SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OIO
PRINSIPPERAKAUNAN Kertas2 Nov./Dis.
')l L-

37s6t2

2

jam

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4, Kertas soalan ini mengandungidua bahagian: Bahagian A danBahagian B. Jawab semua soalan diBahagian A, dan sata soalan daripada Bahagian B. Tulis jawapan anda pada Kertas Helaian Tambahan yang dibekalkan oleh pengawaspeperiksaan. Bersama-samadengankertas soalan ini, calon diberi alat tulis perakaunan berikut: Buku Tunai Tiga Ruangan 2 helai Jurnal 2helai Le.iar 5 helai 5. 6. 7. 8. 9. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. Sekiranya anda hendak menukarjawapan, batalkan dengan kemasjawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapanyang baru. Tunjukkan kerja mengira. Ini membantuanda mendapatkanmarkah. Mulakan jawapan bagi setiap soalan pada helaian yang baru. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

10. Semuakertasjawapan anda hendaklah diserahkanpada akhir peperiksaan.

Kertas soalanini mengandungi19 halamanbercetakdan I halamantidak bercetak. [Lihat halaman sebelah 3756;12 @ 2010Hak cipta Kerajaan Mataysia SULIT

v SULIT 2 Bahagian A 68 markahT Jawab semua soalan. 1 Puan Marina mengusahakan PerniagaanBatik Mahsuri di Pulau Langkawi. Berikut ialah baki asetdan liabiliti bagi perniagaannyapada Jun 2010: 30 375612

RM Premis Perabot Stok Bank Tunai Pemiutang: Arifa Boutique Modal 60 000 33400 26600 11000 900 8 500 123 400

Urus niaga PerniagaanBatik Mahsuri sepanjangbulan Julai adalah seperti di dalam dokumen di Lampiran A. Anda dikehendaki: ( a ) M enyediakan catatan dala m b u k u -b u k u c a t a t a n p e rt a ma y a n g s e s u a i (Jurnal PenerimaanTunai dan Jurnal PembayaranTunai tidak diperlukan). l9Vzmarkahl (b) Memindahkan catatan daripada buku-buku catatan pertama ke lejar. lll markahl (c) Menyediakan Imbangan Duga pada 31 Julai 2010. tTVzmarkahl

375612

@ 2010 Hak Cipta KerajaanMalaysia

SULIT

v
SULIT
2

3756t2

Tamin, seorangpemilik kafe, tidakmenyimpan rekod perakaunannyadenganlengkap. Buku Tunai perniagaan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2010 menunjukkan maklumatberikut: r

RM Baki I Sept.2009 pada30 Sept.2009 Jualanperalatan penghutang 88 001 Gaji Penerimaan daripada 800 Belanjaam
Belian peralatan Faedahpinjaman dibayar Ambilan Baki 31 Osos 2010 90 655 Maklumat tambahan pada 31 Ogos: 2009 RM Peralatan(Harga penilaian) Stok Penghutang Pemiutang 1400 6 000 9360 2500

RM

1 854 Bayaran kepadapemiutang 29 547
27 689 16247 4250 900 12 000 22

906s5

20t0 RM 3 000 6250 9 840 2650 12000 200

Pinjaman berkadar l07o (Jangka pendek) 12000 Belanja am terdahulu Belanja am terakru Anda dikehendaki menyediakan: (a) PenyataPendapatan bagi tahun berakhir pada 31 Ogos 2010. (b) Kunci Kira-kira pada 31 Ogos 2010. 150

[ll markah] l7 markahl

375612

@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

Yz-

SULIT
3

3756t2

Kunci Kira-kira Perniagaan Kempaspada30 Jun 2008 menunjukkanperuntukanhutang ragu berjumlah RM496. Berikut adalah ringkasan berkenaanpenghutang,hutang lapuk dihapuskan,hutang lapuk terpulih dan peratus peruntukan hutang ragu bagi dua tahun berakhir 30 Jun 2010.

Tahun Berakhir

Penghutang

Hutang Lapuk Dihapuskan RM 300 700

Hutang Lapuk Terpulih RM 250

Peratus Peruntukan Hutang Ragu Atas Penghutang To 4 3

RM 30 Jun 2009 30 Jun 2010 26450 28600

Anda dikehendaki: (a) Menghitung peruntukanhutang ragu pada 30 Jun 2009 dan30 Jun 2010. [2 markah] (b) Menyediakan Akaun Hutang Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih dan Peruntukan Hutang Ragu bagi tahun berakhir 30 Jun 2009 dan 30 Jun 2010. 16markahl (c) Menyediakan petikan Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2010 dan Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2010. 14markahl

375612

@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

v
SULIT
4

37s6t2

: Mega Berhad menyediakanBuku Tunai R.uncitdenganlajur analisisbelanjapejabat, belanja pos, belanja perjalanandan alat tulis pada 31 Mac 20IO. Sistem panjar diamalkan dengandiperuntukkanRM250 sebagaidanaruncit. Bayaranberikut dilakukan di sepanjang bulan Mac: Mac 1 3 7 11 15 17 20 2l 22 27 Terima cek dari ketua juruwang Beli kertas fotostat Bayar petrol untuk motosikal Penghantaran bungkusan melalui pos Beli surat khabar dan majalah Beli pewangi pejabat Bayar tempat letak kereta Beli minuman pejabat Beli setem dan sampul surat berdaftar Beli dakwat pencetak

RM 250 45 10 6 32 25 4 t2 20 85

Anda dikehendaki: (a) Menyediakan Buku Tunai Runcit pada 3I Mac 2010. (Tunjukkan bayaran balik pada 1 April 2010). Anda hendaklah menggunakanBuku Tunai Runcit di Lampiran B pada halaman 19. [6 markah] (b) Mengeposcatatanke lejar pada 31 Mac 2010. (c) Menerangkan maksud Sistem Panjar.

12markahl 12markahl

375612

@ 2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

Yz

SULIT
Bahagian B ll2 markahl Jawab satu soalan sahaja. 5

3756t2

Modal berdaftarKancil Emas Berhad adalahRM7 000 000 iaitu I 000 000 unit saham keutamaan 9 7o bernilai RM2.00 sesaham dan 5 000 000 unit saham biasa RM1.00 sesaham. Pada 10 Januari 2009, Kancil Emas Berhad telah menerbitkan 500000 unit saham keutamaan9 Vodan2 000 000 unit sahambiasapada nilai tara. Kesemuasahamtelah permohonan. dilanggandan dibayar penuh semasa Pada 1 Ogos 2009, lembaga pengarahtelah mengisytiharkan dividen interim pada kadar 5 7ohanya kepadasahamkeutamaan.

-

Bagi tahun berakhir 31 Disember 2009,lembaga pengarahtelah mengisytiharkan dividen akhir bagi saham keutamaandan dividen akhir bagi saham biasa pada kadarI07o. Anda dikehendaki: (a) Mengira: (i) (ii) (iii) Modal diterbitkan Dividen akhir sahamkeutamaan Dividen akhir sahambiasa [2 markah] 12markahl [2 markah]

(b) Menyediakan catatanjurnal bagi merekodkan modal diterbitkan untuk saham keutamaandan sahambiasa (Keterangantidak diperlukan). 14markahl (c) Jelaskanyang berikut: (i) (ii) Dividen interim Dividen akhir ll markah) U markahl

375612

@ 2010 Hak Cipta KerajaanMalaysia

SULIT

v
SULIT 6

3756t2

Suasana Berhad dan Dulang Berhadmenjalankan perniagaan menjual peralatan elektrik di Kajang, Selangor. Penyata kewangan bagi kedua-dua firma adalah seperti berikut: Penyata Pendapatanbagi tahun berakhir 30 September2010 SuasanaBerhad RM
Jualan Tolak: Kos jualan Stok awal Tambah:Belian Tolak: Stok akhir Untung kasar Tolak: Belanja operasi Untung bersih Dulang Berhad

RM 185 000

RM 18580 95 3r7 r13897 24380

RM 210000

ffi

2 1 6 70 66805 1 91 00 69315

ffi

89 517 r20 483 61683 58800

rzs 60
55500

Kunci Kira-kira pada 30 September2010
Suasana Berhad

Dulang Berhad RM RM RM 230702

RM
Jumlah Aset Bukan Semasa Aset Semasa Stok Penghutang Bank

RM

RM r75 978

1 91 0 0 1 84 1 1 L 16 9 2 49203

24380 6627 4536 35 543 23695 19681 29 522 205500 150 000 55500 205500 1l 848 242550 183 750 58 800 242550

Tolak: Liabiliti Semasa Pemiutang 1670r Belanja terakru 2980 Modal kerja Ekuiti Pemilik: Modal Tambah: Untung bersih

375612

@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

Y*
SULIT Anda dikehendaki: (a) Mengira untuk kedua-duabuah firma: (i) (ii) (iii) (iv) Untung bersih atasjualan Pulangan atas modal Nisbah semasa Kadar pusing ganti stok (Kepadasatutitik perpuluhan) 8

3756t2

12markahl 12markahl [2 markah] 12markahl

(b) (i)

jawapan andadi 6(a),nyatakanperniagaan manakahyang akan Berdasarkan andautamakanuntuk pelaburandi masahadapan? ll markahl

(ii) Beri alasanbagi menyokongjawapan andadi 6(bxi).

13markahl

KERTAS SOALAN TAMAT

375612

@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

v
SULIT

3756t2 LAMPIRAN A

DOKUMEN PERNIAGAAN

375612

@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

Y*

SULIT

10

375612

ASAL INVOIS YATEE BATIK ENTERPRISE No. 16 JalanPanji Alam 21100Kuala Terengganu Tel:09- 6221818

NO: 703

Tarikh: 2 Jilat 2010 Kepada: Perniagaan Batik Mahsuri No. 7 JalanPandakMayah Kuah, 07000 Langkawi Kedah
No. Rujukan

Butir Kurung sutera Kaftan Kemejasutera

Kuantiti
5 helai 8 helai 6 helai

Harga Seunit RM

Jumlah RM 3 000.00 960.00 2040.00 6 000.00 1200.00 4 800.00

D/O PBM 531

600.00 120.00 340.00

Tolak: Diskaun niasa 20Vo

JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Empat ribu lapan ratus sahaja) Syarat K.&K.diK . : 5 Vo I0 hari

Marina Penerima

MorAatL

Pengurus DOKUMEN 1

375612

@ 2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

J

SULIT A SA L

11

3756t2
No: 181

RESIT RASMI SHAMS DESIGN Lot 10 Kampung Yu 07000 Langkawi Kedah Tel: 04-9663616 Tarikh: 4 Jalai 2OlO Diterima daripada : PerniagaanBatik Mahsuri

Ringgit Malaysia
Bayaran untuk

:
:

Saturibu.duar$t

sgtrLa

Kain rentang untuk promosi tawaran ulang tahun

RMl200.00
Tunai / No. Cek: BHM9006511
Shamsir Pengurus

obruvrBNz
ASAL
RESIT RASMI ARIFA BOUTIQUE 433 Padang Matsirat 07000 Langkawi Kedah Tel: 04-966351I

No: 078

Tar ikh: Julai2010 5
Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk : : : PerniagaanBatik Mahsuri Lapan ribu tujuh puluh lima sahaja Bayaran untuk baki pada 30 Jun 2010 (Diskaun tunai RM425)

RM8075.00
lFunai / No. Cek: BHM90065I2 Arifa Pengurus

DOKUMEN 3
[Lihat halaman sebelah SULIT

375612

@ 2010 Hak cipta KerajaanMataysia

!-

SULIT ASAL

T2

375612
c/t'{: 022

NOTA KREDIT YATEE BATIK ENTERPRISE No. 16 JalanPanji Alam 21100Kuala Terengganu Tel:09-6221818 Tarikh: 8 Julai 2010 Kepada: Batik Mahsuri Perniagaan No. 7 JalanPandakMayah Kuah, 07000 Langkawi Kedah
No. Rujukan Invois 703

Butir
Kemeja sutera (Dipulangkan kerana salah corak) i

Kuantiti
2 helar

Harga Seunit RM 340.00

Jumlah RM 680.00

Tolak: Diskaun nias.a20 Vo

136.00 544.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Lima ratus empatpuluh empat sahaja)

Mo rg a t L Pengurus

DOKUMEN 4

375612

@ 2010 Hak cipta Keraiaan Malaysia

SULIT

.St

SULIT ASAL

l3

3756t2
D/I'{: 022

NOTA DEBIT YATEE BATIK ENTERPRISE No. 16 JalanPanji Alam 2LI00 Kuala Terengganu Tel:09-6221818 Tarikh: 9 Julai 2010 Kepada: Perniagaan Batik Mahsuri No. 7 JalanPandakMayah Kuah, 07000 Langkawi Kedah
No. Rujukan Invois 703

Butir

Jumlah RM 100.00 100.00

Caj pengangkutandikenakan atas belian

JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Saturatus sahaja)

MOYI,4AtL

" DOKUMEN 5

Pengurus

375612

@ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

Y/'

SULIT
SALINAN

l4

37s612
No: 063

INVOIS PERNIAGAAN BATIK MAHSURI No. 7 Jalan Pandak Mayah Kuah, 07000 Langkawi Kedah Tel:04-9664888

Tarikh: 10 Julai 2010
Kepada: Kedai Fesyen Syaza 111 Jalan Sungai Ujong 10100 Pulau Pinans

No. Rujukan

Butir
Kaftan Kemeja sutera

Kuantiti
4 helai 3 helai

Harga Seunit RM 200.00 600.00

Jumlah RM 800.00 1800.00 2 600.00 260.00 2340.00

D/O KFS 351

Tolak: Diskaun niaga l0Vo

JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Dua ribu tiga ratus empat puluh sahaja) Syar at Serahan K.&K.diK . : : 57o7hari Angkutan dibayar

Syaza Penerima DOKUMEN 6

Marina Pengurus

375612

@ 2010 Hak Cipta KeraiaanMalaysia

SULIT

v
SULIT SALINAN
BIL TUNAI PERNIAGAAN BATIK MAHSURI No. 7 Jalan Pandak Mayah Kuah, 07000 Langkawi Kedah Tel:04-9664888 Tarikh: 13 Julai 2010 Kepada: JabatanKemajuan Masyarakat Kampung Kubang Badak 07000 Pulau Langkawi

15

3756t2
No: 018

Samping Kain batik sutera

10 helai 10 helai

2 500.00 4 800.00
JUMLAH

(Ringgit Malaysia: Tujuh ribu tiga ratus sahaja) Tunai / No. Cek: 8NM751236 Marina Pengurus

DOKUMEN 7

Tarikh Penerima Kerana

18 Julai 2010 Tenaga Nasional Berhad Bayaran elektrik kediaman pemilik

Ringgit
Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

Sen

9025

00 KERATAN CEK

9025 350 8675

00
00

00

13 90065 DOKUSTEN 8
375612 @ 2010Hak Cipta KerajaanMataysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

Y' SULIT 1.6 MEMO PERNIAGAAN BATIK MAHSURI Mayah No. 7 JalanPandak Kuah,07000Langkawi Kedah Tel:O4-9664888 Tarikh:20 JulaiZ0t0
Peringatan : Membawa masuk sebuahrak dari rumah bernilai RMl660 untuk kesunaan di kedai Marina Pengurus

3756t2

DOKUMEN 9

No: 027 BAUCAR PEMBAYARAN PERNIAGAAN BATIK MAHSURI Mayah No. 7 JalanPandak Kuah,07000Langkawi Kedah Tel:04-9664888 Tarikh: 25 Jlu'lai 2010
Kepada: Cik Suryani

NO.
I

KETERANGAN
Gaji bulan Julai

JUMLAH RM

TANDATANGAN Suryani

750.00
750.00

JUMLAH

(Ringgit Malaysia: Tujuh ratus lima puluh sahaja) Tunai i lffi: Dilulus dan dibayar oleh Marina Pengurus

DOI(UMEN 10

i} SULIT

375612

@ 2010 Hak cipta Kerajaan Malaysia

h/
SULIT SALINAN RESIT RASMI PERNIAGAAN BATIK MAHSURI No. 7 JalanPandak Mayah Kuah,07000Langkawi Kedah Tel:04-9664888 Tarikh: 30 Julai 2010
Diterima daripada Ringgit Malaysia Bayaran untuk : : : Kedai Fesyen Syaza Dua ribr'-"ahaje Sebahagianinvois No. 063

17

3756t2
No: 089

RM2000.00
Tunai / +He{Marina Pengurus

DOKUMEN 11

375612

@ 20i0 Hak Cipta Kerajaan Mataysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

v
SULIT

t9

37s6t2
LAMPIRAN B

z

oe o

o
F

Ffl

CD

-1

,\

a E
I (h

c z
FI

|.l

o oc o -

z o
H

v)

{

oe
F

-s t

375612

@ 2010Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful