode optužnice. c. 5. da li postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. rezultat istrage. uz navođenje svjedoka i vještaka. da li je optužnica sastavljena u skladu sa ZKP BiH. podaci o stvarno i mjesno nadležnom sudu pred kojim se treba održati glavni pretres. Cilj postupka optuživanja je ostvarivanje funkcije krivičnog gonjenja i izvođenje optuženog pred sud ako su ispunjeni zakonski uslovi za dosnošenje sudske odluke.WWW. s navođenjem odredbe KZ.COM . b.BH-PRAVNICI.

a ne pravni lijek jer se ulažu protiv optužnog akta. spajanje i razdvajanje postpaka. da otkloni ono na šta se prigovorima ukazuje.da ne prihvata prigovore ili . Protiv ovog rješenja žalba se podnosi u roku od 24h .COM .BH-PRAVNICI. a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24h. Pod tačkom optužnice se uzima svako pojedino kd. 2. 3. Pravo na podnošenje prethodnog prigovora pripada optuženom i njegovom braniocu. 3) da može navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnom pretresu. od potvrđivanja optužnice. Pošto se potvrde pojedine ili sve tačke optužnice. Za potvrđivanje optužnice sudija za prethodno saslušanje mora utvrditi da postoji osnovana sumnja da je određena osoba izvršila određeno krivično djelo. 8 WWW. a njegove odluke mogu biti takve : . postojanje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.WWW. Ako sudija za prethodno saslušanje odbije sve ili pojedine tačke optužnice. Protiv rješenja kojim se odlučuje o prethodnim prigovirma žalba nije dopuštena. osumnjičeni dobija status optuženog i njemu i njegovom braniocu se dostavlja optužnica. a ne protiv sudske odluke. formalne nedostatke u optužnici. 4. 3. donosi se rješenje koje se dostavlja tužiocu. na teret.COM Može potvrditi ili odbiti sve ili pojedine tačke optužnice u roku od 8 dana od dana prijema optužnice. Prethodni prigovori Su pravno sredstvo. 5.BH-PRAVNICI. O žalbi odlučuje vijeće od 3 sudija u roku od 72h . (ne) nadležnost suda – (stvarna nadležnost). koje se određenom optužnicom stavlja osum./opt. Sudija za prethodno saslušanje dostavit će optužnicu optuženom koji je na slobodi bez odlaganja. Prethodni prigovori se odnose na : 1. zakonitosti dokaza. Sudija će obavjestiti optuženog da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice: 1) ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora. 2) da će ročište o izjašnjavanju o krivnji biti zakazano odmah nakon donošenja odluke o prethodnim prigovorima.ako ih prihvata. a o njima odlučuje sudija za prethodno saslušanje u roku od 8 dana. u složenim predmetima u roku od 15 dana.

Sporazum o priznanju krivnje mora se sačiniti u psimenom obliku i mora se podnijeti sudu na razmatranje i odluku. da li se do izjave došlo dobrovoljno. svjesno i sa razumijevanjem. Optuženi izjavu o krivnji daje pred sudijom. Ako se donese presuda kojom se optuženi oglašava krivim. Pregovara se o vrsti i visini krivično pravne sankcije.COM . Prijedlog za postizanje sporazuma može biti iniciran od obje strane. upoznat posljedicama koje su vezane za imovinsko pravni zahtjev i troškove krivičnog postupka. U našem krivičnom pravu pregovaranje o krivnji odvija se između osum. da li postoji dovoljno dokaza o krivnji osum. b./opt. tužiocem i braniocem. Izjava o poricanju krivnje znači poricanje djela koje se optuženom stavlja na teret.COM 4. 3. vijeću radi zakazivanja ročišta na kojem će se provjeriti izjava o priznanju krivnje. Pregovaranje o krivnji Do donošenja presude i zaključenja konkretnog krivičnog postupka dolazi na osnovu stranačkog pregovaranja o krivnji. s druge strane. Sudija za prethodno saslušanje će izjavu unijeti u zapisnik i uputiti predmet sudiji.BH-PRAVNICI. da li je optuženi upoznat sa posljedicama u vezi sa imovinsko pravnim zahtjevom oštećene osobe i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene kd. Pregovaranje o krivnji je otvoreno za sva kd. 9 WWW. da li je osum./opt. s jedne strane i tužioca. Optuženi može da se izjasni da je kriv. svjesno i sa razumijevanjem. d. da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog. razumije da se odriče prava na suđenje. Izjašnjavanje o krivnji Izjašnjavanje o krivnji slijedi nakon što sudija za prethodno saslušanje utvrdi postojanje osnovne sumnje. tj.BH-PRAVNICI. c./opt./opt. Predmet pregovora ne može biti odustanak tužioca od krivičnog gonjenja. što usmjerava predmet u stadij glavnog pretresa. da li je upoznat sa odlukom o naknadi troškova kp. da li osum. Priliokom razmatranja sporazuma o priznanju krivnje sud provjerava : 1.WWW. Ročište počinje utvrđivanjem : a. Ako se optuženi ne izjasni o krivnji sudija za prethodno saslušanje to uzima kao poricanje krivnje. da li se do sporazuma o priznanju krivnje došlo dobrovoljno. Glavni pretres se mora zakazati u roku od 30 dana od dana izjašnjavanja o krivnji. i njegovog branioca. 2. 5. ova izjava se ne uzima u obzir kod odmjeravanja krivično pravne sankcije. potvrdi sve ili pojedine tačke u optužnici te nakon što odluči o prethodnim prigovorima ako ih je bilo. 4.

preduzimaju se dokazne radnje. način izvođenja i u kom vremenu. Nakon potvrđivanja optužnice pa do početka glavnog pretresa tužilac može povući optužnicu samo uz odobrenje sudije za prethodno saslušanje. izjava optuženog se unosi u zapisnik. 1. GLAVNI PRETRES Glavni pretres je treći stadij redovnog krivičnog postupka. To je ročište na kojem se u okviru načela kontradiktornosti. .BH-PRAVNICI. Glavni pretres obuhvata procesne norme o : pretpretresnom ročištu. Održavanje pretpretresnog ročišta nije obavezno. da li osum.BH-PRAVNICI. Pretpretresno ročište Cilj pretpretresnog ročišta je pripremanje glavnog pretresa. usmenosti i javnosti raspravlja o krivčnopravnom zahtjevu sadržanom u potvrđenoj ili na glavnom pretresu izmijenjanoj optužnici. Ako sud prihvati sporazum o priznanju krivnje. Povlačenje optužnice Iako naše procesno zakonodavstvstvo prihvata načelo legaliteta kričnog gonjenja.COM 5. a sud nastavlja sa pretresom za izricanje krivčno pravne sankcije./opt. Načelo imutabiliteta – tužilac ne može odustati od krivičnog gonjenja. i o njegovom toku se vodi zapisnik.WWW. Održava se bez prisustva javnosti. razumije da ne može uložeiti žalbu na krivično pravnu sankciju koja će mu biti izrečena. Iznosi se teza optužbe i teza odbrane. ipak tužilac ima pravo da odustane od krivičnog gonjenja ako smatra da više ne postoje zakonski uslovi za to. već mora u postupku ostati do kraja. odlaganja i prekidanje. utvrđuje činjenično stanje i donosi presuda. Planiraju se dokazi koji će se izvesti na glavnom pretresu. 10 WWW. načelu javnosti. U slučaju povlačenja optužnice sud rješenjem obustavlja kp.COM . Do potvrđivanja optužnice tužilac može povući optužnicu bez prethodnog odobrenja sudije za prethodno saslušanje. ( načelo mutabiliteta ). Prisustvuju mu sudija/predsjednik vijeća. branilac i oštećeni. Postupak pregovaranja o krivnji može se odvijati do završetka glavnog pretresa. započinjanje u pravnom smislu i tok dokaznog postupka. 6. stranke i branilac. njegovo uspješno započinjanje i tok. neposrednosti. pretpostavkama za njegovo održavanje./opt. O obustavi se obavještava osum.

COM . dan i sat nastavka glavnog pretresa.ako se glavni pretres drži pred vijećem u izmijenjenom sastavu. Može se kazniti novčanom kaznom do 5.ako je odlaganje glavnog pretresa trajalo duže od 30 dana ili . je obavezno i zakon isključuje mogućnost suđenja u odusustvu. Do prekida glavnog pretresa dolazi npr. Odlaganje i prekidanje glavnog pretresa Razlozi sa odlaganje glavnog pretresa su npr. Nedolazak branioca na glavni pretres ima za posljedicu odlaganje glavnog pretresa. Nedolazak tužioca/osobe koja ga zamjenjuje ima za posljedicu odlaganje gl.. : pribavljanje novih dokaza. p.COM 2. Glavni pretres mora iznova početi. može optuženom odrediti pritvor. ako je to moguće. Prekinuti glavni pretres nastavlja se uvijek pred istim sudijom/ vijećem.BH-PRAVNICI. mora se utvrditi da li su prisutne sve pozvane osobe. Glavni pretres mora iznova početi i svi dokazi se moraju ponovo izvesti : . 11 WWW. ako uz saglasnost stranaka i branoca. v. zbog odmora isteka radnog vremena ili da bi se neki dokaz pribavio u kratkom vremenu ili zbog pripremanja optužbe ili dobrane. p. odnosno izricanje novčane kazne do 5. nego da se koristi zapisnik o uviđaju : . Nakon što sudija otvori zasjedanje i objavi predmet glavnog pretresa. U rješenje kojim se odlaže glavni pretres odredit će se.000 KM.BH-PRAVNICI. O kažnjavanju branioca obavještava se advokatska komora čini je on član. Prisustvo optuženog na gl. sudija/p. Neopravdani izostanak svjedoka ili vještaka na glavnom pretresu može imati za posljedicu prinudno dovođenja svjedoka ili vještaka. Ako oputuženi koji je uredno pozvan izbjegava da dođe na glavni pretres i ako prinudno dovođenje nije uspjelo.ako se glavni pretres drži pred drugim sudijom/ predsjednikom vijeća. O kažnjavanju tužioca obavještava se Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće. provjerit će se da li su im pozivi dostavljeni i da li su svoj izostanak opravdale. a ako nisu. 3.000 KM. a ako se ne može nastaviti pred istim sudijom ili ako je prekid glavnog pretresa trajao duže od 8 dana postupit će se kao da je došlo do odlaganja glavnog pretresa.WWW. Pretpostavke za održavanje glavnog pretresa Odnose se na prisustvo određenog krivično procesnog subjekta. nesposobnost optuženog da prisustvuje glavnom pretresu zbog psihičkog stanja.. vijeće može odlučiti da se svjedoci i vještaci ne saslušavaju ponovo i da se ne vrši novi uviđaj.

stvari. Početak glavnog pretresa obuhvata radnje koje stvaraju pretpostavke za poečtak glavnog pretresa.  dodatnog ispitivanja. branioca i optuženog. kriv.  odlučivanje o prijedlozima stranaka.  utvrđivanje uslova za održavanje glavnog pretresa. Dokazni postupak na glavnom pretresu obuhvata one procesne radnje kojima se izvode dokazi potrebni za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica i pravilno presuđenje odr. oštećenog.  završnih riječi tužioca. To iznošenje je uvodno izlaganje.BH-PRAVNICI. To su :  ulazak sudije/vijeća u sudnicu. Dokazi optužbe.  potvrđivanje sastava vijeća i nadležnosti suda.  utvrđivanje identiteta optuženog. Redoslijed izvođenja dokaza na glavnom pretresu.  davanje riječi strankama i braniocu za direktno i unakrskno ispitivanje svjedoka i vještaka.  pouke optuženom. Prilikom izvođenja dokaza dozvoljeno je direktno. 5.  održavanja redoslijeda radnji na glavnom pretresu.  prekida glavnog pretresa. Rukovođenje glavnim pretresom Rukovođenje glavnog pretresa odnosi se na prava i dužnosti sudije/predsjednika vijeća u pogledu:  održavanja reda u sudnici i očuvanja dostojanstva suda.  davanje uputa svjedocima. unakrsno i dodatno ispitivanje. Zatim optuženi ili njegov branilac mogu izložiti koncept odbrane.WWW.  saslušanja svjedoka ili vještaka van sudnice. Zatim će tužilac ukratko iznijeti dokaze na kojima zasniva optužnicu. Pošto tužilac pročita optužnicu.  zapisnika o glavnom pretresu.dokazi odbrane. sudija/predsjedavajući vijeća će pitati optuženog da li je razumio njene navode. branioca. Radnje kojima u pravnom smislu započinje ovaj stadij i koje slijede su : čitanje optužnice i uvodna izlaganja optužbe i odbrane.dokazi optužbe kojima se pobijaju navodi odbrane ( replika ) – dokazi odbrane kao odgovor na pobijanje (duplika ) – dokazi čije je izvođenje naredio sudija/vijeće i sve dokaze relevantne za izricanje krivično pravne sankcije ako optuženi bude oglašen krivim po jednoj ili više tačaka optužnice. Tok glavnog pretresa Razlikuje se : početak glavnog pretresa i dokazni postupak. vještacia i oštećenom.BH-PRAVNICI.  objavljivanja završetka glavnog pretresa. 12 WWW.COM .  filmskog ili televizijskog snimanja na glavnom pretresu.COM 4.

Izmjene se odnose na elemente bića kd. Prvo govori tužilac.BH-PRAVNICI. Završetak glavnog pretresa slijedi nakon završnih riječi tužioca. prijedloge ili oni budu odbijeni.WWW. Završetak glavnog pretresa objavljuje sudija/predjsednik vijeća. zatim oštećeni. Izmjena optužnice znači promjene u činjeničnom opisu djela.COM Direktno – kada sjvedoka ili vještaka ispituje stranka/branilac koja je predložila pozivanje tog svjedoka/vještaka. God. oštećenog. Izmjena optužbe Ako tužilac ocijeni da izvedeni dokazi ukazuju da se izmijenilo činjenično izneseno u optužnici. Sudija/predsjednik vijeća daje završnu riječ strankama. Otvorena je mogućnost da se optuženi na glavnom pretresu ispita u svojstvu svjedoka u vlastitoj stvari. Unakrsno – ispitivanje svjedoka ili vještaka koje vodi suprotna stranka/branilac. Izmjena optužnice može biti u korist i na štetu optuženog. Zatim se sud povlači na vijećanje i glasanje radi donošenja presude. pa branilac pa optuženi. oštećenom i braniocu. Završetak dokaznog postupka nastupa nakon izvođenja svih dokaza stranaka te ako stranke i branilac nemaju nove dokaze.COM . Do izmjene optužnice može doci samo u toku glavnog pretresa i to od njegovog započinjanja pa sve dok sudija/predsjednik vijeća ne objavi da je dokazni postupak završen. koje kd-u daju lakši ili teži vid. 13 WWW. U zakonu je predviđeno i sudsko ispitivanje svjedoka ili vještaka. Za izmjenu nije potrebno ni sudsko odobrenje. on može na glavnom pretresu izmijeniti optužnicu. branioca i optuženog. 6.BH-PRAVNICI. Dodatno – je ponovo direktno ispitivanje svjedoka ili vještaka do stranke/branioca koja je predložila pozivanje. Izmjenama i dopunama procesnog zakonodavstva u 2008. Za izmjenu otužbe nije potreban pristanak optuženog ali se odbrani mora omogućiti da se izjasni povodom izmjenjene optužnice.

BH-PRAVNICI.. Ovu presudu sud će izreći : 1) ako djelo za koje se optuženi optužuje nije zakonom propisano kao kd. 3. i krivično odgovornog izvršioca. 5. ako nije bilo potrebnog odobrenja ili ako je nadležni državni organ odustao od odobrenja. odustao od optužnice. ako za presuđenje sud nije nadležan. . ako je tužilac od započinjanja pa do završetka gl.COM PRESUDA Presuda je najvažnija odluka koja se donosi u krivičnom pravu i njom se odlučuje o osnovnom i sporednim predmetima krivičnog prava. u postupku izdavanja kaznenog naloga. Donosi se po završenom glavnom pretresu . To su : presuda kojom se optuženi oglašava krivim i presuda kojom se optuženi oslobađa optužbe. 14 WWW. 2. Meritornim presudama se rješava suština krivičnih stvari ( da li je izvršeno kd. oslobođen od optužbe ili je postupak protiv njega rješenjem pravosnažno obustavljen. ZKP BiH. u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa u postupku po pravnom lijeku. Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe je presuda kojom sud meritorno raspravlja i odgovara na pitanje o postojanju kd. Formalna presuda je presuda kojom se optužba odbija. u postupku po žalbi. U drugostepenom/ trećestepenom postupku presudu takođe donosi vijeće od 3 sudija. ili novčana kazna kao glavna kazna. p. 3) ako nije dokazano da je optuženi učinio kd. . za koje se optužuje. Ako je optuženi aktom amnestije oslobođen od gonjenja ili se krivično gonjenje ne može preduzeti zbog zastarjelosti ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. ako je optuženi za isto djelo već pravosnažno osuđen. ko je izvršio kd. tj.. 2) ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost optuženog.COM . sudija pojedinac za krivično djelo za koja je propisana kazna zatvora do 10 god. a ne radi se o rješenjeu o obustavi postupka iz člana 326. u postupku prema maloljetnicima.BH-PRAVNICI. Presudu donosi vijeće krivičnog odjeljenja suda sastavljeno od 3 sudija. da li je optuženi kriv ) . Prema sadržini. Moguće je njeno izricanje i u stadiju optuživanja. Presudom treba odgovoriti na pitanja : da li je izvršeno kd. Donošenje presude je u isključivoj nadležnosti suda. 4. predmetu kp.WWW. Presuda kojom se optužba odbija Sud je donosi onda kad postoje procesne smetnje za raspravljanje o gl. presude se dijele na meritorne (suštinske ) i formalne ( procesne ) . Sud će izreći ovu predusu : 1. da li je izvršilac krivično odgovoran i da li se na izvršioca mogu primijeniti krično pravne sankcije.

U složenim i obimnim predmetima sud ima pravo da odloži objavljivanje presude najvise za 3 dana.BH-PRAVNICI. Obaveza je sudije/predsjednika vijeća da nakon objavljivanja presude pouči optuženog i oštećenog o pravu na ulaganje žalbe te o pravu podnošenja odgovora na žalbu. branioca. osobi čiji je predmet oduzet.COM Presuda kojom se optuženi oglašava krivim Je meritorna presuda kojom se rješava predmet spora. Presudu potpisuju sudija/predsjednik vijeća i zapisničar. Donosi se nakon što sud utvrdi da je optuženi izvršio kd. Presuda se objavljuje u prisustvu stranaka. zakonskog zastupnika i punomoćnika. Presudu objavljue sudija/predsjedavajući vijeća. a u složenim predmetima u roku od 30 dana. Presuda se izriče i objavljuje u ime BiH . čitanjem izreke presude iz zapisnika i glavnom pretresu. Presuda koja je objavljena mora se pismeno izraditi u roku od 15 dana od objavljivanja. za koje je optužen i da je kriv. 15 WWW.BH-PRAVNICI. braniocu. oštećenom. Presuda kojom se optuženi oglašava krivim može biti: 1) Osuđujuća presuda ili presuda kojom se osoba oglašava krivom i osuđuje na određenu vrstu i visinu kazne. Optuženom u pritovoru  dostava u roku od dana.COM . kao i zakonom propisani sadržaj.WWW. Ovjereni prijepis presude dostavlja se strankama. izreku ili dispozitiv i obrazloženje. 2) Presuda kojom se optuženi oglašava krivim za određeno krivično djelo ako se oslobađa od kazne po odredbama KZ. kao i pravnoj osobi kojoj je izrečeno oduzimanje imovinske koristi. Objavljivanje presude i pismena izrada presude Sud presudu objavljuje odmah nakon što je izrečena. izuzetno 30. Pismeno izrađena presuda mora imati 3 dijela. Presuda mora imati : uvod.

presudu i žalba na rješenje. roditelja ili dijete i usvojioca. Značaj pravnih lijekova je sprečavanje pravnog dejstva nepravilnih i nezakonitih sudskih odluka. Navedeni subjekti mogu uložiti žalbu samo u korist optuženog. Subjekti žalbe i žalbeni rok Osobe koje su zakonom ovlaštene da ulažu žalbe nazivaju se subjkti žalbe ili žalbeni subjekt. na 2-step. 1. branilac i oštećeni. 16 WWW. Subjekti žalbe su: stranke. s ciljem da se ona ukine ili preinači. kojim subjekti pravnog lijeka traže od 2-step. devolutivan i potpun pravni lijek.COM . 4. U našem KPP redovni pravni lijekovi su : žalba na 1-step. Nedevolutivni pravni lijek je onaj o kojem odlučuje isti sud koji je donio pobijanu odluku. potpuni i nepotpuni  potpuni pravni lijek može se uložiti iz svih zakonskih razloga. suspenzivni i nesuspenzivni  suspenzivni odlaže izvršenje pobijane odluke. Žalba na 1-step.WWW. 3.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. Podjela pravnih lijekova: redovni i vanredni  redovnim pravnim lijekom se pobijaju odluke koje još nisu stupile na pravnu snagu. Tužilac može podnijet žalbu kako na štetu tako i u korist optuženog. vijeća krivi. odnosno usvojenika. bračnog/vanbračnog druga optuženog.stepenu presudu Žalbom na 1-step. suspenzivan. presudu je redovan. odnosno njeno izvršenje. postupku izrečenu presudu potpuno ili djelimično ukine ili preinači. Žalba na 1. devolutivni i nedevolutivni  devolutivni pravni lijek ima za posljedicu da se povodom pravnog lijeka o krivičnoj stvari raspravlja pred višim sudom. suda da zbog određenih nedostataka u 1-stepenoj presudi ili u 1step. U našem kp. predmet takvog žalbenog postupka mogu biti presude 1-step. a vanrednim pravnim lijekom se pobijaju pravosnažne odluke. te kao i branilac. Pravo ulaganja žalbe prošireno je i na zakonskog zastupnika. presudu. 2. te osnovnog suda BD BiH. presudu odlaže se njeno stupanje na pravnu snagu.COM REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI Pravni lijek je pravno sredstvo kojim stranke i druge ovlaštene osobe pobijaju odluku donesenu u krivičnom pravu. mogu podnijet žalbu i bez naročitog ovlaštenja optuženog. kao i presude opštinskog i kantonalnog suda. ali ne i protiv njegove volje (osim ako je optuženom izrečena kazna dugotrajnog zatvora). odjeljenja suda BiH. Postupak po pravnom lijeku je po svojoj prirodi fakultativan. a nepotpuni samo iz nekih osnova. a ne pred onim koji je donio pobijanu odluku. Vanredni pravni lijek : ponavljanje postupka. a nesuspenzivni ne odlaže.

sud. Sadržaj žalbe Žalba treba sadržavati : 1) označenje presude protiv koje se podnosi žalba. sud pogrešno ili nepotpuno utvrdio činjenično stanje. odlučujući o žalbi. 4. zbog odluke o objavljivanju presude u sredstvima javnog informisanja. navesti činjenice koje pomoću tih dokaza želi dokazati. imovinsko pravnom zahtijevu.COM .WWW. zbog povrede KZ. zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. presuda se može pobijati : 1. 3) obrazloženje žalbe. navesti razloge zbog kojih ih ranije nije iznijela. koji nisu predstavljeni na glavnom pretresu. 2. zbog odluke o krivično pravnim sankcijama. Dakle. Žalbu može podnijeti i osoba čiji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena kd-om. zbog bitne povrede odredaba kp. U našem kp.BH-PRAVNICI. i odluke o imovinsko pravnom zahtjevu. oduzimanju imovinske koristi. sud pogrešno ili nepravilno primijenio procesni zakon ili materijalni zakon ili zato što je 1-step.. 17 WWW. 3. sudska presuda može biti nepravilna zato što je 1-step. Navedeni osnovi određuju obim pobijanja odluke žalbom.BH-PRAVNICI. 2. Naše procesno pravo propisuje da 2-step. 3.. a mogu biti pravni i činjenični. Protiv presude donesene u 1. stepenu žalba se može uložiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijepisa presude.COM Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke suda o troškovima kp. Žalbeni osnov i obim pobijanja 1-stepene presude Nedostaci u 1-step. U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i dokazi. ispituju presudu samo u onom obimu koji je postavljen žalbom. odluci predstavljaju osnov za ulaganje žalbe na sudsku odluku. 4) prijedlog da se pobijena presuda potpuno ili djelimično ukine ili preinači. 5) potpis osobe koja podnosi žalbu. Osoba koja ulaže žalbu dužna je : 1. 2) osnov za pobijanje presude. torškovima kp. navesti dokaze.

stepenom sudu.ukida 1. postupak pred 1. Izazetak od načela dvostepenosti :  ako je vijeće žalbenog odjeljenja preinačilo 1. Odgovor na žalbu podnosi se 1-stepenom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. čime se završava postupak pred 1stepenim sudom.stepeni sud donosi odluku u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa. . Žalba i odgovor na žalbu dostavlja se 2. U formi presude 2. nedopuštena ili ju je izjavila neovlaštena osoba odbacit će rješenjem sudija/predsjednik vijeća.  ako je vijeće žalbenog odjeljenja povodom žalbe na oslobađajuću presudu na raspravi donijelo presudu kojom se optuženi proglašava krivim.preinačava 1. a nakon toga druga stranka izlaže odogovor na žalbu.WWW.COM Postupak po žalbi Odvija se u 2 dijela : 1. Žalba na presudu 2. 2.odbija žalbu kao neosvnovanu i potvrđuje 1. postupak pred 2-stepenim sudom – u 2. Sjednica počinje izlaganjem podnosioca žalbe. optuženi i njegov branilac.odbacuje žalbu kao neblagovremenu ili nedopuštenu. koja je blagovremena i dopuštena dostavlja se protivnoj stranci i branioocu radi davanja odgovora. Žalba koja je uredna u pogledu sadržaja. U formi rješenja 2-stepeni sud odlučuje kad : . Žalbu koja je neblagovremena. Kada sudija izvjestilac pripremi spis. predsjednik vijeća će zakazati sjednicu vijeća.BH-PRAVNICI. Njihov nedolazak ne sprečava održavanje sjednice vijeća.BH-PRAVNICI. za protivnu stranku i branioca. Žalba i odogovr na žalbu podnosi se 1-stepenom sudu u roku od 8 dana od dana prijema.stepeni sud odlučuje kad: .stepenim sudom – žalba se podnosi sudu koji je izrekao 1-stepenu presudu u dovoljnom broju primjeraka za sud.stepenog suda U našem KPP usvojen je princip dvostepenosti jer je protiv svake prvostepene presude dozvoljena žalba. Predsjednik apelacionog odjeljenja dostavlja spis predsjedniku apelacionog vijeća koji određuje sudiju izvjestioca.stepenu presudu. O tome se obavještava tužilac.stepenu presudu.stepenu presudu kojom je optuženi oslobođen od optužbe i izreklo presudu kojom se optuženi proglašava krvim. 2. . 18 WWW. stepenu sudi vijeće apelacionog odjeljenja suda sastavljeno od 3 sudija. Odluke po žalbi Vijeće apelacionog odjeljenja donosi odluku u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa.COM .stepenu presudu i određuje održavanje pretresa pred 2-stepnim sudom.

ako zakonom nije drugačije određeno. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI Zakoni o kp. U kp. Nepravo ponavljanje kp. Nastavljanje kp.BH-PRAVNICI. o žalbi na rješenje koje je doneseno u 1. O žalbi protiv rješenja donesenog u 1. poznaju samo jedan vanredni pravni lijek.stepenu presudu odlučuje 3.stepenim sudom. To je prva grupa rješenja. Protiv rješenja suda donesenog u prvom stepenu stranke. mogućnost korištenja vanrednog pravnog lijeka ograničena je zakonom i povezana sa pogrešno utvrđenim činjenicama.BH-PRAVNICI. dakle odlaže izvršenje rješenja.COM O žalbi na 2.COM . Žalba na rješenje ima suspenzivno dejstvo. iz nadležnosti Suda Bih.WWW. c. stepenu pred Vrhovnim sudom FBiH/RS odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja tog suda. stepenu odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja. branilac i osobe čija su prava provrijeđena mogu podnijeti žalbu kad u ovom zakonu nije izričito određeno da žalba nije dopuštena. 1) Pojam i vrste ponavljanja postupka Ponavljanje kp predstavlja vraćanje pravosnažno završenog postupka u neku raniju fazu te ponovo vođenje postupka od te faze nadalje. U okviru vanrednog pravnog lijeka razlikuje se : a. U našem kp.  dolazi do promjene u pravosnažnoj sudskoj odluci ali bez ponavljanja postupka. Rok za žalbu na rješenje je 3 dana od dana dostavljanja rješenja. a na druga nije. za kd. O žalbi protiv rješenja sudije za prethodni postupak/sudije za prethodno saslušanje odlučuje vijeće od 3 sudija istog suda. Drugu grupu čine ona rješenja koja se donose radi pripremanja glavnog pretresa i presude i koja se mogu pobijati samo u žalbi na presudu. osim ako zakonom nije drugačije određeno. b. Ponovo pokretanje kp  na zahtjev tužioca se može dosputiti ponavljanje kp ako se podnesu novi dokazi na osnovu kojih se sud može uvjeriti da su se stekli uslovi za ponovo pokretanje kp. prema odredbama koje se primjenjuju u postupku pred 2.stepeno vijeće sastavljeno od 3 sudija.  u slučaju pravosnažne obustave postupka zbog toga što su postojale procesne smetnje za dalje vođenje postupka. 19 WWW. Žalba na rješenje Na određenja rješenja žalba je dozvoljena. riječ je o zahtjevu za ponavljanje postupka.

20 WWW. protiv službene ili druge dužnosti dužioca. 3) Postupak odlučivanja O zahtjevu za ponavljanje kp odlučuje vijeće sastavljeno od 3 sudija suda koji je u ranijem postupku sudio u prvom stepenu. Odluke koje se mogu donijeti u ponovljenom postupku su :  Ako se ponovljeni postupak obustavi do početka glavnog pretresa sud će rješenjem o obustavi postupka ukinuti i raniju presudu.BH-PRAVNICI. Sud je u ponovljenom postupku vezan zabranom reformatio in peius. Zakonski uslov za ponavljanje kp završenog pravosnažnom presudom na štetu optuženog  ako je presuda kojom se optužba odbija donesena zbog tužiočevog odustajanja od optužbe. i  Presuda kojom će se prethodna presuda djelimično ili u cjelini staviti van snage ili ostaviti na snazi. Zabrana reformatio in peius. primjene KZ. U rješenju kojim se dopušta ponavljanje kp sud će odlučiti da se odmah zakaže novi glavni pretres. amnestiju ili pomilovanje. beneficium coahes i prošireno djelovanje žalbe Zabrana reform. U korist osuđenog. korupcije ili kd. a poslije smrti osuđenog zahtjev u njegovu korist mogu podnijet tužilac i osobe koje su ovlaštene da ulože žalbu na 1. Žalba zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stana ili zbog povrede KZ podnesena u korist optuženog sadrži u sebi i žalbu zbog odkuke o krivično pravnoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi.BH-PRAVNICI. in peius štiti optuženog u pogledu nepovoljnog utvrđivanja činjeničnog stanja. Ponavljanje kp završenog pravosnažnom presudom u korist osuđenog  ima za cilj da se u ponovljenom postupku osuđeni oslobodi od optužbe ili da optužba bude odbijena ili da bude osuđen po blažem KZ.COM d.WWW.COM . Ustanova beneficium coahes predviđa da pozitivni efekti žalbe za jednog od optuženih budu prošireni i na ostale saoptužene. izricanaja strožije krivično pravne sankcije nego što je bila u obijanoj presudi. zahtjev za ponavljanje kp može se podnijeti i pošto je osuđeni izdržao kaznu i bez obzira na zastarjelost.stepenu presudu u korist optuženog. a dokaže se da je do ovog odustajanja došlo usljed kd. e. Zahtjev za ponavljanje postupka dostavlja se pritivnoj stranci koja ima pravo u roku od 8 dana odgovoriti na zahtjev. 2) Subjekti i rok Zahtjev za ponavlajnje kp mogu podnijet stranke i branilac. Sprečava se različito postupanje sa saoptuženim koji su u zajedničkom postupku i istom presudom oglašeni krivim.

i u okviru kojeg je moguće optuženom izreći odgovarajuću krivično pravnu sankciju ili mjeru bez provođenja glavnog pretresa. a može staviti i prigovore na optužnicu. a to su :  neprihvatanje zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac će odbaciti zahtjev za izdavanje kaznenog naloga ako ustanovi :  da postoji osnov za spajanje postupka. da tužilac raspolaže sa dovoljno dokaza koji pružaju osnov za tvrdnju da je osumnjičeni učinio kd koje mu se stavlja na teret.  da se radi o kd. da je u pitnaju kd. 2. U toj situaciji sudija će prvo potvrditi optužnicu.BH-PRAVNICI.  ako je tuilac zatražio izricanje krivično pravne sankcije ili mjere koja po zakonu nije dopuštena. a zatim zakazati saslušanje optuženog bez odlaganja. da je tužilac u optužnici zatražio od sudije pojedinca da izda kazeneni nalog.WWW. da je tužilac zatražio izricanja 1 ili vie od taksativno navedenih krivično pravnih sankcija ili mjera. Zakonski uslovi za provođenje ovog postupka su : 1. Na ročištu za saslušanje optuženi se može izjasniti da nije kriv. za koje je porpisana kazna zatvora preko 5 god.COM KAZNENI NALOG U krivično procesnom zakonodavstvu u BiH postupak za izdavanje kaznenog naloga predstavlja skraćeni oblik kp koji se vodi za lakša kd. a najkasnije u roku od 8 dana od dana potvrđivanja optužnice.. Tužilac ima pravo žalbe na rješenje kojim se ne prihvata zahtjev za izdavanje kaznenog naloga.  prihvatanje zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac može prihvatiti zahtjev za izdavanje kaznenog naloga. za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna.BH-PRAVNICI.COM . 3. Postupak po zahtjevu tužioca za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac kazneni nalog izdaje presudom. 4. ali postoje i druge mogućnosti koje su predviđene zakonom. 21 WWW. O žalbi odlučuje vijeće od 3 sudija u roku od 48h .

4.BH-PRAVNICI. ili novčana kazna. pod uslovima pripisanim zakonom. za koja je predviđena kazna zatvora do 1 god. presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe povodom bilo čije žalbe. rješenje kojim se. koji može donijeti sljedeće odluke : 1. 6. za koja je propisana kazna zatvora do 3 god. u sticaju ali samo onda ako je izricanje te krivično pravne sankcije moguće za svako od kd.. izvršenih u sticaju.WWW. s tim da su izvršena pod olakšavajućim okolnostima. izreku i obrazloženje. pod zakonskim uskovima. pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. presudu kojom se optuženi oglašava krivim i osuđuje na kaznu. Može se izreći i za kd. 2. rješenje kojim se žalba odbija kao neosnovana. 22 WWW. O žalbi na rješenje o sudskoj opomeni odlučluje 2. žalba odbauje kao neblagovremena. Sudska opomena se izriče rješenjem koje mora imati uvod. rješenje kojim se ukida rješenje o sudskoj opomeni i određuje održavanje rasprave. nisu postojale okolnosti koje opravdavaju izricanje ove sankcije. nedozvoljena. Može se izreći i za kd. Rješenje o sudskoj opomeni se može pobijati zbog : bitnih povreda odredaba kp. 5.BH-PRAVNICI. povreda KZ.COM SUDSKA OPOMENA Je mjera upozorenja koja se može izreći punoljetnom izvršiocu za lakša kd. 3.stepeni sud. poresudu kojom se oputžba odbija provodom bilo čije žalbe.COM . Protiv rješenja o sudskoj opomeni dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Pravo na odbarnu uz pomoć barnooca je postavljeno bez ograničenja. O pokretanju i vođenju postupka prema maloljetniku obavještavaju se roditelji i druge osobe koje su dužne da se staraju o njemu. Postupak prama maloljetniku pokreće se na zahtjev tužioca.  koluzijska opasnost. Nakon završetka pripremnog post. postupak prema njemu će se izdovjiti i provesti prema pravilima specifičnog postupka.COM . Maloljetnik se može izuzetno pritvoriti iz sljedećih razloga:  opasnost od bjegstva. Zakoni o kp.  opasnost od ponovnog izvršenja kd. Odluku o određivanju pritvora donosi sudija za maloljetnike i vijeće za maloljetnike. maloljetna i da u vrijeme suđenja nije navršeila 21 god.BH-PRAVNICI. pritvor može da traje najduže još 6 mjeseci. Odredbe koje se primjenjuju u postupku prema maloljetnicima U postupku prema maloljetnicima primjenjuju se specifične zakonske odredbe. kao i druge sudije koje učestvuju u vijeću za maloljetnike. Postupak vodi sudija za maloljetnike . Naročito je naglašena hitnost postupanja suda. Sudija za maloljetnike. . Vijeće za maloljetnike u sastavu od 3 sudija odlučuje po žalbama protiv odluke sudije za maloljetnike. zajedno sa punoljetnim osobama.COM POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA 1. Vijeće za maloljetnike može produžiti pritvor za još 2 mjeseca. 23 WWW. Pritvor može trajati najtuže mjesec dana.WWW. 2. predviđaju posebne mjere zaštite i pomoći maloljetniku ako srdina u kojoj živi na njega negativno utiče. Postupak prama maloljetniku se odvija iz isključenje javnosti. Osnovne specifičnosti postupka prema maloljetnicima Svrha postupka prema mlaoljetniku se ogleda u traženju najpogodnijih mjera za njegovu pozitivnu socijalnu integraciju. Ako je maloljetnik sudjelovao u izvršenju kd. moraju imati iskustva u radu sa maloljetnicima. a da bi se one mogle primjeniti neophodno je da je osoba u vrijeme izvršenja kd. nije navršio 14 god.BH-PRAVNICI. U postupku učestvuje i organ starateljstva. Krivični postupak se ne može voditi prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja kd.

4) kad primi obrazloženi prijedlog tužioca. 1-stepeni postupak pred sudijom za maloljetnike Sudija za maloljetnike dužan je zakazati glavni pretres u roku od 8 dana od dana prijema prijedloga tužioca ili od dana kad je na ročištu odlučeno da se održi glavni pretres.  osobe koje imaju pravo na žalbu mogu je izjaviti i protiv volje maloljetnika. post. prema maloljetniku.BH-PRAVNICI.  Rješenje kojim se izriče odgojna mjera maloljetniku. Isti se pozivaju i na glavni pretres. ogtdlučuje o neslaganju tužioca i sudije za maloljetnike o pokretanju pripr.WWW. 5) izriče maloljetniku odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničnog zatvora. 2.  žalba ima suspenzivno i nesuspenzivno dejstvo. staratelj.  sa sjednice vijeća javnost je isključena. odlučuje o neslaganju sudije za maloljetnike s prijedologom tužioca o obustavi postupka prema maloljetnicima. vjrski ispovjednik i branilac. Tok postupka prema maloljetniku Pripremni posutpak Za pokretanje pripremnog postupka potrebno je da tužilac podnese zahtjev za pokretanje pripremnog postupka sudiji za maloljetnike i da sudija zahtjev prihvati. socijalni radnik. zakazuje ročište ili glavni pretres. Odluke koje može donijeti sudija za maloljetnike :  Rješenje kojim se postupak obustavlja. 3) može narediti da se maloljetnik smjesti u prihvatilište. ispituje sredinu i prilike u kojima maloljetnik živi. 4. 24 WWW. odlučuje u postupku po žalbi protiv presude i rješenja sudije za maloljtnike. roditelj/staratelj.stepenu odliku i izreći težu mjeru samo ako je to tužilac predložio. maloljetnik. te o ponavljanju kp. 3. Na ročište će biti pozvani : tužilac. odgojnu ili sličnu ustanovu. Prava i dužnosti vijeća za maloljetnike : 1.COM . dakle isti pravni lijekovi koje poznaje i postupak protiv punoljetnog izvršioca kd. organ starateljstva. 3. vrši kontrolu neophodnosti pritvaranja maloljetnika. 2) određuje način izvođenja pojedinih radnji.  vijeće za mloljetnike može preinačiti 1. Po završenom pripremnom postupku sudija za maloljetnike dostavlja spise tužiocu koji je dužan u roku od 8 dana zahtijevati da se pripremni postupak dopuni ili izjaviti da odustaje od gonjenja i podnijeti prijedlog za obustavu postupka ili za izricanje odgojne mjere ili kazene.BH-PRAVNICI.  Presda kojom se maloljetniku izriče kazna maloljetničkog zatvora. usvojilac. Prava i dužnosti sudije za maloljetnike : 1) u pripremnom postupku utvrđuje okolnosi potrebne za ocjenu duševne razvijenosti maloljetnika.COM U potupku prema maloljetniku dužnosti svjedočenja oslobođeni su : roditelj. Razlike su :  skraćen rok za ulaganje žalbe i iznosi 8 dana od dana prijema presude. Postupak po pravnim lijekovima Može se govoriti o žalbi na presudu i žalbi na rješenje. branilac.

e. i njegova spremnost za pomirenje sa oštećenim. c. Naknada štete oštećenom. f.BH-PRAVNICI.COM .COM 4. Lično izvinjenje oštećenom.WWW. Odgojna preporuka može trajajati najduže 1 god. Odgojne preporuke su : a. Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (primjenjuje tužilac).. Redovno pohađanje škole.. 25 WWW.BH-PRAVNICI. za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 god. Odgojne preporuke To su zamjena za pokretanje i vođenje kp i primjenjuju se izvan kp Krivično zakonodavstvo u BiH omogućava izricanje odgojnih preporuka za kd. b. d. Smještaj u drugu porodicu. Rad u korist humanitarnih organizacija ili lokalne zajednice.. Uslovi za pimjenu odgjnih preporuka su : maloljetnikovo priznanje kd.

BH-PRAVNICI. kp će se nastaviti. Tužilac može odlučiti da protiv pravne osobe ne zahtijeva pokretanje kp (načelo oportuniteta) kada okolnosti slučaja ukazuju da to ne bi bilo cjelishodno jer je : 1) doprinos pravne osobe izvršenjeu kd. U kp protiv optužene pravne osobe. vještačenja prekinuti postupak i osum/opt. 2) pravna osoba nema imovine. Kada se stanje poboljša.BH-PRAVNICI. Pravna osoba mora imati svog zastupnika. Sud može zabraniti i satusne promjene pravne osobe koje bi za posljedicu imale brisanje pravne osobe iz sudskog registra. sud može u istom postupku pravnoj osobi zabraniti obavljanje 1 ili više djelatnosti na određeno vrijeme. u kojem egzistira 1 optužnica i izriče se 1 presuda. se obustavlja rješenjem koje donosi vijeće od 3 sudija. Na glavnom pretresu se pro saslušava optuženi.COM ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA ZA KD Prva specifičnost je vođenje jedinstvenog postupka protiv pravne osobe i fizičke osobe kao izvršioca. bio neznatan. tužilac ( u istrazi ) sud ( nakon završetka istrage ) će rješenjem nakon psih. nastupila takva duevna bolest da nije sposoban učetvovati u postupku. Zakon propisuje i dodatne obavezne sastavne dijelove optužnog akta i presude.WWW. Ako je kod osum/opt. 4) ako je protiv pravne osobe započet stečajni postupak. nakon izvršenja kd. Ako postoji opravdana bojazan da će u okvriu optužene pravne osobe biti ponovljeno djelo i da će za njega biti odogorna pravna osoba ili postoji prijetnja da će se djelo počiniti. Uz zastupnika optužena pravna osoba može imati i branoca. uputiti organu nadležnom za pitanja soc. na prijedlog tužioca sud može odrediti privremene mjere osiguranja. Ako u toku prekida postupka nastupi zastarjelost.COM . 3) ima tako malo imovine da ne bi bila dovoljna ni na pokriće troškova postupka. staranja. a nakon toga zastupnik pravne osobe. kp. PREKID POSTUPKA U SLUČAJU NASTUPANJA DUŠEVNE BOLESTI OSUM/OPT. 26 WWW.

Mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta izriče se presudom kojom se optuženi oglašava krivim. Ako je osumnjičeni učinio protivpravno djelo u stanju neuračunjljivosti . POSTUPAK U SLUČAJU OBAVEZNOG LIJEČENJA OD ZAVISNOSTI S obzirom da je kd. zakonm je predviđeno da se o toj mjeri ne može odlučivati bez nalaza i mišljena vještaka. Dozvoljne žalba u roku od 15 dana. ODUZIMANJE PREDMETA Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje krivičnog djela ili koji su nastali njegovim izvršenjem oduzet će se. izvršeno pod odlučujućim djelovanjem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga.BH-PRAVNICI. Ako je pri izricanju uslovne osude izvršiocu određeno liječenje na slobodi a on mu se nije podvrgao ili ga je samovoljno napustio sud može nakon saslušanja tužioca i izvršioca i mišljenja ljekara odrediti opozivanje uslovne osude ili prinudno izvršenja mjere bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti. 27 WWW. Odluka o oduzimanju predmeta je u formi rješenja i sudija. sud će donijeti presudu kojom se optužba dobija. a tužilac ne odustane od prijedloga. tužilac će u optužnci postaviti prijedlog da sud utvrdi da je osumnjičeni učinio protivpravno djelo u stanju neuračunjljivosti i da mu se privremeno odredi prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi.BH-PRAVNICI.odnosno vijeće sudija je donosi odmah nakon donošenja oslobađajuće presude. Ako sud nakon glavnog pretresa utvrdi da je optuženi učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti presudom će odrediti prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi u trajanju od 6 mjeseci. kad postoji opasnost da će biti ponovo upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela ili kad se radi zaštite opšte bezbjednosti ili iz razloga morala oduzimanje čini apsolutno neophodno. Ako sud utvrdi je da optuženi u vijrme izvršenja djela nije bio u stanju neuračunljivosti.WWW.ako su vlasništvo izvršioca.COM .COM POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNJLJIVOSTI OSUM/OPT.presude kojom se optužba odbija ili riješenja kojim se obustavlja postupak.

obavezom ili osloboditi osuđenog ispunjenja obaveze. Sud će visinu iznosa imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom utvrditi po slobodnoj ocjeni. PRESTANKU MJERA BEZBJEDNOSTI I PRAVNIH POSLJEDICA OSUDE Brisanje osude je moguće po službenoj dužnosti i po prijedlogu osuđenog (molbi). a osuđeni je istakao prijedlog da se utvrdi da je brisanje osude nastupilo po zakonu. postupak se obustavlja. a osuđeni u određenom roku nije ispunio te obaveze. ne nadoknadi štetu ili ne ispuni dr.obaveze.BH-PRAVNICI.COM ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom i ona mora u zakonom propisanom postupku biti oduzeta.BH-PRAVNICI. Na prijedlog osuđenog ako nadležni organ ne donese rješenje o brisanju osude. Imovinska korist se oduzima po službenoj dužnosti. 28 WWW. Ako nadležni organ ne donese rješenje o brisanju osude u roku od 30 dana od dana prijema tog prijedloga. Pokreće se kad je u uslovnoj osudi određeno da će se kazna izvršiti ako osuđeni ne vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom. Protiv odluke o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom može se izjaviti žalba i uložiti zahtjev za ponavljanje postupka.WWW. Ako nema osnova za donošenje takve odluke. DONOŠENJE ODLUKE O BRISANJE OSUDE. POSTUPAK ZA OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE Pokreće se na prijedlog tužioca ili po službenoj dužnosti kod suda koji je sudio u prvom stepenu. sud će donijeti presudu kojom će opozvati uslovnu osudu i odrediti da se utvrđena kazna izvrši ili produži rok za ispunjenje obaveze ili je zamjeniti dr. Brisanje osude po službenoj dužnosti preduzima se kad po zakonu brisanje osude nastupa protekom određenog vremena i pod uslovom da osuđeni u tom vremenu ne učini krivično djelo. Ako osuđeni nije ispunio obaveze.COM . osuđeni može tražiti da sud donese rješenje o brisanju osude.

Protiv presude koja je donesena po domaćem krivičnom zakonodavstvu dozvoljena je žalba.osuđeni ili njegov branilac. 29 WWW.Izvršenje strane krivične presude. Građanima se na njihov zahtjev mogu davati podaci o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti ako su im ti podaci potrebni radi ostvarivanja njihovih prava. 2. tužilaštvima i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv osobe koja je ranije bila osuđivana. tz. da djelo zbog kojeg se traži mala mkpp mora biti krivično djelo kako u državi moliteljici tako i u zamoljenoj državi.BH-PRAVNICI. 4.Ustupanje krivičnog gonjenja stranoj državi. Vrijedi načelo identiteta norme ili obostrane kažnjivosti.BH-PRAVNICI.COM UVJERENJE O KAZNENOJ EVIDENCIJI Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati sudovima.WWW. Izvršenje strane krivične presude Predstavlja vrlo složen oblik mkpp u okviru kojeg se u zamoljenoj državi izvršava presuda i njome izrečena sankcija koja je donesena. Međunarodna krivična pomoć ima više oblika. Mala međunarodna krivično pravna pomoć Obuhvata različite procesne radnje koje preduzimaju organi kp zamoljene države na molbu i u korist procesnih organa države moliteljice. 3.Mala mkpp ili mkpp u užem smislu riječi.a to su: 1. Radnje se preduzimaju prema pravilima postupka države moliteljice. MKPP se označava kao aktivna pravna pomoć (pružanje pravne pomoći) i pasivna (traženje pravne pomoći) Radnje aktivne i pasivne pp se realizuju na osnovu zamolnice ili molbe. O izricanju sankcije odlučuje sud. kao i nadležnim organima i državnim organima.COM . Saradnja država u krivičnom pravosuđu i krivičnim predmetima odvija se na osnovu međunarodnog ugovora ili na osnovu domaćih zakonskih propisa. MEĐUNARODNA KRIVIČNA PRAVNA POMOĆ I VRSTE TE POMOĆI Predstavlja skup raznovrsnih radnji koje se preduzimaju u okviru saradnje država u borbi protiv kriminaliteta. O dopuštenosti i načinu izvršenja radnje koja je predmet molbe odlučuje sud. a mogu je izjaviti tužilac. odnosno tužilac po zakonima BiH.Izručenje(extradicija).

da je stranac koji ima prebivalište u stranoj državi izvršio krivično djelo na teritoriji BiH. 4. Prije podizanja optužnice odluku o ustupanju podnosi tužilac.dat će se prvenstvo molbi države čiji je državljanin ta osoba.COM Ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja Ustupanje krivičnog gonjenja stranoj državi je moguće po sljedećim uslovima: 1. Ako molba odgovara zakonskim zahtjevima.da djelo zbog kojeg se traži nije izvršeno na teritoriji BiH.da nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja 7.da se strana država ne protivi ustupanju krivičnih spisa radi krivičnog gonjenja i suđenja. da je oštećeni dobio osiguranje za ostvarivanje imovinsko pravnog zahtjeva.Načelo specijaliteta.BH-PRAVNICI. Molba za izručenje podnosi se diplomatskim putem. a ako je krivično djelo izvršeno na teritorijama više država ili se ne zna gdje je izvršeno.Načelo reciprociteta-zamoljena država svoju pozitivnu odluku o izručenju uslovljava s identičnom odlukom države moliteljice u sličnom budućem primjeru.osuđenih ili optuženih stranaca pokreće se na molbu strane države. a ako ta država ne traži izručenje. Nadležno ministarstvo pravde će zahtjev strane države dostaviti sa spisima nadležnom tužiocu. 3.država moliteljica može krivično goniti ili kazniti izručenu osobu samo za ona djela koja su bila izvršena prije podnošenja zahtjeva za izručenje. sudija za predhodni postupak izdat će naredbu da se stranac pritvori. Osnovna načela koja se odnose na izručenje su : 1. 4. Našoj državi se također može postaviti zahtjev za preuzimanje krivičnog gonjenja državljanina BiH ili osobe koja ima prebivalište u BiH za krivično djelo u inostranstvu.da ne uživa pravo azila u BiH 3. na temelju sudskog postupka izručuje stranoj državi da bi se u toj državi vodio krivični postupak ili izvršila krivična sankcija. nehumanom i ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Nakon toga sudija za predhodni postupak spise izviđaja dostavlja vijeću od 3. sudija Suda BiH.COM . Ministar pravde BiH donosi riješenje kojim izručenje dopušta ili ne. Tužilac će strancu saopštiti zbog čega se i na osnovu kojih dokaza traži njegovo izručenje i pozvat će ga da iznese svoju odbranu.BH-PRAVNICI. 30 WWW. a dostavlja se Tužilaštvu BiH.da je utvrđen identitet osobe čije se izručenje traži. 2. 2. molbi države koja je prva tražila izručenje. Pretpostavke za izručenje prema ZKPBiH 1. Ako izručenje iste osobe traži više stranih država zbog istog krivičnog djela. Sudija za predhodni postupak saslušava tužioca i branioca i provodi izviđajne radnje radi utvrđivanja postoje li pretpostavke za izručenje stranca.da djelo predstavlja krivično djelo i po domaćem zakonu i po zakonu države u kojoj je izvršeno 5.da osoba čije se izručenje traži nije državljanin BiH 2.WWW. Izručenje Extradicijom se stranac ili osoba bez državljanstva. Nakon podizanja optužnice odluku donosi sudija za predhodno saslušanje na prijedlog tužioca.extradicija je moguća samo u pogledu onih krivičnih djela koja su kao takva bila unaprijed određena međunarodnim ugovorom ili unutrašnjim pravom.onda molbi države na čijoj je teritoriji izvršeno krivično djelo. 3.Načelo identiteta norme ili obostrane kažnjivosti.Načelo extradibilnosti. da se stranac na taj način ne može izložiti nepravednom postupku.protiv nje ili njenog državljanina 4.da djelo za koje se traži nije političko ili vojno krivično djelo 6. Postupak izručenja iz BiH u drugu državu Postupak za izručenje osumnjičenih.

U toj molbi se može tražiti da se protiv te osobe preduzmu potrebne mjere radi pritvaranja.BH-PRAVNICI. Ako je osobi pravosnažno izrečena krivično pravna sankcija ili je oglašena krivom. a ovlašteni tužilac je preduzeo krivično gonjenje pred nadležnim sudom.kao i prihvatanje principa MP Pretpostavke za naknadu štete neopravdano osuđenim 1. Ako tražena osoba bude izručena moći će se krivično goniti. Ako je povodom vanrednog pravnog lijeka ponovljeni postupak pravosnažno obustavljen ili je pravosnažnom presudom oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena. molbi države koja je prva tražila izručenje.COM Ako izručenje traži više stranih država zbog različitog krivičnog djela. a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka ili je krivični postupak obustavljen ili je pravosnažnom presudom oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena. Postupak izručenja međunarodnim krivičnim sudovima U ZKP FBiH predviđeno je da se postupak predaje osumnjičenih odnosno optuženih osoba protiv kojih se vodi krivični postupak pred međunarodnim krivičnim sudovima uređuje posebnim zakonom. Postupak izručenja iz druge države u BiH Ako se protiv osobe koja se nalazi u stranoj državi vodi u BiH krivični postupak ili ako je osobu koja se nalazi u stranoj državi domaći sud kaznio. Osoba koja je zbog pogreške ili nezakonitog rada organa neosnovano lišena slobode ili je zadržana duže u pritvoru. Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišavanja slobode Ima: Osoba koja je bila u pritvoru. osim ako je na to bila prinuđena. Razlozi zbog kojih procesni zakon sadrži ovu odredbu su preuzete međunarodne obaveze. 3. a ako su djela iste težine .BH-PRAVNICI.Ako je u ponovljenom postupku presudom optužba odbijena zbog nenadležnosti suda. onda molbi države na čijoj teritoriji je izvršeno najteže krivično djelo.COM . prvenstvo se daje državi čiji je državljanin ta osoba. Pravo na naknadu štete ne postoji: 1. 31 WWW.WWW. a oslobođena je od kazne. Osoba koja je lišena slobode bez zakonskih osnova ako joj nije određen pritvor niti joj je vrijeme za koje je lišena slobode uračunato u izrečenu kaznu za krivično djelo ili za prekršaj.Ako je do obustave postupka ili presude kojom se optužba odbija došlo jer je u ponovljenom postupku tužilac odustao od krivičnog gonjenja zbog sporazuma sa osumnjičenim/optuženim 2. ministar pravde BiH može podnijeti molbu za njeno izručenje. 2. a ako ta država ne traži izručenje. Osoba koja je u pritvoru provela duže nego što traje kazna zatvora na koju je osuđena. Ako osoba nije lažnim priznanjem ili na neki drugi način namjerno prouzrokovala svoju osudu.

COM Postupak za naknadu štete osobama neopravdano osuđenim i neosnovano lišenim slobode Postupak za ostvarivanje prava za naknadu štete ima dva dijela : Upravni postupak i Postupak pred paričnim sudom. roditeljima. Ako slučaj nije prikazan u sredstvima javnog informisanja ovakvo saopštenje će se na zahtejv te osobe dostaviti organu. Postupak za rehabilitaciju neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode Ako je slučaj na koji se odnosi neopravdana osuda ili neosnovano lišavanje slobode neke osobe prikazan u sredstvima javnog informisanja i time bio povrijeđen ugled te osobe sud će na njen zahtjev objaviti u novinama ili dr. Izdavanje potjernice naredit će se u slučaju bjekstva osuđenog iz ustanove u kojoj izdržava kaznu.a naročito ako je to potrebno radi ustanovljavanja istovjetnosti pronađenog nepoznatog leša . Izdavanje potjernice naređuje sud. privrednom društvu ili dr. 32 WWW. a ako do sporazuma ne dođe ili Federalno Ministasrvo ne donese odluke u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.WWW. IZDAVANJE POTJERNICE Postupak za izdavanje potjernice ima za cilj da se obezbjedi prisustvo osumnjičenog/optuženog ili osuđenog kada se ne zna njegovo prebivalište. Ako se sporazum postigne njime se određuje vrsta i visina štete. Oštećeni se obraća zahtjevom Federalnom Ministarstvu Pravde BiH radi sporazuma o postojanju štete. pravnoj osobi gdje je ta osoba zaposlena.COM . vrsti i visini naknade. Objavu raspisuje nadležni policijski organ. braći i sestrama. Zahtjev se podnosi sudu u roku od 6 mjeseci.naredit će se izdavanje objave kojom će se zatražiti da se podaci li obavještenja dostave organu koji vodi postupak. IZDAVANJE OBJAVE Ako su potrebni podaci o određenim predmetima koji su u vezi sa krivičnim djelom ili ove predmete treba pronaći . djeci. sredstvima javnog informisanja saopštenje o odluci iz koje proizilazi neopravdanost ranije osude ili neosnovanost lišenja slobode.BH-PRAVNICI. Upravi postupak mora se pokrenuti prije podnošenja tužbe za naknadu štete. Izdavanje potjernice može se narediti kada se osumnjičeni/optuženi protiv kojeg je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna nalazi u bjegstvu a postoji naredba za njegovo dovođenje ili rješenje o određivanju pritvora. vanbračnom drugu.BH-PRAVNICI. Nasljednici oštećenog nasljeđuju samo pravo oštećene osobe na naknadu imovinske štete. oštećeni može Sudu BiH podnijeti tužbu za naknadu štete. Postupak za naknadu štete zastarjeva protekom 3 godine od dana pravosnažnosti presude. ako je u bjekstvu ili nedostižan organima krivičnog gonjenja. Nakon smrti osuđene osobe pravo na podnošenje ovog zahtjeva pripada njenom bračnom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful