You are on page 1of 9

Pemantapan Nilai Integriti Individu sebagai Teras Pembangunan Staf Berkualiti

ABSTRAK Staf berkualiti tinggi merupakan aset utama kejayaan sesebuah organisasi. Bagaimanapun, kehakisan nilai integriti di kalangan staf mengakibatkan wujudnya pelbagai kepincangan pentadbiran dan salah laku di sektor kerajaan mahupun swasta (Mustafar Ali, 2004 dan M. Kamal Hasan, 2004). Sehubungan itu, kerajaan mengambil inisiatif untuk memantapkan nilai integriti dengan melancarkan Pelan Integrasi Nasional di samping pelbagai dasar kerajaan sedia ada yang telah digubal dari masa ke semasa (Mustafar Ali, 2004). Menyedari kepentingan integriti sebagai teras pembangunan staf berkualiti, kertas kerja ini akan mengupas definisi, kerangka konseptual integriti dan nilai-nilai integriti. Ini selaras dengan matlamat negara bagi mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Kertas kerja ini juga turut mengemukakan cadangan bagi memantapkan nilai integriti individu. Sorotan literatur digunakan sebagai metod asas kajian dalam kertas kerja ini. PENDAHULUAN Negara sedang dilanda dekadensi moral dan etika yang parah (M. Kamal Hasan, 2004). Kehakisan nilai dalam masyarakat dicerminkan oleh kakitangan awam dengan wujudnya jenayah kolar putih, gejala sosial, rasuah, diskriminasi, penindasan dan penyalahgunaan kuasa (Mustafar Ali, 2004, M. Kamal Hasan, 2004). Kepincangan ini berlaku akibat manusia kini dipengaruhi oleh unsur materialistik dan mengabaikan nilai agama (M. Kamal Hasan, 2004). Justeru, Malaysia telah melancarkan pelbagai dasar, kempen dan slogan untuk mengukuhkan integriti masyarakat (Mustafar Ali, 2004). Antaranya Rukun Negara, penerapan nilai-nilai murni, piagam pelanggan, penggunaan tanda nama, penggubalan kod etika, hari bertemu pelanggan, manual prosedur kerja dan fail meja, sistem pengurusan akauntabiliti dan integriti, modul pengurusan integriti, laporan perisytiharan harta, program nilai murni, pusingan tempat kerja, Tonggak Dua Belas dan kepimpinan melalui tauladan (Mustafar Ali, 2004). Pelan Integriti Nasional (PIN) telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 23 April 2004. Pelan tersebut bertujuan membangunkan masyarakat beretika dan dapat membezakan antara perkara yang betul dan salah manakala matlamat jangka panjang PIN adalah memenuhi cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu membentuk masyarakat yang mempunyai ciri-ciri moral dan etika yang kukuh, mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang kukuh serta berbudi pekerti luhur (Kadir Dikoh, 2004 dan Mustafar Ali, 2004).

PIN merupakan dasar payung dan pelan induk untuk menggubal strategi dan memberi hala tuju bagi semua sektor masyarakat supaya mereka dapat bekerjasama serta mengambil bahagian secara langsung dalam usaha memantapkan nilai etika dan integriti (Kadir Dikoh, 2004 dan Mustafar Ali, 2004). Justeru Tekad 2008 dikemukakan iaitu: 1. Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa secara berkesan. 2. Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi. 3. 4. 5. Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan. Memantapkan institusi keluarga. Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pelaksanaan dan pelan tindakan PIN merangkumi lapan komponen institusi masyarakat dan negara iaitu institusi keluarga, komuniti, masyarakat sivil (pertubuhan bukan-kerajaan), institusi sosiobudaya, institusi agama, institusi ekonomi, institusi politik dan institusi pentadbiran. Keberkesanan dan penentu kejayaan PIN merangkumi lapan komponen utama iatu kesediaan individu untuk berubah, kepimpinan berteladan, pendidikan berterusan & berulang, komunikasi berkesan, kesediaan individu untuk berubah, kecukupan & kecekapan sumber, kerangka perundangan berkesan & kehakiman bebas, kerjasama jentera politik & pentadbiran serta persekitaran budaya yang kondusif (Mustafar Ali, 2004). Menyedari kepentingan dan komitmen negara terhadap pengukuhan integriti sebagai asas pembangunan sumber manusia berkualiti, kertas kerja ini akan membincangkan tentang definisi, kerangka konseptual dan nilai integriti secara menyeluruh dalam usaha menjana sumber manusia dengan kualiti bertaraf dunia. LATAR BELAKANG INTEGRITI Integriti merupakan satu konsep yang kompleks (Widang & Fridlund, 2003). Integriti berasal daripada perkataan latin: integer yang bermaksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh (Widang & Fridlund, 2003). Pendefinisian terhadap istilah integriti boleh diklasifikasikan kepada empat perspektif iaitu ketekalan nilai peribadi, komitmen terhadap nilai peribadi, komitmen terhadap nilai komuniti dan komitmen terhadap nilai-nilai murni (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004). Pellegrino (1990), merujuk integriti sebagai tahap/keadaan keseimbangan di antara ruang peribadi (privacy), autonomi and nilai individu. Roberts (1994), pula memberikan takrifan yang lebih mudah iaitu kesatuan di antara komitmen sepenuhnya kepada nilai yang dipegang dalam setiap ucapan dan tindakan seseorang. Takrifan
2

Roberts (1994) selari dengan Musschenga (2001) yang menakrifkan integriti sebagi konsistensi dan koherensi dalaman keyakinan seseorang dengan penyataan dan tindakannya (Musschenga, 2001). Integriti merupakan konsep penting dalam pentaakulan etika (Widang & Fridlund, 2004) kerana integriti berkait rapat dengan pembentukan dan pengukuhan etika yang baik (Mahathir Mohamad, 2004) serta melaksanakan perkara yang betul (Musatafar Ali, 2004). Justeru, integriti juga didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap komitmen dan kemampuan seseorang memelihara moral diri tanpa sebarang kompromi (Gross, 2001). Integriti juga menerangkan elemen tingkah laku pekerja dan kejayaan yang melibatkan urusan yang adil, kejujuran dan kebolehpercayaan di tempat kerja (Mehrabian, 2000). Peranan dan Kepentingan Integriti di Kalangan Staf Integriti merupakan elemen penting kesejahteraan staf. Kajian terdahulu mendapati integriti mempunyai hubungan yang positif dengan kesejahteraan individu (Widang & Fridlund, 2003), kesejahteraan komuniti dan kesejahteraan organisasi (Ones et. Al., 2003). Integriti membentuk staf yang mempunyai tingkah laku yang baik (Ones et. Al., 2003 dan Mikulay & George, 2001) dan bebas daripada tingkah laku kaunter produktif (Mikulay & George, 2001). Antara tingkah laku kaunter produktif tersebut adalah mencuri, vandalisme, memanjangkan waktu rehat tanpa kebenaran dan ponteng kerja (Mikulay & George, 2001). Sebaliknya, kelemahan integriti akan menyumbang kepada keruntuhan nilai moral dan kerosakan sesuatu profesyen pekerjaan (Hardingham, 2004). Sehubungan itu, Mikulay dan George, 2001 mencadangkan pengambilan individu berintegriti tinggi untuk meminimumkan kadar kaunter produktif di tempat kerja (Mikulay & George, 2001). Integriti mempengaruhi kejayaan emosi, kejayaan kerjaya dan kewangan, kejayaan kerja, kejayaan perhubungan dan kejayaan fizikal staf (Mehrabian, 2000). Kejayaan emosi merupakan pengaruh untuk menjadi gembira, puas hati atau tenang dan sebaliknya risau, cemas, kecewa, marah atau tidak berpuas hati (Mehrabian, 2000). Kejayaan kerjaya dan kewangan didefinisikan dalam konteks kejayaan kerja dan keupayaan mengawal kebiasaan perbelanjan dan simpanan yang mencukupi untuk masa depan dan kerjaya seseorang (Mehrabian, 2000). Kejayaan kerja didefinisikan dalam aspek produktiviti tinggi, keseronokan bekerja, dedikasi terhadap tugas dan optimis terhadap kerjaya seseorang berbanding kebiasaan kerja yang teruk dan tidak dapat dipercayai, hubungan yang buruk dengan rakan sekerja dan penyelia, kecenderungan melakukan aktiviti yang dilarang di tempat kerja dan sikap menganggap kerja sebagai satu paksaan (Mehrabian, 2000). Kejayaan dalam perhubungan didefinisikan dalam konteks kepuasan umum, keharmonian dan hubungan yang menggembirakan dengan rakan, rakan sekerja, saudara mara dan pasangan berbanding hubungan yang dipenuhi dengan konflik, pertentangan, kekecewaan, perpisahan dan kesengsaraan.
3

Kejayaan fizikal didefinisikan dalam aspek kebiasaan berorientasikan kesihatan (seperti senaman berterusan, diet yang sihat dan rehat yang mencukupi) dan penjagaan kesihatan yang minima berlawanan dengan pengabaian kesihatan dengan kekurangan nutrisi, penyalahgunaan arak, tembakau dan penagihan dadah serta kekerapan pergantungan terhadap penjagaan kesihatan akibat penyakit kesilapan sendiri (Mehrabian, 2000). Pembentukan Integriti Staf Individu bertanggungjawab terhadap pembentukan integriti diri mereka. Menurut Aristotle, individu adalah bermoral apabila melakukan tindakan yang betul kerana mengetahui tindakan itu adalah betul secara konsisten dan sebati dengan dirinya (Wakin, 1996). Oleh itu, Aristotle berpendapat adalah sangat penting untuk membentuk nilai moral yang baik melalui kebiasaan dan latihan (Wakin, 1996). Individu juga perlu mempunyai keberanian untuk menentukan sempadan untuk mempertahankan diri daripada perkara yang merosakkan dirinya sediri dan nilai yang dipegang (Widng & Fridlund, 2003). Koonce (1998), pula menyarankan agar individu menyerlahkan kreativiti, tidak terlalu serius sehingga kehilangan sense of humor, melakukan perkara yang betul, tidak bersifat taksub kepada pribadi tertentu dan mendengar pendapat orang lain (Koonce, 1998) untuk menjana integriti diri mereka. Komuniti dan organisasi mempengaruhi pembangunan integriti. Komuniti mempengaruhi integriti professional kerana komuniti profesion tersebut terlibat dalam setiap tahap pembangunan profesional (Wakin, 1996). Komuniti menentukan kelayakan dan standard kecekapan ahli (Wakin, 1996). Integriti boleh dikekalkan dengan mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan hukuman yang berterusan (Mikulay & George, 2001). Pembangunan integriti juga memerlukan perubahan dalam budaya organisasi dan pendidikan dengan menumpukan kepada pembentukan moral komuniti (Hardingham, 2004). Pendapat ini selaras dengan Musschenga (2001), yang menekankan kepada pendidikan sebagai pendekatan utama pembangunan integriti untuk memahami falsafah dan kepentingannya serta menjadikannya sebagai sebahagian daripada identiti diri. M. Kamal Hasan (2004), mengemukakan penyelesaian kepada kemelut integriti dalam konteks peribadi.dan konteks organisasi atau jabatan. Menurutnya, dalam konteks peribadi, individu perlu mengawal hawa nafsu, menyucikan hati, bertaqwa kepada Allah serta memantapkan aqidah dan akhlak tepuji. Organisasi pula perlu mematuhi kod etika Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam, berpegang teguh kepada prinsip keadilan dan mewujudkan mekanisme penyeliaan yang efektif. Beliau kemudiannya menyimpulkan, secara dasarnya integriti terbentuk daripada kekuatan rohani dan kesucian aqidah tauhid (M. Kamal Hasan, 2004).

Nilai-Nilai Integriti Oleh kerana kajian integriti ini dibuat dalam konteks staf di Malaysia, nilai-nilai murni tersebut adalah nilai-nilai murni yang dikongsikan bersama oleh rakyat Malaysia. Nilai tersebut adalah nilai dan etika perkhidmatan awam Malaysia kerana kakitangan perkhidmatan awam adalah cermin dan tauladan kepada masyarakat Malaysia khususnya dalam konteks kerjaya. Nilai-nilai ini dikongsikan bersama di dalam pelbagai kempen dan dasar yang digubal oleh kerajaan serta diwartakan melalui perantaraan media massa dan program-program khusus di seluruh Negara. Nilai dan etika perkhidmatan awam terkandung dalam Tonggak Dua Belas iaitu, menghargai masa, ketekunan membawa kejayaan, keseronokan bekerja, kemuliaan kesederhanaan, ketinggian peribadi, kekuatan sifat baik hati, pengaruh teladan, kewajipan menjalankan tugas, kebijaksanaan berhemat, keutamaan kesabaran, peningkatan bakat dan nikmat mencipta (Institut Tadbiran Awam Negara, 1994). Tonggak Dua Belas berasaskan tujuh teras etika perkhidmatan awam iaitu: berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri, bekerja dengan penuh muhibbah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membenteras kelemahan serta musuh negara dan berpegang teguh kepada ajaran agama (Institut Tadbiran Awam Negara, 1994). Nilai dalam Tonggak Dua Belas merangkumi Etika Teras Perkhidmatan Awam, Nilai Murni Profesional, Etika Pentadbiran Awam serta Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam: nilai peribadi asas, nilai mengutamakan pelanggan, nilai kepimpinan, nilai profesionalisme, nilai produktiviti/kualiti dan nilai-nilai keagamaan. Kesemua nilai-nilai murni tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori iaitu kesucian hati (purity), amanah (trustworthiness) dan kebijaksanaan dalam berfikir dan bertindak (wisdom). Perbincangan dan Cadangan Kertas kerja ini memfokuskan kepada definisi, kerangka konseptual dan nilai-nilai integriti yang perlu diterapkan sebagai asas pembangunan staf. Fokus ini diberikan setelah menyedari kepentingan integriti kepada kesejahteraan dan kejayaan individu, organisasi dan negara. Perbincangan dimulakan dengan pendefinisian terhadap konsep integriti. Integriti dalam konteks kertas kerja ini didefinisikan sebagai: pengetahuan, kesedaran, penghayatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai murni secara konsisten yang disertai komitmen sepenuhnya terhadap nilai-nilai tersebut dalam setiap perkataan dan tindakan untuk mencapai kecemerlangan diri dan organisasi.

Definisi tersebut kemudiannya dikembangkan kepada model integriti untuk memahami konsep integriti secara lebih menyeluruh. Model integriti merangkumi empat komponen penting iaitu ilmu, motif atau niat yang betul, penghayatan nilai murni dan komitmen terhadap nilai tersebut. Ilmu merupakan teras utama integriti. Ilmu dalam konteks ini adalah pegetahuan dan kefahaman tentang falsafah, nilai, kepentingan dan tujuan integriti dengan jelas dan mendalam. Ilmu ini kemudiannya akan memberikan kesedaran untuk menghayati nilai integriti bagi mencapai kecemerlangan diri dan organisasi. Motivasi yang kuat dan matlamat yang teguh ini kemudiannya akan mendorong individu untuk menghayati nilai-nilai integriti secara mendalam dan menjadikan ianya sebagai nilai yang sebati dengan dirinya. Apabila nilai tersebut telah sebati dengan jiwa individu, individu akan berusaha untuk memberikan komitmen sepenuhnya terhadap nilai yang dipegang dalam setiap tutur kata dan tindakannya. Oleh itu, individu dikatakan mempunyai integriti yang tinggi apabila tindakannya selaras dengan nilai-nilai murni yang dipegangnya. Definisi dan model integriti yang dibincangkan hampir mempunyai persamaan dengan akhlak. Akhlak seperti mana integriti adalah nilai yang telah kukuh sebati dalam diri individu dan diikuti dengan komitmen sepenuhnya terhadap nilai tersebut sehingga ianya menjadi tabiat kebiasaan. Perbezaan antara keduanya adalah pada piawaian dan motif nilai tersebut. Piawaian integriti adalah berasaskan nilai etika yang diterima sebagai nilai yang positif dan baik secara universal (nilai-nilai murni atau moral virtues). Piawaian nilai akhlak pula berpaksikan kepada nilai yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah. Motif integriti adalah kesejahteraan sejagat (universal peace) manakala motif akhlak adalah keredaan Allah SWT. Sehubungan itu, kerangka konseptual integriti tidak dapat lari daripada membicarakan persoalan akhlak kerana nilai akhlak bersifat mutlak dan terdapat perkongsian nilai di dalam kedua-dua aspek tersebut (aspek integriti dan akhlak). Berasaskan model integriti yang dikemukakan, terdapat empat peringkat dalam proses pembentukan integriti iaitu ilmu (knowledge), motif (motive) atau niat, penghayatan (internalization) dan komitmen (commitment) atau amalan. Sehubungan itu, dalam usaha untuk memantapkan integriti staf, empat aspek di bawah perlu diambil kira: 1. Ilmu dan Kesedaran. a. b. c. Mengetahui misi dan visi organisasi. Mengetahui peranan staf kepada pencapaian matlamat organisasi. Mengetahui spesifikasi tugas dengan jelas.

d. Mengetahui matlamat, kepentingan dan falsafah setiap nilai murni kepada diri dan organisasi

2.

Menetapkan motif atau matlamat yang ingin dicapai. a. b. c. Menetapkan niat dan matlamat diri. Memastikan matlamat diri selari dengan matlamat organisasi. Menetapkan nilai-nilai murni yang ingin dihayati dan diamalkan.

3.

Penghayatan nilai murni. a. b. c. Menjadikan nilai murni sebagai nilai diri. Membincangkan setiap nilai yang dihayati. Menggalakkan orang lain mengamalkan nilai murni.

4.

Komitmen dan Amalan. a. b. Mengaplikasikan nilai murni di tempat kerja. Mengaplikasikan nilai murni di mana sahaja

Nilai Integriti Nilai integriti dalam konteks kajian ini adalah nilai murni yang perlu diketahui, dihayati dan diadaptasikan di dalam kehidupan seharian oleh staf dalam organisasi untuk menjamin kesejahteraan dan kejayaan organisasi tersebut. Setiap nilai integriti tersebut dikategorikan kepada lapan jenis nilai iaitu nilai amanah, nilai bijaksana, nilai terminal, nilai instrumental, nilai pusat, nilai pinggiran, nilai eksplisit dan nilai implisit. Nilai amanah adalah nilai wajib yang membolehkan individu menyempurnakan amanah atau tanggungjawab yang diberikan. Nilai bijaksana merupakan nilai yang memerlukan kebijaksanaan individu dalam berfikir dan bertindak untuk mencapai misi dan visi organisasi. Nilai terminal merupakan tujuan akhir (end states) sesuatu tingkahlaku seperti nilai kehidupan selesa, kemanan, kebebasan, kebahagiaan, keharmonian dan kejayaan organisasi (Nelson, 2004). Nilai instrumental merupakan cara bertingkah laku (ways of behaving) seperti nilai rajin, dedikasi, bersopan, jujur dan pemaaf (Nelson, 2004). Nilai utama atau pusat merupakan nilai utama yang paling penting terhadap organisasi.

Nilai sekunder atau pinggiran merupakan nilai pengembangan daripada nilai-nilai teras tersebut seperti syukur, sabar, sederhana, bersopan dan adil. Nilai eksplisit merupakan nilai luaran individu manakala nilai implisit pula merupakan nilai dalaman individu. Dalam kajian ini, lima nilai teras telah dipilih iaitu berilmu, beriman, amanah, ikhlas dan tenang kerana ianya merupakan teras untuk mencapai kejayaan hidup. Oleh itu, kelima-lima nilai teras ini dikongsikan bersama bagi setiap sub elemen kejayaan di bawah (kejayaan emosi, hubungan, fizikal dan kerja). Selain daripada lima nilai teras tersebut, setiap sub elemen kejayaan yang juga tergolong sebagai nilai terminal memerlukan nilai-nilai instrumental untuk mencapai matlamatnya. Kejayaan emosi memerlukan individu berfikiran positif, pemaaf, baik hati dan bersyukur. Kejayaan fizikal memerlukan individu bersifat ceria, tertib dan cergas. Kejayaan hubungan memerlukan individu bersifat adil, sederhana, benar, mesra, penyayang, bekerjasama, beradab sopan, bertimbangrasa, ithar (mementingkan orang lain) dan sabar. Kejayaan kerja pula memerlukan individu mempunayi nilai kreatif, inovatif, berani, tegas, berhemat, teliti, produktif, tekun, syura, bertanggungjawab, adil, berdisiplin, berdedikasi, berketerampilan dan berkepimpinan. Kerangka Konseptual Integriti Berasaskan sorotan literatur yang dibuat, model pemantapan integriti dicadangkan untuk memahami kerangka konseptual pemantapan integriti secara lebih meluas dan menyeluruh. Status integriti staf dapat diukur melalui alat ukuran psikologi, rekod kakitangan dan status produk atau perkhidmatan yang diberikan serta beberapa aspek lain. Maklumat yang tentang profail integriti staf membolehkan organisasi mengenalpasti strategi berkesan untuk mengukuhkan integriti staf. Staf yang dikenalpasti mempunyai integriti yang lemah perlu dibantu melalui program-program latihan ke arah pemantapan ilmu, iman dan akhlak serta mekanisme pentadbiran, penyeliaan dan latihan yang berkesan diperingkat organisasi. Ini kerana kedudukan integriti yang lemah boleh mengakibatkan tsunami di dalam organisasi. Tsunami dalam konteks ini adalah kerosakan sumber manusia dan material yang mengakibatkan kualiti dan produktiviti organisasi terjejas. Staf berintegriti tinggi pula perlu dilibatkan dalam program tersebut untuk memperkukuhkan lagi integriti mereka disamping membantu staf lain mengukuhkan integriti dengan menunjukkan teladan yang baik dan

perhubungan yang membina. Oleh itu, proses pemantapan berlaku lebih cepat kerana faktor persekitaran kerja memberikan pengaruh yang besar terhadap integriti Model Pemantapan Integriti Staf individu. Pengukuhan nilai integriti ini akhirnya akan melahirkan staf berintegriti tinggi di dalam organisasi. Integriti yang tinggi di kalangan staf ini kemudiannya akan membolehkan mereka mencapai kecemerlangan diri dengan mempunyai kualiti yang tinggi samada dalam aspek fizikal, psikososial mahupun intelek. Staf yang berkualiti tinggi ini seterusnya menjadi pemangkin kepada pencapaian cemerlang misi dan visi organisasi. Pengukuhan integriti adalah proses yang berterusan kerana nilai individu boleh berubah mengikut masa dan situasi. Justeru, individu perlu mengambil inisiatif untuk mengukuhkan integriti mereka manakala organisasi perlu melakukan pemantauan, menyediakan persekitaran yang membina untuk memupuk nilai integriti dan mewujudkan mekanisme penyeliaan yang berkesan dari masa ke semasa. Pemantapan nilai integriti memerlukan masa yang lama dan komitmen yang padu, sehubungan itu organisasi digalakkan mengambil tindakan proaktif dengan pemilihan staf berintegriti tinggi ke dalam organisasi. Tindakan proaktif ini membolehkan risiko kepincangan tingkah laku dan pentadbiran dapat dikurangkan kerana staf yang tidak mempunyai integriti berkecenderungan mempengaruhi staf lain untuk melakukan kesilapan yang sama samada secara langsung atau tidak langsung.