You are on page 1of 14

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 05 NM HC 2010 - 2011
H

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
Trn Th
Tng cng

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 04 NM HC 2010 - 2011
H

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
Trn Th
Tng cng

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 03 NM HC 2010 - 2011
STT

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
47 Trn Th
Tng cng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

0
0

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 2 NM HC 2010 - 2011
H

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
Trn Th
Tng cng

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 1 NM HC 2010 - 2011
H

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
Trn Th
Tng cng

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 12 NM HC 2010 - 2011
STT

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
46 Phm Th Tng
47 Trn Th
Tong cong
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

0
0
0

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 11 NM HC 2010 - 2011
H

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
Trn Th
Tng cng

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 10 NM HC 2010 - 2011
H

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
Trn Th
Tng cng

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 09 NM HC 2010 - 2011
H

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
Trn Th
Tng cng

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
1
1
2
0
1
1
2
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1 1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
4
0
1
1
1
3
1
1 1
1
4
0
1 1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
0
1 1
2
1
1
1
3
1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
31
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH LP 11A7


THNG 08 NM HC 2010 - 2011
H

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyn Trung
V Nguyn
Nguyn Ngc Hng
H Trng
Nguyn Vn
Phm Quc
Nguyn Th M
V Thnh
Trn Th
Lm Tuyt
V Th Ngc
L Trung
on Trung
Nguyn Th Thu
Dng Th
Phan Dim Qunh
Nguyn Hong Anh
Hong
Cao Th Thanh
H Th Ngc
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu
V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Phm Th Tng
Trn Th
Tng cng

Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tng cng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1 1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
0
1
1
0
0
1
1
2
0
1
1
1
3
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
2
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
Tam Ph, ngy .. thng nm 20
Hiu trng
Gim th

Tn
Anh
Bnh
Chu
Ch
Dng
Duy
Duyn
t
Giang
Hng
Hnh
Hiu
Hiu
Hng
Hng
Hng
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng
Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Vn
Yn

TRNG THPT TAM PH

BNG THEO DI S BUI VNG CA HC SINH L


NM HC 2009 - 2010
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

H
Nguyn Trung
Nguyn Phc Thin
H Trng
Phm Quc
Nguyn Th M
Nguyn Vn
V Thnh
V Th Ngc
L Trung
Dng Th
Nguyn Hong Anh
L Th Ngc
Phan Dim Qunh
Trn Hong
Lm Th Thu
Nguyn Ti
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Lp Li
Phm Hng
V Th Kim
Hunh Trng
Nguyn Th Yn
Nguyn on Thy
Trn V Hong
Nguyn Th Trn Chu

Tn
Anh
n
Ch
Duy
Duyn
Dng
t
Hnh
Hiu
Hng
Huy
Huyn
Hng
Kha
Liu
Linh
Loan
Mnh
Na
Nga
Ngn
Ngha
Nhi
Nh
Oanh
Phng

T8
2
0
3
1
0
0
0
2
12
0
2
18
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4

Nguyn Thanh

Phng

23

V Ngc Lan
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Nht
Bi Trn
Nguyn Phng
V Hunh Phng
Phan Gia
Dic M
Trn Th Thanh
Trn Th Huyn
Xun
Tun
Hong
Hynh Ngc Anh
Phm Th Tng
H Xun

Phng
Quyn
Qunh
Thnh
Tho
Tho
Thin
Thun
Thy
Trang
Trung
T
Tun
Tun
Vn
Vnh

0
8
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
1
1

Trn Th

Yn

Tng cng

79

T9

T10
0
2
1
0
0
0
0
0
2
2
0
28
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
5
26
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
73

T11
4
0
1
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
35

T12
0
12
3
0
1
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
1
1
3
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
4
1
4
0
0
44

3
14
1
0
0
0
1
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
2
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
2
0
2
0
2
0
1
38

Hiu trng
Ghi ch:
c vng: 1
khng vng: 0

NG CA HC SINH LP 10a7..
C 2009 - 2010
HKI
9
28
9
1
1
0
3
4
26
3
2
46
0
1
0
2
1
0
0
11
0
3
4
4
4
10
69
0
10
0
3
0
0
1
4
0
0
4
0
9
3
7
1
1
269

T1

T2
0
12
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
12
0
1
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
5
4
1
0
0
41

T3
0
1
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
0
0
23

T4
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
36
0
0
3
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
5
0
1
1
0
51

T5
0
0
4
0
0
0
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
2
1
2
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
6
1
0
1
0
24

HKII
0
13
11
0
0
0
6
2
5
0
2
0
1
0
0
0
3
0
0
68
0
1
8
2
6
2
1
0
2
1
2
0
2
0
1
0
0
11
0
18
5
2
2
0
139

C NM
9
41
20
1
1
0
9
6
31
3
4
46
1
1
0
2
4
0
0
79
0
4
12
6
10
12
70
0
12
1
5
0
2
1
5
0
0
15
0
27
8
9
3
1
408

u trng