SADN1033

SULIT

UNIVERSITI

UT ARA MALAYSIA

PEPERIKSAAN AKHIR PENGAJIAN LUAR KAMPUS SEMESTER OKTOBER SESI 2010/2011
KODINAMA TARIKH MASA TEMPAT KURSUS SADNI033 KENEGARAAN MALAYSIA 20 FEBRUARI 2011 (AHAD)

9.00 - 11.00 PAGI (2 JAM) UUM, KL, KB, JB, KUCHING, SIBU, KK DAN ETIQA

ARAHAN 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA (2) Bahagian: Bahagian A dan Bahagian B dalam TIGA BELAS HALAMAN (13) halaman bercetak tidak termasuk kulit hadapan. 2. Bahagian A mengandungi ENAM PULUH (60) soalan objektif manakala Bahagian B mengandungi TIGA (3) soalan esei. 3. Silajawab SEMUA soalan di dalam kertasjawapan yang disediakan. 4. Calon TIDAK DIBENARKAN membawa kertas soalan keluar daripada dewan peperiksaan. * Peraturan berkaitan kecurangan akademik adalah terpakai dalam peperiksaan ini. NO.MATRIK: ( dengan perkataan ) NO. KAD PENGENALAN : ___

II
( dengan angka)

I II

III

OJ

IIII
_

NAMAPENSYARAH:
KUMPULAN:

D

NO.MEJA:=

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERI ARAHAN

SULIT

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

BAHAGIAN A: SOALAN PELBAGAI PILIHAN (OBJEKTIF) ARAHAN: JAWAB SEMUA SOALAN (60 MARKAH)

1. Berdasarkan Malaysia. I II III IV A B C D

kenyataan

berikut yang manakah

BENAR

mengenai

kursus

Kenegaraan

Ilmu Sains Politik salah satu daripada komponennya Terdiri daripada gabungan pelbagai disiplin ilmu Matlamat untuk membentuk warga negara yang baik Sejarah sebagai subjek teras I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

2. Kursus Kenegaraan Malaysia sangat penting kepada negara kerana ia dapat A B C D menghasilkan warganegara yang bertanggung jawab memberi ilmu pengetahuan yang selari dengan keperluan pemerintah menyambung pendidikan yang telah dilaksanakan di peringkat sekolah menengah. memastikan ideologi politik pelajar yang bersesuaian dengan kehendak pemerintah

3. Berikut ialah faktor-faktor yang membantu pembentukan sesebuah negara bangsa. I II III IV Integrasi Patriotisme Nasionalisme Ethnosentrisme

A I, II dan III sahaja B I, III dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja

SULIT 4. Berikut adalah tahap-tahap KECUALI A Bina Negara B Bina Bangsa C Penglibatan Rakyat D Pengkayaan Negara

SADN J 033 (KENEGARAAN MALA YSIA) yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu negara bangsa

5. Berikut adalah merupakan unsur-unsur penting bagi kewujudan sesebuah negara I II III IV Raja Sempadan Penduduk Kedaulatan

A I, II dan III sahaja B I, II dan IV sahaja C II, III dan IV sahaja D I, II, III dan IV 6. Pengukur utama bagi pembentukan identiti seseorang rakyat bagi sesebuah negara dalam zaman masyarakat Melayu tradisional (MMT) ialah I. II III IV A B C Agama yang diamalkan. Wilayah yang diduduki Bahasa yang dipertuturkan Kegiatan ekonomi I dan II sahaj a II dan III sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

D

7. Salah satu karya sejarah berbentuk sastera yang agung bagi bangsa Melayu ialah

Hikayat

A B C D

Hang Tuah Raja Donan Anggun Cik Tunggal Awang Sulung Merah Muda

2

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

8. Konsep 'daulat' dalam Masyarakat Melayu Tradisional perkara di bawah ini, KECUALI penggunaan A B C D ilmu nobat warna bahasa

diperkukuhkan

dengan perkara-

9. Dalam zaman keagungannya berikutA B C D

Kesultanan Melayu Melaka menggunakan

undang- undang

Adat Perpatih dan Temenggung Hukum Kanun dan Adat Perpatih Adat Temenggung dan Undang-undang Laut Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka

10. Manakah di antara yang berikut BUKAN merupakan kaum-kaum peribumi yang utama di Sabah A B C D Bajau Murut Melanau Kadazan-Dusun

11. Kaum peribumi yang terbesar di Sarawak ialah Alban B Kelabit C Melanau D Bidayuh 12. Rupa bentuk sistem sosial MMT boleh digambarkan sebagai I II III IV A B C D Taat setia pad a raja Mementingkan adat-istiadat Mempunyai pelbagai kepercayaan agama Susun lapis masyarakat berasaskan hirarki I dan II sahaja I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

3

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN

MALAYSIA)

13. Berikut yang manakah BUKAN faktor kehadiran lmperialisme Barat di Tanah Melayu. A B C D Martabat sebagai kuasa besar Memerlukan hasil pengeluaran Ethnosentrisme Eropah terhadap Asia. Perkembangan Revolusi lndustri di Eropah

14. Masyarakat yang menganggap kaumnya lebih mulia dan bertamadun daripada kaum lain dipanggil sebagai A Sosialisme B Komunisme C Etnosentrisme o Xenosentrisme 15. Berikut adalah kesan-kesan penjajahan British terhadap aspek politik di Tanah Melayu. I II III IV Pentadbiran sistem residen Pentadbiran bercorak feudal Penghapusan pengaruh Islam Pelaksanaan birokrasi moden

A I dan III sahaj a B I dan IV sahaj a C II, III dan IV sahaja o I, II, III dan IV 16. Pilih faktor-faktor yang berkait rapat dengan kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. I II III IV A B C Kejayaan parti Komunis di China. Perjuangan kemerdekaan di India Pengaruh pergerakan Islam di Mesir. Perjuangan kemerdekaan di Indonesia. I dan II sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja

o

4

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

17. Golongan nasionalis awal Melayu kebanyakannya memperolehi pendidikan daripada I II III IV A B C D Universiti Malaya Universiti Al Azhar Maktab Perguruan Sultan Idris Maktab Melayu Kuala Kangsar I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV pertubuhan-pertubuhan politik yang ditubuhkan sebelum

18. Parti-parti berikut merupakan kemerdekaan Tanah Melayu I II III IV A B C D Parti Parti Parti Parti Negara Pekembar Kemerdekaan Malaya Islam Se- Tanah Melayu

I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

19. Apakah orientasi pergerakan nasionalisme di Tanah Melayu di peringkat sebelum Perang Dunia Kedua ? A B C D Pembaharuan dalam amalan-amalan Islam Kebangkitan kesedaran dalam bidang ekonomi Kesedaran mengenai keperluan pendidikan barat Kewujudan ke arah pembentukan parti-parti politik

20. Berikut ialah kesan yang sangat signifikan hasil dari kesedaran politik orang Melayu selepas pendudukan Jepun di negara ini. A B C D Penubuhan UMNO dan tuntutan kemerdekaan. Pembubaran Malayan Union dan penubuhan UMNO. Penubuhan Parti Perikatan dan rundingan kemerdekaan. Rundingan kemerdekaan dan Suruhanjaya Reid.

5

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

21. Kenapakah pada zaman pendudukan Jepun berlaku perpecahan kaum antara Melayu dengan Cina? A B C D Dasar Orang Orang Dasar anti-Cina lnggeris telah diteruskan oleh Jepun. Cina tidak puashati dengan kuasa politik orang Melayu Melayu cemburu dengan kegiatan ekonomi orang Cina Jepun yang agak pro-Melayu dan menganiayai masyarakat Cina

22. Di antara berikut yang manakah merupakan motto Parti Perikatan sewaktu Pilihan raya Umum 1955 A B C D Hidup Bangsa Melayu Kemerdekaan Bangsa Melayu Menuju Ke Arah Kemerdekaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan

23. Apakah kesan yang paling signifikan yang ditunjukkan melalui kemenangan ulung Parti Perikatan dalam pilihan raya 1955? A B C D Sokongan dari ahli-ahli Parti Komunis Malaya. Hasil kerjasama British dengan masyarakat imigran. Keinginan rakyat Tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Kejayaan kerjasama UMNO dengan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP).

24. Indonesia menentang keras penubuhan Malaysia kerana menganggap ia A B C D sebagai satu penjajahan bentuk baru menghalang penubuhan Melayu Raya akan mengancam keselamatan Indonesia mengancam pembentukan MAPHILINDO

25. Apakah faktor UTAMA Singapura berminat menyertai Malaysia? A B C D Didorong oleh British Mencapai kemerdekaan dengan segera Menghalang pengaruh parti konservatif Mengadakan hubungan dagang dan politik dengan Kuala Lumpur

26. Pihak yang menentang hasrat Singapura menyertai Malaysia datangnya dari Parti A Buruh B Sosialis C Tindakan Rakyat D Rakyat Singapura

6

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

27. Punca UTAMA Parti Rakyat Brunei menentang penubuhan Malaysia kerana A B C D kebimbangan kehilangan kuasa politik dan ekonomi keinginan menyatukan semua wilayah jajahan Brunei keinginan untuk menyatukan Brunei dengan Indonesia khuatir kaum bumiputera tidak dapat bersaing dengan kaum-kaum lain

28. Tokoh-tokoh dari tiga wilayah Borneo telah menubuhkan Barisan Bersatu (United Front) pada 9 Julai 1961 yang menentang penubuhan Malaysia terdiri daripada A.M.Azahari A B C D Donald Stephen dan Ong Kee Hui Datu Mustapha dan Stephen Yong Abdul Rahman Yakub dan Ho Hui Ling Temenggung Jugah dan Stephen Kalong Ningkam

29. Tokoh berikut pemah mencadangkan untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia A B C D Abdul Aziz Ishak Abdul Razak Hussein Muhamad Ghazali Shafei Dr. Ismail Abdul Rahman

30. Berikut adalah fakor-faktor pendorong penubuhan Malaysia KECUALI A B C D menghadapi ancaman Komunis dengan lebih berkesan membela nasib masyarakat tempatan di Sabah dan Sarawak menjadikan sebuah negara merdeka yang lebih besar dan kukuh memerdekakan wilayah-wilayah yang masih di bawah kuasa British

31. Sistem perisyhtiharan darurat hanya boleh dibuat oleh A Parlimen B Perdana Menteri C Peguam Negara D Yang di Pertua Agong 32. Suruhanjaya yang merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merdeka ialah Suruhanjaya A B C D Reid MacMichael Landsdowne MacGillivray

7

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

33. Manakah antara negara yang berikut TIDAK mempunyai perlembagaan bertulis? A India B Britain C Perancis D Belanda 34. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, biasiswa berada di bawah peruntukan A B C D Kepala Utama Negara Akta Pelajaran Malaysia Hak Istimewa Orang Melayu Islam sebagai agama persekutuan

35. Tempohjawatan A 3 tahun B 4 tahun C 5 tahun D 6 tahun

Yang Di Pertua Agong ialah

36. Aspek-aspek berikut terletak di bawah kuasa Kerajaan Pusat KECUALI A Tanah Pelajaran Pertanian Pertahanan

B
C

D

37. Perlembagaan Malaysia 1963 telah digubal berdasarkan Perlembagaan A Komanwel B Malayan Union C Persekutuan Tanah Melayu 1948 D Persekutuan Tanah Melayu 1957 38.Perlembagaan Malaysia terdiri daripada 183 Perkara dan A B
C

D

13 Bahagian 14 Bahagian 15 Bahagian 16 Bahagian

8

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

39. Berikut adalah peruntukan yang ditetapkan dalam perlembagaan berkaitan pengasingan kuasa KECU ALI A B C D Ketua Hakim Ahli Parlimen Perdana Menteri Ketua Polis Negara

40. Perlembagaan Persekutuan mempunyai peruntukan mengenai pelbagai perkara KECUALI A B C D kewarganegaraan badan perundangan kebebasan asasi rakyat dasar-dasar pembangunan negara

41. Berikut adalah merupakan unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan KECUALI A B C D Agama Islam Bahasa Melayu Pemerintahan Beraj a Kebudayaan Nasional

42. Badan yang juga membincangkan hal-hal berkaitan dengan agama ialah Majlis A Negara B Raja-raja CAntara Agama D Amanah Rakyat 43. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dianggap sebagai mewakili aspirasi tiga kaum utama di Malaysia kerana ia hasil cadangan daripada A B C D Parti Perikatan Ikatan Bangsa Semenanj ung Persatuan Kaum-kaum di Malaysia Badan Bukan Kerajaan pelbagai kaum

44. Menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia. pelaksana kuasa Eksekutif adalah A B C D Ahli Parlimen Maj lis Raja-raja Perdana Menteri Yang Di Pertuan Agong

9

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

45. Selepas Parlimen dibubarkan siapakah yang akan menentukan tarikh pilihan raya akan diadakan? A B C D Perdana Menteri Suruhanjaya Pilihan raya Yang Di-Pertuan Agong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

46. Kerajaan tempatan terletak dalam bidang kuasa A B C D Kerajaan Negeri Majlis Perbandaran Maj lis Bandar Raya Kerajaan Persekutuan

48. Pilih komponen yang betu! mengenai Parlimen A B C D YDPA, Perdana Menteri, Dewan Rakyat YDP A, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara Perdana Menteri, Jemaah menteri dan kabinet

48. Agong adalah ketua agama bagi negeri-negeri berikut. I II III IV A B C D Perlis Melaka Pulau Pinang Kuala Lumpur dan Labuan I dan II sahaja I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

49. Berikut adalah okjektif Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan KECUALI A B C D memajukan kawasan luar Bandar membangunkan sektor industri berat menyusun semula masyarakat Malaysia menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum

10

SULIT

SADN l033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

50. Berikut adalah merupakan prinsip asas pad a pembentukan Kebudayaan Kebangsaan I II III IV Berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan Nilai-nilai murni kebudayaan semua kaum diambilkira dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan I dan II sahaja I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

A B C D

51. Pilih susunan jenis-jenis kerajaan yang wujud di Malaysia berdasarkan kepada keutamaan A B C D Daerah-Negeri- Tempatan Tempatan-Persekutuan-Negeri Persekutuan-Negeri- Tempatan Negeri-Persekutuan- Tempatan

52. Berikut adalah matlamat UTAMA kerajaan memperkenalkan Dasar Pandang Ke Timur A B C D Agar rakyat mengenang semula zaman pendudukan Jepun Menyemai budaya kerja yang tekun dan cekap di kalangan rakyat Menerap gaya hidup Jepun dan Korea dalam cara kerja di negara ini Mengalih perhatian dari dunia Barat kepada dunia Timur yang lebih maju

53. Kerajaan berusaha memupuk perpaduan nasional melalui cara-cara berikut KECUALI A B C D Rukun Negara Penubuhan FELDA Dasar Ekonomi Baru Dasar Pertanian Negara

54. Pegawai tadbir utama di sesebuah kementerian dikenali sebagai A B C D Menteri Ketua Pengarah Ketua Setiausaha Setiausaha Parlimen

11

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

55. Kuasa tertinggi dalarn kerajaan Malaysia ialah A B C D Perdana Menteri Mahkarnah Agong Mahkarnah Persekutua Yang OiPertuan Agong

56. OYMM Yang DiPertuan Agong adalah dilantik oleh A Dewan Rakyat B Maj lis Parlirnen C Majlis Raja-raja o Maj lis Hal Ehwal Agarna

57. Pilih penyataan yang SALAH rnengenai kabinet Malaysia A B C D Setiausaha kabinet adalah menteri kabinet Ahli kabinet juga dikenali sebagai jernaah rnenteri Perdana Menteri berkuasa rnelantik Tirnbalan perdana Menteri Yang Di-Pertuan Agong berkuasa rnelantik ahli kabinet atas nasihat Perdana Menteri

58. Pernerintahan di Malaysia dibahagikan kepada 3 kornponen utarna rnengikut teori pengasingan kuasa supaya TIDAK berlaku A B Pertindihan kuasa Monopoli kuasa Salahguna kuasa Imbangan kuasa

o

C

59. Berikut adalah sirnbol-sirnbol nasional KECUALI A B C D Bunga raya lalur gernilang Bahasa Melayu Menara kernbar Petronas

60. Yang Di Pertuan Agong Malaysia yang pertarna adalah dipilih dari A B C D Perlis Johor Selangor Negeri Sernbilan

12

SULIT

SADN 1033 (KENEGARAAN MALAYSIA)

BAHAGIAN B: (40 markah) lawab DUA (2) soalan sahaja.

1. Kenapakah Malaysia perlu membentuk sebuah negara bangsa? 2. Apakah kunci utama untuk memastikan perpaduan kaum di Malaysia tetap terpelihara? 3. Mengapakah gerakan penentangan awal orang Melayu terhadap penjajah Inggeris sering menemui kegagaJan.

KERTAS SOALAN TAMAT

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.