ตอนที่ ๓

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของโรงเรียน
 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของโรงเรียน
กลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพเต็ม
ความสามารถในด้านความเป็ นเลิศทางวิชาการ สื่ อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา(ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ)โดดเด่นทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และมีความตระหนักต่อสังคม
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑. ส่งเสริ มพัฒนา
ความพร้อมทั้ง ๔
ด้านของเด็กปฐมวัย
๒. ส่งเสริ มพัฒนา
ความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.นักเรี ยนระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเป็ นไปตามวัย
ได้รวดเร็ วขึ้นจานวน ๒๑๐ คน
๑.นักเรี ยนปฐมวัย มีความรู ้ความ
เข้าใจและได้ปฏิบตั ิจริ ง ในการ
ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั ใน
กิจกรรมร่ วมกัน ร้อยละ๑๐๐
๒.นักเรี ยนปฐมวัยมีความรู ้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่ งรอบตัว มีทกั ษะ
ในการสังเกตและสารวจ ร้อยละ
๑๐๐
๓.นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากร
ชุมชนมีนิสยั รักการอ่าน วิเคราะห์
เป็ น รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ร้อยละ ๑๐๐
๔.นักเรี ยนปฐมวัยมีสุขภาพ ปาก
และฟันดี ร้อยละ ๙๐
๕.นักเรี ยนปฐมวัยรู ้จกั ปฏิบตั ิตนให้
ปลอดภัยจากการทากิจกรรม
ประจาวันร้อยละ ๑๐๐

๑.นักเรี ยนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเป็ นไปตาม
วัย จานวน ๒๑๐ คน
๑.นักเรี ยนปฐมวัย มีความรู ้ความ
เข้าใจและได้ปฏิบตั ิจริ ง ในการ
ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั ใน
กิจกรรมร่ วมกัน ร้อยละ๑๐๐
๒.นักเรี ยนปฐมวัยมีความรู ้
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ งรอบตัว
มีทกั ษะในการสังเกตและสารวจ
ร้อยละ ๑๐๐
๓.นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากร
ชุมชนมีนิสยั รักการอ่าน วิเคราะห์
เป็ นรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐
๔.นักเรี ยนปฐมวัยมีสุขภาพ ปาก
และฟันดี ร้อยละ ๙๕
๕.นักเรี ยนปฐมวัยรู ้จกั ปฏิบตั ิตน
ให้ปลอดภัยจากการทากิจกรรม
ประจาวันร้อยละ ๑๐๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่ ๑.๑ –
๑.๔, ๒.๑ – ๒.๔,๓.๑ – ๓.๔,
๔.๑ – ๔.๕
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่๑.๑ – ๑.๔,
๒.๑ – ๒.๔,๓.๑ – ๓.๔, ๔.๑ –
๔.๕

๖๙
เป้าหมาย

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๓. ส่งเสริ มศักยภาพ
นักเรี ยนสู่ความเป็ น
เลิศ

๑.ร้อยละของนักเรี ยนที่ไดรับการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพรายบุคคล คิดเป็ น
ร้อยละ ๑๐๐
๒.ร้อยละของนักเรี ยนที่มีศกั ยภาพ
ได้รับการส่งเสริ มในระดับต่าง ๆ
คิดเป็ นร้อยละ ๘๐
๓.ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับการ
ส่งเสริ มประสบความสาเร็ จในการ
แสดงความสามารถตามศักยภาพ
คิดเป็ นร้อยละ ๗๐

๑.นักเรี ยนได้รับการวิเคราะห์
ศักยภาพรายบุคคล ร้อยละ ๙๐
๒. นักเรี ยนมีศกั ยภาพได้รับการ
ส่งเสริ มในระดับต่าง ๆ ร้อยละ
๙๕
๓. นักเรี ยนได้รับการส่งเสริ ม
ประสบความสาเร็ จในการแสดง
ความสามารถร้อยละ ๘๕

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่
๓.๔,๔.๔,๕.๔,๖.๑ ๖.๔,๗.๒,
๑๐.๔ – ๑๐.๖

๔. พัฒนาหุ่นยนต์
ศูนย์หุ่นยนต์จงั หวัด
ลพบุรี

๑. นักเรี ยนได้รับความรู ้วธิ ีการ
สร้างหุ่นยนต์ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรี ยนสามารถสร้างหุ่นยนต์
ได้สาเร็ จ ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรี ยนที่ทาหุ่นยนต์มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
ร้อยละ ๘๐
๑.นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะการ
เขียนสื่ อสาร ร้อยละ ๘๐
๒.นักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน มีการ
พัฒนาทักษะทางภาษาไทย
แสวงหาความรู ้เสมอร้อยละ ๘๐
๓.นักเรี ยนได้รับการพัฒนาความรู ้
ในเชิงบูรณาการและการนาความรู ้
ไปใช้ร้อยละ ๗๐
๑. ครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการทางการคิดทาง
คณิ ตศาสตร์และICT
๒.นักเรี ยนมีความสามารถในการ
คิดคานวณ คิดวิเคราะห์

๑. นักเรี ยนได้รับความรู ้วธิ ีการ
สร้างหุ่นยนต์ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรี ยนสามารถสร้าง
หุ่นยนต์ ได้สาเร็จ ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรี ยนที่ทาหุ่นยนต์มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น ร้อยละ ๘๐
๑.นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะ
การเขียนสื่ อสาร ร้อยละ ๘๐
๒.นักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน มี
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
แสวงหาความรู ้เสมอร้อยละ ๘๐
๓.นักเรี ยนได้รับการพัฒนา
ความรู ้ในเชิงบูรณาการและการ
นาความรู ้ไปใช้ร้อยละ ๘๐
๑. ครู ผสู ้ อนวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จานวน ๓๕ คน
๒. นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการ
คิดอย่างมีระบบหาความรู ้
เพิ่มเติม ร้อยละ ๘๐

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่
๓.๓,๓.๔,๔.๒,๔.๔,๖.๑ –
๖.๓, ๑๐.๓, ๑๐.๔,
๑๓.๑,๑๓.๒

๕. พัฒนาการศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย

๖. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๓.๑,๓.๒,๓.๓ , ๕.๑,๕.๓

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ที่
๓.๔,๔.๑,๔.๒,๔.๓
,๕.๑,๕.๒,๕.๓,๕.๔

๗๐
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๗. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์

๘. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษา

๙. พัฒนากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ศิลปะ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๓.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอนุรักษ์
และพัฒนาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติ
ของชาติ ร้อยละ ๘๐
๑.นักเรี ยนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ได้ร้อยละ
๘๐
๒.นักเรี ยนได้ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย ร้อยละ ๘๐
๓.นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการ
ทางด้านร่ างกาย เจริ ญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตเหมาะสมตามวัยดีมี
สุขนิสยั ที่ดี ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรี ยนมีวสั ดุ อุปกรณ์การเรี ยน
การสอนครบถ้วนเป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอน ร้อยละ ๘๐
๑.เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะและ
ค่านิยมที่ดีต่องานศิลปะร้อยละ ๘๐
๒.เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึก
หวงแหนในศิลปะไทยร้อยละ ๘๐
๒.เพื่อให้นกั เรี ยนชื่นชมและภูมิใจ
ในงานศิลปะ ร้อยละ ๘๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๓.ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
อนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทยไว้
เป็ นสมบัติของชาติ ร้อยละ ๙๐
๑.นักเรี ยนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ได้ร้อย
ละ ๙๐
๒.นักเรี ยนได้ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย ร้อยละ ๙๕
๓.นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๙๐
๒. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการ
ทางด้านร่ างกาย เจริ ญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตเหมาะสมตามวัย
ดีมีสุขนิ สยั ที่ดี ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรี ยนมีวสั ดุ อุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนครบถ้วนเป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน
ร้อยละ ๘๐
๑.นักเรี ยนมีทกั ษะและค่านิยมที่
ดีต่องานศิลปะร้อยละ ๘๐
๒.นักเรี ยนเกิดความรู ้สึกหวง
แหนในศิลปะไทยร้อยละ ๘๐
๒.นักเรี ยนชื่นชมและภูมิใจใน
งานศิลปะ ร้อยละ ๘๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่ ๓.๔,๔.๒
– ๔.๔, ๕.๑,๕.๒,๕.๔

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่ ๑.๑ –
๑.๕,๑๑.๒

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่
๑.๓,๑.๔.๑.๖,๒.๓,๖.๑ – ๖.๔

๗๑
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑๐. พัฒนาการเรี ยนรู ้ ๑. ครู ผสู ้ อนการงานอาชีพและ
สู่อาชีพสาระการงาน เทคโนโลยีวางแผนการสอนการ
อาชีพและเทคโนโลยี งานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรี ยนในทุกช่วงชั้นมีทกั ษะ
ในการทางานและความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน ร้อยละ ๘๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑. ครู ผสู ้ อนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีวางแผนการสอนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรี ยนในทุกช่วงชั้นมี
ทักษะในการทางานและความรู ้
ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ร้อยละ
๙๕
๑๑. พัฒนาการศึกษา ๑. พัฒนาการเรี ยนการสอน เน้น
นักเรี ยนนาความรู ้ไปใช้เพื่อการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คุณภาพนักเรี ยน
สื่ อสารในชีวติ ประจาวันได้
ภาษาต่างประเทศ
๒. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ เหมาะสมกับวัย
เพื่อการสื่ อสารได้เหมาะสมกับวัย
รู ้จกั ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
๓. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข
๑๒.พัฒนาคุณภาพ
๑.ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระทั้ง ๕ กลุ่ม นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
นักเรี ยนรองรับการ สาระมีกระบวนการ พัฒนาคุณภาพ เรี ยนสูงขึ้น
ประเมินผลสัมฤทธิ์
นักเรี ยน
(NT/O-NET/LAS54) ๒.นักเรี ยนในกลุ่มเป้ าหมายทั้ง ๖
สายชั้นได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามแผนที่กาหนด
๓.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด
๑๓.ส่งเสริ มระบบ
๑.จัดกลุ่มนักเรี ยนต่อครู ที่ปรึ กษา
๑.จัดกลุ่มนักเรี ยนต่อครู ที่
ดูแลช่วยเหลือ
๒๐ : ๑ ร้อยละ ๑๐๐
ปรึ กษา ๒๐ : ๑ ร้อยละ ๑๐๐
นักเรี ยน
๒.ครู มีขอ้ มูลการคัดกรองนักเรี ยน ๒.ครู มีขอ้ มูลการคัดกรองนักเรี ยน
กลุ่มมีปัญหา/กลุ่มปกติ ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มมีปัญหา/กลุ่มปกติ ร้อยละ
๑๐๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่
๒.๔,๓.๔,๔.๔,๖.๑ – ๖.๔

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่
๒.๑,๒.๓,๓.๒,๓.๓,๔.๑,
๑๖.๑,๑๖.๒

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่ ๕.๑ –
๕.๔

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่ ๑๐.๖

๗๒
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

๓.มีเครื อข่ายผูป้ กครองทุกระดับชั้น ๓.มีเครื อข่ายผูป้ กครองทุก
ร้อยละ ๑๐๐
ระดับชั้นร้อยละ ๑๐๐
๔.ครู ออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยนที่มีปัญหา ๔.ครู ออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยนที่มี
ร้อยละ ๑๐๐
ปั ญหาร้อยละ ๑๐๐
๕.นักเรี ยนกลุ่มปกติได้รับการ
๕.นักเรี ยนกลุ่มปกติได้รับการ
ส่งเสริ มและพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐
ส่งเสริ มและพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐
๖. นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง/กลุ่มปั ญหา ได้รับ ๖. นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง/กลุ่มปั ญหา
การช่วยเหลือเบื้องต้นร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น
๗. สามารถดาเนินการกิจกรรมตาม ร้อยละ ๑๐๐
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้ทุก
กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
๑๔. “รักพ่อ” อยูอ่ ย่าง ๑.นักเรี ยนได้รับการปลูกฝัง
๑.นักเรี ยนได้รับการปลูกฝังด้าน มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
พอเพียง
ทางด้านความขยัน ประหยัด
ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
๒.๔,๒.๑๑,๑๔.๑,๑๔.๒,๑๕.
ซื่อสัตย์ เก็บออม ดาเนินชีวติ ตาม
เก็บออม ดาเนินชีวติ ตาม
๑,๑๕.๒
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๕.๗๕
๒.นักเรี ยนมีจิตสานึกในการ
๒.นักเรี ยนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด คุม้ ค่า นาความรู ้
อย่างประหยัด คุม้ ค่า นาความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้
เหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐
อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๔.๕๐
๓. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
๓. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดาเนินชีวติ ตามหลักการ ประสงค์ ดาเนินชีวติ ตาม
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๘๐
พอเพียง ร้อยละ ๙๓.๐๐
๔. โรงเรี ยนเป็ นแบบอย่างที่ดีในด้าน ๔. โรงเรี ยนเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการน้อมนาปรัชญา
มาบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ร้อยละ ๙๐
การจัดการเรี ยนรู ้ ร้อยละ ๙๑.๕๐

๗๓
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑๕.พัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

๑๖.รั้วทองโรงเรี ยน
(ยาเสพติด)

๑๗.เยาวชน
ประชาธิปไตยศรี
เมืองใหม่

๑๘.จัดการแข่งขัน
กีฬา-กรี ฑานักเรี ยน

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรี ยนมีประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ที่กว้างไกล ร้อยละ ๑๐๐
๒.นักเรี ยนมีจิตสานึกและอนุรักษ์
และอนุรักษ์ความเป็ นไทย ร้อยละ
๘๕
๑.นักเรี ยนทุกคนได้รับความรู ้ตาม
กระบวนการเรี ยนการสอนใน๘กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการ
๒.นักเรี ยนได้รับการเสริ มทักษะ
การดารงชีวติ ตระหนักต่อสิ่ งเสพ
ติดทุกรู ปแบบตามความเติบโตทาง
สังคม
๓.นักเรี ยนมีสุขภาพแข็งแรง
อารมณ์แจ่มใส
สร้างเครื อข่าย
ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงสิ่ งเสพติด
๑.นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและ
วัฒนธรรมตามวิถีชีวติ
ประชาธิปไตย
ยึดหลักอานาจ
อธิปไตยเป็ นของประชาชน
๒.นักเรี ยนร่ วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยโดยพร้อมเพรี ยงกัน
๑.เพื่อให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการ
ทางด้านร่ างกาย เจริ ญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐
๒.เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี เหมาะสมกับวัย ร้อย
ละ ๙๐
๓.เพื่อให้นกั เรี ยน มีวสั ดุและอุปกรณ์
การเรี ยนการสอนครบตามความ
ต้องการและเป็ นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน ร้อยละ ๙๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

๑.นักเรี ยนมีประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ที่กว้างไกล ร้อยละ ๙๐
๒.นักเรี ยนมีจิตสานึกและ
อนุรักษ์และอนุรักษ์ความเป็ น
ไทย ร้อยละ ๘๐
ป้ องกันและแก้ไขการติดสาร
เสพติดของโรงเรี ยนให้หมดไป
จากโรงเรี ยน

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่
๒.๓,๒.๔,๓.๓,๖.๒,
๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.๖

นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจใน
หลักประชาธิปไตยและมีความ
รับผิดชอบและมีระเบียบวินยั

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่๑.๔,๑.๕ ,
๒.๑, ๒.๓, ๓.๓,๔.๒

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่๑.๑ – ๑.๔,
๒.๑,๑๔.๑,๑๔.๒

๑.นักเรี ยนมีพฒั นาการทางด้าน มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖
ร่ างกาย เจริ ญเติบโตตามเกณฑ์ ,๑๑.๒
มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐
๒.นักเรี ยนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี เหมาะสมกับวัย
ร้อยละ ๙๐
๓.นักเรี ยน มีวสั ดุและอุปกรณ์
การเรี ยนการสอนครบตามความ
ต้องการและเป็ นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน ร้อยละ
๙๐

๗๔
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑๙.ส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัยนักเรี ยน

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

๑.นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน ดูแลป้ องกันและส่งเสริ มสุขภาพ มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ –
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
นักเรี ยนให้มีสุขภาพอนามัย
๑.๖,๑๑.๒
๒.โรงเรี ยนมีสภาพแวดล้อมและ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายใจ
สุขาภิบาลที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ของนักเรี ยนและบุคลากรใน
โรงเรี ยน
๓.นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน
มีทกั ษะในการดูแลสุขภาพตนเอง
และผูอ้ ื่น ได้รับบริ การด้านสุขภาพ
อนามัยอย่างทัว่ ถึงสม่าเสมอ

กลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงสากล ทั้งด้านหลักสู ตรที่
หลากหลายประยุกต์ใช้ทฤษฎี ควบคู่กบั การจัดห้องเรี ยนคุณภาพบนฐานสารสนเทศทัว่ โลก
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.พัฒนาห้องสมุด

๑.ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความเข้าใจในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน/
การจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ร้อย
ละ ๘๐
๒. ครู ผสู ้ อนมีการดาเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน/จัด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านสูงขึ้น
ร้อยละ ๘๐
๔.นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารมีนิสยั รักการ
อ่านร้อยละ ๘๐
๕. นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารและ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจและเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ ๘๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

๑.ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความเข้าใจใน มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รัก ๓.๓,๑๑.๑ – ๑๑.๓
การอ่าน/การจัดกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ ๘๕.๐๕
๒. ครู ผสู ้ อนมีการดาเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการ
อ่าน/จัดกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๘๕.๐๕
๓. นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่าน
สูงขึ้น ร้อยละ ๘๖
๔.นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารมีนิสยั
รักการอ่านร้อยละ ๘๖
๕. นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารและ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจและ
เข้าใจเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๘๕

๗๕
โครงการ/
กิจกรรม

๒. พัฒนาสื่ อแหล่ง
เรี ยนรู ้สู่
มาตรฐานสากลบน
พื้นฐานความ
พอเพียง

๓. นิเทศการศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. เพื่อให้นกั เรี ยนมีสื่อการเรี ยนรู ้ที่
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการ
เรี ยนตรงตามหลักสูตรแกนกลาง และ
หลักสูตรโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยนที่
หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพ
ผูเ้ รี ยน
๓. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการเข้า
ร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๑.ครู ที่จดั การเรี ยนการสอนสอดคล้อง
กับหลักสูตร ความต้องการของนักเรี ยน
ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมเชื่อมโยงปั ญหาท้องถิ่น
ร้อยละ ๙๕
๒.ครู ที่วเิ คราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
นักเรี ยนรายบุคคลเพื่อจัดการเรี ยนรู ้
ร้อยละ ๘๕
๓.ครู ออกแบบการเรี ยนรู ้และมี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญและนาไปใช้ร้อยละ ๙๐

๔.ร้อยละของครู ที่จดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมร้อยละ
๘๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

นักเรี ยนมีทกั ษะทางวิชาการที่
หลากหลาย เป็ นคนดี มีความรู ้
เรี ยนอย่างมีความสุข

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๒.๑,๕.๑,๕.๔,๑๔..๑,๑๔.๒,
๑๖.๑,๑๖.๒

๑.ครู ที่จดั การเรี ยนการสอน
สอดคล้องกับหลักสูตร ความ
ต้องการของนักเรี ยนท้องถิ่น
และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมเชื่อมโยงปั ญหา
ท้องถิ่น ร้อยละ ๙๖
๒.ครู ที่วเิ คราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
นักเรี ยนรายบุคคลเพื่อจัดการ
เรี ยนรู ้ร้อยละ ๘๗.๕๐
๓.ครู ออกแบบการเรี ยนรู ้และมี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและนาไปใช้
จริ ง ร้อยละ ๙๓.๐
๔.ร้อยละของครู ที่จดั กิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ร้อยละ ๘๔.๕๐

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ๘.๖, ๑๐.๕

๗๖
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๕.ร้อยละของครู ที่วดั และประเมินผล
การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง และอิง
พัฒนาการของนักเรี ยน มีการประเมิน
เพื่อวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อย เพื่อ
ปรับปรุ งการสอนและตัดสิ นผลการ
เรี ยน ร้อยละ ๙๐
๖.ร้อยละของครู ที่นาผลการประเมิน
ไปปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาวิธีสอน
ของครู และวิธีเรี ยนของนักเรี ยนร้อย
ละ ๙๐
๔.จัดทาคู่มือและ
เอกสาร
ประกอบการวัด
และประเมินผล
การเรี ยนรู ้(แบบ
ปพ.)
๕. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

๖.ปรับปรุ ง
ซ่อมแซมสื่ อ
วิชาการ

๑. มีคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
๒.มีสมุดบันทึกระเบียนสะสม
๓.เอกสารการวัดประเมินผลสมบูรณ์
ครบถ้วน
๑.เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
ใช้หลักสูตร พัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้และการวัดผลอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒. เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษาและ
เอกสารประกอบหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
นักเรี ยนสู่ความเป็ นสากล
๑.เพื่อจัดสร้าง พัฒนา ซ่อมบารุ งแหล่ง
เรี ยนรู ้ อุปกรณ์ทางการเรี ยนให้อยูใ่ น
สภาพที่เหมาะสม เป็ นระเบียบ
ปลอดภัย มีบรรยากาศเสริ มการเรี ยนรู ้
ร้อยละ ๘๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

๕.ร้อยละของครู ที่วดั และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพ
จริ ง และอิงพัฒนาการของ
นักเรี ยน มีการประเมินเพื่อ
วินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อย เพื่อ
ปรับปรุ งการสอนและตัดสิ นผล
การเรี ยน ร้อยละ ๙๒.๕๐
๖.ร้อยละของครู ที่นาผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งและ/หรื อ
พัฒนาวิธีสอนของครู และวิธี
เรี ยนของนักเรี ยนร้อยละ ๙๓
มีเอกสารหลักฐานในการวัดและ มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ๗.๑,๑๒.๓
ประเมินผลอย่างเป็ นรู ปธรรม

นักเรี ยนมีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่ ๑๐.๑ ๑๐.๖

๑.จัดสร้าง พัฒนา ซ่อมบารุ ง
แหล่งเรี ยนรู ้ อุปกรณ์ทางการ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม
เป็ นระเบียบปลอดภัย มี
บรรยากาศเสริ มการเรี ยนรู ้ ร้อย
ละ ๙๐

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่ ๑๑.๑ ,
๑๓.๑

๗๗
โครงการ/
กิจกรรม

๗.จัดหาสื่ อการ
เรี ยนรู ้

๘.จัดหา
สื่ อคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรี ยนรู ้

๙.พัฒนาปรับปรุ ง
ห้องเรี ยนคุณภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒. วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอยูใ่ น
สภาพสมบูรณ์เพียงพอกับความต้องการ
ร้อยละ ๘๐
๑.จัดซื้อจัดหา พัฒนา ซ่อมบารุ งสื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแต่ละสาระ
การเรี ยนรู ้ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
จานวน ๘๐ ชิ้น
๒. จานวนครั้งในการพัฒนาสื่ อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จานวน ๔
ครั้ง
๑.เพื่อจัดหาสื่ อ(คอมพิวเตอร์)สาหรับ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนร้อยละ ๘๐
๒.นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ้จากคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๘๐
๓.โรงเรี ยนจัดหาคอมพิวเตอร์ได้
พอเพียงกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ร้อยละ ๘๐
๔.นักเรี ยนมีสื่อคอมพิวเตอร์
ในการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้นเรี ยน
ร้อยละ ๘๐
๕.นักเรี ยนทุกคนมีความรู ้ ทักษะตาม
เป้ าหมายของหลักสูตร ร้อยละ ๘๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๒. วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอยู่
ในสภาพสมบูรณ์เพียงพอกับ
ความต้องการ ร้อยละ ๘๐
๑.จัดซื้อจัดหา พัฒนา ซ่อมบารุ ง
สื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแต่ละ
สาระ การเรี ยนรู ้ให้อยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์ จานวน ๙๐ ชิ้น
๒. จานวนครั้งในการพัฒนาสื่ อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จานวน
๕ ครั้ง
๑.เพื่อจัดหาสื่ อ(คอมพิวเตอร์)
สาหรับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ร้อยละ ๘๐
๒.นักเรี ยนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู ้จากคอมพิวเตอร์
ร้อยละ ๘๐
๓.โรงเรี ยนจัดหาคอมพิวเตอร์
ได้พอเพียงกับการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ร้อยละ ๘๐
๔.นักเรี ยนมีสื่อคอมพิวเตอร์
ในการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้นเรี ยน
ร้อยละ ๘๐
๕.นักเรี ยนทุกคนมีความรู ้
ทักษะตามเป้ าหมายของ
หลักสูตร ร้อยละ ๘๐
๑.ห้องเรี ยนมีสภาพที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ๑.ห้องเรี ยนมีสภาพที่เอื้อต่อการ
ที่มีคุณภาพ ๘ กลุ่มสาระฯ
เรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพ ๘ กลุ่มสาระฯ
๒.นักเรี ยนมีความพึงพอใจห้องเรี ยน ๒.๒.นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
คุณภาพ ร้อยละ ๙๐
ห้องเรี ยนคุณภาพ ร้อยละ ๙๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ๗.๔,๑๐.๔,
๑๑.๑,๑๑.๓,๑๐.๔,

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๓.๔,๔.๔,๗.๔,๘.๑,๑๐.๔,
๑๑.๑,๑๑.๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๑๑.๑,๑๑.๓,๑๓.๑

๗๘
โครงการ/
กิจกรรม

๑๐.ปรับปรุ ง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.จัดสภาพสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้
เหมาะสม ร่ มรื่ นสวยงาม เป็ นระเบียบ
และปลอดภัย
๒.พัฒนาสาธารณูปโภค และระบบ
สุขาภิบาล
๓.จัดทาเวที เก่ง ดี มีสุข
๔.ซ่อมวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ที่ชารุ ด
๕.ปรับพื้นถมดินแปลงสาธิต
การเกษตรนักเรี ยน ปรับพื้นถนน และ
ทาท่อระบายน้ าโรงอาหาร

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

จัดสภาพสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
ให้เหมาะสม เป็ นระเบียบและ ๑๑.๑,๑๑.๓,๑๓.๑
ปลอดภัยร่ มรื่ นสวยงาม มี
บรรยากาศดี รักษาความสะอาด
ระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถใช้สื่อ ICT
จัดการเรี ยนการสอน เป็ นสมาชิกเครื อข่ายทั้งระบบออนไลน์ ออฟไลน์กบั นานาชาติและใช้การวิจยั
สื่ อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบยัง่ ยืน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑.การวิจยั ชั้นเรี ยน

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.ครู ทุกคนมีกระบวนการในการ
ครู มีงานวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อ
จัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
พัฒนาและแก้ไข
๒.นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนา
คุณภาพ
๓. ครู ใช้งานวิจยั เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๗.๖,๗.๗,๘.๒

๗๙
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๒.ประชุม พัฒนา
ศึกษา ดูงานของ
บุคลากร

๓.เสริ มสร้างขวัญ
กาลังใจบุคลากร

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ตนเองในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ น
ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และงานในหน้าที่
อย่างน้อยคนละ ๒๐ ชัว่ โมง/ปี
๒.ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนางาน
ตนเองเพื่อการผลิตและนาเสนอ
เผยแพร่ ร้อยละ ๗๐

๑. บุคลากรของโรงเรี ยนได้รับ
มอบหมายงานตามความสามารถ
ตั้งใจปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานด้วย
ความเต็มใจ
๒.บุคลากรทุกคนของโรงเรี ยน
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ผลสาเร็ จของงานที่รับผิดชอบ และ
ขอความช่วยเหลือ
๓. บุคลกรของโรงเรี ยนยินดีและ
เต็มใจในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมายจนเป็ นที่ยอมรับ
๔.จ้างลูกจ้างชัว่ คราว ๑.สรรหาบุคลากรตาแหน่งลูกจ้าง
ชัว่ คราวตามความขาดแคลนและ
ต้องการ
๒.แก้ไขปั ญหาความขาดแคลน
บุคลากรตามอัตราที่จาเป็ นโดย
การจ้าง

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

๑. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ตนเองในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ น
ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และงานใน
หน้าที่มากกว่า คนละ ๒๐
ชัว่ โมง/ปี
๒.ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนางาน
ตนเองเพื่อการผลิตและนาเสนอ
เผยแพร่ ร้อยละ ๗๕
ครู และบุคลากรได้รับการ
สนับสนุนด้านขวัญและกาลังใจ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑๗.๙,๘.๑ – ๘.๖

มีครู อตั ราจ้างชัว่ คราวตามความ
ต้องการต้องการของโรงเรี ยน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๘.๓,๗.๙,๙.๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๗.๘,๗.๙,๘.๑ – ๘.๖

๘๐

กลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ บริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ นาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศมาใช้ในการ
บริ หารจัดการ มีการบริ หารบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว แสวงหาระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็ นเลิศบนพื้นฐานความพอเพียงในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑.สนับสนุนการ
บริ หารงบประมาณ

๒. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรี ยน

๓.สนับสนุน
สาธารณูปโภค

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรี ยน
หนังสื อเรี ยน เครื่ องแบบนักเรี ยน
อาหารเสริ ม(นม) อาหารกลางวัน
อย่างทัว่ ถึง ร้อยละ ๑๐๐
๒.บุคลกรในโรงเรี ยน ได้รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จดั การ
เรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานร้อย
ละ ๑๐๐
๑. ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการ
นาองค์กร
๒. เพื่อให้สถานศึกษามียทุ ธศาสตร์
ที่เน้นการพัฒนาและปฏิบตั ิได้จริ ง
๓.เพื่อให้มีระบบบริ หารจัดการที่มี
คุณภาพ
๔.มีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพ
๑.แผนงบประมาณจัดสรรได้
ครอบคลุมโครงการ ร้อยละ ๘๐
๒.นักเรี ยนได้รับการสนับสนุนด้าน
สาธารณูปโภคอย่างทัว่ ถึง ร้อยละ
๘๐
๓.บุคลากรได้รับการสนับสนุน
ด้านสาธารณูปโภคอย่างทัว่ ถึง ร้อย
ละ ๘๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

๑.นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรี ยน ๑.๑,๒.๑,๑๐.๖
หนังสื อเรี ยน เครื่ องแบบ
นักเรี ยน อาหารเสริ ม(นม)
อาหารกลางวันอย่างทัว่ ถึง
ร้อยละ ๑๐๐
๒.บุคลกรในโรงเรี ยน ได้รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้
จัดการ ร้อยละ ๑๐๐
มีระบบประกันคุณภาพที่ดี
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ –
๑๒.๖

๑.แผนงบประมาณจัดสรรได้
ครอบคลุมโครงการ ร้อยละ ๘๐
๒.นักเรี ยนได้รับการสนับสนุน
ด้านสาธารณูปโภคอย่างทัว่ ถึง
ร้อยละ ๘๐
๓.บุคลากรได้รับการสนับสนุน
ด้านสาธารณูปโภคอย่างทัว่ ถึง
ร้อยละ ๘๐

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๑๐.๖,๑๑.๒

๘๑
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๔.สนับสนุนการ
ดาเนินงานบริ หาร
โรงเรี ยน(สารองจ่าย)

๑.นักเรี ยนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริ มความรู ้ความสามารถตาม
เป้ าหมายของหลักสู ตร ร้อยละ ๘๐
๒.บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้าน
ความรู ้ ทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั นักเรี ยน ร้อยละ ๙๐
๓.โรงเรี ยนได้รับการพัฒนา
ปรับปรุ งให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ร้อยละ ๙๐
๔.จัดสรรงบประมาณได้ตรงตาม
แผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๙๐
๑.ระดับคุณภาพของภารกิจตาม
โครงสร้างในแต่ละงาน ระดับดีมาก
๒.ร้อยละของคณะกรรมการ
คณะทางานมีความรู ้ความเข้าใจ
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ร้อยละ
๙๐
๑.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการศึกษาและร่ วมกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยนร้อยละ ๘๐
๒.มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๙๐

๔.พัฒนาเครื อข่าย
การบริ หารทัว่ ไปสู่
ความสาเร็ จ

๕.วันสาคัญ

๖.ประชาสัมพันธ์

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๑.นักเรี ยนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริ มความรู ้ความสามารถตาม
เป้ าหมายของหลักสูตร ร้อยละ ๙๐
๒.บุคลากรได้รับการพัฒนาใน
ด้านความรู ้ ทักษะในการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน ร้อยละ ๑๐๐
๓.โรงเรี ยนได้รับการพัฒนา
ปรับปรุ งให้เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ร้อยละ ๙๐
๔.จัดสรรงบประมาณได้ตรงตาม
แผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๙๐
๑.ระดับคุณภาพของภารกิจตาม
โครงสร้างในแต่ละงาน ระดับดี
๒.ร้อยละของคณะกรรมการ
คณะทางานมีความรู ้ความเข้าใจ
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ร้อยละ
๙๐
๑.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการศึกษาและร่ วมกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยนร้อยละ
๘๐
๒.มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานร้อยละ ๙๐
๑.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
เผยแพร่ ผลงานโรงเรี ยน ครู
พัฒนาการจัดการศึกษาและเข้าร่ วม นักเรี ยนให้ชุมชนภายนอก
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรี ยน
รับทราบข่าวสารความก้าวหน้า
๒.โรงเรี ยนและคณะครู มีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม
๓.ผูป้ กครองรับทราบถึงข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนอย่าง
ทัว่ ถึงต่อเนื่อง

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่
๑๑.๑,๑๑.๒,
๑๓.๑

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ –
๘.๔, ๘.๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ –
๒.๔, ๙.๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
๘.๕,๙.๓,๑๓.๒

๘๒

 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.การพัฒนาโรงเรี ยน ๑.ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า มี
มาตรฐานสากล
ความสามารถในการบริ หารงาน
วิชาการ ร้อยละ ๑๐๐
๒.ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู ้ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตร ใช้หลักสูตร
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้และการ
วัดประเมินผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ร้อยละ ๗๐
๓.มีหลักสู ตรสถานศึกษาและ
เอกสารประกอบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนสู่ความเป็ นมาตรฐานสากล
ร้อยละ ๘๐

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

.๑.ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า มี
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ๑๐.๒,๑๔.๑
ความสามารถในการ
– ๑๔.๒, ๑๕.๑ – ๑๕.๒
บริ หารงานวิชาการ ร้อยละ
๑๐๐
๒.ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู ้ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร ใช้หลักสูตรพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้และการวัด
ประเมินผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ร้อยละ ๗๕
๓.มีหลักสูตรสถานศึกษาและ
เอกสารประกอบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่
ความเป็ นมาตรฐานสากล
ร้อยละ ๘๐

๘๓

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้ านคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ตัวบ่ งชี้

มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์
ไปตาม
มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพตน
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค
อุบตั ิภยั ภัย และสิ่ งเสพติด
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑

ผลสาเร็จ
นร
(คน) ร้ อยละ

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

๑๙๗

๙๔.๗๑

๐.๙๕

๒๐๘

๑๐๐

๑.๕

๑.๕๐

๒๐๘

๑๐๐

๑.๕

๑.๕๐

๒๐๘

๑๐๐

๑.๐๐

๔.๙๔
๕ (ดีเยีย่ ม)

ระดับ
คุณภาพ
ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

โครงการพัฒนาความ
พร้อมนักเรี ยนทั้ง ๔
ด้านปฐมวัย, การเล่น
กลางแจ้ง กิจกรรม
ออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ กิจกรรม
ปลอดภัยไว้ก่อน
,ภาพถ่าย

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการ พัฒนาความพร้อมนักเรี ยนทั้ง ๔ ด้านปฐมวัยและ
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง จัดหาสถานที่อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจานวนเด็ก
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้เด็กส่ วนใหญ่มีน้ าหนัก ส่ วนสู งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ และทุกคนมีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลตนเอง และหลีกเลี่ ยงต่อ
สภาวะเสี่ ยงต่อโรคและอุบตั ิภยั
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนา โดยขอความร่ วมมือผูป้ กครองในการพัฒนาเด็กให้มี
น้ าหนักตามเกณฑ์ เช่นดูแลการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการ กระตุน้
ให้ออกกาลังกาย ดื่มนม แบ่งงานที่พอช่วยได้ให้ช่วยเหลือ

๘๔

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๒.๑ ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
๒.๒ มัน่ ใจและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่ อนไหว
และรักธรรมชาติ
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒

ผลสาเร็จ
นร
(คน) ร้ อยละ

๒๐๘

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐๐

๒๐๗ ๙๙.๕๒

๐.๙๙

๒๐๘

๑๐๐

๒๐๘

๑๐๐

๔.๙๙
๕ (ดีเยีย่ ม)

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

พัฒนาความพร้อม
นักเรี ยนทั้ง ๔ ด้าน
ปฐมวัยและโครงการ
ส่งเสริ มพัฒนาความ
พร้อมเด็กปฐมวัย จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเคลื่อนไหว
เวทีหนูนอ้ ย จัดหาสื่ อ
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาความพร้อมนักเรี ยนทั้ง ๔ ด้านปฐมวัยและ
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย ส่ งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง มีอุปกรณ์ / สื่ อพร้อมเพรี ยง หลากหลาย เหมาะสมกับ
วัย จัดโครงการเสริ ม เช่น จิตรกรน้อย
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้เด็กมีความร่ าเริ ง แจ่มใส กล้า
แสดงออก ควบคุมอารมณ์ได้ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนา อารมณ์และจิตใจ สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น
เชิญวิทยากรภายนอก ฝึ กทักษะการนาเสนอ การมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ส่ งเสริ มให้กล้าแสดงออก
ในเวทีความสามารถต่าง ๆ

๘๕

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสั งคม (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๓.๑ มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่ อฟังคาสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครู อาจารย์
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือ
แบ่งปั น
๓.๓ เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓

ผลสาเร็จ
นร
(คน) ร้ อยละ

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒๐๘

๑๐๐

๒๐๘

๑๐๐

๒๐๘

๑๐๐

๒๐๘

๑๐๐

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

พัฒนาความพร้อม
นักเรี ยนทั้ง ๔ ด้าน
ปฐมวัยและโครงการ
ส่งเสริ มพัฒนาความ
พร้อมเด็กปฐมวัย
โครงการค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรม โครงการ
สนทนาศิษย์-ลูก

๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการพัฒนาตามโครงการ พัฒนาความพร้อมนักเรี ยนทั้ง ๔ ด้านปฐมวัย และ
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย โครงการค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม โครงการสนทนา
ศิษย์ – ลูก เพื่อฝึ กประสบการณ์ให้เด็กอย่างหลากหลาย โดยฝึ กปฏิบตั ิท้ งั กิจกรรมกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ /
รายบุคคล
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้เด็กมีวนิ ยั ในตนเอง ควบคุมตนเองได้
เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ เป็ นเด็กดีมีคุณภาพ ได้รับคาชื่นชมจากผูป้ กครองและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนา จัดให้นกั เรี ยนได้ฝึกการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ
ให้กล้าแสดงออกตามที่สนใจ รู ้จกั พัฒนาตนเองสม่าเสมอ มีกริ ยามารยาทที่ดี อยูก่ นั อย่างมีความสุ ข

๘๖

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๔.๑ สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัวสนใจ ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรี ยนรู้
๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๔

ผลสาเร็จ
นร
(คน) ร้ อยละ

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒๐๘

๑๐๐

๒๐๘

๑๐๐

๒๐๘

๑๐๐

๒๐๘

๑๐๐

๒๐๘

๑๐๐

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

พัฒนาความพร้อม
นักเรี ยนทั้ง ๔ ด้าน
ปฐมวัยและโครงการ
ส่งเสริ มพัฒนาความ
พร้อมเด็กปฐมวัย จัด
ให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ใน
สายชั้น เช่น ห้องสื่ อ
อุปกรณ์ ห้องสมุด
ปฐมวัย ห้อง
นันทนาการ


๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เช่น
ทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน และนอกโรงเรี ยนเชิ ญวิทยากรให้ความรู ้ โครงการส่ งเสริ มพัฒนา
วัดแวดดี แววเด่น โครงการส่ งเสริ มรักการอ่านระดับปฐมวัย การฝึ กประสบการณ์ดา้ น IT
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้เด็กมีความคิดรวบยอด เป็ นคนช่าง
พูด ช่างสงสัย ช่างสังเกต สามารถสื่ อความได้ มีจินตนาการ และสร้างสรรค์
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาความสามารถด้านทักษะการคิด ระดับปฐมวัย ฝึ กให้เด็ก
ได้ทดลองวิทยาศาสตร์ ง่าย ๆ ยัว่ ยุให้เกิดความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน

๘๗

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
(น้ าหนัก ๒๐ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ที่หลาก หลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั
เชิงบวก
๕.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินผล
พัฒนา การของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผปู ้ กครอง
๕.๖ ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับตัวการจัดประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้
ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และ
ผูป้ กครอง

ผลสาเร็จ
ครู
(คน) ร้ อยละ

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

-แผนการจัดการ
เรี ยนรู้
-หลักสู ตรปฐมวัย
-บันทึกหลังสอน
-รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน
-บันทึกการยืมสื่ อ
-หลักฐานธุ รการชั้น
เรี ยน
- บันทึกการเยีย่ ม
บ้าน
-วิจยั ในชั้นเรี ยน
- ทะเบียนแหล่ง
เรี ยนรู้
- ภาพถ่าย

๘๘
ที่

ตัวบ่ งชี้

๕.๙ ครู มีวฒ
ุ ิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามา
ไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๕

ผลสาเร็จ
ครู
(คน) ร้ อยละ

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐๐

๑๐๐

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

๒๐
๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการ ประชุม พัฒนา ศึกษาดูงานของบุคลากร โครงการ
นิเทศการสอน โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน โครงการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจ
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ ครู มีวฒ
ุ ิการศึกษา และมีประสบการณ์
ในสาขาปฐมวัย สามารถพัฒนาตนเองได้ดี มีความเข้าใจในปรัชญาการศึกษาปฐมวัย สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้ดี
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาให้ครู ผสู้ อนปฐมวัย ได้ศึกษาดูงาน ด้านปฐมวัยกับ
โรงเรี ยนที่มีสภาพและบริ บทคล้ายกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อประสบการณ์ที่หลากหลายและ
นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนา และส่ งเสริ มครู ทาผลงานวิชาการ

๘๙

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
(น้ าหนัก ๒๐ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๖.๑ ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อ
การวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ การจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพโรงเรี ยน
๖.๕ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
๖.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทาง
วิชาการละเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๖

ค่า
นา้ หนัก

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

- แผนกลยุทธ์
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- แผนปฏิบตั ิการประจาปี
- บันทึกการประชุม
- รายงานการพัฒนาตนเอง
- โล่ รางวัล เกียรติบตั ร
ภาพถ่าย
-ผลงานครู ที่ประสบ
ความสาเร็ จ
-ผลงานนักเรี ยนที่ประสบ
ความสาเร็ จ

๒๐
๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการประชุม พัฒนา ศึกษาดูงานของบุคลากร พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โครงการพัฒนาเครื อข่ายทัว่ ไปสู่ ความสาเร็ จ โครงการประชาสัมพันธ์
ผูบ้ ริ หารจัดทาผลงานวิชาการ นิเทศติดตามการทางานของครู แบบกัลยาณมิตร สื บค้นข้อมูล เรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ ๆ เสมอ และใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

๙๐

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ ผูบ้ ริ หารได้รับรางวัลระหว่างประเทศ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาด้านการวิจยั เพื่อใช้เป็ นฐานคิดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา (น้ าหนัก ๒๐ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๗.๑ มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรี ยนและนาสู่ การปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมสร้างเสริ มความตระหนักรู ้และ
ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความ
ร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๗

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

-หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
- คาสั่งต่าง ๆ
- รายงานโครงการ
- โครงสร้างเครื อข่าย
ผูป้ กครอง,กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แหล่งเรี ยนรู ้,
สนามเด็กเล่น
- บันทึกการนิเทศ
- กิจกรรมสนทนาศิษย์-ลูก
- บันทึกการประชุม
ผูป้ กครอง

๒๐
๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยให้ชุมชน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา จัดตั้งเครื อข่ายผูป้ กครอง มีคณะกรรมการห้องเรี ยน จัดประชุมผูป้ กครอง
กิจกรรมศิษย์ ลูกทุกภาคเรี ยน นาเสนอผลงานนักเรี ยนเชิ ญชวนผูป้ กครองรับทราบผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน

๙๑

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้โรงเรี ยนมีระบบและกลไกในการ
พัฒนาที่เป็ นระบบ มีผลงานที่ประจักษ์สร้างความศรัทธาและความพึงพอใจต่อผูป้ กครอง และชุมชน
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามนโยบายของต้นสังกัด
มาตรฐานที่ ๘ โรงเรี ยนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรี ยน
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยน
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรี ยน
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยน
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
รวมคะแนน
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๘

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

๐.๕

๐.๕

๐.๕

๐.๕

- ประกาศมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรี ยน
- รายงานการพัฒนาตนเอง
สายชั้นปฐมวัย
- ฐานข้อมูลนักเรี ยน/
บุคลากรสายชั้นปฐมวัย
- รายงานมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
- บันทึกการประชุมหัวหน้า
สาย
- บันทึกการประชุมสายชั้น
ปฐมวัย
- รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปี


๕ (ดีเยีย่ ม)

๙๒

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดทา
มาตรฐานการศึกษาชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพของการศึกษาที่แสดงผลงานโครงการ กิจกรรม วิธีการ
และผูร้ ับผิดชอบชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมีจุดเน้นคุณภาพและสะท้อนความสาเร็ จที่
ชัดเจน
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปี การศึกษา 2554 ได้ระดับดีเยีย่ มทุกมาตรฐาน
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาการจัดทาโครงการในแผนปฏิบตั ิงานของระดับปฐมวัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนได้ประกาศไว้
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ โรงเรี ยนมีการสร้ าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ โรงเรี ยนเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
(น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

๒.๕
๒.๕
๙.๑ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการแสวงหาความรู ้
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา
๒.๕
๒.๕
๙.๒ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายใน
โรงเรี ยน ระหว่างโรงเรี ยนกับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เฉลีย่
๕(ดีเยีย่ ม)
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๙

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ ,
ทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้ /ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น, หลักสู ตร
สถานศึกษา ,รายงาน
โครงการ,ภาพถ่าย, ชิ้นงาน

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการ
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลสถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
เช่น การมีห้องสมุดปฐมวัย ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จัดให้มีเครื อข่ายทางวิชาการแลกเปลี่ยน

๙๓

เรี ยนรู้เทคนิคการจัดประสบการณ์ การจัดทาผลงานทางวิชาการ ระหว่างโรงเรี ยนและกับ
โรงเรี ยนและองค์กรอื่น มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนรู ้เสมอ นานักเรี ยนไปเรี ยนสาระเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่วทิ ยาลัยสารพัดช่าง
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในโรงเรี ยน
ระหว่างโรงเรี ยนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กร โดยกาหนดเป็ นปฏิทินในการปฏิบตั ิงานไว้ให้ชดั เจน
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาโรงเรียนให้ บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้ นของการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

๑๐.๑

ตัวบ่ งชี้

การพัฒนาโรงเรี ยนให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ๕(ดีเยีย่ ม)

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

-รายงานโครงการรั้วทองของ
โรงเรี ยน(ต่อต้านสิ่ งเสพติด)
- การบูรณาการการสอน
เกี่ยวกับยาเสพติดในแผนการ
จัดประสบการณ์
- บันทึกการตรวจเยีย่ มจาก
องค์กรภายนอก, ภาพถ่าย

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการรั้วทองของโรงเรี ยน(ต่อต้านสิ่ งเสพติด) โดยจัดให้
มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบการมีส่วนร่ วม เริ่ มจากมีการวิเคราะห์สภาพปั ญหา การกาหนดนโยบาย
การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และนาผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ น
ระบบครบวงจร จัดเครื อข่ายการปฏิบตั ิงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด มีระบบดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ชุมชนรอบสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีความ
ศรัทธาในสถานศึกษา

๙๔

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาสร้างเครื อข่ายกับโรงเรี ยนอื่น เพื่อให้งานด้านการต่อต้าน
ยาเสพติดซึ่ งเป็ นปั ญหาระดับชาติ มีความสัมฤทธิ์ ผลเป็ นวงกว้างในสถานศึกษา
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่
ยกระดับคุณภาพให้ สูงขึน้ (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

๑๑.๑

ตัวบ่ งชี้

จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ ม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)๕(ดีเยีย่ ม)

ผลการแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการ เช่น การร้อยกรอง
การวาดภาพ ,ภาพถ่าย/รายงาน
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ,
กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก ,การ
จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการ DARE

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการรั้วทองของโรงเรี ยน(ต้านยาเสพติด) โครงการ
เสริ มสร้างคุณธรรม โครงการรักพ่ออยูอ่ ย่างพอเพียง โครงการสนทนาศิษย์ลูก โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมสาบานไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โครงการครู DARE
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้โครงการรั้วทองของโรงเรี ยน(ต้านยา
เสพติด) ประสบความสาเร็ จเกินเป้ าหมาย เป็ นที่ภาคภูมิใจของผูเ้ กี่ยวข้อง ได้รับการยกย่องในระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาเครื อข่ายต้านภัยยาเสพติ ด โดยเป็ นแกนนาให้กบั
โรงเรี ยนใกล้เคียง หรื อถอดประสบการณ์ให้โรงเรี ยนอื่นได้เรี ยนรู้ และนาไปปฏิ บตั ิ

๙๕

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน (นา้ หนัก ๓๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

๑.๑
๑.๒

๑.๓

๑.๔
๑.๕
๑.๖

ตัวบ่ งชี้

มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและ
ออกกาลังกาย สม่าเสมอ
มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัย
อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น
สร้างผลงานจากเข้าร่ วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลปะ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑

ผลสาเร็จ
นร
ร้ อยละ
(คน)

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒,๒๕๒ ๙๘.๙๔ ๐.๕

๐.๔๙

๒,๑๔๘ ๙๔.๓๘ ๐.๕

๐.๔๗

๒,๒๖๗ ๙๙.๖๐

๐.๙๙

๒,๒๔๑ ๙๘.๔๖

๐.๙๘

๒,๒๗๑ ๙๙.๗๘

๐.๙๙

๒,๑๘๖ ๙๖.๐๕

๐.๙๖

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

-โครงการการ
พัฒนาการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
-โครงการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอนามัย
นักเรี ยน
-โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา-กรี ฑา
นักเรี ยน

๔.๘๘
๕(ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการการพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษา โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยนักเรี ยน โครงการแข่งขันกีฬา-กรี ฑานักเรี ยน
โครงการรั้วทองโรงเรี ยน(ยาเสพติด) จัดให้มีชุมนุมตามความสนใจ ศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการ มี
เรื อนพยาบาลแยกเป็ นสัดส่ วนพร้อมให้บริ การ อบรมหน้าเสาธงเรื่ องของสุ ขปฏิบตั ิเป็ นประจา

๙๖

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่มีสุขภาพ
แข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ ห่างไกลยาเสพติด มีสุนทรี ยภาพ
ทางศิลปะ ดนตรี กีฬา
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนา ให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการและ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์ (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสู ตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผูม้ ีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษา
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒

ผลสาเร็จ
นร
ร้ อยละ
(คน)

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒,๒๗๕ ๙๙.๙๕

๑.๙๙

๒,๒๗๕ ๙๙.๗๘

๐.๙๙

๒,๒๗๖ ๑๐๐

๑.๐๐

๒,๒๗๖ ๑๐๐

๑.๐๐

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

- แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
- รายงานโครงการ
ต่าง ๆ
- บันทึกความดี
- บันทึกของหายได้
คืน
- โล่,เกียรติบตั ร

๔.๙๘
๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมนาความรู ้ กิจกรรมเข้าค่าย
ปฏิบตั ิธรรมตั้งแต่ปฐมวัยถึงประถมศึกษาปี ที่ ๖ กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ กิจกรรมทาบุญตักบาตรประจาปี กิจกรรมประกวดสวดมนต์ทานองสรภัญญะ
กิจกรรมบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริ ณี กิจกรรมสอนธรรมศึกษาตรี ,โท โครงการรักพ่ออยูอ่ ย่าง
พอเพียง

๙๗

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรผ่าน ร้อยละ ๑๐๐ นักเรี ยนมีจิตสานึกเจตคติที่ดีต่อการทาความดีเพื่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมและเป็ นแบบอย่างในการทาความดี
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนากิ จกรรม / โครงการไว้ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการ
ประสานผูม้ ี ส่วนเกี่ยวข้อง เช่ นวิทยากร
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่ างต่ อเนื่อง (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู ้เพิ่มเติม
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรี ยนรู ้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และ
นาเสนอผลงาน
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓

ผลสาเร็จ
นร
ร้ อยละ
(คน)

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒,๑๘๓ ๙๕.๙๑

๑.๙๒

๒,๒๓๘ ๙๘.๓๓

๐.๙๘

๒,๒๗๖ ๑๐๐

๑.๐๐

๒,๒๕๒ ๙๘.๙๕

๐.๙๙

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

-แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
- รายงานโครงการ
ต่าง ๆ
- รายงานจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็ นระยะ
- เกียรติบตั ร
รางวัล

๔.๘๙
๕(ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาห้องสมุด โครงการส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ โครงการพัฒนา

๙๘

ศูนย์หุ่นยนต์ โครงการจัดสื่ อคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โครงการ
เยาวชนประชาธิ ปไตยศรี เมืองใหม่ฯ
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน โรงเรี ยนมี
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านต่อเนื่อง ห้องสมุดได้รับรางห้องสมุด 3D ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นทุก
สายชั้น ผลการสอบ O-NETสู งขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนได้รับรางวัลด้านการจัดการเรี ยนรู้
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมระดับชาติ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นกั เรี ยนมี
ทักษะในการสื่ อสารสู งขึ้น พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบคิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่ อสารโดยการพูด
หรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔ มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๔

ผลสาเร็จ
นร
ร้ อยละ
(คน)

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๒,๒๕๒ ๙๘.๙๕

๑.๙๘

๒,๒๖๙ ๙๙.๖๙

๐.๙๙

๒,๒๗๖ ๑๐๐

๒,๒๕๙ ๙๙.๒๕

๐.๙๙

๔.๙๕
๕ (ดีเยีย่ ม)

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

-เกียรติบตั ร /รางวัล
-ชิ้นงาน
-แฟ้ มผลงาน
-ภาพถ่าย
-รายงานโครงการ
- บันทึกการประชุม
สภานักเรี ยน

๙๙

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
โครงการพัฒนาสื่ อแหล่งเรี ยนรู ้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความพอเพียง โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ โครงการส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ศูนย์หุ่นยนต์ โครงการจัดหาสื่ อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู้ โครงการเยาวชน
ประชาธิ ปไตยศรี เมืองใหม่ฯ
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการคิด ผ่านการ
ประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรี ยนมีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่ยอมรับด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาหุ่นยนต์เป็ นเครื อข่ายให้ขยาย
วงกว้าง ไม่เป็ นเพียงกลุ่มสนใจ / ชุมนุม ได้ฝึกปฏิบตั ิให้เกิดทักษะ สร้างคุณภาพและชื่อเสี ยงให้กบั
ทางโรงเรี ยน
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

ผลสาเร็จ
นร
(คน) ร้ อยละ

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่ม ๑,๔๔๓ ๖๓.๓๗
สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
๒,๒๗๖ ๑๐๐
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ ๒,๒๗๖ ๑๐๐
และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
- ๕๖.๐๘
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไป
ตามเกณฑ์
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๕

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๐.๖๓

๐.๕๖

๓.๑๙
ดี

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

รายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ,
รายงานผลการ
ประเมินระดับชาติ,
รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน,
เอกสารปพ.ต่าง ๆ

๑๐๐

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนรองรับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ (NT/O-NET/LAS 54 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระ จัดให้มีการติว
เข้ม ในสาระการเรี ยนรู ้หลัก ประสานผูป้ กครองร่ วมกระตุน้ ดูแล
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
สู งขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET, NT)สู งขึ้นทุกกลุ่มสาระ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาโดยให้การสนับสนุ นอย่างจริ งจัง ให้ความสาคัญกับ
ชั้นเรี ยนที่ มีการทดสอบระดับชาติ โดยลดกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สาคัญลง
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้
และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พสุ จริต (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็ จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและ
หาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๖

ผลสาเร็จ
นร
ร้ อยละ
(คน)

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

๒,๑๗๒ ๙๕.๔๓

๑.๙๑

๒,๒๑๒ ๙๗.๑๘

๐.๙๗

๒,๒๖๘ ๙๙.๖๕
๒,๒๖๔ ๙๙.๔๒


๐.๙๙
๐.๙๙

๔.๘๖
๕ (ดีเยีย่ ม)

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

เกียรติบตั ร รางวัล
ผลการประกวด
ต่าง ๆ ,ภาพถ่าย,
ชิ้นงาน,แฟ้ มผลงาน
, การนาเสนองาน

๑๐๑

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ โครงการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
โครงการพัฒนาศูนย์หุ่นยนต์ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข ส่ งผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดกิจกรรมผ่านกระบวนการเข้าค่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และ
มีประสบการณ์ครบถ้วน เนื่ องจากแต่ละห้องเรี ยนมีนกั เรี ยนจานวนมาก ควรกาหนดแผนพัฒนาให้มี
การบูรณาการร่ วมกับสาระอื่น ๆ และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในเชิงวิชาการ เสริ มความรู ้ดา้ นการใช้
เทคโนโลยี ชื่นชมยินดีกบั ความสาเร็ จของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด จัดให้มีการแนะแนวอาชีพ

๑๐๒

ด้ านการจัดการเรียนการสอน (น้ าหนัก ๕๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล
(น้ าหนัก ๑๐ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๗.๓ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริ บทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรี ยนรู้
๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และ
แก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการ
เรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน

ผลสาเร็จ
ครู
(คน) ร้ อยละ

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐๒ ๑๐๐

๑.๐๐

๙๗ ๙๕.๑๐

๐.๙๕

๙๕ ๙๓.๑๔

๑.๘๖

๑๐๒ ๑๐๐

๑.๐๐

๑๐๐ ๙๘.๐๔

๐.๙๘

๑๐๒ ๑๐๐

๑.๐๐

๙๐ ๘๘.๑๓

๐.๘๘

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)

-แผนการจัดการ
เรี ยนรู้
- รายงานโครงการ
- บันทึกหลังสอน
- แบบทดสอบ ,
เครื่ องมือวัดและ
ประเมินผล
- ทะเบียนแหล่ง
เรี ยนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
- จานวนโล่,รางวัล,
เกียรติบตั รครู ที่มี
ผลงาน ประสบ
ความสาเร็ จ, วิจยั ใน
ชั้นเรี ยน, รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน
ของครู

๑๐๓

ที่

ตัวบ่ งชี้

ผลสาเร็จ
ครู
(คน) ร้ อยละ

คะแนน
ค่านา้ หนัก
ที่ได้

๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง ๑๐๒ ๑๐๐

๑.๐๐
ที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของโรงเรี ยน
๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ ๑๐๒ ๑๐๐

๑.๐๐
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
๘.๖๗
เฉลีย่
๕ (ดีเยีย่ ม)
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๗

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม
ที่ทา)


๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการพัฒนาตามโครงการจัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน โครงการจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้ โครงการพัฒนา ศึกษา
ดูงานของบุคลากร โครงการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร โครงการจัดหาสื่ อคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
เรี ยนรู้
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ครู มีผลงาน และได้รับรางวัลเป็ นที่
ประจักษ์แก่ชุมชน สร้างชื่อเสี ยงเป็ นโรงเรี ยนยอดนิยม นักเรี ยนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ครู
สามารถแก้ปัญหานักเรี ยนได้ตรงจุด นักเรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยน ครู ได้ทางานตามความสามารถ
และความถนัด
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยให้ครู มีความคล่องตัวและ
ก้าวหน้าในการจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพ ส่ งเสริ มให้ครู ได้ทาวิจยั อย่างจริ งจัง
ทุกคน

๑๐๔

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
(น้ าหนัก ๑๐ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๘.๑

ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมและใช้ข ้อ มู ล ผลการประเมิ น หรื อ
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิ ดทั้ง ด้า นวิช าการ
และการจัดการ
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริ หารการจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๘

๘.๒

๘.๓

๘.๔
๘.๕
๘.๖

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

แผนกลยุทธ์โรงเรี ยน,
แผนปฏิบตั ิการ ,
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา , การกาหนด
โครงสร้างการบริ หารงาน ,
ผลงานครู , ผลงานนักเรี ยน,
เอกสารประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยน, แฟ้ มสะสมงาน
ภาพถ่าย ,โล่,เกียรติบตั ร
ต่าง ๆ

๑๐
๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการนิเทศการศึกษา โครงการพัฒนา ศึกษา ดูงานของ
บุคลากร โครงการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร โครงการจ้างลูกจ้างชัว่ คราว โครงการพัฒนา
เครื อข่ายบริ หารทัว่ ไป โครงการประชาสัมพันธ์

๑๐๕

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ผบู้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริ เริ่ มสู ง เป็ นต้นแบบที่ดีในการปฏิบตั ิตนแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ สร้าง
ความพึงพอใจต่อผูป้ กครอง ชุมชน
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการสื่ อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้เป็ นไปตามตัวชี้วดั ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุ มชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

๙.๑

ตัวบ่ งชี้

คณะกรรมการโรงเรี ยนรู้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการโรงเรี ยนกากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
โรงเรี ยนให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาโรงเรี ยน
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๙

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา,
บันทึกการประชุม
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ าย ,
ภาพถ่ายต่าง ๆ ,รายงานการ
ประชุม


๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามกิจกรรมประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ าย ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน กิจกรรมวันศิษย์-ลูก การส่ งเสริ มให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การระดมทรัพยากร
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางานได้อย่างมีระบบ มีความรู ้ ประสบการณ์ดา้ นการศึกษา ให้ความช่วยเหลือในการให้แนวคิด ให้

๑๐๖

การสนับสนุนสิ่ งต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนได้พฒั นาไปสู่ วสิ ัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ผูป้ กครอง
และชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการศึกษาทุกด้าน
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาจัดให้มีเครื อข่ายผูป้ กครองที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อร่ วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณธรรม ดาเนิ นการจัดทาโครงการให้คณะกรรมการต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
ได้มีปฏิสัมพันธ์กนั หรื อมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่มากขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๐ โรงเรียนมีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน (น้ าหนัก ๑๐ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๑๐.๑ หลักสู ตรโรงเรี ยนเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ผูเ้ รี ย น
เลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้
ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และ
นาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐

ค่า คะแนน
นา้ หนัก ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

หลักสู ตรสถานศึกษา,
หลักสู ตรสาระการเรี ยนรู้
ทุกกลุ่มสาระ ,โครงสร้าง
หลักสู ตร,บันทึกการ
ประชุมงานวิชาการ,บันทึก
การนิเทศภายใน, รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
ของครู , บันทึกการเยีย่ ม
บ้าน,บันทึกการรู้จกั เด็ก
เป็ นรายบุคคล,การให้
ทุนการศึกษา, ภาพถ่าย

๑.๖๐

๐.๘๐

๙.๕๐
๕ (ดีเยีย่ ม)

๑๐๗

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ โครงการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา โครงการจัดหาสื่ อการเรี ยนรู้ โครงการบริ หารงบประมาณ โครงการ
สนับสนุนสาธารณูปโภค โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ครู มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร
สถานศึกษา จัดทาสาระหลักสู ตร และนาหลักสู ตรไปใช้โดยคานึงถึงวิถีชีวติ และวัฒนธรรมไทย จัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง โดยเน้นความรู ้คู่คุณธรรม
ครู ได้รับการพัฒนาให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้คู่คุณภาพ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาการครู ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีผลงานเป็ นที่
ประจักษ์ มีการนิเทศการสอนด้วยวิธีกลั ยาณมิตร ทาให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการขับเคลื่อน
ไปสู่ เป้ าหมายได้สาเร็ จ

๑๐๘

มาตรฐานที่ ๑๑ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ ูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ (น้ าหนัก ๑๐ คะแนน)
ที่

๑๑.๑

ตัวบ่ งชี้

ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยน
มัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่ง
เรี ยนรู้สาหรับผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู้แบบมี
ส่ วนร่ วม
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

ห้องเรี ยน ,ห้องปฏิบตั ิการ
ต่าง ๆ ,สภาพแวดล้อม,
แหล่งเรี ยนรู ้,ห้องสมุด,ห้อง
พยาบาล,บันทึกการขาด
เรี ยน,บันทึกสถิติการใช้
ห้องพยาบาล/การเกิด
อุบตั ิเหตุ

๑๐
๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรี ฑา โครงการซ่อมแซมปรับปรุ งสื่ อวิชาการ โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู้ โครงการพัฒนาปรับปรุ งห้องเรี ยนคุณภาพ โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
อาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม โครงการสนับสนุนสาธารณูปโภค และโครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานบริ หารโรงเรี ยน(สารองจ่าย)
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการต่าง ๆ ครบทุกสาระ
การเรี ยนรู ้ มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยให้ปลอดภัย มีอาคารสถานที่มนั่ คง สิ่ งแวดล้อมร่ มรื่ นสวยงาม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาก่อสร้างอาคารเรี ยน และห้องส้วมให้เพียงพอกับจานวน
นักเรี ยนที่มากขึ้น ปรับปรุ งสภาพอาคารที่ชารุ ดทรุ ดโทรมให้อยูใ่ นสภาพดี เป็ นที่ประทับในของผูพ้ บ
เห็น และผูม้ าติดต่อราชการ

๑๐๙

มาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยน
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรี ยน
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยน
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)
๐.๕

๐.๕

- สารสนเทศประจาปี
การศึกษา 2554
- รายงานผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรี ยน
- แผนปฏิบตั ิการประจาปี
การศึกษา
- รายงานโครงการ
- บันทึกการประชุม
- รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปี

๐.๕

๐.๕


๕ (ดีเยีย่ ม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน มี
การบริ หารจัดการแบบกระจายอานาจ ให้สายชั้นจัดการบริ หารกันเองภายในสายชั้น มีการวางแผน
กาหนดเป้ าหมาย จัดทาแผน ประเมินและรายงานผล มีหลักสู ตรที่เอื้อกับบริ บทของโรงเรี ยน ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ แรงงานและวัสดุอุปกรณ์
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้โรงเรี ยนมีการบริ หารที่เป็ นระบบ มี
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มีการจัดเก็บร่ องรอยการดาเนินงานตาม

๑๑๐

มาตรฐานการศึกษา มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่แสดงผลงาน โครงการ กิจกรรม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยทุกฝ่ ายร่ วมมือกัน
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน(ผลการทดสอบ
ระดับชาติ)ให้มีค่าเฉลี่ยสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และเพิ่มการนิเทศติดตามให้มีความเข้มงวด
ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรียนมีการสร้ าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ โรงเรี ยนเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
(น้ าหนัก ๑๐ คะแนน)
ที่

๑๓.๑

ตัวบ่ งชี้

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ภายในโรงเรี ยนและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
โรงเรี ยน เพื่อพัฒนา การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยน รวมทั้ง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรี ยน ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

- หลักสู ตรสถานศึกษา/
หลักสู ตรสาระเรี ยนรู้
เพิ่มเติม
- แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
- ทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้
- บันทึกการประชุม
- ภาพถ่าย

๑๐
๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาศูนย์หุ่นยนต์ โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
สื่ อวิชาการ โครงการพัฒนาปรับปรุ งห้องเรี ยนคุณภาพ โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสถานที่
และสิ่ งแวดล้อม โครงการสนับสนุนการดาเนินงานบริ หารโรงเรี ยน(สารองจ่าย) และโครงการ
ประชาสัมพันธ์

๑๑๑

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนได้ศึกษา มีประสบการณ์จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยน มีการใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อกับงานโครงการของโรงเรี ยนและ
จานวนนักเรี ยนที่มากขื้น เช่น ปรับปรุ งซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดี และนานักเรี ยนไปเรี ยนรู้ตาม
แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ด้ านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาโรงเรียนให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้ นที่กาหนดขึน้ (น้ าหนัก ๕ คะแนน)
ที่

ตัวบ่ งชี้

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรี ยน
๑๔.๒ ผลการด าเนิ น งานส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยน
บรรลุ ตามเป้ าหมาย วิสัย ทัศน์ ปรั ชญา
และจุดเน้นของโรงเรี ยน
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔
๑๔.๑

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

๒.๔๐

๑.๖๐

-ผลการแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการ เช่น การร้อยกรอง
การวาดภาพ ,ภาพถ่าย/รายงาน
-กิจกรรมค่ายคุณธรรม ,
-กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก ,การ
จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการ DARE


๕ (ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการรั้วทองของโรงเรี ยน(ต่อต้านสิ่ งเสพติด) โดยจัดให้
มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบการมีส่วนร่ วม เริ่ มจากมีการวิเคราะห์สภาพปั ญหา การกาหนดนโยบาย
การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และนาผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ น
ระบบครบวงจร จัดเครื อข่ายการปฏิบตั ิงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑๒

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด มีระบบดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ชุมชนรอบสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีความ
ศรัทธาในสถานศึกษา
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาสร้างเครื อข่ายกับโรงเรี ยนอื่น เพื่อให้งานด้านการต่อต้าน
ยาเสพติดซึ่ งเป็ นปั ญหาระดับชาติ มีความสัมฤทธิ์ ผลเป็ นวงกว้างในสถานศึกษา โดยให้โรงเรี ยนเมือง
ใหม่ เป็ นพี่เลี้ยง
ด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพือ่ พัฒนาและส่ งเสริมโรงเรียนให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
(น้ าหนัก ๓ คะแนน)
ที่

๑๕.๑

ตัวบ่ งชี้

จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)๕ (ดีเยีย่ ม)

ผลการแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการ เช่น การร้อยกรอง
การวาดภาพ ,ภาพถ่าย/รายงาน
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ,
กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก ,การ
จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการ DARE

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการรั้วทองของโรงเรี ยน(ต่อต้านสิ่ งเสพติด) โดยจัดให้
มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบการมีส่วนร่ วม เริ่ มจากมีการวิเคราะห์สภาพปั ญหา การกาหนดนโยบาย
การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และนาผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ น
ระบบครบวงจร จัดเครื อข่ายการปฏิบตั ิงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมชุมนุมกลุ่ม
สนใจที่ส่งเสริ มความสามารถและความถนัดผูเ้ รี ยน

๑๑๓

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด มีระบบดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ชุมชนรอบสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีความ
ศรัทธาในสถานศึกษา ส่ งบุตรหลานมาเข้าเรี ยนจานวนมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาสร้างเครื อข่ายกับโรงเรี ยนอื่น เพื่อให้งานด้านการต่อต้าน
ยาเสพติดซึ่ งเป็ นปั ญหาระดับชาติ มีความสัมฤทธิ์ ผลเป็ นวงกว้างในสถานศึกษา สร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันครอบครัว และดาเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่องนาผลมาพัฒนาอย่างชัดเจน
๒.๓ มาตรฐานเพิม่ สพป.ลพบุรี เขต ๑ (น้ าหนัก ๒ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพือ่ พัฒนาและส่ งเสริมโรงเรียนให้ เตรี ยมความพร้ อมพัฒนาสู่ ความ
เป็ นสากล
ที่

ตัวบ่ งชี้

๑๖.๑

จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา (น้ าหนัก ๑ คะแนน)
๑๖.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
(๑ คะแนน)
เฉลีย่
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๖

ค่า
นา้ หนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ร่ องรอยความพยายาม(โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

- ตารางสอน/สัญญาจ้างครู
ต่างชาติ
- รายงานกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ
- ภาพถ่ายการร่ วมเป็ น
โรงเรี ยนเครื อข่ายของ
โรงเรี ยน Sister School
- เกียรติบตั ร,บันทึกการ
ประชุมครู


๕(ดีเยีย่ ม)

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาสื่ อแหล่งเรี ยนรู ้สู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความพอเพียง โครงการพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม
นาเสนอความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนหน้าเสาธง กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

๑๑๔

๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวส่ งผลให้นกั เรี ยนและครู มีความตื่นตัวในการ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและความเป็ นมาตรฐานสากล
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาจัดทาโครงการการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ไว้ในแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน และดาเนินการตามโครงการให้มีความชัดเจน จัดให้มีการศึกษาดู
งานโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาสู่ สากล

๑๑๕

๓. สรุ ปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๔
 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ใช้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๔)
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ด้ านคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ โรงเรี ยนมีการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรี ยนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๙ โรงเรี ยนมีการสร้าง ส่ งเสริ มสนับสนุ น
ให้โรงเรี ยนเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาโรงเรี ยนให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
ด้ านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาโรงเรี ยนตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
มาตรฐานที่โรงเรียนเพิม่ เติม
โรงเรี ยนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ....ดีเยีย่ ม..
มีค่าเฉลี่ย…๙๙.๙๓....

ดีเยีย่ ม

-

๑๑๖

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปี ๒๕๕๔)
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตาม
หลักสู ตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
ด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการโรงเรี ยน และผูป้ กครอง
ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ โรงเรี ยนมีการจัดหลักสู ตร กระบวนการ
เรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยีย่ ม
๑๑๗

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๑ โรงเรี ยนมีการจัดสภาพแวดล้อม และ
การบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรี ยนมีการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรี ยนตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ด้ านคุณภาพการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรี ยนมีการสร้าง ส่ งเสริ มสนับสนุ น
ให้โรงเรี ยนเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาโรงเรี ยนให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้ยกระดับ
คุณภาพสู งขึ้น
มาตรฐานเพิม่ สพป.ลพบุรี เขต ๑
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้เตรี ยมความ
พร้อมพัฒนาสู่ ความเป็ นสากล
โรงเรี ยนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม มีค่าเฉลี่ย…๙๔.๙๒....

ดีเยีย่ ม

๑๑๘

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรโรงเรียน
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปี ที่ ๒ (ชั้นอนุบาลปี ที่ ๓ –สช.)
จานวน/ร้ อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

จานวนเด็ก

พัฒนาการด้ าน

ทีป่ ระเมิน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

๑. ด้านร่ างกาย

๙๐

-

-

๑๐๐

๒. ด้านอารมณ์ - จิตใจ

๙๐

-

-

๑๐๐

๓. ด้านสังคม

๙๐

-

-

๑๐๐

๔. ด้านสติปัญญา

๙๐

-

-

๑๐๐

(ให้นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย)

๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๖)
ปี การศึกษา ๒๕๕๔

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย

จานวน
ที่เข้า
สอบ

๒๘๓
คณิ ตศาสตร์
๒๘๓
วิทยาศาสตร์
๒๘๓
สังคมศึกษา ฯ
๒๘๓
ประวัติศาสตร์
๒๘๓
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๘๓
ศิลปะ
๒๘๓
การงานอาชีพฯ
๒๘๓
ภาษาต่างประเทศ
๒๘๓
รายวิชาเพิ่มเติม.ภาษาไทย ๒๘๓

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

๑.๕

๒.๕๒๒

๑๓

๑๓
๑๐
๒๙

๔๕


๑ ๔ ๑๗
๑๓ ๓๐ ๓๙
๕ ๑๐ ๒๐

๒๕
๓๓
๔๑
๒๘
๓๘


๓๘
๓๘
๒๘

๓๖
๓๐
๔๐
๓๙
๖๔
๒๗
๑๘
๓๑
๕๙
๓๘

๓.๕

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๓๑ ๑๖๖ ๒๓๘
๓๖ ๑๖๑ ๒๒๗
๔๒ ๑๐๒ ๑๘๔
๖๓ ๑๔๑ ๒๔๓
๖๔ ๕๘ ๑๘๖
๘๕ ๑๖๔ ๑๗๖
๓๑ ๒๒๒ ๒๗๑
๖๑ ๑๓๑ ๒๒๓
๔๑ ๖๓ ๑๖๓
๕๔ ๑๒๘ ๒๒๐

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๘๒.๓๓
๘๐.๒๑
๖๕.๐๒
๘๕.๘๗
๖๕.๗๒
๖๒.๑๙
๙๕.๖
๗๘.๘๐
๕๗.๖๐
๗๗.๗๔

๑๑๙

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

๒๘๐
๒๘๐
๒๘๐
๒๘๐
๒๘๐
๒๘๐
๒๘๐
๒๘๐
๒๘๐
๒๘๐

-

๑.๕

๒.๕

๓.๕

๑๓
๑๑
๑๓

๑๖
๑๒
๒๓
๓๒
๑๒
๑๒

๑๙
๒๒
๕๔
๓๔
๓๖
๔๔
๓๖
๒๗
๑๑

๒๖
๒๗
๗๔
๗๖
๘๐
๗๗
๑๔
๗๐
๕๓
๓๑

๔๙
๕๓
๕๙
๗๘
๘๗
๗๔
๕๓
๕๔
๗๔
๒๘

๑๖๓
๑๕๑
๕๙
๘๔
๗๒
๗๗
๒๑๒
๖๘
๑๑๔
๑๙๒

๒๓๘
๒๓๑
๑๙๒
๒๓๘
๒๓๙
๒๒๘
๒๗๙
๑๙๒
๒๔๑
๒๕๑

๘๕
๘๒.๕๐
๖๘.๕๗
๘๕
๘๕.๓๖
๘๑.๔๓
๙๙.๖๔
๖๘.๕๗
๘๖.๐๗
๘๙.๖๔
ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป

๗๕.๕๐
๖๘.๑๒
๗๗.๘๕
๘๗.๒๕
๗๗.๕๒
๑๐๐
๙๖.๓๑
๙๙.๖๖
๕๖.๓๘
๗๗.๕๒

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

-

๑.๕

๒.๕

๓.๕

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๒๐

๑๙
๒๒


๔๓
๑๕

๑๔
๓๓
๑๙

๑๗

๒๙
๑๑

๓๗
๓๔
๔๔
๒๗
๕๐
๑๐

๓๘
๓๘

๔๖
๔๘
๔๖
๔๒
๖๙

๓๒
๑๙
๔๑
๓๓

๔๒
๓๗
๕๕
๓๘
๖๙
๘๑
๕๒
๒๕
๔๙
๓๔

๑๓๗
๑๑๘
๑๓๑
๑๘๐
๙๓
๒๑๔
๒๐๓
๒๕๓
๗๘
๑๖๔

๒๒๕
๒๐๓
๒๓๒
๒๖๐
๒๓๑
๒๙๘
๒๘๗
๒๙๗
๑๖๘
๒๓๑

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป

๑๒๐
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

-

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิม่ เติม......
คอมพิวเตอร์
ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......
คอมพิวเตอร์

จานวน
ที่เข้า
สอบ

๑.๕

๒.๕

๓.๕

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป


๑๑

๑๐
๑๑
๒๔
-

๒๓
๒๖
๑๘
๒๙
๑๐

๓๙
-

๓๙
๓๓
๓๐
๓๓
๒๓


๕๐

๔๙
๔๓
๔๗
๔๒
๓๓
๕๑
๒๔
๓๘
๒๘

๕๑
๖๓
๖๑
๕๑
๔๓
๗๙
๕๐
๔๑
๙๒

๑๐๙
๘๗
๑๑๓
๑๐๔
๑๔๗
๑๑๐
๑๙๗
๗๖
๑๕๐

๒๐๙
๑๙๓
๒๒๑
๑๙๗
๒๒๓
๒๔๐
๒๗๑
๑๕๕
๒๗๐

๑๒ ๓๕ ๖๐

๒๗๔
๒๗๔
๒๗๔
๒๗๔
๒๗๔
๒๗๔
๒๗๔
๒๗๔
๒๗๔

-

๑๐
-

๒๗๔

-

๗๑ ๕๒ ๔๔

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๗๖.๒๗
๗๐.๔๓
๘๐.๖๕
๗๑.๘๙
๘๑.๓๘
๘๗.๕๙
๙๘.๙๐
๕๖.๕๖
๙๘.๕๔

๑๖๗

๑.๕

๒.๕

๓.๕

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๘

-

๑๐
๑๙
๒๐

๒๓
๒๙
๓๐
๓๑
๓๑

๓๘
๕๒
๕๓
๒๓
๕๐

๕๗
๖๘
๗๒
๕๗
๖๖

๕๖
๘๐
๕๓
๗๓
๖๓

๑๒๐
๖๙
๗๗
๙๐
๖๖

๒๓๓
๒๑๗
๒๐๒
๒๒๐
๑๙๕

๗๘.๑๙
๗๒.๘๒
๖๗.๗๙
๗๓.๘๓
๖๕.๔๔

๒๙๘
๒๙๘
๒๙๒
๒๙๘
๒๙๘

-


๑๙
-


๑๖
๒๓
-


๑๗
๑๘
๑๙
-

๑๖
๓๙
๕๗
๓๔
-

๓๕
๓๙
๖๖
๒๗

๘๖
๗๑
๕๔
๓๘
๓๒

๑๕๓
๑๑๐
๑๐๓
๑๔๒
๒๖๔

๒๗๔
๒๒๐
๒๒๓
๒๐๗
๒๙๘

๙๑.๙๕
๗๓.๘๓
๗๔.๘๓
๖๙.๔๖
๑๐๐

๑๒๑

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิม่ เติม......
คอมพิวเตอร์
ประวัติศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

๑.๕

๒.๕

๓.๕

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๗๗
๔๗
๖๗
๘๖

๕๑
๖๐
๕๓
๔๒

๑๑๕
๑๑๔
๑๘๖
๑๓๖
๓๐๕
๑๖๖
๑๙๓
๖๓
๑๖๐

๒๔๑
๒๑๑
๒๙๓
๒๘๗
๓๑๔
๒๕๓
๒๘๗
๑๗๗
๒๓๗

๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔

-


๒๑
๑๘
-

๑๓
๑๘


๓๒
-

๑๕
๓๓
๑๐

๑๗

๔๑
๓๘

๓๙
๒๘

๒๑
๒๒
๒๒
๔๖
๓๙

๔๙
๕๐
๔๐
๖๕
๓๖
๓๔
๖๑
๓๕

๓๑๔

-

-

-

๓๘ ๙๐

๑๘๑ ๓๐๙

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๗๖.๗๕
๖๗.๑๙
๙๓.๓๒
๙๑.๔๐
๑๐๐
๘๑.๓๗
๙๑.๔๐
๕๖.๓๗
๗๕.๔๘

๑๒๒

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี -นาฏศิลป์
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

๑.๕

๒.๕

๓.๕

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๖๙
๑๖๙
๑๖๙
๑๖๙
๑๖๙

-

๘๐
๘๔

๔๒
๓๘

๑๘
๒๒

๓๔
๔๔

๑๘
๑๖
๓๒
๒๖
๒๔


๑๘
๔๙
๒๐
๒๑

๑๔
๑๔
๕๐
๑๖
๑๖

๑๒
๑๑
๒๙
๑๖
๑๑

๒๐


๑๕
๑๕

๔๖
๒๙
๘๕
๔๗
๔๒

๒๗.๒๒
๑๗.๑๖
๕๐.๒๙
๒๗.๘๑
๒๔.๘๕

๑๖๙
๑๖๙
๑๖๙
๑๖๙
๑๖๙
๑๖๙

-

-

๓๑
๓๙


๓๘

๑๒
๒๖

๑๐

๓๓
๒๑

๒๕
๒๖
๑๘
๑๗
๓๒
๑๔

๒๕
๓๕
๕๘
๑๐๖
๕๗
๑๑

๖๐
๑๐๐
๙๓
๑๓
๘๐
๒๐

๑๑๐
๑๖๑
๑๖๙
๑๓๖
๑๖๙
๔๕

๖๕.๐๘
๙๕.๒๗
๑๐๐
๘๐.๔๗
๑๐๐
๒๖.๖๓

๑๖๙
๘๖
๘๖
๘๓
๘๓
๒๕
๒๓
๓๘

-


๑๒

๒๕
-


๑๘


๑๙
-


๑๒

๑๘

๓๘


๑๘
๑๓
๓๑
๑๐

-

๒๔

๓๐
๑๙


-

๕๕

๒๖


๑๓

-

๘๑
๑๐

๑๐
๑๒
๑๒
-

๑๖๐
๒๖
๖๐
๒๐
๒๐
๒๕
๒๐
-

๙๔.๖๗
๓๐.๒๓
๖๙.๗๖
๒๔.๐๙
๒๔.๙๐
๑๐๐
๘๖.๙๕
-

-

รายวิชาเพิ่มเติม......
คอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สมุนไพรไทย
นวดแผนไทย
ดนตรี สากล

๑๒๓

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี -นาฏศิลป์
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓
๓.๕

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗
๑๖๗

-

๕๐
๗๙

๓๙
๔๐
๔๔
๒๒
๑๙
๑๓

๒๑
๒๕
๑๔
๔๓
๓๖

๕๑
๑๓

๒๓
๓๐
๓๕
๒๕
๒๖


๒๒

๒๑
๑๔
๓๘
๒๔
๒๓

๑๒

๒๗

๒๙
๑๐
๓๖
๑๙
๒๖
๑๔
๓๓
๑๕
๖๔
๓๔๒๘


๓๒
๔๔
๔๒
๓๕
๓๗
๑๗

๑๔

๑๐


๗๖
๔๔
๑๒๕
๔๓
๖๖
๔๑

๕๒
๑๙
๗๔
๓๖
๔๒
๑๒๒
๑๒๑
๑๖๗
๘๓
๑๖๗
๙๒

๓๑.๑๓
๑๑.๓๗
๔๔.๓๑
๒๑.๕๕
๒๕.๑๕
๗๓.๐๕
๗๒.๔๖
๑๐๐
๔๙.๗๐
๑๐๐
๕๕.๐๘

๑๖๗
๘๖
๘๖
๘๑
๘๑
๒๖
๒๖

๒๑

-

๓๗
๑๖
๑๖
๑๓
-


๑๓
๑๔
๑๔
-

๑๕
๑๙

๑๙
๑๓
-

๒๐

๑๐
๑๕

-

๑๒
๑๒
๒๔
๑๓
๑๕
๑๓
-

๑๘
๑๑
๑๙-

๕๘

๓๐
๑๓

๒๖

๒๑

๘๘
๒๙
๗๓
๑๗
๓๕
๒๖
๒๖

๒๑

๕๒.๖๙
๓๓.๗๒
๘๔.๘๘
๒๐.๙๘
๔๓.๒๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

รายวิชาเพิ่มเติม......
คอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
นวดแผนไทย
ทองเหลือง
ดนตรี สากล
สมุนไพร

๑๒๔

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิลป์
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

๑.๕

๒.๕

๓.๕

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖

-

๒๑
๑๖

๔๖
๑๒

๑๑
๕๑
๑๙
๑๔
๒๑

๓๖
๓๐
๕๗
๓๐
๓๔

๖๑
๑๔
๔๘
๕๙
๒๒

๗๖
๑๑
๓๒
๒๒
๑๙


๑๓
๓๐
๖๑
๖๒

๑๓๙
๓๘
๑๐๐
๑๔๒
๑๐๓

๗๔.๗๓
๒๐.๔๓
๕๙.๑๔
๗๖.๓๔
๕๕.๓๗

๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖

-

๒๐
๒๕
-

๑๔
๒๒

๑๙
๔๗
๑๒

๑๗
๓๙

๒๓
๒๕
๖๘
๒๗

๑๙
๑๗
๘๓
๑๐๑

๗๔
๑๑
๓๕
๓๙

๑๑๖
๕๓
๑๘๖
๑๖๗

๖๒.๓๖
๒๘.๔๙
๑๐๐
๘๙.๗๘

๑๘๖
๑๘๖

-

๑๒ ๑๐ ๙
๑๕ ๑๔
๑ ๒๕ ๘๒ ๖๘

๒๒

๑๐๔ ๑๔๐

๗๘

๗๕.๒๗
๔๑.๙๓

๑๘๖
๙๒
๙๒
๙๔
๒๙
๒๙
๓๖

-

๑๐
-

๕๔

๑๘
๑๐
๑๓

๖๑
๑๒
๒๓

๘๖.๐๒
๓๘.๐๔
๗๒.๘๒
๓.๑๙
๖๕.๕๑
๗๙.๓๑
๖๖.๖๖

รายวิชาเพิ่มเติม......
คอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
ช่างไฟฟ้ า
พิมพ์ดีดคอมฯ
ประดิษฐ์ของชาร่ วย


๒๒
๔๓
-


๑๙

๒๙


๑๗

๑๘
๑๙


๔๕
๑๓
๒๖


๑๐
๑๐

๑๖๐
๓๔
๖๗

๑๙
๒๓
๒๔

๑๒๕

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี -นาฏศิลป์
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓
๓.๕

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓

-

๔๐


๒๘
๑๕


๕๘


๔๙
๓๖
๓๒
๒๖
๒๑
๑๓
๑๒
๑๔
๒๗

๓๙
๑๘
๕๑
๒๘
๒๓

๓๐

๑๙

๒๗

๓๙
๑๓
๕๖
๓๖
๒๙
๓๒
๑๓
๓๔
๑๘
๕๐

๓๔
๑๒
๒๓
๔๒
๒๓
๒๐
๔๕
๓๙
๔๙
๑๘
๓๗

๒๒

๑๘
๔๔
๗๖
๑๒๙
๔๕
๑๒๘
๖๗
๑๑๕
๒๖

๙๕
๓๑
๙๗
๑๒๒
๑๒๘
๑๔๙
๑๒๒
๑๗๐
๑๕๐
๑๕๑
๑๑๓

๕๑.๙๑
๑๖.๙๔
๕๓.๐๐
๖๖.๖๖
๖๙.๙๔
๘๑.๔๒
๖๖.๖๖
๙๒.๘๙
๘๑.๙๖
๘๒.๕๑
๖๑.๗๕

๑๘๓
๙๑
๙๑
๙๒
๒๙
๒๙
๓๔

-


๓๕

๓๗

๑๙
๒๔
๑๐
๓๕

๙๖

๒๗

๖๑
๑๑
๑๔
๑๑
๑๘


๑๑๒๑
๑๗
๑๓

๖๘
๒๔
๕๓
๑๓
๒๙
๒๙
๑๘

๓๗.๑๖
๒๖.๓๗
๕๘.๒๔
๑๔.๑๓
๑๐๐
๑๐๐
๕๒.๙๔

รายวิชาเพิ่มเติม......
คอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
ช่างไฟฟ้ า
พิมพ์ดีดคอมฯ
ประดิษฐ์ของชาร่ วย

๑๒๖

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

๑.๕

๒.๕

๓.๕

๑๔
๔๙
๒๙
๒๑
๓๐
๒๖
๒๔
-

๑๖
๓๐
๒๖
๖๓
๑๐๕
๔๓
๔๓
-

๓๕
๑๘
๑๖
๖๘
๓๓
๖๕
๖๗
๑๑

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙

-


๓๙
๕๒-


๓๙
๔๔


๑๒
๑๑
-

๕๑
๒๖
๒๗
๔๘

๔๙

๑๗


๑๒๐

๑๓๕
๒๒
๒๘
๙๔
๓๘
๙๕
๙๘
๑๗๙

๗๖.๑๗
๑๒.๒๙
๑๕.๖๔
๕๒.๕๑
๒๑.๒๒
๕๓.๐๗
๕๔.๗๔
๑๐๐

๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙

-

๖๙


๓๘ ๒๑ ๑๐๖

๖ ๔๒ ๖๕
๑๕ ๒๔ ๑๘ ๒๓ ๗

๑๓
๖๕
๒๓

๑๔๐
๑๗๒
๕๓

๗๘.๒๑
๙๖.๐๘
๒๙.๖๐

๘๘
๑๗๙
๑๗๙
๘๘
๑๗๙

-


๗๔
๑๗
-

๑๒
๓๗
๓๘

๑๙
๑๐

๑๔
๔๖

๕๕
๕๗
๑๖
๒๗
๑๗๘

๖๒.๕๐
๓๑.๘๔
๘.๙๓
๓๐.๖๘
๙๙.๔๔

รายวิชาเพิม่ เติม......
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์

๑๑
๔๗
๓๖
๒๘
-

๑๐
๒๙
๑๕
๑๔
-

๑๗
๓๑
๑๑
๑๑
๖๓

๑๙
๑๖


๖๙

๑๒๗

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนที่
เข้าสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓
๓.๕

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ
ขึ้นไป
๓ ขึ้น
ไป

๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙

-

๒๘
๓๒
๕๐
๓๕

๑๑
๓๔
๓๖๑๙

๑๗
๓๕
๒๔
๑๔๒๘

๔๓
๔๕
๒๔
๕๓

๒๗

๔๓
๒๙
๓๐
๖๗
๓๑
๑๑
๑๗
๑๕
๓๙
๒๑

๔๓

๑๔
๓๑
๒๒
๓๓
๖๓
๔๒
๖๔
๑๗

๑๔


๑๓
๑๑๖
๑๒๑
๙๕
๑๐๘
๖๑
๓๒

๑๔๓ ๗๙.๘๘
๓๓
๑๘.๔๔
๔๕
๒๕.๑๔
๑๑๑ ๖๒.๐๑
๑๖๙ ๙๔.๔๑
๑๖๕ ๙๒.๑๘
๑๗๕ ๙๖.๗๖
๑๖๕ ๙๒.๑๘
๑๖๔ ๓๕.๗๕
๗๐ ๓๙.๑๑

๑๗๙
๘๘
๘๘
๙๑
๘๘
๑๗๙

-

๑๘ ๑๑
๓๔ ๓๓
๑๔ ๒๑
๑๙ ๑๑
๒๒

๑๕
๑๒
๒๕
๑๔
๓๐


๑๑

๒๔

๔๕

๑๘
๑๒

๑๑
๔๘

๗๓
๑๕

๑๐
๓๐

๘๗


๑๔

๑๗๘ ๙๙.๔๔
๓๓ ๓๗.๕๐

๗.๖๙
๓๕ ๓๙.๗๗
๘๒ ๔๕.๘๑

รายวิชาเพิ่มเติม......
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ (NT)
สาระวิชา

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยร้อย
ละ

จานวนละร้อยของนักเรี ยนที่มีคะแนนสู งกว่า
ขีดจากัดล่าง

๒๙๔
๒๙๔
๒๙๔

๑๙.๒๓
๑๖.๖๔
๑๓.๑๕

๔.๙๗
๖.๑๐
๔.๘๗

๖๔.๑๒
๕๕.๔๘
๔๓.๘๓

-

๑๒๘

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (NT)
สาระวิชา

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

๑๘๒
๑๘๒
๑๘๒

๒๒.๑๘
๑๒.๖๕
๑๗.๔๒

๖.๒๐
๕.๕๖
๕.๘๑

เฉลี่ยร้อย
ละ

จานวนละร้อยของนักเรี ยนที่มีคะแนนสู งกว่า
ขีดจากัดล่าง

๔๔.๓๗
๓๔.๘๔

-

เฉลี่ยร้อย
ละ

จานวนละร้อยของนักเรี ยนที่มีคะแนนสู งกว่า
ขีดจากัดล่าง

๒๕.๓๑

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ (O net)
สาระวิชา

คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๔

๕๖.๓๒
๕๓.๕๐
๔๒.๘๔
๕๖.๐๕
๖๒.๐๘
๕๒.๓๗
๖๐.๐๓
๓๘.๐๗

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

๒๐.๙๔ ๕๖.๙๔
๑๔.๘๒ ๕๓.๕๐
๑๔.๔๑ ๔๒.๘๔
๑๔.๐๖ ๕๖.๐๕
๑๓.๒๕ ๖๒.๐๘
๑๖.๖๑ ๕๒.๓๗
๑๖.๔๕ ๖๐.๐๓
๑๗.๕๐ ๓๘.๐๗

๕๐.๓๒
๖๓.๓๘
๔๘.๐๑
๖๒.๑๐
๖๕.๒๘
๖๓.๖๙
๗๐.๓๘
๓๖.๙๔

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (O net)
สาระวิชา

คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยร้อย
ละ

จานวนละร้อยของนักเรี ยนที่มีคะแนนสู งกว่า
ขีดจากัดล่าง

๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙
๑๗๙

๓๑.๘๗
๔๙.๑๗
๓๑.๘๗
๒๘.๘๓
๕๑.๔๒
๔๓.๑๗
๔๙.๑๒
๒๘.๘๓

๙.๘๘
๑๑.๘๘
๙.๙๖
๘.๒๖
๙.๕๑
๙.๘๔
๑๑.๔๘
๘.๒๖

๓๑.๘๗
๔๙.๑๗
๓๑.๘๗
๒๘.๘๓
๕๑.๔๒
๔๓.๑๗
๔๙.๑๒
๒๘.๘๓

๔๓.๐๒
๕๙.๒๒
๓๙.๑๑
๕๓.๖๓
๕๗.๕๔
๔๗.๔๙
๖๓.๖๙
๓๒.๔๐

๑๒๙

๔.๔ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ (LAS)
สาระวิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ฯลฯ

จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ได้ระดับ

จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยร้อย
ละ

ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ (LAS)
สาระวิชา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ฯลฯ

จานวนร้อยละของนักเรี ยนที่ได้ระดับ

จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยร้อย
ละ

ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

-

-

-

-

-

-

-

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๑
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
ประถมศึกษาปี ที่ ๓
ประถมศึกษาปี ที่ ๔
ประถมศึกษาปี ที่ ๕
ประถมศึกษาปี ที่ ๖
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.ทั้งหมด
๒๘๓
๒๘๐
๒๙๘
๒๗๔
๒๙๘
๓๑๔
๑๖๗
๑๘๓
๑๗๙
๒,๒๗๖

จานวน / ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ ผ่าน
๘๑.๙๐
๕๐.๐๐
๐.๓๕
๗๕.๘๗
๒๓.๗๓
๐.๔๐
๘๗.๖๖
๑๑.๘๙
๐.๔๕
๙๕.๑๔
๐.๐๔

๙๙.๙๖
๐.๐๔

๙๐.๓๗
๙.๖๒

๔๒.๒๕
๔๗.๓๗
๑๐.๓๘

๑๐๐


๑๐๐

๘๓.๒๙
๓๘.๐๘
๒.๙๐

๑๓๐

๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๑
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
ประถมศึกษาปี ที่ ๓
ประถมศึกษาปี ที่ ๔
ประถมศึกษาปี ที่ ๕
ประถมศึกษาปี ที่ ๖

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
๒๘๓
๒๘๐
๒๙๘
๒๗๔
๒๙๘
๓๑๔

จานวน นร.
ทั้งหมด
๑๖๗
๑๘๓
๑๗๙
๒,๒๗๖

จานวน/ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ ผ่าน
๘๓
๑๙๗

๑๗๘
๙๘

๒๔๓
๕๕

๒๗๔
๑๓๒
๑๖๖
๓๑๔

จานวน/ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ ผ่าน
๕๑
๑๑๖
๑๘๓
๑๗๙
๖๘๕
๑,๕๘๒

๓๐.๑๐
๘๖.๕๑
๐.๓๕

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๑
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
ประถมศึกษาปี ที่ ๓
ประถมศึกษาปี ที่ ๔
ประถมศึกษาปี ที่ ๕
ประถมศึกษาปี ที่ ๖
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
๒๘๓
๒๘๐
๒๙๘
๒๗๔
๒๙๘
๓๑๔
๑๖๗
๑๘๓
๑๗๙
๒,๒๗๖
๑๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน)
ผ่าน
ไม่ ผ่าน
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐ %
๑๐๐
๑๐๐

๑๓๑

๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้ าน
๑) ด้านความสามารถในการสื่ อสาร
เพื่อประเมินความสามารถการรับและส่ งสาร การมีวฒั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด
และลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูก
ต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม ซึ่งนักเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน คิดเป็ น ร้อยละ ๑๐๐
๒) ด้านความสามารถในการคิด
เพื่อประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งนักเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน คิด
เป็ นร้อยละ ๑๐๐
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
เพื่อประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาและมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งนักเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
เพื่อประเมินความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาเนิ นชีวติ ประจาวัน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่ งนักเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน คิดเป็ นร้อยละ
๑๐๐

๑๓๒

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อประเมินความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีดา้ นต่างๆ และมีทกั ษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้ การสื่ อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม ซึ่งนักเรี ยนผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกคน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐

๑๓๓

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
การนาเสนอสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในตอนที่ ๔ ให้สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในปีการศึกษาที่รายงานอย่างย่อๆ ว่าเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากาหนดไว้หรือไม่/อย่างไร ระบุผลสาเร็จ
ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
(ในตอนที่ ๒) ปัจจัยที่สง่ ผลให้เกิดความสาเร็จหรือไม่สาเร็จตามเป้าหมายเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป โดยใช้ผลจากการดาเนินงานเป็นฐานในการวางแผนพร้อมระบุความต้องการและการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
วิธีการนาเสนอ เขียนเป็นข้อๆ หรือเป็นความเรียง สถานศึกษาออกแบบได้ตามความเหมาะสม

๑. สรุ ปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
โรงเรี ยนได้ดาเนินโครงการ ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ทุกโครงการ
เพื่อให้เกิดผลเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ ได้แก่ โรงเรี ยนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์) จัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ใช้สารสนเทศด้วยความชานาญ
มุ่งสู่ มาตรฐานสากล ซึ่ งผลของการดาเนินโครงการเป็ นดังนี้
โครงการ/กิจกรรมทีป่ ระสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุน
๑. โครงการส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนสู่
- การเอาใจใส่ ทุ่มเทของครู ผสู ้ อน
ความเป็ นเลิศ
- การให้ความสนับสนุนจากทางโรงเรี ยน
- ความสนใจ ตั้งใจ มุ่งมัน่ ในความสาเร็ จของนักเรี ยน
๒.โครงการพัฒนาศูนย์หุ่นยนต์
- โรงเรี ยนเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์หุ่นยนต์จงั หวัด
- การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรี ยนและ
หน่วยงานภายนอก
- ความร่ วมมือของคณะครู ผูป้ กครองในการส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยน
- ความรู ้ความสามารถและความตั้งใจของครู ผสู ้ อน
- ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ การมีทกั ษะในการคิดของ
นักเรี ยน

๑๓๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนรองรับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT ,LAS

๕. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

๖. โครงการ “รักพ่อ อยูอ่ ย่างพอเพียง”

๗.โครงการรั้วทองโรงเรี ยน

ปัจจัยสนับสนุน
- ความตั้งใจ อุทิศเวลา อุทิศตนในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ครู ผสู้ อน
- การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางศาสนา
องค์กรอื่นและสถานศึกษา
- การให้ความสาคัญของโรงเรี ยน
- การประกาศเป็ นนโยบายปี แห่งคุณภาพคุณธรรมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
- การมุ่งมัน่ จริ งจัง ทุ่มเท เสี ยสละของครู ผสู้ อน
- ความกดดันจากการไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการประเมินภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ ๕
- ผูป้ กครองให้การสนับสนุน
- การกากับติดตามอย่างจริ งจังของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
- การทางานเป็ นทีม/คณะที่เข้มแข็ง
- การให้ความสาคัญของสถานศึกษา
- ครู ให้ความสนใจ เอาใจใส่ ต่อหน้าที่
- การวางแผน กาหนดกรอบ ทิศทางการทางานที่ชดั เจน
- การได้รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนของโรงเรี ยน
- การกากับ ติดตาม นิเทศของทีมบริ หาร
- การให้การสนับสนุ นงบประมาณ สิ่ งอานวยความ
สะดวกของโรงเรี ยน
- การให้ความสาคัญกับโครงการและความร่ วมมือของ
ทุกฝ่ าย
- การวางแผนงานดาเนินโครงการที่ชดั เจนมีความ
หลากหลายของกิจกรรม
- ความเอาใจใส่ รับผิดชอบของทีมงาน/ผูร้ ับผิดชอบ
- หน่วยงานภายนอกให้ความสาคัญและเข้ามามีส่วน
ร่ วมดาเนินกิจกรรมเพิ่มเติม

๑๓๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๘. โครงการเยาวชนประชาธิปไตยศรี
เมืองใหม่
๙. โครงการพัฒนาห้องสมุด

ปัจจัยสนับสนุน
- การได้รับความร่ วมมืออย่างดี จากคณะครู และนักเรี ยน
- ความตื่นตัวในวิถีประชาธิปไตย
- โรงเรี ยนให้การสนับสนุนจริ งจัง ต่อเนื่อง
- ความรับผิดชอบของคณะทางาน / บรรณารักษ์
- การให้ความสนใจและให้ความสาคัญของนักเรี ยน
- การให้ความสนับสนุนของทางโรงเรี ยน
- การวางแผนงาน และดาเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่ ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน
๒.โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
๓. ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย

สาเหตุ
- ครู ยงั ไม่ให้ความสาคัญในการทาวิจยั
- การได้รับการสนับสนุน/กระตุน้ จากฝ่ ายบริ หาร
- ครู มีภาระงานมาก ขาดการติดตามการใช้หลักสู ตร
- มีการบริ หารจัดการแบบแยกส่ วน ขาดการประสานกัน
ของคณะทางาน จึงไม่มีกรอบการปฏิบตั ิที่ชดั เจน เช่น
การควบคุมการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย ทาให้
นักเรี ยนอ้วนจานวนหลายคน
- สถานที่/บริ เวณโรงเรี ยนคับแคบไม่มีสนามให้นกั เรี ยน
ได้ออกกาลังกาย

๒. จุดเด่ นและจุดทีค่ วรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑) ด้ านคุณภาพเด็ก
จุดเด่นเด็กปฏิบตั ิกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ รวมทั้งกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งเพื่อ
ส่ งเสริ มพัฒนาการทางร่ างกายสม่าเสมอ มีสถานที่และอุปกรณ์เพียงพอ จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจได้ดีครบถ้วน นักเรี ยนมีประสบการณ์ที่ดี เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่
ในย่านชุมชนเมืองทาให้มีประสบการณ์ที่ดี ครู จดั กิจกรรมกลุ่มให้เด็กปฏิบตั ิท้ งั รายบุคคลและรายกลุ่ม
มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย เด็กจึงได้รับการพัฒนาร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
จุดที่ควรพัฒนา ดูแลกลุ่มเด็กที่มีน้ าหนักเกินให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ พัฒนาทักษะที่จาเป็ น
ในด้านความคิด เช่น มิติสัมพันธ์ การแก้ปัญหา การเปรี ยบเทียบ การคานวณ

๑๓๖

๒) ด้ านการจัดการศึกษา
จุดเด่นครู มีความรู ้ความสามารถสอนตรงสาขา(ปฐมวัย) และมีบุคลากรสนับสนุน เช่น
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ สาขาปฐมวัย และพี่เลี้ยงเด็ก จัดให้ผปู ้ กครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ดาเนินการตามแผน จัดทาข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบ ติดตามนิเทศตรวจสอบเป็ นขั้นตอน และมีการนาผลมาพัฒนาและรายงาน
จุดที่ควรพัฒนา หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อให้ทนั
เหตุการณ์และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และนโยบายทางการศึกษา และการนิเทศ
ติดตามควรทาอย่างต่อเนื่ อง จะส่ งผลให้งานดาเนินไปอย่างมีคุณภาพยิง่ ขึ้น เมื่อมีปัญหาสามารถ
ปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั เวลาและสถานการณ์ และการบริ หารควรนาระบบ PDCA มาใช้ในการบริ หาร
จัดการเพื่อกากับติดตาม ประเมินผล และนาผลมาปรับปรุ งพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
๓) ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
จุดเด่น มีการจัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ หลายแห่ง เพื่อให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ เช่น
ห้องสมุดปฐมวัย แหล่งเรี ยนรู ้คน้ คว้าด้าน IT ห้องสื่ อการเรี ยนการสอนปฐมวัย มุมประสบการณ์ และ
จัดให้มีเครื อข่ายทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เทคนิคการจัดประสบการณ์ การจัดทาผลงานวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา เนื่ องจากมีจานวนเด็กมาก ควรสนับสนุ นสื่ ออุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้เพียงพอ
เพื่อความสะดวกในการจัดประสบการณ์ และเด็กได้เรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง
๔) ด้ านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดเด่น สถานศึกษาจัดให้มีโครงการเพื่อต่อต้าน/ป้ องกันไม่ให้เด็กยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด
อย่างเป็ นระบบครบวงจร ดาเนินกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสนับสนุน เพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้ าหมาย
โดยอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
จุดที่ควรพัฒนา ๕) ด้ านมาตรการส่ งเสริม
จุดเด่น จัดให้บุคคลกรได้มีประสบการณ์ปรับเปลี่ยนวิธีเรี ยนเปลี่ยนวิธีสอนตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา สอนให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มให้เด็กได้เรี ยนรู ้และมี
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น การดาเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น โครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม
จุดที่ควรพัฒนา -

๑๓๗

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑) ด้ านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
อย่างมีความสุ ข รู ้จกั ดูและตัวเองอย่างปลอดภัย และมีนกั เรี ยนที่มีความโดดเด่นสร้างชื่อเสี ยงให้กบั
โรงเรี ยน ทั้งในเขตพื้นที่และระดับชาติ นักเรี ยนได้รับการปลูกฝังให้มีความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น มี
ความสามารถในการคิด ประดิษฐ์ และพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ มีความสามารถทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ มีแฟ้ มงาน/ชิ้นงานนาเสนอผลงานได้
จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะให้กบั นักเรี ยน เรื่ องการคิด คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ อย่างเป็ นระบบในรู ปแบบ ในทุกกลุ่มสาระ และควรจัดหาหนังสื อห้องสมุด สื่ อเทคโนโลยี
ให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยนที่มีมาก ควรมีการวิจยั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น และขยายการให้พฒั นาความสามารถของนักเรี ยนใน
วงกว้างขึ้นเกิดความสมดุลกับจานวนนักเรี ยน
๒) ด้ านการจัดการศึกษา
จุดเด่น โรงเรี ยนมีการบริ หารแบบกระจายอานาจ มีการวางแผน การดาเนิ นการร่ วมกัน
ทางานตามขั้นตอน อย่างเป็ นระบบ มีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด ผูบ้ ริ หาร ครู ปฏิบตั ิงานสนอง
นโยบาย มีการพัฒนางาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความขยัน ความเสี ยสละสู ง ทุม่ เทให้การการ
จัดการเรี ยนการสอน บุคลากรมีศกั ยภาพการทางานสู ง จัดการเรี ยนรู้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ใช้
เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี การทาวิจยั ให้กบั ครู เพื่อให้มี
จานวนครู ที่สามารถใช้เทคโนโลยี และใช้การวิจยั เป็ นฐานในการพัฒนาจานวนมากขึ้น
๓) ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
จุดเด่นมีการส่ งเสริ มสนับสนุ น พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน จัดให้มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และแสดงออกของนักเรี ยน ประสานความร่ วมมือจากองค์กรภายนอก ชุมชนมา
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ควรพัฒนาปรับปรุ งแหล่งเรี ยนรู ้ให้คงสภาพพร้อมใช้อยูเ่ สมอ และจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
๔) ด้ านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดเด่น สถานศึกษาบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม มีการวิเคราะห์สภาพปั ญหา กาหนด
นโยบายวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และนาผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระบบครบวงจร คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในบทบาท ร่ วมจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความศรัทธาในสถานศึกษา มีโครงการโดดเด่นเกี่ยวกับ

๑๓๘

โครงการต้านภัยยาเสพติด โดยจัดให้มีเครื อข่ายเฝ้ าระวัง ทั้งภายนอกและภายในโรงเรี ยน ผูเ้ รี ยนมี
พฤติกรรมต่อต้านยาเสพติด
จุดที่ควรพัฒนา ๕) ด้ านมาตรการส่ งเสริม
จุดเด่น มีโครงการรั้วทองของโรงเรี ยน เพื่อป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษา มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ปฏิบตั ิได้ชดั เจน โครงการสนทนา ศิษย์- ลูก และโครงการสนับสนุ นให้ห่างไกล
ยาเสพติดหลายโครงการ ร่ วมกับหน่วยงานภายนอกในการเฝ้ าระวังและสร้างภูมิคุม้ กันด้านยาเสพติด
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบครบวงจร ต่อเนื่องมามากกว่า ๑๐ ปี ส่ งผลให้ประสบความสาเร็ จเกิน
เป้ าหมาย เป็ นที่ภาคภูมิใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
จุดที่ควรพัฒนา ๖) มาตรฐานเพิม่ สพป.ลพบุรี เขต ๑
จุดเด่นสถานศึกษามีการกาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานเพื่อสนองรับนโยบายการ
เตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน ได้ให้ความสาคัญกับการเตรี ยมพัฒนานักเรี ยน ครู และบุคลากร
มีการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ จ้างชาวต่างชาติมาทาการสอน สมัครเป็ นเครื อข่าย
ของโรงเรี ยน Sister School จัดหาเครื อข่าย และมุ่งขยายเครื อข่าย ประกอบเป็ นโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล จึงได้ให้ความสาคัญกับมาตรฐานเพิ่มเพื่อก้าวเข้าสู่ ความเป็ นมาตรฐานสากล
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการนิเทศติดตามการดาเนิ นตามนโยบายอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงกว่าเกณฑ์ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการทา
ข้อทดสอบที่มีความซับซ้อน นิเทศกากับติดตามให้ครู ได้ทาการสอนครอบคลุมตามตัวชี้วดั ของ
หลักสู ตร
๒. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารของนักเรี ยน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถโต้ตอบ สื่ อสารกับเจ้าของภาษาได้ มีทกั ษะในการใช้ ICT
๓. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากเป็ นโรงเรี ยนยอดนิยม มี
จานวนนักเรี ยนมาก งบประมาณจากทางราชการไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการ
๔. บริ หารด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
๕. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ เพิ่มห้องเรี ยน อาคารเรี ยน ห้องส้วมให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
๖. จัดทาห้องเรี ยนคุณภาพ โดยจัดหาห้องเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๓๙

๔. ความต้ องการและการช่ วยเหลือ
๑. อัตรากาลังครู เพื่อให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน และแทนครู ที่กาลังจะเกษียณใน
สาขาที่ขาดแคลน
๒. งบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยน ห้องส้วม เพิ่มเติมให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
และเพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ของโรงเรี ยน และใช้แก้ปัญหาการสุ ขาภิบาลในโรงเรี ยน จัดหาเครื่ องเล่น
สนามและเพิม่ พื้นที่บริ เวณของปฐมวัย
๓. การดูแลช่วยเหลือระบบจราจรในช่วงก่อนเข้าเรี ยนและหลังเรี ยน เนื่องจากจราจร
ติดขัดมาก

๑๔๐

ภาคผนวก

๒๔๗
๑๔๑

คาสั่ งโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์ )
ที่ ๕๗ /๒๕๕๕
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
……………………………………………….
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และเกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในปี การศึกษา ๒๕๕๔ โดยกาหนดให้ระดับการศึกษาปฐมวัย มีจานวน ๑๑ มาตรฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวน ๑๕ มาตรฐานซึ่ งในส่ วนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ให้โรงเรี ยนดาเนินการเพิม่ อีก ๑ มาตรฐาน รวมเป็ น ๑๖
มาตรฐาน เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้โรงเรี ยนดาเนินการจัดทา
รายงานประจาปี ของสถานศึกษา(SAR) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เป็ นระบบ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน และสามารถรายงานต่อต้นสังกัดและสาธารณชนได้ตามขั้นตอน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ ายอานวยการ
๑.๑ นายอาคม เตียประเสริ ญ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายชริ นทร์ โปร่ งสละ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายธวัชชัย สุ ขทัศน์
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นางสาวประไพ อุบลทิพย์
รองประธานกรรมการ
๑.๕ นางสุ กิจกุล กินจาปา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ให้คาปรึ กษา แก้ปัญหา อานวยการในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ความสัมฤทธิ์ ผล
๒. คณะกรรมการดาเนิ นการจัดทาเล่มรายงานประจาปี ของสถานศึกษา(SAR)
๒.๑ นางสุ กิจกุล
กินจาปา
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายธวัชชัย
สุ ขทัศน์
รองประธาน
๒.๓ นางจิราพร
นุ่มฤทธิ์
กรรมการ
๒.๔ นางชูกิจ
แก้วเหล็ก
กรรมการ

๒๔๘
๑๔๒

๒.๕ นางสุ จิราพร
กุดเปล่ง
กรรมการ
๒.๖ นางสมหวัง
เที่ยงอินทร์
กรรมการ
๒.๗ นางประยงค์
เพชระ
กรรมการ
๒.๘ นางกนกวรรณ งามแสง
กรรมการ
๒.๙ นางสุ วรรณี
สี สุภา
กรรมการ
๒.๑๐ นางวันเพ็ญ
โต๊ะนาค
กรรมการ
๒.๑๑ นางนันทนา
บุญคุม้ ครอง กรรมการ
๒.๑๒ นายชลอ
กลิ่นสุ คนธ์
กรรมการ
๒.๑๓ นายวิสูตร
สาระพันธุ์
กรรมการ
๒.๑๔ นางวราภรณ์
บุตรแพง
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวขนิษฐา วทัญญู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล จัดทารู ปเล่ม รายงานประจาปี ของสถานศึกษา
๓. คณะกรรมการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย
๓.๑ นางจิราพร
นุ่มฤทธิ์
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางวันเพ็ญ
สาคร
รองประธาน
๓.๓ นางสมจิตร
สระคูพนั ธ์
กรรมการ
๓.๔ นางอัญชลี
ขุมแร่
กรรมการ
๓.๕ นางสาวกุลธิดา สดงาม
กรรมการ
๓.๖ นางวณิ กานดา
รัตนายน
กรรมการ
๓.๗ นางอรสา
พงศ์เรื องศรี กรรมการ
๓.๘ นางสาววิภาดา โชคชัย
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
๑) นางมะลิวลั ย์
พลทอง
ประธานกรรมการ
๒) นายปัญญา
ใจเขียนดี
รองประธานกรรมการ
๓) นายวินยั
แก้วพรหม
กรรมการ
๔) นางจรรยา
ปาลวัฒน์
กรรมการ
๕) นางประภัสสร
รู โปบล
กรรมการ
๖) นายชาตรี
สาราญสุ ข
กรรมการ
๗) นางวรรณี
สกุลนี
กรรมการ
๘) นายสุ กลั ย์
งามแสง
กรรมการ

๑๔๓
๒๔๙

๙) นายวีระชาติ
อินทธวงศ์ศกั ดิ์ กรรมการ
๑๐) นางเรื องรัตน์
สาราญถิ่น
กรรมการ
๑๑) นางพิสมัย
อยูพ่ งษ์พิทกั ษ์ กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑) นางพรรณทิพา
คชสถิตย์
ประธานกรรมการ
๒) นายชลอ
กลิ่นสุ คนธ์
รองประธาน
๓) นางวัชรี
ไชยนุรักษ์
กรรมการ
๔) นางสุ ภาภรณ์
ดิษบรรจง
กรรมการ
๕) นางวันเพ็ญ
โต๊ะนาค
กรรมการ
๖) นางนิตยา
กลิ่นสุ คนธ์
กรรมการ
๗) นางนิภา
ชูลิขิต
กรรมการ
๘) นางมนต์ฤทัย
สุ วะนาม
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๑) นางชูศรี
ศรี เหนี่ยง
ประธานกรรมการ
๒) นางสุ จิตรา
อินศร
รองประธานกรรมการ
๓) นางทิวา
หมดมลทิน กรรมการ
๔) นางสุ นารี
ฤกษ์พิชยั
กรรมการ
๕) นางนันทการ์
ฤทธิ์ มาก
กรรมการ
๖) นางรัตนา
ดอนหมื่นศรี กรรมการ
๗) นางรุ จิรา
พานิช
กรรมการ
๘) นางสุ รีรัตน์
ฉ่ าชุ่ม
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
๑) นางพูนสุ ข
ดวงแก้ว
ประธานกรรมการ
๒) นางเบญจพร
มณี โชติ
กรรมการ
๓) นายวิสูตร
สาระพันธ์
กรรมการ
๔) นางพรสวรรค์
ชมเกตุแก้ว
กรรมการ
๕) นางวัชรี ย ์
สิ ริเสรี
กรรมการ
๖) นายศรัณย์
คงไทย
กรรมการ
๗) นางสมหวัง
เที่ยงอินทร์
กรรมการ

๑๔๔
๒๕๐

๘) นางดวงเดือน
เรื องสมบัติ
กรรมการ
๙) นางบัวขาบ
มูลละ
กรรมการ
๑๐) นางลักษณา
ทองสุ ก
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
๑) นางศรี สุดา
พลอยกลุ่ม
ประธานกรรมการ
๒) นางทิพพร
เก่าประเสริ ฐ รองประธานกรรมการ
๓) นางจาเนียร
อ่อนศรี
กรรมการ
๔) นางสาวขนิษฐา
พวงสุ วรรณ กรรมการ
๕) นางสุ รีรัตน์
ฉ่ าชุ่ม
กรรมการ
๖) นางกนกวรรณ
งามแสง
กรรมการ
๗) นางมนต์ฤทัย
สุ วะนาม
กรรมการ
๘) นางวันเพ็ญ
โต๊ะนาค
กรรมการ
๙) นางนันทิยา
เสื อปาน
กรรมการ
๑๐) นางจริ ยาพร
เสริ มศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
๑) นางวันเพ็ญ
เจริ ญหลาย
ประธานกรรมการ
๒) นางสุ จิตรา
อินศร
รองประธานกรรมการ
๓) นางงามพริ้ ง
ภุมริ นทร์
กรรมการ
๔) นางพัชรี
จันทร์ โนทัย กรรมการ
๕) นางอารี
เมืองงาม
กรรมการ
๖) นางนิภาพร
เริ งไว
กรรมการ
๗) นางสาวราตรี
สกุลศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
๑) นางสาวประไพ
อุบลทิพย์
ประธานกรรมการ
๒) นางจิราพร
นุ่มฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
๓) นางชูกิจ
แก้วเหล็ก
กรรมการ
๔) นางสุ จิราพร
กุดเปล่ง
กรรมการ
๕. นางสมหวัง
เที่ยงอินทร์
กรรมการ
๖) นางประยงค์
เพชระ
กรรมการ
๗) นางกนกวรรณ
งามแสง
กรรมการ

๑๔๕
๒๕๑

๘) นางสุ วรรณี
สี สุภา
กรรมการ
๙)) นางวันเพ็ญ
โต๊ะนาค
กรรมการ
๑๐) นางนันทนา
บุญคุม้ ครอง กรรมการ
๑๑) นายชลอ
กลิ่นสุ คนธ์
กรรมการ
๑๒) นางนันทิยา
เสื อปาน
กรรมการ
๑๓) นางรุ จิรา
พานิช
กรรมการ
๑๔) นางสาวคัทลียา นิลศิริ
กรรมการ
๑๕) นางขวัญชนก
จินดากุล
กรรมการ
๑๖) นางวราภรณ์
บุตรแพง
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
๑) นางสาวประไพ
อุบลทิพย์
ประธานกรรมการ
๒) นางอรไท
ขาวารี
รองประธานกรรมการ
๓) นางสุ ภาวดี
เฉลยถ้อย
กรรมการ
๔) นางสุ พตั รา
พนมมาศ
กรรมการ
๕) นางบังอร
วัฒนะกูล
กรรมการ
๕) นางเพ็ชรี
นิ่มโชคชัยเจริ ญ กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการโรงเรี ยน และผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๑) นางสุ วรรณา
ตั้งพิสิษฐ์โยธิ น ประธานกรรมการ
๒) นางณัฏฏ์ฐช์ นก
น้อยพันธุ์
กรรมการ
๓) นางสมหวัง
เที่ยงอินทร์
กรรมการ
๔) นางสาวนฤมล
กล่านาค
กรรมการ
๕) นางสุ พตั รา
พนมมาศ
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๑๐ โรงเรี ยนมีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
๑) นายธวัชชัย
สุ ขทัศน์
ประธานกรรมการ
๒) นางจินตนา
แย้มยิม้
รองประธานกรรมการ
๓) นางดวงเพ็ญ
กลิ่นจันทร์
กรรมการ
๔) นางมณี วรรณ
กิ่งทอง
กรรรมการ
๕) นางสุ วรรณี
สี สุภา
กรรมการ

๑๔๖
๒๕๒

๖) นางนันทนา
บุญคุม้ ครอง กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๑๑ โรงเรี ยนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
เต็ม ตามศักยภาพ
๑) นายชริ นทร์
โปร่ งสละ
ประธานกรรมการ
๒) นายชาตรี
สาราญสุ ข
รองประธานกรรมการ
๓) นางสุ จิราพร
กุดเปล่ง
กรรมการ
๔) นางมะลิวลั ย์
พลทอง
กรรมการ
๕) นายวินยั
แก้วพรหม
กรรมการ
๖) นางดรุ ณี
คัมภ์วรี ะ
กรรมการ
๗) นายชาญชัย
นิ่มเจริ ญโชคชัย กรรมการ
๘) นางกชพร
อรุ ณรุ่ ง
กรรมการ
๙) นายวีระชาติ
อินทธวงศักดิ์ กรรมการ
๑๐) นางประยงค์
เพชระ
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรี ยนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๑) นางสุ กิจกุล
กินจาปา
ประธานกรรมการ
๒) นางจิราพร
นุ่มฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
๓) นางเบญจพร
มณี โชติ
กรรมการ
๔) นางทัศนียา
สุ มณฑา
กรรมการ
๕) นางชนินนั ท์
ไตรมงคลวิวฒั น์ กรรมการ
๖) นางขนิษฐา
พวงสุ วรรณ กรรมการ
๗) นางธนนันท์
ถนอมวงศ์
กรรมการ
๘) นางพูนสุ ข
ดวงแก้ว
กรรมการ
๙) นางจินตนา
แย้มยิม้
กรรมการ
๑๐) นายนพรัตน์
ใจอารี ย ์
กรรมการ
๑๑) นางรันทม
คาชามา
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรี ยนมีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้โรงเรี ยนเป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้
๑) นางชูกิจ
แก้วเหล็ก
ประธานกรรมการ
๒) นางกนกวรรณ
วัดเยื้อง
รองประธานกรรมการ
๓) นางวรรณา
อัมพรมุนี
กรรมการ

๑๔๗
๒๕๓

๔) นางวัฒนา
จงประเสริ ฐ กรรมการ
๕) นางบุษบงก์
ไม้ดดั พันธ์
กรรมการ
๖) นางสุ วารี
ตุ่มแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาโรงเรี ยนให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
๑) นางนันทนา
บุญคุม้ ครอง ประธานกรรมการ
๒) นางอรทัย
นกยูงแดง
รองประธานกรรมการ
๓) นางดวงเพ็ญ
กลิ่นจันทร์
กรรมการ
๔) นางพาซียะ๊
บาฮาคิรี
กรรมการ
๕) นายนิพนธ์
กัณณะ
กรรมการ
๖) นางจินตนา
แย้มยิม้
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
๑) นางสุ กิจกุล
กินจาปา
ประธานกรรมการ
๒) นางธนนันท์
ถนอมวงศ์
รองประธานกรรมการ
๓) นางจินตนา
แย้มยิม้
กรรมการ
๔) นางนันทนา
บุญคุม้ ครอง กรรมการ
๕) นางพูนสุ ข
ดวงแก้ว
กรรมการ
๖) นางชูศรี
ศรี เหนี่ยง
กรรมการ
๗) นางกนกวรรณ
งามแสง
กรรมการ
๘) นางชูกิจ
แก้วเหล็ก
กรรมการ
๙) นางสุ ภาณี
น้อยอ่าง
กรรมการ
๑๐) นางสาวขนิษฐา วทัญญู
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้เตรี ยมความพร้อมพัฒนาสู่ ความเป็ นสากล
๑) นายธวัชชัย
สุ ขทัศน์
ประธานกรรมการ
๒) นางนันทนา
บุญคุม้ ครอง รองประธานกรรมการ
๓) นางวันเพ็ญ
โต๊ะนาค
กรรมการ
๔) นางนภัสวรรณ์
แก้วงาม
กรรมการ
๕) นางสาวขนิษฐา
วทัญญู
กรรมการ
๖) นางจินตนา
แย้มยิม้
กรรมการ

๑๔๘
๒๕๔

๗) นางชูศรี
ศรี เหนี่ยง
กรรมการ
๘) นางจินตนา
ไตรพร
กรรมการ
๙) นางสุ วรรณี
สี สุภา
กรรมการ
๑๐) นางพูนสุ ข
ดวงแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ดาเนิ นงาน ติดตาม ตรวจสอบให้บงั เกิดผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล
เพื่อนาเสนอ ตลอดจนประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งรวบรวมสารสนเทศ เพื่อจัดทาเล่มรายงานประจาปี ของสถานศึกษา
ขอให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บงั เกิดผลดี
แก่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง

วันที่ ๒๐ มีนาคม

พุทธศักราช

๒๕๕๕

(นายอาคม เตียประเสริ ฐ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์)

๒๕๕
๑๔๙

๑๕๐

บันทึกการให้ ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์ )
........................................................
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์) ได้ประชุ ม
ครั้ งที่ ๒ / ๒๕๕๕ เมื่ อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่ งได้มีก ารพิจารณารายงานการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี การศึ ก ษา ๒๕๕๔ ของโรงเรี ย นเมื อ งใหม่ ( ชลอราษฎร์ รั ง สฤษฏ์ )
คณะกรรมการได้พิ จ ารณาเห็ น ว่า รายงานการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ดัง กล่ า ว เป็ นรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รายงานตามความเป็ นจริ ง ถูกต้อง และมีความเหมาะสม สมควรเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ ต่อสาธารณชน จึงมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔

ลงชื่อ
(ผศ.วินยั สมมิตร)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์)

๒๕๗
๑๕๑

คณะผู้จดั ทา
คณะทีป่ รึกษา
๑. นายอาคม เตียประเสริ ฐ
๒. นายชริ นทร์ โปร่ งสละ
๓. นายธวัชชัย สุ ขทัศน์
๔. นางสาวประไพ อุบลทิพย์

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์ รังสฤษฏ์)

คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
๑. นางสุ กิจกุล กินจาปา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองใหม่
๒. นายธวัชชัย สุ ขทัศน์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองใหม่
๓. นางจิราพร นุ่มฤทธิ์
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๔. นางชูกิจ แก้วเหล็ก
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๕. นางสุ จิราพร กุดเปล่ง
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๖. นางสมหวัง เที่ยงอินทร์ ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๗. นางประยงค์ เพชระ
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๘. นางกนกวรรณ งามแสง ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๙. นางสุ วรรณี สี สุพา
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๑๐. นางวันเพ็ญ โต๊ะนาค
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๑๑. นางนันทนา บุญคุม้ ครอง ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๑๒. นายชลอ กลิ่นสุ คนธ์
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๑๓. นายวิสูตร สาระพันธุ์
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๑๔. นางวราภรณ์ บุตรแพง
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
๑๕. นางสาวขนิษฐา วทัญญู
ครู โรงเรี ยนเมืองใหม่
ปก/รู ปเล่ ม
๑. นางสาวขนิษฐา วทัญญู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful