You are on page 1of 5

-1

-

De Affaire Rampolla - 1
NA OVERLIJDEN PAUS LEO XIII BIJNA EEN VRIJMETSELAAR TOT PAUS GEKOZEN !

Kardinaal Rampolla (links en midden - 1900: Philip de László, rechts - 1912: August Bresgen)

Ongelooflijk! Onmogelijk! Zo zal menigeen reageren: de Heer heeft toch beloofd dat Hij met zijn Kerk zal zijn tot aan het eind der tijden; dus dat zal wel niet waar zijn. Gelukkig heeft de Heer er ook voor gezorgd dat dit vrijmetselaarsplan niet doorging, maar menselijkerwijs gesproken mag je wel zeggen dat de Kerk in het begin van de twintigste eeuw door het oog van de naald is gekropen. We hebben in ons tijdschrift al menig artikel gepubliceerd van de hand van Hubert Luns, ondermeer goed gefundeerde artikelen over de Vrijmetselarij. Van hem ontvingen wij documentatie waaruit duidelijk blijkt dat dit vrijmetselaarsplan een onloochenbaar feit is.

1 – Niet Mariano Rampolla, maar Sarto
Het volgende is daarvan een duidelijk voorbeeld. Na het overlijden van paus Leo XIII, in 1903, werd een conclaaf bijeengeroepen en in eerste instantie werd kardinaal Rampolla als opvolger gekozen. Maar tot aller verbazing eiste de kardinaal-aartsbisschop van Krakow de nietigverklaring van deze verkiezingsprocedure. Zich uitsprekend namens keizer FranzJozef van Oostenrijk-Hongarije, plaatste de primaat van Polen een veto bij de verkiezing van kardinaal Rampolla. Er werd geen reden voor opgegeven. Tenslotte werd kardinaal Sarto gekozen in plaats van Rampolla. Hij werd de heilige paus Pius X en voerde een openlijke oorlog tegen de modernisten én tegen de Vrijmetselarij, volgens bisschop Meurin: de ‘synagoge van Satan’.

2 - Wat eraan voorafging
Jaren later werd bekend dat een zekere bisschop Jouin, oprichter van het gerenommeerde blad R.I.S.S. (Revue Internationale des Sociétés Secrètes / Internationaal tijdschrift van de geheime genootschappen), het onweerlegbare bewijs in handen had gekregen dat kardinaal Rampolla niet slechts lid was van een of andere vrijmetselaarsloge, maar dat hij grootmeester was van een zeer geheime sekte, de ‘Ordo Templi Orientalis’. Toen bisschop Jouin geen mogelijkheid zag de waarheid duidelijk te doen doordringen bij de Romeinse curie, heeft hij direct contact opgenomen met het Oostenrijkse hof. Aldus

-2-

geïnformeerd, heeft de keizer van Oostenrijk, zoals gezegd, voor interventie gezorgd. In feite beschikte hij toen nog over een vetorecht bij het conclaaf, verleend krachtens een clausule van een verdrag tussen Wenen en het Vaticaan.

3 - Satanisch plan
De vijanden van de Kerk waren er nochtans vast van overtuigd dat hun Satanisch plan zou lukken. In documenten, gepubliceerd verschillende jaren vóór het overlijden van paus Leo XIII, wordt het volgende gesprek weergegeven tussen iets dat zich als de demon Asmodee voorstelde en Lucifer-priesteres Diana Vaughan: (1) «« Dit zal gebeuren in het jaar zelf waarin de huidige paus zal sterven. Zijn opvolger zal meer ijverig dan bekwaam zijn; wij verheugen ons om zijn buitengewone ijver, want daaruit zal veel kwaad voortkomen voor de Kerk (…) Schrijf, ja schrijf dat aan je correspondent (…) Ik kan je zeggen (aldus vervolgt de demon Asmodee) dat met die verandering van paus tevens de soevereiniteit zal ophouden van Simon (Petrus) waar je je zo’n zorgen over maakt. »» --Zonder die door de Voorzienigheid Gods gewilde interventie, wie weet in welk een crisis de Kerk terecht was gekomen op godsdienstig, politiek, sociaal, economisch, maatschappelijk en ander vlak? In ieder geval koesterden de hoge leden van de Synagoge van Satan het geheime plan zich te wreken op Oostenrijk. Dat brengt ons op het spoor van de Eerste Wereldoorlog, waarvan ieder weet welke gebeurtenis tot de escalatie leidde, te weten de moordaanslag op de Habsburger aartshertog Franz-Ferdinand van Oostenrijk op 28 juni 1914 te Sarajewo. Hij was goed bevriend met Karl van Habsburg en Lotharingen, de achterneef van keizer Franz-Jozef. (Deze Karl werd in 2004 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.) In november 1916 sterft Franz-Jozef een vrome dood na een regeerperiode van 68 jaar. Karl von Habsburg wordt nu de keizer van Oostenrijk en apostolisch koning van Hongarije. Hij was toen pas 29 jaar oud. Hij heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag om deze verschrikkelijke oorlog te beëindigen. Maar de grote mogendheden van de ‘Entente’ waartoe Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Italië behoorden, bleven ieder vredesinitiatief dwarsbomen, want de vrijmetselaars hadden aldus beschikt. In 1931 stond in de reeds eerder vermelde R.I.S.S. (2): “De heer Bainville schreef dat de misdaad van Sarajewo niet te voorzien was geweest. Nochtans, op 15 september 1912 verscheen in het blad R.I.S.S. het volgende: Misschien zal er eens duidelijkheid komen over een uitspraak, gedaan door een hoge vrijmetselaarsautoriteit in Zwitserland ten aanzien van de opvolger-erfgenaam van de aartshertog: “WEL, HET IS JAMMER DAT HIJ VEROORDEELD IS, MAAR HIJ ZAL STERVEN OP DE TREDEN VAN DE TROON.” Wat volgens de heer Bainville in zijn artikel van 3 juni 1931 niet was te voorzien, dát is wel degelijk voorzien en aangekondigd en wel twee jaar voordat de moordaanslag plaatsvond.’

4 - Nabeschouwing over het werk van Mgr Jouin
De van dhr. Hubert Luns ontvangen documentatie gaat nog verder met een beschouwing over het R.I.S.S. blad en zegt ondermeer dat het zo goed als niet compleet is terug te vinden (3) en dat pas recent een volledige heruitgave heeft plaatsgevonden bij Éditions Delacroix (Boîte Postale 18, 35430 Chateauneuf, France). Dit blad met zijn in de loop der tijd meer dan 10.000 bladzijden werd indertijd gekwalificeerd als “het belangrijkste orgaan, gericht tegen geheime genootschappen in de hele wereld; geen enkel ander blad onder de publicaties die gericht waren tegen de sekte van de Vrijmetselarij, heeft een dergelijke ontwikkeling gekend en bevatte zoveel informatie van allerlei aard”.

-3-

Tenslotte volgen nog de teksten van twee brieven uit Rome om goedkeuring, instemming, hoge waardering, lofprijzing en dank te betuigen aan het adres van bisschop Jouin, de ene van de Apostolische Stoel (Praestantes animi laudes, op 23 maart 1918 uitgegeven onder het zegel van de vissersring) en de andere van het staatssecretariaat, getekend door kardinaal Gasparri op 20 juni 1919.

5 - Strikt geheim? Of huichelarij en schijnheiligheid?
Tegen de achtergrond van deze niet te loochenen feiten omtrent het aandeel van de Vrijmetselarij in de moordaanslag te Sarajewo die escaleerde tot de verschrikkelijke ramp van de Eerste Wereldoorlog, is het zeker interessant het volgende te lezen in het boek “Vrijmetselarij” van J. Dominicus, die in de vorige eeuw een gewaardeerd schrijver was van tal van boeken, speciaal bestemd voor het Katholieke volksdeel: «« Even weinig succes leverde het internationale Maçonnieke congres van Belgrado op, gehouden in oktober 1926, op verzoek van de jonge Grootloge van Joegoslavië. Het motto was: “Pacifisme!”, waarvan men juist in Belgrado in Joegoslavië wilde getuigen, omdat in dat land de eerste schoten van de Eerste Wereldoorlog waren gevallen. De resolutie van het congres sprak de hoop uit een herhaling van de catastrofe, een schande voor de beschaafde wereld, te voorkomen, waartoe de Vrijmetselarij alle steun toezegde aan de Volkerenbond in haar streven naar beperking van bewapening, maar vooral ook aan de daartoe opgerichte Internationale Militaire Associatie die zich inzette om conflicten tussen de naties op te lossen. »» Heel deze tekst heeft een smaak en een klank zoals die tot uitdrukking komen in het bekende Franse gezegde: “Qui s’excuse, s’accuse”. Wie ongevraagd met excuses op de proppen komt, beschuldigt in feite zichzelf! Het is in ieder geval wel opvallend dat bovengenoemd vrijmetselaarscongres gehouden werd “op verzoek van de jonge Grootloge van Joego-Slavië” en dat het motto ervan “Pacifisme!” was, en dat Joegoslavië uitdrukkelijk vermeld wordt als het land waarin “de eerste schoten van de eerste wereldoorlog waren gevallen”. Het heeft er alle schijn van dat de genoemde Grootloge van Joegoslavië, waarvan de meeste leden zelf waarschijnlijk niet op de hoogte van de medeplichtigheid van de Vrijmetselarij, door hoge autoriteiten van deze Satanische sekte is geïnspireerd om deze huichelaarsrol te spelen!

6 - Slotopmerkingen
In het begin van dit artikel werd er al op gewezen dat de feiten die wij op tafel gingen leggen, ons kunnen “helpen de intriges beter te begrijpen die achter de schermen plaatsvinden, ook in onze huidige tijd”. In de teksten die destijds door het Vaticaan zijn vrijgegeven in het kader van het ‘derde geheim van Fatima’, komt ook de vermelding voor van een paus die uit Rome zal moeten vluchten “over de lijken van vele collega-prelaten en priesters heen”. Dit wijst duidelijk op het uitbarsten van een openlijke strijd, een revolutie. En het is voor mij – en voor velen met mij – een uitgemaakte zaak dat de Vrijmetselarij hier een belangrijke rol in speelt. Twee conclusies liggen voor de hand. Nog afgezien van het uitdrukkelijke kerkelijke verbod voor alle gelovigen om lid te zijn van de Vrijmetselarij, zal iedere normale Katholiek het toch wel met mij eens zijn – zeker na kennisneming van de feiten, in dit artikel vermeld – dat je zonder meer ophoudt lid van de Kerk te zijn, als je hoe dan ook enige steun verleent aan de Satanische sekte van de Vrijmetselarij, zeker als je zo ver afdwaalt dat je er lid van wordt! (4)

-4-

Dit is dan alleen nog maar iets negatiefs: géén lidmaatschap van deze geheime beweging die alleen maar uit is op vernietiging van de Katholieke Kerk, maar aan welk positief punt moeten wij denken? We spraken zojuist over het derde geheim van Fatima. Bij vele Maria verschijningen werd over de toekomst gesproken, al vanaf La Salette (nu 160 jaar geleden). Zo zijn er heel wat waarschuwingen van toekomstig onheil, bijvoorbeeld de door vele heiligen en vrome personen aangekondigde wereldramp van drie dagen duisternis (wat in ons blad enige keren ter sprake is gekomen). Allerlei rampen kunnen voorkomen worden door een bekering bij velen, die in hun hart hebben besloten om voortaan met God rekening te houden. Indien dit niet op een voldoende ruime schaal gebeurt, kunnen rampen door gebed worden verzacht. Daartoe is het rozenkransgebed heel effectief die, als bij de zich steeds herhalende adem, de Adem van God afsmeekt (de ruach ha-Kadesh). Nooit is het daarbij de bedoeling onze nieuwsgierigheid of sensatielust te prikkelen, zeker ook niet om ons bang of angstig te maken. Alle waarschuwingen zijn vooreerst facultatief. Klassiek voorbeeld daarvan is wel de prediking van Jona in Ninive: toen op zijn woord koning en volk zich bekeerden, die bereid bleken boete te doen, gingen de straffen niet door. De profeet Jona vond dat voor zichzelf helemaal niet zo fraai, want hij dacht: “Nu vinden ze me een dwaas”. Die waarschuwingen zijn dus altijd bedoeld om ons tot bezinning te doen komen, om het kwaad achter ons te laten, ons leven te beteren en geheel volgens Gods wil te gaan leven. Dit is dan ook het positieve aspect van alle waarschuwingen tegen de Vrijmetselarij: houdt u er ver van; ga toch vooral een leven van gebed en offers leiden en streef in alles naar het goede: “Uw Rijk kome! Uw Wil geschiede!” Ergens zegt Christus dat sommig kwaad alleen door gebed en vasten kan worden uitgeroeid. Zo kunnen harde noten worden gekraakt. Zo kan iedere gelovige – in stilte en verborgenheid, alleen aan God en Zijn engelen en heiligen bekend – een leven leiden van voortdurend gebed en offer, om zelf aan dat grote kwaad te ontkomen en om de bekering van vele verdwaalden te verkrijgen, voor Gods eer en tot heil van heel Gods heilige Kerk. Jan Leechburch Auwers
Gepubliceerd in “De Brandende Lamp” Nr. 107 – 3e kwartaal 2006

Het Rooms-Katholieke blad R.I.S.S (Revue Internationale des Sociétés Secrètes / Internationaal tijdschrift van de geheime genootschappen) heeft in de jaren 19121939 (met een onderbreking tussen 1915 tot 1919) regelmatig feiten bekend gemaakt omtrent onder andere de Eerste Wereldoorlog alsook de zaak Rampolla. Deze feiten kunnen ons helpen de intriges beter te begrijpen die achter de schermen plaatsvinden, waaronder die in onze huidige tijd.

Noten
(1) Zie “Symboles du Palladisme” door Diana Vaughan – Éditions Delacroix (p. 50). (2) Zie “Revue Internationale des Sociétés Secrètes (R.I.S.S.)” # 1931 (p. 690). (3) Opvallend is dat dit punt geheel overeenkomt met wat ook in de artikelen van dhr. Luns wordt vermeld: Publicaties met cruciale onthullingen en waarschuwingen in de richting van de Vrijmetselarij zijn in alle stilte en verborgenheid uit nagenoeg alle bibliotheken verdwenen, zowel publiek als privaat. Het is niet moeilijk te gissen wie daar de hand in heeft… (het meeste dat daarover wordt gepubliceerd, raakt niet de kern.) (4) Zie ook het naschrift van het artikel van Hubert Luns : “De Tegenkerk van de Vrijmetselarij” van deel 3 van “De Moraal en het Dogma van de Vrijmetselarij”.

-5-

APPENDIX
• Een commentaar op de Rampolla Affaire
In de laatste alinea van Craig Heimbichners artikel over de Rampolla affaire: “Werd een Vrijmetselaar bijna Paus? – Het verhaal van kardinaal Rampolla”, stond het volgende: «« Alhoewel het weinig voldoening schenkt om een kardinaal van diabolische intriges te betichten, is het aannemelijk dat het verhaal van Monseigneur Jouin klopt en de Kerk hem daarvoor postuum dank is verschuldigd. Het materiaal onderschrijft de aantijging dat een Vrijmetselaar, kardinaal Rampolla, meer dan een eeuw geleden bijna paus werd. In plaats daarvan werd het een heilig man, gekend als Pius X. Maar kwellende vragen blijven ons bij. Indien de Loges zo lang geleden een welhaast klinkende overwinning op het Vaticaan behaalden, waarom zouden ze het dan niet nogmaals proberen? Zouden ze niet eerder zijn aangemoedigd? En wat hebben ze daarna in het werk gesteld? Ik geloof dat een zorgvuldige overweging van deze vragen opheldering verschaft over de grote veranderingen die zich tijdens de laatste decennia in onze kerkgeschiedenis hebben voorgedaan, een tijd waarin de zelfverheerlijking van de mens een hoge vlucht nam in combinatie met een ontstellende kabbalistisch seksuele ontsporing binnen de rangen zelf van het priesterschap — die vreemd genoeg ‘toevallige’ overeenkomsten toont met de hoogste d.w.z. elfde graad van de Ordo Templi Orientalis — we spreken over de sodomitische ‘inwijding’. St Pius X waarschuwde ons voor de gevaren van inlfiltratie van de deelgenoten in deze dwaling onder de priesters zelf. De Heilige Geest kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor het soort mutaties die het Lichaam van Christus op deze en gene wijze hebben verwond; dat zou gelijk staan aan heiligschennis. Neen, dit moet de ‘onheilige’ geest worden aangerekend, de Duivel, wiens trawanten uit de Loges voortkomen en het is gelukt — voor zolang ze zich aan het zicht onttrekken — om de Kerk te besmetten. We moeten het werk van Monseigneur Jouin opnieuw ter harte nemen, en dat van St Pius X, en het noodzakelijke onderzoekswerk verrichten opdat de architecten van vernietiging uit de rangen van de clerus verwijderd worden, zonder acht te slaan op hun eventueel hoge positie. Indien we deze belangrijke waakzaamheid niet herstellen, zullen we steeds meer getuige zijn van een toenemende gelijkstelling van de Rooms Katholieke Kerk met het beeld van het gnosticisme, dat met groeiende vermetelheid de zelfverheerlijking van de mens aanprijst tot op het moment, natuurlijk, dat Gods Hand ingrijpt. »»

Deze bijdrage van Craig Heimbichner verscheen in het augustus-2003 nummer van “Catholic Family News”, getiteld: “Did a Freemason Almost Become Pope? – The Story of Cardinal Rampolla”.

-