You are on page 1of 8

1.EFECTUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE Prescripţia are ca efect stingerea dreptului material la acţiune.

După împlinirea termenului de prescripţie, cel obligat poate să refuze executarea obligaţiei. PE nu operează de drept şi nici din oficiu, ci numai la cererea persoanei interesate. Organul de jurisdicţie nu poate invoca din oficiu PE, dreptul subiectiv civil poate beneficia de protecţie judicicară pe cale de acţiune ori de cîte ori PE nu este invocată în termenul prevăzut de lege de către cel în folosul căruia a curs prescripţia. Dreptul subiectiv prescris se bucură de protecţie pe cale de excepţie.Dacă obligaţia corelativă a fost executată de bunăvoie după ce termenul de precripţie s-a împlinit, nu se va putea cere restituirea chiar şi dacă la data executării, cel în folosul căruia a curs prescripţia nu ştia că termenul de prescripţie era împlinit. Sunt valabile recunoasterea dreptului făcută prin act scris precum si constituirea de garanţii în folosul titularului dreptului supus PE , chiar dacă cel care lea facut nu ştia că termenul de prescripţie era împlinit. Legea permite celui în folosul căruia curge sau a curs prescripţia să renunţe la beneficiul termenului scurs pentru prescripţia începută şi neîmplinită sau, după caz, la prescripţia împlinită. Nu poate renunţa la prescripţie cel lipsit de capacitatea de a înstrăina sau de a se obliga. Efectele renunţării la prescripţie: a.renunţarea la prescripţia împlinită caz în care începe să curga o noua prescripţie de acelaşi fel b.renunţarea la beneficiul termenului scurs pentru prescripţia începută şi neîmplinită, caz în care sunt aplicabile regulile privind întreruperea prescripţiei prin recunoaşterea dreptului Renunţarea produce efecte numai în cazul celui care a facut-o. Nu sunt supuse PE acele componente ale dreptului la acţiune constând în posibilitatea de a exercita mijloacele procesuale reglementate de lege şi care alcatuiesc acţiunea civilă. Efectul PE este coordonat de 2 principii: a.odata cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept subiectiv pricipal se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile subiective accesorii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel b.dacă un debitor este obligat la prestaţii succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare dintre aceste prestaţii se stinge printr-o prescripţie deosebită Ambele principii privesc efectul stingerii prin prescripţie extinctivă a unui drept de creanţă. Odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge si dreptul la acţiune privind eventualele dobânzi şi garanţii personale. Prin excepţie prescripţia dreptului la acţiune privind creanţa principală nu atrage şi stingerea dreptului la acţiunea ipotecară. Creditorul ipotecar va putea urmări în condiţiile legii doar bunurile mobile sau imobile ipotecate însa numai în limita valorii acestor bunuri.

Dobânzile şi alte accesorii ale creanţei ipotecare nu mai pot fi acoperite în afara capitalului după implinirea prescripţiei din valorificarea pe cale silită a bunului ipotecat. Imprescriptibilitatea dreptului subiectiv principal are ca efect imprescriptibilitatea dreptului subiectiv accesoriu, iar, pe de alta parte stingerea prin prescripţie extinctivă a dreptului la acţiune privind un drept subiectiv accesoriu nu atrage şi stingerea dreptului la acţiune privind un drept subiectiv principal. 2.DOMENIUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE ÎN CADRUL DREPTURILOR PATRIMONIALE 2.1 PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ ŞI DREPTURILE DE CREANŢĂ Drepturile de creanţă indiferent de izvorul lor sunt supuse PE. De la principiul potrivit căruia acţiunile personale sunt supuse PE, pot exista şi excepţii.Drepturile asiguraţilor asupra sumelor rezultând din rezervele tehnice care se constituie la asigurarile de viaţă pentru obligaţii de plată scadente în viitor,nu sunt supuse prescripţiei. 2.2 PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ ŞI DREPTURILE REALE A.PE SI DREPTURILE REALE ACCESORII: Drepturile reale accesorii sun supuse PE, ca regulă în aceleaşi condiţii ca şi dreptul de creanţă principal. În privinţa dreptului de ipoteca nu se aplica principiul accesorium sequitar principale, însa dreptul de ipotecă ramane supus PE deoarece el este un drept patrimonial pe care legea nu il declara în mod expres imprescriptibil. B.PE SI DREPTURILE REALE PRINCIPALE Drepturile reale principale sunt supuse PE daca legea nu dispune altfel. Exista prevederi legale care declara anumite drepturi reale ca fiind imprescriptibile extinctiv, astfel înct majoritare sunt acţiunile reale imprescriptibile extinctiv. Urmatoarele acţiuni reale sunt imprescriptibile extinctiv: -acţiunea în revendicare întemeiata pe dreptul de proprietate privată, afară de cazul în care prin lege se dispune în mod expres altfel - acţiunea in revendicare imobiliara sau mobiliara intemeiată pe dreptul de proprietate publică, indiferent că titularul dreptului de proprietate publică este statul sau o unitate administrativ teritorială -acţiunea care are ca obiect stabilirea dreptului de trecere pe fondul vecinului in favoarea proprietarului fondului care este lipsit de acces la calea publica -acţiunea de partaj -acţiunea negatorie -acţiunea confesorie

-Acţiunea în grăniţuire -petiţia de ereditate Urmatoarele actiuni reale sunt supuse PE: -acţiunea in revendicare imobiliară in cazurile de avulsiune şi de revendicarea imobilului adjudecat în cadrul procedurii de urmărire silită imobiliară,în ambele situaţii cu excepţia cazului când imobilul revendicat este proprietate publica -acţiunea în revendicare a animalelor domestice ratacite pe terenul altuia -Acţiunea confesorie prin care se urmareşte apaărarea dreptului de uzufruct, a dreptului de uz sau de abitaţie şi a dreptului de servitute -acţiunea in apararea dreptului de administrare , a dreptului de concesiune si a dreptului de folosinţa cu titlu gratuit 2.3 DOMENIUL PE IN CADRUL DREPTURILOR NEPATRIMONIALE Protectia drepturilor nepatrimoniale, pe calea actiunii in justiţite nu este limitată in timp, putându-se obtine oricand. Principiul imprescriptibilităţii drepturilor nepatrimoniale este justificat de caracterul perpetuu al drepturilor nepatrimoniale şi de împrejurarea ca astfel de drepturi sunt inseparabile de persoana fizică sau juridică. Urmatoarele acţiunii nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv: -acţiunea privind apărarea dreptului la nume sau a dreptului la pseudonim -acţiunea în contestarea existenţei împrejurarilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate -acţiunea în contestarea recunoaşterii voluntare de maternitate sau de paternitate -acţiunea în stabilirea filiaţiei faţa de mama -acţiunea în stabilirea paternităţii introdusă în timpul vieţii copilului -acţiunea prin care se solicita desfiinţarea, modificarea sau completarea unui act de stare civilă sau unei menţiuni de pe acesta Următoarele acţiuni nepatrimoniale sunt supuse PE: -acţiunea in nulitate relativă a unui act juridic nepatrimonial -Actiunea in nulitatea relativă a casatoriei -Actiunea in nulitatea relativă a recunoasterii copilului -actiunea in tagăduirea paternităţii atunci cand este introdusă de sotul mamei sau mostenitorii acestuia -actiunea in stabilirea filiaţiei faţă de mama atunci cand este pornită după decesul copilului de catre mostenitorii acestuia -Actiunea in stabilirea paternitatii atunci cand este pornita dupa decesul copilului de catre mostenitorii acestuia

3.INCEPUTUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE Prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data cand titularul dreptului la actiune a cunoscut sau dupa imprejurari trebuia sa cunoasca nasterea lui. Aceasta regula stabileste 2 momente alternative de la care prescripţia poate incepe sa curgă ,un moment subiectiv, principal, constand in data la care titularul a cunoscut nasterea dreptului la actiune precum si un moment obiectiv constand in data la care dupa imprejurari, titularul trebuia sa cunoasca nasterea dreptului sau la actiune. 3.1 IPOTEZA DREPTULUI LA ACTIUNEA IN EXECUTAREA OBLIGATIILOR DE A DA SAU DE A FACE Daca prin lege nu se prevede altfel, in cazul obligatiilor de a da sau de a face, prescriptia incepe sa curga de la data cand obligatia devine exigibilă si debitorul trebuie astfel sa o execute. Acesta regula specială se aplică în cazul drepturilor subiective pure si simple, al drepturilor subiective afectate de un termen extinctiv, precum şi al celor afectate de o condiţie rezolutorie. Dacă dreptul este afectat de o condiţie suspensivă, prescripţia incepe sa curgă de la data cand s-a îndeplinit condiţia. Dacă dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescripţia incepe sa curgă de la împlinirea termenului sau de la data renunţării la beneficiul termenului stabilit exclusiv in favoarea creditorului. 3.2 IPOTEZA DREPTULUI LA ACŢIUNE ÎN REPARAREA PAGUBEI CAUZATE PRINTR-O FAPTA ILICITA SAU CAZURI ASIMILATE Prescriptia dreptului la actiune in repararea unei pagube care a fost cauzata printr-o fapta ilicita incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoască atât paguba cât şi pe cel care raspunde de ea. In ceea ce priveste PE a actiunii in raspundere pentru prejudiciile cauzate prin fapte de concurenţa neloială exista o particularitate.Pentru combaterea concurenţei neloiale, dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzato, dar nu mai tarziu de 3 ani de la savârsirea faptei. Dreptul de a sesiza faptele de publicitate înşelatoare sau comparativă se prescrie in termen de 3 luni de la data la care persoanele, asociatiile sau organizaţiile care au un interes legitim, conform legii, au luat cunostiinta de anuntul publicitar, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aparitiei acestuia. In privinta actiunii in raspundere civilă pentru daune nucleare dupa stabilirea datei producerii accidentului nuclear, termenul limita de introducere a acţiunii este de 3 ani de la data la care victima daunei nucleare a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si identitatea operatorului responsabil fara ca termenul de PE sa fie depăşit. In cazul actiunii intemeiate pe îmbogătirea fară justă cauză, PE incepe sa curga de la data la care cel care si-a micsorat patrimoniul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat faptul maririi altui patrimoniu cat si pe cel care a beneficiat de aceasta marire.

3.3 IPOTEZA DREPTULUI LA ACTIUNE IN ANULAREA ACTULUI JURIDIC Prescriptia dreptului la actiunea in anularea unui act juridic incepe sa curga: a.in caz de violentă, din ziua in care aceasta a inceput b.in cazul dolului, din ziua in cdare a fost descoperit c.in caz de eroare ori in celelalte cazuri de anulare din ziua in cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal ori cel chemat de lege să ii incuviinteze sau sa ii autorizeze actele a cunoscut cauza anularii insă nu mai tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic În cazurile in care nulitatea rtelativă poate fi invocată de o terţă persoana, prescriptia incepe sa curga dacă prin lege nu se dispune altfel, de la data cand terţul a cunoscut existenta cauzei de nulitate. Termenul de prescriptie de 6 luni pentru actiunea in anularea casatoriei incepe sa curgă: - în cazul lipsei încuviinţărilor sau a autorizaţiilor cerute de lege, de la data la care cei a căror incuviinţare sau autorizare era necesară pentru incheierea căsătoriei au luat cunoştiinţă de aceasta -în cazul nulităţii pentru vicii de consimţamînt ori pentru lipsa discernămantului, de la data încetării violenţei , sau după caz de la data la care cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnica a discernământului -în cazul căsătoriei încheiate intre tutore şi persoana minora aflată sub tutela sa, de la data incheierii căsătoriei. Prescripţia dreptului la acţiunea în nulitatea relativă a recunoaşterii unui copil începe să decurgă de la data încetării violenţei ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului, termenul de prescripţie fiind de 3 ani în lipsa unei norme speciale. Termenul de prescripţie de 6 luni pentru actiunea in declararea nulităţii relative a adopţiei începe să curgă de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data încetării violenţei, dar nu mai tarziu de 2 ani de la incheierea adopţiei. Dreptul la actiunea in anularea acceptarii sau renunţării la moştenire se prescrie in termen de 6 luni , calculat in caz de violenşă de la încetarea acesteia, iar în celelalte cazuri din momentul în care titularul dreptului la acţiune a cunoscut cauza de nulitate relativă. 3.4 IPOTEZA DREPTULUI LA ACTIUNEA IN RASPUNDERE PENTRU VICII ASCUNSE În acest caz prescripţia începe să curgă de la data descoperii viciilor, însă cel mai tîrziu de la împlinirea termenului de garanţie pentru aceste vicii. Dacă prin lege nu este prevăzut altfel prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile ascunse începe să curgă: -în cazul unui bun transmis sau al unei lucrări executate, alta decăt o construcţie de la împlinirea unui an de la data predarii ori receptiei finale a bunului sau a lucrării, în afara cazului când viciul este descoperit mai devreme, cînd prescripţi va începe sa curga de la data descoperirii -în cazul unei construcţii, de la împlinirea a 3 ani de la data predării sau recepţiei finale a construcţiei, afară numai dacă viciul a fost descoperit mai devreme, când prescripţia va începe sa curgă de la data descoperirii Termenul de garanţie nu marcheaza momentul limită până la care trebuie introdusă acţiunea în justiţie. Daca viciile apar dupa expirarea termenului de garanţie atunci obligaţia termenului de garanţie se stinge în momentul expirarii termenului de garanţie si nu se va mai putea începe prescripţia actiunii în răspundere.

4. NOTIUNEA SUPENDĂRII PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE Prin suspendarea PE se înţelege acea modificare a cursului acesteia ce constă în oprirea de drept a curgerii termenului de prescripţie, pe timpul duratei situaţiilor care il pun pe titularul dreptului la acţiune în imposibilitatea de a acţiona Pentru ca PE să îşi producă efectul său sancţionar este necesar, in ceea ce-l priveste pe titularul dreptului la actiune sa aiba atat voinţa de a actiona cat si posibilitatea reala de a se adresa organului de jurisdicţie, In acele cazuri prevazute de lege in care titularul dreptului de actiune este in imposibilitatea de a actiona, cursul PE nu ar fi oprit, atunci s-ar jaunge la situatia in care titularului dreptului la actiune i s-ar aplica efectul extinctiv fara a i se putea imputa pasivitatea sau neglijenta in a a actiona. Pentru a fi vorba de suspendarea PE eeste necesar ca imprejurarile care constituie cauze de suspendare sa apara in timp ce PE este in curs.daca aceste imprejurari intervin mai inainte de inceperea cursului PE, efectul produs va fi nu de suspendare a PE ci de amanare a inceputului PE. 5.EFECTELE SUSPENDARII PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE A.EFECTUL GENERAL De la data cand cauza de suspendare a incetat, prescriptia isi reia cursul socotindu-se pentru implinirea termenului si timpului scurs inainte de suspendare.se poate deosebi astfel:efectul anterior aparitiei cauzei de suspendare, efectul pe durata cauzei de suspendare si efectul ulterior incetarii cauzei de suspendare. Pentru perioada anterioara cauzei, suspendarea nu produce nici un efect juridic Pe durata cauzei de suspendare, efectul consta in oprirea cursului PE, deci intervalul de timp situat intre momentul aparitiei cauzei de suspendare nu va intra in calculul termenului de prescriptie extinctică. Ulterior cauzei de suspendare, cursul prescriptiei extinctive este reluat din momentul in care fusese oprit, deci la intervalul de timp scurs inainte de suspendare se va mai adauga un interval de timp, astfel încât suma acestora să fie egală cu durata termenului de PE. B.EFECTUL SPECIAL Prescriptia nu se va implini mai inainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data când suspendarea a încetat, cu excepţia prescripţiilor de 6 luni sau mai scurte care nu se vor împlini decît după expirarea unui termen de o lună de la încetarea suspendării. Efectul special al suspendarii se produce numai atunci cand pana la implinirea termenului de PE au ramas: mai putin de 6 luni, daca termenul de PE aplicabil in speta este mai mare de 6 luni;mai putin de o luna daca termenul de PE aplicabil in speţa respectivă este de 6 luni sau mai scurt de 6 luni. Efectul special consta in prorogarea momentului implinirii termenului de PE in asa fel incat intervalul de timp cuprins intre momentul incetarii cauzei de suspendare si cel al implinirii PE de 6 luni sau de o luna.

6.NOTIUNEA SI CAUZELE DE INTRERUPERE A CURSULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 6.1.NOTIUNE Prin intreruperea cursului prescripţiei extinctive se intelege modificarea cursului acesteia constand in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze întreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. Este necesar ca imprejurarile ce constituie, potrivit legii ,cauze de intrerupere sa intervina dupa ce prescriptia extinctiva a inceput sa curga si mai inainte de implinirea termenului de PE.
6.2 CAUZELE DE INTRERUPERE A PRESCRIŢIEI EXTINCTIVE

PE se intrerupe: -printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea, in orice alt mod, a dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de catre cel in folosul caruia curge prescriptia -prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare , prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin invocarea, pe cale de exceptie , a dreptului a carui actiune se prescrie -prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmaririi penale sau in fata instantei de judecata pana la inceperea cercetarii judecatoresti -prin orice act rin care cel in folosul caruia curge prescriptia este pus in intaryiere -in alte cazuri prevazute de lege Recunoasterea dreptului se poate face unilateral sau conventional si poate fi expresa sau tacita. Prescriptia poate fi intrerupta chiar daca sesiyarea a fost facuta la un organ de juridictie ori de urmarire penala necompetent sau chiar daca este nula pentru lipsa de forma. PE nu va fi considerata intrerupta atunci cand fiind sesizata o instanta necompetenta, aceasta nu ar urma sa pronunte soluşia declinarii competentei, ci va respinge cererea de chemare in judecata ca nefiind de competenta instantelor romane. PE nu va fi intrerupta nici daca hotararea judecatoreasca sau arbitrala si-a pierdut puterea executorie prin implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita. Prescriptia este intrerupta prin punerea in intarziere a celui in folosul caruia curge prescriptia numai daca aceasta este urmata de chemarea lui in judecata in termen de 6 luni de la data punerii in intarziere

7.EFECTELE INTRERUPERII CURSULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

Intreruperea cursului PE are urmatoarele efecte: -stergerea PE incepute inainte de aparitia cauzei de intrerupere -inceperea,după intrerupere,a cursului unei noi prescriptiei extinctive Daca intreruperea s+a produs ca urmare a recunoasterii va incepe sa curga o PE de acelasi fel cu cea inlaturata. Daca intreruperea s-a produs ca urmare a introducerii cererii de chemare in judecata sau de arbitrare, noua PE va avea un alt obiect, anume PE a dreptului de a obtine executarea silita. Daca intreruperea rezulta din interventia facuta in procedura insolventei sau a urmarii silite, va incepe sa curga o PE de acelasi fel, de la data la care exista din nou posibilitatea legala de valorificare a creantei ramase neacoperite.