Franc Bardon - Astralni Plan

ASTRALNI PLAN Astralni plan koji se ~esto ozna~ava kao ~etvrta dimenzija, nije stvoren od ~etiri elementa, ve}

je ustvari stepen gustine aka{a - principa, u kojem sve {to se u materijalnom svetu do sada desilo, de{ava se i desi}e se ima svoje poreklo, pravilo i postojanje. Kao {to je ve} re~eno, aka{a je, u svom najfinijem obliku, svima nama dobro poznati eter u kojem se, pored ostalih, {ire elektri~ne i magneti~ne vibracije. Prema tome, ova sffera vibracije je izvor svetlosti, zvuka, boje, ritma i `ivota u svemu stvorenom. Po{to je aka{a izvor svega postoje}eg, sve ono {to je stvoreno, {to se stvara i {to }e se stvoriti, odra`eno je u njoj. Stoga, u astralnom planu treba videti zra~enje ve~nog, koje nema ni po~etka ni kraja, po{to je besprostorno i bezvremensko. Adept koji za|e u ovaj plan mo`e u njemu prona}i svaku stvar, bez obzira da li se radi o pro{lom, sada{njem ili budu}em. Dokle ovo opa`anje dose`e, zavisi od stepena adeptovog savr{enstva. Okultisti, spiritisti i ve}ina religija astralni plan nazivaju Onostranim Svetom (svetom Iza). Me|utim, adept veoma dobro zna da ne postoje takve stvari kao Ovde i Iza i ne ose}a strah od smrti, ~ija je zamisao njemu sasvim strana. Ako se razjedinjuju}im delovanjem elemenata ili iznenadnim prekidom olabavi astralna matrica koja je vezna spona izme|u grubo-materijalnog i astralnog tela, onda }e se desiti ono {to mi obi~no nazivamo smr}u, a {to, ustvari, nije ni{ta drugo do prolaz iz zemaljskog u astralni svet. Poduprt ovim zakonom, adept ne do`ivljava strah od smrti, po{to je siguran da ne ide u neizvesnost. Putem svog kontrolisanja elemenata, on tako|e mo`e posti}i labavost astralne matrice, {to }e rezultirati spontanim odvajanjem astralnog tela od smrtnog okova. Time }e biti u stanju da poseti najudaljenije predele i da sebe prenese na razne planove u obliku svog astralnog tela. Ovo je pravo obja{njenje mnogobrojnih pri~a u kojima su sveci vi|ani u isto vreme na razli~itim mestima, i ~ak delovali tamo. Astralni plan ima stanovnike raznih vrsta. Pre svega, tu su pokojnici koji su napustili zemlju i borave u odgovaraju}em stepenu gustine, saglasno njihovoj spiritualnoj (duhovnoj) zrelosti, koji razne religije nazivaju rajem ili paklom, u kojima adepti vide samo simbole. [to je bi}e plemenitije, ~istije i savr{enije, sve }e biti ~istiji i finiji stepen gustine naseljenog astralnog plana. Malo po malo, astralno telo se rastvara, sve dok se ne uskladi sa stepenom vibracija tog stepena astralnog nivoa, ili dok se ne izjedna~i sa njim. Kao [to vidite, ovo izjedna~avanje zavisi od zrelosti i duhovnog savr{enstva koje je to bi}e dostiglo na zemlji. Dalje, astralni plan naseljavaju i mnoga druga bi}a od kojih }u pomenuti samo neke vrste. Tu su, na primer, takozvani ELEMENTARI, bi}a sa samo jednom ili nekoliko osobina, prema vladaju}im vibracijama elemenata. Oni `ive na vibracijama koje su sli~ne ~ovekovim i on ih prenosi u astralni plan. Me|u njima, postoje neki koji su ve} postigli izvestan stepen inteligencije, pa neki magi~ari koriste ova bi}a niske mo}i u svoje sebi~ne ciljeve. Slede}a vrsta bi}a su LARVE koje nastaju svesno ili nesvesno, sna`nim ~ulnim razmi{ljanjem, preko astralne matrice. To nisu prava bi}a, ve} samo oblici (forme) koji bujaju na strastima `ivotinjskog sveta, na najni`em stepenu astralnog nivoa. Njihov instinkt samoodr`anja nosi ih u sferu onih ljudi ~ije im strasti odgovaraju. Ove larve }e onda poku{ati, direktno ili indirektno, da izvuku i raspale te strasti koje spavaju u j~oveku. Ako ovi oblici uspeju zavesti ljude da se predaju strastima koje njima (larvama) odgovaraju, onda se one hrane i bujaju na zra~enju ove strasti koja se stvor8ila u ~oveku. ^ovek ophrvan mnogim strastima privu}i }e mno{tvo takvih larvi u najni`oj

sferi astralnog plana. Dolazi do velike borbe i, u oblasti magije, ova ~injenica igra va`nu ulogu. Vi{e o ovome na}i }ete u poglavlju o samoposmatranju. Postoje tako|e i drugi elementari i larve koji se mogu stvoriti na ve{ta~ki magijski na~in. O tome vidi u prakti~nom delu ove knjige. Slede}a vrsta bi}a, sa kojom se adept ~esto sre}e na astralnom planu, ne sme se izostaviti a to su bi}a ~etiri elementa ~ista elementa. U elementu vatre, zovu se salamanderi, u vazdu{nom elementu su silfi, u vodenom se zovu vodene nimfe ili undine a u elementu zemlje to su gnomi ili patuljci. Ova bi}a predstavljaju vezu izme|u astralnog plana i zemaljskih elemenata. Kako da uspostavimo vezu sa ovim bi}ima, kako da ih kontroli{emo, {ta mo`emo posti}i uz njihovu pomo}, ostavi}emo za prakti~ni deo ove knjige ~emu }u posvetiti posebno poglavlje "magija elemenata". Zatim, postoje ~itave horde drugih bi}a poput satira, {umskih devica, vodenih vila itd. koje bi se mogle navesti. Iako sve ovo zvu~i kao bajka, na astralnom planu su prethodno opisana bi}a isto toliko stvarna kao i sva ostala zemaljska bi}a. Adeptove vidovite o~i ih sve mogu videti, ako on to `eli, a u stanju je i da uspostavi vezu sa njima, te tako na samom po~etku isklju~uju}i svaku sumnju u postojanje ovih bi}a. Eto za{to adept mora prvo da sazri i da nau~i da ispituje, pre nego {to bude u stanju da sudi. DUH Ve} smo rekli da je ~ovek stvoren po Bo`jem obli~ju i da se sastoji od tela, du{e i duha. Prethodna poglavlja su obelodanila da telo i du{a slu`e samo kao veo ili ode}a duha. Duh je besmrtni deo i slika Boga. Nije lako definisati ne{to bo`ansko, besmrtno, neprolazno, i to staviti u precizne izraze. Ali i kod ovog, kao i kod svakog drugog problema, klju~ ~etvoropolnog magneta bi}e nam od velike pomo}i. Iz najvi{eg prototipa (aka{e), po~etnog izvora svih bi}a, proistekao je duh, duhovno JA sa ~etiri specifi~ne elementarne osobine , koje odgovaraju besmrtnom duhu koji je stvoren po Bo`jem liku. Vatreni princip, pokretata~ki deo, ozna~ava volju (htenje). Vazdu{ni princip s izra`ava u intelektu (umu), vodeni princip u `ivotu i ose}anju, a zemljani princip predstavlja sjedinjenje sva tri elementa u svesti li~nog JA. Sve ostale osobine duha su zasnovane na ova ~etiri osnovna principa. Tipi~ni deo petog, recimo, eteri~nog principa (aka{e0 manifestuje se, u najvi{em vidu, u veri i, u najni`em obliku, u nagonu za samoodr`anjem. Svaki od pomenuta ~etiri elementarna principa ima mnogo drugih vidova koji odgovaraju zakonu analogije polarnosti ili pozitivnog i negativnog kod elemenata. Svi oni zajedno ~ine "EGO" ili duh. Iz tog razloga, vatreni princip mo`emo u~initi odgovornim za snagu, mo} i strast; dok su pam}enje, mo} razlikovanja i su|enja pripisani vazdu{nom principu, savest i intuicija principu vode, samoljublje i nagoni za samoodr`anjem i razmno`avanjem zemljanom delu duha. Bilo bi pre{iroko navoditi sve osobine duha u pogledu elemenata. Adept po~etnik mo`e pro{iriti ove osobine ozbiljnim prou~avanjem i dubokim razmi{ljanjem, s obzirom na analogne zakone ~etvoropolnog magneta. Ovo je veoma zahvalan posao koji se nikako ne bi smeo izostaviti, po{to vodi velikom uspehu i sigurnim rezultatima. Ova tri poglavlja o telu, du{i i duhu predstavila su ~oveka u njegovom najsavr{enijem obliku. Do sada je u~enik trebao shvatiti koliko je va`no poznavati ~ovekov li~ni mikrokosmos zbog inicijacije a naro~ito zbog magijske i misti~ne prakse, po{to je to znanje povezano sa svim tajnama. Ve}ina autora, bilo iz neznanja bilo iz nekih drugih jakih razloga, izostavljali su ovaj krajnje va`an deo, temelj cele hermeti~ke nauke.

MENTALNI PLAN Kao {to telo ima svoj zemaljski plan, a du{a ili astralno telo poseduje astralni plan, i duh ima svoj plan, takozvani mentalni plan ili mentalnu sferu. Ovde govorimo o mentalnoj sferi sa svim njenim vrlinama. Obe prethodne sfere, materijalna i astralna poti~u iz aka{e ili izvornog principa tih sfera, a i mentalna sfera je utemeljena na istom osnovu, i proizvod je aka{a-principa duha. Sli~no duhu koji se razvija u ~etvoropolni magnet i pokazuje elektromagneti~ni fluid koji je analogan astralnom telu, na ra~un dejstva elemenata, kao drugostepena pojava spolja{nje polarnosti, i mentalno telo se razvija u mentalnu ili spiritualnu sferu. Ba{ na isti na~in kao {to astralno telo, preko elektromagneti~nog fluida astralnog sveta, formira astralnu matricu, takozvani astralni OD, elektromagneti~ni fluid mentalnog sveta formira mentalnu matricu koja povezuje mentalno telo sa astralnim telom. Ova mentalna matrica ili mentalni OD, takozvana mentalna supstanca je najfiniji oblik AKA[E koji kontroli{e i odr`ava spiritualnu aktivnost u astralnom telu. Istovremeno, ova mentalna supstanca je elektromagneti~na i smatra se za predvodnika ideja svesti duha, odakle se ona pokre}e preko astralnog i grubomaterijalnog tela. Otuda je ova mentalna matrica ili mentalni od, sa svojim dvopolnim fluidom, najfinija supstanca koju mo`emo zamisliti u ljudskom telu. U isto vreme, mentalna sfera je sfera misli koje poti~u iz sveta ideja, to jest iz spiritualne AKA[E. Svakoj misli prethodi osnovna ideja koja, prema svom svojstvu, poprima odre|eni oblik, i sti`e do svesti ega preko eteri~nog principa, tj. mentalne matrice, kao izraz misli u plasti~noj slici. Zbog toga sam ~ovek nije osniva~ misli, ve} poreklo svake misli treba tra`iti u najvi{oj AKA[A sferi ili mentalnom planu. ^ovekov duh izgleda kao prijemnik, antena za misli iz sveta ideja, saglasno situaciji u kojoj se ~ovek nalazi. Budu}i da je svet ideja sve u svemu, svaka nova ideja, novo otkri~e, ukratko, sve }to ^ovek veruje da je sam otkrio, preneto je iz sveta ideja. Proizvodnja novih ideja zavisi od zrelosti i stava duha. Svaka misao sadr`i u sebi jedan apsolutno ~isti elemenat, naro~ito ako ta misao povla~i apstraktne ideje. Ako se misao zasniva na nekoliko kombinacija idealnog sveta, u njihovom obliku deluju razli~iti elementi isto kao i u njihovom uzajamnom zra~enju. Jedino apstraktne ideje imaju ~iste elemente i ~ista polarna zra~enja, po{to one silaze direktno iz uzro~nog sveta ideje. Iz ove spoznaje mo`emo izvu}i zaklju~ak da postoje ~iste elektri~ne, ~iste magneti~ne i ravnodu{ne neutralne ideje sa stanovi{ta njihovog dejstva. Prema ideji, svaka misao u mentalnoj sferi ima svoj vlastiti oblik, boju i vibraciju. Preko ~etvoropolnog magneta duha, misao sti`e u svest, odakle se prosle|uje ka realizaciji. Prema tome, svaka stvar stvorena u materijalnom svetu ima svoj uzrok u svetu ideja preko misli i duhovne svesti, i u njima je odra`ena. Ako se ne radi o ~istim apstraktnim idejama, mogu se izraziti nekoliko oblika ideja. Materijalni plan je vezan za vreme i prostor. Astralni plan, sfera prolaznog i promenljivog duha, vezana je za prostor, dok je mentalna sfera bezvremenska i besprostorna. Isto to va`i i za sve duhovne osobine. Prijem misli u mentalnom telu, preko spone astralne i mentalne matrice koje su u svom ukupnom obliku vezane za prostor i vreme, zahteva izvesno vreme da bi te matrice postale sasvim svesne te misli. Saglasno duhovnoj zrelosti, ovaj lanac misli se razlikuje kod svakog pojedinca. [to je ~ovek napredniji, {to je kulturniji, sve br`e se misli razvijaju u umu.

Pored misaonih oblika. da ih ne pogaze svojim nogama".I mentalni plan je. pod uslovom da gleda sasvim iskreno. Nijedan pravi adept ne}e naturati svoju istinu nekome ko za nju nije dovoljno zreo. elemental je snabdeven izvesnom koli~inom svesti pa stoga i sa nagonom za odr`anjem. svako }e imati svoju li~nu istinu. astralnog i mentalnog sveta. poput astralnog. Ali sve {to smo do sada izneli trebalo bi biti dovoljno za podstrek na rad i da da sa`eto obja{njenje mentalnog plana. mudrost ni najmanje ne zavisi od znanja. Znanje zavisi. dakle u uzro~nom principu (AKA[I) na svim planovima grubo-materijalnog. svako od nas se mora setiti re~i Velikog U~itelja Hri{}anstva: "ne bacajte svojih bisera pred svinje. prijemljivosti i razumevanja uma.i makrokosmosa sme govoriti o apsolutnoj istini. ^oveka sa njegovim zemaljskim. i raspodeljena. Ve}ina filozofa se ve} ~esto osvrtala sa velikom pa`njom na ovaj problem. tu su uglavnom pokojnici ~ija su astralna tela elementi rastvorili u toku njihovog sazrevanja. i ne}e dokazivati te ~injenice. naseljen. Na ovom mestu. A po{to mi ne mo`emo svi imati isto shvatanje ili opa`anje. iako su oni do izvesnog stepena indeti~ni. Postoji velika razlika izme|u znanja i mudrosti i mnogo je lak{e ste}i znanje nego mudrost. Razlika izme|u misaonog oblika i elementala je u tome {to je misaoni oblik zasnovan na jednoj ili vi{e ideja (misli). u svim oblastima ljutskog postojanja. preno{enjem. pam}enje i razum.Zbog toga sa svog stanovi{ta i u skladu sa stepenom svoje zrelosti. a ina~e se ne razlikuje mnogo od ostalih `ivih mentalnih bi}a. Pored toga. Takve osobe ne bi mogle ni{ta drugo sem da to posmatraju opet sa svog stanovi{ta. volja. bi}a koja ^ovek stvara svesno ili nesvesno kao rezultat ponavljanog i jako usredsre|enog mi{ljenja. Niko ne}e sumnjati da postoji `ivot. u svakom slu~aju. to je problem istine. Pre svega. i pam}enja bez obzira da li smo na{e znanje postigli ~itanjem. Jedino onaj koji poznaje i vlada zakonima mikro . Elementalno bi}e jo{ uvek nije dovoljno zgusnuto da bi za sebe oblikovalo ili zauzelo neki astralni oblik. Stoga. mudrost ne zavisi od uma i pam}enja ve} od zrelosti. ISTINA Ostavljamo sada mikrokosmos. Ustvari. Istina zavisi od razumevanja (uvida) svakog pojedinca. Mudrost bi se . sem ljudima koji tra`e visine istine i po~inju da sazrevaju za nju. o~uvanja i prakti~ne koristi (od) takvog elementala. S druge strane. Izvor mudrosti je u Bogu. Istini pripada tako|e i sposobnost ispravnog razlikovanja izme|u znanja i mudrosti. i okrenimo se drugim problemima koje adept po~etnik tako|e mora neminovno re{iti. Ovde }emo se baviti samo onim vrstama istine koje moramo poznavati u potpunosti. Sve drugo bi bilo obesve}enje i. astralnim i mentalnim telom. ili na drugi iskustveni na~in. prema stepenu savr{enstva. Adept se ~esto obra}a za pomo} ovim elementalnim bi}ima. naro~ito o specifi~nim osobinama nekih bi}a. mentalna sfera je i sfera takozvanih elementala. Zato je njegov uticaj ograni~en samo na mentalnu sferu. po oblastima koje odgovaraju njihovoj mentalnoj sferi. od zrelosti. pa ~ak mo`e poprimiti isti oblik kao i misaoni oblik. dakle. zbog toga bi bilo beskorisno dokazivati neupu}enima vi{e vrste istine. Svako mo`e. spoznati neke vidove apsolutne istine. ~istote i savr{enstva pojedine li~nosti. U prakti~nom delu ove knjige pozabavi}emo se problemom stvaranja. nemogu}e je uop{titi problem istine. apsolutno neispravno. sa magijske ta~ke gledi{ta. Trebalo bi jo{ ne{to re}i o ovome. pa }emo se i mi pozabaviti time.

ne samo iz ugla mudrosti. njegov razvoj se {iri i on napreduje u hermetici. jer svaka religija ima svoj odgovaraju}i princip Boga. ne pokazuju}i to ni na koji na~in. nego }e nositi baklju u svojoj ruci. Ako bi se svako pridr`avao ove maksime. da ih opa`a i koristi za svoj li~ni razvoj. znanje i mudrost moraju i}i ruku pod ruku. i bi}e prisiljen da ga prihvati kao nepromenljiv zakon. Sasvim je druga stvar ako jedan tra`ilac koji `udi za duhovnom podr{kom. svih zakona. bilo da je u pitanju Hri{}anstvo. Tada magi~ar ne}e `aliti ni vreme ni trud da prenosi tra`iocu svoja duhovna blaga i da ga vodi ka svetlosti. Ali on nikad ne}e biti zadovoljan zvani~nim doktrinama svoje crkve i poku{a}e da prodre {to dublje u radionicu Boga. nego i sa one intelektualne strane dakle na dvopolni na~in. On }e shvatiti da }e. adept je u stanju da doku~i sve zakone mikro . Stoga se adept ne spori oko ovoga ni sa kim. Na svim planovima. A to i jeste svrha na{e inicijacije. Ne bi bilo razloga za rasprave i sva razli~ita mi{ljenja bi mogla skladno postojati jedna kraj drugih. Vi{e ne}e lutati u tami i neizvesnosti.i makrokosmosa. ukratko svega. svih vrsta istine. Ovo naravno ne zna~i da mi treba da zanemarimo znanje. jer nijedno od njih ne sme kasniti u razvoju. RELIGIJA Magi~ar po~etnik }e se prikloniti univerzalnoj religiji. Kako vreme prolazi. Budu}i da je to univerzalni klju~ on se mo`e koristiti za re{avanje svih problema. prvi glavni klju~. U dubini svoje du{e on mo`e osetiti `aljenje zbog fanatika ili bezbo`nika. Svaka religijska istina je relativna i njeno razumevanje zavisi od zrelosti doti~ne osobe. On }e shvatiti da svaka religija ima svoje dobre i lo{e strane. svaki branilac religije nastojati da predstavi svoju religiju kao najbolju od svih. Stoga }e on iz njih izvu}i ono {to je najbolje za njega a slabe strane odbaciti . Neka se svako dr`i onoga u {to veruje i {to ga ~ini sre}nim i zadovoljnim. Zato se stepen mudrosti odre|uje stanjem razvoja pojedinca. {to ne zna~i da on nu`no mora ispovedati neku religiju nego }e izraziti strahopo{tovanje svakom obliku obo`avanja. niti }e poku{ati da bilo koga odvrati od njegove istine. a nije zadovoljan materijalizmom ni dogmama.tako|e mogla posmatrati kao razvojno stanje ~ovekovog "JA". Ako znanje i mudrost idu ukorak pri razvoju.i to isklju~ivo . zatra`i od adepta savet i obave{tenje. ve} smo nau~ili da prepoznajemo jedan od brojnih zakona. magi~ar }e oformiti svoj vlastiti pogled na svemir koji }e odsad biti njegova prava religija. to jest. ve} naprotiv.putem intuicije ili nadahnu}a. Adept }e stoga nastojati da napreduje i u znanju i u mudrosti. Islam ili bilo koja druga religija. ~ija }e svetlost probijati no} neznanja. BOG . Ovaj kratki prikaz }e biti dovoljan da adeptu da instrukcije kako da se bavi problemom istine. Zbog toga se uvidi ne prenose putem razuma. ne bi bilo ni mr`nje niti religioznih sukoba na zemlji. u skladu sa u~enikovim mentalnim sposobnostima. pod uslovom da adept zna kako da ga podesno upotrebi. ve} . Saglasno univerzalnim zakonima. i pored svih nedostataka. U takvom slu~aju posve}enik je obavezan da tra`iocu ponudi duhovnu svetlost i uvide. Budizam. tajnu tetragramatona ili ~etvoropolni magnet. on }e se upoznavati sa sve vi{e vidova ovog klju~a. da ga kritikuje a pogotovo ga ne}e osu|ivati. U osnovi on mo`e ostati odan svojoj vlastitoj religiji.

i da je i on. njima i ne posve}uje ve}a pa`nja. ne}e biti ni nesre}nog slu~aja niti proma{aja ili lo{ih posledica. Ovo bi sli~no tome kada bi se neko upisao na fakultet a da nije zavr{io ni osnovnu {kolu. od najni`ih pa sve do najvi{ih stupnjeva. ponekad ~ak katastrofalni. ^isti mistik }e `eleti da se pribli`i svom Bogu jedino u sveobuhvatnoj ljubavi. O~igledno je da prava inicijacija ne poznaje ni misti~ku ni magijsku stazu. On ose}a strahopo{tovanje pred svojim Bogom po{to zna da je i on sam stvoren po njegovom liku. a da najpre ne pro|u ni kroz osnovne korake pripreme. Obi~nom ~oveku ideja Boga slu`i samo kao podr{ka za njegov duh da se ne zagubi u neizvesnosti i da se zagubi u neizvesnosti i da se uzdigne iz dubine. svoju prvu du`nost i svoj sveti cilj u sjedinjenju sa Bo`anstvom. Sa razvojem ljudskog roda. kobni. neopipljivo i neshvatljivo. bogovi. zavisno od individualnih nadarenosti. u skladu sa ~etiri elementa. prema tome. uz pomo} nauke. iz prostog razloga da se sazrevanje odvija polako. Bramu. bilo da se radilo o personifikovanoj (oli~enoj) ili bezli~noj prdstavi Boga. Sve {to ~ovek nije mogao da razume ili shvati pripisivao je to vi{im silama. takozvanim TETRAGRAMATONOM. I JOGI se. Uspon ka tom uzvi{enom cilju objasni}emo kasnije. ali sigurno. ljudski rod je uvek verovao u ne{to izvan ljudskog razumevanja. Mnogo bi knjiga trebalo napisati ako bi se htelo zalaziti u detalje raznih ideja Boga u istoriji naroda. preko meditacije ili drugih duhovnih ve`bi. nasuprot ve}ini misti~kih i duhovnih {kola koje se bave veoma visokim problemima. najvi{im: vatreni princip uklju~uje . BHAKTI-JOGI se pridr`ava puta ljubavi i odanosti. tvorci. kre}e prema jednom vidu Boga. u nekim slu~ajevima. neizrecivim. da bi postao Bogo~ovek. dok }e JNANA-JOGI slediti put mudrosti i saznanja.Jo{ od pamtiveka. demoni i duhovi su obo`avani bez obzira da li su ikad stvarno `iveli ili su postojali samo u ma{ti. ideja Boga je uzmicala naro~ito u vreme kada su. Pri ovom uzdizanju. Alaha ili nekog drugog. tako|e. an|eli. Takvi se geniji obi~no vra}aju sa poverenim odre|enim svetim zadatkom ili misijom. korak po korak. RAJA i HATHA. No kada postigne ovo sjedinjenje i odrekne se svoje individualnosti. Razmotrimo sada ideju Boga sa magijskog stanovi{ta. Nemogu}e je iznositi detalje. obja{njene pojave koje su ranije pripisivane bogovima. u ne{to transcendentalno (natprirodno) koje je obo`avao. On vidi svoj uzvi{eni ideal. Sasvim je individualna stvar da li }e adept odabrati kao svoju ideju Boga Hrista. Gre{ku uop{te treba tra`iti u ~injenici da ve}ina tih stvari dolazi sa Istoka. on dobrovoljno ulazi u rasplinjavanje koje se misti~kim re~nikom naziva misti~ka smrt. koje su opet bile u granicama njegovih intuitivnih nazora. zbog toga njemu Bog uvek ostaje ne{to nepojmljivo. gde se materijalni i astralni svet smatraju za MAJU (iluziju) pa se. po{to bi se prekora~io okvir ove knjige. Sasvim je druga~ije kod magi~ara koji poznaje svog Boga u svim njegovim vidovima. prema tome. Pri|imo ideji Boga sa magi~areve ta~ke gledi{ta. Svako mo`e slobodno da odlu~i da li }e napustiti ili zadr`ati svoju individualnost. Pridr`avaju}i se ovog bri`ljivo planiranog. razvoja. Postoji samo jedna inicijacija koja povezuje obe koncepcije. Rezultati takvog jednostranog treninga su. Kako je vreme prolazilo.U inicijaciji sve zavisi samo od ideje.JOGI biraju stazu samokontrole ili volje. Sinteza ovog misti~kog sjedinjenja sa Bogom sastoji se u razvijanju bo`anskih ideja. deo Boga. Tako su ro|ena sva dobra i lo{a (demonska) bo`anstva ljudskog roda. u tolikom obimu dok se ne postigne sjedinjenje sa univerzalnim. posve}eni magi~ar je istovremeno i mistik. Budu.

Iscrpljivanje tela je. Magi~ar se ne obazire na takve predrasude. shvati}ete da smrt uop{te ne . Sveta je du`nost odr`avati ravnote`u u svemu. Privremeno uzdr`avanje od mesa ili `ivotinjske hrane propisuje se samo za veoma specifi~n e magijske operacije kao jedna vrsta pripreme. U interesu svog magijsko-misti~kog razvoja. u mikrokosmosu kao i u makrokosmosu. Ako asketizam slu`i ljudskom telu. zanemaruju}i sve ostale delove. To treba uvideti u malim i u velikim stvarima. asketske mere se mogu razumno koristiti. fizi~ki ili materijalni asketizam. Pre nego {to privedemo kraju teoretski deo koji je prikazao teoretske principe. vremenski i ve~no. Svako mora znati {ta mu odgovara a {ta ne. ~istotu i bistrinu. bio bi veoma glup ako bi li{io telo apsolutno neophodnih supstanci za njegovo odr`avanje. 2. intelektualni ili mentalni asketizam. isto tako jednostrano kao kad bismo razvijali samo jedan deo tela. ve} on mora postati mentalni posed jedne osobe pomo}u sna`nog promi{ljanja i meditacije. po[{to je magijski na~in `ivota sasvim individualand. duhovni pokreti i sistemi {kolovanja posmatrali su asketizam kao veoma va`an problem. sve religije. Takvi ekstremi bi nesumnjivo zavr{ili ozbiljnim i opasnim povredama zdravlja. savetujem svima da ovaj deo ne bi trebalo samo pro~itati. Neko ko radi veoma te`ak fizi~ki posao. Postoje tri vrste asketizma: 1. nijedna ne sme preovladati da bi se izbegao jednostran razvoj. magi~ar mora biti umeren u jelu i pi}u i voditi razuman na~in `ivota. druga oplemenjivanjem du{e putem kontrole strasti i nagona. po~inju}i iz najni`e sfere pa sve do istinskog ostvarenja Boga u nama. ASKETIZAM Jo{ u najstarija vremena. Prva vrsta se bavi disciplinom misli. Ne sme se zanemariti nijedna od ove tri vrste. svugde gde sile deluju . Ljubav i ve~ni `ivot su pripisani vodenom principu. Polaze}i od ovog saznanja. uop{teno re~eno. ili da bi sa~uvao telo od bolesti i uravnote`ili poreme}aji. psihi~ki ili astralni asketizam i 3. jer {e svako od nas jednom posti}i ovaj cilj. Onaj ko `eli postati magi~ar prepozna}e da `ivot zavisi od rada elemenata na raznim planovima i sferama. a sveprisutnost. iz ~ijeg vida proizilazi univerzalna zakonitost. Oterajmo strah od te{ko}a. Divimo se onom sre}niku koji}e ovo dosti}i jo{ u ovom zemaljskom postojanju. Sve ovo va`i i u slu~aju seksualnog `ivota. pravi magijski uspon je nezamisliv. Ova ~etiri vida zajedno predstavljaju najvi{e Bo`anstvo. sem {to se mo`e shvatiti kao lek za pro~i{}avanje tela od ne~isto}a. Predrasuda da bi se jedenjem `ivotinjskog mesa. bez preterivanja. samo zato {to se on privatno zanima za jogu ili misticizam. izazivaju}i velika o{te}enja preterivanjem i divlja~kom neumereno{}u koji su neprirodni i nezakoniti. a tre}a vrsta se avi uskla|ivanjem tela peko umerenog i prirodnog na~ina `ivota. `ivotinjske mo}i ili sposobnosti mogle preneti na ~oveka poti~u od mentaliteta koji ignori{e celokupne i prave osnovne zakone. Vegetarijanstvo nije toliko bitno za mentalni napredak ili intelektualni razvoj.svemo}nost i svemogu}nost. Nemogu}e je postaviti ta~na pravila ili propise. a ~ak i onda za samo odre|eni period. besmrtnost pa prema tome i ve~nost pripadaju zemljanom principu. korak po korak. Razni sistemi Istoka su asketizam pretvorili u fanatizam. Krenimo ovom stazom ka ovom najvi{em Bo`anstvu i prakti~no. da bi se oslobodilo prljav{tine i drugih ne~isto}a. sekte. Bez ove tri vrste asketizma koje se moraju razvijati istovremeno i paralelno jedan sa drugim. Dalje informacije o izvr{avanju ovog zadatka bi}e date tokom prakti~nog treninga u ovoj knjizi. recimo po uzoru na dijetu. izvorni vazdu{ni princip poseduje mudrost.

te~e da se nikad vi{e ne vrati. mo`e se baviti sa dve ili vi{e ve`bi u isto vreme. DISCIPLINA MISLI. OVLADAVANJE MISLIMA Sedite u udobnu fotelju ili lezite na krevet. ova ve`ba }e vam biti te`a ili lak{a zavisno od va{eg mentaliteta i duhovne situacije. ^ovek je podlo`an navikama i kad se jednom navikne na odre|eni raspored svojih ve`bi. Ba{ kao [to postoji `elja za `ivotnim potrebama poput jela. ve} da sve {to `ivi. Postavite se kao slobodan i nezavisan nemi posmatra~ tih nizova misli. on svrhu moralnih zakona vidi u oplemenjivanju duha i du{e. Ovo je jedini na~in da se postigne siguran i potpuni uspeh. Onaj ko ima mnogo vi{e slobodnog vremena. a odatle na spiritualni nivo i tako dalje. pod uticajem su takvog gledi{ta. ina~e bi bilo nemogu}e posti}i i odr`ati magijsku ravnote`u. Prose~ni ljudi. [to se ti~e magi~ara. petvara se i usavr{ava prema osnovnim zakonima. Ova ti{ina daje najvi{e mo}i i {to se vi{e po{tuje ovaj zahtev lak{e se dolazi do tih mo}i. kao i voda. ose}a}e potrebu da ih uradi. Njihovo moralisanje slu`i jedino izazivanju straha od pakla ili ~istili{ta i da obe}a raj za moralno dobre ljude. potrebno je obezbediti odre|eno vreme i njega se strogo pridr`avati. du{a i duh moraju uve`bavati ravnomerno i istovremeno. Strpljenje. tako treba da se desi i sa ve`bama. Ovde nije stvar u tome da prevazi|ete sebe. U ovom trenutku. Ne preporu~uje se nikakvo ubrzavanje razvoja po{to je za sve potrebno vreme. pi}a i spavanja. Uvek moramo biti svesni ~injenice da se telo. Sasvim je nepotrebno tra}iti vreme dugim sedenjem uz ispijanje piva u bezvrednom dru{tvu. koje tako|e moraju postati navika. Ne dozvolite nikome da viri u va{e svetili{te. Obezbedite sebi {to je mogu}e vi{e vremena za svoje uzdizanje ili napredak. velikodu{an i tolerantan sa svojim bli`njim ali nemilosrdan i strog prema samom sebi. primeti}ete da na vas nasr}u misli koje se ti~u va{ih svakodnevnih poslova. Vreme. Opustite ~itavo telo. Prema tome on ne veruje ni u raj ni u pakao. U prvi mah. Izuzeci su mogu}i samo u neizbe`nim slu~ajevima. jer samo u oplemenjenoj du{i mogu delovati one univerzalne snage. Napori ulo`eni u razvoj bi}e obilno nagra|eni. jer }e iz straha zbog pakla poku{ati da budu dobri. jer. naro~ito ako su i telo i du{a i duh ravnomerno uve`bani i razvijeni. niti da prekinete ovaj niz . istrajnost i upornost su osnovni uslovi za razvoj. Ve} sam u teoretskom delu knjige upozorio na mogu}e opasnosti od jednostranog treninga. u pravom smislu re~i. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (I) KONTROLA MISLI. poslovne brige i sli~no.postoji. Uzdr`ite se od osu|ivanja ili kritikovanja i prvo ~istite ispred svog praga. usponu i uspehu. Dakle. u astralni plan. Magi~ar }e uvek }utati o svom putu. Ko god je voljan da stupi na magijsku stazu. Jedino takvom pona{anju sledi}e uspeh u magiji. zatvorite o~i i posmatrajte niz svojih misli oko pet minuta poku{avaju}i da ga zapamtite. Moja namera je da uputstva rasporedim tako kao da su namenjena najzaposlenijem ~oveku. sve dok su naklonjeni religiji. trebao bi smatrati svojom svetom du`no{}u izvo|enje propisaih ve`bi. On bi trebao biti ljubazan. Sve{tenici raznih religija dr`e se ovih ma{tarija samo da bi zadr`ali svoju pastvu. jer veruje da je fizi~ka smrt samo prelaz u finiju sferu. ***************************** D E O II PRAKSA KORAK I Okrenimo se sada prakti~noj strani inicijacije. Nema nagrade bez marljivosti. Zbog toga se magi~ar ne pla{i smrti.

Ovom kontrolisanju misli treba posvetititi najve}u pa`nju jer je ono veoma va`no za dalji magijski razvoj. Pazite da ne zaspite u toku ve`be. Energi~no odbacite svaku misao koja vam se name}e. ku}i. kada pretpostavljate da ne}ete biti umorni. i mi moramo trenutno postati sasvim druga osoba. Pod pretpostavkom da je pomenuta ve`ba dobro obra|ena i da je svako prakti~no ovladao misaonom kontrolom. bilo da je u pitanju krupna stvar ili sitnica. . svakoga mo`e produ`iti. moramo biti u stanju da se nakon posla vi{e ne bavimo poslovnim brigama i da se okrenemo porodi~nom krugu i intimi. one koje su nepo`eljne a tvrdoglave. Morate se osposobiti da se na jednu misao koncentri{ete i da je sledite najmanje 10 minuta. Energi~no odbacujte sve druge misli koje nemaju nikakve veze sa va{im odabranim mislima. tako|e }e spre~iti i odagnati umor i pospanost. Nau~imo sada kako da postignemo apsolutnu prazninu uma. Lezite udobno na krevet ili kau` ili sedite u naslanja~ i opustite ~itavo telo. Ni u kom slu~aju ne kre}ite dalje pre nego {to potpuno ovladate prethodnom ve`bom. koliko brzo prole}u pred njim tako da }e imati velikih te{ko}a da presabere to mno{tvo tih mnogostrukih misli. ve} samo da ga pa`ljivo pratite. u ovome uspeti samo na nekoliko sekundi a kasnije i na nekoliko minuta. U tom cilju izaberite bilo koji niz misli ili skup umnih ideja ili odgovaraju}u predstavu po svom ukusu. Postigav{i izvesnu ve{tinu u ovoj ve`bi. odmah prekinite i odlo`ite ve`bu za neko drugo vreme. u njemu mora vladati apsolutna praznina. Ovu ve`bu bi trebalo koristititi celog `ivota. zato {to ona izo{trava um i ja~a svest i pam}enje. budu}i da je kod svih ljudi razvoj sasvim individualna stvar. Ovo se mora stalno ve`bati sve dok ne pre|e u naviku. Ovo vrme je predodre|eno za prose~nog ~oveka. I obrnuto: kada smo na poslu. i to sa punom sve{}u. Hindusi na primer prskaju svoja lica hladnom vodom ili masiraju lice i gornji deo tela da bi ostali sve`i i ne bi gubili dragoceno vreme. Ali iz ve`beu ve`bu. Sada je cilj da se du`e vreme zadr`i samo jedna misao ili ideja a da se svaka druga misao koja se pridru`uje i na silu name}e na{em umu potisne. verovatno. Sve misli koje se ne ti~u na{eg privatnog `ivota moraju odmah biti odba~ene. bi}ete spremni za slede}u ve`bu. Pa`ljiv u~enik }e shvatiti kako. iznad svega. bez obzira da li se radi o profesionalnom ili privatnom poslu. misli nasr}u na njega. Ba{ ni{ta ne sme da se de{ava u va{em umu. sve svoje misli moramo usredsrediti na njega i ne dozvoliti im da skre}u i lutaju. Nekoliko dubokih udaha pre po~etka ve`be. Ako nije dovoljno. prema svom li~nom zapa`anju. Tokom vremena svako }e prona}i neke svoje trikove u ovu svrhu. Na primer. recimo. na privatne poslove ili bilo gde drugde. Najpre }ete. savetuje se puna savesnost u napredovanju.misli. on }e prime}ivati da misli nadolaze sve manje haoti~no. po{to ne vredi `uriti. Ove ve`be kontrolisanja misli treba izvoditi ujutru i uve~e. a sve umerenije. Kada to postignete. a tu ~injenicu }e i sam u~enik kasnije shvatiti. Do sada smo nau~ili kontrolisati na{e misli. Ako po~nete ose}ati umor. Treba je produ`avati svaki dan po jedan minut sve dok ne budete u stanju da svoj niz misli pratite i kontroli{ete bez i najmanjeg skretanja u vremenu od najmanje 10 minuta nakon sedmodnevnog ve`banja. pre|imo na mentalno ve`banje. Dr`ite se ove predstave svom svojom snagom. Slede}a ve`ba }e se sastojati u tome da ne propu{tamo one tako nametljive misli u svoj um. Zatvorite o~i. U svakom slu~aju. mo`ete pre}i na slede}u. na po'`etku. mora navi}i da izvr{ava ba{ ono {to radi. ^ovek se. dok na kraju ne oseti da u njegovu svest sti`e samo nekoliko misli i to kao da dolaze iz neke velike udaljenosti.

Neki naro~ito nadareni u~enici su bili u stanju da otkriju na stotine nedostataka u najfinijim nijansama. Za neke nedostatke ne}ete biti sigurni kojem bi se elementu trebali pripisati. Sa napredovanjem razvoja bi}ete u stanju da odredite odgovaraju}i elemenat svakom va{em nedostatku. vratite se u razne situacije iz svoje pro{losti. Cilj ve`be }e biti ostvaren ako uspete zadr`ati ovo stanje punih 10 minuta a da ne izgubite samokontrolu ili ~ak da zaspite. istresite iz nje svaku trun pra{ine. Pripremite magijski dnevnik i unesite u njega sve lo{e strane va{e du{e. bilo koje vrste. trajanje ve`bi i eventualne poreme}aje u magijsku bele`nicu. strasti. da li jo{ uvek negde postoje neke skrivene gre{ke pa ako ih otkrijete zabele`ite ih na papiri} da ne zaboravite nijednu. [to ih vi{e otkrijete . Kad god se desi da prona|ete neki svoj nedostatak. sigurno }ete to pobolj{ati. pa zato nisu ni postizali dobre rezultate. Pri samo-kontrolisanju svojih proma{aja. bolje za vas. sve do najfinijih nijansi i varijanti. moramo u svakom trenutku dobro poznavati. ne oklevajte da ga odmah pribele`ite. stavi}e ovaj uslov na prvo mesto. Pripremite radni raspored za slede}i dan ili celu nedelju i. U~enici poput ovih poseduju dobru meditaciju i duboko prodiranje u svoje vlastite du{e. Zbog toga }e na{ prvi zadatak biti da upoznamo sebe. (za detalje vidi naslov "Magijski Psihi~ki Trening"). navika. Pa`ljivo unesite svoje uspehe. U prvi mah }ete biti u stanju da to postignete samo na nekoliko sekundi . ma kako bezna~ajne ili velike bile va{e gre{ke ili slabosti. Ako ne uspete za jednu sedmicu otkriti sve va{e gre{ke. bez koje se ne mo`e zamisliti nikakav zakoniti progres razvoja. Svaki sistem inicijacije. Bez poznavanja samog sebe nema nikakvog razvoja na vi{em nivou. Njih zabele`ite pod naslovom "neutralno". Takav dnevnik }e koristiti za proveravanje va{eg napredovanja. utro{ite jo{ jednu nedelju dana za ova istra`ivanja sve dok kona~no ne napravite spisak svojih pogre{ki. do{li ste do ta~ke sa koje mo`ete po~eti slede}u ve`bu. Ova samoanaliza je jedna od najva`nijih magijskih priprema. Kada re{ite ovaj problem za jednu ili dve nedelje. Odredite po jednu rubriku u svom dnevniku za svaki elemenat i u njih unesite svoje nedostatke. budite samokriti~ni. Potpuno o~istite svoju du{u. Mnogi od okultnih sistema su je zanemarivali. prisetite se kako ste se pona{ali tada i koje ste gre{ke i proma{aje napravili u raznim prilikama. pozabavimo se prakti~nim delom introspekcije ili samospoznaje. Pribele`ite sve svoje slabosti.Odr`avajte takvo stanje bez skretanja ili zaboravljanja. poku{ajte odrediti svaki nedostatak jednom od ~etiri elementa. Ako u toku dana na|ete nekoliko slobodnih trenutaka iskoristite ih da dobro promislite. [to savesnije to uradite lak{e }ete pro}i ostale ve`be. Ovaj dnevnik je samo za li~nu upotrebu i ne sme se nikome pokazivati. Sada pomo}u jakog razmi{ljanja. Razmislite o sebi u mirnoj meditaciji. Zbog toga morate ujutru i uve~e posvetiti po nekoliko minuta samokriticizmu. Ni{ta ne sme ostati skriveno. Ovaj psihi~ki pripremni rad je neophodan za postizanje magijskeravnote`e. morate zauzeti strog i o{tar stav prema samom sebi. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING (I) SAMOPOSMATRANJE ILI SAMOSPOZNAJA Na{e vlastito znanje. ni{ta neobelodanjeno. najvi{e od svega. ali kada ~e{}e ve`bate. neuspehe. U prvim danima psihi~kog (du{evnog) treninga. . to jest na{e telo i du{u. On za vas predstavlja takozvanu kontrolnu knjigu. Budite bez milosti prema sebi i ne ulep{avajte nijedan od svojih poraza i nedostataka. nagona i ostalih ru`nih karakternih crta.

vodenom elementu. mirno}u. savesnost. najvi{e se rastere}uju bubrezi. na primer. Ovo prepoznavanje je neophodno da bi se postigla magijska ravnote`a. lenjost. morate i{~etkati svoje telo mekom ~etkom dok ne postane malo crvenkasto. Ova dva ogledala su prava okultna ogledala. sa`aljenje. Ne}u davati neki naro~iti program gimnasti~kih ve`bi po{to ih svako mo`e odabrati po svojoj volji i starosti. osvetoljubivost. nesavesnost. i niko sem njihovih vlasnika nema nikakvog prava da pogleda u njih. nepa`nju. izopa~enje i otupelost elementu zemlje. Druga grupa }e obuhvatati one gre{ke koje se re|e pojavljuju i u manjem obimu. bes. O~igledno je da magi~ar mora znati vi{e od puke ~injenice udisanja sme{e azota i kiseonika koje }e plu}a apsorbovati i izbaciti kao azot. Sve {to nam je potrebno za `ivot i. plahovitost. vatrenom elementu. nezainteresovanost. pripisa}ete vatrenom elementu. Plu}a ne mogu opstati bez disanja i hrane. Ovaj postupak treba da postane svakodnevna navika i da se praktikuje celog `ivota. Najbitnije je da se postigne telesna elasti~nost. radost. nepravilnost. polet. elementu vazduha.vazdu{nom elementu. nepostojanost. bar nekoliko minuta dnevno. isplati}e se! Ponovite ~itav postupak i s va{im dobrim psihi~kim osobinama. strast. naro~ito zimi. ne`nost. Tako|e to uradite i sa neutralnim (neodre|enim) nedostacima. Pored ovoga. Bez disanja uop{te nema `ivota. marljivost. drskost. mogli biste praktikovati jutarnju gimnastiku. pored toga. on prisetio jo{ neke svoje dobre ili lo{e osobine. Slede}e nedelje razmi{lja}ete o svakoj pojedinoj rubrici dele}i je na tri grupe. umerenost. hladnom vodom i istrljajte ga grubim pe{kirom. sastavljeno od ~etiri . opra{tanje . Tako }ete. pripisati aktivnost. obzir. sa dobrim i plemenitim karakternim crtama. predrasude. Dopustite mi da jo{ jednom ponovim da vlasnik mora nastojati da precizno i savesno obradi svoja magijska ogledala. spretnost. lakomislenost. Time }e se telesne pore otvoriti i slobodnije disati. ta~nost. da bi vam telo ostalo vitko. trezvenost. crno. nesrda~nost. istrajnost. Zatim operite celo telo.Na primer. ili bar gornji deo tela. a lenjost. smelost. rasipanje. disanje i hrana je ~etvoropolno. U prvu grupu unesite najve}e nedostatke. u toku razvoja. odgovornost . po{to deluje osve`avaju}e i otklanja umor. dok se sasvim ne zagrejete. hrabrost. ogovaranje.vodenom elementu. Ni ovde ne zaboravite pomenute tri kolone. stidljivost. U poslednju grupu unesite one gre{ke koje se sada ponavljaju. tj. Pri ovome. popustljivost. hvalisavost. Normalno. revnost. svako `ivo stvorenje zavisi od disanja. mr`nju. on je i tada mo`e zabele`iti pod odgovaraju}im naslovom. optimizam . TAJNA DISANJA Disanje morate veoma pa`ljivo razmotriti. sa lo{im du{evnim osobinama i belo. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (I) MATERIJALNO ILI ^ULNO TELO Naporedo sa razvojem duha i du{e mora te}i i razvoj njihove spolja{njosti. Ako bi se. U svakom slu~aju budite savesni. melanholiju. ljubomoru. naro~ito one koji na vas najvi{e uti~u i de{avaju se i pri najmanjoj prilici. a dalji razvoj zavisi od nje. ~vrstinu. uzdr`ljivost. Odmah ujutru. recimo da odr`ava na{ `ivot. temeljitost. unose}i ih u pojedine kategorije elemenata. nakon ustajanja. Osetljivi ljudi mogu koristiti mlaku vodu. to jest tela. Ova dva magijska ogledala }e omogu}iti magi~aru da ta~nije prepozna koji od elemenata preovladava u njegovom crnom ili belom ogledalu. dobi}ete dva takozvana astralna psiho-ogledala. ljubaznost.zemljanom elementu. Nijedan deo na{eg JA ne sme zaostajati niti biti zanemaren.

Prim. Kasnije. Zato }ete vi svoje ve`be disanja izvoditi polako i mirno bez ikakve `urbe. Aka{a ili eteri~ni princip je zakoniti uzro~ni ili bo`anski princip. zdravlje. spokojstva i uspeha. kao na primer SISTEM HATA-JOGE. na vazdu{nu supstancu. Da biste izbegli slabljenje.prev. ~ak i meseci. Vazdu{ni elemenat je posreduju}i elemenat.opustite celo telo i di{ite na nos. Nekolicina ljudi je pretrpela jaka zdravstvena o{te}enja. voditi elektromagneti~ni vazduh obojen idejom. ona }e u}i u aka{a-princip tog vazduha. za {to su odgovorne samo ekstremne ve`be disanja koje ovaj sistem zahteva. i ovde elementi imaju svoju polarnost. nego u kvalitetu odre|ene ideje koja impregnira vazdu{nu supstancu. zato {to one obe}avaju brzo sticanje okultnih mo}i. a odatle do besmrtnog duha preko odra`ajne mentalne matrice. elektri~ni i magneti~ni fluid. Ba{ kao u velikom svemiru. preko krvnih sudova. prirodi. napre`u}i ih bespotrebno. naro~ito kada se one praktikuju bez vo|stva iskusnog vodi~a (GURU-a). Na prvom mestu. bi}e dovoljno da po~nete sa sedam udisaja ujutru i sedam uve~e.) vazdu{na supstanca kada se prenese do plu}a. oplo|ena. Kiseonik pripada vatrenom elementu a azot elementu vode. . Me|utim. drugo. magi~ar }e ovaj cilj posti}i mnogo lak{e i br`e pomo}u univerzalnog inicijacijskog sistema koji je detaljno i temeljito opisan u ovoj knjizi. Stoga nije neophodno a ~ak ni preporu~ljivo napumpavati plu}a velikom koli~inom vazduha. sa udahnutim vazduhom. do astralnog tela. igra}e dvostruku ulogu. U svakom slu~aju ne smete pre}i na zami{ljanje bilo koje druge `elje dok prethodnu ne dovr{ite. i vazduh i hrana su iste prirode. a sve zavisi od sposobnosti i stepena imaginacije.elementa plus peti. iz krvotoka preko astralne matrice. i preneti ga. ideju ili lik. Kod natprose~no nadarenih u~enika. bez obzira da li je konkretan ili apstraktan. a zemljani elemenat je ono {to kiseonik i azot dr`i zajedno. zdravlja. poput mirno}e. `ivotni elemenat ili aka{a-princip kao {to smo ve} rekli u teoretskom delu o elementima. mirno}a. Eidetski lik va{e ideje mora biti toliko sna`an da je vazduh koji udi{ete tako jako impregniran va{om `eljom da ona ve} postaje stvarnost. U ovu ~injenicu ne smete ni najmanje posumnjati. Ne `urite i ne preterujte. Ako `eli. Snabdevanje ovde tako|e zavisi i od potro{nje elementarne supstance. u}i u va{e telo preko plu}a i krvi. Mnoge teologije koriste svesno disanja u cilju pou~avanja. Prema tome. Ne produ`ujte ve`be disanja vi{e od pola sata. spokojstvo. bez poznavanja pravog procesa. neiskusan ~italac se nagovara na vr{enje ovih ve`bi. za ostvarenje svojih `elja. Postepeno pove}avajte broj udisaja po jedan vi{e ujutru i uve~e. A saglasno univerzalnim zakonima. elektromagneti~ni fluid }e. napunjen idejom ili likom. sasvim je o~igledno da nije stvar u koli~ini udahnutog vazduha. Ova impregnirana (pro`eta. biti potrebne nedelje. Sedite udobno. Nekome }e. ispunjena. U ve}ini slu~ajeva. I to bi bilo re{enje tajne disanja sa magijske ta~ke gledi{ta. jer za sve treba vremena. vazduh koji mi udi{emo ima finiji stepen gustine od materijalne hrane. Sve ovo je sasvim druga~ije kod svesnog disanja. materijalni delovi elemenata su predodre|eni za o~uvanje tela. bi}e vam dovoljno 10 minuta u proseku. uspeh }e se manifestovati najranije za sedam dana. budu}i da su ~etvoropolni i slu`e da odr`avaju telo u `ivotu. Normalnim ili nesvesnim disanjem telo se snabdeva samo neophodnom koli~inom elementarne supstance koja je potrebna za njegovo normalno odr`avanje. uspeh ili bilo {ta drugo ~emu te`ite. preko elektri~nog i magneti~nog fluida. Okrenimo se stoga disanju. u vazduh koji treba udahnuti. zato {to se name}u neke egoisti~ne `elje. ali ograni~ite ih na gore pomenute. Ako mi stavimo jednu misao. Zami{ljajte da }e.

~vrstog zadr`avanja. Svaka vrsta hrane i pi}a je pogodna za magijsku impregnaciju `eljama. shvati}e njegovo istinsko i prvobitno zna~enje. sve do najfinijih nerava. budu}i da je apsolutno neophodna za pi}e. njena prijemljivost se naglo smanjuje. dr`ite svoje ruke na blagosiljaju}i na~in iznad hrane. ako `eli posti}i bilo {ta {to se ti~e njegovog tela ili drugih materijalnih `elja. Ova teorija nije ba{ precizna. Ako zagrevanjem voda postane mlaka. Ne ~itajte za vreme jela. Izme|u 97 . va{a `elja ulazi u celo telo. pri svesnom uzimanju hrane.SVESNO UZIMANJE HRANE Ono {to je re~eno o disanju. Treba zapamtiti da se ne bi smela pridru`iti nikakva suprotna `elja. Sva impregnirana hrana i pi}e mora se sasvim konzumirati i ni{ta se ne sme ostaviti. {to se ti~e ~injenica. I ovde se de{avaju isti elementarni procesi. uzmi i pij. i seti se re~i na{eg Gospoda Isusa Hrista: "Uzmi i jedi. velika ve}ina ljudi ima ovu ru`nu naviku. vodeni elemenat vlada magnetizmom ili privla~nom silom. [to je voda hladnija. @elje utisnute u (na) hranu imaju znatan uticaj na materijalni plan gde su one izlo`ene najmaterijalnijim zra~enjima elemenata. kao i kod vazduha koji treba udisati.99° F (36 . naro~ito njegov materijalni oblik. va`i tako|e i kod uzimanja hrane. Na primer. i to na 39° F (4° C) (iznad nule) ona je najreaktivnija. mnogo manje je poznato kako pove}ati tu osobinu ili kako je iskoristiti na drugi na~in. bar utisnite svoju `elju u hranu koju uzimate ili zatvorite o~i. Na`alost. ve} i u na{em magijskom razvoju vodeni elemenat se mo`e pokazati kao zna~ajan faktor. gesta koji je. Sada sedite ispred posude sa jelom koje }ete jesti. MAGIJA VODE Voda igra jednu od najva`nijih uloga. Sa svojom specifi~nom te`inom. `elja }e. Zatim jedite hranu polako ali svesno. Sve knjige koje govore o animalnom magnetizmu. jer to je krv moja". ne smete se koncentrisati na uspeh za vreme obeda. Mo`da }ete odavati utisak kao da izgovarate molitvu pre jela. Ako ste sami. Uzimanje hrane treba za vas da predstavlja sveti ~in. Nepo`eljna je i svaka vrsta razgovora. Magi~ar }e stoga najbolje razmotriti ovaj vid. Ko se. jer to je telo moje. koncentri{ite se na svoju `elju da se otelotvori u hrani i ako je ta koncentracija bila efektivna. Me|utim. zra~enju oda i tako dalje upoznavaju sa ~injenicom da se voda mo`e magnetizovati ili odirati. ^ovek bi trebao jesti jedino sa odr`avanjem (u svesti) svoje `elje. ako te`ite zdravlju preko svesnog ili magijskog disanja. proizvodnju pare u fabrikama. sa su{tinskim uverenjem da. bez obzira da li se radi o dobrim ili lo{im uticajima. stvarno. zajedno sa hranom. Najkorisnije je podsticati istu `elju pri disanju i pri jelu da bi se izbegle suprotne vibracije ili zra~enje u telu. Magijsko obrazovanje ne preporu~uje da se jede na brzinu.37° C) ona postaje neutralna za .. pripremanje hrane. samo {to su ovde dejstva elemenata ja~a i materijalnija. a to je ba{ ono svojstvo koje }emo koristiti u razvoju na{ih sposobnosti. sasvim ispravan. ugleda na tajnu pri~e{}a. itd. ne samo u svakodnevnom `ivotu. neuznemiravani i niko vas ne posmatra. ve}i je njen akumulativni kapacitet. i usled skupljanja. i sa najja~om mogu}om imaginacijom. pranje. Setite se poslovice: " Onaj ko juri dva zeca u isto vreme. Zbog toga vodeni elemenat mo`emo posmatrati kao neki akumulator. Ako niste u toj prilici. ne{to sli~no hri{}anskom pri~e{}ivanju. zaista. ve} biti ostvarena. po{to je razlika prijemljivosti vode (ili drugih te~nosti) sve do 43° F (6° C) (iznad nule) toliko bezna~ajna i te{ko vidljiva tako da jedino savr{eno uve`bani magi~ar mo`e prepoznati ove razlike. Pored vode i svaka druga vrsta te~nosti posseduje naro~itu osobinu privla~enja. ne}e uhvatiti ni jednog". Kao {to smo ve} naglasili u teoretskom delu. i sa njom prona|e analogiju u ovome.

i zami{ljajte u tom trenutku dai sva va{a slabost oti~e sa tom vodom. U ovu svrhu vodi se mo`e dodati malo boraksa. treba da koristite sapun. Tako|e. nezadovoljstvo. na nekoliko sekundi. Komad hleba. mo`e vodi dodati blagi odvar (prokuvani ~aj) od biljke vidac . putem magnetizovanja vode koju `elite upotrebiti. uravnote`ava ili pove}ava. a `elja biti ostvarena. sasvim je nemogu}e magnetizovati tanjir vrele supe. Ko god pati od slabog vida. Ubrzo }ete se iznenaditi uspe{no{}u ove ve`be. ne samo da skidate prljav{tinu sa svog tela. a prouzrokuje ga elektromagneti~ni fluid elemenata koji su u pitanju. mo`ete ruke umo~iti. U prvi mah ima}e ose}aj lakog peckanja u o~ima. pa prema tome i u fizi~koj vodi) odre|enom `eljom mo`e se izvr{iti u svakoj stvari i na bilo kojoj temperaturi. @ene adepti. Ovaj postupak treba ponavljati bar sedam puta zaredom. pobolj{avaju}i slab vid i ~ini da o~i postanu bistre i sjajne. Impregnacija (preko AKA[A-principa prisutnog u svakoj supstanci. Supa se. ali to }e nestati ~im se o~i priviknu na ovu ve`bu. I tu vodu tako|e odmah prospite. kada je ~itavo telo (naravno osim glave) pod vodom. U ovom slu~aju. dok se kupate u nreci. Me|utim. mo`e kombinovati obe ove ve`be skidaju}i svo zlo u jednu vodu (recimo pod slavinom ili u posebnom bazeu). Budite ~vrsto uvereni da svi va{i nedostaci ulaze u vodu. po{to se izvodi preko uzro~nog principa pete mo}i elemenata. i to u prvom postupku. Razmotrimo sada prakti~nu stranu magije vode. u vodu. perite se ispod slavine tako da prljava voda odmah oti~e. tako da niko ne bi do{ao sa njom u dodir posle toga.magnetizam. Va`no je obratitit pa`nju na ovu razliku da bi se izbegle gre{ke. vrela supa ili {olja kafe ili ~aja mogu se magijski nabiti ili napuniti. Na primer. ne zaboravite da odmah prospete kori{}enu vodu. Ovo kupanje o~iju ~ini ih otpornim na sve promene vremena pa prema tome oja~ava vizuelnu sposobnost. Ova ve`ba je izuzetno delotvorna ako je izvodite leti. Ni u kom slu~aju ne zaboravite da magnetizujete vodu koja je namenjena u ovu svrhu i da je impregnirate . mo`e impregnirati odgovaraju}om `eljom. Kad god perete ruke. mo} u}i u va{e telo. Razmi{ljajte da spirate neuspeh. zami{ljajte intenzivno da. ve} i celog ga zagnjuriti. u hladnu vodu ikoncentrisati se na magnetno-astralnu privla~nu mo} koja izvla~i svu slabost iz va{eg tela i du{e.eufrazija (herba euphrasia). a zatim peru}i se u drugom bazenu sa vodom koja je impregnirana njegovom `eljom. ako Pre|e 99° F (37° C). Pazite! Ovde govorimo o specifi~nim osobinama privla~ne mo}i i njenoj prakti~noj vrednosti samo u pogledu magnetizma koji proizilazi iz me|udejstva elemenata kao neporecive ~injeni~ne stvari. On kru`i o~ima u svim pravcima. nego i ne~isto}u iz svoje du{e. Ujutru. na trenutak. me|utim. imaju i tre}u zgodnu priliku: one }e usredsrediti svoj magnetizam na ~injenicu da voda ~ini da lice i ko`a izgledaju mla|im. nevolju. Ako pri ruci imate samo lavor. ostaju}i u ~vrstom uverenju da }e. a to je magneti~no pranje o~iju. Ovu ve`bu mo`ete izvoditi i na obrnuti na~in. bolest i sli~no i da ih prenosite na vodu. elasti~nijim i stoga privla~nijim. Onaj ko ima vremena na pretek. pove}anjem toplote koja je prisutna u vodi. magi~ar uranja svoje lice u vodu koja je prethodnog dana prokuvana (naliv{i neki lavor do pola) i otvara o~i u ovoj vodi. Magi~ar ima jo{ jednu priliku koju ne bi trebao prevideti. kada spirate zlo. Ako je mogu}e. pored dve ve} pomenute mogu}nosti. zato {to se akumulativna mo} vodenog elementa. Stoga je preporu~ljivo ne samo umiti lice. putem pranja. ili impregniraju}i je svojom `eljom. i ovu ve`bu ponavlja sedam puta. ovaj naboj ne zavisi od akumulativnog kapaciteta vodenog elementa.

odra`eno je u na{oj podsvesti na suprotan na~in. mi mo`emo podsvest posmatrati kao suprotnost normalnoj svesti. a uspeh uglavnom zavisi od u~enikove li~nosti.svojom koncentrisanom `eljom. Na isti na~in kao {to normalna svest ima svoje sedi{te u du{i.l0 minuta za 2.koja ne varira izme|u suprotnosti. Oni koji su ve} praktikovali koncentraciju i meditaciju trebali bi napredovati u ovom periodu. Pobuda ili impuls za sve {to je nepo`eljno.Ono {to mi. pozabavimo se prou~avanjem psiholo{ke funkcije malog mozga. Izazivanje praznine uma za 3. pravljenje (crnih i belih) ogledala du{e u pogledu elemenata. bilo sve o materijalnom razvoju i uve`bavanju tela. dakle podsvesnog. koja boravi u malom mozgu (cerrebellum). pisanje magijskog dnevnika. pri normalnoj svesti. poti~e ba{ iz ove sfere svesti. on je uvek i u svako doba sposoban da koristi funkcije normalne svesti. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. To bi.Oatle. dopustite mi da objasnim tajnu podsvesnog i njegove prakti~ne posledice. Samokriti~nost. navikavanje na normalan i razuman na~in `ivota 2. niti u bilo kom ~oveku. tj. disciplina misli 3. razumevamo pomo}u svesti mi{ljenja. pot~injavanje misli za 1. U praksi. kontrola misli dva puta dnevno od 1 . nedostataka i slabosti. koji se bavi . magija vode Vreme predvi|eno za izvr{enje ovih ve`bi je od ~etrnaest do mesec dana za ljude prose~nih sposobnosti. U~eniku. Naprednim u~enicima koji ve`baju vidovitost. zadnjem delu glave. U svakom pojedincu to jest u njegovim pravim ~ulima. kontrola misli 2. svesno disanje 4. ne postoji nijedna sila u svemiru. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING: 1. ovde se pru`a prilika da unaprede svoje vidovnja~ke sposobnosti. Prakti`no re~eno. II. a u telu je aktivira veliki mozak (cerebrum). Planiranje nizova misli za slede}i dan ili sedmicu unapred. za sada. a da ne dovr{i prethodni na zadovoljavaju}i na~in. Kraj prvog Koraka. Oni bez ikakvog iskustva }e svakako morati da produ`e ovaj period. pam}enja razuma intelekt. ose}anja htenja. beskorisno bi bilo da prelazi sa stepena na stepen. i podsvest je svojina du{e. mi na{u podsvest mo`emo posmatrati kao na{eg protivnika. potiskivanje izvesnih misli. ******************************************************* K O R A K II AUTOSUGESTIJA ILI TAJNA PODSVESTI Pre nego {to pre|emo na opisivanje ve`bi drugog koraka. u tri sfere delovanja III. U pogledu magijske prakse. dakle glava. PRIKAZ SVIH VE@BI KORAKA I I. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING: 1. introspekcija ili samospoznaja 2. normalna sfera svesti je netaknuta tj. Odr`avanje li~no izabrane misli. poput na{ih strasti. Kao {to proizilazi iz na{ih istra`ivanja. izvo|enje ve`bi 3. svesno uzimanje hrane (Tajna Pri~e{}a) 5.

Ako ste izrazili re~ima ono {to `elite posti}i jednom preciznom re~enicom. aktivnost normalne svesti je obustavljena. Zave`ite 3O-4O ~vorova na njemu i malo zgodno sredstvo za autosugestiju bi}e spremno. Povla~enjem vremena i prostora iz podsvesti. prema klju~u elemenata ili ~etvoropolnom magnetu. prema svemu {to `elite sugerisati u pozitivnom ili negativnom smislu. Pre nego {to se odlu~ite za praksu autosugestije. da poma`e ostvarenje na{ih `elja. suprotstavljenim vid na{eg JA. kada ~ovek spava.ako `elite izvr{iti autosugestiju preko podsvesti. budu}i da je podsvest tada najosetljivija. Ovo je zadovoljavaju}i zadatak u kojem }e u~enik ste}i samopouzdanje svojim vlastitim razmi{ljanjem ili meditacijom. Prakti~na primena autosugestije je veoma jednostavna. direktno ili indirektno. To ne zna`i da bi neko drugo vreme bilo sasvim nepodesno za autosugestiju. S druge strane. pri svakom prekidu. dok praktikujete ve`be koncentracije i meditacije.nastavljaju}i isti niz misli sa kojima bi zaspao. Vi ne biste trebali re}i: "Ja }u prestati da pu{im ili pijem ili sli~no". kada jo{ malo ostajemo u nekoj vrsti polubudnog stanja. sada pripada zadatak obelodanjivanja rada ove podsvesti. usled slabe ili nerazvijene snage volje.Eto za{to magi~ar nikad ne}e oti}i na spavanje sa ose}anjem besa. kao {to su. Ako na primer u podsvest usadimo `elju da se ne predajemo na{im strastima. a podsvest radi umesto nje. ako ideje vremena i prostora isklju~imo iz podsvesti. i na{a impregnirana `elja mora imati uspeh koji o~ekujemo. briga koje bi imalo ne`eljene uticaje na njegovu podsvest. po{tuju}i sada{nji i zapovedni oblik. Ako vam pravljenje lanca predstavlja problem. u toku sutra{njeg dana ili na du`e vreme. Pravilan oblik je: "Ja ne pu{im.samoposmatranjem.Stoga je najpogodnije vreme za prijem autosugestije onda kada telo sanjivo odmara u krevetu to jest neposredno pre spavanja isto kao i odmah nakon bu|enja. jedino }e pozitivan pol podsvesti delovati na nas. dok je impregniramo `eljom. Podsvest za svoju realizaciju u materjalnom u materjalnom svetu zahteva vreme i prostor. kao na . tako da on ne samo da ne}e {tetiti ve} }e naprotiv. Sve {to treba da uradite jeste da pomerite po jednu perlu ili ~vor. Klju~ ili putokaz za autosugestiju treba tra`iti u obliku re~enice. suprotni pol }e prestati da prenosi svoj uticaj na nas. podsvest }e skoro uvek uspevati da nas nadvlada ili izazove neuspehe. po{to je normalna svest ujedna~ena. recimo. Pazite: na spavanje uvek idite sa Mirnim i skladnim mislima ili idejama o uspehu. Ova mala napravica mo`e vam poslu`iti i za proveravanje broja uznemiravaju}ih prekida. pu{enje ili pi}e (alkohol). Ova iznenadna eliminacija podsvesnog nudi klju~ za prakti~nu primenu autosugestije. i da na to ne obra}ate pa`nju. od najve}eg su zna~aja za magijski razvoj i zato se moraju razmatrati sve dok je samo-sugestija u pitanju. zdravlju i ose}anjima zadovoljstva. Stoga. depresije. ve} da su ova dva trenutka najpriznatija. podsvest }e imati dovoljno vremena da. dva osnovna principa koja vrede za sve stvari koje treba da se pretvore u stvarnost iz uzro~nog sveta. napravite mali lan~i} od 3O-4O drvenih ili staklenih perli. uglavnom. a mi }emo biti u stanju da na{e `elje ostvarimo preko podsvesnog. Re~enica koju treba odabratiza autosugestiju uvek mora uvek mora biti izra`ena u sada{njem i zapovednom obliku. u toku odre|enog vremena. Ono jedino slu`i za izbegavanje brojanja dok vi stalno ponavljate sugestivnu formulu. podsvest je podstrek za sve ono {to mi ne `elimo. Ja ne pijem" ili "Ja ne volim pu{enje ili pi}e" i tako dalje. To je ono {to treba posmatrati. tako da ka`emo. Nau~imo kako da pretvorimo ovaj. mo`e vam poslu`iti i komad obi~nog kanapa. Podsvest deluje na najdelotvorniji i naj p[rodorniji na`in u toku no}i. U stanju sna. Ova znanja i mogu}nosti povezane stim. Uve}ini ovakvih slu~ajeva. postavi neke prepreke na na{ put. uvek i u svakom obliku.

svaka `elja se mo`e ispuniti sve dok su u pitanju duh. u tako plasti~nom obliku kao da bi se. vilju{ku . treba da dohvatite niz perli. nemojte ve`bati du`e od 10 minuta. mogli opipati. kada budete mogli zadr`ati (u viziji) jedan predmet 5 minuta bez ikakvog prekida. `elje koje nemaju nikakve veze sa li~no{}u poput dobitaka na lutriji i sli~no ne mogu se nikad ispuniti (autosugestijom). potiskivanje ru`nih osobina. nemiri. nakon ponavljanja celog niza perli. slabosti. uzmite va{ niz perli ili ~vorova i. predmet }e postati jasniji. tiho ili samo u sebi. Neposredno pre spavanja. ali posle nekog vremena. sre}an". kutiju cigareta. Sada predmeti treba da daju utisak kao da vise u vazduhu i da se vide. Ko ozbiljno i sistematski po~ne sa ovim ve`bama. Onda zatvorite o~i i nastojte zamisliti taj predmet plasti~no. sve dok ne do|ete do kraja niza. Pored predmeta koje ste zamislili. Neki ljudi ustaju po nekoliko puta no}u zbog izbacivanja urina ili nekih drugih razloga. pre nego [to budete apsolutno zadovoljni sa rezultatom prve. Ako ste do{li do tog stupnja. Da bi proverili broj uznemiravanja. Pomerite po jednu perlu pri svakom uznemiravanju ili prekidu. Sada }emo pre}i na pou~avanje pove}avanja mentalne koncentracije da bi oja~ali snagu volje. pre|ite na neki drugi predmet. a da ne stignete drugi put do kraja niza. oni tako|e mogu ponavljati ovu ve`bu i pre }e posti}i svoj `eljeni cilj. dok jo{ niste ustali. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (II) U prvom koraku na{eg magijskog mentalnog treninga nau~ili smo da kontroli{emo i vladamo na{im mislima. i zadr`a}e ovaj metod tokom celog svog `ivota. Na po~etku. zadovoljan. olovku kutiju {ibica. Nemojte se pla{iti po~etnih neuspeha. u ba{ istom obliku kakav je on u stvarnosti. naizgled. recimo. uklanjanje i potpomaganje raznih sposobnosti i tako dalje. kona~no ne zaspite sa svojom `eljom u mislima. pozabavite se i dalje idejom da je va{a `elja ve} ostvarena. i da jo{ jednom ponovite ve`bu. Svrhu ve`be }ete ostvariti. Ako vam se jo{ uvek ne spava. Naravno. koristite niz perli ili ~vorova opisan u poglavlju o autosugestiji. i tako nastavite sve dok. onda mo`ete pre}i na pravu praksu. uskoro }e biti zapanjen korisnim uticajem autosugestije. Na po~etku }ete u ovom eksperimentu uspevati samo na kratko. Sada sigurno znate da ste formulu ponovili ~etrdeset puta. poku{ajte ga ponovo prizvati u se}anje. na primer. profinjenje karaktera. ni{ta drugo od njegove okoline ne sme se prime}ivati. ponavljajte izabranu frazu. i fiksirajte o~ima jedan od tih predmeta odre|eno vreme. I ovde eventualne . i pri svakom ponavljanju pomerajte po jednu perlu ili ~vor. a ponovno pojavljivanje i nestajanje }e se iz ve`be u ve`bu sve re|e de{avati. no`. Stavite nekoliko predmeta ispred sebe. Osnovna stvar je da zami{ljate svoju `elju kao da je ve} ostvarena i da zaista postoji. dok neprekidno ponavljate formulu. U takvimslu~ajevima. Tako }ete kasnije mo}i da znate koliko se uznemiravanja dogodilo tokom ve`be. pred va{im o~ima. Ako bi predmet i{~eznuo iz va{e imaginacije. malo po malo. ozdravljenje. du{a i telo. Poku{ajte zapamtiti njegov ta~an oblik i boju. Ujutru. Ako biste zaspali. na nekoliko sekundi. Morate poku{ati da svoju `elju prenesete u san. a ako osetite umor. Nikada ne biste trebali prelaziti na odabiranje formule za novu `elju. zavisno od va{e okoline. Sada se pojavljuje pitanje: koja se vrsta `elja mo`e ostvariti autosugestijom? Uglavnom. bilo {apatom.primer: "Svakim danom ose}am se sve bolje i bolje" ili "Ne volim pu{enje" ili "pi}e" ili "zdrav sam. ali kada istrajete i ponavljate ovu ve`bu. ve`bu mo`ete produ`iti sve do pola sata. mo`ete pre}i na zami{ljanje predmeta sa otvorenim o~ima. a imate malo slobodnog vremena. svrha }e ipak biti postignuta.

bez ikakvih upadica. raznih bu~nih ~eki}anja. ja~aju va{ um. Tako je napravio dva ogledala du{e. ve} i da ih razvijate i kona~no njima savr{eno ovladate. ispunili ste zadatak ove ve`be. i ~vrsto ga zadr`ati. On je popisao svoje dobre i lo{e osobine prema ~etiri elementa. Ve}ina sistema za obu~avanje obra}aju pa`nju samo na jednu ili dve. ba} kao i u prethodnoj ve`bi. Poku{ajte stvoriti ose}aje hladno}e. Nikada zvon zvona ne sme izazvati imaginaciju samog zvona. Nakon VIZUELNE koncentracije. Ovo je. stvarala~ka imaginacija treba da odigra odre|enu ulogu. Na{a poslednja ve`ba odnosi se na koncentraciju na UKUS. ne prepu{taju}i se slikovnoj imaginaciji. izgleda. sve dok ne budete u stanju da. napravimo jedno istra`ivanje o koncentraciji SLUHA. na tri funkcije. gladi. jorgovana. mo`ete pre}i na slede}u ve`bu. i vi ne samo da u~ite kako da kontroli{ete sva ~ula. udaraca groma. Stoga koristimo ovu vrstu izraza. Pri vr{enju ovih ve`bi najva`nije je zadr`ati se u granicama slu{ne koncentracije. morate je odmah proterati. bez najmanje vizuelne ili slu{ne imaginacije. Da malo rasvetlimo i koncentraciju na MIRIS. Ve`be koncentracije izvo|ene sa svih pet ~ula. grebanja. ~im ste u stanju pet minuta zadr`ati ovu slu{nu imaginaciju. Ve`bajte ovu vrstu koncentracije. ne dopu{taju}i da se pojavi i slika tog cveta. Sada zami{ljajte da ~ujete kucanje sata na zidu. u imaginaciji. nemogu}e iskazati: zamislite kucanje sata ili ne{to sli~no tome. Mo`ete praktikovati i druge eksperimente slu{ne koncentracije poput zvuka gonga. Ako ste uspeli zadr`ati neki prdmet da plasti~no visi u vazduhu pet minuta. lako}e. U po~etku. Radi boljeg razumevanja. Sva magi~areva ~ula moraju biti jednako razvijena. Bez mi{ljenja o bilo kojoj hrani ili pi}u ili bez zami{ljanja istog. vu~enja nogu pri hodu. u pogledu pojedinog ~ula. izazovete bilo koji miris po volji i da ga zadr`ite bar pet minuta. mo`ete probati i sa ukusom raznih za~ina. umora i zadr`ite to ose}anje najmanje pet minuta. te`ine. Primeti}ete da }e se poneko sretati sa manjim ili ve}im te{ko}ama pri praktikovanju ovih ve`bikoncentracije.prekide proverite pomo}u niza perli. i nikad ih ne bi trebalo izostaviti. po{to ideja "imaginacije" uop{te uklju~uje slikovnu predstavu. u najboljem slu~aju. u~enik je nau~io kako da praktikuje introspekciju (samoposmatranje). Kad uspete proizvesti ose}aj ukusa koji odaberete i da ga zadr`ite bar pet minuta. ljubi~ica ili nekih drugih mirisa. ne`nog {u{tanja vetra koje se poja~ava do zavijanja oluje. `e|i. svrha ve`be je ispunjena. Ova dva ogledala du{e . morate se koncentrisati na ukus. o kojoj se ne mo`e govoriti kod ve`bi slu{ne koncentracije. Ova ve`ba je dovr{ena. Ove ve`be su od najvi{eg zna~aja za magijski razvoj. Ako bi se takva imaginacija pojavila. ili zvonjenje zvona u razli~itom skladu tonova. poku{ajte ~uti kucanje d`epnog ili ru~nog ~asovnika. Odaberite tupe osete ukusa kao slatko. Slede}a ve`ba je ^ULNA koncentracija. slano i kiselo za po~etak. moramo re}i: zamislite da ~ujete kucanje sata. po li~noj `elji. a on mora biti u stanju da ih kontroli{e. Poku{ajte isto ve`bati i sa neprijatnim mirisima raznih vrsta. i odr`avajte tu imaginaciju. gorko. Zamislite da udi{ete miris raznog cve}a poput ru`a. Kad se malo izve{tite u ovome. zvukova violine ili klavira i drugih instrumenata. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING (II) U prvoj fazi. I ovde }e niz perli ili ~vorova koristiti za proveravanje smetnji. To zna~i da je mo`dana funkcija. bez uznemiravanja. toplote. dobro (belo) i lo{e (crno) ogledalo. zanemarivana ili nepotpuno razvijena. Ako ste srekli sposobnost koncentracije u tom stepenu da ste u stanju proizvesti `eljeni ose}aj. ~u}ete zvuk sve jasnije i jasnije. Pri tome }ete na po~etku uspeti samo na nekoliko sekundi. Ali ako ste uporni u ve`banju. kucanja. i podelio ih u tri grupe. snagu volje. Zatim.

Telesni trening u drugom koraku propisuje izmenu ve`bi disanja. trljanje tela od glave do stopala. i nastojati da uspostavi ravnote`u ovih elementarnih uticaja. Zbog toga mi na{u ko`u moramo posmatrati kao drugi deo plu}a i kao jo{ jedan telesni bubreg.pre nego {to je apsolutno ovladao ve`bama drugog koraka i zabele`io dalekose`an uspeh u uravnote`enju elemenata. bore}i se protiv nje u samom za~etku. ne di{u samo va{a plu}a tj. na ovom koraku. nau~ili smo kako da di{emo svesno i prenesemo `elju udahnutu zajedno sa vazduhom (preko aka{a-principa) u krvotok putem plu}a. Bez raavnote`e elemenata u astralnom telu ili du{i. u svim slu~ajevima. Profinjenju karaktera treba te`iti i kasnije. trebale bi biti iskorenjene. svesno disanje preko pora je od najve}eg interesa za nas pa }emo. . i bore}i se protiv ve}ih gre{aka i slabosti. ali ve} na ovom nivou. prvo uravnote`uju}i male slabosti. U~enik stoga treba da nastoji da se brzo i sigurno otarasi svih onih strasti koje najvi{e ometaju njegovu uspe{nost u magijskoj ve{tini. Sedite udobno u naslonja~ ili na sofu i opustite sve mi{i}e. u~eniku se nude tri mogu}nosti: 1. ili htenja da postignu jaku mo} volje bore}i se protiv svojih strasti. Ako po~etnik ima na raspolaganju dosta vremena i `eli da u svom razvoju napreduje {to je mogu}e br`e. na primer. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (II) Zadaci magijsko treninga tela dati u Koraku I moraju se zadr`ati i treba da postanu svakodnevna navika kao {to su pranje hladnom vodom. Sa magijske ta~ke gledi{ta. Ni u kom slu~aju on ne bi smeo po~eti sa ve`bama koje pripadaju narednim koracima. 3. stoga. Sada }e svakome biti jasno. Poku{ajte misliti da. pranje hladnom vodom i ostalo. na svesno uzimanje hrane. on mo`e po~eti sa suprotne strane tj. svesno disanje i tako dalje i tako dalje. Kori{}enjem ovog metoda vi ne}ete dopustiti nikakav izliv strasti. tokom ~itavog kursa. moramo se okrenuti uspostavljanju psihi~ke ravnote`e. on mo`e koristiti sva tri metoda. Sada on mora prona}i iz tih bele{ki koje elementarne snage. on mo`e pre}i na ovladavanje strastima ili osobinama koje na njega vr{e najve}i uticaj. odmah pre}i na praksu. trljanje. 2. Ako magi~ar po~etnik raspola`e sa dovoljnom koli~inom snage volje.~etkanje. a drugo stimulisanje pora na ve}u aktivnost. Tada uspeh ne}e izostati. malo po malo. ve} da to radi i ~itavo telo. Najkorisniji na~in je usmeriti sve metode u jednom pravcu. mane koje brzo nalaze podlogu i lo{e osobine koje ote`avaju razvoj u velikoj meri. magiju vode i tako dalje. U ovom poglavlju opisa}u svesno disanje preko pora. sve dok ih ne dovede pod svoju kontrolu. Svakako je suvi{no obja{njavati koliko je to korisno za zdravlje. Svrha ovog koraka je uravnote`enje elemenata u du{i. Sistematska primena autosugestije na na~in koji smo ve} opisali. udi{u vazduh. Pre svega. na dobroj i na lo{oj strani. U prethodnom koraku. Pretvaranje strasti u suprotne dobre osobine {to se posti`e putem autosugestije ili pojedina~no preko ponavljanih meditiranja. ovim se namerava potpuno osloba|anje plu}a i delimi~no rastere}enje na{ih bubrega. disanje i izlu~ivanje. Na{a ko`a ima dvostruku funkciju tj. O~igledno je da je ovaj metod najte`i i podesan samo za one ljude koji raspola`u sa mnogo volje. Ako ne poseduje dovoljno jaku volju. nije mogu} magijski napredak niti uspon. sa svakim udahom. Za ovladavanje strastima. magija vode. atletske jutarnje ve`be. zbog kojeg smo va`nog razloga preporu~ivali su{enje . preovla|uju u njemu. Prema tome. Pa`nja i volja. i stalnog uveravanja o dobrim osobinama.predstavljaju njegov du{evni (psihi~ki) karakter.

pa bio to neki hobi ili kratka {etnja. preko plu}a i ~itavog tela. Ako kolena neprestano te`e da se razdvoje. Za u~enike koji se mnogo zamaraju. Ako ste gladni. mentalno i fizi~ki. bi}e najbolje da ih praktikuju u gore pomenutom polo`aju. Morate imati isti ose}aj pri udisanju. prisilite sebe da. Prvo. mo`ete tako|e magijski uticati i na izdisanje zami{ljaju}i da. Ako neko `eli da koristi ve`be fizi~ke izdr`ljivosti u svrhu razvijanja snage volje. ~injenica je da je ona prili~no te{ka za po~etnika. poraza. Ako ste u stanju da sedite pet minuta bez gr~enja i nekog naro~itog napora. ~itav jedan sat. po svom izboru. nemojte jesti jo{ pola sata. a najprostiji je onaj koji smo gore opisali. Morate se ose}ati kao suvi sun|er koji. uprkos umoru. primeti}ete da mi{i}i postaju nemirni usled nervnog nadra`aja. a o tom problemu {e se raspravljati u nekim od narednih posebnih ve`bi. Mora se ostaviti kao nere{eno to da li se pomo}u ovih telesnih polo`aja osloba|aju takve mo}i. dopu{ta vam se da se oslonite na naslon stolice. Kada to postignete i vi }ete tvrdniti da ne postoji bolji polo`aj za odmor i relaksaciju tela.Budite ~vrsto uvereni da. pri izvo|enju ve`bi prvog i drugog koraka. Glavna stvar }e uvek biti to da je duhu i du{i potrebno mirno funkcionisanje tela. Na primer. da bi bio u stanju da sedi opu{teno i udobno. Ovako }e vitalna mo} pre}i iz eteri~kog principa i va{e okoline u vas. Kada posle izvesnog vremena uve`bavanja. Sada zatvorite o~i i posmatrajte celo svoje telo. On samo treba da ponovo umiri telo i oja~a snagu volje. ova ve`ba je dovr{ena. svaku slede}u ve`bu treba produ`iti za jedan minut. Navijte sat da zazvoni za pet minuta. ova ve`ba }e biti zavr{ena. Dr`ite stopala zajedno tako da ~ine prav ugao sa kolenima. nevolje i tako dalje. Ma koliko trener bio spor. Budu}i da ste navikli da svo vreme `urite. izlu~ujete suprotnost va{oj `elji poput slabosti. {to energi~nije mo`ete. bez ikakvih uznemiravanja. pa je stoga neophodno nau~iti kako da to postignemo. istovremeno i svaka pojedina pora va{eg tela prima `ivotnu (vitalnu) mo} i predaje je telu. nego malo pri~ekajte. on mo`e zauzimati razli~ite polo`aje. mo`e posti}i dobre rezultate. i po pravilu zaspe tokom ve`bi koncentracije i meditacije. Potrebna je velika ve{tina da bi se sedelo mirno i udobno. zajedno sa plu}ima. Sedite opu{teni. tvrde}i da se njihovim ovladavanjem mogu ste}i razli~ite okultne mo}i. udobno i bez ikakvih te{ko}a. Slede}a ve`ba se bavi kontrolisanjem va{eg tela. mir. Nama je potreban odre|eni polo`aj za na{ magijski razvoj. ako se ose}ate umornim. Ako imate uspeha u izdisanju i udisanju. Ako ste postigli izvesnu ve{tinu u ovom eksperimentu. pri svakom izdisaju. Na po~etku. Ma kako lako izgledala ova ve`ba. disanje za zdravlje. nije bitno koji. pove`ite ova dva metoda disanja sa udisanjem `elje tj. Po~etnik treba da praktikuje ovu vrstu telesne kontrole u svom svakodnevnom `ivotu. Kada budete mogli sedeti bar pola sata mirno. sa rukama lagano stavljenim preko bedarta. kada se potopi u vodu. tako da vam ki~ma ostane prava. da istrajete sedeti mirno. poku{ajte delati sporo i na obrnut na~in. Prisilite sebe . Indijski JOGA-sistem preporu~uje i opisuje mnogo takvih polo`aja. postanete ve{ti u udisanju. mo`ete vezati stopala pe{kirom ili konopcem za po~etak. uspeh. vladanje strastima ili bilo {ta drugo {to vam je preko potrebno. bez ikakvog naprezanja mi{i}a. . ako ste `edni nemojte se smesta napiti. istovremeno preko plu}a i ~itavog tela. uradite jo{ ne{to. Sedite na stolicu. Posmatranjem ipa`njom prona}i }e za to mnogo zgodnih prilika. svaki pojedinac }e na druga~iji na~in osetitit ovaj ulazak vitalne sile preko pora. Ispunjenje va{e `elje (saop{tene u sada{njem i zapovednom obliku) treba da se ostvari ne samo preko plu}a i krvotoka ve} preko ~itavog tela. pohlepno je upija. u poglavlju o ASANAMA. Zavisno od svog karaktera.

ko svoj cilj dr`i ~vrsto na umu. PRIKAZ SVIH VE@BI KORAKA II I.Pravi magi~ar ne}e nikada isticati svoj autoritet. to su ~etiri stuba Solomonovog hrama to jest mikrokosmos i makrokosmos na kojima je izgra|ena sveta nauka magije. II. ]UTANJE: Hvalisavac koji mnogo pri~a i pokazuje svoju mudrost nikada ne}e biti istinski magi~ar. korak po korak. Pre spavanja treba najlep{e i naj~istije ideje unositi u san. c) ~ulne. otkri}e misteriju. vi{e }e biti nagra|en od Najvi{eg Izvora. uglavnom. strpljenjem i uporno{}u u svetoj nauci i. [to je }utljiviji o svom znanju i iskustvu. HTENJE. voljan da stupi na stazu koja vodi ka uzvi{enim vidovima mudrosti.Jedino od u~enika zavisi kontrolisanje i prisiljavanje tela i nerava snagom volje. Onaj ko ne namerava samo zadovoljiti svoju puku radoznalost. pretvaranje ili profinjenje karaktera. b) slu{ne. Svako mo`e ste}i magijsko ZNANJE marljivo{}u i istrajno{}u. c) pretvaranjem ili preobra`avanjem u suprotnu osobinu. ka NAJVI[OJ MUDROSTI. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING: a) svesno disanje preko pora. ko je nezavisan od mi{ljenja drugih ljudi. c) kontrola tela u svakodnevnom `ivotu. . e) na ukus. autosugestija ili razotkrivene zagonetke Nesvesnog 2. bez obzira da li se sre}e sa uspehom ili porazom. d) na miris. ]UTANJE. u~ini}e sve da se ne oda. Ovo je kraj ve`bi drugog koraka. Ovde se nastavljaju i produbljuju ve`be koje se odnose na eliminaciju misli (negativnog izraza). ]utanje je mo}. najozbiljnije. KRAJ DRUGOG KORAKA ***************************************************** K O R A K (III) ZNANJE. b) svestan polo`aj tela (dr`anje. po volji. naprotiv. nego je. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING: Magijsko-astralna ravnote`a u pogledu elemenata. III. mora posedovati nepokolebljivu volju. Ve`be koncentracije: a) vizuelne (opti~ke). SMELOST: Onaj koji se ne pla{i `rtvi ni prepreka. Svako ko cilja na sticanje znanja i mudrosti treba da da sve od sebe da bi zadobio gore pomenute ~etiri osnovne osobine. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. SMELOST. a vladanje zakonima vodi}e ga. jer ba{ ni{ta se ne mo`e posti}i u svetoj magiji. stav). a) borbom ili kontrolom. Saglasno sa ~etiri elementa. b) autosugestijom. u njenoj prakti~noj primeni. bez ovih uslova. HTENJE je vid snage volje koja se mo`e zadobiti ~vrstinom. bez izdvajanja od drugih ljudi. to su osnovne osobine koje mora posedovati svaki magi~ar ako te`i najve}em savr{enstvu u nauci.

Poku{ajte ga opaziti i ~uti njegovo kucanje na zidu. Ova ve`ba }e biti izvr{ena ~im budete u stanju da zamislite bilo koji predeo. ku}e. Va{a imaginacija mora biti tako savr{ena i konstruktivna kao da je zaista i stvarno sat na zidu. poku{ajte izvoditi iste ve`be otvorenih o~iju. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (III) U kursu drugog stepena. Praktikujte te ve`be marljivo i svakodnevno. vi{e od pet minuta. Ponovite ovaj ogled sa sli~nim predmetima poput gonga. ustanju da istovremeno uposlite dva ili tri ~ula u vremenu od najmanje. Ako slika postaje mutna ili da sasvim nestaje. ure|uju}i ih tako da dva ili tri ~ula budu uklju~ena. poku{ajte sa sli~nom koju }ete sami urediti. Ako po~nete ose}ati zamor tokom ve`bi koncentracije. svetlosti i oblika treba precizno dr`ati na umu. zadatak je obavljen. sela. Zatvorite o~i i sa punom plasti~no{}u oblikujte sliku dobro poznatog dela zemlje. i uposlite istovremeno dva ili tri ~ula. grad ili mesto po svojoj `elji. Fizi~ka okru`enja. Verovatno zami{ljate divlju {umu. mesta. Ostali ogledi sa opti~kim i akusti~nim imaginacijama mogu se sastaviti. Ako ste uspeli u ovoj slici. Na ovom koraku. Iskustvo }e pokazati da su rani jutarnji ~asovi najpodesniji za vr{enje koncentracije. Ni{ta ne sme da vam promakne. {um vetra. koja su neophodna za napredak u magiji. onda. `ubor potoka. prizovite je ponovo i to jo{ jasnije. Zamislite plasti~ni sat koji visi na zidu sa svojim klatnom koje se nji{e tamo-amo. Pazite da ne zaspite tokom ve`be. Ili poku{ajte zamisliti sebe kako gledate potok i ~ujete `amor vode. mi }emo poja~ati mo} na{e koncentracije. cvrkutanje ptica. ^im postignete izvesnu ve{tinu u prethodnim ve`bama koncentracije i ako ste. to }ete uspeti samo na par sekundi. kod kojeg ne samo da morate ~uti zvuk ve} i opaziti osobu koja taj zvuk proizvodi. Sva va{a ~ula moraju biti o`ivljena i uve`bana za koncentraciju. nau~ili smo kako da praktikujemo ~ulnu koncentraciju uve`bavanjem svakog ~ula. pet minuta. pomo}u kojih }e ve{t u~enik biti u stanju da uradi svoju sopstvenu sferu delovanja. Odaberite opet udoban polo`aj koji je apsolutno neophodan za sav koncentracioni rad. kao da ste tamo zaista prisutni. Ne mogu dovoljno naglasiti veliki zna~aj koji ove ve`be imaju za va{ razvoj kao magi~ara. bi}ete u stanju da ovu imaginaciju odr`ite du`e. ni{ta ne bi smelo izbe}i va{em posmatranju. Zadr`ite ovu dvostruku imaginaciju vi|enja i slu{anja pet minuta. pomo}u stalnog ponavljanja. prema tome. Ako ste dostigli ovaj stepen koncentracije. Nave{}u nekoliko primera. slu{ajte onda. pro{iruju}i je sa jednog ~ula na dva ili tri ~ula odjednom. vrta. {ume i tako dalje. Zadr`ite tu sliku. istovremeno. gde }e na primer biti uklju~ene o~i i ~ulo dodira. Odlo`ite ve`be za pogodniji trenutak kada }ete se mentalno i fizi~ki udobnije ose}ati. Ili `itno polje koje talasa vetar i sebe kako slu{ate {apat povetarca. Svaki sitan detalj pout boje. Ako budete u stanju da zadr`ite dvoili tro~ulnu koncentraciju bar pet minuta. Naro~itu pa`nju morate posvetiti vi|enju. mo`ete krenuti dalje. vi{e ne smeju postojati za vas. Zatim zamenite i potra`ite sli~ne eksperimente. Praksa usavr{ava. me|utim.Sada slede ve`be tre}eg koraka. Sve {to zami{ljate treba da bude oblikovano u tako plasti~nim oblicima kao da bi ste ga mogli dodirnuti. zujanje p~ela i tako dalje. Na po~etku. a slika koju ste odabrali treba da se pojavi pred va{im o~ima lebde}i u vazduhu kao fatamorgana. bilo fiksiraju}i pogled u jednu odre|enu ta~ku ili zure}i u prazno. prekinite ih i nemojte nastavljati. ostvarili ste cilj ovih ve`bi. Zatim poku{ajmo primeniti slu{nu koncentraciju na istu sliku. pustare. Kada ste u stanju da takvu sliku ~vrsto . slu{anju i ose}anju. Ako ste postigli plasti~nost slike bar pet minuta. livade.

Prvo }emo to raditi zatvorenih o~iju. vizuelno. krava. ba{ kao {to to osoba imaginacije zaista radi ili je radila. mo`ete odabrati slede}u. sa dva ili tri ~ula odjednom. Po~nite sa zatvorenim o~ima. otvorenih o~iju. mu{karce. dodajte jo{ jedno ~ulo na primer poku{avaju}i slu{nu imaginaciju tako da mo`ete ~uti kako osoba govori. ako smo. jo{ uvek zadr`avate na umu slike nekog opisanog doga|aja. mentalno putovanje. i zami{ljaju}i njen glas. ptica. i ako uspemo u tome. Japance. Indijce. Nastojte uvek imaginaciju uskladiti sa realno{}u na primer modulaciju glasa. ili psa kako laje. mlade i stare. Slede}i korak }e ih nau~iti kako da probude ove mo}i. strpljenje. a zatim sa otvorenim o~ima. kasnije. decu na primer crnce. upornost i ~vrstinu da bi se izborili sa ogromnim te{ko}ama zadataka. ku}a. Ako ste zabele`ili neki uspeh na ovom polju. sa zatvorenim o~ima a. koje }ete nakon izvesnog vremena (tj. pre nego {to pre|ete na slede}u ve`bu u kojoj se zami{ljaju ljudi u kretanju poput {etanja. spor ili brzi govor. Takve ve`be koncentracije ne samo da pove}avaju snagu volje i sposobnost koncentracije. otvaraju}i ih. Sada se na isti na~in koncentri{ite na ljude. recimo. za prenos misli. rada. morate postupati na isti na~in. otvorimo ih ponovo. Ako ste uspeli u ovome. koncentri{ite svoju imaginaciju na sasvim nepoznate ljude. ro|acima. {uma. po uspe{nom izvo|enju ove varijante) otvoriti. Ve`ba je sasvim izvr{ena. bez ikakvih prekida. Posete muzeju tako|e mogu koristiti. pili}a. U svim od va{ih daljih ve`bi koncentracije. na `iva stvorenja. u vremenu od pet minuta a. konja.zadr`ite ta~no pet minuta. kao preliminarna praksa. Nakon toga. zadatak je ispunjen i mo`ete pre}i na slede}u ve`bu. i to prvo samo njihove konture. sa otvorenim o~ima. u vremenu od pet minuta. isto tako plasti~no kao {to smo radili i pre. u vremenu od pet minuta. pokojnicima. podi`u}i magijske kapacitete uma na vi{i nivo a pored toga. zami{ljajte `ivotinje u njihovim pokretima kao na primer ma~e kako se umija. sa na{im predmetima koncentracije. Poslu`ite se knjigama ili ~asopisima. pticu kako leti ili kljuca hranu i tako dalje. kasnije. a kasnije zami{ljajte strance koje nikada pre niste videli. Poku{ajmo sada zamisliti predele koje nikad nismo videli u `ivotu. oni na{i u~enici koji su ih savladali. kao kod nakon ~itanja romana. u~enik magije ne bi mogao . sela. sa jednim ili nekoliko ~ula. Zami{lja}emo razne `ivotinje poput pasa. Sve ove ve`be zahtevale su istrajnost. itd. Sada pre|imo sa ne`ivih predmeta poput mesta. telepatiju. zadr`avaju}i u pam}enju njihove razli~ite osobenosti i glasove. Ve`bu mo`ete smatrati savim ispunjenom. ma~aka. va{ magijski mentalni trening tre}eg koraka bi}e zavr{en. Morate posti}i minimum od pet minuta. Po~nite sa prijateljima. TV-prenos slike i jasnovidost i mnoge druge stvari. teladi. zaista. U~enik mo`e po svojoj volji odabrati takve i sli~ne scene. prvo. Ako ste zabele`ili uspeh sa jednim ~ulom. postigli odr`avanje ove imaginacije oko pet minuta. Ako ste sve ovo uspeli i u stanju ste zadr`ati imaginaciju pet minuta sa zatvorenim. one su neophodne. Nau~ili smo kako da oblikujemo predstave mesta i predela koje znamo. pije mleko. ili hvata mi{a. poznanicima. i koje smo ve} videli. zatim celu glavu i na kraju celo obu~eno telo. sa otvorenim o~ima. itd. zami{ljajte ljude drugih rasa. Me|utim. kada budete u stanju stvoriti svaku sliku koju po`elite. Kineze. Rade}i ovu ve`bu. To mogu biti ljudi oba pola i bilo kojeg starosnog doba. i zadr`ati je pet minuta. govora. uvek po~inju}i sa zatvorenim o~ima. Prvo ve`bajte sa zatvorenim. Bez ovih sposobnosti. tr~kara. bi}e veoma zadovoljni mo}ima koje su zadobili preko ovih koncentracionih ve`bi. nego i sve intelektualne i mentalne snage. kao i sa otvorenim o~ima. `ene.

Sada udahnite elemenat vatre kroz nos i. ^itav ovaj proces udisanja vatrenog elementa. Zamislite da je sve oko vas. Vatra. putopisac i istra`iva~ Tibeta. stoga. Zbog toga je preporu~ljivo koristiti niz perli ili ~vorova pri udisanju ili izdisanju. (pojava znojenja) mo`e se zaista izazvati groznica. ~itavim telom. a kasnije sa otvorenim. Broj izdisaja elementa mora ta~no odgovarati broju umanjenih udisaja istog. U kontroli tela. Samo fizi~ki jakim u~enicima sa velikom snagom volje dozvoljava se prekora~enje ovog broja po njihovom naho|enju. vatreni pritisak sve vi{i i vi{i. Ova toplota treba da raste.Nil (Alexandra David-Neel). usijanim. sferi~na. Prvo izvodite ve`be sa zatvorenim o~ima. vatreni elemenat. je naravno. Toplota elementa treba da se pove}ava i nagomilava u telu sa svakim udahom. i mi }emo od sada koristiti ovaj izraz. po volji. sve dok se na kraju ne osetite vatrenim. bez ikakvih uznemiravanja. (disanje preko pora). tvrde}i da . Materijalno i astralno telo treba da li~e na prazan sud u koji se elemenat udi{e. ali bi ste tako|e morali pre}i na rad sa elementima u astralnom telu. udi{u}i normalno na usta a izdi{u}i preko njih i preko ~itavog tela (disanjem preko pora). ~isto imaginarna pojava i trebalo bi ga ve`bati sa najplasti~nijom imaginacijom elementa. opet u ~itav svemir. preko tela. toplota }e postajati sve osetljivija i psihi~ki i fizi~ki. Ovo je veoma va`no. sve vi{e i vi{e. Hajde da. ovakva akumulacija elemenata u telu ne mo`e mu u~initi nikakvo zlo. u obliku lopte. i sada mo`ete ve`bu u suprotnom smeru. Zadatak ovog koraka bi}e postizanje osnovnih osobina elemenata. Na po~etku. usisava sa svakim udisajem. Pre|imo na praksu. ~ak i ceo univerzum. u~enik bi morao imati utisak da ni najmanja ~estica ovog elementa nije ostala u njemu. opisala je u svojim knjigama sli~an eksperimenat. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING (III) Pre nego {to zapo~nete ve`banje za ovaj korak. u telu kao i u du{i. Aleksandra Dejvid . postignemo ovu osobinu i proizvedemo je.napredovati. okru`uje ~itav svemir. Na primer. Po~nite sa sedam udisaja vatrenog elementa i pove}avajte svaku ve`bu za jedan udisaj. pre svega. Ako ste sasvim sigurni. da ni jedan od elemenata ne preovla|uje. Ovakav polo`aj hindusi nazivaju ASANA. Kada zavr{ite ve`bu imaginarne akumulacije vatrenog elementa vi }ete putem imaginacije osetiti toplotu i ekspanziju ({irenje) vatre . a ose}aj toplote koji se stvorio mora ponovo nestati. istovremeno. morate pomo}u introspekcije i samokontrole uspostaviti astralnu ravnote`u elemenata u du{i ako ne `elite u~initi zlo samom sebi. ako ste po~eli sa sedam udisaja. Zbog toga vi morate u~initi sve napore da ove ve`be uradite pa`ljivo i savesno. Uvla~ite duboke udisaje pravilno. Koristite niz perli ili ~vorova da u{tedite brojanje udisaja pomeranjem po jedne perle ili ~vora pri svakom udahu. ima specifi~nu osobinu toplote pa je. neprekidno. Zbog podizanja temperature. stvaraju}i i rastvaraju}i ih u telu po volji. bolje re~eno. jer nakon zavr{etka ve`be. Toplota i mo} {irenja moraju postati ja~e. Ve} smo se upoznali sa teorijom delovanja elemenata. sa svojim {irenjem ili prostiranjem u svim pravcima. Prosek od 20 . imaginarna toplota }e se osetiti samo psihi~ki. sa svakim udisajem. bez sabijanja (nagomilavanja) vazduha ili naprezanja plu}a. odabiramo polo`aj koji nam omogu}uje da ostanemo u udobnom polo`aju. me|utim sa svakim ponavljanjem ogleda. morate tako|e u~initi i sedam izdisaja. vatreno.30 udisaja bi}e dovoljan. Zauzmite asana polo`aj i zamislite da ste u centru vatrenog elementa koji. Radi boljeg razumevanja. morate nastaviti rad na profinjenju karaktera tokom svog razvoja. Kada je student jednom nau~io da uspostavi ravnote`u elemenata u du{i.

Ako ste sasvim ispunili telo ovim elementom udi{u}i sedam puta. i na vazdu{ni elemenat izuzev ~injenice da se ovde radi o druga~ijoj imaginaciji ~ula. Toliko o ovome. trenutno osu{iti vla`ne pe{kire koje omotavaju oko svojih tela. Zauzmite svoj polo`aj na koji ste ve} navikli. oni uti~u i na svoju okolinu. On `eli daleko dublje prodreti u sazna(va)nje i vladanje. Ose}aj lako}e bi trebao biti toliko jak da kona~no vi{e ne ose}ate svoje telo. Kao i kod vatrenog elementa. Takve i sli~ne fenomene mogao bi izvesti i Evropljanin.hladnim ~ak i u najvrelije letnje dane. i za vas ni{ta drugo ne bi trebalo da postoji sem vazduhom ispunjenog prostora koji obuhvata ~itav svemir. zatvorite o~i i zamislite da ste u sredini mase (gomile) vazduha koji ispunjava ~itav svemir. ali ne prelazite preko 40. I ovde }e vam niz perli biti od velike pomo}i. i. ve} i na razdaljini od vi{e kilometara. Nagomilavanjem vatrenog elementa. po{to se to ne sla`e sa njegovim ciljevima. i u stanju su kondenzovati elemenat vatre do tog stepena da oni {etaju i goli i bosi po najhladnijem vremenu. lebdenje u vazduhu. ima adepta koji godinama izvode ovu ve`bu. Ve`ba je zavr{ena kada ponovo budete imali pozitivno ose}anje da ni najmanja ~estica vazdu{nog elementa nije preostala u telu. nama je neophodno vladanje svim elementima. Istovremeno to kombinujte sa imaginacijom da va{e telo postaje sve lak{e i lak{e. Pre|imo sada na elemente sa vazdu{nim elementom. (zvanu SADHANA). i ovde zapo~nite sa sedam udisaja pa. i mogu. preme{tanje tela i mnoge druge. Zauzmite udoban polo`aj. jasnije }e te osetiti hladna svojstva elementa vode. Vi udi{ete vazdu{ni elemenat u praznu posudu svoje du{e i materijalnog tela putem disanja celim telom (plu}ima i porama). zaista. ako bi imao za to potrebnog vremena. Za na{ napredak u magiji. veoma nesavr{en za prakti~nu primenu. treba da osetite hladno}u vode u ~itavom telu. Ne smete opa`ati bilo {ta od va{eg okru`enja. lako kao sam vazduh. to jest na prirodu koja ih okru`uje. zatim. Stalnim praktikovanjem ovog eksperimenta. Nijedna ve`ba ne bi smela trajati du`e od 20 minuta. Svakim udahom celog va{eg tela ono se puni ovim elementom. tako da uspevaju otopiti sneg i led ne samo u svojoj najbli`oj okolini. magi~ar nije zadovoljan jednostranim fenomenima. Da izbegnete brojanje uzmite opet niz perli. Na primer oni izazivaju ki{u tokom vrele i suve sezone. prema tome. primenjuje se.Pove}ajte broj udisaja (i izdisaja) iz ve`be u ve`bu. adepti }e uspevatiu proizvo|enju takvih fenimena levitacije poput {etanja po povr{ini vode. Ono {to je re~eno za vatreni elemenat. me|utim. Na Istoku. izbacujete vodeni elemenat iz tela tako da ni najmanja ~estica ne preostane nakon poslednjeg izdaha. naro~ito za evropljane i uop{te nije pogodan za bilo kog u~enika magije. na takav na~in da ono li~i na balon. Svaki udah puni ~itavo telo za stepen vi{e i sa vi{e vazduha. Morate ~vrsto dr`ati imaginaciju da se va{e telo puni vazduhom i svakim udahom. [to ~e{}e praktikujete ovu ve`bu. Oni mogu spre~iti oluje sa grmljavinom i . zatvorite o`i i zaboravite sve oko sebe. Treba da se ose}ate kao santa leda. Sa svakom novom ve`bom pove}avajte za jedan udisaj. Sa svakim izdisajem. a da uop{te ne ose}aju hladno}u. i zaustavljaju je po svojoj volji. Sada sledi opis prakse sa vodenim elementom. Orijentalni adepti vladaju ovim elementom u tom obimu da mogu izvoditi najneverovatnije fenomene na licu mesta. da se ose}ate kao i pre ve`be. Me|utim. i posti}i vi{e. a ta ~injenica je apsolutno ispravna sa magijskog stanovi{ta. Vremenom biste trebali biti u stanju da svoje telo zadr`ite ledeno. a ne samo jednim. sedam izdisaja.ga LAME izvode pod imenom TUMO koji je. Zami{ljajte ceo svemir kao jedan neizmeran okean i sebe u njegovom sredi{tu. naro~ito ako se koncentri{e na samo jedan elemenat. na isti na~in. izdahnite tako|e sedam puta.

prvo sa jednom. Preostalo je jo{ samo da opi{em poslednji elemenat zemlje. Po~inje se sa stopalima a zavr{ava sa glavom. Po~etnik mora biti u stanju da po volji omogu}i bilo kom delu svog tela da di{e preko pora. stomaka. Prema tome. voda je zelenkasto-plava a zemlja `uta. `drela i glave. u tom obimu da bi se to na skali termometra pokazalo kao groznica (visoka temperatura). na primer. Izdisanje se izvodi na isti na~in kao {to ste to radili s ostalim elementima. na mnogo prostiji na~in. Na kraju ove ve`be morate se ose}ati normalno kao i pre po~etka. Nije bitno da li po~injete sa levom ili desnom nogom. Specifi~na osobina ovog zemljanog materijala je gustina i te`ina. Prenesite se. Ako ste postigli `eljeni rezultat. Opet po~nite sa sedam udisaja i pove}avajte po jedan udah sa svakom novom ve~bom. vazduh plav. Ovaj put. Ovu (SADHANA-) ve`bu praktikuje dosta tibetanskih lama ve}inom na takav na~in d oni po~inju meditiranje o grudvi gline. pre|ite na drugu nogu. pe|imo na slede}e organe poput genitalija. gde je vatra crvena. nakon sedam udisaja. . jetre. plu}a. i na kraju sa obe ruke istovremeno. Zauzmite uobi~ajeni polo`aj kao i pre. Ali ne zami{ljajte zemlju kao grudvu gline. srca. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (III) Prvi korak ovog kursa ve`banja treba da od sada postane va{a druga priroda. Vizija boje ili ose}aja je sasvim individualna. Polo`aj mirovanja tela treba zadr`ati u vremenu od pola sata. najva`nija magijska oblast i onaj ko ne "poseduje" elemente te{ko da }e napredovati u magijskoj nauci. da ostvari toplotu sa elementom vatre. Sedite u svoj uobi~ajeni polo`aj i zatvorite o~i. kontrolisanjem zemljanog elementa. po~nite sa rukama. i izdi{e (izlu~uje) ponovo natrag u svemir. ali nije sasvim neophodna. sa svojom sve{}u u jednu od nogu. svako bi bio u stanju. Ako u tome uspevate. Vladanje elementima je najmra~nije poglavlje magije o kojem je do sada veoma malo re~eno. rastvaraju}i je i nastavljaju}i da o njoj ponovo meditiraju. Zami{ljajte da va{a noga. nego kao gust zemljani materijal. Morate se toliko koncentrisati na zemljani materijal u sebi tako da va{e telo izgleda toliko te{ko poput gromade olova i skoro paralisano te`inom. Ova preliminarna ve`ba ovladavanja elementom je neizostavna i zahteva da joj se pokloni najve}a pa`nja. kontrolisati sve `ivotinje pod vodom itd. Ko god veruje da mu to poma`e u radu. Praksa je slede}a. Zatim udi{ite preko obe noge odjednom. mo`e je na po~etku koristiti. Istinski magi~ar bolje zna kako da pri|e ovom elementu. me|utim. Vi{estruka je vrsta fenomena koji adept mo`e proizvesti sa. U isto vreme. Takve i sli~ne pojave nisu nikakva ~uda za pravog magi~ara koji ih potpuno razume. Kad i sa ovim uspete. pa sa drugom. zami{ljajte da je ceo svemir zemlja i vas kako sedite u njenom sredi{tu. Nakon du`eg izvo|enja ve`bi. Boja pojedinih elemenata mo`e slu`iti kao korisno pomo}no sredstvo za meditaciju. zajedno sa va{im plu}nim disanjem. udi{e i izdi{e vitalnu silu iz svemira. Stoga }emo ovde detaljnije za}i u to. smiriti uzburkani okean. i ovlada njim bez upotrebe toliko te{kog meditacionog procesa. Sada morate ispuniti ~itavo telo sa ovim te{kim materijalom. `ivotna mo} se udi{e (usisava) iz ~itavog univerzuma. Ono {to je najbitnije u na{im ve`bama je ~ulna imaginacija. to je. creva. Disanje preko pora ~itavog tela bi sada trebalo ograni~iti na neke pojedine organe. zato {to se u tome krije najve}a tajna (arcanum). a to }emo ostaviti da svako sam za sebe razmisli o tome. Trajanje ove ve`be je tako|e ograni~eno na najvi{e 20 minuta. recimo. poput plu}a.sevanjem munje. siva ili crna.

Sa svakim novim udahom ose}ajte kako udi{ete sve vi{e i vi{e `ivotne mo}i. sli~an pucanju gume. putem imaginacije. i to na jedan eksplozivan na~in. dok izdi{ete. tako re}i. ne vra}ajte tu `ivotnu silu natrag u svemir. Praksa usavr{ava! Tako|e po~nite sa sedam udisaja i pove}avajte po jedan svakog dana. ili polaganja ruku na bolesne ljude. Slede}a ve`ba magijskog telesnog treninga je akumulacija vitalne mo}i. magi~ar }e uspevati d odjednom vrati (izbaci) vitalnu silu u svemir. skladi[ti u va{em telu. mo`ete pre}i na izvo|enje istog ogleda sa pojedinim delovima tela i to polako. Morate stvarno osetiti pritisak i prodiranje svojih zraka. . i zami{ljate kako ta sabijena `ivotna sila izlazi iz tela poput toplotnih talasa iz radijatora. Ove ve`be treba da se izvode u takvim zadacima i eksperimentima. pre nego {to telo stekne odre|enu otpornost. morate biti u stanju da svoju prodiru}u vitalnu silu emitujete ~ak i miljama (kilometrima) okolo. tako da mogu fascinirati i pot~initi svojoj volji ne samo pojedinca. Ova ve`ba je utoliko vaznija po{to nam daje priliku da kontroli{emo svaki organ tela. Pre|imo sada na nagomilavanje te `ivotne snage. Ve} smo nau~ili kako d je udi{emo iz svemir i izdi{emo preko disanja porama celog tela. ponekad ~ak i ~itave gomile ljudi. jer nije preporu~ljivo u svakodnevnom `ivotu {etati okolo u predimenzioniranoj napetosti. le~enje bolesnih ljudi. recimo. {ire}i se i poja~avaju}i metrima okolo. Sa svakim udahom. telo se mora vratiti u svoju po~etnu tenziju (napon). tre}i stepen magijskog fizi~kog treninga bi}e zavr{en. Njegove magijske sposobnosti }e porasti u svim sferama. i emitujete zrake ove nagomilane sile direktno prema van. koja ga le~i i vra}a u `ivot. Molim vas da obratite najve}u pa`nju na ovu ve`bu. Pri tome. Za magi~are koji ovo mogu sa svojim rukama ka`e se da imaju blagosiljaju}e ruke. pa ~ak i najmanji. Ovu naglu eleminaciju ne bi trebalo praktikovati. Nakon ponovnih ve`bi. a izdisati napon `ivotne sile sve dok ne steknete ose}aj ravnote`e. Ako vitalna mo} vi{e nije potrebna. ve} je zadr`avajte u telu. Na tome po~iva misterija blagosiljanja. u tom akumuliranom obliku. Uglavnom se posvetite rukama. Kada savladate ovu ve`bu. po{to zahtevaju veliko i jako tro{enje `ivotne sile. ve} i vi{e njih. korak po korak. nego i u svakom njegovom pojedinom organu. Nakon du`eg ve`banja. i izdi{ite samo utro{eni vazduh sasvim pravilno i ravnomerno. Svaka pojedina ve`ba ne sme trajati du`e od 20 minuta. prenosom svesti. ne mislite ni o ~emu. Eksperiment se prekida vra}anjem akumulirane sile natrag u svemir. za vreme izdisanja.Cilj ove ve`be bi}e ispunjen kada osposobite svaki telesni organ. Treba da ose}ate pritisak `ivotne sile kao sabijene pare u sebi. Adepti to ~ine i sa o~ima. Kada postignete izvesnu ve{tinu. ovog puta. {to igra va`nu ulogu u magneti~nom prenosu mo}i. rastu sile pritiska i radijacija (zra~enje). pune}i ga sa `ivotnom silom. iscrpljenost i druge {tetne posledice. Ve`be ovog stupnja ispuni}e svoju svrhu ako ste nau~ili kako da akumulirate vitalnu mo} ne samo u celom telu. Ako sve ovo uspemo na samom sebi nije te{ko delovati i na tela drugih ljudi. To bi prenapreglo nerve i izazvalo nervno nadra`enje. telepatija. tako|e. magnetizovanje predmeta i tako dalje. preko plu}a i pora ~itavog tela. koja se nagomilava. kakvi su. dakle u magijskoj ve{tini le~enja. vi }ete udisati samo ~ist vazduh. Praksa je slede}a: Sedite u svoj omiljeni polo`aj i udi{ite vitalnu silu iz svemira u telo. ********************************************************** DODATAK TRE]EM KORAKU U~enik koji je stigao do ovog stupnja svog magijskog razvoja }e ve} primetiti op{ti preobra`aj svoje li~nosti. da izvodi disanje. Ali.

{to je. A {to se ti~e realizacije. po{to mo`e emitovati svoje zrake miljama daleko. jer je mogu}e. materijalizovati svetlost `ivotne sile u obliku prave dnevne svetlosti. pravo govore}i. svakako. Ponovnim i stalnim ve`bama. Pored toga. prema svojim sposobnostima. Me|utim putem ove iste imaginacije on tako|e mo`e navesti `ivotnu silu direktno iz svemira u sobu. Na primer. ispuni je svojom `ivotnom silom. pomo}u ovih uputstava.[to se ti~e mentalne sfere. njegova zra~e}a mo} omogu}uje mu da predmete napuni svojom `eljom. on }e biti u stanju da svaku sobu u kojoj boravi oslobodi od nepo`eljnih uticaja i. Sama ova pojava. Njegova vitalna snaga }e daleko prema{ivati istu kod njegovih prijatelja i posti}i }e mnogo u svom svakodnevnom `ivotu pomo}u svoje zra~e}e mo}i. IMPREGNACIJA PROSTORA Preko plu}nog i disanja preko pora ~itavog tela. fokus ili dozvolite mi da ka`em. uspehom. on }e dalje razvijati mo}i koje jo{ uvek dremaju u njemu. mogu}e je ~ak osvetliti sobu u mraku ili po no}i. mogu}e je napuniti neku sobu na suptilniji na~in. jedno pojedina~no sunce. Zapamtite citat:" ono {to seje{ to }e{ i `njeti ". otpu{taju}i zra~e}u ili prosvetljuju}u silu iz sobe samo pomo}u svoje imaginacije. on }e zapaziti da je postao mirniji i postojaniji i. pri izdisanju. Dalje. i punite sobu u kojoj `ivite. on treba da zami{lja ono {to `eli posti}i. suncem obasjana. na takav na~in. U astralnoj sferi. tako da bi svako ko god bi u{ao u sobu bez naro~ite dozvole osetio neku vrstu paralizovanosti i bio izba~en. a mi }emo vam neke prikazati. Me|utim. mo`ete prona}i jo{ neke metode. magi~ar mo`e svoje sobe impregnirati `eljom da sav njegov rad bude podaren inspiracijom. ili da se sam magi~ar ose}a zdrav i bezbedan u sobi kao i svi ljudi koji u nju u|u. na primer da se svi astralni ili magijski uticaji koji postoje u sobi rastvore i nestanu. jedna prosta ve`ba imaginacije. uveri}e se da se ose}a zdravijim. ve} tako|e ostvaritelj njegove imaginacije. Takva soba je napunjena ili impregnirana za{titnim ili upozoravaju}im idejama. i da nije samo nosilac njegovih ideja. Kada ve`ba~ ispuni svoju radnu sobu svojom zra~e}om energijom. Va{e telo je ne{to poput zra~e}e energije. Vidite. Tehnika magnetizma poseduje sve mogu}e varijacije. doslovno. on }e posti}i ja~u snagu volje. nikad ne treba zaboraviti da se magijske mo}i mogu iskoristiti kako za dobre tako i za egoisti~ne ciljeve. sposobnijim i na neki na`in podmla|enim. Mo}i}e da uspe{no le~i bolesne osobe ~ak i na najve}im udaljenostima. tako da ona postaje odre|eno dinami~ko zra~i{te. Neka vam kona~ni cilj uvek bude ~injenje plemenitih stvari i usavr{avanje ~oveka. U materijalnom svetu. Magi~ar mo`e vratiti svemiru nagomilanu mo}. magi~aru se nude mnoge mogu}nosti i. i da on sve mo`e posti}i putem ove `ivotne mo}i. soba mora biti. Napredni magi~ari za{ti}uju svoje sobe od nepo`eljnih ljudi ~ine}i da se oni ose}aju nespokojno ~im u|u u sobu tako da oni odlaze bez `elje da se zadr`avaju unutra. vi udi{ete vitalnu silu. umesto njih. o{trije zapa`anje i bistriji um. i tako dalje.u~enik }e sam prona}i gde i kada on mo`e najbolje primeniti svoje magijske sposobnosti. bez njenog . Pomo}u ove zra~e}e mo}i. misli i `elja. ne}e zadovoljiti magi~ara koji veoma dobro zna da `ivotna sila ima univerzalni karakter. bolje pam}enje. ona zavisi od plasti~ne imaginacije. pritiskaju}i je svom svojom imaginacijom u telo. ve}u otpornost. Sa svakim udisajem vi poja~avate sabijenu vitalnu mo} isto kao i zra~e}u energiju. Pored toga. u tom stepenu da predmete mo`e opaziti ne samo sam ve`ba~ nego tako|e i laik. Me|utim.

Ako bi bilo ko u{ao u va{u sobu ne znaju}i da je u njoj nagomilana `ivotna sila. radite sa prostorom (oblik. uti~u}i ili ujedinjuju}i ih. U magijskom radu. Onda }e se `ivotna sila rastvoriti. Da bi ovo spre~io magi~ar bi morao biti dobro upoznat sa zakonima biomagnetizma. i obasuti i ispuniti ~itavu ku}u svojom `ivotnom silom i zra~e}om energijom. zamisao. pome{ati sa ostalim vibracijama. objasni}u funkcije biomagnetizma. mo`ete poja~ati gustinu i mo} va{e zra~e}e energije u sobi ponavljanjem `elje. ili je ~ak oterati. i na telo. Zato. a naro~ito ova specifi~na osobina `ivotne sile. mora se uzeti u obzir kada se radi sa njom ili kasnije. Pot~inite ovu silu sa `eljom da uticaj traje sve dok `ivite u toj sobi. i koje prati neka druga misaona vibracija. U materijalnom svetu. verom i ~vrstim uverenjem ne poznaje granice. Ako `ivite u takvoj sobi. ako nameravate izvoditi okultne ve`be u ovoj sobi koje nemaju nikakve veze sa zdravljem. kada impregniramo `elje pomo}u `ivotne energije. imajmo na umu vreme i prostor. morate razmatrati slede}a pravila: Rad u aka{a-principu je bezvremenski i besprostoran. ovo ~esto zna~i samo gubitak vremena i nije toliko korisno za kona~ni uspeh. Po{to imaginacija ne zna ni za prostor ni za vreme. naro~ito ako je ve} praktikovao nagomilavanje `ivotne sile. ose}ao bi se veoma udobno u va{em stanu. ne}ete zabele`iti isto tako dobre rezultate kao u nekoj nenapunjenoj sobi ili u sobi koju ste vi napunili sa . ve} uklju~uje i ideje vremena. on mo`e impregnirati dve ili vi{e soba. on nikad ne}e zloupotrebiti svoje sposobnosti. on }e biti u stanju da napuni svaku sobu bilo kako i bilo gde. Ovaj zakon.ideja i ose}anja. ako magi~ar ne bi podsticao poja~anu napetost stalnim ponavljanjem. svaka `ivotinja. @ivotna sila u toj sobi ima vibracije `elje zdravlja. praksa usavr{ava. Imaginacija udru`ena sa snagom volje. U astralnoj sferi. i dejstvo bledi.prethodnog akumuliranja. mogla ubrzo pome{ati sa drugim idejama. ili ste odsutni izvesno vreme. iznad svega. @ivotna sila ne usvaja samo jednu ideju. Koncentrisana `ivotna sila bi se. svako ljudsko bi}e. Pomo}u svoje `ivotne sile. Jer. U mentalnoj sferi. i njegova mo} bi}e neograni~ena. U svetlu nekih primera. pomo}u svoje fizi~ke snage. sve vi{e i vi{e. i obnavljajte je ~ak i kada napustite sobu. u skladu sa gore pomenutim metodama. Me|utim. svaki predmet. svaki oblik ideja mo`e se napuniti `ivotnom silom i odgovaraju}om `eljom ostvarenja. {to bi smanjilo dejstvo impregnirane misli. na veoma koristan na~in }e uskladi{tena `ivotna sila uvek vr{iti povoljan uticaj na va{e zdravlje. Tako on mo`e napuniti sobu ~ak i sa svojim li~nim `eljama. napunite sobu `eljom da se u njoj dobro ose}ate. Pored toga. Me|utim. s obzirom na njegov eti~ki razvoj. radite sa vremenom. pa prema tome. ova `ivotna sila ima svojstvo primanja svih -tako|e i tu|ih . misao ili ose}anje. sa elementima. Ali. radite istovremeno i sa vremenom i sa prostorom. DODATAK TRE]EM KORAKU BIOMAGNETIZAM Pozabavimo se jo{ jednim specifi~nim svojstvom `ivotne energije koje je od naro~ite va`nosti za magijski rad. on ovo mo`e vr{iti i na najve}im udaljenostima. @eljeni uticaj }e trajati samo dotle dok deluje napetost u `eljenom smeru. Kako vreme prolazi i njegova tehnika se pobolj{ava. o`ivljavaju}i tako `elju ili ideju. S vremena na vreme. nego }e ~initi samo plemenite stvari. stoga. Kao {to smo ve} videli. boja). Ovi magi~arevi ogledi ne odnose se samo na jednu odre|enu sobu.

ta~no odre|enu osobu. magnetizovanje treba ~esto ponavljati ako se `eli uspeh. uti~u}i na njega. Mo`ete. Prvi metod se sastoji od fiksiranja `ivotne sile na kamen ili metal imaginacijom i koncentrisanom `eljom. uklju~uju}i. kamen ili neki drugi predmet. ako se taj predmet vrati pravom vlasniku. pomo}u imaginacije. @ao mi je {to moram re}i da sam vi|ao lo{e slu~ajeve gde je magnetizer. a to je da magnetizer sa svojom silom. Objasni}u jo{ jedno polje gde deluje `ivotna sila. padne u ruke neke druge osobe. ona ne}e iskusiti ni najmanji uticaj. Rutinski na~in magnetizovanja je slede}i: Magnetizer. ako `eli biti uspe{an. Me|utim. Pacijent ose}a olak{anje jedino kada se magi~ar psihi~ki otvorio. Ovaj metod pokazuje jo{ jednu nezgodu. tako da se skoro suo~io sa potpunim nervnim slomom. kao {to su bolesti srca i tako dalje. vremenski odre|uju}i tako. da bi donosili sre}u i uspeh doti~noj osobi. tako fiksirane sile nastavljaju delovanje hiljadama godina. kamen. napuniti prsten. izvla~e}i i dalje silu iz svemira. Takve posledice su neminovne ako magnetizer tro{i vi{e sile nego {to je u stanju da povrati. Kao {to smo videli iz istorije egipatskih mumija. pretrpeo toliko te{ka o{te}enja svog zdravlja. Kod oba metoda. u pacijentovo telo. uticaj }e nastaviti svoje delovanje. Dalje. Dalje. da sila ostane u njemu zauvek. sa `eljom da osoba koja ga nosi bude pod okriljem sre}e i uspeha.lnom radu i eksperimentima. u bolesnu osobu. pored ostalih sporednih efekata. Ali. nego je samo izvla~i iz svemira i usmerava direktno. on }e indirektno izvu}i lo{e uticaje iz pacijenta i preneti ih na sebe {to mu u svakom slu~aju {teti. ali uvek . postoje dve mogu}nosti fiksiranja (usa|ivanja) `elje i odre|ivanja vremena njenog trajanja. Zato se pretpostavljaju i zahtevaju kod svakog magnetizera plemenite karakterne osobine. preko svojih ruku. napuniti neki odabrani predmet i samo na kratko vreme. Ako magi~ar obra|uje bolesnu osobu.`eljom koja odgovara ideji. ako magnetizer ima pacijenta ~ije su karakterne osobine gore od njegovih. on se mora precizno pridr`avati zakona vremena. i tako dalje. Druga~ije je kod magi~ara. naro~ito kada tretira nekoliko pacijenata odjednom. preteranim prenosom svoje sile. Tako biste mogli. ~ini da njegova `ivotna sila isti~e iz njegovog tela. bilo neposredno magneti~nim zamasima ili polaganjem ruku. na primer. sve dok ona bude nosila taj predmet. Magi~ar mo`e uspe{no primeniti mnoge metode. magnetizer koji je prou~avao okultizam uop{te ne daje pacijentu vitalnu silu iz svog tela. zajedno sa koncentrisanom `eljom zdravlja. dragulj) postoji. indirektno. ako vam se tako svi|a. Ako talisman ili predmet namenjen i napunjen za pojedinu. osobi koja ga nosi bude naklonjena sre}a. Zato se uvek savetuje da se soba napuni sa misaonim vibracijama koje odgovaraju va{em individua. uspeh. uglavnom iz njegovih ruku. ili na daljinu to jest preko imaginacije snage volje. naravno. koncentrisanu `elju da sve dok predmet (prsten. a to je magnetizam za le~enje. u ovom slu~aju. Takva univerzalna punjenja koja izvede jedan adept zadr`a}e vekovima svoje mo}i i dejstva. da ne bi doveo u opasnost svoje vlastito zdravlje. tako da uticaj prestaje ~im se postigne `eljeni cilj. jer poreme}aji ili bolesti usisavaju i tro{e prenetu silu veoma brzo i. Ovaj metod pretpostavlja da je magnetizer dobar (zdrav) i da poseduje vi{ak `ivotne sile. to jest kada je izvr{io dinami~ku akumulaciju `ivotne sile u svom telu i emituje svetlosne zrake `ivotne sile. na psihi~ki na~in. tako da se tretman mora ponavljati da bi se izbeglo stanje pogor{avanja. kao da `ude za slede}om koli~inom sile. prenosi na pacijente i svoje vlastite psihi~ke vibracije i karakterne crte. Druga mogu}nost se naziva univerzalno punjenje koje se vr{i na isti na~in.

Ako ste. oseti}e trenutno pobolj{anje. Stoga bi magi~ar trebao obra|ivati jedino one bolesnike kojima lekar direktno preporu~i ovu vrstu le~enja ili raditi zajedno sa lekarom da bi izbegao da ga posmatraju kao nekog nadrilekara ili {arlatana. a da ne rizikuje ugro`avanje svog zdravlja i nervnog sistema. ose}aj blagostanja. jer ste je vi fiksirali. kod zdrave osobe. za vreme celog ovog ~ina prenosa mo}i. akumulirajte ogromnu koli~inu `ivotne sile. poja~ajte napon koncentrisane zra~e}e energije i zaista }ete biti veoma iznena|eni velikim uspehom koji ste postigli.mora nagla{avati imaginaciju udru`enu sa koncentracijom `elje. preko plu}a i pora. On ne}e biti toliko neoprezan pa da le~i bolesti koje zahtevaju hitnu hirur{ku intervenciju. blizu pacijenta. Ovde }emo dati neke metode. on }e odmah osetiti olak{anje. Kvantitativnim punjenjem pacijentovog tela zra~e}om energijom koja. Me|utim. Ali i u takvim slu~ajevima on }e biti u stanju da ubrza proces izle~enja i doprinese ubla`avanju bola. Ako `eli. On bi trebao slediti svoj poziv jedino iz ~iste ljubavi prema svojim bli`njim a ne u cilju zara|ivanja novca ili kao sredstvo za li~no boga}enje. Ova vrsta pomo}i je najblagoslovenija. i blagoslov ne}e izostati. ozna~ava zra~enje dometa jednog metra. Zami{ljajte da se zra~e}a `ivotna sila koja vas okru`uje uliva u pacijentovo telo. Pre svega. i ako nije previ{e bolno savladan bole{}u. sabija u njega. Bilo bi veoma korisno kada bi se lekari usavr{ili na ovom polju i. koje li~e na pomo}na sredstva za iskazivanje njegove volje. U toku operacije on mo`e o~i dr`ati otvorene ili zatvorene. pored alopatske medicine. magi~ar tako|e mo`e sedeti pored pacijenta. iz sata u sat. jer to su samo pomo}ne manipulacije. pomo}u va{e imaginacije. uvla~e}i je iz svemira u svoje telo. da svakim danom izgleda sve bolje. zra~e}a energija ne mo`e nestati (pobe}i iz tela). on mora biti dobro upoznat sa dijagnozom bolesti i njihovim simptomima. Magi~ari obojeni idealom pomaga}e bolesnim osobama a da one to i ne znaju. ako magi~ar uhvati pacijenta jednom. eventualno obema rukama i po~ne raditi sa imaginacijom. koja pribli`no odgovara `ivotnoj sili deset prose~nih osoba. Vi sasvim individualno prenosite nagomilanu zra~e}u energiju na pacijenta i mo`ete delovati po svojoj volji. poput sunca. Dozvolite mi da dodam neke od najuobi~ajenijih metoda koje magi~ar mo`e primeniti. Ne uzdi`ite se na lakovernosti ljudi. Prvo. a tako|e morate narediti zra~e}oj energiji da ne napusti telo pre nego {to pacijent sasvim ozdravi. Bi}e sasvim dovoljno. Neka va{a snaga volje naredi sabijenoj zra~e}oj energiji da ona izazove ozdravljenje pacijenta. ali to i ne mora ~initi direktno. u~inite najmanje sedam udisaja. Morate osetiti kao da je va{a nagomilana `ivotna sila zasijala poput sunca. Pre nego {to pri|ete bolesnikovom krevetu. Poku{ajte da. i pustite da ta `ivotna sila sija. Ve{tom magi~aru nisu potrebni magijski zamasi (potezi) niti polaganje ruku. najsjajnijom svetlo{}u. pri takvom zra~enju. Poznavanje anatomije je apsolutno neophodno. Dr`ite se ideala dobrote. ponovnim udisanjem. i kao da se. Ponovite punjenje nakon izvesnog vremena. Sve vreme morate biti apsolutno uvereni da se pacijent iz ~asa u ~as ose}a sve bolje i bolje. bi}ete u stanju da izazovete izle~enje u za~u|uju}e kratkom vremenu srazmerno vrsti bolesti. Pa`ljivim prou~avanjem stru~ne literature on mo`e ste}i ovo znanje. iz dana u dan. pored medicinskog le~enja. pro`imaju}i i prosvetljuju}i sve bolesnikove pore. Ovde isklju~ivo radi samo imaginacija. On to mo`e vr{iti ~ak i na daljinu. ili zarazne bolesti. nau~ili da koriste i magijsku praksu. on mo`e gledati pravo u pacijenta. nare|uju}i joj . ~ija }e upotreba pomo}i magi~aru u le~enju bolesti. stvorite zra~e}u energiju bar deset metara oko svog tela. `ele}i da pacijentu bude sve bolje i bolje. ne dodiruju}i ga li~no.

Kod dobro uve`banog magi~ara. on ih tako|e mo`e le~iti magijski pomo}u elemenata. Na ovom mestu treba preporu~iti da se snaga zra~enja fiksira (odredi) na oko jedan metar izvan tela. ja sam naveo nekoliko primera le~enja bolesti a mogao bih navesti jo{ neke metode le~enja bolesnih ljudi sa magneti~kog stanovi{ta. Ako ste blizu pacijenta. najpopularniji zbog toga {to je veoma jednostavan i delotvoran. trenutno nadokna|uju}i izra~enu mo}. {to zna~i da je ona zgusnuta materijalna sila koja se mo`e uporediti sa elektricitetom. sli~no spojenim sudovima. akumulirana `ivotna sila izgleda kao da je ve} materijalizovana. On mora sna`no zami{ljati da }e izle~uju}a sila ostati u njemu i da }e se on i dalje ose}ati sve bolje i bolje. magnetizma i elektriciteta. srazmerno mo}i ste odredili prostor koji odgovara obimu tela. on u stvari ve} pliva u svetlu va{eg zra~enja koje je impregnirano (napunjeno) `eljom ozdravljenja. u slu~aju bolesne dece. Pored le~enja bolesnika `ivotnom silom. nego nastavlja svetleti isto tako jako kao i pre preno{enja. zami{ljena `elja potpunog ozdravljenja ograni~ena vremenom i prostorom. Magi~ar je. Veoma specifi~an metod je kada se pacijent pu{ta da udi{e emanaciju (izra~enje) zra~e}e mo}i pomo}u imaginacije. zajedno sa imaginacijom da se ona stalno obnavlja iz svemira sve do trenutka potpunog ozdravljenja. naravno. Stoga je sasvim o~igledno da je magi~ar u stanju da le~i stotine pacijenata bez naru{avanja svoje duhovne snage ili nerava. fiksirali ste i vreme tako da bi se telo trebalo ose}ati sve bolje i bolje iz ~asa u ~as. Dok koristi ovaj metod. na primer. u stanju da uspostavi vezu sa duhom (umom) zaspalog pacijenta i da izvr{i razne metode le~enja u pacijentovom telu. S obzirom na . pri svakom udisaju. Tako|e. U praksi. ina~e magi~ar mora vr{iti imaginaciju umesto njega. Ovde se mo`emo osloniti na re~i iz Biblije. Sa ovim metodom ste ispunili glavni uslov fizi~kog zakona vremena i prostora. uzima va{e zra~enje `ivotne mo}i. Pacijent na koga je ova mo} usredsre|ena bi}e sasvim ube|en da svakim udahom udi{e va{u zra~e}u energiju. {to je jednako zra~enju normalnog ljudskog bi}a. Slede}i metod koji se mo`e koristiti je da magi~ar direktno utiskiva `ivotnu mo} u pacijentovo telo ili u oboleli deo tela. moraju se uzeti u obzir prostor i vreme. jedino preko pora. Ovaj metod je. i ozdravi}e. Ovo treba povezati sa ~injenicom da se `ivotna mo} akumulirana u telu automatski obnavlja. S obzirom na tu ~injenicu. me|utim.da se stalno obnavlja. Na{ Gospod je osetio smanjenje njegove `ivotne sile i dobacio svojim u~enicima: "Neko se dota~e mene!" Pri radu sa `ivotnom silom i magnetizmom. u pore|enju sa ostalim. ~ak i kada magi~ar vi{e ne bude blizu njega. Ako je pacijent u stanju da se koncentri{u on to mo`e ~initi sam. to izgleda ovako: Va{a zra~e}a energija se emituje u pre~niku od 9-10 metara. iz dana u dan i tre}e. ovaj metod se tako|e praktikuje kod pacijenata ~iji nervni sistem jo{ nije sasvim iscrpen i koji prema tome mo`e podneti izvestan pritisak akumulirane `ivotne sile. I ovde je. Ako pretpostavimo da pacijent nije u stanju da se koncentri{e ili. Ovo je bio jedan primer prenosa `ivotne sile iz magi~arevog na drugo telo preko disanja. kada je na{eg Gospoda Isusa Hrista dodirnula jedna bolesna `ena nadaju}i se ozdravljenju. Drugo. Detaljan opis svih metoda i mogu}nosti le~enja bi svakako ispunio veoma obimnu knjigu. ovde se morate koncentrisati na `elju. tako|e. magi~ar }e primetiti da se njegova zra~e}a energija koju je preneo na pacijenta ne smanjuje. da sila koju pacijent udi{e nastavi delovati pozitivno u njemu. vi sami zami{ljate da pacijent. prenosi je u krv i da }e izazvati potpuno ozdravljenje.

MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING 1. koncentracija misli sa dva ili tri ~ula odjednom 2. Sede}i. `ivotinju ili ljudsko bi}e. III. itd. biomagnetizam KRAJ TRE]EG KORAKA ******************************************************** K O R A K IV Pre opisivanja te{kih ve`bi slede}eg koraka. koncentracija na `ivotinje iljudska bi}a II. `elim jo{ jednom naglasiti da u~eniku nije dozvoljena `urba u njegovom razvoju. Ti ljudi treba samo da izraze `elju bilo koje vrste i ona }e se ostvariti istog trenutka.toplota. uop{te i nisu vi{e potrebni nikakvi metodi. 4. na neki na~in. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING 1. Morate se osetiti. Visokim adeptima i Svecima koji su svoje imaginacije izve`bali do takvog savr{enstva da se sve njihove zamisli trenutno ostvaruju na svim planovima. da posmatrate svoju okolinu iz ta~ke (gledi{ta) tog predmeta. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IV) Ovde }u opisati kako da presadimo na{u svest izvan (nas). u va{em uobi~ajenom polo`aju. Tako|e. akumulacija `ivotne sile: a) udisanjem preko plu}a i pora u ~itavo telo b) u razli~ite delove tela DODATAK TRE]EM KORAKU: 3. Moramo shvatiti kako da na{u svest presadimo po slobodnom izboru u bilo koji predmet. Sli~no kao i kod koncentracije na predmete. zadr`avanje ve`bi iz prvog Koraka koje treba da postanu navika 2. b) vazduh . morate razmotriti svrhu predmeta nakon {to ste se u njega imaginarno pretvorili. c) voda . Njemu je potrebno dovoljno vremena za ovaj cilj. kao sam taj predmet i usvojiti sva njegova svojstva. MAGIJSKI MENTALNI TRENING 1. Morali bi ste ~ak biti u stanju. Na primer: pretpostavimo da je izabrani predmet na stolu. uspeha. nakratko fiksirajte o~i na jedan od tih predmeta. On mora biti apsolutno ~vrst i siguran u svim ve`bama prethodnih koraka pre nego {to pre|e na slede}e. Savladav{i ovu ve`bu sa jednim predmetom . impregnacija prostora radi zdravlja.lako}a. stavite ispred sebe neke stvari koje svakodnevno upotrebljavate. Morate biti sasvim svesni ~injenice da ste zatvoreni (u~vr{}eni) u ta~ku koju ste postavili. pomo}u jake koncentracije. i usadite oblik. boju i veli~inu ~vrsto u svoj um.vreme i prostor u ovom delu ja samo iznosim jednostavne postupke le~enja to jest magnetizam.te`ina (gravitacija). koncentracija na predmete.hladno}a. ali putem spolja{njeg uticaja. uklju~uju}i i sobu u kojoj se stvari nalaze. nesposobni da je napustite. ako `eli posti}i pravi uspeh na putu magije. pejza`e. PRIKAZ VE@BI TRE]EG KORAKA I. udisanje elemenata u ~itavom telu a) vatra . i doku~ite njegovu povezanost sa ostalim stvarima. mesta 3. d) zemlja . Sada zamislite sebe kako se pretvarate u taj predmet.

tokom ve`be. i da u njemu bude aktivan. sa svojom sve{}u tako da ste usvojili oblik. konja. Cilj ve`be je postignut. strpljenje.mo`ete postepeno pre}i i na druge stvari. istu ve`bu treba praktikovati sa ljudskim bi}ima. Ako ste se uve`bali. to }e i `njeti!" Tako magi~ar nikad ne}e koristiti svoj uticaj za bilo {ta lo{e niti prisiljavati ljude da delaju protiv njihove li~ne volje. Od sada. tako da mora da se ose}a i da razmi{lja kao ta zami{ljena osoba. njegov na~in razmi{ljanja i delovanja. Mogli bi ste tako prevideti i sasvim zaboraviti svoje telo. dok izvodimo ve`be sa `ivim stvorenjima. Niko ne bi trebao biti zastra{en neobi~nom vrstom ve`bi i eventualnim neuspesima na po~etku. mo`ete odabrati ve}e objekte poput cve}a. Nije bitna vrsta eksperimentalnog objekta. i koje treba zamisliti. jarca. svi treba da se prisetimo legende o vukodlacima i drugih pri~a. Nema sumnje da su ovo slu~ajevi takozvanih crnih magi~ara. ptica ili slon. nego ~ak i da uti~e na njega po svom naho|enju. bez prekida. biljaka. gde }e on morati poprimati vi{e bo~anske oblike u koje }e presa|ivati svoju samosvest. itd. Dobar (beli) magi~ar }e uvek osuditi takva dela. U~enik mora biti u stanju da pretvori svoju svest u svaki `eljeni oblik. koji poprimaju sve vrste `ivotinjskih oblika u nevidljivom svetu da ne bi bili prepoznati dok vr{e svoja zla dela. letu ili plivanju zavisno od vrste datog objekta. Za po~etak odaberite poznanike. itd. U vezi sa ovom ~injenicom. u~enik bi trebao ve`bati sve dok ne bude kadar zamisliti bilo koje stvorenje koje `eli. U~enik }e kasnije videti kakav zna~aj imaju ove preliminarne ve`be za dalji magijski rad. zatim u hodu. Ve} je re~eno ranije da je svest besprostorna i bezvremenska. da bi mogao smatrati ovu ve`bu savladanom. Kada savladate ovaj zadatak. [to je du`e vreme ovog postignu}a. ve} da ga pripreme za vi{u magiju. Jer za magi~ara. bajke i legende imaju mnogo dublje zna~enje. ^ovek mora uvek biti sasvim siguran kod presa|ivanja svesti u telo. Svoju veliku mo} nad svakim ljudskim bi}em koja mu . drve}a. puzanju. ne samo da sazna njegove ideje i ose}anja koje se razvijaju u svesti imaginarne osobe. a njegove duhovne sposobnosti }e mu omogu}iti da vidi kroz takva stvorenja i da prepozna pravi lik izvo|a~a. prijatelje. i da u njemu mo`ete ostati barem pet minuta. Ova naro~ita ve`ba daje magi~aru mo} da se pove`e sa svakim ljudskim bi}em. kadri su da razumeju svaku `ivotinju i da njom upravljaju snagom svoje volje. ona je aka{aprincip. ono }e biti korisnije. Sa dobropoznatih ljudi mo`ete pre}i na strance koje nikad pre niste videli. psa. istrajnost i upornost }e uskoro odvesti ka `eljenom uspehu. isto tako bi to mogao biti i mrav. za va{e usredsre|uju}e pretvaranje svesti. do tog stepena da ste u stanju da usvojite svaku vrstu `ivotinjskog oblika svojom sve{}u. ~iju imaginaciju mo`ete dr`ati na umu. i ako mo`ete odr`ati ovu imaginaciju pet minuta bez prekida. ako ste uspeli povezati svaki predmet koji ste odabrali. pa nije neophodno. u kojima se ~arobnjaci pretvaraju u `ivotinje. Ve`ba je zavr{ena kad ste uspeli presaditi vlastitu svest u neko od zami{ljenih tela. Svest ne poznaje ni vreme ni prostor pa prema tome. ali uvek sa onom izrekom na umu: "[to ~ovek seje. bez obzira na pol i starost. ~lanove porodice. Zato neka presa|uje svoju svest u imaginaciju ma~ke. slede ve`be sa `ivim stvarima. grmova. tr~anju. veli~inu i osobinu predmeta. da te objekte imamo neposredno pred o~ima. njegovu pro{lost i sada{njost. ^im budete u stanju da vr{ite presa|ivanje svesti u ne`ive predmete. On mora izdr`ati bar pet minuta bez prekida. Na{e preliminarne ve`be ne slu`e nagovaranju u~enika na lo{a dela. krave. Adepti koji su godinama praktikovali ovu ve`bu. Na kraju mo`ete odabrati ljude razli~itih rasa i boja ko`e kao eksperimentalne objekte. Prvo se po~inje sa imaginacijhom `ivotinje u nepokretnom stanju.

putem udisanja preko plu}a i pora. zato {to. voda hladno}e. rastvorite ga pomo}u imaginacije kroz celo telo. {to se mo`e izvesti na dva razli~ita na~ina. Sasvim je o~igledno da isto~nja~ki metodi ve`banja smatraju da je u~itelj (GURU) apsolutno neophodan za razvoj u~enika. i opazimo njegove specifi~ne osobine u celom na{em telu. svemiru. Dok udi{ete. meso. niti kod drugih ljudi. Nikada ni u kom slu~aju ne akumulirajte nijedan elemenat u ova dva organa. Prvi je slede}i: Na isti na~in kao {to je opisano u Koraku III. Ovaj proces je br`i. Obo`avanjem u~itelja. Prema tome. udi{ete elemenat u celo telo i akumulirate ga u njemu. Slede}a mogu}nost povla~enja elementa iz telesnog organa je.TRANSFER (prenos du{e). {to zna~i da izdi{ete apsolutno bez ikakve imaginacije. Po~etnik bi trebao uvek izbegavati akumuliranje elemenata ili `ivotne sile. on se instinktivno povezuje sa u~iteljevom sve{}u. naizmeni~no sa svakim spolja{njim i unutra{njim organom. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING (IV) U ovom poglavlju }emo pro{iriti rad o elementima. Vr{enjem nagomilavanja elemenata ili `ivotne sile u celom telu. izuzev mozga i srca. ni u svom telu. Treba da po~nete sa sedam udisaja. vazduh lako}e a zemlja te`ine. bez ikakve akumulacije. sav elemenat mo`e vratiti svemiru odmah iz organa. podesni su za snabdevanje elemenata njihovim specifi~nim osobinama. Magi~ar bi trebao savladati oba metoda. Ovu ve`bu treba raditi sa svakim od elemenata. kada se sabije. Zaista je veoma va`no dobro savladati akumulaciju elemenata i `ivotne mo}i u rukama i stopalima. Najve}u pa`nju trebalo bi obratiti na prste. . putem disanja preko pora. u ovom slu~aju. a naro~ito ne u srcu i mozgu.se daje ovim ve`bama koristi}e jedino za dobro. zato {to }e to biti od vi{estruke koristi u prakti~noj primeni magije. a da sebe ne upropasti. On zna svoje telo i ~vrsto ga dr`i pod kontrolom. da biste izbegli o{te}enja. Sli~no pari koja proizvodi visoki pritisak. ve} da se pomo}u imaginacije. napetost nije vezana samo za jedan organ. preko pora. Magi~ar mora savladati oba metoda i mora znati kako da njima sasvim voljno upravlja. Samo u~itelj koji je savr{eno uve`ban u vladanju elementima. Dobropoznati Tibetanski ANKHUR je zasnovan na istom osnovu. mo`e sebi dopustiti odre|enu akumulaciju u srcu i mozgu. i pune}i taj deo tela sa njom. nego se {iri na ~itavo telo. njegov napredak biti koliko pouzdaniji toliko i br`i. mozak i srce koriste tu op{tu akumulaciju. Nau~ili smo da "uzimamo" elemenat. Svi organi. Umesto rastvaranja nagomilanog elementa. naravno. Sada }emo puniti pojedine delove tela `eljenim elementom. ako specifi~nu osobinu elementa ose}ate nenormalno jako. i njegovog vra}anja natrag u svemir putem imaginacije. pa }e tako pod indirektnim uticajem. samo u obrnutom smeru: u~itelj SE povezuje sa u~enikovom sve{}u i presa|uje u njega mo} i prosvetljenje. i preko izdisanja (kao {to je opisano u Koraku III). ako jo{ nije u stanju da pomo}u vidovitosti istra`i funkcije raznih organa. neka isti~e i vrati se nazad u Svemir. u napunjenom delu tela. Iz ovih ~injenica magi~ar }e shvatiti za{to orijentalni u~enik svom u~itelju pru`a najve}e obo`avanje. ne vra}ati akumulirani elemenat u telo i predati ga. disanjem preko plu}a i pora. kosti i ko`a tog dela tela bi}e pro`eti elementom. Trebali biste osetiti sabijeni elemenat. i blagoslov ne}e izostati. gde je u pitanju takozvani PNEUMA. a tako|e i mozak i srce. sabijaju}i specifi~nu osobinu elementa. Isto se doga|a i kod mistika. vodite ga do onog dela tela koji izaberete. mnogo ja~e u tom pojedinom delu tela nego u ~itavom telu. sa njegovom specifi~nom osobinom. pove`ite svoju imaginaciju ose}anja sa specifi~nom osobinom elementa: vatra oblikuje ideju toplote. ali.

Budu}i da se region glave oslobodio elementa. u pojedine delove tela. Kada se potpuno upoznate sa ovom praksom. slezine. sve {to treba da u~ini je da izvodi ove ve`be i odmah }e to ispraviti. Radi boljeg upoznavanja ponovi}emo: Stopala sve do bedara.ali zahteva savr{eno presa|ivanje svesti. koji tako|e ispunjavate udi{u}i elemenat vatre sedam puta. Uskla|enost elemenata u telu nudi i druge prednosti. i (ponovo ukupno sedam puta) izdi{u}i elememenat vatre u svemir. u na{em slu~aju o~igledno od glave sa vatrenim elementom i to praznim udisanje sedam puta. preneti svoju li~nost. ostaje tamo. i posta}e svestan svih zakona. Po~inje se tamo gde se zavr{ilo. po~injete sa zemljanim a zavr{avate sa vatrenim elementom. plu}a i srce sve do vrata odgovaraju vazdu{nom elementu a glava sa svim njenim organima elementu vatre. Elemenat koji se udi{e sa svakim udisajem. to jest abdomen. zato {to uspostavljaju sklad izme|u materijalnog i astralnog tela i univerzalnih zakonitosti elemenata. trti~na kost uklju~uju}i i polne organe odgovaraju zemlji.udi{e i izdi{e. Postupak rastvaranja je tako|e isti kao u prethodnom ogledu. koji stvara i zadr`ava u njemu ose}anje mira i sre}e. sve dok se ~itavo telo ne oslobodi akumulacije elemenata. dok izdi{ete na normalan na~in. Ako bi magi~ar. Mi svi znamo da je ljudsko telo podeljeno na ~etiri osnovne oblasti. mo`ete pre}i na slede}i korak. ne samo punjenjem raznih telesnih oblasti elementima. On postaje otporniji na svaki opasan uticaj. Zadatak slede}e ve`be je punjenje pojedinih predela tela odgovaraju}im elementom. Praksa je slede}a: Zauzmite svoj omiljeni polo`aj (asanu). ikad dospeo u nesklad. ^im osetite da je akumulirana dovoljna koli~ina elementa u delu tela koji udi{e. `u~i. bez izdisanja. akumulaciju `ivotne sile. sa sve{}u. u njegovom regionu. U trenutku kada u~enik postigne magijsku ravnote`u.sli~no disanju preko pora . U~enik je po{te|en od mnogih bolesti uravnote`uju}i svoju Karmu pa tako i svoju sudbinu. On ~isti svoju mentalnu i . stomaka do dijafragme odgovara vodenom elementu. Zatim pre|ite na slede}i elemenat i napunite grudi udisanjem vazdu{nog elementa i to sedam puta i ostavljaju}i ovaj elemenat. izdi{ite normalno. to jest. mo`ete je pro{iriti. on stoji u sredi{tu svih doga|aja. Prvo. predeo vazduha. grudi. Ovo je sasvim jednostavan i brz postupak. Sada je red na predeo glave. S druge strane. ostaju u tom stanju od dva do pet minuta a onda po~nite sa rastvaranjem elemenata.Drugi metod akumulacije elementa u neki deo tela je.od stopala du` genitalija do trti~ne kosti. izdi{ite prazan dah i predeo glave }e ostati ispunjen vatrenim elementom. tako da i ovaj predeo ostane ispunjen svojim elementom. ve} i akumuliraju}i elemente u tim predelima. u pravoj perspektivi. Proces je isti kao i ovaj gornji. prelazimo na slede}i. u jedan deo tela i tamo joj omogu}iti da . to jest. predeo abdomena sa unutra{njim organima poput creva. pune}i tako predeo zemlje elementom koji uti~e na njega. od kojih }u pomenuti samo neke. svih sastavnih momenata i procesa koji se odigravaju u svemiru.oslobodite ga opet tokom izdisanja. zbog ko zna kojih okolnosti. koje odgovaraju elementima. treba zaista ve{to savladati. ne izdi{u}i ga. u~enik je za{ti}en od {tetnog uticaja negativne strane elemenata. Zadr`ite elemenat zemlje u predelu zemlje i udahnite sedam puta elemenat vode u vodeni predeo. zatim predeo vode i na kraju predeo zemlje. Udahnite elemenat zemlje sedam puta. Svi predeli koji su napunjeni odgovaraju}im elementima. vratite ga svemiru odakle ste ga i uzeli. Di{u}i preko preko plu}a i pora udi{ite elemenat zemlje sa njegovom specifi~nom osobinom te`ine u predeo zemlje tela . Ove ve`be su od velikog zna~aja. Ako ste postigli izvesnu ve{tinu u ovoj ve`bi. Iskusi}e blagotvoran uticaj ~itavog univerzalnog sklada ne samo u toku nekoliko sati nego danima.

ruka sa tri podignuta prsta u zakletvi kao potvrda istinite izjave. Polo`aj tela bi se morao tako savladati da bi se moglo sedeti u asanapolo`aju satima. dok se ve}i deo toga dr`ao u strogoj tajnosti i bio rezervisan jedino za Prvosve{tenike i adepte. {to }emo mi u hermetici ozna~iti kao "evokacija". a sebi tako donese veliki blagoslov. Sada }emo pre}i na slede}e poglavlje. ve} se tako|e mo`e i vezati za neki odre|eni zadatak. Sve to mnogo zavisi od njegove li~nosti i percepcije (na~ina opa`anja). simbol ili spolja{nju oznaku nema nikakvog zna~aja. Svi magijski postupci i ritualni se zasnivaju na ovoj prvobitnoj tezi. takve sudije bile bi apsolutno beskorisne. poja~avaju}i mentalnu i astralnu matricu. Bo`anstva i ~istote. svaki religijski sistem ima svoje posebne kultove. niza misli. Ve`be tre}eg koraka bi isto tako trebalo produbiti. jo{ od najstarijih vremena. da su to samo mentalne potpore za um. Nije mogu}e dati nikakav ta~an smer u . on }e se osposobiti da poma`e ljudima koji pate u slu~ajevima bolesti i nesre}nih slu~ajeva. za prakti~nu magiju a naro~ito magijski trening. One iz drugog koraka moraju se poja~ati i produbiti saglasno vremenu i prilikama. gestovima i polo`ajima prstiju. Ova maksima va`i za celokupan magijski ritual. On mora dosti}i takav stepen savr{enstva da se svaka `elja koju usadi u zra~e}u mo} trenutno ostvaruje. Magi~ar mora nau~iti prakti~nu primenu zra~e}e mo}i u svaku svrhu i u svakoj situaciji. bez obzira da li je u pitanju ban-~arobnja{tvo (banwitchcraft) Tibeta ili gestovi prstiju koje izvode Bali sve{tenici u svojim kultovima. Ve}ina magi~ara je postigla vi{e sa najprimitivnijim ritualima nego neki filozofski mislilac sa svojim komplikovanim predstavama njegovog kulta. Razlika je samo u tome {to ni{ta sem veoma malog dela toga nije bilo dostupno masama. kako Lama crta svoju Mandalu i postavlja svoje "Thatagatos-e" kao simbol za{titnog bo`anstva. Me|utim. pomo}u spolja{njeg na~ina izra`avanja ili obrnuto. Na sudu. gestove i manipulacije prstima. Isto se odnosi i na neko stvorenje. ^ovek mora posedovati sposobnosti za ~vrsto pridr`avanje svakog asketizma koji bi mogao sebi nametnuti ne moraju}i da se bori protiv isku{enja ili ~ak da nekom od njih podlegne. ili. Svaki ritual odgovara odre|enoj nameni. U ovom ~etvrtom koraku magi~ar }e nau~iti kako da napravi svoje sopstvene rituale. tako|e skoro nepoznato do danas. Nema ba{ nikakvog zna~aja za istinskog magi~ara. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (IV) Do sada su ve`be prvog koraka trebale postati navika. a koje govori o polo`ajima tela. Time se potvr|uje i to da neka ideja ne samo da se mo`e izraziti ~inom. o`ivljava svoje magijske sposobnosti a njegova intuicija }e postati univerzalnog karaktera. stvaranju niza misli pomo}u gesta ili ~ina. tako|e se mo`e smatrati magijskim gestom. ili se radi o ritualu egzorcizma magi~ara. Svaka od mnogobrojnih lo`a ili sekti ima svoje vlastite rituale. Moglo bi se mnogo pri~ati o ovome sa istorijske ta~ke gledi{ta. Snagu zra~enja treba poja~ati. bez ose}anja i najmanjih nemira. Lo`e slobodnog zidarstva (masonerije). Njemu nisu potrebna takva ~udna (tu|a) uputstva. {to sve treba posti}i pomo}u imaginacije i duboke meditacije. Na taj na~in. nervoze napetosti ili gr~a.astralnu AURU. {to je op{te poznato pod imenom ritual. re~ i dodir. stavljaju}i u njega svoje genije i an|ele radi za{tite. na primer. su sve vezane za ustaljeni znak. kultove. produbiti i u~initi ekspanzivnijom (sposobnom za {irenje) to jest dinami~nijom. Sve{to ne prima i ne nosi neko naro~ito ime. Sinteza }e uvek ostati ista. ako ~ita knjige o specifi~nom na~inu na koji neki drugi magi~ar povla~i svoj magijski krug. posmatraju}i ga kao simbol beskona~nosti. Temeljni princip rituala se zasniva na poja~avanju (potvr|ivanju) jedne ideje. Sa hri{}anskog stanovi{ta podignuti prsti simboli{u Trojstvo. po{to on veoma dobro zna.

nizove misli i sve {to bi `eleo da se ostvari pomo}u odgovaraju}ih gestova. izazivaju}i na taj na~in potrebni efekat. srednji prst aka{i. a imaginacija ili mo} o kojoj se radi }e automatski osloboditi svoje dejstvo. sami ritual }e izazvati pra`njenje jednog dela ovog rezervoara. zbog svoje polarnosti. pokretima svojih prstiju u d`epu kaputa. polo`aja ili gestova udova ili prstiju. Postoje magi~ari koji neprimetno izvode svoje rituale. skladi{te op{ti rezervoar sa vi{e. On u svakom slu~aju ne}e poku{ati da izrazi gest blagosiljanja stisnutom pesnicom. Kada stignete dotle. proces }e te}i (i) u obrnutom smeru: vi izvodite ritual ili gest. delimi~no . On }e sastaviti svoj li~ni. jer ako jo{ neko koristi isti znak za istu ideju. najbolje gestikulacije prstiju. i zami{ljajte da se va{a `elja ostvaruje pomo}u tog gesta. Ponavljanjem imaginacije sa odabranim gestom ili ritualom. njemu se savetuje da taj ritual koristi {to je manje mogu}e. samopouzdanja i samopoverenja i nepokolebljivom verom u uspeh. oni koriste analogiju pet prstiju pripisuju}i ka`iprst vatri. ^im ritual postane samo-delatan sa imaginacijom. koji koristi kada ga niko ne posmatra. ova mentalno napeta mo} se okre}e protiv svojih tvoraca. kao i imaginacija. pa }e uslediti raspadanje i razaranje. Pravilo "sada-zapovedne" formule (present -imperative formula) va`i i ovde. da automatski koristite gest ili ritual. najpre. ili da se ona ve} ostvarila. naravno. on ga (znak) slabi uzimanjem njegove snage. Ve`ite i fiksirajte svoju li~nu `elju za koju najvi{e `elite da se ostvari za svoj li~ni mali ritual ili kestikulaciju. Ovo je prava svrha rituala. U tom slu~aju bi vi{i adepti dobili jeftino dodatno sledovanje i mogli ga koristiti bez napora. bi}e dovoljno samo izvesti ritual. u vezi gesta ili rituala. da `elja postaje automatska funkcija va{e imaginacije. palac vodi. morate izvoditi napo~etku sa ose}anjem sigurnosti. da bi se postigao `eljeni efekat ili uticaj. Desna ruka predstavlja pozitivne elemente a leva negativne. neceremonijalni (neformalni) ritual saglasno svom polo`aju i situaciji. spremnom za napad. U saglasnosti sa elementima. posti}i efekat. malih koli~ita `ivotne mo}i. Neke lo`e daju svojim po~etnicima da izvode rituale kojima se automatski puni takav rezervoar mo}i. Me|utim ako se takav pove}ani rezervoar kolektivne mo}i zloupotrebi u pohlepne i sumnjive svrhe. ~ak i ne prime}ujuti to. Neka ovaj mali primer bude dovoljan. boju. stalnim ponavljanjem. O~igledno }e neki ljudi do}i do zaklju~ka da neki od politi~kih pokreta ili partija izvode jedan indirektni magijski ~in sa gestom pozdrava. stvori}e se rezerva mo}i u uzro~noj sferi aka{a-principa koja }e usvojiti potrebnu vibraciju (elektromagneti~ni fluid). koji se sastoji od dizanja ruke i svakako predstavlja izvestan gest mo}i. Me|utim. Ali ne govorite o njima. Kasnije. na ra~un tvorca (rituala). a nalaze se u najve}oj gu`vi. Ako je ovaj rezervoar mo}i napunjen stalnim ponavljanjem. rade}i samo sa imaginacjom `elje i nekog ostvarenja. Svi }emo se setiti germanskog pozdrava NSDAP. U~ite da dajete sasvim individualne znake razlli~itim idejama. ina~e bi neko drugi lako mogao izvu}i mo} istim ritualom i. Imaginarno ostvarenje. mora upotrebljavati. zvuk i sve analogije koje odgovaraju `elji ili nameni. Mo`e se veoma lepo uporediti sa sasvim napunjenom baterijom kojoj ne treba ni{ta vi{e sem pravog kontakta da bi proizvela struju u svako doba. i tako. I ritual se. prstenjak zemlji a mali prst vazduhu. ~im u~enik uznapreduje i ve} bude u stanju da to i sam postigne. pored ~injenice da }e kletve mnogobrojnih apsolutno nevinih `rtava koje delimi~no trunu u tamnicama. dodu{e. bi}ete potaknuti. Mo`emo ispravno tvrditi da su to krvna zrnca ~itavog uslova (stanja). Zato je korisno o tome }utati. polo`aja prstiju ili pomo}u rituala.ovoj stvari i u~enik }e morati da deluje intuitivno i mora znati kako da izra`ava ideje.

pa na taj na~in dolazi do ~udnovatih efekata. stopala (noge) III. [to manje `elja ima. Pobo`ni vernik crpi duhovnu mo} iz aka{a-principa.trti~na kost.abdomen d) zemlja . Najbolje je da magi~ar izabere takve rituale koje mo`e koristiti celog `ivota. Stavaranje sklada elemenata u odgovaraju}i oblastima tela: a) vatra . koju su tamo akumulirali obo`avaoci kao rezultat njihove ~vrste vere i nepokolebljivog poverenja. prvo.grudi c) voda . bez obzira da li se radi o religijama. jer on pri ruci ima mnogo drugih mogu}nosti. Dobro uve`bani magi~ar }e uvek prona}i jedino pravo obja{njenje za takve i sli~ne pojave poznavanjem ovih univerzalnih zakona. Samo vreme realizacije zavisi od. U po~etku on bi morao biti zadovoljan sa jednim. na visokom eti~kom (moralnom) nivou. ^udnovata izle~enja na hodo~asnim mestima imaju istu temeljnu osnovu. Koriste}i svoje poznavanje zakona polarnosti on bi mogao. to jest rituale univerzalnog karaktera. Akumulacija elemenata: a) u celom telu b) u pojedine delove tela pomo}u dva metoda 2. a najvi{e sa tri rituala. genitalije. bez ikakve sumnje. svaka `elja i svaka imaginacija mo`e ostvariti pomo}u rituala. MAGIJSKI MENTALNI TRENING Presa|ivanje svesti: a) u predmete b) u `ivotinje c) u ljudska bi}a II. Magi~ar. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING: Rituali i njihova prakti~na primena: a) gestikulacije (gestovi) b) polo`aji c) polo`aji prstiju KRAJ ^ETVRTOG KORAKA ******************************************************** K O R A K (V) . pre }e zabele`iti uspeh. bez obzira da li se radi o materijalnom. KRATAK PRIKAZ SVIH VE@BI ^ETVRTOG KORAKA I.osu|ene na smrt ili poslate na front u beznade`ne bitke. Ovo smo pomenuli samo usput i vrati}emo se opet ritualima. drugo. zahvatiti svu mo} iz kultnih rezervoara na silu i postizati izle~enja ili druga tobo`nja ~uda. Ve} je re~eno ranije da se svaka ideja. magi~ar }e savr{eno znati da odredi pravu meru a tako|e }e znati i koliko je u stanju da ponese. Pretpostavimo da rituali koje je odabrao najpre ne funkcioni{u dovoljno efektivno. mentalne zrelosti i. smatrao bi takva dela za neku vrstu kra|e. Isti zakon deluje i u svim ostalim kultnim praksama. astralnom ili mentalnom planu. nevidljivo stvoriti suprotnu polarnost koja }e doprineti raspadanju rezervoara mo}i. on ih ne bi trebao dopunjavati sa drugima. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING: 1. u svako doba kad on to po`eli. i zato }e uvek odbijati da se poni`ava ~ine}i to. Do{av{i do ovog stepena razvoja. sektama ili lo`ama.glava b) vazduh . od marljivosti kori{}enja rituala.

[to manjim sebe osetite i {to se vi{e skuplja va{a svest. biljka. to jest na centar. i osetite se malim poput makovog zrna. . to jest. otuda ideje vremena i prostora. jezgro svakog oblika. me|utim one }e nestajati od ve`be do ve`be. `ivotinja. Ako ste uspeli ostati bar pet minuta sa svojom sve{}u u sredi{tu predmeta koji ste odabrali. Nakon postizanja istog dobrog rezultata. pove}avaju}i dimenziju i oblik predmeta iz svoje dubinske ta~ke. i bi}e u stanju da vidi dalje i dublje. Svaki put morate i}i dotle da prenesete svoju svest u centar nekog predmeta. svaki oblik je simetrimetri~no stvaran (objektivan). Sposobnosti koje se steknu pomo}u slede}ih ve`bi su od veoma velikog zna~aja za magiju. Posmatrano iz ove ta~ke. pre|ite na slede}u ve`bu. Ova mentalna ravnote`a je specifi~no temeljno svojstvo aka{e ili uzro~nog principa duha. nego tako|e i da njime uprav. takozvanu ta~ku dubine. mentalna ravnote`a mo`e uspostaviti u svako doba. na mestu ukr{tanja dobijamo ta~ku. Ako ovo mo`ete izvesti bez ikakvih smetnji. ali praksa }e usavr{iti! Niko se ne bi trebao pla{iti po~etnih neuspeha. bezvremenosti i besprostornosti. Ovo je osnova misterije ~etvrte dimenzije. Kao {to se svi se}amo iz {kolskih dana. mo`ete pre}i na slede}i predmet. itd. i to tajnu ~etvrte dimenzije. Zajedno sa magijskim mentalnim treningom petog Koraka. Presa|ivanje svesti mora biti takvo da skoro zaboravite svoje telo.ukratko. nakratko. Nakon mnogobrojnih ve`bi prenosa-u-dubinsku-ta~ku posti}i }e te sposobnost . ali ovog puta nesimetri~ne. o~i na jedan od tih predmeta. Na ovaj na~in. U~eniku se savetuje da veoma intenzivno meditira o ovom problemu. kocku. budu}i da je ~ovek navikao na tri dimenzije. govori}emo o magiji prostora (space-magic). i postepeno }ete se navikavati da se koncentri{ete na bivanje u dubinskoj ta~ki bilo kog predmeta. ~ovek. Prvo }e se pojaviti neke pote{ko}e. sferi~nog oblika zamislimo dvostruko ukr{tanje. po~inju}i od najsitnije ~estice pa do najve}eg svemira. ona se nalazi u njegovoj pravoj ravnote`i. Sada stavite neke ve}e predmete ispred sebe. sa simetri~nim kao i nesimetri~nim predmetom. ve} neka nastavi marljivo raditi. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (V) Sa svim prethodnim ve`bama u~enik je postigao odre|enu spo. Ova ve`ba je zaista te{ka. ~ini vam se sve ve}i obim ili {irina predmeta. Bi}e korisnije da prvo odaberete pune (ne {uplje) predmete. Kada jednom izvedete ovu ve`bu. ili da je prilagodi svakom obliku. a stoga i tajne magije prostora. Fiksirajte. ~ak poput jednog atoma. izabrani predmet predstavlja ~itav svemir. Stoga pre|imo odmah na prakti~ne ve`be: Zauzmite svoj uobi~ajeni polo`aj. i to ose}anje morate odr`ati {to je du`e mogu}e. ne u~imo samo da razumemo i protuma~imo svaki oblik iz njegovog centra (tog oblika). polazna ta~ka. Sa va{e ta~ke gledi{ta. na primer. I Arhimed je verovatno imao ovu ta~ku na umu po{to je to u stvari ta~ka po~etka. po{to se. zatvorite o~i i prenesite svoju svest na dubinsku ta~ku. jedino na ovaj na~in. {irinu i visinu. Zami{ljajte sebe da ste i da se ose}ate ba{ kao u centru tog predmeta. svaka stvar ima oblik kamen. pa }e biti u stanju da nasluti dubine o kojima nikad nije ni sanjao a visoka intuicija bi}e mu nagrada. mo`da neko loptasto telo. bez ikakvih smetnji. Uputstva petog koraka pokaza}e nam kako da presadimo svest u sredi{te bilo kog oblika. Ako u sredini oblika.Jednom je mudri Arhimed rekao: " Poka`ite mi ta~ku (oslonca) u Svemiru i ja }u pomeriti zemljinu kuglu"! Veoma mali broj ljudi verovatno zna da ova re~enica krije veliku okultnu misteriju. definicije koje su nam bliske.sobnost koncentracije i nau~io da preobrazi svoju svest.ljamo iz tog centra. mo`ete pre}i na slede}i objekat. svako telo poseduje du`inu. odaberite neke druge predmete za ve`bu. po volji.

Pravi magi~ar prirodno ne sumnja u izvo|enje tih eksperimenata . [to manjim zamislite sebe. u vezi s ovim. Mnogo je zla u~injeno.da vidite kroz svaki predmet. a ovaj korak }e nas nau~iti isto to. za obmanjivanje lakovernih ljudi. mislim na la`icu. Morate se osetiti kao puka ta~ka. ^ak i ako mu to najpre uspe samo na nekoliko sekundi. pomo}u stalnih ve`bi sekundi }e postati minuti.maju veoma ozbiljno . u svako doba i u svakoj situaciji. mo`ete koristiti budilnik za proveravanje vremena. ve}im }ete opaziti obim svog tela koji }e vam izgledati kao veliki svemir. Telo postaje elasti~nije. Pravi spiritisti~ki medijumi izazivaju svoj trans bilo pomo}u molitve. Istovremeno.menta iz ve`be u ve`bu. od spolja{njeg ka unutra{njem. Takve ekspe. himne ili neke druge meditacije. u ovu dubinsku ta~ku. Pojedinosti }e biti date u naro~itom poglavlju. posmatraju}i i uti~u}i odatle na sve {to se ti~e njegovog bi}a. solarni pleksus. Pre{av{i ovaj korak. Magi~ar mora posti}i isti efekat i sa `ivotinjama i sa ljudima. pa on zato mo`e ve`bati prenos na najdalje razdaljine. obrnuto putem jedne vrste pasivnosti (praznine) uma. Taj centar je najni`a ta~ka va{eg tela. ja u njemu odre|ujem mo}!" Te{ko}e. sa hermeti~ke ta~ke gledi{ta. dakle. to jest u aka{a-princip svog bi}a. budu}i potpuno svestan onoga {to radi. U tom stanju meditirajte na slede}i na~in: "Ja sam centar mog tela. zatim. na po~etku. pokojnici i neka ni`a bi}a nagovore astralno zajedno sa materijalnim telom na manifestacije i druge poduhvate. u pogledu napetosti ele. U ~etvrtom koraku smo nau~ili kako da savladamo ovaj problem putem akumulacije `ivotne sile. Posmatrajte svoje telo iz te ta~ke. iznutra van. kao atom u centru izme|u spolja{njeg dela ki~me i prednje la`ice. Praksa je slede}a: Sedite mirno u svom omiljenom polo`aju sa zatvorenim o~ima. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING (V) Prakti~ne instrukcije ~etvrtog koraka nau~ile su nas da ~etiri elementa uvla~imo iz svemira u telo. Prenos svesti u svoj aka{a. Magijski trans ne bi trebalo pome{ati sa stanjem koje proiz. ako se bavimo pravim psihi~kim pojavama i sredstvima ~estitosti. mo`e po~eti sa preno{enjem svesti u ~etvrtu dimenziju svog vlastitog tela. da akumuliramo te elemen. zadobi}ete mo} da uti~ete na svaki predmet iz njegovog jezgra.rimente treba posmatrati kao jednu vrstu opsednutosti. tenziju) elementa koji }emo nazvati DINAMID (dynamide). i sposobnije za otpor dejstvu pritiska. u~enik bi trebao biti u stanju da prenese sebe. Poku{ajte ostati u njoj sa svojom sve{}u bar pet minuta. stvaraju}i tako napon (napetost. prvo. Ova lekcija }e nas voditi dalje korak po . u njegove pojedina~ne delove. U tom stanju. da ga po svojoj volji magijski nau~ite. ili. prizivaju}i ovim spontanim uklanjanjem (preme{tanjem) svesti. samo na daleko impresivniji na~in. ^im u~enik stigne dotle. to jest u aka{a-princip. svest nepoznaje nikakve granice. Praksu povezivanja sa kosmi~kom sve{}u opisa}u u slede}im poglavljima. ne bi trebale obeshrabriti u~enika. u ~itavom telu a.ali }e zaista veoma `aliti te medijume.vode spiritisti~ki medijumi. U ovoj dubinskoj ta~ki mo`e se ostati najvi{e pet minuta.ako se oni preduzi. i intuitivno }ete prepoznati materijalnu kao i mentalnu strukturu takvog predmeta.princip je istinsko magijsko stanje transa i predstavlja uvodnu fazu za spajanje sa kosmi~kom sve{}u. mikrokosmosa. i tako da impregnirate magijsku sferu predmeta svojom `eljom. ~ak i onda kada su u pitanju dobra bi}a. Prenesite svoju svest ta~no u sredi{te svog tela. On to mora savladati i sa predmetima koji nisu direktno pred njgovim o~ima. Jer sam magi~ar mo`e svesno uspostaviti veze sa bi}ima na sasvim druga~iji na~in.te. mogu}e je da "elementali".

jer bez vanjske projekcije elemenata. element isti~e iz solarnog pleksusa i ispunite ~itavu sobu u kojoj se nalazite. Ponovite nekoliko puta akumulaciju i evakuaciju (pra`njenje). Sav uspeh zavisi od njegove snage volje i imaginacije. treba da osetite kako se elemenat nagomilava u sobi.viti sobu napunjenu elementom na du`e vreme.korak i nau~iti nas da upravljamo i projektujemo elemente van. toplota u sobi ne}e biti samo subjektivna. ili mo`e akumulirati prvi elemenat ujutru. i posle vatre neka radi sa vazduhom. pomo}u imaginacije. mo`e se u ovome usavr{iti pomo}u ovih uputstava.ganju a tako`e i dovoljno snage volje mogu pre}i sve ~etiri ve`be naizmeni~no. Uspeh ove ve`be u potpunosti zavisi od snage volje i plasti~ne imaginativne sposobnosti. kako vreme proti~e. drugog dana sa slede}im i tako dalje. i imate ose}aj da soba postaje veoma topla. Pretpostavimo da magi~ar izvodi svoju ve`bu na otvorenom.bilo da je magijski uve`bana ili ne . Ti u~enici }e. On mo`e i zatvoriti elemenat u sobi. Udi{ete vatreni elemenat sa specifi~nim svojstvom toplote a izdi{ete prazne izdisaje. on se mora osloboditi i izliti nagomilani vatreni elemenat u beskona~nost. dakle. ipak. ne}e biti zadovoljan takvom neva`nom pojavom. magi~ar mo`e napustiti sobu kad god on to `eli. A magi~ar koji je najvi{e zainteresovan za rad na ovaj spektakularni na~in. svaki rad u prakti~noj magiji je nepojmljiv. Nakon izvesnog ve`banja. tako da se stvarna fizi~ki primetna toplota mo`e stvoriti u sobi. bez obzira koliki. sa zemljom. ^im ste se sami oslo. Ovde treba jo{ ne{to napomenuti. On mo`e da rado jednog dana sa jednim elementom. obi~no na ra~un gospodara. to jest neograni~enom prostoru. Dalje. Kada to postigne. to jest ponovo u svemir. Termometar pokazuje koliko smo sposobni zgusnuti na{u imaginaciju u pogledu vatre. ne rastvaraju}i elemenat. drugi u podne. Kada toplota u telu izgleda veoma jaka.koja u|e u sobu mora}e osetiti toplotu. pa posle toga sa vodom i. S druge strane. za bilo koji vremenski period. on }e morati da odredi izvestan prostor. ostvariti ogroman napredak u . na kraju. naravno. ba{ kao {to je to ranije radio kod impregnacije sobe. Moramo pridati najve}u pa`nju prakti~nom radu. pomo}u imaginacije. Za imaginaciju nema granica ni ovde ni tamo. sli~no kao kod postupka impregnacije sobe `ivotnom silom. Istinski magi~ar. i da se akumulirani elemenat ra{irio po ~itavoj sobi. on mo`e posti}i mnogo vi{e. i svakim pra`njenjem }ete nagomilavati sve vi{e vatrenog elementa u sobi. ve} realna ~injenica i svaka osoba . tre}i uve~e a ~etvrti slede}eg jutra. Udahnite preko plu}a i pora. po{to bi}a koja pripadaju tom elementu mogu izvoditi svoje nesta{luke u takvoj atmosferi. Ograni~enje ve`bi pripada samom u~eniku. po{to je ~vrsto uveren da. putem imaginacije. Na isti na~in kao {to je u~enik izvodio ve`be sa vatrenim elementom. i. ne preporu~uje se ba{ osta. u tom trenutku.bodili elementa. sabijte elemenat vatre u celo svoje telo. on treba da radi i sa ostala tri elementa. elementom vatre. O tome }ete vi{e na}i u poglavlju o radu sa duhovima elemenata. gde se on sferi~no rastvara u svim pravcima. i zavisi od vremena i prilika. pustite da. trebali biste imati ose}anje da ga se telo sasvim osloba|a. ako je u njemu dovoljna akumulacija ovog elementa. U ovom koraku nije apsolutno nu`no izazvati toliku koli~inu fizi~ke toplote da se ona mo`e meriti termometrom. U~enici koji imaju dosta vremena na raspola. kad ju je jednom napunio istim. i pre }e nastaviti svoj razvoj. Sedite u svoj uobi~ajeni polo`aj. Ve`ba vanjske prostorne projekcije elementa je zavr{ena ~im magi~ar mo`e jasno osetiti toplotu u sebi. Dok praznite elemenat iz tela.

ovladavanju elementima. U~enik koji kontroli{e sva ~etiri elementa mo`e nastaviti u ovom pravcu. Prethodna ve`ba je nau~ila magi~ara kako da akumulira udahnuti elemenat i da ga preko solarnog pleksusa izbaci u prostor. U slede}oj ve`bi }e nau~iti kako da akumulirani elemenat, disanjem preko plu}a i pora, emituje u prostor ne samo preko solarnog pleksusa, ve} preko disanja porama ~itavog tela stvaraju}i tako akumulaciju elemenata u prostoru. Ovo treba praktikovati sa svim elementima. Rastvaranje i rasipanje u svemir treba izvoditi na isti na~in koji je opisan u prethodnoj ve`bi. ^im u~enik ovlada i ovom ve`bom, on }e pre}i na izvo|enje ove ve`be, ne samo sa ~itavim telom, nego i sa nekim udovima ili delovima tela. Ruke i prsti se obi~no najvi{e koriste u magiji, pa prema tome, u~enik njima mora posvetiti punu pa`nju. On treba da akumulira elemenat u jednoj ili obe ruke, putem disanja preko pora, na takav na~in da jednostavnim kretanjem ruke, kao blesak munje, emituje elemenat iz ruke u odabrani prostor trenutno ga impregniraju}i (ispunjavaju}i). I ovde ponavljanje ve`be usavr{ava. U~enik bi trebao izvoditi ovu ve`bu sa svim elementima i savladati je. Tek onda mo`e nastaviti. Sedite, kao {to to uvek ~inite, u svoj uobi~ajeni polo`aj. Udi{ite elemenat vatre preko plu}a i pora celog tela i akumulirajte ga, sve dok opet ne dobijete ose}aj toplote. Sada zamislite da akumulirani vatreni elemenat oblikuje vatrenu kuglu pre~nika 10-20 cm, u solarnom pleksusu. Ova sabijena kugla mora biti tako vatrena (u`arena) i sjajna da veoma podse}a na sunce. Sada zamislite da se ova kugla pomera iz svoje sun~ane mre`e i slobodno lebdi u vazduhu. Dok tako lebdi u prostoru, treba da je zami{ljate kao vatrenobelu i da zra~i toplotu. Zadr~ite imaginaciju te kugle {to je du`e mogu}e. Ako joj se pribli`ite rukama, treba da osetite zra~e}u toplotu. Zavr{ite ovu ve`bu laganim rastvaranjem kugle u svemir ili rasprskavaju}i je naglom eksplozijom u ni{tavilo. Oba metoda morate dobro savladati. Na isti na~in morate raditi i sa elementima vazduha, vode i zemlje. Radi jasnije imaginacije dok radite sa vazdu{nim elementom, dajte kugli, dok je sabijate, nebo-plavu boju. Imaginacija vode bi}e vam mnogo lak{a. Ako ipak budete imali pote{ko}a pri tome, zami{ljajte je u po~etku kao sferi~ni komad leda. Sigurno ne}ete imati nikakvih nevolja pri zami{ljanju kugle gline zemljanog elementa. Kada ste izveli ovu ve`bu sa kuglama sva ~etiri elementa, i sigurni ste da ste njom (njima) ovladali, pre|ite na stvaranje razli~itih oblika elemenata po istom metodu. Najpre, birajte jednostavne oblike poput kocki, pirami- da, kupa, i tako dalje. Ve`ba je zavr{ena ~im uspete zgusnuti svaki elemenat koji ste akumulirali u svom telu, u bilo koji oblik i projektovati ga van. Samo ako ste savr{eno ovladali prethodnom ve`bom, mo`ete preduzeti slede}u, koja se bavi projekcijom elemenata direktno iz svemira. Praksa je slede}a: Sedite u svom asanapolo`aju di{u}i mirno i bez napora. Zami{ljajte da uvla~ite elemenat vatre iz beskrajnog prostora, iz svemira, i njime ispunjavate sobu u kojoj `ivite. Zamislite svemir u obliku ogromne kugle iz koje izvla~ite vatreni ele- menat iz svih pravaca pravo u va{u sobu. Prisetite se da je elemenat, koji dolazi iz primarnog izvora, najeteri~niji i najsuptilniji, i da {to ga vi{e privla~ite on postaje sve gu{}i, materijalniji i topliji. Tokom ve`be morate obavezno osetiti toplotu na svom telu. [to se vi{e zgu{njava sabijeni i nagomilani elemenat u sobi, toplota }e sve vi{e rasti. Trebali bi ste imati ose}aj kao da ste stvarno u pe}i. Sada ponovo rastvorite elemenat u beskona~nost pomo}u snage volje i imaginacije. Ponovite isti postupak sa vazdu{nim elementom, privla~e}i ga iz loptastog svemira, iz svih pravaca, zgu{njavaju}i i pune}i njime svoju sobu. Izvode}i ovu ve`bu ispravno,

morate imati ose}aj lebdenja u beskrajnom okeanu vazduha, bez ikakve tehni~ke ili privla~ne mo}i. U sobi napunjenoj na opisan na~in, trebalo bi da se ose}ate laki kao balon. Posle toga mo`ete rastvoriti kondenzovani vazdu{ni elemenat ponovo u njegovu primarnu supstancu, ba{ na isti na~in kao {to ste to radili sa vatrenim elementom. Sli~no postupite i sa vodenim elementom. Zami{ljajte da privla~ite ovaj elemenat ka sebi iz beskrajnog okeana, najpre, u obliku hladne pare koja se zgru{ava sve vi{e i vi{e, {to je bli`e dovodite svojoj sobi i svom telu. Ispunite ~itavu sobu za ve`banje ovom hladnom parom i poku{ajte zamisliti da se nalazite u samom centru ovog zami{ljenog vodenog elementa. Morate osetiti ledenu hladno}u, takvu vrstu hladno}e od koje kao da vam se je`i ko`a va{eg fizi~kog tela. U trenutku kada osetite tu hladno}u, ponovo rastvorite vodeni elemenat u njegov prvobitni oblik i pustite ga da ispari u ni{tavilo. Na ovaj na~in, magi~ar je u stanju da rashladi i osve`i svoju sobu, za nekoliko trenutaka, ~ak i u najtoplijim letnjim danima. Sada poku{ajte isti ogled i sa zemljanim elementom. Povla~ite iz svemira sivu masu, sli~nu glini, koja postaje sve tamnija i tamnija {to je vi{e pribli`avate sebi. Ispunite sasvim sobu sa ovom te{kom masom. Pri tome, morate osetiti te`inu i kohezivnu silu kao i njen pritisak na va{e telo. Kada ste doveli element zemlje pod kontrolu, preko ovog ose}anja, rastvorite ga ponovo u njegov po~etni materijal, kao {to ste radili sa ostalim elementima. Do sada je sasvim o~igledno da se privla~enje, i materijalizovanje elemenata de{ava tamo gde se mi koncentri{emo, a da elemenat sa kojim radimo ne prolazi kroz na{e telo; sve se o~igledno de{ava van na{eg tela. Magi~ar mora savr{eno ovladati sa oba elementa, po{to }e mu, u nekim posebnim magijskim zadacima, trebati elemenat koji je materijalizovan preko njegovog tela, na primer u slu~ajevima le~enja bolesnika, ili stvaranja pokornih duhova i "elementala", a s druge strane, s vremena na vreme, treba}e mu direktan, univerzalno- zgusnut elemenat. Tako|e, ovladavanje ovom praksom, osposobljavlja ga da ide dalje. Slede}a ve`ba bi}e privla~enje elemenata iz svemira, me|utim, ne da se ispuni prostor kao u prethodnoj ve`bi, nego da se zgusne (u) samoodabrani oblik, sli~no onim ve`bama gde su se oblici elemenatazgu{njavali unutra, (Solarni Pleksus) i izbacivani izvan tela, nekom vrstom lebdenja u vazduhu, ali sa tom razlikom da se formiranje oblika ne vr{i u telu, ve} neposredno u toku njihovog lebdenja u vazduhu. Prema tome, magi~ar mora ta~no znati kako da stvori vatrenu kuglu, kuglu vazduha, istu takvu vode i kuglu zemlje. Ako ovo uspe izvesti bez gre{ke, on treba da oblikuje razli~ite forme od elemenata koji lebde u prostoru i da te oblike nakon izvesnog vremena opet rastvori u svemir. Svo vreme on mora sasvim jasno ose}ati specifi~nu osobinu elementa sa kojim radi; i trebao bi biti u stanju da navede ~ak i laika ili neznalicu da vidi i oseti taj elemenat. Ovo su, zaista, visoka postignu}a, rezultati velikih napora u ovome. Ukratko, tokom kursa ovih ve`bi, u~enik bi trebao nau~iti da zgusne (kondenzuje) svaki elemenat svemira i da nau~i da ga sabije u bilo koji `eljeni oblik. Magi~ar uve`ban u ovome, mo`e zgusnuti svaki elemenat u tom stepenu da on postaje fizi~ka sila. Eto za{to mo`ete zapaliti vatru pomo}u vatrenog elementa na najve}im udaljenostima. Najpre, u~inite imaginarno privla~enje vatrene kugle direktno iz svemira, ne propu{taju}i je kroz telo, i sabijte je u malo zrnce toliko da postane blistava varnica. Stavite tu varnicu u pamu~ni ~ep zamo~en u lakozapa- ljive te~nosti poput etra, petroleja ili alkohola. Druga varnica se priprema, na isti na~in, sa vazdu{nim elementom i, u trenutku kad obe varnice dodirnu pamu~ni ~ep, buknu}e vatra i nastaviti da gori. Kada

uspe sa ovim malim trikom, magi~ar mo`e poku{ati sa fitiljom obi~ne sve}e, a kasnije sa lampom na gas. On to mo`e ~initi i na blizinu i na daljinu. Pored toga, on tako|e mo`e staviti i zatvoriti varnicu u obi~nu ~a{u ili bocu, i ubaciti munjevitom brzinom vodenu varnicu u taj sud. ^im se ove dve varnice dodirnu, oba elementa }e eksplodirati i ~a{a ili fla{a }e pu}i na hiljadu deli}a. Magi~ar mo`e i sam sastaviti takve majstorije, jer on poznaje i vlada pravilima. Pravi magi~ar ne}e tra}iti vreme sa takvim lakrdijama. On veoma dobro zna da bi mogao izazvati kao i zaustaviti pojave poput munja, groma, ki{e, olujnih bura, pomo}u elemenata. Sve te mo}i koje za~u|uju laika kao ~udnovate manifestacije su za magi~ara stvari koje se same po sebi podrazumevaju, i samo od njega zavisi da li }e `eleti da se usavr{i za te pojave ili }e vi{e voleti da nastavi svoj magijski razvoj. Tako|e mu je veoma dobro poznata ~injenica da isto~nja~ki fakiri samo pomo}u vladanja elementima izvode svoje ~udo mango-drveta od semena do ploda za samo sat vremena. I pored toga u~enik ima mogu}nost kontrolisanja materijalne kondenzacije elementa fizi~ki ubacivanjem zgusnutog oblika elementa u ~a{u ~iste ili jo{ bolje, sterilisane vode i ponavljaju}i taj ~in nekoliko puta. On }e se uveriti da sa vatrom ukus vode izgleda nekako kiselkast, sa vazduhom sladunjav, sa vodom stiskavosuv, a sa zemljom bu|av. Ova pojava se mo`e proveriti i hemijski uranjanjem male trake lakmus-papira u pripremljenu vodu. Ako je voda dobro impregnirana, primeti}e se da je reakcija na lakmus-papir kisela kad su u pitanju aktivni elementi i to vatra i vazduh, dok }e u slu~aju vode i zemlje reakcija biti bazna. Ko se ne bi setio svadbe u Kani Galilejskoj gde je na{ Gospod pretvorio vodu u vino? Samo, tako visok adept poput Isusa Hrista izvr{io je ovo ~udo, ne pomo}u uticaja elemenata spolja, ve} upravljanjem aka{a-principom vode pretvoriv{i je iznutra. Na ovom mestu }u zavr{iti ovladavanje elementima sve dok je u pitanju uve`bavanje du{e u Koraku IV. Niko nemo`e o~ekivati napredak, pre nego {to potpuno obradi sve ve`be i zadatke. Sve ve`be idu ruku pod ruku, i zavise jedna od druge. Pretpostavljam da nikom ne}e pasti na pamet da se ve`e samo za pojedine ve`be i metode. Rezultat bi bio koban za zdravlje osobe a uspeh nikad nebi do{ao. Ove ~injenice treba veoma pa`ljivo razmatrati. A svako ko svesno izvodi ve`be jednu za drugom, mo`e nastavljati dalje sa ~istom sve{}u i mo`e raditi na magijskom razvoju punom parom. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (V) U ovom koraku }u navesti neke ve`be koje omogu}avaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim, sa magijske ta~ke gledi{ta. Na neki na~in metodi podse}aju na spiritisti~ke, ali }e magi~ar ubrzo primetiti da se on ne uve`bava da postane osoba bez ikakve sopstvene volje, koju spiritisti nazivaju medijumom. Magi~ar ne sme postati igra~ka nekontrolisanih sila, naprotiv, on usmerava svesno svoje mo}i a tako|e i u~i da ih koristi sa namerom. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizi~kog sveta. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim bi}ima, savetuju se uglavnom ve`be levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav na~in, da se ta bi}a mogu manifestovati pomo}u levitacije. Po~nimo odmah sa praksom. ****************************************************** MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (V) U ovom koraku }u navesti neke ve`be koje omogu}avaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim, sa magijske ta~ke gledi{ta. Na neki na~in metodi podse}aju na spiritisti~ke, ali }e magi~ar ubrzo primetiti da se on ne uve`bava da postane osoba bez

bar pet minuta. ubrzo bi uspeo. jer to sve zavisi i od magijske zrelosti i razvoja. Sa drugom rukom radite na isti na~in. Postigav{i i to. Kada smo to postigli. budu}i da je u ~etvrtoj dimenziji. krenite dalje podizanjem ruke po volji ne samo do lakta. naprotiv. on usmerava svesno svoje mo}i a tako|e i u~i da ih koristi sa namerom. ostavljaju}i ruku sa ostalim prstima mirnu i nepokretnu na stolu. Zatim poku{ajte zamisliti da podi`ete ka`iprst pomo}u snage volje. u aka{a-principu. koju spiritisti nazivaju medijumom. bez pomo}i mi{i}a. Sedite udobno ispred stola i stavite ruke na njega. Sada po~nite sa pravom ve`bom levitacije. Izvedite akumulaciju `ivotne sile u desnoj ruci i usredsredite se na ~injenicu da mo`ete rukom i prstima upravljati jedino pukom snagom svoje volje. u podizanju ~itavog tela snagom volje. Mo`ete pro{iriti ove ve`be i podi}i obe ruke odjednom snagom svoje volje. poku{ajte na ovaj na~in podi}i celu ruku. samo da se ustanovi dokle snaga volje ili mi{i}a posre. Morate imati ose}aj da prst ne podi`u va{i mi{i}i.cije sa drugim nevidljivim bi}ima. on bi odmah pao. Adepti najvi{eg ranga uspevaju proizvesti takve pojave a da nisu prisiljeni na vi{egodi{nje ve`banje. Zatim na isti na~in postupite sa levom rukom i njenim prstima. Imaginarnu spiritualnu ruku treba da posmatrate kao va{u pravu ruku. Zami{ljajte u tom trenutku. i to prvo desnu a zatim levu ruku. ^im i to uspe{no zavr{ite. o~igledno je da bi on mogao praktikovati ove ve`be godinama da bi postigao pomenuti uspeh. Stavite psihi~ku ruku pored fizi~ke ili je pustite da klizne kroz sto na va{a kolena. bez ikakve sumnje. mogao bi se ~ak podi}i u vazduh celim telom i ~initi mnoga sli~na dela po svojoj volji.duje u tome. spustite ga ponovo dole snagom volje. da je telesna ruka sasvim nepovre|ena. kako je opisano. Ako biste prestali da se koncentri{ete. Ako ste to bar za kratko uspeli. Ni jedan veliki magi~ar ne}e nikada izvoditi pojave te vrste. dok je prst jo{ u vazduhu. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim bi}ima. Ponovite ovo nekoliko puta. Na na{em stanju razvoja. mo`ete postupiti na isti na~in sa ostalim prstima. a ponajmanje da bi zadovoljio radoznalost ostalih ljudi. U telesnoj ruci. sada se doga|a mentalni vakuum koji ima oblik spolja{nje ruke. bi}emo zadovoljni time da pokre}emo ruke i prste po svojoj volji. sve dok ne uspete u eksteriorizaciji ruke. vratite ponovo svoju mentalnu ruku u telesnu i zavr{ite ve`bu. pripremljeni ste za preuzimanje komunika. Ako ste u stanju da "levitirate" ka`iprst desne ruke. savetuju se uglavnom ve`be levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav na~in. ve} da to ~ini snaga volje. da se ta bi}a mogu manifestovati pomo}u levitacije. On bi mogao {etati po vodi a da ne potone. slobodno.. . Ve`ba levitacije je zavr{ena ~im budete u stanju da podignete i spustite sve prste desne ruke po svojoj volji. raspr{ite u svemir nagomilanu `ivotnu silu. Magi~ar ne sme postati igra~ka nekontrolisanih sila. To se mo`e probati. Zatim. pomo}u li~ne snage volje. nego iz samog ramena. pomo}u imaginacije. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizi~kog sveta. ^im ste uspeli podi}i prst. bez prekog razloga. Naravno. Ako bi magi~ar odlu~io da ove ve`be pro{iri na celo telo.ikakve sopstvene volje. pre}i}emo na druga~iju pripremnu ve`bu koja je apsolutno neophodna za pasivnu komunikaciju sa nevidljivim i tu praksu }u prikazati na slede}i na~in: Sedite opet ispred stola na kojem va{em ruke mirno po~ivaju. Akumulirajte vazdu{ni elemenat u ka`iprst desne ruke i koncentri{ite se na ka`iprst koji postaje lak poput vazduha. Po~nimo odmah sa praksom. Sada poku{ajte plasti~no zamisliti da se va{a duhovna desna ruka odvaja od fizi~ke. tj. Ako ste zabele`ili uspeh nakon nekoliko ve`bi.

svojim duhovnim vodi~em sa kojim ima najbli`u vezu. svaki u~enik }e sigurno uspeti izazvati komunikaciju. ^im po~etnik uradi ove ve`be. pod uslovom da je iskreno zainteresovan za celu stvar. Magi~ar }e prvo poku{ati da do|e u vezu sa svojim genijem ~uvarom. ]utite i posmatrajte klatno. ruka uspravna. koje `eli da je upotrebi za slanje poruka na{em materijalnom svetu. naravno u umu. Ostale osobe pak ni{ta ne}e primetiti.ili kako to oni ka`u: iz onostranog sveta . Stavite ~a{u vode. oplemenjivanja svoje li~nosti i rada na svom magijskom razvoju. To ne mora biti specijalno klatno. u stvari je presa|ena u ~etvrtu dimenziju i mo`e je videti svako bi}e te sfere. Pretpostavimo da prvi poku{aj za uspostavljanje komunikacije sa duhovnim vodi~em nije uspeo. istovremeno mole}i vodi~a. sa dva udara "mo`da" a sa tri udara "da". u ~asu njegovog ro|enja. ovo bi}e mo`e biti neka umrla osoba ili neko intelektualno bi}e jo{ neotelotvoreno na ovoj planeti. pokre}u}i mi{i}e ruke i tako izazivaju}i klatno da se klati tamo-amo. Kada se veza jednom uspostavi. Sedite za sto i stavite obe ruke na njega. Klatno se slobodno nji{e iznad povr{ine stola sa 2-3 cm. razvijte stanje transa u sebi za nekoliko trenutaka. Senzitivni ljudi }e ~ak primetiti da je ruka koja dr`i klatno pokrenuta tu|om rukom. ne treba se obeshrabriti. da ga vodi i nadahnjuje. Bi}ete zaista veoma za~u|eni kada primetite da klatno po~inje da se kre}e ~ine}i tra`ene udarce. On mo`e biti sasvim siguran. Saglasno razvoju i Karmi. Lakat ruke koji dr`i klatno treba osloniti na sto. [to je ~ovek intelektualno zreliji duhovni vo|a manje obra}a pa`nju na njega. Posle nekoliko poku{aja. Sledi neophodna praksa: Uzmite sideralno klatno. Da li poruke koje oni tra`e putem posrednog pisanja ili crtanja spiritista zaista dolaze iz ~etvrte dimenzije . da li bi se on mogao manifestovati vama pomo}u va{e magijski pripremljene ruke. Ovo bi}e brine o duhovnoj udobnosti {ti}enika uglavnom do perioda puberteta. pitanja . dalo jedno bi}e u cilju nadgledanja njegovog {ti}enika. ostavljeno je magi~aru da proceni. no to bi prema{ilo okvir ovog dela. naro~ito u slu~ajevima ljudi koji se ~ak i ne se}aju svog vodi~a. ~ak i ekser ako nemate ni{ta zgodno u blizini {to bi se moglo vezati za svileni konac. Klatno se slobodno nji{e na koncu du`ine 20-30 cm u vazduhu. Verovatno }ete imati ose}anje kao da je va{a ruka rukavica sa ~udnom tu|om rukom u sebi koja pokre}e klatno. ^im ste zavr{ili pripreme po ovim uputstvima. Obmotajte kraj konca nekoliko puta oko svog ka`iprsta. Stoga bi u~enik trebao te`iti da stupi u vezu sa svojim genijem ~uvarem. mogu poslu`iti prsten ili neki mali predmet. on je sposoban da komunicira sa bi}ima ~etvrte dimenzije. da jednim udarcem klatna o ~a{u ka`e: "ne". na na~in na koji ste upu}ivani u poglavlju za mentalni trening pomo}u prepoznavanja sebe sa svojom sve{}u u centru pupka. stekao sposobnost da komunicira sa svojim vodi~em. vazu ili bilo koji zveckavi predmet bo~no (sa strane) pored klatna ili iza njega. Svaki u~enik magije je sasvim svestan ~injenice da mu je Bo`ansko Provi|enje. odvojte svoju mentalnu ruku od one koja dr`i klatno i stavite tu mentalnu pored telesne ruke. Lakat ostaje oslonjen. ali }e umesto toga imati ose}aj da `elja indirektno vodi um. pozovite svog vodi~a i pitajte ga. Ruka koja je odvojena (eksteriorizovana) po na{em metodu. Uradiv{i to. Kontakt se gubi sve vi{e i vi{e. Ovaj ishod je apsolutno individualan i zavisi od sposobnosti. tako ste sada u ~etvrtoj dimenziji. da nau~i sve {to `eli znati i dobije sve {to mu je potrebno. Mnogo bi se moglo govoriti o ~inovima tih ~uvara i njihovoj delatnosti.ili poti~u samo iz podsvesti doti~nog medijuma. U tom stanju. Magi~ar je svakako.Do sada smo mogli videti da je magijska priprema veoma razli~ita od priprema spiritista koji se pona{aju pasivno sve dok ne uzmu u ruke olovku i po~nu da pi{u ili crtaju. da }e njegov vodi~ prvi poku{ati da se prika`e.

koja sadr`i ceo alfabet. posti}i }ete takvu ve{tinu da vam medijumsko pisanje ne}e predstavljati ba{ nikakvu te{ko}u. bilo sa svojim vodi~em bilo sa pokojnicima ~ak i u situaciji gde se plan{eta ili olovka ne mogu koristiti. nalaze}i se i u najve}oj gu`vi. na primer da li je voljan da se manifestuje ili da li je ve} bio otelotvoren na ovoj planeti i sli~no. Stalnim ve`banjem. pojavi}e se re~i i re~enice. brojeve. magijski pripremite za njega desnu ruku na opisani na~in i zamolite ga da pi{e pomo}u desne ruke. Sve to je zadovoljenje najpotrebnijih zahteva trenutka. zamenite ga novim. Usavr{iv{i sve ove eksperimente. Mastilom. dane i sate. da postoje samo razli~iti stepeni gustine. Kada se ispi{e jedan list papira. Nakon postizanja dobrog rezultata. Sada navucite gumeni prsten ne previ{e ~vrsto preko palca. ne ili mo`da. van ku}e i tako dalje. ne i neizvesno (mo`da). Vrh strelice }e onda pokazati odre|eno slovo. Taj prsten mo`ete napraviti otsecaju}i ga od gume za bicikl. mo`ete koristiti "plan{etu" umesto ~ekanja na udarce u ~a{u. Tako|e se mogu na}i i mnoge konstruktivne primedbe u spiritisti~koj literaturi. Ovo. Primeti}e se da je uvek jedan odre|eni prst lak za podizanje. odeljke sa da. Zamolite ga da prst podigne jednom ako je odgovor ne. Klatno }e pokazivati pojedina slova i sricanjem tih slova mogu se od vodi~a dobiti detaljne poruke. a u centru se ostavlja mala kru`na praznina. svakako. On ~ak mo`e dr`ati ovu mentalnu ruku u svom d`epu i dobijati odgovore da ili ne. Na po~etku }ete primetiti samo neravne linije. ^im se izazove kontakt. Slede}i metod je zamoliti vodi~a da podigne ka`iprst magijski pripremljene ruke. Da bi se postiglo lak{e klizanje ~a{e. pomo}u klatna. koje }u ukratko pomenuti: . Sada uzmite ni`i deo ~a{e izme|u ka`iprsta i srednjeg prsta i pustite da se ~a{a kre}e po slovima vodi~evom rukom. Ova napravica je okrugao disk koji treba da se podeli na odeljke. Mo`ete dobiti odgovor na svako pitanje. Sada pobudite trans u sebi. gde postoje razna bi}a.se mogu postavljati vodi~u bilo mentalno ili glasno. Na kraju bih naglasio da postoji nekoliko vrsta medijumskog pisanja. Metod je slede}i: Stavite list papira ispred sebe i uzmite olovku izme|u palca i ka`iprsta kao da pi{ete. i da smrt ne zna~i kraj za njih. jer }e se prirodno mala likerska ~a{ica lak{e sretati po staklenoj podlozi. Pitanja uglavnom treba da se odnose na samog vodi~a. obele`avaju}i svaki po jednim slovom alfabeta. kasnije ne~itljive re~i a. U centru opet ostaje praznina iz koje se kre}e. ro|ake i ~lanove svoje porodice sa kojima `elite do}i u dodir. jer mu on omogu}uje da ostvari pasivnu vezu sa nevidljivim svetom. u ~etvrtoj dimenziji. plan{eta se mo`e staviti ispod stakla. dvaput u slu~aju nesigurnog odgovora i tri puta ako je odgovor da. Na ovaj na~in }ete mo}i pozvati preminule prijatelje. poku{ajte i sa ostalim prstima. ka`iprsta i srednjeg prsta. nego prelaz u ~etvrtu dimenziju. zavisi od fleksibilnosti. Trebalo bi zadr`ati onaj prst koji se najbolje pokre}e. mo`e se napraviti ve}a plan{eta. zavisno od sposobnosti. Kada zabele`ite uspeh sa ka`iprstom. Svrha prstena je da se uop{te ne morate koncentrisati na dr`anje olovke. vodenom bojom ili neizbrisivom olovkom obele`ite strelicu kao kazaljku na podno`ju ~a{e. Jedan u~enik }e biti uspe{niji u podizanju ka`iprsta. klatno se zamenjuje sa malom ~a{icom za liker. Magi~ar }e se uveriti da ne postoje takve stvari kao "ovde" i "tamo". naro~ito ako je postigao izvesnu ve{tinu u ovome. u~enik mo`e pre}i na medijumsko pisanje. Za izvo|enje sa ovom plan{etom. Magi~ar }e ceniti ovaj metod. nakon izvesnog ve`banja. na koja }e biti odgovoreno sa da. pozovite svog duhovnog vodi~a. drugi koriste}i srednji prst ili prstenjak. na primer u dru{tvu.

prakti~no se zna pre-ruke {ta }e bi}e napisati. Svaki od metoda je dobar i pouzdan. pretpostavlja se da se magi~ar ne}e hvaliti ve`bama i rezultatima. a da osoba niti slu{a niti je nadahnuta na bilo koji na~in. i `iveti u njemu. nakon smrti. poruke se primaju iz dubine du{e ili izvan vlastitog ja. budu}im doga|ajima. nagomilanog kroz solarni pleksus b) akumuliranog preko ruku. plan{ete. i nikad ranije ih nije ~uo. Automatski (mehani~ki) metod: U ovom slu~aju ruka se pokre}e apsolutno automatski. Ovo je jedna vrsta jasnovidog znanja (clair-knowledge). Pasivna komunikacija: a) sa vlastitim genijem ~uvarom b) sa pokojnicima i drugim bi}ima KRAJ PETOG KORAKA **************************************************** .naj~e{}i -: ovde }e poruke biti date u nekoj vrsti glasnog mi{ljenja u ili izvan li~nosti. Koji }e od metoda preovla|ivati. Intuitivni metod gde imate ose}anje kao da ste sami pisali. ~ak i na jezicima koje sam magi~ar ne zna. Prema tome. Metodi se mogu javiti i u me{anom obliku. bi}e poznato jedino nakon du`eg ispisivanja ve`be. Jedino su visoko razvijena bi}a u stanju da daju ta~ne informacije o vremenu. Pre svega. Mogu se tako|e primiti i poruke na stranim jezicima. zavisan od vremena i prostora koji ne postoje u sferi ~etvrte dimenzije. uvek treba da imate na umu da bi}a sa kojima kontaktirate pripadaju zakonima koji su razli~iti od ovih koji vladaju na fizi~kom planu. olovke. ~im u~enik razvije svoja duhovna ~ula. Svako pitanje }e odmah dobiti odgovor. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Magija prostora II. Praksa usavr{ava! Sada bih `eleo dati komentar u pogledu pitanja koje u~enik treba da postavlja bi}ima i odgovora koje mo`e o~ekivati. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING: Projekcija elemenata van: a) preko svog tela. vi{e mu ne}e biti potrebna pasivna komunikacija sa nevidljivim. Pasivna komunikacija slu`i jedino tome da bi se uverilo u postojanje jednog drugog sveta u koji }e svako oti}i. pod uslovom da ga upotrebljavate po{teno i iskreno.1. pri odabiranju pitanja.nikaciji. jer je na{ plan trodimenzionalan. bolje za njega. magi~ar }e prvo pitati za boravi{te tih bi}a i pre dati prednost porukama o ~etvrtoj dimenziji radi svog vlastitog obrazovanja. 2. ^estim ponavljanjem ovo nadahnu}e }e postati glasno mi{ljenje i slu{anje u pasivnoj komu. a naro~ito dinami~ki preko prstiju III. Niko sem same te li~nosti ne zna odgovor na to pitanje. bez magi~arevog znanja {ta `eli napisati ili {ta prizvani duh namerava napisati. ubrzo }e izgubiti svoju orijentaciju. 3. itd. [to manje pri~a o svojoj komunikaciji sa nevidljivim. Ruka ispisuje re~i i re~enice pri punoj svesti. bi}a koja su ranije `ivela na zemlji. U ovom slu~aju. KRATAK PRIKAZ VE@BI PETOG KORAKA I. Dalje. Kasnije. po{to je on sam u stanju da postigne sve to o ~emu bi ga takvo bi}e moglo informisati. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING: Priprema za pasivnu komunikaciju s nevidljivim bi}ima: a) osloba|anje svoje ruke b) priprema prstiju pomo}u klatna. itd. Pored toga. na primer pola automatsko i pola inspirativno ili intuitivno i inspirativno ili sve zajedno. Inspirativni metod . Isto tako mogu se napraviti slike i crte`i.

zajedno sa njim. Na primer. Kada se ka`e "svesno" ne misli se da je sva ~ovekova pa`nja na duhu nego na imaginaciji da duh pomo}u du{e i materijalnog tela izvr{ava radnju. bar deset minuta. zavisno da li radi sa mentalnom ili astralnom sferom. Razmi{ljajte o tom problemu u svakoj zgodnoj prilici. podre|ena je zemljanom principu. ose}anja umora. Jo{ jedna ve`ba treba da pomogne utvr|ivanju ~itavog mentalnog tela u astralnom telu. razlu~uju}i te funkcije. preporu~ljivo je po~eti prvo sa malim radnjama jedan kra}i period i produ`iti ih sve dok se ne naviknete na dr`anje. glavni uslov za uspeh ostaje odli~an osnovni trening. i morate poku{avati da produ`avate trajanje svake svesne radnje. Pretpostavlja se da se isto de{ava i u ~itavom mentalnom telu. intelekt sa svim svojim paralelnim aspektima kao {to su inteligencija i pam}enje. Va{a ruka mora osetiti obe rukavice. Morate znati kako da zamislite svaku od funkcija koja odgovara elementu.K O R A K (VI) Pre nego {to pre|em na opisivanje ve`bi {estog koraka. to bolje za vas. Iz tog naro~itog razloga. kasnije velikih. Takva radnja se naziva magijska radnja (~in). Svako svesno. Ova uvodna ve`ba je veoma va`na jer ona omogu}ava magi~aru da uti~e na te funkcije kod odre|enog elementa na odre|enom planu u sebi kao i u drugima. to jest. podle`u principu vazduha. ose}anje sa svim svojim vidovima pripada vodenom principu a svest sa svim svojim vidovima koja uspostavljaju vezu sva tri elementa. Isto je i sa rukama i svim ostalim delovima tela. Svaki propust bi postao veoma primetan i u~enik bi imao velikih te{ko}a pri re{avanju nekih problema u svom razvoju. ovom ve`bom vladate savr{eno. ^im se sasvim uverite da va{ duh pot~injava astralno kao i materijalno telo. Prema tome. {to se mo`e posti}i posebnom meditacijom. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (VI) U ovom Koraku suo~avamo se sa meditacijom o duhu. Vredelo bi baciti pogled na funkcije vlastitog duha u pogledu ~etiri elementa. Bilo bi apsolutno beskorisno presko~iti neki od Koraka ili izostaviti i zanemariti neku od ve`bi. U~enik }e sada razumeti za{to magijski rituali nisu nikad pokazali nikakav uspeh kod osoba koje nisu nikad bile . To ose}anje je duh. Ovaj eksperiment je veoma va`an jer }e u~eniku dati mogu}nost da izvr{i svaku radnju u mentalnoj i astralnoj vezi za materijalnim telom. Ako uspete razlu~iti funkcije duha. ako {etam ulicom ja ne mislim o ~injenici da ja {etam. dakle duhu. i. mo`ete nastaviti. [to du`e mo`ete ovo izdr`ati bez sporednih pojava poput napada vrtoglavice. Ako ste u stanju izvesti svaku radnju na ovaj na~in. istra`ujte sebe i funkcije duha i meditirajte o njima. ose}a i pokre}e ga. a mo`ete ih produ`iti koliko ho}ete. Osobine duha. ako ste dobili jasnu predstavu o njima. Trebalo bi da osetite svoj duh u finom astralnom telu a ovo u materijalnom telu. mo`ete opet krenuti korak dalje. da njima upravlja i poja~a ih ili odstrani. i da izgleda da je va{ duh taj koji vr{i sve radnje kroz dva omota~a. u saglasnosti sa ~etiri elementa su slede}e: volja je subjekt vatrenog principa. podvu}i }u jo{ jednom da sve prethodne ve`be moraju biti dovedene pod savr{enu kontrolu da bi se ravnote`a odr`ala i na vi{im stepenima razvoja. a da i ne obra}a nikakvu pa`nju na to. polusvesno ili skoro podsvesno izvr{ava neke radnje sugerisane nekim spolja{njim ili unutra{njim impulsom. Slede}a ve`ba }e vas nau~iti da izvr{avate radnje potpuno svesno. i to malih radnji na po~etku. poreme}aja ravnote`e. ve} da moj duh {eta i pokre}e astralne i materijalne noge. Gledajte unutra kao u svoj vlastiti duh. u materijalnom telu sli~no ruci u finoj svilenoj rukavici koja je stavljena u debelu rukavicu. U teoretskom delu ove knjige ja sam ve} detaljnije govorio o mentalnoj sferi i mentalnom telu.

mo`e napredovati u svom razvoju. ose}a predmete. da to nisu va{e fizi~ke u{i one koje primaju zvu~ne talase. oni nisu pripremljeni da rade (u vezi) sa materijalnim stvarima na mentalni i astralni na~in. Ako ste zabele`ili isti rezultat kao i u slu~aju o~iju. i to tela. za vi|enje. i savr{eno ovlada praksom. hladno}u. Otuda je neophodno da magi~ar prihvati mentalni i psihi~ki raspored da bi izvodio radnje bilo kao duh ili u vezi sa du{om. Pre svega. i tako dalje. da duh gleda kroz fizi~ke o~i i da on ustvari vidi. nastavite. najizrazitiju pa`nju trebalo bi obratiti na tri prvopomenuta ~ulna organa. u{ima i ose}anjem. Razmi{ljajte o ovom problemu {to je ~e{}e mogu}e. poku{ajte tako|e i sa druga dva ~ulna organa. Ova uvodna ve`ba je veoma va`na za takozvanu vidovitost. U teoretskom delu smo pomenuli da elementi poti~u iz aka{a-principa koji njima dominira i dr`i ih u pravoj ravnote`i. Ako biste `eleli razviti naro~ite sposobnosti. Zamislite da se nalazite u centru neograni~enog prostora. podesite svoj duh za tri ~ula odjednom. to jest na gledanje. to jest univerzalnim . astralna mo} isto to ~ini astralnom telu pacijenta. Me|utim. Glavnu ve`bu u~enik }e na}i u sedmom Koraku ovog kursa. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING (VI) U petom Koraku smo nau~ili kako da projektujemo elemente van. bez ikakvog prekida. Uzmimo primer magnetizera koji pola`e ruke na pacijentovo telo ili izvodi magnetske zamahe. taj magnetizer ne}e nikada posti}i ni{ta vi{e od delimi~nog uspeha. to jest astralni eter. du{e i duha. Ovde ne pos. ali ne dozvoljavaju}i da istovremeno emaniraju njegova mentalna i astralna ruka. slu{anje i ose}anje. Magi~ar koji je. Ve`ba je slede}a: Zauzmite svoj uobi~ajeni polo`aj (asanu) i zatvorite o~i. to jest. na isti na~in kao {to i astralno telo deluje jedino na astralnu sferu to jest. pomo}u astralnog tela. du{u. Praktikujte marljivo ovaj eksperiment sve dok ga ne savladate. Kada veoma dobro shvati ovaj problem. nego da mentalne u{i opa`aju sve pomo}u astralnih i materijalnih u{iju. Ako ste to uspeli posti}i. jasno~ujnost i jasno-osetljivost i treba je potpuno savladati. jedna veoma va`na uvodna ve`ba: Sli~no prethodnoj ve`bi. posle dugotrajnog ve`banja. vi ste zaista napredovali u svom magijskom razvoju. jer se pacijent zaista sastoji od sve tri komponente. pre|ite na u{i ostvaruju}i to. Morate zami{ljati. Slede}i zadatak se odnosi na magijsko uve`bavanje ~ula. Ovaj neograni~eni prostoj je ispunjen najfinijom energetskom materijom. bi}e tako|e u stanju da kontroli{e najfiniji princip. Magi~ar veoma dobro zna. kao {to ste radili pri koncentraciji ~ula. Ako ste postigli dobre rezultate u mentalnom ustanovljavanju ~ula poku{ajte podesiti svoj duh za dva ~ula u isto vreme. da mentalno telo jedino uti~e na mentalnu sferu ili duh. na isti na~in. jer takvi ljudi ne poseduju kapacitet (sposobnost) izvr{avanja rituala magijski. sa o~ima. I ovim }ete ovladati stalnim ponavljanjem ovog ogleda. Postigav{i uspeh. toplotu. bar pet minuta. Sada }emo krenuti dalje i nau~iti kako da ovladamo aka{a-prin. postigao dobre rezultate sa elementima. a ovo pomo}u materijalnog tela. u vremenu od bar pet minuta. bolje za vas.Ako ste i to uspeli. u istom periodu.toji ni gore ni dole niti sa strane.cipom u pogledu elemenata. ~ulom ukusa i mirisa. Po~nite sa o~ima i u{ima.inicirane ili nisu magijski trenirane. u ovoj ve`bi. slu{anje i ose}anja koja su najkorisnija za prakti~nu magiju. to jest. Ovaj zakon se mora po{tovati. [to to du`e izdr`ite. u ovoj ostvarujete to da nisu va{e materijalne o~i one koje ne{to vide nego da je to duh koji opa`a sve pomo}u astralnih i fizi~kih o~iju. sa ~ulima i zami{ljajte da duh. a materijalno telo se odnosi samo na materijalni svet. a materijalna mo} uti~e na materijalno telo. niti zami{ljaju}i da mentalna sila pro`ima i uti~e na duh.

za{to se tako visoko ceni savesnost i upornost u izvr{avanju ve`bi. bez obzira na kojem se planu realizacija va{ih `elja mora odigrati. ina~e bi u~enik zaostao. oplemeniv{i svoj karakter. Smatrajte da ste ve{ stekli sposobnost vladanja elementima i da }e oni ispuniti sve {to naredite ili po`elite.bi~ajenim stanjem uma. tako da mu sve to izgleda kao de~ja igra. u koje on preno. preko plu}a i pora. Ve} smo ~uli da je aka{a primarni izvor. Magi~ar koji je uspostavio magijsku ravnote`u u pogledu elemenata. Saglasno svom magijskom razvoju. S druge strane. Kad stigne dotle. a uticaj elementa koji ga najvi{e obuzdava ne}e dopustiti da bude nadvladan. preko plu}nog disanja.eterom. u sve tri oblasti. bolje odmah prekinite ve`bu i odaberite neko drugo vreme kada ste spremniji. Ovo je jedna od najve}ih magijskih misterija i univerzalni klju~ za magi~ara. On ga snabdeva sa samoodabranom re~ju (formulom) . ili u~enici koji su presko~i. veoma lako. nepokolebljive vere i najvi{eg uverenja mora se ostvariti pomo}u elemenata. Magi~ar oblikuje neki ritual. ali na{im ~ulima izgleda kao da je ultra. misli. Na{a slede}a ve`ba bi}e zadobijanje apsolutne kontrole elemenata pomo}u aka{a-principa. po svojoj `elji. koji }e tek kasnije shvatiti svoj domet.nove.ljubi~aste skoro crnoljubi~aste boje i u toj boji mi zami{ljamo eteri~nu materiju. Ve`ba je slede}a: Sedite u svom uobi~ajenom polo`aju udi{u}i.li neke Korake i zanemarivali ve`be. Vera i ube|enost u svoju kontrolu elemenata treba da bude nepokolebljiva i ~vrsta. U~enik bi uvek morao imati na umu svoj li~ni eti~ki razvoj koji }e mu svakako pomo}i da ~ini samo dobra i plemenita dela. U svakom slu~aju morate izbe}i gubitak svesti ili padanje u san. U~enik }e kad tad shvatiti. Neophodno je dobro se upoznati sa ovim neuo. Oseti}e kako mu nadolazi vera po{to isklju~uje ba{ svaku sumnju. preko plu}a i svih pora. Eter je bezbojan. Ne smete sebi dozvoliti ni najmanju sumnju. Ve} sam detaljnije govorio o ovom problemu. Nijedan propust se ne sme pojaviti u toku razvoja.si mo}. Nakon nekih uspe{nih ve`bi udisanja aka{e putem disanja preko pora celog tela. struju aka{e i njom punite celo telo. u poglavlju o ritualima. osoba koja nije radila dovoljno savesno. kao {to ste to ~inili pri akumulaciji `ivotne mo}i. Ako se osetite umornim. Izvode}i ovu ve`bu treba da zadr`ite ose}a. u samom sebi. to jest sfera uzroka. on }e svakako raspolagati dovoljnom koli~inom intuicije.mima. magi~ar mo`e pre}i na preno{enje mo}i elemenata u odgovaraju}i ritual. Ako ste u ovome postigli izvesnu ve{tinu.nje sjedinjenosti sa ~itavim beskona~nim prostorom. pomo}u polo`aja prstiju i gestova ruku. Morate biti kao sasvim odvojeni od sveta. morate zami{ljati da zapo~injete kontrolu ~etiri elementa. u krv. Morate pri svakom udahu osetitit svoju vlast nad elementima. ali sa jednom razlikom. Na ovom mestu bih napomenuo da se aka{a ne mo`e akumulirati na isti na~in kao `ivotna sila. Svaki nameran uzrok. tako da mo`e sastaviti ritual koji odgovara elementu o kome se radi. U~enik koji je savr{eno siguran u svoje vladanje elementima }e uskoro primetiti da je u stanju da elemente projektuje na sve pla. i zadobiv{i najvi{e vrline i ideale. a neki od problema bi se mogli ispraviti samo uz najve}e te{ko}e. tokom kursa svog razvoja. Svako ko savesno radi sve ove ve`be posti}i }e apsolutnu kontrolu elemenata za du`i ili kra}i period ve`banja. poput `elje. bez obzira na nivo ili sferu na kojoj se realizacija nu`no mora mora izvesti. izvr{ite istu operaciju sa svesnim disanjem. mo`ete krenuti dalje. veoma brzo }e posti}i ovu mo}. oseti}e sumnju pri nekim proble. Pri samom udisanju. van kao i unutra. da udi{ete obojeni eter i punite ~itavo telo njim. umesto sa `ivotnom silom. Vi udi{ete ovu eteri~nu materiju i svesno je sprovodite. neke imaginacije stvorene u toj sferi zajedno sa dinami~nom koncentracijom snage volje.

a u isto vreme drugi ritual pomo}u kojeg on mo`e. Ako osoba koja ne raspola`e magijskom zrelo{}u koristi takve rituale. Da bi se postiglo ovo stanje zrelosti. Ranije sam napomenuo da magi~ar mo`e posti}i sve. Preko stvaranja "elementala" takozvane elementalno-magij. jer su ovi rituali apsolutno individualni. da ve}inu tih `elja i ostvari *************************************************************** MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (VI) U ovom Koraku vi{e nije neophodan nikakav poseban trening tela.ske vrste. pod uslovom da je pratio sve metode savesno i da su mu prakse postale navika. rituale koje je magi~ar sastavio za ovu svrhu ne treba nikome saop{tavati! Svaka druga osoba mogla bi posti}i isti uspeh u ovladavanju elementima. a {to bi svakako i{lo na ra~un mo}i magi~ara koji je ustvari i sastavio te rituale. Ovde je sasvim nemogu}e napraviti gre{ku. ritual sa polo`ajem prstiju u d`epu. kada se u~enik razvi. istrajnosti i upornosti. to jest sasvim li~ni. "elementali" su bi}a sa odre|enim stepenom inteligencije koja je magi~ar svesno stvorio. koriste}i ove rituale. Nemogu}e je opisati celokupnu praksu magije kojom bi u~enik eventualno mogao ovladati. bi}e potrebna velika koli~ina strpljenja. Zbog toga. Stoga budite veoma oprezni i odaberite onu vrstu rituala koji se mogu prime. pomo}u dugog niza ve`banja i ponavljanja. koji odgovara elementu. ^im rituali postanu na neki na~in automatski. U~enik svakako mo`e produbiti ve`be da bi postigao bolji uspeh.ja sve vi{e i vi{e. Pomo}u "elementala" magi~ar mo`e po volji uticati naduh neke . jer bi to ispunilo jo{ jedan tom. Iz tog mno{tva odabra}u samo neke od najinteresantnijih ~injenica.i povezuje za odre|eni zvuk. kako u astralnom tako i u materijalnom svetu. putem delovanja elemenata. Bo`ansko Provi|enje }e ga blagosloviti. odmah opet rastvoriti tu mo}. i ako je opsednut visokim idealima i `eljama da ~ini samo dobra dela da bi pomogao ljudskom rodu. on mora raditi ovladavanje elementima. naro~ito ako stremi samo visokim i plemenitim idealima. Ako magi~ar `eli da se dejstvo (efekat) poni{ti bi}e dovoljno samo primeniti potrebni opozivaju}i (poni{tavaju}i) ritual. Pravi magi~ar }e uvek smatrati ovo upozorenje kao sasvim opravdano. ako to `eli. a da to niko ne primeti. zavisno od svrhe na koju cilja. na primer.njivati i u najve}oj gomili. koji }e odmah podstaknuti elemenat u delovanje. stvaraju{i tako pomo}u svoje mo}i osam rituala za astralnu sferu i tako|e osam rituala za materijalno ostvarenje. pretrpela bi svakako velike {tete a nanela bi nesre}u i drugim ljudima. magi~ar mo`e sve izvr{iti u mentalnoj sferi bez ikakvog razlikovanja svoje ili tu|e sfere. prema svrsi koju treba izvr{iti. nego }emo prakti~no primeniti sve okultne mo}i koje je u~enik stekao tokom kursa ve`bi. na vi{im nivoima. Takvi "elementali" su sposobni za ispunjavanje izvesnih zadataka na mentalnom planu i o~igledno se mogu posmatrati kao magi~areve poslu{ne sluge koji za sebe mo`e stvoriti ~itavu gomilu takvih sluga. SVESNO STVARANJE ELEMENTALA Nasuprot mislima koje `ive sa svojim oblicima u mentalnoj ili spiritualnoj sferi. Nave{}u samo nekoliko primera upravo zbog velike raznovrsnosti. ^ak i onda. sve dok ne postane pravi majstor. Pre svega. zbog kojih su se rituali upotrebili. Ovaj metod bi trebao postati navika koja omogu}ava lako izvo|enje i bez ikakvog napora ili imaginacije uop{te. bi}e dovoljno samo upotrebiti ritual. u~enik je toliko sazreo da }e bez izuzetka uspevati u praksi ni`e magije. Na isti na~in on treba da radi sa ostala tri elementa. podaruju}i mu neo~ekivane sposobnosti. U me|uvremenu. magi~ar mora poku{ati da sastavi jedan ritual za elemenat astralne sfere sa kojim }e staviti u pogon mo} tog elementa.

Praksa stvaranja "elementala" je veoma jednostavna i stvar je magi~areve imaginacije. mo`e stvoriti ugodnu atmosferu kod svojih prijatelja i dovesti pod kontrolu sva~iju volju. Zadatak treba utisnuti u "elemental" pomo}u snage volje i imaginativne sposobnosti. ono ne postoji. kod odre|ene osobe. Pravi magi~ar }e uvek biti nadahnut dobrim i plemenitim namerama i imati na umu altruisti~ki motiv. poput pam}enja. On mo`e delovati nezavisno u mentalnoj sferi i . pune}i je sve vi{e i vi{e pomo}u svoje imaginacije sve dok ta kugla ne bude veli~ine od pribli`no 30-50cm. ba{ kao {to je to radio dok ga je stvarao. Imaju}i u vidu ~injenicu da "elemental" ne zna ni za vreme niti za prostor. to jest. ~ovek se okre}e nekom drugom poslu. ali slede}a pravila se moraju razmotriti: 1. koja jo{ nije razvijena ili neocr. re~itosti. ^ovek mo`e ovom razdvajanju ~ak pridodati i neki pozdravni gest. 2. prestaje i da se se}a "elementala" koji je upravo stvoren. Sada magi~ar ovu svetlosnu kuglu impregnira `eljom i ~vrstim uverenjem da }e ona pokazati istu mo} i osobinu za koju se pretpostavlja da }e poja~ati `eljenu mentalnu sposobnost. Delotvornost treba utisnuti u "elemental". Praksu }u izraziti ~ak i jo{ razumljivije a jedan ilustrativan primer mo`e pokazati kako se to radi: Pretpostavimo da magi~ar namerava podsta}i ne~ije pam}enje ili neku drugu intelektualnu sposobnost pomo}u jednog "elementala". efektivniji }e biti umentalnoj sferi osobe za koju je stvoren. "Elementalu" treba dati oblik koji odgovara `elji koja se `eli ostvariti. magi~ar nare|uje "elementalu" da se rastvori u. mo`e za{tititi sebe ili druge od stranog uticaja. Biznismen mo`e pove}ati broj svojih kupaca. ba{ na isti na~in koji sam opisao u poglavlju o nesvesnom. ako cilja na najvi{i nivo magijske zrelosti. Sve ovo je sasvim prepu{teno u~enikovoj slobodi izbora koji bi. i vrati u okean svetlosti ~im ispuni svoj zadatak. recimo LUCIS ili sli~no. u sada{njem stanju razvoja. Ova ~etiri osnovna pravila treba po{tovati. ^im je magi~ar oblikovao ovo mentalno sunce ili kuglu.tana. treba dati zapovedni~ku naredbu s obzirom na vrstu dejstva koje treba stvoriti. i. sve {to postoji. bilo u bosebnom obliku ili bezobli~no ima ime. stoga. Magijski izra`eno. mo`e se usmeriti ka mentalnoj sferi odre|ene osobe. moje oja~ati ili oslabiti ~ovekove mentalne i intelektualne sposobnosti. Obliku. sabijaju}i je. U istom trenutku. Oblik treba stvoriti sna`nom imaginacijom. bez obzira da li se radi o stalnom ili ograni~enom dejstvu.druge osobe. Pored toga. ro|enje i smrt "elementala" odre|eno je ba{ na isti na~in kao i sudbina ~oveka ili bilo kog drugog bi}a.sti. takozvanoj posudi ili ku}i{tu treba dati neku vrstu imena. morao biti sasvim sposoban sam dati takva i sli~na uputstva. od sjajne materije od koje oblikuje ogromnu kuglu svetlo. postupak je slede}i: Magi~ar zami{lja veliki univerzalni okean svetlosti. Njegovo oda{iljanje se de{ava sasvim iznenadno kao da se povezuju}a spona izme|u same osobe i "elementala" kida. u svakom slu~aju. i tako dalje. 3. 4. ako se `eli uspe{no raditi sa "elementalima". Ovom akumulacijom svetlosti kugla je postala sli~na zra~e}em suncu. ako nema ime. on odre|uje vreme kada ova kugla treba da uti~e na mentalnu sferu osobe izrazima poput ovih: "Mora{ raditi u mentalnoj sferi dok ta osoba ne postigne `eljenu sposobnost na takav na~in da joj ta sposobnost postane navika!" Odrediv{i vreme. pretvoriti prijateljstvo u mr`nju ili obrnuto. [to je takav "elemental" odvojeniji od magi~ara. a "elementali" mu mogu koristiti i na mnoge druge na~ine. I ovde se mora zadr`ati sada{nji ili imperativni oblikformule. on mu mora dati podesno ime.

Prema tome u mentalnoj sferi traje stalno ra|anje i umiranje larvi. Takvi ljudi obi~no otkriju sve o tom problemu. Ako psihi~ko uzbu|enje bledi. mr`nja. i tako dalje. Razlozi mogu bitii veoma razli~iti. Svaka larva. i {alju}i ga opet natrag. tuga. Ovo nenamerno stvaranje larvi de{ava se u svakom ljudskom bi}u. Iz tog razloga. Kod senzitivnih ili nadra`ljivih ljudi. kao rezultat jakog du{evnog uzbu|enja. [to je uzbu|enje ja~e.nike ne mogu videti obi~na ljudska bi}a.ni na koji na~in ne}e biti ograni~en magi~arevim duhom. ^im "elemental" ispuni tra`eni zadatak. ili da ka`emo precizno: `rtve larve koju su sami stvorili. i dobro uve`bani magi~ar ih mo`e opaziti na mentalnom planu. na primer. Nema potrebe za detaljnim opisivanjem masovnih psihoza. bez obzira o kojoj se vrsti uzbu|enja radi. njegovim imenom. srce }e uvek simbolizovati misao ljubavi. usled ~injenice da ba{ nikakva pa`nja nije posve}ena uznemiruju}oj stvari. on }e se sam rastvoriti u okean svetlosti. `rtve svojih li~nih uobra`enja. Koliko mnogo ljudi `ivi u pogre{nom uverenju da ih pose}uju i uni{tavaju crni magi~ari. strah. Takva dobro-hranjena larva mo`e postati kobna za senzitivnog ili emotivnog pojedinca. daju}i mu vi{e dinamike preko nove akumulacije svetlosti. poku{avaju}i u svakoj prilici. bez obzira da li to osoba zna ili ne. Samo mali broj osoba je zaista magijski pose}en. prili~no sli~nu temu koja nas upoznaje sa takozvanim Larvama: Razlika izme|u "elementala" i larve uglavnom je ~injenica da je magi~ar svesno stvorio "elemental". svoje zdravlje. gu{}e i sposobnije za `ivot. S vremena na vreme. preporu~uje se da se "elemen. mlado ili staro. Pomislite na brojne nevine `rtve Inkvizicije u pro{losti! Nema sumnje da postoji . Ovaj primer }e biti dovoljan da poka`e magi~aru kako da stvori "elementale". Sve vrste masovnih psihoza poti~u odavde. `alost. uvek }e pokazivati veliki nagon za samoodr`anjem i poku{a}e da {to je vi{e mogu}e produ`i trajanje `ivota. naro~ito nerve. one ipak postoje. dok se larve same formiraju nenamerno. Ovde opisan eksperiment veoma ~esto koriste adepti u cilju nadahnjivanja i oja~avanja u~enika ni`ih standarda. Pre|imo sada na jo{ jednu. Svako ko ne{to zna o simbolizmu ste}i }e jasnu predstavu o ovom problemu. O~igledno je da larva postaje sve ja~a. malo po malo. a tako|e o{te}uju i svoje intelektualne sposobnosti i obuhvataju i ostale sugestivnije ljude. sve dok se kona~no ne rastvori. da se vrati iz mentalne sfere osobe. i brojni mental. budu}i da je veoma ~vrsto zgusnuta. zavist i sli~ni koji ih stvaraju. prirodno o tro{ku mentalne materije svakog ljudskog bi}a. dok su oni. ustvari. po{to }e svako imati svoja istra`ivanja i iskustva u vezi sa tim problemom. Ovo se posti`e pomo}u pozivanja "elementala". te nepo`eljne mentalne stanov. strela ili munja misao mr`nje. bilo da je magijski trenirano ili ne. {to se ~ovek vi{e vra}a uzroku psihi~kog uzbu|enja i {to vi{e obra}a pa`nju na njega.ni poreme}aji poput manije proganjanja i sli~ni su rezultat njenog uticaja. mentalna materija se mnogo lak{e odvaja pa je stvaranje larvi o~igledno lak{e i sna`nije. ali ne pre nego {to napuste svoje smrtno telo. da bi mu se dala ve}a mo} {irenja. i larve postaju sve ja~e. Mi ove doga|aje izazivamo svojim du{evnim uzbu|enjem. naro~ito u slu~aju pravilnih i ~estih ponavljanja istog psihi~kog uzbu|enja. obi~no briga. Uprkos ~injenici da larve. Oblik koji larva pokazuje zavisi od uzroka psihi~kog uzbu|enja i uvek je simboli~ki.tal" ponovo napuni. osoba talo`i (otpu{ta) vi{e mentalnog materijala. da odvu~e njegovu pa`nju na uzrok uzbu|enja i da ga stalno o`ivljava. inteligentno ili ne. Takvi ljudi upropa{}uju sami sebe. i larva }e tako|e nestajati. u odgovaraju}oj mentalnoj sferi. one stimuli{u um date osobe.

ponekad eventualno se ~ak pojavljuje na otvorenom dnevnom svetlu i kona~no ~ovek stalno `ivi pod utiskom da je svakog ~asa progonjen. nema nikakvog pojma {ta se de{avalo i zaista on nikada ne}e shvatiti da on nije bio ni{ta drugo ve} sredstvo za smrt. a prvi korak prema samosugestiji je ve} u~injen. Ako nije doveo misli pod kontrolu svoje snage volje. Njegovo lice. ~ak i najgore. odmah }e imati ose}aj jake odvratnosti ili antipatije prema neprijatelju. i na{ "test-subjekt" kako }emo ga nazvati. dok fantom prima odre|en oblik koji poti~e iz ^ovekove uobrazilje. slika se mo`e zgusnuti do tog stepena. daje utisak crnog magi~ara a koji. Nekoj lako-sugestivnoj. Mo`da. ~ovek je izbacio dete zajedno sa vodom u kojoj ga je okupao. Postoje izvesna ljudska bi}a sa uro|enim mrkim pogledom ili sa demonskim crtama. bilo u poslu ili u li~nim stvarima. bar se ne}e pobolj{ati spaljivanjem". bez obzira od kakve materije bila. i on }e biti u stanju da uti~e ne samo na mentalni ili astralni plan ve} i na materijalni nivo. Magi~ar }e sada shvatiti. kad slika stalno deluje na njegov um. Sada se mo`e desiti i da na{ tip pokazuje kapriciozno pona{anje. prema tome. ^ovek se ve} po~inje ose}ati progonjenim. pa`nja se pokrenula. Od sada. Prva misao. od kojeg je na{ "test. on bi nesvesno stvarao larve koje bi pre ili kasnije mogle postati kobne za njega. Fantom je ispunio svoj zadatak. da je to bilo izvr{enje dobro organizovanog magijskog samoubistva! Kako gorko razo~arenje! Na{ "tip-~ovek". fantom se isto tako poja~ava. postepeno postaje lud i zavr{ava bilo vr{e}i samoubistvo ili u du{evnoj bolnici do kraja svog `ivota. emocionalno uzbudljivoj ili bolje sujetnoj osobi dovoljno je samo da se sretne sa takvom vrstom ~oveka. u odnosu na fantome. verovatno. O~i postaju sve svetlucavije. Dva primera mogu poslu`iti ilustraciji ove teme: Najizrazitiji primer je takozvana magijska manija proganja. Razlika izme|u larve i fantoma je slede}a: Larva je sasvim nesvesno usvojen oblik u mentalnoj sferi. nema ni najnejasniju ideju o bilo kojoj ljudskoj nauci. Me|utim. ova probna osoba ne razmi{lja previ{e o ovoj vrsti ~oveka. po~inje se moliti i ~ini sve od sebe da bi oterao ovaj u`asan uticaj. kontrole i vladanja mislima na po~etku prakti~nog dela ovog rada.neka korist za prose~nog ~oveka u tome {to je stari poredak promenuo plodno mesto za novi. da ona postaje vidljiva ~ak i drugim. opisa}u jo{ jednu grupu bi}a koja postoje u mentalnoj sferi. Takvi i sli~ni tu`ni primeri de{avaju se ~e{}e nego {to biste . koji odgovara motivu jedne ili ponavljane psihi~ke emocije. Kako je u`asan {ok. da se on suo~io sa crnim magi~arem. ne dodirnuv{i korene stvari. njegova pojava se javlja u snovima. On tra`i pomo}. Ose}anje progonjenog na ovaj na~in.nja koju }u opisati sa dva stanovi{ta. njegovo pona{anje bili su samo oblik. Dalje. mo`da ~ak i ne znaju}i to. Uzrok tih incidenata ne}e nikad biti razja{njen. na{a test-osoba mo`e dokazati u svemu. iz nekih razloga. fantoma ~ija je `rtva na kraju postao. Pre ili kasnije sitni neprijatni svakodnevni incidenti po~e}e da se de{avaju test-osobi. sli~no senzitivnim osobama. ali krivica za njih jednostavno }e se svaliti na onog na{eg tipa ~oveka. koja ulazi u um "test-subjekta" bi}e. slika postaje `ivlja. Ba{ na isti na~in kao {to se de{ava kod larvi. o`ivljava i pokre}e pomo}u ponavljane evokacije (prizivanja) slike. a ~ija spolja{nja pojava. svakako. ako bi takav duh morao ubediti sebe u mentalnoj sferi. kalup.subjekt" stvorio razaraju}e bi}e. bez `elje da tako postupa. Pomo}u veoma `ive imaginacije. i to kgrupu fantoma ili fantazmi. jer "ako je ~ovekova vera lo{a. dobija nervni slom. i ne potvr|uju}i vi{e zakone. za{to se toliki naglasak stavlja na va`nost samoposmatranja. u toku svog razvoja. a o magiji recimo ba{ nikakvu. ~ovek posmatra samog sebe i slika "tipa" postaje sve odre|enija.

}u nezadovoljene strasti mo`e zgusnuti u tom stepenu da mo`e poprimiti telesne oblike. imaju}i uvek na umu magijsku re~enicu: "Ljubav je zakon. Ako vode}a ruka Bo`anskog Provi|enja odvede takvu nesre}nu progonjenu osobu do pravog magi~ara koji otkriva fantomovu prevaru. da obnovi mentalnu ravnote`u pojedinca. ponekad br`e. polnog nagona. Zaista. podmuklo.vi|enja). lukavo. Fantazme su o`ivljene predstave ve} umrlih ljudi. veoma opasno zadovoljstvo! U svetlu dva prethodna primera. i omogu}iti svakome da odvoji plevu od `ita. Ljubavni fantom se pomo. Osoba postaje zbunjena. ~rtva gubi tlo pod svojim nogama. da ga izvede na pravi put i da ga nau~i druga~ijem. ali ljubav pod jakom voljom". Ovaj problem nas podse}a na istinite pojave srednjevekovnih inkuba i sukcuba i sudskih procesa vrad`binama koje su povezane sa tim. ponekad samo slici. Bez neke posreduju}e supstance. fantomov na~in delovanja }e rezultirati opasnijim posledicama. magi~ar mo`e istra`iti aktivnost fantazmi. ^im ljudsko bi}e napusti svoj smrtni okvir. Drugi primer pokazuje istu pojavu ali sa druga~ijim osnovnim motivom: Ovde se moramo pozabaviti sa fantomom erotizma: Ro|enje takvog fantoma . snaga njene volje se smanjuje i fantom postepeno likuje. ~ak i drasti~no. nervi su previ{e nadra`ljivi i sli~no. ja~e i silnije }e rasti ta `udnja. Prvo }e se javiti u snovima i dozvoliti svojoj `rtvi da se gosti najdivnijim ljubavnim ushi}enjima.ako se uop{te mo`e upotrebiti izraz ro|enje .ti seksualni odnos u snovima `rtve. zato {to sperma predstavlja koncentrisanu `ivotnu silu koju fantom sisa poput vampira. prestaje jesti. hvaljenje. a nema ba{ nikakve prilike da zadovolji svoju li~nu `udnju.dovoljene strasti. Ako se neko zaljubi. po{to on potpuno cveta na mislima `udnje.mena na vreme. me|utim nikad se ne mo`e nagovoriti da sam izvodi takve ve`be. zaista. Ovoj temi }u posvetiti naro~itu pa`nju da bi se izbegle mnoge gre{ke. pornografskoj islustraciji ili ne~emu sli~nom u cilju izazivanja strasti. Polucije stvorene na ovaj na~in pomo}i }e fantomu da postane gu{}i i da sve vi{e i vi{e uti~e na `rtvu. ako je `rtva potpuno pod ~arolijom fantoma. ve} o animalnoj `ivotnoj sili koja je akumulirana u spermi. [to se vi{e ta osoba poku{ava odupreti toj nezadovoljenoj ljubavi. bez obzira da li ta osoba pripada `enskom ili mu{kom polu. a u drugim slu~ajevima. Ovde se ne radi o materijalnoj spermi. Ista stvar preovla|uje i nad bi}ima koja su ve{ pre{la u onostrani svet. ono je odmah u ~etvrtom stanju agregacije. istovremeno ja~a volja i javljaju se fantomovi nagove{taji. Malo kasnije on }e izazvati seksualni instinkt i dopusti. Poneki put. navode}i svoju `rtvu na onaniju i drugu ve{ta~ku stimulaciju polnih organa. lepom telu `ive osobe. normalnom na~inu mi{ljenja. on }e s suo~iti sa veoma te{kim zadatkom da ubedi `rtvu. s vre. On zna {ta se de{ava kod normalnog prose~nog pojedinca i kako da te fantazme stvori sam magijskim putem. pomo}nik }e morati da se veoma silovito ume{a. nikad vam ne bi verovala zato {to fantom veoma dobro zna da spre~i bekstvo svojim `rtvama.de{ava se na licu. Ali ne zaboravite: pre ili kasnije on uvek rizikuje da potpadne pod njihovu vlast i uticaj. i bi}e u stanju da sam oblikuje takve utvare (pri. fantom }e postajati sve nametljiviji. obi~no nazivano "onostrani svet". Hiljade ljudi su postale `rtve fantoma izvr{avaju}i samoubistvo kao rezultat razo~aranja u ljubavi ili neza.vetli ili da ga odvoji na pravi na~in. sporije. drasti~nije. Ostala je jo{ jedna tema za opisivanje i to fantazmi ili senki. Ali ako biste se usudili da ka`ete tako progonjenoj osobi istinu. Ako sudbina nije naklonjena takvom ~oveku da ga na vreme pros.verovali. . nemogu}e je tom bi}u da deluje na na{u trodimenzionalnu sferu. ba{ kao {to riba ne mo`e plivati bez vode. Pominjanje.

MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. itd.tim spiritizmom. Stoga uop{te nije za~u|uju}e to {to }e se ovo polje znanja sretati sa mno{tvom protivnika i obmanjiva~a. Aveti (vampiri) i utvare nisu tako|e ni{ta drugo ve} fantomi koji se odr`avaju. Svesno stvaranje bi}a. i ne}e prizivati bi}a iz njegove sfere. zgu{njavaju i bujaju na ose}anju i privr`enosti o`alo{}enih. u velikom broju. Postizanje svesti o ~ulima u duhu II. i da nagovori ili ~ak prisili pravo. pomo}u imaginacije. Priprema za ovladavAnje aka{a-principom 2. oblik. Meditacija o sopstvenom duhu 2. svaki magi~ar je u stanju da stvori ku}i{te. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING: 1. prorocima. Ba{ u ovome je u~injeno mnogo zla. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING: 1.tacija fantoma umrle osobe. usled ~estog ponavljanja. Ovladavanje elementima pomo}u individualnog rituala iz aka{a-polo`aja III. Nije ~udno ni to da fantom ima tako jak instinkt samoodr`anja da se mo`e predstaviti kao vampir medijumu ili ~itavom krugu ljudi. Veoma je `alosno da su spiritisti~ki medijumi ove fantome uvek smatrali za prave mrtve osobe. tre}i sa Svecem. jer se mo`e stvoriti stotine fantoma. u istom trenutku. samoobmana i prevara. naravno. jer sve {to bi}e ~etvrtog stanja agregacije mo`e da ka`e ili ispuni u materijalnom ili astralnom svetu. `eljeno bi}e da u|e u taj oblik i manifestuje se spolja{njem svetu. svako se}anje na njih ili pohvala. Mo`e se videti. ne zna~i da pravi magi~ar koji vlada ~etvrtim stanjem agregacije. koje }e. zbog koli~ine njegove samoobmane. ne bi bio u stanju da uspostavi komunikaciju sa umrlom osobomili sa intelektom koji se jo{ nije otelotvoravao. na drugom mestu sa Faraonom i odmah zatim sa an|elom. na primer. Ovu praksu sam ve} naveo u poglavlju o medijumskom pisanju.`aljenje pokojnih. isto to mo`e posti}i i sam magi~ar putem svoje zrelosti. kao {to se de{ava u slu~aju senki. priziva~ima. drugi sa umetnikom. PRIKAZ SVIH VE@BI [ESTOG KORAKA I. Ova praksa pripada polju nekromantije ili magije prizivanja i nema nikakve veze sa op{te pozna. Svesno uvo|enje u trans pomo}u aka{e 3. Pravi magi~ar }e ovu praksu primeniti samo u ekstremnim slu~ajevima. Pored toga. Ova vrsta fantazmi se javlja. Sve ovo. i zaista postaje fatalan i za najbli`e susedstvo. jednog bi}a koje se odmah manifestuje u svim pravcima preko takozvanih medijuma. prenose}i ga u ~etvrto stanje agregacije. takozvanim spiritistima. stvori}e i o`iveti imaginarne slike mrtvih. a) Elementali b) Larve c) Fantazme (senke) d) Fantomi KRAJ [ESTOG KORAKA ********************************************* K O R A K IX MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IX) . to jest aka{a-principom. Ovo se lako mo`e dokazati pozivanjem na razli~ita mesta. da jedan od medijuma komunicira sa poznatim liderom ili generalom. {to zna~i da je to samo manifes. imati produ`eno trajanje `ivota.

Pravi magi~ar }e pomo}u svojih ve`bi ponovo uspostaviti ravnote`u elemenata. nego je iznu|ena na silu i zato je jednostrana i nezdrava. NEUTRALIZACIJA ZEMLJANOG PRINCIPA Istu svrhu imaju i sve tehnike koje izazivaju neku vrstu odvajanja ili cepanja svesti. koji je ovladao elementima i razvio astralna ~ula u ve`bama prethodnih koraka mo`e sebi dopustiti privremenu neutralizaciju ili eliminaciju nekog elementarnog principa bez ugro`avanja svog tela. nervni poreme}aji. {to }e rezultirati preosetljivo{}u jednog od ~ulnih organa. a koje su prate}a pojava njegovog duhovnog i psihi~kog razvoja. takve ljude su veoma ~esto poga|ale razli~ite bolesti kao {to je slabost o~iju. besa ili iscrpljenosti. i svi patolo{ki slu~ajevi. nezdravoj neutralizaciji elementa. Sasvim je o~igledno da neutralizacija bilo kog elementarnog principa rezultira ne samo ozbiljnim o{te}enjima zdravlja. itd. crnu kafu. gasova. NEUTRALIZACIJA VAZDU[NOG PRINCIPA U ovu grupu se podvode svi oni eksperimenti vidovitosti koji se izvode pomo}u nadimljavanja (ka|enja) i udisanja narkoti~nih isparenja. njihanje gornjeg dela tela. soma. sjajnu povr{inu. Na ovom Koraku `elim ga jo{ jednom pobli`e razmotriti. ve} deluje promi{ljeno sa sposobnostima koje je stekao. duha i du{e. vibriranje re~i u stopalima i sli~no. Me|utim. A kad im se jednom preda. NEUTRALIZACIJA VODENOG PRINCIPA Ovde je neutralizacija izazvana eksperimentima sa narkoticima i alkaloidima kakvi su opijum. Neutralizacija elementa mo`e se podeliti na ~etiri glavne grupe a to su: GRUPA 1.U poglavlju o magijskom psihi~kom treningu (Korak VII) ve} sam jasno obradio problem vidovitosti. ve} tako|e i odla`e spiritualni razvoj. GRUPA 2. PRAKSA VIDOVITOSTI POMO]U MAGIJSKIH OGLEDALA . crno mastilo. Mnogo toga bi se moglo re}i o raznovrsnosti takvih ve`bi i njihovim opasnostima i nedostacima. on }e sasvim lako podle}i isku{enjima ni`ih sila. poput gledanja u kristalnu kuglu. kru`enje glavom. i to uglavnom u slu~ajevima gde su takavi i sli~ni eksperimenti praktikovani du`e vreme i postali navika. NEUTRALIZACIJA VATRENOG PRINCIPA Ovoj grupi pripadaju svi eksperimenti vidovitosti koji se izvode fiksiranjem pogleda. koji se u toku procesa varenja uvode u krvotok. Me|utim. svi ti efekti zavise od duhovne inteligencije prakti~ara. pejotl. koji se de{avaju kao rezultat {oka. nikoga nisu dovele do `eljenog uspeha. od zrelosti a na kraju i od Karme. me|utim. bez izuzetka. Njegovi rezultati u praktikovanju vidovitosti su zadovoljavaju}i. Pra}enje tih nekompetentnih uputstava vodi. nije nemogu}e da na taj na~in do|e do opa`anja astralnog i mentalnog sveta. ^ak i ljudi koji su naro~ito nadareni za medijumske sposobnosti. Na osnovu ove ~etiri osnovne grupe skeptik ima priliku da se uveri u postojanje vi{ih mo}i. po{to on ne isprobava eksperimente. meskalin. igranje. Ovoj grupi pripadaju i sve ne`eljene i bolesne vizije umno poreme}enih ljudi. ali ako on ne mo`e ovladati ni sobom ni elementima. Razne instrukcije za postizanje ove sposobnosti koje su do sada objavljivane. itd. vide}e da je zaista veoma te{ko ponovo se uzdi}i! Samo dobro uve`ban prakti~ar sa ~vrstom voljom. na primer. ka neprirodnoj. zurenja u jednu ta~ku. postizali su samo delimi~an uspeh koji se pre ili kasnije gubio. ha{i{. Prema tome. Glavni razlog za te bolesti mo`e se prona}i u ~injenici da vidovitost nije stvorena kao rezultat mentalnog ili astralnog razvoja. itd. ogledala. GRUPA 4. pravom magi~aru bi}e dovoljan i ovaj kratak opis. GRUPA 3.

gde se zahtevaju opti~ke ve`be 2. Kristalne kugle tako|e pripadaju magijskim ogledalima. Sedite u svoju asanu ispred magijskog ogledala na udaljenosti od 1 2 metra. 5. magi`ar voli da ga koristi. [to se ti~e konkavnog ogledala. 9. sposobnost opti~ke imaginacije je analogna vatrenom principu. koje otvorenim o~ima treba da vidite tako jasno kao da su oni zaista tamo. Kao {to sam ve} pomenuo. Zatim pro{irite rad imaginacije na celo telo. Pre nego {to detaljno opi{em neke od tih praksi. napravljena od ravnog ili konkavnog stakla i prekrivena sa jedne strane amalgamom srebra ili crnim lakom. po{to magijsko ogledalo predstavlja jednu vrstu univerzalne pomo}i. i to: 1. slika. poznato ili nepoznato. ve} zbog mnogostrukih mogu}nosti koje magijsko ogledalo mo`e ponuditi. udubljeni deo }e biti ~ist i sjajan. Kao pomo} za stupanje u kontakt sa mo}ima. i magi~ar koji savr{eno vlada ovim elementom. poku{ajte prvo ve`be imaginacije sa bojama. i sa magijskim ogledalom }e posti}i najbolji uspeh. nave{}u neke primere. 8. itd. zatim ravna ili konkavna metalna ogledala. strana koja je spolja zasvo|ena se lakira a unutra{nji. Kao pomo} za ostvarivanje komunikacije sa `ivim i umrlim osobama. Zapo~nite ve`be imaginacije zami{ljanjem predmeta na povr{ini ogledala. ako jo{ uvek imate problema sa imaginacijom predmeta. Pre svega. opti~ka ogledala. sredstvo ili neku vrstu oru|a. Kada puni mo}ima fluide svake vrste. intuitivni magi~ar mo`e sam otkriti ostale nove tehnike. Ne mogu se navesti sve mogu}nosti. crte`a. itd. Kao pomo} za istra`ivanje pro{losti. Me|utim. Za uticaj na svoju li~nost ili druge ljude. 3. Prema tome. Na osnovu ovih 12 primera. nastavite sa imaginacijom . bi}ima. prvo poku{ajte zami{ljati crte lica prijatelja. 7. na ~ijoj se povr[ini nalazi obojena ili crna te~nost. Nakon imaginacije predmeta mo`ete pre}i na ve`be sa raznim `ivotinjama. Kao televizijski ure|aj. Osvetljenje ne igra nikakvu bitnu ulogu. Kao prolaz u sve `eljene planove. na povr{ini ogledala. On }e postupati na sasvim druga~iji na~in. Drugoj vrsti magijskih ogledala pripadaju ona ogledala koja su pripremana sa fluidkondenzatorima koje sam prethodno opisao. Kao pomo} za spre~avanje opasnih i ne`eljenih uticaja. 10. ^im ste u stanju zamisliti ljudsko bi}e. I povr{ina bare mo`e isto tako poslu`iti kao opti~ko ogledalo. Kao magijski predajnik i prijemnik. onaj koji je pro{ao korak po korak kroz ovaj prakti~ni kurs. magi~ar mora znati da samo ogledalo ne obezbe|uje uspeh. 4. magi~ar }e svako magijsko ogledalo posmatrati kao spravu. Ovo svakako ne zna~i da magi~ar ne bi bio u stanju da ne radi bez ogledala. Zadr`ite imaginaciju predmeta nekoliko minuta a zatim ga rastvorite tako|e pomo}u imaginacije. Kada radi sa imaginacijom. gde magijsko ogledalo mo`e biti veoma korisna pomo}. Kao pribor za radioterapiju i impregnaciju sobe. ve} astralne i mentalne sposobnosti razvijene prethodnim ve`bama. ova uvodna ve`ba vam ne}e biti te}ka. ne}e nikada samo sesti ispred magijskog ogledala i zamarati svoje o~ne `ivce. pre nego {to pre|ete na predmete. tj. 6. kasnije stranih ljudi i rasa. sada{njosti i budu}nosti. Uzimaju}i u obzir ~injenicu da ste vi u me|uvremenu postali majstor imaginacije. 12. pa onda sa ljudskim bi}ima. Kao srdstvo za projektovanje svih `eljenih mo}i. 1. mu{ko ili `ensko.Postoje dve vrste magijskih ogledala. 11. koji je magijski ispravan. jedan za drugim.

neka vrsta eterizovanosti. Tek sada ste magijski spremni da ispravno vladate magijskim ogledalom. ^im je magi~ar postigao izvesnu ve{tinu u punjenju ogledala. on je spreman za dalje eksperimente sa ogledalom. niti padaju}i u san. Sada pose}ujete astralni plan.. ma kako one bile lepe i fantasti~ne. Izvode}i ovu uvodnu ve`bu. vratite se preko ogledala i pove`ite se ponovo sa svojim telom. od kojih }u navesti neke primere razli~itih metoda.Ina~e }e se opa`ati samo iskrivljene slike.ku}a. Zamislite da va{e telo postaje malo. kad jednom napustite svoje fizi~ko telo. pomo}u ovih imaginativnih ve`bi. Posle nekoliko poseta tom astralnom nivou nau~i}ete sve o zakonima koji tamo va`e. po{to sve {to se ne`eljeno vidi pripada oblasti halucinacija. sa elektri~nim fluidom 5. i bi}ete u stanju da do|ete u dodir sa bi}ima tih vi{ih sfera. Punjenje ogledala li~nom aka{om mo`e se obaviti bilo preko ruku bilo direktno preko solarnog pleksusa. sposobnom za usvajanje bilo kog oblika i veli~ine. tako da je u stanju da pro|e kroz ogledalo. sa aka{om 3. On mora biti sposoban da ve`e `eljenu mo} za povr{inu ogledala pomo}u imaginacije. Ostanite tamo svesno izvesno vreme. na opa`anje veli~ine i jasno}e utisaka. U po~etku. odmah }ete biti povezani sa tom osobom. sve dok i tu ne postignete izvrsnu ve{tinu. sa svetlo{}u 4. po{to se mentalne. na}i }ete se u potpunoj tami na astralnom planu. izvla~e}i je bilo iz sebe bilo direktno iz svemira. Sedite udobno ispred svog ogledala i napunite njegovu povr{inu aka{a-elementom. mesta. dobro razgledajte okolo ne gube}i svest. opa`anja i iskustva kakva vam nijedan smrtnik ne bi mogao dati. ubrzo }ete opaziti finije vibracije: nadvlada}e vas ose}aj najvi{e svetlosti. bezvremenosti i besprostornosti. PUNJENJE MAGIJSKOG OGLEDALA Slede}i zadatak magi~ara bi}e da se upozna sa punjenjem ogledala. koji usisavate u telo disanjem preko plu}a i pora. Nakon ~estih ve`bi sre{}ete se sa umrlim ljudima i drugim bi}ima. nikad ne smete tolerisati spontano pojavljivanje bilo kakvih slika u ogledalu.sa magneti~nim fluidom. jedan za drugim 2. koje se ne mogu opisati pukim re~ima. Uvek }ete se vra}ati u svoje telo sa duhovnim vibracijama vi{e vrste. Ako se sa astralnog plana koncentri{ete na vi{i plan. da nagomila tu mo} i da je imaginacijom ponovo rastvori u prvobitni izvor. i vide}ete mesto koje }e biti va{e. sa sva ~etiri elementa. koji se obi~no naziva onaj (drugi) svet ili Onostrano. {to bi se lako moglo desiti u slu~aju osoba sa spiritisti~kim talentom. Time }e strah od smrti nestati jednom zauvek. Izvode}i ovu uvodnu ve`bu primeti}ete da rad imaginacije postaje mnogo lak{i {to je ogledalo ve}e. ako po`elite videti nekog od mrtvih. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROLAZ U SVE PLANOVE Izvode}i ovaj eksperiment. Izvode se slede}a punjenja: 1. vodite ra~una da vas okolina ne uznemirava. na}i }ete se na astralnom planu. Ste}i }ete takva saznanja. itd. Nakon ~estog ponavljanja opazi}ete svetlost. predela. odrazima uma iz podsvesti koji se vole pojavljivati da zavaraju magi~ara i da ga spre~e u njegovom radu. Koje od spiritualnih sfera }ete biti u stanju da posetite u celini zavisi od vladanja elementima i od . ^ine}i to pomo}u imaginacije. astralne i materijalne o~i moraju navi}i. Zatim sasvim zaboravite svoje telo i mislite o sebi kao duhu. U~iniv{i to. Stoga se odlu~no moraju odbaciti sve slike koje se ne`eljeno pojavljuju na povr{ini ogledala. Savlada}e vas ~udno ose}anje slobode. Ova uvodna ve`ba je veoma va`na.

do tog stepena da izgleda kao da osoba zaista stoji ispred vas. a njegova ~ula sasvim uve`bana. Prikupiv{i tamo svoja iskustva. duhovima vode ili sirenama i duhovima vatre. putem svoje volje. U tom slu~aju. Prolaze}i kroz ogledalo treba da poprimite i oblik tog pojedinog plana. salamanderima. Ako na primer. Nekoliko trenutaka kasnije vide}ete osobu koju ste `eleli u panoramskoj slici. eksperiment morate ~esto ponavljati dok ne budete sasvim sigurni da su stvari koje ste videli u skladu sa stvarnim ~injenicama. Nijedan pravi mudar magi~ar ne}e se spustiti na davanje nekih naredbi u zle svrhe. takozvanim vilama. Ako ste to uspeli. ogledala i va{eg prijatelja svuda aka{a. Isto se izvodi i sa duhovima vazduha. Zadr`ite taj ose}aj u dubokoj meditaciji i istovremenoj `elji da svog prijatelja vidite u ogledalu. i sve {to prakti~ar govori u ogledalo. iako se sve govori iz daljine. njegov kolega }e opaziti. mo`ete do}i u dodir i sa uzvi{enim Svetlosnim bi}ima na isti na~in. Ubrzo }e se bi}e pokazati u . mogu}e je uspostaviti astralni kontakt sa drugim magi~arem istog stepena razvoja. samo {to se u tom slu~aju ogledalo ne puni aka{om ve} koncentrisanom svetlo{}u. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA SPONU IZME\U @IVIH I MRTVIH Ako `elite pomo}u ogledala komunicirati sa prijateljem ili nekim drugim. i kondenzujte ga. iskustva koja }ete ste}i su tako obilna i ~udnovata. U tom slu~aju. to jest mentalno telo u svoje ogledalo. na primer sfere elemenata i tamo{njih bi}a. treba da se skoncentri{ete na neki putokaz koji datira iz vremena kada je ta osoba bila `iva. Ina~e. pomo}u magijskog ogledala. Nema sumnje da pomo}u metoda ogledala mo`ete posetiti i ni`e sfere. njegova iskustva sa magijskim ogledalom }e odgovarati stvarnim ~injenicama {to se mo`e dokazati duhovnim lutanjem. detaljno }u opisati u mojoj drugoj knjizi. Ako `elite pozvati osobu koju ne poznajete. postupite na slede}i na~in: Napunite aka{om povr{inu ogledala meditiraju}i o ~injenici da je izme|u vas. Pod uslovom da je magi~ar pravilno treniran. ~ak i na najve}im razdaljinama i to ponekad tako jasno i glasno kao da slu{a tu osobu u blizini. morate po{tovati sada{nji i zapovedni na~in. kao {to ste to ~inili kod auto-sugestije.va{e duhovne i astralne ~istote. ogledale morate napuniti elementom tog plana koji `elite posetiti. ili sna`no misliti o tome da }e se on ili ona pojaviti. pomo}u imaginacije izvucite njen duh. po{to je mogu}e da se podsvest doti~ne osobe usprotivi. Zatim. primetite da osoba koju `elite videti spava. i primetiti ~ime se ta osoba bavi u tom trenutku i njenu najbli`u okolinu. I ovde tako|e. Pri tome. da bi se o tome mogle napisati ~itave knjige. Aka{a-princip bi mu se surovo osvetio. bi}ete u stanju da se u istinitost onoga {to ste videli u ogledalu uverite pomo}u mentalnog lutanja. nego se i va{ duh mora imaginarno pretvoriti u oblik gnoma i sasvim napuniti zemljanim elementom. sli~nom suncu. to jest da vi{e ne postoji ni vreme ni prostor. Ako vam je okolina poznata. ili narediti nekoj osobi da vam pi{e ili da do|e da vas vidi. ne samo da se ogledalo mora napuniti zemljanim elementom. prizivate njeno ime u aka{i i ~ekate u dubokoj meditaciji da se umrlo bi}e pojavi. pod nazivom: "Praksa Magijske Evokacije". treba se koncentrisati na aka{u i zamisliti osobu. Ako `elite posetiti kraljevstvo patuljaka. oseti}ete kao da stojite pored te osobe. Istovremeno. Kad je u pitanju sticanje vi{eg znanja ne postoje ograni~enja. Na~in na koji se duhovi raznih elemenata mogu prizvati na zemlju i na~in na koji se oni mogu iskoristiti za izvr{enje raznih zadataka. plemenitosti va{eg karaktera. dajte naredbu koju ste hteli toj osobi. {to se bez ikakve sumnje mo`e potvrditi li~nim ispitivanjem. Na isti na~in mogu se prizvati umrle osobe da se pojave u ogledalu.

MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMO] ZA OSTVARIVANJE KONTAKTA SA MO]IMA. tako da se osetite crveno-usijanim poput sunca. me|utim. Sedite ispred ogledala i meditirajte o istini koju `elite raspoznati ili o problemima koje `elite re{iti. treba da ga za{titite od pogleda drugih ljudi. Pre nekoliko godina. Uvucite toliku koli~inu svetlosti iz univerzalnog okeana svetlosti u svoje telo. Magi~ar tako|e mo`e da natera umrlu osobu da iskora~i iz ogledala i zgusne pojavu pomo}u zemljanog elementa. U svakom slu~aju. pa je onda rastvorite. Ponovite to punjenje nekoliko puta. po `elji. pomo}u imaginacije. da se u vama ne sme pojaviti ni senka sumnje. neka svetlost te~e. Ima toliko mnogo mogu}nosti za njegovo kori{}enje da ih je sasvim nemogu}e sve pobrojati. samo zbog radoznalosti. Od svakog pojedinca zavisi koliko }e on `eleti da se usavr{i u tome. Vi morate biti tako ~vrsto uvereni u dejstvo i uticaj svetlosti. Mogu se tako|e prizivati i zgusnuti (kondenzovati) razne vrste bi}a. a kasnije. sve dok ne budete sasvim sigurni da je ogledalo tako sna`no napunjeno da zraci prodiru kroz va{e telo. ja sam na ovaj na~in tako jako punio {uplje stakleno ogledalo. Na po~etku }e se komunikacija sa umrlom osobom odvijati kao neka vrsta glasnog razmi{ljanja me|utim. pomo}u imaginacije ili disanjem preko plu}a i pora. tako da ta osoba postaje vidljiva i nekoj sasvim netreniranoj osobi. Oblikujte tamo akumuliranu svetlost u sjajno-belu kuglu ili sunce. ako izgovara ime tog bi}a prema univerzalnim zakonima. MAGIJSKO OGLEDALO JE POMO]NO SREDSTVO ZA UTICAJ NA SAMOG SEBE ILI NA DRUGE LJUDE Svako magijsko ogledalo mo`e poslu`iti kao izvrsna pomo} za samo-uticanje. povla~e}i znak sa elementom koji je analogan bi}u. po{to je svila dobro poznata kao izvanredan izolator. koje skoro da ima fizi~ko dejstvo. da se rasprslo na hiljadu par~i}a i morao sam nabaviti ogledalo od hrastovine za moj zadatak. Ba{ to nepokolebljivo i ~vrsto uverenje daje ogromnu dinami~nu mo} zra~enju svetlosti. `ele}i na primer da vam svetlost i njeno zra~enje mogu podariti intuiciju. Ako svoje ogledalo ~uvate napunjeno. pomenuti slede}e: Ako magi~ar puni svoje ogledalo aka{om. Kontakt }e omogu}iti magi~aru da postigne sve {to je u skladu sa originalnim osobinama tog bi}a. Zatim. najbolji rezultat }e se posti}i sa ogledalom koje sadr`i fluid-kondenzator. Zatim pomo}u snage volje udru`ene sa ~vrstim uverenjem ve`ite tu svetlost za povr{inu ogledala toliko vremena koliko vam je potrebno.ogledalu i magi~ar mo`e izraziti svoje `elje. Najbolje je da ga umotate u svilu. BI]IMA I TAKO DALJE I ovaj metod }u opisati u mojoj drugoj knjizi "Praksa magijske evokacije". inspiraciju ili neku drugu po`eljnu sposobnost ili da vam omogu}e prepoznavanje neke istine. duh i du{u osloba|aju}i uticaj koji ste `eleli. Isto se mo`e re}i i za sva druga bi}a i mo}i. te{ko da }ete mo}i bez ove prakse kad izvodite svoje meditacije. me|utim. . po{to se tu izvesna pravila pona{anja moraju po{tovati. koje emituje veoma jake zrake. Ovde }u. Impregnirajte tu svetlost koncentracijom na ~elju. vi{e o tome da}u u mojoj knjizi "Praksa magijske evokacije". prijatno }ete se iznenaditi radom na ovakav na~in. ubacite aka{a-princip ili izazovite trans u sebi i uskoro }ete ispuniti svoj zadatak. mo`e zaista razgovarati. Ovde }u navesti samo nekoliko prakti~nih primera. on je u stanju da do|e u blizak kontakt sa tim bi}em. Po zavr{etku meditacije. njegovom karakteru i simbolu imaginarno na povr{ini. kasnije se. na povr{inu ogledala i neka se tamo gomila (akumulira) sve dok i najmanja iskrica svetlosti ne pre|e iz va{eg tela u ogledalo. u kra}im intervalima.

usled mo}i nagomilane u ogledalu. koristiti ~ak i za ovu svrhu. pomo}u imaginacije. mir. ili barem radi sa aka{a-principom. ve} se do ogledala mora voditi direktno iz svemira. Tako|e mo`ete postaviti bolesnu osobu ispred ogledala. ho}u re}i da mo`ete izvoditi eksperimente o`ivljavanja slika i preno{enja zvuka. bilo da je u pitanju zra~enje aka{e ili nekog od elemenata. Oboje se mogu izvoditi u isto vreme. ili je po`eljan elektri~ni ili magneti~ni fluid. zdravlje. Tako|e }ete biti u stanju da poja~ate punjenje. nego }ete i na svoju du{u i duh uticati u `eljenom pogledu. re~i ili ~ula. Vi punite svoje ogledalo fluidom koji odgovara va{oj `elji. tj. inspiraciju. i nije bitno da li se radi o 10 ili 1000 km. slika. to jest mo`e se obaviti bilo putem misli. Mogu}nost komunikacije varira. Praksa uvek ostaje ista i sav rad se izvodi pomo}u istog principa. Razdaljina ne igra ba{ nikakvu ulogu. i tako }e imati ose}aj da stoji kraj svog partnera. koje deluje kao predajnik.. za~udo. Putem zra~enja mo`ete vr{iti i uticaj na druge ljude. Ako vam uticaj ogledala vi{e nije potreban ili drugi zadatak zahteva druga~ije punjenje. Stoga }e on prema njoj podesiti svoju praksu. za koga se pretpostavlja da je na istom nivou razvoja. Na po~etku bi}e korisno ako se magi~ar navikne na izvesnu rutinu sa svojim partnerom. ~ak i mesecima da biste postigli uspeh. aka{e. ako je nu~no. Dole sledi opis ogledala. medijumski uslovi. Prvo sledi praksa predaje: osoba koja {alje (poruku) treba da napuni ogledalo aka{om i da izazove stanje transa pomo}u aka{a-principa. onda morate zaustaviti prvo punjenje u obrnutom redu pomo}u imaginacije. Sasvim je o~igledno da. dovode}i ih na vi{i nivo razvoja. to jest. i on ili ona }e se osetiti bolje za nekoliko minuta. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PREDAJNIK I PRIJEMNIK Ogledalo se mo`e. pune}i njegovu akumulaciju direktno iz svemira pomo}u imaginacije tako jako da se zra~enje {iri po ~itavoj sobi koju `elite impregnirati. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODA[ILJA^ ZRAKA U SLU^AJEVIMA IMPREGNACIJE SOBE I LE^ENJA BOLESNIH LJUDI Sli~an postupak se izvodi i kod impregnacije sobe pomo}u magijskog ogledala. Poku{ajte prvo . Ovaj ose}aj }e se kasnije de{avati sasvim automatski.predajniku i prijemniku. slova. Va{a autosugestija }e poja~ati dejstvo i proizvesti br`i uspeh. aka{a-principa. Odredite ta~no vreme predaje i prijema u saglasnosti sa va{im partnerom. Nave{}u ukratko dve tehnike koje magi~ar mo`e izvesti bez ikakvog napora. Prva tehnika se odnosi na recipro~no (uzajamno) o`ivljavanje (animaciju) misli ili slika izme|u dva jednako uve`bana magi~ara.Tako|e. izme|u sebe i prijemnika. ali u tom slu~aju. poput svetlosti. a da osoba na koju se uti~e ne zna ni{ta o predaji. mo`ete usmeriti zrake iz svog ogledala na va{ krevet dopu{taju}i im da deluju celu no} uti~u}i na va{u podsvest dok vi spavate. da bi postigli `eljeni cilj. magneti~ni san. kondenzovanjem "dinamida" pomo}u ~estog ponavljanja. biomagnetizma. pomo}u imaginacije. ne}ete samo pobuditi saznajne mo}i i sposobnosti. koji ve} poznajemo iz iskustva i prethodnih eksperimenata. Na{e ogledalo se mo`e koristiti i kao ne{to sli~no radio. Da je tako mogu}e ostvariti sve vrste eksperimenata kao {to su hipnoza. Zatim }e eliminisati zamisao vremena i prostora. Odredite trajanje dejstva jo{ dok izvodite ovu akumulaciju. pod uslovom da je ogledalo napunjeno na pravilan na~in. ~injenica je koju }e intuitivni magi~ar smatrati sasvim prirodnom. Na ovaj na~in mo`ete. ako je potrebno. ^injenica je da se i sve vrste bolesti i oboljenja mogu le~iti na ovaj na~in. pod uslovom da me je do sada sledio korak po korak. ozra~iti sobu u kojoj `ivite danima. rastvoriti svetlost vra}aju}i je nazad u svemir. na ovaj na~in. `eljeno punjenje ne smete usmeravati na povr{inu ogledala preko svog tela.

primalac ostaje u stanju transa ~ekaju}i da poruka stigne. ^im dobro ovladate predajnom i prijemnom tehnikom. uspeh }e se sigurno pokazati nakon nekoliko poku{aja. mo`ete pre}i na akusti~ni. ^im ste u stanju primetiti jednostavne slike. kasnije slike `ivih osoba. se dok stalnim treningom ne budete u stanju da primate i predajete ~itave poruke i vesti. Ova praksa }e .. Ako neko nije dovoljno iskusan u ovoj praksi. Uvek je dobro ako je magi~ar dobro upoznat i sa predajnom i sa prijemnom praksom. Stekav{i sposobnost opti~kog prenosa. poruka }e najpre imati takvo dejstvo da osoba na koju se uti~e postaje uznemirena u datom trenutku i ose}a potrebu da veoma intenzivno razmi{lja o po{iljaocu . ako je magi~ar zainteresovan za usavr{avanje u ovoj vrsti prenosa. Ve}ina adepta na Istoku koriste ovaj metod da {alju poruke jedan drugom. Primalac treba samo da i on napuni svoje ogledalo aka{om pre predaje. ali iz ve`be u ve`bu on }e je ~uti sve jasnije i na kraju tako jasno kao da razgovara telefonom. budu}i da nije u stanju da razlu~i da li je ona poslata ili poti~e iz njenog uma. Pod uslovom da ste usavr{ili ovaj eksperiment. tj. i ponovite eksperiment telepatije u obrnutom smeru. re`i i slika ljudima koji uop{te nisu magijski uve`bani. on }e tako|e biti u stanju da prekine dijaloge ili slike koje se prenose izme|u drugih prakti~ara. Kasnije }e osoba koja prima osetiti poruku kao svoju vlastitu misao. Niko ne treba da se obeshrabri po~etnim neuspesima. mogu se predavati i primati kratke re~enice. ustvari radi pomo}u aka{a-principa. Ovo treba shvatiti na simboli~an na~in. Ovaj problem vi{e ne treba opisivati. mesta i pejza`a. Najpre }e je osetiti kao veoma sli~nu nekoj vrsti glasnog mi{ljenja. U takvom slu~aju magi~ar treba samo da usmeri svoju pa`nju u aka{om napunjeno ogledalo. na sli~an na`in kao {to ste izvodili uvodne ve`be kod imaginacije sa ogledalom. mo`ete poku{ati da pomo}u imaginacije u ogledalu ispisujete kratke re~i koje treba da se pro~itaju u primao~evom ogledalu. slika koju partner-predajnik projektuje u ogledalo posta}e vidljiva partneru-primaocu. mo`ete pre}i na prenos ideja bez imaginacije. Ako magi~ar vlada sposobno{}u da predaje i prima od jednako uve`banog partnera. sasvim je o~igledno da se i rasna ose}anja mogu posredovati izme|u predajnika i prijemnika. poput trougla ili kruga zajedno sa `eljom da partner na drugom kraju bude u stanju da ih vidi u svom ogledalu. a na kraju magi~ar }e biti u stanju da prenosi pisane poruke iz jednog ogledala u drugo. promeniote se tako da vi postanete prijemnik. Izgovorite jednu ili dve re~i u ogledalo sa `eljom da primalac ~uje te re~i. da izazove trans u sebi pomo}u aka{aprincipa i da se usredsredi na ~injenicu da }e on jasno videti sve u ogledalu {to njegov partner predaje. Ako ste postigli dovoljno iskustva kao predajnik i primalac. uklju~uju}ii neki zahtev da bude prenet izvesnoj osobi.predati jednostavne oblike i modele. mo`ete poja~ati ve`bu odabiraju}i ne{to komplikovanije slike. ve} treba da nastavi ve`be sa istrajno{}u. jer se sve to. i koji nemaju ni najslabiju predstavu da se takav prenos odigrava ili da se na taj na~in na njih eventualno mo`e uticati.u na{em slu~aju magi~aru. Tamo se ova sposobnost naziva "poruke kroz vazduh". Kasnije pak izgleda}e kao da su re~i izgovorene direktno u primao~eve u{i. Ako su oba partnera na istom nivou treninga. a {to se i u magijskoj terminologiji naziva radio-piratstvo. ona }e poruku opaziti svojim intelektom. sli~no. Prema tome. ideja koje se registruju jedino intelektom. ^im istekne vreme za predaju i prijem. on mo`e sugerisati toj osobi da poruke i misli dolaze direktno od njega. Sada }u opisati magijsko ogledalo kao predajnik namenjen za prenos ideja. Ako magi~ar uvede aka{a-princip izme|u njega i nepriprmljene osobe. Re~i se mogu zameniti re~enicama. I ovde. Me|utim.

otkri}ete da mo`ete posti}i daleko vi{e kada ste pod emisionim uticajem ogledala. Taj trenutak se obi~no de{ava kada ta osoba nije uznemiravana. iz dana u dan. nadahnu}e. U slu~aju da ogledalo nije punjeno magijski samo za vas ve} isto tako i za druge ljude. povr{ina ogledala ponovo postaje savr{eno ~ista. Sve dok poruka nije primljena. postavite ogledalo u svojoj sobi kao reflektor. sve dok uskladi{tena svetlost ne poprimi oblik kugle ili diska. u akumuliranom obliku. i da dejstvo njene emisione mo}i postaje sve prodornije i dinami~nije.vr{iti svoj uticaj na osobu koja prima bilo odmah bilo tokom prenosa. Magi~ar tako|e mo`e izazvati prenos preko ogledala.bilo direktno ili preko vas koncentri{u}i je. Ogledalom se mo`e zra~iti ne samo jedna osoba. recimo. bilo ograni~avaju}i emisionu mo} na izvesno vreme ili odre|uju}i joj trajno dejstvo. mo{ treba da izvla~ite direktno iz svemira ne dopu{taju}i joj da prolazi kroz va{e telo. `elju ili poruku u ogledalo. Magi~ar se mo`e posvetiti svojim raznim obavezama ne proveravaju}i svoj be`i~ni rad a ogledalo }e automatski proizvoditi svoje dejstvo sve dotle dok misao ili poruka ne bude zaista primljena. Posle toga vi{e nemojte obra}ati pa`nju na ogledalo. ~ije }e dejstvo biti zadr`anoili }e ga primalac opaziti jedino onda kada bude spreman za to. izvla~ite ogromnu koli~inu svetlosti iz svemira . Magijsko ogledalo se na sli~an na~in mo`e upotrebiti i na ovom polju. Efikasnost zavisi od punjenja ogledala. ^e{}im ponavljanjem ove ve`be. Praksa impregnacije sobe je slede}a: Kada radite u sobi na koju `elite uticati magijskim ogledalom samo za vlastite potrebe. U~iniv{i to. kao na primer uspeh. U tim slu~ajevima. mir. a svaka bolesna osoba koja u|e u sobu ili do|e direktno u dodir sa zra~e}im ogledalom oseti}e trenutno olak{anje bola. ve`be. za le~enje bolesnih osoba (radi potpunog ozdravljenja). i u rukama ve{tog magi~ara. LE^ENJE BOLESNIKA. pro{irenje intuicije. tako da ste stalno izlo`eni tom zra~enju. punjenje treba da vr{ite preko svog tela. pomo}u imaginacije. Me|utim. magi~ar koncentri{e ideju. A kod punjenja u korist drugih ljudi. istra`ivanja i meaditacije bez ovog metoda. vi ne samo da treba da imaginarno vidite zra~e}u svetlost nego i da osetite njeno direktno strujanje kroz ~itavo telo. ~im je poruka poslana. uti~u}i na vas ili druge osobe na `eljeni na~in. sli~no svetlosti jake lampe. *************************************************************** MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODA[ILJA^ ZRAKA ZA IMPREGNACIJU SOBA. ve} toliko ljudi koliko ih mo`e stati u . Stoga. ogledalo je poslu`ilo svojoj svrsi i misao ili poruku je pravilno primila osoba pod uticajem. Prenesite imaginaciju `elje u svetlost pomo}u svog uverenja i vere. to jest. ITD. poput X-zraka. Ova akumulacija svetlosti se mora ponoviti nekoliko puta. i istovremeno zami{ljajte da se svetlost automatski poja~ava iz sata u sat. ona }e ostati efektivna i prianjati za povr{inu ogledala. koji rasprostire blistavi. ne}ete se ose}ati umornim ili istro{enim. naime. Odredite trajanje dejstva na isti na~in kao {to ste to radili u slu~aju biomagnetizma. po{to }e ono delovati automatski. i vi }ete stalno biti predmet uticaja zra~enja. zdravlje ili bilo {ta drugo {to vam je potrebno. i prima poruku neposredno pre spavanja ili ujutru pre bu|enja. Te{ko da }ete biti u stanju da izvr{ite svoj rad. zajedno sa komandom da bi sve {to se prenosi pojedinac trebao ~uti jedinokada postoji neophodna pripremljenost. ograni~ena ili zaokupljena spolja{njim uticajima. na povr{ini magijskog ogledala. ono }e predstavljati izvanrednu pomo} za njegov razvoj. u va{e imaginarno sunce. beli sjaj po celoj sobi. Zatim prenesite zadatak ili `elju koju treba da izvr{i ta emisiona mo} uhva}enu svetlost.

Profesionalni magnetizeri ili oni koji se bave le~enjem ljudi ili uticanjem na njih otkri}e u ovom metodu ~udnovatu sferu deloanja. a impregnaciju sobe ili mesta koje treba za{tititi treba napuniti zra~e}om silom svetlosti na takav na~in. elementali. Me|utim. Mudar magi~ar svakako ne}e zloupotrebiti svoje magijsko ogledalo. zgusnuta pomo}u ovde opisanih praksi. Bilo kakva akumulacija aka{a-principa dok radite sa njim. bi}a elemenata i tako dalje. Kako da se za{titi od svih nepovoljnih uticaja i kako da neka mesta izoluje pomo}u magijskog ogledala da bi izvr{io razne magijske zadatke. Ovo nije stvar puke imaginacije ili sugestije. ve} se mo`e i preneti pomo}u imaginacije na jednu ili vi{e osoba na najve}im udaljenostima. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ZA[TITNU OPREMU OD OPASNIH I NEPO@ELJNIH UTICAJA Magijsko ogledalo se mo`e koristiti i kao odbrambeno ili za{titno sredstvo. istovremeno naredite aka{a-principu da ostane efektivan samo u toku trajanja eksperimenta. Ako morate raditi sa lo{im uticajima ili sa impregnacijom svetlosti. izvr{ite pomo}u svoje . Ali onda. mogu zgusnuti u ogledalu na takav na`in da ih je sasvim mogu}e fotografisati. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROJEKTOR SVIH MO]I. pokaza}u u mojoj drugoj knjizi "Praksa magijske evokacije". niti }e ga oskrnaviti poku{ajima vr{enja lo{ih uticaja pomo}u njega. Nije potrebno nagla{avati koliko je magijsko ogledalo vredno u rukama magi~ara i koliko mogu}nosti ono nudi. prirodno je da se u takvim slu~ajevima imaginacija mora podesno promeniti. verovatno netreniranoj osobi. Pored mogu}nosti kori{}enja magijskog ogledala kao za{titne opreme. zavisi od aktivnosti i dejstva njegove `elje. UTISAKA I SLI^NO Magijsko ogledalo se mo`e koristiti i za kondenzovanje (zgu{njavanje) svih sila mentalnog i astralnog plana do tog stepena.sobu. magi~aru se nude i druge pogodnosti. Ovde slede prakti~na uputstva: Punjenje povr{ine ogledala se izvodi pomo}u zgusnutog zemljanog elementa koji se ne projektuje prvo preko tela pa onda na ogledalo .ve} direktno iz svemira pomo}u imaginacije. on prirodno ne sme izolovati svoju sobu aka{om. sliku ili elemental u~inite vidljivim nekoj drugoj. Magi~ar mo`e napraviti nekoliko ogledala za razne svrhe. Ako `elite da utisak. naravno. sve }e zgusnutija i vidljivija biti pojava onoga {to `elimo projektovati. da ih mogu opaziti ~ak i osobe koje uop{te nisu trenirane. ali impregnacija `elje radi dinami~kog efekta mo~e se ~esto ponavljati pomo}u imaginacije. abi}a svih nivoa. ako radi sa daljinskom predajom i prijemom. Koju }e od ovih snaga uzeti u raznim slu~ajevima. postupite na slede}i na~in: Uvedite aka{a-princip pomo}u imaginacije. jer to bi spre~ilo svaku daljinsku operaciju. nije mogu}a. Zra~e}a mo} nije samo upotrebljiva za impregnaciju sobe i njeno ozra~enje. Prema tome. bilo u ~itavo telo i. elementari. ako `elite sobu izolovati i od dobrih i od lo{ih uticaja. u svim tim slu~ajevima morate napuniti impregnaciju ogledala ili sobe sa aka{om. magneti~ni. impregnaciju emisione mo}i treba modifikovati na odgovaraju}i na~in. BI]A. kao {to je ve} pomenuto. Ako treba u~initi vidljivim neki utisak. po{to se misli. prenose}i u nju imaginarno osobinu nedodirljivosti i neprobojnosti.{to bi izazvalo paralizu . da svetlosni zraci zadr`e nepo`eljne i {tetne uticaje ili da ih vrate ka polaznoj ta~ki. [to je ja~a akumulacija zemljanog elementa. bilo u glavu osobe. dobro bi bilo da akumulaciju zemljanog elementa ponovimo nekoliko puta. elektri~ni ili elektromagneti~ni i raditi sa njima u praksi. Pomo}u magijskog ogledala on mo`e staviti u pogon sve poznate fluide.

MAGIJSKO OGLEDALO KAO TELEVIZIJSKI URE\AJ U na{em magijskom ogledalu mi smo u stanju posmatrati pojave koje se de{avaju poznatim i nepoznatim osobama. Elementalima. po{to prave konkretne slike. uop{te nije bitno da li je dan ili no}. na isti na~in. jedino }e biti vidljiva materijalizovana slika u ogledalu. Me|utim. sa bilo kojim li~no-stvorenim Elementalom. Ali pazite! Slike zgusnute na takav na~in imaju mnogo vi{u vibraciju od obi`ne svetlosti koju mi poznajemo. koje }u opisati u prakti~nom delu moje slede}e knjige. Me|utim. Sve dok se magi`ar potpuno ne upozna sa tehnikama magije prizivanja. Zamislite da je magijsko ogledalo kao veliki teleskop kroz koji mo`ete videti . Usled ~injenice da je broj vibracija date slike daleko ve}i od broja vibracija svetlosti fizi`kog sveta. Stoga je sasvim o~igledno da se te vi{e vibracije ne mogu uzeti na obi~an fotografski na`in po{to one ne odgovaraju vibracijama na{e svetlosti. Onda ostanite mirni i spokojni u svom polo`aju. Prvorazredne kamere }e vam omogu}iti da izaberete 1/1000 deo sekunde. Mo`ete posti}i isti efekat. on treba da se zadovolji prizivanjem umrlih ljudi sa astralnog plana. sada{njost i budu}nost te ili neke druge osobe. u svim slu~ajevima. magi~ar ne samo da ima mogu}nost da poka`e slike i bi}a svakoj netreniranoj osobi. Ina~e. razvijte trans uvo|enjem aka{aprincipa u sebe. jer je magi~ar u stanju . prostor oko ogledala gde bi}e treba da se pojavi. ve} se mogu i ~uti. i u tom stanju koncentri{ite se na osobu ~ije `elje i radnje `elite posmatrati. Ova priprema nije potrebna ako imate drugo ogledalo namenjeno z impregnaciju te sobe aka{a-principom. snimaju se samo sa `utim filterima. kao i obi~no. da li je ogledalo osvetljeno ili tamno. ako odlu~ite pozvati neko bi}e iz astralnog ili nekog drugog plana. aka{a-principom. bolje koristiti filmove nego fotografske plo~e. Ove specijalne kamere su najbolje.da fotografi{e sliku zgusnutu zemljanim elementom. ~ak i na najve}oj udaljenosti.kao {to je ve} pomenuto . Zadr`ite tu zamisao. Snimke pojava koje se de{avaju u prirodi. sa aka{a-principom. Kada su sve pripreme zavr{ene. Pri fotografisanju na ovde opisan na~in. barem. {to se izaziva pomo}u imaginacije. Za sva druga bi}a. poput esencija elemenata. ako `elite snimiti i ogledalo i njegovu pozadinu. pozovite bi}e koje `elite videti. Pomo}u akumulacije zemljanog elementa na povr{ini ogledala. Elementarom ili Fantomom. bez obzira da lli je ono stanovnik astralnog ili nekog drugog plana. treba da ispunite. Napunite ogledalo. i s njima je mnogo lak{e raditi. uvek koristite plave filtere. Takvi snimci se moraju izvr{iti u najkra}em mogu}em vremenu. sve {to je vi|eno nije halucinacija. Stoga. Zatim. "Praksa magijske evokacije". Fantomima i drugim bi}ima ove sfere. Kada fotografi{ete mentalni plan sa svim njegovim Elementarima. kada osoba koja je pod uticajem aka{a-principa posmatra ogledalo. nego tako|e mo`e i da prika`e na ogledalu pro{lost. [to se ti~e boja. Sva druga bi}a koja se sastoje od samo jednog elementa. ona }e videti va{u zamisao reprodukovanu kao film. i u tom stanju transa. filteri su analogni pojedinim planovima. a koje su uglavnom magijske prirode. trebalo bi koristiti naro~itu vrstu obojenih filtera. slike ili bi}a bi}e tako materijalizovani da ne samo {to se mogu opaziti fizi~kim o~ima netrenirane osobe.imaginacije prenos slike ili utiska na povr{inu ogledala sa takvom jasno}om i odre|eno{}u kao da je to stvarno. i izazovite trans pomo}u aka{e. Iskustvo je pokazalo da je. a postoje i specijalne kamere koje ~ak omogu}uju ekspoziciju od 1/2000 deo sekunde za jedan snimak. Mnogo je korisnije aka{om ispuniti ~itavu sobu. zahtevaju rubin-crvene filtere. umrle ljude i tako dalje. osvetljenje }e svakako biti potrebno. koristite ljubi~aste filtere. [tavi{e.

sve i na najve}oj daljini. Me|utim. ali }e on najverovatnije izbegavati da to ~ini. i postoja}e ose}anje neposrednosti i blizine `eljene osobe koje }e postati tako uverljivo da je ~ovek skoro sasvim siguran da stoji pored osobe koju `eli videti. a vi mo`ete na ovaj na~in pratiti tok misli osobe ~ak i sa najve}ih udaljenosti. On bi sebe mogao uporediti sa {emom koja treba da se popuni bez ikakve mogu}nosti da se bilo {ta u~ini za ili protiv toga. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMO]NO SREDSTVO ZA ISTRA@IVANJE PRO[LOSTI. Kao {to se mo`e videti iz ovde navedenog primera. na bilo koji na~in. Magijsko ogledalo je izvanredna pomo} u slu~ajevima neuve`banih ili onih ljudi za ~ije je ispitivanje pro{losti. Na po~etku. Do{av{i do ovog stupnja. I ovde }e se pojaviti oblici koji odgovaraju duhu. mo`da protiv neke opasnosti. sada{njosti i budu}nosti drugih ljudi. koriste}i crveni filter i uva`avaju}i ovde opisane tehnike. ne bi mu bilo te{ko da se koncentri{e na taj problem i istra`i svaki detalj. slike }e verovatno biti malo mutne. bez ikakvog moranja da ne{to vidi ili sazna. koliko `elite da pro{irite ovo znanje. Naravno. kada u ogledalu posmatra svoju budu}nost. nazovima ga Bo`anskim Provi|enjem. sasvim druga stvar bi bila kada bi aka{a. Sve misli. Da bismo potvrdili i bili potpuno sigurni da sve ono {to se `eli videti odgovara stvarnim ~injenicama. Magi~ari koji su naro~ito uve`bani i iskusni na ovom polju. Ako sa na{im astralnim ~ulima i to uspemo u punoj jasno}i. Magi~ar }e odmah videti osobu i okolinu kao na pokretnoj slici. i ako `elite videti samo duh u ogledalu. iz kojih }ete biti u stanju da do|ete do logi~kih zaklju~aka o njenom karakteru i osobinama. i zavisi samo od va{e volje. prema pravilima analogije. Sasvim je o~igledno da se najve}a pa`nja mora mora posvetiti takvim upozorenjima bez ikakvog izuzetka. niti za njene psihi~ke osobine i njen karakter. dao magi~aru upozorenje. ve} samo za psihi~ki `ivot karakter i ose}anja ljudskog bi}a. magi~ar }e biti u stanju da razlikuje da li upozorenje dolazi od nekog od bi}a sa jednog od planova ili direktno od aka{a-principa. mo`e se zamisliti neka druga radnja iste osobe. uspe}e ~ak i da fotografi{u slike i doga|aje vi|ene sa najve}e daljine. Pod vo|stvom ve{tog magi~ara ~ak i netrenirana osoba mo`e u~estvovati u takvoj vrsti televizije. ose}anja i fizi~ke radnje ostavljaju iza sebe ta~ne zabele{ke u aka{i ili . postoji jedna te{ko}a: u istom trenutku. Ubrzo }ete videti auru i karakteristike te osobe u raznim nijansama boje.princip u svom najvi{em obliku. ali nakon ~estog ponavljanja one }e postati veoma jasne. tada nemojte zami{ljati materijalno telo osobe koju `elite videti. on li{ava sebe svoje li~ne slobodne volje. zamislite tu osobu bez njenog materijalnog i astralnog tela. po{to bi njihovo ignorisanje nanelo ozbiljne {tete magi~aru.. i ve`ba se mora ponavljati sve dok se ne postigne sposobnost razlikovanja raznih ~injenica od halucinacija i varki. sada{njosti i budu}nosti magi~ar veoma zainteresovan. percepcije. jedan od najte`ih zadataka je precizno istra`ivanje pro{losti. sposobnost ~itanja misli neke osobe sa najve}e udaljenosti mo`e se posti}i bez ikakvih te{ko}a. Kada niste suvi{e zainteresovani za materijalne pojave koje posmatrate sa udaljenosti. stvari koje smo gledali su obmana . Ako niste zainteresovan ni za puteve ni dela osobe. ve} samo njeno astralno telo. SADA[NJOSTI I BUDU]NOSTI U radu sa ogledalom. Razume se da magi~ar mo`e opaziti njegovu li~nu pro{lost i sada{njost u ogledalu kao na TV-ekranu. Ako bi on toliko `eleo da zadovolji svoju radoznalost i da sazna sve o svojoj budu}nosti. ^ak ni razdaljina od vi{e hiljada kilometara nema nikakvog zna~aja.

Ako tokom perioda u kojem su mentalno i astralno telo izvan fizi~kog tela. izvr{i}e dela koja treba uraditi psihi~kom magijskom radnjom. po terminologiji okultista. zadovoljiti mentalnim lutanjem ili stanjem transa. to fizi~ko telo dodirne neka druga osoba. tj. {to omogu}uje magi~aru da to pomo}u svog magijskog ogledala ili direktno ~ita u aka{i kao u otvorenoj knjizi. ve} i du{om u obliku svog astralnog tela. Savr{eni magi~ar je u stanju da ode gde god `eli u svom astralnom obliku. odmah pu}i na dva dela. astralno telo samo kada je sjedinjeno sa mentalnim telom. Sve {to treba da uradi je da se koncentri{e na to pomo}u imaginacije. bilo da je ve{ta ili ne u magijskoj praksi. dok je u stanju transa. magi~ar je sasvim odgovoran za sve gre{ke u~injene u njegovim prethodnim `ivotima. i on }e sam otkriti nove tehnike zasnovane na primerima koje sam ovde naveo. pomenuta traka }e. Me|utim. kao {to }ete videti. zna~ilo neku vrstu uplitanja u poslove Bo`anskog Provi|enja. razlikuje od mentalnog lutanja ili stanja transa izazvanog aka{om. Na samom po~etku. Na po~etku. astralnog i fizi~kog tela. jer se spone izme|u mentalnog. u ve}ini slu~ajeva. po{to su mentalno i astralno telo povezani sa fizi~kim telom samo pomo}u veoma suptilne elasti~ne trake koja sija kao srebro. je najvi{i stupanj koji se mo`e posti}i putem rada sa magijskim ogledalom. Jedina prednost bi bila da bi on postao svestan iskustava u pro{lom `ivotu. dok magi~ar ne ovlada potpuno ovim problemom. i takva radoznalost bi prouzrokovala opasne posledice. bez ikakve sumnje. Ako abi magi~ar hteo da sazna ne{to o budu}nosti neke druge osobe. osloba|aju od tela. bilo kod sebe ili kod drugih ljudi. ******************************************************************** MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING (IX) SVESNO ODVAJANJE ASTRALNOG OD FIZI^KOG TELA U ovom poglavlju magi~ar }e nau~iti kako da svoje astralno telo odvoji od fizi~kog tela. tako jasno i odre|eno kao da je sam magi~ar pro`ivljavao te doga|aje. sve {to treba da uradi je da izazove trans. budu}i da je krajnje suptilna. u njegovom ili u slu~aju drugih ljudi.. Preporu~ljivo je pratiti pro{lost samo do trenutka ra|anja. i kako da mesta koja iz nekog razloga `eli posetiti ne samo duhom.prvobitnom izvoru. astralni i materijalni plan. naziva ekstaza. mada je. Drugo. oblici }e se verovatno pojavljivati nepovezano ili sporadi~no. ^im magi~ar stigne dotle. Stanje tokom kojeg su astralno i mentalno telo odvojeni od fizi~kog tela se. Magi~ar mo`e odvijati jedan doga|aj za drugim. mogu}e istra`ivati `ivot izvesne osobe i u njenim prethodnim otelovljenjima. ba{ ni{ta ne}e ostati skriveno. on bi odmah postao onoliko star koliko je bio u svim prethodnim `ivotima koje je pro`iveo. Zato se na samom po~etku mora preduzeti najve}a opreznost kod ovih . jer bi svako ispitivanje budu}eg kao i pro{log `ivota. a to bi sigurno izazvalo veoma neprijatno ose}anje u njemu i nezainteresovanost za bilo kakav dalji `ivot. Emisija astralnog tela se. a to ne bi nikada moglo kompenzirati sve nedostatke. mada }e se. po~inju}i od sada{njosti pa sve do detinjstva i dana ro|enja. Veza sa fizi~kim telom bi se tako prekinula. a fizi~ka smrt bi bila posledica. moraju se preduzeti mere predostro`nosti. Ova vrsta vidovitosti. pomo}u svesnog ve`banja. na povr{ini ogledala pojavljiva}e se slika za slikom u pravoj vezi sa pro{lo{}u. Pri emitovanju astralnog tela. ^estim ponavljanjem ove ve`be. a odvojeno od fizi~kog tela. iz nekog veoma va`nog razloga. Po pravilu. Pod uslovom da je u potpunosti uponat sa tom praksom. magi~ar se upozorava da to ne ~ini. ja mu vi{e nemam {ta vi{e re}i u vezi sa magijskim ogledalom. gde je magi~ar sposoban da opa`a u pravom odnosu mentalni. takozvane mentalna i astralna matrica.

U slu~aju mentalnog lutanja. U stanju ekstaze. Ali. Odvajanje astralnog od fizi~kog tela se izvodi na slede}i na~in: Sedite u svoj asana-polo`aj (mada se ove ve~be mogu izvoditi i u le`e}em polo`aju) i pustite svoje mentalno telo da iza|e iz fizi~kog tela.. Tanka traka bi se prekinula. du{a i duh moraju podjednako razvijati i odr`avati. Zbog toga }e se svaki magi~ar slo`iti da se asketski trening koji zahteva dijetalno smanjenje. koje snabdeva krvne sudove sa ~etiri elementa. {to ~ini nu`nom dvostruku predostro`nost kada se pristupa treningu ekstaze. rezultat }e biti poreme}aji. vezni ~inilac izme|u mentalnog i astralnog tela. Magi~ar }e sada postati svestan veze izme|u snabdevanja hranom i disanjem i na}i }e pravi razlog za prethodna poglavlja koja su se bavila svesnim disanjem i dobrouravnote`enom ishranom. astralna matrica koja povezuje telo i du{u. Astralna matrica. Oblik astralnog tela mora biti jednak obliku va{eg mentalnog i fizi~kog tela. Stoga je na samom po~etku ukazivano da se telo. opasni za ljude koji nisu Hindusi i `ija fizi~ka struktura nije priviknuta na lokalnu klimu. mora ra`unati na mogu}e poreme}aje. du{u i duh. Pomo}u imaginacije morate sada zamisliti da se i va{e astralno telo . najsuptilniji deo. deluje pomo}u normalnog disanja. ili zanemarivanjem. Me|utim. on ne treba da se pla{i da bi se mogli desiti bilo kakvi poreme]aji u njegovom mentalnom. ^ak ni ostljiva `ivotna traka nekog naprednog magi~ar ne bi bila u stanju da se odupre tom fluidu. disanje se zaustavlja. Svi mi anamo iz iskustva da bez disanja nema `ivota. po{to je ~ovekov elektro. sada preneta u mentalno telo. Postupak koji treba slediti pri emitovanju astralnog tela je ustvari sasvim jednostavan.. kao i u slu~aju vidljive smrti. bez `ivota i ose}anja. bez sumnje.magneti~ni fluid mnogo ja~i. odr`ava se u `ivotu ako je snabdevena sa dovoljno hrane. mora posmatrati kao ekstrem i stoga nezdrav. ako je magi~ar bio u stanju da ravnomerno razvije tri stupnja postojanja.isto kao i mentalno telo ranije . Onda se sjedinite sa svojim astralnim telom . telo. preko plu}a. a tu i tamo zanemaruje neophodne predostro`nosti. bolesti i druge neugodnosti. ~ime bi sebi obezbedilo odgovaraju}u elasti~nost. ostaje u telu. Slede}i rdovi imaju nameru da vam daju jasnu sliku prakti~ne strane postupka. naro~ito za magi~are koji su dobro ovladali mentalnim lutanjem. ova dva faktora. tj. posmatra va{e fizi~ko telo. tj. osoba koja ovaj kurs nije pro{la korak po korak. Ako se jedno ili drugo zanemari tokom ovog stanja razvoja. i ako nema dovoljnu rezervu elektromagneti~nih fluida koju obezbe|uje dobra hrana. da niko ne sme biti u mogu}nosti da dodirne magi~arevo telo dok on sebe stavlja u opisano stanje. ako nije dovoljno jako i ~vrsto. srce se umiruje. uklju~uju}i i aka{u. Ima}ete ose}aj da va{e fizi~ko telo spava. me|utim kada je astralno telo odvojeno od fizi~kog tela. sve je izvu~eno iz tela. vezna karika izme|u astralnog i fizi~kog tela. trening ekstaze bi na njega imao lo{e dejstvo. embolijom ili paralizom srca. koja svaki magi~ar mo`e lako objasniti. astralnom ili fizi~kom telu. sve dok nije sasvim siguran da je ispunio sve zahteve u svim koracima koji su mu do sada preporu~ivani. ako nije bogato vitaminima. Vidljiva smrt je tako|e stanje ekstaze. Me|utim. Medicinski stru~njak koji bi ispitivao telo osobe ubijene na takav na~in do{ao bi do zaklju~ka da je smrt prouzrokovana sr~anom manom.izvla~i iz fizi~kog tela snagom va{e volje. Va{a svest.ve`bi. trebalo bi dodati da mentalna matrica. Mnogi isti~nja~ki metodi koji zahtevaju asketizam i asketski trening su jednostrani i. iako je prouzrokovana patolo{kim stanjima kod te osobe. Zato magi~ar ne}e zapo~eti sa praktikovanjem emisije svog astralnog tela. Mnogi mentalni i psihi~ki poreme}aji su prouzrokovani nepravilnostima. fizi~ko telo je. Ako fizi~ko telo nije dobro uravnote`eno.

Ako vam. preminula bi}a ne ose}aju nikakvu razliku izme|u fizi~kog i astralnog tela. je bi ono odmah bilo privu~eno prema va{em (fizi~kom) telu. ima}ete ~udan ose}aj kao da astralno telo nije sasvim va{e. mo`ete krenuti korak napred. kao da ste jo{ uvek u svom fizi~kom telu. disanje se prenosi u astralno telo. Ve} sam pisao o ovome u prethodnom poglavlju o astralnom planu. ili iz nekog drugog razloga. Ako `elite da se vratite u svoje materijalno telo. najpre. zajedno sa mentalnim telom izgubiv{i svoj oslonac u fizi~kom telu. treba da svesno zadr`ite dah u astralnom telu. udovi se ukru}uju.kao duh pored svog fizi~kog tela . pa stoga astralno. Kao {to vidite. Ono {to mi obi~no nazivamo umiranjem je potpuno isti proces samo sa tom razlikom da se matrica izme|u fizi~kog i astralnog tela uni{tava. Pri tome.ne posmatrajte ni{ta drugo sem disanja. neku vrstu nezdrave dremljivosti. disanje u mentalnom kao i u astralnom telu postane sasvim blisko. kao privu~eno magnetom. ~im prestanete disati izvan svog fizi~kog tela. U slu~aju obi~ne smrti. ponavljanjem prakse. pri|ite sa oprezom. tako da je astralno telo u stanju da se izvu~e iz . Nakon ~estog praktikovanja svesnog odvajanja astralnog tela od fizi~kog. 2.. `ele}i da zavr{ite eksperimenat. shvati}ete da postoje nepravilnosti u disanju va{eg tela. Tokom ovog procesa. kao d na njega deluje neki nevidljivi magnet. Eto za{to. i zato morate odmah svesno povezati svoju mentalnu sa astralnom matricom. tako da ga vi{e ne}ete prime}ivati. Ali u trenutku kada koncentri{ete svoje misli na sjedinjavanje sa astralnim telom i na pravilno disanje. 1. Ina~e ne biste uspeli zadr`ati u imaginaciji svoje astralno telo. a lice postaje bledo kao u mrtvaca. a da ono toga i nije svesno. Ako posmatrate svoje fizi~ko telo tokom ove ve`be. va{u svest u fizi~kotelo. tako da astralno i mentalno telo ponovo zausmu svoj fizi~ki oblik. Od samog trenutka kada ste tako sjedinjeni sa svojim astralnim telom . odmah }ete uo~iti kako se va{e astralno telo. Ako je magi~ar stekao potpunu kontrolu oda{iljanja svog astralnog tela. praksa svesnog oda{iljanja astralnog tela je imitacija procesa umiranja. Prema tome. i da astralno telo podle`e veoma razli~itim pravilima (zakonima aka{a-principa). strah od smrti je postao sasvim izli{an. Zbog odvajanja fizi`kog tela od astralnog oblika. pre nego {to spiritualno ponovo ne prenesete svoje mentalno telo. Ovu ve`bu treba ponavljati sve dotle dok se ne naviknete na disanje u va{em astralnom telu koje izvla~ite iz svog fizi`kog tela sa kojim ste se spiritualno sjedinili. i ima}ete iste ose}aje u astralnom telu. magi~ar ta~no zna proces svog umiranja kao i mesto gde odlazi nakon skidanja svog smrtnog oklopa. Oni }e to shvatiti postepeno ~im primete da im materijalno ili fizi~ko telo vi{e uop{te ne koristi. disanje u va{em astralnom obliku }e postati stvar rutine. Zato. mora voljno ili nevoljno da automatski emanira iz njega. Ako po~nete isati u svom astralnom telu. Ovo o~igledno dokazuje koliko }ete blizu pri}i onoj granici izme|u stvarnog `ivota i onoga {to nazivamo smr}u kada praktikujete ove ve`be. va{e fizi~ko telo }e prestati da di{e. samo svesno disanje u astralnom telu je ono koje izaziva ovo odvajanje astralne matrice.stupaju}i u astralni oblik. fizi~ko telo }e zapasti u stanje letargije. Me|utim. na}i }ete se zaista sjedinjeni sa va{im astralnim telom. nekom smrtonosnom bole{}u. uvla~i u va{e fizi~ko telo koje tada po~inje ponovo disati sasvim normalno. tj. astralna matrica izme|u fizi`kog i astralnog tela se prekida. kao da ste jo{ uvek u svom fizi~kom telu. Me|utim. nemojte aktivirati svoja ~ula i postepeno se osvestite.

U slede}oj ve`bi }ete nau~iti kako da se postepeno uklonite od svog tela. Ovo treba protuma~iti ~injenicom da se karika izme|u astralnog i fizi~kog tela hrani. Sasvim je razumljivo da je isku{enje za vr{enje takvog samoubistva veoma jako. U~initi to zna~ilo bi izvr{iti samoubistvo na isti na~in kao i u fizi~kom telu. trebali udaljavati od svog tela samo na nekoliko koraka i odmah vra}ati njemu. niti }ete ga opaziti ni osetiti u svom mentalnom telu. trebali biste ovladati svim ovim pojavama. Sasvim druga ve`ba je da se ne posmatra samo telo. Na po~etku ove uvodne ve`be. bi}ete u stanju da pokrivate sve ve}e i ve}e razdaljine. ~uva i odr`ava u ravnote`i najsuptilnijim fluidom. korak po korak. ako isti eksperimenat izvedete sa astralnim telom. To je razlog za{to biste se. uva`avaju}i mere predostro`nosti u pogledu disanja. zapa`a i neposredna okolina. Kako vreme proti~e. . naro~ito ako magi~ar skoro umire zbog tuge u fizi~kom svetu nakon svog bla`enstva koje je iskusio na drugim planovima. Ovde vidite da magi~ar mora biti apsolutni gospodar svojih ose}anja. Izvo|enjem ve`bi oda{iljanja astralnog tela. kada putujete veoma daleko. Najpre }ete osetiti kao da vas za va{e fizi~ko telo privla~i neka nevidljiva. Pored toga. {to omogu}uje neku vrstu materijalnijeg efekta. kretanje astralnog tela zahteva ve}i napor nego kada se kre}ete samo sa mentalnim telom. I {to dalje odmi~ete astralno od fizi~kog tela. da biste posmatrali neki doga|aj koji bi mogao izazvati dobar ili lo{ psihi~ki ose}aj. jedino tada ste sasvim sposobni da se postepeno udaljavate od fizi~kog tela. Ta ose}anja se u svakom slu~aju moraju nadvladati. ili da zauzmete njegov pravi polo`aj. po{to ~im se privikne na to da se u svom astralnom telu ose}a kao kod ku}e. Produ`avajte razdaljinu od svog fizi~kog tela sa svakom novom ve`bom. sli~no kao kod oda{iljanja mentalnog tela. to je isti proces kao i mentalno lutanje. {to omogu}ava povratak u fizi~ko telo. S druge strane. Ovo }e postati lukav problem za magi~ara. Napredovav{i do ovog stupnja. privla~na sila stalno vas privla~i i uti~e na vas. ne di{e u istom ritmu kao {to to ~ini materijalno telo u vezi sa astralnim. tako da to mo`ete ~initi onoliko ~esto koliko `elite. najpre. Tako imate mogu}nost bilo da stojite iza njega. vide}ete da je veoma te{ko vratiti se u svoje telo. odeven u astralno telo. Kona~no. Nadvlada}e ga ~e`nja za nasilnim uni{tavanjem vitalne veze koja ga jo{ uvek ve`e za njegovo fizi~ko telo. privla~na sila sli~na onoj kojom magnet deluje na gvo`|e. naro~ito ako putuje planovima ili predelima koji ga toliko primamljuju da on po~inje ose}ati malu tugu pri samoj pomisli da se mora vratiti u svoje telo. niti }e on na bilo koji na~in uticati na vas. na neki na~in. Po{to magneti~na. ona }e izazvati razna ose}anja u va{em astralnom telu. telo }e automatski po~eti ponovo da di{e. Ako }ete neko mesto posetiti samo u svom mentalnom obliku. ve}. U tom trenutku kada astralno telo ponovo zauzima fizi~ki oblik. imao bi karmi~ke posledice. ~uti i opaziti svaki pojedini predmet. vi vr{ite svestan ~in protiv zakonitosti prirodnih elemenata u svom telu koja se mora nadvladati. asanu. i naravno. Ovo bi uvek trebalo prvo uva`iti. Prema tome. sve slabija }e biti njegova privla~na sila. on obi~no postaje umoran od `ivota ose}aju}i se sklonim da se nikad vi{e ne vrati u svoj fizi~ki okvir. opazi}ete ga tako sna`no kao da ste bili prisutni svojim fizi~kim telom. budu}i da podle`e veoma druga~ijim zakonima. Mentalno telo. Kasnije. to bi bio prekr{aj protiv Bo`anskog Provi|enja.mentalnog tela i da ponovo zauzme oblik fizi~kog tela. ne samo na fizi~kom nivou ve} i na astralnom planu. samo sa tom razlikom da je duh. Jedino ako ste se navikli da astralno i mentalno telo izlaze i vra}aju se u fizi~ko telo. ne lutajte daleko od svog fizi~kog tela. trebali biste osetiti. poput straha od smrti i sli~no.

i da ih ponovo vrati u prvobitni oblik. Pravi mudri adept. koja odgovara vatrenom principu. svemo}nost. dok druga ostaje astralna. On se mo`e preneti bilo gde sa svojim astralnim telom. magi~ar sada ima priluku da ovu sposobnost iskoristi za vi{estruke zadatke. Izazivanje pojava . na nekina`in. vidi u svom Bo`anstvu samo puki aspekt kojem on pru`a svoje obo`avanje i po{tovanje.Postigav{i lep napredak u ovim ve`bama oda{iljanja astralnog tela tako da mo`e pre}i svaku razdaljinu. Duboke meditacije. besmrtnost kod vodenog principa i sveprisutnost kod zemljanog principa. budu}i da je treniran samo jednostrano. i zna kako da ih primeni u korist ljudskog roda. isto kao i kako da kondenzuje samo jedan deo tela. pred samim nosom nekog iskusnog adepta kao i laika do te mere da ga se mo`e ~uti. koji u svom razvoju uvek uzima u obzir ~etiri elementa. i da ih prenese na astralni plan.. sjedinjuju}i se sa njom na takav na~in da ose}a da je on sam ta vrlina. zavisi od trajanja treninga i od sposobnosti akumulacije zemljanog elementa u astralnom telu. mo`e le~iti bolesne ljude akumuliraju}i i kondenzuju}i magneti~ni ili elektri~ni fluid u astralnom telu prenose}i ga na pacijente. me|utim. on ta~no zna kako da postigne sve te stvari.aspekta . svaki iskusni magi~ar }e biti u stanju da lako izvede takve i jo{ ~udnovatije pojave o kojima bi se ina~e moglo govoriti kao o krajnjim ~udima. IMPREGNACIJA ASTRALNOG TELA SA ^ETIRI OSNOVNE BO@ANSKE OSOBINE Kada je magi~ar stigao do ovog stupnja razvoja. O~igledno je da magi~ar pomo}u astralnog tela mo`e izvoditi i fizi~ke radnje. Ali. itd. itd. Na ovom nivou. gde god `eli biti. Mistik. kao {to ste shvatili iz onoga {to sam do sada objasnio. jednu ruku. Magi~ar prepoznaje Vi{e Mo}i i njihove zakone. pred o~ima drugih ljudi.. materijalni predmeti vi{e ne podle`u fizi~kim zakonima nego }e postati astralni. ovde nalaze zadovoljavaju}e obja{njenje. po{to }e fluidi sa kojima magi~ar radi postati efektivni samo na odgovaraju}em planu bolesne osobe. on }e tako|e mo}i da "produhovi" #ili odnese "duhom" Prim. takve pojave nisu ~uda. On se mo`e materijalizovati pomo}u zemljanog elementa. opaziti i videti fizi~kim o~ima. {to zna~i dopu{teno mu je da meditira o svakoj od vrlina sve dotle dok ne postane sasvim siguran da se data vrlina personifikovala u njemu. jer ~uda u pravom smislu re~i uop{te ne postoje. Rezultat. on }e po~eti da izra`ava svoju zamisao Boga u konkretnim idejama. sposoban da ubrza elektronske vibracije nekog predmeta. koji zgu{njava u astralnom telu na astralnom planu. recimo. i to. sveznanje i mudrost koji pripadaju vazdu{nom principu. Stvarno i iskreno re~eno: uop{te ne postoje granice za magi~ara.po redu. u tom pogledu. ili Jogi. nekoliko nagove{taja mo`e biti dovoljno onome ko tra`i prosvetljenje. U tim slu~ajevima. On mo`e . magi~arev zadatak }e biti da meditira o ove ~etiri bo~anske ideje . U svakom slu~aju. On mora da iskusi isto sa sve ~etiri vrline njegovog Boga. pomo}u svoje imaginacije. predstavi}e zamisao Boga u ~etiri vida saglasno zakonima Svemira. Mnogo primera bi se ovde moglo navesti.# neke predmete koji odgovaraju meri njegovih mo}i i njegovog razvoja. i samo od njega zavisi u kom se smeru `eli usavr{iti. Ako je. omogu}uju magi~aru da direktno ekstazira (ecstasize) sa jednom od ovih bo`anskih vrlina. Ure|enje ve`bi je njegova li~na stvar. Stoga je puka sitnica za magi~ara da prenese takve predmete na najve}u udaljenost pomo}u svog astralnog tela.Prev. Le~enje sa astralnim telom je daleko prodornije i delotvornije nego pukim prenosom misli ili mentalnim lutanjem. me|utim. Sa lai~ke ta~ke gledi{ta takve pojave bi bile utvare (himere). Magi~ar mo`e vr{iti i mnoge druge uticaje.kako ih adepti vide poput zvukova kucanja. i uticaj na zemaljske poslove.

astralna sfera mo`e samo uticati na astralni plan. magi~ar bi trebao pridati najve}u pa`nju ovim meditacijama. misao koja je usredsre|ena na veru i uverenje. Od sada }e on morati da poja~ava mo}i koje je do sada razvio i da ih koristi na razli~ite na~ine. Stoga bi uspeh bio veoma zanemarljiv. mo`e izazvati jake vibracije u mentalnoj sferi pacijenta koje se preko mentalne matrice prenose na astralno telo. saglasno univerzalnim zakonima. le~enje verom i tako dalje. Ovde se. kona~no. naravno. me|utim.izvoditi meditacije. Magi~areva zamisao Boga je univerzalna. autosugestija. Me|utim. magi~ar }e odmah prepoznati uzrok bolesti i biti u stanju da uti~e na korene bolesti. kao {to to ~ini magi~ar. ba{ kao {to su ih toliki Sveci vr{ili u pro{losti i jo{ i danas ih izvode. Dole }u dati jedan broj uputstava koje u~enik mo`e slediti bez ikakvog napora. ovaj uticaj nije dovoljan za fizi~ku bolest. po redu. LE^ENJE BOLESNIH LJUDI POMO]U ELEKTROMAGNETI^NOG FLUIDA Divan i sveti rad je pomaganje ljudskom rodu u patnji. naro~ito ako je pacijent ve} izgubio veliku koli~inu unutra{nje snage tako da se fluidi koji su neophodni za le~enje ne mogu obnoviti. Magi~ar ne}e potcenjivati ove metode. nikakav uticaj na `ari{te bolesti ne bi bio mogu}. ali. pretpostavlja da magi~ar poznaje okultnu anatomiju tela u pogledu elemenata. po{to su one apsolutno neophodne za ostvarivanje sjedinjenja sa Bogom. na tako ~udnovat na~in. uklju~uju}i sve ~etiri bo`anske vrline. Magi~ar je sposoban za vr{enje ~uda kad je u pitanju le~enje bolesnih. ba{ kao {to i materijalna sfera mo`e uticati samo na materijalni plan. sam pacijent }e mentalno izazvati ubrzanje procesa le~enja. **************************************************** MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (IX) Stalnom praksom u ovom kursu u~enik je pre{ao veliku razdaljinu na putu do stanja u kojem vi{e nema potrebe za nekim naro~itim treningom tela. O~igledno se mo`e posti}i neka vrsta mentalno-astralnog ubla`avanja. zavisno od njegovog slobodnog vremena. hipnoza. Kao {to sam ve} pomenuo. Ovu ~injenicu morate uvek imati na umu. ina~e. nakon duge i duboke meditacije. U ovu kategoriju metoda le~enja spadaju sugestija. ali ni{ta vi{e. s druge strane. one }e uticati na njegovo telo na analogan na~in. Ove meditacije proizvode jednu vrstu obogotvorenja magi~arevog duha i du{e i. na takav na~in da preko meditacije priziva sve vrline. u skladu sa merom njegovog razvoja. ^im je. magnetizera ili medijuma izle~itelja ne}e nikada znati da oslobode dinami~ke mo}i koje odgovaraju primarnim principima. Kada je poreklo bolesti u mentalnoj sferi. Ovakav uticaj ne dopire dalje od du{e pacijenta. ne}e se ni . Zbog toga. u jednu ve`bu. Pomo}u aka{a-principa i svojih vidovitih o~iju. magi~ar pre svega treba da uti~e na duh (um) pacijenta da bi uspostavio sklad. Bilo kakvo pretvaranje iz jednog plana u drugi mo`e se jedino ostvariti pomo}u odgovaraju}e matrice ili povezuju}e spone suptilnije mo}i. tako prodorna i tako uverljiva da astralno telo postaje identi~no sa vrlinom. i njihova pozitivna i negativna dejstva. on je toliko sazreo da mo`e ustanoviti vezu (odnos) iz prakse koja }e biti opisana u poslednjem koraku ovog predavanja. omogu}avaju}i mu da uspostavi sjedinjenje sa njegovim Bogom koji je jezgro i materija ovog kursa ve`banja. a ozdravljenje subjektivno. u stanju da oblikuje ta~nu ideju ove ~etiri bo`anske vrline. Meditacija mora biti tako duboka. stvaraju}i tako vibracije koje su neophodne za izle~enje. Misao nikad ne mo`e stvoriti fizi~ku mo} niti le~iti neko fizi~ko oboljenje. Nijedan od nestru~nih prakti~ara. Ovo samo navodi pacijenta da razmisli o procesu le~enja.

ako se pacijent nalazi u agoniji ili u stanju duboke nesvestice. u astralno telo . Sasvim je druga~ije kod magi~ara koji se usavr{io za le~enje. i ako je povre|en neki organ u telu. i treba da se uspostavi sklad. Primenjeni elemenat }e sam stvoriti potrebni fluid . pomo}u svog vi{ka.on }e uticati na ~elo i levu stranu glave svojom elektri~nom.ako je potrebno ~ak i protiv pacijentove volje .levu stranu i unutra . Ako magi~ar radi sa polaganjem ruku na pacijentova tela. tj. To je razlog za{to magi~ar ima mnogo ja~e dejstvo nego svi do sada poznati iscelitelji. hipnoza niti oreol. ne dopu{taju}i da ta `ivotna mo} pro|e prvo kroz njegovo telo. on }e puniti prednji deo . tako da njegovo ni astralno ni fizi~ko telo. Pri tome. ako je pacijentovo telo ve} toliko oslabilo da nije u stanju da primi potrebni elemenat i. vrsta disanja. magnetopat mo`e veoma uspe{no le~iti i dete. Takav magnetizer presipa svoju vitalnu mo}. magi~ar }e raditi samo sa elementima koji imaju povoljan uticaj na bolest.veliki mozak . tako }e. Nemam nameru propisivati nikakva op{ta pravila pravom magi~aru za le~enje bolesnih. re`im. Mnogo upe~atljiviji }e biti rad pravog magi~ara koji je stekao veliki vi{ak `ivotnog magnetizma. a na zadnji deo i desnu stranu glave sa svojom levom. ve} samo njegov duh vr{i uticaj. magi~ar izbegava svako slabljenje svoje vitalnosti i. koriste}i ih samo privremeno. jer njegov magnetizam ima ja~i nadra`aj. istovremeno. a pacijentu }e se pripisati niz uputstava. telo i du{a se moraju potpuno zanemariti da bi se poja~alo dejstvo iz duha na duh. Na primer. prema tome. Ni u kom slu~aju ovi metodi ne}e za njega prdstavljati tako visoku vrednost kako je opisano u mnogobrojnim knjigama. Pretpostavimo da on `eli vr{iti uticaj na glavu pomo}u fluida. mo`e se odigrati tako brzo da se to mo`e posmatrati kao ~udo sa gledi{ta medicinske nauke. po{to sam siguran da on ve} ima svoj li~ni metod rada zasnovan na zakonima koje je nau~io.elektri~ni ili magneti~ni. Proces le~enja.i tako posti`e br`e ozdravljenje. trave. visoku temperaturu napasti elementom vode. Stoga. magi~ar }e dobro postupiti ako fluide uvodi uzastopno (prvo jedan pa drugi). le~i stotine pacijenata dnevno. Magi~ar radi sa snagom volje i imaginacije. Ovde treba dobro voditi ra~una o okultnoj anatomiji i polarizaciji. U organima gde deluju oba fluida. magi~ar }e raditi sa akumulacijom `ivotne sile koju impregnira `eljom za brzim ozdravljenjem. Ako se uzrok bolesti nalazi u astralnom telu. Ovde magi~ar mora biti potpuno svestan aktivnosti svog duha.oslanjati na njih. Bilo koji organ kojivr{i funkciju magneti~nog fluida ne sme se nikada napuniti elektri~nim fluidom da se pacijent ne bi povredio. koji prolazi prvo kroz astralno telo zajedno sa matricom. {to je sasvim dobar na~in. Magi~ar koristi univerzalne zakone i direktno dodiruje oboleli fizi~ki organ svojim uticajem. da proizvede odgovaraju}i fluid. magneti~nom rukom. on }e taj ~in izvoditi u skladu sa fluidima. magi~ar }e biti u stanju da ga povrati. U pogledu na{eg primera glave . Ako je pacijent jake gra|e. Njemu nisu potrebni ni pacijentova vera niti bilo kakva sugestija. poja~avaju}i pacijentovu astralnu matricu. me{anje pacijentovog bolesnog Od-a sa njegovim vlastitim. Magi~ar koji . najve}u pa`nju treba posvetiti duhu.sa elektri~nim fluidom. nema drugog izlaza za magi`ara sem da fluidom direktno napuni oboleli organ. On }e preneti akumuliranu mo} iz svemira u astralno telo pacijenta. Stoga.~elo . kupke koje odgovaraju elementima. koje ni preko svoje imaginacije niti putem svoje podsvesti ne mo`e doprineti ubrzanju procesa le~enja. okultnim treningom i odgovaraju}im na~inom `ivota. desnom rukom. ali nikako neophodan. u nekim okolnostima. Ako su uzroci bolesti fizi~ke prirode. Bi}e dovoljno samo dati nekoliko korisnih preporuka. magi~ar pribegava elementima i elektri~nom i magneti~nom fluidu. Me|utim. a da se njegova `ivotna sila uop{te ne smanjuje.

Neutralne delove tela treba puniti bilo sa elementom koji pripada tom regionu tela bilo sa akumuliranom `ivotnom silom. unutra{nji deo o~iju ili elektri~ni fluid u rub o~nih jabu~ica. ~ak i najneizle~ivije. pod uslovom da slepilo nije izazvano o{te}enjem sklopa. ustvari. svesno ili nesvesno. prstenovi i bro{evi za koje se pretpostavlja da donose sre}u? To je kamenje ro|enja (birthstones) # To je drago ili polu-drago kamenje koje simboli{e mesec ~ovekovog ro|enja: uobi~ajeni spisak (sa modernim varijantama). ono vi{e nije dovoljno prijemljivo.prev. magi~ar }e pro~itati u Knjizi Sudbine . # koje je naro~ito do danas sa~uvalo visoko po{tovanje. po{to }e zra~enje fluida indirektno uticati i na neutralne organe. Ako. privesci. ili je `iva re~ . mogli su to ~initi jedino po{tuju}i univerzalne zakone. jer neka oboljenja zavise od karmi~kih uslova. ne}e pribegavati nikakvoj vrsti zamaha niti polaganja ruku na pacijenta. Verovanje u talisman i druge stvari pre`ivelo je od tih najranijih do dana{njih dana. topaz (citrin). safir. ako magi~ar oseti poziv da deluje kao sredstvo za okon~anje. dijamant. MAGIJSKO PUNJENJE TALISMANA. Prim. je slede}i: granat. magi~ar treba da zna kako da postupa bez nekih naro~itih preporuka. to jest. kao kod nervnih bolesti. po{to pacijent ne}e prihvatiti takav nadra`aj. biser (aleksandrit). poja~avaju}i vizuelnu mo}. ili da je sasvim izle~i . i tirkiz (cirkon). i tu uop{te nije bitno da li je ostvarljivost njihove vere igrala ikakvu ulogu. Na osnovu pomenutih primera i analogno univerzalnim zakonima.. amajlije i drago kamenje poti~e jo{ od nezapam}enih vremena i ima svoje poreklo i feti{izmu koji je jo{ uvek rasprostranjen me|u primitivnim rasama. ili bolesti krvi. elektri~ni fluid treba voditi celom desnom stranom pacijentovog tela. pod uslovom da nijedan od organa u telu ne nedostaje. ako nije bilo ne{to istinito ili mo`da ~ak magijsko u prirodi talismana. . Ne bi bila previ{e ozbiljna gre{ka ako bi sasvim zanemarili neutralne delove. Me|utim.Aka{i dokle mu je dozvoljeno da interveni~e. On mora znati kako da vodi magneti~ni ili elektri~ni fluid pomo}u imaginacije. moglo bi se re}i da magi~ar. i u najmanje organe. ali je modifikovalo svoj karakter u skladu sa modernim na~inom `ivota . recimo.Kabala . da li bi stru~an i sasvim uve`ban magi`ar bio u stanju da potpuno izle~i svaku vrstu bolesti. Na ovaj na~in on ne samo {to }e uspe{no le~iti mnoga o~na oboljenja. smaragd. zavisi zaista samo od stepena magi~arevog razvoja. mora biti u stanju da usmeri magneti~ni fluid u. jer on sve to mo`e ostvariti pomo}u svoje dobro razvijene imaginacije. sardoniks (peridot). hematit (akvamarin).je izvanredno dobro uve`ban u praksi le~enja. po~inju}i sa kamenom Januara. nakon uzastopnog prenosa oba fluida na pacijentovo telo. [ta su drugo nego talismani sve maskote. itd. a magneti~ni fluid levom stranom. {to zna~i da pacijent mora da ispa{ta za neku gre{ku u ovom ili prethodnom njegovom `ivotu bolovanjem te bolesti. nego }e tako|e biti u stanju da slepom ponovo povrati vid. du{u i telo. ametist. Odgovaraju}i na pitanje. U slu~aju da nije samo jedan organ u pitanju. o`ivljavanje mrtvih. Otuda.on }e u~initi zaprepa{}uju}a ~uda na osnovu ovih uputstava i po{tuju}i univerzalne zakone. Najvi{i adepti koji su ikada hodili na{om planetom i izvodili najneverovatnija izle~enja. mogu se uvoditi elementi u skladu sa predelima tela. rubin. njihove mo}i i fluide. le~enje ili ubla`avanje bolesti.{to tako|e pravi magi~ar mo`e pro~itati u Aka{i . AMAJLIJA I DRAGOG KAMENJA Verovanje u talismane. Svaku krajnje dinami~nu akumulaciju elemenata u bolesnom telu treba izbegavati. ve} je o{te}eno ~itavo telo.bila va`an ~inilac. ima mogu}nost da le~i ~ak i maligna oboljenja. Koliko ~udnovatih izle~enja mo`e posti}i. Me|utim. Najefikasniji magijski proces le~enja sastojise u skladnom uzastopnom uticanju na pacijentov duh. opal (turmalin).

po{tovati ove astrolo{ke argumente. Predstaviv{i razne vrste i varijante talismana. ova kategorija uklju~uje fluid-kondenzatore u ~vrstom ili te~nom obliku ili upija}u hartiju navla`enu njima. sre}u. osu|uje takvo verovanje izra`avaju}i kritiku i zbijaju}i {ale. Amajlija predstavlja bo`ansko ime. Obra}anjem ve}e pa`nje na talisman. pentekla i dragog kamenja. naro~ito ako `eli da komunicira sa licima drugih vi{ih svetova.se}anje i verovanje u njih morali bi nestati pre mnogo vremena. On zna da talismani zasnovani na verovanju svojih vlasnika. vezivanjem svojih mo}i za njega. pripada ovoj kategoriji amajlija. magi~ar zalazi sve dublje i dublje u materiju koja je povezana sa tim. uspeh i izle~enja. Mantru. Talisman u rukama magi~ara nije ni{ta drugo do instrument. stvoriti neke uzroke namenjene za osloba|anje `eljenog dejstva bez obzira da li osoba koja ga nosi veruje u to ili ne. S druge strane. talisman koji je u skladu sa zakonima analogije u vezi sa `eljenim dejstvom. napunjeno kamenje i prirodne magnete isto kao i male ve{ta~ke magnete u obliku potkovice. Nije ~udo ako neki ~ovek sklon materiji. mada je kamenje koje je u skladu sa astrolo{kim dejstvom podesno i prijemljivo za odgovaraju}e magijsko punjenje kad se radi o tvrdo}i. postaju neefikasni ~im pre|u u ruke nevernika ili skeptika. snagom. sposobno{}u i uzrokom. niti ugled. do te mere da se neki rezultati mogu posti}i bez obzira da li osoba veruje ili ne u rezultat. I no{enje raznih magijskih biljaka. naravno. nezainteresovani nau~nik. ako `eli. On mo`e. i njegova materijalna vrednost njemu ne zna~e ni{ta. Na kraju dozvolite mi da pomenem drago i polu-drago kamenje koje predstavlja naro~ito dobre fluid-kondenzatore i koje se uvek koristilo za za{titu. bez obzira da li se radi o dobrim ili lo{im bi}ima. ~ak i onaj koji bi izgledao najbeskorisniji sa astrolo{kog gledi{ta. "pentekl" je specifi~an predmet. ve} }e nastojati da istra`i zakone koji le`e ispod tajni talismana. privezak ili bro{. na osnovu teorije boje i tvrdo}e. magijski napuniti svaki kamen. amajlija ili kamen ro|enja je namenjen da poja~a pouzdanost i veru kod osobe koja ga nosi. Mudar magi~ar je svestan istinske prirode takvih stvari i on ne}e biti zadovoljan no{enjem talismana samo u cilju podizanja vere i uverenja. On ne obra}a pa`nju na lepotu. objasni}emo neke razlike. kao {to je mandragora i sli~ne za koje se veruje da poseduju neku vrstu za{titne mo}i. Njegov oblik. pomo}u autosugestije se uti~e na podsvest nosioca u `eljenom pravcu i u skladu sa njegovim sposobnostima mogu se posti}i razna dejstva. i da je takav kamen apsolutno bezvredan za svakoga ko ne veruje u te stvari. modu. to jest. Dalje. Astrolozi su svakom kamenu pripisivali naro~ito dejstvo. genijima ili demonima. pravi magi~ar zna. hemijskom sastavu i boji. nit. Odvojmo onda plevu od `ita i podignimo malo veo. dozvolite mi na ka`em ne{to o nekoliko punjenja od kojih }u navesti 10 vrsta: . Magi~ar mora po{tovati ova pravila analogije kada pravi i puni takav pentekl koji {e uvek pretpostaviti talismanu. svoj najvi{i uzrok. ali on ni u kom slu~aju ne zavisi od njih. bilo da je to prsten. da ovo astrolo{ki odabrano kamenje ima veoma bezna~ajno dejstvo. ili sveti stih iz Biblije. {to vi{e mo`e. i savetovali ljudima ro|enim pod odre|enim znakom ili planetom da nose odre|eni kamen kao kamen sre}e. nazivaju}i ga vrstom praznoverja. ne{to materijalno u koje on vezuje ili zatvara svoju mo}. amajlija. Talisman. On za njega predstavlja predmet pomo}u koga }e. Sa svojim poznavanjem uzro~ne veze. Pre nego {to se pozabavimo ovom sintezom. re~enicu koja izra`ava obo`avanje bo`anstva ispisanom na pergamentu ili na obi~nom pergamentpapiru. svoj fluid. ishod }e uvek biti magi~areva naredba i ni{ta drugo. Me|utim. Magi~ar mo`e.

Punjenje elektri~nim i magneti~nim fluidom. Pod uslovom da ste napunili talisman onako kako ste najbolje znali i sa najve}om mogu}om snagom. da li je dejstvo namenjeno samo za odre|enu osobu ili za svakoga ko bude nosio talisman. Punjenje pomo}u akumulacije svetlosti. da bi efektivnost talismana trebala ostati i jo{ se poja~avati i ako vi ne mislite o njemu. @ivotna sila koju preuzima . njegova efektivnost ne}e opadati nego }e. treba da budete potpuno sigurni da je voda usisala sve zle uticaje. elementara. Odredite vreme delovanja svoje `elje. zatim. dok se koncentri{ete na `elju. 2. 7. Ako ste ekspanzivno napunili telo sa `ivotnom silom. i zato je dat kratak opis. izuzev papira i amajlija na pergamentu. 1. Mo`ete poja~ati kvalitet koncentrisane `elje ~estim ponavljanjem punjenja koje }e dati talismanu prodorniju zra~e}u mo}. Ovih deset ovde pomenutih na~ina treba samo da poslu`e kao pravilo postupanja.volti. treba o~istiti od fluida koji prianjaju za njih. treba da izvedete akumulaciju `ivotne sile u svom telu (vidi uputstva Koraka III). Dr`ite talisman u ruci i pomo}u imaginacije fiksirajte u njega svoju `elju sa svom svojom snagom volje. Ako je u pitanju talisman koji `elite li~no koristiti. 4. dr`e}i je u sebi onoliko koliko vi to `elite. 3. dok nosite ili koristite talisman. Punjenje akumulacijom elemenata. ali bilo bi predugo da ih sve opisujem. Punjenje pomo}u vezivanja elementala. 6. Nakon nekoliko minuta duboke koncentracije. Pri tome. Svaka od ovde navedenih mogu}nosti punjenja ima mnogobrojne varijante. naprotiv. zami{ljajte da se `eljeni ishod ve} ostvaruje. i da. vodite je. PUNJENJE SA VREMENSKI OGRANI^ENOM AKUMULACIJOM @IVOTNE SILE I IMPREGNACIJOM @ELJE Talisman treba osloboditi fluida na isti na~in kao {to je opisano u prvom metodu. Svaki talisman. Napredni magi~ar }e otkriti svoja li~na punjenja pomo}u svoje intuicije. 9. amajlije ili kamena. da li da traje samo za odre|eni period ili zauvek. Punjenje pomo}u vremenske akumulacije `ivotne sile i impregnacije `elje. Pri tome. on je spreman za upotrebu. Punjenje pomo}u magijskih formula. Morate raditi sa ~vrstim uverenjem da. i da ih se va{ talisman sasvim oslobodio. u talisman i sabijte nagomilanu `ivotnu silu do te mere da ona ispunjava ceo oblik talismana. pre nego {to se mo`e izvesti magijsko punjenje. amajliju. to jest. mantri. u slu~aju kada je namenjen za nekog drugog. morate zami{ljati da talisman usisava u sebe tu vitalnu silu. Najbolji na~in za to je pomo}u magije vode. Koristite formu sada{njeg vremena. koncentri{ite se na to da voda odnosi sve lo{e uticaje. i bi}a da bi izvr{ila `eljeni rezultat. Ovo ~i{}enje morate izvesti sa svakim talismanom (koji nije te~an) bez obzira na metod koji }ete koristiti za njegovo punjenje. postajati sve ja~a. Prenesite ose}anje. ima isti efekat. preko svoje desne ruke. sa verom i uvereno{}u. Uzmite ~a{u sve`e hladne vode i uronite talisman u nju. 8. pentekl. 2.1. PUNJENJE SAMOM VOLJOM U VEZI SA IMAGINACIJOM Ovo je najprostiji i najlak{i metod. ~ije dejstvo zavisi od snage volje i imaginativne sposobnosti magi~ara. Punjenje pomo}u li~nih ili tradicionalnih rituala. 10. 5. Punjenje pomo}u seksualno-magijske operacije. tantri i sl. Punjenje sa pukom snagom volje u vezi sa imaginacijom. Osu{ite talisman i budite apsolutno sigurni da je on prijemljiv za va{ li~ni uticaj. Zadr`ite malo tu koncentraciju. Punjenje pomo}u elektro-magneti~nih kugli .

da bi ritual mogao proizvesti automatsko dejstvo. amajliju ili kamen. @elju u vezi delovanja talismana prenesite u svoje telo jo{ dok akumulirate `ivotnu silu. mo`e se najbolje proveriti pomo}u sideralnog klatna. veoma li~i na sjajno sunce. I entiteti ili bi}a mogu se isto tako vezati za talisman. prstima ili ~ak samo sa jednim prstom . 3. Punjenje pomo}u tradicionalnog rituala je lak{e i zahteva samo nekoliko ponavljanja da izazove kontakt. a dejstvo je tako zapanjuju}e da se grani~i sa ~udom. dovoljno je samo izvesti ritual ili znak sa. Zatim. pentekl. i to 462 dana. svako takvo bi}e se mo`e vezati za talisman. ili sa rukom. 4. ELEMENTARA I BI]A ZA KOJA SE PRETPOSTAVLJA DA OSTVARUJU @ELJENO DEJSTVO U prethodnim koracima ve} sam opisao stvaranje elementala i elementara. ili iznad. imaginarno je zgu{njavaju}i i prenose}i u talisman. pomo}u magijskog ogledala. ~estim ponavljanjem eksperimenta. specijalno sastavljenim ritualom ili gestom pomo}u imaginacije. Najdelotvornije punjenje se ograni~ava samo na jednu jedinu `elju. magijski "volt" postao dovoljno jak. akumuliranu `ivotnu silu ne treba voditi kroz svoje telo. ili izazivanjem transa u Aka{i. Magi~ar }e svakako znati vreme kada }e biti u stanju da ve`e neko bi}e za talisman. Ako je. jer sam magi~ar mora da zna {ta treba da radi.{to je sasvim li~na stvar. i ne postoji dobro uve`ban magi~ar koji ne bi mogao da izvede takve radnje. dru{tava.talisman i koja je u njemu sabijena do sne`no-belog sjaja. Vidite dokle mora i}i va{a imaginacija. Nakon toga treba imaginarno utvrditi i trajanje dejstva. On je sposoban da uspostavi kontakt pomo}u prakse pasivne komunikacije. Ovde je problem u tome {to su ti ritualni tradicionalnog punjenja tajne lo`â . da bi postigao {to bolje `eljeno dejstvo. ili taj znak pravi direktno sa njim (talismanom) u vazduhu. ali je veoma zamorno i dugo. Magi`ar koji je upoznat sa Kabalom. zna}e da se baterija u aka{i ritualno puni 462 puta. Naravno.u aka{i tim ~estim ponavljanjima. Odaberite sada{nje vreme da izrazite svoje unutra{nje uverenje da je talisman dobio svoju punu dejstvenost odmah nakon punjenja. Orijentalni magi~ar pravi odre|eni znak iznad talismana. Ne zapovedajte vi{e `elja jednom talismanu. i izbegavajte fantasti~na punjenja koja se ne mogu ispuniti. On }e ponavljati ovaj eksperimenat nekoliko puta dnevno. on se koncentri{e na dejstvo koje `eli da ima talisman. {to odgovara kabalisti~kom broju 462. O~igledno je da }e on koristiti elementale na uticaj na mentalnu sferu. sekti i manastira koje . PUNJENJE VEZIVANJEM ELEMENTALA. i jedan evropski magi~ar }e te{ko pokazati toliko strpljenja da bi postigao rezultat koji mo`e br`e posti}i pomo}u nekog od ovde opisanih metoda. a ponajmanje suprotnih. kratkim. Ovde dalja uputstva nisu potrebna. Ovo punjenje je izvodljivo bez velikog napora. Magijsku formulu treba izvesti sa re~ju koju sami odaberete. Ovo poslednje va`i za sve vrste talismana i punjenja. nego je treba direktno uzimati iz svemira. ali za postizanje astralnih ili materijalnih rezultata on }e pribe}i elementarima. talismana (koji se ~ak mo`e izvesti i bez imaginacije ili bez ikakvog mentalnog napora) a bi se proizvelo `eljeno dejstvo. Zatim }e biti dovoljno da u~inite gest ili ritual ili da izgovorite re~ ili formulu i za~arani elemental }e osloboditi odre|eno dejstvo. uvek izra`avajte `elje koje su u domenu mogu}nosti. Sve ostale instrukcije ostaju iste. PUNJENJE POMO]U INDIVIDUALNOG ILI TRADICIONALNOG RITUALA Ova praksa je uglavnom omiljena kod isto~nja~kih magi~ara koji su obdareni zapanjuju}om koli~inom strpljenja koja je neophodna kad se radi o ovoj vrsti punjenja. Koliko je ekspanzivna snaga takvog punjenja. Ako talisman punite za nekog drugog. stvaraju}i tako jaku bateriju "volt" . na ovaj na~in. Pri tome.

ali ako treba da proizvede privla~nu mo}. koristi}e se magneti`ni fluid. osobinom. TANTRI. dakle. ali ako je u pitanju talisman za li~nu namenu.. re~i. uglavnom }e se koristiti elektri~ni fluid.ja li~no ne mogu otkriti. Za li~nu upotebu. Prva vrsta punjenja se ostvaruje ponavljanjem magijske formule. A orijentalni magi~ari koji ~uvaju svoje rituale pod zakletvom smrti postupili bi nemilosrdno prema svakom ko bi se usudio da ih uzme bez dozvole. Zato }u se ovde ograni~iti samo na kratku napomenu. ^lanu koji se proglasi zrelim obi~no se nudi takav ritual kao neka vrsta odli~ja. 5. Ako magi~ar `eli posti}i neki rezultat preko principa elementa.ISHTA DEVATAS . Sasvim je jasno da bi se magi~ar koji je dobro uve`ban u vidovitosti mogao lako domo}i tih tajni. zvukom. U slu~aju elektri~nog fluida. zra~i ili da razvije bilo koju vrstu aktivnosti. akumulacija se vr{i u svom telu. Magneti~ni fluid se akumulira dinami~no u levoj polovini tela i projektuje preko leve ruke u talisman. da izazove simpatiju. me|utim uvek postoji opasnost da bude otkriven. a `eljeno dejstvo se posti`e pomo}u nekog bi}a odabranog za ovu svrhu. ne u celom telu. Kada talisman treba da ne{to za{titi. vi{e puta u odgovaraju}i talisman . Nema sumnje da takvo punjenje ima izvanredno jako dejstvo zato {to taj posebni ritual slave stotine magi~ara i koji se tako prenosi tradicionalno sa generacije na generaciju. Samo punjenje se vr{i na isti na~in koji je opisan pod brojem 2. na sli~an na`in kao {to sam to detaljno opisao kod individualnih rituala. I mnogi drugi rezultati se mogu posti}i preko elemenata a magi~ar koji apsolutno vlada elementima }e intuitivno sam sastaviti `eljene varijante. PUNJENJE POMO]U ELEKTRI^NOG ILI MAGNETI^NOG FLUIDA Jedno od najja~ih punjenja sastoji se u kori{}enju elektri~nog ili magneti~nog fluida. PUNJENJE AKUMULACIJOM ELEMENATA Ova mogu}nost punjenja nudi se svakom magi~aru koji je pro{ao kroz svoj prakti~ni trening sve do sada.tzv. 8. sre}u ili uspeh. Stoga upozoravam svakog magi~ara da ne ~ini takve kra|e. u vezi sa kosmi~kim ritmom. Odobrenje takvog rituala koje istovremeno uspostavlja kontakt sa odgovaraju}om baterijom na Istoku se naziva ANKHUR ili ABHISHEKA. to }e biti desna strana. PUNJENJE POMO]U MAGIJSKIH FORMULA. PUNJENJE PREKO AKUMULACIJE SNAGE SVETLOSTI . 7. treba koristiti suprotni za zaklanjanje pomo}u napunjenog talismana. Punjenje pomo}u tantri nije ni{ta drugo do ispravna primena magijske re~i gde se koriste neke kosmi~ke snage pomo}u odgovaraju}ih slova. Ova vrsta predstavlja jedno od najve}ih i najmo}nijih punjenja ali ono zahteva visoko znanje i mnogo priprema koje }u opisati u moje slede}e dve knjige. bojom. itd. kod akumuliranja `ivotne sile samo {to se ovde umesto nje koristi `eljeni elemenat. Osobina tog bo`anstva se materijalizuje na taj na~in. 6. akumulacija se izvodi samo u odgovaraju}oj polovini tela. Punjenje pomo}u mantri se izvodi zami{ljanjem ili izgovaranjem svete re~enice. da sa~uva. o magijskoj evokaciji i prakti~noj Kabali. JAPA-YOGA. Apsolutno je izvesno da se ~udnovati rezultati mogu na ovaj na~in posti}i na svim planovima. Ako je na primer jednim elementom te{ko ovladati. Obi~no se pomo}u gestova takvi tajni znaci raznih bo`anstava . u znak obo`avanja bo`anstva. on }e talisman ili pentekl koji odabere napuniti sa odgovaraju}im elementom. Na~in punjenja je sasvim isti kao prethodno opisani. MANTRI.izvode na talismanu. ITD. ali za druge osobe uzima se (i vodi) direktno iz svemira. a projektovanje u talisman se vr{i preko desne ruke.

tj. Talisman namenjen za li~nu upotrebu se puni nagomilanom snagom svetlosti preko svog tela."VOLTOM" Za ubla`ivanje karmi~kih uticaja. Najnevernije Tome bi. kada je namenjen za druge osobe. sjedinjenju sa Bogom. treba da postupite na slede}i na~in: U desnoj polovini tela akumulirajte dinami~no elektri~ni fluid. sve {to treba da uradite je da zgusnete magneti~ni fluid. Ovaj zakon va`i kako u malim tako i u velikim stvarima. Kada punimo sa "voltom". "Voltiranje" za druge ljude treba praktikovati samo u krajnje nu`nim slu~ajevima. po~inje delovati magneti~ni fluid i tu je on najslabiji. svom svojom snagom. Ako kasnije `elite poja~ati ovo punjenje. a dok elektri~ni fluid zra~i unutar ovog "volta" a magneti~ni izvan njega. dakle i u mikro. Zatim u~inite isto sa magneti~nim fluidom vode}i ga preko ka`iprsta leve ruke. a njegova intuicija }e ga uvek pou~iti {ta da radi a {ta da izbegne. Prema univerzalnom zakonu. Svetlost sabijena u talisman je sli~na suncu koje sija sjajnije od obi~ne sun~eve svetlosti. elektri~ni fluid }e uvek biti u centru. vremenskim ograni~avanjem i tako dalje. gde {irenje prestaje. inspiracije. Razdaljina od fokusa ili centra do periferije elektri~nog fluida je ista kao i razdaljina od po~etka magneti~nog fluida do kraja periferije gde je magneti~na privla~na mo} najja~a. da to izrazimo na popularan na~in.Za postizanje finijih duhovnih efekata poput pove}avanja raznih okultnih mo}i. treba se pridr`avati gore datih uobi~ajenih pravila i uputstava. za za{titu od uticaja drugih sfera i za usmeravanje sudbine u skladu sa ~ovekovom `eljom. promeniti i Karmu. a odatle ispred sebe.. Sabijeni magneti~ni fluid zami{ljajte u plavoj boji. po{to magi~ar mora biti apsolutno siguran da je doti~na osoba nadahnuta visokim idealima. preko ruke i na kraju preko ka`iprsta. ali je spopadnuta Karmom ili je. Punjenje talismana sa "voltom" za druge osobe treba raditi na isti na~in. me|utim. 9. impregnirajte kuglu. talisman se puni za li~ne ili svrhe nekih drugih ljudi sa magijskim "voltom". PUNJENJE SA ELEKTROMAGNETI^NOM KUGLOM . i samo onaj magi~ar koji stremi ka najvi{em cilju. moramo obratiti pa`nju na ovaj zakon. Ako `elite napuniti talisman. Na ovom mestu. kada "voltiramo".i u makrokosmosu. Morate videti tu elektri~nu iskru kao da je sasvim usijana. imaginacije. da `udi samo za idealima. intuicije. Magi~areve vidovite o~i }e shvatiti te ~injenice. tako da kuglastu elektri~nu iskru obavijete sa magneti~nim fluidom do te mere da ona postaje nevidljiva u va{oj imaginaciji. mogao bi koristiti ovu vrstu punjenja a da ne optereti sebe uplitanjem u aka{u. bile stra{no zapanjene ogromnim dejstvom . svojom imaginacijom. po volji. sam magi~ar }e biti odgovoran za sve i svakoga. Ako ste to uspeli. {to verovatno ne}e biti potrebno. a elektri~ni fluid koji je unutra pove}ava se automatski.. Projektujte elektri~ni fluid u sna`nu elektri~nu iskru i zatvorite je. sve {to postoji stvoreno je od dva fluida pomo}u ~etiri elementa. itd. to jest. Ovakav "volt" ima tako jako magijsko dejstvo da bi ~ak mogao. ve} samo Bo`anskom Provi|enju. Time je "volt" napravljen. Magi~ar koji ovo mo`e posti}i nije vi{e podlo`an obi~noj karmi. pentekl ili kamen za svoje li~ne ciljeve sa "voltom". samo {to elektri~ni i magneti~ni fluid ne treba vu}i preko svog tela ve} direktno iz svemira. talisman se puni zgusnutom snagom svetlosti. ta~no u centar talismana. Na periferiji elektri~nog fluida. pod uticajem lo{ih zvezda ~iji se tok lo{e sre}e nastavlja. dok tu mo} treba povla~iti iz svemira. Ova vrsta punjenja se naziva "voltiranje" (volting) i predstavlja najta~niju imitaciju aka{a-principa. Punjenje se vr{i na isti na~in kao akumulacija `ivotne sile sa prate}om impregnacijom `elje. spreman "volt" svojom `eljom i odredite trajanje dejstva. Ina~e. Kao {to sam ve} ~esto pominjao. treba da ostane samo mala plava kugla koja obuhvata ceo oblik talismana.

mnogo nevolja bi se u~inilo sa njima. PUNJENJE SEKSUALNO-MAGIJSKOM OPERACIJOM Postoji jo{ jedna vrsta punjenja kojim }u se samo ukratko pozabaviti. 10. dinami~ki se pove}ava ~estom akumulacijom elektri~nog fluida u sebi a pomo}u stalno ponavljane projekcije i {iri . Stvaranje. Magi~ar koji meditira otkri}e sve o ovoj praksi. bilo kojoj nameni da slu`i. od su{tinske va`nosti su izvesne pripreme. jeste sveti ~in. dakle. ra|aju}i princip. bez kojih se operacija ne bi mogla uspe{no izvesti. Pre svega. koja pomo}u sabijenog elektri~nog fluida treba da postane usijano-crvena. Posledica izvo|enja ovog ljubavnog ~ina nije nov `ivot. Veoma bi lako bilo degradirati ovaj stvarala~ki ~in. Odnos izme|u dva partnera stvara izvanredno jak bipolaran napon koji daje povoda ogromnom dejstvu.magijska operacija. U rukama nekog nemoralnog ~oveka ove tehnike bi u`inile vi{e {tete nego koristi. Jedino magi~ar na visokom eti~kom nivou mogao bi se usuditi da koristi ovu praksu. TAKOZVANO "VOLTIRANJE" Ve} sam opisao stvaranje "volta" pomo}u elektromagneti~nog fluida u poglavlju o punjenju talismana. koji je pro{ao kroz isti magijski trening. ve} direktno preko unutra{njeg dela desne ruke. Iz eti~kih i moralnih razloga. upoznat sa vladanjem elektri~nog i magneti~nog fluida mora promeniti svoju polarnost. Magi~ar koji se usudi pri}i najvi{oj od svih praksi mora vladati i vi{im i ni`im strujama da bi eventualno preneo punjenje u svoj talisman. Izgon Adama i Eve iz raja ovde nalazi svoj najvi{i simbolizam. Vatrena kugla. Polarnost njegove glave mora biti magneti~na a genitalije elektri~ne. na puke telesne prohteve koji bi vodili ka prokletstvu. Sve {to je stvoreno u svemiru stvoreno je ~inom ljubavi. oblikuju}i elektri~ni fluid istovremeno svojom imaginacijom u kuglu koja visi u vazduhu. po{to je u me|uvremenu upoznao mnogo raznih mogu}nosti punjenja. Mu{karac. tako da njena glava postaje magneti~na a genitalije elektri~ne. magi~ar predstavlja aktivni. ve} ra|anje `eljenog uzroka zajedno sa njegovim dejstvom. ~etvoropolni magnet. U najboljem slu~aju.takvog magijskog "volta" vezanog za mali potkovi~asti magnet tako da ~itav magnet obavija kuglu. Kod mu{kog partnera stanje je obrnuto. @enski partner. Svaka seksualno. ne ide preko prsta. stvaraju}i princip. Ovde u operaciju ulazi i ni`i isto kao i vi{i dvostruki pol. uzdr`avam se od detaljnog opisivanja prakse. za ~iste ljude i sve stvari ~iste. Jod He Vau He koji obavlja najve}u misteriju ljubavi. Proces je isti i ovde. molitva pomo}u koje se podra`ava polni ~in ljubaavi. ali }e se uzdr`ati od njenog praktikovanja. Intuitivni magi~ar }e shvatiti bez te{ko}a koliko je veliki ovaj simbolizam i ne}e mi zameriti {to se pridr`avam svoje obaveze tajnosti o najve}oj od svih misterija. po{to su. Zbog toga se ograni~avam samo na kratak komentar principa na kojem je ova mogu}nost punjenja zasnovana. Obe{~astiti ovaj sveti ~in telesnim `eljama zna~ilo bi ponoviti sudbinu Adama i Eve kojima vi{e nije bilo dozvoljeno da u`ivaju u rajskim plodovima. to jest. samo {to za "volt" u aka{i elektromagneti~na kugla treba da bude ve}a. O~igledno je da se mora raditi sa bliskim srodnim partnerom. ovde. dok je `enski magi~ar pasivan. kona~no. Ovaj univerzalni zakon je temelj seksualne magije. OSTVARENJE @ELJE POMO]U ELEKTROMAGNETI^NIH KUGLI U AKA[I. a tako visoke mo}i kao {to su ljubavne ne smeju se zloupotrebljavati. Praksa je slede}a: Akumulirajte elektri~ni fluid u desnoj polovini tla svom mogu}omsnagom i projektujte ga preko dlana desne ruke van. Ova projekcija. najuzvi{eniju stvar koja postoji na ovoj Zemlji.

Uzrok koji je sa svojim "voltom" preneo u Aka{u. Svesno odvajanje astralnog od fizi~kog tela 2. Magijsko punjenje talismana. odre|enom koncentracijom `elje. poslednjeg kursa. uravnote`io je svoju karmu svojim mukotrpnim ve`bama koje su bile vi{e od asketizma tako da mu ona ne mo`e nauditi. amajlija i dragog kamenja 3. dakle u aka{u. Impregnacija astralnog tela sa ~etiri osnovne bo`anske osobine III. ^estim ponavljanjem ove akumulacije magneti~nog fluida i njegove projekcije. pomo}u svoje imaginacije. Realizacija `elje preko elektromagneti~nih kugli u aka{i. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Praksa vidovitosti pomo}u magijskih ogledala a) gledanje kroz prostor i vreme b) dejstvo na daljinu preko magijskog ogledala c) razni zadaci projekcije preko magijskog ogledala II. sve dok pre~nik celokupne kugle ne dostigne 2 metra. omotavanje raste. Izvedite isti proces sa magneti~nim fluidom. Ako je takav elektromagneti~ni "volt" pripremljen sa ~vrstom verom i uverenjem. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING: 1. magi~ar elektri~ni i magneti~ni fluid mora uzimati direktnoiz svemira. On imaginarno prekida vezu sa svojim "voltom". Pomo}u svoje imaginacije on }e stvoriti `eljeni uzrok koji njegov "volt" treba da proizvede. Le~enje bolesnika elektromagneti~nim fluidom 2. on je postao gospodar svoje sudbine i ni{ta vi{e sem Bo`anskog Provi|enja u njegovom najvi{em vidu ne mo`e uticati na njegovu volju. prestaju}i da misli o njemu u samom trenutku odbacivanja namerno ga zaboravljaju}i i obra}a pa`nju na razne druge stvari. i uop{te nije bitno da li se radi o mentalnom. magi~ar }e impregnirati ovaj "volt". ostvari}e svoje dejstvo. Magi~ar koji je i{ao ovom te{kom stazom sve do sada. takozvano voltiranje.ponovnim punjenjem. i vr{iti samo plemenita dela u svoju korist i korist onih za koje se usudio preduzeti ovu operaciju. omotavaju}i elektri~nu kuglu u ovaj magneti~ni fluid. KRATAK PRIKAZ SVIH VE@BI KORAKA IX I. najja~i postoje}i magijski akumulator. Kona~no. sloj po sloj. Ova vrsta akumulacije i dinami~kog punjenja treba da se izvodi sve dok kugla ne dostigne pre~nik od jednog metra. Magi~ar }e svakako po{tovati ovu veliku i odgovornu priliku. odrediv{i trajanje svog magijskog "volta". KRAJ DEVETOG KORAKA **************************************************** KORAK X MAGIJSKI MENTALNI TRENING (X) Pre nego {to magi~ar po~ne slediti praksu desetog. po~inju}i sa projekcijom akumuliranog magneti~nog fluida preko dlana leve ruke ka van. uzro~ni svet. Magi~ar vi{e nije podlo`an obi~nim uticajima sudbine. Sada je elektromagneti~ni "volt" potpun. jer uspeva vladati sobom isto kao i drugim ljudima. astralnom ili materijalnom planu. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING: 1. mo`e se pa`ljivo osvrnuti unazad i uveriti se da li je postigao sigurnu realizaciju svega ~emu je do . Ovde navedeno "voltiranje" je jedna od najsna`nijih operacija koju je magi~ar sposoban izvesti na sada{njem stupnju razvoja. magi~ar }e ga ekstati~no hitnuti u makrokosmos. Kada pravi takav "volt" namenjen drugoj osobi. to jest.

magi~ar }e shvatiti da je on ve} pre{ao veliku razdaljinu na putu svog usavr{avanja. Zapostavimo na kratko opis detalja. on mora poku{ati da nadoknadi sve {to mu jo{ nedostaje i mora ve`bati sve dok potpuno ne razvije svaku sposobnost. on mora znati da je sve ovo samo tanak vrh klina. osnovno je da on uvek dr`i na umu svoj cilj. on }e se pokloniti u duhu velikog po{tovanja pred Bo`anskim izvorom Mudrosti. magijski apsolutno neuve`bana osoba ~ija su ~ula mentalno potpuno nerazvijena. dok je elementarno bi}e sastavljeno od naj~istijeg elementa kojem ono pripada. takozvanim kraljevstvom vatre. Magi~ar mora znati kako da se prenese u carstvo elemenata i stupi u kontakt sa tamo{njim bi}ima. zatim u oblast vodenih nimfi. Na osnovu svojih istra`ivanja. On mora shvatiti da ovaj poslednji korak zaista predstavlja kraj njegovog magijskog razvoja u pogledu prve Tarotkarte i da se on mora pripremiti za vi{e magijske zadatke koje }u opisati u slede}e dve knjige: "Praksa magijske evokacije" i "Klju~ za Pravu Kabalu". No da ne du`imo ve} prionimo na praksu i razmotrimo {ta se mo`e u~initi da bi smo dospeli u svet elemenata. magi~ar se mo`e uveriti da takva bi}a zaista postoje. Kasnije on . U prethodnim poglavljima nau~ili smo da postoji kraljevstvo elemenata koje nije naseljeno jedino samim elementom ve} i odgovaraju}im bi}ima. U svakom slu~aju nije va`no da li }e on zavr{iti svoj kurs nekoliko meseci pre ili kasnije. vilama i salamanderima. Me|utim. cilj na{eg treninga je da osposobimo u~enika za opa`anje i ovladavanje ne samo fizi~kim svetom ve} jednako i vi{im sferama. Kakva je razlika izme|u ljudskog bi}a i bi}a elemenata? Ljudskog bi}e se sastoji od ~etiri odnosno pet elemenata koji njime upravljaju. planova i bi}a. On se upoznaje sa kraljevstvom vila i na kraju sa carstvom Salamandera. on nikad ne}e biti u stanju da kontroli{e Vi{e Mo}i. Sa svojim mentalnim telom on }e posetiti razne sfere elemenata. i da postojano napreduje ka cilju. Osvrnuv{i se na svoj stvarni razvoj. po{to }e magi~ar sve saznati iz prakti~nih iskustava. ili duhova zemlje. On }e to biti u stanju da uradi putem prenosa svog duha. Pravo govore}i. jer {to dublje prodire u radionicu Boga. po{to njih treba shvatiti kao jednu vrstu simbolizma koji sakriva mnoge duboke istine. me|utim. Prema na{oj proceni vremena. Da bi izbegao razo~aranja. Ako to nije slu~aj. svakako je podlo`na samo vibracijama materijalnog sveta i nikad ne}e biti u stanju da oblikuje mentalnu sliku postojanja bilo koje druge vrste bi}a. Po pravilu takvo bi}e se ponovo rastvara u svoj elemenat. vodenim nimfama . zauzvrat. za istinskog adepta ne postoje ni bajke ni pri~e. Isto je i sa gnomima. postaja}e sve ponizniji i prijemljiviji. uveravaju}i se veoma brzo u postojanje vi{ih mo}i. Prvi zadatak sa kojim se magi~ar suo~ava na desetom stupnju je da krene ka upoznavanju sfere elemenata. a pogotovo da se uveri u tu ~injenicu. Vi{e ne}e biti ponosa ili ambicije niti oholosti a da i ne govorimo o lo{im osobinama u njegovom srcu. `ivotni vek takvog bi}a je verovatno du`i ali. Ve}ina ljudi je preokupirana materijalnim na~inom `ivota do te mere da oni ne}e shvatiti ni{ta vi{e i suptilnije izvan na{eg fizifizi~kog sveta a ponajmanje }e ga opaziti. S druge strane. Sasvim je druga~ije sa magi~arem koji svesno razvija svoja ~ula i stoga }e daleko vi{e videti i opaziti. magi~aru se savetuje da obezbedi dovoljnu koli~inu vremena i da radi uporno ali sistematski. Za ne-magi~ara sve ovo }e biti glupost i on }e to posmatrati kao utopijsku ideju. uzvi{enim visinama Bogo-razumevanja. ono ne poseduje besmrtni duh. preneti se u kraljevstvo gnoma. ~ak i vi{e nego {to je pretpostavljao. Bilo kakva `urba ili brzopletost u pogledu razvoja je beskorisna i delova}e neprijatno kasnije u njegovom magijskom zadatku.sada pou~avan. Ako postoje propusti u njegovom {kolovanju. Meditiraju}i o ~injenici koliko on jo{ treba da stekne znanja i iskustva.

u toku njihovog zajedni~kog rada. u takvom slu~aju. ni{ta vi{e. Naprotiv. Najpre. magi~ar mora shvatiti da carstvo elemenata nema nikakve veze sa na{im materijalnim svetom i da. ono bi moralo usvojiti ljudski oblik i ljudske osobine. mentalna veza izme|u astralnog i fizi~kog tela bi pukla {to bi zna~ilo fizi~ku smrt. on ne}e razaznavati mnogo. jer kasnije. dugom kosom. ~im gnomi po~nu sami da pri~aju. bez ikakve akumulacije. sli~ni patuljcima iz bajki. On }e primetiti da su gnomi veoma mali vilenjaci. nesposoban da se vrati u svoje fizi~ko telo. nakon izvesnog vremena. S druge strane elementarno bi}e se mo`e sporazumeti jedino sa srodnim bi}em. Nakon mnogo poku{aja on }e mnogo jasnije videti ovaj narod zemljanih vilenjaka. tj. jer bi ga gnomi savladali umesto da on njih dovede pod kontrolu. Ako ne mo`e zamisliti kako gnom izgleda on mora koristiti svoju mo} vidovitosti bilo u transu bilo da poku{a videti oblik gnoma pomo}u magijskog ogledala. on sebe ne mo`e preneti tamo a da prethodno nije osposobljen za to. moglo bi se desiti da ga gnomi pomo}u njihovih magijskih trikova zarobe elementom. tako da bi i on sam postao gnom. Pod uslovom da bi ono `elelo da stupi u kontakt sa ljudskim bi}em. nema ~ega da se pla{i. svetlim o~ima i sa malim kapulja~ama. Prema tome. tj.. oni vide u njemu bi}e vi{eg ranga i nadmo}nije od njih i poku{avaju da uspostave prijateljstvo sa njim. ali ponavljaju}i ovaj eksperimenat nekoliko puta. ili se gnom mora pretvoriti u ljudsko bi}e. Na isti na~in. Medicinski stru~njak bi. kada se oni uvere u magi~arevu superiornost u snazi volje i inteligenciji. Takva ili sli~na bi}e pojava gnoma koga }e magi~ar videti u magijskom ogledalu. onda ili magi~ar mora postati gnom. ~uvajte se razgovora sa njima. Mora se ~uvati toga. Obi~no se crtaju sa dugim bradama i kapama. da napuni ~itav svoj oblik zemljanim elementom. da pri|e ~oveku u ljudskom obliku. Ne pitajte nijedno pitanje pre nego {to vam se neki od njih ne obrati. On }e tako|e primetiti da svaki gnom nosi malu lampu razli~ite zra~ne mo}i da bi prona{ao svoj put u podzemnom carstvu. Na ovom mestu magi~ar }e shvatiti za{to je u prethodnim koracima morao da izvodi ve`be pretvaranja. on treba samo da mentalno preuzme njegov oblik. on se mora poistovetiti sa elementom zemlje. to jest. magi~ar treba samo da zamisli da tone u podzemnu oblast tj. magi~ar vidi ne{to {to bi ga navelo da kritikuje. Pre svega. njegove o~i }e se priviknuti na ovu nejasnost tako da }e razlikovati bi}a sli~na njemu koja `ele da stupe u kontakt sa njim. elementarno bi}e }e se razumeti samo sa istorodnim bi}em. [tavi{e.}e ~ak uspeti i da ovlada tim bi}ima. Onda. Njegova imaginacija oblikuje lampu koja osvetljuje tamu svojom sjajnom svetlo{}u. bi}em istog elementa. Odjednom {e osetiti kako ga okru`uje duboka tama. Kada se radi na ovaj na~in. . Pri tome. magi~ar koji je tokom svog magijskog treninga stekao neophodnu samokontrolu. zemlju. Jedna ptica najbolje odgovara samo nekoj drugoj ptici. i po{tuje ovaj zakon. Mo`e se desiti da. ako `eli da u|e u carstvo zemaljskih vilenjaka. samo konstatovao smrt od sr~anog udara. Me|utim. Zatim. oni }e mu se radovati i posta}e njegove najposlu{nije sluge. ima}e ~ak i priliku da iz gleda u njihovom poslu. Jedan gnom ne}e nikad razumeti ljudsko bi}e i obratno. magi~ar }e preuzeti oblik gnoma. Ovaj zakon zabrane da se gnomima pravi obratite va`i samo za prve posete. {to i treba da bude svrha eksperimenta. i tu ~injenicu treba pa`ljivo razmotriti. prema tome. U mojoj slede}oj knjizi nazvanoj "Praksa magijske evokacije" u posebnom poglavlju }u obraditi problem prizivanja takvih bi}a da do|u u na{ materijalni svet. Me|utim. Ako se vidoviti magi~ar pomo}u ogledala uverio u oblik gnoma.

Ni ovde se on ne}e odmah sresti sa vodenim vilama. Obi~no su vodene vile . I ovde va`i pravilo da niko ne sme prvi osloviti neku sirenu.veoma privla~ne `ene. kao {to su izvori. Nema nikakve koristi da jo{ pi{emo o ovome. {to bi bez sumnje prouzrokovalo njegovu fizi~ku smrt. On dobija informacije o`ivotu riba. po{to i ovde postoji veoma naro~ita vrsta svesti. on }e videti samo `enska bi}a kako se neusiljeno kre}u poput ljudskih bi}a. Na isti na~in on mo`e potra`iti vodene vile u svom magijskom ogledalu i vide{e da postoji znatna sli~nost sa ljudskim bi}em. Posete carstvu gnoma trebalo bi ponavljati sve dotle dok tamo ima da se vidi ne{to novo. ali ljubav pod kontrolom jake volje. Te{ko d se mo`e primetiti kakva razlika u obliku i veli~ini. Najpre. Bi}e svedok svega {to se doga|a i postoji ispod zemljine povr{ine.Zemljani viljenjaci su najbli`i ~oveku i vole da mu slu`e. Tokom vremena. od magi~ara zavisi da li }e se imaginarno pretvoriti u sirenu. po{to one nisu samo privla~ne i strahovito lepe. Susre{}e i gnome koji }e biti u stanju da mu daju lekcije iz alhemije. Sirena je sasvim sposobna da op~ini magi~ara svojom neverovatnom lepotom. uprkos ~injenici da su sve sirene veoma lepe. magi~ar }e primetiti da postoje razli~ite grupe inteligencija me|u zemljanim viljenjacima u svetu gnoma. mo`e nau~iti kako da magijski primeni neko kamenje. On }e retko kad sresti neku ru`nu sirenu. naro~ito ako shvate njegovu superiornost. gde god `eli. jer }e se sam magi~ar u to uveriti. mo`e se informisati o skrivenim riznicama i drugim ~udnim stvarima. Koliko je samo magi~ara upropa{}eno nesre}nom ljubavlju! Zbog toga magi~ar mora ~vrsto kontrolisati svoje strasti. takozvane kraljevske vo|e. on }e ih kona~no privu}i. ve} mora da ~eka da bi}e samo po~ne pri~ati ili da mu postavi neko pitanje. Pod uslovom da je magi~ar mentalno pripremljen. i to kraljevstvo vodenih vila ili vodenih nimfi. pao bi u ruke sirena . Ali. {armom i opojnim erotizmom toliko da je on u ozbiljnoj opasnosti da postane jedan od njihove vrste. sirene ili vodene nimfe . Ovde postoji jedna prednost: on ne}e biti toliko zlostavljan od sirena. moglo bi se zaista desiti da sretne i neke inteligentnije. kamenju ispod voda i o drugim magijskim trikovima u vezi sa vodenim elementom. mada postoje i mu{ki vodeni vilenjaci. Magi~ar }e primetiti da one ne igraju svo vreme kao {to se obi~no pretpostavlja. on se mo`e preneti u veliko jezero ili okean. o raznim vodenim biljkama. itd. on mora jasno imati na umu moto da je ljubav zakon. Od inteligentnih vo|a magi~ar mo`e toliko toga nau~iti o vodenom elementu da bi i sam mogao napisati knjige. Ovo ne zna~i da mu je sasvim zabranjeno da se zabavlja sa sirenama. magi~ar mo`e od gnoma nau~iti nekoliko magijskih trikova koji se mogu izvesti pomo}u zemljanog elementa. Takva ljubav bi za njega bila kobna. [to se ti~e poseta kraljevstvu vode. magi~ar mo`e dobiti mnoga saznanja o mo}ima i delovanju raznih trava. Pored toga. ugalj. tako da svoj duh mo`e impregnirati vodom. ~uvajte se lepote tih bi}a! Magi~ar se ozbiljno upozorava da se ludo ne zaljubi u sirenu i izgubi svoju ravnote`u. minerali. Ali. i zaroniti u vodu do dna. ve} su tako|e i nametljive i seksualno napasne. nije apsolutno nu`no da se poprima `enski oblik.koje se jo{ nazivaju morske nimfe. onda mu je dozvoljeno da poseti slede}e kraljevstvo. Na primer. po{to je to kraljevstvo u sferi elemenata koja je najprivla~nija i ako se magi~ar preda svojim strastima. Magi~ar mo`e mnogo toga nau~iti od gnoma i ni jedna knjiga na svetu ne mo`e mu otkriti toliko tajni o podzemnom carstvu koliko ih on mo`e ~uti u svetu gnoma. ve} da obavljaju i neke druge poslove. Kada se kona~no magi~ar bude ose}ao u kraljevstvu gnoma kao kod ku}e i kada je izveo sve oglede kojima su ga ta bi}a mogla pou~iti. ve} ponavljaju}i ogled vi{e puta i saglasno njegovoj sna`noj `elji za komuniciranjem sa tim abi}ima.

ne`nim i gipkim. ^im magi~ar uspeva pose}ivati carstvo vodenih vila onoliko ~esto koliko to `eli i ako je tu nau~io sve u vezi magijskog znanja. on }e mnogo nau~iti o svemu {to se mo`e posti}i sa vatrenim elementom. i one imaju divne. mo`e mu se dozvoliti da poseti i vatrene organizme koji `ive u najdubljem sredi{tu zemlje i imaju dublje znanje. [to se ti~e magijske prakse. Magi~ar mora mentalno podra`avati kretanjem duhove vazduha. Ova bi}a imaju neke sli~nosti sa ljudskim bi}ima. magi~ar je primetio da su bi}a vazduha nemirna i da se stalno kre}u. Postoji jedno uverenje do kojeg }e magi~i~ar dod}i dok pose}uje sve elementarne organizme. magi`ar mo`e pristupiti duhovima vatrenog elementa sa kojima }e sada morati da stupi u kontakt. Magi~ar ne sme da zaboravi pravilo da se prvi ne obra}a nekom od bi}a. Od onoga {to smo ranije utvrdili. Ako je sada magi~ar dovoljno upoznat sa vatrenim duhovima i njihovim vo|ama u kraterima. Ubrzo. kraljevstvo vazdu{nih duhova. najpoznatije boravi{te duhova vatre. kao da lebdi. nakon ponovnih eksperimenata. sa ~istom save{}u. a to je da ma kako velika inteligencija i znanje tih bi}a mogli biti. {to ne treba da ga obeshrabri. tako da su ga oni nau~ili svemu {to je `eleo znati. oni su i dalje sastavljeni samo od jednog jedinog elementa. vazdu{ne vile su veoma stidljive i nedru{tvene. i o~igledno je da }e magi~ar poku{ati da stupi u vezu sa najinteligentnijim od njih. `ele}i da duhovi vazduha stupe u kontakt sa njim. uspostavi kontakt sa vazdu{nim vilama. Najvi{i redovi ovih organizama su najsli~niji ~oveku. smatrati sebe gospodarom svih elemenata. ve{ stalno mora imati na umu svoju `elju da vidi duhove vazduha po svaku cenu. Kona~no }e videti najlep{a bi}a sa sjajnim eteri~nim telom. poput elementa kojem pripadaju. Kada se u potpunosti upozna sa vazdu{nim elementom i njegovim bi}ima. dok ^ovek predstavlja sva ~etiri elementa i {tavi{e i peti odnosno princip Boga. i ovlada magijskom tehnikom. Za razliku od vodenog kraljevstva ~iji stanovnici. Nau~i}e ga mnogim magijskim tajnama i tehnikama koje ni jedan `ivi ~ovek ne bi mogao ni naslutiti. magi~ar mo`e. no{en vazduhom. I ovde tako|e postoje razli~ite grupe inteligencija i prefinjenih me|u ovim vatrenim duhovima i onih ~ija je spolja{nja pojava mnogo lep{a. Tada }e on shvatiti za{to Biblija ka`e da . On ne treba da gubi strpljenje ako ne uspe odmah. on mo`e impregnirati svoj duh vazdu{nim elementom i preneti se imaginarno u predeo vazduha. Tek kada je iscrpio sve mogu}e izvore informacija o elementu vatre. mnogo vole da razgovaraju sa ljudskim bi}ima. ali ona su prili~no neobi~na na neki na~in. Ako se. ve}ina od njih je `enska. Sli~no vodenim vilama. i stoga se savetuje magi~aru da predstavu o tim bi}ima stekne pomo}u magijskog ogledala. one }e ga informisati o svemu u vezi vazdu{nog elementa. sirene ili nimfe. duhovi vazduha }e mu se obratiti. energi~ne figure i. Isto se mo`e re}i i za vatrene vilenjake koji svuda lutaju kao nervozni i uznemireni. Ovde magi~ar ne mora da usvaja oblik koji odgovara duhovima vazduha.zauvek. I ovde se magi~ar mora upozoriti da prvi ne oslovi neko bi}e. mada se mogu videti i mu{ka bi}a. jer bi ga zadesila ista zla sudbina kao {to je opisano u prethodnim slu~ajevima. Stoga }e se on imaginarno preneti u oblik vatrenog vilenjaka. On }e primetiti da duhovi vatre imaju mnogo manje lice od ljudi i izvanredno dug i tanak vrat. on mo`e obaratiti pa~nju na slede}e kraljevstvo. Najpre }e primetiti da ta bi}a izbegavaju da se sretnu sa njim. pune}i taj oblik ~istim elementom vatre i oti}i u sferu duhova u neki krater ili vulkan.

biva privu~en tom sferom. to jest. njegov mentalni trening je zavr{en. od sada. ali ipak ne sve. ako bi `eleo da stupi sa njim u vezu. Me|utim. kako i pod kojim uslovima on mo`e do}i u kontakt sa njim u bilo koje vreme. Prema kabalisti~kom Drvetu @ivota on }e. Ovo je razlog nezadovoljstva svih elementarnih organiza-ma u pogledu ~ovekove besmrtnosti. Do sada je on toliko napredovao da mo`e uspostaviti vidljiv odnos sa svojim genijem na mentalnom planu. Od tog trenutka guru preuzima vo|enje magi~ara. O~igledno je da }e magi~ar sva iskustva koja je imao sa drugim stvorenjima. i saglasno njegovoj volji. to jest. to jest. Bo`ansko Provi|enje je ^oveku dalo an|ela ~uvara ili genija koji upravlja njegovim mentalnim razvojem i motri na njega. Nakon nekoliko poku{aja magi~ar }e sam otkriti koji mu metod vi}e odgovara. koje je Bog stvorio po svom obli~ju. po redu. On je izrastao u savr{enog magi~ara. zalaziti u pojedi-nosti kako se to sve posti`e. Kao {to je prethodno pomenuto u vezi sa pasivnom komunikacijom sa Onostranim svetom. zahvaljuju}i njegovoj vidovitosti. Praksa vidljive veze sa genijem zahteva samo jednu stvar a to je da se stane uspravno i imaginarno oseti zahva}enim i odnetim vrtlo`nim kretanjem u vazduh. pa Venere. Naravno. a magi~ar je u stanju da im pru`i takvu priliku. ali mo`e se smatrati sigurnim da }e. on }e pitati svog genija kada. posta}e vidljiv magi~aru. ako se genij ve} ranije nije predstavio magi~aru koji savr{eno vlada mentalnim lutanjem. i po{to fizi~ki svet nema vi{e {ta da mu ka`e ili ponudi. on ima mogu}nost uzajamnog odnosa od usta do usta. on bi mogao videti svog genija bilo u stanju transa ili u svom magijskom ogledalu. guruom ili genijem. Umesto da je uznet u vazduh. da je lak kao pero i oduvan sa zemlje. Na`alost nije mogu}e. magi~ar }e u}i u poslednju fazu svog mentalnog razvoja. po{to. On }e to ~initi na isti na~in uzdi`u}i se sa zemlje pravo kao strela. Jupitera i na kraju sferu Saturna. on }e pose}ivati druge sfere. Ako je magi~ar do{ao dotle da je u stanju da pose}uje svemir. zatim sferu Merkura. svakako posle nekoliko poku{aja. Na svim sferama on {e susresti organizme koji tamo `ive. od uha do uha. sada. vodi~ ili an|eo ~uvar ili ma kako ga zvali. u magiji prirode. u fizi~ko telo i da }e tako|e biti u stanju da. Ako ne odmah. on mo`e odmah posetiti svaku sferu. Po{to za njegov duh ne postoji nikakva percepcija vremena i prostora. Ovo je prepu{teno koncentraciji svakog pojedinca. primeniv{i ih u praksi. tada svaki u~enik mora slu{ati uputstva vo|e. magi~ar to sam intuitivno otkriti. zbog vremena. iskoristi ih i na materijalnom planu. Ako se tako magi~ar mentalno uzdi`e. prvo dospeti u sferu Meseca. on se penje sve vi{e i vi{e sve dok zemlja ne po~ne izgledati kao mala zvezda i. izvodi naj~udnovatije prizore pred o~ima laika. Pre svega. ^im se veza sa guruom uspostavi. Takav magi~ar }e biti sposoban da. sferni planetarni sistem organizama i da njim ovlada. Ovde po prvi put ^ovek dolazi u pasivni kontakt sa svojim genijem. on je Brat Svetlosti. on se usredsre|uje na `elju da bi se njegov vodi~ mogao pojaviti pred njim ili bi on mogao biti odveden vodi~u. i nau~i}e sve o njihovim zakonima i tajnama. Marsa. on mo`e poku{ati da stupi u kontakt sa svojim duhom u~iteljem. Nakon magi~arevog daljeg napretka u dobokom poznavanju i prakti~nom kontrolisanju ~etiri elementarna kraljevstva. Sunca. koncentri{u}i se na sferu koju `eli da poseti. preneti u svoju memoriju. istinski Adept koji je postigao veoma mnogo. Prvi susret sa duhovnim vo|om ostavi}e dubok utisak na magi~ara. magi~ar mo`e zamisliti i suprotno. bilo sam bilo u dru{tvu svog vo|e. .je ^ovek najsavr{enije od svih bi}a. dok je tako sasvim odstranjen sa zemlje i lebdi u svemiru. Prakti~no izvo|enje nije te{ko.

Ove ~etiri osnovne osobine su: svemo}nost. Suncu. U slu~aju Hri{}anina. na konkretan na~in i 4. Pod uslovom da magi~ar pravilno radi nakon {to je postigao magijsku zrelost. za magi~ara bilo koje religiozne vere ili ideologije. Mohamedanac. Isto mogu primeniti i sledbenici Budizma ili bilo koje druge religije. od samog po~etka njegove inicijacuje. bio on Hri{}anin. imaginacija Boga mora biti najvi{a. na apstraktan na~in. i ta ~etiri temeljna aspekta njegovog Bo`anstva predstavlja}e njegovu najvi{u zamisao Boga. na misti~ki pasivni na~in. on mora da ispita da li ve} vlada psihi~kim treningom svih prethodnih koraka. Magi~ar. U svakom slu~aju. to se mo`e desiti u obliku simbola poput belog goluba kao Svetog Duha. od drugorazrednog zna~aja. Mnoge religije govore o prakti~noj vezi sa Bogom. i magi~ar koji je u~inio znatan napredak u svom razvoju mo`e po~eti sa meditacijom o ovoj zamisli Boga. da li je ostvario magijsku ravnote`u i oplemenio svoju du{evnu li~nost do te mere da u njoj mo`e `iveti Bo`anstvo. Devi. Jevrejin. 2. Budista. uop{te nije zadovoljan takvom tvrdnjom. obo`avanja ili odavanjem hvale Bogu. ve} osobina koju on pripisuje toj imaginaciji. sveljubav ili milosr|e i besmrtnost. izra`avaju}i li~no gledi{te da se ta veza mo`e uspostaviti ve} obra}anjem Bogu u obliku molitve. uzimaju}i u obzir univerzalne zakone u analogiji sa ~etiri elementa on }e ga duboko po{tovati kao najvi{e Bo`anstvo. Misti~ki pasivni na~in jedinstva sa Bogom je privilegija koju ima ve}ina Svetaca i svi vernici kojima se Bo`anski princip na neki na~in sam manifestovao u ekstazi. Ma kojoj spiritualnoj grupi magi~ar pripadao. on }e svoj princip Boga ustanoviti na ova ~etiri temelja sa njihovim osnovnim osobinama koje odgovaraju elementima. on mora po{tovati ovu univerzalnu koncepciju Boga bez izuzetka. Magi~ar ne}e posmatrati Hrista kao manifestaciju obdarenu sa samo jednom osobinom. ve}. na~in manifestacije }e biti izra`en u skladu sa njegovom religioznom verom. najdragocenija i najpo{tovanija od svih stvari iznad koje ne mo`e biti nikakva vrsta "Nad-Boga". ve} se mo`e izraziti i na simboli~ki na~in. mudrost ili sveznanje. u vezi sa univerzalnim zakonima. Tu nije u pitanju imaginacija. ili ma kakva da je njegova vera ili staza inicijacije. Pravi magi~ar mora biti majstor sva ~etiri metoda i njemu je ostavljeno da odabere koji }e od njih izabrati za svoju budu}u stalnu vezu. U su{tini je sasvim svejedno da li magi~ar misli o Hristu. svetlosti ili plamenu kao simbolu njegovog najvi{eg Bo`anstva. Po{to magi~ar ne zna u kojem }e mu se obliku Bog prikazati. najistinitija. Bog je za magi~ara najvi{a. Pre nego {to po~ne sa radom u ovom poslednjem poglavlju njegovog razvoja. magi~ar je nau~io da po{tuje ovu zakonitost. na magijski aktivni na~in.MAGIJSKI PSIHI~KI TRENING (X) U teoretskom delu ovog kursa upu}ivao sam na pojam Boga. Budi. Komunikaciju sa svojim Bogom magi~ar mo`e ostvariti na `etiri razli~ita na`ina: 1. u liku samog Hrista ili u obliku krsta. najdra`a. Koncepcija njegovog Boga ne mora biti vezana ni za jednu osobu koja `ivi ili je `ivela. 3. Hri{}anin }e obo`avati na{eg Gospoda Isusa Hrista kao svoj najvi{i ideal pripisuju}i mu ~etiri temeljne osobine ili osnovne vidove koji se manifestuju u sveprisutnosti. me|utim. najzakonitija zamisao koja postoji. Iz tog naro~itog razloga. i da se pridr`ava nje. koji je sve do sada gazio kamenitom stazom razvoja. naravno. {to je sve. Braman. Hindus. po{to zamisao Boga treba protuma~iti kao rezultat ove univerzalne zakonitosti. Osnovna stvar je osobina .

O ovoj vrsti se tako|e mo`e govoriti kao o obliku ekstaze koja je. itd. dok se apstraktna imaginacija zasniva na imaginaciji apstraktne ideje bo`anskih osobina. Druga vrsta otkrivenja Boga je magijsko-aktivna. Ovo je takozvano konkretno sjedinjenje sa Bo`anstvom izvan svog Ja. Ovu vrstu manifestacije iskusi}e sve osobe kod kojih se stvori stanje telesnog ushi}enja ili ekstaze dubokom meditacijom ili molitvama. sve dok se obli~je njegovog Boga ne pojavi pred njegovim zatvorenim o~ima. Li~no vi{e volim metode konkretnih i apstraktnih oblika koje mo`e izvesti svaki magi~ar. o svom Bogu i njegovim osobinama. Ali. baktijogiji. Jedna izvanredna uvodna ve`ba za konkretnu manifestaciju Bo`anstva je da se stavi slika. gledaju}i u njegovu sliku. bez obzira da li ih zami{lja u konkretnom ili apstraktnom obliku. Magi~ar sedi u svom asana-polo`aju gledaju}i intenzivno u sliku. sve ja~e i efektivnije }e biti vizuelno i ~ulno Bo`anstvo pred njim. za razliku od prethodno opisane prate}e manifestacije. Konkretizovanje Bo`anske osobine u zami{ljenoj slici je veoma va`no i mora se ponavljati toliko puta sve dok sam magi~ar ne bude stvarno video svoje Bo`anstvo obdareno sa sve ~etiri osnovne osobine. ve} kao `ivo bi}e. ili oblik prave magije koji magi~ar sme koristiti jedino onda kada je stekao odre|eni stepen zrelosti. bilo izvan ili unutar sebe. pomo}u svoje plasti~ne imaginacije. [to ~e{}e magi~ar sledi ovaj metod. i kada o~ekuje da se simbol Boga pojavi tokom meditacije. Konkretna invokacija zami{lja Boga u izvesnom obliku. on ga kasnije mo`e opaziti na svakoj beloj povr{ini u blizini. spiritualni deo magi~ara se uzdi`e na pola puta ka Bogu. u svakom polo`aju. onda se mo`e govoriti o misti~kopasivnom otkrovenju. Dobro uve`ban magi~ar }e poku{ati da do|e u blizinu ili dodir sa svojim bo`anstvom putem invokacije (prizivanja). po{to ne postoji nikakav konkretan metod. je "teurgijska". korak po korak. kada magi~ar. bez i najmanjeg napora. priziva pojedine osobine svog Bo`anstva. Najpre. zavisi u potpunosti od mere njegove mentalne i psihi~ke zrelosti. a on silazi polovinu puta da se sretne sa magi~arem. Ako je magi~ar postigao ovo. svojstvena ve}ini magi~ara. stvorena namerno. smatram izli{nim da se zadr`avam na pojedinostima. Ova invokacija Bo`anstva. me|utim. Kada . to jest. o kojima je meditirao u prethodnom koraku. stvaran i `iv. na magijski aktivni na~in. Koliko }e jaka i prodorna biti ova manifestacija Boga pojedincu. U ovoj vrsti manifestacije. u svako doba.Bo`anstva koja se manifestuje pojedinoj osobi.Svi mistici. Ova vizualizacija Bo`anstva je odli~an uvod koji omogu}ava magi~aru da pred sobom stvori lik Boga. Na~in prizivanja je apsolutno individualan. onda to postaje magijska -aktivna invokacija. Dok magi~ar obo`ava svoje Bo`anstvo. Praksa mogu}ih otkrivenja Bo`anstva je veoma jednostavna. Po{to istorija nudi mnogobrojne primere ovog misti~nog jedinstva sa Hristom Bogom. u stanju transa. on mora zamisliti predmet svog obo`avanja ne kao puku sliku. Ako magi~ar meditira u aka{i. Ovaj uvodni korak treba ponavljati sve dotle dok magi~ar ne bude u stanju da svoje bo`anstvo zamisli kao `ivo. Onaj ~iji je razvoj dosegao ovaj stupanj mo`e posti}i ne samo misti~ko-pasivno ve} i magijsko-aktivno sjedinjenje sa Bogom. to jest. Onda mo`e spojiti sliku koju je zamislio sa odgovaraju}im Bo`anskim osobinama. posmatraju ovu manifestaciju Boga kao ostvarenje svojih ciljeva. Stoga }e se on koncentrisati na jednu po jednu osobinu. figura ili neki simbol odre|enog Bo`anstva ispred sebe. teozofi. koje dela zra~e}i takvim intenzitetom kao da njegov li~ni Bog stoji pred njim. sa slikom imaginacije. on ne}e odmah uspeti da usaglasi sve ~etiri Bo`anske osnovne osobine. unutra{njost. Misti~ka pasivna isto kao i magijska aktivna invokacija Boga mo`e se izvoditi u konkretnom ili u apstraktnom obliku.

gube}i svoju li~nu svest. postaju i njemu svojstvene. KOMUNIKACIJA SA BO@ANSTVIMA Kada je magi~ar toliko naprdovao u svojoj inkarnaciji (otelovljenju) Boga da on mo`e komunicirati sa svakim Bo`anstvom. postaju}i i sam Bog. a zatim i unutar svog Ja. ve} manifestacija Bo`anskog uha koji govori kroz njegova usta. kako ispunjavaju i ulaze u njegovo telo. onda je on u stanju da deluje u svakoj sferi u kojoj `eli. aspekt Bo`anske osobine treba povezati sa organom koji odgovara elementima na takav na~in da se na primer svemo}nost. Ovo magi~ar treba da ponavlja sve dok ne oseti da je Bo`anstvo toliko jako u njemu da. raspola`u}i svim osnovnim osobinama sa kojima je sjedinjen. on zamisao Boga mo`e povezati sa nekom pomo}nom koncepcijom poput svetlosti ili vatre. ose}a u glavi. u toku ovog jedinstva. Takoon isku{ava konkretno sjedinjenje sa Bogom. ~ak i ako su odvojene od imaginacije. on prelazi na ostvarenje apstraktnog oblika jedinstva sa Bogom. njegovim li`nim Bogom. U teurgiji kao i u magiji prizivanja. tokom meditacije. i sada vi{e preko njega ne deluje njegovo li~no Ja. ve} to ~ini njegovo Bo`anstvo. ali kasnije sa tim mora prestati. magi~ar se poistove}uje sa apstraktnom idejom Boga do te mere da nema potrebe za bilo kakvom imaginacijom predela ili dela tela. magi~ar je zavr{io svoj magijski razvoj u astralnom obliku. Toliko duboko mora biti ovo jedinstvo sa Bogom da. Tu se sam magi~ar sjedinjuje sa svojim Bogom. ova praksa je neophodna. projektuju}i jedino osobinu i to prvo izvan.To si Ti". ili ljubav u srcu. ^estim ponavljanjem ovog sjedinjenja sa Bo`anstvom. po{to je jedini na~in za prisiljavanje ni`ih bi}a da izvr{avaju njegovu volju. Na po~etku. njegova du{a ili duh. ^estim ponavljanjem ove ve`be. . Dalje. nezavisno od vere. tako da ne postoji ni{ta drugo sem: "Ja sam Bog" ili kao {to to Hindusi u Vedama ka`u: "Tat Twam Asi . Zatim. O~igledno je da se magi~ar na ovaj na~in mo`e sjediniti sa Bo`anskim principom dotog stepena da sve osobine i mo}i koje borave u ostvarenom Bo`anstvu sa kojim je on psihi~ki sjedinjen. niti izvan mene. zauzimaju}i tako mesto njegove du{e. a sve dalje ve`be slu`i}e samo produbljivanju njegovih meditacija i poja~avanju njegove pobo`nosti. sa svakim vi{im Bo`anskim bi}em. po{to magi~ar mora biti sposoban da na ovaj na~in uspostavi kontakt sa svakim Bo`anstvom. onda mo`e misliti o njegovom `ivom Bo`anstvu koje se pojavljuje pred njegovim o~ima. Metod konkretnog sjedinjenja sa Bogom je od najve}e va`nosti za magijsku praksu. magi~ar poprima osobine zgusnute u njegovoj imaginaciji. ni u meni. svakom Inteligencijom. mo}i ili Sidi (Siddhis). manifestacija Boga se toliko produbljuje da se sam ~ovek ose}a Bogom. on dobija ose}aj kao da je on sam to Bo`anstvo koje je zamislio. sa svom briljantno{}u ~etiri osnovne osobine. subjekat i objekat se stapaju jedan u drugi. ~etiri osnovne osobine se mogu udru`iti u jednu ideju koja nam dozvoljava spoznaju najvi{eg oblika na{e zamisli Boga.oseti da je preneo sve {to zna o koncepciji Boga i njegovom ostvarenju u predmet (sliku) njegove invokacije. i to vi{e nije njegova svest. Do{av{i do ovog stupnja. u apstraktnom vidu. Te Bo`anske osobine adepti nazivaju magijske sposobnosti. Ponavljanjem. ne postoji Bog. i ostaju kao njegove osobine. magi~areva sposobnost da izazove sjedinjenje sa Bo`anstvom u svako doba. ne kao magi~ar ve} kao Bog. Ako magi~ar vlada izvo|enjem konkretnog sjedinjenja sa njegovim Bo`anstvom.

Ovaj simboli~ki izraz. Iako magi`ar ne mora nu~no da ovlada svakom od njih. pravilno tuma~enje je da kvadrat predstavlja zemlju. zbog toga. [akti. u Muladhara-centru predstavlja zmiju koja se obavija oko falusa i koja koristi njegovu kreativnu mo}. Dakle. Muladhara-centar je prvi. mu{ki polni organ. postojan i miran. najprimitivniji i najgrublji centar koga simboli{e slon postavljen u uglu zajedno sa odre|enom boginjom. naime. U Kundalini-Yogi u~enik se podsti~e da meditira o Muladhara-centru. ~ije je sedi{te u trtici i da izvodi ve`be Pranajame. stoga. materijalni . prona}i}emo da ovaj centar ima oblik `utoobojenog kvadrata sa crvenim trouglom u sebi. trougao tri vrha ili kraljevstva i to materijalni. `enski princip. iskusan magi~ar }e biti zadovoljan i ovim nagove{tajima i shvatiti paralelu koja postoji izme|u religioznih i inicijacijskih sistema. falus predstavlja oplodnu mo} ili imaginaciju. Jedna takva neizve{ta~ena definicija nije nikada data u Indiji. U devetom Koraku ja sam ve} zavr{io magijski fizi~ki trening. Dopustite mi da ovde pomenem indijski Yoga-sistem zmijske mo}i koji je u saglasnosti sa sistemima egipatskih misterija koje sam naveo.Ovde se zavr{ava magijski psihi~ki trening poslednjeg Koraka. imaginaciju. koji se u Indiji naziva LAYA-YOGA. U`enik Joge mora prvo nau`iti da upoznaje i kontroli{e tri sveta. me|utim. Nemam vi{e {ta da ka`em magi~aru o ovome. i to ne treba komentarisati. tokom njegovog jedinstva sa Bogom. na njegovom putu razvoja ga ne sme ni{ta iznenaditi. jer u ovoj fazi razvoja u~enik Joge prepoznaje Bramu. SUGESTIJA . i on mora imati ta~no obja{njenje za svaku okultnu pojavu. i {to god on izrazi ili naredi. stoga }u se u ovom poglavlju ograni`iti samo na razmatranje nekih okultnih mo}i. Muladhara-~akra nije ni{ta drugo do iniciraju}i dijagram koji odgovara prvoj Tarot-karti. me|utim. imaginacija i njen razvoj igra glavnu ulogu u njegovom treningu. Prema tome. U~eniku je dobro poznata ~injenica da se princip zemlje sastoji od ~etiri elementa. astralni . pozitivan deo. naime. on poseduje sve ~etiri osnovne osobine njegovog Bo`anstva sa kojim je sjedinjen. univerzalan. i u~eniku je ostavljeno da on to sam otkrije. to jest. bi}e sasvim isto kao da je to sam Bog rekao. Muladhara-centar nije bez razloga nazivan Brama-centrom. ako je ostvario razvoj koji odgovara Muladhara-dijagramu na njegovom duhovnom putu. neodrediv. me|utim. ************************************************ MAGIJSKI FIZI^KI TRENING (X) BRAMA I [AKTI Onaj koji poznaje druge sisteme inicijacije prona}i }e isvesnu paralelu sa mojim sistemom po{to sve staze koje vode ka istini moraju biti iste. Od sada. a zmija stazu i znanje. po{to je on postao jedno sa bogom.spiritualni (duhovni) svet. Postoji nekoliko obja{njenja ovog znaka. Osvr}u}i se na ~itav na{ razvojni sistem magi~ar }e svakako otkriti da ba{ ta kreativna snaga falusa. nedoku~iv. [akti ili Kundalini-sila predstavlja imaginaciju koju magi~ar mora sistematski razvijati. dakle Bo`anstvo u najsuptilnijoj manifestaciji.psihi~ki i mentalni . Brama je ve~an. Njegovo sredi{te je falus. Ako bolje razmotrimo simbolizam Muladhara-centra. Mnogo vi{e bi se moglo re}i o ovom centru. je nedvosmislen i ozna~ava klju~ za prvi stupanj Joge. akouspe ovladati Muladhara-centrom. astralni i mentalni svet.fizi~ki svet. sve {to je stvoreno stvorila je njegova [akti. tri i po puta obavijen zmijom. Brama ne stvara iz sebe.

U poglavlju o podsvesnom sam ve} govorio o ovoj temi kada sam opisivao autosugestiju. Sve te instrukcije va`e i za sugestiju na druge ljude. Ovde je tako|e potrebno izgovarati sugestivne formule strogo u sada{njem vremenu i u zapovednom obliku. Magi~ar }e uvek preneti `eljenu sugestiju u podsvest kod osoba koje jo{ ne poseduju magijsku zrelost. Sugestija se ne mora uvek izgovarati glasno, ona se mo`e izvr{iti i pomo}u telepatije. Magi~aru je zaista veoma lako da praktikuje sugestiju i na najve}oj udaljenosti. On to mo`e uraditi na dva na~ina, bilo mentalno pose}uju}i odre|enu osobu da bi uticao na nju, najbolje dok ona spava, ili uklanjaju}i, pomo}u aka{e, razdaljinu izme|u njega i subjekta da bi vr{io sugestiju. O~igledno je da se sugestija na ve}u daljinu mo`e izvesti i pomo}u magijskog ogledala. Dejstvo sugestije se tako|e mo`e ograni~iti, tj., svaka sugestija mo`e biti data i na takav na~in da bude izvr{ena u odre|enom trenutku u budu}nosti, preno{enjem sugerisanog vremena delovanja u podsvest subjekta. TELEPATIJA Srodno sugestiji je polje telepatije. Svakako je za magi~ara puka sitnica da sugeri{e svoje misli nekoj osobi. Sve {to treba da razmotri je `injenica da on misli ne prenosi telu niti du{i ve} jednostavno duhu subjekta. On zami{lja subjektov duh, izostavljaju}i materijalno i astralno telo, i bavi se samo njegovim umom (duhom) kojem prenosi misli. Sasvim je prepu{teno magi~aru da li }e sugerisati subjektu da je to njegova - magi~areva - misao ili misao neke druge osobe, ili }e dopustiti subjektu da je smatra svojom li~nom idejom. Pored misli mogu se prenostiti i ose}anja na manje ili ve}e udaljenosti. Magi~ar ne sme nikad da zaboravi da pomo}u svojih magijskih mo}i prenosi samo dobre i plemenite misli. Ja sam sasvim uveren da se nijedan u`enik ili magi~ar ne}e upustiti u bilo koju vrstu zloupotrebe. Svakako, misli se tako|e mogu sugerisati i protiv volje osobe. Vladaju}i elementima magi~ar mo`e odstraniti misli subjekta na koga treba uticati, sugeri{u}i mu, pomo}u telepatije, misli koje magi~ar smatra po`eljnim. HIPNOZA Jo{ jedno polje veoma sli~no telepatiji i sugestiji je polje hipnoze kojom se osoba mo`e prisilno uspavati i li{iti njene slobodne volje. Sa magijske ta~ke gledi{ta hipnoza je dostojna prekora i bolje je da se ne usavr{avate u njoj. To ne zna~i da magi`ar nije u stanju da ljude uvede u san. Praksa je jednostavna. Magi~ar treba samo da privremeno isklju~i funkciju duha, pomo}u svoje volje ili elektromagneti~nog fluida, i osoba }e odmah zaspati. Ovde je najmanje va`no da li magi~ar koristi telepatiju ili sugestiju. On mo`e koristiti i jedno i drugo kao improvizaciju ali on ne zavisi od njih. Skoro sve knjige koje su napisane o hipnozi preporu~uju kori{}enje telepatije i sugestije. Gospodaru mo}i nije potrebno ni jedno ni drugo, po{to u samom trenutku kada on sasvim zanemari telo i du{u test-osobe, parali{u}i pomo}u imaginacije njenu volju, san ili nesvestica nastupaju odmah, koji }e osloboditi podsvest ~ine}i je osetljivom za svaku vrstu sugestija. Sami ovaj ~in nasilja, tj., me{anja u li~nost ljudskog bi}a se ne preporu~uje sa magijske ta~ke gledi{ta, i magi`ar ne}e pribegavati tome sem da svom subjektu dâ dobre i plemenite sugestije sa izvanredno jakim dejstvom. ^ak i ako bi test-osoba insistirala na tome da je magi~ar hipnoti{e, on bi to morao izbe}i ako je mogu}e. Pravi magi~ar }e uvek izbegavati zadovoljavanje radoznalostidrugih ljudi izvo|enjem hipnotizerskih eksperimenata. U slu~ajevima velike opasnosti, dobro uve`ban magi~ar mo`e izazvati neku vrstu {ok-hipnoze parali{u}i duh protivnika munjom elektromagneti~nog fluida, metodom koji se jedino treba primeniti u krajnjoj nu`di, koje, iskreno se nadam ne}e biti u `ivotu ma kog magi~ara. Nau~no je dokazano da se i `ivotinje mogu hipnotisati. Ako to

magi~ar `eli, on }e pogoditi instinktivni bok `ivotinje, tako da `ak i najve}e i najja~e `ivotinje trenutno padaju u nesvest. MASOVNA HIPNOZA FAKIRA Masovna hipnoza koju izvode indijski fakiri i opsenari koja ima mnogo po{tovalaca nije nikakav problem za magi~ara. Fakiri koji se bave ovim predstavama uop{te ne znaju ni sami kako se takve pojave izazivaju, budu}i da se njihove tajne, kao stvar tradicije, prenose sa generacije na generaciju. Ako je neko mesto, soba, i tako dalje, napunjeno sa aka{a-principom, i svi posmatra~i sli~no pro`eti aka{om, ovaj princip }e preovladati u njima. [to god se prouzrokuje u aka{a- principu, mora se nu`no ostvariti, po{to je aka{a najvi{i uzrok. U svetlu ovog zakona mo`e se bez ikakvih te{ko}a razumeti masovna hipnoza koju stvaraju fakiri izvode}i svoje predstave pred masom ljudi. Magi~ar mo`e ~initi iste te stvari. Pomo}u tradicionalne re~i ili formule, fakir priziva aka{u u sobu prenose}i slike koje gledali{te `eli da vidi, u taj princip. ^estim ponavljanjem ovog eksperimenta, to ve} postaje automatsko, tako da fakir ne mora da koristi ni imaginaciju ni aka{u, niti predstavu koju posmatra~i treba da vide. Dovoljno je samo da izgovori aka{a-formulu da dr`i ljude za~aranim, i nakon toga treba samo da izra`ava `eljene pojave slo`ene u kratke re~enice ili tantre, niskim glasom, jednu za drugom, i publika }e opa`ati jednu sliku za drugom u istom redosledu. ^injenica da su ove formule istinske ~ini zvu~i apsolutno verodostojno, po{to se takva tajna prenosi sa porodice na porodicu stotinama godina. ^ak ni vlasnik takve formule ne zna ta~no koju vrstu mo}i osloba|a. Sve {to on zna je to da }e se ovo ili ono de{avati ako izgovara pojedine re~i, i on ne mu~i svoju glavu o uzroku toga. Takve predstave su zaista cenjene, naro~ito od strane onih ljudi koji nemaju nikakvog pojma o vi{im zakonima magije. U Indiji je takva predstava nekog iluzioniste samo puko zara|ivanje novca. Fotografisanje takvog eksperimenta bi izazvalo veliko razo`aranje, po{to se na filmu ne bi ba{ ni{ta videlo od ~udovi{nih scena, sem fakira i njegovog partnera, kako mirno sede i ljubazno se osmehuju. Ovaj naizgled ~udesan eksperimenat je lako obja{njiv u svetlu magijskih zakona i, stoga, mora se ostaviti pojedincu da odlu~i da li }e raditi sa takvim stvarima ili }e ih ~ak usavr{avati. Me|utim, za magi~arev razvoj i uspon, takvi eksperimenti su sasvim beskorisni. Ovo sam pomenuo samo da to predstavim magi~aru i da mu omogu}im da prona|e obja{njenje sa magijskog stanovi{ta. ^ITANJE MISLI Mnogo se govorilo o problemu`itanja misli. To izgleda kao da pripada obuci za magi~ara, a on to posmatra kao pate}u pojavu od ni`e vrednosti za njegov mentalni razvoj. ^itanje misli se mo`e izvoditi pomo}u slika, intuicije, inspiracije, i tako dalje, zavisno od mentalnog stava magi~ara. Nije nu`no nagla{avati ~injenicu da se subjektove misli mogu `itati kako sa blizine tako i sa velike udaljenosti, {to je samo rezultat rada u aka{i. Svaka misao, svaka re~ i svaki ~in nalaze svoj precizan kalup u aka{i. Uporedi poglavlje koje se bavi problemom aka{e! Ako se magi~ar koncentri{e na duh doti~ne osobe, pune}i sebe aka{om, on mo`e ~itati stvarne misli, a ako se osvrne unazad sa najintimnijom `eljom, on bez ikakvog napora mo`e ~itati i misli iz najdalje pro{losti. ^im postigne izvesnu ve{tinu u ~itanju misli, nakon du`eg treninga, on }e biti u stanju da pro~ita svaku misao, ~ak i najskriveniju. Oblikovanje misli je intelektualni ili imaginativni ~in. Imaginativne misli je lak{e ~itati. Savr{eno ~itanje misli mo`e se posti}i jedino ako je magi`ar postigao apsolutnu vlast nad svojim duhom pa, stoga, i nad njegovim svetom ideja. Ovo je osnovni uslov. Ina~e, on }e biti u stanju da misli ~ita

samo delimi~no ili ako su one efektivne. ^itanje misli nije nikakav problem, ono zahteva kontakt duha sa duhom, i magi~ar mora da se oseti kao duh, (ve`be prethodnih koraka bi mu mogle mnogo pomo}i u ovom pravcu) i sve {to treba da uradi je da uspostavi vezu izme|u sebe i odre|ene osobe, zami{ljaju}i da subjektovo telo i du{a ne postoje, kako bi uhvatio sve misli koje `eli znati. PSIHOMETRIJA Psihometrija ozna~ava sposobnost za ~itanje sada{njosti, pro{losti i - ako bi to trebalo biti najva`nije - budu}nosti, bilo kog predmeta, pisma, kamena, stare stvari, i tako dalje istra`uju}i sve doga|aje koji su, u bilo kom periodu, povezani sa tim predmetom. Ova sposobnost je prate}a pojava razvoja astralnih ~ula i lako je njom ovladati ako je magi~ar pro{ao ceo prakti~ni trening kojem je pou~avan tokom ove obuke, i ako je nau~io kako da koristi svoja astralna ~ula u vi|enju, slu{anju i ose}anju. Sve {to treba da uradi je da uzme predmet koji teba istra`ivati u ruku ili da ga stavi na onaj deo tela koji je va`an za ispitivanje. Ako `eli da vidi doga|aje u slikama, to jest, da ih ispituje vizuelno, on treba da pritisne predmet na ~elo, ako `eli da ih opazi akusti~ki, on ih mora staviti na predeo srca a ako `eli da ga istra`uje intuitivno ili emocionalno, on ga mora staviti u blizinu solarnog pleksusa ili ga prosto dr`ati u ruci. Nakon koncentrisanja na ono {to zaista `eli znati, on pobu|uje aka{u ili trans, i tada je us tanju d ~ita razli~ite doga|aje pro{losti, sada{njosti ili budu}nosti svojim mentalnim o~ima, u{ima ili ose}anjem. Magi~aru se tako|e dozvoljava da koristi svoje magijsko ogledalo. Na ovaj na~in,on mo`e, recimo, iz nekog starog predmeta otkriti sve doga|aje koji su povezani sa njim, kao na ekranu, i sazna}e sve {to je na bilo koji na~in povezano sa tim predmetom. Naravno, on ima priliku da iz svakog pisma koje je poslano njemu ili drugim ljudima od poznatih ili nepoznatih osoba, vidi ne samo po{iljaoca ve} i misli koje su bile na umu toj osobi u dato vreme. On mo`e, kra}e re~eno, ~itati izme|u redova svakog pisma. Polju psihometrije tako|e pripada i sposobnost komuniciranja sa svakom osobom koja do|e u dodir sa nekim predmetom, po{to predmet, bez obzira na njegovu prirodu - uvek predstavlja veznu sponu izme|u tela, duha i du{e magi~ara i te osobe. Nema sumnje da je magi~ar sposoban da ~ita misli pomo}u predmeta, ~ak i na najve}oj udaljenosti. Istovremeno, on je u stanju da sazna sve o du{evnom stanju doti~ne osobe, i da otkrije osobine karaktera i mentalnog razvoja u svetu aka{e bez ikakvog napora. Isto se mo`e re}i i, naravno, o materijalnoj strani, i mo`e protuma~iti pro{lost, sada{njost i budu}nost, ~im uspostavi komunikaciju izme|u njegovog duha i duha osobe u pogledu aka{e. Varijanta psihometrije je psihografija, ali to je od male va`nosti za magi~ara, a rezultira iz onoga [to sam ve} rekao. Preko vezne spone ne samo da se po{iljalac pisma mo`e razotkriti u svim fazama njegovog postojanja, ve} i sam predmet mo`e poslu`iti za uspostavljanje kontakta sa pojedinom osobom, uti~u}i na nju mentalno ili psihi~ki i fizi~ki. Iz ovih argumenata postalo je o~igledno da je psihometrija samo jedna podvarijanta vidovitosti koja je ve} obra|ena u prethodnom poglavlju. SUGESTIJA PAM]ENJA Kao {to znamo, pam}enje je intelektualno svojstvo koje poseduje svako ljudsko bi}e kod kojeg su sva ~ula normalno ravijena. Ali, istovremeno, pam}enje je primalac misli i ideja is mentalnog pa, prema tome, i iz aka{a-sveta. Znamo da se sve misli i ideje prenose u aka{u, i da pam}enje, usled svoje prijemljive osobine, poziva nazad te ideje iz aka{e i mentalne sfere u svest. Magi~ar koji se u aka{i veoma dobro snalazi sposoban je da uti~e

izbrisati. oslabiti ili smanjiti izvesne ideje i utiske u svesti pa. i sa aka{om parali{e na izvesno vreme. naravno. bolest. pomo}u aka{a-principa. koji se nastavljaju vra}ati u njegovo pam}enje. stoga. uni{tavaju}i vezu izme|u slika u aka{i i doti~ne osobe. prvo. RAD U AKA[I Na isti na~in kao {to se mo`e uticati na pam}enje i neka se}anja izbrisati pomo}u aka{e ({to sam objasnio u prethodnom poglavlju). po{tujte . prema tome. najbolje se izvodi pomo}u elektromagneti~nog "volta". pod uslovom da ima pravilnu motivaciju. Magi~aar mo`e ~initi dobro u svetu poni{tavanjem duboke tuge ili razo~aranja osobi koja to ne mo`e nadvladati. po{to su grehovi samo moralna gledi{ta religija) naglasio je na{ Gospod Isus Hrist kada je rekao: "Onome kome ja oprostim grehove. kada deluje na pam}enje. da magi~ar poseti sobu u svom duhu ili astralnom telu. Postoji dva na~ina za to. tehnike koja je detaljno opisana u fizi~kom treningu devetog Koraka. pomo}u imaginacije. on mo`e ako to `eli. mo`e ih o~igledno izbledeti. i magi~ar ih mo`e odrediti po svojoj slobodnoj volji. Magi~ar koji vidi kod svakoga niz misli i slika u aka{i. on mora da ustanovi drugi uzrok na mestu onoga kojeg je izbrisao. ^injenicu da magi~ar mo`e menjati sudbinu bri{u}i njen uzrok a sa njom i grehove (sve dok se grehovi posmatraju na religiozni na~in. Patolo{ki gubitak pam}enja mo`e se objasniti ~injenicom da se veza sa mentalnim tlom pa. mentalni poreme}aj ako se desilo kao rezultat razli~itih uzroka poput {oka i sli~no. verovatno pre njegovog magijskog razvoja. Indirektan na~in uticaja na pam}enje treba vr{iti indirektno. svi se zasnivaju na snazi volje i odre|ene imaginacije. ako je nekad patio od mentalnih {okova ili gorkih razo~aranja. Magi~ar }e svakako primeniti ovu sposobnost samo onda kada `eli da oslabi ili izbri{e ne~ija lo{a iskustva ili doga|aje koji su ostavili duboke utiske na pam}enje te osobe. Me|utim. i preporu~io sam nekoliko naprava. magi~ar je sposoban da odstrani ne samo neke ideje i se}anja ve} i neke uzroke koji su registrovani u aka{i i pojavljuju se kao uticaji sudbine. Takve slike se vi{e nikad ne}e vratiti u njegovo pam}enje kada se izbri{u u aka{i. me|utim. on se mora ozbiljno upozoriti protiv zloupotrebe ove jake mo}i. izvode}i tamo `eljenu impregnaciju pomo}u imaginacije. Ovde. On mo`e eksperimentisati sa time i u svom `ivotu.na pam}enje na direktan ili indirektan na~in. Ovakvo uplitanje u ~ovekov `ivot ne sme se ~initi iz povr{nih razloga bilo da se radi o magi~aru ili drugim ljudima. Brisanje uzroka i stvaranje novog. Ono {to do sada nisam pomenuo je ~injenica da magi~ar mo`e impregnirati sobu i na daljinu. Direktan na~in je poja~avati pam}enje pomo}u odgovaraju}eg elementa ili elektromagneti~nog fluida ili pukim uticajem na svest pomo}u imaginacije. poput magijskog ogledala sa fluid-kondenzatorom. Postoje i jo{ neki metodi. ako uspeva vladati tim se}anjima pomo}u svoje volje ili drugim metodima nema potrebe za tako drasti~nim uplitanjem aka{e da se te slike izbri{u zauvek. Magi~ar mo`e intervenisati na takav na~in jedino ako preuzima punu odgovornost za svoj ~in pred Bo`anskim Provi|enjem. i u pam}enju pomo}u svoje imaginacije. A to stanje je ve} nesklad. Niko ko te`i eti~kom razvoju ne mo`e se nagovoriti na takvo delo. Me|utim. koji treba da ima odgovaraju}e dejstvo na sudbinu date osobe. Po{to magi`ar ima mogu}nost da na ovaj na~in svaku osobu li{i pam}enja. bi}e opro{teni zauvek!" IMPREGNIRANJE SOBA NA DALJINU Prethodno sam ve} govorio o impregnaciji sobe u kojoj se sam magi~ar nalazi. na njega ili druge ljude. Ako on izbri{e uzrok koji je subjekt sam stvorio. bilo korisnog ili beskorisnog.

a tako|e }e mo}i da magijsko znanje dovede u potpuni sklad sa tehnikom i hemijom.iste instrukcije koje sam dao u poglavlju o impregnaciji sobe. ako su akusti~ki povezani sa "emituju}im studijem" to jest.princip. recimo. mogu videti ljudi svugde. Na ovaj na~in. O~igledno je da su i neki drugi prenosi. Ako je razdaljina. ose}anja. ve} da mo`e eksteriorizovati ili odvojiti pojedine delove tela. magnetizmo. Eter u kojem se talasi vibracija re~i kre}u jeste aka{a. ne}emo prenositi samo zvu~ne talase. premo{}avaju}i tako i vreme i prostor.mo`e se posti}i i pomo}u magije. bez obzira na njihovu udaljenost. mogu}e je preneti ne samo re~i i zvu~ne talase ve} tako|e i slike. pomo}u aka{e. EKSTERIORIZACIJA Magi~ar je u ovom kursu nau~io kako da odvoji svoje mentalno i astralno telo od fizi~kog. PORUKE KROZ VAZDUH Ova vrsta prenosa je u op{toj upotrebi na Istoku a uglavnom na Tibetu izme|u magi~ara i posve}enika. on bi mogao napraviti vi{a i ve}a otkri}a. tj. to naravno prelazi i na drugu sobu. i slike kao kod televizije. Ovaj metod se mo`e fizi~ki materijalizovati do te mere da mo`e proizvesti ~ak i materijalno dejstvo. Tu pstoji jo{ uvek {iroko polje aktivnosti za nauku. Na osnovi univerzalnih zakona. ^ime god magi~ar impregnira svoju sobu. Uporedite modernu televizijsku tehniku. re~enice izgovorene u magi~arevoj sobi mogu se fizi~ki sasvim jasno ~uti i u sobi koja je preko aka{e povezana sa magi~arevom sobom. magi~ar }e biti u stanju da prenese . materijalizovane slike stvorene imaginacijom u takvoj magijski pripremljenoj sobi. kao kod radija.. zna iz iskustva da {to god je nauka stvorila na fizi~ki na~in . nju magi~ar mo`e ~uti u svojoj sobi kao da je po{iljalac tamo li~no. jednog dana. Na sli~an na~in mogu se preneti i dejstva elemenata. dok izvodi eksperimenat. kad se radi o evoluciji. a elektricitet neophodan za to u na{em slu~aju je elektromagneti~ni fluidd. Budu}i da mentalno i astralno telo nisu ograni~eni vremenom i prostorom. osoba koja u ovom stanju komunicira sa nekim ne samo da je u stanju da ~ita i prenosi misli ve} i da stvara i prima fizi~ke manifestacije preno{enjem elektromagneti~nog fluida na ova dva premo{}ena pola koji su ve} povezani u aka{i. Vidljive. Takva elektromagneti~na aka{a kombinacija omogu}ava da se re~i i re~enice izgovaraju i prenose na najve}u daljinu. ma kako velika bila. mogu}i pomo}u aka{e i elektromagneti~nog fluida koji ih prenose na najve}e udaljenosti. izme|u osoba ili soba premo{}ena preko aka{a-principa. Osnovno je proizvesti elektromagneti~ni fluid na isti na~in kao {to sam opisao u poglavlju o "voltu" izuzev {to on ne poprima oblik kugle ve} oblik sobe. i budu}nost }e nam pokazati da. sobom u kojoj magi~ar radi. Ono {to on ne zna je ~injenica da on ne mora odvojiti celo mentalno ili astralno telo. Ako sada udaljena osoba odgovori u njenoj sobi. Materijalni eter ni u kom slu~aju jo{ nije iscrpen. Na ovaj na~in. Takvim povezivanjem soba premosti}e se.bilo elektricitetom. me|utim svako predvi|anje. Magi~ar. Ove poruke mogu ~uti i opaziti osobe koje nisu inicirane niti su magijski uve`bane. Stoga. toplotom i tako dalje . toplota prenositi kroz eter na najve}u udaljenost. ovde nije toliko stvar u prenosu ideja ve} fizi~kih re~i. naravno. i najve}a razdaljina. tako da dve sobe u aka{i postaju jedna. tako da taj problem njemu ne predstavlja nikakvu novost. {to je u nauci poznato kao be`i~ni prenos i prijem. ve} i ostale sasvim razli~ite mo}i. i ja sam uveren da }e do}i vreme kada }e se termi~ki talasi. mirisa i sli~no. Ovde magi~ar mo`e zapo~eti mnogo doga|aja koji bi se mogli ostvariti preko etera. dakle. svakako bi bilo kobno za magi~ara. Druga mogu}nost je povezivanje te sobe sa sobom u kojoj magi~ar `ivi. naravno.

Ovaj specifi~an podvig adepti nazivaju "Pisanje na daljinu izme|u `ivih osoba". njegova mentalna i astralna ruka mo`e uhvatiti partnerovu ruku na najve}oj udaljenosti i dati obi~ne poruke. U slede}em poglavlju }u opisati kako da predmet u~inite nevidljivim. ona }e ostati be`ivotna. samo sa svojim spiritualnim telom a kasnije i sa astralnim i mentalnim telom. Na primer. on ih mo`e fizi~ki materijalizovati. niti }e opaziti bilo {ta {to se de{ava. On to mo`e isto u~initi i sa svojim mentalnim ili psihi~kim u{ima da bi ~uo stvari na neograni~enim razdaljinama. ipak je mogu}e da }e u `ivotu biti situacija gde bi ova praksa mogla biti korisna. on }e to izvoditi preko imaginacije. ^injenje mentalnog tela. izazivaju}i kucanje ili druge zvuke. ~ak i ako dr`i o~i otvorene. gde je spreman list papira i olovka. i fizi~ke nevidljivosti. recimo ruke.razli~ite delove svog tela na najve}u udaljenost. ^im stekne izvesnu ve{tinu u praksi oka i uha. poku{a}emo dokazati da je. ba{ kao da je tamo bio fizi~ki. on mo`e primeniti mentalnu nevidljivost. sve dok se mentalna ili astralna ruka ponovo ne pove`u sa telom. Ako magi~ar `eli sebe mentalno ili psihi~ki preneti na neko mesto. [to se ti~e ispoljavanja ostalih udova. ^ine}i sebe nevidljivim. Ako je obu~eni magi~ar ispoljio svoju mentalnu i astralnu ruku pomo}u imaginacije. i sa nogama. ~im ih odvoji u aka{i pomo}u imaginacije. postepeno. na isti na~in se i predmeti mogu prenositi na najve}u udaljenost. me|utim. mnogo bi se privi|enja (utvara) moglo izvesti na ovaj na~in. Nakon mnogo ve`bi on }e mo}i da pokre}e i predmete. Najpre. da bi tamo stekao utiske. ne gube}i snagu preno{enjem svog celog mentalnog ili astralnog tela. da bi ga proverio. sa magijske ta~ke gledi{ta. dok ispoljava (eksteriorizuje) svoje o~i i u{i izvan tela. Ako je magi~ar postigao odre|enu ve{tinu u ispoljavanju svojih ruku i nogu. i zgu{javaju}i ih pomo}u elementa zemlje. O~igledno je da }e biti u stanju da sebe u~ini vidljivim pomo}u tih materijalizovanih ruku. a kasnije i sa astralnim rukama. a daju i uputstva o tome. istovremeno. on }e biti u stanju da prenese jedno ili oba oka bilo gde. ************************************************************** MAGIJA NEVIDLJIVOSTI U mnogim bajkama se govori o tome da ~arobnjak sebe ~ini nevidljivim i da postoji naro~iti prsten koji ljude `ini nevidljivim ako ga obrnu oko svog prsta. na osnovu univerzalnih zakona i onoga {to smo do sada nau~ili. moramo napraviti izme|u mentalne ili spiritualne. Mogu}e je ~ak ovim eksperimentom preneti pravi magi~arev rukopis na neograni~enu daljinu. on mo`e poku{ati isti ogled sa rukama a. Naravno. astralne ili psihi~ke. I to }e najpre izvoditi mentalno. a da se ne nalazi u stanju transa ili u primarnom svetu. Magi~ar }e primetiti da ne mo`e ~uti ni videti svojim fizi~kim ~ulima. ni{ta od toga nije pouzdano niti od bilo kakve koristi za stvarnu praksu. Sposobnost pisanja na daljinu izme|u `ivih osoba mo`e se tako|e protuma~iti na ovaj na~in. Sa druge strane. na udaljenosti. majstor }e biti sasvim blizu u~eniku . ~injenje nevidljivim ~injeni~na stvar. pomo}u svojih prenetih o~iju i u{iju. odnosno duha. Me|utim. Uzmimo kao primer Gurua koji `eli da poseti svog u~enika mentalno. Na po~etku. Mnoge knjige opisuju talismane i drago kamenje koji nosiocu pru`aju dar nevidljivosti. Na ovaj na~in on }e mo}i da vidi i ~uje na svakom mestu. uko~ena. nevidljivim nema nikakve posebne vrednosti. zami{ljanjem ruke kao da je na nekom drugom mestu. a ne `eli da ga opaze bi}a odre|ene vrste ili uve`bana ~ula nekog drugog. me|utim pravi magi~ar ne}e gubiti svoje dragoceno vreme sa takvim de~ijim trikovima.

Od sada. mogu}e je tako|e postati nevidljiv i na materijalnom planu. na kraju ima zadatak da ponovo pretvori predmet iz astralnog stanja u njegov fizi~ki oblik.a da ga ovaj ne primeti. Jedina mogu}nost oslanjanja na Bo`ansko Provi|enje bila bi izgubljena zauvek. Ovu vrstu prenosa predmeta ~esto praktikuju stvorenja spiritisti~kih . sli~an suncu. Ako poseduje ovu veliku ve{tinu ~injenja nevidljivim svog mentalnog i astralnog tela. Nije bitno da li }e taj pokriva~ imati oblik kugle ili jajeta. Ova koncentracija je neophodna. Fizi~ku nevidljivost je veoma te{ko posti}i. to bi bilo zabele`eno u aka{a-principu. da bi to spre~io. da ne ostavi ba{ nikakve tragove. u vezi sa aka{om. Sudbina vi{e nije u stanju da mu u~ini bilo kakvo zlo. isti postupak se mo`e koristiti i pri oda{iljanju astralnog tela. Ako bi zloupotrebio svoje znanje za zla dela. magi~ar mo`e pratiti zle radnje takozvanih crnih magi~ara da bi saznao sve o njihovim delima ili. U `ivotu se mogu pojaviti i neki drugi uslovi gde bi bilo preporu~ljivo u~initi sebe mentalno ili astralno nevidljivim. u ovom nevidljivom stanju. on bi se usled svoje aktivnosti mogao otkriti pomo}u vidovitosti. i uprkos ~injenici njegove nevidljivosti. premda nevidljiv. nekoliko novih uzroka moglo biti zabele`eno u aka{i. koji izvode ovaj prenos. iako prili~no ne~itkih. tj. on se mora koncentrisati na ~injenicu da bi aka{a trebala neutralizovati njegovu aktivnost. ovde se nevidljivost ne posti`e aka{om ve} pomo}u svetlosti. on je pot~injen samo Bo`anskom Provi|enju. mora biti u skladu sa ja~inom svetlosti koja preovla|uje u tom trenutku. Ako bi magi~ar trebao izvesti bilo koju radnju na mentalnim planovima. Mentalno telo }e trenutno i{~eznuti iz vida svakog bi}a. ispod stopala kao i iznad glave. i on mo`e lako shvatiti {ta bi to zna~ilo sa magijske ta~ke gledi{ta. Postajanje mentalno nevidljivim je veoma jednostavno i posti`e se ispunjavanjem mentalnog tela aka{om od glave do peta. Ostala pravila su ista kao i ona gore opisana. I ovde je praksa punjenja cele li~nosti aka{om veoma sli~na sa punjenjem mentalnog i astralnog tela zajedno. izvodi u mentalnom svetu. Drugi na~in za to je pretvaranje predmeta iz `vrstog u astralni oblik. gospodar svoje sudbine. hladno rame i on bi morao dalje `iveti kao usamljena jedinka napu{tena u svemiru. ne mo`e pravilno izvesti tu operaciju. a da ne bude prime}en od strane tih crnih magi~ara i njihovih bi}a. magi~ar mora strahovati da bi. magi~ar mora celo telo da obavije crnim prekriva~em. ina~e. magi~ar je u stanju da izazove nestajanje svakog materijalnog predmeta. pomo}u imaginacije. odnosno. Predmet trenutno i{~ezava iz vida svake osobe ~ija magijska ~ula nisu dovoljno razvijena. jer. a eventualno i fizi~kog tela. ona ne bi trebala biti zapisana u aka{i. Zatim. umesto sudbine kaznilo bi ga Bo`ansko Provi|enje. On ne sme zaboraviti da sebe potpuno izoluje aka{om sa svih strana. {to bi zasigurno bilo gore od svakog prokletstva. ako je nu`no. koji zra~i beli sjaj unutar i izvan sebe. Pre nego {to krene bilo gde. Takav magi~ar bi bio osu|en na raspadanje. Ono mi mu dalo. magi~ar ne bi postao nevidljiv. Sa magijskog stanovi{ta. ~ak i ako su mu ~ula sasvim razvijena. Punjenje fizi~kog tela svetlo{}u. Pod uslovom da je postao dovoljno stru~an u ~injenju i postajanju nevidljivim u mentalnom lutanju.. Magi~ar je sasvim odgovoran za svaku radnju koju. ako ne i najvi{ih zvanja. ve} prozra~an i sjajan. Predmet pretvoren u astralni oblik mo`e preneti astralno telo nekog bi}a ili sam magi~ar na svaku razdaljinu. po{to je on postao gospodar aka{e. ona zatheva godine treninga i prakse. da izvr{i neki uticaj. me|utim. Ako je akumulacija svetlosti ja`a od potrebne. tako da ka`emo. ~im svoje mentalno telo ispuni aka{om. Magi~ar ili bi}e. po{to je aka{a bez ikakve boje i bez ikakve vibracije. i skoro niko sem posve}enika vi{ih.

na primer drvo. Postoji jo{ jedan metod ~injenja nevidljivim a to je devijacija ~ula koja se praktikuje u svim vrstama hipnoze i u tom obliku sugestije u kojem bi}a stvaraju broj vibracija koji odgovara broju vibracija svetlosti u fizi~kom telu. pomo}u koncentrisanog vatrenog elementa.bilo mrtvo ili jo{ neotelotvoreno . bez obzira na njeno {irenje. Biblija opisuje sli~ne doga|aje gde su stubovi natopljeni vodom bili zapaljeni pomo}u vatrenog elementa. mo`e se ugasiti pomo}u projektovanog vodenog elementa. sve to mo`e u~initi i magi~ar koji je upoznat sa univerzalnim zakonima i postigao dobar napredak u svom razvoju. Sve vrste zapaljivog materijala mogu se zapaliti pomo}u spolja{nje projekcije vatrenog elementa. ostvaruju}i tako nevidljivost. proizvesti takvu neranjivost svog tela da ona podse}a na onu koju pokazuju indijski fakiri u svojim predstavama. Lame na Tibetu mogu. Fakirova neosetljivost na bol. pa ~ak se mo`e i fotografisati. Magi~ar }e sada videti da takvi doga|aji nisu samo legendarna predanja.lizovao. mo`e sasu{iti . iako su takve stvari veoma retke. Zemljani elemenat koji magi~ar kondenzuje izvan sebe. On je u stanju da probada o{tre predmete kroz svoje mi{i}e bez najmanjeg ose}anja bola i bez jedne kapljice krvi.do te mere da ono postaje vidljivo o~ima sasvim netrenirane osobe. ve} da su se zaista i starno doga|ali. omogu}uje mu da zgusne svaku misao. Svaka vrsta vatre. Nema sumnje da se neka biljka. izazvana je u izvesnoj meri autosugestijom. pod uslovom da je materija. On bi ~ak mogao stajati sa osmehom usred razbuktale loma~e. Dozvolite mi da vam skrenem pa`nju na biblijski doga|aj. preko kondenzacije zemljanog elementa u svom telu. On je zaista u stanju da le~i velike rane na svom ili tu|em telu. Ako magi~ar u sebi veoma jako projektuje i zgusne vodeni elemenat. pri~a se da je bio potopljen u kazan sa klju~alim uljem. PRAKSE SA ELEMENTIMA Veliki broj mogu}nosti pru`a se magi~aru koji `eli da se u`e specijalizuje za upotrebu elemenata. pod uslovom da je pojava zasnovana na o~evidnoj materijalizaciji. kada le`i na dasci sa ekserima. Jo{ neka uputstva u vezi ovoga na}i }e se u mojoj knjizi: "Praksa magijske evokacije". Za Jovana. on mo`e izdr`ati najve}u toplotu a da ne ope~e svoje telo. tako da mogu u tenu osu{iti mokre pe{kire prostrte po njihovim telima usred zime. {to god su planetarne i van-planetarne inteligencije u stanju da izvedu. a takva o~igledna ~uda mogu se izvesti pomo}u vladanja elementima. Pomo}u vatrenog elementa magi~ar je sposoban da izdr`i najve}u hladno}u. direktno pomo}u zemljanog elementa. a da i ne govorimo o o`iljcima. na isti ili sli~an na~in. Projektovan u ruke. i ostao neozle|en. svako bi}e .medijuma. svaki utisak. Magi~ar mo`e. kondenzovao elemenat sa kojim se radi na takav na~in da elementarna mo} postaje stvarna fizi~ka mo}.~oveka ili `ivotinju . mogu se zaista izle~iti za nekoliko minuta. i ba{ ni{ta mu se ne bi moglo dogoditi. ali magi~ar ostvaruje isti efekat mnogo br`e pomo}u zemljanog elementa. izvoditi takve skoro ~udovi{ne podvige i sa vazdu{nim elementom. Ovaj eksperimenat je poznat na Tibetu pod imenom TUMO. Usavr{iv{i se u tome on mo`e. Magi~ar ima veliku prednost po{to je sposoban da trenutno parali{e svakoga . svakako.~ak i svog smrtnog neprijatelja izvanredno brzom projekcijom zemljanog elementa. ovaj elemenat mu omogu}ava da dr`i usijano ugljevlje ili gvo`|e bek ikakvih povreda ruku. Me|utim. to jest. omiljenog u~enika na{eg Gospoda. Duboke rane koje bi obi~no zahtevale hirur{ku pomo}. Postoji vi{e mogu}nosti kori{}enja ovog elementa ali nadam se da }e gornje napomene biti dovoljne. proizvesti ogromnu toplotu u svojim telima. gde Mladi} u usijanoj pe}i ostaje nepovre|en. bez ostavljanja o`iljaka.

. u slu~ajevima spiritisti~kih medijuma i mese~ara. Drugi metod zahteva vladanje elektromagneti~nim fluidom. preko stalnih punjenja ili akumulacija vazdu{nog elementa (WAJU TATTWA). Zar nije na{ Gospod Isus Hrist sasu{io li{}e smokvinog drveta da bi dao znakove svoje mo}i? On je primenio isti zakon. on mo`e biti prenet u bilo kom pravcu. U svakom slu~aju. Gravitacija sopstvenog tela mo`e se ukinuti na dva na~ina. mada. ^esto se takvi ljudi vi|aju kako se penju po zidovima kao muve. pomo}u zgusnutog vazdu{nog elementa ili li~no stvorenog vazdu{nog kretanja. privla~na sila zemlje. trebala biti dovoljna magi~aru. ovo stanje ozna~ava nesklad. U ovom stanju punjenja magi~ar }e jedva dodirivati zemlju i ~ak se mo`e sasvim bezbedno kretati po povr{ini vode. Akumuliranjem magneti~nog fluida u telu do tog stepena gustine koja odgovara te`ini tela. Prvo. iz gore navedenih argumenata. poreme}aj elektromagneti~nog fluida pa. dejstvo gravitacije }e biti neutralizovano. gde se elektri~ni fluid pomo}u transa poni{tava a. Brzina prenosa u vazduhu u potpunosti zavisi od njegove volje. Akumulacija potrebnog magneti~nog fluida mo`e se izvoditi magijski uve`banom imaginacijom ili pomo}u nekih drugih tehnika poput Kabale. Zgu{njavaju}i magneti~ni fluid sve vi{e i vi{e on mo`e. Oslanjaju}i se na univerzalne zakone o vladanju elementima. magneti~ni fluid pove}ava. PRIRODNE POJAVE . posredovanja Bi}a ili duhova itd. on bi mogao izvu}i zaklju~ak da bi se tako|e mogao stvoriti i suprotan efekat. primarna osobina ovog elementa se ostvaruje do te mere da se ~ovek ose}a lak kao pero. POJAVE LEVITACIJE Levitacija podrazumeva ukidanje zakona gravitacije.projekcijom vatrenog elementa. pove}ana privla~na ili gravitaciona sila. Ve}ina Jogija poseduje izvanredne mogu}nposti u vladanju ovim pojavama levitacije a ~ak i u Bibliji ~itamo da je na{ Gospod Isus Hrist {etao povr{inom mora. na primer. Ova ukratko prikazana interpretacija pojava levitacije bi. Na osnovu univerzalnih zakona magi~ar je otkrio da sila gravitacije zavisi od magneti~nog privla~enja zemlje. mese~are u snu mo`e nadvladati magneti~ni fluid. tj. to jest. zauzvrat. i da se uzdi`e i lebdi u vazduhu poput balona. Posmatraju}i ono {to je do sada re~eno. Osoba koja pati od ovoga mo`e se le~iti jedino uskla|ivanjem elektri~nog fluida koji se mora pove}ati u bolesnom telu.Kabale . Jasno je da se ovde rezultat posti`e na isti na~in samo sa elektri~nim fluidom umesto magneti~nog. prema tome. ako bi to `eleo. za sada. izvode}i projekciju pomo}u magijske re~i . podi}i svoje telo u vazduh i. izgleda sasvim o~igledno da bi na ovaj na`in magi~ar mogao prenositi predmete ili ~ak ljude koji nisu magijski uve`bani. ili bolest. patolo{ko stanje. Usled iznenadnog gubitka elektri~nog fluida. Zato se mese~arstvo naziva i mese~evo ludilo. po volji. bez obzira na njenu dubinu. Eliminacija elektri~nog fluida iz tela i pove}anje magneti~nog fluida mo`e se dogoditi ne samo svesno ve}i nesvesno. ili kre}u po najopasnijim mestima ku}e ili ~ak po `ici. savr{eni magi~ar mo`e izvesti i mnoge druge magijske predstave pomo}u elemenata. Prepunjenost magnetizmom mese~ara u toku sna mo`e se pripisati uticaju meseca. Ovo obja{njenje je nedvosmisleno ako magi~ar uzme u obzir osnovni zakon fizike koji ka`e da se isti polovi dva magneta odbijaju ba{ kao {to se dve razli~ite sile privla~e.koja je indirektno pobudila vatreni elemenat da izvr{i njegovu zapovest.

pomo}u elemenata i elektromagneti~nog fluida. Gradonosne oluje se tako|e mogu izazvati ili usmeriti negde drugde. vetar ili izazvati pljusak ili ~ak trajnu provalu oblaka projekcijom vodenog elementa. Umrla osoba se vra}a u `ivot trenutnim punjenjem tela principom svetlosti. Tako on projekcijom vazdu{nog elementa mo`e uticati na kretanje vazduha. me|utim. mo`e u~initi sve i izvesti ~ak i ve}e magijske pojave od ovih koje sam ovde pomenuo u svetlu univerzalnih zakona. kao i u mnogim drugim slu~ajevima. a {ta vi{e on mo`e zapaziti i veznu sponu izme|u materijalnog. jer preko elemenata ili elektromagneti~nog fluida. on mo`e prizvati olujne bure pomo}u elektromagneti~nog fluida. astralnog i mentalnog tela.Magi~ar mo`e pomo}u elemenata i elektromagneti~nog fluida . On mo`e opozvati smrt ljudi ili `ivotinja koji su ubijeni elektri~nim {okom (munjom ili sli~nim doga|ajima). magi~ar zna razne metode za izazivanje ovih pojava i sposoban je da ih izvede svojim sopstvenim mo}ima nakon specijalnog treninga isto kao {to to tibetanske Lame posti`u pomo}u rituala. stvaraju}i tako pravilan sklad. Potpuno ve{ta osoba. izazivaju sevanje. projektovanjem elektri~nih i magneti~nih "volta" u vazduh koji. mogu}e je izvr{iti svaki uticaj na prirodu. MO] NAD @IVOTOM I SMR]U Magi~ar koji savr{eno vlada elementima i elektromagneti~nim fluidom je tako|e i gospodar `ivota i smrti svakog ljudskog bi}a. kada se sudare. magi~ar ne samo {to mo`e videti delovanje elemenata u telu. on mo`e privu}i vodeni elemenat ~ak i sa najve}e udaljenosti. Ovu vrstu "pravljenja" vremena uspe{no praktikuju tibetanske Lame. Prema univerzalnim zakonima. magi~ar prosvetljenog duha i usavr{en u vladanju okultnim sposobnostima i mo}ima bi}e tako|e u stanju i da umrlu osobu podigne iz mrtvih. Ovo je sinteza o`ivljavanja na magijski na~in izvedenog pomo}u mo}i elemenata i elektromagneti~nog fluida. na primer. O~igledno je da bi on tako|e mogao posti}i suprotne efekte zaustavljanjem nepo`eljne ki{e ili rasterivanjem oblaka. on se nikada ne}e usuditi da ugro`ava `ivote ljudi. Oslanjaju}i se na svoja visoka magijska iskustva i pomo}u svojih dobro uve`banih ~ula. proizvesti takve vrste pojava u prirodi. Za njega }e biti lako da obnovi te dve spojne veze pomo}u elemenata i elektromagneti~nog fluida. Koncentracijom magneti~nog fluida. pod uslovom da je predodre|en od strane Bo`anskog Provi|enja da to u~ini. mada ta~no zna kako da prouzrokuje magijsku smrt. Njemu }e. bez obzira da li snaga volje ili drugi metodi imaju u tome neku ulogu. dao sam magi~aru smernice o tome kako da izazove takve pojave koje se grani~e sa ~udom. magije prizivanja. Ma|utim. S druge strane. adept. duhu i du{i. uzdr`avam se od navo|enja tih metoda da magi~ara ne bih doveo u isku{enje. automatski tako prave}i ki{u. namerno indukuju}i (stvaraju}i) elektromagneti~ni fluid izme|u duha i du{e da bi u~vrstio spojnu vezu izme|u njih. Magi~ar mo`e sam da odlu~i koliko }e se usavr{avati u nekoj od ovih disciplina. bi}a i Tantri. Otuda u ovom. Za to postoji dosta mogu}nosti. . magi~ar mo`e povratiti `ivot. ponekad trebati vi{e prostora da bi mogao da projektuje i zgusne potrebne mo}i. i zna kako se na sve to mo`e uticati u skladu sa univerzalnim zakonima. U slu~aju kada nijedan vitalni organ nije uni{ten. Dobro je poznato da su vi{i adepti izvodili takva vaskrsavanja. Sve {to on treba da uradi u takvim slu~ajevima je da uspostavi kontakt sa duhom te osobe u aka{i. Pri kraju desetog Koraka }u jo{ jednom ukazati da ni jednom od ovde opisanih sposobnosti nije nu`no toliko dobro ovladati. ve} tako|e i dejstvo elektromagneti~nog fluida. Sa uva`avanjem i po{tovanjem spiritualnog zakona koji vlada Svemirom. kako u velikoj tako i u maloj meri. Zatim to isto treba da u~ini sa duhom i du{om u odnosu na telo.

Velikog Majstora misti~ara koji je rekao: "Voli bli`njega svoga kao samoga sebe". Ima toliko zabluda o magiji. Onikoji `ele brze rezultate bi}e razo~arani. ali tako|e i istina. a ja nemam nameru da takve ljude preobra}am u bilo kakvu veru niti da menjam njihova mi{ljenja. odgovara znanju koje se do sada prenosilo u hramovima misterija.Dakle.kosmosa u odnosu na Svemir ili makrokosmos zajedno sa njihovim zakonima. da razni su predstavnici razli~itih ideja gajili osvetoljubiva ose}anja jedan prema drugom zbog profesionalne ljubomore il boljeg znanja. predstavlja kapiju za pravu inicijaciju. Me|utim. karti magi~ara. ova prou~avanja mogu potrajati godinama. da su sve{tenstvo. a koju }e u njemu i na}i. i koji god da je odabrao put da ga vodi ka tom cilju. Mnogo ljudi koji su se ironi~no podsmehivali temi magije. Tako }e ~itao~evo mi{ljenje o magiji pretrpeti zna~ajnu promenu i nadam se da on vi{e nikad ne}e degradirati ovu drevnu mudrost na vrad`bine i sli~ne |avolske rabote. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Uzdizanje duha na vi{e nivoe II. kompletni kurs uputstava o prvoj Tarot-karti. ignori{e natprirodne pojave i koga zanimaju samo materijalni interesi. mikro. magi~ar. bez sumnje }e posmatrati ovu knjigu kao ~istu glupost. Magija je najte`e znanje na zemlji kojim se mora ovladati ne samo teoretski ve}. Ne postoji drugi na~in za razumljivije izlaganje prakse od ovoga. jer. ve} mora slu`iti u svrhu pou~avanja ^oveka. Komunikacija sa bo`anstvima i ostalo III. [teta je. trebali bi se uvek setiti re~i Isusa Hrista. Svi ljudi koji tra`e put ka Bogu. prakti~no. . Ko god tra`i Boga. pre svega. ovaj priru~nik nije namenjen da bude odsko~na daska u potrazi za bogatstvom. teozofi. mo}i i ~asti. imaju priliku za dovr{avanje svog razvoja. verovatno }e morati da promene svoj stav nakon ~itanja ove knjige. Istinski magi~ar }e osetiti samo sa`aljenje za takve ljude i verovanja. Mnogo puta su na{i ljudi dokazivali. i saop{tavalo samo najprobranijim i najpoverljivijim u~enicima. Onaj koji ostaje na ~isto materijalisti~kom stavu. i sjedinjenje sa njim. Opis koji sam ovde dao. Mnogo je lak{e posti}i intelektualno znanje nego postati pravi Magi~ar. i tu ~esto vidimo. Svesna komunikacija sa li~nim Bogom 2. ova ~injenica ne}e odvratiti iskrenog u~enika od prodornog znanja prve inicijacije. iz iskustva. onaj koji ne veruje u religiju. Ovo delo je napisano isklju~ivo za one koji tra`e ~istu istinu i najvi{u Mudrost. KRATAK PRIKAZ SVIH VE@BI DESETOG KORAKA I. ali nikada ne}e mrzeti niti prezirati nikoga. ~ak uveravali u posebnu sposobnost duha. spiritisti ili ma kako se zvali skloni neprijateljstvu ba{ kao da nisu na putu koji vodi Bogu. ponekad. njemu }e ukazati du`no po{tovanje. Iz tog razloga prva karta. Ljudi koji su odlu~ili da prakti~no slede ovaj kurs. Razume se da }e svaki ~italac proceniti ovu knjigu sa li~nog stanovi{ta. i nikada ne biste smeli zaboraviti ~injenicu da se stvari pogre{no tuma~e. Ova re~enica bi trebala biti sveta zapovest za svakog traga~a za prosvetljenjem na ovoj spiritualnoj stazi. MAGIJSKI PSIHI^KI TRENING: 1. priveden je kraju. to jest. MAGIJSKI FIZI^KI TRENING: Nekoliko metoda za sticanje magijskih metoda KRAJ DESETOG KORAKA POGOVOR Kao {to sam ve} pomenuo u uvodu ove knjige.

sada je Bo`ansko Provi|enje otkrilo. U raznim poglavljima i u vezi sa metodima ja sam ~esto nagla{avao da je ova vrsta nauke namenjena samo za najuzvi{enije ciljeve. Znanje se mo`e dobiti preno{enjem. pored prve Tarot-karte koju simbolizuje magi~ar u Egipatskim misterijama. da li }e pravu inicijaciju posmatrati prakti~no kao i svoju religiju. tj. {ta i koliko }e mi biti dozvoljeno da pi{em i objavim o pojedinim Tarot-kartama. On je uveren da se za veru ~ovek mora ve`bati i obrazovati inicijacijom. Pored ove dvadeset dve Velike Arkane. ~italac }e do}i do zaklju~ka da ne postoji bela i crna magija. Mi{ljenje o postojanju crne magije treba pripisati ~injenici da sve do sada ljudi nisu imali ni najmanju predstavu o tome {ta je magija. naravno. A svaka od tih Tarot-karata uklju~uje jedan sistem inicijacije. nikada ne pobegne sa nje.ili jo} gore padove u svom usponu. takozvanih Velikih Arkana. A pre nego {to stupi na ovu stazu. nijedna nauka nije ni dobra ni zla. ali mudrost se mora ste}i iskustvom i saznavanjem. zavisno od ~oveka koji je koristi. ~vrsta snaga volje i tajnost napretka biti osnovni uslovi. i da nije bilo dostupno ovde na zemlji. koje odgovaraju Tarot-kartama i sli~no. radi}e uzalud. i svaka religija se mo`e uskladiti sa ovim sistemom inicijacije. Svako ko je ~itao o TAROTU upoznat je sa ~injenicom da postoji jo{ dvadeset jedna karta. koje zavise od duhovne zrelosti pojedinca. i da su one kolevka sve mudrosti. nema nikakve razlike izme|u magije i misticizma ili sli~nih nauka.Veliki broj bi}a koja su morala napustiti na{ materijalni svet i nisu imala ba{ nikakvu priliku da postignu istinsko znanje u Duhu `ale se u vi{im sferama na ~injenicu d je u pro{losti pravo znanje bilo rezervisano samo za odabrane.ako ne ve}ina . i svaka od tih karata zahteva opis. prava religija i nije ni{ta drugo do praksa ovde datih uputstava. svako bi se morao zapitati. Onaj ko samo `eli sticanje okultnih sposobnosti i mo}i da bi se njima hvalio. ali ne mudrost. korak po korak. koli~ina izdr`ljivosti i strpljenja. Onaj koji je stupio na stazu inicijacije ne mora da menja svoju ideologiju {to se ti~e religije. uprkos smetnjama i te{ko}ama koje mu se mogu ispre~iti na putu. simbolizuju male misterije. Zatim. neka vrsta kompasa razvoja i sredstvo za plemenite ciljeve i za pomaganje ljudima. misterije koje su hiljadama godina ~uvane kao tajne. kad jednom krene ovom stazom. jer ona mo`e postati prepreka ili pomo}. Kao {to sam ve} pomenuo na po~etku. . jer su putevi Bo`anskog Provi|enja nedoku~ivi zauvek. Treba uzeti kao sigurno da }e ogromna. Oplemenjivanje du{e ide ruku pod ruku sa usponom razvoja. O~igledno je da blagodeti percepcije ne}e nikad do}i preko no}i. nego se moraju sticati veoma te{kim radom i sa mnogo te{ko}a i smetnji. Pukim ~itanjem ovog dela mo`e se. onim stanovnicima ove zemlje koji iskreno `ude za istinom i percepcijom.vi{e voli da se uveri u istinitost zakona. i jedino tada }e se odlu~iti stazom inicijacije. uvek sam pokazivao da je magi~ar obavezan da oplemenjuje svoj karakter tokom razvoja do najvi{eg stepena da bi izbegao prekide .. Bo`ansko Provi|enje }e odlu~iti. one su rezervisane samo za prave magi~are. Ustvari. budu}i da su okultne sposobnosti samo uzgredni proizvodi. Prema tome. Iskreni magi~ar }e shvatiti da je takav stav ^oveka pogre{an. Onaj ko te`i za okultnim mo}ima iz ni{tavnih motiva bi}e pre ili kasnije odstranjen sa staze. Ustvari. Prodrev{i do pravog unutra{njeg zna~enja ove karte. Dakle. A tu zrelost opet odre|uje duhovni razvoj koji se oblikuje na stazi inicijacije. postoji i pedeset {est Malih Arkana. i da li }e odlu~no poku{ati da izdr`i i da. skoro nadljudska. posti}i intelektualno znanje. Veliki broj ljudi . kao svoj `ivotni zadatak koji on namerava ispuniti.

iskreno `elim dobar uspeh i Bo`anski blagoslov.Svim ~itaocima `eljnim savr{enstva i koji su ovu knjigu odabrali za svog vodi~a. AUTOR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful