You are on page 1of 4

>INFORVBO

[
14 JUNI 2012 Nr. 20

Nieuwsbrief voor decision makers

Belgi op zoek naar ruimte om te ondernemen


plannen is duidelijk te zien dat woongebieden, industriegebieden, landbouwzones, recreatiegebieden en natuurgebieden volledig verweven zijn met elkaar. Dit maakt dat de uitbreidingsprojecten in een industrie- of landbouwgebied enorm zwaar kunnen doorwegen in woon- of natuurgebieden. Burgers die een petitie tekenen, buurtgemeenten die een juridische strijd starten, milieuorganisaties die naar de Raad van State stappen... Wanneer ondernemingen hun activiteiten willen uitbreiden of nieuwe infrastructuur moet aangelegd worden, ontstaan er vaak conflicten over het ruimtegebruik. Deze projecten kunnen zeer verscheiden zijn, maar tonen toch ook gelijkenissen. Ze brengen over het algemeen heel wat voordelen mee voor de maatschappij meer jobs, een betere infrastructuur, een stijgende productie, enz. De hinder is echter ten laste van een kleine lokale groep. Buurtbewoners komen op voor hun belangen, vertragen projecten en veroorzaken een onzeker ondernemersklimaat. Dat ons land in het bijzonder met dit NIMBYeffect te maken heeft, komt omdat we de meest versnipperde regio van Europa zijn. Met een bevolkingsdichtheid van 355 inwoners/ km , leeft men enkel in Malta en Nederland nog dichter bij elkaar. Maar de belangrijkste reden voor deze versnippering is het gebrek aan een doordacht ruimtegebruik. Op gewest2

competenties, cordinatie en versterkt professionalisme zijn bij de overheid noodzakelijk. Als VBO zijn we ervan overtuigd dat de slaagkans van een investeringsproject vergroot als ondernemingen vooraf hun huiswerk doen.

Om een gezonde economie te garanderen, moeten uitbreidings- en infrastructuuraanpassingen toch mogelijk zijn. Om meer inzicht te krijgen in dit NIMBY-effect en oplossingen te kunnen aanreiken, hebben Business & Society en het VBO een studie laten uitvoeren door HIVA-KU Leuven. In de studie stellen de onderzoekers vast dat wantrouwen in de initiatiefnemers en beperkte informatie over de risicos en de baten maken dat omwonenden het algemeen belang uit het oog verliezen, emotie de overhand krijgt en maatschappelijk belangrijke projecten vertraging oplopen. Om dit te vermijden, formuleren de onderzoekers enkele aanbevelingen naar zowel ondernemingen als overheid. Een stapsgewijze aanpak met een goede voorbereidingsfase kan voor een onderneming conflicten op latere momenten vermijden. Informatie, communicatie, inspraak en participatie vormen hierbij de essentile elementen. De overheid wordt aangeraden te beschikken over een gentegreerde regelgeving zodat procedures efficinter verlopen en een kortere doorlooptijd hebben. Ook opbouw van

Heel wat bedrijven willen verder investeren in ons land, maar moeten de zekerheid hebben dat ze de ruimte krijgen om te ondernemen.
Problemen en alternatieven voldoende analyseren en de noodzaak van een project duidelijk communiceren. Dit betekent echter geen garantie op succes. Hoewel Electrawinds enkel kwalitatieve windenergieprojecten opstart, wordt slechts 1 project per 10 ingediende dossiers goedgekeurd. Hoewel er een maatschappelijk draagvlak bestaat voor hernieuwbare energie, wegen de negatieve adviezen van gemeentebesturen doorgaans zwaarder door bij de finale goedkeuring van de vergunning. We roepen de overheid dan ook op om uiteindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen. Elke beslissing dient te stoelen op objectieve studies en rekening te houden met het algemeen belang. Vaak niet evident, gezien beslissingen verdeeld zijn over verschillende

>

BLIKVANGER
CONJUNCTUURENQUTE

CIJFER VAN DE WEEK

> Zo spoedig mogelijk een competitiviteitsplan > Ondernemingen: bereidt u voor!

>

ACCIJNZEN ELEKTRONISCHE AC4-AANGIFTEN

INCLUSIEVE MARKTEN

> Oproep tot de sectoren

0,5%

Economische groei in 2012

WEKELIJKS AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS P409959

Uit de resultaten van de conjunctuurenqute van het VBO blijkt dat de economische groei, nadat hij in het eerste kwartaal van 2012 beter uitviel dan verwacht (0,3%), in het tweede kwartaal zou verzwakken. Voor de rest van het jaar vermoeden de sectoren dat hun activiteit zich veeleer zal stabiliseren. Het VBO gaat uit van een economische groei van slechts 0,5% voor heel 2012.

WWW.VBO.BE

[ INFOR VBO 20 14 JUNI 2012 ]

>

bevoegdheidsniveaus en regeringen. Tijdens onze studiedag met Business & Society op 14 juni hopen we enerzijds ondernemingen een leidraad te geven om NIMBY-ontsporingen te voorkomen, en anderzijds de overheid te overtuigen dat objectiviteit en cordinatie

essentile voorwaarden zijn voor een efficint vergunningsproces. Heel wat bedrijven willen verder investeren in ons land, maar moeten de zekerheid hebben dat ze de ruimte krijgen om te ondernemen. Dat wil zeggen dat een ja een ja is en dat er

binnen de termijnen kan opgestart worden. Zoniet gaan vestigingsproblemen samen met de hoge loonkosten en hoge energieprijzen een dodelijke cocktail vormen.

RUDI THOMAES, GEDELEGEERD BESTUURDER

>

ACCIJNZEN ELEKTRONISCHE AC4-AANGIFTEN

en een keer per week zullen worden behandeld.


Jean Baeten jb@vbo-feb.be

Ondernemingen: bereidt u voor!


Op het gebied van accijnzen is het gebruik van de elektronische AC4 verplicht geworden (behalve in 5 gevallen). Op vraag van het VBO en zijn sectoren aan de minister van Financin is de oorspronkelijke ingangsdatum van de maatregel (1 juli) verschoven naar 1 oktober 2012. Daartoe heeft de Administratie van de douane en accijnzen een bijzonder uitvoerige en praktische documentatie samengesteld (*) (inclusief handleiding, correlatietabel oude en nieuwe bijlage 11, technische specificaties, registratieprocedures, noodprocedures,). Het is van essentieel belang dat ALLE betrokken ondernemingen zich informeren en zo spoedig mogelijk testen uitvoeren (temeer daar de informatica-aanpassingen aanzienlijk kunnen zijn in vergelijking met de huidige toestand). Alle nuttige informatie voor de uitvoering van die testen staat ook op de website. Ondernemingen die de webapplicatie PLDA nog nooit hebben gebruikt, dienen de instructies te volgen op onderstaande website (**). Er is ook een helpdesk, die telefonisch (02 579 33 33) en per e-mail (ac4.helpdesk@minfin.fed.be) te bereiken is en waar alle vragen zullen worden gebundeld

(*) http://plda.fgov.be/nl/AC4_NL (**) http://plda.fgov.be/nl/registratie_plda

>

INCLUSIEVE MARKTEN

Oproep tot de sectoren


Op 23 mei 2012 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een tussentijds rapport (nr. 81) gepubliceerd over de tenuitvoerlegging van de Europese kaderovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende inclusieve arbeidsmarkten. Onder inclusieve markt wordt een arbeidsmarkt verstaan die iedereen op beroepsactieve leeftijd de kans biedt en aanmoedigt om betaalde arbeid te verrichten. Deze overeenkomst moet binnen drie jaar na de ondertekening ervan (op 25 maart 2010) geconcretiseerd worden. Ieder jaar moet een voortgangsrapport worden opgesteld. Dat is een taak voor de NAR. Dit rapport vat de initiatieven samen die met name door de sectoren op het gebied van inclusie zijn genomen. Het gaat om initiatieven zoals de >

VBO-ACTIE

> Juridische dossiers in Europees Parlement


Het Europees en het Juridisch departement van het VBO hebben een reeks Belgische Europarlementsleden en hun assistenten ontmoet om hen de prioriteiten van de ondernemingen in diverse dossiers mee te delen die in het Europees Parlement worden behandeld. Zo legde het VBO de nadruk op de verdiensten van de Alternatieve geschillenregeling (ADR), op de noodzaak om de ontsporingen van de class actions op zijn Amerikaans te vermijden, en op de verbeteringen die moeten aangebracht worden aan het voorstel voor een Verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht. Wat de hervorming van het juridisch kader voor de bescherming van de persoonsgegevens betreft, pleitte het VBO ervoor dat de rechtszekerheid wordt gegarandeerd en dat geen buitensporige administratieve verplichtingen en lasten worden opgelegd. Ten slotte heeft het VBO in het dossier van het eenheidsoctrooi

gepleit voor een efficint rechtssysteem dat de uitdagingen die zich voordoen, aankan.
Olivier Joris oj@vbo-feb.be Christine Darville cda@vbo-feb.be

> Private en openbare sector: in concurrentie?


In het kader van het Brussels Metropolitanproject hebben het VBO, VOKA, de UWE en BECI op 6 juni samen een seminar over de diensten van algemeen economisch belang (DAEBs) georganiseerd onder de titel Private en openbare sector: in concurrentie?. Dit seminar, dat werd voorgezeten door Melchior Wathelet sr., bood de gelegenheid om na te denken over de gevolgen van de recente modernisering van het Europese kader ter zake, de kansen en uitdagingen die verbonden zijn aan de evolutie van de beroepen in de openbare en de private sector, de concurrentieverstoringen, in het bijzonder op fiscaal vlak, en de maatregelen die moeten worden genomen om een gezonde concurrentie tussen alle soorten operatoren die werkzaam zijn op eenzelfde markt te garanderen.
Anne-Laurence Cock alc@vbo-feb.be

> Ontmoeting met Kathleen Van Brempt


Naar aanleiding van haar benoeming tot schaduwrapporteur van de Energy Roadmap 2050, was het VBO op 5 juni te gast bij Kathleen Van Brempt op het Europees Parlement om zijn visie te geven op dit rapport. Het VBO werd afgevaardigd door experts van het Economisch en van het Europees departement om Van Brempt input te geven over de domeinen waar moet worden op ingezet (competitiviteit, financieel, infrastructuur, enz.) naar 2050 toe. In het bijzonder benadrukte het VBO het belang van evenwicht tussen bevoorradingszekerheid, milieu, prijs en competitiviteit.
Pieter-Jan Van Steenkiste pvs@vbo-feb.be

>

CONJUNCTUURENQUTE

Zo spoedig mogelijk een competitiviteitsplan


Hoewel de meest recente macro-economische cijfers beter zijn dan verwacht, opereren de Belgische ondernemingen in een economisch klimaat dat door de crisis van de eurozone nog erg onzeker is. Daar wijst de conjunctuurenqute op die het VBO om de 6 maanden bij de sectoren houdt. Eerst en vooral blijkt uit de resultaten dat de economische groei, nadat hij in het eerste kwartaal van 2012 beter uitviel dan verwacht (0,3%), in het tweede kwartaal zou verzwakken. Voor de rest van het jaar vermoeden de sectoren dat hun activiteit zich veeleer zal stabiliseren. Op basis van deze informatie gaat het VBO uit van een economische groei van slechts 0,5% voor heel 2012. Vervolgens blijkt uit de resultaten duidelijk de dringende behoefte aan een competitiviteitsplan voor de Belgische bedrijven. Die worden namelijk geconfronteerd met een onzeker economisch klimaat en almaar hogere kosten (bv. loonkosten, energie,), waardoor hun rentabiliteit onder druk komt. Ten slotte weegt de heersende onzekerheid ook op de investeringsprojecten: die blijven voor de komende 6 maanden op waakvlam. Hetzelfde geldt op de arbeidsmarkt, waar voor het tweede deel van 2012 een stabilisatie wordt verwacht. De VBO-enqute wijst uit dat de export en de
5 4 3 2 1 0 -1
op kwartaalbasis op jaarbasis (rechteras)

Economische groei In Belgi (in %)


1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2 (v) VBO-vooruitzichten -2,5

investeringen onder druk staan. Om het tij te keren, moeten onze economische fundamenten worden verstevigd. Dat kan onder meer via een competitiviteitsplan, dat er voor onze bedrijven snel moet komen en dat de problemen in verband met de loon- en de energiekosten, met de werkorganisatie, aanpakt. In deze context is het ook duidelijk dat een nieuwe belastingverhoging uit den boze is.
Anne Defourny ad@vbo-feb.be

-2 -3 -4 -5

>

samenwerking met onderwijs en met opleidingscentra, de invoering van individuele plannen voor de ontwikkeling van competenties, de ontwikkeling van stelsels van officile erkenning van beroepsvaardigheden, de stimulering van leerovereenkomsten, informatie over de beschikbaarheid van banen en opleidingen, bewustmakingscampagnes om het imago van een sector te verbeteren, het stimuleren van diversiteit. De sectoren worden opgeroepen om in de loop van 2012 een inventaris van hun inclusieacties op te maken, opdat die kunnen worden opgenomen in het voor 2013 in het vooruitzicht gestelde eindrapport, dat naar de Europese Commissie zal worden gezonden. De tekst van aanbeveling nr. 22 staat op de site van de Raad (*).
Michle Claus mc@vbo-feb.be (*) www.cnt-nar.be

20 0 20 7-I 07 20 -I 07 I 20 -II 07 I 20 -IV 0 20 8-I 08 20 -I 08 I 20 -II 08 I 20 -IV 0 20 9-I 09 20 -I 09 I 20 -II 09 I 20 -IV 1 20 0-I 1 20 0-I 10 I 20 -II 10 I 20 -IV 1 20 1-I 11 20 -I 11 I 20 -II 11 I 20 -IV 20 12 1 -I 20 2-I 12 I(v) 20 -II 12 I(v) -IV (v)

>

LEEFMILIEU

novatie, afstemming van economische instrumenten en nieuwe materialen (*). Het belang van grondstoffen en materialenefficintie voor ondernemingen is duidelijk. Dit maakt hen niet alleen minder afhankelijk van grondstoffen (en dus grondstofprijzen en beschikbaarheden), maar laat hen toe kosten te besparen en hun milieuimpact te beperken. Het VBO is dan ook overtuigd dat duurzaam materialenbeheer de voorwaarde is om te komen tot een duurzame economie. Het zal dan ook verder deelnemen aan dit participatief proces en trachten sectoren en ondernemingen verder te overtuigen duurzaam te ontwerpen, slim samen te werken, te blijven innoveren, op zoek te gaan naar nieuwe materialen met als doel kringlopen te sluiten en afval te vermijden.
Birgit Fremault bf@vbo-feb.be

Actieplan duurzaam materialenbeheer brengt Vlaanderen naar de top


Dat Belgi, en in het bijzonder Vlaanderen, de kar spannen met betrekking tot duurzaam materialenbeheer, was reeds duidelijk tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU in 2010. Om d meest grondstoffenefficinte regio te worden, stelde Vlaanderen vorige week zijn actieplan voor tijdens een groot congres georganiseerd door OVAM. Het plan moet tegen 2020 de basis leggen voor een economie waar materialen draaien in een slim gesloten circuit. In nauw overleg met het VBO en sectorfederaties zoals Agoria, essenscia, Febem en de Confederatie Bouw, werden 45 acties gedefinieerd. Deze hebben betrekking op duurzaam design, samenwerking in de keten, systeemin-

(*) Meer info op www.vlaamsmaterialenprogramma.be

17.09.2012
VBO FORUM FEB

>

ARBEIDSMARKT

Trimestrile indicatoren RVA


De trimestrile indicatoren die de RVA heeft gepubliceerd, geven een dalende trend in de werkloosheid te zien. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen gaat in dezelfde >

be.international www.beinternational.be

BRUSSELS SQUARE

[ INFOR VBO 20 14 JUNI 2012 ]

[ INFOR VBO 20 14 JUNI 2012 ]

AGENDA

VBO Social Academy: lancering van de 5de editie!


Zie ook www.vbo.be > Events

2 OKTOBER 2012, OM 16U00 VBO, BRUSSEL INFO: 02 515 08 36 EVENTS@VBO-FEB.BE

Evolutie van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (Bron: RVA)


115 110 105 100 95 90 85

voor zover hierbij rekening gehouden wordt met de sectorale verschillen en er gefocust wordt op de efficinte inzet van de beschikbare financile middelen ten voordele van de consument.
Anneleen Dammekens ada@vbo-feb.be

2 T2 007 -2 T3 007 -2 T4 007 -2 T1 007 -2 T2 008 -2 T3 008 -2 T4 008 -2 T1 008 -2 T2 009 -2 T3 009 -2 T4 009 -2 T1 009 -2 T2 010 -2 T3 010 -2 T4 010 -2 T1 010 -2 T2 011 -2 T3 011 -2 T4 011 -2 T1 011 -2 01 2

>

CO2-EMISSIEHANDEL

T1 -

Vlaams gewest

Waals gewest

Brussels gewest

Land

>

lijn verder, met een daling van 1,8% ten opzichte van het 1ste kwartaal van 2011. De invoering van het activeringsinstrument voor de langdurig werklozen heeft zeker tot deze evolutie bijgedragen. Aangezien het om een vertraagde indicator gaat, verschrompelt deze daling van het aantal werklozen geleidelijk naarmate de tijd verstrijkt, ten gevolge van de verslechtering van de conjunctuur. In zijn jaarverslag beklemtoont de RVA dat ons land nog aan vele uitdagingen het hoofd moet bieden: - het aantal bruggepensioneerden, uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en langdurig werklozen blijft hoog; - de uitstroom naar werk blijft voor de risicogroepen gering; - het aantal tijdelijk werklozen, als vooroplopende conjunctuurindicator, stijgt opnieuw in vergelijking met het 1ste kwartaal van 2011 (8,7%); - de uitzendarbeid, eveneens een vooroplopende indicator, evolueert negatief, doordat hij sneller reageert op de economische cyclus; - het aantal werkaanbiedingen is eind 2011 aan het verminderen; - het aantal faillissementen stijgt sinds 2007. Onze arbeidsmarkt staat voor vele uitdagingen. De eerste hervormingen die worden doorgevoerd in het kader van het regeerakkoord zijn een eerste stap, maar er zullen nog andere stappen vooruit moeten worden gezet.
Alice Defauw ald@vbo-feb.be

>

Nieuwe richtlijnen staatssteun


Op 22 mei publiceerde de Europese Commissie nieuwe staatssteunrichtsnoeren in de context van het Emissions Trading Scheme (ETS). Deze richtlijnen laten lidstaten toe om vanaf 2013 energie-intensieve ondernemingen te compenseren voor de hogere energieprijzen waarmee zij, als gevolg van de verplichting voor energieleveranciers om emissierechten aan te kopen, geconfronteerd worden. Dit is cruciaal aangezien deze indirecte CO2-kosten de competitiviteit van deze bedrijven zwaar aantasten. De regels laten subsidies toe van maximaal 85% van de in aanmerking komende kosten die tegen 2020 moeten afnemen naar maximaal 75%. Voor de bepaling van de CO2-emissiefactor, die de productiemix van fossiele brandstoffen in een geografisch gebied weergeeft, opteerde men uiteindelijk niet voor de initieel voorgestelde splitsing van de regio Centraal-West Europa. Daardoor is voor de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk dezelfde factor van toepassing. Een ander belangrijk punt uit de richtlijnen is dat het aandeel sectoren dat in aanmerking komt voor staatssteun, uitgebreid werd. Een compensatiefactor van 100% had dan wel beter geweest, toch staat het VBO positief tegenover deze richtlijnen. Zij zorgen niet alleen voor meer transparantie, maar ook voor meer juridische zekerheid voor onze ondernemingen. Met het oog op de vrijwaring van de competitiviteit van onze ondernemingen, en net zoals Duitsland van plan is dat te doen, is het nu absoluut noodzakelijk dat de bevoegde instanties de bedrijven in de betrokken sectoren ook effectief compenseren voor indirecte emissies.
Pieter-Jan Van Steenkiste pvs@vbo-feb.be Grafische productie: The Mailshop tel. 03 771 12 30 mail@themailshop.be

ECONOMISCH RECHT

Toekomstige economische codex gul voor consument


En economische codex, een modern instrument dat de versnipperde economische wetgeving op een coherente manier samenbrengt. Dat is het plan van de minister van Economie zoals zijn adjunct-directeur, Wim Van Poucke, het kwam uiteenzetten tijdens de Juridische commissie van het VBO. Deze codex zou maar liefst 18 boeken bevatten, waaronder een boek over mededinging, een boek over de bescherming van de consument en eentje over intellectuele eigendom, maar ook een boek over de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (ADR). Met dit laatste boek wil de minister o.a. de bestaande ombudsdiensten hervormen. Hij plant hiertoe de creatie van n federale ombudsdienst, die de bestaande sectorale ombudsdiensten zou overkoepelen. Het is de bedoeling om ADR op deze manier meer zichtbaar en meer toegankelijk te maken voor de consumenten, zodat zij steeds minder vaak zullen teruggrijpen naar een gerechtelijke procedure. Het VBO staat achter het principe van de codificatie van het economische recht. Het benadrukt wel dat de codex een coherent geheel dient te vormen. Daarnaast is het VBO ook een voorstander van ADR. Het steunt de hervorming van de ombudsdiensten dan ook,

Meer info op www.rva.be

VBO Verbond van Belgische Ondernemingen vzw


Ravensteinstraat 4 1000 Brussel tel. 02 515 08 11 fax 02 515 09 15
REDACTIE:

Anne Michiels tel. 02 515 09 44 am@vbo-feb.be Linda Janssens tel. 02 515 08 18 lj@vbo-feb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: PUBLICATION MANAGER: ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADRESWIJZIGING: COPYRIGHT:

Charles Gheur Ravensteinstraat 4 1000 Brussel Stefan Maes tel. 02 515 08 43 sm@vbo-feb.be ADeMar bvba tel. 03 448 07 57 nele.brauers@ademaronline.com VBO Dienst Mailing tel. 02 515 09 06 fax 02 515 09 55 mailing@vbo-feb.be overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van bosarbeiders) en is economisch leefbaar.