You are on page 1of 12

SHKURT 2011 NGJALLJA 1

NGJALLJA
Nr. 2 (217) Viti XIX i botimit SHKURT 2011 Çmimi 20 lekë

“Perëndi i jetës,
udhëhiqna drejt drejtësisë dhe paqes”
- Kjo do të jetë tema e Asamblesë së 10-të të Këshillit Botëror të Kishave, që u vendos në
mbledhjen e Komitetit Qendror të Këshillit Botëror të Kishave, në Gjenevë, Zvicër. -
Nga 16-22 shkurt, në Qendrën Ekumenike në Gjenevë, u mbajt mbledhja mitetit Qendror, paraqiti refleksio- kërkuan edhe më shumë përpjekje
e Komitetit Qendror të Këshillit Botëror të Kishave (WCC-COE). Ajo u net rreth temës për Asamblenë e për arritjen e paqes në Lindjen e Mes-
fokusua veçanërisht tek gjendja e vështirë e të krishterëve në Lindjen e ardhshme të KBK dhe ndryshimet me, duke e parë këtë problem edhe
Mesme, por dhe në pjesë të tjera të Globit, si dhe në ndryshimet e propozuara strukturore që shtrohen për t’u bërë në dritën e ngjarjeve të dhunshme
në strukturën e brendshme të kësaj organizate. nga ky organizëm, duke u ndalur të ditëve të fundit në shumë vende
Komiteti Qendror është organi kryesor i vendimmarrjes i Këshillit Botëror veçanërisht edhe në problemet fi- të Afrikës Veriore dhe ato arabe.
të Kishave dhe mblidhet çdo 18 muaj, për të reflektuar mbi punën e bërë, nanciare. Në ditën e fundit të veprimtari-
për të theksuar arritjet e mangësitë dhe për të vendosur rrugën që do të Në raportin e tij, sekretari i për- së, më 22 shkurt, u caktua edhe
ndiqet në përballimin e problemeve më aktuale dhe atyre të perspektivës. gjithshëm, Rev. Dr. Olav Tveit tema e Asamblesë së 10-të të Kë-
Fykse, i kushtoi vëmendje të veçan- shillit Botëror të Kishave, e cila do
Hapja e veprimtarisë, si gjith- këtë rast para të pranishmëve, se të përgatitjeve për Kuvendin Ndër- të mblidhet në vitin 2013, në Busan
monë, nisi me një reflektim shpir- “Kuptimi i krishterë për paqen e kombëtar Ekumenik për Paqen, që të Koresë së Jugut.
tëror mbi një tekst biblik, dhe kësaj brendshme është më i thellë dhe më do të mbahet në maj të këtij viti në WCC është organizata më e ma-
radhe ai ishe nga Ungjilli sipas i gjerë se sa qetësia pasive e stoikë- Kingston, Xhamajka. “Kjo ngjarje dhe ndër e krishterë në botë, ku ma-
Llukait (2:14), duke u ndalur në pa- ve apo nirvana e budistëve. Kjo do të dëshmojë dhe do të forcojë rrin pjesë 349 kisha, orthodhokse
qen e drejtë. Kryepiskopi i Tiranës nuk është e lidhur me apati për atë përpjekjet tona të përbashkëta për dhe protestante.
dhe i gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. që ndodh rreth nesh”. të arritur tejkalimin e dhunës”, - tha Marrë nga faqja e Këshillit
Anastasi, President i Këshillit Botë- Në hapje të veprimtarisë, Rev. Tveit. Botëror të Kishave,
ror të Kishave, do të theksonte me Dr. Valter Altman, moderator i Ko- Tveit dhe Altmann gjithashtu www.oikoumene.org

Deklaratë e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë
Me hidhërim dhe dhimbje në shpirt, ndo- zemrën duke na çuar drejt një qarku të mbyllur drejtësisë dhe i faljes le të ndriçojë të gjithë
qëm ngjarjet dramatike të ndodhura gjatë di- trazirash dhe rrugësh pa krye. Që të mbizotërojë personat me përgjegjësi për të kërkuar paqen
tëve të fundit në qendër të Tiranës. Shprehim paqja dhe progresi konstant, duhet të braktiset dhe bashkëpunimin. Vetëm me vetëpërmbaj-
ngushëllimet nga zemra për familjet e atyre çdo metodë keqinformimi dhe çdo formë dhune. tje, me të vërtetën dhe me frymë mirëkuptimi
personave që humbën jetët e tyre apo u pla- Lutemi me tërë shpirtin, që të ekzistojë, nga mund të sigurohet pajtimi esencial dhe të
gosën rëndë. Në këto ditë kritike, jemi të de- të gjitha palët, më tepër vetëpërmbajtje, më udhëhiqet vendi drejt një të ardhmeje që mbart
tyruar të ritheksojmë në të gjitha drejtimet se tepër predispozitë dialogu dhe pajtimi. Jo më shpresë.
dhuna pjell urrejtjen dhe urrejtja e errëson gjak! Jo më konflikt! Perëndia i dashurisë, i Tiranë, 23 janar 2011
2 NGJALLJA SHKURT 2011

Festimi i bukur i të kremtes së Shën Vlashit
Edhe këtë vit, festa e Shën ringriti nga themelet Kishën tonë”.
Vlashit mblodhi në Manastirin e Ndërsa në fund të liturgjisë së
hirshëm të tij shumë besimtarë, jo datës 11, siç është bërë traditë tash-
vetëm nga zona përreth, Durrësi, më prej vitesh, një prej studentëve
Kavaja, por edhe nga Divjaka, të vitit të katërt, mbajti predikimin
Berati e Elbasani. Kremtimi filloi e rastit. Në predikim u theksua se
në datën 10 në mbrëmje, me Mbrë- Shën Vlashi është një shembull i
mësoren e Madhe, Bekimin e 5 bu- gjallë imitimi, për të gjithë ne, një
këve, Shërbesën e Himnit Akathist, atlet i besimit, një dëshmitar i Krishtit,
Pasdarkës dhe uratave para ku- i cili për besimin e tij dha vetë jetën
ngimit, ndërsa ditën tjetër u krye dhe gjakun e tij.
Liturgjia Hyjnore, e paraprirë sigu- Më pas besimtarët shkëmbyen
risht nga Mëngjesorja. Meshën e urimet dhe u larguan duke marrë
kryesoi Hirësia e Tij, Imzot Nikolla, me vete mesazhet e rëndësishme
Episkop i Apollonisë. që u përcollën nëpërmjet adhurimit,
Studentët e Akademisë, si dhe leximeve dhe predikimeve të kë-
nxënësit e Liceut Kishtar, Sukth tyre ditëve.
kishin përgjegjësinë për mbarë- Gabriela Dalipi
vajtjen e festës, duke kryer shërbi-
me të ndryshme si shitja e qirinjve,
e artikujve të tjerë kishtarë, psaltiri, Me www.orthodoxalbania.org
mbajtja e qetësisë dhe rregullit në do të gjeni në internet Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë
kishë etj.
Kisha jonë Orthodhokse me faqen e saj zyrtare përpiqet
Në këtë atmosferë festive, Epi-
të përcjellë mesazhin dhe informacionin e saj edhe në
skop Nikolla përcolli disa mesazhe internet.
për popullin besimtar. Në Mbrëmë- Ajo i njeh vizitorët e saj me:
soren e festës, midis të tjerash ai, du- - besimin e krishterë orthodhoks,
ke iu përmbajtur leximeve të këtyre - organizimin dhe veprimtarinë e strukturave
ditëve, theksoi se duhet të duam një- institucionale,
ri-tjetrin dhe jo vetëm kaq, por të du- - lajmet më të fundit,
am njëri-tjetrin ashtu siç Krishti na - arsimin, edukimin dhe shërbimin social e kulturor
ka dashur, pra me dashuri sakrifikue- që ofron në shoqëri,
- ndërtimin dhe restaurimin e kishave dhe
se. “Zoti thotë se nga kjo do t’ju njohin
manastireve,
që jeni nxënësit e mi, nëse keni da- - botimet kishtare etj.
shuri midis jush. Ai, po ashtu, duke Teksti këtu ndërthuret me fotografi, mesazh zanor,
folur për këtë dashuri të krishterë iu muzikor e filmik. Shihemi, lexohemi e dëgjohemi në moment
referua edhe veprës së Kryepiskopit Këtë informacion do ta gjeni në tri gjuhë: shqip, dhe kudo në të gjithë globin me
Anastas, i cili i shtyrë nga një dashuri anglisht e greqisht. www.orthodoxalbania.org
e tillë pa kushte erdhi në Shqipëri dhe

Kisha
“Fjetja e Hyjlindëses”
në Voskopojë
shek. XVIII
Ka qenë bazilika më e
madhe e qytetit dhe ka pasur
një kompleks ndërtimesh si
konakë, paraklisi i Anargjirë-
ve, paraklisi i Shën Marenës
etj. Kambanorja monumenta-
le në hyrje të kishës u ndërtua
në vitin 1887.
Kisha u dëmtua rëndë në
Luftën e Dytë Botërore dhe
nga tërmeti i vitit 1960. Në të
është rindërtuar tërësisht çatia
dhe janë bërë punime konso-
lidimi.
SHKURT 2011 NGJALLJA 3

Vazhdon të cenohet rëndë trashëgimia shpirtërore orthodhokse,
me vlera të paçmuara kulturore për gjithë vendin
PËRSËRI VJEDHJE NË KISHËN E SHËN KOLLIT PRANË FSHATIT VANAJ, FIER

Kisha e Shën
Nikollës,
në Vanaj,
Fier,
e cila është
vjedhur në
mënyrë të
përsëritur.

Ngjarja dhe historitë organet përkatëse, por gjithnjë të elementeve të vjedhura nga kjo Naosi rrethohet nga ana veriore,
e mëparshme heshtje dhe asnjëherë nuk është kishë, por sidomos të gjejë kamba- jugore dhe perëndimore nga hajatet
konkluduar me kapjen e keqbërës- nën, për t’ia kthyer ato përsëri tra- e mbyllura, nga të cilat pjesa perë-
Duke gdhirë dita e diel, 6 shkurt,
ve. Siç duket kemi të bëjmë me një shëgimisë sonë kulturore në mënyrë ndimore është shumë më e gjerë
është shpërthyer dera e kishës së
zonë të pambuluar mirë për sa i që të mos kthehet ky rast si rastet e dhe luan edhe rolin e narteksit. Në
Shën Kollit në fshatin Vanaj të
përket ruajtjes së monumenteve, tjera ku asnjeri nuk ka bërë asgjë, si hapësirën e tij është veçuar një
rrethit të Fierit dhe përveç vjedhjes
duke ditur që edhe kishat që janë dhe të shikohet mundësia për para- kthinë, ku mbahej vaska e pagë-
së arkës së kishës, aty është vje-
pranë saj si ajo e Shën Gjergjit në ndalimin e këtij fenomeni, i cili ka zimit, ndërsa në anën perëndimore
dhur edhe kambana e saj. Nuk ësh-
Libofshë edhe ajo e Shën Thanasit qenë dhe vazhdon të jetë shumë lartësohet kulla e ulët prej druri e
të rasti i parë që nga kjo kishë vi-
në Karavasta vidhen sistematikisht shqetësues për një kohë të gjatë. kambanores.
dhen në mënyrë konstante eleme-
dhe janë edhe ato në gjendjen e Vlerat historike dhe arkitek- Elementet e dekoracionit të
nte të dekoracionit artistik dhe si
kishës së Vanajt. toniko-artistike të monumentit brendshëm janë piktura murale që
përfundim tanimë ikonostasi i saj
pothuajse nuk ekziston. Në vend të Në këtë kishë janë bërë punime Ngrihet në majën e një kodre vesh të gjitha sipërfaqet e muratu-
tij gjendet vetëm skeleti mbajtës me të plota restauruese në vitet 1998- të ulët, në mes të një pylli të dendur rës, ikonostasi dhe amvoni prej dru-
pamje të trishtueshme. 1999 me fonde të investuara nga me qiparisa. Mbishkrimi i ruajtur ri të gdhendur i një cilësie të lartë
Kisha Orthodhokse Autoqefale e mbi portën jugore të kishës na jep artistike dhe tavani prej druri i ngjy-
Në kishë është vjedhur para ka-
Shqipërisë dhe punime të kryera datën e ndërtimit dhe të pikturimit rosur.
tër vjetësh në datën 11 dhjetor, dera
nga Drejtoria Rajonale e Institutit të saj. Kisha u ndërtua në vitin Në pamjen e jashtme spikat vo-
kryesore që hyn në naos (salla krye-
të Monumenteve, Tiranë, që në atë 1777 dhe u pikturua më 1795 nga lumi i naosit, i mbuluar me çati dy-
sore). Kjo derë kishte elemente
kohë kishte mundësinë të bënte vëllezërit grabovarë Gjergji dhe ujëse, i cili ngrihet mbi volumet e
artistike dhe dekorative druri të
punime restaurimi dhe mirëmbaj- Joani, të cilët kanë ushtruar një hajateve, të mbuluara me çati një-
gdhendur, në të cilin ndodhej një
tjeje. veprimtari të dendur në krahinën ujëse. Në ndryshim nga përpunimi
mbishkrim që na jepte informacio-
nin kryesor për datimin e kishës. Ajo që kërkohet nga organet e Myzeqesë. i varfër dekorativ i pamjeve të jasht-
Si në rastin e ditës së diel dhe he- përgjegjëse ka të bëjë me lëvizjet e Kisha i përket një tipi mjaft të me është absida, e cila është ndër-
rët e tjera është bërë denoncimi në nevojshme për gjetjen e mundshme përhapur në krahinën e Myzeqesë tuar me blloqe guri të skalitur dhe
gjatë shek. 18-19. Ajo përbëhet nga është gjallëruar nga një arkadë e
naosi dhe hajatet e mbyllura që e verbër. Përmban gjithashtu dhe
Vidhet kisha e Shën Theodhorëve, në Vlorë relieve antike e gurë, të marra siç
rrethojnë atë nga tri anë. Naosi
Duke u gdhirë 14 shkurt është cenuar nga hajdutët kisha e Shën është një bazilikë njënefëshe me ta- është traditë edhe në kishat e tjera
Theodhorëve në Vlorë. Pasi nuk kanë arritur të hyjnë brenda, grabitësit van të rrafshët. Një ikonostas prej të Myzeqesë, nga Apolonia e
kanë marrë materiale të jashtme të saj, si ulluqe, shandan për ndezjen e druri të gdhendur ndan ambientin e Fierit.
qirinjve etj. altarit, i cili përmban absidën e
Pavarësisht vlerës materiale, më i rëndësishëm është fakti se madhe e të nxjerrë jashtë dhe dy Përgatiti: Ark. Rest.
përdhoset një vend i shenjtë dhe ngjarje të tilla kanë qenë të shpeshta e niket e protezisit dhe të diakoni-
Gentian Stratobërdha
deri tani pa asnjë autor të kapur. konit.
4 NGJALLJA SHKURT 2011

Për Kreshmën e Pashkëve duhet të dimë: javës (ose të paktën të premteve dhe të mërkurave), ndërsa të
• Si rregull, gjatë saj nuk hahet mish, peshk, bulmet, vezë. shtunave dhe të dielave përdoret gjithmonë vaji (me përjashtim
• Peshk hahet vetëm më 25 Mars, të kremten e Ungjillëzimit të së Shtunës së Madhe).
dhe në të Dielën e Dafinave. • Verë pihet vetëm të shtunave dhe të dielave.
• Lejohet ngrënia e frutave të detit. • Kushdo që ka probleme shëndetësore apo të tjera, që nuk e
• Kur është e mundur, kreshma mbahet pa ngrënë vaj ditët e lejojnë ta mbajë kreshmën, duhet të bisedojë me atin shpirtëror.

Kreshmimi - hyrja dhe pjesëmarrja jonë në përjetimin e Vetë Krishtit
shkak se ajo është jetë e vdekshme, përmbajtja gjithëpërfshirëse e
Nga libri për shkak se vdekja është një parim ekzistencës së tij. Ai mund të pre-
“Kreshma e Madhe” i që gjithmonë funksionon në të. tendojë që e merr jetën e tij nga
atë Alexander Schememann Perëndia na thuhet, nuk krijoi Perëndia, por ai nuk jeton në Pe-
vdekje. Ai është Dhënësi i Jetës. rëndinë dhe për Perëndinë. Shken-
Është e rëndësishme të dalloj- Po si atëherë u bë jeta e vdekshme? ca e tij, përjetimi i tij, vetë ndërgje-
më përmbajtjen unikisht të kri- Përse është vdekja dhe vetëm gjja e tij janë të gjitha të themeluara
shterë të kreshmimit. Ajo na zbu- vdekja i vetmi kusht absolut i asaj mbi të njëjtin parim: vetëm me bu-
lohet para së gjithash në ndërvarë- që ekziston? Kisha përgjigjet: për kë. Ne hamë që të jemi gjallë, por
sinë midis dy ngjarjeve të cilat i shkak se njeriu nuk e pranoi jetën, nuk jemi gjallë më Perëndinë. Ky
gjejmë në Bibël: një në fillim të ndërsa i ofrohej dhe i jepej nga është mëkati i gjithë mëkateve. Ky
Dhiatës së Vjetër dhe tjetra në fi- Perëndia dhe parapëlqeu një jetë është vendimi i vdekjes i shqiptuar
llim të Dhiatës së Re. Ngjarja e që nuk varej nga Perëndia vetëm, mbi jetën tonë.
parë është prishja e kreshmës nga por nga buka vetëm.
Krishti është Adami i Ri. Ai vjen
Adami në Parajsë. Ai hëngri nga
Bota dhe ushqimi u krijuan në për të riparuar dëmin që solli Adami
prishi dhe të cilën ne ende e prishim
fruti i ndaluar. Kjo është mënyra
këtë mënyrë si mjet kungimi me mbi jetën, për ta rikthyer njeriun në
sesi na zbulohet mëkati i parë. çdo ditë.
Perëndinë dhe vetëm nëse do të jetën e vërtetë dhe kështu Ai fillon
Krishti, Adami i Ri - dhe kjo është Çfarë është atëherë kreshmimi
pranoheshin për hir të Perëndisë me kreshmim. Uria është një gje-
ngjarja e dytë - fillon me kreshmi- për ne të krishterët? Kreshmimi
do të jepnin jetë. Në vetvete ushqi- ndje në të cilën kuptojmë varësinë
min. Adami u tundua dhe iu nën- është hyrja dhe pjesëmarrja jonë
mi nuk ka jetë dhe nuk mund të tonë nga diçka tjetër - kur ne ur-
shtrua tundimit; Krishti u tundua, në atë përjetim të Vetë Krishtit me
japë jetë. Vetëm Perëndia ka Jetë gjentisht dhe thelbësisht kemi ne-
por e mposhti tundimin. Pasojat e anë të të cilit Ai na çliron nga varë-
dhe është Jetë. Në vetë ushqimin vojë për ushqim - tregojmë kështu
rënies së Adamit janë dëbimi i Ada- sia e plotë nga ushqimi, materia dhe
Perëndia - dhe jo kaloritë - ishte që nuk kemi jetë në vetvete. Ajo
mit nga Parajsa dhe vdekja. Frytet bota. Çlirimi ynë nuk është në asnjë
parimi i jetës. Kështu, të hash, të është kufiri përtej të cilit unë ose
e fitores së Krishtit janë shkatë- mënyrë i plotë. Duke jetuar përsëri
jesh gjallë, të njohësh Perëndinë vdes nga uria, ose, duke kënaqur
rrimi i vdekjes dhe kthimi ynë në në këtë botë të rënë, në botën e
dhe të jesh në kungim me Të ishin trupin tim, kam përsëri përshtypjen
Parajsë. Kreshmimi nuk është Adamit të Vjetër, ne përsëri varemi
një dhe e njëjta gjë. Tragjedia e pa- se jam gjallë. Ajo është, me fjalë
thjesht një detyrim, një zakon; ai nga ushqimi. Por ashtu si vdekja
konceptueshme e Adamit është se të tjera, koha kur përballemi me
lidhet me vetë misterin e jetës dhe jonë - nëpërmjet së cilës na duhet
hëngri për hir të vetvetes. Më shu- pyetjen më të madhe: nga se varet
vdekjes, shpëtimit dhe dënimit. të kalojmë përsëri - është bërë nga
më se kaq, ai hëngri i ndarë nga jeta ime? Dhe meqenëse kjo pyetje
Në doktrinën e krishterë ortho- Perëndia më qëllim që të mos varej nuk është një pyetje akademike, por virtyti i Vdekjes së Krishtit një ka-
dhokse mëkati nuk është vetëm një nga Ai. Dhe arsyeja që e bëri këtë, ndihet nga gjithë trupi im ajo është lim në jetë, ushqimi që hamë dhe
shkelje e një rregulli që të çon në është sepse besoi që ushqimi kishte gjithashtu koha e tundimit. Satani jeta që ai mundëson mund të jetë
dënim; ai është gjithmonë një cenim jetë në vetvete dhe që ai duke shkoi tek Adami në Parajsë; ai më Perëndinë dhe për Perëndinë.
i jetës që na është dhënë nga Perë- ngrënë nga ai ushqim mund të bëhej shkoi te Krishti në shkretëtirë. Ai Pjesë e ushqimit tonë është bërë
ndia. Për këtë arsye historia e më- si Perëndia d.m.th. të kishte jetë shkoi te dy njerëz të uritur dhe tha: tashmë ushqimi i pavdekësisë -
katit të parë na paraqitet si një në vetvete. Ta themi shumë thjesht: hani, sepse uria juaj është prova që Trupi dhe Gjaku i Vetë Krishtit.
veprim ngrënieje. Sepse ushqimi ai besoi tek ushqimi, ndërsa i vetmi ju vareni tërësisht nga ushqimi, që Madje edhe buka e përditshme që
është mjet i jetës; është ai që na ku duhet të kemi besim, i vetmi që jeta juaj është në ushqim. Dhe marrim nga Perëndia mund të jetë
mban gjallë. Këtu qëndron e gjithë ka jetë, i vetmi ku përikim është Adami besoi dhe hëngri; por Krishti në këtë jetë dhe në këtë botë ajo
çështja: çfarë do të thotë të jesh Perëndia dhe vetëm Perëndia. e mposhti atë tundim dhe tha: njeriu që na forcon, kungimi ynë me Perë-
gjallë dhe çfarë do të thotë jetë? Bota, ushqimi u bënë perënditë e nuk do të jetojë vetëm nga buka, ndinë dhe jo ajo që na ndan nga
Për ne sot ky term ka një kuptim tij, burimet dhe parimet e jetës së por nga Perëndia. Ai refuzoi të pra- Perëndia. Megjithatë është vetëm
fillimisht biologjik: jeta është tij. Ai u bë skllav i tyre. Adam - në nonte atë gënjeshtër kozmike, të kreshmimi ai që mund të kryejë atë
pikërisht ajo që varet plotësisht nga hebraisht - do të thotë njeri. Ky cilën Satani ia imponoi botës, duke transformim, duke na dhënë pro-
ushqimi dhe në mënyrë më të është emri im, emri ynë. Njeriu e bërë atë gjënjeshtër themelin e vën ekzistenciale që varësia jonë
përgjithshme nga bota fizike. Por është ende Adam, ende skllav i tërë pikëpamjes sonë për botën. nga ushqimi dhe materia nuk është
për Shkrimin e Shenjtë dhe Tradi- ushqimit. Ai mund të pretendojë se Duke bërë këtë, Krishti ndreqi atë e plotë, absolute, që i lidhur me lu-
tën e Krishterë kjo jetë nga buka beson te Perëndia, por Perëndia marrëdhënie midis ushqimit, jetës tjen, hirin dhe adhurimin ai mund
vetëm identifikohet me vdekjen për nuk është jeta e tij, ushqimi i tij, dhe dhe Perëndisë, të cilën Adami e të jetë shpirtëror. ...
SHKURT 2011 NGJALLJA 5

E KREMTJA E TRE HIERARKËVE
“Ju jeni drita e botës” (Math. 5:14)
Modele të përjetshme, kandila Njeriu përherë kërkonte dhe kër- E kremtja e Tre Hierarkëve
gjithëndriçues, diej rrezatues, yje të kon të ketë modele në jetën e tij. nuk është vetëm një e kremte e
papërënduar, që ndriçojnë qiellin Në epokën e Homerit, kishte model arsimit, dijes dhe shkencës, por
shpirtëror të Kishës dhe tërë botës, guximin, trimërinë. Në epokën e Pla- e të gjithë të krishterëve, të cilët
janë tre yjet e mëdhenj të Hyjnisë tonit, urtësinë. Në epokën e Bizan- përulen dhe preken për nismë-
së Tridiellshëme, “Vasili i Madh tit, shenjtërinë. Sot, ka modele atletë, tarët e shërimit të plagëve sho-
dhe Grigor Theologu bashkë me dëfrime shqisore dhe kryengritje. qërore. Këtë shembull të tyre,
Joanin e lavdëruar me gojën Eshtë një moment krize idesh, vlerash, që, fjalët dhe nxitjet i kthyen në
fjalëartë”. Megjithëse secili prej institucionesh dhe themelesh. Ndaj vepra, le ta ndjekim edhe ne. Jo
tyre ka të kremten e vet -Vasili i Tre Hierarkët na thërrasin: Nëse dë- vetëm me fjalë të shëndosha,
Madh më 1 Janar, Grigor Theologu shirojmë të dalim nga kriza, të bëj- por me vepra bamirësie, dashu-
më 25 Janar dhe Joan Gojarti më më vepra të mëdha dhe të bëhemi rie, vëllazërie, për gëzimin e të
13 Nëntor - i kremtojmë së bashku, drita e botës, duhet të bëhemi të gjithëve dhe për lavdinë e emrit
më 30 Janar, sepse kanë shumë krishterë të vërtetë. Të vijmë pranë të shenjtë të Zotit tonë Jisu
karakteristika të përbashkëta. Perëndisë dhe pranë njeriut. Krisht!

HOMELIA MBI PSALMET
Nga Shën Vasili i Madh
“I gjithë Shkrimi i Shenjtë është i frymë- Psalmi i qetëson shpirtrat, i dekoron me
zuar dhe i dobishëm” (2Tim. 3:16), sepse u paqe, i qetëson zhurmat dhe dallgët e mendi-
shkrua në frymëzimin e Shpirtit të Shenjtë. Kjo meve. Zbut prirjen e shpirtit drejt inatit dhe e
që të gjithë ne njerëzit të përzgjedhim secili, urtëson shthurjen e tij. Psalmi forcon miqësinë,
sikur të jetë një klinikë e përbashkët e shpirtra- bashkon ato që janë ndarë e pajton armiqtë. Se
ve, ilaçin e pasionit të tij. “Sepse, thotë është kush mundet akoma të konsiderojë armik atë
ilaç që i bën të reshtin mëkate të mëdha” me të cilin lartësoi të njëjtin zë drejt Perëndisë?
(Eklesiast. 10:4). Të tjera mësojnë profetët, e Kështu psalmodia na dhuron edhe të mirën më
të tjera historianët, edhe të tjera thotë ligji, dhe të madhe, dashurinë, sepse ka krijuar si një nyje
të tjera na mësojnë proverbat e ndryshme që lidhëse për bashkim, të psalurit e përbashkët
janë si këshilla. dhe e bashkëlidh popullin me anë të simfonisë
së një kori. Psalmi i bën demonët të largohen,
Libri i Psalmeve ka përmbledhur atë që është
sjell ndihmën e engjëjve, është armë ndaj frikë-
e dobishme nga të gjitha. Profetizon të ardh-
rave të natës dhe prehje për mundimet e ditës;
shmet, rikujton të shkuarat, sanksionon ligje për
siguri për foshnjat; zbukurim për burrat në lule
jetën; na tregon ato që duhet të kryejmë dhe
të moshës; ngushëllim për presbiterët, stoli shu-
me një fjalë është arkë e përbashkët e mësi-
më e përshtatshme për gratë. Libri i Psalmeve
meve të mira që e furnizon secilin me gjënë e
bën që të banohet shkretëtira, urtëson grumbulli-
nevojshme, sipas luftës së tij. Kjo, sepse edhe
met; është bazë për fillestarët, rritje për ata që
plagët e vjetra të shpirtrave shëron edhe atij që
përparojnë, mbështetje e të përsosurve, zëri i
është i plagosur rishtazi ia shëron shpejt plagën; të sëmurëve të vështirë, duke e lyer gotën në Kishës. Psalmi i zbukuron festat, shkakton hi-
edhe për të sëmurin përkujdeset dhe të shë- buzët e saj me mjaltë. Prandaj edhe u krijuan dhërimin sipas Perëndisë, se psalmi bën që të
ndetshmin e ruan dhe në përgjithësi çrrënjos, këto këngë harmonike të psalmeve, që edhe pikojë loti edhe prej zemrës së ngurtë. Psalmi
sa është e mundur, pasionet që tiranizojnë në fëmijët, ose në përgjithësi të papjekurit në moral, është punë e engjëjve, jetë qiellore, temjan shpir-
jetë shpirtrat e njerëzve me mënyra të ndryshme. të kenë përshtypje se po psalin, ndërsa në të tëror... Sepse çfarë nuk mundesh të mësosh në
E kjo gjë bëhet me një lloj argëtimi dhe kënaqësi vërtetë edukohen shpirtrat e tyre. Sepse asnjë këtë libër? A nuk mëson vallë madhështinë e
melodike që lind mendimi i pastër. nga të shumtët dhe neglizhentët nuk iku nga burrërisë? Saktësinë e drejtësisë? Bukurinë e
Pra, çfarë bëri Shpirti i Shenjtë kur pa se kisha duke mbajtur lehtësisht në mendje pastërtisë? Përsosmërinë e të menduarit? Më-
raca njerëzore drejtohet me vështirësi drejt vir- porosinë e Ungjillit ose të Apostullit. Por fjalët nyrën e të penduarit? Masat e durimit dhe çdo
tytit dhe se për shkak të prirjes sonë ndaj kë- e psalmeve dhe në shtëpi psalen, edhe në treg gjë tjetër nga të mirat? Në psalmet ndodhet
naqësisë neglizhojmë jetën e drejtë? Përzjeu të mund t’i marrësh me vete dhe nëse ndonjë nga theologjia e përsosur; parashikimi i bërjes njeri
vërtetat e besimit me kënaqësinë e melodisë, ata që kthehen në bisha të pazbutura nga inati, të Krishtit, kërcënimi i gjyqit; shpresa e ngjalljes,
që të pranojmë pa reaguar dobinë dhe fjalë që nis të thotë psalmet, menjëherë egërsia e shpirtit frika e ferrit, premtimet për lavdinë e ardhshme,
kanë për t’u dëgjuar të ëmbla e të buta. Kështu të tij largohet, sepse e mposhti atë me anë të zbulesa misteresh. Të gjitha ndodhen si thesar
edhe mjekët e urtë u japin ilaçet më të hidhura melodisë. në Librin e Psalmeve...
6 NGJALLJA SHKURT 2011

10 vjet - Zyra Qendrore e Fëmijëve

Për t’i afruar fëmijët më pranë Krishtit
Ungjillëzimi, edukimi dhe ar- veçantë, e shoqëruar me një libër,
gëtimi i fëmijëve ka qenë përherë mësime, punëdore, këngë e lojëra.
misioni kryesor i Kishës sonë Or- Në këtë aktivitet marrin pjesë rreth
thodhokse, e cila që në vitet e para 2300 fëmijë. Ky program zgjat një
pas regjimit diktatorial këtu në javë dhe çdo ditë fëmijët marrin
Shqipëri, i ka dhënë peshën dhe pjesë në një program mjaft të pasur.
vlerën e duhur veprimtarive me kë- Në verën e vitit 2002, Zyra Qe-
të grupmoshë. Por në këtë artikull ndrore e Fëmijëve filloi të zhvillonte
do të ndalemi në 10-vjetorin e kriji- kampe verore ditore në komunën
mit të zyrës që koordinon veprim- e Malishevës, në Kosovë. Ky pro-
taritë për ta, pranë Kryepiskopatës gram, i cili është pjesë e programit
së Shenjtë. social, është mirëpritur nga fëmijët
Me bekimin dhe mbështetjen dhe komuniteti. Çdo vit rreth 25 të
e gjithanshme të Kryepiskopit rinj nga Shqipëria shkojnë në Ko-
Anastas, që i ka kushtuar fëmijë- sovë, ku qëndrojnë rreth tri javë në
ve një kujdes dhe dashuri të veçan- mënyrë që të zhvillojnë këto
të, priftëresha Fotini Veronis, nga kampe.
SHBA, ndërmori ngritjen e një zyre Zyra Qendrore e Fëmijëve or-
të posaçme për fëmijë, për të kon- dhe zonën e Unazës së Re. Numri zakonisht në lidhje me temën e ganizon çdo vit edhe seminare për
soliduar aktivitetet me ta, e cila do të i fëmijëve të angazhuar në këtë pro- Pashkës dhe Krishtlindjes. Teatri mësuesit nga zona e Malishevës në
krijonte dhe promovonte me qindra gram javor rregullisht në këto 7 me kukulla është një mjet shumë Kosovë. Mësuesit nga Kosova
veprimtari në mbarë vendin. Kë- qendra është 400 fëmijë. Kjo zyrë efektiv për t’i argëtuar fëmijët, si marrin pjesë në trajnim së bashku
shtu filluan të përgatiten dhe të gjithashtu zhvillon programe dhe edhe për t’i mësuar ata nëpërmjet me stafin e Zyrës së Fëmijëve dhe
zhvillohen veprimtari në rang lokal trajnime për mësues në rrethe të historisë që luhet me kukulla edhe drejtues të kampeve verore. Rritja
e kombëtar. Motoja ishte: Të ndih- ndryshme. më shumë mbi festën. Në këtë e kapacitetit dhe zgjerimi i njohurive
mojmë fëmijët të përmbushin po- Ço vit organizohet aktivitet i ve- aktivitet mjaft argëtues me shfaqje, mbi metodat bashkëkohore të
tencialin e tyre të plotë, si qenie nje- çantë njëditor për Pashkë dhe Krisht- këngë, lojëra, marrin pjesë rreth mësimdhënies janë qëllimi i këtyre
rëzore të krijuara në imazhin e lindje. Këto festa të mëdha të Ki- 1200 fëmijë. Gjithashtu, fëmijët seminareve. Këto takime janë
Perëndisë dhe të rriten në ngjash- shës janë mundësi për të mësuar marrin pjesë në një konkurs rreth gjithashtu edhe një mundësi e mirë
mërinë e Tij, nëpërmjet programeve fëmijët dhe për t’i ndihmuar ata të shfaqjes që kanë parë. për të ndërtuar marrëdhënie miqë-
që i ndihmojnë ata të zhvillohen nga përjetojnë jetën e krishterë në një Kampet verore ditore janë një sie midis mësuesve nga Kosova
ana shpirtërore, shoqërore, emoci- mënyrë të veçantë. Përafërsisht nga mënyrat më efektive për të in- dhe anëtarëve të komunitetit Ortho-
onale, intelektuale dhe fizike. Kjo rreth 2300 fëmijë marrin pjesë në fluencuar jetët e fëmijëve. Ato of- dhoks në Shqipëri.
zyrë (e cila që prej vitit 2004 drej- këto aktivitete. Këtu fëmijët kanë rojnë mundësi për një kohë më të Në këtë përvjetor, duket se 10 vjet
tohet nga z. Nathan Hoppe, nga mundësi të marrin pjesë në mësim, gjatë dhe më cilësore me fëmijë ku janë pak për një Zyrë, por shumë
SHBA), është përpjekur të arrijë në punë dore, në këngë, në lojëra, mund të arrihet mësim dhe formim për breza fëmijësh që kanë zbuku-
standardet dhe të realizojë objek- në konkurs në lidhje me historinë e karakteri. Zyra Qendrore e Fëmi- ruar Kishën me “cicërimat” e tyre.
tivat. Aktiviteti i parë ishte kampi festës etj. jëve, që nga viti 2001, çdo vit për-
ditor veror për fëmijë në zonën e Teatri lëvizës i kukullave ofron gatit një program për kampin veror
Shpatit të Elbasanit dhe më pas një ditor. Çdo vit përgatitet një temë e Isidor Koti
program të veçantë dy herë në vit,
sërë aktivitetesh e programesh të
tjera për fëmijë. Me kalimin e ko-
hës, zyra e zgjeroi shumë gamën e Me fëmijët
aktiviteteve dhe programeve, si
zhvillohen
edhe rriti numrin e stafit.
Stafi i kësaj zyre punon në 7 zo- veprimtari të
na të ndryshme dhe ndihmon në shumta
programin pasmësimor të ushqimit shpirtërore, por
shpirtëror me fëmijë të moshës
edhe të
shkollore. Zonat ku kjo zyrë ushtron
veprimtarinë e saj janë Kisha e vlefshme për të
Ungjillëzimit, Tiranë, qendra marrë njohuri
“Frymë Dashurie” pranë Shkollës të reja dhe për
së Kuqe, qendra “Thavor” në Shko-
zë, në Kinostudio, Selitë, Bathore t’u zbavitur.
SHKURT 2011 NGJALLJA 7

“U afrua mbretëria e qiejve”
Triodhi: Mesazhe jete
E Diela e Tagrambledhësit Nga Mitropoliti i Beratit,
dhe e Fariseut Hirësia e Tij Ignati
Njëri [Fariseu] kishte vepra.
Priste shpërblim: Mbretëri tokësore, të fortë dhe të lavdishme,
Perëndia e refuzoi. dëshironin të shijonin judenjtë e kohës së Jisuit.
Tjetri [Tagrambledhësi] kishte mëkate. Studionin historinë e kombit të tyre në librat e
Kërkoi mëshirë : shenjtë, rikujtonin epokën e mbretërve të më-
Perëndia e pranoi. dhenj dhe të dëgjuar, bëmat heroike të Davidit,
lavdinë e paarritshme të Solomonit dhe kishin
E Diela e Plangprishësit nostalgji për ato madhështi të hershme. Dhe të
Njëri [Djali i madh] qëndroi përherë në gjitha këto, jo vetëm turmat, por edhe Nxënësit.
shtëpi. Por ja, që Zoti filloi veprën shpëtimtare publike me
Dhe ishte gjithnjë i pranishëm. premtimin e themelimit të mbretërisë. “U afrua
Tjetri [Djali i vogël] u largua, u mbretëria e qiejve”, thotë. U afrua koha gjatë së
vërdallos, vuajti: erdhi në vete. cilës do të vendoset edhe mbi tokë mbretëria e
Dhe u kthye në ngrohtësinë e shtëpisë. qiejve. Tema është tërheqëse dhe interesante.
Dhe ndjeu dashurinë e Atit, prandaj dhe Le të studiojmë pra, hollësisht cila është mbretë-
shijoi viçin e majmë. ria e qiejve, si dhe disa karakteristika të saj.
Ndërsa tjetri, “nuk dëshironte të hynte
brenda” në shtëpi.
I
E Diela e të Lidhurit të Mishit: Që në epokën e Dhiatës së Vjetër, Perëndia na shpëtoi nga pushteti i errësirës dhe na
gjykimi i ardhshëm parathoshte nëpërmjet Profetëve, themelimin e pruri në mbretërinë e Birit të dashurisë së
Fariseu i të Dielës së parë kishte vepra. Mbretërisë së vetme dhe të veçantë, mbarëbo- tij” (Kol. 1:13).
Nuk kishte dashuri për vëllain. tërore, të pamposhtur dhe të përjetshme. “Perë- U themelua “mbretëria e qiejve”, Kisha e
Djali plangprishës i të Dielës së dytë ndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri”, thotë Shenjtë e Krishtit, gjatë ditës së Pentikostisë,
nuk kishte vepra. profeti Daniel, “që nuk do të shkatërrohet kur Shpirti i Shenjtë, në formë flakësh zjarri,
Kishte dashuri për Atin. kurrë; kjo mbretëri nuk do t’i lihet një po- zbriti nga qiejt dhe me hirin e Tij gjallërues, rilindi
Kriteri i Perëndisë: dashuria. pulli tjetër, por do të copëtojë dhe do të as- së pari Apostujt e shenjtë, të cilët “u mbushën
gjësojë tërë këto mbretëri, dhe do të ekzi- të gjithë me Shpirt të Shenjtë” (Vep. 2:4).
E Diela e të Lidhurit të Djathit: stojë përjetë” (Danieli 2:44). Themelimin e Tashmë, ata, gurë themeli të Ndërtesës së
dëbimi nga Parajsa asaj mbretërie të paparë ndonjëherë shpall Zoti, hirshme të Kishës, përdorues të pushtetit që u
Të Parëkrijuarit jetonin në komunikim kur thotë “U afrua mbretëria e qiejve”. Por dha Themeluesi i shenjtë i saj, shpallin pa gabime
me Perëndinë, që është Dashuri. cila është ajo Mbretëri e përmbilavdishme? fjalën hyjnore dhe ftojnë kombet dhe popujt të
Shkelën porosinë e Tij dhe humbën Është Kisha jonë e shenjtë e Krishtit. besojnë te Zoti Krisht. Pagëzojnë dhe falin më-
Parajsën. Që të kuptojmë atë të vërtetë të madhe, le kate. Kryejnë, sipas porosisë së Zotit, misterin
Ngjarja dramatike e njeriut: largimi nga të mendojmë si më poshtë. Gjinia njerëzore për e Falënderimit Hyjnor. Kryejnë gjithë misteret
Perëndia. shkak të mëkatit iu skllavërua djallit dhe gjendej e shenjta të Kishës. Hirotonisin episkopë, priftë-
Por dikush hap Portën e mbyllur: nën fuqinë dhe pushtetin e tij. Por Zoti ynë Jisu rinj, dhjakonë dhe organizojnë udhëheqjen e
Erdhi në tokë, u kryqëzua për ne, u Krisht, duke mos duruar së pari krijesën e Tij, Kishës. Ja mbretëria e qiejve. Është Kisha Or-
ngjall për ne. njeriun, të tiranizohet nga djalli, nga njeridashja thodhokse “e vetme, e shenjtë, katholike dhe
Ftesa e Kishës: të bashkëkryqëzohemi e madhe, u bë njeri dhe u kryqëzua dhe u ngjall, apostolike”. Mbreti i saj Krishti, qytetarë të
me Atë, që të ngjallemi me Atë. “që të prishë me anë të vdekjes atë që ka mbretërisë, të Kishës domethënë, besimtarët e
Rruga: Kreshma e Madhe. pushtetin e vdekjes, domethënë djallin, edhe gjithë shekujve. Ligje të saj, vullneti dhe porositë
të shpëtojë të gjithë ata, të cilët për frikën e e Perëndisë.
Java e Bardhë: fillimi i Kreshmës vdekjes ishin gjithë jetën e tyre nën Por le të shohim me hollësi disa veçori
së Madhe skllavëri” (Heb. 2:14-15). Me fjalë të tjera, karakteristike të Kishës.
Hapet stadiumi i virtyteve: Zoti ynë Jisu Krisht, që u kryqëzua dhe u ngjall
Fillojnë përpjekjet e mëdha: kampionati, për ne, na çliroi nga skllavëria e të ligut. Na
shpëtoi nga vdekja e përjetshme shpirtërore. Të II
ku të gjithë mund të jenë fitues,
gjithë sa besojnë në Birin e Perëndisë, që u bë “U afrua mbretëria e qiejve”.
kampionë.
Adami hëngri frytin e ndaluar. njeri, Zotin Jisu dhe pajtohen me ato që Ai u ka Apostull Pavli, duke folur për Kishën, domethënë
Ne korrigjojmë atë që nuk bëri Adami, mësuar, çlirohen nga skllavëria e mëkatit dhe mbretërinë, thotë si më poshtë:”Mbretëria e
me kreshmën, shmangien e ushqimeve, satanait, dhe bëhen qytetarë të Mbretërisë së Perëndisë nuk është të ngrënë e të pirë, po
si ushtrim shmangieje të mëkatit. Krishtit. Është shumë e bukur dhe përshkruese
(vijon në faqen 8)
shprehja që përdor apostull Pavli: “Perëndia
8 NGJALLJA SHKURT 2011

Mbi Liturgjinë Hyjnore
“Liturgjia Hyjnore është me të vërtetë ferrën e zjarrtë, e urdhëroi të hiqte sandalet nga
shërbimi i qiellit mbi tokë, ku Perëndia Vetë, në këmbët. Këtu, kemi një shfaqje të Perëndisë, e
një mënyrë të veçantë, të menjëhershme dhe cila është edhe më e lartë se ajo në Horeb: atje
të afërt, është i pranishëm dhe banon me ishte vetëm fytyra, ndërsa këtu realisht
njerëzit, duke qenë Vetë Ai Kremtuesi i Perëndia.
padukshëm që blaton dhe blatohet. Nuk ka mbi Oh, sa të lidhur jemi me gjërat e tokës! As
tokë ndonjë gjë më të shenjtë, më madhështore, edhe një orë të vetme nuk ia kushtojmë
më të madhe, më solemne, më jetëdhënëse se Perëndisë! Edhe gjatë Liturgjisë Hyjnore,
Liturgjia. Kisha, në këtë çast, bëhet qiell qiellore, e lëmë veten të mendojë, të ëndërrojë
tokësor; ata që kremtojnë përfaqësojnë Vetë për gjërat e botës, dhe ndonjëherë, e rëndojmë
Krishtin, engjëjt, Keruvimet, Serafimet dhe me imazhe të papastra; ndërkohë që duhet të
apostujt. Liturgjia është madhështia pafundë- luteshim me zjarr, të meditonim pa ndërprerje
sisht e përsëritur e dashurisë së Perëndisë për mbi këtë mister, të pendoheshim për mëkatet,
njerëzit, e ndërhyrjes së Tij të gjithëfuqishme të dëshironim me zell të pastrat, të shenjtëruarat,
për shpëtimin e mbarë botës dhe të çdo anëtari të ndriçuarat dhe të forcuarat në jetën
në veçanti: dasma e Qengjit, dasma e Birit të shpirtërore, si dhe përmbushjen e urdhërimeve
Mbretit, ku çdo shpirt që beson është e fejuara të Krishtit; të luteshim për të gjallët dhe për të
e Birit të Perëndisë; dhe është Fryma që e sjell fjeturit. Pasi Liturgjia është një sakrificë
të fejuarën. Oh, sa shumë duhet të përgatitemi, paqësimi, i veprimit të hirit, të lavdërimit dhe
të pastrohemi, të lartësojmë shpirtin që të ndërmjetimit. O madhështi e Liturgjisë!
marrim pjesë në Liturgji, që të mos rreshtohemi Kujtojmë, jo jetën e një njeriu të madh, por
me ata që nuk e kishin rrobën e dasmës, por nuk e lartësuan dhe as e pastruan zemrën e Perëndinë e mishëruar, i Cili vuajti dhe vdiq për
kishin një veshje të ndotur nga pasionet, të cilët tyre. Kur Zoti zbriti në malin Sina, populli hebre ne, që u ngjall, që u ngjit në qiej, dhe do të vijë
u hodhën të lidhur këmbë e duar jashtë nusë- kishte marrë urdhër të përgatitej që më përpara për të gjykuar botën mbarë.
rores, në errësira. dhe të pastrohej. Në Liturgjinë Hyjnore, kemi Shkenca e shkencave, është të fitojmë mbi
Por sot, për fat të keq, shumë njerëz nuk më shumë se zbritjen e Perëndisë në malin Sina: mëkatin që banon tek ne, ose mbi pasionet që
marrin pjesë në Liturgjinë Hyjnore. Disa shkojnë këtu, para nesh kemi fytyrën e Vetë Perëndisë, veprojnë tek ne...”.
thjesht nga zakoni. Ka nga ata që shkuan dhe i Cili e dha Ligjin. Kur Zoti iu shfaq Moisiut në Përktheu Eleni Pani

“U afrua mbretëria e qiejve”
(vijon nga faqja 7) porosive të dashurisë dhe drejtësisë së Prijë- Është mbretëri shpirtërore, e cila themelohet
drejtësi e paqe dhe gëzim në Shpirtin e sit të Kishës, Zotit tonë Jisu Krisht? Duke në zemrat tona dhe varet nga vullneti ynë.
Shenjtë” (Rom. 14:17). Është pra Mbretëri përqafuar mësimdhënien e Zotit dhe duke e * * *
drejtësie. Ligji i saj kryesor dhe themeltar, i zbatuar atë, të ndarët dhe të kundërtit në
cili është caktuar nga Themeluesi i Kishës, për mendime, pajtohen dhe bashkohen, armiqtë, “U afrua mbretëria e qiejve.”
të rregulluar marrëdhëniet dhe sjelljen e bëhen miq. Vëllezërit e mi të dashur më Krishtin,
qytetarëve të saj, pjesëtarëve të saj, është: “siç Ja, përse predikimi i Themeluesit Perëndi-njeri
Kisha është gjithashtu, Mbretëri shërimi dhe
doni t’ju bëjnë juve njerëzit, edhe ju bëjuni të Kishës, Zotit Jisu, për mbretërinë e qiejve,
ndreqjeje morale. Thërret pranë saj edhe ata,
atyre po ashtu” (Lluk. 6:31). Udhëheqësi i ka lidhje të drejtpërdrejtë me jetën e tashme.
që jetojnë ende në errësirën e mëkatit dhe
shenjtë i mbretërisë së Perëndisë lumëroi “ata Nuk i referohet vetëm, në mënyrë të njëanshme,
padijes, për t’i drejtuar në dritën e Perëndi-
që kanë uri e etje për drejtësinë” (Math. 5:6). jetës së ardhshme të përjetshme, por tregon
njohjes së vërtetë. Krimet e neveritshme që
Të gjithë ata që, në marrëdhëniet e tyre dhe zgjidhje të pagabueshme dhe të shkëlqyera për
tronditin shoqëritë, kryhen nga ata që duan ta
përgjithësisht në sjelljen e tyre, nuk zbatojnë gjithë çështjet dhe problemet kryesore, indi-
mbajnë veten e tyre larg Krishtit, në errësirën
drejtësinë dhe nuk i shpërblejnë të gjithë me viduale dhe të përgjithshme. Fatlumë dhe të
e armikut.
drejtësi, tregojnë se nuk e kanë kuptuar frymën bekuar gjithë sa u përkasin qytetarëve të saj të
e mbretërisë së Perëndisë mbi tokë. Nuk janë Kështu, në këtë mënyrë, Kisha është edhe ndershëm. Tek ata kanë zbatim fjalët: “Mbre-
qytetarë të ligjshëm të saj. Mbretëri e paqes dhe e gëzimit. E premton tëria e Perëndisë është në mes tuaj”. Ata,
Zoti njeridashës, kur drejton ftesën dashurore me zellin hyjnor dhe veprën e palodhur, që të
Është gjithashtu, Kisha e shenjtë e Krishtit, edhe ndaj viktimave të mëkatit: “Ejani tek unë shtrihet mbretëria e qiejve në tokë, bëjnë të
Mbretëri dashurie. Vetë Themeluesi i Kishës gjithë sa jeni të lodhur e të ngarkuar, dhe unë mundur që edhe të tjerë të bëhen pjesëtarë të
caktoi dashurinë si shenjë dalluese të do t’ju preh juve... edhe do të gjeni prehje ndërgjegjshëm dhe të denjë të mbretërisë
pjesëtarëve të saj. “Prej kësaj do t’ju njohin në shpirtrat tuaj” (Math. 11:28). Cili mëkatar, tokësore të qiellit, që është Kisha, në mënyrë
ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se kur u pendua dhe përiku në hirin e mistereve që kështu të gjithë të tregohemi qytetarë të
keni dashuri për njëri-tjetrin” (Jn. 13:35). gjallëruese të Kishës sonë të shenjtë, nuk shijoi Mbretërisë së pafund dhe të përjetshme të qiellit.
Prandaj dhe porosit: “Të duash të afërmin tënd paqen shpirtërore dhe gëzimin e thellë e të Atëherë, nuk do të themi “U afrua”, por: “Tani
si veten tënde” (Math. 22:39). pashprehshëm, që është fryt i Shpirtit të Shenj- u bë shpëtimi dhe fuqia dhe mbretëria e
Kush nuk e kupton se vëllazërimi i popujve do të? Ja, përse Zoti tha dhe vërtetoi, se “mbretëria Perëndisë tonë, dhe pushteti i Krishtit të tij”
të realizohet, vetëm nëpërmjet zbatimit të e Perëndisë është në mes tuaj” (Lluk. 17:21). (Zbulesa 12:10). Amin.
SHKURT 2011 NGJALLJA 9

Ata që punuan nga kjo bamirësi gruaja nënshkroi të admirueshëm, saqë rrallëkush
për Kishën tonë testamentin që pas vdekjes së saj mund ta ndiqte pas. Ajo kishte da-
dhe martesës së fëmijëve shtëpia shuri veçanërisht për të sëmurët e
t’i mbetej kishës dhe kështu ndodhi. fëmijët. Kur ata rrinin në fjetoret e
manastirit ajo vetë i ushqente, i lan-
Gjatë jetës në manastir motër
te dhe i ndërronte. Ajo u shkri si një
Haxhia mbeti një shërbëtore e de-
qiri i bukur gjer në mbyllje të kishës
një. Ajo u shërbente besimtarëve
prej sistemit komunist. Kur u mbyll
me shpirtin e pastër, gojën e ëmbël,
Haxhia zëmrën e dashur dhe dorën bujare.
manastiri atë e dërguan në zëve-
ndësmitropoli, me sy të përlotur e ze-
(Olimbiadha), Netëve në çardakët e manastirit
mër të thyer. Por dashurinë dhe lu-
Haxhia u tregonte vizitorëve me mall
e e dashuri të veçantë për vendet e
tjet ndaj Perëndisë e Shën Joan Vla-
dimirit nuk i ndali për asnjë çast.
përkushtuara shenjta në Jerusalem. Shpesh nga
këto rrëfime sytë i visheshin me lot. Fundi i jetës tokësore i erdhi në
e Shën Joan Përjetonte jetën dhe pësimet e Zotit spital. Familja e së motrës dhe ve-
Vladimirit Jisu Krisht sikur të ndodhnin në ato çanërisht e mbesa, dhe besimtaret
çaste. Haxhia flinte fare pak ose edhe e shumta të qytetit të Elbasanit dhe
nuk flinte fare. Natën e kalonte në të fshatit Shën Jon e atyre përreth
lutje, ditën nuk e ndiente si i ikte nga nuk e braktisën për asnjë orë. Ajo
Haxhia (Olimbiadha ) lindi në përgjithmonë - motër Haxhia. Ka punët e ditës që nuk kishin të mba- lutej e lutej që Zoti Jisu Krisht të
lagjen Kala të Elbasanit më 1887. qenë fillimi i vitit 1934. Erdhi në ruar. Herë-herë gdhihej duke u lutur mëshironte ata që mbyllën kishat e
Ishte vajza e Spiro Andonit. Ajo fillim pranvere dhe jetoi në shërbim tek arka me lipsanet e shenjtit. dhunuan altarët e Perëndisë pa
kishte edhe një motër dhe një vëlla, të Kishës, shenjtorit të dashur Shpesh motër Haxhia tregonte asnjë arsye. Motra Haxhie fjeti pa
i cili vdiq i ri në moshën 16 vjeç. Joanit dhe të besimtarëve. Haxhia edhe për mrekullitë e shenjtit. u mbyllur ende sipari i atij viti të
Qysh në moshë të re Olimbiadha u kthye në vegjetariane dhe gjithë mbrapshtë e të zi për të gjithë be-
(Haxhia) iu përkushtua fesë së kri- jetën më pas nuk hëngri mish. Në Një e afërme e Haxhies kujton
simtarët e devotshëm. Por edhe pse
shterë dhe nuk donte as të marto- Manastirin e Shën Joan Vladimirit këtë ngjarje të treguar prej gojës
kanë kaluar vite e dekada ajo va-
hej. Zakoni i atëhershëm ishte që Haxhia shërbeu me zemër e shpirt së saj:
zhdon të kujtohet ende me nder e
vajzat dhe djemtë i martonin pri- të pastër. Iu kushtua me gjithçka Vjen me besim e shpresë një respekt në Manastirin e Shën Joan
ndërit pa i pyetur fare. Kështu edhe të sajën Perëndisë. burrë i paralizuar nga Korça. Më Vladimirit dhe gjithë Elbasanin, si
Olimbiadhën (Haxhien) e martuan Gliqeri Jorgaqi, e lindur më 2 kërkoi që të flerë vetëm me shenj- shembull i vetëmohimit dhe përku-
në familjen Dhimitruka, po brenda mars 1917, tregon se edhe pse u fut tin në kishë dhe unë e lashë brenda shtimit të plotë te bukuria dhe ëmbël-
lagjes Kala. Ajo nuk lindi fëmijë, në jetën e manastirit, Haxhia nuk i dhe mbylla derën nga jashtë. Kur sia e emrit të Perëndisë. E kështu
se burri i vdiq shpejt. Prindërit e harroi të afërmit dhe besimtarët e shkova në mëngjes burri i sëmurë do të vazhdojë të kujtohet e ndero-
martuan për herë të dytë në lagjen Kalasë dhe të Elbasanit. Ajo tanimë më thotë: “Motër Haxhie! Sot e ke- het ajo dhe gjithë ata që duan, bekoj-
Shën Koll me një burrë të ve, që u përkushtua edhe më tepër në mi kishën me dhespot, sepse ai er- në dhe shenjtërojnë shtëpinë e Tij.
kishte shumë fëmijë për të rritur. shërbim të tyre. dhi mbrëmë me rroba të ndritshme
Atë Stavri Çipi
Olimbiadha u bë nëna e dytë për e mua më tha “mos u mërzit se do
fëmijët dhe ata e deshën shumë si Tregojnë në lagjen Kala edhe të shërohesh”. “Unë - rrëfente Ha-
një rast: Një grua e ve kishte shumë xhia, - u habita dhe shkova të pyes
nënë të vërtetë.
fëmijë dhe nuk kishte me çfarë t’i NGJALLJA
igumenin se çdo të thoshte i sëmuri
Më 1933 pasi i martoi fëmijët e ushqente, ndaj u detyrua të nxjerrë Organ i Kishës Orthodhokse
me këto fjalë. Ati më tha që ne e
të shoqit, Olimbiadha shkoi në Je- shtëpinë në shitje. Në bisedë e si- Autoqefale të Shqipërisë
kemi dhespotin tonë, kemi Shën
rusalem për të vizituar vendet e për një fqinjë e saj ia rrëfen motër Joanin. Kur erdhi i sëmuri i parali- Themelues:
shenjta. Olimbiadha shkoi në Jeru- Haxhies ngjarjen dhe ajo të nesër- Kryepiskopi Anastas
zuar pas një viti nuk kishte më pate-
salem me qëllim që të mos kthehej men doli në qytet. Askujt nuk i tha rica. Shën Joan Vladimiri kishte
më, por të futej atje në ndonjë ma- se ç’donte të bënte, veç me zellin Del nën kujdesin
vënë duart e tij mbi këmbët e së- e Këshillit Botues
nastir grash e të shërbente. I vizitoi dhe dashurinë e shpirtit e të zemrës mura dhe i kishte shëruar.”
vendet e shenjta dhe manastiret me shkoi te tregtarët dhe u kërkoi Kryeredaktor: Thoma Dhima
radhë dhe pa se ato kishin më shu- ndihma në të holla. Ata e njihnin “Para se të digjej manastiri, tre-
më murgesha se kapaciteti i tyre, dhe respektonin shumë zellin dhe gonte Haxhia, më 1944, ndiheshin Adresa:
ndaj u kthye sërish në Shqipëri. Në rënkime në të ngrysur të ditës. Kryepiskopata Orthodhokse,
përkushtimin e saj, ndaj i dhanë sa Rruga e Kavajës, Nr. 151
kthim ajo nuk erdhi më në shtëpinë u kërkoi. Me këto të holla ajo shkoi Shkonim shikonim gjer poshtë në
Tiranë
e parë, por vendosi të shërbejë gjer në shtëpinë e së vesë dhe i tha të bodrum, por askund nuk gjendej gjë Tel: (04) 2234 117, 2235 095.
në fund të jetës në Manastirin e mos e nxjerrë në shitje shtëpinë, por e gjallë për të rënkuar...” Fax: 2232 109
Shën Joan Vladimirit. Nga vizita në Shtypur
me këto para të rriste fëmijët e të Haxhia i shërbeu Kishës, shenj-
Jerusalem ajo mori emrin që i mbeti në shtypshkronjën “Ngjallja”
lavdëronte Perëndinë. Më vonë torit e besimtarëve me përkushtim
10 NGJALLJA SHKURT 2011

Kalendari
Intervistë me murgun eremit Gabriel,
i Liturgjive Hyjnore,
i cili përqafoi Orthodhoksinë MARS 2011
1 E Martë Oshdg. Evdhokia.
Ai është Doktor në Filozofi dhe dërgonin në një manastir tjetër, në Dësh. Markeli, Andonina. Albini
Teologji. Belgjikë, i cili ndiqte ritin lindor. Aty i Anzherit. (Bulmet e peshk.)
Nga viti 1980 jeton si eremit në u përpoqa të thelloja mendimin tim, 2 E Mërkurë Dësh. Isihi senator
Zvicër, në Skitin e Kryqit të Nde- të lexoja dhe studioja historinë e dhe Eftalia. Hierod Theodhoti.
ruar dhe në vitin 2010 u bë ortho- ndarjes së Kishave. (Bulmet e peshk.)
dhoks. Vetëm një kthim te rrënjët do 3 E Enjte Dësh. Eftropi, Kleo-
ta bënte më të thjeshtë afrimin. niku, Vasilisku. Hierod. Theo-
U bëtë orthodhoks në moshë Realisht Kisha ishte e bashkuar për dhoriti. (Bulmet e peshk.)
të kaluar, gjë e cila u zyrtarizua më shume se një mijë vjet. Shpre- 4 E Premte Osh. Gjerasimi në
në Moskë në muajin gusht të vitit soj, ashtu si edhe shumë të tjerë, Jordan. Dësh. Pavli dhe Juliana.
2010. Gjithashtu, thatë se ky (Bulmet e peshk.)
që të gjendet një emërues i për- atë ishte një shkencëtar i njohur. I
5 E Shtunë † Oshd. Kononi.
vendim u poq në vazhdimësi bashkët... Për fat të keq, kam arri- gjithë ambienti ku u rrita dhe të
Konon kopshtari. Dësh. Onisi.
gjatë jetës suaj. Si ndodhi? tur në përfundimin se bashkimi gjithë miqtë e mi të fëmijërisë e rini-
(Bulmet e peshk.)
Që në fëmijëri përjetova ndar- është i pamundur në nivelin e së, të gjithë pa përjashtim ishin ku-
jen e të krishterëve. Babai im ishte strukturave dhe të Hierarkisë. Nuk ndër meje. Asnjë nuk më mbë- 6 E Diel † TË LIDHURIT E
protestant, ndërsa nëna katolike. besoj se kjo do të ndodhë, pasi Ki- shteti përveç atit tim shpirtëror, i DJATHIT. 42 dësh. e Amorit.
(Mbrëmësorja e Faljes)
Unë u pagëzova katolik dhe në shat gjithnjë e më shumë largohen cili ishte igumen në një manastir.
7 E hënë Hierod. Efremi, Vasileu.
moshën 21-vjeçare zgjodha të bë- nga njëra - tjetra me kalimin e Ndonjëherë nuk duhet pritur një
(Java e Bardhë - Fillon Kreshma.)
hem murg, por babai nuk e priti mirë shekujve.... Në çastin që u binda gjykim unanim për të marrë ve- 9 E Mërkurë † 40 dësh. e Se-
këtë gjë dhe më kundërshtoi fort. se dy Kishat e kanë të vështirë të ndime të rëndësishme. Dhe tani nuk bastisë (Viviani, Valeri etj.).
Studiova filozofi dhe më pas me gjejnë një zgjidhje, vendosa të e kisha menduar që përqafimi i Qesari mjek.
disa miq shkova për dy muaj në bëhem orthodhoks. Lindi nevoja që Orthodhoksisë prej meje do të pro- 11 E Premte † Sofroni i Jeru-
Greqi. Ky ishte momenti në të cilin në nivel personal unë të bëja vokonte kundërshti kaq të fuqishme. salemit. Theodhora e Artës.
pata kontaktin e parë me Orthodho- realitet afrimin. U luta shumë, me- E kam thënë dhe e përsëris, se nuk (I e Akathistit)
ksinë. ndova. Nuk kisha dëshirë të bëja kam asgjë kundër Kishës Katolike. 12 E Shtunë † Mrek. e grurit
Në Athinë bisedonim shumë me asgjë tjetër përveçse Vullnetit të Unë thjesht besoj në një Kishë të e Shën Theodhorit. Grigor
disa miq që na mikpritën, te cilët Perëndisë. Thosha gjithmonë në Shenjtë, Katholike dhe Apostolike. Dialogu i Romës.
studionin teologji. Ne një nga këto lutjen time: “Nëse nuk po veproj në Është Krishti Ai që do t’i bashkojë 13 E Diel † I KRESHMËS
biseda i thashë një mikut tim, i cili përputhje me vullnetin tënd, më jep Kishat, pasi ne njerëzit vështirë se (E Orthodhoksisë). Transf.
më pas u bë teolog i njohur, se këtu një shenjë. Vetëm Ti mund të më mund ta bëjmë këtë gjë... lips. të Sh. Niqiforit.
tek ju të gjitha gjërat duken të bu- ndalosh qe ta bëj”. Një herë në 16 E Mërkurë † Dësh. Savini,
kura, përveç faktit se jeni të ndarë Milano u takova me Mitropolitin Para 30 vjetësh braktisët ma- Juliani. Osh. Kristodhuli e Anini,
nga ne. Ai menjëherë m’u përgjigj: Ilarion, të Patriarkanës Ruse. Ia nastirin për të jetuar si eremit. çudibërës.
“Gaboheni, jeni ju që jeni të ndarë parashtrova mendimet e mia, sepse Në ketë moment si e shihni të 18 E Premte † Kirili i Jerusa-
nga ne”. Kjo përgjigje ishte shoku- lemit. Eduardi, princ i Anglisë.
doja të shihja reagimin e tij. Ai më ardhmen tuaj?
(II e Akathistit)
ese për mua. Isha anëtar i Kishës tha se do të bëhet vullneti i Zotit. Pashë në Rusi shumë vende në
19 E Shtunë † Dësh. Krisan-
Katolike, ashtu si edhe miliona të Më pas gjërat rrodhën natyrshëm të cilat do të më pëlqente të jetoja. thi e Daria. Dësh. Klaudi, Ilaria
tjerë në të gjithë botën. Njihja dhe ja tani jam në Rusi dhe jam i Më pëlqeu shumë manastiri i e bijtë e tyre.
protestantët dhe tani kisha rastin të lumtur që jam këtu. Valaamit. Murgjit atje më pritën
njihja dhe diçka të re. Unë kisha 20 E Diel † II KRESHMËS
shumë miqësisht. Kalova një ditë
(Grigor Pallamai). Osh. vrarë
mësuar se Kisha në Greqi u ndërtua Ndërkohë, faqet në internet edhe me eremitët. Pata ndjesinë se
në Man. e Sh. Savës.
nga Apostull Pavli dhe si pasojë e dhe shtypi katolik ju quajnë gjeta atë që kam kërkuar gjatë 23 E Mërkurë † Dësh. Nikoni
kësaj mund të kuptoja se nuk që- “tradhtar”. gjithë jetës. Por, si përfundim, u dhe 199 nxënësit e tij. Dësh.
ndronte akuza se ajo ishte shkëpu- Lavdi Zotit nuk përdor kom- ktheva përsëri për të jetuar i vetëm Dometi.
tur nga Kisha Romano-Katolike. pjuter dhe nuk kam informacion se në skitin tim në Zvicër. 25 E Premte † Ungjillëzimi
Kjo bisedë bëri që brenda meje çfarë thonë njerëzit, por të them të i Hyjlindëses (Vangjelizmoi).
të lindnin një sërë mendimesh. vërtetën nuk më intereson kjo gjë. Nëse ju largoheni që andej, (III e Akathistit) (Vaj, verë e peshk.)
Megjithatë unë i qëndrova vendimit Me naivitet kam besuar se kjo gjë çfarë do të bëhet me bijtë tuaj 26 E Shtunë † Mbledhja e Kr/
tim dhe u bëra murg katolik, filli- do të kalonte pa u vënë re, por me shpirtërorë? engjëllit Gavriil. 26 dësh. e Gotisë.
misht në një manastir të Urdhrit sa duket nuk ndodhi kështu. Tash- Në fakt, unë nuk kam një “gri- 27 E Diel † III KRESHMËS
Benediktin, në Gjermani, por që më kanë kaluar 50 vjet që kur u gjë” në kuptimin direkt të fjalës. Në (Falja e Kryqit). Dëshg. Ma-
prej fillimit vëllezërit kuptuan bëra murg dhe 30 vjet që kur u skitin tim vijnë shumë njerëz për të trona, Lidia.
orientimin tim dhe simpatinë time tërhoqa në një skit të veçuar. biseduar dhe për t’u rrëfyer, por 30 E Mërkurë † Osh. Joani i
për Traditën e Kishës Lindore. Ky Kur vendosa të bëhem murg, të nuk kam përgjegjësi baritore. Dhe Shkallës. Pr. Joadhi. Hierod.
orientim imi u bë shkak që të më gjithë njerëzit ishin kundër meje. Im realisht largohem rrallë.... Zaharia.
SHKURT 2011 NGJALLJA 11

U mblodh në Zvicër Komiteti Ndërorthodhoks
për parapërgatitjen e Sinodit të Madh dhe të Shenjtë
Ditën e martë, 22 shkurt 2011, në Qendrën Orthodhokse të Patriarka-
nës Ekumenike të Shambezisë, në Zvicër, nisi punimet Komisioni Ndër-
orthodhoks për parapërgatitjen e Sinodit të Madh dhe të Shenjtë të Kishës
Orthodhokse.
Punimet i drejton Hirësia e Tij Mitropoliti i Pergamit Joani dhe këto
punime do të zgjasin deri të shtunën. 26 shkurt 2011.
Rendi i punës së këtij komisioni përfshin çështje në lidhje me për-
caktimin e procedurës për dhënien e Autoqefalisë, si edhe çështjen e
Diptikëve të Shenjtë.
Në këtë komision marrin pjesë përfaqësues të të gjitha Kishave
Orthodhokse lokale, si edhe një delegacion i Kishës Orthodhokse Auto-
qefale të Shqipërisë, i kryesuar nga Mitropoliti i Gjirokastrës, Hirësi
Dhimitri, si edhe teologu Pirro Kondili.
Marrë nga www.romfea.gr

Izrael
Zbulohet një kishë bizantine e shekullit V
Arkeologët kanë zbuluar së fu- qenë varri i profetit Zakaria. Profe-
ndi në Izrael rrënojat e një kishe ti në fjalë, ka jetuar në shek. V para
bizantine të shekullit të V-të, në Krishtit dhe libri i tij në Dhiatën e
Hirbet Madras, në zonën qendrore Vjetër flet për ardhjen dhe gjykimin
të vendit. Ajo ndodhet pranë vendit e Zotit.
ku mendohet se ndodhej varri i Kërkimet arkeologjike erdhën
profetit Zakaria dhe ka tetë kolona pas kapjes së një bande që bënte
mermeri të sjella nga Azia e Vogël. gërmime ilegale dhe zotëronte ma-
Kisha ka një mozaik të ndërli- teriale të marra nga ky vend, si pje-
kuar dhe të ruajtur mirë në jugperë- së të strukturës së derës.
ndim të Jerusalemit. Poshtë tyre Sipas përgjegjësve, ky është një
ka mozaikë të tjerë të periudhës ro- zbulim shumë i rëndësishëm dhe
make dhe më poshtë një kompleks me vlera jo vetëm për besimin, por
shpellash, që mendohet të kenë edhe për turizmin kulturor.

Një herë një vëlla e pyeti Ava Pime- tëror, shpirtra për të cilët ai është për- për predikim, nëse jetët tona do të ndri-
nini: “Duhet unë t’i urdhëroj vëllezërit që gjegjës para Zotit. Për këtë arsye, petra- çonin, nuk do të kishte nevojë për fjalë, nëse
rrojnë me mua. Avai iu përgjigj: “Jo. Para hili fillimisht bëhej prej leshi, që të si- dëshmonin me veprat tona. Nuk do të ki-
së gjithash bëje tërë punën vetë dhe, nëse mbolizonte delen, anëtarët e grigjës së shte asnjë pagan, nëse ne do të ishim të
ata duan të jetojnë, do të kenë kujdes për Krishtit, për të cilët prifti është përgjegjës. krishterë të vërtetë.”
veten e tyre.” Vëllai i tha përsëri: “Pra
ata vetë duan që unë t’i komandoj” Avai Shën Joan Gojarti, duke folur për Shën Joani i Kronshtadit: Prift, ti je
iu përgjigj përsëri: “Jo. Bëhu modeli i tyre priftërinjtë, thotë: “Ai (Krishti) na ka lënë përfaqësuesi i besës dhe i Kishës, ti je për-
dhe jo legjislatori i tyre”. ne në tokë që ne të bëhemi rreze drite dhe faqësuesi i Vetë Zotit Jisu Krisht. Prandaj
mësues për të tjerët, të veprojmë siç ti duhet të jesh një shembull përulësie, pas-
Shën Gjermanoi i Konstandinopojës: vepron majaja në brumë, të ecim ndër- tërtie, kuraje, qëndrueshmërie, durimi dhe
Disa dijetarë e interpretojnë petrahilin që mjet njerëzve si engjëj, të jemi tek të lartësimi shpirtëror. Ti po bën punën e Perë-
varet në qafën e priftit të paraqesë, jo rriturit si fëmijë dhe si njerëz shpirtërorë ndisë dhe nuk duhet të mungojë kuraja
vetëm shenjën e hirit të Perëndisë që te njerëzit kafshorë, që të mund të fitojmë para askujt, duhet të kujtosh gjithnjë që
derdhet mbi të, por dhe shumë shpirtra mbi ata dhe të bëhemi si farë dhe të japim puna jote është më e lartë se gjithçka
që varen e ngjiten për shpëtimin shpir- fruta të bollshme. Nuk do të ketë nevojë njerëzore.
12 NGJALLJA SHKURT 2011

PËRUROHET KISHA E RE NË LABOVËN E ZHAPËS

1995 2010

Një shërbesë në rrënojat e kishës së vjetër dhe
kisha e re “Paraqitja e Zotit Krisht në Tempull” në
Labovë, ngritur në vendin e kishës së shkatërruar.

Për shumë vite e prisnin labo- Mitropolitit të Gjirokastrës, Hirë- sepse të shumtë ishin që kishin bamirësit Zhapa. Kjo në kujtim të
vitët një ditë festive si ajo më 2 sisë së Tij Dhimitrit, por edhe nga udhëtuar edhe nga Greqia enkas tyre dhe kryesisht të asaj veprim-
shkurt, ditën kur Kisha jonë nderon fakti sepse pak muaj kanë kaluar për këtë panair. tarie filantropike të gjithanshme, me
dhe kremton Ipapandinë e Zotit to- qëkurse fshati dhe e gjithë zona e ide progresive për periudhën hi-
Nga ana e këshillit kishtar pati
në Jisu Krisht. Sikundër kujtohet Odries ka tanimë një prift të rre- storike për zhvillimin në shumë
gjithashtu gostitje për të gjithë,
dhe është lënë shënim nga historia, gullt, banor dhe me origjinë nga zona të Ballkanit, dhe në veçanti
klerikë, e besimtarë, që morën pje-
ky kremtim përbënte një nga më Labova. të vendlindjes.
së dhe nderuan Ipapandinë e Zotit
të rëndësishmit në zonë. Gjatë per- Pas Liturgjisë, në oborrin e ki- dhe Labovën në këtë gëzim të saj. Urim dhe falënderim i posaçëm
sekutimit ateist ky takim adhurues shës u krye gjithashtu një përshpir- i Mitropolitit dhe gjithë pjesëma-
i besimtarëve dhe kjo mbledhje u Është e rëndësishme të theksoj-
tje për bamirësit e mëdhenj Zhapa, rrësve ishte për Fortlumturinë e Tij,
refuzua në mënyrë abuzive, ose u më gjithashtu, se punimet ndërtue-
mbi kenotafin e ripërtërirë kushtuar Kryepiskopin e Tiranës dhe të gji-
përpoq të zëvendësohej me ve- se për kishën janë realizuar me cilë-
atyre, dhe për gjithë labovitët e pa- thë Shqipërisë, Anastasin, që hapi
primtari politike. si të lartë dhe në shumicën e tyre nga
rafjetur. Pati gjithashtu përshënde- këto perspektiva për Kishën tonë
mjeshtrit vendës. Punimet përfshi-
Kisha e Ipapandisë në qendër tje nga ana e autoriteteve të fshatit Orthodhokse dhe komunitetet e saj
në edhe trajtimin e sheshit të ki-
të fshatit, u rrënua tërësisht, që nga dhe shoqatës që ata kanë krijuar lokale, por edhe që bëri realitet të
shës, që është një shesh dinjitoz për
themelet, nga shkaku i braktisjes së në Tiranë, nga dr. Thanas Meksi, shkëlqyer këtë kishë madhështore
kryetar i saj etj. Ishte një lutje e të gjithë fshatin, por edhe sikundër
saj afatgjatë. Lutjet e vazhdueshme në Labovën e Zhapës.
përbashkët në kishë, por edhe një u tha pak më lart, ka kenotafin, si
të komunitetit të labovitëve, që je- një përmendore të thjeshtë për (Korresp. i “NGJALLJA”)
ton në fshat ose që i mban të forta çmallje me fshatin dhe njëri-tjetrin,
lidhjet me të, pavarësisht ku jeton
dhe punon, dhanë rezultatin e tyre.
Me nismë të Kryepiskopit Anastas Pas Liturgjisë,
dhe me bekimin e Hirin e Perëndi- në oborrin e kishës
së, në Labovë të Zhapës u ngrit një u krye gjithashtu
kishë akoma më madhështore se e
një përshpirtje
mëparshmja, në qendër të fshatit,
për bamirësit e
aty mbi themelet e së vjetrës.
mëdhenj Zhapa,
Prandaj gëzimi ishte i dyfishtë mbi kenotafin
sivjet: kremtohej Ipapandia e Zotit
e ripërtërirë
tonë Jisu Krisht dhe kryhej Litur-
kushtuar atyre,
gjia e parë Hyjnore në kishën e re.
Atmosfera festive plotësohej nga dhe për gjithë
ardhja e shumë banorëve të fshatit labovitët e parafjetur.
që jetojnë në qytete të tjera, por
edhe jashtë vendit, nga prania e