Uitgave: Maassluise Courant BV

Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
77e JAARGANG No. 39
14 JUNI 2012
Oplage 26.000
Onderhoud & reparaties van alle auto’s volgens de Bovag norm.
Goede & betrouwbare occasions.
www.autoservicerandstad.nl
Mozartlaan 334A, Maassluis • Tel.: 010 – 592 00 66
Nu APK keuring slechts
€ 19,50!!
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT De Schakel
Laat u
nieuwsgierig
maken!
In deze krant:
Steeds vaker
beroep op
schuldhulpverlening
Pagina 4
Wednesday Night
Skate een groot feest!
Pagina 6
Huis verkopen…
ÉÉN VAST
LAAG TARIEF
695
EURO
Zie onze advertentie
op pagina ??.
Keucheniusstraat 17 - Maassluis - (010) 591 23 44
Korpershoek
Er is een
Ford
voor elk
transport...
Ford Ka
Raad stelt beslissing invoering buurpreventie uit tot Kadernota
In buurgemeente Maasland was Buurtpreventie binnen een paar weken voor elkaar
en is men tevreden over het effect. Foto Roger van der Kraan
MAASSLUIS – Hij was er eigenlijk al van uitgegaan, dat commissie
en raad zouden instemmen met het raadsvoorstel voor de invoering
van buurtpreventie in Maassluis. Maar de raad, zo bleek afgelopen
dinsdagavond, wil eerst de discussie afwachten bij de Kadernota, begin
juli dit jaar. Burgemeester Koos Karssen reageerde dinsdagavond
teleurgesteld en geprikkeld op het standpunt van de gemeenteraad en
was na afloop van de vergadering ronduit boos op PvdA-fractievoorzitter
Peter van Baalen.
door Chrit Wilshaus
Volgens de eerste burger kan de
buurtpreventie nu niet eerder actief
zijn dan september. “Ik vind het echt
erg jammer dat u die keuze maakt
maar het is aan u. Het is de mening
van de raad, dus we stellen het uit tot
een discussie over de Kadernota op 3
juli aanstaande.”
In de commissie werd dinsdagavond
duidelijk, dat meerdere fracties
moeite hebben met de dekking van
het voorstel. Het college stelt voor
om van de Reserve Woningbouw en
Stedelijke Vernieuwing 45.000 euro
te reserveren voor Buurtpreventie.
Dat geld is bestemd om voor één jaar
een coördinator buurtpreventie van
18 uur per week aan te stellen. Maar
ook om te besteden aan de aanschaf
van werkkleding, opleidings- en tele-
foonkosten.
Maar coalitiepartij PvdA en oppo-
sitiepartij CDA vinden dat eerst de
discussie moet worden afgewacht
bij de Kadernota. In die nota staan
namelijk allerlei wensen die gefinan-
cierd zouden kunnen worden vanuit
de hiervoor genoemde Reserve. Cees
Pleijsier (CDA) noemde de financie-
ring van het voorstel “ discutabel en
nu niet aan de orde.” Ook de VVD
vond bij monde van Erna te Spenke
dat het “om veel geld gaat.” Huib de
Geus (VSP-steunraadslid) plaatste
eveneens vraagtekens bij de wijze
van financieren.
Zou de commissie wel hebben inge-
stemd met het collegevoorstel, dan
zou het gereserveerde bedrag overi-
gens pas per 1 januari volgend jaar
beschikbaar komen.
Burgernet
Het was over eens voor de derde keer
dat de commissie zich boog over het
voorstel voor de invoering van Buurt-
preventie. Uitgangspunt voor de dis-
cussie deze keer vormde de antwoor-
den van het college op vragen van de
commissie die bij de vorige behande-
ling niet direct beantwoord konden
worden. Ook deze keer leverde die
antwoorden weer de nodige vragen
op. Zo wilde Amar Ramadanovic
(D66) onder meer graag weten wat
de toegevoegde waarde is van buurt-
preventie naast burgernet. Ook was
hij, net als andere fracties overigens,
nieuwsgierig naar de eisen die gesteld
worden aan de vrijwilligers en aan de
coördinator, had hij vragen over de
evaluatie van het project na een jaar
en wilde hij weten of de wijkbewo-
ners ook bij het project worden be-
trokken.
Sallou el Haddouchi (SP-steunraads-
lid) was net als een aantal andere frac-
ties niet gerust op de bereikbaarheid
van de politie, de achtervang, voor de
vrijwilligers van de buurtpreventie.
Van Baalen wees er op dat er naast
positieve ook negatieve ervaringen
zijn opgedaan met buurtpreventie.
Hij verwees hierbij naar Vlaardin-
gen-Holy.
Burgemeester Karssen zei in zijn be-
antwoording uitgegaan van de opti-
male inzet van de politie. “De vrijwil-
ligers op straat mogen er straks van
verzekerd zijn dat als er iets gebeurt
de politie snel ter plekke zal zijn. De
politie neemt zeker geen terughou-
dende houding aan.”
“Het gaat om de directe betrokken-
heid van de burgers bij hun eigen
wijk. De eisen van de vrijwilligers
zijn niet zo groot. Het is een kwestie
van opleiding en instructie volgen.
Verder moet je gewoon een slimme
kop hebben om dingen in de gaten
houden. Het gaat, kortgezegd, om kij-
ken, opletten en registreren. Het zijn
echt de ogen van de wijk. De vrijwil-
ligers zijn niet bevoegd om aanhou-
dingen te verrichten. ”
Volgens de eerste burger lijkt het er
niet op dat er politie in de nieuwe or-
ganisatie (nationale politie) zal gaan
meebetalen aan de buurtpreventie.
Verder denkt de burgemeester dat
straks drie teams kunnen worden
aangestuurd. Een team bestaat uit 20
vrijwilligers. Als buurtpreventie suc-
cesvol blijkt te zijn zou het volgens
burgemeester Karssen niet verstan-
dig zijn om het niet te continueren.
De burgemeester zei tot slot tot zijn
vreugde van collega’s enkel positie-
ve verhalen te hebben gehoord over
buurtpreventie.
Wethouder ontkent opnieuw bestaan
wachtlijsten bij schuldhulpverlening
MAASSLUIS – Wachtlijsten bij
de schuldhulpverlening? Die zijn
er niet volgens verantwoordelijk
wethouder Pieter Kromdijk
(Sociale Zaken). Maar liefst
99 procent van de mensen
die een beroep doet op de
schuldhulpverlening zou binnen
twee weken geholpen worden.
Gesprekken met cliënten van de
Voedselbank laten echter een heel
ander beeld zien.
door Chrit Wilshaus
Zo vertelt iemand, die verder ano-
niem wil blijven, al twee maanden
op haar geld te wachten. Er zou wel
iets geregeld zijn door het algemeen
maatschappelijk werk maar dat zou
erin hebben geresulteerd dat maan-
delijks niet het vooraf afgesproken
maar een veel groter bedrag wordt af-
geschreven om de schuld af te lossen.
Bovendien zou over het hogere be-
drag niet goed zijn gecommuniceerd.
Ook een andere klant van de voed-
selbank laat weten al twee maanden
te wachten op een regeling en tus-
sentijds niet geïnformeerd te worden
over de gang van zaken. En zo zijn er
nodige mensen die zeggen te wachten
op een regeling of op geld.
Bij de budgethulp van STOED (Stich-
ting Onder Een Dak) zou het al niet
veel beter zijn. “Toen wij er kwamen,
was er al een wachttijd van drie tot
vier maanden maar ook werd er al
gezegd dat het wel op kon lopen tot
zes maanden. En wat de schuldhulp-
verlening betreft: daar is gewoon een
behoorlijke wachtlijst.” Kim Spaans
van Budgethulp STOED spreekt
tegen dat er bij de budgethulp een
wachtlijst is. “De wachtlijst is nul;
je bent, mits je aan de voorwaarden
voldoet, gelijk aan de beurt bij ons.”
In Maassluis zijn drie organisaties
betrokken bij de schuldhulpverle-
ning. Het zijn Westerbeek, STOED
en FINOB. Westerbeek is gemach-
tigd zaken voor de rechter te brengen,
STOED doet het middellijke traject
(budgethulp) en FINOB (FINanciële
Ondersteuning & Begeleiding) doet
het voortraject en kan net als Wes-
terbeek ook naar de rechtbank stap-
pen. Behalve deze drie bureaus zijn
in de omgeving van Maassluis nog
meer instellingen actief, waar Maas-
sluizers bij terecht kunnen. Een voor-
beeld daarvan is de Kredietbank in de
Maasstad en Stichting Rotonde.
Signalen
Coördinator Voedselbank Maassluis
Joke Cats zegt desgevraagd heel veel
signalen te krijgen van cliënten dat er
problemen zijn die te maken hebben
met de schuldhulpverlening en dat er
wel degelijk wachtlijsten zijn. “Maar ik
weet niet of ik goed word geïnformeerd.
Vandaar dat ik de politiek ook heb ge-
vraagd om dit voor mij uit te zoeken.”
Cats zou graag willen weten hoeveel
mensen in Maassluis gebruikmaken
van de schuldhulpverlening en welke
trajecten mensen volgen. Wie zitten er
in het middellijk traject, wie niet? Wie
maken gebruik van het laatstekansbe-
leid en meer van dat soort zaken.”
“Als wij bij een intakegesprek ontdek-
ken dat iemand schulden heeft, stu-
ren we hem of haar door naar het vrij
toegankelijke inloopspreekuur van
Westerbeek. Mensen kunnen daar ie-
dere dinsdag tussen negen en twaalf
terecht. Vandaaruit kan er dan actie
worden ondernomen. Wij regelen de
schuldhulpverlening dus niet; dat is
ieders eigen verantwoordelijkheid.
Doen mensen dat niet, dan wordt dat
vanzelf duidelijk als de gegevens van
cliënten na verloop van tijd weer wor-
den gecontroleerd. Helaas moeten we
mensen er soms op wijzen dat als ze
niet naar de schuldhulpverlening
gaan, ze bij ons van de lijst worden
geschrapt en geen gebruik meer kun-
nen maken van de Voedselbank.”
Volgens Cats zijn mensen soms ge-
holpen met een simpel advies. “Een
gesprek met een intaketeam wil trou-
wens niet zeggen dat het dan geregeld
is Vaak moeten mensen voordat het
geregeld is terugvallen op familie of
vrienden. Ik heb begrepen dat Sociale
Zaken mensen ook op de schuldhulp-
verlening wijst als men ziet dat de fi-
nanciële situatie toch wel penibel is.”

“Eerst wordt gekeken of je in aanmer-
king komt voor schuldhulpverlening.
Is dat niet zo, dan krijg je geen pak-
ket.” Dat valt volgens Cats niet altijd
goed. “Ik heb wel doodsbedreigingen
gekregen maar als je niet in aanmer-
king komt, kom je niet in aanmer-
king. Zo simpel is dat.”
Wethouder Kromdijk liet dinsdag-
middag bij het tweewekelijkse pers-
gesprek met het college van B en W
nogmaals weten dat er volgens hem
geen wachtlijsten zijn. “Nee, er zijn
geen wachtlijsten. Ik heb dat expliciet
gevraagd (aan Westerbeek, red.).”
Vestiging wijkrestaurant nog helemaal niet zeker
MAASSLUIS – Wethouder Pieter
Kromdijk (Sociale Zaken) vindt
de commotie die onder de horeca
in Maassluis is ontstaan over de
plannen van STOED (Stichting
Onder Een Dak) over de vestiging
van een wijkrestaurant op de
P.C. Hooftlaan overdreven. Dat
bleek dinsdagmiddag bij een
persconferentie van het college.
door Chrit Wilshaus
Volgens de portefeuillehouder is er
helemaal nog niet zover en moet het
uitvoeringsplan is nog ter beoorde-
ling aan het college worden voor-
gelegd die dat dan vervolgens een
besluit over moet nemen. Daarna is
ook de gemeenteraad nog aan zet.
Maar volgens Kromdijk is het wel
positief, dat iedereen zich er mee
gaat bemoeien. De wethouder bena-
drukt dat het niet gaat om het sub-
sidiëren van de horecagelegenheid.
Burgemeester Koos Karssen kreeg
vorige week vrijdag ochtend op zijn
inloop spreekuur een delegatie van
Horeca Maassluis op bezoek die be-
zorgd was over de plannen en er meer
over wilde weten. “Ik heb ze uitgelegd
hoe de vork in de steel zit. Ook Ho-
reca Nederland heeft zich gemeld om
te vragen hoe het nu precies zit. We
hebben een horecanota en allemaal
keurige regelgeving en daarbinnen
moet je je natuurlijk bewegen. Als dit
tot iets zou leiden, moet het getoetst
worden aan het bestaande beleid. Als
je iets wil en het kan niet volgens het
bestaande beleid, dan moet je dat
beleid aanpassen en komt de raad in
beeld. Daarvoor zijn allerlei keurige
procedures. Maar het is nog lang niet
zover.”
Verbouwing
Wethouder Kromdijk vindt niet dat
de plannenmakers met de huidige
verbouwing al voor de muziek uitlo-
pen. “Als het niet doorgaat, kunnen
ze een deel van hun reguliere activi-
teiten daar ook onderbrengen. Ze zijn
nu bezig met het maken van een uit-
voeringsplan. Daarin gaat concreet
benoemd worden welke activiteiten
ontplooid zullen worden en aan welke
voorwaarden voldaan moet worden.
Er is echter ook een kans dat het plan
niet doorgaat. Bijvoorbeeld als er fi-
nanciële absurde eisen gesteld wor-
den of als er niet voldaan wordt aan de
maatschappelijke uitgangspunten die
wij als gemeente willen. Overigens
wil ik erop wijzen dat de partijen die
hier aan deelnemen geen vreemden in
Maassluis zijn; het zijn gewoon par-
tijen die elders ook veel activiteiten
vormgeven.”
De portefeuillehouder vindt dat hem
niets te verwijten valt over het feit dat
hij de horeca in Maassluis niet in een
vroegtijdig stadium heeft geïnfor-
meerd over de plannen van STOED.
“Er is nog helemaal geen definitief
plan. Moet ik dan al communiceren
over iets wat er nog niet is? Deze en
andere maatschappelijke plannen/
voornemens/ideeën staan bovendien
allemaal beschreven in een openbare
raadsinformatiebrief die eerder dit
jaar is verschenen.”
Voet-, fietsbrug keersluis
MAASSLUIS – Het college heeft
besloten de werkzaamheden voor
de realisatie van de voet-, fietsbrug
over de keersluis aan te besteden,
nu de beschikking van de
subsidie van de stadsregio bij de
gemeente is binnengekomen en het
definitieve ontwerp beschikbaar is.
Dat zei wethouder Arnold Keijzer
(Infrastructuur) dinsdagmiddag
bij een persgesprek van het
college.
De gemeenteraad is volgens hem in-
middels geïnformeerd over het star-
ten van de aanbesteding procedure.
Het is de bedoeling dat de bouw aan
de brug eind dit jaar, begin volgend
jaar van start gaat. Het komende half
jaar wordt gebruikt voor de aanbe-
steding en de voorbereiding van het
werk. De wethouder kon het niet met
zekerheid zeggen maar hij verwacht
dat de brug volgend jaar zomer in ge-
bruik kan worden genomen.
“Het gaat om cofinanciering samen
Wethouder Pieter Kromdijk: “Er is nog helemaal geen definitief plan”.
Foto Roger van der Kraan
met de stadsregio. “De brug vergt
een investering van circa drie miljoen
euro.” Daarvan moet de gemeente on-
geveer acht ton ophoesten.
Groengas Opel Combo
voor Hortus Flora
Pagina 10
Huur Schuurkerk
opgezegd
MAASSLUIS – Het college heeft
besloten de huurovereenkomst
voor het gebruik van de
Schuurkerk met ingang van 30
juni dit jaar te ontbinden en in te
stemmen met de verdeling van de
inventaris. Verder stelt het college
het pand eenmalig ter beschikking
voor het Filmfestival Maassluis.
door Chrit Wilshaus
De huuropzegging van de oorspron-
kelijke stichting die de Schuurkerk
exploiteerde is daarmee formeel be-
eindigd.
De gemeente blijft het monumen-
tale pand, dat eigendom is van de
gemeente, onderhouden en beheren.
De gemeente denkt volgens wethou-
der Gerard van der Wees (Cultuur) na
over een nieuwe bestemming voor het
gebouw.
Verder overweegt de gemeente om
het gebouw te verkopen. Volgens
wethouder zouden er verschillende
geïnteresseerde partijen zijn. De
wethouder wilde niet zeggen of ook
Maasdelta tot een van die partijen
behoort. Maar hij wilde wel kwijt
dat zorgvuldig gekeken moet worden
naar het nieuwe bestemming van het
gebouw, ook in relatie tot de hele toe-
komstige ontwikkeling van Sluispol-
der-West.
De voorstellingen in De Schuurkerk
zijn verleden tijd. Het theater is
samengegaan met Koningshof.
Foto Roger van der Kraan
De brug vormt een onderdeel van de fietsroute ‘van stad naar strand’,
die vrijdag werd gepresenteerd met bestuurders van de stadsregio.
Foto Roger van der Kraan
Coördinator Voedselbank Maassluis Joke Cats zegt desgevraagd heel veel
signalen te krijgen van cliënten dat er problemen zijn die te maken hebben
met de schuldhulpverlening en dat er wel degelijk wachtlijsten zijn.
Foto Roger van der Kraan
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
kerken weekenddiensten
14 JUNI 2012
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 17 juni
10.00 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal..
19.00 uur: ds. J. van Belzen, voorbe-
reiding H.A.
Tweemaster
10.15 uur ds. J. van Belzen.
Zondag 17 juni
Immanuëlkerk
09.30 uur: ds. C. M. Schreuder -
Heilig Avondmaal.
Koningshof
09.30 uur: ds. W. Barendrecht.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 17 juni
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 17 juni
09.30 uur ds. E. J. v.d. Linde.
14.30 uur leesdienst.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 17 juni
9.30 uur – Ds. Pieter Kleingeld
Bijbelklas: groep 1 t/m 6 van de ba-
sisschool tijdens de dienst.
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens de dienst.
Inlichtingen: ds. Pieter Kleingeld
010-5903911, pieter.kleingeld@ka-
belfoon.nl of
via internet : www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 17 juni
09.30 uur ds. leesdienst.
15.00 uur ds. G. E. Messelink, Vrien-
dendienst. Tijdens de morgendienst is
er kinderoppas.
De diensten worden gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer B. v.d. Toor-
ren plaatselijk contactadres tel. 010-
5912102.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 17 juni
10.00 uur: Voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast.
Een plek waar iedereen zich thuis
mag voelen en waar mensen vanuit
Gods liefde hoop en herstel ontvan-
gen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 17 juni hebben
we een dienst waarin Richard Hou-
mes zal spreken.
Voor de basisschoolkinderen groep 1
t/m 8 is er Kinderkerk. Ook voor de
kleintjes onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zondag 17 juni
10.00 uur Dienst o.l.v. kapt. Muit.
Maandag
11.30 – 15.00 uur Open Huis
13.00 – 15.00 uur Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 uur Open Huis
Donderdag
14.00-16.00 uur Senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 uur Open Huis
13.00-15.00 uur Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-
meente weer bijeen in de Kardinaal
Alfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-
tenlaan 3 te Maassluis, ingang Bm.
Wesselinckstraat. Om 09.45 uur is de
zaal open en staat de koffie klaar. Om
10.00 uur begint de samenkomst. U
bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 17 juni
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw,
jeugdkerk/kinderkerk. Zendings-
dienst.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw,
vesper.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 17 juni
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
DEELGEMEENSCHAP H.H.
ANDREAS PETRUS EN PAULUS,
MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-
sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-
plein 1, 3144 PL: tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, donderdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Elfde zondag door het jaar: Ezechiël
17: 22-24; uit Psalm 92; 2 Kor. 5:
6-10; Marcus 4: 26-34.
Petrus en Pauluskerk
Vieringen
Zaterdag 16 juni: GEEN VIERING
Zondag 17 juni:
9.30 uur: Woord- en Communievie-
ring m.m.v. Cantate Domino. Voor-
ganger is de heer Vaissier. Misinten-
ties: Joyce Mulder; Herman Mulder;
Johannes Gort; Wilhelmus Roeters;
Margrieta Zwaard-van Wijk; Cok
Jansen; Harry Straver; Daan v.d.
Hoek; Cobie Veringmeier-Geurts;
Wim Koekebakker.
Zondag 17 juni:
11.00 uur Doopviering m.m.v. kin-
derkoor. Voorganger pastor Biesjot.
(zie mededelingen)
DrieMaasHave
Zondag 17 juni: 13.30 uur: Ouderen-
viering met zang , voorganger de heer
Vaissier.
Petrus en Pauluskerk
Maandag: 9.00 uur Lauden
Donderdag 21 juni: 9.00 uur H.
Eucharistie. Voorganger is pastor
Biesjot.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharis-
tie.
MEDEDELINGEN
BHV
Tijdens alle zondagvieringen zijn er
twee bedrijfshulpverleners aanwezig.
Doopviering
Zondag 17 juni zullen om 11.00 uur in
de doopviering Mees de Kruif, Fleur
Krijnen en Marie Michelle Abomo
Manga Owona het Heilig Doopsel
ontvangen. Wij wensen de doopou-
ders, en verdere familie en vrienden
een mooie dag toe. Van Harte Gefe-
liciteerd.
De opbrengst van de Pinkstercol-
lecte,
In onze deelgemeenschap is tijdens
de Week Nederlandse Missionaris
433,31 opgehaald. Een groot bedrag
voor onze deelgemeenschap! De gif-
ten van alle Nederlandse parochies
worden door “Mensen met een Mis-
sie” in Den Haag verzameld. Missio-
narissen kunnen daar vragen om een
bijdrage voor bijvoorbeeld een com-
puter, een cursus of wat vakantiegeld
voor hun verlof in Nederland. Heel
hartelijk dank voor uw bijdrage.
Marianne Soors, coördinator MOV.
Patroonsfeest Zondag 24 juni
Het is inmiddels een traditie gewor-
den dat voor het patroonsfeest onze
eigen parochianen iets lekkers voor
bij de koffie en het glaasje erna ver-
zorgen. Wij willen graag van tevoren
weten waar we op mogen rekenen
daarom kunt na de viering van 17
juni in de nartex bij Corrie v.d.Laar
aangeven wat U leuk vindt om te bak-
ken, te maken of te kopen. Alvast be-
dankt!
225 jaar katholiek Maassluis
Dit jaar is het precies 225 jaar gele-
den dat de katholieken in Maassluis
het recht kregen een eigen parochie
te stichten en eigen kerk te bouwen.
Op 29 juni 1787, het feest van de hei-
lige Petrus en Paulus, werd in een
noodkerk aan de Veerstraat de eerste
heilige mis opgedragen. Het 200 ja-
rig bestaan van de Petrus en Paulus-
parochie is in 1987 op grootse wijze
gevierd. In 1995 fuseerde de Petrus
en Paulusparochie met de Andreas-
parochie.
Deze parochie is in 2011 op haar beurt
weer opgegaan in de Goede Herder
parochie. Sinds die tijd maken we als
deelgemeenschap H.H. Andreas, Pe-
trus en Paulus deel uit van de nieuwe
parochie. Ondanks het feit dat we in
Maassluis nu geen zelfstandige paro-
chie meer vormen, willen we als deel-
gemeenschap dit 225 jarig jubileum
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Het programma van feestelijkheden
rondom het 225 jarig jubileum ziet er
uit als volgt:
Woensdag 20 juni om 20.00 uur in de
Petrus en Pauluskerk
Lezing door Ineke Vink, de samen-
steller van het dagboek van Hendrik
Moerings, over het leven van Hendrik
Moerings en de stichting van de Pe-
trus en Paulusparochie.
Zaterdag 23 juni om 10.00, 12.00 en
14.00 uur
Stadswandeling onder leiding van
een gids van de HVM langs plaatsen
in Maassluis die beschreven staan in
het dagboek van Hendrik Moerings
en die tevens een link hebben met de
geschiedenis van onze voormalige
parochie. Het startpunt voor deze
stadswandelingen is de Petrus en
Pauluskerk.
U kunt zich voor deze activiteit op-
geven bij het secretariaat van onze
deelgemeenschap telefonisch bereik-
baar onder nummer 010-5912080, via
de mail secretariaat@appp.nl, of via
een intekenlijst die u kunt vinden in
de nartex van de kerk. Per wandeling
kunnen ongeveer 15 personen mee.
Zondag 24 juni om 9.30 uur in de Pe-
trus en Pauluskerk
Feestelijke H. Eucharistie, waarin
pastor Duynstee zal voorgaan en met
medewerking van onze zangkoren.
Na afloop van de viering is er gele-
genheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie en/of
een borrel.
Ook feest voor
de kinderen op 24 juni
Zondag 24 juni na de feestelijke vie-
ring organiseren we voor alle kinde-
ren spelletjes op het Andreasplein.
Je kunt koekhappen, spijkerpoepen,
blikgooien en nog veel meer. Bij een
feestje hoort iets lekkers, dus daar
zorgen we ook voor. We hopen dat
heel veel kinderen komen meedoen.
Tot zondag 24 juni! De pastoraat-
groep
Voedselinzameling voor de voed-
selbank
Het aantal gezinnen dat een beroep
doet op de ondersteuning van de
Voedselbank loopt snel op. Daarom
zal er blijvend een mand staan, waar
u de producten die u kunt missen in
kunt doen. Let op: liefst producten
die langer houdbaar zijn! Bij voorbaat
dank voor uw hulp en ondersteuning!
Kerkschoonmaak
Op dinsdag 19 juni wordt de kerk
weer tussen 9.00-11.00 uur schoon-
gemaakt. Als u een paar uurtjes tijd
heeft dan zien we u heel graag.
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
Jacqueline van Dalen en Madelon
van Uffelen, tel. 010-5914380; 06-
54937040, b.g.g. 010-8939393 ver-
vullen voor de eigen praktijk week-
enddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Polder.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk
Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psychosoci-
ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
seksueel misbruik, mishandeling)
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homoseksualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk
op kantoor aan de Veerstraat aanmel-
den voor AMW hulpverlening van
maandag tot en met vrijdag tussen
09:00 – 10:30 uur. De hulpverlening
is gratis en een verwijsbrief is niet
nodig.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 17 juni
09.30 u. - Jubileumdienst en koffie-
drinken
Ds. H.M. Habekotté (12,5 jr. predi-
kant en jarig) in Het Kruispunt
19.00 u. - Ds. C.E. Lavooy (Pernis) in
De Hoeksteen
Kijk voor meer nieuws op
www.pgmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 17 juni
11.00 uur Gezinsviering m.m.v. Paro-
chiekoor. Pastor M. Kwee
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 17 juni
09.30 uur Woord-/Communieviering
m.m.v. Parochiekoor. VOLP Poeldijk.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 17 juni
Spreker G. v.d. Kooij.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente
Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 17 juni
Spreker dhr. R. Bulsin.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 17 juni
09.30 uur geen opgave ontvangen.
11.30 uur geen opgave ontvangen.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255, 3132 BE
Vlaardingen West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2
Minder dringende meldingen voor Politie of
uwbuurt agent (lokaal tarief) 0900- 8844
WijkteamMaassluis Oost
Jan Voorham - Sluispolder-Oost en Sluispolder-West (wijk
Sluispolder en verspreide huizen)
Hans Stoopman- Binnenstad Oost (wijk Sluispolder, Traan-
schuurpolder en Kapelpolder)
Leen Borsboom - Verto, Bomendal en Bloemenbuurt (wijk
Dijkpolder)
WijkteamMaassluis West
Stanley Ramsaran - Componistenbuurt, Koningshoek, Dijk-
polder en Het Balkon (Wijk Kapelpolder)
Bert Notenboom - Vogelbuurt enBurgemeestersbuurt (wijk
Burgemeesterswijk)
Haci Tarhan - Steendijkpolder-Noord en Zuid (wijk Steen-
dijkpolder en Molenbuurt)
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844
Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,
tel. 0900-8844.
Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETE ZORG THUIS
Het centrale meldpunt voor Zorg Thuis in het Westland en
Midden Delfland van Zorginstellingen Pieter van
Foreest en Zorgkring Westland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam
Klantenservice: tel.: 0900-0201 (euro 0,10/min)
Klantendesk zakelijk: tel.: 0800-1555 (gratis)
www.eneco.nl. Storing dienen te worden doorgegeven aan
Stedin (een onderdeel van de Eneco Groep) via het Natio-
naal storingsnummer gas enstroom tel.: 0800-9009(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gas en electriciteit.
Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).
Storingen in stroom- en gastoevoer dienen te worden door-
gegeven via het Nationaal storingsnummer gas en stroom,
tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat 30, Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk
I www.caiway.nl, E info@caiway.nl

Voor het aanvragen van informatie, technische vragen
of storingen kunt u contact opnemen met het servicenum-
mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via
088 2249 111 (lokaal tarief).
MAASDELTA MAASSLUIS
Algemeen telefoonnummer..................... ...010-5930430
Telefoonnummer voor klachten ..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur ....... 010-5916741
KLACHTEN LUCHTVERVUILING
EN GELUIDSHINDER (meldkamer DCMR 24 uur
per dag ........................................................010-4733333
PATIENTEN BELANGEN VERENIGING
MAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemen met of over de
gezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,
3140 AJ Maassluis.
CAREYN
Careyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragen over onze diensten en het aanvragen van
thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorgcentrale.
Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en in-
formatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,
3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,
3155 VS Maasland.
Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open van maan-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-
straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.
Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWE ZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-
zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-
Noord (kruiswerk en gezinsverzorging) 24-uur per etmaal
inzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-
den, verpleeghulpen en gezinsverzorgenden/
-helpenden.
24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel. 5914499
Het AMW biedt hulp bij psychosociale problemen o.a. Re-
latie- en opvoedingsproblemen, verwerkingsproblemen
(bijv. echtscheiding, overlijden, seksueel misbruik, mis-
handeling) angst- en spanningsklachten, assertiviteitspro-
blemen, problemen rondom homoseksualiteit, problemen
op het werk of op school, problemen met maatschappelijke
organisaties. Kortom het AMW is er voor personen die pro-
blemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in
hun sociale omgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en
gezinsgesprekken, kan men deelnemen aan groepen/
cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan de
Veerstraat aanmelden voor AMW hulpverlening van maan-
dag tot enmet vrijdag tussen09:00 – 10:30 uur. De hulpver-
lening is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.
Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen een maat-
schappelijk werker bereikbaar via de algemene hulpcen-
trale, telefoonnummer 010-4763944.
KRAAMZORG
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdens de
thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iedere werk-
dag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via Careyn
Kraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 99 99.
Wij adviseren u om dit tussen de tiende en zestiende week
van de zwangerschap te doen.
Voor assistentie tijdens de bevalling of bij thuiskomst
uit het ziekenhuis belt u Careyn Kraamzorg Bevalling en
Thuiskomst, 088 - 123 99 11.
‘MOEDERS VOOR MOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”
kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade
112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgers met:
- informatie en advies;
- emotionele en practische ondersteuning.
Elke 1e donderdag van de maand is er mantelzorg-inn.
Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis
Telefoon: 06-51694076
Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijke
verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-
zorging en dagbehandeling, aanpassingen in huis, perso-
nenalarmering en verpleeghuiszorg aan huis voor senioren
in Maassluis. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 30 00,
mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-
tie op www.argoszorggroep.nl.
ARGOS ZORGGROEP
Een warm onthaal in een professionele omgeving.
Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJ Maas-
sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-
groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-
huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-
zorging en dagbehandeling. Verpleeg- & reactiveringscen-
trum DrieMaasHave: Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis,
tel. 010 - 592 34 88, mail: dmh@argoszorggroep.nl.
Voor psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg,
somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-
sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-
behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-
tieve en culturele uitstapjes voor zelfstandig wonende se-
nioren in Maassluis en Maasland. Wie lid wordt, ontvangt
de Argos ErOpUit pas entweemaandelijks de Argos ErOpUit
krant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mail
naar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meer
informatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-
durig zieken en gehandicapten, ouderen met behoefte aan
psychosociale ondersteuning, ouderen met geheugenpro-
blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmet een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die
begeleiding nodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis-
of tandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tijdens
kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-
trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie op
www.argoszorggroep.nl.
VOORLICHTING OVER BORSTKANKER
Werkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-5916634 en
010-5915731 (alléén overdag)
ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDING EN
p/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voor verzoek-
platen: donderdagavond tel 010-4742222, toestel 401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwoners van Maassluis bestaat de mogelijkheid om
bij ernstige problemen van financiële aard of schuldsitua-
ties hulp in te roepen van het Project Schuldhulpverlening
in het stadhuis. Voor meer informatie:
tel. 010-5931550, iedere werkdag van 11.30-12.30 uur.
Inloopspreekuur: dinsdag 9.30-11.30 uur.
Ingang: sociale dienst.
AFDELING SOCIALE ZAKEN EN WERK-
GELE GENHEID (VOORMALIGE SOCIALE DIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
tel.: 010-5931935.
Telefonisch spreekuur van 11.30 tot 12.30 uur.
Spreekuur volgens afspraak. Het maken van een
afspraak dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur of via het
telefonisch spreekuur.
AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)
WERKGROEP ,,WESTLAND’’
Postbus 79, 2670 AB Naaldwijk,
Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00 uur op
De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:
tel. 0174-628870 (Peter).
STICHTING KORRELATIE
Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische
en psychosociale problemen.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00.
0900 – 1450 (15 ct/pm)
Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl
Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.kor-
relatie.nl
SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijven
wonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,
ontmoetingsplekken en activiteiten.
Ontmoetingscentrum De Vloot
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.
Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.
Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHE HULPDIENST
Telefonische Hulpdienst voor geestelijke- en sociale nood:
tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht) of
schrijf postbus 122, 2690 AC ‘s-Gravenzande.
V.B.O.K.
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwangerschap
en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scho-
lenenverenigingen. Ervanuitgaande, dat de mens vanaf de
conceptie beschermwaardig is.
V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800 AN Amers-
foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag en
nacht bereikbaar). Postbank: 2585780.
MEE Zuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151 - www.meebijdehand.nl
De consulenten van MEE geven informatie, advies,
ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een ont-
wikkelingsachterstand of een chronische ziekte. MEE on-
dersteunt ook initiatieven van (groepen) ouders en
verzorgt een cursusaanbod op maat. Op verzoek
verzorgt MEE voorlichtingsbijeenkomsten.
De website www.meebijdehand.nl heeft uitgebreide infor-
matie over alles wat te maken heeft met (het leven met)
beperkingen.
VLIETLAND-ZIEKENHUIS
Maassluis, Buitenpolikliniek De Vloot 206
Algemeen ...................................................010-5921822
Schiedam, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam
Algemeen .................................................010-893 93 93
Afspraken polikliniek ...............................010-893 00 00
Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAAR D.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg 555, Schiedam
Postbus 173, 3100 AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddag van14.00-16.00 uur; donderdagoch-
tend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-16.00 uur.
Op het parkeerterreinvanKoningshoek bij het postkantoor.
RODE KRUIS, afd. Welfare
Kontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;
mevr.Nieuwboer; tel. 010 5919429
VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedt de Stich-
ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.
Vrijwilligers van de stichting ondersteunen cliënten en hun
familieleden. Informatie: 06 – 124 71 661.
AMIVEDI
Opsporingsdienst voor dieren, Westland,
tel.: 010-4342068.
GGD NIEUWE WATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,
Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.
Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
ASVZ Zuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedt wonen en dienstverlening op maat in Maassluis (De
Luit), Vlaardingen (Nooitgedacht) en Schiedam
(De Blijhof), zowel permanent (24 uurs opvang in
groepen) als kortdurend (ind. begeleiding of noodopvang
en logeren) aan mensen met een verstandelijke handicap.
Tel.: 010-5925784 of manager M.J. Simons, tel. en fax: 010-
4263765 of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst: 0900-0767
Allochtone Vrouwen Telefoon: 010 4367171
Vraagwijzer Zorg en Welzijn: 010 4362244
STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)
Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psychia-
trische en/of psychosociale problematiek, die zo zelfstan-
dig willen (blijven) wonen.
Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-
schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-
sion, hulp bij financiële problemen (budgetbegeleiding en
budgetbeheer), begeleid werken en reïntegratie. Stoed is
werkzaam in de regio Nieuwe Waterweg Noord.
Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.
Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .
Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nl
Postadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE
VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-Maassluis
en Maasland (Gem. Westland). De ambulance is bereikbaar
onder nummer 06-51166899.
De dierenambulance maakt onderdeel uit van het dierente-
huis (asiel) te Vlaardingen.
Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht en
verzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-
vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naar
specialis tische opvangpunten. Voor het opvangen van de
dieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-
meenten Vlaardingen-Maassluis en Maasland.
noteren
NPB Maassluis
Vrijplaats
voor Zingeving
De (vijfde!) jaarlijkse Vrijzinnige
Westlandse Wandeling is op donder-
dag 21 juni 2012.
Het wordt dus een midzomeravond-
wandeling met picknick en wandel-
gesprekken en wel in het Staelduinse
Bos.
Thema: ‘Wandelen als levenskunst’
Er is keuze tussen een korte en een
langere wandeling.
Warming up onder leiding van Roos
Crama.
Omdat de zon die dag niet ondergaat
in Noord-Scandinavië vragen wij
de deelnemers voor de picknick iets
mee te nemen in de trant van scan-
dinavisch buffet, b.v. knäckebröd en
vis(salade).
De wandeling is een samenwerkings-
project met de Vrijzinnig Protestan-
ten uit Maasdijk en ’s-Gravenzande.
Verzamelen om 17.30 uur bij Het
Witte Kerkje, Constantijn Huygens-
straat 1, Maassluis of om 18.00 uur bij
bezoekerscentrum d´Oude Koestal in
het Staelduinse Bos.
Graag aanmelden bij Maja Nieuwen-
huis, 010 - 426 07 56.
Bijdrage voor deelname € 6,00. Voor
leden en vrienden van de NPB Maas-
sluis € 5,00.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.
De organisatie is in handen van Carla
Schoonenberg-Lems en Maja Nieu-
wenhuis-den Dulk.
www.vrijzinnigmaassluis.nl
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2. Aanvang 18.45 uur. Voor
de uitzending van woensdag 20 juni
a.s. is het volgende programma sa-
mengesteld.
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 75: U alleen, U loven wij
3. Welk een vriend is onze Jezus
4. Als g’in nood gezeten…
5. Meditatie n.a.v. Handelingen 6: 7
Thema: “Veel belovend”
6. Nooit kan ’t geloof te veel ver-
wachten
7. Gods wil geschiedt
8. Meekness and majesty
9. Jarigen/Bruidsparen
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt
u verzoeknummers aanvragen tot
vrijdag 22 juni a.s. John Post, Fena-
coliuslaan 16, Tel. 010-5917470 .
(hjpost@kabelfoon.nl)
Zaterdag 23 juni 2012 – 20.15 uur
Bij het concert door de stadsorganist
van Dordrecht Cor Ardesch op het
monumentale Garrels-orgel van de
Groote of Nieuwe Kerk van Maas-
sluis op zaterdag 23 juni 2012 komen
vooral bewonderaars van Bach volop
aan hun trekken: het programma is
gevuld met composities van Johann
Sebastian Bach (Eisenach 21 maart
1685 – Leipzig 28 juli 1750).
Cor Ardesch (*1959) studeerde or-
gel bij Piet Kee aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam.
Daarnaast volgde hij een opleiding
Improvisatie bij Bert Matter aan het
Koninklijk Conservatorium te Den
Haag. Sinds 1998 is Cor Ardesch
organist van de Grote of Onze Lie-
ve Vrouwekerk te Dordrecht. Op 26
september 2007 werd hij tijdens de
ingebruikname van het Bach-orgel
benoemd tot stadsorganist van Dor-
drecht.
Cor Ardesch doceert orgel, impro-
visatie en kerkelijk orgelspel. Hij
verzorgt jaarlijks vele concerten in
binnen- en buitenland. Er verscheen
een aantal CD’s, waarop hij het Kam-
orgel van de Grote kerk te Dordrecht
bespeelt. In december 2008 startte hij
een groot project waarbij alle werken
van Johann Sebastian Bach, gespeeld
op het Bach-orgel, op CD zullen
worden vastgelegd. Op 29 april 2011
werd hij benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau voor zijn in-
zet op het gebied van de orgelcultuur
en de orgels van de Grote Kerk in het
bijzonder.
Programma
- Partita diverse sopra il Corale BWV
768 Sei gegrüsset, Jesu gütig
Zomeravondconcert in de
Grote Kerk van Maassluis
- Duetto III BWV 804
- Sonate I Es-Dur BWV 525
- (zonder aanduiding)
- Adagio
- Allegro
- Duetto I BWV 802
- Passacaglia c-moll BWV 582
In het (gratis) programmaboekje geeft
journalist en muziekkenner Piet War-
naar gedetailleerde informatie over
de componist en de te spelen werken.
Na het concert is er in het Koor van de
kerk gelegenheid met de concertgever
na te praten, onder het genot van een
(gratis) kopje koffie of thee. Ook zijn
hier cd’s verkrijgbaar van de vaste or-
ganist van de kerk Jaap Kroonenburg
en van de gastorganist(en).
De toegangsprijs is € 7,00. Kinderen
tot 12 jaar gratis. In de nabije omge-
ving van de kerk is voldoende (gratis)
parkeerruimte aanwezig.
Masuk Sadja
Kumpulan van de Indische club Masuk
Sadja, op 18 juni a.s. 10.00 – 12.00 uur.
(een ongecompliceerde club zonder
contributie) Wel - met een gezamen-
lijk verleden uit het voormalig Ned.
Indië. Kita orang misi ada banjak
tjinta sama tana Indonesia.
Bent u dat ook nog of geworden, kom
dan eens langs in het vertrouwde
Witte Kerkje aan de Const. Huygens-
straat 1 te Maassluis zaal open 9.30
uur. Het is altijd weer een feest van
herkenning - verhalen aanhoren of
vertellen en snoepen van de lekker-
nijen, meegenomen door onze meest
trouwe bezoekers en natuurlijk koffie.
Dit keer is het weer bijzonder , want
we hebben een echte Goochelaar –
clown uitgenodigd. Kortini – Table
Magic entertainer staat er op zijn
officieele kaartje! Hij kwam eens
aanwaaien op één van onze vorige
bijeenkomsten en vond het kennelijk
zo gezellig, dat hij aanbood eens zijn
kunsten en grollen te vertonen.
En zowaar zegde hij later toe om a.s.
maandag 18 juni voor ons te komen
optreden. Wat doen we zoal verder?
Op de leestafel kunt u oude boeken
of tijdschriften over de Oost kwijt als
ruilobject of voor de verkoop voor
onze kas. Over onze kas geschreven/
gesproken: onze P.M. Hans komt
tijdens de ochtend bij een ieder de 2
euro (mag meer) ophalen om onze
onkosten te bestrijden. Ook zijn we al
driftig bezig ons voor te bereiden op
onze jaarlijkse Pasar Dalem. Van 11
Augustus a.s., die datum moet u maar
alvast in uw agenda of kalender zet-
ten! Dat wordt weer een groot feest in
en rond het Witte Kerkje met smullen
van de voornamelijk zelf gemaakte
gerechten en sate’s, en mee te deinen
met ons huisorkest…. de Mauna Loa
Hawaiians, zelfs met zang en danse-
res! Zaal open 9.30 uur.
Het Masuk Sadja bestuur.
14 JUNI 2012
PAGINA 3 Familieberichten

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.
Komt tot Mij, allen,
die vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.
Mattheus 11:28
Na een lange periode van achteruitgang is in
alle rust overleden, mijn innig geliefde man,
onze vader, schoonvader, opa en oude opa

Karel Frederik Kramer
* 7 januari 1922 † 7 juni 2012
Maassluis,
E. Kramer-van ’t Land
Ko en Dieuwke Kramer-Vonk
Fred
Helma en Richard
Thijs, Mik
Schin op Geul,
Wil en Martin van Kempen-Kramer
Edward
Martijn en Milenka
Nadja, Raiko
Erik en Mirna
Lillian en Stefan
Maassluis, 7 juni 2012
Van Beethovenlaan 475,
3144 AL Maassluis
De begrafenis heeft op 13 juni jl. plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Maas-
sluis.
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar het
verplegend personeel van DrieMaasHave
afde ling Marktplein voor de liefdevolle zorg
en voor hun steun aan de familie in de afge-
lopen jaren.
Michael Kagchèl
We gaan je missen!
Je vrienden
* 17-6-1995 † 8-9-1999
In memory of Sammy’s birthday
In our hearts you will always live.
All our love to you we give.
So to you dear Sammy, in heaven above.
Happy birthday darling, with all our love.
Until we meet again, dear Sammy.
Love Mummy and Sven xxxxxxx
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
de belangstelling en steun die wij mochten
ontvangen na het overlijden van
Inge Klein-den Boer
Maarten Klein
Familie en vrienden
M. Klein
Einsteindreef 73
3146 BD Maassluis
Zo liefdevol als een vader
is voor zijn kinderen
zo liefdevol is de Heer
voor wie Hem vrezen.
Psalm 103
Door God thuisgehaald onze lieve oudste
broer en zwager
Cornelis Muis
Echtgenoot van: Insa Kosina Egbers.
* Maassluis, † Deventer,
5 juli 1926 9 juni 2012
J. Strijbos-Muis
S. Muis
J.M.M. Muis-Pothaar
J. Rothuizen-Muis
H.J. van Hartingsveldt-Muis
J. van Hartingsveldt
M.H. Beishuizen-Muis
P. Beishuizen
Maassluis, juni 2012
Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar
alles wat hij voor ons heeft betekend, melden
wij u het overlijden van

Jan Willem van der Kouwe
- Oom Wim -
Sinds 29 september 2008
weduwnaar van Henderika Bergsma
Luitenant-kolonel der infanterie b.d.
Officier in de Orde van Oranje Nassau
met de zwaarden
* Zwolle, † Schiedam,
20 december 1928 6 juni 2012
Wij herinneren ons oom Wim als een warme
persoonlijkheid, die het leven vierde.
Namens de nabestaanden:
Daan van der Kouwe
Lex Niggebrugge
Correspondentie-adres:
D.J.W. van der Kouwe
Agrippinastraat 7
2275 VA Voorburg
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden,
dinsdag 12 juni op de Algemene Begraafplaats
te Maassluis.
Dankbaar dat zij nu haar rust gevonden heeft,
geven wij kennis van het overlijden van mijn
moeder, schoonmoeder en onze oma
Johanna Hermina Valster-Groen
- Anny -
sinds 8 december 1972 weduwe
van Hans Valster
17 maart 1936 6 juni 2012
Ingrid en Dirk
Martin en Gitte
en verdere familie
Correspondentieadres:
D. Verkaik
P.J. Troelstraweg 2
3144 CX Maassluis
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Hartverwarmend waren de vele blijken van
belangstelling en medeleven na het overlijden
van onze lieve en zorgzame moeder en oma
Cornelia
van Buuren - Oosterlee
Wij hebben dit bijzonder gewaardeerd en
bewaren hieraan een dankbare herinnering.
Ondanks het gemis kijken wij terug op een
mooi afscheid.
Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen
Maasland, juni 2012
Een handdruk zo warm, even een arm om je
heen. Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een
kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, was
ons een troost in deze moeilijke tijd. Het geeft
ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het over-
lijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Cornelis Koote
- Cor -
hebben ons diep ontroerd.
Daarvoor onze grote dank.
Nel Koote-van der Linde
Ron & Jolanda
Chloé, Todd
Esther & Ludolf
Sofie
Maassluis, juni 2012
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
begrafenisverzorging
Den Hollander
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
Industrieweg 29
3133 EE VLAARDINGEN
Tel. 010-4601310
RMP Grafmonumenten
maakt unieke, persoonlijke
gedenktekens betaalbaar
www.rmpgrafmonumenten.nl
Dag en nacht bereikbaar voor al uw personenvervoer,
t/m 4 personen of 5/8 personenbus, lokaal, regionaal, airportservice,
rolstoelvervoer en contractvervoer.
Kijk ook op onze website: www.taxi-vonk.nl
Wij rijden ook speciaal vervoer voor:
Maassluis
010-59 00 228
Maassluis 06-428 123 20
b.g.g. 06-461 638 84
Autorijschool Highway
Hoog slagingspercentage • Ontspannen
rijden met vaste instructrice.
Tarief € 25,- per 50 minuten.
Meer info: Nayat, tel.: 06-21438043.
Fax: 010-5926544
06-38917602
Nieuw op de markt
– dinsdag in Monster - vrijdag in Maassluis.
Pascal’s Dierenbenodigdheden.
Een gratis snack bij inlevering van deze bon!
Alle merkvoeders leverbaar op bestelling tegen zeer
aantrekkelijke prijzen.
P.J. Troelstraweg 6 - 3144 CX Maassluis
Maasdelta Maassluis is
GESLOTEN VOOR PUBLIEK:
op donderdag 21 juni 2012
i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
Voor spoedeisende zaken kunt u
bellen naar tel. 010 - 5930410.
uw ProVoet pedicure aan huis:
Vanessa van den Boogaart
Ambulante Pedicure
Behandeling volgens afspraak,
overdag en ’s avonds
Tel. 010-5926078
of 06-45063772
ProVoet pedicure
Wilt u goud of
zilver verkopen?
Chris van Waes is naast antiquair
en juwelier ook gediplomeerd taxateur.
Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes
op basis van een vakkundige taxatie een
goede prijs.
Jan Barendselaan 66
2685 BV Poeldijk
Telefoon 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl
www.chrisvanwaes.nl
woensdag t/m vrijdag 11.00 – 17.30 uur
zaterdag 11.00 – 17.00 uur, of op afspraak.
Uw vertrouwen waard
Juwelier Antiquair
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
Uitvaartverzorging
Van der Pol
Houtsnipstraat 4
3145 LA Maassluis
010-5903451
24 uur per dag / 7 dagen per week
www.uitvaartvanderpol.nl
Het is belangrijk dat u terugkijkt op een mooi afscheid, want
de herinnering blijft ...
Uitvaartverzorging Van der Pol verzorgt dit met waardigheid.
Bij een uitvaart heeft u mensen nodig die u helpen met de
verzorging van een begrafenis of crematie.
Een passend afscheid voor uw dierbare, stijlvol, eigentijds,
klassiek of modern verzorgen wij geheel zoals u wenst.
Uitvaartverzorging Van der Pol heeft die kennis in huis.
In Uitvaartcentrum “West” hebben we de mogelijkheid
voor een condoleance en/of een afscheidsdienst.
Tevens beschikken wij over twee 24-uur kamers,
waar u 24 uur per dag bij uw dierbare kunt zijn.
Naast de welbekende
sokken zonder elastiek
nu ook BRETELS bij ons
verkrijgbaar. Jan Booster
- Koningshoek
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken, bad-
kamer, toilet of vloer wil-
len laten betegelen. Ook
voor het stukadoren kunt
u bij mij terecht.
Aanbieding voor de zo-
mer!! Speciale prijzen!
Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
TE KOOP: 6 wandtegels
Polychrome v.d. Porceleijne
Fles uit Delft. Nieuwprijs
€ 45.00 per stuk.
Nu alle 6 voor € 99.00.
Tel. 06-51970226.
SOLLICITEREN?
Weten wie je bent, wat je
kan en wat je wilt?
Zelfverzekerder worden?
Mijn coaching werkt!
06-43999360 of
pleunsnel.nl
GEVRAAGD: strijkhulp
voor 1 òf 2 uur per week.
Tel.: 010-5924344.
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
VRAGEN OVER HOOG-
BEGAAFDHEID BIJ UW
KIND? Adviesbureau
Hoogbegaafdheid Plus-
punt: begaafdheidsonder-
zoek, plusklassen, faal-
angsttraining en e-consul-
ting. Tel.: 010-5912265
www.pluspunt.praktijkinfo.nl
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
RIJBEWIJS HALEN?
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl
Naast de welbekende
sokken zonder elastiek
nu ook BRETELS bij ons
verkrijgbaar. Jan Booster
- Koningshoek.
TE KOOP: z.g.a.n.
Leifheit garage droog-
molen incl. hoes. Af
te halen voor slechts
€ 17.50. Bel. 06-51970226.
AZ ZONWERING
voor al uw binnen- en
buitenzonwering, hor-
ren, raamdecoratie en
onderhoud aan uw zon-
wering. HOOGSTRAAT
2, BOVENAAN WIP,
Maassluis, 010-5910716.
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
Felicitatie-kaarten voor de
geslaagde student vindt
je bij ons. En heb je al
gekeken naar cadeautjes
voor Vaderdag? Welkom
in de Bijbel-In, Noordvliet
19 (achterste winkel van
het Weeshuis).
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de Par-
tij Markt 010-5929344 / 06-
54797325..
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 4
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Steeds vaker beroep op schuldhulpverlening
MAASSLUIS – Steeds meer mensen in Maassluis, maar ook landelijk,
moeten een beroep doen op de schuldhulpverlening. Dat aantal zal de
komende jaren alleen maar toenemen. De huidige crisis is daar mede
debet aan.
door Chrit Wilshaus
Dat stelt Dynthia Verbeek van Wester-
beek, het bureau dat voor de gemeen-
te Maassluis de schuldhulpverlening
organiseert en uitvoert. Volgens
haar zouden er bij Westerbeek geen
wachtlijsten zijn. Maar zeker weten
doet ze dat niet. “Ik werk nog niet zo
lang bij Westerbeek en ben nog niet
helemaal op de hoogte van de situatie
in Maassluis.” Telefonische navraag
dinsdagmiddag levert verder geen
duidelijkheid op. Het antwoordap-
paraat meldde dat niemand aan de te-
lefoon kon komen en dat op een later
tijdstip kon worden teruggebeld. Ook
dat leverde niets op.
“Op het moment dat mensen bij ons
komen op het inloopspreekuur, ie-
dere dinsdag, worden zij gelijk door
ons te woord gestaan”, vervolgt Ver-
beek. “Sinds de nieuwe werkwijze
van kracht is, wordt eerst gekeken
of mensen een WWB-uitkering heb-
ben of niet. Mensen met een derge-
lijke uitkering moeten eerst langs de
klantmanager om vast te stellen of
iemand er alles aan heeft gedaan om
zijn schulden af te lossen. Is dat toch
niet gelukt, dan pas kan men bij ons
terecht. Vanaf dat moment gaan wij
kijken wat er nodig is om de inkom-
sten en uitgaven in balans te krijgen.
Er zal een periode van stabiliteit aan
moeten breken waarin blijkt dat het
mogelijk is om de vaste lasten betaald
te krijgen. Dat moet je namelijk drie
jaar lang volhouden in de schuldhulp-
regeling. Het is onze grootste zorg om
in het voortraject iemand ‘stabiel’ te
krijgen. Dat kan een tijd duren. Soms
kan een klant een problematische
schuld hebben, waarvan wij zeggen
dat een regeling mogelijk zou zijn
maar wat de klant dan niet wil. Er is
geen minimumbedrag, er wordt echt
gekeken naar wat de klant aan inko-
men heeft en hoe zich dat verhoudt
ten opzichte van de schuldenlast.”
Het bedrag dat iemand schuldig is,
hoeft volgens Verbeek niet heel groot
te zijn. “Het kan ook gaan om iemand
die twee maanden achterstand heeft
met het betalen van zijn zorgpremie,
dat wil oplossen maar niet zou weten
hoe. Dan gaan we samen met de cliënt
kijken hoe dat probleem opgelost zou
kunnen worden, zonder dat iemand
elders in de financiële moeilijkheden
komt.”
Volgens de nieuwe wet moeten bu-
reaus als Westerbeek binnen drie
maanden een plan van aanpak klaar
hebben liggen. Verbeek: “Als de
schuldregeling werkelijk wordt aan-
gevraagd, wordt ervan uitgegaan om
binnen een periode van vier tot vijf
maanden met de schuldeisers tot een
akkoord te komen. Wij zijn daar-
bij uiteraard ook afhankelijk van de
schuldeiser die er ook mee akkoord
moet gaan. Daarbij is het zo dat de
kruidenier op de hoek soms veel
moeilijker kan doen, dan bedrijven
als T-Mobile of Vodafone. Op het mo-
ment dat wij geen algeheel akkoord
krijgen, is het aan de rechtbank om
te oordelen of dat de schuldeiser ak-
koord moet gaan. Door de gemeente
Maassluis zijn wij gemachtigd om dit
soort zaken voor de rechter te bren-
gen.” Volgens Verbeek gebeurt dit
veelvuldig. “Het is vaak moeilijk om
tot een vergelijk te komen. Maar het
scheelt ook heel erg hoe de rechtbank
daarmee omgaat. Wat ook kan, is dat
wij de rechter vragen de schuldeiser
een zogenaamd dwangakkoord op te
leggen. Dat betekent dat de schuldei-
ser akkoord moet gaan met de rege-
ling. Als wij aan de rechtbank vragen
dat te doen, is het meestal zo dat de
rechtbank het redelijk vindt dat wij
die vraag stellen. De klant is daar
meer bij gebaat dan bij een wettelijke
schuldsanering. Soms kan dat laatste
een keuze zijn van de rechtbank.”
Beslag
Verbeek geeft toe dat voordat een
regeling in de praktijk van kracht
kan worden er een aantal maan-
den zijn verstreken. De regeling die
overeengekomen is, blijft ondanks
de verstreken tijd van kracht, weet
Verbeek. Wij doen een voorstel voor
sanering op basis van de gegevens die
op dat moment bekend zijn. Daarbij
wordt nadrukkelijk rekening gehou-
den met de maanden die het waar-
schijnlijk nog zal duren voordat de
regeling van kracht gaat. Het verschil
wordt gemaakt bij mensen waar bij-
voorbeeld beslag op het loon wordt
gelegd. Het is de bedoeling dat de
schuldeiser dan geïn-
formeerd wordt dat
er op dat moment nog
niet gereserveerd kan
worden voor het aflos-
sen. Het beslag wordt
pas opgeheven bij een
compleet akkoord.
Het traject begint pas
als het echt geslaagd
is. Als de aanvraag op
1 juni wordt verstuurd
en wij 1 december
akkoord hebben, dan
wordt er echter al zes
maanden een bedrag
gereserveerd”
“Het terugbetalen ge-
beurt ieder jaar één
keer per jaar; je spaart
dus voor een heel jaar”,
verduidelijkt Verbeek.
“Een cliënt heeft daar-
voor een eigen bank-
rekening bij ons of bij
een bewindvoerder.
Daar wordt het salaris
binnengebracht, gere-
serveerd wat er afgesproken is volgens
de wettelijk vastgestelde termijnen en
de rest gaat door naar de klant om de
vaste lasten van te betalen. Een schuld-
eiser weet ook dat hij een jaar lang
op zijn geld moet wachten. Dat is het
voordeel als een schuldeiser gebruik
maakt van de bemiddeling zoals wij
die organiseren. Gaat een cliënt vanuit
een bijstandsuitkering weer werken en
meer verdienen, dan gaat hij ook meer
aflossen.”
“Daarnaast bestaat het fenomeen
saneringskrediet. Dat hebben wij
niet in Maassluis maar wel in andere
gemeenten. In dat geval koop je de
schuld als Kredietbank van jouw cli-
ent. De cliënt gaat dan aan de Kre-
dietbank aflossen. De schuldeiser
heeft dan gelijk zijn geld maar dat
is een vast bedrag. Dat wordt nooit
meer omdat het al is afgerekend. Bij
ons wordt bij elke verandering in het
budgetplan een nieuwe berekening
gemaakt dat als iemand meer gaat
verdienen, hij ook meer gaat aflos-
sen. Maar andersom ook. Gaat een
klant in inkomen achteruit, dat kan,
zeker in deze tijd, dan maken wij een
nieuwe berekening.”
Volgens Westerbeek maken steeds
meer mensen gebruik van de schuld-
hulpverlening en wordt de problema-
tiek steeds groter. “Dat heeft alles te
maken met het feit dat mensen als ge-
volg van de economische crisis steeds
vaker werkloos worden.”
Een regeling schuldhulpverlening
duurt 36 maanden. Dat is wettelijk zo
geregeld. Mocht van te voren duide-
lijk zijn, dat de schuld dan niet kan
worden afgelost, dan wordt er niet
gestart met de regeling. Westerbeek:
“Bovendien gaat de wet uit van mi-
nimaal bijstandsniveau. Als je onder
het bestaansminimum zakt, kunnen
wij niet starten. Wij mogen mensen
niet onder het minimum gaan trek-
ken door af te lossen aan schuldeisers.
In dat geval hebben de schuldeisers
even pech gehad. Maar we gaan de
klant dan zeker wel adviseren hoe ze
weer op een bestaansminimum kun-
nen komen, zodat wij hen wel kunnen
helpen.
Wij zullen de klant niet zomaar naar
huis sturen. Maar ook geen valse hoop
geven als wij vaststellen erop dat mo-
ment (nog) niets mee te kunnen. Dit
komt helaas steeds vaker voor. Men-
sen die in de problemen komen, we-
ten volgens Verbeek vaak niet waar
ze recht op hebben. “Ondernemers
denken regelmatig nergens recht op te
hebben maar dat is een misverstand.
Wel vinden wij dat gemeenten men-
sen beter moeten adviseren van welke
regelingen zij gebruik kunnen maken,
mochten zij in de problemen komen.”
Iedere dinsdag is er van 9.30 tot 11.30 uur een speciaal inloopspreekuur over
schuldhulpverlening bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het stadhuis.
Foto Roger van der Kraan
Tijdens de familiecontactdag op
donderdagmiddag 31 mei jl. is de
gerenoveerde gang in Zorgcentrum
de Tweemaster, onderdeel van Ar-
gos Zorggroep, officieel geopend. In
aanwezigheid van bewoners en fami-
lieleden knipte mevrouw Bloem, een
bewoonster van het zorgcentrum, sa-
men met locatiemanager Dhr. Bracke
het lint door en verklaarde de gang
voor geopend.
Dankzij de ‘Vrienden van de Twee-
master’ is de nieuwe gang voorzien
van prachtige muurschilderingen van
Maassluis. Deze muurschilderingen
zijn ontworpen door Imaad Zouane
en Tolik Ivanov en uitgevoerd door
IZsign.
Naast de opening was er nog meer te
beleven in de Tweemaster. Er werd
namelijk een quiz georganiseerd
waarbij leuke prijzen te winnen wa-
ren. Ook waren er diverse informa-
tiekramen en een kraam van het Rode
Kruis waar handgemaakte spulletjes
van bewoners werden verkocht.
Feestelijke opening tijdens
familiemiddag in de Tweemaster
Vaderdag in
winkelcentrum
Koningshoek
Zaterdag 16 juni aanstaande staat
winkelcentrum de Koningshoek in
het teken van Vaderdag. De onder-
nemers bieden voor elk beschikbaar
budget leuke Vaderdagcadeaus aan.
Op het knutselterras in het winkel-
centrum kunnen kinderen van alle
leeftijden tussen 12.00 uur en 16.00
uur een fraai cadeautje voor hun va-
der maken. Vanzelfsprekend wordt
het cadeau feestelijk door de kinderen
ingepakt.
Het knutselterras is voor vaders ver-
boden.
Deze vaderdagactiviteit is een geza-
menlijke activiteit van de onderne-
mers van winkelcentrum Konings-
hoek en staat weer bol vol activiteiten
waarin gezelligheid troef is.
Wegafzetting
door renovatie
Koepaardbrug van
26 juni tot en
met 26 september
De technische staat van de Koepaard-
brug aan het Havenplein in Maassluis
is slecht, zodat deze moet worden
geschilderd en geconserveerd. De
werkzaamheden starten dinsdag 19
juni 2012. De Koepaardbrug is ver-
volgens van dinsdag 26 juni 2012 tot
en met woensdag 26 september 2012
afgesloten voor het wegverkeer. Voor
het scheepvaartverkeer blijft altijd
een doorgang mogelijk, weliswaar
enigszins beperkt met betrekking tot
de vaarbreedte.
Wegafzetting voor wegverkeer
Het gemotoriseerde verkeer wordt
van dinsdag 26 juni 2012 tot en met
woensdag 26 september 2012 met bor-
den omgeleid via de Laan 1940-1945,
P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat,
Korte Boonestraat, Marelstraat, Wa-
genstraat, Westlandseweg, Mozart-
laan en Industrieweg.
Voetgangers en fietsers kunnen ge-
bruik maken van de omleiding via
Haven, Hoogstraat, Marnixkade, An-
kerstraat, Hellingkade, Haringkade
en Govert van Wijnkade.
Beperking vaarbreedte
Het scheepvaartverkeer heeft van
donderdag 28 juni 2012 tot en met
woensdag 1 augustus 2012 een be-
perkte vaarbreedte van 10 meter.
Gedurende de werkzaamheden op de
overige momenten is er geen beper-
king en blijft een normale doorgang
mogelijk.
Werkzaamheden op locatie
De Koepaardbrug wordt volledig op
locatie behandeld. Alle werkzaamhe-
den zijn afgerond als de Furieade op
zaterdag 6 oktober a.s. in Maassluis
plaatsvindt.
Bewoners, ondernemers en bezoekers
van Maassluis zullen overlast ervaren
van de noodzakelijke werkzaamheden
aan de Koepaardbrug en de gevolgen
voor het verkeer. Om de verkeers-
stromen in het centrum te kunnen
verdelen, wordt verkeer voor Maas-
sluis-West en bedrijventerrein Nieu-
we-Waterweg verzocht om zoveel
mogelijk gebruik te maken van afrit
6 Maassluis-West op de A20. Verder
wordt ernaar gestreefd om de hinder
zoveel als mogelijk te beperken.
De Oud Papier Actie (OPA) bij
“De Ark” heeft vrijdag 8 juni een
cheque van € 775,00 overhandigd
aan de Peter Both, voorzitter van
de “Stichting Noot voor Agape” te
Maassluis.
Deze stichting is opgericht ter on-
dersteuning van het werk wat Faizal
& Tessa Nooteboom (uit Maassluis)
doen met projecten onder kinderen
in de townships in Grabouw (Zuid
Afrika).
OPA bij “De Ark” zamelt 1x per
jaar gedurende 2 maanden (maart en
april) oud papier in voor een maat-
schappelijk doel. Dit jaar is de keuze
gevallen op genoemd doel.
De medewerkers van OPA hebben de
mouwen opgestroopt en in 2 maan-
den tijd ruim 25.800 kg papier inge-
zameld. Met een prijs van (nu helaas
maar) 3 ct/kg betekent dit een op-
brengst van € 775,00.
OPA bij “De Ark is een bekende pa-
pierinzamelaar in Maassluis. Dat kan
ook niet anders want OPA doet dit
al sinds 12 juni 1992. In 2012 dus al
20 jaar lang. Voorheen voor allerlei
voorzieningen in en om de wijkkerk
De Ark en vanaf oktober 2010 voor
de wijkgemeente IONA in en om de
Immanuëlkerk.
Om u een beeld te geven van de in-
spanningen van de medewerkers van
OPA: in die 20 jaar is tot en met mei
2012 in totaal 3.659.000 kg papier in-
gezameld. Dat betekent ook dat een
aanzienlijke bijdrage is geleverd aan
de milieuopdracht van de gemeente
t.w. de scheiding van huisafval t.b.v.
de recycling. Voorts een forse bespa-
ring dus ook op de kosten van storten
van afval bij de AVR,
Daarom bij deze, mede namens alle
papierinzamelaars, een warm plei-
dooi aan de gemeente om al de in-
spanningen van de vele vrijwilligers
die op dit terrein werkzaam zijn te
koesteren en een fatsoenlijke belo-
ning (papierprijs) voor al die inspan-
ningen te geven.
Uiteindelijk komt de opbrengst im-
mers ook allemaal weer terug in het
maatschappelijk verkeer in onze stad.
Van harte aanbevolen.
Met een hartelijke groet van OPA bij
“De Ark”.
Cheque van 775,- door OPA bij ‘De Ark’ overhandigd
aan de voorzitter van de ‘Stichting Noot Voor Agape’
Op woensdag 6 juni bracht wethou-
der Tineke van Nimwegen die o. a.
toerisme en cultuur in haar porte-
feuille heeft, met haar beleidsmede-
werker Martijn Rens, van de gemeen-
te Midden-Delfland een oriënterend
bezoek aan de Monstersche sluis. Zij
werd ontvangen door Bert de Reuver
en Willem Fortuin, respectievelijk
voorzitter en penningmeester van
de stichting. Beide heren hebben de
wethouder voorgelicht over de doel-
stelling van de stichting en de historie
van de sluis waarbij het achterland, te
weten Maasland en het Westland, een
belangrijke rol spelen. De wethouder
reageerde enthousiast op de plannen
die de stichting heeft en de rol die de
sluis kan spelen in de plannen voor
het toerisme in Maassluis en het Mid-
den Delfland gebied.
Road map “Maassluis
eerste pleisterplaats van
waterwegen in Midden Delfland”
Na het bezoek begaf het gezelschap
zich naar het bedrijf van Van Dijk
in Maasland waar de heer Piet van
Dijk het plan van professor Jan Stuip
presenteerde om de sluis en de bin-
nenstad van Maassluis een belangrijk
onderdeel te maken van de vaarwe-
gen in Midden Delfland. Helaas kon
professor Jan Stuip hier wegens va-
kantie niet bij zijn. In de road map die
hij heeft gemaakt, wordt aangegeven
dat de Maassluise (water)binnenstad
een belangrijk rol kan spelen in het
Midden Delfland vaarwegennet,
waardoor de historische binnenstad
een stuk levendiger zal worden.
De wethouder nam kennis van deze
studie en benadrukte wel dat, afhan-
kelijk van besluitvorming daarom-
trent een en ander in fases dient te
geschieden. De eerste stap zou dan
de restauratie en het openen van de
sluis zijn.
Hoogheemraadschap van Delfland
Binnenkort is het oude rapport naar
de bouwkundige staat van de sluis uit
1996 ge-up-date en zijn de daadwer-
kelijk kosten die nodig zijn om de sluis
weer te laten werken bekend. Hierin
is het rapport van de T.U student Joris
de Vos meegenomen. Het vernieuw-
de rapport zal ter bespreking aan het
Hoogheemraadschap van Delfland
worden aangeboden. Ook zal profes-
sor Jan Stuip zijn road map aan het
Hoogheemraadschap van Delfland
presenteren. Meer informatie hier-
over volgt in een volgende editie van
deze krant.
Activiteiten stichting
Nadat het rapport over de restaura-
tie van de sluis gereed is en de kos-
ten bekend zijn, zal de stichting “de
boer”opgaan om via sponsoring en
subsidies de benodigde financiën bin-
nen te halen.
Voor de promotie van haar plannen is
de stichting verder nog bezig met di-
verse acties, zoals het in overleg met
restaurant de Ridderhof en Maasslui-
se ondernemers op de markt brengen
van een speciale Monstersche sluis
wijn van bijzondere kwaliteit.
Daarnaast is de stichting, in overleg
met uitgeverij “De Brouwerij” uit
Maassluis, bezig om Maassluisers
en anderen iets over de sluis te laten
schrijven.
Aan (Maassluise) kunstenaars is ge-
vraagd om een kunstobject (b.v. een
schilderij) van de sluis te maken.
Deze objecten zullen op een vei-
ling verkocht worden. Burgemeester
Koos Karssen heeft reeds toegezegd
om als veilingmeester te op te treden.
Wethouder Tineke van Nimwegen in gesprek met een delegatie
van de stichting Monstersche sluis. Van links naar rechts
Bert de Reuver, Tineke van Nimwegen en Willem Fortuin.
Wethouder Midden Delfland
bezoekt Monstersche sluis Maassluis
De politie heeft een 54-jarige man uit
Maassluis aangehouden op verden-
king van handel in verdovende midde-
len. Vijf andere mannen werden gear-
resteerd voor het bezit van harddrugs.
Naar aanleiding van meldingen
van geluidsoverlast en binnengeko-
men informatie over vermoedelijke
drugshandel, hielden agenten van het
wijkteam Maassluis, de Regionale
Interventie Eenheid, rechercheurs
van District Waterweg-Noord en het
Arrestatieteam vrijdag een gezamen-
lijke actie bij een woning aan de PC
Hooftlaan. Drie klanten met verdo-
vende middelen werden aangehou-
den. Aan de hand van de in beslag
genomen goederen en verklaringen
van de verdachten, deed het Arresta-
tieteam een inval in de woning.
Met behulp van een drugshond werd
de woning doorzocht. Er werden ver-
schillende verdovende middelen aan-
getroffen. In de woning werden nog
twee mannen aangehouden. De man
wordt verdacht van handel in verdo-
vende middelen. Alle drugs werd in
beslag genomen, net als een aantal
mobiele telefoons.
De verdachte is maandag voorgeleid
aan de rechter-commissaris en in be-
waring gesteld.
Arrestaties voor handel
in verdovende middelen
Outlet verkoop
in DrieMaasHave
Op zaterdag 30 juni a.s. organiseert
Verpleeg- en reactiveringscentrum
DrieMaasHave, onderdeel van Argos
Zorggroep, een verkoopmiddag.
Geïnteresseerden zijn tussen 14.00
en 16.00 uur van harte welkom in de
brasserie van DrieMaasHave aan de
Stadsmolen 101 in Maassluis.
Bewoners van afdeling Molenkwar-
tier bieden hun zelfgemaakte cadeau-
artikelen aan, voorzien van hun eigen
huismerk BY US. Tassen, kaarten,
vliegers, (zeep)kettingen, harten van
hout of vilt en lavendelkussentjes zijn
slechts een greep uit het aanbod. Om
ruimte te maken voor een nieuw as-
sortiment worden verschillende ar-
tikelen voor een klein prijsje van de
hand gedaan.
De opbrengst van de verkoop komt
ten goede aan de bewoners van Drie-
MaasHave.
16 juni 09.30 uur, Hoeve Bouwlust
Oostgaag 31 , Midden-Delfland
Het’blote voetenpad’ is één van de
vele nieuwe attracties die Hoeve
Bouwlust de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld. Met blote voeten voelt
de grond onder de voeten plots heel
anders aan. De aarde is nat, droog,
korrelig, glad, ruw, prikt of streelt, al-
lemaal gewaarwordingen die we door
ons stevig schoeisel normaal niet ge-
waar worden.
Ook voor Minister Van Bijsterveldt,
een gepassioneerd wandelaar in Mid-
den-Delfland, wordt dit een nieuwe
ervaring. Als ze haar schoenen heeft
uitgedaan kan zij onder de voetzolen
van alles gewaarworden.
Het blote voeten pad is speciaal voor
jongere bezoekers ontwikkeld. Als
de schoenen uit zijn worden ze aan de
hand van een opdrachtformulier door
het veld geleid. Niet alleen je voeten
worden actief bespeeld, de deelne-
mers steken er ook wat van op.
Er zijn allerlei vrolijke noten: een
koe zonder poten, die je je eigen (be-
modderde)onderbenen en voeten als
poten kunt uitlenen (op de foto al-
thans) , kan ook achteraf met de eigen
moddervoeten als poten van de koe.
Verder gaat het over boomstammen,
langs geurplanten, over kiezels en
stenen, modderbaden, een steltenpad
met diverse opdrachten, gelardeerd
met vragen en weetjes over voeten
van mens en dier.
Op de Midden-Delfland Dag is het
blote voetenpad voor kinderen gra-
tis te bewandelen. En, o ja, na afloop
kunnen de moddervoeten weer lek-
ker schoon worden gespoten en ge-
droogd, zodat ieder weer netjes naar
huis kan, wel een handdoekje meene-
men!
Minister Van Bijsterveldt opent het eerste
blote voetenpad van Midden-Delfland
bij Hoeve Bouwlust
Historisch wonen
aan de Vliet
‘Als je naar je zin woont, is elke dag
een feestje.’ Dat is de stellige over-
tuiging van Thekla van der Weerd,
woonadviseur bij Boele & van Ees-
teren. ‘Sinds kort adviseer ik be-
langstellende woningzoekers onder
meer over het nieuwbouwproject
Vlietzicht. In de historische binnen-
stad van Maassluis wordt een oud
schoolterrein omgetoverd tot een
uniek woongebied met huizen aan de
eeuwenoude vliet.
De nieuwe eigenaren zijn verzekerd
van een woning met klassieke uit-
straling op een prachtige locatie met
sfeervol uitzicht in alle seizoenen van
het jaar.’
Zorgeloos wonen
Thekla van der Weerd, is woonadvi-
seur met een financiële achtergrond,
maar bovenal een mensen-mens.
‘Omdat ik weet hoe fijn het is om
lekker te wonen, besteed ik veel
aandacht aan de woonwensen en le-
vensstijl van mensen. Op ieder potje
past een dekseltje, ook als het om een
woning gaat. Daarbij is de financiële
haalbaarheid van woondromen van-
daag de dag belangrijker dan ooit.
Mijn achtergrond helpt inzicht te ge-
ven in de mogelijkheden. Ik zorg niet
alleen voor een woonmatch, maar
reken ook het financiële plaatje door.’
Vrijblijvend informeren
Heeft u interesse in een van de wo-
ningen aan de vliet? Op www.vliet-
zichtmaassluis.nl kunt u uw eigen
brochure samenstellen op basis van
maatwerk wensen. Uiteraard geheel
vrijblijvend. Wilt u meer informatie
en sfeer proeven? Dan is een gesprek
met Thekla van der Weerd absoluut
de moeite waard. Zij vertelt u graag
alles over de bijzonderheden van het
project en neemt u desgewenst mee
naar het Wooniversum.
Een wereld waarin u uw huis aan de
Vliet op schaal kunt indelen en in-
richten, om er daarna in 3D doorheen
te lopen en de ruimtes écht te ervaren.
Thekla is bereikbaar op 06 556 99 99
9 of mail met thekla@boele.nl
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 5
TE KOOP: Maassluis
Zeemandreef 36
2-kamer maisonnette op de 1e en 2e verdieping.
Vr. pr. € 139.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Zwaluwenstraat 194
Zeer ruim 5-kamer appartement, 4e verdieping.
Vr. pr. € 169.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Dr. Albert Schweitzerdreef 357
Ruime 4-kamer appartement, 4e etage.
Vr. pr. € 280.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Grondzeiler 21
Ruime 5-kamer eengezinswoning, zonnige tuin.
Vr. pr. € 225.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Noorddijk 71 Maassluis
Sfeervolle, karakteristieke 3-kamerdijkwoning.
Vr. pr. € 180.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Tooroplaan 52
TE KOOP: Maasland
Commandeurskade 46a
TE KOOP: Maassluis
Wilgendal 7
LET OP! NU NOG 2% OVERDRACHTBELASTING.
V
E
R
K
O
C
H
T
O
.V
.B
.
V
E
R
K
O
C
H
T
O
.V
.B
.
t. 010 - 592 33 00 • 0174 - 640001 • 0181 - 820333
info@vijverberg.nl
MCR MCR
Betrouwbaar - Deskundig - Succesvol
voor WONEN voor BEDRIJVEN
Gratis waardebepaling
Naam ..................................................
Adres ..................................................
Plaats ..................................................
Telefoon ..................................................
Email ...................................................

Vijverberg Maeslanden
Antwoordnummer 2
3140 AB Maassluis
Bezichtig het grootste lokale aanbod van het makelaarscollectief op MAESLANDEN.NL en VIJVERBERG.NL en FUNDA.NL
Gevraagd vergelijkbare woningen!
V
E
R
K
O
C
H
T
Bestuurders gezocht voor op te richten stichting museum
Het Gemeentemuseum van Maassluis heeft in haar ruim 75-jarig bestaan gewerkt aan de opbouw
en presentatie van zowel een historische collectie als een kunstcollectie. Daarnaast verzorgt het
Gemeentemuseum educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen, waaronder het basis-
en het voortgezet onderwijs.
Het gemeentebestuur wil de verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie van het
Gemeentemuseum overdragen aan een nog op te richten zelfstandige stichting. Uit gesprekken
met een aantal direct betrokkenen en plaatselijke organisaties in het culturele veld blijkt, dat
hiervoor voldoende draagvlak aanwezig is. Met het oog op de vorming van een stichting aan wie
het beheer van het Gemeentemuseum kan worden opgedragen, is het gemeentebestuur samen
met een aantal particuliere trekkers van dit proces, op zoek naar:
bestuurders voor een op te richten
stichting museum Maassluis
Van deze bestuurders wordt verwacht dat zij met voortvarendheid, deskundigheid en daadkracht,
in nauwe samenspraak met de medewerkers van het Gemeentemuseum, op professionele wijze
invulling geven aan een onafhankelijke exploitatie van het Gemeentemuseum.
Wij zoeken enthousiaste mensen, die bereid zijn op vrijwillige basis als bestuurslid van de nog
op te richten stichting inzet te leveren op (een van) de volgende disciplines:
• Kunst en Cultuur
• Cultureel ondernemerschap
• Marketing en public relations
• Juridische kennis
• Financieel-economische zaken
• Kennis van de locale (culturele) kaart
Wij streven naar een bestuur waarin ook jongeren voldoende zijn vertegenwoordigd.
Bent u geïnteresseerd, dan vragen wij u om binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
oproep uw reactie kenbaar te maken bij de gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
ter attentie van wethouder de heer G. van der Wees.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met de heer J.R.K. Ploeg, voorzitter van de werkgroep
“Toekomst Gemeentemuseum”, telefoon (010) 5920271/06-54215228 of wethouder G. van der
Wees, telefoon 14 010.
Het ligt in de bedoeling dat de gesprekken met kandidaat-bestuurders begin juli 2012 worden
gevoerd.
Maassluis, 14 juni 2012
Bekendmaking
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Elektraweg nabij 6 Kappen 1 iep Kappen
Tooroplaan 4 Kappen 8 bomen Kappen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een
informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voorne-
mens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubli-
ceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en
eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende vergunningen:
Drank- en Horecawet
• Ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende
dranken tijdens Meezingspectakel, parkeerterrein Boogertstraat,
3-8 van 16.00-24.00 uur (5-6-2012)
Overige APV vergunningen
• Herinrichten van de opstelplaatsen voorhetveer
Maassluis/Rozenburg, Burg. Van der Lelykade (5-6-2012)
Verkeersbesluiten
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Asserdreef 54
Wegafzetting
Waar: Havenplein, ter hoogte van Koepaardbrug;
Wanneer: dinsdag 26 juni 2012 tot en met woensdag 26 septem-
ber 2012;
Wie: gemeente;
Waarom: onderhoudswerkzaamheden Koepaardbrug.
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven
genoemde vergunningen worden ingediend bij het college
van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij
elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de
beschikking is bekend gemaakt.
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
Zuidbuurt 15 Maassluis
VRIJSTAANDE WONING met aangebouwde GARAGE
op 1.085m2 grond.
Op de grens van de bebouwde kom en landelijk gebied ligt
dit schitterende perceel met de in 1997 daarop gebouwde
vrijstaande semibungalow/villa. € 700.000,- k.k.
*(010) 2499799
OPEN HUIZEN
ZOMERAVOND1
8
.
0
0
uur - 21.0
0
u
u
r
78-6
78-6 78-6 78-6
78-6
W
o
e
n
sdag 20
ju
n
i
NVM Rotterdam en omstreken
Tegemoetkoming 1 jaar
hypotheekrente huidige woning*
+ I Z I P V I R S Z E X M I
HUI SMAN B. V.
X:SIKIRYMXLEOOIR
X+VMXWXVEPIR
X:SIKIR
X-QTVIKRIVIR
X7XSJEVQWXVEPIR
X'SQTVIWWSV[IVO
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Maasambacht 6, 2676 CW Maasdijk
Tel. 0174 - 515 118 • Fax 0174 - 517 654
E-mail: info@huismangevelrenovatie.nl
Sportmassage Maassluis
is het adres voor:
• Een goede stevige sportmassage.
• Een relaxte Hot Stone massage.
• Een behandeling volgens
het Medical Taping Concept
• Kwaliteit en kwantiteit.
Kijk eens op de website:
www.sportmassagemaassluis.nl
Of bel voor een afspraak:
06-53797193
Uw tuin toe aan een make-over?
Nu is de Ɵjd om plannen te maken!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
www.commandeur-maasland.nl www.schatmeesters-maasland.nl
Schitterend wonen
in Maasland
DOE EEN BOD VANAF
€ 500.000,-- v.o.n.
De laatste woning
van project
Commandeur!
Tel. 010 - 593 90 90
www.opschoor.nl
Tel. 0184 - 495 495
www.abbontwikkeling.nl
Volg ons ook op
OPEN HUIS! Komt u zaterdag 16 juni van 11.00 tot 12.00 uur
langs Boumare 119 te Maasland?
WONINGEN VANAF
€ 297.750,-- v.o.n.
Ook kunt u in de modelwoning informatie krijgen over het
nieuwbouwproject Schatmeesters.
Dagtocht naar de Floriade in Venlo
Data: Zaterdag 23 juni en dinsdag 17 juli 2012
Opstapplaats: Koningshoek Maassluis, Station Maasland viaduct
Kosten: € 60,- per persoon
Inclusief: vervoer, entree Floriade en 3-gangendiner
Informatie: 010-4341220 / www.nooteboomtours.nl
Agenda Debat op Dinsdag
Dinsdag 19 juni 2012
Commissie 1 (De Raadzaal)
20.00 – 21.30 uur: 1. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2011
21.45 – 22.45 uur: 2a. Raadsvoorstel tot vaststellen van de begrotingswijziging
behorende bij de eerste bestuursrapportage 2012
2b. Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken moties
Agenda Thema-avond
Dinsdag 19 juni 2012
Thema-avond 1 (De Buys)
19.00 – 19.45 uur: 1. Toelichting DPO-onderzoek
21.00 – 22.30 uur: 2. Stand van zaken Wet werken naar vermogen en nieuwe
koers Dukdalf
Het Debat op Dinsdag vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek.
Voor het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie via 010-5931985/1831 of
griffier@maassluis.nl. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de
website www.maassluis.nl > bestuur.
PARTIJHANDEL:
Speciale aanbieding:
*RICAR Chocolade
Italiaanse mix 350 gram
van € 3,99 voor € 1,99.
*RICAR Chocolade
Amarettini 400 gram
van € 3,99 voor € 1,99.
*Puntzakken winegum
500 gram € 1,49.
*YOGHI drink peer
1 ltr. 2 voor € 1,00.
*Uien 5 kg € 0,99.
*Jonge GRASKAAS
€ 5,49 per kg.
*2 rollen beschuit voor
€ 0,49.
*Doosje praliné bonbons
350 gram van € 4,60
NU € 2,99.
*Cadet cola
of sinas 2 ltr. € 0,79.
*Alles zolang de voorraad strekt.
Hoogstraat 2,
BOVENAAN WIP,
Maassluis
Piet’s Autopoets Cen-
trale als het net iets beter
moet voor auto, boot, ca-
ravan. Lakverzegeling met
6 jaar garantie. Bel tel.:
06-18802801.
TE KOOP: (wegens ver-
huizing). Gereedschap: vij-
len, hout- en steenbeitels,
zaagjes, uitschuifbare +
elektrische heggenschaar,
Zyliss bankschroef.
In één koop € 20,-. Tel.:
010-5921955.
Verzamelaar biedt goede
prijs voor oude ansicht-
kaarten van voor 1960.
Tel.: 06-15451873.
Sokken zonder elastiek
voor gevoelige benen.
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
TE KOOP: 30 Sleepboot
foto’s, zwart/wit, van alles
wat. € 30,-. Tel.: 0174-
387197.
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 6
Kom ook naar de
start verkoop op 20 juni 2012
Anno 2014
Wonen met de charme van vroeger en het comfort van nu
Start verkoop fase 2a koopgarantwoningen
Maassluis krijgt er een uniek stukje stad bij. ’t Buitenrijk
wordt een prachtige buurt met een gezellig binnenhof en
uitzicht over het park. Kom je ook naar de verkoopmanifestatie
op woensdag 20 juni 2012?
Locatie Opschoor Makelaardij, Zuidvliet 4, Maassluis
Tijd 15.00 - 18.00 uur
Koopgarant
eengezinswoningen
Burgemeesterswijk
2a
Ruim en luxe wonen
aan park of hof
8 Luxe parkwoningen
v.a. € 299.500,- v.o.n.
152 m
2
, 4 slaapkamers
18 Ruime rijwoningen
v.a. € 249.500,- v.o.n.
132 m
2
, 4 slaapkamers
Fase 1 nog beschikbaar
2a
Ook dit jaar legden weer veel leerlin-
gen uit groep 7 van de basisscholen
in Maassluis het verkeersexamen af.
Daarvan zijn in totaal 345 kinderen
geslaagd.
Op vrijdag 8 juni 2012 kregen de cum
laude geslaagden hun diploma tijdens
een special diploma-uitreiking in De
Koningshof. Zij maakten zowel bij
het theorie-examen als bij het prak-
tijkexamen geen fouten. Wethouder
Arnold Keijzer feliciteerde persoon-
lijk Anne Bergen (De Westhoek,),
Ilse Harms, Nila ter Beek en Dana
Hazewindus (De Dijck), Feride Uz
(Het Spectrum), Lotte Bakker en
Martijn Bruines (Ichthus), Luuk
van der Berg (De Parasol) en Julian
Dijxkhoorn (De Groene Hoek). De
leerling Dana Hazewindus (De Dij-
ck) was later aanwezig en kreeg haar
diploma na afloop uitgereikt.
Het verkeersexamen is een initiatief
van de gemeente Maassluis voor de
groepen 7 van de basisscholen. Het
doel is dat kinderen op een veilige
manier aan het verkeer kunnen deel-
nemen.
Op 17 april legden de leerlingen het
landelijke schriftelijke examen af.
Hiervoor zijn bijna alle kinderen ge-
slaagd. Een paar weken later in mei,
fietsen de kinderen tijdens hun prak-
tijkexamen door de Vogelbuurt. Daar-
bij werd gelet op het toepassen van de
verkeersregels. Zoals niet fietsen op
de stoep, stoppen voor een stopbord,
geven van voorrang, het uitsteken van
hun arm als ze afslaan, etc. Langs het
parcours stonden diverse ouders als
jurylid opgesteld. Zij noteerden de
eventuele fouten die werden gemaakt.
Het geleerde in de praktijk brengen
was soms nog best lastig, maar alle
deelnemers zijn voor het praktijkdeel
geslaagd.
Wethouder Keijzer overhandigde een diploma voor het verkeersexamen in
Maassluis aan de cum laude geslaagden: van links naar rechts:
Nila ter Beek, Feride Uz, Julian Dijxkhoorn, Anne Bergen, Ilse Harms,
Lotte Bakker, Martijn Bruines en Luuk van der Berg.
Weer 345 leerlingen groep 7
na verkeersexamen veiliger de weg op
Overhandiging van het diploma aan Dana Hazewindus.
De afgelopen woensdagavonden wa-
ren geweldige sfeervolle skate-avon-
den. Prachtig weer, veel deelnemers
en een sportieve aanvulling met een
grote groep steppers.
Ja, de Wednesday Night Skate in
Maassluis is in zijn nieuwe opzet om
i.p.v. na de grote vakantie de skate-
avonden nu voor de grote vakantie
te houden, zeker geslaagd. Met di-
sjockey JDD Johan de Dulk en de
rijdende disco wagen onder leiding
van Beukers Toyota dealer werd er
een waar feestje opgevoerd tijdens de
skate-avonden.
Prachtig weer, veel leuke vlotte en
gezellige deelnemers en een groep
geweldige blokkers die in samen-
werking met de team coach Peter v/d
Hoek, de politie Rijnmond, elke week
weer meer deelnemers zagen aanslui-
ten. Vooral een in het oog opvallende
groep steppers, die aan het oefenen
zijn voor de beklimming van de Alpe
d’ Huez op 25 augustus. Om hiervoor
geld op te halen voor de Stichting
steppen tegen kanker. Bijzonder hier-
van is dat de 14 jarige Killian uit Ro-
zenburg (drager van een tumor), zelf
al die avonden mee stepte, samen met
zijn vader en tien andere steppers als
training om die beklimming te gaan
doen.
De organisatie Sport Promotion
Maassluis besloot daarom een bij-
drage te vragen aan alle deelnemers
om aan het einde van de reeks skate-
avonden het opgehaalde geldbedrag
aan deze stichting te kunnen overhan-
digen. De laatste avond, was geheel in
het teken van ORANJE!
Alle deelnemers is gevraagd om zich
in het oranje uit te dossen om zo een
geweldige serie skate- en stepavon-
den te kunnen afsluiten.
De organisatie bedankt alle vrijwilli-
gers voor hun inzet en niet te vergeten
de Politie Rijnmond en de Gemeente
Maassluis.
In het bijzonder onze sponsors die
spontaan hebben meegewerkt aan
het slagen van dit sportevenement en
een bijdrage hebben gestort voor het
goede doel te weten:
Biercafé Oporto Maassluis
Sport 2000 Maassluis
JéTé woonidee Maassluis
Multi Maassluis B.V.
Wednesday Night Skate een groot feest!
Toyota Beukers – Maassluis
Bouwbedrijf A.de Zeeuw
Wilt u nog een bijdrage leveren voor
de stichting steppen tegen kanker laat
ons dit dan even weten per mail naar:
sportpromotionmaassluis@gmail.com
Of bel even met: 010-5914608 of 06-
51215496
Zondag 10 juni hebben ruim 90
‘Olympische’ deelnemers deelge-
nomen aan de Kids Olympics. Alle
jongens en meisjes van de groepen
3 t/m 8 over heel Maassluis konden
meedoen aan het sportevenement in
de Burgemeesterwijk. Met een werk-
groep van maar liefst 30 vrijwilligers
zorgen dat de kinderen een topdag
beleefden.
Alle deelnemers werden om 10:00
uur ontvangen. Na een korte intro
werden er acht verschillende groepjes
gemaakt, die elke één of twee groep-
begeleiders kregen. Al snel begonnen
de deelnemers aan hen eerste spel. Zo
stelde Welzijn e25 hun stormbaan,
springkussen en pannaboarding be-
schikbaar. Voor de kinderen waren
dit de leukste spellen, dus genoten
ze optimaal van de attributen. Na-
tuurlijk waren er ook Olympische
onderdelen aanwezig zoals sprinten
en verspringen. Zo kon de burge-
meester Koos Karssen, zien hoe de
kinderen zich vermaakte bij de negen
onderdelen. Ook Arnold Keijzer kon
zien hoeveel plezier de kinderen had-
den tijdens de sportdag. De overige
spellen tijdens de sportdag waren
blikgooien, zaklopen, knotshockey
en tweelingvoetbal. Tussendoor kre-
gen de deelnemers twee keer pauze,
waar ze elk een pakje Wicky kregen,
zakje chips en een krentenbol namens
supermarkt Hoogvliet. Aan het einde
van de sportdag werden de kinderen
nog heel even in het zonnetje gezet.
Alle ‘Olympische’ deelnemers gin-
gen niet zonder lege handen naar huis.
Alle deelnemers waren gehuldigd
als Olympische kampioenen en kre-
gen daarom ook een mooie medaille
mee naar huis! ‘Als een kind met een
glimlach naar huis gaat, hebben we
het goed gedaan. En volgens mij zie
ik alleen lachende kinderen om mij
heen. Al met al een geslaagde sport-
dag en zeker voor herhaling vatbaar’
sluit coördinator Abdel Kechouh de
dag af.
Gelukkig hadden we zondag lekker
weer, waardoor we ook nog konden
barbecueën. Voor alle bezoekers
stond er heerlijke Marokkaanse thee
en koffie klaar.
We willen de vrijwilligers van wijk-
vereniging de Flat, moskee Ibrahim
en st. Ummah Wahidah hartelijk be-
danken voor het begeleiden van de
groepen en spellen. Welzijn e25 wil-
len we nogmaals bedanken voor de
materiële bijdrage en de begeleiding
tijdens de spellen. Natuurlijk ook
Maasdelta en supermarkt Hoogvliet
die deze dag mogelijk maakte. De
EHBO- begeleider Fouad el Bouaz-
zati die het erg druk had, mag zeker
ook niet ontbreken in dit rijtje!
Ummah Wahidah
organiseert geslaagde Kids Olympics
Ophalen prijzen loterij
Kikkeropfleurdoos
Er zijn nog enkele prijzen niet opge-
haald van de loterij van het Kikkerop-
fleurdoos Benefiet Festival in West-
land theater De Naald in mei. Deze
zijn gevallen op de lotnummers 192,
193, 307, 314, 1128, 1204, 1215, 1318,
1532, 2119 en 2430 en kunnen tot
eind juli 2012 opgehaald worden bij
Apotheek Het Oude Land, Oudeland-
straat 40 in ’s-Gravenzande, op werk-
dagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Prij-
zen die niet worden opgehaald vóór 1
augustus 2012 blijven eigendom van
de Stichting Kikkeropfleurdoos en
worden verloot in de volgende loterij
van de stichting.
Ga op de foto met
jouw favoriete boek,
film of strip en win
De literatuuractie van de ‘Wall of
Fame/Mijn Koningshoek’ campagne
is nu al een succes te noemen! De
inzendingen stromen binnen. Onder-
deel van deze periode is de actie ‘Wat
is jouw favoriete boek, film of strip?’
Door op de foto te gaan met jouw favo-
riete boek, film of strip maak je kans
op bijpassende prijzen zoals een iPad.
Op vrijdag 15 juni is er daarom tussen
15.00 uur en 20.00 uur een officieel
fotografieteam aanwezig in de bibli-
otheek om jou op de foto te zetten!
Mail dan jouw originele foto voor 30
juni naar info@mijnkoningshoek.nl,
plaats hem op Facebook of stop hem
in één van de ‘boxes of fame’ in De
Koningshoek.
Wie weet wordt jouw inzending gese-
lecteerd door de jury en maak je kans
op geweldige prijzen. Degene met de
meeste ‘likes’ op Facebook wordt so-
wieso geselecteerd!
Wordt jij famous in Maassluis? De
leukste foto’s worden niet alleen ver-
meld op de website, maar ook op de in-
middels zeer bekende ‘Wall of Fame’.
Kijk voor meer informatie over deze
actie op www.mijnkoningshoek.nl.
Familiedag
Afgelopen zaterdag hadden we met
alle speltakken een bijzondere op-
komst, iedereen mocht namelijk zijn
vader, moeder, broertje of zusje een
dag meenemen. Om 12 uur kwam ie-
dereen dus op de fiets naar de scout-
hoeve toe, daar konden alle ouders
zich klaar maken met een kopje koffie
of thee met een koekje terwijl we met
alle scouts gingen openen. Daarna
werd iedereen in groepen verdeeld
en kon iedereen op de fiets vertrek-
ken. Gelukkig was het gestopt met
regenen toen de eerste groep vertrok
en we hebben zelfs af en toe de zon
gezien!
Tijdens de fiets route kwam ieder-
een langs een aantal posten waar de
leiding stond met verschillende acti-
viteiten die de speltakken elke week
doen. Dus we gingen een stukje roei-
en, A-frame lopen en nog veel meer.
Na een hoop gepuzzel met de tocht
en de opdrachten op de posten kwa-
men tegen het einde van de middag
de groepen weer terug fietsen naar de
scouthoeve. Daar hadden we ook niet
stil gezeten, er stond ondertussen na-
melijk al een kampvuur aan waarop
we lekker gingen bbq-en. Onder ge-
not van een hapje en een drankje kon
iedereen zijn energie nog even kwijt
op een springkussen wat we hadden
neergezet. Maar voor de stoere jon-
gens en meiden kon ook geprobeerd
worden hoe hoog je kon krat klim-
men, iedereen wilde dit proberen van
bever (4jaar) tot explorer (17jaar). Het
is zelfs een aantal welpen gelukt om
Karel Doormangroep
20 juni 2012 - Olympic
Challenge bij VDL
Peter Olthof en Marieke Plandsoen
doen de opleiding Sport & Bewegen
aan het Albeda College te Rotterdam.
Het evenement “Olympic Challenge”
is een eindproject van deze opleiding.
De doelgroep voor wie zij dit evene-
ment organiseren is voor kinderen van
de leeftijdscategorie 8 t/m 12 jaar uit
Maassluis en omgeving. De deelne-
mers komen van verschillende (sport)
verenigingen en zij schrijven zich in
per team. Het evenement wordt ge-
houden op woensdag 20 juni, op de
sportvelden van voetbalvereniging
VDL te Maassluis. De deelnemers
gaan strijden om de eerste plaats in
de sporten voetbal, volleybal, korfbal
en hockey.
De dag zal beginnen om 14.00 uur
met een spectaculaire opening en een
spetterende warming-up.
Vervolgens beginnen de rondes met
voetbal, volleybal, korfbal en hockey
en tussen de rondes door is er een
hoop plezier te beleven in het Olym-
pisch Dorp!
Hieronder een tijdschema voor de
dag:
Opening 14.00 uur - 14.15 uur
1e ronde activiteiten 14.15 uur - 15.15
uur.Pauze 15.15 uur - 15.30 uur
2e ronde activiteiten 15.30 uur - 16.30
uur
Prijsuitreiking 16.45 uur - 17.00 uur.
Fietsen op de Alpe d’HuZes voor
KWF? Hardlopen voor Spieren voor
Spieren? Er zijn tegenwoordig genoeg
projecten die een goed doel onder-
steunen. Het Lentiz Kastanjecollege
MAVO Maassluis had vorige week
haar eigen project op poten gezet.
Middels sportieve activiteiten hebben
de leerlingen van deze school zich
in het zweet gewerkt voor het goede
doel.
Op 7 juni heeft de school zich inge-
spannen voor de Stichting Jarikin in
het kader van een goede doelendag.
De Stichting Jarikin zet zich in voor
de heropbouw van Haïti. In de weken
voorafgaand aan de goede doelendag
hebben de leerlingen geld ingeza-
meld voor het onderdeel hardlopen.
Hiervoor hebben zij op een grasveld
de coopertest gelopen. In 12 minuten
moesten zij zoveel mogelijk rondjes
lopen en voor dit onderdeel kregen zij
tevens een cijfer voor het vak Licha-
melijke Opvoeding.
De goede doelendag vond plaats op
het terrein van de Stichting Licke-
baert aan de Vlaardingsedijk.
Er werd op diverse manieren gebruik
gemaakt van dit terrein. Zo werd er
survival gedaan in het bos en diverse
spellen beoefend op de schaatsbaan.
Ook hebben de leerlingen moun-
tainbike gereden op een verwilderd
parcours langs de waterweg en ken-
nisgemaakt met wielrennen op het
wielerparcours. Voor deze laatste
onderdelen werd gebruik gemaakt
van racefietsen en mountainbikes van
wielervereniging de Coureur. Bij het
wielrennen kregen de leerlingen les
van een trainer van de Coureur en een
leraar van Het Kastanjecollege.
Op het survivalparcours waren diver-
se uitdagende opdrachten uitgezet in
een stuk bos. Onder begeleiding van
een docent liepen de leerlingen over
smalle plankjes over sloten en klom-
men in netten en balken. Het was een
spannend parcours waarbij het behou-
den van droge kleding geen garantie
was.
De leerlingen van Het Lentiz Kastan-
jecollege hebben in totaal een bedrag
van 1190,85,- ingezameld. Één leer-
ling spande de kroon. Rik van Buu-
ren heeft het fantastische bedrag van
100,- opgehaald.
De goede doelendag van
het Lentiz Kastanjecol-
lege was een geslaagde
dag met een positieve in-
zet van leerlingen en per-
soneel. Ondanks de slecht
uitziende weersvoorspel-
lingen is het gelukkig de
hele middag droog geble-
ven wat het plezier alleen
maar ten goede kwam.
Deze dag werd mede
mogelijk gemaakt door
de Stichting Lickebaert,
Wielervereniging de Cou-
reur, Stichting SportPro-
motion Maassluis en Len-
tiz Outdoor Maasland.
Geschreven door: Jan-
neke Paardekooper, com-
binatiefunctionaris van
o.a. Het Lentiz Kastanje-
college.
Aan het einde van de wielrenclinic hebben de leerlingen
een tijdrit gereden in een wedstrijd om de snelste te zijn.
In het zweet voor het goede doel
20! kratten hoog te klimmen!
Om 18 uur moest Nederland natuur-
lijk voetballen we hadden een beamer
neergezet waar we met z’n allen nog
naar het voetbal
kon blijven. Ie-
dereen die zin
had kon blij-
ven om naar
de wedstrijd te
kijken. Het was
erg gezellig on-
danks de score.
Iedereen heeft
het ongelofelijk
naar zijn zin ge-
had! Leuk dat
iedereen er was.
Aanstaande za-
terdag hebben
alle opkomsten
gewoon weer
opkomst op
de normale tijden. Voor vragen of
meer informatie kijk dan op onze
site: www.scoutingkd.nl of mail naar
info@scoutingkd.nl
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 7
VARI
bestaat
30 jaar, dus FEEST!
VARI
bestaat
30 jaar, dus FEEST!
bestaat
30
jaar, dus FEEST!
b
aat
bestaat
bestaat
30
jaar
30 jaar,
30 jaar, dus
FEEST!
dus
FEEST!
dus
FEEST!
NIEUW! DE SUZUKI ALTO
ANNIVERSARY
Alles er op en er aan
voor slechts
€ 7.899,-.
Kijk voor meer informatie op www.vari.nl/alto-anni
VARI SUZUKI
KWALITEIT
WINT ALTIJD
Voor oude en
ambachtelijke vloeren
400 m
2
showroom
tevens gespecialisseerd
in het renoveren
van bestaande parketvloeren.
professionals over de vloer
Industrieweg 2b, 3144 CH Maassluis
tel. 010-5926713
www.houtenambacht.nl” Kunststof Ramen en Deuren
” Keralit Gevelbekleding
” Serres / Terrasoverkapping
” Novoferm Garagedeuren
” Composiet Tuinschermen
” Keramische Vloertegels!


Met voelbare houtstructuur!

WWW.ARKU.NL - 010 599 73 23
Vrijdag 8 juni om 18.00 uur: Uitslag:
Polen - Griekenland 1 - 1
Vrijdag 8 juni om 20.45 uur:
Rusland - Tsjechie 4 - 1
Dinsdag 12 juni om 18.00 uur:
Griekenland - Tsjechie 1 - 2
Dinsdag 12 juni om 20.45 uur:
Polen - Rusland 1 - 1
Zaterdag 16 juni om 20.45 uur:
Tsjechie - Polen .... - ....
Zaterdag 16 juni om 20.45 uur:
Griekenland - Rusland .... - ....
GROEP A
Eindstand: 1e: 2e: 3e: Totaal:
Polen 1 1
Griekenland 1 0
Rusland 3 1
Tsjechie 0 3
Zondag 10 juni om 18.00 uur: Uitslag:
Spanje - Italie 1 - 1
Zondag 10 juni om 20.45 uur:
Ierland - Kroatie 1 - 3
Donderdag 14 juni om 18.00 uur:
Italie - Kroatie .... - ....
Donderdag 14 juni om 20.45 uur:
Spanje - Ierland .... - ....
Maandag 18 juni om 20.45 uur:
Kroatie - Spanje .... - ....
Maandag 18 juni om 20.45 uur:
Italie - Ierland .... - ....
GROEP C
Eindstand: 1e: 2e: 3e: Totaal:
Spanje 1
Italie 1
Ierland 0
Kroatie 3
Maandag 11 juni om 18.00 uur: Uitslag:
Frankrijk - Engeland 1 - 1
Maandag 11 juni om 20.45 uur:
Oekraine - Zweden 2 - 1
Vrijdag 15 juni om 18.00 uur:
Zweden - Engeland .... - ....
Vrijdag 15 juni om 20.45 uur:
Oekraine - Frankrijk .... - ....
Dinsdag 19 juni om 20.45 uur:
Engeland - Oekraine .... - ....
Dinsdag 19 juni om 20.45 uur:
Zweden - Frankrijk .... - ....
GROEP D
Eindstand: 1e: 2e: 3e: Totaal:
Oekraine 3
Zweden 0
Frankrijk 1
Engeland 1
.
.
U
K
R
A
I
N
E
P
O
L
E
N
KWARTFINALES
HALVE FINALES
FINALE
Speeldatum en tijd: Uitslag: Team:
Donderdag 21 juni 2012 om 20.45 uur
Nr. 1 groep A : ________________ - Nr. 2 groep B : ________________ ..... - ..... 1
Vrijdag 22 juni 2012 om 20.45 uur
Nr. 1 groep B : ________________ - Nr. 2 groep A : ________________ ..... - ..... 2
Zaterdag 23 juni 2012 om 20.45 uur
Nr. 1 groep C : ________________ - Nr. 2 groep D : ________________ ..... - ..... 3
Zondag 24 juni 2012 om 20.45 uur
Nr. 1 groep D : ________________ - Nr. 2 groep C : ________________ ..... - ..... 4
Speeldatum en tijd: Uitslag: Team:
Woensdag 27 juni 2012 om 20.45 uur
Winnaar 1 : ________________ - Winnaar 3 : ________________ ..... - ..... A
Donderdag 28 juni 2012 om 20.45 uur
Winnaar 2 : ________________ - Winnaar 4 : ________________ ..... - ..... B
Speeldatum en tijd: Uitslag: Team:
Zondag1 juli 2012 om 20.45 uur
Winnaar A : ________________ - Winnaar B : ________________ ..... - ..... .......
Zaterdag 9 juni om 18.00 uur: Uitslag:
Nederland - Denemarken 0 - 1
Zaterdag 9 juni om 20.45 uur:
Duitsland - Portugal 1 - 0
Woensdag 13 juni om 18.00 uur:
Denemarken - Portugal .... - ....
Woensdag 13 juni om 20.45 uur:
Nederland - Duitsland .... - ....
Zondag 17 juni om 20.45 uur:
Portugal - Nederland .... - ....
Zondag 17 juni om 20.45 uur:
Denemarken - Duitsland .... - ....
GROEP B
Eindstand: 1e: 2e: 3e: Totaal:
Nederland 0
Denemarken 3
Duitsland 3
Portugal 0
Banketbakkerij
Holtkamp
NIEUWSTRAAT 4 • TELEFOON: 5912052 • MAASSLUIS
www.holtkamp.nl
BB
Voetbal op TV!
Neem een lekker gebakje
of kroketje mee.
Heerlijke Oranje tompoucen
en eigen gemaakte kroketten
en bitterballen bij:
Kijk voor meer informatie
op: www.buitenrijk.nl
Wonen met de charme van vroeger en het comfort van nu
Anno 2014
Volg ’t Buitenrijk ook op:
Koopgarantwoningen
aan gezellig binnenhof
5 unieke koopgarantwoningen Hofdame
ca. € 150.500,- v.o.n.*
108 m
2
, 3 slaapkamers
* voor de koopgarantwoningen geldt een maximaal
inkomen van € 45.000,-
(vraag naar de voorwaarden)
Fase 2a nu in verkoop! Ruime koopgarantwoningen
met tuin op zuidwesten
11 unieke koopgarantwoningen Jonkheer
ca. € 167.500,- v.o.n.*
132 m
2
, 4 slaapkamers
* voor de koopgarantwoningen geldt een maximaal
inkomen van € 45.000,-
(vraag naar de voorwaarden)
Fase 2a nu in verkoop!
op raamdecoratie
25% korting

ontvangt u 25% korting
op raamdecoratie!
Vraag naar de
voorwaarden in de winkel.
Van 6 t/m 30 juni 2012
VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL
UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN:
Postbus 278
3140 AG Maassluis
tel. (010) 591 41 66
fax (010) 592 51 41
e-mail: info@van-hemert.nl
www.van-hemert.nl
„ Elektrotechnische installaties „ Datasystemen
„ Netwerkbekabeling „ Netwerkbekabelingssystemen
„ Toegangscontrolesystemen „ Airconditioning
„ Telefooninstallaties „ Inbraakbeveiliging
Bent u op zoek naar een duurzame
oplossing voor uw loszittende gebit,
bent u niet tevreden met uw kroon
of de kleur van uw tanden?
STOP MET ZOEKEN, voor uitstekende tandheelkundige
zorg bent u en uw hele gezin bij ConfiDent Kliniek in
's Gravenzande aan het juiste adres!
Al ruim 18 jaar ervaring met
tandheelkundige implantaat
behandelingen.
Altijd dezelfde specialist die de
behandeling van A tot Z uitvoert,
Altijd garantie,
en.... altijd een uitstekende prijs!
Voor 2012 gaan wij onze tarieven voor
tandheelkundige zorg niet verhogen
ConfiDentKliniek, van de Kasteelstraat 2, 2691 ZN 's Gravenzande,
www.confidentkliniek.nl
Bel of mail voor een vrijblijvend advies:
0174-440200 of info@confidentkliniek.nl
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
EXAMENFEEST? Boek
dan snel Triple-A-Events!
Tel.: 06-43 999 360 òf
TRIPLE-A-EVENTS.NL
Je boekt al een feest
vanaf € 125,-.
GEVRAAGD rommelmarkt
spulletjes. Gaat u aan
de schoonmaak of heeft
u overbodige spulletjes
staan, ik kom ze graag bij
u ophalen. Pannen, beeld-
jes, schilderijen, boeken,
speelgoed, lp’s, singles,
oude mobieltjes, bestek
enz enz. Tel 06-26781702.
!Spoed! Te koop ge-
vraagd: TOYOTA’s, Hon-
da, Nissan, Mazda, Mitsu-
bishi, met schade of defect
geen bezwaar. Ook an-
dere merken met of zonder
APK, met RDW vrijwaring.
U belt, wij komen langs.
Tel. 010-2762532 of 06-
25160439, ook ’s avonds.
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij
klachten. Vergoeding
zorgverzekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
AZ SIERVISHANDEL
voor al uw tropische
vis en toebehoren. VIS-
SEN nu 20% KORTING.
Hoogstraat 2, ingang
partijhandel, Maassluis.
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 8
Kapsalon Mon Cherie
Westeinde 30, 3146 BZ Maassluis
Tel. 010-5913679
www.kapsalonmoncherie.nl
Stem op ‘KAPSALON MON CHERIE’
bij de Verkiezing van de Leukste Kapsalon
van de gemeente ‘MAASSLUIS’
Breng op www.kapsalonvanhetjaar.nl je stem uit
op ‘KAPSALON MON CHERIE’ en maak kans op één van
de leuke prijzen zoals de nieuwe iPad. Voor elke stem keren
organisatie en sponsors € 0,05 uit aan een goed doel naar
keuze. Je kunt kiezen uit de volgende drie goede doelen;
Pink Ribbon, CliniClowns of War Child.
We kunnen een titel winnen voor de kapsalon met de meeste
stemmen en een titel voor de beste cijfers.
Breng nu je stem uit op ‘KAPSALON MON CHERIE’
Ben je aan het winkelen,
krijg je spontaan een mand
met boodschappen cadeau!
Dus blijf vooral bij ons
winkelen en wie weet is de
volgende mand voor u!
Deze actie is tot stand gekomen
door deze winkeliers
van de Steendijkpolder.
10% KORTING
op
alle buitenbanden
www.petersmit2wielers.nl
Westeinde 24a,
3146 BZ Maassluis,
tel. 010-5928799
Voetbalschnitt
van 7,25 voor 6,25

Bij twee stukken kaas
GRATIS koeltas
www.bakkervanroon.nl
Westeinde 36, 3146 BZ Maassluis
Tel. 010 - 5915234
A
a
n
b
ie
d
in
g
e
n
z
ijn
g
e
ld
ig
v
a
n
1
1
-0
6
-2
0
1
2
t/m
1
6
-0
6
-2
0
1
2
.
KEURSLAGERKOOPJE
Gegrilde spareribs met gratis
saus
500 gram spareribs 5
95
SPECIAL
Crocante, gemarineerd spek
100 gram 1
50
SPECIAL
Carpacciospies, van
kogelbiefstuk
100 gram 2
25
SALADE VAN DE WEEK
Grove huzarensalade
zelfgemaakt
250 gram 3
15
TIP VAN UW KEURSLAGER
Gebraden Black Angus Ribeye
100 gram 3
95
F.M. Baars, keurslager
Westeinde 28, 3146 BZ MAASSLUIS-WEST
Tel. 010-5921224, Fax 010-5924509
www.baarsmaassluis.keurslager.nl
info@baarsmaassluis.keurslager.nl
Alle parfums nu
10 tot 60% KORTING!!!
VADERDAG TIP!
50ml 39,- NU 26,-

Westeinde 22 Maassluis - tel. 010 5924843
“Niet alleen een duizendpoot
maar vooral één uit duizenden”
www.iswwerkt.nl
ISW is een LC/LD instelling en is onderdeel van Lucas Onderwijs
ISW Gasthuislaan-Madeweg zoekt:
Medewerkster mediatheek
Conciërge
Arend-Sosef International zoekt een
Een teamspeler die grensverleggend denkt!
Kijk op www.arendsosef.nl
Compleet onder Glas
Projectcoördinator
export
Stationsweg 23 Honselersdijk T 0174 630 214
Party & BusinessEvents
Zalencentrum
Bedrijfsfeest?
Trefpunt maakt het onvergetelijk
#FESJKGTVJUTUBQKFtVergaderingt'FFTUKFTt$BUFSJOH
3FDFQUJFt#VGGFUt1FSTPOFFMTGFFTUt#SVJMPGUt&ONFFS
010 - 591 34 16tXXXUSFGQVOUNBBTMBOEOM
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
*min.leeftijd 15/18 jaar,afhankelijk van de wijk, legitimatie verplicht
Huis en Boedel
Tel. 06-55832654
WIJ KOPEN UW INBOEDEL
Bij voorkeur eiken meubels, grote massieve tafels
zes stoelen, leren bankstellen, schommelstoelen,
kleinmeubels en aparte meubels.
Ook ontruimen van woningen en verhuizingen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave.
MeeGaa Substrates is ontstaan uit de fusie tussen Meeuwisse Potgrond B.V. uit Den Hoorn en
Van der Gaag Potgrond B.V. uit Maasland. De circa 35 medewerkers van MeeGaa Substrates
zetten zich dagelijks in om MeeGaa-goed te scoren op de kwaliteit van onze producten en onze
dienstverlening. Een ambitie die we elke dag proberen waar te maken en die we ook uitdragen
in onze naam. Wij staan voor wat we doen!
Niet voor niets luidt onze slogan: “MeeGaa, it’s all in the name”.
Door de toenemende belangstelling voor onze kwaliteitsproducten zoeken wij per direct een
gemotiveerde, enthousiaste college voor de functie van:
Ervaren Shovelmachinist fulltime
Voor deze functie vragen wij:
➢ Goede motivatie en inzet
➢ Zelfstandig kunnen werken
➢ Geen “ 9 tot 5 “ mentaliteit
➢ Goede beheersing van de Nederlandse taal
➢ Stressbestendig
MeeGaa Substrates biedt:
➢Een zelfstandige functie met eigen verantwoordelijkheden binnen een klein team.
➢ Salaris- en overige voorwaarden overeenkomstig de functie.
Informatie over ons bedrijf is te vinden op de website www.meegaa.nl
Belangstelling? Uw sollicitatie met cv graag naar het volgende e-mail adres:
Havik@meegaa.nl (t.a.v. Daniëlle Havik)
Elke dinsdag en woensdag:

Pizza of Pasta
naar keuze
Afhalen of bezorgen €7,
50
Open van 16.00 - 22.00 uur,
maandag gesloten uitgezonderd de feestdagen
Nieuwstraat 10, 3141 AA Maassluis
Tel.: 010 - 5926020 • www.pizzeriaromamaassluis.nl
TE KOOP: Stacaravan
(2007), merk Nordstar,1
slaapkamer met 2 pers.
bed (in het geheel 5 slp).
op camping De Krab-
beplaat in Brielle. Mooie
zonnige plek, kindvrien-
delijk, fiets- en wandelt-
route in omgeving. Geen
honden, wel een kat
(aan de lijn). Prijs n.o.t.k
Tel.: 010-5915652, of 06-
22934489.
Verzamelaar biedt goede
prijs voor oude ansicht-
kaarten van voor 1960.
Tel.: 06-15451873.
Felicitatie-kaarten voor de
geslaagde student vindt
je bij ons. En heb je al
gekeken naar cadeautjes
voor Vaderdag? Welkom
in de Bijbel-In, Noordvliet
19 (achterste winkel van
het Weeshuis).
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 9
OPEN HUIZEN
ZOMERAVOND1
8
.
0
0

u
u
r - 2
1
.
0
0

u
u
r
78-6
78-6 78-6
78-6
78-6
W
o
e
n
s
d
ag 2
0

j
u
n
i
NVM Rotterdam en omstreken
ni.indd 1
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OPSCHOOR.NL
̈MAASSLUI S
Boogertstraat 11
Fantastische ruime bovenwoning met een uniek dakterras
van 45 m² en een garage in hartje centrumvan Maassluis
gelegenaande Nieuwstraat boven ‘’Daan’’ endoorlopend
tot aan parkeerplaats aan de Boogertstraat. Uitstekend
modern en licht ingericht met o.a. fraaie houten vloer,
spuitwerkwanden woonkkn en een luxe badkmr.
̈Vraagprijs € 315.000,- k.k.
Buis 151
Profiteer nu van 2% overdrachtsbelasting: uw voordeel
bedraagt € 6300,=! Leuk, verzorgd 3 kmr app. met lift
gelegen op de 4e verd. met vrij uitzicht. De woning is zeer
netjes ingericht met laminaatvloer, uitgebreide keuken,
lichte badkamer met douchecabine en zwevend toilet.
Schuifpui naar balkon aan de woonkamer.
̈Vraagprijs € 157.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Fenacoliuslaan 132
Nieuwuitstekend afgewerkt appartement met uitstekende
ligging. Modern ingericht 3 kamer (hoek)appartement met
een riant balkon van 16 m2 op het Z. Zeer fraai met o.a.
white wash houten vloeren, strakke gladgestucte wanden
en modenre inbouwkkn en badkmr. Excl. eigen parkeer-
plaats in afgesloten parkeergarage €7.000,=. Een woning
omzo te betrekken!
̈Vraagprijs € 225.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Getijmolen 60
In de gezellige Molenwijk gelegen prettige eengezins-
woning. Vrij gelegen en veel speelruimte voor kinderen.
Deze uitstekend onderhouden woning heeft een uitbouw
waardoor een heerlijk ruime woonkamer van ca 45 m2
ontstaat. Strakke moderne keuken, 4 slaapkamers en een
lichte zolderverdieping door de grote Velux dakramen.
̈Vraagprijs € 229.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Chopinstraat 13
Ruime en uitst. onderhouden hoekeengezinswoning met
fraaie tuin op het Z. en houten berging. Deze woning
beschikt door de grotere breedte over een riante woon-
kmr, 4 grote slaapkmrs, een ruime badkmr en een groot
dakterras. De woonkmr is vzv een mooie parketvloer,
een schuifpui, spachtelputzwanden en een glad gestuct
plafond.
̈Vraagprijs € 239.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Commanderij 10
Inéénvande mooiste woonwijkenvanMaaslandgelegen,
zeer goed onderhouden hoekeengezinswoning in de jaren
’30 stijl met voor- en achtertuin en vrijstaande stenen
berging. Zeer ruime indeling met o.a. grote woonkmr met
erker aan de voorzijde en schuifpui aan de tuinzijde, uit-
gebreide open kkn, 4 slaapkmrs en 3 dakkapellen.

̈Vraagprijs € 315.000,- k.k.
̈MAASLAND
Zuidvliet 4, 3141 AL Maassluis Tel. 010-5939090 info@opschoor.nl
̈MAASSLUI S
Grondzeiler 15
Prima onderhouden eengezinswoning met fraaie uitbouw
aan de woonkmr en een diepe achtertuin. Deze woning is
rustig gelegeninde Molenwijk met ruime parkeergelegen-
heid voor de deur. Fraai ingericht met mooie houtenvloer,
spachtelputzwanden en nieuwe badkmr.
̈Vraagprijs € 247.500,- k.k.
Hagedoorn 4
Uitst. onderhouden en zeer ruime geschakeld herenhuis
met inpandige garage en tuin op het Z. Deze woning heeft
een grote woonkmr met hoge plafonds met dakramen,
videbalkon, 4 grote slaapkmrs en 2 badkmrs. Modern en
strak ingericht met luxe nieuwe inbouwkkn (2011), glad
gestucte wanden, open haard en fraaie laminaatvloeren.
̈Vraagprijs € 425.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Lijsterlaan 78
Zeer ruime eengezinswoning met aangebouwde garage,
berging, oprit en extra brede achtertuin. Schitterend gele-
gen met vrij uitzicht over een park. Prima onderhouden
en veel extra’s als een open haard, openslaande deuren
naar de tuin, kunststof kozijnen met dubbel glas aan de
gehele achterzijde, en dakkapel. Fraai aangelegde tuin
met achterom. Prijs incl. garage.
̈Vraagprijs € 249.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Merellaan 164
Ruime en uitstekend onderhouden eengezinswoning met
13 m. diepe tuin. Aangeboden tegen een scherpe vraag-
prijs. Geheel vzv kunststof kozijnen met dubbel glas,
kunststof dakkapel en fraaie nieuwe parketvloer in de
woonkmr. Een woning waar maar heel weinig aan hoeft
te gebeuren. Mogelijkheid tot aankoop van achtergelegen
garage.
̈Vraagprijs € 215.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Iependal 36
Ruime en goed onderhouden eengezinswoning met zon-
nige tuin en grote stenen berging. Gelegen in aantrek-
kelijke, kindvriendelijke woonwijk nabij scholen, winkels
en het centrumvan Maassluis. De woning beschikt over 2
nieuwe dakkapellen, een open kkn met inb.app., dubbel
glas en elektrische zonwering aan de voorzijde.
̈Vraagprijs € 229.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Kerkweg 18
Karakteristieke VRIJSTAANDE WONINGuit de jaren’30opeen
uitstekende lokatie. De woning beschikt over een grote
voortuin en een eigen oprit met parkeergelegenheid voor
2 auto’s. Diverse originele details zoals glas-in-lood ramen
zijn bewaard gebleven. Sfeervolle woonkamer met erker
aan de voorzijde. De woning is goed onderhouden maar
dient enigszins gemoderniseerd te worden.
̈Vraagprijs € 269.000,- k.k.
̈MAASLAND
̈MAASSLUI S
Merellaan 623
Uitst. onderhouden 2 kmr hoekapp. op de 4e verd. met lift
en fantastisch vrij uitzicht over de Nieuwe Waterweg. Zeer
netjes ingericht en in 2010 vzv nieuwe vloerbedekking,
beschikt over een lichte kkn en is geheel vzv dubbel glas.
Ruime woonkmr met groot zonnig balkon over de gehele
breedte. Dit is een ideale woning voor starters of voor
kleinere huishoudens en is zo te betrekken.
̈Vraagprijs € 149.000,- k.k.
Mesdaglaan 131
Modern ingericht 3 kmr app. op de 1e verd. met lift.
Uitstekend gelegen vlakbij A-H, andere winkels, centrum
en uitvalswegen. Deze fraaie woning is zo te betrekken:
geheel v.z.v. spachtelputzwanden en laminaatvloeren,
ruime badkmr met ligbad en douche, groot balkon met el.
zonneschermop het W. met volop middag- en avondzon.
̈Vraagprijs € 179.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Spechtstraat 60
Goed onderhouden RUIME EENGEZINSWONING met diepe
tuin voor een ZEER SCHERPE VRAAGPRIJS! Aan de voorzijde
geheel vzv kunststof kozijnen en dubbel glas en geheel
v.z.v. metselwerk gevels (i.p.v. hout). De royale tuinis v.z.v
onderhoudsvrije metselwerk tuinmuren. Een zeer ruime
woning met royale doorzonwoonkamer, 4 slaapkamers en
een zolder met dakkapel. Een huis met mogelijkheden.
̈Vraagprijs € 195.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Jan Steenstraat 102
Gelegen op de 5e verd. heeft u vanuit dit grote 3 kamer
hoekapp. met lift een werkelijk fantastisch uitzicht op het
MiddenDelfland, de Boonervliet ende scheepvaart over de
Nieuwe Waterweg. Dit ruim opgezette app. beschikt over
een ruime woonkmr met uitzicht aan 2 zijden, een half
open hoekkkn, 2 grote slaapkmrs en een balkon rondom.
̈Vraagprijs € 179.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Noordvliet 69
Karakteristiek woon/winkel pand bestaande uit een ruime
zonnige bovenwoning met o.a. sfeervol balkon en groot
dakterras en een grote winkelruimte (kapsalon Slotboom)
op de bgg. Evt. een ligplaats voor een boot.. De bovenwo-
ning beschikt o.a. over een royale woonkmr, balkon, 6
slpkmrs, groot dakterras.
̈Vraagprijs € 395.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Paulus Potterplein 18
Royaal hoek herenhuis met inpandige garage. Dit unieke
pand is zeer geschikt als praktijkpand door een 2e aparte
entree aan de zijkant. De woning is vrijwel geheel vzv
dubbel glas, heeft veel licht in huis door zijramen en
2 dakkapellen. Vzv een royale woonkkn, vernieuwde
moderne badkmr en zeer veel kamerruimte. Een woning
met veel mogelijkheden!
̈Vraagprijs € 345.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
̈MAASSLUI S
Watermolen 54
Uitstekend onderhouden en zeer licht ingericht 3 kamer
hoekappartement met lift op de 3e verdieping. De woning
is licht ingericht met spachtelputzwanden, fraaie lami-
naatvloeren en erkerraamaan de zijkant waardoor er veel
licht in de woning binnenkomt. Grote schuifpui naar riant
terras op het westen. Eigen parkeerplaats in afgesloten
parkeergarage
̈Vraagprijs € 245.000,- k.k.
Windmolen 13
Modern vormgegeven en karaktervol HERENHUIS met
GARAGE envrij gelegentuinophet Zuiden. Heerlijke rustige
ligging inde wijk Orangerie aande rand vanMaassluis. Vrij
uitzicht aan voor- en achterzijde. Deze woning beschikt
o.a. over een riante woonkamer van 42 m² met schuifpui
naar de tuin, een grote inpandige garage, 5 grote slaap-
kamers en zeer veel bergruimte.
̈Vraagprijs € 425.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Heemraad 8
Op uitstekende locatie gelegen HOEK EENGEZINSWONING
met diepe zonnige tuin (Z), stenen berging en parkeer-
plaats op eigen oprit. Deze woning dmv aanbouwen van
de hal en het vergroten van de woonkamer. oppervlakte
woonkamer incl de open keuken ca. 40 m². Fraaie open
keuken (2007). Riante ouderslaapkamer (v/h 2 kamers)
en open zolder met mogelijkheid voor 1 of 2 kamers. Een
heerlijk huis met zeer veel mogelijkheden.
̈Vraagprijs € 249.000,- k.k.
̈MAASLAND
Boumare 119
Splinternieuw, in 2010 gebouwde gedeeltelijk VRIJSTAANDE
WONING MET AANGEBOUWDE GARAGE en tuin aan het
water. Deze riante woning is gelegen in de zeer fraaie
nieuwbouwwijk Commandeur waar de woningenmet een
landelijke uitstraling zijn gebouwd.

̈Vraagprijs € 659.000,- v.o.n.
̈MAASLAND
N
I
E
U
W
N
I
E
U
W
N
I
E
U
W
KIJK VOOR ALLE
DEELNEMENDE
WONINGEN OP:
WWW.OPSCHOOR.NL
EN
WWW.FUNDA.NL
Het Hoge Licht 123
MET NIEUWE KEUKEN EN BADKAMER (2012) Nieuwbouw
HERENHUIS (type Havenloods) met UITGEBOUWDE
WOONKAMERen3 (mogelijkheidvoor 4) royaleSLAAPKAMERS
in de nieuwbouwwijk Het Balkon. De woning is v.v. een
grote woonkamer (ca. 58 m², incl. keuken) d.m.v. een 3m
diepe uitbouwmet openslaande tuindeuren (az). Door het
laten vervallen van de inpandige berging kan de woonka-
mer nog extra worden vergroot.
̈Vraagprijs € 348.5000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Al sinds 1999 organiseert de Mid-
den-Delfland Vereniging de Mid-
den-Delfland Dag, dit jaar op 16
juni. Het is een jaarlijks terugkerend
‘open huis’ evenement in heel het ge-
bied tussen Rotterdam en Den Haag.
Elk jaar worden activiteiten georga-
niseerd rond een speciaal thema. Dit
jaar is het thema : Nieuw leven op
oude plaatsen’. Midden-Delfland is
een eeuwenoud groen landschap, dat
juist tegenwoordig een steeds belang-
rijker rol krijgt als groene long van de
stad en als plaats om ook zelf weer
even ontspannen op adem te komen.
De organisator van deze dag – de
Midden-Delfland Vereniging – be-
staat in 2012 35 jaar, aanleiding tot
bijzondere inzet en activiteit.
Op de Midden-Delfland Dag van 16
juni is er in heel Midden-Delfland
veel te beleven voor jong en oud.
(zie voor het hele programma www.
middendelflanddag.nl ). Voor het
eerst heeft de Midden-Delfland Ver-
eniging dit jaar gekozen om naast de
veelheid van algemene activiteiten, 4
kernactiviteiten aan te bieden aan de
bezoekers van Midden-Delfland.
De vier kerngebieden zijn:
1. ’t Woudt, een prachtig voorbeeld
van een goed bewaarde dorpskern,
een cultuurhistorische monument.
Op Midden-Delfland dag zijn er acti-
viteiten in ’t Woudt die deze speciale
sfeer recht doen en die de bezoekers
meenemen naar vervlogen tijden toen
’t Woudt beroemd was vanwege zijn
zuivel. Op 16 juni biedt ’t Woudt een
programma voor de geïnteresseerde
bezoeker met toneel, informatie, le-
zingen en muziek en natuurlijk een
heerlijke boerenlunch in de openlucht
(tevoren opgeven, zie de website)
2. Aan de Maaslandse Dam tegen-
over Hoeve Bouwlust draait het
om sportieve prestaties bij de spe-
ciale Midden-Delfland Vierkamp
voor gemeentelijke teams, ook team
samengesteld door sportclubs, bu-
16 juni Midden-Delfland Dag 2012
Oud boerenland op groene vleugels
ren, familie, scholen kunnen hieraan
deelnemen . Welk team wint de eerste
Midden-Delfland Vierkamp trofee?
Voel de aarde onder uw voeten op
het echte ‘blotevoetenpad’ bij hoeve
Bouwlust. Hiervoor doet zelfs een
minister haar schoenen uit! U kunt
er ook werken aan een ‘kunstbos’ als
opmaat voor een grote ouderwetse
hoogstam boomgaard en genieten in
het theehuis “Bij de buurvrouw”.
3. De schaapskudde van Vocke-
staert is op Midden-Delfland dag
actief met demonstraties, diverse
workshops,’Highland games’, snoe-
perijen, muziek (o.a. van de folk-
groep Pekel) en nog veel meer (zie
voor de speciale arrangementen en
fietstochten ernaar toe de website)
4. Polder Schieveen aan de ‘andere
kant’ van de A13 heeft een aantal au-
thentieke boerenbedrijven die zich
op Midden-Delfland Dag presenteren
met een leuk en leerzaam programma
voor jong en oud. Voor de snelle be-
slissers is er op 16 juni een heel bij-
zondere samenwerking met Rotter-
dam The Hague Airport, die zich
dan ook van zijn groenste kant laat
zien (De vertrektijden voor dit bijzon-
dere bezoek zijn 09.45 uur, 11.00 uur
en 11.45 uur. Kosten € 10,00 per per-
soon inclusief lunch, vervoer, rond-
leiding en demonstraties. Tevoren
aanmelden verplicht via de website.
Voorprogramma
In de week voorafgaand aan de Mid-
den-Delfland Dag zijn er activiteiten
op u ‘op te warmen’. In de bibliothe-
ken van Schiedam en Vlaardingen
vindt u speciale informatievitrines
over Midden-Delfland en het 300
jarige ‘jubileum’ van de eerste gede-
tailleerde kaart van Midden-Delfland
door Nicolaas Kruikius.
Verder zijn er die week bijzondere ac-
tiviteiten, waar u ook alles kunt horen
over de Midden-Delfland Dag:
Op 14 juni In Delft in het Gemeen-
landshuis (waterschap Delfland) een
lezing door Frits van Ooststroom over
de cartografie, in het bijzonder de 300
jaar oude kaarten van Kruikius. Ver-
der alle informatie over de activitei-
ten op Midden-Delfland Dag.
Op 16 juni Midden-Delfland Dag ver-
trekken vanuit de Boterbrug in Delft,
De Boshoek, De Babbersmolen en
het Ketelhuys verschillende fiets-
tochten naar de activiteiten in Mid-
den-Delfland.
Op 16 juni staat heel Midden-Delf-
land in het bijzonder klaar voor
de bezoekers Midden-Delfland,
het Westland en de omliggende
gemeenten, Via de speciale web-
site www.middendelflanddag.nl
kunnen bezoekers zich tevoren
inschrijven voor de activiteiten en
voor zichzelf een route uitstippelen
langs de vele verschillende attrac-
ties.
Meer informatie via tel: 06 10194079.
SPORTIEF
MAASLANDSE DAM
MIDDEN-DELFLAND DAG 2012
www.middendelflanddag.nl
Actief in
’t groen
AAAAAc AA
LOCATIE
2
idd d lfl dd l
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 10
Vrijwilligers die actief zijn voor de
Oproepcentrale, onderdeel van Ar-
gos Zorggroep, zijn de ‘beste maatjes’
van hun medemens. Het contact met
een vrijwilliger bete-
kent veel voor mensen
met een beperking of
chronische ziekte.
De Oproepcentrale is
een vrijwilligersorga-
nisatie die actief is in
Schiedam, Vlaardin-
gen, Maassluis, Hoog-
vliet en Spijkenisse. Zij
zet vrijwilligers in bij
mensen die zelfstandig
thuis wonen en door
hun ziekte of handi-
cap niet veel contac-
ten meer hebben. De
Oproepcentrale is op
zoek naar nieuwe vrij-
willigers die graag iets
voor een ander willen
betekenen.
Vrijwilligers van de
Oproepcentrale krij-
gen deskundige bege-
leiding en de mogelijk-
heid tot het bijwonen
van themabijeenkom-
sten en cursussen. Kijk
voor meer informatie
op www.deoproepcen-
trale.nl of bel via 010 – 427 81 77.
Geïnteresseerden zijn altijd van harte
welkom voor een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek.
Oproepcentrale zoekt maatjes
Bewoners van Maassluis Midden
kunnen donderdagmiddag 14 juni
met elkaar praten over het verbeteren
van de leefbaarheid van hun eigen
buurt of wijk. Dat kan tijdens een
nieuwe aflevering van het gebieds-
overleg.
Het overleg is bedoeld voor Maas-
sluizers die wonen in de Dijkpolder
(Bomendal, Bloemenbuurt, Verto) of
Kapelpolder (Koningshoek, Compo-
nistenbuurt, Stort, Elysium, Balkon).
De bijeenkomst is in de Koningshof,
Uiverlaan 20 van 14.00 tot 16.00 uur.
De gemeente Maassluis probeert met
Praten over verbeteren leefbaarheid
Maassluis Midden
dit overleg zoveel mogelijk bewoners
bij de leefbaarheid en veiligheid in de
wijk te betrekken en bijzondere leef-
baarheidprojecten uit te laten voeren.
Het gebiedsoverleg is géén overleg
waar klachten van bewoners of be-
wonerscommissies in ontvangst wor-
den genomen en afgehandeld. Hier-
voor kent de gemeente het Meldpunt
Schoon, Heel en Veilig.
In de bijeenkomst zullen enkele vaste
agendapunten worden ingebracht;
voor het overige zijn het de bewoners
zelf die de voortgang van de bijeen-
komst bepalen.
door Jan Buijsse
(PR CRM)
Op zaterdag 8 sep-
tember a.s. wordt
weer de jaarlijkse
landelijke Open
Monumentendag
georganiseerd,
ook in Maassluis.
Het thema van dit
jaar is: ´Groen van
Toen´.
De werkgroep
Open Monumen-
tendag van de Cul-
turele Raad Maas-
sluis is onlangs
weer begonnen met
de voorbereiding
van dit evenement.
Veel monumenten
en oude traditio-
nele schepen zul-
len weer voor het publiek worden
opengesteld. En de historie leert dat
veel mensen van de mogelijkheid
gebruik maken deze monumenten te
bezoeken. Maar dit jaar wil de werk-
groep er een extra dimensie aan toe-
voegen. Maassluis herbergt heel veel
mooie woningen en andersoortige
gebouwen. Gebouwen aan de Markt,
Noordvliet, Zuidvliet, Hoogstraat,
Haven, te veel om op te noemen.
En dergelijke gebouwen hebben ook
vaak mooie, soms traditionele, tui-
nen.
Zou het niet mooi
zijn als het publiek
op één dag van het
jaar een kijkje zou
kunnen nemen in
die tuinen? Zou
het niet mooi zijn
als tuineigenaren
met gepaste trots
kunnen laten zien
welk stukje natuur
zij hebben gerea-
liseerd binnen de
stad?
De werkgroep
Open Monumen-
tendag roept daar-
om huiseigenaren,
die over een be-
zienswaardige tuin
beschikken, op om
deze voor één dag
te delen met het pu-
bliek.
Wilt u hieraan meewerken, neemt u
dan voor 1 juli a.s. contact op met
Gini Knippenberg, tel, 010-5912700.
E-mail:
g.knippenberg@crmmaassluis.nl
Open Tuinen op Open Monumentendag 2012
Juni 2012 – de maand van slepen,
bergen door Wijsmuller en kapi-
tein Slingerland van Smit
Wijsmuller
Afgelopen woensdag heeft u een film
van het Nationaal Sleepvaart Mu-
seum kunnen zien over het slepen en
bergen van Wijsmuller.
Wijsmuller is de naam van een Ne-
derlands maritiem geslacht. De fami-
lie werd rijk door de zeesleepvaart,
die zij sinds de industriële revolutie
ontwikkelde. In 1906 werd het bedrijf
N.V. Bureau Wijsmuller opgericht
door Jan Wijsmuller, die als ope-
ningsstunt zelf een klein stoomsleep-
bootje van Rotterdam naar Bahía
Blanca in Argentinië voer. Sindsdien
is Bureau Wijsmuller ook daar niet
meer weggegaan. Het sleepvaartbe-
drijf groeide uit tot één van de groot-
ste offshore bedrijven in de wereld,
met als voornaamste concurrent Smit
Internationale uit Rotterdam.
Kapitein Slingerland van Smit
Woensdag 20 juni a.s. wordt in het
Klaphuys een film vertoond over
kapitein Slingerland van Smit. Deze
kapitein heeft o.a. gevaren op de Elbe.
In 2011 is het boek “Zeesleper Elbe,
van woeste zeeën naar rustiger vaar-
water” gepresenteerd aan boord van
het schip. Het eerste exemplaar werd
door auteur Yvonne Maij uitgereikt
aan de toen 89-jarige oud-kapitein
André Slingerland.
Deze kapitein heeft heel wat zeerei-
zen gemaakt en in de film van het
Nationaal Sleepvaart Museum wordt
daarop ingegaan.
Klappen in het Klaphuys
Woensdag 27 juni a.s. is de laatste
woensdag vóór de zomerstop. Op die
dag wordt er geklapt over het afgelo-
pen seizoen. Dat betekent, wat heb-
ben we gehoord en gezien over het
verleden van Maassluis. Tevens is de
vraag welke onderwerpen men wil
bespreken en zien vanaf september
a.s.
Zomerstop 2012
Juli en augustus a.s. heeft het Klap-
huys een zomerstop. We gaan er van-
uit dat het een mooie zomer wordt
en dat iedereen kan genieten van het
mooie weer! De medewerkers van het
Klaphuys bereiden zich dan voor om
weer goede en leuke onderwerpen
voor u te verzinnen. Uw inbreng is
van belang!
Wilt u over dit alles nog eens gezel-
lig klappen, dan kan dat vanaf 14.30
uur. U bent vanaf 14.00 uur van harte
welkom in het Klapshuys.
Toegang is gratis. Van koffie en thee
kunt u tegen een kleine vergoeding
genieten. De Klaphuysmedewerkers
zien u graag komen!!!
Info bij Hanneke Volker, secretaris
van de Stichting Kuiperij Anker-
straat.
Telefoon (010) 59 165 78.
Klaphuys verhalen in de Kuiperij!
Agenda voor
de Algemeen
Bestuursvergadering
van de Culturele Raad
Maassluis
Op maandag 25 juni 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de Algemeen
Bestuursvergadering
d.d. 22 mei 2012
4. Ingekomen post
5. Uitgaande post
6. Verslag van de werkgroepen
- Boekenmarkt
- Weekend van de Cultuur
- Open Monumentendag
- Douanehuisje
- PR en Communicatie
- Kunstzinnige Vorming Schooljeugd
- Cultureel Beleid en Subsidies
- Culturele Prijs Maassluis
- Pop ‘Up
- Kunst op het Balkon
- Cultuur Symposium
- Cultureel Café
7. Verder voorkomende zaken
8. Aandachtspunten
9. Rondvraag
10. Sluiting
Bedankt voor de Bloemen
Op woensdag 20 juni 2012 organi-
seert het Centrum voor Natuur en
Milieu Educatie de jaarlijkse pick-
nick voor vrouwen uit Maassluis en
hun (klein)kinderen.
De picknick wordt van 13.00 uur
tot 15.30 uur gehouden in de prach-
tige tuin van het NME-centrum ‘Het
Oranjetipje’. Bij slecht weer maken
we gebruik van de gezellige bin-
Picknick voor vrouwen en
kinderen bij CNME Het Oranjetipje
nenruimte van het centrum. Aan de
picknick zijn geen kosten verbonden,
wel verwachten we dat iedereen iets
te eten meebrengt.
Tussen het nuttigen van de meege-
brachte hapjes door kunt u genieten
van de mooie tuin. Voor de kinderen is
er binnen en buiten van alles te beleven
en te ontdekken. De picknick krijgt dit
jaar het thema ‘bijen’ mee en tijdens de
middag wordt uitleg gegeven over hoe
deze insecten leven in de natuur. Ook
zijn er foto’s en ander informatiemate-
riaal aanwezig om te bekijken.
Het NME-centrum ‘Het Oranje-
tipje’ is gevestigd aan de Dr. Albert
Schweitzerdreef 433. Dit is naast
balletstudio ‘Westside’ en de tennis-
hal ‘Op de dreef’. De route naar het
NME-centrum is met bordjes aange-
geven.
Ben je enthousiast geworden en wil
je een gezellige en informatieve mid-
dag bijwonen, geef je dan snel op voor
de picknick en kom met je kinderen
of kleinkinderen naar het NME-cen-
trum ‘Het Oranjetipje’.
Opgeven voor de picknick kan tot
dinsdag 19 juni bij Sandra Veenen-
daal: tel. 010-5927677 of per email
sandraveenendaal@kpnmail.nl.
Geef dan ook even door wat voor
hapjes je meebrengt als bijdrage aan
de picknick.
Wegen, straten, lanen, de Avondvier-
daagse is niet alleen een sportieve en
gezellige aangelegenheid, je ziet ook
nog iets van je eigen stad. Eén route is
voor velen een vertrouwd traject, dat
is de slotavond langs de ijssalon en
de Hoogstraat, waar de burgemeester
klaar staat om de deelnemers toe te
zwaaien en handen te schudden van
trotse kinderen. Naast bloemen, een
zak snoep en een medaille werden de
wandelaars getrakteerd op een flinke
bui. Maar dat mocht de pret niet druk-
ken.
Foto Roger van der Kraan
Avondvierdaagse afgesloten
Op zaterdag 2 juni is in de gerenom-
meerde Hofstede Galerie Lijn 3 de
tentoonstelling ,,Droom en Werke-
lijkheid” geopend.
Bas Verkade zal hier samen met 9
andere schilders (o.a. Gabriella Wil-
lekens, Rob van Hoek en Nanny Luy-
sterburg) exposeren.
Naast schilderijen is er keramiek,
glas, sieraden en beeldhouwwerk
Expositie Bas Verkade in de Hofstede Galerie Lijn 3
te bezichtigen. De Hofstede is een
schitterende boerderij met een beel-
denpark aan de provincialeweg te
Geersdijk (Noord-Beveland).
Verkade begint inmiddels ook bui-
ten Maassluis bekend te worden met
zijn verfijnde surrealistische olie-
verfschilderijen. Zijn
doeken beelden en
nieuwe werkelijkheid
uit waarin zand, bo-
men, water en bergen
terugkerende elemen-
ten zijn.
Gebouwen en mensen
gaan op in het land-
schap en vormen een
totaal andere realiteit.
Om die reden is hij
uitgenodigd om mee
te doen met deze ex-
positie.
,,Droom en Werkelijkheid” duurt t/m
12 augustus 2012.
Openingstijden donderdag t/m zon-
dag van 11.00-17.00 uur.
Meer info is te vinden op
www.galerielijn3.nl.
Avondvierdaagse 2012
Nadat de voorinschrijving zaterdag
was geteld, zijn we maandagavond
met goede moed naar de Konings-
hof gegaan. Daar aangekomen de
zaal ingericht en maar hopen dat er
nog heel wat na inschrijvingen zou-
den komen. Het weer werkte niet zo
erg mee. Maar toch kregen we nog
aardig wat na inschrijvingen. En gin-
gen de wandelaars om 19.00 uur van
start. En waren de eerste avond om
21.30 uur de laatste weer terug in de
Koningshof. Het was bijna voor alle
wandelaars droog weer gebleven. De
tweede dag was het beter weer, het
was droog en goed wandelweer. En
iedereen was om 21.30 uur afgemeld
in de hal. Ook de derde dag zag er
goed uit wat het weer betreft.
Het was wat het weer betreft voor
de laatste dag pet. Het regende bij
de start maar toen het defilé begon
was het droog. Precies om 20.00 uur
ging: “Het Wapen van Maassluis”
lopen vanaf de Wip richting de Ko-
ningshof. Bij het Sleepvaart museum
nam de Burgemeester het defilé af.
Na afloop heeft de Burgemeester de
wisselbeker uitgereikt aan “Postnl”.
Dit was een groep van 13 postbodes.
Verder waren er nog oorkondes voor
zeven kinderen, een meisje was als
Nederlandsen leeuw verkleed, drie
meisjes waren K3, twee jongen wa-
ren het Nederlandse duikteam ze
hebben een groot deel van de route
met zwemvliezen aan gelopen, en er
was een meisje verkleed in het wit
met op haar gezicht de Olympische
ringen. Er waren 498 personen die
vier dagen liepen en 20 kinderen
die een avond meeliepen. We willen
ook “Jeroen van de IJssalon” be-
danken voor de ijsjes die er dit jaar
weer gratis werden uitgedeeld voor
de avondvierdaagse wandelaars. En
de medewerker van het Sleepvaart
Museum die ons weer de medewer-
king verleende om daar het defilé te
houden.
Vrijdag j.l. werd bij P.A. Van der
Kooij de eerste Opel Combo op groen
gas geleverd in Maassluis aan het be-
drijf Hortus Flora. Een groene auto
voor een groene ondernemer.
Wat is groen gas?
Groengas is de duurzame opvolger
van aardgas en wordt gemaakt door
biogas op te waarderen tot het de-
zelfde kwaliteit heeft als aardgas.
Biogas wordt op haar beurt gemaakt
van verschillende soorten biomassa,
zoals mest, reststromen uit de voe-
dingsmiddelenindustrie en rioolslib
te vergisten, ook ontstaat er biogas
bij vuilstortplaatsen.
Omdat groengas biologisch wordt
opgewekt is het een zeer duurzame
energiebron. De uitstoot van CO2,
fijnstof en Nox is nihil. Tevens vindt
het transport van de brandstof plaats
via het reguliere aardgasnetwerk en
dit heeft als groot voordeel dat er
geen transport met tankwagens naar
de tankstations nodig is. Dit is veili-
ger en milieuvriendelijker.
Dit past helemaal in het beleid van
Hortus Flora om duurzaam bloemist
te zijn.
Wethouder Huub Eitjes van gemeente
Maassluis vertelt, dat dit soort auto’s
prima passen in het duurzaamheids-
visieplan van de gemeente Maas-
sluis en feliciteert ondernemer Chris
Leichtenberg met de eerste groengas
auto die gaat rijden in Maassluis. Ha-
rald Houtman overhandigd de sleu-
tels van deze Opel Combo.
Foto: Roger van der Kraan
Groengas Opel Combo voor Hortus Flora
Voor de 5de keer organiseert Vluch-
telingenwerk locatie Maassluis haar
Zomerschool.
Heerlijk 6 weken geen school, maar
zomervakantie. Dit geldt natuurlijk
ook voor de deelnemers van de inbur-
geringscursus op het Albedacollege.
Maar dat betekent ook 6 weken
weinig contact met de Nederlandse
Taal. De Zomerschool biedt de gele-
genheid wel bezig te blijven met de
Nederlandse taal. De Zomerschool
is voor deelnemers van de inburge-
ringscursus, maar ook voor mensen
van wie de Nederlandse taal niet de
Vluchtelingenwerk zoekt
taalcoaches voor haar Zomerschool
moedertaal is. Iedereen die wil blij-
ven oefenen met de Nederlandse taal,
is van harte welkom. Vorig jaar waren
er zo’n 30 deelnemers, die in groepjes
van 5 met een taal-
coach enthousiast
bezig waren.
Vluchtelingenwerk
locatie Maassluis is
op zoek naar taal-
coaches. Lijkt het u
leuk om op dinsdag-
morgen samen bezig
te zijn met de Neder-
landse taal, meld u
dan aan!! Het liefst
voor alle 6 lesdagen,
maar minder mag
ook. Dus:
Waar: De Zomer-
school vindt plaats
op het kantoor van
Vluchtelingenwerk,
P.C. Hooftlaan 11A
Wanneer: Iedere
dinsdagmorgen van
10 -12 uur.
Hoe lang: Van 10 juli
tot 14 augustus
Een echte docent Ne-
derlands hoeft u niet te zijn. Er wordt
geen specifieke methode gevolgd. Er
zijn geen toetsen. Maar liefde voor
uw moedertaal is het belangrijkste en
u kleurt uw eigen lessen in.
Meer informatie en aanmelding:
Vluchtelingenwerk locatie Maassluis
tel 0105928700
Mailen mag ook via
vw.maassluis@hetnet.nl
Klaverjassen
Klaverjassen voor het goede doel
Er worden in de maand juni een aan-
tal klaverjasavonden georganiseerd
en de opbrengst komt geheel ten
goede aan de vereniging voor fibro-
myalgie patiënten. Dinsdag 12 juni is
er geklaverjast de opkomst was goed
met 14 tafels. Wilt u ook winnaar
worden kom dan dinsdag 19 juni naar
wijkgebouw ‘’ De Flat’’ Burg. Wesse-
linksraat 4 Maassluis. Aanvang 20.00
uur. Inleg 3,-.
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 11
20%
korting op alle
Luxaflex
binnen-
zonwering
De actieperiode is van
zaterdag 2 juni t/m zaterdag 23 juni.
KOM DAAROM NAAR
DECORETTE WOONATELIER
AAN DE INDUSTRIEWEG 58-62
IN MAASSLUIS!
WWW.DECORETTEMAASSLUIS.NL
O
n
d
e
r
n
e
m
i
n
g
s
-

e
n

h
a
n
d
e
l
s
p
r
a
k
t
i
j
k
Ondernemings- en
handelspraktijk
Visser Quispel Heidema is een modern advocatenkantoor en heeft een zeer ruime
ervaring in de ondernemings- en handelspraktijk. Deze praktijk bevat de rechts-
gebieden, welke ondernemers en not-for-profitinstellingen dagelijks tegenkomen.
Daarbij kunt u onder andere denken aan fusie en overname, herstructurering, ar-
beidsrecht, huurrecht, algemeen contracten recht, verzekerings-/aansprakelijkheids-
recht, intellectueel eigendom, faillissementsrecht en incasso.
Wij geven u heldere adviezen en procederen indien dat nodig is. Daarbij stellen wij
overeenkomsten en algemene voorwaarden op. Vanzelfsprekend houden wij bij
voornoemde werkzaamheden rekening met al uw belangen. Het door u beoogde
resultaat en kwaliteit staat voorop. Ook zijn wij in staat om uw openstaande vor-
deringen snel en efficiënt te incasseren. Naast de scherpe voorwaarden voor de
behandeling van incassozaken bieden wij uitstekende voorwaarden en tarieven voor
de behandeling van andere zaken.
U kunt telefonisch met ons contact opnemen en/of direct een afspraak maken.
Koningin Wilhelminahaven NZ 1
3134 KE Vlaardingen
T. 010-4342886 • www.vqh.nl • info@vqh.nl
Tevens gevestigd in Oud-Beijerland
Sinds kort ook
gevestigd in
Vlaardingen
V L I E T Z I C H T M A A S S L U I S . N L
wonen MOOI
WATER
070 414 42 00
º Ru|me eengez|nswon|ng met tu|n en berg|ng vanaf t 299.000,-
º Komp|eet met keuken en san|ta|r
º E|gen parkeerp|aats op b|nnenterre|n
º vee| u|tbre|d|ngs-/keuzemoge||jkheden v|a de webs|te
06 - 55 69 99 99 thekla@boele.nl 9UDDJKHW7KHNOD
AAN
HET
DEELNEMER OPEN HUIZEN ZOMERAVOND
20 JUNI VAN 18.00 TOT 21.00 UUR
Röntgendreef 58, Maassluis
Goed onderhouden EENGEZINSTUSSENWONING met
eigen parkeerplaats op eigen oprit en een keurig aangelegde
achtertuin van circa 12 meter diep op het zuiden. Rustig gelegen
in een kindvriendelijke wijk met veel voorzieningen nabij (parkje,
scholen, speelgelegenheden en winkels). Deze uitstekend onder-
houden woning is zo te betrekken.
Vraagprijs € 229.000,- vrij op naam
Luxe zonwering & terrasoverkappingen
Bekijk de voorjaarsacties op
Voorbergzonwering.nl
Wagenstraat 29, Maassluis | 010 59 22 976 | info@voorbergzonwering.nl
Erkend Gastechnisch Installatiebedrijf
voor Maassluis en omgeving.
VEILIG COMFORTABEL WONEN
info@fransdeherder.nl 010-5925919
www.fransdeherder.nl 06-30562071
• aanleg / reparatie • onderhoudsbeurten
• c.v.ketels / haarden • decor radiatoren
• keuken- / badboilers • douchemengkranen
• div. keukenkranen • klein sanitair
Hét adres voor
repareren, vernieuwen
of plaatsen van >>>>>>
> Alle soorten
dakbedekkingen
> Zinken dakgoten
> Hemelwater afvoer pijpen
> Dakpannen
> Natuurleien
Gebr. van Ruyven B.V.
Van Ruyvenlaan 3A, 2685 LC Poeldijk
Tel. 06-22571340
E-mail info@ruyven-dak.nl
Internet: www.ruyven-dak.nl
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
TIP: KIDS hoeven zich niet
te vervelen in de zomerva-
kantie! Zomeractiviteiten
bij Kind&Kracht, zoals een
extra YogaKidsClub, een
workshop ’een koffer vol
kwaliteiten! Of de work-
shop ’Coachee!’ Laag-
drempelig, plezier, spel en
creatief bezig zijn!
www.kindenkracht.nl,
info@kindenkracht.nl
AZ SIERVISHANDEL
voor al uw tropische
vis en toebehoren. VIS-
SEN nu 20% KORTING.
Hoogstraat 2, ingang
partijhandel, Maassluis.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
Op zoek naar
een auto?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
Voor ouders/verzor-
gers workshop EFFEC-
TIEF COMMUNICEREN
MET KINDEREN! Maan-
dagavond 18 juni bij
Kind&Kracht te Maas-
sluis. Inspirerend, tips
& trucs, bewustwording
en ruimte voor gesprek!
www.kindenkracht.nl,
info@kindenkracht.nl
AZ ZONWERING
voor al uw binnen- en
buitenzonwering, hor-
ren, raamdecoratie en
onderhoud aan uw zon-
wering. HOOGSTRAAT
2, BOVENAAN WIP,
Maassluis, 010-5910716.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
Felicitatie-kaarten voor de
geslaagde student vindt
je bij ons. En heb je al
gekeken naar cadeautjes
voor Vaderdag? Welkom
in de Bijbel-In, Noordvliet
19 (achterste winkel van
het Weeshuis).
TE HUUR AANGEBO-
DEN: 2 kamers voor 1 per-
soon. Tel.: 06-42113193.
TE KOOP: 3 Rotan kuip-
stoelen met gevlochten
zij- en rugkanten en gerui-
te stofkussens € 30,-, 2
Rotan terrasstoeltjes zon-
der armleuning en kussens
€ 15,-. Tel.: 010-5921955.
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 12
DE NIEUWE SEAT Mii
AL VANAF € 7.695,-
Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Mii: 4,1 - 4,2 l/100 km (1:24,4 - 1: 23,8) CO
2
emissie 96 - 98 g/km. Er is al een SEAT Mii vanaf € 7.695,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af-importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.
MEMBER OF THE VOLKSWAGEN GROUP
Dit is de SEAT Mii. Hij lijkt misschien klein, maar onderschat hem niet. Hij is compact en verrassend ruim, zit boordevol met de nieuwste
technologie en hij behoort tot de meest zuinige en schoonste auto’s in zijn klasse. Met de Mii verplaats je je snel door de stad en rijd je met een
minimum aan brandstof lekker naar de Middellandse zee.

ER IS AL EEN SEAT Mii 3-DEURS VANAF € 7.695,-
NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM. SEAT.NL
BETAAL NU DE HELFT EN IN 3 JAAR DE REST
*
Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag
Slottermijn Termijnbedrag
Totale door de
consument
te betalen bedrag
Debetrentevoet
Jaarlijks
kosten-
percentage
Looptijd
€ 7.695,- € 3.850,- € 3.845,- € 0.- € 107,- € 7.695,- 0,00% 0,00% 36 maanden
*
Rekenvoorbeeld
Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Bank te Amersfoort. Ingeschreven bij de KvK onder de statutaire naamVolkswagen Bank GmbH filiaal Nederland. Ingeschreven in het register van de AFM
onder nummer 12000996. Financieringsaanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet i.c.m. een SEAT Insurance. Minimale aanbetaling 50%. Maximaal kredietbedrag € 5.000,-. Looptijd maxi-
maal 36 maanden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Advieswijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.volkswagenbank.nl. Rente wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
A LABEL
14%
BIJTELLING
3 JAAR
RENTEVRIJ
4 JAAR
GARANTIE
GRATIS
AIRCO
Openingstijden:
ma t/m do 08.00 tot 18.00 uur
vr 08.00 tot 21.00 uur
za 10.00 tot 17.00 uur
Autobedri j f J . van Toorn B.V.
Dirk de Derdelaan 18
™
Vlaardingen
010 - 435 94 74
™
www.seatvantoorn.nl
Koop nú een Ford Ka
en scoor direct 1-0!
U rijdt de Ford Ka al vanaf 8.650,-.
Een Gouden Wissel bij uwFord dealer biedt nu helemáál een reuzenkans. Want als
u nu een Ford Ka koopt, scoort u direct 1-0 met slechts 1% rente op de financiering!
Bovenop tot wel 903,- belastingvoordeel die zo van de vanafprijs af gaat: géén
wegenbelasting en géén BPM! Zoveel voordeel scoren vraagt om snelle actie, want het
aantal Gouden Wissels is beperkt. Dit superaanbod geldt zolang de voorraad strekt.
Zeker als u er van die sportieve details op wilt. Voordeel is dat u er snel in kunt rijden.
Dus sprint naar de Ford dealer voor uwlaatste kans op zo’n ultravoordelige Ka!
Geen BPM
1 jaar geen wegenbelasting
Tot 903,- belastingvoordeel
OP=OP
Alle prijzen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM. excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.
Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van standaardspecificaties. Actie geldt op t/meind maart geregistreerde auto’s.
Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 20,4; liter/100 km: 4,9; CO
2
gr/km: 115.
Slechts 1% financieringsrente
Rekenvoorbeeld:
Contante Aanbetaling Totaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijnbedrag Totaal te
prijs kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst betalen bedrag
€ 8.650 € 3.650 € 5.000 1,0% 1,0% 36 mnd € 141 € 5.076
Dealer treedt op als verbonden bemiddelaar en adviseert daarmee uitsluitend voor FCE Bank. De Europese Standaardinformatie is
verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt. Maximale kredietsom€5.000,-.
Vink & Evag
Autobedrijven B.V.
Schiedam: 010 - 426 46 90.
www.ford-vinkevag.nl
Automobielbedrijf
A. Korpershoek
Maassluis: 010 - 591 23 44.
Een auto
voor de zaak
kopen?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
TE KOOP: z.g.a.n. één
persoons pocketveer ma-
tras 90 x 200 cm. Afritsbare
hoes, natuur latex. Nauwe-
lijks gebruikt en nog geen
2 jaar oud. Nieuwprijs
€ 639.00. Mag weg voor
€ 129.00. Tel. 06-51970226.
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
14 JUNI 2012
PAGINA 13
Ja, er stond een stevige wind en golf-
slag; dat is dan lastig. Maar goed: we
liggen weer in de haven.
En dan te bedenken dat de Hudson
in vroegere tijden, toen hij zelf voer,
wel voor andere weersomstandighe-
den heeft gestaan! De wereldzeeën
heeft bevaren, in oorlogstijd zelfs!
Een beetje triest, niet, nu met die
sleepbootjes?
Ja, zo gaat dat. De tijd heeft hem in-
Het schip heeft geen motor dus kan
zelf niet varen.
We werden zoals gewoonlijk door
twee sleepbootjes van de firma Mul-
ler (een groot sponsor van het Stoom-
evenement!) voortgetrokken. Die
sleepbootjes moeten De Hudson op
koers zien te houden. We voeren van
de Nieuwe Waterweg via de Oude
Maas naar Dordrecht en enkele da-
gen na het evenement weer terug naar
Maasluis.
door Willy de Boo
Mijnheer Leen Bakker, nu bent u
afgelopen maandag met De Hudson
teruggekomen van het grootste jaar-
lijks te houden stoomevenement van
Europa ‘Dordt in Stoom’ , dagen die
te vergelijken zijn met de Furiade:
hoe heeft u het tochtje ervaren?
Tja, het gaat de ene keer vlotter dan
een andere. Dat heeft ondermeer met
de stroming van doen.
gehaald. Hij is niet voor niets in 1963
verkocht voor de sloop.
Waarom bent u daar eigenlijk in
Dordrecht? De Hudson heeft toch
niets met stoom van doen, maar de
Furie, zijn buurman, wel.
De Furie gaat ook naar dat evenement,
maar De Hudson is wel de enige nog
overgebleven motorsleepboot , die te-
vens museumschip is. Dat vindt men
in Dordrecht zinvol! Wij nemen al ja-
ren - op uitnodiging - deel aan ‘Dordt
in Stoom’. Maar het Schip woonde
ook andere maritiem-festiviteiten bij.
Het slopen van De Hudson is dus
niet doorgegaan, anders zaten wij
hier niet.
Ten dele, hij werd omgebouwd tot ijs-
schilferfabriek voor de visserij, waar-
voor de motor er werd uitgehaald,
vervolgens kwam hij te liggen in Stel-
lendam. Aan die ijsschilferfabriek
kwam na 25 jaar ook weer een einde.
Het casco van De Hudson werd ver-
kocht voor de sloop. Gelukkig wisten
de heer P. S. de Nijs uit Maassluis en
andere maritieme vrienden de dan al
geheel uitgeklede Hudson te behou-
den voor totale sloop.
Dus alles wat ik hier binnen zie is
nieuw?
Niet alles, maar wat nieuw is, is zo-
veel mogelijk in authentieke staat te-
ruggebracht.
Dat werk is allemaal door vrijwilli-
gers gedaan, niet?
De restauratie van De Hudson (1992)
werd verricht door een aantal enor-
me enthousiastelingen onder leiding
van de heer P.S. de Nijs (voormalig
voorzitter van de Hudson), die aan de
hand van oude tekeningen het schip
weer in deze staat kreeg. De Stichting
‘Help de Hudson’ was inmiddels op-
gericht en een bestuur samengesteld.
In 2008 ben ik Piet de Nijs opgevolgd
als voorzitter. (red.: dan is er koffie!):
deze ruimte waar wij ons bevinden
heet het officierendek. Vroeger wa-
ren hier ook hutten, maar het muse-
umschip kreeg gebrek aan ruimte.
Zij alle vrijwilligers afkomstig uit de
wereld van de scheepvaart?
Vrijwilligers, afkomstig uit de
scheepvaart hebben we wel gehad,
maar tot nu toe ben ik de enige van
de 22 die zelf nog gevaren heeft.
Bij de zee ligt uw hart dus?
In ieder geval bij de sleepvaart. Vroe-
ger woonde ik met mijn ouders aan
de Govert van Wijnkade, naast de
kantoren van Smit. Mijn vader zat bij
de Sleepdienst op kantoor, was daar
procuratiehouder. Wij hadden veel
kontact met de kapiteins van Smit.
Van jongs af aan wist ik al naar zee
te willen, want de reisjes die ik met
Smit mee mocht maken op de sleep-
boten de Maas, de Schelde, de Tha-
mes, allemaal schepen die nu al weg
zijn, bevielen mij. Als je vijftien jaar
was mocht je aanmonsteren. Echter:
voor de Zeevaartschool werd ik af-
gekeurd voor mijn ogen. Dat was het
moment dat ik naar de Koopvaardij
ben gegaan, naar de Koninklijke Rot-
terdamse Lloyd en daar heb ik nog 36
jaar gevaren, in de civiele dienst als
chef - hofmeester.
De heer Bakker laat mij kennisma-
ken met de heer Piet Hogedoorn,
één van de gidsen op De Hudson,
iemand die aanstekelijk werkt als
hij vertelt.
Hij laat mij de zogenaamde winch-
kamer zien vanwaar de sleepdraad
naar het achterdek werd geleid, de
stuurhut, de scheepskeuken, de hut-
ten van de bemanning en de machi-
nekamer, maar ook de ruimte van
de marconist en roerman. Zo’n vijf-
tien man zaten op het schip. Het is
allemaal nauw, trapje op en af: ‘ik
was niet meegegaan op zo’n maan-
denlange zelfs jarenlange zeereis,’
zei een stemmetje diep in mijn bin-
nenste. Hogedoorn vertelt mij over
de gevaren, over joekels van mijnen
die nog steeds her en der verspreid
liggen in zee, en ik ben aangeslagen
door de enorme durf en daadkracht
van de bemanning. Wat een genot
al die humoristische ‘sleepboot’
verhalen, ook!
***
Tot zover een summiere rapportage
van mijn bezoek aan De Hudson.
Summier, want het brengen van
een ooggetuigenverslag kan saai
werken, gaat u dus zelf kijken! Eén
langdurig opvarende van de zeesle-
per, de heer Adriaan van Katwijk
(lichtmatroos) en rechterhand van
kapitein B.C. Weltevreden, is nog
in leven. Bij navraag bij zijn oud-
ste dochter, mevrouw Keijzer-van
Katwijk, blijkt hij niet meer in staat
mij te woord te staan: ‘ach, mijn
vader vertelde thuis niet veel over
zijn reizen, hij vond het maar heel
gewoon, het was zijn werk. Mannen
spraken sowieso niet veel in die tijd,
dat deden vrouwen meer. Wel kan ik
mij herinneren dat hij zich ooit eens
zorgelijk heeft uitgelaten over een
bepaalde reis. Er moet een zware
storm gewoed hebben. Verder weet
ik niets, ik moet u helaas teleurstel-
len.’
Jammer, de heer Van Katwijk draagt
ongetwijfeld spannende vertellin-
gen met zich mee, maar zo gaan die
dingen: ik ben te laat. Kapitein B.C.
Weltevreden heeft een aanzienlijk
aantal voorname onderscheidingen
in ontvangst mogen nemen. Brieven
met waarderende woorden, ook aan
bemanningsleden zijn afgedrukt in
een gedetailleerd verschenen boek
(1e druk 2005) - B.C. Weltevreden
‘Een meeslepend leven’ - van de
hand van auteur Willem Pop. En
mocht u nu denken: ach, die wereld
van de scheepvaart interesseert me
eigenlijk weinig? Een rondleiding
over De Hudson en een daaraan ge-
koppeld bezoek aan Het Sleepvaart-
museum, zullen uw belangstelling
voor de sleepvaart/scheepvaart
zeker op gang brengen, ook bij uw
kinderen!
Misschien iets voor de komende
schoolvakantie?
DE HUDSON heeft niet alleen
dringend vrijwilligers nodig, maar
ook uw bijdrage!
Donateurschap is minimaal € 15 per
jaar. Wie donateur is ontvangt een
donateurspas die één jaar geldig is.
Hiermee heeft u een jaar lang met
introducé vrij toegang tot het muse-
umschip.
Betalingen aub op bankrekeningnr
695097687 t.n.v. Stichting Help de
Hudson, Rotterdam o.v.v. Donateur.
Feestje te vieren?
U kunt De Hudson huren voor uw ver-
gadering of uw verjaardag met maxi-
maal 25 gasten. U kunt zelfs trouwen
op De Hudson.
Contact:
Postbus 265, 3140 AG Maassluis
info@museumschiphudson.com
www.museumschiphudson.com
Er is veel te vertellen over de scheepvaart/sleepvaart en over de vroegere Visserij in Maassluis.
In de stad zijn er dan ook specifieke musea te vinden.
***
In dit artikel beperk ik me tot de sleepvaart tot de eerste en enige motorzeesleper van vóór de Tweede
Wereldoorlog die nog te bezichtigen is: De Hudson. Een solide schip uit 1939, gebouwd door Scheepswerf
Smit in Rotterdam. Een prototype ook, voor de sleepboten die erna gebouwd zullen worden. Tien jaar lang
zou De Hudson onder bevel komen van kapitein B.C. Weltevreden (geb. 14 sept. 1898-overl. 13 nov. 1954),
één van de bekendste Nederlandse sleepvaartkapiteins, die als gezagvoerder op meerdere sleepboten
(o.a. op de Maas, de Witte Zee, de Bredo en de oude Poolzee) jaren de wereldzeeën bevaarde. Veel van
die boten overigens, hebben de oorlog niet overleefd. Weltevreden, oftewel ‘ uncle Ben’ voor bemanning
en intimi heeft, na een zeer avontuurlijk maar ook zeer riskant zeeslepersleven, in 1954 een laatste
rustplaats gevonden op de Algemene Begraafplaats in Maassluis. In 1963 werd De Hudson uit de vaart
genomen.
Nadat de sleepboot aan het begin van zijn vaart enkele sleepdienstreisjes had gemaakt, voer hij in 1940
in opdracht van L. Smit & Co Sleepdienst, naar Algiers (hoofdstad van Algerije) om een drijvende kraan,
een havensleepbootje en een bak, aan de trossen naar Dakar (hoofdstad van Senegal) te slepen.
Nederland stond van oudsher internatio-
naal bekend om zijn kundigheid met be-
trekking tot de sleepvaart/scheepvaart.
Namen van grote bedrijven als Smit,
Muller, Verolme en Wilton Fijenoord
staan daarbij voorop, elk voor een eigen
tak van werkzaamheden. Tijdens de
reis naar Algiers vernam de beman-
ning van De Hudson dat in Nederland
de Tweede Wereldoorlog was uitge-
broken. Terugkeren betekende dat de
sleepboot geconfisqueerd zou worden
door de Duitsers. Na met zijn bemanning
gesproken te hebben besloot kapitein Weltevreden toch door te varen en de klus gewoon te gaan klaren,
niet wetende wat hem bij aankomst te wachten zou staan, waarvoor hij uiteindelijk met schip en beman-
ning uit Dakar zou moeten ontsnappen.
Eén van de eerste reizen van De Hudson zat dus vol onvoorspelbare gebeurtenissen, waarvoor zelfs bui-
tengewone prestaties geleverd moesten worden om aan een ramp te ontkomen. Zoals het uit de kust slepen
van een brandend munitieschip in Dakar, dat, nadat het losgekoppeld was van De Hudson, ontplofte. Het
schip en bemanning hebben ook veel werkzaamheden moeten verrichten voor de invasie in Normandië
en hebben later nog veel meer gevaarlijke berging- en reddingswerkzaamheden moeten uitvoeren. In het
museumschip is het allemaal te zien en te beluisteren op woensdagen en zaterdagen van 14.00 – 17.00 uur.
Een bezoek aan deze oude zeesleper, die zijn ligplaats heeft gevonden aan de binnenhaven in Maassluis
achter het Sleepvaartmuseum, heeft mij overtuigd van het harde bestaan op zee, zeker in oorlogstijd. Met
interesse heb ik kennis genomen van de stoere verhalen van dappere zeelieden; uit overlevering tot ons
gekomen. Hoe precies zagen de werkzame dagen er op De Hudson uit en hoe leefde men er zo dicht op
elkaar?
Een gesprek met de heer L. Bakker (voorzitter Museumschip De Hudson) en een rondleiding gegeven door
de heer P. Hogedoorn.
Het verhaal rond Motor zeesleepboot De Hudson
Laat u nieuwsgierig maken!
Na maanden van plannen, voorberei-
den en uitkijken naar het samengaan
met Koningshof hebben de mede-
werkers van Theater Schuurkerk
definitief afscheid genomen van hun
vertrouwde onderkomen in de bin-
nenstad van Maassluis. Het laatste
applaus heeft geklonken, de vleugel
is verhuisd en de “huwelijkse voor-
waarden” zijn ondertekend. Het doek
kan op voor een mooie toekomst sa-
men als Theater Koningshof!
Een huwelijk…
Al jaren komen de twee instellingen
bij elkaar over de vloer. Konings-
hof verzorgde de horeca in Theater
Schuurkerk en Theater Schuurkerk
programmeerde met regelmaat een
voorstelling in het zalencentrum. In
maart van dit jaar zijn de medewer-
kers van het theater gaan “samenwo-
nen” met de collega’s van Koningshof
in het kantoor aan de Uiverlaan. Op 2
juni jl. vond de allerlaatste voorstel-
ling in Theater Schuurkerk plaats. De
Maassluise Big Band The Harmony-
masters blies het dak er bijna af tij-
dens een swingende avond. Het was
een waardige afsluiter van de lange
reeks voorstellingen die gedurende
30 jaar in het authentieke theater te
zien was. Daags erna hebben mede-
werkers van het theater er met man en
macht voor gezorgd dat het gebouw
schoon werd opgeleverd.
Zowel Koningshof als Theater
Schuurkerk hadden ieder een eigen
bestuur. Inmiddels heeft de over-
dracht plaatsgevonden en met het on-
dertekenen van de samenwerkings-
overeenkomst is het “huwelijk” en
het daarmee ontstane nieuwe bestuur
van Stichting Theater Koningshof
een feit.
Theater Koningshof voorziet haar pu-
bliek en de theatermakers, met haar
moderne faciliteiten, van alle gemak-
ken, maar kan zich wel beroepen op
de ruime theaterervaring en rijke ge-
schiedenis van Theater Schuurkerk.
Zoals bij ieder goed huwelijk vullen
de partners elkaar geweldig aan!
…dat gevierd moet worden!
De hoeveelheid kaarten die inmiddels
is verkocht, bewijst dat het publiek uit
Maassluis en omstreken de verbinte-
nis tussen de twee partijen net zo’n
feest vindt als de betrokkenen zelf.
De besturen van Theater Schuurkerk (TS) en Koningshof (KH) tekenen de
samenwerkingsovereenkomst. V.l.n.r. Henk Kuipers (directeur TS), Anton
Wesselius (TS), Barbara Troost (TS), Nico Moerman (KH), Cas van der Pol
(KH), Erwin van Leeuwen (TS), Erik Koldenhof (KH), Bianca van der Hoek
(bedrijfsmanager KH). Afwezig: Rolf Slager (TS) en Riet Snoeck (TS).
Maassluis’ theaterhuwelijk definitief voltrokken
Op vrijdag 11 mei 2012 heeft de der-
de Opzoomer actie aan het Zandpad
plaatsgevonden.
Dit keer verliep het iets anders dan
de vorige keren. Vanwege tijdgebrek
door drukte van de bestuursleden wa-
ren de bewoners niet bij de actie be-
trokken. Door de gemeente zijn ook
dit jaar weer diverse soorten planten
en aarde aan de straat ter beschik-
king gesteld. Enkele mensen hebben
vooraf de bakken op een keurige wij-
ze gevuld. Het bestuur heeft, samen
met enkele spontaan helpende straat-
bewoners, de bakken vervolgens aan
de lantarenpalen bevestigd.Ondanks
het feit dat de actie niet aangekondigd
was, is het bestuur van de Belangen-
vereniging Zandpad verheugd over de
spontane wijze waarop de bewoners
zich over de planten hebben ontfermd
en deze regelmatig voorzien van wa-
ter. Wij willen het
gebiedsoverleg
Oost van harte be-
danken voor het
mogelijk maken
van de actie waar-
door het Zandpad
een fleurig aan-
zien heeft gekre-
gen.
Het bestuur van
de Belangenver-
eniging Zandpad
is momenteel
bezig om zich te
beraden over ac-
tiviteiten die voor
de bewoners leuk
en nuttig zijn.
Het motto van de
vereniging blijft
het bevorderen
van de leefbaar-
heid, de gezellig-
heid en de samen-
horigheid in de
straat. Mede door
het organiseren
van activiteiten
en bewonersbij-
eenkomsten ho-
pen wij dit te be-
reiken.
Het bestuur.
Zandpad, bloemenpad!
Zo waren alle 330 stoelen voor Guido
Weijers binnen een mum van tijd uit-
verkocht en ook voor veel andere ar-
tiesten, waaronder Het Groot Niet te
Vermijden en Jandino Asporaat weet
het publiek het sfeervolle gebouw aan
de Uiverlaan uitstekend te vinden.
Wie zoiets moois als een huwelijk
te vieren heeft trakteert haar gasten
natuurlijk! Theater Koningshof geeft
iedereen die vóór 1 juli 2012 kaarten
koopt voor het nieuwe seizoen dan
ook graag een korting van € 1,- per
kaart.
Voor informatie over Theater Ko-
ningshof en de voorstellingen kunt u
terecht op www.theaterkoningshof.nl
of telefonisch via 010-5911430. Kaar-
ten kunt u reserveren via dezelfde
website, het bestelformulier in de
seizoensbrochure en aan de theater-
kassa’s van Theater Koningshof aan
de Uiverlaan of Mastersound aan de
Noordvliet.
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 14
Midden-Delflanddag
en de bibliotheken
Wilt u alvast weten wat u kunt doen
op Midden-Delflanddag? Kom naar
een van de bibliotheken van Maas-
sluis | Midden-Delfland en neem die
mooie folders mee!
Op Midden-Delflanddag (zaterdag 16
juni) kunt u weer uw slag slaan! De bi-
bliotheken Den Hoorn en Schipluiden
maken schoon schip: de afgeschreven
materialen zijn weer in de verkoop!
U kunt van alles vinden: boeken voor
volwassenen, voor de jeugd, leesboe-
ken, studieboeken, tijdschriften en
DVD’s. Makkelijk voor onderweg,
op vakantie of gewoon voor thuis. De
prijzen van de afgeschreven materia-
len variëren tussen € 0,50 en € 2,00.
Dus kom langs en maak ons los!
Op deze dag kunt u natuurlijk ook
de patronen voor de historische kle-
ding kopen in de bibliotheek. Al
voor €4,50 kunt u een patroon voor
zo’n leuk narrenpak, ridder- of jonk-
vrouwkostuum of zelfs een echte
Ploontje van Paassen of Brammetje
van Marrewijk kopen! De laatste
twee zijn echte Hoornse kostuums en
geven een mooi beeld van de kleding
uit begin jaren van de 20ste eeuw.
Bibliotheek Den Hoorn, Fluitekruid
62, 2625KJ Den Hoorn, 015-2611838
Bibliotheek Maasland, Annie M.G.
Schmidtplein 1, 3155VZ Maasland,
010-5917575
Bibliotheek Maassluis, Uiverlaan 18,
3145XN Maassluis, 010-5925211
Bibliotheek Schipluiden, Keenen-
burgweg 10A, 2636GM Schipluiden,
015-3809257.
Eindfeest ‘de boerderij
op de Kleine Vloot’
Afgelopen woensdag 6 juni was het
dan zover... Na weken hard werken
aan het thema de boerderij was het
tijd voor een feestje op kinderdag-
verblijf de Kleine Vloot van SKM.
Alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s en broertjes en zusjes waren
uitgenodigd op ons boerderijfeest.
Er was van alles te doen zoals:
schminken, cakejes versieren en
koetje prik. Maar wat toch wel het
allerleukste was, was het vangen van
eendjes in het water. Zowel groot als
klein hebben daar veel pret aan be-
leefd. Aan het eind van het feest kre-
gen alle kinderen van boer Jip nog
een cadeautje mee naar huis.
We kunnen samen met de kinderen
terug kijken op een leuk en geslaagd
thema en eindfeest. Iedereen bedankt
voor zijn of haar komst!
Dier van de week
Dierentehuis
Nieuwe Waterweg
Koggehaven 16
3133 LA Vlaardingen
010 4345335
Openingstijden:
maandag t/mzaterdag 12.30-16.00 uur
www.vlaardingen.dierenbescherming.nl
Jasper
Jasper is een vrolijke Stafford
(gec. reu) van ca. 5 jaar oud. Het
is een sociale hond voor volwas-
senen die graag mee gaat voor
lange wandelingen. Hij beheerst
de basiscommando’s prima. Jas-
per zoekt een baasje met verstand
van hondengedrag die hem dui-
delijke regels geeft en consequent
met hem omgaat. Dan heeft u een
heel leuk maatje aan Jasper!
Op zaterdag 16 juni vindt de Midden-
Delfland Dag weer plaats. Het thema
dit jaar is ‘Nieuw leven op oude plaat-
sen’. En Groei & Bloei Maassluis/
Maasland is natuurlijk ook present!
Voor de gelegenheid wordt aan de
Oostgaag 18 in Maasland een Thee-
tuin met een kleine markt met kra-
men ingericht over eten/voeding,
tuin, groen en huiselijkheid. In de
Theetuin kunnen bezoekers niet al-
leen koffie of thee gebruiken maar
ook zoete en hartige taarten, soep en
sandwiches.
Bij de Groei & Bloei kraam in deze
Theetuin kunt u terecht voor de
aanschaf van mooie zomerbloeiers,
hangpotten en vaste plantjes. De prij-
zen hiervan zijn bijzonder aantrekke-
lijk, bijna te geef … dus sla uw slag.
En de opbrengst is ook nog eens be-
stemd voor een goed doel!
Natuurlijk is er bij deze kraam ook
veel informatie te vinden over aller-
lei weetjes op tuingebied en over de
groenactiviteiten van deze afdeling.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een
tuinreis naar Engeland of een bloem-
schikcursus?
De Theetuin is geopend vanaf 10.00
uur tot 16.00 uur. U bent van harte
welkom. Kijk voor meer informatie
op www.maassluis-maasland.groei.nl.
Groei & Bloei in ’Gelegenheidstheetuin’
in Maasland
Deze week is de Schansbrug weer in
ere hersteld en kunnen we ons weer
van het Schanseiland naar de Hoog-
straat/Noorddijk verplaatsen en om-
gekeerd.
Parfumerie 1572 is daar erg blij mee,
haar klanten kunnen nu immers weer
gemakkelijker de winkel bereiken
door het gemak van het parkeren op
het Schanseiland. Het heeft lang ge-
duurd vanaf januari maar het resul-
taat mag er zeker zijn.
Parfumerie 1572 wil dit heuglijke
feit niet zomaar voorbij laten gaan en
heeft deze week dan ook uitgeroepen
tot kortingsweek. Heel veel kortin-
gen oplopend tot wel 50%. Over de
producten waar geen korting op zit,
ontvangt u deze week toch ook nog
een korting van 10%.
Graag nodigen wij dan ook iedereen
uit om zeker deze week bij ons langs
te komen en van deze kortingen te
profiteren.
Ook via de webshop kunt u de produc-
ten vinden met de extra korting en om
de korting van 10% te krijgen hoeft u
alleen maar het woord Schansbrug te
gebruiken als kortingscode.
De winkel is geopend van donderdag
10-18, vrijdag 10-21, zaterdag 10-17
Parfumerie 1572 weer goed bereikbaar
door terugplaatsing Schansbrug
Tijdens de Midden Delflanddag op 16
juni zal het op De Karperhoeve weer
als vanouds bruisen van de landelijke
boeren activiteiten. Voor de 10e keer
zal de Boeren Karperhoeve Markt
worden gehouden op en rond het erf
van de Rijksmonumentale boerderij.
Aan de Zuidbuurt 5 – 7 te Maas-
sluis belooft het weer een gezellige
drukte te worden die dag. Van 10.00
tot 17.00 uur kunnen jong en oud ko-
men genieten van vele activiteiten
en demonstraties te midden van de
boerderijdieren. Het kinderdorp met
o.a. pony rijden, snoeppaal klimmen,
springkussen, schminken en oud
Hollandse spelen. Natuurlijk ontbre-
ken ook de kramen met (streek)pro-
ducten niet: overheerlijke kaas van
het Maassluise kaaswinkeltje en kra-
men met honing, fruit of cranberry
en kramen met brocante, kleding, sie-
Boeren Karperhoeve Markt
raden of cadeau artikelen. Kortom, te
veel om op te noemen. Met de huifkar
kan een rondrit worden gemaakt door
het prachtige landelijke gebied en er
vaart een boot langs de Vlietlanden.
De schapen zullen worden geschoren,
de hoefsmid en paardentandarts ko-
men langs voor een demonstratie en
er wordt o.a. ponyvoetbal gespeeld.
In de ouderwetse grupstal is een ten-
toonstelling te bewonderen met o.a.
quilts en zullen diverse handwerk-
technieken te zien zijn. Dit jaar is er
ook een truckshow te bewonderen.
En natuurlijk kan men weer terecht
voor een overheerlijke boerenmelk-
tompouce op het boerenterras. Een
unieke dag om te komen kijken en ge-
nieten van het Boeren Buiten Leven.
Voor een uitgebreid programma van
de Boeren Karperhoeve Markt en de
tijden kunt u terecht op de website
www.stichtingdekarperhoeve.nl.
Nadere informatie over de Midden
Delflanddag is te vinden op www.
middendelflanddag.nl
Midden-Delfland Dag 2012, 16 juni,
staat in het teken van traditie en ver-
nieuwing. Allerlei plekken in het ge-
bied krijgen een nieuwe bestemming
of waardering. Diezelfde waardering
geldt ook de producten die van ouds-
her uit Midden-Delfland komen, zui-
velproducten, verse moestuingroen-
ten , eieren van kippen op het erf en
fruit van struik en (hoogstam)boom.
In het kader van thema van deze Mid-
den-Delfland dag wordt iedereen uit-
genodigd met de traditionele Midden-
Delfland producten nieuwe gerechten
te bedenken. Welke nieuwe gerech-
ten heeft u bedacht met boerenmelk,
echt volle room, karnemelk, kaas,
lokale groenten en fruit?
Op Midden-Delfland Dag beoorde-
len twee bekende koks uit Midden-
Delfland de gerechten die u aan hen
voorschotelt. Voor de winnaar is er
een leuke prijs en de gerechten wor-
den gepubliceerd op de site van de
Midden-Delfland Vereniging en in
de Midden-Delfkrant.
Het gaat bij de wedstrijd om het lek-
kerste streekgerecht, gebaseerd op
een product dat wordt gemaakt of
groeit in Midden-Delfland (dus niet
alle ingrediënten hoeven lokaal te
zijn!). De precieze voorwaarden
voor deze wedstrijd vindt u op de site
www.middendelflanddag.nl
De gerechten moeten op Midden-
Delfland Dag aan de jury worden ge-
presenteerd met een korte receptuur.
Meer informatie bij de Midden-Delf-
land Vereniging, tel: 06 10194079.
SCHILDERACHTIG
’T WOUDT
MIDDEN-DELFLAND DAG 2012
www.middendelflanddag.nl
Actief in
’t groen
AAAAc AAA
LOCATIE
1
idd d lfl dd l
Foto:HenkGroenendaal
Mmm - een wedstrijd voor nieuwe
streekgerechten op Midden-Delfland Dag
De actie waarbij Wereldwinkel Maas-
sluis tot 17 juni 10 procent korting
geeft op alle Boeddhabeelden, trekt
veel bekende en nieuwe klanten.
De Boeddhabeelden in de collectie
verschillen in grootte en vorm, maar
de symboliek achter de Boeddhabeel-
den is hetzelfde, al zijn er verschil-
len tussen de verschillende soorten
beelden. Veel mensen kennen de la-
chende Boeddha die sereen voor zich
uit kijkt.
Een bijzonder en minder bekend
Boeddhabeeld is dat van de Yogiman.
De sage over de Yogiman / Orang
malu is ontstaan op Java (Indonesië).
Het verhaal gaat over een man die
zich zo schaamde voor de mensheid,
dat hij een leven van meditatie ver-
koos in de bekende houding, waar hij
nog steeds om bekend staat.
Van de Yogiman wordt wel gezegd,
dat hij huilt om het leed van de aarde.
Toch kan hij diep in zijn hart gelukkig
zijn, want hij heeft vrede en geluk in
zichzelf ontdekt.
Als je de Yogiman van achteren be-
kijkt, dan zie je een mensenhart: de
bron van energie, leven en kracht. Be-
kijk je Yogiman van de zijkant, dan
kan je in de armen de vorm van een
ongeboren mens, een foetus, ontdek-
ken. Een foetus staat symbool voor het
nieuwe leven, puurheid en reinheid.
Als je het hoofd van Yogiman naar je
toekeert en hem beter aankijkt, dan
ontdek je ook zijn lachende gezicht:
het hoofd is zijn neus, de handen zijn
de tanden en de oren zijn de ogen.
Een Yogiman drukt uit, dat het leven
in een cirkel verloopt. Er is geen be-
gin en geen einde. Een einde betekent
een nieuw begin: de hergeboorte. De
levensles die Yogiman wil leren, is
dat door bescheidenheid en kracht,
het nieuwe leven altijd herbegint.
Er zijn bepaalde aanbevelingen voor
de plaatsing van een dergelijk beeld
in huis. Behalve de Yogiman heeft de
Wereldwinkel Maassluis nog tal van
andere Boeddhabeelden met 1o%
korting in de aanbieding.
Een mooi Boeddhabeeld is een bij-
zonder en origineel Vaderdagcadeau,
maar ook ieder ander zal er ongetwij-
feld blij mee zijn. Zeker ook omdat
alle Boeddhabeelden in de Wereld-
winkel gemaakt zijn op basis van
het Fairtrade-principe van eerlijke
handel die erop is gericht mensen in
de Derde Wereld te helpen een eigen
bestaan op te bouwen.
Wereldwinkel Maassluis is gevestigd
aan de Jokweg 9 in Maassluis, in het
verlengde van de Nieuwstraat, onder-
aan de Zuiddijk. De openingstijden
zijn maandag van 13.30 tot 17.00 uur
en dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur.
Het telefoonnummer is 010 –
5901646. Wereldwinkel Maassluis
wordt volledig in stand gehouden
door vrijwilligers. Zij zorgen voor de
verkoop, inkoop en alles wat daarmee
te maken heeft.
Ook de beelden van de Yogiman in de Wereldwinkel
nu met 10 procent korting.
Boeddhabeelden met 10% korting
veel gevraagd in Wereldwinkel
Woensdag 6 juni heeft de stichting
“sportclub Fit Door Oefening” een
gezellige avond voor haar leden ge-
houden, met daaraan gekoppeld een
heuse bingo.
Zo’n 80 leden waren op deze avond
afgekomen. Zij waren zo enthousiast,
dat zij al ruim voor de opening(v.a.
19.00 uur) van de zaal voor de deur
stonden.
Bij binnenkomst was er koffie en thee
en om 19.30 uur begon de Bingo, deze
was bedoeld om geld bijeen te bren-
gen voor nieuw materiaal, zoals fit-
nessapparaten en spelmateriaal.
De prijzen waarom gespeeld werd is
door de leden zelf bijeengebracht.
Twee van onze dames zijn in de Bin-
nenstad en naaste omgeving de win-
kels langs gegaan om daar met hun
verhaal en bewegingen de winkeliers
over te halen een bijdrage te geven
voor het doel waar de Bingo voor be-
doeld was. Ik wist niet dat er zoveel
winkels in de binnenstad waren en
F.D.O. Bingo geslaagd
dat de meesten winkeliers bereid wa-
ren een bijdrage te leveren voor ma-
teriaal om de ouderen te laten sporten
op en met verantwoord materiaal.
Bij deze wil FDO dan ook al deze
gulle gevers bedanken voor hun gif-
ten.
Elke ronde waren er vele prijzen te
verdienen, die varieerden van mok-
ken tot cadeaubonnen.
Er werden 7 ronden gespeeld en tot
slot een trekking van bingokaarten
die ingeleverd moesten worden voor-
zien van je naam, zo werden er ook
nog aardig wat prijzen getrokken.
Rond tien uur kwam er een eind aan
een gezellig avondje bingo.
Chris van Waes, juwelier, anti-
quair uit Poeldijk is gespecia-
liseerd in oude sieraden. Logi-
scherwijs koopt hij ook heel graag
oude sieraden van particulieren
in. Eerder dit jaar, in maart, was
hij al eens in de Delftstede te
Delft. Vanwege de positieve reac-
ties komt hij terug op zondag 17
juni aanstaande.
Nu de goudprijs zo hoog staat,
worden mensen van alle kanten
bestookt met advertenties over
inkoop van goud. Iedere hande-
laar beweert dat hij de beste prijs
biedt. Bij Van Waes gaat het er se-
rieuzer aan toe. Als gediplomeerd
juwelier en taxateur onderwerpt
hij aangeboden sieraden aan een
professionele taxatie.
Op basis van niet alleen gewicht
maar ook het ontwerp van het
sieraad bepaalt hij een reële prijs.
Daarbij is het mooi te weten dat vrij-
wel niets zomaar wordt omgesmolten.
Het meeste dat Van Waes inkoopt,
wordt door een goudsmid nagezien
en hersteld om zo een nieuw leven
tegemoet te gaan.
Wie zijn oude sieraden wil verkopen
kan terecht bij Chris van Waes op
zondag 17 juni, van 12.00 tot 18.00
uur, in de Delftstede, Phoenixstraat
66, 2611 AM Delft.
Voor inlichtingen 0174 – 44 46 35
of 06 53 54 89 66
info@chrisvanwaes.nl -
www.chrisvanwaes.nl
Chris van Waes opnieuw in Delftstede in Delft
Nieuwe kunst
in eeuwenoude
boerderij
Zowel liefhebbers van schilderskunst
als van cultureel erfgoed kunnen op 16
juni hun hart ophalen in Schipluiden.
Tijdens deze Midden Delflanddag
exposeert de Westlandse schilders-
groep Tourmalijn een flinke collectie
schilderijen in de historische boerde-
rij Abbestee aan de Tramkade. Het
gevarieerde en aantrekkelijke werk
van het schilderscollectief krijgt alle
ruimte in de voormalige stal van de
17de -eeuwse boerderij die nog steeds
bewoond wordt.
Tourmalijn bestaat uit zes dames en
één heer uit het Westland, die elkaar
ontmoet hebben via het atelier van
kunstenaar Mary Scholtes uit Honse-
lersdijk. De meeste groepsleden zijn
geschoold bij verschillende acade-
mies en schilderen al vele jaren naast
hun werk. De schilderijen zijn voor
een groot deel figuratief en variëren in
onderwerp en stijl. Tourmalijn heeft
onlangs met veel succes geëxposeerd
tijdens de Westlandse kunst- en ate-
lierroute. Kijk voor meer informatie
op de website www.schildersgroep-
tourmalijn.com!
De schilders verwelkomen de bezoe-
kers gastvrij in de voormalige stal
van de boerderij (nu in gebruik als
feestzaal). U kunt er wat drinken en
snoepen en eventueel gebruik ma-
ken van de toiletten. De boerderij
(Tramkade 30, schuin tegenover Op
Hodenpijl) heeft ooit als schuilkelder
gediend en bezit nog vele authentieke
elementen. U kunt deze boerderij
van binnen bekijken op 16 juni tus-
sen 11.00 en 16.00 uur. De bewoners,
de gebroeders Arkesteijn, houden het
karakter van de boerderij met zorg in
stand, ook al zijn de achterliggende
gronden inmiddels veranderd in een
golfterrein.
Creatief ontwikkelaar Marcel Dekker
uit Maasland werkt aan een bijzonder
project voor de Midden-Delfland
Dag, een ‘Kunstboomgaard’. Met zijn
bureau Elementaal is hij bij veel eve-
nementen en campagnes betrokken,
maar dit project is toch wel bijzonder.
Marcel: ‘We gaan op 15 juni in een
leeg stuk polder, waar zand is ge-
stort, ‘voormalige’ bomen planten
en die maken vanaf 16 juni om straks
plaats voor een levende boomgaard
met hoogstambomen van oude fruit-
rassen. De Maaslandse Dam, niet ver
van de kern Maasland in Midden-
Delfland, moet volgens de plannen
een speciaal ‘Cittaslow’ bedrij-
venterrein worden, omzoomd door
authentieke boomgaarden. Op de
Midden-Delfland Dag gaat de Mid-
den-Delfland Vereniging haar nieu-
we leden daar een boom laten adop-
teren. Die bomen worden natuurlijk
pas in het vroege voorjaar geplant,
daarom is er nu eerst sprake van een
Kunstboomgaard van 500 ‘voorma-
lige’ bomen.’
Marcel Dekker gaat er een hele hap-
pening van maken op de.Midden-
Delfland Dag: ‘We beginnen de
dag met een strakke geometrische
‘voormalige’ boomgaard, met kleur-
patronen die de 25 boomsoorten
voorstellen die straks aan de Maas-
landse Dam worden geplant. Elke
keer als iemand lid wordt van de
Midden-Delfland Vereniging mag
er door hem of haar een boomsoort
worden gekozen en mogen de nieuwe
leden gelijk een ‘voormalige’ boom
weghalen. Zo zie je hoe een ‘kunst-
boomgaard’ wordt getransformeerd
in een ‘echte’ hoogstamboomgaard.
Dat sluit helemaal aan bij het thema
van de Midden-Delfland Dag ‘Nieuw
leven op oude plaatsen’.
We hebben een speciale percussiebe-
geleiding georganiseerd en mensen
kunnen rondom en door de kunst-
boomgaard lopen en zien welke bo-
men al zijn vervangen.’
Wat inspireert Marcel?:
‘Ik ben uitgedaagd door zo’n kaal
stuk polderland, waar kennelijk de
gemeente Midden-Delfland grootse
plannen mee heeft, maar waar nu
Plant een fruitboom aan de
Maaslandse Dam en pluk de vruchten
nog helemaal niks lijkt te gebeuren.
Als Maaslander kom ik er regelma-
tig langs en dan vraag ik me af wat
er van dat stuk polder moet worden.
Ik wil er in elk geval iets gaan laten
groeien wat hoort bij mijn beeld van
Midden-Delfland. Fruit, oude rassen
met namen die me aan vroeger doen
denken, echt origineel landschap. Ik
vind het een prima idee dat bij zo’n
nieuwe begin veel mensen direct wor-
den betrokken.
Door lid te worden van de Midden-
Delfland Vereniging bind je je na-
tuurlijk ook al aan dit gebied, maar
deze nieuwe boomplanters worden nu
deelgenoot of misschien zelfs wel lot-
genoot van een stukje Midden-Delf-
land. Ze komen straks regelmatig kij-
ken of het goed gaat met ‘hun’ boom
en ze komen jaarlijks samen oogsten.
Zo worden ze heel erg betrokken bij
de polder en wat er groeit.’
Mogen de bomenplanters
de ‘voormalige’ boom meenemen?
Marcel: ‘Ja, dat hoort erbij en het is
natuurlijk een mooie tastbare herin-
nering aan je deelname. Er staat ook
op welke boom er straks voor terug-
komt. Ik zou het helemaal leuk vin-
den als de planters er iets creatiefs
mee gaan doen en die ‘voormalige’
boom straks meenemen op de boom-
plantdag (ergens in maart 2013 red.).
Dan wordt dat echt een feestelijke
dag!’
Leg je het project ook ergens vast?
Marcel: ‘Ja, we gaan van het verdwij-
nen van de boomgaard opeenvolgen-
de foto’s maken. Daarvan maken we
dan een YouTube filmpje en we kun-
nen de foto’s ook publiceren. Met de
percussiegroep Ritme op Maat (toe-
passelijke naam) bedienen we ook de
oren, mensen worden letterlijk opge-
trommeld om mee te planten.’

Het creatieve project ‘Kunstboom-
gaard Maaslandse Dam’ is onderdeel
van de speciale ledenwerfactie van
de Midden-Delfland Vereniging die
naar 3500 leden wil groeien. In dit ju-
bileumjaar mogen de eerste 500 nieu-
we leden voor 5 jaar een hoogstam-
fruitboom aan de Maaslandse Dam
adopteren. De bomen worden in het
voorjaar van 2013 in de boomgaarden
van de Maaslandse Dam geplant. Er
is uit 25 verschillende boomsoorten
te kiezen (als u tenminste er snel bij
bent!).
Meer informatie op de website
www.middendelflandvereniging.nl
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 15
Voor de beste, liefste, aardigste
Vader die je maar kunt wensen
Vaderdag! Zondag 17 juni 2012
Geschiedenis van Vaderdag
Hoe is Vaderdag
ontstaan?
Het was de Amerikaanse mevrouw Sonora Louise Smart Dodd
die aan het begin van de vorige eeuw veel moeite heeft gedaan
om een dag in het leven te roepen die alle vaders zouden eren
voor al hun werk.
Dankzij Sonora’s inzet wordt Vaderdag vandaag de dag over
de hele wereld gevierd. Historici zijn erachter gekomen dat
Vaderdag eigenlijk al duizenden jaren geleden gevierd werd.
Zij hebben aangetoond dat ongeveer 4000 jaar geleden in
Babylon een ene Elmesu een Vaderdag boodschap op een
kleien kaart had gekerfd. Elmesu wenste zijn vader een lang
en gezond leven. De huidige Vaderdag is echter rond 1909
ontstaan op initiatief van Sonora Louise Smart Dodd, die ook
wel de moeder van Vaderdag genoemd wordt. Toen zij hoorde
van het initiatief om moederdag te vieren, wat ook rond deze
tijd in Amerika ontstond, begon zij er meteen aan te denken
om ook zoiets voor vaders in het leven te roepen.
Geschiedenis start bij het vereren
van vaders
De reden hiervoor was dat de 27-jarige Sonora zich begon
te realiseren welke opofferingen haar alleenstaande vader
had moeten maken om haar en haar vijf broers en zussen te
laten opgroeien. Toen Sonora 16-jaar was stierf haar moeder
bij de geboorte van haar kleinste zusje. Haar vader, William
Jackson Smart, een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog,
voedde Sonora en haar broers en zussen op een boerderij in
het oosten van de staat Washington in zijn eentje op, inclu-
sief de nieuwste spruit. Sonora bewonderde haar vader daar
enorm om en vond dat als er een moederdag was er ook een
Vaderdag moest zijn.
Oprichter van de feestdag
De conservatieve stadsgenoten lachten Sonora uit om haar
idee: ‘a national fishing day would be better’, volgens de locale
krant ‘The Spokesman-Review’.
Maar ze zette door en begon een serieuze lobby campagne
om een officiële Vaderdag erkend te krijgen. Haar harde
werken begon vruchten af te werpen toen op 19 juni 1910 in
Spokane (Washington), haar woonplaats, de eerste Vaderdag
werd gevierd. Dit mede dankzij de hulp van de Spokane Minis-
terial Association en de locale Young Men’s Christian Associa-
tion (YMCA). Sonora wilde het liefst dat Vaderdag zou worden
gevierd op 5 juni, de geboortedag van haar vader. Maar er was
enig tijdgebrek om het de eerste keer te organiseren waardoor
de eerste viering werd verschoven naar de derde zondag in
juni.
Geschiedenis begon met vaststellen
officiële feestdag
Het idee om Vaderdag te vieren werd in korte tijd vrij populair
in Amerika. En wel zo populair dat in 1916 de toenmalige
president van de United States, Calvin Coolidge, het evene-
ment ondersteunde. In 1926 werd er een National Father’s
Day Committee geformeerd in New York. Vervolgens was het
president Lyndon Johnson die via een officiële ‘Presidential
Procalmation’ de derde zondag in juni als Vaderdag erkende.
Maar het was nog te vroeg voor een echte officiële Ameri-
kaanse feestdag. Het toenmalige geheel uit mannen bestaande
Amerikaanse congres vond het maar niks dat er een feestdag
zou komen die mannen zo in het zonnetje moest zetten. Pas in
1972 maakte president Richard Nixon Vaderdag op de derde
zondag van juni een officiële Amerikaanse feestdag.
Tegenwoordig over de hele wereld
Sindsdien is Vaderdag over de hele wereld een populaire
feestdag. Wereldwijd wordt vader op deze dag in het zonnetje
gezet. Hierbij is het door kinderen geven van een zelfgemaakt
cadeau en het verzogen van een ontbijt op bed al net zo popu-
lair. En dat ook voor vaders die dag een Vaderdagcadeau wordt
gekocht zorgt ervoor dat de winkeliers Vaderdag ook onder de
aandacht blijven houden. Sinds de jaren ’70 wordt Vaderdag
ook in Nederland gevierd. Sonora werd tijdens de Wereldten-
toonstelling van 1974 in Spokane voor haar onvermoeibare
inzet geëerd. Sonora Smart Dodd stierf in 1978 op 96-jarige
leeftijd.

Vaderdag
Dit keer wassen
wij papa’s auto!
Autowassen kan al vanaf €4,95
Shell Maasland, Laan 1940-1945, Maassluis
Shell Maassluis, Kwartellaan, Maassluis
Shell Westland, Coldenhovelaan, Maasdijk
NIEUWSTRAAT 4 • TELEFOON: 5912052 • MAASSLUIS
www.holtkamp.nl
Een gezellige Vaderdag door:
Banketbakkerij
Holtkamp
Vaderdagaanbieding
22,95

Hoogstraat 17, MSSL.
www.1572 shop.nl
010-5902308 of 06-45834731
Do : 10-18
Vrij: 10-21
Zat.: 10-17
DE SCHANSBRUG IS TERUG
EN WIJ ZIJN DUS OOK WEER
GOED BEREIKBAAR MET DE
AUTO EN DAT VIEREN WIJ-
DEZE WEEK
MET HEEL VEEL KORTINGEN
OPLOPEND TOT 50%.

VADERDAGSTIP:
ACCA KAPPA
WHITE MOSS
30 ML € 32,50
Jasmin Precieux Liter € 20,00
Dr. Kuyperkade 7-8 tel.010-5917669 Maassluis
Ook voor online bestellen www.hortusflora.nl

De actie waarbij Wereldwinkel Maas-
sluis tot 17 juni 10 procent korting
geeft op alle Boeddhabeelden, trekt
veel bekende en nieuwe klanten. De
Boeddhabeelden in de collectie ver-
schillen in grootte en vorm, maar de
Ook de beelden van de Yogiman in de Wereldwinkel
nu met 10 procent korting.
Boeddhabeelden met 10% korting
veel gevraagd in Wereldwinkel De winkels van úw topSlijter organi-
seren binnenkort weer een bijzondere
actie.
Van woensdag 20 t/m zaterdag 23
juni gaat bij úw topSlijter weer elke
tweede fles van meer dan 25 bekende
whiskymerken voor half geld de deur
uit. Deze speciale actie wordt ook dit
jaar weer herhaald. Klanten vragen
steeds wanneer de actie terugkomt.
Aan die vraag komen de topSlijters
graag tegemoet.
Vaderdag in
winkelcentrum
Koningshoek
Zaterdag 16 juni aanstaande staat
winkelcentrum de Koningshoek in
het teken van Vaderdag. De onder-
nemers bieden voor elk beschikbaar
budget leuke Vaderdagcadeaus aan.
Op het knutselterras in het winkel-
centrum kunnen kinderen van alle
leeftijden tussen 12.00 uur en 16.00
uur een fraai cadeautje voor hun va-
der maken. Vanzelfsprekend wordt
het cadeau feestelijk door de kinde-
ren ingepakt.
Het knutselterras is voor vaders
verboden.
Deze vaderdagactiviteit is een ge-
zamenlijke activiteit van de on-
dernemers van winkelcentrum
Koningshoek en staat weer bol vol
activiteiten waarin gezelligheid
troef is.
De aanbieding geldt weer voor ruim
25 veelverkochte whiskymerken.
Voor elke tweede fles hoeft 4 dagen
lang maar de helft afgerekend te wor-
den. Het kunnen ook twee verschil-
lende merken zijn, áls het maar om
deelnemende merken gaat. In dat
geval geldt de korting voor het goed-
koopste merk.
Zie voor alle informatie de grote ad-
vertentie elders in dit blad of ga naar
www.uwtopslijter.nl. Whisky wordt
in Nederland steeds meer gedronken.
Met name voor Malt Whisky en de zo-
genaamde ‘Premium Brands’ groeit
de belangstelling. Úw topSlijter laat
graag zo veel mogelijk klanten pro-
fiteren. Daarom geldt de aanbieding
juist voor de meest verkochte merken,
óók in het lagere prijssegment.
Er is maar één nadeel bij al dit voor-
deel: de actie geldt zo lang de voor-
raad strekt. Op = Op!
Ga voor meer informatie naar úw top-
Slijter: Het Drankenkabinet - Maas-
sluis. Zonneveld - Maassluis.
Topslijter herhaalt Whisky Vierdaagse
symboliek achter de Boeddhabeel-
den is hetzelfde, al zijn er verschil-
len tussen de verschillende soorten
beelden. Veel mensen kennen de la-
chende Boeddha die sereen voor zich
uit kijkt.
Een bijzonder en minder bekend
Boeddhabeeld is dat van de Yogiman.
De sage over de Yogiman / Orang
malu is ontstaan op Java (Indonesië).
Het verhaal gaat over een man die
zich zo schaamde voor de mensheid,
dat hij een leven van meditatie ver-
koos in de bekende houding, waar hij
nog steeds om bekend staat. Van de
Yogiman wordt wel gezegd, dat hij
huilt om het leed van de aarde. Toch
kan hij diep in zijn hart gelukkig zijn,
want hij heeft vrede en geluk in zich-
zelf ontdekt.
Als je de Yogiman van achteren be-
kijkt, dan zie je een mensenhart: de
bron van energie, leven en kracht. Be-
kijk je Yogiman van de zijkant, dan
kan je in de armen de vorm van een
ongeboren mens, een foetus, ontdek-
ken. Een foetus staat symbool voor het
nieuwe leven, puurheid en reinheid.
Als je het hoofd van Yogiman naar je
toekeert en hem beter aankijkt, dan
ontdek je ook zijn lachende gezicht:
het hoofd is zijn neus, de handen zijn
de tanden en de oren zijn de ogen.
Een Yogiman drukt uit, dat het leven
in een cirkel verloopt. Er is geen be-
gin en geen einde. Een einde betekent
een nieuw begin: de hergeboorte. De
levensles die Yogiman wil leren, is
dat door bescheidenheid en kracht,
het nieuwe leven altijd herbegint. Er
zijn bepaalde aanbevelingen voor de
plaatsing van een dergelijk beeld in
huis. Behalve de Yogiman heeft de
Wereldwinkel Maassluis nog tal van
andere Boeddhabeelden met 1o%
korting in de aanbieding.
Een mooi Boeddhabeeld is een bij-
zonder en origineel Vaderdagcadeau,
maar ook ieder ander zal er ongetwij-
feld blij mee zijn. Zeker ook omdat
alle Boeddhabeelden in de Wereld-
winkel gemaakt zijn op basis van
het Fairtrade-principe van eerlijke
handel die erop is gericht mensen in
de Derde Wereld te helpen een eigen
bestaan op te bouwen.
Wereldwinkel Maassluis is gevestigd
aan de Jokweg 9 in Maassluis, in het
verlengde van de Nieuwstraat, onder-
aan de Zuiddijk. De openingstijden
zijn maandag van 13.30 tot 17.00 uur
en dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnum-
mer is 010 – 5901646. Wereldwinkel
Maassluis wordt volledig in stand ge-
houden door vrijwilligers. Zij zorgen
voor de verkoop, inkoop en alles wat
daarmee te maken heeft.
Drumfanfare Het Wapen van Maas-
sluis hoopt u aankomende zaterdag
weer een prachtig weekend te kun-
nen bezorgen want zaterdag 16 juni,
organiseren we weer een gezellige
bingo avond.
Net als altijd hebben we weer tal van
mooie prijzen te winnen waaronder
vele geldprijzen. In de tombola heb-
ben we de ruim gevulde boodschap-
penmanden met dagelijkse bood-
schappen. Vergeet ook niet onze
vrije ronde waar we altijd iets leuks
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 16
Rondvaart
Op woensdag 20 juni a.s. organi-
seert VVV Maassluis i.s.m. Warbout
Rondvaarten een prachtige vaartocht
van circa 1,5 uur door de plassen en
vlieten van Midden Delfland.
Om 14.00 uur scheept u, aan de Wip-
perskade (tussen Lentiz/Revius Col-
lege en de Wippersmolen) in, en het is
tijdens de rondvaart niet alleen genie-
ten van de omgeving en de prachtige
flora en fauna, maar aan boord krijgt
u ook een lekker kopje koffie of thee
met de allerlekkerste en enige echte
Holtkamp tompoes!
Speciaal voor u kost deze rondvaart,
inclusief koffie en gebak geen 15,-
euro maar 12,50 per persoon!
Deze vaartocht is geschikt voor jong
en oud. Kaarten alleen verkrijgbaar
bij VVV Maassluis.
Mario in De Moriaan
Zaterdag 16 juni staat er weer een
kanjer in ons kleine Café aan de ha-
ven.
Mario is al 10 jaar bezig met zijn
hobby en passie, want zingen is zijn
lust en zijn leven. In De Moriaan is
hij geen onbekende, want hij is daar
begonnen met zingen, op de karao-
keavonden die daar op zondagavond
gehouden werden en nu weer plaats
vinden...
Door aan Talentenjachten om mee te
doen, en daar vele Finale’s te halen
werd hij al een bekende en door veel
fans in hun hart werd gesloten.
Mario is enkele keren op uitnodiging
van Hans van Schie naar Spanje ge-
haald om daar op te treden aan de
Costa, waar veel vakantiegangers
hebben genoten van zijn optredens.
Want wat Hans en Adrie voor de gas-
ten van hun Café de Moriaan deden
en na vijf jaar vakantie weer zijn gaan
doen, willen bijna alle artiesten van
toen ook graag hun steentje bijdragen
want veel artiesten zeggen: als je een-
maal met De Moriaan virus besmet
bent, blijft en is dit een deel van je
leven, waar je nooit meer van afkomt,
en ook niet meer van af wil komen...
Oude tijden herleven weer voor het
Moriaanpubliek die dit ook erg waar-
deren.
Zaterdag 16 juni Mario Live in De
Moriaan van 22.00 uur tot 02.00
Dus kom op tijd, want vol is vol.
De toegang is en blijft altijd gratis en
uitgaan en plezier hoef niet duur te
zijn! (Zie onze advertentie)
Op 6 juni was de opening van de expo-
sitie WAS-GOED, WORDT BETER
in de Kardinaal Alfrinkschool aan de
dr. Jan Schoutenlaan 3 in Maassluis.
De expositie bestaat uit foto’s die leer-
lingen van de groepen 8 van de school
samen met de fotografen Roger van
der Kraan en Peter Farla maakten van
de Burgemeesterswijk. De expositie
is onderdeel van het Fotografiepro-
ject Burgemeesterswijk. Maasdelta
en de Kardinaal Alfrinkschool gaven
Kunstgebouw de opdracht voor dit
project naar aanleiding van de ver-
anderingen die de wijk ondergaat.
De fotografen gaven de leerlingen
een aantal lessen fotografie. De leer-
lingen legden voor hen belangrijke
plekken in de wijk vast en selecteer-
den samen de foto’s voor de expositie.
De fotografen maken dit jaar nog een
semi-permanent fotokunstwerk in de
wijk en een boekje met foto’s.
Het was een levendige opening voor
de leerlingen, ouders en genodigden
uit de wijk. Mevrouw Ria Derwort,
voorzitter van de Commissie Leef-
baarheid Burgemeesterswijk, opende
de expositie door de laatste foto aan
de waslijn op te hangen. Ze was erg
blij dat het project aandacht besteedt
aan de blik en ervaringen van de jon-
ge bewoners van de wijk. De Com-
missie denkt met projecten zoals het
Bouwdorp en de mobiele speeltuin
ook nadrukkelijk aan de kinderen van
de wijk. Leerlingen Lisa en Christa
uit groep 8 hadden erg genoten van de
workshops en vertelden over de foto’s
die ze zelf hadden gemaakt. De leer-
lingen maakten na de opening een
speurtocht en bekeken alle foto’s die
aan waslijnen door de school hangen.
Fotografieproject over veranderingen
De ‘oude’ wijk verdwijnt en daar-
mee heel wat van de ‘oude’ bewo-
ners. Flats maken plaats voor nieuwe
woningen met nieuwe bewoners en
nieuwe voorzieningen. Maar niet al-
les verdwijnt. Een deel van de flats
blijft staan, net als de Kardinaal Al-
frinkschool. Door het fotograferen
van huiskamers en andere plekken
die belangrijk zijn voor de leerlingen
en bewoners laten fotografen de ach-
tergrond en de verhalen van de ver-
schillende bewoners zien. Wie wonen
er in de Burgemeesterswijk? Wat vin-
den de leerlingen van de wijk? Hoe is
het er om te wonen en te spelen?
Foto-expositie
WAS-GOED, WORDT BETER
in de Kardinaal Alfrinkschool Dr.
Jan Schoutenlaan 3, Maassluis
Kom kijken!
Van 6 t/m 20 juni 2012
Op maandag, dinsdag en donderdag
van: 14.45 – 15.45 uur Op woensdag
en vrijdag van: 12.30 – 13.30 uur
Levendige opening expositie WAS-GOED, WORDT BETER
Foto’s van de Burgemeesterswijk Maassluis
Donderdag 7 juni jl. genoot een groep
leden van de 3 ouderenbonden in
Maassluis: ANBO, PCOB en KBO
van een feestelijk uitje met de Mu-
seumPlusBus. De MuseumPlusBus
is een initiatief van twaalf musea.
Het werkt zo: groepen senioren uit
verzorgingshuizen of met thuiszorg
gaan naar een of twee musea op één
dag. Ze worden gastvrij ontvangen,
krijgen koffie en een rondleiding en
genieten volop. De bus haalt op en
brengt terug. Gratis! Dankzij de ge-
nereuze steun van de BankGiro Lo-
terij.
Het dagprogramma bestond uit een
bezoek aan het Van Gogh Museum
en het Joods Historisch Museum.
De chauffeur bracht ons veilig naar
Amsterdam en een begeleider van de
MuseumPlusBus verschafte de no-
dige informatie en zorgde ervoor, dat
het uitje voor alle deelnemers plezie-
rig verliep. In het Van Gogh Museum
werd de groep na de koffie in drieën
opgesplitst en door een gids langs de
markantste schilderijen gevoerd. Erg
leuk vond ik dat onze gids wat lan-
ger stilstond bij het feit dat Van Gogh
-door geldgebrek gedwongen- de al-
lergoedkoopste tubes verf gebruikte.
In de tijd dat hij leefde, was er de
overgang van zelfgemaakte verf naar
kant-en-klaar gekochte in tubes. Die
tubes maakten het mogelijk dat schil-
ders voor het eerst op locatie (dus
buiten) konden schilderen. Iets waar
Van Gogh dankbaar gebruik van
maakte. Helaas was z’n verf kwali-
tatief zo slecht dat al in 1930 restau-
raties moesten plaatsvinden. Maar de
verf waar Van Gogh mee werkte, was
toen al niet meer te krijgen. Omdat
de in 1930 herstelde plekken te veel
afweken wat betreft kleur, moesten
de behandelde plekken in 2007 wéér
gerestaureerd worden. Ook z’n an-
dere schilderijen hebben met dit fe-
nomeen te maken. Heel erg jammer
want Van Gogh was een meester in
kleurgebruik.
Tussen de middag bracht de chauf-
feur ons naar het Joods Historisch
Museum. Om in de stemming te ko-
men, maakte hij een omweg door het
centrum van de stad en nam daarbij
ook nog een deel van de oude Jood-
se buurt mee. Reuze knap want het
is geen eenvoudige opgave met zo’n
bakbeest van een bus midden op de
dag door het verkeer te laveren.
In het Joods Historisch Museum wer-
den we ontvangen met koffie/thee.
Daarna ontfermden gidsen zich over
de 3 groepen en kregen we veel in-
formatie over het joodse geloof en de
rituelen te horen.
Zo vertelde de dame, die onze groep
onder haar hoede had, dat in tegen-
stelling tot christendom, dat maar 10
geboden kent, het orthodoxe joodse
geloof 613 geboden en wetten heeft.
Daaronder vallen bijv. de spijswet-
ten (geen zuivelproducten met of na
vleesproducten gebruiken en ze zelfs
niet op hetzelfde aanrecht en met het-
zelfde bestek bereiden).
Natuurlijk werd stilgestaan bij de jo-
denvervolging in de Tweede Wereld-
oorlog. In totaal werden ca. 110.000
joden gedeporteerd en kwamen er
maar 5000 terug. Dat geeft nog steeds
een beklemmend gevoel.
Veel te vlug was het tijd om op huis
aan te gaan. Exact op tijd arriveerden
we in Maassluis. Een grote groep
mensen van verschillende richting
was het unaniem eens: ‘Het was een
heerlijke dag’.
Na dit succes zal de KBO zich in-
schrijven voor deelname volgend
jaar.
Op donderdag 7 juni jl. genoten leden van de ANBO, PCOB en KBO uit
Maassluis van een heerlijk dagje uit met de MuseumPlusBus. In de ochtend
brachten ze een bezoek aan het Van Gogh Museum en ’s middags aan het
Joods Historisch Museum. De deelnemers vonden het unaniem een heerlijke
dag. Zo mogelijk gaan ze volgend jaar weer.
Uit met de MuseumPlusBus
De Kunstuitleen Maassluis sluit
binnenkort haar deuren aan de
Noordvliet 24. De Maassluise
kunstenaar Jan Ouwenbroek
hebben we bereid gevonden om
in de serie van zeer succesvolle
exposities als hekkensluiter op dit
adres te eindigen en daar zijn we
blij mee.
Hij heeft weinig introductie meer
nodig, 58 jaar en vanaf zijn jonge
jaren al schilderen betekent dat hij
inmiddels duizenden schilderijen op
zijn naam heeft staan. Je kunt terecht
zeggen dat “een Ouwenbroek”een be-
grip is geworden en hij is bij het grote
publiek zeer geliefd.
Het unieke van zijn werk is de sa-
menhang tussen sfeer, compositie en
kleurgebruik die het werk typisch een
werk van hem maken. Een hoofdthe-
ma in zijn werk is De Provence waar
hij veel vakanties schilderend heeft
doorgebracht. Deze schilderijen roe-
pen bij veel toeschouwers ook het va-
kantie gevoel op en voor hen is het
vaak een feest der herkenning als ze
zijn schilderijen bekijken. Er zijn in
deze expositie ook weer aan aantal
mooie schilderijen met dit thema ten-
toongesteld zoals straten, landschap-
pen of een mooi detail van een deur
maar er zijn ook andere werken te
bezichtigen.
De expostie van Jan Ouwenbroek is
vanaf donderdag 7 juni 2012 tot be-
gin augustus in de Kunstuitleen aan
de Noordvliet 24 in Maassluis te be-
kijken en te koop. De openingstijden
zijn woensdag t/m vrijdag van 14.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van 13.00
tot 16.00 uur. U bent van harte wel-
kom.
Kunstuitleen Massluis
Jan Ouwenbroek, de laatste exposant
aan de Noordvliet 24 Maassluis

1 2 3 4 5
6
7 8
9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19 20
21
22 23 24

25
26
PEJOVI


HORIZONTAAL:
6 Het werk van een lasser en een metselaar (12); 9 Behoeftig
gevuld (6); 11 Teken van armoede (8); 12 De drukte rond een
boek (6); 13 Zonder een lichaam stelt een Brit niets voor
(6); 14 Bij capitulatie gaat men er door (6); 16 Uitbouw in
een schouwburg (6); 17 Onduidelijk onder de dekens (6);
19 Dorp van een kleurling aan het water (6); 22 Hier gooit
men schijven in met joodse humor (8); 23 Bij de Venetiaanse
brug staat een zangeres in de rivier (6); 25 Muziekinstrument
dat gemaakt is van zoetigheid (12).

VERTICAAL:
1 Het zit snor als 'k mist zie! (6); 2 Men zit erom te springen,
maar durft niet (8); 3 Valt na een dag (5); 4 Zo normaal is het
in Huizen (6); 5 Dit feest kan de boom in (8); 6 Dat kereltje
heeft karakter (12); 8 Deze suggestie betekent de afloop voor
een paartje (12); 15 Het is ook tweemaal een ogenblik (6);
16 Overval op een meubelzaak? (8); 18 Ploeteren met vaten
(6); 20 Zo loopt Gerda met 'm over straat (6); 21 Engelse
Noor (5).

De oplossing van Schakelcross 246 luidt:

SPRINGBAL26 24 16 15 7 4 10 6 22


Zie ook: http://mc.thuisbladen.nl bij: Puzzel

De oplossing van deze Schakelcryptokronkel ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De SchakelVan 6 augustus t/m 13 augustus or-
ganiseert Joop Vaissier in samenwer-
king met de MK (stichting Maassluise
Kunstenaars) Art Camp Maassluis.
Art Camps, of zomer academies, zijn
van oudsher een bekend fenomeen in
het oud Habsburgserijk. Veel kun-
stenaars uit west en midden Europa
troffen elkaar in de zomermaanden
om in een vorm van gezamenlijkheid
te werken, elkaar te inspireren en te
exposeren. Ook nu zijn Art Camps
in midden Europa een bekend feno-
meen. Wij hopen met deze beschei-
den start een oude traditie in eren te
herstellen.
Drie kunstenaars uit Maassluis, drie
kunstenaars uit Hatvan (Hongarije)
en drie kunstenaars uit Kézdivásár-
hely (Roemenië) zullen hier aan deel-
nemen. Hatvan en Kézdivásárhely
zijn zustersteden van Maassluis..
De drie Maassluise kunstenaars zijn
Olivier Beijn, Friedie Kloen en Dick
Tulp. Ook zal de Hatvanse kunste-
naar Szpisják Pál, bekend van de vier
houtenbeelden achter Parkhof, de
mooie plaquette van Jan den Hartog
aan de Stadhuiskade en het vriend-
schapsbeeld wat nu te zien is in de
Bibliotheek, hier aan deelnemen.
In de ateliers van Tulp, Kloen en Beijn
zal er een week lang worden gewerkt.
Dit werkproces zal dagelijks te vol-
gen zijn doordat de ateliers in de mid-
dag open zullen zijn voor het publiek.
De weerslag van deze werkperiode
zal worden tentoongesteld in het Ge-
meentemuseum vanaf zaterdag 8 sep-
tember tot en met zondag 28 oktober.
Art Camp Maassluis is een samen-
werking van de MK met het Gemeen-
temuseum, de Stichting Stedenband
Hatvan-Maassluis en Stichting Regi-
osteunpunt Kézdivásárhely.
Art Camp Maassluis
Tijdens de familiecontactdag op
donderdagmiddag 31 mei jl. kreeg
Zorgcentrum de Tweemaster,
onderdeel van Argos Zorggroep,
een aangename verrassing.
Geheel onverwachts boden de ‘Vrien-
den van de Tweemaster’ een nieuwe
mobiele geluidinstallatie aan. Dank-
zij deze microfoon met draagbare
luidsprekers kan de Tweemaster weer
van zich laten horen.
Medewerkers en bewoners van het
zorgcentrum zijn erg dankbaar voor
het geschenk.
Vrienden verrassen de Tweemaster
Maassluise Courant De Schakel, Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis, www.thuisbladen.nl
Fake text
exclusive
Right in this spot where you
here yet, though (did we p
think we may have). So you
now. You’ve invested enoug
dy. It’s not going to get an
than it was to begin with wh
terribly interesting at all. In
reading this then you must
pie wou
wouldn’t
the firs
nce and
one off
eywou
dogged
mething
y other
why th
ou hone
t will be
that it
rn rn rnness ness ness iii
obother
min ming up g up
omean
ummy copy. It s just th t the t the t st st
opy. It’s theadvertisingequ
iaz’s stunt double. It’s not t
ss not t not the st he star l ar. lt’s h t s here t ere to t o t
hile the Star faffs around i
g in for Cameron Diaz, bu
zz. lt d lt doesnt oesnt have have any any nud nud
es or big fla g shy s y ong a g n
t d ot d i esign d t ed to tturn you
nterta tertain yo in you in u in any w any way ay
poss poss p ibly iblyy be ke be keeping eping p g yy y
bloo bloody-mi dy mindedn ndedness, ess, tt
tually read disclaimer
bels, and that legal r
tthe be he beginni ginning of ng of a r a r
de Recreatie
mei 2012
op deze pagina
23 of mail naa
bladen.nl
Fakkeee ttteeexxttt fffrrroomm
excluusssiivvveee
bookkksss
s is F k tt tt s is F k tttttt
usive Bookkss usive Bo usive Boo usive
This is du
real copy
space in
real r copy opy
real r co co
yet. yet Ass
rives rives, tt
Righ Right i t inn
you’r you ree rr
here hhere ye ye ee
we po we poin innn
think ww
you you c you caann
now. YY
enoug enoughhhh
ready ready ready.
to get
resting
begin ww
kl kly kly kly, was was wassss
resting
you’r y e s s
then yoo
we sayy
Most
have have gi giiv iv
Most pp
even ha a
read b read bee
line. Thh
it a curr
turned
horoscoo
to feedd
out. Thee
vetedtoo
We knowwhat’s coming
ieve us, it’s never going
me any literary prizes. lt’s
py It’s just the stand-in py It s just the stand-in
Cameron Diaz, but it’s not Cammeron
Diaz. lt doesnt have any nude scen cenes,
sexy costumes or big flashy song and and
dance numbers. lt’s not designed t ed to da
rn you on, freak you out, or ent enter r -
nyouinany way. Sowhat o h i
uld poss u
t’s not s i
en what e
addisclai a
bel be s, an s, a dd bb
peaars at at rs at ttt p
ovie. Nop o
tail too u et
ar and Pe a
u b u b u believ eliev elieveee ooo
uch unsaid u
d of every n
edits (inclu e
sistant cat s
d ad every w a
aflets that c a
adache ppill ea
u can stop u
u’re just kid u
u can’t face u
nia nial (M l. (Mat d at d ee
t’?) There’s a o
u. And there u
long. long. ee
u’re in denial o
o I’m not’?) N
ople like you. e
here you belon h
NATICS. The cl A
ve to read. v
3e uitgave
donderdag 28 juni!
Data Recreatiepagina’s
week 26 donderdag 28 juni
week 30 donderdag 24 juli
week 34 donderdag 23 augustus
week 35 donderdag 13 september
Aanleveren:
Mail uw advertentie uiterlijk op donderdag
voor uitgave naar: mc.advertentie@thuisbladen.nl
o.v.v. Recreatiepagina en het betreffende
weeknummer.
Reserveren:
U kunt ons bellen op: 010 5912823 of mail naar:
verkoop@thuisbladen.nl.
reading this then you
a bit a bit a b a b a odd. Most peop
now. now. now. now. now. now. w now. w ow. Most Mo MMMMMM people w
red t red t red t red t ed t red t red t red t red re r to re o rea o rea o re o rea o rea o rea o reaaad bey ddddd ond t
given given given given given given given it a it a it a t a it a it a it a it a it a it it it i cu cur cu curs cur curs curs rs rs cur cu cu sory g o la
the h the h he h he h he h he h e h e h e hhh the the h the th th oro oro oros oros oros oros osc osc osc sc sc scc sc scopes opes opes opes opes ope ope pe opes es, s, opes or go
or pu or pu or pu or pu or pu o t t t t t t t th t the the the the the t t tt t tt th tt c ca cat cat cat cat cat at at c ca cat ccat a ou ou ou ou ou ouut ut ut. o The
rivet rivet rivet rivet ivet vet vettt rivet rivet rivet rivet rivet riv rive d ed ed ed ed ed t ed t ed t ed t ed to ed to o ed to ed ed t th th th thhhe he he hee he hhee pa pa pa aag ag agge, pa pa a p
off c off c off c off c off of han hanc hance that that that hhh t that so so so so so so so som om om om s sss m
come come come ome ome come come ome up. T up. T up. T up. up. up. up up. up. ppp hat’s hat’s t’ hat’s hat’s hat’s at’ at at at at at wwwhhhhhhy y wwhhh
ggie gies gies gies gies and and and c and c and c anddd and c andd and cats atss. s... s.. s. s That’ That’ That’ That’ That That hat hat ha That’ That’ That’ aa ss
ike ike ik ik ike ke ike ike ike ike you you you. you. you. you. you. you you. you. at What What What atttttt do y do y do y do y do do oo do y yyo do do y do y y
to ha to ha to ha to happen ppen ppen ppen here here re ree here here h th th thhhha aaat hha tt
utter tter ter t utter utter utter utte ly en lyy en y en y en y en en ly ly ly ly l gross gross gross gross gross gross gross gross ggross gross gross g iin in ing ing ing ing ing ing ing, ing, ng, ng, ing ing g, n t
rew rew rew rewa ewa ewa wa wa war war war waar ewwaar w d yo d yo d y d yyou you you you you you you yo ou you ur st r st r s r s r s r s r st r st stu tu tu tubbor bbor
ve ve ve We’ve We’ve We’ve We’ve We’veeeeeeetttold told told told told told told ttold to toldyo yyyo yo yo yo you you ou ou y not to
WWe We We We kn We kn e kn We kn We kn e k We kn We kn We kn We knoww oww oww oww oww ow ow owww wwh ow wwwhat’s at s com com
ver never ever never never never never never ver er er rr ggggo go go go goi goin go gtotakeh
um ummy ummy ummy copy copy It’ It’ . It j s jus s justtt
gina’s
This
ffrooooooooooooommmmmmmmmm Excl
umm mm mmy my c y c y c y c coopy opy. opy. opy. opy. py lt is t i lt is lt is lt is lt is nott not not not no no the the the the the
y. lt ltt iisss j s jju ju us us ussst her t her t her t here to e to e to e to fill t fill tt fill t fill t fill thhhe he he he
n tthhhe heee llla laaayyo yo yout y where the
y wwwi will lll go go gooo b gg ecause the
oooon the off chance th th tthhat at so so o t so at a s a methi mm ng in-
tteresting might come meee u uuupp. p.. pp Th Th That’ T s why
other people have buudgi ggie ies es es gi dd ee d and and a d cats cats at cats.
That’s why they have lli live veess No No No ss t lik t lik t li t likeeee
on reading.
up and beli
to take hom
dummy cop
ffrrrrooooooooooooo
his
xcl cl cl
y will go, because the That s why they have lives Not like dummy cop
Recreatie
Vorige week vrijdag was het dan zo
ver, de vrachtwagen van het Stael-
duinsebos Groenspecialisten bracht
het cadeau van de Maassluise Ladies
Night tot voor de deur bij Zorgboer-
derij Au Boulot op het terrein van
Hoeve Bouwlust in Maasland. Daar
wachten de dames Erna Hendriksen
en Elly Wiegmann, organisatoren
van de Ladies Night, en zorgboerin
Anneke Eikema al vol spanning.
Nieuwsgierig natuurlijk ook, want
zou het uitgekozen cadeau wel pas-
sen op de beoogde plek.
En of het zo moest zijn, op dat mo-
ment brak het zonnetje ook nog door
het dikke wolkendek. Dat zonnetje
speelt een belangrijke rol bij de aard
van het cadeau. In gezamenlijk over-
leg is namelijk besloten de opbrengst
van de Ladies Night te besteden aan
een tuinset om bij lekker weer buiten
te kunnen eten en te chillen. Zorg-
vuldig uitgezocht uit een assortiment
om u tegen te zeggen. Een paar za-
ken stonden van tevoren al vast. Het
moest stevig zijn (steigerhout) met
een grote tafel, vier bankjes en twee
wat luxere stoelen. Daarmee was het
sponsorpotje wel tot op de bodem ge-
leegd, maar na overleg met de leve-
rancier kwam de ook zeer gewenste
grote, verzwaarde parasol mee naar
de boerderij, een prima geste van het
tuincentrum Staelduinsebos.
Na het uitladen werd alles natuurlijk
snel en professioneel op zijn plaats
gezet, waarbij duidelijk werd dat de
dames een en ander goed hadden
voorbereid. Alles paste voortreffelijk
en dus alom vrolijke gezichten. Een
betere bestemming was dit jaar niet te
bedenken geweest. Nu maar duimen
voor nog een lange mooie zomer.
Wat er aan vooraf ging
Alweer even geleden, 28 maart om
juist te zijn, werd in uitgaanscentrum
Koningshof de vierde Maassluise La-
dies Night gehouden. Het is al enkele
jaren traditie geworden, dat een even-
tuele opbrengst wordt aangewend
voor een goed doel.
Ook deze keer dus, en na ampel be-
raad viel de keus op Zorgboerderij
Au Boulot, waar zorgboerinnen Fleur
Simons en Anneke Eikema prachtig
werk verrichten door een kleinscha-
lige vorm van dagbesteding en lo-
geervoorziening voor jongeren met
een aan autisme verwante stoornis te
bieden. Wilt u wat meer lezen over dit
geweldige project, kijk dan even op
hun site: www.zorgboerinnen.nl
Lustrum
De datum voor de volgende Ladies
Night staat al weer vast en u mag op
deze avond zeker niet ontbreken. Het
wordt de vijfde op rij en dus valt er
wat te vieren.
Mede daardoor wordt het heel speci-
aal en de organisatie is al bezig met
de voorbereidingen om er een gewel-
dig feest van te maken. Noteer dus 27
maart 2013 alvast in uw agenda!
Zorgboerinnen blij met cadeau Ladies Night Maassluis!
Zaterdag bingo bij Drumfanfare
Het Wapen van Maassluis
in de prijzenpot hebben zitten. Als
extra natuurlijk de cadeaubonnen
van Karwei. In de laatste ronde kunt
u maar liefst totaal 175 Euro winnen.
Een prijs waar je het thuisfront echt
mee kunt verrassen. De bingo zal
worden gehouden in ons onderkomen
in Het Muziekgebouw aan de Dr. Al-
bert Schweitzerdreef 477. Vergeet als
trouwe bezoeker niet uw stempelkaart
mee te nemen. Komt u met de auto?
Neem de ingang bij MSV en ga op
het parkeerterrein linksaf. Het witte
gebouw met de mooie muzieknoten
is het muziekgebouw. Ingang is aan
de zijkant van het gebouw. Ook met
de buslijn 126, halte Röntgendreef en
de lijnen 30 en 36 halte Stellingmolen
kunt u naar ons gebouw komen.
Aanvang van de bingo is om 20.00
uur. Zaal open om 19.30 uur. De eer-
ste koffie of thee is voor ons.
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 17
WWW.HOOGVLIET.COM
Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen?
Download dan onze iPhone app of volg ons op
Twitter of Facebook
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com
Acties zijn geldig van woensdag 13 juni t/m dinsdag 19 juni 2012
Spaar ze alle 24!
Bij iedere € 10,- aan boodschappen bij Hoogvliet
krijgt u een gratis EK Monskey!
Don
Pedro
Tinus
15.
99
2
k
ra
tte
n
2.
79
2
z
a
k
k
e
n
Fanta
Alle soorten
4 flessen van 1.5 liter
6.16
4.62
1
g
ratis
3+1
GRATIS
***
Per liter 0.77
Lay’s chips
Alle zakken
van 300 gram,
bijvoorbeeld
paprika
2 zakken
van 300 gram
3.14
Per kilo 4.65
Heineken
2 kratten met 24 flessen van 0.3 liter
23.98
of 4 pakken met 6 blikken van 0.33 liter
18.52
P
e
r c
o
m
b
in
a
tie
k
a
n
d
e
p
r
ijs
v
e
r
s
c
h
ille
n
. *
*
* U
k
r
ijg
t 2
5
%
k
o
r
tin
g
o
p
d
e
to
t
a
a
lp
r
ijs
.
L
e
t o
p
! L
a
a
ts
te
w
e
e
k
!
Deze actie loopt t/m
19 juni 2012
Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering.
WI T H O U T H E A R T WE WO U L D B E ME R E MA C H I N E S
Gecombineerd gemiddeld brandstofverbruik: 3,5 - 6,0 L/100 km (28,6 - 16,7
km/L). CO
2
-emissie: 90 - 139 g/km.
Fivan
Molenbaan 1, Capelle aan den IJssel. Tel.: 010-2893636
Elektraweg 2e, Maassluis. Tel.: 010-5911455
www.fivan-auto.nl
A 14% BIJTELLING
E NGI NE OF T HE Y E AR
Z OE K T D R I V E R OF T HE Y E AR
GEHEEL 2012
Hij is er. De nieuwe Alfa Romeo met prijswinnende Turbo TwinAir benzinemotor.
Met maar 14% bijtelling en geen BPM of wegenbelasting. Dat klinkt u zowel
zakelijk als privé natuurlijk als muziek in de oren. Reserveer dus snel een
proefrit en kies ook voor rasechte sportiviteit met maar 14% bijtelling.
Liever dieselen met een bijtelling van 14%? Reserveer dan een proefrit in de
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM. U rijdt al MiTo vanaf € 17.050,-.
GA SNEL NAAR WWW.ALFAROMEOMITO.NL EN RESERVEER
EEN PROEFRIT.
AL FA R OME O MI T O T UR B O T WI NAI R
R AS E C HT E S P OR T I V I T E I T ME T MAAR
1 4 % B I J T E L L I NG
Peugeot 107 XS 5-drs 5 km 2012
Kia Sportage 2.0 Autom. 17000 km 2011
Citroen C3 Picasso Exclusive 28000 km 2009
Renault Traffic 2.5 DCI 76000 km 2009
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Hyundai Getz 1.4 Active 24000 km 2008
Peugeot 207 XS SW1.4 16V 50000 km 2008
Renault Twingo 1.2 Authentique 46000 km 2008
Renault Twingo 1.2 Authentique 30000 km 2008
Daihatsu Cuore 1.0 5-drs Premium 59000 km 2008
Opel Corsa 1.4 Enjoy 86000 km 2007
Mitsubishi Colt 1.3 Hartbeat 47000 km 2007
Mitsubishi Colt 1.5 CZ5 Invite 46000 km 2007
Opel Astra 1.8 16V Twintop Cosmo 24000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Agila 1.2 16V Flexx Cool 52000 km 2006
Opel Corsa 1.2 Silverline 58000 km 2006
Opel Meriva 1.4 16V + Airco 72000 km 2006
Ford Fiesta 1.3 Futura 23000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Chevrolet Kalos 1.4 Class 30000 km 2006
Daihatsu Cuore 59000 km 2006
Renault Grand Scenic 2.0 16V Tech Road SL 103000 km 2005
Mazda 2 1.4 16V Exclusive 77000 km 2005
Suzuki Ignis 1.3 GL Jubile 83000 km 2004
Seat Inca 1.9 Sdi 113000 km 2003
Vw Polo 1.4 32000 km 2003
Opel Astra 1.8 16V 5-drs 202000 km 2002
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
Peugeot 306 1.4 XR 5-drs 83000 km 2000
Suzuki Alto 5-drs 81000 km 1999
Hyundai Atos 1.0 Multi 106000 km 1998
Toyota Starlet Autom. Jubileum uitv. 97000 km 1999
Suzuki Alto 118000 km 1998
Renault Twingo 1.2 Comfort 121000 km 1995
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
www.ddcaravans.nl
SPECIALE CARAVAN-
WASSTRAAT
ONDERHOUD EN
SCHADEHERSTEL
AAN ALLE MERKEN
KAMPEERWINKEL
CARAVANBEDRIJF
2012
2013
FINALIST
UITGEBREID
CARAVANVERHUUR-
PROGRAMMA
Rotterdamseweg 266a - Delft wijk 28 (TU).
Telefoon: (015) 262 74 33
QR-code
Van der Knijf
Caravan en Camper
Service
Voor alle reparatie en onderhoud aan uw
caravan, camper en bedrijfswagen
• Onderhoud • Reparatie • Schade
• Inbouw van stopcontacten ect. • Opbouw mover
• Voor de camper motorisch onderhoud • APK
• Verkoop kampeer materiaal (op bestelling)
• Tevens kunt u met uw lichte bedrijfswagen bij ons terecht
Openingstijden:
Ma t/m vrij 19:00 uur tot 21:30 uur.
Zaterdag op afspraak.
Gelieve telefonisch afspraak maken
i.v.m. afsluiting van bedrijventerrein.
Honderdland 378 | 2676 LV Maasdijk | Tel. 0174 - 87 00 46 of 06 - 10 49 32 45
www.vanderknijfcaravanencamperservice.nl
info@vanderknijfcaravanencamperservice.nl
Gaat uw zoon of dochter
na de zomer naar de mid-
delbare school?
En wenst u dat hij/zij dit
doet vol zelfvertrouwen
en met plezier?! Infor-
meer naar de training ’in
eigen kracht, op naar
de brugklas!’ van prak-
tijk Kind&Kracht! Een ef-
fectieve en veilige training
in een klein groepje door
een erkende kindercoach!
www.kindenkracht.nl,
info@kindenkracht.nl
TE KOOP: 6 wandtegels
Polychrome v.d. Porceleijne
Fles uit Delft. Nieuwprijs
€ 45.00 per stuk.
Nu alle 6 voor € 99.00.
Tel. 06-51970226.
TE KOOP: 3 Rotan kuip-
stoelen met gevlochten
zij- en rugkanten en ge-
ruite stofkussens € 30,-, 2
Rotan terrasstoeltjes zon-
der armleuning en kussens
€ 15,-. Tel.: 010-5921955.
Vakantie... TE HUUR IN
DE BELGISCHE ARDEN-
NEN, net Chalet voor 6
personen. Het behoort tot
een rustig vakantiedorp
in de vallei van de Ourthe
met eigen ligweide en de
rivier. Geniet er van de
prachtige natuur, dichtbij
en toch helemaal er uit.
Voordelig, want u huurt
rechtstreeks van de eige-
naar, fam. Brik-Ternbach.
Tel.: 010-5917573.
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
PARTIJHANDEL:
Speciale aanbieding:
*RICAR Chocolade
Italiaanse mix 350 gram
van € 3,99 voor € 1,99.
*RICAR Chocolade
Amarettini 400 gram
van € 3,99 voor € 1,99.
*Puntzakken winegum
500 gram € 1,49.
*YOGHI drink peer
1 ltr. 2 voor € 1,00.
*Uien 5 kg € 0,99.
*Jonge GRASKAAS
€ 5,49 per kg.
*2 rollen beschuit voor
€ 0,49.
*Doosje praliné bonbons
350 gram van € 4,60
NU € 2,99.
*Cadet cola
of sinas 2 ltr. € 0,79.
*Alles zolang de voorraad strekt.
Hoogstraat 2,
BOVENAAN WIP,
Maassluis
HAARMODE
MARGREET
Maassluis
tel. 010-5926022
Zuiddijk 7
Maandagmiddag
geopend.
Zaterdagmiddag
gesloten.
www.haarmode-margreet.nl
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 18
De tuin als vakantiebestemming!
Veel Nederlanders zoeken het dichter bij huis deze zomer. De economische omstan-
digheden, maar ook de trots op eigen omgeving doen veel vakantiegangers beslui-
ten een andere bestemming te kiezen. De eigen tuin is een heel aantrekkelijk alter-
natief. Uw tuin het dichtstbijzijnde vakantieland.
Bezienswaardigheden
De tuin, dat bent u zelf. Hoe meer u van
uzelf terug vindt in uw tuin, des te beter
het gevoel. De trends hoeft u niet te
volgen als u niet wilt en niets is te gek
als het de eigen tuinkamer betreft. Een
mooi beeld, een eigen natuurlijke creatie,
een fotowand, kunst en cultuur van eigen
bodem als bezienswaardigheid voor
vrienden en bekenden.
Lekker buiten eten
Gezellig op het terras, de BBQ bij de hand of rechtstreeks vanuit de buitenkeuken. Terrasover-
kappingen zijn er te kust en te keur. Een pergola beleggen met kunststof platen en vervolgens
laten begroeien is ook een optie. Met een beetje geluk kun je alles buiten laten staan, inclu-
sief de koelkast en morgen nog zo’n verrukkelijke maaltijd genieten. www.hillhout.nl
Green gym
In een vakantieresort wordt u van tijd tot tijd
lastig gevallen door het animatieteam dat
met uw wil gaan aquajoggen. In de eigen
tuin kunt u de oefeningen doen wanneer u
wilt. En het leuke is uw tuin heeft zoveel
ingebouwde ‘fitnesstoestellen’, dat u
zich naar eigen inzicht en vermogen kunt
uitleven.
Bloemeneiland
Een aantal bloemeneilandjes in uw tuin zor-
gen voor voldoende kleur. U hoeft niet overal
bloemenborders te maken. Het is beter om klein
te beginnen. U leert de planten beter kennen
om later op zoek te gaan naar planten die nog
mooier en langer bloeien. Een bloemeneilandje
op uw tafel in de vorm van een vers geplukt
veldboeket past helemaal in het vakantiegevoel.
Het gazon als ligweide
Nergens is het gras zo groen als thuis. Een
kwestie van bemesten en een wekelijks
rondje met de maaier. Niet te kort maaien en
’s avonds een beetje sproeien. Heerlijk zo’n
badlaken in het frisse gras.
Vakantietips
º ¥erdeeI het werk, eIke dag eeo
beetje
º Zet de tuiostoeIeo eeos ergeos
anders
º 8proeieo eo verkoeIeo gaao
makkelijk samen
º 8chiIder eeo waod io toæerse
kleur
º Eeo opIaasbadje verhoogt de
stemming
º ßa (tijdeIijk} kruideo kwekeo
in grote potten
º Laat de kiodereo eeo hut
bouwen
º Maak eeo vuurpIaats
º huur eeo haogæat
º koop eeo Ek-kaæpioeoschaaI
voor oranje fruit
º haog eeo bIoeieode 'basket'
º Leg eeo tijdeIijk straodje aao
met zand en palmen
Zwemmen in eigen vijver
Er gaat helemaal niets boven een verfrissende duik in eigen zwemvijver. De oplossing voor
mensen die niet een echt zwembad willen, hun vijver willen behouden en toch op hete dagen
even willen zwemmen. Een combinatie van technische en natuurlijke filters zorgt voor heerlijk
helder water. www.delingebrug.nl
Spelen met de zon
Het kan best warm worden in Nederland.
Op dagen van 25°C en meer is een beetje
schaduw wel lekker. Met verstelbare
schaduwdoeken heeft u de zon zelf een
beetje in de hand. Een paar dakbomen
zijn natuurlijk prima schaduwmakers en
dan is er altijd nog de oude vertrouwde
parasol.
De reisleiding
Nederland telt duizenden hoveniers en
ontwerpers die u allemaal zouden kunnen
helpen uw reis door uw zomertuin in
goede banen te leiden. De Tuinen van
Appeltern selecteerde de meest creatieve
en vakbekwame in het hele land. Kijk op
www.exclusiefgeselecteerd.nl voor een
vrijblijvend reisadvies.
Een dagtrip
Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin
met bovendien 1001 inspiratie zomer-
tuinideeën voor thuis, beleeft u in De
Tuinen van Appeltern. Nederlands enige
tuinbelevingspark is gelegen in het dorpje
Appeltern tussen Tiel en Nijmegen in het
heerlijke land van Maas en Waal. Kijk voor
meer informatie op www.appeltern.nl
Werken wordt genieten
Alles in het leven draait om evenwicht,
ook in uw tuin. Een goede balans tussen
hoog en laag. Tussen verharding en
bestrating, maar vooral ook mag uw tuin
niet meer zorgtijd van u vragen dan u er
aan zou willen besteden. Er zijn tientallen
foefjes om het onderhoud te beperken. En
eenmaal in balans, dan verandert werken
in genieten. Voor ideeën en suggesties kijk
op www.tuingeluk.info
Op zondag 3 juni jl. was het dan zo-
ver. Op een koude en natte zondag op
de fiets vanaf de sporthal de Hofste-
de naar de Freegolf in Vlaardingen.
Winterjassen en slippers waren de
zeer uiteenlopende kledingstukken.
Aangekomen bij de Freegolf werden
we welkom geheten door 3 golflera-
ren, Arie, Wim en Ben. In 3 groepen
verdeeld begonnen we met het leren
putten, chippen en afslaan vanaf de
driving-range. Gelukkig was het op
dat moment droog zodat we met veel
plezier konden oefenen. Hierna een
pauze om even een beetje warm te
worden door warme chocolademelk
met slagroom!.
Hierna opnieuw een indeling van 6
groepen, die de oefenholes op moch-
ten om een wedstrijdje te lopen. Dit
werd volgens de leraren goed gedaan
en het team van Paulien werd eerste.
Zij kreeg voor het gehele team een
greenfee voor de oefenholes.
Na het golfen was er tijd voor het of-
ficiële gedeelte: De Freegolf bood
onze vereniging een glaasje Prosecco
aan en nam Hennie, de secretaris, het
woord. Er werd nog even teruggegaan
naar 25 jaar geleden: de fusie tussen
de 2 volleybalverenigingen Time-Out
en de Hofstede.
5 leden van UFO’87 zijn sinds de fu-
sie lid: Joke Rasens, Ton Niehot, Fred
Croes, Bert Offeringa en Jack v.d.
Nouwelant. Zij ontvingen een heer-
lijke fles wijn en een vvv-bon.
Hierna zou de barbecue beginnen,
maar door de slechte weersomstan-
digheden had het horecapersoneel
van Freegolf geregeld dat we binnen
een buffet kregen. Dat was fantas-
tisch geregeld. Drankje erbij en we
konden deze dag afsluiten.
Gezocht: Versterking voor ons
jeugdvolleybalteam!
De volleybalvereniging UFO’87 is
al weer volop bezig met de voorbe-
reiding van het nieuwe seizoen. Na
ons jubileumfeest op 3 juni jl. gaan
we er weer voor. Ook in het nieuwe
seizoen gaan we starten met een C-
team. Deze jongens en meisjes ko-
men uit de CMV en zien er naar uit
de echte competitie in te gaan. Om
de bezetting van dit team optimaal
te krijgen hebben we nog een paar
jeugdspeelsters nodig. Heb je zin in
een nieuwe uitdaging en wil je gaan
spelen met je leeftijdsgenoten (12-14
jr) neem dan contact op met de jeugd-
coördinator van onze verenging: Joke
Rasens, tel. 010 5921863 of jrasens@
kabelfoon.nl.
Ook op onze website kan je allerlei
informatie vinden. Wij beginnen
onze trainingen weer op maandag 27
augustus a.s.
Jubileumfeest
i.v.m. 25 jaar bestaan
Volleybalvereniging UFO’87
Het is vrijdagmorgen 6.30 uur en de
eerste deelnemers aan de Maasland-
loop druppelen binnen op het Sport
en Spel terrein bij MVV ’27. De
weersvoorspellingen hebben de laat-
ste dagen een zeer wisselend beeld
van het te verwachten weer gegeven,
soms stond er een zonnetje, steeds
veel wind, en soms tot 100% regen-
kans met 10 mm als uitschieter. Met
gewone weersomstandigheden is een
hardloop estafette van ruim 360 kilo-
meter al een hele opgave, maar met
slecht weer is dat afzien. Op de vrij-
dagochtend echter, schijnt de zon en
de temperatuur uit de wind is zeker
niet onaangenaam.
Om 7 uur gaat het eerste team van
start een Thof-team, 8 uur start AV
Waterweg, 8.30 uur start het 2e Thof
team, 9.00 uur het 3e Thof team, om
12.00 uur TVR en om 13.00 uur Team
Albrandswaard. Deze tijden zijn zo
afgestemd om alle teams zaterdag-
middag rond 16.00 uur te laten fini-
shen. Het team dat om 9.00 uur start
loopt langs de drie basisscholen van
Maasland en wordt daar door hon-
derden kinderen uitgezwaaid, het is
echt een kippenvel moment voor de
deelnemers, die veel van deze kinde-
ren kennen.
Onderweg wordt de zon alleen op
vrijdag gezien, de wind die erg hard
is, blaast op de heenweg de lopers
en begeleidende fietsers vooruit, zo-
lang er in oostelijke richting gelopen
wordt. De route van de Maaslandloop
is dit jaar flink veranderd ten opzichte
van de eerste drie edities. Een spon-
sor in Wageningen heeft aangeboden
de lopers in zijn tuin te ontvangen, en
dat is niet zomaar een ontvangst. Er
staat vers fruit klaar, allemaal voor-
gesneden in hapklare brokken, koffie,
thee, vla, yoghurt, noem het maar op.
De keuken kan gebruikt worden door
teams die wat warms willen eten, de
wc en douche zijn beschikbaar en als
klap op de vuurpijl een jacuzzi. De
route moest hiervoor omgelegd wor-
den, maar dat blijkt alle moeite meer
dan waard. De gastvrijheid van Ha-
rold en Anja wordt door alle deelne-
mers zeer gewaardeerd.
Mila van der Meer, een van de initi-
atiefnemers van Sukacita, is de hele
loop in touw geweest. Zij is samen
met haar vader Bert, bij de start van
alle teams, vervolgens is ze in Wage-
ningen bij de sponsor en uiteindelijk
ook bij de finish. De opbrengst van de
Maaslandloop gaat naar deze stich-
ting, kijk voor info hierover op www.
sukacita.com, donaties kunnen nog
steeds gedaan worden via de Maas-
landloop rekening 112073522.
In de nacht wordt er doorgelopen,
over donkere dijkjes langs Rijn, Lek
en Waal. Zodra het verste punt ge-
passeerd wordt,
rest zo’n 150
kilometer tegen-
wind. Buffelend
tegen de wind
doorkruisen de
hardlopers en de
fietsende begelei-
ders Nederland.
De opgelopen
tijdwinst door de
wind in de rug
op vrijdag, wordt
door de meeste
teams al snel in-
geleverd, zodra
de harde wind
de lopers bij elke
stap terug dreigt
te blazen. Elke
pas kost kracht
en de lopers pro-
beren toch het
tempo te lopen
wat nodig is om
weer op de be-
rekende tijd in
Maasland te zijn.
Schrijver dezes is
als chauffeur mee
geweest en heeft de lopers en fietsers
zien strijden, diep respect voor deze
sporters is op zijn plaats.
Een echt kippenvel moment
om tussen de juichende schoolkinderen door te lopen.
Maaslandloop 2012: wind, hardlopen,
heroïek en 19.000 euro voor het goede doel
Frans Louter bezig aan één van zijn 47 kilometers,
begeleid door fietser Sjaak van Houten.
Van de 6 teams die meedoen hebben 5
teams busjes om de lopers te verplaat-
sen als zij niet lopen. Alleen het team
van TVR fietst en loopt de hele route,
370 kilometer met tien personen komt
dan neer op 37 kilometer hardlopen en
333 kilometer fietsen. Dit team onder-
vindt de meeste last van de tegenwind.
Er is met deze manier van aanpak heel
weinig tijd voor rust ingebouwd. Als
je klaar bent met je lopen, moet je op
de fiets je teamgenoten weer bij zien
te halen, in je eentje kromgebogen
over het stuur….. In de loop van de
zaterdag blijkt dat dit team de tijd van
16.00 uur in Maasland niet gaat ha-
len. Maar opgeven is geen optie! Met
extra aanmoediging van de vliegende
Maaslanders, dit zijn de mensen van
de organisatie van de Maaslandloop
die onderweg assisteren, worden de
reserves nog wat dieper aangespro-
ken, en het tempo gaat weer omhoog.
Rond kwart over 4 staan er 5 teams
klaar om te finishen. Achter elkaar
worden ze door speaker Roel van
Leeuwen het podium van Sport en
Spel opgepraat, er wordt voor elk team
een nummer gedraaid door de disk-
jockey dat door hen zelf ingeleverd is,
dus dansend en springend beleven de
teams hun ontlading van vreugde bij
de finish voor een groot publiek.
Een erg mooi moment is het als Mila
de microfoon overneemt, nadat ze de
opbrengst van de Maaslandloop heeft
gehoord. Ze bedankt de organisatie
en de teams voor het bijeen brengen
van dit mooie bedrag. In haar speech
laat zij duidelijk blijken heel betrok-
ken te zijn bij de deelnemers van de
loop die ze deze twee dagen heeft
gevolgd.
Het podium van Sport en Spel wordt
hierna in beslag genomen door twee
zangeresjes uit Maasland, en daarna
door Ad van Opstal. De teams die
binnen zijn gekomen, zijn druk met
het uitwisselen van indrukken en
belevenissen, als Roel van Leeuwen
weer aan de microfoon komt.
Het TVR team gaat finishen! Na een
heroïsch strijd tegen vermoeidheid
en de elementen, staan ook zij oog
in oog met de menigte die zich op
het Sport en Spel terrein verzameld
heeft. Vanuit de andere teams klinkt
een oorverdovend gejuich ingegeven
door respect voor deze sporters.

Dank aan alle mensen die zich inge-
zet hebben om de Maaslandloop 2012
tot een succes te maken, de vrijwil-
ligers, de sponsors, de teamcaptains,
de teamleden en iedereen die op en
andere manier een steentje heeft
bijgedragen. De Maaslandloop, een
prachtig hardloop evenement, dat
volgend jaar zijn 5e editie zal beleven.
Ineke Halve, Irma Vermeer, Petra
Sluijter, Freek Wierda en Bart Mak-
kinga.
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 19
Weekacties Jumper Maassluis
• De Fokker-ballonnen actie, bij besteding van € 20,- kans op gratis
honden/kattenvoeding van Fokker
• Foto wedstrijd: heeft u de leukste foto van uw hond of kat?
Win 3 maanden gratis Royal Canin voer!
• Knaagdier prijsvraag met kans op ½ jaar voeding!
• Voor iedere klant 1x grabbelen in de honden of katten krabbelton!
• Suikerspinverkoop!
• De grote prijzen van Jumper Maassluis! Maak de slagzin af en win
een superprijzenpakket voor uw hond/kat/knaagdier/vogel!!!
Jumper Maassluis
stunt
4
daagse
13 t/m 16 juni
Vrijdag
15 juni
- Van 12.00 tot 20.00 uur is onze
dierenfotograaf er weer!
Kom met uw dierenvriend en krijg
een foto gratis.
- Van 18.30 tot 20.00 uur
wederom Ingrid Pranger van
hondentrimsalon Harig voor een demo
nagels knippen/vachtverzorging en de kuif
van uw hond bijwerken voor de foto.
- Van 18.00 tot 20.00 uur dr. Woof voor
inentingen/chippen
(ook voor de buitenland enting!.
Enting ook voor het konijn!)
- Eukanuba demo van 12.00 tot 20.00 uur
Woensdag
13 juni
Van 09.00 tot 12.00 uur
Ingrid Pranger van Honden
Trimsalon Harig demo
nagels knippen/vacht-
verzorging - Prins Petfoods
handpoppenbus, GRATIS.
Kaarten verkrijgbaar bij de kassa
van Jumper t/m 11 jaar VOL is
VOL - Prins Check-up hond en
kat van 13.00 tot 17.00 uur.
Donderdag
14 juni
- De dierenfluisteraar,
informatiestand
- Hills demo
van 13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag
16 juni
Van 10.00 tot 16.00 uur voor een
ieder die vandaag zijn hond/kat
meeneemt een gratis Frontline
Anti-vlooien en teken pipet.
De dierenfluisteraar, informatiestand.
facebook
www.facebook.com/
jumpermaassluis
Elektraweg 2c, 3144 CB Maassluis
010-5912361
Koornstra & Co gaat voor kwaliteit en
klantgerichtheid, voor fexibiliteit en
slagvaardigheid. Zo zijn wij een succes-
volle exporteur van groente en fruit ge-
worden. Met een eigen merk van naam
en faam: Reputation. Gewoon vanuit De
Lier, maar wel dagelijks door heel Eu-
ropa heen. Dat succes willen we graag
zo houden en sterker nog : uitbouwen!
Daarom zoeken wij nog meer goede col-
lega’s voor ons bedrijf, dat niet voor niets
al 80 jaar bestaat. Denk jij ook eerder
in oplossingen dan in problemen, bekijk
dan onze website (www.koornstra.nl) en
laat ons weten of jij de combinatie met
ons wel ziet zitten.
Jij als Beheerder gebouw
en kantine M/V
Reken op een leuke baan waarbij je ver-
antwoordelijk bent voor de inkoop, verkoop
en het bereiden van producten die wij
aanbieden in de bedrijfskantine. Je zorgt
ervoor dat de kantine er altijd schoon en
verzorgd uitziet. Tevens draag je de verant-
woordelijkheid voor de kantinekas.
Verder signaleer je technische gebreken
in het gebouw en je organiseert en con-
troleert de dagelijkse schoonmaakwerk-
zaamheden die in het bedrijfsgebouw
moeten worden uitgevoerd.
Je gaat aan de slag in een goed bereik-
baar en modern gebouw met prima fa-
ciliteiten.
Je verdient een bij de functie passend
salaris met prima arbeidsvoorwaarden.
De mogelijkheid bestaat om de functie
in parttime dienstverband uit te oefenen.
Wat breng jij mee?
Je bent een betrouwbare persoonlijkheid,
handig in de keuken en je hebt affniteit
met het bereiden van voedsel. Ervaring
in soortgelijke functie en/of het SVH di-
ploma is een pré.
Tevens heb je een “hands-on” mentaliteit,
je bent servicegericht en sociaal en je be-
schikt over een gezonde dosis humor.
Kennismaken?
Meer weten over deze baan? Bel dan
Marco Rook op (0174) 527 989. Sol-
liciteren doe je bij voorkeur via de e-mail.
Stuur jouw sollicitatiebrief met C.V. naar
m.rook@koornstra.nl of per post naar
Koornstra & Co B.V., Poortcamp 17, 2678
PT De Lier, t.a.v. M. Rook.
IMPORT EXPORT OF FRUIT AND VEGETABLES
Vacatures co
Oproep exploitatie en beheer
sporthal De Hofstede in Maasland
De gemeente Midden-Delfand wil graag in contact komen
met personen of partijen die geïnteresseerd zijn in:
de exploitatie en het beheer van sporthal
De Hofstede, Hofsingel 93 in Maasland
Meer informatie over de procedure en de wijze waarop
geïnteresseerden het aanbestedingsdocument kunnen
opvragen, is vanaf vandaag te vinden op
www.middendelfand.nl onder de rubriek `Nieuws´.
Planvoorstellen kunnen tot vrijdag 27 juli 2012 uiterlijk
12.00 uur worden ingediend bij:
Gemeente Midden-Delfland
T.a.v. team Onderwijs en Welzijn
Keenenburgweg 55
2636 GL Schipluiden
Op donderdag 28 juni 2012 om 10.00 uur is er een
informatiebijeenkomst in sporthal De Hofstede.
U dient zich hiervoor vooraf aan te melden.
Contactpersoon:
Heidi van Leeuwen-Brandenburg,
Telefoon: (015) 380 42 54
E-mail: welzijn@middendelfand.nl
www.middendelfland.nl
GOEDE SCHILDER
heeft op korte termijn nog tijd voor
binnen- en buitenschilderwerk,
stukadoor- en tegelwerk.
GOEDE KWALITEIT EN NIET DUUR
Bel: 06-52326216
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Sportmassage Maassluis
is het adres voor:
• Een goede stevige sportmassage.
• Een relaxte Hot Stone massage.
• Een behandeling volgens
het Medical Taping Concept
• Kwaliteit en kwantiteit.
Kijk eens op de website:
www.sportmassagemaassluis.nl
Of bel voor een afspraak:
06-53797193
Vakantie... TE HUUR IN
DE BELGISCHE ARDEN-
NEN, net Chalet voor 6
personen. Het behoort tot
een rustig vakantiedorp
in de vallei van de Ourthe
met eigen ligweide en de
rivier. Geniet er van de
prachtige natuur, dichtbij
en toch helemaal er uit.
Voordelig, want u huurt
rechtstreeks van de eige-
naar, fam. Brik-Ternbach.
Tel.: 010-5917573.
!Spoed! Te koop ge-
vraagd: TOYOTA’s, Hon-
da, Nissan, Mazda, Mitsu-
bishi, met schade of defect
geen bezwaar. Ook an-
dere merken met of zonder
APK, met RDW vrijwaring.
U belt, wij komen langs.
Tel. 010-2762532 of 06-
25160439, ook ’s avonds.
PARTIJHANDEL:
Speciale aanbieding:
*RICAR Chocolade
Italiaanse mix 350 gram
van € 3,99 voor € 1,99.
*RICAR Chocolade
Amarettini 400 gram
van € 3,99 voor € 1,99.
*Puntzakken winegum
500 gram € 1,49.
*YOGHI drink peer
1 ltr. 2 voor € 1,00.
*Uien 5 kg € 0,99.
*Jonge GRASKAAS
€ 5,49 per kg.
*2 rollen beschuit voor
€ 0,49.
*Doosje praliné bonbons
350 gram van € 4,60
NU € 2,99.
*Cadet cola
of sinas 2 ltr. € 0,79.
*Alles zolang de voorraad strekt.
Hoogstraat 2,
BOVENAAN WIP,
Maassluis
AZ ZONWERING
voor al uw binnen- en
buitenzonwering, hor-
ren, raamdecoratie en
onderhoud aan uw zon-
wering. HOOGSTRAAT
2, BOVENAAN WIP,
Maassluis, 010-5910716.
Voor ouders/verzor-
gers workshop EFFEC-
TIEF COMMUNICEREN
MET KINDEREN! Maan-
dagavond 18 juni bij
Kind&Kracht te Maas-
sluis. Inspirerend, tips
& trucs, bewustwording
en ruimte voor gesprek!
www.kindenkracht.nl,
info@kindenkracht.nl
Naast de welbekende
sokken zonder elastiek
nu ook BRETELS bij ons
verkrijgbaar. Jan Booster
- Koningshoek.
Felicitatie-kaarten voor de
geslaagde student vindt
je bij ons. En heb je al
gekeken naar cadeautjes
voor Vaderdag? Welkom
in de Bijbel-In, Noordvliet
19 (achterste winkel van
het Weeshuis).
TE HUUR AANGEBO-
DEN: 2 kamers voor 1 per-
soon. Tel.: 06-42113193.
Piet’s Autopoets Cen-
trale als het net iets beter
moet voor auto, boot, ca-
ravan. Lakverzegeling met
6 jaar garantie. Bel tel.:
06-18802801.
TE KOOP: (wegens ver-
huizing). Gereedschap: vij-
len, hout- en steenbeitels,
zaagjes, uitschuifbare +
elektrische heggenschaar,
Zyliss bankschroef.
In één koop € 20,-. Tel.:
010-5921955.
TE KOOP: z.g.a.n.
Leifheit garage droog-
molen incl. hoes. Af
te halen voor slechts
€ 17.50. Bel. 06-
51970226.
Gaat uw zoon of dochter
na de zomer naar de mid-
delbare school?
En wenst u dat hij/zij dit
doet vol zelfvertrouwen
en met plezier?! Informeer
naar de training ’in ei-
gen kracht, op naar de
brugklas!’ van praktijk
Kind&Kracht! Een effec-
tieve en veilige training
in een klein groepje door
een erkende kindercoach!
www.kindenkracht.nl,
info@kindenkracht.nl
TE KOOP: z.g.a.n. één
persoons pocketveer
matras 90 x 200 cm.
Afritsbare hoes, na-
tuur latex. Nauwelijks
gebruikt en nog geen
2 jaar oud. Nieuwprijs
€ 639.00. Mag weg voor
€ 129.00. Tel. 06-
51970226.
GEVRAAGD rommelmarkt
spulletjes. Gaat u aan
de schoonmaak of heeft
u overbodige spulletjes
staan, ik kom ze graag bij
u ophalen. Pannen, beeld-
jes, schilderijen, boeken,
speelgoed, lp’s, singles,
oude mobieltjes, bestek
enz enz. Tel 06-26781702.
Naast de welbekende
sokken zonder elastiek
nu ook BRETELS bij ons
verkrijgbaar. Jan Booster
- Koningshoek.
TE KOOP: z.g.a.n. Leif-
heit garage droog-
molen incl. hoes. Af
te halen voor slechts
€ 17.50. Bel. 06-51970226.
Dairco Airconditioning B.V. • Zwarte Zee 64 • 3144 DE Maassluis • T (010) 592 69 83 • info@dairco.nl • www.dairco.nl
Voor een aangename verkoeling van kantoor, woonkamer, slaapkamer of
winkel geeft Dairco u graag goed advies.
Dairco biedt airconditioning die een hoge kwaliteit van comfort
biedt, duurzaam en milieuvriendelijk is en energiezuinig.
Z
O
M
E
R
-
A
C
T
I
E
PRIJS
compleet geplaatst
v.a.
1375,-
*incl. BTW
*
iinnccl. B
SRK20ZJ-S SRK25ZJ-S SRK35ZJ-S SRK50ZJ-S
Koelen kW 2,0 2,5 3,5 5,0
Verwarmen kW 2,7 3,2 4,0 5,8
Geluidsniveau binnenunit laag/hoog dB(A) 21/33 21/34 22/42 26/46
SRK20ZJ-S SRK25ZJ-S SRK35ZJ-S SRK50ZJ-S
Wij beloven u een aangenaam klimaat…
Speciale zomeractie mei t/m september
Dairco Airconditioning B.V. • Zwarte Zee 64 • 3144 DE Maassluis • T (010) 592 69 83 • info@daircobv.nl • www.daircobv.nl
OPNIEUW
IN PRIJS VERLAAGD
Oliemolen 12, Maassluis
Te koop in de rustige en kindvriendelijke Molenwijk
INSTAPKLARE HOEKEENGEZINS WONING
met 2 badkamers, nabij sportvelden, scholen,
winkelvoorzieningen, recreatiegebied en openbaar
vervoer. Net opgeknapt en zo te betrekken!
Zie onze website voor uitgebreide info.
Vraagprijs € 189.000,- k.k.
KA 6 6G 9> C<: C
Op 2e woon|eeg ge|egen
3·|emerwon|ng met
berg|ng |n onderbouw.
Neb|¦ w|n|e|s en stet|on
Oost ge|egen met goede
onts|u|t|ngsmoge||¦|heden.
Lrípecht. t 26,9S per ¦eer.
lnd. 2e verd.. Lntree.
Geng. Keu|en v.v.
|unststoí |oz|¦n met
|so|erende beg|ez|ng. bed|.
met douche en westeíe|.
Meter|. S|eep|. 2.b9m x
3.S3m met |unststoí
|oz|¦nen en |so|erende
beg|ez|ng. ¹o||et. voon|.
4.6/m x 3.62m. S|eep|.
2.29m x 3.6bm. be||on.
b|¦drege VVL. t Sb,04 p.m.
KVc=ddgcWZZ`higVVi&(W
KG66<EG>?H ó..#*%%!" @#@#
DeaZkZg^c\^cdkZgaZ\#
MIDSUMMERNIGHT
OPEN HUIS
woensdagavond 20 juni
18.00 - 21.00 uur
zie www.vlietlanden.info
Maassluis, Dr. A. Schweitzerdreef 321
9Zi]j^hVYk^hZjg
LVVahigVVi*.™KaVVgY^c\Zc™%&%")+%&.%%™lll#ka^ZiaVcYZc#^c[d
TE KOOP: Stacaravan
(2007), merk Nordstar,1
slaapkamer met 2 pers.
bed (in het geheel 5 slp).
op camping De Krab-
beplaat in Brielle. Mooie
zonnige plek, kindvrien-
delijk, fiets- en wandelt-
route in omgeving. Geen
honden, wel een kat
(aan de lijn). Prijs n.o.t.k
Tel.: 010-5915652, of 06-
22934489.
TE KOOP: (wegens ver-
huizing). Gereedschap: vij-
len, hout- en steenbeitels,
zaagjes, uitschuifbare +
elektrische heggenschaar,
Zyliss bankschroef.
In één koop € 20,-. Tel.:
010-5921955.
Verzamelaar biedt goede
prijs voor oude ansicht-
kaarten van voor 1960.
Tel.: 06-15451873.
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
14 JUNI 2012
PAGINA 20
Begin mei heb ik op deze plek verteld
over het plan om voor de Stichting
ALS op de fiets te stappen en de Mont
Ventoux te beklimmen. Dat is inmid-
dels gebeurd en het is een geweldig
indrukwekkend en mooi evenement
geworden! Graag wil ik van deze ge-
legenheid gebruik maken om ieder-
een die een bijdrage aan deze Tour du
ALS heeft geleverd, heel hartelijk te
danken. De reacties en donaties wa-
ren hartverwarmend en overtroffen al
onze verwachtingen!
Van alle kanten mochten we steun
ontvangen: natuurlijk van familie en
vrienden, maar ook van hùn vrien-
den, bekenden en zakelijke relaties.
Aan iedereen, namens alle huidige en
toekomstige ALS-patiënten: dank!
Uiteindelijk konden we op 30 mei met
iets meer dan 4000 euro (!) aan spon-
sorgeld, met vijf mensen vanuit Breda
naar de Provence vertrekken. Daar
troffen we de enthousiaste mensen en
vrijwilligers van de organisatie aan
en uiteindelijk nog zo’n 80 fietsers
die allemaal een reden hadden om,
ter bestrijding van ALS, één, twee of
drie keer de Mont Ventoux te beklim-
men.
Samen met Olympisch zilver-winnaar
Leo Peelen op de race-tandem en al
die andere fietsers zijn we op vrijdag-
morgen, 1 juni, vertrokken voor de
26 kilometer lange klim vanuit het
plaatsje Sault. Leo en nog ongeveer
40 andere renners, gingen toen voor
de derde keer naar boven. Rond de
twintig fietsers deden dat twee keer.
Maar voor mij was één keer, achterop
de tandem, genoeg. Maar wat werden
we gesteund! Zeven renners, vrien-
den van Leo en van mij, bleven bij ons
en als een ‘trein’, met hier en daar een
tussenstop, zijn we naar boven gere-
den. Met zwager en sponsor-werver
Edwin Sonneveld als fotograaf op de
motor, neef Bart van Egdom als vrij-
williger op de top van de berg, goede
vriend Roland Kroon als verzorger in
de -gesponsorde- volgauto en, andere
goede vrienden Sam van Bracht, Gert-
Jan van Poppel en Ernst-Jan Gras als
onderdeel van de trein, werd de klim
een heftige, maar onvergetelijk mooie
ervaring. Het samen doorzetten in de
hitte, het bizarre landschap van die
‘kale berg’, de strak blauwe lucht, het
heerlijke gevoel bij het doorgaan van
de laatste bocht en het binnenkomen
tussen een haag van enthousiaste
mensen, het heeft een onuitwisbare
indruk gemaakt...
Bijzonder was ook de binnenkomst
van de 17-jarige Teun Loete. Hij deed
De mannen die ‘de trein’ van Jan van Hemert vormden,
staand: Roland Kroon, Leo Peelen, Jan van Hemert, Gert-Jan van Poppel,
Ernst-Jan Gras en Sam van Bracht. Zittend: Edwin Sonneveld,
Harrie Cremers, Bart van Egdom en Theo Duijzer.
Beklimming Mont Ventoux groot succes
Op 1 juni werd in Zuid Frankrijk de Tour du ALS verreden; 80 wielren-
ners beklommen de beruchte Mont Ventoux, om geld in te zamelen voor
de spierziekte ALS. Het werd een onvergetelijk mooie dag; als ALS-
patiënt mocht ik erbij zijn en ervaren hoe het is de top van zo’n berg te
bereiken.
de beklimming in het bijzonder voor
zijn vader, Paul Loete. Paul heeft al
langer ALS en kan, behalve zijn voe-
ten, nagenoeg geen enkele spier meer
gebruiken. Vanaf een verrijdbare
brancard kon hij het vertrek èn de
binnenkomst van zijn zoon bijwonen.
De kinderen moesten intussen ge-
woon naar school, maar het thuisfront
heeft van afstand natuurlijk ontzet-
tend meegeleefd! En toen we op 3
juni onze straat weer binnenreden
werden we echt feestelijk binnenge-
haald.
Uiteindelijk bleek dat de 80 renners
van de Tour du ALS, samen meer
dan 100.000 euro bijeen hebben ge-
reden voor meer onderzoek naar het
ontstaan en het oplossen van de spier-
ziekte ALS. De Tour mag dan ook
een groot succes genoemd worden.
Volgend jaar, op 7 juni, wordt hij weer
verreden, hopelijk met nog meer fiet-
sers. Doe je dan ook mee? Meer in-
formatie op www.tourduals.nl.
Jan van Hemert
Toen iets meer dan vijf jaar geleden
het idee bij ‘de Vliet’ opgekomen
was, om een kampioenschap senio-
renbiljart in de vorm van een ‘Best
of Seven’ te gaan organiseren, werd
uitgegaan van het gegeven dat beide
clubs vergelijkbaar zijn en, hoewel
uitkomend in verschillende compe-
tities, wat speelkracht ongeveer even
sterk zouden blijken.
Om aan het idee uitwerking te geven
kwam een wisselbeker beschikbaar
en werd een wandplaquette ontwor-
pen, met daaronder de twee namen
van de clubs. Daar weer onder moes-
ten jaartalhangers geplaatst worden
om aan te geven, dat in dat jaar de
prijs gewonnen was. Beide clubs
hebben zo’n wandplaquette met aan-
hangsels hangen. Tot vóór 6 juni j.l.,
hingen onder de naam van ‘de Vloot’
vier jaartallen t.w. 2008-2009-2010
en 2011, die het geheel een nogal
‘scheve’ uitstraling gaven.
Nu is daarin verandering gekomen.
Na de beslissende zevende ‘leg’ van
het kampioenschap 2011, kwam ein-
delijk onder de naam van ‘de Vliet’
het jaartal 2012 te hangen. Met ge-
paste trots werd het, direct na afloopt
van de finale, in ‘de Vliet’ bevestigd.
Eén en ander kwam niet zonder slag
of stoot tot stand. Heiko Groenen-
daal en Hans Pols boekten in de 7e
‘leg’, voor ‘de Vloot’ grote overwin-
ningen. ‘De Vliet’ wist daar dit keer
ook een aantal flinke zeges tegenover
te plaatsen. Zo wonnen Jan v.d. Kop-
pel en Arnold Peek met vergelijkbare
verschillen. Het totaal van de twaalf
gespeelde partijen overziend, wist ‘de
Vliet’ 9 partijen te winnen met een
totaal van 121,685 wedstrijdpunten.
‘De Vloot’ bleef dit keer op 110,985
steken en moest dus accepteren, dat
‘de Vliet’ het kampioenschap 2012
verdiend gewonnen had.
De afsluiting van het toernooi had
een feestelijke entourage gekregen.
Vriendelijke sponsors, zoals IJsma-
ker Jeroen, ‘Bloemen en Meer’ Niek
Schaper en de particulier Sjef Elgers
maakten het mogelijk individuele
prijswinnaars in het zonnetje te zet-
ten. Een verrukkelijk ijsje, mooie
bloemboeketten en een haringparty
bleken opnieuw ingrediënten voor
een plezierige middag. Alle vrijwil-
ligers van beide clubs hadden het er
maar druk mee.
Arie Westerlaken, de voorzitter van
‘de Vloot’ , die de honneurs voor Dick
Hubert van de MSR waarnam met
betrekking tot de prijsuitreiking, kon
melden dat over het gehele toernooi
in het combiklassement van verschil-
lende beoordelingscriteria, Henk
Passchier op de 8e plek geëindigd
was. Als 7e kwam Sjaak Verhoef uit
de bus, 6e werd Hans Pols, 5e Rinus
Sahli, 4e Ton Steenhagen, 3e Henk
Abramsz, 2e Heiko Groenendaal en
als beste van alle 43 spelers die mee-
gedaan hebben werd Alex Steenks als
winnaar uitgeroepen.
Zijn dagprestatie in de eerste ‘leg’
van 232,50% en de door hem ge-
maakte serie van 24, hebben daarbij
de doorslag gegeven. Knap ook was
het feit dat Rinus Sahli liefst 6 gewon-
nen partijen kon laten noteren. Tevens
bleef het door Heiko Groenendaal
gemiddeld gespeelde moyenne van
154% niet onopgemerkt. De groot-
ste overwinning in één partij kwam
op naam van Henk Abramsz, die in
de 6e ‘leg’ zijn directe tegenstander
met een verschil van liefst 11,877
wedstrijdpunten aan de kant had ge-
zet. De wisselbeker werd hierna aan
waarnemend voorzitter van ‘de Vliet’
Nees Lodder overhandigd. Met dank
aan de beide wedstrijdleiders Adrie
Tollens en William Vroombout,
kunnen beide clubs op een geslaagd
toernooi terugzien. Er werden to-
taal 7.322 caramboles gemaakt. ‘De
Vloot’ wist totaal ruim 908 wed-
strijdpunten bijeen te spelen. ‘De
Vliet’ kwam niet verder dan 906.
Komend jaar zal ‘de Vloot’ voor de
organisatie gaan zorgen. Binnen het
kader van de ingebruikname van de
vernieuwde speellocatie en het 35-ja-
rig bestaan van de biljartclub, zal ‘de
Vloot’ zeker gaan proberen voor een
verdere ‘scheefhang’ te gaan zorgen.
Eindelijk heeft ‘De Vliet’ de titel te pakken
Op 6 juni 2012 was het 35 jaar ge-
leden dat de eerste 55plussers, onder
de vleugels van wat later Senioren
Welzijn wordt, een kaartje legden.
Een leuk tijdverdrijf dat zij al vele ja-
ren deden in de bedrijfskantine en de
middagpauze en natuurlijk ook thuis.
Op de VUT en pensioenleeftijd ge-
komen was die nieuwe club meer dan
welkom.
In die 35 jaar hebben vele vrijwilli-
gers zich ingespannen om er gezel-
lige middagen van te maken. Dat is
hen gelukt want de laatste jaren wordt
de club zeer goed bezocht. Nu spe-
len elke woensdagmiddag zo’n 50 a
55 ouderen meer veel plezier in het
Vlootje. Er was soms sprake van een
ledenstop in verband met de grote van
de zaal, Daaruit blijkt wel dat er veel
animo bestond en bestaat.
Leden van het eerste uur kunnen het
35 jarig bestaan niet meemaken, zij
zijn inmiddels overleden. Heel dicht
bij dat eerste uur komt mevrouw Ver-
barg. Zij is ruim 33 jaar lid en heeft
inmiddels de respectabele leeftijd
van 91 jaar. Voor alle klaverjassers
een reden haar trouw bezoek en haar
inbreng te belonen met een mooi boe-
ket bloemen.
Als je iets te vieren hebt moet je dat
ook in stijl doen. De speelzaal werd
gewisseld voor een zonnig en sfeer-
vol restaurant met uitzicht op de Wa-
terweg. Vervoer was geen probleem;
er stond een luxe touringcar klaar
om ons te brengen naar restaurant ’t
Oeverbos. Ontvangst met koffie en
gebak en voldoende consumpties om
de dorst te lessen. En na twee ron-
den kaarten stond er een uitgebreid
warm- en koud buffet klaar.
Vele leden spraken hun verwondering
uit met woorden welke vele mensen
gebruiken. “Waar doen ze het van”.
Het antwoord daarop is simpel, dank
aan de sponsors en gulle gevers die
dit feest financieel mogelijk maakten.
Feest bij Klaverjasclub De Vloot
Oranje wist niet te scoren tegen De-
nemarken. Gelukkig hadden de ju-
doka’s van Mahorokan Topjudo Insti-
tuut (MTI) hier geen moeite mee. De
afgelopen twee weken werden tijdens
verschillende toernooien 22x goud,
23x zilver en 22x brons gewonnen.
Een geweldig resultaat en een mooie
afsluiting van het seizoen.
Westland Toernooi
Zondag, 3 juni was het 8ste Maho-
rokan Westland Jeugdjudotoernooi.
Ook dit jaar was er sportief succes
voor onze selectie judoka’s. Daniel
v.d. Maas, Stanley van der Stok, Coen
van Winden, Rianne van Ree, Petra
Heijboer, Kevin Dadgarporian, Jen-
nifer Dadgarporian konden als eerste
het podium bestijgen. Tom v.d. Toorn,
Wayclef van Ruyven, Desley van den
Berg, Margit de Voogd, Hylke Nak-
ken, Brian Grootscholte, Denise
Marsbergen, Niels Aerts, Christina
Heck, Ben van Donk, Stefan de
Bruijn, Sofieke Portengen en Caro-
line Kuijvenhoven waren tweede en
Ruben vd Maas, Joey van Leeuwen,
Guus van Os, Sofie Schols, Luca
Platteschor, Quint van der Knaap,
Faisal Engel, Brent Spuij, Twan van
der Gaag stonden als derde op het
podium.
Sandokan in Best
Het was voor de judoka’s een eind rij-
den maar de rit was zeker de moeite
waard. Judoën in een andere regio be-
tekent ook vaak andere tegenstanders.
Tijdens het instap toernooi kwamen
Kevin Stuijfzand, Sem Steenbergen
als winnaar van de tatami. Tweede
plaatsen waren er voor Gerard Poot,
Stef Slooff, Caroline v.d. Kuijvenho-
ven, Steph Henry, Thijs Bingen. Ra-
wien v.d. Boom, Twan v.d. Gaag en
Denise Marsbergen gingen naar huis
met de derde prijs. In de ochtend bij
het bokaal toernooi was Fleur Teerds
de winnaar en legden Erik Kesselring
en Jeroen Botbijl beslag op de tweede
plek.
Heide Toernooi in Ede
De judoka’s van de A-selectie reisden
af naar Ede om daar ook weer de prij-
zen op te halen. Hier stonden Daan
Grashoff, Wayclef van Ruijven, Eloy
Uwumarogie en Kenneth Henneveld
op het hoogste podium en was er een
tweede plaats voor Timo Slootheer.
Chris Olsen, Jordi Dolk, Tom van
Ree en Dylan Rietveld maakten het
feest compleet met hun derde plaats.
Luxemburg
Afgelopen zondag namen een 15-tal
judoka’s van de B-selectie deel aan
het 15th Youth Open Dudelange in
Luxemburg. Ondanks de deelname
uit België, Frankrijk, Duitsland,
Nederland en Luxemburg waren het
voornamelijk de Mahorokan judo-
ka’s, die de lakens uitdeelden. In de
Judoka’s Mahorokan
Topjudo Instituut scoren wel!
klasse jongens onder 15 jaar tot 55
kg was het zelfs een geheel Mahoro-
kanpodium, met Coen van Winden
op de hoogste tree van het schavot,
geflankeerd door Max Wurth (2de)
en Jens van der Knijff (3de). Eerste
plaatsen waren er verder voor: Mar-
git de Voogd, Daniël van der Maas,
Petra Heijboer, Rianne van Ree, Jen-
nifer Dadgarporian, Christina Heck
en Brent Spuij. Roy Kappe won zil-
ver, terwijl Robin van Os en Borus
van der Sar nog het brons wisten te
bemachtigen.
Mahorokan is al jaren een begrip in
het hedendaagse judo en wij denken
terecht. Met 67 prijzen gewonnen
door 55 judoka’s mag je gerust zeggen
dat Mahorokan naast enkele nationa-
le toppers ook een kwalitatief goede
brede selectie heeft. Een bewijs van
het vakwerk van al onze trainers. In
dit kader zijn we ook bijzonder blij
dat we met Darcel Henneveld weer
een gekwalificeerde judoleraar er bij
hebben. Darcel heeft afgelopen zon-
dag zijn examen lesgeven succesvol
afgelegd mede dankzij de hulp van
Stef Doelman, Stefan de Bruijn, Sem
Steenbergen en Erik Kesselring.
We feliciteren alle judoka’s en be-
danken onze selectie trainers voor de
begeleiding.
Alle resultaten en verslagen zijn te
vinden op de nieuwe website http://
mti-judo.nl.
door Jan Buijsse
Het is zo ongeveer een traditie: bij
toernooien van Trefpunt is het altijd
mooi weer. En ook dit keer werd het
waar gemaakt.
In de jongste groep was het niet echt
een verrassing. Alle schermers deden
ontzettend hun best om te winnen,
maar van tevoren kon wel worden
voorspeld dat Glenn Duivenvoorden
in deze poule met de eer zou gaan
strijken. Zijn inzet en wedstrijderva-
ring verzilverde hij, net
als vorig jaar, met een
eerste plaats en zonder
een enkel punt te laten
liggen. Alex Pietersma,
vorig jaar derde, kon een
plaatsje opschuiven en
werd tweede, gevolgd
door Chinook Bierhuize,
derde.
Bij de gevorderde jeugd
was het niet zonder meer
duidelijk wie zou gaan
winnen. Jamie Tirion had
dan wel goede kaarten,
maar hij moest het toch
nog maar waarmaken. En
dat deed hij. Geen enkele
partij verloor hij en werd
dus eerste. Gijs Ravens-
horst Faessen en Ryan
Mostert hadden beiden
evenveel gewonnen par-
tijen op hun naam staan.
Het saldo van gegeven en
ontvangen treffers moest daarom uit-
sluitsel brengen: Gijs werd tweede en
Ryan derde.
Bij senioren degen was het dan weer
niet echt een verrassing: Koos Beke
de gedoodverfde winnaar, werd even-
als vorig jaar Clubkampioen. Mady
Hogenboom wist, ondanks dat ze een
tijdje uitgeschakeld was geweest, de
tweede plaats te verwerven. Pepijn
Nierop, voorzitter van Trefpunt, werd
derde.
Ronald Overgoor werd eerste op sa-
bel met relatief weinig verliespartij-
en. Hij moest zijn uiterste best doen
tegen Fred Tirion, die met de tweede
plaats ging schuiven. De betrekke-
lijke nieuweling Cees Mulder mocht
zich terecht derde noemen.
De bekers voor de Clubkampioen-
schappen 2011/2012 waren dus voor:
Glenn Duivenvoorden, Jamie Tirion,
Koos Beke en Ronald Overgoor.
Foto: Jan Buijsse
Clubkampioenschappen
Schermvereniging Trefpunt Vlaardingen
05-06-2012
Vandaag, het word een beetje cliché-
matig, gezien de vorige 2 wedstrijden
m.b.t. het weer hadden we eindelijk
een heerlijk zonnetje met een zuiden
wind. Vandaag 7 vrouwen en 24 man
aan de start voor de wedstrijd van 10
ronden inclusief een tussenpremie
sprint na 3 ronden voor respectieve-
lijk 5, 3, 2, 1 extra punten.
Met de start om 19.30 uur en streng
toegesproken door de 5 juryleden,
gingen de 1e 3 rondgangen heel ge-
moedelijk, er kwamen zelfs stemmen
uit het peloton met de opmerking dat
de opwarmronde wel erg lang duurde,
dit naar aanleiding voor sommige iets
te lage tempo.
Dat dit lage tempo in de 4e ronde zou
veranderen werd al spoedig een feit.
Na de 3e ronde kreeg iedereen de bel
voor de tussensprint punten bij de vol-
gende doorkomst.
Bij de bult voor de finish ging Rien
Slingeland de sprint al aan, maar
helaas voor hem wel te vroeg, want
Nico Wolf, Mitchel Berrevoets, en
Bas v Leeuwen gingen daaroverheen
en in dezelfde volgorde 1,2 en 3 wer-
den, in dezelfde groep zat ook Willem
Rooijers en Fred Bezemer die 1en 2e
werden
In de Veteranen2 groep was Martin
v Veen razend snel en zodoende de
volle 5 premie punten pakte.
Het goedlachse, nieuw lid en bikke-
laar Kees Schouten behaalde ook zijn
extra 2 sprintpunten
Het veld van 30 man reed verdeeld
over 5 groepen
over het par-
cours met voor
iedereen de ge-
paste snelheid,
de snelheid in
de kopgroep
was inmiddels
opgeschroefd
en was het spel
op de wagen
begonnen.
Mitchel Ber-
revoets, Koos
Haaksma en
Romke de
Haan deden
een uitloop po-
ging, waarin
Koos Haaksma
moest afhaken en Romke die al zijn
krachten, reserves en mentaal vermo-
gen moest aanspreken, het niet redde,
zelfs de finish niet meer haalde en ook
zijn sprintpunten daarmee verloor,
ook afhaakte.
Mitchel Berrevoets had inmiddels
wel aansluiting gekregen van Bas v
Leeuwen en Nico Wolf die een gaatje
hadden van 50 mtr en dat verder uit-
bouwde met nog 3 ronden te gaan.
Niko de buffelaar Graaf sprak even-
eens al zijn duistere krachten aan en
kwam nog wel dichterbij de 3 koplo-
pers, maar zijn medekompanen in de
2e kopgroep hadden ook al hun kruit
verschoten, zodoende verzandde
deze ultieme poging.
Met de finish inzicht hebben de 3
koplopers elkaar zeer sportief, suc-
ces gewenst en afgesproken dat ieder
voor zich en God voor ons allen de
sprint zou worden aangegaan en dat
de beste moge winnen.
De beste in deze spint was ook de
oudste namelijk Nico Wolf, de jong-
ste Michel Berrevoets werd 2e en de
afgelopen 2 weken keihard getraind
hebbende Bas v Leeuwen werd keu-
rig 3e
De voortjakkerende kopgroep werd
vooraf gegaan aan de nieuwe en jong-
ste snelle deelnemer Teun Schouten
die 4e werd en 5e werd Rien Slinge-
land.
6e overal en 1e veteraan werd Wil-
lem Rooijers, 7e overal en 2e veteraan
werd Fred Bezemer.
Bij de Dames werd Bionda Heeringa
overal 14e en 1e dame, 2e dame werd
knap overal 15e Hellen Dekker, Eve-
line Draak de Graaf werd 3e.
Bij de Veteranen 2 zit toch wel een
hele goeie want Martin v Veen die
1e in zijn klasse werd, rijd al de 10
ronden uit.
Kees v Schie die 9 ronden reed, werd
2e en nieuwkomer Kees v Schouten
die wel heel technisch kan rijden
maar nog inhoud mist en daaraan
werkt, werd 3e.
De laatste klasse, veteranen dames,
hierin werd met 9 ronden te heb-
ben gereden, Brenda Pauw 1e, Hilde
Baasten 2e, mijn naamgenoot en
tevens voor vanavond aangewezen
meerijdende EHBO-er Carla vd Wolf
werd 3e.
3e wedstrijd MIJV
Midweek wandeltocht
w.s.v. VTM
Route: “Maassluis/stad Oeverbos
terug stad variant”
Op woensdag 20 juni kunnen wande-
laars overdag weer een wandeltocht
gaan lopen bij wandelsportvereni-
ging V.T.M. Deze keer gaat de mid-
weektocht de route: “Maassluis/
stad Oeverbos terug Stad variant”.
We vertrekken vanuit het blauwe
sportcomplex aan de dr. Albert
Schweitzerdreef 475. U kunt starten
op woensdagochtend tussen 09.00
en 13.00 uur. De kantine van V.T.M.
gaat ’s middags om 15.00 uur dicht.
Bij de start krijgen de wandelaars een
routebeschrijving mee. Men kan kie-
zen uit 3 afstanden nl.: 5-10-15 km.
De tocht is ook geschikt voor Nordic
Walkers en rolstoel. Voor de kosten
hoeft men het ook niet te laten want
de prijs voor de wandeltocht bedraagt
€ 2,00 voor niet leden en € 1,50 voor
leden van de wandelbond. Er is en
beloningssysteem als men meerdere
midweekwandeltochten heeft gelo-
pen.
Voor informatie:
Dhr. C. Reynart 0653751429
Ria Hendriksen 010-5910055(na
18.00 uur).
U kunt ook informatie aanvragen via
e-mail: lorka@kabelfoon.nl
Zie ook onze website: www.wandel-
centrum-vtm.nl
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 21

wordt
Extra Grote Uitverkoop!
Profiteer nu:
Heel veel voor hele lage prijzen!
Kortingen
lopen op
tot wel 80%
Biesheuvel Sport • Anne de Vriesstraat 6-12
Sport
14 JUNI 2012
PAGINA 22
Lady’s day
Tennisvereniging
Evergreen
Dinsdag 5 juni was de pink lady’s day
bij Evergreen. Om 10.00 werden de
dames welkom geheten met een kopje
koffie met gebak. Het thema was pink
en dat was aan alles te merken, bin-
nen en buiten was alles roze versierd.
Ook hadden de dames een roze accent
in hun kleding. Dames van Bequick
en de Commandeur waren net als an-
dere jaren ook uitgenodigd. Ook kon
iedereen een introducé meenemen.
Om 10.30 uur gingen de eerste da-
mes de baan op, het was droog en
het zonnetje wilde al doorkomen. De
gezamenlijke lunch was om 12.45
uur, die hoofdzakelijk buiten aan de
picknicktafels werd genuttigd. Nadat
bij de meeste dames de lunch was
ingedaald gingen om 13.45 de eerste
partijen weer beginnen.
Om 16.00 uur kwamen de laatste da-
mes de banen af. De muziek ging een
tandje harder, wijntjes werden besteld,
de hapjes geserveerd, dus het feest
kon beginnen. De zon scheen heer-
lijk op de picknicktafels en de sfeer
zat er goed in. Voor iedere deelneem-
ster waren er nog 2 attenties, kaarsjes
en een voordeelzak met monstertjes
van Drogisterij Wildenburg. Er bleef
net als andere jaren een groep dames
hangen. Deze dames begaven zich op
een gegeven moment allemaal op de
dansvloer (het terras). Het was een
super gezellige, sportieve lady’s day.
Tot volgend jaar dames.
Christa Middelbosch
ABVM Zomerbridge
Van 7 juni 2012
Lijn A
1 Ouwerkerk, Koos & Sijstermans,
Ed 63,33; 2 v Aken, Riek & v Aken,
Koos 57,92; 3 vd Sluijs, Nico & Mar-
revee, Juul 57,08; 4 v Dijk, Arnold &
vd Marel, Dirk 54,86; 5 van Pelt, Cor-
rie & Muller, Theo 54,17; 6 Kweldam,
Edwin & Kweldam, Isabelle 52,78; 7
vd Doel, Riet & Jongh, Gijs 52,08; 8
Wesenhagen, Leny & Verhulst, Els
50,35; 9 de Bont, José & Rijnsburger,
Nel 48,96; 10 Quist, Dorit & Booster,
Cocka 46,53; (11) Roos, Corine &
Gerritzen, Bep 45,49; (11) Boer, Wil
& Boer, Willeke 45,49; 13 Voortme-
ijer, Jan & Ruijs, Ruud 44,79; 14 v
Leeuwen, Henk & v Leeuwen, An-
nemarie 44,58; 15 Los, Janneke &
Los, Cees 36,46

Lijn B
1 de Ruijter, Remi & Dolphijn, Ben
65,77; 2 v Duin, Marja & Schenk,
Ineke 59,52; 3 v Elst, Wil & v Elst,
Rob 54,46; 4 Beek, Dick & de Ruiter,
Christa 54,17; 5 de Baan, Wim & de
Baan, Dinie 53,57; 6 v. Beest, Jaco
& v Leeuwen, Jaco 52,68; (7) Boon,
Ed & Boon, Joke 51,19; (7) v Dorth,
Tinie & Taapken, Daniël 51,19; 9
Hanswijk, Marianne & vd Heuvel,
Arno 50,30; 10 Koning, Jeanette &
Knopper, Ingrid 47,92; 11 Struijk,
Saskia & van Strien, Toos 47,32;
12 Jansen, Ros & Jochems, Annet
45,54; 13 Raaff, Vera & Tollenaar,
An 42,56; 14 Polimeno, Lenneke &
Huis, Rob 42,26; 15 Hendriks, Ton-
nie & Hendriks, Gé 41,37; 16 Prins,
Janny & Lievaart, Sari 40,18.
Hoofdsponsor: Cuatro Madera
Zaterdag 9 juni 2012 is niet de dag ge-
worden waar Excelsior met veel ple-
zier op terug zal kijken. Eerst verloor
het derde elftal de slotwedstrijd voor
promotie naar de reserve 1e klasse,
en het vlaggenschip ging (volkomen
onnodig) ten onder in de strijd om de
Flynth Westland cup. Velo trok met
3-2 aan het langste eind.
Excelsior begon goed en fel aan de
wedstrijd. Velo, dat een schitterende
competitie achter de rug heeft en in
haar eerste jaar als eerste klasser nog
kans maakte op promotie naar de
Hoofdklasse maar dit net verloren zag
gaan, was berust op revanche. Vorig
jaar immers moesten de Wateringers
in een bloedstollende penaltyreeks de
meerdere erkennen in Excelsior.
Al na 2 minuten had Excelsior op
voorsprong moeten komen toen
Sezer Bozkurt oog in oog met de
keeper kwam, maar zijn schot was
te slap. Nog geen minuut daarna had
Vincent v.d. Berg de kans op de ope-
ningstreffer op het bord te brengen,
maar opnieuw werd de kans om zeep
geholpen.
Velo kon daar eigenlijk weinig tegen-
over stellen. De ploeg voetbalde wel-
iswaar zijn partijtje mee, maar verder
dan de rand 16 kwam men niet en kee-
per Jelle Visser kwam daardoor nooit
in de problemen.
Na 18 minuten was het raak. Sezer
Bozkurt, door sommige supporters
verguisd om zijn fel gekleurde oranje
voetbalschoenen, drukte van 25 me-
ter af en snoeihard verdween de bal
achter de verbouwereerde Watering-
se goalie (1-0).
Die stand had verder uitgebouwd
moeten worden. De ene kans na de
andere werd gecreëerd, maar evenzo
veel keer niet verzilverd. Een mis-
verstand in onze verdediging, waar
meerdere spelers elkaar verweten
niet in te grijpen, zorgde ,geheel te-
gen de verhouding in, plotseling voor
de 1-1.
Excelsior probeerde nog wel voor rust
afstand te nemen, maar scoren was
ook vandaag weer een lastige opgave
voor de Tricolores. De ruststand: 1-1.
Na de thee eenzelfde spelbeeld als in
de eerste helft, met dien verstande dat
Velo feller de duels aan ging en daar
bleek Excelsior M slecht mee om te
kunnen gaan. Het leidde bijv. tot een
direct rode kaart voor Robin Hof-
man, gegeven door scheidsrechter v.
Elswijk. Deze scheidsrechter heeft de
reputatie om zichzelf de belangrijkste
man op het veld te vinden, waardoor
de meningen over deze man verdeeld
zijn. Je vindt hem goed of je ergert
je aan zijn manier van leidinggeven.
Zijn beslissing om Robin Hofman
weg te sturen was echter volkomen
terecht!
Excelsior kreeg steeds meer moeite
met de felheid van Velo en begon
meer en meer tegen zichzelf te voet-
ballen. In plaats van `de ruggen te
rechten` liet men zich te vaak aftroe-
ven in de duels.
Toch kwam Excelsior opnieuw op
voorsprong. Vincent v.d. Berg, die
regelmatig zijn directe tegenstander
zijn hielen liet zien, snelde opnieuw
langs zijn opponent en leverde een
voorzet af op Kevin Vink, die bij de
tweede paal de bal maar voor het in-
knikken had (2-1).
Op dat moment had Excelsior de wed-
strijd professioneel moeten uitspelen,
maar het liet Velo opnieuw terug ko-
men in de wedstrijd. Sterker nog…
binnen 5 minuten kwam Velo terug
van een achterstand en boog de stand
om naar 3-2 in hun voordeel.
Tot overmaat van ramp werd ook nog
Sefa Kurt uit het veld gestuurd. Hij
ontving zijn tweede gele kaart voor
aanmerkingen op de leiding. Symp-
tomatisch voor wat Excelsior vooral
in het tweede deel van deze wedstrijd
liet zien… praten, verongelijkt kijken
naar het arbitrale trio in plaats van de
mouwen op te stropen en de tegen-
stander op de pijnbank te leggen!
Velo nam zodoende revanche voor de
nederlaag van het jaar daarvoor. De
Wateringers zijn de terechte winnaars
van de Flynth Westland Cup. Excel-
sior moet genoegen nemen met de 2e
plaats. Dank aan de leden van het or-
ganiserend comité van de Westland
Cup die ook dit jaar weer een strakke
organisatie hebben neergezet en na
40 jaar het stokje gaan overgeven aan
een nog nieuw te vormen comite.
Golftoernooi Business Club
Excelsior Maassluis zeer geslaagd
Vrijdag 25 mei jl. heeft op golfclub
Comstrijen het jaarlijks golftoer-
nooi van de Business Club van Ex-
celsior Maassluis plaatsgevonden.
In de Hoekse Waard werd er voor de
beginnende golfers een clinic georga-
niseerd, de echte liefhebbers liepen
de 18 holes baan. Bij beide onder-
delen waren ook A-selectie spelers
vertegenwoordigd. Na afloop was er
voldoende tijd voor een hapje en een
drankje, en werden de ervaringen met
elkaar uitgewisseld.
Bij een dergelijk toernooi gaat het
niet alleen om de gezelligheid maar
ook om de prijzen. De winnaar van de
golfclinic werd dit jaar Jesper Gudde,
het golftoernooi werd een prooi voor
het koppel Hans Pieters/Henk v.d
Burg, die de wisselbeker in ontvangst
mochten nemen. Daarnaast kregen
zij het nieuwe rood-wit-blauwe col-
bert uitgereikt, dat zij vanaf nu bij
elke thuiswedstrijd van Excelsior
Maassluis moeten gaan dragen.
Er werd afgesloten met een uitgebreid
diner, dat werd verzorgd door Golf-
club Cromstrijen.
De Business Club Excelsior Maas-
sluis kijkt terug op een bijzonder
geslaagd toernooi, waarvan de orga-
nisatie in handen was van Wim Clau-
sing.
Fred Kraijo
komend seizoen trainer C-selectie
Het Technisch Management is erin
geslaagd om voor de C-selectie een
trainer aan te stellen. Het is niemand
minder dan Fred Kraijo, die in het af-
gelopen seizoen deel uit maakte van
de begeleidingsstaf van het derde elf-
tal. Door omstandigheden kon Fred
daarin niet optimaal zijn werk doen,
maar voor het komend jaar zien zowel
Fred als het TMT voldoende grond
om een hernieuwde samenwerking
aan te gaan. Naar een assistent wordt
nog gezocht!
Fred is al jaren nauw betrokken bij
Excelsior Maassluis en is een aantal
jaren geleden vanuit de jeugd door-
geschoven naar het seniorenvoetbal.
Als geen ander binnen onze vereni-
ging weet Fred om te gaan met spe-
lers die “net niet goed genoeg zijn”
voor een A –of een B selectie, maar
wel potentie hebben. Om met derge-
lijke selecties goed te kunnen werken
draait het behalve om voetbaltechni-
sche zaken ook om communicatie en
sfeer. Fred heeft bewezen daar veel
aandacht voor te hebben en dus is Ex-
celsior blij hem ook voor het komend
jaar te hebben vastgelegd.
Jammer is natuurlijk dat Fred en zijn
selectie in het komend seizoen niet
in de 1e reserveklasse kunnen gaan
acteren. Daarvoor bleek afgelopen
zaterdag Spijkenisse 2 een te grote
hobbel.
Dan moet die stap in het nieuwe sei-
zoen maar worden gezet. De ambitie
is er zeker!
Excelsior M verliest finale
Flynth Westlandcup
Woensdag 6 juni keken de inwoners
van Rozenburg en Maassluis ver-
baasd op … Dat lijkt wel Lenny Key-
lard …. Ja, het is hem echt!
Kilian Alofs had Lenny en zijn vrien-
din Malou leren kennen toen hij met
zijn grote vriend Wendell Engel back-
stage bij een concert van Lenny mocht
zijn. Een super ervaring. Het klikte
meteen tussen de twee en Lenny was
geraakt door het doorzettingsvermo-
gen van Kilian. Een doodgewone jon-
gen van nu 14 jaar, die helaas de pech
heeft om hersenkanker te krijgen. Na
deze ontmoeting bleven de 2 contact
houden.
Lenny en Malou gingen nu voor de
eerste keer mee steppen met Team
Kilian. Team Kilian is aan het trai-
nen voor de beklimming van de Alpe
d’Huez op 25 augustus per step.
Op de pont tussen Rozenburg en
Maassluis werd een proefrondje ge-
stept, en dat ging lekker. In Maassluis
aangekomen, ging de Step en Skate
Night van start. 20 kilometer steppen
door Maassluis en de Maasdijk. Het
ging super. Gelukkig was het bijna
de hele tocht droog. Pas aan het eind
begon het te regenen. Maar dat mocht
de pret niet drukken. Wat een feest!
Lenny en Malou zijn nu zo enthousi-
ast dat ze beiden besloten hebben om
mee te gaan doen aan Steppen tegen
Kanker op 25 augustus. Op deze ma-
nier willen ze Kilian steunen. Ook
willen ze zoveel mogelijk geld op-
halen voor hersenkanker onderzoek.
Deze vorm van kanker kan helaas
nog steeds op zeer weinig steun reke-
nen terwijl het de kankersoort is waar
de meeste kinderen aan overlijden!
Hier moet verandering in komen …
en SNEL!
Wilt u Kilian, Lenny en Malou steu-
nen, kijk dan snel op www.steppente-
genkanker.nl en doneer!
Lenny Keylard doet mee met Steppen tegen Kanker
Hoekse BridgeClub
Zomerbridge 2 dd.11-06-2012
Blauwe Lijn
1 Nel Markus & Arie Portengen
58,54 ; 2 Ton Goedhart & Leen Jan-
sen 58,13 ; 3 Henny Lupker & Frans
van den Berg 57,56 ; 4 Truus Leerdam
& Anton Leerdam 55,45 ; 5 Jeanette
van Daalen & Wim Kwakkel 54,97
; 6 Elly Martin & Wim Moerman
54,14 ; 7 Hans de Krom & Ruud Poot
53,66 ; 8 Frans den Bakker & Ray-
mond Lankhuyzen 51,96 ; 9 Wil van
Elst & Rob van Elst 47,95 ; 10 Zwika
Lazorgan & Bert Soeteman 47,44 ;
11 Marina Dekker & Maarten Ou-
wendijk 47,05 ; 12 Joke Kimmel &
Coby van der Toorn 46,25 ; 13 Dani-
ela Eisink & Marja Timmers 43,84 ;
14 Yvonne Buurman & Andy Wezel
41,88 ; 15 Carla vd Meij & Henk vd
Meij 41,64 ; 16 Conny de Lange &
Nico Pellegrom 40,39 .
Gele Lijn
1 Ans Knipscheer & Marja Prins
67,13 ; 2 Gerry vd Meijden & Jan vd
Meijden 59,03 ; 3 Beb de Ligt & Cor-
rie Kloosterman 56,25 ; 4 Joke van
Eijk & Elma Dijkdrenth 55,09 ; 5 Ria
van Malkenhorst & Pauline Wassink
54,86 ; 6 Wim ‘T Lam & Koos de
Roo 53,94 ; 7 Maria Wigger & Rita
Denkers 53,7 ; 8 Albert Schimmer
& Lenie ‘T Lam 52,78 ; 9 Dory van
Eijk & Nel den Uil 52,08 ; 10 Joke
van Lier & Henk van Lier 51,16 ; 11
Wil van Dijk & Bep Moerman 50,46 ;
12 Rob Dorleyn & Bea Labigar 49,77
; -13 Tinus Olsthoorn & Yvonne van
Vonderen 49,54 ; -13 Janneke Los &
Cees Los 49,54 ; 15 Leonie van Schie
& Wim van Schie 46,76 ; 16 Margaret
Gommers & Truus de Lint 44,44 ; 17
Martha van Meurs & Paula de Rad-
der 41,2 ; 18 Hannie van Dam & Bep
Waaleboer 39,12 ; 19 Ineke Koning
& Rien Kloosterman 38,43 ; 20 Ve-
ronica van der Scheer-Baars & Nico
van der Scheer 34,72 .
De vierde Maaslandloop, een estafet-
te door het rivierengebied van Neder-
land voor het goede doel over 377 km,
zal vooral in de herinnering blijven
hangen als een stormachtige editie.
Zowel op vrijdag als zaterdag blies er
namelijk een zuidwestenwind van 6
Beaufort over het parcours langs wa-
ter en dijken.
Om 7 uur vrijdagochtend vertrok het
eerste team van de organiserende
vereniging Thof Running vanaf het
Maaslandse feestterrein van Sport
en Speldag, een uur later gevolgd
door het team van AV Waterweg.
Onder toen nog zonnige omstandig-
heden begon team A aan de eerste
etappe over 30 km met de lopers
Dim Mureau, Nell Eichhorn, Ron
van den Berg, Barbara van Loon en
Eite Slootheer en de fietser Wernher
van de Hoek en reed team B in een
busje naar Bergschenhoek waar de
eerste aflossing plaats moest vinden
en Jaap Westhoff, Lieuwe van Loon,
Fred Lantinga, Dionne Jansen en
Gerard de Lange achter fietser Gert
Jan Boekestijn aan hun etappe van
30 km konden beginnen. Elke loper
legde telkens een afstand af van 1
km, waarna hij/zij zijn opvolger aan-
tikte en weer in het busje plaatsnam.
Chauffeurs en navigators waren Jaap
van Berkel, Leo Jansen, Marianne de
Grauw en Paul Wolters en het AVW-
team werd gecomplementeerd door
masseuse Jolande Slootheer en de
cateringgroep bestaande uit Anita
Krans, Astrid Wilmink en Hans
Knoops.
Na AVW startten nog vier teams,
te weten twee Thofteams, team Al-
brandswaard en team TVR, dat net
als AVW in 2011 de gehele afstand lo-
pend en fietsend wilde gaan afleggen.
Met de wind schuin in de rug ver-
liep de eerste helft van de estafette
voor AVW ruim onder het geplande
schema van 12 km/u en was de enige
tegenslag het losbarsten van een aan-
tal flinke plensbuien langs de (lange)
Lekdijk. Net voor het keerpunt in
Wageningen had de organisatie een
gezamenlijk wisselpunt ingericht bij
een ex-Maaslander op een fraai land-
goed en kon op krachten worden ge-
komen middels een zeer gevarieerd
voedsel- en drankaanbod. Erg leuk
om hier met de andere teams in ge-
sprek te geraken, omdat dat tijdens de
estafette niet of nauwelijks mogelijk
is.
Na het passeren van de Grebbeberg
viel voor AVW snel de duisternis in,
maar niet voordat er bij ondergaande
zon nog een prachtig uitzicht was
over de Rijn op de glooiende noor-
delijke oever van Rhenen. Op zulke
momenten voel je je als estafetteloper
enorme bevoorrecht!
De twee nachtelijke etappes van 45
km tegen de wind in legden team A
en team B beide toch nog af in het
beoogde tempo van 12 km/u zodat de
voorsprong op het schema behouden
bleef.
Helaas liet de zon op zaterdag verstek
gaan en was de wind ten opzichte van
vrijdag zelfs wat in kracht toegeno-
men, wat vooral het team TVR parten
bleek te gaan spelen. Zonder de rust-
momenten in de busjes werd het voor
de Rijnmondse triatleten zo tegen de
wind in een heuse slijtageslag.
AVW kende echter geen verval meer
en kwam als eerste team terug in
Maasland na 30 uur en 9 minuten. De
laatste 6 km vanaf de pont van Ro-
zenburg werden alle lopers voor 500
m ingezet en volgde bij de finish een
warme ontlading na een incidentloze,
vrolijke, vermoeiende en groepbin-
dende topprestatie. Om 4 uur waren
5 van de 6 teams gefinisht en kon de
huldiging op het feestterrein plaats-
vinden. Hoogtepunt was de bekend-
making van het opgehaalde bedrag
voor Stichting Sukacita uit Indonesië,
het goede doel van deze vierde Maas-
landloop: 19.000 euro!
Daarna konden de deelnemers zich
tegoed doen aan (alcoholhoudende)
drank en (vet) eten en kon om 5 uur
enthousiast geklapt worden voor de
gearriveerde triatleten, die de 377 km
volledig hadden afgemaakt. Opgeven
is geen optie. Top! Inmiddels zijn
er bij AVW al geluiden te horen om
‘het’ volgend jaar weer zonder busjes
te doen. We gaan het zien; editie 2012
was er zeker 1 om in te lijsten.
Tenslotte:
Vandaag (donderdag 14 juni) vinden
de jaarlijkse clubkampioenschappen
van AVW plaats over 5 km. Zeker bij
de mannen belooft dit een spannende
strijd te worden. Volgende week het
verslag daarvan.
Uitslagen
VTM Telecomloop Maasdijk
10 km:
Marc Meeder 34.49, Marcel vd Wa-
ter 39.01, Herbert Smit 39.36, Alex
Nieuwenhuizen 42.49, Kees vd Eijk
43.10, Peter Los 43.20, Arie Vliegent-
hart 44.34, Frank de Bie 46.19, Peter
Noordam 46.31, Esther van Loenen
49.07, Bert Pellikaan 49.07, Lia vd
Ende 49.20, Lidy Warffemius 51.52,
Leo Harreman 52.46, Jan en Gerda
van Leeuwen 55.25, Cock Zwijnen-
burg 55.33, Lenie de Visser 60.58 en
Arie Uiterdijk 62.30
AVW ijzersterk in Maaslandloop
Het vorige weekend (van 1 t/m 3
juni) was het M.S.V.’71 sportpark
omgetoverd tot een tentenkamp waar
de M.S.V.’71 pupillen een heerlijk en
spannend weekend doorbrachten.
Het hele weekend was het M.S.V.’71
sportcomplex gereserveerd voor de
pupillen en begeleiders. Het was hun
domein. Het hoofdveld was omgeto-
verd in een heus tentenkamp, waar
de nachten werden doorgebracht.
Overdag was er van alles te doen. De
oganisatie had een leuk, spannend
en gevarieerd programma voor onze
jeugd bedacht.
Natuurlijk werd er gevoetbald. Maar
er was ook tijd ingeruimd om brood
te bakken op een kampvuur. Er was
een zeskamp met teams van 6 perso-
nen, een speurtocht in het Staelduin-
se Bos, een BBQ en verschillende
avondspelen.
Moe maar voldaan kregen de ouders
de kinderen op zondagmorgen weer
thuis.
De organisatoren Marcel de Blij en
De deelnemers aan het jeugdkamp genoten met volle teugen.
Jeugdkamp M.S.V.’71-pupillen een voltreffer
Peter Vermeulen en de vele vrijwil-
ligers kunnen terugzien op een zeer
geslaagd jeugdkamp.
Alle teams waren al klaar met het
seizoen, behalve Under 12 want deze
speelden in juni nog een beslissings-
wedstrijd om het kampioenschap. En
deze werd gewonnen en dus was er
groot feest in het clubhuis. Hetzelfde
clubhuis waar de barbecue was van
het mixtoernooi, dubbel feest dus!

Spannende wedstrijd wordt omge-
zet in kampioenschap
Tijdens de reguliere competitie wa-
ren de jongens en meiden van U12
en Zoebas gelijk geëindigd met beide
één verliespartij (van elkaar). Daar-
om moest een beslissingswedstrijd
in Oud Beijerland uitmaken wie zich
kampioen mocht noemen van de 5e
klasse.
Er werd gestart met Yorel, Mike,
Ozge, Frank en Arad. Een wat zenuw-
achtig begin, maar toch een kleine
voorsprong. In het tweede kwart deed
Yannick van zich spreken door een
aantal mooie, lange passes van Pato te
verzilveren. Merve en de beetje zieke
Muhammed stonden zeker in verdedi-
gend opzicht hun mannetje. Matthew
moest veel meters maken om in elke
bucket rebounds te pakken.
De spanning was ook op de tribune
voelbaar want de voorsprong bleef
maar enkele puntjes. Zoebas bleef
goed verdedigen, maar Mike bleef
Yorel mooi hoog aanpassen en dan
kan niemand anders erbij! Pato was
belangrijk door veel ballen uit de
rommel weg te dribbelen. De bal
werd nu goed rond gepasst waardoor
ook Frank wat scores mee kon pak-
ken. Met nog twee periodes te spelen
was de stand 32-31, heel spannend
dus. Maar dan blijkt dat Green Eagles
sterk is gegroeid dit seizoen. Strak
verdedigen, veel ballen afpakken en
Frank die 7 punten op rij maakt. Yorel
doet in het laatste kwart waar hij goed
in is: gebruik maken van zijn lengte
en naar de basket gaan. Eindstand
46-41. Kampioen!!! De medailles
en kampioensbeker werd door aan-
voerder Pato in ontvangst genomen,
waarna het nog lang onrustig bleef in
het doorgaans zo rustige Oud Beijer-
land. Scores: Yorel 21, Frank 11, Pato
6, Yannick 4, Mike 2, Matthew 2.
Mixtoernooi wederom erg ge-
slaagd
Als afsluiting op het seizoen was er
het jaarlijkse mixtoernooi. Op een
redelijk druilerige zondag ging het
er toch weer fanatiek aan toe met
wederom 12 teams van jong tot oud.
Vanaf één uur tot en met vijf uur wer-
den er poulewedstrijden gespeeld en
kruisfinales. Uiteindelijk ging het
vriendenteam wat elk jaar met elkaar
naar Utrecht gaat de winnaar. Maar
die hebben dan ook al wat samenspel
achter zich liggen. Na de prijsuitrei-
king gingen vele deelnemers naar het
clubhuis voor een, zoals altijd, heer-
lijke barbecue. Door het slechtere
weer waren de meeste mensen ech-
ter wel binnen aan het eten maar dat
mocht de pret niet drukken. Met deze
gezellige dag kwam er een einde aan
het seizoen 2011-2012. Echter achter
de schermen zijn al weer vele par-
tijen bezig met het nieuwe jaar. Een
seizoen waarin Green Eagles ook nog
eens 45 jaar bestaat!
Wil jij ook basketballen?
Lijkt het jou ook leuk om te basket-
ballen? Kijk op www.greeneagles.
nl voor meer informatie Ook kan je
contact opnemen met Ruben Kraaije-
veld (06-83520067), hij kan je alles
vertellen over de teams en de trai-
ningstijden. De eerste drie keer kan
je vrijblijvend meedoen om te kijken
of de basketballsport iets voor jou is!
Under 12 toon trotst zijn medailles na het behalen van het kampioenschap.
Under 12 pakt kampioenschap
MBV Green Eagles Basketball Nieuws
Sport
14 JUNI 2012
PAGINA 23
MVV ’27 heeft de laatste strohalm
niet kunnen grijpen. In de tweede
wedstrijd van de tweekamp tegen en
nu in Monster won de thuisploeg met
2-1 en dat was voor hen genoeg om
te promoveren. Na zeven seizoenen
in de tweede klasse zullen de Maas-
landers komende jaargang een treetje
lager moeten acteren. MVV ’27 zal
haar wonden moeten likken en trach-
ten het verloren terrein weer snel te-
rug te winnen.

Na een afwachtend begin aan beide
zijden pakte Monster het initiatief en
deed de bezoekers meteen veel pijn.
Een afstandschot van Gerard Lan-
genberg scheerde in de 6e minuut net
over de lat, maar twee minuten later
was het al raak. Een reboundschot
van aanvoerder Ruud Zuyderwijk
werd onderweg nog licht getoucheerd
en dat was genoeg om de bal in de
uiterste linkerhoek te plaatsen (1-0).
MVV ’27 moest lijdzaam toezien,
want het doelpunt werd al snel ge-
volgd door een kopbal van Koos van
Spronsen en een kogel van Mark van
Antwerpen. En dat alles in de eerste
vijftien minuten.

MVV ’27 kwam vervolgens wat meer
in evenwicht met Monster en kreeg
nu ook haar kansen. Een schot van de
naar binnen draaiende Mark Akker-
man werd nog geblokt door een verde-
diger, maar doelman Jeffrey van Vliet
moest even later handelend optre-
den toen Leon van Kersbergen voor
zijn neus verscheen. Tegen de rust
schampte Leon van Kersbergen de bal
met het hoofd uit een voorzet van Ro-
berto van der Pol. Met een beetje ge-
luk had hij de wedstrijd in evenwicht
kunnen brengen, maar even daarvoor
hadden ook Koos van Spronsen en de
razendsnelle Michael Jager namens
Monster dotten van kansen. Kortom,
MVV ’27 bleef hopen op een betere
tussenstand, maar ook de gastheren
hadden meer kunnen scoren.

Enkele minuten na de theepauze
kreeg MVV ’27 al snel weer een
tegenvaller te verwerken. Doordat
de bal niet goed weggekopt werd
uit het eigen strafschopgebied, be-
landde deze bij Ruud Zuyderwijk die
van dichtbij hard via de onderkant
lat binnenschoot (2-0). MVV ’27
hervond zich van deze tegenslag en
bouwde een veldoverwicht op dat al
snel beloond werd. Roberto van der
Pol rukte op over rechts en gaf de bal
panklaar voor op Dion Dickhoff die
hard uithaalde (2-1).

Trainer Pim van der Hoorn bracht
vervolgens nieuwe krachten in het
veld. Mark Akkerman en Leon van
Kersbergen werden afgelost door de
na enkele weken weer herstelde Mi-
lano Naarden en Remy de Jong. De
druk op het doel van Monster werd
verder opgevoerd en de thuisploeg
kon er ook nauwelijks meer uitko-
men. De Maaslanders werkten zich
uit de naad en vochten voor iedere
meter. Echter, in een mêlee van spe-
lers konden Arnoud Katz en Kevin
Bouter hun mogelijkheden niet om-
zetten in treffers. Altijd stond er wel
een been van een tegenstander of de
keeper in de weg. Zo tikte de tijd door
en ondanks de druk op het doel kon
Monster de schade beperkt houden
tot die ene tegentreffer.

Na afloop van de wedstrijd was er
uiteraard de teleurstelling, maar ook
een soort van berusting. Het was een
moeilijk seizoen geweest. Gesteld kan
worden dat wanneer je jezelf in totaal
dertig wedstrijden niet in veiligheid
kunt spelen, degradatie simpelweg
onafwendbaar is. Kortom, vandaag
is MVV ‘27 niet gedegradeerd. Daar
deed het een heel seizoen over.


MVV ’27 2 promoveert
naar eerste klasse
In schril contrast tot het grote verdriet
bij MVV-1 stond de terechte vreugde
bij MVV ’27. Het team van Alexan-
der van der Bol won gisteren in eigen
huis na verlenging met 5-2 van Lyra,
waar in de uitwedstrijd nog met 1-0
van was verloren. De winst beteken-
de dat MVV-2 volgend seizoen in de
eerste klasse mag gaan acteren en dat
is natuurlijk een prima prestatie. Tij-
dens de rust van Nederland-Denen-
marken werd het team op het podium
van Sport & Spel gehuldigd. Onze
felicitaties gaan uit naar de volledige
spelersgroep en begeleidingsstaf van
het tweede elftal van MVV ’27!

Jaarboek MVV ’27 2011/2012
verschijnt deze week!
Het seizoen is amper afgelopen of het
Jaarboek van MVV ’27 is al verkrijg-
baar! Net als vorig jaar staat het jaar-
boek vol met vrolijke en minder leuke
gebeurtenissen uit deze memorabele
voetbaljaargang. Hoogtepunten wa-
ren onder meer het evenement De
Snelste Bal, de kampioenschappen
voor MVV ’27 4 en MVV ’27 C1, de
promotie van MVV ’27 2, de beker-
winst van MVV ’27 9, de traditionele
Oliebollenrace én natuurlijk het af-
sluitende Voetbalgala in Vlietzight.
Dieptepunt was uiteraard de degra-
datie van ons eerste elftal naar de
derde klasse van het zaterdagama-
teurvoetbal. Door de aantrekkelijke
vormgeving en de talloze verslagen
en nieuwsberichten, is het een boek
dat u geregeld weer in handen zult ne-
men om nog eens terug te blikken op
deze bijzondere voetbaljaargang. Het
Jaarboek MVV ’27 2011/2012 is voor
€ 12,95 te koop via www.mvv27.nl
MVV-2 promoveerde zaterdag naar de eerste klasse. Een huldiging op het
podium van Sport & Spel viel de spelers ten deel.
Doek valt definitief voor MVV ’27
Unitas ’63 draait een zeer succesvol
veldseizoen. Na Meisjes B vorige
week, heeft nu ook Meisjes C het
kampioenschap binnengesleept. En
komend weekend maakt ook Heren
A nog kans! Voor de overige teams
zit de competitie er nu op.
Meisjes C kampioen
Zaterdag was de grote dag: de mei-
den C konden kampioen worden. Dan
moest er wel gewonnen worden van
HWC, tot dat moment de lijstaan-
voerder, en er moest een verschil in
doelsaldo goedgemaakt worden. Een
overwinning met minimaal drie doel-
punten verschil was de opdracht aan
de meiden.
In de trainingen afgelopen week
hebben we nog wat extra aandacht
besteed aan actief verdedigen, instar-
ten en snel maar precies spelen. Op
de dag van de wedstrijd werd in de
voorbespreking de nadruk gelegd op
inzet. Geen bal zou de verdediging
voorbij gaan zonder strijd. Ook zou-
den de meiden het samen doen en echt
gebruik maken van elkaars kwalitei-
ten.
Bij aanvang van de wedstrijd regende
het en maakte een natte bal het spel
nog extra moeilijk. Unitas ’63 ging
hier goed mee om door geen lange
ballen te spelen en geduldig de aan-
val op te bouwen. Hierdoor liepen de
meiden al snel uit naar een 4-1 voor-
sprong, waarmee het doel voor van-
daag al bereikt was. Het leek wel of
de gedachten van de meiden hier ook
naar afdwaalden, want heel lang bleef
het 4-1. Maar met wat aanmoediging
van het enthousiaste Unitas-publiek
gingen de meiden weer door, waar-
door er met een voorsprong van 6-1
gerust werd.
Na rust gingen de meiden verder
met goed spel waarbij iedereen aan
de bal kwam en de meiden ook echt
aantoonden bereid te zijn met en voor
elkaar te werken. De tweede helft
ging wat meer gelijk op, maar geen
moment heeft HWC de kans gehad
om zo dichtbij te komen dat de titel in
gevaar kwam. Bij het laatste fluitsig-
naal barstte er dan ook een flink feest
los, want de meiden hadden met 11-5
gewonnen.
Nieuwe voorzitter
Na zo’n zes jaar de voorzittershamer
te hebben gehanteerd, heeft Eric de
Hoog afscheid genomen als voorzit-
ter van de vereniging. Op de algeme-
ne ledenvergadering van zondag 10
juni 2012 is ‘de hamer’ overgedragen
aan Kees-Jan van der Velden. Er werd
weliswaar geen hamer overgedragen,
maar de sleutelbos van het clubge-
bouw. Nadat de overdracht van de
sleutels had plaatsgevonden, volgde
een groot applaus voor Eric, van de
in groten getale aanwezige (ouders
van) leden.
De nieuwe voorzitter, Kees-Jan van
der Velden, is een bekend gezicht bij
Unitas ’63. Zijn zoon speelt bij de
A-junioren en ook zijn vrouw is re-
gelmatig bij de club te vinden. Zelf
heeft hij ook bij Unitas ’63 gehand-
bald. Naast Kees-Jan zijn er nog drie
nieuwe mensen aangetreden, zodat er
nu weer een volwaardig bestuur is.
Uitslagen
D-jeugd Unitas ‘63 – DWS 6-4
Meisjes C Unitas ’63 – HWC 11-5
Jongens C Unitas ’63 – Hellas 26-8
Dames A Unitas ’63 – VELO 10-10
Heren A Unitas ’63 – Snelwiek 29-28
Dames 1 Unitas ’63 – SOS/
Kwieksport 14-22
Wedstrijdprogramma zondag 17 juni
Heren A 14.00 uur Unitas ’63 - Rowah
Lid worden?
Als handbal je leuk lijkt, kun je een
paar keer vrijblijvend mee trainen.
Natuurlijk kun je ook komen kijken
bij wedstrijden. Kijk voor trainings-
tijden en andere informatie op www.
unitas63.nl. Of neem contact op met
Robert Bransen: (010) 5900390 of ro-
bert@unitas63.nl.
Unitas Meisjes C kampioen.
Handbalvereniging Unitas ’63
Meisjes C kampioen!
Nieuws van MHV Evergreen
Evergreen zorgt voor
gezelligheid voor
jong en oud
Komende zondag 17 juni is het weer
gezellig bij MHV Evergreen, de jaar-
lijkse familiehockeydag wordt ge-
houden. Sportieve momenten zullen
worden afgewisseld met gezelligheid
en amusement.
Nu de teams gemaakt zijn en de voor-
bereiding bijna is afgerond heft ie-
dereen er heel veel zin in. Wij willen
iedereen van harte uitnodigen om tij-
dens de dag eens een kijkje te komen
nemen aan de dr. albert schweitzer-
dreef in Maassluis. Aanmoedigen of
genieten van een hapje en een drank-
je. Komende zondag is het weer alle-
maal mogelijk. Zelfs een gokje waken
aan het enige echte Evergreen “Rad
van Fortuin” behoort tot de mogelijk-
heden.
Ook dit jaar hebben de winkeliers
uit de omgeving weer gezorgd voor
leuke prijzen. Daarvoor nog heel erg
bedankt. Graag tot zondag!
KJV Steendijkpolder
Het was deze week weer een super ge-
zellige avond bij kjv Steendijkpolder.
Om iets over achten gingen wij van
start en al heel snel werd duidelijk dat
de Kampioen van afgelopen seizoen
wederom zijn dag niet had. Marcel
van Hemert eindigde dan ook vol
trots op de laatste plaats vanavond.
Onadanks dat hij een pit speelde met
kale tien van de troef. Uiteindelijk
bleef hij steken op 4133 punten. Zou
dit hem de wisseltrofee gaan kosten?

De uitslag van hoogste 5:
1 Freek Wiemers 5275
2 Ronald Ruts 5089
3 Marieke Vink 4940
4 Adrie 4861
5 Ineke Leenstra 4823
En na een hoop gelachen te hebben
was de avond alweer snel voorbij ge-
gaan. Wilt u ook eens komen kaar-
ten op maandagavond? Dan bent u
van harte welkom in Café ’t Smitje.
Vanaf 20:00 uur worden de kaarten
geschud. Graag tot ziens
Marcel Bergen,
RAPID-schaak-
kampioen Maassluis
Marcel Bergen is er wederom in ge-
slaagd RAPID-kampioen schaken te
worden van Maassluis. Na 4 ronden
waar in totaal 16 partijen werden
gespeeld wist hij totaal 15 punten te
behalen en moest dus in slechts één
wedstrijd zijn meerdere erkennen.
Een prima resultaat! Naar het zich
laat aanzien is hij volgende week
tevens de kampioen van het seizoen
2011-2012. De eindstand van het
RAPID-schaken van het afgelopen
seizoen is nu als volgt.
We geven de eerste zes.
1. Marcel Bergen 15 punten
2. Corry Vreeken 13,5 punten
3. Mojtaba Sadeghnezjad 9 punten
4. Karel Parre 8 punten
5. Hans Quak 6 punten
6. Gert Dijkstra 6 punten
In deze laatste ronde van het RAPID-
schaken bleven Corry Vreeken en
Marcel Bergen ongeslagen.
Nog twee schaakavonden en het sei-
zoen zit er weer op. De voorlopige
indeling voor het nieuwe seizoen is
bekend gemaakt. Deze kan dus nog
wijzigen!! We komen hier op nog te-
rug.
Op 18 april is het voor de jeugd een
spannende avond. Dan worden de
examens af genomen voor stap 1 van
het stappenplan van de RSB. Hier-
voor komen vier jeugdschakers in
aanmerking. Ook wordt deze avond
bekend wie de jeugdkampioen van
het seizoen 2011-2012 geworden is.
Wilt u meer weten over de vereniging
gaat dan naar de website www.sv-
maassluis.nl .
door Martin Weeda
Het open jeugd-
toernooi van
Rozenburg is
traditioneel goed
bezet en prima
georganiseerd.
Dit jaar waren bij
de jongste jeugd
drie Bequick-
speelsters suc-
cesvol. In de
meisjesdubbel
t/m 12 wonnen
Yara Kuperus en
Fleur van Bem-
mel hun beide
poulewedstrij-
den en daarmee
het toernooi. In
de meisjesenkel t/m 10 nam Iris van
Bemmel revanche op Stephanie Ja-
link door de finale met 6-2, 6-4 te
winnen. Het talentje uit Hellevoet-
sluis had namelijk in de halve finale
haar zus Fleur verslagen in een partij
van tweeëneenhalf uur, dus ging de
jonge Maassluise voortvarend van
start en gaf ze niets cadeau aan haar
tegenstandster.
Yara Kuperus was niet alleen succes-
vol in het dubbelspel, ook in haar sin-
gle won ze haar beide poulewedstrij-
den, waardoor ze de finale bereikte.
Hierin stuitte zij op Stephanie Jalink,
die met 6-3, 6-1 te sterk was.
TV Maasland
In week 24 staat al sinds jaar en dag
het gezellige dubbeltoernooi in Maas-
land op de kalender. Omdat er ook dit
jaar veel wedstrijden moeten worden
afgewerkt op de drie gravelbaantjes
van het pittoreske park bij het herten-
kamp, werd er in het voorweekend
al gespeeld. In de gemengd dubbel 5
wonnen Yoni van Dongen en Mark
Ruissen in een spannende driesetter
van Laura Pleijsier en Roel van Hoorn
(3-6, 7-5, 6-4).
Peter Broekman en Frank Koenen
kwamen in de herendubbel 6-35+
nét tekort tegen het goed ingespeelde
Evergreenkoppel
Rob Wijnbergen
en Paul Schoe-
maker (7-6, 6-4).
Ted Dekker en
Ben Tabak ver-
loren de eerste
ronde in de he-
rendubbel 7-35+
van het Vlaar-
dingse koppel
Pieter Kloprogge
en Warner Tim-
mer (6-1, 6-1).
Eleine en Peter
Bouwhuis maak-
ten hun debuut
in de gemengd
dubbel 8, maar
hadden de pech
meteen tegen het
als eerste geplaatste dubbel (Kooistra
/ Groenenberg) te loten. Hun oogst
bleef beperkt tot slechts drie games.
In de herendubbel veteranen was er
succes voor Frans Mulder en oud
Bequicktrainer Jan van Strijen. Zij
versloegen het favoriete thuiskoppel
Piet van der Kooij en Hans Vreeken
met twee keer 6-4.
Het toernooi is op dit moment in volle
gang en iedere avond staan er leuke
wedstrijden op het programma. Het
is zeker de moeite waard om eens te
gaan kijken. De finales staan voor a.s.
zondag op het programma.
De prijswinnaars op het open jeugdtoernooi in Rozenburg.
Met op de voorgrond de zusjes van Bemmel en rechts Yara Kuperus.
Succes voor Bequick Jeugd in Rozenburg
Doelpunten maken is in het voetbal
een van de voorwaarden om goede
resultaten te bereiken. Doelpunten-
makers worden dan ook immer luid
toegejuicht en met applaus beloond.
Een even belangrijk maar wat on-
derbelicht element - voor goede
resultaten evenzo belangrijk- is het
voorkomen van doelpunten en dat
nou juist trekt vaak minder de aan-
dacht. Vooral goede keepers zijn het
die met hun bekwaamheid voor hun
ploeg ‘punten verdienen’ zoals dat
heet. Dat geldt dan zeker voor VDL
goalie Tim Teerlink die het afgelopen
seizoen zijn doel met verve verdedigd
heeft en aldus wezenlijk heeft bijge-
dragen aan de tevredenstellende pres-
taties van de hoofdmacht. Het was
dan ook geen verrassing dat de tech-
nische- en begeleidingsstaf unaniem
tot de keuze kwam Tim Teerlink de
titel ‘speler van het seizoen 2011-2012
toe te kennen. Daartoe was afgelopen
vrijdagavond in de VDL kantine een
bijeenkomst waarin de sympathieke
doelman werd toegesproken door de
sponsor van de speler van het jaar, t.w.
Cor Booster die hem- onder luid ap-
plaus- ook de daarbij behorende at-
tributen overhandigde.
Daarna werd het woord gevoerd
door scheidend trainer Peter Broek-
man die de VDL doelman prees voor
zijn inzet in het veld en voor de club
die inspirerend heeft gewerkt voor en
uitstraling gegeven heeft aan het ge-
hele team. Tim TeerlinK liet in klare
woorden merken aangenaam verrast
te zijn waarbij hij niet aarzelde met
nadruk te wijzen op de deskundige
keeperstraining van Marino Tomael-
lo welke zijn nut bewezen heeft.
Na de officiele plechtigheid volgde
een gezellig samenzijn.
Cor Booster van ‘Jan Booster’
(schoenenservice, sleutelservice en
leder waren gevestigd in de Konings-
hoek) en Tim Teerlink tijdens de
uitreiking van de Cor gesponsorde
prijs in de gezellige kantine van
VDL Maassluis, met op de achter-
grond een fraaie afbeelding van het
Feyenoordstadion ‘de Kuip’.
Tim Teerlink speler van het jaar!!
KJV de Vliet
De vijf hoogste van de eenentwintig-
ste ronde zijn:
1. R. v. Dijk 5391
2. A. Spanjersberg 5071
3. Th. Bosman 5047
4. R. Maas 5047
5. Ch. Hoogenraad 4985.
Prijsklaverjassen
DC De Vliet
1. G. v.d. Houwen 5537
2. I. Roelofs 5311
3. P. Westdijk 5300
4. N. Wolters 4872
5. T. Bosman 4866
6. A. de Beste 4754
7. D. Troost 4502
8. T. Geertsema 4483
9. T. Bentvelzen 4454
De poedel was voor B. Alkemade
3842.
De weersvoorspellingen waren het
eens met elkaar; bewolkt met kans
op een bui, maar zowel op dinsdag
als op woensdag brak rond de aan-
vangstijden de zon door!
Op 5 en 6 juni vond voor de 51e keer
het jaarlijkse schoolkorfbal, mede mo-
gelijk gemaakt door Pellikaan inpak-
service en Multi Keuken en Bad plaats.
Op dinsdag waren groep 7 en 8 aan de
beurt, en op woensdag de groepen 3
tot en met 6. Onder het genot van zon-
netje begonnen de groepen 7 en 8 aan
het toernooi, deze groepen speelde ge-
middeld wel 6 wedstrijden met als klap
op de vuurpijl een finale voor groep 8
voor kwalificatie voor het kampioen-
schap van Zuid-Holland. In poule A
streed de Regenboog samen met de
Groene Hoek om een finaleplaats, want
ze waren gelijk geeindigd, omdat doel-
saldo ook gelijk was moest deze strijd
om de eerste plaats in de poule worden
beslecht door middel van strafworpen.
De Groene Hoek won overtuigend de
strafworpenserie en mocht het vervol-
gens in de finale het opnemen tegen
De Dijck B. Hierin was de Groene
Hoek duidelijk sterker, zodat zij afge-
lopen zaterdag mee mochten doen aan
het kampioenschap van Zuid Holland.
Ze deden het helemaal niet slecht; 2
gewonnen en 2 verloren dus 3e in de
poule, helaas eindigde hier het avon-
tuur. Groene Hoek, goed gedaan!
Op 6 juni was het de gehele woens-
dagochtend regenachtig en stond de
telefoon roodgloeiend met als belang-
rijkste vraag; gaat het nog door? De
schoolkorfbalcommissie hield vast aan
wat de buienradar zei; om een uur is de
regen voorbij. En de buienradar kreeg
gelijk, om klokslag een uur werd het
startschot voor de tweede dag gegeven
en was het droog en bleef het droog!
Groep 3 en 4 spelen in een vak; het zo-
genaamde monokorfbal. Het was een
lust voor het oog om de verhitte koppies
te zien! Groep 5 en 6 spelen gewoon
weer in twee vakken, met 4 jongens en
4 meisjes.
Voor de meeste kinderen was het de
eerste keer dat ze met korfbal in aan-
raking kwamen en gelukkig hadden de
meeste scholen tijdens de gymles al
geoefend en natuurlijk op de training
die ckc Maassluis georganiseerd had.
Ook leuk was het dat Het Balkon voor
het eerst meedeed met twee teams, ho-
pelijk volgend jaar weer!
Aan het eind van de dag werden
de prijzen uitgereikt door Mart
vd Gaag en gingen de kinderen
naar huis met een mooi aan-
denken aan het toernooi en een
rood hoofd door inspanning en
de zon. De organisatie wil alle
vrijwilligers en de EHBO be-
danken voor jullie inzet. Zon-
der jullie hadden de kinderen uit
Maassluis niet kunnen genieten
van weer een succesvol school-
korfbaltoernooi!
Heb jij na het schoolkorfbal-
toernooi ook zin om elke week
te komen korfballen bij ckc
Maassluis? Dat kan! Nu is het
zomerstop, maar je kan je nu al
aanmelden om na de zomer mee
te komen trainen.
Meer informatie is te verkrij-
gen bij Ewout Versloot pc@
ckcmaassluis.nl of www.ckc-
maassluis.nl Ook kunt u ckc
Maassluis volgen via twitter: @
ckcmaassluis en facebook: face-
book.com/ckcmaassluis
De teams uit groep 3 en 4 bestaat uit minimaal 2 jongens en 2 meiden.
De Groene Hoek 8a, winnaar, met de wisselbeker.
Ondanks slechte weersvoorspelling
toch een heel goede en droge schoolkorfbal 2012
Jocotal organiseert
samen met Ummah
Wahida een
biljarttoernooi
Zaterdagmiddag 23 juni vindt er bij
Ummah Wahidah in het buurthuis
aan de Burg. Zaneveldstraat een bil-
jarttoernooi plaats. Jocotal en Um-
mah Wahidah organiseren dit toer-
nooi samen. De coördinatie ligt in
handen van Vince Lodiers, student
aan de Hogeschool Rotterdam, stu-
dierichting Sportmarketing & Ma-
nagement. Hij is stagiair bij stichting
Jocotal=Jongeren Coaching & Ta-
lentontwikkeling, de organisatie die
zich vooral inzet voor jongeren, die
opgroeien in financieel zwakkere ge-
zinnen. Hiervoor worden de gelden
gebruikt, die men ontvangt van fond-
sen en sponsoren voor het Jeugdon-
dersteuningsfonds van Jocotal.
Daarnaast weet Jocotal door het orga-
niseren van trainingen en cursussen
ook financiën binnen te halen. Bedrij-
ven of organisaties, die belangstel-
ling hebben om de sociaal gerichte
activiteiten te ondersteunen worden
geadviseerd om eens en kijkje op
de website te nemen. Zie dan www.
stichtingjocotal.nl en klik op wat Jo-
cotal aanbied.
Belangstellenden voor het biljart-
toernooi kunnen zich aanmelden via
www.suwmaassluis .
Voor meer informatie kan men ook
bellen of mailen naar Vince Lodiers
tel:06 252247149 e-mail: vincelo-
diers@hotmail.nl
14 JUNI 2012 MAASSLUISE COURANT 24
KINDERMIDDAG IN DE KONINGSHOEK!
DOE MEE EN WIN!
A. Visser
Samiel Lahham
Cees van der Groef
Thea Wursten
Ank van der Have
Kom woensdag 20 juni naar:
De Verhalenslak
& ontmoet
Bob de Bouwer
De Verhalen Slak!
Er staat een mega- grote slak met een huisje op zijn rug in
de Koningshoek. Jullie mogen naar binnen gaan om naar het
verhaal te kijken en te luisteren, dat door het grote fotoboek
wordt verteld. Op het laatste plaatje van het verhaaltje zie je
jezelf. Dat plaatje wordt afgedrukt en ligt dan in de
brievenbus voor je klaar!
Meet en greet Bob de Bouwer!
Bob loopt vrolijk rond in de Koningshoek op zoek naar jou.
Je kunt hem ontmoeten en met hem op de foto, zodat je een
blijvende herinnering aan jouw held overhoudt.

Hoe doe je mee?
Er zijn deze periode drie verschillende manieren
om mee te doen aan deze actie.
Doe mee door de actiekaart in te vullen, welke in
De Koningshoek verkrijgbaar is. Lever de actiekaart
in bij één van de “Boxes of Fame” in het winkelcentrum
of mail je inzending naar: info@mijnkoningshoek.nl óf
plaats jouw inzending op www.mijnkoningshoek.nl/facebook
en verzamel zoveel mogelijk like’s!
Maak een zo orgineel mogelijke foto van
jou met je favoriete boek, strip of film.
1
Schrijf zelf een verhaal of gedicht van
maximaal 500 woorden.
2
Beantwoord de quizvragen van de
“Wall of Fame”.
3
Plaats jouw inzending op facebook en ga voor
zoveel mogelijk “likes”! Heb jij de meeste “likes”?
Dan wordt jij sowieso genomineerd!
www.mijnkoningshoek.nl/facebook
WOENSDAG 20 juni 2012
13:00 Aanvang
13:30 De Verhalenslak
16:30
15:15 De koningshoek boekenmarkt
14:00 Meet en greet
17:00 Bob de Bouwer
Lenie Romein
Healthclub Fitline
20 JUNI
WOENSDAG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful