FILIPINO Teoryang Pampanitikan Humanismo- naglalarawan ng karakter ng isang tao Feminismo- pagkapantay- pantay ng kababaihan Sosyolohikal- kalagayan panlipunan

, pangkabuhayan at pangkultura €€€€€€€ - antas ng kalagayan Realismo- katotohanan ng buhay o pag lalarawan ng katotohanan Romantisismo- higit na nagingibabaw ang damdamin Moralismo- tumitingin sa tama o mali Pormalistiko- pisikal na katangian, praang ng pagsulat Imahismo- larawang diwa na may kahulugan €€€€€ - paggamit na angkop na wika €€€€€ - mga salitang naglalarawan Dekonstruksyon- pangsariling interpretasyon Simbolismo- paggamit ng simbolo Sikolohikal- pagpapaliwanag sa pamamagitan ng mga salig sa pagbuo na naturang ka ugalian Naturalismo- paglalarawan sa kapaligiran

English Authors and their Books English Geoffrey Chaucer- The Canterbury Tales Christopher Marlowe- Dr. Fautus - Passionate Shepherd to His Love William Shakespeare- Romeo and Juliet - Much Ado about Nothing Ben Jonson- The Alchemist Alexander Pope- Rape of the Lock Samuel Johnson- The Dictionary Jonathan Swift- Gulliver’s Tale John Locke- Tabula Rasa William Wordsworth- The Prelude Samuel Coleridge-The Rime of the Ancient Mariner Jane Austen- Pride and Prejudice - Sense and Sensitivity Charles Dickens- Oliver Twist - A Christmas Carol Emily Bronte- Wuthering Heights Charlotte Bronte- Jane Eyre Anne Bronte- Agnes Grey Lewis Caroll- Alice in Wonderland Alfred Lord Tennyson- In Memoriam A.H.H Elizabeth Browning- How Do I Love Thee Rudyard Kipling- The Jungle Book Robert Stevenson- Treasure Island - The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde George Bernard Shaw- Pygmalion Virginia Woolf- Mrs. Dalloway D.H Lawrence- Lady Chatterley’s Lover E.M Forster- A Room with a View - Passage to India George Orwell- Animal Farm J.R.R Tolkien- Lord of the Rings - The Hobbit Robert Bolt- A Man for All Seasons

William Golding- Lord of the Flies Irvine Welsh- Trainspotting American Anne Bradstreet- To My Dear and Loving Husband John Smith- History of Virginia Benjamin Franklin- Poor Richard’s Almanac Thomas Jefferson- Declaration of Independence Washington Irving- Legend of Sleepy Hollow Edgar Allan Poe- The Tell-Tale Heart - The Cask of Amontillado Herman Melville- Moby Dick Walt Whitman- O Captain O Captain Henry Longfellow- A Psalm of Life Edwin Robinson- Richard Cory Harriet Stowe- Uncle Tom’s Cabin Mark Twain- Adventures of Tom Sawyer - Adventures of Huckleberry Finn Jack London- To Build a Fire Kate Chopin- The Awakening Ernest Hemingway- For Whom the Bell Tolls -The Old Man and the Sea Scott Fitzgerald- The Great Gatsby William Faulkner- A Rose For Emily John Steinback- The Pearl Robert Frost- The Road Not Taken Anne Sexton- Cinderella Alice Walker- The Color Purple Truman Capote- In Cold Blood Anne Rice- Interview with a Vampire Stephen King- The Shining - Misery Shirley Jackson- the Lottery Eye of the Beholder 3 Assumptions What is beautiful is good What is beautiful is sex-typed What is beautiful is self-centered Euphemism -substitution of an agreeable or less offensive expression in place of one that may offend or suggest something unpleasant to the listener Elements of Fiction Character-a person in a work of fiction - the characteristics of a person DIRECT characterization- author writes it INDIRECT characterization- through lines PROTAGONIST- central character - can be good or bad ANTAGONIST- opposition ROUND- changes FLAT- stays the same Point of View- the angle from which the story is told FIRST PERSON- told from the protagonist’s viewpoint LIMITED OMNISCIENT- told in third person by a character in the story OMNISCIENT- the author tells the story Setting Time- when did the story occur? Location- where did the story take place?

Weather Condition- stormy, sunny, etc. Social Condition- slums, palace, etc. Mood/Atmosphere- comedy, suspense, etc. Plot- series of events EXPOSITION- characters and setting RISING ACTION- problems CLIMAX- highest point, suspenseful FALLING ACTION- denouement OUTCOME- resolution Symbolism- represents an idea, quality, or concept larger than itself THEME- controlling idea or central insight - the author’s thoughts FILIPINO Teoryang Pampanitikan Humanismo- naglalarawan ng karakter ng isang tao Feminismo- pagkapantay- pantay ng kababaihan Sosyolohikal- kalagayan panlipunan, pangkabuhayan at pangkultura - antas ng kalagayan Realismo- katotohanan ng buhay o pag lalarawan ng katotohanan Romantisismo- higit na nagingibabaw ang damdamin Moralismo- tumitingin sa tama o mali Pormalistiko- pisikal na katangian, praang ng pagsulat Imahismo- larawang diwa na may kahulugan - paggamit na angkop na wika - mga salitang naglalarawan Dekonstruksyon- pangsariling interpretasyon Simbolismo- paggamit ng simbolo Sikolohikal- pagpapaliwanag sa pamamagitan ng mga salig sa pagbuo na naturang ka ugalian Naturalismo- paglalarawan sa kapaligiran Pagtukoy sa Detalye Pagtukoy sa Impormasyon mula sa Binasang Akda Kinagisnang Balon Tauhan- Narsing - Tandang Orwenyo - Nana Pisyang Tagpuan- Probinsiyang Tibag Tunggalian- pagaway ni Narsing at ang kanyang ama tungkol sa pagiging aguador Kasukdulan- napilay ang ama niya Kakalasan- naging aguador si Narsing Wakas- ayaw man o gusto naging aguador si Narsing TEORYANG PAMPANITIKAN: dekonstruksyon Sa Bagang Paraiso Tauhan- Ariel - Cleofe Tagpuan DP-ilalim ng puno - tabing dagat BP- luneta - motel Tunggalian- sabi ng magulang ni Cleofe na bawal sila magkita ni Ariel Kasukdulan- tumakas sina Ariel at Cleofe sa isang “bagong paraiso” Kakalasan- may nagawa silang di karapat-dapat Wakas- nasuka si Cleofe (nabuntis) TEORYANG PAMPANITIKAN: romantisismo Mabangis na Lungsod Tauhan- Adong - Bruno

- Aling Ebeng Tagpuan- simbihan sa Quiapo Tunggalian- ayaw ni Adong ibigay ang nakuhang pera kay Bruno Kasukdulan- sinubukang tumakas si Adong Kakalasan- naabutan ni Bruno si Adong Wakas- si Adong au binugbog TEORYANG PAMPANITIKAN: naturalismo Miss Phathupats Tauhan- Miss Yeyeng aka Phathuoats Tagpuan- Pampanga Tunggalian- nawala ang pagiging kapangpangan nito Kasukdulan- nagmura siya gamit ng salitang kapangpangan Kakalasan- umiyak siya at ang kolorete ay nabura at kita ang kanyang totoong kul ay Wakas- umalis si Miss Phathupats TEORYANG PAMPANITIKAN: humanismo Dolorosa Tauhan- Dolores - Toby - Rowena - Birheng Dolorosa Tagpuan- Pilipinas - ibang bansa Tunggalian- si Dolores ay ginahasa habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa Kasukdulan- siya ay nahuli at ang sintensya Kakalasan- nagpakamatay si Dolores Wakas- naramdaman ni Rowena na namatay ang kanyang ina TEORYANG PAMPANITIKAN: feminism Talasalitaan masugpo- maitigil umutas- pumatay madupilas- madulas matatarik- mataas tinitirikan- kinatatayuan tumutugpa- lumalandas/nakikita nagtutudyuhan- nagtutuksuhan ikinubli- itinago kariktan- kagandahan pagkakabidbid- pagkakatali patupat- kakanin pinagpipitagan- iginagalang halakhak- tumatawa halubilo- pakikisama magaruga- magaalaga kapakanan- kabutihan nasabimbit- nasabi taimtim- malalim Paglalapat - paglalagay Pagsusuri - ANALISIS :))

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful