You are on page 1of 23

GARISPANDUAN LAPORAN PERUBATAN

PERKARA MUKA SURAT

PENGENALAN 3

1 PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN


1.1 Laporan perubatan 4
1.2 Pemohon 4
1.3 Prosidur memohon 5
1.4 Borang/dokumen yang diperlukan 5
1.5 Bayaran/caj yang dikenakan 6

2 PENDAFTARAN DAN PENCARIAN REKOD


2.1 Pendaftaran permohonan 7
2.2 Pencarian rekod 7
2.3 Penyerahan rekod kepada jabatan/unit 7

3 PENYEDIAAN LAPORAN PERUBATAN


3.1 Pengagihan tugas 9
3.2 Tanggungjawab pegawai yang menyedia laporan 9
3.3 Tanggungjawab ketua jabatan 9
3.4 Urusan menaip laporan 10
3.5 Semakan laporan 10

4 PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN


4.1 Penyerahan laporan kepada pemohon 11
4.2 Penyimpanan laporan 11

5 PEMANTAUAN KUALITI
5.1 Tempomasa menyediakan laporan 12
5.2 Kualiti laporan 12
5.3 Statistik laporan 12
LAMPIRAN PERKARA MUKA SURAT

Lampiran 1 Borang permohonan laporan perubatan/ 13


laporan bedah siasat

Lampiran 2 Panduan menetapkan bayaran bagi laporan 14


terperinci pakar

Lampiran 3 Carta aliran pengurusan laporan perubatan 15

Lampiran 4 Surat akuan penerimaan permohonan 16


laporan perubatan

Lampiran 5 Data /maklumat dalam buku daftar 17


permohonan laporan

Lampiran 6 Format laporan perubatan 18

Lampiran 7 Notis pemberitahu laporan siap 20

Lampiran 8 Data/maklumat untuk pemantauan laporan 21

Lampiran 9 Borang statistik laporan perubatan 22

2
PENGENALAN

Kelewatan mendapatkan laporan perubatan adalah aduan yang sering dibangkitkan


oleh orang awam. Kelewatan boleh berpunca dari beberapa sebab samada masalah di
unit rekod, di wad ataupun di jabatan yang bertanggungajwab menyediakan laporan.
Oleh yang demikian semua pihak yang terlibat perlu bekerjasama untuk memastikan
penyediaan laporan perubatan yang berkualiti dan dalam tempoh yang singkat.

Bagi memperbaiki dan memperkemaskini prosidur dan proses penyediaan laporan


perubatan, perbincangan telah diadakan dengan semua pegawai yang terlibat.
Garispanduan Laporan Perubatan ini disediakan setelah mendapat input dan
maklumbalas daripada pengarah hospital, pakar, pegawai perubatan dan pegawai serta
penolong pegawai rekod perubatan.

Garispanduan ini merangkumi proses permohonan, pendaftaran, pencarian rekod,


pengagihan, penyediaan, pengeluaran dan penyimpanan laporan perubatan serta
pemantauan dari segi tempohmasa dan kualiti laporan yang disediakan.

3
1 PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN

1.1 Laporan perubatan

 Laporan perubatan ialah Laporan yang disediakan oleh pegawai perubatan


mengenai masalah kesihatan dan rawatan yang diperolehi oleh individu
semasa di hospital atau kemudahan kesihatan.

 Laporan hanya akan disediakan apabila ada permohonan diterima samada


daripada pesakit, waris, majikan atau pihak-pihak tertentu untuk tuntutan
insuran, pampasan, perundangan, pemeriksaan lembaga perubatan dan
sebagainya.

 Laporan akan dikeluarkan oleh hospital di mana pesakit menerima rawatan.

 Sumber maklumat untuk penyediaan laporan perubatan adalah rekod


perubatan pesakit oleh itu laporan perubatan seperti juga dengan rekod
perubatan, diklasifikasikan sebagai ‘sulit’ secara pentadbiran.

 Terdapat juga permohonan untuk mendapatkan laporan atau pandangan kedua


daripada pakar KKM bagi rawatan yang dijalankan oleh pihak swasta. Oleh
kerana pesakit tidak dirawat di hospital KKM, maka pakar berkenaan hanya
boleh menyediakan laporan berpandukan kepada maklumat / dokumen /
salinan rekod perubatan yang dikemukakan oleh pesakit. Permohonan
sedemikian hendaklah dikategorikan dan diuruskan sebagai laporan perubatan.

1.2 Pemohon

 Pesakit yang berumur 18 tahun dan ke atas boleh memohon sendiri laporan
perubatan.

 Bagi pesakit yang berumur bawah 18 tahun ataupun pesakit yang tidak
sedarkan diri, kurang upaya mental ataupun telah meninggal dunia, laporan
perubatan boleh dipohon oleh waris terdekat seperti suami/isteri, anak,
ibubapa, dan adik beradik. Pemohon perlu menyertakan dokumen yang
berkenaan sebagai bukti pertalian keluarga.

 Laporan perubatan yang dipohon dari pihak lain hendaklah disertai dengan
surat izin pesakit atau bagi pesakit berumur bawah 18 tahun, pesakit yang tidak
sedarkan diri, kurang upaya mental ataupun telah meninggal dunia, surat izin
dari waris terdekat perlu disertakan.

 Permohonan laporan perubatan dari mana-mana pihak bagi pesakit


warganegara asing yang tidak dapat dikesan, sekiranya waris juga tidak dapat
dihubungi, maka permohonan perlu disertakan dengan surat izin dari pihak
Kedutaan Negara berkenaan.
4
 Keizinan pesakit ataupun waris tidak diperlukan bagi laporan perubatan yang
dipohon oleh agensi yang telah diberi kuasa di bawah peruntukan undang-
undang untuk mendapatkan laporan perubatan seseorang individu, sebagai
contoh Jabatan Polis dan Mahkamah.

1.3 Prosidur memohon

 Pesakit atau wakil yang memohon bagi pihak pesakit hendaklah


mengemukakan maklumat lengkap seperti yang terdapat di dalam borang
permohonan (lihat lampiran 1)

 Semua permohonan untuk laporan perubatan perlu dikemukakan ke Unit


Rekod Perubatan di hospital di mana pesakit menerima rawatan. Seberapa
boleh pesakit hendaklah hadir sendiri ke unit rekod perubatan untuk membuat
permohonan.

 Sekiranya melibatkan bayaran, permohonan hendaklah disertakan dengan


bayaran samada secara tunai ataupun dengan cek berpalang mengikut kadar
yang ditetapkan. Resit akan dikeluarkan sebagai bukti bayaran.

 Sekiranya bukan pesakit yang memohon, maka permohonan hendaklah


disertakan dengan surat izin pesakit. Surat izin yang dikemukakan hendaklah
menyatakan dengan jelas nama pemohon yang diberi izin, nama, tandatangan
dan nombor kad pengenalan pesakit atau waris yang memberi izin dan nama,
tandatangan serta nombor kad pengenalan saksi. Surat izin hanya boleh
digunakan untuk satu kali permohonan sahaja.

1.4 Borang / dokumen yang diperlukan

 Pemohon hendaklah menyertakan maklumat lengkap serta mengemukakan


dokumen berikut (mana yang berkenaan),

Surat izin yang ditandatangani pesakit ataupun waris.


Salinan kad rawatan pesakit atau kad temujanji / salinan permit kubur /
salinan sijil kematian pesakit.
Salinan dokumen pengenalan diri pemohon contohnya kad pengenalan /
passport / sijil kelahiran.
Salinan sijil nikah pemohon (contoh bukti pertalian keluarga).
Surat akuan sumpah dari pesuruhjaya sumpah.
Surat izin Kedutaan bagi warganegara asing.
Borang laporan perubatan (sekiranya terdapat borang spesifik yang perlu
digunakan).
Resit bayaran (akan di beri oleh unit hasil selepas bayaran dibuat).

5
 Sekiranya borang spesifik (dari syarikat insuran) tidak disertakan maka laporan
perubatan akan disediakan mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak
hospital.

1.5 Bayaran /caj yang dikenakan

 Bayaran yang dikenakan kepada pemohon untuk laporan perubatan adalah


seperti yang ditetapkan dalam Perintah Fee (Perubatan) 1982 dan Perintah
Fee (Perubatan) Pindaan 2003- Bagi warganegara asing.

 Bayaran laporan ringkas oleh pakar ataupun laporan terperinci oleh pakar akan
di kenakan sekiranya pemohon membuat permohonan untuk mendapatkan
laporan pakar.

 Permohonan untuk laporan terperinci oleh pakar akan dikenakan bayaran


mengikut yang dinyatakan dalam Perintah Fee (Perubatan) 1982 iaitu diantara
RM200-RM1,000 (2 kali ganda bagi warganegara asing). Bayaran sebenar
akan ditetapkan oleh pihak hospital berdasarkan kerumitan dan tempohmasa
yang diambil oleh pakar bagi menyediakan laporan berkenaan. Panduan
menetapkan bayaran untuk laporan terperinci pakar adalah seperti dilampiran
2.

 Permohonan untuk mendapatkan salinan laporan perubatan yang telah pernah


dikeluarkan akan dikenakan bayaran setengah dari bayaran asal. Permohonan
untuk mendapatkan laporan yang lebih lengkap dan terperinci akan dianggap
sebagai permohonan baru oleh itu dikenakan bayaran penuh.

6
2 PENDAFTARAN DAN PENCARIAN REKOD

2.1 Pendaftaran permohonan

 Permohonan laporan perubatan akan diuruskan oleh pihak hospital mengikut


carta aliran seperti di lampiran 3.

 Pegawai di unit rekod akan menerima dan merekodkan semua permohonan


untuk laporan perubatan.

 Semua permohonan hendaklah disemak untuk memastikan semua


maklumat/dokumen yang dikemukakan lengkap.

 Surat akuan terima permohonan akan dikeluarkan kepada setiap pemohon


untuk memaklumkan samada permohonan telah lengkap atau tidak. Sekiranya
tidak lengkap, pemohon diminta mengemukakan maklumat atau dokumen yang
diperlukan. Contoh surat akuan penerimaan seperti dilampiran 4.

 Sekiranya lengkap, pemohon dimaklumkan tentang anggaran tempoh


menyediakan laporan.

 Semua permohonan laporan perubatan hendaklah di rekodkan dalam buku


daftar. Senarai data/maklumat yang perlu dicatitkan adalah seperti di lampiran
5.

2.2 Pencarian rekod

 Pegawai di unit rekod bertanggungjawab mencari rekod yang disimpan di unit


rekod ataupun yang telah di pinjam.

 Sekiranya di pinjam, unit rekod perubatan hendaklah mendapatkan semula


rekod daripada peminjam.

 Sekiranya dalam tempoh 1 minggu rekod perubatan tidak dipulangkan ataupun


di laporkan telah hilang, pegawai di unit rekod hendaklah memaklumkan
perkara ini kepada pengarah hospital. Pengarah hospital bertanggungjawab
mengarahkan pegawai ataupun ketua jabatan untuk mengambil tindakan
membina semula rekod untuk penyediaan laporan perubatan.

2.3 Penyerahan rekod kepada jabatan/unit

 Pegawai di unit rekod akan menyerahkan rekod kepada ketua jabatan / unit
yang akan menyediakan laporan. Penyerahan dibuat dalam tempoh satu
minggu dari tarikh permohonan.

7
 Permohonan beserta rekod perubatan akan diserahkan kepada jabatan / unit di
mana pesakit telah dimasukkan ataupun discaj.

 Sekiranya dalam satu kemasukan, pesakit telah dirawat oleh lebih daripada
satu jabatan / unit, tugas menyedia laporan akan diserahkan kepada jabatan /
unit utama yang merawat pesakit berdasarkan diagnosa penyakit.

 Sekiranya terdapat keraguan tentang jabatan/unit yang bertanggungajawab


menyediakan laporan perubatan, unit rekod hendaklah merujuk kepada
pengarah hospital untuk membuat keputusan.

8
3 PENYEDIAAN LAPORAN PERUBATAN

3.1 Pengagihan tugas

 Laporan perubatan biasa akan disediakan oleh pegawai perubatan melainkan


dinyatakan permohonan untuk laporan pakar.

 Laporan perubatan bagi kes perundangan yang dipohon oleh pihak polis
ataupun mahkamah hendaklah disediakan oleh pakar ataupun disemak oleh
pakar/ketua jabatan sebelum diserahkan kepada pemohon.

3.2 Tanggungjawab pegawai yang menyedia laporan

 Pegawai perubatan/ pakar yang telah dibertanggungjawabkan akan


menyediakan laporan perubatan (termasuk memastikan laporan siap ditaip,
disemak dan ditandatangani) dalam tempoh yang ditetapkan selepas
menerima arahan tugas.

 Melainkan borang disediakan oleh pemohon, semua laporan perubatan


hendaklah menggunakan format yang ditetapkan seperti di lampiran 6.

 Laporan perubatan hendaklah disediakan dengan lengkap, jelas dan teratur,


menggunakan bahasa yang mudah difahami. Penggunaan kata singkatan tidak
dibenarkan.

 Sekiranya bagi satu kemasukan, pesakit dirawat oleh berbagai jabatan / unit,
laporan perubatan yang disediakan hendaklah merangkumi juga secara
ringkas rawatan yang diterima dari jabatan / unit lain.

 Laporan perubatan yang berasingan bagi setiap jabatan / unit yang terlibat
dalam satu kemasukan hanya disediakan apabila dipohon dan pemohon
bersedia untuk membuat bayaran mengikut bilangan laporan yang diminta.

 Pegawai yang menyediakan laporan perubatan bertanggungjawab ke atas


kesahihan maklumat dalam laporan.

 Pegawai bertanggungjawab memaklumkan kepada ketua jabatan sekiranya


menghadapi masalah untuk menyelesaikan laporan dalam tempoh yang
ditetapkan.

3.3 Tanggungjawab ketua jabatan

 Ketua jabatan/unit bertanggungjawab menyediakan sistem pengagihan yang


berkesan supaya laporan dapat disediakan dalam masa yang singkat.
9
 Ketua jabatan bertanggungjawab membuat pengagihan tugas menyediakan
laporan perubatan kepada pegawai perubatan di bawah jagaan masing-
masing.

 Ketua Jabatan perlu melakukan pemantauan bagi memastikan penyediaan


laporan perubatan yang berkualiti dan mengikut tempoh yang ditetapkan.

 Sekiranya didapati ada pegawai menghadapi masalah menyiapkan laporan


perubatan dalam tempoh yang ditetapkan, adalah menjadi tanggungajwab
ketua jabatan/unit untuk membuat pengagihan semula kepada pegawai lain.

3.4 Urusan menaip laporan

 Pihak pengurusan hospital perlu menyediakan anggota yang mencukupi untuk


urusan menaip laporan.

 Sekiranya terdapat kekurangan anggota di unit rekod, kemudahan ruang dan


peralatan komputer perlu disediakan bagi membolehkan pegawai perubatan
menaip sendiri laporan yang disediakan.

3.5 Semakan laporan

 Laporan perubatan bagi kes yang mempunyai implikasi perundangan


perubatan hendaklah dirujuk terlebih dahulu ke Kementerian (Unit
Medikolegal, Bahagian Amalan Perubatan) untuk semakan sebelum
dikeluarkan kepada pemohon

 Laporan perubatan bagi kes polis (kes jenayah) yang menarik perhatian umum
(public interest) ataupun yang melibatkan orang kenamaan hendaklah dirujuk
ke Kementerian (Pejabat Penasihat Undang-Undang, KKM) untuk
mendapatkan pandangan/nasihat.

10
4 PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN LAPORAN

4.1 Penyerahan laporan kepada pemohon

 Pegawai di unit rekod perubatan bertanggungjawab memastikan laporan


perubatan yang disediakan telah ditandatangani oleh pegawai perubatan yang
berkenaan sebelum diserahkan kepada pemohon.

 Pegawai di unit rekod bertanggungjawab memaklumkan kepada pemohon


secara bertulis bahawa laporan perubatan telah siap dan sedia untuk diambil,
contoh surat seperti di lampiran 7.

 Seberapa boleh laporan perubatan hendaklah diserahkan dengan tangan


kepada pemohon. Laporan boleh diserahkan kepada wakil sekiranya ada surat
turunkuasa yang jelas.

 Sekiranya laporan perlu dihantar melalui pos, penghantaran hendaklah


mengikut peraturan berikut,

Sampul surat yang digunakan hendaklah dilakri


Surat perlu diposkan menggunakan pos berdaftar (AR Register).

 Semua penyerahan laporan hendaklah direkodkan untuk rujukan di masa akan


datang.

 Sekiranya terdapat permohonan daripada jabatan polis dan lain-lain untuk


mendapatkan salinan laporan perubatan, pihak hospital boleh menyerahkan
salinan yang telah diakui sah. Walaubagaimana pun permohonan daripada
individu ataupun syarikat insuran akan dikenakan bayaran iaitu setengah dari
bayaran asal.

4.2 Penyimpanan laporan

 Unit rekod perubatan hendaklah menyimpan satu salinan laporan perubatan


yang telah disediakan. Salinan laporan perubatan perlu di simpan lebih lama
dari rekod perubatan terutama bagi kes perundangan.

 Semua laporan perubatan perlu diurus dan disimpan di tempat dan cara yang
selamat bagi mengelakkan berlaku kehilangan, kebakaran, kerosakan dan lain-
lain, sila rujuk Garispanduan Keselamatan Rekod Perubatan

11
5 PEMANTAUAN KUALITI

5.1 Tempohmasa menyediakan laporan

 Laporan perubatan hendaklah disiapkan awal dan tidak melebehi tempohmasa


yang ditetapkan,
Hospital Negeri - 8 minggu
Hospital Daerah Pakar - 4 minggu
Hospital Tanpa Pakar - 2 minggu

 Tempohmasa penyediaan laporan perubatan di kira dari tarikh permohonan


lengkap diterima sehingga tarikh pemohon dimaklumkan mengenai laporan
yang telah siap.

 Pengarah hospital dan ketua-ketua jabatan klinikal bertanggungjawab


membuat pemantauan dari masa kesemasa untuk mengenalpasti sebab
kelewatan dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Contoh maklumat
yang perlu direkodkan untuk tujuan pemantauan seperti dilampiran 8.

 Pengarah hospital hendaklah memberi perhatian kepada semua aduan yang


berkaitan dengan masalah kelewatan laporan perubatan.

5.2 Kualiti laporan

 Semua pegawai perubatan perlu diberi taklimat mengenai tugas menyediakan


laporan perubatan serta latihan dan panduan untuk menyediakan laporan yang
berkualiti.

 Pengarah dan ketua jabatan klinikal bertanggungjawab membuat pemeriksaan


dari masa kesemasa bagi memastikan laporan perubatan yang disediakan oleh
pegawai adalah lengkap, jelas dan teratur serta mengikut format yang
ditetapkan.

 Isu-isu berkaitan laporan perubatan hendaklah dibawa ke mesyuarat


Jawatankuasa Rekod Perubatan untuk perbincangan serta tindakan yang
sewajarnya.

5.3 Statistik laporan

 Semua hospital perlu mengumpulkan statistik mengenai laporan perubatan


yang di sediakan. Maklumat ini boleh diperolehi dari buku daftar laporan
perubatan yang disediakan di setiap hospital.

12
 Statistik mengenai laporan perubatan hendaklah dikemukakan setiap 6 bulan
kepada Bahagian Perkembangan Perubatan mengikut format seperti
dilampiran 9.

13
Lekatkan label pesakit di sini
Hospital _______________
Lampiran 1
Permohonan Laporan Perubatan / Laporan Bedah Siasat
Maklumat pemohon: Kementerian Kesihatan Malaysia
Nama pemohon:
No K.P/ Passport: Hubungan dengan pesakit:
Alamat pemohon:

No Tel: (Rumah) (H/P)


Maklumat pesakit:
Nama pesakit:
No K.P: (Baru) (Lama) No Passport:
Jantina: ‫ ڤ‬Lelaki ‫ڤ‬
Umur: Klinik/Wad:
Perempuan
Tarikh mula rawatan di klinik pakar/Tarikh masuk hospital:
Tarikh keluar hospital/Tarikh meninggal dunia/Tarikh Bedah Siasat:
Laporan yang dipohon (sila tandakan √ ):
i) Laporan perubatan biasa oleh pegawai perubatan (RM 40) ‫ڤ‬
ii) Laporan perubatan biasa oleh pakar (RM 80) ‫ڤ‬
iii) Laporan terperinci oleh pakar (RM 200 – RM 1000 mengikut kerumitan) ‫ڤ‬

Laporan perubatan diperlukan untuk PERKESO ya / tidak


Butiran Bayaran: (Nota: Bagi warga asing caj laporan perubatan adalah 2 kali ganda )

Bersama ini disertakan Cek bernombor /No Kad Kredit…………………………. / Kiriman Wang / Kiriman Wang
Pos / Wang Tunai berjumlah RM ……………… (Ringgit Malaysia ………………………...……………………....)
bagi bayaran laporan tersebut.

Keizinan daripada pesakit:

Saya membenarkan pihak hospital mengeluarkan laporan perubatan ..................................................................kepada


pemohon diatas dan melepaskan pihak hospital dari sebarang tindakan perundangan yang berkaitan dengannya.
Tandatangan Tandatangan
…………………………………………….…................... .......………………………………………................
Nama Pesakit/Waris:………………………………......... Nama Saksi.............................................................…
No K/P: ………………..……........................................... No K/P ………………………..…….......................
Tarikh: …………………………...................................... Tarikh:…………………………................................

Nota: Wakil yang hadir untuk mengambil laporan bagi pihak pemohon perlu mempunyai surat turun kuasa.
Untuk Kegunaan Pejabat:
MRN: No Bedah Siasat :
No Resit:……………………………….. Tarikh Resit…………………….

14
Lampiran 2

Panduan bagi menetapkan bayaran bagi laporan terperinci Pakar


(tidak termasuk Laporan Bedah Siasat)

i) Penyediaan Laporan Perubatan di mana maklumat pesakit


diperolehi dari rekod perubatan tanpa pemeriksaan lanjut ke atas RM 200
pesakit.

ii) Penyediaan Laporan Perubatan termasuk status terkini keadaan


pesakit dan pendapat berhubung dengan kemajuan penyakit di RM 400
mana pesakit perlu datang semula untuk pemeriksaan lanjut.

iii) Penyediaan Laporan Perubatan termasuk status terkini keadaan


pesakit dan pendapat berhubung dengan kemajuan penyakit di RM 600
mana pesakit perlu datang semula beberapa kali untuk
pemeriksaan lanjut.

iv) Penyediaan Laporan Perubatan termasuk status terkini keadaan


pesakit dan pendapat berhubung dengan kemajuan penyakit di RM 800
mana pesakit perlu masuk wad untuk penilaian, pemerhatian dan
penyiasatan lanjut sebelum pendapat Pakar boleh diperolehi.

v) Penyediaan Laporan Perubatan termasuk status terkini keadaan


pesakit dan pendapat berhubung dengan kemajuan penyakit dan RM 1000
juga hasil penyiasatan dari hospital yang dirujuk, di mana pesakit
perlu dirujuk ke hospital lain untuk penyiasatan lanjut sebelum
pendapat pakar boleh diperolehi.

15
Lampiran 3

Carta Aliran pengurusan laporan perubatan


Tindakan
Pemohon
Pemohon

Kemukakan Pemohonan
Keluarkan surat akuan penerimaan
kepada pemohon meminta
maklumat lengkap Daftar permohonan Pembantu Tadbir

Tidak
Lengka
p
Ya
Kemaskini pendaftaran Pembantu Tadbir

Keluarkan surat akuan penerimaan Penolong Pegawai


permohonan kepada pemohon Rekod Perubatan

Tiada
Pembantu Tadbir /
Cari/kesa
Attenden
n rekod
Maklumkan kepada
Pengarah Hospital Ada

Serahkankan senarai permohonan dan rekod Penolong Pegawai


perubatan kepada Ketua Jabatan Rekod Perubatan

Agihkan kepada Pegawai Perubatan Ketua Jabatan

Sediakan Laporan Perubatan Pegawai Perubatan /


dan serahkan kepada Unit Rekod Perubatan Pakar

Kemaskini pendaftaran Pembantu Tadbir

Keluarkan Laporan
Perubatan kepada pemohon
dan failkan salinan laporan

16
“Letter Head” Lampiran 4

Rujukan tuan:
Rujukan kami:
Tarikh:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Tuan/Puan,

SURAT AKUAN PENERIMAAN PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN


Nama: ____________________________________________
No K/P / Passport : __________________________________

Dengan segala hormatnya merujuk kepada permohonan tuan/puan bertarikh


_________________ berhubung dengan perkara diatas.

2. Permohonan yang diterima adalah:


Lengkap.
Nombor pendaftaran permohonan adalah __________________________.
Laporan perubatan akan disiapkan dalam tempoh _________ minggu. Pihak hospital
akan memaklumkan tuan/puan secara bertulis apabila laporan siap.
Tidak Lengkap.
Nombor pendaftaran permohonan adalah __________________________.
Sila kemukakan ke pejabat ini:
Surat keizinan daripada pesakit/waris beserta dengan tandatangan saksi.
Salinan kad rawatan / kad temujanji pesakit.
Bayaran sebanyak _________________
Lain-lain _____________________________________________________
3 Permohonan tuan/puan hanya dapat diproses setelah maklumat lengkap diterima.
Sekiranya maklumat lengkap tidak diterima dalam tempoh dua bulan dari tarikh surat ini maka
permohonan ini akan dianggap batal. Sekiranya laporan perubatan masih diperlukan, tuan/puan
diminta mengemukakan permohonan baru yang lengkap. Sila hubungi pejabat ini di
talian...............................untuk pertanyaan lanjut.Sekian, terima kasih.
Yang Benar,
................................................
Nama : ..........................................................................
Jawatan: …………………………………………………
**sila gunakan rujukan kami bila berurusan.
Cop Rasmi

17
Lampiran 5

Data/maklumat untuk buku daftar permohonan laporan

1. No pendaftaran permohonan
2. Nama Pesakit
3. No K/P / Passport pesakit
4. MRN pesakit
5. Nama pemohon
6. Alamat pemohon dan no. telipon
7. Tarikh terima permohonan
8. Permohonan lengkap : (Ya / Tidak)
9. Tarikh surat akuan terima dikeluarkan
10. Tarikh permohonan lengkap diterima:
11. Jenis laporan dipohon,
• Laporan oleh pegawai perubatan
• Laporan ringkas pakar
• Laporan terperinci pakar
12 Tujuan laporan di pohon
12. Bayaran dikenakan (ya / tidak)
13. Caj yang dikenakan
14. Tarikh dan no resit dikeluarkan
15. Jabatan/unit yang menyedia laporan
16. Tarikh laporan dikeluarkan kepada pemohon (pos atau diserah dengan tangan)
17. Nama dan tandatangan pemohon/wakil yang mengambil laporan perubatan

18
Lampiran 6
Laporan Perubatan (Medical Report)
Kementerian Kesihatan Malaysia

Butiran Pesakit (Patient Particulars):


Nama pesakit (Name of patient) : …………………………......................………………………....…. No
K/P (I/C No): Baru (New) …………………………..….……… Lama (Old) ……………….....…..
No Passport (Passport No): ………………………………….. MRN: ………………………….....
Umur (Age): ……….... Jantina (Sex): ‫ ڤ‬Lelaki (Male) ‫ ڤ‬Perempuan (Female)
Tarikh masuk wad atau menerima rawatan buat kali pertama (Date of admission or receiving treatment
for the first time): .………………….………
Tempat menerima rawatan (Place where patient received treatment):
‫ ڤ‬Jabatan Kecemasan (Emergency Department)
‫ ڤ‬Klinik Pakar (Specialist Clinic) ‫ ڤ‬Wad (Ward) ………………………………
Tarikh discaj dari wad atau meninggal dunia (Date of discharge or death): …………………………...

Disiplin (Discipline):

Sejarah (History):
(Including Presenting Complaints, History of Presenting complaints, Past Medical History, Family
History, Social History and Occupational History, Review of systems, Medical Records reviewed )

Pemeriksaan Fisikal (Physical Examination):


(Including general assessment, Eye, ENT, oral cavity, Respiratory System, Cardiovascular System,
Abdomen, Genitourinary, Central Nervous System, Musculoskeletal, Mental Health Status and Others)

19
Keputusan ujian makmal dan radiology (Summary of investigations):

Diagnosis (Diagnosis):

Rawatan (Treatment) :
Rumusan prosedur yang dijalankan ke atas pesakit (summary of procedures carried out on patient):

Preskripsi ubat-ubat yang diberikan kepada pesakit (drugs and other medicaments prescribed to patients):

Perkembangan keadaan pesakit sepanjang di bawah penjagaan doktor termasuk rawatan susulan (progress
of patient while under the care of the doctor including follow up):

Keadaan pesakit ketika berjumpa kali terakhir dengan doktor (condition of the patient last seen by the
doctor): Tarikh (Date): ……………………..

Cuti sakit/sekolah (Medical certificate/school leave):


Dari (From) ………………...… hingga (to)……………….…

Surat kerja ringan yang diberikan (light duty given):


Dari (From) ………………...… hingga (to)……………….…

Laporan disediakan oleh (Report prepared by):


Nama (Name): …………………………..........................................….……………….………….
No K/P (I/C No): …………………….…… Jawatan (Designation): ……….…..……..
Kelulusan (Qualification) : ……….…..…....… Jabatan (Department): …………...…....…
Tandatangan (Signature): ……………………..... Tarikh (Date): ………. Masa (Time): …….

Cop rasmi Hospital (Official Hospital Stamp)

20
“Letter Head” Lampiran 7

Rujukan tuan:
Rujukan kami:
_____________________________ Tarikh:

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Tuan/Puan,

NOTIS PEMBERITAHU LAPORAN SIAP


Nama: ____________________________________________
No K/P / Passport : __________________________________

Dengan segala hormatnya merujuk kepada permohonan tuan/puan bertarikh


_________________ berhubung dengan perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa laporan perubatan di atas telah disiapkan. Sukacita pihak
tuan/puan dapat hadir ke Unit Rekod Perubatan untuk mengambil laporan tersebut.
3. Sekiranya tuan/puan menghantar wakil untuk mengambil laporan, sila pastikan beliau
membawa bersamanya surat kuasa yang jelas. Sila maklumkan kepada pejabat ini jika
tuan/puan ingin laporan perubatan tersebut diposkan ke alamat di atas. Bagi sebarang
pertanyaan, sila hubungi pejabat ini di talian ________________.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

................................................
(Tandatangan)
Nama: ....................................................................
Jawatan: …………………………………………………

Cop Rasmi **sila gunakan rujukan kami bila berurusan

21
Lampiran 8

Data/ maklumat untuk pemantauan laporan perubatan

1. Tarikh permohonan lengkap diterima

2. Tarikh serah kepada Ketua Jabatan

3. Nama pegawai yang menyedia laporan

4. Tarikh pesakit diminta temujanji (jika berkenaan):

5. Tarikh dan masa temujanji (jika berkenaan):

6. Tarikh pegawai menyerahkan laporan yang telah ditandatangani

7. Tarikh notis laporan siap dikeluarkan kepada pemohon

8. Tempoh penyediaan laporan

( tempoh antara tarikh permohonan lengkap dengan tarikh notis laporan siap)

9. Laporan disediakan dalam tempohmasa yang ditetapkan (ya / tidak)

22
Lampiran 9

STATISTIK LAPORAN PERUBATAN BAGI BULAN........HINGGA ...........


TAHUN .............

Negeri ........................................................

Hospital Bilangan laporan mengikut jenis Jumlah Bilangan


laporan
Laporan oleh Laporan Laporan lewat
pegawai ringkas oleh terperinci
Perubatan pakar pakar

23