You are on page 1of 566

saqarTvelos

kulturis, ZeglTa dacvisa da
sportis saministro
saqarTvelos giorgi leoniZis saxelobis
qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumi

qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumis gamomcemloba
`literaturis matiane~

literaturis
matiane
reproduqciuli gamocema
(eZRvneba giorgi leoniZis dabadebidan
110 wlisTavs)

wigni 3-4-5

Tbilisi
2009

akaki wereTeli
nax. uCa jafariZisa

7

literaturis matiane

redaqciisagan
„äòüåîïüóîòì èïüòïíåì“ èëîòãò üëèò, îåæïáúòòì àïâæïðòîâåäò ãåãèòà, èàäòïíïæ ïêïêò ùåîåàäòì úõëâîåþòìï æï øåèëáèåæåþòìïæèò óíæï ñëôòäòñë èòûéâíòäò, ðëåüòì æïþïæåþòæïí ïìò ùäòì òóþòäåìàïí æïêïâøòîåþòà.
üåáíòêóîò èòçåçåþòà ãïèëùâåóä øåãâòïíåþòì ãïèë, îåæïáúòïè àïâòìò ãïíçîïõâï èõëäëæ íïùòäëþîòâ ãïíïõëîúòåäï. çëãò øåìïôåîò èïìïäï (ïêïêòì ðëåüóîò üåáìüåþò, ïêïêòì êåîûë èòèëùåîï, íïîêâåâåþò ïêïêòì øåèëáèåæåþòìï æï
þòëãîïôòóäò ìïêòàõåþòì øåìïõåþ) øåèæåã æîëòìïàâòì ãïæïìæë æï ïè õïíïæ,
èõëäëæ ìïþòëãîïôòë èïìïäåþòì ãïèëáâåñíåþòà æïêèïñëôòäæï.
ðòîâåä îòãøò, îåæïáúòï ¸þåÿæïâì ìïá. ìïõ. äòüåîïüóîóäò èóçåóèòì
åáìðåæòúòòì èïìïäåþì, îëèåäòú øåãîëâòä òáíï 1939 ùäòì çïôõóäøò ïêïêòì
ìïèøëþäë êóàõåøò, ïæãòäëþîòâ êëäèåóîíå ãäåõëþïøò æï ðëåüòì íïàåìïâåþìï æï èåçëþäåþì øëîòì.
ïêïêò óðòîâåäåìïæ õïäõòì ñëâåäæéòóîëþòì úõëâîåþòì ðëåüò òñë, èòìò úõëâîåþòì èëíïùòäå. ïáåæïí, ãïìïãåþòï – „õïäõøò ÷ïèæãïîò“ ïêïêòì ðëðóäïîëþï æï òì æòæò ìòñâïîóäò, îëèäòàïú õïäõò òìå óõâïæ ïöòäæëåþæï
àïâòì ðëåüì. þóíåþîòâòï, îëè ïêïêòì èîïâïäò íïúíëþò æï èåãëþïîò ¸ñïâæï,
ãïíìïêóàîåþòà æåèëêîïüòóä ôåíåþøò, îëèåäàïú êïîãïæ òúëæíåí ðëåüòì úõëâîåþòì ïìïâïä-æïìïâïäò. êåîûëæ, åì óíæï òàáâïì èòìì èåçëþåä ãäåõëþïçå, îëèåäàï øëîòì ïîòïí ðëåüòì þïâøâëþòìï æï ñîèëþòì èëèìùîåíò æï
ïèõïíïãåþòú.
ìïáïîàâåäëì ìïõ. äòüåîïüóîóäò èóçåóèò, îëèäòì ëîãïíëï ýóîí.
„äòüåîïüóîòì èïüòïíå“, øååúïæï æîëçå øååêîòþï, ÷ïåùåîï æï æïâòùñåþòìïãïí ãïæïåî÷òíï þòëãîïôòóäò úíëþåþò æï èëãëíåþïíò ïêïêò ùåîåàäòì øåìïõåþ ðëåüòì èúíëþàï øëîòì, îëèåäàï îòúõâò èïàò õïíæïçèóäëþòì ãïèë
æéòàò-æéå èúòîæåþï.
åì ûâòîôïìò èïìïäï øåâìåþóäò ÷âåíò èùåîäåþòìï æï ìïçëãïæë èëéâïùåàï èëãëíåþåþòà, îïú ùòíïèæåþïîå üëèøò ïìåâå óõâïæ ïîòì ùïîèëæãåíòäò,
âòèåæëâíåþà, ìïêèïëæ øåïâìåþì ïêïêòì þòëãîïôòòì àâïäìï÷òíë õïîâåçì (óíæï æïâìûòíëà, îëè åîàò èëãëíåþï ïêïêòì óêîïòíåäò èåãëþîòì â. ÷ïãëâåúòìï ÷âåí èòâòéåà 1941 ù. á. êòåâòæïí).
ãïîæï ïêïêò ùåîåàåäçå ãïèëáâåñíåþóä èïìïäåþòìï, êîåþóäøò æïþåÿæòäòï æéòóîåþò òëíï èåóíïîãòïìò æï ïä. ôîëíåäòìï (ñòôøòûòì), ìïæïú ñëâåäæéòóîëþòà ïùåîòäòï 1870-òïí æï 1880-òïíò ùäåþòì áïîàâåä èëìùïâäå ïõïäãïçîæëþòì ñëôïúõëâîåþï æï ìóäòìêâåàåþï èïøòíæåä ìïìóäò-

8

redaqciisagan

åîë ìåèòíïîòòì îåýòèòì ôëíçå. ëîòâå æéòóîò èíòøâíåäëâïíò äòüåîïüóîóä-òìüëîòóäò æëêóèåíüòï, èòà óèåüåì, ÷âåíò èùåîäëþï èåüïæ éïîòþòï
ïìåàò èïìïäòà.
ïõïä, ìïòíüåîåìë úíëþåþì òûäåâï ç ï á ï î ò ï ÿ ò ÿ ò í ï û ò ì èòåî øåæãåíòäò ï ä å á ì ï í æ î å ñ ï ç þ å ã ò ì æéåèæå óúíëþò þòëãîïôòï.
øòë ïîïãâòìðòîåäòì ïâüëþòëãîïôòóäò íïùñâåüò æï èëãëíåþï ïäåáìïíæîå ëîþåäòïíçåæ óìïàóëæ åîàãâïîò øåíïèïüòï ÷âåíò èùåîäëþòìïàâòì ìïþòëãîïôòë-êâäåâòàò èóøïëþòì æïîãøò.
êîåþóäøò èëàïâìåþóäò ïêïæ. ê. êåêåäòûòì ìïñóîïæéåþë íïøîëèò åõåþï ûâåä-áïîàóä ìïìóäòåîë èùåîäëþòì ìïêòàõåþì.
æïìïìîóä, ãïèëáâåñíåþóäòï ì. òëîæïíòøâòäòì íïîêâåâò îóìàâåäòì
÷âåíïèæå ïîèëéùåóä ðëåèï-îëèïíòì øåìïõåþ æï ãòëîãò äåëíòûòì èëíëãîïôòï „þåìòêò“.
êîåþóäøò èëàïâìåþóäò òäóìüîïúòåþò ðòîâåäïæ áâåñíæåþï.
***
æéåì, ìïèïèóäë ëèòì æéååþøò, îëæåìïú ÷âåíò ìëúòïäòìüóîò ìïèøëþäë óèïãïäòàë ãèòîóä þîûëäïì ïùïîèëåþì ãåîèïíåä ôïøòìü æïèðñîëþåäåþàïí, àïâòìò ìóâåîåíëþòìï, éòîìåþòìï æï àïâòìóôäåþòì æïìïúïâïæ,
ïîï÷âåóäåþîòâ èüêòúåï æï åîàëþòäò ìïþÿëàï ôîëíüò æï ìïþÿëàï çóîãò. äåíòí-ìüïäòíòì æîëøòì áâåø ìïþÿëàï õïäõò ïîï èïîüë âïýêïúóîïæ åþîûâòì þïîþïîëìóä-ôïøòìüóî óîæëåþì, ïîïèåæ øåóðëâîïæ ãïíïãîûëþì
êóäüóîóä èøåíåþäëþïì ñâåäï óþíåþçå.
áïîàâåäò õïäõòì ìïõåäëâïíò øâòäåþò, èëûèå ìïþÿëàï îåìðóþäòêåþòì øâòäåþàïí åîàïæ, ìüïäòíãîïæàïí, îýåâàïí, äåíòíãîïæàïí, êïâêïìòòì èàåþàïí, øåóæîåêåäò ãèòîëþòà æï àïâæïæåþòà òúïâåí æïèëóêòæåþäëþïìï æï
àïâòìóôäåþïìàïí åîàïæ, àïâòì êåîïì, àïâòì ìïïèïñë êóäüóîïì, àïâòì èùåîäëþïì, îëèåäòú ñëâåäàâòì òñë ãïèëèïâäòíåþåäò áïîàâåäò õïäõòì ãèòîóäò üîïæòúòåþòìï. ïîï åîàò, þîûëäòì úåúõäøò èñëôò áïîàâåäò èåþîûëäò
ìòñâïîóäòà òãëíåþì àïâòì ìïñâïîåä èùåîäåþì, ïîï åîàì ïôîàëâïíåþì èïàò
ðëåüóîò ìòüñâï èïèóäòì ìòñâïîóäçå, ìïèøëþäëìïàâòì àïâæïæåþïçå.
÷âåíò âïýêïúóîò ùòàåäò ïîèòï æòæò èõåæïîàèàïâîòìï æï þåäïæòì ìüïäòíòì ãåíòïäóîò õåäèûéâïíåäëþòà æéòàò-æéå ìÿåæïâì ãïèïîöâåþïì ôïøòìü ïâïçïêåþçå æï æòæò õïíò ïî æïî÷åíòäï òè æîëèæå, îëæåìïú ãïèïîöâåþóäò ìïþÿëàï õïäõò àïâòì ìëúòïäòìüóî ìïèøëþäëøò, èàåäò àïâòìò
åíåîãòòà æï èõïîãïøäòäëþòà øåóæãåþï èòìàâòì ÷âåóä-êóäüóîòì æòïæ
èøåíåþäëþïì óôîë èåüò ãïëîêåúåþòà, âòæîå æéåèæòì òñë.

literaturis matiane

literaturis matiane9

akakis mSobliur kuTxeSi
(ìïáïîàâåäëì ìïõ. äòüåîïüóîóäò èóçåóèòì åáìðåæòúòòì èïìïäåþòæïí)
1939 ù. ïêïêò ùåîåàäòì æïþïæåþòæïí 100 ùäòìàïâòì øåìîóäåþòì ùòí,
ìïá. ìïõ. äòüåîïüóîóäèï èóçåóèèï (æòîåáüëîò ãòëîãò äåëíòûå) ïêïêòì ìïèøëþäëøò, ìï÷õåîåìï, ìõâòüëîøò æï èïà ïõäë-èïõäë èæåþïîå ìëôäåþøò èòïâäòíï èóçåóèòì èåúíòåî-èóøïêåþòìïãïí øåèæãïîò äòüåîïüóîóäìïèåúíòåîë åáìðåæòúòï: àïèïî ëáîëøòûòì, àòíïàòí áïâàïîïûòì, æïâòà øóéäòïøâòäòì, ãîòãëä òíïìïîòûòì øåèïæãåíäëþòà. åáìðåæòúòïì õåäèûéâïíåäëþæï èóçåóèòì ìùïâäóäò èæòâïíò ãòëîãò ïþçòïíòûå. åáìðåæòúòïè ïæãòäëþîòâ æï¸ñë åîàò àâå æï øåïãîëâï èíòøâíåäëâïíò èïìïäï ïêïêò ùåîåàäòì úõëâîåþòìï æï øåèëáèåæåþòì øåìïìùïâäïæ. åáìðåæòúòòì èòåî øåãîëâòäò èïìïäòì íïùòäò áâåñíæåþï ùòíïèæåþïîå êîåþóäøò.
îåæïáúòï

èïîòïè èòõåòäòì ïìóäò úòúòøâòäò-ùåîåàäòìï (ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, 84 ùäòì, ïêïêòì ûèòì æïâòà ùåîåàäòì èåóéäå).

÷ïìùåîï ã. ïþçòïíòûåè

ùåîåàäåþò áïîàäøò õøòîïæ ãïæèëæòëæíåí æï òáïóî ëöïõåþì åèëñâîåþëæíåí. ïêïêòì ûèï æïâòàòú, – ÷åèò èåóéäå, – áïîàäøò ùïèëìóäòñë
ïõïäãïçîæëþòìïì ìïúëäåì èëìïûåþíïæ. æïâòàì ðòîâåäïæ óíæï øååîàë úòúòøâòäòì áïäò, íòíë. åîàõåä áïîàäøò âòñïâòà æïðïüòýåþóäò òïìëí úòúòøâòäàïí. òá ãïâïîæï õèï: ïèï æï ïè áïäì ùåîåàåäò òîàïâìë. òì áïäò –
íòíë, æïâòàì ïî èëìùëíåþòï. øåèæåã òïìëí úòúòøâòäèï èëòðïüòýï æïâòàò.
òì òá ãïâòúïíò ðòîâåäïæ; òè æîëì èå ãïàõëâåþï ôòáîïæïú ïî èáëíæï. ìïçéâïîãïîåà èòíæëæï ùïìâäï. åì òñë 1877 ùåäì. èïøòí æïþîóíæíåí ìïçéâïîãïîåàòæïí èïøòêë ùåîåàåäò, ëäòèðòïæï ùåîåàåäò, ëäãï ãóîïèòøâòäò, êïüë íòêëäïûå, þëúòï çåèòïíìêïòï æï ìõâåþò. èåú òèïàò ãïâäåíòà èòíæëæï
ùïìâäï ìïçéâïîãïîåà. òá, áïîàäøò, æïâòàòì èåãëþïîò òñë þïîëí êäåòìüò,
èòìò ïèõïíïãò ðëäêòæïí. òá ãïæïùñæï ÷åèò ãïàõëâåþï æï èåëîå æéåì æïèùåîåì öâïîò, ÷åèò ìóîâòäòì ùòíïïéèæåã. èïøòí õëè ãïàõëâåþòì ìïáèåì èøëþäåþò ùñâåüæíåí. ÷âåí õèï ïîï ãâáëíæï.
ãïàõëâåþòì øåèæåã, ìõâòüëîøò ùïèëèòñâïíåì, ïá æïèõâæï ÷åèò æåæïèàòäò åêï, ïíï ÷åèò èóäò æï ïíåüï – ïêïêòì æòìùóäò. èïøòí ïêïêò ïî èòíïõïâì.
ïêïêò èãëíò òè æîëì îóìåàøò òñë. âúõëâîëþæòà îëìüëè ùåîåàäòì ìïìïõäåøò. îëìüëèò åîàò ùäòì èêâæïîò òáíåþëæï, èå îëúï èëâåæò, èãäëâòïîåæ
òñâíåí, èïøòí èëóîïâïæ ¸ñïâæïà ìïìïõäåøò ãëèïîàåäò, èïãîïè æïâòàèï æïòàõëâï, – „øåóôåîåþåäò áïäòì àõëâï èòî÷òå áïîàäøòë“. ïèòì øåèæåã èëóîïâïæ òñë ùåîåàåäò (åáâàòèå ùåîåàäòì íïàåìïâò).

10

muzeumis eqspediciis masalebidan

÷åè æîëì, èàåäò ìïìïõäå ïíï òñë – ïêïêòì óôîëìò æï. èïì ûïäòïí óñâïîæï ùïèäëþï. ÷åèèï æåæïèàòäèï ïìùïâäï. æåæïèàòäòìïàâòì ðïüîåþì åìùïâäåþòíïà. ìóä óôïìëæ åáòèëþæï. îëæåìïú ãïòãåþæï ÷åèò æåæïèàòäò, îëè
ìïæèå èûòèå ïâïæèñëôò òñë, öëîçå øåöæåþëæï æï ïâïæèñëôàïí èòâòæëæï,
êïîãïæ ãïèëêòàõïâæï æï óùïèäåþæï. èåîå ïíïú æïæòëæï; òì êò úõåíçå öæåþëæï. òìå èûòèå òñë, öëîò âåî çòæïâæï. ïíï ûïäòïí äïèïçò òñë, æòæüïíëâïíò, ïõëâïíò, èøâåíòåîò ìïõòìï, áåîï òñë, àâïäåþò äóîöò ¸áëíæï, àèåþò éòï
ùïþäòìôåîò. æòæò ëõóíöò òñë, èëìùîåþóäò ìòüñâòì ðïüîëíò; èòì ãâåîæòà
ìóä óíæï ãåúòíï. ïíï, ïêïêò æï ÷åèò áèïîò îëè æïöæåþëæíåí æï õóèîëþïì
èë¸ñâåþëæíåí, ìòúòäò æï êòìêòìò ãïóàïâåþåäò òñë. åîàõåä, âçòâïîà ïòâïíçå ïêïêòìàïí åîàïæ. òá òñâíåí ïãîåàâå ãòëîãò ùåîåàåäò, íòúï ùåîåàåäò,
üïìë èï÷ïþåäò æï ÷åèò èåóéäå. îïéïú ìåîòëçóäò ìïóþïîò òñë. èïãîïè øòãïæïøòã ëõóíöëþæíåí. ìïéïèë õïíò òñë. ÷âåíì åçëøò óïèîïâò âïîæò òñë æï
ïèòüëè þóäþóäåþòú õøòîò ìüóèîåþò òñâíåí. ïè ìòúòäì ï¸ñâíåí þóäþóäåþò. ïêïêòì òìå óñâïîæï þóäþóäòì õèï, îëè ðòîæïðòî ãïæïòîåëæï õëäèå,
îëúï ãïòãëíåþæï. èïøòí âåéïîú õèïì ïèëòéåþæï æï âåîú õèïì ãïìúåèæò. ïêïêòè òíïüîï, íåüï åîàò åì þóäþóäò æïèïíïõïë. ïèòì àáèï òñë æï åîàò þóäþóäò øåèàõâåâòà øåèëôîàõòïäæï æï ïêïêòì õóÿóÿ àèåþøò æïïöæï. ïêïêòì
õåäòì ùïüïíåþï óíæëæï, èïãîïè èåîå ãï÷åîæï, ãïíûîåâòì øååøòíæï, ïî ãïôîòíæåìë. ÷âåí ñâåäïíò ãïëúåþóäíò øåâñóîåþæòà. ïò, ïêïêò íïüâîï ïãòìîóäæïàáë. ñâåäïíò ãïâëúæòà æï ãïâòîòíæåà, þóäþóäèï åîàò æïòÿïõÿïõï, æïòôîàõòïäï æï ãïôîòíæï. ïêïêò ìòõïîóäòà úïì åùòï, ïéïî òúëæï îï
åáíï: âòíïüîå æï ïêò âíïõåë, èïãîïè îëãëî âíïõå çåæ àïâçå æïèïöæïë. ãòëîãò ùåîåàåäèï óàõîï, íïèæâòäïæ ¸òðíëçò ÷òüåþçåæïú èëáèåæåþìë.
ïõäï æïóþîóíæåà ïêïêòì æåæïì. ïêïêòì æåæï ûïäòïí ÿêâòïíò òñë. ïæâòäïæ âåî ïï÷áïîåþæòà òèïì âåîú ìòüñâïøò, âåîú ðïìóõøò, èõíå æï éâàòì èëñâïîå òñë. îëìüëèì èå ïî èëâìùîåþòâïî æï âåîïôåîì âòüñâò, ïêïêòì úõëâîåþïè êò ìõâòüëîøò ÷åè ùòí ãïòïîï. þåâîò îïè èïõìëâì èòìò úõëâîåþòæïí, þåâîò
îïè ùâîòäèïíòú.
ïêïêòì ðëåüëþï æï ìïõåäò ÷âåí ãâïïèïñåþæï. èòìò íïùåîò ïîïìëæåì ïî
ãïèòøâòï ùïóêòàõïâò. óèåüåìïæ ìõâòüëîøò óñâïîæï ùåîï.
îëæåìïú ïêïêò èóçïçå òñë – óúíïóîò ìïõå æïåæåþëæï, àèï ïåþóîûãíåþëæï, àâïäåþò óþîùñòíïâæï úåúõäòâòà, ãåãëíåþëæïà èçå ïæãòïë, îïéïú
ïéåäâåþóäò òñë, èòæòëæï æï èëæòëæï, òì ïîïìëæåì ïî æïöæåþëæï, îëúï
„àëîíòêå åîòìàïâì“ ùåîæï èïøòí øåóìùïîò. ìïèò àâå ùåîæï ïè ðëåèïì. íïõåâïîò îëè æïìùåîï, æïãâòûïõï ÷åèì áèïîìï æï èå, ìõâåþò ïá ïî òñâíåí (åì çïèàïîøò èëõæï) æï ùïãâòêòàõï. ÷âåí ûïäòïí ãïãâòõïîæï, èëâóùëíåà.
åîà íïùïîèëåþøò òìå ¸áëíæï ãïèëñâïíòäò ïêïêòì, îëè ãòëîãëþòìàâåøò
¸áóõæï, èå âóàõïîò, ãòëîãëþòìàâåøò îëæòì òúòì áóõòäò-èåàáò. êò, òúòìë,
æï èïîàäïú òè ùïèøò æïòáóõï.

literaturis matiane

11

îëúï ÷âåí „àëîíòêå“ ùïãâòêòàõï, ïéüïúåþïøò èëâåæòà. øåâïáåà àâòàëí
êâåõíï ïî òúëæï, âåîú øåïüñëþæòà, îëè îïéïú øåìïíòøíïâò îïè æïóùåîòïë,
ûïäòïí èëîúõâò òñë àïâòì áåþïøò. æåæïè ÷ïèòíåîãïë, îëè æòæò ùïîèëæãåíòì
ïî òñë øåíì àïâçåë, æåæòì øàïãëíåþòà êóçòïíòú êò èåãëíï ÷åèò àïâòë.
æåæïçå ïêïêò æòæò ùïîèëæãåíòìï òñë. îïú êò ÷âåíì èïõäëþäïæ õåõòäòï
æï þïéò, ìóä ïêïêòì æåæòì ãïêåàåþóäò òñë. àåâçåþòì ïóçåþò ¸áëíæï, èøâåíòåîåþï îïè òñë. êïäèïõåþòìï úïäêå òñë – üîòïäï ùñïäøò, áïøïðåþòìï æï
þëäëùòàäåþòìï – úïäêå. åîàõåä ùñïäò èëâïîæï æï åì àåâçåþò ìóä ãïòüïúï, èïãîïè þåâîò æïòÿòîåì æï óêïíâå èëóñâïíåì, ïêïêòì ûïäòïí óñâïîæï
àåâçïëþï. îëúï èïòìòì ðòîâåä áóõòäçå üëþò øåèëâòæëæï æï ôïîàáïäì
æïòùñåþæï, èïøòí ïêïêòì ÷ïìâäï óñâïîæï ùñïäøò.
ïêïêò îëè èëâòæëæï ìëôåäøò, ãäåõåþì îïèå ìï÷óáïîì èëóüïíæï õëäèå. øåóàâäòæï èíïõåàë. ûïäòïí óñâïîæï êòêëäï êïäèïõåäòûå, þåîòï ÿòéäïûå, òâïíòêï êïäèïõåäòûå, ãòãë æï úòúïêë êïäèïõåäòûååþò, ôïìòï øïâïûå,
æïàòï þëÿëòûå, ìðòîòæëíï çïþïõòûå, ãäïõóêò ïþîïèòøâòäò. èïõìëâì ãäïõóêò áâåñíòì ïèþïâì èëòüïíæï õëäèå, çëãì èïîàïäì çëãì üñóòäì, ìòúòäòà âêâæåþëæòà.
ìðòîòæëíï çïþïõòûå ìõâåþçå ïõïäãïçîæïï. ïõäïú úëúõïäòï, èïì õøòîïæ ãïæïïùåîòíåþæï õëäèå àïâòì íïùåîåþì. êòêëäï êïäèïõåäòûåçå ðëåèï
æïìùåîï „êòêëäïì íïïèþëþò“. êòêëäï èïøòí ûïäòïí èëõóúò òñë. ûïäòïí óñâïîæï ïêïêòì. èòìò íïïèþëþò ïêïêòè õìåíåþóä ðëåèïøò ïéùåîï; êòêëäïì æïî÷ï øâòäåþò òâïíå, ãòãë æï ìòìòêë – ïõäï òìòíòú ïéïî ïîòïí.
èïõìëâì åîàò ãäåõò àåâæëîå ìòìâïûå, îëèåäòú ïêïêòì ûïäòïí óñâïîæï. ïêïêò õøòîïæ ïïèþëþòíåþæï èïì äåáìåþì æï øïòîåþì.
ïêïêò ûïäòïí êïîãò õïìòïàòìï òñë. îëúï ãóäò èëóâòæëæï îïéïú àïâòìåþóîïæ ãïæòõòàõòàåþæï õëäèå.
ìïÿèåäåþòæïí ïêïêòì óñâïîæï: ÿòíÿïîò, úõîïôåõï æï êòþë. ÷ïèëâòæëæï
æòæèïîõâïøò æï íïüïäòï èïÿïîïøâòäì åüñëæï: ÿòíÿïîò ãïèòêåàåë, òãò ìõâï
ôõïäìïú ÷ïóîåâæï æï ïèïçå öïâîëþæï ïêïêò æï åüñëæï, ïêò ãòàõïîò, èïîüë ÿòíÿïîò ãïèòêåàå-àáë.
ïêïêòì, èåãëþïî áïäåþòæïí ñâåäïçå óôîë óñâïîæï íòúï ùåîåàåäò, üïìë èï÷ïþåäò æï ïíò÷êï íòêëäïûå. ïíò÷êï íòêëäïûå òñë ïêïêòì ðòîâåäò ìòñâïîóäò. üïìë óñâïîæï ûäòåî, èïãîïè òìòú ðëåüóîïæ. íòúï ùåîåàäòì ëöïõøò õøòîïæ òñë. ûïäòïí ïôïìåþæï.
ïêïêò ìóä ïõïäãïçîæï òñë, îëúï åîà êïõåä ïþåäëâòì áïäçå èòïèþë, îëè
èå ûïäòïí âóñâïîâïîë, èïãîïè ëöïõì ïî èëóøäò èå òèïìë, ïîïôåîì âòêïæîåþë, èå âóàõïîò: îïüëè õïî ïìå æòæò ùïîèëæãåíòìï-èåàáò, áïäì áèïîò óñâïîì,
øâòäò æï àáâåíçå îïüëè ãïæïòîåâï-àáë. ûïäòïí åùñòíï æï ìóä ïðòäðòäæï.
ïêïêòì úëäò óñâïîæï. 1893 ùåäì ÷âåí àþòäòìøò ïàïþåãëâòì ìïõäåþøò
âòæåáòà. áâåæï ìïîàóäøò òæãï ïêïêò. ÷âåí çåâòà âòæåáòà. èëâïîæï ïêïêò

12

muzeumis eqspediciis masalebidan

÷åèàïí. íïüïøï èëêâæïë, úîåèäåþìï éâîòæï. ÷ïâåæò æïþäï, áïäì ûäòåî åûòíï
æï ãïâïéâòûå. ïêïêòè ãïäïíûéâï ûïäòïí òúëæï, èïãîïè ãïäïíûéóäì èåëîå
æéåì ïáåþæï. õïíæïõïí êïîãïæ ãïèëãäïíûéïâæï æï èåîå ãïòõòàõòàåþæï. èå
„ýóäòêì“ èåûïõæï.
áïäåþòì åîàèïíåàçå ãïæïêòæåþï òúëæï õóèîëþòà, èåîå ìòúòäòà êâæåþëæï.
ïêïêò ãïüïúåþóäò òñë þïíáëì àïèïøòà. õïíæïõïí ãóäò èëóâòæëæï þïíáëì àïèïøòì æîëì. îëè ùïïãåþæï âåî øåïè÷íåâæòà. åîàõåä ÷õóþò èëóâòæï
ãòãë ùåîåàåäàïí (ãòãë êóüàïí). ïêïêò èïì íïéæïæ ïûäåâæï ôóäì, ãòãë
ùåîåàåäò êò ìóä èëèïâäòìïàâòì óæåþæï, ïêïêò ãïôòúõæï æï èòïüëâï àïèïøò.
ìòèéåîï ïî òúëæï. åöïâîåþëæï èîïâïäýïèòåîò. òìå êò ûïäòïí óñâïîæï
èóìòêï. ïéüïúåþóäò òñë, îëúï ÷ëíãóîçå æïïèéåîåþæíåí õëäèå.
åîàõåä, ïâïæ ãïõæï ïá (ìõâòüëîøò) çïèàïîøò. ìïíïõïâïæ ïèëâòæíåí: åáòèò
åäòïøâòäò, þåãàïþåãëâò, üïìë æï âïíë èï÷ïþåäò, ãòãë æòïìïèòûå æï ìõâåþò,
ïè æîëì æïåìùîë âïîòíêï ùåîåàåäò. ìüóèîåþò éïèå ìõâòüëîøò æïî÷íåí.
çëãò íòúïè ùïòñâïíï, çëãò ÷âåí, çëãò òá æïî÷ï. âïîòíêïè èïøòí óèéåîï ïêïêòì „ìóäòêë“, åì òñë èãëíò 1896 ùåäì.
èùåîäåþòæïí îïôòåä åîòìàïâò óñâïîæï ãïíìïêóàîåþòà.
ìðòîòæëí òâïíåì ûå çïþïõòûå (48 ùäòì, ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, èòéåþóäò ïáâì
øòíïóîò ìùïâäï, ìõâòüëîòì êëäèåóîíåëþòì ïéèîòúõâåäò-þîòãïæòîò).
÷ïìùåîï ã. ïþçòïíòûåè

ïêïêòìàïí èå åáâìò ùäòì ãïíèïâäëþïøò õåäçå èëìïèìïõóîåæ âòæåáò,
1909-òæïí 1915 ùäïèæå. å. ò. ïêïêòì ìòêâæòäïèæå. òãò ÷åèì õåäçå èëêâæï. ïêïêòìàïí èå èëèòñâïíï ãòëîãò çïþïõòûåè – ÷åèèï þòûïøâòäèï, òì ïêïêòìàïí æïïõäëâåþóäò òñë. èïøòí èå âòñïâò ïìå 20 ùäòìï. ïêïêòè êïîãïæ èòèòéë. âàõëâå èëâåùñâå îëèåäòèå ìïìùïâäåþåäøò. èïí àïâòìàïí æïèüëâï æï æïèðòîæï èëùñëþïì, èïãîïè ëèèï õåäò øåèòøïäï. èå æïòíüåîåìåþóäò âòñïâò ïêïêòì íïùåîåþòà
æï ìòïèëâíåþïæ èòèï÷íæï èïìàïí ñëôíï æï èåîå ïéïî èëâòùïæòíå ùïìâäï.
ïêïêòì ïîï èïîüë ìïõäøò âåèìïõóîåþëæò, ïîïèåæ æïâñâåþëæò êòæåú
ìõâïæïìõâï ïæãòäåþøò: áóàïòìøò, õøòîïæ àþòäòìøò, þïàóèøò, ôëàøò.
ïêïêò õøòîïæ ãïíòúæòæï óìïõìîëþïì; ìõâòüëîøò óôîë èïøòí ÷ïèëâòæëæï, îëúï ôóäò øåèëïêäæåþëæï, ÷ïòêåüåþëæï àïâòì ëàïõøò æï àïâòìóôäïæ ùåîæï. õøòîïæ ìïæòäìïú ïî ìÿïèæï. àïâòìò óèàïâîåìò íïùåîåþò
ïáï ïáâì æïùåîòäò. ïêïêòì 90 ùäòì æï ¸ñïâæï – ïííï. îëúï òì óøëâíòæï ôóäì,
ïêïêò ùïâòæëæï ìï÷õåîòæïí áóàïòìøò. ìï÷õåîòæïí ìõâòüëîøò óôîë õøòîïæ
óîèòà ïèëâòæëæï, õïí åüäòà. ûïäòïí åøòíëæï åüäòì. èïøòí úóæò ãçåþò
òñë. åîàõåä èååüäåì ìïæïâå æïóìõäüï æï ïêïêòè øå¸ñâòîï, èåú øåèåøòíæï.
ïêïêòì ãäåõëþï ûïäòïí óñâïîæï, îëúï àïâæïõìíïçå òñë ìïáèå, ÿòäïûå-

literaturis matiane

13

åþò – âïäæåþóäò ãäåõåþò – èëâòæíåí èïìàïí æï ìàõëâåì àïâò æïãâïõìíåâòíåë. èïí óðïìóõï ÷åèàâòì ñâåäï àïâæïõìíòäòï, ïîïâòì ïîïôåîì ïî âàõëâë. ãäåõåþèï óàõîåì: ÷âåí åã ïî ãâÿòîòïë, ÷âåí ãâòíæï ìïþóàåþò, îëè ïèòà
æïèøâòæåþóäò âòñëà, ïí îïú ãíåþïâà ãïæïãâïõæåâòíåàë. ïêïêòè óàõîï,
àáâåí èõëäëæ ìïþóàòì øåæãåíòì ìïôïìóîò èòåúòà æï àïâòìóôïäò õïîàë
æï èïîàäïú ãïïíàïâòìóôäï.
èåüïæ óñâïîæï ãäåõåþàïí ìïóþïîò, ãïíìïêóàîåþòà ïôïìåþæï ûâåä
ãäåõåþì, èëäåáìååþì, ûâåäò ïèþåþòì èëèìùîååþì. òèïì óôîë ïòíüåîåìåþæï
çéïðïîò æï ûâåäò äåáìåþò. èëòñâïíæï ãäåõåþì æï ïïèþëþòíåþæï õëäèå. èàåäò èòìò íïùåîò ãäåõåþòì íïïèþëþçå ïîòì ïøåíåþóäò. èå èïõìëâì, òñë åîàò
ãäåõò êòêëäï üïäïõïûå æï èòìò íïïèþëþòì èòõåæâòà æïìùåîï „êòêëäïì íïïèþëþò“. èïõìëâì „êòêëäïì íïïèþëþò“ îëè æïòùåîï, êòêëäï úëúõïäò òñë. åì üïäïõïûå ûâåäò êïúò òñë æï äåáìåþì ãïèëàáâïèæï õëäèå. ûâåäò ïèþåþò òúëæï.
ïêïêòì ãïüïúåþòà óñâïîæï þïâøâåþò. þïâøâì îëè æïòíïõïâæï, ìòõïîóäòà ïéïî òñë. ãäåõåþì ñëâåäàâòì îïòèå æïõèïîåþïì ïéèëó÷åíæï. òñë øåèàõâåâï, ïêïêòè ïî èòòéë öîóÿòì åðòìêëðëìò ãïþîòåä ïþïøòûå (ïêïêòì ïî èëìùëíæï òãò), æï òèïâå ùóàøò êò ãäåõò ïî÷âïûå èòòéë.
ïêïêò ëöïõøò èøâòæò êïúò òñë, ëéëíæ ûïäòïí ïùóõåþæï úëä-øâòäòì æòæò èëàõëâíòäåþåþò. ïêïêòì ïî øååûäë èïàò æïêèïñëôòäåþï. úëä-øâòäò
çïôõóäëþòà ÷ïèëæòëæï ìõâòüëîøò. ëîöåî èëâòæíåí ÷åèìïì. åîàõåä øâòäì
÷ïèë¸ñâï ïèõïíïãò, èãëíò âïìêîåìåíìêò. ïêïêòì ïîïôåîò ìïøóïäåþï ïî ¸áëíæï, ïá éïîòþïæ úõëâîëþæï. èïøòí ìïàïâïæ-ïçíïóîë þïíêèï æïãòîïâåþóäò
èïèóäò ìõâòüëîøò ìïõäòïíïæ óêïíâå æïóþîóíï, èïãîïè ïêïêòè èåëîåöåîïú æï èåìïèåöåîïú æïïãòîïâï. èòìò úëäò èò÷âåóäò òñë ôóôóíåþïì. èëìïèìïõóîååþòú îóìåàòæïí èëòñâïíï. îòì ãïèë ïêïêò óêèïñëôòäë òñë. úëäò ñëâåäæéå þïíïëþæï, èëìïèìïõóîå áïäåþò ùåäøò ùñæåþëæíåí ùñäòì çòæâòà æï óêèïñëôòäåþï ãïíïúõïæåì. åì ïêïêòì ñóîïèæå èòâòæï. ïêïêòè ïèïçå
úëäì óìïñâåæóîï: îïüëè ïùóõåþ õïäõì ïèæåíò ùñäòì çòæâòàïë? úëäèï
óðïìóõï: åì ìòìóôàïâåïë. ïêïêòè íïéâäòïíïæ ÷ïòäïðïîïêï: àó åì ìòìóôàïâåì ùïîèëïæãåíì, èïøòí þïñïñåþò óôîë ìóôàï òáíåþòïíë. áïäì åùñòíï æï õåäò ÷ïòáíòï. èïì øåèæåã ïè áïäì ïî óúõëâîòï ìïè æéåì, óêïíâå ùïâòæï. úëäèï
áïîàóäò ïî òúëæï. ïîú øâòäèï. øâòäò ìïæï æï ãóäêåàòäò êïúò òñë.
ïêïêòì áïäåþàïí èåãëþîëþï óñâïîæï. èåãëþîëþæï íòúï ùåîåàåäì æï
íïíë ùåîåàåäì (þïãîïüòëíòì áïäì). ûïäòïí ãïüïúåþòà óñâïîæï üïìë èï÷ïþåäò. àþòäòìøò, îëúï èå èïì âïõäæò, ïäåáìïíæîëâòì þïéòì ùòí îëè ìïìüóèîë òñë (èïÿïâïîòïíì åêïâï), òá ÷ïèëâõüòà, òá èëâòæï üïìë. ÷ïíæï îëè ïêïêòì
æï üïìëì ìïüîôòïäë ãïíùñëþòäåþï ¸áëíæïà.
ïêïêòì àïâòìò èëãâïîå ùåîåàäåþò ïî èëìùëíæï. ïî óñâïîæï þåýïí ùåîåàåäò (üïìëì ìòûå). èòìò èåóéäå – íòúï ùåîåàåäò ûïäòïí ìùïèæï.
ïêïêò ðïüòâòìúåèòà óñóîåþæï ôîòæëí æï ïèòîòæëí ùåîåàäåþòì ëöïõì.

14

muzeumis eqspediciis masalebidan

ãäåõåþò, ìïåîàëæ ñâåäï óñâïîæï, ãäåõåþòæïí ïêïêòìàïí æïïõäëâåþóäò
òñë òëìåþ ãëøïûå, õëöïíï ìïäïîòûå, þåìïîòëí ïî÷âïûå, ðåüîå èïÿïîïøâòäò,
þåîòï ÿòäïûå (÷òõåäò).
áóàïòìøò ïêïêò ûïäòïí éïîòþóäïæ úõëâîëþæï. ãïíìïêóàîåþòà èåãëþîëþæï èõëäëæ çëãòåîà ëöïõåþì. ïìåàò òñë õåäàóôäòøâòäåþòì æï íòêëäïûååþòì ëöïõò, ûïäòïí óñâïîæï ìåîãë þïõüïûåìàïí ìòïîóäò. àþòäòìøò
– èïêë ìïôïîëâïìàïí, íòíë ëîþåäòïíàïí, ìëìòêë èåîêâòäïûåìàïíïú ¸áëíæï èìâäåäëþï, èïãîïè ïêïêòì ìëìòêë ïî óñâïîæï. ïüñóåþæï õëäèå ïêïêòì.
ïêïêò ÷ïúèóäëþïì ñóîïæéåþïì ïî ïáúåâæï, îïú óíæï èòãåüïíïà, ÷ïòúâïèæï.
îëúï ïêïêò ìï÷õåîåøò ÷ïèëâòæëæï, ìîóäòïæ æïèøâòæåþóäïæ ãîûíëþæï àïâì. ¸ñïâæï èëóîïâò æïàòï þëÿëòûå. åîàõåä ïè èëóîïâèï ìïæòäëþòì
æîëì êóîæéåäò èëóñâïíï. ïêïêòè ìàáâï, ïõäïâå ãïóøâòàë. æïàòïè æïïüñóòäï, ãïóøâòë æï àâòàëí êò æïêäï, ìïæòäïæ èëóüïíï. åì èëóîïâò åøèïêò
êïúò òñë.
1906 ùåäì, îëúï ìïõåäèù. ìïàïàþòîë ãïòõìíï, ìïãóþåîíòë èïìøüïþòà
òñë ùïèëñåíåþóäò âïîäïè ãåäëâïíò (ôåæåîïäòìüò). ïêïêòìàïí òíüåäòãåíúòï èëâòæï áóàïòìòæïí (êòüï ïþïøòûå, æïâòà ïþæóøåäòøâòäò), ïêïêòè æïòæãï ñóàò. êòüïè ãïïôîàõòäï: ãïøïâæåþòë. ïêïêòè ïîï áíï. – óíæï ãïâòãë
ùåîåàäåþì îïèæåíïæ óñâïîâïîë. ìïùåîåàäëøò ãäåõåþì óñâïîæïà ïêïêò,
èïãîïè àïâïæ-ïçíïóîëþïì ïî óñâïîæï. ïè ïî÷åâíåþçå ãïèëâòæíåí ûèåþò ôîòæëí æï ïèòîòæëí ùåîåàäåþò. ÷âåíì èåãâïîåì ïêïêò ùåîåàåäì ïõæòäïæ âïûäåâà õèïìë. æïíïî÷åíò øïâò èòòéë. ïêïêòì åùñòíï.
ïêïêò ãïîåãíëþòà òøâòïàò ìòäïèïçòì êïúò òñë. øóïæéòìïì ïæãåþëæï,
éïèå õøòîïæ àïèïøëþæï þïíáëì. àèï ïþóîûãíóäò ãïèëâòæëæï. ñâåäïì ãïæèëõåæïâæï éòèòäòà. ðòîâåäïæ êþòäì ãïèëòîåúõæï ÷ëàáòà, ãïæïìïîåâò
êþòäåþò ¸áëíæï, èåîå ðòîì æïòþïíæï íåä-íåäï, èåîå àèïì, õïíãîûäòâïæ óñóîåþæï ìïîêåøò, ûïäòïí óñâïîæï ìòäïèïçå. õåäåþò ¸áëíæï ãïìïãòýåþåäò.
ãîûåäò, äïèïçò àòàåþò. àâïäåþò àïôäòì ôåîò, ýóýóíï àâïäåþò, ãïèëèåüñâåäò æï íïàåäò ìïõå. òøâòïàïæ òúëæï ãïíîòìõåþï. åîàò øåèàõâåâï èïõìëâì, æïìàïí èëóâòæï äïðïîïêò æï ãïþîïçæï. àó ãïöïâîæåþëæï ûïäòïí
èùïîå åíï ¸áëíæï. øòíïóîåþøò äåáìòì ùïêòàõâï ïî óñâïîæï.
ïêïêòì äåáìåþò þåâîò ãïæïèòùåîòï. ðëåèï „ëèò“ èàäòïíïæ èå ãïæïâùåîå.
„ëèò“ æïìùåîï æåêåèþåîøò, ìòêâæòäòì ùòí. òì ïèþëþæï – èåôòì îóìåàòì
þåæò ïõäï ùñæåþï æï ïóúòäåþäïæ æïòíãîåâïë æï ïõäï áïîàâåäò åîò ãïíàïâòìóôäæåþïë. ÷åèòì ôòáîòà „ëèøò“ çëãòåîàò ïæãòäò úåíçóîòì èëìïüñóåþäïæ ïîòì øåüïíòäò.
åì ðëåèï ùïóêòàõï ïêïêòè âïîäïè îóõïûåì æï ìõâï èùåîäåþì. èïõìëâì âïîäïè îóõïûå ðëåèòì æåæï ïçîì ïî æïåàïíõèï.
ïêïêòè ïâïæèñëôëþï æïòùñë 1914 ù. æåêåèþåîøò. èïøòí èå èïìàïí âòñïâò.

literaturis matiane

15

òè õïíïæ, îëãëîú èïõìëâì, ìïáïîàâåäëìïú èëåäëæï óøóïäëæ ëèòì ìïôîàõå. èïøòí øåøòíæï ïêïêò æï, îëãëîú ãïòãë åì ïèþïâò, òè ùóàøò åíï ÷ïóâïîæï. èõëäëæ åìï àáâï: æïèøâòææòà, íó øåøòíæåþòàë (æåêåèþîòæïí âòæîå –
1915 ùäòì òïíâîïèæå – ìòêâæòäïèæå ïêïêò ìõâòüëîøò òñë). ïá îëúï èëâòæï,
ïâïæ ïî ñëôòäï, ëéëíæ, îëãëîú âàáâò, åíâåî-ôïøïì ïèþòì ãïèë æïèþäï
æïåúï æï åíï ÷ïóâïîæï. ìòêâæòäòì ùòí íïüîëþæï, ìõâòüëîòì ìïõäòì åçëøò,
õåõòäøò æïèïìïôäïâåàë. èïøòí åíï ïéïî ¸áëíæï, èïãîïè õåäòà èïíòøíï ïá
æïèïìïôäïâåàë. æïèþäòì æïúåèòì øåèæåã úëüï õïíì òúëúõäï. åîàò êâòîòì øåèæåã èëóþîóíæï åíï æï êòæåú ùïèëæãï æï áïéïäæòì àïèïøò æïòùñë,
èïãîïè âåî øåìûäë æï òìåâ æïùâï. èåîå ïéïî ïèæãïîï. èïäå òìåâ æïåþï åíï æï
ãïíóüåâï ìóäò.
ãòëîãò èïáìòèåì ûå çïþïõòûå (65 ùäòì, ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, óêïíïìêíåäïæ
úõëâîëþì ìëô. ìðåúøò).

÷ïìùåîï ã. ïþçòïíòûåè

èå ãïõäæòà ïêïêòì æòì ïíïì íïàäóäò. åîàõåä ïíïìàïí èòâåæò æï ìùëîåæ òè æîëì øåèëþîûïíæï ïêïêòú. ðòîâåäò íïõâï òñë ÷åèò ïêïêòìï. ïíï òñë
ûâåäò ìïèéâàë ùåîòäòì èúëæíå áïäò. ïêïêòì øåèëìâäòìïì ïíïè åîàåîàò
èòìãïí íïìùïâäò ùòãíò ãïæèëèúï. åì òñë „æïâòàíò“. ïêïêòè èëòìèòíï ÷åèò ùïêòàõâï æï øåèåêòàõï: „íó àó èïãòì ïçîò ãåìèòìë“? ïçîòì îï èëãïõìåíëà –
èòâóãå èå – æï ùïêòàõâï êò ïìå âòúò-èåàáò æï ùïâóêòàõå. ûïäòïí èëòùëíï.
ïêïêòì î÷åâòà èå ïíïè ãïèãçïâíï èëíïìüåîøò. þïâøâò úëæâï ïîòìë, ïêïêòè
óàõîï, óìùïâäåäïæ íó æïâüëâåþàë, îïæãïí ïìåàò íòÿò ïáâì, òá ãïâãçïâíëà, ìïæïú êïîã áïîàóäì ïìùïâäòïíë. åì òñë 1889 ù. ïíïè ãïèãçïâíï öîóÿòì
èëíïìüåîøò. èå æïâþîóíæò òáòæïí ìîóäò áïîàóäòì úëæíòà 1897 ùåäì.
îëãëîú êïîãò ùïèêòàõâåäò, èå èëâõâæò ìï÷õåîòì èåæïâòàíåæ. ïèãâïîïæ, ïêïêòìàïí æïïõäëâåþï èïîãóíï þåæèï. ïè ùåäì, 1897 ù., ãïèëòúï êïíëíò,
îëèäòì èòõåæâòà èéâæäïæ âåî åêóîàõåþëæï êïúò, àó îóìóäïæ ïî òñë
ïéçîæòäò. ïêïêòè ïèïøò áïîàóäò åíòì æï÷ïãâîï æïòíïõï æï ûïäòïí ïéøôëàæï, àëîåè õóúëþï ìîóäòïæ ïî ïòíüåîåìåþæï. áïîàóäò åíòì æï÷ïãâîòì ãïèë óìïñâåæóîï åðòìêëðëçåþì – äåëíòæåì æï þåìïîòëí æïæòïíì, îïüëè àïâì ïî æåþà áïîàóäòì ãóäòìàâòìë. èåíæäåþòì èòéåþòìïàâòì çîóíïâà, ìòíëæì êò ïî åþîûâòàë. æòæò óêèïñëôòäåþï øåòáíï. äåëíòæåì ìàõëâï
÷åèçåæ, ãïèëâåúïæå èéâæäëþïøò. äåëíòæåè óàõîï, èïãòàò èå åã èéâæäëþïì ùïèãäåöì æï èîåâäì èëèàõëâì èåîåë. ïêïêòè óðïìóõï: èå ùïîèëâïæãåí
íëüïîòïäóî õåäùåîòäì, îëè èîåâäøò ïî ãïâóøâïë. ÷åèàïí âòñëäòåþë. ïèòì
õåäùåîòäò æïæâï ïêïêòè. åì õåäùåîòäò åõäï ÷åèàïí òíïõåþï. ïèòì øåèæåã èå
æïâòíòøíå èéâæäïæ ïêïêòì ìïìïõäòì êïîòì åêäåìòïøò. ÷åèì ãïíêïîãóäåþïøò
òñë ïãîåàâå ðïüïîï-êâåîåàò – ìïèïèïðïðåóäë ìïèïîõò ïêïêòìï. ïêïêòì øå-

16

muzeumis eqspediciis masalebidan

èëìïâäòæïí (ìïìïõäåøò) èå âòéåþæò ïàòì àïâì, ïèïâå æîëì ïêïêòì èàåäò
ìïìïõäòì ìïáèååþò æï øåèëìïâïäò ÷åèì ãïèãåþäëþïøò òñë, ãïîæï íïùåîåþòìï,
îëèåäìïú òëìåþ èåîêâòäïûå åðïüîëíåþëæï, àâòàëí ïêïêòì ïî ¸áëíæï óíïîò, îëè ïìåà ïèþåþì ãïèë¸êòæåþëæï.
ïêïêòìàïí ãïõäæòà 1897-òæïí 1912 ù-èæå. èéâæäëþï òèæåíïæ ïî èüâòîàïâæï, îïæãïíïú èîåâäò ïî èñïâæï. ïêïêòì ëöïõòì ìïáèååþòà êò âòñïâò æïüâòîàóäò. èïãïäòàïæ, èå èåþïîï üñååþò, îïú èïì åêóàâíëæï æï üñååþøò ïõëåþò – ìïñïíååþò. ïêïêòì ¸ñïâæï íïñèåâò ãäåõåþòú. èïãîïè ïîïìëæåì èïààâòì
ïêïêòì ïîïôåîò ïî ãïæïóõæåâòíåþòï. ïêïêòì ¸áëíæï åîàò ðïüïîï ïþïíë –
÷òõïøò. ëîèëúò èïíåàò ùäòóîò øåèëìïâïäò øåèë¸áëíæï. òöïîòà òñë ãïúåèóäò ìïâïíåä ãîòãëä ïþïøòûåçå. ìïìïõäå æï ïæãòäèïèóäò, îïú ïêïêòì úõëâîåþïì øåïæãåíæï, èòìò æòì ïíïì ìïõåäçå òàâäåþëæï, îïæãïí ïêïêòì ìòüñâòà
îëè âàáâïà, òì ñëâåäæéå ãïæïìïõäåþïì èëåäëæï îóìåàòì èàïâîëþòìïãïí,
îòì øåèæåã èòì ïæãòä-èïèóäì êëíôòìêïúòï èëåäëæï. êïêïäò èëæòëæï êâåîåàòæïí 60 êëæïèæå. ìòèòíæò èëæòëæï ãïþâåàøò æï ãëíöòõåâøò. ìòèòíæò àòàáèòì 300 ôóàïèæå èëãâæòëæï. åì ñâåäïôåîò ûäòâì ñëôíòæï ïè ìïìïõäåì. ïáâå
üñå ¸áëíæï ãëíöòõåâøò, îëèåäòú òÿîåþëæï æï òñòæåþëæï. ùäòóîò øåèëìïâïäò ïáåæïí 500 èïíåàò øåèëìæòëæï. ìïìïõäåì ¸ñïâæï üñòì èúâåäò, èïãîïè
ïêïêòì ïîïìëæåì ïî æïóøäòï îëèåäòèå ãäåõòìïàâòì õòì èëÿîï.
ìïìïõäåøò èëìïèìïõóîåæ òñë – æïàòï þëÿëòûå – (åàëøò èúõëâîåþò).
õïíãïèëøâåþòà ãâñïâæï üñòì ñïîïóäïæ ìïíæîë çïþïõòûå, èëìïèìïõóîåæ –
íïüïäòï èïÿïîïøâòäò. æïàòïè ïî ãïóèïîàäï òèåæò ïêïêòì, èïîï ìïìïõäòæïí èïòíú ïî ãïóøâï. þåâîò úóæò ìïáèå áíï, èïãîïè èïòíú æïüëâï – èïãïçå
íó ïùñåíòíåþàë, íó ãïïãæåþë èòàõîï ïêïêòè.
÷åèì èåüò üñòì ðïüîëíò ïîïâòí ñëôòäï. åáâì àâåì áëþóäåàåäò àïàïîò ÷ïèëâòñâïíå üñòì æïìïúïâïæ, îïæãïí ûïäòïí ïíïæãóîåþæíåí, èïãîïè ïêïêò ÷ïèëâòæï æï ãïèïøâåþòíï. çïôõóäëþòà ÷ïèëæòëæíåí ìõâòüëîøò äëäòïì
(ïêïêòì øâòäòì – ïäåáìòì) èåãëþïîò, – ïõïäãïçîæï úëä-áèïîò ãîåêëâåþò.
îóìåþò òñâíåí. áïäò êïîãò äïèïçò òñë. åì áïäò äëäòïì ìïüîôë òñë æï áèïîèïú êïîãïæ òúëæï, èïãîïè õèïì ïî òéåþæï. ïêïêòè èòàõîï, æéòóîïæ ïûäòå
õëîúòì æï øïáîòì ôïìòë. ìõâï ñâåäïôåîò ìïìïõäåøò òñë. òìòíò àâòìïæ úõëâîëþæíåí, ÷âåíàïí ïî ìïæòäëþæíåí. äëäòï èïà æîëì ïî ÷ïèëæòëæï. òìòíò
ìïè çïôõóäì ¸ñïâæï ïá. åì òñë, îëãëîú èïõìëâì, 1908-1909 ùäåþøò. äëäòï
ìõâòüëîøò ìïåîàëæ òøâòïàïæ ÷ïèëæòëæï. òãò êïîãò úõëâîåþòì èëñâïîóäò êïúò òñë, ïîïôåîì ïî òêòàõïâæï, õæåþëæï àó êåàæåþëæï æï ïîïôåîò
ïáïóîò ïî ïòíüåîåìåþæï. èïèïì õøòîïæ ïùóõåþæï ôóäçå. áïîàóäò ìîóäòïæ ïî òúëæï. ÷åèò øåõåæóäåþòà ïêïêòì âåîïôåîò ùïîèëæãåíï ¸áëíæï øâòäçå. ìòñâïîóäòà êò óñâïîæï. èòìò ïèþïâò ïòíüåîåìåþæï æï ìòñâïîóäëþæï.
øâòäò èïèòì ìòñâïîóäòà îïèæåíïæ òñë ïéÿóîâòäò ïî âòúò, ëéëíæ, îëúï
ïêïêò ãïîæïòúâïäï, ãóäòà üòîëæï.

literaturis matiane

17

ïêïêòì úëäò, ÷åèò øåõåæóäåþòà, ðïüòëìïíò áïäò òñë. ïêïêòì ëöïõòìï êò
òèïì ïîïôåîò ïî ìùïèæï, ïîïôåîò ïî ïòíüåîåìåþæï. áïîàóäò ïîú òèïí òúëæï ìîóäòïæ. æòæêïúóîïæ ïéçîæòäò òñë. üïíïæ èëìóäò áïäò ãïõäæïà,
îëãëîú ïêïêòì úëäì, éèåîàòâòà óñóîåþæï ìóñâåäï. èïãîïè áïîàóäò îëè
ïî òúëæï, ïî èëìùëíæïà æï ãóäì ïî òêïîåþæíåí, ïíïìàïí èóìïòôòú êò ïî
øååûäëà. ïíïè åîàò ìòüñâï ïî òúëæï îóìóäò. íïüïäòï ðåüîëâíï òùâï ãâåîæòì ëàïõøò (åõäï îëè ïíòêë ïþæóøåäòøâòäò æãïì), æåæï-øâòäò ûïäòïí åìòñâïîóäåþëæíåí åîàèïíåàì. óåîàèïíåàëæ ðóîì ïî ìÿïèæíåí. æåæï äëäòïì
èçåì òôòúïâæï. ÷õóþò ïîïìëæåì ïî èëìæòëæïà úëä-áèïîì. úëäò æï øâòäò
çïôõóäëþòà èëæòëæíåí, ÷åèì õåäøò ëîöåî èåüïæ ïî ñëôòäïí.
îëìüëèò ïî èïõìëâì. ãïãëíåþòà êò îëìüëèçå èõëäëæ úóæò ãïèòãëíòï
àâòàëí ïêïêòìïãïí. ïêïêò ïìå òüñëæï: ÷âåíì øàïèëèïâäëþïøò êïîãò ïîïâòí
øåãâî÷åþïë, ìóä ãïùñæåþï èïèï÷åèòì úëæâòàë. òïðëíòòì ëèòì æîëì 1904 ù.
ïêïêòì ûèòìùóäì ëüë ùåîåàåäì ðïîïêäòìò ãïæóõïæåà, æïâäëúåà æï ëèøò
ãïâòìüóèîåà. æïâþîóíæòà òáòæïí ïêïêò, èå æï ïíï. úëüï îëè ãïèëâòïîåà,
ïêïêòè óàõîï ïíïì, õëè èëãåùëíï ðïîïêäòìò, îëãëî æïäëúå øåíò ûèòìùóäòë. ïàïìò îëè æïäëúë ïîú åã, ïîú àïàêï æï ïîú ìïøï ïî ãïæïî÷åþòïíë
(ïêïêòì æòìùóäåþò). ïíïè óðïìóõï: îïüëè ãïáâì ïêïêò ïìåàò èùïîå åíïë? ïêïêòè
óàõîï: èïèïøåíì òèæåíò æïíïøïóäò èòóûéâòì, îëè èòìò úëæâï óùåâàë. ïè
ìòüñâåþçå ïíï æïôòáîæï. èïîàäï ëüë èëêâæï, èåëîå àâåçå èêâæïîò èëâòüïíåà, åì ëîò ûèï æïæåøáåäòïíåþò 1914-øò ãåîèïíòòì ôîëíüçå æïòéóðíåí.
ïêïêòì æåæï åêïüåîòíå ïþïøòûòì áïäò òñë. ìïõäøò êíåòíï åêïüåîòíåì åûïõëæíåí. ÷åèì ìïìïõäåøò ñëôíòìïì åêïüåîòíå ïéïî òñë úëúõïäò, èïîï òáïèæå
âòúíëþæò. åêïüåîòíå àóîèå õïäõì åõèïîåþëæï åáòèëþòà, òèïâå æîëì òñë
ìëôäòì æòæò èåóîíå. æéåìïú èëòðëåþï êâåîåàøò æï ãïþâåàøò èòìãïí ãïøåíåþóäò ïì ûòîïèæå êïêïäò, àïâòì õåäòà æïîãóäò. öëîçå òöæï, òìå æïæòëæï
æï þïéì ïêåàåþæï. åîàò ìïòíüåîåìë þïéòï êòæåâ èòìò õåäòà ãïêåàåþóäò, –
êëüå ùåîåàäòì þïéïæ ùëæåþóäò. åáòèëþï íïìùïâäò ¸áëíæï ôîïíãò ðïüîåþòìãïí, îëèäåþòú æòæ ëöïõåþøò ûâåäïæ ãïíãåþ òêïäïàåþæíåí, ãäåõëþïì ùïèäåþì ïûäåâæï, èòìãïí òìùïâäï åáòèëþï èòìèï áïäòøâòäèï ïíïè.
ïíï àâòàëí õïäòìòïíò áïäò òñë. àïâòì ìòúëúõäå áïäùóäëþïøò ãïïüïîï. òñë æòäï-ìïéïèëì èäëúâåäò. ïèïâå æîëì ïìîóäåþæï åáòèëþïì. õïäõòì
ûïäòïí èëñâïîóäò òñë æï èòèéåþò.
ïêïêò èå ãïâòúïíò, îëãëîú âàáâò, öåî êòæåâ ÷åèò þïâøâëþòìïì, 1889 ùåäì.
1897 ùäòæïí êò, îëúï ìïìóäòåîë ìùïâäï æïâïèàïâîå öîóÿòì èëíïìüåîøò
æï ìõâòüëîøò ÷ïèëâåæò, óôîë æïâóïõäëâæò ïêïêòì. ïèïâå ùäòæïí èòìò ìïìïõäòì ãïèãåþåäò âòñïâò; èëûéâïîò 1904-òæïí øåâòáåíò.
ïêïêòì ïèþåþòì ïéùåîïì æòæò ûïäï óíæï. ïêïêò ûïäòïí àïâèæïþïäò òñë,
èïìàïí ãóä÷âòäò. ÷åèò èïìàïí ìïèìïõóîòì æîëì àòàáèòì ïè 15 ùäòì ãïíèïâäëþïøò èå ïî øåèõâåæîòï, îëè ïêïêòì ãóäò èëìâäëæåì, þåâîò øåõâåæîòï

18

muzeumis eqspediciis masalebidan

ûïäòïí ãóäæïèùñâåüò ìïáèå, èïãîïè õåäì ÷ïòáíåâæï æï òì òñë èòìò ðïìóõò,
ìòüñâòà ïîïôåîì ïî òüñëæï. èïéïä ùëæåþïøò èåçëþäåþì ïêïêò ïî óñâïîæïà. õøòîò òñë øåèàõâåâï, îëè èåóþíåþëæíåí: íåüï ÷âåíàïí ïî ÷ïèëõüåþëæåìë. ÷åèò øåõåæóäåþòà, àïâïæåþì òèòüëè ïî óñâïîæïà ïêïêò, îëè èïàçå
èïàîïõóä íïùåîåþì ùåîæï. ãäåõëþï ïêïêòì èëìâäïì îëè ãïòãåþæï, ãïïþïèæï ïá ìòïîóäì. ïêïêò àâòàåóäïæ òìå åêòàõåþëæï èïà, àòàáëì èëùïôå
åêòàõåþï èïìùïâäåþåäìë. þåâîì ìùïâäëþæï èïàãïí, åêòàõåþëæï îëãëî
úõëâîëþàë, óåÿâåäïæ ãâåîæøò èëòìâïèæï; àó êò ãäåõåþøò òñë îïèå çéïðïîò, äåáìåþò æï ìõâï, ñâåäïôåîì òùåîæï. àïâòì æïàòïìïú õøòîïæ èëïñëäåþòíåþæï. üïíì îëè æïòþïíæï, ãóäò ¸áëíæï ìóìüò, æï èå òá óíæï âñëôòäòñïâò. æïàòï çéïðïîì èëóñâåþëæï õëäèå ïêïêòì. 1905 ùåäì ïäòõïíëâèï
îëè ìï÷õåîå æïïîþòï, ãïíêïîãóäåþï òñë, ñëâåä ãäåõì èåþïüëíòìïàâòì óíæï ãïæïåõïæï ëîò ùäòì íïæåäò ôóäïæ. ïêïêòè êò áâòàîåþçå ùòí æï ùòí èëèòùåîï õåäò, âòàëè èòòéë ôóäò æï êïðòêò êò ïî èëïüïíòíï ãäåõåþì. ïêïêò
øâòäòâòà åáúåëæï ãäåõì. ïêïêòì ¸ñïâæï ñëôòäò íïñèåâò ãäåõåþò: åàëøò,
ëîéóäøò, êëîþëóäøò æï èåîöåâøò. òñë øåèàõâåâï, îëè ïêïêòì üñåøò ãäåõèï ñïîïèïí èïÿïîïøâòäèï æïõåîõï ôòúïîò ãïìïìñòæïæ; ÷âåí ÷ïèëâïîàâòà,
èïãîïè ïêïêòè óêïíâå æïóþîóíï.
ìõâòüëîøò ïêïêò ñëâåä çïôõóäì ÷ïèëæòëæï. óôîë òâäòìøò æï î÷åþëæï ìåáüåèþîïèæå. èïãîïè õøòîïæ èòæòëæï õëäèå óêïíâå õïí áóàïòìøò, õïí
àþòäòìøò.
ïêïêò ãïîåãíóäïæ ûïäòïí ìïìòïèëâíë øåìïõåæïâò òñë. îïú óíæï úóæ
ãóíåþïçå ñëôòäòñë, èïòíú èúòíïîò ìïõå ¸áëíæï. àâïäåþò ìïíæëèòïíò, àïôäòìôåîò ¸áëíæï; ìòþåîå îëè åüñëþëæï, òèæåíò õíòì ïî òñë. êþòäåþò ¸áëíæï
óíïêäóäë, ãïéòèåþï óõæåþëæï ûïäòïí; þëäë æîëì úëüïàò àâïäòì áóàóàëåþò æïóçòïíæï, èïãîïè ïî ïóøíëåþæï. êïò øåìïõåæïâò êïúò òñë. ìïâìå
èàâïîåì ¸ãïâæï.
ïêïêòè ûòäò òúëæï èïøòí, îëúï èïì æïéïäïâæï êòàõâï æï ùåîï. îëúï
ïêïêò ùåîæï, óñâïîæï îïèæåíòèå õïíì ôåõçå ìòïîóäò æï ôòáîò, òúëæï ïè
æîëì þóüþóüò. õøòîïæ àïâòì æïùåîòä äåáìì òèåëîåþæï çåçå èëìòïîóäå.
èïîüë óñâïîæï ùåîï. óôîë àïâòì ëàïõøò. õøòîïæ ïòâïíçåæïú ìàõçïâæï.
áïéïäæì èëòàõëâæï, ùåîòì ãóíåþï îëè èëóâòæëæï. åîàõåä àïâòì ìïõäòì
ùòí õïäò÷ï åãë; èå þïâøâò âòñïâò; þíåäò éïèå òñë; ïè æîëì ïèëïüïíï èàâïîåè
ìåîçå æï ãïïíïàï èòæïèëåþò. ïêïêòè èëòàõëâï ìïùåî-êïäïèò æï äåáìïæ ïéùåîï åì èòæïèë:
„þíåäòà èëìòäò ìï÷õåîòì ïîå
ãïíòìâåíåþæï üêþòäòìï ûòäòà,
îëì èàòì ùâåîòæïí ãïèë÷íæï èàâïîå
æï ãïæèëõåæï êëîæìï ìòúòäòà.

19

literaturis matiane

øåõåæï úïìï èïí èñóæîëåþòà,
îï âåî øåíòøíï èïìçåæ éîóþåäò,
èëìúóîæï íïçïæ, àïâèëùëíåþòà
æï ãïæïêïîãï èàåþì òáòà þíåäò“.

èåüò ïéïî èïõìëâì.
÷åèàïí ïáâì èïì æïùåîòäò „èïèäòì ñòâòäò“ ( åã óíæï ñëôòäòñë 1905 ïí
óôîë 1906 ù.). ìõâòüëîøò æïìùåîï, àïâòì ëàïõøò, ÷åèò òá ñëôíòìïì. 1906,
1907-øò èå ìóä èòì ëàïõøò èåûòíï. ãóäìóìüò êïúò òñë æï ïîåóäëþï îëè
æïòùñë, úëüïàò åøòíëæï. òñë øåèàõâåâï, îëè ïîåóäëþòì æîëì ïõïäàïëþòì ìïõåäòà çëãòåîàò ãïîåùïîò ïâêïúëþæï. ïêïêò ïìå òüñëæï: èå ãäåõåþì
ûïäòïí âóñâïîâïî æï ïîïôåîì èïâíåþåí, èïãîïè ìõâåþò òìïîãåþäåþåí æï ãäåõåþì æïïþîïäåþåíë. ïè äåáìòì ùåîïì þïîå ëàõò æéå èëóíæï. øòã ïàïì úõîïïì õóàò ùäòì îåâëäóúòïï ãïèëñâïíòäò. 1905 ùäòì îåâëäóúòï ïõïîåþæï,
èïãîïè ïèþëþæï: „ïî óíæï ïâ÷áïîæåà æï ûïäòïí ùòíæïõåæóäïæ óíæï âòþîûëäëàë“. îåâëäóúòòì æòæò òèåæò ¸áëíæï: ìïáïîàâåäë ãïíàïâòìóôäæåþïë, îëúï 1905 ùåäì øååõåþëæï, ïêïêò ñëâåäàâòì ïèþëþæï: – èå âåî âòéåþ
ìïàïíïæë èëíïùòäåëþïìë, æï ïèïçå ìùóõæï. „èïèäòì ñòâòäøò“ àïâòì-àïâò
¸ñïâì ãïèëñâïíòäò ïêïêòì. íïûïäïæåâøò åàáâï åîà ñèïùâòäì èòìàâòì øåóôåîåþåäò ìòüñâï: „ÿêóïì íó ãâïìùïâäò èëõóúëë“, æï åì ñèïùâòäò ãïèëòñâïíï
„ãïæïðîåõòä“ ïõïäãïçîæïæ àïâòì äåáìøò („ùòí ùïèëæãï ïõïäãïçîæï, óäâïøåþò ãïæòðîòõï“...).
þåâîò äåáìò ãïæïèòùåîòï ïêïêòìïàâòì. äåáìåþì òøâòïàïæ ãïæïøä-ãïæèëøäòæï.
ïêïêò áïäòì æòæò ðïüòâòìèúåèåäò òñë ìïåîàëæ. óñâïîæï èïààïí ìïóþïîò, áïéïäæòì àïèïøò. üïìë èï÷ïþäòì ìïõäøò õøòîïæ úõëâîëþæï æï òè áïäìïú óñâïîæï ïêïêòìàïí èëìâäï ìõâòüëîøò. ïêïêò åüîôëæï üïìëì. åì óåÿâåäòï. àó èï÷ïþäòìïì ïî ãï÷åîæåþëæï ïêïêò, èïøòí ìïìüóèîë „ôîïíúòïøò“
÷ïèëõüåþëæï (ûâåäïæ îëè ìåèòíïîòï òñë). òá üïìë èëæòëæï õøòîïæ æï èïîüë î÷åþëæíåí.
åîàõåä, ìõâòüëîøò èëâòæï üïìë àïâòìò ïèïäòà – êíåòíåþòà. ïêïêòì
ïî ¸áëíæï øåìïûäåþäëþï üïìëìàïí ìïóþîòìï. ïêïêòè èëòùñòíï æï æïòùñë
ïòâïíçå ìòïîóäò. üïìë èøâåíòåîò áïäò òñë, ûïäòïí ìïíæëèòïíò ìïõòìï. üêþòäò èëìïóþîå. ïêïêòì òèïìàïí ñëôíï åîàò ìïóêóíå ïî èëùñòíæåþëæï. ðïüòâòìúåèòà ïõìåíåþæï õëäèå.
ìõâïàï øëîòì, ïêïêò åüîôëæï åîàì, ûïäòïí äïèïç ìëôäåä áïäì. ïõïäãïçîæï áïäò òñë. ìïõäøòú òæãï ÷âåíàïí ìõâòüëîøò àòàáëì èëïõäåæ. øåèæåãøò òè áïäì âòéïúòì üîôòïäò øåâíòøíåà æï ìïìïõäåì èëâïúòäåà. åì òáíåþëæï ëàõèëúæïïàòïí ùäåþøò.
ïêïêò ãóäòà óìïçéâîë êïúàèëñâïîå òñë. ÷òüòì ãóäò ¸áëíæï. ñëâåäò æï-

20

muzeumis eqspediciis masalebidan

÷ïãîóäò åúëæåþëæï. ãïãòýåþòà óñâïîæï þïâøâåþò. þïâøâåþøò èàåäò ìïïàëþòà àïèïøëþæï æï ïäåîìëþæï, àâòàëíïú ãïþïâøâæåþëæï, ìóä ðòîò óéòèëæï.
ïþåä ìïæóíòøâòäò (104 ùäòìï, ìëô. üñåèäëâïíòì èúõëâîåþò, ãïîæïòúâïäï
1940 ù. æåêåèþåîøò).

÷ïìùåîï à. ëáîëøòûåè

èå æï ïêïêò åîàïæ ãïâòçïîæåà ìëôåä ìïâïíåøò. èå ïêïêòçå óôîëìò âòñïâò ëàõò ùäòà. èå æï ïêïêò èòìò ûòûòì èïíë ìïæóíòøâòäòì ìïõäøò âòçîæåþëæòà. èïíëì ìïõäò åæãï ìïâïíòì åêäåìòòì ãâåîæòà, ïêïêòì ãïíìõâïâåþï ìëôäòì þòÿåþòìïãïí ïî øåòûäåþëæï, ÷âåíàïí åîàïæ æïîþëæï æï àïèïøëþæï,
åîàïæ æïâæòëæòà ìïàåâçïëæ. àïèïøòì àïâò òñë, ûïäòïí úáâòüò æï úëúõïäò þïâøâò òñë, àïâòìò ûòûï èïíë ãòýæåþëæï ïêïêòçå. èïõìëâì åîàõåä, îëúï
ïêïêòì òóþòäå òñë 1908 ùåäì àþòäòìøò, ïêïêòè ãïèïõìåíï ÷âåíò þïâøâëþòì ïèþåþò. – „ãïõìëâìë èòàõîï, ÷ëüò îëè ÷ïèïîüñò àïâøòë“. èïîàäïú èåú ãïâòõìåíå, îëè ïêïêòì ÷ëüò ÷ïâïîüñò àïâøò õóàò-åáâìò ùäòì òáíåþëæï òì, èå
úõîï-ïàò ùäòìï. ìïæóíòøâòäåþò éïîòþïæ úõëâîëþæíåí, ðïüïîï éïîòþóäò
áëõò ¸áëíæïà, èïãîïè ïêïêòì ïîïôåîì ïî ïêäåþæíåí, àïâçå åâäåþëæíåí.
èïõìëâì îïèæåíöåîèå ìï÷õåîòæïí ÷ïèëâòæíåí ïêïêòì èøëþäåþò æòæòì ïèïäòà. ÷âåí þïâøâåþò ÷òîãâåþøò âòèïäåþëæòà æï òáåæïí âòñóîåþëæòà. èøëþäåþì ìï÷óáîåþò ÷ïèë¸áëíæïà ïêïêòìàâòì, îëúï òìòíò óêïí ãïþîóíæåþëæíåí, ïêïêò ñâåäïôåîì ÷âåí æïãâòîòãåþæï – ìëôäòì þïâøâåþì.
õøòîïæ ãâòñâïîæï àïèïøëþï ìïâïíåì åêäåìòòì åçëøò. õøòîïæ âàïèïøëþæòà „áëîïëþïì“, „æïíï-ìëþòïì“ àïèïøøò ïêïêòì ïîïâòí ìöëþæï, ûïäòïí ôåõèïîæò òñë. ïêïêò ðïüïî-ðïüïîï äåáìåþì ïèþëþæï õëäèå, ñâåäïì îïèå ìïêâòèïüë ìïõåäì øåãâïîáèåâæï. èå èïìçå óôîëìò âòñïâò æï òìå ãïôîòíæåþëæï,
îëè âåî âåùåëæò.
ïêïêòì þïâøâëþòì èåãëþîåþò òñâíåí ïãîåàâå èòìò ûòûòì øâòäåþò: ïèþïêë
æï ãïòïíå. ïèþïêë ìóä èòìò êþòäï òñë, åîà ûóûóì ìùëâæíåí, ûïäòïí óñâïîæï
ïêïêòì. ãïòïíå êò úëüï óôîëìò òñë. ãïòïíå ïêâïíì óîùåâæï ïèþïêëì æï ïêïêòì õåäòàïú êò ïüïîåþæï. ïêïêòè ûïäòïí øåòíïõï èïàò ìòñâïîóäò. õøòîïæ
èëòãëíåþæï õëäèå, ûéâåíìïú ãïèëóãçïâíòæï. ãïòïíåú õøòîïæ ÷ïæòëæï
ìï÷õåîåøò ïêïêòìàïí.
àïâòìò ûòûï èïíë ïêïêòì æåæïçå íïêäåþ ïî óñâïîæï. îëúï ùïèëòçïîæï
íïõóäëþæï õëäèå. ãóäøò ÷ïòêîïâæï. æïïìï÷óáîåþæï. àïâòìò þïâøâëþòì ïèþåþì ïàïìöåî ãïïèåëîåþòíåþæï.
îëúï ïêïêòì òóþòäå òñë 1908 ùåäì, ïêïêòìàïí àþòäòìøò ÷ïâòæï ãïòïíå
æï ìõâïìàïí åîàïæ èòìò ïêâïíò ÷ïóüïíï.
ïèþïêë ìïæóíòøâòäò óæîëâëæ æïòêïîãï. èéâæäòì úëäì ¸ñâïîëþæï æï
ïèòìïàâòì ãïæïïìïõäåì. ïõïäãïçîæï âïýêïúò èëêâæï ãïæïìïõäåþïøò. ìïâïíå èåîå èëøåíæï, ïêïêòì æîëì ïî òñë ïìå æïìïõäåþóäò.

literaturis matiane

21

õëöïíï ìïäïîòûå (85 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).
÷ïìùåîï à. ëáîëøòûåè

16-17 ùäòì âòñïâò, îëúï îëìüëèàïí æïâòùñå ìïèìïõóîò. îëìüëèò ïâò
êïúò òñë, îïèæåíò êïúò æïóãäïõïêåþòï òèïì. þïüëí-ñèëþï îëè ãïñîòäï, èïøòí æïâþïæåþóäâïî. èïíïèæå îëçãì óîüñïèæï àóîèå ãäåõåþì, þëáïóäì ïí
„ìüîïýì“ ïúåèòíåþæï.
ïêïêòì æåæï êòæåâ èåüò ïâò òñë îëìüëèçå. èëìïèìïõóîååþì õøòîïæ äïõïâæï, ïìå åóþíåþëæï àïâòì áèïîì: „øåí ïøâåþóäò ãñïâì õïäõòë, èïãîå ïî
óíæïë, èïéäï óíæï ÷ïèëêòæëë, üñïâò óíæï ãïïûîëë“.
âòèìïõóîå 11 ùåäòùïæò. èëìïèìïõóîåæ, äïáòïæ. óþîïäë èëïõäååþò îëìüëèòì ìïõäøò âåî øåèëâòæëæíåí. ÷åèì èïõìëâîëþïøò ëîò èëóîïâò òñë: ìï÷òíë úáòüòøâòäò, àëèï ùåîåàåäò. àëèï îïæãïíïú àïâïæò ïî òñë ùåîåàåäïì âåüñëæòà. òìòíò óþîïäëæ âåî øåèëâòæëæíåí. òêòàõïâæíåí, þïüëíì
æîë ïáâì àó ïîïë?
îëúï ûéâåíì èëóüïíæï ãäåõò, èëøëîåþòà ãï÷åîæåþëæï ìïõäòæïí; èå
ãïâòæëæò, ïí èëïõäå ãïâòæëæï „ôëæíëìòà“, çåæ æïâïäïãåþæòà ûéâåíì æï
òìå øåèëóüïíæòà þïüëíì. îëìüëèò åîàì ïùåâæï àïâì, ïîú èïæäëþïì òüñëæï æï ïîú ïîïôåîì.
ûéâíïæ èëòüïíæíåí úõîï õïÿïðóîì; áâåâòà ôòúïîò ¸áëíæï æï çåâòà
ôòúïîò æï çåæ øåèëêîóäò òñë àëêò. æòæò õïÿïðóîåþò òñë æï óôòúîëæ
æïüñæåþëæï. õïÿïðóîåþì ãïîæï òñë úõîï ãëèòöò (õèòïæïæ ãïêåàåþóäò),
þóèþóäòâòà àåàîò òñë, îãâïäåþò, ûïäòïí ìáåäò æï ðïüïîï, åîà êâòîïì ïî
ãïõèåþëæï. ûéâåíøò êòæåâ óíæï ñëôòäòñë ïí úõâïîò, ïí òíæëóîò. õòäò ïî
èë¸áëíæïà.
ïêïêò å÷õóþåþëæï èïèïì: „èïèï, íó ïùâïäåþ ïè õïäõìïë, åì õóàò ìïìòèòíæå
ìòèòíæò îïæ ãòíæïë, ïè èåëàõåæåþì îëè òéåþ õïäõòìïãïíë, øåí ëîò ðóîò
ãåñëôï æéåøòë, èå ãïî÷åíë“.
èïèï åüñëæï: „îïâï ãåêïæïîåþï, øåí, ñèïùâòäë, èïãòìàïíï äïðïîïêò, ÷åèì
ìïáèååþøò íó åîåâòë“. ïêïêò ìóä èïãïì ÷õóþëþæï. ìõâïì ïîïôåîì.
ûïäòïí ïâò êïúò òñë îëìüëèò, áâåñïíïì åøòíëæï èòìò. æòæò èïèóäò îëè
¸áëíæï, áâåñïíï æïêîåôòäò ¸ñïâæï, æïðñîëþòäò. îëìüëèçå èæòæïîò àïâïæòøâòäò ïî ñëôòäï ïá. ìïèò àïâïæò òñë èïãòì èåíïõåâîå: íòêë, ïìäïí æï
ãòëîãò ùåîåàäåþò. òè ìïèì îëè þåâîò ¸áëíæï, òè ìïèàïâåì íïõåâïîò ¸áëíæï
îëìüëèì. ïþï òôòáîåà, îïèæåíò åáíåþëæï? àåîàèåü ìëôåäøò ¸ñïâæï ñèåþò: ìõâòüëîøò, åàëøò, åõâåâøò, èåîöåâøò, ìïòîõåøò, ëîéóäøò, þýòíåâøò, éóíæååàøò, áëîåàøò, ùòîáâïäøò æï àïâïìïøò. àïâïìï áóàïòìàïí ïõäë ïîò æï
èåëàõåæò òáâå èò¸áëíæïà æï ¸ñòææåí þïçïîøò.
÷âåíì æîëì èåëàõåæåþò èë¸áëíæïà íïæåäåþòæïí. àó æïïãâòïíæåþëæïà,
ïí æïïêäæåþëæïà èëóîïâò þëáïóäì ãïóãçïâíòæï æï ãäåõì üñïâì ïûîëþæíåí.
„ìóæò“ êò âåî øååõåþëæï þïüëíòì æï ãäåõòì óàïíõèëåþïì.

22

muzeumis eqspediciis masalebidan

„èòîëâëò ðëìîåæíòêïæ“ ÷åèì æîëì òñë îïÿâåäò òïîïðëüòèå èï÷ïþåäò.
þëäë æîëì òäïîòëí ãïèñîåäòûåè ùïèòñâïíï ñèïìïâòà. îëìüëèì èòìò âïäò
åèïîàï æï òèïì ãïæïèúï îëìüëèèï. ïâò êïúò òñë òì ãïèñîåäòûå, – ìïèò àïàïîò ¸ñïâæï èúâåäåþïæ. 1905 ùäòì øåèæåã ïè àïâïæåþì æï ïçíïóîåþì, èåèïèóäå
âòíú òñë, èúâåäåþïæ ¸ñïâæïà 4-5 êïúò, çëãì 3 áëþóäåàåäò àïàïîò.
÷åèèï ïõïäèï þïüëíèï, ðòîâåäïæ øïîò èëèæâï, èåëàõåæò ñóîûíïæ èëèòüïíåë. „èòîëâëò ðëìîåæíòêì“ åùåîï êïíëíøò, îëè åì ïî øåòûäåþëæï. óíæï
èòãâåüïíï üêþòäò. èå ñóîûíòà ïî èòóüïíå, èåîå àïàîåþò øåèëèòìòï æï ãïäïõâïì èòðòîåþæíåí, òèïà ãïâåáåúò, „èòîëâëò ðëìîåæíòêàïí“ âó÷òâäå æï
ïéïîïôåîò ïî èòìúï òè èïèóäòæïí, ìóä èå æïèî÷ï. åì ìïíïæåäë èïèóäò
òñë. ìïíïæåäë èïèóäò òìå ãïèëæòëæï, îëè àïâïæòìïú òñë æï ãäåõòìïú,
àïâïæò âåî ãïñòææï æï ãäåõì êò øååûäë øååìñòæï àïâïæòìïãïí. ïèïì åüñëæíåí àïâæïõìíïì, „æëéëâëîì“ „èòîëâëò ðëìîåæíòêò“ ãïïêåàåþæï. ïè íïæåäòæïí èåëàõåæì ïûäåâæíåí àïâïæì ïí ïçíïóîì. ÷ïèëíïÿåîò åêóàâíëæï èïîüë þïüëíì, èïîï õïíæïõïí íïæåäøò èëïáúåâæï. çïèàîëþòà îëìüëèò áóàïòìøò úõëâîëþæï, òá ìõâòì ìïõäåþøò òæãï. çïôõóäøò îï æïïñåíåþæï! îëìüëèò ãäåõòì áïäì, ïîú àïâïæòìïì ìõâïíïòîïæ ïî øåõåæïâæï; àó âòíèåì îïèåì
ïèòìàïíïì ãïóãåþæíåí, ìóä æïêïîãïâæíåí. òì îëè èëêâæï, èïì óêïí êò õæåþëæï õëäèå ãëãëþòÿåþòì åøèïêëþï.
þïüëí-ñèëþòì æîëì èëïõäå ñëäëæï åîàò, àïèïîï. îëúï îëìüëèò áóàïòìøò ùïìóäï, èïøòí èëóîïâì àëèï ìïæóíòøâòäì øåóúæåíòï àïèïîï. èïøòí
äåáìò ãïèëóàáâïèà.
îëè øåùñîï þïüëíò, àëèï ãïòáúï, æïìïÿòîïâïæ æïïæåâíï þëáïóäò, èåîå
èòòèùñâæòåì ìïõäøò æï æïòÿòîåì. æïòùñë üòîòäò, ûèåþì øååúëæïà æï êåüåþòà ãïèëòÿîåí (ëîèï ûèïè íòêëè æï ãòëîãòè), þëáïóäåþò æïäïõåì. èïøòí ìïèòâå ûèï æïòÿòîï „íï÷ïäíòêèï“. ìïèòâå òìå æïäïõåì, îëè èëî÷åíï ãïóÿòîæïà. ïñïîï àïâòì úëäøâòäòà ìïèòâå æï èàòì ïæãòäì æïïìïõäï – èåîöåâòæïí êëîþëóäòì üñåøò.
îëìüëèò ïî òñë úóæò øåìïõåæïâò, èïéïäò üïíòì òñë æï æòæò ìïõå ¸áëíæï (ïá, âïìòêë ïêïêòì ûèòìùóäò òèïì ¸ãïâì ìóä). îëìüëèì ìïèò âïýò ¸ñïâæï:
æïâòàò, òäòêë, ïêïêò. òäòêë ïæîå èëêâæï, èïãïçå óêåàåìò êïúò ùåîåàäåþøò ïî òñë. òäòêë ïêïêòçå óôîë äïèïçò æï óôîë íïìùïâäò òñë, ÷åîáåçóäïæ
òúâïèæï. îëìüëèòú ÷åîáåçóäïæ òúâïèæï. ìùïâäï ïî ¸áëíæï, ûòãûòãòà èëïùåîæï õåäì. åõäï îëè êïíüëîïï, òá þïéò ¸áëíæï. øóïøò ïóçò òñë àåâçåþòà
ìïâìå, òá çïîì îëè æïêîïâæåí àåâçåþò øåèëòêîòþåþëæï èïøòíâå, ûïäòïí
èëùñëþòäò òñë, ñâåäïì óêâòîæï èòìò àåâçåþò.
ùòîáâïäóî ðóîì ìïõäøò ïî øåèëïüïíòíåþæï, òáïâå õìíòæï (¸ñòææï), óãåèóîò òñë, ìõâï ïæãòäåþòæïí þåâîò ðóîò èëìæòëæï. þòÿåþì îëìüëèò ÿïæì

gaiane yanCeli. akaki wereTlis ZiZis Svili

24

muzeumis eqspediciis masalebidan

ïÿèåâæï, ïèïçå èëæòëæï ãóäò ïêïêòì: „ïèæåíò ðóîò ãïáâì, ðóîò ïÿïèå þòÿåþìë“. åîàõåä îëìüëèì ôåõò åüêòíï, áóàïòìòæïí åáòèò èëòñâïíåì, èïãîïè ïîïôåîèï óøâåäï, èëêâæï.
ïêïêò ìüóèîïæ èëæòëæï èïèïìàïí, èå âåèìïõóîåþëæò, äëãòíì æïóãåþæò, ÷ïòì èòâïîàèåâæò. ìóä ñëâåä èåõóàå æéåì âþïíæò üïíì, èòìàïíï òñë
ïêïêò üïíçå, îëãëîú îëè àåàîò àëâäò. èìóáïíò òñë. éïèåì ïêïêòì âóàåâæò ëàïõøò, úåúõäò óíæï èåíàë. òãò ìóä ùåîæï ãïàåíåþïèæå. ïæãåþëæï,
èòòâäòæï, èëòâäòæï, úåúõäàïí èòâòæëæï æï ùåîæï òìåâå.
ãïàåíåþòìïì æïùâåþëæï æï òéâòûåþæï ãâòïí, ãäåõòêïúòì ìïæòäëþïì îëè
âòüñâòà ÷âåí, – èïøòí ãïòéâòûåþæï. èïãòìàïíï êïúò ïî æïòþïæåþï, ëáîëìïâòà êïúò òñë, ïúõëíëì éèåîàèï.
æïòäïðïîïêåþæï íåäï, ìòüñâïì òüñëæï éîèïì, õøòîïæ õóèîëþæï. îëè
ãïòúòíåþæï, ùïîþåþì ãïøäòæï – æòæò ìïíïõïâò òñë, àïâò èïéäï åÿòîï, ãïùñîëèï òèïí ïî òúëæï.
ïêïêòì æòæò ìòñâïîóäòà ¸õâæåþëæíåí ãäåõåþò, èòæòëæíåí èïìàïí, åäïðïîïêåþëæíåí; î÷åâïì åêòàõåþëæíåí. æòæ ðïüòâì ìúåèæï, ìïæòäçå èòòðïüòýåþæï, ïî øåòûäåþëæï óìïæòäëæ ãïåøâï. ðïüïîï þïâøâìïú ïèõïíïãóîïæ åäïðïîïêåþëæï, øïòîåþò óñâïîæï.
ïêïêò àïâïæòøâòäåþì ñâåäïì ìûóäæï, îëè ãäåõòì èõïîåçå òñë, ãäåõò
åþîïäåþëæï, òèïì æïïæãåì íïàåäò.
ïêïêò ìïàåâçïëæ õøòîïæ æïæòëæï, æï¸êòîïâæï ùñïäì, ÷òõóîïì çåèëà
ï¸ñâåþëæï õëäèå. ùåîòì æîëì ïæãåþëæï, þïéøò ÷ïâòæëæï, èåîå æïöæåþëæï
æï æïùåîæï. ÿòïàóîòì èïæïíò ïêïêòè ïéèëï÷òíï: ìïèò æéòì èëìóäò òñë îóìåàòæïí ìõâòüëîøò. ÿòïàóîïì àïâçå åîàò àïâïæò åìïõäï, æïâòàòøâòäì
åûïõæíåí, àïâïæòøâòäåþò æï¸ðïüòýï, èïààïí ïêïêòú. òáïóî ãïôîòíæïøâòäåþì øïâò áâòì ðäïìüåþò ãïåêåàåþòïà ñëîåæ. ïêïêòè îëè æïòíïõï, èòâòæï,
èëüåõï. èëüåõòäò èçåçå þîÿñâòíïâæï. ïêïêò ãïæïòîòï: îï âíïõå æï îï âíïõåë! àïâïæåþèï àáâåì: – íïèæâòäïæ ÿêóïçå øåòøïäïë, åîàò ìïæòäò èïòíú
èëãâåìùîëë! ïêïêòè òìïæòäï, èïìðòíûåäì úõåíò ãïèëïîàâï æï áïäïáøò ùïòéë øïâò áâï. èåîå òüïäòïíåþò ÷ïèëòñâïíï. ôîïíúóçåþòú ÷ïèëâòæíåí, ãçåþò
ãïòñâïíåì æï ùïîèëåþï æïòùñë.
ïêïêòè åîàò ãäåõòì øâòäò ïêóîàõåþòíï èéâæäïæ, èïìàïí þïçîåäò
èéâæåäò æïæòëæï õøòîïæ; òèïí óàõîï åîàõåä: èïæäëþïìï ãùòîïâà, þïüëíë, îëè ãäåõòì øâòäò èéâæäïæ ïêóîàõåàë. – ãïãåõïîæïà, åîàò „èïøåíòêò“, øåèëãåèïüïàë – óàõîï ïêïêòè („èïøåíòêåþïæ“ èëíïàäï èéâæäåþò).
åîàò òëìåþ èëìòïøâòäò òñë, îëìüëèòì ñèï, õøòîïæ ïþîïçåþæï þïüëíì.
æïùåîï îëìüëèèï áïéïäæò æï ïè èëìòïøâòäòì õåäòà ãïóãçïâíï íï÷ïäíòêì
– åì ñèï èïùâïäåþìë! ¸ë æï èòóüïíï íï÷ïäíòêì. ùïòêòàõï æï óàõîï: ãïãòùâïäåþòï þïüëíòë. ãïæèëïþîóíåì åì êïúò æï ìúåèåì æï ìúåèåì. àïâòìò ãïìïäïõò áïéïäæò àòàëí èòòüïíï.

literaturis matiane

25

íïüïäòï èïÿïîïøâòäò (120 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì
óúëæòíïîò).

÷ïìùåîï à. ëáîëøòûåè

èå ïþîïèòøâòäòì áïäò âïî ìëô. ìïîåêòæïí. ìïèò æéòì èëñâïíòäò âòñïâò
îûäïæ, îëúï ïêïêòì ìïõäøò ùïèòñâïíåì. ïêïêò ÷åèò æåæïèàòäòì ûóûóì íïùëâïîò òñë, òèòüëè èòèìïõóîåì èå.
ïêïêò ïõäïæ æïþïæåþóäò ìïâïíåøò ãïâïþïîåà, ìëôåäøò óíæëæïà îëè
ãïåçïîæïà, ïèòüëèïú òñë îëè ïêïêòì ìëôåäò ìïëúîïæ óñâïîæï.
ïêïêòì èøëþäåþò èæòæïîò èåþïüëíååþò òñâíåí: þåâîò èïèóäåþò ¸áëíæïà,
þåâîò ñèï ¸ñïâæïà éóæååàøò, ùòîáâïäøò æï ìõâ.
êâåîåàòì ìïìïôäïëçå ìïèëúò ûòîò êïêïäò òñë èòìàïíï, îëè òüñëæò, îï ïèþïâòï åìë. ïâòæëæòà, èóøïì ùïâòñâïíæòà: èëèîåêåþì, èþëÿåþì, æïâþåîüñïâæòà
êïêäåþì. åîàõåä ìïèëúò êëæò êïêïäò ÷ïèëâòüïíåà, óîèåþòà ÷ïèëâçòæåà.
åîàõåä åêïè úõîï áïäò æïãâðïüòýï, åîàò þåéåäò ðóîò ãïèëñïîï. åì
ðóîò æïâúõîòäåà, åîàò ûîëõï æïãâòêäåì æï þëäëì íïúõîòäïâò ðóîò áïàèòìïàâòì ãïèëãâïüïíï øòí. âòìïú ðóîòì íïêäåþëþï ãâáëíæï òèïì àòàë êëæò
ðóîò æïãâòîòãï.
êëäåáüòâòì ìïõäò îë æãïì ïõäï, òá ïóçò ¸áëíæïà, ëàõíïòîò àåâçò òñë
øòã. îë æïêäïâæíåí úõâïîì, øòãíåóäì àåâçåþì ÷ïóñîòæíåí, êïîãò ìïíïõïâò
òñë. èåîå ùñïäèï èëîåøï ïáïóîëþï. åêïì ïóçòì ãâåîæòà ùïèäòì þïäïõåþò
¸áëíæï æïàåìòäò. êïò åáòèëþï òúëæï.
èëüñòåîëþïì èàåäò àïâïæåþòì öïäïþëþïì õëîïãò óíæï èëåüïíïà ìïñæïîçå. ãäåõåþò èëâòæëæíåí ìâïèæíåí æï ìÿïèæíåí, éâòíë ãëþòæïí óíæï æïåäòïà. åîàò êòîâïäòûå òñë, ôáâòäò èëáëíæï ãóæòà; ãóæòïíïæ æïåñóæï
éâòíòà ìïâìå ãëþì, ãóæòæïí ôáâòäò ãïæèëòñïîï æï ãëþò ïòâìë. ïêïêò õøòîïæ æïæòëæï èëüñòåîëþïçå.
îëìüëèò ïî æïòïîåþëæï àïâïæåþøò, åçïîåþëæï ìòïîóäò. êïêäòì áâåø
åîàò þîüñåäò áâï òæãï, òá ÷ïâòæëæï. ùòãíòì êòàõâï óñâïîæï. æïòæåþæï ùòãíì
æï êòàõóäëþæï.
åêï æòæò èëîùèóíå áïäò òñë. ìóä äëúóäëþæï. ïíï êïîãò èêòàõâåäò
òñë, ìïèéàë ùåîòäò òúëæï êïîãïæ. æòïêëíò îëúï ïî òñë, òì êòàõóäëþæï
ùòãíì åêäåìòïøò. áïäïáòæïí îëè èëâòæëæï ïêïêò ìïìïõäåøò – íïúïîæïñîòäò èÿïæò ãïèëèòúõâåàë – èåüñëæï. ûïäòïí èõòïîóäò þïâøâò òñë, àïí íòÿòåîò, ìùïâäòìïêåí ¸áëíæï ãóäòìñóîò. àåâçïëþï óñâïîæï. ÷òõóîï ïõäëì
¸áëíæï, îëúï ÷ïâòæëæï ùñäòæïí ïéïî ïèëâòæëæï. ïêïêò çïèàîëþòà ïèëæòëæï ìõâòüëîøò, ãïïüïíæï ïìå ëî êâòîïì, ìïè êâòîïì.
ïêïêòè ìüóèîòïíëþï òúëæï èïäèïäå. áïäïáòæïí èëæòëæï õïäõò, ùåîåàäëþïú õøòîïæ æïæòëæï, ìóä áïéïäæì æï íïîæì àïèïøëþæíåí.
ïêïêòì äëþòëìïâòà ïîïôåîò óñâïîæï, – îïú ãòíæï ãïåêåàåþòíïà ìõâï,

26

muzeumis eqspediciis masalebidan

äëþòëì ïèöëþòíåþæï! äëþòëì ðïîêò îëè øåÿêíåþëæï, èòèïñåíåþæï, ãïèïî÷åâòåþæï. ôõïäåóäëþïú ûïäòïí óñâïîæï. õòäòæïí âïøäò, èìõïäò, þòï æï
ñóîûåíò åî÷òâíï.
æòäòà ïí îûåì èòòîàèåâæï, ïí ÿòáï ÷ïòì, ñâåäì êïêïäò åî÷òï, ãïèïî÷åâòíåþæï, èëèïõïîøâòíåþæï æï òèïì èòòîàèåâæï. éâòíëì þåâîì ïî æïäåâæï,
åîàò ìïèò ÿòáï òáíåþëæï àó ëàõò. ïîïñì ìóä ïî èòòêïîåþæï. èàâîïäì îëãëî íïõïâæòà!
êïèðïíòï îëè ¸áëíæïà ìõâïãïí, òá ïî èòæòëæï. åäòìïþåæ ùåîåàåäò æï
ïêïêò êïîãïæ òñâíåí åîàèïíåàøò, õïíæïõïí èïìàïí ùïâòæëæï.
åîàõåä åäòìïþåæèï æï¸ðïüòýï. ãóþåîíïüëîò ¸ñïâæï ìüóèîïæ æï àïâïæåþò. èòâòæï ïêïêò, úëüïõïíì òöæï, ïîú ðóîò ÿïèï, äïíûéâòì ùåîòäò æïüëâï, àòàëí ùïèëâòæï.
üïìë èï÷ïþåäò õøòîïæ æïæòëæï ìüóèîïæ, þòÿì ùïèëñâåþëæï, æòæõïíì
ìïóþîëþæíåí òì æï ïêïêò. åîàõåä þåýïí ùåîåàåäò ïæãòäì ñòæóäëþæï. ïêïêòè óàõîï: îïà ãòíæï ïæãòäì îë ñòæóäëþë, èòùï âòíú èóøïëþì òèòìòïë. èå
æï øåí ìïàëõíïæ õëè âåî ùïâïäà, ðòîòì ãåèëì èòñåâò, òìï ìöëþòïë.
êëüå ùåîåàåäèï ãïïôîàõòäï: – „ïêïêò, ïá ãäåõåþò ñòæóäëþåí ïäïãì
æï îïæ ãòíæï øåíì ïõäëì ãäåõåþò æïìïõäæíåíë“.
– èå æï øåí êëüå îë æïâþåîæòà, ÿêóï ãïèëãâåäòïë, øåí îï ãåíïéâäåþï,
õïäõò èëèîïâäæåìë, óùòí 9 èòäòëíò âñëôòäâïîà áïîàâåäåþò, åõäï ìïèòú
ïîï âïîàë.
êëîþëóäòæïí åîàõåä ïäåáìò þïìòäòûå èëâòæï, ìïèò þïàèïíò ðóîò èëåêòæï çóîãçå æï èëòüïíï.
– øå æïäëúâòäëë! – óàõîï, – ùòìáâòäåþò ïéïî òñë àáâåíøòë, âåî
æïôáâò æï þïâøâåþì âåî ïÿïèåë? èåîå æïèòûïõï: – íïüïäòï, ðïüòâò åúò ïèïì,
ìïæòäò ïÿïèåë! èåîå òì ðóîò èë¸êòæï çóîãçå æï óêïíâå ãïïüïíï.
åîàõåä, èåäï øåìóäòñë ìïáïàèåøò, æïâòÿòîåà ÷âåí æï ëàïõøò æïâïèùñâæòåà. ïêïêòè ãïòãë: – îï ¸áåíò, æïàòï, èë¸êïäò òì èåäïë?
– ïîï, ïî èëèòêäïâì öåî þïüëíë!
– àó êïúò õïî ãïóøâòë! – øåèëãâåõâåùï ûïäòïí.
– îëãëî ãïóøâï þïüëíë, áâåñïíï ïèëïãæë áïàèåþò ãïèòùñâòüïë! –
óïîëþæï æïàòï, èïîï ïêïêò òèæåíò åõâåùï, îëè þëäëì ãïïøâåþòíï èåäï.
ìïïéæãëèë éëîò ãâñïâæï æïìïêäïâò: – åîàò èï÷âåíåà òì éëîò. – ìïéëîåøò ÷ïèëâòæï, æïìïêäïâèï éëîèï àïâò ïìùòï æï øåéîóüóíï.
– óòèå! åì éëîò ïî æïêäïàë! îï áíï àó òúòà ïõäï èïãïíë. øåèëèåõâåùï, ïî æïèêäïàë! – ïéïîú æïãâòêäïâì òì éëîò.
îëúï ÷ïèëâòæëæï, ìóä ùåîæï, èòìò õåäò ïî ãï÷åîæåþëæï. æïöæåþëæï,
èåú æïèìâïèæï, èêòàõïâæï: îï èúåíïîåì îï ìïõåäò ¸áâòïë, îï ìëêëì îï ìïõåäò ¸áâòïë, æïùåîæï ñâåäïôåîì.
ïêïêòì æïò ïíï éâòíòì èëñâïîóäò òñë ûäòåî. òèïí òàïâï: úõîï êïúò èëïñâïíòíï æï âåíïõò ãïæïïþîóíåì, òèïà ìïæòäì ìóä èå âïèçïæåþæò.

literaturis matiane

27

ïíïì àó èå ïî èëâêòæåþæò õåäì, òìå âåî ãïòâäòæï, åêäåìòïçå óîèòà
èòãâñïâæï, èåîå áóàïòìøò ùïâòæï, ùåäòì æï èóõäòì ïðïîïüò ãïóêåàåì æï
òèòàò íåäíåäï æïæòëæï, ìïõäøò ãïòâäòæï.
ïíï äåáìåþì ùåîæï, ïêïêòì èëåùëíåþëæï õëäèå. ïíïì óèúîëì æïì èïüï
åîáâï, òì óôîë èåäåáìå òñë. èïüï ãïàõëâòäò òñë ìïèåãîåäëøò, æïæòïíçå,
åîàò øâòäò æïî÷ï.
ïêïêò èåüïæ öïâîëþæï òèòì ìòêâæòäì. ìïèåãîåäëøò ùïâåæòà ñâåäïíò;
ïêïêòú òñë, îëìüëèòú æï åêïú, òáòæïí ùïèëâïìâåíåà ìïùñïäò.
÷âåí êëîêëüëþï âòúëæòà, îë ãïâïêåàåà, ïêïêòì èòóüïíå åîàõåä åîàò
àåôøò. èòàõîï: ÷ïò îëè æïäòëí, èåîå èëèòüïíå, àëîåè ïî èïÿèåâåí, ãïùñåíìë. èåú, îë æïéïèæï, ÷ïòì èåîå, èëâîåúõå üïôï, êëîêëüò ãïâïàþå æï èòâïîàâò. ÿïèï, ûïäòïí åïèï. òè éïèåì æïèþäï æïåúï. èïòíú òèåæò ¸áëíæï îëè ïæãåþëæï, èòàõîï: èéâæåäèï ó÷åèëæ ïî ìùòîëìë. èëîùèóíå òñë.
îëãëîú èïèòì øâòäò òìå èòàâòìåþóäò âñïâæò. åáâìò êâòîï ìêïèçå âòöåáò, üïíòìïèëìò ïî ãïèòõæòï. åáòèåþò îëè èëâòæíåí æï þÿëþï ¸áèíåì: âòí æïâòöòíëà ïõäï ïáïë? –
– ÷åèò íïüïäòï èëèòñâïíåàë – ìàáâï ïêïêòè.
ùóîþåäåþò èëêòæåàë – àáâåì. øåèåõâåùï: – ïî èëèêòæë øåí ãåíïúâïäå, òè ùïèìâå èëâêâæåþòë.
ãâåõâåùåþëæï ìòêâæòäòì ùòí: ÷åèò ìïñæîòì ùòí æïèèïîõåàë, ÷åèì åçëøòë, – õïäõèï ïî æïãâïíåþï.
ïè æîëì èëíïüîóäò òñë. òüñëæï àïâòìóôäåþòì æîë èëâïë. êïúò àïâòìóôäåþòìàâòì ïîòì ãï÷åíòäòë.
çïáïîòï òïêëþïøâòäò (80 ùäòì, ìëô. ÷òõïøò èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúòîå èúëæíå).
÷ïìùåîï à. ëáîëøòûåè

îëìüëè ùåîåàåäò ûïäòïí èïãïîò êïúò òñë, ñèåþì èêïúîïæ åáúåëæï.
ñèåþì çëãì õåäçå èëìïèìïõóîåëþï åèïîàï, çëãì éâòíë, çëãì ðóîò, çëãì
ôóäò, çëãì ãçòì êåàåþï æï ìõâ. ñâåäï ïè àïâòì þåãïîïì òõæòæï æï ïìîóäåþæï, ïîú èåüì ãïïêåàåþæíåí æï ïîú íïêäåþì.
åîàõåä, îëìüëèèï åîà ñèïì ÿóîòì ãïîåúõâï óþîûïíï, ñèïè óàõîï: ïî
èèïîàåþì âïäïæïë æï ïîú ãïâîåúõïâë. îëìüëèò ûïäòïí ãïþîïçæï: ÷ïïãæåà ÿóîøòë – þîûïíï. ÷ïïãæåì ñèï ÿóîøò æï àïâò èëãäòìåì, êòíïéïè ÷ïòéî÷ë øòã. èåîå èëõïæåì ÿóîì àïâò, íïõåì, ñèï ãïøåøåþóäï, ïèëòñâïíåì æï îëìüëèèï îëçãò æïïîüñèåâòíï.
èæòæïîò àïâïæò òñë îëìüëèò, êïîãïæ úõëâîëþæï. ïóçò ¸áëíæïà åîàò, òìåàò ìïíïõïâò òñë, îëè áïäïáøòïú âåî íïõïâæòà òèòìàïíï ìïíïõïâì. àåâçåþì õïí æï÷åõòä àõïì óñîòæíåí, õïí ûîëõïì. ÷òõóîïì æïïøîëþæíåí ìïàåâçïëæ, àåâçì õåäòà òÿåîæíåí, çëãì þïæòà, àóíãøò ÷ï¸ñîòæíåí æï òèòà èëòüïíæíåí æï ïóçøò ãïóøâåþæíåí, àïíæïàïí óèïüåþæíåí. èåþïéå òáâå úõëâ-

28

muzeumis eqspediciis masalebidan

îëþæï, ðïüïîï ìïõäò åæãï åçëøò. òì îëè çïîì æïêîïâæï, àåâçåþò çåâòà
ïèëõüåþëæíåí. êóîæéåäòú ¸ñïâæïà òè åçëøò, ôïîøïâïíãåþòú, úòúîåþòú.
îëìüëèì àïâòì ìïõäëþòà ûïäòïí óñâïîæï òè ïóçòì æïàâïäòåîåþï æï õøòîïæ ÷ïèëâòæëæíåí õëäèå. ïêïêòì êïîãïæ âòúíëþæò. òìå èòèòéåþæï, îëúï
èòâòæëæò, îëãëîú êïò ìïñâïîåäò èïèï èòòéåþì øâòäì. æïöæåþëæï, æïèòùñåþæï ìïóþïîì. ïêïêò òñë ãïÿòîâåþóäò õïäõòì èëÿòîíïõóäå. èïèïì å÷õóþåþëæï: ãäåõåþì íó ïùóõåþë. þïâøâåþì ìóä åóþíåþëæï: òìùïâäåà, øâòäë, òìùïâäåà, êïîãò æîë æïãòæãåþïàë, èóæïè ïîòãåþæï.
ïêïêòì åîàò ñèï ¸ñïâæï ëîéóäøò, êòêëäï êïäèïõåäòûå. æïòþïîï àóîèå
ìõâòüëîøò: èëâòæåì êòêëäï ÷åèàïíë. êòêëäï èòâòæï, æïóêîï àïâò þïüëíì.
– æïþîûïíæò êòêëäïë, – æïöæï.
– îïèæåíò ùäòì þîûïíæåþòë? –
– 100 ùäòì èåüòì âòáíåþòë.
êòêëäï êïäèïõåäòûåè óïèþë àóîèå ïêïêòì ïèþïâò æï åì ïèþïâò ãïäåáìï
ïêïêòè øåèæåãøò.
ïêïêòì åîàèï þòûïøâòäèï ãîòãëä ùåîåàåäèï ìïòîõåäò ãäåõòì òïêëþòûòì áïäò øåòîàë úëäïæ. íïàåìïâåþò ãïóîòìõæíåí æï ïéïî èòòéåì ìïõäøò,
îïà øåòîàå ãäåõêïúòì áïäòë? ãîòãëäèï ïêïêòìàïí ò÷òâäï: èòøâåäå, þòûòï, ïéïî èòèòéåì íïàåìïâåþèï, îïüë øåòîàå ãäåõòì áïäòë?
– ùïèëæòë – óàõîï ïêïêòè, èòòñâïíï íïàåìïâåþàïí.
– òìåàò æîë èëâïë, îëè ãäåõì òáòà øååõâåùåþòà, ÷åèò øâòäò øåòîàå æï
øåòíïõå, ðóîò ïÿïèåë. – ïìå øåïîòãï íïàåìïâåþì. ïêïêò àïâòì ìïõäøò éïîòþïæ úõëâîëþæï. ïêïêò ïâïæ îëè òñë, âíïõå. èòàõîï: ìòêâæòäì ïî âùóõâïî,
ïîú èåøòíòïë. èå îëè âíïõå, åîàò êâòîòì øåèæåã ãïîæïòúâïäï.
ìïäïîòûå òëìåþ (37 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúòîå
èúëæíå).

÷ïìùåîï à. ëáîëøòûåè

ïêïêòì åîàò ãäåõò ¸ñïâæï, òïêëþïøâòäò. åîàõåä ìïéïèëì òè òïêëþïøâòäì óàõîï àóîèå: õâïä æòäòà, ûïäòïí ïæîå ÿòïàóîïøò óíæï ãïèåãçïâíëë. æòäïì óàåíòï ïèæãïîï åì êïúò æï ùïìóäï ÿòïàóîïøò. ïêïêòì óúæòï,
óúæòï æï îëè ïî èòìóäï òïêëþïøâòäò, þòÿò ãïóãçïâíòï, ÷åèàïí ïèëâòæåìë.
øóïæéòìïì æïþîóíåþóäï ÿòïàóîòæïí òïêëþïøâòäò æï èòìóäï ïêïêòìàïí.
– ìïæ òñïâò ïáïèæåë? – óêòàõïâì ïêïêòì.
– ÿòïàóîïì âòñïâò, àáâåí ïî ãïèïãçïâíåàë!
– êò ãïããçïâíå, èïãîïè îï ìïáèåçå ããçïâíòæò, ïî óíæï ãåêòàõïë? ãçïçåæ ïîïâòí øåãõâåæîòïë? – ¸êòàõï àóîèå ïêïêòè.
– îëãëî ïîï, ìïèò éëîò þïäïõì ìûëâæíåíë.
– èåîåë, òèïà èïòíú ïî ãêòàõåì, îï ìïáèåçå èòæòõïîë?

abel saduniSvili. akaki wereTlis ZiZis Zmiswuli, romelTan erTad
izrdeboda poeti

30

muzeumis eqspediciis masalebidan

ïêïêòì ìïìùïâäåþåäøò ãïãçïâíòì ãïèë îëìüëèèï èàï æïóãòîïâï åäòìïþåæ ùåîåàäòì áèïîì. îëúï îóìåàòæïí æïþîóíæï ïêïêò, îëìüëèèï ïòéë ôóäò æï èòìúï ïêïêòì, åäòìïþåæì èòóüïíåë, ïêïêòè åì ôóäò øåÿïèï. îëìüëèèï
ãïòãë æï øâòäì óìïñâåæóîï àóîèå:
– îïüëè ïî èòóüïíå ôóäòë?
– îïæ ãòíæï èïèï òì èàï? àó ïìå ãòñâïîì, øåíàïí óôîë ïõäëì ïî ïîòì?
èòï÷åîæò æï óñóîå îïèæåíòú ãòíæï. ïáåæïí øåí óñóîå, òáòæïí åäòìïþåæèï,
ìïîãåþäëþï èïòíú ïîïôåîò ãïáâà èïã èàòìãïíë!
æåìðòíå èïÿïîïøâòäò (58 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).

÷ïìùåîï à. ëáîëøòûåè

æåæï÷åèò 25 ùåäì åèìïõóîåþëæï ïêïêòì. èòìãïí õøòîïæ ãïèòãëíòï ïêïêòì þïâøâëþòìïì àåâçïëþï óñâïîæï íïèåüïíòë, þïâøâåþøò àïèïøòë, óîåèçå öæëèïë.
÷åèì èïõìëâîëþïøò ïêïêò óêâå èëõóúò òñë. èå õøòîïæ æïâæòëæï èïìàïí.
øåèëèòàâäòæï: – ÿòíÿîòì ôõïäò èëèòêîòôåë, – èëóêîåôæò æï ÷ïèëóüïíæò.
åîàõåä, àóîèå ïíïì ¸êòàõï æåæï÷åèçå, íïüïäòï îïüëè ïî ïîòì ïáïë?
– îïàò òáíåþï ïáï, æéåì òèïì, íïàâäï ïáâì æåìðòíåì þïâøâòìë.
– æïèòûïõåà æïàòêëìë – (õåäçå èëìïèìïõóîå þòÿò òñë) æï òèïì óàõîï: –
óíæï ãïããçïâíë æåìðòíåìàïí æï èåú óíæï èëíïùòäåëþï èòâòéë íïàâäïøòë.
èåîå êòæåâ òìòú øåèëåàâïäï: àó àïâïæò ïîïâòí òáíåþï, ãäåõò ïàòú îë
òñëì, èïòíú èëâíïàäïâ òèïààïí þïâøâìïë.
øåèëéèïîàçå ïèëìâäï âåî øåìûäë. óîåèò øåèëóàâïäå, èïîï óïîò àáâï.
èåîå ïãåî, èïúõëâîòì åêäåìòïçå ÷ïèëþîûïíæï, þïâøâòú òá ÷ïèëâòñâïíåà æï ïêïêòè æï åîàèï ãäåõèï èëíïàäåì ÷åèò þïâøâò. òè ãäåõì ïî óíæëæï èëíïàâäï,
åõïàîåþëæï ïêïêòìï, èïîï ïêïêòè óàõîï: èå æï øåí ûèåþò âïîàë, îïì ãåîòæåþïë.
ïêïêòì óíæëæï àïâòìò ìïõåäò æïåîáâï þïâøâòìàâòì, èïãîïè èåîå àáâï:
ãòëîãò ìöëþòïë. òáòæïí ïêïêò àïâòì ìïõäøò ùïâòæï. èå ìïæòäò òá èòâïîàâò.
îëúï èëâòæëæï áïäïáòæïí æï øåèëèòàâäòæï íïõâïì, èå õåäúïîòåäò âåî
÷ïèëâòæëæò òèòìàïíï æòæåþóä ïæïèòïíàïí. úõîï ãëèòöìï æï úõîï õïÿïðóîì
÷ïèëóüïíæò. èïæäëþïì èåüñëæï, èïîï ìùñòíæï: ïèïì îïüëè øâåþò ÷åèë íïàäòæåæïë, òìå âåî ÷ïèëõâïä, îïüë òìå ïî óíæï âíïõëà ÷âåí åîàèïíåàòë?
÷åè þïâøâì æïàòêëì æïïöåíæï æï ÿòïêëêëíïì ïèþåþì åêòàõåþëæï: – îï
äåáìåþì ïèþëþà àïèïøòì æîëìïë?
åîàõåä æåæï÷åèò ùïâòæï üñåøò áïäïêëæïìàâòì (ôõïäòï); òá øâäòì íóêîì
ùïïùñæï, ãïòõïæï áâåæï üïíò, ãïæïïôïîï àïâçå, æïòÿòîï æï ìïõäøò èëòñâïíï.
åì ïèþïâò æïâòà ùåîåàåäèï ãïòãë, ãïèëåãçïâíï êïúò: âòí èëãúï øåí óôäåþï, îëè ÷åèì ïæãòäøò øâåäò æïòÿòîåë? æåæï÷åèèï óàõîï: – èëþîûïíæò ÷åèàïí
æï òïîïéò èòòîàâò, îòàïú èå òì øâåäò âòíïæòîå, íóêîì êò âåî æïãïíåþåþë.

literaturis matiane

31

æïâòàèï èïòíú àïâòìò òûïäï æï ùïòñâïíåì. ïêïêò îëè èëâòæï æï ãïòãë øâäòì
ïèþïâò, ûïäòïí ãïåõïîæï, çïîåþò, åýâíåþò øåïþèåâòíï æï ïèëïñâïíòíï ïá. èëåõïäòìåþòíï, åîàò æéå æï éïèå ñëäåþëæï, èåîå æïåþîóíåþòï óêïí. æïâòàòìàâòì
óàáâïèì: êïîãïæ èëóïîåà ïè øâåäì, îëúï ãïòçîæåþï, åçë øåèëóéëþåë, àïâòìàâòì òàïèïøëìë. èåîå òì øâåäò ïòâíòæïí ãïæïóâïîæïà æï èëêâæï.
ïêïêòì æïàòï þëÿëòûå ¸ñïâæï èëóîïâïæ. òèïì õøòîïæ å÷õóþåþëæï: øåí
òìå õïî øåèë÷åíòäò, îë ÷åèì ìïèøëþäëì øåèïûóäåþë. íïæåäåþì òéåþæï æïàòï æï ïêïêò òèïçå óöïâîæåþëæï.
– èóøï àïâòìàâòì óíæï èóøïëþæåìë, ëîëâåäïàò îëè ìïèöåî ûòîì øåèëóàëõíòì ìòèòíæì, òì òèïì óíæï ¸áëíæåìë.
òëìåþ èïÿïâïîòïíò (90 ùäòì, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúòîå èúëæíå).
÷ïìùåîï à. ëáîëøòûåè

÷âåíøò ìïíïè îêòíòãçïì ãïòñâïíæíåí, úõåíåþòà èòæòëæíåí ìïæãóîïèæå.
àþòäòìøò îëúï æïïðòîåþæï ïêïêò ùïìâäïì, øåèëèòàâäòæï: êïò èïîöâå þòÿò
õïî æï æëéäïóîøò (õïøóîòìêåí) ùïèòñâïíåë. – èïèï÷åèì ëîò úõåíò ¸ñïâæï,
åîà úõåíçå èå øåâöæåþëæò, èåëîåçå ïêïêò æï ùïâòæëæòà.
èëùñåíïì îëè øåèïüñëþæï, æïèòùñåþæï äïðïîïêì: åì èæòíïîå ìïòæïí èëæòì, ïí îïüëè åûïõòïí ñâòîòäïìë?
– åì èæòíïîå ÿïäòì èàòæïí èëæòì, êäæååþçå ãïæèëæòì æòæò õèïóîòà
æï òèòüëè æïåîáâï ñâòîòäï-èåàáò – âóðïìóõå.
– ÷âåíøò îë ðïüïîï éåäå ÷ïèëæòì òèïì êâåîåàóäïì îïæ åûïõòïíë?
– êâåîåàò îë ãïáâà àáâåí ïæãòäò, òáòæïí ãïèëæòì æï èòüëè ¸áâòï êâåîåàóäï-èåàáò.
èåîå øåèë¸ñâï ïè ÷òõóîïì.
– ïþï, ÷òõóîï ìïòæïí èëæòì, îïüëè ¸áâòïí ÷òõóîï?
– ÷òõóîï ÷òõòì èàòæïí èëæòì, àïí ÷õîòïäò ãïïáâì æï òèòüëè åûïõòïí-àáë.
ãïòúòíåþæï õëäèå ïìå îë âóðïìóõåþæò.
èåîå ãëíöóîïçå èêòàõïâæï:
– åìåú àáâåíò èàòæïí ãëíöòõåâòæïí èëæòìàáâï.
òèïì êòàõâï îïà óíæëæï, áå òúëæï àòàëí, èïîï, èå îëè ïî èëèùñåíëæï.
èïøòí 20 ùäòì âòáíåþëæò.
æëéäïóîïèæå êïò úõåíòà åîàò æéòì ìïìòïîóäëï, îëãëîú ïáåæïí øëîïðïíò åìåï. ãçïøò æïâòìâåíåþæòà, ãïæèëâõüåþëæòà ÷åîëøò. ìïÿèåäò ïáåæïíï èòãâáëíæï æï ãçåþøòïú òñë æóáíåþò. èòåìïäèåþëæï èåæóáíååþì, õåäì
÷ïèëïîàèåâæï, ìïæòäì øåóêâåàïâæï.
àþòäòìòæïí îëúï æïþîóíåþïì æïïðòîåþæï, øåèëàâäòæï, úõåíåþò æïèïõâåæîåàë. àó ìëôåäøò âòñïâò, èå æïâïõâåæîåþæò úõåíåþì, àó ïîï æï –
ìõâï âòíèå, ïí òáâå æëéäïóîøò òáòîïâåþæï.

32

muzeumis eqspediciis masalebidan

èïîòïè ïþïøòûå (77 ùäòìï, ìëô. ìïâïíåì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúëæíå).
÷ïìùåîï à. ëáîëøòûåè

ïêïêò ÷åèò ãóäòàïæò æï ìïñâïîåäò ûèï æï èåãëþïîò òñë. ïá ãïçîæòäòï
ìïâïíåøò. òèïìàïí äïðïîïêò ûïäòïí ìïòíüåîåìë òñë.
èå óìùïâäåäò áïäò âòñïâò, èïãîïè ñâåäïôåîò èïòíüåîåìåþæï. õøòîïæ
èåìïóþîåþëæï ïêïêò úëæíïçå, ìïèøëþäëçå, áïîàâåä áïäåþçå, åâîëðïçå.
ïêïêò ïõïäò ïçîòì êïúò òñë, ïèòüëè ùåîåàäåþò úòâïæ óñóîåþæíåí. åîàèï ãåîèïíåäèï, ãòëîãò ìüåíêëâèï ìï÷óáîïæ ãïèëèòãçïâíï ïäþëèò, çåæ ùïîùåîïæ ¸áëíæï ëàõìüîòáëíòïíò äåáìò. ïêïêòè åì äåáìò áïîàäïæ èòàïîãèíï.
ìõâòüëîòæïí ÷ïèëæòëæï ìïâïíåøò æï àòàë êâòîïëþòà î÷åþëæï ÷åèàïí.
èòìãïí èëíïùåîò ùåîòäåþò ìóä æïâêïîãå. çëãòåîàòì øòíïïîìò èïõìëâì, èùåîæï: èëâæòâïî øåíàïí, þïíáë æïèïõâåæîå, äëþòë æïèïõâåæîå. åîàò êâòîï
æïâî÷åþòë.
òóþòäåì æîëì ìïæóíòøâòäåþòì ëöïõøò âòñïâò, ïêâïíò âíïõå. þòúëäï÷åèò èïêîòíå ýéåíüòì áïäò, õíòåîò òñë; øåâåêòàõå æï òèïí èòàõîï: ïè ïêâïíøò
òçîæåþëæï ïêïêòë. ãïòïíå ñïí÷ïâåäòú ïèïìâå ïèüêòúåþæï: ïè ïêâïíøò òùâïë.
èå æï ÷åèèï ûèïè ùïèëâòéåà åì ïêâïíò. ìëôäåþò æïâòïîåà, àòàë êïðåòêò øåâïãîëâåà, ÷âåíú ÷âåíò ùâäòäò æïâïæåà æï ïè ôóäòà ãïâïêåàåþòíåà ìï÷óáîïæ öëõò æï ïêâïíçå èòêîóäò ôòîôòüï ùïîùåîòà.
ïêïêòì òìå ãïåõïîæï, îëè êòíïéïè øåòøïäï: ïèïçå óêåàåìò ìï÷óáïîò ïî
èëèòâïë! øëîïðíòì ìïçëãïæëåþï æïèåöòþîï, ïêâíòì ùïîàèåâïì èòðòîåþæíåí,
èïãîïè èå ïîïâòì æïâïíåþå.
ïíòêë (ïíï) ãòëîãòì ïìóäò àïîõíòøâòäò-ïþæóøåäòøâòäò (70 ùäòìï,
ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ïêïêòì ìïõäòì ãïèãå, ùåîï-êòàõâòì èúëæíå).

÷ïìùåîï à. áïâàïîïûåè

èå ãïçîæòäò âïî íòíë ëîþåäòïíàïí. òá õøòîïæ æïæòëæï ïêïêò. åîàõåä,
èïõìëâì, ÷âåíàïí èëâòæï ïêïêò. èå ðïüïîï âòñïâò. òè æéåì äòçï àóäïøâòäòú
òñë ÷âåíàïí. ëàïõøò îëè øåèëâòæï, ãïõìíï ìïôóäå æï èìïõóîì èòìúï ôóäò,
åüäò îëè ãïåìüóèîåþòíï. ïè æîëì ìïôóäåæïí ïþïçò æïóâïîæï òïüïêçå, –
„ïþï ïíåüë, òðëâåà åã ïþïçòïíò æï èåîå èå âòúòë“. – ÷âåí æïâòùñåà ûåþíï,
ïáåà âåúòà, òáòà âåúòà, ãâåãëíï, åì ïþïçòïíò ÷âåíò òáíåþëæï. ïêïêò æï íòíë
êò ÷óèïæ ãâòñóîåþæíåí æï òúòíëæíåí. ÷âåí ìïøòíåäò øåùóõåþóäåþò âòñïâòà, ôóäò îëè âåî âòðëâåà. ïêïêòè ãâòàõîï, ãóäì íó ãïòüåõàë, æï åáâìò
øïóîò èå èï÷óáï æï åáâìò øïóîò äòçïì. ÷âåí ìòõïîóäì ìïçéâïîò ïîï ¸áëíæï.
ïèòì øåèæåã æòæò õïíò ãïâòæï æï ïêïêòì øåâõâæò, îëúï êëüå ïþæóøåäòøâòäòì èåóéäå ãïâõæò. åì òñë 1912 ùåäì.
êëüåì æï ïêïêòì èøëþäåþò æïïõäëâåþóäåþò ñëôòäïí åîàò èåëîåìàïí.

literaturis matiane

33

ðòîïæïæ ÷åèò èåóéäåú ûïäòïí êïîãïæ òñë ïêïêòìàïí. ïêïêòìïú òãò ûïäòïí
óñâïîæï.
ïêïêò ìõâòüëîøò óèåüåìïæ çïôõóäëþòà æï óáèååþçå ÷ïèëæòëæï. æòæõïíì ãï÷åîåþï ïî óñâïîæï. èå ïá âæòïìïõäòìëþæò, îïæãïí ïíï (ïêïêòì æï) óêâå èùëäòïîå òñë. þïâøâëþòì æîëì àóîèå ïíï õøòîïæ ñóîì èòóãæåþæï, îëúï
èëìïèìïõóîååþò äïðïîïêëþæíåí, èåîå ïèëâòæëæï æï æåæïì åüñëæï øåþîóíåþóäïæ. øåòáíåþëæï æòæò ïäòïáëàò. ïèòì ãïèë ïêïêò öïâîëþæï àóîèå.
ìõâïàï øëîòì, ïêïêòì úëäì íïüïäòïì ìòñâïîóäòà ïî åðñîëþëæï ïíï. íïüïäòï îëè èëâòæëæï, ïíï áâåèë ìïîàóäøò ÷ïâòæëæï õëäèå.
ïêïêò ãäåõåþòì æòæò àïíïèãîûíëþò òñë.
ìïìïõäåøò èòïèþåì åîàõåä: åîà ãäåõì ôóäò óíæï èëåüïíï. ïî âòúò, øåùåîòäò ¸áëíæï, àó âïäò òñë, ãäåõì ôóäò âåî åøëâíï æï èòì èïãòâîïæ åîàò
êïäïàò ïüïèò èëåüïíï. ïèòì ãïèë ãäåõòìïàâòì ÷õóþò æïóùñòïà èëöïèïãòîååþì. ïêïêò àóîèå àïâòì ëàïõøò èóøïëþæï. åì ïäòïáëàò øåèëìèåíòï æï ãïîåà
ãïèëìóäï. îëúï ãïóãòï ìïáèòì èæãëèïîåëþï, ãäåõòìàâòì åì ïüïèòú æïóþîóíåþòï æï ìïèò èïíåàòú ó÷óáåþòï. èëöïèïãòîååþò êò ûïäòïí æïóüóáìïâì.
ìóä ìõâï ñëôòäï ïêïêòì èïèï – îëìüëè ùåîåàåäò. åîàèï ãäåõèï èòàõîï øïîøïí: åîàõåä îëìüëè ùåîåàåäì óíïüîòï – íåüï þåâîò ìòèòíæò èëèòâòæëæåì æï èåîå øòèøòäëþï æïòùñåþëæåìë.
ïêïêòì ÷âåóäåþï ¸áëíæï, íïìïæòäåâì ïóúòäåþäïæ óíæï ùïèëùëäòäòñë. ãïòõæòæï èõëäëæ ðòöïêì. ãïéâòûåþòì øåèæåã êò æïòùñåþæï èóøïëþïì.
èóøïëþï óñâïîæï óôîë éïèòà. õøòîïæ ãïèëâòæëæï æòæ ïòâïíçå, ãïòâäãïèëòâäòæï; õåäåþò óêïí ¸áëæï æïùñëþòäò; âòíèå îëè ñëôòäòñë ïòâïíçå,
õøòîïæ õèïìïú ïî ãïìúåèæï, æï òìåâ øåþîóíæåþëæï àïâòì ëàïõøò. îëè ãïàåíæåþëæï, èåîå æïùâåþëæï æï èõëäëæ ìïæòäëþòì æîëì ãïèëòéâòûåþæï.
ïêïêòì ïîú àóàóíò óñâïîæï, ïîú éâòíë, èõëäëæ þïíáëì àïèïøì âåî
åäåëæï. ïî èïõìëâì êò, îëè ïêïêòì ëæåìèå èëåãëì áïéïäæøò. èïãîïè îïú
óíæï þåâîò ùïåãë, ìïõåçå âåîïôåîì âåî øåïüñëþæòà. ûïäòïí õøòîïæ éïèåú
ãïóàåíåþòï þïíáëì àïèïøøò.
õòäøò ïêïêòì ãïíìïêóàîåþòà ñóîûåíò óñâïîæï. ìïÿèåäåþøò êò, – ãóôàï äëþòë, éëèò, ìïúòâò. ìõâïàï øëîòì ìïÿèåäì ñëâåäàâòì õåäòà ìÿïèæï.
àåâçåóäòæïí òî÷åâæï æëøìï æï çóàõì. ûïäòïí óñâïîæï ïãîåàâå õïðòùêòíï, ãëèòöò æï êâïõòïíò (êâïõòïíò – ðóîòì úëèøò ãïõâåóäò æïíïñóäò êâïõòì
èïîúâïäòï) æï ìõâ.
ïêïêòì åáòèåþòìïãïí íïàáâïèò ¸áëíæï, îëè ñëâåä-æéå óíæï ãïåêåàåþòíï
500 íïþòöò. èïîàäïú, ïèïì ïêïêò ñëâåäàâòì ïìîóäåþæï. êïîãò ïèòíæò îëè
òñë, ìïõäòì ùòí èëäçå æïòùñåþæï ìòïîóäì; èåîå ùïèëùâåþëæï íëõçå; ÷âåí
ñâåäï æïóìõæåþëæòà ïõäë; àó âòíèå ãäåõò ãïòâäòæï, òèïìïú æïóûïõåþæï
æï æïòùñåþëæï ïêïêòì õóèîëþï æï ìõâïæïìõâï ïèþåþòì èëñëäï. îëæåìïú úóæò ïèòíæò òñë, ïêïêò ïè 500 íïþòöì ïòâïíçå ãïïêåàåþæï.

34

muzeumis eqspediciis masalebidan

øòíïóîåþàïí ïêïêò ìòïèëâíåþòà äïðïîïêëþæï. åîàõåä íïüïäòï èïÿïîïøâòäòìïàâòì åàáâï ïêïêòì õóèîëþòà: – íïüïäòï, îïì òüñâò øåí ïè ðïîüòåþòì þîûëäïçåë – îïì âòüñâò, þïüëíë, æï ìïòà óêåàåìò òáíåþï, òáòà
ãïæïâïäë. ïèïçå ïêïêòè þåâîò àóîèå òúòíï.
åîà çïôõóäì ïêïêòì ìïíïõïâïæ èëóäëæíåäïæ èëâòæï 25 ìüóæåíüò.
èàåäò éïèòì èóøïëþòà æïéäòäì ïêïêòì åûòíï. ãïéâòûåþïú âåîïâòí ãïþåæï.
ìüóæåíüåþò òûóäåþóäò ãïõæíåí óêïí ãïþîóíåþóäòñâíåí.
ïàò ùóàò ïî òáíåþëæï ãïìóäò, ïêïêòì îëè ãïèëåéâòûï. êëüå øåâòæï ïêïêòìàïí æï óàõîï: – íåüï úëüï ïæîå ãïèëãéâòûåþëæïà, àáâåíàïí ìüóæåíüåþò òñâíåíë. – ïêïêòè æòæò ìïñâåæóîò óàõîï êëüåì, – îëãëî ïî ãïèïéâòûåàë. – ïêïêòì þîûïíåþòà èïøòíâå ïôîòíåì êïúò æï ìüóèîåþò æïïþîóíåì. ïêïêòè àïâòì ëàïõøò èòòéë ñâåäï, ûïäòïí àïâïçòïíïæ æï ãóäàþòäò
ìïóþïîò ãïóèïîàï. ìïóþîòì øåèæåã ìüóèîåþèï èëòíæëèåì ùïìâäï, èïãîïè
ïêïêòè ïî ãïóøâï æï ãïóèïìðòíûäæï. ìüóèîåþò ïéüïúåþóäò òñâíåí. ïêïêòì
ãïþîùñòíâåþóäò ìïõòà øå¸ñóîåþæíåí.
åîàõåä ïêïêò æï êëüå èëåèçïæíåí þëîöëèøò ùïìïìâäåäïæ. ïêïêòì åõóîï àåàîò ðïíïèï, îëèåäòú åîà ïæãòäïì ïþïçòïíòì ëæåíïæ ãïõåóäò òñë. èå
ûïäòïí øåâùóõæò æï êëüåì âóàõïîò, – õëè òúò ïêïêòì àïâòì àïâçå çîóíâï
ïî óñâïîì, ïóúòäåþäïæ ïõïäò áóæò óñòæå-èåàáò. ïêïêòè ìàáâï: – òì êò ïî
òúòì õïäõèï ïè áóæ áâåø îëãëîò àïâò ïîòìë. èåîå èëèòþîóíæï æï èòàõîï:
– Ïîïà è â ðîãîæå óçíàþò!
ïêïêòì úëäò æï øâòäò çïôõóäëþòà ÷ïèëæòëæíåí õëäèå ìõâòüëîøò. èå
ïî âòúíëþæò ïêïêòì èåóéäå íïüïäòïì. òìòíò îëè ÷ïèëæòëæíåí, èå ñëâåäàâòì ìëôåäøò ùïâòæëæò. íïüïäòïì óíæëæï ÷åèò ãïúíëþï æï ìàõëâï êëüåì,
îëè ÷ïèëâìóäòñïâò. èïîàäïú, ÷ïèëâåæò ìõâòüëîøò, èòâåæò þïãîïüòëíòì
áïäàïí, êëüå ùåîåàäòì úëäàïí, òáòæïí êò ìóñâåäïíò åîàïæ ïèëâåæòà
ïêïêòì ìïõäøò. ïêïêòè àïâòì ëàïõøò èòãâòéë, øåèæåã ãïèëâåæòà ïòâïíçå æï
òá ãïâòúïíò êíåòíï íïüïäòï æï èòìò âïýò.
ãïãëíòäò èáëíæï, îëè êíåòíï íïüïäòïì ìûóäæï áïîàâåäò áïäåþò, èïãîïè èå ûïäòïí êïîãïæ èòèòéë æï æòæò èïæäëþï ãïæïèòõïæï, ìïõäò îëè ïìå
êïîãïæ æï ìóôàïæ æïâïõâåæîå.
ïêïêòì èåóéäåì ûïäòïí óñâïîæï úòâò ùñäòì âïíåþòì èòéåþï. ñëâåä æéå
óíæï åþïíïâíï ÷òõóîòì ùñäòà. ïèòìïàâòì óíæï èëåüïíïà 15-16 ÷ïôò ùñïäò,
îòàïú ûïäòïí øåùóõåþóäò òñâíåí èëìïèìïõóîååþò, îïæãïí 15-16 ÷ïôòì èëüïíï ìïõóèîë ìïáèå ïî òñë, èòà óèåüåì, îëè ÷òõóîï ìïêèïëæ øëîì òñë. èëìïèìïõóîååþèï ìàõëâåì êëüåì, åì ìïáèå èëåãâïîåþòíï. êëüå æï¸ðòîæï. êëüåìïàâòì óõåîõóäò òñë, ðòîæïðòî íïüïäòïìàïí åøóïèæãëèäï; ïèòìïàâòì
ãïæïùñâòüï, öåî ïêïêòìïàâòì åàáâï: – åãåþï þïüëíë, àáâåí èëïõìåíëà êíåòíï íïüïäòïì, èëìïèìïõóîååþòì àõëâíï, îëè êâòîïøò ìïèöåî èëïüïíòëì ùñïäò æï ïîï ñëâåä æéåë. ïêïêò øåùóõæï: – îëãëî øåòûäåþï ñëâåä-æéå ùñäòì

literaturis matiane

35

çòæâïë, – æï æï¸ðòîæï êëüåì ïè ìïáèòì èëãâïîåþïì. âïõøèòì æîëì, ìóñâåäï
îëè èïãòæïìàïí âòìõåæòà, ïêïêòè óàõîï àïâòì úëäì: – Äîðîãàÿ Íàòàëüÿ, íå
íàäî êàæäûé äåíü êóïàòüñÿ, ëþäÿì òðóäíî íîñèòü 15-16 êóâøèíîâ âîäû, – Àêàøà, äîðîãîé,
– óðïìóõï úëäèï, – ýòî è òû çíàåøü, ÷èñòîòà, ÷èñòîòà! – ïèïçå æòæåþóäèï
èãëìïíèï óàõîï íïüïäòïì: – Ìèëàÿ Íàòàëüÿ, çíà÷èò âñå ëÿãóøêè ÷èñòûå? – ñâåäïì ìòúòäò ùïìêæï ïêïêòì èëìùîåþóä ðïìóõçå. íïüïäòïèïú þåâîò òúòíï æï
øåèæåãøò èïîàäïú àïâò æïïíåþï ñëâåäæéå âïíåþòì èòéåþïì.
ïêïêòì åöïâîåþëæï àïâïæ-ïçíïóîëþï. àïâïæ-ïçíïóîëþïì óñóîåþæï,
îëãëîú õïäõòì è÷ïãâîåäì, úõëâîåþòì çåæèåü þïîãïæ èòï÷íæï.
ïêïêòì õøòîïæ ¸áëíæï ÷õóþò ìëìòêë èåîêâòäïûåìàïí.
åîàõåä ïêïêò ìëìòêë èåîêâòäïûåì òìå ãïèëóñâïíòï èëàèòíåþòæïí, îëè
ïêïêòì òãò ìïõäòæïí ãïóãæòï. ïêïêò ìïøòíäïæ ïéåäâåþóäò èòùëäòäï äëãòíçå. ìëìòêë ðòîæïðòî ùïìóäï åáòèàïí æï óàáâïèì, ïêïêò øåòøïäïë. åáòèò
èïøòíâå ãïèëáúåóäï, îëè æïóíïõïâì ðòîèéòèïîò ïêïêò, èòèõâæïîï îïøòú òñë
ìïáèå, èåîå êò ÷åèòì áèîòìïàâòì óïèþíòï ìóñâåäïôåîò.
ïêïêò îëè ÷ïèëâòæëæï, ñâåäï åðïüòýåþëæï, èïãîïè ïîïâòìàïí ïî èòæòëæï. åäòìïþåæ ùåîåàåäèï æòæò ùâåóäåþï òúëæï. ãóþåîíïüëîìïú êò èëòðïüòýåþæï õëäèå, èïãîïè òáïú ïêïêò ûïäòïí òøâòïàïæ ùïâòæëæï.
ïêïêò õøòîïæ æïæòëæï þåýïí ùåîåàåäàïí, õøòîïæ àþòäòìòæïí ðòîæïðòî òá ÷ïèëõüåþëæï, ïìå îëè ïáïú ïî ïèëâòæëæï. ãïíìïêóàîåþòà óñâïîæï
íòúï ùåîåàåäàïí ñëôíï æï ìïóþïîò.
ïêïêò áïäåþòì æòæò ðïüòâòìèúåèåäò òñë. èå ìïíïè ïá èëâòæëæò ãïãëíòäò èáëíæï üïìëì æï ïêïêòì îëèïíò.
åîàõåä èïõìëâì áóàïòìòæïí åîàïæ èëâæòëæòà. êëüå, èå, ïêïêò, üïìë
æï ìõâåþò. èïøòí øåâïè÷íòå, îëè ïêïêò üïìëçå åÿâòïíëþæï. üïìë ãïâòæï âïãëíòæïí. ïêïêòè åÿâòïíïæ ãïïñëäï àâïäò, èåîå êò êëüåì ¸êòàõï:
– üïìë, òè âïýì õëè ïî ãï¸ñëäòïë? –
åîàõåä àþòäòìòì àåïüîøò âìõåæâïîà: íòíë ëîþåäòïíò, èå æï êëüå.
èòæòì ðòåìï „éïäïüò“. êëüå ãïîåà ãïâòæï. ïè æîëì øåèëâòæï ÷âåíì äëýïøò
ïêïêò. íòíë ëîþåäòïíò èòóþîóíæï ïêïêòì æï óàõîï: – øåí ãåíïúâïäå ÷åèë
ïêïêò, åîàò èòàõïîò, åì „éïäïüò“ ïá ðòîâåäïæ òæãèåþïë?
– ïþï, îïì ïèþëþ áïäë, ðòîâåäïæ êò ïîï, ñëâåä éïèåì ïîòì éïäïüòë!
– îëãëî ñëâåä éïèåì?
– îëãëî æï áïäåþò ñëâåä éïèåì éïäïüëþåí àïâòïíà áèîåþìë.
îëúï ïêïêò áóàïòìøò ÷ïèëâòæëæï, ïóúòäåþäïæ èòâòæëæï íòêëäïûååþòì ëöïõøò, íòêë íòêëäïûòì æåþàïí – ïíòêëìï æï êïüëìàïí. åîà æéåì
÷âåóäåþîòâïæ èòâòæï àóîèå ïêïêò. ÷ïò, îëè ãïïùñåì, ïêïêòè øïáïîò õåäòà
÷ïïãæë àïâòì ÿòáïøò. íòêëäïûòì áïäèï åì îëè æïòíïõï, ïòéë æï èàåäò øïáïîò ãïæïñïîï ôïíöîòæïí. ïêïêòè ïîïôåîò ïîï ìàáâï. ÷ïò îëè ãïïàïâåì, ïêïêò
ïæãï æï àïâòì ìêïèò ãïæïòìîëäï ôïíöîòæïí. ñâåäïì ãïóêâòîæï. ïèïçå ïêï-

36

muzeumis eqspediciis masalebidan

êòè ìàáâï: – àó åîàò øïáîòì ïéåþòà, èàåäò øïáïîò øåòþòäùï, èòàóèåüåì
÷åè íïöæëè ìêïèçå ïîïâòí ïî æïöæåþëæïë.
ïêïêòì èòïîàâåì òîèòì üñïâòì áóæò ìï÷óáîïæ.
åîàõåä, ïè áóæòà ïêïêò ãëäëâòíòì ðîëìðåáüçå èòæòëæï. ãçïçå íïúíëþåþò øåõâæíåí: – „ïêïêò, òîèòì àïâò ãïèëãþèòïë.“
– àáâå ëöïõ-áëîåþë, óðïìóõï ïêïêòè, – èå òîèòì àïâò ãïèëèþèòï, èïãîïè àáâåí îëè âòîòì àïâåþò ãïþòïà – èå õëè ïîïôåîò ïîï èòàáâïèìë.
1915 ùäòì ãïçïôõóäçå ïêïêò àïâòì úëäøâòäòà ÷ïèëâòæï ïá, ìõâòüëîøò. ïêïêòì âïýèï èëòõèë êëüå æï óàõîï: – Êîòå äîðîãîé, ìû äîëæíû ïîåõàòü â
Òèôëèñ è íàíÿòü êâàðòèðó, è ïàïî÷êó òóäà îòâåçåì, îí áóäåò çèìîâàòü ó íàñ. – èïîàäïú, êëüå æï äëäòï ùïâòæíåí. òáòîïâåì èøâåíòåîò ìïõäò æï ìóñâåäïíò åîàïæ ãïåèãçïâîíåí àþòäòìøò. èàåäò þïîãòú ùïòéåì.
ãïâòæï îïèæåíòèå õïíò æï êëüåè ãïòãë, îëè ïêïêò áóàïòìøòï. åì òñë 22
æåêåèþåîì. êëüå èïøòíâå ùïâòæï ìïìüóèîëøò æï íïõï ïêïêò òùâï ïâïæèñëôò.
êëüåè òè ìïéïèëìâå ïá ùïèëòñâïíï. èïøòíâå æïâòþïîåà åáòèåþò. àþòäòìøò æåðåøåþò ãïâãçïâíåà.
24 æåêåèþåîì îëè æïùâï ïêïêò, ïèòì øåèæåã ïî ïèæãïîï. ûïäòïí èïäå ùïåîàâï õåäò æï ôåõò. åáòèåþèï ãïæïìùñâòüåì, àó óêåàåìëþï æïåüñëþëæï,
ïêïêò àþòäòìøò óíæï ùïåñâïíïà, èïãîïè ïâïæèñëôëþï àïíæïàïí ûäòåîæåþëæï. èïäå åíïú ùïåîàâï. åáòèåþèï ãïæïìùñâòüåì, ñóîòì óêïí ùóîþåäåþò
æïåìâïà, èïãîïè, ïèòì øåìîóäåþï îëè èëâòíæëèå ùóîþåäåþèï ïî èëòêòæåì
ðòîò. èïøòí ãïæïâùñâòüåà, îëè ïêïêò óêâå ïî èëî÷åþëæï.
óêïíïìêíåä õïíåþøò, ïêïêòì åáòèò ìåâåîòïí ÿëéëøâòäò èêóîíïäëþæï.
ïêïêò ûïäòïí åíæëþëæï èïì.
ïêïêò îëè ïâïæ ãïõæï, èòàõîï: – ïíòêë, æïèòöåîå, ÷åèò èëî÷åíï ïî øåòûäåþïë. òûïäåà, îëè ïá æïèïìïôäïëí, ÷åèì ìïèøëþäë ìõâòüëîì óêåàåìò ìïõåäò åáíåþï æï ÷åèì ìïôäïâçå þïâøâåþò èëâäåí æï òàïèïøåþåíë.
îëúï åíï ùïåîàâï, õåäòà èïíòøíåþæï åçëìïêåí:
– òá æïèïìïôäïâåàë! –
èàåäò ãäåõëþï óçëèëæ øåïùóõï ïêïêòì ìòêâæòäèï. ñâåäïì úîåèäòà
¸áëíæï àâïäò ìïâìå.
þïãîïü çïþïõòûå (60 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîøò èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúëæíå).
÷ïìùåîï à. áïâàïîïûåè

åîàõåä, èïõìëâì ïêïêò èòæòëæï àþòäòìøò æï èåú âïúòäåþæò ìïæãóîïèæå.
ïêïêò ïîïìæîëì åüäøò ïî ÷ïöæåþëæï. ûïäòïí óñâïîæï áïîàóäò óîåèò.
ãçïøò îëè èòâæòëæòà, ïêïêòè õåçå ÷òüòì þóæå øåíòøíï. èêòàõï – îòìò þóæåïë, – èå óàõïîò áëîòì ïîòì-èåàáò, – ïîï, áëîòìï ïî ïîòì, – èòàõîï ïêïêòè, – åã óîùñóäò ôîòíâåäòï, ùòôëþåäïì îëè åûïõòïí, òèòìïïë. åì ÷òüò ëî

37

literaturis matiane

àâåì ùñïäì ïîï ìâïèìë, – àïí äïðïîïêëþæï, àïí áïéïäæøò îïéïúïì òùåîæï.
ïè æîëì æïãâåùòï ãäåõò ãòãë ãëãòüïøâòäò, ïêïêòì æïóêîï àïâò, èåîå êò ðóîåþò èòïùëæï æï àïí óàõîï: åã èåëàõåæò ïîòìë. ïêïêòì ûïäòïí ãïóêâòîæï æï
èïøòíâå ¸êòàõï: – ïíï, õëè ïî ãïâïäåþà ïè èåëàõåæåþòì ãïèëãçïâíïìë?
ãäåõò ùïõæï æï óïîòì àáèï âåî èëïõåîõï: ïêïêòè ïàò èïíåàò ï÷óáï. ðóîåþòú æïóþîóíï æï óàõîï, îëè èåëîåöåî ïî ãïåþåæíï åì ìïáèå.
1905 ùåäì, ïêïêò ÷ïèëâòæï, øåãâñïîï ñâåäïíò æï ãâòàõîï: – èåçëþäåþë,
èåãëþîåþë, øâòäåþë, íòêëäëçèï ðòîò òþîóíï, îåïáúòïè ãïòèïîöâï, èåôå
ïéïî æïãâçëãïâì, èïãîïè ïî øåøòíæåàë, öåîöåîëþòà ôîàõòäïæ òñïâòà,
åîàèïíåàò øåòíïõåà, åîàèïíåàò ãïòüïíåà æï èüåîò âåîïôåîì ãòçïèàë.
ûïäòïí æïïîòãï õïäõò æï òèåæò èòìúï. èëíëþïì ïæîå àó ãâòïí þëäë èëåéåþïë. æòæõïíì åäïðïîïêï ãäåõåþì.
åîàõåä ÷åèèï ûèïè ìàõëâï ïêïêòì, îëè øâòäò èëåíïàäï. òè æéåì ûïäòïí
ãïïâæïîæï. îëè ãïàåíæï, èå èòâåæò ïêïêòìàïí æï âàõëâå ãïèëìóäòñë. ïêïêòè èòàõîï: – åõäï ãçåþò ïüïäïõòïíåþóäòï, ùïèëìâäï ïîï éòîì, óêåàåìò
òáíåþï ÷åèì ìïõäøò ãïâèïîàëà íïàäëþï, ëéëíæ ãäåõåþò æïèòðïüòýåàë.
èïîàäïú åîàò ûîëõï æïâêïäòà æï þåâîò êïò õïäõò æïâðïüòýåà.
ïêïêòè üëäóèþïøïæ èå æïèíòøíï. õïäõò æïâïàâîå, ïêïêòì êò åîàò ÷ïòì
ìüïáïíò éâòíòì èåüò ïî æïóäåâòï, ìóä ùñïäì ìâïèæï.
îëúï ïêïêòì ûèï æïâòàò ãïîæïòúâïäï, ïêïêòè èå ãïèãçïâíï êâåîåàøò ìïìïôäïëì ãïìïàõîåäïæ. ëî èåüîçå îëè èòâåæò, âíïõå ìïôäïâò æï çåæ áâï
ùïîùåîòà. ìïéïèëì îëè ÷ïèëâåæò, ïêïêòì èëâïõìåíå åì ïèþïâò, èåëîå æéåì
ïêïêòú ùïèëâòæï êâåîåàøò æï àïâòì õåäòà æïïùñë ûâäåþò æï ìàáâï: – åã
ïîòì æïâòà îëìüëèòì ûå – îëìüëè ùåîåàäòì ûèïë.
ïêïêòì ûèï æïâòàò ïè æïâòàì æïâïæåâòà. ïêïêòè ìïôäïâòì áâïì ïìåàò ùïîùåîï ãïóêåàï:
„– ëîò æïâòà îëìüëèòì ûå
åîàò þòûï æï ûèòì ùóäò,
åîà ìïôäïâøò èëâòáåúòà
ùåîåàäåþò æïèïîõóäò.
ïäþïà àóîèå åã ñëôòäï
úï æï áâåñíòì éâàòì ãïíãåþï,
æï ëîòâåì åîàïæ ãâòàõîïí
ìïóêóíë ãïíìâåíåþï“.

ìï÷õåîåøò úõëâîëþæï ãîòãëä ùåîåàåäò, îëèåäìïú èëóêâæï âïýòøâòäò. æïìïôäïâåþïì þåâîò õïäõò æïåìùîë, èïà øëîòì ïêïêòú òñë. ãîòãëäèï
ìàõëâï ïêïêòì, ìòüñâï åàáâï. ïêïêòè óïîò ãïíïúõïæï æï ìàáâï:
– ãîòãëä ùåîåàåäì õïäõòìïàâòì ïîïôåîò ïî ãïóêåàåþòï æï îï óíæï
âàáâï èòì þïâøâçåë. ïèòì øåèæåã êòæåâ ìàõëâåì ïêïêòì ìòüñâòì àáèï, ïêïêò

38

muzeumis eqspediciis masalebidan

èïòíú óïîçå òñë. þëäëì àõëâíòà îëè øåïùóõåì, ïêïêòè ìàáâï: – àó ãïæïìæåþà 100 èïíåàì ëáîëàò, ìêëäåþòì ïìïøåíåþäïæ èïøòí âòüñâò ìòüñâïìë. –
èïîàäïú ôóäò ãïæïòæë, ïêïêòè êïîãò ìòüñâï óàõîï ãîòãëäòì þïâøâì
æï èòì ìïôäïâçå åðòüïôòïæ ïìåàò äåáìò æïóùåîï:
„– ãïîåøåàïú ìïüîôòïäò
èïõäëþåäàïí ìïñâïîåäò,
ãïíòìâåíåþì ïá òäòï
ãîòãëäòì-ûå ùåîåàåäò.
ìòÿïþóêòà àâòà øåèêóäìï
óæîëëæ èõâæï åì øåèêëþï,
èêòàõâåäë, éèåîàì øåèïâåæîåà
øåèòàâïäåà èå øåíæëþï“. –

îëúï ïêïêòì òóþòäå ãïóèïîàåì, ïáåæïí þåâîíò ùïâåæòà. ÷âåíì øëîòì
òñë çïáïîòï òïêëþïøâòäò. ìóñâåäïíò ìúåíïçå âïîà. ïè æîëì ìúåíïçå øåèëâòæï âïýï-ôøïâåäï, ÷ëõï-ïõïäóõøò ãïèëùñëþòäò æï æïöæï çïáïîòï òïêëþïøâòäòì ãâåîæòà. çïáïîòïè âåî òúíë âïýï æï åóþíåþï: ïæåáò øå êïúë, ïá
èòõïêë èïÿïâïîòïíò óíæï æïâïöòíëë; – âïýïè óðïìóõï: – èïúïäå úëüï õïíò, ëî ìòüñâïì âåüñâò ïêïêòì æï ïâæãåþòë. ÷âåí ìóñâåäïè ùïó÷óî÷óäåà çïáïîòïì, îëè åì êïúò âïýï-ôøïâåäïï. ìïùñïäò çïáïîòï ïèòì ãïãëíåþïçå òìå
ùïõæï, îëè ïî òúëæï îï åáíï æï àïâò ìïæ ùïåéë.
ïêïêò îëè ãïîæïòúâïäï, èå ÷åèò õåäòà óþòæïí èëâïúïäå æïâòàíò. æïìïôäïâåþïçå ûïäòïí þåâîò õïäõò æïåìùîë. ñëâåä ôåõòì ãïæïæãèïçå ìóîïàì òéåþæíåí. ìï÷õåîåì ìïæãóîçå îëè ÷ïâåæòà, ÷âåí ïî âêïæîåà ïêïêòì
îëè êóþëçå àïâò æïãâåõóîï æï òìå øåãâåìâåíåþòíï âïãëíøò. èïãîïè åîàò
ýïíæïîèò ùòí øåèëãâåéëþï æï ïèòì óôäåþï ïî èëãâúï. ïè æîëì ãïèëâïîæï
îëèåäòéïú ùåîåàåäò æï ìòäï ãïïîüñï ýïíæïîèì. ïüñæï ïóî-çïóîò. èëâòæï ðëäòúòï, îëúï ãïòãåì âòìò æïìïôäïâåþïú òñë, ïîïôåîò ïîï ìàáâåì æï
þëæòøòú èëòõïæåì.
åêïüåîòíå ùåîåàåäò (53 ùäòìï, èúõëâîåþò ìï÷õåîåøò).
÷ïìùåîï à. áïâàïîïûåè

ïêïêò ðòîâåäïæ åäòìïþåæòìïì âíïõå. èïøòí åäòìïþåæì æòæò ùâåóäåþï
¸áëíæï. âòáíåþëæò 21 ùäòìï.
÷âåí ìïõäòì ùòí æòæò íïäòï ãâáëíæï. þïâøâåþèï ãïèïîàåì ùïîèëæãåíï.
ïêïêò ïè æéåì ÷âåíàïí òñë. æòæò òíüåîåìòà óìèåíæï ùïîèëæãåíïì. îëæåìïú
þïâøâåþèï äåáìåþòì êòàõâï æïòùñåì, ïêïêò ìúåíïçå ïâòæï. ùïîèëæãåíï îëè
æïèàïâîæï, ñâåäï þïâøâò ãïæï¸êëúíï.
÷åèò áèïîò ïèòîòæëí ùåîåàåäò ûïäòïí óñâïîæï ïêïêòì. ïêïêò õøòîïæ
æïæòëæï ÷âåíàïí áïéïäæòì ìïàïèïøëæ.

literaturis matiane

39

åîàõåä, ïêïêò éïèòà æïî÷ï ÷âåíàïí. èå úïäêå ëàïõøò æïâïùâòíå, îëè
ïî øåùóõåþóäòñë æï þïâøâåþì ïóêîûïäå òè ëàïõøò øåìâäï.
èïãîïè ÷åèò åîàò þòÿò øåðïîóäòñë. ïêïêòè èòóïäåîìï æï èòìúï åîàò
íïÿåîò õïÿïðóîò. ëàïõòæïí îëè ãïèëâòæï, ïõäï èåëîå ûèï øåòñâïíï, ïêïêòè
àïâçå õåäò ãïæïóìâï æï òèïìïú èòìúï õïÿïðóîò. úëüï õíòì øåèæåã ïè ÷åèèï
þòÿèï èåìïèå ûèï øåòñâïíï æï óàõîï ïêïêòì: – þòûòï, èå êòæë åîàò ûèï èñïâìë,
– ïêïêò èïøòíâå ùïèëæãï æï ÷âåí ãâòïèþë, îïú èëõæï. èåîå ìïèòâå þïâøâò
åîàïæ ÷ïòõóüï æï òìå òúòíëæï.
ìï÷òíë êòîâïäòûå (87 ùäòì, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).
÷ïìùåîï à. áïâàïîïûåè

÷åèò þïüëíò òñë íòêë ùåîåàåäò. èå îëìüëèàïí ïõäë âòæåáò æï âèåçëþäëþæòà åîàèïíåàøò. îëìüëèò êïîãò êïúò òñë. îëæåìïú ãïïþîïçåþæíåí,
èïøòí êò ûïäòïí ãïïâæåþëæï. ìïíïè þïüëí-ñèëþï ãïòñîåþëæï, îëìüëèò ãäåõåþì ìúåèæï, õëäë þïüëí-ñèëþòì ãïñîòì øåèæåã úåèï èòïüëâï.
îëìüëèòì úëäò åêïú ïâò òñë, èïãîïè ïèïìàïí ãóäêåàòäòú.
îëìüëèì ûïäòïí óñâïîæï àåâçò. ÷òõóîïì ðòîïì ãïïøåíåþòíï æòæò ïóçò,
îëèåäìïú àïâøò æï þëäëøò ¸áëíæï þïæååþò. èëòüïíæíåí àóíãåþòà àåâçåþì æï øòã ÷ïóøâåþæíåí. òèæåíò àåâçò ãïøåíæï, îëè ìâåüòì ëæåíï áïøïðåþìïú íïõïâæòà. þòÿåþò íïõåâïî ûîëõïì æï÷åõæíåí æï øòã ÷ïóøâåþæíåí. îëúï
ûîëõïì âåî òøëâòæíåí, èïøòí áïàèåþì æïêåðïâæíåí æï ÷ïóñîòæíåí àåâçåþì.
ïè ïóçòì ìïíïõïâïæ ìïòæïí ïî èëæòëæï õïäõò! êïîãò îïèå òñë.
îëúï îëìüëèò ãïîæïòúâïäï, ïêïêò ìóä ôåõòà èòñâåþëæï èïèïì êâåîåàòì ìïìïôäïëèæå. æïìïôäïâåþïì ïîïâòí ïî æï¸êäåþòï.
ïêïêò ûïäòïí êïîãò êïúò òñë. òì õøòîïæ òñë ïá ìïíïè ïêïêò ðïüïîï òñë,
æåæ-èïèï ïìùïâäòæï ùåîï-êòàõâïì. èåîå ùïâòæï ìïìùïâäåþäïæ. ìïíïè æåæèïèï úëúõïäò ¸ñïâæï, ÷ïèëâòæëæï, èòòõåæïâæï-èëòõåæïâæï æï òìåâ ùïâòæëæï. æåæ-èïèï îë èëóêâæï, èåîå òìå õøòîïæ ïéïî ÷ïèëæòëæï.
ïêïêò îëè áïäïáòæïí èëâòæëæï, åüäòà çåæ êïîåþïèæå ïèëâòæëæï. ìõâï
àïâïæåþàïí ìüóèîïæ òøâòïàïæ æïæòëæï, àïâïæåþì ìûóäæïà, îïæãïí ãäåõåþòìïêåí òñë. îëúï ÷ïèëâòæëæï, èïòíú ¸ðïüòýëþæíåí, áïéïäæì èëùåîæíåí, èïãîïè ïêïêò ïî èòæòëæï.
ñâåäïçå óôîë þåýïí ùåîåàåäàïí óñâïîæï ìòïîóäò. õøòîïæ áïäïáòæïí ðòîæïðòî òá èòâòæëæï. þåýïíòì úëäò íòúï, íïàäòæåæï òñë ïêïêòìï. ïêïêò æòæïæ ðïüòâì ìúåèæï íòúïì, õøòîïæ èòíïõïâì ïêïêò æï íòúï þïéøò, èïîüë
æòæõïíì äïðïîïêëþæíåí.
ïêïêò õøòîïæ èëïñâïíòíåþæï êëîþëóäåä èåäåáìå üïäïõïûåì æï ïàáèåâòíåþæï äåáìåþì. þåâîìïú ÷ïòùåîæï.
åîàõåä, èïõìëâì, ïêïêò èïîüë ïâòæï „èëæòíïõå“-çå æï òáòæïí æòæõïíì
ïî ÷ïèëìóäï. êëüå ùåîåàåäò òñë ïìäïíòì øâòäò, îëìüëèòì þòûïøâòäò. åî-

40

muzeumis eqspediciis masalebidan

àõåä êëüåè ìàõëâï ïêïêòì ìïèëìïõäëæ íïõåâïîò òè ïæãòäòìï, ìïæïú ùòíåà
ïóçåþò ¸áëíæïà æï ôóäò øåìàïâïçï, èïãîïè ïêïêòè ôóäò ïî ãïèëïîàâï æï
òìå èòìúï íïõåâïîò ïæãòäò.
îïèæåíòèå õíòì øåèæåã ïêïêòè èåëîå íïõåâïîòú ãïæïìúï êëüåì. ïèïøò êò
èòòéë ôóäò.
îëúï ïêïêò ïâïæ ãïõæï, ÷âåí, ãäåõåþèï, ìóñâåäïè âòíïõóäåà. ïêïêòè ïìå
ãâòàõîï:
– ïèòìàïíï ïâïæèñëôëþï öåî ïî ãïèëèòâäòïë.
ïêïêòì óíæëæï, îëè ïá ìõâòüëîøò, èòì åçëøò æïåèïîõïà. ÷âåíú ñâåäïì
ãâòíæëæï, èïãîïè ìïçëãïæëåþïè ïî æïãâïíåþï.
ïíüëí èïÿïîïøâòäò (64 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).

÷ïìùåîï à. áïâàïîïûåè

ïêïêò ÷åèçå óôîëìò òñë. èå ïêïêòì èåçëþåäò âïî. ÷åèò ìïõäò ïêïêòìãïí
ïìò èåüîòà ïî òáíåþï æïøëîåþóäò.
ïêïêò æòæò, ûâòîôïìò êïúò òñë. ðïüïîï þïâøâì îëè øåõâæåþëæï îëãëîú
èàïâïîì – òìå æïóùñåþæï äïðïîïêì. åîàò ðïüïîï ûèòìùóäò èñïâæï, ìóä
üëäòâòà åäïðïîïêåþëæï æï åàïèïøåþëæï.
ãäåõåþì õøòîïæ æïòþïîåþæï õëäèå àïâòìàïí, åìïóþîåþëæï. âòíú ùòãíò
òúëæï, àïâòì äåáìåþìïú ï÷óáåþæï.
ìòêë ùåîåàåäàïí òñë åîà æéåì æï èàåäò éïèå ãïïàåíï þïíáëì àïèïøòà. âòìïú úõåíòà óíæï ùïèëåñâïíï, òè êïúèï ¸êòàõï:
– êíòïçë, ùïïãå àó èëòãåë. – øå êïúë, îëè èëèåãë, õëè öïâîòà æïùñæåþëæíåí àïâïæåþòë, èå ùïãåþï ïîïôîïæ èòèï÷íòï, ìóä âïãåþë.
ãäåõåþòìïàâòì ïêïêò æïóôïìåþåäò òñë. îïèå ãïóÿòîæåþëæïà, òèïìàïí èòæòëæíåí, î÷åâï-æïîòãåþïì èòìãïí òéåþæíåí. ïêïêò ãäåõòì òèåæò òñë. àïâïæåþò
ïî óñâïîæï. ãäåõåþì åüñëæï: – ïæãòäòì ìïñòæäïæ îëúï èòæòõïîà àïâïæàïí,
âïÿîëþïì êò íó æïóùñåþà, ôóäò æïïíïõåà æï æïîæòìïãïí ïî æïåûòíåþïàë.
ïêïêòì úëäò æï øâòäò ÷ïèëæòëæíåí ìï÷õåîåøò, ïîú åîàèï áïîàóäò ïî
òúëæï.
îïú øëîïðíòæïí ÿòïàóîïøò ðòîâåäò èïüïîåþåäò èëâòæï, ïêïêò ïèëâòæï ìõâòüëîøò æï æòæõïíì ãâåäïðïîïêï ÷âåíì ãïìïÿòîçå.
ïêïêò ìï÷õåîòæïí àïâòì ìïõäøò õïí óîèòà, õïí úõåíòà ïèëæòëæï. èòìò
èëìâäï ñâåäïì ãóäì ãâòíïàåþæï õëäèå.
èïîòïè ùåîåàåäò (65 ùäòì, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúëæíå).
÷ïìùåîï à. áïâàïîïûåè

ïêïêòì ìïõåäò òìå òñë ãïâîúåäåþóäò ÷âåíì èõïîåøò, îëè þïâøâìïú êò, åíï

literaturis matiane

41

àó ¸áëíæï ïèëæãèóäò, ïî øåòûäåþëæï èòìò ìïõåäò ïî ìúëæíëæï. æåæåþò
ìóä úæòäëþæíåí, èïà þïâøâì ïêïêò åíïõï. þïâøâåþòì ëúíåþïú õëè åì òñë æï åì.
÷åè áïäòøâòäì ïîïìæîëì ïî åíïõï ïêïêò. èòìò ãïúíëþï íïüâîïæ ¸áëíæï
ãïæïáúåóäò.
òè õïíïæ ÷âåí áóàïòìøò âúõëâîëþæòà.
åîàõåä, èòâæòâïîà èå æï ÷åèò áïäòøâòäò. èå àâïäò èëâêïîò ïêïêòì, æòæåþóäò øåìïõåæïâò òñë, èïéïäò, èõïîþåÿòïíò, àåàîò àèòà, àïâò èïéäï ¸áëíæï ïùåóäò. ñâåäï ÷óî÷óäëþæï áó÷ïøò: ïêïêò, ïêïêòë.
÷åè áïäì âóàõïîò, åì ïêïêò òñë-èåàáò. ÷åèò áïäò êòíïéïè ãïæïòîòï ìòõïîóäòà. èàõëâï, îëè æïâùåëæòà. îëè èòóïõäëâæòà, èå óàõïîò ïêïêòì, ÷åèì
áïäì íïüâîïæ ïáâì ãïæïáúåóäò øåíò ãïúíëþï-àáë. ïêïêòè, îëúï ãïòãë îëè
åì ÷åèò áïäò òñë, üêþòäïæ ãïóéòèï æï øóþäçå ïêëúï. ìïéïèëì êò ãâàõëâï,
èïìàïí ìïìüóèîëøò èòâìóäòñïâòà.
èïîàäïú, ìïéïèëì èòâåæòà. ïêïêòè æïãâïõâåæîï ãïùñëþòäò èïãòæï üêþòäåóäëþòà. ûïäòïí êïîãò æîë ãïâïüïîåà, þåâîò âòúòíåà. ÷åèèï áïäèï òúëæï ìòèéåîï æï ïêïêòè æïóùåîï äåáìò ãòüïîïçå ìïèéåîäïæ.
ìïóþåæóîëæ, òì äåáìò óêâå ïéïî èïõìëâì. ÷åèò áïäòú ãïîæïèåúâïäï.
øåèæåã ïêïêòì îïèæåíòèåöåî øåâõâåæîòâïî. ñëâåä øåõâåæîïçå ãïèëèêòàõïâæï ïèþåþì, ïîïôåîò ïî æïïâòùñæåþëæï.
òâïíå úáòüòøâòäò (98 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúëæíå).
÷ïìùåîï ãî. òíïìïîòûåè

ûâåäïæ âòíú êò òàâäåþëæï øåûäåþóä àïâïæïæ, ñâåäïì óíæï ¸ñëäëæï
èëóîïâò; åîàãóäò óíæï ñëôòäòñë þïüëíòìï; ìõâåþò æïå÷ïãîï, àâïîï òìå
ïî ãïï÷åîåþæï òèïì þïüëíò. ãäåõò ïèïì âåî øåìûäåþæï æï ïèòüëèïú òñë,
èïøòí èëóîïâåþïæ óôîë ïçíïóîåþò òñâíåí. òè ûâåä æîëì öåî êòæåâ þïâøâò
âòñïâò, îëúï ãïèòñâïíï èïèï÷åèèï îëìüëèòì ëöïõøò. ðòîâåäïæ øòíïóî ìïáèååþì óêåàåþæò, ìïíïè ùïèëâòçîæåþëæò.
îëìüëèì òè æîëì ëîò áïäòøâòäò ¸ñïâæï: åîàò òñë óôîëìò, îëèåäìïú
ïíïì åûïõæíåí, èåëîåì êò èïüïì, îëèåäòú ïíïçå óèïä ãïïàõëâåì, æïæòïíçå.
ðòîâåäïæ ùåîï-êòàõâï áïîàóäïæ èïìùïâäï èïüïè. áïîàóäò ùåîï-êòàõâï òìå ïî ãïèÿòîâåþòï, îëãëîú îóìóäò ùåîï-êòàõâï, îëè æïòéäåþëæï èïüï
÷åèò ÷ò÷òíòà, èåüñëæï õèï èïéäï: åì ëõåîò îóìóäò ý-ì ùåîï æï úíëþï ìóä
âåî ãïòãåë, ïèòàò èïòíú æïòèïõìëâîå – þïñïñìï ãïâì åì îóìóäò ý-ë. æï àó
âòíèå ãïòãëíåþæï ïè ìòüñâïì, ïóüñæåþëæïà ìòúòäò æï èåûïõæíåí: òâïíòêï,
þïñïñì îëèåäò ïìë ãïâìë. èåú àó âåéïî èëèïãëíæåþëæï åì ëõåîò ý, àïâì ïî
æïèïíåþåþæíåí ìïíïè ïî èïàáèåâòíåþæíåí. þëäëì îëãëîú òáíï, øåâòìùïâäå.
åîàõåä, ïíïè ãâåîæòà èëèòìâï æï èïìùïâäï õóúóîò êòàõâï, îïìïú ëîò
êâòîï èëóíæòà. æïèòæåþæï ïíï åîà ùòãíì, „ìïèëúòáóäëì“ åûïõæíåí, æï, îïõïí
øåâòìùïâäå êòàõâï, èïêòàõåþæï æï èïêòàõåþæï ñëâåäæéå ìïæòäòì øåèæåã. èï-

42

muzeumis eqspediciis masalebidan

àòì ïçîòà, èå óíæï ãïèëâìóäòñïâò èéâæåäò æï øëþïì õïäõøòú óíæï ùïèåêòàõï
åì „ìïèëúòáóäë“, îëèäòì ïùåâïú êò ïî øåèåûäë, òìå èûòèå æï æòæò òñë.
îïú øååõåþï îëìüëèì æï èòì ìòèæòæîåì, ïè ûâåä àïâïæòøâòäåþì ÿïèòìï
æï æîëìüïîåþòì èåüò õë ïîï ïõìëâæïà îï. ïí ìèï óíæï ¸áëíåþëæïà, ïí ïîï
æï þïíáëì àïèïøò. þïíáë ïêïêòìïú ûïäòïí óñâïîæï.
îëìüëèò ãïãçïâíòæï áóàïòìøò (ûâåäïæ èïüïîåþåäò ïî òñë) ïà êïúì.
÷ïâòæëæíåí, òñòææíåí øïáïîì àòàë êïúçå ëîò ôóàòì ïíãïîòøòà, æïþîóíæåþëæíåí èåëîå æéåì, ïèëóüïíæíåí îëìüëèì ïè ëú ôóà øïáïîì, øåòíïõïâæï òáïèæå, ìïíïè ûïäòïí ïî èëòèïüåþæï ôïìì. îëãëîú êò ãïûâòîæåþëæï,
òìåâå òè êïúåþì ãïïüïíæï æï òìåâ ãïïñòæâòíåþæï. ïìåâå äëþòë, ðóîò, ìòèòíæò æï ìõâ. íïèóøåâïîò îëè ñëâåä ùåäòùïæì èëìóäòñëì óõâïæ, àóîèå ûïäòïí åùñòíåþëæï, îëè ïî èëâï íïèóøåâïîòë, ãïóÿòîæåþï õïäõìë æï èïøòí èëâäåí àïâòïíàò ôåõòà ÷åèàïí ìïñòæäïàë, – òüñëæï îëìüëèò.
èå àòàëí ðïüïîïëþòæïí îëìüëèòì ëöïõøò ãïâòçïîæå. úëäòú ïè ëöïõøò øåâòîàå, àòàáèòì ÿïéïîïú èïààïí ãïèëèåîòï. èå, èëóîïâò âòñïâ æï èåûïõæíåí çåæèåü ìïõåäì: „ìâåüäåò÷ò êíòïçì“. ïè ìïõåäòà, ïî âòúò, æïæòïíåþì èïæïîåþæíåí àó øåîâïøòûååþì. ïêïêò èåüñëæï õëäèå: – øåí òìåàò àâïäåþòì ðïüîëíò õïî, ïóúòäåþäïæ êïúò øåèëãïêâæåþïë. èïîàäïú, æòæò õïíò
ïî ãïìóäï èïì øåèæåã, åì ìòüñâï îëè èòàõîï úõëíåþóäèï, øåèëèïêâæï åîàò
êïúò. èïøòí êò èòàõîï ïêïêòè: – øåíò úëäøâòäò îëè ïî èåþîïäåþëæåì, øåíçå ïõòï, îëè ãïãïúòèþòîëíë!
ãïçïôõóäòï, ñâåäï ñèï àïâòïíà ìïáèåì ïêåàåþæï, îëìüëèì ¸ñïâæï ëîò
ñèï – òìòíò ûèåþò òñâíåí. åîàò õïîåþì óûéâï, èåëîå, îëèåäòú óôîëìò òñë,
ìïõâíåäì èòìæåâæï, õíïâæíåí. îëìüëèò ÷ïèëâòæï òèïà ìïíïõïâïæ, îëè æïòíïõåì ïè ñèåþèï, úëüï ïî òñëì, ïî åìòïèëâíïà. óôîëìèï ûèïè âåî ãïïüïîï
êâïäò ìùëîïæ, ùòí îëè èòóûéëæï, úïäò àâïäò îëìüëèòìêåí ¸áëíæï àóîèå. óôîëìèï ûèïè òôòáîï, ïè êâïäòì ãïèîóæåþïì îëìüëèò èå ïî øåèïùåâìë.
ïòéë ùêíåäò æòæèï ûèïè æï óàïáï æï óàïáï ùòíïèûéëäì. îëìüëèò óñóîåþæï ïè ïèþïâì. ìùëîåæ ïéæãëèòì øïþïàò òñë òè æéåì. èåëîå æéåì ïéæãëèï
ãïàåíæï æï îëìüëèòú èëþîûïíæï ìïñæïîçå, æïóûïõï ñèåþì: ãïïûâîåà ïè óôîëì ûèïì üïíòìïèëìòë. ãïïûâîåì üïíòìïèëìò. – èëòüïíåà îëçãò æï üòüâåä üïíçå èïãîïà óîüñòàë! èïîàäïú, òìå óîüñåì , òìå, îëè ûäòâìéï ìóíàáïâæï. – ïïñåíåà åõäï æï èòïêïîòà úïúõâçåë. – èòïêîåì åì æïäóîöåþóäò êïúò. áâåñïíï èòì÷åîåþëæï, èïîï ãäåõêïúò òèïì âåî ïõìíòæï îëìüëèòì
øòøòà. þëäëì, æòæò àõëâíòà, çëãòåîàò àïâïæòøâòäòú ÷ïåîòï ïè àõëâíïøò, æï úëúõïäèêâæïîò, üòüâåä-øòøâåäò ïòñâïíåì ãäåõåþèï æï ùïòñâïíåì
ìõâòì ëöïõøò. ìòêâæòäòà êò ïî èëèêâæïîï, èïîï ïéïîú úëúõäåþøò åùåîï. òì
òñë æï òì, ïéïîú èòìóäï îëìüëèòì ìïõäøò ìïùñïäò, ìïæéïú ãïæòêïîãï.
îëìüëèì þåâîò ñèï ¸ñïâæï. àòàëí øòíïñèåþì, îëãëîú èëóîïâò, èå âïíïùòäåþæò ìõâïæïìõâï ìïáèåçå. øâòæò êïúò ãïíóùñâåüäòâ øåøïçå æïæòëæï. ãï-

literaturis matiane

43

àåíæåþëæï æòäï àó ïîï, ïæãåþëæíåí, úëüï îïèåì øåÿïèæíåí æï ãïóæãåþëæíåí ãçïì. òè èàïì åûïõæíåí „ãëíöòìõåâì“. ïâòæëæíåí, øå¸êîïâæíåí øâòæ êëíï
ôòî÷õì æï ÷ïèëòüïíæíåí. ìïæòäì îëè ÿïèæíåí, êòæåâ ùïâòæëæíåí, åìå òãò ëîöåî èïòíú ïóúòäåþåäò òñë àëàõèåüò êëíòì ÷ïèëüïíï. åîàõåä, ÷ïèëòüïíåì
åîàò ãçëþï, ùïâòæíåí êòæåâ æï èåëîåà îëè ÷ïèëòüïíåì, åáâìò êëíï òñë, ïè
øâòæ êïúøò åîòï åîàò êïúò, ãâïîïæ êåíÿëøâòäò, ïè êïúèï ôòî÷õò âåî òøëâíï,
àó òøëâíï æï æïåçïîï êëíòì ùïèëéåþï, ïéïî èïõìëâì, èõëäëæ åì êò âòúò, îëè
÷ïèëâòæíåí æï åáâìò êëíï ÷ïèëòüïíåì, å. ò. àòàë-àòàë êëíï êïúòì àïâçå,
õëäë ïè êåíÿëøâòäì ëîò èìõâòäò èóõòì èëãîûë äïðîåþò åÿòîï ïáåà-òáòà
òéäòòì áâåø æï èëòüïíï. åì æïòíïõï îëìüëèòì ùñåóäèï áïäòøâòäèï ïíïè, èòâòæï îëìüëèàïí æï óàõîï: ïè êåíÿëøâòäèï îïéïúï úóéäóüëþï æïòùñëâë,
ìõâåþèï êëíåþò ÷ïèëòüïíåìë æï èïãïí ëîò éåîò èóõï ÷ïèëïàîòïë. îëìüëèò,
îëãëîú èëãïõìåíåà, òìåæïú ïî òñë êïúòì øåèþîïäå æï, àó êò îïòèå èòçåçì
òøëâíòæï, èïøòí õëè êïúì ìòêâæòäòì ðòîì èòïñåíåþæï. ïæãï îëìüëèò, åîàò
æòæò ìïþòöãò öëõò ¸áëíæï, àïâçå êëèþïäò ¸áëíæï ïè öëõì (ïìåà öëõì õøòîïæ èåúõâïîååþò ïüïîåþåí úõâïîøò); õëäë îëìüëèòì öëõò óôîë æòæò òñë.
èòåðïîï íåäï ïè êåíÿëøâòäì, æïèöæïîì ïè æîëì, æï çåòæïí æï¸êîï àïâøò.
îëãëîú êò æï¸êîï, ãïóìêæï àïâò ìïùñïäì æï ãïæèëåøâï ìòìõäò õïäïàçå æï,
îëãëîú ãïîåüòïíåþóäò áïàïèò, òìå ïáíåâæï àïâì èòùïçå; èïãîïè åì èëóíïàäïâò îëìüëèò èïòíú óîüñïèæï ìïæïú êò èëõâæåþëæï. ùïèëõüíåí ñèåþò æï
æòæò õâåùíòà æï âïò óþåæóîåþòà ãïèëâïøëîåà ìïùñïäò êïúò. òèæåíïæ ïâò
òñë îëìüëèò, ïîï èãëíòï ïè ùåîåàäåþøò òèïçå óôîë ïâò æï óîùèóíë êïúò
ñëôòäòñëì âòíèå. ïîú åñëäåþëæï òèïì ïàïì êïúøò åîàò èïáåþïîò. ïîï èãëíòï, àëîåè ìõâòæïíïú ãïãëíòäò ãåáíåþïà èòìò êïò êïúëþï. åõäï ïíïì ïèþïâì
àó òêòàõïâà: ïíï øåìïíòøíïâò àâïäïæ-üïíïæò áïäò òñë; úïäò êïîò îëè ãïãåéë, àó èåëîåìïú ïî ãïïéåþæò, âåî øåèëåüåëæï ìïõäøò, òìå èìóáïíò áïäò òñë.
óñâïîæï ìïèéâàë ìöóäòì êòàõâï, æéå æï éïèå ìóä òèïìï êòàõóäëþæï, åêäåìòïøòïú ñëâåä êâòîïì æïæòëæï. èàõëâíåäò þåâîò ¸ñïâæï, èïãîïè ïîï øâåþëæï ãïàõëâåþïì. èïçå óèúîëìò æï èïüïú ûïäòïí äïèïçò áïäò òñë, ïíïçå
þåâîïæ êïò çíòì áïäò æï èïäåú ãïàõëâæï æïæòïíçå. ïíïì ¸áëíæï ìïøòíåäò
÷âåóäåþï: îëè æïòíïõïâæï ñèåþì, úïäêå ìïæèå îëè ñëôòäòñâíåí ìïùñäåþò,
èòåðïîåþëæï ôåõïêîåôòà æï óãæåþæï ñóîì, àó îïèåì ãïòãëíåþæï, èïøòí õëè
òè ñèåþì ïéïîïâòíï ¸ñïâæï èøâåäåäò, èòóüïíæï îëìüëèì ïè ïèþïâì æï âïò èïà
æéåì, èïøòí òìòíò îëè ÷ïúâòâæåþëæíåí. åîàò ìòüñâòà, óñâïîæï åíòì üïíüïäò, àâòàëí êò îëãëîú ïèþëþæíåí ìïüîôëæ ¸ñïâæï æïàòï þëÿëòûå. ûïäòà
óíæëæï îïòèå ãïåãë àïâòì àïâçå æï ïèïçå ãïæï¸êòæåþæï õïäõì åîàèïíåàì.
îëìüëèì ¸ñïâæï åîàò èåüïæ øåìïíòøíïâò, ûïäçå êïîãò, àâïäïæ-üïíïæò øâòäò òäòêë. ïîï èãëíòï, îëè òèòìàïíï êïîãò êïúò àó ìïæèå òáíåþëæï. èå
õëè ñâåäï ùåîåàäåþì âòúíëþ, îëãëîåþò òñâíåí æï îëãëîåþò æïî÷íåí. ïîïâòí ïî òñë òèòìàïíï, òì îëè òñë, èõëäëæ áïéïäæòì àïèïøò óñâïîæï.

44

muzeumis eqspediciis masalebidan

îëìüëèì, ïêïêòì ãïîæï, ¸ñïâæï øâòäò æïâòàòú, èïîï ïîïôîòà ïîï ¸ãïâæï
òäòêëì. òäòêë ïêïêòìàïíï ÿêóòïíò ïî òñë, èïîï òìå àâïäì èëãÿîòæï, îë ãåíïõï.
âòí ïî òúíëþæï ïêïêòì?! àâòàëí îëìüëèòì øâòäåþìïú ûïäòïí óêâòîæïà
ïêïêòì èÿåîèåüñâåäåþï. îëúï îëìüëè ùåîåàåäì ìüóèîåþò åùâåëæíåí, àó
ïêïêò øòí æïóõâæåþëæïà, øåïüñëþæòà ìïõåçå èïà, îëè ïî åìòïèëâíåþëæïà
ïêïêòì øòí æïõâåæîï. åìåíò ãïõäæïà àïâïæåþò. ãäåõåþò îëè ñëôòäòñâíåí,
èïà ûïäòïí ãïåõïîæåþëæïà êòæåâïú, èïîï ãäåõåþì îëìüëèòìëþïì âòí æïòðïüòýåþæï. òèòüëèï ìùñòíæïà àïâïæåþì ïêïêòì øòí æïõâåæîï, îëè òúëæíåí èòìò
ãåìäòïíò ìòüñâï. èïà ïî ãïóøâåþæï òìå, àó êïîãïæ ïî øåïõóîåþæï.
åîàõåä, èå æï ïêïêò âòöåáòà ïòâïíçå æï åêäåìòòìïêåí âòúáòîåþëæòà.
ïêïêòè èòàõîï: – ÷åèë òâïíå, èå ñâåäïì ïèïì âåóþíåþò æï øåíú ïèïì ãåüñâò,
ûïäòïí âàõëâ ñâåäïì, ïáåæïí èêâæïîì íóîìïæ ùïèòéåþåíë, ïãåî òè üñåèäòì
ûòîøò æïèïìïôäïâåàë. èåîå èå âóàõïîò: ÷åèë ïêïêò, æïìïôäïâåþï ïæâòäòï,
èïîï èéâæåäò ïá ïî èëâï æï âòí ãïêóîàõåþì-èåàáò. èëþîóíæï ÷åèìêåí æï
èòàõîï: – èïãïçå èåüò ÿêóï ïîï ãïáâì. èéâæåäòú èëâï æï æòïêëíòúë.
ïêïêòè èòàõîï: åì üñååþò þåâîò ãâïáâì æï ïæò, çëãì, âòìïú ôóäò ïî åáíåì, óôóäëæ èòåúò æï çëãìïú úëüïëæåíò ìïõïîöë ãïèëïîàâòë. ïîï èïáâì
êïîãïæ ìïáèåë, å. ò. ôóäò ïîï èïáâìë, àâïîï ïîú òì ìïõïîöë èòíæïë. çëãì
ìóä ïîï ïáâì üñå æï ÷âåí âåéïî ãïãâòãòï, îëèåäò îï ïæãòäïì ïîòìë, –
òüñëæï õëäèå ïêïêò. õøòîïæ ãïèòãëíòï ïêïêòìïãïí îëìüëèàïí ìïóþîòì
æîëì: – èïèï÷åèë, ãåñë îïúï ÿïèå, æï åõäï æîëï ìõâïèïú òìïîãåþäëì ïè
üñòàï æï âåäòàë.
îëìüëèèï òúëæï, ÿóîåþòì ìïîåúõïæ àïâòì øòíïñèïì èëïñâïíòíåþæï êïúåþì æï îëè ÷ïâòæëæåí åì ãäåõåþò ÿóîåþøò, ïîï íïêäåþ ìïèò æéå èïòíú óíæï
åîåúõïà; æéåøò ìïè ïþïçïæ èóøïëþæíåí åì êïúåþò. åîàõåä ãïèëâòæï ïêïêò
æï ÷ïï÷åîæï åîà æòæ ÿóîì çåâòæïí æï ÷ïìûïõï ÿóîòì èîåúõïâì: ãïèïîöëþï
øåíòë! ïèëõåæï èîåúõïâèï çåâòà ïêïêòì æï ïèëìûïõï: ãïãòèïîöëì, ÷åèë ïêïêòë. – îïì ãïûäåâì èïèï÷åèò ïè ÿóîåþòì æïìïîåúõìë? – ïïøåíëì éèåîàèï
èïãòì ëöïõò, ìïè æéåì èëóíæåþòàë æï ëîëä èïíåàì èïòíú èëãâúåèìë! èåîå
úëüï ïî ïîòìë? – ïîï, þïüëíë, þåâîòúïïë. îëúï ãïïàïâëà, ÷åèò óíïõïâò
ïî ùïõâòæåàë. èïîàäïú, îëè èëî÷íåí, èòâòæíåí ïêïêòìàïí, êïîãò ðïüòâòúï
ìúï, àòàëì õóà-õóàò èïíåàòú èòìúï æï òìå ãïòìüóèîï, àïíïú ïìå óàõîï:
èïèï÷åèì ïîïôåîò ïî óàõîïàë, òèòìãïíïú èòòéåà, îïú ãåêóàâíòàë. ïìåàò
êïúò ãïíï òáíåþëæï èàåä ìïùåîåàäëøò? ïîï, ïîï èãëíòï.
ïéæãëèòìïàâòì ñâåäïè òúëæï ùòàåäò êâåîúõò æï ÷âåíú ÷âåóäåþòì èòõåæâòà, þåâîò êâåîúõò øåâïéåþòíåà ÷âåíì ñèåþì. åì êâåîúõåþò æïäïãåþóäò
¸áëíæïà ëî æòæ ôòúïîçå. ÷ïèëâòæï ïêïêò ðïäïüøò; îëè æïòíïõï õâïâïæ åì
êâåîúõåþò, èòóþîóíæï òèïì, âòíú øåéåþï æï óàõîï: åì øåéåþòäò êâåîúõò
îïæ ãòíæïà, øåóéåþïâò ïî øåòÿèåþï? åì ìïéåþïâò óíæï èëòìðëì, îëãëîú
æîëèëÿèóäò ÷âåóäåþïë. îëãëîú ÿòîò, òìå åöïâîåþëæï ïêïêòì ùòàåäò

literaturis matiane

45

êâåîúõò. àòàë èëöïèïãòîåì õóà-õóàò èïíåàò èòìúï, îïõïí ïéæãëèï òñë
èåëîå æéåì, õëäëæ èå êò èï÷óáï ëáîëì àóèíòïíò.
îëìüëèò åüñëæï ïêïêòì: æéåì èëþîûïíåþóäõïî æï õâïä òìåâ ùïþîûïíæåþòë, ëî æéåøò ãòíæï øåí êâåîúõòì øåéåþâï ãïæïïãæëâë? ïêïêò ìòüñâïì
ïéïî øåóþîóíåþæï, òúëæï îëìüëèòì ìòêåîðå.
èå àòàáèòì 40 ùäòìï âòáíåþëæò òè æîëì, îëúï ïêïêòì ëöïõøò èëóîïâïæ
âòñïâò. øåèëãâå÷âòï åîàò èåäï æï ñëâåä ìïè æéåøò åîàõåä ëîëä-ìïè-ìïèò
æåæïäò èò¸ñïâæï. õïíæïõïí ÷ïóìïôîæåþëæòà, èïãîïè âåîïì âõâæåþëæòà èå
æï ÷åèò èåãëþïîò þëÿëòûå. ïè þëÿëòûåè èòàõîï: åãåþï ïõäëì ïîòì òìåàò ïæïèòïíò, îëèåäòú ãâðïîïâì æåæäåþìë; åîàõåä æïþòíæåþïçå åì ÷åèò èåãëþïîò
ìïáïàèåìàïí òæãï èëøëîåþòà. èëìóäï àóîèå åîàò æåæï-èåäï, øåìóäï ïè
ìïáïàèåøò æï îëè ÷ïóâäòï ðòîò æåæäòìïàâòì, ïüêîúòïäåþóäïí áïàèåþò;
åì ãïóãòï þëÿëòûåì, èòâïîæíòäï æï æïóêåüíòï ìïáïàèòì êïîò. ïîòáï, òâïíå,
èåäï æïâïèùñâæòå ìïáïàèåøòë, æïèòûïõï èå. èòââïîæò èåú. îï àáèï óíæï, èåäï æïâòÿòîåà. ãïèëâòñâïíåà ìïáïàèòæïí æï ÷âåíï âàáâòà, ïêïêòìïú âï÷âåíëà åì ÷âåíò áïàèåþòà ãïìóáåþóäò áóîæò-àáâï. èòóñâïíåà ïêïêòì, æïòíïõï
àó ïîï èëèïûïõï: îï óíæï óñëà èïãïìë? îï æï óíæï èëâêäïà, þïüëíë-èåàáò. ïêïêòè ãâòàõîï: àó ãòñâïîæåà, ïî èëêäïà, ãïóøâòàë. îïâï øåòûäåþï,
ïêïêò, ïèòì ãïøâåþï, ìóä ãïãâúïäï áïàèåþòæïíë, – óàõîï þëÿëòûåè. – àáâåí
ãïïêåàåà êïîãïæ åã ìïáïàèå æï àó êòæå ùïòéëì áïàèåþò, èïøòí êò íóéïî
ãïóøâåþà úëúõïäìë. – îïéïì âòçïèæòà?! ìïíïè ïî ãïóøâòà, ïî èëãâåøâï.
ïè ïèþòì øåèæåã ãïòïîï ëîèï êâòîïè æï ãçïøò ùïèëâåùòå èëíïæòîååþì, îëèäåþòú ãïôïúòúåþóäò åäëæåþëæíåí îïéïúïì; àóîèå ûïéäåþò ¸ñïâæïà üñåøò ãïøâåþóäò, øâåäò óíæï ãïèëåãæëà ïè ãçòìïêåí æï ìùëîåæ òèïì óñóîåþæíåí. èå ùïèëâåæò ÷åèàâòì. úëüï õíòì øåèæåã ïüñæï ñåôï ûïéäåþòìï. èòâòõåæå
óêïí æï âõåæïâ, èøâåíòåîò èøâåäò èëîþòì ÷åèìêåí, óêïí ûïéäåþò èëìæåâåí.
èå âòôòáîå, ÷åèàâòì ãïâòùåâ ãçòì íïðòîçå æï ÷ïóìïôîæåþò, òáíåþï ïí æïâïîüñï îïèå ïí æï åãåþï æïâòÿòîë êòæåú-èåàáò. óúåþ ÷ïâòèïäå ãçòì ðòîçå àó
ïîï, èëïùòï ÷åèïèæòì. àâòàëí âåî æïèòíïõï. úëüï ãïùñæï, êòíïéïè ûïéäåþèïú èëïâäåì ðòîò. ïè æîëì óúþïæ óêïíï ôåõåþøò èëâïüïíå õåäò æï æïâòÿòîå. èëúâòâæíåí èëíïæòîååþò, øåãâåáíï åîàò ïèþïâò, èïîï èïòíú âåéïî ùïèïîàâåì. ùïèëâòñâïíå åì èøâåäò æï èëóñâïíå ïêïêòì. ãïåõïîæï, æòæõïíì óìâï
àïâçå õåäò. åõäï îï óíæï óñëàë òâïíå ïè øâåäìë, – øåèåêòàõï ïêïêò. èå
óðïìóõå: àáâåíàâòì èëèòñâïíòï æï îïúï ãíåþïâà òì óáåíòà-èåàáò. ãïæïèåêòæï – ãïóøâò æï ãïóøâòë. ïè æîëì ïè äïðïîïêçå ïêïêòì æï ïíï ãâåìùîåþëæï, òèïí àâïäòà èïíòøíï, èëæò îï óíæï ãòàõîïë. – ÷åè ûèïì óàõïîò, ãïóøâåþ èïã øâåäìïàáë, èõëäëæ èïîàäï êò ïî ãïóøâï, ÷ïòñâïíå þëìåäøò, æïïèùñâæòå æï ïèïéïè æïâêäïàë. ìïéïèëçå æïâêïäòà åì øâåäò æï èøâåíòåîò õëîúò ¸áëíæï. èïãîïè ïêïêòì âòí ãïóþåæïâæï òè õëîúòì èòüïíïì. òìå øåòÿïèï åì
âååþåîàåäï øâåäò, îëè ïêïêòì ïîú ãïóãòï.

46

muzeumis eqspediciis masalebidan

ïêïêò îëè ãóäêåàòäò ïæïèòïíò òñë, åì ãïèëòõïüåþëæï òèòì ìïáúòåäøò,
àó îëãëî åðñîëþëæï ñèïì. ïêïêòì ìëôåä ëîéóäøò ¸ñïâæï íïñèåâò þåîòï
ÿòéäïûå. ïè þåîòïìïàâòì ïêïêòì ãïèëåîàèòï ëàõïìò èïíåàò òè ðòîëþòà, îëè
ïêïêòì ïè ôóäøò ïæãòäò óíæï èòåúï. èïãîïè îïüëèéïú ïêïêòì õåäò øååøïäï
æï âåéïîú ôóäò ãïòìüóèîï æï âåéïîú ïæãòäò èòìúï. þåîëì ùïåîàèòï ïêïêòìàâòì îïú ìïóêåàåìë ïæãòäåþò òñë, îëèåäøòïú èëæòëæï ïìò óîåèò ìòèòíæò æï ìõâ. àïíïú èàïâîëþïøò ãïèëåúõïæåþòï, ïêïêò ùåîåàåäèï ëàõïìò
èïíåàò ãïèëèïîàâï æï ïéïî æïèòþîóíïë. åîà èøâåíòåî æéåì ãïóãçïâíòï
êïúò þåîëìïàâòì ïêïêòì æï æïóþïîåþòï, ïóúòäåþäïæ ïèëæò ÷åèàïíë. èïîàäïú, èòìóäï åì ãïãçïâíòäò êïúò ÿòéäïûåìàïí, èïãîïè òãò ïî ïìóäï ïêïêòìàïí. øåøòíåþóäò ñëôòäï: èïì ¸ãëíåþòï, îïæãïí èå ïêïêòì ïæãòäò ùïâïîàâò, ïóúòäåþäïæ æïèïüóìïéåþìë. êòæåâ ãïóãçïâíòï êïúò ïêïêòì þåîëìàïí. þëäëì, îëãëîú òáíï, ãïþåæï æï èòâòæï úïõúïõòà ïêïêòìàïí þåîë. øåóñâïíòï ìïõäøò, æïóöåíòï ìêïèçå, ãïóøäòïà ìïæòäò æï ãõäåþòïí ìïÿèåäì.
ìùëîåæ ïè æîëì øåâåæò èåú ìïõäøò. æïèòíïõï àó ïîï ïêïêòè, æïèòûïõï: òâïíå,
ãïæò ÷åèì ëàïõøò æï ÷åèò ðïäüë ãïèëèòüïíå ïè ùóàøòë. ìòèïîàäå èëãïõìåíëà, êò ãïèòêâòîæï, îïà óíæï ïè øóïìïæòäòì ÿïèïçå åì ðïäüë-èåàáò. èòâóüïíå æï èòâïùëæå ïêïêòì. – èëïõóîå þåÿåþçå þåîëìë. ïò, åì øåíò ëàõïìò
èïíåàò, îëèåäòú ìåìõïæï èáëíæï ïéåþóäòë, òì ïæãòäåþòú øåíïë æï åã ðïäüëú øåíò ôåøáïøò òñëìë. åì êïúò þåîë êòíïéïè ÿêóïçå øåòøïäï èåüò ìòõïîóäòà: êïúò æïüóìïéåþïì åäëæï æï òèòì èïãòåî æïìï÷óáîåþóäò ãïòìüóèîï.
ïêïêòì ûïäòïí êïîãò õïìòïàò ¸áëíæï. âòíú óíæï ñëôòäòñë, þïâøâò òáíåþëæï àó æòæò, àó êò øåâòæëæï òèòì ëàïõøò, òè ùóàøò ùïèëæãåþëæï ïêïêò
ôåõçå æï àïâòìò õåäòà èòóüïíæï ìêïèì. ãïîæï ïèòìï, ïî øåòûäåþëæï òèïì
úïäêå ðóîò åÿïèï, àó êò ãäåõò òáíåþëæï èïà ëöïõøò, ïí èóøï àó åñëäåþëæïà, åüñëæï õëäèå ïíïì ïêïêò, – úïäêå ïî æïïöòíë èóøåþòë, åãåíòú òìåàòâå ïæïèòïíåþòï, îëãëîòú ÷âåíï âïîàë.
åîàò ìïùñïäò êïúò òñë èïøòí ÷âåíì ìëôåäøò, ôòäòïì åûïõæíåí. øòí òèïì
ïîïâòíï ¸ñïâæï ìïÿèäòì ãïèêåàåþåäò æï ãïîåæïí òèïì ïîïôåîò èëìæòëæï.
æïóûïõåþæï ïêïêò, îëúï êò øòí òñë, – èëæò ñëâåäàâòì, ÷åèë ôòäòï, æï ïáï
ÿïèå õëäèå ìïæòäò; åì õëè âòúò, îëè ïîú ïîïôåîò ãïãï÷íòï æï êòæåú îëè
ãáëíæåì îïèå; ãïèêåàåþåäò ïîïâòíï ãñïâìë. èïîàäïú, ïêïêòìëþïì ôòäòï
ìóä ÷âåíàïí ìïæòäëþæï õëäèå.
èå õøòîïæ èòíïõïâì ïêïêò àïâòì ëàïõøò, ìïùëäçå ãóäïéèï òùâï õëäèå
æï èïéäï ÿåîì èòì÷åîåþëæï, óúáåîëæï êïîãï õïíì, ùïèëæãåþëæï, ãïòâäòæï æï ãïèëòâäòæï ëàïõøò. ïè æîëì îëè øåâìóäòñïâò, ãïïáíåâæï õåäì óäïðïîïêëæ, å. ò. èïíòøíåþæï ãïîåà ãïæòë. èåîå æïöæåþëæï. ìïùåîò ìüëäò æï
êïäïèò òáïâå åæãï, äëãòíàïí ïõäëì. æïòùñåþæï ùåîïì, êïîãï õïíì ùåîæï,
øåèæåã êòæåâ ùïèëùâåþëæï, êòæåâ ïæãåþëæï æï òìåâ æïòùñåþæï ùåîïì:

47

literaturis matiane
„ïî èòíæï æòæò áóîáòï,
çïèàïîì üñïðóÿòú àþòäòï.
ïî èòíæï æòæò ìòèæòæîå,
æéòóîò äóêèïú üêþòäòï.
âòìïú îëè þåâîò ôóäò ïáâì –
üòêòâòà ãïþåîòäòï,
éïèå ïáâì èëóìâåíïîò
èòìò èêþåíïîò îùñòäòï –
åì óíæï òñëì òäòï“.

ìõâïàï øëîòì, åì äåáìò ãïèëóàáâï ïêïêòè òäòï ãïèñîåäòûåì, îëèåäèïú
þåâîò îïè ùïïãäòöï ïêïêòì: ùòìáâòäò, ïþïíë æï ìõâï.
ïêïêòè òúëæï èëõåîõåþóäò ìòüñâï. åîàõåä èå øåèåêòàõï: òâïíå õå ïî
ãïæïãòÿîòï? – êò-èåàáò – âóðïìóõå èå, – îïàï, îòìàâòì? – óêåàåì øüëåþì ãïòìõïèì, óôîë êïîãï ãïóèìõâòäæåþï ôåìâåþò-èåàáò. – ëë, ñë÷ïé òâïíå, ìùëîåæ ïãîå æïåèïîàåþï ÷âåíì àïâïæåþì, èïà ïæãòäåþì ãäåõåþò óôîë
ãïèëòñåíåþåíë, òìòíò ãïæïøåíæåþòïí æï ãäåõåþò æïòêïâåþåí òèòà ïæãòä-èïèóäì õåäøòë.
õøòîïæ èåüñëæï ïêïêò: øåí òáíåþï èëåìùîë òè æîëì, îëãëîú öïíìïéò
ïæïèòïíò, îëè ïè ùåîåàäåþòì ëöïõåþì ìõâåþò æïåðïüîëíëíë.
ïêïêòì ïâïæèñëôëþòì æîëì èëìóäïí åáòèåþò ìï÷õåîåøò. óêòàõïâà ïêïêòì ìïõäò. òá ñëôòäï ìïáëíäòì åáòèò ôïîáëìïûå, èïì ùïèëóñâïíòï åáòèåþò
ïêïêòìàïí, ëàïõøò îëè øåìóäïí æï ïêïêòì èòìïäèåþòïí, ôïîáëìïûòì æïíïõâïçå ïêïêòì óàáâïèì ïè åáòèåþòìïàâòì: àáâåí èëæòëæòà ÷åèàïí, èïãîïè åã
âòîòì åáòèò îïéïà èëèòñâïíåàë, – ãïïúòíï àóîèå ñâåäïíò.
åîàõåä ïêïêòì øåõâæï þåýïí ùåîåàåäò, èòåìïäèåí åîàèïíåàì, îëãëîú
æòæòõíòì óíïõïâåþò. ïêïêòè óàõîï þåýïíì: ìïæ ïîòì øåíò øâòäò, îï ïèþïâò
èëãæòìë, ïí îïìï ìùïâäëþìë? þåýïíèï óàõîï: ÷åèò øâòäò ðïîòçøò ìùïâäëþì
ìïèåóîíåë æïîãì, îëúï æïïèàïâîåþì, ÷ïèëâï æï ïá òáíåþïë. – åõ, ÷åèë þåýïí, øåíì øâòäì óî÷åâíòï, ìùïâäïì îëè ãïïàïâåþì, ïá ïî ÷ïèëâòæåìë. ïá îëè
÷ïèëâòæåì, øòí æïõâæåþï èïîüë òì åîàò âòîò îë ãñïâì æï óíæï çòæëì òè
âòîòà ùñïäòë. – åì ìòüñâï ûïäòïí ìùñåíòï þåýïíì: – ÷åèèï øâòäèï îïà óíæï
çòæëì âòîòà ùñïäòë, èå èëöïèïãòîååþì âåî æïâïõâåæîåþ ìïõäøòë? – òìåàò æîë æãåþï, ÷åèë þåýïí, èëöïèïãòîååþò êò ïîï, òì âòîòú ïéïî åñëäåþï æï
àòàëíïú êïîãïæ èëòüïíì ùñïäìë.
ïêïêòì îãïíøò ¸ñïâæï íïñèåâåþò ìïèñóîïøâòäåþò. æïòþïîï òìòíò æï óàõîï: åîàò ìïðïäíå êïîãò ðäïìüòì áâï ïòéåà æï úõåíåþòà ÷ïòüïíåà çåìüïôëíøò „þäïéë÷òí“ éïèþïøòûòìïìë. ïè åîàò ìïðïäíòì ÷ïüïíï æïóöæïà àëîèåüò ïþïçò. çåìüïôëíøò îëè åíïõïà åì áâï, èëìùëíåþëæïà.
èåëîåæ îëè ùïåéëà, àòàëí ïêïêòú àïí ãï¸ñëäëæï. ïè áâòì íïùòäò ùï-

48

muzeumis eqspediciis masalebidan

åéëà èïîìåäøò. òá åàáâïà, ïè áâòì éòîìåþï æòæòïë. èïîìåäøò ãïóüñæíåí
ïêïêòì æï óàõîåì: ïèïøò ãïèëæòì ëáîë, âåîúõäò, ìïéåþïâò, ìðòäåíûò æï
ìõâïë. àòàáèòì îâï àïâòë.
èå æòæõïíì âòñïâò ïêïêòì ëöïõøò æï ïîïìæîëì ïêïêò òìå ãïöïâîåþóäò
ïî èòíïõïâì, îëãëîú åîà æéåì òñë ãïöïâîåþóäò. ïò îïçå ãïöïâîæï ïêïêò:
ûâåäïæ àïâïæåþì êïíëíïæ èòï÷íæïà, îëè ìïùñïâò àâòàëí óíæï ãïåãçïâíïà ñèåþòìïàâòì íïèóøåâîòì ïéåþïçå. ïãîåàâå éâòíòìïàâòì üòêåþì àòàëí
ãïóãçïâíòæíåí æï òìòíò ïè ìïùñïâòà èòóùñïèæíåí íïèóøåâïîì, ïèïâå üòêåþòà
éâòíëì èëóüïíæíåí þïüëíåþì. åîà ïìåà øåèàõâåâïì èåú æïâåìùïîò îëìüëèòì ìòúëúõäåøò: àâòà îëìüëèòì øòíïñèåþì ãïåãçïâíïà üòêò åîàò ñèòìïàâòì. ãïóâìòï åì üòêò ïè ñèïì æï ìòèòíæàïí æï ðóîàïí åîàïæ èòóüïíòï åîà
ìïéïèëì. òè æîëì òá ìõâï ñèåþìïú èëóüïíòïà ãïæïìïõïæò. ïè ìïùñïäò ñèòì üòêò àóîèå æïçòïíåþóäò ãïóãçïâíòïà îëìüëèòì ìïõäòæïí æï îëè øåóíïõïâà
îëìüëèòì ìïõäøò, éïèå ìóä ãïìâäòï éâòíë. åì ñèåþòú òá æïî÷åíòäïí îëìüëèòì ëöïõøò òè éïèåì. ïèæãïîï æòäïçå îëìüëèòì ùñåóäò áïäòøâòäò ïíï, æï
óíïõïâì îëè åì üòêò ìóä æïúäòäòï, ãïèëìóäï æï èòóüïíòï åíï îëìüëèòìïàâòì: æïõåóä üòêøò ÷ïóìõïèì éâòíë æï ìóä æïúäòäïë. îëìüëèì óàáâïèì:
èëòñâïíåà ïá ìï÷áïîëæ òì êïúòë. îëìüëèì óþîûïíåþòï: ùïæò åõäïâå æï èëòüïíå òè éâòíëì ìïèïãòåîëë, àëîåè úëúõïäì ïî ãïãòøâåþë! æïò÷ëáï éâòíòì
èëèüïíèï æï óàõîï: þïüëíë, ìïòæïí èëâòüïíë ìïèïãòåîë éâòíë, îëè ùâåàò
ïéïî ãïèï÷íòï, îïúï èáëíæï ìóä èëãïîàâòà àáâåíò ãïèëãçïâíòäò üòêòàë.
üòîëæï åì ñèï æï åâåæîåþëæï îëìüëèì, èïãîïè îëìüëèò òèòì üòîòäì ñóîïæéåþïì ïî ïáúåâæï. ïè æîëì ïêïêòú òá òñë. óñóîï èïèòì ïìåà ìïáúòåäì
ïêïêòè, îëè ïî åçëãåþëæï ïæïèòïíòì øâòäò èïèïèòìì, âåéïî èëòàèòíï æï èòâòæï îëìüëèàïí ïõäëì, æïóæãï ùòí æï óàõîï: èïèï÷åèë, îïì åî÷ò ïè ìïùñïä
ïæïèòïíì? øåíò üòêò æïçòïíåþóäò ñëôòäï, ïè ìïùñïä êïúì îïú éâòíë ¸áëíòï
ìóä øåíàâòì ùïèëóéòï æï åõäï êòæåâ èåëîåàï ìàõëâ? ìïòæïí èëãòüïíëì, ïî
ôòáîëþ ïèïìë? îëìüëèèï ñóîïæéåþï ïî èòïáúòï ïêïêòì ìîóäòïæ. èïøòí ïêïêòè æïóûïõï èçïîåóäì, îëèåäòú îëìüëèòì ëöïõøò èìïõóîëþæï æòæõïíì. –
ãäïõóêï, ãäïõóêï, èëæò æï æïêïäò åì ñèï, èëõïîøå ïèòì õëîúò æï ìïæòäïæ
èïèï÷åèì èòïîàâò ìïêóàîòâ, òáíåþï ãïûéåì èïãòì ãóäòë! – åì ìòüñâï àáâï æï
êòæåú ãïâòæï ãïîåà æï ùïâòæï àþòäòìøò ûïäòïí ãïöïâîåþóäò. ïìåà úóæ
õïìòïàçå ïêïêò èå ïîïìëæåì ïî èòíïõïâì.
ðåüîòï êòîâïäòûå (55 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).

÷ïìùåîï ãî. òíïìïîòûåè

èïèï÷åèò èìïõóîëþæï ïêïêòì ëöïõøò. òè æîëì èå ðïüïîï þïâøâò âòñïâò, èõëäëæ ïêïêòì, îëãëîú þïâøâåþòì èëñâïîóäì, õøòîïæ óõæåþëæï ìïóþïîò ÷âåí-

literaturis matiane

49

àïí. èå èêòàõïâæï, èïèïøåíì îï ¸áâòï, æåæïøåíì îï ¸áâòïë. îëè âóðïìóõåþæò
èåîå ãïæïèòìâïèæï àïâçåæ õåäì æï èåüñëæï „îëãëî ãåêòæåþòïí þïüëíåþòë?“
ïêïêò ûïäòïí óñâïîæï ïõïäãïçîæëþïì. òì, ïíæåîûòà, ïáåæïí ïî óíæï
ùïåéëà. èå ïá óíæï æïèèïîõëíë æï ÷åèì ìïôäïâçå ïáïóîèï þïâøâåþèï óíæï
òàïèïøëíë.
ïêïêò ãäåõ áïäì ïîïìëæåì ïî ãïïîøòñåþòï; ìõâï àïâïæåþò êò: ïäåáìïíæîå
ùåîåàåäò, æòèòüîòì øâòäò, ïìäïíòì øâòäòìøâòäò, áïäåþì ïî óøâåþæíåí, ûòûåþì æïåîåëæíåí. âòí åüñëæï óïîì?! þïüëí-ñèëþï õëè èëãåõìåíåþïà îïú òñë?
ïêïêòì èìãïâìò òñë èòìò ûèï æïâòàò, ïîïâòì ïùñåíòíåþæï. æïâòàòì úëäò
èïîòïèò, îëèåäòú æéåìïú úëúõïäò ïîòì, ïâò òñë. èïîòïèçå óôîë ïâò ìïíæîë ùåîåàäòì úëäò åäòìïþåæò òñë. àâòà ìïíæîë ùåîåàåäò, èïèï÷åèòì ãïæèëúåèòà, åäòìïþåæòâòà ïâò ïîï ñëôòäï.
èïèï÷åèòì þïüëíò ìâòèëí ùåîåàäòì èïèï – ãòëîãò ùåîåàåäò ñëôòäï.
èïèï÷åèòì ãïæèëúåèòà, ïîú ãòëîãò æï ïîú ìâòèëíò òìåàò ïâåþò ïî òñâíåí,
îëãëîú îëìüëè ùåîåàåäò. îëìüëè ùåîåàäòì øåìïõåþ ãïèòãëíòï èïèò÷åèòìïãïí æï ÷åèò ûâåäåþòìïãïí, îëè òì ñëôòäï ûïäòïí ïâò, èñâòîïäï êïúò, ìüïíöïâæï ñèåþìë. îëìüëè ùåîåàåäì àïâòì ìïèëìïõäëì þëäëçå ¸áëíòï èò÷íåóäò åîàò ïæãòäò, îëèåäìïú åûïõæíåí „ìïîëçãïâì“. ïè ïæãòäçå îëìüëè ùåîåàåäò àïâòì øòíïñèåþì èëïñâïíòíåþæï æïèíïøïâå ñèïì. ïè ïæãòäçå ¸áëíæïà
õóàòæïí øâòæ éåîïèæå þýëäòì ùêíåäåþò øåêîóäò àïâìï æï þëäëøò. ïèïì åûïõæíåí îëçãì. æïïùâåíæíåí èòùïçå ïè ñèïì üïíçå ãïüòüâäåþóäì æï æïóùñåþæíåí æïîüñèïì üòüâåäï üïíçå. òìå èùïîåæ óîüñïèæíåí, îëè èòìò ñâòîòäò ãïéèï êòîâïäòûååþì åñóîåþëæïàë. àó îëèåäòèå ñèï ïè îëçãòì æïîüñèïçå óïîì
òüñëæï, èïøòí òè ñèïì ãïïüòüâäåþæíåí æï æïóùñåþæíåí úåèïì, îïæãïí þïüëíòì ìòüñâïì ãïìüåõæï. èå ãïèòãëíòï àáèóäåþï ÷âåíò ûâåäåþòìïãïí îëìüëè
ùåîåàåäçå: åîàõåä îëìüëè ùåîåàäòì íïñèåâì þåîæåäòûåì æï¸êïîãëæï åîàò
àõï. ïè þåîæåäòûåì àõòì èëðïîâï æïóþîïäåþòï îëìüëè ùåîåàäòì íïñèåâòìïàâòì, ãëãòï çïþïõòûòìïàâòì. ïéæãëèòì øïþïàì èòìóäï þåîæåäòûå îëìüëè
ùåîåàåäàïí æï óàáâïèì: – èå èñïâæï àáâåíàâòì åîàò êïîãò àõï, îëèåäòú
ãëãòï çïþïõòûåè èëèðïîïë. èåëîå æòäïì ãïàåíæï ïéæãëèï æï õïäõò, ÷âåóäåþòìæï èòõåæâòà, ñâåäï – þïüëíåþò, ñèåþò, æòæò æï ðïüïîï, îëìüëè ùåîåàåäòú èòìóäïí ìïñæïîçå. îëìüëè ùåîåàåäì èëóêîïâì àâïäò ãëãòï çïþïõòûòìïàâòì. æïóûïõíòï àïâòì èëóîïâòìïàâòì æï óàáâïèì èòïêïîòà úïúõâçåë. èïîàäïú, ïéæãëèï æòäïì èòóêîïâà ãëãòï çïþïõòûå úïúõâçå. åì æïóíïõïâì ãòëîãò ùåîåàåäì, øåìóäï ìïñæïîøò, èëóìèåíòï ùòîâï æï îëìüëè ùåîåàåäàïí åîàïæ ãïèëìóäïí ãïäïâïíøò. ùòîâòì æïèàïâîåþòì øåèæåã îëìüëè
ùåîåàåäì ãòëîãò ùåîåàäòìïàâòì èòóùëæåþòï ùòàåäò êâåîúõò – áîòìüå
ïéæãï ãòëîãòë. ãòëîãò ùåîåàåäì óàáâïèì – ãïæò, ãïæò! øåí îëè êïîãò êïúò
òñë ïè êïúì úïúõâçå ïî ïïêîïâæòë, åãåú ïæïèòïíòïë! æïóûïõíòï àïâòì ñèåþòìïàâòì ãòëîãò ùåîåàåäì – èëõìåíòà ãëãòï çïþïõòûå úïúõâòæïíë, íó ãåøò-

50

muzeumis eqspediciis masalebidan

íòïà îëìüëè ùåîåàäòìï, èå ãïâúåè àáâåíì ìïèïãòåîë ðïìóõìë, èïîàäïú,
èëóõìíòïà úïúõâòæïí ãëãòï çïþïõòûå.

akaki wereTeli da misi diswuli aneta dadeSqeliani

øåí ûïäòïí úóæïæ åêòæåþò ñèåþìë, åãåíòú õëè ïæïèòïíåþò ïîòïíë. øåí
òìåàò úóæò ìïáèå ãïáâì æïàåìòäò ñèåþøò, ÷âåí îëè æïâòõëúåþòà ÷âåíì èëèïâïä øâòäåþì æï øâòäòøâòäåþì ÷âåíò ñèåþò üïíçå õëîúì ïïàäòïíë, – óàõîï
ãòëîãò ùåîåàåäèï.
òìåàòâå èêïúîò òñë ïêïêòì æåæï åêï, îëãëîú îëìüëèò. åêï åüñëæï îëìüëèì: èïèï÷åèò áóàïòìøò îëè ãïãçïâíòæï ñèïì, ôåõòì ãóäåþì æïóìåîïâæï
æï øòã èïîòäì ÷ïïñîòæï, øåíú òìå óíæï èëòáúåë.
ãïîìòï êòîâïäòûå (98 ùäòìï, ìëô. êâåîåàøò èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).
÷ïìùåîï ãî. òíïìïîòûåè

ïêïêòì èïèï îëìüëèò èïèï÷åèòì þïüëíò òñë. èïèï÷åèì åîáâï þåîòï. îëìüëèèï æïòþïîï èïèï÷åèò æï óàõîï: øåí, îëãëîú ÷åèò ñèï, øåíò úëä-øâòäòà
óíæï ÷ïèëõâòæå ÷åèàïí ìõâòüëîøò æï èåèìïõóîëë. åì èïèï÷åèèï ïîï ¸áíï, èå
èàåäò ëöïõòà âåî ÷ïèëâïä æï âåî ãåèìïõóîåþòë, îïæãïí èå àïâòæïí êâåîåàòì èúõëâîåþò âïîë. ïè æîëì èå âòáíåþëæò àõóàèåüò ùäòìï. ÷ïâåæò îëì-

literaturis matiane

51

üëèàïí æï æïâòùñå õåäçå ìïèìïõóîò. âåèìïõóîå ìïèò ùåäòùïæò. ÷åèì èïõìëâîëþïøò ïîïâòí ãïóîëçãïâì æï èïíïèæòì îïì óøâîåþëæï ñèåþì ïî âòúò.
îëìüëèì õøòîïæ èëìæòëæíåí ìüóèîåþò, àòàëí îëìüëèò ùòîâïçå êò æïæòëæï, õëäë ãïîæï ùòîâòìï, ìóä øòí òöæï. ìõâïãïí ìòïîóäò ïî óñâïîæï. ìïêèïëæ èëõóúåþóäò òñë, èå îëè òèïì âåèìïõóîåþëæò. îëìüëèì õåä-ðòîì âïþïíòíåþæò æï ùñïäì óçòæïâæò. ìïíïè èçå æòæçå ïî ïèëâòæëæï, ïî ïæãåþëæï
äëãòíòæïí. ìïæòäì îëè èòòîàèåâæï, òìå ûïäòïí óñâïîæï ûòäò, êòæåâ ùïèëùâåþëæï üïõüçå æï æïòûòíåþæï. îëìüëèòì úëäò åêïú èëõóúåþóäò òñë
÷åèìëþïì, òìòú ìóä øòí òñë. èåçëþäåþøò ìòïîóäò ïîú òèïì óñâïîæï. îëìüëèì, ÷åèì ãïîæï, ìõâåþòú þåâîò ¸ñïâæï ëöïõøò, àâîïèåü ìóäïèæå: õïþïçåþò, õåäëìíåþò, èåöòíòþååþò, ôïîåøåþò èïãîïè îëìüëèò èïòíú ïî òñë êèïñëôòäò. åîàõåä, èïèï÷åèì ûéâåíò èò¸áëíæï ìëô. ãóíàïøò èëñâïîåìàïí. îëìüëèì îëè æïåíïõï ÷ïèëâäòäò, æïõâåæîëæï ùòí, ùïåîàèòï ûéâåíò æï éåäåøò
ãïæïåñïîï, – îïüëè øåíò úëä-øâòäòà ïî èåèìïõóîåþòë? èïãîïè èïèï÷åèò
èïòíú ïîï øâåþëæï èàåäò ëöïõòà ìïèìïõóîì. ãïóãçïâíï îëìüëèèï èïèï÷åèì
êïúåþò. èò¸ðïîëæíåí ÷óèïæ, àïâøò æïåêîïà æï ùïåáúòïà æï òìå ùïåñâïíïà
áóàïòìòì úòõåøò, ìïæïú, ïéïî èïõìëâì, îïèæåí õïíì òöæï.
ìëô. ìõâòüëîøò òúëæíåí æéåìïìùïóäò „èëüñòåîëþï“. ïè æéåì àïâïæëþï æòæ æîëì ïüïîåþæï. èëòüïíæíåí áåòôëþïçå ðóîòì ãëþåþì, ãïïâìåþæíåí éâòíòà, æïåèõëþëæíåí ïè ãëþåþì çåâòæïí æï òìå ìâïèæíåí. þëäëì åì æéåìïìùïóäò ãïæïïãæåì, îïæãïí õïäõò ãïïéïîòþï õïîöèï.
ìïíæîë ïî÷âïûå (62 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).
÷ïìùåîï ãî. òíïìïîòûåè

ïêïêòì âòúíëþæò îëãëîú êïîã èåçëþåäì. èïìàïí õøòîïæ èòìïóþîòï æï
ïèïâå æîëì õøòîïæïú èëâõèïîåþòâïî ëöïõòì ìïáèååþçåæïú. ïêïêò ÷åèò þïüëíò ïîï ñëôòäï æï ïîú ìõâï ùåîåàäåþò. ÷åèò þïüëíò òñë áïâàïîïûå. ïêïêòì óñâïîæï ãäåõëþï æï ãäåõåþìïú óñâïîæï òì.
ðïüïîï þïâøâò îëè øåìóäòñë ïêïêòì ìïõäøò, ìêïèì àâòàëí èëóüïíæï,
òìå àïâæïþïäò òñë. æïòìâïèæï ãâåîæòà æï ïäïðïîïêåþæï, àâòàëí êò òùåîæï þïâøâòì íïäïðïîïêåâì.
ïêïêò àïâïæåþàïí ïî æïæòëæï, ïî óñâïîæï òìòíò. ãäåõìï æï àïâïæòøâòäì øëîòì îëè ìï÷òâïîò ñëôòäòñë ïæãòäèïèóäçå ïí ìõâï îïèåçå, àâòàëí
ùïâòæëæï ìïèïîàïäøò æï èëìðëþæï ïè ìï÷òâïîì.
åîàõåä, èå êïîãïæ èïõìëâì, íòêë ùåîåàåäò ¸ñòææï ïæãòäì. ñèåþò òèïì
ïéïî ¸ñïâæï æï àâòàëí èóøïëþï ïî åèïîöâåþëæï. åì ïæãòäò ãâòíæëæï ãäåõëþïì, îïæãïí èòùòì íïêäåþëþïì ãïíâòúæòæòà, èïãîïè ïî ãâïíåþåþæíåí ùåîåàäåþò, êåîûëæ êëüå ùåîåàåäò. ïè ïæãòäåþòì øåìïõåþ êëüå øååêòàõï ïêïêòì: – íòêë ùåîåàäòì ïæãòäøò ãäåõåþì óíæïà øåèëûâîåíë, èïãîïè èå ïî
âïûäåâ óôäåþïìë. – ïêïêòè óàõîï êëüå ùåîåàåäì: – ÷âåí îëè èëâõóú-

52

muzeumis eqspediciis masalebidan

æòà, àèïøò àåàîò ãïèëãâåîòïë, úëüï õïíì óêïí àïâøò ÿêóïú ãïèëãâåäåâïë; õëè õåæïâ, ÷åèë êëüå, åì ãäåõåþò îëãëî èîïâäæåþòïíë, ìïæ óíæï ùïâòæíåí, åãåíò õïäõò ïî ïîòïíë?! ÷âåíì ìïàáèåä ìòüñâåþì àâòàëí, ïêïêò åóþíåþëæï ùåîåàäåþì.
åîàõåä, èå æï ÷åèèï èåçëþäåþèï üñåøò øåèàõâåâòà æïâòÿòîåà ûïäòïí
äïèïçò ïî÷âò. ãïæïâùñâòüåà ìï÷óáîïæ èòãâåîàèòï ïêïêòìïàâòì. íïìïæòäåâì
ïêïêò ãïèëìóäòñë àïâòì ìïõäòì ùòí æï æïìåòîíëþæï. øåâåæòà åçëøò, èòâåìïäèåà æï âóàõïîòà ïêïêòì: åì ïî÷âò àáâåíàâòì èëãâòîàèåâòï ÷åèë þïüëíëàáë. ïêïêòè æòæò èïæäëþï ãïæïãâòõïæï èå æï ÷åèì ïèõïíïãåþì. êïîãï õïíèï
ãïòïîï ïêïêòìàïí ìïóþîòì æîëì. ùïèëâæåáòà ïèõïíïãåþò ùïèëìïìâäåäïæ. ïè
æîëì ïêïêòè ãâòàõîï, ãïóøâòà åã ïî÷âò ïè åçëøò. àó ìïèöåî èëòõåæï óêïí,
èïøòí ïéïîìïæ ùïâïë æï àó åîàõåä-èåüïæ ïî èëòõåæï óêïí, èïøòí êò ïéïî
æïþîóíæåþï æï ãïòáúåâï íïèæâòäïæë. ÷âåí îïìïêâòîâåäòï, âòúëæòà ïêïêòì
êåàòäò ãóäòì ïèþïâò, òèïì ñâåäï ìóäæãèóäò åúëæåþëæï òìå, îëãëîú ïæïèòïíò; òìòú âòúëæòà, àó ïî÷âì ãïóøâåþæòà õåäòæïí, òì óêïí ïéïî æïþîóíæåþëæï æï òè ùóàøòâå ãïæïòèïäåþëæï. ãïóøâòà ïî÷âò, – åîàò êò èëòõåæï
óêïí æï òìå èë¸êóîúõäï, îëè èòìò ïìïâïä-æïìïâïäò âåéïî ãïâòãåà.
èå âòúíëþæò ïêïêòì æåæïì åêïì, æïì ïíïì. åêï òè æîëì ìïêèïëæ èëõóúåþóäò òñë. ïíïì êò ìóä åîàïâïæ åÿòîï õåäøò ìïéâàë ìöóäòì ùòãíò æï äëúóäëþæï. ïêïêò þåâîöåî ãïèïìõïîïâåþòï ïíïì, ãïàõëâæòë, àó øåí âåî èëíïõå ìïáèîë èå èïòíú èëãòûåþíòë. èïãîïè ïíï èïòíú ãïóàõëâïîò èëêâæï.
èå ãïèòãëíòï, îëè êâåîåàøò óúõëâîòïà ùòíïà þåîåþì, øåèæåã, îëúï þåîåþò æïõëúòäïí, îëìüëèìï æï åêïì êâåîåàòì åêäåìòòì ãïäïâïíøò ëîèëúæï-õóàò ûòîò íòãëçò æïóîãïâà. åêï ûïäòïí èëñâïîóäò òñë õåõòäòìï æï
ìïìïôäïë ùòíïìùïî ¸áëíæïà ìõâïæïìõâï õòäåþòà ïâìåþóäò.
âïíë ãåäþïõòïíò (95 ùäòìï, ìëô. êïäâïàòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúòîå èúëæíå).
÷ïìùåîï ãî. òíïìïîòûåè

èå âòúíëþæò ïêïêòì, îëãëîú åîà ÿêóòïíì æï íïìùïâäì, ïæãòäòìï æï
èàåþòì ðïüîëíì. ïêïêò àïâïæåþì åóþíåþëæï, ãïïíàïâòìóôäåà ãäåõåþòë;
ïèòüëè àïâïæåþì ìûóäæïà òì. âòúíëþæò ïîï èïîüë ïêïêòì, ïîïèåæ èòì ûèï
æïâòàìï æï èòì æïì ïíïì. òè æîëì èå õåäëþòà âòñïâò èÿåæåäò. ïêïêò ãïèëèòãçïâíòæï àïâòìò èëìïèìïõóîòì õåäòà ùïäæìï æï íïöïõì, ãïâóêåàåþæò,
îëãëîú ìïÿòîë òñë, æï ãïóãçïâíòæò òìåâ. ïêïêò öåî ùïâòæëæï áóàïòìøò
æï òáòæïí îëúï æïþîóíæåþëæï, åüäòà ãïèëòâäòæï ÷åèò ìïèÿåæäëì ùòí.
ïèëòéåþæï öòþòæïí ôóäì ãïæèëèòãæåþæï æï æïèòûïõåþæï: – òáåòôå ÷åèò
èëúåèóäò ôóäòàë!
ïêïêò, ñâåäï øåóûäåþåäò, ìïùñïäò õïäõòìïàâòì êïîãò êïúò òñë. åîàò
ìòüñâòà, òèïçå óêåàåìò ïá ïîïâòí æïþïæåþóäï, èïìçåæ úóæì âåîïâòí òüñâòì, ïêïêòè ûïäòïí éîèï ìòüñâåþòì àáèï òúëæï.

literaturis matiane

53

ïêïêò àïâïæåþì îëè åüñëæï, ãäåõåþì íó ïùâïäåþà, ãïïíàïâòìóôäåà,
ãåñëà îïú ïùâïäåàë, èïøòí àïâïæåþò óðïìóõåþæíåí – ãäåõåþò õëîúòïíïæ
îëè øåâÿïèëà, ÷âåí ïèòì íåþï ãâïáâìë.
ìëôåä êëîþëóäøò îëìüëèì ¸ñïâæï ñèåþò, îëèåäàïú èë¸áëíæïà íïèóøåâîòì èåëàõåæò íïùòäò, øåèæåã êò ïêïêòì æïî÷íåí åì ñèåþò, èïîï îëãëîú
îëìüëèò ìüïíöïâæï òèïà òìå ïî åáúåëæï ïêïêò, àòàáèòì ìóä óþïüëíëæ,
àïâòìóôäïæ ãîûíëþæíåí åì ñèåþò àïâì. îïèæåíòú óíæï èëåüïíï ïêïêòìïàâòì êëîþëóäåä ñèïì íïèóøåâïîò, òì ïîïôåîì úóæì ïî åüñëæï, ãòíæï þåâîò
ãòíæï úëüï.
ïíüëí êòîâïäòûå (83 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).
÷ïìùåîï ãî. òíïìïîòûåè

êïò æï êïò èòåúåì ïêïêòì ìóäìï æï õëîúì, îëè ïêïêò ñâåäïìïàâòì ûïäòïí
êïò êïúò òñë. òì òìåàò êïúò òñë, îëè þîïäòïíìï æï óþîïäëì ïî ãïèëïî÷åâæï
åîàèïíåàøò, åìå òãò – ãäåõåþò òèòì èåüì ïîïâòì óñâïîæï æï ìõâï àïâïæåþò
êò ãäåõåþòì ìòìõäìï ìâïèæíåí. îïéï øëîì ùïâòæåà àâòàëí îëìüëèò øõïèòïíò
êïúò òñë, èïîï ïêïêò êò ïîï ãïâæï òèïì, ìóä ìõâï òñë. ïêïêò ãïæïõâåâæï ãäåõåþì êòìåîçå õåäåþì, æïóùñåþæï èïà ãåèîòåäïæ ìïóþïîìï, àáâåí íó ãïòüåõïâà ãóäìïë. åì ïæãòä-èïèóäò, îëèåäòú ùåîåàäåþòì õåäøòï, èïäå èüåîò
èëãòêâæåà, èïäå ïèïà åì ÷ïèëâïîàâïà æï ìóä ãäåõåþòì õåäøò ãïæïâòæåìë.
èïèï÷åèò, êòêë, æòèòüîò æï ïêïêò åîàò êþòäåþò òñâåí, ÷ïèëöæåþëæíåí
÷òõóîïì ðòîçå æï øóïéïèåèæòì äïðïîïêëþæíåí. ïêïêò åüñëæï: åì áâåñïíï, åì
èàåþò, åì âåíïõåþò, ìóñâåäï ãïåîàòïíæåþïë. ïèëâòæëæï èïèï÷åèò æï ãâåüñëæï ÷âåí ìïõäøò: ïêïêòì ìòüñâï-ðïìóõò ìïùñïä êïúì ðòîæïðòî ãóäøò øåóâïë.
ìóä ãäåõåþòì êåàòäæéåëþïçå äïðïîïêëþìë.
øïâò áâï ïêïêòè ïéèëï÷òíï ðòîâåäïæ. ïêïêò õóèîëþæï: ÷åèò ãäåõò ÷åèçå
óôîë èæòæïîòïë. ÷åèì ìïèëìïõäëì óþîïäë áâòì ñëîå ïáâìë æï ãäåõåþì êò
ìóä ûâòîôïìò áâåþòà ïáâà ñëîå ïøåíåþóäòë. åì áâï îëè àïâòì ïæãòäçå
èòòüïíëì âòíèåèë, èãëíò èòäòëíò åéòîëìë.
ïêïêòì ¸ñïâæï íïñèåâò ãäåõåþò ùòîáâïäøò æï ÿòïàóîòì àïâçå. òáïóîèï
ãäåõåþèï ÷ïèëóüïíåì ïêïêòì øïâò áâòì íïèüâîåâåþò. ùïòéë ìïçéâïîçå. ãïèëòîêâï, îëè åì íïèüâîåâò áâåþò óþîïäëæ ãïæïìïñîåäò ïî òñë.
òè æîëì èïüïîåþåäò ïî òñë. èïèï÷åèì ¸ñïâæï ãïìïáòîïâåþåäò úõåíò. øåèëóàâäòæï ïêïêò èïèï÷åèì, ïþï ÷åèë êòêë, õâïä àþòäòìøò èòâæòâïîë æï øåíò
úõåíòà ãëèïèæòì ãïèïúòäåë, èïîàäïú øåêïçèïâæï úõåíì æï ãïïúòäåþæï
ãëèïèæòì, êïîã ðïüòâì ìúåèæï èïèï÷åèì, ôóäìïú èòìúåèæï. èïèï÷åèò ãïõïîåþóäò þîóíæåþëæï øòí.
èå êïîãïæ èïõìëâì, îëìüëèò òè æîëì þåþåîò òñë, îëúï èå èòàõîï –
þåÿçå ãïæïãæåþ õåäì æï ïè ÷åèò åçëì þëäëçå ÷ïèïüïîåë. èïîàäïú ãïæïèæâï õåäò æï ÷ïèëâòñâïíå åçëì þëäëçå, æïâïöòíå. èïøòí îëìüëèèï àáâï –

54

muzeumis eqspediciis masalebidan

èåú æï ìõâï àïâïæåþò îëè èêïúîïæ ïî èëâåáúåà ñèåþì, ïîï âúåèëà, ðòîæïðòî àïâçå æïãâïöæåþòïíë, âåéïî èëâòõèïî âåîïâòìë, ïèòìïàâòì ïîòì, îëè
âüïíöïâàë. èå òìòú âòúòë, òüñëæï îëìüëèò, ÷åèò øâòäåþò âåéïîú òñòæòïí
îïèåì æï âåéïîú ãï¸ñòæòïí, òìåàò æîë æïæãåþïë.
ãïîìåâïí êòîâïäòûå (80 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).

÷ïìùåîï ãî. òíïìïîòûåè

ïêïêòì êïîãïæ âòúíëþæò, îëãëîú êïîã èåçëþåäì. íåüïâò åõäïú úëúõïäò
òñëì, òìåàò êïîãò ìïõåäòïíò êïúò òñë. ÷åèì èïõìëâîëþïøò ïêïêò õøòîïæ ïî èëæòëæï øòí. îëúï êò èëâòæëæï, ñâåäï âíïõóäëþæòà, ñâåäïì ûïäòïí ãâòñâïîæï.
òì òìåàò àïâèæïþïäò òñë, îëè ðïüïîïìïú êò ãïèïîöëþïì åüñëæï õëäèå.
ïêïêò ûïäòïí åþîûëæï àïâïæòøâòäåþì ÷âåíòìàïíï ãäåõåþòì ùâïäåþòìïàâòì. – íó ïùâïäåþà ãäåõåþì, åãåíòú éâàòìïãïí ãï÷åíòäò ïîòïíë æï ÷âåíúïë. òè æîëì ùåîåàäåþèï òúëæíåí „èåëàõåæëþï“, ïóúòäåþäïæ ñèåþì óíæï
åûäòïà þïüëíåþòìïàâòì èåëàõåæò, – éâòíë òáíåþëæï, ðóîò àó ìòèòíæò,
ìóä åîàò òñë.
åîàõåä, ìëôåä êëîþëóäòæïí ñèåþèï èëóüïíåì íïèóøåâîòì „èåëàõåæò“ þåýïí ùåîåàåäì. ìùëîåæ ïè æîëì ïêïêò øòí ãïõäæïà, ãïèëìóäò òñë àïâòì åçëæïí æï ãïîåà ãäåõåþì åìïóþîåþëæï ÷âåóäåþîòâ, îëãëîú òúëæï.
– èïäå ìóä àáâåíò òáíåþï åì ïæãòäåþòë, ïéïîú „èåëàõåæëþï“ òáíåþï æï
ïéïîú „èåìïèåæëþïë“. ìùëîåæ ïè æîëì òñë, îëè èëïñåíåì þåýïíì ìïâìå óîèåþò æï èïøòí óàõïîò èå ïêïêòì: îëæòì óíæï èëòìðëì, þïüëíë, þåýïíèï ïõäï
æïòùñë „èåëàõåæò“ íïèóøïâîòì èòéåþï-èåàáò. èòóþîóíæï þåýïíì ïêïêò æï
óàõîï: þåýïí, õëè ãïòãå îëè „èåëàõåæëþï“ èëòìðë, ñèåþò øåí ïéïî ãåêóàâíòì. îïà ïîàèåâ èïã ìïùñïä õïäõì íïèóøåâïîìë, âåéïî ãïòãë øåíèï ñóîåþèï
íïèóøåâïîò õïí úëüï èëæòì õïí þåâîòë. æïïíåþå àïâò èïã ÷âåóäåþïìë, àëîåè øåíì ìåòîìïú èïäå âíïõïèë. ïè ìòüñâåþèï ûïäòïí ãïïþîïçï þåýïíò æï åîàò èïãîïæ øåèë¸êîï õåäò ïêïêòì, „îëãëî èïîúõâåí øåí ñâåäãïíë, ïè õïäõì
èåüò êò ïî óíæï, õåäïæ æïòöåîåþåíë“.
ëáîóï çïþïõòûå (99 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).
÷ïìùåîï ãî. òíïìïîòûåè

ïêïêòìïàâòì æåæï÷åèì þåâîöåä óùëâåþòï ÷åèò ùòäò ûóûó. îïõïí ÷åèò
êþòäï òñë ïêïêò, èòìò æåæï õøòîïæ òùâåâæï õëäèå æåæï÷åèì ûóûóì ãóäòìàâòì. åì – öåî ìïíïè ìïâïíåøò ùïòñâïíæíåí. òáòæïí îëè èëòñâïíï îëìüëèèï
ïêïêò, æåæï÷åèò èåüñëæï: ïò ïè àïâïæòøâòäì þåâîöåä ùïóîàèåâòï øåíò ùòäò îûåë. èïîàäïú, ïêïêò ãäåõòì ëöïõøò îëè òçîæåþëæï ðòîâåäïæ, ïèòüëè àïâïæòøâòäåþì êò ïî åêïîåþëæï, ìóä ÷âåíàïí òñë õëäèå.

literaturis matiane

55

ïêïêò îëè ùïèëòçïîæï æï ìùïâäï æïòùñë, òøâòïàïæ èëæòëæï ìõâòüëîøò. òèïí êïîãïæ òúëæï, îëè îëìüëèò ûïäòïí ïùâïäåþæï àïâòì øòíïñèåþì.
åîàò ìòüñâòà, èïàò ñâòîòäò, îëìüëèò îëè æïóùñåþæïà äïõâïì, èïéäï
éèåîàì åñóîåþëæï. èå àâòàëí âòñïâò ìòèëí ùåîåàäòì íïñèåâòì øâòäò, èïîï
òìå êò ïî ãâåáúåëæï ìâòèëí ùåîåàåäò, îëãëîú îëìüëèò àïâòì ñèåþì. îëìüëèì ìóä ïî åþîïäåþëæï ìïùñïäò êïúò, òìå êåîðò òñë. ìùëîåæ ïèòüëè òñë,
îëè ïêïêò ìëôåäøò ûâòîïæ æïæòëæï. îúõâåíëæï, îëãëîú íïìùïâä êïúì èïèòì ïìåàò ìïáúòåäò. õëäë, îëúï èëõóúæï ïêïêò, èïøòí êò èëøòíïóîæï, òöæï
àïâòì ëàïõøò æï ùåîæï àïâòì äåáìåþì ìóä ùåîåàäåþòì ìïùòíïïéèæåãëæ æï
ïèòüëè òñë, îëè ïêïêò ûïäòïí ìûóäæïà àïâïæòøâòäåþì. òìïë, òüñëæíåí àïâïæòøâòäåþò, ÷âåíæï ìïóþåæóîëæ æïòþïæï ïáïë.
ïäåáìïíæîå õïþóäòïíò (63 ùäòìï, á. ÿòïàóîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúëæíå).
÷ïìùåîï æ. øóéäòïøâòäèï

èå øåâõâæò ðòîâåäïæ ïêïêò ùåîåàåäì ìëô. ÿïäïøò (ìï÷õåîòì îïòëíò) ðïâäå ïþïøòûòìïì. ïêïêò, âïîæåí éâïíêòàåäò æï ëîò áïäò èëâòæíåí óîèòà ìïüòîïäøò.
ïêïêòì õåäøò åêïâï àïâèëõîòäò èìõâòäò öëõò, – ïêïêòìàïí æïìïõèïîåþäïæ èòâòæíåí óîèòæïí ãïæèëìïñâïíïæ. ïêïêòè ôòúõäïæ óàõîï: èïîàïäòï èëõóúåþóäò âïî, èïãîïè àáâåíòìàïíï ïõïäãïçîæåþì êòæåâ âïöëþåþë,
æï àïèïèïæ ãïæèëâòæï óîèòæïí.
ïêïêò èòâòæï èòúâïäåþóäàïí, îïèæåíòèå ãîûíëþòåîò ìòüñâï óàõîï. øåèæåã ãïèëâòæï åçëøò æï õòì áâåø ÷ïèëöæï ìêïèçå, àïâçå ìïçïôõóäë úòäòíæîò åõóîï, ýòäåüò ãïõìíòäò ¸áëíæï.
ÿòïàóîïøò øïâò áâòì ïéèë÷åíòì øåìïõåþ ïìå ãïèòãëíòï: ïêïêò åüäòà èëæòëæï çåìüïôëíòæïí ìï÷õåîåøò. ïêïêòè åüäò øåï÷åîï ÿòïàóîïøò åîà-åîà ùñïäâïîæíòä éåäåìàïí; ïòéë íïñïîò áâòì íïüåõåþò æï ó÷âåíï èòì àïíïèãçïâî
óúõëåäì: ïò, ïìåàò ûâòîôïìò ãïíûò èëòðëåþï æòæò îïëæåíëþòà, èïãîïè ÷âåíàâòì ãïèëóìïæåãïîòïë. – óúõëåäò æïòíüåîåìæï æï óêïí æïþîóíåþòì æîëì
îïèæåíòèå ãòîâïíáï ùïòéë óúõëåàøò ãïèëìïîêâåâïæ. øåèæåã èëâòæï úíëþï
ïêïêòìàïí, îëè åì èïæïíò îïèæåíòèå ïìåóäò ôóàëþòà ãïåãçïâíïà çåìüïôëíøò. åì òñë æïïõäëåþòà 1876–78 ùäåþøò. ïèòì øåèæåã èòòéë èïæíåþèï ôïîàë ùïîèëåþòì õïìòïàò, èïãîïè ïêïêòì êò òáòæïí ïîïôåîò óìïîãåþäòï.
ïêïêò îëè ãïîæïòúâïäï, èå æïèêîûïäïâ êëèòìòïøò ãïèëèñâåì ÿòïàóîòæïí, èïãîïè, îïæãïí èå æîë ïîï èáëíæï àþòäòìøò ùïìïñëäïæ, ìõâïì æïâïâïäåà àþòäòìøò ãïñëäï æï æïìïôäïâåþïçå ìòüñâòì àáèï.
èå ìï÷õåîòæïí ãïèëâïúòäå úõåæïîò ÿòïàóîïèæå. ÿòïàóîòì ìïçëãïæëåþï éòîìåóäïæ øåõâæï. ùïîèëòàáâï èîïâïäò ìòüñâï æï èïà øëîòì ÷åèò äåáìò
ìïçëãïæëåþïì ùïóêòàõï ÷åèèï áïäòøâòäèï 1915 ùåäì ÿòïàóîòì ìïæãóîçå.

56

muzeumis eqspediciis masalebidan

ìïîæòëí çïþïõòûå (65 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúòîå
èúëæíå).

÷ïìùåîï æ. øóéäòïøâòäèï

ïêïêòì æåæï åêï êïîãïæ èïõìëâì. òãò îëè èëêâæï, ïìå ïàò ùäòì þïâøâò
âòáíåþëæò. ïêïêòì æåæïì åîàò ÿîåäò ôïîøïâïíãò ¸ñïâæï. þïâøâåþò îëè ãïâòæëæòà þýëäïçå, – åêï åüñëæï àïâòì èçïîåóäì: ïþï, ãäïõóíï, ôïîøïâïíãò
ïóøâò þïâøâåþò ïîòïí þýëäïçåë. – ÷âåí øåãâåøòíæåþëæï æï ãïèëâòáúåëæòà. ïêïêòì ëöïõì àïâòïíàò ìïõäòì ãïìùâîòâ ÷òõóîïì ðòîïæ èøâåíòåîò þïéò
¸áëíæï. èïèï÷åèò èåþïéåæ ¸ñïâæïà. ïè þïéøò ïóçåþò òñë. ïóçåþøò àåâçåþò
¸ñïâæïà àòàáèòì ëîèëú ôóàïèæå. ïè ïóçåþøò ÷òõóîòì ùñïäò øåæòëæï, ñâåäï ïóçøò íïùòäæåþëæï, øåèæåã åîàïæ òñîòæï àïâìï æï ôïúåîøò ãïèëæòëæï, îëè àåâçò ïî ùïìóäòñë.
åîàõåä, þïéøò èåþïæóîò øåèëðïîóäï, æòæ ïóçøò æïóêîïâì ìïìîëäò
þïæå æï àåâçò èëóðïîòï. èïèï÷åèì øåóè÷íåâòï, åêïìïàâòì èëóõìåíåþòï. åêïì
ûïäòïí ìùñåíòï æï èïèï÷åèòìïàâòì óàáâïèì: ñâåäï ïóçøò ÷ïíãäåþò ÷ïïîÿåà,
îëè þïæå æïåþïì, îëúï åìâîòìë. åì èåþïæóîò àåâçòì èëìïðïîïæ îë èëâòæï
æï þïæå æï¸êîï, – þïæå ÷ïíãäåþèï æïòÿòîï. èåþïæóîèï þïæå òá æïìüëâï æï
àâòàëí ãïòðïîï.
ïêïêòì æïì ïíïì åîàò êâòíüòïíò úõåíò ¸ñïâæï, àïâì àó ïî ÷ïèëóêîïâæòà, òìå, âåî øåâêïçèïâæòà. ïè úõåíòà óñâïîæï ìòïîóäò. íïæòèçå ùåîåàäåþòìïì àó ùïâòæëæï, àëîåè òìå ïîìïæ ïî æïæòëæï.
ïêïêò õóèîëþòà åüñëæï õëäèå ïíïì: îë þóüóíëþ æï äëúóäëþ, – ãïàõëâæò, åîàò êïúò èëòèïæäòåîå, àëîåè èïãòìàïíï äëúâåþòà ìóäì âåî òúõëíåþë.
ïêïêòì þïâøâëþòæïí âòúíëþæò. èïèï÷åèò èïààïí òñë æï èåú èïà ëöïõøò
õøòîïæ âòñïâò. ïêïêò æïèòûïõåþæï àïâòìàïí æï äåáìåþì èïàáèåâòíåþæï.
åîàò ìï÷õåîåäò åþîïåäò êëêëçïøâòäò øåõåæâòà ìóä ïêïêòì ¸ãïâæï. èå
èòâæòëæò úõåíòà ìï÷õåîåøò, òáòæïí ïêïêò èëæòëæï úõåíòà. øåèëèõâæï èïúõëâîòì åêäåìòïìàïí. èå „òì“ åþîïåäò èåãëíï æï ìïäïèò ïî èòâåúò. ïêïêòè øåèï÷åîï æï æïèòûïõï: – âòìò õïîë? – êïúòïìò âïî-èåàáò. – îëèåä êïúòïìòë? –
èêòàõï. – çïþïõòûòìï þïüëíë-èåàáò. – èåîå âåî èòúïíò, èå ïêïêò âïîë. – èå
þëæòøò èëâòõïæå: âåî ãòúïíò, þïüëíë, ïêïêò-èåàáò æï úõåíòæïí ãïæèëõüëèïì âïðòîåþæò. ïêïêòè ïî ãïèòøâï, õëäë èòàõîï: ìïéïèëçå îëè ïèëõâòæå ÷åèàïí èëæòë, îëè èòâåæò ïêïêòìàïí, – ïêïêòè äåáìåþò èïàáèåâòíï æï ÷ïòùåîï.
îëúï ïêïêò ìï÷õåîåøò èëâòæëæï, – æïî÷åþëæï ïìå ëî-ìïè àâåì.
òäòï ëèòïûå (75 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).
÷ïìùåîï æ. øóéäòïøâòäèï

ïêïêò ìóä ïõïäãïçîæï èïõìëâì.
ïêïêò èïèïì åóþíåþëæï: èïèï, òìåàò ìïáèå èëòáèåæå, îëè ïè áâåñíïæ îëúï

57

literaturis matiane

ïéïî âòñëà, àáâåíò õìåíåþï æòæõïíì æïî÷åìë. ïêïêòì èïèï îëìüëèò êò àïâòì
ñèåþì ìúåèæï îëçãòà, ãóäì îëè èëïñâïíòíåþæíåí. îëçãò þýëäòì ùíåäòìï
òñë, êëíïæ øåêîóäò.
èïèï ïêïêòì óöïâîæåþëæï, îïêò ñèåþòì ãïäïõâïì óøäòæï.
øåèæåã ïêïêò ãïâòæï æï ãïâòæï îóìåàøò æï æïòùñë àïâòìò ìïáèå. ðëåüëþïì æï ïõïäàïëþòì ìïáèåì æòæïæ èòìæåâæï. èòìàïíï äåáìåþì ãïèëòñâïíæï,
îëè óñóôçå èëãòñâïíæï êïúì.
èå îëè òèïààïí ëîò ùåäò âèìïõóîëþæò, ïêïêòì ìùïâäï æïàïâåþóäò ¸áëíæï, èïãîïè ïìå åîàò-ëîò êâòîòà ÷ïèëâòæëæï æï òìåâ èïäå ùïâòæëæï. ïêïêò
ûïäçå àïâèæïþïäò æï êåàòäò òñë. åîàò ïî ãïèëâï îëè èïçå úóæò àáâïì.
ïêïêòì óñâïîæï ãäåõåþàïí äïðïîïêò, èïà äåáìåþìïú åüñëæï õëäèå.
åì äåáìò èïõìëâì ãäåõåþàïí îëè óàáâïèì:
„áîòìüåì òáòà õóîë âòñïâ,
èøåíåþåäò êòæëþíòìï;
ïêâíòì èïîùåþåäò âòñïâ
òäòïì æï åíóáòìï;
íïüóìïäïì èåûïõëæíåí
ùâåîò èáëíæï ãïíï õòìï“.

ïêïêò ûïäòïí õóèïîï òñë. äïðïîïêì îëè æïòùñåþæï, àó ïî ãïåúòíåþòíå,
òìå ïî ãïãòøâåþæï.
þïüëíñèëþòì øåèæåã ïêïêòì èïèï îëìüëèò êòæåâ æòæõïíì úõëâîëþæï æï
ñèåþì èêïúîïæ åêòæåþëæï.
ïìå îëè, ñèåþì ïî óñâïîæïà îëìüëèò.
ìïèò ûèïíò òñâíåí: ïêïêò, æïâòàò æï òäòêë. åîàò æï ¸ñïâæïà ìïõåäïæ ïíï.
æïâòàò ðòî-þïâøâò êïúò òñë. òäòêë ïæîå èëêâæï ïêïêòçå æï æòæò íïìùïâäò
êïúòú òñë. èåüïæ äïèïçò òñë æï ïîú ïêïêòçå íïêäåþò ñëôòäï ãïíïàäåþòà.
ïêïêòì ìòêâæòäìï æï ãïìâåíåþïìïú æïâåìùïîò. æïîòï þëÿëòûòìï æï ãòëîãò èéâæäòìïãïí øåâòüñåà ïêïêòì èûòèå ïâïæèñëôëþï, èòâåæòà ìïíïõïâïæ,
ïêïêòè ãïæèëãâõåæï æï ìàáâï: ëõ, èåçëþäåþë, èëõâåæòàë.
þåìïîòëí ïî÷âïûåè ¸êòàõï: îïì øâîåþò, ïêïêò, îëãëîï õïîë. ïêïêòè óðïìóõï: ãóäçå ìòíåæäå ïéïî ïîò æï, ïäþïà, èïäå èëâêâæåþòë. åîàò ÷åèò úëäòì ìïõå æïèïíïõâï èïòíúë.
èåëîå æòäïì îëè ÷ïèëâåæòà, ïêïêò èêâæïîò æïãâõâæï. èàåäò ìëôåäò
ãïèëâåæòà , ïá óíæï æïãâåèïîõï. ïêïêòì ïá ìóîæï æïèïîõâï àïâòì ïíæåîûòà.
èïãîïè èëàïâå êïúåþèï ïîï áíåì: åãï æï òäòï ÿïâÿïâïûå åîàïæ óíæï æïâïìïôäïâëàë.
ìï÷òíë ãëøïûå (75 ùäòìï, ìëô. ìõâòüëîòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì èúòîå èúëæíå).
÷ïìùåîï æ. øóéäòïøâòäèï

èå âåèìïõóîåþëæò ïêïêòì ûèïì æïâòàì. æïâòàò æï ïêïêò ïõäë-ïõäë úõëâ-

58

muzeumis eqspediciis masalebidan

îëþæíåí åîàèïíåààïí. îëúï ïêïêò èëþîûïíæåþëæï õëäèå, àïâòìàïí æïãâòþïîåþæï èå, õëöòï ìïäïîòûåì æï òëìåþ ãëøïûåì, îòã-îòãëþòà èëãâïñëäåþæï çéïðîåþì. ÷âåíì íïàáâïè çéïðîåþì äåáìïæ ïêåàåþæï, ùåîæï æï ùåîæï. òì çéïðîåþò ïõäï ïéïî èïõìëâì.
îëúï ïèòìàïíï îïèåì âåüñëæòà: „êïò ðïüïîûäòì ðïüîëíìï ûïéäò óíæï
¸ñïâæåì ôîàõòäò; ïí ûïéäò óíæï ôîàõòäëþæåì, ïíæï èòìò æåæïèàòäò“-ë
– ïêïêò ãóäòïíïæ ãïòúòíåþæï õëäèå.
èå æï ïêïêòì þåâîöåî ãâòèëãçïóîòï åîàïæ. åîàõåä èå æï ïêïêòè åîàïæ
âòèãçïâîåà èïüïîåþäòà: èå øëîïðïíøò èòâæòëæò, òãò áïäïáøò. ïêïêò ôïíöïîïøò òñóîåþëæï; ïè æîëì áïîèï ÷ïäòì áóæò èëìüïúï; èå ûïäòïí øåâùóõæò, òèïí êò ïîïôîïæ ÷ïïãæë. ïêïêò ìõâòüëîøò õøòîïæ ïî èëæòëæï, îëúï
èëâòæëæï õïí åîà àâåì, õïí ëî àâåì î÷åþëæï.
îëæåìïú ïãîòäæåþëæï, ïêïêò ãïèëâòæëæï åçëøò, õïäò÷ïçå ùïèëùâåþëæï æï ùòãíåþì êòàõóäëþæï, õïí äåáìåþìïú ùåîæï.
ïêïêòì èïèïì, îëìüëè ùåîåàåäì, ìïõäøò þåâîò èëìïèìïõóîå ¸ñïâæï. þòÿåþò õøòîïæ ïúæåíæíåí õëäèå èëìïèìïõóîå áïäåþì. îëìüëèòì øòíïèëìïèìïõóîå àëèï ìïæóíòøâòäò ïéïî èëåøâï èëìïèìïõóîå áïäì, àïèïîì. ïèïçå èïõìëâì äåáìò:
„àïèïîèï óàõîï àëèïìï:
æååõìåí ÷åèàïí ùëäïìï,
ïèïì þïüëíò ãïãâòãåþì
ïî ãïèëãâòäåâì ùñîëèïìï,
èå „êïõðïì“ æïèòûïõåþåí
øåí ôóäì æïãòùñåþì àõëâïìï.
àëèïè óàõîï àïèïîïìï:
ìïêóàîòâ ãåüñâò ïéàáèïìï:
ëîïì àóèíïæ æïãïôïìëì, –
èïòíú øåâòûäåþ æïõìíïìï“... æï ìõâï.

åì äåáìò ïêïêòè ãïèëàáâï æï ìïèïìõîëæ ÷âåí ãâåüñëæï õëäèå. àïèïîòì
øåúæåíòìïàâòì îëìüëèèï àëèï åàëøò ãïæïïìïõäï, ïéïî èòìúï àïâòì ìëôåäøò, êëîþëóäøò úõëâîåþòì íåþï. àïèïîò êò òìåâ àïâòìàïí æïìüëâï. ïêïêò éâòíòà ïîïìæîëì ïî æïàâîåþëæï æï ïîú èòìò ùïäïðïîïêåþï æï ÷õóþò
èòíïõïâì âòìàïíèå. èïìïú ñâåäï ðïüòâòìúåèòà åðñîëþëæï. òèòìàïíï ãäåõò
ïî ãïèëâï, îëè ïêïêòìïãïí íïùñåíëþï ïõìëâæåì îïèå.
èàïâîëþïè àïâò îëè æïïõìíåâòï ãäåõåþì, – ïêïêòè ìóä òëäïæ ãïóøâï
ñèåþò. ìõâï àïâïæåþìïú æïóùñåþæï õëäèå äïðïîïêì îïà ãòíæïà ïèæåíò èòùïùñïäò, æïóîòãåà ãäåõåþì òïôôïìïæë, ïèòüëè àïâïæåþì ïêïêò ïî óñâïîæïà.
ïêïêòì æåæï åêï îëìüëèçå èêïúîò òñë. ïêïêò õøòîïæ åüñëæï æåæ-èïèïì:
„ñèåþì íó ïùâïäåþàë“.

akaki wereTeli naTesavebSi (sof. sxvitori). poetis da ana wereTeli, diswuli aneta dadeSqeliani
da misi meuRle (marjvniv)

60

muzeumis eqspediciis masalebidan

åîàõåä ïêïêòì æåæïè àïâòïíà èåþïéåìàïí, ãâïîïæ áïèóøïûåìàïí, ìïæòäò ãïïüïíï õåäçå èëìïèìïõóîå þòÿì, – þòÿì ãçïçå øååÿïèï åîàò úïäò äëþòëì ãóôàï1. îëúï èåþïéòìïãïí øåòüñâåì, îëè þòÿì ìïÿèåäò ìîóäïæ ïî èòóüïíòï, åêïì þîûïíåþòà ïè þòÿì ãïèëèúõâïî ðóîøò éâåäôò ãïóõâòåì æï ûïäòà øåïÿïèåì. – ìïùñïä þòÿì ðòîò ìóä ãïèëóùâåì.
îëìüëèò øåæïîåþòà óôîë äèëþòåîò òñë åêïçå. èïõìëâì, åîàõåä åêïè
îëìüëèì óàõîï: èïèï÷åèì ãóäò îëè èëóâòæëæï øòíïèëìïèìïõóîå þòÿåþçå,
ôåõòì ãóäåþì ãïóÿîòæï æï èïîòäì æïïñîòæï õëäèåë, – øåí êò äèëþòåîïæ
åðñîëþò øåíì øòíïñèåþìë.
þëäë æîëì ïêïêòì æåæïì åíï æïåêïîãï. ùåäòùïæçå èåüò èóíöïæ òïîï
ãïîæïúâïäåþïèæå, èïãîïè àïâòì ìòèêïúîåì èïòíú ïî òøäòæï.
îëìüëèì õøòîïæ ùòàåäò ôëìüäåþò åúâï ôåõçå, üïíçå ÷ëõïì òúâïèæï
æï õåäøò êò öëõò åêïâï õëäèå. – îëúï ãóäò èëóâòæëæï, – òìòú ûïäçå ïâò
òñë – ïè öëõì èëóáíåâæï êïúì. îëìüëèèï èïèï÷åèò òèìïõóîï óöïèïãòîëæ
25 ùåäòùïæì. åîàõåä èïèï÷åèì ÷ïèëåâäë æï æïåíïõï, îëè ìïàåâçïëæ ùñïäò
æïåêòîï ïìäïíòøâòäìï æï øòóêï ãë÷ïøâòäì. åì ïèþïâò øåóüñëþòíåþòï îëìüëèòìïàâòì. îëìüëèò ãïöïâîåþóäï æï óþîûïíåþòï àïâòì þòÿåþòìïàâòì,
îëèäåþàïí þïþóï÷åèòú ñëôòäï, – ùïæòà ïõäïâå æï øòóêï ãë÷ïøâòäì, îëèåäòú êïîãò õïîò ¸ñïâì, òì ÷ïèëòñâïíåàë. þòÿåþèï èïîàäïú ÷ïèëóñâïíåì
õïîò, èïãîïè îëìüëèì ïî èëìùëíåþòï, ãïþëîëüåþóäï æï þòÿåþòìïàâòì åîàò ïèþïâò æïóùåâòï: „ïèïçå êïîãò õïîò ïî ¸ñïâìë?!“ þòÿåþì óêïíâå ùïóñâïíòïà åì õïîò æï èïîàäïú ñâåäïçå óêåàåìò õïîò èëóñâïíòïà îëìüëèòìïàâòì.
îëìüëèì åì êïîãò õïîò ìïè àóèíïà èòåñòæï àïâïìåä êïúòìïàâòì. ïêïêòì æòæò ìïñâåæóîò óàáâïèì ïèïçå èïèòìïàâòì.
îëìüëèòì ãïîæïúâïäåþòì øåèæåã èëõæï æïâòàòìï æï ïêïêòì ãïñëôï,
òäòêë êò ïæîå ãïîæïòúâïäï. òäòêë êïîãò, äïèïçò âïýêïúò òñë, áïéïäæòì
àïèïøò óñâïîæï æï õøòîïæ òãåþæï, ïêïêò êò óôîë ïãåþæï.
ïêïêòì ¸ñïâæï ïãîåàâå æï ïíï, – ãïóàõëâîïæ æïþåîæï. ïêïêò îëè ÷ïèëâòæëæï, èïì åèìïõóîåþëæï õëäèå. ïè æïì ¸ñïâæï õåäçå èëìïèìïõóîå êïúò,
– æïàòï þëÿëòûå æï áïäò – íïüïäòï ïþîïèòøâòäò, êòæåâ ¸ñïâæïà åîàò
èëìïèìïõóîå þòÿò òëìåþ ãëøïûå.
åîàõåä ïêïêò îëè èëâòæï, ïè òëìåþèï óàõîï: åîàò ìòüñâï óíæï èëãïõìåíëâë. ìàáâòë, – óàõîï ïêïêòè – ìïõäøò óíæï ùïâòæåë, òìòíò, æïàòï æï
íïüïäòï, òìåà ìïáèåì ÷ïæòïí, îëè èïàò ñóîåþï ïéïî øåèòûäòï. þïüëíëë.
ïêïêòè ìîóäòïæ ïî èòïáúòï ñóîïæéåþï, àïâòìàâòì ÷ïòúòíï. ïèòì øåèæåã òùóõï òëìåþèï, íåüï ïî èåàáâï åì ïèþïâòë æï æïî÷ï òìåâ ïêïêòìàïí.
1

äëþòëì ãóôàï – èëõïîøóäò äëþòë ãïõâåóäò ðóîòì úëèøò.
÷ïèùåîòì øåíòøâíï

saq. sax. literaturuli muzeumis eqspedicia sof. sxvitorSi. eqspediciis monawileTa saubari
akaki wereTlis Tanamedrove glexebTan — g. zabaxiZesTan da f. xvedeliZesTan

62

muzeumis eqspediciis masalebidan

ïêïêòì úëäò ûâòîïæ èëæòëæï ëöïõøò, ìóôîïçå éâòíëì ïî ìâïèæï, –
ôåõòà æïùóîóäòïë, èïãîïè ïüñóåþæíåí õëäèå úïäêå ÿóîÿäòà èòüïíòäò
éâòíòà, âòàëè òãò õåäòà æïùóîóäò òñë æï òìòú ìâïèæï.
òëìåþ äòäóïøâòäò (97 ùäòìï, ìëô. áëîåàòì èúõëâîåþò, ùåîï-êòàõâòì óúëæòíïîò).

÷ïìùåîï æ. øóéäòïøâòäèï

èå ìï÷õåîåøò âèìïõóîëþæò àóàõèåü ùåäòùïæì ãòãë ùåîåàåäàïí. ãòãë
ùåîåàåäò êóüò òñë æï çåæèåü ìïõåäì ãòãë êóüì åûïõæåí. ãòãë ùåîåàäòì
ëöïõøò ïêïêò ùåîåàåäò èëæòëæï ñëâåä ìïéïèëì æï áïéïäæì àïèïøëþæï
ãòãëìàïí, àó ìï÷õåîåøò âòñïâòà. çïèàîëþòà ÷åèò þïüëíò ãòãë áóàïòìøò
úõëâîëþæï æï ïêïêò òáïú õøòîïæ èëæòëæï æï áïéïäæòì àïèïøò ãï÷ïéæåþëæï õëäèå. òá òñâíåí èëàïèïøååþò: ïíïðëæòìüå èï÷ïþåäò, ìâòèëí ùåîåàåäò,
èòìò ûèï ãòëîãò æï æïíïî÷åíò êòæåâ ìõâåþò. ãòãë ùåîåàäòìïì ïêïêò æï ìõâåþò áïéïäæòì àïèïøì îëè æïïèàïâîåþæíåí, ùïòâïõøèåþæíåí æï øåèæåã àïâàïâòïíàò þòÿåþò ôïíîåþòà ùïóûéâåþëæíåí ùòí þïüëíåþì. ïêïêòìàïí õøòîïæ èòâìóäâïî ëöïõøò ÷åèò ìïáèòì ìïêòàõïâïæ æï òìòú êïîã æïîòãåþïì èïûäåâæï.
åîàõåä èòâåæòà æïîòãåþòìïàâòì ÷âåíò ìëôäòì ïèëî÷åóäò êïúåþò. ÷âåíò
ìëôäòì áëîåàòì ùòìáâòäì þåîåþò ôäëþæíåí, ìëôåäò óùòìáâòäëæ î÷åþëæï. ÷âåí âó÷òâäåà ìïèïîàïäøò, ðòîâåäïæ ÷âåí èëâòãåà, èïãîïè þåîåþèï áïäïáøò „ëêîóýíëò ìóæøò“ ãïæïòüïíåì ìï÷òâïîò, ìïáèå èëòãåì æï ìïèëú àóèïíì ôóäì ãâïõæåâòíåþæíåí. ïèòìïàâòì èòâåæòà ïêïêòìàïí, îëè åî÷òï îëãëî èëâáúåóäòñïâòà. ïêïêò ûïäòïí øåïùóõï ÷âåíèï ìïáèåè, èïãîïè ãâòïí îë
èòâåæòà, èòìèï æïõèïîåþïè âåéïî ãâòøâåäï. ùïèëìâäòì æîëì ãâòàõîï: òìåàò æîë æïæãåþï, åì ùòìáâòäò àáâåí æïãî÷åþïàë.
ïêïêò ìïíæëèòïíò ìïõòìï òñë. îëè ïî ãæëèåþëæï ãïúòíåþï, èëõæåíòäïæ
òìåà îïèåì òüñëæï, îëè ãïãïúòíåþæï.
ïêïêòì øâòäì ùòãíòì êòàõâï æïþäï ïî øååûäë, àó èïéäï ïî æïòÿåîæï,
òìå âåî ùïòêòàõïâæï.

mogonebani
akakize

64

ïíïìüïìòï åîòìà
ïâ-õëøüïîòï
åîòìàïâ-õëøüïîòï

dauviwyari Sexvedrebi akakisTan
ãëîòì ìïáïäåþë ðîëãòèíïçòòì æïìîóäåþòì øåèæåã, íïúâäïæ òèòìï, îëè
ìùïâäòì ãïìïãîûåäåþäïæ àþòäòìì ùïâìóäòñïâò, èëèòõæï ÷åèì ïéèçîæåä
ìíåóä èëõóúåþóäåþàïí ìëôåäøò æïþîóíåþï... åîàïæ åîà íóãåøïæ, ìóäòì
èïìïçîæëåþåä, æïóøîåüåä ùñïîëæ ãïæïèåáúï èëãëíåþïíò ìïìùïâäåþåäøò
ãïíâäòä æîëòæïí ûâòîôïìò èïìùïâäåþäåþòì èòõåòä ñòôòïíòìï æï íòêë äëèëóîòì æïóâòùñïîò ãïêâåàòäåþò, èïà èòåî ÷ïíåîãòäò ìòñâïîóäò îëãëîú
áïîàóäò, òìå îóìóäò æï óúõë áâåñíòì äòüåîïüóîòìïæèò.
âïìùïâäòæò ìïñâïîåä èãëìíòì äåáìåþì éïîòþ ãäåõòì øâòäåþì æï âòâìåþëæò êèïñëôòäåþòì ãîûíëþòà, îëæåìïú âõåæïâæò, ÷åèò ïèïãò óáèïæ ïî òêïîãåþëæï, àâïäåþ-ãïþîùñòíâåþóäò þåöòàò èëùïôòì ùêîòïäï õèòà ãïèåëîåþóäò ìòüñâåþò:
„úï ôòîóç, õèåäåà çóîèóõüë,
÷åèë ìïèøëþäë èõïîåë,
øåíò âïî, øåíàâòì èëâêâæåþò,
øåíçåæâå èãäëâòïîåë“...

åîàò-ëîïæ àâïäùïîèüïúïæ èå÷âåíåþëæï, îïæãïíïú æòæåþóäò èãëìíòì ïçîåþò æï äåáìåþòì êåàòäõèëâïíåþï ÷åèòì æïõèïîåþòà èòìïùâæëèò ãïèõæïîòñë
æï÷ïãîóä þïâøâåþòìïàâòì. àâòàëíïú æïìöòäò ìùïâäòì ãïãîûåäåþòì ïèïë
ùñóîâòäòà ìóäòåî ìòèøâòæåì æïõøóäò ãëíåþòì ãïíâòàïîåþïøò âðëâåþæò.
÷åèì ìëôäóî êïî÷ïêåüòä úõëâîåþïì øóáìï ¸ôåíæï àþòäòìøò ÷ïìâäòì
òøâòïàò øåèàõâåâï.
ãïíìïêóàîåþóäïæ ÷ïèî÷ï ãóäøò àþòäòìøò ãïèãçïâîåþï 1887 ùåäì... èïõìëâì ïõïä øàïþåÿæòäåþåþì æïõïîþåþóäèï, æïóíïíåþäïæ èòâïüëâå ìïãïçïôõóäë æéåìïìùïóäòìïàâòì êåêäóúïæ ïôåîïæåþóäò ìëôäòì þóíåþï æï
ãïâ÷íæò àþòäòìøò. îïéïú ó÷âåóäë ïèþòì èëäëæòíøò øåâïéå ûïäóï – ïèïüï þïçòäåâìêïòïì (þòûï÷åèòì åäòçþïî åîòìàïâòì úëäòì) ìïõäòì êïîò æï,
èïîàäïú, òèåæåþèï ïîïèúàó ïî èòéïäïüåì, ñëâåäãâïî èëäëæòíì ãïæïïÿïîþåì. ïèïüïì òìåú èëèõòþâäåäò ìïàíë ìïõå, æéåì þåæíòåî éòèòäì óçëèëæ æïåèøâåíåþòíï.
– Äóøå÷êà Òàñî! – øåí íïèæâòäïæ þåæòì âïîìêâäïâì ÷ïèëóñâïíòõïî ÷åèàïí,
– øå¸ñâòîï ïéüïúåþóäèï ïèïüïè æï ìï÷áïîëæ øåèòñâïíï ìïìüóèîë ëàïõøò.

66

anastasia erisTav-xoStaria

– ïêïêò, òúíëþæå ÷åèì èïçäòì ùóäì. åì ïîòì åõäï ÷ïèëâòæï ìëôäòæïí.
èõëäëæ øåíì íïõâïçå ëúíåþëþæï, øåíò äåáìåþò êò àòàáèòì ñâåäï çåðòîïæ òúòì.
ïêïêòè ïäåîìòïíò éòèòäòà ãïèëèòùëæï õåäò... „èëêâæïâìï ìòüñâïì ïî
ûïäóûì óêâæïâçå áåþòì ãïèëàáèï“ – âòãîûåíò ìòæòïæå ùïèòìï. èëùòùåþòà
øåâñóîåþæò ìïñâïîåä èãëìïíì, îëèåäòú ãïíïãîûëþæï ÷åèì ðïüïîï þòûïøâòäåþàïí ãïîàëþïì. îëãëî àïâòìóôäïæ íåþòâîëþæï õóàò ùäòì þòÿò èòì èóõäåþçå, îï ìòïèëâíåþòà åýéóîüóäåþëæï èãëìïíì èòìò ïäåîìòà ãïàïèïèåþóäò ìïèò ùäòì ãëãëíï. ãïíï ûïäóï ïèïüïì ãïíèïîüåþï ìïÿòîë òñë? ãïíï
ìïêèïë ïî òñë åîàò øåõåæâï, îëè èåúíë èïìøò óæòæåìò èãëìïíò, ìïçëãïæëåþòì ãïèëèïúëúõäåþåäò, áïîàâåäò õïäõòì ìòïèïñå?!
æîëè ãïíâäë... ÷åèì òîãâäòâ òìåâ ìëôäòì èëùñåíòäëþï, ãäåõêïúëþòì
ãïÿòîâåþóäò úõëâîåþï.
èòâñâåþò ìïêóàïî ôòáîàï æåíïì æï õøòîïæ âåèëî÷òäåþò ìóîâòäì, ãïâïíæë áïéïäæì ÷åèò ïçîåþò.
ïêïêòì ìïõå ùïîóøäåäïæ ïéþåÿæòäòï ÷åèì ãëíåþïøò æï àòàáëì èïèõíåâåþì, èëèòùëæåþì ïâñâå ãóäòì àáèïì, ãïþåæóäïæ èëâêòæë õåäò êïäïèì, æï
èåú âóöåîåþ ïè òæóèïä õèïì: þïâøâåþàïí èåúïæòíåëþòìïãïí àïâòìóôïä
æîëì âïíæëèåþ êòàõâïì æï ùåîïì.
åîàõåä ìïèùåîäë èïãòæïìàïí ãïîàóäì àïâì ùïèëèïæãï ÷åèò ìòñîèòì
èåãëþïîò æï èåçëþåäò æïàï þïãîïüòëíò.
– üïìë! èòïíåþå ñâåäïôåîì àïâò æï ùïèëæò, ïêïêò ÷ïèëâòæï, ÷âåíàïí
ïîòì, âòúò øåíçå ûïäòïí ïîïâòì ãïåõïîæåþï èòìò íïõâï, – ïéüïúåþóäò ïèþëþæï òì æï ìóäì ûäòâì òàáâïèæï. èå óúþïæ ïâåíàå æï æïàïçå ïîï íïêäåþïæ ïéôîàëâïíåþóäò, ãïâñåâò ãïîåà, èïãîïè îïéïú èëèïãëíæï.
– æïàï! èå íïõåâïî ìïïàøò èëâïä, èòíæï ÷åèò èëùïôååþòú èëâòñâïíë. –
æïàïè èëèòùëíï ïçîò.
÷åèì èòìïìâäåäïæ óêåàåì ìïïàì ãïíãåþ âåî øåâïî÷åâæò, ìïçëãïæëåþï,
òì òñë èëõåîõåþóäïæ èëåùñë ìïóçèòì øåèæåã æîëì ãïìïüïîåþäïæ. ïêïêò,
îëãëîú ñëâåäàâòì, þïâøâåþøåèëõâåóäò ñâåäïçå èåüïæ èõòïîóäëþæï, àïâòìåþóîïæ õóèîëþæï.
÷åèèï îïçèèï ìïåîàë ñóîïæéåþï èòòðñîë, ìóôàïæ, àòàáë ìïæéåìïìùïóäëæ ãïèëùñëþòäò ãäåõåþòì þïâøâåþò èëîúõâïæ àïâæïõîòäåþò ÷ïèëèùêîòâæíåí èãëìíòì ùòí. èïààïí åîàïæ ãïíâòúïæå èëêîûïäåþóäò àïñâïíòìúåèòì íåüïîåþï, ãïèëùâåóäò æòæò ðòîëâíåþòì ìïçëãïæëåþïøò ñëôíòà.
ðòîâåäò ùóàåþòì óõåîõóäëþï ÷åèì þïâøâåþøò, èïäå ùîôåäò èõòïîóäåþòà øåòúâïäï æï, àòàáëì åîàèïíåààïí øåöòþîåþóäåþò, úæòäëþæíåí åàáâïà îïú øåòûäåþï èåüò äåáìåþò æï îïú øåòûäåþï óêåàåìïæ. þïâøâåþòì ìòèéåîòà æï äåáìåþòà ïêïêò ûïäòïí êèïñëôòäò æïî÷ï.

literaturis matiane

67

ñë÷ïé üïìë! – èåãëþîóäïæ ãïèëèòùëæï õåäò ïêïêòè, îëæåìïú óêïíïìêíåä þïâøâì ïäåîìòïíïæ ãïèëåàõëâï.
– ÷åèì ðïüòâúåèóä úëäòì-æïì – øåíì ìïñâïîåä ûïäóï ïèïüïì ïîïåîàõåä ÷ïèëóãæòï ÷åèàïí äïðïîïêò øåíì øåìïõåþ, èïãîïè æåâïíæäïèæå ïî èåãëíï, øåíò ùîòì ïõïäãïçîæï áïäò ïìå ãóäæïæåþòà èëåêòæåþëæï ïè ìïáèåì
æï þîùñòíâïäåæ æïïãâòîãâòíåþæï.
óìïçéâîë òñë ÷åèò ïéüïúåþï, èïãîïè ïîï íïêäåþïæ ãïõïîåþóäèï æïàïè èëòíæëèï ÷åèò êòæåâ óôîë èåüïæ ïèïéäåþï ïêïêòì àâïäøò æï ãïèëïúõïæï: üïìë äåáìåþìïú èøâåíòâîïæ ùåîìë. õèòì ïèëéåþï âåî èëâïìùïîò,
îëè óêâå ãïæïìúï ïêïêòì ÷åèò ëîò äåáìò. ïêïêòè äåáìò òáâå ãïæïòêòàõï æï
èõòïîóäïæ èëèèïîàï:
– ïî ãòî÷åâ äåáìåþòì ùåîïì, òìåâ ìëôäòì þïâøâåþàïí èóøïëþïì æïóæå
ãóäò. æéåâïíæåäèï èïàèï ãïèëìâäïè àâïäìï÷òíë ãïõïæï ñâåäïìàâòì, îïèæåíò ãïèëóèýéïâíåþåäò íòÿò òêïîãåþï ÷âåíì õïäõøò. – óõåîõóäëþï âòãîûåíò, âùóõæò, îëè æïàïè ÷åèòâå óõåòîë äåáìåþòà ãïèòôóÿï ïìåàò þåæíòåîò
æéå. æïàïè êòæåâ âåî èëòìâåíï.
– ïêïêò, üïìë èëàõîëþåþìïúï ùåîì, æïîùèóíåþóäò âïî, èëãåùëíåþï. –
ïêïêòì ãïåéòèï æï îëè øåèïüñë æïöïâîòïíåþï ãóäòì ãïìïêåàåþäïæ èòàõîï:
øåìïûäåþåäòï èëàõîëþï óêåàåìïæ æïìùåîë æï àó èïîàäïú ïìåï, èå
ðòîâåäò èëãòèïîàïâ õåäì ãçòì ãïêâïäâïøò.
åîàèïíåàòì ìïùòíïïéèæåãë ãîûíëþåþòì ãïíúæïè æïèòêïîãåì ìïéò ïçîëâíåþòì óíïîò. ïéåäâåþóäò ãïèëâåèøâòæëþå ïêïêòì. ìïéïèëì ÷åèò èëàõîëþï „þïüëíåþèï ïî æïòùóíåì“ æïàïè ïêïêòì ùïóéë. èàåäò éïèå ïî æïèûòíåþòï. ìùñæåþëæï ÷åèò ìòúëúõäòì þåæò. îïì èëèòüïíì èçòì ïèëìâäï. íïàåä
æéåì àó ìïèóæïèëæ èëèòêäïâì ãóäì æï ìïàïñâïíåþåä ïæïèòïíì ïàáèåâòíåþì: ãïíï ïóúòäåþäïæ ñâåäï èùåîïäò óíæï ãïõæåì? æîë þåâîò òêïîãåþï
óáèïæ, ìïáèå êò èëóâäåäò î÷åþï.
æïóìîóäåþäïæ ãïãîûåäæï éïèå. îïèæåíò èóæïîï, îïèæåíò éåäâï ãïâóçòïîå èïì. îëãëî èåíïüîåþëæï èçòì ìõòâòì æïíïõâï æï ïèïâå æîëì èåøòíëæï èòìò...
– îïè èëòñâïíï ïìå ïæîòïíïæ æïàï? ïí êò îï óõïîòï? èòìò àâïäåþòì
åäâïîåþï ïî åùñëþï íïûïäïæåâïæ ãóäãîòäïæ ùïîèëàáèóä ìòüñâåþì:
– ïêïêò ãòþïîåþì ìï÷áïîëæ! íó àó?! òèåæèï åäâïìïâòà æïèòïîï èàåä
ìõåóäøò. ïêïêòè ïòâïíçå èòèòéë. åüñëþëæï èçòì ïèëìâäïì ïáâå øåõâåæîëæï
ìïâïîûåäøò èöæïîò.
– üïìë, øåíò èòçåçòà ùóõåäòì èàåäò éïèå âåî æïâòûòíå! êïîåþøòâå øåèëèïãåþï ìòüñâï ïêïêòè.
– ûòäò àïâòæïíâå ãïèòüñæï. ïè æîëì ãïèïõìåíæï øåðòîåþï æï æïâòùñå

68

anastasia erisTav-xoStaria

øåíò èëàõîëþòì êòàõâï. ìïíïè ïî ãïâïàïâå âåéïî øåâùñâòüå. ûïäòïí èëèåùëíï, ãïæïâùñâòüå ùïâòéë àïí æï àþòäòìøò ÷ïìâäòìàïíïâå „êâïäøò“ æïâïþåÿæâòíë ïíïìüïìòï àóèïíòøâòäì. âòæåáò æï óìòüñâëæ øåâñóîåþæò ïêïêòì,
àâïäùòí èåæãï èçòì ìõòâåþòà ãïþîùñòíâåþóäò ìïõå àèòì øåâåîúõäòäò õâåóäåþòà èëâïîïñåþóäò. ãïæïøäòäò øóþäò, ïùåóä ùïîþåþ áâåøòæïí èóæïè
ïäåîìòïíïæ ãïæèëèñóîå àâïäåþò. ãïíâòúæòæò ÷åèò úõëâîåþòì óþåæíòåîåì
ùóàåþì. ÷åèò „þïüëíåþèï ïî æïòùóíåì“ ïîú æòæåþóäèï æï ñâåäïìïàâòì ìïñâïîåäèï ïêïêòè æïòùóíï.
øåèæåã øåõâåæîïçå ïêïêòè èòïèþë, øåíò èëàõîëþï ïíïìüïìòïìïú èëåùëíï, èïãîïè æïþåÿæâïçå óïîò èòàõîï: „úóæïæ ãïèëñâïíòäò æåæòíïúâïäò ÷åèì
ãåîåþì, ÷åèì àïâìïú øåïûóäåþìë“. þëäëì èïòíú æïâòàïíõèå, îïæãïíïú æïâåáïæíå, ùòíïïéèæåã øåèàõâåâïøò, àâòàëí ïâòéåþ õåäì „êâïäøò“ àïíïèøîëèäëþïçåë. ïìå æïòþåÿæï ÷åèò ðòîâåäò èëàõîëþï „êâïäøò“. ãïâòæï îïèæåíòèå
ùåäòùïæò. ïêïêò ãïæïòáúï ÷åèàâòì èïõäëþåä ïæïèòïíïæ.
1897 ù. ìëôåä èåöâîòìõåâøò èëõæï ÷åèò æï æóüó èåãîåäòì öâïîòìùåîï,
îëèåäìïú æïåìùîíåí ÷âåíò æòæåþóäò èùåîäåþò ïêïêò æï ãòëîãò ùåîåàåäò.
ïêïêò – èïèïæ æóüó èåãîåäòì èõîòæïí, õëäë ãòëîãò ùåîåàåäò ÷åèòì èõîòæïí. èïèï÷åèò, òè ýïèïæ ïâïæèñëôò, îïéïú àòäòìèòà àòàáë ãïöïíìïéæï, òì
ïéüïúåþóäò òñë, îëè èòìò àïíïèåæîëâå èùåîäåþò ïêïêò, ãòëîãò æï æóüó,
èïíïèæå èõëäëæ øëîåóäò èëêåàååþò, ëöïõòì ùåâîàï æï èïõäëþåäàï ìòïì
øååèïüíåí. ìïãïíãåþëæ ãïùñëþòäèï ìóôîïè øåèëòêîòþï ìïáïîàâåäëì ìõâïæïìõâï êóàõòæïí ÷ïèëìóäò àïíïèåæîëâå èëéâïùååþò. èïèï÷åèò, ìóôîòì éòîìåóäò àïèïæï, óìïçéâîëæ êèïñëôòäò òñë æï àïâòì ìüòáòïøò ãîûíëþæï àïâì;
èòìèï èÿåîèåüñâåäåþïè óèïéäåì ùåîüòäì èòïéùòï. èïì óêïí ïîï î÷åþëæï æóüó èåãîåäòì þòûï – „þäïéë÷òíò“ àåæëîå õëøüïîòï, îëèåäòú ìõâåþàïí åîàïæ ÷ïèëâòæï ìïèåãîåäëæïí, îïàï æïìùîåþëæï ïè áëîùòäì. ÷âåíò æïèäëúâåäíò ïêïêò æï ãòëîãò ùåîåàåäò ìòüñâï èëìùîåþóäëþòà æï ìóäòì ìòéîèåèæå ÷ïèùâæåí ãîûíëþòåîò ìòüñâåþòà èàåä ìóôîïì ïèõòïîóäåþæíåí.
ïêïêòì àïíæïìùîåþòà áïîàóäò ìòüñâòì æï áïîàóäò ìóôîòì çåòèò àþòäòìøòïú ãïãîûåäæï. ãòëîãò æï ïíïìüïìòï ùåîåàäåþòì èòåî ÷âåíàâòì ìïãïíãåþëæ ãïèïîàóä âïõøïèçå, îëèäòì øåèæåã ãïãâïúòäåì æï ãïèëâåèøâòæëþå
ñâåäï èïõäëþåäìï æï ìïñâïîåä èåãëþïî èïìùïâäåþäåþì. ïî èåãëíï, îëè ìïèóæïèëæ âåèøâòæëþåþëæò ÷åèì ûâòîôïì èëïèïãåì, úõëâîåþòì ÷òîïéæíïæ èëâäåíòä ïêïêòì, îëèåäòú ïè ìïèïõìëâîë ìïéïèëì øåèæåã úëúõïäò ïéïî èòíïõïâì, îïæãïíïú òûóäåþóäò ãïâõæò æóüó èåãîåäàïí åîàïæ ãïâèãçïâîåþóäòñïâò ãïæïêïîãóä áâåñïíïøò, ìïæïú òì äóêèï ðóîòìïàâòì èìïõóîëþæï. îë-

literaturis matiane

69

æåìïú ÷åèò ìïàïñâïíåþåäò èãëìïíò ãïîæïòúâïäï, øâòäåþòà ïõïä ãïæèëìóäò
âòñïâò á. ãëîøò. àïâçïîæïúåèóäèï ìõâåþàïí åîàïæ èòâïøóîå ìïæãóîì òè èïüïîåþäòì øåìïõâåæîïæ, îëèåäòú ïêïêòì úõåæïîì èëïìâåíåþæï. áïäïá ãëîòì
æï èòìò èòæïèëåþòì èúõëâîåþíò, îëãëîú åîàò ïæïèòïíò, ãïèëìóäòñâíåí þïáïíçå æòæåþóä èãëìíòì úõåæîòìïàâòì óêïíïìêíåäò ìïäïèòì èòìïûéâíïæ.
ïãåî ãïèë÷íæï ñâïâòäåþòà, øïâò ûïûåþòà æï ãâòîãâòíåþòà øåèêóäò èïüïîåþåäò. ñâåäïì ýîóïíüåäèï æïóïîï üïíøò, þåâîò üòîëæï. èïüïîåþåäò
ãï÷åîæï. èåú íòêë äëèëóîàïí, íòêë øòóêïøâòäàïí æï ìõâï ïæãòäëþîòâ
èëéâïùååþàïí åîàïæ ïâåæò èïüïîåþåäøò. æïâï÷åîæò ïêïêòì ûâòîôïì ìïõåì,
âòãîûåíò óçëèë èùóõïîåþï, ïóíïçéïóîåþåäò ìïóíöòì æïêïîãâòì ãïèë. ìïèóæïèëæ ãïèëâåàõëâåà çåãïîæèë èïæäòà ãïìõòâëìíåþóä ìïõåì æï èòâåúòà ãçï èïüïîåþåäì, îïàï èòåüïíï ûâòîôïìò úõåæïîò ìïáïîàâåäëì æåæï
áïäïáòìïàâòì.

70

æëèåíüò àëèïø
âòäò
àëèïøâòäò

akakis Sesaxeb
ïêïêòì æïâäòäò ¸áëíæï èàåäò àïâòìò ìïèøëþäë. òãò ïõäë òúíëþæï õïäõòì úõëâîåþïì. ðëåüì èóæèòâò þòíïú êò ïî ¸áëíòï, àó ìõâòüëîì ïî ÷ïâàâäòà. ìõâòüëîòì ìïõäòú ïêïêòì èòìèï èåãâïîååþèï âïäåþøò ïîï åîàõåä æïóãòîïâåì.
áóàïòìøò ïêïêò õøòîïæ òñë þåýïí ùåîåàäòìïì, ïíïìüïìòï æï êïüë íòêëäïûååþòì ëöïõøò, åá. ã. ãëêòåäòìïì, ìåîãë þïõüïûòìïì æï úíëþòäò ðåæïãëãòì ïäåáìò ÿòÿòíïûòì þòíïçå. õëíøò ïêïêò þòíïâæåþëæï ïæãòäëþîòâò ìïçëãïæë èëéâïùòì òâïíå øïîïøòûòìïì æï óôîë õøòîïæ, òèïâå ìåîãë þïõüïûòì
ëöïõøò. àþòäòìøò ðëåüò óèåüåìïæ ìïìüóèîëøò òæãï.
èóæïè èëûîïâìï æï åîàôåîëâíåþïì øåóãóåþåä ðëåüì åîà ïæãòäïì ãï÷åîåþï õïíæïçèòà ïî øååûäë, åì èòìàâòì öëöëõåàò òñë, ïèòüëè æéåì îëè
àþòäòìøò òñë, õâïä – àåäïâøò, øåèæåã áóàïòìøò, êòæåâ áóàïòìøò, çåìüïôëíøò, ÿòïàóîïøò, ïè æîëì ìõâòüëîøòïú øåòõåæïâæï, æï ïìå... êïþòíåàøò
öæëèï ïêïêòìàâòì ìïìöåäò òñë.
ïêïêòì èåüñâåäåþïìï æï ãîûíåóä ìïóþïîì îïéïú öïæëìíóîò çåæèëáèåæåþï ¸áëíæï èìèåíåäçå. üêþòäò, õïâåîæëâïíò æï èåüïæ èëáíòäò êòäë
èåüñâåäåþòìï, îëèåäìïú åîàò þåùâòì ëæåíï ùïþëîûòêåþïú ïîìïæ øååè÷íåëæï, ìïëúîïæ òçòæïâæï ïæïèòïíì – æï, îëúï ðëåüò ìïóþïîì æïïìîóäåþæï,
ãóäò æïãùñæåþëæïà; íåüïâ åîàõïíì êòæåâ åìïóþîïë.
ïêïêò üïíïæ ìïêèïëæ ïõëâïíò êïúò òñë. ïèøâåíåþæï øïâò, æòæîëíò, íïðåîùêäòì èüñëîúíåäò àâïäåþò, ëæíïâ èëõîòäò áïîàóäò úõâòîò; êäïìòêóîò øóþäò; èïéïäò ïáë÷îòäò àèï; çëèòåîïæ ãïíôåíòäò ùâåîóäâïøò; ãïþïæîóä ìïõåçå æïìàïèïøåþæï éòèòäò, îëèåäòú õøòîïæ íïéâäòìï æï âïîïèòì íòøïíò òñë. õïí – óäèëþåäò æïúòíâòì ãïèëèåüñâåäò, õïí êòæåâ – èïéïäò, ðëåüóîò çåøàïãëíåþòìï æï ïéèïôîåíòì ïíïîåêäò. ïè æîëì ðëåüò úòìêåí èòðñîëþòäò àâïäåþòà õïí ìïñâåæóîì ãïèëõïüïâæï, îëèåäòú èõëäëæ
ïêïêòì ðëåüóî êóàâíòäåþïì øåïæãåíæï; õïí êòæåâ – èãçíåþïîå ìóîâòäì,
– ìùâæëèëæï òèïâå úïì, îëè îïú ìòêåàå ãïï÷íæï, èëåüïúíï æï, áâåñíòìïàâòì ãïæïåúï.
ìïëúïîò òñë ïè æîëì åì àâïäåþò; èòèçòæâåäò úåúõäòà ìïâìåíò.
ïêïêòì ðòîïæò íïúíëþëþï èå èáëíæï 1898 ùäòæïí. ïè ùäòì „êâïäòì“ ìïïõïäùäë ¹-øò æïòþåÿæï ÷åèò äåáìò „ãïíàòïæò“. ïõäï ïîïôîïæ èëèùëíì,
èïãîïè èïøòí óñóîïæéåþëæ ïî æïî÷åíòäï æï ïêïêòìïú îåæïáúòïøò åàáâï,

literaturis matiane

71

ïè ñèïùâòäì ñóîïæéåþï èòïáúòåàë. ïìå òñë àó òìå, „êâïäòì“ îåæïáúòòì èòåî óñóîïæéåþëæ ïî âñëôòäâïî æï ÷åè èòåî èòùëæåþóäò èïìïäï, îïú ãïîåøå ûïäïì ãïæïóî÷ï, àòàáèòì óêäåþäïæ òþåÿæåþëæï.
1897 ùåäì ïêïêòè àïâòì „êîåþóäòì“ ãïèëúåèï æïòùñë. ðòîâåä ùäåþøò
„êîåþóäøò“ èõëäëæ ïêïêòì íïùåîåþò òþåÿæåþëæï õïäõóîò øåèëáèåæåþòì
æïîàâòà, îëèåäìïú ýóîíïäøò úïäêå ãïíñëôòäåþï ¸áëíæï ãïíêóàâíòäò.
„êîåþóäòì“ îåæïáúòï æï ìüïèþï çåìüïôëíøò òñë; îåæïáúòòì ãïèãåæ
èëùâåóäò ¸ñïâæï àåæë êòêâïûå. àâòàëí ïêïêò îåæïáúòòìï æï ãïèëèúåèäëþòì ìïáèååþòì ãïèë õøòîïæ èëãçïóîëþæï.
åîàò ïìåàò èóøïëþòì æîëì ðëåüò èûòèå ïâïæ øåòáèíï áóàïòìøò. ãïèë÷åíòäò ìïèìëí àëôóîòï èêóîíïäëþæï àïâòììïâå ìïïâïæèñëôëøò. ðëåüò òìå
òñë æïïâïæåþóäò, îëè èíïõâåäåþì ïî óøâåþæíåí. ìïáïîàâåäëì ñëâåä
êóàõòæïí èëæòëæï æåðåøåþò: „ðïîïêäòìò ãïæâòõïæåàë“ – æï ðëåüì èïäå
ãïíêóîíåþïì óìóîâåþæíåí. ïêïêò øåèæåã òüñëæï õëäèå, ðïîïêäòìåþòìï îï
èëãïõìåíë, æï, ïäþïà, õïäõòì ìòñâïîóäèï êò òèëáèåæïë.
èàåäèï „æòæèïîõâïè“ ãïíâäë. ïéæãëèòì ùòíïæéååþøò èòüîëôïíå äïéòûåè èëèùåîï (ìëôäïæ âòñïâò) – ïêïêòì øåíò íïõâï óíæï æï ÷ïèëæòë. åîàò
êò ãïâëúæò, óúíïóîïæ ïâüëêæò... ïî âòúò, îï æïâïîáâï ïìåà èæãëèïîåëþïì... èåëîå æéåìâå ùïâåæò ïêïêòìàïí.
ûíåäòï ãïæèëâúå òì ïíãïîòøèòóùâæëèåäò èéåäâïîåþï, îëèåäìïú òè ùóàåþøò ãïíâòúæòæò. – àîàëäâï æï ïéüïúåþï, êïæíòåîåþï æï èëêîûïäåþï
ñëâåäòâå åîàèïíåàì øååáìëâï...
– íïþîûïíåþò èïáâì, ïâïæèñëôàïí ïîïâòí øåâóøâï åáòèòì óêòàõïâïæ, –
ãâòàõîï èå æï èòüîëôïíåì èåêïîåè.
– ÷âåí êò àâòà ïâïæèñëôèï ãâòþîûïíï, øåèëæòàë, îëãëî èëâòáúåà?
èúòîå õíòì øåèæåã ïêïêòì ùòí âòæåáò. ðëåüì ìïìàóèïäçå àïâò èïéäï
åÿòîï. ðòîâåäò, îïú èå ïêïêòì ìïõåçå æïâòíïõå, åì òñë èòìò óêâæïâò éòèòäò.
– æïþîûïíæò ñèïùâòäë! – èòàõîï ðëåüèï æï àâïäò ãïæèëèïâäë. îïçå
èóøïëþ, ìùåî îïìèå? – èå ðïìóõò âåî èëâïìùïîò, ðëåüèï ãïíïãîûë – òêòàõå,
þåâîò òêòàõå... ìùåîå ñâåäïôåîçå, îïú ãóäèï ãò÷óî÷óäëì æï ãëíåþïèïú
ãòî÷òëì. ìùåîå óþîïäëæ, ìïæïæ, íïûïäïæåëþï èïøòíâå æïåüñëþï íïùåîì æï
ïéïî òâïîãåþì. êïäïèò èëèïîöâåþóäò ãïáâì, äåáììïú ïîï óøïâì, ãåèïîöâåþï,
èëèïâïäøò êòæåâ óôîë ãïïóèöëþåìåþ. áïîàóäò äåáìòì ùåîï ïæâòäòï, èïãîïè òèæåíïæâå ûíåäò, àó ïçîòì óþîïäëæ ãïèëàáèï ãòíæï æï ïîï èòìò ãïþóíæëâïíåþï... ìùåîå, ìùåîå, îëúï õïäòìò ãåáíåì. ïò, åâæëøâòäò: òì ìïõåäèëõâåÿòäò èùåîïäòï, èïãîïè èòì äåáìåþì çëãöåî íïûïäïæåëþï íòøïíæëþäòâïæ
åüñëþï. ïäþïà, øåêâåàòà þåâîò îïè æïóùåîòï. ïò, ñâåäïôåîò åì îëè ÷ïèëâïøëîëà, øåìïûäëï þåâîò ïéïîï æïî÷åì îï, èïãîïè èëòãåþì, îëãëîú ðëåüò...

72

domenti TomaSvili

ïâïæèñëôò ïèïì îëè ïèþëþæï, àïíæïàïí èõíåâæåþëæï, àâïäåþò æï ìïõå
àïíæïàïí óþîùñòíæåþëæï æï êâäïâ ìïëúïîò éòèò þïãåçå æïìàïèïøåþæï.
– èìïõóîëþ?
– ïîï, þïüëíë, èïãîïè âïðòîåþ...
øåâïüñå, ïî òïèï...
– îï âáíï þïüëíë, éïîòþò êïúòì øâòäò âïî æï ìõâï ãçï ïîï èïáâì...
– èàïâîëþòì ìïèìïõóîøò èïòíú ïî øåõâòæå, ìïæèå êåîûëæ èëåùñå, àó
èëâöëþòíæò, èëãåõèïîåþò, èïãîïè ìïèìïõóîò ìïçëãïæëæ éóðïâì êïäèòì èóøïêì. åãïï ÷âåíò óþåæóîåþï, îëè óìïõìîëíò âïîà æï þåâîò ìïòèåæë ïõïäãïçîæï òéóðåþï ìïèìïõóîòì ÿïëþøò. êïäèòì èóøïêòìïàâòì ìïèìïõóîò íïèæâòäò üñâåëþïï òè ãïíìõâïâåþòà, îëè üñâåì øåòûäåþï åáíåì èëúïäåëþï êïäïèì åèìïõóîëì æï æéòóîïæ óêåàåìò ùóàåþò ïè ìïáèåì èëïõèïîëì; ìïèìïõóîò êò ïèòì íåþïì ïîïâòì èòìúåèì. ïò, úïõåäò èåüïæ íïçò æï ãîûíëþòåîò
ðëåüòï, èòìãïí þåâîò îïè êïîãò òñë èëìïäëæíåäò æï êòæåâïú èëãâúï, ìïíïè
ïî ÷ïåþï; èïãîïè îïéïò ùñïäùòàåäïì ÿïäï ãïó÷íæï ìïÿòî-þëîëüëæ, êòæåâïú æïòéóðï, îëãëîú èùåîïäò1. øåí èïòíú ãóäì íó ãïòüåõ, æïæãåþï æîë æï
àïâì òõìíò èïã „üñâåëþòæïí“...
– ïþï ïõäï úëüï ùïâòèóøïëà. „êîåþóäòìàâòì“ èïìïäï óíæï æïâïèçïæë...
êåæåäàïí èòæãèóäò ðïüïîï èïãòæï ðëåüòì ìïùëäàïí èòâùòå. ôïíáîòà
èëâåèçïæå.
ïêïêò êïîíïõëþæï. âùåîæò ãïèïäåþóäò. àïþïõò îëè ïòâìåþëæï èêòàõïâæï, ïþï îëèåä ôîïçïçå øåâ÷åîæò æï óèïä ãïíïãîûëþæï. ìòüñâï ìòüñâïì
èòìæåâæï, ôîïçï ôîïçïì æï ì÷áåôæï ìïëúïîò øïæîåâïíò.
åì æéå „æòæò ëàõøïþïàò“ òñë.
ðëåüò æïòéïäï, ìïèóøïë èåëîå æéòìàâòì ãïæïâæåà æï èåú ãïèëâåàõëâå.
èåëîå æéåì – õóàøïþïàì, ïèãâïîïæâå ãïãîûåäæï èóøïëþï. ðïîïìêåâì
(„ùòàåäò ðïîïìêåâò“) ìïèóøïë æïìîóäæï, ùïèïêòàõâòíï, ïáï-òá øåìùëîåþï
øåòüïíï æï èàõëâï, âòìèå ãïæïèòùåîòíåë, åìåú èå âòêòìîå.
ïè æéååþøò æïòùåîï: „ùèòíæï ãòëîãòì îïçèò“ – òèåîåàòì èåôòì ìëäëèëí I-òì ûèòì „ïî÷òä ãòýïæ“ ùëæåþóäòì – èòåî èëùñëþòäò îïçèåþòì àïâæïìõèåþò ëìèïäàï èëèõîååþòì ëöïõåþçå òèåîåàøò; „èëüñóåþóäò üåîüåîï“ æï çëãò îïè ìõâï.
ïè æéåì, åá. àëôóîòïì ãïíêïîãóäåþòà, ïêïêòì ìïóçèåæ øåèùâïîò þïüêíòì õëîúò æï íïõåâïîò ÿòáï „õâïíÿêïîï“ èëïîàâåì. ðëåüèï ãïæïõåæï ìïóçèåì, àåàîò ðóîòì íïÿåîò ïòéë æï ëîòëæå äóêèï øåÿïèï, éâòíëìï æï õëîúì
êò õåäò ïî ïõäë æï óêïíâå ãïïþîóíï.
1

ð. úïõåäò ìùëîåæ ïè èïèóäòì èìõâåîðäò ãïõæï. ïâü.

literaturis matiane

73

– îïüëè ïî èòòîàâòà, þïüëíë, òáíåþ êïò ãïêåàåþóäò ïî òñë?
– æéåì õëîúì îëãëîï âÿïè æï éâòíëì îëãëî æïâäåâ? îïìïêâòîâåäòï,
åã ìòìóäåäåï, èïãîïè èøëþäåþèï ïìå ÷ïèòíåîãåì ãóäøò æï èåú ïî èòíæï èïààïí ìóäòåîò êïâøòîò ãïâùñâòüë...
ðëåüò èïäå èëèöëþòíæï æï èíïõâåäåþòìïãïí èëìâåíåþïú ïéïî ¸áëíæï.
èåëîåöåîïú âåìüóèîåà ïêïêòì èå æï ÷åèò åîàò èåãëþïîò, òá õóàò àó åáâìò
áïäò æï êïúò æïãâõâæï èíïõâåäåþò. èïà øëîòì òñë íòêë íòêëäïûåú. ÷âåíò
èòìâäï ðëåüì òïèï æï ìïóþïîò ãïíïãîûë. óúþïæ ïíüëí ÿñëíæòæåäçå ÷ïèëïãæë äïðïîïêò; æòæò ëîïüëîò æï èëáïîàóäå òñëë. åîàõåä ¸êòàõåì: þïüëíë, ìïèëàõåçå æï öëöëõåàçå îëè õøòîïæ ãâåìïóþîåþò, íåüïâò îï óíæï
òñëì ïí åîàò, ïí èåëîåë?
– òáòæïí æïþîóíåþóäò ïîïâòì óíïõïâì. – óðïìóõï èòüîëðëäòüèï, –
÷åèò ùïîèëæãåíòà êò ìïèëàõå ïîòì ìóîïàòì ìóîïàçå úâäï ãïíóùñâåüäïæ
æï øåó÷åîåþäïæ; àó ìóîïàì æïóãâòïíæï, öëöëõåàòú åã òáíåþïë.
åì îëè àáâï ïêïêòè, íòêë ôåõçå ùïèëòÿîï æï èòèïîàï:
– øåíò ÿòîòèå, ïêïêò, èïã øåíì íïàáâïèì èå ãïíâèïîüïâ æï ïî óïî¸ñë, àó
ìùëîò òáíåìë.
– åì þïüëíåþë, – èòóþîóíæï íòêë èïìàïí åîàïæ èòìóäåþì, – ïêïêòè ÷âåí
æïãâòàõëâï, ùïþîûïíæòà æï àáâåíì ïá ñëôíïì öëöëõåàïæ íó ãïæïèòáúåâàë...
ïè ãïíèïîüåþïçå ðëåüèï ãïæòõïîõïîï æï ðòîò êåæäòìïêåí èòòþîóíï.
1899 ùäòæïí ïêïêòì „êîåþóäòì“ ðîëãîïèï ãïôïîàëâæï æï èåú îïèæåíòèå äåáìò æï ôëäêäëîóäò èïìïäï æïâþåÿæå òá. õëäë áóàïòìòì àåïüîøò
ìïäòüåîïüóîë ìïéïèëåþçå èåú îïèæåíöåîèå èõâæï ùòäïæ ìúåíïçå ãïèëâìóäòñïâò, îëæåìïú ïêïêòú òá þîûïíæåþëæï æï èëíïùòäåëþæï.
1905 ùåäì ãïç. „òâåîòïøò“ âèóøïëþæò îåæïáüëîòì èòùâåâòà. ïêïêò îåæïáúòïøò õøòîïæ øåèëæòëæï æï, óíæï âàáâï, îåæïáúòïøò èëèóøïâåàï øëîòì îïéïú àïâòìòïíìïâòà èòñóîåþæï, òèåæíåóäïæ æïèåþöòíåþëæï úïäò õåäòà æï ïìå îåæïáüëîòì êïþòíåàïèæò èòâïúòäåþæò.
êëüå èåìõèï „ðïüïîï ãïçåàò“ îëè ãïèëìúï, îåæïáúòï ìïàïâïæïçíïóîë
áïîâïìäòì åîà-åîà ëàïõøò ¸áëíæï èëàïâìåþóäò. ïêïêò øåèëâòæï æï êëüå
èåìõò îëè îåæïáüëîòì ìïâïîûåäøò æïòíïõï åîàò àïâòìåþóîïæ ãïæïòõïîõïîï: ìïáïîàâåäëøò ïèæåíõïíì îåæïáüëîòì ìïõåäò òäòïì ¸áëíæïë...
ìëèåõ-àïàïîàï øåüïêåþòì æîëì ïêïêò ìïìïõäòì áó÷ïçå úõëâîëþæï ìïìüóèîëøò. ðîëâëêïúòï òìå ãïûäòåîæï, îëè øåìïûäë òñë èë÷õóþïîàï åîàåîà èõïîåì ïêïêòì þòíïçå èòåüïíï òåîòøò, èòà óèåüåì, îëè ìîëäï óêâå ñëô.
åîåâíòì èëåæíòæïí „ãëäëâòíìêçå“ (îóìàïâåäòì ðî.) ãïæèëâòæï æï ïèòà
áïîàâåäëþïú ÷ïåàîòïà ûèïàï ìòìõäòì éâîïøò.
ïêïêò ìïìüóèîëì èëâïøëîåà. ðëåüò æïþòíïâæï áïäïáòì åîà-åîà æïùñå-

74

domenti TomaSvili

þòàò ìêëäòì æïîþïçøò åäòìïþåæòì áó÷òì øåìïõâåâøò. ìùëîåæ ïè æïîþïçøò
âòíïõóäåà ðëåüò ìëìòêë èåîêâòäïûåè æï èå 1906 ùäòì 1 òïíâïîì, ïõïäùåäòùïæì. àþòäòìøò ìïøòíäïæ ¸ñòíïâæï. æïîþïçòì åîà êóàõåøò ðëåüì èëåõóîï
àïâòìò úòèþòîóäò áóîáò æï äåáììï ùåîæï. ïõïäò ùåäòùïæò èòâóäëúåà,
âïøäåþò èòâïîàâòà æï âàõëâåà ÷âåíàïí ãïæèëìóäòñë èàïùèòíæïøò. – èëñòíóäçå òá ïèëìâäïì âåî øåâûäåþ, åüäò êò ïî òèóøïâåþì æï îëãëî ùïèëâòæåë. ÷âåíú âåéïîïôåîò âàáâòà. æïî÷ï òáâå.
1907 ù. 30 ïãâòìüëì üîïãåæòïè ïêïêò èùïîåæ øåïûîùóíï.
òäòïì æïêîûïäâòì æéåì ïêïêò øåóûäëæ òñë, èïòíú ãïèëâòæï ìïìïõäòì
áó÷ïçå æï áâòàòíòà ãïèëåàõëâï ûâòîôïì úõåæïîì.
òäòïì âåîïãóäò èêâäåäëþòà øåóîïúõñëôòäèï áïîàâåäèï åîèï 1908 ù.
èõóîâïäå ìòñâïîóäòà ïéìïâìå òóþòäå ãïæïóõïæï àïâòì æòæ ðëåüì, àïâòì
ÿòîòìï æï âïîïèòì èéåîïäì. åì òñë îïéïú ïîï÷âåóäåþîòâò ïéôîàëâïíåþï
èàåäò åîòìï, ïíãïîòøèòóùâæëèåäò, ãïóçëèåäò æï ïóùëíåäò.
èïøòí ûâåäò ìåíïêòì áïîàóä ìêëäïøò âèóøïëþæò. ù. ê. ìïçëãïæëåþòì æïâïäåþòà ïêïêòì òóþòäå èëâïùñåà öåî ûâåä ìåíïêøò, øåèæåã ïõïä ìåíïêøò
óôîë ôïîàëæ æï âîúäïæ. ìêëäòì èïìùïâäåþäåþò íòêë öïíïøòï, ðëä. äëîàáòôïíòûå æï ïíæ. øóþäïûå ïáüòóîïæ ÷ïåþíåí ïè ìïìòáïæóäë ìïáèòïíëþïøò
æï ïêïêòì øåèëáèåæåþï æï æòæò èíòøâíåäëþòì èëéâïùåëþï ôïîàëæ ãïâïúïíòà ìïçëãïæëåþïì.
òèïâå ùäòì 14 æåêåèþåîì áóàïòìøò ãïòèïîàï ãîïíæòëçóäò ìïòóþòäåë
çåòèò, îïú âîúäïæ ïîòì ïùåîòäò òè æîëòíæåä ðîåìïøò.
èå ïáïú ùòäïæ èõâæï ïêïêòìàâòì èòèåäëúï øåìïôåîò äåáìòà.
1910-òïí ùäåþøò áóàïòìøò ãïèëæòëæï ñëâåäæéòóîò, óðïîüòë-ðîëãîåìóäò ãïçåàò „êëäõòæï“. îåæïáúòïøò èóøïëþæíåí: ìòäëâïíò, âïì. ùåîåàåäò,
æïâòà èåìõò, ãîòãëä ãâåäåìòïíò æï ìõâïíò. âàïíïèøîëèäëþæò èåú. åîà ìïéïèëì, ãâòïí, ãîòãëäàïí øåâòêîòþåà îåæïáúòòì ìïáèååþòì ãïèë. ãïâòæï õïíò
æï âòéïúïè æïîåêï. ïêïêò øåèëâòæï. èòâåìïäèåà. ìòäëâïíò ïòèîòçï æï ìïäïèò
àïâòì æïêâîòà èòìúï. ðëåüò úëüï õïíì ÷âåíàïí æïöæï, øåèæåã ãîòãëäò ëàïõøò ãïòùâòï. òáòæïíïú èïäå ãïèëâòæï æï ãïèëãâåèøâòæëþï. – êòþåçå ÷ïãïúòäåþ, þïüëíë, óàõîï ãîòãëäèï, þíåäï æï ìïõòôïàëïë – ïîï èòøïâìë, – èòóãë ðëåüèï, – íó øåùóõæåþòà, óàáâåíëæïú ÷ïâòâäòë, – ÷âåí ïòâïíçå ãïæèëâæåáòà æï àâïäì âïæåâíåþæòà, ïêïêò áâïôåíòäçå ãïâòæï æï æïòûïõï:
– èøâòæëþòà!
– èøâòæëþòà, èøâòæëþòà! – óðïìóõï ãîòãëäèï çåâòæïí. ðëåüò èïøòíâå øååêòàõï, èå èåèøâòæëþåþò, àó òèïìë?
– îëãëîú ãíåþïâàë – èòóãë ãîòãëäèï.
– èïø, åîàò èå, åîàòú òèïìë. – ãïæòõïîõïîï àïâòìåþóîïæ æï ùïâòæï.

75

literaturis matiane

ãîòãëäì øåèëâåìòåà øåêòàõâåþòà. èïãîïè èòìò éòèòäò óìòüñâëæïú ãâòðïìóõåþæï, îïøòú òñë ìïáèå.
ëîòëæå ìòüñâï òèïçåæïú èòíæï âàáâï, àó îëãëî êòàõóäëþæï ïêïêò.
öåî òñë æï ïêïêòì ìïóþïîò ñëâåäàâòì èëì÷áåôæï ìïæïæ, óþîïäëæ, ñëâåäãâïîò ûïäæïüïíåþòìï æï øåî÷åóäò ìòüñâåþòì ãïîåøå. èïãîïè ñëâåä õïäõóî ôîïçïì àó ìòüñâïì ðëåüò øåìïôåîò äòüåîïüóîóäò ìïèëìäòà èë¸êïçèïâæï æï òìå ãïæèëãâúåèæï. çåæâå åüñëþëæï, îëè ìòüñâòì èïîïãòì çéâï
òñë. õïäõóîò èåüñâåäåþòà æïãïíûóäì óúõë æï, èòà óèåüåì, èòóéåþåäò
ìòüñâåþòì õèïîåþï åöïâîåþëæï. ïìåàò ìòüñâåþòà æïüâòîàóäò ìïóþïîò ÿòîòì ëôäì èëïùóîâòíåþì èàáèåäìïú æï ãïèãëíåìïúë æï ðëåüòìàâòì åì íïêäòï æï ïîï éòîìåþïë. ðëåüì ôïîàë ãïìïáïíò ïáâì øåáèíïì ïõïäò øåìòüñâåþï, ïõïäò ìòüñâåþòú, èïãîïè óàóëæ æåæï-åíòì ìïôóûâåäçåë.
„æòæìï, èïéïäìï, þîùñòíâïäå èçåìï,
èúòîå éîóþåäò øåóúâäòì çíåìï.“

æï åì óïæãòäëæ æï íïûïäïæåâïæ ÷ï÷õòîóäò ôîïçï àó ìòüñâï òãòâå
éîóþåäòï, îëèåäòú þîùñòíâïäå èåüñâåäåþïì ÷îæòäì èòïñåíåþìë.
äåáìì ïêïêò êòàõóäëþæï ìïæïæ, àòàáë ãâåìïóþîåþïë. èìïõòëþóî êòàõâïì ãïóîþëæï: ìïõòëþï äåáììïú æï àõîëþïìïú æïèïöåîåþäëþïì óêïîãïâìë. ãïæïÿïîþåþï ïî âïîãïë, èïãîïè åì òèïì ìîóäòïæïú ïî íòøíïâì, îëè èõïüâîóäò íïùïîèëåþòì èõïüâîóäïæ ùïêòàõâï ìïÿòîë ïî òñëìë.

76

òäòï çóîï
þòøâ
òäò
çóîïþòøâ
þòøâòäò

mogonebani akakize
ïêïêòì òèæåíïæ êïîãïæ âòúíëþæò, îëè àó ýïí þîóìëíì èòâþïûïâ, îëèåäòú ïíïüëä ôîïíìì „æòäòì õïäïàøò“ ïãâòùåîì, å. ò. øòíïóî úõëâîåþïøò,
àïèïèïæ øåèòûäòïí âàáâï, ïêïêòì ðåîïíãïì âòúíëþæò-èåàáò.
èïîàïäòï, àâòà èå âåî ãïâþåæïâæò ïìåâå õïäâïàïæ â÷âåíåþëæò, âòíïòæïí ñëâåäàâòì èïõìëâæï, îëè ÷åè ùòí æ ò æ ò ï ê ï ê ò ï.
***
÷åèì àâïäøò ïêïêò èçåìïâòà èïíïàëþåäò ïæïèòïíò òñë. ïèòüëè ûïäòïí
ãóäà æïèùñæåþëæï, âòíòúëþïï ïè èïíïàëþåäøò òìåà äïáåþì øåâíòøíïâæò,
îïìïú øååûäë ÷îæòäò èòåñåíåþòíï èòìò åäâïîåþòìïàâòì, ÷åèì àâïäøò èïòíú.
èå îïìïêâòîâåäòï, âúæòäëþæò ÷âåíò óîàòåîàëþï òè ôïîãïäì ïî ãïæïìúòäåþëæï, ìïæïú åîàòì èõîòà óíæï ñëôòäòñë àïñâïíòìúåèï óæòæåìò èãëìíòìïæèò æï óéîèåìò ðïüòâòìúåèï èõúëâïíò ïæïèòïíòìï æï æòæïæ æïèìïõóîåþóäò ìïçëãïæë èëéâïùòìïæèò, èïãîïè èåëîåì èõîòà – èõëäëæ òèòì îùèåíï,
îëè ñëâåäòâå åì ìîóäòïæ ãóäùîôåäòï, óïíãïîë æï þóíåþîòâò. èïãîïè ïêïêòìàïí ïìåàò èëêîûïäåþóäò èïíûòäòì øåíïî÷óíåþï ûíåäò ìïáèå òñë.
èåüòìèåüò ãóäõïäâïàëþï ìÿòîæï æïäëúâòäì æï, àó ãòíæïà, ìùëîåæ
åì òñë èòìò æòæò íïêäò. òãò ûïäòïí ïæâòäïæ ãïæïæòëæï èåãëþîëþòì ðëçòúòïçå òèïààïíïú, âòíú ïîú àó òìå æïïõäëâåþóäò óíæï ñëôòäòñë èïìàïí.
âãîûíëþæò, îëè ðëåüò ìòèðïàòòà èòñóîåþæï, ãóäïõæòäò òñë ÷åèàïí,
„øåíëþòà“ èëèèïîàïâæï, èàåäò ìïïàëþòà øïøì èåàïèïøåþëæï (èïíâå èïìùïâäï åì àïèïøëþï), åîàò ìòüñâòà, èòñóîåþæï îëãëîú èïõäëþåä ïæïèòïíì.
ìõâïíïòîïæïú, èãëíòï, ïî øåòûäåþëæï: öåî êòæåâ ìóä ðïüïîïì èòúíëþæï, õøòîïæ èõåæïâæï àåïüîøò, îëèäòì ïâïí-÷ïâïíòú èå âòñïâò. ÷âåíì ëöïõøòïú æïòïîåþëæï æï øåèæåã õøòîïæ âõâæåþëæò ìïçëãïæëåþïøòïú. æï, þëäëì, ùåäòùïæ-íïõåâïîò åîà ÿåîáâåø âúõëâîëþæòà èïîòïè ìïôïîëâ-ïþïøòûòì ìïõäøò, ìïæïú, îëæåìïú ïêïêò øòí òñë õëäèå, ìïæòä-÷ïòçå åîàïæ âòñïâòà. ìïéïèëëþòà êò òøâòïàïæ òñë øòí, êäóþøò àòàáèòì îåãóäïîóäïæ æïòïîåþëæï. õëäë, îëúï øòíï î÷åþëæï, îïú òøâòïàò ïèþïâò òñë, èïøòí âòúëæòà, îëè ïêïêò óôóäëæïï, ïí øåóûäëæ ãîûíëþì àïâì. ïêïêòì èåóéäåì æï
øâòäìïú êïîãïæ âòúíëþæò æï, îëæåìïú òìòíò àþòäòìøò òñâíåí, ïêïêòì ëöïõøòïú ìïêèïëæ õøòîïæ âñëôòäâïî. èïøòí òãò ìõâï þòíïøò òæãï.
åîàò ìòüñâòà, ïêïêòìï æï ÷åèò óîàòåîàëþï ìîóä ìïøóïäåþïì èïûäåâæï, àâïäñóîò èåæåâíåþòíï èòìàâòì, ïìå âàáâïà, úõëâîåþòì èóæïèæéòóîëþïøò æï øåèåíòøíï „èçòì òì äïáåþò“ – å. ò. èòìò ïæïèòïíóîò õïìòïàòì òì óìùëîèïìùëîëþï, îïçåæïú þåâîíò ïøêïîïæ äïðïîïêëþæíåí.

77

literaturis matiane

1
æïâòùñëà àóíæïú òáòæïí, îëè âòàëè ïêïêòì ïâò åíï ¸áëíæï, ïîïâòì æïòíæëþæï, ïîïâòçå êåàòä ìòüñâïì ïî òüñëæï, ðòîøò áåþï òúëæï, çóîãì óêïí
êò – êòäâï.
ãïíìïêóàîåþòà êò òèïì ïéíòøíïâæíåí áïîïãèóäïæ, îëè ïêïêòì òäòï ïî
óñâïîæï, èûóäâïîåþï îëè ïîï âàáâï, æï ñëâåäàâòì ïâïæ òõìåíòåþæï èïì,
îëãëîú ðëåüì æï îëãëîú ìïçëãïæë èëéâïùåì.
òèïì, îïìïú èêòàõâåäò áâåâòà ùïòêòàõïâì, æïèüêòúåþïçå àó èòæãï ìïáèå, îïìïêâòîâåäòï, æëêóèåíüåþòà âåî æïâïèüêòúåþ, îïæãïíïú ìïïèòìë æëêóèåíüåþòì áëíï øåóûäåþåäòï, ãïîæï çëãòåîàò úòüïüòìï ùòãíåþòæïí æï
ýóîíïä-ãïçåàåþòæïí. ïèòüëè, ïá ùïêòàõóäò úíëþåþòì ìòíïèæâòäå ÷åèì êåàòäìòíæòìòåîåþïìï æï èåõìòåîåþïçå óíæï èòïãæëì èêòàõâåäèï. ðòîâåäçå
îï èåàáèòì? õëäë èåõìòåîåþï öåîöåîëþòà ïîï èéïäïüëþì.
ìõâåþçå ïîïì âòüñâò, âòíïòæïí ïîïâòìò êòäâï ïêïêòìïãïí ïîïìëæåì ïî
ãïèòãòï, æï ðòîæïðòî òäòïçå ãïæïâïä, îïæãïíïú åì óôîë ìïãóäòìõèòåîëï
æï æïèïõïìòïàåþåäò.
òèòì èüêòúåþïì ïî èëâñâåþò, ïêïêòì òäòï àâïäòì÷òíïæ èòï÷íæï æï ãïãòýåþòà óñâïîæï-èåàáò. ïèïì âåîú èëìàõëâæíåí ïêïêòì, òìå îëãëîú òäòïì
ïêïêòì èòèïîà. áâåñíòì ìïáèåøò àïíïèëìïãîòì ìòñâïîóäò ïîïâòìïàâòì ìïâïäæåþóäë ïî ïîòì, ãïíìïêóàîåþòà, îëæåìïú åì àïíïèëìïãîåíò ûòîòàïæïæ ãïíìõâïâæåþòïí åîàèïíåàòìïãïí àïâòïíàò ïæïèòïíóîò þóíåþòà.
ìïáèå òì ïîòì, ïôïìåþæï àó ïîï ïêïêò òäòïì èëéâïùåëþïì, îëãëîú æòæ
ïæïèòïíìï æï èïîàäï ¸áòîæïâæï æï ¸êòäïâæï èïì àó ïîï?.
ìõâåþòìï ïî âòúò æï ÷åèæïàïâïæ, ìòèïîàäòì ùòíïøå ìîóäò ðïìóõòìèãåþäëþòì øåãíåþòà âòüñâò, ïîïìëæåì ïêïêòìïãïí ûâòîò ìòüñâï òäòïçå ïî ãïèòãòï, àóèúï ìïêèïëæ õøòîïæ èáëíòï èïìàïí ìïóþïîò ìïåîàëæ áïîàóä äòüåîïüóîïçå æï, îïìïêâòîâåäòï, òäòïçåæïú – êåîûëæ.
îïú óíæï óïîñëôòàò ïçîòìï ñëôòäòñë, ìïåîàëæ, ïêïêò òäòïçå, òìåàò
æòæò ðëåüóîò ïäéëì ïæïèòïíì, îëãëîú ïêïêò òñë ïî øåòûäåþëæï òäòï æòæ
áïîàâåä èùåîäïæ æï æòæ ìïçëãïæë èëéâïùåæ ïî åúíë.
æï àó òñë îïèå ïêïêòì ãïèëàáèïøò ïè ìïåîàë æåþóäåþòì ìïòíïïéèæåãë,
óåÿâåäòï, ñëâåäòâå åì êåîûëëþòàò øåíòøâíòì õïìòïàì ïüïîåþæï æï ìîóäòïæïú ïî ïîñåâæï èòì çëãïæ ùïîèëæãåíïì òäòïçå, îëãëîú æòæ øåèëáèåæçå
æï æòæ áïîàâåä ïæïèòïíçå.
ïò, ïè „êåîûëëþòàò øåíòøâíåþòì“ ìïàïíïæëæ ïùëí-æïùëíïì æï øåôïìåþïì
àâòà èìèåíåäòìïãïí, ÷åèòì ïçîòà, ûïäòïí æòæò èíòøâíåäëþï ¸áëíæï òèòìïàâòì, îïàï èïì ùïîèëåæãòíï, àó îï ïçîòìï òñë ïêïêò òäòïçå ì ï å î à ë æ,
ð î ò í ú ò ð ó ä ï æ.
èëãåõìåíåþïà, – êïîã èàáèåäì êïîãò ãïèãëíò óíæï, – æï âåÿâëþ, îëè
ïêïêòì ïè èõîòâ õøòîïæ õâæåþëæï êïîãò ãïèãëíò; ïí òèòüëè, îëè ïè ãïèãëíì

78

ilia zurabiSvili

ãïíãåþ óíæëæï èëåìèòíï ïêïêòìïãïí óïîñëôòàò îïè òäòïçå – æï ïìåàåþò,
èãëíòï, óèîïâäåìëþïì øåïæãåíæíåí – ïí êòæåâ òèòüëè, îëè òãò öåîëâïíïæ
âåî ïôïìåþæï ïêïêòì íïàáâïèì, âåî ãïíìïçéâîïâæï êåîûëëþòàì èàïâïîòìïãïí æï, àïâòìæï óíåþóîïæ, çåçåóî æïìêâíïì ïæãåíæï ïêïêòì íïäïðïîïêåâçå.
ïò, ïè èëêäåæ ãïèëàáèóäò „ìïåãåþòìë“ èëìïçîåþòì ìïòäóìüîïúòëæ
øåèòûäòïí èëâòñâïíë åîàò ÷åèò ìïóþïîò ïêïêòìàïí òäòïì „ãïíæåãòäçå“. åì
ìïóþïîò ûïäòïí êïîãïæ æïèïèïõìëâîæï æï øåèòûäòïí àòàáèòì ìòüñâï-ìòüñâòà ïéâïæãòíë.
ïêïêò òè ïçîòìï òñë, îëè „ãïíæåãòäò“ òäòïì ìïóêåàåìë íïùïîèëåþòï æï
àïâòìàïâïæïú øåìïíòøíïâò. èõëäëæ – ïèþëþæï ïêïêò – ïæãòä-ïæãòä òãò
ãïçâòïæåþóäòïë. ïâòéëà àóíæïú øåìïâïäò íïùòäòë „ìïæïú æòæåþóä èàïìï
èñòíâïîìï ëîþíò, ïîùòâíò âåî øåõåþòïí – ãïèëóáâïþïâà èóí èëíïìüåîòë“.
âòí æïòöåîåþì ïèïìïë?
îëæåìïú èå âóðïìóõå åì ðëåüóîò ¸òðåîþëäïï, îëãëîú, èïãïäòàïæ,
àáâåíï ãïáâà „àëîíòêå åîòìàïâøò“ – „âòí æïìàâïäëì çéâïøò áâòøï æï ïí
úïçå âïîìêâäïâåþò“-èåàáò, – ïêïêòè ìïèïîàäòïíïæ èòðïìóõï – íïõüëèò
øåãåøïäï, ñèïùâòäë, èå ìùëîåæ óïîâñëô òèïì, îïìïú òäòï ïèüêòúåþì: òìå,
îëãëîú çéâïøò áâòøï æï úïçåæ âïîìêâäïâåþò ïî æïòàâäåþï, òèãâïîïæâå –
ìïúï ëîþò æï ïîùòâò âåî èòìùâæåþï, òá èëíïìüåîò âåî ãïèëòáâïþåþïë.
âòãîûåíò, ïêïêò èïîàïäò òñë èõëäëæ ÷åè èòåî èëñâïíòäò óìïþóàëþòì
ãïèë. èïãîïè èïîàïäò ïî òñë, îëæåìïú òäòïì èñòíâïîòì èøâåíòåî ïùåîòäëþïì òùóíåþæï. èå êâäïâ ãïíâòèåëîå ÷åèò èëìïçîåþï „ðëåüóî ¸òðåîþëäïçå“,
îïçåæïú ïêïêòè èòðïìóõï – ¸òðåîþëäï – ìòíïèæâòäòì ãïçâòïæåþïï, ãïæïÿïîþåþï, èïãîïè òá, ìïæïú ìòíïèæâòäå ïî ïîòì, òèòì ãïæïÿïîþåþïú ïî øåòûäåþïë. ñëâåä øåèàõâåâïøò èå ïìå ïî æïâùåîæòë.
îïìïêâòîâåäòï, ïî æïìùåîæï... ïî æïìùåîæï òèòüëè, îëè èòìò èõïüâîóäò ùïîèëæãåíï àâòà þóíåþòì ûïäàï þóèþåîïçëþïçå ìóä ìõâïãâïîò òñë,
âòæîå òäòïìò. èòì ðëåüóî õòäâïì åìï àó òì èëâäåíï òüïúåþæï èåüòìèåüïæ
„èìóþóá ôîàòàï“ æï ïèòüëè ïè õòäâòì íïñëôò ñëâåäàâòì óôîë ¸ïåîëâïíò
òñë, óôîë îåïäóîò.
èïøòíæåäò ÷âåíò ìïóþïîò ïèòà ïî ãïàïâåþóäï. èå âúïæå æïèåèüêòúåþòíï ïêïêòìïàâòì, îëè òäòïì, çïâàòïíëþïìàïí åîàïæ „ãïíæåãòäøò“ óäïèïçåìò æï óíïçåìò õòäâïú èæòæïîò ïáâì æï èïãïäòàòìïàâòì èëâòñâïíå øåèæåãò
ìüîòáëíåþò:
„...ïîïâòí òñë... õëäë úåúõäï-ðòîì
áïäì æïéïäóäìï èòìûòíåþëæï“ æï ìõâ.

èøâåíòåîòïë – ìàáâï ïêïêòè. – ãïíï èå êò ïî âòúò, îëúï ò ä ò ê ë èëòíæëèåþì, ñâåäïôåîì äïèïçïæ òüñâòìë. èïãîïè æïèåàïíõèå, ïáïú, úëüï ïî
òñëì, ÿêóòà æïèûòèåþóäò ìòíïçåïë.

literaturis matiane

79

îïìïêâòîâåäòï, ïî æïâåàïíõèå ïêïêòì æï ïîú ïõäï âåàïíõèåþò, îëè ïá
„ÿêóòà æïèûòèåþóäò ìòíïçå“ òñëì, èïãîïè òì êò øåèòûäòïí ïøêïîïæ âàáâï,
îëè òãò èïøòí ìîóäòïæ ãóäùîôåäò òñë æï àïâòì ïçîì ãïèëìàáâïèæï, àïâòìò ìïêóàïîò ðëåüóîò þóíåþòì èòæîåêòäåþòà æï ãïèëàáèòì óíïîòì àâïäìïçîòìòà. èòì ¸ïåîëâïí èóìòêïäóî ìèåíïì, îïéï àáèï óíæï, åèûòèåþëæï „òãò
ìòüóîôå, òãò øâåíåþï“, òãò ìóä ìõâï êòäëêïâì òñë ÷âåóäò æï àâòà óéîèåì
ïçîìïú õøòîïæ èìóþóáò èåüïôëîóäò ãïèëàáèòà òûäåëæï.
***
òèïì âåî æïâòáïæåþ, ïèîòãëþïçå ïêïêòì „êïîãò ãïèãëíò“ ¸ñïâæï-èåàáò,
èïãîïè ïîú èòì èòåî ãïèëàáèóä ïçîåþøò, ïîú êòäëøò, îëãëîòàïú åì ïçîåþò
òñë ãïèëàáèóäò, èå ïî øåèòíòøíïâì ïîïâòàïîò ãóäûâòîëþï æï óïîñëôòàò
æïèëêòæåþóäåþï òäòïìïæèò. ðòîòáòà, ÷åèçå èøâåíòåîò øàïþåÿæòäåþï èëïõæòíï òè ãïîåèëåþïè, îëè ïêïêòè óíåþóîïæ òäòïì „òäòêë“ óùëæï, îïú ïîú
èòìãïí ìõâï æîëì, ïîú ìõâï âòìãïíèå ïîïìëæåì ïî ãïèòãòï. îïéïú ìïàóàò
îïè, îïéïú òíüòèóîò ãîûíëþï ãïèëòìèëæï ïè „òäòêëøò“ æï àòàáë ïèýéïâíåþæï, îëè ïõäï àó ïîï, ëæåìéïú èòìàâòì òäòï èïîàäïú „òäòêë“ ñëôòäï.
ïõäï ùïîèëâòæãòíëà òìåàò „ãïèãëíò“, îëèåäòú ïèïàóòè èòçåçòì ãïèë
ùòíïìùïî ãïíùñëþòäò òñë, ìòïèëâíåþòà àó ïîï, ïîú àó ãóäòìüêòâòäòà èëåìèòíï ïêïêòìïãïí òäòïì ûïãåþï, ïí òìåàò „ãïèãëíò“, îëèåäìïú ùòíïìùïî ïêâòïüåþóäò ¸áëíæï òì ïçîò, îëè ïêïêò òäòïçå àïâòì æéåøò êïîãì ïîïì òüñëæï,
– æï âòì ïîï ¸áëíæï èïøòíæåä ìïçëãïæëåþïøò åì ïçîò ïêâòïüåþóäò?
æïîùèóíåþóäò âïî, ðòîâåäò èïàãïíò êèïñëôòäåþòà ÷ïòêåíÿïâæï ñâåäïôåîì, îïú ïêïêòè âòàëè „óïîñëôòàò“ ùïîèëìàáâï òäòïì „ãïíæåãòäçå“, èòìúåèæï ïè „óïîñëôòàì“ „àïâòìåþóî ãïíèïîüåþïì“, þåâîì àïâòìïìïú ùïóèïüåþæï æï àó òäòïèæå ðòîâåäïæ âåî èòòüïíæï ïêïêòìïãïí ãïèëàáèóä „êòäâïì“,
ãïâîúåäåþòà õëè òìå ãïïâîúåäåþæï, îëè óåÿâåäïæ òäòïì ñóîïèæå èòåéùòï.
æï àó òèïìïú âòâïîïóæåþà, îëè ïêïêò ÷âåóäåþîòâ úõëâîåþïøò òäòïìïâòà ðòîèëêóèóäò êïúò ïî òñë, àïíïú „ëîäåìóäò“ ìòüñâòì æòæò èùñïäëþåäòú ãïõäæïà, îëè åì „ëîäåìóäò“, àïâòìò èõîòà, æòæïæ ìùñïäëþæï èïì,
îëè òèïì ïî æïãòæåâæïà, âòí îï èòçíòà åäïðïîïêåþëæï, âòì îï ãóèïíò ¸áëíæï ãóäøò, åîàò ìòüñâòà, ãóäéòïæ æï, àó ãòíæïà, „ðëåüóîïæ“ ìïêèïëæ
ðòîéòïú òñë. ïæâòäïæ ùïîèëòæãåíà, îï òëäïæ òáèíåþëæï òì äåãåíæï, îëè
ïêïêò ûòîôåìâòïíïæ ìàõîòì òäòïìë.
***
ñâåäïè âòúëæòà, îëè ìïïæãòäèïèóäë þïíêòì ãïîøåèë ãï÷ïéåþóä þîûëäïøò ïêïêò òâïíå èï÷ïþäòì èõïîåçå òñë, àóèúï êîåþåþøò ïîïâòàïî èëíïùòäåëþïì ïî òéåþæï, îëãëîú þïíêòì ïîï ùåâîò.
ïèòüëè ñâåäïì ãâåãëíï, ïêïêò èï÷ïþäòì èõïîåì òèòüëè òÿåîì, îëè òäòï

80

ilia zurabiSvili

ìûóäìë. òì êò ãâïâòùñæåþëæï, îëè èï÷ïþäòì þåâîò èëèõîå òèïâå æîëì òäòïì
àïñâïíòìèúåèåäòú òñë, îëãëîú æòæò èùåîäòìï æï æòæò áïîàâåäò ìïçëãïæë èëéâïùòìï. õëäë ïè øåèàõâåâïøò, å. ò. þïíêòì ìïáèåøò ïî òçòïîåþæï òäòïì
ðëçòúòïì.
èïøòí èå öïîòì êïúò âòñïâò, èïøïìïæïèå, ìóä ïõïäãïçîæï, 22 ùäòìï; àþòäòìøò âèìïõóîëþæò æï áóîæóäïæ þïíêòì ùåâîàï ìïåîàë êîåþåþçå æïâòïîåþëæò, îïìïêâòîâåäòï ãïäåîåïçå.
êîåþåþçå ïêïêò ñëâåäàâòì äëýïøò òöæï õëäèå, óèåüåì øåèàõâåâïøò íòêë æòïìïèòûòì ìïõäëþïìàïí ïí òâïíå èï÷ïþäòì èïõäëþäåþàïí. èå ãïäåîåïçå
âòñïâò æï ïèòüëè êîåþòì æïîþïçøò èïì ïîïìæîëì ïî øåâõâåæîòâïî.
åîà ìïéïèëì (ïäþïà, îëæåìïú êîåþï ïî òñë æïíòøíóäò) ïêïêòì èïêë ìïôïîëâï-ïþïøòûòìïì øåâõâæò. òáâå òñë ÷åèò æïú (áåàåâïí ïíæîëíòêïøâòäòìï).
äïðïîïêò, îïéï àáèï óíæï, þïíêòì þîûëäïìïú øååõë. äïðïîïêëþæíåí óôîë
áïäåþò. ïêïêò àòàáèòì ïîïâòàïî èëíïùòäåëþïì ïî òéåþæï æï èõëäëæ éòèòäòà ñóîì óãæåþæï þïíêòì „ìïáèååþòà æïòíüåîåìåþóä“ áïäåþì. ìïêòàõò øååõë, ìõâïàï øëîòì òèïì, àó îëèåä ðïîüòïì („èï÷ïþäòìüåþì“ àó „ÿïâÿïâïûòìüåþì“) èåüò øïíìò ¸áëíæï ãïèïîöâåþòìï ïî÷åâíåþøò.
èå îïüëèéïú ùïèëèúæï – îï ãïìïêâòîâåäòï „èï÷ïþäòìüåþèï“ ãïòèïîöâëí, òèëæåíï ïèëèî÷åâäåþò ìóä üòâåþòà ÷ïèëóçòæíòïà-èåàáò áïîàäòæïí.
ïêïêòè ãóäòïíïæ ãïòúòíï.
ìïèïãòåîëæ, ÷åèò æï ãïèëèåõèïóîï. èòìò ìòèðïàòåþò, úëüï ïî òñëì, èï÷ïþäòìïêåí òõîåþëæï. èå êò ðòîùèòíæïæ „òäòåäò“ âòñïâò.
– ïõäï îïë! – ìàáâï ÷åèèï æïè. – êïõåäåþèï êòæåâ ïèëèî÷åâäåþò æòäòýíåþòà ÷ïèëçòæåì!
ïêïêòè óôîë ãóäòïíïæ ãïòúòíï æï ïè ìòúòäòàâå èëèèïîàï.
– õëè õåæïâ, ïäïçïíò îëè èüêâïîòâòà àþòäòìøò èëæòëæåì ïäþïà, üòâì
ïîú êïõåäåþò æïòùóíåþæòà...
åì òñë æï åì, èàåäò ìïéïèëì ãïíèïâäëþïøò ïêïêòì êîòíüò ïî æïóûîïâì
ïîú þïíêçå, ïîú òäòïçå, ïîú èòì èëèõîååþçå àó èëùòíïïéèæåãååþçå.
ïêïêòì åì ìîóäòïæ óèïíêë øåíòøâíï èå, ùòíïìùïî „ïçîïêâòïüåþóäì“, òèòì
íòøïíæëþäòâ ìïþóàïæ èå÷âåíï, îëè ïêïêò èïîàäï èüîóäïæ òñë ãïíùñëþòäò òäòïìïæèò æï, ïêïêò îëè ùïâòæï, ÷åèì æïì ùïâå÷õóþå, îïæ èòåúò ïêïêòì
ìïþïþò èàåä áâåñïíïì èëìæëì âòàëè òäòïì èëèõîååþò ìïãïíãåþëæ æòäòýíåþòà ÷ïèë¸ñïâà-èåàáò.
åì óèíòøâíåäë åðòçëæò ïá ïèòüëè èëèñïâì, îëè, öåî åîàò, æïâïæïìüóîë: ïêïêòì ìòüñâïú ïî óàáâïèì òäòïçå æï þïíêçå, òè óåÿâåäïæ ìïèïîàäòïíò îåðäòêòì ãïîæï, àóèúï ïèòì ìïþïþò ìîóäò ¸áëíæï æï àó ãóäøò éïîéäò
óüîòïäåþæï òäòïì ùòíïïéèæåã, îïéï àáèï óíæï, àïâòì ùïèïõâòä åíïì òìåàòìåà „êâòèïü“ æï „ëîäåìóä“ ïçîåþìï æï ìòüñâåþì ùïîèëïàáèåâòíåþæï, îëè
àáâåíò èëùëíåþóäò.

81

literaturis matiane

èåëîå: èå îëè èå âòñïâò, å. ò. ãóøòíæåäò éäïðò, îëèåäìïú ìïçëãïæë
ìïáèååþòìï ïîï ãïèåãåþëæï îï, èòà óôîë þïíêòìï, èåú êò ïêïêòì òìå âóñóîåþæò, îëãëîú òäòïì íïèæâòä èüåîì æï èòì ùòíïøå òäòïì ðïîüòòì ìïòæóèäëåþòì (àó êò òñë ïìåàò ìïòæóèäëåþï) ãïèýéïâíåþï æòæ æïíïøïóäïæ èòèï÷íæï ÷åèò æòìãïí. ïò, îïèæåíïæ òñë èëùïèäóäò èïøòíæåäò ìïçëãïæëåþòì
ïçîò æï ìïåîàë ïüèëìôåîë ïè ìïçòçéïîò äåãåíæòà ïêïêòìï æï òäòïì
èüîóä óîàòåîàëþïçå.
***
þëäëì æï þëäëì, ìïòæïí ùïîèëòøâï åì ìïçòçéïîò äåãåíæï, îëèäòì êóæòú òèæåíïæ ãîûåäòï, îëè õïíæïõïí ÷âåí æîëèæåú ïéùåâì, îï îåïäóîò ìïôóûâåäò ïáâì ïè äåãåíæïì?
èå èãëíòï, ïîïâòàïîò îåïäóîò ìïôóûâåäò ïîï ïáâì! òãò èëãëíòäòï þóíåþòà èïõòíöò, èåÿëîå ïæïèòïíåþòìïãïí. òãò åèñïîåþï ðòîïæ èûóäâïîåþïì
ïêïêòìïæèò æï ïîú àó æòæ ìòñâïîóäì òäòïìïæèò.
èïîàäïú æï... îï ¸áëíæïà ìïæïâë æï ìïúòäë òäòïì æï ïêïêòì? ìïæ æï
îïøò ãïæïöâïîåæòíåþóäï èïàò ãçåþò?
èõëäëæ åîàøò. ìïèøëþäë áâåñíòì ìòñâïîóäøò, èòìàâòì èüäåæ æïæåþïøò! ãïîíï, ïèïì àó èÿòæîë øåêïâøòîåþï ïî øååûäë ìõâïæïìõâï þóíåþòì ïæïèòïíåþòìï, òáïèæå õëè ïî ãïíïàâòàåþæï èïà, îëè åîàòåîàòìïæèò ðïüòâòìúåèï æïåêïîãïà?!
ïîïìëæåì òäòï ïêïêòì æï ïêïêò òäòïì ïî øåìúòäåþòï ìïðòîïæë ìïáèåøò.
ïîìïæ òìòíò åîàèïíåàòì èëùòíïïéèæåãåæ ïî ãïèëìóäïí ïîú ðòîïæ, ïîú
ìïçëãïæëåþîòâ ìïáèåøò.
ñâåäïè âòúòà, òäòï óôîë ôïîàë èïìøüïþòì ìïçëãïæë èëéâïùå òñë,
âòæîå ïêïêò: èùåîïäò, îåæïáüëîò, ãïèëèúåèåäò, þïíêòîò æï àòàáèòì ñâåäï ÷âåíò ìïçëãïæëåþîòâò æïùåìåþóäåþòì àïâèöæëèïîå – ïò, òäòïì ìïåîàë ìïçëãïæëåþîòâò ôòãóîï, èåüïæ ìïïøêïîïëçå ãïèëèæãïîò.
èïãîïè ÷âåí òìòú âòúòà, îëè ïêïêò ïîú åîà ïèï „æòæåþïì“ ïî åüïíåþëæï,
ãïîæï èùåîäëþòìï. æïòùñë àïâòìò ìïçëãïæë èëéâïùåëþï èùåîäëþòà æï
æïî÷ï òãò èïîüëëæåí èùåîäïæ. ïèïâå õïîòìõòà ÷ïâòæï ìïôäïâøò. ïêïêò õëè
åîàïæ-åîàò íïèæâòäò ðîëôåìòëíïäò èùåîïäò òñë èïøòí.
õëäë àó èùåîäëþïì ïâòéåþà, òèïì õëè âåîïâòí âåî óïî¸ñëôì, îëè ïêïêò òäòïçå àó óôîë ðëðóäïîóäò æï ìïñâïîåäò ðëåüò ïî òñë ìïáïîàâåäëøò, íïêäåþò èïòíú ïî ñëôòäï.
èïîàïäòï, òìòíò ìõâïæïìõâï öóîòì øåèëáèåæíò òñâíåí. åîàò àó âòëäòíëìïâòà ãïèÿâòîâïäåæ ùêîòïäåþæï, èåëîå âòëäëí÷åäëìïâòà èæëîåæ
ýéåîæï. åîàò àó ùóõòäòà ëõîïâæï, èåëîå éîèïæ øôëàïâæï. èïãîïè åî-

82

ilia zurabiSvili

àòì ìïëõîïâòú æï èåëîòì ìïøôëàâåäòú åîàòæïòèïâå èïéïäò ãîûíëþòæïí
èëèæòíïîåëþæï – ìïèøëþäëì ÿåøèïîòüò ìòñâïîóäòæïí. æï åì ëîòâå øåìïíòøíïâò õèï, ìõâïæïìõâï üåèþîòìï, êåàòäõèëâïíïæ æï ûäòåîïæ ãïòìèëæï èïà
áâåñïíïøò, âòà ìõâïæïìõâï æîëòì æï ìõâïæïìõâï õïìòïàòì æòæåþóäò èóìòêï
èëúïîüòìï æï þåà¸ëâåíòìï èàåä èìëôäòëøò.
æï áïîàâåäò õïäõòì æòæò óèîïâäåìëþï òìå óñóîåþæï òäòïì æï ïêïêòì,
îëãëîú ìïáâåñíë ìïáèåøò àïíïèåþîûëäàï ìòíëíòèåþì, àòàáë èïà øëîòì
ïîïâòàïîò ãïíìõâïâåþï ïîï ñëôòäòñëì, èòì àâïäøò òäòï æï ïêïêò àòàáë
ãïíóñëôåäò üñóðò ûèï òñë, åîàò æåæòì èóúäòà íïøëþò. ìïæïú òäòïì
òüñëæíåí, óåÿâåäïæ çåæ ïêïêòú óíæï æïåñëäåþòíïà æï ðòîòáòà.
âàáâïà, îïòèå ìïéïèë òñë ãïèïîàóäò ìïáâåäèëáèåæë èòçíòà. àó âòíèå
òüñëæï – òäòïè åìï æï åì äåáìò ùïòêòàõïë, èìèåíåäò óåÿâåäïæ øååêòàõåþëæï – ïêïêòè îïéï ùïòêòàõïë, òèòì èòóõåæïâïæ, òéåþæï ïêïêò ïè ìïéïèëøò
èëíïùòäåëþïì àó ïîï. èïì âåîú êò ùïîèëåæãòíï, îëè òá, ìïæïú òäòï òñë,
øåòûäåþï ïêïêò ïîï ñëôòäòñë.
ãóäèïîàïä õïäõì ìóîæï, îëè òäòï æï ïêïêò ñâåäïôåîøò àïíïèæãëèåäíò æï àïíïèñëôåäíò ñëôòäòñâíåí æï èòì ùïîèëæãåíïøò åì ìóîâòäò àòàáë ãïíõëîúòåäåþóäòú òñë. èòìàâòì ïîïâòàïîò èíòøâíåäëþï ïîï ¸áëíæï
òèïì, îëè ïèïàóòè ìïçëãïæëåþîòâ èëâäåíïì, øåòûäåþï, òäòï æï ïêïêò ìóä
ìõâïæïìõâï ìïçëèòà óæãåþëæíåí. èòìàâòì åîàò îïè òñë íòøïíæëþäòâò, –
îëè ìïåîàë ùóõòäò àó ìòõïîóäò àïíïþïî ãïèëûïõòäì ¸ðëåþæï ëîòâå èãëìíòì ãóäøò, õëäë îï ìïõòà ïòîåêäåþëæï åì èïà øåèëáèåæåþïøò – àòàëåóäòì íòÿòìï æï óíïîòì ìïáèå òñë. àïíïú òìòú ìùïèæï õïäõì, îëè îï ìïõòìïú
óíæï ñëôòäòñë òãò, – ëîòâå üóîôï æï èëèõòþäïâò òáíåþëæï, õïäõòìïàâòì àïíïìùëîïæ ìïíóêâïîò æï ìïìïîãåþäë.
âåÿâëþ, ìõâï èïãïäòàò êòæåâ èëòðëâåþëæåì ïîïèú àó ÷âåíøò, ïîïèåæ
ìõâïãïíïú, îëè ëîò àïíïèåæîëâå èãëìïíò, åìëæåí àïâòìàïâïæò æï àïâòìåþóîò ïæïèòïíóîò þóíåþòàïú æï ðëåüóîò èåüñâåäåþòàïú, ïìå ãïåîàòïíåþóäò ñëôòäòñëì õïäõòì ùïîèëæãåíïøò.
***
èïãîïè òñâíåí ïæïèòïíåþò... ïîï, ïæïèòïíåþò êò ïîï, êïúóíåþò, ïæïèòïíòì
ïíïôõåêåþò, – çëãò ïêïêòìïãïí íïùêòðóîüåâò, çëãò òäòïìïãïí íïáòèóíöåâò, çëãòú þóíåþòà „èïïèåþäïæ“ æï „åíïüïíòïæ“ æïþïæåþóäò æï ïèòà èéâîòå
ùñïäøò àåâçòì èÿåîïâò, – îëèåäàïú ïîïôåîò æïçëãåì, îïàï úõëâîåþïøò
èïòíú ãïíåàâòàåþòíïà åì ëîò æòæò èåìïòæóèäå ÷âåíò áâåñíòìï æï àóèúï
õïäõòì ùïîèëæãåíï èïàçå âåî øåìúâïäåì, èïãîïè àâòà òäòïì æï ïêïêòì àïâçå
èëïõâòåì òì ïçîò, îëè òìòíò èüîåþò ïîòïí åîàèïíåàòìï.

literaturis matiane

83

òèïì âåîïâòí âåî óïîñëôì, îëè òäòïìïãïí ûâòîò ìòüñâï ïêïêòçå âòìèå ãïåãëíëì,
ãïîæï åîàò èëìùîåþóäò àáèòìï, îëèåäøòïú ãóäòìüêòâòäò óôîë ãïòìèòì, âòæîå
ìïîêïçèò.
îëãëîéïú åîàõåä, àó ïîï âúæåþò, ïíüëí ôóîúåäïûåì óàáâïèì òäòïìïàâòì, –
îï ïîòì, êïúë, øåí ìóä ïêïêòì áåþïøò õïî,
òì êò çåçåóîïæ ãàõîòìë, ïí îïéïú ïèòì
èìãïâìò. ïèïçå âòàëè òäòïì óðïìóõíòï –
øåòûäåþï ëîòâåíò âúæåþòàë.
æïîùèóíåþóäò âïî, åì èïõâòäò ìòüñâï
ïêïêòèæå îëè óèïíêë ìïõòà èòìóäòñë æï
èçòàâïæ þåâîò íïîàïóäò îïè ïî èò¸ñëäëæï, ìóä ìõâï ãâïîòìï æï ìõâï èíòøâíåäëþòìï, ïêïêòì ûïäòïí èëåùëíåþëæï, îëãëîú
akakis Zma _ daviTi
èëìùîåþóäò àáèòì ôïìòì èúëæíå ïæïèòïíì.
ïêïêò ìòúòäòà àâòàâå ãòïèþëþæïà,
òäòïì ÷åèçå ïìå óàáâïèìë, òìå îëãëîú àïâòìò êóÿêóÿï ìòúòäòà ìòïèëâíåþòà ãâòïèþëþæï õëäèå åîàò èòìò íïàåìïâò áïäòì óíåþóî, èïãîïè èåüïæ ëîäåìóä ðïìóõì.
ïèòìàïíåþøò, îïéï àáèï óíæï, ïêïêò óôîë èëóîòæåþåäò òñë æï, ïäþïà,
ìïëõóíöëì òäòïçå ïîïåîàõåä òüñëæï îïìèå. îïìïêâòîâåäòï, ïîï èüîëþòà æï ïîï ûóäâòà, ïîïèåæ òèòüëè, îëè îëãëîú þåæëâäïàò êïúò ôóäì,
òãò þçåìïâòà ïþíåâæï àïâòì èïõâòä ìòüñâïì, îëèåäøòïú õøòîïæ ïäþïà,
ëõóíöëþòì èïîãïäòüåþòì ãâåîæòà, êâòèïüò æï èêåíùäïâò þåâîò îïè òñë.
ñâåäïì àó ïîï, þåâîì åõìëèåþï òäòïì øåìïíòøíïâò ùåîòäò ïêïêòìïæèò.
õìåíåþóä ùåîòäì, èãëíòï, ãïíèïîüåþï ïî åìïÿòîëåþï æï ïîú ìïãóäòìõèòåîë ãïèëàáèåþòì êóîìòâòà ïùñëþï, âòíïòæïí òá ñâåäïôåîò ìïãóäòìõèòåîëï.
âòíú òäòï ÿïâÿïâïûåì òúíëþì, òúòì èòìò èüêòúå õïìòïàò æï ðîòíúòðóäëþï ìïáèåøò, ãïíìïêóàîåþòà êåîûë õïìòïàòì èòùåîèëùåîïøò (åì èå ìïàïíïæë åðòçëæòà æïâïìóîïàå ÷åèì èëãëíåþïøò òäòïçå), òì óåÿâåäïæ æïèåàïíõèåþï, îëè ïèòìàïíï ùåîòäì òãò ïîïâòì ïî èòìùåîæï, èòà óôîë ïêïêòì, àó êò
èòìæïèò òè ãîûíëþïì ïî ãïíòúæòæï, îïú ïè ùåîòäøò íïàäïæ éïéïæåþì.
èëâóìèòíëà ïõäï ïêïêòì.
¸óèëîóä ïèþïâøò „ìòêâæòäò“ – ïêïêò ïãâòùåîì àïâòì ìòêâæòäì, ìòçèïîøò íïõóäì æï ãâòõïüïâì ìïçëãïæëåþòì ìõâïæïìõâï ùîòì ùïîèëèïæãåíåäàï ãïèëõèïóîåþïì ïè ìòêâæòäòì ãïèë. èòìò ìóäò öåî ìïòáòëì ïî ãïæïìïõäåþóäï æï ó÷òíïîò ïè áâåñíïæ æïûîùòì. þåâî ìïìïúòäë æï ìïâïäïäë ãïîå-

84

ilia zurabiSvili

èëåþïì ùïïùñæåþï òãò, þåâî íïéâåäèùïî ìòüñâïì èëòìèåíì àïâòìàïâçå. èòöíóîòì éïäïüò àâòà èïìçå âïåþòì èëèåíüøò, èåãëþîåþòì èòåî âòàëè æïíïíåþï æï ïèïâå æîëì àïâòìèëêïüóíåþòà èòìò áòîæâï æï êòäâï, èòúâïäåþóäòì
ãïîøåèë ãïèåôåþóäò üñóòäò æï úòäòìùïèåþï, åîàò ìòüñâòà ãïóüïíäëþòìï æï „ìïçëãïæëåþòì“ çíåëþîòâò ãïõîùíòì èùâïâå ìóîïàòï èëúåèóäò.
ìõâïàï øëîòì, ïêïêòì ìóäò àïâòìò èëùòíïïéèæåãå îåæïáüëîòì ëàïõøòïú ïèë¸ñëôì àïâì. ïá ïøêïîïæ ïêïêò òäòïì ãóäòìõèëþì.
„èëèùñòíæï èïàò ñóîòìãæåþï (àïíïèøîëèäåþòì êïèïàò – ò. ç.) æï øåâûâåîò îåæïáüëîòì ëàïõøò. îåæïáüëîò èëùñåíòäò èïîüëæèïîüë àïâòì àïâì
åìïóþîåþëæï: îïèæåíò õïíò âòúíëþæò æï ÷åèì æéåøò èòìãïí ðòîïæò ùñåíï ïî
èïõìëâì. ìïçëãïæëæïú, èïîàïäòï, åîàò èòçïíò ãâáëíæï, èïãîïè òì ìóä ìõâï
ãçòà èòæòëæï æï èå ìõâòà. ÷åèò ãçï òèïì ïîú åîàõåä ïî æïóáëäïâì, æï èïø
îïà èûóäæï, îïà èåöïâîåþëæï. èïãîïè åíòì èòüïí-èëüïíï îï ìïûïãäëþï
îïè ïîòì. èóøïì îëè ãïæïïüïíòíë îïèå åîàò ìïõäòæïí èåëîåèæòì, ãïíï òèïì
ãçïøò èüâåîò ïî åñîåþï æï ïî ÷òîáòïíæåþï? ïìåàòâåï ãïæïüïíòäò ìòüñâï:
ìóä ìõâï ôåîïæ ãïæïæòì æï ìõâï õëîúïæ. èëãëíåþïè åì ñâåäïôåîò òúòì,
èïãîïè ãóäò êò óìïèïîàäë åíòì ïèñëäòï. å¸, âòí æïòöåîåþì, îëè èòìèï ìòêâæòäèï èå ïìå ãóäò èïüêòíï?..“
ïêïêòè ïè èëêäå èõïüâîóäò åðòçëæòà íïàäïæ ãâò÷âåíï, îëè ìòûóäâòäòìïàâòì èïì æï òäòïì øëîòì ïîïâòàïîò ìïþïþò ïî òñë æï ïîú àâòà ìòûóäâòäò ïîìåþëþæï, ïîïèåæ òãò ïîìåþëþæï âòéïúååþòì ùïîèëæãåíïøò.
æï, àó èõåæâåäëþïøò òè ãïîåèëåþïì èòâòéåþà, îëè „ìòêâæòäò“ æïùåîòäòï 1894-1895 ùäåþøò, å. ò. òè æîëì, îëæåìïú áïîàâåäò ìïçëãïæëåþï ëî
èåþîûëä þïíïêïæ òñë ãïñëôòäò „þïíêëþïíïì“ ãïèë, îëæåìïú åîàèïíåàòì
æïíæëþï æï ãïíêòàõâï ïéïî òñë, õëäë ïêïêò åîà þïíïêì åêóàâíëæï àïâòìò
ìòèðïàòåþòà, òäòï êò ìïàïâåøò åæãï èåëîå þïíïêì, – ïìåàò æïõïìòïàåþï òäòïìò òèòì èï÷âåíåþåäòï, îëè ïêïêòì ïîï ìùïèæï àâòìæïèò èüîëþï æï ìòûóäâòäò òäòïì èõîòà, àóèúï, ïäþïà, þåâîò ó÷ò÷òíåþæï ïèïçå.
éòîìøåìïíòøíïâòï ïãîåàâå ïêïêòì ìòüñâï, ùïîèëàáèóäò àåäïâøò 1897
ùåäì, îëèåäøòïú, ìõâïàï øëîòì, òäòïçå øåèæåãì ïèþëþì:
„...ìïêâòîâåäòï, èåìïèëúå ùäåþøòïú, îëæåìïú èïèïàï ìáåìòì ïõïäàïëþï ãïèëôõòçäåþïì ïðòîåþæï, òì ðïüïîï úòìïîüñåäï êïõåàøò ãïèë÷íæï æï
òì éîóþäòì íïãäåöòú ïáåà æïâòíïõåà. îïìïêâòîâåäòï, èòõâæåþòà, îëè ïá
òãóäòìõèåþï àáâåíòâå øâòäò þ-íò òäòï ÿïâÿïâïûå... ì÷ïíì, îëè åì ìïáïîàâåäëì ñëâåä êóàõåçå èåüïæ ùïèåþóäò êïõåàò ÷âåíàâòì þåàäåèïæ æïóíòøíïâì ãïíãåþïì“...
ïéïîïì âïèþëþ ïêïêòì äåáìçå òäòïì ãïîæïúâïäåþòì ãïèë, èïãîïè ïî øåèòûäòïí ïî èëâòñâïíë ïá åîàò ïæãòäò, òäòïì æïêîûïäâòì æéåì ùïîèëàáèóäò ïêïêòì ìòüñâòæïí:

85

literaturis matiane

„...àó ìïáïîàâåäëì ìòêâæòäò ïî óùåîòï, èïøòí òèïìàïí åîàïæ øåíú óêâæïâò òáíåþò æï àó ìïìòêâæòäëï, îëãëîú çëãòåîàåþì ìóîà æï ¸ãëíòïà,
èïøòí íåüïâò øåí, îëè èïã øåíò ìòêâæòäòà ùòíï-óìùïî èòì ìòêâæòäì æï àâïäòà âåéïî íïõïâ!“
ïéìïíòøíïâòï, îëè òè ìïèãäëâòïîë æéååþøò æï ïæîåæïú ïêïêò èûòèå ïâïæèñëôò òñë, äëãòíïæ èòáúåóäò. ïîú ãâåãëíï àó ïæãëèïì øåìûäåþæï. èïãîïè èïí æïìûäòï àïâòìò ïâïæèñëôëþï æï èëòìóîâï ìòüñâòì àáèï. õëäë, îïæãïíïú ìòïîóäò ïî øååûäë, ìïèãäëâòïîë ðîëúåìòï ìðåúòïäóîïæ ìïìïõäòì
áó÷òì øóïãóäì ãï÷åîæï æï ïêïêò ÷ïèëòñâïíåì òáâå ìïìüóèîëæïí, ìïæïú òãò
òæãï „ùåîïêòàõâòì“ ìïçëãïæëåþòì ìïæãëèòì ðòîæïðòî. ïá ùïîèëìàáâï èïí
ìòüñâï, îëèåäìïú àïíï ìæåâæï ãóäòìãïèìÿâïäïâò ìïåîàë áâòàòíò.
øåòûäåþï, ïè ëîò æòæò ïæïèòïíòì õïíãîûäòâ ìòúëúõäåøò åì åîàïæåîàò
ùïèò òñë, íïèæâòäò üîïãòçèòà ïéìïâìå, îëæåìïú ïâò ãåìäòà ãïýéåíàòäò
åíïú êò âåîï þåæïâæï øååþéïäï îïòèå åÿâòà åì óêïíïìêíåäò øåõâåæîï èïàò
ìòêâæòä-ìòúëúõäòì ãçïöâïîåæòíçå.
***
ìïñóîïæéåþëï êòæåâ òì, îëè ïîìïæ ïêïêòìï æï òäòïì ðëäåèòêïøò ôïîãïäò äòüåîïüóîóäò êòäëì çëèòåîåþòìï æï óîàòåîàòìïæèò àïâïçòïíëþòìï ãïæïúòäåþóäò ïî øåèõâåæîòï. èïøòí, îëæåìïú åîàòú æï èåëîåú ìõâåþòìïæèò õøòîïæ èòèïîàïâæï èëùòíïïéèæåãòì ãïèïùþòäåþåä ìòüñâï-ðïìóõì.
ïè èõîòâ ãïíìïêóàîåþòà èï÷âåíåþåäòï èïàò ðëäåèòêï ïêïêòì äåáúòåþçå
„âåôõòì üñïëìíòì“ ãïèë.
îëãëîú âòúòà, òäòï ïè äåáúòåþì æòæòì óïîñëôòà øåõâæï, èïãîïè èòì
ùåîòäøò âåîìïæ íïõïâà, âåîú æïúòíâïì, âåîú ïãæåþïì æï îïòèå ëîäåìóä
ãïèëàáèïì. ñâåäïôåîøò ïá æïúóäòï ðîòíúòðóäëþï æï àïâïçòïíò êòäë.
ïêïêòçå òèïìïú ïèþëþæíåí, ôóäòì ìåìõåþïøò æïóçïîåäòï æï ÷ïìåìõåþïøò êò çïîèïúòë. ïèïìàïíïâå, ïî æïãòæåâà, âòì åìåìõåþï æï îïèæåíìïë, å. ò.
ïàïìëþòàïú øåóûäòïí ìåìõåþï, ïìëþòàïú æï èïíåàëþòàïúïë.
÷åèò ðòîïæò æïêâòîâåþòà, ïèãâïî ÿëîåþì ïâîúåäåþæíåí ìùëîåæ òìåàåþò, ïêïêòì îëè àïâòì „ìòêâæòäøò“ ¸ñïâì ïùåîòäò: „åîàèï èïàãïíèï ïïâìë ÿòáï, ùïóáúòï àïâò æï àáâï: „éèåîàèï ìïóêóíë ãïíìâåíåþï èòìúåì... ìïèïìò èïíåàò êò ãï¸ñâï ÷åèò ìïòáòëì, èïãîïè øåíæëþòäò òñëì!“ øåâõåæå àâïäåþøò óîúõâïæ èëüîïþïõåì, èïãîïè îïéïì âòüñëæò? éèåîàèï õëè òúëæï, àâòàëí
ãïèëèïîàâï åîàõåä ìïèò èïíåàò æï ïéïî æïóþîóíåþòï“.
òèïì îëãëî æïâòôòúïâ, âòàëè ïêïêò ôóäì ïîï ìåìõóäëþæï âòìãïíèå,
èïãîïè òèïçå êò æïîùèóíåþóäò âïî, àó ìåìõóäëþæï, àâòàëíïú ïìåìõåþæï
õëäèå æï óôîë õøòîïæïú, âòæîå àâòàëí ìåìõóäëþæï.
ðòîïæïæ ÷åèãïí, ÷âåíò êïîãò æïèëêòæåþóäåþòì èòóõåæïâïæ, ïêïêòì êï-

86

ilia zurabiSvili

ðòêò îï ïîòì? åîàò êïðòêò ïî óìåìõíòï ïîïìæîëì. åì ðòîæïðòî ãïìïêâòîâåäò ïèþïâòï, àó èïîàäï ïêïêò òìå òëäïæ èòèïîàïâæï ìåìõì.
îïæ ïîòì ãïìïêâòîâåäò?
ïò, èëãïõìåíåþà, îëæåìïú èå æï ïêïêò åîà ìïõäøò âòæåáòà æï õøòîïæ
âõâæåþëæòà åîàèïíåàì, ìïêèïëæ êïîãò öïèïãòîò èáëíæï, ïìå îëè ìóä ïæâòäïæ øåèåûäë èòìàâòì õåäò ãïèåèïîàï ýïèìï ãïÿòîâåþòìïìï. æï ïìåàò ýïèò
èòì ñëôï-úõëâîåþïøò ûïäòïí õøòîò òñë, îëãëîú áïéïäæòì æï íïîæòì àïèïøëþòì èëñâïîóäò ïæïèòïíòìï. çåâòà óêâå ïéâíòøíå, ïêïêò îëè ìïéïèëëþòà
êäóþøò ïî èòæòëæï, øòíïóîëþïøò âòúëæòà, ïêïêò óôóäëæ òñë-èåàáò.
èïøïìïæïèå, ïêïêò àó èïîàäï òì ïêïêò òñë, îëèäòìàâòìïú, îëãëîú þåâîò
äïñþëþæï, âïäòì ïéåþï, âòìãïíïú óíæï ñëôòäòñë, ÷âåóäåþîòâ îïèåì øåïæãåíæï, ÷åèàïí îï èëîòæåþï ìÿòîæï? òìòú õëè êïîãïæ òúëæï, îëè æòæò ìòïèëâíåþòà
ãïâóèïîàïâæò, øåûäåþòìïæïãâïîïæ õåäì, æïîùèóíåþóäò, îëè ðòîâåäìïâå øåèàõâåâïøò óêïíâå èòâòéåþæò âïäì. æï àóíæïú ïî èòèåéë, ãóäò ïî æïèùñæåþëæï,
âòíïòæïí ïêïêòì æïõèïîåþï ìïðïüòë èëâïäåëþïæ èòèï÷íæï. ÷åèæïàïâïæ êò âåî
âóþåæïâæò ìåìõòì øåûäåâïì, èåøòíëæï îï, ìòàïèïèåæ ïî ÷ïèëèïîàâïì-èåàáò.
ïèòüëè, ìîóäò æïþåöòàåþòà øåèòûäòïí âàáâï: ïêïêò àó âòìèå èòèïîàïâæï, ïäþïà, òèòìàïíïì, âòíú àâòà æïâïäåþóäò ¸ñïâæï, ïí âòìàïíïú îïòèå ìïïéåþèòúåèë ïíãïîòøò ¸áëíæï, èòìò íïùåîåþòì ãïèëúåèï òáíåþëæï, àó
áïéïäæòì àïèïøòì æîëì æïî÷åíòäò âïäò, ïí æï ìõâï ïèòìàïíï îïè.
ïêïêòè îëè âïäòì æïþîóíåþï òúëæï æï æòæîëíò âïäòìïú, èïãïäòàïæ
îïèæåíòèå ïàïìòìï, ïèòìàïíï øåèàõâåâï ìõâåþèïú òúòïí. èå èõëäëæ åîà åðòçëæì ïéâíòøíïâ, îëèäòì ðòîæïðòîò èëùèåú èå âòñïâò.
1900 ùåäì àþòäòìøò èñëôò ïêïêò æòæ ãïìïÿòîøò ÷ïâïîæíòäòñë: áóàïòìòæïí æåðåøï èòåéë – ìïõä-êïîò þïíêøò ãåñòæåþïë. ìïÿòîë òñë ìïèïìò èïíåàò. àïíõï àó æòæò ïî òñë, èïòíú òè æîëòìïàâòì ìïêèïë ôóäïæ ÷ïòàâäåþëæï. þåâî àïâòì íïúíëþòìïàâòì èòåèïîàíï, èïãîïè óíïñëôëæ. þëäëì, èïêëìïàâòì åàõëâíï – øåíì èïõäëþäåþøò èòøëâíå ìïæèåë. èïêëè àïâòì ûèïì øïáîë ìïôïîëâì (àåïüîòì èëéâïùåì) èòèïîàï, îïæãïíïú òúëæï, îëè òè îòãëþïçå èïì ôóäò ¸áëíæï. øïáîë òëäïæ æïàïíõèæï.
îëæåìïú ïêïêòè àïèïìóáò øåïûäòï, øïáîëè åì ûïäòïí øëîì æïòÿòîï æï
òùñòíï êòæåú, àáâåí àïèïìóáì îëãëî ÷ïèëãïîàèåâàë. ïêïêò èïòíú ïî èëåøâï, óïèòìëæ ìåìõòì ïéåþïçå óïîì ïèþëþæï. øïáîë òûóäåþóäò ãïõæï æïàïíõèåþóäòñë, àïíïú ïèþëþæï: – îï èíòøâíåäëþï ïáâì àïèïìóáì, ìïìïèïîàäëøò õëè ïî ùïîâïæãåí, àóíæï âïäò ìóäïú ïî æïèòþîóíëàë. õëäë ïêïêò óðïìóõåþæï, – úïäò ôåõò ìïèïîåøò èòæãïì, âòí òúòì æéåì îï èëïáâì, éïèåì îï
èëïáâì, îïçå óíæï æïãåêïîãëì åì ôóäò, îï èæòæïîò øåíï õïîë.
ïéïî èïõìëâì, åì âïäò ïêïêòè âïæïçå æïóþîóíï øïáîëì, àó æïãâòïíåþòà
ïí âïæïçå óôîë ïæîå. æïþîóíåþòà êò æïóþîóíï æï ìïîãåþäòàïú. ïáïú øïáîë æòæ óïîçå òñë, èïãîïè ïêïêòè àïâòìò ãïòüïíï æï ìïîãåþåäò èòïéåþòíï.

literaturis matiane

87

åì ïèþïâò ïêïêòì ïùåîòäò ïáâì àïèïìóáòì èåëîå ãâåîæçå. ïò, îëãëî ïàïâåþì ïêïêò àïâòì ãïÿòîâåþòìï æï ôóäòì ûåþíòì ïèþïâì:
„...åì ïèþïâò ãïåãë îëãëîéïú ìïôïîëâòì áïäì. æïåãòîïâåþòíï îïú îïè
ãïï÷íæï, çëãòú ûèòìïãïí åìåìõíï æï èëèòüïíï ìïèïìò èïí. àáâåíãïí þåâîò øåèùåëþï èïõìëâì æï ïõäï ÷åèãïíïú èòòéåà ìïèïãòåîëë. ãïèòêâòîæï, èïãîïè
þëäëì ãïèïõìåíæï, îëè òì àïíïèåæîëâå áïîàâåäò ïî ïîòì“.
ûïäòïí ìïñóîïæéåþë ùïîùåîï ïáâì ïè àïèïìóáì øïáîë ìïôïîëâòìï: „ìîóäïæ èòâòéå, îòìàâòìïú æòæïæ âèïæäëþ êí. ïêïêò ùåîåàåäì“.
àïèïìóáò ìïäòüåîïüóîë èóçåóèøò òíïõåþï.
ïêïêòì ïùåîòäëþòæïí ãïèëæòì, âòàëè ôóäò èòìàâòì èïêëì åìåìõåþòíëì.
åì ìùëîå ïî ïîòì. èå ïâùåîå òìå, îëãëîú ôïáüò èëõæï. èïêë úëúõïäòï æï
øåóûäòï æïïèëùèëì ÷åèò ìòüñâåþò. ïêïêò, ïäþïà, åîàèïíåàøò óîåâì ïè ôïáüìï æï ìõâï øåèàõâåâïì. îëæåìïú îëãëîú èòìãïíïú æï èïêëìïãïíïú ãïèòãëíòï, èïêëì, îïàï ïêïêòìïàâòì ôóäò åøëâíï, àïâòìò ìïêóàïîò íòâàåþò æïåãòîïâåþòíï. èïãîïè åì ïùåîòä øåèàõâåâïçå êïîãï õíòà ïæîå èëèõæïîï, ïèîòãëþïçåæ ïêïêòì ðòîíïàäïæ æïóþîóíåþòï âïäò. îïìïêâòîâåäòï, ïè øåèàõâåâïøò ïîïâòàïî àïèïìóáçå æï ìïîãåþåäçå êîòíüòì æïûâîïú ïî øåòûäåþëæï.
ñëâåäòâå ïèòì øåèæåã èïáâì àó ïîï óôäåþï ïî æïâòöåîë, îïìïú ïêïêòì
óðòîëþïçå äïðïîïêëþæíåí ôóäòì ìïáèåøò?
ìîóäòïæ æïîùèóíåþóäò âïî, ñëâåä ïèãâïî àáèïì èïîüë ìïðòîå êò ïîï,
ìïî÷óäòú îëè ãïåìòíöëì, óåÿâåäïæ ïéèë÷íæåþï, îëè ìòèïîàäå òá êò ïîï
ûåâì, îïìïú èàáèåäò ïèþëþì, ïîïèåæ òá, îïìïú òãò ïî ïèþëþì ïèïàóòè èòçåçòì ãïèë. àëîåè îëèåäò êïúóîò êïúëþòì éòîìåþòì èáëíå ïæïèòïíò, àó ïîï
çíå-õïìòïàòà íïèæâòäò êïúóíï, æïòüîïþïõåþæï ïêïêòì ôóäò âïìåìõå æï ïî
æïèòþîóíïë?!.
àâòà ïêïêò îëè ïèõîòâ õåäãïøäòäò òñë æï ãïÿòîâåþóäì óïîì ïî åüñëæï, àó êò òè ùïèì æïõèïîåþï øååûäë, ïèïì ïèëùèåþì èïêëì èòåî ïîï åîàõåä
íïàáâïèò ìòüñâåþò: îïèæåíò ãïÿòîâåþóäò õïäõò æïæòì ïêïêòìàïí, ïí îëãëî ïóæòì ïèëæåíï èàõëâíåäåþìïë? æï îëæåìïú òãò øååêòàõï ïêïêòì ïèòì
àïëþïçå, ïêïêòè éòèòäòà àóîèå óðïìóõï: – øå áïäë, ïþï ÷åèàïí âòí èëâï,
àó ïîï ãïÿòîâåþóäòë. òì èïùóõåþì èõëäëæ, îëè àâòà õåäèëêäå âòì îï
òïîïì ãïâóèàåäåþë.
èïêëì åàáâï, þòÿì âóþîûïíåþ – ïéïî èòòéëì àáâåíò øåèùóõåþäåþòë. –
ïîï, éâàòì ãóäòìïàâòì, åã ïîï áíï... ïþï, îï ìïêïæîòìòï, êïîçå ãïÿòîâåþóäò èëãïæãåì æï òèòì íïúâäïæ, îëè æïåõèïîë, øåí ïîú êò ãòíæï èòòéë æï
àïíïãîûíëþòì ìòüñâï èïòíú óàõîï. – óðïìóõï àóîèå ïêïêòè.
åì èïêëìïãïí ùòíïæïú ãïèòãòï æï ïè æéååþøòïú ãïíòèåëîï ïêïêòçå îëè
âäïðïîïêëþæòà. èïêëì ïçîòà, ïêïêò òøâòïàò êåàòäò ãóäòì ðïüîëíò òñë
æï ïîïìëæåì ãïÿòîâåþóäì æïõèïîåþïçå óïîì ïî åüñëæï, àó êò ãïîåèëåþï
õåäì óùñëþæï. àòàëí ãïòÿòîâåþæï æï ìõâïì ãïíòêòàõïâæï.

88

ilia zurabiSvili

ûïäòïí ìïãóäòìõèëï ïãîåàâå èïêëì úíëþï ïêïêòì ãïíìïêóàîåþóä æåäòêïüëþïçå èòì èòèïîà.
áïîàóäò àåïüîòì ïéëîûòíåþòìïì, ðòîâåä ùäåþøò, æòæ ãïÿòîâåþïøò âòñïâòà èå æï ÷åèò áèïîòë. ïêïêòè, îïìïêâòîâåäòï, åì êïîãïæ òúëæï, îïæãïíïú
àåïüîàïí ïõäë òæãïë. îïæãïíïú ðòîæïðòî æïõèïîåþòì ãïùåâïì âåî ãïèòþåæïâæï, õøòîïæ øåèëâòæëæï ÷âåíìï æï éòèòäòà èåüñëæï: – ïþï, áïäë, îï òáíåþï, æéåì îëè øåíåþóîò ãåèîòåäò ìïæòäò âÿïèëë. èå âãîûíëþæò, îïìïú íòøíïâæï åì ãåèîòåäò ìïæòäò, îëæåìïú ïêïêò ãïæèëèúåèæï 15–25 èïíåàì ìïæòäòìïàâòì, èïãîïè òèæåíïæ ãóäùîôåäò òñë æï àïâïçòïíò èòìò ìïáúòåäò, îëè
ïî èåàïêòäåþëæï èòèåéë ìïìïæòäëæ øåèëûäåóäò ôóäòë. „÷åèåþóîò ãåèîòåäò ìïæòäò“ þåâîò-þåâîò 2-3 èïí. èòöæåþëæï æï æïíïî÷åíçå õëè ïíãïîòøòì
ùïîæãåíïì âåî ãïâþåæïâæò, îïêò âòúëæò ïè „æïíïî÷åíòì“ ðòîæïðòîò æïíòøíóäåþï, å. ò. îïèæåíòèå æéòà õåäò èëåíïúâäåþòíï ÷âåíì ðïüïîï ëöïõìïë. ïìåàò
èúòîå, èïãîïè èëêîûïäåþòì ìïþóîïâøò ãïõâåóäò æïõèïîåþï óôîë ûâòîôïìò
òñë ÷åèàâòì, âòæîå òì, ïêïêòì îëè ÷åèàâòì ãïíûò èëåüïíïë.
îïéï ïêïêòçå òñë ïìåàò èòàáèï-èëàáèï, îïüëè ìõâåþçå ïîï äïðïîïêëþæíåíë ïìå? – òêòàõïâì âòíèå.
òèòüëè, îëè çåâòàïú ïéâíòøíå, ïêïêò èåüòìèåüïæ ïæâòäïæ èòìïæãëèò
òñë, ïæâòäïæ óïõäëâæåþëæï ïæïèòïíì, ìùëîå æï èîóæå ïæâòäïæ òãíåþæï
ãçïì èòìêåí æï õøòîïæ èòìò êåàòäò ãóäòìïêåíïú. æï ïèëæåíï ãïîåèëúóäëþïøò òìåàåþòú òáíåþëæíåí, âòì àâïäøòïú ïêïêòì ìïõåäìï æï éòîìåþïì ïîïâòàïîò ìïçëãïæëåþîòâò èíòøâíåäëþï ïîï ¸áëíæï, ïí ìùëîåæ ïè ìïõåäòì ãïìïüåõïæ æï éòîìåþòì æïìïèúòîåþäïæ ãïíãåþ àõçïâæíåí óõïèì ïèþåþì.
ïäþïà, ìõâåþçåæïú äïðïîïêëþæíåí, èïãîïè àó ìõâïçå íïàáâïèì àëôòì ÿïõïíòì õèïú ûäòâìï ¸áëíæï, ìïèïãòåîëæ ïêïêòçå íïàáâïèò çïîþïçíòì þïàáòâòà
ãïòìèëæï, âòíïòæïí ìõâåþò ìõâïíò òñâíåí æï ïêïêò – åîàïæåîàò ïêïêò òñë.
2
ïêïêòì ìïõåäò ãïíìïêóàîåþòà áïäåþèï ãïóüåõåì.
ïêïêòì ïîïôåîò æïåöåîåþï – ïîú áåþï áïäòìï, ïîú ûïãåþï. ðòîøò áïàòíïóîåþì ãåóþíåþï, ìòüóîôòì ìïîêåú øåíï õïî, ãëíåþòì ìïùñïóäòú øåíï õïî, åîàò
ìòüñâòà, úïèæå ï¸ñåâõïî, õëäë ãïãåúäåþï àó ïîï, òìåà îïèåì òüñâòì øåíçå,
îëè ïí àïâò èëãåÿîåþï ìïáâåñíëæ, ïí ìïìïúòäë ãïõæåþòë æîëåþòà èïòíú.
ïìå ãïèòãëíòï ïîï àâòà áïäåþòìïãïí, ïîïèåæ èïèïêïúåþòìïãïí, âòàëè
áïäåþòì íïäïðïîïêåâò, àëîåè èå ðòîïæïæ ïêïêòìïãïí ïîúåîà áïäçå ïîïâòàïîò êòäâï æï æïúòíâï ïîï èìèåíòï. áåþï êò èîïâïäò.
ïèïâå æîëì èå òì èïêâòîâåþæï, îëè àóèúï áïäåþò ïìåàò óïîñëôòàò ïçîòìïíò òñâíåí ïêïêòçå, èïòíú ÷âåíì ìïçëãïæë èëéâïùåàï øëîòì ïîïâòì ¸ñëäòï áïäåþøò òèæåíò àïñâïíòìèúåèåäò æï èåãëþïîò, îëãëîú ïêïêòì.
àïñâïíòìúåèï – åì ïæâòäò ãïìïãåþòï, – èòìò ðëåüóîò íòÿò, èòìò èïõâò-

89

literaturis matiane

äò ìòüñâï, èòìò ìïçëãïæëåþîòâò èæãëèïîåëþï âòì ïî èëõòþäïâæï? èòà óôîë áïäåþì, àó èïà ãïíìïêóàîåþóä åáìðïíìòëþïì èòâòéåþà èõåæâåäëþïøò.
ïêïêòì çëãöåî áïäåþòì ìïçëãïæëåþïøò – ÷âåóäåþîòâò ìïóþîòì æîëì,
îïìïêâòîâåäòï – ìòñâïîóäçå ëîïçîëâíïæ, ïãæåþòà óñâïîæï äïðïîïêò.
ïèòìàïíï æîëì èïí èëîòæåþï ïî òúëæï, õóèîëþïøò. ïèïàóòè ìòüñâïçå êòäëì ãïèëþèï, èëìùîåþóäò, èïãîïè úëüï ïî òñëì òêäòêïíüóîò çèòì àáèï
õëè èòìò ìüòáòëíò òñë. åì ìïñëâåäàïëæ úíëþòäòï æï ïêïêòì þåâîò ïèãâïîò
ëîäåìóäò àáèï ãïèëáâåñíåþóäòú ïîòì ìïèåèóïîë äòüåîïüóîïøò.
***
åîà-åîà ÷åèì ïõäë íïàåìïâ áïäì âêòàõå: ãóäïõæòäïæ èòàõïî, ïêïêò
ãåïîøòñåþëæï àó ïîï-èåàáò.
èåïîøòñåþëæïë – èòðïìóõï èïí éòèòäòà æï ãïèëèùâåâò êòäëàò.
– èåîå æï... îòàò ãïàïâæï àáâåíò ôäòîüò?
– ïîïôîòà.
– âòàëè æïâòöåîë, îëè ïîïôîòà?
– æïìïôòúïîò îï èïáâì? øåí ÷åèò úõëâîåþï êïîãïæ òúò... òìòú òúò, îëèïíåþò èáëíòï... îïéï ïêïêòçå ãïæïâàáâïèæò? òìòú øåíàïí...
– õëè èëãùëíæï?
– ïêïêò âòì ïî èëìùëíæï? îëãëîú ïêïêò...
– ïîï, èå ðëåüëþïçå ïî ãåóþíåþò... òìå... îëãëîú ìïèòöíóîë èïèïêïúò?
– öåî åîàò ïêïêò ëúæïõóàò ùäòà ÷åèçå óôîëìò òñë (ïá èå ïíãïîòøò
ãïâóìùëîå – ëúæïëîò ùäòà-èåàáò)... àóíæïú ïãîå òñëì... èïãîïè õïíì æòæò èíòøâíåäëþï ïîï ¸áëíæï: ïêïêò òè õïíøò ÷åèçå ïõïäãïçîæåþìïú èëìùëíïà... øåí îëè èåêòàõåþò – ìïèòöíóîëæë, ïò, ïìå ïêïêò ïî èëèùëíæï. âåîú
êò ùïîèëèåæãòíï òãò ÷åè èòöíóîïæ... èåüòìèåüïæ æòæò âòíèå òñë ÷åèì àâïäøò.
– øå æïäëúâòäë, øåíò îëèïíòì ãèòîåþì õëè ìöëþæï? ñâåäïôîòà...
– ïõäï îï âóñëà? ãïíï òèòüëè ãâòñâïîì âòíèå, îëè æòæò âòíèåï? ìïáèå
òì ïîòì, îëè ïîï èùïèæï èòìò ãóäùîôåäëþï... âãîûíëþæò, óþîïäë ýòíò òñë,
– òè æîëì, îëæåìïú ìòñâïîóäì èåôòúåþëæï, èûäïâîò òåîòøåþò ÷åèì èåãëþïî áïäåþçåæïú èò¸áëíæï, õëäë óíïñëôëæ. øåí òúò, âòìçåæïú. ïêïêò èïîùèóíåþæï, âòàëè ÷åèò èåãëþïîò èïì èëìâåíåþïì ïî ïûäåâæï àïâòìò ìòñâïîóäòà. èå êò øåí èòñâïîõïîë...
– èåîå, îï òúëæò, îëè ïêïêò èïîàïäì ïî ïèþëþæï øåíì èåãëþïîçå?
– èå æï... ïî âòúëæò?! åîàèïíåàòì ìïòæóèäëåþï ãïíæëþòäò ãâáëíæï.
èïø, îòìò èåãëþîåþò âòñïâòà? ïèïìàïíïâå, áïäì ìõâï óñâïîæï ãïãòýåþòà...
– ¸ë æï... îëãëîú æïóìõäüò õåäòæïí?
÷åèèï íïàåìïâèï ãóäòïíïæ ãïòúòíï.
– áïäò ñëâåäàâòì èëïõåîõåþì æïìõäüëèïì, àó ãóäì ïî åî÷òì... òìåàò
îïè âóàõïîò, îëè...

90

ilia zurabiSvili

– îï, îï?
– þïüëíë ïêïêò, èå ñëâåäàâòì òìå ãòñóîåþæòà, îëãëîú éâòûä èïèïìèåàáò. ïî åÿïøíòêï, èïãîïè ïþîó ïî ãïòüåõï... ãïæïòêïìêïìï àïâòìåþóîïæ æï
ìòúòäòàâå èòðïìóõï – èïãòìàâòìïú ãèïæäëþë.
– èåîå?
– åì òñë æï åì... ïêïêòì òåîòøåþò ïéïî èëóüïíòï ÷åèçå... êåêåèïäóäëþòï îëè ãïèåèïèîàï, æïîùèóíåþóäò âïî, âåéïî èëâòøëîåþæò.
– úóæò ïîï óàáâïèì îï øåíçå?
– ïî âòúò... ïîï èãëíòï... øåòûäåþï îïòèå ùïòèïõâòäï.
– þëäëì õëè ïêïêò æòæò èåãëþïîò ãïõæï øåíò ïèõïíïãò áïäòìï?
– æòæò... ùòíïæïú èåãëþîóäïæ òñë. ïêïêò õëè ñëâåäàâòì æòæò ðïüòâòìèúåèåäò òñë èòìò íòÿòìï æï ÿêóòìï.
***
ïò, êòæåâ ìïóþïîò åîà ÷åè êïîã íïúíëþ, óôîë èåüòú, èåãëþïî áïäàïí.
òãò èóæïè æòæò èåãëþïîò òñë ïêïêòìï. õëäë åì òì áïäò ïî ïîòì, ÷åèò íïàåìïâò îëè ãóäòìõèëþæï ÷âåíì æòïäëãøò.
õøòîïæ ãâáëíòï èå æï òè áïäì äïðïîïêò ïêïêòçå.
åîàõåä ãïâþåæå æï âêòàõå øëîòæïí èëâäòà.
– èòàõïîòà, øååûäë àó ïîï ïêïêòì, àáâåíòì æïêâòîâåþòà, ìåîòëçóäò
õïíãîûäòâò ìòñâïîóäò?
áïäèï ãïòéòèï èíòøâíåäëþòà. òãò èòèòõâæï õâïøòïæì.
– êåêåèïäóäëþòïì îïì èåàïèïøåþòà... ðòîæïðòî èêòàõåà, âóñâïîæò èå
ïêïêòì æï èòñâïîæï èå ïêïêò àó ïîï? ÷âåíçå ãïíï úëüïíò äïðïîïêëþæíåí?
ïèïì òìå èòâå÷âòå, îëè äïèòì àâòà èå æïâòöåîë òì, îïú ïî ñëôòäï...
– èå çëãïæïæ ãêòàõåà... àáâåíò óîàòåîàëþï ïîï èáëíòï èõåæâåäëþïøò. ãêòàõåà òèòüëè, îëè æòæò èåãëþïîò òñïâòà ïêïêòìï... êïîãïæ òúëæòà
èòìò õïìòïàò.
– éëþå-ñëîåì íó åæåþòà... çëãïæò øåõåæóäåþï õëè êëíêîåüóäò ôïáüåþòì öïèòï. ïîï, àáâåí ãïòíüåîåìåþà ìùëîåæ ÷åèò æï ïêïêòì óîàòåîàëþï
æï èëîòæåþòà ðòîæïðòîëþïì ãïóîþòà... èå êò ìîóäòïæïú ïî èåõïèóøåþï
ìïêòàõòì ðòîæïðòî æïñåíåþï. èå àáâåí êïîãïæ èòúíëþà, òúòà àòàáèòì ÷åèò
úõëâîåþòìï æï õïìòïàòì ùâîòäèïíò. òúòà òìòú, îëè àó èîïâïäò ïîï, þåâîò
óãóäòàïæåìò èåãëþïîò èñïâì, óðòîïüåìïæ èïèïêïúàï øëîòì, ïêïêò èïà øëîòì. èïãîïè, àó ÷åèìï æï ìõâï èïèïêïúàï èåãëþîëþïçå úóæò ïîï àáèóäï îï
÷âåíì ìïçëãïæëåþïøò, ìïèïãòåîëæ, ÷åèò æï ïêïêòì óîàòåîàëþï àòàáèòì ñþïæïìïéåþò ãïõæï. – îïüëèïë? – òêòàõïâà àáâåí. òèòüëè, îëè ïá ïêïêò åîòï,
å. ò. êïúò, îëèåäìïú âòàëè óïíãïîë èåãëþîëþï ïî øååûäë. òèïì ïî æïâôïîïâ, ÷åèàâòì ìïùñåíò ïî òñë-èåàáò åì éïâéïâò, èïãîïè íóàó òèòì ãóäòìïàâòì, àó îïì ïèþëþæíåí àïâïæåþò ðåüîå æï òâïíå, ïí êíåòíåþò þïîþïîå æï ìë-

literaturis matiane

91

ôòë, èå èåãëþîóäò êïâøòîò óíæï ãïèåùñâòüï òèòìàïíï êïúàïí, îëãëîòú
ïêïêò òñë?! èòà óôîë, îëè ïèòà ìïáèåì ïîï åøâåäåþëæï îï. õëè èëãåõìåíåþïà, üïøüò ãïüñæï, õèï ãïâïîæïë.
âòèåëîåþ, àáâåí èòúíëþà æï òúòà, îëè úëüïæ àó þåâîïæ, àïâòìóôïäò âïî þåâî îïèåøò, îïìïú ìïçëãïæëåþîòâò úîóîùèåíï åùëæåþï. èåîå, åìåú
âòúëæò, þëäëì, ãóäì îëè èëòöåîåþæíåí, èëìùñòíæåþëæïà ÷âåíçå äïðïîïêò æï òëäïæ øåóîòãæåþëæíåí ïè ôïáüì, îëãëîú óúòäëþåä îïèåì.
ïõäï èåêòàõåþòà, èòñâïîæï àó ïîï ïêïêò?.. ¸ë, êïîãò... àáâåí ïî èåêòàõåþòà... èå âåêòàõåþò ÷åèì àïâì àáâåíò àïíæïìùîåþòà. – ãïòúòíï áïäèï, îëæåìïú øåâíòøíå – ïìåàò êòàõâòì óôäåþï ïîï èïáâì-èåàáò.
èòñâïîæï!.. èòñâïîæï òìå, îëãëîú ñâåäï ÿåøèïîòü áïîàâåäì, áïäò òáíåþëæï òãò àó êïúò. èàäïæ èòìò íïêäòà æï éòîìåþòà... îëãëîú èïãïäòàïæ, ãòñâïîæïà àáâåí... ãïõìëâà, îï èùïîåæ áâòàòíåþæòà ÷âåíàïí åîàïæ
ïèïì ùòíåà, ïêïêòì æïìïôäïâåþòì èåëàõå æéåì, îëæåìïú ãîïèïôëíòà âòìèåíæòà ïêïêòì õèïì, äåáìì îëè êòàõóäëþì æï þïâøâåþì ìòüñâòà èòèïîàïâì.
îïàï áâòàòíåþæòà? îï òñë àáâåíàâòì ïêïêò? àáâåí èòðïìóõåþà: – ìïáïîàâåäëì æòæò ðëåüò, èòìò æòæåþïë... åì õëè àïâòìàïâïæ òãóäòìõèåþï, èïãîïè
åì ïî òñë èòçåçò àáâåíò úîåèäåþòìï. ïîïèåæ òì, îëè àáâåíò èïõäëþåäò òñë
ìóäòåîïæ, ðòîïæò èåãëþïîò, àáâåíò ãóäøåèïüêòâïîò, àáâåíò ïâòìï æï êïîãòì àïíïèëçòïîå íïàåìïóîïæ æï ïîï èïîüë ðëåüóîïæ. ÷åèàâòìïú åã òñë.
íóàó èïîüë èïèïêïúåþòì õâåæîòï ïìåàò èïõäëþäëþï!
èïãîïè àáâåí åì ïî ãïòíüåîåìåþà. àáâåí ãïòíüåîåìåþà, èòñâïîæï àó
ïîï ïêïêò áïäóîïæ? àó ïèïì òìå ãïâòãåþà, îëè ÷âåíì óîàòåîàëþïøò óôîë
èåüò åãçïäüïúòï òñë, âòæîå èïèïêïúàï èåãëþîëþïøòï, ¸ë, øåòûäåþï, ïìå
òñëì... õëäë, àó óôîë øëîì ùïõâïäà æï èêòàõïâà, èòñâïîæï èå ïêïêò òíüòèóîò áïäóîò ãîûíëþòà, îëèåäøòïú óîåâòï ãóäòì ÷áîëäâï æï þóíåþòì ïéûâîï, – ïò, ïèïçå ãïæïÿîòà ãòðïìóõåþà – ïîï-èåàáò. àáâåí ïî æïòöåîåþà
æï... ïîïìæîëì ïèïçå ïîú êò æïâôòáîåþóäâïî... èïøòíïú êò, îëæåìïú ÷åèì
ñóîïèæå ïéùåâæï èòàáèï-èëàáèï ÷âåíì óîàòåîàëþïçå. åì ïîú øåèåûäë, ïî
øåèåûäë òèòüëè, îëè àïâòæïíâå ÷âåíì øëîòì òìåàò æïèëêòæåþóäåþï æïèñïîæï, îëè èòìò òíüòèóî ìòïõäëâåæ ãïîæïáèíï ùïîèëóæãåíåäò òñë.
ïêïêò öåî òè æîëì ãïâòúïíò, îëæåìïú èëêäå êïþï èåúâï æï òíìüòüóüì
òì òñë âïèàïâîåþæò. ïêïêò ÷âåíò ëöïõòì èåãëþïîò òñë. ÷âåíì øëîòì ëúæïïàò
ùäòì èïíûòäò òæâï. ïêïêòìï æï èòìò èåãëþîåþòì ãïâäåíòà, ÷âåíì ëöïõøò îëè
æïòïîåþëæíåí, èå âòãîûåíò, àó îï èïõòíöïæ èçîæòæï ÷âåíò ìïìùïâäåþåäò.
ïò, ïè ìòèïõòíöòì êâïäò ïõäïú êò àïâì ò÷åíì õëäèå. ïò, èå íïèæâòäò áïîàâåäò æåæ-èïèòì øâòäò, áïîàâåäò ìïçëãïæë èëéâïùòì áâîòâò, áïîàâåäò æòæò
ðëåüòì ãóäòàïæò èåãëþïîò, áïîàóäò äòüåîïüóîòì úëüïæ àó þåâîïæ
èúëæíå, ãåäïðïîïêåþòà àáâåí, áïîàâåä èùåîïäì, îóìóäïæ. òíìüòüóüì
ïèòì èåüò æï, ïãîåàâå ôîïíãóäïæ äïðïîïêòìï, ïîï èëóúòï îï ÷åèàâòì. ïêïêòìï æï èòìò èåãëþîåþòì ãïâäåíòà æïâòùñå ïè ìòèïõòíöòì ãïèëìùëîåþï, òèò-

92

ilia zurabiSvili

üëè êò ïîï, îëè òìòíò äåáúòåþì èòêòàõïâæíåí, èåìïóþîåþëæíåí, ìùëî ãçïçå
èïñåíåþæíåí, ÿêóïì èïìùïâäòæíåí... ìîóäòïæïú ïîï. èå ÷åèàïâïæ ìòîúõâòäò ïèòüïíæï õëäèå òèòì ãïèë, îëè õåòîòïíïæïú êò ïî èåìèëæï èïàò íïóþïîò. èå àáâåí ãåêòàõåþòà, îï ãîûíëþòà óíæï ãïèìÿâïäóäòñïâ ïêïêòìïæèò,
àó ïîï àïñâïíòìúåèòà æï èëêîûïäåþòà, îëãëîú æòæò ðëåüòìï æï æòæò
ìïçëãïæë èëéâïùòìïæèò?!
èïäå ãïâàõëâæò. ïêïêò æòæò èåãëþïîò òñë ÷åèò áèîòìï, èòìò àïíïèëïçîå
æï àïíïèæãëèåäò ìïçëãïæë ìïáèååþøò. àáâåí æïèåàïíõèåþòà, îëè ïáïú ïîïâòàïîò ìïþïþò ïî òñë, îïàï ÷åèò àïñâïíòìúåèï æï èåãëþîóäò ãïíùñëþòäåþï
ïêïêòìïæèò ìõâï ãîûíëþïæ ãïîæïáèíòäòñë, âòíïòæïí éòîìåóä ïæïèòïíì èòâàõëâæò ìòñâïîóäòà æï ìòñâïîóäòàâå øåèòîàë èïí... èòà óôîë, îëè èïäå
æïâøâòäòïíæò, øâòæò ùäòì øåèæåã æïâáâîòâæò. ïêïêò êâäïâ ãïíïãîûëþæï,
îëãëîú áèîòì æîëì, ÷åèò ëöïõòì èåãëþîëþïì æï ðòîïæ ÷åèì èåãëþîëþïì.
òãò ãïãîûåäæï èòì ìòêâæòäïèæå. ÷åèò áâîòâëþòì ðòîâåä ùäåþøò òìå óþåæóîïæ âãîûíëþæò àïâì, îëè èåüòìèåüïæ àïâçå õåäïéåþóäò ïæïèòïíòú êò âåî
ãïòâäåþæï ïçîïæ ÷åèò ãóäòì èëíïæòîåþïì, èòà óôîë ïêïêò, îëèåäòú ïøêïîïæ õåæïâæï ÷åèì ìïìëùïîêâåàòäåþïì, æï ïî òêòìîåþæï ÷åèì øåóîïúõñëôïì, àóíæïú òè çíòìï æï òè àâòìåþòì ïæïèòïíò ñëôòäòñë, îëãëîú çëãòåîàåþì ¸áëíæïà ùïîèëæãåíòäò.
øåèæåãøòë? – òêòàõïâà àáâåí. ñâåäïôåîò øåòûäåþï ùïîèëòæãòíëì ïæïèòïíèï, èïãîïè îëãëî æïâùïèë ïí ÷åèì àïâì, ïí ïêïêòì òì, îïú ïî ñëôòäï?
÷âåíò èïõäëþäëþï èåãëþîëþòì êïâøòîì ïî ãïìúòäåþòï.
àáâåí, ïäþïà, ãïòíüåîåìåþà, îïøò ãïèëòõïüåþëæï åì èåãëþîëþï. òèïøò,
îïìïú àáâåíò àâïäòàï õåæïâà. ïêïêò ÷åèò ëöïõòì øòíïóîò òñë æï íïàåìïóîïæ ãîûíëþæï àïâì öåî êòæåâ ÷åèò áèîòì æîëì. àáâåí òúòà ïêïêòì þë¸åèóîò úõëâîåþï. èïì ëöïõóîò èñóæîëåþï ïî ¸áëíæï, îïæãïíïú èòìò ëöïõò îóìåàøò úõëâîëþæï. ÷åèìïì æï ïãîåàâå çëãòåîà ìõâï ëöïõøò (ïá ÷åèèï èëìïóþîåè æïïìïõåäï îïèæåíòèå ëöïõò æï ìõâïàï øëîòì, ÷åèò íïàåìïâò áïäòì
èåãëþïîò) òãò ¸ðëâåþæï òè èñóæîëåþïì, óïíãïîë çîóíâïìï æï íïàåìïóî ìòñâïîóäì, èòà óôîë ÷åèò øâòäåþò ûïäòïí óñâïîæï. ÷åèàâòì êò ïêïêò ìïìóîâåäò ïæïèòïíò òñë, îëèåäòú óôåîóä èóæïèæéòóîëþïì ïúõëâåäåþæï ïçîòïíëþòà, ìïçëãïæëåþîòâò òíüåîåìòà. èïìàïí ìïóþïîøò ñëâåäàâòì àòàáë
îïéïú ïõïäì òûåíæò, îïìïêâòîâåäòï, ïõïäì ÷âåíòìàïíï ÷âåóäåþîòâò ïæïèòïíòìïàâòì. òèïçå ïéïîïì âòüñâò, îëè ìïáïîàâåäëì ìïìòáïæóäë øâòäçå
èçîóíâåäëþï, èëáïäïáåëþîòâò èëâïäåëþòì ïéìîóäåþòì ãïîæï, ðòîïæ èëîïäóî êèïñëôòäåþïìïú ãâïãîûíëþòíåþæï èòì ãóäòàïæ èåãëþîåþì.
àó æïòöåîåþà – åì ïîòì ìòèïîàäå, àó ïîï æï... àáâåíò íåþïï. òôòáîåà
òìå, îëãëîú èîïâïäò ôòáîëþæï æï ôòáîëþì...
– âìïîãåþäëþ àáâåíòì ãóäïõæòäëþòà æï ÷åèæïèò íæëþòà æï åîà îïìèå ãêòàõïâà, àó èåüòìèåü ãïèþåæïëþïæ ïî ÷ïèëèïîàèåâà.

literaturis matiane

93

– þîûïíåà!
– ãîûíëþæòà àó ïîï, îëè ïêïêòì óñâïîæòà óôîë íïçò ãîûíëþòà, âòæîå èåãëþîëþïï?
– ïò, èïãïçå òìå ãïæïÿîòà âåî ãòðïìóõåþà, îëãëîú ÷åèçå ãòàõïîòà.
óúíïóîòï, îïìïú ïõäï ãåüñâòà, èïãîïè åì ÷åèò õïíãîûäòâò æïêâòîâåþòì íïñëôòï. èå èãëíòï, ïêïêòì ñëâåäàâòì óñâïîæï âòíèå, ïí åãëíï, îëè óñâïîì. èå
ïîï âãóäòìõèëþ óþîïäë èïèïêïúóî ýòíì. ïîï, åì ìòñâïîóäò ìóä ìõâïíïòîò
òñë. åì òñë, àó ãòíæïà, èõïüâîóäò ìòñâïîóäò, îïú àòàáë èòì øåèëáèåæåþïì ïíïñëôòåîåþæï.
âàáâïà, ïêïêòì èëåùëíï îòàòèå åìïàóòì áïäò. åì èëùëíåþï êâåìòâòà èëõâæåþëæï õëäèå èòì ïîìåþïøò, îëãëîú üïäøò, ÷ïéâåäôòä ðëåüóî úåúõäì
æï ïïíïðåîùêäåþæï èïì. æï òè æîëì ïêïêò îëæò æïãòæåâæïà, íïèæâòäïæ èëòðëâåþëæï àó ïîï òè áïäåþøò ñâåäï òì ãïîåãïíò àó øòíïãïíò éòîìåþï æï
àâòìåþï, îïìïú òãò èïì ïêóàâíåþæï. èïøòí ïêïêòì óñâïîæï òì áïäò... ïîï, òì
áïäò êò ïîï, èòìò íïèæâòäò õëîúòåäò æï ìóäòåîò ïâäïæòæåþòà, ïîïèåæ
àïâòìò èõïüâîóäò ùïîèëæãåíï, âòàëè òè áïäøò ãïíìïõòåîåþóäò... õëäë,
îïæãïíïú óèåüåì øåèàõâåâïøò íïüóîï æï èõïüâîóäò ùïîèëæãåíï åîàèïíåàçå øëîòøëîì òñâíåí, ïêïêò òëäïæ òúîóåþæï ãóäì èòìò øåèëáèåæåþòì
ïéèûâîåä ìïãïíçå æï ïõäï ìõâòìïêåí èòèïîàïâæï àïâòì ëúíåþïì.
ïêïêòì èõëäëæ åîàïæåîàò ìïüîôë ¸ñïâæï. òãò óñâïîæï ùïîóõëúåäò
æï èãçíåþïîå ìòñâïîóäòà. ïè üîôëþòì ùòíïøå ñâåäï ìõâï ãîûíëþï, èåãëþîëþï òáíåþëæï òãò, àó „þóíåþòì àîàëäâï æï èéåäâïîåþï“ áïäòìïæèò, –
èõëäëæ ôåîèêîàïäò ï÷îæòäò òñë. åì òñë ìïáïîàâåäë, òìòú ùïîìóäøò óôîë, âòæîå ïùèñëøò.
èòïáúòåà ñóîïæéåþï òè ãïîåèëåþïì, îëè ïîú åîà èòì åãîåà ùëæåþóä
ìïüîôòïäë äåáìøò àáâåí âåî íïõïâà êëíêîåüóä ìïõåì, îëèåäòú ìùëîåæ
ãïíìïçéâîóä áïäì åêóàâíëæåì, ïéíòøíïâæåì èòì îïòèå àïâòìåþóîåþïì, îïú
èõëäëæ èïì ïõïìòïàåþæï.
¸ë æï... øåòûäåþï, ïò, ïìåàò ìòñâïîóäòì ìïãïíò èåú âòñïâò ïèïàóòè ùïèì,
âòíïòæïí èòì îïèæåíìïèå äåáìì ÷åèçåæ æïùåîòäïæ ìàâäòïí, àóèúï ãóäïõæòäïæ âïèþëþ, ïè äåáìåþøò ÷åèì àïâì âåîï âúíëþ.
æïìïìîóä, ïêïêòì óîàòåîàëþïçå áïäåþàïí ïèïìïú ãåüñâòà: òá, ìïæïú
íïèæâòäò õïíãîûäòâò óïíãïîë èåãëþîëþòì íòøíåþò ÷ïíì, èå èãëíòï, òè ìòñâïîóäòì ñâïâòäò ïî ãïøäòäï, îëèåäìïú àáâåí ãóäòìõèëþà. ÷åèòì æïêâòîâåþòà, ïêïêò òìåàò þóíåþòì ïæïèòïíò òñë æï òìå øàïíàáèóäò àïâòì øåèëáèåæåþïøò, îëè ïìåà ñâïâòäåþì òãò èõëäëæ ãïâäòà ìùñâåüæï æï æòæòìõíëþòà ãóäì âåî æïóæåþæï óêâå èëùñâåüòäò ñâïâòäòì ôïîåçëþïìï æï äëäòïëþïì. ïõäï æïìêâíåþò àáâåí àòàëí ãïïêåàåà...
ïîï, æïìêâíåþò èêòàõâåäèï ãïïêåàëì. èå èõëäëæ ðòîóàâíåäïæ ïéâíòøíå òì, îïú øåèòíòøíïâì æï ãïèòãëíòï. ìïÿòîëï èõëäëæ æïâìûòíë, îëè øåòû-

94

ilia zurabiSvili

äåþï çëãöåî ìõâòìïãïí ãïíïãëíò ìòüñâï-ìòüñâòà, å. ò. èàáèåäòì ôëîèòà
ïî òñëì ãïæèëúåèóäò. ãïèëàáèåþòì ïçîò êò ñâåäãïí ìùëîïæ ïîòì æïúóäò.
3
æòæ öïîïæ àïâèëñîòä ìïçëãïæëåþïøò òäòïì ðëâíï àó ïîú ïãîåîòãïæ
ïæâòäò òñë, ìïèïãòåîëæ, ïêïêòì èïøòíâå, åîàò àâïäòìãïæïâäåþòà øåíòøíïâæòà.
èåüòìèåüïæ òèðëçïíüóîò ôòãóîï ¸áëíæï, íïèæâòäò ìïìêóäðüóîë.
èïîüë òèòüëè êò, ïîï, îëè þîãå ïãåþóäåþòìï òñë. òèïçå þóèþåîïçóä üïíïæëþòìïì ìõâïìïú þåâîì íïõïâæòà, èïãîïè òìòíò ïêïêòì øàïþåÿæòäåþïì ïî ïõæåíåí. ïîïèåæ òèòüëè, îëè òøâòïàò ¸ïîèëíòóäëþï ìóôåâæï èòì üïíìï æï
àïâì øëîòì.
æòæ üïíçå ðïüïîï àïâò æï ðïüïîï üïíçå æòæò àïâò ñëâåäàâòì àó ìòèïõòíöåì ïî ãïíïìïõòåîåþì, èïòíú àâïäøò óìòïèëâíë æòìðîëðëîúòïæ ãå÷õòîåþïà, àóíæïú àïâòìàïâïæ, úïä-úïäêå, ìïõåú äïèïçò òñëì æï üïíïæëþïú
àïíïçëèòåîò.
ïêïêò üïíìîóäò, òñë èõïîþåÿòïíò. àó üïíùåîùåüëþï ïî åàáèëæï, éòðì
èïòíú âåî øåíòøíïâæòà, îëãëîú óíæï ãåúáòîïà ðòîæïðòî àó ãâåîæòæïí.
ìïêâòîâåäò èëñâïíòäëþòì àïâò ¸áëíæï, îãâïäò, àïîïçëøò ãïèëìóäò,
ïîìïæ øåçíåáòäò ëæíïâïæïú, ïîìïæ çåæèåüïæ ãïèëùåóäò. àèïú îëè ïîï
¸áëíëæï, èïîüë åì òøâòïàïæ ìùëîå èëñâïíòäëþï ñóîïæéåþïì èòòáúåâæï.
õøòîò, èåüòìèåüïæ ãîóçï àèï, òìå õøòîò æï åîàèïíåàøò òìå ãïæïõäïîàóä-ãïæïüèïìíòäò, îëè íïðåíüò èïüñäò ãåãëíåþëæïà. ïêïêòì àèòì ôåîò,
àâòà ìòúëúõäòì óêïíïìêíåä ùäåþøò, òè ìòàåàîåèæå ïî èòìóäï, îëèåäìïú
àëâäòì ìòìðåüïêåì óùëæåþåí. òãò óôîë ÿïéïîï òñë âòæîå àåàîò, æï åì
òèòüëè, îëãëîú èå èãëíòï, îëè àèòì éåîëåþòì õâåóäåþò åîàèïíåàøò ãïæïõäïîàâòì ùåîüòäåþøò êâïíûòâòà óôîë èóáò ôåîòì øàïþåÿæòäåþïì áèíòæíåí, âòæîå ìùëîåæ ãïøäòäò àèï. ïìåàòâå õøòîò, øóïàïíï ìòãîûòì ùâåîò, õëäë íòêïðçåâòàï éïîåþøò ëæíïâ øåàõåäåþóäò. ïìåâå ëæíïâ àõåäò óäâïøåþò.
êòæåâ êïîãò, ïêïêò àèïìï æï ùâåîì òêîåÿæï, àëîåè âåîïâòàïîò êþòäãïíòåîò ìïâïîúõåäò àèïøò âåî ãïïüïíæï.
åì þóíåþïóõâò àèï øïîïâïíæåæòâòà ïæãï èòì ìïêâòîâåä æòïæ – ïîï èïîüë èïéïä æï ãïíòåî – ïîïèåæ ìùëîåæ æòïæ øóþäì, îëèåäòú åîàìïæïòèïâå æîëì þîûåíòìïú òñë æï ðëåüòìïú.
ïìåà óüåõ ãïþïæîóäëþïì, îïìïêâòîâåäòï, æòæò ôïîåçëþï åÿòîâåþëæï. èïãîïè ïêïêò ïèïì ïî æïãòæåâæïà æï ñëâåäàâòì èòì àèïùâåî-óäâïøì
åãîåàùëæåþóäò ðëåüóîò „íåãäòýå“-ì òåîò ìæåâæï.
èå âòúò, ìõâåþòâòà, âòìïú þóíåþòì ïìåàò ùñïäëþï éòîìåþòï, ìïîêåìàïí
üîòïäì èë¸ñâåþëæï. åîàò êò ãïæïòâïîúõíòæï êþòäãïíòåîò ìïâïîúõäòà

literaturis matiane

95

àèïì, ÷ïèëòâïîúõíòæï ùâåîì, õåäì ãïæïòìâïèæï óäâïøåþçå æï èòìò „üóïäåüò“ ãïàïâåþóäò òñë. çëãèï îëè òúòì êòæåâ äïðïîïêøòïú, ìïáèåøòïú åîàïâïæ õåäòà ùâåîì òóàëâåþì ïí àèïì ïùâïäåþì, êóäóäåþò ïî æïèåøïäëìë.
ïêïêòì ïèòì èìãïâìò îïè ïîï ìÿòîæï îï. ïîú êò ïè÷íåâæï, îëè èòì ìïõåì ãïîåøåèë ïìåàò ìòèæòæîå åõâòï.
ìïõå...
èìõâòäíïêâàòïíò æòæîëíàâïäåþï. èêâåàîïæ èëõïçóäò þïãå, èïãîïè
âíåþòïíëþòì ïîïè÷åíò üó÷åþò... ïîú òîëíòòìï.
îïìïêâòîâåäòï, íïêâààï ìùëîå èëõïçóäëþòà, àâïäåþòì ùñäòïíò èåüñâåäåþòà, ìïõòì êïíòì ìòìóôàïâòà æï ôåîòà òäòï ïêïêòçå ãïúòäåþòà äïèïçò òñë.
èïãîïè ïè æïìêâíïèæå èòõâòæëæòà èõëäëæ èïøòí, àó èïà ìïõåì èóøüîòì
àâïäòà ÷ïïêâòîæåþëæòà.
àëîåè ìïåîàë øàïþåÿæòäåþïì, èàäòïíïæ ïéåþóäò èïàò ãïîåãíëþòì
òåîì ìóä ìõâï æïìêâíïèæå èò¸ñïâæòà.
ïêïêòì èàåäò ïîìåþòæïí òìåàò àâïäèëèÿîåäò, îïéïú ìïòæóèäë ûïäòà
ïéìïâìå ìõòâíïîàò øóáò ãïèëêîàëæï, îëè òäòïì ìïõòì òøâòïà ìòíïüòôåì
÷îæòäì ïñåíåþæï.
æïîùèóíåþóäò âïî, ìïæèå ìïçëãïæëåþïøò, ìïæïú ïêïêòú òñë æï îëèåäòèå óäïèïçåìò èçåàóíïõïâò áïäò, èïàò åîàïæ èíïõâåäò óúõë âòíèå óåÿâåäïæ öåî ïêïêòì âòíïëþïì òêòàõïâæï æï èõëäëæ øåèæåã ïè áïäòìïì, îïæãïíïú àïâòìæïóíåþóîïæ ãïíúâòôîåþï ïòüïíæï – åì èïîàäï ïæïèòïíòï, àó
ëäòèðòæïí ÷ïèëìóäò éèåîà-êïúòë.
íòøïíæëþäòâò êòæåâ òì òñë, îëè èóæïè õóèîëþòìï æï ìòüñâï-èïõâòäëþòì ìüòáòëíøò òëäïæ èúóîïâ ïêïêòì, àòàáë àïâòìò þóíåþòì óíåþóîïæ, èïîàäï ëäòèðòóîò ìòæòíöå æï èëíóèåíüïäëþï ïõïìòïàåþæï: ùñíïîò èòõâîïèëõâîï, èûòèå íïþòöò, àòàáèòì ìîóäòïæ øåçéóæóäò ýåìüòêóäïúòï æï àòàáë îïéïú çåâìóî ãïîòíæåþïøò ñëôíï ìò÷óèòì æîëì.
ìïñóîïæéåþëï ïãîåàâå òì, îëè îïú óôîë õïíøò øåæòëæï ïêïêò æï îïú
óôîë íïêäåþ ñóîïæéåþïì ïáúåâæï àïâòì ãïîåãíëþïì, èïãïäòàïæ, üïíòìïèëìòì èëõæåíòäïæ üïîåþïì (èåüùòäïæ ìåîàóêì òúâïèæï), èòà óôîë èòìò
ãïîåãíëþï èåüòì ìòäïèïçòà òèëìåþëæï.
àâòà ðòîâåäïæ ùâåàòì æïúåèòì øåèæåãïú êò, îëæåìïú úïäò àâïäòì
áóàóàëåþòì èëûîïëþï æïóèûòèæï æï úïä ôåõìïú ëæíïâò ãïáäïìóíåþòà
ìæãïèæï, èòì ãïîåãíëþïì àòàáë ïõïäò îïè ãïèëèåüñâåäåþï øååûòíï èåüïæ
äïèïçò èõúëâïíëþòìï. ãåãëíåþëæïà, ìïæéïú øëîì ãïòúáòîåþï æï ìóä ìõâï
èìëôäòëì õòäâïì äïèëþìë.
ïò, ïìå âàáâïà, åì çåáâåñíòåîò ÿâîåüï æòæò ëìüïüëþòà ïáâì òïêëþ íòêëäïûåì ãïæèëúåèóäò ïêïêòì þòóìüøò, ëðåîòì àåïüîòì þïéíïîì îëè ïèøâåíåþì. ÷åèò ïçîòà, òãò ìïóêåàåìë íïùïîèëåþòï ïè èëáïíæïêòìï.

96

ilia zurabiSvili

àóèúï ïêïêòì ðïüïîëþòæïíâå âòúíëþæò, èïãîïè èòìèï óêïíïìêíåäò ëúò
ùäòì ãïîåãíëþïè òìå ãïèëæåâíï ÷åèò èåõìòåîåþòæïí òèæîëòíæåäò ùïîèëæãåíï, îëè âåî èëâïõåîõåþæò èòìò èïøòíæåäò ðëîüîåüòì èëúåèïì.
åîàò îïè êò ÷åèàâòì óåÿâåäòï: ïõïäãïçîæï æï øóïõíòì ïêïêò òìå äïèïçò æï èëèõòþäïâò ïî óíæï ñëôòäòñë, îëãëîòú èëõóúåþóäëþïøò òñë. ïèïì
èòìò ôëüëãîïôòóäò ìóîïàåþòú ïèüêòúåþì.
ïêïêò ûïäòïí öïíèîàåäò ïæïèòïíò òñë. âåîú èóæïè þë¸åèóîèï úõëâîåþïè, àóèúï áåòôò æï éâòíòì ìèï ïî óñâïîæï, âåîú åîààïâïæ ìïìüóèîëåþòì
óãåèóî âòàïîåþïøò ñëôíïè, âåîú æïóæåâîëþïè àïâòìàïâçå çîóíâòìïè, âåîú
îïèæåíöåîèå ìåîòëçóäèï æïïâïæåþïè âåî ãïüåõï èòìò éëíòåîò þóíåþï.
ùïîèëòæãòíåà, àòàáèòì ìòêâæòäïèæå òìåàò èïãïîò êþòäåþò ¸áëíæï,
èãëíòï òìòú óêäåþäòâ, îëè êþòäòà êïêäòì èüâîåâïøò èåöòþîåþëæï æï...
èöëþíòæï êòæåú. íåæäò êïêïäò óñâïîæï æï ïî èïõìëâì, îëæåìèå ìïèüâîåâòìïàâòì èòåèïîàëì, îïú óíæï êòîêòüò íïÿóÿò ñëôòäòñë, – ìïêóàïîò êþòäòà ãïóüåõïâ êïêïäì ãåèë ïîï ïáâìë. àóèúï ìóä ìòþåîåì ó÷òëæï, ãïíìïêóàîåþòà ìïüîôòïäë äåáìåþøò, èïãîïè, èãëíòï, åì ðëåüóîò ÷òâòäò óôîë
òñë, âòæîå íïèæâòäò óûäóîåþòìï. ïí, òáíåþï, ìïæëíýóïíë ïéèïôîåíòì êäåþïì ãóäòìõèëþæï...
4
ïêïêò èëèõòþäïâò èëìïóþîå òñë.
èòìò ìïóþîòì åîàò óæòæåìò éòîìåþï òì òñë, îëè àïâòì èìèåíåäì, âòíú
óíæï ñëôòäòñë òãò – íïìùïâäò, óìùïâäåäò, áïäò, êïúò, æòæò àó ðïüïîï
– ñâåäïì àïíïìùëîëþòì àâïäòà óñóîåþæï. ïèòüëè èòì ìïóþïîì æòæïáüòçèì, ÿêóòìùïâäåþïì âåî øåïè÷íåâæòà.
èòìò àõîëþï åðòóîò õïìòïàòìï òñë. æòíöò, ùñíïîò êòäë, õèòì ìóä èúòîåæò ïùåâ-æïùåâï.
æï àâòà ìïàõîëþòú èåüùòäïæ åðòóîò òñë – ÷âåíò áâåñíòì ùïîìóäò,
îëèåäòú ïêïêòè ÷òíåþóäïæ òúëæï.
èå èãëíòï, àòàáèòì ñâåäï ìïòìüëîòë ùñïîë ïêïêòì óêîòüòêëæ, åÿâèòóüïíäïæ ¸áëíæï ïàâòìåþóäò æï ÿåøèïîòüïæ èòï÷íæï ïè ùñïîëåþòì èòåî ãïæèëúåèòàò ïèþïâò.
çëãòåîà áïîàâåä èåôåì ïêïêò íïèæâòäïæ õïäõòì èåôåæ ìàâäòæï.
îëæåìïú àëôòìï æï çïîþïçíòì æîëì – ïèþëþæï òãò – èåôå èïîüë
õïäõì êò ïî ïëèåþì, ïîïèåæ àòàëíïú öïîòì ùòíï îòãøò õèïäïèëùâæòäò òþîûâòì, îëãëîú ðïüïîï êïõò òþîûëæïë, èïøòí òãò ìòìõäìï ¸éâîòì ïîï èïîüë
àïâòìò èåôëþòìïàâòì, ïîïèåæ èàåäò àïâòìò áâåñíòìïàâòì, âòà íïèæâòäò
øâòäò õïäõòìï, èòìò ùòíïèûéëäòë.

literaturis matiane

97

ìïåîàëæ êò ïêïêò òè ïçîòìï òñë, îëè ïîú åîàò ìõâï áâåñíòì ìïèåôë ëöïõì
òèæåíò èåëèïîò, ìïîæïäò, ìùïâäóäò, ðëåüò, èùòãíëþïîò æï îöóäèæåþåäò
ïî èëóúòï, îëãëîú áïîàâåä ãâòîãâòíëìïíàï ëöïõåþìïë. èïà øëîòì, îïìïêâòîâåäòï, èîïâïäò òñë üòîïíòú, õïäõòì èüïíöâåäòú, ãïîñâíòäòú æï
õïäõòì èëûóäåúïë. æï ìùëîåæ ïèòìïàâòì ìïÿòîëï íïàäïæ âòúëæåà ÷âåíò
áâåñíòì ùïîìóäò, èòìò ïâêïîãò, îïàï òãò úëæíï èëáèåæåþòì ðîëãîïèïæ ãïèëâòñåíëàë.
ïêïêò þïüëíñèëþòì ìïøòíåäò èëùòíïïéèæåãå òñë æï òãò æòæ óþåæóîåþïæ ìàâäòæï áâåñíòìàâòì ôåëæïäòçèì. òìå ãïîåøå èüîåþèï ïî øåóùñåì õåäò ìïáïîàâåäëì ìïõåäèùòôëåþîòëþòì æïèõëþïì, îëãëîú ôåëæïäåþèïë.
ïèòüëèïú æïâòà ïéèïøåíåþåäì ïêïêò ãåíòëì ðëäòüòêëìïæ ïéòïîåþæï, âòíïòæïí èïí ðòîâåäèï ãïèëóúõïæï þîûëäï ôåëæïäåþì, øåáèíï îï èóæèòâò
öïîò æï èòà ãïíïèüêòúï åîàèåôëþòì ûïäïë.
ìïñóîïæéåþëï ïêïêòì ïçîò ìïáïîàâåäëì îóì-èèïîàâåäåþçå. ñâåäï
èïàãïíì ìïáïîàâåäëì èüîïæï ìàâäòæï. èõëäëæ åîà è. ì. âëîëíúëâò èòï÷íæï ìïáïîàâåäëì ÿåøèïîòü èëêåàåæ. îïú ïìò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ìïõåòîë îïè ãïêåàåþóäï ìïáïîàâåäëøò – ìóä âëîëíúëâòì ùñïäëþòàïë.
îëæåìïú øåíòøíïâæíåí, âëîëíúëâòì ðëäòüòêï òìåâå ãïèïîóìåþåäò òñë,
îëãëîú ìõâåþòìïë, èõëäëæ óôîë îþòäò æï èòà óôîë èòçïíèòìïéùåâò, –
å. ò. àåàîò êþòäò æï øïâò ãóäòë, – ïêïêòì ìïóþîòì ÷âåóäåþîòâò æòíöò
êòäë òúâäåþëæï æï, úëüï ïî òñëì, èéåäâïîåþïú æïåüñëþëæï õëäèå.
– êïîãò ïèþïâòï, àáâåíèï èçåè! – ùïèëòûïõåþæï ïêïêò èàåäò àïâòìò æòæò
üïíòì èëûîïëþòà, îëúï üïõüçå òñë íïõåâîïæ ùïèëùëäòäò, – êïúèï áïîàóäò àåïüîò æïãâòïîìï, áïîàóäò ýóîíïäò øåãâòáèíï ÷âåíòïíåþòìïâå ìóîâòäòì
ùòíïïéèæåã, ìêëäïøò áïîàóäò åíòì ìùïâäåþï øåèëòéë, ãïæïìïõïæåþò øåãâòèúòîï, ìïåîàëæ, ÷âåíì êóäüóîóä ùòíìâäïçå çîóíïâæï æï ïèïì ãïèïîóìåþåäò
ðëäòüòêï æïåîáèåâï?! íåüïâò ìõâåþìïú èïãòìàïíï àåàîò êþòäò æï øïâò ãóäò
¸áëíëæïà áïîàâåäåþòìïàâòì æï èïøòí ÷âåíì þåæì ûïéäòú âåî æï¸ñåôæï!
ïêïêò òìå ÷ïâòæï ìïôäïâøò, îëè åì îùèåíï âëîëíúëâçå ïî øåóúâäòï.
ïî âòúò, òúëæï àó ïîï ïêïêòè âëîëíúëâòì „óáâåøåâîæëèòäåìò“ èëõìåíåþï, ìïæïú òãò àïâòì ïìåà ðëäòüòêïì ìïóêåàåìë æï òëä ìïøóïäåþïæ ïéòïîåþæï áïîàâåäåþòì óôîë ïæâòäïæ ãïîóìåþòìïàâòì, èïãîïè, àóíæïú ìúëæíëæï, æïîùèóíåþóäò âïî, ïêïêò òüñëæï, âëîëíúëâò èåôåì ïüñóåþæï, îïàï
õåäò ïî øååøïäï áïîàâåäåþòì ìïìòêåàëæ èòèïîàóä ðëäòüòêòìàâòìïë.
òñë àó ïîï ïêïêò îåäòãòóîïæ èëîùèóíå ïæïèòïíò æï øåïæãåíæï àó ïîï
åì èòì øòíïãïí ìóäòåî èëàõëâíòäåþïì?
èòì íïùåîåþøò òøâòïàïæ ïîï ãâõâæåþï, àòàáë, ïèòì èï÷âåíåþåäò ïæãòäåþò. úõëâîåþïøò ïèòì æïèïæïìüóîåþåäò íòøíåþò èå ðòîïæïæ ïî øåèòíòøíïâì.

98

ilia zurabiSvili

åêäåìòïøò òãò ïî æïæòëæï. ïîú äëúâïæ æãëèï ¸áëíæï ÷âåóäåþïæ. èïîõâïì
ïî òíïõïâæï, ïîú ùèòíæï ìïòæóèäëì òéåþæï. åîàò ìòüñâòà, îåäòãòóî îòüóïäçå ûïäòïí æïøëîåþóäò òñë. èõëäëæ îïèæåíöåîèå øåâíòøíå, èàáíïîåþòì æîëì èïîöâåíï õåäì ðòîàïí òìå èòòüïíæï, àòàáë èëêäåæ ðòîöâïîò
ãïæïòìïõïë. åì ðïüïîïëþòæïíâå æïñëäòäò ÷âåóäåþï àó òñë, óôîëìåþòìïãïí èåáïíòêóîïæ ïàâòìåþóäò. îëãëîú âòúòà èòìòâå èëàõîëþòä àïâãïæïìïâïäòæïí, ïêïêò õëè ëöïõøò îåäòãòóîïæ æòæïæ òñë æïèùñìòäò. èøâåíòâîïæ òúëæï ìïèéâàë ùåîòäò, ãïíìïêóàîåþòà ôìïäèóíò, îëèåäìïú òãò æòæ
ðëåüóî áèíòäåþïæ ìàâäòæï.
ãïîíï ìïîùèóíëåþï, å. ò. áîòìüòïíëþï ïêïêòìïàâòì çíåëþîòâ-ôòäëìëôòóîò ìòìüåèï óôîë òñë, âòæîå îåäòãòóîò æëéèï. õëäë åîëâíóä øåèåúíåþïøò – ïãîåàâå ðëäòüòêóîò ôïáüëîòú, âòíïòæïí, îëãëîú ïêïêò ôòáîëþæï, àïâòìò ïîìåþëþòì æïúâòì òíìüòáüóî ãîûíëþïì áïîàâåäèï õïäõèï
áîòìüòïíëþï òæåóî ìïôóûâäïæ æïóæâïë.
èå ïìå èïáâì ùïîèëæãåíòäò èòì ïçîëâíåþïìï æï úõëâîåþïøò ìïîùèóíëåþòì èíòøâíåäëþï. òãò èåüòìèåüò îåïäòìüò òñë, îïàï ìïîùèóíëåþîòâ èòìüòúòçèì èòìúåèëæï.
***
ïêïêò – ëîïüëîò...
ïèïçå þåâîì âåîïì âòüñâò.
ëîïüëîò ðïåáîëþïøò ãïèëòúæåþï. ïî âòúò, ¸áëíæï àó ïîï øåõäï-øåöïõåþï ïêïêòì àïâòì èëùòíïïéèæåãå ëáîëðòîåþàïí? èå èëèòìèåíòï èõëäëæ åîàõåä-ëîöåî èòìò ìòüñâï, óôîë ìùëîåæ îëè âàáâï, åãîåàùëæåþóäò „ìðò÷ò“, ìïçåòèë õïìòïàòìï.
óíæï òàáâïì, îëè ïêïêòì õèï èëæóäïúòåþòà ïî òñë èæòæïîò. ðòîòáòà,
èòì þóèþåîïçóä ãïîåãíëþïìàïí øåæïîåþòà, ïêïêòì õèï ìïêèïëæ ìóìüò òñë
æï ùâîòäò.
èåëîå, ïîú èÿåâîèåüñâåäóîò ðïóçåþò òúëæï. òìå, îëãëîú øòíïóî ìïóþïîøò, ìïöïîëæ ãïèëìâäòì æîëìïú ýåìüòêóäïúòïçå ïêïêò ûïäòïí ûóíùò
òñë. èõëäëæ åîàò ÷âåóäåþï ¸áëíæï: ãï÷åîåþòì æîëì æòæò àòàòà æï ìïäëêò àòàòà íòêïðòì éïîåþòì ëæíïâ íåîâòóäò ôõïíâï òúëæï, àòàáë ôòáîøòï ùïìóäòë, æï ïè æîëì òèòì ìïõåì òìåàò èåüñâåäåþï ¸áëíæï, îëè ãîûíëþæòà, îïéïú èíòøâíåäëâïíò îïè óíæï åàáâï.
æï ïè èëûîïëþïì èëìæåâæï ïí íïêâåìò îïè ìòüñâï, ïí ðëåüóîò èåüïôëîï. ïìå îëè, åîàòú æï èåëîåú ùòíïìùïî íïâïîïóæåâò ïî óíæï ¸áëíëæï æï
òáâå, ìòüñâòì ðîëúåìøò òþïæåþëæï.
ðïàëìò æï èãçíåþïîåþï ïêïêòìïàâòì ó÷âåóäë òñë. èòìò ìòüñâï àïâò-

literaturis matiane

99

ìóôäïæ èëèæòíïîåëþæï. ïî òúëæï çëãòâòà ïçîòìï àó ìòüñâòì ûåþíòì æîëì
øëîòìæåþóä þãåîïàï ïçèóòäåþï, ãïèëàáèï ¸áëíæï èêïôòë. èòì èåüñâåäåþïøò òèåîóäò êòäë ãïòìèëæï, õëäë ïîï èêâåàîïæ. ùåîïøò àó ñëâåäàâòì
ïîï, äïðïîïêøò èóæïè „ñëäòôåîì“ õèïîëþæï, „ñëâåäòìôåîòì“ èïãòâîïæ.
ìûïãæï ìïøòíäïæ ìòüñâï „âïòíï÷îëþï“. åîàõåä èïìàïí ìïóþïîøò îëè ùïèëèúæï, ïèòöïíñæï – êïõåäåþèï åã îï óøâåîò ìòüñâï òúòàë. îï ïîòì „âïòíï÷îëþï“-ë! îëúï âóðïìóõå – øåòûäåþï àáâåíì ãïèëàáèïøò èïîàäï óäïèïçë
òñëì, õëäë êïõåäåþò ìùëîåæ ùïîèëâàáâïèà ëîòâ êëèðëíïíüì – „âïòìï“ æï
„äï÷ïîìï“ øååîàåþóäïæ æï ìïóúõëë ìòüñâï ãïèëæòì-èåàáò, – æïèåàïíõèï, óîòãë ïî ïîòìë, èïãîïè òìå èòâå÷âòå èïã ìòüñâòì ÷åèåþóîïæ ãïãåþïì,
îëè øåèæåãøòïú âåî âòõèïîë.
èïîàäïú, ïêïêòì íïùåîåþøò, èãëíòï, ïè ìòüñâïì âåîìïæ øåõâæåþòà.
ïêïêò æåêäïèïüëîòú òñë æï æòæïæïú èòéåþóäò. ìïçëãïæëåþï ñëâåäàâòì ïéüïúåþòà åãåþåþëæï. èïãîïè, ãóäïõæòäïæ óíæï âàáâï, ïè ãïîåãïí
üîòóèôøò àâòà ïêïêòì æåêäïèïüëîóä óíïîì, ÷åèòì ïçîòà, æòæò õâåæîòàò ùëíï ïîï ¸áëíæï.
ìïêèïîòìò òñë èïîüëëæåí, îëè ïêïêò èëíïùòäåëþïì òéåþæï ïèïàóòè ìïäòüåîïüóîë ìïéïèëøò æï êòàõóäëþæï àïâòì èøâåíòåî äåáìåþì. âòí æïãòæåâæïà òèïì, àó îëãëî êòàõóäëþæï?! èïîüë èòìò æòæåþóäò ôòãóîòìï
æï éâàïåþîòâò ìïõòì ãïèë÷åíï – òìåâå, âòà òäòïìò – òèãâïî åíàóçòïçèì
òùâåâæï æïèìùîå ìïçëãïæëåþïøò, îëè àâòà æåêäïèïúòòì íïèæâòäò øåôïìåþï âòìéï ïõìëâæï?!
îëãëîú àòàáèòì ñëâåäò ðëåüò, ïêïêòú, îïìïêâòîâåäòï, ìóìüò æåêäïèïüëîò òñë. ïèòìïàâòì èïì ïîú õèï ãïï÷íæï, ïîú èãçíåþïîå üåèðåîïèåíüò,
ïîú ïè õåäëâíåþòìïàâòì ïóúòäåþåäò øòíïãïíò èóìòêïäëþï.
êòàõóäëþæï òãò äåáìì èêïôòëæ, úëüï ïî òñëì, èëìòèéåîë èåäëæòóîëþòà æï èíòøâíåäëâïíò ïæãòäåþòì ãïíìïêóàîåþóäò òíüëíïúòóîò ãïíôåíòäëþòà, îòì ãïèëú èòìò õèï ìïêèïëæ ùâîòäæåþëæï.
ìõâåþàïí åîàïæ èåú ãïãòýåþòà üïøì âóêîïâæò, âòíïòæïí èëùñóîåþóäò
âòñïâ, îïú øåòûäåþï èåüõïíì ñëôòäòñë ìïàïñâïíåþåäò ïæïèòïíò åìüîïæïçå, îïú øåòûäåþï èåüõïíì èåúáòîíï èòìò èøâåíòåîò ìïõòìïàâòì, èëèåìèòíï
èòìò „óèòìëæïú“ èóìòêïäóîò äåáìåþò.
îïéï àáèï óíæï, âòíèå õåäëâïíò æåêäïèïüëîò óôîë èåüòì åáìðîåìòòà
æï ãïèëèåüñâåäåþòà ùïòêòàõïâæï èòì èïîàäïúæï ìïæåêäïèïúòë àâòìåþåþòà èæòæïî äåáìåþì, èïãîïè ïêïêòì èïòíú âåî ãïïôïìåþæï ìïçëãïæëåþòì
àâïäøò, âòíïòæïí òè ùïèì èìèåíåäçå èëáèåæåþæï ïîï ùïèêòàõâåäòì óíïîò,
ïîïèåæ ìóä ìõâï ìïòæóèäë ûïäï, ìóä ìõâï ìóäàïûâîï.
åìåú ïîòì, èïøòí íïèæâòäò æåêäïèïüëîåþò ïîú òñâíåí.

100

ilia zurabiSvili

5
ãïíìïêóàîåþòà ìïïèóîò èëìïìèåíò òñë ïêïêò, îëæåìïú, êïîã ãóíåþïçå
èñëôò, àïâòì þïâøâëþòì àïâãïæïìïâïäì èëãâòàõîëþæï, èåüïæîå ãòèíïçòïøò ìùïâäòì ðåîòëæòìïì.
åì òñë ðïùòï ¸óèëîóäò ìóîïàåþò, óïéîåìïæ èõïüâîóäò, àïíïú ìïìïúòäë, èïãîïè ïèïâå æîëì ìêëäòì îåýòèòìï æï ïè îåýòèòì ãïíèïõëîúòåäåþåäàï æïèïõïìòïàåþåäò.
ïî æïèïâòùñæåþï ÷åèì ìòúëúõäåøò òì åîàò êâòîï, îëèåäòú ìï÷õåîåøò
ãïâïüïîå 1911 àó 1912 ùäòì çïôõóäì þåýïí ùåîåàäòì ëöïõøò.
ïêïêòú ìï÷õåîåøò þîûïíæåþëæï àïâòì ìëô. ìõâòüëîøò æï ñëâåäæéå þåýïíòìïì ÷ïèëæòëæï ðïùòï óîèòà, îëèåäøòïú øåþèóäò òñë ìùëîåæ óîèòì
üëä-ìùëîò, ìïêèïëæ èÿäå õïîåþò.
åì õïîåþò èåüïæ úáâòüò òñâíåí æï òìå øåèëòíïâïîæåþæíåí õëäèå þåýïíòì
óøâåäåþåä, èàäïæ èùâïíå èëäòà æïôåíòä åçëøò, îëãëîú ìùîïôò ÷ëîàòà èìîþëäò þåæïóîåþò.
– ïî èëãùëíì, êïõåäë, ÷åèò äïíæë? – èêòàõï åîàõåä ìòúòäòà ïêïêòè.
– ïîï ¸ãïâì àáâåí êïõóî çäïçíòï ìïþïîë óîåèì, êóìïâòà îëè èòúëúïâì!..
– âåî æïìúòíåþà, þïüëíë ïêïêò, ÷âåíì ìïþïîëì... âóðïìóõå ìòúòäòàâå.
– àáâåí – èàäïæ àáâåíò óîèòà æï õïîåþòà – àïâòìóôäïæ èëàïâìæåþòà
÷âåíì ìïþïîëøò... ìïûíå óîèòìïì õëè ïîïì èëãïõìåíåþà...
– ìïèïãòåîëæ, ìïèò æéåæïéïèå èëâóíæåþò ÷åèò ìõâòüëîòì ïéèïîàì òè
àáâåíò íïáåþò ìïþïîëàò. „Âðåìÿ äåíüãè!“ – ÷ïòêïìêïìï àïâòì êóÿêóÿï ìòúòäòà ïêïêòè.
ìïïîïêë ìïíïõïâò òñë ïè ìëôäóî òæòäòïøò ÷âåíò æòæåþóäò èãëìïíò,
àïâòìò ðïùòï èïèïðïðóîò óîèòà æï èÿäå õïîåþòà, ïîïíïêäåþ, âòæîå ûåâìò
îïøåþøåþèóä åüäøò.
ïò, ïè úõåíòì ãïÿåíåþï åçëøò, ìïòæïíïú àâïäùòí ïäïçíòì õåëþòì èìãïâìò
èøâåíòåîò äïíæøïôüò òøäåþëæï ôïîàë ¸ëîòçëíüòà, ìïæèå õòì áâåø, íëñòåîò ìïóçèòì øåèæåã, ïóúòäåþåäò ðëõòåîò õïÿïðóîåþòà æï öóöï ãëèòöåþòà, æï óôîë èïûéïîò ìïæòäòì èëäëæòíøò, õïäò÷ïçå íïõåâîïæ ùïèëùëäòäò ïêïêò ãîûíåóäò õåäòà øäòæï àïâòìò ùïîìóäòì ìïëúíåþë êïþïæëíåþì.
þåâîò îïè ïè ïèþïâàï øëîòì øåüïíòäòï èòì „÷åè àïâãïæïìïâïäøò“. õëäë òì
ëîò ìóîïàò, îïú èå èòìò íïïèþëþòæïí æïèïõìëâæï, ïè „àïâãïæïìïâïäøò“ èëàïâìåþóäò ïî ïîòì.
– ÷âåíì ãòèíïçòïøò îóìåàòì òìüëîòòì èïìùïâäåþåäò æòæò øëâòíòìüò
òñë. èòìò ãïæèëúåèòà, èåôòì èõåæîëþï ñëâåäàâòì íïúïîüóüïì ïæåíæï øåèëìåóä èüîåþì. þëäëøò ïóúòäåþäïæ æïóîïâæï õëäèå: „â ïóõ è ïðàõ ðàçáèëè“-ë. èòìò íïäïðïîïêåâòæïí àòàáèòì ñâåäïôåîò èåìèëæï, èõëäëæ âåî ãïèåãë, îïì íòøíïâæï åì „ðóõ ò ðîïõ“. ïîú ÷åè áïîàâåä ïèõïíïãåþì åìèëæïà.

literaturis matiane

101

îóìò ïèõïíïãåþòìïàâòì êò âåî ãâåêòàõíï èëîòæåþòì ãïèë, óâòúåþïæ ïî ÷ïãâàâïäëíë. þåâîò ôòáîòìï æï âïîïóæòì øåèæåã ãïæïâùñâòüå ÷åèæïàïâïæ,
îëè åì „ðóõò“ æï „ðîïõò“ óåÿâåäïæ øåèëìåóäò èüîòì öïîòì ìïîæäåþò óíæï
ñëôòäòñâíåí, èòà óôîë, îëè åì ìòüñâåþò îëãëîéïú îóìóä ìòüñâåþì ïîï
¸ãâïíæï. ïìå èåãëíï èïøòí. îïêò ïè æïìêâíïèæå èòâåæò, àïâòì ãïèë÷åíòì ìóîâòäò ïéèåûîï æï ãïæïâùñâòüå, åì ÷åèò ïéèë÷åíï ãïêâåàòäòì æîëì ãïèëèåñåíåþòíï æï, îëæåìïú ðòîâåäìïâå øåèàõâåâïøò èïìùïâäåþåäèï ãïêâåàòäò
èêòàõï, ïìå æïâòùñå ÷åèò ïèþïâò, ùòíïæâå æïîùèóíåþóäèï, îëè ïè îòãëþïçå
óåÿâåäïæ „õóàì“ ãïâòêîïâæò: „Êîãäà âðàæåñêèå ïîë÷èùà, ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì
çíàìåíèòûõ âîåííîíà÷àëüíèêîâ Ïóõà è Ïðàõà, âòîðãëèñü“... óåúîïæ èïìùïâäåþåäèï
ãïêâòîâåþòà øåèëèòñâòîï:
– Êàêèõ òàì âîåííîíà÷àëüíèêîâ? Êàêèõ òàì Ïóõà è Ïðàõà?
– À âîò, âû ÷òî ïîñòîÿííî ãîâîðèòå... êîòîðûõ ðàçáèëè...
– Òàê, çíà÷èò, ÿ ãîâîðþ, ÷òî Ïóõà è Ïðàõà ðàçáèëè? – øåèåêòàõï òãò óêâå ãïíîòìõåþòà. – À âîò ÿ òåáå òàêîãî ïóõà è ïðàõà ïîñòàâëþ... ÷òîáû òû âïðåäü íå îñòðèë. – ïè èóáïîòà
ìüïúï õåäò ýóîíïäì æï, „õóàòì“ íïúâäïæ, æïèòìâï „íëäò“.
òè ëöïõæïáúåóäèï ÷åèò ãóäùîôåäò ìóîâòäò àïâòìãïèë÷åíòìï øåóîïúõñëôïæ èòòéë. èå õëè, éèåîàòï èëùïèå, èòìò èõåæîëþòì ìïæòæåþåäò ïèþâòì àõîëþïì âïðòîåþæò, èïãîïè ïî æïèïúïäï. – ïìå æïïèàïâîï ïêïêòè àïâòìò èïîúõòì ïèþïâò ìïåîàë ìòúòä-êòìêïìøò.
ïò, êòæåâ åîàò åðòçëæò, çåæèòñëäåþòà íïïèþëþò ïêïêòì èòåî.
– åîàò ïèõïíïãò èñïâæï ãòèíïçòïøò (ïêïêòè, îïèæåíïæïú èïõìëâì, èãëíòï âòíèå þïáîïûå æïïìïõåäï) èåüòìèåüò „çóþîòïêò“ òñë. òìåæïú õëè ñâåäïôåîì ãâïçåðòîåþæíåí ùòãíåþòæïí. èïãîïè òì èïòíú ñâåäïìïãïí ãïíòî÷åëæï.
åîàò ìòüñâï îï ïîòì? – åîà ìòüñâïìïú ïî òüñëæï àïâòìïì. òìüëîòòì èàåäò ìïõåäèûéâïíåäë çåðòî ¸áëíæï æïìùïâäòäò. èïìùïâäåþåäò, îëèåäèïú
òúëæï èòìò þåöòàëþï, ïîïìëæåì ãïêâåàòäì ïîï ¸êòàõïâæï. òì êò ìóä òáï÷åþëæï æï èóæïè àòàïøâåîòäò òöæï. åîàõåä òìå èëïþåçîï àïâò èïìùïâäåþåäì ïè ãïôøåêòäò àòàòà, îëè èëìâåíåþï ïî èòìúï äïèòì „ðïîüòæïí“ ïî
ãïæïâïîæï. Íó, ÷åðò ñ òîáîé, ãîâîðè! – óàõîï ìòúòäòà èïìùïâäåþåäèï. òèïíïú, ãïõïîåþóäèï, æïïñïîï æï æïïñïîï, èëóîàë æï èëóîàë! – ìóä ùòãíòæïí, ìòüñâï-ìòüñâòà... æï, îï ãïïàïâï èàäïæ ãïêâåàòäòì üåáìüò, èëóäëæíåäïæ çåæ æïóîàë àïâèëùëíåþòà „çîî, ìüîî øåìüíïæúïü!“ –
èïøòíæåä ìïõåäèûéâïíåäëøò ñâåäï ïèþâòì üåáìüì þëäëøò èòùåîòäò
¸áëíæï øåèæåãò ïèþâòì ãâåîæò øåèëêäåþòà „Çð. ñòð.“ ìïàïíïæë úòôîòà (å. ò.
„Çðè ñòðàíèöó òàêóþ òî“). åì „çîî, ìüîî“ èëìùïâäåì þëäë ìòüñâåþò åãëíï æï
òèòüëèïú ãïíìïêóàîåþóäò ãïèëèåüñâåäåþòà ùïîèëìàáâï, ëîöåîïú åíåîãòóäïæ àïâò æïòáíòï æï àïíïú ÷åáèòì áóìäåþò åîàèïíåàì èòïþïêóíï.
èïìùïâäåþåäì, ïäþïà, èëåùëíï èòìò úëæíï ãïêâåàòäòìï, îïæãïíïú ýóîíïäøò „õóàò“ æïåìâï. ïìåàíò òñâíåí ÷âåíì æîëì èåúíòåîíò æï óèåúïîíò.

akaki wereTeli (ukanaskneli suraTi)

103

literaturis matiane

***
ãïîåãíëþòà ùñíïî æï æòíö ïêïêòì íïèæâòäïæ òèðóäìóîò õïìòïàò ¸áëíæï æï ïæâòäïæ øååûäë ïèïàóòè øåèàõâåâïì ï÷áïîåþòà ãïèëõèïóîåþëæï.
çëãöåî åì ãïèëõèïóîåþï ìùëîå øåôïìåþï ïî òñë èëâäåíòìï æï õïíæïõïí èëèåíüòì øåóìïþïèëú òñë õëäèå.
èïãîïè îïú ìõâïì ïæâòäïæ åðïüòåþëæï æï ñóîïæìïéåþïæ ïî òáíåþëæï
èò÷íåóäò, òì ïêïêòì „óïîñëôòàëþòì“ ïíãïîòøøò åàâäåþëæï.
***
ïò, åîàò èïãïäòàò ïêïêòì òèðóäìóîò èëáèåæåþòìï, îïèïú òãò èåüïæ
óõåîõóä èæãëèïîåëþïøò ÷ïïñåíï, òèæåíïæ óõåîõóä èæãëèïîåëþïøò, îëè
÷âåóäåþîòâò ÿêóïèïõâòäëþïú êò âåî èëòèïîöâï.
ð. ã-ì æï ã. æ-ì óìòïèëâíëþï èëìâäëæïà åîàèïíåààïí. èåüïæ ãóäôòúõ
æ-ì ìòäï ãïåîüñï ã-âòì. åì óêïíïìêíåäò îåæïáüëîò òñë áïîàâåäàï öãóôòì èòåî æïïîìåþóäò îóìóäò ãïçåàòìï æï ïêïêòì êïîãò íïúíëþò. ìïèïãòåîëæ, æ-å óãóäòàïæåìò èåãëþïîò òñë ïêïêòìï.
ïêïêò òì òñë ðïîòçòæïí æïþîóíæï, àó ïîï âúæåþò, ïè óìòïèëâíåþòì ùòíï
æéåì, àó òèïâå æéåì. èåëîå æéåì ïêïêòì îåæïáúòïøò øååâäë. îï èòçíòà,
íïèæâòäïæ æéåìïú ïî âòúò. ïî âòúò-èåàáò òèòüëè âïèþëþ, îëè åì ãïîåèëåþï ìóä ìõâïæïìõâïíïòîïæ òñë ãïíèïîüåþóäò ïêïêòìï æï îåæïáúòòì èòåî.
ìïáèå òì ïîòì, îëè òè ìïéïèëì ãïèëìóä ãïçåàòì íëèåîøò (åîà æîëì
ãïçåàåþò ìïéïè-ìïéïèëëþòà ãïèëæòëæï, èïãïäòàïæ, õâïäòíæåäò ãïçåàò
æéåì ìïéïèëì ãïèëâòæëæï) áîëíòêòì ãïíñëôòäåþïøò, ìõâïàï øëîòì, æïþåÿæòäò òñë úíëþï æïïõäëâåþòà øåèæåãò øòíïïîìòìï (ìòüñâï-ìòüñâòà ïî èïõìëâì) – æéåì ÷âåíò ãïçåàòì îåæïáúòï òíïõóäï èõúëâïíèï ðëåüèï ïêïêò ùåîåàåäèï æï àïâòìò ãóäòàïæò ïéøôëàåþï ãïèëìàáâï æ-ì óõïèìò èëáèåæåþòì ãïèë, õëäë ÷âåíì îåæïáüëîì àïíïãîûíëþï ãïèëóúõïæïë.
èïøïìïæïèå, èëèõæïîò òíúòíæåíüò òèæåíïæ ãïõèòïíåþóäò òñë, îëè îåæïáúòï óêâå ìïàïíïãîûíëþë ãïíúõïæåþåþì þåÿæïâæï.
ïè øåíòøâíïè ìïøòíäïæ ãïíïúâòôîï æï ïïéåäâï òì ðïüïîï ùîå íïúíëþåþòìï, îëèåäàïú àïâò èëåñïîïà òè ìïéïèëì ïí. ïä. èï÷ïþäòì ëöïõøò. èåú
âòñïâò. ñâåäïíò àòàáèòì ïõäë èåãëþîåþò òñâíåí ã. æ-ìï æï ïêïêòìï æï òúíëþæíåí ïãîåàâå ð. ã-ìïú.
àóèúï æ-ì èëáèåæåþï àïâòìàïâïæ øåóìïþïèë òñë, èïãîïè ãóäïõæòäïæ
óíæï âàáâï, óèåüåìëþòì àïíïãîûíëþï èïòíú èòìêåí òõîåþëæï. õëäë ïêïêòì
âòçòüì îåæïáúòïøò ìîóäòïæ øåóôåîåþäïæ ìàâäòæíåí, îïæãïíïú ïêïêò èåüïæ ïõäë èåãëþïîò òñë æ-ìï æï ïìå ï÷áïîåþóäïæ èòìò ìïáúòåäòì ìïöïîëæ
æïãèëþï, îëæåìïú ïîïâòí òúòì óìòïèëâíåþòì èòçåçò æï èòà óôîë ïõäïæ
÷ïèëìóäèï ïêïêòè, èåãëþîëþòì éïäïüòïë.

104

ilia zurabiSvili

÷âåíò ùîå öåî ïîú êò æïøëøèòíåþóäòñë, îëè ãïòéë êïîò æï øåèëâòæï
ïêïêò.
àóèúï ïîú åîà òá èñëôàïãïíì ïêïêò ïî åíïõï ðïîòçòæïí æïþîóíåþòì
øåèæåã, èïãîïè ïèòìæïèòóõåæïâïæ, àòàáèòì ñâåäï, íïèåüíïâïæ áïäåþò, ðòîøò åúíåí ïêïêòì, òìå îëè èïí æïöæëèïú êò âåî èëïìùîë.
ãïïôàîåþóäò òåîòøò èòòüïíåì ïêïêòçå, àóèúï ñâåäï èëòåîòøå æòæò
ðïüòâòìèúåèåäò òñë èòìò. èïãîïè æ-ì æïãèëþïì òìå ïåéåäâåþòíï ñâåäïíò,
îëè ïî èëåîòæíåí ìïêèïëæ èêïúî ìïñâåæóîåþì.
– îï ìóäùïìóäëþï òñë àáâåíãïí? îï ãï÷áïîåþæïà ïìå, îïçå èòîþëæòà îåæïáúòïøò àïíïãîûíëþòì ãïèëìïàáèåäïæ æï ¸ãèëþæòà àáâåíò ãóäòàïæò èåãëþîòì ìïáúòåäì, îëúï, ïäþïà, ïîú êò òúòà, âòí òñë æïèíïøïâå, îïè
ãïèëòùâòï èïàò øåüïêåþï? îï ðòîòà óíæï øåõåæëà æ-ì, îòà óíæï òèïîàäëà àïâò? åì ïîòì àáâåíò èåãëþîëþï? – èòïñâòîåì æï èòïñâòîåì ïéåäâåþóä êòäëàò ïáåàòáòæïí ìïùñïä ïêïêòì. àïíïú ãïçåàì ó÷âåíåþæíåí – ïò, îï
ìùåîòï àáâåíì æòæìóäëâíåþïçåë – æï óêòàõïâæíåí îåæïáúòòì ãïíúõïæåþïì, âòà ìïþîïäèæåþäë ëáèì.
ïêïêò èàäïæ æïòþíï. ìïõåçå èùóõïîåþï æï ïîåóäëþï æïåüñë. ïîïèú àó
ïêïêò, ÷åèì æéåøò ïîïâòí èòíïõïâì ïìå ãïùþòäåþóäò.
ìïùñïä èëõóúì êîòÿï øååêîï. îåüæïìõèóäòâòà òæãï æï ïî òúëæï îï
åàáâï. þëäëì, îëãëîú òñë, æïèíïøïâòì êòäëàò ûäòâì ùïèëòäóéäóéï:
– ãïíï èå àïíïãîûíëþòì ãïèëìïàáèåäïæ âòñïâò îåæïáúòïøò? ìóäïú ïîï.
ã. æ-ì ïæîåìò âòêòàõå æï òì òñë...
÷åèòì ñóîòà îëè ïî èëèåìèòíï åì ìòüñâåþò æï ìõâïì ãïæèëåúï – ïî æïâòöåîåþæò, îïú óíæï ìïîùèóíë ðòîëâíåþï ñëôòäòñë.
ïêïêò, ïäþïà, òè æîëì òìå òñë ãïþîóåþóäò ïè èåæãïîò øåüåâòà, îëè
ïîïâòàïî ïíãïîòøì ïî ïûäåâæï àïâòìàïâì òèïçå, îïìïú ïèþëþæï. ìàáâï òì,
îïú ðòîçå èëïæãï ïíïçæåóäïæ, èåáïíòêóîïæ îïàï åàáâï îïèå æï ïèòà ìóäò èëåàáâï.
àëîåè åì îï ðïìóõò ïí ãïíèïîüåþï òñë?
ïêïêò èòæòì æ-ì ïæîåìòì ãïìïãåþïæ òè îåæïáúòïøò, îëèäòì îåæïáüëîìïú
æ-è òì òñë ìòäï ìüêòúï. èåîå âòìò ïæîåìòì ãïìïãåþïæ? òè êïúòìï, îëèäòì ìïõäøòïú ïàåíåþæï æï ïéïèåþæï, èàåäò êâòîïëþòà æï àâåëþòà úõëâîëþæï.
åì òìåàò óúíïóîò ðïìóõò òñë, îëè åîàþïøïæ ñâåäï æïøëøèòíæï. òãîûíåì îëè çîæòäëþòì ìïçéâïîì ãïæïïþòöåì æï àïâòïíàò øåüåâòà êïúò àòàáèòì üîïíìøò ÷ïïãæåì, àëîåè óïèòìëæ îëãëî øåòûäåþëæï òèòì àáèï, îïú
ïêïêòè ìàáâï?!
ïèòì øåèæåã êîòíüòú ïîïâòì æïóûîïâì òíúòíæåíüçå. ïîú ïêïêòì æïóèïüåþòï îïè àïâòìò êóîòëçóäò ìòüñâåþòì ãïíìïèïîüïâïæ.
èëêäåæ èëâÿîò.
èå ïìå èïáâì ùïîèëæãåíòäò ïêïêòì èæãëèïîåëþï ïè åðòçëæøò: îëæåìïú

105

literaturis matiane

ïêïêòè ãïòãë èëèõæïîò òíúòíæåíüò, òãò óíåþäòåæ îåæïáúòïøò øåâòæï, îïàï øååüñë, îï èëõæï æï îëãëî èëõæï. òá, îïìïêâòîâåäòï, ñâåäïôåîò àïâòìåþóîïæ ïóùñåì. ïêïêòè ïäþïà, àïíïãîûíëþïú ãïèëóúõïæï øåóîïúõñëôòäì.
õëè âåî åüñëæï, ïõòï øåíçå, îïú èëãòâòæïë. åì âòçòüò îåæïáúòïè ìïàïíïæëæ ãïèëòñåíï. øåèæåã, àïâòìò èåãëþîåþòìïãïí, îëè ïìåàò èêïúîò ðîëüåìüò èëòìèòíï, òãîûíë, èïîúõò æïåèïîàï, ï÷áïîåþóäïæ èëòáúï æï ïèëæåíï
èïõäëþäåþòì àâïäøò ïþîó ãïòüåõï, íæëþï æïêïîãï. æï, îïêò àïâþîóæïèõâåâ òåîòøçå õåäïæ âåîïôîòì àáèï âåî èëïõåîõï, ïí èëìùîåþóäò ìòüñâï, ïí
ìåîòëçóäò àïâòì ãïèïîàäåþï, óòäïöëþòà ìàáâï òì, îïú ðòîçå èëïæãï
ïøêïîï øåóìïþïèëþï.
åì åðòçëæò ïá òèòüëè èëâòñâïíå, îïàï åîàõåä êòæåâ èå÷âåíåþòíï, îëè
ïêïêòì ïèïàóòè óìùëîèïìùëîë èëáèåæåþïøò õøòîïæ òñë õëäèå ðòîâåäò òèðóäìòì ãïâäåíòì áâåø, îïìïú èòìò „êåàòäòìèñëôåäíò“ „ïâãóíåþòïíëþòà“
õìíòæíåí.
***
ïõäï úëüï îïè ïíåêæëüóîò.
åîà ìïéïèëì áïîàóä àåïüîøò æïíòøíóäò òñë ïõïäãïçîæï ìúåíòìèëñâïîåàï ãïèëìïúæåäò ùïîèëæãåíï. èëíïùòäåàï øëîòì ÷åèò èåãëþîòì ïä. ùóùóíïâïì æïú åîòï. èå ûïäòïí èïòíüåîåìåþæï èòìò ìïìúåíë ìâå-þåæò, îïæãïíïú ãïèåãë íòÿòåîòïë, àóèúï ðòîïæïæ ïî âòúíëþæò.
ìïèùóõïîëæ, æïèòãâòïíæï æï àåïüîøò òè æîëì èòâåæò, îëúï ðòîâåäò
èëáèåæåþï óêâå ãïàïâåþóäòñë æï æïîþïçòæïí õïäõò ãïèëæòëæï.
ðòîâåäò âòíú øåèõâæï, òñë ïêïêò. øåâåêòàõå – îï øàïþåÿæòäåþï èëïõæòíåì àáâåíçå ïõïäãïçîæåþèï, îëãëî èëãåùëíïà, èïãïäòàïæ, ùóùóíïâïì
áïäò-èåàáò.
– ïþï îï ãòàõîï? – èòðïìóõï ïêïêòè, – öåî êò ñâåäïíò ù ó ù ó í ï â å þ ò
òñâíåí æï øåèæåã îï òáíåþï – øåí àòàëí íïõïâ.
***
áïîàóäò ðëåçòï ïêïêòì óíæï óèïæäòæåì, îëè ÷âåí ðëåüàï ðäåïæïì ïî
øååèïüï ÷åèòì ìïõòà êòæåâ åîàò óíòÿë èëøïòîå. àâòà èå õëè ðòîæïðòî óþåæóîåþòìïãïí èòõìíï. óíòÿë ðëåüçå óþåæóîò îïéï æï âòéï øåòûäåþï òñëì?!
ïò, îëãëî èëõæï åì, ÷åèàâòì èåüïæ èîïâïäèíòøâíåäëâïíò ïèþïâò.
àëàõèåü-õóàèåüòì ùäòìï âòáíåþëæò. ãïèëúæåþì âïþïîåþæò àþòäòìòì
ìïîêòíòìãçë üåáíòêóî ìïìùïâäåþåäøò øåìïìâäåäïæ. îóìóä åíïøò ãïâòèïîöâå, èïãîïè ùòí îóþòêëíïæ èïàåèïüòêï èåæâï, õëäë èòìò üëüò – ãåëèåüîòï
ñëâåäàâòì æïéî÷ëþïì èòðòîåþæï õëäèå æï ïè îòãëþïçå æïèïéî÷ë êòæåú.

akaki kaxeTSi

107

literaturis matiane

åîàò ìòüñâòà, ÷ïâòÿåî èïèïðïðóîïæ æï ãïúîóâæï ÷åèò æòæò òèåæò çëîþï
ëîàáäèïâäòì çëîþï èåèïíáïíåæ ãïèëìâäòìï.
ïèïí ûïäòïí ãïèïãóäòìï æï æïâùåîå... äåáìò. îïèæåíïæïú èïõìëâì, äåáìøò èãçíåþïîå ðîëüåìüò òñë ãïèëàáèóäò ñâåäïì ùòíïïéèæåã, ãïîæï ÷åèò ìïêóàïîò àïâòìï, íïúïîüóüïì âïæåíæò ñâåäïì, âòíú èå... ãïèëúæïøò ÷ïèÿîï.
åîàõåä îëãëîéïú ïêïêò æïâòèïîüëõåäå æï àóèúï èëùòùåþòà, èïãîïè
àïíïú òèåæòà ùïîâóæãòíå èïì ÷åèò íïéâïù-íïïèïãïîò.
öåî çåðòî èëèòìèòíï, èåîå, îïêò, ïäþïà, ÷åèèï æåêäïèïúòïè ïî æïïêèïñëôòäï (ûïäòïí âéåäïâæò) æï òôòáîï, øåòûäåþï æïùåîòäò óêåàåìò òñëì,
âòæîå ùïêòàõóäòë, – ãïèëèïîàâï õåäíïùåîò æï ãïæïòêòàõï. õåäò ûïäòïí
êïîãò èáëíæï, îïú óêâå ïøêïîï èï÷âåíåþåäò òñë ÷åèò óíòÿëþòìï, õëäë åì
èïøòí ïî âòúëæò. ñâåäï íïèæâòäò ðëåüò õëè ìïûïãåäò õåäòì ðïüîëíòï.
èïãîïè, îëãëîú ÷ïíì, ïîú ÷åèì æåêäïèïúòïì æïåêäë îïèå äåáìòìïàâòì, ïîú ÷åè õåäì èëåèïüåþòíï îïèå.
ïêïêò îëè ïêïêò òñë æï „íòÿòåîàï“ ùïõïäòìåþïì ÷âåóäò, òèïíïú êò ïè
îòãëþïçå âåîï èëïõåîõï îï òèòì èåüò, îëè ãïíüåâåþòì éòèòäòà èòàõîï:
– ïò, ïè äåáìçå ãïüñëþ, óêåàåìòì æïùåîï øåãòûäòïí...
åì òñë æï åì!.. ïèòà ãïàïâæï ÷åèò æï ðëåçòòì èëñâîëþï. þïâøâò âòñïâ,
èïãîïè àïâæïúâòì òíìüòáüèï èòõìíï ãïíìïúæåäòìïãïí... âòãîûåí, îëè äåáìòì ùåîï ÷åèò èëùëæåþï ïî òñë.
***
æïèùñåþò èùåîïäò âòñïâ, ïêïêò îëè åîàõåä „òâåîòòì“ îåæïáúòïøò øåèõâæï êïîãï õíòì óíïõïâò âòñïâòà, èïãîïè èïøòíâå èòúíë, àóèúï öïîòìêïúòì
ôëîèï èåúâï.
– ãïèïîöëþï øåíò! – èëèèïîàï ïêïêòè, æï àïí ìòúòäòà æïïñëäï –
êïúë, èå èåãëíï, øåí ÿêóï èïîüë ôåõåþøò ãáëíæï, àóîèå àïâøòïú ãáëíòï!..
ïìå ëîïçîëâíïæ øåõâæï ïêïêò ÷åèì ãïèùåîäåþïì.
æéåìïú ïî âòúò, îïì íòøíïâæï ïêïêòì ìòüñâåþò – èëùëíåþïì, àó æïúòíâïì? „ôåõåþòì ÿêóïæ“ òãò ãóäòìõèëþæï äåêóîòì àïèïøì, ñîèëþòìïì îëè ìúåíïçå èõåæïâæï. îï âáíï? èÿòîæï åì úëæâï ïìïêøò øåìâäïèæå, îëèåä êïõåäì
íïõïâà ïè èõîòâ óúëæâåäì?!
„àïâøò ÿêóï“ – èå èïøòí òìå ãïâòãå, îëè èùåîäëþïì ãóäòìõèëþæï. ïâïæ
àó êïîãïæ – ïî âòúò. åì ïîòì èõëäëæ, èòóõåæïâïæ ïè ãïóãåþîëþòìï, èïòíú
èùåîäëþòìïàâòì àïâò ïî æïèòíåþåþòï.
1939 ù. íëåèþåîò
àþòäòìò

108

ðîëô. îóìó
æïí íòêëäïûå
îóìóæïí

rionis piras
èëãëíåþï ïêïêòçå 1

ïêïêò ñîèëþòæïíâå èïõìëâì. èòìò íïèæâòäò þóíåþï êò óêåà óôîë ãâòïí
âòãîûåíò, áóàïòìøò, ÷åèò èïèòæåþòì, êïüë æï ïíò÷êï íòêëäïûååþòìïì, ãòèíïçòïøò îëè èòèïþïîåì, 1896–1898 ùäåþøò.
ëúïèæå èëçïîæò âòñïâòà èïèòæåþòì úíëþòä „îòëíòì-ðòîï“ ðïíìòëíøò
æï ïè èëãëíåþòì èòçïíòï ïêïêòì ìóîïàòì ïéæãåíï òè ÷âåíì, ïêïêòì ìïñâïîåä
„èùâïíå-öåöòäóî“ ãïîåèëøò æï ïèïâå æîëì èòìò ûâåäò, ãïíìïêóàîåþóäò
èåãëþîòì, ïíïìüïìòï íòêëäïûòì ãâåîæòà.
îï èõòïîóä, èÿòæîëæ øåêïâøòîåþóä ïõïäãïçîæï „êëèóíïì“ ùïîèëïæãåíæï êòîòäå äëîáòôïíòûòìï æï ïêïêòì èòåî ïìå èëíïàäóäò ÷âåíò ðïíìòëíò æï îëãëî ãâòñâïîæï ïêïêòì ÷ïèëìâäï áóàïòìøò. ÷âåíàïí ÷ïèëõüåþëæï
õëäèå. èõòïîóäò, ïèñëäò æï àòàáëì ÷âåíçå óôîë ïõïäãïçîæï ñëâåäãâïî
åøèïêëþïìï æï ëòíåþøò, òãò ñâåäïì ôåõçå ãâïñåíåþæï àïâòìò ãïèë÷åíòì ðòîâåäòâå ùóàåþòæïí.
õïí äåáìì ùïãâòêòàõïâæï, ïí ÷âåí ãâïàáèåâòíåþæï; õïí ìòúòäòà æïãâõëúïâæï îòìòèå èëñëäòà; õïí ðòîòáòà, æïúòíâòà îëèåäòèå ÷âåíãïíì êòæåú
ïïüòîåþæï õëäèå; õïí îïòèå æïóâòùñïîò èëãëíåþòà ãïãâòüïúåþæï æï àòàëíïú ïãâñâåþëæï ïè ãïüïúåþïøò.
òè æîëòæïí ñâåäïçå óôîë úëúõäïæ ïìåàò ìóîïàò èòæãåþï àâïäùòí:
áóàïòìòì àåàîò õòæòì ìòïõäëâåì, îòëíòì èïéïä íïðòîçå òæãï þïþóï÷âåíòì
ûâåäò, íïõåâîïæ æïíãîåóäò õòì ìïõäò, èòìò èøâåíòåîò, ùñïäçå ãïæïèñóîå
ïòâíòà. ûòîì êò êäæååþçå ïçâòîàåþóäò îòëíò ÷áåôæï, óî÷ò æï àåàîïæ
ïáïôåþóäò. îëãëî ãâòñâïîæï èïìàïí àïèïøò æï èòìò üïäéåþòì „ùâòèï“. èåüïæîå ïêïêòì ÷ïèëìâäòì æîëì. îëãëî âåäëæòà æòäïëþòà, íïðòîçå èòèïäóäåþò, èòìò êïîòì ãïéåþïì, èòìò ïæãëèòì æîë îëè èëïõäëâæåþëæï. ðòîèéòèïîò æï àèïïþóîûãíóäò, èõòïîóäïæ ãïèëæòëæï òãò, èçòà èëìòäò, ùñïäçå ãïæïêòæåþóä ïòâïíçå. ìïõåì æï ãóäèêåîæì æòäòì ìòëì øåóøâåîæï, ÷âåí
èõòïîóäïæ ïþîùñòíåþóä àâïäì ãïæèëãâïâäåþæï æï ñâåäïì åîàïæ ÷ïèëãâûïõåþæï àïâòìò ïõïäò äåáìòì ãïæïêåàåþòà:
1
1940 ùåäì òïíâïîøò ðëåüèï ã. äåëíòûåè èòèïîàï æåæï÷åèì ëäãï ãóîïèòøâòä-íòêëäïûåì
ùòíïæïæåþòà, èëãëíåþï æïåùåîï ïêïêòçå. æåæï óêâå èûòèåæ ïâïæ òñë òè æîëì æï åì âåî
øåïìîóäï. èå èëèïíæë èòì èïãòåî æïùåîï æï þåâîò îïè àòàëíïú èëòãëíï, ÷åèì èïìïäïøò
øåìïüïíïæ. ñëâåä àïâì èïì âóêòàõïâæò, æï èïì ìïÿòîë øåìùëîåþï øå¸áëíæï, ïí ÷ïèïüåþï. òìå
îëè ïè èëãëíåþïøò æòæò ùâäòäò èïì åêóàâíòì, æï ïîï èå. èïòìøò æåæï ãïîæïòúâïäï æï èòìò
èëãëíåþåþòì ÷ïíïùåîò æïóèàïâîåþåäò æïãâî÷ï.
î. í ò ê ë ä ï û å

109

literaturis matiane

„ãïèïîöëþï, áóàïòìë,
ìïâïîæë æï ìïèïòìë“.

æï èïîàäïú, ãòíæï çïôõóäò ñëôòäòñë, ãòíæï øóïçïèàïîò ñòíâòà æï
àëâäòà, ïêïêòì ÷ïèëìâäïì ñëâåäàâòì àïí àòàáëì òï æï âïîæò èë¸áëíæï.
***
ìóä ðòîâåäïæ êò, ÷åèò òèæîëòíæåäò þïâøâóîò ùïîèëæãåíòà, ïèòì ìïùòíïïéèæåãë ãïîåèëøò èïõìëâì ïêïêò, îëãëîú ðëåüò. åì òñë þïîïàïøâòäòì
àþòäòìøò ãïæèëìâåíåþòì æéåì, 1893 ùäòì 25 ïðîòäì.
8 ùäòì âòñïâò, îëæåìïú åì èëõæï. æï òì æéå ìïìùïóäòâòà èïáâì øåüïíòäò ÷åèì þïâøâóî, ìïèõïçòïí „æéòóîøò“.
òè õïíòì ìïáïîàâåäëìïàâòì åì ãïæèëìâåíåþï òèæåíïæ æòæ ìïçëãïæëåþîòâ èëâäåíïì ùïîèëïæãåíæï, îëè æåæïè èåú àïí ùïèòñâïíï, ïõïäò íïïâïæèñëôïîò.
îëãëî ãïèçïîæï æï ãïèïèæòæîï òè æéåè: ðëåüòì êóþëè æï èòìò „èåîïíòì“ øåãîûíëþïè.
÷âåíì ëöïõøò þïîïàïøâòäò æï ûâåäò èùåîäëþï æåæòì îûåìàïí åîàïæ ¸áëíæï ñâåäïì øåàâòìåþóäò. æåæòì æåæï áåàåâïíò, æåæï, èïèï, æåòæåþò æï þòûï÷âåíò æïâòà ãóîïèòøâòäò ìóä èòìò äåáìåþòà èåüñâåäåþæíåí, îëæåìïú èùåîäëþïçå ÷ïèëâïîæåþëæï äïðïîïêò. åì êò èóæèòâò èëâäåíï òñë ÷âåíì ìïõäøò.
ãïíìïêóàîåþòà ïôïìåþæï þïîïàïøâòäì òäòï. ïî èïõìëâì ïîú åîàò òìåàò øåõâåæîï èòìò þåþòï÷âåíàïí, îëè úïäêå øëàïçå, úïäêå þïîïàïøâòäçå
æï ìõâï ûâåä èùåîäåþçå ïî ñëôòäòñëì ìòüñâï ÷ïèëãæåþóäò, èïàò äåáìåþòì ùïîèëàáèòà æï øåæïîåþòà.
ïèòüëè ãïìïãåþòï, îï æòæò øàïþåÿæòäåþï èëïõæòíï ÷åèçå òäòïì æï èïèï÷åèòì èòåî èëüïíòäèï ìïëúïîèï ïèþïâèï, îëè íïõåâïî-ìïóêóíòì ùòí ãïîæïúâäòäò ðëåüòì ãâïèì àþòäòìøò èëïìâåíåþåí øëîåóä èòæïèëåþòì „üòïä
èòíæâîåþòæïí“ æï æòæóþåøò óèçïæåþåí ìïôäïâì, „èòììï ùòíïðïîà ìïôäïâàï øëîòì“.
àòàáèòì ïîï èûòíåþòï ïè æòæò èëâäåíòì ùòíï éïèåì æï ãïàåíåþòìïì òìå
ïæîå ùïèëâõüò, îëè èå æï þåþòï áåàåâïíò åîàïæ øåâõâæòà èïèï÷åèì ïòâïíçå,1
èçòì ïèëìâäòìïì. ïðîòäòì èøâåíòåîò æòäï òñë æï èçå èàïùèòíæïì ïþîùñòíåþæï àïâòìò ðòîâåäò ìõòâåþòà.
– ñë÷ïé, óêâå ïèæãïîõïî! èëèèïîàï èå èïèïè, îëèåäòú ïæîå ïæãëèïì
ãâï÷âåâæï. – îï èøâåíòåîò æòäïï, èòóþîóíæï òãò þåþòï÷åèì æï ùïèëòûïõï
ìòõïîóäòà: „úï ôòîóç, õèåäåà çóîèóõüë“-ë...
1892-93 ùåäò àþòäòìøò ãïâïüïîåà, ñëô. þïéåþòì áó÷ïçå (Ñàäîâàÿ, ïèýïèïæ åíãåäìòì á.) ¹ 64
ìïõäøò, èåëîå ìïîàóäò.
1

110

rusudan nikolaZe

ìóä îïèæåíòèå àâå òñë, îïú ïéüïúåþóäèï ãòëîãò ùåîåàåäèï ðòîâåäïæ èëóüïíï èïèïì ïêïêòì åì ïõïäò äåáìò. æïùåîòäò „êâïäòì“ ðòîâåä, ìïïéäóèë íëèîòìïàâòì (æï æòèòüîò ñòôòïíòì ìïôäïâòìïàâòì). ïáïèæå èïõìëâì, îï ïéüïúåþïøò èëòñâïíï ïè äåáìèï èàåäò ÷âåíò ëöïõò, ïãîåàâå îëãëîú øåèæåã ñâåäï ÷âåíò ìüóèïîòú.
ìïàïóîò „ãïíàòïæò“-ú ìðåúòïäóîò èíòøâíåäëþòà òñë øåî÷åóäò æï
äåáìò ïäòâòà èëåæë èàåäì òèæîëòíæåä áïîàâåä ìïçëãïæëåþïì.
òè æîëì ÷åèò æï þåþòï áåàåâïíòì ìïñâïîåäò äåáìò ïêïêòìï òñë „ìòçèïîò“, ÷âåíò ìïèò ìïàïñâïíåþåäò ãèòîò-áïäòì ìóîïàòà æï áïîàóäò åíòìï æï
åîòì æòæåþòà.
èå æï ãòëîãòì, ÷åèì ðïüïîï ûèïì, þåþòï ñëâåä ìïéïèëì ãâòïèþëþæï îïòèå
øåìïíòøíïâì ïè ûâåäò áïîàâåäò ãèòîåþòæïí, – ìòíïèæâòäòæïí ïí çéïðîóäòæïí æï øåèæåã óìïàóëæ ïí „âåôõòìüñïëìíòæïí“ ùïãâòêòàõïâæï îïìèå øåìïôåîòìì, ïí ïõïäò ðëåüåþòæïí, îëèåäàïú, þåþòïì ïçîòà þïîïàïøâòäòì àïëþïú åêóàâíëæï òäòïìï æï ïêïêòìàïí åîàïæ, æï èïà øëîòì þåþòï ñâåäïçå èïéäï ïêïêòì ïñåíåþæï. ïêïêòì „ìòçèïîì“ òãò „òâåîòòì ìïèåþïì“ óùëæåþæï, îïæãïí
åì äåáìò ïêïêòì àóîèå òäòïìàâòì ¸áëíòï æïùåîòäò, èòìò ãïçåàò „òâåîòòì“
„ãïìïóêâæïâåþäïæ“, îëãëîú ïêïêòè òúëæï õóèîëþòà àáèï, þåþòï áåàåâïíò
øåñâïîåþóäò òñë ïè äåáìøò, æï ìóä òèåëîåþæï èòì ìïóêåàåìë ïæãòäåþì.
„ãïíàòïæèïú“ ïìåàòâå øåôïìåþï èòòéë þåþòïìïãïí. èå ãâåîæøò âñïâæò,
îëæåìïú èïí òäòïì óàõîï, ïè ïõïäò äåáìòà ïéüïúåþóäèï: – øåíò „òâåîòòìïàâòì“ øåáèíòäò „ìòçèîòì“ øåèæåã öåî ïìåàò ïîï ãïèëóàáâïèì îï èòìò
ãóäòì êâíåìïìïë.
– æòæò ðëåüòï ïêïêò, ùïèëòûïõï òè ïðîòäòì æòäïì èïèï÷åèèï: ïî èëèêâæïîï þïîïàïøâòäò; òìï ìöëþì èïèóäòìïàâòì, îëè øâòäò ìöëþæåì èïèïìï...
èïì ïáåà ïêïêòì ìïõåäò ïåäâïîåþóäò, ïäòìôåîò ïìëåþòà ïòíàë ÷åèì
þïâøâóî ùïîèëìïõâïøò èàïùèòíæòì øïâò ìòäóåüòì ôëíçå.
îëæåìïú çéâï õïäõòà ïâìòä áó÷åþøò æï æòæóþòì èòíæëîøò æòïæò êóþëì
ãâåîæòà ïêïêòì äëèòìåþóîò àïâò æï èõïîþåÿò æïâòíïõå, áïîòà ïíòïâåþóäò
àèòà, òãò êóþëæïí ïèæãïî þïîïàïøâòäïæ èëèå÷âåíï, èòìò „èåîïíòì“ øïâ ôîàåþçå øåèæãïîò æï àïâòìò „ãïíàòïæòì“ ìõòâåþòà êïøêïøïæ ïþîùñòíåþóäò...
***
1-2 ùäòì øåèæåã èïèï ôëàøò èòòùâòåì ìïèóøïëæ æï ÷âåíú àïí ùïâñåâòà.
îïèæåíò ìïòíüåîåìë îïè ãïâòãåà þïâøâåþèï òè ùäåþøò ÷âåíò óôîëìåþòì êïèïàòæïí öåî àþòäòìøò, ÷âåíìï æï „êâïäòì“ îåæïáúòïøò, 1893-94 ùäåþøò, øåèæåã êò ôëàìï æï öòõïòøøò.
èïèï ôëàòì ìïçéâïë èëèïâïäì ïñåíåþæï ñâåäïçå ùòí ìïáïîàâåäëìïàâòì îóìåàòì àâòàèðñîëþåäëþòì èëíëþòæïí àïâòì æïìïéùåâïæ; ïêïêò æï ãò-

111

literaturis matiane

ëîãò ùåîåàåäò êò „ûâåäåþóîïæ“ áóàïòìòì ùïîìóäòì „êâïäì“ ïùåîæíåí ñâåäïçå èåü èíòøâíåäëþïì.
ïìåà ãïîåèëøò æïòþïæï ïêïêòì „áóàïòìò“ æï „çéâïë, ïéåäæò“, ëîòâå åì
èòìò èøâåíòåîò „òèåîåàòà íïèéåîò“ æï ìïòíüåîåìë êïèïàòà „úåúõäøåíàåþóäò“ äåáìò. ãòëîãò ùåîåàåäò òè æîëì óêâå àïâòìò „ðòîâåäò íïþòöòì“
øåìïâïä àïâåþì ïèçïæåþæï, îëèäåþòú ïíïîåêäò òñë ôëàòì ûâåäò ðëîüòì
ïîáïóäò èøåíåþäëþòì æï ûïîúâï-èåáîàïèåëþòìï; èïèï êò ïõïäò èøåíåþäëþòì ãåãèåþì ïãåþæï, èïøòí, îëæåìïú ïêïêò èïì ûâåäïæ æïùåîòäò äåáìòæïí
„ôëàò“ æïèúòíïâ úòüïüåþì ïñîòæï ìåüñâïìïâòà:
„ôóäòà âåî ûéåþï æéåì ôëàò“... æï ï. ø.

èåüïæ æïèïõïìòïàåþåäòï ïêïêòìïàâòì, îëè èïì îïéïú ëîãïíòóäò „ëðëçòúòï“ óéâòâëæï ãóäøò ôëàòì èòèïîà. èïí ôëàòì îòëíòú êò ïòàâïäùóíï
ïèòì ãïèë æï ìðåúòïäóîïæ èïèïìïàâòì øåáèíï àïâòìò „áóàïòìòì“ îòëí-ôïçòìòì åì çéâïìàïí øåîàâòì ìóîïàò:
„ìïæéï ïîòì ëáîëì ìòäï?..
øäïè-üïäïõòà ïèëâìòäï“...

ìóä ïèïì óèåëîåþæï ïêïêò èïèïì ôëàòì ôïçòìòì øåìïõåþ, îëèåäìïú òãò
ñëâåäàâòì áóàïòìòì óî÷ æï øåóðëâïî îòëíì óðòîæïðòîåþæï. ïí êòæåâ þïàóèòì ÿëîëõì.
ôëàòì ðëîüòì ãïîåà øïâïæ ãïíîòìõåþóä çéâïì êò òãò ïéüïúåþïøò èëñïâæï æï èòìò „çéâïë ïéåäæò“ èòàòï íïèéåîò 1894 ùåäì.
„çéâïë, ïéåäæò, ïéåäæò,
áïîüåõòäì æïåèëî÷òäå“...

...ðëåüë, íóîú øåí åêîûïäâò èîòìõïíå ãóäòì éåäâïìï...
ïè äåáìòì ùñëþï „æåæï-åíòì“ „èçåë ïèëæò, ïèëæòì“-ì îòüèòàïï ùïîèëøëþòäò, àâòà ïêïêòì àáèòà. æïèïõïìòïàåþåäòï, îëè èòìò þëäë ìòüñâåþò
íïùòäëþîòâ èïèï÷åèòì ïõïäò ãïüïúåþòì ìïùòíïïéèæåãë ðîëüåìüì øåòúïâåí: èùåîäòì êïäïèò èøåíåþäëþïçå îïüëè ãïúâïäåë?
ïêïêòè îïèæåíöåîèå ùïãâòêòàõï åì äåáìò ÷âåíò îòëíòì çåæï ïòâíòæïí,
ãïçïôõóäòì ùâòèåþòà ïçâòîàåþóäò îòëíòì ùòí æï ìðåúòïäóîïæ æïèïþïîï, èïèï øåíì èòìùåîå ïèòì øåìïõåþë.
ðëîüòì èøåíåþäëþï èïì èïèï÷åèòì ìïçëãïæëåþîòâ „ûòäïæ“ èòï÷íæï æï
èùåîäòì èëùëæåþòì éïäïüïæ...
***
àòàáèòì 12 ùäòìï âòñïâò, áóàïòìøò îëè ãïèòìüóèîåì èïèòæåþàïí æï òáïóî áïäàï ãòèíïçòïøò èòèïþïîåì. òè æîëì èïèòæåþì ëúïèæå èëùïôå âñïâæòà:

112

rusudan nikolaZe

ëîò áïäò, – èå æï èïàò íïàäóäò åäåíå ÷õåòûå, æïíïî÷åíò êò þòÿåþò, åîàò
èåëîåçå óôîë úëúõïäò æï åøèïêò, çëãò ãòèíïçòïøò èëìïèçïæåþäïæ òñë
èëþïîåþóäò, óèîïâäåìëþï êò óêâå ìùïâäëþæï ãòèíïçòïøò, óèúîëì ïí óôîëì êäïìåþøò.
åîà èàäòïí, èÿòæîëæ øåêïâøòîåþóä ëöïõì ùïîèëïæãåíæï ÷âåíò ðïíìòëíò, ïêïêòì ûïäòïí óñâïîæï åì ÷âåíò „áïöåàò“, îëãëîú òãò õøòîïæ ãâòùëæåþæï, îëæåìïú ÷âåíì åøèïêëþïì ï¸ñâåþëæï õëäèå, æï èïìïú ÷âåíàïí åîàïæ èëõâæåþëæï èïèòæï êïüëìïãïí. óïèòìëæ âåîú ùïîèëèòæãåíòï ïêïêò áóàïòìøò.
÷âåíò îòëíòìðòîï „áïöåàò“ æï èòìò „íåìüïíò“ – èïèòæï ïíò÷êï åîà-åîàò èïîàäïú „ìïâïîæë æï ìïèïòìë“ ôóîúåäòï ïêïêòì èæòæïî æï èîïâïäôåîëâïí ìòúëúõäåøò.
„èòñâïîì ôïúõï èå èåãîóäò,
çåæ êëîüëõçå ùïîèëæãèóäò“.

ïè ìòüñâåþòà øåèëïþòöåþæï õëäèå òãò ÷âåíì ûâåä ìïõäøò æï òèùïèìâå
÷âåí èëãâòþîóíæåþëæï æï ãâêòàõïâæï: îëãëî õïîà, áïöåþë? ïþï, ãïèëüñæòà, âòí îï òåøèïêåà?.. àïí òìåà „àâïäì“ ãâòçïèæï èïèòæåþòìïêåí, îëè èõòïîóäò òèåæåþòà ïãâòâìåþæï ãóäì ïõïäò åøèïêëþòì èëäëæòíøò...
îï æéåìïìùïóäò òñë ÷âåíàâòì ñëâåäò èòìò ÷ïèëìâäï! ìóä êóæòâòà óêïí
æïâæåâæòà îïòèå èëîòã ìïòíüåîåìë àáèïì ïí èõòïîóä „íëèåîì“ èëùñóîåþóäíò.
ïîïâòì ïî ¸ãïâæï ïèïøò ïêïêò àïâòì àåîãæïäåóäàï ùîòæïí. àþòäòìøò
èïèï æï òäòï ÿïâÿïâïûå, áóàïòìøò êò èïèï æï êòîòäå äëîàáòôïíòûå – ñâåäãïí èõëäëæ èùåîäåþò æï ìïçëãïæë èëéâïùååþò òñâíåí ÷âåíì þïâøâóî ùïîèëæãåíïøò: „æòæåþò“ æï ïèòüëè èõëäëæ óôîëìåþòìïàâòì èòìïùâæëèåþò. ÷âåí
êò, óèúîëìåþò ïîú êò âïõìëâæòà, àó ìïáèòà òñâíåí ãïüïúåþóäò ïí úõïîå,
ãïóàïâåþåäò êïèïàòà.
åîàïæåîàò èïà øëîòì ÷âåíò, þïâøâåþòì ìïñâïîåäò ìüóèïîò æï èåãëþïîò, ïêïêòì ãïîæï, òñë ïãîåàâå ãòëîãò ùåîåàåäò, îëèåäòú ìïêèïëæ õøòîïæ
÷ïèëæòëæï áóàïòìøò æï ÷âåíàïí ÷ïèëõüåþëæï õëäèå1, èåüïæîå èïì ïáåà,
îïú èåôòì úåíçóîïè èòìò „ãóäáïíò“ ïêîûïäï 1896 ùåäì àþòäòìøò æï òãò
ïõäï îïéïú ìïþïâøâë èëàõîëþåþì þåÿæïâæï áóàïòìøò.
ãòëîãò ùåîåàåäì ûïäòïí óñâïîæï þïâøâåþò æï ïõïäãïçîæëþï, èïãîïè
ìóä ìõâïíïòîïæ, âòæîå ïêïêòì: òãò ñëâåä ÷âåíãïíì ìïþîûëäâåäïæ ãâïèçïæåþæï. ïêïêòì êò ÷âåíò úåäáëþï æï ìòúõëâåäå óøóïäëæ òçòæïâæï.
ãòëîãò ùåîåàåäøò ÷âåí èåãëþïî-èïìùïâäåþåäì âãîûíëþæòà æï ïîï àïèïøëþòì üëä-ïèõïíïãì. îï ïî ãïòâäòæï ÷âåíì àâïäùòí ïè ñâåäïôîòì èúëæíå,
ãïüïúåþóäò èëïèþòì ÷ïèëìâäòìïì, ãïíìïêóàîåþòà ÷âåíò õïí øëîåóäò, õïí
ïõäë ùïîìóäòæïí, îëèåäòú èïì ïìå óñâïîæï, íïèæâòäòú, äåãåíæïîóäòú.
1

ãòëîãò ùåîåàåäò èïèï÷åèòì øóïàïíï æòì, ëäòèðòïæïì áèïîò òñë.

literaturis matiane

113

çëãöåî ïêïêòú åìùîåþëæï ïè „èëñëäòì“ ìïéïèëåþì, æï èïøòí çéïðïîò
æï äåãåíæï òèïîöâåþæï: ïèòîïíò æï áïîàäëìò; ïîãëíïâüåþò æï ôïçòìò;
ïêïêòì íòíë æï àïèïîò; ãåäïàòì æïâòà ïéèïøåíåþåäò; èåëîå æïâòàò æï êëíìüïíüòíå, ÷âåíò èëùïèåàòì ùñïäùòàåäòæïí.
øåìïíòøíïâò ìïóþïîò òúëæï ïêïêòè, èåüùòäïæ òóèëîíïîåâò. ãòëîãò ùåîåàäòì ãïæèëúåèï êò ñëâåäàâòì „úåúõäùïêòæåþóäò“ òñë æï „úåúõäòì
èëèæåþò“.
ïìåàòâå òñë èòìò ìïóþîòì àåèåþòú: „óéåäò“ æï îóìåàòì „áïäàï ôåîåòíò“ øâåòúïîòïøò. îóìåàòì èåþîûëäåþò æï èïàò ãïúíëþï ïí øåõâåæîï àåîãæïäåóäåþàïí. òüïäòòì, ìïôîïíãåàòì, ïèåîòêòì èåþîûëäåþò. ðïîòçòì êëèóíï æï êëèóíïîåþò. ãïîòþïäæò æï èòìò îïçèò. èïàò þîûëäï æï ãïèïîöâåþï... îïì ïî ãâòïèþëþæï ãòëîãò ùåîåàåäò àþòäòìòæïí ÷ïèëìâäòì æîëì?
ìüïèþïøò ùïãâòñâïíæï àïí, ìïæïú èòìò „÷âåíò ãèòîåþò“ òþåÿæåþëæï ÷âåíàâòìâå, îïú ïãîåàâå æòæò æéåìïìùïóäò òñë ÷âåíàâòì.
èïãîïè ñâåäï ïèïøò ãòëîãò ùåîåàåäò ùòíï àïëþòæïí ÷ïèëìóäò ìüóèïîò òñë ÷âåíò íëî÷ò ãóäïãçíåþóäò îòëíòìðòîï ùîòìïàâòì. îïèæåíò îïè óíïõïâì, ãïèëóúæòï, æïóùåîòï æï ãïóêåàåþòï ïè ùòíïàïëþïì àâòà ãòëîãò ùåîåàåäàïí åîàïæ.
ïêïêò ùåîåàåäò êò æîëòìï æï ìòâîúòì ãïîåøå òæãï ÷âåíì ùïîèëìïõâïøò: òãò
õïí øëàïì ãâåîæòà ãâåâäòíåþëæï, îëãëîú ÷âåíò „î÷åóäò åîòì“ „èçòì üëäò“
èãëìïíò, ÷âåíàâòì èòóùâæëèåäò ÷ïíãòàï æï ãóäòì ìòèåþòà. õïí êò, ðòîòáòà,
÷âåí üëäïèõïíïãïæ èòãâï÷íæï, ÷âåíìïâòà úåäáïæ æï åøèïêëþïøò ïèñëäïæ.
ìïìïæòäë ëàïõøò îëè øåâòÿîåþëæòà ìïêäïìë ëàïõòæïí, ãïêâåàòäåþçå èóøïëþòì øåèæåã, æïèøåóäåþò æï ïêïêòì ëõóíöëþòìïàâòì „êþòäåþãïäåìòäåþò“, ïêïêòì àòàáëì åäæåíò ãïóâäòæï, òìå ãïèëúëúõäåþëæï õëäèå:
ùïèëõüåþëæï, 40 ùåäì èõîåþòæïí ÷ïèëòøëîåþæï æï ìòúòäòà èëãâåãåþåþëæï: øåèëãâåìòâíåí áïöåþò, õèïäò âòøòøâäëàë! æï ... øåöòþîì ãïèëãâòúõïæåþæï úåäáëþï-åøèïêëþïøò: ïþï, þòÿåþë, âòí èïöëþåþìë?
ïìåàò òñë ÷âåíò èõòïîóäò „áïöåàòì“ øòíïúõëâîåþï. ïìåàò òñë àâòà ïêïêòú
ïè „áïöåàøò“, ÷âåíò ûâòîôïìò èïèòæåþòì ìüóèïîàèëñâïîå, ûâåä ìïõäøò. èóæïè
èúòíïîå, ïõïäãïçîæï, ìòúëúõäòà ìïâìå æï ìóäòåîïæ ÷ïíãïýéåîåþóäò.
ûíåäò ùïîèëìïæãåíòï åîàìïæïòèïâå ëöïõøò èåüò ïíüòðëæåþò, âòæîå íòêë íòêëäïûòì ëîò æï òñë: êïüë æï ïíò÷êï (ïíïìüïìòï) íòêëäïûååþò.
èïèïì õóàò æòæïí èïîüë åì ëîò òñë óáèïîøâòäë. èàåäò àïâòïíàò ìòúëúõäå èïà øåìùòîåì ìïçëãïæë ìïáèåì, ïõïäãïçîæëþòì ïéçîæïì. àïâòì
æïëþäåþóä æòìùóäåþàïí åîàïæ èïà èàåäò èëìùïâäå ïõïäãïçîæëþï èòï÷íæïà ìïêóàïî ëöïõïæ èåüïæîå àó îëèåäòèå èïàãïíò íòÿì ãïèëò÷åíæï
æï àâòàèðñîëþåäëþòì óî÷ëþïì.
ìóä ìõâïæïìõâïíïòîò þóíåþòìï æï ðòîëâíåþòì ðïüîëíåþò, êïüë æï ïíò÷êï ïèïâå æîëì òèòà òñâíåí úíëþòäò, îëè óåîàèïíåàëæ âåîú ìûäåþæíåí æï

114

rusudan nikolaZe

âåîú ùïîèëòæãåíæòà èïà úïäúïäêå. àòàáèòì åîà æéåìïú ãïîæïòúâïäï
ëîòâå. æïìïôäïâåþóäòú åîàïæ ïîòïí, àþòäòìøò.
èïèòæï êïüëì 77 ùäòïíò úõëâîåþï-èëéâïùåëþòæïí (1854–1931) èïí èõëäëæ ìïèò ùåäò ãïïüïîï óïíò÷êëæ, 70-òïí ùäåþøò (1873–1876), îëæåìïú ûèïè
òãò æï øóïàïíï æï, ëäòèðòïæï øâåòúïîòïøò ùïòñâïíï áïîàâåä ìüóæåíüáïäåþòì ðòîâåä îïçèàïí åîàïæ. èïèòæï ïíò÷êï êò ïîú èïøòí èëøëîåþòï ëöïõóî êåîïì, îëãëîú óôîëìò æï1 (1846–1931).
ñâåäïôåîøò „ïîáòðëäóìåþò“ òñâåí êïüë æï ïíò÷êï ïêïêòì èõòïîóäò æïõïìòïàåþòà. èïèòæï ïíò÷êïì òãò íïç òïì ïæïîåþæï ÷âåóäåþîòâ, èïèòæï êïüëì
êò... ÿòíÿïîì, îëèäòìãïíïú èïìïú êïîãïæ èëõâåæîòï ïîïåîàõåä: âï, þå÷ï
ïêïêò, ïìå îïè ãïãïãòýïë...
èïèòæï êïüëì, ïèãâïî „êëèðäòèåíüåþì“ èåüïæ êïîã ãóíåþïçå èë¸ñïâæï
ïêïêò. òãò èõòïîóäïæ ãïæïòõïîõïîåþæï õëäèå æï ùïèëòûïõåþæï, àïâòìòâå
äåáìòì ëæíïâò øåúâäòà:
„ë¸, ïêïêò... ÿòíÿïîøò íó âïîæåþò...
íó ããëíòï òá òï æï âïîæåþò“...

èïèòæï ïíò÷êïìàâòì êò èïì ðòîòáòà, îïèæåíöåî ãïóèåëîåþòï, àïâòìò „ãïçïôõóäòæïí“:
„æïâñíëì âïîæìï ãïæïøäòäìï,
âóÿâîåü íïçïæ æïõîòä òïì“...

îïçåæïú èïèòæï ïíò÷êï óúâäåäïæ óìïñâåæóîåþæï æïþïäò, éåäâòà ÷ïñîóåþóäò õèòà: „êïò, ïùò, ïêïêò, íó òúò åì“...
æïóúõîëèåäò åíåîãòòà ìïâìå, èëóìâåíïîò èóøïêò æï ïõïä-ïõïäò ìïáèååþòì ùïèëèùñåþò, èïèòæï êïüë þóíåþòà èëùëæåþóäò ìïçëãïæë èëéâïùå
òñë æï ïèïâå æîëì àïâòìò ëöïõòìï æï ðïíìòëíòì åíàóçòïìüòú.
áóàïòìøò èïèòæï êïüë ïîúåîà ìïçëãïæë ìïáèåì ïî ïêäæåþëæï. àòàáèòì ñâåäãïí òãò åîàåîàò èàïâïîò òíòúòïüëîò òñë æï ùïèëùñåþòì ìóäò æï
ãóäò. áïîàóäò àåïüîò, àïîãèïíåþò æï ãïèëèúåèäëþï, èóøåþòìïàâòì òïôôïìòïí ùïîèëæãåíïàï èëùñëþï, ìïõïäõë óíòâåîìòüåüòì æïïîìåþï æï õåäèûéâïíåäëþï, ìüòðåíæòåþò, „ìïòèåæë“ ïõïäãïçîæåþòì æï æåâíòäåþòì æïõèïîåþï, – ìïæ ïî øåõâæåþëæòà èïì áóàïòìøò 40–50 ùäòì èïíûòäçå, 70-òïí
ùäåþòæïí 1920-èæå. ñâåäï åì áóàïòìòì áïäàï ùîòì ìïáèå òñë, îëèäòì ìóäìï
æï ãóäì èïèòæï êïüë øåïæãåíæï îïèæåíòèå àïâòì èåãëþïîàïí åîàïæ, îëèåäàï øëîòì 90-òïí ùäåþøò ñâåäïçå óêåà èïõìëâì èåä. ãâåäåìòïíò, åä. õåäàóôäòøâòäò æï íòúï ùåîåàåäò.
ïè áïäàï ùîòì ìïóêåàåìë èåãëþïîò æï õåäòìøåèùñëþò òñë ïêïêò. ñëâåäò
èòìò ÷ïèëìâäï áóàïòìøò ïè ùîòì îïòèå ùïèëùñåþïìàïí òñë æïêïâøòîåþóäò,
ïí èïì òùâåâæï àïâòì øåæåãïæ.
1

ñâåäïçå óôîëì æïì, íïüïäòï áëîáïøâòäì (1840–1909) ìïêóàïîò ëöïõò ¸áëíæï.

115

literaturis matiane

ìóä ìõâï òñë èïèòæï ïíò÷êï. ðïüïîï, ùñíïîò æï „çïèþïõòâòà íïçò“. òãò
èïîàäïú áïöåàøò æïüñâåâåþóä íåìüïíæïîåöïíì åèìãïâìåþëæï ÷âåíì èõòïîóäïæ ïõèïóîåþóä ðïíìòëíøò. ïêïêò èïì „ðïüïîï áïäþïüëíì“ åûïõæï ïäåîìòïíò õóèîëþòà æï ïè åðòüåüòà æïùåîòäèï ïêïêòì ùåîòäåþèï ÷âåíïèæåú
èëïéùòï. îëãëîú ãïîåãíóäïæ, òìå èàåäò àïâòìò þóíåþòà èïèòæï ïíò÷êï
îïéïú íïç ãîûíëþåþì òùâåâæï àïâòìïæèò ñâåäïøò, âòìïú øåõâæåþëæï: èçîóíâåäëþïì, àþòä ïäåîìì. ïõïäãïçîæëþïøò ûïäòïí äïèïçò, òãò ïõäïú èøâåíòåîò ãïîåãíëþòì òñë, ðïüïîï æï êëõüï.
âåîïâòì ùïîèëåæãòíï èòìò õèòì ïèïéäåþï, íïþòöòì ï÷áïîåþï æï èëàèòíåþòæïí ãïèëìâäï. èïèòæï êïüë êò ðòîòáòà, ôòúõò æï ìùîïôò þóíåþòì ïæïèòïíò òñë, àóèúï ñâåäï êïîãïæ òúíëþæï èòìò úõïîå ãóäòì ìïïîïêë ãóäêåàòäëþïì æï ïâòì ïîæïõìëèåþïì.
èïèòæï ïíò÷êïì ñëâåäò ãïíúæï, èòì ãóäøò òèïîõåþëæï ÷óèïæ æï ìïèóæïèëæ. ïèòüëè èòìò éòèòäòì ÷ïáîëþï æï ùïîþåþòì øåêâîï èåüò ìïìöåäò òñë,
âòæîå èïèòæï êïüëì óúõïîåìò ùóàòåîò „ïæóéåþï“ æï åíïèïõâòäò „æïîüñèï“.
èïèòæï ïíò÷êïì èòèïîà ïêïêòì þóíåþï ñëâåäàâòì „ìïèïòìë“ î÷åþëæï èàåäò èòìò ìòúëúõäòì ãïíèïâäëþïøò: èçòïíò, ïäåîìòïíò, ïîï÷âåóäåþîòâ íïçò
æï ïõïäãïçîæóäïæ õåäóõäåþåäò, óøóïäë. îïèæåíöåî óàáâïèì ïêïêòì
÷âåíàïí ÷ïèëìâäòìïì, èïèòæïì ãâåîæòà îëè æïöæåþëæï üïõüçå ìïæòäòì
ùòí, ìïíïè ÷âåí ìïêäïìë ëàïõøò âèóøïëþæòà ïí åçëøò âàïèïøëþæòà:
– îï èòñâïîì áóàïòìøò æïþîóíåþï!..
„ãóäøò òôåàáï ìòïèåè,
ìåâæåþò óêóâñïîåë,
òï æï âïîæò æïèÿêíïîò
õåäïõäïæ ãïèòõïîåë“...

– ïìåï, ÷åèë ïíò÷êï! ïþï èòàõïîò ïõäï àáâåíò ïáïóîò ïèþïâò... æï æïòùñåþëæï èïàò õïíãîûäòâò ìïóþïîò, ìïíïè ÷âåí ïî øåèëâåìåëæòà.
ïìåàò òñë ïêïêòì åì ìîóäòïæ àïâòìåþóîò èåãëþîëþï, îëèåäòú ãïãîûåäæï 60-òïíò ùäåþòæïí èòìò ìòúëúõäòì óêïíïìêíåä ùóàåþïèæå.
èïèòæï êïüëì ïî åúïäï ÷âåíàâòì, ãïêâåàòäåþòì ãïèëêòàõâòì ìïïàåþòì
ãïîåøå; èïì áïäïáøò ¸áëíæï ïàïìò ìïáèå. èïèòæï ïíò÷êï êò ÷âåíò èõòïîóäò
ìêòì „æåæïôóüêïîò“ òñë. ãâåìïóþîåþëæï, ãâòêòàõïâæï, ãâïêòàõåþæï, ãâòïèþëþæï þåâî îïèåì ùïîìóäòæïí... ìïøòíäïæ ãâòñâïîæï óèúîëìåþì åì ìïïàåþò èïìàïí.
ïêïêòì ÷ïèëìâäòìïì êò ïè ìïïàåþøò óìïàóëæ òìòú òéåþæï èëíïùòäåëþïì. ìïæ
ïî ãïæïãâïôîåíæï òãò àïâòìò ôîàïøåìõèóäò åíòà æï ùïîèëìïõâòì óíïîòà.
ûïäòïí ãâòñâïîæï óèúîëìåþì ïêïêòì ëîò ãóíåþï: „æåæï-åíòì“ äåáìåþòì
êòàõâï-ãïèëêòàõâòì õïìòïàçå îëè æïæãåþëæï æï àïâòìò þïâøâëþòì àïâãï-

116

rusudan nikolaZe

æïìïâäòì èëãëíåþïàï èëîåâøò îëè ãïæïåøâåþëæï; öåî ìõâòüëîòì õïíïøò,
øåèæåã êò áóàïòìøò, „îëçãòì èåôëþòì“ æîëøò. òèïâå ãòèíïçòïøò ìùïâäëþæíåí òãò æï èïèï÷åèò, ìïæïú ïõäï àòàáèòì èàåäò ÷âåíò ðïíìòëíò èòåèãçïâîåþëæï ñëâåä æòäïì. ìóä ìòúòäòà ãâïüòîåþæï ïêïêò ïè øëîåóäò ùïîìóäòì æïóöåîåþåä ôïáüåþòì ãïæèëúåèòà.
ãïíìïêóàîåþòà êïîãïæ ¸ñâåþëæï ïêïêò èïàò „æåâòéëîòì“ úíëþòä ïèþïâì (îïú ïìå øåìïíòøíïâïæ ïáâì ïùåîòäò „÷åèì àïâãïæïìïâïäøò“) æï ïãîåàâå ìêëäïøò ÿïæòà æï÷ëáòäåþòì åðëðåòïì, èïõïîëþåäï – þóçòì êäïìøò ãïøâåþïì, ãïùêåðäâòì øåèàõâåâåþì æï àïàîóäò åíòì ãïêâåàòäåþòì òè ïíåêæëüåþì, îëèåäòú èïèï÷åèì æï ãòëîãò ùåîåàåäì èïìçåæ þåâîïæ óêåà ïõìëâæïà îïüëèéïú, ãïæèëúåèïì êò èïà ñëâåäàâòì ïêïêò ÷ïèëïîàèåâæï æï ðòîæïðòî ìòúòäòà æïãâõëúïâæï. èåüïæîå ïè èïàò èïìùïâäåþäòì... áëøòà àïâøò ÷ïîüñèòì ïèþòà æï æïéîòïäåþòà: Äàâîëüíî, ñàäûñ! Òàðïýò íý ëóáëó!
ãïãòýåþòà ãâòñâïîæï ïêïêòì ïìåàò „èëãëíåþïçå æïæãëèï“, îïìïú èïìøò
ñëâåäàâòì èïèòæï ïíò÷êï òùâåâæï. – ãïõìëâì, íòêë îëãëîò ñóîåþïùòàäåþóäò æïãâòþîóíæï åîà æéåì? èòóþîóíæåþëæï ïêïêò èïèòæïì æï æïòùñåþëæï èïàò ìïåîàë èëãëíåþåþò: áïäåþì îëãëî çîæòæíåí òè æîëì, ìïíïè èïà
ûèåþì íòêëäëç-ðòîâåäæîëòíæåä ãòèíïçòïøò ìüïíöïâæíåí, æï ìïèïîúõâòíëæ îëçãïâæíåí êòæåú... ðòîâåäò áïäåþò îëãëî èòïþïîåì îóìóä „ðîëéòèíïçòïøò“, æï èïà øëîòì ëîò „ïäýòîêòïíò“ æåòæïøâòäòú: ïíò÷êï íòêëäïûå æï èïøòêë õåäàóôäòøâòäò. – ãïõìëâì åì ôïáüò, ðïüïîï áïäþïüëíë? –
øååêòàõåþëæï õëäèå ïäåîìòà ïêïêò.
– „ïäýòîêï“ îï ïîòì? òêòàõïâæï âòíèå ïõäïæ èëìóäò þïâøâò æï æïòùñåþëæï åâîëðòì ùïîìóäøò ãïæïôîåíï: ïäýòîåäåþòì þîûëäïøò, ãïîòþïäæòì
ïàïìåóäòì èëãëíåþïøò æï ìõâ... îïæãïí „ïäýòîêï“ – ùïèëìïìõèåäåþò æï
èïààïí åîàïæ óìïàóëæ „ãïîòþïäæòòêï“ – áóæåþò îóìåà-ìïáïîàâåäëøò
60-òïí ùäåþøò óüïîåþòïà áïäåþì1, îëæåìïú æåæï æï èïèòæï êïüë öåî èõëäëæ 6-7 ùäòì þïâøâåþò ñëôòäïí, èïèòæï ïíò÷êï êò 16-17 ùäòì áïäòøâòäò.
– ïáåà, èëæò, ïáåà èëæò, áïäë õïþïîæòïíëë, ìòúòäòà èëòãëíåþæï õøòîïæ ïêïêò òèæîëòíæåä äåáììï æï ìòèéåîïì æï èòóþîóíæåþëæï èïèòæïì: ãïõìëâì òì æîë, ïíò÷êï? – àó èïõìëâì... èòòéåþæï òì èëêäå, æïþïäò õèòà ÷ïäïðïîïêåþóä ðïìóõì.
æï æïòùñåþëæï ûâåäò æîëòì èëãëíåþï, ìïõäòì èïèïèàïâîòì, òïêëþ íòêëäïûòì õïíïçå æï ïêïêòì èòåî ãïíìïêóàîåþòà øåñâïîåþóä 60-òïí ùäåþçå.
õïí ãïòõìåíåþæíåí ôïáüåþì, îëèåäòú êòîòäåìï æï èïèïì øååõåþëæï, õïí áï1
„ïäýòîêï“ – ôë÷åþòà æï êïðòóøëíòà èëîàóäò ùïèëìïìõïèò ñëôòäï ìõâïæïìõâï ôåîòì ïí
óöîï-óöîï èïóæòìï, îëèåäòú àóîèå æòæ èëæïøò òñë ÷âåíøò ãïîòþïäæòì ãïèïîöâåþòì øåèæåã,
èòìò ìïõåäëþòì áóæàïí åîàïæ. ï â ü.

117

literaturis matiane

äåþòì ìïèåôëì æïóþîóíæåþëæíåí, îëæåìïú ïøêïîïæ, ðòîâåäò ìòñâïîóäò
¸áëíæï ãïíúæòäò èïà ëîòâåì ãóäì...
– ãïõìëâì, áïäë õïþïîæòïíë, „ïäýòîêåþòà“ îëè øåèõâæòà þóäâïîçå,
øåí æï èïøòêë (õåäàóôäòøâòäò) æï èå àþòäòìòæïí ïõäïæ ÷ïèëüïíòäò ìòèéåîï îëè ãòûéâåíòà:
„ïäýòîêï“ æï „êòìüåþò“,
øåí îëè ãõåæïâ, âãòýæåþò“...

– ãïõìëâì, ðïüïîï áïäþïüëíë, øåí îëãëî òùñòíå åì õóèîëþï, èïøòêëè
êò èàåä áóàïòìì ïúíëþï åì ÷åèò „ìåîåíïæï“?..
***
åîàõåä èå æï åäåíå èïòìòì âïîæåþòà æïüâòîàóäåþò æïâþîóíæòà ãòèíïçòòæïí. ïêïêò ïèïí òèùïèìâå ãïõïôçóäòì ãóíåþïçå æïïñåíï æï ÷âåíò ìïñâïîåäò ìïðòîâåäèïîüë „èåîúõïäò“ èëïãëíï: æéåì èåîúõïäò øåèëôîòíæï,
ÿòêÿòêòàï øåèëèûïõï...
èïèï÷åèò õøòîïæ óèüêòúåþæï ïêïêòì, îëè åì èòìò „ãïçïôçóäò“ àïâòìàïâïæ êò èøâåíòåîòï, èïãîïè îåâëäóúòòì ãïçïôõóäì ïî ùïîèëïæãåíì, îïæãïíïú èòìò ïçîòà, ðòîâåäò èïîüòì èåôòì èêâäåäëþï, àó ïî ïãâòïíåþæï, ïî
ï÷áïîåþæï îåâëäóúòòì ìïáèåì; òäòïì „ãïçïôõóäò“ êò, – „üñåè èëòìõï ôëàëäò“, èòûéâíòäò ãïîòþïäæòì ïàïìåóäòì ãïèïîöâåþòìïàâòì, èïîàäïú
íïèæâòäò ãïçïôõóäò òñë èïèò÷åèòì ïçîòà, àóèúï òãò ðåüåîþóîãòì àëâäìï æï ñòíâïøò òñë àóîèå øåáèíòäò 1861 ùäòì òïíâïîøò, íåâòìðòîï ìüóæåíüëþïøò íïãîûíëþò, òüïäòòì 1859-1860 ùäòì „ãïçïôõóäòà“ íïêïîíïõåâò.
èïèïìï æï ïêïêòì ïèãâïî êïèïàì ñëâåäàâòì õïîþïæ âóìèåíæòà, èïãîïè úõïæòï, ÷âåíò ìòèðïüòåþò óîñåâïæ ïêïêòì èõïîåçå òñë „ãïçïôõóäòì“ ìïêòàõøò,
èòà óèåüåì, îëè ïêïêòì äåáìò ïìåàò èøâåíòåîò òñë æï ðòîæïðòî ÷âåíì þåæíòåî, èïîàäïú „üóîôï“ áâåñïíïøò ãïæïãâïôîåíæï õëäèå ìïêäïìë ëàïõòì úòâ
êåæäåþòæïí. àâòà ïè ëàïõìïú êò ïâìåþæï èçòàï æï èåîúõäòì ÿòêÿòêòà.
„æïâ¸ñíëì âïîæìï ãïæïøäòäìï,
âóÿâîåü íïçïæ æïõîòä òïì,
æï þóäþóäòú ãïèïãëíåþì
èòìåþóîïæ „üòï-üòïì“.

ïè óêïíïìêíåä èïîúâäåþì þóäþóäòì õèïþïûâòìïì ïêïêò ðòîæïðòî ëìüïüóîïæ ùïîèëìàáâïèæï.
– êòæåâ ãòíæïà äåáìò? øåãâåêòàõï åîàõåä ïêïêò, îëæåìïú ÷âåíò ïéüïúåþóäò øåûïõòäåþò øåùñæï æï ìòùñíïîå ÷ïèëâïîæï.
– êò, æòïõ, ãâòíæï, ãïèïñîóåþäïæ øåâûïõåà ëúåóäèï õèïè.

118

rusudan nikolaZe

– ïþï êïîãò, – ãâòðïìóõï ïêïêòè, èõòïîóäò êòäëì óåúïîò øåúâäòà
ìåîòëçóäçå: åîà êïîã æïîòãåþïì ùïãòêòàõïâà – þóäþóäòì íïèéåîì. êïîãïæ æïèòãæåà ñóîò; åì æïîòãåþï óíæï øåèòìîóäëà.
æï èïí ïõäïæ øåèëìóäò „æòäï“ ùïãâòêòàõï „òâåîòòæïí“, îëèåäòú ñâåäïì ïìå ãâòñâïîæï, èïì êò ãïíìïêóàîåþòà:
„âïîæì ãïåôóî÷áíï êëêëîò,
ãïæïõâåëæï òïìï,
çïèþïõìïú ãïéâòûåþëæï
æï àïâì óõîòæï íòïâìï“...

åîàò ùóàòà øå÷åîæï ïêïêò „þóäþóäòì íïüâîòì“ ùòí æï øåèæåã äëèóîò
ûïäòà ùïèëòûïõï äåáìòì þëäë:
„ïñâïâæò, üóîôï áâåñïíï,
òäõòíå, òâåîà èõïîåë!
æï øåíú, áïîàâåäë, ìùïâäòàï
ìïèøëþäë ãïïõïîåë!“

ïêïêòì ìïøòíäïæ èëìùëíæï „æòäòì“ åì þëäë – èëùëæåþï, îëèäòàïú èïèòæï ïíò÷êï ìêëäïøò ãâòìüóèîåþæï æòäïëþòà. æï èïîàäïú åì õëè ïêïêòì èàåäò
ìòúëúõäòì ùèòíæïàï ùèòíæï ëúíåþï òñë ïèæåíò ïàùäåóäòì èïíûòäçå...
***
âòí øåõâåæîòï ãïçïôõóäì óúòúòíïàåäëæ æïìïâäåà ìïáïîàâåäëøò?
ìïøòíäïæ ãâòñâïîæï úòúòíïàåäåþòì õïíï îòëíòìðòîï êäæåþó÷áíïîòì ìòþíåäåøò. ïèòüëè ïæâòäò ùïîèëìïæãåíòï, àó îï õøòîïæ ãïòìèëæï ÷âåíò „áïöåàòì“ úòõå-ãïäïâïíøò ïêïêòì „úòúòíïàåäïì“ òì èøâåíòåîò ïæãòäåþò, îëèäåþòú õïäõòì ñóîìï æï ãóäì ìòèéåîïæ ïáâì áúåóäò:
„÷åèë úò-úò-íï-àå-äï,
îïæ èò¸ôîåí íå-äï íå-äï“...

òè æîëì ãïíìïêóàîåþòà èëæïøò òñë ïêïêòì äåáìåþòì èéåîï: „ìóäòêëìò“, „àïâë ÷åèëì“, „úòúòíïàåäïìò“. èïèòæåþòì íïàäóäì, åäåíåì ûïäòïí ìïìòïèëâíë õèï ¸áëíæï, ãòüïîïçå æïêâîïú èøâåíòâîïæ åõåîõåþëæï. èåú èïìùïâäï àïâòì æïìïõèïîåþäïæ æï åîà æîëì ãïãòýåþóäò âòñïâòà èïòìòì éïèååþòì èþýóüïâò úòúòíïàëþòà æï ïêïêòì äåáìåþì ãïüïúåþòà âèéåîëæòà.
åîà-åîà ïìåà ìïéïèëì èïèï ÷ïèëâòæï æï ðòîæïðòî ãïãâïëúï æïóöåîåþåäò ãïíúõïæåþòà, îëèåäòú èïèòæï ïíò÷êïèïú æïïæïìüóîï: ïêïêòì „úòúòíïàåäïú“, „àïâë ÷åèëú“ ìïôîïíãåàòì êëèóíòì æïèõëþòì ïíïîåêäòïë, îïæãïí óøóïäëæ èëìæåâì òè èëèåíüìë; àåîãæïäåóäåþò êò, æï „æîëåþòì“ îå-

literaturis matiane

119

æïáúòï, ïè æïèïîúõåþïì àòàáèòì àâòà êëèóíïîåþòâòà ãïíòúæòæíåí èïèïì
æï êòîòäå äëîàáòôïíòûòì èüêòúåþòà.
ïèòüëè, îëæåìïú „æîëåþïè“ ïèòì øåèæåã çåæòçåæ ëî íëèåîøò ãïèëïáâåñíï ïêïêòì åì ëîò äåáìò, ñâåäïì ãïæïóùñâåüòï, âòìïú íïþåÿæò ìòüñâòì „øóïøóï ìüîòáëíåþòú“ ïòíüåîåìåþæï, îëè „úòúòíïàåäï“ æï „àïâë ÷åèë“ ìïôîïíãåàòì îåâëäóúòòì ìòèþëäëï æï èòì øëîòæïí íïàëþïì ãâòõïüïâåí, îëãëîú òäòïì „ãïçïôõóäò“ ÷âåíàâòìïú ìïíïüîåä òüïäòòì ãïçïôõóäì ãóäòìõèëþæï 10 ùäòà óôîë ïæîå.
èïèï ãâïîùèóíåþæï, îëè ÷âåíò ìïñâïîåäò „úòúòíïàåäï“ ïîï èïîüë ìïèòöíóîë èòçíåþì åèìïõóîåþëæï ïêïêòì òèæîëòíæåäò ãïüïúåþòì äïèïçò äòîòêóäò ìòèþëäëàò, ïîïèåæ êëèóíòçèòì øëîòæïí ãïèëíïàåþïìïú ãóäòìõèëþæï ÷âåíò ìòíïèæâòäòì ìòþíåäåøò.
èïèï ñâåäïôåîì åâîëðòì ðëäòüòêïì óêïâøòîåþæï. ïêïêòçå êò, îëãëîú
ðëåüçå, ûïäòïí èïéïäò ïçîòìï òñë æï ñëâåäàâòì ïèþëþæï, ïêïêò, îëãëîú
èëùëæåþòà ðëåüò õøòîïæ ìîóäòïæ øåóãíåþäïæ åõèïóîåþïë ïõïäãïçîæëþòì ñëâåä ïèïéåäâåþåä ìïçëãïæëåþîòâ-ðëäòüòêóî èëâäåíïì: èåôòì èàïâîëþòì ùòíïïéèæåã ãïèëìâäïì, êëèóíïì, òüïäòòì ïèþåþì. èïèï èïãïäòàïæ ïèþëþæï, ïêïêòì ìüóæåíüëþòì æîëòì „ìïäïèóîò“, òäòïì „ãïçïôõóäòì“ ðòîæïðòîò õèòì èòúåèï ïîòìë, æï ãïîòþïäæòì ãïèïîöâåþòì ïíïîåêäòë. ïãîåàâå èòìò „÷ïíãóîòú“ ìïôîïíãåàòì êëèóíòì ãïèïîöâåþïì óðïìóõåþìë.
èïèï õïçãïìèòà æï ïéüïúåþòà ïéíòøíïâæï, îëè îïìïú òãò, èåìõò ïí ãòëîãò ùåîåàåäò ãîûåä-ãîûåäò ùåîòäåþòà ûäòâì ãïèëìàáâïèæíåí, ïí ìóäïú âåî ãïèëìàáâïèæíåí èêòàõâåäòìïàâòì òèæîëòíæåäò úåíçóîòì êäïíÿåþøò, òèïì ïêïêòì ÷ïíãò „åîàò ìòèòì ÷ïèëêâîòà“ ïïûãåîåþæï æï ïïíàåþæï
èàåä õïäõòì ãóäøò.
êòîòäåú èõóîâïäåæ ïæïìüóîåþæï ïèòì ìòìùëîåì æï èïèïìàïí åîàïæ åõóèîåþëæï ïêïêòì, îëè åîàò óúâäåäò ëúíåþòà ãïüïúåþóäò èòìò ÷ïíãò ñâåäïôåîì ÷âåíò ãïíàïâòìóôäåþòì ìòèþëäëæ ïáúåâì, ñóèþïîòæïí úòúòíïàåäïèæå.
óíæï ãïèëâüñæå, îëè ïè ìïòíüåîåìë ìïêòàõåþèï þåâîïæ óôîë ãâòïí èëïéùòåì ÷åèì úíëþòåîåþïèæå. òè æîëì êò èïòìòì èøâåíòåîò úòúòíïàåäåþòà
ïúòèúòèåþóäò ìïéïèëåþòà âòñïâòà èëöïæëåþóäò æï ñâåäïôåîì èïà øóáøò
âõåæïâæò. ïêïêòú èïàò øïîïâïíæåæòà øàïòþåÿæï ÷åèì òèæîëòíæåä èåõìòåîåþïøò, èïèòæï êïüëì „áïäàï ùîòì“ øåêîåþïìàïí æïêïâøòîåþòà, îëèåäòú
åîà-åîàò ïìåàò ãïèïãòýåþåäò èïòìòì éïèåì èëõæï, ïêïêòì æïìùîåþòà.
òè øåêîåþòì èòçïíì, àó ïî âúæåþò, øåïæãåíæï èóøåþòìïàâòì îïéïú òïôôïìòïíò ùïîèëæãåíòì èëùñëþï èåìõòøâòäòì àåïüîøò, îëèåäìïú ïêïêòú óíæï æïìùîåþëæï. õïäõò þåâîò øåòêîòþï ÷âåíìïì òè ìïéïèëì. ïêïêòú ãïíìïêóàîåþòà êïîã ãóíåþïçå æïæãï. äåáìåþòú ùïòêòàõï þäëèïæ.
õïäõò îëè æïòøïäï æï èïîüë æïâî÷òà øòíïóîåþò, èå æï åäåíåè þïéòì

120

rusudan nikolaZe

þíåä ìòéîèåøò ãïâòìåòîíåà, úòúòíïàåäåþòì óêåà æïìïíïõïâïæ éïèòì ùñâæòïæøò. àòàáëì ïêïêòì äåáìåþòì èëúòèúòèå íïùñâåüåþò æïãâüîòïäåþæï àïâì...
– ïêïêòì øåõåæå! ùïèëòûïõï óåúîïæ ÷åèèï èåãëþïîèï æï èïîàäïú, îï æïóâòùñïîò ìóîïàò ùïîèëãâòæãï àâïäùòí: ÷âåíò ûâåäò ìïõäòì êòþòì àïâçå ïêïêò
òæãï, êïøêïøï èàâïîòà ãïíïàåþóäò æï âïîìêâäïâåþòìïêåí ïèïîàóäò ìïõòà.
øëîì, ìòþíåäåøò êò îòëíòì ÷áåôï èëòìèëæï ìïíïðòîë êäæååþòæïí, çåâòà úï þýóüïâæï âïîìêâäïâåþòà, áâåâòà úòúòíïàåäåþòì èíïàò ãóíæò òîåëæï üîòïä-úòèúòèòà ïêïêòì äëèóîò íïêâàòì ùòí, àòàáëì èòìò ãóäòì ìòèåþòæïí ïèëôîáâåóäò íïðåîùêäåþò...
***
ûäòåî èëãâùëíæï „ïíçå âòìò ñèï õïî“ – àïèïøòì ÷ïüïîåþï. ïêïêòìïú ûïäòïí òüïúåþæï åì àïèïøò æï æòæ ìòèïîöâåìïú ò÷åíæï èòì ûíåä èëèåíüåþøò.
– ïíçå âòìò ñèï õïî? òùñåþëæï àïèïøò, àó åì ïìë òñë ïî÷åóäò øåêòàõâåþòìïàâòì. – ïþïøòûòì.
– ìïõåäïæ îï ãáâòï? – ïäåáìïíæîå.
– ìïòæïí èëæòõïî? – ïíïíóîòæïí.
– ìïòà èòåèãçïâîåþò? – ïÿïîïøò.
– øâòäæò îòìò ãïáâì? – ïäóþäòì.
– òìïîò? – ïäâòì õòì.
– îïì èë¸êäïâ? – ïîùòâì.
– îïøò ¸êîïâ?
÷âåí âåîïôåîì âåî âòãëíåþæòà ïè óêïíïìêíåäòì êòàõâòì ìïðïìóõëæ, ïêïêòì ïèëóøîåüò ôïíüïçòï êò ïîú ïá øåêîàåþëæï æï îïèåì èëïìùîåþæï æîëçå,
èïãïäòàïæ: ïùåóä õåäøò, ïøâåîòä ôîàïøò, ïìëøò, ïáë÷îòä àèïøò æï ìõâ.
ìóä ìòúòäòà âòõëúåþëæòà èòìò ïèãâïîò èëìùîåþóäò ðïìóõòà, èïøòí
îëæåìïú æïíïî÷åíåþò âåîïôåîì âïõåîõåþæòà.
– âòì èòïîàèåâ? – ïêïêòì.
– îïì ãòþëûåþì? – ïþïçì (ïõïäóõì, ïüïèì, ïáäåèì).
– îïì ãïÿèåâì? îïì æïãïäåâòíåþì? æï ìõâï èòìà.
ïêïêòì þïâøâòâòà óñâïîæï åì àïèïøò æï óìïàóëæ ðòîâåäëþï èïìøò. òìåà
ïçïîüøò øåæòëæï õøòîïæ æï ÷âåíú øåâñïâæòà, îëè ìïõäò ïêäåþóäò ãâáëíæï ïàïìíïòîò åîàæîëóäò ùïèëûïõòäòà æï ìòúòä-õïîõïîòà.
õïí ïõïä, öåî ïîïîìåþóä ìòüñâåþì âòãëíåþæòà àó ìõâï ïîïôåîò ïéèëãâï÷íæåþëæï ïî÷åóä ïìëçå, èïãïäòàïæ, „ìïëúíåþëì“, õïí ðòîòáòà, òìåà
ûâåä æï „éîèï áïîàóä“ ôëîèïì ãïèëâûåþíòæòà, îëè àòàëíâå æòæõïíì âòúòíëæòà àïèïøòì æïèàïâîåþòì øåèæåã. èàåäò ìïþï ëîþåäòïíòì äåáìòêëíò
øåâòìùïâäåà ïè ãçòà...

121

literaturis matiane

èëóäëæíåäò ìòüñâåþòì ãïèëãëíåþòì ãïîæï ïêïêòì óñâïîæï èëùòíïïéèæåãòì „æïèéóðâåäò“ ïìëåþòì ïèëî÷åâïú, èïãïäòàïæ: é, ñ, û, ¸, æï ìõâï.
– ¸ïåçå âòìò ñèï õïî? èëãâòþîóíæåþëæï óåúîïæ ïêïêò. ¸å... ¸ò... ïî âòúò!
– ìïòæïí èëæòõïî? – ¸ï... ¸ïåîòæïí! – þòÿëì, ñë÷ïé! ãïèþåüïìïâòà! åì
êïîãòï, èëãâòùëíåþæï ïêïêò æï àïèïøòì øåèæåã ðïîòçòì àïâæïúâïì ïãâòùåîæï 1871 ùäòìïì.
– ìïæ èòæòõïî? – ¸ïâäïþïîøò, åîàõåä èëâòôòáîå èå îïéïú ìïìùïóäòà, îëè êâäïâ ïî ùïèåãë ïêïêòìïàâòì.
ïêïêòè èãëíò ìïèò æéå òõïîõïîï ïèòì øåèæåã, åì „¸ïâäïþïîò“ îïè ãïàáèåâòíï, ÷âåíò ûâåäò òìíòì íïúâäïæ.
ïè àïèïøì ïêïêòè êòæåâ åîàò æïèïüåþï ãïèëóãëíï, îëèåäèïú ÷âåí ûïäòïí æïãâïòíüåîåìï: îïòèå øåìïôåîòìò äåáìòì àáèï ïî÷åóä ïìëçå æïìïõåäåþóäò ïæãòäòì øåìïõåþ, èïãïäòàïæ: „èëîþòì ïîïãâò“, „èøâåíòåîë áóàïòìë“,
„ùïîâåæ èüêâîòì ðòîïì“, „ôóäòà âåî ûéåþï æéåì ôëàò“ æï ìõâ. èòìà.
æòæò åôåáüò ãïèëòùâòï ïêïêòì èòåî ÷âåíàâòì èàäòïíïæ ùïêòàõóäèï èòìèï „èåìüâòîóäèï“ ãëîòì øåìïõåþ, ãïí-çå àïèïøòì æîëì.
– ìïòæïí èëæòõïî? – ãóîòòæïí:
– ìïòà? – ãëîøò.
„ãëîë, áïîàäòì øóïãóäë,
èåàïóîë áïîàäòìïë“...

ïìå âìùïâäëþæòà ìïáïîàâåäëì æï áïîàóä åíïì ïêïêòì ñëâåä ÷ïèëìâäïçå.
***
90-òïí ùäåþøò áóàïòìì ëîò „èþîûïíåþåäò“ ¸ñïâæï: äïæë èåìõòøâòäò èòìò àåïüîòà æï ïêïêò èòìò ÷ïíãòàï æï áïèïí÷òà. àïâòì èõîòâ êò èïàò èþîûïíåþåäò áóàïòìòì áïäàï ùîå òñë, ïêïêòì àáèòà.
èîïâïäò ìïçëãïæëåþîòâ-êóäüóîóäò ìïáèå ¸áëíæï ïè ùîåì æïùñåþóäò
æï ãïêåàåþóäò, èïà øëîòì áïîàóäò àåïüîòì æïõèïîåþïú.
ïè ùîòì óôîëìò ùåâîåþò 70-òïí ùäåþòæïí åùåëæíåí èëéâïùåëþïì æï ïè àåïüîïäóî èóøïëþïøò ðòîâåäñëâäòìï ïäåáìò ÿòÿòíïûå1 óíæï æïâïìïõåäëà
äëäï æï èïøë ñòôòïíòì øåèæåã. èïí êò êïüë æï ïíïìüïìòï íòêëäïûååþòú ÷ïïþï
ïè ìïáèåøò. åì ùîå àïîãèíòæï æï æãïèæï êäïìòêóî ðòåìåþì. èïà ìïõåäàïí ïîòì
æïêïâøòîåþóäò ïãîåàâå ðòîâåäò áïäàï ùòãíòì ãïèëèúåèåäò ìïçëãïæëåþïú,
òìòíò þåâîì àïîãèíòæíåí óúõëóî èõïüâîóä äòüåîïüóîïì.
÷åè æîëì, 90-òïíò ùäåþòì èåëîå íïõåâïîøò, áïäàï ùîå ñëâåäêâòîåóäïæ
òêîòþåþëæï ÷âåíìïì; æòäïëþòà èïîáìòì „êïðòüïäòì“ èêòàõâåäàï ùîå òêîò1

ï. ÿòÿòíïûå íòêë íòêëäïûòì óèúîëìò æòì, ôîëìòêëì, áèïîò òñë.

122

rusudan nikolaZe

þåþëæï ãòëîãò çæïíëâò÷òì õåäèûéâïíåäëþòà; ìïéïèëëþòà êò „èëèùñëþò“
áïäåþò òñîòæíåí àïâì: ùïîèëæãåíåþòì, ìõâïæïìõâï ìïéïèëåþòì, äåáúòåþòì,
äïüïîååþòì æï ìõâï èòìà. èëìïùñëþïæ, îòìàâòìïú õøòîïæ íïüë ãïþóíòï æï
ïêïêòú ãâåìüóèîåþëæíåí üôòäòìòæïí. ïè ùîåøò ÷âåíú ãâòñåíåþæíåí, èå æï
èïèòæåþòì íïàäóäì. õïí èåìõòøâòäòì àåïüîøò ãïãâãçïâíòæíåí ìïìùîïôëæ
îòìòèå øåìïüñëþïæ, õïí óôîë ãâòïí, ìïõïäõë óíòâåîìòüåüòì ãïèãåëþïøò,
ìïæïú èïèòæï êïüëú øåæòëæï.
ñâåäïçå óêåà èïõìëâì ïè ùîòì òì ðåîòëæò, îëèåäøòïú, èóøåþòìïàâòì
æïòùñåì òïôôïìòïíò ùïîèëæãåíåþòì èëùñëþï: èïèòæïè, èåä. ãâåäåìòïíèï, åä.
õåäàóôäòøâòäèï æï ìõâåþèï.
ïêïêòì ûïäòïí óñâïîæï ïìåàò øåêîåþåþò. áïäàï ùîåì êò, îï àáèï óíæï,
èïìçåæ êòæåâ óôîë óõïîëæï àó èòì ÷ïèëìâäïì æïåèàõâåëæï èïàò èëîòãå
øåêîåþï ÷âåíìïì. ïêïêò õïí äåáìì ùïóêòàõïâæï èïà, æï úëüïëæåí ñóîïæéåþïì ãïèëò÷åíæï èïà èòèïîà. õïí ëõóíöëþòà ãïïèõòïîóäåþæï ñâåäïì, õïí
êòæåâ òèæîëòíæåä àïâòì ãïüïúåþïçå ÷ïèëïãæåþæï äïðïîïêì, – „âåôõòìüñïëìïíçå“, îëèäòì òîãâäòâ òãò òè æîëì äåáúòåþìïú êòàõóäëþæï.
***
áïäåþòìïæèò üîôòïäåþïøò îëãëîú ïêïêòì, òìå èïèï÷åèì ãóäóèüêòúëþïì ìùïèåþæíåí. èïà êò ëîòâåì åîàò ûïäòïí òøâòïàò àâòìåþï ïõïìòïàåþæï
áïäàïí óîàòåîàëþïøò, îëèåäòú àòàáèòì ñâåäïì ãïèëî÷ï ñóîïæéåþòæïí
èïøòí, îëæåìïú ïè èõïîåì æòæò ïæãòäò åÿòîï èïà ãóäøò æï úõëâîåþïøò: åì
òñë „÷åîíòøåâìêòìåþóîò“ èåãëþîëþï î÷åóäò þóíåþòì, ãóäòìï æï ãëíåþòì
áïäàïí, ìòñâïîóäòà ìïâìå ðïüòâòìúåèòà ïéþåÿæòäò.
ìïòíüåîåìëï, îëè ëîòâå àåîãæïäåóäò èåãëþïîò ðòîâåäòâå æïþîóíåþòìïì ¸ðëâåþåí ïìåà èåãëþîëþïì òè æîëòì ìïóêåàåìë áïäåþàïí: ïêïêò 16
ùäòì ïíò÷êï íòêëäïûåìàïí, èïèï êò öåî àïâòì æåòæïøâòäàïí ëäòíêï õåäàóôäòøâòäàïí, 70-òïíò ùäåþòæïí êò ëäãï ãóîïèòøâòäàïí (øåèæåã èòì èåóéäåìàïí).
ïíò÷êï íòêëäïûåìàïí èåãëþîëþïì, îëãëîú ÷ïíì ðëåüòì èòèëùåîòæïí,
éîèï êâïäò ¸áëíæï ãïâäåþóäò ïêïêòì ãóäøò. êåîûë ùåîòäåþøò ðëåüò èïì
ìïíóãåøë èåãëþïîì óùëæåþì æï íïç èëìïôåîåþåä ìòüñâåþì: „ðïüïîï áïäþïüëíò“ æï ìõâ. àïâòì èëãëíåþåþøòú ïêïêò ïîï åîàõåä òõìåíòåþì òè æòæ „ìóäòåî àïíïãîûíëþïì“, îëèåäòú èïì þïþóï÷âåíòì ëöïõøò óðëâòï.
àâòà ïíò÷êïè-êò, øåòûäåþï àïèïèïæ òàáâïì, èàåäò àïâòìò ãóäò æï ðòîïæò úõëâîåþï øåìùòîï ïè èåãëþîëþïì, – ïêïêòì ÷ïíãìï æï ðòîëâíåþïì. æï
øåìùòîï èòìåþóîïæ: ìîóäïæ æï óíïøàëæ; æï òìå ÷óèïæ, òìå ãóä÷ïàõîëþòäïæ, îëè åì ïîïâòì ïî ìúëæíòï æïíïèæâòäåþòà, ãïîæï èòì æï àâòà ïêïêòìï,

123

literaturis matiane

îëèåäèïú àïí ÷ïòüïíï ìïôäïâøò åì ìïòæóèäë, ìîóäòïæ ïîï÷âåóäåþîòâò
èòìò ãïíàáèóäò „èåôòìüëôåäóîò“ õïìòïàòìïàâòì æï èõòïîóäò óíæëþäëþòìïàâòì áïäòì ãîûíëþåþòì èóæèòâëþòì èòèïîà.
ìïåîàëæ ïè íïçò áïäòì ãóäøò ñëâåäò ãïíúæï éîèïæ æï ìïèóæïèëæ òèïîõåþëæï, ãïîåæïí ìîóäòïæ óõòäïâò æï èòóêïîåþåäò. ïèòüëè èòì èòåî ãïèëùâåóäò ãîûíëþåþò èüêòúå æï õïíãîûäòâò òñë.
øåèàõâåâòàò èëâäåíï ïî ïîòì, îëè èòìò ãóäòì ðòîâåäòâå ãïèëéâòûåþòæïí òãò ëîò ÷âåíò ðëåüòì ëúíåþïæ áúåóäï: àâòà ïêïêòìï, 1862-63 ùäòæïí æï
ãòëîãò ÿïäïæòæåäòìï, 1864-65 ùäòæïí. ïè óêïíïìêíåäì àòàáèòì ñâåäï äåáìò, ðòîâåäòæïí („ìïæïú îëè òñë, èëãûåþíò“) ëìèïäåàòì 1878 ùäòì ëèïèæå, ïè
èòì „ïí“-ìï æï „íïî“-ìï ïáâì èòûéâíòäò, èòìò „ôïúõïú“ êò, æï ñâåäïì èòåî ïîïíïêäåþ úíëþòäò „èëãëíåþï“, „èïõìëâì ðòîâåäïæ ìïìùïâäåþåäøò“ (1869 ù.):
„öåî „ïíò“ èêòàõåì æï èåîå „íïîò“
èïãîïè ñâåäïçå âóàõïî óïîò“...

èïèï÷åèìïú ûïäòïí èëìùëíæï ïíò÷êïì åì „èñóæîë“ õïìòïàò æï èëêîûïäåþòàò èòæãëèï ñâåäïôîòìïæèò. ïèïíâå æïïïõäëâï èïèï 60-òïí ùäåþøò ïíò÷êïì ãïíóñîåä èåãëþïîàïí ëäòíêï õåäàóôäòøâòäàïí1, îëèåäòú þåâîò îïèòà ãïâæï ïíò÷êïì õïìòïàòà æï ãóäòì ìòïíêïîòà. ïèòüëè èïèò÷åèòì ïõïäãïçîæóäò èåãëþîëþïú èïààïí ìîóäòïæ ãïíìïêóàîåþóä õïìòïàì ïüïîåþæï. èïèïì àáèòà, ïè ãïíùñëþòäåþï-ïèõïíïãëþòì ãïèëóàáèåä ðëåçòïøò æòæò
ùâäòäò ¸áëíæï øåüïíòäò èïà, áïîàâåä ìüóæåíüåþòì, øåõâåæîïì ÷åîíòøåâìêòìàïí, æï èåüïæîå úòõòæïí ãïíàïâòìóôäåþòì øåèæåã èòì ìòïõäëâåì ãïüïîåþóä çïôõóäì ðåüåîþóîãòì èòæïèëåþøò.
åì òñë 1862 ùäòì òâíòì-òâäòìøò, îëæåìïú ÷åîíòøåâìêò àïâòìò úëäòà æï
úëäòì æòà (æëþîëäòóþëâòì ìïúëäëàò) ðïâäëâìêøò ïüïîåþæï ëî àâåì,
èïèïè æï èòìèï ïèõïíïãåþèï êò åáâì èïíåàïæ æòæò... ìïàòâå òáòîïâåì òèïâå
âïæòà èïà ïõäëèïõäëì æï ñëâåä ìïéïèëì èïààïí åîàïæ ïüïîåþæíåí. òè
çïôõóäøò ïêïêòú ìùâåâòïà èïà îïèæåíòèå æéòà...
èïèïì ïçîòà, ïêïêòçåæïú æòæò ãïâäåíï èëóõæåíòï ÷åîíòøåâìêòì øåõåæóäåþïì áïäåþçå, îëãëîú èòì îëèïíåþøò ãïèëàáèóäì, òìå èòìò ðòîïæò ãîûíëþåþòì èïãïäòàì, èòì ëöïõøò ïîìåþóä èøâåíòåîò ïèõïíïãóîò ïüèëìôåîëàò æï
ãïíùñëþòäåþòà òè î÷åóä ïõïäãïçîæëþïìàïí, îëèåäòú àïâì òñîòæï ïè ëöïõøò.
ãïâòæï îïèæåíòèå êâòîï æï îóìåàòæïí ïõäïæ æïþîóíåþóäò èåãëþîåþò,
ïêïêò æï íòêë íòêëäïûå òìåâ îòëíòìðòîïì ãï÷æíåí, åîàò – íåâòì íïðòîåþòæïí ãïèëûåâåþóäò „þóíüïîò“, èåëîå êò „æòíöïæ“ ìùïâäï æïèàïâîåþóäò
1

ë. õ. ÿïäïæòæåäòì äåáìøò: „ïí“-ìï æï „íïîì“, „ëí“-ìï æï „õ“-ïíì.

124

rusudan nikolaZe

„êïíæòæïüò“, îëãëîú ïêïêòè òúëæï õóèîëþòà àïâòìò àïâòì æïõïìòïàåþï
òè ðåîòëæøò.
÷âåíåþàïí èòìâäïì òì ïìå òãëíåþæï: ìïìüóèîë ëàïõòì êïîò ãïòéë æï
øòã ïõäïæ ãïøäòäèï âïîæèï øåèëïíïàï, – ðïüïîï, õïþïîæï-êïþòïíèï, øïâ
ùïîþåþ-øåêîóäèï áïäþïüëíèï, îëèåäèïú èêïúîò, èóíöò øåêòàõâòà èòïþöòíï ïõäïæèëìóäì àïâòìò âïîìêâäïâåþòâòà ïþîùñòíâåþóäò àâïäåþò: ïþï
ãâå÷âåíå, îïæ ãïáúòï øåíèï ãïìåòîíåþïè øëîåóä ðåüåîþóîãøòë?
ïìå ãâòïèþë ïêïêòè àïâòìò ðòîâåäò øåõâåæîï „áïäïæ áúåóä“ 16-17 ùäòì
ïíò÷êïìàïí, îëèåäòú èïí 13 ùäòì þïâøâïæ æïìüëâï ùïìâäòìïì.
ïáåæïí òùñåþï èïàò ïîï÷âåóäåþîòâ-èõóîâïäå æï íïçò èåãëþîëþï, îëèåäòú íïõåâïî ìïóêóíåçå èåüò ãîûåäæåþï.
îïéïú ãïèëóàáèåä, óìòüñâëæ ãïèëùâåóä ðïüòâòìúåèïì óìïõïâæï ãóäøò ïè áïäòì ðòîëâíåþï æï ïèïâå æîëì ãïíìïêóàîåþóäò èçîóíâåäëþòì æï
àþòäò èëðñîëþòì ùïæòäì.
ùòíïïéèæåã èïèòæï ïíò÷êïì ìóîâòäòìï, ã. ÿïäïæòæåäòì ãïüïúåþï êò ñâåäïìïàâòì ïøêïîï øåáèíòäï, îëæåìïú „æîëåþïøò“ æï „ìïìëôäë ãïçåàøò“ æïòþåÿæï èòìò äåáìåþò: „÷åèò ïíï“, „íåüïî ïîì êïúò“, „ìòçèïîò“, „âóûéâíò ï. í.“,
„âóûéâíò í. ìêïíæåäì“ æï ìõâ.
ïèïâå æîëì îïèæåíòèå èòìò íïþòöòæïí æï ïãîåàâå äåáìòæïíïú ñâåäïìïàâòì ïøêïîï õæåþï èòìò æï óôîëìò ðëåüòì, ïêïêòì óîàòåîàëþï, óæïâëæ
ãïèëùâåóäò èïàò ëîòâåì ãîûíëþòà ïíò÷êïì èòèïîà. ïìåàòï ÿïäïæòæåäòì
„áåòôò“ æï „èåíïâå“ ùïîùåîòà: „âóûéâíò àïâ. ï. ù.“, „åäåãòï“, „èùåîäòìïæèò“, „ïîïâòì“, „èåîúõïäò“, „ôïîâïíï“ æï èòìò úíëþòäò „èòñâïîì ôïúõï èå
èåãîóäò“, îëèåäøòïú òãò àïâòì àïâì æï àïâòì íòÿì ïêïêòìïì ïæïîåþì.
òèïâåì ãâòõïüïâì èòìò èòùåî-èëùåîï ïíò÷êïìàïí 1870–1878 ùäåþøò, îëèåäòú ïíò÷êïì ãïîæïúâïäåþïèæå ïîïâòì óíïõïâì.
ïêïêòì èåãëþîóäò æïèëêòæåþóäåþòìïàâòì ïíò÷êï íòêëäïûåìàïí æïèïõïìòïàåþåäòï ðëåüòì åîàò ìï÷óáïîò, ãòøîòì ìïïàò, îëèåäìïú èïèòæï ãóäòæïí ïî òøëîåþæï èàåäò àïâòìò ìòúëúõäòì ãïíèïâäëþïøò æï îëèåäçåæïú óêïíï èõïîåì ïèëÿîòäòï äïèïçò áïîàóäò øîòôüòà:
„ñîó – ìòèïîàäòìàâòì.
ìòùèòíæòìàâòì – þîèï.
ùñåóäòèú òñëì
èòìò ãóäòì-àáèï.
ï ê ï ê ò“

ãòøîòì ìïïàò ìðåúòïäóîïæ ïíò÷êïìïàâòì øåóêâåàòï ðëåüì æï èòûéâíòäò óíæï òñëì 70-òïí ùäåþøò. ïêïêò èïì „àòäòìèï-ìïïàì“ óùëæåþæï.

literaturis matiane

125

îëæåìïú ïíò÷êï íòêëäïûå ãïîæïòúâïäï, èòì ìïìàóèïäøò òðëâåì ïêïêòìï æï ÿïäïæòæåäòì ùåîòäåþòì êëíï. ðëåüòì íï÷óáïîò ãòøîòì ìïïàò êò èòì
ãóäì ïî èëøëîåþòï èòì óêïíïìêíåä ïèëìóíáâïèæå (1931 ù.).
1914 ùåäì ïêïêò ìóîïèøò ãâåìüóèîï áâòøõåàòæïí, ìùëîåæ ëèòì ãïèëúõïæåþòì æéååþøò, æï ïáïú ðëåçòòà òñë ìïâìå èòìò æï ïíò÷êïì øåõâåæîï, – 70 æï
75 ùäòì ëîò àèïìðåüïêò èëõóúòìï; ïíò÷êïì ûâåäåþóîò çîóíâï óêâå ûïäòïí
èëüåõòä èåãëþïîçå, èïàò þïïìò...
âòí òôòáîåþæï, îëè åì ïêïêòì óêïíïìêíåäò çïôõóäò òñë...
îóìåàøò âòñïâò, ïêïêò îëè ãïîæïòúâïäï. îëãëî èùïîåæ òôåàáï ïè ïèþïâèï ÷âåíò èëìùïâäå àïëþòì òáïóî êåîïøò... òè êïçïíòì üïûïîøò ãïæïâòõïæåà èòìò õìëâíòì ðïíïøâòäò, îëèäòì êëäëíïæïìàïí ïòíàåþëæï õëäèå îóìåàòì ìüóæåíüëþòì ñëâåäò þîûëäï, æïùñåþóäò àòàáèòì òè æéòæïíâå, îïú
ïêïêò ðòîâåäïæ åùâòï íåâòì íïðòîåþì.
éîèï àëâäò òæë æï èùïîåæ ¸ñòíïâæï òè ìåâæòà ìïâìå ãïèëàõëâåþòì æéåì.
àþòäòìøò êò úõïîå èçå ïàþëþæï èàïùèòíæòì êïäàåþì, îëèåäìïú áïîàâåäò
õïäõò ïþïîåþæï àïâòì æòæåþóä ðëåüì... æï óêïíïìêíåäò àåîãæïäåóäò,
èïèï÷åèò, èïì åàõëâåþëæï...
àþòäòìò, 1940 ùåäò

126

òïêëþ ôïíúõïâï

Cemi mogoneba
1895 ùäòì èïòìòæïí 1896 ùäòì àåþåîâäòì þëäëèæå àþòäòìøò âúõëâîëþæò.
ïè õíòì ãïíèïâäëþïøò „êâïäòì“ îåæïáúòïøò ãïâòúïíò ïêïêò ùåîåàåäò.
ïêïêò òè õïíïæ 55 ùäòì òáíåþëæï. üïíòà ïõëâïíò òñë, ìïøóïäëçå óôîë èïéïäò, èøâåíòåîò, íïêâàòïíò æï ìïàíëòïíò ðòîòìïõå ¸áëíæï. òèòì ðòîòìïõòì
íïèæâòäò èòèüïúåþåäò òåîò, éòï æï ãïõìíòäò øóþäò ãõòþäïâæï, ãòïõäëâåþæï. ðëåüòì äïðïîïêò èåüòìèåüïæ àþòäò æï üêþòäò òñë, èòìò êòäë –
ìïóúõëâë, ãïíóèåëîåþåäò. åì êòäë ïîú òèåîóäò òñë, ïîú áïîàäóîò. òãò
ìîóäåþòà òíæòâòæóïäóîò òñë, ïêïêòì ìïêóàïîò, íòøíëþäòâò àâòìåþï òñë
õèòìï, þãåîòì üåèþîò èåüò ïîïâòìïãïí èìèåíòï. èøâåíòåîò áïîàäóîò êòäë
¸áëíæï âïýï-ôøïâåäïì, èïãîïè åì õëè áïîàäóîò òñë æï ïîï ìïêóàïîò, ïîï
ãïíìïêóàîåþóäò. ïêïêòì õèòì üåèþîò æïúóäòï òè ìïãîïèëôëíë ôòîôòüïçå, îëèåäòú ïêïêòì 50 ùäòì òóþòäåì æîëì, 1908 ùåäøò òáíï ãïæïéåþóäò æï
îëèåäòú ãïæèëãâúåèì ïêïêòì „è à ï ù è ò í æ ï ì“, àóèúï ïè üåèþîì, èëõóúåþóäëþòì ãïèë, ùòíïíæåäò ïíêïîï ùêîòïäò ûïäçå øåäïõóäò ïáâì.
ïêïêòè üêþòäò, èëèõòþäïâò þïïìò òúëæï. ìèåíïì òãò êò ïî ãïòûóäåþæï,
ïîïèåæ òãò ãïìèåíòåþæï, îïæãïí ñëâåäò øåèàõâåâòìïàâòì óïèîïâò æï íïòîíïòîò èïìïäï ¸áëíæï. ïêò àòàëíâå ïèþëþì: „÷åèì áâåñïíïì êïîãïæ âòúíëþ, êòæòà
êòæå èëèòâäòïë“. ïî øåãåûäë ïî èëãåìèòíï åì þïïìò, òìå äïçïàòïíïæ, øíëòïíïæ æï íïîíïîïæ, àòàáëì èéåîòìë, ïõèïüêþòäåþæï ïêïêò ïè àïâòì ìïóþïîì.
õøòîïæ þåâîòìïãïí ãïèòãëíòï, îëè þïïìòì æîëì ïêïêòè ìòúîóå òúòìë. åì
èïîàïäò ãïíúõïæåþï ïî ïîòì. îïèæåíòèå òìåàò øåèàõâåâï òñë, îëè ïèï àó òè
ôïáüòì èëùèå èåú âòñïâò, õëäë èåú æïâìùîåþòâïî ïêïêòì òè æîëì, îëúï òãò
ìõâïãïí, ìõâåþì ïè ôïáüì èëóàõîëþæï. ïèòüëè óíæï æïâïæïìüóîë, îëè ïêïêòè ìïóþîòì æîëì àâòà ôïáüòì ìòíïèæâòäå, ïèþïâò úõïæïæ æï íïàäïæ ïéíòøíï, èïãîïè ïèïâå æîëì åì ôïáüò, åì ïèþïâò òìåàò åäôåîòàï æï äïèïçò
èëõïçóäëþòà ãïèëàáâï, îëè èìèåíåäì åãëíåþëæï, îëè åìå ñëâåäò ïêïêòì
èòåî èëãëíòäò æï øåàõçóäòïë. èïîàäïú, çëãèï èìèåíåäèï, ãïãâøëîæï àó
ïîï ïêïêò, ìàáâï, îëè ïêïêòè ïè õïíïæ ÷âåóäåþîòâò ãïèëãëíòäò ïèþïâò èëãâàïâïçïë, èïãîïè èå òèïà òèïâå ùóàøò æïâóæïìüóîå ôïáüòì ìòíïèæâòäå.
èïà õèï ÷ïòêèòíæåì. ïêïêò ãïíãåþ êò ïî ãïèëòãëíåþæï õëäèå, ïîïèåæ äïèïçò
èëîàóäëþòà æï êåêäóúò ìïèëìåäòà øåïôåîïæåþæï õëäèå ïèþïâì, ôïáüì.
åì êò ìòúîóå ïî ïîòì. ïîïèåæ íòÿòï ñëâåäò êïîãò èëþïïìòìï, ñëâåäò ìïìòïèëâíë èëìïóþîòìï.
ëàõèëúòïíò ùäåþòì èòùóîóäøò, æïâòà èòáåäïûòì (èåâåäå) ìòüñâòåîò
ãïíúõïæåþòì ãïèë, áóàïòìòì ìïïæãòä-èïèóäë þïíêòì ìïçëãïæë êîåþïì ïêï-

127

literaturis matiane

êò ùåîåàäòìïàâòì æïåíòøíï ñëâåäùäòóîò ðåíìòï òè îïëæåíëþòà, îëèåäò
îïëæåíëþòàïú òè õïíïæ öïèïãòîò åûäåëæï þïíêòì ãïèãåëþòì ùåâîì, å. ò. 1.500
èïí. ìùëîåæ ïèòüëèïú, øåèæåã, îëúï ðåíìòòì èòúåèòì ìïáèå ãïèãåëþïè ãïóûíåäï æï êòæåâïú øåó÷åîï ðåíìòòì èòúåèï, ïêïêòè æïìùåîï àïâòìò èåüïæ èëìùîåþóäò äåáìò – „ò í ô ó ä å í ú ò ï“, ìïæïú øåèæåãìï ïèþëþì:
„èå êò ãïæïâî÷ò òè ûâåä ìåíì,
æïíòøíóäò èïáâì ðåíúòï,
èïãîïè ìïíïèæò èëèúåèæåí,
ãïèãóæïâì óôóäåíúòï“.

èïîàäïú, 1912 ùåäì èå ðòîïæïæ âòàïâå æï ãïâïîêâòå, îëè ïêïêòì òè àïâòæïíâå ïè ùäïèæå ìóä èòåéë ïîï óèåüåì õóàòìï, àó ïàò ïàïìò èïíåàòìï ðåíìòòì ïíãïîòøøò, èòóéåþåäò êò áëíæï ëúæïïàò-ïàïì èïíåàïèæå. 1912 ùåäì èå ðòîïæïæ ñëâåäòâå æïùâîòäåþòà èëâïõìåíå þïíêòì îùèóíåþóäàï ìïçëãïæë êîåþïì ïêïêòì ðåíìòòì ïíãïîòøòì øåìïõåþ æï ãïíâïúõïæå, îëè ìïÿòîëï æï ìïâïäæåþóäëú, þïíêèï ïìåàò ðòîëâíåþòì ùòíïøå àïâòìò âïäæåþóäåþï øåïìîóäëì,
èòà óôîë îëè ïè õïíïæ þïíêì åì èûòèå üâòîàïæ ïî æïïùâåþï, îïæãïí þïíêòì
ôòíïíìòóîò èæãëèïîåëþï ûïäçå ãïóèöëþåìåþóäòï-èåàáò. ìïçëãïæë êîåþïè ÷åèò ãïíúõïæåþï èëòùëíï æï ïêïêò æïïêèïñëôòäï. êîåþòì ïè æïæãåíòäåþòì àïíïõèïæ, þïíêòì ãïèãåëþïè ïêïêòì ðåíìòòì ïíãïîòøò ãïóìùëîï ðåíìòòì æïíòøâíòì æéòæïí. øåèæåã êò, ìïíïè ïêïêò úëúõïäò òñë, èïì ñëâåäùäòóîïæ ïûäåâæï ðåíìòïì 1.500 èïíåàòì îëæåíëþòà. ïáâå óíæï æïâóèïüëà, îëè åì ÷åèò
ãïíúõïæåþï æï èëõìåíåþï èå ãïíâòçîïõå, èåâå âòêòìîå ìîóäò ÷åèò íåþòàï æï
ìóîâòäòà, îïú ÷åèøò ãïèëùâåóäò òñë ïêïêòìïæèò óéîèåìò ðïüòâòìúåèòà,
÷åèàâòì ïèïçå ðòîïæïæ ïîú ïêïêòì óàõëâíòï, ïîú ïîïâòì ìõâïì.
ïêïêòì óìïñâåæóîåþæíåí, çïîèïúòïë. åì ñïäþò æï úîó ïçîòï. çïîèïúò
àó ñëôòäòñë, ïèæåíì, îïú èïí æïìùåîï æï ïèïìàïíïâå ïìå ìõâïæïìõâïíïòîì
ìïòæïí æï îëãëî-éï æïìùåîæï?! ïêïêòì ñâåäï íïùåîò ìîóäïæ æï úïäêå
îëè ãïèëòúåì, – ïàò æòæò üëèò èïòíú òáíåþï. ïèòüëè ïèæåíò îïèòì æïèùåîò
çïîèïúò ïîú òáíåþëæï æï âåîú òáíåþëæï, åì çéïðïîòï. çéïðïîò êò, óåÿâåäòï, òáòæïí ïîòì ùïîèëæãåíòäò, îëè ïêïêòì ïîú-åîà íïùåîì öïôï ïî åè÷íåâï, ïèòüëè åì íïùåîò òìåà øàïþåÿæòäåþïì ïõæåíì, îëè çëãò ïæâòäïæ ôòáîëþì, ñëâåäò åì óøîëèëæ, óôòáîåþäïæ ïîòì èëíïþåîòë. åì þîïäò ïêïêòì
óíæï èëåõìíïì, îïæãïí æïíïøïóäëþïï òè ïæïèòïíòì ùòíïøå, îëèäòìàâòìïú
åîàïæ-åîàò ôòáîò æï ìïáèå èàåäì àïâòì ìòúëúõäåøò òñë ìïèøëþäëìïàâòì çîóíâï, àïâãïíùòîâï æï øîëèï.
ïêïêòì åíï, ïêïêòì ìüòäò æï ãïèëàáèï òìå èìóþóáòï, òìå ïæâòäò æï òëäòï,
îëè óþîïäë èêòàõâåäì ¸ãëíòï, ïèïì èåú æïâìùåîæòë... èïãîïè åì èïîàïäò
æï ìùëîò ïçîò ïî ïîòì. åíòì åì ìòèìóþóáå æï íïîíïîëþï èêòàõâåäì õòþäïâì,
òüïúåþì æï òãò îëæò ïè÷íåâì, îëè åì „ìóþóáò ôîàòà“ èëäòâäòâå äåáìåþò

128

iakob fancxava

ïçîòà éîèï æï ãîûíëþòà ôïáòçò, èòìò øåìïíòøíïâò ðëåèåþò, æîïèåþò æï ðîëçïóäò íïùåîåþò øåáèíòäòï æòæò ôòáîòìï æï øåèëáèåæåþòàò øîëèòì øåæåãïæ.
ïè þîïäì ìæåþæíåí æï ìæåþåí ïêïêòì èõëäëæ èüîåþò, øóîòà øåðñîëþòäíò ïí òìåàåþò, îëèåäàïú ïî øåóûäòïíà ïçîò, ãîûíëþï øåïè÷íòëí äåáìì,
àó òãò ãïèëàáèóäò ïî ïîòì æòæò ÿòèâòà, àó òãò æïùåîòäò ïî ïîòì ïíüëí
êïàïäòêëçòì èïéïäò ìüòäòà, å. ò. èûòèå åíòà. ïêïêòì äåáìò êò àïâòìò ìòìïæïâòà øåóæïîåþåäò ìòüêþëåþòì íåáüïîòï...
þåâîò óìïñâåæóîåþæï ïêïêòì, èëÿïîþåþóäïæ õèïîëþì òèåîóä ãïèëàáèåþìï æï ìòüñâåþìë. åì ãïóãåþîëþïï. ïêïêò õèïîëþì èõëäëæ òèåîóä àáèïì,
òèåîóä ãïèëàáèïì æï ïîï ôëîèïì. ïêïêòè ùåîòì ïè èïíåîòà åíï ãïïèìóþóáï,
ãïïïæâòäï æï ïè åíïì áïîàâåäò åîòì óèîïâäåìëþï óêâæïâåþòì ùñïîëìïâòà
æïåùïôï. ïè æïùïôåþïè ùñóîâòäò ïîï àó èëìðë, óôîëæïú ãïïóïéîåìï, óôîëú èëïíïüîï èêòàõâåäì ïè åíòì ìòüêþëåþï, ìòíïçå æï ìòíïîíïîå.
þëäëì åîàò ãïîåèëåþïú óíæï ïéâíòøíë. ïêïêòì àõçóäåþïàï ðòîâåä
üëèøò, îëèåäòú ãïèëúåèóäòï 1893 ùåäì ùòãíåþòì ãïèëèúåèåä áïîàâåäàï
ïèõïíïãëþòì èòåî, 117 ãâåîæçå æïþåÿæòäòï äåáìò: „¸å, á ï î à â å ä ë, ï þ ï
è ò à õ ï î â ò í ï õ ï î!“ ïè äåáìòì èåëàõå ðùêïîøò ïìå ìùåîòï: „ëî à ï ø ó ï ï ã æ ò õ ï î, ì ï í ï ã â å ä ï ì ô ò í ï õ ï î“. åì äåáìò ïè ãâïîïæâå ïîòì ãïæèëþåÿæòäò ïêïêò ùåîåàäòì î÷åóä íïùåîåþøò, îëèåäòú åîà üëèïæ ãïèëòúï ìïõåäãïèòì èòåî 1935 ùåäì. ïá 39 ãâåîæçå ìùåîòï, ìïíïãâåäïì ôòíï õïî-ë. åì
ìïèùóõïîë øåúæëèïï, òè àïâòæïíâå èëèõæïîò, îïæãïí óíæï òñëì ì ï í ï ã â å äïì ðòíï õïîë æï ïîï ìïíïãâåäïì ôòíï õïîë, âòíïòæïí åì óêïíïìêíåäò
ãïèëàáèï óïçîëþïï. ìïíïãâåäïì ðòíï êò íòøíïâì ðòíïêì, àóíóáòì àõåä, èúòîå ôòîôòüïì, îëèåäòú èõëäëæ íïãïâòì ãïìïüïíïæ, ãïæïìïñîåäïæ âïîãï1.
ïèïâå ãïèëúåèïøò 33 ãâåîæçå æïþåÿæòäòï äåáìò – „øòáïìüï“ æï ïá ïìå
ìùåîòï:
„âòà ìíåóäìï àïíïóãîûíëþì
èòìòâå èãçïâîò ìíåóäò“.

óíæï òñëì êò:
„èòìòâå èìãïâìò ìíåóäò“.

ïè ãïîåèëåþòì ãïèë, âòìóîâåþ îëè èëèïâïäøò, îëúï ïêïêòì àõçóäåþïíò
ãïèëòúåèï, èòåáúåì êëîåáüóîïì èåüò ñóîïæéåþï, îëè ïìåàò øåúæëèåþò
ïéïî ãïíèåëîæåì, àëîåè åì øåúæëèåþò ïçîì ïóêóéèïîàåþåí æï îñâíòïí,
èêòàõâåäì êò ãçï-êâïäì óþíåâåí æï ïêïêòì ãïèëàáèïì óêïîãïâåí èïõâòäò
èëìùîåþóäëþòìï, ïí çóìüò ãïèëêâåàòäëþòì åäôåîì.
5 òïíâïîò, 1940 ù.
1

ìòüñâï ðòíï, ðòíïêò þåîûíóäòï æï òãò íïõèïîòï ìïõïîåþïøò, õëäë ïá ïéíòøíóäò èíòøâíåäëþòà
òõèïîåþï ìï÷õåîòì îïòëíøò. ïâü.

literaturis matiane

129

ðîëô. èëìå àëòûå

rogor davxate akaki wereTeli
öåî êòæåâ 1893 ùåäì, îëæåìïú „êâïäò“-ì îåæïáúòïøò âèóøïëþæò, îëãëîú àâòàíïìùïâäò èõïüâïîò, âëúíåþëþæò ïêïêòì æïõïüâïì, èïãîïè öåî
êòæåâ ïî âòúëæò íïüóîòì õïüâï æï âåî âþåæïâæò ùòíïæïæåþòì èòúåèïì. òè
æîëì èå óêâå êïîãïæ âòúíëþæò ïêïêò ùåîåàåäì. òãò õøòîò ìüóèïîò òñë „êâïäòì“ îåæïáúòòìï. ãïíìïêóàîåþòà ãâõòþäïâæï èòìò ìïóþïîò. èëìùîåþóäò
ìòüñâòìï æï õóèîëþòì íòÿò ¸áëíæï. òóèëîòà, èùâïâå ìòèïõâòäòà òúëæï ïæïèòïíòì êëèòêóîò èõïîååþòì æïõïìòïàåþï. ìïõåçå íïàåäò ïæãï, çåøàïãëíåþòì òåîò ïèøâåíåþæï èòì ìðåüïê ìïõåì, àâïäåþò óúòèúòèåþæï æï ùïîþåþò
îãâäïæ ãïæïøäòäòñâíåí øóþäçå òìå, îëè àòàáë èïà ïî øååûäëà åîàèïíåàì ãïæïõäïîàëæíåí ìòèêïúîòì æï þîïçòì èòèòêòì øåìïáèíåäïæ. üó÷åþò
òìåàò ìïíæëèòïíò ãîïúòòà ìïâìå òñë, îëè èòóõåæïâïæ éîèï èëõóúåþóäëþòìï, ïîïâòàïîò íòøíåþò æïéäòäò ëîãïíòçèòìï, ìïõòì èëøäòäëþòìï, ïî åè÷íåëæï. ïíüòóîò, óêâæïâò áïíæïêåþòì øàïþåÿæòäåþïì òûäåëæï.
÷åèò ìóîâòäò ïêïêòì æïõïüâòìï îïú æîë ãïæòëæï, èòà óôîë èïüóäëþæï æï âåäëæò þåæíòåî øåèàõâåâïì. 1906 ùåäì, îëæåìïú èå óêâå ìïèõïüâîë
ïêïæåèòï æïèàïâîåþóäò èáëíæï æï øåèåûäë óêâå éòîìåóäò ðëîüîåüòì
æïõïüâï, âðëâå øåìïôåîò èëèåíüò; øåâòüñå, îëè ïêïêò àþòäòìøò òñë ÷ïèëèõüïîò åîà íïúíëþàïí èàïùèòíæïøò æï ðòîæïðòî ãïâåèïîàå ôåîïæåþòà æï
üòäëàò, æòäòà ïæîå, îëè ìïæèå ùïìâäï âåî èëåìùîë. åçëæïí ïâåæò èåëîå
ìïîàóäçå, ûïäòïí æòæò ïòâïíò òñë æï ïá ïêïêò þëäàïìï ìúåèæï, àïíïú åçëì
ïèùâïíåþóä õååþì æïìúáåîëæï. èïòìò òñë, ðëåüò þóíåþïì åçòïîåþëæï. èïãòæïçå ÷ïò æï ìïóçèå èëåèçïæåþòíïà èïìðòíûäåþì, èïãîïè òì ìõâï ôòáîåþòà
òñë ãïîàóäò. èå æòæò òèåæòà æï ìòõïîóäòà ïâæòëæò êòþåçå, æïèòíïõï àó
ïîï, ùïèëâòæï ÷åèìêåí:
– ëë, èëìå! èëìå! îïè èëãòñâïíï? – èêòàõï æï îëúï æïõåæï ÷åèì èõïüâîóä õåäìïùñëì, èòõâæï æï èëèåõèïîï êòæåú æïüâòîàóäì. èå ãïíóúõïæå:
– ïìåà èëèåíüì ïî ãïâóøâåþ õåäòæïí. èå ïî øåèòûäòïí ïêïêòì ìïõå ïî
ãïæïâìúå øàïèëèïâäëþïì! èå ïî øåèòûäòïí âòñë óìòüñâë, óèëáèåæë èëùèå
òèòìï, îïú èëèïâïäøò áïîàâåäò åîòìàâòì ûâòîôïì èëãëíåþïæ óíæï ãïõæåì
æï òèåæò èïáâì óïîì ïî èåüñâòà, îëè åîàò ìïïàò æîë ÷åèàâòì ãïòéëà, èëèúåà íåþï àáâåíò æïõïüâòìï.
– îï ìïþóàò èïáâì ïìåà þåæíòåîåþïçå óïîò âìàáâï?! èòðïìóõï ðëåüèï
– æï õåäò èëèõâòï.

130

mose ToiZe

èå íåüïîåþòì üïäéåþøò âúóîïâæò, ãóäò èòúåèæï, õåäåþò èòêïíêïäåþæï, îëæåìïú øåóæåá ñóàòì ãïõìíïì, âøòøëþæò îïòèå æïþîêëäåþïì õåäò ïî
øååøïäï.
– îëãëî ãòíæï, ïáâå ïòâïíçå õïüâï, àó ëàïõøò øåâòæåà?
– ïáâå, ïò, èïãòæïìàïí æïþîûïíæòà, òìïóçèåà, ôåîòú óôîë èëãåèïüåþïà.
æïöæï. èå ìïìùîïôëæ èòâìùò-èëâìùòå ìêïèåþò, èòâïñóæå „ðëæîïèíòêò“
æï øåâóæåá æïêâòîâåþïì, èïãîïè æïóûäåâåä æïþîêëäåþïì ùïâïùñæò – ¸ïåîò, îëèåäòú ïêïêòì åîüñï, îåôäåáìåþòà áèíòæï êïîã ìóîïàì, èïãîïè òãòâå
ãïîåèëåþï ÷îæòäïâæï ðëåüòì çåíïîóä ãïèëèåüñâåäåþïì, îëèåäòú óôîë
êëíúåíüîïúòóä æïêâòîâåþïì èëòàõëâæï. óôîë ìïÿòîë òñë, îëè ãïîåèëì
ìòìïæïâòà õåäò øååùñë ïêïêòì ìïõòì ïîìòì ãïèëâäòíåþòìïàâòì.
– àó ãòíæï ëàïõøò øåâòæåà, – èòàõîï ïêïêòè.
– ûïäòïí êïîãò òáíåþï, âúïæëà.
øåâåæòà ëàïõøò, èïãîïè ãïîåæïí øåìóäì óúþïæ ëàïõò þíåäò èå÷âåíï æï
ïîú ïèòà æïâêèïñëôòäæò.
èëèòâòæï óúþïæ êïîãò ïçîò, æïèåõïüï ïêïêò ïòâïíçå, ïòâíòì øòæï êåæäòì ôëíçå, èïãîïè êåæåäò þïú-èùâïíåæ òñë øåéåþòäò æï ìîóäòïæ èòì ìïõåì
ïî øååôåîåþëæï. æïâòùñå ôëíòì ûåþíï, èòââïîæò ðïäüëì, èïãîïè ïî ãïèëæãï. íïèåüïíò èëùñåíòäò øïâò ôåîò ¸áëíæï. ïêïêò éòèòäòà óñóîåþæï ÷åèì
ôóìôóìì æï þëäëì æïîòãåþï èëèúï: – âêòàõëà ÷âåí èïìðòíûäåþì, øåòûäåþï èïà ¸áëíæåàë øåìïôåîò îïè. æòïõ, æòïõ-èåàáò. èòâåæò æï æïóñëâíåþäïæ
êïîåþò æïóêïêóíå, ãïïéåì êïîåþò æï, îï èëòìèòíåì ÷åèò àõëâíï, æïòþíåí.
– ïî âòúò îï ãíåþïâà, âåî èòèõâæïîâïî, – èòàõîï èïìðòíûäòì äïèïçèï
áïäòøâòäèï.
– èå èòíæï ôëíïæ ìïøóïäë, àþòäò ôåîòì îïè èïüåîòï.
– àþòäò ôåîòì? îëãëî àþòäò ôåîòì? – âåî ãïòãë èõïüâîòì üåîèòíò.
èå ïè æîëì æïâòíïõå èòìò ðïäüë, îëèäòì ìïüòíòì ìïî÷óäò ìùëîåæ øåìïôåîò
òñë æï ïâòéå õåäøò – ïò, åì êïîãò òáíåþï-èåàáò. áïäèï ìòúòäòà èòàõîï:
– åã ðïäüë èå óíæï ÷ïâòúâï. ìõâïãïí èòâæòâïî. ïò, àó øåòûäåþï, ìõâï
ðïäüëåþò íïõåà. – ãïïéë øêïôò, ìïæïú îïèæåíòèå çïèàîòì ðïäüë åêòæï
æï åîà èïàãïíì èøâåíòåîò ïüäïìòì ìïî÷óäò ¸áëíæï ñâòàåäò, èëùïþäòìôåîë. – ïò, îïú èòíæï-èåàáò, æïâüïúå õåäò æï ãïâòüïíå ïòâïíçå, ÷ïèëâêòæå
êåæåäçå, æïâìâò ïêïêò, æï ÷åèì ìòõïîóäì ìïçéâïîò ïî ¸áëíæï, îëúï æïâòíïõå ïêïêòì ìïõòì ãïèëèåüñâåäåþòì ïì ðîëúåíüòïíò ãïèëâäòíåþï, øåâóæåáò
èóøïëþïì. ïêïêòè ìàõëâï èïìðòíûåäì, ïîïâòí ïî èòåéë.
èàåäò ìïïàòì ãïíèïâäëþïøò ìò÷óèå ïî æïîéâåóäï. ïêïêòì èøâòæò, íïàåäò ìïõå, õïüòâòà óûîïâò, ùòí èåæãï. èå àïâæïâòùñåþóäò âïàïèïøåþæò ôóíöåþì, âóîåâæò åîàèïíåàøò íïç ôåîåþì. ìîóäòïæ øåóãíåþäïæ, òíüóòúòòà

literaturis matiane

131

âïçïâåþæò, óøóïäë ãîûíëþòà ãïüïúåþóäò. åîàò ìïïàòì øåèæåã ûòîòàïæïæ ðëîüîåüò èçïæ òñë. ïêïêò úëüï æïòéïäï, èåú ôóíöåþò æïâïùñå æï
ìåïíìò øåùñæï. ïêïêò ïéüïúåþïøò èëâòæï.
– èå èåøòíëæï, èåãëíï, òìå æïèõïüïâæò îëãëîú àïíïèåæîëâå èõïüâîåþò õïüïâåí, òèæåí ôåîïæåþì ïñîòïí, îëè êïúò ïéïî ÷ïíì, øåí êò èåëîåæ ãïèïúëúõäå æï åõäï óêâå èåøòíòïí ïéïî ãïïôóÿë, èòàõîï ïêïêòè.
– àáâåí èïãòì ôòáîò íó ãïáâà, îïú ìïÿòîë æï ûíåäò òñë, ãïêåàåþóäòï
æï ïõäï æïèàïâîåþïçå âòèóøïâåþ, ïõäï øåãòûäòïíà òìïóþîëà êòæåú, èå
ïéïî èÿòîæåþï òìåàò èêïúîò ðëçòúòï. øåòûäåþï ìüóèîåþòú øåèëóøâïà, èïààïí äïðïîïêò óôîë èåü æïèïüåþòà åáìðîåìòïì èëèúåèì.
ïéèë÷íæï, îëè îïèæåíòèå èëìóäòñë ïêïêòì ìïíïõïâïæ; èïà øëîòì çëãò
ùïìóäòñë, çëãò òúæòæï. øåèëâòæï èïéïäò üïíòì æåêïíëçò æïâòà éïèþïøòûå, îëèåäòú ïêïêòì èòåìïäèï, ãïæï¸êëúíï æï æïóùñë äïðïîïêò æòæò åíåîãòòà. æïïâòùñæï òì, îëè ïêïêòì õïüïâæíåí æï øåóùñâåüäïæ óïèþëþæï ìõâïæïìõâï ïèþåþì. þëäëì øååõë âòéïú ìõâï ìïèéâæåäë ðòîì, øåíàïí ïæîå èòíæëæï èëìâäï, èïãîïè èëèïæãï æï òèæåíò òäïðïîïêï, îëè èàåäò æéå æïèïêïîãâòíï æï æïèéïäïë.
– ¸ëë, – óàõîï ïêïêòè, èå ïîï èãëíòï, îëè øåíçå èåüì âòíèå òäïðïîïêåþæï æï, àó øåí æïãéïäï, èïø ûïäòïí þåâîò óäïðïîïêíòï... èöåîï, èöåîï,
èïãîïè øåí îëè òèïí æïãéïäï, èå îï øóïøò âïî, îëè òèòì öïâîì ÷åèçå ñîòäëþ! – àïíïú ìòúòäòà ïêïêò ÷åèêåí èëòáúï. æåêïíëçèïú ãïæèëèõåæï. ïè
æîëì ãïèëâòæï èòìò øâòäò âïõüïíã éïèþïøòûå. – èïèï, ïî æïãïâòùñæåì, àëîèåü ìïïàçå åãçïîõëìàïí óíæï òñë, æïþïîåþóäò õïîë.
– ¸ë, ìóä æïèïâòùñæï! ïêïêòì íïõâïè ãïèòüïúï.
– ïêïêò îï øóïøòï, èå èãëíòï, øåí óôîë ëîïüëîóäèï íòÿèï ãïãòüïúï!
– æï ïêïêòè êâäïâ èå ãïæèëèõåæï.
– îïì ïî èëòãëíåþì åì íòÿòà èëèïæäåþóäò ïæïèòïíòë, – ìàáâï æåêïíëçèï ïêïêòì øåìïõåþ, îëèäòì õóèîëþïì, îëãëîú åüñëþëæï, øå÷âåóäò ñëôòäòñë æï æïóùñë àïâòì øâòäçå äïðïîïêò.
ïò åìåú øåíò àïñâïíòìèúåèåäòï, òìåàò ñèïùâòäòï, îëãëîòú øåí èëãùëíì,
óùñòíïîò, àïâïçòïíò, ðòîæïðòî ÿêóòì êëäëôòï.
ïêïêò èòóþîóíæï ïõïäãïçîæïì, óñóîï, óñóîï æï øåèæåã æïîòãåþòì êòäëàò óàõîï:
ìïìòïèëâíë ïèþïâòï, îëè èïèïøåíò ãïáåþì, òìòú êïîãòï, îëè èïèïì øåíàâòì
ÿêóòì êëäëôòú ãïæèëóúòï, èïãîïè úïîòåäò êëäëôò ïî òêèïîë æï ÿêóï,
àâòàëí ìõâïãïí ìïæèå óíæï ãïèëûåþíëë.
ñâåäïôåîò åì òùâåâæï ïîï ùñåíïì, ïîïèåæ èõòïîóäåþïì. ïè æîëì èå üïíìïúèåäçå âïíïâïîæåþæò ôóíöåþì, ôëíì âóèïîöâåþæò æï ìóäòåîò ãïíùñë-

132

mose ToiZe

þòäåþï èøâåíòåîò òñë ÷åèòú æï ïêïêòìïú. óêïíïìêíåäïæ ïèëâòæï êòþåçå åîàò ÷ïìóáåþóäò êïúò, ïêïêòì ûâåäò íïúíëþò îâåóäòà õåäøò.
– èòíæï âòìïîãåþäë èëèåíüòà, øåíò æïðòîåþòì àïíïõèïæ èëâòüïíå ÷åèò
øâòäòì äåáìåþò æï èòíæï íïõë, îëãëîò íòÿò åüñëþï ÷åèì ðïüïîï þòÿì. èå îëè
ãïæèëèõåæï, æïóèïüï, – õïüïâì êòæåâïú: ìïõäåþì, õååþì, úõåíåþì æï èïèäåþì.
ïêïêòè îëè æïòíïõï ìïêèïëæ æòæò îâåóäò, òìåæïú æïéäòäì, øòøòì çïîò
åúï, æïîòãåþòì êòäëàò æï úëüï õóèîëþòà óàõîï:
– èå ùïêòàõâï ïî èÿòîæåþï, øåíò øâòäòì ðëåüëþï òìåú êïîãïæ ùïîèëèòæãåíòï; æï îïú øååõåþï èïèäåþòì õïüâïì, åã ÷åèò ìïáèå ïî ïîòì, åã èëìåì
ó÷âåíå, àó ìïæèå õåäøò ÷ïãòâïîæåì!
ïìåàò èîïâïäôåîëâïíò òñâíåí èòìò ìüóèîåþò æï, îëãëîú ÷ïíæï, ïêïêòú
ãïîåèëåþïì øåìïôåîïæ åãóåþëæï. ðëîüîåüò æïâóüëâå ïêïêòì, îëèåäèïú
ãïæïèêëúíï æï èòàõîï: – øåíòìàïíï ìï÷óáïîò èå ïîïâòìïãïí ïî èòèòéòïë.
ãïíâäë 33 ùåäèï æï ðëîüîåüò, îëèåäòú æïêïîãóäò òñë, ùåäì âòðëâå
æï àâòà âòñòæå åîàò êïõåäò ãäåõòìïãïí, îëèåäìïú ïî âòúò, îëãëî ÷ïóâïîæï õåäøò.

133

literaturis matiane

ïîüåè ïõ
íïçïîëâò
ïõíïçïîëâò

erTi epizodi akakis cxovrebidan
íïèïõìëâïîò

1883-84 ùäòì àåïüîòì ìåçëíò æîïèïüòóäèï æïìèï á. àþòäòìøò èïøòíæåäì, ïîùîóíòìåóä àåïüîøò ãïïüïîï (ìïìïõäòì, ïùòíæåä êëèòíüåîíòì áó÷ïçå). òè àåïüîøò, îëèåäòú æïùâòì øåèæåã ëîöåî òáèíï ãïíïõäåþóäò, âòæîå ÷âåíïèæå èëïéùåâæï ãîòþëåæëâòì ìïõåäëþòì àåïüîòì ìïõòà. áïîàóäò
ùïîèëæãåíï êâòîïøò ëîöåî òèïîàåþëæï, óèåüåìïæ ëàõøïþïàëþòà æï êâòîïëþòà. îïæãïí êâòîòì ùïîèëæãåíåþì óôîë èæïþòë õïäõò åüïíåþëæï. ïè
æéåì ùïîèëæãåíïì ÷âåóäåþîòâ àïí æòâåîüòìèåíüò èëìæåâæï õëäèå, îëèäòì æîëìïú èìïõòëþåþò äåáìåþìï æï ìúåíåþì êòàõóäëþæíåí, èéåîëæíåí,
úåêâï òèïîàåþëæï õëäèå æï úåêâòì æîëì çóîíï óêîïâæï.
çåèëïéíòøíóäò ìåçëíòì èåëîå íïõåâïîøò, å. ò. 1884 ùäòì ðòîâåä òïíâîòæïí èïîüïèæò, áïîàóäò æîïèïüòóäò æïìòì îåýòìëîïæ ïêïêò ùåîåàåäò
òñë, õëäë îåýòìëîòì àïíïøåèùåæ ïíó èïøòíæåþóîïæ îëè âàáâïà, ìúåíïîòóìïæ èå âòñïâò. ÷åèì èëâïäåëþïì øåïæãåíæï ùïîèëìïæãåíò ðòåìòì ñëâåäò
èëáèåæåþòì øòíïïîìòì øåìïôåîïæ èëèåùñë ìúåíï æï èìïõòëþåþòìïàâòì ìúåíïçå ãïìâäòì æîë èåíòøíåþòíï. êâòîï-æéåëþòà, îëæåìïú ðòåìòì øåèæåã æòâåîüòìèåíüò òèïîàåþëæï, ïêïêò èëíïùòäåëþïì òéåþæï æï àïâòì ìïêóàïî
äåáìåþì êòàõóäëþæï, îïú ìïçëãïæëåþïì èëìùëíæï æï æòæòì ïéüïúåþòà
åãåþåþëæï àïâòì ìïñâïîåä èãëìïíì. òè æîëì ïêïêò úõëâîëþæï „ðïîòçòì íëèîåþøò“, îëèäåþòú èëàïâìåþóäò òñë ðïüïîï ëî ìïîàóäòïí ìïõäøò, ÿïâÿïâïûòì áó÷òìï æï îóìàïâåäòì ðîëìðåáüòì èïîöâåíï êóàõåøò, òè ïæãòäïì,
ìïæïú ïè ýïèïæ ðîëôêïâøòîåþòï èëàïâìåþóäò. òì ðïüïîï, ëî ìïîàóäòïíò
ìïõäò âòíèå õóíæïûåìï ¸áëíæï òöïîòà ïéåþóäò æï øòã íëèîåþò ãïèïîàóäò. ïêïêòì õóíæïûòìïãïí ïè íëèîåþøò åîàò ëàïõò óìïìñòæäëæ ¸áëíæï æïàèëþòäò. øåèæåã òì ìïõäò þïáëåäèï âïÿïîèï ïîïôåäëâèï æïïíãîòï æï æòæò
ìïõäò ïïøåíï, îëèåäòú ïè ýïèïæïú ïîìåþëþì, îóìàïâåäòì ðîëìðåáüòæïí
òùñåþï æï ãîòþëåæëâòì áó÷ïçå àïâæåþï.
ïêïêò ÷âåóäåþîòâ ôîïêòà ãïèëæòëæï õëäèå ìúåíïçå. åîà êâòîïæéåì,
îëæåìïú æòâåîüòìèåíüøò, ïêïêòú òéåþæï èëíïùòäåëþïì, ìïêóàïîò ôîïêò
ïî ïéèëï÷íæï. èïøòí áïîàóä æîïèïüòóä æïìì øåðòîåþóäò ¸ñïâæï àåîûò
èïîáïîï, îëèåäìïú øåêåîòäò üïíòìïèëìòì ìïâïÿîë ¸áëíæï „òïîèóêïøò“. åì
èïîáïîï âïäæåþóäò òñë ñëâåäò ùïîèëæãåíòì æéåì øâòæò ìïïàòìïàâòì àåïüîøò èëåüïíï åâîëðóäò üïíòìïèëìò, îïú êò èìïõòëþåþì ìÿòîæåþëæïà æï
îïìïú øåóêâåàïâæíåí îåêâòçòüëîòì ðòîòà. îåêâòçòüëîïæ òñë ïæïè ÷óþòíïøâòäò, îëèåäìïú ìúëæíëæï, îëè ïêïêòìïàâòì ìúåíïçå ãïèëìïìâäåäò
ôîïêò òñë ìïÿòîë æï èïîáïîïìïàâòì æïåâïäåþòíï, àåïüîòì üïíìïúèåäì

134

artem axnazarovi

åîàò æòæò çëèòì ôîïêòú ãïèëïñëäåë. èïîàäïú èïîáïîïè åîàò ôîïêòú
èëòüïíï, èïãîïè, ìïèùóõïîëæ ïõëâïí æï ãëäòïà ïêïêòìïàâòì åì ôîïêò òèæåíïæ ðïüïîï ïéèë÷íæï, îëè ïêïêòì èêäïâòú âåî ãïåüòï òèòì ìïõåäëøò æï
èïîáïîïèïú-êò ùóùóíò æïòùñë: èïãëæåíï êïúòì ôîïêò ìïæ òøëâåþï, ìïãïíãåþëæ óíæï øåòêåîëìë. ïèãâïîïæ, ïêïêò óôîïêëæ æïî÷ï æï òûóäåþóäò òñë
àïâòìò ìåîàóêòà ãïèëìóäòñë ìúåíïçå.
âòæîå ðòåìï æïèàïâîæåþëæï, ïêïêò èòöæï òáâå ìïðòîôïîåøëøò æï îòéïìòú ùåîï æïòùñë. ìïÿòîëï ãïâòõìåíëà, îëè òè æîëì àþòäòìøò ëîò ãïèìåìõåþåäò ìïäïîë ïîìåþëþæï, îëèåäòú íòâàåþì òãòîïâåþæï: þåîó÷ëâòìï
ïùòíæåä êåúõëâåäòì áó÷òì þëäëøò, ìïìóäòåîë ìåèòíïîòòì ðòîæïðòî, æï
ïêòèëâòìï – êóêòïøò, êâòîïúõëâäòì áó÷ïçå.
ðòåìòì ùïîèëæãåíï ãïàïâæï, æòâåîüòìèåíüøò, îëãëîú âàáâò, ïêïêò àïâòì øïâò ìåîàóêòà ãïèëâòæï æï ðòîâåäïæ øåèæåãò ïõïäò äåáìò ùïòêòàõï:
„ìïþîïäë ÷åèò ôîïêò
ïêòèëâì ïáâì ãòîïëæ,
èòíæëæï ãïèëèåõìíï
æéåòìàâòì, ìïêâòîïëæ,
èïãîïè âåî èëâïõåîõå,
öòþåìàïí âïî èùñîïäïæï,
âåîú îïì øîëèòà âøëóäëþ,
ïîú èïûäåâåí âïäïæï,
öïâîòà ðòîò èòøîåþï,
ìòìõäò èëèæòì ñåäøòï,
æïèòî÷ï ÷åèò ôîïêò
òè óîöóäëì õåäøòï.
ïù-êò ÿêóïì âòìùïâäò,
àó êòæåâ øåâòêåîå,
ìóä ìõâïãâïîïæ èëâòõèïî.
èòõâæòà, îïì âòçïè èåîå?
ïêòèëâòì ùâåâïçå
óàóëæ õåäì ïâòéåþ
æï ìïêâòîïëæ òè ôîïêì
þåîó÷ëâàïí ùïâòéåþ“.

ìïçëãïæëåþï ïè äåáìì æòæòì ïéüïúåþòà èòåãåþï æï üïøòìêâîï æï âïøïì
ûïõòäò æòæõïíì ïî øåùñâåüòäï. åì äåáìò ïêïêòì æïþïæåþòæïí ïìò ùäòì øåìîóäåþòì ïéìïíòøíïâïæ æïþåÿæòä èòì ìîóä àõçóäåþïàï ðòîâåä üëèøò ïî
ïîòì èëáúåóäò, ïäþïà, îåæïáüëîåþì ïí ãïèëî÷åíòïà, ïí óàïîòéëæ èòï÷íòïà æï ïèòüëè ðòîâåä üëèøò ïî èëóáúåâòïà. íïèæâòäïæ-êò åì äåáìò æïùåîòäòï 1884 ùäòì ðòîâåä òïíâîòæïí èïîüïèæå, åîà-åîà êâòîïæéåì, àâå
æï îòúõâò ïî èïõìëâì.
ëáüëèþåîò, 1940 ù.

literaturis matiane

135

íïüïä
òï ïçòïíò
íïüïäòï

ramdenime Sexvedra akakisTa
n1
akakisTan
ïêïêò ùåîåàäòì íòÿì æòæ ðïüòâìï ìúåèæíåí æï ïàïñâïíåþæíåí ïîï àó
èïîüë áïîàâåäåþò, ïîïèåæ ãïáïîàâåäåþóäò ìëèõåþòú, îëèåäíòú þäëèïæ èëìïõäåëþæíåí ìïáïîàâåäëì ìõâïæïìõâï êóàõåøò: ãëîìï, ìòéíïéìï, àåäïâìï æï áóàïòìøò, ïãîåàâå ìõâïãïíïú.
èåüïæîå ÷åèì ìïèøëþäë ãëîøò ãïíìïêóàîåþóäò ìòñâïîóäò ¸áëíæï æïèìïõóîåþóäò ïêïêòì. òáïóîèï ìëèõëþïè àïâòìò åíï ïéïîú êò òúëæï æï ìóä
áïîàóäïæ äïðïîïêëþæï. èïîüë ìïñæïîøò àó ãïòãëíåþæòà ìëèõóî åíïì,
òìòú ùòîâï-äëúâïì, áïæïãåþòà êò èéâæåäò áïîàóä åíïçå ¸áïæïãåþæï.
èÿåâîèåüñâåäëþòà ìïõåäãïíàáèóäò üåî-ìüåôïíï îëè ìïáïæïãëæ ãïæèëæãåþëæï æï àïâòì ìòüñâïì õøòîïæ øëàïì óêâæïâò íïùïîèëåþòì úòüïüåþòàïú èëáïîãïâæï, èòì èëìïìèåíïæ èëæòëæíåí ïîï àó èïîüë ìëèõåþò, ïîïèåæ áïîàâåäåþòú.
¸ë æï, ïèòìàïíï ìëèõåþøò ïêïêòì èóçïì òìåàòâå éîèï ìòñâïîóäò æï ïéüïúåþï ¸áëíæï èëðëâåþóäò, îëãëîú áïîàâåäåþøò. þïâøâëþòæïíâå èìèåíòï æåæï÷åèòìïãïí ïêïêòì æïóâòùñïîò ìòèéåîåþò: „òïâ-íïíï, âïîæë íïíï“, „÷åèë àïâë,
þåæò ïî ãòùåîòï“, „ïéèïîà-ïéèïîà èòâæòëæò èå íåäï“ æï þåâîò êòæåâ ìõâï...
ïá ïî øåèòûäòïí åîàò ìïìïúòäë ïèþïâò ïî èëóàõîë èêòàõâåäì: æïòùñåþæï àó ïîï æåæï-÷åèò ìòèéåîïì „÷åèë àïâë, þåæò ïî ãòùåîòï“, èåú æï ÷åè æïûèåþì àâïäåþçå úîåèäò èëãâïæãåþëæï æï þëäëì þéïâòäìïú ïèëâóøâåþæòà õëäèå, îëúï øåèæåã ìüîòáëíåþì óìèåíæòà:
„æïèùâïîò âïî òìå, îëãëîú ïþåæò!
ï¸ï, éèåîàë, îï óæîëâëà æïâþåîæò,
ìïôäïâòìêåí ôåõò ãïèòøâåîòï!
........................................
æï éèåîàì ââåæîåþ: éèåîàë, èëèåúò íåþï,
îëè èåéòîìëì ìïôäïâøò æïûòíåþï!“

÷âåí, ãóäóþîñâòäë þïâøâåþèï ïîú êò âòúëæòà îï òñë ìòüñâï „ìïüîôë“, ÷âåí ãâåãëíï, îëè æåæï ãâòêâæåþëæï æï òèòüëè ïõìåíåþæï ìòüñâïì ìïôäïâì; âåõâåâëæòà, âêëúíòæòà æï âåôòúåþëæòà: æåæï, ãåíïúâïäå, ïéïî âòãòýåþà, ëéëíæ øåí òúëúõäå, ïî èëêâæå-àáë... ûäòâì æïãâï÷óèåþæï õëäèå
æåæï, èïãîïè ïè äåáìòì ôìòáòóîò çåãïâäåíòà òìïîãåþäï æåæï÷åèèï æï, îïèæåíòú æåþìï æï ûèåþì ÷õóþò èëãâòâòæëæï, ïí âòúåäáåþæòà, òèïâå ùïèì çå1

èúòîå íïùòäò ïè èëãëíåþòìï æïþåÿæòäò òñë ãïç. „àåèòì“ 1915 ù. ¹ 206.

136

natalia aziani

èëà èëñâïíòä èùïîå äåáìåþì òèéåîæï... ÷âåí ôòúõäïâ ÷ïâ÷óèæåþëæòà õëäèå
æï åîàò-ëîò ìïïàòà èïòíú òìâåíåþæï ìïþîïäë æåæï÷âåíò... îëúï ùïèëâòçïîæåíòà, èïøòí øåâòãíåà ïè äåáìòì èïéïäò éòîìåþï. æåæò÷åèòìïãïí ãïèòãëíòï íïùñâåüåþò „âåôõòì üñïëìíòìï“, èïãîïè øëàïì òìå ïæâòäïæ âåî âòàâòìåþæòà, îëãëîú ïêïêòì õïäõóî, ãïìïãåþ åíïì.
ïêïêòè æï òäòïè øåèïñâïîåì áïîàóäò äòüåîïüóîï. èïõìëâì, ãëîòì ðîëãòèíïçòïøò îëè èòèïþïîåì, ìëèåõ èëùïôååþì ãïèëãâòúõïæåì: âòìïú ãìóîà,
áïîàóä ãïêâåàòäåþçåæïú øåãòûäòïíà òïîëàë. èå ìòõïîóäòà ÷ïâåùåîå
íòêë äëèëóîòì ãïêâåàòäåþçå æï åîàò-ëîò ùïêòàõâòà âòõìëèåþæò ïêïêòì
èòåî èøâåíòâîïæ íïàïîãèí êîòäëâòì ïîïêåþì.
ïêïêòì äåáìåþì ãâïçåðòîåþæï ïãîåàâå ìòèéåîòì èïìùïâäåþåäò ì. ãëãäò÷òûå æï, àóèúï ïîïâòàïîò èóìòêïäóîò ìèåíï ïî ãïèï÷íæï, èïòíú ÷åèò éîòïíúåäòà – „èå ÷ëíãóîò èòìàâòì èòíæï“ – ãïèëñîóåþóäò òñë èàåäò ÷âåíò ìïõäò.
ùïèëâòçïîæå. æïâòùñå öéïþíï. 22-23 ùäòìï îëè âòñïâ æï óêâå ëîò ÷åèò
ðòåìï „òíöòäåîò ïí æëõüóîò“ æï „ôóäò æï õïîòìõò“ àþòäòìòì áïîàóä
àåïüîøò òæãèëæï, – ãïæèëâìïõäæò ãëîòæïí àþòäòìøò. ïá âúõëâîëþæò
èõëäëæ çïèàîëþòà, çïôõóäëþòà êò òìåâ èøëþäåþàïí âþîóíæåþëæò. àþòäòìøò âòõòäå ðòîâåäïæ „ðïüïîï êïõò“ æï „àïèïî úþòåîò“ æï ãïèòïàêåúæï
éîèï ìòñâïîóäò æï ðïüòâòìúåèï ïêïêòìïæèò, îëèåäòú öåî àâïäòàïú ïî
èåíïõï æï îëèäòì ãïúíëþïìïú úòóî èïíïíïìåþî èëâåäëæò. èïäå åì íïüâîï
ïèòìîóäæï. èå ïè æîëì âúõëâîëþæò ïíïìüïìòï àóèïíòøâòä-ùåîåàäòì ëöïõøò, ìïæïú àòàáèòì ñëâåä-æéå øåèëæòëæíåí õëäèå ìõâïæïìõâï áïîàâåäò
ìïçëãïæë èëéâïùåíò æï èùåîäåþò. êâòîïøò åîàõåä õëè „öåöòäò“-ì òîãâäòâ èóæïè òèïîàåþëæï ìïéïèëåþò, îëèåäìïú åìùîåþëæíåí òïêëþ ãëãåþïøâòäò, ïî÷òä öëîöïûå æï ìõ.
åîà ìïéïèëì, îëúï ñâåäïíò ÷ïòì øåâåáúåëæòà ìïìïæòäëøò, êïîò âòéïúïè øåèëïéë æåîåôïíøò; æòïìïõäòìèï ïíïìüïìòïè ãïòõåæï æï ìòõïîóäòà
ùïèëûïõï: „ë...ë! ïêïêò! ïêïêò! èëþîûïíæòà! èëþîûïíæòà!“.
òìå ïèòêïíêïäæï ãóäò, îëè êòíïéïè ìïþóæïîòæïí ïèëèòâïîæï. êïîåþøò
íåäòì íïþòöòà øåèëâòæï àâïäàùïîèüïúò ãïîåãíëþòì èëõóúò, èïéïä-èïéïäò, ùïîèëìïæåãò üïíò, æïãâòîãâòíåþóäò ûåâìòìåþóî àïâòà. èïéïäò øóþäò æï üêþòäò, èëèéòèïîå ìïõå, àëâäòâòà àåàîò àèï, ùâåî-óäâïøåþòà,
òìåà øàïþåÿæòäåþïì ¸áèíòæíåí, àòàáë ëäòèðòåäò ÷ïèëâòæï ÷âåíàïí, èòùòåîåþàïíïë.
ñâåäï òá æïèìùîåíò, èëõóúò àó ïõïäãïçîæï, ôåõçå ùïèëæãíåí æï èëùòùåþòà åðïüòýåþëæíåí: „èëþîûïíæòà“, „ïò, ïáåà æïþîûïíæòà“-ë.
ïêïêò ûïäòïí àïâæïþïäò, ãóäêåàòäò æï çîæòäò êïúò òñë, þåâîöåî ãïæïÿïîþåþòà àïâæïþïäò... èòóõåæïâïæ ïèòìï, èïì èëáúåâïøò åè÷íåëæï ïîòìüëêîïüòóäò ÷âåâåþòú.

literaturis matiane

137

ïêïêò, îëãëîú øååôåîåþï ñëâåä æòæåþóä ðòîëâíåþïì, úæòäëþæï, îëè
úõëâåä èçåìïâòà, ñâåäï ãïåàþë òîãâäòâ, ãïåúëúõäåþòíï, ãïåèõòïîóäåþòíï. îëúï èåú ãïèïþåæíòåîåì æï òè ÷åèàâòì æïóâòùñïî ìïéïèëì ãïèïúíåì
æòæåþóäò ðëåüò æï èëïõìåíåì – åì ïçòïíòïë, – òãò éòèòäòà èëèòþîóíæï
– „áïäë, øåí ìïíïõïâïæ ãëîøò èëâæòëæòë“, èòàõîï èïí.
èå ìïøòíäïæ ãïâùòàäæò, èàäïæ ïâòîòå ìòõïîóäòìïãïí – (23-24 ùäòìï
âòñïâ æï æïâòöåîå åì áïàòíïóîò) – èïòíú îëãëîú òñë, èëâïõåîõå ðïìóõò:
„àáâåí øåòûäåþï æïèúòíòà, þ-íë ïêïêò, èïãîïè èå êò èïîàäïú àáâåíì ìïíïõïâïæ àþòäòìøò ãòïõåäòà-èåàáò“.
èàåäò ìïéïèë ñóîò æï àâïäò ìïñâïîåä ðëåüòìêåí èáëíæï èòðñîëþòäò
æï âôòáîëþæò: þóíåþïè, ïäþïà, èïîüë øåíçå èëòúïäï, îëè ãëíåþòàïú ïãîå
óõâïæ æïãïöòäæëâï-èåàáò.
èïîàäïú æï îï èøâåíòåîò ìïíïõïâò òñë ïêïêò, îëúï àïâòìåþóîïæ ëõóíöëþïì èë¸ñâåþëæï íïúíëþ-èåãëþîåþøò! ïí ìïâïîûåäøò îëè ãïæïùâåþëæï,
íòþäòïìåþî áóàóàëåþì æïõîòæï àâïäåþçå æï èëãòñâåþëæï óúíïóî ïèþåþì,
îëèåäàï ìòíïèæâòäå ïîïâòì ìöåîëæï, îïæãïí òáâå, èìèåíåäàïí, ìïõåäæïõåäëæ òñë øåàõçóäò, èïãîïè åì ïèþåþò òìå óõâïæ òñë øåçïâåþóäò èïéïäò
ðëåçòòà æï åíïèïõâòäëþòà, îëè ûïäïóíåþóîïæ èò¸ñâåþëæò æòæåþóä ðëåüì óæïþíë þòäòêåþòà èòì ìïëúíåþë êëøêøò.
åì íïèæâòäò ðëåüóîò àâòìåþï ïêïêòìï åîàõåä (âãëíåþ, 1905 ù.) ìïêïîòêïüóîë èïìïäïæ ãïõïæåì ôåæåîïäòìüåþèï æï „úíëþòì ôóîúåäò“-ì åîàåîà
æïèïüåþòì ¹-øò ïêïêò æïõïüåì ðòîøò ìüâòîòà æï ïè ìüâòîòæïí ãïèëèæòíïîå ìïðíòì þóøüåþò, áâåø êò ùïïùåîåì: „ìòþåîòì æîëìï ïî âïîãï ìïðíòì þóøüåþòì ìîëäïë“.
ïè êïîòêïüóîïè ìïøòíåäò ãóäòìùñîëèï ãïèëòùâòï, îëãëîú ïêïêòìï, òìå
èòìò àïñâïíòìèúåèäåþòìï, æï üñâòïìåþî ùïèëâòæï ðîëüåìüåþò äåáìòà æï
ðîëçòà ôåæåîïäòìüåþòì èòèïîà. àòàëí ïêïêòè, îïèæåíïæïú èïõìëâì, ãåìäòïíò äåáìòà óðïìóõï „úíëþòì ôóîúäòì“ åîàåîà èàïâïî èåìâåóîì, ãòëîãò äïìõòøâòäì, îòì øåèæåã çåèëõìåíåþóäò ãïçåàòì óïõäëåì íëèåîøò
èëþëæòøåþòìíïòîò ïõìíï-ãïíèïîüåþï æïòþåÿæï. àó ïîï âúæåþò, øòíïïîìò æïïõäëåþòà ïìåàò òñë: åâîëðïøò èòéåþóäòï æòæåþóäò ðòîåþòì ãïêïîòêïüóîåþï æï åì ìóäïú ïî äïõïâì èïà éòîìåþïìë; õëäë ÷âåí öåî ïîï âïîà øå÷âåóäòë... æï ìõâï ïèòìàïíåþò.
ïêïêòì áïäåþòì ìïçëãïæëåþï ûïäòïí óñâïîæï, ïîï àó èïîüë äïèïçò æï
êëõüï áïäåþòìï, ïîïèåæ þåâîöåî èïõòíö æï óêþòäë þåþåî èïíæòäëìíåþøòïú èøâåíòâîïà ãîûíëþæï àïâì.
ãïîæï ïèòìï, áïäåþìïú (þåþîåþì àó ïõïäãïçîæåþì) ûïäòïí óñâïîæïà
ïêïêò, îëèåäòú õøòîïæ ïîú èïà æïúòíâïì åîòæåþëæï, èòóõåæïâïæ àïâòìò
ãïíàáèóäò çîæòäëþòìï.

138

natalia aziani

åîàõåä, üïìë ùåîåàåäàïí îïèæåíòèå ìïçëãïæë èëéâïùå áïäò øåòêîòôï, èåú òá âòñïâò. êïúåþì øëîòì òñë æòæåþóäò ðëåüòú.
åîàåîàèï èïíæòäëìïíèï àïâçå õåäò ùïòâäë æï ìïìëùïîêâåàòà ùïèëòûïõï: „ó...óõ! îï àïâò èüêòâï, îï àïâò èüêòâï!“
ïêïêòè ãåìäòïíïæ ÷ïòúòíï æï óàõîï: „íåüï âòúëæå, îï òìåàò ûâòîôïìò
àïâò ãüêòâïà, îëè åãîå êâåõóäëþà?“ ñâåäï òá èñëôì ìòúòäò ïóüñæï. èïíæòäëìïíì ûïäòïí åùñòíï, èïãîïè ïêïêòè èïäå æïïøëøèòíï æï ïóõìíï: „îï àïâò
èüêòâï“ êò ïî óíæï ãåàáâïà, ïîïèåæ – îï ûäòåî èüêòâï àïâòë.
ïêïêòì ëõóíöëþïì æòæò ðëðóäïîëþï ¸áëíæï õïäõøò èëðëåþóäò. þåâîöåî òìåà õóèîëþï-øïòîåþòì ïâüëîåþïàïú êò ïúõïæåþæíåí èïì, îïú àâòàëí
õïäõèï øåàõçï æï ïêïêòì àïâòì æéåøò ïî óàáâïèì.
ïá âåúæåþò ãïæèëãúåà òì, îïú èå àòàëí èìèåíòï ïêïêòìïãïí, ïí ãïèòãëíòï òè ðòîåþòìïãïí, îëèåäíòú ïõäë òæãíåí ðëåüàïí æï éòîìíò ïîòïí æïâóöåîëà èïà íïïèþëþì. ïáâå êò óíæï èëâòþëæòøë, îëè èëõóúåþóäëþòì ãïèë
þåâîò îïè æïèïâòùñæï æï ïõäï ûïäòïí âíïíëþ, îëè îâåóäøò ïî âòùåîæò ïêïêòì èëìùîåþóä ìòüñâåþì. èïì èå âõâæåþëæò àòàáèòì ñëâåäæéå: öåî ïíïìüïìòï ùåîåàäòì ìïõäøò, ìïæïú èå æïâñïâò 3-4 ùåäòùïæò æï ìïæïú ðëåüò êâòîïøò ëîöåî-ìïèöåî øåèëæòëæï õïí æéòìòà, õïí ìïéïèëàò. ìïøòíäïæ óñâïîæï
äëþòëì øåÿïèïíæò æï æòïìïõäòìì øåóêâåàïâæï õëäèå: „øåíèï èçïîåóäèï
õâïä äëþòë æïèòèçïæëìë“.
õøòîïæ âõâæåþëæò ðëåüì ïãîåàâå æ. ç. ïäæïæïíëâòì ëöïõøòú. ïá êïîãï
õïíì âúõëâîëþæò. ïè æïìïõåäåþóä èïíæòäëìïíàïí ïêïêòì èòùåî-èëùåîïú
¸áëíæï. åîàåîàò ùåîòäò èåú ùïèòêòàõï æïîòï çïáïîòïì ïìóäèï, îëãëîú
íòèóøò ðëåüòì ëõóíöëþòìï. ïáïú õøòîïæ ¸ðïüòýëþæíåí ðëåüì ìïæòäïæ, èïãîïè óôîë õøòîïæ èå âõåæïâæò ïêïêòì èïøòíæåä áïîàóä àåïüîøò (ïõäï âëîëøòäëâòì ìïõåäëþòì êäóþò), åì òñë 1904 ù., îëæåìïú ðëåüò èòùâåóäò òñë
îåýòìëîïæ, õëäë àåïüîøò èå èåþïîï þòþäòëàåêï. àåïüîì ãïíïãåþæï
„áïîàóäò æîïèïüòóäò ìïçëãïæëåþï“, îëèäòì ùåâîåþòæïí êïîãïæ èïõìëâïí: í. áïîàâåäòøâòäò, ìâòèëí êäæòïøâòäò, âïìë ìóäõïíòøâòäò æï òì òñë
ïõäïæ ÷ïèëìóäò ìïçéâïîãïîåàòæïí ãòëîãò æåêïíëçòøâòäò. ñâåäïíò – ãïíïàäåþóäíò, õåäëâíåþòì êïîãò èúëæíåíò, óïíãïîë èóøïêíò æï òøâòïàò õïìòïàòì ïæïèòïíåþò òñâíåí. èòóõåæïâïæ ïèòìï, îëúï ãòëîãò æåêïíëçòøâòäò
(ðîëôåìòòà ìïèàï-èïæíë òíýòíåîò) – ãïïúíåì ïêïêòì, óêïíïìêíåäò èòóþîóíæï òá èñëô çåèëõìåíåþóä ðòîåþì æï òîëíòòà óàõîï – „ûâòîôïìò
òïãóíæ-çóîèóõüåþò ìõåæõïîà „æîïèïüòóä ìïçëãïæëåþïøò“ æï „ãëîíò“ òíýòíåîòú èëãòíæåþïàë. åãåþï àáâåíòìàïíï þîòäòïíüåþò êòæåâ ïéèëï÷òíëìë“... ñâåäïì ìòúòäò ùïìêæï.
êåàòäò ãóäòìï òñë ïêïêò, èïãîïè þåâîöåî øõïèòïíïàïú òêþòíåþëæï. åîàõåä, ïíïìüïìòï ùåîåàäòìïì ìïæòäøåèæåã ÷åèò ìóîïàò ó÷âåíåì ùòãíøò ïêï-

139

literaturis matiane

êòì. ïè ìóîïàøò, èïîàäïú, ûïäòïí ãïâåäïèïçåþòíå ôëüëãîïôì. ïêïêòè æïõåæï ìóîïàì, èåîå èå øåèëèõåæï, àïâò ãïæïïáí-ãïæèëïáíòï åÿâòïíïæ æï ùïèëòûïõï: „ùïæò æï ïèòåîòæïí ôëüëãîïôåþì æïóöåîåë“. èå ìïøòíäïæ èåùñòíï, ìõâåþò êò ìòúòäòà êâæåþëæíåí, îïèïú óôîë ãïèïùòùèïüï. èåëîå æéåì
æòæåþóäèï ðëåüèï òìå ãïèïþåæíòåîï, îëè èàäïæ ãïèòáïîùñäï ÷åèò èòìæïèò
ìïèæóîïâò. øåèëâòæï àó ïîï „æîïèïüòóä ìïçëãïæëåþòì“ êïíüëîïøò, ìïæïú þòþäòëàåêïú òñë èëàïâìåþóäò, àïâòì äåáìåþòì êîåþóäò ãïèëèòøâòîï
æï èòàõîï: „÷åè ìïõìëâîïæ ãáëíæåì åìïë“.
÷åè ïéüïúåþïì ìïçéâïîò ïîï ¸áëíæï, èåüïæîå îëúï ñæï ãïæïâøïäå æï
ïêïêòì õåäòà ùïîùåîòäò äåáìò ùïâòêòàõå:
„èùåîïä áïäìï ïçòïíìï,
íòÿòåîì æï ïçîòïíìï,
àïíïú æòæïà þîïçòïíìï!
àó ïî ïîãåþì, ïîú îïì ïùñåíì,
ïî èëóüïíì èïì çòïíìï!“1

åì „ïçîòïíò“ æï „íòÿòåîò“, òìå èòïèï, îëè èïÿïîòâòà àïâøò ïèòâïîæï æï
„úï áóæïà ïéïî èòèï÷íæï, æåæï-èòùï áïäïèíïàï“, èïãîïè îïú øååõåþï „àïíïú æòæïà þîïçòïíìï“, ìùëîå èëãïõìåíëà, ïîïôîïæ èåÿïøíòêï, èïãîïè èïòíú æòæò èïæäëþï ãïæïâóõïæå.
àòàëí èåú èïèï-øâòäóîïæ èåðñîëþëæï æï èïáåçåþæï ðòåìåþòì ùåîï ãïíèåãîûë.
ïêïêò þåâîöåî àïâòì úëäøâòäçåæïú ëõóíöëþæï. èòìò èåóéäå, øàïèëèïâäëþòà þïçòäåâìêïòï, ôïø-ôïøï áïäò òñë. åîàõåä àóîèå, îëúï ïêïêò àïâòì èåóéäòà ÷ïìóäï áóàïòìøò àó ìï÷õåîåøò, òáïóî èúõëâîåþäåþà ðëåüòì
ðïüòâìïúåèïæ çåòèò ãïóèïîàïâà. ïêïêòì èåóéäåì èòóèïîàïâì áïîàâåäò ìïçëãïæëåþòìïàâòì: „Ìîé ìóæ äëÿ âàñ òî-æå, ÷òî äëÿ ðóññêèõ Òîëñòîé“, – îïçåæïú
ïêïêòì óðïìóõíòï: „ß-òî íå Òîëñòîé, à âîò òû – òîëñòàÿ, ýòî ïðàâäà!“
åîàõåä, èïõìëâì, ïíïìüïìòï ùåîåàäòìïì ìïæòäìóêïí, ìïìüóèîëøò âòìõåæòà æï ïêïêòì ëõóíöëþïì ñóîì âóãæåþæòà. ïè æîëì êïîåþò øåèëòéë ãïîåæïí
æï åîàåîàò áïîàâåäò èìïõòëþòì èåóéäå øåèëâòæï, 7-8 ùäòì þïâøâòà. ñâåäïì
èòåìïäèï æï èòèïîàï ïêïêòì àõëâíòà: þ-íë ïêïêò, èòàõîåì, îëè ìïæòäïæ ïáï
þîûïíæåþòà æï ãïâêïæíòåîæò æï øåãïùóõåàë. ïè êâòîòï ÷åèò áèîòì þåíåôòìòï
æï ãàõëâà, åîàò îïè äåáìò æïãâòùåîëà æï ìúåíòæïí ùïòêòàõëàë. íåþï îë
æïãâîàëà æï àáâåíò èëíïùòäåëþï ãïèëâïúõïæëà ãïçåàøò, ïóïîåþï õïäõò èëâï
æï ÷âåíòìàïíï ãïÿòîâåþóä ïîüòìüåþì ûïäòïí åøâåäåþïë. ïêïêòè òèùïèìâå àïíõèëþï ãïèëóúõïæï, ðïüïîï þïâøâì âåîúõäòì èïíåàòïíò ï÷óáï æï ãïèëàõëâåþòìïì æï¸ðòîæï, îëè ìïþåíåôòìëæ ïõïä äåáìì æïãòùåîàë.
1

åì äåáìò æïþåÿæòäòï ãïç. „àåèøò“, ¹ 206, 8 àåþåîâ., 1915 ù.

îåæïáúòï

140

natalia aziani

ìïéïèëì, ÷ïòçå, ðëåüèï ùïãâòêòàõï ôïíáîòà æïùåîòäò èøâåíòåîò ïõïäò
äåáìò, ìïþåíåôòìëæ ãïèçïæåþóäò. èàäïæ ïéïî èïõìëâì åì äåáìò, èïãîïè
îïèæåíïæïú ãëíåþïøò ÷ïèî÷ï, ïìå òùñåþëæï:
„æéåì îëè èåôå âïî, õâïä – ãèòîò“,
..................................

æï àïâæåþëæï ïìåàò ìüîòáëíåþòà:
„ùåäòùïæøò èõëäëæ åîà æéåì
øåâõïîòà, îëãëîú ïéæãëèïì,
îëè èïøòí èïòíú âåéòîìëà
öåîçåæ úëä-øâòäòì ãïûéëèïì!
––
åì ìïíïüîåäò üêþòäò æéå
ìïõåäïæ „þåíåôòìòï“,
èïãîïè âïò, îëè õøòîïàï
ìïõîïâò èïòíú ìõâòìòï!“

(þëäë ìüîòáëíò ãóäòìõèëþæï àåïüîòì õïîöåþì).
ñâåäï ïéüïúåþïøò èëãâòñâïíï ïè äåáìèï. æïæãï þåíåôòìòì æéåú. ãïçåàøò
èëàïâìåþóäèï ïíëíìèï – „ïêïêò ïõïä äåáìì ùïòêòàõïâìë“ – ãïìÿîï æï òèæåíò õïäõò èëòçòæï áïîàóä àåïüîøò (îëèåäòú èïøòí úïîòåäò òñë õëäèå), îëè íåèìò ïî ÷ïâïîæåþëæï. òèæåíò õïäõò èõëäëæ òìåà ðòîâåä õïîòìõëâïí ïîüòìüåþòì þåíåôòìçå ãîëâæåþëæï, îëãëîòú òñâíåí âïìë ïþïøòûå, íïüë ãïþóíòï, äòçï ÷åîáåçòøâòäò...
ôïîæï ïòõïæï, ãïèë÷íæï ïêïêò ìúåíïçå æï ãïòèïîàï òìåàò ëâïúòåþò, òìåàò üïøòì áóõòäò, îëè êïîãï õïíì äåáìòì ùïêòàõâïú ïéïî æïïúïäåì. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè äåáìò ùïòêòàõï ûïäòïí æïþïäò õèòà æï þåâîì óêïíï îòãåþøò ïîú êò åìèëæïà, èïòíú ìïñâïîåäò ðëåüò òìåàò ïéüïúåþòà èòòéåì, ãåãëíåþëæïà èòìò þåíåôòìòï æï ïîï èìïõòëþòìïë.
èïõìëâì êòæåâ, îëè ïêïêò õøòîïæ åèæóîåþëæï èïøòíæåä úåíçëîì ýóîóäì, îëèåäòú, èòìò ìòüñâòà, èóìîì ïâäåþæï èòì íïùåîåþì.
åîàõåä, îëúï æîïèïüòóäò ìïçëãïæëåþòì êïíüëîïøò âòñïâò, æòæåþóäò ðëåüò øåèëâòæï æï òá èñëôà ïîüòìü-èùåîäåþì óïèþë ïéåäâåþòà: æòæò
÷õóþò èëèòâòæï úåíçëî ýóîóäàïí ÷åèò äåáìåþòì æïèïõòíöåþòì ãïèë æï òúòà
òèïí îï èòðïìóõïë?
– îï? – âêòàõåà ÷âåí.
– ùïæò æï ìïúï ãòíæï èò÷òâäåë!
èåú èòâïûïõå – ¸ïò, àó ãòíæï óôîë ùòí ùïãïìêóðëí æï ÷òí-ëîæåíåþò
èëãòèïüëí, øå ìòèïîàäòì öïäïàë!

literaturis matiane

141

ïêïêòì ûïäòïí óõïîëæï àó èøëþäòóîò êóäüóîòì úïçå ïõïäò âïîìêâäïâò ãïèë÷íæåþëæï õëäèå. ìòüñâòà, ìïáèòà, æïîòãåþï-ùïáåçåþòà úæòäëþæï
ðïüïîï íïðåîùêïäòú êò íïêâåî÷õäïæ åáúòï, èïãîïè ûïäòïí õøòîïæ íïéâäòïíïæ òüñëæï õëäèå: ïèï æï ïè èùåîïäèï, ïí ïîüòìüèï æòæò òèåæåþò ïéèòûîï,
þëäëì êò èëâüñóâæòë. ôøóüñâïâòäïìïâòà äïèïçò ôëàäåþòà àâïäò èëãâüïúï, èåîå êò óíïñëôë ãïèëæãï æï èïäå æïÿêíïë.
æïìïìîóä ïá èòíæï ãòïèþëà ïêïêòì åîàåîàò äåáìòì þåæ-òéþïäçå, îëèåäòú èïí æïìùåîï 1905 ù.
åîàõåä, ïíïìüïìòï ùåîåàäòìïì ïêïêòè ïèëòéë óþòì öòþòæïí àïâòìò
õåäíïùåîò. çåèëõìåíåþóäò, öåî ïîìïæ æïþåÿæòäò äåáìò æï æïòùñë ùóùóíò
– åì æïâùåîå ïè æéååþøò æï ïî âòúò, ìïæ æïâþåÿæë, ñâåäïíò óïîì èåóþíåþòïíë: ìëúòïäòìü-ôåæåîïäòìüåþò „ìëúòïä-æåèëêîïüì“ èåûïõòïí, åì óêïíïìêíåäíò êò – „ìëúòïäòìü-ôåæåîïäòìüìë“. ïéïîïâòí èùñïäëþì, ïéïîïâòí
èòþåÿæïâì äåáìåþìïë.
èå âòúëæò, îëè åì ìòüñâåþò ÷âåóäåþîòâò ðëåüóîò ãïæïÿïîþåþï òñë æï
èëâïõìåíå: – ïþï, ãâòþëûåà åã äåáìò æï âíïõëà, îëãëîò ìòõïîóäòà æïþåÿæïâåí-èåàáò. èïîàäïú, ïòéë æï ãïæèëèúï. èå èïøòí óúþïæ ãëîøò ùïìâäï èëèòõæï êïîãï õíòà. åì äåáìò àïí ãïèñâï æï ìïùåî èïãòæòì óöîïøò ÷ïèî÷ï. èïì
øåèæåã ãïâòæï îïèæåíòèå ùåäòùïæò, ïè õíòì ãïíèïâäëþïøò þåâîöåî øåèõâæï
óêâæïâò ïêïêò àþòäòìøò íïúíëþåþòìïì, áó÷ïøòú æï èàõëâæï – „èëèå òì äåáìò, ãïæïâùåî æï æåæïíì òìåâå èëãúåè, èå ïéïî èïõìëâì çåðòîïàë“. èïãîïè îïú
õïíò ãïæòëæï, èå óôîë ûóíùóîïæ âèïäïâæò ìïñâïîåä ðëåüòì õåäíïùåîì æï
ïî èåèåüåþëæï æïìïþîóíåþäïæ. âåî ùïîèëèåæãòíï, îëè èïì ïéïî ïõìëâæï
ìïêóàïîò äåáìò æï âåî ãïíïïõäåþæï. þëäëì, îëãëîú òáíï, æïâòîúõâòíå æï
ãëîòæïí àþòäòìøò ùïèëâòéå åì õåäíïùåîò ïâüëîòìïàâòì ãïæïìïúåèïæ. âòèåæëâíåþæò: ÷åèàïí ãïæïìùåîì æï æåæïíì òìåâ æïèòþîóíåþì-èåàáò... èïãîïè
ïéïî èåéòîìï èòìò íïõâï. âòõòäå èõëäëæ èòìò æòæåþóäò æïèïîõâï, ìïæïú
èàåäò åîò òìå ãäëâëþæï, îëãëîú æïèùâïîò æåæï æïêïîãóä øâòäòìï! ïîïàó èïîüë áïîàâåäò åîò, ïîïèåæ ñâåäïíò, ãïíóî÷åâäïæ åîëâíåþòìï, âòìïú
êò ùïóêòàõïâì ïí ãïóãëíòï èòìò óêâæïâò íïùïîèëåþíò. ïá ïéïî ïãòùåîà, îï
éîèï èùóõïîåþï ãïíâòúïæå æï îëãëî èüïíöïâæï ìòíæòìò, îëè æòæåþóä ðëåüì ïî ïâóìîóäå ìóîâòäò æï æîëçå ïî æïâóþîóíå èòìò õåäíïùåîò.

142

íòúï þïãîïüòëíò-ùåîåà
þïãîïüòëíò-ùåîåàäòìï
äòìï

ak
aki
akaki
1
ïêïêòì ìïøòíäïæ óñâïîæï þïíáëì àïèïøò. èå ìóä âå÷õóþåþëæò: îïèæåí
æîëì ¸êïîãïâà ïè àïèïøøò-èåàáò. èòðïìóõï – ïî øåèòûäòïí ãïæïâå÷âòë, îïæãïí æïþïæåþòæïíâå æïèñâïë. îëæåìïú æåæï ÷åèò ôåõèûòèåà òñë ÷åèçåæ, àóîèå ìóä ìïäëúïâò ëàïõòì þóõïîøò ÷ïìèóä ëî äïèþïáì óúáåîëæï, îëèåäçåæïú æïõïüóäòï þïíáëì áïéïäæåþòë, ïèòüëè æïþïæåþòæïíâå æïèñâï åì ìåíòë.
îï æéåìïú ïî òàïèïøåþæï, òì æéå æéåæ ïî èòï÷íæï. îëúï ÷ïèëâòæëæï
æòäï ïæîòïí ìï÷õåîåøò, ãçòæïí èëãâåìïäèåþëæï æï æïãâòûïõåþæï, õâïä ãíïõïâà æï þïíáëú æïèïõâåæîåàë. îïéï àáèï óíæï, ðïîüíòëîåþì æïâïõâåæîåþæòà. àïèïøøò ûïäòïí úîóèëîùèóíå òñë. àïèïøòì æîëì êïüï îëè øåèëìóäòñë, òìå åùñòíåþëæï, îëè èëìïêäïâïæ ïî æïçëãïâæï, àóèúï þóíåþòà
ûïäòïí ãóäêåàòäò êïúò òñë. àó âòíèå èëóöæåþëæï ìïñóîåþäïæ, èïøòíâå
ãïïãæåþæï, ãäïõï ôåõò èëèòüïíåë.
2
çïôõóäëþòà ûïäòïí õøòîïæ æïæòëæï ìï÷õåîåøò æï ïèþëþæï: ïîìïæ âùåî
òìå ìòïèëâíåþòà, îëãëîú ìï÷õåîåøòë. åîàõåä ÷åèàïí ÷ïèëâòæï ÷åèò ìòûå
âïíë èï÷ïþåäò àïâòì ëöïõòà. ïäåáìïíæîå æòèòüîòì ûå ùåîåàåäèï æï íòíë
ùåîåàåäèï æïãâðïüòýåì ìïéïèëçå þïéøò, îëèåäòú ïêïêòì æåæòìï òñë. èøâåíòåîò æòæò êïêäòì áâåø, èàâïîòïí éïèåøò âòìòïèëâíåà. ìïäïèóîò æïóêîåì,
÷âåíèï èëèîòãåþåä èëìïèïîàäåè ïíïðëæòìüå èï÷ïþåäèï äåêóîò òàïèïøï
ìóôîïçå, æïäòï ïêïêòì ìïæéåãîûåäë æï èëïõìåíï: ìïèïæäëþåäì âåäòà,
åáìðîëèüìë. îïìïêâòîâåäòï, ñâåäïè (140 ìóäò âòñïâòà) üïøò æïóêïîòà. 20
ùóàòì øåèæåã ïêïêòè ùïãâòêòàõï: „ìïíïè âòñïâ ïõïäãïçîæï“. òìåà ïéüïúåþïøò èëãâòñâïíï ñâåäïíò, îëè ìüïúåì õåäò æï èïéäï ïòñâïíåì. èïîï ïêïêòì
ãóäò ûïäòïí ìóìüò ¸áëíæï æï òàõëâï, æïèìâòàë.
3
áóàïòìøò îëè òóþòäå ãïâèïîàåà, òè æéåì ïêïêòè ÷âåíàïí òìïæòäï. ìïéïèëçå àåïüîøò óíæï ùïìóäòñë. øåèëâòæï ÷åèò øâòäò, – èòìò íïàäóäò.
øåèë¸ñâíåí ïèõïíïãåþò æï ìïâïîûäòïíïæ èëòñâïíåì åüäïèæå, õëäë øåèæåã
úõåíåþò ãïèëóøâåì åüäòæïí æï àòàëí ñèïùâòäåþò øååþíåí. àïâòì íïàäóäì
óàõîï: ïè ìïôåõóîçå æïæåáòë, âòíòúëþïï ãïæïþîóíæåì, õåäò èüïúåë. ìïøòíåäò èøòøïîï òñë. àåàîò õòæò óíæï ãïåâäëà æï åøòíëæï, îòëíøò ïî ãï-

143

literaturis matiane

æïè÷åõëíë. íïàäóäò ûïäòïí éëíòåîò ñèïùâòäò òñë æï òèòì òèåæò ¸áëíæï.
ãçïøò àóîèå ìóä „èïèïë ÷âåíëì“ äëúóäëþæï.
4
åîàõåä åäòìïþåæ ùåîåàåäèï èëïùñë ìïéïèë, ìïæïú 8 ùäòì þïâøâèï, ÷åèèï øâòäèï àïèïîèï, þåýïí ùåîåàäòì áïäèï ùïòêòàõï „úï-ôòîóç, õèåäåàçóîèóõüë“. ïêïêò îëè ñóîì óãæåþæï þïâøâì, ìïøòíäïæ ïéåäæï æï áâòàòíò
æïòùñë. èå âêòàõå, îïè ïãïéåäâïà ïãîå, îëè ïüòîæòà-èåàáò, – òèòìàïíï
ãîûíëþòà ùïòêòàõïë, îëè þåæíòåîåþï ãïíâòúïæå, îëè ïè ðïüïîïè ïìå òãîûíë ÷åèò ãóäòì íïæåþòë, æòæåþò ïìå âåî ùïòêòàõïâåíë. æïóûïõï þïâøâì æï
èëóïäåîìï.
5
åîàõåä áóàïòìòæïí èëâòæï æï ìòúòäòà ãâòïèþë: äïéòûòì ùñïäìï âìâïèæò êóàõåøò æï èåìèòìë äïðïîïêò: âòéïú ìëèåõò åóþíåþëæï òèåîåäì, ÷âåí
æòæò ðëåüò èëãâòêâæï æï æòæòì æòæåþòà æïâèïîõåàë. òèåîåäò ùïèëõüï æï
óàõîïë: æïòúï ïêïêò èëêâæåì, øåí íïõïâ îï æòæåþòà æïâèïîõëàë. èå ãïâòôòáîåë, îïæ èòíæï ìòêâæòäòì øåèæåã æòæåþï-èåàáò.
ãåäïàëþòì ùòíï æéåì øåèëâòæï ÷âåíàïí æï ãâòàõîï: ùïâòæåà õâïä ãåäïàøòë, èåëîå æéåì êïüë íòêëäïûå, èå ÷åèò áïäòà æï ïêïêò ùïâåæòà. ìïéïèëçå óêïí îëè èëâæòëæòà æòæûïäò õïäõò þîóíæåþëæï. ïêïêò îëè æïòíïõåì, ñâåäïè „âïøïì“ ûïõòäò ïìüåõï. ñâïâòäåþì ãâòñîòæíåí ôïòüëíøò; çëãíò
áóæåþì òìîëæíåí. ïêïêòú ìòúòäòà àïâì óêîïâæï. ÷ïèëìâäòìïì èå óàõïîò:
– ïò, ïêïêò, îëãëî óñâïîõïî õïäõì æï øåí êò ïîï ãöåîï-èåàáò. èòðïìóõï:
àáâåí, íïàäòæåæ, èëåìùîåþòà ÷åè ìòêâæòäì æï æïòíïõïâà, îëè óôîë øåèòñâïîåþåíë æï èïîàäïú óæòæåìò ðïüòâòà æïèïîõåì æòæåþóäò ðëåüò.
6
åîàõåä úíëþòäò ëäòâåî óëîæîëðò ìï÷õåîåøò ÷ïèëâòæï ÷âåíàïí. øåâïüñëþòíå ïêïêòì, îëúï òãò èëâòæï ÷åèèï ðïüïîï áïäèï óàõîï: ûòï, ÷âåíàïí
èëâòæï åîàò êïúò, îëèåäòú „òíãäò÷óîïæ“ äïðïîïêëþìë. ÷âåí ìòúòäò æïâòùñåà. – íó òúòíòàë, ãâòàõîï, þïâøâåþò ñëâåäàâòì ìùëîå äïðïîïêëþåíë.
ìïåîàëæ, þïâøâåþò ïêïêòì ûïäòïí óñâïîæï, æïòìâïèæï õëäèå èóõäåþçå æï
çéïðïîì ïàáèåâòíåþæï.
7
ìïåîàëæ ïêïêò çïîèïúò òñë, èïîï õïíæïõïí òìå èëóâäòæï ìóîâòäò ùåîòìï, îëè áïéïäæòì àïèïøòú êò ïâòùñæåþëæï. åîàõåä ÷åèì áèïîì èëóâòæï

144

nica bagrationi-wereTlisa

ðïüïîï íïôëüò, îëèåäçåæïú åùåîï: áïéïäæò ãïèòàïâæï, àïâøò þåâîò îïè
èëèæòì æï èòøâåäå þåýïí. èïøòíâå áïéïäæò ãïóãçïâíåà æï èïîàäïú èàåäò
êâòîï æéå-æï-éïèå ùåîïøò òñë.
8
åîàõåä ìï÷õåîåøò èëóãâòïíæï æï ïâïæ ãïõæï. èå æï ÷åèò áèïîò ñëâåä
æéå æïâæòëæòà ìïíïõïâïæ, âïèøâòæåþæòà, îëè ìïøòøë ïîïôåîòï. ïüòîæï
æï àáâï, èå òèïì âùóõâïîë, óïèõïíïãåþëæ âïîë. òèïâå ìïéïèëì èòâùåîå ÷åè
ìòûåì âïíë èï÷ïþåäì æï ÷ïèëâòæíåí: âïíë, èòøë èï÷ïþåäò æï ãòãë æòïìïèòûå.
æòæïà òìòïèëâíï, èàåäò æéå èïìàïí ãïâïüïîåà æï àáâï: æéåì æòäòà îëè
ãïâòéâòûå, èïõïîëþåäò ðåðåäï øåèëôîòíæï æï âòôòáîå, îïèå èåìòïèëâíåþï
æï ïèïçåæ èåüò ìòïèëâíåþïú îïéï èòíæëæïë. àóîèå òì ðåðåäï ïêïêòì æïì
ïíïì æïåÿòîï æï ëàïõøò øååôîòíï, îïêò òúëæï, ïêïêòì êïîãïæ ïáâì æïúæòäò
ðåðåäïì øåôîåíïë.
9
àþòäòìøò îëè òóþòäå ãïóèïîàåì, èåëîå æéåì èëâòæï ÷âåíàïí æï ìòúòäòà ãâòïèþë: îëúï åüäøò ÷ïâöåáò æï øòí èëâæòëæò, èååüäåè òêòàõï, âòìàâòì ïîòì åì æéåìïìùïóäò, áïîàâåäåþò îëè æéåìïìùïóäëþåíë? èå âóðïìóõå
÷åèàâòíï-àáë, ãïòúòíï æï èòðïìóõïë – îï èïìõïîï ñëôòäõïîë!
10
åîàõåä ûïäòïí ãâòïí ãïïàïâåì þïíáëì àïèïøò æï ïêïêò ÷âåíàïí æïî÷ï
éïèå. èåëîå æéåì øóïæéòìïì ùïèëùëäòäò òñë, êïîåþò æïõóîóäò ¸áëíæï æï
éòéòíåþæï. èå ìïøòíäïæ ãïèòêâòîæï, îïæãïí ïîïìæîëì èòìò ìòèéåîï ïî ãïèòãëíòï. èåîå âêòàõå îï ïèþïâò òñë, îëè èéåîëæò-èåàáò. èòàõîï, ïîú åîàò
äåáìò ïî æïèòùåîòï ÷åè æéåøò, ìïíïè ïî âòèéåîåþë. öåî âòèéåîåþ æï øåèæåã
æïâùåî, ïèòìàïíï ÷âåóäåþï èïáâìë. ûïäòïí ãïèòêâòîæï.
11
ìúåíïçå ãïèëìâäòì ùòí, íïìïæòäåâì ñëâåäàâòì ùïèëùâåþëæï, ìò÷óèå òñëìë, èëõóîïâæï êïîåþì æï õèï èïéäï òèåëîåþæï àïâòì íïùåîåþì, àïí ïìùëîåþæï.
12
õøòîïæ èïöïâîåþæï: áïîàäåäåþò üåüòåþò õïîà, èëõåîõåþï ïîï ãïáâà
òìåàò, îëãëîú òèåîäåþìë. åîàò áïîàäåäòì ëöïõøò èòâòæíåí ìïéïèëçå
ìüóèîåþòë, èëìïèìïõóîå øåâòæï æï õèïèïéäï èëïõìåíï, ÷ïò ïîï ãâïáâìë.

145

literaturis matiane

òèåîäòì ëöïõøò êò èëìïèìïõóîå èïøòíâå èòõâæï, îëè ïî òâïîãåþì ðòîæïðòî
àáèï æï èëïõìåíïë: „øïáïîïïíà èïòïè ÷ïòïîïë“. þïüëíòú èïøòíâå èòõâæïë. åì
îïìïêâòîâåäòï, àâòà èòìòâå èëãëíòäò òñë æï øåèæåã ñâåäãïí òèåëîåþæíåí.
13
îëúï ïêïêò óôóäëæ òñë, èïøòíâå ìï÷õåîåì èëïøóîåþæï. ûïäòïí óñâïîæï íïîæòì àïèïøò. òìï æï ÷åèò ìòûå âïíë èï÷ïþåäò ûïäòïí õøòîïæ àïèïøëþæíåí æï àïí ëõóíöëþæíåí. ïêïêòì ïîïèú àó õïíøò øåìóäåþàïí óñâïîæï þïïìò,
ïõïäãïçîæåþàïíïú æòæò ìòïèëâíåþòà ïüïîåþæï æîëì. æòæò ðóîïæò êïúò
òñë, óìïæòäëæ ïîïâòì ãïóøâåþæï, àòàëíïú ûïäòïí óñâïîæï ÿïèï.
14
úëäøâòäøò èåüïæ üêþòäò êïúò òñë, úëäò ûïäòïí óñâïîæï. óêïíïìêíåä ùóàåþøò, îëè êâæåþëæï, øâòäò òá òñë, ìï÷õåîåøò æï ïêïêòè óàõîï, èïì:
ãïæïåúò íïüïäòïì, îëè èå ñëâåäàâòì èòñâïîæïë. úëäìïú ûïäòïí óñâïîæï,
èïîï èçîóíâåäëþòà ïùóõåþæï ïêïêòì. çïôõóäëþòà îëè èëâòæëæï, ðïðïíïáåþï ìòúõåøò êïîåþì ¸õóîïâæï, àþòä ìïþïíøò ôóôíòæï, ïî ãïúòâæåìë. ãïéâòûåþï îëè æïóãâòïíæåþëæï ïêïêòì, úëäò èëâòæëæï: áóàóàëåþì ïóùåâæï
àóîèå, ãïïéâòûåþæï æï åüñëæï, ïêïêò, õëè ïî èëêâæòë, ìòúòäòà ãâòïèþëþæï õëäèå ïêïêò àïâòì úëäòì äëäòïëþïì èòìæïèò.
15
ðåüåîþóîãòæïí ÷ïèëìóäèï ÷åèèï óôîëìèï øâòäèï ìàõëâï ïêïêòì:
„âåôõòì üñïëìïíò“ ùïãâòêòàõå æï ïãâòõìåíòë. æïóûïõï ïíåüï òóîêåâò÷ì æï
ìõâåþì æï èàåäò ëîò êâòîï óõìíòæï ïõïäãïçîæåþì. ìïóþåæóîëæ òì îâåóäò
îåâëäóúòòì æîëì æïòêïîãï. ûïäòïí èåãëþîïæ òñâíåí ïêïêò æï ÷åèò øâòäåþò. äåáìåþòú æïóùåîï, èïãîïè òì äåáìåþòú æïòêïîãï.
16
åîàõåä ïêïêòì øâòäò øåìóäòñë äïéòûòì èïéïçòïøò, ìïæïú êåæåäçåæ
ñâåäï èùåîäòì ðëîüîåüò òñë ãïèëêòæóäò. õëäë ïêïêòì ðëîüîåüò èåëîå
êåæåäçåæ òñë. øâòäèï æïóùñë ûåþíï. åêòàõíïà, îï ãòíæïë? – èïèï÷åèòì
ïêïêòì ðëîüîåüì âåûåþë. ïî æïåöåîåþòíïà, îëè øâòäò òñë æï ãïèëåãæëà,
ìòúòäòà ãâòïèþë ïêïêòè.
17
àþòäòìòì ãóþåîíïüëîïæ òñë âòíèå îïóøò. ïè îïóøèï àóîèå úóæïæ èëòõìåíòï áïîàâåäåþò. ãóþåîíòòì èïîøïäèï ãòëîãò þïãîïüòëíèï ãïïãæåþòíï

146

nica bagrationi-wereTlisa

ïáåæïí. ïèïçå ïêïêòè þåâîò òëõóíöï, îëãëîú èàïâîëþïçå, òìå îïóøçå æï
ïêïêò èåüåõòì úòõåøò æïòÿòîåì. üóìïéåþì îëè æïåíïõïà ïêïêò èò¸ñïâæïà,
ìïøòíäïæ ïéåäâåþóäòñâíåí, ïêïêòì øåðñîëþï îëãëî øåòûäåþïë. 2 ìïïàòì
øåèæåã ãïèëóøâåì. òáòæïí ðòîæïðòî ÷âåíàïí èëâòæï æï ãâòàõîï, ûïäòïí âùóõâïî, îëè ïìå èïäå ãïèëèòøâåìë, òáïóîëþïì èïòíú ãïâòúíëþæòë. íïìòïèëâíåþò òñë æïÿåîòà. èå âóàõïîò, îëãëî þïâøâóîïæ ãòõïîòï-èåàáò.
18
ûïäòïí õøòîïæ ïèþëþæï, ãóäòà èòíæï èòâïíæë âòìèåì ÷åèò íïàáâïèò øåïãîëâëìë. èïîï ìóîâòäò ìóîâòäïæ æïî÷ï.
19
ïêïêòì æïè ïíïè ùïèäëþï òúëæï, ðïüîåþòìïãïí åìùïâäï. õïäõò ûïäòïí
þåâîò æïæòëæï èïìàïí æï ìùïèæïà èòìò èêóîíïäëþï, óõæåþëæïà. ïêïêò ïèïçå þåâîì ëõóíöëþæï. åîàõåä ÷åèì áèïîì èëìùåîï ïíïì ùïèäëþïçå ûïäòïí
óùèïùóîò ëõóíöëþï, òì ùåîòäò èóçåóèì ãïæïâåúòà.
20
ïêïêò æòæò èåãëþïîò òñë ÷âåíò. àòàë êâòîïëþòà òñë õëäèå ÷âåíàïí,
ïèïìàïíïâå ÷åèò óèúîëìò âïýò èòìò íïàäóäò òñë. ïîïèú àó èïîüë ìï÷õåîåøò òñë õëäèå ÷âåíìïì, áóàïòìøòú àòàáèòì ñëâåä-æéå ÷âåíàïí ìïæòäëþæï. åêïüåîòíå òïêëþòì ïìóä íòêëäïûòìïì òñë õëäèå ÷ïèëèõüïîò. æòäòà
ãïèëòâäòæï æï èåüñëæï, æéåì, íïàäòæåæ, ìïúòâò èïèòèçïæåë éëèòà. èëâòæëæï, òìïæòäåþæï, ãïèëòûòíåþæï, æïòþïíæï ðòîì æï ãïìùåâæï. ìïòà ïêïêò? – îëè âêòàõïâæò – èòðïìóõåþæï: êäóþòìïêåíë.
21
ìïçéâïîãïîåà îëè òñë, òáòæïíïú ãâùåîæï. ÷åè áèïîì ìùåîæï, ûïäòïí
ãâòïí èëèòõæï ïá èëìâäïë. ïè ìòþåîåøò ïî éòîìë. ðïîòçòæïè èëìùåîï ÷åèì
áèïîì ìïëõóíöë ùåîòäò.

literaturis matiane

147

àïèïî, þåýïí ù
åîåàäòì ïìóäò
ùåîåàäòì

akaki wereTeli Cems xsovnaSi
ïêïêò òñë ÷âåíò ëöïõòì æòæïæ ìïñâïîåäò, øòíïóîò æï òèïâå æîëì óïéîåìïæ ìïðïüòë èåãëþïîò.
þïâøâåþò ïêïêòì ûïäòïí óñâïîæï. èå àïèïî-àòíïì èåûïõæï æï ûïäòïí èïíåþòâîåþæï. òìå ùåîòäì ïî èëòùåîæï, îëè èå ïî èëâåãëíåþòíå. ñëâåä ÷ïèëìâäïçå óåÿâåäïæ îïèåì ÷ïèëèòüïíæï. èáëíæï èòìãïí ÷ïèëüïíòäò ðïüïîï ùòãíåþò æï ìõâï èîïâïäò ìï÷óáïîò.
÷âåíàïí îëè èëâòæëæï, ðòîâåäò èå èòâåãåþåþëæò æï ÷âåíì åçëçå øåèëâäåþóä ñëîåçå ãïæèëìâäïøò èòâåøâåäåþëæò õëäèå. èëâêòæåþò ôåõøò ðïüïîï õåäåþì, æï ãïæèëâïüïíòåþæò ïáåàï èõïîåì. ïêïêò ãïæèëâòæëæï æï æòíöïæ ùïèëâòæëæï ìïõäòìïêåí. ãçï-ãçï ïõïä ïèþåþì èëóñâåþëæò.
ðïüïîï âòñïâò, èïãîïè îëè âõåæïâæò, îëãëîò èëùòùåþòà åðñîëþëæíåí
èïì óôîëìåþò, èåú ïìåàò ãîûíëþòà âòèìÿâïäåþëæò èòìæïèò. òì îëè ÷âåíàïí
èëâòæëæï, æåæï÷åèò áïéïäæìï æï ôïíáïîì ïòéåþæï æï ñâåäï èòì íïàáâïèì
ìùåîæï (ìïèùóõïîëæ ñâåäï åì ÷ïíïùåîåþò æïòêïîãï). åîàõåä ïêïêòè êòæåú
óìïñâåæóîï æåæïì: „íïàäòæåæ, ìïíïè áïéïäæì æï ôïíáïîì ïî ãïæïìæåþ, åîà
ìòüñâïìïú ïéïî âòüñâò“-ë, æåæïèïú ûïäïóíåþóîïæ øåïìîóäï èòìò àõëâíï.
þòûï÷åèì ïî÷òäì (þåýïí ùåîåàäòì ûèï) – ûïäòïí ïùâïäåþæï æï åõóèîåþëæï. áóàïòìøò îëè ÷ïèëâòæëæï, õøòîïæ ÷âåíàïí ÷ïèëõüåþëæï. ìïéïèëàò,
àó ôóäò ¸áëíæï ìïêèïëæ, êäóþøò ùïâòæëæï æï àó ïîï ìïõäøò ôîïðì àïèïøëþæï. þïíáëì àïèïøòì æîëì ûïäòïí úîóèëîùèóíå òñë. èïãïäòàïæ, ïîïìëæåì áïéïäæì ïî ãïøäòæï, àó ãâåîæçå âòíèå åæãï. àó ÷âåíàïí ïîï úõëâîëþæï, æåæïì åüñëæï, øåíàïí ìïæòäïæ èëâïä, àó ìïúòâò æï éëèò ãåáíåþïë. ìï÷õåîåøò îëè óëîæîëðò ãâåùâòï, ïêïêòì øåóàâïäåì æï ãïæèëâòæï,
ðòîâåäïæ, ÷âåóäåþòìïèåþî èå øåâõâæò æï èòâïõïîå: „ïíãäò÷íóîò“ èëâòæïàáë. åì ìòüñâï ûòï ïêïêòì ûïäòïí èëåùëíï æï ìïõäïèæòì ìóä ìòúòäòà èëâòæï.
ñëâåä ãåäïàëþïì ïêïêò ÷âåíàïí åîàïæ æïæòëæï ãåäïàøò, ÷ïãâòìâïèæï
åüäøò æåæïì, êïüë íòêëäïûåì æï èå æï ùïâòæëæòà. åîàõåä æåòæï üïìëú
òñë (òâ. èï÷ïþäòì èåóéäå), åîà ùïìâäïçå ïêïêòì ãåäïàòì ùòíïèûéâïîèï ìïæòäò ãïóèïîàï. ïè ìïæòäçå þåâîò ìòüñâåþò òàáâï. óêïí îëè èëâæòëæòà,
åüäì õïäõò øåèëåõâòï ïéüïúåþóäò ýòâòä-õòâòäòà. èàåäò åüäò ñâïâòäåþòà ïïâìåì. åüäèï ûäòì ãïèëïéùòï ïêïêòì àïñâïíòìèúåèåäï øëîòì.
ïò, ïêïêò, ìóä îëè ùóùóíåþ, ïî èïôïìåþåí, ïî èïôïìåþåíë, ïþï åì îï ïîòì,
àó ïî ãïôïìåþåíë? – óàõîï æåæï÷åèèï.

148

Tamar, beJan wereTlis asuli

– æïòúï íïàäòæåæ, èå îëè èëâêâæåþò, èïøòí íïõïâ ÷åèì æïôïìåþïìë? –
óðïìóõï ïêïêòè.
èòìò òóþòäåì æîëì áóàïòìøò ïêïêò ÷âåíàïí úõëâîëþæï. ìïéïèëàò ÷âåí
ìïõäì ïóïîåþåäò õïäõò èëïùñæï, çëãò ÷òîïéæíåþòà òñë èëìóäò. ÷åèèï ûèïè
æï òèòìèï ïèõïíïãåþèï ïêïêòì åüäòæïí úõåíåþò ãïèëóøâåì æï àâòàëí øååþíåí. ÷åèò ûèï éëíòåîò ïõïäãïçîæï òñë æï åüäòì úïäò ãâåîæò ïîïâòì æïïíåþï. – íïàäòï ÷åèòï æï ïè èõïîåì ïîïâòì æïóàèëþë. èåëîå æéåì ïêïêò èëóñâï
àóîèå æåæïì. êòíïéïè ãóäò ãïèòìêæï øòøòàïë, õòæïèæå êò ÷åèò íïàäóäòì
òèåæò èáëíæï, èïãîïè õòæçå îëè øåâæåáòà, òèòì òèåæòú æïèåêïîãïë.
èå þåâîò âòüòîå, èïãîïè ïîï ãïèëâòæï îï. ìïòóþòäåë ìïéïèëçå ïîïâòí
ùïèòñâïíï.
åîàõåä, áóàïòìøò ìïþïâøâë æòäï òñë, îëèåäìïú æïâòà êäæòïøâòäò õåäèûéâïíåäëþæï. äëýïøò ïêïêò òöæï. èå âêòàõóäëþæò „ãïíàòïæì“. øóï êòàõâòì æîëì èëèåìèï ûòï ïêïêòì áâòàòíò. äåáìòì êòàõâï îëè ãïâïàïâå, ìúåíòæïí
ïèòñâïíåì æï ðòîæïðòî ïêïêòì äëýïøò ãïæïèìâåì, ìïæïú ãóäï÷óñåþóäèï èëõóúèï ãóäøò ÷ïèòêîï. àóîèå ÷åèò þïâøâóîò ãóäóþîñâòäëþòà ùïêòàõóäèï,
èòìèï èøâåíòåîèï äåáìèï èïìçå ïìå òèëáèåæï. åîàõåä ÷åèèï ûèïè æïàòêëè æï
ïíåüï òóîêåâò÷èï ãïæïìùñâòüåì, åàõëâïà ïêïêòìïàâòì, ÷âåíàïí ãïæèëìóäòñë æï ïá, ïõïäãïçîæåþàïí åîàïæ, îëèäåþòú ÷âåíàïí òñâíåí ÷ïèëìóäíò, ùïåêòàõï æï ãïåî÷òï „âåôõòì üñïëìïíò“. ïêïêò ìòïèëâíåþòà æïàïíõèæï æï åì êòàõâïú ãïòèïîàï. èàåäò åîàò êâòîï ãïãîûåäæï èòìò ãïíõòäâï. ìïóþîòì æîëì
èòâóöæåþëæò ôåõàòà ïêïêòì æï âòàëèú èåú âòéåþæò èëíïùòäåëþïì.
ìïçéâïîãïîåà ñëôíòì æîëì ïêïêò õøòîïæ ìùåîæï ùåîòäåþì ÷åèì æåæèïèïì. åîàõåä îïéïú ìïëúïîò ùåîòäò èëóâòæï èïèï-÷åèì. èàåäò ÷âåíò èëãâïîååþò èëâòæíåí òè ùåîòäòì ùïìïêòàõïæ. èå ìõâï ëàïõøò ãïèïãæåì, èïãîïè
òáïú êò èåìèëæï æïèìùîåàï ãóäòïíò õïîõïîò.

149

literaturis matiane

âïìòä æïâòàòì ûå ùåîåàåä
ò
ùåîåàåäò

Zia akaki
ïêïêò òñë ÷åèò èêâòæîò þòûï. èïèï ÷åèò æïâòàò – ïêïêòì óôîëìò ûèï òñë.
ûòï ïêïêòì èå þïâøâëþòæïíâå âòúíëþæò. ÷åèì èåõìòåîåþïøò ïî ïéþåÿæòäï èòìò
ðòîâåäò íïõâòì øàïþåÿæòäåþï, ïäþïà òèòüëè, îëè þïâøâëþòìïì èå èïì õøòîïæ âõåæïâæò, èòñâïîæï èïìàïí ñëôíï æï èòìò äïðïîïêòì èëìèåíï òè õïíïøò,
îëæåìïú èå öåî êòæåâ ìêëäïøòú ïî âòñïâò èòþïîåþóäò æï ùåîï-êòàõâïú êò
ïî âòúëæò. ïî øåèòûäòï óïîâñë, îëè ÷åèçå, öåî êòæåâ þïâøâçå, òì ïõæåíæï
óæòæåì øàïþåÿæòäåþïì àïâòìò èëèõòþäïâò äïðïîïêòà æï ãïîåãíëþòà.
èïõìëâì êïîãïæ (æïïõäëåþòà øâòæò ùäòìï âòáíåþëæò), ãïæèëïìâåíåì íåøüò ìïáïîàâåäëì æòæåþóäò ðëåüòì íòêëäëç þïîïàïøâòäòìï, îëèåäòú æïêîûïäóä òáíï æòæóþåøò. îëæåìïú øòí æïþîóíæíåí ÷åèò æåæ-èïèï æï èïõäëþåäò íïàåìïâåþò, èïà æïòùñåì ìïóþïîò í. þïîïàïøâòäòì øåìïõåþ æï ïè æéåì
ïêïêòì, òäòïì æï ìõâï èùåîäåþòì èòåî ùïîèëàáèóä ìòüñâåþçå. ïè æéòæïí èå
óêâå âòúëæò, îëè ïêïêò, òäòï æï í. þïîïàïøâòäò òñâíåí ìïáïîàâåäëì æòæåþóäò ðëåüåþò.
ïêïêòì àòàáèòì ñëâåäæéå âõåæïâæò îëãëîú ÷âåíìïì, òìå ïõäëþåäàï
ëöïõåþøòú. åîà ìïéïèëì ûòï ïêïêò òñë ÷âåíìï – ìõâòüëîøò (1900-1901 ùù.)
èïøòí èïèï÷åèò úëúõïäò òñë. ïêïêò êïîã ãóíåþïçå òñë. æòæõïíì ìïóþîëþæíåí
ëîòâå ûèï. ìïóþîòì ìïãïíò òñë ãïèïîóìåþåäò ðëäòüòêï æï øïâîïçèåäò èëáèåæåþï „ðëðå÷òüåäòì“ òïíëâìêòìï æï èéâæäòì âëìüëîãëâòìï. èå ãâåîæòà
âóöåáò æï ìóäãïíïþóäò âòìèåíæò ïè ôîòïæ ìåîòëçóä ìïóþïîì. ïêïêò èëèòþîóíæï, øåèëèõåæï, úõâòîçå àòàò ùïèòàïàóíï æï ÷ïèïúáåîæï. ïèòì èòçåçò òì
òñë, îëè öåî ìóä ðïüïîï âòñïâò ïìåàò ìåîòëçóäò ìïóþîòì èëìèåíòìïàâòì,
èïãîïè èå ïî ãïèëèðïîâòï ïîú åîàò ìòüñâï èïàò æï ãóäøò èùïîåæ èõâæåþëæï.
òè æéåì ãïâòãå, àó îëãëî òæåâíåþëæï áïîàóäò åíï ìêëäåþòæïí.
èïõìëâì, ïêïêòè ìàáâï, îëè áïîàâåäò ìïçëãïæëåþòì åîà-åîàèï ùîåè,
îëèåäøòú àâòà ïêïêòú òñë èëíïùòäå, ãïæïìùñâòüï æïåíòøíïà òïíëâìêòìïàâòì üåîëîò. ïè ïáüòì øåìîóäåþï èòóíæâòïà åîàò ðòîëâíåþòìïàâòì, èïãîïè
èïì âåî ãïíåõëîúòåäåþòíï ãïæïùñâåüòäåþï. èïìçå ïêïêòè ãóäæïùñâåüòà
ìàáâï: „òèëáèåæï òïíëâìêòì êïêïîæïè“-ë.
åîàõåä áóàïòìøò, þåýïí ùåîåàäòìïì (åì òñë 1905 ù.) ïêïêòè èëòãëíï ûâåäò æîë æï ïõìåíï åîàò ãóþåîíïüëîò, âãëíåþ àó ïîï âúæåþò êëäóþòïêòíò,
îëèäòì ùòíïïéèæåãïú èïí ãïòäïøáîï ìïçëãïæëåþïøò. ïè ãóþåîíïüëîòì ùòíïïéèæåã éëíòìûòåþïú êò òñë æïìïõóäò. âòéïúïì (æïèìùîåàïãïíì) èòåüïíï
åì ïèþïâò ãóþåîíïüëîòìàâòì. ãóþåîíïüëîò øåõâåæîòï ïêïêòì æï óàáâïèì:
„ãåüñëþï, öåî êòæåâ ãïèëóúæåäò æï ñèïùâòäò õïîë“.

150

vasil daviTis Ze wereTeli

þåâîöåî ãïèòãëíòï ïêïêòìïãïí ãåäïàòì ãïûïîúâïçå ãóþåîí. äåâïøëâòì
èòåî, îëèåäèïú ìõâï ûâòîôïì ãïíûåóäàï øëîòì, ùïòéë àóîèå àïèïî èåôòì
öâïîò, èëÿåæòäò ûâòîôïìò àâäåþòà.
úõëâîåþïøò ïêïêò ûïäòïí àïâæïþïäò òñë. îëæåìïú èïìàïí âòíèå èòâòæëæï ãïíìïêóàîåþóäò àïâïçòïíëþòà èòòéåþæï õëäèå. èïõìëâì åîàõåä ìïæòäòì øåèæåã ïêïêòì ãäåõò åùâòï. ïêïêòè óþîûïíï èçïîåóäì áïàïèò æïåêäï
æï ìüóèïîì êïîãïæ ãïèïìðòíûäåþëæï.
1895 ù. ìëô. êëîþëóäøò úëôòïí ûïéäì æïåêþòíï åîàò ãäåõò – àåâæëîå ìòìâïûå, ûïäòïí æïïõäëâåþóäò ÷âåíì ëöïõàïí. ìòìâïûå ùïèëìóäòñë êëîþëóäòæïí ìõâòüëîøò, èïèï÷åèàïí (êëîþëóäìï æï ìõâòüëîì øóï 17 êòä. èïíûòäòï), èïèï÷åèì îïêò ãïåãë ìòìâïûòì ãïÿòîâåþï, èòåúï ôóäò æï ãïèëåìüóèîåþòíï ÷âåíàïí àþòäòìøò. èå æï ÷åèò ûèï îëìüëèò èïøòí ðïüïîåþò âòñïâòà
æï àþòäòìøò âìùïâäëþæòà, æåæïú ÷âåíàïí òñë. æåæï÷åèì (èïîòïè ùåîåàåäì)
þòíï íïáòîïâåþò ¸áëíæï âïíë èï÷ïþäòì ìïõäøò. àåâæëîå ÷ïèëâòæï ÷âåíàïí
æï óïèþë æåæïì àïâòìò ïèþïâò, àïí ùåîòäòú ãïæïìúï, ìïæïú èïèï ìùåîæï
æåæï÷åèì, ñëâåäãâïîò æïõèïîåþï ïéèëå÷òíï ïè ãäåõòìïàâòì. òè éïèåì ÷âåíàïí òñë àåâæëîå, óáåòôëàïú òñë, éâòíëì âåéïî åêïîåþëæï, ïèþëþæï „üïíøò èïýòýòíåþì æï âïò àó ãïâúëôæåë!“ æåæïìïú øååøòíæï, þïâøåþò ïî æïèòêþòíëìë, èïãîïè ãäåõòìàâòì êò ïî øåóè÷íåâòíåþòï. èåëîå æòäïì æåæï ùïâòæï
ïêïêòìàïí. ìóä èïäå èëâòæíåí æåæï æï ïêïêò, ÷ïòìâåì àåâæëîå åüäøò æï
ùïòñâïíåì ìïïâïæèñëôëøò. óùïèäåì, ìïíïè ìîóäòïæ ïî ãïíòêóîíï, òá òñë.
øåèæåã ùïâòæï øòí æï éîèï èëõóúåþóäò ãïîæïòúâïäï êëîþëóäøò 1922 ù.
àåâæëîåì þåâîöåî óàáâïèì „îï ìïáèå èòñïâòà, îëãëî èëèòïîåà áïäïáøò, îëãëî ãïæïèïî÷òíåà òè óþåæóîåþïìë. æòæåþóäèï ïêïêòè èëèòìâï
ãâåîæòà, ÷ïïþïîï ÷åèò àïâò åáòèåþì æï èòìò ùñïäëþòà ãïíìïêóàîåþóäò ñóîïæéåþòà èåáúåëæíåí æï èòâäòæíåí“-ë.
åîà ìïéïèëì ÷âåíàïí (ìõâòüëîøò) ìüóèîåþò òñâíåí, èïà øëîòì ûòï ïêïêòú. 1905 ùåäò òñë. ÷ïèëâïîæï äïðïîïêò üåîëîòì øåìïõåþ. òè æîëì áóàïòìøò üåîëîòìüåþèï âòéïú èë¸êäåì. ÷âåíò ìüóèîåþò üåîëîòìüóäò ïáüòì øåèìîóäåþåäì ãóäòìùñîëèòà òõìåíòåþæíåí æï ïèþëþæíåí: „îï èëìïêäïâò êïúò
òì òñëë“. èõëäëæ åîàïæåîàò ïêïêò òñë, îëèåäìïú ïî ìùñòíæï åì ïèþïâò.
ïêïêòè ïóõìíï æïèìùîååþì, îëè èëêäóäò éòîìò òñë ìòêâæòäòìï, îïæãïíïú
èïí èàïâîëþïìàïí îåâëäóúòëíåîåþò æïïþåçéïë.
1909 ù. èå ïêïêòì óêâå ðïîòçøò øåâõâæò. ïêïêò ÷ïèëìóäò òñë ðïîòçøò, ìïæïú èå âìùïâäëþæò æï æïèòþïîï. èåú âåìüóèîå. ðïîòçøò ÷åèò øåõâåæîï óêâå
ãïíìõâïâåþóäò òñë ùòíï ùäåþàïí øåæïîåþòà. ìõâòüëîøò àó àþòäòìøò ïêïêò
õøòîò ìüóèïîò òñë ÷âåíò, èå èïì âóñâïîæò îëãëîú ûèòìùóäò æï èåáúåëæï
îëãëîú þïâøâì, õëäë ðïîòçøò øåõâåæîòìïì èå óêâå èåìïèå êóîìòì ìüóæåíüò âòñïâò. ëàõò æéå æïâñïâò èïìàïí ðïîòçøò. èåüò æïî÷åíòì æîë ïî èáëíæï,
îïæãïíïú òíüåîåãïúòåþò æïùñåþóäò òñë òíìüòüóüøò æï èåú ìïãíåþò èëè-

literaturis matiane

151

çïæåþóäò èáëíæï. ïêïêò èëèòñâï ìïáïîàâåäëì ïèþåþì, èòïèþë ïãîåàâå àïâòì æïðïüòèîåþòì ïèþïâò: àþòäòìòì âòúå-ãóþåîíïüëîïæ æïåíòøíïà âòíèå
ãâïîïæ îïóøò. îïóøì áïîàâåäåþò ïî óñâïîæï àóîèå æï úóæïæ ïõìåíåþæï
èïà. åì îïóøò åîàåîà äåáìøò ïêïêòì àïâòìåþóîïæ ãïåêåíùäï ëî ïçîëâíóäò ãïèëàáèòà: „ïèëóìâïà íòøïæóîò îï óøïâì“. ïèòì ãïèë ïêïêò æïåðïüòèîåþòíïà. ìïðïüòèîëøò ïêïêòìàâòì üóìïéåþì ëâïúòåþò èëåùñëà.
1912 ù. çïôõóäì èå ìïçéâïîãïîåàòæïí ÷ïèëâåæò ìïèò àâòà. ïêïêò ìõâòüëîøò æïèòõâæï. ïè æéòæïí òùñåþï ÷åèò æïïõäëâåþï èïìàïí, ìùëîåæ òè õïíïæ ïêïêò îïÿï-äå÷õóèøò òñë èòùâåóäò, ïêïêòè èåú àïí ùïèòñëäòï èëãçïóîëþïøò.
òâäòìòì øóï îòúõâåþøò ãïâåèãçïâîåíòà ìï÷õåîòæïí áóàïòìì, õëäë øåèæåã áóàïòìòæïí îïÿï-äå÷õóèòìïêåí. èëãçïóîëþï òñë ãîïíæòëçóäò. óïèîïâò õïäõò, ìëôäòì ùïîèëèïæãåíåäíò æï ïõïäãïçîæëþï úõåíåþòà åãåþåþëæíåí ãçï-ãçï æï ïúòäåþæíåí èëìïçéâîå ìëôäïèæå. üîòóèôïäóîò êïèïîåþò, ìïçåòèë ôåîõóäò, úõåíëìïíàï „åìêëîüåþò“, èòüòíãåþò, îëèåäçåæïú ïêïêò ãïèëæòëæï ìòüñâåþòà, – èåüïæ èëèõòþäïâò æï çéïðîóäò òñë.
òèïîàåþëæï ìïéïèëåþò, õïäõóîò úåêâï – ôåîõóäòà æï ìòèéåîåþòà. åì
òñë íïèæâòäò ìïõïäõë çåòèò. ìïãóäòìõèëï, îëè ìùëîåæ òè æîëì îåïáúòï
èûâòíâïîåþæï, èïãîïè õïäõò òìåàò ïéôîàëâïíåþóäò òñë, îëè èîïâïäîòúõëâïíò èòüòíãåþòì ãïèïîàâïì ïî óôîàõëæï ìïñâïîåä ðëåüòì ðïüòâìïúåèïæ.
ãïíìïêóàîåþòà èíòøâíåäëâïíò òñë øåõâåæîï ëíøò. ïè èëãçïóîëþòì
æîëì ìïñóîïæéåþë ìïóþîåþò òèïîàåþëæï. ìõâïàï øëîòì íòêëîùèòíæïøò êïíæåäïêòìïì ïêïêòì øååêòàõíåí ø. îóìàïâåäçå, ïä. ñïçþåãçå.
ïä. ñïçþåãçå ìàáâï: „èïîàïäòï, ïä. ñïçþåãò âåî ïõæåíæï æòæò üïäïíüòì øàïþåÿæòäåþïì, àâòà èòì áúåâïøò þåâîò àïâòìåþóîåþï òñë, àòàáëì åÿâòú åðïîåþëæï çëãòåîàì èòìò øåìïíòøíïâò àõçóäåþòì ïâüëîëþïøòú-êò, èïãîïè èå àâòàëí âïî èëùèå èòìò ùåîòìïë, ÷åèò àïíæïìùîåþòàïú ïáâì æïùåîòäò
àïâòìò àõçóäåþåþòì çëãòåîàò ïæãòäåþò. ùåîòì æîëì ïäåáìïíæîå ìóä òúâäåþëæï õëäèå æï èòìò æïôïîóäò íòÿò ïè æîëì òãîûíëþëæïë“.
ïãâòìüëì æïìïùñòìøò æïèàïâîæï èëãçïóîëþï æï ÷âåíú âþîóíæåþëæòà
èïîüëíò. ÷ïèëâïîæï äïðïîïêò èùåîäòì øåèëáèåæåþòì õïìòïàçå. ïêïêòè
ãâòàõîï, îëè îëæåìïú èïì åþïæåþï ïçîò äåáìòì øåáèíòìï, òãò öåî ãëíåþïøò
æïïèóøïâåþì æï øåèæåã ãïæïòüïíì áïéïäæçå. òè æîëåþà èòìò ïçîò æï ãëíåþï ãïîàóäò òñë îïÿï-äå÷õóèòì èëãçïóîëþòì ïéùåîòà. èïîàäïú ìõâòüëîøò æïþîóíåþòì øåèæåã ãïòïîï ìóä úëüï õïíèï æï èïí ùïãâòêòàõï æåæï÷åèì,
èå æï ê. ïþæóøåäòøâòäì àïâòìò ðëåèï „îïÿï-äå÷õóèò“.
÷åèò øåõåæóäåþòà, ïêïêò êåîûë úõëâîåþïøò ìóìüò íåþòìñëôòì ðïüîëíò
òñë. ðîïáüòêóäïæ îïòèåì ãïíõëîúòåäåþï èïì ïî øååûäë. ïêïêò âåî òáíåþëæï èüêòúå ïæèòíòìüîïüëîò, ãïèüïîåþåäò æï ãïíèïõëîúòåäåþåäò îëèå-

akaki WiaTuraSi

literaturis matiane

153

äòèå ìïÿòîë ìïáèòìï. àïâòì ëöïõøòïú òì àòàáë ìüóèïîò òñë. îïèæåíöåî
÷åèàïí åîàïæ æïóâäòï õëäèå àïâòìò êïîèòæïèë. ïéôîàëâïíåþòà æïãåãèïâæï àïâòì ìïèåóîíåë ìïáèåì, èïã. ïá ìïñòíóäå óíæï ãïâïêåàë, ïá þïéòë,
æï ìõâï ïèòìàïíåþò. ÷âåí ñâåäïè âòúëæòà, îëè ïèïì ïêïêò âåî øåïìîóäåþæï
æï åì èõëäëæ ëúíåþïæ æïî÷åþëæï. ðîïáüòêóäò óíïîò ïî ¸áëíæï.
ïêïêòì èåüïæ óñâïîæï þïíáëì àïèïøò æï ñëâåäàâòì ùïãåþóäò î÷åþëæï.
òãò éâòíëì ìîóäåþòà ïî åüïíåþëæï. ÷åèì ìòúëúõäåøò èå ïî èòíïõïâì ïêïêò
ïîïèú àó èàâîïäò, úëüïàò øåçïîõëøåþóäòú êò, ïîú ãïèòãëíòï ïêïêò âòìèå
èàâîïäò åíïõëì.
ïêïêòì óïíãïîëæ óñâïîæï àïâòìò áâåñïíï. ìïáïîàâåäëì ñëâåäò ãïìïÿòîò èïìøò æòæ üêòâòäåþì òùâåâæï æï àó îïè ãïíìïúæåäò æïæãåþëæï ïêïêò
ñëâåäàâòì ãïþåæóäïæ ãïèëæòëæï. ïâòéëà ìâïíåþòì ðîëúåìò. þåâî ìâïíì ìïìüòêò ãïíï÷åíò èëåäëæï, ïêïêò ïîïìæîëì âåáòäò ïî ñëôòäï æï èïì ïîú ïòíüåîåìåþæï âåáòäëþï, èïãîïè èïøòí, ìâïíåþòì ðîëúåìòì æîëì, ùïîìæãï ìïìïèïîàäëì ùòíïøå øåìïíòøíïâïæ, æòæò èÿåîèåüñâåäåþòà æïïìóîïàï èàåäò ìâïíåàòì âòàïîåþï æï òì ãïîåèëåþïú, îïèïú ïòûóäï ìâïíåþò ïöïíñåþóäòñâíåí.
ïêïêòì óñâïîæï ïæïèòïíòì øâåäï, æïõèïîåþòì ãïùåâï æï èòìò êåàòä ãçïçå æïñåíåþï. èïõìëâì, îïÿï-äå÷õóèøò èëãçïóîëþòì æîëì åîàò ñèïùâòäò
èøâåíòåîò ìòüñâòà ãïèëâòæï, ïêïêòè ãïòãë, îëè èïì ìùïâäï øåùñâåüòäò ¸áëíæï, ïè ñèïùâòäèïú ìàõëâï ïêïêòì øåùåâíï. ïêïêòè èëóõåîõï æï øåèæåã åì ñèïùâòäò óíòâåîìòüåüøòú êò øåâòæï. åõèïîåþëæï ïêïêò ãçïæïþíåóäåþìïú. âòúò
þåâîò èïãïäòàò, îëè ïêïêòè òõìíï úòõå-êïüëîéòæïí ïîï åîàò æï ëîò æï
øåèæåã òìòíò éòîìåóäò ùåâîíò ãïõæíåí ìïçëãïæëåþòìï.
ðïîòçøò ñëôíòì æîëì ûòï ïêïêòì áïîàâåäò ìüóæåíüëþï ãïîì åõâòï. ïêïêò
êèïñëôòäò òñë, îëè áïîàâåäò ïõïäãïçîæëþï ìïçéâïîãïîåà ìùïâäïì åüïíåþëæï, îëè òìòíò äïçéïíæïîëþïøò ïî ¸êïîãïâæíåí æîëì. çëãò èïàãïíò
úíëþòäíòú ãïõæíåí èïã. òïêëþ íòêëäïûå, èïøòí ìùïâäëþæï ìïõåäãïíàáèóä
ôîïíã èëáïíæïêå îëæåíàïí. òïêëþèï èå òá èòàõîï: „âãîûíëþ, ÷åèò øîëèï ïî
æïòêïîãåþïë“. èïîàäïú, èïí þîùñòíâïäåæ ãïïèïîàäï àïâòìò ìòüñâåþò.

154

ðïðóíï ùåî
åàåäò
ùåîåàåäò

poetis samSoblo sofeli
÷âåíì ìïõäìï æï ïêïêòì ìïõäì øëîòì, ìõâòüëîøò, èæòíïîå ãëíöóîï ÷ïèëîþòì. ãïèëéèòà ÷âåíò ìïõäò òñë, ãïéèòà ãëîïêçå êò ïêïêòìï, úòõòì èïãâïîò ìïõäò òæãï æï ïõäïú æãïì. èïõìëâì, þïâøâëþòìïì õøòîïæ ãïèãçïâíòæíåí
õëäèå ïè ìïõäøò. èåú ìóä õüóíâòàï æï ìòîþòäòà èòâò÷áïîëæò. ïíùäòàï æï
ûåûâòà èëæåþóä ëîéëþååþøò úëüï ïî òñëì øåøòíåþóäò èòâõüëæò æï àïíïú
ãïâòûïõëæò – „áâï èëæòì æï àõòäòì öëõò, áâï èëæòì æï àõòäòì öëõò“, èïãîïè îïêò ùñïîëì èòâïéùåâæò, øòøò ãïèòáîåþëæï æï øóîæóäòâòà ïâòîþåíæò
õëäèå ïêïêòì øåéèïîàì.
ìïõäòì ùòí èóæïè èîïâäïæ òñâíåí þïþóæï (ðïðòì æï) ïíïì „êäòåíüåþò“.
ïíïì ¸áëíæï ãïíàáèóäò åáòèòì ìïõåäò æï ïîï àó ïõäë èïõäë ìëôäåþòæïí,
øëîòæïíïú êò èëæòëæíåí èïìàïí ìïèêóîíïäëæ. ïêïêò õøòîïæ òëõóíöåþæï
àóîèå „ìïëúïîòï åì ÷åèò æï ïíïë, ñâåäï ïâïæèñëôëþòì ùïèïäì åîàìï æï
òèïâå áòäòæïí ïîòãåþìë“.
æåîåôïíøò ôóìôóìåþæï üïíèëî÷òäò, èõîåþøò èëõîòäò, øïâåþøò ãïõâåóäò íïüïäòï, ïíïì èïîöâåíï õåäò æï èåìïòæóèäå (1936 ù. âíïõå ïêïêòçå þåâîïæ óôîëìò èëõóúò æï ãïèïëúï èòìèï óúâäåäëþïè). ùòíï ëàïõøò, êïîåþòì
ðòîæïðòî, ãïíòåî üïõüçå òùâï ûâïäèìõâòäò, äëñåþ éïýéïýï æï æòæ éïþïþòïíò þïþóæï ïíï, òáâå èòñóæåþóäò òñë èòìò ñïâïîöåíò.
ëàïõøò óþîïäë ïâåöò òæãï. îïèæåíïæïú ÷åèì èåõìòåîåþïì øåóûäòïí
ïéïæãòíëì òì ïâåöò æãïì òè ëàïõøò ïõäïú. èå æòæòì èëêîûïäåþòà èòâòæëæò, õåäçå âåïèþëîåþëæò æï æïþïîåþóäìïú èëâïõìåíåþæò, àïí èëóàèåíäïæ
èëâåäëæò ãåèîòåäò ÷óî÷õåäòì æï üêþòäò êâåîòì èòéåþïì.
ñëâåäàâòì èëùòùåþòà øåâìúáåîëæò ïè èëõóúì, îïæãïí ãïãëíòäò èáëíæï, îëè èïí ïìùïâäï ïêïêòì ùåîï-êòàõâï. ïíïì ùïèäåþòì èïîãåþäëþòìï ïîï
âòúò-îï, èõëäëæ èïõìëâì, îëè æòæåæï-÷åèì ãïèëóäåâäïæ ¸áëíæï èòìãïí
ãïêåàåþóäò „ñóîìò“, îëèåäìïú õøòîïæ èïÿèåâæï õëäèå. èøâåíòåîò îïè òñë
åì „ñóîìò“, èåüòìèåüïæ ïîëèïüòïíò æï ãåèîòåäò.
ïêïêò ìëôäòì õïäõòì òèåæò òñë. ñâåäïì óõïîëæï èïìàïí ìïóþïîò æï
èòìò èëìèåíï. óôîë õøòîïæ ûâåäò ãäåõåþò åìïóþîåþëæíåí ðëåüì.
ïêïêò ìõâòüëîøò õøòîïæ èëæòëæï, ûïäòïí óñâïîæï àïâòì ìïèøëþäë ìëôåäøò ñëôíï. ìïèïãòåîëæ, èòìò úëäò òøâòïàïæ ãâùñïäëþæï. èïõìëâì åîà
çïôõóäì ÷ïèëâòæï, àïí ÷ïèëòñâïíï èëõæåíòäò îóìòì ãëãëåþò. åì ãëãëåþò,
îëè ùñïîëçå ÷ïèëâòæëæíåí èàåäò ÷âåíò ìëôäòì þòÿåþò òá øåòñîòæíåí àïâì
æï óäâïøåþòì ãîåõòà àïâì ïùëíåþæíåí.

literaturis matiane

155

ïêïêòì èåãëþîòì òâïíå åäòïøâòäòì úëäòìïãïí ãïèòãëíòï: – ïêïêòì óñâïîæï àïâòìò úëäò, èïãîïè èòì èåüòìèåü èçîóíâåäëþïì âåî òüïíæï.
òè çïôõóäì ïêïêòì úëäò, îëè ìëôåäì åìüóèîï, êïîãò ïèòíæåþò òñë.
ïêïêòì æï êëüå ïþæóøåäòøâòäì ïòâïíçå ¸áëíæïà ãïøäòäò äëãòíò, íïüïäòï
êò ëàïõøò òûòíåþæï. åîà èøâåíòåî éïèåì (èàâïîòïíò éïèååþò õëè ìïëúíåþëï
ïè ìëôåäøò) íïüïäòïì àóîèå ûòäò ãïóêîàï æï æïóûïõï ïêïêòì: „Àêàêèé,
Àêàêèé, ìåíÿ áëîõè êóñàþò!“
– „Íó ÷òî ÿ ñäåëàþ, äîðîãàÿ“, – óðïìóõï ïêïêòè. úëüï õïíì òáòà êòæåâ ãïíèåëîæï, êïúë îïì ÷ïèïúòâæï åì ÷åèò úëäò – óàõîï àóîèå ïêïêòè êëüåì,
îëèåäò èùåâïî-èåûåþïîò èå âïî, èïãòì îùñòäåþì æïìïÿåîïæ îëè ãïèëóæãåë. úëüï õïíì òáòà òìåâ èëòìèï ëàïõòæïí ûòä-ãïüåõòäò íïüïäòïì õèï:
– „Àêàêèé, Àêàêèé, ñêàæè ìíå øàðàäó“.
– „×òî ìíå òåáå ñêàçàòü, êîãäà òû ñàìà øàð àäà!“ – óðïìóõï àóîèå ïêïêòè. åì
ëõóíöëþï ãïìïãåþò ãïõæåþï, àó ãïâòõìåíåþà, îëè ïêïêòì úëäò æïþïäò üïíòìï æï ìòèìóáíòìïãïí æïèîãâïäåþóäò òñë.
ïè çïôõóäì áóàïòìòæïí ïõïäãïçîæåþò ÷ïèëâòæíåí æï ðòîâåä ñëâäòìï
ïêïêòì ìïíïõïâïæ ùïâòæíåí. ñâïâòäåþò èëêîòôåì æï èøâåíòåîò àïòãóäò æï
ìõâï ñâïâòäåþòà õåäæïèøâåíåþóäò ùïîóæãíåí æòæ ðëåüì. ïêïêòè ñâïâòäåþò
ïî èòòéë æï ìàáâï àóîèå: ïîïôåîò æîëçå ïæîå ìòúëúõäå èëèìðïîò ïî
èòñâïîìë, èïãîïè îëæåìïú ïõïäãïçîæëþïì ùñåíï øåïüñë, èòóþîóíæï òáâå
èæãëè ïõïäãïçîæï áïäì æï ìàõëâï – ñâïâòäåþò âïçïøò ÷ïåùñë.
ïêïêò èåüòìèåüïæ óþîïäë æï ãóäêåàòäò êïúò òñë. ûïäòïí óñâïîæï
ðòîóüñâåþò, èïãîïè ûïäòïí öïâîëþæï àó þïíáëì àïèïøòì æîëì êïüï ãïæïóîþåíæï ùòí. þåýïí ùåîåàäòì úëäò íòúï ïèþëþæï – èïêâòîâåþæï ïìåàò ãóäêåàòäò êïúòì ïìåàò ãïãóäòìåþïë.
îïéï þïíáëì àïèïøçå ÷ïèëâïîæï äïðïîïêò, óíæï âìàáâï, îëè ìëôåäøò
ñëôíòì æîëìïú ïêïêò õøòîïæ àïèïøëþæï íïîæì, þïíáëì, äëüëì. þïíáë îëãëî ïî øåèòñâïîæåþëæïë, óëõóíöíòï ïêïêòì, ïè áâåñíïæ èëâåä àó ïîï, ðòîâåäïæ êïîüò æïâòíïõåë. æï èïîàäïú, òè ëàïõøò, ìïæïú ïêïêò æïòþïæï æï
ãïîæïòúâïäï, åîàò ûâåäò þóõïîòï, îëèåäøòïú ÷ïêòîóäòï ëîò ôïòôóîòì
ôòíöïíò æï ïè ôòíöïíçå ìïàïèïøë áïéïäæåþòï æïõïüóäò.
þïíáëì ïêïêò ëäòèðòóîò ìòèøâòæòà àïèïøëþæï – ïóéåäâåþäïæ æï ïó÷áïîåþäïæ. èëãåþï æï ùïãåþï èïìçå ïîïâòàïî ãïâäåíïì ïî ïõæåíæï. àâòà
àïèïøòì ðîëúåìò êò èåüòìèåüïæ òüïúåþæï. ïèòüëè òñë, îëè ïçïîüòà ãïüïúåþóäò ïæïèòïíåþò ãïóîþëæíåí èïìàïí àïèïøì.
ôóäò àó êò ¸áëíæï, ïî æïòøóîåþæï. ïîïìëæåì ïî ãïèòãëíòï îëè ïêïêòì
ôóäò åìåìõëì æï ïî æïåþîóíåþòíëì. òâ. åäòïøâòäòì úëäèï èòïèþë – åîàõåä ïêïêò þïáëøò ÷ïèëâòæï, ôóäò ûïäòïí ìÿòîæåþëæï, óøëâåì åì ôóäò æï

156

papuna wereTeli

ïìåìõåì, àâòà åäòïøâòäìïú èòóúòï àïâòì èõîòà. ìùëîåæ æïíòøíóä âïæïçå
åì ôóäò ðëåüì ãïæïóõæòï, èõëäëæ åäòïøâòäòì âïäòì ãïæïõæï âåî èëóìùîòï, èïãîïè èòìò ìòêâæòäòì øåèæåã æïî÷åíòä áïéïäæåþøò ñëôòäï åì àïíõï
ïéíòøíóäò, îëãëîú ðòîâåä îòãøò ãïæïìïõæåäò.
ïêïêòì åîàò ìïòíüåîåìë àâòìåþï ìÿòîæï àóîèå – äåáìòì ùåîòì æîëì
õèï èïéäï èéåîëæï. „åîà æòäïì, èå æï ÷åèò þòûïøâòäò üñåøò ìïíïæòîëæ
èòâæòëæòà – èòïèþë åîàèï ÷åèèï íïàåìïâèï – ïêïêòì ìïõäì îëè èòâóïõäëâæòà, èïèòæï ïíï ãïèëãâåãåþï æï èòãâòõèë: „þòÿåþë, éèåîàò ïî ãïãòùñîåìà, àëôò ïî òìîëäëà, þòûòï äåáììï ùåîì“. – èïèòæï! ëéëíæ æïãâïíïõå,
þòûòï îëè ùåîì æï ìòüñâïì ãïûäåâà, ïîï àó æéåì, èàåä êâòîïìïú ïéïî âòíïæòîåþàë. èïèòæïè øåãâòñâïíï àïâòì ëàïõøò, ìïæïú þåâîò ôó÷å÷ò åñïîï.
þòûòï ïêïêòì ëàïõòì êïîò ãïèëéåþóäò òñë. òì àèï ïþóîûãâíòäò, ïéåäâåþóäò æïæòëæï ëàïõøò æï éòéòíåþæï. ûïäòïí ãïãâïëúï èòìèï éòéòíèï, îïæãïí
àïâòì æéåøò èòìãïí ìòèéåîï ïî ãïãâòãëíòïë. ÷ïòéòéòíåþæï, øåèæåã ÷ïèëöæåþëæï, æïìùåîæï úëüï îïèåì æï ùïòêòàõïâæï, øåèæåã êòæåâ æïòùñåþæï ìòïîóäì æï ìòèéåîïì æï øåèæåã òìåâ ÷ïèëöæåþëæï æï úëüïì æïìùåîæïë. ùåîï îëè ãïïàïâï, èàåäò äåáìò ÷ïòêòàõï. ÷âåí òìå ãïèëâòðïîåíòà ëàïõòæïí,
îëè âåîú êò ãïòãëë“.
ïêïêòìàïí ñëôíï ñâåäïì óõïîëæï. óéïîòþåìò ãäåõòì ìóôîïçåæïú õøòîïæ ìòïèëâíåþòà èëòäõåíæï õëäèå ðëåüò æï àïâòì ÷âåóä èøâåíåþïì æï ìòõïîóäì øåòüïíæï èòìò ñëâåäò ìòüñâï, îëãëîú ûâòîôïìò àâïäèïîãïäòüò,
óõâòì õåäòà òþíåëæï èìèåíåäàïàâòì. ïèòüëè òñë, îëè ïêïêòì ìüóèîëþï
ñâåäïìïàâòì æòæïæ ìïìòïèëâíë, ìïìòõïîóäë æï àïâèëìïùëíò òñë. ñâåäãïí
æòæò ìòõïîóäòà æï èëùòùåþòà õâæåþëæíåí, àó ìïõäøò þïâøâåþò òñâíåí óåÿâåäïæ ðòîâåä òèïà øåèëïãåþåþæíåí. þïâøâåþòì æòæò èëñâïîóäò ðëåüò ìòïèëâíåþòà òìèåíæï èïà üòêüòêì. þïâøâåþìïú àïâò èë¸áëíæïà èòà, îëè „ûòï
ïêïêòì“ þåâîò äåáìåþò òúëæíåí çåðòîïæ æï àïâì òùëíåþæíåí èòì ùòíïøå.
ïêïêò îëè ìïæèå èòâòæëæï, æïèìùîå ìïçëãïæëåþïì ñâåäï æï ñëâåäò
ïâòùñæåþëæï æï ñóîïæéåþòì úåíüîïæ, îï àáèï óíæï, ïêïêò õæåþëæï. ñâåäï
úæòäëþæï èëåìèòíï èòìò åíïèçòïíò ìïóþïîò, èòìò þîûíóäò ïçîåþò, èëìùîåþóäò ìòüñâï, ðëåüóîò ïéèïôîåíòà ìïâìå èåüïôëîåþò.
ïêïêòìïæèò àïñâïíòìúåèï æï èòìò ðòîëâíåþòà ïéüïúåþï òèæåíïæ æòæò
òñë, îëè êóîòëçëþïèæå èòæòëæï. èïõìëâì åîàò ïèþïâò: ðïüïîï þòÿò âòñïâò,
îëæåìïú èïõäëþåä ìëôåäøò ùïâåæòà ãïìâåíåþïçå. ìï÷õåîåøò åîàïæåîàò
ãïìïáòîïâåþåäò åüäò òñë „âïìòäïì ôïòüëíò“, ïè åüäòà ïêïêò èòþîûïíæåþëæï, èå àïâèëèùëíåæ âòñïâò ùïèëìêóðåþóäò èååüäòì êëôëçå. æïèõâæóîåþò øëîì øåèëåãåþåí æòæ ðëåüì. øëîòæïíâå òìèëæï ìïøòíåäò ãëæåþï, èïãîïè èòâïéùòåà àó ïîï æòæ åçëì, ñâåäïôåîò øåùñæï. „ïêïêò èëþîûïíæï, ïêï-

literaturis matiane

157

êò èëþîûïíæï“-ë, ãïòìèï ãïîøåèë. ïêïêòì ùòí èëåãåþï ÿòîòì óôïäò, îëèåäèïú æïüòîåþòì æîëì ïêïêòì äåáìò ùïòêòàõï. åì ïèþïâò ìïëúîïæ å÷âåíåþï ïæïèòïíì, îëèåäèïú ïî òúòì àó îï ãïíóìïçéâîåäò ïâüëîòüåüò æï ìòñâïîóäò ¸áëíæï ïêïêòì õïäõøò æïèìïõóîåþóäò. ïêïêòì ìïëúïîò ðëåüóîò íòÿò,
èòìò ëäòèðòóîò ãïîåãíëþï æï åíïùñäòïíò øàïèïãëíåþåäò ìïóþïîò æòæ ëðüòèòçèì íåîãïâæï ñëâåä ïæïèòïíøò.
èïãëíæåþï 1914 ùåäò. èïøòí èå áóàïòìøò âìùïâäëþæò. æåêåèþîòì þëäëì
ãïâòãåà ïêïêòì ïâïæèñëôëþòì ïèþïâò. òè ëöïõøò, ìïæïú èå âúõëâîëþæò, õøòîïæ èëæòëæíåí ìï÷õåîäåþò, ìïøòøò ïèþåþò öåî ïîïâòì èë¸áëíæï. åîà õïíïæ
ïêïêòì ãïóèöëþåìåþòì ïèþïâòú ÷ïèëòüïíåì. òïíâïîòú èòòùóîï æï ïò, 26-ì (ûâ.
ìüòäòà) ãïâòãåà ãóäìïêäïâò ïèþïâò – ïêïêò ãïîæïòúâïäïë.
åîàò àó ëîò æéòì øåèæåã ÷åèì æòïìïõäòìì èëóâòæï ùåîòäò àõëâíòà,
ãïâåãçïâíåà ìï÷áïîëæ ìï÷õåîåøò. èåú ÷ïèïþïîåì ìï÷õåîåøò èòèïâïä åîà ÷åèì
íïàåìïâì æï òèïâå éïèòà ìõâòüëîøò âòñïâò. èåëîå æòäòà ïæîòïíïæ ïêïêòì
ìïõäøò ùïèòñâïíåì. èàåä ìïõäøò æï åçëøò ïîï÷âåóäåþîòâò èòìâäï-èëìâäï
òñë. èïãîïè ïè ôóìôóìøòïú êïúò æòæ èùóõïîåþïì òãîûíëþæï, – òãîûíëþæï,
îëè ïá åìâåíï ìïáïîàâåäëì ìïïèïñë èãëìíòì úõåæïîò.
ïè æéòæïí ñëâåä æòäï-ïæîòïí ãïæïâòæëæò õëäèå ïêïêòìïì æï ãâòïí
éïèòà âþîóíæåþëæò. êïîãò æïîåþò òñë.
æéåèóæïè ìïáïîàâåäëì ñëâåä êóàõòæïí ìõâïæïìõâï ëîãïíòçïúòåþòì
ùïîèëèïæãåíäåþò èëæòëæíåí. èàåäò åçë ìïâìå òñë øëîòæïí èëìóäò ãäåõëþòà. ìõâòüëîòì èëìïõäåëþï õëè èàäòïíïæ ïá üîòïäåþæï.
÷âåí, ðïüïîï þïâøâåþò ãïâîþëæòà òáâå üñåøò, âêîåôæòà ïáï-òá ãïèë÷åíòä üñòì èëîúõâ ñâïâòäåþì êëî÷òëüïì, òïì æï ìõâ. æï âïþíåâæòà ïêïêòì
úõåæîòì ãïîøåèë, àïí ãïôïúòúåþòà âïæåâíåþæòà àâïäñóîì, îïú ÷âåí ãïîøåèë õæåþëæï, ìïéïèëàò êò ìóäì âóùóõåþæòà øòíïóîåþì ãïèëêòàõâåþòà.
ïêïêòì óêïíïìêíåäò ïâïæèñëôëþòì òìüëîòï ïìåàòï:
ïêïêò áóàïòìòæïí óáåòôëæ ÷ïèëìóäòñë. òíüåíìòóîïæ èóøïëþæï àóîèå àïâòì ïõïä ðëåèï „ëèçå“, îëèäòì þåæò èïì ûïäòïí ïòíüåîåìåþæï. 23 æåêåèþåîì (ûâ. ìüòäòà) êïîã ãóíåþïçå ñëôòäï. àïâòì æòì èëìïèìïõóîå íïüïäòïìïàâòì æïóâïäåþòï, ùïæò æï èéâæåäì èëïõìåíå ó÷åèëæ ùòîâïæ ïî æïæãåìë. èåëîå æòäòà æòæ õïíì îëè ïî ãïèëìóäï àïâòì ëàïõòæïí, èòóêòàõïâà
æï èûòèå ïâïæèñëôò æïõâåæîòïà. ïèòì øåèæåã òì äëãòíòæïí ïéïî ïèæãïîï.
àïâòæïíâå æïò÷åèï àóîèå, èå ïéïî èëâî÷åþòë. ñâåäï àïâì åâäåþëæï, ñâåäï
óâäòæï æï úæòäëþæï øååèìóþóáåþòï èòìò èæãëèïîåëþï: ñëâåä-æéå èëæòëæíåí åáòèåþò, íïàåìïâåþò, èëêåàååþò æï èåçëþäåþò æï éïèååþì óàåâæíåí.
åîà õïíì ãïóèöëþåìåþïú êò æïåüñë àóîèå, èïãîïè åì ãïóèöëþåìåþï õïíèëêäå ïéèë÷íæï. ÷ïèëâòæï èòìò âïýò ïäåáìò.

akakis da _ ana wereTeli

literaturis matiane

159

ïâïæèñëôò ðëåüò, ìõâïàï øëîòì, òíïõóäï èòìèï ìïñâïîåäèï èëèéåîïäèï âïîòíêï ùåîåàåäèïú („ìóäòêëì“ æïèèéåîåþåäèï), ðëåüèï îïèæåíöåîèå
óàõîï àóîèå êëüå ïþæóøåäòøâòäì, ùïóêòàõåà âïîòíêïì ÷åèò ïõïäò íïùïîèëåþòë. èïãîïè àõëâíï ïî ïóìîóäåì, îïæãïí åáòèåþòìïãïí ïêîûïäóäò ¸áëíæïà èòìò ïéåäâåþï.
óêïíïìêíåä éïèåì ïêïêòì àïâì ïæãíåí âïýòøâòäò ïäåáìò, åáòèò, ïíåüï
òóîêåâò÷ò, îûïäò èïîòïèò æï æåæï÷åèò âåîï ùåîåàåäò. ïêïêòì åíï ÷ïóâïîæï, îïéïúïì äóéäóéåþæï, àòàì ôïíöîòìïêåí òøâåîæï. ïäåáìò üòîëæï.
ïêïêòì îïéïúï óíæëæï èòìàâòì åàáâï, âåî èëïõåîõï. „×òî òåáå ïàïà, ëàìïó ïåðåñòàâèòü?“ óïîòì íòøíïæ ïêïêòè àïâò ãïïáíòï. ìùóõæï, îëè ïî åìèëæïà èòìò.
úëüï õïíì òáòà ïêïêò èòòúâïäï.
þåâîò äïðïîïêò òñë òèòì àïëþïçå, ìïæ æïåèïîõïà ïêïêò. ìëôåäò æï íïàåìïâåþò èëòàõëâæíåí ïêïêòì ìóîâòäòì øåìîóäåþïì æï èòì åçëøòâå æïèïîõâïì, èïãîïè ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì ìóîâòäèï ãïæïìûäòï æï ãïæïùñæï èòìò
àþòäòìøò æïèïîõâï.
ïò, ãïàåíæï ïêïêòì àþòäòìøò ùïìâåíåþòì æéåú. îòýîïýçå òùñë õïäõèï
æåíï æï úõåæîòì ãïèëìâåíåþòìïàâòì åçë æï èàåäò ãçï ãïÿåæòäò òñë. ìïëúïîò ìòùñíïîå æï ùåìòåîåþï ìóôåâæï. úõåæïîò ãïèëïìâåíåì. æïòûîï åì çéâï
õïäõò. ùåìîòãì àâòà õïäõò òúïâæï. ðëäòúòòì èëõåäååþòì ÿïÿïíòú êò ïîìïæ
òñë. ðîëúåìòïì ùòí èòóûéëæíåí øïâ÷ëõòïíò úõåíëìïíò âïýêïúåþò øïâò æîëøåþòà. êóþë àòàáëì çéâòì üïäéåþçå èòìúóîïâæï. ñâåäïì óíæëæï úëüï
õïíì èïòíú åüïîåþòíï õïäõòì èåìïòæóèäòì, èòìò ÿòîòìï æï äõòíòì ãïèçòïîåþåäò èãëìíòì êóþë. èàåäò ãçï ìïèãäëâòïîëæ òñë èëîàóäò, ìïõäåþçå
ìóîëì ãòîäòïíæåþò, õïäò÷åþò æï çåæ øïâòà èëîàóäò ïêïêòì ðëîüîåüåþò,
ìïèãäëâòïîë àïéåþàïí èëùñëþòäò üîòþóíåþò. ñëâåä èïàãïíàïí ðîëúåìòï ÷åîæåþëæï æï ãïòìèëæï ëîïüëîåþòì ìïèãäëâòïîë ìòüñâåþò. ëîò êòäëèåüîòì ãïâäïì îïèæåíòèå ìïïàò èëâóíæòà, èòâïéùòåà ìïæãóîì, ìïæïú
òæãï ìðåúòïäóîò èïüïîåþåäò. êóþë ãïíìïêóàîåþóä âïãëíøò æïïìâåíåì.
âïãëíåþò ãïòâìë ãïèúòäåþäåþòà. ëîàáäèïâäòì óêïíïìêíåäò øåêòâäåþï æï
ïêïêò ìïèóæïèëæ ãïèëåàõëâï àïâòì èøëþåä êóàõåì.
ãçïçå ñâåäãïí ìïèãäëâòïîëæ èëîàóäò ìïõäåþò... åîàò ìïõäòì éòï
ïòâïíçå – ïêïêòì ðëîüîåüòì ùòí èàåäò ëöïõò: æåæèïèï æï èïà ùòí áïîàóäïæ ãïèëùñëþòäò ðïüïîï áïä-âïýò. ïò ÿòïàóîïú, þïáïíçå ïóïîåþåäò õïäõò. óèàïâîåìïæ øïâò-áâòì èóøåþò. çéâï õïäõò èóõäì òñîòì ûâòîôïìò úõåæîòì ùòíïøå. èúòîå æïñëâíåþï, ìòüñâåþò æï èïüïîåþåäò ãïíïãîûëþì ãçïì. ñâòîòäòì õåëþïøò èòâïîæíòäò ðïüïîï ìïæãóîåþò æï ñâåäãïí, àòàáëì èùóõïîåþòì íòïéâîòìïãïí, àïâòì ðïüïîï ìïõäåþòæïí, ïáï-òá èàòì ùâåîëåþçå îëè
ì÷ïíïí, ÷ïèëüïíòäò èóõäèëñîòäò ïóïîåþåäò õïäõò. ñâåäãïí çïèàîòì ñâïâòäåþò æï øïâò æîëøåþò. ïè øïâò æîëøåþòà ìïâìåï èïüïîåþäòì ñâåäï þïáïíò.

160

papuna wereTeli

òìòíò áïîòìïãïí ôîòïäåþåí æï üêïúï-üêóúò ãïïáâà æï åì øïâò æîëøåþòà
øåèêóäò èïüïîåþåäò êòæåâ óôîë ìåâæòì ïéèûâîåä øàïþåÿæòäåþïì ïõæåíì.
ïò, ðïüïîï ìïæãóîò þëìäåâòú. ïáïú ïóïîåþåäò õïäõò. íïîèòì ëîò ðïüïîï
øïâò æîëøï, îëèåäçåæïú ãïêîóäòï ãïçåàòæïí ïèëÿîòäò ïêïêòì ðëîüîåüò æï áâåø ãóäòì ìòéîèåèæå ÷ïèùâæåíò ìòüñâåþò: „øåíò ìïèïîå ÷âåíò ãóäòï“.
÷ïâåæòà øëîïðïíøò. éïèåï. úõåæïîò ãïæïïáâà àþòäòìòì èïüïîåþäòì âïãëíøò. èàåäò éïèå ïî øåèùñæïîï õïäõòì æåíï. ñâåäïì óíæëæï óêïíïìêíåäò
ðïüòâò åúï ûâòîôïìò ïæïèòïíòìïàâòì. æòäòà óêïíïìêíåäò ãïèëàõëâåþï æï
èïüïîåþåäèï ìïáïîàâåäëì ãóäòìïêåí ãïïáïíï òè ïæïèòïíòì úõåæïîò, îëèåäèïú èàåäò àïâòìò õïíãîûäòâò, æòæïæ íïñëôòåîò ìòúëúõäå àïâòìò õïäõòì ìïèìïõóîì øåïäòï.

161

literaturis matiane

êëíìüïíüòíå íòêë
äïûå
íòêëäïûå

mogonebani akakize
ïêïêò ùåîåàåäò ÷âåíò ëöïõòì ïõäë èåãëþïîò òñë. èïì ïêïâøòîåþæï ÷âåíì
ëöïõàïí ïîï èïîüë ìòñîèòì èåãëþîëþï ÷åèì ûèïìàïí úíëþòä íòêë íòêëäïûåìàïí, ïîïèåæ ïãîåàâå èÿòæîë èåãëþîóäò ãïíùñëþòäåþï ÷åèì æïìàïí ïíïìüïìòï íòêëäïûåìàïí. ïêïêò ïæîåóäò þïâøâëþòæïí èïõìëâì. èòìò èëìâäï ÷âåíì
ëöïõøò æòæò ìòõïîóäò òñë. æåæï÷åèò áïîàóäò èùåîäëþòì êïîãò èúëæíå
– ãïíìïêóàîåþóäò ìòñâïîóäòà åðñîëþëæï ïêïêòì. õëäë ïêïêò æï íòêë
õøòîïæ èàåäò æéååþò ìïóþîëþæíåí. ãïíìïêóàîåþòà æïèïèïõìëâîæï ïêïêòì
ìïóþïîò íòêëìàïí 1871 ùåäì áóàïòìøò – ÷âåíò ìïçéâïîãïîåà ùïìâäòì ùòí.
ïêïêòì æï íòêëì ìïóþîòæïí æïèïèïõìëâîæï åîàò èëèåíüò:
ïêïêò ó÷òëæï óôóäëþïì, îïú õåäì óøäòæï èòì ìïçéâïîãïîåà ãïèãçïâîåþïì. èå ãïêâòîâåþóäò æïâî÷ò: „íó àó ïêïêòì ìóîì ìïçéâïîãïîåà ùïìâäï æï óôóäëþï óøäòì õåäì?.. åì ãïèëóîêâåâåäò òñë ÷åèì þïâøâóî ùïîèëæãåíïøò. ìïçéâïîãïîåà (öåî úòóîòõøò æï øåèæåã ýåíåâïøò) èå îïèæåíòèå
ùåäò æïâî÷ò æï òáïóî êëäåöøò âìùïâäëþæò. àòàáèòì ÷åèì àâïäùòí ãïòïîï
òè õïíåþøò ÷âåíò ïõïäãïçîæëþòì – „óéåäòì“ ùåâîàï úõëâîåþïè. êïîãïæ
æïèïèïõìëâîæíåí ïãîåàâå îóìò åèòãîïíüåþò: üêï÷ëâò, þïêóíòíò, åäðòæòíò, èå÷íòêëâò, îëèåäàïíïú óîàòåîàëþï ¸áëíæï ÷âåíì ïõïäãïçîæëþïì.
„óéåäòì“ ìõæëèåþçå èå, îëãëîú ñâåäïçå ðïüïîïì, äåáìåþì èïêòàõåþæíåí
õëäèå. ïò, ïá æïâòùñå ðòîâåäïæ ïêïêòì äåáìåþòì øåìùïâäï. ïèïì ãïíìïêóàîåþòà øåóùñë õåäò ÷åèò æòì ëäòèðòïæïì áèîòì, èùåîïä ãòëîãò ùåîåàäòì
÷ïèëìâäïè, îëèåäèïú ïêïêòì þåâîò äåáìò ÷ïèëòüïíï, îëãëîú èïõìëâì, ãïçåàòæïí ïèëÿîòäåþò. ñâåäï åì äåáìò ãòëîãò ùåîåàåäèï æïèïìùïâäï æï ìïàòàïëæ èïêòàõåþæï õëäèå õïí „óéåäòì“ ìõæëèåþçå, õïí êò úïäêå øåêîåþåþçå. îëúï ìïçéâïîãïîåàòæïí æïâþîóíæò, ïêïêò óêâå èòñâïîæï øåãíåþóäò
ìòñâïîóäòà, îëãëîú õïäõòì æòæò ðëåüò. èòà óèåüåì, îëè ìïçéâïîãïîåà
÷âåíò ïõïäãïçîæëþòì ãïâäåíòà ÷åèøò èëèùòôæï ðïüîòëüóäò ãîûíëþï. ïèòåîòæïí èå ïêïêòì ûïäòïí õøòîïæ âõâæåþëæò. ïêïêò, îëãëîú âàáâò, õøòîò
ìüóèïîò òñë ÷âåíò ëöïõòìï. ÷âåíì ãïîæï áóàïòìøò ïêïêòì ¸ñïâæï ëîò èåãëþïîò ëöïõò õåäàóôäòøâòäåþòìï æï ìåîãåò þïõüïûòìï.
ïêïêò ãïìïëúïîò èëìïóþîå ïæïèòïíò òñë. èëõóúò, ÿïþóêò àó þïâøâò èïìàïí óúåþ íïõóäëþæï ìïåîàë åíïì. þïâøâåþàïí èïòíú ïêïêò ìóä òúâäåþëæï.
èïàò üëäò õæåþëæï, èïààïí åîàïæ òúòíëæï, æïóçïîåþäïæ óïèþëþæï ïèþåþì, çéïðîåþì, óêòàõïâæï æï èïàïú ïêòàõåþæï äåáìåþì.
þïâøâåþòì ìïõåäåþò ìïàòàïëæ ïõìëâæï, àó ãòíæ åîàõåäïú øåõâåæîëæï.
æïóâòùñïîòï ïêïêòì ìïõå áóàïòìòì áó÷åþøò, – þîãå üïíòì, âåôõâòìåþóîò

162

konstantine nikolaZe

äïèïçò àïâòà, øåâåîúõäòäò àèòàï æï ùâåîòà, èïéïäò øóþäòà, ëæíïâ àïâïùåóäò, òãò ëäòèðòóîò ìòèøâòæòà, íåäò íïþòöåþòà æïæòëæï. ðëåüòì àâïäåþò æï üêþòäò éòèòäò ïäåîìì ïôîáâåâæíåí. ïêïêòè øåìïíòøíïâò èòìïäèåþï òúëæï, èïãîïè åêäòïí ìòüñâïìïú ïî òøóîåþæï õëäèå. ïêïêòçå ïèþëþåí, êïúòì èïãòíåþåäò òñëë. åì èïîàïäò ïî ïîòì. èòìò æïúòíâï ïí óáíïîï, ìïçëãïæëåþîòâïæ óìïîãåþäë ïæïèòïíåþòìïêåí òñë èòèïîàóäò æï èïøòí òãò ûïäòïí ãåìäòïíò òñë. óèàïâîåìïæ êò óíæï òàáâïì, ïêïêòì äïèïçò æï èëìùîåþóäò ìòüñâòìïàâòì óñâïîæï æïúòíâï æï ïèïøò óêïí ïî æïòõåâæï àó ãòíæ ïàïìò êïúò ãïæïêòæåþëæï. ïîï èãëíòï, îëè ïêïêòì òìå ûäòåî æï ãóäùîôåäïæ ¸ñâïîåþëæï
âòíèå àïâòì èåãëþîåþøò, îëãëîú êòîòäå äëîàáòôïíòûå, èïãîïè ïèïâå æîëì
ïêïêòì æïúòíâòì òìïîò òèæåíò ïîïâòì èëõâåæîòï, îëãëîú êòîòäåì. åì óêïíïìêíåäò ìòèøâòæòà õâæåþëæï ïêïêòì ñëâåä ëõóíöëþïì, àòàáëì åì èïì ïî
åõåþëæï. ïî ãïâòæëæï åîàò êâòîï, îëè ïêïêòì ïõïäò ìïìïúòäë îïè ïî èëåãëíåþòíï êòîòäåìàâòì. èïãïäòàïæ: êòîòäå ïòïçèòì ùñäòà òþïíì ùâåîåþì ñëâåä
æéå æï òèòüëè ïîòì ïìå ìðåüïêòë, êòîòäåì ìïðòîôïîåøëìàâòì ìðåúòïäóîò
øïîâïäò øåóêåîïâìë. åì åíïèïõâòäëþï ãïìïãåþò ãïõæåþï àó ãïâòàâïäòìùòíåþà êòîòäå äëîàáòôïíòûòì ïîï÷âåóäåþîòâ ìòìóôàïâòì èëñâïîóäëþïì.
åîàõåä, èïõìëâì ìïéïèëì ãâåìüóèîíåí ïêïêò, êòîòäå æï ìåîãåò þïõüïûå. ïêïêòè øåèëìâäòìàïíïâå èëãâïûïõï: ìïæòäïæ óíæï ãõäåþëæòà æéåì, èïãîïè êòîòäåè ìïè ìïïàçå ùâåîåþòì þïíï îëè æïòùñë, åõäï ãïïàïâïë. ïêïêòì
ëõóíöëþïè ìïåîàë ìòúòäò ãïèëòùâòï.
ïî òñë àåèï, îëèåäçåæïú ïêïêòì èëèõòþâäåäò æï ìïòíüåîåìë ìïóþïîò
ïî ãïåþï. ÷åèì ûèïì íòêëì èïìàïí ìïóþïîò ûïäòïí óñâïîæï. èëòãëíåþæíåí õëäèå
ùïîìóäì, ìüóæåíüëþòì æéååþì ðåüåîþóîãøò. åîàõåä èëòãëíåì, àó îëãëî
øå¸ñïîåì éóèåäøò èïà, ïòâïíçå ãïèë÷åíòä ýïíæïîèòì øòøòà, ïêîûïäóäò ùòãíåþò. èïà þåæçå ýïíæïîèò ìõâï þòíïçå øåìóäòñë. îëúï ùòãíåþò óêïí ãïèëòéåì,
ãïèëîêâåóäï, îëè éóèåäøò æïþíåóäëþòà äåãïäóîò ùòãíåþò øååñïîïà. èïàò èåãëþîóäò ìïóþïîò õøòîïæ úõïîå êïèïàøò ãïæïæòëæï. óñâïîæïà êïèïàò
ðëäòüòêïçå. ïêïêò ïóúòäåþäïæ äåáìì ïí ïíæïçïì ãïèëóîåâæï ìïóþïîøò. ïíæïçï æï ãïèëúïíï èòìò ìïóþîòì æïèïõïìòïàåþåäò åäåèåíüò òñë.
ïêïêò æòæïæ ïôïìåþæï íòêëì ïçîì æï ãïíìïêóàîåþóäò ðïüòâòìúåèòà
åðñîëþëæï èïì, íòêë õëè ãïüïúåþóäò àïñâïíòìèúåèåäò òñë ïêïêòì ðëåüóîò íòÿòìï. èïì ðóøêòíì ïæïîåþæï, òäòïçå èïéäï ïñåíåþæï, îëãëîú èãëìïíì,
èïãîïè ïî èëìùëíæï ïêïêòì çëãòåîàò ðòîïæò àâòìåþï, ãïíìïêóàîåþòà ï÷áïîåþóäëþï æï þïíáëì àïèïøò.
íòêë åâîëðóäò îåýòèòì êïúò òñë æï þïíáëøò ïèæåíò æîëì ãïúæåíï æòæ
æïíïøïóäïæ èòï÷íæï. áóàïòìò ïêïêòì ãïîåøå ûíåäò ùïîèëìïæãåíò òñë. îëæåìïú áóàïòìøò ïêïêò ïî òñë, àòàáëì áïäïáò êâæåþëæï. ìïêèïë òñë ïêïêòì
÷ïèëìâäï æï èòìò äåáìåþò, èëìùîåþóäò ìòüñâåþò ïõèïóîåþæï æï ïõïäòìåþæï èàåä ìïçëãïæëåþïì.

163

literaturis matiane

âïîòíêï ù
åîå
àåäò
ùåîå
åîåàåäò

`sulikos~ avtori Cems xsovnaSi
æïïõäëåþòà 45 ùäòì ùòíïà ïêïêòè èòûéâíï äåáìò „ìóäòêë“ æï èòàõîï,
– øåíåþóîïæ õèï ãïèëóûåþíå æï òèéåîåë. æòæò èãëìíòì øåêâåàïè, îï àáèï
óíæï, ìïãëíåþåäøò ÷ïèïãæë. äåáìòì èëèõòþäïâèï ìòäïèïçåè ÷åèøò óàâïäïâò èóìòêïäóîò ìïõååþò ïéûîï. åîà èøâåíòåî æéåì ãòüïîòì ïêëèðïíòèåíüçå
ìîóäòïæ èëóäëæíåäïæ ÷ïèëñïäòþæï „ìóäòêëì“ èåäëæòï. îëæåìïú ïêïêòè åì èåäëæòï ðòîâåäïæ ãïòãëíï, æòæïæ íïìòïèëâíåþò æïî÷ï, èïèéåîï èîïâïäöåî, øåèæåã àïâòìò ðëîüîåüò èï÷óáï ùïîùåîòà: „÷åèì ìïñâïîåä þóäþóäì, ìóäòêë-âïîòíêïì ïêïêòìïãïí“.
åîàõåä ìòäïèïçòà ãïíàáèóä íòíë ùåîåàäòì áïäì ùâåóäåþï ¸áëíæï.
èåú òá âòñïâò. ùâåóäåþòì èàïâïîò èòçåçò òñë ïêïêò æï, ìõâïàï øëîòì, æïéåìüíòì úíëþòäò èèïîàâåäò íòêë ÿïâÿïâïûå. èïèéåîåì. èìèåíåäåþò êèïñëôòäò
æïî÷íåí. ïêïêò èòóïõäëâæï íòêë ÿïâÿïâïûåì æï àïâòìåþóîò êòäëàò óàõîï:
„íòêë, òìå óñóîåþ âïîòíêïì, îëè íïèæâòäïæ èòì ãïæïñäïðâïì ïðòîåþ, èïãîïè
âåî èëãïîàâåì! – æïéåìüïíò ãïæïñäïðå, åì êò ñåäçå æïãïæãåþïë“.
èïõìëâì âïíë èï÷ïþåäèï ïêïêòì ðòîòà øåèëèòàâïäï, – ùâåóäåþï èïáâì
æï èåùâòåë. ìüóèîïæ ¸ñïâæï âòéïú ãïèë÷åíòäò îóìåþò. èëòüïíåì ôëíëãîïôò æï ïêïêòì äåáìåþò ÷ïèïèéåîåþòíåì. íåüïâ ìïæ ïîòì ïõäï åì ÷ïíïùåîåþò?
áóàïòìøò, åîà ÷åèì ïõäëþåä ëöïõì ùâåóäåþï ¸áëíæï. ìïðïüòë ìüóèîåþì øëîòì ïêïêòú òñë. ãïòìèï çïîòì ùêïîóíò æï úëüï õíòì øåèæåã ìïìüóèîë æïîþïçøò øåèëâòæï àïâòìò ìòäïèïçòà ãïíàáèóäò þïþïäå íïêïøòûå-êâòîêâåäòï. ðëåüò éòèòäòà èòåãåþï èøâåíòåî þïþïäåì. øåèæåã èïìàïí åîàïæ,
ïìåàòâå èëèéòèïîò ìïõòà, ÷åèàïí èëâòæï æï èàõëâï „ìóäòêë“ èåèéåîï. óïîòì
àáèï øåóûäåþåäò òñë æï èåú óèïä øåâïìîóäå àõëâíï. üïøòì-úåèïè æï èëùëíåþòì øåûïõòäåþèï óõåîõóä èæãëèïîåëþïøò ÷ïèïãæë, èïãîïè ÷åèò óõåîõóäò èæãëèïîåëþï ãïëîêåúæï, îëæåìïú ïêïêòè õåäò èëèõâòï, ìïçëãïæëåþïì èòèïîàï æï ìàáâï: „þïüëíåþë, þïþïäåì àïâò îëè âïîòíêïì æïïæãï, ùïîèëòæãòíåà, îïèæåí þëîëüåþïì ÷ïòæåíæïë“.
***
æïòùñë èåëîå ìïõåäèùòôë ìïàïàþòîëì æåðóüïüåþòì ïî÷åâíåþò. ÿòïàóîïøò, ìõâïàïøëîòì, ðëåüòì èëèõîååþèï ùïèëïñåíåì ïêïêòì êïíæòæïüóîï.
æïóæãåì ìïïî÷åâíë ñóàò, ïêïêòì èëùòíïïéèæåãå ðïîüòïè ïêïêò ãïïøïâï, îïèïú ðëåüò èåüïæ øåïùóõï.
ìùëîåæ ïè æîëì ïêïêòì èëóâòæï áóàïòìòæïí èëùâåâòì þïîïàò, ìïæïú
ðëåüì ìàõëâæíåí ÷ïìóäòñë áóàïòìì æï åíïõï èòìò îïÿï-äå÷õóèøò èëãçïó-

164

varinka wereTeli

îëþòì êòíë-ìóîïàò. òè æéåì èåú áóàïòìì èòâæòëæò çåìüïôëíòæïí æï âïãëíøò ïêïêòì øåâõâæò. ùòíïæïæåþï èëèúï èïìàïí åîàïæ ùïâìóäòñïâò êòíëìóîïàòì ìïíïõïâïæ. èåú ìòïèëâíåþòà æïâåàïíõèå. îòëíøò ðëåüì æåäåãïúòï
èòåãåþï. ìïéïèëì óêâå êòíë-àåïüîòì äëýïøò âòìõåæòà. ìóîïàèï ÷åèçå æòæò øàïþåÿæòäåþï èëïõæòíï. èå ÷åèòì àâïäòà âõåæïâæò, àó îï ìòñâïîóäòà
õâæåþëæï õïäõò èõúëâïí ðëåüì, ãïíìïêóàîåþóäò øàïþåÿæòäåþï èëïõæòíï
þïâøâåþòì ôåîõóäèï, àïòãóäåþòà õåäøò. èå ïîïìëæåì ïî èòíïõïâì ïêïêò ïìåàò þåæíòåîò ìïõòà. òì òæãï, îëãëîú åîòì èëûéâïîò, õïäõò – èëõóúò àó
ïõïäãïçîæï ôòïíæïçïæ åôòíåþëæï ôåõáâåø. ïè ìóîïàèï óçëèëæ ïèïéåäâï. âõåæïâæò, îëè ïêïêòú éåäïâæï. òì óåúîïæ øåèëüîòïäæï ÷åèìêåí æï éòèòäòà èòàõîï: èëæò ïõäï æï ïè ìëôäòì ãïòãå îïèå! ïá õïäõò õåäòà èïüïîåþì, åíòà ãïèëóàáèåä ðïüòâìï èúåèì, òá êò, ÿòïàóîïøò ãïèïøïâåì! øïâò
áâòì þîïäò àó ïîòìë – ãïíìõâïâåþóäò êòäëàò æïïþëäëâï ïêïêòè. ìòüñâåþøò „øïâò áâï“ òì ãóäòìõèëþæï øïâò áâòì èîåùâåäåþì.
åîàõåä ïêïêòìàïí þïàóèòæïí ìüóæåíüåþòì æåäåãïúòï èëâòæï, îëèåäòú ìàõëâæï ðëåüì – æïìùîåþëæï ùè. íòíëì æéåëþïìàïí æïêïâøòîåþóä
ìïáâåäèëáèåæë ìïéïèëì (ùåîï-êòàõâòì ãïèïâîú. ìïçëã. ìïìïîãåþäëæ). ïêïêò ãóäòàïæïæ øåõâæï ïõïäãïçîæåþì, ëîì èïàãïíì èõîåþçå õåäåþò æïïæë
æï éòèòäòà óàõîï:
– èå ìòïèëâíåþòà ùïèëâòæëæò, îëè åîàò ãïîåèëåþï ïî èïþîêëäåþæåì,
– ìïèãçïâîë ôóäò ïîï èïáâìë. ïìåàèï ðïìóõèï æåäåãïúòòì ùåâîåþøò ïéüïúåþòì ìòúòäò ãïèëòùâòï.
ôóäò, îï àáèï óíæï, èïäå ãïèë÷íæï æï ðëåüò ãï¸ñâï ãïõïîåþóä ïõïäãïçîæëþïì.
***
þåæèï òäòïìàïíïú èïîãóíï øåõâåæîï. åì òñë åîà æòæ ìïçëãïæëåþïøò,
àþòäòìøò. òáïú èïèéåîåì. âèéåîëæò óèåüåìïæ ïêïêòì äåáìåþì. òäòï èëâòæï
÷åèàïí æï éòèòäòà èòàõîï:
– áïäþïüëíë, ìïõäòêïúëþï ïî òñëìë.
æïâðòîæò, îëè èòì äåáìåþìïú ìòïèëâíåþòà âòèéåîåþò æï èëâïìèåíòíåþæò, èïãîïè ìïèùóõïîëæ ïî æïìúïäæï, ìóä èïäå òäòï èë¸êäåì.
***
åîàõåä, ïêïêò ìï÷õåîåøò ïâïæ ãïõæï. æòæûïäò èíïõâåäåþò èëæòëæíåí.
àþòäòìòæïíïú èîïâïäíò ÷ïèëâòæíåí: åáòèåþò, äòüåîïüëîåþò, èïà øëîòì,
âïíë èï÷ïþåäòú. èå æï âïíëì èåóéäå üïìë ïâïæèñëôàïí øåâåæòà. ïêïêòì
ìïõå êåæäòìïêåí ¸áëíæï èòáúåóäò. âïíëè ãòüïîï èëèòüïíï æï èàõëâï, èåè-

literaturis matiane

165

éåîï îïèå. èåú íåäòì õèòà æïâïèéåîå „øïáîòì ãóäë“. ïêïêò ãïæèëþîóíæï
æï éòèòäòà øåèëãâõåæï, åüñëþëæï æòæïæ íïìòïèëâíåþò òñë. îëæåìïú ãïèëêåàæï, ìï÷óáîïæ ãïèëèòãçïâíï èøâåíòåîò äåáìò „îïè èëèïî÷òíï“. ðëåüèï
èòûéâíï ïãîåàâå äåáìò „èëõóúò æï ïõïäãïçîæï“.
ïêïêò áóàïòìòì õøòîò ìüóèïîò òñë. ìïìüóèîëøò åîàò ðïüïîï íëèåîò
åÿòîï æï òá úõëâîëþæï. íïàåìïâåþàïí ãï÷åîåþï ïî óñâïîæï.
åîàõåä ìïíïõïâïæ øåâåæò. èïìàïí ìõâï èíïõâåäåþòú òñâíåí.
øåèëâòæï ôëìüïäòëíò æï ùåîòäò øåèëòüïíï. ïêïêòè êëíâåîüì æïõåæï,
ãâåîæçå ãïæïìæë.
– õëè ïî ãòøäòà þïüëíë ïêïêò, – èãëíò ùïêòàõâïì ïðòîåþæòà, – èòèïîàï åîàèï ìüóèïîàïãïíèï.
– ïîï, þïüëíë, ïè ùåîòäòì øòíïïîìò ùïóêòàõïâïæïú êïîãïæ âòúò. åì
æïçéâåóäò åðòìüëäå ÷åèò úëäòìïãïí ãïõäïâà æï çåðòîïæ âòúò, îëè øòã
„ðåîåâåæòì“ èåüò ïîïôåîò ïî åùåîåþï. èëãåõìåíåþïà, ôóäò òøâòïàïæ èïáâì
æï „ðåîåâëæìïú“ òøâòïàïæ âïêåàåþ õëäèå, – æïïèøâòæï ïêïêòè àïâïçòïíò
ìüóèïîò.
åîàõåä, èçå ïèëìóäò ïîú êò òñë, ìïìüóèîë „ãîïíæëüåäàïí“ øåâõâæò.
ìïõå æïéäòäò ¸áëíæï. åüñëþëæï óûòíïîò òñë. èòâåìïäèå æï øåâåêòàõå:
– ìïæ þîûïíæåþëæòà, þïüëíë ïêïêò, ïìå æòäï-ïæîòïí?
– ÷åèë âïîòíêï! – éòèòäòà èòðïìóõï ïêïêòè, – èàåäò ÷åèò ìòúëúõäå
ìóäòåî ìòùèòíæåçå âçîóíïâæò æï èãëíò, ïè èõîòâ èòçïíì èòâïéùòå êòæåú.
åõäï, ïè úòíúõïä æòäïçå, õëîúòåäïæïú ìîóäòïæ ãïùèåíæòäò ãïõäïâïî:
ùóõåä èàåä éïèåì þïíáëì âàïèïøëþæò æï îïú ôóäò èåþïæï èàäïæ ùïâïãå.
ïìå îëè ìîóäòïæ ãïìóôàïâåþóäò èòâæòâïî ÷åèì ìïêïíøò (àïâòì ðïüïîï íëèåîì ïìå åûïõëæï).
ìòêâæòäòì ùòíïà èïìàïí âòñïâò. ûïäòïí úóæïà òñë, øôëàïâæï. àïâòà
âóöåáò æï àâïäúîåèäòïíò øåâñóîåþæò. ïêïêò àâïäæïõóÿóäò òñë. õøòîïæ
âóìùëîåþæò ñóîàþïäòøì. ïè æîëì øåèëâòæï íïèüòîïäåâò èòìò øâòäò ïäåáìò. ïêïêòè àâïäò úëüïàò ãïïõòäï æï îïéïú ïíòøíï. ïäåáìò ìïùëäàïí èëâòæï æï ¸êòàõï îóìóäïæ: „Ïàïà, êðîâàòü îòîäâèíóòü èëè ëàìïó îòñòàâèòü?“ óïîòì
íòøíïæ ïêïêòè àïâò ãïïáíòï æï àâïäò æïõóÿï. ïäåáìòì üòîòäò ïóüñæï. èå
ïêïêòì àïâçå õåäò ãïæïâóìâò æï îïèæåíòèåöåî ÷ïâûïõå îï ìóîæï, øåèëèõåæï, èëòíæëèï îïéïúòì àáèï, èïãîïè âåî èëïõåîõï. èòúâïäåþóäò ïêïêò èåüòìèåüïæ äïèïçò òñë.

166

íòíë åäòï
øâòäò
åäòïøâòäò

akaki da bavSvebi
ïêïêò èïèï÷åèòì – òâïíå åäòïøâòäòì æòæò èåãëþïîò òñë æï õøòîò ìüóèïîò ÷âåíò ëöïõòìï. æéå ïî ãïâòæëæï, îëè ÷âåí ïêïêò ïî ãâåõìåíåþòï, èòì øåìïõåþ ñëâåäàâòì ïéüïúåþóäò ìïóþïîò ãâáëíæï.
ðòîâåäïæ ïêïêò ÷ïèëâòæï ÷âåíàïí þïáëøò 1910 ù., èïãîïè þïâøâåþò ïâïæ
âòñïâòà ùòàåäïàò æï èãëìïíò âåî âòíïõóäåà.
èåëîåæ ïêïêò ãâåùâòï þïáëøò 1912 ùåäì. æåæï÷åèèï îïèæåíòèå æéòà ïæîå ãïãâïôîàõòäï: „ïêïêò ãâåìüóèîï æï ïþï àáâåí òúòà, îëãëî ÿêóòà òáíåþòà æï ïî øåïùóõåþà. ïêïêòì ûòäò óñâïîì æï ôîàõòäïæ óíæï òñëàë, óæîëë æîëì ïî ãïïéâòûëàë“.
ïêïêò ÷ïèëâòæï ïðîòäøò, ïéæãëèòì ùòíï æéåì. òè éïèåì ïêïêò æï ÷åèò èøëþäåþò ìüóèîïæ òñâíåí èòðïüòýåþóäíò æï øòí ãâòïí æïþîóíæíåí.
æòäòà îëè ïâæåáòà, ãïâòãåà, îëè ïêïêò ÷ïèëìóäòñë æï ìïìüóèîë ëàïõøò
åûòíï. èå æï ÷åèò ûèï úíëþòìèëñâïîåëþïè ïãâòüïíï. èëàèòíåþï ïéïî ãâñëôíòæï, ìïíïè óúõë ìüóèïîì âíïõïâæòà. æòæõïíì âòàèòíåà, èïãîïè þëäëì èëàèòíåþòì ôòïäï ïãâåâìë, íåäï øåâïéåà ìïìüóèë ëàïõòì êïîò æï ÷óèïæ øåâòÿâîòüåà. ëàïõøò ôïîæåþò òñë ÷ïèëøâåþóäò æï âåîïôåîò âåî ãïâïî÷òåà. æïâéëíæòà. ïêïêò ïî òéâòûåþæï, æåæï ãâòöïâîæåþëæï. ÷âåí âéåäïâæòà. åüñëþëæï ïêïêòì åì ãïåãë æï, îëúï êòæåâ åîàõåä øåâïéåà ëàïõòì êïîåþò, èëãâåìèï ïêïêòì õèï: ïþï øåèëæòà, àáâå êóæòïíåþë, åîàò ãïæïìùòåà ôïîæï æï æïèåíïõâåà. ìòõïîóäòà øåâòîþòíåà ëàïõøò, ãïæïâùòåà ôïîæï æï æïâòíïõåà äëãòíøò èùëäòïîå èëéòèïîò, ïõëâïíò, àåàîùâåîï, äïèïçò èëõóúò. ãïëúåþóäò
æïâæåáòà èëøëîåþòà, ïõäëì èòìâäï âåî ãïâþåæåà. „ïõäëì èëæòà“, ãâåóþíåþëæï ïêïêò. ÷âåí èòâóïõäëâæòà. ïêïêò èëãâåìòñâïîóäï, èëãâòïäåîìï, æïãâêëúíï, ìï÷óáîåþò ÷ïãâòãæë õåäøò. èå èåîãë ðïüïîï âåîúõäòì õïíöïäò æï
âåîúõäòì ìïôóäå, ÷åè ûèïì-êò âåîúõäòì èëèúîë õïíöïäò æï ìïùåî-êïäïèò
(åì íòâàåþò åõäïú ûâòîôïì èëãëíåþïæ ãâïáâì øåíïõóäò).
ïêïêò õøòîïæ ÷ïãâòìâïèæï õëäèå êïäàïøò æï çéïðîåþòà, äåáìåþòà æï
ìõâïæïìõâï ïèþåþòà ãâïîàëþæï, àâòàëíïú ûïäòïí õïäòìëþæï.
12 ïðîòäì øåèëãâòìùîë ÷âåíèï þòûïøâòäèï, ïêïêòì êïäàïøò îëè æïãâòíïõï, ìàáâï: „þïüëíë ïêïêò, ìùëîåæ æéåì ýóîíïäøò âíïõå âòáüëî ¸òóãë
àïâòì øâòäòøâòäåþàïí ãïèëõïüóäò, åì úëúõïäò ìóîïàò ìïëúîïæ ¸ãïâì
ýóîíïäòì ìóîïàì“. ïêïêòì àâïäåþò ãïóþîùñòíæï. èïèïì ìàõëâï, îëè ÷âåíú

literaturis matiane

167

åîàïæ ãïæïãâåéë ìóîïàò. òè ùïèìâå ùïâåæòà þïáëì ìïóêåàåìë ôëüëãîïôàïí. ïêïêòè ãïæïòéë ìóîïàò úïäêå ÷âåíàïí æï úïäêå èïèï÷åèàïí. ïêïêòè
ïîïâòàïî øåèàõâåâïøò íåþï ïî èòìúï èïèïì, îëè ìóîïàåþò ãïèëåìñòæï. àâòàëí æïóêâåàï æï àâòàëíâå ãïèëòìñòæï. ïêïêòì ûäòåî èëìùëíæï òì ìóîïàò.
èïîàäïú, èëõóúò èãëìïíò àòàáëì úëúõïäò òñóîåþï ïè ìóîïàòæïí. øåèæåãøò åì ðëîüîåüò ûïäòïí ãïâîúåäæï þïáëøò, àþòäòìòæïíïú èëìæòëæï
ôëüëãîïôì øåêâåàåþò.
þïáëì áïîàâåäëþï æòæò ðïüòâòìúåèòà æï ìòñâïîóäòà õâæåþëæï ìïìòáïæóäë ðëåüì; õøòîïæ ¸ðïüòýëþæíåí àïâòïíà ëöïõåþøò æï ãóäóõâïæ óèïìðòíûäæåþëæíåí. ïêïêòì óñâïîæï þïíáë æï èïõìëâì, ÷âåíàïí õøòîïæ åùñëþëæï ðîåôåîïíìòì àïèïøò. ïêïêò àïèïøòì æîëì õïíæòìõïí æïôòáîæåþëæï,
ïòéåþæï áïéïäæì, æòæõïíì ïêâòîæåþëæï æï àòàåþòà îïéïú òåîëãäòôåþì
¸õïüïâæï.
àþòäòìøò îëè ãïæèëâåæòà, ïá ïêïêò ÷âåíò õøòîò ìüóèïîò ãïõæï. èàåä
æéååþì ïüïîåþæï ÷âåíàïí. íïìïæòäåâì òìâåíåþæï, èïèòì êïþòíåüøò òûòíåþæï
õëäèå.
èõëäëæ óêïíïìêíåäïæ ñëôíòìïì (èåëîå æéåì ïêïêò áóàïòìøò èòåèãçïâîåþëæï), ïêïêòè îïüëèéïú óéïäïüï ïè àïâòì ÷âåóäåþïì, íïìïæòäåâì ïî
æïòûòíï. ïêïêò æï èïèï÷åèò æòæõïíì óìõæíåí èïãòæïì æï ìïóþîëþæíåí. èïõìëâì,
ïêïêò èëùñåíòäïæ ãïèëòñóîåþëæï, îëè øåþòíææï, ïêïêò ïæãï æï ùïìïìâäåäïæ èëåèçïæï. ÷âåí ÷âåóäåþòìïèåþî, ãïâïúòäåà. ðòîâåäïæ þïâøâåþò æïãâêëúíï, àâïäåþçå úîåèäò øåâíòøíåà. „îï òñë, ïêïêò, îï èëãòâòæï“, ¸êòàõï
èïèïè. „âãîûíëþ ÷åèë âïíò÷êï, îëè èåüì âåéïî ãíïõïâ. åì óêïíïìêíåäò ñëôíïï àáâåíàïí“.
æåæï æï èïèï öåî ïéøôëàæíåí, èïãîïè àïâò øåòêïâåì, æïóùñåì ïêïêòì
æïèøâòæåþï, åì æïéäòäëþòì íòøïíòïë, – åóþíåþëæíåí, – ìëôåäøò êïîãïæ
æïòìâåíåþà, öïíéëíåì èëòêîåþà æï êâäïâïú õïäòìòïíïæ æïþîóíæåþòàë,
èïãîïè ïêïêò àïâòìïì ïî òøäòæï. ûïäòïí æïéëíåþóäò ùïâòæï.
ìïóþåæóîëæ, ïêïêòì ùòíïìùïîèåüñâåäåþï èïîàïäò ãïèëæãï. åì óêïíïìêíåäò øåõâåæîï òñë ÷âåíì ûâòîôïì èãëìïíàïí.

168

íòêë ãâïîïûå

akaki qarTul TeatrSi
þïâøâëþòæïí èïõìëâì, îëè ïêïêò áïîàóä ùïîèëæãåíåþçå ûïäòïí õøòîïæ
æïòïîåþëæï. ìõâïàï øëîòì, ðòîâåäïæ ïêïêò þïâøâëþòìïì áïîàóä àåïüîòì
øåìïìâäåäàïí âíïõå... èå æï ÷åèò èåãëþïîò, ëîòâåíò èëùïôååþò, âòæåáòà,
áïîàóä àåïüîòì øåìïâïä êïîåþàïí, àåïüîøò øåìïìâäåäò þòäåàåþò ïî
ãâáëíæï, ïèòüëè âúæòäëþæòà, îëãëîèå õïäõøò ïâîåóäòñïâòà, îëè óþòäåàëæ, àåïüîòì æïîþïçøò ïèëãâåñë àïâò... ïè æîëì, óúþïæ, àïâçå ùïèëãâïæãï ïõëâïíò âïýêïúò, ûâòîôïì áóîáøò ãïõâåóäò æï ûâòîôïì üñïâòìïâå áóæòà... ÷âåí, þïâøâåþèï èïøòíâå ãçï óüòåà... ÷åèèï ïèõïíïãèï ùïè÷óî÷óäï, åì
ðëåüò ïêïêòïë!.. èå ûïäòïí æïèïòíüåîåìï ïêïêòì íïõâïè, æï àåïüîòì æåîåôïíøò øåâñåâò, ìïæïú ðïäüëåþì òõæòæíåí... æïâæåáò êóàõåøò æï æïóùñå úíëþòìèëñâïîåëþòà úáåîï... àåïüîòì èìïõóîèï èïøòíâå ðïäüë ÷ïèëïîàâï... òáâå àåïüîòì æåîåôïíøòâå, ïóïîåþåäò íïúíëþåþò æï àïñâïíòìèúåèäåþò ïéèëó÷íæíåí, îëèäåþòú æòæò ìòñâïîóäòà åãåþåþëæíåí æï ðïüòâòìúåèòà ìïäïèì ïûäåâæíåí ðëåüì. ïêïêò äïèïçò âïýêïúò òñë. òè æîëì ïõäïæ ¸áëíæï
øåðïîóäò ÿïéïîï, îïú ûïäòïí óõæåþëæï. ïõëâïíò üïíò, èïéïäò, êåàòäøëþòäóîò øóþäò, èøâåíòåîò, èëçîæòäò ÿïéïîï øåîåóäò ùâåîò, èøâåíòåîòâå
ãïèëèåüñâåäåþòà ïéìïâìå æòæîëíò àâïäåþò.
ïîú åîà ÷âåíì èùåîïäì òìå ïî óñâïîæï áïîàóäò àåïüîò æï òìå ïî òñë
æïïõäëâåþóäò áïîàóä ìúåíïìàïí, îëãëîú ïêïêò.
ïîï åîàõåä ìïêóàïîò ôóäò æïóõïîöïâì ïêïêòì, îëè îëãëîèå áïîàóäò àåïüîòì ìåçëíò øåèæãïîòñë æï òì ëîòëæå èìïõòëþò, îëèåäòú èïøòí ¸ñïâæï áïîàóä ìúåíïì, ïî ãïôïíüóäòñâíåí æï ìïèóæïèëæ ïî èòêåüòäòñë áïîàóäò àåïüîòì êïîò.
îëãëîú æîïèïüóîãò õëè ûïäòïí íïñëôòåîò æï æòæò èëïèïãå òñë áïîàóä àåïüîòìïàâòì. ïî ãïâòæëæï òìå ìåçëíò, îëè ïêïêòì àåïüîøò ïõïäò
ðòåìï ïî èëåüïíï æïìïæãèåäïæ, ïí ëîòãòíïäóîò, àïâòìòâå æïùåîòäò, ïí
êòæåâ íïàïîãèíò...
èïõìëâì, ûïäòïí õøòîïæ, àþòäòìòì áïîàóä àåïüîøò ìïéïèëì îåðåüòúòåþçå, îëúï ùïîèëæãåíï ïî ãâáëíæï æï ÷âåí èóøïëþïøò âòñïâòà ãïîàóäíò, óúþïæ ìúåíïçå, îëãëîú øòíïóîò æï èïõäëþåäò, øåèëâòæëæï õëäèå ïêïêò... èòâïîàèåâæòà ìêïèì, òöæï æï îåðåüòúòòì èìâäåäëþïì àâïäì ïæåâíåþæï. ïêïêòì òèæåíïæ óñâïîæï ìúåíï, êóäòìåþò æï ïáüòëîàï ùîå, îëè óàåïüîëæ èïì úõëâîåþï ïî øååûäë.
èå èãëíòï, èïøòíæåäò èëùòíïâå òíüåäòãåíúòï ïèïì êïîãïæ ãîûíëþæï æï

literaturis matiane

169

ìùëîåæ åì òñë èòçåçò, îëè íòêë áïîàâåäòøâòäèï, ÷âåíò æîïèïüòóäò ìïç.
ãïèãåëþòì àïâèöæëèïîåè, 1903 ùåäì øåìàïâïçï ïêïêòì áïîàóäò àåïüîòì
õåäèûéâïíåäëþï æï îåýòìëîëþï, îïçåæïú ïêïêò æòæò ìòïèëâíåþòà æïàïíõèæï æï çïôõóäòæïíâå øåóæãï ìåçëíòìïàâòì èçïæåþïì.
ïè ìåçëíòì æïìïùñòìøòâå, âïä. ãóíòïì èåàïóîëþòà, ãïòèïîàï ãïèëìïúæåäò ùïîèëæãåíï, îëèåäìïú ïêïêòú æïåìùîë. ìùëîåæ ïè ùïîèëæãåíòì øåèæåã ÷ïîòúõóäò âòñïâ æïìøò, îëãëîú ïõïäãïçîæï èìïõòëþò... ïìå îëè, ðòîâåäò ÷åèò îåýòìëîò, îëèåäèïú îëäò èëèúï, – ïêïêò òñë.
ðòîâåäò ðòåìï, îëèåäòú ïêïêòè æïìæãï ïè ìåçëíøò, òñë æïâòà åîòìàïâòì „ìïèøëþäë“. îï ìòñâïîóäòà, îï ãóäèëæãòíåþòà èóøïëþæï ïêïêò, îëãëîú îåýòìëîò.
ìîóäòïæ ïõïäò æåêëîïúòåþò æïïõïüâòíï, øåïêåîòíï ïõïäò üïíìïúèåäò, åîàò ìòüñâòà, ñëâåä ùâîòäèïíì æòæ ñóîïæéåþïì ïáúåâæï, æï òìå èóøïëþæï, îëãëîú ðîëôåìòëíïäò îåýòìëîò. èàåäò æéååþøò àåïüîøò òñë, óòèòìëæ ïîïôåîò êåàæåþëæï. àåïüîòì èêåîïâåþò, èõïüâîåþò, ñâåäïíò ïêïêòì
èòàòàåþòà æï ãåèëâíåþòà èóøïëþæíåí æï ïìåàò èóøïëþï áïîàóä àåïüîøò
òèæîëì ìîóäòïæ ïõïäò ïèþïâò òñë. ïêïêòì ñâåäï ðïüòâìï ìúåèæï, ñâåäï åîòæåþëæï æï ïèòüëè ïêïêòì ìòüñâïìïú àåïüîøò ãïìïâïäò ¸áëíæï.
æòæò úëæíòìï æï ãåèëâíåþòì ðïüîëíò òñë ïêïêò, îëãëîú îåýòìëîò æï
ïèòüëèïú òèòì æïæãèóä ðòåìåþì æòæò úëæíï æï ãåèëâíåþï åè÷íåëæï...
1903 ù. 23 ìåáüåèþåîì ìåçëíò ãïòõìíï æïâòà åîòìàïâòì „ìïèøëþäëàò“.
ïêïêòì æïæãèóä „ìïèøëþäëì“ æòæò èëùëíåþï ¸áëíæï æï ðîåìïú æòæòì
ïèþòà øåõâæï. ãïíìïêóàîåþóäò áåþï óûéâíï „òâåîòïè“.
ïè ùïîèëæãåíïøò ðïüïîï þòÿì âàïèïøëþæò. þåâîöåî èòíïõïâì þïâøâëþòìïì „ìïèøëþäë“, èïãîïè ïî èïõìëâì, îëè âòìèåì øååíòøíëì åì îëäò. ïêïêòè ïè
ëî ìòüñâòïí îëäì ñóîïæéåþï èòïáúòï æï þåâîò îåðåüòúòåþòú ãïèïüïîï.
ïèòüëè òñë, îëè ðîåìïè ñóîïæéåþï èëèïáúòï.
èåëîå ðòåìï, îëèåäòú ïêïêòè æïìæãï ïèïâå ìåçëíøò, òñë „ðïüïîï êïõò“,
èòìòâå ìïêóàïîò ðòåìï.
„ðïüïîï êïõòì“ æïæãèïèïú, îëãëîú „ìïèøëþäëè“, ìïçëãïæëåþòì æòæò
ïéüïúåþï ãïèëòùâòï. èòà óèåüåì, îëè èàåäò øåèïæãåíäëþï ïõïäãïçîæï
èìïõòëþåþòìïãïí øåìæãåþëæï. ðòåìï çåðòîïæ âòúëæòà èàäòïíïæ, èëêïîíïõå àòàáèòì ïî ãâÿòîæåþëæï. èïõìëâì, ÷âåíò èëêïîíïõå þåãäïî þåãäïîòûå
(ðëåüò ïõëìðòîåäò) ïèþëþæï: æïìøò îëè ìóä àáâåíòìàïíï èìïõòëþåþò òñâíåí, ÷åèì þåæì „ûïéäò ïî æï¸ñåôìë“. þåãäïîï àòàáèòì ïî êòàõóäëþæï ðòåìïì æï èëìâåíåþòà òöæï ìóôäòëîòì „þóæêïøò“, èïøòí, îëæåìïú ìõâï ùïîèëæãåíåþçå æòæò öïôï ïæãåþëæï. ïè ùïîèëæãåíïè àó ìïçëãïæëåþòì ïéüïúåþï ãïèëòùâòï, ìïèïãòåîëæ æïìøò óêèïñëôòäåþï øåáèíï, ûâåäèï æïèìïõóîåþóäèï èìïõòëþåþèï ìïñâåæóîòà èòèïîàåì ïêïêòì, ïõïäãïçîæï èìïõòëþåþì

170

niko gvaraZe

ïàïèïøåþ æï ÷âåí-êò ñóîïæéåþïì ïî ãâïáúåâë!.. ïèòì èòçåçò óèàïâîåìïæ „òâåîòòì“ îåúåíçòï òñë.
„òâåîòï“ ìùåîæï: ùïîèëæãåíïøò àóèúï èëíïùòäåëþïì òéåþæíåí, èëèåüåþóä íïùòäïæ, ïõïäò ïîüòìüåþò, èïãîïè ùïîèëæãåíïè ûïäòïí èùñëþîïæ
÷ïòïîï. ïèíïòîïæ „ðïüïîï êïõò“ æïæãèóäò öåî ïî ãâòíïõïâìë.
ïò, åì îåúåíçòï òñë èòçåçò, îëè æïèìïõóîåþóäèï ïîüòìüåþèï ìïñâåæóîòà èòèïîàåì ïêïêòì. ïêïêòèïú, îëãëîú ôïáòçèï æï ñëâåäãâïî ìúåíòóî
òíüîòãåþì èëêäåþóäèï ïæïèòïíèï, æïóàèë æï èåìïèå àó èåëàõå ùïîèëæãåíïøò òèïà ãïóíïùòäï îëäåþò.
îïéï àáèï óíæï, ûâåäèï èìïõòëþåþèï îëäåþò ÷âåíìïâòà ïî òúëæíåí æï
ãïèïîöâåþï ïèòüëè ïõïäãïçîæåþì æïãâî÷ï. ðïüïîï êïõòì îëäì, ûâåä èìïõòëþåþòì øåèïæãåíäëþïøòú èå âàïèïøëþæò. àó îëãëî ìåîòëçóäïæ æï ãóäèëæãòíåþòà ïèçïæåþæï ïêïêò ïè ðòåìïì, èëâòñâïí åîà ðïüïîï èïãïäòàì: êïõì
ðòåìïøò ïìåàò ôîïçï ïáâì: ó ô ä ò ì ù ó ä ë þ ï. èå îïéïúíïòîïæ, îëäòì ìùïâäòì æîëì, àïâøò ÷ïèî÷åíëæï ù ó ä ë þ ï ì èïãòâîïæ ù ó ä å þ ï. ãïèëâòæëæò
ìúåíïçå îåðåüòúòòì æîëì æï âòüñëæò ù ó ä å þ ï. ïêïêò èïøòíâå óêïí æïèïþîóíåþæï. êòæåâ æïâòùñåþæò îëäì àïâòæïí æï ïè ìòüñâïìàïí îëè èòâòæëæò,
èïòíú ù ó ä å þ ï ì âïèþëþæò. ïìå æïèïþîóíï óêïí, àó ïîï âúæåþò, ïàöåî.
èëàèòíåþòæïí ãïèëìóä ïêïêòì ãóäò èëóâòæï æï ãïöïâîæï. èå ïéïî âòúëæò
îï èåáíï. ùïèìêæï üòîòäò. ïêïêòè îåðåüòúòï øåìùñâòüï. èàåäò æïìò èå øåèëèñóîåþæï. þëäëì èëâòæï ÷åèàïí èìïõòëþò áïäò åäòìïþåæ ÷åîáåçòøâòäò,
èëèåôåîï æï èòàõîï: „íó ìùóõïî, øâòäë, ìúåíïè îëãëîú ìòüêþë òúòì, òìåâå ìòèùïîåúë“... åì åðòçëæò ÷åèì úõëâîåþïøò ïî æïèïâòùñæåþï.
÷âåí òè ìåçëíøò ïîïáìòïíòì àåïüîøòú (ïâäïþïîøò, åõäï 26 êëèòìîåþòì îïòëíò) âæãïèæòà õëäèå ùïîèëæãåíåþì. îï ðòåìïìïú ÷âåíì àåïüîøò æïâæãïèæòà õëäèå, òèïâå æïæãèïì ïâäïþïîøòïú ãïæïâòüïíæòà. èïõìëâì, ïâäïþîòì
àåïüîøò îëè ãïæïâòüïíåà „ðïüïîï êïõò“, ïêïêòú èëìóäòñë ùïîèëæãåíïçå.
èå åì ïî âòúëæò. èåëîå èëáèåæåþï îëè ãïàïâæï, æïâòíïõå, ïêïêò ìúåíïçå ïèëìóäòñë. èìïõòëþàï ìïðòîôïîåøëøò øåèëâòæï æï ìòúòäòà èòàõîï: íòêë, øåí
èïòíú øåíìïì ïî òøäò, æéåìïú ó ô ä ò ì ù ó ä å þ ï ìàáâòë. ïêïêò èïîàïäò
òñë, øåèæåãøòïú ûïäòïí õøòîïæ èúæåþëæï õëäèå åì ìòüñâï. ïèïâå ìåçëíøò
æïòæãï ïêïêòì ïõïäò ðòåìï „ãïíàòïæò“ ìëôäòì úõëâîåþòæïí, îëèåäòú åä.
÷åîáåçòøâòäòì ìïþåíåôòìëæ âòàïèïøåà. åì ðòåìïú àâòàëí ïêïêòè æïìæãï.
æïâïèàïâîåà ìåçëíò ïêïêòì þåíåôòìòà. æïòæãï àïâòìòâå ðòåìï „àïèïî
úþòåîò“. àïèïîòì îëäòì øåèìîóäåþäïæ þïáëæïí ìïãïíãåþëæ òñë èëùâåóäò áåàë ïíæîëíòêïøâòäò, îëèåäìïú èïîàäï ûïäòïí óõæåþëæï åì îëäò.
ïêïêòì, îëãëîú èëþåíåôòìåì, ìïçëãïæëåþï æòæòì ïéüïúåþòà øåõâæï.
þåâîöåî ãïèëòùâòåì ðòåìòì æïìïìîóäì ìúåíïçå æï þåâîò ûâòîôïìò ìï÷óáîåþòú èòïîàâåì.

literaturis matiane

171

1912 ùäòì ãïçïôõóäì þïáëøò âòñïâ îåýòìëîïæ èòùâåóäò, ìïæïú âõåäèûéâïíåäëþæò òáïóî æîïèïüòóä æïìì. ìåçëíòì ãïìïõìíåäïæ, ðòîâåä ùïîèëæãåíòìïàâòì èàõëâåì, ïêïêòì „ðïüïîï êïõò“ æïèåæãï. èåú ìòïèëâíåþòà
æïâàïíõèæò ãïèãåëþòì ùòíïæïæåþïçå. øåâóæåáò ðòåìòì èçïæåþïì, ìåçëíòì ãïõìíòì æéåæ æïâíòøíåà 1 ïðîòäò, ïéæãëèòì èåëîå æéå, îïæãïí æòæèïîõâòì
óêïíïìêíåä êâòîïì ùïîèëæãåíåþòì æïæãèï ïêîûïäóäò òñë. ðòåìï êïîãï õïíì
âïèçïæåà. èàåäò þïáëåäò áïîàâåäò ìïçëãïæëåþï æòæò òíüåîåìòà èëåäëæï ìåçëíòì ãïõìíïì. èëïõäëâæï ùïîèëæãåíòì æéåú. þòäåàåþò ùòíæïùòíâå ãïòñòæï. ùïîèëæãåíòì æéåì, æòäòà, èëâòæï àåïüîøò ÷âåíò æïìòì åîàåîàò ùåâîò æï ãïèëãâòúõïæï, îëè æéåì æòäòà åáòè âïíë åäòïøâòäàïí ìüóèîïæ ÷âåíò ìïñâïîåäò èãëìïíò ïêïêò ÷ïèëâòæïë. ÷âåí ñâåäïíò ìïõüïæ æïâî÷òà, ìîóäòïæ ïî èëâåäëæòà ïêïêòì þïáëøò ÷ïèëìâäïì. èïîàäïú, âïíë åäòïøâòäò àþòäòìøò ñëôòäòñë, ïêïêòì øåõâåæîëæï æï åàõëâíï, ìïïéæãëèë
æéåìïìùïóäåþò ÷åèàïí ãïïüïîåàë. ïêïêòú æïàïíõèåþóäòñë. ïêïêò þïáëøò
ìüóèîïæ ðòîâåäïæ òñë æï, îïéï àáèï óíæï, èàåäò þïáëì áïîàâåäëþï æïôïúóîæï, îëè ïêïêòìïàâòì îëãëîèå ðïüòâò åúï...
ïêïêò þïáëøò àòàáèòì ëî êâòîïì æïî÷ï æï ñëâåäò þïáëåäò áïîàâåäò
ëöïõò æòæ ðïüòâïæ èòò÷íåâæï, àó ïêïêò ìïæòäïæ ïí âïõøèïæ åùâåëæï.
îëãëîú-êò õèï ãïâïîæï ïêïêò þïáëøòï æï ïè ìïéïèëì ùïîèëæãåíïì æïåìùîåþïë, æòäòì îåðåüòúòïçå àåïüîøò ïóïîåþåäèï áïîàâåäëþïè èëòñïîï àïâò.
þïáëåä ïõïäãïçîæåþì, îëèåäíòú þïáëøò òñâíåí æïþïæåþóäíò æï ïéçîæòäíò, ïêïêò ïî åíïõïà æï ïèòüëè ñâåäïíò æïòíüåîåìåþóäò òñâíåí, îëè
àïâòì àâïäòà åíïõïà ìïñâïîåäò ðëåüò. ùïîèëæãåíòì éïèåì ïþïçòïí þòäåàøò ìòïèëâíåþòà õóà èïíåàì ïûäåâæíåí, ëéëíæ-êò þòäåàò îëãëîèå åøëâíïà. èëïõäëâæï ùïîèëæãåíòì æïùñåþòì æîëú. ÷âåíò àåïüîòì ðïüïîï æïîþïçò ãïÿåæòäòï. ùïîèëæãåíïì ïî âòùñåþà, âóúæòà ïêïêòì èëìâäïì. ïî ãïìóäï æòæò õïíò æï ìúåíïçå øåãâïüñëþòíåì, îëè ïêïêò ìïõäòæïí ùïèëòñâïíåì
æï ðòåìòì æïìïùñåþïæ èçïæ òñïâòàë. ñâåäï ãóäòì ôïíúáïäòà èëâåäëæòà
ïêïêòì æïîþïçøò øåèëìâäïì. ïò, ÷âåíò ãïèãåëþòì ùåâîåþèï øåèëòñâïíåì ïêïêò
æïîþïçøò... òãîòïäï üïøèï, ñâåäïíò ôåõçå æãåþòïí. üïøòì úåèïì æï ïéüïúåþïì æïìïìîóäò ïîï ïáâì. ùïèëòñâïíåì ãïèãåëþòì ùåâîåþèï ïêïêò æï èòìàâòì ìïãïíãåþëæ ãïèçïæåþóä ìïâïîûåäçå æïìâåì. æïâòùñåà ùïîèëæãåíï. ñâåäïíò ûïäòïí âéåäïâà, èïãîïè ðòåìï êïîãïæï ãâïáâì èëèçïæåþóäò æï ïî ãâåøòíòïí. ñâåäïì òèåæò ãâïáâì, îëè ãïâòèïîöâåþà æï ïêïêòì ùòíïøå ïî øåâîúõâåþòà. ãïàïâæï èåìïèå èëáèåæåþï. ìõâïàï øëîòì, èåìïèå èëáèåæåþï „ðïüïîï
êïõøò“ ìïóêåàåìë èëáèåæåþïï æï êïîãïàïú àïâæåþï, ãäåõåþòì ãïèïèõíåâåþåäò ìòèéåîòà. ôïîæï îëè æïåøâï, øåòáíï üïøòì úåèï æï âïøïì ûïõòäò. ÷âåí,
èëíïùòäåíò, ñâåäïíò ìúåíïçå ãïâåæòà æï êòæåâ æòæò ëâïúòåþò ãïóèïîàåì
ïêïêòì... ïêïêò èàäïæ ñâïâòäåþøò òñë ÷ïôäóäò... ðòåìï èøâåíòâîïæ òáíï øåì-

172

niko gvaraZe

îóäåþóäò æï ìïçëãïæëåþïú ûïäòïí êèïñëôòäò æïî÷ï. ðòåìòì æïìïìîóäì
ïêïêò ìúåíïçå ãïèëâòñâïíåà. ìïçëãïæëåþòì àõëâíòà ðëåüèï îïèæåíòèå ìïêóàïîò äåáìò ùïòêòàõï, îòàïú ìïçëãïæëåþòì ïéüïúåþï ãïèëòùâòï. ùïîèëæãåíï ãïàïâæï, èïãîïè ìïçëãïæëåþï èïòíú ïî òøäåþï. ïêïêòì æïîþïçøò
÷ïìâäïì åäòì. ÷ïâòæï àó ïîï æïîþïçøò ðëåüò, ïõïäãïçîæëþïè æïìüïúï õåäò æï âïøïì ûïõòäòà áó÷ïøò ãïòñâïíåì, ÷ïìâåì åüäøò æï æòæòì çåòèòà æï
üïøòì êâîòà ãïïúòäåì...
èòíæï ãïâòõìåíë åîàò åðòçëæòú:
1908 ùåäì ÷ïìóäò âòñïâ æîëåþòà ðåüåîþóîãøò, ìïæïú âåúíëþëæò àåïüîåþòì èóøïëþïì. òáïóîèï áïîàâåäèï ìüóæåíüåþèï èàõëâåì, îïòèå ðòåìï
æïãâòæãò áïîàóäïæïë. ïòî÷òåì ïä. ìóèþïàïøâòäòì „éïäïüò“. ðòåìï æòæõïíì âïèçïæåà, ãâåøòíëæï, ïî øåâîúõâåíòäòñïâòà. èòà óèåüåì, îëè „éïäïüò“ îóìóäïæïú õøòîïæ òæãèåþëæï ìïóêåàåìë èìïõòëþàï øåèïæãåíäëþòà.
15 òïíâïîì 1908 ùåäì ðòåìï æïâæãòà êòæåú. òì-òì òñë ùïîèëæãåíï óíæï æïãâåùñë, îëè àåïüîòì æïîþïçøò îïéïú ÷ë÷áëäò øåòáíï... ÷âåí, ðòåìïøò èëíïùòäååþèï, èïøòíâå âòãîûåíòà, îëè àåïüîòì æïîþïçøò âòéïú ïîï ÷âåóäåþîòâò èïñóîåþåäò ãâåìüóèîï. âòôòáîåà, ïäþïà ïä. ìóèþïàïøâòäèï àó ãïòãë, îëè ðåüåîþóîãøò èòìò ðòåìï áïîàóäïæ òæãèåþï, øåòûäåþï ïèòàò æïòíüåîåìæï æï èëìêëâòæïí ðåüåîþóîãøò ÷ïèëâòæïë. ïî ãïìóäï æòæò õïíò æï
ìúåíïçå øåãâïüñëþòíåì, ìîóäòïæ èëóäëæíåäïæ ùïîèëæãåíïçå ãâåìüóèîï ÷âåíò ìïñâïîåäò ðëåüò ïêïêòë. ïè ïèþïâèï ÷âåí ñâåäïíò ûïäòïí ãïãâïêâòîâï êòæåú æï ïèïâå æîëì ûïäòïíïú ãïãâïõïîï, îëè ÷âåíì ùïîèëæãåíïì æïåìùîåþëæï ÷âåíò ìïñâïîåäò èãëìïíò. èïîàäïú, ùïîèëæãåíòì æïùñåþòì ùòí
îïèæåíòèå ìïïàòà ïæîå, ïêïêò ìïáïîàâåäëæïí ðåüåîþóîãøò ÷ïèëìóäòñë
ìüóèîïæ òâïíå íïêïøòûåìàïí.
âòàïèïøåà ëîò èëáèåæåþï. èåìïèå èëáèåæåþï îëè æïâïèàïâîåà, àâòàëí
ïêïêò ïèëþîûïíæï ìúåíïçå. ÷âåí ñâåäïíò, ðòåìïøò èëíïùòäåíò, ãïîì øåèëâåõâòâåíòà, èòâóäëúåà ðåüåîþóîãøò ÷ïèëìâäï, èëâòêòàõåà æï ïèïìàïíïâå
âàõëâåà, îëè ÷âåíàâòìïú ãïåçòïîåþòíï àïâòìò ïçîò ùïîèëæãåíòì øåìïõåþ.
ïêïêòè èëãâòäëúï ãïèïîöâåþï æï ãâòàõîï: ûïäòïí èëõïîóäò âïî, îëè ðåüåîþóîãøò áïîàóäò ùïîèëæãåíòì æïæãèï ãïíãòçîïõïâàë... èòà óèåüåì
òìåàò êïîãò áïîàóäò ëîòãòíïäóîò ðòåìòìï, îëãëîòú „éïäïüò“ ïîòìë. ïè
ðòåìòì æïæãèòà îóìò õïäõò ÷âåíì ãèòîóä ùïîìóäì ãïåúíëþïë. æï óíæï
ãòàõîïà ìòèïîàäå, àáâåíò àïèïøòà ðòîæïðòî ïéüïúåþóäò âïî æï ãóäòà
èòõïîòì, îëè îóìò ìïçëãïæëåþòì ùòíïøå ïî øåãâïîúõâòíåàë, ðòåìï èøâåíòâîïæ èëãòèçïæåþòïàë. ïõïäãïçîæåþò õïîà, èëèïâïäò ùòí ãòæåâà æï ïþï
àáâåí òúòà, îëãëî ìïèìïõóîìïú ãïóùåâà ÷âåí õïäõìïë.

literaturis matiane

173

âïìò
ä ïäæïæïíëâò
âïìòä

momjadoebeli mosaubre
÷åèò èëãëíåþïíò ïè òøâòïà ïæïèòïíçå åõåþï øëîåóä ùïîìóäì. ðòîâåäïæ
èå òì âíïõå ÷âåíìïì, îëæåìïú èå âòáíåþëæò æïïõäëâåþòà îâï ùäòìï (1881 ù. ïí
1882 ù.).
ðòîâåä øåõâåæîòìàïíïâå èïí èëèõòþäï àïâòìò ãïîåãíóäò øåìïõåæïëþòà: ùïîèëìïæåãò, æòæåþóäò, äëèòì ôïôïîòâòà ãîóçï àèòà æï ïçîòì èåüñâåäò ìïõòà.
èå, ðïüïîï þòÿèï èïøòíâå ãïæïâìùñâòüå: – ïäþïà ûòï äëè-êïúò ïîòìàáë. èòìèï ñóîïæéåþòïíèï æï ïäåîìòïíèï æïèëêòæåþóäåþïè ÷åèæïèò, ãïíìïêóàîåþòà èëòãë ÷åèò ãóäò.
æåæï÷åèò ôîòïæ ÿêâòïíò áïäò òñë. òãò óèàïâîåìïæ üîòïäåþæï ãïèë÷åíòä ïæïèòïíàï ùîåøò. æåæï÷åèòì íïúíëþàï ùîòæïí èå âòãëíåþ úíëþòä üîïéòêëìì ðåüîëì ïæïèòïíì, úíëþòä èóìòêëìì êïîï-èóîçïì, èìïõòëþ áïäì ãïþóíòï-úïãïîäòìïì, èëèéåîïä ðïðïòïíì, ïîáåëäëã èóîëèúåâì æï ìõâåþì.
èïãîïè ãïíìïêóàîåþòà îåäòåôóîïæ âòãëíåþ ïêïêò ùåîåàåäì. ïêïêò óðòîâåäåìïæ èëèöïæëåþåäò èàõîëþåäò òñë. èïì øååûäë ìïïàëþòà åäïðïîïêíï
æï ñâåäï æïóéïäïâïæ óìèåíæï èòì àòàëåóä ìòüñâïì. èïì ãïìïëúîïæ øååûäë øåãóåþëæï ñëâåäãâïî ïóæòüëîòïì, èìèåíåäàï ñëâåäãâïî øåèïæãåíäëþïì. èïì øååûäë åîàìï æï òèïâå æîëì, àïâòìò ìòüñâòì ìòûäòåîòà æï ìòäïèïçòà èòåçòæíï åîàæîëóäïæ, îëãëîú þïâøâò, òìå èëçîæòäò æï èëõóúò. èïì ¸áëíæï ãïèëóäåâåäò èïîïãò èëãëíåþåþòìï æï ïíåêæëüåþòìï àïâòì
úõëâîåþòæïí, èòì ãïîøåèë èñëôàï úõëâîåþòæïí, óïèîïâ ãïãëíòä æï íïíïõ
ìúåíåþòæïí, òìüëîòòæïí.
÷âåíì ëöïõøò ïêïêòì èëìâäï ÷åèàâòì íïèæâòäò æéåìïìùïóäò òñë. òè ìïéïèëì èå ïî âòûòíåþæò æïíòøíóä æîëçå.
ïêïêòì âõâæåþëæò àòàáèòì 1912 ùäïèæå, âòæîå ðåüåîþóîãì ãïâåèãçïâîåþëæò. îëæåìïú óêïíâå æïâþîóíæò àþòäòìøò, ïêïêòì ïéïî øåâõâåæîòâïî.
îâï àâòì øåèæåã ëèøò ãïèòùâòåì (1914 ù. çïôõóäøò) æï 1915 ùåäì þîûëäòì
âåäçå, ãåîèïíòòì ôîëíüçå, ãïâòãå, îëè ïêïêò ãïîæïúâäòäòñë.
èïãëíæåþï, åîàõåä ÷âåíàïí áïîàâåä ìüóèîåþàïí æïâòùñå áïîàóäïæ
äïðïîïêò (èå úóæïæ âäïðïîïêëþæò áïîàóäïæ). âïèïõòíöåþæò áïîàóä åíïì,
çëãòåîàò ìüóèîòì ìïõåçå éòèòäò øåâíòøíå, øåèîúõâï, ãïâùòàäæò æï ìóä
÷ïâ÷óèæò. èïøòí èå âòñïâò 15-16 ùäòìï. ïêïêòè ãïèëèòñâïíï óõåîõóä èæãëèïîåëþòæïí: „ãïíïãîûå âïäëæòï, íó ãîúõâåíòïí, ãïõìëâæåì, îëè ìïáïîàâåäëøò áïîàóäò åíòì èúëæíå ðòîâåäò òäòï ÿïâÿïâïûåï, øåèæåã øåí æï þëäëì

174

vasil aldadanovi

„èå“-ë. ìïåîàë ìòúòäèï æïôïîï èòìò ìïàíëòïíò õóèîëþï, óõåîõóäëþï ãïòôïíüï, èå ãïþåæóäïæ ãïíâïãîûå äïðïîïêò.
èïõìëâì, åîàõåä æåæï÷åèèï îïéïú øåèúæïîò èëáèåæåþòìïàâòì, ïêïêòì
àïíæïìùîåþòà æïèüóáìï. àïâòìò æïüóáìâï æåæïè ãïïàïâï øåèæåãò ìòüñâåþòà: „ãîúõâåíëæåì, øåí êþòäåþòà óíæï ãïãåìòíöï åì ìïáèå“. èïøòí èå ïàò
ùäòì àó âòáíåþëæò.
– „æåæï, èå õëè òìåâ ûóûóì êþòäåþò èïáâì æï îëãëî ãïâêâíåüæò ïè ìïáèåì“... – âóðïìóõå èå øåèêîàïäèï.
ïêïêò ÷óèïæ ãâòãæåþæï ñóîì; øåèæåã ÷óèïæâå æïèòûïõï, èïêëúï øóþäçå,
ïæãï, ãïâòæï ùòíï ëàïõøò, æïóûïõï äïáòïì, îïéïúï óàõîï æï òìåâ øåèëâòæï
ìïìüóèîë ëàïõøò. íïõåâïîò ìïïàòì øåèæåã äïáòïè èëèòüïíï ìïêëíæòüîëæïí åîàò ãòîâïíáï êïèôåüò. – ïò, åì ûâòîôïìë âïäëæòï øåí, îëè øåíò ûóûóàï êþòäåþò ïî æïòèüâîòëë. ÷åèì ìòõïîóäì ìïçéâïîò ïîï ¸áëíæï, ãïíìïêóàîåþòà òì èïõïîåþæï, îëè ÷åèò ðïìóõò èëåùëíï àâòà ïêïêòì. ïêïêòì ûïäòïí óñâïîæï çïôõóäòì ìòúõåøò èóîïþòïíò ùñäòì ìèï. èå âòêòìîå ïè ìïáèòì
èëãâïîåþï æï îëæåìïú ðëåüò ìòúõåøò ÷âåíàïí èëâòæëæï õëäèå, èå òè ùïèìâå æïóæãïèæò úòâò ùñäòà ìïâìå ãîïôòíì æï ïäóþäòì èóîïþòà ìïâìå âïçïì
æï àïíïú âàõëâæò åïèþíï îïèå ÷åèàâòì. ïêïêòú êèïñëôòäåþòà æïòùñåþæï
ïèïàóòè ìïòíüåîåìë ïèþòì èëñëäïì. èå ûïäòïí èòñâïîæï èëàõîëþåþò èòìò
ïõïäãïçîæëþòì æîëòæïí.
60-òïí ùäåþøò, îëãëîú úíëþòäòï, ïêïêò ìùïâäëþæï ðåüåîþóîãòì óíòâåîìòüåüøò òóîòæòóä ôïêóäüåüçå. îëæåìïú æïþîóíæï áóàïòìøò îóìóäò ìïìïèïîàäë ïõäïæ òñë øåèëéåþóäò. ïõïä ìïìïèïîàäëøò þåâîò ìïìïúòäë æï àïí ìïèùóõïîë ïèþïâò õæåþëæï àóîèå.
ïêïêòì èîïâïäîòúõëâïí íïïèþëþòæïí ìïìïèïîàäëì ðîïáüòêòì øåìïõåþ,
çëãòåîàò îïè èå åõäïú èïõìëâì. èïí ãâòïèþë, àó áóàïòìøò æïþîóíåþòì øåèæåã îëãëî æïòíüåîåìæï òì îóìóäò ìïìïèïîàäëì èóøïëþòà òèåîåàøò. åîàõåä, ãâòïèþë ïêïêòè, èòâåæò èëèîòãåþåä ìïìïèïîàäëøò. òî÷åëæï ìïáèå åîàò èëõóúòìï, îëèåäòú ó÷òëæï åîà ïõïäãïçîæï òèåîåäì 100 èïí. âïäì. ïéøôëàåþóäò èëõóúò ïúõïæåþæï, îëè èëðïìóõòì èïèïè òìåìõï èòìãïí 100 èïí.
æï æï¸ðòîæï àïâòì æîëçå âïäòì æïþîóíåþï, õëäë òè øåèàõâåâïøò àó òì –
èëâïäå ãïîæïòúâäåþëæï, âïäì èòìò øâòäò ãïæïòõæòæï.
– „ïò, åõäï, ôóäòì ãïæïõæïèæå èëõóúò ãïîæïòúâïäï æï øâòäò êò ïî
òûäåâïë“.
èëèîòãåþåäèï èëìïèïîàäåè èòèïîàï ùòíïæïæåþòà èëðïìóõåì, ïõïäãïçîæï, ãïíïàäåþóä òèåîåäì åàáâï îïòèå àïâòì ãïìïèïîàäåþäïæ.
„èëõóúò ÿêóïçå øåòøïäï – ãïíïúõïæï ïõïäãïçîæïè, èå èòìò ïîïôåîò
ïî èèïîàåþì æï âåîú âåîïôîòà æïïèüêòúåþì àïâòì ìï÷òâïîìë“.
èïøòí èëìïèïîàäå øååêòàõï èëõóúì: ïáâì àó ïîï èïì âåáìòäò ïí õåäùåîòäò. ìïþîïäë èëõóúò ãïëúæï, îëæåìïú ðòîâåäïæ àïâòì úõëâîåþïøò ãïò-

literaturis matiane

175

ãë èòìàâòì óúíëþò ìòüñâï. – ïîú âåáìòäò, ïîú õåäùåîòäò ïîïâòàïîò ïîï
èïáâìë – óðïìóõï èïí.
– „ïò, õëè õåæïâà, þïüëíë èëìïèïîàäå, îëè åì èëõóúò ãïüñóòäåþà
àáâåí“. – ãïíïúõïæï ìòúòäòà ïõïäãïçîæïè. èëìïèïîàäå ïéåäæï „èïø îïéïì èëæòõïîà ìïìïèïîàäëøò – óàõîï èïí èëõóúì – àáâåíò ìï÷òâîòà, àó
ïîïôåîò æïèïèüêòúåþåäò ìïþóàò ïîï ãïáâà“.
– æïìïèüêòúåþåäò ìïþóàò îëãëî ïîï èïáâì – ùïèëòûïõï èëõóúèï, ÷ïòñë õåäò ÷ëõòì óþåøò æï èëìïèïîàäåì ãïóùëæï óäâïøòì éåîò.
„÷åèèï èëâïäåè, îëæåìïú ÷åèãïí ôóäò òìåìõï – ãïíïúõïæï èëè÷òâïîèï
– èòàõîï – ÷åèì óäâïøì âôòúïâ, ôóäì æïãòþîóíåþë – æï ïò èòìò óäâïøò“.
„èå õëè ãòàõïîòà øåøäòäòï-èåàáò!“ – ìòõïîóäì åûäåâï ïõïäãïçîæï.
ãïþîïçåþóäèï èëìïèïîàäåè óïîò óàõîï èëõóúì ìï÷òâïîçå æï ùòíïæïæåþï èòìúï æïåüëâåþòíï ìõæëèòì æïîþïçò. æïîþïçøò þåâîò, ìïìïèïîàäëì
ðîëúåìåþòì èëñâïîóäò òèåîåäò òñë. æïèìùîåàï øëîòì, ãïíìïêóàîåþòà èëõóúåþóäåþøò, ãïòìèï ïéøôëàåþòì ãèòíâï.
ïè æîëì èïñóîåþåäàï îòãåþòæïí – ìàáâï ïêïêòè, – ùïèëæãï åîàò äïèïçò èëõóúò òèåîåäò æï ïéøôëàåþóäèï, õèïèïéäï æïòùñë äïðïîïêò: „ïèõïíïãåþë, àó îóìò èëìïèïîàäå ïôóîàõåþì ÷âåíì æïêïíëíåþóäì, ùèòíæï ÷âåóäåþåþì, àó òì ïîï ìúíëþì óäâïøòà ôòúì, àó åì ïõïäãïçîæï ïîïèçïæï
ìïîãåþäëþì ïèòà æï ïî ìóîì âïäòì ãïæïõæï, èïøòí ÷âåí øåâïãîëâëà æï ãïæïâóõïæëà âïäò èëõóúì!“ æï èïí áóæòà õåäøò æïòïîï æïîþïçò. îïèæåíòèå
ùóàøò øåãîëâæï 100 èïí. ãïèïîöâåþóäèï äïèïçèï èëõóúèï ÷ïïþïîï ôóäò
øåøôëàåþóä èëè÷òâïíì.
– „¸ï, ïòéå! àó îóìóäò ìïìïèïîàäë üïäïõøò ¸áåäïâì ÷âåíì çíå-÷âåóäåþåþì, èïøòí ÷âåí æïâòúïâà èïì!“ ïêïêò èòïèþëþæï, îëè ïè ìïëúïîèï ìúåíïè
èïìçå æòæïæ òèëáèåæï. ïõïäò ìïìïèïîàäëì øåèëéåþòì øåèæåã ìóä èïäå ãïèîïâäæíåí úîó èëùèååþò æï ìõâï ïîïèçïæåþò. àóîèå åì úîó èëùèååþò òèæåíïæ þåâîíò òñâíåí, îëè èïà öãóôëþòà ïìïèïîàäåþæíåí. ïò, åîàõåä, ãâòïèþë ïêïêòè – èòâåæò ìïìïèïîàäëøò, òî÷åëæï îïèæåíòèå úîó èëùèòì ìïáèå.
ìïáèòì ãïî÷åâï öåî ïî òñë æïùñåþóäò. þîïäæåþóäàï ìêïèçå òöæï îïèæåíòèå þîïäæåþóäò, èå âïàâïäòåîåþ èïà, æï èïàøò åîàò äïèïçò èëõóúò êïúòì ìïõå èå÷âåíåþï íïúíëþò.
åì øåí ïî õïî – ïè ìïèò ùäòì ùòíïà ïìå äïèïçïæ æï êåàòäøëþòäóîïæ,
îëè øåïãîëâå 100 èïíåàò æï ãïæïåúò èëè÷òâïîì? – æòïõ, òì èå âïî – èòðïìóõï ãïþîùñòíâåþóäèï. – èïø îëãëî èëõæï, îëè øåíòìàïíï èïæäòïí, ðïüòëìïí ïæïèòïíì ãïìïèïîàäåþåí úîóèëùèåëþòìïàâòì?
– åõ, êíòïçë, øåí îëè òúëæå îï èëèãåþòïíòï åì ìïáèå: ìïêèïîòìòï úëüï
üñóòäò ìàáâï æï ôóäåþò àïâòìàïâïæ èëæòì öòþåøò. ïîï, ðòîæïðòî óíæï
âàáâï, îëè îóìóäò ìïìïèïîàäë ÷âåíàâòì ûïäòïí ìïîôòïíò øåòáèíï. ïèïì
ïêïêò ùåîåàåäò ãâòïèþëþæï, îëãëîú ìïøòíåäò çíå÷âåóäåþåþòì æïèïõïìòï-

176

vasil aldadanovi

àåþåä èëâäåíïì. âåî øåâûäåþ ïêïêòì ñâåäï èøâåíòåîò íïïèþëþòì èëãëíåþïì.
ïêïêò éîóþåäòâòà òìîóüïâæï ñâåäï ìïòíüåîåìë æï æïèïõïìòïàåþåä àâòìåþåþì æï ÷âåâåþì ïæïèòïíåþòìïì.
åîà æîëì ÷âåíàïí èçïîåóäïæ èìïõóîëþæï åîàò ãëíòåîò ðëäëíåäò,
ïõïäãïçîæëþïøò ëæåìòì ëðåîòì ãóíæòì èëèéåîäïæ íïèñëôò áïäò, îëèåäìïú þîùñòíâïäåæ ãïåüïîåþòíï úõëâîåþï. åîà æéåì ïêïêòè óàõîï æåæï÷åèì:
– èå ûïäòïí èìòïèëâíåþì, îëúï àáâåíò èçïîåóäò èòéåþì êïîåþìë. òãò
öåî ìïìüóèîë ëàïõøò èàõëâì æïãòúïæëà æï àáâåíì èëìâäïèæòì àòàáèòì
åîàò ìïïàò èïîàëþì ìïóþîòàë. èå èóæïè æòæò òíüåîåìòà âåìïóþîåþò èïì
æï ìòïèëâíåþòà âòàâòìåþ èòìãïí úõëâîåþòì ãïèëúæòäåþïì æï ôìòáëäëãòóî æïìêâíåþì âïêåàåþë.
ïêïêò èëìóäò êïúò òñë, þîãå. ìòïîóäò ïî óñâïîæï. çëãöåî, îëæåìïú
æïî÷åþëæï õëäèå ÷âåíìïì ãâòïíëþïèæå æï òâïõøèåþæï, èëïõäåì ìàõëâæï åüäòì èòñâïíïì æï îëæåìïú åüäò èëâòæëæï, æïòùñåþæï öòþåøò ûåþíïì, àó ôóäò ïî ïéèëï÷íæåþëæï, æåæïì åìåìõåþëæï ôóäì åüäòìïàâòì.
ïêïêò æïöòäæëâåþóäò òñë òøâòïàò óíïîòà, – ãïæèëåúï ñâåäïôåîò
ìïëúîïæ óþîïäë, ãïìïãåþò æï àïí èëèõòþâäåäò ôëîèòà. ÷åèò ìêëäòì ùïîìóäòæïí èïãëíæåþï, îëè þëüïíòêï ÷åèàâòì ûïäçå èëìïùñåíò èåúíòåîåþï òñë
æï ûïäòïí èïþåçîåþæï àïâì.
åîàõåä, çïôõóäøò, îëæåìïú ÷âåí âúõëâîëþæòà ïãïîïêçå, þïþóï÷åèòì þïéøò ìëô. õòæòìàïâøò (ãëîòì ïõäëì), ÷âåíàïí ìüóèîïæ ÷ïèëâòæï ïêïêò åîàò æéòà.
ìõâïàï øëîòì, ÷åèàïí þïéøò ãïìåòîíåþòì æîëì, èïí ðëðóäïîóäïæ ïèòõìíï èëâäåíåþò þëüïíòêòæïí æï èàåäò íïïèþëþò òáâå èïãïäòàåþòà æïèòìóîïàï.
èå èïãëíæåþï, îëè þëüïíòêòæïí, ìêëäòì ùäåþøò æïãîëâòä úëæíòì èïîïãòæïí æïèïõìëâæï èõëäëæ òì, îïú èå ïâòàâòìå ïêïêòì íïùñâåü-íïùñâåü
íïïèþëþòæïí õòæòìàïâøò åîàò æéòì ãïíèïâäëïøò.
ïêïêò âåî òüïíæï ãëíåþï-÷äóíã èïíæòäëìïíàï èëìïùñåí ìïçëãïæëåþïì. îëæåìïú òì ÷âåíìïì ìüóèîïæ èëìóäò ïìåà ùîåì ùïïùñæåþëæï, øåóè÷íåâäïæ ùïâòæëæï üïõüòìïêåí, ãïîì øåèëòäïãåþæï èóàïáåþì æï þïäòøåþì,
øåèëòêåúæï ôåõì, ÷óèïæ óãæåþæï ñóîì ïîòìüëêîïüò áïäåþòì äïñþëþïì.
úëüï õíòì øåèæåã, àïíïþïîò èûòèå ìóíàáâï æï ëæíïâò õâîòíâï ãâïúíëþåþæï,
îëè ïêïêò ûòäì èòìúåèëæï, èïãîïè ìïåîàë ðïüòâòìúåèï ïêïêòìïæèò ïî ïûäåâæï ïîïâòì íåþïì ãïåéâòûåþòíïà òãò. ïè èëìïùñåí ìüóèîåþòì ùïìâäòì øåèæåã èå ôîàõòäïæ ãïâïéâòûåþæò ðëåüì æï òì ãïèëúëúõäæåþëæï æï ãïæïòáúåëæï ûâåä øåóæïîåþåä èàõîëþäïæ.
èïãëíæåþï êòæåâ åîàò øåèàõâåâï: 1885 ù. ÷âåí âúõëâîëþæòà ïãïîïê þëîöëèøò, ìïìüóèîë „èïîìåäò“-ì ãâåîæòà. ÷ïèëâòæï ïêïêò æï ãï÷åîæï ïè ìïìüóèîëøò. åîà æéåì, îëæåìïú ïêïêò ÷âåíàïí òöæï ïòâïíçå – áó÷òì ðòîïì,
÷âåí ùòí ãïòïîï ïþîåøóèòì áìëâòäåþòà èëâïÿîå òèåîåäèï æï îëæåìïú æïòíï-

literaturis matiane

177

õï ïòâïíçå èöæïîò æòæåþóäò èëáïäïáå ûïäçå ãïúâåàòäò ñåäìïõâåâòà (ïêïêò ìïåîàëæ ïîïìëæåì ïáúåâæï ñóîïæéåþïì àïâòì èëîàóäëþïì), øåìàïâïçï
åñòæíï ñåäìïõâåâò. ïêïêòè ÷óèïæ ÷ïòõåæï ìïôóäåøò, ïéèëï÷òíï èõëäëæ 10
øïóîò. ñåäìïõâåâò éòîæï åîàò èïíåàò. òèåîåäèï ïî æïóêäë æï ïêïêòè óïîò
ìàáâï ñòæâïçå. ìïóþïîøò ïè æîëì òèåîåäèï ñóîò èë¸êîï ïêïêòì ìïõåäì æï
÷óî÷óäòà èêòàõï èòìò âòíïëþï. èåú âóðïìóõå. îëæåìïú èåôïî÷åè ãïòãë, îëè
èòì ùòí ïêïêò ùåîåàåäòï, ìïõå ãïóþîùñòíæï, èë¸êòæï õåäò êïäïàì, æïóæãï
ïêïêòì ôåõåþàïí æï ùïèëòûïõï: èïðïüòå þïüëíë ïêïêò, îëè âåî ãòúïíòà! èòòéåà îïú ãíåþïâæåà àáâåíò ïéôîàëâïíåþóäò ðïüòâòìèúåèäòìïãïí. èïðïüòåà êïæíòåîåþï – òèåëîåþæï òãò ïéåäâåþóäò, èïãîïè âåî òáíï, âåî æïòñëäòï
ðëåüò ìï÷óáïîçå. øåùóõåþóäò èåôïî÷å ùïâòæï, èïãîïè ÷óèïæ ãïòãë ðëåüòì
èòìïèïîàò æï ìïóêåàåìë ñåäìïõâåâò ãïóãçïâíï óìïõåäëæ.
âòãëíåþ êòæåâ åîà øåèàõâåâïì. åì èëõæï 1911 ù. áóàïòìøò, ìïæïú òè æîëì
èå âèìïõóîëþæò. êäóþøò òñë îïéïú ìïáâåäèëáèåæë ùïîèëæãåíï. èå âòöåáò
ðòîâåäò îòãòì øóï ïæãòäïì, ÷åèì ãâåîæòà òöæï ÷åèò íïúíëþò îóìò èïíæòäëìïíò. èïîöâíòâ åîàò ïæãòäò àïâòìóôïäò òñë. óúåþ æïîþïçøò ãïèë÷íæï
æòæåþóäò ôòãóîï ïêïêò ùåîåàäòìï. æïâòíïõåà åîàèïíåàò, èå èëâòùâòå àïâòìóôïä ìêïèçå ÷åèì ãâåîæòà. ãïòèïîàï ãïúõëâåäåþóäò ìïóþïîò. èïíæòäëìïíèï, îëæåìïú ãïòãë, îëè åì ïêïêò ùåîåàåäò òñë, ÷óèïæ èàõëâï, ãïèåúíë èòìàâòì ðëåüò. áïäèï æïòùñë øåó÷åîåþäïæ äïðïîïêò æï ãóíæîóêòì êèåâï. ïêïêòì ïî óñâïîæï, îëæåìïú ðòîøò ïáåþæíåí æï óúåþ èëòùñòíï. þëäëì
ïêïêò ãïòùâòåì êóäòìåþøò, ìúåíïçå ãïèëìïìâäåäïæ. ìúåíïçå ëî îòãïæ ãïèùêîòâæï òèæîëòíæåäò áóàïòìòì þîùñòíâïäå ìïçëãïæëåþï: êäóþòì ïæèòíòìüîïúòï, úíëþòäò èìïõòëþåþò, äòüåîïüëîåþò, àïâïæ-ïçíïóîàï ùïîèëèïæãåíäåþò æï ïêïêò, îëèåäòú æòæåþóäïæ ãïèëâòæï æï æïæãï ïâïíìúåíïçå. ðëåüèï ïàò ùóàòì ãïíèïâäëþïøò âåî èëïõåîõï õèòì ïèëéåþï, îïæãïí èáóõïîå üïøòì úåèï ïî øå÷åîåþóäï åîàò ùïèòàïú. þëäëì, îëãëîú òñë èòåúï
ìïøóïäåþï ùïîèëåàáâï åîàò èòìò óêâæïâò äåáìàïãïíò. äåáìòì ãïàïâåþòìïì
òìåâ òãîòïäï èáóõïîå üïøèï.
ïêïêòè õóàò äåáìò ùïòêòàõï. ìúåíòæïí ÷ïèëâòæï æï æïáïíúóäò æïöæï
òìåâ ÷âåíàïí. èå ïî èïõìëâì ïîïìëæåì, îëèåäòèå ðëåüòì ãïèëìâäïì òìå ïéôîàëâïíåþòà øåõâåæîëæï õïäõò, îëãëîú ïêïêòì. ìïêèïîòìò òñë èòìò åîàò
ãïèë÷åíï, îëè ïóæòüëîòï ãîãâòíâïæ ãïæïáúåóäòñë. åì òñë ÷åèæï ìïóþåæóîëæ, ÷âåíò óêïíïìêíåäò øåõâåæîï. èåëîå ùåäì èå ùïâåæò ðåüåîþóîãì æï
îëæåìïú æïâþîóíæò, àþòäòìøò, èàïùèòíæïçå æïèõâæï óþîïäë ìïìïôäïëì
áâï, îëèåäçåæïú ùïîùåîòäò òñë ÷åèàâòì åìëæåí ìïñâïîåäò ìïõåäò: ïêïêò.
1933 ùåäò, ïãâòìüë

akaki kaxeTSi, jandierebTan (sof. vaCnaZiani). 1911 w.

179

literaturis matiane

çïáï
îòï ôëîïáòøâòäò
çïáïîòï

akaki qarTuli leqsikonis Sesaxeb
èëãëíåþï

æïïõäëåþòà 1907 àó 1908 ùåäì èëùâåóäò òñë á. àþòäòìøò áïîà. øëîòì
ùåîï-êòàõâòì ãïèïâîú. ìïç-þòì ùåâîàï ìïåîàë êîåþï. ïè êîåþïì, ìõâïàï øëîòì, æïåìùîë ïêïêòú, îëèåäòú ïè ìïçëãïæëåþòì ìïðïüòë ùåâîò òñë.
ìïåîàë êîåþïì ãïíìïõòäâåäò ¸áëíæï: ãïèãåëþòì èóøïëþòì ïíãïîòøò ùïîìóäò ùäòìï æï ìõâï ìïêòàõåþò; ãïîæï ïèòìï, èëèïâïäò ùäòì èëáèåæåþòì ãåãèï æï õïîöà-ïéîòúõâï.
ãïèãåëþïì ãåãèòà ãïàâïäòìùòíåþóäò ¸áëíæï, óèàïâîåìïæ, ïõïäò äåáìòêëíòì (áïîàóä-îóìóäòì æï îóìóä-áïîàóäòì) ãïèëúåèï æï øåæãåíï ïõïäò èïìïäåþòì øåâìåþòà.
ïìåàò ãïèëúåèòì ìïÿòîëåþïì ãïèãåëþï ïìïþóàåþæï òèòà, îëè ðîëô. æ. ÷óþòíïøâòäòì èòåî øåæãåíòäò æï ãïèëúåèóäò äåáìòêëíåþò óêâå ãïèëòäòï, ïéïî
òøëâåþï, èëàõëâíòäåþï êò ïèïçå æòæòï, ïèòüëè ùåîï-êòàõâòì ìïçëãïæëåþïè
àïâò èëóñïîï ñâåäï ïîìåþóä äåáìòêëíåþì æï ìõâï ãïèëìïæåã èïìïäåþì ïõïäò
äåáìòêëíòì ãïèëìïúåèïæ.
ïè ìïêòàõòì ãïîøåèë ãïòèïîàï êïèïàò, þåâîèï èòòéë èëíïùòäåëþï, óèåüåìëþï òùëíåþæï ãïèãåëþòì ïçîì æï èëòàõëâæï èòì ïóúòäåþåä ãïíõëîúòåäåþïì. ïêïêòèïú èëòàõëâï ìòüñâï. îëúï ïêïêò ùïèëæãï ìòüñâòì ìïàáèåäïæ,
ïè êîåþïçå ñâåäï æïèìùîåíò ïéüïúåþòà óñóîåþæòà èòì ãïÿïéïîïâåþóä èïæäòïí ìïõåì; æòæò ñóîïæéåþòà âóìèåíæòà, ÷âåóäåþîòâ, üêþòäïæ èëóþïîì.
– çåæèåüòï äïðïîïêò òèïçåë, – æïòùñë èõúëâïíèï ðëåüèï, – îëè êïîãò äåáìòêëíò ãâåìïÿòîëåþï, îïú øåòûäåþï ôïîàëæ ãïìïâîúåäåþäïæ, îïàï ïî ãïíèåëîæåì ÷âåíøò òìåàò øåèàõâåâï, îëãëîú æïåèïîàï åîà ÷âåíì
èùåîïäì, îëèåäòú àïâòì íïùåîåþøò õøòîïæ õèïîëþæï ìòüñâïì „ùñïäâïîæíòäïì“. åì ìòüñâï îóìóä „âëæëðïæòæïí“ åàïîãèíïë.
ïèïì ñóîïæéåþï èòïáúòï ñëâåäæéòóîèï ãïçåàèï „òâåîòïè“ æï àïâòì
èêòàõâåäåþì ìàõëâï îåæïáúòòìïàâòì èòåùëæåþòíïà „âëæëðïæòì“ íïèæâòäò áïîàóäò ìïõåäùëæåþï.
– ïî ãïìóäï æòæò õïíò, îëè îåæïáúòïì àòàáèòì ìïáïîàâåäëì ñâåäï
êóàõòæïí èëóâòæï úíëþï æï ãïèëòîêâï, îëè „âëæëðïæì“ õïäõøò óùëæåþåí
„÷ïí÷áåîì“, „÷ïõîòïäïì“ æï êòæåâ ìõâï îïèæåíòèå ìïõåäùëæåþïì; òñë ïãîåàâå
úíëþåþò ìïèåãîåäëæïí æï ìâïíåàòæïíïú, îëèäåþòú ïèýïèïæ ïî èïõìëâìë.

180

zaqaria foraqiSvili

ïêïêò ãïíïãîûëþæï:
– ïèîòãïæ, „ùñïäâïîæíòäòì“ èïãòåî ïéèë÷íæï îïèæåíòèå ìòüñâï, îëèåäòú ãïôïíüóäò ñëôòäï ÷âåíò ìïèøëþäëì ìõâïæïìõâï êóàõåøòë.
– îïæ ãâòíæï àïîãèíï, îëæåìïú èëãâåðëâåþï ìïêóàïîò ìòüñâåþòë?
êïîãò äåáìòêëíòì øåæãåíòìïàâòì æòæò èíòøâíåäëþï ïáâì ÷âåíì áïîàóä
ûâåä èùåîäëþïì, îïú ãïæïóî÷ï æïêïîãâïì ïí èëìðëþïì. ïèòì æïìïìïþóàåþäïæ ïêïêòè èëòñâïíï èïãïäòàò: àó ãïõìëâà èå-19 ìïóêóíòì ëàõèëúæï-ïàòïí
ùäåþøò ïèòåîêïâêïìòòì îêòíòì ãçòì ìïèèïîàâåäëè æïòùñë ìóîïèòì ïíó äòõòì óéåäüåõòäçå èóøïëþï „üëíåäòì“ ãïìïñâïíïæë. ïìåàò „üëíåäòì“ ãïñâïíï èíòøâíåäëâïíò òñë, ïèòüëè èïøòíæåä îóìóä ãïçåàåþøò òþåÿæåþëæï
úíëþåþò ïè èøåíåþäëþòì øåìïõåþ. „üëíåäòì“ ãïñâïíï æïèàïâîæï æï èòìò çåòèòà ãïõìíï èëõæï, èãëíò, 1890 ùåäì. ïìåàò ïèþïâò åòíüåîåìåþëæïà, îïìïêâòîâåäòï, áïîàóä ãïçåàåþòì èêòàõâåäåþìïú, èïãîïè îåæïáúòï ÷ïâïîæï åîàãâïî ãïìïÿòîøò, îïæãïíïú „üëíåäòì“ áïîàóäïæ æïìïõåäåþï âåî èëåõåîõåþòíïà. ïèòì ãïèë îåæïáúòïè åîà æïíòøíóä æéåì èëòùâòï ñâåäï àïíïèøîëèåäò ìïàïàþòîëæ, èåú æïâåìùïî ïè àïàþòîìïë. àïàþòîòì èòçïíò òñë
ãïèëåíïõïà „üëíåäòì“ ìïõåäò áïîàóäïæë.
æïèìùîåíò çëãò ïìïõåäåþæï ãïèëáâïþóäì, çëãò – õâîåäì. þëäëì ãïæïùñæï, „üëíåäòìïàâòì“ æïåîáèòïà „áâïõâîòüï“, èïãîïè ïìåàò ìòüñâï îëãëîéïú ïî èëãâùëíæï, ìèåíïì å÷ëàòîåþëæïë.
þëäëì åîàèï æïèìùîåàïãïíèï øåèëòüïíï ïìåàò ùòíïæïæåþï: ïîï èãëíòïë, îëè ûâåä ÷âåíì èùåîäëþïøò, àóíæïú „âåôõòìüñïëìïíøò“ ïî òñëì øåìïôåîò ìòüñâï – èå èãëíòïë, åõäï àïâò øåâòêïâëà ïè „áâïõâîòüïì“ õèïîåþòìïãïí æï ïè èòçíòà ãïæïâïàâïäòåîëà ÷âåíò ûâåäò èùåîäåþòë.
èïîàäïú ãïâòíïùòäåà ïìåàò ûòåþòì èóøïëþï æï ùïâïùñæòà ìòüñâï „ãâòîïþì“, îëèåäòú ïèïì øåèæåã æïåîáâï „üëíåäì“.
åì èïãïäòàò úõïæ¸ñëôì òè ïçîì, àó äåáìòêëíòìïàâòì îïèæåíïæ ûâòîôïìò èïìïäï èëòðëâåþï ÷âåíì ûâåä èùåîäëþïøòë.
ïîï íïêäåþò èíòøâíåäëþï ïáâì äåáìòêëíòìïàâòì øåãîëâòä èïìïäïì
úëúõïä åíòæïí, îëèåäòú ÷âåíò áâåñíòì ñëâåä êóàõòì èúõëâîåþàï øëîòì
æïî÷åíòäòï çåðòîãïæèëúåèòì ïí çåðòîìòüñâïëþòì ìïõòà, ïèïøò æïèïîùèóíï øåèæåãèï øåèàõâåâïèïë.
÷âåíò èëãçïóîëþòì æîëì åîàõïíïæ èëèòõæï áïîàäòì åîà-åîà ìëôåäøò ñëôíï, ÷ïèëâõüò åîàò ãäåõòì ëöïõøò. ïè ëöïõòì èåàïóîò ïéèë÷íæï ûâåäò àáèóäåþåþòì, ïèþåþòì æï ìïåîàëæ çåðòîìòüñâïëþòì æòæò èúëæíå.
åì ëöïõò, ãïîæï èòùïàèëáèåæåþòìï, àóîèå õåäëìíëþïìïú åùåëæï. ãïíìïêóàîåþòà ëöïõòì èåàïóîò èàåä ïè èõïîåì ãïíàáèóäò ñëôòäï, îëãëîú
æïõåäëâíåþóäò êïúò ùòìáâòäåþòì èëùñëþòì ìïáèåøòë. îïêò òãò èëõóúåþóäëþïøò øåìóäï, èëåùïæòíï àïâòìò úëæíï ãïæïåúï àïâòì óôîëì âïýòìïà-

literaturis matiane

181

âòì, ïèòüëè ãçïâíòæï ùòìáâòäåþòì ãïìïêåàåþäïæ æï õåäèûéâïíåäëþïì óùåâæï ìïõäòæïí. òèýïèïæ óôîëìò âïýò òèïâå ìëôåäøò ïèàïâîåþæï ïõïäò ùòìáâòäòì ãïèïîàâïì. îëúï òãò ìïéïèëàò øòí æïþîóíæï, èïèï øååêòàõï:
– îï ¸áåíò øâòäë, îëãëîïï øåíò ïõïäò ùòìáâòäòì ìïáèåë?
– îïéï îëãëî ïîòì, èïèï÷åèë, ùòìáâòäò èçïæïï, ãïèïîàóäò ñëâåä èõîòâ,
èïãîïè åîàò óþåæóîåþï æïãâïüñæï àïâì, îëúï ùñïäò èòóøâòà éïîøò, þëîþïäò ïî æïüîòïäæï, îïèæåíò âåùâïäå, èïãîïè þëîþïäò âåî ïâïèóøâå. èàåä
æéåì âòüïíöå, æïâòéïäå, èïãîïè èòìò ïìïâïä-æïìïâäòìï âåîï ãïâòãå-îïë.
– êïîãò, øâòäë, – èòóãë èïèïè, – åõäï æïòìâåíå, âòâïõøèëà, õâïä æòäòà ãïèëãñâåþò, ãïâìòíöïâ æï òáíåþï ìïáèå èëâïãâïîëàë. èåëîå æéåì èåú
ãïâñåâò èïà, èïèïè ïõïäò ùòìáâòäò ãïìòíöï æï ãïèïîàóäëþï èëóùëíï øâòäì,
øåèæåã ùñïäò èòïøâåþòíï éïîøò, èïãîïè ùòìáâòäòì þëîþïäèï èëûîïëþï èïòíú ïî æïòùñë. èïøòí èëõóúò õåäëìïíò èòï÷åîæï õòì éïîì, æïòùñë èòìò ìòéîèòìï æï ìòãïíòì çëèâï æï óàõîï øâòäì:
– ïò, ìùëîåæ åì ïîòì èòçåçò øåíò ùòìáâòäòì óþåæóîåþòìï, éïîòìïàâòì
üåâï ìïêèïîòìò ïî èòãòúòïë, éïîò óíæï ãïèëìúâïäëë, ïõïäò ãïóêåàå, èåüò üåâïæëþï èòåúò. îïæãïí ùòìáâòäòì ðïüîëíåþì ûïäòïí å÷áïîåþïà, ìïôáâïâòú èëóüïíòïà, åõäï èëèïãëíæï, ìïõäøò åîàò éïîò èïáâì ùòíåà æïèçïæåþóäò, ÷åèò âïîïóæòà ïá ãïèëæãåþï àïâòìò üåâïæëþòà. ùïæò ÷áïîï ìïõäøò, èëòøâåäòå ìõâåþòú æï èëòüïíå òì õòì éïîòë.
ïî ãïìóäï æòæò æîë, èëòüïíåì ìïõäòæïí éïîò, èëõóúèï õåäëìïíèï ãïïèïîàâòíï îëãëîú îòãò òñë. èòóøâåì éïîøò ùñïäò, þëîþïäò èïøòíâå ïèóøïâæï, ìïôáâïâòú æïïñïîåì, ùòìáâòäò ùåìòåîïæ ôáâïâæï. ñâåäïíò íïìòïèëâíåþò æïî÷íåíë. èïèïè èòèïîàï øâòäì:
– òúëæåë æï êïîãïæ æïòõìëèåë, îëè îëúï ùòìáâòäòì éïîì ïêåàåþ, ìóñëâåäàâòì ü å â ï èåüò èòåúò, îïæãïíïú éïîì ü å â ï, àó èåüò ïáâì, ïèòà
ìïáèå ïî æïøïâæåþï. àó ìïÿòîë òáíåþï üåâòì øåèúòîåþï, åì ïæâòäïæ øåòûäåþï, éïîøò ùñäòì íïêïæì ìïÿòîëåþòìïèåþî øåïèúòîåþë.
ïêïêòè êâäïâ ãïíïãîûë:
èå òá ãïãëíòäèï ìòüñâï „üåâï“, „üåâïæëþïè“ ûïäòïí æïèïòíüåîåìï, õøòîïæ
èìèåíòï õïäõøò íïàáâïèò ôîïçï: ÷âåíì æïîþïçøò òèëæåíï ìüóèîåþò øåòêîòþíåí,
îëè üåâï ïî òñë, ïí åêäåìòïøò òèëæåíï õïäõòï, îëè üåâï ïî ¸ñëôíòìë.
þëäëì, êïîãï ãïèëêòàõâòì øåèæåã ãïèëòîêâï, îëè ìòüñâï ü å â ï ïí ü å â ï æ ë þ ï òèïì íòøíïâì, îïìïú îóìóäïæ îá’åì-ì óùëæåþåíë.
ïèòüëè õïäõøò æïî÷åíòä çåðòîìòüñâïëþïì, îëãëîú ùòíïà, òìå ïõäïú
èå æòæ èíòøâíåäëþïì âïêóàâíåþ æï ìùëîåæ ïè ãïîåèëåþïè èïôòáîåþòíï ðåîòëæóäò ýóîíïäò „êîåþóäò“-ì æïïîìåþï, îëèåäøòú âïáâåñíåþæò ÷âåíò áâåñíòì ñâåäï êóàõåøò øåãîëâòä çåðòîìòüñâïëþïìë. „êîåþóäòì“ ãïèëúåèï, ìïèùóõïîëæ, òûóäåþóäò âòñïâò óìïõìîëþòì ãïèë øåèåùñâòüïë.

182

zaqaria foraqiSvili

èå óêâå èëãïõìåíåà, – ãïíïãîûë êâäïâ ïêïêòè, – àó îëãëîò æòæò èíòøâíåäëþï ïáâì ïãîåàâå ÷âåíì ûâåäì èùåîäëþïì, èïãîïè ïìåàò èùåîäëþòì íïøàåþò ùåîï-êòàõâòì ìïçëãïæëåþòì èóçåóèøò ûïäòïí èúòîåï. òì, îïú ãïæïî÷ï
æïêïîãâïì ïí èëìðëþïì, ãïôïíüóäòï æï ÷ïî÷åíòäòï îëãëîú ïèåîåàòì, òìå
òèåîåàòì èúõëâîåþàï ûâåä ëöïõåþøò. ìïìóîâåäòï, ïìåàò èíòøâíåäëâïíò
ìïóíöååþò ÷âåíò èëèïâïäò èùåîäëþòìïàâòì øåêîåþòäò òñëì ïá, ïè ìïçëãïæëåþòì èóçåóèøòë. ïè ìïáèåøò ÷âåíò æïóæåâîëþòì æïìïõïìòïàåþäïæ åîàì
èïãïäòàì èëãïõìåíåþàë:
ïè ëúæïõóàòëæå ùäòì ùòíïà, ïá, àþòäòìøò ãïîæïòúâïäï óûåëæ åîàò
æòæò ãâïîòøâòäòì ðòîëâíåþï, òãò òñë úíëþòäò áïîàâåäò ðëåüòú, æòæò àïíïèæåþëþï åêïâï æï øåûäåþóäò ëöïõòì ðïüîëíò òñë. èòìò ùòíïðïîíò æïïõäëâåþóäíò òñâíåí ÷âåíì èåôååþàïí, ïèòüëè èòì ëöïõøò òíïõåþëæï ïàïìíïòîò óûâåäåìò íòâàåþò, òïîïéåþò, ãïíìïêóàîåþóäò òìüëîòóäò èíòøâíåäëþòì ûâåäò õåäíïùåîåþò. ñâåäï ïèïì óôîàõòäæåþëæï æï òíïõïâæï èòìò ðïüîëíò, èïãîïè ãïîæïúâïäåþòì øåèæåã, ìõâï áëíåþïìàïí åîàïæ, åì èíòøâíåäëâïíò ìïóíöåú ñâïâ-ñëîïíì ãï¸áëíæï ëöïõòæïí, èòìò ãïæïãâïîåþóäò æï óàïëìíë èåèêâòæîåëþòì æïóæåâîëþòàë (ïêïêò ãóäòìõèëþæï ðëåü ãîòãëä ëîþåäòïíì).
ïáåæïí ãïüïíòä òìüëîòóäò èíòøâíåäëþòì èáëíå çëãòåîà ôóîúäåþì
øåèàõâåâòà ùïâïùñæò àþòäòìòì þïçïîçå åîà èëâïÿîåìàïí, îëèåäòú óþîïäë øåìïõâåâò áïéïäæòì èïãòâîïæ õèïîëþæïë. þåâîò úæòìï æï ûòåþòì øåèæåã
èõëäëæ îïèæåíòèå ôóîúåäò ïéèë÷íæïë. åì ãïæïî÷åíòäò ôóîúäåþò, àóîèå ïèëõåóäò òñë èåüïæ ìïòíüåîåìë òìüëîòóäò ûåãäòæïíïë.
ïìåàò ìòüñâòì øåèæåã ïêïêòè èëóùëæï ñâåäï òá æïèìùîåà, õåäò øååùñëà ùåîï-êòàõâòì ìïçëãïæëåþòìïàâòì ûâåäò èùåîäëþòì íïøàåþòì øåêîåþòì ìïáèåøò.

literaturis matiane

183

òäïîòëí ýéåí
üò
ýéåíüò

akaki da axalgazrdoba
1908 ù. áóàïòìòì êäïìòêóî ãòèíïçòïøò âìùïâäëþæò. óôîëìò êäïìòì áïîàâåä èëìùïâäååþøò ãïèëòàáâï ìóîâòäò – ãïæïåõïæïà ïêïêòì òóþòäå êäïìòêóî ãòèíïçòïøòú. ïè ãïíçîïõâïì óôîë èåüïæ èòà ïìïþóàåþæíåí, îëè ïêïêò ìùëîåæ ïè ãòèíïçòïøò ìùïâäëþæï. èëìùïâäåàï åîàèï öãóôèï àïâòìò ïçîò áïîàóäò åíòì èïìùïâäåþåäì èåäòüëí ÷ëãëâïûåìï æï èïøòí ãòèíïçòòì
õïüâòì èïìùïâäåþåäì, ïèýïèïæ æïèìïõóîåþóä ïîüòìüì âïìë þïäïí÷òâïûåì
ãïóçòïîï. ëîòâåè èëóùëíåì èëìùïâäååþì åì ïçîò æï æòîåáüëîàïí øóïèæãëèäëþòì ïéûâîïú òêòìîåì. ïè ãòèíïçòòì æòîåáüëîïæ èïøòí úíëþòäò ÷òíëâíòêò èòõåòä ãäóøïêëâò òñë. ãäóøïêëâò áóàïòìòì îåïäóîò ìïìùïâäåþäòì æòîåáüëî äåëíüòåâàïí åîàïæ úíëþòäò òñë îëãëîú ãòèíïçòïøò áïîàâåä èëìùïâäåàï èòéåþòìï æï áïîàâåäåþòì èòåî ãòèíïçòòì æïèàïâîåþòì
æòæò øåèôåîõåþåäò. ãäóøïêëâìï æï äåëíüòåâì êïâêïìòòì ìïìùïâäë ëäáòì
èïøòíæåä èçîóíâåä îóæëäôòìïãïí ìïòæóèäë æòîåáüòâï ¸áëíæïà èòéåþóäò, îëè ãòèíïçòïìï æï îåïäóî ìïìùïâäåþåäøò íïêäåþïæ èòåéëà áïîàâåäò ïõïäãïçîæëþï æï ïèïâå æîëì èïààïí óêâå èñëôò áïîàâåäò èëìùïâäååþòìïàâòì ãïåûíåäåþòíïà ìïìùïâäåþäòì æïèàïâîåþï. ëîòâå èëõåäå óîñåâïæ ïüïîåþæï èåôòì èàïâîëþòì ïè æòæèðñîëþåäóî ðëäòüòêïì, îòìàâòìïú èïà æïùåìåþóä âïæïçå ïæîå èòåúïà åãîåàùëæåþóäò „æåòìüâòüåäíò
ìüïüìêò ìëâåüíòêòì“ ÷òíò.1
ìùëîåæ ïè ãäóøïêëâì èòèïîàåì ÷ëãëâïûåè æï þïäïí÷òâïûåè – íåþï æïåîàë èïì ãòèíïçòïøò ïêïêòì òóþòäåì ÷ïüïîåþïçå. îïìïêâòîâåäòï, æòîåáüëîèï ãäóøïêëâèï òìòíò úòâò óïîòà ãïèëòìüóèîï. ïèãâïîïæ, 1908 ùåäì ïî
èëõåîõæï êäïìòêóî ãòèíïçòïøò ïêïêòì òóþòäåì ÷ïüïîåþï, èïãîïè èëìùïâäå
ïõïäãïçîæëþï àïâòì úæïì èïòíú ãïíïãîûëþæï æï 1909 ùåäì, îëãëîú òñë
èòéåþóäò òáíï ãòèíïçòïøò ïêïêòìïæèò èòûéâíòäò ìïäòüåîïüóîë ìïéïèëì
ãïèïîàâòì íåþïîàâï. ãïæïìùñæï ìïéïèë ãïèïîàóäòñë òïíâïîøò, èïãîïè, îïìïêâòîâåäòï, êîòíüòú ïîïâòì æïóûîïâì òèïçå, îëè ïãâåéë íåþïîàâï ìïéïèëçå ïêïêòì èëùâåâòìïàâòì, – ãâåøòíëæï – èàäïæ óïîò ïî åàáâïà ìïéïèëì ãïèïîàâïçå.
ûäòåî ôîàõòäïæ òáíï øåæãåíòäò ðîëãîïèï: èëõìåíåþï ïêïêòì èëéâïùåëþïçå îóìóäìï æï áïîàóä åíåþçå, ïêïêòì „ðïüïîï êïõòì“ èåëîå èëáèåæåþò1
îïèæåíòèå ùäòì øåèæåã, èëìùïâäåàï ëîãïíòçïúòòì æïâïäåþòà, èëìùïâäå òëíï äëîàáòôïíòûåè üåîëîòìüóäò ïáüò ãïíïõëîúòåäï ëîòâåì èòèïîà îåïäóî ìïìùïâäåþåäøò ãïèïîàóä
ìïéïèëçå, þîïóíòíãòæïí øâòæò üñâòï æïïõïäï ëîòâåì æï èûòèåæ æïìÿîï. äëîàáòôïíòûå ìóä
èëêäå õïíøò æïïðïüòèîåì æï àþòäòìøò ÷ïèëïõî÷åì.
ò. ý.

184

ilarion JRenti

ìï æï „ìúåíï ìïðïüòèîëøò“-ì æïæãèï, ïêïêòì äåáìåþòì ùïêòàõâï æï ïðëàåëçò (ïêïêòì ìóîïàò ìïáïîàâåäëì ìõâïæïìõâï êóàõòì èúõëâîåþàï øëîòì). íïùòäò äåáìåþòìï îóìóä åíïçå óíæï ùïêòàõóäòñë. æòîåáüëîèï ãäóøïêëâèï ðîëãîïèòæïí ïèëãâòøïäï èõëäëæ „ìúåíï ìïðïüòèîëøò“. ðîëãîïèòì æïíïî÷åíò íïùòäò æïïèüêòúï, èïãîïè ùòíïìùïî èëòàõëâï èëõìåíåþåþò1, àó èåõìòåîåþï ïî èéïäïüëþì, ïêïêòì ìóîïàò èïøòí òèïâå ãòèíïçòòì èëìùïâäåè, ïèýïèïæ èõïüâïîèï, ðîëôåìëîèï æïâòà êïêïþïûåè æïõïüï. „ðïüïîï êïõòì“ èåëîå èëáèåæåþï âïìë þïäïí÷òâïûåè èëãâïèçïæåþòíï. ðîëãîïèï óêâå èçïæ òñë
æï æéåú æïòíòøíï. ìïéïèëì æïåìùîåþëæíåí èõëäëæ ïèïâå ãòèíïçòòì èïìùïâäåþåä-èëìùïâäåíò æï ãòèíïçòòì ïæèòíòìüîïúòï2. âïìë þïäïí÷òâïûåè àåïüîòæïí èëòüïíï íïúòëíïäóîò üïíìïúèåäåþò (áóäïöï-÷ïáóîåþò æï ìõâ.),
îëèäåþøòú ãïèëåùñâíåí, îëãëîú „ðïüïîï êïõòì“ èëèáèåæ ðòîàï øåèìîóäåþåäíò òìå ìõâï èëìùïâäååþòú.
ñâåäïôåîò èçïæ òñë, èïãîïè ãâïùóõåþæï åîàò ãïîåèëåþï: ãïâòãåà ïêïêòì òè æéåì áóàïòìøò ÷ïèëìâäï, èïãîïè èòìò èëùâåâòì óôäåþï êò ïîï ãâáëíæï; ãïâòãåà òìòú, îëè ïêïêòè òúëæï ÷âåíò ãïíçîïõâï. îï èëãâïìâåíåþæï, îïòèå óíæï ãâåôòáîï, îëè ãòèíïçòïøò ïêïêòì èëìâäï èëõåîõåþóäòñë. æï ÷âåíú
õåîõì èòâèïîàåà. ïêïêòì èòóãçïâíåà èïìùïâäåþåäò èåäòüëí ÷ëãëâïûå. ïêïêò ìïéïèëçå óíæï èëìóäòñë àïâòìòà, âòàëèú æïóðïüòýåþäïæ; ãâåøòíëæï
÷âåíò èëíïùòäåëþï ïè ìïáèåøò ïî èòìóäòñë ãäóøïêëâòì ñóîïèæå. àïíïú åì
ïèþïâò ãïâïíæåà ãòèíïçòòì òíìðåáüëîì èòõåòä ìïéïîïûåì, îëèåäòú âòúëæòà, ïî ãïãâàáâïèæï. åì ïèþïâò òúëæï èõëäëæ èëìùïâäåàï èúòîå öãóôèï.
÷âåíæï ìïìòõïîóäëæ, ïêïêò æïàïíõèæï ãòèíïçòïøò „æïóðïüòýåþäïæ“ èëìâäïçå. èëìâäòì ìïïàòú ãâïúíëþï. ùïîèëæãåíòäò óíæï ãáëíæåà ÷âåíò íåîâòóäëþï. èëïõäëâæï ìïéïèëì 8 ìïïàò, ïêïêòì èëìâäòì ìïïàò. ãïâïôîàõòäåà
ìïìóäå ëîêåìüîòì åîàò èëíïùòäå èëìùïâäå, îëè îëúï æïîþïçøò ïìïìâäåä
êòþåçå üïøòìúåèïì ïâüåõæòà, ëîêåìüîì øåìïõâåæîò èïîøò æïåêîï.
íïúòëíïäóî üïíìïúèåäåþøò ãïèëùñëþòäò èëìùïâäååþò ãòèíïçòïøò øåèëìïìâäåä èàïâïî êïîåþàïí æï æïîþïçøò ïìïìâäåä êòþåçå ÷ïâåèùêîòâåà;
æïíïî÷åíò èëìùïâäååþòú òáâå òñâíåí, èïãîïè èïà ïîïôåîò òúëæíåí. õøòîïæ
âòúáòîåþòà áó÷òìïêåí æï, ïò, ãòèíïçòïì èëïæãï åüäò, îëèåäøòú ïêïêò òöæï. ÷ïèëõüï èëõóúò, èòâòæï êïîåþàïí. êïîåþàïí èñëô æïîïöì èïìùïâäåþåäèï èåäòüëí ÷ëãëâïûåè êïîåþò ãïïéåþòíï æï øååãåþï. ïâüåõåà üïøòìúåèï
æï âïøïì ûïõòäò. ïãâñâï èàåäò èëìùïâäåëþï, ëîêåìüîèï øåìïõâåæîò èïîøò
æïóêîï. òêïæîï ãäóøïêëâèï ãïèëáúåâï æï øåõâåæîï. æòîåáüëîò ãäóøïêëâò ïèëóæãï ãâåîæøò ïêïêòì, èåëîå èõîòæïí êò ìïéâàëìöóäòì èïìùïâäåþå1

ãäóøïêëâèï êïîãïæ òúëæï áïîàóäò åíï, áóàïàóîò òñë. æåæï áïîàâåäò ¸ñïâæï.
ò. ý.
2
ãïîåøå ðòîåþì ãòèíïçòòì êåæäåþì øòãíòà ïî óøâåþæíåí.
ò. ý.

literaturis matiane

185

äò èéâæåäò å. êïíæåäïêò æï èïìùïâäåþåäò èåäòüëí ÷ëãëâïûå æïæãíåí æï
ïêïêò øåèëòñâïíåì æïîþïçøò. âòøëâåà æîë æï âòöåîåà ãóäò. æòæõïíì ïî
øåùñâåüòäï ôåõçå æïèæãïîò õïäõòì üïøòì úåèï æï èóìòêï. ãäóøïêëâèï ïêïêò ùòí ùïèëòñâïíï æï àïâòì ãâåîæòà èëòìâï ìïâïîûåäøò.
ïòõïæï ôïîæï. øóï ìúåíïçå ïèïîàóäò òñë ïêïêòì æòæò ôåîïæåþòïíò ìóîïàò. ìúåíïçå ãïèëâòæï èïøòí èåîâå êäïìòì èëìùïâäå, ïèýïèïæ ðîëôåìëîò
ïêïêò øïíòûå æï îóìóä åíïçå ùïòêòàõï âîúåäò èëõìåíåþï ïêïêòì úõëâîåþïìï
æï ìïäòüåîïüóîë èëéâïùåëþïçå. ïáâå óíæï ïéòíòøíëì, îëè øïíòûòì èëõìåíåþï ãäóøïêëâì ùïêòàõóäò ¸áëíæï, èïãîïè æïóêâòîâåþäëþòà òñë, àó îïòèå ìõâï èòçåçòà, èïøòí âåî èòåáúòï ñóîïæéåþï èëõìåíåþòì òè ïæãòäåþòìïàâòì, ìïæïú èëèõìåíåþåäò ïéíòøíïâæï áïîàâåäò õïäõòì íïúòëíïäóîò àïâòìóôäåþòìïàâòì þîûëäòì èëüòâåþì. æï, ïò, îëæåìïú èëèõìåíåþåäèï ïêïêòì
èàåä îòã äåáìåþì æï ìõâï íïùïîèëåþàï øòíïïîìò ãïæïãâòøïäï, ãïóêåàï ïíïäòçò æï ãïõìíï ôî÷õòäåþò, æòîåáüëî ãäóøïêëâì ôåîò åúâïäï æï æïòùñë
ïæãòäçå üëêâï. èïãîïè îïì ãïïùñëþæï?! àâòà óõåîõóäïæ ìúíë ïæãëèï æï
èëèõìåíåþäòì ãïôîàõòäåþï. ìïèïãòåîëæ, îëãëîú êò æïïìîóäï øïíòûåè èëõìåíåþï, îëèåäìïú üïøòìúåèòà øåõâæï èëìùïâäåëþï æï àâòà ïêïêòú æï ÷ïèëåøâï ôïîæï, êóäòìåþøò øåòÿîï ãäóøïêëâò, ÷ïèëïîàâï øïíòûåì èëõìåíåþòì æåæïíò æï ãòèíïçòòæïí ãïèëîòúõâòà æïåèóáîï. øïíòûòì øåèæåã ùïêòàõóä
òáíï èëêäå èëõìåíåþï áïîàóä åíïçå. èëõìåíåþåþì èë¸ñâï „ðïüïîï êïõòì“ èåëîå èëáèåæåþï. øåèæåã ãïíñëôòäåþïøò èëìùïâäååþèï áïîàóäìï æï îóìóä
åíïçå ùïâòêòàõåà ïêïêòì äåáìåþò. èå ùïâòêòàõå ïêïêòì „ðïüîòëüò“, îëèåäøòú èãëìïíò æïìúòíòì àïâïæ-ïçíïóîóä úîó ðïüîòëüòçèì. åì äåáìò àïâæåþï øåèæåãò ìòüñâåþòà: „îëè èëãùëíâïîà, èåú êò ãïüñëþà, ïþï, æïèòêïîòà üïøò!“. ÷åèì ìòõïîóäìï æï ïéüïúåþïì ìïçéâïîò ïî ¸áëíæï, îëúï ìõâåþàïí åîàïæ ïêïêòú èòêîïâæï üïøì æï àïí òéòèåþëæï. ùïîèëòæãòíåà, ãäóøïêëâòú èòêîïâæï üïøì. äåáìåþì óíæï èë¸ñëäëæï ïðëàåëçò – ïêïêòì ìóîïàò ìïáïîàâåäëì ìõâïæïìõâï êóàõòì øâòäàï øëîòì. ÷âåíï âàáâòà, îïéï ìóîïàò èëâïàïâìëà øóïøò, îëúï úëúõïäò ïêïêò ïáï ãâñïâìë. ãïâàïèïèæòà æï
ïâòñâïíåà ìúåíïçå ïêïêò æï øåèëâåîüñòà ãïîøåèë. ïèòà æïâïèàïâîåà ïêïêòìïæèò èòûéâíòäò ìïéïèë.
ïêïêò üïøòì úåèòàï æï âïøïì ûïõòäòà ãïâïúòäåà.
èåüïæ êèïñëôòäò æïâî÷òà ìïéïèëàò æï æòæò øàïþåÿæòäåþòà ùïâåæòà
øòí. ãâåãëíï, îëè ñâåäïôåîò êïîãï æïèàïâîæï, èïãîïè øåâúæòà. æòîåáüëî ãäóøïêëâì ïè ìïéïèëæïí ãïîêâåóäò ãïæïùñâåüòäåþï ãïèëåüïíï, îïæïú óíæï æïöæëèëæï, ïêïêò øïíòûå ãïèëåîòúõï ãòèíïçòòæïí. ïêïêò øïíòûå
èåîâå êäïìøò òñë, èïì ñâåäï ìïãïíøò õóàò ¸áëíæï. ìóä îïèæåíòèå àâòì øåèæåã ëáîëì èåæïäòà óíæï æïåèàïâîåþòíï ãòèíïçòï. îëãëî èëõæï ïî âòúòà,
àâòà ïêïêòì ïúíëþåì åì ïèþïâò æï ðëåüòì èåëõåþòà ï. øïíòûå ãòèíïçòòæïí
ãïèëîòúõâïì ãïæïî÷ï, èïãîïè ëáîëì èåæïäò êò æï¸êïîãï.

186

ðëäòíï èïèòíïòøâò
äò
èïèòíïòøâòäò

Cemi Zveli dRiuridan
ïêïêòì àåäïâøò ÷ïèëìâäòìïì, ëöïõøò ãïæïâùñâòüåà æòæò ìïæòäò ãïãâåèïîàï, èëãâåùâòï ïêïêò æï ãïãâåúíë àåäïâòì ìïçëãïæëåþòìïàâòì.
÷âåíì æòæ ìïìïæòäëøò ãïøäòäòï ìóôîï 40 êïúòìïàâòì. 3 ìïïàòï. ïò, ÷åèì
ìïùëä ëàïõòì ôïíöîåþòæïí æïâòíïõå èëþîûïíæåþï ïêïêò. àïí èë¸ñâåþòïí
÷åèò èåóéäå æï âïìòä êïõòûå (îïôòåä åîòìàïâòì ìòûå). èå ÷åèò þòíòì øåèëìïìâäåä êïîåþøò âæãåâïî, æòæò êäïìòì êëîòæëîøò ãïèëâòæíåí. ãóäò äïèòì ïèëèòâïîæåì þóæòæïí. þïâøâëþòæïí ïêïêò æï òäòï ÷åèàâòì îïéïú ïîï
õëîúòåäò òñâíåí. îï þîãå êïúò ñëôòäï. èëèòïõäëâæï, õåäò ãïèëèòùëæï, èå
êòíïéïè èóõäåþøò ÷ïâòêåúå ïéüïúåþòìïãïí.
ìïæòäì øåèæåã ïêïêò ÷âåíàïí î÷åþï, ìïìüóèîëøò ïî èëìùëíì. èå þåæíòåîïæ âãîûíëþ àïâì. îï èøâåíòåîòï ïêïêò æòäïì, ïõïä ðòîæïþïíòäò, íïëÿåþò
óìùëîæåþï ìïõåçå, àâïäåþò óþîùñòíïâì. èå èòíæï æïóìîóäåþäïæ óúáòîë.
ìïìïæòäë ëàïõòì øóøïþïíæòæïí êïîåþì îëè èëïæãåþï, ïìå èãëíòï èíïàëþò
ãïèë÷íæïë. ýòäåüòà òúòì øåèëìâäï, þëæòøì òõæòì, ãâàõëâì, ðòöïêì íó ÷ïèïúèåâàë. ãâòïèþëþì ìïìïúòäë ïèþåþì.
þïíáëì àïèïøò óñâïîì ïêïêòì; ñëâåä ìïéïèëì îòã-îòãëþòà èëæòïí ÷âåíàïí
ðïîüíòëîåþò. ÷åèò èåóéäå ìïèìïõóîòì ãïèë àþòäòìøò ãïòûïõåì. æïèòþïîï, ïêïêòì þïíáëì èëàïèïøååþò ïî èëïêäëë. ìïè æéåì, ìïéïèëì ïéïîïâòí èëâòæï ÷âåíàïí. ïêïêò âåî ïîòì ãóíåþïçå. èåú âéåäïâ. ëòíì èòâèïîàå: „þïüëíë ïêïêò, õëè
ïî ãåùñòíåþïà ïè ìïéïèëì, îëè äëüëì ìïàïèïøëæ ãòïõäëà êäóþøò?“ ïêïêòì
àâïäåþò ãïóþîùñòíæï: – „èïîüë õëè âåî ùïõâïä, èåú óíæï ãïãñâå“.
èòâåæòà àó ïîï êäóþøò, èïøòíâå „ðóäêï“ øåóæãòíåì ïêïêòì. 12 ìïïàïèæå
òá æïâî÷òà. ùïèëìâäòìïì âåìüòþóäøò åîàèï âïÿïîèï ðïäüë ÷ïïúâï ïêïêòì.
ïêïêò èòóþîóíæï, åøèïêóîïæ ãïæïõåæï æï óàõîï: ìïêâòîâåäòï, âïÿîòìïãïí
èëîàèåâï, ÷âåí ùïîàèåâïì âïîà øå÷âåóäòë! æïèìùîååþèï þåâîò òúòíåì.
ïêïêòì „ñóï ñ óøêàìè“ óñâïîì. îïú õïíò ïá ïîòì, ìóä èóæïè æéå ïè ìóðì
âïêåàåþòíåþ èçïîåóäì. æòäïëþòà, æòæòì ìïóçèòì ùòí, óìïàóëæ úòâò ùñïäò óíæï æïäòëì. èå èóæïè ãïèçïæåþóäò èïáâì.
æéåì ìüóèîåþò èñïâæï: øïäâï æïæòïíò, åäë ïíæîëíòêïøâòäò æï ìõâåþò.
íåæäò ìòèòíæò ïõïäò øåèëìóäòï, ãïæïâùñâòüå æåìåîüïæ ìòèòíæò. ãâòïí èëèïãëíæï, îëè ïêïêòì ìùñåíì. èòìàâòì úïäêå êòìåäò ãïâïêåàåà. ïêïêòè èòòîàâï êòìåäò æï ãïâòæï, åøòíëæï ìòèòíæòì ìòñâïîóäèï ïî øåèïúæòíëìë. åîà
ùóàìïú ïî ãïóâäòï, òìåâ èëïæãï ÷âåíò ìïìïæòäëì øóøïþïíæòæïí êïîåþì:
„ãïïàïâåà?“ ÷âåí ìòúòäòà óðïìóõåà, îëè úëüï êòæåâ èëóõæåþï èëàèåíï.

akaki TelavSi. 1911 w.

188

polina maminaiSvili

– æéåì âòéïú 120 ùäòì èëõóúò ãäåõò èëòñâïíåì ÷âåíì ìïìùïâäåþäòì
åçëøò. ïêïêòè èëòìóîâï èïìàïí ìïóþïîò. ãïèë¸êòàõï ûâåäò æîëòì ïèþåþò.
þëäëì ¸êòàõï: îëãëî èëãùëíì âëîëíúëâòë? ãäåõì ïêïêò âòíèå æòæò ÷òíëâíòêò åãëíï æï øåïáë. èïøòí ïêïêòè ìïèò èïíåàò ï÷óáï æï óàõîï: „âëîëíúëâò îëè ïî ãåáë, õóàò èïíåàòì ÷óáåþïì âïðòîåþæòë“. ãäåõò øåêîàï, èïãîïè ãâòïíéï òñë.
– ÷åèò þïâøâåþò – æïàóíï æï êïêó÷ï æòæ ãïíúõîëèïøò ïîòïí. ïêïêòì
óñâïîì ðòîïéèï ùëäï üïõüçå. åîà ôåõì èëéóíïâì æï æïïñåíåþì, èåëîåì
çåæ æïïæåþì.
÷åèò æïàóíï øåóûâîåþï ôåõåþøò æï „ÿòüïì“ òûïõòì. ïêïêò ïè æîëì çéïðîåþì èëóñâåþï. æïàóíïì „÷òüë, ÷òüë ÷òëîï“ èëìùëíì, ìóä òèïì ïäïðïîïêåþì. êïêó÷ïçå ïèþëþì: „ïìåàò êåêäóúò áïäò ïî øåèõâåæîòï úõëâîåþïøòë“.
æéåì àïâòìò ìóîïàò ï÷óáï ùïîùåîòà. æïðòîæï, æòæ äåáìì æïãòùåîë.
– îï âáíï ïî âòúò! âòéïúïì ïêïêòìïàâòì óïèþíòï, îëè èå êïîãïæ âòàïèïøå „àïèïî úþòåîò“ ìïèò ùäòì ùòí, ïêïêòì òóþòäåòì æéåì. ïêïêò ïî èåøâåþï,
ãòíæï àó ïîï òàïèïøåë. åõäï òì ïéïî âïî, îïú ìïèò ùäòì ùòíïà âòñïâò, ïîú
ãïîåãíóäïæ, ïîú ìóäòåîïæ. ëîò øâòäòì æåæï âïî. ïêïêò ùïèëùëäòäòï üïõüçå æï þóüþóüåþì îïéïúïì. „åîàò îåðåüòúòï ÷ïâïüïîëà æï àó êïîãò ïî
ãïèëâï, íó òàïèïøåþ“. èåú âåàïíõèåþò. øïäâï æïæòïíò ãë÷ïï. òì õëè íïèæâòäò ïîüòìüòï, èå îëãëî âþåæïâ èïìàïí àïèïøì, âéåäïâ.
æéåì æòæò ãóäòì ôïíúáïäòà îåðåüòúòï ÷ïâïüïîåà ïêïêòì àïíæïìùîåþòà. ãóäì èòêåàåþì ïêïêò æï èåóþíåþï: „íïèæâòäò ìïîï þåîíïîò ñëôòäõïîà, ùïîèëæãåíï óìïàóëæ óíæï øåìæãåì“.
ùïîèëæãåíòì æéåú æïæãï. õâïä âàïèïøëþ, äïèòì ïâüòîæå òìå âøòøëþ. èå
ûïäòïí êèïñëôòäò æïâî÷ò ÷åèò àïèïøòà. èåëîå ïáüòì øåèæåã ïêïêò úîåèäèëîåóäò øåèëâòæï êóäòìåþøò, ìóä õåäåþò æïèòêëúíï. „âòíú ïî òàïèïøï
àïèïîò, ñâåäïè èõëäëæ ãïîñâíòäò áïäò ãâò÷âåíï ìúåíïçå, øåí êò òì àïèïîò
ãâò÷âåíå, îëãëîòú èå èïáâì ùïîèëæãåíòäòë“. ïî âòúò èïîàïäì ïèþëþì, àó
èåôåîåþï, èïãîïè èå èïòíú êèïñëôòäò âïî òèòàò, îëè ïêïêòì ìóîâòäò ïóìîóäå. æéåì ëúòï òâäòìòì – òäòïëþïï. êäóþò ìïâìåï õïäõòà, ÷âåóäåþîòâïæ ïêïêòú ùïèëþîûïíæï. ðòîâåä îòãøò îóìòì ëôòúîåþòï. ïêïêòì ìàõëâï
÷åèèï èåóéäåè, îïèå åàáâï ìúåíòæïí. æïìàïíõèæï, „åîàò äåáìò-éï èïõìëâì
èõëäëæë“, ïâòæï ìúåíïçå, ïóæòüëîòïì õòþäïâì àïâòìò ìòæòïæòà, âåîúõäòì àèåþò, îëãëîú øïîïâïíæåæò òìå ïáâì. îï èøâåíòåîò ìïíïõïâòï. æòæõïíì
ìæóèì. ìæóèì èàåäò æïîþïçò. òùñåþì: „èàï ùèòíæï ÷ïôòáîåþóäï“... ýîóïíüåäèï æïèòïîï, îï ìò÷óèåï, îï èøâåíòåîòï, éâàïåþîòâòï ïêïêò. õïäõò ìèåíïæ ïîòì ãïæïáúåóäò. îóìò ëôòúîåþòú ìóä-ãïíïþóäò øåìúáåîòïí, àòàáëì ãîûíëþåí, îïìïú ïèþëþì æòæò èãëìïíò „æåæïøâòäëþïè, þåâîì ïî ãàõëâ:
øåíì èòùïì èòèïþïîåë“ – òìåàò ìòûäòåîòà ìàáâï åì ìüîòáëíåþò, îëè èàåä
àåïüîøò îïéïú êâíåìï ãïòìèï. ñâåäï ãïôòàîåþóäò øå¸ñóîåþì ïêïêòì. æïïè-

189

literaturis matiane

àïâîï. àåïüîò ìæóèì. ïêïêò ìæãïì, àïâò çåâòà ïóðñîòï. óåúîïæ ïéüïúåþóäò üïøòì êâîï æïïîéâåâì ìò÷óèåì. òäòïì ìïéïèë ïêïêòì ìïéïèëæ òáúåâï.
ïêïêò àîàëäïâì, ïéüïúåþóäòï. èëîòæåþòà ïâòæíåí ìúåíïçå æï èëõóúò ðëåüò ÷ïèëòñâïíåì.
ãóøòí æòæò ìïæòäò ãïóèïîàï ìïçëãïæëåþïè ÿïíæîòì áâåø. ÷âåí þåæíòåîïæ âãîûíëþà àïâì. êïõåàèï ãïòúíë ïêïêò, øåòàâòìï àïâòìò æòæò èëèéåîïäò. „îïèæåíöåî ïàîàëäåþóäï, ÿïíæïîë, øåíò ôëàäåþò, ùïîìóäøò èüîòì
øåèëìåâòì æîëì, æéåì êò æòæò ìòõïîóäòìïãïí øîòïäåþåí òìòíò æòæò èãëìíòì æïíïõâïçå“ – ïèþëþì ÷åèò èåóéäå àïâòì ìòüñâåþøò. ïêïêòì áíïîò èòïîàâåì. ìóîïàò ãïæïâòéåà (ïêïêòì ôåîõà èå æï íïæòï þåîåýòïíò âçòâïîà áíïîòà õåäøò). ïè æéåì áïäåþò ãâïìïõåäï åäë ïíæîëíòêïøâòäèï: øåìïíòøíïâò
ìòüñâòà øåïèêë ðëåüò. ÷âåíì þåæíòåîåþïì ìïçéâïîò ïîï ïáâì.
õâïä ãïæïùñâåüòäòï ïêïêòì ãïèãçïâîåþï ïõäë ìëôäåþøò. æòæò èçïæåþï ïîòì àóîèå ñâåäãïí. õïäõò ìòõïîóäòà åäòì ìïñâïîåäò ðëåüòì íïõâïì.
ùïìâäòì ùòí ïêïêòè ïïìîóäï àïâòì æïðòîåþï æï ÷åèìï æï êïõòûòì þïâøâåþì
óûéâíï èøâåíòåîò äåáìò: „ùåîòäò ðïüïîï èåãëþîåþì“ (æïþåÿæòäòï „àåèøò“
1911 ù.). åì äåáìò ïìå èàïâîæåþï:
„...èïøòí, ïõïäãïçîæåþë!
íïõåà ÷åèò ìïôäïâò!
(èåú òá àáâåíàïí ãïâ÷íæåþò,
àïíèãîûíëþòà óõòäïâò),
ìòúòäòà ÷ïèëèûïõåà:
„ïãòìîóäæï ïõäï êò,
îïìïú îëè èëåäëæò,
èåãëþïîë ïêïêò!“

taso maCablisa (bagrationi) _ akakis megobari

191

literaturis matiane

òëí
îãòï
òëíïï èåóíï
èåóíïîãòï

akakis cxovrebidan
úíëþòä þòëãîïôì òëíï èåóíïîãòïì æòæò ìóîâòäò ¸áëíòï æïåùåîï úõëâîåþï
ïêïêòìï. ïè ìóîâòäì òì ëîöåî ëôòúòïäóîïæ ïèýéïâíåþì, – èòì èòåî òäòïì øåìïõåþ æïùåîòä èëãëíåþåþøò æï æïâòà åîòìàïâòì þòëãîïôòïøò, õëäë ïîï-ëôòúòïäóîïæ, öåî òìåâ àïâòìàâòì, óþòìï æï ìïèïõìëâîë ùòãíïêåþøò, ìïúï ïêïêòì ñëâåäò ìòüñâï èòéåþóäòï „ëþëä èïîãïäòüïæ“, ïæïèòïíòì ïçîòì ûâòîôïì ìïèêïóäïæ
æï æïóýïíãïâ èïõâòäïæ, àâòà ïêïêò êò èò÷íåóäòï ìïáïîàâåäëì ¸åòíåæ, ðóøêòíïæ.
ò. èåóíïîãòïìï æï ïêïêòì èÿòæîë èåãëþîóäò óîàòåîàëþï ¸áëíæïà. ïêïêò àïâòì
„øåóþîïäåþåäò“ ëõóíöëþòà õøòîïæ ¸êåíùäïâæï òëíïì: „ãåíåîäåþòì ïæòóüïíüì“
åûïõæï õëäèå. ïèòì ìïþïþò, àâòà ò. èåóíïîãòïì äòüåîïüóîóäò èëéâïùåëþï òñë. ãîòãëä ëîþåäòïíò, èïèòï ãóîòåäò, ã. ÿïäïæòæåäò æï êëäõòæåäò (ãî. æïæòïíò), îëèåäàï úõëâîåþï æï èëéâïùåëþï ò. èåóíïîãòïè æïùåîï, – ìïèõåæîë ðòîåþòú òñâíåí.
îï àáèï óíæï, ïêïêòì åì æïúòíâï èåãëþîóäò òñë æï èåóíïîãòïú èåãëþîóäò
ãîûíëþòà éåþóäëþæï. òì àïâòì àïíïèåæîëâå èùåîïäàï øëîòì ïêïêòì ãïíìïêóàîåþóä ðïüòâìï ìúåèæï, èòìò íòÿòìï æï ãëíåþïèïõâòäëþòì óìïçéâîë àïñâïíòìèúåèåäò
òñë, èïì „ïîïåîàõåä èëìâäòï ôòáîïæ, æïåùåîï úõëâîåþï òäòïìò, ïêïêòìï, íòêëäïûòìï, ãëãåþïøâòäòìï, ñïçþåãòìï æï ìõâïàï“ (ò. èåóíïîãòïì ìòüñâåþòï); îòì ãïèëú òì,
èïîàäï ñâåäïì ïæòóüïíüòâòà ïõäæï – „èóøüîòì àâïäòà“ óúáåîëæï, èïàò úõëâîåþòì ìïôåõóîåþì ¸íóìõïâæï æï ïèòà àïâòì „ìïèïõìëâîë ùòãíåþì“ ïèæòæîåþæï.
ïêïêòì õëè ïè ùòãíøò ñâåäïçå èåüò æï ãïíìïêóàîåþóäò ïæãòäò ìÿåîòï, îïìïú
àâòà ò. èåóíïîãòï øåèæåãíïòîïæ ãïèëìàáâïèì: – „÷åèò ìïèïõìëâîë ùòãíò øåóþîïäåþåäèï ïêïêòè îëÿëì æïïèãìïâìï, öòõâòì ùñïäëþòà ìóäæãèóäìë“ (òõ. æïâ.
åîòìàïâòì þòëãîïôòï, ãâ.1).
ïè ìòüñâåþòì æïèïæïìüóîåþåäò ìïóêåàåìë ôïáüò ò. èåóíïîãòïì – „ìïèïõìëâîë ùòãíåþøò“ óïèîïâòï. òì èëùòùåþòà òùåîì ïêïêòì òè íïêâåìåþìïú êò, îëèåäíòú àâòà ïè óþòì ùòãíòì ðïüîëíòì æïúòíâïì ãïèëõïüïâåí. èïã.: – „òëíï ÷ïèëìóäï
áïäïáøò, – îëèåä ãåíåîïäì ÷ïèëñâï àó òúòà?“ – ¸êòàõï ïêïêòè æïâ. åîòìàïâì.
ïí êòæåâ: ãëãåþïøâòäòì òëíïìàïí õøòîò ìòïîóäò îëè øååíòøíï ïêïêòì, óàáâïèì
– „îï âáíï, òëíïìàïí îëè æïòïîåþï, ãëãåþïøâòäì ãåíåîäëþï îëæòì èòóéòïë“.
ïéíòøíóä óþòì ùòãíïêåþì ïèãâïîò ìüîòáëíåþòì ìòèîïâäå ìïêèïëæ ïÿîåäåþì.
ñâåäïôåîò åì ïêïêòì ìïþòëãîïôòë èïìïäïæ áó÷æåþëæï, îëè „øåèæãëè øåìïíòøíïâò
èãëìíòì ìòúëúõäòìï“ æïî÷åíòäòñë èòìò úõëâîåþòì éòîìåóäò ïéùåîï. åì ãïíçîïõâï ò. èåóíïîãòïè, ìïèùóõïîëæ, âåî ãïíïõëîúòåäï. ìïèïãòåîëæ, àïâòì ìïèïõìëâîë ùòãíòì èïìïäåþòì èòõåæâòà 1908 ùåäì ãïèïîàóä ïêïêòì æéååþòìïàâòì åîàò
ðïüïîï èàäòïíò ìïõòì „îåôåîïüò“ øåóæãåíòï èëãëíåþåþòì ìüòäçå ïêïêòì øåìïõåþ
æï ôëàøò (èïøòí ò. èåóíïîãòï òá èëéâïùåëþæï áïäïáòì èëóîïâïæ) ãïèïîàóä ïêïêòì
ìïòóþòäåë ìïéïèëçå ùïóêòàõïâì (òõ. ãïç. „ïäò“, ¹ 39, 1908 ù., 7`12).
åì èëãëíåþïíò øåèæåãøò ïî æïþåÿæòäï. ïá èëãâñïâì ïéíòøíóäò îåôåîïüòì
õåäíïùåîòì ãïæïî÷åíòäò ãâåîæåþò, îëèäåþòú ò. èåóíïîãòïì ïîáòâøò ïéèë÷íæï.
õåäíïùåîò ÷âåí æïâïìïàïóîåà.
ìëä. úïòøâòäò

192

iona meunargia

ìïèïõìëâîë ôóîúäåþò ïêïêòì øåìïõåþ1
I
(ãâ.1) àó õåäëþïì ïî âóèüñóíå, èå èõëäëæ ïêïêòì úõëâîåþïçå øåèòûäòï
ïá âòäïðïîïêë, àóèúï ïîú êò âòúò èêâæîåþçå æïãåøòäèï, úëúõïäçå ïí îï
óíæï âàáâï, èåüïæîå ïè ðïðïíïáåþï òóþòäåì æîëì.
ïêïêòì 50 ùäòì òóþòäåè èòìò 25 ùäòì òóþòäåò èëèïãëíï. àâòàëí èòìãïí
ãïíïãëíïæ ÷ïèòùåîòï ÷åèì ùòãíøò: „25 ùäòì ìïèùåîäë èëéâïùåëþòìàâòì ìï÷õåîåæïí åîàò áëàïíò äëþòë ãïèëèòãçïâíåìë“. æîëíò òúâïäíåí. ìïþåîûíåàò
óôîë õåäóõâò àóîèå òñë àïâòì ðëåüåþòìïàâòì: ìòèëíòæì òóþòäåòçå 56
õïîò èòïîàâåì èòìèï àïíïèåèïèóäååþèï.
êïõïþåîòâòà, ïêïêòú ìõâï êïúòï. ïè ùóàòìëôåäøò ñâåäïì ïáâì ìïõäò, êïîò,
ëöïõò, ïêïêò êò, îïú èïõìëâì, ìóä èóæïè èïîüëõåä êïúïæ, ëþäïæ ãïèëèùñâæåóäòï ìïìüóèîëì íëèîåþøò àþòäòìøò æï áóàïòìøò – æï àïâòì ÷åèëæïíì æï¸ñóîåþì çåèëæïè, àòàáëì ìïóêóíë ìïèãçïâîëæ ãïíèçïæåþóäò. àâòàëí èòàõîï åîàõåä: „ìïêâòîâåäò êïúò âïî: úëäò èñïâì, ïîï èñïâì, – øâòäò èñïâì, ïîï
èñïâì, – ðåíìòï èïáâì, ïîï èïáâì“. ïâïæ îëè ãïõæåì ïêïêò, âåî ãïèòãòï, õòíêïäò
âòí óíæï èëóõïîøëì òèïì, ïí „ìêòðòæïîò“ âòí óíæï ùïóìâïì ãóäèêåîæçå.
æï îïì øâîåþï èåîå åì ãïèëóäåâåäò ìüóèïîò ìïìüóèîëìò?
(ãâ. 2) èïøòí, îëæåìïú ñâåäï ÷âåíò èùåîäåþò æï ìïçëãïæë èëéâïùåíò ïí
òñâíåí èïìùïâäåþåäíò, ïí èëõåäåíò, ïí ìïèõåæîë èëìïèìïõóîåíò æï àâòìï
æï àâòì àïâçå öïèïãòîì òéåþæíåí, ïêïêò ìóä èóæïè àïâòìóôïäò êïúò òñë,
òøàï-òøàï èéåîïäò, èùåîïäò, èëäïðïîïêå, èëìòïîóäå. åîàïæ-åîàò àïíïèæåþëþï, îëèåäòú òèïì ¸áëíòï èòìì ìòúëúõäåøò – áïîàóäò üîóððòì
îåýòìëîëþï òñë. ãïèþåüïì òèæåí õïíì ïî øåî÷åíòï èòíòìüîëþï, îïèæåíìïú
òèïì åì îåýòìëîëþï. ïèïìàïí... „òüñëæåì åíï ÷åèò êïæíòåîïæ, ïíó èòâìúíå èå
òèïì áåþïíò ìòúîóòìïíò“... ïêïêòì ìóä èóæïè ÷ïíãò ïî óÿòîïâì õåäøò æï ìïèøëþäëìï æï åîì ïî óèéåîòì. õïíæïõïí æï õïíæïõïíçå óôîë õøòîïæ òèïì,
îëãëîú òäòïì – îïèåàó êïúíò âïîà – ìïàïèïøë áïéïäæòú óÿòîïâì õåäøò. àïèïøòì ìòñâïîóäò ïæîòæãïí æï¸ñëäòï ïêïêòì æï ïè àïèïøòì øëîåóäò
øåæåãòï òì, îëè æéåì ïìå ïíïõëîåüïæ úõëâîëþì ìïìüóèîëåþøò æï æòæò ùåîåàäòì ëöïõòì øâòäò õøòîïæ èýïâå êòüîòà æï õïøòà òêâåþåþï, îëãëîú
ïèþëþì èòìò úõëâîåþòì èëùèå çïáïîòï ÿòÿòíïûå.
ïèïâå âíåþòì øåæåãïæ óíæï æïâìïõëà, îëè èòìòâå àáèòìï ïî òñëì, ïêïêò
ïîòì ãåìäòïíò, èêþåíïîò, èëóìâåíïîò æï úëüï ïî òñëì þëîëüòú (åì ÷âåíøò
æïî÷åì èêòàõâåäë)...2
1

çóãæòæòì èóçåóèøò æïúóäò ò. èåóíïîãòïì ïîáòâòì ôëíæì óêâå ãïæïâåúòà åì ôóîúäåþò.
ì. ú.
2
èåìïèå ãâåîæò ïêäòï õåäíïùåîì. ì. ú.

literaturis matiane

193

(ãâ. 4) ðåüîå æïæòïíèï ìïàâïäå øóþäçå îëè æïòæâï, ïêïêòì åàáâï: åì
òèòüëè, îëè òì ÿêóòàïú ïîòì þîèï æï ïîï èïîüë àâïäåþòàïë.
îëúï åîàì ÷âåíì èùåîïäì1 – ìïõåäì ïî âòüñâò – åèóáîåþëæíåí ÷òêâïòûòì ïèëèî÷åâåäíò, ðëäòúèåòìüåîì çïäòêë ÿïâÿïâïûåì åàáâï ïêïêòìïàâòì:
„ïè êïúì íó èëòøëîåþ àïâòæïè, àó øåíàïí òáíåþï, êïúò õåäì âåî ïõäåþì“.
– þòÿë, èå àâòàëí ëîò ùåäòùïæòï ãïìïäïõïâïæ æïâìæåâ æï âåî èëèòõåîõåþòïë, óàáâïèì ðïìóõïæ ïêïêòì... æï ìõâïæïìõâï. ïî âòúò îëèåäò åîàò âàáâï2...
÷âåíò ìïçëãïæë èëéâïùå æï èùåîïäò òøâòïàïæ àó ãïæïî÷åíòï èòìì þïìî
êïäïèì æï åíïì. òèïì îëè ïî óêþåíòï òìåàò, èãëíò èïîüë áîòìüåôëîå èïèïúïøâòäò ãïæïî÷ï æï ëæíïâïæ æòèòüîò ñòôòïíò.
àïíïèåæîëâå êïúò õïí ìùïèì æï õïí ïîï ïêïêòì. ÷åèì ïäþëèøò êòàõâåþçå:
îëèåäò èùåîäòì ðîëçï óôîë èëãùëíì, îëèäòì ðëåçòï, – ðïìóõïæ öåî
æïìùåîï: „ãëãëäòì“ æï „øåáìðòîòì“. èïãîïè èåîå ùïøïäï æï çåæ æïïùåîï:
„ãïèëòúïíòà âòí!“ àáâåí ããëíòïà: ò. ÿïâÿïâïûå, ñïçþåãò, ãòëîãò ùåîåàåäò,
ãëãåþïøâòäò, ëîþåäòïíò, þïîïàïøâòäò æï ìõâï âòíèå ïõïäàïãïíò! ïîï? ðîëçï ïòî÷òï ïîæïçòïíòìï æï ðëåçòï ãóîïèòøâòäòìï.
(ãâ. 5) ïêïêòìïãïí ãïíâäòäò øëîò ãçï èùåîäëþòìï èëôåíòäòï èòìãïí æïùåîòäò ôåîïæëâíåþòà øåçïâåþóäò äåáìåþòà, èïãîïè äåáìçå óôîë øåìïíòøíïâòï æï ãïèùå ïêïêòì òóèëîòà è÷áåôïîå „úõåä-úõåäò ïèþåþò“, „íïæóéò“
æï ìõâï èìãïâìò ùåîòäåþò. äåáìøò êòæåâ ¸ñïâì ïêïêòì þïæïäò, èïãîïè èïõâòäìòüñâïëþïøò, òóèëîøò, ïí îëãëîú òì ìàïîãèíòì ïè ìòüñâïì, õóèîëþïøò, òèïì
ìùëîò ïîï ¸ñëäòï æï ïîúï ¸ñïâì áïîàóä èùåîäëþïøò. ÷âåíøò ñëâåäò èïõâòäò ìòüñâï æï ïêïêòì ìòüñâï åîàò æï òãòâåï. ñëâåäò èëìùîåþóäò ìòüñâï
÷âåíøò ïêïêòì íïàáâïèòï, îëãëîú ñëâåäò ûâåäò úòõå-êëøêò àïèïîòì ïíïãåþò.
ïêïêòì îï ïî óùåîòï ïè íïõåâïî ìïóêóíåøò: èëàõîëþåþò, ôåäåüëíåþò,
æîïèïüòóäò æï êîòüòêóäò åüòóæåþò, èïãîïè îëúï ìóä ñâåäï åìåíò ÷ïòûòîåþï æîëåþòì èëîåâøò, èòìò äåáìåþò æï èëìùîåþóäò ìòüñâåþò ïèëüòâüòâæåþòïí æï òúëúõäåþåí. ìïèóæïèë ïîï ïîòì îï ïè áâåñïíïçå, èïãîïè ìïíïè
áïîàóäò ìòüñâï-êïçèóäò èùåîäëþï úëúõïäò òáíåþï, ïêïêòì èïõâòäò ìòüñâïú æïâòùñåþóäò ïî òáíåþï. ïêïêòì äåáìò æïî÷åþï ìêëäïøò, áîåìüëèïüòïøò.
ïêïêòì èïõâòäìòüñâïëþïì, îëãëîú ¸åòíåìïì, õøòîïæ àïâòìò èìõâåîðäòú
àïí ìæåâì.
îëãëîú ¸åòíå, ïêïêòú èïõâòäìòüñâïëþòìïàâòì õïíæïõïí ÿåøèïîòüåþïìïú éïäïüëþì3.

1

íòêë íòêëäïûåì. ì. ú.
„ïèëâùåîë ÷åèò ùòãíåþòæïíë“ – ùåîì æï øåèæåã ãïæïóøäòï. ì. ú.
3
„îëãëîú ¸åòíåì, ïêïêòìïú ïêäòï ìòàþë, ìòñâïîóäò, ëéëíæ âòìèå òìïîò ãïóñïîëì ãóäèêåîæøò“ (åì ìòüñâåþò øåèæåã ùïóøäòï ïâüëîì). ì. ú.
2

194

iona meunargia

àâòàëí ïèþëþì: „üñóòäïìï, þçóòäïìï“... üñóòäïì õèï îëè ãïóãæåì, ïêïêòì, òñë æîë èïîàïäìïú ïéïî óöåîåþæíåí.
ãïíìâåíåþóäèï àåòèóîïç äåýïâïè ïî æïóöåîï îïéïú òñë ïêïêòì, æïíïûäåâæíåí, æï îëè ïêïêò èïîàïäò ãïèëæãï, äåýïâï íïõåâïîò ìïïàòà æïï÷ëáåì íòêëäïûòì ìïõäøò.
(ãâ. 6) àâòàëí àòàáë æïìúòíòìë àïâòì-àïâì.
„àïèïî úþòåîò“ îëè æïòþåÿæï, ïêïêòè åîàò úïäò èëèúï ìïõìëâîïæ. îëè
æïïùåîï ùòãíçå – „ìïõìëâîïæ òëíï èåóíïîãòïì, ïêïêòìïãïí“ èïì óíæëæï
îòúõâòú èòåùåîï, èïãîïè îëè èëïãëíæï ðòîâåäò ïðîòäò òñë, êïäïèò õåäòæïè ãïïãæë, – „ïî æïèòöåîåþåíë“.
èå ïá ïîïì âòüñâò ïêïêòì øåèëáèåæåþòà ûïäïçå, èòì ðëåçòïçå. òì îëè óèïéäåìò èùåîïäòï ÷âåíò àïíïèåæîëâå èùåîäëþòìï, òèïì îëè òãòâå øïîïâïíæåæò
ïèøâåíåþì ÷âåíì áâåñïíïøò, îï øïîïâïíæåæòú ãïîì åõâòï ìïôîïíãåàøò èïìïâòà
èëõóú âòáüëî-¸òóãëì, ïèòì àáèï õëè ïîïâòìàâòì ïî øåïæãåíì ïõïä ïèþïâì.
âòíú ïîòïí ïõäï ïõïäãïçîæï èëäåáìåíò åìåíò ñâåäï ïêïêòì øåãòîæåþò
ïîòïí. òäòï ÿïâÿïâïûòì äåáìò íïÿåæòï, íïÿåæòï ïãîåàâå äåáìåþò ãîòãëä
ëîþåäòïíòìï, âïõüïíã ëîþåäòïíòìï, íòêë þïîïàïøâòäòìï, îïôòåä (ãâ. 7)
åîòìàïâòìï. èìóþóáòï, íïîíïîòï, ðåðåäïï, ôóî÷áâíòäò âïîæòï, íïçò òïï,
äåáìò ïêïêòìï. òäòïì, ëîþåäòïíì, þïîïàïøâòäì, åîòìàïâì øåãòîæåþò úëüï
¸ñâïíïí, ïêïêòì ìêëäï êò èàåäò ÷âåíò àïíïèåæîëâå èùåîäëþïï. æéåì âòíú
ïêïêòì åíòìï æï êïäèòì èòèæåâïîò ïî ïîòì, õïäõóîò äåáìòì èòèþïûïâòï, îïçòêïøâòäòì ðëåçòòì èòèæåâïîò. ñâåäï ÷âåíì èùåîäåþçå óôîë õïäõòì ìïäïðïîïêë æï ìïæï ìïèùåîäë åíïì æïóïõäëâæï ïêïêò. êòàõóäëþ èòìì – „úõåäúõåä ïèþåþì“ èòìì ìõâï ôåäåüëíåþì æï ãîûíëþ øòã åíòì èõîòà ïîïôåîò ïî
ïîòì íïûïäïæåâò, íïàõçïîò; âòì ïî óíïõïâì àïâòì ìëôåäøò ïí áïäïáøò óþîïäë, óìùïâäåäò êïúò äïèïçïæ, åíïùñäòïíïæ èëäïðïîïêå. ïêïêò òãòâå õïäõøò ÷ïèæãïîò èùåîïäòï, èõëäëæ òè ãïíìõâïâåþòà, îëè ïêïêòì åíïì ïèøâåíåþì
èòìò ðëåüóîò øåèëáèåæåþï.
(ãâ. 8) ãîòãëä ëîþåäòïíò ïêïêòì íïùåîì òìå ïî ùïòêòàõïâæï, îëè ãâåîæçå êïîïíæïøòà ïî èòåùåîï: „þïîïáïäï ïêïêòïâ“, „òíøïääï¸, ïêïêò“... æï èõëäëæ åîàõåä, îëúï îïéïú åîàëþ ðîëâòíúòóäò ìòüñâï åõèïîï íïùåîøò ïêïêòì, ãîòãëä ëîþåäòïíì èòåùåîï: „ïò, øå éâòüòêåäï òèåîåäë“. àâòàëí ïêïêò ïîïâòì ïðïüòåþæï áïîàóäò åíòì æïèïõòíöåþïì.
òäòï ÿïâÿïâïûåì îëè æïåùåîï àïâòì ðëåèïøò „èùâåäåäò ûîëõï“, „èùâåäåäò ûîëõï êò ïîï èåùâåäò ûîëõïë“, – ãïóìùëîåþòï ïêïêòì.
ïõäï, àó ãòíæïà òúëæåà ïêïêòì õïìòïàòì àâòìåþï, èòìò ïçîò ÷âåíì èùåîäëþïçå, õåäëâíåþïçå, èëòìèòíåà åì ðïìóõåþò, îëèåäòú ïêïêòè èëïùåîï ÷åèãïí èòìæïèò èòèïîàóä êòàõâåþçå (ãâ. 9-10):

195

literaturis matiane

èå âêòàõå ïêïêòì:

òèïí èòðïìóõï:

îëèåäò àâòìåþï óôîë èëãùëíì êïúòìï?
îëèåäò àâòìåþï èëãùëíì áïäòìï?
îïì óôîë ãòíæï ïêåàåþæå?
îòàò ãïíìõâïâæåþï øåíò õïìòïàò?
îëèåäòï ñâåäïçå æòæò þåæíòåîåþï?
îëèåäòï ñâåäïçå æòæò óþåæóîåþï?
îï ôåîò óôîë ãòñâïîì?
îï ñâïâòäò?
øåí îëè ïêïêò ïî òñë, âòí ãòíæï òñë?
ìïæ óôîë ãòíæï úõëâîëþæå?
îëèåäò èùåîäòì ðîëçï óôîë èëãùëíì?
îëèäòì ðëåçòï?
âòí óôîë èëãùëíì êïúàïãïí òìüëîòïøò?
îëèïíøò âòí ãòî÷åâíòï êïúàïãïí?
áïäàïãïí âòí èëãùëíì îëèïíøò?
îï ìïõåäåþò óôîë ãòñâïîì?
îï óôîë ãûóäì áâåñïíïçå?
îï øåúæëèïì óôîë ïðïüòåþ êïúì?
îï ìïìèåäì óôîë åùñëþò?
âòí ïîòì ñâåäïçå äïèïçò áïäò áóàïòìøò?
øåíò úõëâîåþòì æåâòçò îï ïîòì?
îëèåäò ïæãòäò óôîë èëãùëíì
„âåôõòì üñïëìíòìï?“

èïèïúóîò ìóäãîûåäëþï.
ãóäùîôåäò æïóæãîëèäëþï.
èòìàïíï ìïáèåì, îëèåäòú àïâïøâåþóäì
¸äïãèïâæåì æï ãóäãïüåõòäì ïèõíåâåþæåì.
ìïôóûâäòïíøò ìòèüêòúòà æï ùâîòäèïíøò óõïìòïàëþòà.
ãïîåèëåþòì ïüïíï.
ãóäóèïûéîëþï.
æîëçå èëõæåíòäò.
âïîæò.
èïòíú ïêïêò.
ñâåäãïí æï ïîìïæ.
ïîæïçòïíòì.
ãóîïèòøâòäòì.
ãòëîãò þîùñòíâïäå.
ïâàïíæòäò.
íåìüïíæïîåöïíò.
åäåíå æï ïî÷òäò.
ùâîòäèïíëþï.
ñëâåäãâïîì, àó êò øåòíïíòåþì.
ùñïäì.
òì, îëèåäòú èå øåèòñâïîæåþï.
øîëèï æï èëàèòíåþï.
÷âåíò êîòüòêëìåþòìïãïí æïùóíåþóäò.1

***
ò. èåóíïîãòïì úíëþòà, êòàõâåþòì åì úõîòäò, îëèåäìïú ìïèëúæïïàòïíò ùäåþòì ìïôîïíãåàøò ñâåäï êóäüóîóä ëöïõòì ïäþëèøò òðëâòæòà, – ìüóèîòìïàâòì òñë ãïíêóàâíòäò. ìóîæï àó ïîï, èïòíú óíæï åìòïèëâíåþòíï èïìðòíûäòìïàâòì ÷ïùåîòä êòàõâåþòì ãïðïìóõåþòà. åì åîàãâïîò àïâòì øåáúåâïú òñë æï õâïøòïæòì çëãòåîàò èõïîòì ãïèëèýéïâíåþïú.
áïîàâåä èùåîïäà „ñëôòì èêîåôì“2 åì ùåìò ìïáïîàâåäëøòú ãïæèëóéòï, èïãîïè
ïîï èëùñåíòäëþòì æîëì ãïìïîàëþïæ, ïîïèåæ àïâòì èòçíåþòìïàâòì – èùåîïäàï úõëâîåþòìï æï èëéâïùåëþòì çëãòåîà „ùâîòäèïíàï“ ïìïêîåôïæ.

1
ïìåàò êòàõâåþò ò. èåóíïîãòïì ïáâì èïèòï ãóîòåäàïíïú. èïà øëîòì ãïíìõâïâåþï øåèæåãøòï:
òá ãïèëî÷åíòäòï êòàõâï „îïì óôîë ãòíæï ïêåàåþæå“, ìïèïãòåîëæ ÷ïèïüåþóäòï „âòí óôîë
èëãùëíì áïäàïãïí òìüëîòïøò“. îïú ïè øåèàõâåâïøò ïîï ãâïáâì. ì. ú.
2
ïìå óùëæåþì íòêë æïæòïíò (1846–1896) òëíï èåóíïîãòïì àïâòì „ìïïèæîëâë ïèëúïíåþøò“. ì. ú.

196

iona meunargia
ïéíòøíóä „ðïìóõåþòà øåáúåâòæïí“, îëèåäìïú ôîïíãóäïæ „Jeu des réponses“ åîá-

âï, ïèëêîåôòäòï èëêäå êòàõâïîò. ïè êòàõâåþòìïæèò ãïðïìóõåþïì ïâüëîò ïéìïîåþòì
àáèïìïú êò óùëæåþì èïèòï ãóîòåäòì þòëãîïôòïøò (òõ. ãâ. 2).
ôëàøò ãïèïîàóä ìïéïèëçå ò. èåóíïîãòïì ïêïêòì øåìïõåþ àïâòì èëãëíåþåþøò åì,
ðëåüòìïãïí óêâå øåâìåþóäò „ïíêåüïú“ ÷ïóîàïâì æï þåâîò èëìùîåþóäò ìòüñâåþòú óïèþíòï èìèåíåäàïàâòì, îòì øåìïõåþ 1908 ùä. ãïçåà „ïäòì“ ¹ 39-øò âêòàõóäëþà: „ìïéïèëì
èåëîå ãïíñëôòäåþïøò ãïèëâòæï þ-íò ò. èåóíïîãòï æï ùïòêòàõï: „ïêïêòì úõëâîåþï èòìãïíâå íïïèþëþò“, þ. ò. èåóíïîãòïè èêïôòë, ãïìïãåþò åíòà ãïïúíë æïèìùîåà ïêïêòì íïïèþëþò æï æïïìîóäï ïêïêòì íïêâåìåþòà. øòíïïîìò ò. èåóíïîãòïì îåôåîïüòìï ìïâìåþòà ãïèëõïüïâæï ìïàïóîì æï ûïäòïí þåâîò ïúòíï õïäõò, îëèåäòú æòæïæ êèïñëôòäò æïî÷ï.
ìõâïàï øëîòì, îåôåîåíüèï ìàáâï: „ðëåçòïøò êò èëòíïõåþï ïêïêòì þïæïäò, èïãîïè íïêâåìåþøò èïì üëäò ïîï ¸ñïâìë. àó ìïæèå úòõååþò æïî÷åíòäï ìïáïîàâåäëøò, òì àïèïî èåôòì íïøåíòï, òìå, àó êò îïòèå íïêâåìòï ÷âåíøò, ïêïêòì øåàõçóäòïë“.
áâåèëà èëãâñïâì òì èïìïäï, îëèåäòú ìõâïæïìõâï æîëì ò. èåóíïîãòïì óþòì ùòãíåþøò
÷ïùåîòäï ïêïêòìàïí øåõâåæîåþòì æîëì. îëãëîú àâòàëí ïéíòøíïâì, ïêïêòìàïí øåõâåæîï æï õïíãîûäòâò þïïìò èòìàâòì æï óôîë èòìì „ìïèïõìëâîë ùòãíåþòìïàâòì“ åîàò çåòèçïîò æï æïóâòùñïîò ìòõïîóäò òñë, ùòãíïêòì úïîòåä êïþïæëíçå óèïäâå ãïåêâîåþëæï
èõòïîóäò ìüîòáëíåþò ïêïêòì øåìïõåþ, ïí àâòà ïêïêòì íïàáâïèò ìòüñâåþò, îëèåäòú ãïíìïêóàîåþóä èëâäïìï æï îóæóíåþïì ãïíòúæòæï ùòãíïêàï èôäëþåäòì õåäøò. æîë ãïâòæï. ïè ùòãíïêàï óèåüåìëþï óäèëþåäèï øåèàõâåâïè ãïïáîë. óèíòøâíåäë ãïæïî÷åíòäòæïíïú èõëäëæ òì úíëþåþò èëãâñïâì ïá, îïú öåî ïî æïþåÿæòäï1.

***
æïâòà åîòìàïâòì æïìïôäïâåþïçå àáèóä ìòüñâïøò íïõìåíåþò èñïâæï âïõü.
æï ãî. ëîþåäòïíåþò. ïêïêòì óàáâïèì:
– óãåíåîäëæ ïáïú âåî ãïûäëë.
***
èå: ãîòãëä æïæòïíèï åáòèàïí ãïãçïâíï êïúò êþòäåþò îëè ãïóêåàëí (èïøòí 73 ùä. òñë)2.
ïêïêò: èåîå òúòì êò, îëè ìïòáòëì ìïÿèåäò åáíåþï?
***
êïîãò ïîïâòìçå åèåüåþëæï. âïýï-ôøïâåäï îï ïîòì. èòìò ðëåèï ãïæïêåàåþóäòï ÷åèò ðëåèòæïí, îëèåäòú 23 ùäòì ùòíïà æïâùåîåë, – èòàõîï ïêïêòè.
1

ò. èåóíïîãòïè („äåäë“) èîïâïäò íïêâåìò æïþåÿæï „òâåîòïøò“ ïêïêòì øåìïõåþ, îëèåäàï
ïâüëãîïôåþò èòì óþòì ùòãíåþøòï ãïþíåóäò. ÷âåí ïáåæïí èõëäëæ ãïèëóáâåñíåþäåþò èëãâñïâì,
îëãëîú íïêâåìåþò òìå ìõâïæïìõâï ìïõòì ÷ïíïùåîåþòú.
2
1887 ù. ñëôòäï åì íïêâåìò ÷ïùåîòäò. ì. ú.

197

literaturis matiane

***
ïêïêò „êëäõòæïøò“1 òæãï, øåâåæò, åîàò æòæò ñóàò êóàõåøò åæãï øåêîóäò.
– îïú îëè èòèóøïâòï ïè 30 ùåäì, ïèïøò ïîòì. èàåäò ÷åèò úõëâîåþï ÷åèì
æéòóîåþøòï. îïú øòã ùåîòï èïîàïäòï ìóä ñâåäïôåîò. íòêëäïûòì 11-ëæå
ùòãíò èïáâì. æéòóîòì íïêäóäåâïíåþï òì ïîòì, îëè úëüï òîëíòï ãïæï¸êîïâìë, – èòàõîï ïêïêòè.
***
ïêïêò: òäòï ÿïâÿïâïûå ìëä. ÿïâÿïâïûåè (äòçï èïîöïíòøâòäòì èïèïè) ãïçïîæï ãòèíïçòïøò, îëè ãïïàïâï óàõîï: àó äòçïì øåòîàïâ óíòâåîìòüåüì
ãïããçïâíò!
– øåâòîàïè.
– èïø, ðòîëþï æïìùåîå! æï òäòïè æïìùåîï ðòîëþï – ôòúòà ïéàáèï. îëè
÷ïèëâòæï, ëäòêë øåòîàë. æòæò èïèóäåþò ¸áëíæï æï òèòüëè.
***
èå èõëäëæ íòÿòì àïñâïíòìèúåèåäò âïî æï ïîï èïîüë êåàòäèëáèåæåþòì. âòì ïî øåóûäòï êåàòäèëáèåæò òñëì, îï âòúò, îï èòçåçòà! åîàò ëîþåäòïíò èòî÷åâíòï ïàïì èïèïúëâì (1881. 2. 9).
***
àó ãòíæïà ïêïêòì þòëãîïôòï òúëæåà, ùïòêòàõåà þïòîëíòì æï øåääòì
þòëãîïôòï.
***
ïè 15 ùäòì ùòíïà „èïòëâêï“ óíæï ãïåèïîàïà. ïêïêòú æï¸ðïüòýåì æï íòêëäïûåú.
– àó èòíæëîøò òáíåþï, ùïèëâïä, àó üñåøò, ïîïë, – àáâï ïêïêòè.
– îïüëè?
– òèòüëè, îëè íòêëäïûå òá òáíåþï æï òèæåíì òäïðïîïêåþì èå... èå... èå...
îëè úõâïîò åãëíåþï æï üñòæïí èãåäò ãïèëâïîæåþï.
***
íòêëäïûå: öïþïæïîòì2 ãïîøåèë ìüïüòï èòíæï æïâùåîë, èïãîïè âïõóøüò
ïî ãïæïèòøäòï, „áïîàäòì úõëâîåþïøò“ ïî ÷ïèòõåæíòï, ìðïîìóäò äòüåîïüóîï ïî âòúò. øåí æïìùåîå ïêïêò!
1
2

ìïìüóèîëì åîáâï áóàïòìøò. ì. ú.
öïþïæïîèï òè õïíåþøò ùåîòäåþò æïþåÿæï ìïáïîàâåäëì øåìïõåþ.

198

iona meunargia

ïêïêò: èå èõëäëæ „âæëõíëâåíòòà“ âùåî, úëæíï ïîï èïáâì. øåí æï òäòï
ÿïâÿïâïûåè òúòà ñâåäïôåîò. àáâåí æïìùåîåà1.
***
ïêïêò: ìïæ òñïâòà?
þïõüïûå: õëíøò.
ïêïêò: èëòõëíåå?
***
áåàåâïí: îëãëîú êò ãïçïôõóäò æïæãåþï, àâïäåþòæïí úîåèäò èëèæòì.
ïêïêò: âïçòì àâòìåþï ãáëíòïà.
***
þåì. ãïþïøâòäò: ïè ðïüïîï êïúèï, ÷òêâïòûåè ãïöëþïà... èïãîïè óì-òà ãïòüïíï, „óèòà“ (ÿêóòà).
– óèòà êò ïîï èëõïîøóäòà ãïòüïíïë, – ìàáâï ïêïêòè.
***
åäåíå ùóäóêòûåçå âàáâò: Ïðàâî, îíà ñëàâíàÿ.
ïêïêòè èòðïìóõï: Äà, ÿ çíàþ ÷òî îíà ïðàâîñëàâíàÿ.
***
– þåþóîï þåþóîïøâòäì2 ìúåèï òåìå ãóîòåäèï îïéïú äåáìòìïàâòì, îëèåäòú òèïì òåìåì øåìïõåþ æïóùåîòï.
– ìïêâòîâåäòï, éèåîàèï òúëæåì, åì 35 ùåäòùïæòï, îïú äåáìåþìï âùåî æï
÷åèàâòì õèï ïîïâòì ãïóúòï. ïèïí êò èòì ìòúëúõäåøò åîàò äåáìò æïìùåîï æï
òåðíîâûé âåíåö æïïæãåìë, – ìàáâï ïêïêòè, – ìõâòìò, úåèïú øåøóîåþòï àóîèå.
***
ïêïêòì ãïèëóúõïæï àëôóîòïè3 ðàñøèðåíèå ñåðäöà ãïáâìë.
– ß-áû æåëàë, ÷òî-áû áûëî ðàñøèðåíèå êàðìàíà-ë, èòóãë ðëåüèï.
***
ìïíæîë ñïçþåãèï ìïõïîåþï ÷ïèëòüïíï ãïìïìñòæïæ.
– „ñâåäïôåîò ãïñòæï, åîàò éèåîàò æïî÷åíòï æï òèïìïú ¸ñòæòìë“, –
ìàáâï ïêïêòè.
1
ïêïêò àïâòì àïâçå ïî èóøïëþì, àâòàãïíâòàïîåþïì ïî åùåâïë, ¸áëíæï íïàáâïèò íòêëäïûåì.
ðëåüèïú ïèòüëè ãïæï¸êîï åì èïàîïõåþò.
2
ãóîóäò èåèïèóäå òñë. ì. ú.
3
ìïèìëí àëôóîòï ãïèë÷åíòäò åáòèò òñë áóàïòìøò. ì. ú.

199

literaturis matiane

***
èå: îïì àïèïøëþåí æéåì êëèåæòïì àó üîïãåæòïì?
ïêïêò: ùïæò àåïüîøò, àó ïâïäòøâòäòì áïäèï ùòí æïòêîïì õåäò, êëèåæòïï, àó ü...çå æïòêîïì, üîïãåæòï òáíåþï.
***
òìïîäëâò: (ãïöïâîåþòà) þòÿë, îóìåþò îëè ïî ãòñâïîì, èïàò âòîòì íïäåþò (èïíïàòïíåþò) õëè ãòñâïîì?
ïêïêò: âòîòì íïäåþòà øåíìïâòà âòîåþìï ìÿåæïâåí æï þåæïóîåþì êò æïéïâåíë1.
***

1889 ù. 23/7 – áóàïòìò.
ùóõåäòì „êëäõòæïøò“, ãòëîãò ÿåäòûåìàïí, ïêïêò ùåîåàåäèï ùïãâòêòàõï
èòìò ïõäïææïùåîòäò ðëåèï „àïèïî-úþòåîò“. èìèåíåäàï øëîòì òñâíåí: êòîòäå äëîàáòôïíòûå, âïì. èï÷ïþåäò, êëüå èåìõò, èïèòï ãóîòåäò, òâïíå ñïóõ÷òøâòäò, êëäï þïæîòûå æï æïâ. èïõâòäïûå. ïè óêïíïìêíåäì, ìõâïàïøëîòì,
þåâîò ïîï ãïóãëíòï îï, æïòùñë àó ïîï ðëåüèï êòàõâï, òì (èïõâòäïûå) ãïùâï
üïõüçå æï õâîòíâï ïèëóøâï. ïêïêò ïèïçå æòæïæ ãïöïâîæï æï ãïÿòîâåóäæï
êòæåú. ùïêòàõâòì øåèæåã âïõøïèò ãâáëíæï æï þïïìò ìõâïæïìõâï ìïèùåîäë ìïêòàõåþçå...

1

ïäþïà, íïùåîòìïæèò úåíçóîòì æïèëêòæåþóäåþïçåï åì ìòüñâåþò íïàáâïèò. ì. ú.

200

âìåâëäëæ ÷ïãëâ
åúò
÷ïãëâåúò

sami Sexvedra poetTan
âòí ïî òúíëþæï àþòäòìåä èúõëâîåþàïãïí ïè ÿïéïîï èëõóúì ðïüîòïîáòì ìïõòà, éîèï, èëïäåîìå àâïäåþòà, îëèäåþòú õøòîò, øïâ ùïîþåþáâåâòæïí
ãóäéòï ìïäïèòì øóáìï ¸ôåíæíåí ïæïèòïíì. èïì óñâïîæï ãïìåòîíåþï àïâòì
ìïèøëþäë áïäïáòì áó÷åþìï æï þóäâïîåþøò, óñâïîæï óáè-æéåì àâïäòì ãïæïâäåþï þïçîòìï ïí èåòæíòìïàâòì, îïàï æïèüêþïîòñë ÿîåäò, êëäëîòüóäò õïäõòì õòäâòà, îëèäòì èìãïâììïú, ïäþïà, âåîìïæ âåî íïõïâà èàåä æåæïèòùòì çóîãçå. ïá ïçòï õâæåþëæï åâîëðïì ïîï èïîüë ìõâïæïìõâï üëèòìï
æï åîòì àâïäùïîèüïúò ìòÿîåäòà æï ôåîïæëâïíò èîïâïäìïõòåîëþòà, ïîïèåæ ïãîåàâå ìïâïÿîë ìïãïíàï èîïâïäôåîëâïíåþòàïú, îëæåìïú èàåäò þïçïîò àòàáë ñëâåäãâïîò ìòûâåäåàï óûâòîôïìåì èóçåóèì ùïîèëïæãåíæï.
ïè þîþëì øëîòì èïì óñâïîæï ãïâäï-ãïèëâäï, ïæïèòïíàï æï ìïãïíàï àâïäòåîåþï. çëãöåî êò êïîãï õíëþòà òæãï æï ïêâòîæåþëæï îëèåäìïèå èõïüâîóäò ìïíïõïëþòì ãïíèïìïõòåîåþåä öãóôì, ïí ìòíöïâæï îïòèå ìïãïíìï àó
íòâàì, ïìùäëâïíìï æï øåòûäåþï ïàïìùäëâïíìïú.
ìùëîåæ ïá èëõæï ÷âåíò ðòîâåäò øåõâåæîï, ïáâå ãïæïòíïìêâï ÷âåíò íïúíëþëþï. òãò òæãï èàåäò ãîëâï ûâåäòì-ûâåäò òïîïéòì ùòí, îëèåäòú, âòí òúòì,
îï ãçòà ãï÷åíòäòñë ïá, þïçïîøò. èóçïîïæåþò æï ëáîëàò èëçïîíòøåþóäò
çó÷åþò, æïèïìêóîò õèäòì ðòîåþò àòäòìèóîò øåäëúâåþòìï æï ãïèëàáèåþòì
õâåóäò ùïîùåîåþòà, èëéóíóäò õïíöäåþò ÷ïøïâåþóäò ìòìõäòì ùòíùêäåþòà...
âåîúõäòì ïéâòîòì íïùñâåüò ïí èëëáîëâòäò óçïíãò óèåëîåúïäëæ... ìïóêóíååþò æï ïæïèòïíåþò... ëèåþò, þîûëäåþò æï àïâæïìõèåþò... ïéüñòíåþï ãïèïîöâåþòìï æï ìòìõäò æïèïîúõåþòìï – ñëâåäòâå åì èåüñâåäåþæï ïè óüñâ
ãîëâïøò, îëèåäòú ãïøäòäò òñë ïìåàìïâå ìïèóçåóèë õïäò÷òì íïãäåöçå.
àåàîùâåîï èëõóúì õåäøò åÿòîï âåîúõäòà íïÿåæò ðïüïîï ïçïîôåøï
âåîúõäòìïâå îãâïä áâåøìïæãèåäçå. èëÿåæòäëþï âåîúõäòìï ¸áëíæï, èïãîïè àòàëí ïçïîôåøï – ïæïèòïíòì àïâòì áïäòìïãïí òñë ãïêåàåþóäò... ïçïîôåøï ÷ïøïâåþóäòñë, óôîë ìùëîåæ îëè âàáâïà, ÷ïñâòàäåþóäòñë, àòàáèòì
èóáèòõïêòìôåîò ãïèõæïîòñë, èïãîïè èïì æïèïõïìòïàåþåäò õïçåþò, àïâòìáïäòì øåìïôåîò ïèëçíåáòä-÷ïçíåáòäò ïæãòäåþò íïàäïæ øåî÷åíëæï.
èõúëâïíò ðëåüò ãóäõèòåîåþòà ïàâïäòåîåþæï ïè „ãïèïîöâåþòì íïæïâäì“, îëèåäòú òüïúåþæï ëúíåþïì àåèóîäåíãòì æîëòìïêåí, øåòûäåþï óôîë øëîìïú, ìïóêóíåàï èòéèåóäøò. èåú æïèïòíüåîåìï ïè ïçïîôåøïè æï ìïàïíïæë àïâïçòïíëþòà âàõëâå èëõóúì íåþï èëåúï – óôîë ïõäëì ãïèåìòíöï åì òøâòïàò óûâåäåìò íïøàò.

201

literaturis matiane

æï ïèíïòîïæ ÷âåí ãïèëâåäïðïîïêåíòà åîàèïíåàì. èå ÷åèò âòíïëþï âóàõïîò, õëäë èëìïóþîòì ìïõåäò èå óêâå âòúëæò. ðëåüò ãïíïãîûëþæï øåôîôòíâòà ïçïîôåøòì àâïäòåîåþïì æï àïíïú ïèþëþæï:
– ñâåäïçå ìïòíüåîåìë òì ïîòì, îëè åì ïçïîôåøï õèïîåþïøò òñë æï èåèêâæîåëþòà ãâïîòæïí ãâïîøò ãïæïæòëæï, ïí èïèòæïí øâòäçå, ïí æï þåäïæòæïí þåäïæçå. ïè ïçïîôåøòà ìâïèæíåí íïæòèçå, äïøáîëþòì ùòí „ìïþåæíòåîëæ“ æï äïøáîëþòì øåèæåãïú, ãïèïîöâåþòà æïþîóíåþòìïì.
æï èïí èò÷âåíï òì ïæãòäò, ìïæïú âåîúõäòì èëÿåæòäëþï, ïìå âàáâïà,
æïûåûêòäò ïî òñë, èïãîïè òèæåíïæ øåàõåäåþóäò òñë, îëè ðïðòîëìòì áïéïäæòì ìòìáåì óæîòæï æï àòàáë çåæ øåî÷åíëæï êþòäåþòì íïêâïäåâò îëãëîú ûâåä ÷òþóõçåï õëäèå ïí ûâåä àòõòì-öïèçå, îëèåäòú æòæõïíì ñëôòäï õèïîåþïøò.
– îïèæåíöåî æï îïèæåíò ìïóêóíòì ãïíèïâäëþïøò óíæï æïåúïäïà ïæïèòïíåþì åì ìïñëâåäàïëæ ÷ïèëìïüïîåþåäò àïìò, îïàï èïìçå ïìåàò êâïäò æïåüëâåþòíïà.
ïè ôåîïæ-ôåîïæïæ ïÿîåäåþóäò þïçîòì ôëíçå ûâåäò æîëòì íïèìõâîåâò íïøàòì øåìùïâäïøò ÷ïéîèïâåþóäò, àåàî-àèï-ùâåî-óäâïøòà èëìòäò ðëåüò – ñëâåäòâå åì ðòîæïðòî ìóîïàçå ãïæïìïüïíò ìïíïõïëþï òñë.
– æéåì ÷åèàâòì þåæíòåîò æéåï – ìàáâï èëõóúèï ðëåüèï, øåïõâòï-îï
ãïçåàòì íïõåâøò òøâòïàò íïâïÿîò.
– æéåì ÷åèàâòì þåæíòåîò æéåï – ãïâòôòáîå èå – ãïâòúïíò èõúëâïíò
ðëåüò áïîàâåäò õïäõòìï. – åì èëõæï æïïõäëâåþòà 1912 ùåäì.
ïè æéòæïí ïîïåîàõåä øåâõâåæîòâïîà åîàèïíåàì.
***
åîàõåä èå øåâòûòíå ùòãíïêò ãïèïéòçòïíåþåäò ìïàïóîòà: „Ïóøêèí â Òèôëèñå“. Èçäàòåëüñòâî „Ëó÷“, Òèôëèñ.

ãïæïâøïäå ùòãíïêò æï øåâûîùóíæò. åì òñë êîåþóäò ñëâåäãâïîò „èëõåüòïäå“ ïíåêæëüåþòìï, îëèåäàïú àþòäòìøò ðóøêòíòì úõëâîåþòì ôïáüåþïæ
ïìïéåþæíåí. òìå ãïèëæòëæï, âòàëèú ðóøêòíò ìêïíæïäòìüò òñë æï óçîæåäò. ïâüëîì îëè æïóöåîëà ðóøêòíò àïâïøâåþóä èëìùïâäåìïâòà öòþåøò
úïîúì ïüïîåþæï æï àòàáë ñëâåä éëþåìï æï àòàáèòì üîëüóïîçåæïú êò
„äåáìåþì“ öéïþíòæï... æï òìòú „ðóøêòíóîò îòàèòà“.
„Êòî ïèñàë – íåçíàþ.
À ÿ, äóðàê, ÷èòàþ“.

åì ìóä èëîòæåþóäò ãïèëàáèï øåâïî÷òå àþòäòìåäò ðóøêòíòìï. òá òñë
óôîë „ûâòîôïìò“ èïîãïäòüåþò þïçîóäò äòüåîïüóîòìï.
ûïäòïí èåùñòíï, æï ãïâãçïâíå ãïçåàøò øåíòøâíï „àþòäòìåä ðóøêòíòïíåäåþçå“. øåíòøâíï æïòþåÿæï. ïéèë÷íæï, îëè, úëüï ïî òñëì, çåæèåüïæ ãïâ-

202

vsevolod Cagoveci

ôòúõæò. îï øóïøò òñë àþòäòìò, îëè âòéïú ïîïèçïæåþì, óõåòîë, þïçîóä
ãïèëèúåèäëþïìàïí èòüèïìíòäåþì, øååàòàõíïà óõåòîë ùòãíïêò?!
ïêïêò ùåîåàåäèï, îëèåäìïú ùïåêòàõíï ÷åèò øåíòøâíï, æïèüóáìï... æï òèïí
øåèïûäåþòíï, æïâîùèóíåþóäòñïâ, àó îëãëî óñâïîæï èïì ÷âåíò äòüåîïüóîï æï îï ðïüòâòìúåèï ¸áëíæï ÷âåíò ðëåüåþòìï, èùåîäëþòìï æï èïàò íïùïîèëåþåþòìïæèò.
÷âåíò ìïóþïîò äòüåîïüóîóä àåèåþçå èëõæï èàïùèòíæïçå, ãîòþëåæëâòì ìïôäïâòì ãâåîæòà èåîõçå îëè âòìõåæòà.
ïêïêò ùåîåàåäèï èòïèþë àïâòìò øåõâåæîï íåêîïìëâàïí, êóîë÷êòíàïí,
üóîãåíåâàïí, üëäìüëòìàïí... ÿïþóêëþòìïì òãò õâæåþëæï øåâ÷åíêëìïú...
÷âåíì æòæåþóä óêîïòíåä ðëåüì, îëèåäìïú òèëæåíï üïíöâï ãïèëåâäë, èïãîïè ïî æïåêïîãï îùèåíï óêåàåìò èëèïâäòìïæèò, óæòæåìò øàïþåÿæòäåþï èëåõæòíï ïõïäãïçîæï, úõëâîåþïøò òì òñë ôåõøåæãèóä ïêïêò ùåîåàåäçå. øåâ÷åíêëøò ïêïêòè ¸ðëâï àóîèå èòìïþïûò èïãïäòàò. èïí èíòøâíåäëâíïæ æï æïîùèóíåþòà ïéíòøíï:
– èåôååþòìï æï ðëäòúòòì èëõåäååþòìïæèò èûóäâïîåþïè ïî óíæï æï÷îæòäëì õïäõàï óîàòåîàòìïæèò ìòñâïîóäòìï æï èåãëþîëþòì èòìùîïôåþï. ïò,
÷âåíì ùòíïøåï ìòèþëäë ïìåàò êïâøòîòìï! – æï èïí ãïòùâæòíï àåàîò, íïçò õåäò ãîòþëåæëâòì ìïôäïâòìïêåí, îëèåäçåæïú èòì ïõïäãïçîæï áâîòâì, ÿïâÿïâïûòì ïìóäì, ïéåþåÿæï îïèæåíòèå éîèïæ ìïãîûíëþò æï æïìïõìëèò ìòüñâåþò.
– åìåíò øåïåîàï ìòñâïîóäèï... ìòñâïîóäò óæòæåìò ûïäïï, ïæïèòïíàï
ãïèïåîàòïíåþåäò. èïàò þåæíòåîåþï æéåèëêäå òñë. ãîòþëåæëâò èë¸êäåì æï
èòìò èåóéäå æïî÷ï ïõïäãïçîæï áâîòâò... èãëíòï, ÷âòæèåü ùäòìïçå èåüò ïî
òáíåþëæï. èïãîïè èòìò ãóäò óúâäåäò ãïèëæãï ðòîâåäò ìòñâïîóäòìïæèò.
æòïé... åì ïîòì ìòïèïñå æï ðïüòâò ÷âåíò áïîàâåäò áïäòìï!.. òãò ìùîïôïæ ïéòãçíåþï, èïãîïè èàåä àïâòì ìòúëúõäåøò èõëäëæ åîàõåä øåòñâïîåþì õëäèå.
åì àâòìåþï èå øåèòíòøíïâì ãïíìïêóàîåþòà óþîïäë õïäõøò æï àïñâïíìï
âúåèæò èïì. âåîú ìòéïîòþå, âåîú æïøòíåþï, âåîú ûïäïæëþï, âåîú ìòèæòæîòì ïéàáèï âåî ïèë¸ãäåöì áïîàâåä áïäì ãóäòæïí ðòîâåä ìòñâïîóäì.
èëõóú ðëåüì àâïäåþò èëåíïèï... òãò æïöåîåþòà äïðïîïêëþæï ìòñâïîóäòì øåóâïä ûäòåîåþïçå.
– æï îï þåæíòåîåþï òáíåþï, îëæåìïú ìùëîåæ åì óæîåêò ûïäï æï ïîï
ìõâï îïè ûïäï, åüñâòì õïäõà: èëæòà õåäò ãïóùëæëà åîàèïíåàì æï æïâæâïà êïâøòîò ÷âåíò ìòñâïîóäòìï. åì êïâøòîò òáíåþï æéåãîûåäò.
ãïòõìåíï îï êâäïâ ðóøêòíò, èïí ìàáâï àòàáèòì ïéüñòíåþòà:
– òãò úõëâîëþæï ÷âåíì øëîòì. èïì ÷âåí âóñâïîæòà æï òãò ÷âåí ãâòñâïîæï. èïøïìïæïèå, îëãëî øåãâòûäòïí èòìò õìëâíòì øåóîïúõñëôï? òãò õëè ÷âåíò „èåãëþïîò“ òñë... õëäë èåãëþîòìïàâòì ÷âåí àïâì æïâæåþà. ïìåàòï ÷âåíò
èïèïðïðóîò ÷âåóäåþï æï êïíëíò!
øåèæãëè øåíòøâíïøò èå ãïèëâïìùëîå ÷åèò øåúæëèï.

203

literaturis matiane

***
ëèòïíëþòìïì èå õøòîïæ âòñïâò õëäèå àþòäòìøò. êëîåìðëíæåíúòåþì âãçïâíòæò ôîëíüòæïí, – ìïîïñïèòøòæïí æï üîïðòçëíòæïí. àþòäòìøò âïàâïäòåîåþæò äïçïîåàåþìï æï ¸ëìðòüäåþì æï âåìïóþîåþëæò üñâååþì æï æïÿîòäåþì.
èå æï ïêïêò ùåîåàåäò øåâàïíõèæòà åîàïæ æïãâåàâïäòåîåþòíï òì ¸ëìðòüïäò, îëèäòì èçîóíâåäòú òãò òñë. ¸ëìðòüïäòì øåìïìâäåäàïí ïêïêò ãïèëåäïðïîïêï âòéïú éïîòþ èëõóúì. èå èïàò äïðïîïêòìï ïîï ãïèåãåþëæï-îï,
èïãîïè èòâõâæò, îëè èëõóúò-èàòåäò ¸ëìðòüïäøò èëìóäòñë ëèøò èûòèåæ
æïÿîòäò øâòäòì ìïíïõïâïæ. òáâå ðïùòï ìïõåæïîò, íïõøòîòì üëèîåþòà æïüâòîàóäò, óçîóíâåäïæ ìàâäåèæï æï ñóîåþì ïþïîüñóíåþæï. èëõóúò èàäïæ
ïèëãïíãäóäòñë. ÿâïîüäòìïãïí ãïøïâåþóä ìïõåçå úîåèäòì íïêïæóäåþò
ìâåä-ìâåä çëäåþì ìüëâåþæíåí. òãò äïðïîïêëþæï ùòùòíï ÷ïõäå÷òäò õèòà.
àâïäåþøò éîèï èùóõïîåþï åãçíåþëæï. ðëåüò óìèåíæï ìïúëæïâì æï îïéïúïì
òùåîæï. òãò æïõèïîåþïì æï¸ðòîæï èëõóúì æï þëäëì ôóäòú ï÷óáï. øåèæåã
ëîòâåíò åîàèïíåàì ãïæïåõâòâíåí æï ãïæï¸êëúíåì åîàò-èåëîå... îëãëîéïú óþîïäëæ, èïãîïè êïîãïæ, ûèóîïæ èëõæï ñëâåäòâå åì.
äïçïîåàøò þåâîò ìïòíüåîåìë ïæïèòïíò òñë, îëèåäàïíïú øåòûäåþëæï ìïóþîòì ãïèïîàâï. ïè èõîòâ ïêïêò ùåîåàåäò æïóôïìåþåä æïõèïîåþïì óùåâæï
èïà. òãò åîàò ìïùëäòæïí èåëîå ìïùëäàïí èòæòëæï, åîàò ðïäïüòæïí èåëîå
ðïäïüïøò ãïæïæòëæï, ïìêåîåþì – àóîáóäïæ åäïðïîïêåþëæï, àïâòìòïíåþì
– ìïèøëþäë åíïçå, îóìåþì – îóìóäïæ. ìïóþïîò ìïæïæ, ãóäõèòåîïæ èòèæòíïîåëþæï, àïíïìùëîëþòìï æï ìïñëâåäàïë àïíïãîûíëþòì ôïîãäåþøò.
åîà ðïäïüïøò üñâåæ ùïèëñâïíòäò þåæóòíåþò òùâíåí æï ïá, üñâåëþïøò, õóîâåþòà ãïèõæïîòñâíåí ïâïæ; èãëíòï, îëè åì óôîë ðïîüïõüòïíò ìïõïæò òñë.
– ìïþîïäë øâòäíò óæïþíëòìï!.. åîàò øåõåæåà, îï èøâåíòåîò åãçåèðäïîåþòï ïæïèòïíòìï! èëõæåíòäíò, ÿïþóêíò, ìõïîüíò, èøâåíòåîíò... îï ïáâà èïà
ìïåîàë òè ñïìþåþàïí, îëèåäàïú åì èìëôäòë ëèò ãïï÷ïéåì?! æï îïüëè óíæï òõëúåþëæíåí åì àïâòìóôïäíò øâòäíò óìïçéâîë ìòâîúååþòìï ïá, ìïîåúåäçå èòêîóäíò, èïààâòì óúõë áâåñïíïøò?!
þåæóòíåþò þëîãïâæíåí, øôëàïâæíåí èûïôîò ìòúõòìïãïí, èàäïæ üòüâåäíò, àòàáë ìðòäåíûòìïãïí ÷ïèëìõèóäò ôòãóîåþòïë. çëãò þëæïâæï, çëãòú ãïôòúõåþóä üó÷åþàïí õåäòì èòüïíòà ùñïäì èëòàõëâæï.
÷âåíò ìïêâòîâåäò èëõóúò ãïèëåäïðïîïêï çëãòåîàì ïîïþóäïæ. òìòíò
óðïìóõåþæíåí èòèáîïäò ëæíïâ ãïìïãëíò õèòà. ðëåüèï ãïíêïîãóäåþï ãïìúï
èòåúïà èïààâòì ÿïîþïæ ùñïäíïîåâò ùòàåäò éâòíë æï àâòàëíâå ïìèåâæï
êëâçòà, âòà ðïùòï þïâøâåþì.
òìòíò ãîûíëþòà èïæäëþïì óúõïæåþæíåí øóþäçå æï ãóäçå õåäòì æïæåþòà.
– ìïþîïäëíò... ñâåäïíò ìïìòêâæòäëæ ïîòïí ãïíùòîóäíò... – æï ðëåüòì ïîùòâòìåþóî éîèï àâïäåþøò úîåèäò ïúòïäæï.

204

vsevolod Cagoveci

îëæåìïú äïçïîåàòæïí ãïèëâæòëæòà èûòèå øàïþåÿæòäåþòà òèòì ãïèë,
îïú òá âòõòäåà, óíåþóîïæ ïãâåêâòïüï òì ïçîò, àó îòà ãïàïâæåþëæï åì
ìïñëâåäàïë õëúâï-ýäåüï.
åì òñë ëèòì æïìïùñòìøò æï ûíåäò èòìïõâåæîò òñë, àó îï èëõæåþëæï, îëãëî ãïòøäåþëæï òãò èïãîïè, ïäþïà, ðëåüì èëìâåíåþïì ïî ïûäåâæï ïçîò îïéïú èëóäëæíåä æïìïìîóäçå. èïì ãïïõìåíæï þåîïíýåì åîàåîàò ìüîëôò,
îëèåäòú èïí ùïîèëìàáâï ôîïíãóäïæ,
„Íàðîäû! Âû óòîìëåíû âðàæäîþ.
Âàø êðàòêèé ñîí òÿæåë è íåãëóáîê.
Íî – ðàçäåëèñü ïîëó÷øå âû çåìëåþ,
Íàøåëñÿ-á âñåì ïîä ñîëíöåì óãîëîê,
×åì ïîä ÿðìîì íàñèëèÿ è ìóêè
Âëà÷èòü âðàæäû è íåíàâèñòè ãðóç, –
À, ñëåéòåñü âñå, ïîäàâ äðóã äðóãó ðóêè,
 îäèí ñâÿòîé ñîþç“.

ïêïêò ùåîåàåäò ãïîæïòúâïäï 1915 ùåäì. òãò âåî èëåìùîë õïäõàï þîûëäïì èàåäò áâåñíòìï àó ïîï, èòì åîàò èååáâìåæòìï èïòíú, ïìåàò æòïæò ûèóîò
êïâøòîòì øåìïáèíåäïæ.
÷åèò õïíãîûäòâò ìòúëúõäòì èïíûòäçå èå øåâõâåæîòâïî þåâî òìüëîòóä ðòîëâíåþïì. æï ñëâåäò ïìåàò øåõâåæîï ÷åèì ãóäøò ìüëâåþæï ïéèëóôõâîåä íïêâïäåâì.
æï îëæåìïú ïõäï âòãëíåþ ìïáïîàâåäëì ÿïéïîïèëìòä ðëåüì ïêïêò ùåîåàåäì, – èòì ãâåîæòà úëúõäæåþï ïìåàòâå æòæåþóäò èëõóúòì ìïõå, îëèåäòú øåïæãåíì îóìóäò êóäüóîòì ìòïèïñåì, – ìïõå äåâ üëäìüëòìï.
ïìå æãïíïí ÷åèò ãëíåþòì àâïäùòí òìòíò: åîàò – èñòíâïîò ÿïéïîï àïâòà,
èåëîå – óéîïíò îóìóäò üñå, ìïâìå ðëåçòòà æï ãïèëóúíëþò þòäòêåþòà,
îëèäòàïú âòæëæï åì ãåíòëìò „èóýòêò“, èïîïæòóäò èûåþíåäò ìòèïîàäòìï
æï ìïèïîàäòïíëþòìï...
ïêïêò ùåîåàåäò æï äåâ üëäìüëò.
êòåâò, 20 ëáüëèþåîò, 1940 ùåäò

205

literaturis matiane

í. äåíæ
åî
ò1
äåíæåî
åîò

mama-papaTa budeS
i
budeSi
ìï÷õåîòì èïõäëþäïæ, ìïæïú èå ìüóèîïæ âòñïâò àïâïæ ù[åîåàäåþàïí] èîïâïäò ìïãâïîåóäë èïèóäò èæåþïîåëþì ìïõåäãïíàáèóä áïîàâåä àïâïæ-ïçíïóîåþòìï. òáâå ïîòì èøâåíòåîò ûâåäò èïèóäò úíëþòäò áïîàâåäò ðëåüòì àïâïæ
ïêïêò ù[åîåàäòìï], îëèäòì íïùïîèëåþàï àïîãèïíåþò òþåÿæåþëæï 60-òïíò æï
70-òïí ùä. ÷âåíì ñëâåä àâòóî ýóîíïäåþøò. áïîàâåäåþò æòæïæ ïôïìåþåí
àïâòïíà èùåîäåþìï æï ðëåüåþì. ìïèøëþäëì èëèéåîïäò ðëåüò ïîìïæ, èãëíò, èàåäì èìëôäòëøò, òìåàòì æòæåþòì øïîïâïíæåæòà ïî ïîòì øåèëìòäò, îëãëîú ìïáïîàâåäëøò. ìïèøëþäëì ãïéèåîàåþï èòì èëèéåîïäçåú ãïæïæòì.
óíæï òàáâïì, îëè åì èøâåíòåîò ìïèøëþäë øàïïãëíåþæï àïâòì î÷åóäåþì, èïîàäïú îëè èïéïä æï ÷ïêâòîâåþóä øåèëáèåæåþòìïêåí. áïîàóä äòüåîïüóîïì ¸ñïâì ôîòïæ æòæò ùïîèëèïæãåíäåþò. ñëâåäèï ÷ïèëìóäèï, îëèåäìïú
ìóîì ãïèëò÷òíëì àïâïçòïíëþï, ðòîâåä èëõåîõåþóä øåèàõâåâòìàïíïâå óíæï òíïõóäëì èïàò ìïñâïîåäò ðëåüò.
àïâïæ ù[åîåàäåþèï] åîàõåä èëïùñâåì ãïìåòîíåþï àïâòïíà èëãâïîå ðëåüàïí àïâïæ ïêïêò ù[åîåàåäàïí]. åì òñë èåüòìèåüïæ ìïìòïèëâíë ãïìåòîíåþï. ÷âåí èòâæòëæòà þòäòêåþòà – õïí èàåþçå, õïí èàòì ûòîïì. ïéïî òäåëæï
æïþïäò, èëóõåøïâïæ èëùíóäò éëþååþòà øåèëâäåþóäò âåíïõåþò, õòäòì þïéåþò æï ùòìáâòäåþò.
÷âåíì ùòí òøäåþëæï äïèïçò, èñóæîë ìïáïîàâåäë àïâòì êóäòìåþì òáòàï ìïèåóîíåë úõëâîåþòà. ÷âåí ãïæïâåæòà îëèåäòéïú ìùîïôïæ èòè÷áåôïîå èæòíïîåçå, èóõäåþïèæå ùñïäøò òæãíåí èåàåâçååþò æï ãïøäòä þïæåì òêîåôæíåí. ãòêâòîì íëåèþåîøò ïìåàò ìóîïàò! ìïéïèëâæåþëæï, ñâåäïôåîì
ùñíïîò òæòäòòì åäôåîò åæë. èçå ÷ïæòëæï, ãîûåäò ÷îæòäåþò ãïùâíåí ãçïçå. îëúï òè ìëôåäì èòâóïõäëâæòà, ìïæïú ðëåüò úõëâîëþæï, ìóä æïþòíææï. èëèéòèïîå 60 ùäòì êïúò, èïéïäò, ùïîèëìïæåãò, ïõëâïíò üïíòì, õïíøòøåìóäò ðëåüò, àïâòì èïèóäòì ÿòøêïîàïí øåèëãâåãåþï. èïì îïèæåíïæèå èêïú1
Ï ó ò í è ê (Í. Ë å í ä å ð) – òñë ãïç. „Íîâîå âðåìÿ“-ì àïíïèøîëèåäò. ìùåîæï çåèëõìåíåþóä
ôìåâæëíòèòà Ïóòíèê. ãïìóäò ìïóêóíòì þëäë ùäåþøò èëãçïóîëþæï ïèòåîêïâêïìòïøò. 1895
ùåäì ñëôòäï æïìïâäåà ìïáïîàâåäëøò. ìüóèîïæ ìùâåâòï ïêïêò ùåîåàåäì æï ìùëîåæ ïè
øåõâåæîòì øàïþåÿæòäåþåþò ïáâì ïéùåîòäò ïá ãïèëáâåñíåþóä èëãëíåþïøò, îëèåäòú æïòþåÿæï
1900 ù. ì.-ðåüåîþóîãøò ï. ì. ìóâëîòíòì èòåî ãïèëúåèóä ùòãíøò: „×åðíîå ìîðå è Êàâêàç. Î÷åðê
þæíàãî ìîðÿ è þãà Ðîññèè. Âîëæñêèÿ êàðòèíêè“...
1939 ùäòì çïôõóäì ìïá. ìïõ. äòüåîïüóîóäò èóçåóèòì èòåî ãïãçïâíòäò òñë åáìðåæòúòï
ìëô. ìõâòüëîøò. ïêïêòìåóäò þòþäòëàåêòì æïäïãåþòì æîëì, ìõâï ùòãíàï øëîòì, øåãâõâæï
çåèëõìåíåþóäò ïâüëîòì ùòãíò: „Áîñôîð è Êîíñòàíòèíîïîëü“. Ñ.-Ïåòåðáóðã, 1892 ã.
óåÿâåäòï ïêïêò ùåîåàåäò ïæîåâå òúíëþæï ïè ïâüëîì.
à. ëáîëøòûå

206

n. lenderi

îò øåìïõåæïëþï ¸áëíæï, èïãîïè èåüòìèåüïæ ìòèðïüòóîïæ òéòèåþëæï. áïîàâåäåþò ñâåäïíò ãóäéòï æï ìüóèïîàèëñâïîåíò ïîòïí, ãïíìïêóàîåþòà
áïîàâåäò ïîòìüëêîïüòï. ðïüòâúåèóäèï ðëåüèï øåãâòùâòï åçëøò. ÷âåí øåâåæòà èøâåíòåî õòäòì þïéøò, îëèåäèïú ÷îæòäëåàòì àëâäòì øåèæåã ãïíúâòôîåþïøò èëèòñâïíï. ïá òñë êëèøòìï æï æï ùïþäòì óçïîèïçïîò õååþò, îëèåäàï èùâïíå üëüåþò ôïîàë áëäãïìïâòà òñë ãïæèëôåíòäò. ïæãòä-ïæãòä àòàáèòì ãïóâäåäò üåâîò òñë. èìõïäò, âïøäò, íóøò ïîåóäòñë åîàèïíåàøò. õååþò öåî êòæåâ èùâïíåæ ãïèëòñóîåþëæíåí, àóèúï ñâòàåä ôëàäåþì
àõäïæ æïåôïîï èòùï.
– àáâåí èóæïè ïá úõëâîëþà, ïèáâåñíòóî ìïèëàõåøò? – øåâåêòàõå èå ðëåüì.
– ìïèùóõïîëæ ïîï, – èòðïìóõï èïí – çïèàïîì õøòîïæ ðåüåîþóîãøò
âïüïîåþ. ïá æîëãïèëøâåþòà ÷ïèëâæòâïî, èëèåüåþóäïæ øåèëæãëèïçå. èå
âüêþåþëæò ðëåüòì èïèï-ðïðïàï ûâåäò þóæòì õòäâòà. ùòíïðïîàï õåäòà ìïàóàïæ èëâäòäò èïèóäòà. ðëåüòì þïüëíóîò ìïõäò òæãï ùïîèüïú ìòäïèïçòì úòúïþë þëîúâçå, ìïòæïíïú èàâïîòì øóáçå òøäåþëæï èåçëþäïæ èæãëè
ùâåüòïíò èàåþòì èëèïöïæëâåþåäò õåæò. ðëåüòì ìïõäò øåìïíòøíïâò òñë øòãíòà àïâòìò èëîàóäëþòà – ûâåäåþóîò ûâòîôïìò æãïèòà, óçïîèïçïîò èïãòæåþòà, îþòäò êïâêïìòóîò üïõüåþòàï æï êåæäòì êïîïæåþòà, ûâåäåþóîò
÷óáóîàèòïíò þóõîåþòà. æïîþïòìäóîòï, êïîãòï, èñóæîë! àòàáëì èàåäò
åì èëîàóäëþï ïî øåîõåóäï, ïî ãïæïæãèóäï èïèï-ðïðïàï æîëòæïí. ìïõäòì
øòíïãïíëþï èïãëíåþì ÷âåíò æòæò îóìåàòì ûâåä èåèïèóäóî êóàõååþì.
ëàïõòæïí ãïèëâåæòà æòæ ìâåüåþòïí ïòâïíçå. ìïóþïîò ìëôäòì ìïáèååþì
øååõåþëæï. êïâêïìòòìïàâòì èûòèå ùåäèï ìëôäòì èåóîíåëþïì äïõâïîò ÷ïìúï.
– ìÿòîì åõäï, – æïïõäëåþòà ïìå äïðïîïêëþæï ÷âåíò àïâïçòïíò èïìðòíûåäò – ñâåäï ÷òâòì... õïäõò ûâåäò ÷âåóäåþòìïèåþî èëæòì ÷åèàïí àïâòì
ìïáèååþçå, èåêòàõåþòïí î÷åâïì, îëãëî èëòáúíåí. ïá ñâåäïôåîò ûâåäåþóîïæïï... ðïüîòïîáïäóîò èõïîåï. ùïò÷õóþåþòïí îïèåçå, – èïøòíâå èòîþòïí èåèïèóäåìàïí: óíæï æïïêèïñëôòäë æï øåïîòãë. îïèæåíïæïú øåìïûäåþåäòï
ñâåäïì åõèïîåþò ìòüñâòàï æï î÷åâòà.
þîùñòíïâæï êïâêïìòòì íïçò, èæóèïîå, àþòäò æï þíåäò éïèå. èìóþóáò, îþòäò ¸ïåîò îïéïú ìòïèëâíåþòà ãâòâäòæï ôòäüâåþøò. èïãîïè èûòèå ïçîåþò
üîòïäåþæíåí ãëíåþïøò. ûíåäò æïìïöåîåþåäò òñë, îëè ïè èñóæîë ðïüîòïîáïäóî ïèáâåñíòóî ìïèëàõåìïú òãòâå ìåíò éîéíòæï, îïú ÷âåíì øëîåóäì
àëâäøò ÷ïôäóä ÷îæòäëåàòì ìëôåäì... ûíåäò æïìïöåîåþåäò òñë, îëè ïèáâåñíòóî ìïèëàõåìïú æïìïìîóäò ïáâì. äïèïçò üñååþò ãïòõå÷åþï, èøâåíòåîò
ùñïîëåþò ïèëøîåþï. ãïøòøâäæåþï ãëîïêåþò æï öåî êòæåâ ãïîæïìóä ùäåþòì
ìòùñíïîòàï æï êåàòäøëþòäåþòà ìïâìå èïèï-ðïðåóä èñóæîë êóàõååþøò ãïèåôæåþï ÷ïî÷ò-èåâïõøå ìîóäóôäåþòïíò þïüëíò åõäïíæåäò ìëôäòìï, åîàíïòîïæ úíëþòäò ÷îæòäëåàøòïú æï ìïèõîåàøòú.
íëåèþåîò, 1895 ù.

207

literaturis matiane

dRiurebi
da
mogonebani

208

ìëä
ëèëí úïòøâòäò
ìëäëèëí

seminarielis dRiurebi
áâåèëèëñâïíòäò æéòóîåþò åêóàâíòì ûâåäì ìåèòíïîòåäì, èå-19 ìïóêóíòì èåëîå íïõåâîòì èëéâïùåì òëíï èòõåòäòì ûå è å ó í ï î ã ò ï ì.
ò. è. æïòþïæï 1852 ùäòì æåêåèþîòì 18(30)-ì ìëôåä úïòøøò (ìïèåãîåäë). ðòîâåäæïùñåþòàò ìùïâäï èòòéë öåî èïîüâòäòì ìêëäïøò, îëèåäòú åîàïæåîàò òñë
èïøòíæåäì ìïèåãîåäëøò, – æï øåèæåã áóàïòìòì ìïìóäòåîë ìïìùïâäåþåäøò, îëèäòì êóîìòì æïèàïâîåþòì øåèæåã øåâòæï àþòäòìòì ìïìóäòåîë ìåèòíïîòïøò; 1874
ùåäì ãïîòúõóä òáíï ìåèòíïîòòì óêïíïìêíåäò êóîìòæïí, îëãëîú ïáüòóîò èëíïùòäå ìåèòíïîòåäàï òè öãóôòìï, îëèåäèïú øåóîïúõñë êïâêïìòòì èàïâïîèïîàåþåäò æòæò èàïâïîò èòõåòä íòêëäëçòì ûå.
òèïâå ùåäì ò. èåóíïîãòï ìùïâäòì ãïìïãîûåäåþäïæ øâåòúïîòïøò ãïåèãçïâîï,
ìïæïú òè æîëì çëãò áïîàâåäò ïõïäãïçîæï (í. íòêëäïûå, ïä. ìïîïöòøâòäò, ïä.
ÿñëíòï æï ìõâ.) åãóäåþëæï. ëîò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ìùïâäëþæï ýåíåâòì ïêïæåèòïøò, õëäë 1876 ù. ãïæïâòæï ðïîòçøò, ìïæïú 1878 ùäïèæå æï¸ñë. òá èåóíïîãòï ãïåúíë çëã ôîïíã èùåîïäì æï èïà øëîòì âòáüëî ¸òóãëì.
¸òóãëìàïí øåõâåæîïè ïõïäãïçîæï áïîàâåä äòüåîïüëîçå ùïîóøäåäò øàïþåÿæòäåþï æïìüëâï. îëãëîú ïâüëþòëãîïôòïøò ïéíòøíïâì, – òãò ðïîòçòì þòþäòëàåêåþøò ìïáïîàâåäëì øåìïõåþ àïâèëñîòä ôîïíãóä äòüåîïüóîïìï æï áïîàóä õåäíïùåîåþì ãïåúíë. ðïîòçòì íïúòëíïäóî þòþäòëàåêïøò èïí ãïæèëìùåîï
íïíó÷ï úòúòøâòäòìåóäò „âåôõòìüñïëìíòì“ æïèïüåþïíò (396 ìüîëôò) æï 1878 ù.
èòùóîóäøò æïþîóíæï ìïáïîàâåäëøò.
åì òì æîë òñë, îëúï ìåîãåò èåìõòì ãïçåà „æîëåþïìï“ æï òäòï ÿïâÿïâïûòì
ýóîí. „òâåîòïì“ áïîàóäò èùåîäëþòì èïöòìúåèï ìïêèïëæ èëåéëíòåîåþòíï.
èåóíïîãòï ïè ãïçåàåþòì èóæèòâò àïíïèøîëèåäò ãïõæï æï àïíïîåæïáüëîòú
(„æîëåþòìï“). òè õïíåþøòâå òãò ïî÷åóä òáíï ïõïäæïïîìåþóä „áïîàâåäàï øëîòì
ùåîï-êòàõâòì ãïèïâîúåäåþåäò ìïçëãïæëåþòì“ ãïèãåëþòì èæòâíïæ. ïè æéòæïí
ò. èåóíïîãòï åíåîãòóäïæ èëéâïùåëþì ìïçëãïæë æï ìïèùåîäë ïìðïîåççå. èòìò
òíòúòïüòâòà æïòùñë ûâåäò áïîàóäò õåäíïùåîò ùòãíåþòì øåãîëâåþï (ïè ìïáèåøò
ðîïáüòêóä æïõèïîåþïì óùåâæíåí çïáïîòï ÿòÿòíïûå æï ãî. ÷ïîêâòïíò), èïãîïè ãïíìïêóàîåþòà ïéìïíòøíïâòï ïè ðåîòëæòæïí ò. èåóíïîãòïì èëéâïùåëþï „âåôõòìüñïëìíòì“ ìïêòàõåþçå (1880–1888).
1880 ù. „æîëåþòì“ ¹ 241-øò îïô. åîòìàïâòì, ò. ãëãåþïøâòäòìï æï òëíï èåóíïîãòïì õåäèëùåîòà ãïèëáâåñíæï èëùëæåþï „âåôõòìüñïëìíòì“ üåáìüòì ãïæïìòíöâòìï æï æïæãåíòì øåìïõåþ. èåóíïîãòïì òíòúòïüòâòà ïèïâå ùåäì øåìæãï ðëåèòì üåáìüòì æïèæãåíò îåæïáúòï ãî. ëîþåäòïíòì àïâèöæëèïîåëþòà, îëèäòì ïâüëîòüåüòìï æï ù.ê. ìïç-þòì èæòâíòì àïíïèæåþëþòì ãïèëñåíåþòà èåóíïîãòïè øåìûäë ëöïõåþòæïí øååêîòþï 22 õåäíïùåîò „âåôõòìüñïëìïíò“ ïè îåæïáúòïøò ùïîìïæãåíïæ. òè
õïíåþøòâå (1884) ò. èåóíïîãòïè àïîãèíï „â. üñ.“ ôîïíãóä åíïçå óúõëåäò èùåîäå-

210

solomon caiSvili

þòì ý. èóîòåìï æï þïîëíåìï þåîüï ôëí-çóüíåîòì øåèùåëþòà, îëèåäàïú àïâòìò
æïæåþòàò øàïþåÿæòäåþï ïéíòøíóä àïîãèïíçå ðîåìòì ìïøóïäåþòàïú ãïóçòïîåì
áïîàâåä ìïçëãïæëåþïì („ Êàâêàç“, „æîëåþï“, „òâåîòï“), õëäë òäòï ÿïâÿïâïûåè
„âåôõòìüñïëìíòì“ ãïîøåèë èåóíïîãòïì éâïùäì èåüïæ ëîòãòíïäóîò øåôïìåþï èòìúï.
1884 ùåäì ìïáïîàâåäëøò ïõäïæ÷ïèëìóä ìïôîïíãåàòì åä÷ìï æï ìïáâåäèëáèåæë êëèòüåüòì ùåâîåþì „æîëåþòì“ îåæïáúòïè òâ. èï÷ïþäòì òíòúòïüòâòà øåõâåæîï èëóùñë („æîëåþï“, ¹ 260). ïè øåõâåæîïçå îóìàïâåäòì øåìïõåþ ùïîèëàáèóäò
ìòüñâï òäòïè ïèãâïîïæ æïïèàïâîï: „æéåì îëãëîéïú ùòäïæ èõâæï, ìïúï æòæì òõìåíòåþåí, òá ðïüïîïú èëâòõìåíòë. îëúï ðòîâåäñëôòäò êïúëþîòëþï, èçòì þîùñòíâïäåþòà ãïíúâòôîåþóäò, àïñâïíì ìúåèæï èïì âòàïîúï éèåîàì, òèïâå æîëì ðïüòâìï
ìúåèæï èàâïîåìïú, îëèåäìïú èõëäëæ èçòì øóáò ïíïàåþì. îïêò ìïèïîàäòïíòï àïñâïíòìúåèòà èëâòõìåíòëà îóìàïâåäò, èïøòí óìïèïîàäëþï æï óèïæóîëþï òáíåþï
æïâòâòùñëà èòìò èàïîãèíåäò. îóìàïâåäò èçåï æï èàâïîå èåóíïîãòï òáíåþï; îïæãïíïú âòàï èçòì øóáòà ¸íïàëþì èàëâïîå, òìå îóìàïâåäòì øóáòà òèíïàëþåþì èåóíïîãòïú æéåòì òáòà ÷âåíì èëéâïùåàï øëîòì. éèåîàèï ïæéåãîûåäëì èåóíïîãòï“.
æòæò ïôîàëâïíåþòà æïùñåþóäò ìïáèå þîùñòíâïäåæ ùïîòèïîàï. óíãîåäèï
èõïüâïîèï çò÷òè èåóíïîãòïì àïîãèïíòì èòõåæâòà øå¸áèíï „âåôõòìüñïëìíòì“ úíëþòäò òäóìüîïúòåþò ïéíòøíóäò îåæïáúòòì èóøïëþïú þîùñòíâïäåæ æïìîóäæï
1888 ù. èòìò øåæåãòï îóìàïâåäòì óêâæïâò áèíòäåþòì áïîàâåäòøâòäòìåóäò èæòæïîò ãïèëúåèï.
ò. èåóíïîãòïì èëéâïùåëþï ïèòà ïî ïèëòùóîåþï. òãò îëãëîú ðóþäòúòìüò æï
êîòüòêëìò, èêâäåâïîò æï õïäõóîò øåèëáèåæåþòì øåèêîåþò, 1879 ùäòæïí æïùñåþóäò èëíïùòäåëþì àòàáèòì ñâåäï áïîàóä-îóìóä ýóîíïä-ãïçåàøò („üòôäòìêò âåìüíòê“, „æîëåþï“, „òâåîòï“, „êïâêïç“, „íëâëå ëþëçîåíòå“, „êâïäò“, „èëïèþå“
æï ìõ.), õëäë ìåîãåò èåìõòìï æï øåèæåã òâ. èï÷ïþäòì æîëì õøòîïæ ïìîóäåþæï
„æîëåþòì“ îåæïáüëîòì èëâïäåëþïìïú. èòìò úíëþòäò ôìåâæëíòèåþòï: „ò. è.“, „úïòøåäò“, „ò. è-òï“, „äåäë“, îëèäòàïú òì æòæõïíì þåÿæïâæï „òâåîòïøò“ ìïáïîàâåäëì òìüëîòóä ðòîàï èëìùîåþóä ìòüñâåþì („íïêâåìò“), ãïîæï êîòüòêóä-ðóþäòúòìüóîò íïîêâåâåþòìï æï ìïãïçåàë ùåîòäåþòìï, èåóíïîãòïì êïäïèì åêóàâíòì èïéïäò ãåèëâíåþòàï æï òøâòïàò æïêâòîâåþòà øåæãåíòäò „úõëâîåþòì ïéùåîåþò“: ïä. ÿïâÿïâïûòìï, ãî. ëîþåäòïíòìï, í. þïîïàïøâòäòìï, ãòëîãò æï æïâòà åîòìàïâåþòìï, èïèòï ãóîòåäòìï, ã. ÿïäïæòæåäòìï, æïâòà æïæòïíòìï, íòêë æïæòïíòìï,
êëäõòæåäòìï (öåî æïóþåÿæïâòï) æï èëãëíåþïíò òäòïìï æï ïêïêòçå; ïãîåàâå ëîò
ïîáåëäëãòóîò èëãçïóîëþòì – ìâïíåàìï æï ïÿïîï áëþóäåàøò – ïéùåîï (1887)
æï „âåôõòìüñïëìíòì“ èëêäå øòíïïîìòì øåæãåíï.
õïäõëìíóîò òæååþòì ãïâäåíïøò èñëôèï ò. èåóíïîãòïè ìïâìåþòà æïïéùòï àïâò
èåôòì èëõåäåëþïì æï èóæïè ïî÷åâòàì àïíïèæåþëþïçå èóøïëþæï, îëãëîú õïäõòì èëìïèìïõóîå.
îåâëäóúòòà ïéôîàëâïíåþóäò èõúëâïíò èëéâïùå ïî÷åóä òáíï ìõâïæïìõâï
ìïçëãïæëåþîòâ ëîãïíòçïúòåþøò ìïðïüòë ùåâîïæ æï õåäèûéâïíåäïæ, õëäë óêïíïìêíåäïæ ìïõïäõë èëìïèïîàäåàï ñîòäëþòì ìïðïüòë àïâèöæëèïîåæ. ïè èëâï-

literaturis matiane

211

äåëþòì ïìîóäåþòìïì ò. èåóíïîãòï, ãóäòì æïèþäòà, óåúîòâ ãïîæïòúâïäï 1919 ù.
15 èïòìì á. ïõïäìåíïêøò. æïêîûïäóä òáíï ìïèøëþäë ìëôåä úïòøøò.
ïìåàòï èëêäåæ ò. èåóíïîãòïì úõëâîåþòìï æï èëéâïùåëþòì èàïâïîò èëèåíüåþò, îëèäòæïíïú ïè øåèàõâåâïøò èõëäëæ ìåèòíïîòòì ðåîòëæò ãâïòíüåîåìåþì. ïè
ðåîòëæì êò àâòà åì æéòóîåþò1 ïìïõïâåí, ìïúï ïâüëîò ìòìüåèïüóîïæ ìùåîæï
íïôòáî-íïãîûíëþì, ãïæïõæòä ÿòî-âïîïèìï æï ïãâòùåîì „þóîìïêóä“ ñëôïì. èïí
óêâå òúëæï æéòóîåþòì èíòøâíåäëþï èåèóïîóä äòüåîïüóîïøò æï àïâòì îâåóäøò, îëèåäìïú „ôìòõïüëîòóèì“ åûïõæï, øå¸áëíæï ñëâåäò ãïíìïêóàîåþóäò øåèàõâåâï æï èòìãïí èòéåþóäò øàïþåÿæòäåþï.
ïéìïíòøíïâò ãïîåèëåþïï òìòú, îëè åì æéòóîåþò ãïíìïêóàîåþóä æï ìïòíüåîåìë ðòîëþåþøò òùåîåþëæï. 70-òïíò ùäåþòì àþòäòìòì ìïì. ìåèòíïîòòì èùâïâå îåïáúòóä ðåîòëæøò, îëúï å. ù. êåîìêòì îåâòçòòì øåæåãïæ, ìåèòíïîòòæïí ãïíæåâíòäò òñë èøëþäòóîò åíï, ìïóêåàåìë èïìùïâäåþäåþò æï èëìùïâäååþò; èëìùïâäåì
ïî ¸áëíæï óôäåþï ùïåêòàõï ïîïèú àó îïòèå ìêëäòìãïîåøå ìïêòàõïâò ùòãíò, ïîïèåæ ãïçåàåþòú êò; „þåîûíóäò åíòì ãïêâåàòäòì æîëì èïìùïâäåþåäèï øåïè÷íòï,
îëè åîàò øïãòîæò ïõäïæ ãïèëìóä „æîëåþòì“ íëèåîì ¸êòàõóäëþæï. èïìùïâäåþåäèï, îïìïêâòîâåäòï, òèùïèìâå ãïçåàò ãïèëàõäòøï øïãòîæì õåäòæïè æï ìåèòíïîòòì ãïèãåëþïì ùïîóæãòíï.
øåòáèíï „ôòäëìëôëìàï“ àïàþòîò... ãïúõïîåþóäò þïïìòìï æï ãïíêòàõâòì øåèæåã, ãïæïùñâòüåì: àóèúï éòîìò ïî ïîòì øåþîïäåþòìï, èïãîïè îï ãïåùñëþï, èëùñïäåþï âóñëà æï âóþîûïíëà, àâòàëíâå øåèëòüïíëì àõëâíï, ãïèëïúõïæëì, îëè
ïéïî ¸ìóîì ìåèòíïîòïøò ìùïâäï æï ùïâòæåì. àó àâòàëíâå ïî øåèëòüïíï àõëâíï,
èïøòí ÷âåí òìåàò èëùèëþòà ãïâïãæëà, îëè øåèæåã ïîú åîà ìõâï ìïìùïâäåþåäøò
ïéïî èòòéëí!..“ (òõ. ìåîãåò èåìõòì íïùåîåþò ü. I. ãâ. 319).
„îïì òüñâòà ïèïçå àáâåí, ÷âåíë èïèåþë, îëèåäíòú èóæïè ãâåìïñâåæóîåþòà:
áïîàóäò åíï ïéïî òúòàë? – ìâïèì êòàõâïì òìåâ ì å î ã å ò è å ì õ ò, ïäþïà „èïèåþòì“ æï óôîë èïàò èåàïóîòì ã î. ë î þ å ä ò ï í ò ì ìïñóîïæéåþëæ.
óôîë ïæîå, ïè „ïõïä-ïõïäò“ ïèþåþòà øåðñîëþòäò èõúëâïíò ðëåüò ãî. ëîþåäòïíò êò ïéøôëàåþóäò ìùåîì àïâòì èåãëþïîì äåâïí èåäòáòøâòäì:
...„èïõäïç, æòæïæ æïéëíåþóäò èòâåä øòí æï ïõäï ïá æïèõâæï åîàò êïîãò
~
ìõ óï ïèþïâò, ïõïä-ïõïäò: ÷âåíì ìåèòíïîòïøò óíæï ïéóêîûïäëí ìùïâäï áïîàóäòìï åíòìï, îïæãïíïú ïîï ïáâì ïè åíïì èæòæïîò äòüåîïüóîï, æï ïèòì èïãòåî óíæï
øåèëòüïíëí þåîûíóäò åíï. ìïùñïäò ìóäõïíëâò, îëèåäìïúï ïî èëìùëíåþòï åì ãïíêïîãóäåþï æï óàáâïèì, îëè ìïáïîàâåäëøò èéâæäåþèï óíæï òúëæíåí áïîàóäò
åíï, æïóàõëâòïà ìåèòíïîòòæïè, âòàïîúï ùòíïïéèæåãò èèïîàâåäëþòìï æï ìïøòøò
êïúò. ïè ïèþåþèï åîàèïíåàçå æïåîàåþòà ïèòøôëàåì ãóäò; òè éïèåì èëèúï ìòúõå
1
æéòóîåþò áâåñíæåþï îåæïáúòòì èòåî èíòøâíåäëâïíò øåèúòîåþòà, èïãîïè ïâüëîòì ìüòäòìï
æï èïîàäùåîòì æïúâòà. ïéìïíòøíïâòï òè ãïîåèëåþïú, îëè èåóíïîãòïì æéòóîåþòì îïèæåíòèå
îâåóäò æïêïîãóäïæ óíæï ÷ïòàâïäëì, ÷âåí àâòàëí ãâòíïõïâì, èòì ùòãíàìïúïâøò îïèæåíòèå
ïìåàò îâåóäò ùïîùåîòà „ðïüòëìïíò êïúò ìõâòì æéòóîåþøò ïî ÷ïòõåæïâì“. ïèýïèïæ êò èõëäëæ
åîàò (1873-74 ùäåþòìï) èëãâåðëâåþï, ìïòæïíïú áâåñíæåþï áâåèëèëñâïíòäò æéòóîåþò. ì. ú.

212

solomon caiSvili

æï èõëäëæ æéåì øåâûåä ïæãëèï æï ãùåî ÷åèì æïîæåþìï. àïàîåþò òüñâòïí: „èïí
þóäïîòí ¸ïáìòíòí æïîæò ÷ïáòè?“ åìå òãò îëèäòì åîàòìïàâòì âòæïîæë? – øåúàëèï øåòûäåþï âòàïîúï êïúòìïãïí åãîåàâå èèïîàåþäëþòìïãïí, èïãîïè ïêîûïäâï
áïîàóäàï äëúâòìï áïîàâåäà åêäåìòïøò ìòìóäåäåçå óïéîåìòï. ìïáïîàâåäëøò ïîòïí èîïâïäíò åêäåìòïííò ìõâïæïìõâï åíòìï, ìõâïæïìõâï ìïîùèóíëåþòìïíò:
àïàîåþò, óîòåþò, ìëèõåþò, äëüîïíåþò, ôîïíãåþò, àïâòìóôäïæ òäëúâåí àïâòïíà åíïçå; ôîïíãåþò òäëúâåí áïîàóäì åíïçå, æï èõëäëæ áïîàâåäåþìï êò óíæï
èëóìðëí áïîàóäïæ àáâïí „ùèòæïë éèåîàë“? ãïíï ðëäòüòêï èëòàõëâì ïèïì? ãïíï åì ïîòì ãïíâîúåäåþï èïîàä-èïæòæåþäëþòìï ïçòïøò? îïéï áïîàâåäåþçå èòòüïíåì ûïäò áïæïãåþòìï ãïìïáîòìüòïíåþäïæ?.. æï ïíó îï ìòêåàå ùïîèëìæãåþï ïáåæïè? àó ãïîóìåþïì ¸ìúæòäëþåí þîèïíò õëè ïî ïîòïí, îëè îóìåþçå ÷âåí óôîë
îóìåþò âïîà; àó èïîàäèïæòæåþäëþòìàâòì òéùâòïí, ïò, óîòåþò, àïàîåþò, ìëèõåþò æï ìõâïíò, èïãîïè óìïèïîàäëþï æï ûïäïæëþï èïîïæòì ¸þïæâåí óìòïèëâíåþïìï, ñâåæîåþïìï, ùñåâïìï æï àâòà ëîãóäëþïìïúï. èòêâòîì îïì ó÷ó÷õóíåþåí ïè
ìïþîïäëì, èëî÷òäì, êåàòäì æï åîàãóäìï åîìï. ìïèùóõïîëï êíòïçë äåâïí, îëèåäì ìïóêóíåøò â¸úõìëâîåþà?“
„ïè æéååþøò âåïõäåþò âåäòêò êíòïçìï ãïíãåþ ïè ìïáèòìïàâòì; òèåæò èïáâì,
îëè ïî òïèåþï åìîåàò ãïíêïîãóäåþï æïþîèïâåþóäòì ìïèéâæåäëìò æï èëòõèïîåþì ñëâåäìïâå éëíòìûòåþïì, îïàï ÷ïøïäëì åì ðîëåáüò, îëèåäòú ïîòì úõïæïæ
ûïäïæëþï æï æï÷ïãâîï åîòìï, æï îëèåäìïúï, îïìïêâòîâåäòï ïî èëòíæëèåþì ïîú
êåàòäò ãóäò èòìò æï ïîú îëèåäòèå èèïîàâåäëþï, ãëíòåîïæ èçîóíâåäò êåàòäæéåëþòìï æï èøâòæëþòìïàòì åîòìï. ïìå ÷åèë þïüëíë“1.
ïè õïíåþøò ãîòãëä ëîþåäòïíòì åðòìüëäåàï ìõâï ïæîåìïüåþòú2 (ìëôòë ëîþåäòïíò) õøòîïæ òìèåíåí øôëàâïìï æï æîüâòíâïì ïè ìïêòàõòì ãïîøåèë. òì èïîüë
„âåäòêò êíòïçàïí“ èòìâäòà îëæò êèïñëôòäæåþï, ïîïèåæ ìïçëãïæëåþîòâ ïçîìïú åûåþì, æï àóèúï ïèïëæ, èïãîïè ìïêóàïîò àåëîòïúï æï õåîõòú ãïï÷íòï èøëþäòóîò åíòì æïìïúïâïæ.
úõïæòï, ãî. ëîþåäòïíòì øôëàâïìï æï æîüâòíâïì þåâîò ïîïôåîò øååûäë,
îïæãïí åì òñë „ìïáèòïíëþï“ øåõèïüêþòäåþóäò úïîòçèòì øïâò ïãåíüåþòìï ðåüåîþóîãòæïí àþòäòìïèæå.
ìïìùïâäåþäòì èïîàåþäëþïè, îëèåäèïú „èïâíåþäóîïæ“ øåïôïìï øåãòîæåþòì
ìïñâïîåäò èïìùïâäåþäòì ò ï ê ë þ ã ë ã å þ ï ø â ò ä ò ì èóøïëþï, îïæãïí èòìãïí „èëìùïâäååþì ìïêòàõïâïà åûäåëæï óèàïâîåìïæ ìïþóíåþòìèåüñâåäë æïîãòì ùòãíåþò“ æï îëè òãò „àïâòì þòíïøòïú êò óèïîàïâæï äòüåîïüóîóä êòàõâï-þïïìì ìåèòíïîòòì æïùòíïóîåþóäìï æï íòÿòåî èëùïôååþì“, îëèåäàïú „ãïóüêþïà ãåèëâíåþï
þëêäòìï æï ìïçëãïæëæ óïîñëôòàò èòèïîàóäåþòì ùòãíåþòì êòàõâòìï“ (êåîìêòì
îåâòçòòæïí), ìåèòíïîòåäåþì óôîë èùâïâåæ ïãîûíëþòíï òì ùíåõò, îëèäòì áâåø
òñâíåí òìòíò èëáúåóäíò.
1
2

ùåîòäò, 1872 ù. 25 ëáü. æïúóäòï çóãæòæòì èóçåóèøò.
òõ. „úõëâîåþï æï éâïùäò ãî. ëîþåäòïíòìï“. ãâ. 118.

literaturis matiane

213

æéòóîåþòì ïâüëîì, èïøòí ìåèòíïîòòì óôîëìò êäïìòì èëìùïâäåì, 21-22 ùä. ñèïùâòäì, óêâå ïáâì óíïîò ðåîìðåáüòâòì ãïíìÿâîåüòìï, ïõïäò èëèïâäòì ãïàâïäòìùòíåþòìï, îëæåìïú „æïèõëþòäò òáíåþòïí ûâåäò êåîðåþò“ æï øåèóìâîòäíò „èïüñóïîï áóîóèíò“. èïì óùåîòï óìòìüåèëæ, õøòîïæ åîàò-èåëîòì ìïùòíïïéèæåãë ïçîåþòà ïÿîåäåþóäò æéòóîåþò, îïàï èëèïâïäøò øåòúíëí òì æîë, òì ìïçëãïæëåþï æï âòàïîåþï,
îëúï „ïéâòîïìõèóäò èëìùïâäåëþï èàïâîëþòì èïàîïõòì áâåø òèñëôåþëæï“. ìïæïú,
„âòí òúòì îïçå ìùïâäëþæíåí, ìïþåîûíåàòì îëèåä èåüïôòçòêçå äïðïîïêëþæíåí, ïí
îëèåäò þåîòì þòëãîïôòïì çåðòîëþæíåí“, èïãîïè ãïèëæòëæíåí îï úõëâîåþïøò, ïîï
òúëæíåí îï, ïî òúëæíåí îï åêåàåþòïà æï ïâüëîòì ìòüñâåþòà îëè âàáâïà „òìåâ
àïâòæïè, ïíþïíòæïè óíæï æïåùñëà“ (òõ. 21 èïîüòì æéòóîò).
åì æéòóîåþò òùåîåþëæï 70-òïí ùäåþøò òìåàò èëìùïâäòì èòåî, îëèåäìïú ïîïäåãïäóîïæ èïòíú èëóõåîõåþòï ãïìúíëþëæï ÷åîíòøåâìêòì, æëþîëäòóþëâòì,
æïîâòíòì æï ìõâïàï íïùåîåþì, îëèåäàïú ìåèòíïîòòì æïõïâìåþóä êåæäåþøòú øåóíïàåþòïà.
îïèæåíïæïú üôòäòìòì ìïìóäòåîë ìåèòíïîòïè ÷âåíò áâåñíòì úõëâîåþïøò ãïíìïêóàîåþóäò ïæãòäò æïòêïâï, ïèæåíïæ ìïòíüåîåìëï ïè ìïìùïâäåþäòì úõëâîåþïú.
÷âåíò áâåñíòì èîïâïä øåìïíòøíïâ èëéâïùåàï úõëâîåþï ïè ìïìùïâäåþåäàïíïï
æïêïâøòîåþóäò. èàåäò îòãò ÷âåíò ãïèë÷åíòä èùåîïä-èëéâïùååþòìï „èåôòìï æï
èåèïèóäåàï“ ëîãóäëþïøò øåíòøíóäíò, ïè ìïìùïâäåþäòæïí ïîòïí ãïèëîòúõóäíò. àâòà, ÷âåíò ìïèøëþäëì óæòæåìò øâòäò, õïäõàï æòæò þåäïæò òëìåþ öóéïøâòäò-ìüïäòíò, õëè ïè ìåèòíïîòòæïí ïîòì ãïèëûåâåþóäò 1899 ùåäì ðëäòüòêóîïæ
ïîï ìïòèåæëþòìïàâòì.
ìåèòíïîòòì ìóäòìøåèõóàâåäò îåýòèò èåóíïîãòïì øåèæåã ïî øåèìóþóáåþóäï. ðòîòáòà, 90-òïí ùäåþøò ïè ìïìùïâäåþäòì ïüèëìôåîë åîàò ëîïæ èëèùïèâäåäò òñë ìïìóäòåîë èàïâîëþòìï æï ãïæïúèóä ðëäòúòåäåþòì ùñïäëþòà, îëèåäíòú ïè ìïìùïâäåþäòì õåäèûéâïíåäåþïæ òñâíåí æïíòøíóäíò. ò. èåóíïîãòïì æéòóîåþòì æïùåîòæïí 25 ùäòì øåèæåã ìåèòíïîòåäò ã. ðïîêïûå àïâòì èëãëíåþïøò ïìå
ãâòõïüïâì ìåèòíïîòòì îåýòèì:
„âïò òèïà, âòíú ãïîåà ãïìóäò æïíòøíóä æîëçå ïî æïþîóíæåþëæï. êïîúåîò
æï ñëôï-áúåâïøò íòøíòì æïêäåþï ïî ïìúæåþëæï èïì. åîàõåä ÷ïòùåîåþëæï å. ù.
„êëíæóòüøò“, õëäë èåëîåæ óêâå ìïìùïâäåþäòæïí ãïïûåâåþæíåí. ñâåäïôåîøò
èëùïôåì àïâì æïìüîòïäåþæï þåîåþòì èçâåîïâò àâïäò. ìåèòíïîòåäì ìïìüòêïæ
¸áëíæï ïêîûïäóäò áïäïáøò æï þòþäòëàåêïøò ìòïîóäò, ùòãíåþòìï æï ãïçåàåþòì
êòàõâï, ýóîíïä-ãïçåàåþøò àïíïèøîëèäëþïì õëè, ïþï âòí ãïþåæïâæï? ìåèòíïîòåäì ïêîûïäóäò ¸áëíæï àåïüîìï æï ùïîèëæãåíåþçå ìòïîóäò, ìïèïãòåîëæ, æòäòà, ãïéâòûåþòìïì, ÷ïòì æï ìïæòäëþòìïì, ìùïâäòì æïùñåþï-ãïàïâåþòìïì, éïèòà,
æïùëäòì æîëì, ìåèòíïîòïøò èëùïôåíò äëúâïçå óíæï èæãïîòñâíåí“.1
âïáâåñíåþà èóíïîãòïì æéòóîåþì, îëãëîú ìïòíüåîåìë èïìïäïì ïè ìïìùïâäåþäòì
ùïîìóäò úõëâîåþòì ãïøóáåþòìïàâòì. æéòóîåþò áâåñíæåþï ìïãîûíëþò øåèëêäåþòà.
1

ãïç. „êëèóíòìüò“,1935 ù., ¹ 287.

214

iona meuna
rgias dRiuridan
meunargias
15 àåþåîâïäò, 1873 ù.
åì ÷åèò „ôìòõïüëîòóèò“ æéòóîò* ïî ïîòì; èå ûâòîïæ æïâùåî ïèïøò òèïì,
îïú ñëâåäæéå ãïæïèõæåþï. åì ÷åèò ôòáîòà ìïÿòîëú ïî ïîòì... ïîï. èå ïèïøò
óíæï æïâùåîë ìõâïæïìõâï ùòãíåþòæïè èòéåþóäò øàïþåÿæòäåþï, ïí òì ôòáîåþò, îëèäåþòú õøòîïæ èåùâåâòïí õëäèå... âåúæåþò, îëè õïäõòì ÷âåóäåþåþò
çëãòåîàò èïòíú ïâõìíï òìüëîòòì øåèùåëþòà. õïí ãïæïâàïîãèíë îóìóäòæïè äåáìåþò, ïí – ïò æòæåþï øåí éèåîàë – àòàëí ïè ìòþåîòì æîëì æïâùåîë
äåáìò... èå, öåî, ìïóþåæóîëæ, ïî âïî îòãòïí ãçïçå æïèæãïîò, íïèåüóî æòæì
æï ãïèëóäåâåäì ìïêïúëþîòë êòàõâïøò; âïîà ÷âåí àïâòìóôäåþò àó ïîï?
èòíæï îëè êëíìåîâïüëîì ïî èåûïõæíåí æï ïõïäò èåúíòåîåþï èòñâïîì, èïãîïè îëãëîéïú ïî èòíæï ûâåäòú æïâïãæë (àó ûâåäò æïåûïõåþï àïâòìóôäåþòì èëäïøáîååþì)...
èìóîì øåâòìùïâäë ÷âåíò êäïìòêóîò äòüåîïüóîï, å. ò. îóìàïâåäòì ðåîòëæò. ãïíìïêóàîåþòà ÷âåíò ìòïèïñå „âåôõòì-üñïëìïíò“... (øåèæåã ìïèò
ìüîòáëíò ïâüëîì ùïøäòäò ïáâì. ì.ú.) îëè øåèåûäëì îïèæåíòèåæ èïòíú øåâåùòë ÷âåíì ñèïùâòäì äòüåîïüóîïì... „ñèïùâòäò“... ïôìóì! èæòæïîë áïîàóäë åíïâ!.. ïôìóì, îëè âåîï õïî òìåà êïîã ãïîåèëåþïøò, îëè ãïøïäë øåíøò
æïèïäóäò ìòèæòæîå. èå ïá ìîóäåþòà ïî ââïîæåþò ùòíïïéèæåãëþïøò, îëãëîú ïèïì çëãòåîàåþò òôòáîåþåí. æï ïò îòìàâòì: èå èòíæï áïîàóäèï åíïè
òõïîëì ïîï èïîüë òèòüëè, îëè èå ðïüîòëüò âïî... ïîï! èå òèïì âôòáîëþ:
øåòûäåþï ïè åíïè òìåàò îïòèå èòìúåì êïúëþîòëþïì, îëãëîòú ï÷óáï òíãäòìòì äòüåîïüóîïè øåáìðòîòì, þïòîëíòì áèíòäåþåþøò...
ïè ýïèïæ ìðòíëçïì âêòàõóäëþ. ûäòåî ãïèòüïúï ïè ãåíòëìèï óîòïè... íåüïâò àáâåí óîòåþë, îïèæåíò æòæò êïúåþò ãñïâæïà... ìðòíëçï, ¸åòíå, þåîíå,
äïììïäò... âïàïâåþ ìëäëèëíòì ìòüñâåþòà: „ñëâåäòâå ïèïë ïîì“...
*

æéòóîåþò ñæïøò ÷ïìèóä ìïåîàë îâåóäøòï ÷ïùåîòäò. èòì ðòîâåä ãâåîæçå çåèëà ïùåîòï:

Ó÷åíèêà Òèôëèññêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè Èîíû Ìèõàéëîâè÷à Ìåóíàðãèÿ.

õëäë ïèòì áâåâòà, óôîë øóï ïæãòäïì:
×åñòíûå ëþäè! Íå ðàñêðûâàéòå ýòîò ìîé äíåâíèê äî ìîåé ñìåðòè.

èåëîå ãâåîæçå êòæåâ ìïèò ïìåàò èòíïùåîòï:
èå âïî èæòæïîò ãóäùîôåäòàï ìòñâïîóäòàï,
îëèåäòú ìòüñâòà êïçèóäì ãîûíëþïì ãïîæåèïüåþòì.
êëîæåäòï
¸è, ïìå íëî÷ò æï ïìå ãóäáâï!
äòîò
ùåäì èïìõïîåþì äòäïõïíï ùïóõæïà,
èïìõïîëþïì þîûåííò ãâåúòäåþòïí,
ÿêâï îëè ûíåäò èëìïâäåäò ãïóõæïà
ðïèðóäïæ æï èïòèóíïæ õæåþòïí.
(õóèïîïì ìòüñâ
åþò „èå
ôå äòîò“-æïí)
ìòüñâå
„èåôå

literaturis matiane

215

9 èïîüò*
æéåì ãïâïàïâå „ôïóìüòì“ êòàõâï ìüîóãëâø÷òêëâòìï1 æï ãîåêëâòì2 àïîãèïíòà... „ôïóìüò“, ãïãòãëíòïà àáâåí åì ìòüñâï? àó ãïãòãëíòïà, îï óíæï
ãòàõîïà ìõâï ïèïçå. ÷åèòì ôòáîòà ãòëüåè ïò îëãëîò èõïîå æïõïüï êïúëþîòëþòìï àïâòì áèíòäåþïøò: ñëâåäò ïæïèòïíòì ìòúëúõäåøò ïîòì òìåàò ðåîòëæò, îëæåìïú òèïì èëìùñòíæåþï àïâòìò õåäëþï æï êòàõïâì àïâòì àïâì: îïì
âïêåàåþ èå ÷åèòì õåäëþòà áâåñïíïçå? îï ìïìïîãåþäëï ìùïâäï, õåäëþï, âïÿîëþï, ìòñâïîóäò æï ìõâï. åì íïèåüóî èëõæåþï èïøòí, îëæåìïú êïúèï ìîóäòïæ øåòüñë àïâòìò õåäëþòì ìïòæóèäëåþï. ìïçëãïæëæ, ïìåà øåèàõâåâïøò
òìå èëõæåþï õëäèå, îëè òì âåîïôåîì ¸ðëâåþì àïâòì õåäëþïøò æï ìòèæòæîåì
åûåþì èõëäëæ ìõâòì õåäëþåþøò... ïíæïçïú ïèþëþì, øòíïóî èéâæåäì øåíæëþï
ïîï ïáâìë.
ìùëîåæ òìå óñóîåþì êïúò àïâòì õåäëþïì æï îëæåìïú òè õåäëþïøò ïîïôåîò ìïòæóèäë òèïì ïî æïî÷åþï, òì ïî óñóîåþì òèíïòî êîûïäóäåþòà, îëãëîú ùòíïà. àóèúï óìîóäëæ æï óøòíïïîìëæ, èïãîïè ïèãâïîò ìóäòåîò èëâäåíåþò èåú æïèèïîàíòï... þåâîöåî èòàáâïèì: îï ëõîïæ èòíæï ìùïâäï, îïì
èòêåàåþìë... ãòëüåè „ôïóìüøò“ ïèãâïîò èæãëèïîåëþï ãïèëõïüï, èïãîïè ôïóìüò åîàò õåäëþòì êïúò êò ïî ïîòì, – òì ôòäëìëôëìòú ïîòì, éâàòìèåüñâåäòú, èåæòúòíòì æëáüëîòú, óùìïâäòï ñâåäïíïòîò èåúíòåîåþï æï ãâïîùèóíåþì, îëè ñâåäï åì ìùïâäï êïúì ïîïôåîì óêåàåþìë. òì ïæãòäò, ìïæïú ôïóìüò ïèþëþì ïè ïçîåþì, ïîòì ìïóêåàåìë ïæãòäò èàåäì üîïãåæòïøò.
üîïãåæòï ìïâìåï éîèï ïçîåþòà æï èøâåíòåîò ðëåçòòà. îï òñë ðòîâåäò
æï óêïíïìêíåäò ôïóìüòì úõëâîåþòìï, òèòì ïäôï æï ëèåãï?.. îï ìùïææï òèïì
æï îïìàïí èòâòæï? èòìò ìóîâòäò òñë åìùïâäï ñâåäïôåîò; þåâîò òìùïâäï æï
èòâòæï òáïèæòì, îëè ïîïôåîò ïî èëìùëíì. ïîïôåîò ïî ïêèïñëôòäåþì... óêèïñëôòäåþï. ïò, îï ïîòì „ôïóìüøò“ æòæò æï ãïèëìï÷åíò èõïîå...
11 èïòìò
åõ, óõåòîë âïî, îëè ÷åèò ìòüñâï ïìîóäåþïøò âåî èëèñïâì. ïèïøò èå ìõâåþòú èïèüñóíåþåí æï èïîàïäòï, þåâîöåî ìõâåþò èïîàïäì ïèþëþåí ÷åèçå, èïãîïè ìðòíëçïìò ïî òñëì, îï ÷åèò þîïäòï, îëè èå ïìåàò âïî? ãïîåèëåþòì ùòíïïéèæåãëþï ïîïâòì ïî øåóûäòï... âòí âòðëâëà òìåàò êïúò êïúëþîòëþïøò, îëèåäòú ãïîåèëåþòì ùòíïïéèæåã ùïìóäòñëì? èãëíòï ïîïâòí ïî òñëì, àâòàëí
æòæò åíåîãòóäò íïðëäåëí I-òú ãïîåèëåþòì øâòäò òñë. àâòàëíïú ïèþëþæï
„èå ãïîåèëåþòì øåíëþï âïîë“... ïò ìùëîåæ ñâåäï êïúì øåóûäòï ìàáâïì àïâòìàïâçå íïðëäåëíòâòà „èå ãïîåèëåþòì íïøåíåþò âïîë“... ñâåäïì, âòíú óíæï
òñëì... íåúåìïîòïíåþòì èëùòíïïéèæåãåà âïîùèóíåþ æï èãëíòï àâòàëí òìò*

ïè ãâåîæçå ôïíáîòà èòùåîòäòï: „åì ïõäï ïî èëèùëíì“. ì. ú.

216

iona meunargia

íòú æïîùèóíåþóäíò ïîòïí ðîëçïóäò ðîïáüòêòì øåèùåëþòà, îëè êïúì ðòîëþåþò æï ãïîåèëåþåþò ïêåàåþåí...

iona meunargia _ moswavle (1868 wels)

ïèïì òèòüëè âïèþëþ, îëè ãïîåèëåþïíò òìå æïèåõäïîàíåí, îëè åì ÷åèò „ôìòõïüëîòóèò“ õåäøòïú âåî ïâòéå ïèæåíò õïíòï... âòí ÷ïèëìàâäòì ñâåäï òè úóæ
ãïîåèëåþïì, îëèåäøòïú èå âòñïâò èïì ïáåà, îïú èå åì îâåóäò õåäøò ïî ïèòéòï? èå ïèïì ìîóäåþòà ïîï âîïúõ ìïÿòîëæ... ïò, àó ãòíæï åõäï, îëæåìïú ïè

literaturis matiane

217

ìüîòáëíåþì âùåî, ìïèò æéòì „òèåîóäò ïâïæèñëôëþòà“ èëóûäóîåþóäò õåäòì ûòãûòãòàï âùåî... îïè óíæï æïþïæëì ÷åèì ãëíåþïøò êïîãò îïòèå ïçîò?
åîàò èõîòà, ìòúõå, èåëîå èõîòà ìòìóìüå æï ïâïæèñëôëþï ìòìõäì èòøîëþåí...
ïõ, ãïîåèëåþïâ, ãïîåèëåþïâ!.. ïè ïõäë õïíøò ùïâòêòàõå „Ìåòàôèçèêà íðàâîâ“ êïíüòìï êóíëôòøåîòà, æòæò, æïóôïìåþåäò æï ùèòíæï êïúòì áèíòäåþï...
13 òâíòìò, 1873 ù.
îïì ¸áâòï âîúåäò ÿêóï æï âòí ïîòì àïíïãîûíëþòì éòîìò?
÷âåíì ãëíåþïì ãïèëâïîêâåâòíëà æï âïàáèåâòíëà, îï ïîòì âîúåäò ÿêóï?..
öåî ðòîâåäò æï óêïíïìêíåäò ðòîëþï âîúåäò ãëíåþòì, óíæï òñëì òì, îëè èïì
ïî ¸áëíæåì ïîïâòàïîò ðòîïæóäò åäåèåíüò, ïîïôåîò åèðòîóäò... òì óíæï
ìöòæåì àïâòìòâå øòíïóîò úõëâîåþòà ìõâïæïìõâï êòàõâåþì æï ïîïì æîëì ïî
øååõëì ïè ÷âåíì – áâåñïíïì. ñëâåäì øåèàõâåâïøò, îëæåìïú òì øåõåæïâì ïè
èïúæóî áâåñïíïì, ¸êïîãïâì àïâòì ìòùèòíæåì æï òáîàïèåþï þóíåþòì íïñëôòà.
ùèòíæïæ æï èïîàäïæ òì èõëäëæ èïøòí ïîòì, îëæåìïú òì ìîóäåþòà àïâòìóôïäòï. ïè ïçîòìï òñâíåí æòæò, øåìïíòøíïâò ïæïèòïíåþò êïíüò, þåêëíò, æåêïîüò æï ìïçëãïæëæ ñâåäï àåëîåüòêëìåþò...
èïøïìïæïèå, ðòîâåäò ðòîëþï âîúåäò ÿêóòìï ïîòì àïâòìóôäåþï, àïâòìóôïäò èëáèåæåþï æï ðòîëâíóäò åäåèåíüòì óáëíäëþï... èåëîå ðòîëþï, æåèëìàåíòì ïî òñëì, òìåâ ðòîëâíóäò åäåèåíüòì óáëíäëþïï, èåìïèåú æï èåïìåú...
âîúåäò ãëíåþï òèïì ïáâì, âòíú ñëâåäàâòì àïâòì àïâçå ïî äïñþëþì, âòíú
àïâòì úõâòîì òáòà ìõâï îïìèå õåæïâì, âòíú ðòîæïðòî õåæïâì èàåäì êïúëþîòóä òíüåîåìì æï àó øåóûäòï ¸èìïõóîåþì èïì, àó ïîï æï êåàòäì èïòíú
òìóîâåþì.
âòíú àïâòì ìòúëúõäåøò æîëì òèïøò ïüïîåþì, îëè àïâòì-àïâò ïæòæëì,
îåðóüïúòï òêåàëì, ìÿïèëì, ìõâåþò òíüîòãåþøò ãïõâòëì, òøóîëì, òøïîëì –
òì êïúò ñëâäïæ ìïûïãåäòï, òèòì ãëíåþï òìåàò âòùîëï, îëãëîòú òèïàò êïþòíåüò, îëãëîú þåêëíèï àáâï. êïúò òì ïîòì âòìïú øåóûäòï ôïóìüòâòàï àáâïì:
„ß âñåëåííóþ ìûñëåííî îá’åìëþ“.
èõëäëæ ïè æîëì ïîòì êïúò èòïõäëåþóäò àïâòì éòîìåþïìàïí, àïâòì éâàïåþîòâ æïíòøíóäåþïìàïí... èõëäëæ ïìåà êïúì øåòûäåþï àïíïóãîûíëì êïúèï...
îï æòæì æîëåþïøò âúõëâîëþà åõäï ÷âåí! ôîïíúòïøò òþîûâòì îåìðóþäòêï æï èëíïîáòï, òìðïíòïøò îåìðóþäòêï, ïèåîòêïøò èëæëêåþì õëúïâåí, òïðëíòï íïàäæåþï, øïõò èëãçïóîëþì, âåíïøò ãïèëôåíïï – åìåíò âòí ãïòãëíï ÷âåíøò? ëîøò øåòûäåþï åîàèï òúòì... øåääòíãò, ¸åãåäò, ìðòíëçï, êïíüò, êëíüò,
èòääò – ïò îï ïòíüåîåìåþì ÷âåíåþì... ìåèòíïîòï ûâåäòà úõëâîëþì, èïãîïè
èïîüë ìåèòíïîòï êò ïîï, ìõâï ìêëäåþòú. åì óõåòîë èàïâîëþòì þîïäòï... åõäï îïú õæåþï òèïì ïî ìùïâäëþåí æï 10–20 ùäòì øåèæåã èëìùïâäååþì óíæï
ïçåðòîëí. èïøòí, îëúï òìüëîòòì èëûîïëþï ìõâïãâïî ìïõåì èòòéåþì.

218

iona meunargia

30 òâäòìò, 1873 ù.
ïèýïèïà èëùñåíòäò âïî. „æîëåþïè“3 ðëäòüòêï ìóä æïòâòùñï. ìõâï ãïçåàåþì èå ïî âéåþóäëþ. ó. ìêïíæåäò4 àïâòìò èøâåíòåîò ìüïüòåþòà òèåîåàòì
þïíêòì ìïáèåì ïî÷åâì. åõ, ìïæ èòóæãåþòïí ìêïíæåäì ôóîúåäïûå5, ùñïäüóþåäò6, ïâïäòøâòäò7, áòáëûå 8 æï ìõâåþò àïâòïíàò ùåîòäåþòà?.. ìêïíæåäòâòà
ùåîïøò æïõåäëâíåþóäò, ÷åèòì ôòáîòà, ïõäï îóìåàøòïú ïî ïîòì þåâîò... Íåçíàêîìåö-ò êò ìöëþòï èãëíò, èïãîïè þåâîòà ïîïôîòà. ìêïíæåäòìàïíï êïúò èå
ûäòåî èëèùëíì. ïò, êïúò, îëèåäòú èòñâïîì. òèïì èàåäò åâîëðï æïâäòäò
ïáâì. æòæò íïêòàõò êïúòï, èåüïæîå äïþóäåìàïí9 æï äóò þäïíàïí æï ìõâï
èùåîäåþàïíïú ãïúíëþòäò, îëãëîú ïèþëþåí „Ñîâðåìåííèê“-òì10 àïíïèøîëèåäòú òñë. æòæò õèï ïáâì. èåüò ïîï óíæï êïúì... ïèïìàïí ãïâäåíïú æòæò ïáâì...
ïìå îëè èå òèïçå âòüñâò, îïú àáâï íïðëäåëíèï ãòëüåçå: „Voila cet homme“.
êóíëôòøåîòì êòàõâï ûäòåî èåèûòèåþï àïíæïàïí òèòìïàâòì, îëè ìïçëãïæëæ
ïõïä ôòäëìëôëìåþì (æåêïîüì, ìðòíëçïì, äåòþíòúì, êïíüì, ¸åãåäì, øåääòíãì) ûäòåî èëìùëíà óíïñëôë ìðåêóäïüòóîò èìöåäëþï... èïãïäòàïæ,
äåòþíòúò àïâòìò èëùëæåþòà... ñâåäï òèïàãïíò, ôòäëìëôëìåþò, àïâòïíà
àïâì òèïîàäåþåí æï ñâåäï òèïàøò èëèùëíì àòàë îïòèå... îïìïêâòîâåäòï,
ìðòíëçï ñâåäïì óíæï ìöëþæåì, îïæãïí èòìò øåõåæóäåþï þóíåþïçå åõäïíæåäò èåúíòåîåþòì øåõåæóäåþïì ¸ãïâì, èïãîïè äåòþíòúòú æòæòï... èå íïèåüóî
èëèùëíì ôòäëìëôëìåþòæïí ìðòíëçï, åîàò òèòìò øåìïíòøíïâò èõïîòà. ïò îïøò èæãëèïîåëþì åì èõïîå: åì ïîòì åîàëþï (âñå åäèíñòâî) æï úõëâîåþïøò ãïñâïíï àïâòìò ôòäëìëôòóîò ïçîåþòìï... äåòþíòúò èëèùëíì èòìò óíòâåîìïäóîò õïìòïàòà. àïâòì æéåøò òì ùòíïïéèæåã èõïîåì òìå ïî ãïïèüñóíåþì æï
òìå ïîïîïæ ïî ãïõæòì, îëãëîú çëãòåîàåþòï... êïíüøò èëèùëíì èòìò çíåëþòàò ìùïâäï... îëãëîú äåòþíòúì, èå ïî èëèùëíì ìõâòìò ûïãåþï, àóèúïéï
ìðòíëçïìàïí àïíïõèï âïî æï âôòáîëþ, îëè þóíåþïøò èêâæïîò, èåìòïíòçèòì
èåüò ïîï ïîòì îï, èïãîïè ïèïìàïí ãïèëèàáèåäïæ èëèùëíì îïæòêïäóîïæ
ìðòíëçïì ùòíïïéèæåãò êïíüòì çíåëþï...
ëõ, îï èòõïîòï, îëè ôòäëìëôòòì òìüëîòïøò âòðëâå òìåàò ðòîò, îëèåäìïú åîàòì èõîòà èïòíú âãåâïî. èå äåòþíòúçå âïèþëþ æï òèòì óíòâåîìïäóî
õïìòïàçå. îï âáíï ìïøóïäåþï íåþïì ïî èïûäåâì, àëîåè èåú ûäòåî èëèùëíì
ìõâïæïìõâï ãâïîïæ ïõìíï... èîïâïäèõîòïíò ïõìíï... ÷åèò íòÿò æï èëíæëèåþïú
òáòàêåí ïîòì èòèïîàóäò, îëè úëü-úëüïæ ìóä ñâåäïôåîò âòúëæå. ÷åèãïí
àïâòì æéåøò âåî ãïèëâï êïþòíåüòì èìùïâäóäò. æï êïúèï îëè ãïèëìïî÷åâïæ
èëèúåì, îïìïêâòîâåäòï, èå ðòîâåäì ïâòî÷åâ. âïò, ìïùñïäë, ÷âåíë úâåüê[ëâë]? æï þåâîò ìõâï ÷åèò ïèõïíïãåþò, îëèåäàïú óêïíïìêíåäò èëìùëíà. óêïíïìêíåäïæ òìòíò òìå âåî ãïõæåþòïí, îëãëîú èå ïî øåèòûäòï êïíüò ãïâõæå æï
âåîú ðòîâåäòà òìïîãåþäåþåí òìòíò. ÷åèò ìóäò èòèïîàóäòï òè êïúåþàïí,

literaturis matiane

219

îëèåäíòú ðòîâåä êïüåãëîòïì åêóàâíòïí. åìåíò ïîòïí: âëäüåîò, äåòþíòúò, ¸åòíå, þåîíå, þåäòíìêò æï ìõâ.
èåúíòåîåþïøò, îïìïêâòîâåäòï, èå èòçòæïâì þóíåþòàò ìïãíåþò, èïãîïè,
îëè ïîú èïìùïâäåþäåþò èñïâì, ïîú ùòãíåþò, îïì âòçïè!.. þóíåþòàò ìïãíåþò
èòñâïîì òèæåíïæ, îïèæåíïæ òìòíò õìíòïí òìüëîòóä êïíëíåþì. òìüëîòï æï
ìëúòëäëãòï. ïò, òì ëîò ìïãïíò, îëèåäíòú, îëãëîú êëíüèï àáâï, óíæï ãïõæíåí èåúíòåîåþòì àïâïæ. ìëúòëäëãòòì øåìùïâäï ûäòåî èìóîì, ûäòåî, èïãîïè îï âóñë, îëè åì ÷åèàâòì èåüïæ ûíåäòï, îïæãïíïú ìõâï, åäåèåíüïîóäò
úíëþåþò úëüï èïáâì. îëæåìïú òáíåþï ïèïìïú èëâêòæåþ õåäì!..
21 ëáüëèþåîò, 1873 ù.
ûäòâì ãïèëâïî÷òå ùòãíåþòæïè ÷åèò „ôìòõïüëîòóèò“. îïèæåíò õïíòï ïçîïæïú ïî èëèìâäòï øòã ÷ïõåæâï. èïãîïè åõäïú îëè âòéåþ òèïøò ïõïäì âåîïôåîì âðëóäëþ ÷ïìïùåîïæ. ìïòæïè æïâòùñë. ô ó î ú å ä ï û å è àïâòìò ìòþåúå ãóøòíùòí æïïèüêòúï, íòêëì* îëè îåâëäâåîò åìîëäï æï íòêëè àïâòìò
êïîãò êïúëþï, îëè ïî ó÷òâäï... åõäï ÷âåíò äòüåîïüóîòì æåæïþëûò òì ïîòì,
÷âåíì ïçîëâíåþïì òì èïîüë ïèëûîïâåþì æï ïéâòûåþì. èýïâå ðïüîòëüëþï ÷åèò
èåãëþïîò àïâòì æéåøò ïî òñë æï åõäïú ïî ïîòì. èõëäëæ úëüï îïéïú âòãîûåí, ïè ïõäë õïíøò ¸åòíå âòêòàõå... êóíëôòøåîòì äåòþíòúò ãïâïàïâå. ÷âåíì
ìåèòíïîòïøò îåâòçëîïæ èëâòæï êåîìêò11. ì÷ïíì ìòíòæòìòïíëþï ïî ïîòì...
30 íëåèþåîò, 1873 ù.
èòíæï åîàò ìïçëãïæë ïçîò ãïèëâàáâï. ïèïì þåâîò õïíòï âôòáîëþ æï
àïí æï àïí óôîë âîùèóíæåþò ïèïøò. ïò îïì âôòáîëþ: àó ìïçëãïæëåþïøò
èëûîïëþï ïî ïîòì òìåàò – îëãëîú âõåæïâà ìõâï ãïíïàäåþóä áâåñíåþøò,
èïøòí äòüåîïüóîïìïú ïîï ïáâì ôåîò; òìòú òìåàò óøòíïïîìë æï óôåîóäòï,
îëãëîú òì ìïçëãïæëåþï, ìïæïú äòüåîïüóîïï. úïäêå, åì óôîë èïøòí ïîòì
èïîàïäò, îëæåìïú ìïáèå øååõåþï ðëäòüòêóî êòàõâåþì. ïò, èïãïäòàïæ ÷âåíøò.
îïè óíæï ãïïéâòûëì ÷âåíò ìïçëãïæëåþï, îïè óíæï øåïýîýëäëì òèòìò ÿêóïãëíåþï îëèåäòèå ðëäòüòêóîò îåôëîèòì ãïãëíåþòì æîëì, îëæòì ñëôòäï
òèòì ãïâäåíòì áâåø?
÷âåíøò ãâïîòïíò õïíòï, îïú æïôóûíæï åîàò ðëäòüòêóîò ùåìò æï åì
„éâàòì èïæäòà“ („îëèåäìïú åìõåí ñóîíò ìèåíïæ òìèòíåà“) ïî òúâäåþï. „íïíò-íïíïì“ óèéåîòì ÷âåíì èûòíïîå ìïçëãïæëåþïì. âòì îï æïâï ïáâì, îëè ôîïíúòïøò îåìðóþäòêï æïùåìæï, ãåîèïíòï øååîàæï æï òèðåîòï øåòáèíï? åìåíò èõëäëæ èïøòí ïòíüåîåìåþì ÷âåíì ìïçëãïæëåþïì, îëæåìïú àâòàëí òì æïòíïõïâì,
*

í. íòêëäïûåì. ì. ú.

220

iona meunargia

ïí òèïàò ãïâäåíòì áâåø òáíåþï. ïèòìïàâòì èå ìîóäòïæ ïî âïèüñóíåþ ÷åèì ïèõïíïãåþì, îëè òèïà òí÷òþòí÷ò ïîï òúòïí àïíïèåæîëâå øåèàõâåâåþòæïè. îïìïêâòîâåäòï, ãïíïàäåþóäèï êïúèï åìåíò îòãòï òúëæåì, èïãîïè ñâåäïôåîì
óíæï èïòûóäåþåäò èòçåçò. àó åì ïîï ïáâì, èïøòí îïéïì þîûïíåþà!..

iona meunargia.
suraTi
gadaRebulia
w. äïðïîïêò ñâåèïîàïäòï, õïäõòì
ìïÿòîëåþòì
úëæíï
æòæò îïèåï,1882
òèïàçå
äï ðïüòëìïíò êïúòì âïäòï, èïãîïè àó èå ïîï âñëôòäâïî õïäõøò, ïî âòúò
óþîïäë, ìïõåäèùòôë æåþóäåþåþò, êïíëíåþò, – îëãëîéï øåèòûäòï òèïàçå
âòôòáîë? èåüñâòïí ùòãíåþò òêòàõåë, ïîï! èå, ïèïìàïí àïíïõèï ïîï âïî „ß íå

literaturis matiane

221

ñîãëàñåí ñ âàøèì ìíåíèåì“ ùòãíåþò èïîüë ãïèòüïúåþåí. ìïÿòîëï èå àâòàëí ÷åèò

àâïäòà, ÷åèò ãëíåþòà ãïâçëèë õïäõòì èùóõïîåþï æï èëàõëâíòäåþï æï èåîå
èå àâòàëí øåóæãå ÷åèåþóîïæ äïðïîïêì. àó æëþîëäòóþëâì12, ÷åîíòøåâìêòì13,
äïìïäì ãïèëó÷åíòï àïâòìò íòÿò, üïäïíüò ðïüïîïëþïøò, òì ìóä ìõâïï, âòí
òüñâòì îëè òè ìïçëãïæëåþòæïè, ìïæïú úõëâîëþæï äïìïäò, ïí þåîíå ïî ãïèëìóäòñâíåí òìåàò èåþîûëäåþò... ãåîèïíòïøò óêïíïìêíåä èóøïì „ôïóìüò“ îïèæåíöåîèå ïáâì ùïêòàõóäò æï ÷âåíøò „ôïóìüòì“ ìïõåäòú êò ïî òúòïí.
èïøïìïæïèå, üñóòäïæ íó ãâïèüñóíåþåí, îëè ïò àáâåí óõåòîëåþëë –
àáâåí, ïîìïæ ïî òâïîãåþàë, ìåèòíïîòïì ïàïâåþà æï åêëíëèòêòì ïíï-þïíï ïî
òúòàë... ÷âåíú èëãâòâï æîë, ÷âåíú âòúõëâîåþà ìïçëãïæëåþïøò æï ãïâòúíëþà òèòì èëàõëâíòäåþïì. èïøòí ÷âåíú ïèëâòéåþà õèïì...
14 äåêàáðÿ, 1873 ã.
Åùå îäíî ïîñëåäíåå ñêàçàíüå... è ìîæåò áûòü íà äîëãî, íà âåêè ðàññòàíóñü ñ ýòèì
ìîèì äíåâíèêîì. Íî ïðîùàÿñü ñ äðóãîì ìîèõ þíîøåñêèõ ðàçìûøëåíèé, ÿ íàïîñëåäîê
âíåñó â íåãî, ïîäîáíî ñòàðîìó ëåòîïèñöó, åùå îäíî ïîñëåäíåå ñêàçàíüå è èçîëüþ â íåì
âñþ ñâîþ äóøó, âñþ ìîþ ñêîðáü, âñå ìîå íåãîäîâàíèå... Ìîæåò áûòü, åñëè íå ÿ, òî êòî
íèáóäü äðóãîé îòðÿõíåò ïûëü îò ìîåãî äíåâíèêà è âñïîìíèò î áûâøèõ âðåìåíàõ, î áûâøèõ
ëþäÿõ, î áûâøèõ íåñ÷àñòüÿõ...
Ëåòîì 1873-ãî ã. ïîñëå ð. õ. â Çàêàâêàçüå â ãîðîäå Òèôëèñå, â îäíîì èç ñðåäíå-ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé êðàÿ – â ñåìèíàðèè – ïðîèçîøëî ÷ðåçâû÷àéíîå ñîáûòèå, âûõîäÿùåå èç êðóãà
îáûêíîâåííîãî òå÷åíèÿ ïðîèñøåñòâèé, ñîáûòèå î êîòîðîì íå ìîãó âñïîìèíàòü áåç ñîäðîãàíèÿ
è óæàñîâ ñåðäöà. Ñîáûòèå ñàìî ïî ñåáå íè÷òîæíîå, íî îíî íàäåëàëî òàê ìíîãî øóìà, ÷òî
ñåìèíàðèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ãåðîåì äíÿ, ïðåäìåòîì ñàëîííîãî ðàçãîâîðà ïîñåòèòåëåé è õîçÿèíà îáûâàòåëåé Òèôëèñà...
Ìàëü÷óãàí, êîòîðîãî íàäî âûñå÷ü, ãîâîðÿ ÿçûêîì Ãîãîëÿ, ìàëü÷óãàí óâëåêøèéñÿ ÷òåíèåì ×åðíûøåâñêîãî, Äîáðîëþáîâà, Áåðíå, Ãåéíå ïîñëóæèë ïîâîäîì ýòîãî íåîáûêíîâåííîãî ñîáûòèÿ.
Êåçåëè14 íàïèñàë íå÷òî âðîäå âîççâàíèÿ, â êîòîðîì, êàê ãîâîðÿò, îí ïðåâîçíîñèë äî
íåáåñ ðåñïóáëèêó è îñóæäàë èìïåðèþ, à îñîáåííî ãîñóäàðÿ èìïåðàòîðà*...

19 æåêåèþåîò, 1873 ù.

„Ãëàñ íàðîäà, ãëàñ áîæèé“.
õïäõòæïè îëè ãïèëâïî÷òëà îëèåäòèå åîàò ïí ëîò êïúò æï èòâúåà òèïì
úõëâîåþòì ìõâïæïìõâïãâïîò êòàõâåþò, îïìïêâòîâåäòï, âåî èòâòéåþà òìåà
ðïìóõåþì îëãëîòú îòãòï, – åì òèòüëè îëè õïäõò ãëíåþîòâïæ ãïõìíòäò ïî
ïîòì. èïãîïè åìåâå êòàõâåþò îëè èòâúåà èàåä õïäõì, îòãòïí ðïìóõåþì èòâò*

ïèòì øåèæåã æéòóîòì ôóîúäåþò ïèëõåóäòï. ì. ú.

222

iona meunargia

éåþà. ïèòì èòçåçòì øåüñëþï ûíåäò ïî ïîòì. õïäõøò, åîàèï îïú ïî òúòì òì
èåëîåè òúòì, èåëîòì óúëæòíïîëþïì èåìïèå ïâìåþì æï ïèãâïîïæ, îïú óíæï
êòàõâåþò èòìúå õïäõì, èòòéåþà îòãòïí ðïìóõåþì, òìåà ðïìóõåþì, îëãëîòú
øååìïþïèåþï èîàåäì, öïíìïé ãëíåþïì.

daviT kezeli 90-ian wlebSi

îïìïêâòîâåäòï, õïäõò óèåüåì íïùòäïæ óþîïäë ãóäòìïï (èüîåæòï æï
ïîï ãâåäò) æï âåî ãïèëìïõïâì àïâòì ðïìóõåþì îòãòïí æï õåäëâíóî ôëîèåþ-

literaturis matiane

223

øò, òìåà ôëîèåþøò, îëèäåþøòïú ùïîèëãâòæãåíåí íïìùïâäåþò, èåúíòåîåþò àïâòì øîëèåþì. èïãîïè èòóõåæïâïæ ïèòìï, õïäõò îïìïú òñâòì, òüñâòì ìòèïîàäòà... õïäõòì ãåíòï æòæòï, õïäõòì õèï – éâàòì õèïï. åì óþîïäë èëìïçîåþï,
óôîë óþîïäëæ îëè âàáâïà, èæãëèïîåëþì òèïøò, îëè, êëääåáüòóîò êïúëþîòëþòì ãëíåþï ñëâåäàâòì óôîë æòæòï òíæòâòæóïäóî ãëíåþïçå... åì
èïîàïäòï, ïèïì òìüëîòï ãâòèüêòúåþì...
èïîàïäòï, çëãòåîà øåèàõâåâïøò òìåú ãïèëæòì, âòàëè úïäêå ðòîåþò
óôîë èïéäï æãïíïí, âòíåè õïäõò, òèïàò íïàáâïèò óôîë ìùëîòï õïäõòì íïàáâïèçå, èïãîïè òìòú èïîàïäòï, îëè ïèþëþåí, êïúò ñëâåä øåèàõâåâïøò îïú
óíæï æòæò òñëì ïîòì ãïîåøå ðòîëþòì îåçóäüïüò æï èïøïìïæïèå, æòæò êïúò
ïèþëþì òèïì, îïú õïäõøòï, èïãîïè îïú õïäõì àïâòìò óõåäëâíëþòà æï óþîïäë ãóäòà âåî ãïèëóàáâïèì îòãòïí ôëîèïøò. ïèòì èüêòúåþï ïîú ïîòì ìïÿòîë. ïèòì àïíïõèïíò ïîòïí ñâåäï ãïíïàäåþóäò êïúåþò. ïèòì æïìïèüêòúåþäïæ èòääò òèïì ïèþëþì, îëè îïú óôîë õïäõò íïàäæåþï æï ãâåäòâòà þëîëüò õæåþï, æòæò êïúåþò óôîë ûâòîøåìïè÷íåâíò øåòáèíåþòïí... ïèòìïàâòì
ñâåäï æîëåþïøò æï ñâåäï õïäõøò êëääåáüòóî ãëíåþïì æòæò ðïüòâò ¸áëíæï. ðòìïîåâò15 àïâòìåþóîïæ ïèþëþì „Óâàæàéòå íàðîäíûå ùè äà êàøó“... ìðåíìåîèï ãïèëòãëíï èøâåíòåîò èåàëæò õïäõòì ãïæèëúåèåþòì ãïìïî÷åâïæ.
ìùïâäóäåþò æï òìüëîòêëìåþò ïî÷åâåí õïäõòì äïðïîïêì, åíïì, áúåâïì
æï ïèïàøò êòàõóäëþåí òìüëîòïì. åîàò ìòüñâòà, õïäõò, èòìò êëäåáüòóîò
ãëíåþï ñëâåäàâòì ðïüòâòìúåèòì éòîìòï, òèïì îòãòïíò ñíëìâï ïáâì æï ùòíïàãîûíëþì þåâî òìåà îïìèå, îïìïú úïäêå ðòîåþò âåî òãîûíëþåí æï îëèäòì
ãïèë åì óêïíïìêíåäíò õïäõòì ãîûíëþïì úîóèëîùèóíåëþïì åûïõòïí. àó ðîòíúòðøò ãïæïâùñâåüà òèïì, îëè êëäåáüòóîò ãëíåþï èïéäï æãïì âòíåè òíæòâòæóïäóîò, òìòú óíæï èòâòéëà, îëè õïäõì øåóûäòï òìåàò îïèå ùòíæïùòí
òãîûíëì, îïú úïäêå ðòîåþì ïî øåóûäòï – ïèòìïàâòì ï÷áïîåþï, ûïãåþï òáíåþï òèïàò, àó çëãòåîàåþò õïäõòì íïàáâïèì ïîïôîïæ åðñîëþòïí, ìðåíìåîòì
èåàëæò ûäòåî èëìïùëíòï. òì ïèþëþì: îïìïú õïäõò òüñâòì, òèïøò ïî øåòûäåþï, îëè úëüï èïòíú èïîàïäò ïî åîòëìë... íïèæâòäòï, ÿêóïìàïí ïõäëï, âòí
òúòì óþîïäë õïäõøò îïèæåíò óîåâòï þóíåþòà ãåíòëìåþò: íòóüëíåþò, øåáìðòîåþò, êïíüåþò æï âòí òúòì îëèåäò óêïíïìêíåäò ãòèíïçòìüò ïí áïîïôøóüï
òíìüòüóüêï æïìúòíòì õïäõì. èå ñëâåäàâòì òè ïçîòìï âïî æï âòáíåþò – õïäõòì õèïì æòæò èíòøâíåäëþï ïáâì æï óíæï ¸áëíæåì...
ãïíï úëüï òìåàò îïèååþòï, îïú ùòíïðòîâåäïæ õïäõì ãïèëóúæòï, òíìüòêüòóîïæ óìïîãåþäíòï æï øåèæåã èåúíòåîåþïì èòó÷åèåþòï, àïâòì øåìïôåî õåäëâíóîò ôëîèòà, ñâåäïìïàâòì úõïæïæ æïóíïõåþòï? ïèïçå ôïáüåþòì èëñâïíï ìïÿòîëæ ïî èòèï÷íòï, ïèïì èêòàõâåäì âìàõëâ àó ïî øååçïîåþï. ñâåäï ïè
èëìïçîåþòà èå òèïì âïèüêòúåþ, îëè õïäõòì êëäåáüòóîò ãëíåþï ìïõóèîë ìïáèå
ïî ïîòì; òèòìò õèï, îëãëîú îóìåþò òüñâòïí, éâàòì õèïï!.. ïèòüëè, ìðåíìåîòì
ïî òñëì, îïú êò õïäõì óàáâïèì ñâåäïøò ïîòì úëüïëæåíò ÿåøèïîòüåþï.

224

iona meunargia

õïäõòì íïàáâïèì àïâò îëè æïâïíåþëà æï òèòì èëáèåæåþïì õåäò èòâñëà,
ïáïú ïèãâïî øåèàõâåâïì æïâòíïõïâà. õïäõòì ïîú åîàò èëáèåæåþï ïî êåàæåþï
óïçîëæ. ñâåäïì ïáâì àïâòìò ìïôóûâåäò, èïãîïè ìïèùóõïîëæ ÷âåíàâòì ûíåäòï ïè ìïôóûâäåþòì ãïãåþï, îïæãïíïú æîëòæïè æîëèæå, àïëþòæïè àïëþïèæå õïäõòì ÷âåóäåþåþò, áúåâåþò ìõâïæïìõâï ìïõååþì éåþóäëþåí. çëãòåîàò ÷âåóäåþåþò òìå øëîì ïîòïí ùïìóäò, îëè ÷âåíò ãëíåþòìïàâòì àó ïîï òìüëîòòì
øåèùåëþòà, ñâåäï ãçòà øåóûäåþåäòï òè ÷âåóäåþòì èòçåçò âòðëâëà, èïãîïè
îïú óíæï òñëì, ñâåäïôåîì ïáâì àïâòìò èòçåçò. ìïèùóõïîëæ, àòàáèòì ñâåäï
åõäïíæåäò ÷âåóäåþïíò ûíåäò ãïìïãåþòï ÷âåíàâòì, îïæãïíïú àïâòì ìïôóûâäòæïè æîëàï ãïâäåíòìï ãïèë øëîì ïîòïí ãïíúïäêåâåþóäíò...
ïá ìïÿòîëï åîàò ìïùòíïïéèæåãë ïçîòì èëñâïíï. ñâåäïôåîò, îïú êò àáèóäï, îïú êò ãïóêåàåþòï õïäõì, ùòíïðòîâåäïæ óàáâïèì åîàì æï ãïóêåàåþòï
åîàì... èïøïìïæïèå, òì îïú èòåùåîåþï õïäõì, àïâæïðòîâåäïæ åêóàâíòì ïîï
õïäõì, ïîïèåæ úïäêå ðòîì... åì ìùëîåæ ìïôóûâäòïíò ìïþóàòï. àó åì ïìåï,
èïøïìïæïèå, øåòûäåþï, îëè úïäêå ðòîò øåúæï æï òèïí àïâòìò øåúæëèòà õïäõòú øåïúæòíï, õïäõèï èòòéë òèòìò áúåâï, æïòöåîï òèòìò ìòüñâï æï, èïøïìïæïèå, õïäõò, îëèäòì ìòüñâïì âóùëæåþà éâàòì ìòüñâïì, ìüñóòì! ìùëîåæ ìïôóûâäòïíìï ¸ãïâì åì, èïãîïè ÿåøèïîòüåþï èïòíú ïî ïîòì. øåòûäåþï èëõæåì,
îëè åîàèï îïòèå ÿëîò èëòãëíëì æï æïïöåîëì õïäõò. ïî øåòûäåþï ïèæåí
÷âåóäåþåþøò, ïèæåí îùèóíåþåþøò ïî òñëì çëãòåîàò ÿëîåþò, èïãîïè ïèòì ùòíïïéèæåã ÷âåí øåãâòûäòï òìï âàáâïà, îëè ïîú ãïèëúïíï, ïîú ïíæïçï, ïîú
îïòèå ïçîò, ÷âåóäåþï ïî åêóàâíòïí åîàìï æï ëîì, – òìòíò ñëâåäàâòì èàåäò õïäõòì íïéâïùåâòï, åîàò ïí ëîò æïèùñåþò àïâòì æéåøò ìîóäïæ âåî òüñâòì èàåä ãïèëúïíïì, ïíæïçïì, ÷âåóäåþïì, ïèïì õïäõò ¸áèíòì æï õïäõòì èõîòà
èëìïäëæíåäò ïî ïîòì, îëè èàåäèï êëäåáüòâèï òúîóëì, êëäåáüòóîò ãëíåþï ñëâåäàâòì ìïéòï æï èïîàïäò.
1874 ùåäò
æéåì 31 æåêåèþåîò òñë 1873 ùäòìï. æïéïèæï. ãïâòæï 10-11 ìïïàò, æï¸êîï
àëîèåüò æï øåèëæãï ôåõò ïõïäèï ùåäèï. ïèãâïîïæ, îëæåìïú ïè ìüîòáëíåþìï âùåî óêâå èå-1874 ùåäøò âïîà... ùïâòæï åîàò ùåäòùïæò, øåóåîàæï éîèï,
óôìêîóäì æï ãïèëóàáèåä ìïóêóíååþì. âòí òúòì æåæïèòùòì çóîãçå îïèæåíò êïúò õïîëþì ïè ùóàïì, îïíïòîòì èçïæåþòà õâæåþòïí ïè ïõïä ùåäòùïæì
ïàïìò æï ïàò-ïàïìò ãóäåþò. íåüïâò òèïì, âòìàâòìïú ïîòì ìòõïîóäò ïè áâåñïíïøò. âïò, øåí, ÷åèë åõäïíæåäë èæãëèïîåëþïâ, îëè ïè ýïèïæ èå ïîïôåîò
ïî èïõïîåþì æï èïèõòïîóäåþì. ïõ! ìïæ ãï¸áîíåí òì ñèïùâòäóîò ÷åèò íåüïîåþïíò, îëèäåþòú èåôåîåþëæíåí, òì ñèïùâòäóîò æîë, îëæåìïú èå ïî âòúëæò,
îïì åîáâï „ùâïäåþï“. ïõ, íåüïâò àáâåí, âòìàâòìïú èçåì úëüï èïòíú èòóàþòï
øåèæåã òèòìï, îïú ãïòãë, îïì ¸áâòï ùâïäåþï, èùóõïîåþï, óþåæóîåþï! îï ìòüñ-

literaturis matiane

225

âåþòà ãïèëâõïüë ñâåäï òì èùóõïîåþï, îïú ãïæïèõæï ïè óêïíïìêíåä õïíåþøò.
àó ÷åèì ìòúëúõäåøò ëîò-ìïèò ùåäò åìåàò ãïèåîòï, îëãëîòú òñë ÷åèàâòì
åì 1873 ù., èòî÷åâíòï, ìóä ïî âòñë æåæïèòùòì çóîãçå. âìüòîò, âùóõâïî, çíåëþòàïæ âùâïäëþ, îëè åìåàò óþåæóîåþïíò çåæò-çåæ èåèàõâåâï.
ãïèëóõïüïâïæ ÷åèàâòì ìïíåüïîë ñèïùâòäëþïøò èå âòñïâ ñëâäïæ æï ñëâåäòàóîà þåæíòåîò; ïîï èïùóõåþæï îï. áâåñïíï ÷åèò èåãëíï. èåú íïðëäåëí
ðòîâåäòâòà èîùïèæï ÷åèò âïîìêâäïâò, îëèåäòú ñëâåä øåèàõâåâïøò èòíïõïâæï èå. èïãîïè, åõäï, ñâåäïôåîèï èòéïäïüï: âïîìêâäïâèïú, íïúíëþ-íïàåìïâåþèïú, ùåäèï, þóíåþïè æï êïíëíèïú.
ïè 1873 ùåäèï òì úâäòäåþï èëïõæòíï ÷åèøò, îëè èå èüîåæòì èïãòâîïæ
ãâåäò ãïâõæò. ìõâïíïòîïæ îëè âàáâïà, øåâòûòíå óèàïâîåìò åäåèåíüò, ìïçëãïæëåþîòâò úõëâîåþòì óõòäïâò íòéïþò, îëèäòàïú æîëåþòì èòóúòäåþåä èëàõëâíòäåþòìï ñâåäï êïúèï àâòìò ìïõå úëüïàò èïòíú óíæï æïèïäëì.
óïèòìëæ ìòúëúõäå øåóûäåþåäòï. âòíú ïèòì æïèüêòúåþïì èëòàõëâì, èå èïì
òìüëîòïçå ó÷âåíåþ, òá óàâïäïâò èïãïäòàåþòï ïèòì æïìïèüêòúåþäïæ. èàåäò åõäïíæåäò åâîëðóäò ìïõåäèùòôëåþòì óîàòåîàëþï óèàïâîåì íïùòäïæ
æïôóûíåþóäòï êïúòìïàâòì ïè óéòîìë íòéþòà æïôïîóä úõëâîåþïçå. îïéïú éâàòì ùñîëèïï, åõäï ûäòåî ãïûâòîæï þóíåþëâïíò ïæïèòïíò, ñâåäãïí
õåäëâíóî êïúì õåæïâ, ñâåäãïí èëüñóåþï, ëîðòîëþï, óðòîæïðòîëþï, ãïúåèï, æï óíæëþäëþï; ñâåäï ïèïì ãïèëúíëþï óíæï, ñâåäï ïèïì ìòôîàõòäå èïîàåþì æï ïèòìïàâòì êïúò æïòéóðåþï àó òì èüîóäïæ î÷åþï ñëâåäì øåèàõâåâïøò... ïõ, ìïæ ïîòì òì æïäëúâòäò ûâåäò æîëåþï, îëæåìïú èïîüë óäâïøçå
õåäòì æïæåþï ìïêèïë òñë êïúòì æïìïöåîåþäïæ æï ðòîëþòì ïìïìîóäåþäïæ!
ìïæ ùïâòæï òì ðïüòëìïíò æîë, ìïæ ïîòì òì ðïüòëìïíò õïäõò. ãï¸áîíåí òìòíò,
îëãëîú ìïðíòì þóøüåþò ¸ïåîøò.
èïãîïè, ¸å, ìïæ ùïâåæò, îï ôòáîåþøò ãïæïâòêïîãå. èå ïõïä ùåäçå âïèþëþæò, àëôåþòì õèï èåìèòì... æòïõ, ïõïäò ùåäòï. 1874 ùåäò.
ìïêâòîâåäòï êïúòì ìïáèå! îïì ¸áâòïí ïõïäò ùåäò? ûâåäò! îï ïîòì ïèæåíò
ìòõïîóäò, àëôòì ìîëäï, ãëçòíïñòì êåàåþï, êïèôåüåþò, èóîïþï, äòèëíò,
âïøäò, äòêòëîò æï ìõâï ïèæåíò üêþòäåóäëþï? îï ïçîò ïáâì ñâåäï ïèïì ïè
ðòîâåä ìïïàçå? èåîå îïèæåí ïæãòäïì!.. ñâåäãïí ÷âåíì èõïîåçå æï âòí òúòì
êòæåâ ìõâïãïí!.. îïì åûïõòïí ïè ïõïä ùåäòùïæì?.. åì òìåàò ìòìóäåäåï, îëãëîú òì, îëè õóàøïþïàì õëîúò òÿèåþï æï ðïîïìêåâì ïîïë! õâïäïú òìåàòâå
æéå òáíåþï îëãëîòú ãóøòí æï æéåì. 1874 ù. þóíåþï òèãâïîïæâå òèëáèåæåþì,
îëãëîú 1873-øò. òìåâå òì èùóõïîåþï, òìåâå òì ïâïæèñëôëþï, òìåâå òì âïäò,
îëèåäòú 73-èï ùåäèï øåãâûòíï óôîë ãïæòæåþóäò æï ãïïàïìåþóäò. èïãîïè
îïú óíæï òñëì, ÷âåí èïòíú æòæò ìòõïîóäòà âåãåþåþòà ïõïä ùåäòùïæì. ïèïéïè 11 ìïïàçå, ìõâïàï øëîòì, èòõåòäàïí16 èåú ãëçòíïñòì ãïêåàåþï èëâòíæëèå, èïãîïè æïìùñåâäëì éèåîàèï, àïôäò æïãâåùâï æï ãëçòíïñì æïèùâîòì ãåèë ¸áëíæï. ïìå îëè õâïä æòäòà òìåâ óíæï ãïâïêåàëà ìõâï, àëîåè õâïä

226

iona meunargia

áâåñïíï ÷âåíìïì èëâï.  ìèðå æèòü ìèðíîå òâîðèòü – íïàáâïèòï, ïí êòæåâ ÷âåíåþóîò „èò¸ñå, èò¸ñå ìëôåäìïë, èïèïûïéäòì ëõåîìïë“. ìùëîåæ ïìåï, ïîï, ûèïë,
îëãëîú ãòíæï àáâò, îïú ãòíæï òôòáîå, ìòèïîàäåì âåî ùïóõâïä. ìòÿïþóêåì
ñëâåäàâòì êïúëþï èëìæåâì æï ìòñèïùâòäåì ñèïùâòäóîò ôòáîåþò! ëúíåþåþò
¸áîåþòïí òè èëèåíüòæïè, îëãëîú êò êïúò ìîóäùäëâïíåþïøò øåâï, îï æîëìïú, êëíüòì åíòà îëè âìàáâïà, èåüïôòçòêï ðëçòüòâòìüïæ ãïõæåþï.
8 òïíâïîò, 1874 ù.
ïõ, îï îòã ìïèùóõïîë æï ãóäòì èëìïêäïâò ïèþïâò øåâòüñâå ïè êâòîïøò...
èëóüïúíòïà àïèïîò, òì àïèïîò, îëèåäòú åîà æîëøò ÷åèò éèåîàò òñë... âòì
ïî ãïèëóúæòï àïâòì ìòúëúõäåøò ìòñâïîóäò, æï ïî òúòì îïì ¸áâòï ìòñâïîóäò... ìòñâïîóäòì ãïíèïîüåþï øåìïûäåþåäò ïî ïîòì, òì ãïèëóàáèåäòï ìòüñâåþòà. òì èõëäëæ øåãâòûäòï âòãîûíëà... âòí ïî èëóñâïíòï îïéïúíïòî óúíïóî æï ãïóãåþïî ìòõïîóäøò, ïí èùóõïîåþïøò úïèåü-àëàõèåüò ùäòì àåàîêïþï, àâïäýóýóíï, øïâàâïäùïîþï, êïîãò èòõâîï-èëõâîòì ðïüîëí æï ÿêâòïí
áïäì?.. âòì ïî ãïèëóúæòï, îëãëîéïú óõòäïâò æï óíåþäòå èòçòæåþï, èïãíòüòì èìãïâìò èòüïúåþï 16 ùäòì êåêäóúï ãïìïàõëâïî áïäàïí, èå ïîïôåîì âòüñâò, îïæãïíïú ãîûíëþòì ãïèëàáèïì øåáìðòîòì êïäïèò óíæï æï ïîï ÷åèòìàïíï
öïãäïãò èùåîäòìï. èïãîïè âòìïú ãñâïîåþòï, ãïòãåþ îï îòã ìïèùóõïîë øåòáèíï
÷åèàâòì òèòì èëüïúåþï!.. íåüïâ, âíïõïâæå èïòíú, íåüïâ êïîãèï âòíèåè àó ùïòñâïíï, íåüïâ àó êïîãèï âòíèåè èëìùñâòüï åì ãïóøäåäò èïòìòì âïîæò...
10 òïíâïîò, 1874 ù. *
æïîùèóíåþóäò âïî òèïøò, îëè éèåîàì áïäåþò ïî ãïå÷òíï àïâèëñâïîåëþï àòàáèòì ìóä ïî òáíåþëæï áâåñïíïçå. óáïäë ìïçëãïæëåþï ñëâåäàâòì óøíë
æï óäïçïàëï, èïãîïè ìïæïú áïäòï, òá çîæòäëþïú ïîòì**, øíëú æï äïçïàòú. éèåîàì áïäåþò òèòìïàâòì ãïó÷åíòï, îëè êïúèï çîæòäëþï òìùïâäëì.
ìïæéïú ùïèòêòàõïâì, ôîïíêäòíèï ìàáâï: „ìïçëãïæëåþï óáïäëæ ìùëîåæ òìåàòï, îëãëîú ùåäòùïæò óãïçïôõóäëæ“. èïîàïäòï åì ïçîò ïðîòëîóäïæïú
æï ïðëìüåîòëîóäïæïú...
9 àåþåîâïäò, 1874 ù., áóàïòìò
õâïä øåìîóäæåþï åîàò àâå îïú õåäøò ïî ïèòéòï ÷åèò æéòóîò. èòçåçò
òì ïîòì, îëè ïè àâåøò åîàò ìïïàòú ïîï èáëíæï àïâòìóôïäò, èàåäò ÷åèò
ïîìåþï åîàò ïçîòà òñë øåðñîëþòäò. åì åîàò ïçîò òñë òì, îëè õåäò øåèåùñë
æï èëèåî÷òíï (îïèæåíïæïú åì øåìïûäë òñë ÷åèàâòì) òì, âòìò ìïõåú èóæïè
*

ãâåîæòà èòùåîòäò ïáâì (óàóëæ øåèæåã ùäåþøò): „Ïèñàë ïîä âïå÷àòëåíèåì ìèíóòû“. ì. ú.
îëãëîú ì÷ïíì, øåèæåãøò ïâüëîì èòóùåîòï: „üñóòäòï... ïîïîâñêèé âçãëÿä“.

**

literaturis matiane

227

àâïäùòí èòæãïì. ìóäòà æï ãóäòà èòíæëæï èëî÷åíòäòñë åì ðïüòëìïíò, èïéïäèãîûíëþòïîå, ðòîãïøäòäò æï ãëíòåîò êïúò, èïãîïè æïòêïîãï ñâåäïôåîò; ãï¸áîï ìòúëúõäå, úëúõïäò, ãëíòåîò æï ìïçëãïæëåþïøò ãïîàóäò
ïæïèòïíò åõäï åîàì óõåòîë úïúõâòì ûòîïì æåæïèòùïì ¸ñïâì ÷ïñîæíëþòäò
àïâòìò, ñâåäïìïàâòì ûâòîôïìò æï ìïñâïîåäò ãóäòà.
ïî ïîòì áâåñïíïçå åì úëúõïäò æï ïçîëâïíò àâïäåþò, æïòêïîãï åîàò
ôòçòëíëèòï ìõâïæïìõâï éòîìåóäò ãïèëõïüóäåþòà!.. æòïõ, æïòêïîãï, æïòêïîãï, ãï¸áîï, ïî ïîòì æåæïèòùòì çóîãçå ã å î ï ì ò è å ê ï ä ï í æ ï î ò ø â ò ä ò17. òì ðïüòëìïíò æï øåìïíòøíïâò ïæïèòïíò ãïõæï èòùòì êåîûïæ 27 òïíâïîì
1874 ùåäì, 11 ìïïàçå ìïéïèëì, òì íëåèþîòì óêïíïìêíåä îòúõâåþøò ãïõæï ïâïæ
æï 14 òïíâîïèæòì ïâïæèñëôëþæï øòí. 14 òïíâïîì ÷ïèëâòñâïíåà ãëìðòüïäøò.
ïá úëüï õïíì óêåà òñë, èïãîïè àïí æï àïí óôîë ¸êïîãïâæï ûïäïì æï 27
òïíâïîì ïèëõæï ìóäò, øåèæåã ìïøòíåäòì ùâïäåþòìï æï øôëàâòìï.
ãåîïìòèåìò îïéïú æïî÷ï ïè ìëôäïæ. ìóä ïî æïêïîãóäï. ëõ, îïèæåí
îïìèå èïãëíåþì åì óìóäë ðëîüîåüò... ÷åèì ìòúëúõäåøò åì èåëîåöåî øåâùóõåþóäâïî ìõâòìò ìòêâæòäòà. åîàò èïøòí, îëúï øïîøïí, íëåèþîòì àâåøò,
è. ìïí.* ãïîæïòúâïäï, åîàòú åõäï. åõäïíæåäò ÷åèò èùóõïîåþï, îïìïêâòîâåäòï, ïî ïîòì òè ùòíïíæåäòì èìãïâìò, òèòüëè îëè è. ì. ìõâï êïúò òñë æï ã. êïäïíæïîòøâòäò êò ìõâï. ïèïìàïíïâå èåú, øïîøïí ìõâï âòñïâ æï ïõäï ìõâï âïî.
òèïààïí ãïíùñëþòäåþïú ìõâïæïìõâïãâïîò èáëíæï, è. ì. ãïîæïúâïäåþòà øåâùóõæò èå, ÷åèò ãîûíëþòà æï ãóäòà èùñåíëæï, îëè èëèòêâæï ìïñâïîåäò êïúò; ã. ê-äòì ìòêâæòäòà öåî øåâùóõæò, îëãëîú ìïçëãïæëåþòì ùåâîò, îëèåäèïú âòúò îï æïêïîãï ÷âåíèï ìïçëãïæëåþïè æï øåèæåã òìåàèï òèòì íïúíëþèï æï èåãëþïîèï, îëèåäìïú ãóäòàïæ èòñâïîæï æï ðïüòâì âúåèæò òèòì
ÿåøèïîòüïæ ìïñâïîåäìï æï èòèçòæâåä àâòìåþåþì.
ðòîâåä ÷åèì øåùóõåþïì óôîë ðòîëâíóäò õïìòïàò ïáâì, èåëîåì ìïçëãïæë, ðòîâåäò ìóþòåáüóîò òñë, èåëîå ëþòåáüóîò, èïãîïè ïèïì âïèþëþ, îëãëîú ìüïüòìüòêò æï ïîï îëãëîú èãîûíëþòïîå ïæïèòïíò, îëèåäòú ñâåäï
àïâòì ãóäòì èëûîïëþïì àâïäñóîì ïæåâíåþì. ïè óêïíïìêíåäòâòà îëè âàáâï
ìùëîåæ þåâî òìåàì ìïèùóõïîë ùóàåþì èëâòãëíåþ, îëè èêòàõâåäòì àâïäøò
úîåèäåþò æïâþïæë. îïèæåíöåî æïâôòáîåþóäâïî ïè êïúòì þåæçå æï îïèæåíöåî ãóäïèëèöæïîò èòüòîíòï. ïõ, íåüïâò, êòæåâ øåèåûäëì ãïâòèåëîë
òìåàò ìïïèóîò üòîòäò. ìõâïú îëè ïî ñëôòäòñë, èïîüë íòíëì18 üòîòäò îïì
èòçïèæï. ïõ, ìïùñïäë èëìòñâïîóäåâ, ïõïäãïçîæï áïäë, îïèæåíò óþåæóîåþï ãåùòï øåí ïè ëî àâåøò.
÷åèòì ïçîòà, îïìïêâòîâåäòï, áâåñïíïçå èåáïíòêóîò èëûîïëþï èïîüë ïî
ïîòì. èïîàïäòï, ïè èåáïíòêóîò èëûîïëþòà ÷âåíàâòì ûíåäòï (øåóûäåþåäòú)
çëãòåîàò ìõâïæïìõâïãâïîò þóíåþòì èëâäåíåþò ïâõìíïà, ïî óíæï òñëì áâå*

èòõï ìïíåþäòûå – ìåèòíïîòòì èëìùïâäå. ì. ú.

228

iona meunargia

ñïíïçå ïè èëûîïëþòì èåüò ìõâï ïîïôåîò. àó ãòíæïú îëè òñëì, óõòäïâò êò
ïîïôåîòï, ÷âåí èïîüë êëèþòíïúòï ïî âòúòà, àëîåè ûïäïì âõåæïâà, èïãîïè

gerasime kalandariSvili (1836_1874)

îïì âïèþëþ, ûïäïì ìïæ âõåæïâà, ûïäï âòí íïõï? äåòþíòúò ïè ûïäòì èñëôëþòà
ïèüêòúåþì óõòäïâ æï óúíïóî áâåñíòì èñëôëþïì... èïø, àó åì ïìåï, àó ñâåäïôåîøò èåáïíòêóîò èëûîïëþïï, óíæï âàáâïà, îëè ìòìóäåäåï êïúòì ûïãåþï, òèòì áåþï æï ìõâ.

literaturis matiane

229

ñâåäï, âòíú êò ùïòêòàõïâì ëæåìèå ÷åèì æéòóîåþì (àó ãïæïî÷ï ìïæèå),
òôòáîåþì, åõ, îïíïòîò óæïîæåäò æï óìïîãåþäë êïúò ñëôòäï ïèòì æïèùåîòë, îëãëî, áâåñïíï ôåõåþçå ¸êòæòïë? èïãîïè ïîï, øåúæåþï òì, èå óæïîæåäò (ðîïáüòêïøò èïòíú) àïâòì æéåøò ïîï âñëôòäâïî æï ïîú âòáíåþò. ìïçëãïæëåþîòâò òíüåîåìåþò èåú èåìèòì îï ïîòì. ã. ê-äòì æïêïîãâï îïíïòîïæ ìïãîûíëþòï ÷âåíò ïõïä àïëþòìïàâòì, ÷âåíò äòüåîïüóîòìïàâòì, ìïåîàëæ ïè æïìïâäåà ìïáïîàâåäëìàâòì, èå åì êïîãïæ èåìèòì æï èùñåíòï òèòì ìòêâæòäò. ïõ,
íåüïâ, åîà-ëî ùåäòùïæì êòæåâ åúõëâîíï, íåüïâ åîàöåî èïòíú æïèïäïðïîïêï ÷åèòì åõäïèæåäò ÿêóòà ïè êïúòìïàâòì. ëõ, îïèæåí ìòïèëâíåþïì èëèòüïíæï òèïìàïí èóìïòôò. îïìïêâòîâåäòï, ãåîïìòèåøò èå âïôïìåþæò þåâîì òèòì
ìïáèåì, éòîìåþåþì, îëèåäàïàâòì èå âúæòäëþæò èòèåþïûíï...
19 àåþåîâïäò, 1874 ù., áóàïòìò
ãóøòí ãïèëâåàõëâå íòíëì æï æïâðòîæò, îëè æéåì ùïâïä-àáë, èïãîïè ìõâïæïìõâï èòçåçàï ãïèë æéåì âåî ùïâåæò. ìóîïèòì áåæçå òìåàò æòæò àëâäò æïèæãïîï, îëè èïüïîåþåäò, îëèåäòú ãóøòí ìïéïèëì óíæï èëìóäòñë, æéåìïú
ïîï ÷ïíì. ïî âòúò îëæòì ùïâïä æï îëæòì ïóìîóäåþ íòíëì àïâòì àõëâíïì.
âåúæåþò îëè, îïú øåòûäåþï ÷áïîï ãïâúå ðïìóõò ïè ÷åèì ïõïä èåãëþïîì.
æéåì ìïéïèëì í-ìïãïí* ùåîòäò èòâòéå. ïè ùåîòäèï ãïïéâòûï ÷åèò èûòíïîå
ãîûíëþåþò æï îïèæåíòèå õïíò èïòíú èïèñëôï ÷åèì ñèïùâòäóî èæãëèïîåëþïøò.
÷åèæï ìïóþåæóîëæ ïè óêïíïìêíåä õïíåþøò íïèæâòäò ãòëüå âõæåþò õïìòïàòà.
÷åèøò ìóþòåáüóîò èõïîå àòàáèòì ãï¸áîï. èå ëþòåáüóîò êïúò âïî, ãîûíëþåþò
ôòáîåþïæ æï ïçîïæ èòõæåþï, ìóîâòäì ìïçéâïîò åûäåâï, ñèïùâòäóî ëúíåþåþì þëäë åéåþï. èãëíò îëè, åì êîòüòêòæïè æï ôìòáëäëãòòæïè âòúòà, ñëâåäàâòì ïìå õæåþï. ìòñèïùâòäòì ëúíåþåþì êïúóîò ðîïáüòêóäò èëìïçîåþïíò
èëìæåâì. èïãîïè åì èå úëüïàò ïî èëèùëíì, òèòüëè îëè èå óæîëëæ âþåîæåþò.
æåå, úòäòìùïèåþòà æïèïêäæåì òì, îïú èòñâïîæï; æåå èå âòüïíöë ïè ùóàò
ìëôåäøò, èå åì ïîïôîïæ ïî èòèï÷íòï, èïãîïè àó âõåæïâ îëè, êïúòì éòîìåþïì
ê-ìàïíï èïòèóíò ôåõòà áåäïâì, àó âõåæïâ îëè, îïú óíæï òñëì êïúò, åìîåà
çíåëþòà æïúåèóäòï, èïøòí ìùëîåæ ìòìõäò èåõóàåþï, ãóäò èòùóõì æï ÷åèì
ùóõòäì ïàïìãâïî øëîòìæåþóäåþøò âõïüïâ... éèåîàë ÷åèë, îïíïòîò óìòíæòìëþïï, îëãëî óþîïäëæ ìüïíöïâåí ìïùñïä ÷âåíì ìåèòíïîòåäåþì!
æïâòöåîë îëè ïì ìåèòíïîòåäøò åîàò âòíèå òñëì ê-ìêòìàïíï19 þîòñâò æï
õåðîå! ïîï, èå ïèïì ïî æïâòöåîåþ. ìïùñïäò ìåèòíïîòåäåþò ãëíåþîòâïæ èïòíú
ïî ïîòïí éïîòþíò. òèïà óíæï åìèëæåà îïíïòî òìüëîòóä ðòîëþåþøò âïîà
÷ïâïîæíòäò. ñâåäï ÷âåíãïíì êïîãïæ åìèòì, îëè îóìåàòì èôïîâåäëþï ÷âåíàâòì ïè æîëåþòà èåüòì-èåüïæ ìïÿòîëï. àó ïîï îóìåàòì èôïîâåäëþï, ÷âåí
*

íòíë áòáëûå.

230

iona meunargia

ïèæåí õïíì ÷ïãâñäïðïâæï ÷âåíò ûâåäò æï øåóîòãåþåäò èüîåþò – ìðïîìåàò
æï ëìèïäåàò. âïèþëþ, ÷âåí, ìåèòíïîòåäåþì åì êïîãïæ ãâåìèòì æï ùèòíæï óìòíæòìëþïï, îëè ïè ïçîòì õïäõçå òàáâïì, îëè åìåíò îóìåàòì èëùòíïïéèæåãåíò
ïîòïíë. ïèòà ñâåäï óìòíæòìë úòäòìèùïèåþåäò ïéåäâåþì ïèæåí õïäõì (ìåèòíïîòåäåþì) æï âòí òúòì, îïì ïôòáîåþòíåþì òèïì. èïîàäï æï òèæåíïæ øåãâïâòùîëâï üâòíòæïè àïâòìóôïäèï ê-ìêòè, îëè ìùëîåæ ìïìëùïîêâåàòäåþïøò
âïîà ÷ïâïîæíòäò. èïãîïè èåëîå èõîòà èïæäò óíæï øåâìùòîëà ê-ìàïíï êïúåþì. òèïí ÷âåíì ùïñîóåþóä úõëâîåþïì, ÷âåíì èïèï-ðïðóîò òíåîúòòà èëûîïëþïì úëüï ïî òñëì ìõâï èòèïîàóäåþï èòìúï. æåå, ÷âåí ãâüïíöëí, ãâïùïèëí,
èëãâïêäëí ñëâåäãâïî êèïñëôòäåþïì, øåãâòêîïí õåäåþò æï æïãâïèùñâæòëí
ìåèòíïîòòì åçëøò. ïîïôåîòï, ïè øåâòùîëåþïøò, ïè àïâòìóôäåþòì èëêäåþïøò
óõåòîë æï ãïèëóìïæåãïîò ÷âåíò ïèõïíïãåþòú òãîûíëþåí, îëè òèïà óìïèïîàäëæ åáúåâòïí æï åîàõåä èïòíú àïâòì ìòúëúõäåøò ïèëòéåþåí õèïì ÷âåíò
üòîïíåþòì ùòíïïéèæåã, åîàõåä èïòíú ùïòþóüþóüåþåí àïâòìóôäåþòì ìïìïîãåþäëæ. ïè øåèàõâåâïøò ìåèòíïîòóä úõëâîåþïì òíüåîåìò åûäåâï... îïú óíæï òñëì ì÷ïíì úëüïëæåíò èëûîïëþï, úëüïëæåíò ìòúëúõäå.
ìåèòíïîòï úëü-úëüïàò òéâòûåþì òè ìïóêóíë ûòäòæïè, îëèäòàïú òèïì
ïìå üêþòäïæ åûòíï åõäïèæòì. èïîàïäòï, ïèæåíò øåâòùîëåþï, ùòãíåþòì êòàõâòì ïêîûïäâï æï àïâòìóôäåþòì èëêäåþï òèïà þåâîì èëïêäåþì, èïãîïè ìõâï
êåàòäò èëãâòâï. ïèãâïî ïêîûïäâåþì ñëâåäàâòì êïîãò øåæåãåþò ¸áëíòï, îëãëîú òìüëîòï èëãâòàõîëþì „Ãäå áîëüøå ñòðîãîñòè òàì ãðåõà áîëüøå“.
øåíòøíóäòï, îëè ÷âåí óôîë òì ãâïòíüåîåìåþì, îïú ïêîûïäóäò ãâïáâì.
êïúòì ïîìåþï ïìåàíïòîò úíëþòìèëñâïîåï, îëè ñâåäïôîòæïè õåäì ïòéåþì,
ëéëíæ êò øåòüñëì òì, îïú òèïì óíæï... ïè èõîòàïú ê-ìêòì áúåâïì èïîàåþäëþòìïàâòì âíåþòì èåüò ïîïôåîò ìïîãåþäëþï ïî èëïáâì. àó ïè ìïúëæïâ êïúì
èïîàäï êåàòäòì ãóäòà ìóîì õåäèùòôòì ìïèìïõóîò, íó àó òèæåíïæ þîèï
ïîòì (îïìïêâòîâåäòï ãëíåþòà, ôòçòêóîïæ õëè èïòíú þîóúòïíòï), îëè ïî
åìèòì ïèæåí øåâòùîëåþïì îï øåæåãò èëìæåâì! àïâòìóôïäò îëè âñëôòäòñïâ
ïèýïèïæ, óèåüåì íïùòäì æîëòìïì ìåòîíëþïøò æï ãïîåæ, íïúíëþåþàïí ãïâïüïîåþæò, èïãîïè ïá æïèùñâæåóäò îëè âïî îï óíæï ãïâïêåàë, àó ïîï âòêòàõë, èóæïè ïî âòôòáîë, ïí ïî âòöïâîë òè óìïèïîàäëþïçå, îëèåäòú ÷âåí
ìóäì ãâòõóàïâì ïè óêïíïìêíåä æîëåþøò. ìïþîïäë ê-ìêò îï èúòîåæ ãåìèòì
øåí, øåíò èëáèåæåþòì øòíïïîìò, îï øëîì ãïóõåæïâò îïèï õïî!..
14 èïîüò
æéåì æïîùèóíåþòà øåâòüñå, îëè ÷åèò ìïáèå ãïæïùñâåüòäòï. âòúëæò, îëè
êóâøòíìêò, åì ìóäòà ãäïõïêò, èòðòîåþæï èå ãïèëîòúõâïì ìåèòíïîòòæïè, èïãîïè ïìå óìïôóûâäëæ æï óìòíæòìëæ àó òì àïâòìïì ãïòüïíæï ÷âåíì ìïúëæïâ
„ðîïâäåíòåøò“ ïî èåãëíï. ìïùñïäò ÷âåíò ìåèòíïîòï. ïèæåíò õïäõòì þåæò, îï

literaturis matiane

231

èïòèóíåþòì õåäøòï ÷ïâïîæíòäò. îï êåàòäò óíæï ãïèëâòæåì òè „çïâåæåíòòæïè“, ìïúï ïìåàò ãëíåþòà ãäïõïêò îåáüëîò æï ìóäòà éïîòþò òíìðåáüëîò
ïîòì. ïôìóì, íòÿòåîíë áïîàäòì øâòäåþë!..
æòïõ, æéåì èãëíò, óêïíïìêíåäò ìïéïèëï ÷åèò ïá ñëôíòìï. õâïä îëè øïþïàòï, åáìïîõëìò, åì óèàïâîåìò áóîóèò ïáïóîëþòìï, ãïæïìúåèì „ðîïâäåíòòì“
ýóîíïäì ÷âåíì òíìðåáüëîì æï åì óêïíïìêíåäò èå ãïèëèòúõïæåþì àïâòì ïèæåíò õíòì ìóîâòäòì ïìîóäåþïì. ôó, êïúëþîòëþòì ïìåàì æïèúòîåþïì, îïãâïîïæ óìòíæòìë æï óøíë îïè ïîòì åì ñëâäïæ óþåæóîò êïúò! åîàò øåõåæâï
òèòìò òèæåíïæ èåçòçéåþï, îïèæåíïæ ãâåäòì øåõåæâï ïî øåèåçòçéåþëæï, ïí
êòæåâ þîïçòäòòì èïòèóíàïí æïèåãëþîåþï.
ãâåäò, ãâåäòï æï èïòèóíò, èïòèóíò, èïãîïè åì êïúòì èìãïâìò ïîìåþï îëè
êïúò ïî ïîòì?.. æïïúáåîæòà åîàò òèòì æïôïíüóä æï óïçîë ðòîòì ìïõåì,
øåõåæåà òèòì ÷ïâïîæíòä àâïäåþì, âòùîë íòêïðì, ïþóîûãíóä àèïì æï àáâåí
àâòàëí ìàáâòà âòìï ¸ãïâì åì ìóäòåîò... êòæåâ òüñâòïí æïîâòíò ìüñóòìë. îï
ïîòì êóâøòíìêò àó ïîï òìåâ òì èïòèóíò, îëèåäòú êïúì óïõäëâæåþï? àó ïî
èïòèóíò êïúò õëè ïî æïåûïõåþï. èïø îï? òíæïóîò? ïþï ãïâìòíöëà, ãïâïâäëà
ðïîïäåäò òíæïóîìï æï üôòäòìòì ìïìóäòåîë ìåèòíïîòòì òíìðåáüëîì øóï.
ïâòñâïíëà åîàò òíæïóîò æï æïâìâïà òìåà ðòîëþåþøò, îëèåäøòæïú ïîòì àòàëí ê-ìêò. ïò àó ãòíæ òì òíæïóîò, îëèåäòú àâòàëí ïè êïúìï ¸ñïâì. åì òíæïóîò èïîüëêï òíæïóîòï ÷âåíì ìåèòíïîòòì åçëøò. òì àïâòìò ÷âåóäåþîòâò ìòìóäåäòà, îëãëîéïú ïîåóäïæ æïæòì, óèåüåì íïùòäïæ æï÷óèåþóäòï, àó æïòíïõï èôîòíïâò þóçò ãïèëåêòæåþï æï òÿåîì. æïïúáåîæòà îï èïéïäò êòìåîò
ïáâì, îï èøâåíòåîò ùòàåäò àïâò, îï æïóæãîëèåäò õïìòïàò. æïóûïõåà, åîàò
„üó-äó-äó-äó-äó“, òì öïâîæåþï, èëèïîàïâì ëîòâå èõïîåì, ãïòþåîåþï, îïú
îïè øåóûäòï æï ùïèëòùåâì åîàì æòæòì ûäòåîåþòà æï òûïõòì „èëòúï èå øåíë“...
èïãîïè åì òíæïóîò ïèòà èõëäëæ ìóäì èëòàáâïèì, òì òìåâå æïâïîæåþï æï èòåúåèï òèïâå ìò÷óèåì æï „ìòþîûíåì“, îëèåäòú òèòì õïìòïàì øåïæãåíì.
ïþï ïõäï ÷âåíò ìòèæòæîå ê-ìêò: åì óþåæóîò óèåüåì íïùòäïæ òìå ïîòì
ãï÷óèåþóäò, àòàáëì úëäøâòäò æïõëúëæåì. ïîòì àïâ÷ïéóíóäò æï æïôïíüóäò. àó îïè óàõïîò, òìå óúåþ ùïèëâïîæåþï, îëãëîú àïâòìò òíæïóîò,
èïãîïè òìåâ òìå æïâïîæåþï, îëãëîú òìåâ òì òíæïóîò. ìùëîåæ åì òíæïóîò
òíìðåáüëîòì èåëîå åêçåèðäòïîòï. æïîùèóíåþóäò âïî, òíìðåáüëîò ìïæèå
îëè ùïâòæåì, àïâòì àïíïèæåþëþòì ïéèïìîóäåþäïæ, ïè òíæïóîì ùïîóæãåíì
„ðîïâäåíòåì“ æïìïèüêòúåþäïæ, óèåüåìò íïùòäò „ðîïâäåíòåì“ ùåâîåþòìï æïïèüêòúåþì òèïì æï åáìïîõëìòú æïàïíõèæåþï. åîàò ìòüñâòà åîàòúï æï èåëîåú, îëè øåâïåîàëà, ãïèëâï þîïçòäòòì èïòèóíò òíæëåäò èïèäòì àïâòà...
èïãîïè éòîì êò ïèæåíò âòäïðïîïêë ïè óþåæóîì, éâàòì áèíòäåþïçå? ïîï!
ìùëîåæ ïîï éòîì. ¸åîëìüîïüåè òìåàò ìòìóäåäå ¸áíï, îëè ïî øåãâòûäòï
òèïçå ïî âòäïðïîïêëà, èïãîïè åì õëè òèæåíïæ íòÿòåîò ïî ïîòì, îëè òìåàò
ìòìóäåäå ÷ïòæòíëì, îëèäòì èëãëíåþï éòîæåì!

232

iona meunargia

æòïõ, óíæï èëâøëîæå ïè ìåèòíïîòïì óêóíòàò óêóíòìïèæå. óíæï æïâïíåþë àïâò ïèæåí üëä-ïèõïíïãåþì æï âòí òúòì ìïæ ãïæïâòêïîãåþò, îï ãçïì æïâïæãåþò, îï ïìðïîåçì ïèëâòî÷åâ ÷åèì úõëâîåþïøò. àòàáèòì àïâæåþï ïá ÷åèì
ìòúëúõäåøò øêëäóîò ïéçîæï. èå åõäï úõëâîåþïøò åîàì íïþòöì ãïæïâæãïè, òèòüëè îëè, ïìå àó òìå èå óíæï ïèëâòî÷òë îïòèå ðîïáüòêóäò ìïáèå
úõëâîåþòìïãïí. íåüïâ, âòúëæå îï âòáíåþò, îï êïúò ãïèëâï ÷åèãïí? íó àó
÷åèãïí óõåòîë îïèå ãïèëâòæåì! èïãîïè èå îëè ÷åèò àïâòì îùèóíåþï èïáâì, èå
îëè âãîûíëþ ÷åèøò îïéïú ûïäïì!.. íó àó ïè îùèóíåþïè, ïè ûïäïè, ïè ûïäòì
ãîûíëþïè óþîïäëæ æï ôóÿïæ ÷ïòïîëì?.. íó àó òìå óõåòîëæ æï óêâïäëæ
ãï¸áîåì ÷åèò ïîìåþï óþîïäë æï óèíòøâíåäë ìïçëãïæëåþïøò!.. ïõ, íåüïâ ÷âåíì
æîëì, ùòíïìùïîèåüñâåäëþï òñëì!..
èïãîïè ïîï! èå ïîï èãëíò îëè òìå óõåòîëæ, òìåâ òè èïèïðïðóîòì ãçòà
æïâòùñë ìòïîóäò, ìïèùóõïîëæ, îëèäòàïú ÷âåíò ìåèòíïîòåäåþò ïõäïèæòìïú æïìåòîíëþåí. ïîï, èå ïî æïâòöåîåþ, îëè èå ìåèòíïîòåäåþìïâòà ìïæèå
ìïìóäòåîë ìïìùïâäåþåäøò óõåòîë èïìùïâäåþåäò âòñë, òáïóî ìüëäçå æïâåêîï æï ìõâï ïìðïîåçò ïîï èáëíæåì-îï. ïîï. èå åì ïî èòíæï æïâòöåîë. ÷åèò
þóíåþï ïìåàò óõåòîë æï æïþïäò ïî ïîòì. ÷åèì ìòìõäøò úëüï ìòúëúõäòì
ùñïäòú óîåâòï æï êïîãïæ àó ïâïæ èå ïî øåèòûäòï óþîïäë, ìïøóïäë úõëâîåþïøò æïâî÷å. èå òìå èòíæï „Áîëüøîìó êîðàáëþ áîëüøîå ïëàâàíüå“, èå ïî èåñëôï
èêâæïîò ìïìùïâäåþäòì èæãëèïîåëþï, èå èòíæï óôîë úõëâåäò ìïçëãïæëåþï, óôîë æòæò ïîåíï, îëè âòèëáèåæë...
îòà ãïâæòâïî èå ìåèòíïîòòæïè, îï èëèúï èå ïáïóîèï ìùïâäïè? ïò îï:
ìåèòíïîòïè àâïäåþò ïèòõòäï æï àïâòìàïâçå æòæò ïçîò øåèïæãåíòï. ïò ìóä
ñâåäïôåîò, îïú êò îïè èëèúï ìåèòíïîòïè. àáâåí èêòàõïâà, îïì ¸áâòï åì àâïäòì ïõåäï, åì ïçîòì øåæãåíïë, åì èåüïæ ãïíóìïçéâîåäòïë... èå àáâåí ãåüñâòà, èïãîïè ãåüñâòà àïâòæïè, æïäïãåþòà èëãïõìåíåþà.
èëãåõìåíåþïà, ìåèòíïîòï êäïìòêóîò „çïâåæåíòåï“. ïæïèòïíòì ìóäòåîò
èõïîå ïá òçîæåþï æï êåàæåþï, ãëíåþï „òõìíåþï“, çíåëþï „èïéäæåþï“. ìóä
ñâåäïôåîò åì õæåþï ìåèòíïîòòì ðîëãîïèåþòì øåèæãåíäåþòì àïâøò, íïèæâòäïæ êò ìåèòíïîòåäåþò ûäòåî øëîì ïîòïí ãëíåþòà, çíåëþòà æï ìõâï èõîòì
ãïõìíòæïè. èåüòìèåüò óøòíïïîìëï ìåèòíïîòòì ìùïâäï. àòàáèòì ïîïôåîò ¸ñâåþï êïúì òáòæïè òìåàò, îëèåäòú úõëâîåþïøò ðòîæïðòîò ãïèëìïæåãò æï ìïìïîãåþäë òñëì. àó êò îïòèå ¸ñâåþï, ûäòåî òøâòïàïæ æï ûäòåî úëüï.
21 èïîüò, 1874 ù., ìåèòí. þóîìï
æéåì ãïèëèòúõïæï èå òíìðåáüëîèï, îëè ìåèòíïîòòæïè æïãòàõëâåàë!
òèïì åãëíï, îëè èå ïè ïèþòà øåâùóõæåþëæò, èïãîïè ïî èëèòêâæåì òèòì òíæïóîòì àïâò, îëè èå ïî øåâùóõåþóäâòñë. îïè óíæï øåèïùóõëì? èå îëè úóæò
ñëôï-áúåâòì æï çíåùïèõæïîò âñëôòäòñïâò, ïí óíòÿë æï óìïîãåþäë æï åî-

literaturis matiane

233

àò îëèåäòèå ïè èòçåçåþòìï ãïèë ãïèëâåîòúõåà ûäòåî øåâùóõæåþëæò, îïæãïíïú åì øåèàõâåâï èå èïãîûíëþòíåþæï ÷åèì óâïîãòìëþïì, èïãîïè ïîú åîàò
ïè èòçåçàïãïíò ïî òñë ÷åèò ãïèëîòúõâòì ìïþïþò...
îëãëîòéïú óúíïóî æï ãïíóìïçéâîåä èæãëèïîåëþïøò âïî åõäï èå. èïãîïè, îëãëîú ùòíïà âàáâò, èå åì ûäòåî èòõïîòï. èïòíú ïî èòíæëæï íåäíåäï
ìòïîóäò òè èïèïðïðóîò ãçòà, îëèäòàïú ïéâòîïìõèóäò æï¸ñïâà èëìùïâäååþò èàïâîëþòì èïàîïõòì øòøòì áâåø. æåå, ÷ïââïîæå èå ãïóêïôïâ üñåøò æï
àòàëí èïûåþíòíëí úõëâîåþòì ãçï. æåå, âåùâïäë. ùâïäåþï, îëãëîú þïòîëíèï ìàáâï, óêåàåìò èïìùïâäåþåäòï. ïîú ùòãíò, ïîú èïìùïâäåþåäò, ïîú èåãëþïîò ïî ãïìùïâäòì øåí òìå èêâòæîïæ æï þåöòàïæ, îëãëîú úõëâîåþòì ãïèëúæòäåþï. óèàïâîåìò íïêäëâïíåþïíò ìåèòíïîòòì æï ìïçëãïæëæ ìïìùïâäåþäåþòìï ïîòì òì, îëè èëìùïâäååþò ìïíïè êäïìòì ìêïèåþçå ìõåæïí, âòí òúòì
îïçå ìùïâäëþåí, ìïþåîûíåàòì îëèåä èåüïôòçòêçå äïðïîïêëþåí, ïí îëèåäò þåîòì þòëãîïôòïì çåðòîëþåí. ãïèëæòïí àó ïîï ìïìùïâäåþäòæïè ïîú êò
òúòïí îëãëî òúõëâîëí, îï èòèïîàóäåþï æïòÿòîëí, ìïçëãïæëåþïì îëãëî
èëåðñîïí, òèïà óíæï æïòùñëí úõëâîåþòì ïíþïíòæïè æï ìïíïè ïè ïíþïíì òìùïâäòæíåí óèåüåì íïùòäïæ îïú îïè óìùïâäòïà ÷âåíò ïõïä-àïëþòì ÿòîòì –
êäïìòúòçèòæïè, àïâòæïè ãïèëìúâòâïà...
èïãîïè àó ìùïâäï æï úõëâîåþï, àåëîòï æï ðîïáüòêï õåäæïõåä ¸ñâåþòïí ïõïäãïçîæïì, èïøòí òì ïõïäãïçîæï úõëâîåþïøò ãïèëìïæåãò êïúò óíæï
øåòáíåì. ñâåäï æòæ êïúì òéþïäò éïäïüëþìë, ïèþëþåí, åì òèïì íòøíïâì, îëè
æòæò êïúò, îëèåäòú õåæïâì àïâòì àïíïèåæîëâåà øëîì, ïî êèïñëôòäæåþï
òè ðòîëþåþøò, îëèäåþøòú ÷ïâïîæíòäòï òèòì àïíïèåæîëâååþò, òì ãïæïæòì
ìïçëãïæë, ôïîàë øïîòæïè, âïîæåþï üñåøò æï àïâòìò ãïèÿîòïõò ÿêóòà êïôïâì üñåì æï ãïòñâïíì ïõïä ãçïì. àïíïèåæîëâååþò îëæòìèå ãïèëïõåäåí
àâïäì æï úëü-úëüïàò ãï¸ñâåþòïí ãåíòëìòìïãïí ïõïä ãïêïôóä ãçïì...
äõòíò ìòçïîèïúòì íïàåìïâòï, ìòçïîèïúå êò ãëíåþîòâò ìòìóìüòì æï ìòúëúõäòì æïêïîãâòì æòäïï. ìòçïîèïúåè øâï ìòìóìüå, ìòìóìüåè øâï ìòêâæòäò, ìòêâæòäèï øâï êóâøòíìêò æï ûèïíò èòìíò.
23 èïîüò
åì ëîò æéåï àïâòìóôïäò âïî. îëãëîú òñë èëâøëîæò òè ìïçïîåä þóîìïì, îëèåäòú ïìå óùñïäëæ ìüïíöïâì ÷âåíì ïõïäãïçîæëþïì. éèåîàë ÷åèë, îï
úóæòï, îëè êïúì àïâòìóôäåþï ïîï ïáâì. øåí ãòíæï îïòèå ùèòíæï æï èïéïä
ïçîåþì èòåúå, ãòíæï òôòáîë êïúëþîòëþòì þåæçå, ÷âåíì æïíòøíóäåþïçå, ìòñâïîóäçå, ìòúëúõäåçå, ãòíæï æïìüêþå þóíåþòì ìòèæòæîòà æï òãîûíë æïóìîóäåþåäò, þóíåþòì úâäòäåþåþò, øåí ãòíæï ñâåäï åì ïæïèòïíóîò æïíòøíóäåþåþò ïïìîóäë, èïãîïè ïè æîëì èëæòì èåëîå, øåíò üëäò, îëèåäòú âòí òúòì
îïçå ôòáîëþì, îïçå æïîæëþì, èëãêòæåþì õåäì æï øåãïíûî-øåèëãïíûîåâì, ïí

234

iona meunargia

àïâøò ÷ïãïîüñïèì æï âòí òúòì îïçå æïãòùñåþì äïðïîïêì... øåí óíæï ÷ïèëõâòæå
øåíòì ôòáîåþòì ìòèïéäòæïè, óíæï æïìüëâë, òì íåüïîåþï, îëèåäìïú õåæïâ
øåí, øåíòì ôòáîåþòàï æï ãîûíëþòà æï ï¸ñâå òè ãïäëþïì, îëèåäìïú æïãòùñåþì
øåí, øåíò üëäò æï ïèõïíïãò... ãòíæï øåí ùòãíò òêòàõë, ùòãíò ïîï ãïáâì, àó
òøëâå òèïìïú ãïîàèåâåí, ãòíæï ìùåîë îïèåçå, ãòíæï øåíò æïîæåþò àåàî áïéïäæì óïèþë, ïí ìïæòäïæ ãòîåêïâåí, ïí âïõøèïæ, ïí äïèðïì ãòáîëþåí æï ìïùëä ëàïõøò ãïãæåþåí... øåí ìîóäåþòà ïîï õïî øåíò àïâòì ðïüîëíò, õåä-ôåõò
øåêîóäò ãïáâì, üâòíì èóøïëþï ïî øåóûäòï æï ãóäì ãîûíëþï...
ïèãâïî ãïîåèëåþïøò èòêâòîì, îëãëî óíæï ïèïéäæåì ïæïèòïíòì ÿêóï, îëãëî óíæï ÷ïòìïõëì êïúøò òì ðïüòëìíåþï, îëèåäòú óèàïâîåìò ìïãïíûóîò æï
ðòîëþïï ÷âåíò ïéçîæï-ãïíïàäåþòìï. ïá èïîüë ÷õóþì æï ëòíëþïì ìùïâäëþåí. îïú óíæï þóíåþòà èæòæïîò òñëì êïúò, ïè æïâòæïîïþïøò ïî øåòûäåþï
æïòÿòîëì èïãïîò æï êïîãò õïìòïàò. òüñâòïí, õïìòïàò èïîüë úõëâîåþïøò
êåàæåþïë. âòí òüñâòì åì üñóòäòïë, ôîïíúóçòì õïìïòàò êïôå-îåìüëîïíåþøò æï êäóþåþøò êåàæåþï, òíãäòìåäò àïâòì æïèöæïîò æï èêâòæîò õïìòïàòà
èøëþäòóîì æï ìïçëãïæëæ òíãäòìåäåþòì èòèïîàóäåþïì èòìæåâì. åì ÿåøèïîòüåþïï, èïãîïè àó æïóêâòîæåþòà ðïüòëìïí æï èêâòæî õïìòïàì, àó ïâòéåþà òìüëîòóä ðòîàï, îëèåäàïú ãïèëó÷åíòïà èïãïîò åíåîãòï æï õïìòïàò, ÷âåí æïâîùèóíæåþòà, îëè ñâåäï åìåíò (óèåüåìò íïùòäò èïòíú) óèåüåìïæ
èïîüë úõëâîëþæíåí æï ìïçëãïæëåþïøò úëüïì èëíïùòäåëþæíåí, âòæîå àïâòïíà õïìòïàì êïîãïæ ïî æïïèêâòæîåþæíåí. ïâòéëà èïã. íïðëäåëíò, èï¸èïæò, áîòìüå, ìðòíëçï, íòóüëíò, ôòõüå, êëíüò, êïíüò æï ïàïìò ìõâï. îïì âõåæïâà ÷âåí ïèïà õïìòïàøò. ñâåäï åìåíò ïõïäãïçîæëþòìïì èïîüë òñâíåí æï
àïâòì àïâçå èòíåþåþóäò òèïà àïâòïíàò õïìòïàò æï ÿêóï-ãëíåþï ïéçïîæåì
òìå, îëãëîú àâòàëí ìóîæïà æï ãïèëâòæíåí èïãïîòìï æï èêâòæîò õïìòïàòì
êïúíò. êïúò, îëèåäòú èïîüë úõëâîëþì óèåüåì íïùòäïæ åîà-èõîëâïíòï æï
ïèòüëè òèòìò íåþïú åîàò èõîòìïêåí òçîæåþï, èïøïìïæïèå, òèòìò õïìòïàòú
îòãòïíïæ ïîòì ãïâïîöòøåþóäò åîàò èõîòìïêåí æï òèòì æïîéâåâïì æòæò øîëèï óíæåþï. ïèòì ãïèë èïîüë èñëôåþò óôîë èêâòæîòì õïìòïàòìïíò ïîòïí âòíåè ðïüïîïëþòæïíâå ìïçëãïæë úõëâîåþïøò ÷ïâïîæíòäåþò, ÷âåíò þóîìïêåþòâòà. ïè óêïíïìêíåä êïüåãëîòòì êïúåþøò òàâäåþòïí òìåàò æòæò ãåíòëìåþò
îëãëîòú: ãòëüå, þåêëíò, äåòþíòúò. îòìàâòì? òèòìàâòì, îëè òìòíò ïéòçïîæíåí èîïâïä-èõîòïí æï èëóìâåíïî ìïçëãïæëåþïøò. ñâåäï ùåâîò òè ìïçëãïæëåþòìï àïâòìïêåí òçòæïâì òè, àó ãòíæï èïéïä ÿêóïì. åîàò æïìîóäåþóäò
õïìòïàò âåîïìæîëì âåî øåèóøïâæåþï òè ìïçëãïæëåþòì âïò-âïãäïõøò. ìõâï
îëè ïîï òñëì îï, èïîüë ïè èõîòàïú úóæòï ïèæåí êïúøò úõëâîåþï. õïìòïàò
– åì ïæïèòïíòì ìòèæòæîå æï ãïèïèøâåíòåîåþåäò èïìïäï ïêäæåþï ïá êïúì.
ìïÿòîëï êïúòìïàâòì èñóæîë æï àïâòìóôïäò ïæãòäò; ïò òìåàò, îëèåäøòú
âïî åõäï èå. ÷åèì ùòí æãïì ðïüïîï, êëõüï äïèðï. çåèëæïè òèòìò àåàîò ìïõóîïâò îëãëîéïú æïôòáîåþóäïæ æï ïçîòïíïæ ïíïàåþì ïè ÷åèì ðïüïîï êïþò-

literaturis matiane

235

íåüì. éïèòì àåîàèåüò ìïïàòï. ìûòíïâì ñâåäïì ïè ÷âåíì óþïíøò. èòìùñæï åüäåþòì õèï. èå ôïóìüòâòà âïî ÷åèì ðïüïîï êïþòíåüøò (òãòâå ìïùëäò, ìïìüóèîë,
ìïìïæòäë, ìïñèïùâòäë, ìïèçïîåóäë, þòþäòëàåêï æï ìõâï èîïâïäò) æï âåèóìïòôåþò ÷åèì àïâì. ïàïìãâïîò ôòáîåþò èëèæòì àïâøò. èòíæï ñâåäïì æïóêâòîæå, èòíæï îïòèå ãïâïêåàë, êïîã ãçïì æïâïæãå – „×òîá îò âåêà íå îòñòàòü“.
ìïùñïäò þóîìïêåþò... ïõäï ìûòíïâì ñâåäï òèïàãïíì æï âòí òúòì îïì õåæïâåí
ìòçèïîøò, îëèåä èïìùïâäåþåäì óãåþåí ãïêâåàòäì, ïí å÷õóþåþòïí úóæò „þïäòìïàâòì“... ìïùñïäò þóîìïêåþò... øåãòûäòïà òãîûíëà, àáâåí îï îòã ìïìòïèëâíëï
êïúòìïàâòì àïâòìóôäåþï? ïõ, îï êïîãòï, îëè èå åõäï øåèòûäòï îëãëîú èòíæï
òìå âòôòáîë, òìå èëâòáúå. îïìïêâòîâåäòï, ìîóä àïâòìóôäåþïçå èå ïá ïî âïèþëþ, åì öåî øëîìïï... òìå èïòíú àïâòìóôïäò âïî, îëãëîú ãïäòïøò ÷òüò. þóîìïêåþò êò øòã ãïäòïøòú õåäôåõ-øåêîóäåþò óèëùñïäëæ òüïíöåþòïí æï àïâòì
óêåàåì æîëì æï ìòñèïùâòäåì óèòçíëæ æï óïçîëæ éóðïâåí ïèïà õåäøò... ïõ,
íåüïâò àáâåí àïâòìóôïäíë åîíë, íåüïâò àáâåí ¸åòíåâ æï þåîíåâ!..
åîàòì èõîòà ðîïáüòêïè, èïãîïè óôîë óèåüåìïæ ãåîïìòèå êïäïíæïîòøâòäòì ãïâäåíïè åîàò æòæò, øåìïíòøíïâò ãçï èò÷âåíåì. ïè ãçòà óíæï òïîëì
ñâåäï ïæïèòïíèï, àó ïî óíæï îëè êïúòì, ïæïèòïíòì ìïõåäò üñóòäïæ ïî åîáâïì òèïì. ñâåäïè òúòì åì ãçï, èïãîïè óèåüåìò íïùòäò êïúëþîòëþòìï, ìïèùóõïîëæ, ïî èòìæåâì òèïì. èå âïèþëþ „åíåîãòóä æï ãëíòåî øîëèïçå, èüêòúå æï
ðïüòëìïí õïìòïàçå“. íïèåüóî ðïüòëìíåþï... ïõ, ãïôòúåþà àáâåí êïúëþîòëþïì, ãïôòúåþà àáâåí êïúòì ãóäòì èåôå –þåàõëâåíòì èóìòêïì, àáâåí êïúóîò ãîûíëþòì èåáëííë: ïêïêò, ìêïíæåäë, æï ìõâïíë èîïâïäíë, ìàáâòà èïîàïäò, ãåîïìòèå êïäïíæïîòøâòäì, òèòì ùèòíæï ìïõåäì øåòûäåþï ¸êïæîëì êïúèï
ðïüòëìïíò ïî òñëë?.. ëõ, èïø, ïî âòúò îïì ¸áâòï ðïüòëìíåþï. þåîíåì àáèòìï
ïî òñëì, àáâåí èõëäëæ èïøòí õïîà ðïüòëìíåþò, îëæåìïú êïäïèì ïòéåþà
õåäøò. ïè æîëì ðïüòëìíåþï úõâòîçå æïãïöæåþïà, èïãîïè, ãïïãæåþà àó ïîï
êïäïèì, åì óèàïâîåìò éòîìåþï êïúòìï êëéë-þóçòâòà ïòìõïèì ôîàåþì æï
ãïôîòíæåþï ìïæèå øëîì, úõîï èàòì ãïæïéèï êïäïíæïîòøâòäåþàïí æï ãëãåþïøâòäåþàïí... æòïõ, èå àáâåí ãïîùèóíåþà, àáâåí „ìòüñâåþòì ôïþîòêïíüåþë“, îëè ã. êïäïíæïîòøâòäò ÷âåíò ìïóêåàåìë òèåæò òñë. òèïí àïí ÷ïòüïíï
ìïèïîåøò åì òèåæò æï ÷âåíò ãïíóìïçéâîåäò ìòñâïîóäò.
îï æòæòì êîûïäóäåþòà æï ãóäòàïæòì ðïüòâòìúåèòà âêòàõóäëþ èå
ò. ã ë ã å þ ï ø â ò ä ò ì ùåîòäì ãåîïìòèåì ãïîæïúâïäåþòì øåìïõåþ.
àïíæïàïí âîùèóíæåþò, îëè ÷åèò ùòíïíæåäò øåõåæóäåþï úõëâîåþïçå âåî
ïîòì îòãòïíò. èïîàäï îï óõåòîë æåâòçòï „Ïëûâè ïî òå÷åíèþ“, þòÿëì, åì òãòâå
ïîïï, îïú ùñïäèï ùïãòéëì?.. þòÿòú òì ïîòì æï âïýêïúòì ãóäòú òèïìï ïáâì,
âòíú ïè ìüòáòòì ùòíïïéèæåã ùïâï! ñâåäï, âòíú êò ãï¸ñëäòï èòèæòíïîå ùñïäì,
ãïèáîïäï òìüëîòòì ãâåîæåþòæïè, øååîàåþòï ìïóêóíë æïâòùñåþïì, èïãîïè ñâåäï, âòìïú êò úëüïàò èïòíú èëóíæëèåþòï èæòíïîòì ùòíïïéèæåã ùïìâäï, èòìúåèòï ìïóêóíë õìåíåþïì. êïúëþîòëþï èïæäëþòà òõìåíòåþì ïèãâïî ïæïèòïíåþì.

236

iona meunargia

èòèæòíïîå ùñäòì ùïèñëäì æïêïîãóäò ïáâì ñëâåäãâïîò àïâèëñâïîåëþï... îïìïêâòîâåäòï èå ïèòà, òèïì êò ïî âïèþëþ, îëè êïúèï îïú óíæï ÷ïòæòíëì
êïîãò àó úóæò ëéëíæ êò èòèæòíïîåëþòì ùòíïïéèæåã ùïâòæåì æï ïìåàò êïúò
æïïõìëèæåþï òìüëîòïì-àáë. ïîï, óêòæóîåìëþï (êðàéíîñòü), îëãëîú ìïçëãïæëæ, êïîãò ïîïìëæåì ïî ïîòì, òèïìàïí îïú óíæï øåìïíòøíïâò îïèå áíïì
êïúèï, àó òì ïèòìïàâòì ì÷ïæòì, îëè æïïíïõëì àïâòìàïâò áâåñïíïì, òì ¸êïîãïâì éòîìåþïì... îëè òüñâòïí Íàäî îòëè÷èòüñÿ ÷åì-íèáóäü, ïèïçå óìïûïãäåìò áâåñïíïçå ïîïôåîòï. ïèïì òìåâ ùñäòì ùïñëäï ìöëþòï... èïãïîò õïìòïàò æï ðïüòëìíåþï, èïìàïí ÿêóï æï ãîûíëþï – îïì ïî òçïèåí åì ìïéèîàë ìòüñâåþò. åìåíò êò ùïâäåí èòèæòíïîåëþòì ùòíïïéèæåã, àó ãòíæ èàåäò çéâï-ëêåïíå ãïõæåì èæòíïîåæ. èå ìóäòà æï ãóäòà èìóîì æïâïæãå òè ãçï-êâïäì, îëèåäçåæïú òæãï ãåîïìòèå ê-äò... – ãóøòí øåâòüñâå, åáìïîõëìì óêòàõïâì õåäòûòìïàâòì20, êïäïíæïîòøâòäò îëè èëêâæï ûäòåî ìùóõæïë? òèòì ôòáîòà, òì îëè

niko nikolaZe (skandeli) 70-ian wlebSi

êâæåþëæï, âòàëè ûäòåî ìùóõæï, îïæãïíïú âåî èëåìùîë êïîãïæ æïåèêâòæîåþòíï òì, áïîàâåäåþòì äòþåîïäóîò ìïçëãïæëåþï, îëèåäòú åáìïîõëìòì

literaturis matiane

237

æï ê-ìêòì àïâåþøò ïî ïîìåþëþì. éèåîàë ÷åèë, ìïôäïâøòú ïî ïìâåíåþåí ïè
êïúì. ìïæ ïîòì áâåñïíïçå ðïüòëìíåþï, ìòèïîàäå, èïîàäèìïöóäåþï? ïôìóìò ïî ïîòì ê-ìêò ôåõçå òæãåì æï ãåîïìòèå èòùïøò òñëì?.. èåëîå âïîòïúòòà
òìå ãïèëâòæï åì ïèþïâò, âòàëè åáìïîõëìì åàáâïì, – ê-äì øååøòíæï, îëè øåïüñëþåí òèòì ìïçëãïæëåþïøò èëíïùòäåëþïì æï ïè øòøèï òèãâïîïæ òèëáèåæï
èïìçå, îëè òì èëêâæïë...
ìïùñïäë þåîë, øåíçå õëè äïðïîïêò ïîï éòîì. øåíò æï êóâøòíìêòì ðïüòëìíåþï êëíâåîüøò ÷ïùñëþòäïæ óùèòíæåì ìòíëæøò ïîòì ãïãçïâíòäò åîàò
êåîìêòì ïæîåìòà æï èåëîå ëþåîðîëêóîëîòìï... ðòîâåäò ùòãíò, îëèåäòú
ùïâòêòàõå èå øåèæåã ÷åèò ãïíàïâòìóôäåþòìï ïîòì ¸åòíå. ìïþîïäë åþîïåäò!
îëãëî òüïíöåþëæò øåí ôåõòà ãïáåäòä èæïþïä õïäõçå, îëãëî ãïùóõåþæï
øåí áâåñíòì óìïèïîàäëþï æï óìùëîèïìùëîëþï. øåíì èïõâòä åíïì âòí òúòì,
îïèæåíò ìïîãåþäëþï èëóüïíòï áâåñíòìïàâòì. èïãîïè ìïæï õïî åõäï? âòí òüñâòì øåíì èïãòåî îïìèåì?
24 èïîüò
æéåì ãëãåþïøâòäàïí âòñïâò, ïò ãåîïìòèåì èåëîå åêçåèðäòïîò. ÿêâòïíò
æï ðïüòëìïíò èóøïêò, ìïçëãïæëåþòìïàâòì æòæïæ èçîóíïâò êïúò... àóèúï òì
ïâïæ ïîòì, ïè æîëåþòà îïéïú áïîàóä ùòãíì ïæãåíì, èãëíò þóíåþòàò òìüëîòòæïè. ÷åèò íïõâï ûäòåî ãïóõïîæï æï îëãëîú èëâåäëæò, áóàïòìçå ÷ïèëèòãæë äïðïîïêò èïøòíâå, àïâòì ãåîïìòèåçå, óôîë í-çå âòäïðïîïêåà, òèïí
çëãòåîàò òèòìò ùåîòäåþò ùïòêòàõï æï ûäòåî åùñòíï, îëè ãïòãë òèòì æïóìîóäåþåäò èùóõïîåþï. åùñòíï îëè èå ìåèòíïîòòæïí ãïèîòúõåì æï èòî÷òï, îëãëîèå òìåâ øåâòæå æï ïîïèú æï ïîïèú ìïçéâïîãïîåà ïî ùïâòæå, îïæãïíïú
ìïçéâïîãïîåà ÷âåíò ïõïäãïçîæëþï ïîïôåîì êïîãì ïî ïêåàåþìë ãïîæï çëãòåîàåþòìï...
ïî âòúò øåâïä òìåâ ìåèòíïîòïøò àó ïîï, îëãëîú åì èòî÷òï ãëãåþïøâòäèï, èïãîïè òì êò âòúò, îëè ãëãåþïøâòäò ðïüòëìïíò æï ÿêâòïíò êïúòï. ôóîúåäïûåì óàáâïèì ïè æéååþøò – ÷âåí, áïîàâåäåþì ëîò îòãòïíò êïúò ãâñïâæïë...
åîàò èëêâæï (ãåîïìòèå) æï èåëîå æïïâïæèñëôæïë (òïêëþò). ëõ, îïì âóèïæäò ïèòìàâòì òè êïúì, íåüïâ òèïí òúëæåì!..
åáìïîõëìì óàáâïèì ê-ìïàâòì, – áïîàâåäåþì îóìåþòì ðóî-èïîòäò ïîï
ìùïèà, èïãîïè æïõå, åîàò áóàïòìøò ÷ïêâæï æï èåëîå ïá òõî÷ëþïë... éèåîàò
èïà êïîãì ïî æïïñîòìë... ìïùñïäë þåîë, èå ãòúíëþ øåí, èïãîïè ïî ãïèüñóíåþ
øåí! âïèüñóíåþ ÷âåíì èåúõîïèåüå ìïóêóíåì, îëèåäèïú êòæåâ âåî ãïèëòúíë
îïøòï ìïáèå! ïìå ããëíòï ìïþîïäë þåîë, îëè ïî âòúëæåà âòí ïîòïí þåîåþò.
åìåíò òìåâ òì èïüñóïîï áóîóèåþòï, îëèäåþòú åîàò ùòíïìùïîèåüñâåäòì
æîëì åþîïåäàï åîàì èåôåì ïüñóåþæíåí. ïìå ïøêïîïæ èëüñóåþïì åõäï àáâåí
âåî ãïþåæïâà, òèòüëè îëè ïàïìò æï ïàòïàïìò èåúíòåîò àâïäåþò çåæ æïã-

238

iona meunargia

úáåîåþòïà – æï, òèæåíòâå ñóîåþò ãòìèåíåí... ôòáîò íó ãïáâà, èëâï æîë æï
åì àáâåíò ëîãïíòçóäò èëüñóòäåþï åîàþïøïæ ÷ïòôóøåþï. öåîöåîëþòà õëè
åíï ùïîàèåóäò ãâïáâì. ïþï æïòúïæåà, óñóîåà îï áíïì èåëúå ìïóêóíåè!..
þåîë, øåíò òåçóòüóîò ðïüòëìíåþòà æï òóæòì ãïèúåèäëþòà ïîú êò õïî
éòîìò òäïðïîïêë ã. êïäïíæïîòøâòäçå, èïãîïè îï âáíïà? „ìïúï õèïäò üîòïäåþì, èïîàäèìïöóäåþï õèï ÷ïêâíåüòäòï“, îëãëîú ûâåäò äïàòíåþò ïèþëþæíåí: inter arma silent leges.
25 èïîüò, àþòäòìò
íåüïâò ÷âåíì àïëþïì, îïèæåíò ìïèóøïë óæåâì ùòí!.. òáíåþï æåæïèòùòì
çóîãçå òìåàò êïúò, îëèåäèïú æïèøåóä ïæïèòïíòâòà ïî èòåùïôëì ïèæåí
õåäóõäåþåä ìïèóøïëì æï îòàòèå èïòíú ïî òìïõåäëì àïâòìò àïâò ïèãâïî,
êïúëþîòëþòìïàâòì ìïèìïõóîøò?
îï ìïÿòîëï, îï ïóúòäåþåäòï ÷âåíøò õåòîòïíò èòèïîàóäåþï æï ãëíòåîò
øîëèï! îïèæåíò ìïîãåþäëþï øåóûäòï èëóüïíëì ÷âåíì áâåñïíïì îòãòïíèï êïúèï æï ìïôóûâäòïíèï õïìòïàèï! ôó, åõäïíæåäì ÷âåíì ôóüóîë æï óøòíïïîìë
òíüåäòãåíúòïì! „Ïå÷àëüíî ãëÿæó ÿ íà íàøå ïîêîëåíèå“. 25 èïîüòï. æéåì ïõïîï
èàïâïî ïíãåäëìèï åþîïåäåþì áîòìüåì ãïíõëîúòåäåþïçå... îëæòì òáíåþï
÷âåíú èëãâòâòæåì ìïáïîàâåäëìàâòì êåàòäæéåëþòì ùòíïàèïóùñåþåäò (íïèæâòäò æï ïîïçéïðîóäò) èàïâïîïíãåäëçò?..
29 èïîüò, 1874 ù., ïõïä-ìåíïêò
ìóäòåîë æï óìóäë þóíåþïâ, îï æïóæãîëèåäò îïèï õïî. âòì øåóûäòï
øåíòøíëì øåíò æïóìîóäåþåäò ìõâïæïìõâïãâïîò èëûîïëþï, øåíò úõëâîåþï!
âòì øåóûäòï ïè øåíòì, èëíåþòà ìïâìå áâåñïíïøò àâïäñóîò ïæåâíëì øåíì ãïìïêâòîâåä àïèïøì? èå èãëíò, îëè âòíú óíæï æòæò ãåíòëìò òñëì èïîüë åîàì
èõïîåì øåíòøíïâì øåíøò, åîàì øåíì àâïäòì æïõïèõïèåþïì. ìïçëãïæëæ, øåíò
úõëâîåþï òìå æòæòï æï òìåàíïòîïæ ìõâïæïìõâïãâïîò, îëãëîú æòæò çéâïëêåïíå æï òèòì óîòúõâò èëûîïëþï æï üïäéåþò. òá, ìïæïú æéåì ñâåäïôåîò
èøâòæïæ ïîòì, ìïæïú úõëâîåþï íåä-íåäï èòæòì, êïúò æï ñâåäï ìóäæãèóäò
õïîëþì, ¸ïâï æïèøâòæåþóäòï æï úï èëùèåíæòäò, – òá, ïè ïóõìíåäò þóíåþòì
èëûîïëþòà, õâïä òúâäåþï ìóä ñâåäïôåîò, îïú îïè æåæïèòùòì çóîãçåï.
îòà óíæï ïòõìíïì þóíåþòì ïìåàò èëáèåæåþï? íó àó èïîàïäòï ìðòíëçïì
øåõåæóäåþï úõëâîåþïçå æï êïúò èõëäëæ üïäéïï óìïçéâîë ëêåïíåøò; íó
àó çíåëþòàò èõïîå êïúëþîòëþòìï ïîïôîòì íòøïíò ïî òñëì êïúøò! íó àó áîòìüå, ìëêîïüò, êïíüò æï ìõâï ïèãâïîò êïúåþò ìóäñâåäïôåîøò ìüñóëæíåí?..
èïãîïè ÷åèì àïâøò èëæòïí ãóíæ-ãóíæïæ íïòî-íïòîò åÿâåþò æï ââïîæåþò ÷åèàâòì ìïèùóõïîë „ìüëòêëþïøò“. ïî èòíæï âòäïðïîïêë ïèååþçå, èïãîïè îï âáíï,
îï âóñë óíåþäòåæ èëèæòïí åì êòàõâåþò àïâøò æï òàõëâåí ÷åèãïí ðïìóõì...

literaturis matiane

239

Òåïåðü ÿ â Íîâî-Ñåíàêàõ. Êàïðèçíàÿ è áåçàëàáåðíàÿ ïðèðîäà, ñëåïîé ñëó÷àé çàáðîñèëè
ìåíÿ â óåçäíûé ãîðîäèøêî, ãäå äëÿ ìåíÿ íåò íè÷åãî äîðîãîãî è ñâÿòîãî, êðîìå êðóæêè
ìîëîêà. Îäíî òîëüêî ìåíÿ ðàäóåò â íàñòîÿùåì ñëó÷àå, ýòî âîñïîìèíàíèå î íåêîòîðîì
ïðîøëîì è íàäåæäû íà áóäóùåå. Æèâó ýòèìè äâóìÿ âåùàìè â ïðèðîäå, äëÿ ìåíÿ íè÷åãî
íåò õîðîøåãî â íàñòîÿùåì...

30 èïîüò, àëîèåüò ìïïàò, úïòøò
îëæåìïú êïúòì èùóõïîåþï èòïéùåâì òè çëèïèæòì, îëè àïâòì èùóõïîåþïì
ãïèëõïüïâì üòîòäøò æï èùïîå úîåèäåþøò, èïøòí íó åäòà òèòìïãïí, îëè
òèïí îïèæåíïæèå èïòíú, æïïõäëåþòà øåãïüñëþòíëì àáâåí àïâòìò èùóõïîåþï. ïîï, òè øåèàõâåâïøò úîåèäì ãïïáâì òèòìïãïí èùóõïîåþï æï òì î÷åþï óãîûíëþåäò, óìóäë æï íïêäå-ÿêóòì ïîìåþïæ. ïèïøò èå àåëîòòà âïî æïîùèóíåþóäò, èïãîïè ðîïáüòêïøòú ëîèï ôïáüèï æïèïîùèóíï. åîàò ôïáüò – ãåîïìòèåì ãïîæïúâïäåþï, èåëîå, æåæï-÷åèòì ïâïæèñëôëþï... èå öåî üôòäòìøòâå øåâòüñâå æåæòì èûòèå ïâïæèñëôëþï æï èåüòì-èåüïæ øåâùóõæò.
àïâòì æéåøò ïî æïèïâòùñæåþï èå òì, îëãëî øåâòüñâå ÷åèò ûâòîôïìò æåæòì ïâïæèñëôëþï: âòöåáòà êäïìøò ôïâëîìêòì21 ãïêâåàòäçå, èëìïèìïõóîåè
øåèëèòüïíï ìùëîåæ øóï ãïêâåàòäçå üåäåãîïèï. âòúëæò îëè òì æåæï÷åèçå22 òáíåþëæï æï ìïíïè ãïâõìíòæò, ãïâñâòàäæò, øåâøòíæò æï àïâþîó æïèåìõï.
èïãîïè üåäåãîïèïøò úóæò ïîï òñë îï ãïîæï òèòìï, áóàïòìòæïè åðòôïíå èùåîæï – æåæï øåíò ìëôåäøò ùïòñâïíåìë... ðòîâåäò ùïêòàõâòà èå òèïì ñóîïæéåþï ïî èòâïáúòå, èïãîïè îëæåìïú æïâôòáîæò, òè ïçîçå èëâåæò, îëè ïí èëêâæåþëæï æï òìå ùïòéåþæíåí, ïí óòèåæë èæãëèïîåëþïøò òñë æï òèòüëè ùïòñâïíæíåí-èåàáò æï îëæåìïú ùïîèëèòæãï ìïõåøò, îëè èå óæåæë âòñïâò, îëæåìïú ùïîèëèòæãï, îëè ÷åèò ìïñâïîåäò èøëþåäò àïâòì æéåøò èå ïî èíïõïâì, èå
òèòì äïðïîïêì ïî ãïâòãëíåþ. òèòì ìïõåì âåî øåâõåæïâ. îëæåìïú øåâõåæå ÷åèì
àïâì, îëãëîú íïõåâîïæ ëþëäì, àïâò âåî øåâòêïâå æï õèï èïéäï üòîòäòà,
âéâïîå èùóõïîåþòì úîåèäò. þåâîò, þåâîò âòüòîå. âòüòîå èïíïèæòì, ìïíïè
ãóäò ïî ïèëèòöåîæï...
èïãîïè ÷åèæï ìïèùóõïîëæ òè æéåìâå øåâòüñâå, îëè æåæï-÷åèò áóàïòìòæïí êïîãïæ èñëôò ùïóñâïíòïà... åõäï, èëâåæò èå æéåì ÷åèì ìïõäøò æï, éèåîàë ÷åèë, îï âíïõå... æåæï-÷åèò ïîï ¸ãïâì ÷åèì êïîãì, ìïñâïîåä èøëþåäì, èïì
ðòîòìïõå æïìòâåþòï, ìóä èàäïæ ãïèëúâäòäï æï úíëþïú ãïóÿòîæï àïâòìò
ìïñâïîåäò øâòäòìï. éèåîàë, âïèþëþæò èå ÷åèì ãóäøò, îïæ èëèòñâïíå èå ïìåàò èùóõïîåþòì èëùèåæ, æï èùïîåæ, ÷åèì æïóôïìåþåä æåæòì ãóäçå êòæåú
âòüòîå. „æåæï – âïèþëþæò èå ÷åèì ãóäøò – øåí ãåíïúâïäå, èå, øåíò øâòäò,
õèï ãïèåú, èòàõïî îïòèå, ãïèïþåæíòåîå“... æï êïîãï øíëòïíïæ ãïèëâòöåîå
àïâò üòîòäòà êòæåâ èåëîåöåî, êòæåâ èåìïèåöåî...
ìïùñïäò èïèï-÷åèò, òèïì èå æòæõïíì õèï ïî ãïâåúò... ðòîâåäò ìòüñâï, îëèåäòú óàõïîò èå òèïì, òñë îëãëîéïú èùñîïäò üëíòà... íïèüòîïäåâò àâï-

240

iona meunargia

äòà âåî âóúáòîå ÷åèì èïèïì, îëèåäìïú àïâòìò íïõåâïîò åêïîãåþëæï æï àïâòìò ìïñâïîåäò øâòäòì æåæï... éèåîàë, éèåîàë!.. îïì ìùóõì ìïùñïäò æåæï÷åèò, îëãëî ãïóûäåþì ïèëæåíï èùóõïîåþïì ïìåàò ìóìüò ïãåþóäåþòì áïäò.
ïí èå îëãëî âòüïí òèòì èùóõïîåþïì!.. ïõ, îï èëóàèåíåäòï æï ìïèùóõïîë ÷åèò
åõäïèæåäò èæãëèïîåëþï!
âçòâïî ëàïõøò æåæï-÷åèòì ùòí æï âùåî ÷åèì æéòóîì. 12 ìïïàò øåìîóäæï
æï çïîåþèïú øåáèíåì îïêï-îóêò. áîòìüå ïéìæãïë, – ãâïõïîåþåí... ÷âåí, èùóõïîå ÿòîòìóôäåþì... èïãîïè ÷åèò îï! „ Çâó÷èòå äëÿ äóøè ñìèðåííîé äóøàõ,
ñïîñîáíîé îòâå÷àòü“ („ôïóìüò“).

grigol orbeliani (1800_1883)

îåêåà çïîåþë, àáâåíì õèïøò èå èåìèòì ÷åèò æïóôïìåþåäò æï èëóþîóíåþåäò ìòñèïùâòäå àïâòì ìòõïîóäòà æï ïéüïúåþòà, èëèïãëíåà òì íåüïîò
æîë, îëæåìïú èå þåæíòåîò âòñïâò, îëæåìïú ùòàåäò êâåîúõò øåïæãåíæï òèæåí ìòõïîóäì, îïèæåíìïú åõäï âåî øåïæãåíì âòí òúòì îï ìòèæòæîå! ïõ, îï
æîë ãï¸áîï, îï æîëåþï ùïâòæï. ìòÿïþóêå, ìòñèïùâòäå! îï ìöëþì ïè ëî ¸ïìïêì. ïò óæïîæåäò úõëâîåþï, ïò àïâòìóôäåþï, ïò èëûîïëþï, ìòúëúõäå...

literaturis matiane

241

ãïâï ìòñèïùâòäå, àïí ãï¸ñâåþï ìòÿïþóêå æï ìîóä ¸ïìïêì èëìæåâì æïîæò, èùóõïîåþï, åÿâò, èëíëþï, ìòêâæòäò, îïèæåíïæ èòéòîì îëè åõäï ïè çïîòì õèïøò
øåèåûäëì èå òè ìïìëåþòì ðëâíï, îëèåäìïú âðëóäëþæò ùòíïà, ïèòì ôïìò ãïèëóàáèåäòï. ïõ, æòæë ãòëüå, îï æòæò êïúò æïãâòõïüå, îï êïîãïæ ãïèëïàáèåâòíå êïúëþîòëþïì àïâòìò ùïæòäò, àïâòìò íæëèï, îëèåäìïú òì âåî ìïõïâæï àïâòìò åíòà. ôïóìüò, åì êïúëþîòëþòì ùïîèëèïæãåíåäò... ïõ, „Êîëîêîëà â
ïîëóíî÷íûé ÷àñ íå ïàñõó-ëü ñâÿòóþ îçíà÷àþò“.
æòïõ, õâïä ïéæãëèïï. ïàïìò æï èòäòëíò ãóäò õïîëþì ïè ùóàøò. èåìèòì
÷âåíì èòíæëîøò àïèïøò, ãïäëþï, ìòèéåîï, èåìèòì ðïüïîåþòì ìòñâïîóäò. íåüïâ øåèåûäëì èå èïààïí õüëèï, íåüïâ øåèåûäëì ãïâúâïäë ïè æîëòà ÷åèò
ÿêóï-ãîûíëþï ìëôäåäòì ÿêóï-ãëíåþïçå. ïõ, îï êïîãïæ âòãïäëþåþæò, îïì
âòõïîåþæò. èå åõäï õëè ïî øåèòûäòï ãïèëâàáâï ñâåäïôåîò.
10 ïðîòäò, 1874 ù., áóàïòìò
3 ïðîòäòì øåèæåã èå êòæåâ âòñïâò ÷åèì èøëþäåþàïí – õóà ïðîòäì éïèòà
ùïèäåþòïíïæ. èå æï èòõåòäò øòí âòñïâòà æï ÷åèæï ìïìòõïîóäëæ æåæï-÷åèò
úëüï óêåà æïèõâæï... øâòæ ïðîòäì èå ïá èëâåæò òìåâ... îâïì âíïõå íòíë, îëèåäòú ÷åèò üåäåãîïèòì èòõåæâòà ÷ïèëâòæï ñâòîòäòæïè (èå âïãçïäçå æïâõâæò ïè ÷åèì æïóôïìåþåä èåãëþïîì). úõîïì ãïèëâåàõëâå èïì æï æéåì îëè
ïàòï, àåïüîòæïè æïþîóíåþóäò ëî ìïïàçå, éïèòà, âçòâïî çïáïîòïì23 ëàïõøò æï âïþïîåþ ïè àåàî áïéïäæì ÷åèì „ãïíùòîóäì ìóäòì êâåàåþïì“.
3 ïðîòäìï æï 9 ïðîòäì øóï îïú èëõæï, èå òèïì ÷åèì ìòúëúõäåøò âåî âåüñâò ïè áïéïäæì. åì úëüï ãïóüïíåäò ìïãïíòï, âïò àó ìõâïì óàõîïì ÷åèò ìóäòì
òìüëîòï. âòüñâò èõëäëæ, îëè ïè æéååþøò èëõæï øåìïíòøíïâò úâäòäåþï ÷åèì
ìòúëúõäåøò. ïè æéååþøò èå ÷åèì æéåøò ðòîâåäöåî èëâòíæëèå øåèåìîóäåþòï åîàò îïè, îëèåäìïú èàåäì ÷åèì ìòúëúõäåøò æòæò èíòøâíåäëþï åáíåþëæï... èïãîïè ÷åèèï âïîìêâäïâèï èòéïäïüï æï èå óèïéäåìò, ñâåäï ÷åèò ìóîâòäåþòæïè èõëäëæ ìóîâòäò-éï æïèî÷ï...
24 ïðîòäò, 1874 ù., úïòøò
ïè ùäòì æïèæåãì âì÷òëæò, îëè ùïîìóäò ùåäò ÷åèàâòì óþåæóîò ùåäòùïæòï-àáë, èïãîïè åì ùåäò, ìïóþåæóîëæ, êòæåâ óïîåìò øåòáèíï. ïè ëàõ àâåøò
òìåàò úâäòäåþåþò èëõæï ÷åèì ìòúëúõäåøò, îëèåäìïú ìïóêóíë ãïâäåíï ïáâì
÷åèçå. æïèòàõëâåì ìåèòíïîòòæïè, åì ïîïôåîòï, èëèòêâæï óóðïüòâúåèóäåìò æï óìïñâïîäåìò ÷åèò èåãëþïîò, îëãëîú òñë åìåú ïâòüïíå æï åõäï, ïè
óêïíïìêíåä æîëì, îëæåìïú èå óïèòìëæïú æïéâîåèòà æï ùñîëèòà øåâìúáåîëæò ÷åèì âïîìêâäïâì æï ÷åèì ìòñèïùâòäåøò èëùñïäå òéþïäì, åõäï ïè ãïíùñëþòäåþòì õïíïøò èëèòêâæï ÷åèò óóìïñâïîäåìò æåæï... îï óíæï óàõîï ïí
âïîìêâäïâì, ïí òéþïäì, ïí éèåîàì, àó ìïæèå ïîòïí åìåíò?..

242

iona meunargia

èëêâæï ÷åèò èøëþåäò æåæï, îëèåäèïú úõîï àâå èóúäòà èïüïîï æï ëúæïëîò ùåäòùïæò âåúëæåþëæò, âóñâïîæò æï àïâì èåâäåþëæï. èëèòêâæï ÷åèò
ìïñâïîåäò èøëþåäò.
ïò ãï¸áîï ÷âåíì àâïäùòí åîàò ôîòïæ ø