You are on page 1of 10

Contoh soalan ujian induksi

Posted on 23/09/2011, in Uncategorized, with 0 Comments

BAHAGIAN I

1. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan.

a) Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. (9 markah)

b) Jelaskan tafsiran „keluarga pegawai‟ yang alayak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. (6 markah)

2. a) Dalam peraturan kewangan kerajaan, setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. (10 markah)

b) Encik Shah adalah seorang pemungut hasil. Pada suatu hari telah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis tiga (3) helak borang resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rosak. Apakah nasihat yang perlu diberikan oleh Encik Shah kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. (5 markah)

3. Encik Amri seorang Penolong Setiausaha di Kementerian Pelancongan telah diarah menyediakan kertas kerja tentang strategi pelancongan dan negara. Statistik maklumat yang

digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf “Sulit”, “Rahsia” dan ”Rahsia Besar”. Beliau telah dihubungi oleh Encik X yang tidak dikenalinya yang menawarkan ganjaran wang sekiranya beliau memberikan kerja berkenaan salinan kertas.

a) Apakah tindakan Encik X boleh dikategorikan sebagai „espionaj‟. Beri alasan anda. (4 markah)

b) Bagaimakah kaedah penyimpanan maklumat-maklumat terperingkat yang perlu diikuti oleh Encik Amri? (11 markah)

4. Kepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu, lebih-lebih lagi jika perkara atau bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kepada masyarakat dan negara. Kepuasan mencipta peralatan baru atau teknik baru akan menerbitkan kepuasan yang mendalam yakni rasa pencapaian, rasa penaklukan dan rasa bangga kerana ia memanfaatkan orang ramai.

Kenyataan di atas adalah tonggak yang kedua belas iaitu Nikmat Mencipta dalam Tonggak Dua Belas.

a)

Berikan empat (4) amalan positif dan negatif bagi nikmat mencipta. (8 markah)

c) Berikan tiga (3) contoh berserta huraian bagi setiap amalan positif dan negatif tersebut. (7 markah)

BAHAGIAN II

1. Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Pelan Perindustrian Negara telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil

oleh kerajaan bagi mencapai mamtlamat tersebut. Nyatakan lima (5) langkah yang digariskan di dalam perancangan tersebut. (15 Markah)

1. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada para pelanggannya. Antara langkah tersebut termasuklah mempastikan setiap jabatan menyediakan dan mematuhi Piagam Pelanggan. Sila jelaskan:

a) i) ii) sebar.

Definisi Piagam Pelanggan Ciri-ciri Piagam Pelanggan yang dikatakan jelas dan senang di

(9 markah)

b) Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan? (6 markah)

1. Encik Aidil baru dilantik sebagai Penolong Pengarah di Jabatan Imigresen. Beliau ditugaskan untuk mengurus aduan-aduan daripada orang ramai tentang jabatannya. Beliau difahamkan ada prosedur tertentu perlu diikuti dalam mengendalikan aduan awam tersebut. Jelaskan lima (5) prosedur tersebut berdasarkan PKPA. 4/92. (15 markah) 1. Pendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Huraikan tiga (3) daripada pendekatan di bawah.

a)

Latihan kepimpinan

b)

Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan

c)

Perubahan sikap dan nilai

d)

Pengalaman dan pusingan kerja

(15 markah) |soalan induksi 2012 huraian ciri-ciri piagam pelanggancontoh soalan induksi 2012nikmat menciptasoalan esei induksitugasan individu induksiujian induksipengalaman dan pusingan kerja dalam organisasipengalaman dan pusingan kerjadalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wangpendekatan meningkatkan keberkesanan kepimpinan kepuasan menciptatugasan induksiperaturan kewangan kerajaan setiap wang diterima perlu dikeluarkan resitjawapan tugasan individu kissmjawapan tugasan individu kursus induksipelan induksi perindustriannyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawainikmat mencipta dalam tonggak 12 contoh soalan esei kissmsoalan induksi individusoalan esei induksi 2012contoh soalan kepimpinantonggak 12 nikmat menciptadalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit resit itu pula hen PERATURAN DALAM MENGELUARKAN RESIT KERAJAAN Soal Jawab Peperiksaan Kerajaan Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah Jabatan Kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai, cek, kiriman pso dan lain-lain hendaklah dikeluarkan RESIT RASMI bagi mengaku-terima wang yang diterima. Daftar dan senarai punggutan mestilah dibukukan oleh anggota yang lain daripada 'cashier'. 1. Terangkan PERATURAN-PERATURAN BIASA DALAM MENGELUARKAN RESIT. 2. Nyatakan KEADAAN DI MANA PENYEDIAAN RESIT BOLEH DILAKUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA SAHAJA. ---------OoO------------Peraturan-peraturan biasa dalam mengeluarkan resit rasmi adalah :1. Resit mesti dikeluarkan sebagai akaun terimaan wang pada masa urusan transaksi dibuat. (AP60). 2. Orang awam / orang ramai perlu dinyatakan untuk meminta resit setelah transaksi dilakukan. (AP61) 3. Meminda resit adalah dilarang sama sekali. Sebarang kerosakan atau kesilapan hendaklah dibatalkan dan disimpan untuk kegunaan pelaporan

audit. Kesemua resit asal yang berkaitan dengan pembatalan hendaklah disimpan untuk tujuan verifikasi audit. (AP62) 4. Resit hendaklah ditulis secara berhati-hati dan menggunakan karbon dua belah muka. (AP63) 5. Resit hendaklah disimpan dengan selamat dan digunakan sepenuhnya. (AP65). 6. Apabila berlaku pertukaran pegawai pemungut, dokumen hendaklah disemak oleh kedua-dua belah pihak (Pemungut lama dan Pemungut Baru). Penyerahan dokumen hendaklah diakuterima lengkap dan satu perakuan berkaitan perkara ini hendaklah dilakukan bagi dokumen resit yang diserahkan. (AP66A) 7. Pemungut hendaklah menyelenggarakan Daftar Borang Hasil (Kew.67). (AP67). 8. Resit yang belum digunakan hendaklah disimpan dengan selamat (AP68). 9. Resit mesti ditandatangani oleh pegawai yang diberikuasa dan dibenarkan secara bertulis oleh Ketua Pengawal sahaja. (AP69) 10. Sekurang-kurang 2 pegawai berbeza dalam pengeluaran resit rasmi kerajaan, iaitu seorang penyedia (penulis resit) dan seorang penandatangan resit (AP70 (a)). KEADAAN DI MANA PENYEDIAAN RESIT BOLEH DILAKUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA SAHAJA adalah seperti digariskan di dalam AP70(a) iaitu 1. Pejabat Pemungut menggunakan Sistem Resit Elektronik yang telah mendapat kelulusan Jabatan Akauntan Negara dan Pejabat Kewangan Negeri. 2. Bayaran Tetap yang tercetak pada Resit-resit Rasmi, Lesen dan Tiket. 3. Pungutan luar secara seorang diri dan mestilah dikawalselia oleh Penyelia atau Pegawai Atasan. 4. Di dalam keadaan di mana tiada pegawai lain ketika transaksi tersebut diterima, namun mestilah mendapat kebenaran daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Kesimpulannya, AP60 hingga AP70 menggariskan panduan dan tatacara Pengeluaran Resit Rasmi Kerajaan yang mesti dipatuhi oleh Pemungut. Kekecualian juga diperjelaskan pada AP70(a), bagi memudahkan transaksi kerajaan. daklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang dalam keadaan manakah peraturan soalan induksi esei contohcontoh tugasan individu induksicontoh amalan mencipta tonggak 12contoh espionajtugas individu induksilangkah pelan perindustrian negarapendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasikaedah penyimpanan maklumat terperingkatcontoh soalan tentang kepimpinannyatakan kelas wad dan kadar rawatan bagi keluarga pegawaicontoh soalan pelancongancontoh soalan kissm ciri-ciri kepimpinan guru besarnikmat mencipta dalam tonggak duabelasnikmat mencipta amalan positifkeadaaan yang dikecualikan dalam peraturan kewangan mengenai resitcontoh soalan exam kissmKepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu lebih-lebih lagi jika perkara atau bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kepada masyarat dan negara Kepuasan mencipta peralatan baru atau teknik baru akan mencontoh pendekatan induksinasihat pemungut hasil kepada pembantu tadbircontoh nikmat menciptacontoh manfaat piagam pelanggansoalan induksi-latihan kepimpinanjelaskan tafsiran „keluarga pegawai‟ yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian

pegawaijawapan induksi tugasan individu resitpengalaman dan pusingan kerja dapat meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasihuraian tonggak 12peraturan boleh dikecualikan dalam resit kerajaanperaturan resit kerajaanpiagam pelanggan induksipendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan berkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasiencik shah adalah seorang pemungut hasilpendekatan meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasihuraikan ciri-ciri piagam pelanggansoalan 10 tugasan individu kursus induksidalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang di terima oleh pegawai kerajaan hendaklah di keluarkan resit resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang soalan: a dalam keadaan manakacover tugasan individu kissmsoalan dan jawapan tugasan induksi-kelas wad dan kadar bayaraninduksi tindakan yang perlu diambil apabila tersalah tulis resitjawapan assignment kissmsoalan past year esei induksicontoh jawapan tugasan individu kissmsoalan tugasan induksitugasan induksi piagam pelanggan4 amalan dalam nikmat menciptaamalan positif bagi nikmat menciptatonggak 12 contohcontoh assignment induksitafsiran keluarga pegawai yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawaitonggak 12 kissmcontoh amalan positif nikmat menciptatonggak nikmat mencipta dalam tonggak 12tonggak nikmat menciptaamalan positif dan negatif bagi nikmat menciptacontoh induksi individucara meningkatkan keberkesanan kepimpinanpendekatan latihan kepimpinan dalam keberkesanan kepimpinantugasan induksi ciri-ciri piagam pelangganpendekatan latihan kepimpinan dalam organisasitugasan induksi ciri pemimpinpendekatan pusingan kerjatugasan induksi tonggak dua belaspendekatan pengalaman dan pusingan kerja dalam meningkatkan keberkesanan kepimpinanpendekatan pengalaman dan pusingan kerjapendekatan pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasipendekatan meningkatkan keberkesanan kepimpinan organisasitugasan individu kursus induksi pembantu tadbirtugasan individu pendekatan kepimpinanpendekatan yang boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sebuah organisasipendekatan yang dapat meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasitugasan individu kursus induksi kelas wad kadar bayaran wadperaturan keewangan kerajaan setiap wang hendaklah dikeluarkan resittonggak empat belasperatura kesalahan menulis borang resit kewanganpenyimpanan maklumat terperingkat yang perlu diikuti olehpengeluaran resit-tugasan individu induksipengalaman dan pusingan kerja kepimpinantugasan individu kissm pendekatan kepimpinanpengalaman dan pusingan kerja dalam kepimpinantugasan individu induksi nikmat menciptapendekatan-pendekatan berikut boleh meninkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasitugasan individu induksi nikmat mencipta tonggakpendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanankepimpinan dalam sesebuah organisasipendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan sesebuah organisasipendekatanpendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan organisasitugasan individu kissm 2011pendekatan-pendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi huraikan tiga (3) daripada pendekatan di bawah:peraturan kewangan induksi setpendekatan latihan kepemimpinan meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasipendekatan kepimpinan induksitugasan kissm contoh esei tonggak 12nikmat mencipta dalam tonggak dua belastugasan kissm individu aduantugasan kissm kepimpinantugasan kissm piagam pelanggantugasan kursus induksi piagam pelanggannasihat sekiranya tersalah tulis resitnasihat pemungut hasil kepada pembantu tadbir yang tersalah tulis 3 resit dan menjadi rosakwawasan 2020 nikmat Menciptanasihat pemungut hasilnasihat kepada pegawai awam yang telah tersalah tulis resitmeningkatkan keberkesanan kepimpinan organisasimarkah kissm 2011maksud piagam pelangganmaksud nilai murni kepemimpinan guru besarmaksud nikmat menciptanyatakan kelas wad dan kadar rawatannikmat mencipta INDUKSItugasan induksi individu ciri-ciri

piagam pelangganpendekatan keberkesanan kepimpinanpendekatan berikut boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi huraikan 3 daripada pendekatan di bawahpendekatan berikut boleh meningkatkantugasan induksi individu manfaat piagam pelanganpegawai kerajaan wad kursus induksipanduan menulis jawapan soalan KISSMtugasan induksi resittugasan induksi soalan 7tugas individu kursus induksi latihan kepimpinantugasan kissm 2011 kewangannota tugasan individu kursus induksinota induksi peraturan kewangannimat mencipta-tonggak dua belasnilai murni kepemimpinan guru besar kissmnikmat mencipta tonggak dua belasmaklumat terperingkat bertaraf „sulit‟ „rahsia‟dan „rahsia besar‟soalan past year kissm 2011soalan-soalan ujian induksisoalan induksi esei dan jawapanstrategi peperiksaan kursus induksitafsiran keluarga pegawaisoalan induksi dalam keadaan manakah resit pembayaran tidak diperlukansoalan induksi – menulis resit yang salahsoalan esei ujian kursus induksisoalan esei tongok 12soalan esei kursus induksi tahun 2011soalan esei kissm 2011tafsiran keluarga pegawai yang layak menerima rawatan percumasoalan esei kissm 2010soalan esei kissmsoalan esei induksi contohtafsiran nikmat menciptatersalah menulis resitsoalan esei induksi 2011soalan ujian induksisoalan induksi individu peraturan kewangan kerajaansoalan perakaunan kerajaansoalan kissm past yearsoalan kissm ciri ciri kepimpinan guru besarSOALAN INDUKSI-RESIT KEWANGAN KERAJAANsoalan soalan induksi tonggak 12soalan induksi-kepimpinansoalan induksi tentang \espionajsoalan subjektif induksi 2012soalan induksi resitsoalan induksi piagam pelanggansoalan induksi perakaunan kerajaansoalan tonggak 12 induksisoalan induksi pegawai perubatansoalan induksi nilai murnisoalan induksi jawapan esei contohsoalan induksi individu peraturan rumahsoalan tonggak duabelastersalah tulis resittersalah tulis tigaresit peraturan kewangan kerajaanresit kewangan induksiprosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan daripada orang ramaiprosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan rakyatprosedur mengendalikan aduan daripada orang ramaipositif dan negatif nikmat mencipta dalam tonggak 12pkpa resit dikecualikanpiagam pelanggan kissmtonggak dua belas – nikmat menciptapiagam pelanggan /induksiperubahan sikap dan nilai meningkatkan keberkesanan kepimpinanperubahan sikap dan nilai keberkesanan kepimpinanperubahan sikap dan nilai dalam meningkatkan keberkesanan kepimpinanperubahan sikap dan nilai dalam kepimpinanperaturan-peraturan pengawai kerajaan mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swastatonggak dua belas kursus induksitonggak dua belas-nikmatresit pula hendaklah disediakan oleh seorangresit wang induksisoalan dan jawapan peperiksaan kissm 2010soalan dan jawapan induksi peraturan kewangantindakan boleh dikategorikan sebagai espionajsoalan dan induksi kewangansoalan bayaran kerajaanSOALAN 7 Dalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang a) Dalam keadaan manakatonggak 12soala induksi espionajsetiap wang yang diterima pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resittonggak 12 contoh amalan positifsetiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikantonggak 12 induksisetiap pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan (a) nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawaiSetiap pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkansetiap pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan yang ditetapkans wad dan kadar bayaran wadsetiap pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang

jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikutresit-resit kerajaanperaturan kewangan kerajaan resit induksilima contoh amalan untuk kekeluargaancontoh amalan positif dan negatif nikmat menciptacontoh kertas ujian Induksi skmcontoh latihan kewangan kerajaancontoh lirik dalam kepimpinancontoh manfaat piagamcontoh markah dan huraian prestasi pembantu tadbircontoh nikmat mencipta dalam perkhidmatancontoh nikmat mencipta dalam tonggak 12contoh nikmat mencipta di uthmcontoh piagam pelanggan yang jelascontoh kertas peperiksaan induksicontoh kertas kerja tugas individu kursus induksicontoh kerja kursus kissmcontoh amalan positif dan negatif tonggak nikmat menciptacontoh amalan positif nikmat mencipta dan huraiancontoh berserta huraian amalan positif dan negatif bagi nikmat menciptacontoh dan huraian amalan positif dalam nikmat mencipta dalam tonggak 12contoh esei kissmcontoh esei piagam pelanggancontoh huraian nikmat menciptacontoh jawapan manfaat piagam pelanggancontoh jawapan soalan pkpacontoh piagam pelanggan yang tidak jelascontoh soalan encik hasan adalah seorang pembantu tadbir (p/o) tugasan induksicontoh soalan tugasan individu manfaat piagam pelanggancontoh soalan ujian induksicontoh soalan ujian induksi pegawai perubatancontoh tonggak 12contoh tugasan individu induksi tugas pembantu tadbircontoh tugasan individu kursus induksi pendekatan kepimpinancontoh tugasan individu-resitcontoh tugasan kursus induksi individucover tugasan individu induksicontoh soalan resitcontoh soalan pkpa jabatan jpjcontoh soalan peraturan kewangancontoh soalan esei induksicontoh soalan esei kursus induksicontoh soalan induksi kertas 1contoh soalan kewangancontoh soalan latihan 01 peperiksaan perkhidmatan awamcontoh soalan peperiksaan induksicontoh soalan peperiksaan induksi 2011contoh soalan peperiksaan kewangancontoh soalan peperiksaan kissmDalam keadaan manakah peraturan kewangan kerajaan ini boleh dikecualikan15 contoh soalan tentang pelanconganamalan positif hasil menciptaamalan positif nikmat menciptaapakah tindakan boleh dikategorikan sebagai espionajassignment induksi individu rumah kerajaanassignment induksi keberkesanan kepimpinanassignment induksi kepimpinanassignment kissm ciri kepimpinanassignment kissm piagam pelangganassignment kursus induksi piagam pelangganamalan positif dan negatif bagiNikmat Mencipta Tonggak Nikmat Menciptadalam Tonggak Dua Belasamalan positif dan negatif bagi nikmatamalan positif dalam tonggak nikmat mencipta4 amalan positif dan negatif nikmat mencipta4 amalan positif nikmat menciptaa) Dalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang Dalam keadaan manakah peratura) nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawaiadakah tindakan boleh dikategorikan sebagai „espionaj‟ beri alasan andaadakah tindakan encik x boleh dikategorikan sebagai espionaj ? beri alasan andaamalan kepimpinan guru besar dalam perkhidmatan awamamalan negatif nikmat menciptaamalan positif dalam nikmat menciptaassignment of espionajb) jelaskan tafsiran „keluarga pegawai‟ yang layak menerima kemudahan perawatan percuma selepas kematian pegawaiciri piagam pelanggan jelasciri- ciri piagam pelanggan pembatu tadbirciri-ciri espionajciri-ciri kepemimpinan guru besar kissmciri-ciri piagam tugas induksicontoh 4 amalan dalam nikmat menciptacontoh amalan dalam nikmat menciptacontoh amalan negatif nikmat menciptacontoh amalan negetif nikmat menciptaciri kepimpinan guru besar kissmciri guru amalan negatif nikmat menciptacara-cara meningkatkan keberkesanan kepimpinanbagaimana mengendalikan aduanaduan rakyatbagaimana sistem maklumbalas pelanggan boleh dilaksanakanberikan 4 amalan positif dan negatif bagi nikamat menciptaberikan contoh beserta huraian bagi setiap amalan positif dan negatif dalam nikmat menciptabilakah peraturan kewangan boleh dikecualikahcara meningkatkan keberkesanan kepimpinan organisasi kerajaancara penulisan tugasan nyatakan kelas wad dan kadar bayaran bagi keluarga pegawaicara penyimpanan maklumat terperingkat kerajaancara untuk meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah jabatancontoh

amalan positif dalam tonggak 12dalam peraturan kewangan keajaan setiap wang yang diterimahuraikan pendekatan latihan kepimpinan boleh meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasijawapan esei induksijawapan induksi individu nilainilai murni penjawat awamjawapan induksi wawasan 2020jawapan soalan esei induksijawapan soalan tafsiran keluarga pegawaijawapan tugasan individu kursus induksi kemudahan rumah kerajaanjelaskan maksud piagam pelangganjelaskan tafsiran „keluarga pegawai‟ yang layak menerima kemudahan rawatan percumakadar bayaran wad pegawaijawapan Encik Amri seorang Penolong Setiausaha di Kementerian Pelancongan telah diarah menyediakan kertas kerja tentang strategi pelancongan dan negara Statistik maklumat yang digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf “Sulit” “Rahsia” dan ”Rahsinduksi- tonggak nikmat menciptainduksi soalan esei piagam pelangganhuraikan prosedur mengendalikan aduan pelangganinduksi – kadar bayaran wadinduksi – kelas wadinduksi : keberkesanan kepimpinan dalam organisasiinduksi dalam organisasiinduksi individu tonggak 12 nikmat menciptainduksi piagaminduksi piagam pelangganinduksi resit kewangankadar bayaran wad selepas kematian pegawaikaedah meningkatkan keberkesanan kepimpinankerajaan telah mengadakan pelbagai usaha dalam meningkatkan lagi penyampaiankerja kursus nikmat menciptakertas kerja nikmat mencipta dalam tonggak 12kertas kerja tonggak 12kertas soalan ujian induksikissm-ciri pemimpinKISSM-nilai kepimpinan guru besarkonsep pendekatan pengalaman kerja untuk meningkatkan keberkesanan kepimpinankursus induksi espionajkepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu lebih-lebih lagi jika perkara/ bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kepada masyarakat dan agama kepuasan mencipta peralatan baru/ teknik baru akan menerbitkaKepimpinan – pengalaman dan pusingan kerjakemudahan rawatan selepas kematian pegawaikeadaan manakah pengeluaran resit kerajaan dikecualikankebaikan kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawaikeberkesanan kepimpinan dalam organisasi dalam pengalaman dan pusingan kerjakeberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasikelas wad dan kadar bayaran bagi keluarga pegawai kerajaan 2012kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai kerajaankelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai kpmkelas wad dan kadar bayaran wad bagi pegawai kerajaan dan keluarganyakemudahan rawatan bagi pegawai kerajaan dan keluarganya induksikursus induksi pelan perindustriandalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang di terima oleh pegawai kerajaan hendaklah di keluarkan resit resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wangdefinisi piagam pelangganditerima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resitempat amalan positif dan negatif bagi nikmat menciptaempat amalan positif dan negatif nimkat menciptaen amri seorang penolong setiausaha di kementerian pelancongan telah di arah menyediakan kertas kerja tentang strategi pelancongan dan negara statistik maklumat yang digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf „sulit‟ „rahsia‟ dan „rahsia besar‟ Encik Amri seorang Penolong Setiausaha di Kementerian Pelancongan telah diarah menyediakan kertas kerja tentang strategi pelancongan dan negara Statistik maklumat yang digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf “Sulit” “Rahsia” dan ”Rahsia Besarencik amri seorang penolong setiausaha espionajencik shah adalah seorang pemungut hasil pada suatu hari salah seorangencik shah adalah seorang pemungut hasil pada suatu hari salah seorang pembantu tadbir (p/o) di jabatannya telah melaporkan kepada bahawa beliau telah tersalah tulis tiga helai borang resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rodefinisi keluarga pegawaidefinisi amalan organisasi kerajaanDalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yangditerima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatanganioleh pegawai yang menerima wang Dalam peraturan manakah peraturanidalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleeh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan

resit resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang dalam keadaan manakah peraturandalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima olehdalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikandalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang a) dalam keadaan manakah peraturdalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang dalam peraturan manakah peraturadalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkn resit resit pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerimanya dalam keadaan manakah peraturan ini boldalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawaikerajaan hendaklah dikeluarkan resit resit itu pula hendaklah disediakan olehseorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang dalam keadaan manakah peraturan inDalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima oleh pegawaikerajaan hendaklah dikeluarkan resit Resit itu pula hendaklah disediakanoleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerimawang Dalam keadaan manakah peraturan inidalam peraturan kewangan kerajaan setiap wang yang diterima olehkerajaan hendaklah dikeluarkan resit resit itu pula hendaklah disediakan olehpegawai yang menerima wang dalam keadaan manakah peraturan ini bolehdikecualikanesai tonggak dua belasesei ciri-ciri piagam pelangganhuraian manfaat piagam pelanggan kepada jabatan atau agensihuraian nikmat menciptahuraian nikmat mencipta tonggak 12huraian nikmat mencipta-tonggak 12huraian nilai murni tonggak 12huraian piagam pelangganhuraian tonggak dua belashuraikan amalan positif dan negatif tonggak 12huraikan ciri-ciri kepemimpinan guru besarhuraian manfaat piagam pelangganhuraian maksud amalanhuraian amalan positif dan negatif tonggak nikmat menciptaesei ciri-ciri piagam pelanggan/induksiesei induksi individuesei kelas wad dan kadar bayaran wadesei piagam pelanggan kursus induksiesei plan strategik bagi meningkatkan kepuasan pelangganesei rawatan bagi keluarga pegawai kerajaanesei stpm tonggak dua belasesei tugasan induksifokus piagam pelanggan tugasan induksihuraikan manfaat piagam pelanggan kepada orang ramai|