You are on page 1of 64

I HC QUC GIA H NI

TRUNG TM GIO DC TH CHT V TH THAO

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: BNG
M mn hc: PES 1025
LP
: 01

BUI SNG: 07h30 TH 7

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

M s SV

9030087
9020569
08020050
08020261
8020220
6000730
09050298
10050501
9050330
9050401
09050376
09050405
08050141
9050362
09050296
10050155

H v tn

Lun Vn
Nguyn Vn
L Ph
Nguyn Hu
Nguyn trung
Dng Th
Nguyn Vn
Trn Ngc
Nguyn Lan
Nguyn Thu
Nguyn Vit
V nh
Kiu Vn
ng Trn Vit
Vo Thi
Phan Thi Trang

Ngy sinh

Chn
Tun
Cng
Minh
kin
Trng
Nghip
Huy
Anh
Trang
Phng
Trung
Quyn
Khnh
Nga
Nhung

8/19/1989
4/28/1992
15/10/1990
25/06/1990
5/11/1986
18/05/1988
03\06\1991
26/08/1991
4/11/1991
19/3/1990
28/10/1991
5/3/1989
4/27/1991
8/12/1991
26/09/1993

Lp kha hc

Trng

im mn
hc

KHQL
CB
CC
CD
CB
KHMT
KTPT
KTN
KTPT
KTPT
KTPT
KTPT
KTPT
KTPT
QTKD
TCNH

XHNV
HCN
HCN
HCN
HCN
KHTN
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT

5.4
5.9
6.5
6.7
5.5
6.7
7.3
7.6
4
5.5
7.3
6.6
4.9
5.5
4.6
4.6

Ghi ch

TT

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

M s SV

9041143
09040485
09040215
09040600
9040337
9040630
9040168
09040419
8046111
8044087
8044013
09040202
09040182
9040972
9040945
9040712
9040703
9040100
10040399
10040174
9040548
9040392
9041317
9041301
10040173

H v tn

Lu Thi
Ng Thi
Phm Thi Hng
Nguyn Thi Phng
Lng Thi
Vng Thi
V Thi
V thi
Hong Thi
Nguyn Ngc
Hong Ngc
Bi Thi Thu
Bch Thi
Nguyn Thi Mai
L Thy
Nguyn Thu
Nguyn Thi
V Hng
Chu Thi Trang
Nguyn Vit
H Thi L
V h thnh
L Thi Kiu
Mai Hng
Nguyn Thu

Ngy sinh

Mi
Nh
Hiu
Tho
Lin
Thu
Hi
Mai
Xun
My
Dung
Hin
Hng
Phng
Dng
Trang
Trang
Dung
Loan
H
Quyn
lun
Hng
Phng
H

10/16/1991
24/12/1992
2/12/1991
15/09/1991
11/5/1990
10/11/1991
20-10-1991
21/09/1991
18/02/1990
10/10/1991
24/03/1989
4/8/1991
1/12/1991
28/06/1991
23/12/1991
24/09/1991
04.01.1991
28/09/1991
8/7/1992
6/8/1992
12/2/1991
10/7/1991
24/8/1991
12/11/1991
15/11/1992

Lp kha hc

E13
E4
E4
E4
C6
C6
C6
K1
J4
C5
C5
K1
K1
C1
C1
C6
C6
G2
K1
K1
E7
E12
F6
F6
E5

Trng

im mn
hc

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

4.3
4.1
4.3
5.6
4.3
5.2
4.1
4.4
4.3
4.6
4.6
4.3
5.2
4.1
4.1
5.3
4.7
4.3
5.5
5.2
6.2
5.6
5.2
4.4
4.6

Ghi ch

TT

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

M s SV

9040756
09040722
9041073
9040815
9040810
9040811
10040575
10040416
10040167
10040026

H v tn

Phm Thi
V Nh Thy
Ng Thi
Nguyn thi thu
phm thin
nguyn thi thu
Nguyn Lan
Trinh Thi Kim
Nguyn Thi Thu
Mai Thi Ngoc

Ngy sinh

Vn
Trang
An
huyn
hin
hoi
Phng
Lng
H
Anh

3/10/1991
30/3/1991
25/03/1990
28.12.1991
17.10.1991
11/8/1991
28.01.1992
9/26/1992
9/8/1992
23/10/1992

Lp kha hc

Trng

im mn
hc

C6
E9
E5
R1
R4
R4
E2
E4
E4
E3

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

5
4.6
4.9
4.3
4.6
4.6
4.9
4.3
4.1
4.9

Ghi ch

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

N VN

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: BNG
M mn hc: PES 1025
LP
: 02

BUI SNG: 07h30 TH 7

TT

M s SV

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24

8020212

09050098
09050126
10050362
10050359
8050117
10040436
06041010
9040363
10040409
10040374
10040463
10040201
10040084
10040113
10040176

H v tn

Nguyn Ngc
V Duy
Nguyn Nht
Phan Thi
Phan Thi
Ng nh Anh
Ng Hong
Nguyn Trung
Thi
Ng Thi Lin
Nguyn Thy
Ngc
L Thi
Bi Thi Hng
Phm M
Trn Thi
L Thi
Phan Thanh

Ngy sinh

Long
Tnh
Khim
Tm
Vinh
Khoa
Dng
c
Mai
Hng
Linh
Luyn
Linh
Nga
Hnh
Chi
Dung
H

28/10/1989
29/09/86
12/9/1990
3/6/1991
22/09/91
19/02/1992
16/11/1992
23/02/1990
K2-Hn-44
23/11/1991
25/07/1992
20/10/1992
29/11/1992
14/1/1992
13/10/1992

Lp kha hc

52 B
52 B
53 CC
KTN
KTN
QTKD
QTKD
QTKD
HNN
E1
E13
E14
E15
E15
E15
E15
E15
E16

Trng

im mn
hc

HCN
HCN
HCN
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

6.5
6.4
7.5
5.8
7.6
4.9
6.8
4.5
5.2
4.6
6.1
5.5
6.7
6.4
5.2
4.7
6.6
4.6

Ghi ch

TT

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
52
53

M s SV

10040554
10040417
10040494
10040345
10040496
10040378
09040429
10040313
10040111
08041234
9040169
09041325
08031012
0701012
10050512
9065173
9065198
9065240
10066045
10066041
10066088
10066080
08065063
09065045
09066039
07042039

H v tn

Phng Thi Tuyt


on Thi
Thi nh
Mai Thi Thy
L Hng
Lng M
Nguyn Huyn
Ng T Lan
Hong Mai
Ng Minh
Phm thi
Gip Thi
L Tng
Chu Anh
Trn Thi
Trn Thi
Nguyn Bch
Nguyn Danh
Nguyn Thi
Li Thi Diu
Trn Thi Thu
Trn Bch
Ng Xun
ng T Thanh
V T Bch
Nguyn Hi

Ngy sinh

Nhung
Lu
Ngc
Lan
Ngc
Linh
My
Hng
Dung
Ngha
Ho
Thng
Sn
Dng
Hng
Lan
Ngc
Tun
Mai
Linh
Trang
Thy
Nam
Huyn
Ngc
Anh

20/6/1992
26/3/1992
9/2/1992
2/10/1992
21/06/1992
8/7/1992
4/11/1991
9/12/1992
11/22/1992
3/2/1989
10/1/1991
24/01/1991
19/08/1990
12/12/1989
1/11/1990
27/07/1990
09.10.1991
28/02/1990
11/8/1992
7/9/1992
15/8/1992
28/4/1992
16/11/1989
10/10/1990
29/12/1990
19/2/1989

Lp kha hc

E17
E17
E17
E17
E17
E17
E24
E4
E5
E9
E9
G2
TTTV
ia cht
TCNH
CLC
CLC
K54B
LKD
LKD
LKD
LKD
LUAT
LUAT
Lut KD
R

Trng

im mn
hc

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNV
HTN
KT
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
HNN

7.6
7
5.8
4.9
4.6
4.6
4.6
4
5.3
6.1
5.5
7.1
5
6.1
7.9
7.6
4.5
6.9
5.9
7.6
4.3
4.9
5.4
4.6
6.4
7.3

Ghi ch

TT

M s SV

H v tn

Ngy sinh

Lp kha hc

Trng

im mn
hc

Ghi ch

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

V NHN VN

I HC QUC GIA H NI
TRUNG TM GIO DC TH CHT V TH THAO

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: BNG R
M mn hc: PES 1025
LP
: 01

BUI SNG: 07h30 TH 7


TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

M s SV

09020176
9020507
9050389
9041142
9040766
9040624
9040662
10040981
09041136
1
10042239
9040054
9040131
9040174
9040558
9040574
9040617

H v tn

Nguyn Thi
Nguyn Hu
Thi
Nguyn Thi
Hong Thi
Thi Minh
Nguyn Thi
Trinh Thanh
Phm Thi
Nguyn Th
Phng Thi Lan
Trinh Lan
V Linh
Thi
Nguyn Thi
Phm Thi
Phm Trn Khnh

Ngy sinh

Hin
Thng
Thit
Minh
Xun
Thu
Thy
Hng
Loan
Tuyn
Anh
Anh
Giang
Hnh
Qunh
Tm
Thinh

4/25/1991
12/5/1991
3/12/1991
16/10/91
5/10/1991
22/6/90
2/2/1990
20/02/1992
20/01/1991
27/05/1991
7/11/1992
21/09/1990
2/1/1991
16/01/1991
23/07/1991
28/05/1991
4/5/1991

Lp kha hc

CA
M
KTPT
E11
E11
E11
E11
C.1
E7
E2
G3
E23
E23
E23
E23
E23
E23

Trng

HCN
HCN
HKT
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

im mn
hc

4.9
4.4
4
4.4
4.3
4.3
5.9
5
4.5
4.3
4.8
4.5
4.1
4.7
4.2
4.5
4.2

Ghi ch

TT

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

M s SV

9040744
10040696
09040434
9040068
9040559
9040823
9040027
10040393
10040358
10040971
10040970
10040989
7065217
7065041
10066021
09040121
09000738
10040821
08041415
09065098
10040150
08000305
10040615
09040764
09040724
09040225

H v tn

Nguyn Thi Hong


Nnguyn Thi Mai
inh Thi
Bi Minh
Thi
Phm Thi Tuyt
Nguyn Thi Minh
Trn M
L Thi M
Nguyn Thi Ngc
Phm Thi
V Thi Phng
Lee Seung
Kim Hyun
Trn c
m T L
L t hng
Phm thi
Ng Thu
L Thi
Ng Thi Hng
Ng c
Nguyn Thi T
on Lan
V T Thu
Tn bo

Ngy sinh

Uyn
Thu
Nga
Chu
Oanh
Mai
Anh
Linh
L
H
Giang
Thanh
Cheol
Joo
Giang
Giang
nhung
tuyt
Huyn
Tho
Giang
Minh
Quyn
Vy
Trang
Hoa

19/06/1991
14/01/1992
13/08/1991
3/2/1991
3/12/1991
9/21/1991
17/10/1991
24/09/1992
2/10/1992
12/12/1992
17/04/1992
29/06/1992
11/8/1986
18/02/1986
10/4/1992

Lp kha hc

E23
E12
E3
J1
J1
R1
E5
E15
E15
C.1
C.1
C.1
B
B
LUAT
E5
L b1-55
E15
E16
LutA
E14
B1
19/11/1992 J3
E10
E10
E10

Trng

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
LUAT
LUAT
LUAT
HNN
HTN
HNN
HNN
Lut
HNN
HTN
HNN
HNN
HNN
HNN

im mn
hc

4.5
4
4.9
4.5
4.3
5
4.7
4.1
3.5
4.3
4.5
4.6
8.6
4.1
4.9
4.4
4
4.1
4.1
4.5
4
4
4
4.5
4.1
4

Ghi ch

TT

M s SV

H v tn

Ngy sinh

Lp kha hc

Trng

im mn
hc

Ghi ch

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

NHN VN

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: TAEWKONDO
M mn hc: PES 1025
LP
: 01
BUI SNG: 07h30 TH 7

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

M s SV

09050184
10040191
10040792
10040650
10042135
10040959
10040974
10040953
8044047
10040074
10040118
10040067
10040982
10040661
9040621
08031012
8065223
9065024
10066089
10066029
9072038

H v tn

Trn An
Hong Thi M
Trinh Thi
Vng Thi
Cn Thanh
Nguyn Thi Cm
Nguyn Mai
V Minh
Nguyn Thi Thanh
L Minh
Phi Thi
Ng Thi
Hong T Hoa
Nguyn Hng
L Thi
L Tng
c
Nguyn thi
Trn Thu
Khnh
Vng Thu

Ngy sinh

Khanh
Hnh
Trang
Thanh
Hng
T
Qunh
Thng
Hng
Chu
Dung
Bnh
Hng
Tho
Thm
Sn
Tin
Hi
Trang
Ha
Hng

12/10/1992
9/7/1992
31/5/91
20/01/1992
27/5/1992
8/1/1992
18/06/1992
11/2/1990

C4-trung
20/04/1992

8/2/1990
7/5/1990
8/1/1992
7/12/1991

Lp kha hc

TCNH
E12
E12
E15
F4
F4
F4
F4
C1
C2
C2
C3
C4
E2
E9
TTTV
CLC
K54A
LKD
LKD
K8N

Trng

HKT
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNV
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
KQT

im mn
hc

6.3
7.1
6.2
6.4
7
6.4
7.6
5.1
6.4
9.4
6
6.7
7
6.7
6.4
7
6.2

Ghi ch

TT

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

M s SV

9072037
9072027
09072045
08066072
09065067
8065002
10065103
10040102
09040183
10042382
10040456
10070734
10040053
10040780
09040146
10040112
10066078
8031107
9031397
10030627
10031130
8066033
8030377
8031238
8030494
10000018

H v tn

Nguyn Thu
L Vn
Ng Hng
Phm nh
ng Thi
inh Lng Minh
V T
Bi T Ngc
Hong T L
Lng thi huyn
Ng Ging
Ng Thi
Trn Thi Lan
Ng Thu
Ng Thi thu
L Thi Tuyt
Mai Thi
V Thi Phng
Nguyn Thi Minh
L Thi
Trn Cng
Trn Nht
Phm Thi
Hong Thi
Phm Thi Kim
Nguyn Thi
L Thi

Ngy sinh

Linh
Dng
Nhung
Vit
Mi
Anh
Thn
Dip
Hng
trang
My
Thc
Anh
Trang
h
Dung
Thu
Tho
Trang
N
on
Long
Hin
Toan
Hu
Hu
Thy

23/9/1992

Lp kha hc

K8N
K8N
K8N
LKD
Lut A
Lut A
Lut A
E2
E24
G1
K1
K1
E17
SP
SP
LKD
Qt
CTXH
TR
TR
LKD
P
HN

4/6/1990
25/12/1992
31/07/1990 Trit

Trng

KQT
KQT
KQT
Lut
Lut
Lut
lut
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
DHNN
Lut
XHNV
XHNV
XHNV
XHNV
Lut
XHNV
XHNV
XHNV
KHTN
XHNV

im mn
hc

6.5
7.7
7.4
8.9
7.6
6.7
6.1
5.6
7.3
6.5
4.9
5.8
6.4
5
4.9
5
5.5
6.1
5.8
5.9
8.8
5.9
5.5
8.2
7.6
5.9
7.9

Ghi ch

TT

M s SV

H v tn

Ngy sinh

Lp kha hc

Trng

im mn
hc

Ghi ch

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

NHN VN

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: IN KINH
M mn hc: PES 1003
LP
: 01

BUI SNG: 07h30 TH 7

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19

M s SV

10020085
08020060
09020079
09020400
9020378
9020179
11050008
09050196
11050313
10050314
11050150
07050019
09050099
09050061
09050005
10050255
10040773
9040961

H v tn

Nguyn Vn
Nguyn Vit
Nguyn Vn
Nguyn S
Phan Th
L Vn
Phan Thi Phng
H Thi Sng
Nguyn Thi
Phan T Thanh
Nguyn Trng
Nguyn T Thu
Nguyn Vit
Nguyn Vn
Nguyn Hong
Nguyn Phng
Nguyn Thi Huyn
Nguyn Hng Diu

Ngy sinh

im
Cng
Cng
Qun
Phong
Hiu
Anh
Mai
H
Nga
Sn
Hin
Tn
Linh
Anh
Anh
Trang
My

18/11/1992
27/12/1990
6/11/1991
28/12/1991
16/06/1990
11/5/1991
14/04/1993
28/11/1991
28/11/1993
14/09/1990
31/10/93

Lp kha hc

CA
CC
CD
C-D
M
M
K ton
K54 TCNH
K ton
K ton
K ton
KTCT
10/6/1991 KTN
15-05-1991 KTN
16/11/1991 KTN
15/07/1992 QTKD
4/11/1991 E 9
6/10/1991 C1

Trng

HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HNN
HNN

im mn
hc

5
4.6
4
4
4.1
2.9
6.4
7.6
5.5
5.2
4.9
4.3

Ghi ch

TT

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

M s SV

11040502
11040871
11040783
11041330
11041325
11040030
11040258
11040124
09040357
10040064
11040424
11041159
11041025
11041395
11040189
11040707
11040938
11040229
11041433
11040805
11040097
11040327
10041041
11040722
10040483

H v tn

Trn thi
Dng Hng
Nguyn thi
Ng thi hng
Ng thi phng
Nguyn B Sn Hng
Phm Hng
Phm Thi
Ng Phng
Nguyn Thi
Bi Thu
L Thy
Nguyn Thi
H Thc
Hong Hng
Nghim Hng
Lng Thu
Phm Thu
V T Thanh
An Phng
Phan Thi
Khang Yn
T Thi
Chu Hng
Ng T H

Ngy sinh

Lan
Qun
Nhung
l
hng
Anh
Hnh
Dinh
Linh
By
Hng
Vn
Thy
Anh
Giang
Ngn
Tho
H
Tm
Oanh
Chm
Hoa
Ngn
Ngc
Ngn

11/10/1993
9/4/1993
8/5/1993
18/06/1993
14/03/1993
6/13/1992
26/08/1993
19/07/1993
26/12/1991
5/1/1991
10/11/1993
31/8/1993
6/25/1993
8/5/1993
15/1/1993
31/8/1993
6/9/1993
16/04/1993

Lp kha hc

C5
C5
C5
C7
C7
E1
E10
E10
E10
E12
E13
E13
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E18
7/2/1993
25/01/1993 E18
29/10/1993 E18
8/1/1992
E19
29/07/1993 E2
E3

Trng

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

im mn
hc

4
4.6
4
4
5.2
6.5
4.3
4.9
4.3
4
7.3
3
4.6
4.6
8.3
4.3
4
4
4
4
2.6

Ghi ch

TT

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

M s SV

10040622
11041115
11040575
11040010
11040647
11040006
11040278
11040391
11040236
11040004
11040533
11040843
11040035
10040227
10040271
10040344

H v tn

Mai Thi Nh
Dng Diu
V Diu
ng Phng
c
o Th Mai
Nguyn Thi Thu
inh l
Nguyn Hong
Don Qunh
Trn Thi Thy
Nguyn Thi Minh
Ng Hng
Nguyn Thi Thu
Pham Thi
L Thi Ngc

Ngy sinh

Qunh
Tr
Linh
Anh
Mnh
Anh
Hng
huyn
Ho
Anh
Liu
Phng
Anh
Hin
Hong
Lan

3/7/1992
25/12/1993
7/7/1992
17/02/1993
24/07/1993
12.06.1993
13.05.1993
5/1/1993
5/11/1993
13/1/1993
12/9/1992
25/08/1993
19/10/1993
9/10/1992
8/10/1992
14/07/1992

Lp kha hc

E3
E3
E3
E3
E4
E4
E4
e4
E6
E6
E7
E7
E7
E8
E8
E8

Trng

im mn
hc

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

2.6
1.6
4.6
4.4
4
2.9
5
1.3

Ghi ch

4.7
4.1
4.3
5.8
6.7
5.6

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

V NHN VN

I HC QUC GIA H NI
TRUNG TM GIO DC TH CHT V TH THAO

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: IN KINH
M mn hc: PES 1003
LP
: 02

BUI SNG: 07h30 TH 7


TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

M s SV

11040745
11041436
11041029
10042371
09040898
1004025
10040016
10042163
11040227
11040180
11040664
9040046
8046001
11040746
11041385
11040835
11040015

H v tn

Trn Hi
Nguyn Thi Phng
Phm Minh
Phm Thnh
Nguyn Bo
Hong Yn
Kim
Nguyn Anh
Phm Thu
Nguyn nh
Nguyn H
Tn Huyn
Bi V Qunh
Trn T Bch
T Thi
H Thu
Thi Nguyt

Ngy sinh

Ngc
Tho
Thy
Vn
Mai
Hoa
Anh
Quang
H
c
My
Anh
Anh
Ngc
huyn
Phng
Anh

Lp kha hc

7/10/1993 E9
26/12/1993 E9
E9
14/05/1992 F3
F3
F4
14/09/1992 F5
8/6/1992
F5
11/1/1993 F5
11/9/1993 G2
G3
18/11/1991 J1
15/06/1990 J1
J2
J2
19/06/1993 J3
12/11/1993 J3

Trng

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

im mn
hc

4
4.3
2
5.2
6.4
4.6
4.9
3.4
4.3
4.3
4.6
4.3
4.3
4.3
4.3

Ghi ch

TT

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

M s SV

11040249
10040545
10040613
09041021
10040285
10040644
10040346
10040217
10040274
10040029
11041211
11041225
11041204
11041229
11041238
10040428
11061095
11061001
11061100
11061023
11061047
11060244
1106026
1060269
10066076

H v tn

Hong Thi M
L Thi Hng
L Thi
Nguyn Thi Minh
Nguyn Thi Minh
Phm Thi Lan
Nguyn Thi Thanh
Nguyn Thi
Hong Thu
Nguyn Hong
V T Minh
Trn Ngc
L Thi
Trn Thi
Trn T Hi
Nguyn Thi
Thi
Bi Thi Vn
Nguyn Thi Thu
Bi Thi
Nguyn thi
L Thy
Nguyn Thi M
Phm Khnh
Nguyn Thi

Ngy sinh

Hnh
Nhung
Quyn
Nguyt
Huy
Thanh
Lan
Hng
Hu
Anh
Hng
Thanh
H
Thoa
Yn
L
Nhn
Anh
Hng
Hng
nhung
Sinh
Hnh
Ly
Tho

5/6/1993
25/07/1991
2/10/1992
29-11-1983
1/12/1991
20/10/1992
1/9/1992
26/11/1992
31/10/1992
27/11/1992

Lp kha hc

J3
J5
J5
J5
K1
K1
K1
K1
K1
K1
R1
R1
R1
R1
R2
8/10/1991 SPTA
1/1/1992
B
13/9/1993 B
4/3/1993
B
10/8/1993 B
24/08/1993 CLC
13/8/1993 K56A
1/27/1900 K56a
8/12/1993 LKD
Lut KD

Trng

im mn
hc

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut

4.3
4.3
5.2
6.8
7

4.3
5.5
4.9
4.3
5.5
6
4.9
6.3
4
4.9
4
4.3
5

Ghi ch

TT

44
45
46
47
48
49
50
51
52

M s SV

10066112
10066118
11060100
11060102
11030572
11030682
10066104
11040879
9066032

H v tn

Ngy sinh

Ng Thi Thu
Nguyn Thanh
Phng
Nguyn Thi
Trinh Thi
Nguyn Thi H Kiu
Trn Thi
Phm Thi Chu
Hong Thi

Hng
Vn
Anh
Duyn
M
Oanh
H
Quyn
Linh

Lp kha hc

Lut KD
6/14/1992 QH2010
10/8/1993 QHL
3/11/1993 QHL
17/02/1994 KHQL
8/6/1993
KHQL
7/11/1992 LKD
20/8/1993 J2
1/11/1991 LKD

Trng

im mn
hc

Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
XHNV
XHNV
Khoa Lut
HNN
Khoa Lut

5.2
4.3
4
6.7

Ghi ch

4
4.3
4
7

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

V NHN VN

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: CU LNG
M mn hc: PES 1035
LP
: 01

BUI SNG: 07h30 TH 7

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

M s SV

08020142
0520045
09020022
09020207
9020239
08020218
08020058
09020354
9020296
09020064
09020272
'08020355
08020375
'08020233
9020633
8050348
9050080

H v tn

Trn Vn
Bch Hng
Phm Hong
Trn Trng
Nguyn Vn
on Hong
Nguyn Hu
o Thy
Nguyn Quc
L Vn
V Vn
ng L
Ng Quang
Ng Tun
Phm Vn
H Minh
Nguyn Thi Hng

Ngy sinh

Hi
Cng
Anh
Ha
Hng
Kin
Cng
Ngn
Linh
Cng
Khoa
Thnh
Thng
Linh
Hi
Huy
Nhung

7/3/1990
12/12/1988
2/12/1991
11/5/1990
22/04/1989
20-06-1990
2/11/1990
28/10/1991
10/1/1991
4/10/1991
19/05/1991
26/01/1990
17/09/1990
3/11/1991
19/12/1990
28/11/1991

Lp kha hc

CA
MMT
CC
CD
CB
CA
CA
CC
K54v
CC
CC
CNTT
CNTT
CNTT
K54V
KTPT
KTN

Trng

im mn
hc

HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HKT
HKT

7.1
7.3
7.3
7.6
6.9
7.3
5
6.1
6.7
4.5
6.9
7.4
6.9
6.4
6.7
5.5
7

Ghi ch

TT

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

M s SV

10050021
10050315
09050038
09050431
8050217
09050397
09050398
8050383
9050288
8041121
08041111
10040501
8045026
8045014
8041130
8047049
10042346
10040373
10040468
9040823
9040800
10040502
8041136
8041126
11040437

H v tn

Phm Hng
V Thi Thanh
H Minh
T Mnh
Nguyn Huyn
V Qu
Nguyn Th
Nguyn Thi Thu
Nguyn Thi
Nguyn thi Khnh
inh Thi
Nguyn Thi Nh
L Hong
Nguyn Hng
Phm Thi
hong hng
V Thi T
inh Thi Thy
Thi Hng
nguyn thy
v c
Nguyn Thi
Phng Thi Minh
Nguyn nh
Nguyn Thi Tho

Ngy sinh

Giang
Nga
Hnh
H
Trang
Ton
Ton
Vn
Huyn
Hng
Anh
Ngc
Yn
Nhung
Phng
tr
Anh
Linh
Nga
linh

Ngc
Trang
Ngc
Hng

20/09/1992
7/5/1992
4/18/1991
6/30/1991
12/18/1990
07/05/1991
11/10/1989
28/09/1990
12/12/1991
1/25/1990
3/2/1990
27/04/1992
20/04/1990
20/04/1990
4/1/1990
25/05/1990
19/4/1992
10/12/1991
7/11/1992
31.3.1991
11/16/1991
14-5-1992
1/3/1991
29/09/1990
01/8/1993

Lp kha hc

QTKD
QTKD
KTN
KTCT
KTCT
KTPT
KTPT
KTPT
QTKD
E5
E5
E16
G.1
G1
E5
k2
F3
F3
F3
R1
R1
E2
E5
E5
C2

Trng

im mn
hc

HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
DHNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

6.3
6.6
7.6
9.4
6.9
7.1
6.7
5
7.3
5.5
5.7
5.4
7.8
6.5
7.2
5.1
7.3
7
6.1
6.5
7.5
7.6
6.6

Ghi ch

TT

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

M s SV

9041323
9041266
9041271
9040583
09041347
09041256
09041283
09041310
09041338
09041344
9040261
10040713
10066062
10066086
9065101
8065102
8065001
8037369
9020049

H v tn

Nguyn Thi Phng


Nguyn Thi
Trn Thi Thy
Nguyn Thi
V Thi
Nguyn Bo
Nguyn Thi
Nguyn Thi Hong
Tn Thi
Trn Vn
Nguyn Quang
o Thi Dim
Nguyn Thi
Nguyn Vn
Phm Thi Phng
Phm Xun
ng Quc
V c
ng Vn

Ngy sinh

Tho
Huyn
Linh
Thanh
Yn
Ngc
Vn
H
Hng
Thnh
Huy
Thy
Nhn
Trang
Tho
Tng
Anh
Nam
Chin

20/11/1991
17/02/1991
18/10/1991
11/9/1991
29/09/1990
24/12/1991
16/03/1991
16/08/1991
16/03/1989
20/08/1991
1/1/1991
20/07/1992
26/9/1991
14/10/1992
25/10/1991
13/04/1990
7/7/1990
3/2/1990
24/06/1991

Lp kha hc

G2
G2
G2
J5
G1
G1
G1
R4
G1
G1
G1
E16
LKD
LKD
K54A
K53 A
K53 A
LS
V

Trng

im mn
hc

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
LUAT
XHNV
HCN

5.9
7
7.7
7.3
6.3
4.9
6.7
6.7
7.3
7.9
6.6
6.7
7.9
4.9
7
7.2
7.1
6.1
6.7

Ghi ch

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

NHN VN

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: CU LNG
M mn hc: PES 1025
LP
: 02

BUI SNG: 07h30 TH 7

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

M s SV

08020048
08020422
09020298
08020251
5020328
08050154
09040697
11040698
09000828
08050114
09065097
10065079
09065069
09065137
09065199
09065176
'09065166
09065201
09065134

H v tn

Phng Minh
Hong Mnh
Ng Vn
Xun
Nguyn Ngc
Ng Thy
Ng Qunh
Trn Thi
Ng Thi
Ngo Duy
Bi Thi Phng
T Bch
Phan Tr
Phm Thi
Ng Thi Mai
Lu Thy
H T Thng
Bi T Kim
Ng Phng

Ngy sinh

Chung
Trng
Linh
Lng
Qu
Chi
Trang
Nga
Xm
Anh
Tho
Ngc
My
Chu
Ngc
Linh
Huyn
Nhi
Anh

24/12/1990
20/12/1986
10/11/1986
28/07/1990
21/02/1992

10/9/1990
7/10/1991

2/12/1991
15/09/1991

Lp kha hc

H
CC
CC
CC
CNTT
KTCT
C4
G3
A1
KTPT
Lut A
Lut A
LUAT
Lut B
Lut B
Lut B
Lut B
Lut B
Lut B

Trng

im mn
hc

HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HKT
HNN
HNN
HTN
KT
Lut
Lut
lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut

7
6.1
7
7.6
4.3
5.8
6.4
8.8
4.4
4
4.6
7
5.3
6
6.3
4.3
5.5

Ghi ch

TT

M s SV

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

09065120
09065058
09065103
09065060
09065260
09065158
09065163
09065146
09065140
08065061
08065108
08041107
08041283
09040374
07041040
10031304
06001229
08030077
09065244
9040529
10040613

H v tn

Trng Minh
L Thi
Trn T Thanh
Mai Vn
L Khnh
Hong Thu
Phm Mai
Ng Hng
Hong T Thy
Ng Trng
Trn Thi Vn
Tng T Qunh
Trn T L
V Hong Phng
Bi Vn
ng thi
B
Phan Ngc
Trn Thanh
Nguyn Thi
L Thi

Ngy sinh

Lp kha hc

Tun
Lut A
Loan
25/09/1990 Lut A
Tho
Lut A
Long
Lut A
Ly
Lut B
Hin
Lut B
Hu
Lut B
Giang
Lut B
Dung
Lut B
Minh
LutA
Anh
B
Th
E4
Huyn
E12
Linh
K1
L
E2
Trm
Ngn ng
Li
Ha A
Bch
BC
Vn
Lut B
Phng 15/11/1990 E13
Quyn
2/10/1992 J5

Trng

im mn
hc

Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
NN
NN
NN
NN
NV
TN
XHNV
Lut
HNN
HNN

6.4
6.4
5.5

Ghi ch

5.3
6.4
6.7
5.6
9
6.1
5.8
4.5
4.5
7.5
6.6
5.6
4
6.7
7.7

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

NHN VN

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: IN KINH
M mn hc: PES 1003
LP
: 01

BUI CHIU: 14H00 TH 7


TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

M s SV

09020330
09020213
08020251
08020220
8020212
5020328
8020050
09050214
8050348
09050149
09050145
09050169
09050225
09050298
9050218
09050202
09050137
09050236
09050222

H v tn

H Ho
Ng thi kim
Xun
Ng Trung
Nguyn Nht
Nguyn Ngc
L Ph
Quch nh
H Minh
Nguyn Khnh
Bi Tun
Phm Phi
L Thi
Nguyn Vn
Ng Hng
Nguyn Thi Hng
Ng Ngc
Nng T Minh
Ng Vn

Ngy sinh

Minh
hng
Lng
Kin
Khim
Qu
Cng
Phng
Huy
Duy
Cng
Hng
Thm
Nghip
Qun
Minh
Bch
Thu
T

Lp kha hc

17/12/1991 CC
CC
CC
CB
12/9/1990
CC
10/11/1986 MMT
15/10/1990 CC
14/10/1991 TCNH
19/12/1990 KTPT
18/12/91
TCNH
28/11/91
TCNH
7/7/1991
TCNH
8/27/1991 TCNH
03\06\1991 KTPT
5/13/1990 TCNH
6/6/1991
TCNH
TCNH
TCNH
TCNH

Trng

HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT

im mn
hc

4
5.5
4.5
4.1
6.4
4
6.4
6.4
5.5
5.3

6.1
4.6
7.7
3.7

Ghi ch

TT

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

M s SV

10050362
10050359
9050296
11050201
9066032
80066033
11040251
10040247
10040501
10040981
8044160
11040022
10040313
10040502
09040851
09040934
11040929
10040152
10040282
11041019
10040150
10040901
8044013
11031777
9065022
11060113

H v tn

Ng nh Anh
Ng Hong
Vo Thi
Nguyn Thi
Hong Thi
Trn Nht
L Thi
Li Bo
Nguyn Thi Nh
Trinh Thanh
Nguyn Thu
L Thi Ngc
nguyn thi lan
Nguyn Thi
L thi Vn
inh thi ngc
Ng Minh
Ng Thi
Trn T Thanh
Hong T
Ng Thi Hng
Lm Thi Hng
Hong Ngc
Phm Thi Hng
Nguyn Thi Thu
Phm Quang

Ngy sinh

Khoa
Dng
Nga
Vn
Linh
Long
Hnh
Hoa
Ngc
Hng
Trang
Anh
hng
Ngc
anh
vn
Thnh
Giang
Hu
Thy
Giang
Anh
Dung
Nhung
H
Hng

12/8/1991
12/6/1993
1/11/1991
19/10/1990
15/06/1993
4/11/1992
27/04/1992
20/02/1992
23/3/1990
1/9/1993
9/12/1992
14-5-1992

31/12/1992
24/03/1989
25/6/1993
28.05.1991
26/2/1993

Lp kha hc

QTKD
QTKD
QTKD
QTKD
QTKD
QTKD
E20
E1
E16
C.1
C5
E12
E4
E2
F3
F3
E4
E2
E19
E12
E14
F6
C5
NNH
A
A

Trng

im mn
hc

HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HKT
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNV
Khoa Lut
Khoa Lut

4
5.4
6.7
7
4.6
4
3.6
4.3
4
4
4
4.8
4
4.3
4.6
9.1

4.1
4.3
4
5.8

Ghi ch

TT

46
47
48
49
50
51
52
53
54

M s SV

11060521
9066032
11061106
11002299
11061110
08041274
11031821
09030244
11031793

H v tn

Li Hong
Hong Thi
Triu Vn
Nguyn Trung
Hong Tun
inh T Mai
Nguyn H
Ng Thi Hng
V Phng

Ngy sinh

An
Linh
Anh
Kin
Anh
Anh
Ngn
Giang
Uyn

05.07.1993
1/11/1991
10/10/1993
10/9/1993
28/06/1992

Lp kha hc

Trng

Lut hc
LKD
Lut
HTT
B
E11

Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
KHTN
Lut
NN
XHNV
XHNV
XHNV

15/03/1993
XH
28/07/1993 NN

im mn
hc

Ghi ch

4.4
5.2

55

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

NHN VN

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: BNG CHUYN
M mn hc: PES 1003
LP
: 01

BUI CHIU: 14H00 TH 7


TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M s SV

8020261
9020239
6000730
09050311
09050136
11040437
9041083
09040774
10040401
10042388
10010050
10042243
11040698
09041076
10042134
10042136

H v tn

Nguyn Ngc
V Duy
Nguyn Hu
Nguyn Vn
Dng Th
Giang T Phng
Ng Thi Ngc
NguynThi Tho
Tng Ngc
on T hi
Phan Thi
Bi Thy
Tng T Trang
Phan Thanh
Trm Thi
Vng Qunh
Nguyn Thu
Trng Thu

Ngy sinh

Long
Tnh
Minh
Hng
Trng
Tho
nh
Hng
Anh
yn
Loan
Anh
Anh
Hng
Nga
Anh
Hng
Hng

Lp kha hc

28/10/1989 52 B
29/09/86
52 B
25/06/1990 CD
K54 CB
K51-KHMT
QTKD
TCNH-54
C2
14/07/1991 E13
E2-2anh-43
2/9/1991
E4
28/08/1992 E4
E8-Anh-44
1/12/1991 G3
21/02/1992 G3
10/10/1991 J2
K44/F6
K44/F6

Trng

im mn
hc

Khoa Lut
Khoa Lut
HCN
HCN
HKHTN
HKT
HKT
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

5.5
5.2
6.4
6.4
4.6
4.3
4
4.6
4.6
5.2
4.9
4.6
4.6
4.6
4.6
5.2
4.6

Ghi ch

TT

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

M s SV

10040416
10040167
10040538
10040091
10040235
10040786
9066032
10066091
8050217
09066075
09066041
09066086
09066010
10065154
09065163
10066076
09065134
09065137
09065251
09040702
10040039
09040455
09040140
09040529
10042391
09040370

H v tn

Trinh Thi Kim


Nguyn Thi Thu
Nguyn Hu
Nguyn Vn
V Thi
Tng Thin
Hong Thi
Lng Vn
Nguyn Huyn
Ng Hng
Ng T Hng
Nguyn i
Ng Thi
Thy
Phm Mai
Nguyn Thi
Ng Phng
Phm Thi
Trinh Thi
Ng Thi Phng
Ng Thi Vn
o T Bch
L Thi
Ng Thi
Phm Nguyt
Phm thy

Ngy sinh

Lng
H
Nht
Cng
Hin
Trang
Linh
1/11/1991
Trng 11/16/91
Trang
Hnh
Nhung
Phong
o
Dng
Hu
Tho
Anh
Chu
Yn
Trang
Anh
Ngc
H
Phng
Liu
Linh

Lp kha hc

E4
E4
E4
E4
QH2010.F1
QH2010.F1.E8
LKD
LKD
QH2008EKTCT
LKD
LKD
LKD
LKD
Lu B-55
Lut B-54
Lut KD-k55
Lut B-54
Lut B-54
Lut B-54
C7
E14-44
E21
J5-43
E13-43-NN
E19-44-NN
E22

Trng

im mn
hc

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
Khoa Lut
Khoa Lut
Kinh T
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
Lut
NN
NN
NN
NN
HNN
HNN
HNN

4.3
4.1
6.4
7.1
5.2
4.7
6.1
5.5
4.6
5.2
4
6.8
5.8
6.1
5.5
4
4.3
4.3
4.4
5.5
4.6
0
5
0
4.6
5.3

Ghi ch

TT

45
46
47
48
49
50
51

M s SV

10000432
10000450
10031350
10030726
10031042
9065244
11040437

H v tn

Phm Thy
NgThi Bch
Dng M
Nguyn Phng
Mai Thi Hi
Trn Thanh
Nguyn Huyn

Ngy sinh

Dng
Ngc
D
Tho
Yn
Vn
My

25/3/1992
11/1/1992
2/6/1992
19/3/1991
4/11/1991

Lp kha hc

Ha dc
Ha dc
NN
KHQL
KHQL
B
E24

Trng

HTN
HTN
XHNV
XHNV
XHNV
Lut
HNN

im mn
hc

Ghi ch

0
0
6.1
6.4
6.7
4.9
4.3

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

NHN VN

BNG IM HC LI HC K II NM HC 2011-2012
SN I HC NGOI NG
Tn mn hc: BNG R
M mn hc: PES 1003
LP
: 01

BUI CHIU: 14H00 TH 7

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

M s SV

09020183
09020378
09020179
05020328
08020060
08050199
9050321
10040322
10040138
10040452
09040339
10040810
10040618
10040194
10040248
10042398
09040196
08046065
10040572

H v tn

Nguyn Trung
Phan Th
L Vn
Ng Ngc
Nguyn Vit
Trn Bch
Phm Thu
Trn Thi Lan
Nguyn Thi Bch
Bi Mai
Nguyn Thi Phng
Trn Vn
Thu
L thi
L thi hng
thi ngc
Triu Thu
Hong T Kiu
H Vit

Ngy sinh

Hiu
Phong
Hiu
Qu
Cng
Phng
Trang
Hng
o
My
Lin
Tun
Qunh
hnh
hoa
mai
Hng
My
Phng

Lp kha hc

CNTT
M
M
MMT
27/12/1990 CC
KTCT
25/5/1991 QTKD
13-2-1992 E19
6/2/1992
E19
2/7/1992
E19
16/4/1991 E3
14/03/1992 E18
E15
E15
E15
E15
E25
J1
31/10/1992 E15

Trng

HCN
HCN
HCN
HCN
HCN
HKT
HKT
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN

im mn
hc

7.5
6.8
7.9
0
6.1
5.7
5
4.7
4.8
4.9
7
5.6
4.1
4.3
4
5.1
6.8
5.5
4.6

Ghi ch

TT

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

M s SV

10040705
10040794
10040189
10040084
09041170
09040697
08045026
090411323
09040100
10040671
10040370
10066105
10066117
10066086
9066006
10066107
09065233
09065105
09065028
08065061
T0066115
8001169
9000730
7001596
8065108
8031012

H v tn

ng Thu
ng Thu
Cao M
Trn Thi
V
Nguyn Qunh
L Hong
Nguyn THi Phng
V Hng
Phm Thi Thu
Dng Hong
Nguyn Vn
o Hng
Nguyn Vn
Phan Thi Lan
Ng Thi Thy
Hong Minh
Ng V Thng
Trn Thanh
Ng Th
Ng Trng
Dng B Thnh
L H Minh
Nguyn Don
Phan V
Trn Thi Vn
L Tng

Ngy sinh

Thy
Tr
Hnh
Chi
Thanh
Trang
Yn
Tho
Dung
Tho
Linh
Hong
Nhung
Trang
Anh
Linh
Trang
Thng
Hng
Thun
Minh
Lun
Hin
Cng
Tun
Anh
Sn

2/10/1992

Lp kha hc

E15
E15
E15
14/11/1992 E15
6/1/1991
E11
28/7/1990 C4
G1
G2
G2
e2
E2
19/07/1992 LKD
LKD
14/10/1992 LKD
1/10/1990 LKD
8/3/1992
LKD
Lut
Lut
Lut
Lut B-52
LutA
LKD
QLTN
CNSH
Sinh B
19/9/1990 K53 B
19/8/1990 TTTV

Trng

im mn
hc

HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
HNN
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
Khoa Lut
KHTN
KHTN
KHTN
Khoa Lut
XHNV

5
4.6
4.6
6.7
4.3
4
4
4
4
5.2
6.6
7.4
5.3
0
4.9
6.4
4.4
0
4.7
6.7
4.3
7.1
6.8
6.7
4.4
6.1
5.5

Ghi ch

TT

M s SV

H v tn

Ngy sinh

Lp kha hc

Trng

im mn
hc

Ghi ch

* SINH VIN THC MC IM LN PHNG 207 NH A TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN


VO BUI SNG TH 2 V SNG TH 6 HNG TUN

NHN VN