III разред

2012/2013
ученица: Марија Поповић
месе скале
ц

4 етиде

3 полифоније

1 цела
сонатина + 1
став
(или вар.)

4 комада

IX

B-dur *Черни: оп. 849
бр. 15 E-dur

*Бах: Мале
*Клементи:
композиције - Сонатина оп.
Менует
36 бр. 4 F-dur
a-moll (9)

X

Esdur

*Лемоан: оп. 37
бр. 26 C-dur

Бах: Мали
Б.Крстић:
*Б.Крстић:
прелудијуми Варијације на Пролећни валцер
бр. 2 c-moll (6) тему Диван
дан

XI

Asdur

Диверноа: Основне вежбе Шмит: Џез
Испитна
за клавир, оп. 176
инвенције бр.6 сонатина
бр. 9 D-dur

Шостакович:
Збирка „Лаки
комади“ - Игра

XII

cmoll

Бертини: оп. 100
бр. 16 G-dur

Испитна
сонатина

М.Петровић:
Клавирски дуо за
мале:
Луис Келер: Алегро
модерато (42-43)

СМОТРА (на крају првог
полугодишта)
- једна лествица и две
композиције, по
слободном избору.

*Чајковски: Албум
за младе оп.39 –
бр. 14 Полка
(17/31)

I

gmoll

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
сонатина

Испитни комад,
дует

II

B,Es, Испитна етида
As

Испитна
полифонија

Испитна
сонатина

Испитни комад,
дует

III

c,g

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
сонатина

Испитни комад,
дует

IV

B,Es, Испитна етида
As

Испитна
полифонија

Испитна
сонатина

Испитни комад,
дует

V

c,g

Испитна
полифонија

Испитна
сонатина

Испитни комад

VI

ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Један став из сонатине;
5. Једна композиција, по слободном избору.

Испитна етида

ЛЕСТВИЦЕ
Бe-дур, Ес-дур, Ас-дур, цe-мол, гe-мол и хроматска лествица.

Препоручене варијанте:
- паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз
две октаве (хроматска лествица на исти начин);
- паралелно, у осминским триолама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано,
кроз три октаве (само дурске и молске лествице из наведене групе);
- у супротним смеровима, у шеснаестинама, с почетком у интервалу октаве, навише и
наниже, континуирано, сваком руком кроз две октаве;
Артикулација: легато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручен минимални темпо: осмина и осминска триола = 80.
ТРОЗВУЦИ
Бe-дур, Ес-дур, Ас-дур, цe-мол и гe-мол.
Препоручене варијанте:
- мали положај (такозвано "мало разлагање“), квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд,
разложено, паралелно, у шеснаестинама, у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, кроз две октаве;
- мали положај, симултано (у акордима), паралелно, у осминама, у интервалу октаве, навише
и наниже, континуирано, кроз две октаве.
Артикулација: разложено – легато; у акордима – портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручен минимални темпо: осмина = 80.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- четири етиде (или композиције виртуозних извођачких тешкоћа);
- четири композиције, по слободном избору;
- три полифоне композиције;
- једна цела сонатина и став из сонатине или циклус варијација.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају првог полугодишта)
- једна лествица и две композиције, по слободном избору.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Један став из сонатине;
5. Једна композиција, по слободном избору.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful