You are on page 1of 70

...✎ ບ.

1

ສະບາຍດີປີໃໝ..........ລາກອນປີເກາ
ໃນທສຸດ ຈົaດໝາຍຂາວຊາວພຸດ ສະບັaບສຸດທາຍຂອງປີ

ຜູຈັaດທຳa

2011 ກໍໄດອອກມາ ກົaງກັaບໄລຍະສະເີມສະອງສaງທາຍ

ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພອການພັaດທະນາ

ປີ ເກາ ແລະຕອນຮັaບປີໃໝ ຄ.ສ 2012 ຕາມຄວາມເຊອຂອງ

(ຄ.ພ.ພ)

ຊາວຕາເວັນຕົaກ ຈົaນກາຍມາເປັນຄວາມນິຍົaມສາກົaນ ຮວມທັaງ

ຄະນະຜູຈັaດທຳa

ພວກເຮົາ ທເປັນຊາວພຸດ ເຊງໃນຄວາມເປັນຈິງການຕaງຕaນປີ
ືການກຳaໜົaດເອົາ ເດືອນນaນ ເປັນເດືອນ 1...2 ລວນແຕແມນ
ສງສົaມມຸດຂນ

ເພອຄວາມສະດວກໃນການຈັaດແບງເວລາໃຫ

ແກການດຳaລົaງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
າຍຄົaນ ມັaກອວຍໄຊໃຫພອນກັaນດວຍຖອຍຄຳaອັaນຈົaບ ງາມ
ເຊງບາງຄaງກໍພາໃຫຄຶດວາ ຖອຍຄຳaເານaນ ຈະບັaງເກີດຜົaນ
ເປັນຈິງໄດແນວໃດ ເຊນ: “ຂໍໃຫມີອາຍຸ ວັaນນະ ສຸຂະ ພະລະ...
ຮaງມີ ຖືກ7ຍຮາງວັaນທີ 1 ແລະອນໆ. ພິຈາຣະນາເບງແລວ
ກໍເຫັນວາ ມັaນເປັນສງທບອາດເປັນໄປໄດເລີຍ ທຖອຍຄຳaຈາກ
ປາກຄົaນທຳaມະດາສາມັaນຄືໄທເຮົາເຈາຂອຍ

ຈະສາມາດບັaນ

ດານສງທັaງໝົaດນໄດ ດaງນaນ ບາງຄaງເຮົາອາດຈະໄດຍິນ ໝໍ
ພອນ ຄູບາອາຈານ ຂaນນຳaລາງທານ ໃນເວລາກາວອວຍພອນ
ເພນຈະອອນວອນສງສັaກສິດ ຄຸນພຣະຣັaດຕະນະໄຕຣ ໃຫມາ

ປະທານທປຶກສາ
ພຣະອາຈານໃ ດຣ. ມະຫາຊາລີ ກັaນຕະສີໂລ

ຮອງປະທານທປຶກສາ
ພຣະອາຈານໃ ບຸນສີ ວົaງພູມີ
ນາງ ດາຣາ ກັaນລະຍາ

ຄະນະອຳaນວຍການ ແລະບັaນນາທິການ
ອຳaນວຍການ
ພຣະອາຈານ ສີທົaນ ໄຊຍະວົaງສອນ
ພຣະອາຈານ ອະທິປະໄຕ ໄມຕຣີຈິດ
ນາງ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົaງ

ກອງເລຂາປະສານງານ
ພຣະອາຈານທອງພັaນ ວະຣະໂທ
ດຣ. ບຸນມາ ພິນິດ

ຄຸມຄອງປົaກປັaກຮັaກສາ ໃຫຢູສະໜຸກສຸກສະບາຍ...ເຊງຟັaງເບງ

ທ. ຄຳaວຽງ ພົaມມະຈັaນ

ແລວ ຖາວາ ພວກເຮົາມີຄວາມເຊອ ສັaດທາໃນສງສັaກສິດເາ
ນaນ ກໍຍັaງພໍຈະອຸນໃຈໄດວາ ຄຳaອວຍພອນມວນໆຢາງນ ພໍຈະ
ກາຍເປັນຈິງໄດສວນໃດສວນໜງ.

ນ. ນວນດຳa ກົaມມະນາ
ນ. ດາວວິມົaນ ມະຫາວັaງ
ນ. ລັaດຕະນາ ພົaມມະວົaງສາ

ພຸດທະສາສະໜາ ສອນໃຫເຊອໃນການກະທຳaຂອງຕົaນເອງ
ແລະຮັaບຮູໄດັaກແຫງໄຕຣລັaກ ຄື ທຸກຢາງເປັນອະນິຈັaງ ທຸກຂັaງ

ຝາຍສິລະປະ ແລະອອກແບບ
ທ. ຄຳaວຽງ ພົaມມະຈັaນ

ແລະອະນັaຕຕາ. ສະນaນ ການທຜູໃດຜູໜງໄດຜິດພາດ ືບປະ

ຊາງພາບ

ສົaບຄວາມສຳaເລັດໃນປີ 2011 ກໍຢາໄດຍຶດໝaນຢູຢາງນaນຕໄປ

ທ. ພອນໄຊ ບໍລິບູນຕະກູນ

ເຊນດຽວກັaນກັaບ ຈົaດໝາຍຂາວຊາວພຸດ ຂອງພວກເຮົາ ທກາວ

ການເງິນ

ເຂາປີທີ 5 ກໍໄດກາຍເປັນເວທີແລກປຽນປະສົaບການຂອງບັaນ

ນ. ອໍລະຊອນ ດວງພະຈັaນ

ດາສິດເກາ ແລະເຜີຍແຜຂາວຄາວ ຂອງພຸດທະບໍລິສັaດ ຜານ

ນ. ອິນທະ7າ ແກວກງດວງມາລາ

ມາກອງບັaນນາທິການເອງກໍໄດມີສງບົa
 ກຜອງ ຊັaກຊາ ກໍຈະໄດ

ຫອງການ
ສຳaນັaກວັaດທາດວງເໜຶອ ນະຄອນວງວຽງຈັaນ
ໂທ/ໂທລະສານ: 021 453944
020 2222 8440
Email: letterfrombuddha@hotmail.com
bdp.laos@yahoo.com

ພະຍາຍາມປັaບປຸງແກໄຂ ຈັaດທຳaອອກມາໃຫທວງທັaນຕາມກຳa
ໜົaດໝາຍ.
ທາຍສຸດນ ຂໍຂອບໃຈ ທຸກທານທໄດອຸປະຖຳaໃນການຈັaດພິມ
ບົaດຄວາມ ແລະຮູບງາມໆ ມາປະກອບລົaງໃນສະບັaບນ 7ັaງວາ
ສະບັaບຕໄປພວກ

ເຮົາຍັaງຈະໄດຮັaບການສະໜັaບສະໜຸນຈາກ

ຈົaດໝາຍຂາວຊາວພຸດ ໄດຮັaບອະນຸຍາດຈາກ
ກົaມສມວນຊົaນເລກທີ: 264/ສມຊ.ຖວ ລົaງວັaນທີ

ທານອີກ.
ກອງ ບ.ກ

22/3/2011

2

ສະຖາບັນການສຶກສາສົງ

ຈະສາງພຣະສົ
າ້ ງພຣະສົງຜູນຳ

່ ຳຮຸນ
່ ໃໝ່
ໄດແທ
້ ຫຼ
້ ືບໍ່?
ກອງ ບ.ກ

ປະເທດເມືອງພຸດເກືອບທຸກປະເທດ ໄດສາງສະຖາບັaນການສຶກສາສົaງຂນ ໂດຍ 
ັaງໃຫເປັນແງປູກຝັaງການຮຽນຮູໃຫເກີດນັaກບວດຜູນຳaຮຸນໃໝທສາມາດນຳaເອົາ
ທັaມມະມາໃຊໄດຢາງສົaມສະໄໝ ເປັນການສືບທອດພຣະພຸດທະສາສະ ໜາໃຫເກີດ
ຄວາມຍືນຍົaງໄດຕໄປ.
ປາກົaດການທເຫັນໃນປັaດຈຸບັaນແມນ ພຣະສົaງຜູຮຽນຈົaບສວນໃ?ພາກັaນສິກ
ອອກເປັນຄະຣະວາດ ສວນທຍັaງບວດຢູຈຳaນວນາຍກໍອາດໄດພຽງຄວາມຮູຄວາມ
ເຂາໃຈ ແລະທັaກສະທາງໂລກ ບສາມາດກັaບໄປນຳaພາຊaມຊົaນທອງຖນ ືເປັນສະຕິ
ປັaນຍາຊນຳaໃຫສັaງຄົaມດຳaເນີນຕາມທາງັaກພຣະພຸດທະສາສະໜາ ຈະມີກໍພຽງເລັກ
ໜອຍ ທໄດຮັaບການຝຶກຝົaນຕົaນເອງໃຫກາຍເປັນຜູ ກາຄິດກາລິເລມ ແລະລົaງມືເຮັດ
ເຊງໂດຍສວນາຍແມນຍອນການອອກໄປຂົaນຂວາຍຮຽນຮູກັaບຄູບາອາຈານທ
ເປັນແບບຢາງໃນການປະພຶດປະຕິບັaດທຢູນອກສະຖາບັaນ.
ສະບັaບນ ຈງນຳaທານມາຟັaງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງສອງທານ ທມີສວນຮວມ
ແລະມີປະສົaບການທາງດານການສຶກສາຂອງສົaງ ໂດຍໄດເຊີນອາຈານດວງເດືອນ
ບຸນຍາວົaງ ຮອງປະທານໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພອການພັaດທະນາ ຄະນະຝຶກ
ອົaບຮົaມ ແລະວິຊາການ ເພອສaງເສີມບົaດບາດຊາວພຸດໃນການເປັນຜູນຳaທາງສັaງຄົaມ
ແລະສາງຄວາມເຂມແຂງໃນທອງຖນ ທັaງເປັນຫົaວໜາໜວຍງານສ ແລະປະຊາສຳa
ພັaນຂອງໂຄງການ ໄດມາສົaນທະນາກັaບພຣະອາຈານບຸນສວນ ແກວພິລົaມ ອຳaນວຍ
ການວິທະຍາໄລສົaງອົaງຕ ເຊງເປັນຜູນຳaຮຸນໃໝ ທເຂາຮັaບຕຳaແໜງ ໃນປີ 2010 ວາ
ສະຖາບັaນການສຶກສາສົaງຂອງລາວຈະສາງພຣະຜູນຳaຮຸນໃໝໄດແທືບ?

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ບົດຄວາມພິເສດ

3
ການສຶກສາຂອງພຣະສົaງເປັນສາຍທາງທັaມ ສວນ
ໃ*ເລມຈາກລະດັaບໂຮງຮຽນສາມັaນ ເພາະວາອີງ
ຕາມຜູຈົa
 ບປະຖົaມອາຍຸສິບກວາປີຈງໄດເຂາມາບວດ.
ສະນaນ ຈງເລມແຕ ມ.1 ໄປຈົaນເຖິງ ມ.5 ແລະດຽວ
ນ ສາຍທາງໂລກ ມີໄປເຖິງ ມ.7 ທາງສົaງກໍມີໄປເຖິງ
ມ.7ເໝືອນກັaນ ປີນເສັງຈົaບກັaນາຍ 2000 ກວາອົaງ
ມີຕາມແຂວງໃ*ໆ ແລະປະລິມານຂອງນັaກສຶກສາ
ສົaງກໍເພມຂນາຍ ເພາະຂະາຍມັaດທະຍົaມຕaນໄປ
າຍ ສະນaນ, ສະພາບລວມໆຖືວາດີຂນ
ັaງຈາກຈົaບແລວຈະຮຽນຕສູງຂນ ຄືລະດັaບວິທະ
ຍາໄລ ມີຢູ 2 ແຫງຄື: ວິທະຍາໄລສົaງອົaງຕ ນະຄອນ
ວງວຽງຈັaນ ແລະວິທະຍາໄລຈຳaປາສັaກ ກຽມເປີດ
ເພມທສະbັaນນະເຂດ ແລະວງພຣະບາງເຮົາພະ
ຍາຍາມຈະເປີດທພາກເໜືອໃຫໄດເປັນ 2 ແຫງ
ເພາະບໃຫພຣະເຂາມາແອອັaດຢູໃນເມືອງ ແລະຢາກ
ໃຫມີພຣະໃນທອງຖນາຍຂນ

ພຣະອາຈານ ບຸນສວນ ແກວພິລົaມ

ດaງນaນ ອົaງຕ ຈະຜັaກດັaນຕາງແຂວງໃຫສາງວິທະ
ຍາໄລຂນມາ ສວນອົaງຕໃນນາມວິທະຍາໄລແມ ຈະ

ພຣະບຸນສວນ: ສະພາບໂດຍລວມ ຫາກຈະເບງໃນ
ແບບປະລິມານກໍມີການຂະາຍຕົaວຂນເລອຍໆ
ທັaງໃນເມືອງໃ* ຕາງແຂວງ ພຣະເນນຫັaນມາສົaນ
ໃຈຮຽນາຍຂນ ທັaງໃນທາງປະຣິຍັaດ ແລະປະຕິບັaດ
ເພາະມີໂຄງການຊວຍາຍຢາງ ແລະພາກລັaດກໍ
ມີຄວາມເອົາໃຈໃສສະໜອງຢາງເຕັມທທັaງໃນທາງ
ວິຊາການ ແລະບຸກຄະລາກອນ ທາງຄູບາອາຈານ
ແລະອ.ພ.ສ (ອົaງການພຸດທະສາສະໜາສຳaພັaນລາວ)

ສາງເປັນລະດັaບປະຣິນຍາຕີ ຄາດວາເປີດເປັນທາງ
ການທາຍເດືອນນ ແລະ 2015 ື 2016 ຈະເປີດ
ປະຣິນຍາໂທ ຮັaບນັaກສຶກສາທຮຽນຈາກ 4 ປີນ ໂດຍ
ສະເພາະສາຍພຸດທະສາດ ຈຸດັaກຕອງການສາງໃຫ
ຄູບາອາຈານເຮົາເກງໃນທາງທັaມມະ ແລະບາລີອອກ
ໄປສອນ ເພາະວາໂຮງຮຽນແຕລະແຫງຕອງການ
າຍທສຸດ.
ແຕລະປີທຈົa
 ບເຮົາສaງໄປໄດໜອຍເພາະພຣະມາ

ກໍຊວຍາຍແນວອີກ ກັaມມາທິການເຜີຍແຜເຊງມີ

ຮຽນໜອຍ ບພໍກັaບຄວາມຕອງການ ເຮົາຈງຕອງເລງ

ໜວຍງານທຳaມະສັaນຈອນ ແລະໂຄງການເມດຕາ

ສາງບຸກຄະລາກອນ ນເປັນຈຸດທກຳaລັaງເລງປັaບປຸງ

ທັaມ ອັaນນເຮົາກໍເສີມເຂາໄປສາງໃຫພຣະໜຸມເນນ

ໂດຍສະເພາະສາຍພຸດທະສາດ ຄືຄູສອນທັaມມະ

ນອຍມີວຽກເຮັດ ເຮັດໃຫເກີດຄວາມຫາວຫັaນ ເພາະ

ແລະບາລີ ສວນກຽວກັaບອະພິທັaມຜານມາເຮົາສາງ

ຝຶກອົaບຮົaມເຂົາໃຫໄປຊວຍເືອສັaງຄົaມ ໄປຊວຍເືອ

ໄດໜອຍ ຈງຂາດຄູດານນ ມີແຕຄູວັaນນະຄະດີ ພາ

ເດກ
ເດັກນອຍ ເມອເຂົາມີວຽກເຮັດ ເຂົາກໍກະຕືລືລaນຂນ

ສາລາວ ຄູວິຊາເລກ. ສາງຄູພຣະທາງພຸດທະສາສະ


າ.
ມາ.

ໜາາຍຂນ ແລະຖາຊິກາວຕໄປ ຕອນນເຮົາມີນັaກ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

4
ສາາຍ ທໄປຮຽນຢູຕາງປະເທດກໍມີ : ໄທ, ອິນເດຍ,

ອີກຈຸດໜງ ຂະນອຍຢາກຖາມພຣະອາຈານວາ

ມຽນມາ ແລະສaງໄປກຳaປູເຈຍນຳa ຈະອາໄສບຸກຄະ

ວິທະຍາໄລສົaງອົaງຕເປັນລະດັaບຊaນສູງຍັaງບມີລະດັaບ

ລາກອນເານມາຊວຍສອນເມອເມອເຂົາຈົaບມາ

ປະຣິນຍາຕີ ສະນaນ ກໍເລີຍເຮັດໃຫພຣະສົaງຈຳaນວນ

ແລວ ແລະພະຍາຍາມຕິຕພົa
 ວພັaນກັaບມະຫາວິທະຍາ

ໜງທຮຽນຢູໃນວິທະຍາໄລຕອງອອກໄປຂົaນຂວາຍ

ໄລ ຄືຕອນນ ມ.ຊ ຄະນະສຶກສາສາດກໍຢາກໃຫເຮົາ

ຫາວິຊາໃນສະຖາບັaນອນ ອັaນນກໍເປັນຈຸດໜງທ

ເຊມຕ ເພະວາເມອຈົaບທາງເຮົາແລວ ບາງສາຍຍັaງບ

ຄາຍໆກັaບວາຮຽນຢູໃນ
 ວິທະຍາໄລສົaງກໍຍັaງບພໍ ເບງ

ທັaນໄດປະຣິນຍາຕີ ເປັນຊaນສູງຊໆ ຈົaບຈາກທາງນ ກໍ

ໃນແງບວກກໍຄືດີຢູວ
 າ ພຣະສົaງຕອງການຮຽນຮູໃນ

ໄປເຊອມຕໃນຖານະທຍັaງເປັນພຣະໄດ ແລະທາງ

ວິຊາທາງໂລກາຍຂນ ເຊງອີກແງໜງກໍເຮັດໃຫ

ອ.ພ.ສ ກໍກຳaລັaງປັaບປຸງເອົາໃຈໃສວຽກງານການສຶກ

ພາກປະຕິບັaດທັaມມະວິໄນຂອງເພນອາດຈະບພຽງພໍ

ສາ ແລະການເຜີຍແຜ ກໍຈະມີທາແຮງາຍ ແລະກະ

ບໍ ເພາະເອົາເວລາໄປໃສອັaນນaນາຍ ກໍກaເກງຢູ

ຊວງສຶກສາກໍໃຫເຕັມທໃຫທຶນຊວຍເືອໃຫອຸປະ

ດຽວນ ອັaນນ ສັaງຄົaມກໍຕອງເປັນຜູດູແລຄືກັaນ.

ກອນຕາງໆ ຄິດວາຈະມີບາດກາວດີຂນ.

ພຣະບຸນສວນ: ຈຸດນແະກຳaລັaງເບງກັaນຢູເພາະ

ດວງເດືອນ: ກໍເຫັນຄວາມເຂມແຂງຂອງວົaງການ

ປະກັaນມາາຍປີແລວ ມາເບງຢາງທແມອອກດວງ

ສາສະໜາພຸດໃນລາວ ໂດຍລວມແມນສັaງຄົaມປະຊາ

ເດືອນວາ ສວນໃWຄວາມກະຕືລືລaນໄປຮຽນກໍດີຢູ

ຊົaນເອງ, ດານສອງມາການສະໜັaບສະໜູນຈາກພາກ

ດອກ ບາດນມັaນຊິເຮັດໃຫທັaມມະວິໄນທາງພຣະສົaງ

ລັaດກໍຮູສຶກວາໄປນຳaກັaນໄດດີ ແລະຮູສຶກວາພຣະສົaງ

ມັaນສີົaມໆ ຄັaນຊິເບງອະດີດ ຄືມະຫາໄລນາລັaນທາ

ຫັaນມາສົaນໃຈການຮຽນ ແງໜງການຂະSາຍຢາງ

ເປັນSັaງຈງaມສະາຍ ຍອນວາ ພຣະສົaງສາມະ

ທພຣະອາຈານວາກໍເຫັນຂະບວນທເພມຂນດີ ແຕ

ເນນຮຽນແຕປັaດຊະຍາຕໆກັaນ, ມວນນຳaທາງປັaດຊະ

ຕົaວຈິງໃນວົaງການສຶກສາ ືໃນວົaງການສົaງເອງກໍເຫັນ

ຍາ ແລະລືມພຣະທັaມມະວິໄນ ເລີຍປອຍໃຫເຂົາມາ

ວາການຂະSາຍຕົaວຊaນກໍຍັaງບທັaນຕອບສະໜອງ

ໂຈມຕີໄດງາຍ ອັaນນແະທຄູບາອາຈານຜູໃWບ

ໄດກັaບຄວາມຕອງການຂອງສັaງຄົaມ ມາເບງໃນດານ

ໄດມອງຂາມ ຈງພະຍາຍາມສາງໂຮງຮຽນສົaງໃຫມີ

ຄຸນນະພາບ ືໃນດານການປະຕິບັaດທຸກຄົaນກໍເຫັນ

ແຕລະແຂວງ ເຮົາສາງຄູໃຫມີໃນສແຂວງ ໃຫລົaງໄປ

ນຳaກັaນວານແະຈະຕອງໄດປັaບປຸງ ທຈິງພຣະເນນ

ສອນ ແລະຂະSາຍໂຮງຮຽນປະຖົaມ ແລະມັaດທະ

ສວນໃWທບວດແມນເພອໄດເຂາມາຮຽນໜັaງສື ສະ

ຍົaມໃນເຂດນອກ ຖາຂະSາຍໂຕນແລວຈະໄດທັaງ

ນaນ ເຮັດໃຫເກີດສະພາບຢູໃນ
 ທອງຖນບາງບອນ

ສອງຢາງ ທັaງການສຶກສາແບບປະເພນີ ທອງຖນ

ມີວັaດແຕບມີພຣະ ເພາະວາຄວາມຕນຕົaວທຈະສຶກ

ແລະການເຜີຍແຜໄປນຳaກັaນ ຊິເຮັດໃຫຄູພຣະສົaງທ

ສາຢູໃນ
 ລະດັaບສູງ ເຊງບອນໜບາງເທອກາຍເປັນ

ເຮົາມີຢູ
 າຍບຢາກສິກ ເພາະມີໜາທໃຫລົaງສອນ

ຈຸດອອນ ໃນຂະນະທບາງບອນບາງບານມີວັaດແຕ

ແລະປະຕິບັaດ ຊິບເຮັດໃຫົaງໄປຕາມເທັກໂນໂລຢີ

ບສາມາດຕອບສະໜອງໃຫພຣະໄດຮຽນ ວັaດກໍເລີຍ

າຍ ກໍກຳaລັaງຊິຫັaນປັaບຕົaວນແະ ເຫັນວາກຳaລັaງຊິ

ຮາງໄປ ຄວນຈະເບງຄືນໃນຈຸດນ ຖາອະນຸຍາດໃຫ

ໄປ.

ພຣະສົaງຮຽນຕາມປະເພນີໃນວັaດ ແທນທຈະມີໂຮງ
ຮຽນສົaງໂດຍສະເພາະ ອາດຈະຊວຍໃຫມີພຣະສົaງ
ຢູໃນ
 ວັaດ ຈຸດນແະຍັaງບສາມາດແກໄຂໄດ ເຮັດໃຫ
ເກີດການບວດ ແລະເຂາມາຢູໃນເມືອງຕາມບອນທ
ມີໂຮງຮຽນ.
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ດວງເດືອນ: ໝາຍຄວາມວາເປາໝາຍທຕaງໄວ
ຢາກໃຫພຣະສົaງກັaບຄືນສູທ
 ອງຖນ ສະນaນນອກຈາກ
ການຂະSາຍໂຮງຮຽນໃຫທອງຖນແລວ ກໍໜາຈະ
ເປັນໄປໃນທຳaນອງວາ ວັaດຂອງບານຂອງຊaມຊົaນ

ບົດຄວາມພິເສດ

5

ນaນ
a ກັaບມາມີບົaດບາດສົaມບູນຂນ ບຢາກໃຫເປັນ“ໂຮງ

ທັaງສຳaລັaບອອກຕົaນຍາດໂຍມ ແລະນັaກບວດ ເຊງ

ຮຽນ” ທສອນຕາມັaກສູດຂອງສູນກາງທັaງໝົaດຢາງ

ແນນອນວາ ທຳaອິດກໍມີບາງຢາງທຊາວບານບເຫັນດີ

ດຽວຄວນຈະເປັນໂຮງຮຽນວັaດຕາມພູມປັaນຍາຂອງ

ນຳa

ຊາວບານ ເປັນແງສືບສານປັaນຍາຄວາມຮູຂອງ
ທອງຖນໄວ ຈງເປັນແງເພງພາຂອງຊາວບານບົaດ
ຮຽນຈາກການຝຶກອົaບຮົaມຂອງ ຄ.ພ.ພ ທວັaດປານາ
ຄູນເຊງຢູກາງ

ຊaມຊົaນໃ;ພໍສົaມຄວນ ທັaງມີບາລະມີ
ຂອງເຈາອະທິການວັaດ (ພຣະອາຈານສີທົaນ ໄຊຍະ
ວົaງສອນ ແລະພຣະອາຈານໃ;ຊາລີ ກັaນຕະສິໂລ)
ເປັນຕaນທຶນ ບວກກັaບສັaດທາຂອງຊາວບານຢູແລວ
ກໍຕອງໄດນຳaໃຊຕaນທຶນເານເຂາມາສົaມທົaບສະໜັaບ
ສະໜູນການສຶກສາອົaບຮົaມຂອງພຣະສົaງບວາໃນຮູບ
ການໃດ ຈະເປັນການເຂາຝຶກວິປັaດສະນາກັaມມະ
ຖານ, ການເຜີຍແຜ, ການບວດເນນ, ການເຮັດບຸນ
ປະເພນີຕາງໆ.

ທຈິງພຣະເນນສວນໃທບວດແມນ

ບົaດຮຽນການຝຶກອົaບຮົaມຂອງ ຄ.ພ.ພ ໄລຍະ
ຕaນໆ ສງໜງທແຕກຕາງກັaບລະບົaບການສຶກສາທaວ
ໄປໃນສະຖາບັaນແມນການທເຮົາບໄດຈຳaກັaດ ືຈຳa
ແນກອາຍຸ ເພດ ໄວ ພນຖານການສຶກສາຂອງຜູເຂ
 າ
ຮວມຢາງເຄງຄັaດເກີນໄປ ເອົາຄວາມຕaງໃຈ ຄວາມ
ສົaນໃຈເປັນອັaນຕັaດສິນາຍກວາ ກໍເຫັນວາຊວຍໃຫ
ການອົaບຮົaມນaນມີບັaນຍາກາດເປັນແບບສະບາຍໆ
ຄອຍໆຮຽນຮູໄປນຳaກັaນ ບມີລັaກສະນະເສັງສອບເອົາ
ຄະແນນທີໜງທີສອງກັaນ ກໍເລີຍສາມາດແລກປຽນ
ກັaນໄດາຍ ເຮັດໃຫມີເນອຫາາກາຍ ມີສາລະທ
ເປັນປະໂ;ດຕິດແທດຄວາມເປັນຈິງ ເປັນການ
ຮຽນຮູປະສົaບການຂອງກັaນແລະກັaນ.
ມາຮອດນ ຈະເຫັນວາວິທການ

ສາງພຣະສົaງກັaບ
ຊາວພຸດທຈະໄປເປັນຜູນຳaໃນຊaມຊົaນມີຄວາມທາ

ເພອໄດເຂາມາຮຽນໜັaງສື ສະນaນ ເຮັດໃຫ ທາຍ ທັaງຮູບແບບ, ຂະບວນການຈັaດ ແລະເນອຫາ
ເກີດ ສະພາບ ຢູ່ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ບາງບ່ອນ ມີ ວັດ ັaກສູດ ດວຍວາ ຢາກໃຫພຣະສົaງເຂາໃຈຮູທັaນໂລກ
ແຕບມີພຣະ ເພາະວາຄວາມຕນຕົaວທຈະສຶກ

ທັaນສະພາບສັaງຄົaມທເປັນຢູອອມຮອບຕົaວເພນໃນ
ບານເພນເມືອງເພນ ປະເທດອນໃນໂລກ ຈງຕອງ

ສາຢູໃນ
 ລະດັaບສູງ ເຊງບອນໜ ບາງເທອ ປັaບແປງັaກສູດວິທີການໄປນຳaເລອຍໆ ຈໄດວາ
ຄaງໜງໄດຖົaງຖຽງສົaນທະນາກັaນເລອງບົaດບາດຍິງ
ກາຍເປັນຈຸດອອນ”
ຊາຍ (Gender Issue) ເພດສະພາບ/ເພດວິຖີ
ສງສຳaຄັaນຄວນໃຫຊາວບານໄດເຂາມາຮວມຢາງ
ເປັນປົaກກະຕິ ເຊນ: ມາຮັaບຟັaງວິທະຍາກອນຈາກສະ
ຖາບັaນ ືຈາກຕາງປະເທດ ພອມທັaງເຂາຮວມເຮັດ
ກິດຈະກຳaບາງອັaນ ເຊນ: ເມອທານໝໍຈາຄອບຈາກ
ອິນເດຍມາຝຶກອົaບຮົaມໃຫໃນເລອງທຳaມະຊາດບຳa
ບັaດ ເຮັດໃຫສາມາດດູແລຮັaກສາສຸຂະພາບຕົaນເອງ
ໄດ ຊາວບານກໍໄດເຂາຮວມຝຶກໄປນຳa ືແມນແຕ
ເລອງ
ອ ໃກຕົaວຄືການຜະລິດນaຢາລາງຈານ ືການ
ເລ
ເຮັດຢາສະຜົaມໃຊເອງ, ການເຮັດຝຸນບaມ ແລະການ
ປູກຝ
ກຝ
ປູ
ຝັaັaງແບບທຳaມະຊາດ ສງເານເປັນປະໂ;ດ

ການເປັນເກ ເປັນເລສບຽນ ເປັນໂຮໂມ ທັaງທເປັນ
ມາໂດຍກຳaເນີດ ືເປັນຈາກການປຸງແຕງກໍໄດເຊີນ
ວິທະຍາ ກອນທັaງລາວ ແລະໄທ ມາຖວາຍ ຄວາມຮູ
ແກພຣະສົaງ ກໍເຫັນວາໜາສົaນໃຈ ເຊງເລອງນ ຢູໃນ
ວິທະຍາໄລສົaງຄົaງບກາກາວເຖິງເປັນການເປີດ
ກວາງທາງໂລກະທຳaຂອງພຣະສົaງ ແລະ ເລິກເຊງ
າຍຂນ ຄວາມຮູກຽວກັaບສງແວດລອມພູມສາດທຳa
ມະຊາດ ສິລະປະຫັaດຖະກຳaວັaດທະນະທຳaທອງຖນ
ວັaນນະຄະດີທົaດສະຊາດຊາດົaກ ຕາງໆ ກໍໄດຖືກຍົaກ
ຂນມາສົaນທະນາກັaນໃຜສົaນໃຈ ທາງໃດກໍສາມາດຫາ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

6

ມາເສີມຕມໄດ ແມນແຕເຕັກນິກການແ ເຊງເລອງ
ນກໍອາດມີການສອນຢູໃນສະຖາບັaນການສຶກສາ ແຕ
ທາງ ຄ.ພ.ພ ໄດເພມັaກສູດນເຂານຳa ເອົາທົaດສະ
ຊາດຊາດົaກມາວິເຄາະ
ກິດຈະກຳaາກາຍໃຊເວລາຝຶກອົaບຮົaມຍາວ

ສວນຢູໃນ
 ສະຖາບັaນເດ ພຣະອາຈານເຫັນວາ
ແນວໃດ ັaກສູດທໃຊຢູສົaມບູນພຽງພໍືຍັaງ
ພຣະບຸນສວນ: ຍັaງບພໍ ຈງຊິດຶງເອົາໂຄງການ
ດີໆຂອງພຣະອາຈານໃWຊາລີ ທມີການຝຶກອົaບຮົaມ
າຍແນວເຂາມາ ຈະເປັນຄວາມຮູໜງໄປນຳaໃຊ

ເປັນເດືອນ ືເປັນປີ ບວກການປະຕິບັaດຕົaວຈິງ ມີ

ເຜີຍແຜໄດດີໃນຊົaນນະບົaດ ເປັນທັaກສະເພມສຳaລັaບ

ການລົaງໄປທັaດສະນະສຶກສາພົaບພຜູເຮັດວຽກຕົaວຈິງ

ໄປນຳaການພັaດທະນາທອງຖນ.

ຈາກນaນກໍມີການນຳaເອົາສະພາບມາສົaນທະນາ
ວິເຄາະກັaນ ໂດຍອີງໃສັaກອະຣິຍະສັaດສເປັນຕaນໃນ
ໄລຍະັaງເມອຈົaບໄປແລວ ໄດລິເລມສaງເສີມໃຫມີ
ການປັaບປຸງບົaດເທດສະໜາໃຫມີເນອຫາທທັaນສະ

ດວງເດືອນ: ໝາຍຄວາມວາທາງວິທະຍາໄລກຳa
ລັaງພິຈາລະນາສາງັaກສູດ ືແນວໃດ?
ພຣະບຸນສວນ: ແມນລະ ກຳaລັaງຈະແລວໃນປີນ

ໄໝຂນ ປັaບປຸງບົaດເທດຕາງໆ ເຊງເຮັດແບບນກໍຍັaງບ

າງ
ສາງັaກສູດໃໝໃຫຄຽງຄູກັaບທາງລັaດ ບໃຫປະທາງ

ທັaນພຽງພໍຍັaງຕອງປັaບປຸງອີກ.

ໃນເຮົາາຍ ປີນກຳaລັaງຈະທົaດລອງສອນ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ບົດຄວາມພິເສດ

7

ດວງເດືອນ: ອັaນທປັaບາຍແມນຈaງໃດ ແຕກອນ

ຈະແຍກໃຫຟັaງເດ ແຕກອນວິທະຍາໄລສົaງບໄດ

ຂະນອຍຮູສຶກວາເອົາວິຊາການທາງໂລກເຄງຕເຄງ

ແຍກ ຮຽນໝົaດທຸກວິຊາ ທັaງທາງໂລກ ແລະທາງທັaມ

ເລີຍ ດຽວນເປັນແນວໃດ

ຄຽງຄູກັa
 ນ ບໄດຈຳaເພາະຊິເອົາດີສາຍໃດ ຄືອັaກສອນ

ພຣະບຸນສວນ: ແມນແລວ ແຕກອນເຄງຕເຄງ
ດຽວນແບງສາຍກັaນເລີຍ ໃຜມັaກສາຍໃດກໍໄປສາຍ
ນaນ ມັaກສາຍພຸດທະສາສະໜາກໍໄປທາງພຸດທະສາ
ສະໜາ ບມີທາງໂລກເລີຍ ພຸດທະສາສະໜາຈະມີ
ຮຽນພຣະໄຕຣປີດົaກ, ພຣະວິໄນ, ບາລີ ສວນາຍຈະ
ລົaງເລິກບາລີ ໃຜມັaກສາຍທຳaມະຊາດກໍໄປສາຍທຳa
ມະຊາດ ສາຍວັaນນະຄະດີຈະເປັນຄູສອນພາສາລາວ
ແລະກໍຮຽນທຳaມະໄປພອມແຕບລົaງເລິກ ແຕເຮົາບ
ປະຄພາກປະຕິບັaດມີໄປສະມາທິ ໄປກັaມມະຖານ 15
ປະຄື
ວັaນ ເປັນພາກບັaງຄັaບສາຍໃດກໍຕອງມີ.

ສາດບ, ພາສາລາວບ, ທັaມມະການເຜີຍແຜບ, ການ
ເຜີຍແຜ ືວາທະສິນບ ໃຫຮຽນຮູກັaນຊໆເປັນພນ
ຖານທິດສະດີ ຖາໃຜຮຽນບເກງ ບມີພອນສະPັaນ ບ
ສະແQງຫາກໍຈະບໄດ ຈົaບໄປແບບປະຖົaມປະຖານ
ແຕດຽວນເປັນສາຍບາລີພຸດທະສາດ ຈະເກງການ
ເທດ ຈະເກງພາສາບາລີ ເຮັດຄືແບບແຕເກາແບບ
ຍາພມະຫາສີລາ ວິຣະວົaງ ກຳaລັaງນaງເຮັດແບບນaນ ກໍ
ໜາຈະດີ ມີແຕວາວາງເປາໝາຍຈຳaນວນຜູຮຽນພຸດ
ທະສາດໃນປີທຳaອິດໄວ 35 ອົaງ າຍກວານaນບເອົາ
ສາຍອນຈະາຍກໍຢາຈະສາງເທານກອນ ບໄດເອົາ
ປະລິມານ ຈະເອົາຄຸນນະພາບ.
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

8
ຕອນນກຳaລັaງເຮັດແລວ ກຳaລັaງຈະທົaດລອງສອນ

ັaງຈາກຝຶກອົaບຮົaມແລວສິດ ຄ.ພ.ພ ກໍມີໂອກາດ

ໃນປີນ ເພາະວາເຫັນມາາຍປີແລວ ຈະມາລະດົaມ

ພິສູດຕົaນເອງດວຍການລົaງຝຶກຫັaດ ເທາກັaບວາຝຶກ

ຄວາມຄິດຄູບາອາຈານກັaນໃໝ ເອົາຄູທຈົaບມາແຕ

ວິຊາຊີບໄປເລີຍ ໄປນຳaກັaນເປັນຄະນະເລືອກເອົາວາ

ນອກ ເອົາຄູຈົaບມາແຕພາຍໃນ ແລະຜູ
 ັaກຜູໃ/

ຢາກເຮັດວຽກແນວໃດ ເຊນ: ໄປເຜີຍແຜທຳaມະກັaບ

ມາເຍືອງໃສກັaນຈົaນໄດຮູບແບບຈaງຊ ແຕເຮົາບປະ

ເດັກນັaກຮຽນ(ທຳaມະສັaນຈອນ) ໄປຫາເດັກພິການ

ັaກສູດຂອງແຕລະວິທະຍາໄລຕາງໆ ຈະເອົາໄປ

ືເດັກຕິດຢາ ໄປໂຮງຮຽນປະຖົaມ ືມັaດທະຍົaມ ໄປ

ຄຽງຄູກັa
 ນ ແລະເບງັaກສູດແຕລະປະເທດອອມຂາງ

ຢູໃນ
 ຊaມຊົaນ ແລະກິນນອນໃນວັaດເລີຍ ເຮັດາຍ

ເພາະຈົaບໄປແລວ ແນນອນຕອງໄປເປັນຄູສອນໃຫ

ກິດຈະກຳa ທັaງຝຸນບaມ ປູກຜັaກປອດສານພິດ ທຳaມະ

ໄດຊຽວຊານໃນເລອງນ ແລະຖາຢາກໄປຕໂທປະ

ຊາດບຳaບັaດ ທັaງນຳaພາເດັກນອຍຝຶກສະມາທິໄg

ເທດອອມຂາງໄດບ ກໍໄດເພາະເບງັaກສູດກໍໃກຄຽງ

ພຣະຮັaບສິນ ທັaງຄາລະວາດ ຈົaວ ພຣະໃນຄະນະ

ກັaນສາມາດໄປຕໄດ.

ຕອງເຮັດວຽກນຳaກັaນ ພຽງແຕການວາງແຜນກໍໃຊ

ສະນaນ ຊິໄປທອງຖນຄິດວາໄດາຍນະ ເພາະ
ເຮົາມີລະບຽບຄືໃຫໂຄຕາໄປຮຽນຕາມແຂວງນອຍ
ແຂວງໃ/ ບາງແຂວງໃ/ກໍໃຫ 6-8 ແຂວງນອຍ
ກໍໃຫ 3 ໃຫທອງຖນເຮັດສັaນຍາ ຮຽນຈົaບແລວ ຜູເອົາ
ທຶນແລວຕອງສະໝັaກໃຈກັaບມາຮັaບໃຊທອງຖນ 2 ປີ
ເປັນຢາງນອຍ.
ດວງເດືອນ: ກໍດີ ຄູບາອາຈານບວດມາແລວ ກໍ
ຄົaງມີສັaດຈະາຍກວາຄະຣາວາດ ແຕສົaນໃຈວາສວນ
ໃດຈະທມາເສີມສາງໃຫຄູບາອາຈານເຮົາມີພັaດທະ
ນາການທາງພາຍໃນ ນອກຈາກວາຮຽນໄປຕາມລະ
ບົaບຮອດປະຣິນຍາຕີ ສງໃໝມາສາງມາຈູງໃຫສຶກສາ
ເລິກເຊງເຂາໄປເຖິງຂaນເກີດຈິດສຳaນຶກທາງສັaງຄົaມ
ກວາຈະດຶງຄວາມສົaນໃຈໃຫມາສົaນໃຈ ແລະເຂາໃຈ
ວາ ວຽກງານທາງສັaງຄົaມແມນແນວໃດ ແລະເຮົາກໍ
ສາມາດເຮັດໄດນaນ ຕອງໃຊາຍວິທີການຄວບຄູ
ກັaນໄປ ໂດຍອີງໃສການພາວະນາກັaມມະຖານເສຍ
ກອນ ຈາກນaນກໍຫາຕົaວຢາງອັaນດີເດນຂອງຕາງປະ
ເທດ ເອົາບົaດເລອງດີໆມາໃຫອານໃຫວິເຄາະ ເຊນ:
ປະສົaບການການຊວຍເືອຄົaນພິການແມນແນວໃດ,
ການຊວຍຄົaນດອຍໂອກາດແມນແນວໃດ ຈາກນaນ
ກໍລົaງໄປຢຽມຢາມສູນຄົaນພິການ ໄປເຮັດກິດຈະກຳa
ກັaບເດັກນອຍ ໄປສູນຟນຟູຄົaນຕິດຢາ ໄປເວາລົaມ
ຮູຈັaກກັaບເຂົາ ເຂາໃຈບັaນຫາຂອງເຂົາ.
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ເວລາເປັນເດືອນກັaບມາຖອດຖອນບົaດຮຽນ ເຊງຈຸດ
ນເຫັນວາເປັນທາແຮງໃນການສາງຄົaນໄດແທ ສິດ
ແຕລະຮຸນທອອກໄປສວນໜງໄປເຄອນໄgໄດດີ
ບຳaເພັນປະໂ/ດໃຫສັaງຄົaມໄດ ເຊງທາງວິທະຍາ
ໄລສົaງກໍຄົaງຈະສາມາດຈູງໃຈອີກແບບໜງໃນນາມ
ສະຖາບັaນ ແຕສຳaລັaບຄ.ພ.ພ ເຫັນວາວິທີນຊວຍໃຫ
ພຣະສົaງຢາກລົaງໄປເຮັດວຽກໃນຊaມຊົaນາຍຂນ
ພຣະບຸນສວນ: ແຮງຈູງໃຈ ືັaກສູດເສີມກຳaລັaງ
ໄປຮາງກັaບງານທັaມມະສັaນຈອນ ແລະໂຄງການເມດ
ຕາທຳa
ດວງເດືອນ: ຖືວາຈະເອົາພາກປະຕິບັaດໃນທາງ
ສັaງຄົaມເຂາມາ
ພຣະບຸນສວນ: ມີັaກສູດໂຕໜງຈະເອົາເຂາມາ
ເປັນການເສີມສາງທັaກສະ ເພາະເຖິງເຮົາຈະຮຽນ ສູງ
ກໍຢາ ແຕບມີທັaກສະກໍຍາກນະ ຄືກຳaລັaງໄປຮາງັaກ
ສູດນຳaກັaນກັaບໂຄງການເມດຕາທັaມ ເພນເຮັດມາ
າຍປີແລວ ຕອນນກຳaລັaງຮາງຢາງຈິງຈັaງ ແລະທ
ເຮັດແລວຍັaງຈະຂຽນເປັນປມຕຳaລາ ຄິດວາບອນໜ
ຈະເອົາມາເສີມຮຽນໃນປີ 1,2,3 ຄືຮຽນເປັນການປະ
ກອບທັaກສະໃນການເຮັດຕົaວຈິງ ກັaບສັaງຄົaມ ໂດຍຈະ
ສາງບຸກຄະລາກອນໃຫມີຈິດສຳaນຶກໃນທາງສັaງຄົaມ

ບົດຄວາມພິເສດ

9

ດວງເດືອນ: ຢາກໃຫພຣະອາຈານອະທິບາຍວາ
ຂະບວນການສາງທັaກສະເພນເຮັດແນວໃດ?

ດວງເດືອນ: ຂະບວນການສາງທັaກສະຕາມທຂະ
ນອຍເຂາໃຈແບບທພຣະອາຈານວາເປັນການສາງ

ພຣະບຸນສວນ: ຂະບວນການສາງທັaກສະເປັນ
ຂະບວນການແບບໃໝເຫັນໂຄງການເມດຕາທຳa
ເອົາມາທົaດລອງ ແຕລະເທອເພນກໍເອົາມາໃຊກັaບ
ນັaກຮຽນມັaດທະຍົaມປາຍ ແລະວິທະຍາໄລເຮົາບາງ
ສວນ ເຫັນວາດີໃດ ມີການຝຶກອົaບຮົaມໃຫລົaງໄປສອນ
ເດັກນອຍຕາມໂຮງຮຽນຕາງໆທເພນເຮັດມາແລວ

ໂອກາດ ສາງເງອນໄຂໃຫເກີດຄວາມໃກຊິດກັaບສັaງ
ຄົaມາຍຂນ ໃຫໄດຮັaບໃຊສັaງຄົaມແທໆ ເພອໃຫເກີດ
ຄວາມຮູທາງສັaງຄົaມ ສະນaນເວລາອາຈານສາງັaກ
ສູດ ເອົາອັaນນໃສໃນັaກສູດາຍປານໃດ ຈັaກເປີເຊັນ
ືຈັaດເວລາແນວໃດ?
ພຣະບຸນສວນ: ໃສເວລາໄວ 30 ຊaວໂມງ ຍັaງບ

ຖາເພນໄດເຂາໄປອົaບຮົaມ ແລະລົaງໄປສອນ ເພນຈະ

ໄດາຍ ຄືໃຫມີຄວາມໃກຊິດຄຸກຄີກັaບສັaງຄົaມາຍ

ມັaກແລະຕິດໂຕນ ເພາະເປັນວຽກທອາສາສະໝັaກ

ຂນ ສະນaນເພນມາແຕລະແຂວງມາຢູໃນກຳaແພງ

ເຂາມາ ເຊງການລົaງໄປສອນໃນທາງສັaງຄົaມຕອງຄaນ

ນະຄອນ ຖາໄດຝຶກໂຕນໄປແລວ ເວລາຈົaບກັaບໄປ

ຄວາ ຖາໄດຄaນຄວາ ເພນຈະຮູາຍ ຮູທຳaມະາຍ.

ນອກຈາກໄປສອນແລວ ຍັaງໄປລົaງໃນທອງຖນອີກ
ຈະເປັນອີກບົaດບາດໜງກະຕຸນຈູງໃຈໃຫເພນ.

ພຸດທະພາສິດ
ອັaດຕັaດຖະປັaນຍາ ອະສຸຈີ ມະນຸດສາ ມະນຸດຜູເຫັນແກປະໂ[ດຕົaນ ເປັນຄົaນບສະອາດ
ໂກທະໂນ ທຸບພັaນໂຍ ໂຫຕິ

ຄົaນມັaກໂກດຍອມມີຜິວພັaນເສາໝອງ

ທຸກຂັaງ ສະຍະຕິ ໂກທະໂນ

ຄົaນມັaກໂກດຍອມຢູບເປັນສຸກ

ກຸດໂທ ທັaມມັaງ ນະ ປັaດສະຕິ

ຜູໂກດຍອມເບງບເຫັນທັaມ

ໂກທັaງ ປັaນຍາຍະ ອຸດ ສິນເທ

ຈaງລະຄວາມໂກດດວຍປັaນຍາ

ທັaມມະຈາຣີ ສຸຂັaງ ເສຕິ

ຜູປະພຶດທັaມຍອມຢູເປັນສຸກ

ໂລໂກປັaດຖັaມພິກາ ເມດຕາ

ເມດຕາ ເປັນເຄອງຄaຈູນໂລກ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

10

ພຣະອະພິທັມ

ກາວສູ
ແດນປະຣະມັ
ຕຖ໌


ຄັaດຈາກ ນິຕະຍະສານ ພຸທວົaງສ ສະບັaບພິເສດ ປີທີ 8 ສະບັaບທີ 4
ໂດຍ: ພຣະອາຈານ ຊາລີ ກັaນຕະສີໂລ
ປະທານ ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພອການພັaດທະນາ
(ຄ.ພ.ພ)

....ຕຈາກສະບັaບກອນ
ໃນທຸກມນ ປັaນຍາຝາຍທັaມນaນເປັນເລອງຍາກທ
ຈະເຂາໃຈໄດໂດຍງາຍ
ຕໄປນຂໍນຳaທານເຂາມາພົaບກັaບັaກການອີກ ບາ
ລີທພຣະອະນຸ

ຣຸທທາຈານ ເພນສະແດງເອົາໄວໃນ
ໃນທຳaອິດເພອຄວາມໝaນໃຈຂອງທານຜູອານ ຈງຂໍ
ນຳaເອົາມາສະແດງທັaງບາລີແລະຄຳaແປດaງຕໄປນ:
ຕັaຕຖະ ຈິຕຕັaງ ຕະວະ ຈະຕຸພະພິທັaງ ໂຫຕິ ກາມາ
ວະຈະຣັaງ, ຮູປາວະຈະຣັaງ, ໂຣກຸຕະຣັaນເຈຕິ
ແປຄວາມວາ ໃນປະຣະມັaຕຖະທັaມທັaງ 4 ຄື (ຈິດ,
ເຈຕະສິກ, ຮູບ, ນິບພານນaນ) ຈິດປະຣະມັaຕຖະທັaມ
ທໄດຍົaກຂນມາສະແດງໃນອັaນດັaບແຮກ ນaນ ມີຢູ 4
ປະເພດຄື: ກາມາວະຈະຣະຈິຕ,ປາວະຈະຣະຈິຕ
ອະຮູປາວະຈະຣະຈິຕ ໂລກຸຕະຣະຈິຕ ດaງມີຄາຖາ
ຮັaບຮອງວາ
ຕັaຕຖະ ວຸຕຕາທິທັaມມັaຕຖາ ຈະຕຸທາ ປະຣະມັaຕ
ຖະໂຕ ຈິຕຕັaງ ເຈຕສິກັaງ ຮູປັaງ ນິພານະມິຕິ ສັaພພະ
ທາ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ແປວາ ຈິດມີ 4 ປະເພດຄື:
ກາມາວະຈະຣະຈິດມີ 54 ຮູປາວະຈະຣະຈິຕມີ
15 ອະຣຸປາວະຈະຣະຈິຕມີ 12 ໂລກຸຕະຣະຈິຕມີ 8
ື 40 ຮວມເປັນຈິດ 89 ື 121 ດວງ ໃນບັaນດາຈິດ
ດaງກາວມານ ຍັaງຕອງໄດແຍກໃຫເປັນໄປຕາງໆຕາມ
ອາການຂອງຈິດແຕລະດວງ ຕົaວຢາງໃນກາມາວະ
ຈະຣະຈິຕ 54 ຄືຈິດທຕິດຂອງທອງທຽວຢູຕາມກາມ
ພູມນaນ ຍັaງແບງອອກເປັນສວນໃZໆ 2 ສວນຄືເປັນ
ອະໂສພະນະຈິດ 30 ດວງ ເປັນໂສພະນະຈິດ 24
ດວງ ຄຳaວາ “ອະໂສພະນະຈິດ“ ນaນແປວາ ຈິດທບ
ຈົaບບງາມ ໄດແກອະກຸສົaນຈິດ12 ອະເຫຕຸກະຈິດ18
ຄຳaວາ “ໂສພະນະຈິດ” ນaນແປວາ ຈິດທຈົaບງາມ
ໄດແກກາມາວະຈະຣະະໂສພະນະຈິດ 24 ຮວມ
ເປັນກາມາວະຈະຣະຈິດ 54 ຄຳaວາ ອະກຸສົaນຈິດນaນ
ແປວາ ຈິດທມີໂທດໃຫເປັນຜົaນເປັນທຸກ ືເປັນຈິດທ
ປະກອບກັaບອະກຸສົaນເຈຕະສິກ ແລະໃນອະກຸສົaນຈິດ
ພະ
12 ນaນຍັaງແບງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື ເປັນໂລພະ
ຈິດ 8 ດວງເປັນໂທສະຈິດ 2 ດວງ ເປັນໂມຫະຈິດ

2 ດວງ ຮວມເປັນອະກຸສົaນຈິດ 12 ດວງ ຄຳaວາໂລ

ທັມມະສູ່ສັງຄົມ

11

ພະຈິດນaaນ ແປວາຈິດທຄິ
 ດໂລບຢາກໄດ ໂທສະຈິດ

ນaນໄດແກຮູບ 28 ທຈະສະແດງຕໄປໃນປຣິຈເສທທີ

ແປວາ “ອະເຫຕຸກຈິດ” ແປວາ ຈິດທບປະກອບກັaບ

6 ຂາງໜາ ນາມກາຍນaນໄດແກຈິດ 89 ເຈຕະສິກ

ເຫດມີ 18 ດວງ ດaງນaນແບງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື

52 ທສະແດງຕໄປ ສະນaນນາມທັaມຄືຈິດນ ກໍເປັນ

ເປັນຜົaນຂອງອະກຸສົaນ 7 ດວງເປັນຜົaນຂອງກຸສົaນ 8

ຮູບໄດໂດຍປະຣິຍາຍ ສວນກິເລດຮູບນaນ ໄດແກຕົaວ

ດວງ ເປັນກິຣິຍາ 3 ດວງ ຮວມເປັນອະເຫຕຸກຈິດ 18

ຕັaນຫາ ຄືຄວາມຍິນດີພໍໃຈໃນພົaບ ໃນພູມທຕົaນໄປ

ດວງ ອະກຸສົaນ 12 ດວງ ອະເຫຕຸກ 18 ດວງ ຮວມ

ດໃນຮູບພຣົaມໄດນນຕ
a ອງເປັນ
ເກີດນaນ ຜູທຈະໄປເກີ

30 ດວງ ນເປັນອະໂສພະນະຈິດ.

ຕິເຫຕະກະບຸກຄົaນທໄດຊານ ໃນມະນຸດ ືເທວະດາ

ກາມາວະຈະຣະໂສພະນະຈິດທຈົaບງາມນaນ ຍັaງ

ພູມ ເມອທຳaຊານໃຫເກີດແລວຊານນaນບ ເສອມໃນ

ແບງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື ເປັນມະຫາກຸສົaນຈິດ 8

ເມອຜູນນຕາຍລົa
a
ງກໍໄດໄປບັaງເກີດເປັນພຣົaມ ຢູໃນ

ດວງ ເປັນມະຫາວິບາກຈິດ 8 ດວງ ເປັນມະຫາກິຣິ

ພຣົaມມະໂລກເມອໄດໄປເກີດເປັນພຣົaມແລວກໍມີ

ຍາຈິດ 8 ດວງ ຮວມເປັນກາມາວະຈະຣະໂສພະນະ

ຄວາມຍິນດີ ພໍໃຈ ໃນພຣົaມສົaມບັaດຂອງຕົaນດວຍອຳa

ຈິດ 24 ດວງ ຄຳaວາ“ມະຫາກຸສົaນຈິດ” ແປວາຈິດທ

ນາດ ຮູບຕັaນຫາທມີຢູໃນຂັaນທະສັaນດານພອມທັaງ

ບມີໂທດໃຫຜົaນເປັນຄວາມສຸກ ແລະສາມາດໃຫຜົaນ

ຍິນດີໃນຊານ ແລະອະພິນຍາທຕົaນໄດມານaນນຳa

ເກີດຂນາຍກວາຕົaນ ທັaງເປັນເບອງຕaນທຈັaກໃຫ

ອີກໄນນງ ຮູເປ ອະວະຈະຣະຕິຕິ = ຮູປາວະຈະ

ຊານອະພິນຍາມັaຄຜົaນເກີດຂນ “ມະຫາກິຣິຍາຈິດ”

ຣັaງ ຈິດໃດຍອມທອງທຽວເກີດຢູໃນພູມອັaນເປັນທ

ແປວາ ຈິດທເປັນກຸສົaນນaນແະ ແຕຈິດເານເກີດ

ເກີດແຫງກິເລດຮູບ ສະນaນ ຈິດນaນຊວາຮູປາວະຈະ

ຂນໃນສັaນດານຂອງພຣະອໍຣະຫັaນ ຈງຊວາ ມະຫາ

ຣະຈິດ ໝາຍຄວາມວາຜູທໄປເກີ

ດໃນຮູບພຣົaມນaນ

ກິຣິຍາ

ບແມນໄປເກີດແຕຮູບທັaມທນaນ ນາມທັaມຄືຈິດເຈຕະ

ຮູປາວະຈະຣະຈິດ ມີ 15 ນaນ ແບງອອກເປັນ 3

ສິກ ກໍໄປເກີດໄດຕາມອຳaນາດຂອງຊານທຕົaນໄດໄປ

ປະເພດຄື: ເປັນຮູປາວະຈະຣະຈິດ ມີ 15 ນaນ ແບງ

ນຳaສະນaນເມອນາມທັaມໄປເກີດໄດ ນາມອັaນນaນແະ

ເປັນ 3 ປະເພດຄື: ເປັນຮູປາວະຈະຣະກຸສົaນຈິດ 5

ກຕອງທອງທຽວຢູພູມທຕົaນເກີດຢູ ການທຽວຂອງ

ເປັນຮູປາວະຈະຣະວິບາກຈິດ 5 ເປັນຮູປາວະຈະ

ນາມເານແມນທຽວໄປຕິດຂອງຢູໃນພຣົaມສົaມບັaດ

ຣະກິຣິຍາຈິດ 5 ຮວມເປັນ 15 ຮູປາວະຈະຣະຈິດ

ືຊານອະພິນຍາ ທຕົaນໄດມານaນເອງ ຈັaກໄດອະທິ

ແປວາຈິດທຍັaງຕິດຂອງຢູໃນຮູບພຣົaມ ືຮູບພົaມ 16

ບາຍຂະ]າຍຄວາມໃນບົaດຂາງໜາພຸນ

ຊaນ ໝາຍຄວາມວາຈິດທັaງ 15 ດວງນຍັaງທອງທຽວ

ຕນໄປຂໍນຳaເຂາມາພົaບກັaບພຣົaມອີກພວກນງ ທ

ເກີດຢູໃນພູມ ອັaນເປັນທເກີດແຫງວັaດຖaຮູປາ ແລະກິ

ບມີຮູບທັaມ ມີແຕນາມທັaມ ຄືຈິດ ກັaບເຈຕະສິກ ທນaນ

ເລດເປັນສວນາຍ ວັaດຖaຮູບນaນໄດແກ ຮູປາວະຈະ

ເກີດຢູເປັນໄປຢູໃນພູມນaນ ຈິດທໄປເກີດໃນຮູບພູມ

ຣະຈິດ 15 ເຈຕສິກ 35 ກິເລດຮູບນaນໄດແກຮູບຕັaນ

ນaນຮຽກວາອະຣູປາວະຈຣວິບາກຈິດ 4 ອະຮູປາວະ

ຫາຄືຄວາມຍິນດີພໍໃຈ ໃນ ຊານ ອະພິນຍາ ແລະຮູບ

ຈະຣະກິຣິຍາຈິດ 4 ຮວມເປັນອະຣູປາວະຈະຣະຈິດ

ພົaບ ດaງມີອັaດຖະສະແດງວາ ຣູປັaສສະ ພະໂວຕິ ຣູປັaງ

12 ດວງ ຈິດທັaງ 12 ດວງນ ທຽວທອງເກີດຢູໃນພູມ

ພູມໃດເປັນທເກີດແຫງວັaດຖaຮູບ ແລະກິເລດຮູບ ພູມ

ອັaນເປັນທເກີດແຫງວັaດຖaອະຣູປ ແລະກິເລດຮູບເປັນ

ນaນຊວາຮູບ ໄດແກຮູບພູມ 16 ຊaນ ອະທິບາຍວາ

ສວນາຍວັaດຖaອະຣູປນaນໄດແກອະຣູປາວະຈະຣະ

ການທຈັaດຮູປາວະຈະຣະຈິດ 15 ເຈຕສິກທປະກອບ

ຈິດ 12 ເຈຕະສິກ ທປະກອບ 30 ກິເລດອະຣູປນaນ

3 ເປັ
ເ ນວັaດຖaຮູບນaນ ເພາະວາຄຳaວາຮູບນaນມີ 2
35

ໄດແກອະຣູປຕັaນຫາ ຄືຄວາມຍິນດີພໍໃຈໃນອະຣູປ

ຢາງ ຄືຮູບກາຍຢາງນງ ນາມກາຍຢາງນງ ຮູບກາຍ

ຊານ ແລະອະຣູປພົaບ ຜູທໄປເກີ

ດໃນອະຣູປພົaມໄດ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

12
ນaນ ຕອງເປັນຕິເຫຕຸກະບຸກຄົaນ ແລະພຣະອະຣິຍະ
ບຸກຄົaນ 7 (ເວນໂສດາປັaດຕິມັaຄບຸກຄົaນ) ແລະບຸກຄົaນ
ເານຕອງໄດຣູປຊານ 5 ແລະອະຣູປຊານ 4 ຕາມ
ສົaມຄວນອະທິບາຍ ວາຕິເຫຕຸກະບຸກຄົaນເານເມອມີ
ຄວາມເບອໜາຍຕການຄຸມອາຣົaມ ມອງເຫັນຄວາມ
ເປັນຢູໃນກາມພູມນ ເຕັມໄປດວຍທຸກຕາງໆ ແລະ
ຂະນະດຽວກັaນ ກໍເບງເຫັນການອອກໄປຢູແຕຜູດຽວ
ຕາມລຳaພັaງເປັນທາງສະDົaບ ແລະເຕັມໄປດວຍ
ຄວາມສຸກຕາງໆ ຕຈາກນaນກໍໄປສູສຳaນັaກອາຈານ
ຮຽນເອົາກັaມມະຖານອັaນໃດອັaນນງ ທຕົaນພໍໃຈຕາມ
ໄນແຫງອາຣົaມສະມະຖະກັaມມະຖານ 40 ຢາງ ມີກະ
ສີນ 10 ອະສຸພະ 10 ພຣົaມວິຫານ 4 ອັaນໃດອັaນນງ
ແລວ ຈາກນaນກໍຕັaດຄວາມກັaງວົaນນອຍໃPໃຫຂາດ
ອອກໄປສູທສະD

ັaດຈາກຝູງຄົaນ ຈະເປັນປາຊາ ືທ
ໃດກໄດຂໍຢາໃຫມີຜູຄົaນມາລົaບກວນ ຕຈາກນaນກພະ
ຍາຍາມນຶກເຖິງຄວາມຕາຍທເຮົາຈະຕອງໄດຮັaບ ໃນ
ມນງຂາງໜາ ແລວກພະຍາຍາມກຳaໜົaດອາຣົaມກັaມ
ມະຖານທໄດຮຽນມາຈາກສຳaນັaກອາຈານແລວຈະ
ຕອງທຳaຕາມທອາຈານສອນໃຫທຸກຢາງ ຄວາມພິ
ສະດານນaນ ໄດອະທິບາຍໃນປະຣິຈເສທທີ 8 ຂາງ

ກວາຈິດຈະເປັນສະມາທິຄືອຸປະຈາຣະສະມາທິ ແລະ

ໜາພຸນ ໃນທນ ຈະຂໍຕັaດເນອຄວາມໂດຍYທນaນ

ອັaບປະນາສະມາທິ ຕາມລຳaດັaບ ຈາກນaນອະຣູປຊານ

ຜູຈະເຣີນປະຖະວິກະສີນນ
a ສາມາດເຮັດໃຫ ຮູປ

ກໍເກີດຂນຕາມຊaນພູມທຕົaນໃຊຈະເລີນ ເມອຮູບຊານ

ຊານທັaງ 5 ມີປະຖົaມຊານ ທຸຕິຍະຊານຕະຕິຍະຊານ

ເກີດຂນແລວ ຫາກຊານບເສອມ(ສຳaລັaບປຸຖaຊົaນ)

ຈະຕຸຕະຖະຊານ ແລະປັaນຈະມະຊານ ເກີດຂນໄດ

ເມອຜູນນຕາຍລົa
a
ງໄປ ກໍໄປເກີດໃນອະຣູປພູມຕາມ

ແລະຊານທັaງ 5 ນ ຕອງມີປະຕິພາຄະນິມິຕເປັນອາ

ອຳaນາດຂອງຊານນaນ ຖາຊານເສອມລົaງ ໃນເມອຜູ

ຣົaມ ສຳaັaບຜູໄດປັaນຈະມະຊານທນaນ ຈງຈະເຣີນອະ

ນaນຕາຍລົaງກບສາມາດໄປເກີດເປັນອະຣູປະພຣົaມ

ຣູປະຊານຕໄດ(ວາໂດຍເປັນຈະກະໄນ)ທັaງນກໍເພາະ

ໄດ ລົaງມາເກີດເປັນມະນຸດເທວະດາຕາມສົaມຄວນ

ວາ ອາຣົaມທຈັaກໃຫອະຣູປຊານເກີດນaນ ຕອງອາໄສ

ສຳaັaບພຣະອະຣິຍະບຸກຄົaນນaນຊານບມີໂອກາດ

ປະຕິພາຄະນິມິດ ທຕເນອງມາຈາກຮູບຊານໝາຍ

ເສອມໄດ

ຄວາມວາ ຜູໄດຮູບຊານທັaງ 5 ແລວເມອຈະເລີນອະ

ອີກໄນນງ ອະຣູປາວະຈະຣະຕິຕິ-ອະຣູປາວະຈະ

ຣູປຊານນaນ ຈົaນບມີນິມິດ ເຄອງໝາຍໃຫຍັaງເືອແຕ

ຣັaງ ຈິດໃດຍອມທອງທຽວເກີດຢູໃນພູມອັaນເປັນທ

ຄວາມaາງເປາຂອງອາກາດແລວ ຈງຄອຍເອົາ

ເກີດແຫງວັaດຖaອະຣູປ ແລະກິເລດອະຣູປ ສະນaນຈິດ

ຄວາມaາງເປາຂອງອາກາດເປັນອາຣົaມ ໂດຍບໍຣິ

ຊວາ ອະຣູປາວະຈະຣະຈິດ ໝາຍຄວາມວາ ຜູທີໄປ

ກັaມວາ ອາກາໂສອະນັaນໂຕ ອາກາດບມີບອນສນສຸດ

ເກີດໃນອະຣູປພູມດວຍອຳaນາດອະຣູປະຊານນaນ

ດaງນໄປຮອຍຄາບ ພັaນຄາບ ໝນຄາບ ແສນຄາບຈົaນ


ການໄປເກີດຂອງບຸກຄົaນຈຳaພວກນ ມີແຕນາມທັaັaມທ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ທັມມະສູ່ສັງຄົມ

13

ຮູບ: Chokd

ນaນ ບມີຮູບທັaມເລີຍ ເປັນພຣົaມທແປກກວາເຂົາທສຸດ

ວາໂດຍອຳaນາດ ສະຕິ ສະມາທິ ປັaນຍານaນ ກໍມີກຳa

ຖາຈະມີບັaນຫາຖາມວາ ຜູທບ
 ມີຮູບມີແຕນາມຢາງ

ລັaງາຍກວາກາມາວະຈະຣະຈິດ ເພາະເຂົາເຖິງຂaນ

ດຽວນaນມີຢູືບ? ກໍຕອງຕອບວາມີ ຄືອະຣູປະພົaມ

ຊານ ອະພິນຍາ ແລະສະຕິ ສະມາທິ ປັaນຍາ ໃນມະ

ນaນ ເປັນພຣົaມທມີແຕນາມ ບມີຮູບ ທເປັນໄປໄດດງນ
a

ຫັaດຄະຈິດນຍັaງອາດເປັນຂaນໄດກາວໄປສູມັaຄຜົaນ

ນaນ ກໍເພາະອຳaນາດຂອງຮູບຊານນaນເອງເປັນຜູຈຳa

ນິບພານໄດອີກ ໃນເມອຜູນນບ
a ົaງຜິດຕິດຢູໃນຊານ

ແນກໃຫເປັນໄປ.

ຂອງຕົaນສະນaນ ຈງຖືວາ ຈິດທເຂາເຖິງຄວາມເປັນ

ຣູປວະຈະຣະິດ 15 ອະຣູປະວະຈະຣະຈິດ 12

ໃG. ແລະຄຳaວາປະເສີດ ກໍໝາຍເຖິງປະເສີດກວາ

ຮວມເປັນ 27 ດວງນ ຮຽກວາ ມະຫັaດຄະຕະຈິດກໍໄດ

ກາມາວະຈະຣະຈິດນaນເອງ ເພາະວາກາມາວະຈະ

ຄຳaວາ ຫັaດຄະຕະຈິດ ໝາຍຄວາມວາຈິດເຂາເຖິງ

ຣະຈິດນaນ ຕົaວຢາງ ມະຫາກຸສົaນສາມາດຂaມກິເລດ

ຄວາມເປັນໃG ແລະປະເສີດດaງມີອັaດຖະຮອງຮັaບ

ໄດາຍກວາ ແລະສາມາດໃຫສຳaເລັດຕາມຄວາມ

ວາ ມະຫັaນຕັaງຄະໂຕຕິ-ມະຫັaຄຄະຕັaງ ຈິດໃດຍອມ

ປາຖະໜາຂອງຕົaນໄດ ແລະທຳaໃຫຄຸນພິເສດມີອິດທິ

ເຂາເຖິງຄວາມເປັນໃG ແລະປະເສີດ ສະນaນ ຈິດ

ຣິດຕາງໆເກີດໄດອີກ ສະນaນຈງຖືວາຈິດທປະເສີດ.

ນaນຊວາມະຫັaດຄະຕະ ຄຳaວາ ເຂາເຖິງຄວາມເປັນ

ໂລກິຍະ 81 ດວງ

ໃGນaນ ໝາຍເຖິງເປັນໃGກວາກາມາວະຈະຣະ

ກາມາວະຈະຣະຈິດ 54 ຣູປາວະຈະຣະຈິດ 12

ຈິດ ເເພາະວາເມອເອົາທຽບກັaນແລວ ກາມາວະຈະຣະ

ຮວມ 81 ດວງ ດaງທກາວມານ ຮຽກວາໂລກິຍະຈິດກໍ

ຈິດນaນ ໃຫຜົaນຢາງສູງພຽງແຕສະMັaນສົaມບັaດທນaນ

ໄດ ຄຳaວາໂລກິຍະຈິດນaນ ໝາຍເຖິງຈິດທຍັaງຕິດ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

14
ຂອງພົaວພັaນຢູໃນໂລກ ຄຳaວາໂລກໝາຍເຖິງບອນຢູ

ນິບພານມາເປັນອາຣົaມບໄດເລີຍ ແມນແຕຝັaນວາໄດ

ອາໄສຂອງຄົaນພອມທັaງຕົaວສັaດນຳa ໃນທາງພຸດທະ

ເຫັນພຣະນິບພານກໍຍັaງບເຄີຍມີ ແລະຈະມີບໄດ
 ເປັນ

ສາສະໜາ ພຣະພຸດທະເຈາສະແດງເຖິງໂລກທສັaດ

ອັaນຂາດ ເພາະພຣະນິບພານນ ຮູໄດແຕໂລກຸດຕະ

ເກີດໄດອາໄສຢູ ໄວ 31 ໂລກຄື ກາມໂລກ ຄືພວກ

ຣະທເກີດກັaບພຣະອະຣິຍະບຸກຄົaນ 8 ໃນຂະນະທໄດ

ສັaດທຍັaງຕິດຢູໃນກາມະຄຸນອາຣົaມນaນມີ 11 ໂລກ

ສຳaເລັດ ມັaຄຜົaນທນaນ ແລະມະຫາກຸສົaນຍານສັaມປະ

ຮູບໂລກ ຄືພວກສັaດທຍັaງຕິດຢູໃນຮູບພົaບ ືຮູບຊານ

ຍຸດຕະຈິດ 4 ຂະນະເຮັດໜາທໂຄຕະຣະພູຍານໃນ

ນaນມີຢູ 16 ໂລກ ຮູບໂລກຄືສັaດຜູຍັaງຕິດຢູໃນອະຮູບ

ໂສດາປັaດຕິມັaຄຄະວິຖີ ແລະເຮັດໜາທໂວຫານໃນ

ພົaບ ືຮູບຊານນaນມີຢູ 4 ໂລກ ສະນaນ ຈງຮວມເປັນ

ມັaຄຄະວິຖີເບອງບົaນ 3 ທນaນ ທເອົານິບພານເປັນອາ

31 ໂລກ ຈິດທຍັaງຕິດຂອງພົaວພັaນຢູໃນໂລກດaງກາວ

ຣົaມໄດ ແລະມະໂນທະວາຣາວັaຊຊະນະຈິດ 1ມະຫາ

ນaນແະຮຽກວາ ໂລກິຍະຈິດ ດaງມີອັaດຖະຮັaບຮອງ

ກິຣິຍາຍານສັaມປະຍຸດຈິດ 4 ອະພິນຍາຈິດ 2 ກໍ

ວາໂລເກນິຍຸດຮາຮິໂລກິຍາ ທັaມເາໃດປະກອບຢູ

ເອົານິບພານເປັນອາຣົaມໄດຕາມສົaມຄວນ ແຕບແນ

ໃນໂລກເປັນນິດ ສະນaນທັaມເານaນ ຊວາໂລກິຍະ

ນອນ ຈິດນອກນaນເອົານິບພານມາເປັນອາຣົaມບໄດ

ໄດແກໂລກິຍະຈິດ 81 ດວງ. ໂລກຸດຕະລະຈິດ 8

ເລີຍນແະຈິດທມີອາຣົaມນອກໂລກ ກໍໄດແກໂລກຸຸດ

ດວງ ື 40 ດວງ

ຕະຣະຈິດ ໃນຂະນະທຈິດເານເກີດຂນໄດທຳaລາຍ

ຄຳaວາ ໂລກຸດຕະຣະຈິດ ແປວາ ຈິດທຮັaບອາຣົaມ

ກິເລດໄດຕາມອຳaນາດຂອງມັaຄນaນ ແລະການທໂລ

ນອກໂລກ ຄຳaວາຮັaບອາຣົaມນອກໂລກນaນ ໝາຍ

ກຸດຕະຣະຈິດມີ 8 ໂດຍcນaນເປັນໂລກຸດຕະຣະຈິດ

ຄວາມວາແນວໃດ? ກອນທເຮົາຈະຮູນອກໂລກນaນ

ຂອງສຸສວິປັaດສະກະ ຄືຜູຈະເລີນວິປັaດສະນາຢາງ

ຈຳaເປັນທສຸດ ເຮົາຕອງຮູອາຣົaມໃນໂລກກອນ ອາຣົaມ

ດຽວ ແລະສຳaເລັດເປັນພຣະອະຣິຍະບຸກຄົaນສວນໂລ

ທມີຢູໃນ 31 ໂລກນaນມີຢູ 3 ປະເພດຄື:

ກຸຕະຣະຈິດໂດຍພິສະດານ 40 ນaນເປັນໂລກຸດຕະ

1- ກາມອາຣົaມ ໄດແກອາຣົaມ 6 ມີຮູບເປັນຕaນ
2- ມະຫັaດຄະຕະອາຣົaມ ໄດແກທັaມມາຣົaມທເປັນ
ອະຮູບຊານ ຕາມສົaມຄວນ

ຣະຈິດຂອງຊານລາພິບຸກຄົaນທໄດສຳaເລັດມັaຄຜົaນ ຄື
ໃນມັaຄນງໆ ກໍມີອົaງຊານ 5 ຮວມ 4 ມັaຄ ໄດອົaງຊານ
20 ແມນວາຜົaນກໍໃນທຳaນອງດຽວກັaບມັaຄ
ສະນaນ ໂລກຸຕະຣະຈິດຈງມີທັaງໂດຍc ແລະພິ

3- ບັaນຍັaດອາຣົaມ ໄດແກທັaມມາຣົaມທເປັນ ສັaດ

ສະດານ ດaງກາວມານ ການນຳaທານເຂາມາຮູຈັaກກັaບ

ທະບັaນຍັaດ ແລະອັaດຖະບັaນຍັaດຕາງໆ

ຈິດ 89 ື 121 ດວງ ແບບແລນກາຍໄປ ໂດຍທຍັaງ
ບຮູຄວາມລະອຽດເລີຍນaນ ກໍຂໍຍຸຕິໄວກອນ ໄປເຖິງ

ອາຣົaມທaງ 3 ປະເພດດaງທກາວມານແມນອາຣົaມ
ທມີຢູໃນໂລກທັaງ 31 ໂລກ ສວນອາຣົaມນອກໂລກ

ສະບັaບຕໄປຈງຄອຍທຳaຄວາມເຂາໃຈໂດຍລະອຽດ
ອີກ

ນaນມີຢູຢາງດຽວ ຄື ທັaມມາຣົaມທເປັນນິບພານ ຄຳaວາ
“ນິບພານ” ນaນ ເປັນທັaມທພaນໄປຈາກຮູບ - ນາມ ຂັaນ
5 ມີຄວາມສະVົaບເປັນລັaກສະນະ ຜູທຈະເຂາໄປຮູ
ເຫັນພຣະນິບພານໄດນນ
a ມີແຕພຣະອະຣິຍະບຸກຄົaນ
8 ຈຳaພວກ ມີອໍຣະຫັaນຕະບຸກຄົaນເປັນທສຸດ ປຸຖaຊົaນ
ທັaງໝົaດບມີສວນຮູເຫັນພຣະນິບພານ ແລະເອົາພຣະ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ຕະໂມ ໂຊຕິ ປະຣາຍະໂນ
ເຄີຍມືດມາແລວ ຈັaກສະfາງພາຍໜາ

ທັມມະສູ່ສັງຄົມ

15

ຄຳaສອນຄຸນແມໃ`

ທານ

ໃຫໄດ
້ ບຸ
້ ນ
ແມຂາວ ແກວ ເມືອງແສນ

ສຳaພາດໂດຍ : ນາງ ລັaດຕະນາ ພົaມມະວົaງສາ
ນາງ ດາວວິມົaນ ມະຫາວັaງ

ການເຮັດບຸນ ດວຍການໃຫທານແມນແນວໃດ
ການເຮັດບຸນຄື: ການຊຳaລະໃຈໃຫບໍຣິສຸດຜອງ

ໂຕຕອບ. ເຊນ: ຖາເຮົາໄດໃຫສງໃດສ

ງໜງແກພ
ແມ, ຍາດພນອງ ືຄົaນອນໆ ທເຮົາຮູຈັaກ ືບຮູຈັaກ

ໃສ ປາສະຈາກກິເລດກໍຄື: ຄວາມໂລບຄວາມໂກດ

ໂດຍບFັaງຜົaນຕອບແທນ ເຮັດດວຍຄວາມFັaງດີ,

ຄວາມົaງໃຫໝົaດໄປ, ເຊນ: ເວລາເຮົາເອົາວັaດຖaສງ

ເຮັດໃນສງທຖືກຕອງ, ສງທເຮົາເຮັດໄປນaນເກີດ

ຂອງໄປເຄນວັaດ ເວລາໃຫເປັນທານ ເວລາຮັaບເປັນ

ຄວາມພໍໃຈ ສະບາຍໃຈ ອມໃຈ ເຖິງຈະມີໃຜມາເວາ

ບຸນ ຄືຄວາມສຸກໃຈ ສະບາຍໃຈ ເປັນການດລະ

ຂັaດຂວາງກະທົaບຈິດໃຈ ແຕຈິດໃຈຂອງເຮົາກໍສະ

ຄວາມໂລບໃນຈິດໃຈໃຫໝົaດໄປ ນເອນວາ ບຸນທ

[ົaບບເກີດໂທສະ ບມີອາຣົaມຮາຍ ຕອນນກໍເປັນບຸນ

ເກີດຈາກການໃຫທານ.
ການໃຫທານຄືການໃຫໂດຍບFັaງຜົaນຕອບ

ດaງນaນສາມາດເວາໄດວາ ການໃຫທານ ກໍເປັນ
ການດກິເລດ ແລະຄວາມຢຶດໝaນຖືໝaນ ຄວາມ

ແທນໂດຍໝາຍໃຫຜູຮັaບພaນຈາກທຸກ, ການໃຫທານ

ເຫັນແກຕົaວ ອອກຈາກຈິດຈາກໃຈຂອງເຮົາ ໃຈເຮົາ

ແບງອອກເປັນ ສາມປະເພດຄື:

ກໍບໍຣິສຸດຜອງໃສ ຍງໃຫາຍກໍຍງດລະາຍເທາ

1. ທານດວຍວັaດຖa ເພນຮອງວາ ອາມິຊະທານ

ນaນ.

 ນມີໃຫແກຄົaນອນ
ໝາຍເຖິງການມອບວັaດຖaທຕົa
2. ທັaມມະທານ ໝາຍເຖິງການໃຫວິຊາຄວາມຮູ
ໃຫຄວາມເຫັນຖືກຕອງຕາມທຳaນອງຄອງທັaມ
3. ອະໄພຍະທານຄື: ອະໄພຍະໂທດ ບຮາຍ

ນອກຈາກການເຮັດບຸນໂດຍການໃຫທານແລວເຮົາ
ຍັaງມີວິທີອນບ

ໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ນອກຈາກການ

ຕອບ ໃຫດວຍຄວາມເມດຕາ ໃຫອະໄພ ບມີ ໂທດ

ໃຫທານແລວ ການຖືສີນ ແລະການພາວະນາ ກໍ

ບມີກັaມຕກັaນ ເຮົາມີຄວາມຮັaກໃຫເພຶອນມະນຸດ ືຮັaກ
ບ

ເປັນການເຮັດບຸນຄືກັaນ;

ແ ງ ວຍເມດຕາ ເຖິງຈະດາ ຈະທຳaຮາຍ ເຮົາກໍບ
ແພ
ແພງດ

ການຖືສີນ ຄື ການຮັaກສາ ກາຍ ວາຈາ ໃຈ ໃຫມີ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

16
ຄວາມປົaກກະຕິຮຽບຮອຍ ສະົaບ ຍງເຮົາຮັaກສາສີນ

ຄັaນຜູມີສີນຫາແລວ ເວລາໄປວັaດ ພຣະສະມາທານ

ໄດາຍທໃດຍງເປັນບຸນາຍເທາ.

ສີນໃຫ ບຸກຄົaນນaນບຮັaບເອົາກໍໄດບໍ

ການພາວະນາເຊນ: ນaງສະມາທິ, ຍາງຈົaງກົaມ,

ການທພຣະເພນສະມາທານສີນໃຫ ກໍເພອນອມ

ໄ0ພຣະ...ນກໍເປັນການເຮັດບຸນຄືກັaນ, ການນaງ

ເອົາຈິດເອົາໃຈຂອງຜູທມາວັa

ດໃຫບໍຣິສຸດ ເພາະບັaນ

ສະມາທິ ການຍາງຈົaງກົaມ ກໍເພອເຮັດໃຫຈິດໃຈສະ

ດາຍາດໂຍມທເຂາມາວັaດຍັaງມີກິເລດຢູໃນຈິດໃຈ 

ົaບເປັນການຝຶກໃຫມີສະຕິຮູເທາທັaນກິເລດ ບໃຫ

ບວາຈະເປັນຄວາມໂລບ ຄວາມໂກດ ຄວາມົaງ

ເຂາມາຄຸມຈິດໃຈ, ການໄ0ພຣະກໍເພອເປັນການ

ຍອນການດຳaລົaງຊີວິດປະຈຳaວັaນ ທເຮົາຈະຕອງໄດ

ພັaດທະນາຈິດໃຈໃຫເກີດປັaນຍາ ເພາະບົaດໄ0ພຣະ

ປະສົaບພົaບເຫັນ ບວາຈະເປັນທາງດານອາຊີບການ

ແຕລະບົaດລວນແຕມີຄຳaສອນຕາງໆ ທພຣະພຸດທະ

ງານ, ສັaງຄົaມ, ຄອບຄົaວ ທເຮັດໃຫເຮົາບສາມາດຮັaກ

ເຈາໄດກາວເອົາໄວດີແລວ ເພອໃຫບັaນດາພຸດທະບໍ

ສາສີນໃຫຄົaບຫາຂໄດ ເມຶອມາວັaດພຣະເພນຈງຕອງ

ລິສັaດທັaງາຍ ທໄດສູດໄດໄ0ພິຈາຣະນາໃຫດີ

ການໃຫເຮົາລະຈາກກິເລດດaງກາວ ເພນຈງສະມາ

ແລວ ປັaນຍາກໍຈະເກີດ ເມອປັaນຍາເກີດ ກໍຈະເປັນ

ທານສີນໃຫເພອເປັນການຢaງຢືນໃຫບຸກຄົaນນaນປະຕິ

ບຸນ ເຮັດໃຫດຳaເນີນຊີວິດໄປໃນທາງທດີ ແລະຖືກ

ບັaດ, ແຕສຳaັaບຜູທມີສີນຫາຢູໃນໂຕແລວ ບວາຈະຢູ

ຕອງ ບຕົaກເປັນທາດຂອງກິເລດໂດຍງາຍ.

ໃນສັaງຄົaມ, ຄອບຄົaວ, ືທາງດານໜາທວຽກງານທບ
ໄດເຮັດຜິດສີນ ືຮັaກສາສີນໃຫບໍຣິສຸດຢູຕະອດເວ

ກອນຈະຕັaກບາດໃຫທານ ພຣະສົaງຈະສະມາທານ

ລາ ເມອພຣະສະມາທານສີນໃຫ ຖາເປັນທາງດານພິ

ສີນຫາກອນທຸກຄaງ ຍອນັaງ

ທີການຈະຮັaບ ືບຮັaບກໍໄດ ເພາະບຸກຄົaນນaນຖືວາມີ

ກໍເພອເປັນການຊຳaລະກາຍ ວາຈາ ໃຈ ໃຫບໍຣິ

ສີນຫາຢູໃນໂຕແລວ;ແຕສຳaັaບຜູທເຖິງວາຈະຮັaບ

ສຸດເສຍກອນ, ເພາະບາງຄົaນກອນທຈະມາຕັaກບາດ

ເອົາຈາກພຣະສົaງແລວ ຖາຍັaງຂາສັaດຢູກໍບເກີ
 ດຜົaນ

ໃຫທານອາດຈະມີອາຣົaມໂມໂຫໃຈຮາຍມາກອນ ື

`ັaງ

ໄດຂາສັaດຕັaດຊີວິດມາແລວ ບວາຈະເປັນສັaດນອຍື

ຕົaວຢາງ: ມີຄອບໜງ ຢາກໄດອາຫານໄປເຄນວັaດ

ສັaດໃQ...ຖືວາຍັaງຂາດສີນ ດaງນaນພຣະເພນຈງສະ

ແຕກໍຕອງຂາໄກເຖິງວາຈະໄປຮັaບສະມະທານ

ມາທານສີນຫາໃຫເຮົາ ເຊງເປັນພນຖານທaວໄປທ

ສີນຂ ປານາທິປາຕາ ກໍບໄດ
 ປະໂQດ`ັaງ

ມະນຸດຄວນປະຕິບັaດ ແລວເຮົາກໍນອມຈິດນອມໃຈ

ເພາະຍັaງ ບ ບໍຣິສຸດ ການຈະຮັaກສາ ກາຍ

ຮັaບເອົາເພອລະຈາກອາຣົaມໂມໂຫ ລະຈາກຄວາມ

ວາຈາ ແລະໃຈໃຫບໍຣິສຸດ ຄື ໃຈທບມີກິເລດ,

ຢາກຄວາມຕອງການຕາງໆໃຫຈິດເປັນສະມາທິຢູ

ບມີຄວາມໂລບ, ຄວາມໂກດ ແລະຄວາມົaງ

ໃນຄວາມສະົaບ ບມີກິເລດເຂາມາຄຸມເຮັດໃຫຈິດ
ບໍຣິສຸດຈງຈະໄດຮັaບຜົaນບຸນເຕັມປຽມ
ຕົaວຢາງ: ຄົaນເຮົາ ກອນຈະນຸງເຄອງກໍຕອງອາບ

ສີນຫາຕອງໄປຮັaບເອົານຳaພຣະສົaງເທານaນບໍ
ນແມນການສົaມມຸດເອົາຊໆ ພຣະສົaງກໍພຽງແຕໃຫ

ນaສາກອນ ເພອເຮັດໃຫຮາງກາຍສະອາດ ເກີດ

ແຕຜູທຮັa
 ບໄປປະຕິບັaດກໍຄືຕົaນເອງ ເຖິງຈະໃຫໄປແຕ

ຄວາມສະບາຍກາຍສົaດຊນ ໃຈກໍສະບາຍໄປນຳa ຂນ

ບເກີດການນອມປະຕິບັaດກໍບມີ
 ຄວາມໝາຍ.

ກໍຄາຍກັaນກອນຈະໃຫທານກໍຕອງມີສີນ ເມອມີສີນທ
ບໍຣິສຸດແລວຜົaນບຸນທໄດຮັaບກໍຈະເຕັມກຳaລັaງ

ສະນaນ ບຸກຄົaນທເຂາໃຈວາໄປຍຶດຕິດວາຕອງ
ໄປຮັaບເອົາສີນຫານຳaພຣະສົaງເທານaນ ແລະຍັaງເຂາ
ໃຈອີກວາ ຮັaບສີນແລວກໍສາມາດປົaງສີນໄດ ແລວໄປ
ກະທຳaໃນສງທບຊອບທັaມ ສງເານaນມັaນຂນກັaບສົaມ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ທັມມະສູ່ສັງຄົມ

17

ມຸດບັaນຍັaດ ືເອົາໂລບເປັນໃG ແຕຄວາມເປັນຈິງ

ເຮົາຈະໃຫທານແນວໃດຈງຈະໄດອານິສົaງເຕັມປຽມ

ບມີ. ສະນaນຜູທຈະສະມາທານສີ

ນກໍຕອງມີຈິດໃຈທ

ການໃຫທານທຈະໄດອານິສົaງເຕັມປຽມກໍຄື:

ພອມ ແລະສາມາດນຳaໄປປະຕິບັaດໄດ.

- ຜູໃຫບໍຣິສຸດ

ກໍລະນີເຮົາຮັaບສີນຈາກພຣະສົaງ ໄດພຽງສາມວັaນ
ແລວເຮົາປະຕິບັaດອັaນບຊອບທັaມ ຈະເປັນແນວໃດ
ກໍລະນີນ ເຮົາກໍຈະໄດຜົaນຂອງການປະຕິບັaດໃນ
ສາມວັaນເທານaນ ໄດບຸນໃນສາມວັaນ ເປັນການປະຕິ
ບັaດໄລຍະສaນ ແຕັaງຈາກສາມວັaນເຮົາເຮັດແນວບ
ຊອບທັaມ ກໍບເກີ
 ດບຸນ ບໄດຮັaບຜົaນ]ັaງ
ອານິສົaງ ືຜົaນບຸນຈາກການໃຫທານ
ເກີດຂນໃນຕອນໃດ?
ເກີດຂນຕອນທເຮົາເສຍສະະ ຜູທຮັaບກໍນອມ
ຮັaບເອົາ ອານິສົaງກໍຍງເພ

ມຂນ
ສົaມມຸດວາ: ແມຂາວມີປມທັa
 ມມະແລວເອົາໄປ
ມອບໃຫບຸກຄົaນໜງ ອານິສົaງທເກີດຂນກໍຄືແມຂາວ
ສະບາຍໃຈ ແລະບຸກຄົaນທແມໃຫນນ
a ເມອໄດອານ
ປມທັaມມະແລວເກີດຄວາມເຂາໃຈສາມາດນຳaໄປໃຊ
ໃນຊີວິດ ອານິສົaງກໍຍງເພ

ມຂນ.
ອານິສົaງສaງຜົaນໃນປະຈຸບັaນ ແລະອານາຄົaດແນວໃດ
ສaງຜົaນໃນປະຈຸບັaນຄື: ຖາຜູໃດມັaກໃຫທານບວາ
ຈະທານໜອຍທານາຍ ໃຫດວຍເຈຕະນາບໍຣິສຸດ
ໂດຍPັaງໃຫຜູຮັaບພaນທຸກ ຜົaນບຸນທໄດຮັaບເບອງຕaນ
ກໍຄືຄວາມສຸກໃຈ ສະບາຍໃຈ ຄວາມພາກພູມໃຈ
ແລະ ເປັນການພັaດທະນາຈິດໃຈໃຫມີຄວາມເມດຕາ
ກະຣຸນາ ດລະຄວາມເຫັນແກໂຕ ຍງບຸກຄົaນໃດມັaກ
ໃຫທານາຍເທາໃດຜົaນບຸນທໄດຮັaບຍງມີາຍເທາ

ນaນ ສaງຜົaນເຮັດໃຫຄຸນນະພາບຊີວິດດີຂນໃນອະນາ
ຄົaດເປັນຜູທມີ
 ຄວາມສຸກໄດງາຍ ເພາະເປັນການດ
ລະກິເລດກໍຄືຄວາມໂລບອອກຈາກໃຈ ຍງເຮົາດ
ໄດາຍເທາໃດ ເຮົາກໍຈະຍງເຂາໃກຄວາມສຸກໄດ
ງາຍເທານaນ ບວາຈະຢູໃນສະຖານະການທທຸກຍາກ
ຊaໃດກໍຕາມ.

- ຂອງທານບໍຣິສຸດ
- ຜູຮັaບບໍຣິສຸດ
ຜູໃຫບໍຣິສຸດ
ຜູໃຫບໍຣິສຸດກໍຕອງມີເຈຕະນາສາມຢາງຄື:
ກອນໃຫ, ກຳaລັaງໃຫ,ັaງໃຫ.
ເຈຕະນາກອນໃຫ ກໍຄື: ກອນຈະໃຫທານ ຜູໃຫ
ມີຄວາມຕaງໃຈດີ ມີສັaດທາ ມີຄວາມເອມໃສຈິດໃຈ
ເບີກບານ.
ເຈຕະນາກຳaລັaງໃຫ : ືກຳaລັaງຖວາຍສງຂອງໃຫ
ກໍຈິງໃຈຈິງຈັaງ ຕaງໃຈເຮັດດວຍຄວາມເບີກບານ
ມີຄວາມບໍຣິສຸດຜອງໃສທັaງກາຍແລະໃຈ
ເຈຕະນາັaງໃຫ : ເມອໃຫທານໄປແລວ ັaງຈາກ
ນaນຣະນຶກຂນເມອໃດ ຈິດໃຈກໍເຕັມອມຜອງໃສຂນ
ດວຍບຸນທໄດເຮັດ ເກີດຄວາມພູມໃຈໃນທານທໃຫ
ໄປວາ ເປັນປະໂGດຕຜູຮັaບແທໆ ຣະນຶກໄດເມອ
ໃດກໍໄດບຸນເພມຂະນະນaນແລ.
ດaງນaນຖາເຮົາມີເຈຕະນາສາມຢາງນ ເຮົາກໍຈະ
ໄດຮັaບຜົaນບຸນເບອງຕaນຈາກການໃຫທານແລວ
ເພາະຍັaງມີບາງຄົaນ ໃຫທານໂດຍPັaງຜົaນຕອບແທນ
ືມີເຈຕະນາທບບໍຣິສຸດ ຜົaນບຸນຈງບເກີດຂນເຊນ:
ການໃຫທານແບບອວດລວຍ ຄື ສົaມມຸດມີຫີບບໍຣິ
ຈາກ ຜູທໃຫ
 ກອນອາດຈະໃຫຕາມຄວາມສາມາດ
ແຕຜູຕມາແມ

ນຢາກໃຫາຍໂດຍຕອງການຢາກ
ອວດວາຕົaນເອງມີຖານະຮaງມີກວາ ນກໍຖືວາເປັນ
ການໃຫທານ ທບບໍຣິສຸດເຊນ: ບາງຄົaນເຫັນຄົaນອນ
ໃຫທານ 50.000 ກີບ ສວນຕົaນເອງຕaງໃຈຈະທານ
10.000 ກີບ ແລວເກີດຄວາມອາຍ ແລະມີຄວາມ
ຄິດຕອງການທານເກີນ 50.000ກີບ ເພອຈະສະ
ແດງວາ ຕົaນເອງທານາຍກວາ ສະແດງວາບຸກຄົaນ
ນaນຍັaງບມີຄວາມເຂາໃຈ ຍັaງໂລບ ໂດຍບເຂາໃຈວາ
ເຮົາທານໄປນaນກໍເພອລະກິເລດລະຄວາມໂລບ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

18
ຂອງທານບໍຣິສຸດ
ຂອງທານທໃຫມີຄວາມບໍຣິສຸດ ໄດມາໂດຍສຸຈະ

 ກລະລິດ ືສອງ
ທະບາດ ບາງຄົaນອາດຈະມີນaດມຕຸ
ລິດໃສບາດໂດຍບຄຳaນຶງເຖິງບັaນຫາວາ ເພນຕອງ

ຣິດ ເປັນຂອງດີມີປະໂ"ດມີຄຸນຄາ ແລະມີຄວາມ

ໃຊເວລາໃນການຍາງບິນທະບາດໄກຊaໃດ ເອນວາ

ເໝາະສົaມກັaບຜູຮັaບເຊນ: ຖວາຍຈີວອນແກພຣະສົaງ,

ໃຫບຖື
 ກກາລະເທສະ ສະນaນສງທເຮົາຖວາຍທານ

ໃຫເສອຜາແກເດັກນອຍ.

ໃຫເມອເປັນຂອງໜັaກເຮົາກໍສາມາດໄປຖວາຍໃຫ

ຜູຮັaບບໍຣິສຸດ
ກໍຄືເປັນຜູມີສີນ ມີຄຸນນະທັaມມີຄວາມດີເຮົາກໍໄດ
ບຸນາຍ ໃຫຜູທມີສີນຫາບໍຣິສຸດ, ແຕວາກໍບເທາຜູ
ທຖືສີນແປດ, ຜູທຖື
 ສີນແປດກໍບເທ
 າຜູທຖື
 ສີນສິບ,
ໃຫຜູຖືສີນສິບ ກໍຍັaງບເທາໃຫຜູທຖື
 ສີນສອງຮອຍ
ຊາວເຈັດ, ແຕກໍຍັaງບເທາຜູທເປັ
 ນອະຣິຍະບຸກຄົaນກໍ
ຄື: ໂສດາບັaນ, ສະກິທາຄາມິ, ອໍຣະຫັaນຕາມລຳaດັaບ.
ໂສດາບັaນ ໝາຍເຖິງເປັນບຸກຄົaນທສາມາດດ
ລະກິເລດໄດໃຫເືອໜອຍ, ຄວາມສົaງໄສໃນພຣະ
ພຸດພະທັaມບມີ , ເຫັນກາຍໃນກາຍ
ສະກິທະຄາມິ ຄື ບຸກຄົaນທສາມາດດລະກິເລດ
ໄດໃຫລົaງເືອແຕພຽງເລັກໜອຍເທານaນ ບປາຖະ
ໜາທຈະກັaບມາວຽນຕາຍວຽນເກີດໃນໂລກອີກ.
ອໍຣະຫັaນ ຄື ຜູທຕັa
 ດກິເລດອອກໄປຈາກໃຈຈົaນ
ໝົaດບເືອ ແລະເປັນຜູທດພaນຈາກການວຽນຕາຍ
ວຽນເກີດ ກໍຄືດພaນອອກຈາກຄວາມທຸກທັaງປວງ.
ການໃຫທານ ເຮົາໃຫ"ັaງກໍໄດບໍ
ຕອງເບງຄວາມເໝາະສົaມເຊນ: ຢາສູບສົaມຄວນ
ທຈະທານ ືບ ແນນອນກໍຕອງບໄດ, ເພາະຊaກັaບ
ວາຍຸຍົaງພຣະສົaງໃຫສູບຢາ ແລະມັaນກໍເປັນໂທດຕສຸ
ຂະພາບ ສະນaນ ຕອງເລືອກສງທເປັນປະໂ"ດ
ແລະເບງຕາມຄວາມເໝາະສົaມ ເຊນ: ຢູໃນຄຸສັaງຂະ
ທານທເຮົາພົaບເຫັນໂດຍທaວໄປ ຈະມີາຍຢາງຢູໃນ
ນaນ, ແຕກໍຍັaງມີບາງຢາງບສາມາດນຳaມາໃຊໄດໝົaດ
ເຊນ: ຜານaຝົaນຜືນນອຍເກີນໄປທຜູທານອາດຈະ
ໃຫພໍເປັນພິທີ ແຕເວລາຈະເອົາມານຸງຫaມກໍກະເທີນ
ເປັນເຄອງໃຊທບ
 ຈຳaເປັນ ເຖິງວາພຣສົaງຈະຮັaບເອົາ
ແຕເພນກໍບໄດ
 ນຳaໃຊກໍບເກີ
 ດຜົaນບເກີດປະໂ"ດ
Zັaງ, ືເວລາເຮົາຖວາຍນaດມໃຫພຣະທໄປບິນ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ເພນຢູວັaດ ຢູກຸຕິກໍໄດ, ດaງນaນ ເມອເຮົາຈະໃຫທານ
ຕອງເລືອກສງທສາມາດນຳaໃຊໄດ ແລະເກີດປະ
ໂ"ດຢາງແທຈິງຕຜູຮັaບ ອານິສົaງ ຜົaນບຸນທເກີດຂນ
ຈງໄດເຕັມກຳaລັaງ.
ການໃຫທານສາມາດເຮັດໄດສະເພາະງານບຸນ
ືວາຣະໃດໜງເທານaນບໍ
ບຈຳaເປັນຕອງເຮັດສະເພາະແຕງານບຸນປະຈຳaປີ
ື ງານບຸນວັaດກໍໄດ, ຕົaວຢາງ: ບຸນຫເຂາປະດັaບດິນ
ຄົaນສວນາຍນິຍົaມມາເຮັດບຸນໃນໄລຍະນເພາະມີ
ຄວາມເຊອວາ ເຮັດແລວຈະໄດບຸນາຍກວາໃນມ
ປົaກກະຕິ, ບາງຄົaນມາເຮັດກໍຍອນວາເປັນມບຸນປະເພ
ນີສາມາດພັaກວຽກມາໄດ...ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ
ການເຮັດບຸນໂດຍການໃຫທານເຮົາສາມາດເຮັດໄດ
ຕະອດເວລາ ບວາຈະໃນມປົaກກະຕິ ືໃນມບຸນປະ
ເພນີ ເພາະສງສຳaຄັaນແມນຢູທເຈຕະນາຂອງເຮົ

າຖາ
ເຮົາມີເຈຕະນາດີບໍຣິສຸດປະກອບດວຍປັaນຍາດaງທ
ໄດເວາຢູຂາງເທິງເຮົາກໍຈະໄດຮັaບຜົaນບຸນທເກີດຂນ
ແຕຖາເຈຕະນາບບໍຣິສຸດ ເຖິງວາເຮົາຈະໃຫທານໃນ
ມໃດ ືງານໃດ ຜົaນບຸນກໍຈະບເກີດ;
ບາງຄົaນມັaກຄິດວາຕອງມີເງິນຢາງດຽວຈງໃຫທານ
ໄດ ຄຸຸນແມຄິດວາແນວໃດ
ເຮົາບມີເງິນກໍສາມາດທານໄດ ດaງທໄດເວາາຍ
ຄົaນຍັaງມີຄວາມເຊອທວາ ຕອງມີເງິນເທານaນ ືຍງມີ
ເງິນາຍຍງມີໂອກາດທານາຍ ແລະຈະໄດບຸນ
າຍ ເຊງເປັນຄວາມເຊອທເປັນຄານິຍົaມຂອງຄົaນ
ບາງກຸມເທານaນ ເພາະໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ
ເພນບໄດສອນແນວນ ແລະໃນນການໃຫທານບໄດ
ຫ
ຈຳaກັaດສະເພາະແຕຢູວັaດເທານaນ ເຮົາສາມາດໃຫ
ນບໍ

ທານໂດຍການຊວຍເືອສັaງຄົaມກໍໄດ ເຊນ: ການບໍ

ທັມມະສູ່ສັງຄົມ

19

ການຕັaກບາດໃນຍາມເຊາເປັນການໃຫທານ ທເປັນກິດຈະວັaດປະຈຳaວັaນຂອງຊາວພຸດລາວໂດຍທaວໄປ

ຣິຈາກຊັaບືສງຂອງຊວຍເືອຜູທເດືອດຮອນຕາ
ມກຳaລັaງທເຮົາມີ, ລົaງເຮັດກິດຈະກຳaກັaບເດັກນອຍຜູ
ດອຍໂອກາດ, ເປັນອາສາສະໝັaກຊວຍສັaງຄົaມເຊນ:
ເກັບຂເ4ອ, ບູຣະນະຫົaນທາງທເປເພໃຫຄົaນທຽວ
ໄດຢູໃນຊaມຊົaນຕົaນເອງ ືຊaມຊົaນອນ, ສອນໜັaງສືໃຫ
ເດັກຢູຕາມສູນຊວຍເືອຕາງໆ...ນກໍເປັນການໃຫ
ທານອີກຮູບແບບໜງ ເຮົາທານເຫອ ທານແຮງ ທານ

ລືສີສງລູ
a ກ
ເຈາອອກຈາກປາໄປຢູບານ
ເຈາຈaງຄົaບແຕໝູທດີ

ຖາຫາບໄດ ໃຫຢູຜູດຽວ

ຄວາມຮູ ກໍໄດບຸນເຊນກັaນ ທັaງເປັນການພັaດທະນາ
ຈິດໃຈໃຫມີຄວາມເມດຕາ ກະຣຸນາເອອເຟອເພອ
ແຜ ເຫັນອົaກເຫັນໃຈຄົaນອນ ສາມາດດລະຄວາມ
ເຫັນແກຕົaວ ແລະດລະອັaດຕາຕົaວຕົaນໄປນຳa.

ຄຳaຄິດອັaນໜາອັaດສະຈັaນ
ເພນວາ ສາສະໜາ ສອງພັaນຫາ
ໂລກາສິໄVWaນ ຂສຳaຄັaນແມນຄົaນຢູພນ
ດິນນ ສິWaນໄVດອກເດ
ພຣະມະຫາສົaນເພັຊ ສິຣິຈັaກຣ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

20

ທັaດສະນະນງ ທອາດຈະຊອຍເຮັດໃຫ ຄວາມຄຶດຝັaນກາຍເປັນຈິງ

ຂອງກິນ ຂອງທານ
ຂອງຫວານ
ຂອງເບື່ອ
ໂດຍ: ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົaງ
ຮູບ: ສຸກນິລັaນດອນ ກຸນລະວົaງ

ອອກພັaນສາລາພະເຈາແລວ ແຕການເຮັດບຸນ

ກັaນລົaງໄປໃນບາດ.

ສິນ ກິນທານຂອງຊາວລາວກໍຍັaງບໝົaດບເຫືອດດອກ

ເທາທສັaງເກດເບງ ຂອງກິນຂອງທານໃສບາດ

ວິຖີຊີວິດຂອງຄົaນລາວ ຊາວພຸດ-ຊາວນາ ຕິດພັaນກັaບ

ສວນໃ6ດຽວນ ມັaກເປັນຂອງກິນສຳaເລັດຮູບ ຍົaກ

ບຸນປະເພນີທາງສາສະໜາ ແລະຮີດຄອງຕາງໆ ເຊງ

ເວນ ຈຳaພວກ ໝາກໄມສົaດ ເຊງພໍມີໃຫເຫັນຢູ ສວນ

ລວນແຕມີການກິນເປັນເລອງໃ6 ນັaບແຕຂາໄກຂາ

ເຂາຕaມເຂາໜົaມຫຕອງ ກໍຖືກເບງວາເປັນຂອງາສະ

ໝູ ສູຂວັaນອອກກຳaແມລູກເຕາເຂາອອນ ຄົaນເຈັບຄົaນ

ໄໝໄຮລາຄາໄປ. ຜູຂຽນມີໂອກາດໄດໄປຮວມບຸນ

ປວຍ ແຂກຄົaນມາຢຽມຢາມ ືລຽງຜີຕາແຮກ ລຽງຜີ

ບວດເນນຈຳaນວນເກືອບຮອຍຕົaນຢູາຍຄaງ ທັaງໃນ

ປູຕາ ຂອງຊາວນາຊາວໄຮ ືການກິນລຽງກິນດອງ

ນະຄອນວງວຽງຈັaນ ແລະຕາງແຂວງ ທເລມເຮັດ

ວັaນເກີດຂອງຄົaນໃນເມືອງ ບວາລູກໆ ານໆນaນ ຈະ

ເປັນປະເພນີມາໄດຫາຫົaກປີມານ ເຫັນປາກົaດການ

ອາຍຸພຽງສອງສາມປີ ຜູເປັນພແມຍາດພນອງ ກໍຕອງ

ດaງນ : ເມອຄູບາໃ6ນຳaພາເນນນອຍ ອອກບິນທະ

ຫາແນວມາFຳa້ມາກືນກັaນ ໃຫໄດມວນຊນເບີກ

ບາດນaນ ຈະໄດຂອງກິນຂອງທານກັaນພໍສົaມຄວນ

ບານສຳaລານໃຈກັaນ.

ລາງບອນກໍອຸດົaມສົaມບູນຕາມແຮງສັaດທາ ເພາະເນນ

ເວາກັaນສະເພາະເລອງເອົາຂອງກິນຂອງທານ

ນອຍທໄປບິນທະບາດນaນ ກໍແມນລູການບານຕົaນ

ໃສບາດ ຍາມວັaນພະວັaນສິນກໍມີອັaນເປັນໜາສັaງເກດ

ເອງ ແລະລາງແຫງອຳaນາດການປົaກຄອງບານກໍເອົາ

ພໍສົaມຄວນ ໃນມທຳaມະດາ ຄົaນລາວສວນໃ6ຕັaກ

ໃຈໃສປຸກລະດົaມສັaດທາມາຄຳa້ມາຈຸນກັaນ ເຮັດໃຫ

ບາດຍາມເຊາດວຍເຂາໜຽວໜງຢູແລວ ນອກຈາກ

ການບິນທະບາດເປັນກິດຈະກຳaທມີຜົaນໃນແງບວກ

ລາງບອນ ທເຫເຮັດຄືປະເທດໃກຄຽງ ືເຫຕາມສະ

ທັaງສອງຝາຍ ທັaງຜູໃຫທັaງຜູຮັaບ ຕາງກໍໄດເຝິກຝົaນ

ໄໝນິຍົaມ ເຮັດອາງນັaກທອງທຽວກໍມີດວຍການເອົາ

ມີ ຄວາມອົaດທົaນ ແລະມີນຳa້ໃຈເອອເຟືອ. ເຄອງບິນ

ເຂາຈາວແດ ໝາກໄມ ເຂາໜົaມຖົaງ ເງິນແດ ໃສປົaນ

ທະບາດ າຍມາຍເຊາຖືກນຳaໄປຮວມກັaນໄວ ຢູ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ເພື່ອສັງຄົມ
ໂຮງຄົaວ ອອກຕົaນຍາດໂຍມຊອຍກັaນໄຈແຍກເປັນ
ປະເພດເພອສະດວກຕການນຳaໃຊ ເທາທເຫັນ ກໍມີ:
(໑) ເຂາໜົaມແປງຂອບ ຈືນແຫງ ຫເຈຽສີງາມສົaດ
ໃສນາໆທອານເບງສວນປະສົaມແລວ ເກືອບບມີສານ

21
(໔) ນົaມຂຸນCານປອງນອຍ ເຊງມັaກຈະກາຍກຳa
ນົaດກິນ ືເກືອບໝົaດເວລາແລວ ສະເໝີ ເພາະເປັນ
ສິນຄາທອາດຕົaກຄາງຢູສາງດົaນແລວ.
(໕) ຜົaງໂອວັaນຕີນ ໄມໂລ ຜົaງກາເຟ ປະສົaມຄຣີມ

ອາຫານທເປັນປະໂ?ດເລີຍ ນອກຈາກແປງ ແລະ

ທຽມ(ເຊງກໍເປັນສິນຄານຳaເຂາ),ສະເພາະກາເຟຜົaງ

ນຳa້ຕານ ກັaບກນຫອມ ແລະສີສັaງເຄາະ

ນ ຄູບາອາຈານລາງທານ ກໍເຫັນວາຈົaວເນນບວດ

(໒) ນຳa້Cານໃນຈອກ/ຖວຍນອຍອັaດແຜນຢາງ
/ວຸນສີສົaດໃສໃສຕອນໝາກໄມ(ປອມ)ເຊງກໍເກືອບ

ໃໝ ືເກາ ບຄວນບໍລິໂພກເພາະມີສານເສບຕິດ
ເລັກນອຍ.

ບມີສານອາຫານທເປັນປະໂ?ດຕໍຮາງກາຍ ທັaງ

(໖) ຖົaງໝແຫງນາໆຊະນິດ ມີທັaງຂອງພາຍໃນ

ລາງແນວ ກໍບມີ
 ຮອດ ປາຍບອກວັaນເວລາຜະລິດ

ແລະຕາງປະເທດ (ບມີສານອາຫານເທາທຄວນ)

ແລະກຳaນົaດ ອາຍຸກິນ.
(໓) ນຳa້ນົaມ ນຳa້ເຕາຮູ ນຳa້ທັaນຍາພືດຕາງໆ: ພວກ
ນ ຖືວາມີຄຸນະພາບສານອາຫານແດ ແຕມີກຳaນົaດ
ເວລາກິນຄັaກແນ ແຕລາງແນວກໍຕອງມຽນໄວບອນ
ເຢັນຈງດີ ແລະໄວດົaນໄດ ລາງແນວຕອງກິນໃນເວ
ລາ ທກຳaນົaດແນນອນເພາະຖາກາຍກຳaນົaດກໍກາຍ
ເປັນຂອງເບອໄດຄືກັaນ.

(໗) ເຂາໜົaມປະເພດເມັດເຂາ ທັaນຍາພືດໃສສີ
(໘) ເຂາໜົaມເຂາຕaມພນເມືອງຫຕອງ ວຸນ ໄຂຕມ
a
ແລະໝາກໄມທອງຖນຕາມລະດູ
(໙) ນຳa້ດມ
 ບໍລິສຸດ ຂວດຢາງ/ຈອກຂະໜາດ
ນອຍ ນຳa້ຊາCານ ແລະອນໆ …
ເຫັນໄດວາ ມີອາຫານາກາຍເອົາແທເອົາວາ
ແລວຜົaນທເກີດຂນມີແນວໃດແດ?
ຮູບ: ໄຊສົaງຄາມ ອິນດວງຈັaນທີ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

22
ເທາໄດພມາມີ

ທັaງເລອງສຸຂະພາອະນາໄມ ສງ

ໃດເປັນອັaນໃດ ແມນຄວາມຮູເບອງຕaນທຜູເຂາບວດ

ແວດລອມທພົaວກັaບເສດຖະກິດ-ສັaງຄົaມ ດaງພໍປະເມີນ

ຈະຕອງສຶກສາ ແລະປະຕິບັaດຢາງເຂມງວດ ທເອນ

(ຢາງບຕອງ ເຮັດສະຖິຕິ)ໄດລຸມນ:

ວາ ໂຍນິໂສມະນະສິກາຣ…

-

-

ເນນນອຍ ພະສົaງເຈັບທອງເຈັບກະເພາະກັaນ
ເຊງອາດເປັນຍອນຂອງກິນຂອງທານບາງ

ບິນທະບາດ ໃຫຄົaງຢູຢາງຖາວອນ ແລະສົaມຄວນແກ

ແນວຂາດຄຸນນະພາບ ໝົaດອາຍຸ ື ກິນາຍ

ກາລະເທສະນaນ ອອກຕົaນຍາດໂຍມອາດຈະຕອງພິ

ເກີນຂອບເຂດ

ຈາຣະນານຳaກັaນວາ ສົaມຄວນນຳaສງຂອງ ອັaນໃດໄປ

ອາຫານລາງແນວ ຖືກຊaກເຊອງໄວກິນ/ສັaນໃນ

ໃສບາດ ແລະຝາຍພະສົaງເອງກໍຕອງຄຳaນຶງພິຈາຣະ

ຍາມວິການ ເຊງຜິດຕພະວິໄນ

ນາ ວາສງໃດຄວນບໍລິໂພກ ືບບໍລິໂພກ ບແມນເອົາ

ເກີດມີຂເG

ອຊະຊາຍ ຢັaງຢາຍຕາມເດນວັaດ

ຕາມໃຈສັaດທາຢາງດຽວ ທັaງນເພອບໃຫ ຂອງກິນ

ທັaງເຈຽເຂາຫເຂາໜົaມ ທັaງແກວຢາງ ກະປອງ

ຂອງທ
ຂອ
ງທານ
ານ ຂອງງ`ານ
ານຂອ
ານຂອ
ຂອງແ
ງ ຊບ
ງແ
ຊ ທັaງ
ງາຍ ກາ
ງາ
ກາຍເ
ຍເປັ
ປັນ

ສາລະພັaດ, ກຸຕິ ຫໍແຈກ ກາຍເປັນສາງມຽນຂອງ

ຂອງເ
ຂອງເ
ຂອ
ງ ບອຂອ
ຂ ງຜ
ຜິດໄດ
ໄດ.

ກິນຂອງທານມນມຕໄພອັaນຕະລາຍອນໆ ເຊນ

-

-

ການຈະຮັaກສາປະເພນີອັaນດີງາມກຽວກັaບການ

ພະ
ະພຸ
ພຸດທ
ດທະອ
ອົaງເອ
ອງ ຊົa
ຊງໃ
ໃຫ
ຫໂອ
ໂອວາ
ວາ
າດກ
ດກຽວກ
ວກັaັaບກ
ກາ
ານ

ອຸບັaດເຫດໄຟໄໝ ືການໂຈລະກຳaລັaກຂະໂມຍ

ໃຫທ
ໃຫ
 ານ
ານໃນ
ໃນ
ນທຳa
ຳaນ
ຳa
ນອງວ
ນອ
ອງວ
ວາ ຂ
ຂອງ
ອງທາ
ອງ
ທານທ
ນທ
ທເປ
ປັນຮູປະທຳa
ປະທຳa

ໄດ. ແທ
ໄດ
ແ ນທ
ນທວັa
ວດຈ
ດຈະມ
ະມີສ
ະມ
ີ ະພ
ະພາບ
ະພາບ
ບສ
ສະອ
ະອາດ
ະອ
າ ປອດ
າດ

ວັaດຖa
ດຖຕ
a ອງບ
ງບໍລ
ໍ ິສຸດສະ
ສະອາ
ສະອ
ອາດ ຜຮັa
ູ ບກ

ັa ກໍໄດ
ດປະ
ປະໂG
ໂ ດຜູູ
ໂG

ໂປງໂລ
ໂປ
ໂປ
ໂ ງແຈ
ແຈງ ງາມ
ແຈ
າມຫູ
ຫູງາມຕ
ງາມຕ
ຕາ ເດ
ເດນວ
ນວັaດລາ
າງແ
ແຫ
ຫງ

ໃຫ
ໃຫ
ຫກ
 ໍບເປ
ເປັນ
ັ ໂທ
ໂທດ
ດ ຄືບ
ບສ
ສາງຄວ
ງຄ
ຄວາ
ວາມເດື
ວາມເ
ດືອດຮ
ອດຮອນ
ອນໃຫ
ໃຫແ
 ກ
ກ

ກາ
ກາຍເ
າຍເເປັ
ປນ
ນບ

ບອນສ
ນສະສ
ະສົaມຂເG
Gອໄປກ
ອໄປກໍມ
ໍ ີ.

ກນ
ກັa
ນ ແລ
ແລະກ
ະກັaນ
ັa . ໃນ
ນຄອ
ຄອງສ
ງສິບ
ິ ສ ທ
ທສືບທອ
ທ ດມ
ດມາແ
າແ
ແຕຢ
ຢາງ
າງ

ຜໄດຮັa
ຜູ
ຮບ
ັa ຜົaນປະ
ປະໂG
ໂGດ
ດທາ
ທາງດ
ງດ
ດາ
 ນທ
ນທຸລ
ຸ ະກ
ະກິດ
ິ ແມ
ແມນ

ໜອຍ
ໜ
ອຍສະ
ສ ໄໝ
ສະ
ໄໝພະ
ພະເຈ
ເຈາໂ
ໂພທ
ພ ິສາລະລ
າລ
ລະລ
ລາດ
າ (ຕາ
າມຄ
ມ ຳaພ
ຳa ີ

ບລິ
ບໍ
ລສັa
ລິ
ສດ
ສັa
ດ ຜະ
ຜ ລິດຕ
ດຕາ
 ງປ
ງປະເເທດ
ທດສ
ສວນໃG
ວນໃG
G ແ
ແລະ
ລະ

ໃບລາ
ໃບ
ລານ
ນ ຮີ
ຮີດ໑
ດ ໒ ຄອ
ອງ໑
ງ໑໔
໔ ວາ ອາ
ອາດຈ
ອາດຈ
ດ ະຂ
ະຂຽນ
ຽນ ຂນ
ຽນ
ນໃ
ໃນສ
ສະ

ຫາງ
ຫ
າ ຮ
ຮານ
ນ ທນຳa
ນຳaເຂ
ເຂາເຄ
ຄອງອ
ງອາຫ
າຫານ
າ ຂອ
ອງກ
ກິນແນ
ນວ

ໄໝ
ໝນ
ນ)) ທ
ທຄະ
ຄະລາ
ລາວ
ວາ

າດ
ດຕ
ຕອງປ
ງ ະພ
ພຶດປະ
ະຕິບັa
ບດໃ

ດໃນລ
ັa ໃນລ
ນລະ

ນ

`າງ ຄອ
`
ອບ
ບຄ
ຄົaວຜົaົaວ
ວເເມຽຽຕເເຮື
ຮືອນ
ອນຊ
ຊາ
ານ ແລ
ແລະຕ
ະຕວັaດວ
ະຕ
ດວາ

ປະເພ
ປະ
ເພ
ເພນີ
ພນີເຮ
ເຮັດເຂ
ເຂາຕ
າຕມ
າຕົa
ົa ເຂ
ເຂ
ຂາໜົa
າໜ
ໜມ
ົa ແຈກຢ
ແຈ
ຈກຢາຍ
າຍແ
ແບງກນ
ແບ
ກິນ
ກິ

ສາ
າສະ
ສະໜາ
ໜານa
ໜານa
ນນ
aນ ໃນຂ
ຂທີ
ທ 1 ເວາເຖ
ເ ິງກາ
ການເ
ນເເອ
ອົົາເເຄອງປູກ

ແ ງທາ
ແບ
ທ ນ ຮວ
ວມທ
ມທງັaຄວ
ມທັa
ຄ າມ
າມຮູ
ຮູໃນກ
ການ
ນເຮ
ຮັດເຂ
ເຂາ

ຂອງຝ
ຂອງຝ
ງຝັaງ ທຫາ
ຫ ກໍ
ກເກ
ເ ັບກຽວໄດ
ເກ
ໄດໄປໃ
ປໃຫ
ຫທາ
ທານແ
ນແກ
ກຜູມີສິນ

ໝົaມພ
ົaມພນເ
ນເມື
ມືອງ
ອງ ເເຊ
ຊນ
 ກ
ກວນ
ວນເຂ
ເຂາປາດ
ເຂ
າປາດ
ດ ຈະຄ
ະຄອຍໆ

ກອນ
ກ
ອນ (ຄອ
ຄອງງ 14 ສະບັaບ
ັa ຄັaັaດອອກ
ອກຈາ
ຈາກ
ກ ໜັaງສື
ງສໃ
ື ບລ
ບລານ
ານ

ເຫ
ຫືອດຫ
ດຫາຍ
າຍ
າຍໄປ
ຍໄປ ແມ
ມເຖ
ເຖ
 າ ແມ
ແມນາຍ ບໄດ
ໄດຖ
 າຍ

ເລ
ລກທ
ກທີີ 22
2 7,, ເລກ
ລ ລຳa
ຳaດັa
ດບເ
ບເກ
ກາ
ກ
າຕາ
ຕາມກ
ມການ
ານ
ນຈັa
ຈດພ
ດພິມ
ິ ຂອ
ຂອງງ

ທອດ
ທອ
ດ ຄວ
ວາມ
າ ຮູ
ຮອ
 ັaນນສລູ
ູລູກາ
ການໄ
ນໄໄດ
ດອີ
ອກຕ
ອີ
 ກຕ
ກຕໄປ,
ໄປ,

ກະຊວ
ກະ
ຊ ງທ
ງທຳaມ
ຳaມະກ
ະກ
ການ
າ ປີ 195
950)
0)) ແ
ແລະ
ລະຂ
ຂທ
ທີີ 9 ເວ
ເວາເ
າເຖິ
ຖງງ

ຄວາມ
ຄວ
າມສຳa
າມ
ສ ພັa
ສຳa
ພນພ
ນພາຍ
າຍໃນ
ໃນຄອ
ຄອບຄ
ບຄົaວ
ົa ຢອນຍາ
ອນຍານລ
ນ ົaງ
ນລ

ລ ບຽ
ລະ
ບ ບກ
ບການ
ານ
ນໃສ
ໃສບາດ
າດວ
ວາ
ວ
 ບໃຫພະສົa

 ະສົa
ສງລ
ງງລ
ລໍຖາ, ບໃ
ໃຫ
ຫຊa
ຫ
ຊaນ

ເນອງຈາ
ເນ
ອງຈາກ
ກ ຂາ
ຂາດໂ
ດໂອກ
ອກດາ
ດາໃກ
ໃ ຊິດຕິດແ
ໃກ
ດແທ ກັaນ
ດແທດ

ຖືກບ
ກບາດຊa
ກບາດ
ຊaນພິ
ນພກ
ິ ຂຸ ສ
ສາມ
າມ
ມະເ
ະ ນນ
ນ ແ
ແລະ
ລະ

ະຍ
ຍາ
າມໃ
ມໃສ
ສບາດນ
ບາດນ
ດນaaນ

(ເປັ
(ເ
ປັນການ
ນກ ນເສ
ເສອມ
ອມຖອ
ຖອຍທ
ຍທາງ
າງສັa
ສັaງຄົa
ງຄມ
ົa ວັaດທະນ
ດທະນະ

ກຢ
ກໍ
ຢາໃຫ
າໃ
ໃຫໃສ
ໃສເກບ
ກີີບ ກa
ກງງຮa
ຮaມ
a ເເອົ
ອາຜ
ອົ
າຜາ
າຜ
 ປົaກຫ
ກຫວ
ກຫົa
ົa ອມ
ຸມານ ຖື

ທຳa))
ທຳa

ເຄອງ
ເຄ
ອງສັaດຕ
ດຕາອ
າອາວ
າວຸ
ວດ
ຸ ແ
ແລະ
ລະໃສ
ລະ
ໃສເສອ
ອ(ອ
(ອັaນ
(ອ
ັa ສດທ
ສຸດ
ດທ
ທາຍນ
ຍນ
ຍນ

ພະ
ະພຸ
ພດທ
ດທະສ
ະສາສ
ະສ
າສະໜ
ະໜາ
າ ມີອິ
ອດທ

ດທິ
ິ ທພົaນແຜ
ແຜກ
 ວມ
ວ ຄຸມດິ
ມດນ
ແດ
ດນແ
ແຫ
ຫງນ
ງນມາ
ງນ
ມາກວ
ກວາ
ກວ
 ສອ
ສ ງພ
ງ ັaນປີ
ປ ສະນ
ະນaນຊາວ
aນຊາວພຸ
ພດທ
ດທະ
ດທ

ໜາສ
ໜ
າ ົaນໃຈ
າສ
ໃ ພິຈາ
ຈາຣະ
ຈາຣະ
ຣະນາ
ນາທ
ນາ
ທສຸດ!)
ທ
!).
ດaaງນaນເພ
ເພອໃຫ
ອໃຫກາ
ກາ
ການເ
ານເເຮັ
ຮດບ
ດ ຸນສິິນກ
ນກິນທາ
ທານ ໃສ
ທານ
ໃສບ
ໃສ
 າດ

ບໍລິ
ລິສັa
ລສັa
ສດ
ດເອງ
ອ ຮດີ
ູດີວ
ດວ
ວາພ
າພະສ
ະສົaງົaເອງມ
ເອ
ອງມ
ງ ີວິໄນທ
ນທຄວ
 ວນປ

ນປະພ
ະພຶດ

ແກພ
 ະສ
ສົaງ ສາມ
າມະເ
ະເນນ
ະເ
ນນ ເກີ
ກດເ
ດເປັ
ປນກ
ນ ຸສົaນຜົaນບຸ
ນກ

ົa ບນ
ຸ ແກ
ແກທ
 ັaງ

ປະ
ະຕິບັa
ບັaດແ
ບດແ
ດແນວ
ນວໃດ
ໃດ ໃນນ
ນ ນຮວມ
aນຮວມທັa
ທັaງການ
ງການ
ານບໍ
ບໍລິ
ລິໂພ
ໂ ກອ
ກອາ

ຜູໃຫທານ
ທານ ແລ
ແລະຜ
ແລະຜ
ະຜູຮັa
ູ ບທ
ຮບທ
ັa ທານ
ນ ຄວນ
ວນມາ
ມາພຈາ
ຈາຣະ
ິ ຣະ
ະນາກັa
ນາກັaນ
ນາ

ຫານເ
ຫາ
ນ ຄອ
ນເ
ອງຄ
ງຄ
ຄາວ
າວ`
`ານ
`
ານ. ກ
ານ
ການ
ານຮູ
ານ
ຮູພິຈາຣ
າຣະນ
ະນ
ນາຮ
າຮູວາອ
ວາອັa
 ັaນ

ວາຈ
ວ

າຈະ
 ຈະພ
ະພໍເຮັດs
ດsັaງໄ
ງໄດແດ
ແດ ເພ
ພອໃ
ອໃຫ
ຫໜັa
ຫ
ໜກກ
ໜັa
ກກາ
າຍເປ
ຍ ປັນເບ
ບົາ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ເພື່ອສັງຄົມ

23

ໄດໃນອະນາຄົaດ ເຊນ ທຸກຄaງກອນຈະເຖິງປາງບຸນ

ຕົaນຍາດໂຍມ ໃນບົaດເທດ ບົaດທັaມ ທຸກໆຄaງທມີໂອ

ໃ ທາງວັaດ ອາດຈະເຕາໂຮມລູດສິດວັaດ ຈົaວເນນ

ກາດ.

ແລວສົaນທະນາກັaນ ເຖິງເລອງຂອງກິນ ຂອງທານ

ທາງຝາຍອອກຕົaນຍາດໂຍມ ກໍພະຍາຍາມຊົaມ

ຂອງໃຊ ທຈະໄດຮັaບ, ວິເຄາະວິໄຈ ທາດແທຄຸນປະ

ໃຊວັaດຖaສງຂອງໃນທ

ອງຖນ ມາເຮັດບຸນສິນກິນທານ

ໂດ ແລະພິດໄພທອາດເຊອງຊອນຢູ ແລວວາງ

ໝາກໄມສົaດ ອາດຈະຫໃບຕອງ ບຕອງໃຊຖົaງຢາງ

ລະບຽບໄຈແຍກສງຂອງວັaດຖaທານຕາງໆ ເກັບມຽນ

ືເຈຽ ທຈະໄປຕມຂເ 
ອໃຫ

ວັaດ, ີກເເວ
ວນໃ
ນ ຫທານ

ໃຫດີ ແລວເຜີຍແຜຂມູ
 ນ ຄວາມຮູທກ
 ຽວຂອງສູອອກ

ເຄອງດມນຳa
ນຳa້Mານ ຂອງງເເຈ
ຈືອປົa
ປນ
ນສ
ສານ
າ ມຶນ
ຶ ເມົາສງ
ເປ
ປັນແອບເປັ
ປນກ
ກັaບແຂ
ແຂງງ ກະ
ະປ
ປອງ
ອງ ໂລຫ
ອງ
ຫະ ເວ
ວາແ
ແຈ
ຈງ ກໍ

ແມນຫາ
ແມ
ຫ ທາງV
Vດຜ

ດຜ
ຸ ຜອ
 ນສ
ນ ງຂອງ
ງຂ
ຂອ
ອງງເຄ
ຄອງ
ອງທາ
ທາ
ານທ
ນທເປັ
ເປ
ປນ

ເຄ
ຄອງ
ອງສຳa
ສ ເລ
ລັດຮູ
ຮູບປ
ບປຸງ ແຕງອ
ງອດ
ງອຸ
ຸ ສາຫະ
ສາຫ
ຫະ
ະກຳa ນ
ນອກ
ອກ
ກຈາ
າກ
ອັaນ ທ
ອັa
ທຈຳaເ
ຳa ປັນແ
ນແທໆໃ
ນແທ
ໆໃນກ
ໆໃນກ
ນກໍລ
ໍ ະນ
ະ ີວັaດຢູ
ຢໄກ ແລະມ
ແລ
ລະມີໂຮງ
ຮງ
ຄວ
ຄົa
ວສ
ສະເເພ
ພາ
າະ
ຖາຊ
ຖ
າຊອ
າຊ
 ຍກ
ຍກັaນ
ັa ປະ
ປະຕິບັa

ິ ັaດແ
ດແນວ
ດແນວ
ນວນ
ນ ກໍ
ກອາ
ອາດຈ
ອາ
າດຈ
ດຈະເ
ດຈະເ
ະ ປັນທ
ນທດ
ນທິ

ທ ງດຜ
ທາ
ດຜອ
ດຜ
 ນຂ
ນຂເ
 ອ ຂອ
ອງງກິິນຂ
ນຂອງ
ນຂອງ
ອ ທ
ທາ
ານທ
ນທປອ
 ອດໄ

ອດໄ
ດໄພ

ຮກສ
ຮັa
ກສ
ສາ
າວ
ວັaດທະ
ທະນະ
ນ ທຳa ຮີດຄອ
ນະ
ຄອງອ
ງອ
ງອັa
ອນ
ັa ດີງາ
ງາມໄໄວໄດ
ວໄດ
ໄ ດ ຢາງ
າງ
ບຕອງລ
ງ ົaງທຶ
ທນລ
ນລົaງົaແຮ
ນລ
ຮງາຍ.

“ພະພຸດທະອົaງເອງ ຊົaງໃຫໂອວາດ
ກຽວກັaບການໃຫທານໃນທຳaນອງວາ
ຂອງທານທເປັນຮູປະທຳa
ວັaດຖaຕອງບໍລິສຸດສະອາດ
ຜູຮັaບກໍໄດປະໂ-ດ ຜູໃຫກໍບເປັນໂທດ
ຄືບສ
 າງຄວາມເດືອດຮອນໃຫແກ
ກັaນ ແລະກັaນ”

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ປັນ
ກິນ
(ບ
)ໃ
ຫເ

24

ຮຽບຮຽງ: ຄູບາທອງຈັaນ ລັaດວິໄລ

ກິນແບບພຸດ
ຖາເວາເຖິງການກິນອາຫານ ຜູຄົaນທaວໄປມັaກເຂາ

ືຄວາມຮັaບຮູເລິກອີກ,ໃນທາງພຸດທະສາສະໜາຖື

ໃຈວາ ການກິນອາຫານເປັນເລອງຂອງຮາງກາຍເທາ

ວາ ເວລາກິນອາຫານນaນ ຍັaງເປັນເວລາທຈະເຕືອນ

ນaນ ແຕຄວາມຈິງແລວມັaນມີຜົaນຕຈິດໃຈນຳa ທໆກັaນ.

ຕົaນເອງໃຫຮູເລິກວາ ຊີວິດເຮົານaນຕອງການສງທ

ຜົaນທາງຈິດໃຈນaນ ບໄດຂນຢູ
 ກັaບວາ ເຮົາກິນ ັaງ

ເອນວາ “ຄຸນຄາແທ” ຍງກວາ“ຄຸນຄາທຽມ” ໃນເລອງ

ເທານaນ ແຕຍັaງຂນກັaບ ເຮົາກິນແນວໃດ ເຊງກໍມີ

ອາຫານນaນ ຄຸນຄາແທໄດແກປະໂ_ດຕຊີວິດແລະ

ຄວາມສຳaຄັaນເຊນກັaນ ຄົaນທກິນໄປລົaມໄປ ືປາກກໍ

ສຸຂະພາບ ສວນຄຸນຄາທຽມ ໄດແກຣົaດຊາດ ຄວາມ

@aໄປ ທາງໃຈຊaຄິດກັaງວົaນ ນອກຈາກອາຫານ

ແຊບນົaວ ມີໜາມີຕາ

ຈະຍອຍຍາກ ແລວທາງໃຈກໍອຸກອaງງາຍເຊງຈະພາ

ຖາເຮົາກິນອາຫານໂດຍ`ັaງແຕຣົaດຊາດ ແລະ

ໃຫເຈັບປວຍ ເປັນໂຣກກະເພາະຊa ແລະຍງກວາ

ໜາຕາ ເຊນ ໄປກິນຢູໃນຮານແພງໆຮານທຄົaນນິ

ນaນ ພຶດຕິກຳaການກິນແບບນ ຍັaງລຽງນິໄສ ຄວາມ

ຍົaມຊົaມຊອບາຍ ເປັນຕaນ, ກິເລດກໍຈະສະສົaມພອກ

ຄິດຟaງຊະຊາຍມີສະຕິສະມາທິໄດຍາກ ໃນທາງກົaງ

ພູນຂນໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ໄປພອມໆກັaບໄຂມັaນທ

ກັaນຂາມ ຖາກິນຢາງຖືກຕອງບພຽງແຕຮາງກາຍເທາ

ເກາະຫອຍຕາມເສນເລືອດ ດວຍເຫດນ ຕາມທຳa

ນaນທໄດຮັaບການບຳaລຸງລຽງ ແຕຈິດໃຈກໍໄດຮັaບເຊນ

ນຽມພຸດ ກອນຈະກິນອາຫານຈງຕອງນິຍົaມເຕືອນ

ດຽວກັaນ. ຢາລືມວາບແມນແຕຮາງກາຍເທານaນ

ຕົaນເອງດວຍບົaດ ປະຕິສັaງຂາໂຍເພອໃຫລະນຶກວາ

ທຕອງການອາຫານ ຈິດໃຈກໍຕອງການເຊນກັaນ

ເຮົາກິນອາຫານໂດຍມຸງເອົາຄຸນຄາແທ ເປັນສຳaຄັaນ

ອາຫານຂອງຈິດໃຈຄື@ັaງ? ອັaນທຳaອິດຄືຄວາມ

ຢາໄດກິນຕາມໃຈກິເລດ ຄົaນສະໄໝນອາດຮູສຶກວາ

ສະUົaບ ການກິນອາຫານເປັນໂອກາດໜງທຈິດໃຈ

ບົaດປະຕິສັaງຂາໂຍາສະໄໝໄປແລວ ືເໝາະສຳa

ຄວນໄດພັaກຜອນ ັaງຈາກຖືກໃຊເຮັດວຽກງານຕາງ

ັaບພຣະເທານັaນ ມາລອງພິຈາຣະນາໃຈຄວາມຂອງ

ໆາຍຢາງແລວ, ທົaດລອງກິນໂດຍບເວາລົaມກັaບຄົaນ

ບົaດສູດປາລີທວ
 າ: ປະຕິສັaງຂາໂຍ ນິໂສ ປິນດະປາ

ອນເບງ ແລະບຫາເລອງມາຄິດໃຫວຸນວາຍ ປອຍ

ຕັaງ: ເຮົາຍອມພິຈາຣະນາໂດຍລະອຽດແລວສັaນບິນ

ໃຫໃຈໄດຮັaບຮູຢູກັaບການກິນສຳaຜັaດຣົaດຊາດຕາງໆ

ທະບາດ; ປະຕິເສວາມິ ເນວະ ທະວາຍາ; ບໃຫເປັນ

ຂອງອາຫານຢາງຊັaດເຈນ ແມນຈະຄຶດຊະຊາຍໄປ

ໄປເພອຄວາມເພີດເພີນ; ນະ ມະທາຍະ: ບໃຫເປັນ

ແດກໍດຶງຈິດຄືນມາຢູນຳaການກິນ. ການເຮັດແບບນ

ໄປເພອຄວາມເມົາມັaນເກີດກຳaລັaງທາງກາຍ; ນະ

ເອນວາ ການກິນຢາງມີສະຕິ ຜົaນທໄດມາຄືຄວາມ

ມັaນດານາຍະ : ບໃຫເປັນໄປເພອປະດັaບ; ຍາວະເທ

ສະUົaບ ຈະຄອຍໆກຕົaວຂນ ສະມາທິ ຈະໄດຮັaບ

ວະ : ບໃຫເປັນໄປເພອຕົaກແຕງ ; ຍາວະເທວະ ອິມັaສ

ການພັaດທະນາ, ສະຕິ ແລະສະມາທິດງກ
a າວນແະ

ສະ ກາຍັaສສະ ຖິຕິຍາ: ແຕໃຫເປັນໄປພຽງເພອຕaງຢູ

ທເຮົາສາມາດເອົາໄປໃຊໃນເວລາເຮັດວຽກງານຕາງ

ໄດແຫງກາຍນ; ຍາປະນາຍະ: ເພອເປັນໄປແຫງ

ໆໄດ, ບແມນແຕໃນເວລາກິນອາຫານເທານaນ ນອກ

ອັaນຕະພາບ;ວິຫິງສຸ ປະຣະຕິຍາ: ເພອຄວາມສຽງໄປ

ຈາກຄວາມສະUົaບ ແລວຈິດໃຈຍັaງຕອງການປັaນຍາ

ແຫງຄວາມລຳaບາກທາງກາຍ; ພຣັaມມະຈະ ຣິຍານຸຄ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ເພື່ອສັງຄົມ

25

ຄະຫາຍະ: ເພອອະນຸ

ເຄາະ (ຊອຍ)ແກການປະພຶດ

ວິດທດີງາມ ທັaດສະນະເຊນນ ພຸດທະສາສະໜາຖືວາ

ພົaມມະຈັaນ: ອິຕິ ປຸຣານັaນຈະ ເວທານັaງ ປະຕິຫັaງຂາມິ:

ເປັນປັaນຍາຢາງໜງ

ດວຍການທຳaຢາງນ ເຮົາຍອມລະງັaບ ເສຽໄດເຊງທຸກ

ຊີວິດນaນ ບສາມາດແບງແຍກອອກເປັນສວນ

ຂະເວທະນາເກາ ຄືຄວາມຫິວ ; ນະວັaນຈະ ເວທະນັaງ

ເລັກສວນນອຍໄດ ເວລາກິນອາຫານເຮົາຈງບຳaລຸງ

ນະອຸປປາເທສສາມິ : ແລະບສາງທຸກຂະເວທະນາ

ລຽງ ບພຽງຮາງກາຍເທານaນ ແຕເຮົາຍັaງບຳaລຸງຈິດໃຈ

ໃໝໃຫເກີດຂນ ; ຍາຕະຣາ ເມ ພະວິສສາຕິ ອະນະ

ນຳa ດວຍການກິນຢາງມີສະຕິ ແລະສະມາທິ ໃນຂະ

ວັaຊຊະຕາ ຈະຜາ ສຸວິຫາໂຣ ຈາຕິ: ອັaນນງຄວາມ

ນະດຽວກັaນເຮົາກໍລຽງ ປັaນຍາໃຫເກີດຂນແກຈິດໃຈ

ເປັນຄວາມເປັນໄປໄດໂດຍສະດວກແຫງອັaດຕະ

ນຳa ດວຍການເຕືອນຕົaນເອງໃຫເຫັນຄຸນຄາທແທຈິງ

ພາບນ ຄວາມເປັນຜູບມີ
 ໂທດດວຍ ແລະຄວາມເປັນ

ຂອງອາຫານ ບປອຍໃຈໄປຕາມໃຈ ໄປຕາມຄຸນຄາ

ຢູໂດຍຜາສຸກດວຍ ຈະມີແກເຮົາດaງນ. (ຄັaດຈາກປມ

ທຽມ ພອມກັaນນaນກໍໃຫຊາບຊຶມວາ ເຮົາເປັນໜບຸນ

ປມໄ$ພຣະ ເຊາ-ແລງ(ແປ) ວັaດພຣະທາດວງເໜືອ

ຄຸນຂອງສັaບພະຊີິວິດ ຈງຄວນໃຊຊີວິດໃຫມີຄວາມ

ປີ2011)

ໝາຍ ແລະເປັນປະໂ^ດແກຄົaນອນໃຫາຍທສຸດ.

ຄວາມຮັaບຮູເລິກອີກຢາງໜງ ເຊງມີຄວາມສຳaຄັaນ

ອັaນທຈິງແລວ ຖາເຮົາເວາໃຫຄົaບຖວນສົaມບູນ

ຕຊີວິດກໍຄື ຄວາມຮັaບຮູວາ ຊີີວິດເຮົາຢູໄດເພາະອາ

ຄັaກໆ ນອກຈາກມິຕິທາງກາຍ ແລະຈິດໃຈແລວການ

ໄສສງຕາງໆຢາງວງາຍ ເວລາກິນອາຫານເປັນ

ກິນແບບພຸດທະ ຍັaງແຍກບອອກ ຈາກມິຕິທາງສັaງ

ໂອກາດດີ ທເຮົາຈະໄດລະນຶກເຖິງຄວາມຈິງຂນ

ຄົaມ ຄືຕອງໄດຄຳaນຶງເຖິງສະເໝີວາ ການກິນ(ການບໍ

ເພາະທຸກຢາງທເຮົາກິນລົaງໄປ ລວນເປັນຜົaນແຫງນa

ລິໂພກ) ຂອງເຮົານaນສaງຜົaນຕຜູອນ
 ືບ. ມີອາຫານ

ເຫອນaແຮງຂອງຜູຄົaນາຍໆຄົaນ ອີກທັaງຍັaງເກີດ

ແລະຜະລິດຕະພັaນາຍຢາງເກີດຂນຈາກຂະບວນ

ຈາກຊີວິດນັaບບຖວນ ຮວມໄປເຖິງພູຜາປາໄມ ດິນ

ການທທຳaລາຍສງແວດລອມ ບຽດບຽນເອົາປຽບຜູ

ຟາອາກາດ ສາຍນaເມກຝົaນ ລົaມ .

ທຸກຍາກ ືທຳaລະມານສັaດຢາງໜາສົaມເພດ. ຫາກ

ໃນເມອເຮົາເປັນໜບຸນຄຸນ ຂອງຜູຄົaນ ສັaດ ແລະ

ກິນຢາງຊາວພຸດແທໆ ຍອມຕອງີກລຽງອາຫານ

ສງຕາງໆ ຢາງວງາຍແບບນ ຢາງໜອຍ ເຮົາກໍ

ແລະຜະລິດພັaນ ດaງກາວ ຫາກບດaງນaນ ເທາກັaບເຮົາ

ຄວນຂອບພະຄຸນ ແລະອຸທິດສວນບຸນກຸສົaນ ືແຜ

ໄປສaງເສີມສະໜັaບສະໜູນ ການບຽດບຽນ ເຊນວາ

ເມດຕາໃຫພວກເຂົາ ດວຍເຫດນເມອພຣະສັaນອາ

ການກິນສັaດປາ ລູກຕນາງແຕນ ເປັນຕaນ ລອງຄິດ

ຫານແລວໆ ຈງມີການສູດອະນຸໂມທະນາຕະອດ

ເບງຈັaກສອງສາມນາທີກໍໄດ ວາການກິນຂອງເຮົານ

ຈົaນຢາດນaເຊາແລງ ແຕທສຳaຄັaນກວານaນ ກໍຄືການ

ສaງຜົaນGັaງຕທຳaມະຊາດສງແວດລອມແດ ມັaນໃຫ

ພະຍາຍາມເຮັດໃຫຊີວິດມີຄຸນຄາ ພັaດທະນາຕົaນໃຫ

ຜົaນຕສຸຂະພາບຮາງກາຍ ແລະຈິດໃຈຂອງເຮົາຢາງ

ເປັນປະໂ^ດ ແກຄົaນອນ ເພອໃຫກຸມຄາກັaບຄວາມ

ໃດ? ເປັນຕaນ (ກອງບ.ກ)

ເສຽສະະຂອງສັaບພະຊີວິດຕາງໆນຳa.
ຄວາມຮັaບຮູເລິກເຊງ ແລະຄວາມຕaງໃຈດaງກາວ

ຮາງກາຍຈິດໃຈ ແລະສaງຄົaມລວນ ມີການເຊອມ
ໂຍງສຳaພັaນ, ທຸກກິດຈະກຳaເຄອນໄf ລວນແຕກຽວ

ບໄດເປັນເລອງຂອງພຣະ ແຕພຽງຝາຍດຽວເທານaນ

ຂອງກັaບຊີວິດ ຮວມທັaງການກິນ ການກິນຈງບແມນ

ຫາກຍັaງຈຳaເປັນສຳaັaບຊີວິດຂອງຄະລືຫັaດອີກນຳa

ພຽງແຕການຫາອາຫານມາໃສທອງເທານaນ ແຕຍັaງ

ເວລາກິນເປັນໂອກາດທດີ ທເຮົາຈະໄດເຕືອນຕົaນ

ເປັນການອົaບຮົaມ ເຝິກຝົaນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ແລະສັaງ

ໃ ເລອງດaງກາວ ເພອໃຫມີທັaດສະນະທຖືກຕອງ
ໃນ
ໃນເລ

ຄົaມທເຮົາອາໄສຢູນຳa.

ຕາມ
ຕາມຄວາມເປັ
ນຈິງ ແລະເອອອຳaນວຍເກອກູນຕຊີ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

26

ປະສົບການອັນແສນລ້ຳຄາ່

ຈາກໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພື່ອການພັດທະນາ
ພຣະອາຈານ ທອງເສີມ ສີບຸນເຮືອງ ປັaນຍາພະໂລ

ເປັນຄົaນແຂວງບໍລິຄຳaໄຊ ເມືຶອງວຽງທອງ ບານ
ຈອມທອງ ເກີດ13/01/1989 ບັaນພະຊາສາມະເນນ
ເມອອາຍຸ10 ປີ ອຸປະສົaມບົaດເປັນພຣະ ເມອອາຍຸ 20
ປີ ປະຈຸບັaນກຳaລັaງສຶກສາລະດັaບປະຣິນຍາຕີ ທມະຫາ
ວິທະຍາໄລມະຫາຈຸລາລົaງກອນຣາຊວິທະຍາໄລ
ວິທະຍາເຂດຊຽງໃ7 ປະເທດໄທ ຄະນະສັaງຄົaມ
ສາດ ສາຂາສັaງຄົaມສົaງເຄາະ ຊaນປີທີ 2
ເສນທາງຊີວິດຈາກບານນອກເຂາສູ
ນະຄອນວງວຽງຈັaນ
ຊີວິດພຣະເນນບານນອກເປັນຊີວິດທຂາດກາ
ນສຶກສາເນອງຈາກສະຖານທຈະຮaຮຽນບມີເຮັດ
ໃຫຂະນອຍຕອງຕັaດສິນໃຈ,ອອກຈາກພແມຄູບາ
ອາຈານເດີນທາງສູເມືອງໃIທມີຄວາມສະດວກ
າຍດານ ທຳaອິດໄດໄປອາໄສຢູວັaດໃIໄຊຍະພູມ
ເມືອງໄກສອນພົaມວິຫານ ແຂວງສະMັaນນະເຂດ
ໄດປະຕິບັaດໜາທເປັນຜູອຸປະຖາກ ຍາທານມະຫາ
ງອນ ດຳaຣົaງບຸນ ປະທານ ອ.ພ.ສ. ແຂວງສະMັaນ
ນະເຂດປະຈຸບັaນຍາທານເປັນຮອງປະທານ ອ.ພ.ສ
ສູນກາງ. ຢູທນa
 ນ ຈົaນຈົaບ ມ.6 ແລວຈງໄດອຸປະສົaມ
ບົaດເປັນພຣະພິກຂຸ
ຂານອຍ ເປັນພຣະທມີຄວາມສົaນໃຈເລອງສັaງ

ຮຽນ ບາງມສັaນແລວກໍນອນ ເລີຍເຮັດໃຫເກີດຄວາມ
ຄິດຂນມາວາ ເຮົາຢູວັaດຕອງອາໄສເຂາທຍາດໂຍມ
ໃສບາດນaນມາລຽງຊີວິດ ແຕຜັaດບໄດເຮັດ\ັaງເພອ
ເຂົາເລີຍ ມີແຕຫາປະໂIດໃຫກັaບຕົaວເອງເທານaນ
ເຮັດໃຫຮູສຶກວາ ເອ...ເຮົາໜາຈະເຮັດອັaນໃດອັaນໜງ
ເພອສັaງຄົaມ ນອກຈາກການທຳaໜາທຂອງຄວາມ

ຄົaມ ແລະຢາກເຮັດວຽກເພອສັaງຄົaມ ເພາະເຫັນວາ

ເປັນພຣະທດີ(ບຜິດວິໄນ)ແລວ ແຕເຮົາຊaຜັaດຂາດ

ເຮົາເປັນພຣະທອາໄສບິນທະບາດ ເອົາເຂາພອອກ

ປະສົaບການ ັaງຈາກສອບເສງຈົaບ ມ.6ແລວກໍບຮູວາ

ແມອອກ ມາສັaນທຸກວັaນັaງຈາກສັaນແລວກໄປໂຮງ

ຈະໄປຮຽນຕ\ັaງ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ເພື່ອສັງຄົມ
ຢູມາມໜງໄດເປີດເບງໂທລະພາບໄດເຫັນຂາວ
ປະຊາສຳaພັaນຂອງ ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພອ
ການພັaດທະນາ(ຄ.ພ.ພ) ວາຮັaບສະໝັaກພຣະພິກ
ຂຸສົaງສາມະເນນ ແລະພອອກແມອອກ ຜູທສົa
 ນໃຈໃນ
ການເຮັດວຽກພັaດທະນາສັaງຄົaມ ທaວປະເທດເຂາຮັaບ
ການຝຶກອົaບຮົaມໃນໂຄງການທສຳaນັaກວິປັaດສະນາ
ກັaມມະຖານ ວັaດປານາຄູນນອຍເມືອງນາຊາຍທອງ
ນະຄອນວງວຽງຈັaນ ໂດຍມີພຣະອາຈານໃ[
ດຣ. ມະຫາ ຊາລີ ກັaນຕະສີໂລ ເປັນປະທານກໍໍເລີຍ
ເຂາໄປສະໝັaກ ຕມາກໄດຖືກຄັaດເລືອກໃຫເປັນຜູ
ໄດເຂາຮັaບການຝຶກອົaບຮົaມ ໃນປີ 2009 ໃຊເວລາ
90 ວັaນໃນໄລຍະເຂາພັaນສາເປັນເວລາອັaນແສນ

27
ຮົaມບaມນິດໄສ ແລະເປັນຜູນຳaໃນການຈັaດກິດຈະກຳa
ດີໆມາໂດຍຕະອດ
ປັaດຈຸບັaນການປຽນແປງທາງດານເສດຖະກິດ
ສັaງຄົaມເປັນໄປຢາງວອງໄວ ເຮັດໃຫບົaດບາດຂອງວັaດ
ໃນດານການໃຫການສຶກສາອົaບຮົaມບaມນິໄສ ແລະ
ເປັນສູນລວມໃນການຈັaດກິດຈະກຳaຕາງໆເໝືອນໃນ
ອະດີດດໜອຍລົaງ ເຍົາວະຊົaນປະຊາຊົaນຫາງອອກ
ຈາກວັaດາຍຂນ ຈງຂາດໂອກາດໄດຮັaບການສຶກສ
າອົaບຮົaມບaມນິດໄສ ສaງຜົaນໃຫພຶດຕິກຳaອອກນອກຮີດ
ນອກຄອງ
ໃນຂະນະດຽວກັaນ ກໍໃຫເກີດບັaນຫາທາງສັaງຄົaມ

ມີຄຸນຄາຈົaນເວາໄດວາ ນແະຄືຊັaບອັaນປະເສີດ

ຢາງວງາຍ ເຊນບັaນຫາຕິດຢາເສບຕິດ ບັaນຫາ

ມັaນເລມເກີດຈາກຕົaວເຮົາແລວນໍ

ຄວາມຄອບຄົaວ ບັaນຫາໂຣກເອດສ ແລະອນໆ ບັaນ

ສງທໄດຮັaບຈາກການອົaບຮົaມກໍມີ: ແນວທາງປະຕິ

ຫາເານນັaບວາຈະທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂນ

ບັaດວິປັaດສະນາກຳaມະຖານ ບັaນຍາຍໂດຍ: ພຣະອາ

ເພອຟນຟູບົaດບາດຂອງວັaດ ໃນການເປັນແງ

ຈານ ໃ[ ດຣ. ມະຫາຊາລີ ກັaນຕະສີໂລ ຮອງປະ

ໃຫການສຶກສາເປັນສູນລວມການຈັaດກິດຈະກຳaຂອງ

ທານ ສູນກາງ ອ.ພ.ສ ຫົaວໜາກັaມມະທິການເຜີຍແຜ

ສັaງຄົaມ ການຈູງໃຈ ການເປີດໂອກາດໃຫເຍົາວະຊົaນ

ສີລະທັaມ ແລະ ວິປັaດສະນາກຳaມະຖານທaວປະເທດ

ປະຊາຊົaນໄດເຂາວັaດາຍຂນ ແລະໃຫຮູວາ ພຸດທະ

ລາວ ແນວທາງພຸດທະສາສະນາກັaບການພັaດທະນາ,

ສາສະໜາ ສອນໃຫມະນຸດເວນຈາກການກະທຳa

ວັaດທະນາທັaມ ແລະວັaດທະນາທັaມລາວ,ແນວຄິດເສດ

ຄວາມຊaວ ໃຫກະທຳaແຕຄວາມດີ ແລະຊຳaລະຈິດໃຈ

ຖະສາດການເມືອງແບບສັaງຄົaມປະຊາທິປະໄຕການ

ຂອງຕົaນໃຫເບີກບານຜອງໃສ ເຊງເປັນຫົaນທາງນຳa

ພັaດທະນາແບບຍືນຍົaງ,ໂລກາພິວັaດ, ເານເປັນຕaນ

ພາຜູປະຕິບັaດຕາມ ໄດເຂາໃຈໃນັaກຄວາມຈິງຂອງ

ຈາກການອົaບຮົaມເານaນ ເຮັດໃຫໄດoນຄືນຄິດ

ທຳaມະຊາດ ຄື ເຮັດດີໄດດີ ເຮັດຊaວກໄດຊວ.
a

ເຖິງບົaດບາດຂອງພຣະສົaງ ກໍຄືວັaດວາສາສະໜາ
ແລະ ສາງແນວຄິດອັaນທບເຄີຍເປັນມາກອນຂນໃນ
ຕົaວຂອງຂານອຍເອງ ເຊນ: ຮຽນຮູເຖີງຄວາມສຳaຄັaນ
ຂອງວັaດທສາມາດຊວຍແກໄຂບັaນຫາຂອງສັaງຄົaມ
ວັaດ ມີຄວາມສຳaຄັaນຢາງວງາຍຕສັaງຄົaມລາວຕaງ
ແຕອະດີດຈົaນເຖິງປະຈຸບັaນ ເພາະວັaດນອກຈາກຈະ
ເປັນສະຖານທປະກອບສາສະນະກິດແລວ ຍັaງເປັນ
ສະຖານທໃຫການສຶກສາທັaງທາງທັaມ ແລະທາງໂລກ
ແກລູການ ເປັນສູນລວມຈິດໃຈຂອງອອກຕົaນຍາດ
ໂຍມໃນທອງຖນ ເປັນສະຖານທຈັaດກິດຈະກຳaຕາງ
ໃນຊaມຊົaນ ໂດຍມີພຣະສົaງເປັນຜູໃຫການສຶກສາອົaບ

ໄລຍະແຕກອນນaນ ຄັaນເມອເຖິງວັaນສິນນອຍສິນ
ໃ[ມາຮອດແລວ ຜູເຖາ ຜູແກ ທັaງຊາວໜຸມເຍົາວະ
ຊົaນ ພາກັaນເຂາວັaດຟັaງທັaມ ຈາກພຣະສົaງ ສາມະເນນ
ໃນວັaດບານຂອງໃຜມັaນ ເພອໃຫຮູວາ ອັaນໃດເປັນ
ບາບ ບຸນ ຄຸນ ໂທດ ມີປະໂ[ດ ແລະບມີປະໂ[ດ
ແລວກໍນຳaໄປປະຕິບັaດຊອຍໃຫສັaງຄົaມສະ_ົaບສຸກ
ມາບັaດນ ຍອນວາຍຸກສະໄໝມັaນໄດປຽນໄປ
ຂາວສານຂມູນຕາງໆຈາກທaວໂລກງa ໄກັaນເຂາມາ
ດວຍາຍຮູບການ, ເທັກ - ບາ ສະຖານທນ - ກິນ
ຕາງໆກມີາຍ ຈງເຮັດໃຫເດັກເຍົາວະຊົaນ ຊາວໜຸມ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ສູ່ຊີວິດ ທີ່ດີງາມ

28
ຂອງພວກເຮົາ ຫາງໄກຈາກສີລະທຳa ຈະຣິຍະທັaມ

ຄວາມຮູຄວາມເຂາໃຈທັaັaງໝົaົaດທັaັaງມວນເານ

ຂາດຄວາມເຄົາລົaບຄຸນພແມຄູບາອາຈານ ຫັaນັaງໃຫ

ແມນລວນແລວແຕໄດຮັaບການຝຶກຝົaນອົaບຮົaມ ໄດ

ກັaບຮີດຄອງປະເພນີ ການກິນຢູກປ
 ຽນໄປ.

ມາຈາກ ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພອການພັaດ

ເຮັດໃຫຂະນິອຍເຫັນວາ ພຣະສົaງສາມະເນນກ
ເປັນສວນໜງຂອງສັaງຄົaມ, ສັaງຄົaມໄດໃຫຄວາມອຸປະ
ຖຳaຄaຊaມາໂດຍຕະອດ. ເຖິງເວລາແລວທພຣະສົaງ
ພວກເຮົາຈະຕອງໄດຕອບສະໜອງຄືນໃຫກັaບສັaງຄົaມ
ຊວຍພັaກລັaດພັaດທະນາຊັaບພະຍາກອນມະນຸດ ໄປ
ຄຽງຄູກັa
 ບການປົaກປັaກຮັaກສາ ແລະສາງສາປະເທດ
ຊາດບານເມືອງ ໂດຍການນຳaເອົາັaກທັaມຄຳaສອນ
ໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ ໄປເຄອນໄGອົaບຮົaມບaມ
ສອນໃຫກັaບພແມປະຊາຊົaນ ຕະອດເຖິງຊາວໜຸມ
ເຍົາວະຊົaນ ໃນາຍຮູບການ ເພອເຮັດໃຫເຂົາເຈາ
ເຫັນໂທດຂອງອະບາຍະມຸກ ແລວຫັaນໜາມາຫາສີ
ລະທຳa ກາສະແດງອອກເຊງຄວາມສຳaມາຄາລະວະ
ເປັນຄົaນອອນນອມຖອມຕົaນ ຮູຄຸ
 ນພແມຄູບາອາຈານ

ທະນາ ສງນແະ ເປັນຜົaນເຮັດໃຫຂານອຍໄດມີໂອ
ກາດຮຽນຮູໃນາຍໆດານ.
ຈາກພຣະບານນອກອົaງນງ ກກາຍມາເປັນພຣະ
ໃນເມືອງເໝືອນພຣະອາຈານທັaງາຍ ແຕກອນເຄີຍ
ເປັນພຣະຂອາຍ ກັaບກາຍມາເປັນຜູທກ
 າເຮັດໃນສງ
ທຖືກຕອງ, ຕອນທຍັaງບທັaນໄດຮັaບການຝຶກອົaບຮົaມ
ຈາກ ຄ.ພ.ພ ຈະເຮັດ ຈະເວາ ຈະຄິດ ກບມີຄວາມ
ກາຫານສູນສນຄວາມດີມາທຸກວັaນນຖືວາໂຊກດີ
ກາທຈະເຮັດ ກາທຈະເວາ ກາທຈະຄິດ ໃນສງທຄົaນ
ອນສະບາຍກາຍ ແລະສະບາຍໃຈ ແລວເຮົາກມີ
ຄວາມພູມໃຈໄປນຳaເມອກອນບເຄີຍຮູ ແລະເຂາໃຈ
ສັaງຄົaມໃນເມືອງ ກໍກາຍມາເປັນພຣະທຕອງເຮັດວຽກ
ກັaບສັaງຄົaມໃນເມືອງ,ຄວາມຮູຄວາມເຂາໃຈທໄດ
ຈາກ ຄ.ພ.ພ ຍັaງເປັນຜົaນຕເນອງໃນການໄປສຶກສາ
ຮaຮຽນຕລະດັaບມະຫາວິທະຍາໄລອີກດວຍ.

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ສູ່ຊີວິດທີ່ດີງາມ

29

ປາຖະກະຖາ
ຂອງ ພຣະພິກຂຸ ອະພິນຍານັaນທະ
ຄັaດຈາກ ນິຕະຍະສານ ພຸທວົaງສ ປີທີ 8 ສະບັaບທີ 4

“ເຍົາວະຊົນ

ກັບ

ຄວາມຮັກ”

ສະບາຍດີ ເຍົາວະຊົaນທຮັaກ!
ກອນອນຂໍທຳaຄວາມເຂາໃນກຽວກັaບຊເລອງ
ຈັaກໜອຍ ເພາະຕaນເລອງນມີຄຳaວາ “ທຮັaກ” ຢູນຳa
ຖາບທຳaຄວາມເຂາໃຈກັaນແລວ ອາດຈະເຂາໃຈຜິດ
ເປັນຢາງອນໄປກໍໄດ ອາຕະມາບຢາກໃຫໃຜເຂາໃຈ
ເຈຕະນາຂອງອາຕະມາຜິດພາດໄປ ເຊງເປັນສງທ
ບດີ ດວຍກັaນທັaງສອງຝາຍ.
ເວາເລອງຂອງ “ຄວາມຮັaກ” ແລວ ເປັນເລອງ
=ຸງຢູໜອຍໜງ ແຕລະຄົaນກໍເຂາໃຈໃນເລອງຂອງ
ຄວາມຮັaກນໄປຕາມທັaດສະນະ ຂອງຕົaນ ລາງຄົaນກໍ
ເຫັນວາຄວາມຮັaກດີ ບາງຄົaນກວາຄວາມຮັaກບດີຈົaນ
ກາຍເປັນຂຖົaກຖຽງ ນຳaໄປໂຕວາທີ ແລະອະພິປາຍ
ກັaນໄດາຍໆຊaວໂມງ ແຕແລວກໍຍັaງຕົaກລົaງກັaນເປັນ
ທແນນອນແຈມແຈງລົaງບໄດ ເລອງນມັaນຂນຢູກັaບ
ຄວາມພໍໃຈຂອງແຕລະຄົaນ ໃຜຍັaງເຫັນວາ ຄວາມ
ຮັaກດີເປັນຄວາມສຸກຂອງຫົaວໃຈກໍຈງຮັa
a ກໄປ ຖາໃຜ
ເຫັນໂທດຂອງຄວາມຮັaກວາ ເປັນສງທກໃຫເກີດແຕ
ຄວາ ກຍາກ ກໍຈງລະວາງໃຫ
ຄວາມທຸ
a
ຫາງໄກ ເປັນຜູໄຮ
ສດແຕໃຜຈະເຫັນຢາງໃດເຖີດ ນອກຈາກມະນຸດ
ຮັaກ ສຸ

ຈະ=ຸງເລອງປາກເລອງທອງແລວ ເລອງກິນດີຢູດີ
ແລະເລອງ=ັaງຕ=ັaງ ອັaນເປັນສງຈຳaເປັນຕການ
ຄອງຊີບແລວ ເບງຄາຍກັaບວາ ເລອງຄວາມຮັaກນກໍ
ເຮັດໃຫມະນຸດຕອງປວດສຽນວຽນເກາ ບແມນໜອຍ
ເລອງນງຄືກັaນ.
ຄຳaວາ “ ທຮັaກ ” ທອາຕະມາໃຊນ ພາສາອັaງກິດ
ວາ “ Dear ” ເປັນຄຳaທໃຊກັaບຄົaນຜູເປັນທຮັaກ
ໃຊກັaນກວາງຂວາງ ຄວາມຮັaກແບບທອາຕະມາໃຊນ
ເປັນຄວາມຮັaກແບບ “ Compassion ” ຄືຄວາມ
ເສຍໃຈໃນການທຈະເຫັນຄົaນອນເປັນທຸກ ເຊງກົaງ
ກັaບພາສາລາວເຮົາວາ “ເມດຕາ” ຄືປາຖະໜາຈະໃຫ
ຜູອນໄດ

ຮັaບຄວາມສຸກ ື “ກະຣຸນາ” Waນໃຈ ືເອົາ
ໃຈຊອຍເືອເມອເຫັນຜູອນໄດທຸກ ືຈະເປັນແບບ
“ Charity ” ກໍໄດ ແບບ ນເປັນຄວາມຮັaກແບບ
“Universal Love” ຄືເປັນຄວາມຮັaກຢາງກວາງ
ຂວາງທaວໆໄປ ບຈຳaເພາະເຈາະຈົaງຜູໃດຜູນງເວ
 າ
ງາຍໆກໍຄື ບແມນຄວາມຮັaກ ລະWາງເພດກໍແລວ
ກັaນ ເປັນຄວາມຮັaກຊະນິດປາຖະໜາດີແບບຜູໃ]ທ
ມີຕທ
 ານເຍົາວະຊົaນທັaງາຍ ໂດຍທaວໄປ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

30

ອັaນຄວາມຮັaກແບບມີກິເລດຕັaນຫາເຈືອປົaນ

ເສາໝອງ ຈaງພະຍາຍາມເອົາຊະນະໃຫໄດ ຢາຟາວ

ຍອມເປັນຄວາມທຸກທາງໃຈຊະນິດນງ ເພາະເປັນ

ໃຫຄວາມຮັaກມາເປັນເຈາຫົaວໃຈ ຈະເຮັດໃຫສະາຍ

ຄວາມຮັaກທເຕັມໄປດວຍ ຄວາມກັaງວົaນ ເປັນຫວງ

ໃນອະນາຄົaດອັaນສົaດໃສຂອງຕົaນໄປເສຍ ມີສຸພາສິດ

ແລະ*ງແ+ ຄວາມຮັaກແບບນກາວກັaນໂດຍທaວ

ບູຮານບົaດນງ “ ຢາຊິງສຸກກອນເຫມ ” ໝາຍເຖິງ

ໄປວາ ເປັນຄວາມຮັaກແບບມີທຸກ ຈົaນມີຄຳaໆນງວາ

ຄວາມສຸກຂອງໝາກໄມຈງໃຫ
a
ໝາກໄມເປັນໄປ

“ທໃດມີຮັaກທນaນມີທຸກ” ຄວາມຮັaກແບບນ ເປັນ

ຕາມລຳaດັaບ ເມອມັaນອອກຊອອກດອກແລວເປັນ

ຄວາມຮັaກຂອງປຸຖaຊົaນ ບແມນເບງຄວາມຮັaກໃນທັaດ

ໝາກໃ[ຂນມາ ກໍຕອງເຫມເສຍກອນແລວຈງສຸກ

ສະນະຂອງພຣະອະຣິຍະເຈາ ທານເຫັນວາ ຖາຍັaງມີ

ດaງນ ເປັນໄປຕາມລຳaດັaບ ຢາຟາວໄປຊິງໃຫໝາກໄມ

ຄວາມຮັaກຢູໃນຈິດໃຈກໍຍັaງຕອງມີຄວາມທຸກຢູໃນຈິດ

ມັaນສຸກເສຍກອນທຈະເຫມເປັນສງທບດີ ຢາໄດມີ

ໃຈດວຍ ອາຕະມາຈະບຮັaກພວກທານທັaງາຍແບບ

ຄວາມຮັaກໃນໄວ (ອາຍຸ) ອັaນບສົaມຄວນ!

ມີທຸກນaນ ແຕຂໍໃຫເປັນຮັaກແບບທມີຄວາມເມດຕາ

ການຄອງຊີບໃນໂລກຍຸກຕໄປ ຕອງດນຮົaນ

ກະຣຸນາ ອັaນເປັນຄວາມ*ັaງດີ ແລະປາຖະໜາດີຕ

ຂົaນຂວາຍເປັນພິເສດ ເພາະພົaນໂລກມີາຍຂນຕອງ

ພວກທານກແລວກັaນ ຈະໄດບຕ
 ອງໃຫເກີດຄວາມ

ຍາດກັaນກິນຍາດກັaນຢູ ມະນຸດກໍຈະເຫັນແກຕົaວາຍ

ທຸກຂນໃນລະ*າງກັaນ.

ຂນ ເຮັດວຽກງານກໍຍາກ ວຽກທມີໃຫເຮັດນaນເຂົາກໍ

ຂະນະທໂລກມີຄວາມຈະເລີນທາງວັaດຖaຢາງ

ຕອງການແຕຜູມີຄວາມຮູສູງ ຄວາມຮູດີ ຄັaນເມອເຮົາ

ມາກມາຍນ ມີສງທ
 ເຮັດໃຫເຍົາວະຊົaນໜຸມສາວົaງ

ມີງານມີເງິນແລວ ຈະໄປຢານກົaວdັaງກັaບຄວາມຮັaກ

ໃຈົaນບສາມາດກາວໄປສູຈຸດໝາຍຂອງຊີວິດຕົaນ

ແຜນດິນບໃຊໄຮທໃບໝາກທັa

ນ ເມອມີການຄອງຊີບ

ຕອງປະສົaບອຸປະສັaກເສຍໃຈລະ*າງທາງາຍ

ໂດຍສົaມບູນແລວ ກໍບຕ
 ອງໄປຢານວາ ຈະອົaດໄດ

ຕາຍມາແລວ ສງທເປັນອຸປະສັaກປະການນງນaນ

ຄອງຄວາມຮັaກໄປດອກ ຈaງຢາໃຫຄວາມຮັaກມາເປັນ

ກໍຄື “ຄວາມຮັaກ” ທເກີດຂນໃນໃຈນເອງ ເຍົາວະຊົaນ

ອຸປະສັaກຂວາງກaນຄວາມຮຸງ ເຮືອງຂອງຊີວດ
ິ ຂອງຕົaນ

ທກຳaລັaງຮaຮຽນສຶກສາຢູ ແທນທຈະຕaງໜາຕaງຕາ

ເອງໄປເສຍກອນ.

ຮaຮຽນໄປດວຍດີ ຕາມທຕົaນໄດຕaງໃຈໄວທຳaອິດ

ສງເຍາຍວນຍົaວະຍຸໃຫເກີດຄວາມຮູສຶກທາງ

ແຕພໍຖືກ “ຄວາມຮັaກ” ຄຸກຄາມເອົາ ໄປເກີດຄວາມ

ກາມະຣົaມຢາງໄວເກີນອາຍຸ ໃນປັaດຈຸບັaນນມີຢູມາກ

ຮັaກຕເພດກົaງກັaນຂາມຂນໃນຂະນະຮaຮຽນ ປອຍ

າຍສຸດທຈະພັaນລະນາ ເມອເຍົາວະຊົaນທັaງາຍຍັaງ

ເນອປອຍຕົaວປອຍຈິດໃຈໃຫົaງໃໄປຕາມອຳa

ຕອງຢູກັaບເຂົາໃນໂລກເຊນນ ກໍຈຳaເປັນຕອງພະຍາ

ນາດຄວາມຮັaກ ບອົaດກaນອົaດທົaນຕຄວາມຍົaວະຍວນ

ຍາມຄວບຄຸມບັaງຄັaບຈິດໃຈຂອງຕົaນໃຫຈົaງດີເປັນພິ

ທາງກາມະຣົaມ ໄດພາຍແພຕອາຣົa

ມຊະນິດນກາຍ

ເສດ ກະວີຜູປະພັaນໄວເປັນຂເຕືອນໃຈເປັນຢາງດີວາ

ເປັນມານຂັaດຂວາງຄວາມຕaງໃຈດີ ເລີຍຕອງອັaບປາງ

“ ອົaດເຂາດອກເດີເຈາຊີວິດວາຍ ບຕາຍດອກເພາະ

ເສຍໃນລະ*າງທາງເວລານມີບໜອຍ ໃນຂະນະທ

ອົaດຄວາມສະເໜຫາ ” ສງທຮີບເຮງໃຝຫາສະແjງ

ເຮົາຍັaງເປັນເຍົາວະຊົaນຢູ ຕອງຮູຈັaກຄວບຄຸມຈິດໃຈ

ຫາເມອຍັaງເຍົາໄວ(ຍັaງນອຍ) ນກໍຄື ຄວາມຮູ ຈະໄດ

ໃຫຈົaງດີ ຢາປອຍໃຫອຳaນາດຝາຍຕa ມາມີອິດທິພົaນ

ພາຍ
ເອົາໄວເປັນກຳaລັaງເພອຫາຊັaບສິນເມອໃ[ໂຕພາຍ

ເໜືອຈິດໃຈ ຈະເຮັດໃຫຊີວິດຂອງຕົaນຕອງອັaບເສົາ

ໜາ ຈaງຢາລືມ!

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ສູ່ຊີວິດທີ່ດີງາມ

31

ຊື່ນອົກຊື່ນໃຈເມື່ອໃຝທ
່ ັມ
ໂດຍ: ພ.ສຸທັaມໂມ
(ພຣະພອນສະXັaນ ແສງສຸຣິຍະວົaງສ)

ໜງຊີວິດທເກີດມານ ນັaບຕaງແຕອະດີດຈົaນເຖິງ

ໄດ ຍອມມີຄວາມສຸກໃນທຸກສະຖານ” ເມອອານ

ປັaດຈຸບັaນມີາຍເລອງທເຮັດໃຫຄົaນເຮົາມີຄວາມສຸກ

ແລວ ອາດຈະກາວໄດວາມັaນກວາງເກີນໄປ ຈົaນຈັaບ

ເບີກບານ ສະໜຸກສະໜານ ຊນຈິດຊນໃຈນaນ ແມນ

ັaກບໄດ ຖືກແລວ ເພາະວາຄວາມທຸກນaນ ມັaນມີ

ຍອນເຮົາໄດຮັaບຄວາມສະດວກສະບາຍ ຄວາມເພງ

າຍປະການ ຕອງຫາທາງເວນສາເຫດ ທພາໃຫ

ພໍໃຈ ມີສງຕອບ

ສະໜອງຕາງໆຕາມໃຈຕອງການ

ເກີດຄວາມທຸກຕາງໆນaນ ໃຫໄດາຍທສຸດເສຍກອນ

ເປັນຕaນ ຈງມີຄວາມສຸກໄດ ເມອລອງມາຄິດໃຫດີໆ

ຖາບຸກຄົaນໃດສາມາດລະເວນເຫດແຫງຄວາມທຸກ

ຄິດເບງຄັaກໆ ວາມັaນເປັນແນວໃດ ຄວາມມວນອົaກ

ນaນໄດາຍເທາໃດ ກໍຍອມຈະໄດຮັaບຄວາມສຸກາຍ

ມວນໃຈ ເມອໄດສຳaຜັaດໄດຮັaບເອົາມາແລວ ພາໃຫ

ຂນເທານaນ ນເປັນັaກການທງາຍໆ ເໝືອນຖອກນa

ໃຈຄົaນເຮົານເພີດເພີນ ແລະຢາກຢູໃນຫວງແຫງ

ຖມ ແຕບັaນຫາມີຢູຕໄປວ

າ ຈະຮູໄດແນວໃດວາ ສາ

ຄວາມສຸກນaນໄປດົaນໆ… ແຕຢາຟາວຕັaດສິນໃຈ

ເຫດຂອງຄວາທຸກນaນມີBັaງແດ?

Bັaງໄປແບບງາຍໆເທອ ລອງໄຈແຍກເບງໃຫລະ

ການທຄົaນເຮົາຈະຮູໄດວາ ແມນBັaງເປັນສາ

ອຽດຕມວາ ມີລັaກສະນະແບບໃດແດ ແຍກອອກໄດ

ເຫດຂອງ “ຄວາມທຸກ” ແລະແມນBັaງຄືສາເຫດ

ຈັaກປະເພດ ຈັaກກໍລະນີ ວາຄວາມສຸກໃຈນaນືຄວາມ

ຂອງ “ຄວາມສຸກ” ສງເານ ບມີເຄອງມືມາວັaດແທກ

ມວນຊນສະໜຸກສະໜານນaນ ປະກອບດວຍເຫດ

ໄດ ນອກເໜືອຈາກມີ “ປັaນຍາ” ພຽງຢາງດຽວ ມີັaກ

ດວຍຜົaນອັaນໃດແດ

ຄຳaສອນໃນທັaມມະບົaດທຕັaດກາວໄວອີກວາ “ ມີປັaນ

ເມອເລມສົaງໄສຂນມາແລວ ຈຳaເປັນຕອງໄດຫາ

ຍາ ພາໃຫບັaນລຸຄວາມສຸກ” ກໍເປັນອັaນວາ ທາງພຸດ

ທາງແກໄຂເພອຄາຍຄວາມສົaງໄສ ດວຍການຫັaນມາ

ທະສາສະໜາ ເພນເນນ “ປັaນຍາ” ວາສາມາດໃຊໃນ

ສົaນໃຈ ໃສໃຈພິຈາຣະນາຄaນຫາຄວາມສຸກທໝaນ

ການດັaບທຸກ ແລະສາງສຸກໄດອີກ ນແະຈງກາວວາ

ທຽງ ຄວາມສຸກທແທຈິງກັaນກອນ ໃນພຸດທະສາສະ

ເວນສາເຫດແຫງທຸກໄດ ແລວກໍສຸກໄປເອງ... ເມອ

ໜານ ມີັaກທັaມBັaງແດທສາມາດຕອບບັaນຫານໄດ

ຮູດaງນaນແລວ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫເກີດມີປັaນຍາ ຕອງ

ພຣະພຸດທະເຈາໄດສະແດງເຫດທຈະໃຫເກີດ

ໄດມາເລມ “ປູກປັaນຍາ” ເສຍກອນ ການປູກປັaນຍາ

ຄວາມສຸກໄວາຍລະດັaບ າຍປະການ ຕaງແຕລະ

ໃນທາງພຸດທະສາສະໜາ ປາກົaດມີຢູໃນຄຳaພີເລອງ

ດັaບຄວາມສຸກຂອງຊາວບານ ືຜູຄອງເຮືອນຈົaນເຖິງ

ສັaງຕີຄິຕິສູດ ມີພຣະສາຣີບຸດ ໄດສະແດງເຖິງເຫດທ

ລະດັaບຄວາມສຸກຂອງນັaກບວດທັaງາຍ ເຊງມີປະ

ໃຫເກີດປັaນຍາໄວ 3 ທາງດວຍກັaນຄື:

ເພດຄວາມສຸກຕaງແຕລະດັaບນອຍໆ ໄປຫາລະດັaບທ
ສູງສຸດ ດaງມີພຸດທະພາສິດວາ: “ເວນເຫດແຫງທຸກ

ມີປັaນຍາ ຕອງໄດມາເລມ “ປູກປັaນຍາ” ເສຍ
ກອນ ການປູກປັaນຍາໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາປາ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

32
ກົaດມີຢູໃນຄຳaພີເລອງສັaງຕີຄິຕສູ
ິ ດມີພຣະສາຣິບຸດໄດ

ເປັນຜິດ ມີັaກຍຶດແໜນັaກປະຕິບັaດທສະເໝີພາບ

ສະແດງເຖິງເຫດທໃຫເກີດປັaນຍາໄວ 3 ທາງດວຍ

ເປັນການກະທຳaທໃຜໆກໍເຮັດໄດ ແລະເຮັດໄດຜົaນ

ກັaນຄື :

ມາຄືກັaນ ສາມາດເຮັດຮວມກັaນາຍໆຄົaນໄດ ແລະ

1.ຈິນຕາມະຍະປັaນຍາ ປັaນຍາເກີດຈາກຄວາມ

ຕອງອາໄສການປະຕິບັaດຕເນອງໃຫາຍໆ ມີປະສົaບ

ຄິດ ການຄິດ ືທົaບທວນພິຈາຣະນາເຫດຜົaນ ໝາຍ

ການາຍ ກາຍເປັນຄວາມຊຳaນານ ຮອບຄອບສຸຂຸມ

ຄວາມວາ ຕອງໃຊສະໝອງຄິດຕຶກຕອງປັaນຍາຈງຈະ

ອອນໂຍນ ມີຄວາມຮູສຶກນຶກໄດສະໝaສະໝີ ເປັນ

ເກີດຂນໄດ ເມອຄິດທົaບທວນຮນຕອງເຂາໃຈ ືບ

ການພາວະນາຮນຕອງທົaດລອງພິສູດໄດ

ເຂາໃຈ ດີ ືບດີ ກໍຕອງຄິດໃຫຮອບຄອບຄຶດຄaນຫາ

ປັaນຍາຈງເກີດຂນມາໄດນaນ ແມນຍອນອາໄສ

ເຫດຫາຜົaນຢາງລະອຽດ ໃນສງທຈະເວາ ືຈະເຮັດ

າຍຫົaນທາງໃນການເສີມຂະEາຍ ືສາງປັaນຍາ

ງ ນເປັນຄຸຸນງງາມຄວາມດີ
ໄປຈົaນແນນອນແລວວາ ສງນa

ໃຫເກີດຂນຈາກສງຕາງໆ ທເຮົາໄດເຫັນ ໄດຟັaງໄດ

 ນ ນເອນ
ບເປັນໂທດບເດືອດຮອນຕົaນເອງ ແລະຜູອ

ອານ ໄດຄaນຄິດ ໄດປະຕິບັaດທົaດລອງ ໄດຮູ ຈົaນເຂາ

ວາ ປັaນຍາເກີດຂນແລວ ເພາະເປັນຄວາມດີເປັນບຸນ

ໃຈເຫດຜົaນຢາງລະອຽດ ຕaງແຕຕaນເລອງຈົaນເຖິງສຸດ

ກຸສົaນ ຕັaດສິນໃຈໄດວາ ເປັນຄວາມຍຸຕິທຳa ບລຳaອຽງ

ເລອງ ເປັນວິທການທ

ສາມາດສາງປັaນຍາືປູກປັaນ

ມີຄວາມສະເໝີພາບກັaນ

ຍາໃຫເກີດຂນເລອຍໆ ຕອງໄດນຳaເອົາ 3 ັaກການ

2.ສຸຕະມະຍະປັaນຍາ ປັaນຍາເກີດຈາກການຟັaງ

ທກາວມານ ໄປປະຍຸກໃຊເຂາໃນການດຳaເນີນຊີວິດ

ການອານ ການຮaຮຽນ ສຶກສາ ຄaນຄວາ ຫາຄວາມຮູ

ຈງສາມາດເຮັດໃຫມີຄວາມສຸກໄດ ຮູວິທີການເສີມ

ການສອບຖາມທານຜູຮູ
  ໝາຍຄວາມວາ ເມອຫູໄດ

ສາງປັaນຍາ ຮູເຫດແຫງຄວາມທຸກ ແລະເຮັດໃຫບ

ຟັaງໄດຍິນສຽງ ືໄດອານໜັaງສື ຕອງສຶກສາຄaນຄວາ

ທຸກ ແລະຢາກສາງແຕເຫດແຫງຄວາມສຸກນaນໄປ

ປຶກສາຫາລື ຟັaງຈາກາຍໆຄົaນ ນຳaເຫດຜົaນນaນມາ

ຕະອດ

ທົaບທວນ ໄຈແຍກ ຮນຕອງໃຫລະອຽດ ກໍເອນໄດ

ຂສັaງເກດຄື ລະVາງຄົaນທມີຄວາມຄິດກັaບຄົaນ

ວາປັaນຍາເກີດຈາກການໄດຍິນໄດຟັaງ ບາງເລອງທ

ທ ມີປັaນຍານaນ ຢາໄດເອົາມາປະປົaນກັaນເຊງບສາ

ຮູບແຈງ ກໍຮູແຈງຂນ ບາງເລອງບເຄີຍຮູ ກໍໄດຮູເພມ

ມາດແກໄຂບັaນຫາໃນການດັaບທຸກໄດ ືພຽງແຕວາ

ເຂາມາ

ຈະແກໄຂບັaນຫາອັaນນອຍໆໃນຊີວິດປະຈຳaວັaນກໍຍັaງ

3. ພາວະນາມະຍະປັaນຍາ ປັaນຍາເກີດຈາກການ

ຍາກ ແຕວາປັaນຍາຈະເກີດຂນໄດ ຕອງອາໄສການ

ເຝິກຝົaນອົaບຮົaມ ການລົaງມືກະທຳa ືປະຕິບັaດການທົaດ

ຄິດກໍແມນຢູ ຫາກວາຄິດພຽງຕນໆ ືຜີວເຜີນບຄິດ

ລອງ ພິສູດດວຍຕົaນເອງໂດຍປະຕິບັaດຢາງຕເນອງ

 ດປັaນຍາ ເອນໄດພຽງວາ ມີແຕ
ໃຫຖຖວນກໍບເກີ

ໝາຍຄວາມວາ ສະຕິປັaນຍາຈະເກີດຂນໄດມັaນກໍ

 ປັaນຍາ ສວນວາຄົaນມີຄວາມຄິດ
ຄວາມຄິດແຕບມີ

ຕອງໃຊຄວາມອົaດທົaນ ເຝິກຝົaນອມຕົaນເອງເຝິກ

ຄິດEັaງກໍໄດ ເຮັດEັaງກໍເກງແຕຂາດປັaນຍາຍງຄິດ

ເຮັດສງທດີ ຖືກຕອງ ບເຫັນຜິດເປັນຖືກ ບເຫັນຖືກ

ຈດໝ
ຈົa

ດໝາຍ
ໝາຍຂ
າຍຂ
ຂາວ
າວ ຊ
າວ
ຊາວ
ຊາວພຸ
າວພ
າວ
ພດ
ພຸ
ຸ ປີ
ປທີ
ທີ
ທີ W$ ສະບັa
ສະບັa
ບບທ
ບທີ
ັaບທີີ W)
) ພ.ສ.
ພ.ສ. @&&$
@&&$
$

ສູ່ຊີວິດທີ່ດີງາມ

33 

ັaງາຍເຮັດັaງໄປາຍກໍຍງຈະເພມບັaນຫາກ

ເພອຊວຍເສີມໃຫຊີວດ
ິ ຂອງຄະລາວາດຜູຄອງ

ເຮືອນ

ຄວາມທຸກໃຫເພມາຍຂນໄປເທານaນ ດaງນaນຄວາມ

ໄດມີຄວາມສຸກຍງຂນໄປ ມີ 4 ປະການດaງນ :

ຄິດກັaບປັaນຍາ ຈງບເໝືອນກັaນ ແຕວາຄວາມຄິດ

1.ອັaຕຖິສຸກ ຄື ຄວາມສຸກອັaນເກີດຈາກການມີຊັaບ

ອາດຈະເປັນບເກີດຂອງປັaນຍາໄດ ືກາວໄດວາໃຫ

ຄວາມພູມໃຈ ມີຄວາມອຸນໃຈ ມີຄວາມສຸກໃຈ ທຕົaນ

ຄວາມຄິດເປັນປັaນຍາໄດບ ກໍຍອມເປັນໄປໄດ ໂດຍ

ມີໂພຄະຊັaບ ທຫາມາໄດດວຍນaເຮອນaແຮງກັaບມື

ຕອງແຍກອອກວາເປັນປັaນຍາຝາຍໂລກ ບແມນປັaນ

ຕົaນເອງຢາງບໍລິສຸດຊສັaດຖືກຕອງເປັນຕaນ

ຍາຝາຍທັaມ ເພາະປັaນຍາຝາຍທັaມນaນໃຊດັaບທຸກໄດ

2.ໂພຄະສຸກ ຄື ຄວາມສຸກອັaນເກີດຈາກການໃຊ

ເມອຄົaນເຮົາມີປັaນຍາແລວປຽບເໝືອນມີດວງຕາເຫັນ

ຈາຍຊັaບ ມີຄວາມພູມໃຈວາ ຕົaນໄດໃຊຈາຍຊັaບນaນ

ທັaມ ືເໝືອນມີແສງສະAາງໃຊສອງນຳaທາງໄປໃຫ

ທຫາມາໄດໂດຍຊອບທັaມ ລຽງຕົaນເອງ ລຽງຄອບຄົaວ

ຊວິດເກີດມີແຕຄວາມສຸຸກຄວາມຈະເລີນ ແລະໄປ
ຊີ

ູ ຄວນລຽຽງງ ຕະ
ອດຈົaນໄດ
ລຽງ
ຽງພແມ ລຽງ
ຽງຜູທ

ຮອດໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດຄືການດັaບຄວາມ

ະ ະບໍລິຈາກຮວມບຳaເພັນບຸນກຸສົaນຕາງໆ
ເສຍສະ

ທຸກຕາມລຳaດັaບຂaນ ຈົaນບັaນລຸເຖິງພຣະນິບພານ ອັaນ

ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງສູງສຸດຂອງຊີວິດ ແລະຊີວດ
ຂອງທຸກໆຄົaນທຸກໆສັaດໃນໂລກທaງປວງ
ໃນທຸກມນ ປັaນຍາຝາຍທັaມນaນເປັນເລອງຍາກ
ທຈະເຂາໃຈໄດໂດຍງາຍ ສຳaັaບຊາວບານ ແຕກໍບ
ຍາກຫາກວາທານສົaນໃຈສຶກສາ ຄaນຄວາ ແລະນຳa
ມາປະຕິບັaດ ເຊງແຕກຕາງກັaນກັaບປັaນຍາແບບທາງ
ໂລກ ືເອນວາ ເປັນພຽງຄວາມຄິດ ຄວາມຮູ ທໄດ
ຈາກຄົaນອນບອກມາຈຈຳaມາ ແຕບໄດເກີດຈາກຊີ
ວິດຈິງ ຄວາມຈິງ ເລອງຈິງຂອງທຳaມະຊາດ ໂດຍຄົaນ
ສວນາຍມັaກສະແVງຫາແຕຄວາມສຸກທເປັນ
ເລອງນອຍໆສaນໆສຸກໄປແຕລະມໆຄືນໆ ແລະບມີ
ວັaນສນສຸດ ບມີວັaນຈົaບ ບຮູສຸດຈັaກເທອ ເອນວາ ສຸກ
ແບບຊາວບານ ແນວໃດກໍຕາມພຣະພຸດທະເຈາ
ເພນຍັaງໄດຕັaດກາວໄວ ໃນຄຳaພີອັaນນະນາຖະສູດ

ຈດໝ
ຈົa
ດໝາຍຂ
ດໝາຍ
າຍ
ຍຂ
ຂາວ
າວ ຊ
ຊາວພຸ
າວພຸ
ພຸດ ປີ
ປທີ
ທີ W$ ສະ
ສະບັa

ບບທ
ບັa
ບທີ W)
) ພ.
ພ.ສ
ພ.ສ.
ສ. @&
ສ.
@
@&&$
&&$
&$

34

3.ອະນະນະສຸກ ຄື ຄວາມສຸກທເກີດຈາກຄວາມ

ເໝືອນວາຄົaນອນເຮັດUັaງໄດທຳaUັaງເປັນ ເຮົາກໍ

ບມີໜສິ
 ນ ມີຄວາມອມໃຈ ມີຄວາມພູມໃຈ ມີຄວາມ

ຕອງປະຕິບັaດເຊນນaນໄດເໝືອນກັaນ ຂນກັaບວາໄດ

ສຸກໃຈວາຕົaນໄດດັaບໄດດີ ໄປມາທາງໃດກໍສະດວກ

ເຝິກຝົaນອມອົaບຮົaມາຍໜອຍພຽງໃດເປັນຕaນ

ສະບາຍມີກຽດສັaກສີ ບມີໜສິ
 ນເປັນຕaນ

ມີັaກການງາຍໆຄື ການຕາມໃຈຕົaນເອງສວນ

4.ອະນະວັaຊຊະສຸກ ຄື ຄວາມສຸກອັaນເກີດຈາກ

ໃIມັaນຈະເປັນເລອງທບຄອຍດີທaງນaນ ແຕການ

ການກະທຳaການງານອັaນບມີໂທດ ມີຄວາມພູມໃຈ

ຫາມໃຈຕົaນເອງສວນາຍແລວຈະແມນເລອງທດີ

ອມໃຈ ສຸກໃຈ ວາຕົaນປະພຶດຊສັaດສຸຈະຣິດ ບມີ

ໂດຍການເຮັດຕາມລຳaພັaງໃຈ ຢັaບຢaງຕົaນ ຫັaກຫາມໃຈ

ຄວາມບົaກພອງເສຍຫາຍ ທຈະຢານວາຄົaນອນຈະ

ໄວຄືການບປອຍໃຫຕົaນເອງເຮັດແນວບດີ ທຳaຄວາມ

ຫາເລອງໃສໃນທາງບດີ ທາງທຸຈະຣິດນaນແມນບມີ

ຊaວ ທພາໃຫເກີດຄວາມເດືອດຮອນວຸນວາຍທັaງກັaບ

ເມອເຮົາໄດຮູແລວວາ ຄວາມສຸກທຄົaນທaງາຍ

ຕົaນເອງ ແລະຜູອນ
 ສະນaນ ຈເອົາUໆວາ“ຖືກໃຈ

ສະແ@ງກັaນຢູໃນທຸກມນ ລວນແລວແຕແມນ

ເປັນເລອງຂອງກິເລດ ຖືກຕອງເປັນເລອງຂອງທັaມ

ຄວາມສຸກທຕaງຢູບົa
 ນພນຖານຂອງວັaດຖa ືການໄດ

ມະ” ເທານກໍສາມາດເຮັດໃຫເຮົາຮູໄດວາ ອັaນໃດດີ

ບໍລໂພ
ິ ກວັaດຖaນິຍົaມ ການມີຊັaບສິນເງິນທອງາຍ

ອັaນໃດບດີ ໃນລະດັaບຂaນພນຖານ ແລະຈະເຮັດໃຫ

ມີເຮືອນັaງໃI ມີລົaດຂັaບຂ ມີສງທອຳaນວຍ

ເຮົາສາມາດດຳaເນີນຊີວິດຢູໃນ
 ສັaງຄົaມໄດຢາງມີ

ຄວາມສະດວກສະບາຍທຸກຢາງ ຈົaນກະທaງມີຄົaນ

ຄວາມສຸກ ປອດໄພ ບຕົaກໄປສູທຊaວ ໂດຍການປະຕິ

ຄອຍຮັaບໃຊຢູຕະ

ອດເວລາ ກໍບໄດໝາຍວາ ຈະມີ

ບັaດຕາມັaກການຕາງໆທໄດກາວມານaນ

ຄວາມສຸກ ທແທຈິງໄດ ມີຄວາມສຸກສະເໝີໄປໂດຍ

ບຸກຄົaນໃດທຕອງການຄວາມສຸກ ຄວາມສົaດຊນ

ລືມໄປວາ ຕົaນເອງກຳaລັaງສະສົaມຄວາມທຸກອັaນຍງ

ທາງຈິດໃຈ ຊນອົaກຊນໃຈ ກໍພໍໄດຄຳaຕອບໄປແດ

ໃIໄວ ເພາະເມອໃດກໍຕາມຫາກຂາດຈາກສງເາ

ແລວ ແຕຈະໃຫໄດດີາຍໄປກວານaນຕອງນຳaເອົາ

ນaນຂນມາຈະຍອມຮັaບສະພາບຂອງຕົaນເອງບໄດ ກະ

ຫົaວໃຈແທຂອງັaກຄຳaສອນທາງພຣະພຸດທະສາສະ

ວົaນກະວາຍ ສັaບສົaນ ເພງພາຕົaນເອງບໄດປຽບເໝືອນ

ໜາໄປນຳaໃຊໃຫໄດຕະອດເສຍກອນ ມີຄື 1.ຢຸດ

ຄົaນພິການ ເພາະມີແຂນກໍໃຊທຳaງານບໄດ ມີຂາກໍ

ເຮັດຄວາມຊaວທຸກຢາງ 2.ສາງຄຸນຄວາມດີທຸກປະ

ເດີນບໄດເປັນຕaນ ໝາຍຄວາມວາຄົaນເຮົາທຸກໆຄົaນ

ການ 3.ເຝິກປະຕິບັaດວິທເຮັ
ີ ດໃຫຈິດໃຈເບິກບານ

ສາມາດເຮັດUັaງາຍໆຢາງໄດຕອງປະຕິບັaດ

ຜອງໃສ ໝາຍຄວາມວາກອນທຈະເຮັດໃຫຈິດໃຈ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ສູ່ຊີວິດທີ່ດີງາມ

35

ຕົaນເອງເບີກບານຜອງໃສສະອາດບໍລິສຸດ ກໍຕອງ

ສາງໃຫຈິດໃຈຂອງຕົaນເບີກບານຜອງໃສ ສະບາຍໃຈ

ເລີກ ເຮັດຄວາມຊaວທຸກຢາງກອນ ເມອບມີຄວາມຊaວ

ສະອາດບໍຣິສຸດ ຕອງນຳaເອົາັaກທັaມຫິຣິໂອຕຕັaປປະ

ແລວ ເລີກແລວ ສັaນຍາກັaບໃຈຕົaນເອງວາ ຈະບເຮັດ

ມານຳaໃຊ ເວລາເຮັດຊaວກໍຄອຍຫາມເຕືອນ ບເຮັດ

ຜິດອີກແລວ ຈະມີຄົaນເຫັນ ືບ ນaນບສຳaຄັaນ ໃຈເຮົາ

ືວາເວລາຈະເຮັດຄວາມຊaວ ເຮົາເອງເປັນຜູຮູກວດ

ຮູວານaນ ມັaນດີ ືຊaວ ແລະເຮົາຕອງກາທຈະປະຕິ

ກາເບງກອນທຸກຄaງຮູວານເປັນສງບດີ ບມີຄົaນອນ

ຍານຕົaນວາ ບເຮັດຜິດເປັນອັaດເດັດຂາດ ເທານ ກໍ

ເຫັນ ແຕຕົaວເຮົາຄົaນດຽວເຫັດ ເຮົາຄົaນດຽວຮູ ແລະ

ສາມາດສາງໃຫຈິດໃນເບີກບານ ສຸກສຳaລານຈິດໃຈ

ເຮົາຕອງມີສັaດທາທດີຕຄວາມດີ

ຂອງຕົaນເອງ ເຄົາລົaບ

ໄດແລວ ແຕວາຄົaນເຮົາໃນສັaງຄົaມທຸກມນ ບມີຄວາມ

ຮັaກແພງຕົaວເຮົາ ດວຍການີກເວນ ບເຮັດຊaວ ຕັaກ

ລະອາຍໃຈ ບຢານກົaວຕຜົaນຂອງຄວາມຊaວ ເມອເວ

ເຕືອນຕົaວເອງໄດ ຫັaກຫາມໃຈຕົaນເອງເປັນ ຖືວາເປັນ

ລາເຮັດຄວາມຊaວ ເຮັດແນວບດີ ມັaກປົaກປິດໄວ ຢານ

ມະນຸດທສົaມບູນໄດ ເມອບຸກຄົaນໃດປະຕິບັaດັaກ

ຄົaນອນພົaບເຫັນ ຢານເຂົາ ຮູວາຕົaນເຮັດບດີ ເປັນຄົaນ

ແຫງຄວາມດີໄດ ຊີວິດກໍຈະມີຄວາມສຸກປອດໄພ ບ

ຊaວ ພະຍາຍາມລົaບີກໜີບັaນຫາ ທັaບຖົaມບັaນຫາໄວ

ເປັນຜູົaງຢູໃນຄວາມສຸກປອມ ເຫັນແຕຄວາມສຸກ

ນ ເປັນການສະສົaມກອນທຸກອັaນໃG ຝັaງໄວໃນຈິດ

ທແທຈິງ ເປັນຄວາມສຸກທເາບັaນດິດຜູຮູທaງາຍ

ໃຈຂອງຕົaນ ຍົaກຕົaວຢາງງາຍໆ ເຊນ ລອງສັaງເກດເບງ


ນaນ ປະຕິບັaດຢາງນaນ ແລະ
ເດີນທາງໄປສູສະພາວະ

ຈາກພຶດຕິກຳaຂອງເຮົາເອງໄດ ເມອເວລາເຮົາເຮັດ

ຊີວິດຂອງທານກໍມແຕ
ີ ຄວາມສຸກສົaດຊນຕະອດວັaນ

Oັaງຜິດໄປ ືເຮັດຊaວຈັaກເລອງໜງ ນິໄສທເປັນກິ

ຕະອດຄືນ ມີຄວາມສະYົaບຮaມເຢັນພອມກັaບຈິດ

ເລດຂອງເຮົາຈະບອກໃຫປິດບັaງອຳaໄວ ຖາຢູບານ

ໃຈທເຕັມໄປດວຍຄວາມເມດຕາເອອເຟຶອເພອແຜ

ຢູ ເຮືອນເປັນຕາປິດໄວກໍປິດໄວ ເພາະເວລາເຮັດ

ໂອບອອມອາລີແກຄົaນທຸກຄົaນໃນສັaງຄົaມທaງໃກ ແລະ

ຄວາມຊaວຢານຄົaນອນຈັaບຜິດໄດ ຖາບຸກຄົaນໃດເປັນ

ໄກ ຄວາມຊນຈິດຊນໃຈໄດເກີດຂນຢາງຕເນອງ

ແບບນ ຖືວາບຮັaກຕົaນເອງ ບເຄົາລົaບຕົaນເອງ ບຊສັaດ

ດວຍການມອບໂອກາດທດີໃຫແກຜູທຂາດໂອກາດ

ສຸດຈະຣິດ ບມີຄວາມເປັນຜູໃG

 ບມີຄຸນນະທັaມ ສີ

ແລະເປັນການສາງໃຫຕົaນເອງມີອາຍຸຍືນຍາວ ສຸຂະ

ລະທັaມປະຈຳaໃຈເລີຍ ເອນວາ ຂາດັaກທັaມ “ຫິຣິ ໂອ

ພາລາໄມສົaມບູນແຂງແຮງຂນມາ ແລະມາຈາກຈິດ

ຕັaປປະ” ຄວາມລະອາຍໃຈ ແລະຢານກົaວຜົaນຂອງ

ໃຈທດີ ທປະກອບດວຍັaກທັaມເປັນຊີວິດຈິດໃຈ

ຄວາມຊaວ ດaງນaນເພອການປະຕິບັaດຕາມວິທີການ

ຕະອດໄປ.

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

36

ພຣະພຸດທະເຈົ້າ
ເປັນໃຜ ມາຈາກໃສ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນແທ້
ເນອເລອງແປຈາກປມ ພຣະພຸດທະເຈາຂອງເຮົາ ປ.ອ ປະຍຸດໂຕ
ຮູບ ຈາກປມພຸດທະປະ#ັaດ ຍາທານ ຄຳaມາ ປັaນຍາວິຈິດ
ແປ ແລະຮຽບຮຽງໂດຍ: ອ.ມ ສະປັaນໂຍ ພິກຂຸ

ຊີວິດ ແລະການສຶກສາ
ຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດານ(ສຸຂະພາບຈະ
ເລີນພັaນ) ມາພອມກັaບຄວາມຢາກຮູ ຢາກເຫັນ ຢາກ
ເປັນ ຢາກລອງຜິດລອງຖືກ ຈົaນຈະກາຍເປັນການ
ເສາະສະແ>ງຫາ ຂອງເຈາຊາຍຜູຖືກຳaເນີດເກີດ
ຂນຢູໃນທາມກາງ ກອງເງິນກອງຄຳa ແຕດຳaຣິເຖິງສງ
ທຄົaນອນບໄດຄາດຄິດມາກອນດaງທເລາໃຫຟັaງມາ
ແລວ.
ພະເຈາສຸດໂທທະນະ ຜູເປັນບິດາ ຄິດເຖິງວາ ຂາ
ພະເຈາເຕີບໃMມາໂດ 7 ປີແລວ ເຂາໃຈວາເດັກ
ນອຍໃນໄວ ຂະໜາດນກຳaລັaງມັaກນສະໜຸກສະ
ໜານ ໂດຍສະເພາະມັaກນນa ພະອົaງຈງສaງໃຫບັaນ
ດານາຍຊາງ ແລະກຳaມະກອນອອກແບບ ແລະຂຸດ
ສະໂບກຂະຣະນີຂະໜາດໃMເໝືອນສາຍແມນa
ມີທາຂນລົaງເຖິງ 100 ທາ ປູກບົaວ 5 ຊະນິດໄວຢາງ
ຈົaບງາມ. ນອກຈາກນaນ ຍັaງມີເຮືອເງິນ ເຮືອຄຳaລອຍ
ລອງຢູຕາມທາຕາງໆ.
ພະບິດາ ໄດແນມເຫັນຂາພະເຈາ ທຽວລົaງມານ
ນຳa້ຢູສະໂບກຂະຣະນີຢາງສະໜຸກສະໜານ ກັaບບັaນ
ອົaງ
ດາພະກຸມມານທີເປັນບໍລິວານຢູເປັນປະຈຳa ພະອົa
ເຮັດ
ກໍຊົaງດີໃຈາຍ ເພາະເຂາໃຈວາຄວາມສຸກນຈະເຮັ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ທັມມະໃນຊີວິດ

37

ໃຫພະກຸມມານຢາງເຮົາມີຄວາມເພີດເພີນໃນຊີວິດ
ຄະລືຫັaດສືບຕໄປ.
ເມອຂາພະເຈາ ມີອາຍຸໄດ 8 ປີ ບິດາ ກໍສງໃຫ
a
ຈັaດ
ຫາອາຈານມາສອນສິລະປະວິທະຍາຕາງໆ ເຊງຄູ
ວິສະວາມິດ ໄດຖືກຄັaດເລືອກໃຫເປັນອາຈານທໃກ
ຊິດ ໂດຍພະບິດາຂອງເຮົາ ໄດວາງັaກການຮຽນ
ການສອນໄວ 3 ປະການຄື: (1) ຕອງສອນເລອງຈິງ
ທເປັນສັaດຈະທັaມ; (2) ຕອງສອນເລອງທຖືກຕອງ
ເປັນທັaມ ແລະ (3) ຕອງສອນບໃຫເອົາຄວາມຮູໄປ
ຂaມຂູ ແລະເອົາລັaດເອົາປຽບຄົaນອນ.
ພະບິດາ ໄດວາງັaກການໄວແບບນ ກໍເພອຕອງ
ການໃຫຂາພະເຈາຜູເປັນໂອລົaດນ ໄດຮຽນຮູວິຊາ
ການຕາງໆທເປັນເລອງຈິງແທ ແລະຖືກຕອງເປັນທັaມ
ອັaນຈະນຳaໄປໃຊໃຫເກີດປະໂRດໃນການ ປົaກຄອງ
ບານເມືອງຢາງເປັນທັaມແລະມີຄວາມສະSົaບສຸກ.
ສວນຄູວິສະວາມິດ ເມອຮັaບຊາບວັaດຖaປະສົaງຂອງ
ພະເຈາສຸດໂທທະນະແລວ ກໍຕງໃຈຖວາຍຄວາມຮ
a

ແກຂາ ພະເຈາໃນນາມຣາຊະກຸມານ ຢາງສຸດຄວາມ
ສາມາດ.
ສວນຂາພະເຈາເອງ ເມອໄດຮັaບການເອົາໃຈໃສ
ສaງເສີມສະໜັaບສະໜູນດານສຶກສາເປັນຢາງດີຈາກ

ສິລະປະສາດທພະເຈາສຸດໂທທະນະ ໄດວາງັaກ
ການໄວນນ
a ຂາພະເຈາໃນນາມພະຣາຊະກຸມານ ສາ
ມາດຮຽນຮູໄດຢາງໄວ ແລະມີບົaດຝຶກຫັaດທເພອເຮັດ
ໃຫຊຽວຊານ ມີຄວາມຊຳaນານ ຄອງແຄວວອງໄວ.
ຄູວິສະວາມິດ ແລະຄູຄົaນອນໆ ທຮວມກັaນຖວາຍ
ຄວາມຮູແກຂາພະເຈາ ລວນແຕມີຄວາມພໍໃຈໃນ
ການສຶກສາຮaຮຽນຂອງຂາພະເຈາຕະອດມາ.
ສຳaລັaບຂາພະເຈາແລວ ເຖິງແມນວາຈະໄດຮັaບ

ພະບິດາ ແລະທານອາຈານວິສະວາມິດແລວກໍຕອງ

ຄຳaຍອງຍໍຊົaມເຊີຍຈາກທານອາຈານປານໃດກໍຕາມ

ຕaງໃຈສຶກສາຮaຮຽນ ຊງປະກອບມີວິຊາຕາງໆດaງນ:

ແຕກໍບໄດ
 ປະໝາດ ແລະອວດອົaງທະນົaງຕົaວແຕປະ

1) ຄວາມຮູທວໄປ;
a
2) ຄວາມຮູກົaດທຳaນຽມການປະ

ການໃດ ຍັaງຄົaງມີຄວາມອອນນອມຖອມຕົaນຕຄູບາ

ຕິບັaດ; 3) ການຄິດໄລ; 4) ການນຳaໃຊ ເຄອງຈັaກ;

ອາຈານ ທານຜູເຖາຜູແກຢູສະເໝີສະເໝີປາຍ. ແລະ

5) ຄວາມຮູເລອງກົaດ ໝາຍ; 6) ການຮູພະຍາກອນ;

ສງສຳaຄັaນຂາພະເຈາເອງຍັaງຮູສຶກວາຍງຮຽນຍງຢາກ

7) ການຮອງເພງ ແລະຂັaບລຳaຕາງໆ;8)ຄວາມຄອງ

ຄaນຫາສງເປັນສັaດຈະທັaມອັaນແທຈິງນaນ ວາຄືອັaນໃດ

ແຄວດວຍກຳaລັaງກາຍ; 9) ການຍິງທະນູ ;10) ການ

ກັaນແທ!!!!!

ຮູເລອງບູຮານຄະດີຕາງໆ; 11) ວິຊາການແພດ;
12) ວິຊາພົaງສາວະດານ; 13) ວິຊາລະດູການ; 14)
ວິຊາພິຊິດຊະນະສົaງຄາມ; 15) ວິຊາຂຽນໜັaງສື;

ຈະເລີນພອນ!!
ໂຜດຕິດຕາມຕອນຕໄປ………
(ອ.ມ.ສະປັaນໂຍ ພິກຂຸ)

16) ວິຊາັaກການເວາ; 17) ວິຊາເວດມົaນກົaນຄາຖາ;
18)) ວິຊາໄວຍາກອນ.
ສີລະປະສາດທັaງ 18 ປະ ການນເໝາະສົaມສຳaລັaບ
ຜູທຈະເປັ
ຈ
ນກະສັaດສືບທອດ ຣາຊະສົaມບັaດຕໄປ.
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

38
ຫໍສະໝຸດມາລີ

ທົດສະຊາດຊາດົກ ທາວມະຫາຊະນົ


(ຕຈາກສະບັaບກອນ)

ແຕງເປັນກອນ ປີ 1932 ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົaງສ
(1904-1987)
ສິນລະປິນແຫງຊາດ ສາຂາ ວັaນນະຄະດີ, 2011

070

071

072

073

ແຕນນ
a

ລືນາດໄທ

ທາວໃມິຖິລາ

ດຸນພາຍ

ເຖິງອະນຸຊາ

ກາວຄຳaເຄັມແຄນ

ດູລາ

ຫີນະຊົaນເຊອ

ຊາຍສະເົາລູກໄພ

ມຶງນ

ໃຈຊaວຊາ

ລັaງລາວລນຄອງ

ແທນໍ

ຄັaນແມນ

ມັaກໄຄໄດ

ທົaງແທນເປັນພະຍາ

ດaງນaນ

ສັaງບ

ໄຂຄຳaຄວນ

ຕກູອົaງອາຍ

ອັaນນ

ອະທັaມແທ

ທະລອນເລີງລຽງຍາກ

ເສຽແຮງ

ຮັaກຮວມລຽງ

ມາຂໃສຄຸນ

ເມອນaນ

ນອງນາບອາຍ

ເອນດາໂດຍພະລັaນ

ນອງນ

ບຮາງຮາວີໃຜ

ກເວນວຽນໄວ

ເທອນ

ເຈັບໃຈແທ

ພະອົaງມາກະທຳaບາບ

ສັaງບ

ຕານໄຕຖວນ

ຖາມຊaນຊອບຄະດີ

ທານເຮີຍ

ອວດວາ

ໄດລາບລaນ

ເປັນເອກນະຄອນຂວາງ

ນaນລື

ສັaງບ

ຕວຍຕາມປະຖົaມ

ແຕລາງລືໄວ

ແມນວາ

ໃຜຜິດໃຫ

ພິຈານຖວນຖ

ພະຍາເຮີຍ

ອັaນນຕaງວາ

ໃຈມຕນ

ຟັaງຂາສສົaນ

ແທນາ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ນເດ

ທັມມະໃນຊີວິດ

074

075

076

077

39

ນອງຈງ

ໄດພາກຫອງ

ເຫີນຫາງຮາມສະໜົaມ

ທັaງເລາ

ອາຍອິນພົaມ

ຄູແດນດິນ#າ

ບັaດນນອງຈັaກ

ອະທັaມແທ

ຖະອງຄຸນຄືນຕອບ

ເຊີນພ

ມາຕງາວ

ກັaນທອນທຽວພະລັaນ

ຄອມວາ

ທາວກາວແລວ

ເທາທືບພາຍວັaນ

ທະຍານແຍງເຖິງ

ພພະຍາຍໍງາວ

ອົaງອະລິດຕະຖາທາວ

ທົaງຕາວຕານຕ

ງາວຕໍງາວ

ປະກາຍກາເກງໄຟ

ແມນວາ

ໂຍເທດໄທ

ທາວໃAທັaງສອງ

ເຂົາກໍ

ເກນກອງຫານ

ໂຫນັaນເນືອງເຂາ

ຂຸນແຂງກາ

ກອງພົaນພູວະນາດ

ຟັaນຜາມາງ

ໄທທາວໂຄບຄືນ

ພົaນພວກທາວ

ອົaງອອນອະນຸຊາ

ເກນກອງຫານ

ເຮງເຮວມີຊາ

ຟັaນຜະຽງຕານ

ຕີພົaນພູວະນາດ

ດາບaງເືອມ

ປະດາດາມດaງຝົaນ

ດິນມືດຄຸມ

ຄຸງເມກບັaງບົaດ

ພົaນຕາວຕາຍ

ດaງຂອນເຂົາປa

ປະຖະພີພນ

ໄນອງລາມເລືອດ

ນັaບແຕ

ສອງຝາຍຟາ

ຟັaນກຳa້ເກງສະເໝີ

ໃຜບ

ມີຢອນຢານ

ກາກາວຄຳaສະຫາວ

ຟັaນຕາວໃສ

ສaງແສງໂຮມຂາ

ພົaນຫານທາວ

ອະນຸຊາໄດທາ

ຟັaນຜາມາງ

ພົaນຕແຕກຄືນ

ແຕນນ
a

ິງດູ
078

079

ແຕນaນ
080

ອະລິດຕະຖາລາດທາວ

ກວໂກດໂກທາ

ໄສພາຍຟັaນ

ເຜນຄືນຄຸງນອງ

ອົaງອະນຸຊາເປອງ

ພະຂັaນຄົaມຄືນຕອບ

ຖືກທອນທາວ

ຄໍຄານຂາດສະເດັນ

ເລືອດaງລaນ

ລົaງທaວທໍລະນີ

ພູມີ

ຕາຍເຕັງສານ

ເມອແລງລົaງຄອຍ

ຄອຍເຫັນ

ພົaນແພນກຳa້

ມິຖິລາເລີຍເລີກ

ຟັaງຍິນ

ສຽງໂຫໄຫ

ຫາທາວນນັaນ

081

ຈິງແລວ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

40
082

083

ເມອນaນ

ນອງທານໄຫ

ປຸນປາວປະດັaບດີ

ທຳaພະເມມວງ

ໃສອວນອົaງອາຍ

ພໍປະມານແລວ

ໄຟເຜົາຜາງຈູດ

ມຽນຄາບທາວ

ອົaງອາຍອມກໍໃຈ

ທາວຈງ

ກທາດໄວ

ກວມກະດູກລາຊາ

ທັaງເລາ

ທຳaທານຜາຍ

ແຜຄຸນອົaງອາຍ

ບໍລະບວນແລວ

ເສນາໃນພະລາດ

ເຊີນແຈມເຈາ

ຄືນເຂາສູນະຄອນ

ອຸບພິເສກໃຫ

ເປັນເອກອົaງກະສັaດ

ເນົາໃນ

ນະຄອນມິຖິລາ

ໂລກລືທັaງຄາຍ

ບັaດນ

ຍຸທະກຳaບaນ

ບູຮານເຮືອງກາວ

ມານaນ

ແລວທນ

ຖວາຍໄທທຄວນ

ກອນແລວ

ພອມກັaນ
084

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ທັມມະໃນຊີວິດ

41

ເຝິກອົaບຮົaມ ແຕມຄືນຮູບເກາຂອງ ທານທິດພຸ,
ສິນລະປິນແຫງຊາດ ສາຂາວິຈິດສິນ ປີ 2011
ໂດຍ: ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົaງ

ໃນການການກະກຽມສະອງວຽງຈັaນເປັນນະ

ໃນຈຳaນວນສິລະປິນແຫງຊາດທັaງໝົaດ ມີສິລະປິນ

ຄອນວງ 450 ປີ ໃນປີ 2010 ຜານມານ ພັaກ ແລະ

ຮຸນອາວຸໂສຄູນງ ທມີຄວາມຜູກພັaນກັaນແໜນແຟນ

ລັaດຖະບານແຫງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດຈັaດຕaງນຳaພາບັaນ

ດວຍການສາງຜົaນງານຮວມກັaນໄວໃຫແກລູການ

ດາປວງຊົaນລາວ ປະຕິບັaດາຍກິດຈະກຳa ເຊງລວນ

ມາຈົaນເທາທຸກວັaນນ ນaນຄືມລາງ

ຍາພທິດພຸ ແລະ

ແຕເປັນຂີດໝາຍແຫງປະ8ັaດສາດອັaນນ ໃນນaນ

ມະຫາສິລາ ວີຣະວົaງສ. ທັaງສອງທານເປັນຄູສອນຢູ

ວຽກຍງໃ9າຍຢາງໄດສຳaເລັດລຸລວງໄປແລວ

ໂຮງຮຽນປະຣິຍັaດຕິທັaມທຂນກັaບ ພຸດທະບັaນດິດສະ

ເຊນການຈັaດພິມປະ8ັaດນະຄອນວງວຽງຈັaນ,

ພາຈັaນທະບຸຣີລາວ ພາຍໃຕການເປັນປະທານຂອງ

ການປaນຮູບສົaມເດັດພະ ເຈາອະນຸວົaງ ພອມດວຍ

ສະເດັດເຈາເພັຊຣາຊ ຣັaຕນະວົaງສາ, ລະ8າງ ພ.ສ.

ສວນສາທາລະນະ, ການບູຣະນະບໍລິເວນພະທາດ

2478-1488 (ຄ.ສ. 1930-1945). ຍາພມະຫາ

ວງວຽງຈັaນ ກັaບວັaດສີສະເກດ ແລະອນໆ ແຕກໍຍັaງ

ສິລາ ໄດຮັaບນາມະຍົaດເປັນສິລະປິນແຫງຊາດ

ອີກລາງບອນບທັaນແລວຮຽບຮອຍ ແລະຍັaງສືບຕດຳa

ສາຂາວັaນນະກຳa ແລະຍາພທິດພຸ ສາຂາວິຈິດສິນ.

ເນີນການຢູ.

ຜົaນງານຮວມກັaນຂອງທານທັaງສອງແມນ ປມນິທານ

ນອກຈາກການບູຣະນະປະຕິສັaງຂອນ ສງທເປັນ

ຊາດົaກຄຳaກອນສາມເລອງ: ທາວເຕເມ ທາວຊະນົaກ

ວັaດຖaນແລ
 ວ ວຽກງານນງທທາງລັaດຖະບານໄດດຳa

ແລະທາວສຸວັaນນະສາມ ພອມຮູບປະກອບສສີສາມ

ເນີນການມາແຕດົaນ ກໍແມນການມອບນາມມະຍົaດ

ສິບກວາແຜນ ຈັaດພິມໂດຍຫໍພຣະສະໝຸດແຫງພຸດ

ສິນລະປິນແຫງຊາດ ແລະສິນລະປິນດີເດນໃຫແກ

ທະບັaນດິດ ສະພາຈັaນທະບຸຣີລາວ ປີຄ.ສ.1932.

ນັaກເຄອນໄPດານສິລະປະວັaດທະນະທຳa ສາມສາ

ໃນຍຸກພຸດທະບັaນດິດສະພານ ມີການປຸກສາງກະ

ຂາ ຄື ວິຈິດສິນ ການສະແດງ ແລະວັaນນະຄະດີ

ດີັaງນງຂນຕມໃນບໍລິເວນວັaດສີສະເກດ ືວັaດແສນ

ທງໝ
ທັa
ງໝົaດ 149 ຄົaນ ເຊງພິທີມອບໄດຈັaດຂນໃນວັaນທີ

ເຊງເປັນມໍລະດົaກດານວັaດຖa ແງສົaມບູນທສຸດຂອງ

27ເດືອນ ມິຖaນາ 2011.

ວຽງຈັaນ ພາຍັaງການທຳaລາຍລາງໂດຍ ສົaງຄາມສະ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

42 
າມ ແລະການaມສະາຍຂອງອານາຈັaກລານ

Viravongs Heritage), ວັaດສີສະເກດ,

ຊາງວຽງຈັaນ ໃນປີພ.ສ. 2371(ຄ.ສ.1828), ກະດີ

ນາງກົaງເດືອນເນດຕະວົaງ, ສຳaນັaກວັaດທະນະທັaມ

ືກຸຕິ ັaງນ ໄດຮັaບການບູຣະນະຄືນເປັນເຮືອນແຝດ

(ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກນ) …

ຊົaງວງພະບາງ ຝາປະທາຍ ມຸງດິນຂໍ ປູແປນ ມີຂaນ

ການເຝິກອົaບຮົaມຈັaດຂນ ຢູວັaດສີສະເກດ ໃນກະດີ

ໄດກຂນດານໜາ ສງສຳaຄັaນຢູພາຍໃນມີຮູບແຕມຝາ

ເຈາເພັດຊະຣາດ ແຕວັaນທີ 7-13 ກໍຣະກົaດ 2011

ຜະໜັaງ ເຊງເປັນສີມືຍາພທິດພຸ ເຖິງວາໄດຜຸເຍອຍ

ມີຜູເຂາຮວມ 15 ຄົaນ ໃນນaນມີ ພຣະສົaງ 2 ອົaງ.

ໄປາຍບອນ ແຕກໍເບງເຫັນຄວາມງາມອອນຊອຍ
ຂອງລາຍເສນແລະສີສັaນອັaນເຢັນຕາໃນດອກດວງ
ຜູຊຽວຊານດານຝາຜະໜັaງບອກວາ ແມນພາບກຽວ
ກັaບພຸດທະປະQັaດ.
ຄ.ພ.ພ ສະໜັaບສະໜຸນ ການແຕມກາຍຮູບເກາ

ຂaນຕອນການເຝິກອົaບຮົaມ ມີສອງບາດກາວ ຄື
1. ທວນຄືນພາກທິດສະດີ ແລະຄວາມຮູພນຖານ

ກຽວກັaບຊາດົaກເພອໃຫຜູເຂາຮວມການເຝິກອົaບຮົaມ
ຮັaບຮູໄດເຖິງຄວາມສຳaພັaນລະQາງ ວັaນນະຄະດີຊາ

ຄືນ ຍາພທິດພຸໄດຝາກຜົaນງານສາຂາວິຈິດສິນໄວ

ດົaກ ກັaບ ການແຕມຮູບ ືວິຈິດສິນນ ໃນຂaນທຳaອິດ

ໃຫລູການ ແຕຜົaນງານຂອງທານ ບຄອຍເປັນທຮູ

ຈງຈັaດໃຫມີການປາຖະກະຖາ ໂດຍນັaກວິຊາການ

ຈັaກ ແຜາຍເທາທຄວນ. ດaງນaນເມອຜູຂຽນໄດຮັaບ

ແລະຄູບາອາຈານດານຕາງໆຄື:

ສຳaເນົາ(ໂກປີ)ປມນິທານຊາດົaກຄຳaກອນສາມເລອງ

1). ປະQັaດຂອງການແຕມຝາຜະໜັaງລາວ, ລັaກ

ແຕງໂດຍ ຍາພມະຫາສິລາ ວີຣະວົaງສ ແລະຮູບສີ

ສະນະຮູບແຕມຂອງຍາພທິດພຸ,ໂດຍ ດຣ. ບຸນທຽງ

ໂດຍຍາພທິດພຸ ຮວມສາມສິບກວາແຜນ ກໍມີຄວາມ

ສິຣິປະພັaນ, ຫົaວໜາກົaມວິຈິດສິນ

ປາຖະໜາຢາງແຮງກາ ທຈະຈັaດພິມຜົaນງານເານ

2). ຄວາມສຳaຄັaນຂອງຂອງນິທານຊາດົaກຕພະ

ອອກເຜີຍແຜ ກໍເພອປະກອບສວນເຂາໃນການສະ

ສົaງລາວ, ດຍ ພຣະອາຈານສີທົaນ ໄຊຍະວົaງສອນ,

ອງວຽງຈັaນເປັນນະຄອນວງ 450 ປີ. ໂຊກດີທ

ຮອງປະທານ ຄພພ

ທານ ບຸນທຽງ ສິຣິປະພັaນ ຫົaວໜາກົaມວິຈິດສິນໄດນຳa

3). ນິທານຊາດົaກແລະການສຶກສາຂອງພຣະສົaງ

ເອົາປມນິທານຊາດົaກເລອງເຕເມ(ເຕມິຍະກຸມານ)

,ໂດຍພຣະອາຈານບຸນສວນ ແກວພິຣົaມ ຜູອຳaນວຍ

ເຊງມີຮູບແຕມສີສົaມບູນ ກັaບຄືນມາແຕປະເທດຝຣaງ,

ການວິທະຍາໄລສົaງ ວັaດອົaງຕ ນະຄອນວງວຽງຈັaນ

ດaງນaນໃນປີ 2010 ຈງ ມີການຈັaດພິມປມຫົaວນaນຄືນ

4). ນິທານຊາດົaກ ກັaບຊີວິດວັaດທະນຳaລາວ,

ໂດຍສະແກນເອົາຮູບທັaງໝົaດ ໃສໄວນຳa. ເພອຫາວິ
ທີກອບກູ ແລະຟນຟູເອົາຮູບແຕມທັaງໝົaດຄືນມາ

ໂດຍ ອາຈານບຸນເຕີມ ສີບຸນເຮືອງ
5). ຄວາມສຳaພັaນລະQາງວັaນນະຄະດີ ແລະວິ

ໃຫໄດດີທສຸ
 ດເທາທຈະດີໄດ ຈງເກີດກິດຈະກຳa

ຈິດສິນ: ກໍລະນີສຶກສາ ວັaນນະຄະດີສັaງສິນໄຊ ແລະ

ນອຍໆນ ເອນວາ “ເຝິກອົaບຮົaມແຕມຄືນ(ກາຍຄືນ)

ຮູບແຕມຝາຜະໜັaງ ຕອນສິນໄຊ ພົaບຕaນນາຣີຜົaນ,

ຮູບເການິທານຊາດົaກ” ເພອເປັນການເຊີດຊaກຽດຕິ

ໂດຍ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົaງ

ຍົaດທຍາພທິດພຸໄດຮັaບໃນຄaງນນຳa.
ຕາມຫົaວຄຶດລິເລມຂອງກົaມວິຈິດສິນ ກະຊວງຖະ

6) . ເບງຮູບຖາຍຝາຜະໜັaງບູຮານຈາກ ວັaດດອນ
ໂມ ມ. ຊຽງເງິນວງພະບາງ ແລະ ວັaດອູບມຸງ. ມ.

ແງຂາວ ວັaດທະນະທຳa ແລະທອງທຽວ, ດວຍການ

ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນວງວຽງຈັaນ ອັaນ‚ັaງສຸດ

ສະໜັaບສະໜູນຂອງ: ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາ

ເປັນຮູບແຕມຄືນໂດຍ ອາຈານ ຈະເລີນພອນ

ເພອການພັaດທະນາລາວ(ຄພພ), ກອງທຶນຈາກມູນ

ພົaມມະບຸດ ກັaບຄະນະ.

ມັaງມາລີ-ສິລາ ວີຣະວົaງສ(ມມສວ Mali-Sila
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

1
2. ພາກປະຕິບັaດຕົaວຈິງ: ການແຕມຄືນຮູບ 11

ທັມມະໃນຊີວິດ

43

ແຜນ ຈາກນິທານເລອງ
 ຊະນະກະຊາດົaກ ໂດຍການ

ບົaດກະວີໄດເລິກເຊງ ແລະອີກາຍຄົaນກໍບມີພນຖານ

ຖາຍຮູບເກາແລວສອງລົaງໃສແຜນຜາ, ນັaກແຕມ

ດານການອານບົaດກະວີມາກອນ ຈງບສາມາດສຳa

ລອກລາຍຈາກເງົາເສນໂດຍກົaງ ຂaນຕອນນໃຊເວລາ

ຜັaດກັaບອາຣົaມຄວາມຮູສຶກ ືຈິນຕະນາການທຊອນ

ປະມານຮູບລະ30-40 ນາທີ ແລວແຕຮູບ.

ເຊອງໃນບົaດກະວີໄດ. ການຖາຍທອດຈງອາດບທັaນ

ເພອຊອຍໃຫນັaກແຕມເຂາໃຈເນອເລອງ ໄດຢາຍ
ບົaດກະວີ ແລະປມເຕມິຍະກຸມມານ ທມີຮູບແຕມຂອງ
ຍາພທິດພຸ ລົaງສີແລວໃຫເປັນຄູມືສຶກສາ, ຈາກນaນ
ແຕລະຄົaນກໍນຳaເອົາຮູບໄປລົaງລາຍເສນຕມຕາມ
ແບບຮູບເກາທອັaດສຳaເນົາແຈກໃຫ ໂດຍມີອາຈານ
ຊອຍແນະນຳaຕມເລອງການໃຊສີ. ການແຕມ ແລະ
ລົaງສີໃຊເວລາສາມມໄດຮູບອອມາ15 ແຜນ (ລາງຮູບ
ແຕມຊຳa້ກັaນ) ທມີຄວາມຄາຍຄືກັaບຮູບເກາພໍສົaມ
ຄວນ
3. ຖອດຖອນບົaດຮຽນ ໂດຍສະບແລວ ວິທະຍາ

ສົaມບູນເທາທຄວນ.
ຄວາມຄາດັaງໃນຕໍໜາ ເນອງຈາກມລາງທານ
ມະຫາສິລາວີຣະວົaງສ ແລະຍາພທິດພຸ ໄດຮັaບນາມ
ມະຍົaດອັaນຊົaງກຽດຈາກພັaກແລະລັaດຖະບານແຫງ
ສ.ປ.ປ.ລາວ ຄືກັaບອີກາຍໆທານ, ດaງນaນເພອເປັນ
ແບບຢາງທດີ ເປັນແຮງຊaກຍູສາງສັaນແກຄົaນຮຸນປັaດ
ຈຸບັaນ ຈງສົaມຄວນຜັaນຂະiາຍຜົaນຮັaບຈາກການ
ເຝິກອົaບຮົaມຄaງນ ໃຫເປັນຮູປະທຳa ທຈະສaງຜົaນສະ
ທອນໃນທາງບວກຕທaວສົaງຄົaມ ໃຫເປັນບົaດຮຽນ
ແລະ ກາຍເປັນເຄອງມືຮັaບໃຊການສຶກສາວັaດທະ

ກອນທັaງາຍຕາງກໍເປັນເອກະພາບກັaນວາຈິດຕະ

ນະທຳaສືບຕໍໄປ,

ດaງນaນ ໃນຕໜານຈງຈະຈັaດໃຫມີ

ກອນ ືນັaກແຕມ ທຢາກສາງຜົaນງານດານວິຈິດສິນ

ການວາງສະແດງຜົaນງານດaງກາວ ໃຫມວນຊົaນໄດ

ກຽວກັaບຊາດົaກ ືນິທານພນເມືອງໃດໆກໍຕາມ ຈະ

ຊົaມຢູທັaງພາຍໃນ ແລະຕາງປະເທດ(ຕາມເງອນໄຂ),

ຕອງສຶກສາວິເຄາະເນອເລອງ ແລະລີລາກະວີນິພົaນ

ນຳaມາຈັaດພິມໃສກັaບບົaດເລອງຕາມແບບເດີມ ແລະ

ໃຫໄດຢາງເລິກເຊງແທໆ ດວຍວາເຂົາເຈາເປັນຜູມີ

ອນໆ. ນອກນ ນັaກແຕມ/ຈິດຕະກອນຜູຜານການ

ພາລະກິດສຳaຄັaນ ຄືການແປພາສາວັaນະຄະດີອອກ

ເຝິກອົaບຮົaມ ກໍສາມາດສາງຜົaນງານຂອງຕົaນເອງແບບ

ເປັນພາບ ເຊງທຸກວັaນນມີບົaດບາດສູງ ແລະເປັນສທ

ສວນຕົaວ ືຮວມກັaບໝູ ສາງຜົaນງານໃຫເປັນສາທາ

ສຳaຄັaນໃນການສຶກສາອົaບຮົaມ ແລະການບັaນເທີງໃນ

ລະນະປະໂlດເຊນ ໃນວັaດ ຝາສິມ ກຳaແພງໂຮງ

ແງສາງສັaນ.

ຮຽນ… ຈຳaເປັນທສຸດທຈະໃຫມີການເຝິກອົaບຮົaມໃນ

ທາງຝາຍນັaກແຕມ ືຈິດຕະກອນອາຊີບທເຂາ

ທຳaນອງນອີກເລືອຍໆ. ດaງນaນຈງຂໍຝາກໄວນຳaທຸກ

ຮວມເຝິກອົaບຮົaມໃນຄaງນ ກໍໄດຮັaບຮູວານເປັນຈຸດສຳa

ທານ ທຸກພາກສວນ ທຸກອົaງກອນສະຖາບັaນ ທມີ

ຄັaນນງທພວກເຂົາເຈາຂາດເຂີນທສຸດ ຜານມາບເຄີຍ

ຄວາມຫວງໃຍ ສັaດທາໃນສິລະປະວັaນນະຄະດີເກາ

ຮູລະອຽດກຽວກັaບນິທານຊາດົaກຕາງໆ ບເຄີຍອານ

ແກ ຢາກເຫັນການຈັaດພິມຄືນ ແລະຟນຟູຜົaນງານ

ບົaດວັaນນະຄະດີ ນິທານພນເມືອງເອງ ພຽງແຕກາຍ

ເກາແກຂອງສິລະປິນຮຸນອາວຸໂສ ແລະຊaກຍູສງເສີ
a ມ

ແບບກັaນ ແລະແຕມໄປຕາມຄວາມຕອງການຂອງ

ສິລະປິນຮຸນໃໝ ໃຫສາງຜົaນງານອັaນວິຈິດໄດນນ
a

 ານaນ. ດaງນaນການ
ສັaດທາ ຄວາມມັaກ(ຜູຈາງ/ຜູຊ)ເທ

ສາມາດໃຫການສະໜັaບສະໜຸນຜານຜູຂຽນ ຫືຼໂຄງ

ໄດຟັaງນິທານຊາດົaກ ືຄວາມເປັນມາຂອງວັaນນະຄະ

ການພຸດທະສາສະໜາເພອການພັaດທະນາ(ຄພພ)

ດີຊາດົaກແມນ ຈຳaເປັນແທ ເຊງໃນຕໜາຄວນພິຈາ

ໄດ.

ຣະນ
ຣະນາເອົ
າເຂາໃນ ັaກສູດການຮຽນການສອນຂອງ
ສະຖ ນສຶກສາເລີຍ. ດວຍວາການເຝິກອົaບຮົaມຄaງ
ສະຖາບັa
ນ ມີ
ມເວລາຈຳaກັaດ ພວກເຂົາຈງບອາດສຶກສາວິເຄາະ
ນ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

44

ຄວາມສຳຄັນ ຂອງນິທານຊາດົກ
ຮູບ ຈາກປມນິທານຊາດົaກ ເຕມິຍະ ຊາຕະກະ (ທາວເຕເມ)
ແຕມໂດຍ: ຍາພທິພຸ ສິນລະປິນດີເດນ ສາຂາວິຈິດສິນ 2011

ພຣະອາຈານສີທົaນ ໄຊຍະວົaງສອນ
ອາຕະມາ ຮູສຶກດີໃຈ ທໄດມາຮວມໃນກິດຈະກຳa
ນ ເພາະວາເປັນສງທພວມຈະເສອມຖອຍໄປ ຄວາມ
ຈິງແລວ ນິທານຊາດົaກເລອງພຣະເຈາສິບຊາດ ືຫາ
ສິບຊາດ ລວນແຕເປັນເຄອງມືທຳaມາຫາກິນ ຂອງ
ຄູບາອາຈານ ຄືເພນຈະຕອງນຳaເອົາເລອງເານໄປ
ເທດໃຫອອກຕົaນຍາດໂຍມຟັaງ . ສະນaນ ຖາພຣະສົaງ
ເຮົາບຮູນິທານຊາດົaກຕາງໆ ກໍເທາກັaບວາຂາດວິຊາ
ນາກິນໄປສວນນງ ບອາດສາງຄວາມສັaດທາ ເປັນທ
ນິຍົaມຊົaມຊອບຂອງອອກຕົaນຍາດໂຍມໄດ.
ນິທານຊາດົaກສອງແສງາຍຢາງ ທັaງການເມືອງ
ວດ
ິ ຜູ
ການປົaກຄອງ ຮີດຄອງປະເພນີ ທຜູກພັaນກັaບຊີວິ
ພຣະ
ຄົaນ ແຕສັaງເກດເຫັນວາມີຄວາມນິຍົaມແຕເລອງພຣະ
ໆຄື

ເNດ ເປັນສວນໃO ແລະຮູບແຕມກໍຈະຄາຍໆຄື
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ທັມມະໃນຊີວິດ

45

ກັaນໄປໝົaດອາດ ຈະແມນກາຍແບບມາແຕບອນດຽວ

ແຕປັaດຈຸບັaນ ຕາມອາຕະມາ ໄປເທດມາອອກຕົaນ

ກັaນ ແລະມັaກຈະເນນແຕບາງຮູບເຊນ ກັaນນະຄອນ

ຍາດໂຍມ ມີແຕຢາກຟັaງ ກັaນມະທີ ແລະສຸດທາຍ

ແມນແຕເວລາ ຕົaກກັaນເທດກັaນ ກໍຢາກໄດແຕກັaນນະ

ກໍເກືອບບມີຄົaນຟັaງເືອແຕຜູເຝາກອງບຸນ. ສະນaນ

ຄອນ ເພາະເປັນບaນມວນຊນສົaມ1ັaງ ບຄອຍມີໃຜ

ການທຈະນຳaເອົາຄະຕິທັaງ ຄຳaສອນໄປປະພຶດປະຕິ

ສົaນໃຈກັaນທພຣະເ;ດ ຕົaກທຸກໄດຍາກອອກເດີນ

ບັaດກໍຈງເປັ
 ນການຍາກ ເພາະບທັaນເຂາໃຈເນອໃນ

ປາ ບຄອຍຢາກແຕມ ືຢາກຟັaງກັaນປານໃດ.

ຄັaກ ຈງຖືວາບໄດອານິສົaງພຽງພໍ.

ບຸນພຣະເ;ດ ເປັນບຸນທຊອຍສາງລາຍໄດທ

ແຕກອນການຮຽນການແຕມມັaນຢູໃນວັaດ ແຕ

ສຳaຄັaນໃຫແກວັaດຕາງໆ ຢູໃນທaວປະເທດກໍວາໄດ

 ອຍເຫັນຄວາມສຳa
ດຽວນ ພຣະສົaງອົaງຄະເຈາກໍບຄ

ແລະການເຮັດບຸນ ແຕກອນກໍມີຄວາມໝາຍໃນທາງ

ຄັaນຂອງ ນິທານ ຊາດົaກ , ຖາຈະແຕມນິທານຊາດົaກ

ການປະພຶດປະຕິບັaດ, ຈງມີອຸບາຍວາ ຖາໃຜໄດຟັaງ

ເລອງທາວສຸວັaນນະສາມ ແລວໄປແຕມ ຖາບໄດ

ເທດເລອງ ພຣະເ;ດແຕຕaນຈະສຸດໃນມດຽວຈງ

ອານວັaນນະຄະດີ ເລອງທາວ ສຸວັaນນະສາມ ກໍຈະ

ຈະໄ
ຈະໄດບຸນາຍ, ຈະໄດເກີດໃນຍຸກພຣະສີອະຣິຍະ

ແຕມບໄດ ເພາະບຮູວາມີເລອງລາວເປັນແນວໃດ

ເມດ ໄດຂນສະ1
ເມດໄຕ

ັaນ ໄປນຳaພຣະມາໄລ…

ເພນເປັນຄົaນແນວໃດ ມັaນສອງແສງເຖິງ^ັaງແດ .

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

46
ສງສຳaຄັaນອັaນນງ ຄືການແຕມຮູບ ທາງສາສະໜາ

ທາງເອີລົaບ ໄດເບງຫໍພິພິທະພັaນຂອງປະເທດນໍເວ

ືທາງໃດກໍຕາມ ຜູແຕມ/ນັaກແຕມ ຄວນມີສະມາທິ

ພົaບວາຮູບ ແຕມຂອງເພນ ມີປະLັaດຢາງລະອຽດ

ໃຫດີ ມີຄວາມຕaງໃຈ ຈົaດຈ ຕໍວຽກງານແທ

ໆ.

ສະນaນ ກໍ ຢາກໃຫຮູບແຕມຂອງພວກເຮົາມີເລອງລ

ການເຝິກອົaບຮົaມຄaງນ ຍັaງມີຈຸດປະສົaງຄື

າວບອກ ກາວເຊນກັaນ ນກໍຂໍຝາກໄວນຳaຜູອົaບຮົaມທຸ

ຈະເລືອກ ເອົາ 2 ຄົaນ ໄປ ອິນເດຽເພອເຂາຮວມການ
ແຕມຮູບຄaງ ຍງໃ?ກຽວກັaບພຸດທະສາສະໜາ

ກຄົaນ.
ອີກເລອງນງ ຢາກໃຫຜູອົaບຮົaມສຶກສາການໃຊສີ

ເຊງ ທາງປະເທດອິນເດຽ ຈະເປັນເຈາພາບ

ຄັaກແນ, ຕົaວຢາງ ອາດຕະມາພົaບາຍຄົaນທຈະມາ

ແລະ ທາງ ຄ.ພ.ພ ກໍຢາກໄດຕົaວແທນໄປຮວມ

ແຕມຮູບໃຫຢູວັaດ, ຕອນມາສະເກັດຮູບໃຫກໍຄືວາພໍ

ສາງຜົaນງານຄaງນສວນ ທເືອອີກ 13 ຄົaນ ກໍຄົaງ

ໄປພໍມາເປັນຕາເອົາຢູ ແຕພໍລົaງສີແລວກໍໄປທາງ

ຈະມີວຽກອັaນອນເຮັດ ແລະ ຢາກ ຈະຂໍຍaວາ

ໃໝ ອັaນນຍອນຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ ລາງຄົaນເຂາ

ນັaກແຕມເຮົາຕອງຮຽນຮູອີກາຍ ຢາງ

ມາໃນວັaດຊິມາແຕມຮູບຝາສິມວາຊaນ ສaງກນມາ

ໂດຍສະເພາະ ປະLັaດສາດ ສັaງຄົaມ, Lາງມໆນ

ກອນ, ນກໍຢາກຂໍຝາກໄວ[າຍໆ ຄືການມີສະມາທິ

ອາຕະມາໄປທັaດສະນະສຶກສາຕາງປະເທດ

ເວລາແຕມຮູບມັaນຈະຊອຍໄດາຍ.

ການສຶກສາ ກັບ ນິທານຊາດົກ
ພຣະອາຈານບຸນສວນ ແກວພິລົaມ
ໃນນາມເປັນເຈາພາບ ກໍຢາກຈະອະທິບາຍຕມ
ຄຳaວາ ຊາດົaກ ືຊາຕະກະ ນກອນ ເພາະນັaກແຕມ
ເຮົາາຍຄົaນອາດບທັaນຮູຈັaກກັaບຄຳaນດີ. ສັaບນມາ
ຈາກພາສາປາລີ ແລະຖືວາເປັນເປັນຄູມືຂອງພຣະ
ສົaງໃນເລອງການສຶກສາ ືສິກຂານໂດຍກົaງ. ມີຄຳa
ສອນແຊກຊອນຢູທຸກເລອງ.
ຜູທນັa
 ບຖືສາສະໜາພຸດ ໄດອານ ໜັaງສືເລອງ
ສຸວັaນມຸກຂາ : ໃນນaນ ເວາເຖິງການສາງເຮືອນ ແລະ
ການຮຽນເວດມົaນຕາງໆ ເຊນກໍລະນີນງ:
 ເມອຮຽນ
ມົaນນຳaລືສີ ມີຄວາມສາມາດຈັaບນາກ(ສັaດໄດ) ແລວ
ກໍໃຊເວດມົaນນaນ ຈັaບສັaດມາທໍລະມານ,ເຮັດແນວນ
ມັaນຖືກຕອງ ແນວໃດ ? ການເອົາສັaດອນມາສູເພອ
ຊອຍຕົaນເອງ ມີສີລະທັaມ ືບ ດaງນເປັນຕaນ.
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ທັມມະໃນຊີວິດ

47

“ ຄົaນເຮົາຕອງຮູຈັaກຊອຍເືອຕົaນເອງ
ໃຫສຸດຂີດກອນ ແລວສງສັaກສິດ
ືຜູອນຈງຈະມາຊອຍ
ເຊນດຽວກັaນ ຜູມາບວດໃໝກໍຕອງໄດສຶກສາ
ຮຽນຮູເພອຈະເທດໃຫຄົaນຟັaງ, ບດaງນaນ
ຈະບມີໃຜມາຟັaງ ”

ໃນເລອງທາວມະຫາຊະນົaກ ກໍໃຫບົaດຮຽນທເປັນ

ນອຍໄດ ເພາະເດັກມັaກເບງຮູບາຍກວາອານໂຕ

ປະໂດຕການດຳaລົaງຊີວິດຂອງຄົaນເຮົາໃນປັaດຈຸ

ໝັaງສືຢູແລວ ຖາທັaງໄດຟັaງນິທານ ແລະໄດເຫັນຮູບ

ບັaນແທໆ ຄືໃນເລອງກໍເລາວາ ເພນອົaດທົaນລອຍນຳa້

ກໍຍງຈະດີ

. ອາຕະມາເຄີຍເຫັນວິທີການສອນ ຢູອິນ

ຢູດົaນເປັນອາທິດ ນເປັນການສະແດງຄວາມອຸສາຫະ

ເດຽ ເຂົາເຈາໃຊຮູບແຕມຊອຍສສານໃນການສອນ

ຄົaນເຮົາຕອງຮູຈັaກຊອຍຕົaນເອງໃຫສຸດຂີດກອນ ແລວ

າຍ, ດaງນັaນ ໃນການສຶກສາ ຂອງພຣະສົaງຕໄປໃນ

ສງສັaກສິດ ືຜູອນຈງຈະມາຊອຍ .ເຊນດຽວກັaນ ຜູ

ອະນາຄົaດ ກໍຈະຕອງໃຊຮູບແຕມຄືກັaນ ຈງມີຄວາມ

ມາບວດໃໝກໍຕອງໄດສຶກສາຮຽນຮູເພອຈະເທດ

ຕອງການຮູບແຕມກຽວກັaບນິທານຊາດົaກ ທຸກເລອງ

ໃຫຄົaນຟັaງ, ບດaງນaນ ຈະບມີໃຜມາຟັaງ, ແຕກອນຄົaນ

ແລະຮູບແຕມ ກໍຈະມີບົaດບາດາຍຂນໃນການສຶກ

ມາວັaດຕaງໃຈມາຟັaງບົaດເທດຕາງໆ ເພອນຳaມາເວາ

ສາຄືກັaນ, ເປັນສຊອຍໃນຕົaວໂລດ ເພາະການສຶກສາ

ຕໍໃຫລູການຟັaງ ແລະນຳaເອົາເລອງແຕມອອກໃສ
ຕ

ມີສອງທາງ ທິດສະດີ ແລະປະຕິບັaດຄຽງຄູກັaນຢູແລວ.

ຝາວັaດ ເປັນບອກເລາເລອງ ທັaງສຶກສາອົaບຮົaມເດັກ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

48

ນິທານຊາດົກ ກັບສັງຄົມປັດຈຸບັນ

ອາຈານບຸນເຕີມ ສີບຸນເຮືອງ
ທຳaອິດຢາກສະເໜີຕມກ
 ອນວາ ຊາດົaກແມນັaງ
ມາແຕໃສ ? ມີຄວາມສຳaຄັaນແນວໃດ ? ພຣະໄຕຣ
ປິດົaກ ກັaບ ຊາດົaກ ພົaວພັaນກັaນແນວໃດ ? ຈາກນaນ
ຈງຈະຂໍເວາໆ ວາ ຊາດົaກ ກັaບສີນທຳa ມີຄວາມ
ສຳaຄັaນແນວໃດ ? ວິຈິດສິນ ກັaບຊາດົaກ ເດ ພົaວພັaນ
ກັaນຢາງໃດ ?
ວິຈິດສິນ ແປວາແນວໃດແທ ? ຄວາມໝາຍໂດຍ
ກົaງ : ວິຈິດ-ສິລ : ງາມ ລະອຽດ, ເຮັດໃຫງາມຢາງລະ
ອຽດຜູແຕມ: ຕອງຮູພາສາ ເຂາໃຈຄວາມໝາຍທແທ
ຈິງ ແລະຖືກຕອງຂອງຄຳa.
ນິທານຊາດົaກ: ເລອງການໃຊຊາດ ຂອງພຣະພຸດ
ທະເຈາ ມີLາຍ ເປັນຊaດໆ ຄື 500 ຊາດ, 50 ຊາດ

ນິທານຊາດົaກ ພົaວກັaນກັaບຊີວິດ: ເພາະມີຄຳaສອນ

ແລະ10 ຊາດ ສຸດທາຍທສຳaຄັaນຄື ເຕ ຊະ ສຸ ເນ, ມິ

ໂລກີຍະທັaມ ືຄະຣາວາສທັaມ ແລະທາງທັaມມະ

(ຣາດ) ມະ, ພູ, ຈິ, ວິ, ເວດ. ແຕລະເລອງສະແດງ

ນິທານຊາດົaກ ພົaວພັaນກັaບສີນທັaມແນວໃດ: ທ. ສຸວັaນ

ທັaມມະສິບຂ ືສິບປາຣະມີເຊງ ເປັນສງທເກີດຂນ

ນະສາມ : ທາວຜູມີສີສັaນງົaດງາມສີຄຳa ເພາະເກີດ

ກັaບວິຖິຊີວິດຂອງຄົaນລາວເຮົາຢູແລວ: ຕົaວຢາງ ບັaນ

ຈາກຄວາມບໍລິສຸດສະອາດ ພແມ ບໄດສັaງວາດກັaນ

ຫາໃນຊີວິດຄູ ຂອງລາງຄູຜົaວເມຽທມີເຫດບເຂາໃຈ

ເກີດມາດວຍຄວາມເສຽສະະ.

ກັaນ ຜົaວກໍວາ ເມຽກໍວາຜົaວ ຖາຈະນຳaໃຊຄະຕິທຳaໃນ
ນິທານຊາດົaກ ເລອງໃດນງ ກໍເຫັນວາ ແກໄຂໄດ

ພຣະເ^ດສັaນດອນ: ເປັນເລອງທໄດຮັaບຄວາມ
ນິຍົaມສູງ ຢູໃນາຍປະເທດ ທັaງລາວ ໄທ ຂະເໝນ

ເພາະມີການເວາເຖິງ ການບຳaເພັນປາຣະມີຕາງໆ ,
ເຊນຈະຕອງຖາມກັaນຄືນວາ ໄດບຳaເພັນປະຕິບັaດດີຕ
ກັaນຖືກຕອງບ ຖືກຕາມທັaມມະ ມີຂັaນຕິ ມີຄວາມອົaດ

ການເທດ ມີຄວາມສຳaຄັaນ ແນວໃດ
ງສິ
ຜູເຮັດວຽກວິຈິດສິນ : ຮຽນຮູ ລັaກສະນະ ຂອງສິ

ທົaນຕກັaນແລະກັaນດີພໍບ ືໄດປະພຶດປະຕິບັaດຕກັaນ

ງວິ
ລະປະ ສຽງ ແສງ ສີ ໄປນຳaກັaນ ຄວາມສຳaຄັaນຂອງວິ

ຖືກຕອງຕາມທັaມມະແລວບໍ ?

ຈິດສິນ: ໃຊເປັນສສອນ ທຕອງອາໄສຮູບ ແສງ ສີ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ທັມມະໃນຊີວິດ

49

ສຽງ ຮວມກັaນ ເພອສອນຄົaນໃນປັaດຈຸບັaນ ຕອງສາງ
ຮູບພາບ ອອກຈາກເນອໃນປມໃຫຖືກຕອງ ຮູບແຕມ
ກຽວກັaບຊາດົaກໃຫຜູຄົaນຮູສີນທັaມ ເຂາໃຈັaກການ
ພຸດທະສາສະໜາ ປະຕິບັaດໃຫຖືກຕອງ. ຮູບແຕມ

“ ທາວ ສຸວັaນນະສາມ
ທາວຜູມີສີສັaນງົaດງາມສີຄຳa

ເປັນທັaງການເຜີຍແຜສີລະທັaມໄປໃນໂຕ ເຊນ ຮູບ

ເພາະເກີດຈາກຄວາມບໍລິສຸດສະອາດ

ກຽວກັaບພຣະເ<ດປະຕິບັaດຕໍນາງມະທີມີຄຳaສອນ

ພແມ ບໄດສັaງວາດກັaນ

ສອດແຊກສີນທັaມ ການປະພຶດປະຕິບັaດເຮັດປມ

ເກີດມາດວຍຄວາມເສຽສະະ ”

ນອຍໆໃຫລູການໄດອານ ໄດເບງຊອຍໃຫ ການ
ປະພຶດໃນຊີວິດດີຂນ.

ປາດາຣາ ກັaນລະຍາ

ຜູຕາງໜາ ມມສວ ນງໃນ ຜູອຸປະຖຳaການເຝິກ
ອົaບຮົaມ ການແຕມຮູບເວາເຖິງ ວຽກງານຂອງຍາພ
ທິດພຸ ກັaບ ມະຫາສິລາ ທັaງສອງທານໄດເຮັດວຽກ
ຮວມກັaນ ເພອຟນຟູສາສະໜາພຸດຄືນ ຕaງພຸດທະ
ບັaນດິດສະພາ ມີໂຮງຮຽນປາລີ, ມະຫາສິລາເຮັດ
ັaກສູດ ,ຍາພທິດພຸ ໄດຟນຟູວິຊາການຊາງ ສອງ
ຂະແໜງ ວິຊາສາສະໜາພຸດປະຣິຍັaດຕິທັaມ ແລະ
ຮຽນການຊາງພຸດທະສິນ ສືບທອດວິຊາການ ການ
ແຕມຢູໃນວັaດ ຜິດເຂວໄປເພາະໄປເອົາຄົaນທາງ
ນອກມາແຕມ
ຖາສາມາດຟນຄືນວິຊາການຊາງແຕມນ ກໍເທາ
ກັaບວາ ໄດສືບທອດວິຊາການຊາງ, ຍາພທິດພຸ ໄດ
ນຳaເອົາຮູບແຕມ ແລະສີມືຄັaວດແຕມໄປວາງສະແດງ
ຢູປະເທດຝຣaງ
ພວກເຮົາ ຢາກເຊີດຊaລວດລາຍອັaນເກາຂອງເພນ
ຄືນມາ ແລະພວກເຮົາ ກໍຢາກສືບທອດ ເປັນ[ັaງຈງ
ຈັaດເຝິກອົaບຮົaມຊaດນ: ຢາກໃຫມີບຸກຄະລາກອນຮຸນ
ໃໝສືບທອດ ແລະພຸດທະສິລະປະ ຢູໃນວັaດວາອາ
ຮາມ ມີສີສັaນໃໝ ມີສີລະປະ .

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

50
ຕຈາກສະບັaບກອນ

ແຊມທັ
້ ມມະ
ໂດຍ: ວງພຄຳaຂຽນ ສຸວັaນໂນ
ຈາກປມ: ສິລະປະແຫງການຮູຊໆ

(ພັaດທະນາວັaດຖa:
ຊີວິດ -ຖືກເວາເຖິງຢູຕະອດເວລາ)
ປະເທດທພັaດທະນາແລວ ເຂົາມັaກເອົາວັaດຖaມາ
ກຳaນົaດຈິດໃຈເຊນ: ປະເທດຍປຸນເປັນປະເທດທພັaດ
ທະນາແລວ ເຂົາຈະເລີນໃນດານວັaດຖa ແຕເປັນປະ
ເທດທມີຄົaນຂາຕົaວຕາຍ,າຍ, ຍາພ ຄຳaຂຽນເຄີຍ
ໄປອິນໂດເນເຊຍ ຂາກັaບເພນໄດແວສິງກະໂປ ພັaກ
ຢູຫນ
a 4 ມ ເພນໄດກາວໄວວາມີແຕ ຄົaນບາມາຫາ
ເຈາອະທິການວັaດທເພນພັaກຢູບອກວາໃຫຊວຍ ຂະ
ນອຍແດ ຊວຍຂະນອຍແດ ຂະນອຍກໍຈະເປັນບາ
ຄືກັaບຄົaນພວກນແລວ. ປະເທດທພັaດທະນາແລວ
ືປະເທດທຈະເລີນທສຸດ, ,າຍຄົaນທໄດໄປເຫັນ
ປະເທດເານaນອາດຈະບອກວາຄືເມືອງສະMັaນ,
ມີແຕຄອມພິວເຕີ: ຈະຊເຄອງ ຈະຂນລົaດ ຈະນaງລົaດ
ຈະຜານປະຕູ ຈະລຽວຊາຍລຽວຂວາ ເປັນເທັກໂນ
ໂລຊີຄອມພິວເຕີໄປເກືອບໝົaດ ເອນວາເປັນຍຸກຂອງ
ຄອມພິວເຕີເລີຍກໍວາໄດ, ແຕຖາຄົaນບໄດພັaດທະນາ
ທາງດານຊີວິດຈິດໃຈ ເອົາແຕວັaດຖaເປັນໃU ຊີວິດ
ອາດພົaບກັaບຄວາມທຸກທແຝງຢູແບບບຮູໂຕກໍໄດ, ຄື
ຊa່ມນ
 ເຮົານຳaໂລກບທັaນ ມີແຕຈະເອົາ ແຂງຂັaນກັaນຢູ
ຕະ,ອດເວລາ ແລະມີທາທີເພມຂນເລອຍໆ ໜາ
^ຸງຄວສົaນ ບເປັນອິດສະະຄືກັaບຄົaນທຖືກນຳaຈັaບ
ນຳaຂາ ຢູຕະ,ອດເວລາ.
ດaງນaນ ເຮົາພາກັaນມາເທາະ ມາປະຕິບັaດທັaມ ມາ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ພັaດທະນາຈິດໃຈ ນລະເປັນເລອງທທັaນສະໄໝທສຸດ
ແລວ ເປັນການເຮັດໃຫຊີວິດເຮົາປອດໄພ ຢູໃນໂລກ
ນຢາງເປັນສຸກ; ຖາເຮົາບພັaດທະນາໃນສວນນ ເຮົາ
ຈະຕົaກຕaາຍ ເຮົາກໍຈະເປັນທຸກຢູຕະ,ອດເວລາ
ເພາະບຮູວິທີຕງທ
a າຮັaບກັaບບັaນຫາທເກີດຂນ, ຄວາມ
ທຸກບເລືອກຊaນວັaນນະ ຄົaນເຖາຄົaນແກກໍເປັນທຸກໄດ
ຜູໜຸມຜູນອຍກໍເປັນທຸກໄດ; ດຽວນຄົaນເປັນໂຣກປະ
ສາດກໍມີ,າຍ ໂຣກໄພໄຂເຈັບຕາງໆກໍມີມາໃຫ
ເຫັນຢູເລອຍໆ, ໂຮງໝໍສາງຂນມາກໍຮັaບບໄd,ບັaນ
ຫາຕາງໆມີໃຫເຫັນາກາຍຮູບແບບໃນສັaງຄົaມ;
ເປັນແນວນກໍຍອນເຮົາບພັaດທະນາຊີວິດກໍຄືການ
ພັaດທະນາຈິດໃຈເທາທຄວນ; ສະນaນ ເຮົາຕອງມາ
ເຮັດມາພັaດທະນາຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຂນ ເປັນວິ
ທີທເຮົ
 າຈະເຮັດໃຫໂລກທັaນສະໄໝ, ເຮົາມາຈະເຣີນ
ຄວາມຮູສຶກຕົaວ ບຕອງເສຍເງິນ ເສຍຄຳa^ັaງາຍ
ສາມາດນຳaໄປຝຶກປະຕິບັaດໄດຢເຮື
ູ ອນ, ກວດເຮືອນ
ຖaເຮືອນ ກໍຝຶກຄວາມຮູສຶກຕົaວໄດ, ຮຽນໜັaງສືສອນ
ໜັaງສືກໍ ຮູສຶກຕົaວໄດ...ເຮັດໄດທຸກເພດ ທຸກໄວ ທຸກ
ຊaນວັaນນະ,ຄວາມຮູສຶກຕົaວ ືສະຕິເປັນສາກົaນ, ເຮັດ
ໃຫຊີວິດເຮົາເປັນຊີວິດທຊັaດເຈນບຜິດພາດງາຍ,
ບາງຄົaນມີຊີວິດຂຸນມົaວ ອອກຈາກເຮືອນໃສກະແຈ
ຮຽບຮອຍ ລົaງຈາກເຮືອນໄປແລວ ແຕເອະ...ເຮົາໃສ
ກະແຈືຍັaງ? ກັaບມາເບງເຫັນໃສແລວ. ນລະຊີວິດ
ສຶຶກ
ທຂຸນມົaວບຊັaດເຈນ ົaງລືມສະຕິ ົaງລືມຄວາມຮູສ

ທັມມະໃນຊີວິດ

51

ຊະນະໂລກ
ແປ ແລະຮຽບຮຽງ: ດາວວິມົaນ ມະຫາວັaງ

ຕົaວ, ຄົaນທມີຄວາມຮູສຶກຕົaວເຮັດັaງກໍຊັaດເຈນ ບ

ຄວາມຮູສຶກຕົaວ, ສະນaນ ເຮົາຕອງສາງຂນມາຕອງ

ຜິດພາດງາຍ.

ໝaນຝຶກປະຕິບັaດຢູຕະອດ ໃຫຊິນເຄີຍ ໃຫເປັນນິ

(ແຊມທັaມມະ ຊະນະໂລກ)

ໄສ; ການປະຕິບັaດທັaມ ສາມາດໃຫຜົaນໄດໂດຍບຈຳa
ກັaດເວລາ ເປັນ ປັaດຈັaດຕັaງ ພົaບເອງຮູເອງ, ແລະເຮົາກໍ

ເຮົາມາເຮັດມາສາງເອົາ ທຸກຄົaນມີສິດ, ມາຮວມ

ເລາສູກັaນຟັaງ ເປັນການຍaງຢືນປະສົaບການທັaງໃຫກຳa

ກັaນພັaດທະນາຈິດໃຈ, ເລມຝຶກໃນໄລຍະເວລາ 7 ມ

ລັaງໃຈ, ເພອເຮັດໃຫເຮົາບຕອງສົaງໄສລັaງເລ ເອນວາ

ກອນກໍໄດ ໃນ 7 ມນ ກໍບໄດ
 ເລັກໜອຍແຕກໍພຽງພໍ,

ເປັນການເຊຍກັaນ ເຂົາແຂງກິລາເຂົາຍັaງເຊຍກັaນເຂົາ

ທຳaມະຊາດຂອງຄົaນເຮົານເຮັດັaງກໍສາມາດປຽນ

ເປັນແຊມນັaກມວຍ ເປັນແຊມກິລາ, ເຮົາມາເປັນ

ແປງໄດເຊນ: ຖາເຮົາຈະເຊົາກິນເົາເຊົາສູບຢາ

ແຊມຄວາມຮູສຶກຕົaວ ເປັນແຊມທັaມມະ ຊະນະໂລກ

ແລະ ໃຊເວລາມາຝຶກສະຕິຝຶກຄວາມຮູສຶກຕົaວຈັaກ 7

ນaນແລ. ດຽວນ ກຳaລັaງມີຂາວເລອງພຣະ ກໍຢາໝົaດ

ມ, ຖາຜານ 7 ມໄປແລວ ມີສະຕິມີຄວາມຮູສຶກຕົaວກໍ

ກຳaລັaງໃຈ ຢາເອົາບຸກຄົaນມາເປັນເຄອງລິຂິດຊີວິດ

ສາມາດເຊົາຂາດໄດ, ດaງນaນ ເຮົາມາຝຶກມາພັaດທະ

ເຮົາ ຕອງເອົາທັaມມະ ທັaມມະນກໍຄືຕົaວເຮົາ ຄວາມ

ນາຈິດໃຈໃຫມັaນບໍຣິສຸດ ບເປິເປອນໃຫໄດຮັaບຊີວິດ

ເປັນພຣະບແມນຮູບກາຍ ພາຍນອກ, ຄວາມເປັນ

ໃໝທດີ
 ກວາເກາ ແລະເມອມັaນໃໝແລວ ຈະໃຫໄປ

ພຣະຄືຈິດໃຈທດີຈິດໃຈທປະເສີດ, ເຮົານກໍຄືກັaນທ

ເຮັດຄືເກາກໍບເຮັ
 ດແລວ, ເມອມັaນສະອາດ ຈະກັaບໄປ

ຈະຕອງສຶກສາເລອງນໃຫເຂາໃຈ ແລະເຮົາກໍມີສິດ

ເຮັດແນວເປິເປອນກໍບຢາກເຮັ

ດແລວ ຕາບໃດທຍັaງ

ຢາງເຕັມທ.

ມີສະຕິຍັaງມີຄວາມຮູສຶກຕົaວຢູ ກໍສາມາດລະເວນຈາກ

ດວຍຄວາມຕaງໃຈທດີ ການກະທຳaທດີ ຂໍຈງໄດ
a

ສງບດ ີລະເວນຈາກຄວາມຊaວໄດ, ແຕກອນເຮົາເຄີຍ

ເປັນຕະບະ ຄaຈູນໜຸນສaງໃຫພວກເຮົາທຸກຮູບ ທຸກ

ເຮັດບາບ ເຮັດກັaມ ຮັaດເວນກໍຍອນຄວາມບຮູ ແຕບັaດ

ນາມ ໄດປະສົaບພົaບເຫັນກັaບສັaດຈະທັaມ ສະພາວະ

ນເຮົາໄດມາຝຶກມາຮຽນຮູມາພັaດທະນາຈິດໃຈໃຫ

ທັaມ ທຈະເຮັດໃຫພວກເຮົາພaນທຸກໄດພົaບກັaບຄວາມ

ເປັນຜູຮູ.

ສຸກທແທຈິງດວຍກັaນໝົaດທຸກຮູບທຸກນາມເທນ.

ຄົaນທໄດສຳaຜັaດກັaບຈິດໃຈບໍຣິສຸດ ເມອມີສງໃດທ

ບບໍຣິສຸດເຂາມາກໍບເອົ
 າ. ເຂົາເອນວາ ປະຕິບັaດ ຄື
ກັaບມ
ມາຢູບອນນ ກັaບມາບອນທປອດໄພ ກັaບມາຢູກັaບ

(ຈົaບ)

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

52
ນິທານທັaມມະ

ເມຍ 4 ຄົນ
ແປ ແລະຮຽບຮຽງ: ນວນດຳa ກົaມມະນາ
ຮູບແຕມ: ວິລະໄຊ ສະHັaດວົaງ

ຂອຍບຮູວາຈະເວາແນວໃດ ໃຫທານຢາກອານ ນິທານເລອງນ ຄິດ...ຄິດ...ຄິດ... ຄິດບອອກແທໆ
ເອົາເປັນວາ ຄົaງເປັນໜາເສຍດາຍາຍຖາທານບອານມັaນ. ນິທານເລອງນ ຖືກເລາເທອທຳaອິດທາງວິທະຍຸ
ໃນລາຍການ “ເລອງເລາຊາວພຸດ” ໃນປີ 2008 ແລະ 1 ປີຕມາ ກໍເລາຊaໃນລາຍການດຽວກັaນ. ນອກຈາກນ
ຍັaງຖືກເລາຢູບອນອນໆ າຍກວາສິບເທອ, ເປັນ9ັaງຈງເລາຊaໆາຍເທອ? ທານຈະໄດຮັaບຄຳaຕອບັaງ
ຈາກອານຈົaບ. ລອງອານເບງເນາະ.
ພຄາຜູໜງ ເປັນຄົaນຮaງມີ. ລາວມີເມຍທັaງໝົaດ

ຕມາ ພຄາຜູນໄດກະທຳaຜິດຮາຍແຮງ ຈງຖືກຈັaບ

4 ຄົaນ, ເມຍແຕລະຄົaນແມນມີຄວາມແຕກຕາງກັaນ

ແລະສານຕັaດສິນໃຫປະຫານຊີວິດ, ກອນຈະຖືກປະ

ລາວຈງຮັaກເມຍແຕລະຄົaນໜອຍາຍບທກັaນ.

ຫານ ລາວຂໍຮອງເຈາໜາທ ຂໍກັaບເມືອເຮືອນ ເພອ
ອຳaລາເມຍສຸດທຮັaກເປັນຄaງສຸດທາຍ, ເຈາWາທ

ເມຍຄົaນທີໜງ ລາວຮັaກາຍທສຸດ ໄປໃສກໍໄປນຳa
ກັaນ ເປັນເງົາທຽມກາຍ ຕາມໃຈຕະອດ ຢາກໄດ
9ັaງກໍຊອກຫາມາໃຫໝົaດທຸກສງທຸກຢາງ.
ເມຍຄົaນທີສອງ ລາວຮັaກາຍ ເຖິງຈະບາຍເທາ
ເມຍຄົaນທີໜງ ແຕລາວກໍເຮັດທຸກຢາງເພອເມຍຜູນ,
ແພງປານແກວຕາດວງໃຈ ຮັaກ Hງ ຄິດຮອດຕະ
ອດເວລາ ແລະຈະໄປຫາເມຍຜູນສະເໝີ.
ເມຍຄົaນທີສາມ ລາວຮັaກຮອງລົaງມາ ເອົາໃຈໃສ
ພໍຄວນ ຄິດຮອດເປັນບາງຄaງ, ແວໄປຫາເມອມີ
ໂອກາດ.
ເມຍຄົaນທີສ ລາວບເຄີຍສົaນໃຈ ບເຄີຍເບງແຍງ
ເອົາໃຈໃສ ບເຄີຍໄປຫາ ອາດຈະເວາໄດວາລາວບ
ເຄີຍນຶກເຖິງເມຍຜູນ
 ເລີຍ.
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ເຫັນໃຈຈງອະນຸຍາດ.
ເມອກັaບໄປຮອດເຮືອນ, ລາວກໍຮີບຟາວໄປຫາ
ເມຍຄົaນທຳaອິດ ເພາະວາຮັaກເມຍຜູນາຍ. ລາວໄດ
ເລາເຫດການຕາງໆໃຫຟັaງ ແລະຖາມ ເມຍຄົaນທີໜງ
ວາ:
-

ຖາຂອຍຕາຍ ເຈາຈະເຮັດແນວໃດ?”

ທັມມະໃນຊີວິດ
ເມຍຄົaນທີໜງຕອບດວຍນaສຽງເຢັນຊາວາ:
-

ຖາເຈາຕາຍ ເຮົາກໍຂາດກັaນ”

ຄຳaຕອບທໄດຍິນເໝືອນສາຍຟາຜາລົaງມາກາງ

53

ເມອໄດຟັaງຄຳaຕອບດaງນ ແທນທລາວຈະຮູສຶກດີ
ໃຈ ແຕຜັaດເສຍໃຈແຮງກວາເກາ ເພາະວາມັaນສາຍ
ເກີນໄປແລວ ຕະອດໄລຍະທລາວຍັaງມີຊີວິດຢູ

ຫົaວໃຈ ລາວຮູສຶກເຈັບປວດ ແລະເສຍໃຈເປັນຢາງ

ລາວບເຄີຍເຫັນຄຸນຄາຂອງເມຍຜູນ ແຕເມຍຜູນ ບ

ຍງ ຄຶດເສຍດາຍວາລາວໄດທຸມເທໃຫເມຍຄົaນນ

ເຄີຍຄິດຈະຖມລາວຄືກັaບເມຍຄົaນອນໆທລາວທັaງຮັaກ

ເກືອບທັaງຊີວິດ,

ທັaງ^ງ ທັaງບົaວລະບັaດບຳaລຸງ.

ຈາກນaນ ລາວຈງໄປຫາ ເມຍຄົaນທີສອງ ດວຍ

...........................

ອາການໂສກເສາ ເລາເລອງຕາງໆໃຫຟັaງ ແລະຕaງ

ລາວກັaບໄປຮັaບໂທດປະຫານ ແລະເມອລາວຕາຍໄປ

ຄຳaຖາມດຽວກັaນນaນກັaບເມຍຄົaນທີສອງ, ເມຍຄົaນທີ

ເມຍຄົaນທີສກໍຕາຍນຳaລາວໄປ

ສອງຕອບແບບໜາຕາເສີຍວາ:

....................................

- ຖາເຈາຕາຍຂອຍຈະມີໃK”
ຄຳaຕອບນປຽບເໝືອນສາຍຟາຜາລົaງມາກາງຫົaວ
ໃຈ ຊaບາດແຜເກາທເຈັບຢູແລວ, ລາວຮູສຶກເສຍ

ພວກເຮົາລວນແຕມເມຍ

ສຄົaນນເໝືອນກັaນ ສວນ
ພຄາຜູນ
 ກໍຄືຕົaວຂອງພວກເຮົານເອງ

ໃຈາຍ ແລະນຶກເສຍດາຍວາ ທຜານມາຕົaນເອງບ
ຄວນທຸມເທໃຫກັaບເມຍຄົaນນເຊນດຽວກັaນກັaບເມຍ
ຄົaນທຳaອິດ.
ລາວຍາງຄໍຕົaກໄປຫາ ເມຍຄົaນທີສາມ ເລາເລອງ

ແລວເມຍສຄົaນນແມນໃຜ?
ເມຍຄົaນທີໜງ ແມນຮາງກາຍຂອງເຮົາ ເພາະ
ເວລາເຮົາມີຊີວິດຢູ ເຮົາຈະບົaວລະບັaດບຳaລຸງດວຍ

ລາວຕາງໆໃຫຟັaງໂດຍລະອຽດ ພອມທັaງຖາມຄຳa

າຍສງາຍຢາງ, ຢາກໄດ`ັaງກໍຊອກຫາມາໃຫ

ຖາມເກາ

ທັaງເສອຜາອາພອນ,ເຂາແປງນaແດງ ແຕເມອເຮົາ

-

ຖາຂອຍຕອງຕາຍ ເຈາຈະເຮັດແນວໃດ?”

ຕາຍໄປ ມັaນຜັaດບໄປກັaບເຮົາ ເມອເຮົາຕາຍໄປຮາງ

ເມຍຄົaນທີສາມຕອບວາ:

ກາຍກໍປຽບເໝືອນທອນໄມທອນໜງເທານaນ.

ຖາເຈາຕອງຕາຍ ຂອຍຈະໄປສaງເຈາ”

ຄຳaຕອບນເຮັດໃຫລາວຜອນຄາຍຄວາມໂສກ
ເສາຂນມາເລັກໜອຍ ຢາງໜອຍກໍຍັaງມີເມຍຜູທຈິງ
ໃຈກັaບຕົaນເອງ, ໃນຂະນະດຽວກັaນ ລາວຜັaດຮູສຶກກິນ
ແໜງໃຈວາ ທຜານມາຕົaນເອງບໄດເອົາໃຈໃສເມຍ
ຜູນເທ
 າທຄວນ.
ກອນກັaບໄປຮັaບໂທດປະຫານ ລາວບັaງເອີນຄຶດ
ຂນມາໄດວາ ຕົaນເອງຍັaງມີເມຍອີກຄົaນໜງ ຜູເຊງບ
ເຄີຍໄດຮັaບການເອົາໃຈໃສຈາກຕົaນ ບເຄີຍໄປຫາ
ເກືອບລືມໄປເລີຍວາເມຍຄົaນນຍັaງມີຕົaວຕົaນ, ລາວໄປ
ຫາ ແລະຖາມ ເມຍຄົaນທີສ ວາ:

ເມຍຄົaນທີສອງ ແມນຊັaບສົaມບັaດ ເງິນຄຳa ເພາະ
ເວລາເຮົາມີຊີວິດຢູ ເຮົາຈະເຮັດທຸກຢາງເພອໃຫໄດ

-

ຖາຂອຍຕອງຕາຍ ເຈາຈະເຮັດແນວໃດ?”

ມັaນມາ ຮັaກ ^ງ ບໃຫໃຜງາຍໆແຕເມອເຮົາຕາຍໄປ

-

ຖາເຈາຕາຍ ຂອຍຈະຕາຍຕາມເຈາໄປ”

ມັaນກໍບໄປກັaບເຮົາ ແຕຈະໄປເປັນຂອງຄົaນອນ.
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ຂ່ທັາມວມະໃນຊີ
ຄ.ພ.ພວິດ

54

ເມຍຄົaນທີສາມ ແມນພແມ ລູກເມຍ ຍາດຕິພ

ເມຍຄົaນທີສ ແມນບຸນກັaບບາບ(ກັaມດີ ແລະກັaມ

ນອງ ເພາະເວລາເຮົາຕາຍໄປ ພວກເຂົາເານaນຈະ

ຊaວ) ທໄດກະທຳaໄວ ເມອເຮົາຕາຍໄປ ເຮົາບສາ

ຈັaດງານສົaບໃຫເຮົາ ເຮັດບຸນໄປໃຫ ແປວາພວກເຂົາ

ມາດເອົາYັaງໄປນຳaໄດ ມີພຽງແຕບຸນກັaບບາບເທາ

ພຽງແຕໄປສaງເຮົາເທານaນ.

ນaນທຈະຕາມເຮົາໄປ.
..........................

ນິທານຈົaບແລວ, ທານຮັaກເມຍຄົaນໃດາຍທສຸດ ຄົaນທີGງ, ສອງ, ສາມ ືສ? ເກັບຄຳaຕອບນaນໄວ ແລວ
ຫັaນມາຮັaກ-ເອົາໃຈໃສເມຍຄົaນທີສໃຫາຍຂນ ເພາະວາເມຍຄົaນທີສ ຄືບຸນກັaບບາບນ ຈະນຳaທານໄປທຸກຫົaນ
ທຸກແຫງ. ຂອຍມັaກເລານິທານເລອງນກໍເພາະວາ ທຸກຄaງທເລາໃຫຄົaນອນຟັaງ ມັaນໄດຊວຍກະຕຸນເຕືອນຕົaວ
ເອງໃຫຮູວາບຸນກັaບບາບນແະ ຈະຕາມເຮົາໄປທຸກຫົaນທຸກແຫງ.

.........................................................................................................................................................
ແປ ແລະຮຽບຮຽງຈາກ:
http://www.civicesgroup.com/forum/topic12506
http://tddf.or.th/tddf/dharma/readart.php?id=00638
ສືບຄaນເມອວັaນທີ 10/9/11

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ຂ່າວ ຄ.ພ.ພ

55

ການສຶກສາເພື່ອຜູບໍ
່ ລິໂພກ

ກອງ ບ.ກ

ປັaດຈຸບັaນນ ທຸກຄົaນໃນສັaງຄົaມຕອງເຄີຍໃຊສິນຄາ

ຜູຊ ື ຜູບໍລິໂພກ ຈຳaເປັນຕອງໄດຮັaບຂມູນຂາວ

ື ຜະລິດຕະພັaນຕາງໆ ທຊມາຈາກທອງຕະາດ

ສານທຖືກຕອງ ເພອຈະໄດຮູເທາທັaນຜູຜະລິດແລະ

ບມີທາງໜີພນກໍ
a ວາໄດ າຍເທອທເຮົາໄດພົaບບັaນ

ຜູຂາຍໃນາຍໆປະເທດ ຈງມີອົaງການທເຮັດວຽກ

ຫາທມານຳaສິນຄາພວກນ ເຊນ ຂອງບມີຄຸນະພາບ

ເພອສaງເສີມັaກສູດການສຶກສາທຊວາ “Consumer

ໃຊໄດບທັa
 ນດົaນກໍພັaງເພ ືກິນເຂາໄປແລວກໍຖອກ

Education” ືການສຶກສາເພອຜູບໍລິໂພກ ເພອຕມ

ທອງກໍມີ ເຊງເລອງບດີແນວນ ຜູຜະລິດ ແລະຜູຂາຍ

ຄວາມຮູຄວາມເຂາໃຈໃຫປະຊາຊົaນ

ສິນຄາກໍຄົaງບຢາກຈະບອກກັaບຄົaນຊຈaງພວກເຮົາ ຊa
ຍັaງຈະມີແຕໂຄສະນາຊວນເຊອແຕແນວດີຈົaນເກີນ
ຈິງ ເພອອກລໃຫເຮົາຈົaກເງິນໃນກະເປົາຊ

ສະມາຄົaມຜູບໍລິໂພກແຫງປີນັaງ ື ແຄັບ(CAP:
Consumer Association of Penang) ທຕaງຢູ
ເກາະປີນັaງ ປະເທດມາເລເຊຍກໍມີຄວາມກາວໜາ

ແ ວເຮົາຈະປອງກັaນສິດທິຂອງເຮົາໃນຖານະ
ແລ

ໃນເລອງນ ໂດຍທາງສະມາຄົaມໄດເຄອນໄ]ວຽກ

ຜບໍລິໂພກແນວໃດ ບໃຫຖືກຜູຜະລິດສິນຄາ ແລະ
ຜູ

າຍຢາງເພອປະໂ^ດຂອງປະຊາຊົaນທັaງພາຍ

ຜູຂາ
ຜູ
າຍເອົາປຽບໄດ?

ໃນປະເທດມາເລເຊຍ ແລະໃນລະດັaບພາກພນທັaງ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

56
ໃນເລອງການຈັaດການສຶກສາ ການໂຄສະນາສຶກສາ

ຕາງໆ ແລະຮຽກຮອງຄວາມຍຸຕິທຳaໃຫ ນອກຈາກນ

ການກວດສອບສິນຄາໃນທອງຕະາດ ການພິມ

ກໍເຮັດວຽກດານການສຶກສາກັaບປະຊາຊົaນທaວໄປ

ແລະເຜີຍແຜຂມູ
 ນຂາວສານດານການບໍລິໂພກ

ໂດຍປູກສາງແນວຄິດ ແລະຄວາມເຂມແຂງໃນການ

ເມອວັaນທີ 18 ຫາ 25 ກໍລະກົaດ 2011 ທຜານມາ
ຄູບາຈຳaນວນ 5 ຕົaນ ຄື ພຣະອາຈານຕຸຍ ບຸນເພັງ
(ຫົaວໜາໜວຍງານທັaມມະສັaນຈອນ) ພຣະເພັດວິໄລ
ພຣະອະນຸໄທ ສໍວຽງໄຊ ພຣະສາຍສະໝອນ ອິນທະ
ນັaງ ແລະພຣະອຸນຄຳa ວົaງພານິດ ຕາງໜາໂຄງການ
ທັaມມະສັaນຈອນຂອງ ຄ.ພ.ພ. ແລະ ພອອກແມອອກ
ຈາກອົaງການເພອສັaງຄົaມຕາງໆ ຂອງລາວຈຳaນວນ19
ຄົaນ ໄດຮັaບໂອກາດຈາກສະມາຄົaມແຄັບ ໃຫເຂາ

ບໍລິໂພກຢາງເໝາະສົaມ ເພາະທາງແຄັບຮູດີວາ ຄົaນ
ທຸກມນ ໃຊຈາຍກັaນຢາງຟຸມເຟືອຍ ເຊງບໄດໝາຍ
ເຖິງແຕການສນເປືອງເງິນຄຳaຂອງຕົaນທນaນ ແຕຍັaງ
ເປັນການສນເປືອງຊັaບພະຍາກອນທຳaມະຊາດໄປ
ນຳa ແລະທາຍສຸດ ເຄອງຂອງທເຮົາຊມາກໍກາຍເປັນ
ຂເkອ ກບັaນຫາມົaນລະພາວະໃຫໂລກໜວຍນຕ
ອີກ
ຈາກການແບງປັaນຂອງແຄັບ ທາງຄູບາກໍໄດແຮງ

ຮວມອົaບຮົaມັaກສູດ “ການສຶກສາເພອຜູບໍລິໂພກ”

ບັaນດານໃຈ ແລະແນວຄິດ ໄປປັaບໃຊກັaບກິດຈະກຳa

ທເກາະປີນັaງ

ການສອນທໂຮງຮຽນ ນຳaໂດຍຄູບາຕຸຍກາວວາ:

ສະມາຄົaມຜູບໍລິໂພກແຫງປີນັaງ (Consumer
Association of Penang)
ແຄັບ CAP ກຕaງຂນໃນປີ 1970 ເພອສaງເສີມ

“ການເດີນທາງໄປເຝິກອົaບຮົaມໃນຄaງນ ແມນມີຄວາມ
ຮູສຶກພາກພູມໃຈາຍ ໄດແລກປຽນບົaດຮຽນຈາກ
ການປະຕິບັaດງານຂອງອົaງກອນແຄັບ ໄດຄວາມຮູ
ແລະປະສົaບການ ກຽວກັaບການໂຄສະນາເຜີຍ

ການພັaດທະນາຢາງຍືນຍົaງ ທສາມາດຕອບສະໜອງ

ແຜວັaດທະນະທຳaການບໍລິໂພກ ແລະການພັaດທະນາ

ຄວາມຕອງການຂອງຄົaນທຸກຍາກ ແລະມີຄວາມເປັນ

ແບບຍືນຍົaງ ທອີງອາໄສກັaນລະ:າງມະນຸດ ແລະ

ທຳa ດaງນaນ ແຄັບຈງເນນໜັaກໃນເລອງສaງເສີມການບໍ

ທຳaມະຊາດ”

ລິໂພກຢາງຍືນຍົaງ ແລະມີຈະລິຍະທຳa ເພອທາທາຍ
ກັaບອຸດສາຫະກຳaການໂຄສະນາ ແລະການບໍລິໂພກ
ສນເປືອງ ທກຳaລັaງຮຸນແຮງຢູໃນປັaດຈຸບັaນນ
ໃນການຈັaດການອົaບຮົaມຄaງນ ທາງແຄັບ]ັaງວາ
ຈະໄດແລກປຽນ ແລະແບງປັaນຄວາມຮູກັaບພນອງ
ຊາວລາວ ເພອໃຫເກີດການຂະ`າຍວຽກງານ
ເລອງ ການສຶກສາເພອຜູບໍລິໂພກໃນລະດັaບພາກ
ພນ
ຄູບາ ແລະຊາວຄະນະ ໄດຮຽນຮູັaກການ ແລະ
ກະບວນການເຮັດວຽກຂອງແຄັບກັaບອົaງການເຄືອ
ຂາຍແຄັບ ເຮັດໜາທເປັນກະບອກສຽງໃຫກຸມຄົaນ
ຈຳaນວນໜອຍທຖືກເອົາປຽບໃນເລອງການບໍລິໂພກ
ໂດຍການເຂາໄປກວດສອບຄຸນະພາບຂອງສິນຄາ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄາແລະບໍລິການ
ວຽກັaກຢາງໜງຂອງແຄັບ ກໍຄືການກວດສອບ
ຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄາ ແລະອາຫານທວາງ
ຂາຍຕາມຕະາດ ຮານຄາ ືແມນແຕໃນຫາງຮານ
ຂະໜາດໃk ຈາກການຄaນຄວາໃນຫອງທົaດລອງ
ທາງແຄັບໄດອອກມາເປິດເຜີຍເຖິງອັaນຕະລາຍຂອງ
ສິນຄາາຍຢາງທເຮົາໃຊໃນຊີວິປະຈຳaວັaນ ລວນແຕ
ສaງຜົaນຮາຍຕສຸຂະພາບແລະຊີວິດ
ໃນການເຂາເຝິບອົaບຮົaມ ທາງແຄັບໄດສາທິດ
ການທົaດລອງຄຸນະພາບສິນຄາາຍຊະນິດ ໃຫທາງ
ຄູບາ ແລະຄະນະໄດເບງເຊນ ການກວດຫາວິຕາມນ
າມິນ
ຊີ ໂດຍພົaບວາ ນaອັaດລົaມຣົaດໝາກກຽງນaນແທຈິງ
ແລວບມີວິຕາມິນເຊ ປະສົaມຢູເລີຍ ເປັນຕaນ

ຂ່າວ ຄ.ພ.ພ
ທາງອອກຈາກຄວາມບປອດໄພໃນການບໍ

ລິໂພກ
ນອກຈາກຮຽນຮູເຖິງຜົaນຮາຍຂອງການບໍລິໂພກ
ແບບສນເປືອງແລວ ທາງແຄັບຍັaງໄດແນະນຳaວິທີ
ແກໄຂບັaນຫາໃຫແກຄູບາ ແລະຄະນະພອມ ນaນຄື
ການພັaດທະນາຢາງຍືນຍົaງ ການບໍລິໂພກຢາງພໍ
ເໝາະພໍດີ ແລະກະເສດອິນຊີ ໂດຍທາງແຄັບໄດພາ
ລົaງການເຮັດກະເສດປອດສານໃນພນທ ພອມທັaງໄດ
ສອນຂaນຕອນການເຮັດປຸຍອິນຊີສູດຕາງໆ ເຊນ ສູດ
ໄຂ ແລະໝາກນາວ ສູດປາ ປຸຍຈາກຂວາຍຂອງຂ
ກະເດືອນ
ການປຽນແປງວິຖີຊີວິດເຊນ ຊເຄອງຂອງໜອຍ
ລົaງ ປູກຜັaກປອດສານພິດກິນເອງ ນອກຈາກຈະຊວຍ
 ຂະພາບຂອງຜູປະຕິບັaດ
ປະຢັaດເງິນແລວ ຍັaງດີຕສຸ
ທັaງສaງຜົaນດີຕສັa
 ງຄົaມໂດຍລວມ ຢາງນອຍທສຸດ ກໍ
ເຮັດໃຫມີການໃຊຊັaບພະຍາກອນຂອງໂລກ ໜອຍ
ລົaງ ແລະຂເMອກໍຈະໄດໜອຍລົaງຄືກັaນ

57
ໜງໃນັaກຂອງຊາວພຸດແມນການ ບບຽດບຽນຜູ
ອນ ການນຳaໃຊຊັaບພະຍາກອນ ແລະເຄອງຂອງ
ຕາງໆ ເກີນຄວາມຈຳaເປັນ ກໍຖືວາເປັນການບຽດບຽນ
ທຳaມະຊາດ ສະນaນແລວ ຊາວພຸດໜາຈະໄດທົaບ
ທວນວິທີການຊ ການກິນ ການໃຊ ຂອງຕົaນເອງໃໝ
ວາພໍເໝາະພໍດີແລວືຍັaງ ອັaນໃດທເກີນໄປກໍປັaບ
ປຽນໃໝ ບແມນແຕເພອເງິນ ແລະສຸຂະພາບຂອງ
ຕົaນເອງ ແຕຍັaງເພອສງແວດລອມທດີຂນ
 ດັaງທ ພຣະ
ອາຈານເພັດວິໄລໄດຝາກໄວັaງຈົaບການອົaບຮົaມວາ
“ການຮຽນຮູໃນວິຖີການບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະ
ໂພກຢາງຖືກວິທີຂອງມະນຸດ ແມນເປັນສງທດີ ທ
ທຸກຄົaນຄວນໃຫຄວາມສຳaຄັaນ ຖານຳaໃຊາຍເກີນ
ໄປ ແລະບຄຳaນຶງເຖິງຜົaນທຈະຕາມມາ ເຮົາກໍຈະ
ເສຍທຸກສງທເຄີຍມີມາກອນ ໂດຍສະເພາະກໍຄື
ຊັaບພະຍາກອນໃນບານເກີດກຈະໝົaດໄປ ສະນaນ
ຈະເຮັດອັaນໃດທຳaອັaນໃດ ກໍຄວນໃຫຢູໃນຄວາມພໍດີ
ກິນເພອຢູ ບແມນຢູເພອກິນ ”

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

58

ຕົວຢ່າງວິທີການບໍລິໂພກຢ່າງຍືນຍົງ

ການບໍລິໂພກຢາງຍືນຍົaງ ໝາຍເຖິງ ການໃຊສິນຄາ ແລະບໍລິການ ເພອຕອບສະໜອງຄວາມ

ຈຳaເປັນພນຖານ ແລະເພອຄຸນະພາບຊີວິດທດີຂນ ໂດຍນຳaໃຊຊັaບພະຍາກອນທຳaມະຊາດ ແລະ
ວັaດຖaທມີ
 ພິດໃຫໜອຍທສຸດ ພອມທັaງບສາງຂເ4ອ ແລະມົaນລະພາວະທຈະຕົaກຄາງຢູໃນໂລກນ
ດົaນກວາອາຍຸຂອງເຮົາ ເພອບໃຫເກີດຜົaນຮາຍຕຄົaນໃນຮຸນຕໆໄປ

ກິນນaຕານາຍ ເຮັດໃຫເກີດໂລກໄພ ເຊນ ມະເຮັງ ເບົາCານ ຫົaວໃຈ ໂລກອວນ ໜວໝາກ

ໄຂັaງ ໄຂຂອັaກເສບ ແຂວແມງ. ນaຕານບແມນອາຫານທຈຳaເປັນແທໆ ແລວຍັaງມີຜົaນຮາຍ ແລະ
ເຮັດໃຫຕິດໄດພອມ

ເພອຊວຍພັaດທະນາສະໝອງໃຫເດັກນອຍ ຄວນມອດໂທລະພາບໃຫດົaນທສຸດເທາທຈະ

ເຮັດໄດ ໂດຍສະເພາະເດັກນອຍອາຍຸຕaກວາ 12 ປີ ຖາຫາມບໄດ ກໍຕaງກົaດວາອານປມກອນ
ຄອຍເບງ ຖາຕອງເບງກໍເລືອກລາຍການທເໝາະສົaມໃຫກັaບເດັກນອຍ

ນaຢາລາງຕາງໆ ເຮັດໃຫເກີດອັaນຕະລາຍ ແລະຖາຖອກລົaງໂຖສວມ ືອາງລາງມືາຍໆ ມັaນ

ຈະໄປກວນການເຮັດວຽກຂອງແບັກທີເຣຍທຊວຍຍອຍຂເ4ອ ສະນaນ ໃຫໃສປະລິມານໜອຍໆ
ແລະໃຊຜະລິດຕະພັaນທມາຈາກທຳaມະຊາດໃຫາຍທສຸດ

ຢາສຽບປັaກ ືເຄອງສາກຄາໄວ ຖາເຊົາໃຊແລວ ເພາະຈະເຮັດໃຫເປືອງພະລັaງງານໄຟຟາ

ການໃຊນa ຄົaນໃຊນaເພອກິນດມນອຍກວາ 1.5% ສວນາຍໃຊໃນຫອງນa ແລະການ

ຊັaກເຄອງ (ຖາເປີດຝັaກບົaວອາບນaໄວ 10 ນາທີ ໂດຍບມອດເລຍ ຈະເສຍນaໄປ 90 ລິດ)

ຍາງ ແລະໃຊລົaດຖີບາຍຂນ ເພອປະຢັaດນaມັaນ

ຫັaນມາກິນຜັaກປອດສານພິດ ເພອສຸຂະພາບທດີຂນ
 ແລະຊວຍດຜອນການໃຊປຸຍ

ແລະສານ ເຄມີ ຈະໃຫດີທສຸ
 ດຄວນປູກຜັaກກິນເອງ

ຊສິນຄາມີຄຸນະພາບ ທໃຊໄດດົaນ ຊວຍປະຢັaດທັaງເງິນ ແລະຊັaບພະຍາກອນທຳaມະຊາດ

ແຍກຂເ<ອ ເອົາຂເ4ອສົaດມາເຮັດປຸຍ ສວນເຈຍ ືຢາງກໍນຳaໄປຜະລິດໃໝ (Recycle)
ຂມູນຈາກເວັບໄຊຂອງ ສະມາຄົaມຜູບໍລິໂພກແຫງປີນັaງ http://www.consumer.org.my

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ຂ່າວ ຄ.ພ.ພ

59

ຝຶກເປັນຜູນຳ
ມີສວນ
່ ຮວມ

້ ຂະບວນການຮຽນຮູແບບ

ນວນດຳa ກົaມມະນາ

ຢາກໃຫທານຜູອ
 ານໄດລອງຕອບຄຳaຖາມນ

(Training of Trainer) ທວັaດປາມະຫາວັaນ, ອຳaເພີ

“ໃນຖານະທທານເປັນຊາວພຸດຜູໜງ ທານໄດ

ແກງຄ ຈັaງMັaດໄຊຍະພູມ ປະເທດໄທ. ໃນວັaນທີ 28

ປະຕິບັaດຕົaນຕາມພຣະທັaມວິໄນແນວໃດ?”
ຄຳaຖາມແບບນແມນລັaກສະນະຂອງການຕaງຄຳa

ກໍລະກົaດ-1ສິງຫາ 2011.
ຜູອ
 ານາຍຄົaນອາດມີຄຳaຖາມວາເປັນXັaງຕອງ

ຖາມທເຮັດໃຫຜູຕອບຄິດພິຈາລະນາາຍຂນ ແລະ

ໄປຝຶກຢູວັa
 ດ ືບາງທານກໍອາດຈະຖາມວາ ເປັນ

ໄດຮັaບຜິດຊອບຄຳaຕອບຂອງຕົaນເອງ ື “ໃນຖານະ

Xັaງຈງຕອງໄປຝຶກຢູໄທ? ຍອນວາພວກເຮົາເປັນ

ທທານເປັນຜູປົaກຄອງ ທານຈະມີສວນຮວມໃນການ

ອາສາສະໝັaກຂອງໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພອ

ແກໄຂບັaນຫາໄວໜຸມສາວຕິດເກມແນວໃດ?” ື “ໃນ

ການພັaດທະນາ ໂຄງການທເຮັດວຽກພັaດທະນາໂດຍ

ຖານະທເຈາເປັນແຟນກັaບຂອຍ ເຈາຈະມີສວນຮວມ

ເອົາພຣະທັaມເຍືອງທາງ ສະນaນ າຍໆຄaງທມີກິດຈະ

ເຮັດໃຫຊີວິດຂອຍດີຂນແນວໃດ?” ນແມນຕົaວຢາງ

ກຳa ືຈັaດຝຶກອົaບຮົaມແມນໄດຈັaດຢູວັaດ ສວນວາເປັນ

ຂອງການ ຕaງຄຳaຖາມທພວກເຮົາໄດຮຽນຈາກການ

Xັaງຈງຕອງແມນວັaດປາມະຫາວັaນ(ປະເທດໄທ) ກໍ

ໄປຝຶກອົaບຮົaມການເປັນຄູຝຶກແບບມີສວນຮວມ

ເພາະວາ ພຣະອາຈານໄພສານ ວິລາໂສ ພຣະນັaກ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

60
ຄິດນັaກຂຽນ ອົaງສຳaຄັaນຂອງໄທ ຈຳaພັaນສາຢູວັaດນ,
ອາສາສະໝັaກາຍຄົaນມີໂອກາດໄດອານຜົaນງານ
ການຂຽນຂອງເພນ ຈງເກີດມີຄວາມສັaດທາ ຈົaນ
ຢາກພົaບແລະຟັaງທັaມກັaບເພນ, ການເດີນທາງໄປ
ຄaງນ ຈງມີຈຸດປະສົaງັaກສອງຢາງຄື: ໄປຝຶກພາວະ
ຜູນຳaພາຂະບວນການຮຽນຮູແບບມີສວນຮວມ ແລະ
ພົaບພກັaບພຣະອາຈານໄພສານ ວິສາໂລ.
ກາວສູການ

ຮຽນຮູ
ວັaດປາມະຫາວັaນ ືວັaດພູົaງ ແມນວັaດໜງທຕaງ
ຢູເທິ
 ງພູົaງ ມີເນອທທັaງDົaດ 3000 ໄລ ນaນແມນ
ກວມເອົາພູໜງHວຍກໍວາໄດ, ໃນເນອທອັaນກວາງ
ໃKນ ມີກຸດຕິບເຖິງ 20 ັaງ ດວຍວາແຕລະກຸດ
ຢູຫາງກັaນກວາ 500 ແມັດ ຂນໄປຕາມເປນພູ. ໃນ
ພັaນສານມີພຣະ 7ອົaງ ແລະແມຂາວ 4 ຕົaນ ຈຳaພັaນສາ
ຢູ. ເມອພວກເຮົາ ສາອາ ຄ.ພ.ພ 13 ຄົaນ ມີ ນ. ດາວ
ວິມົaນ, ນ. ລັaດຕະນາ, ທ. ຄຳaວຽງ, ທ. ຄຳaຮູ, ນ. ສີສະ
Yາດ, ນ. ແກວອຸດອນ, ນ. ຫັaດລະອອງ, ນ. ພອນ
ສຸພັaນ, ນ. ຄຳaມາຍ, ນ. ວຽງເພັດ, ອາຍດາຣາວົaງ,
ເອອຍສີສຸດາ(ໜງ) ແລະຂອຍເອງ (ນວນດຳa) ໄປ
ເຖິງກໍໄດທຳaລາຍຄວາມ\ຽບສະ\ັaດຂອງວັaດໄປ
ເລັກນອຍ.
ການຝຶກຄaງນເປັນການຕຍອດຄວາມຮູທເຄີຍ
ໄດຝຶກມາແລວສອງຂaນ ຈງເຂມຂຸນ ເຜັດມັaນ ແຕມີ
ບັaນຍາກາດຄຶກຄັaກ ບຄມຟາຄມຝົaນຄືບັaນຍາກາດ
ການຮຽນ-ການສອນໃນຫອງຮຽນທaວໄປ ເພາະວາ
ຂະບວນການຝຶກແມນເນນໃຫຜູຝຶກໄດມີສວນຮວມ,
ຮຽນຮູໄປນຳaກັaນ ຄູຝຶກແມນອາຍອວນ (ສຸດທິໄຊ
ງາມໄຊພິສິດ ຫົaວໜາສະຖາບັaນຕaນກາ) ເພນຜູນບ
ໄດມາເຮັດໜາທເປັນຄູ(ຜູສອນ) ໃນລັaກສະນະທວາ
ຂອຍຮູາຍກວາພວກເຈາ ພວກເຈາຕອງຕaງໃຈ
ຟັaງຂອຍ ແຕວາ ເພນເຮັດໜາທເປັນພຽງຜູນຳaຂະ
ບວນການ ຊທາງ ຕaງຄຳaຖາມ ເຮັດໃຫພວກເຮົາ
ຕອບຕາມທຕົaນເອງຄິດແບບບຢານຜິດ ືກັaງວົaນກັaບ
ຄຳaຕອບຈົaນເກີນໄປ.
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ສາລາ ວັaດປາມະຫາວັaນ ືວັaດພູົaງ

ຊແທຂອງການຝຶກອົaບຮົaມຄaງນແມນ “ການຝຶກ
ເປັນຜູນຳaຂະບວນການ” ື ເອນວາ: “ຝຶກເພອເປັນ
ຂະບວນກອນ” ຜູຜ
 ານການຝຶກສາມາດນຳaພາວົaງ
ສົaນທະນາດວຍການຕaງຄຳaຖາມເພອໃຫຜູເຂາຮວມ
ຕອບ ເຮັດໃຫເກີດຄວາມຮູໃໝ ພັaດທະນາຈາກຂaນ
ໜງ ແລະຂaນສອງ ທສາມາດນຳaພາເຮັດກິດຈະກຳa
ແລະຊັaກຖາມຄວາມຮູສຶກ ແຕເທອນຈະເຮັດໃຫສາ
ມາດນຳaພາກິດຈະກຳa ແລະສາງເກມປະຍຸກໃຊໃຫ
າກາຍ ແລະຖອດຖອນຄວາມຮູຈາກການນຳaພາ
ນ ເກມເານaນ.
ນຳaພາຂະບວນການຮຽນຮູ
ສງສຳaຄັaນຂອງການນຳaພາຂະບວນການຮຽນຮູ
ແບບມີສວນຮວມນ ແມນການຮູຈັaກລັaກສະນະຂອງ
ຄຳaຖາມ ເຊງາຍຄົaນກໍຮູວາຄຳaຖາມມີສອງລັaກສະ
ນະຄື: ຄຳaຖາມປິດ ແລະຄຳaຖາມເປີດ ແຕພວກເຮົາ
ໄດຮູມາຕມວາ ການຕaງຄຳaຖາມເປີດມີຈຸດພິເສດ
ຍອຍລົaງໄປອີກຄື ການຕaງຄຳaຖາມເພອໃຫຮູຄວາມ
ຮູສຶກ, ຄວາມຄິດເຫັນ, ຄຳaຖາມໃຫເຫັນ ພາບລວມ
(ຖາມແບບYານແຫ ບລົaງເລິກປະເດັນ ຖາມເພອ
ເຮັດໃຫຜູຕອບ

ມີຄວາມຮັaບຜິດຊອບຕຄຳaຕອບຂອງ

ຂ່າວ ຄ.ພ.ພ

61

ຕົaນເອງ ແລະຄຳaຖາມເຮັດໃຫເກີດຄວາມຮູໃໝ

ຮັaບຜິດຊອບຄຳaຕອບຂອງຕົaນ, ຖາມເຖິງຄວາມຮູສຶກ

ພວກເຮົາລົaງເລິກການຕaງຄຳaຖາມແບບນ ໂດຍໄດ

ເພອໃຫຜູຕອບໄດທົaບທວນເບງຕົaນເອງັaງຈາກເຮັດ

ຈັaດຂະບວນການຮຽນຮູຕົaວຈິງ ໃຫທຸກຄົaນມີໂອກາດ

ກິດຈະກຳaໃດໜງຜານໄປ, ຖາມເພອໃຫເກີດຄວາມ

ໄດລົaງມືເຮັດແທດວຍການຝຶກປະຕິບັaດຖິງສອງຄaງ

ຮູໃໝໆ.

ຄaງທຳaອິດໃຫແຕລະຄົaນໄດເປັນຄົaນນຳaພາວົaງ (ວົaງ

ສງສຳaຄັaນອີກປະການໜງທຜູນຳaຂະບວນການ

ສົaນທະນາຕaງຄຳaຖາມໃຫຄົaນໃນວົaງໄດຕອບໃນໄລ

ຄວນຈະຮູແມນ “ການສັaງເກດກຸມ” ືການເບງພະ

ຍະເວລາ 5 ນາທີ, ຄaງທີສອງແມນຈັaບຄູໂດຍໃຫ

ລັaງຂອງກຸມວາ ຂະນະນaນ ກຸມ(ວົaງສົaນທະນາ)ມີ

ຊວຍກັaນຄິດກິດຈະກຳa ເພອໃຫໝູໄດນ ັaງຈາກ

ຄວາມພອມທຈະຮຽນຮູໄປນຳaກັaນ ືບ ໂດຍເບງ

ນaນນຳaພາການສົaນທະນາເພອໃຫເກີດເປັນຄວາມຮູ

ຈາກທານaງ, ສຽງຫົaວເປັນພນຖານ ວາກຸມມີ ຄວາມ

ໃໝຮວມກັaນ ມີເວລາຄູລະ 25 ນາທີ, ັaງຈາກນຳaພາ

ກະຕືລລa
ື ນາຍປານໃດ ມີພະລັaງໃນການ ຮຽນຮູ

ວົaງສົaນທະນາແລວ ແຕລະຄaງໝູເພອນໃນວົaງຈະ

ພຽງພໍບ, ສະມາຊິກໃນກຸມຄຸນເຄີຍກັaນດີ ືຍັaງຖາ

ຊວຍກັaນໃຫຂສັaງເກດຈຸດດີ ແລະສງທຄວນເພມຕມ

ຫາກສອງຢາງພອມກໍຈະເຮັດໃຫເກີດການຮຽນຮູທມີ

ໂດຍປາສະຈາກການເວາໃນແງລົaບ ເພາະຂະບວນ

ປະສິດທິພາບສູງ ດaງພາບວາດ:

ການຮຽນຮູແບບສາງສັaນ ບມີຈຸດປະສົaງເພອໂຈມຕີ
ກັaນ ແຕເພອເຮັດໃຫມີກຳaລັaງໃຈ ເວາແບບກົaງໄປກົaງ

ພະລັaງປັaນຍາ

ມາ. ພວກເຮົາທຸກຄົaນໄດລອງເຮັດ ແລະແຕລະຄົaນ
ກໍເຫັນຈຸດແຂງ ແລະສງທຕົaນເອງຄວນປັaບປຸງເພມ
ເຕີມ, ສັaງເກດເຫັນວາທຸກຄົaນມີຄວາມຫາວຫັaນກະຕື
ລືລaນາຍ.

ຄວາມຕນໂຕ
ພະລັaງການຮຽນ

ຄວາມໄວວາງໃຈ

ການຝຶກອົaບຮົaມຄaງນ ພວກເຮົາໄດຮຽນຮູວິທີ
ການຕaງຄຳaຖາມທເລິກເຊງກວາເກາ ແຕລະຄຳaຖາມ

ທັaງສາມຢາງແມນສaງຜົaນກະທົaບກັaນ, ຖາຄວາມ

ລວນແລວແຕຕອງການຄຳaຕອບແຕກຕາງກັaນ ການ

ໄວວາງໃຈຕa ກໍເຮັດໃຫບກາສະແດງຄວາມຄິດ

ຖາມຈງຂນກັaບວາ ຜູຖາມຕອງການຮູສງໃດ ເຊນ:

ຄວາມເຫັນ ສaງຜົaນເຖິງພະລັaງການຮຽນຮູ ແລະປັaນ

ຖາມເພອໃຫຮູຄວາມສົaນໃຈຂອງກຸມ ືຖາມແບບ

ຍາກໍຈະບສູງ ເພາະວາການຮຽນຮູລັaກສະນະນບ

Zານແຫ ໃຫເຫັນພາບລວມ, ຖາມເພອໃຫຜູຕອບ

ແມນການຮຽນຄົaນດຽວແຕທຸກຄົaນຈະໄດຮຽນຈາກ
ການແລກປຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົaນໃນກຸມ ແນວ
ໃດກໍຕາມເພອເຮັດໃຫເກີດພະລັaງປັaນຍາເຕັມທ(ສູງ
ສຸດ) ມັaນແມນໜາທຂອງຜູນຳaຂະບວນການ ໂດຍ
ສາມາດນຳaໃຊເຄອງມືເຂາມາຊວຍເຊນ: ການຕaງ
ຄຳaຖາມ, ການສັaງເກດກຸມ ແລະຕມາແມນການນຳa
ໃຊກິດຈະກຳa ເຊງມີາຍປະເພດ ທໃຊຕາມຄວາມ
ເeາະສົaມຂອງແຕລະຂaນຂອງການຮຽນຮູ.
ຂaນຂອງຂະບວນການຮຽນຮູ/ກິດຈະກຳaທເາະສົaມ

ຊົaມເຊີຍ ແລະແນະນຳaໝູ ພາຍການນຳaວົaງສົaນທະນາ

1. Group Dynamic ການເຄອນໄkຂອງກຸມ/
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

62
ເກມແນະນຳaໂຕ ເຊນ: ເກມຕົaບມືເອນຊ
2. Ice Breaking ເກມທຳaລາຍຄວາມເຂີນອາຍ

ຂະບວນການຮຽນຮູແບບມີສວນຮວມ ແມນ
Paulo Freive ນັaກການສຶກສາຊາວເບຼຊິນ ເປັນຄົaນ

ຂອງຜູເຂາຮວມ. ເກມທຈະໃຊນ ໃນຂaນຕອນ

ລິເລມ ຈາກພນຖານຄວາມຄິດທວາ ເຄົາລົaບທຸກຄົaນ

ນເປັນເກມທບໃຫຊaນຄີງກັaນ ເພາະຍັaງມີຄວາມ

ເພາະທຸກຄົaນມີຄວາມຮູຕາງກັaນ, ເປັນການຮຽນຮູ

ອາຍ ແລະເກງອົaກເກງໃຈກັaນ ເຊນ:ເກມລົaມເພ

ເພອເຮັດໃຫຄົaນໝaນໃຈໃນຄວາມຮູຂອງໂຕເອງ

ລົaມພັaດ, ຝົaນຕົaກ-ຟາຮອງ, ເລກລະເບີດ...

ເພອປະໂxດຂອງຄົaນອນ ຕາງຈາກລະບົaບການ

3. Relationship ເລມໃຫຜູເຂາຮວມຊaນຄີງກັaນ

ຮຽນຮູທຄວາມຮູ

ມາຈາກຄູ ຜູຮູ ນັaກວິຊາການ ຄູເປັນ

ໄດ ເພອໃຫໃກຊິດກັaນາຍຂນ ເພາະຜານຂaນ

ສູນກາງ ເອົາຄະແນນວັaດຄຸນຄາຄວາມສາມາດຂອງ

ຕອນທີສອງຜູເຂາຮວມຈະເລມລງເຄີຍກັaນ ໄວ

ຜູຮຽນ. ດaງນaນ ການຈັaດຂະບວນການຮຽນຮູແບບ

ໃຈກັaນພໍສົaມຄວນແລວ ເຊນ: ເກມປູລົaງຮູ, ຕຸກ

ນ ຈງຕອງເປັນຜູທມີ
 ຄວາມພະຍາຍາມ ກາລອງຜິດ

ກະຕາລaມລຸກ...

ລອງຖືກ ຕອງເຮັດໄດເຖິງການນຳaພາວົaງສົaນທະນາ

4. Brainstorming ຂaນຕອນທສາມາດ ມີການ

ຄaງທຳaອິດຈະບສຳaເລັດແຕບໃຫຢຸດເຊົາ ຕອງລອງ

ລະດົaມສະNອງ ອອກຄຳaຄິດຄຳaເຫັນ ເກີດ

ໃໝ ທອນໂຮມປະສົaບການຈົaນກວາຈະສຳaເລັດ ຈາກ

ຄວາມຮູໃໝ, ປະດິດສງໃໝໆ ເຊນ: ໃຊເກມ:

ນaນ ກໍຈະໄດຖາຍທອດປະສົaບການໃຫແກຮຸນຕໆ

ຂນເກາະ(ພັaບເຈຍ), ຂາມກຳaແພງ, ຕາUາງ

ໄປ ແຕຕອນນພວກເຮົາຜູຜານການຝຶກທຸກຄົaນ “ຈaງ

ໄຟຟາ...

ໄປaມເວກັaນເຖີດ” ດaງອາຍອວນໄດບອກໄວກອນ
ຈາກມາ.

ໂດຍທັaງNົaດນແມນເພອເຮັດໃຫກຸມມີຄວາມກາ
ຄິດ, ກາສາງສັaນຜົaນງານໃໝໆຮວມກັaນ(Creating)

ສອນໂຕເອງ ….ຂຄິດຈາກພູົaງ
ນaນແມນັaກໃxໃຈຄວາມທພວກເຮົາໄດຮຽນຮູ

ເຫັນໄດວາຂະບວນການຮຽນຮູແບບມີ ສວນຮວມນ

ເປັນທັaກສະທຈຳaເປັນຕອງໃຊເຂາໃນຂະບວນການ

ບໄດເນນຖືກຜິດແຕຢາກໃຫຜູ ເຂາ ຮວມໄດເປີດໃຈ

ຮຽນຮູ ເພອນຳaພາກຸມ ສາງກຸມຮຸນນອງໃຫມີຄວາມ

ຮັaບຟັaງກັaນາຍຂນດຜອນຄວາມເປັນຕົaວກູ - ຂອງ

ເຂມແຂງຂນ ຈະວາດວຍບຸນວາສະໜາ ືບຸບເພສັaນ

ກູ, ກາເວາ, ກາໂຕ ແຍງ, ກາຍອມຮັaບກັaນດວຍ ເຫດ

ນິວາດກໍບຮູ
 ແນ ທເຫັນໄດຊັaດເຈນແມນຍອນຄວາມ

ແລະຜົaນ.

ພະຍາຍາມໄດພົaບກັaບພຣະອາຈານໄພສານ ວິສາໂລ
ພຣະນັaກຄິດ, ນັaກຂຽນ ຜູມີບົaດບາດໃນສັaງຄົaມໄທ,
ພວກເຮົາມີໂອກາດໄດໄພຣະເຊາ-ແລງ,ຟັaງເທດ
ແລະສົaນທະນາທຳaກັaບເພນ ເຮັດໃຫເຫັນເຖິງຄວາມ
ສຳaຄັaນວາ ການໄປສອນຄົaນອນ ືຈະເປັນຜູນຳaຂະ
ບວນກອນໄດຕອງຜານການສອນຕົaນເອງ ຮຽນຮູເບງອາຣົaມຄວາມຮູສຶກຂອງຕົaນ ຍອນວາການເຮັດ
ວຽກກັaບຄົaນກັaບກຸມ ືາຍຄົaນ ແຕລະຄົaນຈະຄິດ
ຕາງກັaນ ຕາງຈາກເຮົາ.
ສະນaນຂະບວນກອນຕອງຝຶກການຟັaງ ຟັaງເພອ

ກຳaລັaງຮັaບຄຳaແນະນຳaຈາກໝູເພອ ແລະອາຈານ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ນຟັa
ເຮັດໃຫຕົaນເອງໄດຮັaບຮູ ແລະເປີດໃຈຟັaງ ບແມນ
ຟັaງ
ັa
ເພອແກຕົaວ, ເພອຖຽງຄືນ ືເພອໃຫເກີດການຄັaດ

ຂ່າວ ຄ.ພ.ພ

63
ແຍງກັaນ, ນອກນaນຕອງຝຶກສັaງເກດເບງອາຣົaມຂອງ
ຕົaນເອງວາ ກຳaລັaງຮູສຶກແນວໃດ, ດີໃຈ, ໃຈຮາຍ,
ຮັaກ, ຊັaງ ຖາເຫັນອາຣົaມເານaນແລວກໍໃຫຮູວາຕອນ
ນກຳaລັaງໃຈຮາຍ “ເຮົາກຳaລັaງໃຈຮາຍ” ແລວເບງວາ
ໃຈຮາຍມັaນເປັນແນວໃດ? ຈາກນaນອາຣົaມນຈະຫາຍ
ໄປເອງໂດຍທບຕອງພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ືຂaມມັaນ
ໄວ. ເພາະອາຣົaມທຖືກຂaມໄວ ບມໃດກໍມໜ
 ງຈະຕອງ
ຖືກລະເບີດອອກມາ ດaງນaນບຕອງຄວບຄຸມອາຣົaມ
ພຽງແຕຮັaບຮູມັaນກໍພໍ ນແມນຂຄິດໜງຈາກ ພຣະອາ
ຈານໄພສານ.

ພຣະອາຈານໄພສານ ວິສາໂລ, ພຣະນັaກຄິດ ນັaກຂຽນ
ຜູມີບົaດບາດໃນສັaງຄົaມໄທ

ແມຊີຜູເຮັດອາຫານດວຍຄວາມຮັaກ ແລະເມດຕາ ກັaບອາສາສະໝັaກ ຖາຍຮູບຮວມກັaນກອນຈາກ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

64

ກາມຕັນຫາ(ຄວາມຢາກ)
ໂດຍ ສິລາ ວີຣະວົaງສ ແຕງໃນຊaມປີ 1960

ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ

ຊີວິດໝaນ
ເງິນຄຳaແສນ
ຄວາມສຸຂພaນ
ຄູກງແກວ

ຍືນຍງພັaນວັaສສາ
ໝນກືກອງລaນ
ພິມານແມນເມືອງມງ
ງາມຍອຍເກງຂຽນ

ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ

ເຮືອນໄຫຽ່ກວາງ
ບໍຣິວາຣນັaບ
ສວນນາພອມ
ຂອງເຄອງໃຊ

ເທກໍຄອນກຣີຕ
ອະເນກນັaນໃນຢາວ
ດິນດອນປູກ6ານ
ກຽນມາຣົaຖຣີ

ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ

ຍົaສໃຫຽ່ກວາງ
ຄົaນຫຸມຮັaກ
ເຕໂຊກາ
ຂອງວິເສສລຳa້

ຄົaນຢອນຢຳaຂາມ
ທaວແດນຍໍຍອງ
ໃຫຄົaນກົaວເກງເດຊ
ບຢຳaຢານຢອນໃຜ

ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ

ຄວາມຮູໄດ
ຄຸນວິຊາສູງ
ຄວາມສຸຂພອມ
ກາຍໜຸມແໜນ

ຮອຍແປດພາສາ
ສອບເສັງສຸດສຽງ
ສໍຣະເສີນສຽງຊາ
ບມີເຖາຢອນຍານ

ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ
ຢາກມີ

ຮູບຮາງໂກ
ຄົaນມາຮັaກ
ຄົaນມາຍູ
ຝູງພນອງ

ງາມແງສົaດສວຍ
ຫຫອມຫຸມສູ
ຍໍຕົaນໃຫເຮືອງຣຸງ
ພົaງສເຊອໝູສະຫາຍ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ຂ່າວ ຄ.ພ.ພ

65

ປີມະໂຣງ - ເຕາສີ-ຈັaຕຕະວາສົaກ - ອະທິກະມາສ, ພ.ສ 2554-2555, ຈ.ສ 1373, ຄ.ສ 2012
ວັaນສັaງຂານລວງ

:ວັaນສຸກ (ມກາບສີ) ແຮມ 7 ຄa ເດືອນ 5, ພ.ສ 2554 - ກົaງກັaບວັaນທີ 13
ເມສາ 2012, ເວລາ 19 ໂມງ 46 ນາທີ 42 ວິນາທີ

ວັaນສັaງຂານເນົາ

:ວັaນເສົາ (ມຮັaບໃສ) ແຮມ 8 ຄa ເດືອນ 5, ພ.ສ 2554 - ກົaງກັaບວັaນທີ 14
ເມສາ 2012

ວັaນສັaງຂານຂນ

:ວັaນອາທິດ(ມຮວາຽສງາ) ແຮມ 9 ຄa ເດືອນ 5, ພ.ສ 2554 - ກົaງກັaບ
ວັaນທີ 15 ເມສາ 2012, ເວລາ 23 ໂມງ 43 ນາທີ 48 ວິນາທີ ເປັນວັaນ
ຖະເີງສົaກປີໃໝລາວ ແລະປຽນຈຸລສັaກຣາຊເປັນ 2374

ນາງສັaງຂານ

:ປີມະໂຣງ -ເຕາສີ-ຈັaຕຕະວາສົaກ ທາງຈັaນທະຣະຄະຕິເປັນປີອະທິກະ
ມາສ, ປົaກກະຕິວານ, ອະທິກະສຸຣະທິ, ທາງສຸຣິຍະຄະຕິກໍເປັນປີອະທິກະ
ສຸຣະທິນເໝືອນກັaນ ນາມມະຫາສົaງກຣານຕ ນາງເທພພະທິດາທີ 6
ຊົaງພະນາມວາ “ກິມິທາເທວີ” ຊົaງພາຫຸຣັaດທັaດດອກຈັaນກົaລນີ
(ດອກບົaວລອຍ) ອາພອນປະດັaບດວຍແກວປຸສະຣາຄຳa(ແກວສີເືອງ)
ສະເPີຍກວຍນa ເປັນພັaກສາຫານ ພະຫັaດຂວາຖືພະຂັaນ(ງາວ)
ພະຫັaດຊາຍຖືພິນ ສະເດັດນaງມາເທິງັaງມະຫິງສາ (ຄວາຍ) ປັaນພາຫະນະ
ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

66
ເກນພິຣຸນະສາຕ

:ວັaນພະຫັaດເປັນອະທິບໍດີ, ນາຄນນa 3 ໂຕ, ບັaນດານໃຫຝົaນຕົaກ 500ຫາ
ຕົaກໃນຂອບຈັaກກະວານ 200 ຫາ, ຕົaກໃນປາຫິມະພານ 150 ຫາ,
ຕົaກໃນມະຫາສະມຸດ 100 ຫາ, ຕົaກໃນມະນຸສໂລກ 50 ຫາ

ເກນທັaນຍາຫາຣ

: ຊວາ ປາປະ ເຂາກາໄຮນາຈະໄດຜົaລແຕສວນນງເສັຽໄປ 10 ສວນ,
ຈະເກີດທຸພິຂະພັaຍຕາງໆ, ປະຊາຊົaນຈະໄດລຳaບາກ ເພາະທັaນຍາຫາຣ
ແພງ, ບາງແຫງກໍເກີດເສັຽຫາຍເປັນອັaນມາກ ດວຍທັaນຍາຫາຣຈະຂາດ
ແຄນ ບພໍໃຊ ຕອງປະຢັaດ…, ຜລາມັaດສະມັaງສາຫາຣ ໝາກໄມຈະເປັນດົaກ
າຍ, ເຂາປາອາຫາຣຈະມີຣາຄາແພງ…

ຣຸກຂະຊາຕ

:ໄມກອມເກາະ (ໄມສaມພ) ເປັນພຍາ, ຄົaນທັaງາຍມັaກຕນຂາວອະກຸສົaລ
ຕາງໆ ຈະຕອງໃຫມີສະຕິຣະວັaງຕົaວຢູສເມີ…ໆລໆ

ເກນກາລະໂຢກ

: ວັaນຈັaນເປັນທຸງໄຊ, ວັaນເສົາເປັນອະທິບໍດີ, ວັaນອາທິດເປັນອຸບາທວ
ແລະວັaນຈັaນເປັນໂລກະວິນາສ..ໆ

ສລູບຜົaນສຳaເຣັຈການຄຳaນວນ ມີດງນ
a :
1. ຫໍຣະຄຸນອັaຕຕາ

501866

ຈຳaນວນວັaນທລວງມາແລວ (1374)

2. ກຳaມັaດຊະພົaນອັaຕຕາ

9

ອະທິກະສຸຣະທິນ

3. ອຸຈຈະພົaນອັaຕຕາ

285

ຈຳaນວນ 366 ວັaນ ໃນຮອບ 1 ປີ

4. ອະວະມານອັaຕຕາ

400

ປົaກກະຕິວານ

5. ມາດສະເກນອັaຕຕາ

16994

ອະທິກະມາສ

6. ດິຖີຖະເີງສົaກ 24 ເດືອນ 5 ແຮມ 9 ຄa ເປັນວັaນສັaງຂາຣຂນປີໃໝລາວ.
7. ວາຣະຖະເີງສົaກ

1 ວັaນອາທິດ…ໆ

ຄຳaນວນໂດຍ: ສາທຸບຸນທັaນ ປຸນຍະກາມະເຖຣະ
ປະທານອົaງການພຸດທະສາສະໜາສັaມພັaນລາວ ແຂວງວງພະບາງ
ເຈາອະທິການວັaດປາໂພນເພົາ ວະນາຣາມ

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ຂ່າວ ຄ.ພ.ພ

67

ເຊີນຮ່ວມບໍລິຈາກອຸປະຖຳ ຈົດໝາຍຂ່າວ ຊາວພຸດ
ຈຸດປະສົaງໃນການຈັaດທຳa ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ແມນເພອເຜີຍແຜຄວາມຮູທາງດານ ພຸດທະສາ
ສະໜາ ແລະການພັaດທະນາສັaງຄົaມໃນແນວພຸດ ອອກສູສັaງຄົaມລາວໃນວົaງກວາງ ໂດຍບສະແ.ງຫາຜົaນ
ກຳaໄລ. ດaງນaນ ຄາໃຊຈາຍໃນການດຳaເນີນການ ຈງຈຳaເປັນຕອງອາໄສເງິນບໍລິຈາກ ຈາກຜູມີຈິດສັaດທາ
ເປັນັaກ
ທານໃດ ມີກຸສົaນເຈຕະນາ ຕອງການສະໜັaບສະໜູນ ເພອໃຫຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ສາມາດດຳaລົaງຄົaງ
ຢູຮັaບໃຊສັaງຄົaມໄດຢາງຍືນຍົaງ ເພອຄວາມຈະເລີນແຜາຍແຫງທັaມມະ ແລະຄວາມຈະເລີນງອກງາມແຫງ
ປັaນຍາຂອງພຸດທະສາສະນິກະຊົaນລາວ ສາມາດຕິດຕເພອສະໜັaບສະໜູນໂດຍກົaງ ທຫອງການປະສານ
ງານ ຄ.ພ.ພ ສຳaນັaກວັaດ ພຣະທາດວງເໜືອ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນວງວຽງຈັaນ, ຕູໄປສະນີ: 5801
ໂທລະສັaບ/ໂທລະສານ: (+ 856 21) 453 944; (+856 20) 2222 8440.
Email: bdp.laos@yahoo.com
ືທານສາມາດໂອນເງິນເຂາບັaນຊີຂອງ ຄ.ພ.ພ ທະນາຄານການຄາຕາງປະເທດລາວ( BCEL)
ຊບັaນຊີ: ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພອການພັaດທະນາ (Buddhism for Development Project)
ໝາຍເລກບັaນຊີ: 010-3-12-00-76022 (KIP)
ໝາຍເລກບັaນຊີ: 010-3-12-01-28356 (US$)
ເງິນຈາກການບໍລິຈາກຂອງທານ ຈະຖືກນຳaໃຊເຂາໃນການ ຈັaດທຳaຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ
ດວຍຄວາມບໍຣິສຸດປອດໃສ, ໂດຍການປະກາດຊ ແລະຈຳaນວນເງິນທໄດຮັaບຈາກການບໍລິຈາກ
ລົaງໃນຈົaດໝາຍຂາວຊາວພຸດ ແຕລະສະບັaບ.

ໃບຮວມບໍລິຈາກອຸປະຖຳa ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ
ວັaນທີ ..........ເດືອນ ............ ພ.ສ ................
ຂາພະເຈາຊ ..............................................................
ບອນຢູ, ບານ..................................................ຮອມ .......
ເຮືອນເລກທີ ..................................................
ເມືອງ ..................................................
ແຂວງ ..................................................
ໂທລະສັaບ ..................................................
ມີຄວາມປະສົaງຮວມບໍລິຈາກອຸປະຖຳa “ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ”
ຈຳaນວນເງິນ..................................................
( .................................................................................... )

ຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ປີທີ W$ ສະບັaບທີ W) ພ.ສ. @&&$

ຂ່າວ ຄ.ພ.ພ

68

ລາຍນາມຜູ່ອຸປະຖຳ ຈົດໝາຍຂ່າວ ຊາວພຸດ
ລຳດັບ ລາຍຊື່ຜູ່ບໍລິຈາກ

ຈໍານວນກີບ

1 ທ່ານ. ສີສະຫລຽວ ສະແຫວງສຶກສາ

600,000

25 ນາງ. ພິດສະໄໝ

2 ທ່ານ. ບົວລີ ຈັນດາຣາ

100,000

26 ນາງ. ອອບ

10,000

27 ທ່ານ. ສົມພອນ ສີຄູນເມືອງ

10,000

28 ນາງ. ດອກພຸດ ປະຖຳມະວົງ

10,000

3 ທ່ານ.ບຸນທະວີ ອິນທະວົງ
4 ນາງ. ວັນດາລາ ແລະ ນາງ. ບົວໄລ

40,000
1,000,000

5,000

5 ພຣະອາຈານ ເພັດວິໄລ

90,000

29 ນາງ. ມະນີວົງ ແລະ ນາງ. ພັດທະນາຈອນ

60,000

6 ທ່ານ. ສົມຊາຍ ແສງປະດິດ

20,000

30 ນາງ. ໄພລິນ ປະຖຳມະວົງ

20,000

7 ນາງ. ທາດບຸນໂຮມ ປະຖຳມະວົງ

26,000

31 ນາງ. ຟົດ ທອງດີອົງ

8 ນາງ. ພອນສະຫວັນ ດວງປະເສີດ ແລະ ແມ່ຕູ້ບຸນທັນ

20,000

32 ທ່ານ. ບຸນເວີນ ທອງສຳລອງ

40,000

9 ນາງ. ບຸນຊູ ສີສຸພັນນະວົງ

20,000

33 ທ່ານ. ອ໋ອດ

20,000

10 ນາງ. ປ້ອມ

20,000

34 ວາລະສານລານຄຳ

11 ນາງ. ກອງໄຊ

20,000

35 ພຣະອາຈານ ບຸນພັນ

12 ນາງ.ວາດສະໜາ ແລະ ເລົາອິນ

20,000

36 ທ່ານ. ລອຍ ຈັນສະຫວັດ

13 ທ້າວ. ສະເດັດດາ ສີອຳພອນ

20,000

37 ນັກຮຽນວິທະຍາໄລວຽງຈັນ ຮຸ່ນປີ 1976

288,000

20,000

38 ນາງ. ວັນເພັງ ສຸດທິຈັກ

100,000

14 ນາງ. ສຸສະດາ ປະຖຳມະວົງ

2,600

500,000
30,000
2,797,550

200,000

39 ຄອບຄົວ ວົງກິ່ງແກ້ວ

259,000

16 ນາງ. ແສງຈັນ ທຳມະວົງ

50,000

40 ທ່ານ. ບຸນມະໂນລັດ

200,000

17 ນາງ. ແສງຈັນ ແສງວິໄລ

20,000

41 ນ. ຄຳປ້ອງ ບ້ານຄຳຮຸ່ງ

160,000

18 ທ້າວ. ຊອມ ບູນມີໄຊ

20,000

42 ພຣະອາຈານ ແສງເພັດ

150,000

19 ທ່ານ. ວຽງທອງ ມະນີລາດ

10,000

15 ນາງ. ໃບ

20 ນາງ. ວິໄລວອນ ໄຊຍະລາດ

10,000

21 ທ່ານ. ມິດາວັນ ເຫງົ້າທາສີ

50,000

22 ທ່ານ. ມະຫາຄຳບາງ ໄຊຍະນິນ

15,000

23 ແມ່ຕູ້ຄ່ອງ ໂຊທິກຸນ

10,000

24 ແມ່ຕູ້ມິດ

10,000

43 ພຣະ ສົມຈິດ ວັດຕານມີໄຊ

20,000

44 ພຣະອາຈານ ບຸນມາ ສຸຈິດໂຕ

40,000

45 ນາງ ຈອມສວນ ປັນຍານຸວົງ
46 Trinity college
ຍອດລວມ

70,000
800,000
8,003,150

ກອງບັaນນາທິການ ຈົaດໝາຍ ຂາວຊາວພຸດ ມີຄວາມຍິນດີຮັaບຄຳaຕຳaນິຕິຊົaມ ເພອຈະໄດນຳaເອົາໄປປັaບປຸງ
ເຮັດໃຫຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ ເຕັມໄປດວຍຄຸນຄາອັaນສູງສຸດ ແລະເປີດຮັaບບົaດຄວາມຈາກ ທຸກໆທານ ບົaດ
ຄວາມທທານສaງມາຍັaງກອງບັaນນາທິການ ຫາກກົaງກັaບວັaດຖaປະສົaງ ແລະເປາໝາຍ ກໍຈະໄດຮັaບການຈັaດພິມ
ລົaງໃນຈົaດໝາຍຂາວ ຊາວພຸດ.

ຈດ
ຈົa
ດໝ
ດໝາຍ

ໝາຍຂ
າຍຂ
າຍ
ຂາວ

າວ ຊ
ຊາວພຸ
າວພຸ
າວ
ພຸດ ປີ
ປທີ
ທີ W$
ທີ
$ ສະບັa
ສ ບັa
ສະ
ບບ
ບທ

ທີີ W)
) ພ.ສ.
ພ..ສ

ສ.. @&&$
@ &$
@&