ThiÕt kÕ, chÕ t¹o hÖ thèng gi¸m s¸t, ®o l−êng vμ ®iÒu khiÓn cho m¸y CNC quÊn d©y trªn

c¬ së vi ®iÒu khiÓn c«ng nghÖ PSoC design and manufacture supervision, measure and control system for CNC coil winding machine based on PSoC technology. ThS.Vò Xu©n Hïng Bé m«n Trang bÞ ®iÖn - §iÖn tö, §H GTVT Tãm t¾t: Bµi b¸o tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o hÖ thèng s¸t ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn cho m¸y CNC quÊn d©y trªn c¬ së chip c«ng nghÖ PSoC. Bµi b¸o gåm c¸c néi dung chÝnh sau: tæng quan vÒ m¸y CNC quÊn d©y, thiÕt kÕ PSoC Card, c¸ch kÕt nèi ®Ó ®iÒu khiÓn biÕn tÇn vµ servo motor, vµ thiÕt kÕ giao diÖn gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn trªn m¸y tÝnh cho m¸y CNC quÊn d©y. Summary: This article presents the results of research, design and manufacture of supervision, measure and control system for CNC coil winding machine based on PSoC technology. This paper contains following main contents: overview about CNC coil winding machine, designing PSoC card, wiring diagram to control inverter and servo driver, and designing supervisory, measure and control interface for CNC coil winding machine. I. T¹i sao ph¶i nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o hÖ thèng ®iÒu khiÓn cho m¸y CNC quÊn d©y?

HiÖn nay m¸y CNC quÊn d©y ®−îc sö dông nhiÒu trong c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt nh−: C«ng ty C¸p ®iÖn TrÇn phó, C¬ ®iÖn Hµ néi, C«ng ty Que hµn ViÖt §øc, Nhµ m¸y ChÕ t¹o biÕn thÕ ABB ViÖt nam .v.v. , ®· gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l−îng, ®é tin cËy vµ gi¶m gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ®Êt n−íc, nhu cÇu sö dông m¸y CNC quÊn d©y sÏ tiÕp tôc t¨ng trong nhiÒu n¨m tíi. C¸c m¸y CNC quÊn d©y ®Òu ph¶i nhËp ngo¹i víi gi¸ thµnh cao vµ trong c¸c nhµ m¸y kÓ trªn cßn nhiÒu m¸y quÊn d©y cò ®ang cã nhu cÇu c¶i tiÕn, chuyÓn ®æi thµnh m¸y CNC quÊn d©y tù ®éng. Thªm vµo ®ã, trong n−íc hoµn toµn cã thÓ s¶n xuÊt ®−îc phÇn c¬ khÝ cña m¸y CNC quÊn d©y nµy. ë ViÖt nam ch−a cã c¬ së nµo s¶n xuÊt m¸y CNC quÊn d©y, mét sè c«ng ty, viÖn nghiªn cøu còng ®ang tiÕn hµnh nghiªn cøu chÕ t¹o m¸y CNC nh−ng chñ yÕu lµ m¸y phay, m¸y bµo, m¸y khoan cßn m¸y CNC quÊn d©y ®−îc dïng trong c¸c nhµ m¸y chÕ t¹o c¸p ®iÖn, c¸p th«ng tin, nhµ m¸y chÕ t¹o d©y quÊn m¸y biÕn ¸p, d©y quÊn m¸y ®iÖn gÇn nh− ch−a ®−îc nghiªn cøu. Do vËy viÖc nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o hÖ thèng ®iÒu khiÓn cho m¸y CNC quÊn d©y sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i nh− hÖ ®iÒu khiÓn vect¬ th«ng minh vµ Chip c«ng nghÖ PSoC, lµ h−íng ®i ®óng ®¾n ®Çy triÓn väng, cã tÝnh thêi sù vµ ý nghÜa thùc tiÔn cao. Nh»m c¶i t¹o m¸y quÊn d©y cò, n©ng cao ®é chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm n¨ng l−îng, gi¶m gi¸ thµnh cho m¸y CNC quÊn d©y, thay thÕ cho thiÕt bÞ nhËp ngo¹i gãp phÇn vµo tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ vµ tËn dông tiÒm n¨ng trÝ tuÖ cña ®Êt n−íc. §©y còng chÝnh lµ môc tiªu cña ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ cÊp Bé m· sè B2007-04-30 do chóng t«i thùc hiÖn. Trong bµi b¸o nµy chóng t«i sÏ giíi thiÖu kÕt qu¶ nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o Card gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn trªn c¬ së chip c«ng nghÖ PSoC; ®©y lµ mét phÇn quan träng trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn nãi chung vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn m¸y CNC quÊn d©y nãi riªng. II. Tæng quan vÒ m¸y CNC quÊn d©y

1

M¸y CNC quÊn d©y cã nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau, nÕu ph©n lo¹i theo theo chøc n¨ng quÊn d©y ta cã c¸c lo¹i ®iÓn h×nh sau: M¸y quÊn d©y c¸p ®iÖn, m¸y quÊn d©y hµn (Nh− d©y truyÒn quÊn d©y hµn H8A-VD, W49-VD, ë Nhµ m¸y Que hµn ViÖt §øc), m¸y quÊn d©y m¸y ®iÖn quay, m¸y quÊn d©y m¸y biÕn ¸p.

H×nh1: M¸y CNC quÊn d©y m¸y ®iÖn [3]

H×nh 2: M¸y CNC quÊn d©y AM3175 [3]

• CÊu t¹o m¸y CNC quÊn d©y: Mét m¸y CNC quÊn d©y cã thÓ chia lµm c¸c phÇn chÝnh sau: PhÇn c¬ khÝ, phÇn ®iÒu khiÓn, ®éng c¬ ®iÖn vµ hÖ thèng c¶m biÕn sensor. + PhÇn c¬ khÝ gåm cã c¸c c¬ cÊu chÝnh: C¬ cÊu nh¶ d©y, c¬ cÊu quÊn d©y, c¬ cÊu r¶i d©y.v.v. + §éng c¬ ®iÖn: Cã ®éng c¬ nh¶ d©y, ®éng c¬ quÊn d©y, vµ ®éng c¬ r¶i d©y. Xu thÕ hiÖn nay vµ trong t−¬ng lai lµ sö dông ®éng c¬ kh«ng ®ång b« ba pha r«to lång sãc v× ®éng c¬ nµy cã hiÖu suÊt cao, ch¾c ch¾n vµ lµm viÖc tin cËy. + HÖ thèng c¶m biÕn: Th−êng cã c¸c lo¹i c¶m biÕn sau: Encoder (®o gãc quay, tèc ®é quay), c¶m biÕn søc c¨ng; c¶m biÕn c¶m biÕn quang, c¶m biÕn vÞ trÝ bªn tr¸i, bªn ph¶i cña c¬ cÊu r¶i d©y.v.v. + PhÇn ®iÒu khiÓn gåm cã: Bé biÕn tÇn ®iÒu khiÓn cho ®éng c¬ nh¶ d©y, quÊn d©y vµ hÖ ®iÒu khiÓn vÞ servo ®Ó r¶i d©y; hÖ thèng ®iÒu khiÓn trung t©m: Gåm cã PLC hoÆc Card vi ®iÒu khiÓn cã cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn vµ giao diÖn gi¸m s¸t, ®o l−êng trªn m¸y tÝnh hoÆc mµn h×nh hiÓn thÞ. HÖ thèng nµy cã chøc n¨ng ®Æt th«ng sè, ®o l−êng vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y CNC quÊn d©y. • Phèi hîp ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu trong m¸y CNC quÊn d©y vµ lùa chän ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn: §Ó quÊn d©y ®Òu, ®Ñp, kh«ng bÞ ®øt th× ta ph¶i phèi hîp viÖc ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ servo r¶i d©y víi ®éng c¬ quÊn d©y, vµ ®éng c¬ nh¶ d©y víi ®éng c¬ quÊn d©y. NÕu ®éng c¬ quÊn d©y quÊn víi tèc ®é nhanh th× ®éng c¬ servo còng ph¶i r¶i d©y nhanh, viÖc r¶i d©y nµy diÔn ra liªn tôc trong mét vßng quÊn d©y, khi cuén quÊn xoay ®−îc mét vßng th× c¬ cÊu r¶i d©y còng dÞch chuyÓn ®i mét ®é dµi chÝnh b»ng ®−êng kÝnh quÊn d©y. Cßn ®Ó d©y quÊn kh«ng bÞ ®øt nh−ng vÉn ®¶m b¶o ®ñ ®é c¨ng cÇn thiÕt th× ta ph¶i ®iÒu khiÓn tèc ®é cuén nh¶ ®ång tèc ®é víi cuén quÊn. Nh− vËy c¶ ba ®éng c¬ nµy ho¹t ®éng trong sù rµng buéc lÉn nhau, d−íi sù gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn cña bé ®iÒu khiÓn trung t©m lµ Card gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn.

2

§Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n ®ång tèc ®é quÊn vµ nh¶ (cïng tèc ®é dµi) th× tr−íc hÕt ta cÇn cã hÖ biÕn tÇn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ quÊn vµ nh¶ cã ®é chÝnh x¸c cao, t¸c ®éng nhanh, ë ®©y chóng t«i dïng biÕn tÇn 3G3MV cña h·ng Omron, ®iÒu khiÓn vect¬ vßng kÝn, ph¶n håi dïng Encoder 360 xung/vßng. Ta còng cÇn mét bé ®iÒu khiÓn trung t©m cã ®é chÝnh x¸c cao, tèc ®é nhanh ®Ó tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin vµ ®−a tÝn hiÖu ®Æt vµo hÖ biÕn tÇn ®iÒu khiÓn vect¬, do ®ã ph−¬ng ¸n sö dông Chip PSoC lµ kh¶ thi. Ngoµi ra ®Ó hÖ thèng cã thÓ quÊn víi tèc ®é cao (n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng) ta còng cÇn ph¶i cã c¬ cÊu bï vµ c¶m biÕn søc c¨ng cã ®é chÝnh x¸c cao, lµm viÖc tin c©y. Dùa vµo th«ng tin tõ c¶m biÕn søc c¨ng bé ®iÒu khiÓn sÏ ®−a ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é c¬ cÊu nh¶ d©y sao cho ®ång tèc ®é víi c¬ cÊu quÊn d©y. III. ThiÕt kÕ, chÕ t¹o hª thèng gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn cho m¸y CNC quÊn d©y III.1. Giíi thiÖu chung vÒ hª thèng gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn HÖ thèng gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn lµ mét phÇn quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña mét hÖ thèng s¶n suÊt tù ®éng hiÖn ®¹i nãi chung vµ m¸y CNC quÊn d©y nãi riªng, nã chiÕm tû lÖ cao vÒ gi¸ thµnh trong toµn bé hÖ thèng, ®©y còng lµ mét trong c¸c phÇn phøc t¹p nhÊt vµ chøa ®ùng trong nã mét hµm l−îng trÝ tuÖ cao (hiÓu theo nghÜa c¶ vÒ chiÒu s©u vµ réng). Víi môc tiªu thiÕt kÕ hÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn cã gi¸ thµnh thÊp nh−ng vÉn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, ®Ó gi¶m gi¸ thµnh m¸y CNC quÊn d©y, thay thÕ cho thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cã kh¶ n¨ng lËp tr×nh PLC vµ hÖ thèng gi¸m s¸t nhËp ngo¹i. Chóng t«i ®· thiÕt kÕ mét Card chuyªn dông ®Ó gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn m¸y CNC quÊn d©y, trªn Card nµy phÇn tö c¬ b¶n lµ Chip PSoC cña h·ng CyPress Mü, ®©y lµ lo¹i thiÕt bÞ lËp tr×nh míi, cã cÊu h×nh m¹nh, tµi nguyªn phong phó, tèc ®é xö lý nhanh. HÖ thèng gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn do chóng t«i x©y dùng cã chøc n¨ng ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu cho m¸y CNC quÊn d©y (sè vßng cÇn quÊn, sè líp cÇn quÊn, tèc ®é quÊn d©y, chÕ ®é quÊn d©y .v.v. ); gi¸m s¸t c¸c th«ng sè ®ang vËn hµnh cña m¸y th«ng qua viÖc ®o c¸c tÝn hiÖu ph¶n håi tõ c¸c c¶m biÕn; vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña hÖ biÕn tÇn - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé quÊn d©y, nh¶ d©y vµ r¶i d©y th«ng qua viÖc xö lý tÝn hiÖu, tÝnh to¸n gi¸ trÞ tÝn hiÖu ®Æt vµ ®−a c¸c gi¸ trÞ nµy vµo c¸c bé biÕn tÇn, bé ®iÒu khiÓn servo motor. HÖ thèng nµy gåm cã 3 phÇn chÝnh: PhÇn cøng (hard ware), phÇn ch−¬ng tr×nh trªn Chip (firm ware), vµ phÇn mÒm SCADASWARE trªn m¸y tÝnh (software). Tãm t¾t mét sè chøc n¨ng vµ th«ng sè chÝnh của Card gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn do chóng t«i thiÕt kÕ: + Cã 7 ®Çu ra sè, dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña 2 biÕn tÇn 3G3MV h·ng Omron (®iÒu khiÓn ®éng c¬ nh¶ d©y vµ quÊn d©y) vµ Servo motor (®iÒu khiÓn c¬ cÊu r¶i d©y), SmartStep A - Series R7D-AP08H cña hãng Omron. + Cã 3 ®Çu ®o xung tõ Encoder ®Ó tèc ®é, vÞ trÝ cña c¬ cÊu quÊn, nh¶ vµ r¶i d©y + Cã màn h×nh hiện thị LCD 2x16 (hµngxcét): HiÓn thÞ th«ng tin, th«ng sè, tr¹ng th¸i ®ang ho¹t ®éng cña m¸y CNC quÊn d©y. + Khả năng truyền th«ng víi m¸y tÝnh qua cổng RS232, hÖ thèng ®−îc gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn qua giao diÖn (phÇn mÒm SCADASWARE) trªn m¸y tÝnh + Cã đầu vào ADC (max 14 bits), ®Çu ra DAC ( max 9 bits ) + Cã 4 EEPROM ngoµi, ký hiÖu FM24C64, mçi IC nµy l−u ®−îc 64 Kbit, th«ng tin cã thÓ l−u tr÷ ®Õn 40 n¨m, dïng ®Ó l−u c¸c th«ng sè hiÖn hµnh ®¶m b¶o hÖ thèng sau khi mÊt ®iÖn vÉn vËn hµnh tèt vµ tiÕp tôc quÊn d©y mµ kh«ng g©y lçi. Gi¶i ph¸p nµy cho phÐp ph¸t triÓn nhiÒu øng dông h¬n, thuËn tiÖn h¬n lµ dïng bé nhí trong cña PSoC. EEPROM nµy truyÒn th«ng tin víi PSoC theo chuÈn I2C.

3

+ Cã khả năng n¹p trực tiếp ch−¬ng tr×nh tõ m¸y tÝnh kh«ng cần phải thay Chip. + Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu tµi nguyªn cã s½n trong PSoC nh−: Timer, counter, PWM, khuÕch ®¹i .v.v. cã thÓ ph¸t triÓn cho c¸c øng dông kh¸c. III.2. Ph©n cÊp chøc n¨ng xö lý th«ng tin gi÷a Card (phÇn cøng+firm ware) vµ phÇn mÒm trªn m¸y tÝnh CÊp trªn cïng: M¸y tÝnh PC cã cµi ®Æt phÇn mÒm gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn(SCADASWARE). PhÇn mÒm ®−îc dïng ®Ó ®Æt c¸c gi¸ trÞ ban ®Çu, nhËn th«ng tin tõ Card truyÒn lªn, hiÓn thÞ c¸c th«ng sè, vµ dïng ®Ó tÝnh to¸n vµ sö lý c¸c th«ng sè biÕn ®æi chËm nh− b¸n kÝnh quËn quÊn .v.v. CÊp thø 2: Card (phÇn cøng) vµ ch−¬ng tr×nh n¹p cho chip PSoC (firm ware). CÊp nµy cã chøc n¨ng: ®o l−êng tèc ®é, sè vßng quay, tÝnh to¸n tèc ®é ®Æt cho ®éng c¬ nh¶, ®éng c¬ quÊn, ®iÒu khiÓn vÞ trÝ r¶i d©y, l−u tr÷ vµ cËp nhËt c¸c th«ng sè hiÖn hµnh cña m¸y CNC vµo EEPROM, hiÓn thÞ c¸c th«ng sè trªn mµn h×nh LCD, truyÒn d÷ liÖu lªn m¸y tÝnh. con: CÊp cuèi cïng: Cã thÓ chia lµm hai cÊp + Bé ®iÒu khiÓn: BiÕn tÇn, bé ®iÒu khiÓn servo. B¶n th©n c¸c thiÕt bÞ nµy còng ®· tÝch hîp c¸c thiÕt bÞ tÝnh (vi xö lý tÝn hiÖu tèc ®é cao) ®Ó tÝnh to¸n tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. Trong c¸c bé ®iÒu khiÓn nµy cã bé ®iÒu ®iÒu chØnh tù ®éng PID, bé ®iÒu chØnh vÞ trÝ, bé ®iÒu chØnh m« men .v.v. + C¬ cÊu chÊp hµnh vµ c¶m biÕn: gåm cã ®éng c¬ kh«ng ®ång bé nh¶ d©y, quÊn d©y, r¶i d©y vµ c¸c c¶m biÕn thu thËp d÷ liÖu: c¶m biÕn bªn tr¸i, bªn ph¶i c¬ cÊu r¶i d©y, c¶m biÕn trong c¬ cÊu bï søc c¨ng, encoder ®o tèc ®é ®éng c¬. H×nh 3: Ph©n cÊp ®iÒu khiÓn III.3. ThiÕt kÕ giao diÖn gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn cho m¸y quÊn d©y CNC b»ng m¸y tÝnh (X©y dùng phÇn mÒm SCADASWARE – Supervisory Control And Data Acquisition SoftWare ) Giao diÖn cã 3 phÇn chÝnh: PhÇn 1 (Select Mode): Lùa chän c¸c chÕ ®é quÊn cho m¸y quÊn d©y CNC: quÊn theo sè vßng ®Æt, quÊn theo sè líp ®Æt, quÊn theo khèi l−îng ®Æt (quÊn d©y hµn), quÊn d©y m¸y biÕn ¸p. PhÇn 2 (Setting parameters): §Æt c¸c th«ng sè cho hÖ quÊn d©y nh− tèc ®é quÊn, sè líp, ®−êng kÝnh d©y vµ vËt liÖu d©y quÊn. PhÇn 3 (Measuring parameters): NhËn c¸c gi¸ trÞ ®o l−êng tõ Card (®o ®−îc tõ c¸c sensor) truyÒn lªn m¸y tÝnh vµ hiÓn thÞ c¸c th«ng sè nµy.

4

H×nh 4: H×nh giao diÖn chÝnh ®iÒu khiÓn m¸y CNC quÊn d©y TÊt c¶ c¸c th«ng sè ®Æt sÏ ®−îc truyÒn xuèng Card PSoC, trªn c¬ së gi¸ trÞ ®ã Chip PSoC sÏ ®o c¸c th«ng sè vËn hµnh, tÝnh to¸n, xö lý vµ ®−a ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn thÝch hîp, ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng nhÞp nhµng gi÷a c¬ cÊu quÊn d©y, c¬ cÊu nh¶ d©y vµ c¬ cÊu r¶i d©y. Ngoµi ra cßn cã c¸c giao diÖn con dïng ®Ó kiÓm tra, vËn hµnh, ®iÒu khiÓn riªng biÕn tÇn hoÆc servo motor phôc vô cho viÖc söa ch÷a vµ b¶o d−ìng khi cã sù cè hoÆc cã thÓ dïng lµm thiÕt bÞ thÝ nghiÖm phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu trong c¸c tr−êng cao ®¼ng vµ ®¹i häc. III.4. ThiÕt kÕ phÇn cøng cho Card gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn S¬ ®å m¹ch nguyªn lý cña Card h×nh 5. Trªn Card gåm 2 chip PSoC: ViÖc dïng 2 chip cho phÐp ta ph¸t triÓn nhiÒu øng dông kh¸c mµ kh«ng cÇn thay ®æi phÇn cøng. PSoC 1: §ãng vai trß lµ chip chñ (Master) cã nhiÖm vô nhËn tÝn hiÖu tõ m¸y tÝnh, thu thËp c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn tr¸i -ph¶i, c¶m biÕn søc c¨ng, ®o tèc ®é, ®o vÞ trÝ tõ Encoder vµ nhËn tÝn hiÖu tõ PSoC 2 truyÒn sang, tõ ®ã xö lý ®iÒu khiÓn ®éng c¬ Servo r¶i d©y vµ truyÒn th«ng tin lªn m¸y tÝnh vµ ®ãng më c¸c van ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng 2 biÕn tÇn, cho ch¹y vµ dõng hÖ thèng. PSoC 1 sÏ th−êng xuyªn l−u tr÷ th«ng tin vµo EEPROM, vµ sÏ ®äc gi¸ trÞ trong EEPROM sau khi cã ®iÖn trë l¹i. PSoC 2: §ãng vai trß lµ chip tí (Slave) cã nhiÖm vô lµ nhËn tÝn hiÖu tõ m¸y tÝnh vµ thu thËp tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn c¨ng d©y vµ trïng d©y tõ ®ã ®−a ra tÝn hiÖu d¹ng Analog ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é cho 2 ®éng c¬ quÊn vµ nh¶ sao cho d©y quÊn kh«ng bÞ ®øt, ®ång thêi thu thËp tõ c¶m biÕn sù cè ®øt d©y vµ truyÒn th«ng sang chip PSoC 1 ®Ó cho dõng hÖ thèng khi cã sù cè.

5

1

2

3

4

5

6

A2 1 3 4 5 CAP 11 TXD 10 12 RXD 9 A3 CAP

uRS1 C1+ C1C2+ C2T1IN T2IN R1OUT R2OUT MAX232 Vs+ VsVC C GND T1OUT T2OUT R1IN R2IN

D

2 6 16 15 14 7 13 8

A4 CAP

A6 CAP

VC C VSS A63 CON1 A20 C8dcS V RES1 +12V A22 RES1 A25 RES1 CBduoi A23 RES1 CBtren A42 A31 HEADER 2 DIODE SCHOTTKY A44 DIODE SCHOTTKY 1 2 VSS A62 HEADER 3 1 2 3 1

chay 1K RES1 A7 RES1

A34 NPN D7 VSS LED D

VSS A19 RES1

xung analog1 analog2

A8 RES1 A9 D6 VSS LED

A35 NPN

A41 1 2 3 HEADER 3

VC C VSS A5 5 9 4 8 3 7 2 6 1 C DB 9 VC C VS S D11

A14 SW-SPS T D10 RES1

HT C8B /A VSS

p272 p012 p072

1K

SW-PB

A33 HEADER 2 chieu Vdd P0[6] P0[4] P0[2] P0[0] P2[6] P2[4] P2[2] P2[0] XR ES P1[6] P1[4] P1[2] XS DA C 28 VC 27 duoi CB CB 26 tren 25 24 23 RW2 22 E2 DB 62 21 20 DB 42 19 XR ES2 18 encoderQ RXD encoderN P002 A10 RES1 A11 RES1 LED C D5 A36 NPN

2 1

A47 DIODE SCHOTTKY CB T A26 RES1 +12V

A48 DIODE SCHOTTKY CB P A28 RES1

A32 2 1 HEADER 2

VS S

VS S

A27 RES1

A29 RES1

A54 A55 RES1 RES1

1 2 3 4 5 6 RS 7 LED4 LED2 8 9 10 SCL 11 SDA 12 C8B/A RX2 13 14 chay xung C8dcSV chieu HT

Psoc P0[7] P0[5] P0[3] P0[1] P2[7] P2[5] P2[3] P2[1] VS S P1[7]SC L P1[5]SDA P1[3] XS CL Vss Psoc Vdd P0[6] P0[4] P0[2] P0[0] P2[6] P2[4] P2[2] P2[0] XR ES P1[6] P1[4] P1[2] XSDA

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

VC C CB T CB P BT2 BT1

analog1 analog2

p072 p012 p272 DB 72 T2 R2 P012

RW E LED3 LED1 XR ES encoderQ TXD RXD TX2

DB 52

Psoc1 1 P0[7] 2 P0[5] 3 P0[3] 4 P0[1] 5 P2[7] 6 RS2 VSS P2[5] 7 P2[3] 8 P2[1] 9 VSS 10 P1[7]SC L 11 P1[5]SDA 12 P1[3] 13 XSCL 14 Vss Psoc1

17 16 15

BT2

A12 RES1 D4 A13 RES1 LED VSS

A37 NPN

VS S A52 1 2 3 4 4 HEADER

VC C TX2 RX2 XRES VS S VCC A49 2 1 HEADER 2 A1 B K A DB 7 DB 6 DB 5 DB 4 DB 3 DB 2 DB 1 DB 0 E R/W RS Vo Vdd Vss LED1 LED2 LED3 LED4 VCC VSS 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 A60 TX2 RX2 3 4 SW DIP-2 2 1 T2 R2 encoderN encoderQ

P002 P012 XRES2 VS S VCC

BT2

A21 RES1 100K RES2 D1 VSS LED

A40 NPN

5 4 3 2 1

B

VS S

A46 HEADER 5

1 2 3 4 VS S

A56 A0 A1 A3 GND 24c64 VC C RW SCL SDA

8 7 6 5

VC C SCL SDA

VC C

1 2 3 4 VSS

A58 A0 A1 A3 GND 24c64 VC C RW SCL SDA

8 VC C 7 6 SCL 5 SDA

A53 HEADER 5 BT1 A15 RES1 A16 RES1 LED D3 VSS

A38 NPN

D

A51 22 A39 NPN 22 1 2 3 4 4 HEADER VS S

C

VCC

VCC VS S

A24 RES1

A43 SW SPST

A61 SW SPST

VS S

LED

VS S

24c64

VSS

24c64

DB72 DB62 DB52 DB42 E2 RW 2 RS 2

24 V +12V -12V VCC

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A

XRES

5 4 3 2 1

1

IV.

C¸ch kÕt nèi gi÷a Card PSoC víi biÕn tÇn 3G3MV vµ Servo motor cña h·ng Omron

H×nh 6: C¸ch ®Êu víi biÕn tÇn 3G3MV

V.

KÕt luËn

Bµi b¸o ®· tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o hÖ thèng gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu (Card PSoC, firm ware cho chip PSoC, phÇn mÒm SCADASWARE trªn m¸y tÝnh) vµ ¸p dông vµo ®iÒu khiÓn m« h×nh m¸y CNC quÊn d©y. KÕt qu¶ vËn hµnh cho thÊy hÖ thèng gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn do chóng t«i chÕ t¹o lµm viÖc tin cËy vµ cã ®é chÝnh x¸c cao hoµn toµn cã thÓ thay thÕ cho thiÕt bÞ nhËp ngo¹i.

RS RW E VSS VCC VS S XRES2 A45 HEADER 5 2

L

VC C

1 2 3 4

A57 A0 A1 A3 GND VC C RW SCL SDA

8 7 6 5

VC C SCL SDA

VC C

1 2 3 4

A59 A0 A1 A3 GND VC C RW SCL SDA

8 7 6 5

VC C SCL SDA A30 RES1

BT1

A17 RES1 A18 RES1 LED D2 VSS

A Title Size B Date: File: MACH DIEU KHIEN M QUAN DAY CNC AY Number Design: TRAN THE THINH Revision

A50 HEADER 10

4-Dec-2007 Sheet of D:\CUA THINH DE NHO\New Folder\mach thay HUNG\MyDesign.ddb Drawn B y: 6

3

4

5

Hình 5: S¬ ®å m¹ch nguyªn lý Card ®iÒu khiÓn m¸y quÊn d©y CNC

H×nh 7: S¬ ®å nèi d©y víi Servo Driver

6

H×nh 8: Card gi¸m s¸t, ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn

H×nh 9: M« h×nh m¸y CNC quÊn d©y Tµi liÖu tham kh¶o

[1]. Tµi liÖu kü thuËt vÒ PSoC cña h·ng CyPress. [2]. Tµi liÖu kü thuËt vÒ SmartStep A - Series R7D-AP08H vµ biÕn tÇn 3G3MV cña h·ng Omron. [3]. C¸c website cña mét sè h·ng: Omron, Cypress, Electromech, Siemen, ABB, Digmotor, GeorgeStevens, ReynoldsElectronics, http://www.alldatasheet.com

7