'SULIT

SADN 1013

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
PEPERIKSAANAKHIR PLK SEMESTEROKTOBER SESI 2009/2010
KOD/NAMA KURSUS SADN 1013 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA TARIKH MASA TEMPAT 7 FEBRUARI 2010

9.00 AM HINGGA 11.00 AM UUM, KL, JB, KUCHING, K.KINABALU, SIBU.

ARAHAN: 1 2 3 4 " Kertas soalan ini terkandung dalam SERATUS SOALAN (100) dalam DUA PULUH TIGA(23) halaman bercetak tidak termasukkulit hadapan. Anda dikehendaki menjawab SEMUA soalan. Anda hendaklah menjawab pada kertas jawapan OMR yang disediakan. Anda TIDAK DIBENARKAN membawa kertas soalan keluar dari dewan peperiksaan. PERATURAN BERKENAAN KECURANGAN AKADEMIK ADALAH TERPAKAI DALAM PEPERIKSAAN INI" ___ ( dengan perkataan ) NO.KAD PENGENALAN :

NO.MATRIK:

I

I

(dengan angka)

I

L______l.....__~~1
NOMBOR MEJA :

IT] I
__

I

NAMAPENSyARAH: KUMPULAN:

D

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERI ARAHAN

SULIT

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

ARAHAN: Jawab SEMUA soalan.

1

Perkataan 'Hadharah' dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan A B C D Hadhari. Hadhara. Haadhara. Haddhara.

2

Semua kenyataan berikut adalah benar KECUALI A agama adalah asas pembinaan tamadun. B tamadun berkembang tanpa dipengaruhi oleh budaya. C budaya mengalami perubahan, mengembang dan merosot. D tamadun bukanlah agama atau budaya sesuatu masyarakat.

3

Siapakah yang merintis kajian berkaitan dengan ilmu tamadun di dunia Islam? A Al-Farabi B Syed Qutb C Ibnu Khaldun D Syed Mohd. Naquib al Attas

4 Apakah kandungan din Islam? I Ibadat II Jinayat III Muamalah IV Munakahat A B C D I, II dan III sahaja. I, III dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja. I, II, III dan IV.

1

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

5

Siapakah yang bertanggungjawab mendokumentasikan zaman penyusunan dan pembukuan? A B C D Umar ibn al-Khattab Umar ibn Abd Aziz Abdullah ibn Umar Amru ibn al-Asr

hadis secara rasminya pada

6

Antara berikut yang manakah BUKAN merupakan pernbinaan tarnadun Islam? ADakwah B Syariah C Akidah D Akhlak

tonggak dan pnnsip

asas

7

Pilih penyataan yang BENAR. A Khurafat adalah kepercayaan yang karut dan amat bertentangan dengan akal manusia yang waras. B Bidaah merupakan amalan-amalan yang pemah dilakukan pada zaman Rasulullah S.A.W. C Ideologi rnerupakan sifat ketenangan yang lahir dari hati yang benar. D Syirik ialah ketaatan kepada tuhan yang satu tanpa berbelah bagi.

8 Dan janganlah kamu hampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji danjalan yang membawa kerosakan (al Israk: 32) Petikan ayat Al Quran di atas rnerujuk hukurnan
A qisas B diyat

C hudud D ta 'zir

2

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

9

Nikah batin yang diamalkan oleh pengikut-pengikut ajaran sesat Ayah Pin bertentangan dengan ajaran Islam. Ia membolehkan guru menikahi murid tanpa had, akad serta tidak mengikut syariat Islam

Amalan terse but bertentangan dengan konsep
A muamalah B mudarabah C munakahah D musyawarah

di dalam Islam.

10 Dalam bahasa Arab, sistem ekonomi dikenali sebagai
A Al-Iqtisad. B Al-Tijarah. C AI-Muamalat. D Al-Munakahat.

11

Kaedah ini menghimpunkan harta milik individu di bawah suatu skim sebagai persediaan bagi meringankan bebanan apabila ditimpa kesusahan. Apabila berlaku kecelakan ke atas seorang individu, orang lain turut memikul beban penderitaan itu bersama-sama.

Kaedah di atas menggambarkan konsep
A mudharabah.

B murabahah. C takaful.
D taslif.

3

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

12 Di dalam sistem kontrak berbentuk I kerjasama. II gadaian. III wakaf. IV wasiat. A B C D

Muamalat,

transaksial-Tuthiqat

atau jaminan

meliputi

aktiviti

I sahaja. I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. I, II, III dan IV.

13

Perkongsian antara dua pihak, iaitu pihak mengeluarkan modal dan satu pihak lagi mengusahakan modal tersebut. Pemilik modal bersetuju membiyai sepenuhnya sesuatu projek manakala pengusaha bersetuju mengusahakannya. Keuntungan dibahagikan antara pemilik modal dan pengusaha mengikut pembahagian yang dipersetujui bersama. Kaedah di atas merujuk konsep A AI-Rahn. B AI- Tabarru '. C Al-Mudharabah. D AI-Bay' bi Thaman AjU.

14 Menurut Uthman Syubair, Muamalat boleh juga didefinisikan sebagai hukum-hukum syarak yang tersusun mengenai interaksi manusia dengan wang atau sesuatu yang bemilai meliputi transaksi I kebajikan. II pertukaran. III penyerahan. IV usahasama. A I sahaja. B I dan II sahaja. C I, II dan III sahaja. D I, II, III dan IV.

4

SULIT

ADN J013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

15 Perlembagaan Madinah telah digubal oleh Nabi Muhammad S.A.W pada tahun __ menjadi asas kepada penubuhan negara Islam pertama di dunia. A B C D 642M 632M 622M 612M

16 Dalam sistem politik Islam, Syura membawa maksud Majlis A B C D Permesyuaratan. Peribadatan. Pertabalan. Perkenalan.

17 Jawatan _____ dahulu. A B C D khilafah khalifah daulah dewan

adalah gelaran kepada ketua negara dalam kerajaan Islam

18 Islam menekankan beberapa perjalanan sistem politik, iaitu I Hakimiyyah Ilahiyyah. II Khilafah. III Risalah. IV Ibadah. A B C D I sahaja. I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. I, II, III dan IV.

asas utama yang mesti menjadi tunjang kepada

19 Politik dalam bahasa Arab dikenali sebagai A B C D saqafah. siyasah, iqtisad. iktilaf.

5

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

20 Antara I II III IV A B C D

rumusan yang telah dicapai selepas Perlembagaan Madinah dimeterai ialah wujudnya sebuah masyarakat bersatu padu. setiap warga mempunyai hak dan kewajipan. perlindungan diberi kepada penganut agama Islam sahaja. kebebasan agama hanya diberi kepada penganut agama langit sahaja.

I sahaja. I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. I, II, III dan IV.

21 Apakah peranan yang dimainkan oleh Qulb dalam diri manusia? A Membolehkan manusia berfikir dalam melaksanakan sesuatu tindakan. B Melakukan analisis, sintesis dan memberi makna kepada apa-apa yang dicerapnya. C Membolehkan manusia merasai keseronokan, kedukaan, kepuasan dan penderitaan. D Mendekatkan manusia dengan sifat-sifat haiwan seperti makan, minum, tidur, emosi dan seks.

22 Siapakah jiran yang mempunyai satu hak dalam konsep kejiranan Islam? A B C D Orang Orang Orang Orang Islam bukan Islam Islam yang mempunyai hubungan darah bukan Islam yang mempunyai hubungan darah dengan orang Islam

23 Islam menegaskan bahawa terdapat beberapa pembatasan yang terpaksa dilakukan dalam konteks percampuran dengan jiran bukan Islam iaitu I mencampuri amalan ibadah agama lain. II menziarahi rumah jiran bukan beragama Islam. III memberi bantuan kewangan sebagai tanda simpati. IV mengucapkan takziah atas kehilangan ahli keluarga jiran yang beragama lain. A B C D I sahaja. I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. I, II, III dan IV.

6

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

24 Islam meletakkan empat asas utama dalam pemilihan jodoh iaitu harta, keturunan, beragama dan A B C D takhta. kuat iman. beramal dengan amal yang salih. mempunyai rupa paras yang cantik dan menawan.

25 Umat Islam diwajibkan mempertahankan hak-hak dharuriyah. Berikut merupakan hak-hak tersebut KECUALI A B C D ilmu. harta. agama. keturunan.

26 Susunkan lima perkara dharuriyyah mengikut KEUT AMAAN. A Agama, B Agama, C Agama, DAgama, nyawa, akal, keturunan dan harta harta, akal, nyawa dan keturunan akal, keturunan, nyawa dan harta keturunan, nyawa, akal dan harta

27 Perbezaan antara al-Din dengan agama kerana agama A B C D meliputi segala aspek kehidupan manusia. menyeru supaya melakukan perkara yang baik. membicarakan kehidupan di dunia dan selepas mati. mengajak manusia melakukan hubungan dengan tuhan sahaja.

28 Apakah maksud Hijrah? A B C D Melarikan diri Bersembunyi Berpindah Menetap

7

SULIT

ADN 1 013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

29 Pilih penyataan yang BENAR mengenai ilmu Fardu Ain. I Disebut juga sebagai ilmu aqli. II llmu yang wajib dituntut oleh setiap umat Islam. III Berkembang berdasarkan al-Quran, as-Sunnah dan akal. IV Ilmu yang wajib dituntut oleh golongan tertentu tanggungjawab semua manusia. A B C D I dan II sahaja. I dan IV sahaja. II dan III sahaja. II dan IV sahaja.

bagi

melepaskan

30 Sejarah menyaksikan bahawa tamadun Islam digemilangkan di Kota A B C D Makkah Madinah Damsyik Baghdad

31 Detik bermulanya tamadun Islam adalah apabila Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama ketika baginda berada di Kota A B C D Makkah Madinah Damsyik Baghdad

32 Pada zaman Jahiliah, struktur masyarakat Arab Hadhari (tinggal di bandar) dan Badwi (tinggal di padang pasir) tertakluk kepada sistem yang berlandaskan semangat asabiyyah. Berikut adalah penyataan yang benar tentang asabiyyah KECUALI A B C D semangat kejiranan. perasaan setiakawan. pertalian darah dan keturunan. memandang hina kabilah-kabilah lain.

8

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

33 Tujuan keadilan sosial dalam Islam ialah A B C D supaya kemiskinan dihapuskan dari kehidupan manusia. supaya setiap orang dapat hidup dengan aman tanpa sebarang penindasan. menghapuskan jurang perbezaan antara orang kaya dan miskin sama sekali. mengambil harta orang berada untuk diberikan kepada golongan yang tidak berkemampuan.

34 Berikut ialah ilmu yang berkaitan naqli KECUALI A B C D tafsir. muamalah. ilmu kalam. nasikh mansukh.

35 Pilih penyataan yang BENAR mengenai ilmu di dalam Islam. I Ilmu terbahagi dua iaitu fardu ain dan fardu kifayah. II Ilmu tajwid adalah antara ilmu dalam kategori fardu kifayah. III Fardu kifayah ialah ilmu yang wajib dituntut oleh lelaki sahaja. IV Fardu ain ialah ilmu yang wajib dituntut oleh setiap umat Islam. A B C D I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja.

36 Pada zaman Rasulullah S.A.W, sumber ilmu yang UTAMA ialah A B C D al-Quran. al-Sunnah. para sahabat. Rasulullah S.A.W.

37 Berikut adalah pengertian hadis menurut bahasa KECUALI A B C D Baharu Khabar Perutusan Perjalanan

9

SULlT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

38 Ilmuwan Islam telah membincangkan tujuan atau matlamat pendidikan di dalam Islam. Pilih penyataan yang BENAR mengenai tujuan tersebut. I II III IV A B C D melakukan perubahan. membentuk akhlak mulia. membanggakan kejayaan diri. mewujudkan kesempumaan diri. I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaj a. I, III dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja.

39 Pembudayaan ilmu dikatakan berlaku apabila A B C D rumah, masjid dan istana menjadi tempat bermuzakarah. masyarakat menilai sese orang berasaskan kebendaan. mengambil karya ilmiah tanpa izin pemiliknya. mengelakkan perkongsian ilmu yang dimiliki.

40 Apakah nilai utama dalam budaya ilmu yang mesti diamalkan bagi mewujudkan sesebuah tamadun yang unggul? I Mengutamakan hasil keilmuan zaman moden sahaja II Menghormati dan kritis terhadap ilmu III Meletakkan ilmu di tempat tertinggi IV Mengekalkan hasil ilmiah A B C D I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaj a

41 Ilmuwan Islam yang terkenal dalam bidang matematik ialah A B C D Al-Kindi. Ibnu Sina. Ibnu Haitham. Ibnu Khaldun.

10

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

42 Ibnu Sina membincangkan menerusi bukunya
A al-Syifa. B a l-Man azir. C al-Hukkam. D al-Hayawan.

secara terperinci mengenai halaju bunyi

dan cahaya

43 Merujuk Maqasid
maqasid A Dhururiyyah. B Tahsiniyyah. C Hajiyyah. D Hasanah.

Syari 'yyah, perintah menuntut ilmu kepada umat Islam adalah

44 Apakah sumber utama ilmu dalam Islam? A B C D
Naqli dan aqli

Pengalaman Institusi Aqli

45 Berikut adalah penyataan yang benar mengenai akal KECUALI A B C D adalah anugerah Allah S.W.T bagi setiap makhluk. memberi hidayah akan kebesaran Ilahi. mesti dibimbing oleh wahyu. adalah alat untuk berfikir.

46 Apakah tiga aspek utama yang mengarah terlahimya budaya ilmu dalam masyarakat? I Idealisme II Kemahiran III Sistem nilai IV Pandangan hidup A B C D I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaj a. I, III dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja.

11

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

47 Ilmu membantu manusia khususnya untuk menjalankan tanggungjawab khalifah. Berikut merupakan fungsi ilmu kepada manusia KECUALI A mengetahui hakikat penting dalam kehidupan. B membangunkan diri sebagai insan. e mendekatkan diri kepada Allah. D menguasai pihak lain.

sebagai

48 Beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang banyak membicarakan tentang kehidupan manusia. Kitabnya yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin. Tokoh yang dimaksudkan ialah A Imam Syafie. B Imam Ghazali. e Imam Hanbali. D Imam Abu Hanifah.

49 Rasulullah S.A.W memulakan pembinaan masyarakat Islam dengan menumpukan aspek yang penting dalam pembinaan tamadun Islam. Apakah aspek yang dimaksudkan itu? A Keluarga B Individu e Akidah D Syariah

50 Apabila usaha-usaha diplomasi Quraisy untuk menghalang dakwah Rasulullah S.A. W tidak berjaya disebabkan ketegasan baginda dalam menyampaikan dakwah. Apakah antara tindakan yang telah dilakukan oleh mereka? I Kaum Quraisy memboikot Rasulullah, para sahabat dan Bani Hasyim. II Sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W dihalau ke negara Habsyah. III Pengikut- pengikut Rasulullah S.A.W diseksa dengan kejam. IV Rasulullah S.A.W dipaksa berdakwah ke Taif. A I dan II sahaja. B I dan III sahaja. e II dan III sahaja. D II dan IV sahaja.

12

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

51 Mengapakah Rasulullah S.A.W mendahulukan pembinaan masjid daripada kubu pertahanan ? A Masjid adalah temp at menyuburkan iman yang merupakan pertahanan diri manusia. B Baginda ketiadaan modal yang cukup untuk membina kubu. C Masjid adalah tempat tinggal Nabi Muhammad S.A.W. D Perkara itu hanya kebetulan berlaku sedemikian. benteng kuat

52 Senaraikan bidang-bidang yang menerima penentangan Barat terhadap Islam selepas Perang Salib. I Ekonomi dan sosial II Perundangan dan politik III Kebudayaan dan kesenian IV Ilmu pengetahuan dan sains A B C D I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaja. I, III dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja.

53 Apakah takrif Pan-Islamisme ? A B C D Gerakan Gerakan Gerakan Gerakan penentangan kuasa penjajah pada era penjajahan Barat. penyatuan dunia Islam pada era penjajahan Barat. penentangan kuasa boneka penjajah Barat. penentangan golongan aristokrat.

54 Beri makna yang TEPAT tentang penguasaan penjajah ke atas negara-negara umat Islam. A Kejayaan kuasa-kuasa Barat meluaskanjajahan masing-masing di seluruh dunia. B Kejayaan mereka bagi menghancurkan Islam dengan agenda-agenda mereka yang terancang. C Kejayaan mereka mengatur gerakan Kristianisasi di seluruh dunia Islam oleh kuasa-kuasa penjajah. D Kejayaan mereka menghapuskan agama, kuasa politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan umat Islam.

13

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

55 Ramalkan kesan penjajahan Barat ke atas fizikal umat Islam pada masa kini dan akan datang. A Umat Islam hari ini menerima corak hidup barat yang tidak selari dengan Islam. B Umat Islam menerima sekularisme yang menguasai pemikiran dan cara hidup mereka. C Umat Islam mengalami perpecahan kesan dasar divide and rule kuasa penjajah. D Umat Islam menerima bahasa Inggeris dalam bidang politik, komunikasi, pendidikan dan perdagangan.

56 Analisiskan implikasi kemerdekaan ke atas pemikiran umat Islam daripada kuasakuasa penjajah yang digambarkan oleh para sarjana Islam. A Berlakunya penerimaan sekularisme, humanisme dan sosialisme menjadi pegangan umat Islam. B Berlakunya penerimaan ideologi Barat dalam semua bidang kehidupan umat Islam C Berlakunya kemerdekaan dari segi fizikal, tetapi tetap terjajah dari segi pemikiran. D Berlaku kemelut dan kecelaruan pemikiran umat Islam yang hebat.

57 Ringkaskan pendirian Hasan al Banna berkaitan dengan faham perkauman di dunia Islam. I Perkauman ummah. II Perkauman jahiliah. III Perkauman kemegahan. IV Permusuhan perkauman. A B C D I, II dan III sahaja. I, II dan IVsahaja. I, III dan IV sahaja. II, III dan IVsahaja.

58 Kemelut yang melanda umat Islam di dunia ini boleh diatasi dengan melaksanakan beberapa tindakan. Antara tindakan-tindakan berikut yang manakah PALING UTAMA untuk dilaksanakan? A B C D Menguatkan badan-badan Islam sepeti Ole. Mencari pemimpin yang berjiwa besar dan bijak. Membasmi kadar buta huruf yang masih lagi tinggi. Mewujudkanjalinan kerjasama yang erat antara negara-negara Islam.

14

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

59 Fanatik, fundamentalis, pengganas, kolot adalah beberapa istilah yang dikaitkan dengan Islam bertujuan untuk I II III IV A B C D menimbulkan rasa takut kepada Islam. menimbulkan rasa cemburu terhadap Islam. mengalihkan pandangan dunia terhadap kegagalan Barat. mempengaruhi masyarakat dunia terhadap idea-idea Barat. I dan II sahaja. I dan III sahaja. I, II dan III sahaja. I, II, III dan IV.

60 Apakah cabaran globalisasi yang berlaku secara jelas di dunia pada dekad terakhir abad ke-20? I Meningkatkan jihad dan keganasan. II Mempertingkat keupayaan ekonomi dan budaya hidup. III Menangani perubahan dunia dan mengeratkan perpaduan ummah. IV Membaiki semula imej Islam dan menghidupkan budaya membaca. A B C D I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaja. I, III dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja.

61 Beri cadangan untuk mengembalikan semula Islam sebagai Orde Barn Dunia pada masa depan. A Dunia menerima realiti kehidupan semakin mudah dengan pengurusaan diautomasikan oleh IT dan K'T. B Dunia mengalami kemerosotan ni1ai-nilai kemanusiaan dan meningkatnya individualisme dan egoisme. C Dunia menerima kesejagatan nilai-nilai kehidupan khususnya cara berfikir dan gaya bertindak. D Dunia semakin kecil seolah-olah sebuah perkampungan kecil kesan IT dan ICT

15

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

62 Perang Salib meninggalkan kesan yang amat besar kepada dunia Eropah KECUALI A Eropah gagal menguasai negara-negara Timur. B mengalami kekalahan dalam bidang ketenteraan. C memperuntukkan dana yang besar untuk tujuan berperang. D mendapat keuntungan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik.

63 Memakan daging khinzir dalam keadaan darurat terrnasuk dalam nilai perbuatan Makruh B Haram C Sunat D Harus
A

64 Berkahwin

dengan tujuan mengamaya

pasangan

adalah terrnasuk dalam nilai

perbuatan Makruh B Haram C Harus D Sunat
A

Baik dan buruk ditentukan oleh pengalaman manusia

65 Penyataan di atas merujuk kepada konsep falsafah moral melalui aliran A B C D Hidonesme Empricisme Rationalisme Intuitionisme

66 Perkataan etika berasal daripada perkataan A B C D Greek Perancis Belanda Sepanyol

16

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

67 Nasionalisme menimbulkan perbahasan hangat di kalangan tokoh-tokoh pemikir Islam antaranya Hassan al-Banna. Bagi menjawab tanggapan Islam terhadap nasionalisme dengan membahagikan nasionalisme kepada beberapa bahagian. Berikut merupakan nasionalisme yang palsu iaitu I kerinduan dan kecenderungan hati. II kemasyarakatan. III penaklukan. IV kepartian. A I dan II sahaja. B I dan III sahaja. e II dan III sahaja. D IV sahaja.

68 Perjuangan pembebasan wanita telah bermula sejak kelahiran tamadun Islam. Perbezaan perjuangan ini antara tamadun Islam dengan tamadun barat ialah A persamaan kewajipan, tanggungjawab dan hak mengikut fitrah kej adiann ya. B memiliki pekerjaan sesuai dengan penguasaan ilmu. e mencari nafkah adalah tanggungjawab bersama. D kebebasan sosial tanpa had batasan.

69 Keadilan sosial mengikut syariat Islam ialah A taraf manusia adalah sama di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. B tidak berhak menceburkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti berjual beli. e setiap individu diberi kebebasan menunaikan kewajipannya terhadap Allah. D individu mempunyai harga diri dan tidak ada seorang pun boleh menjatuhkan maruah orang lain.

70 Siapakah yang dimaksudkan dengan orientalisme ? A Penulis Barat yang mengkaji al-Quran. B Penulis Barat yang mengkaji hasil sastera Islam. e Penulis Barat yang mengkaji sistem politik Islam. D Penulis Barat yang mengkaji Islam atau hal ehwal ketimuran.

17

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

71 Serangan tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika terhadap Afghanistan dan Iraq adalah bertujuan untuk A membantu membangunkan negara yang masih luas permukaan buminya terbiar. B mengembalikan tampuk pemerintahan kepada tangan rakyat secara demokrasi. C menutup pandangan dunia terhadap isu keganasan Israel dan disokong oleh Amerika terhadap rakyat Palestin. D membalas dendam oleh kuasa-kuasa penjajah terhadap pengaruh Islam pemah melebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia.

yang

72 Berikut adalah faktor-faktor KECUALI A B C D

berlakunya

peningkatan

keganasan

seluruh

dunia

ketidakseimbangan ekonomi di kalangan negara maju dan membangun. penguasaan politik oleh kuasa besar ke atas negara-negara kecil. peningkatan amalan agama. globalisasi.

73 Pembabitan remaja khususnya pelajar sekolah dalam jenayah semakin membimbangkan berikutan peningkatan kes jenayah yang membabitkan mereka dengan purata sebanyak 200 kes dan 120 tangkapan setiap bulan pada tahun ini. Antara cara-cara menangani jenayah remaja ialah I menambah anggota polis. H pemantauan berterusan oleh ibu bapa. III menanam kesedaran kepada diri remaja. IV mendidik remaja tentang soal-soal keagamaan. A B C D I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. II, III dan IV sahaj a. I, II, III dan IV.

74 Kerajaan sedang berusaha memperkenalkan Malaysia sebagai pusat makanan halal. Ia dikenali sebagai A B C D halalan thayyiba. ditanggung halal. dijamin halal. hub halal.

18

SULIT

ADN 1013 Tamadun Is/am dan Tamadun Asia I

75 Antara produk yang disenaraikan sebagai barangan tidak halal oleh JAKIM adalah meliputi makanan berikut KECUALI makanan A yang haram dimakan orang Islam. B berunsur binatang halal dari penyembelihan orang Islam. e halal yang diproses bersentuhan dengan makanan yang najis. D halal yang diproses atau dikilang tidak menggunakan alat bebas najis.

76 Ketika suasana darurat, seseorang Islam boleh memakan makanan haram. Apakah pengertian yang PALING TEPA T dengan maksud darurat dalam konteks di atas ? A Perintah berkurung. B Mengakibatkan kematian. e Peperangan atau kegawatan ekonomi. D Menyebabkan kepayahan dan kesulitan hidup.

77 "Akhlaknya (Rasulullah) adalah al-Quran". Kata-kata ini diucapkan oleh saidina Aisyah yang membawa maksud bahawa Rasulullah saw sentiasa A membaca al-Quran. B membawa al-Quran. e mengamalkan akhlak Islam ketika membaca al-Quran. D mengamalkan sifat-sifat yang baik yang dianjurkan oleh al-Quran.

78 Penghijrahan para sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf dan Suhaib al-Rumy ke Madinah melambangkan A ketinggian ilmu mereka. B ketahanan mental mereka. e pengorbanan jiwa dan nyawa. D pengorbanan harta benda dan kemewahan dunia. 79 Siapakah Uzza dan Manat dalam masyarakat awal Islam di Mekah? A Berhala yang disanjungi oleh kafir Quraisy. B Patung emas Arab yang diimport dari Yaman. e Uzza adalah suami kepada Manat, seorang Quraisy. D Dua beradik yang terawal memeluk Islam di Mekah.

19

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

80 Pemyataan A

di bawah ini merupakan

aspek rasional dalam aqidah Islam KECUALI kekuasaan Allah.

percaya bahawa perbezaan

agama adalah manifestasi

B menolak semua yang tidak bersesuaian dengan realiti. C bersifat terbuka dengan penemuan bam. D menolak pertentangan akal dan wahyu.

81 Konsep tamadun yang diertikan sebagai membangunkan bandar serta mengubah individu yang bersifat kekampungan seperti orang bandar berasal dari kata akar A madina B madana C madinah D maddana Islam lahir di pada tahun M.

82 Tamadun A B C D

Mekah 610 Mekah 623 Madinah 610 Madinah 623

83 Siapakah masyarakat Masyarakat B Masyarakat C Masyarakat D Masyarakat A yang yang yang yang

yang bertamadun

menurut Islam?

tinggal di Madinah mengamalkan cara hidup moden membangun secara fizikal dan spritual hanya menjurus kepada bidang kerohanian

84 Istilah berikut merujuk kepada konsep tamadun KECUALI A B Umrah Madinah

C Hadharah D Civilization

20

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

85 Manakah antara berikut BUKAN menjadi sumber tamadun Islam secara umurnnya A ljmak B Qiyas C Istisah D Istishab 86 Manakah maksud yang paling TEPAT untuk menjelaskan konsep hadharah. A Pencapaian dalam aspek kebendaan B Pencapaian dalam konsep kerohanian C Pencapaian dalam konsep kebudayaan D Pencapaian dalam konsep kerohanian dan kebendaan

87 Berikut adalah ciri-ciri tamadun Islam KECUALI A Bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah B Tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu C Bersifat terbuka dan syumul D Sesuai untuk zaman tertentu

88 Menurut etimologi, perkataan Islam berasal daripada perkataan A Muslim B Salama C Salim D Salam 89 Tuak haram diminum berdasarkan kaedah A uruf B Qiyas C ijtihad D istishab
90 Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid syariah?

kerana ia memabukkan.

Pengharaman

tersebut

dibuat

A Pemahaman B Hukum C Tujuan D Fiqh

21

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1

91 Memelihara akal fikiran termasuk dalam Maqasid A B C D Hajjiyah Husniyyah Daruriyyah Tahsiniyyah

92 Saksi dalam kes penzinaan boleh dikategorikan di dalam undang-undang A B C D sivil jenayah keluarga sivil dan jenayah

93 Jika seseorang muslim itu menolak al-Quran atas alasan tidak lagi sesuai pada zaman ini, maka implikasi terhadap perbuatan itu adalah A B C D menghina agama. menghina al-Quran. terkeluar dari agama Islam. terkeluar dari lunas-lunas mumi agama.

94 Antara perkara berikut yang manakah TIDAK terkandung dalam al-Quran I Kisah penglipulara II Ajaran ten tang hiburan III Janji dan ancaman Allah IV Kisah-kisah para Nabi dan Rasul A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja

95 Fungsi al-Quran merangkumi perkara-perkara berikut KECUALI A B C D sumber utama hukum Islam. penghurai kepadahadis Nabi s.a.w. menjadi perlembagaan hidup muslim. perbezaan antara kebenaran dan kepalsuan.

22

SULIT

ADN 1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia I

96 Akidah seseorang muslim itu boleh tergelincir disebabkan perkara berikut KECUALI A B C D Pengakuan Perbuatan Perkataan Paksaan

97

Akhlak yang baik dinamakan akhlak dinamakan akhlak ------A B C D mazmumah, mahmudah mahmudah, mazmumah mahmumah, mazmudah mazmudah, mahmumah

, sementara akhlak yang buruk

98 Pilih kenyataan yang BENAR A B C D Khurafat adalah kepercayaan yang tidak bertentangan dengan akal Syirik adalah kepercayaan kepada satu atau lebih tuhan Akidah tidak mencerminkan keperibadian seseorang Akidah adalah berpusat di hati

99 Surah yang pertama diturunkan mengenal _ A B C D intelektual. ekonomi politik sosial

kepada Nabi S.A.W mengandungi

signifikan

100

Berikut merupakan falsafah pendidikan Islam KECUALI A B C D keserasian antara ilmu, iman dan akal. keseimbangan antara roh, akal dan jasad. mementingkan pembangunan bangsa dan negara. kesaksamaan antara pembangunan dunia dan akhirat

KERTAS SOALAN TAMAT

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful