RAPORT DE ACTIVITATE LA COMISIA METODICĂ – CATEDRA UMANISTĂ SEMESTRUL I-2010

Comisia metodica a claselor a V-VIII pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011 şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la teze pentru clasele terminale. Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări

formative şi sumative cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didacticcadru didactic şi elev- cadru didactic; 5. Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului organizatiei noastre furnizoare de educaţie; 6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme. Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu : MISIUNEA ŞI POLITICA educativă a organizaţiei noastre de a furniza un program de invatare eficient care să asigure evolutii individuale şi de grup bazate pe calitate si durabilitate;

DOMENII/ MONITORIZARE
Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi in functie de standardele de referinţă s-a concretizat ţn:

organizat de prof. conform procedurilor de implementare a programei scolare .Şcoala nu avut niciun elev participant. PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative concretizate in : ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC -cerc pedagogic la şcoala cu clasele I-VIII Lăzăreni.Sârbu Simona şi prof.2010. 2.organizat de prof.XI. Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare.XII.cu tema “Evaluarea” -suţinerea de referate:Modificări climatice mondiala-prof.  Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare.2011.la care a participat ca şi profesor-evaluator prof. -proiect educativ “Vine iar Moş Crăciun”-20.Sârbu Simona şi prof.Sârbu Simona -Problematica inadaptării şcolare-prof.Antal Valentina -olimpiada de limba şi literatura română de la Sânmartin din 15.Meze Mariana -Stilurile de învăţare-prof Toma Florina -Metode tradiţionale şi tehnici noi la orele de consiliere şi orientare -prof. 1.Antal Valentina .2010.în data de 22.Florina Toma.PERFECŢIONAREA continuă : -frecventarea unor cursuri de formare cu credite Sârbu Simona 3. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE cu impact pozitiv in rândul elevilor: (participarea susţinută la viaţa şcolii) Proiecte educative: -proiectul educaţional “Sunet de bucium eminescian”-14 ianuarie 2010.Florina Toma în colaborare cu prof.Florina Toma în colaborare cu prof.I.Antal Valentina.

Gal Florica.înv.XI.Antal Valentina în colaborare cu prof.inclusiv din clasele primare.Sârbu Simona. CONCURSURI ŞCOLARE -participarea la concursul şcolar naţional ‚SMART”la disciplinele limba română. I.Activitatea a fost organizată de prof.Antal Valentina -activitatea cu ocazia sărbătorii englezeşti BONFIRE NIGHT din 5.2010 organizat de prof.XI.Prof.copilul”.2011.toma Florina şi prof.2010.educ.Luncan Andrea.organizat de prof. .înv.matematică şi geografie. Pregătire suplimentară -cu elevii claselor terminale la materiile română.Florina Toma a îndrumat elevii pentru a participa la concurs.Antal Valentina.-proiect de activitate”Pe urmele lui Caragiale”26.Sârbu Simona şi prof.Sârbu Simona -participarea elevilor la vizionarea unei piese de teatru „Cheiţa”la Teatrul de Copii Arcadia din Oradea. Eleva Sabău Mariana a obţinut menţiune la secţia proză cu lucrarea”Eu.Micloş Mariana.prof.2010 a fost organizată de prof.Florina Toma în colaborare cu prof.Sârbu Simona -participarea la Concursul Naţional de creaţie literară “Mircea Sântimbreanu”a elevilor din clasa a VI-a:Fildan Sergiu şi Fildan Cosmin.de sprijin Mocan Florentina.Suciu Petronela.în data de 29.Toma Florina în colaborare cu prof.Cadrele didactice participante au primit Diplomă de colaborare pentru excelenta organizare şi asigurarea unui climat optim desfaşurării Concursului Şcolar Naţional Smart în perioada sem.Kecskes Gabriela. a elevilor din clasa a VII-a :Buzle Rebeca şi Sabău Mariana.I. -proiectul educaţional”Dumbrava lui Sadoveanu”din 4.înv.Elevii au fost premiaţi cu diplome.Toma Florina în colaborare cu prof.X.limba franceză şi limba engleză a elevilor din clasele V-VIII la care au participat 8 elevi la obiectul limba română şi o elevă la obiectul limba engleză . EVALUARE Reactualizarea portofoliilor idividuale ale cadrelor didactice.

COMISIA METODICĂ UMANISTĂ demostrează implicare în promovarea valorilor şcolii şi militează permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei. jurnalul clasei).Realizarea unor evaluări prin metode alternative(proiecte. Exista prognoze si diagnoze privind rezultatele la invatatura. (formative/sumative) Monitorizarea progresului in existenta unor masuri remediale in caz de nereusita. • vorbim prea timid despre “Noi” si popularizam la fel de timid rezultatele muncii. . bazate pe:  Creativitate  Conştiinciozitate  Respect  Toleranţă  Comunicare bilaterală eficientă  Spirit de echipă  profesionalism REFLECŢIE asupra NEÎMPLINIRILOR: • există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte. • mai avem inca de studiat “partea goala a paharului”in ceea ce priveste managementul calităţii. • munca de educare a familiei in spiritul deschiderii şi increderii spre scoala trebuie sa promoveze noi strategii. OPORTUNITĂŢI: • S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită. • există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema soluţionării şi gestionării calitative a unor situaţii. portofolii. încearcă să promoveze VALORI ale unei echipe adevărate.

ANALIZA SOFT Puncte tari: -dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate.în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente -performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant.• Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala.demersuri didactice centrate pe elev -eficacitatea strategiilor didactice.stimulative pentru învăţarea elevilor.care stăpânesc conţinuturile predate.datorată restrângerilor de catedră -exodul elevilor rromi cu slabe rezultate la tezele unice .utilizând atât metode sumative cât şi formative -realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor -colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei -deschiderea spre comunicare.punctate de performanţe.fiind interesaţi de inovaţii.activităţi eficiente. poate promova si consolida coordonatele unei învăţări formative. durabile.Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific -calitatea evaluării elevilor.activ-participative.varietatea metodelor folosite.creativitatea în adoptarea stilurilor de predare -metode şi strategii moderne.ilustrată prin diverse proiecte de echipă Activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate Puncte slabe: -instabilitatea componenţei echipei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful