III METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 1.

PREDMET ISTRAŽIVANJA Istražiti rasprostranjenost zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i način organizacije slobodnog vremena kod adolescenata.

2.

PROBLEM ISTRAŽIVANJA Ispitati koliko su studenti upoznati sa psihoaktivnim tvarima.

3.

CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj ovog istraživanja je ispitivanje rasprostranjenosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i povezanost sa načinom na koji adolescenti koriste slobodno vrijeme. Rezultati istraživanja moći će se koristiti za koncipiranje različitih programa primarne, sekundarne i tercijarne prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. U skladu sa postavljenim ciljem istraživanja ispitali smo sljedeće zadatke:

4. 1.

ZADACI ISTRAŽIVANJA Na pogodnom uzorku od 300 ispitanika, ispitati prisutnost zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. 2. 3. Utvrditi na koji način adolescenti organizuju i koriste slobodno vrijeme. Ispitati odnos između rasprostranjenosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i korištenja slobodnog vremena. 4. Ispitati odnos između rasprostranjenosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i korištenja slobodnog vremena s obzirom na spol.

5.

HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA a) Pretpostavlja se da su adolescenti koji su manje informisani o štetnim uticajima skloniji konzumiranju psihoaktivnih supstanci. b) Obzirom da spolne razlike između adolescenata i adolescentica u načinima suočavanja sa stresom govore u korist adolescentica, opravdano je očekivati da postoje statistički značajne razlike u zastupljenosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u korist adolescenata.Opravdano je očekivati da adolescenti ćešće zloupotrebljavaju psihoaktivne tvari kao način prevazilaženja stresnih situacija. c) Obzirom da je zloupotreba određenih psihoaktivnih supstanci ( alkohol, cigareta ) socijalno prihvatljivije ponašanje za muškarce, opravdano je očekivati da su adolescenti skloniji zloupotrebi psihoaktivnih supstanci snažnijeg djelovanja ( žestoka alkoholna pića, droge i sl.), dok adolescentice češće zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance slabijeg dejstva (duhan i sl.). d) Ispitati povezanost između zloupotrebe psihoaktivnih supstanci sa organizacijom slobodnog vremena bez obzira na spol.

6.

METODA ISTRAŽIVANJA 6.1. UZORAK ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 300 studenata prve godine svih studijskih odsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od ukupnog broja sudionika istraživanja, muških je 69 sudionika a ženskih 231 sudionik. Sudionici su starosne dobi od 19 do 25 godina. Svi sudionici (100%) imaju srednju stručnu spremu. Uzorak je namjerno i ciljano odabran zbog reprezentativnosti populacije koja je po svom psihofizičkom razvoju u fazi adolescentske dobi. 6.2. POSTUPAK ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je provedeno na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u vremenskom periodu od 15 maja 2012. do 2 juna 2012. godine Kako se radi o neravnomjernoj zastupljenosti adolescenata po odsjecima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli kada je upitanju spol, konačan uzorak vjerovatno neće biti u ravnomjernom odnosu kada je

upitanju spol. Nakon odabira uzorka ispitanika istim će se objasniti svrha istraživanja, te će im biti podijeljena Anketa o ovisnostima koju trebaju popuniti. Planirano vrijeme za popunjavanje ankete je 15 minuta. Prikupljanje podataka na terenu obavila je grupa od četiri istraživača. Za svaki odsjek Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prethodno je dato šire uputstvo studentima prve godine za popunjavanje upitnika, te su obavljene usmene konsultacije u pojedinim slučajevima, s ciljem što kvalitetnijeg provođenja istraživačkog postupka i validnosti prikupljenih podataka. Ispunjeni upitnici su potom dostavljeni grupi koja je bila zadužena za dalju logičku analiza upitnika, statističku obradu podataka i interpretaciju rezultata. 6.2. MJERNI INSTRUMENT

Za potrebe ovog istraživanja konstruiran je poseban upitnik. U istraživanju je primijenjena Anketa o ovisnostima PSO – VPŽ – 2005 - 1 koja sadrži pitanja različitog tipa. Anketa o ovisnostima je potpuno anonimna te je sudionicima istraživanja zagarantovana njihova privatnost kao i to da se podaci dobiveni ovom anketom neće koristiti u druge svrhe osim ovog istraživanja. U ovom istraživanju korištena je verzija upitnika koja sadrži 27 čestica i to u dvije paralelne forme od kojih se jedna odnosi na konzumiranje sredstava ovisnosti, a druga na korištenje i organizaciju slobodnog vremena. Većina čestica upitnika sadrži ponuđene odgovore, odnosno neke čestice su konstruisane na način otvorenog tipa da sam ispitanik napiše i konstruiše odgovor. Zadatak sudionika je da u česticam gdje su ponuđeni odgovori izabere samo jedan od predloženih odgovora. 6.3. METODE OBRADE PODATAKA

Prikupljeni podaci su obrađeni pomoću statističkog programa za društvene znanosti SPSS 17.0 for Windows.

Podaci istraživanja bit će obrađeni metodama parametrijske i neparametrijske statistike. Izračunat će se mjerne centralne tendencije te će biti izvršeno tabelarno i grafičko prikazivanje rezultata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful