You are on page 1of 3

Bi 2 : Xy dng h thng chn on pht hin h hng cc chi tit thnh phn ca c cu phanh guc ca h thng phanh thy

lc trn xe du lch S dng cng c Fuzzy logic ca MatLab xy dng chng trnh chn on cho mt xe c th Bc 1: Xc nh bin m: C cu phanh guc vi dn ng bng thy lc c dng ph bin trn t n bao gm cc kt cu: mm phanh, guc phanh (trn gn m phanh), tang trng v cm xy lanh bnh xe(cm xy lanh con) Mm phanh t trn v cu xe nh cc bulong, trn mm phanh c b tr: cht c nh to nn im ta xoay cho guc phanh, cm xy lanh bnh xet trn mm phanh, cm xy lanh bnh xe hot ng nh p lc du khi phanh, hai guc phanh to nn b mt ma st vi tang trng thng qua m phanh, mt u ca guc phanh t vo u pistong trong cm xy lanh bnh xe. Hai guc phanh c ko st li gn nhau khi khng phanh bng cc l xo hi v. Tang trng c bt cht vi moay bnh xe v l chi tit quay khi t chuyn ng. C cu phanh c ca s kim tra h m phanh tang trng khi chn on. C cu phanh cn thit phi m bo ln trn bnh xe khi khng phanh, khi phanh piston trn xy lanh bnh xe y cc u ta ca guc phanh p m phanh st vo tang trng thc hin to nn m men mt st phanh bnh xe li Do vy chn on pht hin h hng cc chi tit thnh phn trong c cu phanh guc dn ng thy lc ta thit lp cc bin m nh sau: Thng s Tn cc bin ngn ng Khe h c cu phanh Thng s chn on Qung ng phanh Lc phanh Gia tc chm dn khi phanh Trng thi k thut (thng s kt cu) M phanh Tang trng phanh Pht du trong xy lanh Kiu bin Vo Vo Vo Vo Ra Ra Ra S th t bin 1 2 3 4 5 6 7 n v mm m N m/s2 mm mm mm

Bc 2: C s tri thc (khi nim, hm ph thuc) Tn cc bin ngn ng Kiu bin S th t bin Tn khi nim a Khenho Khe h c cu phanh Vo 1 kheTB Khelon Qung ng phanh Qdnho Vo 2 Qdtb Qdlon Lpnho Lc phanh Vo 3 Lptb Lplon Gia tc chm dn khi phanh Gtnho Vo 4 Gttb GTlon Mn t M phanh Ra 5 Mn nhiu Mn rt nhiu Mn it Tang trng phanh Ra 6 Mn nhiu Mn rt nhiu Mn it Pht du trong xy lanh Ra 7 Mn nhiu Mn rt nhiu 0,1 0,5 0,8 4 6 8 100 200 300 1 5,5 5,8 0 0,5 1 0,1 0,2 0,3 0,01 0,02 0,05 Cc thng s hm ph thuc b 0,1 0,6 0,9 5 7,2 10 200 300 400 4 5,7 5,9 0,5 1 2 0,2 0,3 0,5 0,01 0,03 0,06 c 0,5 0,8 1 6 7,2 10 200 300 400 5,0 5,8 6,0 0,5 1 2 0,2 0,3 0,5 0,02 0,03 0,06 d 0,65 0,9 1,1 6,5 8,5 11 300 400 500 5,5 5,9 6,1 1 2 5 0,3 0,5 1 0,03 0,05 1

Bc 3: S phn khong m i vi bin vo V th (ging hnh m thy Nam v trn lp) Bc 4: S phn khong m i vi bin ra V th (ging hnh m thy Nam v trn lp) Bc 5: Thit lp bng lut ph hp ( If..and.then...) ng dng fuzzy-logic m trong phn mm Matlab