Relatii monetar - financiare internationale

Student : Gheauru Corina Alexandra Specializarea : Finante Banci ,Zi ,Anul III, Grupa 5

Acordurile de finanţare a României de către F.M.I. în perioada 1990-2010

1

Fondul Monetar Internaţional a fost creat în mod oficial la data 27 decembrie 1945, când 29 de state au ratificat statutul său adoptat la conferinţa de la Bretton Woods dar activităţile sale financiare au început la 1 martie 1947, atunci fiind invitate să participe toate statele suverane şi independente. F.M.I este o organizaţie internaţională care are 186 de ţări membre, înfiinţată pentru a promova cooperarea monetară internaţională, stabilitatea valutară şi acorduri valutare sistematice, pentru a stimula creşterea economică şi niveluri inalte de folosire a forţei de muncă şi pentru a acorda asistenţa financiară temporară ţărilor membre, în condiţii adecvate, pentru a contribui la ajustarea balanţei de plăţi. Acordurile de finanţare a României de către F.M.I. în perioada 1990-2010 Acordurile stand-by Au fost introduse în 1952 , Belgia fiind prima ţară care a împrumutat 50 milioane dolari pentru a-şi consolida rezervele internaţionale.Termenul „ stand-by” înseamnă că subiectul poatelua bani doar în urma unor condiţii. Pentru România asistenţa financiară s-a materializat înprograme de împrumut de tipul Acord Stand-by. Acordurile stand-by reprezintă înţelegeri prin care ţările membre au dreptul de acumpăra o anumită sumă într-o anumită valută de la F.M.I, în cursul unei perioade date,dacă respectă criteriile şi condiţiile stabilite prin programul elaborat şi aprobat de Consiliul Executiv al FMI. Conform statutului F.M.I , aranjamentul stand-by exprimă “o decizie a FMI prin care o ţară membră are dreptul să cumpere o sumă într-o valută din contul de resurse generale până la un nivel specificat în condiţii stabilite şi în cadrul unei perioade determinate”. Acordurile stand-by în calitate de mecanisme de finanţare ale ţărilor member se deosebesc prin următoarele: Durata este cuprinsă între 12-24 luni sau 3-5 ani la un acord extins. Aranjamentele stand-by pentru perioada de 12-24 luni urmăresc finanţarea deficitelor temporare sau ciclice ale balanţei de plăţi. Deficitele balanţei de plăţi sunt determinate de schimbările structurale ale producţiei şi comerţului sau de distorsiuni de lungă durată în preţuri şi costuri care necesită programe pe durate mai extinse. Aranjamentul prevede termenii şi condiţiile privind eşalonarea cumpărărilor şi criteriilede perfomanţă pe care trebuie să le îndeplinească ţara membră, nivelul minim al rezervelor,cuantumul şi scadenţa datoriilor pe termen mediu şi scurt, plafoane pentru credite, evitarea aplicării unor restricţii asupra plăţilor şi transferurilor curente. Eşalonarea tragerilor la aranjamentele stand-by depinde de politicile şi măsurile deajustare aplicate de ţara respectivă,precum şi de momentele calculării unor agregate macroeconomice precum (bugetul de stat, creditul bancar, exporturile, rezervele). • Prin intermediul eşalonării cumpărărilor în funcţie de criteriile de performanţă se aplică condiţionalitatea în utilizarea resurselor financiare ale F.M.I. În acelaşi timp se întăreşte certitudinea F.M.I de utilizare a resurselor financiare în scopurile solicitate şi ţara poate să obţină finanţare din alte surse, deoarece sunt garantate cu programe de ajustare economică implementate de ţara membră.

2

• •

Acordurile stand-by includ clauze ce prevăd desfăşurarea unor consultaţii între reprezentanţii F.M.I şi ţările membre pe toată perioada aranjamentului. Programele de ajustare finanţate pe baza aranjamentelor stand-by se analizează periodic în şedinţele Consiliului Executiv.

2.2 Acordurile stand-by încheiate cu România Începând cu 1972, România a folosit resursele F.M.I în unsprezece ocazii ca suport financiar pentru programele economice ale guvernului semnate în anii 1975, 1977, 1981, 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2001, 2004 şi 2009. Trebuie menţionat că fiecare din cele şapte acorduri stand-by semnate de România după anul 1990 prevedea împrumuturi de cel mult până într-un miliard de dolari, eşalonate pe doi, trei sau chiar patru ani, condiţionate de îndeplinirea unor parametri economici de către guvernul României, primind de cele mai multe ori doar prima tranşă. Diferenţele semnificative dintre cuantumul creditului aprobat şi suma trasă efectiv s-au datorat atât condiţiilor severe impuse de Fond la acordarea unei noi tranşe din acord, cât şi nerespectării de către România a programului de reformă. Primul acord stand-by al României cu FMI a fost aprobat pe 3 octombrie 1975 şi a fost finalizat cu success pe 2 octombrie 1976, desfăşurându-se pe o perioadă de 12 luni, în care România a primit 95 de milioane DST. Al doilea acord a fost semnat în septembrie 1977, a fost finalizat în august 1998, dar România a primit 64,1 milioane DST. Cel de-al treilea acord, în valoare de 1.102,5 milioane DST a fost încheiat pe 15 iunie 1981, însă a fost reziliat după 30 de luni de la semnarea lui, pe 14 ianuarie 1984, după ce România a reuşit să tragă de la FMI sumă de 817,5 milioane DST. De reţinut că până la sfârşitul anilor 1990, România nu avea datorii externe nici faţă de celelalte state şi nici faţă de FMI, împrumuturile primite fiind achitate eşalonat, în mai multe tranşe. După 1990, relaţiile României cu F.M.I au cunoscut o îmbunătăţire permanentă, ca urmare a eforturilor depuse de autorităţile române în acest sens. Începând cu anul 1991 a fost deschisă o reprezentanţă permanentă la Bucureşti, care desfăşoară o gamă largă de activităţi în scopul asigurării implementării de către autorităţile române a recomandărilor de politică economică ale F.M.I de a menţine legături strânse între organele de conducere ale F.M.I şi autorităţile din România, precum şi la asigurarea transparenţei politicilor F.M.I în România. Încheierea acordurilor cu FMI după 1990 a fost o necesitate pentru România, care se confrunta la acea vreme cu un deficit extern de circa 1,5 miliarde de dolari, aceste acorduri fiind necesare în vederea soluţionării problemelor balanţei de plăţi şi procurării de capitaluri de pe pieţele internaţionale. În prezent, majoritatea creditelor acordate de F.M.I se efectuează în baza aranjamentelor „stand - by" încheiate de statele membre, acestea prezentând şi avantajul că, pentru perioada convenită, condiţiile stabilirii tranşelor de credit se stabilesc o singură dată. 2.3 Analiza acordurilor de finanţare a României de către F.M.I în perioada 1990-2010 Conform tabelului de mai jos, ţara noastră a încheiat cu F.M.I în perioada 19902010 opt acorduri stand-by.

Tabelul 1.Programe de imprumut de tipul Acord Stand-by în perioada 1990-2010 Tipul Acordului Data Aprobării Stand-by Stand-by 04/11/91 05/29/92 Data ExpirăriiSuma AprobatăSuma Trasă sau Rezilierii (milioane SDR) (milioane SDR) 04/10/92 380.5 318.1 03/28/93 314.0 261.7

3

Stand-by 05/11/94 Stand-by 04/22/97 Stand-by 08/05/99 Stand-by 10/31/01 Stand-by preventiv 07/07/04 Stand-by 05/04/2009

04/22/97 05/21/98 02/28/01 10/15/03 07/07/06 03/15/2011

320.5 301.5 400.0 300.0 250.0 11443.0

94.3 120.6 139.75 300.0 0 (nefinalizat) 6088

1. Acord Stand-by aprilie 1991 – aprilie 1992 După 1989, primul acord cu Fondul a fost încheiat în aprilie 1991, pe o durată de 12 luni, care a inclus şi trageri în cadrul facilităţii de finanţare compensatorie (împrumuturi acordate ţărilor care fac dovada unui necesar financiar care să compenseze o scădere temporară a încasărilor din exporturi sau o creştere temporară a volumului importurilor) pentru componenta import de ţitei. Acesta a avut ca scop accelerarea reformei economice proces demarat in 1990, şi a fost orientat în special pe reforma sistemului financiar-bancar şi conturarea unui cadru legislativ şi instituţional specific economiei de piaţă.Suma aprobată a fost de 380,5 DST, memorandum-ul încheiat cu guvernul român vizând o stabilizare graduală a economiei, prin liberalizarea treptată a preţurilor, reducerea inflaţiei, devalorizarea cursului de schimb şi introducerea unei rate de schimb flotante, eliminarea dobânzilor real-negative, instituirea unor impozite şi taxe corelate cu veniturile încasate, stimularea procesului de economisire şi a investiţiilor. Efectele pozitive urmărite nu au fost la nivelul aşteptărilor: consumul de materii prime şi energie a fost încurajat în continuare prin menţinerea unor preţuri scăzute, nerealiste, ritmul economisirii şi al investiţiilor interne a scăzut, volumul producţiei interne şi-a continuat declinul, iar rata de schimb oficială a leului faţă de dolarul american a fost supraevaluată, o situaţie mai bună inregistrând-o doar volumul investiţiilor străine directe, care a cunoscut o oarecare creştere. 2. Acordul stand-by mai 1992-martie 1993 În mai 1992 a fost încheiat un alt acord cu FMI, pe o durată de 10 luni, pentru o sumă de 314 milioane DST, care a inclus încă o facilitate de finanţare compensatorie pentru importul de ţitei. Acest aranjament a avut ca obiective macroeconomice încheierea mişcării corective a preţurilor şi liberalizarea cursului de schimb al leului, diminuarea inflaţiei, menţinerea deficitului bugetar la un nivel ce poate fi finanţat fără consecinte inflaţioniste, stoparea declinului economic şi redresarea poziţiei externe a ţării prin ameliorarea situaţiei balanţei de plăţi externe şi creşterea rezervelor valutare. La fel ca şi în cazul primului acord de după 1990 , şi în cadrul celui de-al doilea au fost respectate obiectivele cantitative doar în primele trei trimestre de aplicare. Neîndeplinirea obiectivelor ambelor aranjamente s-a datorat unui complex de factori nefavorabili, atât interni cât şi externi, printre cei mai importanţi putând fi menţionaţi întârzierea procesului de privatizare şi restructurare a economiei, inexistenţa unei legislaţii cu privire la proprietatea individuală, liberalizarea preţurilor şi a comerţului fără înfiinţarea unor instituţii care să reglementeze relaţiile de concurenţă, liberalizarea salariilor fără asigurarea corelării lor cu productivitatea muncii, ratele înalte ale dobânzilor, care au descurajat investiţiile, supraevaluarea cursului de schimb al monedei naţionale, indisciplina financiară etc. 3. Acordul stand-by mai 1994-aprilie 1997 Pe 11 mai 1994, guvernul de atunci a încheiat un nou acord în valoare de 320,5 milioane DST. Acordul a fost reziliat pe 22 aprilie 1997 (data la care a fost aprobat un nou acord stand-by cu F.M.I). Din suma totală, la acel moment au fost traşi 94,3 milioane DST.Valoarea creditului prezenta mai puţină importanţă ceea ce se urmărea era promovarea lansării noii emisiuni de

4

obligaţiuni guvernamentale Samurai şi Eurobond din 1996. În timp ce succesul emisiunii de obligaţiuni a depăşit aşteptările tuturor, România nu a reuşit să îndeplinească condiţiile stabilite prin acordul stand-by. Deficitul comercial semnificativ din 1995, volumul limitat al rezervelor statului, la care se adăuga criza Dacia Felix, au erodat încrederea populaţiei în moneda naţională. La începutul anului 1996, Banca Naţională a fost nevoită să suspende licenţa de dealer a tuturor băncilor, cu excepţia a patru bănci comerciale. Ulterior, rata de schimb s-a mai stabilizat. Cu toate acestea, în iunie 1996 F.M.I a suspendat programul iniţiat datorită neîndeplinirii condiţiilor prevăzute. Succesul emisiunii de obligaţiuni a determinat autorităţile să acorde mai puţină importanţă celorlalte obiective. Aranjamentul a inclus şi o facilitate de transformare sistematică . Măsurile de reformă, parţial atinse, au vizat stabilirea unei rate a dobânzii real-pozitive, devalorizarea substanţială a cursului valutar oficial, controlul şi reducerea inflaţiei, stabilirea unor obiective cantitative clare în domeniul privatizării şi de restructurare a sistemului financiar-bancar. În 21 decembrie 1995 Fondul Monetar International a aprobat o cerere a guvernului român de a se prelungi acordul stand-by până în aprilie 1997, şi pentru a mări suma disponibilă în cadrul acestuia , în sprijinul politicilor de reformă structurală de ajustare din România . 4.Acord Stand-By Aprilie 1997- Mai 1998 Acest acord cu FMI a fost aprobat pe data de 22 aprilie 1997 pe o perioadă de 13 luni şi pentru o sumă de 301,5 milioane DST, care urma sa fie trasă în 5 tranşe trimestriale. Programul economic aprobat viza atingerea unor obiective importante: liberalizarea pieţei valutare şi a preţurilor utilităţilor, menţinerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil (4,5%), creşterea rezervelor BNR, sistarea creditelor discreţionare, reducerea ratei inflaţiei etc. Neîndeplinirea obiectivelor asumate de guvernul român a condus la atingerea unor performanţe slabe atât la nivel micro cât şi macroeconomic. Programul economic pentru 1997-1998, susţinut de creditul stand-by, vizează o scădere a deficitului extern de cont curent de la 6,6 % în 1996 la 4,5 % din PIB, în 1997, şi o reducere puternică a ratei lunare a inflaţiei până la sfârşitul anului 1997 la circa 2 %, de la o rată lunară de 10 % la sfârşitul anului 1996. Programul a avut în vedere o politică flexibilă a cursului de schimb, în cazul în care cursul de schimb va fi determinat de cererea şi oferta pe piaţa interbancară pentru schimb valutar. Politica monetară a fost puternic înăsprită şi a fost ghidată în primul rând de către o ţintă de rezervă de bani. 5.Acord Stand-by August 1999 - Februarie 2001 A fost aprobat pe data de 5 august 1999 pentru suma de 400 milioane DST(aproximativ 535 milioane USD sau 39% din cota) pentru a sprijini programul de reformă şi stabilizare economică al guvernului României. Erau vizate atunci diminuarea deficitului de cont curent, scăderea inflaţiei, consolidarea fiscală şi restricţionarea creşterii salariilor, creşterea rezervelor valutare ale BNR, reducerea pierderilor intreprinderilor publice şi implicarea mai puternică a pieţei de capital în procesul de atragere a capitalurilor străine. În 1999, autorităţile din România şi-au reînnoit eforturile de a corecta gravele dezechilibre economice şi slăbiciunile structurale persistente. Împrumutul a fost pus la dispoziţie în patru tranşe iar prima tranşă, eliberată în august 1999 a fost în valoare de 53 milioane DST (aproximativ 71 milioane USD). Încheierea primei revizuiri a programului, prevăzută iniţial pentru octombrie 1999, a fost întârziată în mod considerabil - mai ales datorită derapajelor în implementarea şi formularea politicii în pofida remarcabilelor schimbări în poziţia externă a României. La începutul anului 2000, autorităţile au conceput şi au început implementarea unui program pentru anul în curs care a constituit baza formulării unei cereri de derogare pentru neîndeplinirea unor criterii de performanţă şi pentru finalizarea primei revizuiri a programului. Astfel, România a putut să tragă echivalentul a 87 milioane DST (aproximativ 116 milioane USD) de la F.M.I. În

5

urma şedinţei Consiliului Director din iunie 2000, dl. Fischer, Director General Adjunct, a declarat că: "De la jumătatea lui 1999, s-a înregistrat o îmbunătăţire semnificativă în poziţia externă a României ca răspuns la politicile consolidate ce au fost introduse pentru a evita şi preveni o criză financiară. Drept consecinţă, s-a înregistrat o reducere semnificativă a deficitului contului curent, o revenire puternică a exporturilor şi o imbunătăţire constantă a rezervei valutare. Politicile consolidate care au generat aceste ajustări constituie baza pentru reluarea creşterii economice şi reducerea inflaţiei." În şedinţa sa din iunie 2000, Consiliul Director al FMI a aprobat prelungirea acordului stand-by până la 28 februarie 2001,cu o reeşalonare corespunzătoare a tranşelor. Cu toate acestea, derapajele în implementarea politicilor referitoare la îndeplinirea criteriilor de performanţă privind reducerea arieratelor şi limitarea fondului de salarii din sectorul bugetar au împiedicat finalizarea celei de-a doua revizuiri a programului susţinut prin aranjamentul standby. În consecinţă, aranjamentul stand-by a expirat la sfârşitul lunii februarie cu numai doua tranşe disponibilizate în cadrul aranjamentului, însumând 140 milioane DST. 6. Acord Stand-by octombrie 2001-octombrie 2003 În octombrie 2001 a fost încheiat următorul aranjament cu F.M.I, în sumă de 300 milioane DST. Programul a vizat susţinerea procesului de dezinflaţie şi menţinerea deficitului de cont curent, concomitent cu accelerarea reformelor structurale şi întărirea perspectivelor de creştere economică. Programul guvernului a vizat atunci susţinerea procesului de dezinflaţie şi menţinerea deficitului de cont curent, concomitent cu accelerarea reformelor structurale şi întărirea perspectivelor de creştere economică. Odată cu semnarea acordului, Consiliul director al Fondului a recomandat României în octombrie 2001 să continue eforturile destinate reducerii inflaţiei, punerea în practică a programelor solide din domeniul fiscal şi al privatizării, precum şi reformele structurale, în special în sectorul energetic. Împrumutul a fost eliberat în mai multe tranşe. Prima tranşă a fost eliberată imediat dupa aprobare, iar Guvernul a solicitat F.M.I-lui să acorde simultan următoarele două tranşe. În luna martie 2002, Executivul a remis conducerii F.M.I o scrisoare suplimentară de intenţie pentru acordul stand-by, ce a inclus şi măsurile legate de creşterea veniturilor bugetare, angajamentele Guvernului privind numărul de salariaţi şi fondurile de salarii din sectorul bugetar, îmbunătăţirea gradului de colectare la utilităţi şi accelerarea procesului de privatizare. În scrisoare se prevedea o creştere a preţului energiei electrice cu 14% de la 1 aprilie şi un preţ al gigacaloriei de 20 de dolari incepând cu 1 iulie.În vederea acordării tranşelor 2 şi 3 din acord, una dintre cerinţele din acord a fost reducerea personalului din industrie cu 4.400 de angajaţi, precondiţie considerată indeplinită de autorităţile române prin concedierile făcute de catre SNP Petrom, precum şi de producătorii şi distribuitorii de energie şi sectorul minier. În perioadele 10-21 februarie şi 14 iulie-1 august 2003, o misiune a F.M.I s-a aflat la Bucureşti pentru a efectua împreună cea de a treia, respectiv cea de a patra examinare a derulării programului înscris în Memorandum cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002 care a stat la baza aprobării, la 31 octombrie 2001 a aranjamentului stand-by. Din această sumă prima tranşă a fost trasă la 5 noiembrie 2001, în valoare de 52 milioane DST,iar tranşele a II-a şi a III-a în valoare totală de 82,666 milioane DST au fost trase cumulat la date de septembrie 2002.Cerinţele F.M.I în domeniul politicii fiscalbugetare pentru împrumutul acordat în perioada 2001-2003 au vizat: susţinerea in continuare a procesului de reducere a inflaţiei, îmbunătăţirea administraţiei fiscale; alocarea de fonduri suplimentare pentru investiţii publice şi pentru susţinerea protecţiei sociale în vederea atenuării impactului creşterii preţului la energie şi restructurării companiilor de stat.În domeniul reformei sectorului energetic s-a cerut întărirea disciplinei financiare, prin creşterea gradului de colectare a facturilor la utilităţi sau intreruperea furnizării de energie pentru companiile care nu plătesc facturile, precum şi continuarea procesului de restructurare şi privatizare. În domeniul privatizării a fost impusă accelerarea procesului de privatizare în special a societăţilor cu număr mare de

6

salariaţi, implementarea unor programe de restructurare a companiilor cu pierderi pentru a le face mai atractive la privatizare; continuarea procesului de privatizare a BCR. În şedinţa din 25 aprilie 2003, Consiliul Executiv a aprobat şi prelungirea acordului stand-by până la data de 15 octombrie 2003 şi eliberarea la 30 aprilie 2003, a celei de a IV-a tranşe în valoare de 55,111 DST. În data de 15 octombrie 2003, Consiliul Executiv al F.M.I a finalizat cea de a 4-a şi ultima examinare în cadrul aranjamentului stand by ceea ce a permis eliberarea la 17 octombrie a ultimei tranşe.

7. Acord Stand-By 7 iulie 2004 -7 iulie 2006
Acesta a fost încheiat în iulie 2004, de 250 milioane DST, fiind un acord stand-by de supraveghere preventivă, care a cuprins angajamentele luate de România în privinţa politicilor macroeconomice pentru perioada 2004-2006. Acesta a prevăzut accesul la fondurile F.M.I numai în cazul apariţiei unor crize economice neprevăzute. În perioadele 25 ianuarie -8 februarie, 14 - 23 iunie şi 18 octombrie - 1noiembrie 2005, misiuni ale F.M.I s-au aflat la Bucureşti pentru a efectua împreună cu autorităţile române cea de a doua respectiv cea de-a treia examinare a derulării programului înscris în Memorandumul de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006. Acordul a fost suspendat fără implicaţii financiare, nefiind necesară accesarea fondurilor în 2005, ca urmare a divergenţelor dintre F.M.I şi partea română cu privire la evaluarea performanţelor şi a căilor de acţiune macroeconomică. În cursul anului 2006, misiunea F.M.I condusă de Emamnuel van der Mensbrughe a efectuat două vizite la Bucureşti, cu scopul de a analiza împreună cu autorităţile române :  evoluţiile economice din perioada 2004-2005 şi perspectivele pentru 2006, în contextul consultării prevăzute de articolul IV din Statutul F.M.I.  proiectul de buget pentru anul 2007 şi evoluţia indicatorilor macroeconomici. În poziţia comună a Guvernului, Băncii Naţionale a României şi F.M.I privind evaluarea memorandumului stand-by se arăta că în ceea ce priveşte creşterea economică din România aceasta era solidă, însă exista o preocupare comună faţă de posibilitatea unei creşteri rapide a cererii agregate, ceea ce a creat la rândul ei o presiune asupra inflaţiei şi asupra obiectivelor legate de situatia fondului curent. F.M.I considera că programul prezentat de autorităţile române oferea o bază solidă pentru temperarea presiunilor excesive pe partea de cerere, care au apărut pe finalul anului 2004, alimentate de creşterea rapidă a salariilor în termeni reali şi de creditul de consum aflat intr-o expansiune puternică. Măsurile discutate au luat în considerare priorităţile imediate ale autorităţilor şi necesitatea de a aloca în continuare fonduri pentru combaterea efectelor inundaţiilor din 2005, precum şi pentru continuarea procesului de recalculare a pensiilor şi pentru atenuarea efectelor majorării preţurilor la utilităţi pentru familiile cu venituri mici.La 30 octombrie 2005 F.M.I a considerat că Acordul stand-by poate fi considerat “deraiat”, deoarece, după prima analiză a Acordului, realizată în septembrie 2004, politicile economice s-au relaxat şi, în pofida unor indelungate negocieri în cadrul celor de-a doua şi a treia analize, nu s-a ajuns la nici un acord.După expirarea ultimului Acord, în iulie 2006, colaborarea României cu F.M.I în domeniul macroeconomic a continuat sub forma consultărilor anuale. Executivul şi reprezentanţii Fondului Monetar International, au convenit în perioada 14-23 iunie 2005, asupra unei scrisori suplimentare de intenţie în domeniul politicilor economice şi fiscale din perioada 2005-2006.La 6 iulie 2006 s-a încheiat perioada de derulare a angajamentului stand-by de tip preventiv.În aceste condiţii relaţia României cu F.M.I se bazează în special pe exercitarea de către Fond a funcţiei de supraveghere, care se realizează prin analizarea anuală a evoluţiilor şi politicilor economice, monetare, fiscale şi structurale în cadrul consultărilor conform Articolului IV al Statutului FMI. În anul 2006 au fost rambursate către F.M.I. rate de credit în valoare de 113,6 milioane DST, şi sau plătit dobânzi însumând 9,2 milioane DST dobânzi nete asupra DST(alocări-disponibil).

7

Acordul stand by 4 mai 2009-15 martie 2011
În data de 4 mai 2009, Consiliul Director al F.M.I aprobă un nou Acord stand-by pe 24 de luni, în valoare de 11.44 milarde DST (12.95 miliarde EUR), ca parte a unui pachet financiar internaţional care include alte 5 miliarde EUR prin facilitatea Uniunii Europene de sprijinire a balanţei de plăţi, 1 miliard EUR prin programele DPL (Programul de Împrumuturi pentru Politici de Dezvoltare) ale Băncii Mondiale şi 1 miliard de la alte instituţii internaţionale.Totalul creditelor nerambursate la sfârşitul lunii octombrie 2009 se ridica la 6088 milioane DST.Guvernul României s-a angajat atunci să finalizeze în 2009 legea sistemului unic de salarizare în sectorul public şi legea reformei sistemului public de pensii. Executivul s-a angajat, de asemenea, să finalizeze legea sistemului unic de salarizare în sectorul public până la finele lunii octombrie, legea responsabilităţii fiscale (care va limita numărul rectificărilor bugetare) până la sfârşitul lunii noiembrie, iar legea reformei sistemului public de pensii până la finalul anului 2009. La 10 iunie 2009, FMI a dat publicităţii memorandumul tehnic privind acordul cu România. Programul de sprijin prevede astfel cinci condiţionalităţi, referitoare la evoluţia plafoanelor privind capitalul extern, cheltuielile guvernamentale, garanţiile guvernamentale, interzicerea restanţelor la datoriile externe şi la datoria publică. Prima tranşă de la UE, în valoare de 1,5 miliarde de euro-în valoare de 4,37 miliarde DST disponibilizată dupa intalnirea Comitetului a fost acordată în luna iulie. Comisia Europeană a virat pe 12 martie 2010 suma de un miliard de euro în contul Trezoreriei, reprezentând a doua tranşă din împrumutul acordat României, în valoare totală de 5 miliarde de euro. Acordarea celei de-a doua tranşe către România vine după o evaluare pozitivă a Comisiei cu privire la implementarea de către autorităţile române a condiţiilor agreate în memorandumul tehnic de înţelegeri.Următoarele patru tranşe trimestriale sunt condiţionate de finalizarea următoarelor evaluări trimestriale începând cu 15 iunie 2010 şi sfârşind cu 15 martie 2011, vor fi în sumă de 3,180 miliarde DST.După aprobarea Acordului Stand - By în mai 2009 , presiunile asupra cursului de schimb s-au mai diminuat, rezervele au crescut, marjele CDS (Credit Default Swap -o măsură a costului asigurării riscului de intrare în faliment) s-au redus şi ratele dobânzii pe piaţa internă au scăzut constant. Această situaţie a creat spaţiu pentru o reducere prudentă a ratei de politică a băncii centrale şi a permis trezoreriei să extindă maturităţile şi să diminueze costurile aferente împrumuturilor contractate de pe piaţa internă.

Concluzii
Colaborarea României cu F.M.I a avut un rol important în implementarea unor programe de reforma economică menite să asigure liberalizarea economiei, reducerea inflaţiei, scăderea şomajului prin creşterea investiţiilor, creşterea producţiei, atragerea investiţiilor străine prin liberalizarea pieţei de capital şi a fluxurilor monetare, restructurarea întreprinderilor nerentabile etc. F.M.I a jucat un rol activ în procesul de tranziţie din România, condiţionând acordarea de împrumuturi financiare de efectuarea unor reforme radicale în economia românească. F.M.I poate fi considerat responsabil de realizarea tranziţiei în România şi in celelalte ţări foste comuniste în măsura în care acestea au implementat programele de reformă în legătură directă cu respectarea condiţionărilor impuse de această instituţie şi cu dezideratele proprii fiecarei ţări privind reforma economică. Pentru România, relaţia cu FMI a fost uneori controversată, atât ca urmare a lipsei de profunzime a reformelor promovate în ţara noastră în diversele perioade ale tranziţiei, cât şi a rigidităţii F.M.I în ceea ce priveşte unele pachete de programe propuse, inadecvate structurii economiei româneşti.

8

BIBLIOGRAFIE

Cărţi:
1. Brezeanu, Petre , Instituţii financiare internaţionale , Editura Economică, Bucureşti, 2005. 2. Boajă Minică, Claudiu Sorin Radu, Relaţii financiar monetar internaţionale, Editura Universitară, Bucureşti, 2007.

Adrese de site-uri:
http://www.bnr.ro http://www.bursa.ro http://www.fmi.ro http://www.mae.ro/

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful