PELAN TINDAKAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT

UNIT HAL EHWAL MURID 2011
NAMA AGENSI KOD SEKOLAH NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB : : : : : : SMK TAMAN INDAH NEA 5057 06-4414479 06 -4413502 smktamanindah@gmail.com http://myhemsmti.blogspot.com

Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi; manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kemundurannya.. Jadilah anda seorang yang berfikiran cemerlang…..

KANDUNGAN 1. KONSEP SEKOLAH SELAMAT SMKTI 2. Pengenalan Polisi Sekolah Selamat Jawatankuasa Induk dan Pelaksana Fungsi dan Peranan Sekolah, Keluarga dan Komuniti Anggaran Perbelanjaan Perancangan Aktiviti Tahunan

POLISI SEKOLAH SELAMAT SMKTI - Bidang Keselamatan Semasa Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah - Bidang Keselamatan Semasa Menjalankan Aktiviti Kokurikulum, Perkhemahan dan Lawatan - Bidang Keselamatan Fizikal dan Banguan Sekolah - Bidang Sosial - Bidang Keselamatan daripada Bencana Alam - Bidang Disiplin Pelajar

3.

LAMPIRAN Carta – carta Aliran Brosur Polisi Sekolah Selamat SMTI Manual Keselamatan Sekolah Borang Aduan

PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2011 1.0 KONSEP SEKOLAH SELAMAT Konsep Selamat didefinisikan sebagai persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak samada dari dalam mahu pun dari luar. Bagi merealisasikan polisi sekolah selamat berjalan dengan baik dan terancang maka segala usaha ke arah meningkatkan keselamatan sekolah dan penghuninya haruslah dipikul bersama oleh semua pihak. Mengawal keselamatan di sekolah adalah terletak kepada pihak pengurusan sekolah yang bertanggungjawab mewujudkan peraturanperaturan , latihan-latihan yang berteraskan pendidikan demi mengelak, mengawal dan mengurangkan kemungkinan berlakunya insiden-insiden negative di kalangan murid. Manakala di rumah, amalan keselamatan adalah merupakan pengukuhan kepada segala nilai yang diterapkan melalui pengajaran , asuhan dan amalan. Dalam konteks masyarakat yang lebih luas pula, keselamatan adalah merupakan satu manifestasi bangsa yang berdisiplin, bertanggungjawab, berpengetahuan dan memiliki jati diri yang cemerlang. 2.0 MATLAMAT Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti. 3.0 OBJEKTIF  Meningkatkan kefahaman mengenai tatcara dalam menghadapi sebarang isu keselamatan , kecemasan dan kemalangan  Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan pelaksanna aktiviti-aktiviti sekolah.  Mewujudkan persekitaran sekolah sihat, selamat dan menyeronokkan.  Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga.  Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.  Memujudkan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil  Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat  Meningkatkan tahap penumpuan kepada pembelajaran dan kerja di kalangan warga sekolah.  Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbang secara positf kepada sekolah. 4.0 RASIONAL  Dalam banyak keadaan keselamatan kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas pertimbangan .  Warga sekolah dewasa ini terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal,emosi dan teknikal. Jesteru itu, polisi yang berterusan perlu diwujudkan.  Kurang mendapat kerjasama daripada keluarga dan masyarakat dengan institusi pendidikan dan segi keselamatan.

Page 1

 Keupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terbatas tanpa sokongan keluarga dan komuniti. 5.0 SASARAN Semua warga SMK Taman Indah yang terdiri daripada: o Pelajar o Guru-guru o Staf sokongan 6.0 PERNYATAAN POLISI SEKOLAH SELAMAT SMKTI “SEKOLAH SELAMAT, WARGA HARMONI, MASYARAKAT BERKAT”  Selamat semasa pergi dan balik sekolah  Selamat semasa menjalankan aktiviti kokurikulum, perkhemahan dan lawatan.  Selamat dalam persekitaran sekolah  Selamat daripada gangguan Emosi dan Rohani  Selamat daripada Bencana Alam  Mematuhi peraturan sekolah 7.0 PROGRAM / AKTIVITI o o o o o o o o o o o o o o o o Penubuhan AJK Induk Mesyuarat AJK Induk Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Pelancaran Sekolah Selamat Taklimat Keselamatan Lalu Lintas Taklimat Keselamatan Fizikal dan Bangunan Sekolah Taklimat Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum Taklimat Keselamatan daripada Gangguan Emosi dan Rohani Taklimat Keselamatan Bencana |Alam Taklimat Disiplin Bahan edaran / brosur kepada warga sekolah/waris Pameran/Ceramah dengan agensi/Jabatan yang berkaitan Poster/Tayangan video Proram interaksi dengan jabatan tertentu dan waris serta masyarakat setempat. Kaunseling/Bimbingan individu/Kelompok Program-program lain yang bersesuaian.

Page 2

8.0

JAWATANKUASA INDUK: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha I Setiausaha II Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : Pn. Soon Loi Thai (Pengetua SMKTI) En. Abd. Aziz b Abd Rahman (GPK 1 ) En. Mohammad b Said (GPK HEM) En. Vikraman a.l Vellayuthan (GPK Kokurikulum) En. Aris bin Mihat Cik Tan Soo Shin Pn. Hjh Faridah bt Deman En. Hashim bin Ismail(YDP PIBG) En. Norsham b Mohd Safian(Pegawai AADK) C/Insp. Pn. Puspa a/p Palaniandy(Polis) (Bomba) (Kesihatan) (Penghulu) En. Khairuddin b Mohd Taufik(Wakil Guru) En. Mazlan bin Lambak(Guru Disiplin) (Keselamatan Persekitaran) (Keselamatan Lalulintas) En. Kunasegar a/l Mookiah(Penyelaras Kokurikulum) Pn. Geeta a/p Dhirajlal(Guru Disiplin ) (Ketua Pelajar)

9.0

JAWATANKUASA PELAKSANA a) Keselamatan Fizikal dan Bangunan Sekolah Pengerusi : Pn. Ramlah bt Yunus (GK Math/Sains) Setiausaha : Pn. Fatimah Zaharah bt Mohd Kadzri AJK : En. Hamzah bin Hamid Cik Norazlina bt Mohamad Pn. Norhasidah bt Ismail

b) Keselamatan Lalu Lintas (Pergi dan Balik Sekolah) Pengerusi : Pn. Rosna bt Mohamad(GK Tek./Vok.) Setiausaha : Pn. Alizarinah bt Ali AJK : Pn. Norfarain bt Yaakob En. Zamri bin Mohd Zin Pn. Hamidah bt Mansor En. Foo Wah Phang

Page 3

c) Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum , Perkhemahan dan lawatan Pengerusi : En. Vikraman a/l Velayuthan (GPK Kokurikulum) Setiausaha : En. Kunasegar a/l Mookiah AJK : Semua Guru Penasihat Kelab / Persatuan / Badan Beruniform d) Keselamatan Sosial Pengerusi : Setiausaha : AJK :

Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail (GK Kemanusiaan) Pn. Natrah Rulam Ahmad Semua Guru Mata pelajaran Pendidikan Islam dan Guru Mata pelajaran Pendidikan Moral

e) Bencana Alam Pengerusi Setiausaha AJK

: : :

Pn. Hjh Faridah bt Deman (GK Bahasa) Pn. Hjh. Norhunaini bt Tahir Pn. Azira bt Hassan En. Safri bin Jamaludin Cik Chua Hui Wen Pn. Zanariah bt Md Saaid

f) Disiplin Murid Pengerusi Setiausaha AJK

: : :

En. Mohammad b Said (GPKHEM) En. Mazlan b Lambak En. Khairuddin b Mohd Taufek En. Murali a/l Mookiah Pn. Chiang Cheng Kim En. Ng Chan Heng En. Azman bin Mohd Din Pn. Geeta a/p Dhirajlal Pn. Tengku Hapizah bt Raja Hamzah En. AP Rajan

Page 4

10.0    

FUNGSI JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT

Menyediakan kod etika dan tanggungjawab semua warga sekolah. Menyediakan kod etika dan tanggungjawab pihak lain(Komuniti,keluarga) Mempromosi secara aktif kod dan etika semua warga sekolah dan komuniti setempat. Mendidik dan melatih guru, kakitangan sekolah dan ahli komuniti akan prosedur keselamatan yand ada.  Memastikan wujud kesedaran di kalangan semua pihak akan isu sekolah selamat.  Melaksana , menilai dan mengkaji semua dasar dan prosedur Sekolah Selamat dari masa ke semasa. 11.0 PERANAN

Warga sekolah, keluarga dan komuniti perlu memainkan peranan masing-masing bagi merealisasikan Polisi Sekolah Selamat contoh peranan boleh dilakukan adalah seperti berikut: A. PERANAN SEKOLAH o Menyediakan prasarana yang selamat dan kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. o Memastikan semua warga sekolah(guru,pelajar,staf sokongan) sentiasa selamat semasa pergi dan balik sekolah termasuk selamat semasa menjalankan aktiviti kokurikulum dan lain-lain aktiviti luar darjah. o Mempamerkan semua polisi,peraturan dan tatacara yang berkaitan dengan amalan selamat di tempat yang sesuai. o Melaksanakan Pelan Pengurusan Krisis. o Menyediakan prosedur/sistem amaran awal akan isu keselamatan seperti banjir, ribut, dan lain-lain. o Mewujudkan sistem pelaporan bagi sebarang kes yang melibatkan isu-isu keselamatan pelajar. o Mewujudkan Jawatankuasa Sekolah Selamat. o Menyediakan Buku Panduan Polisi Sekolah Selamat untuk diedarkan kepada semua warga sekolah dan ibu bapa/penjaga. o Menguatkuasa semua peraturan sekolah dengan bersungguh-sungguh dan tegas. B. PERANAN KOMUNITI DI DALAM SEKOLAH: o Menyokong semua polisi , peraturan dan panduan yang disediakan oleh pihak sekolah. o Memberi sumbangan perkhidmatan mengawal keselamatan pelajar di sekolah. o Menerap nilai-nilai kerohanian. o Melibatkan secara aktif dalam semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah.

Page 5

DI LUAR SEKOLAH o Menyokong dan menjadi ahli dalam pertubuhan yang membantu meningkatkan keselamatan komuniti. o Mewujudkan sistem pemantauan kawasan sekitar sekolah bagi mencegah jenayah. o Mengelola dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh menimbulkan kesedaran kepada keselamatan sekolah adalah tanggungjawab bersama. o Membimbing, menasihat dan menegur golongan muda agar Budaya Selamat sentiasa diutamakan. C. PERANAN KELUARGA o Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah. o Melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti sekolah dan komuniti. o Memperkukuh nilai-nilai agama /moral kepada anak-anak. o Kerap berkomunikasi dengan anak-anak. o Bekerjasama dengan ibu bapa lain. o Menjadi ahli dalam pertubuhan yang boleh membantu membenteras isu-isu keselamatan. o Mendidik anak-anak bagaimana menjaga keselamatan diri. 12.0 TATACARA PENGURUSAN POLISI SEKOLAH SELAMAT A. PRINSIP  Setiap aduan hendaklah diambil perhatian serius.  Setiap aduan hendaklah diambil tindakan serta merta.  Perasaan setiap orang yang terlibat harus diambil kira.  Semua pihak yang terlibat dengan aduan hendaklah dilayan secara adil dan tidak ada pihak yang teraniaya.  Sesuatu kes tidak dianggap selesai selagi kedua-dua pihak tidak berdamai dan diterima semula oleh warga sekolah.  Maklumat tentang dasar dan tatcara seharusnya mudah dirujuk.  Tatacara seharusnya boleh difahami oleh semua pihak yang terlibat. B. TATACARA MEMBUAT ADUAN Sesiapa yang ingin membuat aduan, pelajar atau ibu bapa/penjaga atau wakil boleh memilih satu atau beberapa tatacara berikut:  Berbincang terus dengan pihak yang terlibat.  Dapatkan khidmat orang tengah yang sesuai contohnya kaunselor.  Berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya untuk memastikan aduan itu disiasat. Jika aduan itu terbukti, hukuman yang setimpal dikenakan dan dimaklumkan kepada pengadu.

Page 6

13.0

ANGGARAN PERBELANJAAN BIL. BAHAN/PERALATAN 1 Papan tanda Sekolah Selamat 2 Brosur/edaran 3 Penutup longkang 4 Penyelenggaraan Alat Pemadam Api 5 Kemaskini laluan kebakaran 6 Pendawaian semula elektrik 7 Majlis Pelancaran Jumlah

KOS(RM) 1000.00 300.00 300.00 30.00 250.00

14.0 PENUTUP Pelaksanaan konsep sekolah selamat diharap dapat mewujudkan suasana yang kondusif agar sekolah dapat berfungsi sebagai tempat mendidik dan menimba ilmu tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi. Seterusnya masalah-masalah seperti merasa tidak selamat, takut, bimbang , risau takut membuat aduan, terancam , dibuli, tertekan , tidak menyeronokkan , tidak selesa , benci melarikan diri dari alam persekolahan dan sebagainya yang selama ini menghantui perasaan dan pemikiran sebilangan warga sekolah, ibu bapa serta penjaga dan masyarakat seharusnya dicegah dan ditangani.

Page 7

SEKOLAH MENGENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH, TAMPIN. PERANCANGAN AKTIVITI PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2011 BIDANG A. KESELAMATAN FIZIKAL BANGUNAN SEKOLAH - Manual Kawalan Keselamatan semua bangunan sekolah - Pemeriksaan Pendawaian Elektrik - Latihan Kebakaran - Keselamatan parit/longkang - Pertandingan kelas - Bekalan air bersih & selamat - Ceramah / Demontrasi oleh Bomba - Bilik sakit - Peti Bantuan Awal - Keselamatan persekitaran sekolah, pondok rehat , kantin - Kesedaran keselamatan fizikal dan Bangunan sekolah - Kad kebenaran keluar kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 8

BIDANG B. KESELAMATAN PERGI DAN BALIK SEKOLAH - Sistem kawalan keluar masuk sekolah - Peraturan kawalan pergerakan murid - Sistem kawalan lalu lintas - Papan tanda keselamatan - Rekod kemalangan lalu lintas dalam / luar sekolah - Hebahan keselamatan pergi / balik sekolah - Ceramah keselamatan lalu lintas - Edaran / poster keselamatan lalu lintas

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 9

BIDANG C. KESELAMATAN KOKURIKULUM / LAWATAN / PERKHEMAHAN - Hebahan mengenai keselamatan semasa menjalankan aktiviti - Poster / panduan pertolongan cemas - Memastikan kesihatan pelajar - Peraturan semasa menjalankan aktiviti kokurikulum - Papan tanda di padang permainan - Surat kebenaran waris - Edaran/brosur keselamatan kokurikulum/perkhemahan/lawatan - Rekod kemalangan

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 10

BIDANG D. BIDANG SOSIAL Keselamatan dari gangguan emosi dan rohani - Program KPI - Kursus Pengurusan Diri - Ceramah/Pameran Kesihatan - Kem motivasi pemantapan sahsiah - Program Keibubapaan - Program Kepimpinan - Program Minggu 3K - Ceramah AADK/Urine Test - Edaran / Brosur - Kaunseling/Bimbingan Individu/Kelompok - Kempen sifar rokok/dadah

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 11

BIDANG E. BIDANG BENCANA ALAM - Sistem perparitan/longkang - Latihan bencana alam - Peraturan bencana alam - Taklimat kepada pelajar - Menyediakan tempat selamat - Menyediakan laluan kecemasan - Pemeriksaan makanan kantin - Poster kesihatan - Pemeriksaan doktor - Loceng kecemasan - Hubungan dengan komuniti luar - Edaran kepada pelajar

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 12

BIDANG F. DISIPLIN PELAJAR Mengemaskini peraturan sekolah. - Sistem kawalan ponteng kelas/sekolah - Pakaian/lencana/rambut - Sistem pelajar datang lewat/ balik awal - Pelekat motor/kereta - Lesen memandu / cukai jalan - Buku undang-undang sekolah - Rokok - Tindakan disiplin - Hebahan disiplin sekolah

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Page 13

BIDANG KESELAMATAN SEMASA PERJALANAN PERGI DAN BALIK SEKOLAH

Page 14

PERGI DAN BALIK SEKOLAH SMK TAMAN INDAH A. MATLAMAT Memastikan murid-murid selamat dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. B. OBJEKTIF (i) (ii) Menyediakan atau menyebarkan maklumat tentang tatacara tindakan keselamatan diri murid pergi dan balik sekolah. Mengenal pasti masalah berkaitan penggunaan laluan perjalanan pergi/balik sekolah.

C. RASIONAL Ramai murid yang pergi dan balik sekolah terdedah dengan bahaya akibat kecuaian atau pun tidak mementingkan aspek keselamatan. D. PERANAN MURID 1. Pastikan kenderaanyang dinaiki selamat 2. Memahami dan mengamalkan peraturan mengenai diri dalam perjalanan ke sekolah. 3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan: a. Berjalan dalam kumpulan b. Ikut jalan yang selamat c. Lengkapkan diri dengan kemahiran mempertahankan diri d. Tidak menumpang kenderaan orang yang tidak dikenali E. PERANANAN IBU BAPA 1. 2. 3. 4. 5. Bergotong royong membersihkan kawasan semak-laluan murid Memastikan anak selamat pergi dan balik sekolah Mendidik anak dalam aspek keselamatan diri. Kenderaan yang dibawa ke sekolah dalam keadaan baik. Menasihatkan anak supaya jangan menumpang mereka yang tidak dikenali.

Page 15

1.0

PEJALAN KAKI

Sebagai pejalan kaki murid-murid/pelajar-pelajar haruslah menjaga keselamatan diri dengan mengamalkan peraturan yang sepatutnya apabila menggunakan jalan raya seperti: 1.1 Melintas Jalan Perkara penting yang patut didkuti ketika melintas jalan: a. Cari tempat yang terdekat dan selamat untuk melintas. b. Hendaklah berdiri di atas kaki lima jalan. c. Awasi lalu lintas sekeliling. Lihat kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali lagi. Pastikan tiada kendaraan dan melintaslah apabila selamat. d. Undur kebelakang, 1 meter apabila melihat kenderaan besar. e. Ikut arahan trafik waden jika ada. 1.2 Tempat-tempat yang selamat untuk melintas Jalan raya. a. Lintasan pejalan kaki b. Laluan bawah c. Jejantas d. Dekat lampu isyarat e. Menggunakan pemisah jalan atau pulau lalulintas f. Di tempat – tempat yang terdapat angggota polis, waden trafik dan pengawal lalulintas sekolah yang bertugas. 1.3 Cara melintas jalan di lintasan pejalan kaki a. Berilah kesempatan untuk pemandu melihat anda dan memberhentikan kenderaannya sebelum anda melintas. b. Pastikan semua kenderaan berhenti dan berjalan dengan cermat bila melintas. 1.4 Cara melintas jalan di lampu isyarat. a. Melintaslah apabila lampu untuk pejalan kaki menyeberang berwarna hijau. b. Bila lampu untuk pejalan kaki menyeberang berkelip ia bererti lampu akan bertukar kepada merah dan anda dinasihatkan berhenti daripada melintas. Jika anda sedang melintas percepatkan langkah anda. 1.5 Berjalan kaki a. Hendaklah berjalan kaki di atas kaki lima jika ianya disediakan. b. Jika tiada kaki lima, hendaklah berjalan kaki di sebelah kanan jalan raya dan sentiasa memandang lalulintas yang dating dari arah hadapan. c. Anda hendaklah berjalan di tepi jalan dan janganlah sekali-kali berjalan bergandingan kecuali memimpiun orang buta atau tua. 1.6 Berjalan kaki di waktu malam Pejalan kai hendaklah memakai menggunakan alat-alat berikut bagi membolehkan pemandu melihat anda. a. Pakaian cerah atau bersinar. b. Membawa suratkhabar atau benda-benda yang putih. c. Memakai pemantul cahaya. d. Menggunakan lampu picit.

Page 16

1.7 Berjalan kaki di waktu hujan a. Diutamakan memakai baju hujan. b. Jika pakai payung, pegang paying dengan betul supaya tidak menghalang pandangan depan dan gunakan payung yang berwarna terang. c. Berjalan dengan cermat kerana jalan licin dan mudah tergelincir. d. Berjalan tengok hadapan. 1.8 Perkara-perkara yang patut dielakkan a. Menyeberang jalan di tempat-tempat yang bukan dikhaskan seperti melompat atau memanjat pagar pembahagi jalan. b. Bermain atau bergurau senda di jalan raya. c. Menggunakan jalan sibuk. d. Tidak mematuhi arahan lampu isyarat. e. menyeberang di celah-celah kenderaan. 2.0 Menunggang basikal / motosikal a. Menunggang basikal di sebelah kiri jalan raya. b. Ditegah menunggang basikal bergandingan dan mencelah-celah di antara lalulintas. c. Mengekori kenderaan pada jarak yang selamat. d. Semasa menunggang hendaklah sentiasa memandang ke hadapan. e. Awasilah semasa memotong kereta yang berhenti kerana mungkin ada penumpang yang membuka pintu. f. Memegang hendal dengan kedua-dua belah tangan kecuali member isyarat tangan sebelum membelok. g. Apabila mendaki bukit, anda hendaklah turun daripada basikal dan menyorongnya. h. Gunakan karier untuk membawa barang-barang atau buku-buku. i. Jangan menggunakan payung semasa hujan. j. Jangan membawa penumpang di atas basikal. k. Semasa menunggang jangan berpaut kepada belakang atau tepi kenderaan. l. Di waktu malam pastikan semua lampu dalam keadaan baik. m. Jika menunggang pada waktu malam pakai pakaian yang membolehkan pemandu kenderaan dan pengguna jalan raya dapat melihat anda dengan lebih baik. n. Periksa lampu, brek, tayar, rantai, dan jarak tinggi hendal. 0. Sentiasa patuh kepada undang-undang dan semua peraturan-peraturan lalu lintas. p. Gunakan jalan yang paling selamat dari lalulintas yang sibuk. q. Awasi sebelum membelok kanan atau kiri, beri isyarat dari lalulintas yang sibuk. r. Penunggang basikal/motosikal hendaklah meletakkan basikal atau motosikal di tempat yang disediakan. 3.0 Menaiki Bas/kereta a. Jangan menaiki atau turun dari kenderaan ketika kenderaan masih bergerak. b. Menggunakan pintu yang disediakan untuk masuk dan keluar. c. Jangan sengaja menghimpit penumpang-penumpang lain ketika menaiki atau turun dari kenderaan. d. Jangan merosakkan mana-mana bahagian kenderaan.

Page 17

e. Elakkan menggangu tumpuan pemandu tanpa sebarang sebab seperti berbual atau bermain. f. Jagalah kebersihan kenderaan. g. Jangan membaling sesuatu keluar dari kenderaan. h. Jangan meletakkan atau mengikatkan sebarang benda yang bergantungan atau berjuntai pada badan kenderaan. i. Hendaklah sentiasa bersopan dan beratur seperti tidak berebut-rebut ketika menaiki kenderaan. j. Jangan membuka pintu kenderaan untuk keluar sehingga dipastikan selamat. k. Sentiasa patuh undang-undang dan peraturan lalulintas. l. Ketika kenderaan sedang bergerak janganlah bermain-main dalam kenderaan seperti melambaikan tangan keluar, menghulurkan kepala dan sebagainya. 4.0 Semasa Menunggu Kenderaan a. Semasa menunggu kenderaan murid-murid adalah dilarang bermain seperti kejar mengejar dan sebagainya yang boleh mendatangkan bahaya. b. Ibu bapa pemandu kenderaan hendaklah memimpin murid-murid ke kenderaan mereka sekiranya murid-murid itu menunggu di seberang jalan.

F. JAWATAN KUASA PELAKSANA Pengerusi Setiausaha AJK : : : Pn. Rosna bt Mohamad(GK Tek./Vok.) Pn. Alizarinah bt Ali Pn. Norfarain bt Yaakob En. Zamri bin Mohd Zin Pn. Natrah Rulam Ahmad En. Foo Wah Phang

Page 18

5.0

STRATEGI DAN PELAKSANAAN STRATEGI

1.Sistem kawalan keluar masuk sekolah 2.Peraturan kawalan pergerakan murid 3.Sistem kawlan lalu lintas 4.Papan tanda keselamatan 5.Rekod kemalangan lalu lintas di luar/dalam kawasan sekolah 6.Hebahan keselamatan pergi/balik sekolah 7.Ceramah keselamatan lalu lintas 8.Edaran/poster keselamatan lalu lintas

J x x x x

F x x x x x x x

M x x x x x x x x

A x x x x x x

M x x x x x x x x

J x x x x x x

J x x x x x x x

O x x x x x x

S x x x x x x x x

O x x x x x x

N x x x x x x

6.0

PENUTUP

Semoga dengan panduan pelaksanaan ini akan menjadi amalan kepada seluruh warga sekolah. Pelaksanaan yang menyeluruh dan berkesan akan membawa kepada kejayaan pihak sekolah dalam menjamin keselamatan pelajar pergi dan balik. Semua pihak yang terlibat secara langsung akan menikmati manfaatnya.

Page 19

BIDANG KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM, PERKHEMAHAN DAN LAWATAN

Page 20

KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1.0 RASIONAL  Dewasa ini banyak aktiviti kokurikulum yang ditawarkan sama ada oleh pihak sekolah ataupun pihak-pihak lain terutamanya NGO. Oleh itu satu tatcara tindakan yang dapat menjadi panduan semua pihak perlu disediakan untuk menjaga keselamatan semua pihak.  Guru menghadapi masalah apabla murid yang di bawah jagaannya mendapat kemalangan disebabkan masalah kesihatan yang sepatutnya boleh dikesan lebih awal.

2.0 OBJEKTIF  Memastikan tiada kemalangan berlaku semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.  Memastikan aktiviti yang dijalankan, dirancang dengan mengambil kira tatacara keselamatan dan mematuhi dasar Kementerian Pelajaran.  Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

3.0 PERANAN IBUBAPA  Mengambil tahu aktiviti kokurikulum yang diikuti oleh anak-anak jagaan masingmasing.  Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berakitan dengan aktiviti yang dijalankan. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat.  Memaklumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masingmasing.  Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk mengikuti sebarang aktiviti.  Menandatangan borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.  Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.  Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah.

Page 21

4.0 PERANAN GURU 4.1 AKTIVITI KOKURIKULUM  Peka terhadap surat pekeliling yang diedarkan serta memahami isi kandungannya.  Memahami dan mematuhi tatcara tindakan sebelum, semasa dan selepas aktiviti dijalankan.  Menyimpan rekod pofil dan juga kegiatan pelajar serta dikemaskini.  Merekodkan sebarang kemalangan semasa aktiviti dalam buku rekod kemalangan.  Mengenalpasti pelajar yang tidak sihat atau mempunyai surat pengesahan perubatan tentang sesuatu penyakit yang perlu dikecualikan daripada menjalankan aktiviti.  Menyediakan surat makluman kepada ibubapa / penjaga tentang sesuatu aktiviti yang dijalankan.  Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk dipenuhkan dan dikumpulkan semula aktiviti dijalankan. Borang ini difailkan dalam fail Kebenaran Menyertai Aktiviti di bilik GPK Kokurikulum.  Hadir di tempat aktiviti 10 minit sebelum aktiviti dimulakan dan mengawasi murid sepanjang masa untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah yang tidak diingini.  Mencatat kehadiran pelajar.  Memastikan aktiviti yang dilakukan mengikut kesesuaian dan kemampuan pelajar.  Memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan yang selesa dan selamat.

4.2 AKTIVITI PERKHEMAHAN DAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR  Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan.  Jika guru tidak mempunyai sijil kelayakan yang diperlukan, tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai sijil kelayakan yang diperlukan.  Memohon kebenaran daripada Jabatan Pelajaran Negeri dan juga pihak polis bergantung kepada jenis aktiviti dijalankan.  Menyediakan senarai barang-barang keperluan pelajar.  Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa / penjaga.  Mengedarkan borang keperluan ibu bapa dan dikumpulkan semula sebelum aktivtiti dijalankan.  Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan.  Pengawasan dan penyeliaan yang rapi.  Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan.  Mengatur program yang sesuai.

Page 22

5.0 TATACARA PELAJAR SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 SUKAN DAN PERMAINAN  Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini sebelum menjalankan aktiviti.  Memakai pakaian yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.  Bergerak ke kawasan sukan setelah menerimaarahan daripada guru.  Mesti mengikut arahan guru semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dan permainan.  Laporkan segala kerosakan alat kepada guru yang bertugas jika alat yang rosak selepas digunakan. Jika terdapat alatan yang rosak, jangan digunakan dan laporkan kepada guru .  Melaporkan kemalangan yang berlaku kpad guru bertugas.

5.2 UNIT BEUNIFORM  Mesti sihat untuk menjalankan aktiviti dan memakai pakaian yang sesuai.  Berada di lokasi aktiviti pada tempat dan masa yang ditentukan.  Ketua Pasukan merekodkan kdatangan ahli .  Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.  Tunggu arahan daripada guru penasihat.  Sentiasa mematuhi arahan guru penasihat.  Sekiranya berlaku kemalangan ikut tatacara menghadapi kemalangan dan beri rawatan.

5.3 KELAB / PERSATUAN  Pelajar berada di tempat tepat pada masa yand ditetapkan.  Setiausaha merekodkan kehadiran ahli.  Memakai pakaian yang telah ditetapkan.  Mengikut arahan guru sepanjang aktiviti.  Sekiranya berlaku kemalangan/kecemasan hendaklah diberi rawatan kecemasan dengansegera dan laporkan kepada guru.  Sekiranya pelajar tidak dapat meneruskan akiviti ,guru penasihat hendaklah melaporkan kepada ibu bapa dan menghantar pelajar pulang atau ke hospital.

5.4 AKTIVITI GOTONG ROYONG  Melengkapkan borang kebenaran ibu bapa .  Memakai pakaian yang sesuai semasa aktiviti gotong royong.  Mematuhi arahan dan pembahagian kerja oleh guru  Penggunaan peralatan yang tajam mesti mendapat pengawasan guru.  Memaklumkan dengan segera kepada guru sekiranya ternampak serangga/binatang yang berbahaya.

Page 23

     

Sentiasa bekerja dalam kumpulan. Tidak bergurau atau bermain semasa menggunakan peralatan. Memastikan peralatan yang digunakan adalah sesuai dalam keadaan sempurna. Jika peralatan yang digunakan rosak, maklumkan dengan segera kepada guru. Memulangkan semula peralatan gotng royong yang digunakan. Membersihakn diri selepas aktiviti gotong-royong tamat.

5.5 LAWATAN SAMBIL BELAJAR  Pelajar melengkapkan borang kebenaran waris yang disediakan dan menyerahkannya kepada guru penasihat.  Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai.  Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing.  Bawa peti kecemasan yang lengkap.  Catat kedatangan dan naik kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan.  Setelah tiba ke tempat yang dituju ikut arahan guru.  Lakukan aktiviti dalam kumpulan.  Sekiranya terpisah daripada kumpulan, jangan panik , tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. 5.6 AKTIVITI PERKHEMAHAN  Lengkapkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga dan serahkan kepada guru.  Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru.  Pakai baju lengan panjang dan kasut sukan.  Dirikan khemah di kawasn sesuai .  Tabur serbuk belerang di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa.  Bersihkan kawasan sekeliling khemah.  Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana mungkin beracun.  Ketua kumpulan jalankan aktiviti kumpulan.  Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku.  Sekiranya diganggu oleh haiwan liar atau kecemasan jangan panik menjeritlah minta pertolongan kecemasan dengan segera.  Laporkan kepada guru / penyelamat keselamatan.  Sekiranya berterusan, keluar dari kawasan perkhemahan dan dapatkan rawatan di klinik/hospital berdekatan.  Bawa peralatan yang lengkap dan peti kecemasan.  Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru / pegawai bertugas / penyelamat kelemasan.  Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air.

Page 24

6.0 AHLI JAWATAN KUASA Pengerusi Setiausaha AJK : : : En. Vikraman a/l Velayuthan (GPK Kokurikulum) En. Kunasegar a/l Mookiah Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan/Badan Beruniform

7.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN STRATEGI 1.Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 2.Pasukan petugas 3.Poster/Panduan kecemasan 4.Memastikan kesihatan pelajar 5.Surat kebenaran waris 6.Peraturan semasa di padang 7.Edaran Brosur keselamatan kokurikulum, lawatan dan perkhemahan 8.Borang rawatan dan peti keselamatan 9.Pakaian aktiviti kokurikulum

J x x x x x x

F x x x x x x x

M x x x x x x

A x x x x x x

M x x x x x x x

J x x x x x x

J x x x x x x

O x x x x x x

S x x x x x x

O x x x x x x x

N

x x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

8.0 PENUTUP Aktiviti kokurikulum, perkhemahan dan lawatan sering dijalankan di dalam dan di luar sekolah sepanjang tahun, oleh itu keselamatan pelajar perlu dititikberatkan, supaya aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan keselamatan mereka terjamin. Kerjasama dari pihak keluarga dan komuniti amatlah diharapkan.

Page 25

BIDANG KESELAMATAN FIZIKAL DAN BANGUNAN SEKOLAH

Page 26

KESELAMATAN FIZIKAL DAN BANGUNAN SEKOLAH 1.0 DEFINISI Menjadikan sekolah tempat yang selamat.Mewujudkan sausana persekitaran yang kondusif yang mempunyai peraturan yang dapat membantu keselamatan semua. Ia termasuk pendawaian dan peralatan elektrik di sekolah, kelas, bilik-bilik khas sekolah, tandas asrama gelanggang pemainan dan persekitaran dalam kawasan sekolah berada dalam keadaan baik & selamat. 2.0 OBJEKTIF  Menjadikan kawasan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga sekolah.  Bahagian bangunan sekolah sesuai digunakan mengikut fungsi dan kegunaannya.  Memastikan sistem perparitan berada dalam keadaan sempurna.luar dengan mengambil kira aspek keselamatan  Memastikan alat pemadam kebakaran mencukupi dan boleh berfungsi dengan baik.  Memastikan alatan elektrik dan sistem pendawaian berfungsi dengan baik.  Memastikan bangunan kantin sekolah baik dan sesuai untuk proses penyediaan makanan. 3.0 PERANAN IBU BAPA  Melaporkan kepada pihak sekolah sebarang kerosakan yang dikesan.  Menolong pihak sekolah membaiki kerosakan menggunakan kepakaran yang ada.  Mengadakan gotong royong membersihkan kawasan sekolah.  Selalu mengingatkan anak-anak tentang keselamatan.

4.0 KESELAMATAN PENDAWAIAN DAN PERALATAN ELEKTRIK 4.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang sharusnya diambil semasa menghadapi apa juga keadaan , ketika berlaku kerosakan sistem pendawaian & peralatan elektrik di dalam kawasan sekolah 4.2 Tatacara murid  Laporkan dengan kadar segera kepada pentadbir guru/pekerja.  Jangan ubah suai peralatan elektrik yang rosak.  Jangan cuba baiki/menyentuh alatan elektrik yang terdedah dan merbahaya.  Memaklum dan melabelkan serta menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan sementara.  Jangan hampiri tempat yang berlabel atau bertanda ”BAHAYA/AWAS”.  Patuh kepada peraturan dan arahan yang ditetapkan dan dikeluarkan.

Page 27

5.0 TANDAS 5.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa berada dan menggunakan tandas. Manual ini untuk memastikan tandas digunakan dengan selamat dan mengikut peraturan. 5.2 Tatacara murid  Memahami peraturan penggunaan yang telah ditetapkan.  Pastikan telah menjalani latihan menggunakan tandas jika perlu.  Jika didapati sebarang kerosakan, jangan cuba perbaiki atau menyentuhnya, sila laporkan dengan segera kepada guru, pegawai bertugas atau pihak pentadbir.  Pastikan tandas digunakan dengan betul dan mengikut peraturan.

6.0 KESELAMATAN PERALATAN 6.1 Defisini Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil oelh murid semasa menggunakan bilik darjah dan laluan yang mengalami kerosakan dan cermin tingkap dan pemegang besi serta yang berkaitan dengannya. 6.2 Tatacara murid  Murid hendaklah memaklumkan kepada pihak pentadbir, guru , pekerja jika terjumpa atau mendapati pemegang besi dan tingkap yang pecah atau rosak.  Murid hendaklah menjauhi kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai merbahaya.  Murid hendaklah mematuhi peraturan dan arahan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pihak sekolah.  Murid jangan sentuh dan cuba memperbaiki bahagian yang pecah atau rosak itu. 7.0 MANUAL KESELAMATAN STOR, KEBUN SAINS PERTANIAN 7.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa juga keadaan ketika menggunakan stor dan kebun Sains Pertanian. 7.2 Tatacara murid  Memahami dengan jelas peraturan keselamatan ketika menggunakan peralatan di kebun.  Memastikan sebarang peralatan kebun selamat digunakan.  Menyediakan perlindungan diri yang sesuai dan secukupnya seperti pakaian, sarung tangan dan lain-lain.  Membersihkan diri selepas kerja-kerja meracun.  Mengikut arahan dan berhati-hati ketika menggunakan jentera pertanian.  Laporkan kepada guru jika peralatan yang digunakan berfungsi atau tidak.

Page 28

8.0 MANUAL KESELAMATAN DI KAWASAN SUNYI DAN GELAP 8.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa juga keadaan, kita melalui/menggunakan kawasan sunyi dan gelap. Kawasan sunyi dalam manual ini merujuk kepada kawasan yang bukan laluan utama/jauh daripada penempatan murid. Manakala kawasan gelap merujuk kepada kawasan yang tidak mendapat bekalan elektrik/tidak diterangi caha lampu. 8.2 Tatacara murid  Murid mestilah mengenalpasti kawasan yang sunyi dan gelap.  Pastikan meurid menggunakan kawasan tersebut berkumpulan (melebihi 3 orang).  Jika terjumpa orang yang diragui / mencurigakan atau sebarang masalah hendaklah segera menggelakkan diri dan melaporkan kepada pihak pentadbir / guru / pegawai bertugas.

9.0 MANUAL KESELAMATAN SEMUA BANGUNAN DALAM KAWASAN SEKOLAH ( 24 JAM ) 9.1 Definisi Merupakan langkah-langkah menghindari pencerobohan ke atas semua bangunan dalam kawasan sekolah. Semua bangunan dalam kawasn sekolah merujuk kepada bangunan yang menjadi hak milik dan tanggungjawab pentadbiran sekolah. 9.2 Tatacara murid  Laporkan segera kepada guru jika didapati berlaku pencerobohan.  Jangan mengambil tindakan secara bersendirian untuk menyelesaikan masalah pencerobohan.  Jangan cuba memperbaiki mana-mana kerosakan akibat pencerobohan.  Jika kerosakan teruk akibat pencerobohan, elak daripada menggunakan kawasan tersebut.  Patuh arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.  Murid dilarang/dicegah sama sekali menyentuh, mengusik dan mengubah alatan/bahan yang sedia ada tanpa arahan/kebenaran guru.  Murid dilarang bermain, membuat bising atau berkelakuan tidak seninoh semasa dibengkel.  Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam api yang tersedia.

Page 29

10.0 MANUAL KESELAMATAN PUSAT SUMBER/PERPUSTAKAAN 10.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil menghadapi apa juga keadaan ketika berada dan menggunakan pusat sumber / perpustakaaan. 10.2 Tatacara murid  Sebarang penggunaan perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu.  Pastikan peralatan yang digunakan baik dan selamat.  Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas jika didapati sebarang kerosakan.  Pengguna mestilah patuh kepada peraturan. Penggunaan sedia ad dan dikeluarkan dari semasa ke semasa.  Jika berlaku sebarang kecenasan, jangan panik, patuhlah kepada peraturan yang telah ditetapkan.  Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam menggunakan alat pemadam api yang tersedia. 11.0 MANUAL KESELAMATAN PADANG DAN GELANGGANG PERMAINAN 11.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa juga keadaan, ketika menggunakan padang dan gelanggang pemainan. 11.2 Tatacara murid  Penggunaan padang atau gelanggang permainan mestilah mendapat kebenaran guru atau pegawai yang diamanahkan/pentadbir sekolah.  Memastikan alatan yang digunakan selamat dan berkeadaan baik.  Sebarang aktiviti di apdang ”MESTI” dalam pengawasan guru/jurulatih dan pegawai yang diamanahkan.  Menjalankan aktiviti semasa apabila cuaca mengizinkan.  Selesai permainan padang perlu dibersihkan, meletakkan kembali alatan di tempat yang ditetapkan. 12.0 MANUAL KEROSAKAN PERABOT KELAS 12.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya di ambil oleh murid semasa menggunakan perabot kelas. Maksud perabot kelas di dalam manual ini ialah kerusi dan meja murid, kerusi dan meja guru, almari buku, papan tulis dan papan kenyataan. 12.2 Tatacara murid  Pastikan tidak menggunakan perabot kelas yang rosak dan merbahaya.  Melaporkan kepad guru atau pentadbir jika terdapat perabot kelas yang rosak dan tidak dapat digunakan.  Jangan cuba memperbaiki perabot kelas yang rosak atau tidak dapat digunakan.

Page 30

 Murid hendaklah patuh kepada peraturan dan arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.  Murid hendaklah patuh kepada tatcara penggunaan yang betul. 13.0 MANUAL KESELAMATAN MAKMAL SAINS 13.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa juga semasa berada atau menggunakan makmal sains. 13.2 Tatatcara murid  Penggunaan makmal mestilah mendapat kebenaran daripada pegawai yang bertugas.  Berhati-hati menggunakan bahan kimia berlabel (beracun).  Peralatan yang digunakan hendaklah di dalam keadaan yang baik dan selamat.  Melaporkan segera kepada pembantu makmal tentang kerosakan alatan.  Penggunaan bahan-bahan kimia mestilah dengan pengetahuan dan kebenaran guru.  Sekiranya berlaku sebarang kecemasan , jangan panik patuhlah kepada arahan keselamatan yang telah ditetapkan.  Murid adalah dicegah/dilarang sama sekali menyentuh, mengusik dan mengubah alatan/bahan ayng sedia ada tanpa arahan/kebenaran guru.  Murid juga dilarang bermain, membuat bising atau berkelakuan yang tidak senonoh semasa berada di makmal.  Murid dinasihatkan sentiasa mematuhi peraturan ketika berada di makmal sains.  Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia. 14.0 MANUAL KESELAMATAN BENGKEL 14.1 Definisi Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya di ambil semasa menghadapi apa juga keadaan ketika berada dan menggunakan bengkel. 14.2 Tatacara murid  Murid mestilah mendapat kebenaran sebelum mengggunakan bengkel.  Murid hendaklah melaporkan kepada guru jika peralatan yang digunakan tidak berfungsi dan tiada dalam simpanan yang dipamerkan.  Penggunaan sebarang peralatan, mestilah mengikut prosedur dan tunjuk ajar guru.  Jika berlaku sebarang kecemasan, jangan panik dan patuhlah kepada arahan keselamatan yang dikeluarkan.  Murid hendaklah mematuhi peraturan dari semasa ke semasa.  Murid hendaklah memastikan tangan dibersihkan selepas aktiviti dijalankan.

Page 31

15.0 AHLI JAWATANKUASA Pengerusi Setiausaha AJK : : : Pn. Ramlah bt Yunus (GK Math/Sains) Pn. Fatimah Zaharah bt Mohd Kadzri En. Hamzah bin Hamid En. AP Rajan a/l Murugan Cik Norazlina bt Mohamad Pn. Norhasidah bt Ismail

16.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN

STRATEGI 1.Manual Keselamatan Sekolah 2.Pendawaian semula elektrik 3.Latihan Kebakaran/laluan kebakaran 4.Keselamatan perparitan/longkang 5.Pertandingan Kelas 6.Bekalan air bersih dan selamat 7.Ceramah/Demontrasi Bomba 8.Bilik Sakit 9.Peti Bantuan Kecemasan 10. Kad kebenaran keluar kelas 11.Edaran / Brosur

J x x x x

F x x x x x x x x x

M x x x x x x x x x x

x

A x x x x x x x x x x

M x x x x x x x x x x

J x x x x x x x x x x

J x x x x x x x x x

O x x X X X X X X X X

S x x x x x x x x x

O x x x x x x x x x

N x x x x x x x x x

17.0

PENUTUP

Persekitaran sekolah selamat merupakan elemen yang penting bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar serta menjadikan sekolah sebagai pusat menimba ilmu dan pembentukan individu yang seimbang sepertimana dalam falsafah Pendidikan Negara.

Page 32

KESELAMATAN BIDANG SOSIAL

Page 33

KESELAMATAN BIDANG SOSIAL Dewasa ini isu sosial di sekolah sering menjadi tajuk utama yang kerap terpapar di dadadada akhbar. Sayugia itu, Kementerian Pelajaran amat prihatin dengan gejala ini. Atas dasar inilah, maka konsep dan manual Sekolah Selamt dihasilkan, di mana manual ini boleh digunapakai oleh warga sekolah yang terdiri daripada murid (sekolah rendah dan menengah), guru dan kakitangan sokongan. Di antara isi sosial yang akan dibincangkan dalam manual ini ialah :  Gangguan Emosi dan Rohani

KESELAMATAN DARIPADA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI 1.0 PENGENALAN Kestabilan emosi dapat melahirkan insan yang berfikiran positif. Gangguan emosi boleh menjadikan seseorang itu berasa dirinya terasing, tidak berkeyakinan dan tidak selamat. Memandangkan kestabilan emosi dapat membantu meningkatkan pencapaian dalam pelajaran dan pembelajaran, diharapkan konsep dan manual ini akan membantu mereka yang menghadapi gangguan emosi di sekolah. Oleh itu, mereka dapat mengetahui langkah-langkah menghindari gangguan emosi , menghadapi situasi yang sedang berlaku dan tindakan yang perlu diambil jika situasi telah berlaku. 2.0 DEFINISI Bebas daripada sebarang masalah dalaman diri, yang menganggu kestabilan emosi dan rohani. Kestabilan tersebut menjejaskan keselamatan dan hubungan baik terhadap manusia , alam dan penciptanya. Emosi dan rohani yang stabil menjadikan manusia lebih tenteram dan harmoni dalam kehidupan mereka. 3.0 OBJEKTIF  Mewujudkan sekolah yang ceria dan damai bagi membantu kecemerlangan pendidikan.  Mewujudkan budaya ”Sekolah Penyayang” sebagai asas institusi masyarakat penyayang.  Membangunkan potensi insan secara sepadu dan seimbang berasaskan pegangan agama.  Mempertingkatkan ketahanan diri warga sekolah melalui nilai-nilai murni.  Mempereratkan hubungan kasih sayang serta mengurangkan gejala negatif di kalangan warga sekolah. 4.0 PUNCA-PUNCA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI  Diri sendiri  Keluarga  Sekolah

Page 34

 Rakan-rakan  Komuniti sekeliling  Baka/keturunan  Alat Audio Visual/Media 5.0 TANDA-TANDA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI  Suka menyendiri  Panas baran  Murung  Ponteng kelas/sekolah  Termenung  Penyakit  Merendah diri  Meninggi diri 6.0 PANDUAM UNTUK MEMILIKI EMOSI & ROHANI YANG TENTERAM DAN SELAMAT  Perlu memahami dan mematuhi ajaran agama.  Perlu berfikiran positif dan menghindari gejala negatif.  Perlu memahami bahawa mental dan rohani yang sihat asas kecemerlangan pendidikan.  Patuhi jadual harian kehidupan anda.  Kasihi orang lain seperti mana mengasihi diri sendiri.  Amalkan gaya hidup sihat  Tidur dan rehat yang cukup  Berfikiran terbuka dan logik  Libatkan diri secara aktif dalam kegiatan berfaedah  Sekiranya menghadapi masalah gangguan emosi,dapatkan bimbingan dari rakan sebaya,guru,ibubapa, kaunselor sekolah. 7.0 PERANAN IBU BAPA  Peka terhadap perubahan sikap dan tingkah anak seperti - selalu mengasingkan diri - muram dan bersedih - memberontak - tidak betah berada di rumah - bercakap kasar  Menyediakan didikan asas agama yang cukup untuk anak/keluarga  Berkerjasama dengan kaunselor sekolah,guru dan semua pihak untk menyelesaikan masalah anak.  Menyediakan pemakanan berzat dan seimbang untuk anak  Menyediakan peralatan dan keperluan belajar yang mencukupi  Mengenali rakan anak-anak

Page 35

8.0 TATACARA PELAJAR  Berjumpa dengan orang yang dipercayai  Ceritakna masalah yang dihadapi  Ikut nasihat orang yang lebih tua (guru,ibu dan bapa)  Luahkan perasaan anda dalam bentuk: -tulisan -lisan(menjerit,menyanyi,berserita)  Aktivi riadah  Mendengar muzik yang menyenangkan  Melibatkan diri dalam kokurikulum  Jangan menyendiri  borang aduan untuk tindakan selanjutnya Isi 9.0 TATACARA GURU  Peka terhadap tingkah laku pelajar  Menerima aduan dan perhatian kepada masalah yang diceritakan 10.0 AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA: Pengerusi : Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail (GK Kemanusiaan) Setiausaha : Pn. Hamidah bt Mansor AJK : Cik Rosmarina bt Mohd Yusof En. Shukri bin Hamzah Pn. Chithara a/p M.Ganesan Pn. Rohana bt Wahab Pn. Rohaya bt Ithnin 11.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN STRATEGI 1.Kursus Pengurusan diri 2.Ceramah/Pameran Kesihatan 3.kempen Sifar Rokok/Dadah 4.Kem Motivasi dan Pemantapan Sahsiah 5.Program Keibubapaan 6.Program Kepimpinan 7.Program Minggu 3K 8.Ceramah AADK/Urine test 9.Kaunseling/Bimbingan Individu/Kelompok 10.Edaran Brosur 11.Program KPI J F M x x x x x A x x x x PELAKSANAAN M J J O x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x X X S x O x N x

x x

x x x

x

x

x

12.0 PENUTUP Pelajar merupakan aset penting kepada sesebuah negara di masa hadapan, oleh itu guru, ibubapa, komuniti mestilah memainkan peranan penting untuk menangani masalah remaja sekarang demi mencapai wawasan 2020. Sekiranya seseorang itu mempunyai emosi dan rohani yang stabil menjadikan seseorang itu lebih tenteram dan harmoni dalam kehidupan mereka.

Page 36

BIDANG KESELAMATAN SEMASA BENCANA ALAM

Page 37

KESELAMATAN PELAJAR SEMASA BENCANA ALAM 1.0 PENGENALAN Negara Malaysia adalah sebuah Negara mempunyai bentuk muka bumi yang pelbagai dan mengalami iklim monsun tropika. Perubahan iklim boleh menyebabkan berlakunya bencana alam seperti banjir,kebakaran,ribut. Kesan perubahan cuaca tersebut akan menyebabkan berlakunya wabak penyakit. 2.0 OBJEKTIF  Mengambil langkah keselamatan untuk menghindari kemalangan dikalangan warga sekolah.  Menyediakan peraturan bagi menghadapi bencana alam secara selamat.  Mengadakan latihan menghadapi bencana alam  Menjadi warga sekolah yang prihatin dan sentiasa bersedia menghadapi kecemasan.  Mewujudkan permuafakatan dan perasan bertanggungjawab dikalangan warga sekolah dan komuniti bencana alam. 3.0 BANJIR Banjir merupakan satu keadaan di mana sesuatu kawasan ditenggelami air atau lumpur. Banjir boleh dikategorikan sebagai: banjir kilat, nnamjir lumpur,banjir musim tengkujuh. 3.1 TATACARA KETIKA BANJIR KILAT o Jangan panik o Tutup atau matikan semua suis o Guru hendaklah membawa pelajar ke tempat yang selamat o Guru/ketua memastikan bilangan pelajar yang mencukupi o Pelajar yang tiada hendaklah dicari o Bawa barangan peribadi yang perlu sahaja o Ikut arahan guru o Lapor diri kepada guru sewaktu di tempat perpindahan o Guru dikehendaki menghubungi pihak waris/penjaga o Guru dikehendaki menghubungi pihak bomba dan penyelamat serta unit pertolongan cemas o Pelajar tidak perlu ke sekolah sekiranya banjir membahayakan diri pada hari berikutnya. 4.0 KEBAKARAN Kebakaran yang berlaku disebabkan oleh litar pintas , pembakaran terbuka dan kecuaian pengguna.

4.1 TATACARA KETIKA KEBAKARAN  Jangan panik dan lapor kepada guru sekiranya kelihatan tanda-tanda kebakaran.  Tutup suis utama  Susun kerusi meja supaya ada ruang laluan

Page 38

 Pelajar diminta meninggalkan kelas apabila mendengar loceng kecemasan.  Ikut laluan kecemasan yang diberikan/disediakan.  Guru memastikan bilangan pelajar yang mencukupi.  Menghubungi pihak bomba  Menjerit meminta pertolongan sekiranya terperangkap  Guru/pasukan bomba sekolah boleh menggunakan alat pemadam api sekiranya kebakaran kecil  Hantar pelajar ke hospital sekiranya mengalami kecederaan  Hubungi waris pelajar yang terlibat  Buat laporan polis sekiranya kecederaan serius.  Buat tuntutan Insuran kebakaran takaful dengan menyediakan - slip hospital - laporan polis - borang takaful lengkap 5.0 WABAK JANGKIT BERJANGKIT Wabak penyakit berlaku akibat dari jangkitan kuman dan keracunan makanan akibat kurang penjagaan kebersihan,persekitaran dan kebersihan. 5.1 PENYAKIT BERJANGKIT 5.1 TATACARA PELAJAR , IBU BAPA/SEKOLAH  Penjaga mesti memaklumkan taraf kesihatan pelajar kepada pihak sekolah  Dapatkan surat kebenaran mendapat rawatan daripada pihak sekolah  Dapatkan rawatan daripada doktor  Dapatkan surat cuti sakit dan menyerahkan kepada pihak sekolah  Sekiranya tinggal di asrama pelajar akan dihantar balik ke rumah  Pelajar dinasihatkan mengutamakan kebersihan diri. pakaian dan tempat tinggal.  Prihatin kepada poster/brosur kesihatan  Mengadakan ceramah kesedaran kesihatan 5.2 TATACARA PELAJAR  Lapor kepada guru bertugas  Jangan mengambil sebarang ubat tanpa nasihat daripada doktor  Minum seberapa banyak air masak  Dapatkan surat kebenaran rawatan daripada sekolah  Segera ke hospital atau pusat kesihatan  Buat aduan ke pejabat kesihatan  Maklumkan kepasa penjaga  Pelajar dinasihatkan supaya berehat / hospital senhingga di rumah/hospital  Kantin/dewan makan hendaklah ditutup atas arahan Pengetua 5.3 PERANAN IBU BAPA  Sentiasa mengikut perkembangan semasa laporan kaji cuaca dan amaran banjir  Menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat terkini  Memberi bantuan dan kerjasama kepada pihak sekolah semasa banjir

Page 39

6.0 AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA: Pengerusi : Pn. Hjh Faridah bt Deman (GK Bahasa) Setiausaha AJK : : Pn. Hjh. Norhunaini bt Tahir Pn. Azira bt Hassan En. Safri bin Jamaludin Cik Chua Hui Wen Pn. Zanariah bt Md Saaid

7.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN STRATEGI 1. Sistem perparitan/longkang 2.Latihan bencana alam 3.Peraturan bencana alam 4.Hebahan kepada pelajar 5.Menyediakan tempat yang selamat 6.Menyediakan laluan kecemasan 7.Pemeriksaan makanan di kantin 8.Poster Kesihatan 9.Surat rawatan hospital 10.Pemeriksaan Kesihatan 11.Loceng kecemasan 12.Hubungan komuniti luar 13.Edaran kepada pelajar PELAKSANAAN M J J O x x x x x x x x A x

J x

F x

M x x

S x

O x

N

x x x

x x X x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

8.0 PENUTUP Bencana Alam seperti ribut, banjir, kebakaran dan wabak penyakit boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja, oleh itu semua warga sekolah mestilah sentiasa berwaspada dan berhati-hati sekiranya perkara yang tidak diingini berlaku. Sesungguhnya adalah menjadi hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi sekolah sebagai tempat yang selamat tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi.

Page 40

BIDANG DISPLIN PELAJAR

Page 41

A.

DEFINISI DISIPLIN Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Tahun 1979 mentakrifkan disiplin sebagai: ”..........Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Disipilin juga bermakna kesanggupan seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib, kesanggupan menghormati hak individu lain, kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolong menolong, dan kesanggupan memaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat.”

B.

WAWASAN DISIPLIN SMK TAMAN INDAH Pelajar SMK Taman Indah mempunyai tahap disiplin kendiri yang tinggi di mana berupaya mendisiplinkan diri tanpa arahan atau kawalan dari luar, dan seterusnya berupaya untuk memajukan diri ke arah kecemerlangan.

C.

KENYATAAN MISI DISIPLIN PELAJAR SMK TAMAN INDAH C1 C2 C3 C4 C5 Mengurangkan masalah tidak kemaskan diri. Mengurangkan kes-kes ponteng kelas dan sekolah. Mengurangkan kadar kes-kes serius Mengurangkan tingkahlku negatif semasa P&P. Meningkatkan disiplin kendiri pelajar

Page 42

D.

SASARAN DISIPLIN SMK TAMAN INDAH KEADAAN / POPULASI SASARAN SELEPAS PELAJAR TERLIBAT 1 TAHUN(2011) 2010 5% Sifar Baik Kurang 100% Baik Baik Sangat Baik Sifar Sangat Baik Sangat Baik

PERKARA 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Kes ponteng kelas dan sekolah Tidak kemaskan diri Kes Serius Tingkahlaku negatif semasa P&P Disiplin kendiri

E.

STRATEGI PENINGKATAN TAHAP DISIPLIN

E.1

Menubuhkan Jawatankuasa atau Lembaga Disiplin murid yang berfungsi menguruskan bidang disiplin pelajar dengan pengurusan yang sistematik dan berkesan.

E.2

Menyediakan E.2.1 Carta Organisasi Lembaga Disiplin Murid untuk memperlihatkan `aliran kuasa’ serta jawatan-jawatan. ( Carta I ), Carta I. E.2.2 Carta Aliran Kerja Pengelolaan ke Disiplin dan Proses/cara pengendalian kes Disiplin .(Carta II), Carta II. E.2.3 Senarai Etika Pelakuan pelajar semasa di sekolah.

E.3 E.4

Tindakan bersepadu penguatkuasaan isiplin dan kaunseling. Penglibatan ibubapa dan agensi-agensi luar ( PIBG, Jabatan-Jabatan Kerajaan , sebagainya ) untuk menangani masalah disiplin.

E.5

Memperkukuhkan Pengurusan Pembelajaran di bilik darjah melalui kelaziman latihan dan bimbingan dalam aktiviti-aktiviti semasa P & P, iaitu di samping kawalan kelas yang mantap.

Page 43

Carta I CARTA ORGANISASI

LEMBAGA DISIPLIN PELAJAR 2010
SMK TAMAN INDAH

PENGERUSI Pn. Soon Loi Thai TIMB. PENGERUSI En. Mohammad b Said

NAIB PENGERUSI 1 En. Abd. Aziz b Abd Rahman

NAIB PENGERUSI II En. Vikraman a/l Veluthan

SETIAUSAHA En. Mazlan b Lambak

PEN. SETIAUSAHA En. Aris b Mihat

GURU PENASIHAT LEMBAGA DISIPLIN Ketua Guru Disiplin: En. Mazlan b Lambak Pen. Guru Disiplin : En. Tan Eng Chon AJK Guru : YM.Tg. Hapizah bt. Raja Hamzah En. Kunasegar a/l Mookiah En. A.P. Rajan a/l Arumugam

GURU PENASIHAT LEMBAGA PENGAWAS Ketua Guru Penasihat: En. Murali a/l Mookiah Pen. Guru Penasihat: En. Ng Chan Heng AJK Guru: En. Khairuddin b Mohd Taufek Pn. Geeta a/p Dhirajlal Pn. Azira bt. Hassan

GURU TINGKATAN

Ketua Pengawas I: Ketua Pengawas II: P.Ketua Pengawas I: P.Ketua Pengawas II:

GURU MATAPELAJARAN
KETUA & P.KETUA KELAS

PELAJAR – PELAJAR SMKTI
Page 44

CARTA ALIRAN KERJA

Carta II

PENGELOLAAN KES DISIPLIN

MURID BIASA
1. Menerima Aduan 3. Buang Kes Murid Dipulih 2. Siasatan

GURU MATAPELAJARAN

4. Tindakan Disiplin

5. Amaran

6.1 Dirotan/Hukuman lain 6.2 Dinasihat

7. Mata Demerit

8. Gantung Sekolah

11. Kerja Amal 9. Ibubapa/Penjaga berjumpa Pengetua Rayuan kepada PPD 12. Gantung Lebih 2 Minggu Rayuan kepada Pengarah JPNS 13. Buang Sekolah Rayuan kepada Pengetua

10. Kaunseling

Page 45

F.

PROSES KERJA PENGELOLAAN KES DISIPLIN (Sila rujuk Carta Aliran Kerja untuk nombor proses & penjelasan) F.1 MENERIMA ADUAN - Aduan pelanggaran dibuat oleh Ketua Darjah, Pengawas, Guru Mata Pelajaran, Guru Tingkatan atau Ahli Lembaga Disiplin dan Pengawas. Semua Kumpulan ini digelar penguasa disiplin. F.2 SIASATAN - Aduan disiasat oleh Penguasa Disiplin F.3 BUANG KES – Sekiranya aduan didapati tidak benar, remeh-temeh, tidak cukup bukti dan tidak dianggap sebagai pelanggaran Etika Pelakuan Murid SMK Taman Indah aduan dianggap `buang kes’. F.4 TINDAKAN DISIPLIN – Kuasa mengenakan tindakan disiplin oleh Ahli-ahli Penguasa Disiplin berbeza seperti pada Carta III F.5 AMARAN – Tindakan disiplin ini perlu direkod dalam Borang Kes Disiplin/Borang Merit Demerit dan dimajukan kepada Guru Tingkatan pelajar berkenaan. Seterusnya Guru Tingkatan akan merekod tindakan ini dalam Borang Disiplin pelajar tersebut. F.6.1 & F.6.2 DIROTAN/HUKUMAN LAIN DAN DINASIHAT

Tindakan disiplin ini harus direkod dalam Buku Rekod Merotan Pelajar dan dimaklum (melalui Borang Kes Disiplin) kepada Guru Tingkatan untuk tujuan merekod. Selepas hukuman rotan atau hukuman lain murid harus diberi kaunseling secara tidak formal atau formal ( Guru Kaunselor). F.7 MATA DEMERIT – Mata demerit yang dikenakan direkod dalam Borang Kes Disiplin/Borang Demerit dan dimajukan kepada Guru Tingkatan. Jumlah mata demerit yang dikenakan dimasukkan ke dalam Borang Disiplin Pelajar oleh Guru Tingkatan. Rayuan untuk tidak dikenakan mata demerit boleh dibuat dengan pihak pentadbiran sekolah.

Page 46

Carta III

KUASA MENGENAKAN PENALTI PELANGGARAN DISIPLIN
JENIS KUASA NO. AHLI LEMBAGA DISIPLIN MURID Ketua dan Penolong Kelas Pengawas Guru Mata Pelajaran Guru Tingkatan Penyelaras Disiplin Tingkatan Pihak Pentadbiran Sekolah Pegawai Pelajaran Daerah Tampin Pengarah Pelajaran JPNS MEMBERI AMARAN/ TEGURAN/ NASIHAT X MENGENA KAN MATA DEMERIT 5 mata setiap kes sahaja 5 mata setiap kes sahaja X X X 10 mata merit sahaja X X X MEMBERI MATA MERIT GANTUNG SEKOLAH ROTAN/ HUKUMAN LAIN GANTUNG TANPA HAD/BUANG SEKOLAH

1.

2. 3. 4. 5.

X X X X

6.

X

X

X

X

X

7. 8.

X X

F.8 PENGENDALIAN SISTEM MERIT – DEMERIT [Proses 8 – 13 seperti pada Carta Aliran II] F.8.1 Mata Demerit 25 MATA: Apabila pelajar telah mengutip 25 mata, ibu/bapa akan dijemput datang berbincang dengan pihak sekolah tentang langkah-langkah yang wajar diambil oleh ibubapa/penjaga bagi memperbaiki kelakuan pelajar. Sekiranya pelajar terbabit masih berdegil dan mengutip 50 MATA atau lebih , maka pelajar tersebut akan digantung persekolahannya selama 7 hari(hari perekolahan). Selepas pergantungan itu, pelajar itu akan dirujuk kepada kaunseling sekolah dan dikehendaki melakukan kerja kebajikan ataupun diberi hukuman lain. Mata

50 MATA:

Page 47

bonus/merit akan diberi apabila pelajar berjaya menjalani aktivitiaktiviti tersebut. 75 MATA: Seterusnya jika pelajar mengutip 75 mata atau lebih, pergantungan kedua selama 14 hari akan dijalankan. Ibubapa/penjaga pelajar tersebut diminta menandatangani surat perjanjian dengan pihak sekolah untuk tujuan menjamin tatakelakuan pelajar itu. Pelajar itu akan dirujuk sekali lagi kepada pihak kaunselor sekolah, dan seterusnya menjalani kerja kebajikan untuk mengurangkan mata demerit.

100 MATA: Jika kutipan mata terus meningkat kepad 100 mata, pembelajaran pelajar tersebut akan dihentikan(gantung tanpa had) dan pihak sekolah akan memulakan proses pembuangannya dari sekolah dengan merujuk kes pelajar tersebut untuk pertimbangan Pegawai Pelajaran Daerah Tampin dan jika perlu, kepada Pengarah Pelajaran Negeri . Ibubapa/penjaga dijemput berbincang dengan pihak sekolah setiap kali surat dikeluarkan. Jika gagal berbuat demikian anak/jagaan mereka dikena 10 mata demerit setap gagal berjumpa dengan pihak pentadbiran sekolah{bagaimana pun jumlah mata demerit yang boleh dikena atas sebab sedemikian terhad kepada 25 mata sahaja). Di samping itu pelajar berkenaan tidak dibenarkan masuk ke kelas. F.8.2 Mata merit F.8.2.1 Pemberian mata merit/bonus adalah untuk pelajar yang telah mengutip 50 mata demerit dan ke atas sahaja, kecuali F.8.2.4 & F.8.2.5 F.8.2.2 Pemberian mata merit/bonus dicadang oleh guru tingkatan dan diperakui oleh AJK Disiplin Sekolah atau pihak Pentadbir Sekolah. F.8.2.3 Jumlah mata merit/bonus yang boleh diberi untuk setiap kerja haruslah Tidak melebihi 10 MATA BONUS. Walau bagaimanapun jumlah ini boleh melebihi 10 mata sekiranya mendapat persetujuan GPKHEM/GPK1/Pengetua. F.8.2.4 Sekira pelajar tersebut menunjukkan perubahan sikap/kelakuan kepada sikap yang lebih baik/positif, mata bonus diberi dengan kadar 10 MATA BONUS setiap bulan. F.8.2.5 Ibubapa dan penjaga merupakan faktor penting dalam pembentukan sahsiah dan disiplin pelajar. ( Empat faktor lain adalah pendidikan, kawan, masyarakat dan agama). Sekiranya ibubapa/penjaga pelajar berkenaan datang berjumpa dengan pihak pentadbiran sekolah untuk tujuan berbincang dan menguruskan bersama masalah anak/jagaan mereka maka anak/jagaan berkenaan layak diberi 30 MATA BONUS. F.8.2.6 Kaunselor sekolah boleh memberi 30 mata bonus sekiranya pelajar terlibat menjalani proses kaunseling.

Page 48

F.8.3 Hukuman Lain F.8.3.1 Jenis hukuman dan jumlah mata dikenakan terhadap seorang pelajar harus direkod dalam Borang Kes Disiplin/Borang Demerit dan dimajukan kepada guru tingkatan untuk simapanan dan tindakan selanjutnya. F.8.3.2 Disamping memberi mata demerit, hukuman berikut boleh dikenakan terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah: F.8.3.2.1 Rotan – untuk pelajar yang ponteng kelas dan sekolah, kesalahan berkenaan pengajaran & pembelajaran, mengulangi kesalahan ringan 3 kali, dan kesalahan berat. F.8.3.2.2 Membersihkan kelas atau persekitarannya. F.8.3.2.3 Menulis esei, buat latihan tambahan dan sebagainya. F.8.3.2.4 Membawa ibubapa berjumpa guru matapelajaran/guru tingkatan atau AJK Disiplin Sekolah. G. KAUNSELING G.1 Dalam kntek Sistem Disiplin SMK Taman Indah pelajar yang telah mengumpul 50 mata demerit ke atas dirujuk oleh guru tingkatan kepada Kaunselor sekolah. Pelajar tersebut akan dirujuk semula sekiranya jumlah mata demerit meningkat kepada 75 mata dan seterusnya, selepas 100 mata. Definisi Kaunseling: Mizan Adhiah, Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah Moktar 1996 telah mendefinasikan kaunseling sebagai: ”Proses pertolongan yang profesional yang bertujuan untuk membantu indiviu memahami dirinya dan alam sekelilingnya.” G.3 Objektif Am Kaunseling G.3.1 Memberi khidmat bersifat pemulihan dengan tujuan mengorientsikan semula pelajar yang bermasalah peribadi, pelajaran, kerjaya dan sosial supaya mempu menghadapi dan mengatasi masalah mereka. G.3.2 Memberi khidmat pencegahan , iaitu menghindarkan pelajar daripada terlibat dalam perbuatan salahlaku tidak berdisiplin, merokok, laku musnah, peras ugut dan tingkahlaku anti sosia yang lain. G.3.3 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar-pelajar yang memerlukannya. Kaunseling dikendalikan secara individu atau secara kelompok. Sila rujuk kepada Carta Aliran/proses Kaunseling individu dan kelompok berikut.

G.2

G.4

Page 49

G.4.1

LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAUNSELING INDIVIDU

Menyediakan Prasesi
Mengetahui serba sedikit tentang profil klien

Membina Hubungan

Mewujudkan hubungan yang baik dengan klien

Meneroka,Menganalisis Masalah Meneroka masalah untuk membantu klien memahami permasalahan dengan betul dan menganalisis dengan lebih objektif Mengenalpasti Punca Masalah Melihat di mana punca masalah untuk memudahkan proses intervensi Membincang Alternatif Mengumpul, menimbang dan mendapat plihan untuk menghadapi masalah

Mengambil Tindakan Membincang langkah dan masa membuat tindakan

Menamatkan Sesi Dibuat di setiap sesi atau setelah satu permasalahan dapat diuruskan

Page 50

G.4.2 TAHAP-TAHAP PROSES KAUNSELING KELOMPOK

Pendedahan Diri Menjalin hubungan, kepercayaan, kerjasama, dan membina matlamat

Konflik Meneroka, memahami dan menganalisa

Integrasi Kesediaan untuk bekerjasama ke arah tindakan yang lebih positif

Mencari Penyelesaian Meneliti dan mencuba pilihan memberi sokongan

Penamat Menberi keyakinan dan sokongan. Kelompok dibubar apabila matlamat tercapai

Page 51

H. H.1

SENARAI ALAT-ALAT ( INSTRUMENTS ) SISTEM MERIT DEMERIT Diari Sekolah yang mengandungi Undang-Undang dan Peraturan Sekolah , SMK Taman Indah . Semua pelajar wajib membelinya apabila mendaftar di sekolah ini. Borang Kes Masalah Disiplin Murid/Borang Demerit: Borang ini digunakan oleh semua yang bertanggungjawab (empowered) mengenakan mata demerit ( Sila rujuk Carta III). Ia dimajukan kepada Guru Tingkatan untuk direkod dalam Fail Disiplin Kelas berkenaan. Borang Merit / Mata Bonus: Sila rujuk Carta III untuk senarai pihak yang dibenarkan memberi mata bonus. Fail Disiplin Guru Tingkatan: Borang merit-demerit pelajar disimpan dalam fail berdasarkan kelas. Urusan perkeranian dibuat setiap penghujung minggu. Salinan surat kepada ibubapa/penjaga disimpan dalam fail yang sama. Surat kepada Ibubapa: Surat adalah standard; iaitu guru tingakatan berkenaan hanya perlu mengisi tempat tertentu dan maju kepada kerani sekolah untuk ditaip.

H.2

H.3 H.4

H.5

AHLI JAWATAN KUASA SEKOLAH: Pengerusi : Pn. Soon Loi Thai Naib Pengerusi : En. Mohammad b Said Setiausaha : En. Mazlan b Lambak AJK : En. Khairuddin b Mohd Taufek Pn. Chiang Cheng Kim En. Ng Chan Heng Pn. Geeta a/p Dhirajlal Pn. Tengku Hapizah bt Raja Hamzah J. STRATEGI DAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN STRATEGI J F M A M J J O 1. Pengukuhan struktur,sistem organisasi Badan x Disiplin 2.Pengukuhan pengurusan dan tugas Badan x Pengawas sekolah 3.Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan x x x x x x x x sekolah 4.Mengadakan ceramah motivasi dan Kem x x Kepimpinan Pelajar 5.Sifar ponteng sekolah dan ponteng sekolah x x x x x x x x 6.Pemeriksaan mengejut /motosikal x x x x x x x x 7.Mengadakan kempen anti merokok dan x x x x x x x x bahayanya 8.Ceramah bahaya rokok/dadah/Ujian urin x 9.Mengadakan perjumpaan waris dengan x x x x kerjasama PIBG 10.Kursus Bina Insan dengan kerjasama Unit x x Bimbingan dan Kaunseling

I.

S

O

N

x

x

x

x x x x

x x x

x x x

Page 52

K. PENUTUP Apabila gejala-gejala negatif, jenayah dan keganasan di dalam dan di luar sekolah dapat ditangani dengan sebaiknya maka tugas menyediakan persekitaran yang selamat untuk pembelajaran akan menjadi lebih mudah.Sesunnguhnya adalah menjadi harapan warga pendidikan agar institusi pendidikan dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan dan ilmu yang kondusif dan selamat untuk menimba ilmu tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi.

Page 53

KES DISIPLIN PELAJAR MENGIKUT JENIS DAN KEKERAPAN JANUARI-OKTOBER 2010

JENIS KES

BILANGAN KES

JENIS KES

BILANGAN KES

ARSON MENCEDERAKAN ORANG BULI DADAH/ARAK PERGADUHAN VANDALISME KEMALANGAN PEJALAN KAKI KEMALANGAN BAS

GANGGUAN VERBAL GANGGUAN FIZIKAL GANGGUAN PERKAUMAN GANGGUAN SEKSUAL MENCURI MENCEROBOH

MEROKOK

SAMSENG BERKAITAN PENGANGKUTAN

KEMALANGAN KERETA

KEMALANGAN MOTOSIKAL

MELANGGAR PERATURAN SEKOLAH

KEMALANGAN SEMASA AKTIVITI KOKURIKULUM

KEMALANGAN SEMASA AKTIVITI SUKAN

Page 54

JADUAL BERTUGAS GURU DISIPLIN SESI PAGI TAHUN 2011
HARI
ISNIN SELASA 2 1 RABU 2 1 2 1 JUMAAT En. AP Rajan En. Mohd Safri bin Jamaludin En. Kunasegar a/l Mookiah En. Aris Mihat YM Tg. Hapizah bt Raja Hamzah En. Khairuddin b Mohd Taufek Pn. Geeta a/p Dhirajlal

MASA
1 2 1

PAGAR A
En. Mazlan b Lambak En. Murali a/l Mookiah En. Tan Eng Chon

PAGAR B

KANTIN
En. Ng Chan Heng G.Bertugas/G.Kantin En. Khairuddin b Mohd Taufek G.Bertugas/G.Kantin Pn. Chiang Cheng Kim G.Bertugas/G.Kantin En. AP Rajan G.Bertugas/G.Kantin En. Mazlan b Lambak G.Bertugas/G.Kantin

KHAMIS

2

 Masa 1 : 7.20 pagi  Masa 2 : 1.50 petang  Masa 3 : 10.20 – 10.40 (KANTIN)

1. 2. 3. 4.

Berada di tempat bertugas pada masa yang ditetapkan. Mengawasi disiplin, kawalan masuk dan lalulintas. Membuat laporan kepada pihak pengurusan sekiranya timbul masalah. Memantau pegawai keselamatan berada di pintu pagar menjalankan tugas dengan baik.

*****Berkuatkuasa 1 Januari 2011*****

Page 55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful