Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ vμ hiÖu suÊt sö dông hÖ BiÕn tÇn - §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha

Solutions improve efficiency of inverter – induction motor system
ThS. Vò Xu©n Hïng Bé m«n Trang bÞ ®iÖn - §iÖn tö Khoa §iÖn - §iÖn tö, §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i TS. TrÇn V¨n ThÞnh Khoa §iÖn, §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi

Tãm t¾t: Bµi b¸o nµy tr×nh bµy mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, hiÖu suÊt sö dông hÖ biÕn tÇn - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. Summary: This paper presents the results of the researchs, analyses and estimations helping for improving efficiency of inverter- induction motor system. 1. §Æt vÊn ®Ò

Trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp viÖc sö dông ®éng c¬ ®iÖn ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng cho c¸c m¸y s¶n xuÊt lµ phæ biÕn. Khi l¾p ®Æt mét ®éng c¬ ®iÖn cho mét chuyÓn ®éng nµo ®ã, chóng ta cÇn chó ý tíi c¸c th«ng sè nh− lµ c«ng suÊt, hiÖu suÊt, cosϕ, m«men, ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é.v.v. HiÖn nay viÖc sö dông ®éng c¬ ®iÖn ë nhiÒu n¬i cßn nhiÒu l·ng phÝ. ChØ cÇn kh¶o s¸t s¬ qua mét vµi xÝ nghiÖp chóng ta còng cã thÓ thÊy ngay nh÷ng bÊt hîp lý ®ã. Nh÷ng bÊt hîp lý cã thÓ do lçi chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ, ®éng c¬ th−êng xuyªn ch¹y non t¶i, hoÆc do lçi vËn hµnh kh«ng ®óng chÕ ®é.v.v. §iÓn h×nh nhÊt trong viÖc l·ng phÝ ë trªn mµ chóng ta cã thÓ kh¾c phôc ®−îc lµ sö dông ®éng c¬ kh«ng hîp lý, lùa chän ph−¬ng ¸n ®iÒu khiÓn thÝch hîp, cµi ®Æt chÕ ®é ®iÒu khiÓn ®éng c¬ phï hîp víi tÝnh chÊt t¶i. §éng c¬ ®iÖn khi sö dông kh«ng hîp lý sÏ cã hiÖu suÊt, cosϕ thÊp, m¸y lµm viÖc ån rung, chãng háng. Trong bµi b¸o nµy chóng t«i sÏ tr×nh bµy mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh»m kh¾c phôc c¸c nh−îc ®iÓm trªn vµ n©ng cao hiÖu qu¶, hiÖu suÊt hÖ biÕn tÇn - ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha (§C K§B). 2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ sö dông hÖ BiÕn tÇn - §C K§B ba pha + Khi §C K§B lµm viÖc víi biÕn tÇn, do ®iÖn ¸p kh«ng sin lµm t¨ng tæn hao phô trong ®éng c¬ - tæn hao bÒ mÆt vµ tæn hao ®Ëp m¹ch, biÕn tÇn sÏ ph¸t ra sãng tÇn sè cao lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c. Ngoµi thµnh phÇn m«men do sãng c¬ b¶n sinh ra cßn cã c¸c m«men ®Ëp m¹ch do sãng hµi bËc cao sinh ra lµm cho tèc ®é ®éng c¬ bÞ dao ®éng, ®éng c¬ ph¸t ra tiÕng ån lín. V× vËy ta cÇn ph¶i t×m c¸ch n©ng cao chÊt l−îng ®iÖn ¸p ®Çu ra cña biÕn tÇn: T¨ng tÇn sè sãng mang fc lªn th× ®iÖn ¸p sÏ gÇn h×nh sin h¬n, tuy nhiªn gi¸ trÞ fc bÞ giíi h¹n bëi kh¶ n¨ng ®ãng c¾t cña van b¸n dÉn, cña vi m¹ch ®iÒu khiÓn vµ chØ cã thÓ vËn hµnh trong gi¸ trÞ cho phÐp cña nhµ s¶n xuÊt (vÝ dô biÕn tÇn Micromaster 420 cña Siemens fc ≤ 16 kHz). Sö dông kÕt hîp víi bé läc sãng hµi bËc cao, tuy gi¶i ph¸p nµy ®¬n gi¶n, hiÖu qu¶ nh−ng lµm t¨ng gi¸ thµnh cña thiÕt bÞ biÕn tÇn vµ cång kÒnh.

1

1

L C

3

1

L1

C1 C2

3 L2

2

4

2

4

H×nh 1: a) Bé läc th«ng thÊp LC b) Bé läc céng h−ëng + Sö dông ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ xung tèi −u ®Ó gi¶m tæn thÊt n¨ng l−îng trong qu¸ tr×nh ®ãng c¾t van b¸n dÉn, lùa chän ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ thÝch hîp ®Ó tËn dông tèi ®a c«ng suÊt nguån mét chiÒu. VÝ dô ph−¬ng ph¸p PWM 60o: §Ó gi¶m tæn hao ®ãng c¾t cña van b¸n dÉn, ng−êi ta ®· san ph¼ng ®Ønh sãng ®iÒu biÕn trong kho¶ng tõ 600 ®Õn 1200 vµ tõ 2400 ®Õn 3000 (trong mét chu kú tÝnh theo ®é ®iÖn) [7]. Nhê ®ã, c¸c van b¸n dÉn c«ng suÊt ®−îc gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i cña nã trong 1/3 chu kú, kÕt qu¶ lµ h¹n chÕ ®−îc tæn thÊt n¨ng l−îng do chuyÓn m¹ch g©y ra. + Thùc hiÖn chuyÓn m¹ch mÒm, chuyÓn m¹ch céng h−ëng [10]: Ng−êi ta t¹o ra m¹ch céng h−ëng cã ®iÒu khiÓn, sao cho khi chuyÓn m¹ch ®iÖn ¸p trªn van b»ng kh«ng (gäi lµ chuyÓn m¹ch ZVS - Zero Voltage Switching) hoÆc dßng ®iÖn qua van b»ng kh«ng (gäi lµ chuyÓn m¹ch ZCS - Zero Current Switching). Nh− vËy chuyÓn m¹ch céng h−ëng, chuyÓn m¹ch mÒm ®· gi¶m ®−îc tæn hao khi ®ãng c¾t, gi¶m ®−îc c¸c øng suÊt do chuyÓn m¹ch g©y ra (tèc ®é biÕn thiªn ®iÖn ¸p du/dt, tèc ®é biÕn thiªn dßng ®iÖn di/dt), cho phÐp lµm viÖc víi tÇn sè ®ãng c¾t cao ®Õn hµng tr¨m kHz, triÖt tiªu ®−îc ¶nh h−ëng cña nhiÔu ®iÖn tõ.
Ldc

Tdc AC Cdc

Tr1 Lr Tr2

T1
Cr

D1

T3

D3

T5

D5

T4

D4 T 6

D6

T2

D2

AC/DC

M¹ch céng h−ëng

DC/AC

H×nh 2: NghÞch l−u chuyÓn m¹ch mÒm + TËn dông n¨ng l−îng trong chÕ ®é h·m t¸i sinh ®Ó tr¶ vÒ l−íi, b»ng c¸ch phèi hîp ®iÒu khiÓn c¶ phÇn chØnh l−u vµ nghÞch l−u: §Ó tËn dông ®−îc n¨ng l−îng tr¶ vÒ l−íi khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é h·m t¸i sinh, th× ta cã thÓ sö dông s¬ ®å h×nh 3. Tuy nhiªn s¬ ®å nµy kh¸ phøc t¹p lµm t¨ng gi¸ thµnh thiÕt bÞ c¶ phÇn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn (ph¶i dïng 2 DSP th«ng th−êng hoÆc mét DSP kÐp cã chøc n¨ng nh− 2 DSP th«ng th−êng) nªn th−êng chØ thÊy trong c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp cã c«ng suÊt lín, hay tÇu ®iÖn. Nghiªn cøu chÕ ®é h·m t¸i sinh cña biÕn tÇn b»ng c¸ch sö dông chØnh l−u transistor cho phÐp t¹o ra ®−îc hÖ truyÒn ®éng cã ®Æc tÝnh ®éng rÊt tèt, cã hiÖu suÊt biÕn ®æi n¨ng l−îng cao, c¶i thiÖn ®¸ng kÓ h×nh d¸ng cña dßng ®iÖn l−íi.Trong nhiÒu tr−êng hîp kh¸c, viÖc phèi hîp lµm viÖc gi÷a chØnh l−u vµ nghÞch l−u cßn gióp gi¶m ®¸ng kÓ dung l−îng cña tô läc trong m¹ch mét chiÒu, ®iÒu nµy cho phÐp chÕ t¹o c¸c bé biÕn tÇn hoÆc cã kÝch th−íc vµ khèi l−îng nhá, hoÆc sö dông c¸c tô dÇu cã tuæi thä vµ ®é an toµn lµm viÖc cao.

2

D11

T11

D31 T31

D51 T51 C

T12

D12 T32

D32 T52

D52

D41

T41

D61 T61

D21 T21

T42

D42 T62

D62 T22

D22 §C

K§B

H×nh 3: HÖ biÕn tÇn - §CK§B cã kh¶ n¨ng tr¶ n¨ng l−îng vÒ l−íi khi h·m t¸i sinh + §èi víi hÖ biÕn tÇn PWM th× khi vËn hµnh ta cÇn ph¶i lùa chän luËt ®iÒu khiÓn U/fx và cµi ®Æt tham sè phï hîp víi ®Æc tÝnh t¶i [3]. Bëi v× luËt ®iÒu khiÓn U/fx nã liªn quan tíi thêi gian khëi ®éng cña ®éng c¬, liªn quan tíi kh¶ n¨ng h¹n chÕ dßng ®iÖn khëi ®éng, liªn quan tíi tæn thÊt n¨ng l−îng trong qu¸ tr×nh ®éng, thËm trÝ nÕu kh«ng cµi ®Æt thÝch hîp ®éng c¬ cã thÓ kh«ng khëi ®éng ®−îc. D−íi ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ kh¶o s¸t §C K§B 14 kW d·y 3K160M4 kÐo t¶i cã m«men Mt=Const, ®Ó minh chøng cho nhËn ®Þnh trªn: Tr−êng hîp ®Æc tÝnh U/f thÝch hîp : Uboost =5%Ub, tq® = 0.6 sec, flv=50 Hz. Dßng ®−îc giíi h¹n trong ph¹m vi cho phÐp, tèc ®é t¨ng ®Òu, tæn thÊt n¨ng l−îng kh«ng qu¸ lín.

H×nh 4 a) Dßng ®iÖn, m«men, tèc ®é

b) Tæn hao ®ång

Tr−êng hîp Uboost qu¸ bÐ, víi t¶i cã tÝnh thÕ n¨ng th× vïng ®éng c¬ bÞ quay ng−îc sÏ t¨ng, tæn hao n¨ng l−îng trong qu¸ tr×nh ®éng t¨ng. Tr−êng hîp tqd qu¸ bÐ hoÆc Uboost qu¸ lín, dßng khëi ®éng sÏ lín, tæn hao ®ång t¨ng trong qu¸ tr×nh ®éng, m«men dao ®éng m¹nh. VÝ dô tq® = 0.4 sec, Uboost =20%Ub (cµi ®Æt gi¸ trÞ nµy qu¸ lín), flv=50 Hz:

H×nh 5 a) Dßng ®iÖn, m«men, tèc ®é

b) Tæn hao ®ång

3

+ §iÒu khiÓn tèi −u m«men quay: Ta ph¶i tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng cña ®éng c¬ vµ thiÕt bÞ biÕn tÇn ®Ó t¹o ra m«men quay víi dßng ®iÖn bÐ nhÊt hoÆc t¹o ra m«men quay tèi ®a khi dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p bÞ giíi h¹n. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p tèi −u m«men quay, hiÖn nay cã c¸c biÕn tÇn lµm viÖc theo nguyªn lý ®iÒu khiÓn trùc tiÕp m«men (DTC: Direct Torque Control) tùa theo tõ th«ng stato, ®iÒu khiÓn vect¬ tùa theo tõ th«ng r«to. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn tèi −u m«men quay th× cÇn ph¶i sö dông chip DSP cã ®é chÝnh x¸c cao, tèc ®é tÝnh to¸n nhanh vµ thuËt to¸n ®iÒu khiÓn còng phøc t¹p h¬n so víi biÕn tÇn PWM ®iÒu khiÓn theo luËt U/fx, do ®ã gi¸ thµnh cña thiÕt bÞ biÕn tÇn nµy kh¸ cao, th−êng chØ sö dông trong c¸c øng dông ®Æc biÖt. H×nh 6 ®Æc tÝnh m«men vµ tèc ®é cña hÖ ®iÒu khiÓn vect¬ BiÕn tÇn - §C K§B trong tùa theo täa ®é tõ th«ng r«to, cã nhËn d¹ng h»ng sè thêi gian trong qu¸ tr×nh ®éng. 3. §iÒu khiÓn tèi −u n¨ng l−îng hÖ biÕn tÇn ®iÒu khiÓn vect¬ - §C K§B Khi thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu, vÊn ®Ò v©n hµnh tèi −u vÒ ph−¬ng diÖn n¨ng l−îng ®−îc gi÷ mét vai trß quan träng. Tæn hao lµm l·ng phÝ n¨ng l−îng vµ t¨ng nhiÖt ®é ®éng c¬ buéc nhµ thiÕt kÕ ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u Ých. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö c«ng suÊt hiÖn ®¹i cã thÓ ®¹t ®−îc hiÖu suÊt tíi 98%, ®éng c¬ cã c«ng suÊt trung b×nh vµ lín cã thÓ ®¹t tíi 95% t¹i ®iÓm lµm viÖc danh ®Þnh. Ng−îc lai, ë chÕ ®é non t¶i hiÖu suÊt cã thÓ gi¶m ®¸ng kÓ. Mét vÊn ®Ò n¶y sinh khi xÐt hiÖn t−îng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chÞu c¸c giíi h¹n vÒ dßng vµ ¸p. Khi ®ã, viÖc ®iÒu khiÓn c¸c biÕn tr¹ng th¸i (tõ th«ng rotor, dßng ®iÖn stator) ph¶i ®−îc thùc hiÖn sao cho lu«n lu«n tËn dông ®ù¬c thiÕt bÞ truyÒn ®éng, tËn dông ®éng c¬ mét c¸ch tèi ®a.

H×nh 6: KÕt qu¶ m« pháng ®iÒu khiÓn m«men quay trªn c¬ së ¸p ®Æt nhanh dßng ®iÖn stato trong hÖ ®iÒu khiÓn vec t¬ FOC. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tùa tõ th«ng r«to cho ta mét c«ng cô m¹nh: b»ng c¸ch ¸p ®Æt chÝnh x¸c hai thµnh phÇn dßng t¹o tõ th«ng vµ t¹o m«men quay, ta cã thÓ ®iÒu khiÓn c¸ch ly hai ®¹i l−îng nµy. Víi m«men lµ mét ®¹i l−îng ®éc lËp phô thuéc vµo t¶i, nªn c«ng cô cßn l¹i ®Ó ®iÒu khiÓn tèi −u lµ tõ th«ng r«to. Môc ®Ých ®iÒu khiÓn tèi −u lµ sö dông tèi ®a ®éng c¬ theo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ. NghÜa lµ: hoÆc ®Ó sinh m«men quay víi dßng ®iÖn stator bÐ nhÊt, hoÆc lµ sinh ra m«men tèi ®a víi dßng ®iÖn giíi h¹n. ViÖc nµy nÕu thµnh c«ng th× tèi −u m«men ta thu ®−îc dßng ®iÖn nhá nhÊt, hay nãi c¸ch kh¸c cã hiÖu suÊt tèt nhÊt. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn tèi −u hiÖu suÊt: Cã hai ph−¬ng ¸n ®iÒu khiÓn tèi −u hiÖu suÊt: Ph−¬ng ¸n 1: Dß t×m ®iÓm cùc tiÓu tæn thÊt n¨ng l−îng. Tõ biÓu thøc tÝnh c«ng suÊt ®iÖn cÊp cho ®éng c¬ ë chÕ ®é x¸c lËp:

4

P1 =

3 3 3 * Re(us. i S ) = Re ((uSd + juSq ).(iSd − jiSq )) = (uSdiSd + uSqiSq ) 2 2 2

(1)

Ho¨c: P1=pcu + pfe + Pc¬ =

L2 3 2 2 Rsisd + (Rs + (1 − σ ) Rr )isq + (1 − σ )ωLsisd isq ; σ = 1 − m Ls Lr 2

[

]

(2)

Dïng thuËt to¸n dß t×m chiÒu biÕn thiªn tõ th«ng r«to thÝch hîp, ®Ó t×m gi¸ trÞ cùc tiÓu c«ng suÊt ®iÖn cÊp cho ®éng c¬ (tÝnh theo biÓu thøc trªn hoÆc ®o trùc tuyÕn) tøc lµ tæn hao c«ng suÊt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu. Ph−¬ng ¸n 2: C©n b»ng hai thµnh phÇn tæn hao phô thuéc vµo tõ th«ng vµ m«men. C«ng thøc tÝnh c¸c lo¹i tæn hao n¨ng l−îng: pcu=

3 2 2 R s isd + (R s + (1 − σ ) R r )isq 2
2

[

]

(3)

ω 3 (ω sψ μ ) 3 (ω s Lm isd ) 2 ≈ pfe= ; trong ®ã: Rfe≈ R feN s 2 R fe 2 R fe ω sN
BiÓu thøc tÝnh tæng tæn hao n¨ng l−îng trong §C K§B:

(4)

Ngoµi ra cßn cã tæn hao phô, tæn hao phô th−êng ®−îc tÝnh gÇn ®óng b»ng kz.pcu, víi kz ≈ 0,3.

Δp = (1 + k ) p + p = ⎢⎜ (1 + k ) R + ⎜
z cu fe z s

3 ⎡⎛ 2 ⎣⎝

ω L
sN

2 m

R

ω ⎟i + ((1 + k )( R + (1 − σ ) R )i ⎥ ⎟
2 2 s

⎞ ⎠

⎤ ⎦

(5)

sd

z

s

r

sq

feN

2 2 Δp = a.isd + b.isq = Δp1 + Δp 2 ; Δp1 = f (isd ), Δp 2 = f (i sq )

(6)

Víi gi¶ thiÕt m«men quay kh«ng ®æi ë chÕ ®é x¸c lËp: M ∼ isdisq = const ta thu ®−îc ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng suÊt tæn hao bÐ nhÊt lµ: Δp1 = Δp2 , tøc lµ thµnh phÇn tæn hao phô thuéc vµo dßng t¹o tõ th«ng vµ thµnh phÇn tæn hao phô thuéc vµo dßng t¹o m«men ph¶i b»ng nhau. §Ó thùc hiÖn ph−¬ng ¸n nµy, ta tÝnh to¸n trùc tuyÕn (on - line) hai thµnh phÇn tæn hao trªn, so s¸nh chóng víi nhau vµ dïng mét kh©u ®iÒu chØnh PI ®Ó ®iÒu chØnh modul tõ th«ng r«to sao cho hai thµnh phÇn tæn hao ®ã c©n b»ng víi nhau (h×nh 7), khi ®ã tæn hao n¨ng l−îng lµ nhá nhÊt [3, 9].

5

Rs Rfe isd, ωs ψμ

Δp1 (isd)

PI

ψ*r

isq

Δp 2 (isq)
Rr, Rs

H×nh 7: §iÒu khiÓn tõ th«ng r«to ®Ó c©n b»ng hai thµnh phÇn tæn thÊt n¨ng l−îng

4. Nh÷ng khuyÕn c¸o khi lùa chän ph−¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn Bµi to¸n khã ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt lµ chän c¸ch ®Çu t− nh− thÕ nµo cho hîp lý. Khi ®ã ®èi víi mét hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn, cÇn chän gi÷a viÖc sö dông ®éng c¬ kh«ng ®iÒu khiÓn víi ®éng c¬ cã ®iÒu khiÓn. Trong c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn th× chän ph−¬ng ph¸p nµo. Trªn quan ®iÓm vÒ chÊt l−îng lµm viÖc cña hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn vµ tiÕt kiÖm n¨ng n¨ng l−îng chóng t«i khuyÕn c¸o: §èi víi nh÷ng lo¹i t¶i cã ®éng c¬ lµm viÖc hÕt c«ng suÊt vµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh tèc ®é hay mét th«ng sè nµo ®ã, th× nªn chän ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé kh«ng ®iÒu khiÓn. Bëi v× ph−¬ng ¸n nµy vèn ®Çu t− thÊp vµ vËn hµnh ®¬n gi¶n. §èi víi nh÷ng lo¹i t¶i chØ cÇn ®iÒu khiÓn trong qu¸ tr×nh khëi ®éng vµ h·m ®éng c¬ (tr−êng hîp nµy th−êng gÆp ®èi víi ®éng c¬ c«ng suÊt lín), nªn chän ®iÒu khiÓn b»ng c¸c bé khëi ®éng mÒm b¸n dÉn. §èi víi nh÷ng lo¹i t¶i cÇn ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh khëi ®éng, h·m vµ cã ®iÒu chØnh tèc ®é cã thÓ chän ph−¬ng ¸n ®iÒu khiÓn lµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu vµ xoay chiÒu. NÕu dïng ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu th× cã thÓ ®iÒu khiÓn b»ng ly hîp ®iÖn tõ vµ ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn. Trong c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®ã th× sö dông biÕn tÇn cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n víi c¸c lý do sau: - Khi ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn chóng ta cã thÓ ®iÒu khiÓn tèi −u hiÖu suÊt ®−îc nªn tæn hao n¨ng l−îng thÊp h¬n, tõ ®ã cã gi¸ thµnh chi phÝ n¨ng l−îng ®iÖn cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp h¬n.

Khi ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn chóng ta cã hÖ sè c«ng suÊt cosϕ cña l−íi cao h¬n. HÖ sè c«ng suÊt cosϕ khi ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn gÇn nh− kh«ng thay ®æi khi ®iÒu chØnh tÇn sè. §èi víi nh÷ng lo¹i t¶i mµ ®éng c¬ ®iÖn th−êng cho lµm viÖc non t¶i th× viÖc sö dông biÕn tÇn ®Ó ®iÒu khiÓn lµ ph−¬ng ¸n tèi −u h¬n c¶. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t− nÕu chän chÊt l−îng s¶n phÈm vµ tiÕt kiÖm n¨ng l−îng lµ hµng ®Çu th× chän biÕn tÇn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ lµ tèi −u h¬n c¶.
Tµi liÖu tham kh¶o

6

[1]. Vò Xu©n Hïng, TrÇn V¨n ThÞnh; Ph−¬ng ph¸p tæng hîp vµ m« pháng hÖ BiÕn tÇn ®iÒu khiÓn vect¬ - NhËn d¹ng h»ng sè thêi gian r«to; T¹p chÝ Khoa häc GTVT, 3/2005. [2]. Vò Xu©n Hïng, TrÇn V¨n ThÞnh, Hå M¹nh TiÕn; §iÒu khiÓn trùc tiÕp tõ th«ng stato vµ m« men cña §C K§B sö dông kü thuËt ®iÒu chÕ SVM; T¹p chÝ KH GTVT, 11/2005. [3]. Vò Xu©n Hïng; TÝnh to¸n tæn thÊt n¨ng l−îng trong qu¸ tr×nh ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé khi ®−îc cÊp ®iÖn tõ biÕn tÇn PWM, T¹p chÝ Khoa häc GTVT, 11/2003. [4]. Tµi liÖu kü thuËt vÒ biÕn tÇn 3G3MV cña Omron; BiÕn tÇn Micromaster 420, Siemens.
[5]. N.R.N. Idris, A.H.M. Yatim; DTC of Induction Machines with Constant Switching Frequency and Reduced Torque Ripple; IEEE Transactions on IE; Volume 51, No 4, August 2004.

[6]. Domenico Casadei, others; FOC and DTC: Two Viable Schemes for Induction Motors Torque Control; IEEE Press; 2002. [7]. Richard Valentine, Motor Control Electronics Handbook, McGraw-Hill, 1998. [8]. J. Vithayathil, Power Electronics - Principles &Applications, McGraw-Hill,Inc, 1996. [9]. Ng. Ph. Quang, A. Dittrich, TruyÒn ®éng ®iÖn th«ng minh, Nhµ xuÊt b¶n KHKT, 2002. [10]. Lª V¨n Doanh, TrÇn V¨n ThÞnh; §iÖn tö c«ng suÊt, Nhµ xuÊt b¶n KHKT, 2005.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful