3

CRIT l. ~~~~ 2.

~

it

4

:mqfu"m <tt qffiffcrclicn
• TJ:'ll
3l1i'Ht.:l'ti flltll'ti{OI

6

.l~3ltt~

H
15 15 16 20 23

4.
5.

lllB ~ ~~it~-~~

(~ it

"IITl<r~)

• mTf.t"'tiT mft ~
(I.

¥3lR 3lh

fu: ~
Fdd~lif ~ irt1-~ 3ffi ¥3lR

• fu: ~
7.
K. 'tiTI-g:;{,<p.F.,

25
28

¥3lR 3lh mfiful ~

met. (3i~~:tcHql~)
~ ~

3lh;P3lR ¥3lR <tt ~
it

32

(/

[-lCt-,~<:W'lF~, 3i4CF,~CI{qlC::, ~

9fdtt_\l11 ~ 3lh
~ qlklfqCfi lRj

17 41
43

10. qm;jlfq.;-q:; 11. ~ 12.

~'If

47

4

¥3lR
rlSlflflOlR1lf6h~qlf"i{61q I
"~, ~W~~;wr~I"

TR

3lJfirrr 3TTirrT

~
-q:q:; R-1 ~

fChdlq ~
1)

1IR -q
m
-q:q:; ~
1) 3l~
~.)

~~
~

~ -B M ~
~ ~~
~'I

cfR ~ 3TI1:!: I -B -q:q:; B\Nr.l ~ flim'~ 3TI~ ~m ~I ~i.l~ ~
~ ~

~ 31lR1~

~
~

31h
~

¥3lR
~

1) ~

~

~ am

~

-wit nsJ ~ I ~ ~ ~ srffi m ~ ¥3lR qft ~ 3TI«<lT 2t ~ 1) c® 3lT~ ~ ~ ~ fq w.rr:m ffi7IT rit 3ffi it ~ ~~ 3lh ~~ ~ 31c11T ~ am
lRl1RT ~ ¥3lR ~. ~
3";f

am ~

~

Cflicr ~

m wR·~

m -wit 3lllJ: ~~ m 3"""~ ~
-B ~ ~

fq; ~

~

q an&rr ~ ~ ~.
3lT~

~

~l1H lR

~

\lffifT "{f,I

~i

~ 3lT~
Fclilf'l"*l{

qJ

3";f

3TI«<lT ~ ~

~.

it ~ ~ fuel:; 3:ih: tifdtpll -B m
3";f

~
I~
3";f

ffi7IT ~ -wit
~~c€t~~1
(~o)'

rit CfT«ffcfCfiill njr 3fu fin{
CfiT3f.f-TR.

:m~

CfiT

mm ~ ~
qJ ~ ~)¥:l
i

twP~ ¥3lR
~
l'J<iT

~ 31h ~
3l~

am ~ ~ ~
B\Nr.l ~

~

~

~

~
~lGfq~q ¥3lR

fcfi ir ~
3TI1:!:

31h
~

w;;tr
q)T ~

~

<it

~
~
~

~
~

31h ~~
lR
~'I ~

~

~

ir

~
fq; ¥3lR

3fu ~

fq; ¥3lR

CfiT~3l~M)

tr[~
~

lR ~

\JI1~qlct3lT~ ~
iJ, ~.

ir ~'3:f.p:m~ 3fu
~~ CfT«ICr

'1ft ~
~ '~~

fcfi

W3lR

<it fu~
31~ ~
"T{\~

it

*
~

~o

't>\{T

an{ ~~

:

lU'i.fil ~

~tt <.fit
I"

~r

<f.t ~

5

~~ 3Th ~ ~ ~ fu1l: q{q ~cH Cfll 3lR it ~ ~ ~. fur;{ it 'lRll< lJil1RT ~ \lfRT ~ I 31 ~ it ~ ~~, ~ ~ ~ if ~ ~ ~ q,17ft ~I~ ~ it ~ <fiG q)f ~ 31 ~1(1diMfli41' it ~ CfiBT % ~ 'W3lR 3Th ~ ~ ~ if ~ 3lh: ~ ~ -w t'l ~ ~ ~ ~ it ~ CfiT ~ cgr;:rr m t crrfcfi ~ ~ ~ ~ f.rcR~
~ I ~-~ q)f

c@ICI{UI ~

I2lit ~

3lh: ~

m 3fu: ffill ~ m~

31~

if 31lf.r

llRCfdT ~

m~ ~ ~ :~ ~ ~ m~
~

~ ~~if

iRf 3Th ~ ~ 3fu: m ~

~
~

~

~, ~ ~ m m

ircrr if ~ Wfi I ~fq wf A ~~ fqfuHf ~ Mit

m fc;rQ: ~
~

3fu: ~
~;
~, tlfuo

~-~
~

~

~
~

~

~m~ ~ ~
fcf; ~
31m ~

fTcRt ~, ~ it anfu I m

m Ull wqf
3l1R ~ ~~

fitdCli?lq:,{ -;it,

~ m 3il ~mu ~
if
31

CfiT q:;-@: TR CfiTt

~

I

cit ~

¥3lR

:ml$n

~-:rnr{ ~

CfiT ~
~

~
I~

3Th ~
~

~
fcf; ~

it

q;nf fcI;<n ~

3lf~ ir 3lf~
~1(1dg;15flOlm ~

m.n

"@ ~ I 31J(H~ q;ill ~
(fq) ~~

cit ~

m
~~

;:r.r
q:)l

A,~
lP~

<iT it

31rn1 ~ fcf; ~
lil;p:nqqlln ~

~

~

ffill

¥3lR

tit

ffi~m~1

6

:wR

FdlR

m~

~

~ t, ~

~

~ RwnJ:

¥3ff;r ~ <it 3ITlrOl If{ ~ t' ~ 3llQFflCfldfaiT ~ M 3l~ m W-a "CflT qfturrq ~ mcft; ~~ 3fu 'if!<.111'll" cit ~ I "Cflf.t ~ RwnJ: ¥3lH <it 3ITlrOl (~) cit If.lllR 3ll'r ~ ~ t" 3fu ~ wm If{ ~ q;"[ ~ "(1C.f; ~ ~ Rm ~ tl 3W«IT cit .~ ~~, ~ ~ ~'4 it ~ ~ ~ fcf;m ~ t I ~ -;fifu cit
If{

~

<ilt ~

<it

<ilt ~ M <it ~
dff~ ~

m

ill ~

m~

it

;r 3ll"D:

3fu

<it ~ it ~ <it

C5m m

1f. . ~fljld fcfrtft ~ it <ilt

~

~I~fljld

11ft" ~
~ ~ ~

~

"HCfld1 fcf; ~

M wl ~
3ll'r

CfWl ~

cit dff'aR ~ dff~ ~ Rm \Jl"l1( m ~ ~~ f.!cfiR;rr \Jl"l1( it ~ it ~ m F<1@~cm¥f"CflT ~ m~ ;r it I ;r ill n-~'4 cit ~ \Jl"l1( 3fu ;r 3;r llftW.ffip:it cit f,r;p) ~ ~ ~ ~ t I ~ ~3lf ~ mm <it 3ffi it ¥3ff;r ~ ~ cit ~ "Cflf.t q;"[ it ~l\3HI~" 3lf~ 'ffiflIT ~ ® t, AA ill ~ ~ ~ 3i ~ l?:l'{_IJf -;fifu oil llWJT f.:t;m % I itW -;ftfu 3i q 'iI~ ctIctI ~ oW: it ~ wf ~ ~ fum ~ ~'m"{Cfl ~ ~ -wm ~ ~ "t" : "~ ~ fulJ: qq:or ~ :?I~='I){UI m"ffig fcf;m it ~ it ml'-l" ~tl Cf1'R" m ~ cit 'fRY q;ru I ~ it W, ~~~T ~ ~ ~ it CfCfill ~ 3lf'lfSl"l<l it ~ ~ f.:t;m ~
~I~ 3RJCfl"R:
l{Oqf~

lJ!.f ~

cWf

I cpffiq;

If(f

~

~

it
~ ~

Nrit ~

~

f.:rmfrd "Cflf.t ~ fulJ: ~1 "lTd 3lh: ~1 ~~ cit "ffilR "{"&T \lITdT ~ (f1'.JT 3lIct~?:lCfldli/m ~ ~ rq:ntl~l it ~ m f.:t;m ~ ~ I

it \lfl"(ft ~ r" I ~ oil ~ 3lh: M mit f.rrr.m "(1C.f; ~~ ~ ~ "IJf<l 3ll'if m cit 11ft ~BfI \lITdT,
if ~n it ::r<:

~

~

~

nit 3lVr

~

7

'lit ~
~. I 3l11<:

~ fq;
~

mfifq;
llJll(1l

lRif
~ I~

q;l
~

mit-mit ~
~~

3lruR

3lICl~4Cflct( CfTCPl ~
~ ~. I

tt

;r ~

fqf'lFf

31?l ~-~

it omit ~ Fct ~ tt ~ CIT -m~ 3lh ~ ~ ~ fm;IT ~

men m m ~
itcFint

~

~

~

~ fffi:it
q;l

mT ft;m1

~

:ftfu ~ ~ Fct ~ ~ <:fiT <itt ~ r-iCflI(1~ ~ ~ ~ T"O~ 3lh ~.q <it mT:R mr ~ (fP.IT 3lIq~4Cflctl'i~({ itcfiT3if ~ %!' 'ffi ~ 3lh ~ \ifT'q: fq; cl 411CfllU ~ CFlT arr&n q.,l ~I~ ~ m <itt ~ f-iCflI(1'il 3fuo -?rrrr I ~ a:rr;ft ~ ~
~14(j11{l

TIt I 3N: ~ q;l m m ihrnt 3lh ~ ~ afu ¥31R (fP.IT 3R' lRif ~ ~ I ~ ~

¢t ~ ~-~

lP-i q;l ~-~

fc{foq;;J ~

m 3T¥R'

~

it 3fuo 3lh

<it 3lh 31fUCfi ~
~

ri WIT:
~

Cfi8 ~ ~ ~-~ 3<16{U( ~ Cfi'{ fcffim: ~ ffl ~~ ~ ~ ~. d<16{UI tt ~
wi ~ llm1 fcm;J 3lh ~ ~ ~ f-icR:T 'it ~ 31?l~ ~ ~
'q'ff5l.fCflR

~

~',

~

q ~lCf.ICflH qfsa
<:fiT ~ ~

~
~
~ ~

fq; "~_~~
~ ~

<it ~

Cfi'{ ~

t"

31fR
~

<itt ~
~

20/93/1

1:11 ~
~

~

(f~

31m ~ 3lT'm1: '!f{

B fq; ~,
q
;Pz q:;{

~

~~l.
~
~?
~1

wf.l'

l1H4Cllctf
'j)flC1~I;fr

c8 ~
3lWn

'it ~~rit

3lh ~ ~
A

~

~ Fct ~,

;@ ~,
q,l ~

m

~fCf{l4i

~, c8 ~
;fifo

~wrt,
RlfT
~T

cp.n ~ ~

<it 3fuo

~ m~
~ fcf; ~

'I-.nfitq:;

~~

tlH4Cllctt "ffif q,l ~

q,l
qit ~

3TW'mt ~
<it ~ ~

tHq ~(H q,l

~

3ffi: ~

t, cpn
1:11 ~

3m!: ~

it ~ ~ t 3lh ~

fcpft ~

~ ~ it ~~ ~
Cfi'{

mm1
it ~ W
~~,

ml'~m 'lI1 ~n q;) W 3lh f.rwf 1l,r.f ~ .
3l~t~ 3lTJm: lR hh<;'l~f
~

3ft'{ ~

~3if
~

~ fcpft ~

If.lllRT ~

3lh:

mrrrr

B~ ~

~(lk:?f41
I :wT{ ~

3m)

~(l

3P-J 'QTU3lY

<f.T . Bft:R 'i

'3fuo

men m fif;(
31h:
~
Ulf ~~

m 3{d

tW:l?-.n;l

1J!.i ~

f.JmttT ~
~~

ctt m~ ~ ~

3W:t:t~Cfldl

m ~ ~ I WR ~ ~ m TfPlfu: 31h:

it ~ ~ ~ {4~lCfl{OI, ozm:_.xn ~ ft1t!: ~m;f 1J!.i ~ ~ r~i1q~(t i
"lIT ~ ~

~ <rm ~

;ftf(r 3WT

am 1lffi it ~

~
~

m~

~~

~

m
'I

~

3llQf"dCfldl ~

it
~
~

"{& ~

i' 1 if ffi<T
~~

TImft ~ ~
3{~
1~

~
~

fcf; ~

am ~

am ~
~
Cfi\.:n, ~~.

qJ ~
q~

m~
~.~, Cfi8T,

"ffil q.l cm=<tfctCfldl GfiT

W~

'fiT ~ ~
S@T

'fiT3{Pl~:
CfiQ ssm

am

3{d ~ F>iI(<J'1€?< Cfi8T, ~
CflFd'"ll~lll

am

:mR I <p:3TH ~
GflT ~

it ~

~

Cfim Tf<TI ~ : "(it ~) ~
GflT ~
Cfl{~cllctl

31h: ~
q;if" I

<p:3TH qJ ~

rn

cgrrq ::r ~

mp,f

'>lI"I{<<<f ~

W3TH ctt ~ 3Wl(f it ~ it 3lf'l15lTlJ ~ W«'f 31h: ~T? q:,1ftm CfiBT ~ I

31h: ~

m:~ m' ~
it <€t, fu7.rr,
110)

(~)

~ ~1 ~ ¥3TH it·~ lflIT "fur;:r ~ ctt w.mr ~ ~ fcf; ~
(1~

:

(~

qJ

llI-R ~ ~

m
~ I"

~

RT!.. ~ (~f0WT) 1Wf it ~ fcf;7;rr (~ 30TlD 3ih: M it Chlll fu1!: ~ i'.ffiff ~ ~ f.rn:R~ au 'll'1 ~ q~
7J1!: ill ~
l'.f{-~ ~

(16:

"¥ 3TH ctt ~H 3ll1«f it '1ft Flr6R it ~ ~ '3(3T'"lT ~ Cflrd'"lI$~1 '?r<1-lT l ~ ~ fq; fR'if if ~ ~ 1 ,'Q;CF. ~ ~ ¥3lR it 3WlT ~ : "WR ~ (3{I'-Tht lfRfT-firffi) ~ ~ ~ fq; ~ M ciT iru

am ,~, ~

?F3lR sn

31JfqiJ

3fT~

9

mW
;{ llR

;;r~,

~

afu ~f.n:rr if ~
<tr ~
f;:f;

q~ iTt

~ ~ -ill "Hiit (~)
Cf,TOJ ~

iij](f ~

mll.f 3ltrn ~

I" (31 : 15)

~3lR
~3lT ~,

it ~

m t ~~ "lfm
<F~ if ~ :
C~~)

3Wfcl ~ l@ qro

if 3Wft ~ ~w.hl 31I'J ~

'~-q;'

W{CRf

illGl ~

"H~'4i-t -mg; ~

m-ill ~
q~

SR1-1r ~ ;{ fcf,

;q;~

!

~ Cim1 ~

"~ ~
~

~gTr.
it
~r:.f,

citllT

ill -«lll' .:wit

m~ ~
~

R1-q:

(W-lHi) Cf~llT I"

(2') : ()j

'-'1'nrr~

pn1' ~ ~ :

"it cirrl f~~

mR lIT~ it
~

~g

(~cfrs cf.rfu~) ~

cn-m ~,
~(f

PI

~~

WT4 -qpf Hfll.ff. I"

I f.:rHI~f;

trn

3nr1

cr.r:f

q;-{~

(29 : W) (llffio)
Cf,T (f,\lH -~ : 11{ ~;

-~;nril lf~ng
'<{f?l f~f.f~

"~"fi-t
-~ ~3n ~

3f1T?:r ~
f,~

f;:p:j;flJr lTI1T

~ I"

(~lT-r)
I

3n'l-at

3lh

lId

rn-o

q 3H;Qtrf"r. (f\iTf.T~

>r¥d

ffiq:~~H,'f;T 1
... _)

3TItf!:!Tll"

'f&

;rf,1 -~ ;§rH1 fi, (-1;:;~'4 <'i fJT£ ~ I

m
~ ~

~

~fr fJicr4_t.r. 3m .Jft <irs 'l'rf:(r:rr r~ ~Cf. ~'1 ~Tfrf(f ;:f,T 3111-lfu 7.f~ 3th f};l3TI1 if fJj"fT~ :(r~ fqf~F'lPIRT T[{ "If;;'<;:

m~

~
I ~"'~

3W-H -~ I

<til 3rrqrrh
l.tif.l{

~J

IE I{"~ 311{ d~t

~

n~ F31H
M

~

it

'fSf,cnd
1H

~FFFf tpn ~ I
_j

fcnm Cf]
"flo

Fir~

3fu. ~
~ 31-lTI

q Cf~T{ if ~;~(f 3nl1n~

Sh~3lR lTit?" q.J
:.J

111Rqn~Fl

%

in ~~4-q-rff,{!_ti-:r.
~1
7.J,;;,<;:

3Wl(f

r..lffi:llI71i-l

'l{ 3l1'rr~

9:-cf cf.T 9;-;-~~ 3IT1T,II 'tl 1H~ il4R ;:tf
~H (H~ 3Tflfm

;:f.~}:mll~il

(Hill firctF'P

IT~, 'f,T

11{ 3frqf~ FEl: ~11l11{f

m~
'1T

~ q.~

dh
fcpft
<Tf
fq){

.<:r~
~-Wl

~:qr.:>_ t.rJlTll,lf\ ~~ ,jn~:(T

fclif.OlH ?{ ~

<'.fiG

DrlJ?s -'\-1'~

f~<n ~, ~

<-iT -j'r 7.f;:;'-flk--:r~1 :Hre~g J'
Cfi{::r

qJ P'lFHI 3-lr{ 'tHeft T-R ~rrf.:(f P1TPl(f
f4~n

q;)

-31f~i'fl-d

,Wr%'TI3ll

OfJ ~h-rllifi-t i'r

f'~~~ ~- I 11~

3fu.<Tf,

;;;jTi:l

f~Tft

'41 HJ:jT~ <n

~V1

10

it

~lqf-d,'lHCf)

~.

~

~,

~

~

B'.Tf'RT ~

ft11t 3lf.rcwf ~Tt ~

it ~e.lT, mRf 3lh: ~ ~ I ~Tr-~m CfiT W-fm

'flTCI' ~ BJ:fl{ "t~ (Booth) lIT ~ Cflf.t CfiT, ~ldCf)qlr~41 CfiT lffllffi m 7:lT M ~ CfiT ~ ~ lIT ~ ~ CfiT, 6{ ~ 3lh 6{ ~ it itit aqS::q,jFICf) ~ ctr ~ m ~ lTIf.l (Shoot at Sight) ~ ~ ~ ~ ~. i <if{ '4t ~ CfllclcU61 ctr ~ <n fum ~ ~ I~ ~ ~ it '4t ltm m ~ ~ ~ ~ 3lf~nn

m

q,l 7:lT

ctr ~ mf.rq;

-ijh lIT

ltm Cflf.t CfiT 3lf~ -srr:a ~

I

¥3lR ~ it ~ ~. '4t ~ ~ ~~'Il coT ~ ~ iT lffC1ll it m ~ ~ ~. I a<I~{UH:q~,q ~ ¥3lR T.f~ it ~ : "~f<:l lITsf it ~ ~ ·B ~
3~ ~

mm fcfi ~
~ ~

em: ~

f.r~ ~

~ ~; c® 3PR

~
~

~q:(f

mwm
~

~

~

~. I

CRT

CRT il g;rn
~

~ ~ ~. lPR
coT mR
( 2 : ll)() )
~({t,

I

f.:r~

~

Ch'(~qlctt

~1 Cf){cU i" ¥3lR q,l ~~
Cf)("'lIIOIq:;W BCflffi I ~

3W«f ~

it ~ it ~
~ ~ ~',

itit
fJRCflT ~
q,l

itit ~
lWf
I~

~:;qc;r CflfdfqCf)

~'I! q~:i:l~q{

~m fcfi<n \lIT 3lR it m m w@~

~-m-rrr

3ih:

~:
( 1) ~

~

m

~

coT ~ it ~ lWf

f.rlrq CfiT llT"R "RT<n 'T<lT ~ fr.f; ~
\lIT

~ ft11t ft11t
<:fiB
~
I

31lf?fCfl ~

3lh ftrill

q,l

-w.mn ~, 311'ffit_ ~ l{ftf ~ ft11t m, ~ 31181
~~ q~ CfiT

~
~~

~ iT 3118
B'nfi«f q

Cflf.t
mRf

<:flT ~

q,l fl'WR1,

3118 <:fffilm

lWf, ~

~'Ij, q,l ~

3lh ~
q,l ~

~

~t ~
~

~

(2) ~

Rft· ~ ;:fiT 3I!]Cf ~. <n ~~

it ~ Cflf.t
~
3lT ~

7ft ~ ~ il ~ 'I~
~~ ~
I

fl9ffi1Ji ~
(f"f

(l)

:wn: 'fI. <it ~
~. ~

'4t ~

q,l ~

~
~CflI ~

mr.:r it nsr;rr ~1 ~

'T<lT ~

3lh

dh.

11
q;{~cm"l
~ Cfl{(f[

C1Pit ~

mcfm;{

fcf;1:rr TPn ~ fcI; 'H~~q{ ~ ~
I Cfl{(f[

ffi1iT ~ ~

a:ih: ~

q '( ~(H lRR

q

31"hT -qfturrq 'II

{Ml fCflq;
C@
DfRT

~

~-m
~
~

if ~

~ .3W«if if ~
<pn ~

3fu: 1{Cfi
~.

C@ ~

%. 1m

fcI;

¥m;{

ll~

fcf;1:rr TPn %

C@
~

3fu:
~

if ~

~-m
%. ~

%. ~
-U;S>1

wH

cm"<lfqq; ~ ~

q{4~cH ~ 3lf.rqpf ~ (~o)

CfivRT (~)
~

¥m;{ 3fh: if ~ fcr«m: if ~
c@ ~, ~,

f'q,4fT TPn ~ I
(flln

firnT<vT ~ cih:
~\I~ ~ ~

lR <rg fcf; ~
I

~&l<if

lR

it ~ Tf'JIT- me; 3fu: ~
oJ

~<it
if iti¥ r.fiT

CZlT.{f ~. ~

fq:;m

1F:h1{

c@f.Tf.r

-;r Tf5.v~

~
I

I~

3lh:

~

~ fcv:n ~
1~ ~
oJ

'lfrT

2>fu ~ ~ ~tt ~ I i.t ~
;j~

<il. llTD

~

~~;fT c@ ~
1

~ WT

~ Wl1l ~

mrrr3lt a:ih: f¥!w

c@

llfiil~

q;8 lR q{q~CH ~
ftr.;<;

~~
~

m-m, ~
"ffif

fq:; ~ (f,ll

m~
q,f.t

m{T ~ 3fu: mU 'i!j{iillf'll{f m\l.fq; WRlm 3lt{ ~1<l ~ ~ ~ m1t I

~~

fcI; ~

~ q;f.t lR ~

c@ ti~I{'jIiilf)
lR lffi~

eft %
~

3fu: ~
~

m ~T
if ~
I~

~ WR: ~
(f{lJ) ~

(f{l}i

'lf~

Cf>llIT

c@ ~

<wi

~ lRffiq:; c@ ~
lR ~
qjT

'tffiUTT

mp,n3lt
~I~

r.fiTt
c.flT

~f:

;:Q ~ q:;T<f
~

'tffiUTT ~

\lffiMt ~ Cfim m 3fh:~.
UCf)ill I

m fCfi flm ~

3lr~~

R<n ~

3fu: mcm:r it
fq~4C11 ~

~

if swn
3lT'QR ~
~ ~

m%
~

q;8
I

:wRt

~ fuc1

a:ih: fumn

m ~-~
q;{~qlctl

q)8

m~
~
(fCfi ~

if ~

<;~lrf.n :,ij' q){

~f.pn ~

filmit if

3PWl q ~

<;fl'n

it it ~ ~ ~qjT )JJq'!:j"R % I ~ffiq:; c@ -Tit ~ cHh fq·;{~(f-n ~ m ~ 3lh: ~ it ~) ~ iT-Tfit (~IgrdI ~. itm wri-J if ~ ~ ffiCfIR ~ :R c.p:f T~lf{~T 3lh: 31f~ q)f ~ fIR: ~ ~«1fll q:;r llTl1ffT ~ it f~ ~ I C{f: ~Pl ~ (fl'.[f ~~

m~

cil ~

mm % fq:;
I~
~

cil

12 tI:"cfi

m~

-q

B3m ~

a:m ~

~f.l<.n -q ~

Cfl«IT ~, ~
31T ~ ~. I

~ I W. qlf<1fqq)(11 3lR ~

m Ttm ~
~

ctt ~

3il 3lTfuI«r <tt ~
3W«f

a:m ~

;:M~ql~

il m

(ffiRl

~

il m sucn ~ a:m 3Wt

<tt

'=l ~

¥3lR ll\ifR' -q ~ 3Pt ~ "a:m g;r ~ llPf -q 3;r

lR ~ :
~

q 3(1{lf~d ~,

3l'hcIT

~~-~~m¥ta:m)it
it ~
~ 3"l(~I~lfl ~.

~~

cp.fi ~

~

(it ~
~ ~

~', ~ ~~. ~
~eg~~'

a:m a:m
~

fit;,

3N-ft
¥3lR

CRlJl

il M q;)

a:m ~

1{'1! ~ ~

3N-ft
~

am il ~
m~
~

il f.rmf ~ ~ r.Rercfi ~
r"
~

eg,

a:m
~

l1i!'<!:III{ ~ 'flIT :

(4 : 75)

it ~ ~ lR Cflm .lflR ~rif ~ fcw.& <f& fit;<n
31j,lllfllll"j ~ ~
Y1ll{ 3r~Tm

m ~ (31~
3l:rmr ~ ~

~
~31T ~ I
"

<it

1T{ ~, cp.fifcf,

(1Illl'2_f {~
~
)J~

tI
<:flffi
v '"

I ~CflT
~

~. it ~ 1TiT il ~ f~ ftrl; ~ m fit; it q '(q ~q{ q;) 3llR1 q 1(1'1~ ({ it ~ ~
(22 : 19-40)

3Th ~

~

~

ctt f.m:R~

3WPq

?t i" -q ¥3lR
~Q

ctt ~
eFt ~

3W«f ~

~. 311

3Wio ~ ~

:in ~m~cfi

<r~ it
~
~T ~)

"ir Bm

rrm <f&

it m

~:

mlicf
~. ~

m c:rm
~

~

-q ~
~(f

it ~ ~
~. ~

<tt

~W.mr
Cfi'() lPR
3PWl q ~

Cf){ ~

3RWl q ~

~ ~,

llPf it ~ <=Pilfq:; q'(q ~q'(
egal I ~ ~

q;f.rcnffi' q;) ~~
d;ffi l!'JlRffi 3"Hi~

~

~j:% R~,

it 3l'h ~
<.mflT

il ~ ~ RCflTffi ~
~T ~ ~
(fq) ~

em il
~
MTl1

m

;:Frtf:fi Sflm Cf,l<'{T) ~ I

(mo~
3"~ ~

m 7-lRl ,n ~ I m ~
.;>

fu;o;n (~
~

T{f~~

Hq)l <:r~ ~ cR,

~

eRr

Bfcfrl

3PR ~

<rffi ~ ~ ~ m <r'l m

(fI1
v

m~

~

rrm

13

~
~

tml, ~
~
~

WR ~ ~

en (g;r m
~

it?t ~

~ofi

Cf>{~cm'1l ~

fcf; fuicr;n ~

~~

31'tt
~

\jff.m 31'tt) ~ ffi fcf; q{~ !lcH , g;r ~ 'f& ~ \jff.m ~ Oct>
~ ~ ~ ~

(31~)

ctt

1.@ ~

~ I fip

~ll~lqifH

~
fcf; ~

, fifi1:

WR ~ :QCf> ~

en (<J:l m ~ '3fT.m 31'tt) ~
ftflm ~ ~
~

m

ffi
~

~~i
~3iT
~
Cf;l

3i flIl 1:1 IF{41

fuqr ~
~

~
~

~ , $I Fa r-'3d
F:?IG:!11:In)

q;'t

~
~)," ~o(_(1

it

m

~Tiifft Cf;l ~ mil g;r m 3(J.IT ® 31'tt ~ ffi
WP.f

m

SlFdi"tod

3ih

W1«f
3l(f:

m

~,

~ffi

B

m

ciT~ ~
~

i.\", wn:
S\
~

'"'

fcf; 4{4!!cH ~
Cf;l ~

(@~clJ('"l q{~0Jf~m) ~

i (~ WliT ~

(2: 1\jO-1()4)
"4"{

~ ~ it W q;f.1 ~ ~ 3llR o/Jrcf ~ q:;r ~ ~ ~ ~) ~ it CfTCPl ~ ~ i fcf; "~ ciT ~ 1:ff311 ~ CllU ", "fuicr;n ~ it ~ ~ i", "g;r m ~ ~ fcoQ: \jff.m ~ oq; fcf; ftlio;n ~l ~ ~ 3lh: wi ~ ~ ~ ~ m ~ t"
o
0 •

¥3iR

3Wlfu

Cf>{~ cll(-il

~ ¥3iR ~

ctt :w1:Cf(f

3W«f1 Cf,1

°

3lfl1if'l>1 ~ WP.f FA<1ICf>{llitlTf 3lh: ~ ~ ri'r 3llR WJ=R WIT f3r.rif "l:j"y, iSffif ~ \jff uft i cIT CfW ~ CfW ~ f.rcm1 ~<n -:m 3Wlf\i Cfl{~cm~ 6l1I{ ~ 1RT-f ~ ~ f.rcm1T i fcf; ¥3lR Ij)Ai'111H'o <it <n? 3lR~ ~ i fcf; ih-~ ciT ~ q:;{ ~ ~ I qlWlqCfldl <n? i fcf; ¥3iR ~ if ~ (~) Cfl{~qIMl° 3lh:
I~

3lTR:

ilt

<4t ~W~fSlll ~

¥3iR ctt ~ ~
~o

fu<.f;

Cfl{~qlctl°

~
<n?
(~o)

it ~. i fcf; ~ fucfi Cf>{4cll~ <:rr ~ (~) f.R!!T ~ fu<:rr 'f<n i fCfi r-:r BPTt ~ ~
'"' 0

it ~ 31'tt ~

q;f.t

ctt ~ ~ ~

1l{

i en':

Cfl{~qlc?t

i

~

O

,

~ft;q;

31'tt m ~
~~ ~.n: ~

~
~~
q:;{

~Ui~

Ij)tH''I'ilofl

Cf;l ~

Rm
~

?.f[

I

~

~-~

Fc'121Cf>{ nft ~

Cfirif ~ , ~ & ~~ 01Rft ~,

to

3-l-rrro it ;fTrr

"lH ~

-;flft qj-o

~

>.nfria

14
~, ~
3WRl

¥3fR rn: ~
q,1
~ <llfr;G:flI{

3[(~fq

Tfq ~

it ~
~q~H'JHq; ~

mt\ <it ~
~ ~

~, ~
~ I~

~

~ m~

3fu:
~

fll~lf"lq;

3TTf~

it ~
f~
~

(~
~
~ ~

3fu: ~
lR

~)
I~

3fu: ~~
q)[

~~
Cfi1: ~

3fu: ~
CfCfi ~

~
~
~

fcrcrn ~
~

~

S>ffll ~fI ~

1flIT I!IT ~
~

(~o)
I

q,1 ~T ~ ~Cf

q,1 ~
~ill1F1l41

Wfi ~

~ -rn: ~ Cfi1: fum I'lT 3fu: ~ 3lh 3lf~ fucr1 ~ ~ ~ ~ ~ ~Kif ~ ~ ~ ~ ~(ill~lir it ffi ~~ ~ ~ 3fu: hIT if q-;m: B nit 11ft it ~ criT ..n ~-~ ~ ~ ~ ~ I it ~ {qFF~lctl' q)[
q{f
f<il<1,!,C:1 ~

3fu: ~

wR

sffit

"ff ~

it ~

it
~

..n w8
CfI'J:l' ~

Cfi1: ~

1R ~

~ CfI!IT 3PJ ~,
W318

"ff ~
~

3fu:
Wffi(f

S)fGdllof ~

3fu:
~d

~~ it f<ilC:11C:1 ~ it tm: ~
1R
~

~

f"f;:nl <p;
~

3fu: ~
(~o)

ctt

ctt 1fcf if ~
q,1 ~~ q,1 i!ffif q,1

~

3fu:

;;W:IT

Bit ~ I

31 ~

it ~

'Ji'rq.:r

~ ~ it ~ ~ ~ 1:% ~ 3lh ~ ('fIct1o) <iT ~ ~n ~ ~ I ~ frcn: ~ ~1~~lIifll{ ~ m, wu~, ~3lT, 3l~ct1C:1(jI, <1i? fCfl 4'1 1R ~ m. ~ ~
3~h 3r~ (llqlf(jjCf) 3fu: ~fuq; ~

~

7ft ~

3fu:
I

3fu: ~

3lillIF~lj)

~-~
~
J

it ~
.;;'~

wa 9~
~

I

Clf.rq; ~llf.f<:Hl q,1 ~

A f"-An: ~ til; <Pn ~ 'R4 "if,l f.$r ~ ~ ?

3fu:
~

3F41~lrp<ll 1R

<f.{318 l{;il'! ~

f:f. fi:r.m

Cl.Jf;:r('f

rr;:r.cn.3m
~-r:us
~ ~
3~

~
3l1'.J':TT

m~
~

<iT

..n ~

m~

~
~

mn: q:;f.t
<it ~
~

~ ~ it
eft ~ ~

"'lTI-~

~

~

.

~ f~ fcrcrn -;:rt.t. fi'.fi<rr ~

~
~
-ffi ~.
I

1

q;8 ~ ~

<iT~ ~

\lfn:-'l1I"4{?&fI
~ tl1R

iT

~q

m~

wn: ~
~ ~

~ 3fu:

rr:f!P.flTf ~ <lInl1

~GR llPl

it ;d.t ~, ~
I

trIR ~ ~
if <n
lIl<1qr.f'fl eo

irTfr

I q{~~<:H ~ f.rGR

m rm iT

31h $~§r ~

rrMim

3lf.lcw.f ~ fr.t1. q,1 lTfl cwf 11ft. f.:f;<n ~

15
~ I ¥3lR

~ if

w q:;f.t ~ ~
<it ~
I~

~

3llHt
~
~

man 3fu: ~
lR

fq d~ dI

cit m mn: (U 3H'cIlCflR 3fu: 3lf~ w.firn ~ :m1T
I

cit ~

~

3WRf ~

cn1 ~ "¥3lR 3lh:
~

~
~

~

.. ~

~ 3Mflfcr ~
flIfl\Cfi{UI

3iICl~tlCfi

~~~'lft~~it~#r;ft~fcf;~(U~

~

3118 3l1~If£l41 cit c;qFCfdJld~ it 3l(1TT-3l(1TT -;rif fulJ: ~', ~ it ~ ~ ~ 3lh: "ffillmD qof cit ~ ~ t· om ~ c;q(q~(R,*, ~ ~ ~ fu'Q: ~ ~ 3lh: SP?I m F-iCfl >f1JTT'ffi 'lft <it ~ ~ I ~ ~ cn1 ~ ~ fcf1 3WTfu 3lh 3lT~ CfI8ql(q 3llHt ~ it ~ ~1l it t~llRT ~ 11tl<.1'"1H cit c;qfcfdJld ~ if M cit ~0J)i!.o:s ~ 'lll M ~ ctt ~T q:;f.t q)J 3lf~ 3lh ~ ¥31R ~ fu'lJl ~ I 3lT~ill3lf ctt ~ ftfu ~ 3lh ~T'lJ cn1 ~p.,n:m ~ ~ 3lR ~ i{f! fu-<tT~
¥3lR ~

it 3lR:~

w~

tl

¥3lR ~1"<lqct1

l1'Jitc: if ~ = "'..,'
q)J ~

if 'lu8-~' Bful;:r ~~ ctt 3lf1lfu

if ~ lll(1 ~ ~ ~HOT ~, ~~

W<\P.l

if, ~

"'lTh ''lTNq;
llof,l ~

~

3lh

f.R:n f~~ rm: ~. I

3lT~ ~ ~

q;f.rc:H~ llill ~.

3fu: ~

~~
~c-~ ~~

'!ITl1cfi ~
~

fui

~ I ~-~

3lh ~

;:R3lR .;:,

l1Tf~llTii oil ,:,

Hg~qlMI R<t;11R41

it ~
CflBl I

~ fcf1 ~f.r.u ~ ~ ~
f~M '1/1

-a'l:l~lFn~

$kI '"I IM

-a'l:l lfRT '1ITdl ~ 3lh m

if ~

it ~ llf0 <i1 ~ 'I:llf it '1ft ~

16

~ m-rr ~' ~ f f,;~ 'tIIl ciT ~ Chl ~1Cf1 m ~'. ~ ~llft1Q 3ftrd m-m fqj Ff<l ftf;~ wf it 'If.&. C1m 3ih: lll'B- TI~ (~
lfT(1) ~ ~;:'f.l

~

~

f,lITt

m>1~ ¥3lR

~~

lR

31"fT1'fu

3TR

3lT~ q,~ ~H~l

it

,FIT ~

~

f.~~ ~

1~

~'

I~

it 'SW{f ft:rc1Ftrct it -g!l
I

~~~~U[m~cit7):

~ cit mar ~~: ~sf4 ~ cit fCl~C1fflJllIi 'l!ir.:r

~
{iq'~;'~lql"l
(~

~m;rr:
112II

6-32-2)

"% lffi.l'q~q; ! (WTt q mfup.lT) ~~.:rrwf. it~ ~ -~ ~ cit ~ STC1J ~ I % (ft~lc"llCfil ! ~ qWfFn 'lit ill~ I ~ 3ffi it Ull'.p.zrqr01 fiW.l'a W-f,T{ it '!,fq;TIiro €l4cm11 ~
(q{~~"H) ~~
Cfil

f.r<rq ~ UTI'_J ~.i'.f(l

~

~ I" 2

~ fflcr.
~4<h{UIi'!m

m-<11?i ~ ~~ hit8 ~l~ ~':
~

~

.:>

~
Chl ~

~

(!1q;1<h1{

m

qfu"(l

"~

TI,Jf1 ~qq;

3lh iPif

'5lfucm <it

I ~~

Q{41C'41 ~

w.fct ~~ cil ~G: ~ fRl ~sjtIT
~ ~

f.p-'lq~~ fcp.rr ~ I" :\ '<'1IQlllqf« I

~:
3lil~lfq~

fu ~

113II
(~6-66-3)

"~ m-rr f.nr~ m ~. ~
% llf,l'SlCfTlft ~
~
~~:

~

!

~

1"1
~14cf.DJr~m

m ~ ~ cil ~
n:r ~

WIT it

6Il

fuf~ ~

~' I

m
6Il ~

>I'Cfil1:

-H

rffu'o

f:fcRt

lit

tliT \WlIP1 iiflI'R' ~

17

"~ em T"f ~aTf ~ f. '<.1\JIlq'IJT1T"lCfllC1Cfl~ ~
~~
"(~ ~ q:(ls·fq" l(q~qiTil 1) ~ :qc;rr ~,

qJ ~
't'R'

'" ~ ~ C1Q
~

I

,,5

~

q,1 311~lifll{

qqlNtot ~ROWc:U ~

I

~
lJ:& ~

~ 3lh: (~3TI
I" 6

(am cmn
it) ~
~ (~

~ft~qqtl"
if
~
<:fiT s{<TiCfl4'1

(~
qJ ~

6-67-3)

Q:?Cl4C1H ~

{~
~

Cfl{ ~ I ~

31fct

3lh: ~

m amTffiT

'l(ClT ~ ~.&:4
..

i6l\RIfQ <fi('11~IW *'trIJiHII!4f1: "

~1(1qaOIl *r~

~
II

" fcr ~
~~
II II

"Sf@i~Ii_"Sf

mit ~

MI'U~fQ ~ ~
qifll~f(OI ~ 3l~~W ~

(€If.lqf(Ol

f'ilql~W

q'iJlIOiqW ~

"
(~
(~

{'IdlWI*1 ~
"~
~

fcr ~

II
31c{~

~
~

1 (3"ijl1 ~OICilctl), ~
Wfil1: fl(lI~ql€1,

l1"ff.f
1165"

mnr ~
~

12 : 5 : 65-71)

~

CfTUIT) ! Cl ~

cfia_ur "it ctt-m ~,
~-~ ~ ~

~<I'HnC1 ~
CAr

G4~~lft4l" ~ "if

6IRCflRCfl, 3NU~

Cfl8cll~, 'Jfi"$ClI~,

~
~
~ ~

'"

1166 II ~

~ ~

1167 II ~ 1168 II

m ;ffif
ttffi Cfl{ ~ ~ ~~

m lffi:f ~
~
1169II ~ 1170 II ~

(~-fq{rm)

~ ffi-qT

c€l

am

fm it
~

CfiTc; ~,

qJ ~-~

Cfi1:~,

mrr (~)

~

~
7

~

~

mR'f 6K1, ~

3fJif

am: ~
~

ciT
~ ~

1,,

~
~ ~

if if

65-67 <:fiT 'qlqfpf ~

~Gffi~~fum~':

~,"

"~<Iillllll

~m

~t<O":;lIft4r rit

SI'~OS<Os

18

am

3QUCfct ~

it it 68-71
lfT1f
zys ~

Cfi1

~?i

~~
~ ~
8

~~.

:

";ftfu

f.rIur whf ~. ~
<iT fufcf'U ~
~

lR ~

~(""lIT.m)

~

~
~

~ I"
I
II

3lrq5l1~:CHdliilqiOI ~:

~ "% ~
~
~"[Q,
~ ~

cIT

3lfiOi'ifA10i11lloil~

(~

6-67-2)

"[Q, ~

~

~3it ! ~

~~
~
Cfi1

~

CfiU I "SRfTlTI

Wi
~?i
~

w.n it it ~-~
~
~

em: ~

F:m<:m1 (W: ~)
3lfr.J (~
c@ ~

wrif) it tnl: I"
<)

~
~

"[Q ~
\"iRT ~

~ 21<tl1"l.l{ rjfuo ~~

~~,*~~':
"~ ~

fcf~
"~q,l

~

~
~

\lIfcf 3:ih:
~

m ~-~~
(~
I"
11

fCfi ~

tnl: \lIfcf

~~
I" I(J

fQlIl~Oli ~

11-2-21)

(\lf1cfT) c@ lffi

~ il*~rSitft ~
II ~ _

(~

20-93-1)

~fi:J<if r.f.r ~
~,¥~:II
'" ~

Cfi{ ~ I" 12

(~
~-:lil
~~ _;,.

20-11l5-l)

.

II

ClIOlR"lc.H

q;I

lffi

1 " 13 .

~ "(% ~!)

Qfiai1~i ~
~~,

~
~

qiCfi~I~CI'l
~

(~20-74-7)

c@

~"l.3l'h
~

lffi ~

I"

14

~

~~

llUT ~

QIQlIlY,lIll1
3'B ~

(~20-74-5)

'R%
"%
Qfj

"% ~

(~
(~WfR

>RfTIft <nr.Q! Oll?i t~

m~ ~
c@ -m

~

~

f.Rqi~)

STf[ I" 15

~?4q~~ ~:
31~!
f(<.'1(.1h'_;"~II"I6 q;I (II,!?

~

O?JOIISJH (~19-45-1)

31fuJ ~ ~

it ~

Cfl\m, ~

~rB

q,l

19
RilctlH4ICfll{ (~1O-5-36)

"it ~ fW:rr
e-,

ll<n Cffl" ~

~

~ I"

17

0:4t1<'1IQI mT ~\i1"'1If.1

(~4-22-6)
~

<1m ~
-:>

~
~

Cf1\~ql<1'i ~ ~

m~ ~

ffi I"

18

mCfIDT ~ ~~':
tI~tll @~f'I{QQI1ctl{1

~:
:w1 00: ~

~:
il~f'"l4

lITif ~
~~ c6tftf ~ ~

~4hp14
;r

1132 II

CfiRtiQffl I

QIQqcllG@Olffl 113311

3lCfiTftf
~

mfq ~

Cfil!l f~tiQ

r~ ~S'&RITl{ I
1134 II 2 : 32-34) (~Wlq~n<'11

~1Ct;)Rhholle:RtR'OQd

~ m ~'[R: «\q ~ >rem ~ ~ c@ ~ ~ B'r1J it %J ~ I aih ~ ~~ ~(l "fhwr c@ -.:fit' <it'TT ill «(~ c@ 3i'h: cffi(f c@ ~ wq c@ >fl1<f WT! aih ~ cWr ijtt ~ C8C1 (j"ql {~~ql(113~ftf c@ '1ft Cfi~-R q:;t-Tt aih Cffl" ~a ~~ ~ ~ ffi!J, rrvrr il '1ft 31f~ ~ iRft ~ I" 1 'I "%
TfT~~ (31\lf-.:f)

l

3l'R-3TIll

>fl1<f ~

aih ~

tl1:i:.Ilft.OI~ \1"'l"1 FCfiI3i:ie:~lpjQql~ ....:»

.....

I

mIT <'1fficlQle:~
flcl~ Ifill ~

Q{11'd6<'1ft.01U !I ~

,~~mt~w.<i~~:i

it ~NlJltI rn
~ ~

"('f{<l ~

II

(ql~R1,
"7f& it
~PI~CII~ ~

7: 95-96)

~
(~

i'fil

>fl1<f

irn

~'I \~, ~,

ft;rQ: ~ 'B'lft ~ mm, m, ~, 'I::IFf,

~
~

fit

31IR),

¥, ~

~ (~, -HRr ~)

aWr, ~

20

W3lR W ~

3lT~
CfiT

t I" 20
~

3TIR ~

~

~

~

ril ~ ~
~~:

ffiCfT

t ~ 6fft

men

~~~fq~ql

I (ql~Rt,
7: 97)

~ ~ ~J41~

~1('I&jqq~n~('I'l1l "{P.T
I

"~ ~ if ~ ~ 6Tm, ~, 3lffo ~ ~; (fg ~ CfiT ~ t ~ S3TI \lIl' tl1 m ~ ~ ~
atctlqf;:a;a~~~
C{ctlC4"CaICl<:(t:Q('I

~m ~
.q ~

anR ~ ~ ~
I" 21

U-~

ril
~TI)l

mT ~

ffifJOIiSI Q~lmqt'(1
~1~lqii'l rqf.ttQ~(( II (q¥'iRt,7 : 106)

"~ ~ m
~ ~ ~

tl1 ~ 3lClm ~ ({g {In

~

fucn ~, fm ~ ~
~

~

~,

ff.n: ~ ~

lR

W

:m ~

'Il1fu f.rcfic1 ~

c8 lffi SIB 3ffi ~
I" 22

~ if

~~ '* CflT ~
~~ ~

"it ~ mr

~-zy;J,

fcn-m ~ fWl i I 3iIQfuq;('ff ~ ~ mt .q Ql1 ~ 3TIWfi w-.r2filft ~ t· I M ~ ~ ~ ~ -gr fcflQ: ~. ~~ ~ ~ r:F.t rnawt ~~ 3Th f.R~ ~T, .mn, ~f(f ~ A if ~Cf]<:f(f ~ mP.T I~ wf col ~ rnari3if 3Th

w.

EfiT

1R ~

3Th ~ -gr CfiCl<!J,
c@ ~

Bhrr "it ril lJCRf Cfi\R ~ ~
'" '"
~

lf6TmtCf ~ ~

m~ w
m

3Th

m~

* 3Th q1~hcIT,
:m~

3iRw Cflr T'O~f4 3ih: "fR:~
~7:1" 3i \lif
q:<:f[ ~~

m~ ~.
en) t<iR

~

CflT ~~
31R

Cfl1i

.q W

f.;r;n ~

~
f.rCf11C1rT
;fifo ~

cx:rfcRr

(1Ty 01

3m o-g{ntll ?
~ CiiT ~
¥31R

en:

:mqfu q:;-f.r

cnB ~{ it mt ~

3l1f.lT lFflTRT ~

a-rr
~ ~
~~cfj ~.

~
~

lNfr~ <it m?n3lt en: 3lNfu 3ffi 3TI~ q){~cm11 if ~ % fcfi 3T1R i=f "ClT@"Cf if -.:<m:r ~ ~ ~ "¥9 ft ~ ~~ ~.

cm:{lfClCf)ctl ~

enif m ~

¥3lR

~

~

21

~I~cm:'?\ ~

~

~
~
f.lq;I~~
~

(~o)
CfiT ~ ~

q;r ~
~

CfiT

3l~
~

~ ~.
CJiT ~

fiR ~ ~ W3lR ~ mr cP fCfi ~ ~
~~~?

(~o)
~ ~~~'I

3lh

SIR, ~
~3lR

~ ~ ~ it

~~if~~q;rifu«<r~~W<ft~?
~

fiR

3WT~
3{lf{ ~

~

~

(~o)
~

q;r Ilftq;ft 3lh

W3lR'~

~
cm:<I'Cf

3l~(f.l

~~

3WT ~

'!R ~~

if

RCfiT ~

ill ~

cm=<1FqCf) ~

3lh

if ~
~

3lh ~

(3lh ~
q;r ~

~~)

fCfi

CflGT, ~

fl4i~dl

q:;u;rr ~

m-m
~
~

3ffi: ~ ~ 3M ~
I 3WT ~

~ ~ ~, 1lq.~ ill m 1tm W.Jfuif ~ ~
31IQf-d'Jl"iCfl ~

3lh ~ ~ ~ ~ "ID?l "lfR ~ ~ m~
CfiT"irT

tit

f~~i~ f~
CflI{OI"HI ~

CfiT

if ~
~ ~

3lT ~
3l~

m~aTI ~ 1tit
~:
3WT ~ ~ 3l~ ~~ 3l~

mIT ~ 3lh flCflI{1 ('4Cf) ~ it citiT 3lh ~ f.:rmfuf citiT l@" ~ ~~ ~ m I 3l1Ht
~',

f.rcmur, it fcR:ft

'*

~.~

~

~

~

~

3~16{OI

~"fIllf.t

~~

~. ~

3lh fcR:ft ~

ciT ~
~

M TIffift
"{61~

'!R ~
3Wl~

~'I ~ ~.

am ~

~it ~~ 3M ~ "IDUfDJT ~

it 3Rf~ ~ fCfi

Cf?lT ~

ml:nf~~~~~~~ciT~"{61~litm~ 3lT% ~ <fiT7f ciT ~ f.i«;flll <fiT7f ~ :AA ~- ~ ~ 'iffif ~~ ~ fCfi "3lNf -4Sl ~ 31fi1l~lil ~ ciT ~ it ~ ~'a ~ ciT ~ ~ "{61 ?n I" 1lq 31'R :nf ~ ciT ~ ~ fCfi 3Wl ~ 3l~ ~ 3ffi: 3ltlll1TCfl <tt ~ ~ f.:fim ~ 1f\-~ ~ TIffift :nf ~ 1f\ ~ ~ ciT ~ ~ ~

m~

~ill ~~W.Jfu~if.t~~fu1:~~lRif~~
3lJ1:!:llT
~ I~

m-~ ~

m ~.

fCfi

3Wl 31fill 'til il. ~

~.

it M ~

lJ!'fi

m tfC'11 if ~

Wffif if ~ ~

fcflffi it ~fI<tt ;vrl Cf"fi
:nf
tfC'11

cit ~~

m~ I mcf ~ m il;

'!R

"¥'1 <P &.
'fJ{UT ~

22
~ ~ RCflk1dl ~ ~cl'1jcl ~U

¥3lR

TR ~

3lT$rr

3lh: ~~
~

3lh: ~
RCfllcldl ~ I ~

~

m~ ~ ~ ~
3lffi ~-~
cl2Cf11111 ~

~

~~

~

m-rr ~: ~ w ~~
<ir
lffi- -cftz

~ 3HfiHd" ~

d~I~{OI ~
ll{

~

-q

Cfi1:C

~

~9i~rrU ~ ~ (1iiT ~3TI

<ir ~
qJ ~~

~ ~. 31'h ~ <ir f.rnRT ~ ~ ~ ~

fcI:i"m <ir

WI ~, q:;@.

q;hft q<ff -q
fICf1dT ~ I

~~ mcft ~ ~ ~~ ~ 111 -q CfI~ ~. ~ fcfi ~ ~ m-sn <ir ~ qJ ~ 3lh: chlaft41 -q ~ ~ &T 1l1n ~ ? ~ en ~~ ~ ~ ! ~ ~, 3lldCflcm~1 3lh: ~ qiT w cp:fl ~ ~? ~ €I ~ f~ qJ ~ ~ ! W~ ~ 3l1dCflCflf<!;41 3fu: dqs:_fcFfl" qiT ~ if <FiT 'Iff ~ ~? ~ €I ~ ~ ~ ! ~ qJ WllT3TI ll{ q;hft ~

3lh: ~

m-sn <tt ~ft:rlrcf

tfcll

~<ir

~

~

Cfl\ ~

~.? ~.cfr

ltir 31CfWf
~ ~0l q ~

~r

ll{ ~

~

~!

ll{ ~~

ffi'l ~
~ q

3lTCfI\lf ~ qJ

~

fcfi it 3lf5rlI" CfIT<f
~
~
~

3ih: W1-l
.q,l ~ ~

d"fT ~

-.mfu ~

m&r ~ ~ ~. I
~

cfh ll{ <nft ~ ~. Cflf.t ~ ~ ~: f~
~

~~
~. Cf1«fT,
(1iiT ll{

<FiT? ~

WI:?:

mm ~ I q;Q d"fT ~
¥3lR~
ll{ ~ ~

>rWm Cfi«IT ~, ~~ ~~

CfiTiT
3th:

CfiT ~ ~

qJ
:j

V<f -q ~
I

qJ

~ft:rlrcf

~
~

~.

I

~

~
~

~
~

~ fcp:ft qJ ~
ll{ 31fq

-q 3m!: <iT

3m!:

~

~m~1
3lh: ~
~I

"ffiT €I 3W1cfh:

~ ~~

-q 3lfllCfi1 ~ 3lJ1lfu ~-~ ..., -q
~ fllfi(1dl ~

~

~

CfiT

...,

¥3lR ~

CfiT ~

~

q:;) ffiq:;-~ ~

fu"ffi;n
~

ltir
~

3lh: ~
~

qJ ~

ft:r..<;Bf

3fu:

3lh:

31TR" q

mfu CfiT

f.pm ~

<ir t.n ~ ~
~ ~~

~

~ ~

fICf1dT ~ I

¥3lR ~

3ffi if ~

~~ ~

~ \llr

~ ~fq";f

if ~-~

rn T ~

lWffi ~ ~~ ~~.

~ ~ lfflfum ~
3lT{ ~

~~ 3lh: ~ ctt
I

~

23
~ 3"tj)~llfH ~

~ ~ if it ~
~I

3"t'h ~

~m ~

~ f0:~

~
~o3~

I ¥31R ~ ~~

~

it ~ ~ if ~ ~

~3lR
~
~ ~o

~
~~ ~
c@ ~

fR-1jfi:<1 q
~
I

ml3lf

fcf; ¥31R

3lt\ ffiTjf ih:-~
c@ c@
wq..'Q

fcfi<:rr ~

3"t'h ~
lffi ~

fcfiQ: ~

~-lJ51 ~
~31R

m=q Cf1\ ~ ~

m~ ~, hr
it
cp.n ~o, ~~

mm trr ~
ctt

-;r@0 CRill I ~

3lh:

elm

31T1l ~,

fq~qcM

~~

m-'3,f«141° ~
3TI'ITcfl

Cf)f'l1IUICfllil ~o

m Wf;m fcf; ~31R '"
3"t'h
I

if <:@ ~ fu~ J1Rq

c@ ~
~ ~

~
~

~o

I~
~

3"tIQf-(ld.Hlf3lf CfiT ~

fci;o;rr 3HlIlII{OL

~~3"t'h
¥31R~

~~

if ~~~ ~1fI:.IT~: "~ it ~ ~ ";fcrill" (2 : 11) 1I:Cfl ~ ~ tR ~3lR if ~ : "it ~ q{q~"H ~ gftt f(ll1 ~ 3"frit ~ CfiT ...:n: ~ <:f.T ~ m 3ih ~R<rr if 3l1RT m=m 11(f "t<1 ~ ~ ~ ~ q{q~(H ~ "fIT?!' ~ 'lll ~ 3lh: ~ if f,;p~ 3lh
..;)

~
~ ¥31R

~
~

"Cf)'tfmT Cf){~ql(11oq;r ~
q;-f.t c@

m

11(f

:rtt CRill
0

Cf1\ I

F"lw~~ q{4~"H ~~
I"

"-l

(2S : 77)

if 1I:Cfl ~

~

~~

Cf)~(1qllll 1flIl :

"(~
c-:

~ ~ :)it iTn ~ ~ Brm ! ~

w 1rTI ~ oTffi 3lh: ffiTjf q;r
~if~q~";f~fll;UI" ¥31R if lJ_q; ~
"~ ~. <:f.T ~:

*t ~
31

~

ffiV.f

;:frr.f,- ifr.f.

if

r::r0 lfQ ~

3Th

(11:85)

':n: ~ frit

6ll

ffiITI ~ ~

it ~

it

24

~3lFf

f[(

3lJfiJa
~
I

3lT~

3N-it ~
Cf)IJf~liIfI "ill

-;fflT ~

~wrrU
(fCfi

am am

';f ~

~

q;vrr ~

~'q(J

{@~cll~

m-,n ~ ~ i I"
q;{ ~ U;~ql~, ~

am:

¥31R~ ~ lit $'lHCllffil
~
';f~~

*~

(28 : 83)

am: ~
~

cnB
lR ~

Rm i:
ctt
lR 3UCf

q(~~CI( ~ ~

~ CfiU
t9<iR
I

iRT I fcfim ~
fCfi~~q;{~~~1

ctt ~

~

~ mo

it ~
3Wtt

-w
~

~'q(J

am: ~qq(I<lOldl
~

~~fCfi~-qrr f.fffl~6

4(q ~CI( q;{

'q(J

00, ~ ~ ~ ~
4{Q:tCl( ~ ~

WI"

m
~

* iRwr "&Tcft mo i
: ~ ~ (~

I

4(q ~"H q;")
(5 : H)

F31R ~ ltCfi

"~

am ~ ~
~ ~ ~

qil) ~ ~ ~

* ~ (~
p.fi ~ ~

-;fflT

~3lT

cwff
~
~

I~

3lT'W1I" ~ ~)

~

~

fCfi

fir:J
~~

iiR lflll

ii"
W3lR ~
~ fCfi ~

~ cwn ~ 1h-~r«1qy~ m9.f ~
\Hq~CI( <fiT ~ ..~ ~ ';f

(41 : 34) ~

i:
(~

m fCfi fcfim

Slfdr&3d ~ ~ ln9.f ~

*~
~

f7rUg ctt ~
9.fT, ~ ~ I~

fCfi ~

~ cwn ~ ~ ~
~
l@l ~

q~

cnB C'flTI
-qrq

mo

';f

c?t

I q(q~CI(

il ~
~ ~, ~ ~

m WI"
m~
~ ~

* m @,

I ~.

am: 3iC'lllilRtuf

am: ~~lq(l<lOldl
CflllTI il
lR) (5 : 2) q;{

lR ~~

r.fffl~6

4(Q:tCl( (~

¥3lR ~

"flit
';f ~

~~

~

am: ~
~ ~

m9.f ~

am: "flit m ~
~-~

am: "ffG..mCf q;{ ~

~ m9.f wi am: ~
ful:!: ~ ~.
ctt
'\JfR
I

cnB, wiR il

iR ~

am: ll"K1

<fiT

.3lTG"{ ~

~

¥3lR

~

~~

~

Wifq;l~i:

am: ~~ ~ ~

Cfl~IOIq:;ID ~

~

25

<tt ~ ~ ~ CfiT iiRffi ~ en ~ if ~ 3ffi ~ ~ ~ fucn M 3ffi CfiRUT it WIT c@ llRT ~ ~ m ~ c@ WIT ~ srffi I 3ffi ~ "3it
"~ f~ ~
~ >RR fq;cn ~
~
~

m~

it ~

>RR fq;cn I"
(5 : 32)

W3lR ~ ~

fuq: ~ f.rlrq

~ ~~M
~ I

m l ft:rj; Gl ~
~

w:rr fcn M '1ft ~ '1ft ~en~itw~~w:rr~
GAl

it
~:

~ ffi1n ~ m~~
I

fq;cn ~

~

¥11m3lh~

~~it~w:rr~~~ w:rr ~ W-fiClT ~ ~
~if
W3lR c@ ~

~~oom

en ~

c@

mA 3ffi
I

~~oqfcRfit~

wan

'ifrT ~

tR

if ~ '1ft ~ (i:\q" it ercrrw:rr 7lcn ~ fcn M ClIfcRr ctt 31cfiRUT 3lh 3i ~J II~f WIT ~ ClIfcRr ctt WIT ~; ~ ~~ llRCf-~ ctt WIT q:;f.t ~ ~ I ~ ~ M 0l!fcRf ~ mur ~ ~ l1RCf-~ ~ murt c@ \an CflGT ~ I ~ ~ 3lh Cfif410ICfiIU ~ ~ man l ~ aT ~ llRCfill cil
3W«f W3iFf ~ CfiT 3lf'llTit

-rr.n ~

I

Itt-'lOO'1
~3lR
~7lcn~:

f{~d~j(j'~ ~-~

am ~3rr.f
'1ft ~ ~
3lflTfu ~ ~', f~

~

ctt ~

3W«f tR

~
~

3lh ~ 3lh ~
~

cil 3llRT Wzy:n finr ~ GAlaTI, 3l1T{ ~ fm;l ~ lj)ijf)IiS4~ if ¥-Ii cil ~ eR I" (9 : 23) ~ 3lfllfu '1ft ~~ 3lh ~~ CfiT ~ ~~ 3lh ~(f cil ~ ~ CfiRUT c@ IT{ ~ I 3N{ ~~ tR of.rq; '1ft fcJl:m: fcfi<n ~ aT 6ffiJ ~ it ~if 3lf~~ fcn ~ 'Ift~ ~
"{qW:ilctll

3l1R <sfIlif 3lh ~

~

~~ ~

~

ctt ~. I ~

~~

lj)flt1iiHt

cil ~-~
~ 'j)flC1iiH

it ~
ft1?~<l'i)' it

~ cil ~

~. 3lh fu-~
~ ~

4C1ilC1 Cfifc\:; ~

26
BIr.-JI~rr q,l ~ «AT ~

v

fR:3fR W

3FIFr.ra 3fTi/rr
v

-ffiR: it %, q{q~cH ~ Ij)B<:1qHl <il ~ ~ <.ffi ~ fu:lrr ~ fq:; ~ ~ ~ n:~(j~H)CfCfl <il, ~ ~ q,l ~ 1R g;B ~ t 3llRT ~ ~ W~ ~ ~ ~ ~ m ~ q,l Blf\lI:{n <il ~ ~ ~ I ~ li~ 31R 3lrmf ~ it ~ 3TH CfiT <.ffi f.Rw fCfiCRT -mft 3lh:
1F~filld ~ ~
}fCf;R ~ ~

3lh: Ij)B<:1qHT CfiT 3lh: mq~ ~

\%

tI~

li~

~

it ~

~

~

~

'"

~. ~

~

I~

Cfi'lft ~ fcFiW ~.

3ffi
~

31f!lfu~' mt I m ~ ~ it 311R ~ 3lh ~ fcFiW 3lh: 31ldCflcll(:,l <il ~ ~~, ~ rdd ~I{ Wa.fcli ~ Bt'l4PO ~ ~ <:rT ~ -moT ~(ff ~ ill

3lt{ f.Rw ~ ~f.rlff it Rl!: ~

t 3lh ~

~

it ~ fCfim c8

w:rom

~

-w:lTf ~
~

<il '1ft
~ I ~31R v CfiT

w:rom ~
~

~ ~ ~ ~ ~{~
f~
v

w

it

4«lll{

~ I ~31R v

CfiT <.ffi ~

~

>rcf.R CfiT

~ ~

mq~ ~ I wf.ij
~ fu1( ~ ~

q{q ~Cl{ q,l ~

3Tn: it WITUf T.fRCr.Jllfu ~ fu1!: tit ~ ~

wan ~ ~--}.:{ <it
fCfiCRT
~
lfQ(q ~ ~ ~
v

~~

M ~.n
~
CfiT -~ ~ 3TH

CfiT

~

~

~.flr~
I

<tm 1R .~

~

q,l

ma.n ~

(YfT<r ~
wf.ij

iRrr ~
~

~

lfIir~ ~ ill «nl ~ 1ZC1R Cf,\ R7-fT ~ fcf, :
B!.n

(fUr q.1 ~I<:1 g)l:(ql ct

~

3Wlfu c8 C!~
~~

~ ~ ~ u~u it ~ fq)lff ~ 3lh: ~ f.mB ~:t it 1R< q,ll"
¥dfR

"q{q ~Cl cp::f. ~;cm- ~ {~

it <l«ft
~

q:;f.r
~

it

~ClT

em it f.lcw;n
(60 : 9) C1

~ fcf; Cff.
Cf,\(IT ~

fu:-lff~

q,l ~

ff,~T«<T q,l

q1'1<lO it

cp:rr ~

3Trlfu -mft

f{~

it ~

~ q C1~
l:fT-"Tfll ~

00 <il

m~

-q-;n

?

-mqp:f

m~f~~ it fu-~
S[.O{Ff CfiT 31T~ I l.H r:{cfl: Cli-gm ~ :

3Pl

fu-~
it ~

f~Rm it "IT): it
"1r~

Cfm

it ~c. ~

r

~? ~

;;;no ¥3lf.l

27

i-~
~
3lRT

"3fu ~ (3fu ~ ~
~

m~

~

~~
q:;-tz ~ q:;-tz ~

~~ ~

irtt (f{g1 m ~ i I (3l1T\ ~ W ~ ~ :wR1 fcf;Grr ill ~ ~ ~ R<n ~ 3fu 3l1T\ ~ :wR1 ~ frv:rr ill ~
qru 7.ffi!" "Ilf.{ ~ ~)
I) ~ 3l1T\ ~ (m-~) ~ ~ ~

if WI-fen

nm fen ~

m: ~ m 3fu 3N.l m-~ ~ ~

lll-~ ~ qft if ~ R<n ~ 1tc: if ~m3fu ~ ~K1
I

~ m: "ffi~
~
WIT

mW ~,
llf.GT, ~

~
~ ~

~~~
~f.r<:rr if ~

fen Cl fq;-ffi ill (w llTlffi if)
~

qru
I

1l(f

~m m~
~31R

3lh ~

~

~

m

m~ fl<:(OIF'l~i{
CfiT ~

(W qru ~ ~

7.ffi!" n:g.n

if ilit 3ffi fen) TIll ~ irtt 3ffi
~ -?r-Jr
I"

i, fiR "4' ~

{'IT ~ ¥J TIll ~

ctt ~ man ~ fc.Fm cR 3fu f.roflf cR fen q:<n ~ if ~ ~ ~ qru ~ ~ m ~ i? ¥31R q;'r ~ 3Wfcff if ~ ~ cit 3N.l m-~ ~ 'm~ ~CZOllCl~I{ 3fu ¥~ Cf)f~r ~ q;'r man er 7f{ ~ I ~ ~ m-~ :ifu11.r m 7:lT 1h:-~ ~ fl<:(OllCI~I{ 3fu: ~ ~ ~ m <if 3l'Rf.t CfiT ~
CfiRlJT
<;fdT<n

( 31 : 14-15)

m-~ ~

"ffi~ WlR

i I Ql: m
3fu

l'fm

t ~ CfiRlJT
3Tllft ~

~

«9cft %, ~ 3ffi it ~

tft 3fu ~-~
fl<:(C4C1~I{ Chl
I

m-~

3fu mCf)f~R<n%
~ l ~31R ~

-a~ 3lf~
~~ OR

3fu 1h:~ ir.n m-~ ~ c8 q:;-tz 3fu ~m<n '36TCf1\ 1tc: if %I~ ~ 3Nftmwc:: q;'r

i,~
~

m~

m 7:lT

¢t ft;m: ¥31R
~~
qr(f ~ ~

~

m~
~ ~ ~

flC::OllCli5({ 3llcfiHt

m-~ ~

:J(1cf ~

q;'r

if ~ "ITO ~ ctt man m 7:lT ~ ~ if ~

~ 38l

iI~

man ~ 7:lT

er i fen 3l1T\
:J(1cf

Cflflir ~ 3'llft
m~ fq;-ffi cf.t
~

en~

q{4 :i!CI{ ~

mW ~~

llflJ#t

:J(1cf

CW1 I ~

"ffi~ ~

~

F~(tC(~I{ CfiT

iRT ~

3fu ~

met

~{ ~1.frf.

28 m~ flG:_OI4ct€lI<

<rot ~ ~
.q:

I q:;R
qj"{ ~ ~

~~ ~~~
~Rm ~
~~q,l~i

3"ih: '3)f.&fllid tiffif ~ ~ 3"ih: ~ ~ .q: ~ roa.« <it

i?
~, ~

~Rm
fcf;

fq;W ~
I

m 1if-~

l{P:fdl

q,l m1<J ~
Cfl{~cm?1 Cf?Zf ~

<it

-qr;f.t

<it ~~

~ '* ~ .q: ~m ffi-lJ ~ '*
q,l ~
"5f\jff

W3fR

tiffif lR

q,l ~
5:WI6B lI'dHI~ ~ 3WT ~

"it ~ I Ciif fI«rr f~{OCflf(~q ~ c8 ~ Cfl6C'lctldl P.IT 3"ih: ~ ~~ ~ I~ ~ lit ~ ~ fiRn tiffif llH~ ~ "fmfi ~ qj"{ Rm I m fiRn ~ ~ .~ 3"ih:
q,l ct=;P.IT lR

f:rim:

<rot 01 ~

3lT'1fu

m -It ~

3"ih: ~

mt

3fJT<

lR ~ ~, Ciif ~ ~

'* c8 m-m ~ <it
~

q,1 ~

<ff
~

I 31:r ~'l1cRf
qj"{

fI«rr

-qr;f.t ~ ~

zyqr
q)T ~

Cfl{~ql~
~

31:r

.q: ~
~ ~ q,l

~
~~~~I

3"ih: ~

Rm

fI«rr ~ ~
~~ m1<J tiffif

"9:l "5f@R c8 ~
Ciif ~

Rm

~ I

~

3MfCf:

I~

q,1 <ff.iq:;

fI«rr q,l ~

~ fui<n
~

m
~:

fcf;

em-

3fJT<

W3fR ~ <® rna.« Ij)fI~'"IH1' c8 ~ i 01 ~ ~ -It ffi-lJ W3fR lR 31T1lfu <rot ~: fcf;cR ~

>.Jeff q,l 7.l"R

it ~

mt ~ ~ ~

wi

q)T

GfCI1

q,l tiffif ~

!

W'3lR
~ ~ c8
q{'"Isild'"l,

~
Wt
~ ~T,

t1lfqCfi fCi4dSldl
W3fR ~
~ fcf;1n" ~ I

~

~

fcf;

~-sr'1

~ fcf; ~ ~ ~ tr ~,
q)T ~

~ fuqr ~
qlC'l'"l61{, ~, 3ilct~~q:;cti~ ~ cm"<lfClCfl

~fcl:({11R",

~,
~

3i1,ji1Fqq:;I~ldl,

Cfl{~qlC'll, f~(lHI~Iq:;,

~, f.rqfu 3ITill -qr;f.t ~ fu"~-fcf.crrq ~ ~ q I~ I ~ fcf;1n" ~

3"ih: ~ 3"ih: ~
I~

3"ih: ~~ ~

f.mcf;r{

lfr;lT ~

3"ih:
erg

cr.r

~

c8 '4t

¥ ~~
qMq;cfCfl

~ I~ W3lf.1 :wRt ~ -mft 3"ih: 3"ih: ~-\lIq{<<<1l if m lRCffifT ~ ~

3fq-o ~d

~

29
}fqTUf

tIT, fl5Iq~:(1 tIT 3Th: ~-~ <.fi""G CfiT 3lTlh'oI tIT i I W3lR q,l ~ fu~ 3Th: ;mzy, ~ ~ i fqj ~ ~ ~ cit ~ ";f c8: ~ ~ fcflm ~ 3Th: 3ir lltcdt me ~ ~ ~ I ~ ~ f~~~~ m ~ 3lrirl i ~ W3lR 3Th: ~ ~~

~il

W3lR il eft ~-~ cit ~-~ ~~
iS4~\cfCfl

~
q,l ~

q{Cf

cnm ~ i
~

M ~ m\Ull cit ~ ~ (Cfilf-~) il ~ ~ ~ ;ftfu 3iqOlIQ;lll IF! ~ ~ ~ ql(ct1f~Cfl ~ il ~ ~ ~ ~ ~~ ~ I ~ ~ CR1CfR ~ ~ M cit :wRt m\Ull 3llRR ~ fqc:m <.fi""G q,l fu~ 3Th: ~ 3flR W3lR tIT eft fiR ~ ~ il W~ CfiT ~ ~ m "WlfI<f fiR:rCflT ~ W3lR il ~-~ fcflm 1T<n i I W3lR il q(q :(cH ~ i: "fiR (~ ~) fcflm ~ ~ ~ 3W1f i 3lh: '~ ~' il il~~ ~ 3lrlI ~

i 3lh: ~ f~ ~ fcflm 1T<n i I ~
W~ ~ ~ ~
1T<n

fqj ~

~

il ~

m~

m~ ~ ~~ ~
3Th: ~
"(8JCfi

i~ ~

Cfl(~ClI~1

3Th:

f.PI~iS4H

i

I 310:

TIll ~

eW 3lh: ~ ~

~~ ~ ~

~m
~
~

~

~~
"tfffi 3ll<lT

CfiT

~";feW

~

~

3Th: ~

~-~

1m

i~ ~
Wl ~

~

~ lll11ffi

~~
q(q:(CI(

CfiT ~

~

il il ~ ~ ~
q,ll 3llR

~

~~~)

cIT Wl ~

~
~

W~ #r

m~

~~

I 310: ~

eW

~ ~ UCfi(f[~, (~~ ~~ Wl~ cit ~~ ~ il ~-~ il 3Wr ~ ~ q,l
q(q:(CI{ q,l
~

I ~:

Wl ~

mI

~
JJ

31W1 Cli«l fClCfldI "iS4Cll ~

3ffi ~ TIll fq~

i, fi:F.1:

q:;fcf ~
(5 : 48)

W3lR il ~ ~
"(~ ~!) ~

q{q :(CI{ ~

311R ~
3m ~

wrcrr ~ fqj

m-m. ~ ~

il Cfi6T

:

fu~ cit

30
~ ~"
I~

W<3TR rn: ~
fcf;m
<rg CfiT ~

3fTirrr

aT
%

g;l ~

c:Tlt
~

fq:;

~

~ m1: :wH muT m it ~ wsr-Bflllft ~ ~ rn: %. ~ ~ %m <it "8 fq:; -qm ~

~

mm w£m
~

m

(18 : 6-7)

¥31R iJ ~ ~

"~m
CfiT) ~

fif~~i<:jH

"lRq;-gT 7J7.:TT : 3Th"3"ttT % % (~)
~
%~

6T1'.l" iJ

3lh ~
~ ~

% 3lh <it ~

Cfilf Cf)'(~cm11 % I" (67 : 1- 2) ~ <it ~--m 3Wrif ¥3lR if ~ %" ~ ~ a~ CfiT ~ :;:men t fq; ~ <it ~ ~f.rlrr iJ ~ 3Th Cfilf <it ~ ffi \l11 un % I ~ fu£m3TI ~ <rg ~ ~ ~ ~~ % fq:; M <it CIC."fCm: <n ~ ~ in: il ~ m 'I:lT"'(U]T l.fWJT Cllf.'t rn: ~ Cllf.'t CfiT ~ ¥3lR ~ t I m "&m it ~ ~ <it qr(f ¥3lR 1) ~ ~ % % if.l ~ CflRUT ~, ~ ~ CflRUT Cfiit ~ % fq:; it ~ 3Th ~ 31'i<1lf·>.POl'j" rn: .m ~ ~ 21", ~ ~ ~ ~ fu"Q: ~ q;icf 21", 'j,~klfil{I rn: ~ ~-~ CR ~ q;icf 21", 3Th 'j,fklliloi'i <it ~ rn: ~ ~ it ~ 21". ~ ¥J fq-q"'(Uf "31rn:

m g;l m-m

qr(f

<it

"BPl~

<it

w£m

\@(ff

%I~ "#t fq; ~

(~ ?t ~ iJ ~

~~

w£m

m~

m-~

m

~~¥%"I

%:

'I:llf ~

Cllf.'t ~ ~ iJ ~
31-<l ~

iJ ¥31R ~ ~ ~
~('W~Wl ~
I"

<it ~

~

"'I:llf ~ ~ ¥3lR iJ ~

(2: 256)

;I(tt ~)
~ I 3W

:wH >f~ ~ ~) ~ it ~ "3it llR 3lh it ~ ~ cit I"
~ >f~
q;-gT 7J7.:TT :

%: <it 3W: it (~

~

CR

(18: 29)

¥31R iJ "C!:Cf) ~ "(it ~) ~

<it 3W: it it ~(lk~f'1 ~

Rm

7J7.:TT

%

31

~
~

~

~

@

1

(~§)~qqlr.;41) ~~
I"

if ;r ~
;r ~

m fucrr
~

q{~ !?q{ ~

-ill ~ fuifi

(~ ~-

(~§)~qqlr';lf'j)
~ qq,l!;,'1

GTUm ~ ~
1Tln ~ :

00 fcfi) 3l1ll: 3lh: ~ ~ ~ ~ 3lh: ;r 8:f ~ ~
(6 : 106-107)

~

~

>f'lj ~

~

1

;;r.rrrr TITT ~ "'-",," -',," QI

*~ l"fTfu<TI *
;r ~ (;r

¥3lR if ~ 3A \JfTlQ ~ "8:f ciT, f~
ft;m: ~

~

q{~!?q{

ciT ~
I"

s:u~ ~;
(6 : 108) 1Tln :

~)
(~o)

¥3lR if ~
"3lT1l ~

~

~

if ~

~

~
~

t.rr ~ 1 3lT1l ~
(l11UJ

~

3lh:

fjq~I~q:-~ ~

cp:{ffq;
<IT ~q~<I{

3lT% ~
~ ~. (fq; (88 : 21-22)

if 3llRt ~ If.1CIT B) I" ¥3lR if ~ 3A ~ ~ ~ :
~-\}1~{<@

(.~

'"

ciT)

fjC'!'lqlJf ~

R<rr ~

1~

~

qF.
-

(~~)~~,~(~~)~I"

(76:3)

¥3lR if~"(~ ~ l) Cfi6 ~, ~ ~

3lh: ~

cM4qlctl l
~
OIl ~

if &l
-4'

ctt ~
~. ~ ;r

~. ~

"fICfiCfT ~

3lffiRT ~

ft;m:
~

#<m

3lh:
~
(~o)
2fCf,

if

m~ ~

'"

m~

~

31ITfRT

Ch«ll

3lffiRT ~

;r 8:f 3lffiRT ('M4q I €I

ft;m: ~
<:fQ ~

~

3lh: 1ft ft;m: im ~
~ "fIlllf

m~

fuRchl 8:f

3lffiRT ~

m, 3lh:
t
~
1

t

;r

if
I"

31ITfRT "Cfi«lT

(109 : 1-6)

¥3lR ctt

m~

7f1J:

ffi1if ciT ~ ~ ctt 31ITfRT 3lh: ~ ctt 3ln: ~-~{ ~ 3lh: ~ ffi1if ~ 11RCR ~ R<rr 3lh: ~ ~ ~~ ~ -® fcfi ~ ~ ~ ctt 31ITfRT ~ ft;m: #<m ~
if ~
1Tln

ctt ~ ~

~

~

1

~

~ if

%

R<rr

~ 1];& if ~ fcfi 3l1ll: 8:f 3llRt

CfiU"lIT 1Tln

3lh: ~

Cf){4 q 1M"

;ftfu ~

31fs7r ~

~

m cIT

@I

32
dQ4CR1

W;m;ff ~
fc.fio;rr ~

roa.mt ~
~

q,l ~

~
~

CfiT ~

~

~. I

iT ~3lh~~~~~cmtm~~
~
~

fcfi ~
~",

roen ~ fcfi "iT :nT lR
q~ ~

if~~
~~ ~ ~ CfK

!
CfiT
'ffi'I(f

F3lH 3lh ~
<.flGcm11

~an

~ ~

3ffiIT

ffi7Tf ~ 'BTlH 3lT1Mt
(fr ~
WlR

fcfi ~

~ ~ if ~ ~ 3lh ~ 6'"Hg~l<1 ~ ~ 3lh W3lH q,l
(fr

3lh
qj~

YJ'lfCfl ~
~

~ ll1 if @
~

ffi7Tf

roa.mt

3lh mft
WJ ~

am
I

fcfirn: 'fIlit

q,l ~

if cp;n

~ ciT ~ llR ~ I ~ ~ ~-~ 3lh m~3lh ~ CfiT 'rl ~ 3lh ~f.rlJT if ~6{61<1 ~ ~ q,l ~ ~ ~ ~ iT \llH<.flH.l 3ffi: m~~ ~ t.t fcfim ~ ~ if ~ Wl ~ ~.I ~ ~-~ ffi-m ~ wrrft 'j)<1ISfllct ~~. 3lh men wit t ~ ~~ ~ ~~ mo ~ ~ 3lh W3lH CfiT ~ mft m-m ~ 31~ M 3lh ~ q,l (1cf;fjJld, ~ 3lh ~ lR 3lTmfur <.fl~IOI<.flI<l roenan
~'5l~~~~~~ I

fcfirn: 'C.ffffi ~ ~

fcfi 'ffill afm ~ ~

&1ch1

Cfilfioh~, ~,
~
~ ~(1&:jdl; Ch{~Cli#I '~'
~ ~

(3'I~Ch:(lC4~c4l~)
~

am
3lh
<ijt ~

~atR
lR ~

F3lH if CfiTfi:R, p 3lh rncf; ~ ~ ~-m ~ ~. I "¥" ~ 31~ 3lC:fW ~ ~ fcff~ ~ ~. I ~ ~,

3lC:fW,

ciT 3Wft
~
~ I~

3lh ~,
'IITQ1

~
if ·~'

ciT
~
~~

fuqr;n

31~

31lR I
3iQqHJ1~

~

~.I
~, ~ ~3lT ~ ~

&!ICh(OI q,l ~
~

~ 10Iql~<.fl ~

&f ~

$!iqU~ ~ ~
~ "!'ffiCf ~

q,l

roa.mt

'BTlH ffi-m ~

W

q,l ~
CfK

3ih

&f<.flT ~

3lh ~ Rcn I ~ "

fc!;W ~ CfiRUT ~
'<.flT ~ &f

33

fffi!. 'l:ft ~ ~ it, ~
~
,~

8,3lT

i ~:wR
~
~

~

(~o)

q:;r (f;1'.f"

"m (lj,flfl4H)
¥3lH ~
"~
~

i:

mer

cit ~

CfiT ~

3Th:
~

Ij,fiflQH
~\lf{(f

f.itl'31ClI"I ~

it
~

I 3<:J~(OIl~

\iff.{-~

~

m~ ~
~

M I"
(~)

it ~

TJCn

i:
~

~

q(~l?cH ~ ~
(3lwfl)

~
~
~ ~

mm:m
~ mer
CliT ~

i I"
it

f.Rm ~ ~ -ah lR ~ ~
cit 'ifkl4H

~ <it ~
(5 : 40)

~tRm1Ji
~

f;Jt>3IClH ~

it
:

it 3ft< :wR
I

it i ~.~~ ~ it, lR~ ~

¥3lHif~~i

"flR:R
q(q~cH

d'P."[O (Cfil C"4 f.iCfi ~) citllR
~'

~
I"

~

~

itm ~
'~'
CfiT ~

CfiT ~

(~)

~
~

M 3ft<
?W1 ~ ~ (2 : 256)

q;'l:ft

{(!~Cllfll

~3lH
'ifl1::141.ii" it

q,l ~

3W«f (Cfil("qf.i"li

if ~
~)

~

3l~

if ~ 3ft<
~I

~

CfitRT ~~

~3lHif~~~~
"\iff.{

:
~ 3WlfI' ~ ~

ffi

fcf; Cffl fli fllRCfl ~

~ ~-~ tR 3Th: ~
fJrnR;r ~

3Th: ~

if ~-~

3ft< 0lITW i am lR 1Tcf CfiVIT 3Th:

·~-?rfcfi~1fu;ftm~ilm~~~~~

~

(~)

i

if ~-~
fcf; ~

~ m~
3W«f

it ~ 8,3lT • CfiVIT I ~ q,l ~ -at ~ ilGT tn~ClIC11 Wffi il 1m c@ Wffi lfCfl ~ i 3ft< ~
(57 : 20)

i I"

~3lH
~ 8,3lT

q,l ~

it ~

~

(~)

fcfim;J ~

3l~ if

iI

34
~31R ~~

~ ~ m "SIfu p (31'fld~dl)
~31R
~I

"g:q ljftt 1.fR!: <iT ~
~~

nm if, ~
3:w«f ~

~

q{~~cH ~

1.fR!:

ntm 3lh im 3TI~
;r

~:

)fCR

eVa
~3lT

~3TI

I"

(2 : 152)

'p' ~

'31'fld~dl'

~ 3l~ ~ ~

~31R
q;J ~

~.

m~
'~'

3lh ~
~ ~

fup,n3TI 3lh ~

~
emU}
~ ~
Cfl{

q;{~ql~l ~ ~

~,

~

3lh ~

~

ql~rqq;dl

q~f~ql'Cjl
(1T['qT(

m ~ ~ tm fCfi
'~'

'SfCIic: q;f.t ~ ~

itm ~
~
~
I~

~, ~

m~
~ ~

~3lT ~

01 311q)l ~l
q;f.t ~
~
q)l

1TlfI ~ I '~'

fcf;<n \JITdl ~
~

I '~'

q~l~ql'Cjl ~

m~

¥
\lIl

q;J

~ fCfi M

~
~

~~~
~ I~

~

~ 3lh

~~ ~

~
~ ~~

cmUT

;r

01 ~ ~ ~f.rm ~ <iT~
"{aT

;r fq)W ~

'Ri'RIRQ; ~

31f~ it ~ ctfuo men ~ I

~31R ~

~~

CfiTf~ (~
l1f;f ~ (~

,f,{4Cllctl)

it ~ <iT ~m ~
~.~, ~ ~ ~

~~
crt:

~ m ~ 3l1RTm
~
'!ff<1'iH

cmUT ~

Cfl{4cW1i) ~
~

3lh

"31 ~

cmUT ~

~
m

fCfi1J: 9.t I 3PR ~

itit

'~

cntm I 3«f: ~ ~ ~. fcfi ~ ~ ~ ~ ~ .~ itit 'j)'R(1'iI ..i'j ~ ~ m
?fll

3l1q~W.fl

m \JITdl ~

3l1RT'tl

3lh ¥31R cntm 3lh itm ~
'j)'R<1'i14 ~ ~

lR

{lrr;r

~

{{5I4 <11 chlt ell

;jr ~

cntm

f~

01 ~

m~

1J~ ~

~~

~

(~)
f;<:n

~
fu~3TI
~

<l>l 3l~

3lh
~,

~ tllf ~ ~ ~
31l11: ~

tllf <iT ~
"31

'tfRUTT3TI ~
fcIi'rq ~

<il 'i H4 q I~1
~ ~ ~. I

;r 'iH~Cllcti ~ ~

31fflT-31fflT

tllf ~
~

-ffi1Tf ~ ~

~,

3Rrli,

3W'Rl, ~

3ffi
Cfi«fT I

~~~~~';jr~~~~;rml

m 3iT ~

fq)W

tllf <iT 'tfRUTT 1:JT fua_n <it ~
'~' (:nfurcll)

~

Cfl{4cm11 3l~

m~ ~

~

~

lR fq:jffi

<it

:mqfu 1@. "f.bllTlfT

ilit ~
~I

I~

;]11 ~cn <it ~l ~
I ~3lR

?%,

~

B~

met
{v~ ~

'lIT 3l~.f~

mlcfi ~

3lfurcq <n ~

mW ~
~' I

:rm

'f.wf;' -~ I f<r;f.

mW ~ 3ft~ 3lf~ cfl{4cm?J ciT ~
<n
~

ctt 'lft:~ -q if ~T ciT m')q:; <n ~ if '~m,q:;' ~d

~

W.fl ~

"ffil 'lIT ~

Al;P 3lR if 3l~~ ~cWllf!_

f.RT <it TTt ~ 3lh ~ in: ~Ft 'If(i~(lIctl1 ciT ~ ~ 'l"R111 if SWlT lTlfT f. ill tIlf;~'{.I<.1~ ciT ~T 31f~.rcm: )Jf1{f ~ I m ~~ :.:r -f,it iRT Al<n, f;qRT 311c!:o!~ Chdt ~ ~T ~. ~ Cfi\ m ~ I flR:R mit ~ ~ )rChH r.f.T BTlEft ~ ~ ~ m ~,i'fQ CfI~ W-Cl, ~, \lllFra.I~, QI<.1Oi'{.H, ~ ~ ~(1 )(":! :wf.t lt~ fCfll!_ ~ ~ ~ ir Wq.J 3Titcn Cfi«fT ~ fq; m~ M ciT mW ~ ~ ~ 3ffi 3tfCfol ~ ~ <tt ~ I ~f.r<n if fq:.-Bt llTfucF. ciT 31lf4 ~ qJ TIC1dt, ~ 3lh lR ~ itil <n v.-,-'J{l ~ q:;) 3lf~ imT ~ I ~ ~f.r<n q:;) ciTt ~ 3llRt ~ ~ 3lf~t -q fcnm ~ ~ ~~ ciT ~ ~ ~ ~ I riT tffq ~' ~ ~ fffi ir ~ ~ ~ ~'Qf1 afu: ~:fI::sr,!dl m riT ~ ~ Cfl{dl ill ~ ~ qJ ill 31<1'T WI, 3it \10 m ~ ~ ~ I $',1';JId~l{ 31h: SlFC1R~d 3ffi
'{fJ~(lI1 'lIT ~ 3Th: ~
Ch~~cll~'l

3m

(~CW:llf<41)

~

m

mm

m~ ~~
~~ ctT ~

m~ ~ ~ m~ ~ ~
~
fcf; ~ ~

m

qfu ~"ITO ~

qJ ~
qfu

~~

3ttIlCJT ~ ~

W~ ~ 3l~ )(":! ~ ~

~'m ~
ff4l<.1dl ~

"f.1Td1 fit;): I ~ c;,f.r<n if -at ~ )('1 3lh ~cqll CfiID ffiTfi ciT '1ft ~ t ~ «<:T ~ ~, ~ 118 ~ ~ 3lftqr€t QI{(11fChq; ~ iT' q:;) ftmT;;.J B-m 3lh ~ ~R<n if ~ ~ '1ft q;-q fCfll!_ ~T I i'fQ wR ~ (!~ 311~1JCfiH1 ciT

~
~l

~

3lh ,wR ~
I Q{q~q~
~

(!~

W:j~ICfiIH,

~T

~

<it ~

fqf"Ff

~

fcrqfm

Tft

am

cm~

36
~ fCRl~" ~lI~ICflIR41

if; qfturm

it ~

r@7n

i

wR

lIT~

~,

3fu:

~(!I:qIRl[j

<iT ~
~1J:H:jlld
ll{

C~7f) >RR" cv.rr 3fu: ~
:3l('<:lI:qIR4Y

Cf,{~cm", 3iq~ICflIR~", (~) ~ ~31R .., ~ "BCf?fl ~ ~

fqilfu~",

3fu: OilfklCfll chl
~
I
ll{

"H\i'IT

afu:
"3"B"

%
~

I 3lT~ "l"J'n ~ ~

cf.T

3W«l

:3l~~~EI{qlf~41

"it ~ ~~
<n: 2ft
?fl ~

(~)
~~

"CfIm "l"J'n

f.

:3lIQfrlCfldl3lT ~ ~

if; ~

3ll>r ~ 3lT'tIT{

3lT~

~

% 3fu: ~ ~ III B II C1 ~

afu: ~
fq; Cfl ~~ q I c1 fq;

~
if; ~

~

wi "fr.rr ~
B{fq

en \it CfiT Cfi2R ~
CfiT ~
q;"{ ~ ~i

m

w8 ~
<n: ~
Cfl{~q Ic1

~
~

Cfiit %

cf.T ~ ~" cf.T, ~ 3fu: 3TI'l:f5ITll' if; ~ ~ it m ~rfT ~
I

m

~ WUro Ofilf ~ 3fu:
i-fi«f
i'f{g

¥31R

3fu

3TI'l:f5ITll' ~

<n: % fcf; fucf:; (~~)

% f:lm" CfiTll Cfl{4 q I€'I ~ -rRT 3fR1fr % I ~31R it 31~ en)(q{Ellfu lh ~ 3l1lfq;r m CfiT 3lrnlI' <n: CfZTf1l :ttt" % fq:; it )(IIURCf, ~ ir ~ ~"I WR ~3lf.1 CfiT 3lTWlI" ~ ~II£1 RCfl ~ it ~ "lIT 3fI:B ~ men miUi
cf.r ~
"

*m ~afu: ~
<n: cpf
fcpm

~

iT wR ~ chl ~ ~ ~" I <n: 3"fft cit ~ ~ % fcf; <n:
cpf
.;,

IOj

..,fl i:1!j lOll" ~
"

~
"

31R"~ "iPif trr
W~ alh
%
C~o) ~!j$lCfl{

fq:;

"Fctldl"4qktl" CfiT
Gn-

f(;rQ: ~'tl ~ ~
~3iR ~

3:~

wm
(5 : 5)

1\.,-,

~'tl ~ !" 'tlq~lIff~li'i ~
\"

~ (~)
~ Cfi~

m:rq:,ro ~ ~ ~
3lT~3lT :3lj/"llf~~" ~~ ~ "~

~
I

CfiT

w'r
~

1it" fu<n % it

~

'4t ~
~
~~

~
crrfuq

~

m-~
{I:~l;{l

(t1ffio)

rn ID~
~
~

* 3fu:

~

m
~

(lj,fl(1ql~i) I

~

IDI>.f ~~

-;ffit" ~

~~o ~
~

3l~Ct=,~ElFll<it?T, fil:;{ ~ ~

~-fRf
CfiT

3llf.i ~
~

:3l~ 1; N
(~o) ~

ill: f!fUT c4t
i:f(R

m-~
"Slll<f

?T, ~
I

00
~il

?fl ~

~o ~

irl1cfHr

~"1TQ,

c:m, it

37 m:<rr ~
~ ~

~ .~
(~o)

m~ m, ~

\ft,
~

~fiC14H

~,

itt ~
it R!id~1(

m1

3lh: ~
~) ~

mf~

~

it 1 ~fiC141;{l ~ M m ~ft itt-~ '1 3lh: 3l~~~CI{ClIf~41' ~ ~~ <tt ~ ~ ~-m <n CI1B it ~~ ~' fcf;<.rr 1 31T'lf '1ft ;r ~ ~«fH it ~AC14H 3li'f m~ "&Rt-lflit ~',~ ~ ~ if '1ft ~m ~ ~ ~ f-lM':hhl <tt ~ ~'I 3PR: ¥3lR <tt 31l<fo CfiT 3l~ 3l'h: 3lf~ qr.t

om

3l~~~cW~IGl

~~ m m~ ~-lflit

3lh: ®-w

m

m
~

m-~ • m-~ ~
~ m ~'

m

~

~

3lIQFl1Cfidr:m ~ ~
~ 3lT

1R m

3l'h:

Cfi'lft m
~

~Trn: lR

314(1

~,

f18:
-"i')

311QfUCf)df ~

31l<fo

CfiT lRlJR1 3l~

3=!l1:rQ cp:fl ~

Q'

~if ~ it ~<tt ~ '1ft ~ cit ~1I{lRCfi Sj)A(14 H fcp:fr '1ft ~ ~
~ ~ 1 ~

~
~

ftit it ~

m~ 'J:Cfi

'1ft
~

WWl

q:;r ~

m

'J:Cfi

m m-qrq q:;r 11~

if ~

it ~ ~~ ~ 6l~ q:;r Chm q:;r ~~ ~ ~TB ffi if ?3l-'ft ~ ~, <iffuCl1 ~ -;rit. ~ I ¥3lR q:;r ~ if en
1

m ~~

<w.i cit~ '1ft
1

Cfil:

3lh

3lJTR1

if ~-~

t I"

~m

~

l(Ch~q(qldl
~
~

3'I~Ch~q(ql<;

~ it 1Fit it ~~
'i~ClI"i

am~
m~
3l'h:
~
~~
~

'ifa'i~1
om

3l~it~q{cH<

fu~,mt 3ffi

lJfcf'r\llT it
it
~' :

<n ~ ~

CI1T fcffi:m: Cfil: ~

~

mC1<IT ~ 1 ,:611 rng; ilir ir ~
.. ~B'I1T;Jt

~~
~ ~

if ~
~

~~
'fiT;;IT ~
-gq lB BlP1 ~
CfVj ~

-m~
~<li
(f~

~ <IT~
~

~-~,~,

~ 'il fcf;o;ft

m~ ~
~ -gq ~ ~

m~
~

3iR ~
~1

~
;ffi'

CfiBl '<IT~

1 ~Cf1Clt

wnt if ~

38
~ Q~lll1,;qtf)qC6I~'l
"~ (~) :tnW.f>IU,fi({:tlf~'"IH, ~,

(~

40 : H)

~

~
~

~ 3ffi if
~ ~

li~ ~ ~

--mn if
I
~ ~
1/164/39) Ii

&W<f ~

1,,23

~31~~~~tcn3lfU~~:
C6U6QM ~ ~ ~ ~
(~

"-.:w:r ~
3lfc;j41~i1 ~~,
~ ~ ~

~~
~
\jfR'(f[, ~

Ci1l[qCfi

3ffi ~3if
~

~ 31m ~ ~
W.ra
cp:n ~'I ~

~
~

(R1-.:w:r
1 ~

q{'"ICI~ ~

~

~', ~ ~

fcfm ~
lIT~:

~-lfif ~

~

cWrr

(R1

if ~
~I

~'1"24

~

qlfC'lf"'<!.~wi ~

T;f ~

ir.r ~

~

cti"flf f~4'1'l11 (~40: 1)
&W<f ~ '"lIllll "'Hol (e\q

"%' ~! ~"¥9 ~ ~ if ~~ f.rlRl1~~~~~I~~<.f>{q,_~ifM~
'I:H

~~
~~
1
II

if
~

'llf if 3118
~~ if

ctt

3WfiTan

11\1 Cfi\ 1 ~

~

3lfcllT -mg;

if 3lf.R ~

m.r
~

25

clh lR
cr;8 ~
~

~

~

~

~ ~

-qr.f.f ~

~
IT<n ~
1

~ <.f>{ ~
~ ~

~
llm

t fcf; ~
;r

~
lR ~

if ffi Cfii
~ ~ ~

>r["{{f

3t6fi:1"1?J

'Q"U

m~
~ ~~
1~

m tfCflCIT t
I Ii 1) '.f>~
1

R<:n

;r ~Scf

QiGT ~

mqfi:l;ffl ~

lffifffi <:r«;r

it~: ~
~

~

~
(~4():

"'4' ~
~ ~ >r["{{f ~

mar ~ ~ '.f>~
Rmm"{
~
~

q:;r Qcti(~lcti "{,
~
>r["{{f

~

~

'I:f.T CfiT

ctt 3(qfu
~

mar"{

If iT

i.f>{~cm'i ~

iT,
3ffiIT

~~I%,~!~mfi:ij~<rM~~~~ fq~II;1I<:: 'I:H ~ f

if

l{flfr ~

~

iW fir:Tm if

39
lfij

mm
3lt

I" 26

3ltGtl]Uffi~~~~~~1

'JCf

t1\J1ql"1~ ~~:

mf~ fct~f~"l
(~ ~
3l~

'ltl
10/49/1)

"%' ~!
~ ~ ~

if ~
~

'iiltlul<&\q
~I

cM4cmi ~
~ CfiT ~

~~
Cfl{4~1{1

if ~ ~~~<l~~~m~~if~,if
flfllg)(itl CfiT

3lh:

m~ ~
ffi~ M
I"
27

~ 4l(;;I5I~r(f13lh: ~
3lh:
~ itt ~
I

~

if ~
lfij

~

%~
lfij

~ \i!"Rr

q;TUf CfiT ~

mtUT Cfl8 cm1 I ~ I ~

TIllffi7J ~

3lh:

~

if lfij ~,

ll"f.TI

~~:

Slfct~lf.(l ~~
'tj'

'ffifr ~ lCf ~ ~

3 ~«fT:

,,(~ CfiRUT
~

40: 9)

"~ am~
if ~ ~

3l~

31¥R 3HlR ~
W~ ~
3l~

if ~ %' I 3lh: ~~ ~ CfiRUT it ~ ~~ 1~ 3llft!: ~, lWfTUT 3lh: CI~ ~ 3lh: 41~lf~ ~ -mn Chl ~ ~ ~ ~ffi if ~ W~ ~ ~ it m 3lfqq; ~ 3l9.ffit ~~ f'iHCflIi:1 ~ ~:t9 ~ ';f{Cfi if M 4i1lck1~1
llT1l1:
ft~'1"28

3lh: ~:~

Chl ~

~~

~ m~ ~
~ Cfl{4qIM ~ ~

W fcI; lJ:Cfi q{q }{q{ ~ it ';f{Cfi Chl ~ c8 ~ %
I" 29

~

M <fr ~ %
(~o
I

3Pl

Chl

~~~.,
"~ q{~:(q{

32/3)

Chl W<=n:rr ~
~ ~

~~~~~~~N~I
~ ~(Cj

t1RGlj;Qlfla"

"flm ~~ (3ffi9) ~ mr ~. ~ ~ llfulrr it 00 if ~erq 'itor %, ~

'* ~, ~

(in.nqf.tq({_l:

ti)

'if~ (.
I

tIT TIll~ \i!"Rr

40

~~ (3IT&) ~ ~
~~: "Cffl ~ ~

~
~

(r~&~cm::l) ~
1,,30

(f"(q

Cfl1 "ffi7T

3m:RT

if ~ ~ ~ ~ 31h: 3l~~~cHcm~ 'i!dt-lll it ~ 31h:

~ ~~.

~~

~

~~ it~il
~
qftarrq

it
~

m sw:n 1'fllT ~
~ ~~

~ it UcfiT
Cfl1

m <if ~

Cfl1 man
1'fllT ~ ~

~

1~

"5fCfiR

m~ ~
3lh:

it

ill ~d III (1

~~

~
~I I

fcf[R BITlft ~

fl{~a1

~

~ m 3l~~~cH6t1< ~

it

mm

'i!at-lll Cfl1 ~
~

<if

mqm;{ ~

aih ~ Cflllf <if ~

~

3lfu ~

aih m
mfJfq:;

~
~3if

~ fu'Q:

mcfcfi ~

i:Rf 31h:

~~
3lT~3if

~

m fl~~Jft 3PT m-m ~ ¥3lR it 3lT~ f~ ~. ~ mm ~ S)ffl1~8lf{ ~ m mor ~ aih ~ m l ~
If{

3R' ~

lPif if ~

man:m ~ ~ ~ ~

~

it

mm

~~

3iOOlllllTW

qiT ~

Cfif.f

CiiT ~

Ufu it ~ ~ wm:r M ~I

¥3lR

~

41

QI(H1fCficti cti~IOI
641 (O(t f64 Cfi tJTSr ~3lR
¥.9 ffi"rr ~ ~
-qr;r ~ ~

aitt 1ffcRJ ~
Cfft ~
q~

-ij
3lh
if if

~. ~
7fGIT

~\3lR

c8 ~T<n
Wl ~

i~

if ~

m q:;T
~3TT ~ I

\lPl 'i~ W1101 qftcm: If~~

~

'lit

"t:J::Cfi ~~

m·h1g;~4') ~ I ¥3lR

~4i('1{11 ~
7fGIT ~ ~ ~

~fcfij it R11J.: ~
~

31Rm it llTfR c8
c8
f.:r:rq

ufcf;q;

3lf.fqp.:f ~

"1"

~cff

ql{(1~f,*,q.; ~Cf1

if ~~
%I

~

~
tn:

~ml

~ f~ ~n "&R?R if if m ~{q.,l \lPl cpif "1" ~3lT m, ~ if ~ ~ it ~

<:JTCHT ~

sum

Tf<:JT ~ I ~

w ~ ~,~
7fGIT ~ :

"flit ~

11\ ffi"~. m-~T

M ~hfU.R 3lh W~ij ~ it ~R it ~0 '4t '!lCrr CFiT;:r

¥3lR

'T~ffI-<b 'i~<.'14H, ~, m~ 3fu: t-m{ it '4t q{it~q{ cF.T ~ 51w~fuq~ c8 "4Wrr ~ ~ 3fu: ~ Cfllf cit'lT, ~

mrn Cfil" (QI{ct1fCfiq:;
¥3lR

~

if)

"1"

crt ~

'lflJ

m-'TI 3fu: "1" it ~m
(5 : m)

~ ~I·I I"

q.1 ~
~

3TT<:JCf "ffilJl if ~

cfh: it

qcrrm 7fGIT ~

~
"B19- ~ ~I

if

31W'lT 3m q;nur ~

Cf~.fr ~

'"

·iPT

"1"

fcI1 M fcrirq
~ Cfffilq ~~

m~

fcI1
if

41{Mlfi:f,q:;

m 3ffi ~
if it .~

~41<.'1dl

3ffi
~.ll

it

¥31H 3fTfurq:; ~~ ~

if.r <:fiT '!lCrr
1"l<:JT

it ~

3Pl ~ ~ ~. ~

~

~«lR ~

if ~

3lIfurq:;

3ffi

mfi:fq:; ;if.t

i:

"~

3lW.fr

'"

~ -n.sra

ffi"Tf ~ ~ it ~ ~P-li "bll Q {it ~q{ if fcw.frn ~ (~if ~.3ffi l>I(1l1fc;q~ it 'qT, ~ ClT«fq it it 3TW.fr
I"

(2 : H)

42

~~
"Cf<IT~

~
~~

¥3lR if i

:
fCfi ~

R"c!: ~ fCfi ~ fqR ~ i' ~ tRtan ~ ffi ~ I"

~~i

m ~~ ~ it ~
~ 'ifk141'"l

(31~

i') 3lh
(29: 2)
ll<n' :

¥3lR if ~ 3lh ~ ~ ~~ ~ iifR if ~ "it ~ q{~~cH q;) R"c!: ~ ~ q;) f.r'llid i' 3lh ~ CF.Rl q;) ~ ~ ~ 3lh it ~ i' fCfi q{q ~cH ~ ~
Cf,T ~

3lh
~

R<:rr i ~ ~
~) ~ ~

i' 3lh :wR 'Sf"l it m i' 3lh
~
~

(~

~

~

CfiT ~
'5[ll{f

~
~

~

~
~

~ :wR 'Sf"l ctt ~
(dqlfHI) CfiT ~

i, 3lh
ihf it

fiR

ft;m:

ffi<n' om ~

R<:rr i ~ it ~ 3lh: ~ fcfi<n 3lh it ~ fI~I~{OI it ~
ft;m:
QHM1fcflCfl
"tf{

(wm ~ 3l¥R) ~ (~)
q;) ~ ~
I 31~ ~

fcfi<n

3lh it ~

m
i'
3lh
I

CfiTll

q,l fl4l<:1dl

~

~~
'fRfR
~

mTr 3lh
if it ~ if it ~

~

m

mw ~
I~

m it m '!f['ff

m ~-~ 3lh ~ ~ mTr ~ 'Ill m m~ 'f<flf
~

i

i: C«ft i' ~
{~~ql(:l ~

if

mTr

I~

~-wRr
CfiT

("W1lll)
I

ill Cf<IT m ~ i q{q~cH q;) R"c!: ~
q{q~CI{ ~ ~ ~

ihf 3lh
~

fI

Q'Hn <:1 I d
"tf{

'lfturrq' q 1 {M1 fcflCfl

q;) ~
CfiT ~

if ~

~~
ft;m:

~~
QI{M1fcflCfl
"tf{

3lh: ~
~~ 3lTfufCfl
~I

i: ~ i'~
CfiT

mTr it ~ ~~ ~ ~ i' 3lh R<:rr i ~ w i' 3lh ~
!~ ~ ft;m:~

it CfiTll fcfi<n

i

¥f

'lfturrq' ~ I" (13: 20-25)

~

¥3lR if i

:
fcfi<n, ~

"fim fcfim ~ 'Ill ~
($4I'"lClI<:11)

ill ~

~~~
'5RR~
I"

m~

'00,

l11R

~

m

e«:

~

~~it~Cfl@~i'~~if~m
~ ~ (~~
(16: 19)

~

43
¥31R

if ~

3lh

~-lR lR

i:
~

"~ i WTRT fcf; ~ ~~ i' 3lh ~
~ ~ ~. 3lh ~-~

if ~

~
q;)

itcf

i,ft:rcrr<:I" &f -&m ~ i'l ~ ~t q;) ~ CfiT
if
~ ~. I"

CfiT ~

(103 : 1-3) ~31R lffi~
~ CfiT ~

c€t it 3lT1-ffi ~ ~' fq; ¥31R c€t ~ if ~4i<1ctl M ~ {SH~H if ikr <n ~ ~ fcf;W zyn ~ ~ lR R~ ~. Cfi\cft, i ~ ~ ~ &f
~

m

~
~
~ ~

q;) ~
¥31R
~

CI1B1 ~
~'I

3lh r.r ~
if fch<n'
~

CfiT ~

~.

3lIq~~Ch

~~

TflIT

i 3lh ir ~
~

~
CfiT ~

~~ ~
31Cfm: ;r@

tl

fcR:ctR ~ ~

3RT

if

~IGfrlCh(jf:m

it '4t 3lh
~

31Pf

-&m it '4t ~
~R<n if ~

~
q;)

~

3ih ~ it ~ Cf® 7jff.lT i, ~ lfill WTRT 3lh ~ ~f.l<n if ~ ~ wRT 3lh 1lB ~ ~ WllffiIT q ~ c€t mfu ~ ClIfcRf c€t ~ 3Hq~~Ch(11 i 3lh ir ~ 3#t CllfdfqCh ~, ~ 3lh Gj("H\3R G\q~(H ~ ~ 3lh ~ ~ llTlf· lR ~ m >f11:<f m ~dt i' I ~ ~~ ~ ~~Iwf c€t ~ CI1B1 ~ ~ CfiT ~i I q{ql(q{ :::r ~ q;) ~ ~~ 3lh ~-fcf<rn: c€t ~1fCk1~1 4P~ctl~ ~ ~ ~ 3lh ctt i' fq; ~ ~
~ TflIT ~

~ fcf; ~ ~

-it ~

cit

I~

CF<lt

wWT if ~
M c€t
~
<n

~

~Tffi:q.rr

c€t ~ c€t ~

Cflt ~{ ~ ~ ~ fi.RT ~
w;ft ~

~
~
fcf; ~

m~

cIT fill<
I~

~

P.fl11 ~

if tr~ "ffif .qy 00 ~

M fc&r:f

hT ctt f.r;lft ~ ;r~ s,3lT ~, wm 3lf~ Wen i f.lrn wm ~

~

~

mt ~
6CIT

m
6W

CfiT

3lh ~,

3lR

qr;ft ~

44

rn: I ~-~ 3TI'I::fCrn: ~
-w:rR ~

;:f.t

fcl1Bl ~

rn:
CfiT

m~ ~
'lit

~

~. ~ it fflll1Jf Y H ~f.r<n iT ~
c-;

~
q '-111fd

31fc'I1T CfiT ~

3lmct ~'tT1f
~. ~

e,

11HCf,Jf[fu ~

rn:
~ ~

<~

~

3TI'I::fCrn: ~ I ~ ~lq:(llCfl(1I~

~ ~

~-~

q 1fd fClCfl ~T

mit it ~-~ ~ 1l1c1-lfC1 3ffi ~RT"'-l1"- TIffi 311 ~ >['>l ?t )fq\ 11m iT ~ ~. 3fu: ¢t 'iffift ;:r, '" '" 3R"{ ~ ~0f. "ffi;n-~"ifT 3fu: i'r?ffi 3lIR ~ 'qU.SP: 'ift 3"H t,ql:<ll(1 :;r ~llT~ ful:!: m ~. 3"H Q{yfq(11 q{~:(q{ ~ l:!:Cfl ~YT\lf m ~iJ I
5Cll-qRT
~(!R ~ ~

m ~.~

~

q 1("H ~1{

rn:itffi ?t

mI

;:f.t ~. I ~

f"-ll"H4Il1dl-fl1crr ~,
;ffir-fm1 ~
I 3"H

«rrq-~~'.

~-~ W.:JT ~

~', qfCf-~

t

dR ~
';~
~

Of.:J
~

"'-lIm
CfiT

~-~
.:>

~
~~

~, f~
~
~qCf)f ~

cf.t .~
"l:TCf
~j.<:f

7.TW

lfbf~ fcf;<rr,
DO ~ ~

3WT!\lf1
~ fu7.TT
I

Cfm

Wf.:r ~ ~

3fu:
! 3"H

3ffi fR
~TfC'.fNef)

.~

~ Cf.T4 ~ ~
f(;m: ~

fu";l ~
3R"{

~

Cf%1 ~
CfiT ~

3Wfl1~ ~

it

mft

~ W q:j\ CfCfl fiRn:!: ~
~

3fu: 'iffift ~
d"fl q {y sO C1Y ~
3-;:rCf)l

TfR; ~

~
B1'tR
-:>

3i.f~
'"

3m ~qc:1ICfl'"l ~ll
fef) ~
>[~ ~~

3~T

3lh:

3i.fGflOlT3TI' ~ .»
q:j\

m ~I
f(;m: CN9
'"

~

! crf.rq;

~TMf 1H

it' ~

'lll~cf, ~
~ ~l

'2r, fut~~
-;:r cR-m
3l~.n

-~fIl: ~ <Fn % ~rrt 3lI~

~

3lh: ~ <n' ?T ~ ~~ ~ ITT? llT:rCJ""'-l1Tfu q,1 qJ~ ~ llflf ~. R&flH
co

CFn 3"H q I fd fu Cfl ~rncf. ~, f'-l1"{rq,{ ~~

~H~l
A;
BTl

if lfR'q ii8 ~, CRT[ 3"H >["l ~ ~ ~ ~s . RlH ~ '" 1m "lf~~q-;:r <Wf.:r ;:it, flr~ :qT~ q-;j( 3fu: fJmcir .~ ~it ~~ '4TfT 'l1B iPfT ~ ~cn ~ m=R ~~ '4l I
c-:

;:it I

~.ffif
'!Ch1 ~ I CfiT ~

7.Tj? ~ fq; 3lT\lf ~

CfiT BKpi:l ~
-;:rT~

~1
~

~{

it
HnT

~G

lJTlfT "'-l1TnT I

cF.r

3lT{ ?tm W'-R ~l:!: 3N-ft Bf"rtTcH 3lT\ (-Cf~

m ~C11

lTtf{gcf, <C\q -it ~
~, .
-:>

~q,1
'"

Ben

3lCf~

3lR 3WtJ
3('{

Tlrf:!

f~~ ~

CfiT ~ftCfl

H~

~ fit, ~{~
WCf~ 1) ~

~ ~~
-;:rw 3lTct1 ~ ,

'-lm

it .:riT -i1 q-f"1
1{C1

45

Cfil1.lJT% fet;
3"l !;i

(·n C1(11

lfT1CI"
dT-fif.T

(!Rq

q;r q-l

~cf,T

wf
~

¥t

%.

% dn: ~

m-~. W-~.

1ffi-~ CfiT ~ C11JT ~ fq:;

3rr{
1O('1T

if <rr: ~r ~ q.~r~HIT~.f 1Pl 3fu: ~Juft if ~ ~m afu Hrcn ~ ~ ~1f.rcfirM fum ~ I (~ ~ ~ >r<f.rq it ~ ~ ~T 7fAfmrr it m~.j">f'll ~ ~ lWf cir ~
flIcblf~Cf) ~

oT fi:lir ' 11 ~~~
i'.fQO
J

t~[

if t.<r

3ITi~-~f

l)

WIT.
~Pl
-,

3fll1 pr ~1

if CN3 ~ 3"lTB'.rf ~ ~ :itcP: ~ ~ it ~ ott
Q{41,4(

~-m m ~

%.

31P:

~?r ~

....:;;

CN3 ~

%~

3lh ~
:,

~

~frct{

~~!

wf CfiT 7lf. crcrr ~ fc:f; qf, "HR ~ ~ fqfqr ~~cn: CfiT ~T "5311 wf ~ 31h: ~31R ~Pl lP'~ % I dTfCf)l ~f, . '41 ~ ~ ~ t fq:; <rg itt ~ wf :rit ~. ;;~fc;q:; % c:rm wf ~. q{l:) !;icE "F:{ i!~ 3"li1:: ~ ;Jfrfu if ~~iT. ~:ill, B~QT3it ~ :EflF-l1-TfJ~I~t ~f, mT ~ ~R ;:URIT W ~ I ~ ~ 3m ~~.rr31h (f-;:~y ~~§[31i ~ f(;m; ~ ~H t~~.fq it qf{q(~ q)ljli?rw Ct."{ :sr0T(lT '~l frv
~! ~

m

:J

R~
~

:c,

~
~ -;:rrq

3m
%

_.~

qrr~:r
:>

~~

~

I~
I

erg ~"-f.

'I-.rq ~ t;riT

R ~mf<q-cr MJP-n
"lTFFf

~

iT

ffi it fq:;cr.:rr ~ ? ir % wf CflW[ %? ~ nit Tfd"T oT d111 ~np~ T..TC1 ~ % ~~ nit men if ~1q.,1 f.:ruJP.J 3m ~~ 31't.7.P-H fcf;<:rr ~ 3TI{ ~:r ~ TTIi\~uf g:;T<f ~ ~ "f,~ nn'-l f.l;:-f,lC1T
-"".

i-m wf

t

3l1"{

<f\3lR

tm f~

t

311'.3'H

Jffi( I 'p:31f-{

~<:!

~~

31h: ~
~HMPtl 3m: ~

c-:

~rct
if

~

nT";~

f.-~{Cl

TIf,lJ:I':

(11fC1 0)

fm~

cit -m-q.:j"r "iP.rT ~
~lT1lT3it

3r.:<:f ~

"-f.T

~U:sH
BPl

it
!

In~fq:;j"C11if ~

it ~

~ ~~

T&m JfT H"f,-iJl ~

q:>G dh 'f.{ 318 ciT ~fr<.r ~~ ~~Tq:;1 { 'f.{ ;:f.t >rill :nfT ~u {~ %. <:rf~f. -grnu "Hfi'l~l~ f;r~-c;:j7~~ ~ f~:}~ ·-:',Il!f ~t=i ".f1f Of] :nf~~nir ~~roTif 3W.fIB oT ;:it 3m i!-a f~ 'If, n-,-rfp-l tllf AA ~ff7.i l1f1f ~ '-IT :rir) ~~ .• ~ OfJ wrp:nw r.f.f Wll'UR
m 3wn:r s'R11 q

m

;..iT ~

46
~ 7lT

¥3JR
~?

W

3Tjfira
m-dT

3lTe.frr

~
;Jf H

3lh ~ ~ ciT ffiq; 3lh ~ k<1T ~ ~ 7lT

7lT ~

if WSJ-wRl, ~
~
ii.ffi

Cfllfl ;r

if.t ~ qJ{Uf
3lh ~
3N-ft

~

tm ~
rtt

~.?

1tm

~

~

it ~

fJlf)0(f1

3lh ~
q IklfCfCfld I

mm ~

it

l=JUTT q;f.t WRll
I~ ~

~~
~~

r.n«]q

~~
~

ma;lFm ~

mP.f ~

~3lT ~

3lh

m~ ~
~ ~

1tm
I

m

CflT

3lh ~
~ ~

~

~ ~R<n it ~ wRl Cfi81, llf.l ~ ~ CFlT m-m, ~ cir \lff.f.lT 3lh llf.l ~
if ~
3"lICl!?lICfldl ~ I ~ 3"llq!?lICfldl3TI

ciT ~,

3114qlct1 ~

~

Cf)8T

~

m-~
~I

~

3lh I"l~(q'l0f

.:>

<f.\

3"llq!?lICfldl~-lft4

Cfit ~ :wn: ~ ~ ~

it ~. 3"lf'tTCf) lfl'iffi 3lh: I"l~(qtrof

3lh:

fihl ~
~ ql«lfCfCfl ~
~

~~
3lrnT ~ fcf;

~ tR, ~ ft8 7lT mill i1
3lT

w.n ~ ~ ~
~

3lh: ~

~

lfif.t

~ ~~
~~

CflT ~

~

3lT'Ilm

~~
~.
q:;r

t.it ~ m
it it

f.rcm;r.fT ~
,WR ~

m' uq;m I
mr ~

f.:ru:Ta_r ~~

CflT ~

3l'l-J:PR

Cfit1T iT ~

3lh:

mfu-rf: 3lh

¥3lR

~
~~'f\TI

'\JlTlZTfl I
tHq!(q{

'5f~ ~

Cfit ~

it m~ ~ ~ it Cl~ ~

~ fcf; % ~,
q){

l'QI!(ll<1

3lh

lll'nl~:m

it ~

~!Cl~~!Clm~~~!!

47

~c4
1. ~~
~)fqR

~

~o

5, fif<:fi,{ol :37

C«. ~

1989.1 SlCfllliICfl: 3Wf

~J455

"&TU ~,,~-6.
3l~ ~ ~ I ~ ~,

2. ~ fif<:fi,{ol:-q-$ 3. 31f~ 4.~ 5.~

mcn~- ~'"ICfl'{OIC:lfI ~, 2oolJmcRf'trcfi 3Wf ~¥:T ~~,
-q:cf

6. 3QQCk1 7.~ 8.~ 9.~ 10.~ 11.~
12~

13.~ 14.~ 15.~ 16. 3l~ SlCflI:{ICfl: "BfI~ 17. 3l~
qJ

~¥:T (~

~-4. ~'tlR :

lTo ~

~
..~ ~

flldq#lCfl{

I

~; m-rT-l ~

lTo

~
"BfI~

('l_ot.ITo),
18.

fif<:fi,{ol 1998

to

'*

~) Ul1

wm 3lTTWf, ~
<fiT ~¥:T
'qf&{,

l_F'{Rf I

mR
SlCflllilCfl : 14

lTo ~
~ (~

~

flldqctCfl(, 3l¥i¥:TR~)

13l~ ~-~,~,

fi%,{ol

~20001

4~
19. ~~d -m-dT,~, ~o ~ 1997

Jih{g35 ('i0qfo)

20.

4jy~F(j,
<8~{UI

(<i0qfo),
21.~

fu~,

to)

~

~

(~~

~,

~

22. ~ 21.

l@if -qo ~

~;r«!,

mm (~
Rttft,
~'UlTl{

'lWfI ~, 2(01)
CfiT
~,

)fq.;nI]Cfi

:

~fucF;
SlCfiI~ICfi :

3Wf >lfuf.IT'a
24. ~ ~ 25.

~'ilT, ~

<8~{UI

~

flldCl<,1Cfi{ ~
~ ~

~Jr'a

~,
19R9

flldC{Mif.{,

<8~{UI

~?t -sr~
)f~n: ?R,

3l'UlTl{ 7, ~o 455

12() ~

<8~{UI

to

1993 I
Slif.I~Iif.

3lr.f ~
2Cl. ~'=Fl
7~~
_I.

'l9lft ~

fu"ffit-6

6Y~ct(l

2H. ~~

>rCf,T'f[

3l'UlTl{

11. ~

223 Slif.I~li.'fI :

3Wf ~

>r'ffi

?"R

~-6

29. ~ 30.

~-llfua

~

~

~.

!(lIf~<j;l\l1. ~.

(1i0lfl'o)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful