Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction To Islamic Education Curriculum) PIM3101 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah s.a.w., Khulafa’ Al-Rasyidin dan di Malaysia. 2. Menganalisis sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. 3. Menghurai sukatan pelajaran dan pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu dan model-model program j-QAF.

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discussed the Islamic education development, the new and old curriculum comparison analysis, the usage of text books and Teachers Guide Book, the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One, and the implementation of “ j-QAF”program.

1

Tajuk
1

Kandungan
Perkembangan Pendidikan Islam.  Zaman Rasulullah s.a.w.  Zaman Khuluafa’ al-Rasyidin Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia hingga kini.  Sebelum merdeka  Selepas merdeka Analisis perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Matlamat  Falsafah  kandungan Analisis kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR  Pengenalan  Falsafah  Matlamat  Objektif  Kepentingan  Kandungan Pengenalan Buku Teks dan Buku Panduan Guru dan kaitan dengan sukatan pelajaran  Konsep  Kandungan  Penggunaan  Keberkesanan Pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu  Konsep  Kandungan  Pelaksanaan  Penilaian Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF  Pengenalan  Objektif  Matlamat  Kandungan Kurikulum  Pelaksanaan

Jam
6

2

6

3

6

4

6

5

6

6

6

7

3

2

Tajuk
8

Kandungan
Model-model dalam program j-QAF dan Pelaksanaannya      Model Tasmik Model Enam Bulan Khatam Al-Quran Model Pemulihan Jawi Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi Model Bestari solat (Kokurikulum) Jumlah

Jam

6

45 50 % 50 %

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

Rujukan Asas

Abdullah Ishak,Dr. (1989) Sejarah perkembangan pelajaran pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Sukatan pelajaran sekolah rendah pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) J-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran

Rujukan Tambahan

Al-Syaibani. Mohd Omar Al-Toumi (1991). Falsafah pendidikan Islam. Terjemahan Dr. Hassan Langgulang.Shah Alam: Hizbi Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR tahun 1-6. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1-6. Kementerian Pendidikan Malaysia Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004). Dasar,

Ismail Ab. Rahman.(1993). Pendidikan Islam Malaysia. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

3

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) PIM3102 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza antara strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Sinopsis Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field.

4

Tajuk
1

Kandungan
Teori Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Jenis-jenis strategi dan pendekatan.  Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran. Kaedah dan teknik pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.  Ayat Bacaan  Ayat Hafazan  Ayat Kefahaman dan pembelajaran

Jam

4

2

8

3

Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran:  Asas Ulum Syar’ yyah.  Adab dan Akhlak Islamiah.  Pelajaran Jawi. Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.  Mudah kepada susah  Diketahui kepada belum diketahui  Maujud kepada mujarrad  Khusus kepada umum  Dekat kepada jauh Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.    Perancangan Pelaksanaan Penilaian JUMLAH

8

4

5

5

5

30

1

Amali Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Asuhan Tilawah Al-Quran Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Asas Ulum Syariah Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan

10

2

10

3

10

30 60

5

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 40 %

Rujukan Asas

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd

Rujukan Tambahan

Shabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad (2003) PEDAGOGI: Strategi dan teknik mengajar berkesan. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd Al-Nu’ my, Abdullah Amin. (1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-Qabasi. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur Abdul Qadir Ahmad, 1980,Turuq ta’ alim al-tarbiyah al-Islamiyah, Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah. Hassan Langgulung, (1991) Asas-asas Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. pendidikan Islam, Kuala

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam Tahun 1–6 Mohd. Kamal Hassan Dr, (1988), Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd.Razak Habib (1995), Pengajaran dalam Bilik Darjah, Kajang : Masa Enterprise Zawawi Hj. Ahmad. (1984). Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran. Petaling Jaya : International Book Service

6

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Al Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education For Primary School) PIM3103 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Al-Quran; 2. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat AlQuran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. 3. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dengan betul. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan AlQuran, iaitu pengenalan kepada Al-Quran, aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. Kursus ini juga membincangkan strategi, penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. This course focuses on introduction to Al-Quran education, application ‘ tajwid’rules in reciting, memorizing and interpreting of the Quran verses. It also discusses the strategy, lesson planning and teachinglearning of al Quran.

7

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan kepada Al-Quran  Rasm Uthmani  Jenis bacaan Al-Quran  Adab dengan Al-Quran Aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Quran  Hukum Tajwid.  Juz Amma  Surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah Tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Pengenalan surah  Huraian  Pengajaran Aplikasi strategi pengajaran asuhan tilawah AlQuran  Ayat bacaan  Ayat hafazan  Ayat kefahaman Penyediaan rancangan pengajaran asuhan tilawah Al-Quran  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran asuhan tilawah al Quran

Jam

7

2

10

3

10

4

6

5

6

6

6

Jumlah

45

8

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Rujukan Asas

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Rujukan Tambahan

Abdullah Basmih. (1985).Tafsir pimpinan al-rahman kepada pengertian al-Quran, Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri, Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabishi. Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abd.Halim Ibrahim (1968), Al-muwajjah al-fanni fi-turuq at- tadris. Misr: Darul Ma’ arif Al-Husaini Muhammad Ali Khalaf, Fathul al-majid fi al- ‘ ilmi tajwid, Qahirah: Tab’ Hijazi. ah Al-Baidhawi , Nasir al-Din Abi Abdullah bin Umar bin Muhamad alSyarazi , Anwar al-tanzil wa asrar al-ta’ , Beirut , Dar Sadir. wil Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2004). j-QAF: Panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran & pembelajaran. Yusuf Qardawi, Dr. (1999). Kaifa nata’ amul ma’ al-Quran al-karim a (berinteraksi dengan Al-Quran). Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani

9

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education For Primary School) PIM3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai konsep Aqidah dalam Islam. 2. Menganalisis dan menghurai kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 3. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Aqidah berkesan dan menarik. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans, and teaching practical.

10

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan konsep Aqidah dalam Islam.  Definisi  Kedudukan Aqidah dalam Islam Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 - 6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi Pengajaran & Pembelajaran Aqidah Tahun 1- 6 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Aqidah Tahun 1-6.  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran Akidah

Jam
5

2

5

3

10

4

6

5

4

6

15

Jumlah

45

11

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Rujukan Asas

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Tambahan

Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-qabishi. Kuala lumpur: DBP. Abdul Qadir Ahmad. (1980). Turuq al-ta`lim al-tarbiyah Islamiyah. Mesir: Maktabah an-Nadhah. Budiman Radhi (1983). Falsafah rukun Islam. Cetakan Kedua. Singapura : Pustaka Nasional. Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Al-Jamali, Muhammad Fadhil (1982), Nahwa tauhid al-fikri al-tarbawi fi al-‘ alam al-Islami. Tunisia: Dar Tunisia al-Nasyari

12

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education For Primary School) PIM3105 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai konsep ibadah dalam Islam. 2. Menganalisis dan menghurai kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 3. Mengelola pengajaran dan pembelajaran ibadah yang berkesan dan menarik. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. The course focuses on clarifying the concept of ‘ Ibadah’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans, and teaching practical.

13

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan konsep ibadah dalam Islam.  Definisi konsep ibadah  Ibadah dan adat  Kesan ibadah Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 - 6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran Ibadah

Jam

5

2

5

3

10

4

6

5

4

6

15

Jumlah

45

14

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Rujukan Asas

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Rujukan Tambahan

Idris Ahmad, S.H,. (1989). Fiqh syafii. Jilid 1..Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Abdul Qadir Ahmad.(1980).Turq ta’ alim Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah al-tarbiyah al-Islamiyah.

Syed Sabiq. (1987). (Terjemahan). Fikh sunnah. Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar. Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah.

15

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education For Primary School) PIM3106 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai konsep sirah dalam Islam. 2. Menganalisis dan menghurai kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 3. Mengelola pengajaran dan pembelajaran sirah dengan berkesan dan menarik.

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. The course focuses on clarifying the concept of ‘ Sirah’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans and teaching practical.

16

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan konsep sirah dalam Islam.  Definisi konsep sirah  Sirah dan sejarah  Kepentingan sirah Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 - 6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran sirah tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran sirah

Jam

5

2

5

3

10

4

6

5

4

6

15

Jumlah

45

17

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Rujukan Asas

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Rujukan Tambahan

Abdul Rahim Nawab ( 1985), Sejarah dan tamadun Islam. Kuala Lumpur. Fajar Bakti Abdul Ghani Shamsuddin (1989), Tajdid dalam pendidikan dan masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Dra. Amanah Zuhri (1984). 12 wanita tauladan. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd. Ahmad Shalaby (1985), Sejarah dan kebudayaan Islam . Singapura. Pustaka Nasional Muhammad Said Ramadhan Al Buty Dr. Fiq Al Sirah. Misr: Darul Fikri.

18

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education For Primary School) PIM3107 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai konsep akhlak dalam Islam. 2. Menganalisis dan menghurai kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 3. Mengelola pengajaran berkesan dan menarik. dan pembelajaran akhlak dengan

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. The course focuses on clarifying the concept of ’ akhlak’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans, and practical teaching and learning of ‘ akhlak’ .

19

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan konsep akhlak dalam Islam.  Definisi konsep akhlak  Akhlak dan moral Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 - 6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran akhlak tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran akhlak tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran akhlak

Jam

5

2

5

3

10

4

6

5

4

6

15

Jumlah

45

20

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Muhammad al-Ghazali. (1991). Akhlak muslim. Kuala Lumpur.Victor Agencie Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd

Rujukan Tambahan

Abdullah Nasih Uluwan.(1988). Pendidikan anak-anak dalam Islam. Pustaka Nasional. Abdullah Siddik,Dr. Islam dan ilmu pengetahuan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Al-Abrasyi, Mohd Attiyah (tt). Attarbiah wa at-ta’ alim.Kaherah: Isa alBabi al-habibi wa syurakahu. Ahmad Amin, Prof.(1975). Etika (ilmu akhlak).Jakarta: Bulan Bintang. Abdul Rahman Aroff. (1986). Pengenalan pendidikan moral. Petaling Jaya. Fajar Bakti. Abdullah Basmih, 1985,Tafsir pimpinan Al-Rahman kepada pengertian al-Quran, Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Muhammed Uthman El-Muhammady.(1984). Akhlak dalam Islam. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. Cetakan pertama. Muhammad Ali Al-Qutub (1982). Sepuluh shahabat dijamin ahli syurga (Terjemahan). Semarang: Penerbit CV. Toha Putra.

21

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching For Primary School) PIM3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menganalisis kandungan bidang Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. Menilai bahan teks jawi klasik dan moden. 3. menghasilkan pelbagai bahan menggunakan tulisan khat Nasakh dan Riq’ ah. 4. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Jawi dengan kerkesan. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, pendedahan secara amali penulisan khat, kajian teks jawi klasik, dan moden. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran, perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. The course focuses on the content analysis on ‘ Jawi’exposure to Arabic , calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi, according to the Islamic education syllabus for primary schools. It also discusses the teaching strategies, planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.

22

Tajuk 1

Kaundungan Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 - 6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Kajian teks jawi klasik dan moden.  Abjad  Ejaan Kemahiran menulis khat.  Nasakh  Riq’ ah Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran jawi  Kelas biasa  Kelas pemulihan Penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran jawi  Semester  Mingguan  Harian Kelas pemulihan jawi (j-QAF).  Konsep pemulihan  Perancangan Amali pengajaran Jawi.  Kelas biasa  Kelas pemulihan Jumlah

Jam

2

2

6

3

6

4

8

5

6

6

4

7

6

8

7

45

23

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Rujukan Asas

________________ (2004). Daftar kata bahasa Melayu rumi-sebutanjawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ahmad Sabri Zaid (t.t.) Ahdath al-turuq li dirasati wa al-tahsin khat annasakh. Kaherah: Maktabah Ibn. Sina. Kamarudin Hj. Husin, Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Pedagogi asas pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) J-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran Muhamad Sabudin Tamsir (1985). Jawi untuk maktab perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti

Rujukan Tambahan

Kementerian Pendidikan Malaysia Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Mak Song Sang (1990). Pemulihan, Pengayaan Dan Isu Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1–6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka

24

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro, Makro Pendidikan Islam (Resource Management, Micro And Macro Teaching In Islamic Education) PIM3109 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membina bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam. 2. Mengurus penggunaan bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam dengan cekap dan berkesan. 3. Menganalisis konsep dan kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro. 4. Mengaplikasi kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro dan makro. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan, pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep, kemahiran asas, perancangan, dan amali. The course emphasizes on topic selecting, building and using resources in teaching and learning of Islamic education. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts, basic skills, planning, and practical.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

25

Tajuk

Kandungan Teori Pemilihan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Mengikut Bidang.  Kategori bahan  Keberkesanan bahan Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.  Perancangan  Aplikasi  Integrasi TMK dalam Pendidikan Islam  Penilaian keberkesanan bahan Pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam  Konsep  Kemahiran asas Perancangan pengajaran mikro     Asuhan Tilawah al-Quran Asas Ulum Syariah Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi makro

Jam

1

7

2

8

3

5

4

5

5

Perancangan dan bidang pengajaran Pendidikan Islam:  Asuhan Tilawah al-Quran  Asas Ulum Syariah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah

5

30

1

Amali Pembinaan bahan sumber  Bahan cetak  Bahan bukan cetak 10

2

Amali pengajaran mikro  Aplikasi kemahiran pengajaran mikro dalam bidang: - Asuhan Tilawah al-Quran - Asas Ulum Syariah - Adab dan Akhlak Islamiah - Pelajaran Jawi 26

10

Tajuk 3

Kandungan Amali pengajaran makro dalam bidang:  Asuhan Tilawah al-Quran  Asas Ulum Syariah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan

Jam

10

30 60

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 50 %

Rujukan Asas

Ahmad Mohd. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah, pedagogi dan metodologi. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Abdul Muttalib Rani (1985). Peranan pengeluaran dan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran, kursus iktisas guru-guru agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia.. Abd. Rahman Daud Edusistem (1999). Teknologi Pendidikan. Selayang:

Abdul Qadir Ahmad, 1980,Turuq Ta’ alim al-Tarbiyah al-Islamiyah, Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka Mohd. Kamal Hassan Dr, (1988), Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu, Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd.Razak Habib (1995), Pengajaran dalam bilik darjah, Kajang : Masa Enterprise, Shabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Berkesan. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd Shahabuddin Hashim. Rohizani Yaakub. Mohd Zohir Ahmad (2003). Pedagogi. Bentong: PTS Publications & Distributor Zawawi Hj. Ahmad. (1984). Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran Petaling Jaya : International Book Service

27

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penilaian Dalam Pendidikan Islam (Evaluation In Islamic Education) PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam, membina item soalan dengan tepat mengikut JPU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. 2. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA panduan PAFA. mengikut buku

Sinopsis

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis, bentuk dan bidang penilaian. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), dan Penilaian PAFA. The course focuses on concepts, types and field of testing, measurement, assessment and evaluation in Islamic education. It also discuss topics related to item building, tables of specification, and PAFA assessment.

28

Tajuk 1 Definisi konsep.  Pengujian.  Pengukuran.  Penilaian.  Pentaksiran.

Kaundungan

Jam

8

2

Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam.  Definisi  Contoh Bentuk penilaian, contoh dan pelaksanaan.  Tulisan  Lisan  Pemerhatian Bidang Pembelajaran yang diuji:  Penguasaan ilmu  Penguasaan kemahiran  Penghayatan dan amalan Pembinaan Item Pendidikan Islam  Item objektif  Item subjektif Pembinaan Jadual Spesifikasi Pendidikan Islam.  Kepentingan JSU  Komponen  Langkah penyediaan Penilaian PAFA Sekolah Rendah  Tujuan  Peraturan  Pelaksanaan Jumlah Ujian (JSU)

4

3

7

4

6

5

8

6

8

7

4

45

29

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Ahmad Mohd. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah, pedagogi dan metodologi. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2002). Buku panduan dan rekod pencapaian penilaian perkara asas fardhu ain Shabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: strategi dan teknik mengajar berkesan. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd.

Rujukan Tambahan

Kamarudin Hj. Husin, Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Pedagogi asas pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Ee Ah Meng (1990). Pedagogi. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1–6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka

30

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) PIM3111 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai konsep dakwah dan pendidikan dalam Islam. 2. Menganalisis dan menilai sahsiah Rasulullah s.a.w., para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. 3. Menjelaskan ciri-ciri guru cemerlang. 4. Mengumpul dan menyampaikan maklumat pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. Sinopsis Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam, pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s.a.w., para sahabat dan tokoh ilmuan Islam, sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang, guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam, dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. The course focuses on the “ dakwah” educators and education in the , perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s.a.w.’ special traits, his s “ sahabah”and some Islamic renowned scholars, Islamic educators, and Islamic Education Managements in Malaysia.

31

Tajuk 1

Kandungan Dakwah dalam pendidikan  Konsep  Peranan guru  Teknik dan kesan Pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan AsSunnah.  Petikan ayat Al-Quran  Petikan Hadis Analisis sahsiah Rasulullah s.a.w. sebagai seorang pendidik.  Sahsiah diri  Kaedah penyampaian Analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.a.w. dan tokoh ilmuan Islam.  Khulafa’ Al-Rasyidin  Khadijah Khuwailid  Aishah Abu Bakar  Imam empat mazhab Sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang  Penampilan diri dan perwatakan  Sikap terhadap tugas  Hubungan inter personal  Kepimpinan

Jam

7

2

6

3

6

4

10

5

6

6

Guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia  Etika  Pekeliling dan Akta Pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia  Perjawatan  Kurikulum Jumlah

5

7

5

45

32

Penilaian Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Hanafi Mohamed, Drs. (1996) falsafah pendidikan menurut al quran. Pustaka Ilmi, Batu Cave, Selangor. Hasan Langgulung,Prof. Dr. Asas-asas pendidikan Islam. Pustaka Aman.

Rujukan Tambahan

Hasan Langgulung (1995). Pendidikan Islam dan peralihan paradigma. Shah Alam: Penerbitan HIZBI. Hasan Langgulung, Prof. Dr. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. Pustaka Aman Ismail Ab. Rahman (1993). Pendidikan Islam Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Ismail Ab. Rahman, Abdul Aziz Mohd, Mohd Yasin Muda (1993). Isu-isu pendidikan Islam di Malaysia: cabaran & harapan. Kuala Terengganu: Penerbit Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Kamarudin Hj. Husin, Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Pedagogi asas pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. Ahmad Mohd. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah, pedagogi dan metodologi. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. Hasan Langgulung, Prof. Dr. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

33

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Aqidah ( Islamic Faith Studies) PIM3112 3(3+0) 45 jam Bahasa Mekayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menilai perbezaan mazhab-mazhab ilmu kalam. 2. Menganalisis perkara-perkara membatalkan iman. 3. Membincangkan kesan iman dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. Sinopsis Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka, perkara-perkara yang membatalkan iman, kesan iman dalam kehidupan, dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “ Ilmu Kalam” their main topic of , discussions, the impact of faith in life, and other related issues.

34

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam.  Ahli Sunnah wa al-Jamaah  Muktazilah  Jabariyyah  Qadariyyah Perbincangan Mazhab Ilmu Kalam.  Af’ alullah  Af’ ‘ alul ibad  Pengajaran dan kesimpulan Amalan-amalan yang membawa kepada:  Kufur  Syirik  Riddah  Nifaq  Zalim Kesan Iman Dalam Kehidupan.  Individu  Keluarga  Masyarakat  Negara  Profesion Isu-Isu Penyelewengan Dalam Aqidah.  Khurafat  Ajaran sesat  Ideologi Jumlah

Jam

10

2

10

3

10

4

8

5

7

45

Penilaian Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim

50 % 50 %

Muhammad Sulaiman Yasin (1982). Pengantar aqidah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Muhamad Al-Mubarak (1988). Aqidah Islam di dalam Al-Quran. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Rujukan Tambahan

Abdul Majid Al-Zindani (1996). Al-iman. Publisher.

Kuala Lumpur: Al-Hidayah

Sulaiman Endut (2002). Asas-asas fardhu ain. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Yusuf Al-Qardawi (1985). Al-iman wa al-hayat (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

35

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kajian Tindakan 1 (Kaedah Kajian) (Action Research Methodology In Islamic Education) PIM3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan kaedah-kaedah kajian tindakan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. 2. Menerangkan asas-asas penyelidikan termasuk jenis-jenis penyelidikan pendidikan, reka bentuk penyelidikan, prosedur dan etika penyelidikan dalam bidang Pendidikan Islam. 3. Menganalisis isu-isu semasa dalam pendidikan Islam melalui penyelidikan tindakan. 4. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. 5. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan, prosedur pengumpulan data, analisis data dan intepretasi data.

6. Memperoleh kemahiran menulis kertas cadangan untuk kajian tindakan, laporan kajian dan artikel untuk jurnal dalam bidang Pendidikan Islam. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analyzing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

36

Tajuk 1.

Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan  Tujuan penyelidikan dalam pendidikan  Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan  Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan - Pendekatan ‘ positivist’ - Pendekatan ‘ interpretive’ - Pendekatan ‘ critical’  Pendekatan penyelidikan di sekolah - Pendekatan kuantitatif, - Pendekatan kualitatif Etika dalam penyelidikan pendidikan - Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan - Kod etika penyelidikan

Jam 3

2.

Jenis-jenis penyelidikan - Penyelidikan asas - Penyelidikan gunaan - Penyelidikan tindakan - Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan  Penyelidikan kuantitatif - Kajian eksperimental - Kuasi-eksperimental - Kajian tinjauan - Kajian korelasi  Penyelidikan kualitatif - Kajian etnografi - Kajian kes - Kajian sejarah - Kajian naratif

3

3.

Prosedur penyelidikan pendidikan  Menyatakan masalah kajian  Menetapkan objektif kajian  Membentuk soalan kajian  Menghasilkan hipotesis kajian  Melakukan tinjauan literatur  Merancang kaedah kajian  Mereka bentuk kajian  Menentukan prosedur persampelan  Membina instrumen kajian  Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian  Menentukan prosedur pengumpulan data  Mengumpul data  Menganalisis data 37

3

Tajuk   4.

Kandungan Membincang hasil kajian Melaporkan kajian

Jam

Penyelidikan Tindakan  Definisi dan konsep  Ciri-ciri penyelidikan tindakan  Kepentingan penyelidikan tindakan  Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin Kajian tindakan  Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal  Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan:  Mengenal pasti masalah berkaitan amalan  Merancang tindakan  Melaksana tindakan  Mengumpul data  Membuat refleksi terhadap tindakan  Mengambil tindakan susulan  Merancang kitaran kedua

3

5.

3

6.

Cadangan kajian tindakan  Fokus kajian / masalah kajian  Soalan kajian  Sumber literatur  Reka bentuk kajian  Subjek kajian  Pelan tindakan  Strategi pengumpulan data  Analisis data  Jadual kerja  Perbelanjaan  Sumber rujukan Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan  Temu bual: Temu bual berstruktur, semistruktur, tidak bersetruktur  Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh  Data berbentuk dokumentasi  Triangulasi data kajian

3

7.

3

38

Tajuk 8.

Kandungan Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan  Senarai semak pemerhatian  Rakaman video dan kaset  Log  Nota lapangan  Fotografi  Portfolio  Borang catatan temu bual  Slid  Laporan jurnal  Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data  Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) -“ Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi

Jam 3

9.

3

  10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif  Analisis kandungan  Mengkategorikan data  Mengekodkan data  Menyusun data dalam grid analisis  Mengenal pasti tema/corak dan makna

3

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif  Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

12.

Menghuraikan data kajian tindakan  Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal  Menghubungkaitkan data dengan literatur  Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan  Latar belakang kajian  Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian  Sumber literatur  Pelan tindakan  Strategi pengumpulan data 39

3

13.

3

Tajuk     14.

Kandungan Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan

Jam

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan  Abstrak  Konteks  Fokus kajian  Pelan tindakan  Pelaksanaan pelan tindakan  Strategi pengumpulan data  Analisis dan penemuan  Refleksi dan implikasi  Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan  Seminar  Penerbitan  Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

3

15.

3

45

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. conducting, and evaluating quantitative and research. Ohio: Prentice Hall. Planning, qualitative

Rujukan Tambahan

Chua, Y. P. (2006). McGraw-Hill Education.

Kaedah

penyelidikan.

Shah

Alam:

Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E.(1990). How to evaluate research in education. USA, McGraw-Hill Gillham, B. Continuum. (2003). The research

design

and

interview.

London:

Jones, J. (2005). Management Paul Chapman Publishing. Kembar, D. (2000). Action London: Kogan Page.

skills

in

school.

London:

learning

and

action

research.

Mills, G. E. (2000). Action research. teacher researcher. Ohio: Prentice Hall.

A

guilde

for

the

40

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) PIM3114 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Ilmu Usul Fiqh. 2. Membincangan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kaedah Fiqh, sembelihan, ekonomi Islam dan pengurusan harta. 3. Menganalisis dan menilai isu-isu semasa dalam bidang fiqh. Sinopsis Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh, sembelihan, ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. The course focuses on Usul Fiqh studies, methodology in fiqh, animal slaughtering, Islamic economy and management of properties in Islam. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies.

41

Tajuk
1

Kandungan
Perbincangan Ilmu Usul Fiqh.  Konsep  Sumber hukum Kaedah Fiqh  Pengenalan  Kaedah 1- setiap perkara mengikut niatnya.  Kaedah 2- yakin tidak dihilangkan dengan syak.  Kaedah 3- kesukaran mengandungi kemudahan.  Kaedah 4- kemudaratan harus dihilangkan.  Kaedah 5- adat itu boleh dijadikan hukum. Sembelihan dalam Islam  Konsep  Peraturan  Isu-isu dalam sembelihan  Amali Ekonomi Islam  Sewaan  Gadaian  Perbankan Islam  Takaful Pengurusan harta pesaka dalam Islam  Konsep  Prinsip Isu-isu semasa dalam bidang Fiqh.  Perubatan.  Ekonomi.  Sosial.  Kekeluargaan.  Bidang lain. Jumlah

Jam
8

2

8

3

8

4

8

5

8

6

5

45

42

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Syafie Mohd Zain (1976). Pelajaran fiqh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Hassan Salleh (1991). Al-Qawa’ al-fiqhiyyah. id Aman Press. Kota Bharu: Pustaka

Rujukan Tambahan

Ali As’ (1980). Fath al-mu’ (terjemahan). Yogyakarta: Menara Kudus. ad in Abd. Wahab Hallaf (1968). Ilm. usul al-fiqh. Kuwait: Dar Al-Kuwaitiyah. Ali Hasan Ahmad (1995). Kaedah hukum fiqah (terjemahan). Selangor: Pustaka Ilmi.

43

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kajian Tindakan II (Pelaporan) (School Based Action Research) PIM 3115 3 (0 + 3) 90 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. 2. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. 3. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. 4. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. 5. Mendokumentasi laporan kajian tindakan. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

44

Tajuk 1

Kandungan Pendahuluan  Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan berasaskan sekolah bagi bidang Reka Bentuk dan Teknologi  Menetapkan jadual kerja pelaksanaan Prosedur mengorganisasi seminar kajian tindakan  Tema  Jawatankuasa kerja  Lokasi  kos  Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian  Merancang pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Prosedur mendokumentasi hasil kajian tindakan  Mengumpul kertas kajian tindakan  Menyunting kertas kajian tindakan  Mendokumentasi hasil kajian tindakan Melaksanakan kajian tindakan berasaskan sekolah  Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran  Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran  Mengumpul data  Menentukan pelan tindakan  menyediakan kertas cadangan  Menjalankan pelan tindakan  Mengumpul data  Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan  Menganalisis data  Melakukan kajian literatur  Penghuraian data  Refleksi  Membuat rumusan  Mencadangkan pelan tindakan seterusnya  Menulis laporan kajian tindakan Pembentangan hasil kajian tindakan berasaskan sekolah  Mengadakan seminar dan membentangkan hasil kajian berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan  Melengkapkan laporan kajian tindakan dengan rumusan seminar yang diadakan Jumlah

Jam 3

2

8

3

4

4

60

5

15

90

45

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus : Peperiksaan akhir :

70 % 30 %

Fraenkel, J.R.; Wallen, N.E.(1990). How to design and evaluate research in education. USA, McGraw-Hill Jones, J. (2005). Management skills in school. London: Paul Chapman Publishing. Chua, Y. P. (2006). McGraw-Hill Education. Kaedah penyelidikan. Shah Alam:

Rujukan Tambahan

McNiff,

J. (1995). Teaching as learning: approach. London: Routledge.

an

action

research

Miles, M.B. and Huberman,A.M. (1994). Qualitative data second edition, London: Sage Publications.

analysis.

Carroll, K.L. (1997) . Action research and preservice teachers. Baltimore: Art Education. NAEA Commission on Research in Art Education.(E.Zimmerman, Chair) (1996). Art education: Creating a visual arts research agenda towards the 21st century. Reston, VA: National Art Education Association.

46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful