You are on page 1of 9

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Anul universitar: 2008-2009 Semestrul: I I.

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Fundamentele pedagogiei Codul: PED 1101 Numărul de credite: 6, disciplină obligatorie Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” Sibiu Programarea în orar a activităţilor: se va realiza în sem. I 2 ore curs şi 1 oră seminar II. Informaţii despre titularul de curs şi lucrări practice Nume, titlul ştiinţific: Cornelia Stan, asistent univ. drd. Informaţii de contact: corneliassv@yahoo.com Program consultaţii: permanent, on-line

III. Descrierea disciplinei: Cursul este destinat familiarizării studenţilor cu conceptele fundamentale ale pedagogiei ca ştiinţă, cu specificul, funcţiile şi rolul acesteia în cadrul mai larg al sistemului ştiinţelor educaţiei.. Obiectivele didactice majore ale disciplinei vizează asimilarea de către studenţi a unor concepte de bază privind istoricul apariţiei pedagogiei ca ştiinţă, a sarcinilor şi obiectului său de studiu, a triplei sale calităţi de ştiinţă, teorie şi artă a educaţiei, a caracterului finalist al acţiunii educaţionale precum şi a specificului fiecăreia dintre componentele sistemului ştiinţelor educaţiei. Cursul şi seminarul se desfăşoară în module săptămânale de câte 3 ore (2 curs şi 1 seminar) şi se bazează pe o metodologie didactică interactivă, menită a stimula participarea nemijlocită a studenţilor la desfăşurarea procesului de învăţământ. Dintre principalele metode didactice folosite, amintim: prelegerea, explicaţia, studiul de caz şi problematizarea. Cursul urmăreşte dezvoltarea la studenţi atât a competenţelor ştiinţifice cât şi a competenţelor comunicaţionale, de relaţionare socială precum şi a competenţelor metodologice. IV. Bibliografia obligatorie: • Bîrzea, C., (1998) Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti.

• • • • • • •

Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura Paralela 45, Piteşti Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Chiş, V., (2002) Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Monteil, J-M., (1997) Educaţie şi formare, Editura Polirom, Iaşi. Păun, E., Potolea, D., (2002) Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi, tehnici, Editura Polirom, Iaşi.

Toate aceste surse sunt disponibile la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în cadrul BCU Cluj-Napoca. V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Materialele utilizate în cadrul cursurilor şi al lucrărilor practice sunt: retroproiector, videoproiector, suport de curs în format electronic şi tipărit, texte din lucrari de referinţă în format tipărit, fişe de lucru. Notă: materialele sunt asigurate de către facultate. VI. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Săptămâna 1: • Tematica abordată: Obiectul de studiu şi sarcinile pedagogiei ca ştiinţă Concepte de bază şi cuvinte cheie: educaţie, educabilitate, dimensiunea psihologică, pedagogică şi socială a educaţiei. Seminar 1: Statutul de ştiinţă al pedagogiei Bibliografie: • Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura Paralela 45, Piteşti • • • Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Stan, C., (2001) Teoria educaţiei. Actualitate şi perspective, Editura Presa Universitară Clujeană.

Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să definească în cel puţin trei moduri fenomenul educaţional. 3. să identifice relaţiile existente între dimensiunea pedagogică, psihologică şi socială a educaţiei Săptămâna 2: Tematica abordată: Etapele şi factorii determinanţi ai constituirii pedagogiei ca ştiinţă Concepte de bază şi cuvinte cheie: empiric, ştiinţific, etapa reflectării în conştiinţa comună a oamenilor, etapa constituirii pedagogiei ştiinţifice. Seminar 2: Etapele constituirii pedagogiei ca ştiinţă • • • • Bibliografie: Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura Paralela 45, Piteşti Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să identifice principalii factori ce au condus la constituirea pedagogiei ca ştiinţă şi să expliciteze specificul etapelor parcurse. Săptămâna 3: Tematica abordată: Caracterul ştiinţific al pedagogiei Concepte de bază şi cuvinte cheie: epistemologie pedagogică, pedagogia ca teorie, ştiinţă şi artă a educaţiei, legitate, normativitate, predictibilitate, investigaţie pedagogică. Seminar 3: Pedagogia-ştiinţă specifică şi de sinteză a educaţiei Bibliografie: • Bîrzea, C., (1998) Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti.

• • •

Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura Paralela 45, Piteşti Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să argumenteze caracterul ştiinţific al pedagogiei.

Săptămâna 4-5: Tematica abordată: Ştiinţele pedagogice generale – prezentare de ansamblu Concepte de bază şi cuvinte cheie: teoria educaţiei, teoria curriculumului, teoria instruirii, teoria evaluării, managementul educaţional. Seminar 4: Tranziţia de la pedagogie/ştiinţa educaţiei la sistemul ştiinţelor educaţiei Seminar 5: Diversificarea câmpului disciplinar al pedagogiei Bibliografie: • • • • • Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura Paralela 45, Piteşti Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Chiş, V., (2002) Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să evidenţieze specificul fiecăreia dintre ştiinţele pedagogice generale. Săptămâna 6-7: Tematica abordată: Ştiinţele pedagogice speciale, aplicate şi comunitare – prezentare generală

Concepte de bază şi cuvinte cheie: ştiinţe pedagogice speciale antepreşcolară, preşcolară, şcolară, universitară şi andragogia); ştiinţe aplicate (pedagogia experimentală, comparată, prospectivă, diferenţială, speciale, pedagogia ocrotirii şi istoria pedagogiei); ştiinţe pedagogice (pedagogia medicală, pedagogia familiei şi pedagogia timpului liber) Seminar 6: Taxonomii ale ştiinţelor educaţiei

(pedagogia pedagogice didacticile comunitare

Seminar 7: Modelul generativ explicativ pentru conceptul „sistemul ştiinţelor educaţiei” Bibliografie: • • • • • Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura Paralela 45, Piteşti Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Chiş, V., (2002) Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să analizeze comparativ diversele categorii de ştiinţe pedagogice Săptămâna 8: Tematica abordată: Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe. Concepte de bază şi cuvinte cheie: multidisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate. Seminar 8: Macro şi micropedagogia-direcţii de profesionalizare a pedagogiei ca domeniu de cunoaştere • • Bibliografie: Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura Paralela 45, Piteşti Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

• • •

Chiş, V., (2002) Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să argumenteze necesitatea caracterului interdisciplinar al pedagogiei ca ştiinţă.

Săptămâna 9: Tematica abordată: Funcţiile şi formele educaţiei Concepte de bază şi cuvinte cheie: funcţia cognitivă, socio-culturală, economică, tipologia formelor educaţiei. Seminar 9: Educaţia-factor al dezvoltării personalităţii umane Bibliografie: • • • • • Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Chiş, V., (2002) Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Stan, C., (2001) Teoria educaţiei. Actualitate şi perspective, Editura Presa Universitară Clujeană Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să expliciteze specificul fiecăreia dintre funcţiile educaţiei 3. să evidenţieze relaţia existentă între formele educaţiei

Săptămâna 10: Tematica abordată: Caracterul finalist al acţiunii educaţionale

Concepte de bază şi cuvinte cheie: finalităţile educaţiei, gradul de generalitate al diverselor finalităţi ale educaţiei, taxonomia obiectivelor didactice, derivare pedagogică. Seminar 10. Operaţionalizarea obiectivelor Bibliografie: • • • • Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Chiş, V., (2002) Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să identifice relaţia ideal-scopuri-obiective şi să exemplifice procedeul derivării pedagogice 3. să operaţionalizeze trei obiective didactice. Săptămâna 11-12: Tematica abordată: Factorii şi principiile fundamentale ale educaţiei Concepte de bază şi cuvinte cheie: factori cognitivi şi metacognitivi; factori afectivmotivaţionali; factori ai dezvoltării personalităţii; factori personali şi sociali; diferenţe individuale. Seminar 11: Funcţiile educaţiei Seminar 12: Formele educaţiei Bibliografie: • • • • Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Chiş, V., (2002) Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să evidenţieze legăturile existente între factorii şi principiile educaţiei. Săptămâna 13-14: Tematica abordată: Provocările pedagogiei contemporane Concepte de bază şi cuvinte cheie: noile tipuri de educaţie, pedagogia interactivă şi pedagogia noilor structuri de învăţare, reconstrucţia spaţiului şcolar, designul şcolii şi al relaţiilor interpersonale în context şcolar, sisteme educaţionale organizate ierarhic şi sisteme educaţionale organizate în reţea. Seminar 13: Dimensiunile educaţiei Seminar 14: Noile tipuri de educaţie Bibliografie: • • • • Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Chiş, V., (2002) Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să identifice, să descrie şi să expliciteze principalele mutaţii survenite în pedagogia contemporană în raport cu cea tradiţională. VII. Modul de evaluare: Examenul se desfăşoară în scris, la finele semestrului. În stabilirea notei finale, va conta, cu o pondere de 70%, proba scrisă şi, cu o pondere de 30%, activitate aplicativă prestată de student la curs şi la seminar. Va conta inclusiv atitudinea favorabilă faţă de activitatea didactică şi implicarea activă a studentului în procesul didactic. În evaluarea probei scrise se au în vedere citeriile: calitatea răspunsurilor, organizarea şi coerenţa acestora, evidenţierea dimensiunii aplicative a temei abordate, originalitatea şi creativitatea, încadrarea în timp.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: Prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de minim 70% şi ea condiţionează prezentarea studentului la examen. - Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut, se va recupera la o dată ulterioară, fixată în acord cu studenţii. -Copierea se sancţionează cu excluderea de la examinare şi notarea cu nota 1 (unu). - Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor, la secretariatul facultăţii. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei. În procesul de evaluare a studenţilor se aplică reglementările interne ale Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. IX. Bibliografia opţională: Antonesei, L., (1996), Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. Cristea, S., Pedagogie generală. Managementul educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti. Cucoş, C., (1995) Pedagogie şi axiologie, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti. Cucoş, C., (1999) Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi. Dewey, J., (1992) Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. Garrido, J.L.G., (1995) Fundamente ale educaţiei comparate, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti. Planchard, E., (1992) Pedagogie şcolară contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti. Salade, D., (1995) Educaţia şi personalitatea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca. Stan, C., (2001) Teoria educaţiei. Actualitate şi perspective, Editura Presa Universitară Clujeană. Ursu-Oancea, G., (1998) Ereditatea şi mediul în formarea personalităţii, Editura All Educational, Bucureşti.

• • • • • • • • • •

Toate aceste lucrări se găsesc la biblioteca facultăţii din cadrul BCU Cluj-Napoca. Asistent univ. drd. Cornelia Stan