AKHLAK

Secara etimologis akhlak berasal dari Bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari “khulk” sedangkan dalam kamus Munjid Akhlak berarti budi pekerti, peringai, tingkah laku atau tabiat. Di dalam Da‟iratul Ma‟arif dikatakan bahwa Akhlak adalah sifat-sifat manusia yang terdidik. Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan, kehendak. Di dalam Ensiklopedi pendidikan bahwa akhlak adalah budi pekerti, watak, kesusilaan yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia. Sedangkan akhlak menurut Iman Al-Ghozaly, Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan. Jadi pada hakekatnya Akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah menetap dalam jiwa dan kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa pemikiran. Akhlak disebut juga sebagai kondisi atau sifat yang telah meresap dan terpatri dalam jiwa. Beberapa Istilah Lain dari Akhlak Etika Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti Adat kebiasaan. Didalam Ensiklopedia pendidikan bahwa Etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk. Menurut Drs. Hamzah Ya‟kub yang dimaksud Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan anak perbuatan manusia yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Moral Moral berasal dari bahasa Latin “mores” yaitu bentuk jamak dari “Mos” yang berarti adat kebiasaan. Kesusilaan Kesusilaan berasal dari kata Susila yang berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu Su dan Sila. Su berarti baik, bagus dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia dikatakan Susila berarti sopan, beradab, baik budi bahasanya oleh karena itu yang dimaksud kesusilaan adalah membimbing manusia agar hidup sopan sesuai dengan norma-norma tata susila. Persamaan antara ilmu akhlak, etika dan moral adalah sama-sama menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk, sedangkan perbedaannya terletak pada tolak ukurnya, dimana akhlak tolah ukurnya adalah akal pikiran sedangkan norma/moral tolak ukurnya adalah kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat.

AKHLAK MAHMUDAH
adalah akhlak terpuji atau akhlak yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Antara lain : Mahabbah/Ikhlas Yang dimaksud dengan mahabbah disini adalah kecintaan kepada Allah dengan sepenuh hati dan diwujudkan dalam ketaatan yang tulus terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kecintaah kepada Allah adalah dasar dalam segala amal ibadah dan peri kehidupan setiap muslim. Mahabbah adalah buah daripada iman kepada Allah SWT dan mahabbah haruslah di pupuk dengan menjalankan ibadah yang ikhlas khusus dan tadharu kepada Allah SWT. QS. Yunus ayat 5 Artinya : Dan (aku telah diperintah) Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang tulus dan jangan engkau sekali – sekali engkau termasuk orang yang musrik. QS. An Nisa ayat 146 Artinya : Kecuali orang orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah.

QS. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. QS. Al-baqarah ayat 153 Artinya: Boleh jadi kamu membenci sesuatu. maka sungguh Allah Maha Pengampun. padahal ia amat baik bagimu. Allah mencintai orang – orang yang bertawakal. Al A’raf ayat 156 Artinya : Dan rahmatKu meliputi segala sesuatu Sifat Syukur Syukur adalah menyatakan terima kasih atas segala nikmat Allah yang diterimanya dalam bentuk ucapan dan tindakan. Dengan berjalan bersyukur kita akan terhindar dari kufur yang akan membawa malapetika dalam kehidupan ini.. Ali Imran ayat 159 Artinya : . QS.Sifat Roja Roja adalah Rasa dan sikap yang penuh keyakinan bahwa Allah adalah tempat segala harap. Kemudian. Dialah pelindung kami. QS. bersandar kepada kekuatannya dalam melaksanakan pekerjaannya atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil dari suatu pekerjaan. Sikap Roja (hidup yang optimis dan penuh harap) sangat penting bagi manusia sebab kehidupan di dunia ini penuh cobaan dan sikap roja harus dimanifestasikan dalam kehidupan yang penuh optimis dan sikap roja harus diwujudkan dalam ikhtiar dan doa karena segala amal manusia tidak akan sia-sia di hadapan Allah. dan janganlah kamu ingkar kepadaKu Tawakal Tawakal adalah mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. maka bertawakallah kepada Allah. Ridho Ridho ialah menerima dengan rasa senang apa yang diberikan Allah baik berupa aturan hukum maupun qodho dan ketentuan nasib. Maha Penyayang. QS. QS. Ali Imron ayat 89 Artinya : Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu. apabila engkau telah membuilatkan tekad. At Taubah ayat 51 Artinya : Katakanlah (Muhammad) “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Sungguh. padahal ia amat buruk bagimu Taubat Taubat adalah membetulkan sikap yang salah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan taat kembali kepada-Nya dengan memperbaharui niat untuk melakukan amal kebaikan. dan hanya kepada Allah bertawakallah orang – orang yang beriman”. dan melakukan perbaikan. Al Baqarah 152 Artinya : Maka ingatlah kepadaKu maka Akupun akan ingat kepadamu. Kedudukan ridho adalah merupakan sikap lanjut dari mahabbah dan hendaknya manusia tidak keberatan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Bersyukurlah kepadaKu. .. QS. An Nisa ayat 146 Artinya : Kecuali orang orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah.

An Nisa ayat 135 Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. menjadi saksi dengan adil. QS. QS. karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ar Ra’d ayat 22 Artinya : Dan orang orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya.Taqwa Taqwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya baik secara sembunyi maupun terang-terangan Unsur-unsur Taqwa adalah :  Menjauhi diri dari perbuatan yang dibenci Allah  Menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri  Menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain QS. menjadi saksi karena Allah. An Nisa ayat 131 Artinya : Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. QS. surat Al-Maidah ayat 8 Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. karena adil itu lebih dekat kepada takwa.sedangkan al-„idl adalah keadilan yang dapat diukur secara fisik dan dapat dirasakan oleh pancaindera seperti hitungan atau timbangan. jika kamu hanya menyembah kepadaNya. walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Berlaku adillah. QS. menjadi saksi dengan adil. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. dan sungguh. QS. surat Al-Maidah ayat 8 Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Qona’ah Qona‟ah adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Sabar Sabar adalah tahan terdapat setiap penderitaan atau yang tidak disenangi dengan sikap ridho dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. secara sembunyi sembunyi atau terang – terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. orang itilah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Adil Adil dalam bahasa arab dikelompokkan menjadi dua yaitu kata al-„adl dan al-„idl. Dan bertakwalah kepada Allah. melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu agar kamu bertaqwa kepada Allah. . Berlaku adillah. Al Baqarah ayat 172 Artinya : Wahai orang orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. Dan bertakwalah kepada Allah.Al„adl adalah keadilan yang ukurannya didasarkan kalbu atau rasio.

dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sifat Bakhil Sifat bakhil suatu sikap mental yang enggan mengeluarkan harta atau potensi lain yang menjadi keharusannya untuk dikeluarkan atau diberikan kepada yang semestinya menerima. dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Sifat Khianat Khianat menurut lughot adalah tidak jujur.. QS. lalu diantara kamu ada orang yang kikir. QS. QS. orang –orang miskin dan orang – orang yang berhijrah di jalan Allah. ia mulia. Sikap ini adalah suatu sikap mental yang enggan mengeluarkan harta atau potensi lain yang menjadi keharusan untuk dikeluarkan atau diberikan kepada yang semestinya menerima. sedangkan menurut istilah adalah menyebut atau memperdebatkan perihal seseorang ketika ia tidak ada dan sama sekali ia tidak menyukainya seandainya sampai kepadanya. Ghina menurut Nabi Muhammad SAW bukanlah besarnya kekayaan dan harta tetapi adalah kekayaan hati (jiwa). sebagai bunga kehidupan ... Al Hujurat ayat 12 Artinya : .. ilmu pengetahuan ataupun kedudukan dengan disertai harapan agar ia mendapat nikmat tersebut atau tidak.. Muhammad ayat 38 Artinya : . QS. Al Anfal ayat 27 Artinya : Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sifat Hasad Hasad menurut bahasa adalah dengki sedangkan menurut istilah adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain baik nikmat itu berupa kekayaan.. . An Nur ayat 22 Artinya : Dan janganlah orang – orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya). Ghina menurut pandangan manusia pada umumnya adalah orang banyak hartanya...Akhlak Tercela / Madzmumah Sifat Ghibah Ghibah menurut bahasa adalah umpat atau pengunjingan. dan besar kekayaannya yang berupa tanah dan kebun yang luas. ia merasa tidak perlu kepada orang lain adalah sifat yang tercela. QS. Al Falaq ayat 5 Artinya : Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki Sifat Ghina Ghina menurut bahasa adalah tidak memerlukan sesuatu secara mutlak. Sedangkan pengertian khianat adalah suatu sikap atau tindakan menyalahgunakan setiap kepercayaan (amanah) yang diberikan kepadanya yang semestinya disimpan... tidakdapat dipercaya. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. QS. tak bertanggungjawab. sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan maha Penyayang. Dann bertaqwalah kepada Allah.. dipelihara atau disampaikan secara utuh kepada yang berhak. sedangkan kamu mengetahui. Orang yang merasa cukup dengan apa yang ia miliki ia kaya. Taha ayat 131 Artinya : Dan janganlah engkau tujukan padangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka.

An Nur ayat 22 Artinya : . Murtad Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam QS.. Maha Penyayang. sementara ia memandang tinggi dan mulia terhadap dirinya sendiri. Dendam timbul karena marah dan akan menimbulkan akibat yang macam-macam. Sifat Hiqd Hiqd adalah seseorang yang hatinya tetap merasa berat dan benci kepada orang lain serta menghindarinya dan perasaan itu tetap melekat padanya. Ciri-ciri Taqqabur adalah  Riya  Meremehkan orang lain  Keji mulit  Memalingkan muka ketika bertemu dengan seseorang  Berlagak dalam berbicara  Pemborosan dalam harta benda  Berlebih-lebihan dalam berpakaian QS. Al Munafiqun ayat 2 Artinya : Mereka menjadikan sumpah sumpah mereka sebagai perisai. dan hendaklah mereka memafkan dan berlapang dada. dan kamu menjadi orang – orang yang zalim. Munafik Munafik adalah antara perbuatan dengan ucapannya tidak sesuai QS. kemudian kamu mengambil (patung) anak sapi (sebagai sesembahan) setelah (kepergiannya). Musa telah datang kepadamu membaewa bukti – bukti kebenaran. kemudian kafir lagi. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. menganggap dirinya lebih dari orang lain. An Nisa ayat 137 Artinya : Sesungguhnya orang – orang yang beriman lalu kafir. maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. kemudian beriman lagi.dunia. Sungguh. QS. Musrik Musrik adalah orang yang menyembah kepada selain Allah atau meyakini segala sesuatu benda atau makhluk melebihi Allah SWT QS. . Al Baqarah ayat 92 Artinya : Dan sungguh. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah maha Pengampun. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. lalu mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Taqqabur adalah sikap mental yang memandang rendah terhadap orang lain. Al Anfal ayat 47 Artinya : Dan janganlah kamu seperti orang – orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang (riya’) serta menghalang – halangi (orang) dari jalan Allah. lalu bertambah kekafirannya. agar Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu.. Taqqabur Taqqabur adalah menurut bahasa adalah membenarkan diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful