You are on page 1of 4

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ХЕУРИСТИЧКЕ НАСТАВЕ

Општи методички подаци
Наставни предмет
Наставна тема
Наставна јединица
Садржај наставне јединице
Претходна наставна јединица
Наредна наставна јединица
Тип наставног часа
Оперативни задаци часа
Образовни

Васпитни
Функционални

Облици рада
Наставне методе

Наставна средства
Наставни објекти
Корелација
Ваннаставни и ваншколски рад

Познавање природе
Ваздух - саставни део Земљине
атмосфере
Основне особине ваздуха
Боја, укус, мирис, променљив облик и
запремина, притисак
Механичка снага и енергија воде
Кисеоник – саставни део ваздуха
Обрада новог градива
Стицање знања о ваздуху као смеши
гасова
и
његовим
основним
особинама (променљивости облика,
запремини, маси и притиску).
Развијање одговорности, тимског
рада и сарадничког духа.
Развијање
способности
увиђања
каузалних веза и односа у природи
(под којим утицајима ваздух мења
свој облик), развијање осетљивости за
уочавање и формулисање проблема,
развијање смисла за трагањем и
истраживањем појава и процеса у
природи, изналажење скривених веза
и односа међу датим подацима,
развијање способности уопштвања на
основу добијених података.
Фронтални,
рад
у
паровима,
индивидуални
Усмено излагање, лабораторијски и
практичан рад, хеуристичке методе
(хеуристички
разговор,
метода
смисаоног увиђања)
Материјал и прибор за извођење
огледа
Учионица

Структура и ток часа
Уводни део часа
Мотивисање ученика за рад.
Наставникова инструкција
1. Доста давно, један научник је
приметио да се приликом сваког
удисаја плућа шире, а приликом
издисаја скупљају. Закључио је да се
при дисању плућа наизменично пуне
и празне ваздухом. Он је знао да је
један од услова за живот на Земљи
постојање ваздуха, али је хтео да
докаже његово постојање. Поставио
је следећа питања: Да ли ваздух
можемо да видимо? Да ли можемо да
осетимо његов укус? Да ли можемо
да га помиришемо? Зашто?
Како онда знамо да постоји ваздух?
2. Наставник отвара врата и прозоре и
прави промају у учионици. Шта сте
осетили када смо отворили врата и
прозоре?
3. Шта је ваздух? У ком агрегатном
стању се налази? Сетите се малопре
постављених питања: Да ли ваздух
можемо да видимо? Да ли можемо да
осетимо његов укус? Да ли можемо
да га помиришемо?

Рад ученика
1. Ситуацијом у којој се налазио
научник изазвана је радозналост,
пажња и мотивација за рад. Ученици
наводе различите претпоставке, али
се још не даје тачан одговор на
крајње питање.

2. Ученици на основу чулног
опажања закључују о постојању
ваздуха.
3. Ученици доводе у везу постојање
различитих агрегатних стања и
одређене карактеристике ваздуха
(непостојање боје, укуса и мириса) и
закључују да је ваздух смеша гасова
без боје, укуса и мириса.

Истицање циља часа: На данашњем часу покушаћемо помоћу неколико
огледа да истражимо и откријемо које су основне особине ваздуха. (Ученици
огледе раде у пару.)
Главни део часа
Наставникова инструкција
4. Оглед 1. Дат је следећи материјал:
посуда са водом, празна, провидна
чаша.
Празну чашу, окренуту отвором на
доле, брзо спустите у воду тако да
отвором додирује дно посуде.
Шта сте приметили? Да ли је вода
испунила целу чашу? Чиме то
објашњавате?

Рад ученика
4. Приликом загњуривања чаше у
посуду са водом, ученици примећују
да се јавља одређени отпор који не
дозвољава да вода испуни целу чашу.

5. Сада чашу нагните на једну страну. 5. Ученици коментаришу да су се
Шта се догодило? Зашто?
појавили мехурићи, као последица
излажења ваздуха из чаше.
6. На основу изведеног огледа 6. Уопштавање, дефинисање особине
покушајте да закључите шта заузима ваздуха: ваздух заузима простор.
сваки простор иако се нама чини да је
он празан?
7. Оглед 2. Материјал за рад: четири 7. Ученици уочавају да су се појавили
чаше допола напуњене водом, мехурићи јер у земљи, шећеру и
неколико коцки шећера, сунђер, сунђеру има ваздуха.
неколико кликера.
У прву чашу ставите коцке шећера, у
другу сув сунђер а у трећу кликере.
Шта се дешава? Зашто?
8. Уочи разлике између материјала од 8. На основу додатне инструкције
ког је направљен сунђер и материјала ученици закључују да ваздуха има
од којег су направљени кликери, па само у шупљикавим материјалима.
одговори на питање: Зашто су се у
чаши у коју је спуштен сунђер
појавили мехуриће, а у чаши и којој
су спуштени кликери нису?
9. Шта сте овим огледом утврдили о 9. Уопштавање, дефинисање особине
ваздуху? Где се све налази ваздух?
ваздуха: поред тога што се налази у
атмосфери, ваздуха има и у земљи,
неким
супстанцама
и
свим
шупљикавим предметима.
10. Оглед 3. Материјал за рад: балон, 10. Ученици уочавају да се балон
конац.
приликом загревања још више надуо,
Балон мало надувај, вежи га једним а када је пренет у хладну просторију,
крајем конца да не излази ваздух, а вратио се у почетно стање.
другим крајем га вежи изнад топле
пећи или радијатора. Посматрај шта
се дешава. Шта примећујеш?
Надуван и загрејан балон пренеси у
хладну просторију. Шта се сада
дешава?
11. Да ли ваздух има облик? Покушај 11.Уопштавање, дефинисање особине
да закључиш како температура утиче ваздуха: ваздух нема сталан облик
на ширење и скупљање ваздуха.
већ се, у зависности од температуре,
шири или скупља.
12. Оглед 4. Материјал за рад: два 12. Ученици уочавају да је тежи
балона, конац, лењир.
надуван балон зато што је напуњен
Вежите конац на средини лењира и ваздухом.
направите вагу. За један крај вежите Уопштавање, дефинисање особине
празан, а за други крај надуван балон. ваздуха: ваздух има масу.
Шта се догодило? Који је балон

тежи? Објасните зашто.
13. Оглед 5. Материјал за рад: чаша
напуњена водом, пластична цевчица.
Усисајте цевчицом воду из чаше, тако
да се цевчица напуни. Прстом
затворите горњи део цевчице и
извади из воде. Шта запажате?
14. Вратите цевчицу изнад чаше и
уклоните прст са отвора. Шта се
догодило? Зашто је вода сада изашла
из цевчице?
15. Узмите у обзир чињенице да се
ваздух налази свуда око нас, ваздух
има масу и да свако тело стављено на
неко друго тело својом масом врши
притисак на њега.
Шта можете закључити на основу
изведеног огледа?
16. Излагање учитеља: Ваздушни
притисак у природи није свуда и увек
исти.
На
промену
ваздушног
притиска највише утичу промена
температуре и влажности ваздуха.
Прочитајте извештај о временским
приликама који сте записали, а затим
покушајте да уочите везу између
висине ваздушног притиска и
температуре ваздуха. Шта се дешава
са ваздушним притиском када
температура расте?
Ваздушни притисак утиче на промену
временских прилика, па је мерење
ваздушног притиска значајно за
предвиђање времена.

13. Ученици уочавају да када се
затвори горњи део цевчице вода не
излази из ње.

14. Ученици уочавају да када се
отвори горњи део цевчице, вода
излази из ње, али не знају зашто се то
догодило.
15. На основу додатне инструкције
ученици закључују да је једна од
особина ваздуха да пошто се налази
свуда око нас, он својом масом
притиска сва тела са свих страна;
ваздух врши притисак.
16. Ученици су на претходном часу
добили припремни домаћи задатак да
из медија сазнају и запишу извештај о
временским приликама за викенд.
Извођење закључка: Када је топло,
ваздушни притисак се повећава, а са
падом температуре опада и ваздушни
притисак.

Завршни део часа:
Усмено понављање с циљем систематизације помоћу питања:
1. Шта је ваздух?
2. Које су основне особине ваздуха?
3. Зашто се гуме за спасавање дављеника пуне ваздухом?
4. Зашто је лети ваздушни притисак нижи него зими?
5. Зашто се са повећањем висине смањује ваздушни притисак?