1. Vladavina prava u Srbiji 2. Zabrana diskriminacije u Srbiji 3. Manjinska zaštita u Srbiji-mehanizmi i domašaj 4.

Finansiranje političkih partija

Kratke instrukcije za pisanje eseja: a) Rad treba da bude između 4 i 5 str. MS Word, Times News Roman, font 12, prored 1.5. b) Rad treba da ima uvod u kome de se hjasno izložiti predmet eseja, odnosno osnovna teza(e) koja se dokazuje. Nakon toga potrebno je nabrojati argumente koji de se navesti i svaki objasniti. U nekim esejima de biti prikladno osvrnuti se i na mogude protivargumente. na kraju rada sročiti zaključak koji odražava osnovnu tezu iz uvoda. c) Ne prekoračujte rok za predaju eseja i iskoristite termine za konsultacije ukoliko niste sigurni da ste na pravom putu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful