You are on page 1of 282

WALDEK PASTUSZKA, UKASZ ROGALSKI

NOWA SAWIA
NOWA SAWIASZCZYZNA NOVOSLAVJA

Czyli, prezentacja nowoczesnej cywilizacji sawskiej, naturalnej najstarszej cywilizacji Ziemi w ujciu obiektywnej rzeczywistoci pocztku XXI w.

Luty 2012

WSTP
W ksice autorzy pragn przedstawi powstanie i rozwj nowej sowiaszczyzny, jako spjnego systemu funkcjonujcego spoecznie. Wyjanione te zostanie, dlaczego bdzie si ona nazywa sawiaszczyzna a nie sowiaszczyzna. I podjta bya prba zwizej odpowiedzi na pytanie: dlaczego nastpi upadek prasowiaszczyzny? Generalnie mona przyj, e dlatego, bo bya ona za atwowierna i zbyt spolegliwa wobec najedcy z krzyem na piersi i z Bibli w rku. Nie bya te jednolita politycznie ani nawet religijnie. Istniaa szeroka regionalno obrzdw i idoli. Nie istniaa wtedy potrzeba zbytniej sakralizacji ycia i witoci, zasadniczo wic nie budowano wity posgw i ograniczony by rytualizm. Nie cementowaa jej te wsplna literatura, gdy praktycznie nie dysponowaa sowem pisanym. Std dua wto wasnych rde i dokumentacji. Problemy prasowiaszczyzny, jej powstanie, rozwj upadek zostay opisane w rozdziale I Ale wrmy do tematu zasadniczego: - Na czym ma si oprze wspczesna sawiaszczyzna? A nawet: - Czy warto budowa now sawiaszczyzn? Czym ona si powinna charakteryzowa? Na czym j oprze? Jakimi obrzdami si winna si charakteryzowa?: nasuwa si, e znikomymi, reszt zrobi ludy regionalnie. A czym powinna by atrakcyjna sawiaszczyzna na przyszo? Czy powinna mie jzyk wsplny oparty na cyrylicy i sownictwie? niekoniecznie. Jeli ograniczy si do sowiaszczyzny i wasnego bogactwa, zawzi si sama i przestanie by interesujca. Zbytnia tradycyjno nie wydaje si by kuszca przyszociowo. Dlatego, jest moliwo wyboru, lepiej oprze si na jzyku uniwersalnym, wynikym z dorobku aciny, ustawi w kalendarzu gwne wita i obyczajowo; reszta - przypomn lokalnie lub rozwin. I uatrakcyjni. Aby by rozwojowa, winna by te spoecznie troskliwa i zwarta. Silna oddolnie nie tylko w kwiecistych strojach i tacach oraz przypiewkach ludowych czy przypowieciach o wampirach i chochoach. Nie sklavus, niewolnik, tylko sawotwrczy i sowotwrczy, czyli twrczy i majcy co do zaoferowania, a wic Sawianie powinni dy do tego, aby by ocenianymi jako ludzie mdrzy, szybko si uczcy, zadbani i dbajcy o siebie. Zagospodarowani. A nie niemce", czyli niemoty. Musz by zatem instrumenty wyzwalajce i koordynujce powstanie wizi spoecznych, ich scalanie. Czyli, winny powstawa w oparciu o prawo i obyczaj w ukadzie: 1. sia 2. baza 3. teren 4. zakres ideowy, obrzdowy 5. ludno 6. formacje i struktury 7. kalendarz 8. ukady geograficzne i polityczne Ksika analizuje szczegowo sytuacj w odniesieniu do Polski, ale w zasadzie cao problemw dotyczy caej sawiaszczyzny i te rnice s tu nakrelone. W ktrym miejscu jest teraz sawiaszczyzna i czego chce? Czy ma by wolno i swoboda, czyli kady robi co chce, maestwa homo, kobiety przymusowo 50% na listach wyborczych, schroniska dla pieskw, ruchy feministyczne, ycie solo, antykoncepcja, aborcja i eutanazja na yczenie, czyli atomizacja ycia suca osabieniu spoecznemu? W sowiaszczynie wczeniej byy ju takie rzeczy, jak paszportyzacja, czyli ograniczenie podrowania czy obligatoryjne wprowadzenie cyrylicy, czy szeroki tor, ktre byy elementami skutkujcymi odciciem np. Rosji od znacznej czci kontynentu i narodw sowiaskich, ich kultury i nauki. Co jest potrzebne nowej sawiaszczynie, eby nie ogranicza rozwoju jednostki, jej panhumanizmu?

Panslawii, o dziwo, zawsze przeszkadzay ruchy panslawistyczne. Gdy pojmoway j tylko w wersji: albo z Rosj albo przeciw, czy w koncepcji zjednoczonej Europy idea Codenhouve-Kalergi pod wodz owieconego czynnika ydowskiego. Za prawosawie i Rzym odgryway rol czynnika wiecznego skcajcego. Obecnie zakulisowe rzdy wiatowe stwarzaj coraz perfidniejsze warunki i ograniczenia dla ludzkoci. Zacieko wadz w niszczeniu poddanych w wyrafinowanej propagandzie, okamywaniu, czy bezporedniej eksterminacji. Nawet w wojnach gino kiedy par procent ludnoci cywilnej, dzisiaj ponad 90%. To typowy terror. Kiedy, aby ciebie upokorzy, porywano ci dziecko i odcinano mu palec. Dzisiaj bombarduje si cae miasta dla uzyskania dostpu do wody, czy ropy. Wykorzystuje si zmowy bankowe na wysok skal stworzono cay system wyniszczajcy: Fatima, grypa, cunami, sztuczne trzsienia Ziemi, fasze i idee. To przyniesie klsk dla caej ludzkiej cywilizacji. Pora wyj z now formacj spoeczn opart na najlepszych wzorcach wasnych sowiaszczyzny Ta ksika j przedstawia. Autorzy Czerwiec 2011

Rozdzia 1. Problemy Sowiaszczyzny. Przyczyny upadku i odrodzenie.


Na pewno prawie kademu, kto przystpi do rozwaa nad sowiaszczyzn nasun si nastpujce kwestie, ktre dotycz tematu: 1. zmienno losw i granic 2. rnorodno i lokalno mitw wasnych 3. myl, e szkoda, e nie przyszli z mieczem[legiony rzymskie], tylko z krzyem[zakonnicy]! Wtedy 1000 lat wczeniej nastpiaby budowa administracji i struktur pastwa 4. e gwny wrg wewntrzny i zabjca to chrzecijastwo, czyli kryptojudaizm 5. sabo struktur gromadnych, spolegliwo wobec obcych i brak walecznoci 6. nieudane prby odrodzenia; faszywi prorocy i przywdcy 7. dotychczasowy brak zwartego planu systemu spoeczno-ekonomicznego dla odbudowania sowiaszczyzny i tylko propozycje zmian czstkowych

Pocztki Sowiaszczyzny Rozdzia 1.1. napisa ukasz Rogalski


Pierwszy rozdzia zosta powicony historii Prasowian. Zawarte w nim teksty s zbiorem najwaniejszych opisw dotyczcych sowiaskiej i aryjskiej historii. Terminem Aryjczykw okrelam lud, ktry zasiedli tereny pnocnych Indii czyli twrcw kultury wedyjskiej, a take grup ludw, ktre rozprzestrzeniy na terenach Azji aryjski genotyp. R1a1a R1a1a (M17) jest haplogrup wystpujc w mskim chromosomie. Haplogrupa w genetyce, to grupa haplotypw serii alleli genw pooych w specyficznym miejscu w chromosomie, podobnych do siebie ze wzgldu na wsplne pochodzenie. Badanie wystpowania haplogrup pozwala na ledzenie migracji populacji. Haplogrupa R1a1a dominuje u Sowian (Serbw uyckich, Polakw, Ukraicw, Rosjan), oraz u ugrofiskich Wgrw. Wystpuje ona take czsto wrd narodw Azji Zachodniej m.in. u Iraczykw, Pasztunw, Tadykw i Indusw. Z punktu widzenia bada genetycznych, haplogrupa R1a1a nie wiadczy tylko o wyjtkowoci spokrewnionej z ni grupy narodw np. cechach wygldu (niebieskie oczy, biaa skra, blond wosy, dugo i szeroko czaszki itd.), ale wskazuje te na to, e jestemy spadkobiercami jednej z najstarszych cywilizacji na wiecie. Przedstawiaj to badania genetyczne autorstwa Petera Underhilla, ktry wydzieli z R1a1a jej odam - haplogrup R1a1a1g (M458), ktra jego zdaniem istniaa na ziemiach polskich ju przed X tysicleciem p.n.e. Wskazuje to na autochtoniczno Sowian na tych terenach, chocia naukowcy zajmujcy si genetyk populacyjn podaj te dane cigej weryfikacji. Oprcz tego, badania te pozwalaj te stwierdzi, e ekspansja ludw z haplogrup R1a1 odbywaa si z obszaru poudniowej Syberii i Azji rodkowej np. w kierunku pnocnych Indii. Haplogrupa R1a1a - datowanie wedug Anatolija Kliosowa: AZJA 20.000 lat - geneza w poudniowej Syberii lub w Chinach 11.850 lat - wsplny przodek indo-sowiaski 7125 lat - Indie Pd, plemiona Andra Pradesh 7025 lat - Pakistan 4050 lat - Indie Pn.zach, plemiona indoeuropejskie - Ariowie 3200 lat - Indie Pd., plemiona Chenchu (z indoeuropejskich Ariw) 350 lat - Indie Pd., w plemieniu Chenchu, jecy islamscy z Europy 3750 lat - Pwysep Arabski

EUROPA 11.650 lat - Bakany (Macedonia, Kosowo, Serbia, Bonia), a pocztek ekspansji z rejonu Bakanw - okoo 6000 lat temu. (K. Nordtvedt t ga datuje jednak tylko na 5050 lat!) 4750 lat - Rosja i Ukraina (take Tadykistan i Kirgistan) 4700 lat - Niemcy (4600 - groby R1a1a w Eulau) 4550 lat - Polska 4425 lat - Inne kraje rodkowej i zachodniej Europy 4125 lat - Czechy i Sowacja 3825 lat - Norwegia 3375 lat Szwecja
[http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm]

Wystpowanie haplogrupy R1a1a (mapa autorstwa Petera Underhilla):

Scytowie - Skooci Scytowie nazywani najbardziej zagadkowym ludem w historii, uznawani s jednoczenie przez badacza historii scytyjskiej - Aleksieja Smirnowa za lud, ktrego osignicia cywilizacyjne ustpuj tylko Grekom i Rzymianom. Scytowie wywodzili si z obszaru zachodniej Syberii. W okresie od VII do IV wieku p.n.e. zamieszkiwali poudniow Rosj, Kazachstan, oraz tereny pooone nad Morzem Czarnym i Wog. Nastpnie wypierani przez Sarmatw, przenieli si na Krym, gdzie zaoyli pastwo Neapol Scytyjski, ktre przetrwao do najazdu Hunw w IV wieku n.e. Cz Scytw przenioso si take na ziemie dzisiejszej Bugarii, region ten nazywano Scyti Mniejsz. Scytowie byli ludem bardzo wojowniczym i jednym z najpotniejszych w czasach staroytnoci. W czasie bitew mieli w zwyczaju obcina gowy swoim wrogom, ilo zdobytych gw miaa wiadczy o wielkoci scytyjskiego wojownika. Podczas swojej ekspansji budzili powszechny strach wrd azjatyckich ludw, nie zdoali ich pokona Asyryjczycy, ani Persowie, ktrzy wedug Herodota, ruszyli na Scytw z 700 tysiczn armi. Ich potg uzna take faraon Egiptu - Psametych I. W spoeczestwie scytyjskim rozwino si rolnictwo, hodowla, oraz rzemioso zwizane przede wszystkim z wysokorozwinit metalurgi elaza i brzu, ktrego odlewy osigay najwiksz doskonao. Scytia pooona na terenach zachodniej Syberii i eurazjatyckiego stepu bya te wanym pomostem handlowym midzy Europ i Azj. Sztuk scytyjsk cechowa wysoki kunszt artystyczny, a przedmioty znajdowane w kurhanach (grobowcach w ksztacie kopca), wykonane byy m.in. ze zota, srebra i brzu. Charaktarestyczne

dla sztuki scytyjskiej byy wizerunki wojenne, oraz przedmioty wykonane w stylu zoomorficznym, geometrycznym i fantastycznym. Sztuka ta rozwijaa si na terenach zamieszkanych przez Scytw, jej zasig obejmowa m.in. zachodni Syberi, Polsk i uyce. Scytowie byli ludem aryjskim zwizanym z obszarem kultury andronowskiej (tereny zachodniej Syberii, Kazachstanu i euroazjatyckiego stepu). Na tych terenach w III tysicleciu p.n.e rozwina si kultura aryjska (wedyjska), ktra znaczco wpyna na inne europejskie i azjatyckie ludy, a take staa si fundamentem cywilizacji indyjskiej. Cz badaczy utosamia te Scytw ze Sowianami. Temat powiza scytyjsko-sowiaskich doskonale przedstawi na swoim blogu Czesaw Biaczyski: Coraz wicej faktw wskazuje e naley ich (Scytw) utosamia ze Sowianami. To nie jest art, lecz konieczny do uwzgldnienia przez historykw, archeologw i jzykoznawcw wpyw najnowszych odkry genetycznych. Genetyka jest nauk cis, wyniki bada w tej dziedzinie nie s pynne i nie poddaj si interpretacjom ani politycznym presjom. Przesdzaj one o pewnych dyskutowanych od 200 lat tzw FAKTACH naukowych z dziedzin bardziej pynnych jak te wymienione powyej. To one musza si dostosowa do odkry genetyki a nie genetyka do ich iluzorycznych dawnych ustale. Kolebk Prasowian byy ziemie rozcigajce si od Batyku po Karpaty i od Odry a po rodkow Desn i grny Doniec. - Tak mwi jzykoznawcy: T. Lehr-Spawiski, M. Rudnicki, T. Milewski, S. Rospond i inni. Genetycy w zasadzie to potwierdzaj, gdy na wspomnianym obszarze yje ludno do jednorodna genetycznie o dominujcych znacznikach genetycznych, czyli haplotypach, sowiaskich. Brak jest natomiast haplotypw, ktre czy si z plemionami italskimi, illirijskimi, czy germaskimi. Czyli Kossin, Jordanesa i Kokowskiego mona spokojnie odoy na pk. Nie sprawdzaj si. Brak obcych wpyww jzykowych i genetycznych wskazuje na autochtoniczno Sowian na ziemiach midzy Odr i Dnieprem. Genetyka wyklucza rwnie teorie tzw. wschodniego pochodzenia Sowian. Nie wida tego w DNA. Jest wic bardzo prawdopodobne, e zarwno Wenetowie/Wenedowie, jaki i Scytowie Oracze, byli Sowianami. To ostatnie, to co nowego. Ale tak mwi nam genetyka. Niedawno zbadane staroytne DNA scytyjskie jest typowo sowiaskie zarwno pod wzgldem haplotypu Y-STR (znacznikw zawartych w chromosomie mskim Y) jak i te autosomalnie (tzn. w innych chromosomach). To oznacza bardzo bliskie pokrewiestwo biologiczne. Na mapach genetycznych Europy staroytne autosomalne DNA Scytyjskie plasuje si dokadnie tam, gdzie DNA wspczesnych Polakw i Rosjan. Obecnie kwestionuje si stary dogmat, e Scytowie mieszkajcy nad Morzem Czarnym byli ludem iraskim. Odkryto bowiem, e irascy Osetyczycy do tej pory uwaani za potomkw Scytw nie maj ze Scytami nic wsplnego (inne DNA). Nie ma w tej chwili adnych dowodw na to, e Scytowie mwili dialektem iraskim. Nie ma te ladw wystpowania dialektw iraskich wrd ludnoci zamieszkujcej te tereny w czasach historycznych. Niespotykana rzecz aby jzyk tak nagle zupenie znikn. Bardzo prawdopodobny jest natomiast inny scenariusz, czcy Scytw i Sowian. Herodot pisa, e Scytowie Krlewscy oraz inne plemiona rzekomo scytyjskie mieszkajce na pnocy (Neurowie, Budynowie, Gelonowie itp.), miay podobne obyczaje i mwiy tym samym jzykiem. Do tej pory nauka nie moe znale odpowiedzi na pytanie, co si stao z tymi Scytami. Ze stepu przepdzili Scytw Hunowie. Ale co si stao z innymi Scytami, tymi nie mieszkajcymi na stepie? Moim zdaniem, stepowcy zostali wchonici przez Sowian, a oracze to byli Sowianie. Powd, dla ktrego nie moemy dzi odrni Scytw od Sowian jest taki, e oni nie rnili si niczym istotnym midzy sob. Mwili podobnym jzykiem, wygldali podobnie, mieli podobne DNA, podobne obyczaje, religi itp. Herodot pisze, e kiedy armia perska wkroczya do kraju Scytw, ci wysali wozy z dobytkiem, onami itp. na pnoc, do ssiednich plemion. To samo stao si moim zdaniem gdy Scytowie/Sarmaci byli atakowani przez Hunw ze wschodu i Rzymian z zachodu. Nie widzc moliwoci ycia na dotychczasowym terytorium, wynieli si na pnoc, tzn. do Sowian. Na opuszczone tereny wkroczyy wtedy jakie wdrujce wzdu Dunaju plemiona germaskie, przodkowie Gotw.

Myl, e to wanie pniejsze walki wewntrzne midzy Scytami/Sowianami i epidemie mogy przyczyni si do zaamania gospodarczego i oglnej biedy na terytoriach midzy Batykiem i Karpatami w stopniu wikszym ni najazdy Hunw. Podsumowujc, na podstawie danych jakie dostarcza nam genetyka, jzykoznawstwo, archeologia i historiografia najbardziej prawdopodobne jest to, e prakolebk Sowian byy tereny midzy Odr i Dnieprem oraz Karpatami i Batykiem. Jest to teren wystarczajco duy aby pomieci tak olbrzymi lud. Osobicie nie wierz w eksplozje demograficzne i inne podobne bzdury nikt nie dostarczy na to adnych dowodw. Nie wierz rwnie w migracje i cakowit wymian wielkich rolniczych ludw. Migruj zawsze tylko grupy, a nie cae ludy. Gdyby Scytowie rozpynli si wrd ludnoci kaukaskiej, to zostawili by po sobie tam jaki lad, np. moglibymy zaobserwowa wyszy ni w ssiednich populacjach odsetek typowo scytyjskich haplotypw R1a1. Pod wzgldem autosomalnego DNA te z pewnoci odstawaliby od ludnoci ssiedniej i zbliyli do populacji centralnej Europy. Nic takiego nie zaobserwowano. Odsetek R1a1 wrd Osetyczykw naley do najniszych w regionie, okoo 1%. Osetyczycy nie s wic potomkami Scytw i nie ma dowodw na jakiekolwiek zwizki midzy nimi. Jzyk osetyski naley do dialektw zachodnioiraskich, a na zachodzie Iranu obserwuje si najniszy odsetek R1a1. Iraski dialekt, ktrym mwi Osetyczycy, to z pewnoci perskie wpywy jzykowe, a nie scytyjskie. Przebadane do tej pory aDNA scytyjskie, czyli DNA ze stanowisk archeologicznych, pokazuje, e pasuje ono idealnie do klastra polsko-rosyjskiego pod wzgldem autosomalnego DNA (jest dziesi razy bardziej podobne do DNA Polakw i Rosjan ni do DNA innych Europejczykw). Pod wzgldem Y-STR, to w Polsce i u innych Sowian mona znale najwicej podobnych do scytyjskich haplotypw Y-STR. Genetyczne podobiestwo jest wic niewtpliwe Fragmenty mwice, e niektrzy ssiedzi Scytw mwili tym samym jzykiem i mieli podobne obyczaje znajduj si w ksidze czwartej Dziejw Herodota. Jedynym ssiednim plemieniem, o ktrym Herodot wyranie stwierdza, e rni si jzykiem i obyczajami od Scytw s Androfagowie. Czytamy w Dziejach 4.106: Androfagowie [] jzyk jednak mieli odrbny []. O Agatyrsach czytamy w 4.104: W innych swych zwyczajach zbliaj si do Trakw. Androfagowie zatem wygldaj na zupenie odrbny lud. Agatyrsowie natomiast moe s podobni do Scytw, ale bardziej do Trakw. Jzyk Tracki to jzyk satemowy i prawdopodobnie bliski scytyjskiemu. O Sauromatach pisze Herodot w 4.117: Sauromaci posuguj si jzykiem Scytyjskim []. Sauromaci zatem s pod wzgldem jzyka Scytami. Wypowiedzi Herodota dotyczce Gelonw i Budynw s niejasne i niespjne. Gelonowie s rolniczym ludem posiadajcym miasta z drewna i ogrody i mieszkajcym wrd Budynw, koczownikw o niebieskich oczach i rudawych wosach, jedzcych szyszki. O Gelonach pisze Herodot w 4.108: S bowiem Gelonowie co do pochodzenia Hellenami, ktrzy wypdzeni ze swoich punktw handlowych, osiedlili si u Budynw; posuguj si bd scytyjskim, bd helleskim jzykiem. Dalej w 4.109 Herodot pisze: Budynowie nie mwi tym samym jzykiem, co Gelonowie, a take ich tryb ycia nie jest ten sam. [] Hellenowie wprawdzie take Budynw nazywaj Gelonami, ale cakiem niesusznie. Wyglda na to, e plemi Gelonw jest dwujzyczne uywa jzyka scytyjskiego i greckiego. Prawdopodobnie skada si z rolnikw mwicych gwnie po scytyjsku i ludnoci miejskiej, zajmujcej si handlem i rzemiosem, i mwicej, przynajmniej czciowo, po grecku. Interesujca jest relacja midzy Budynami i Gelonami. Co mog oznacza powysze sowa Herodota: Budynowie nie mwi tym samym jzykiem, co Gelonowie oraz Hellenowie take Budynw nazywaj Gelonami? Ot, moim zdaniem, mog one oznacza to, e Budynowie nie s dwujzyczni i nie mwi po grecku, czyli nie uywaj jednego z jzykw Gelonw. Mog natomiast uywa jzyka scytyjskiego, bo w opinii Grekw Budynowie i Gelonowie to ten sam lud, tzn. mwi tym samym jzykiem, chocia oczywiste jest, e rni si zajciami: Gelonowie to rolnicy, a Budynowie to pasterze. Oglnie rzecz biorc mwimy tutaj o plemionach bliskich sobie pod wieloma wzgldami.

O Neurach czytamy w Dziejach 4.105: Neurowie maj scytyjskie zwyczaje. Wiemy, e po jakiej klsce ywioowej, ktra dotkna ich kraj zamieszkali wrd Budynw. Oznacza to, e s z Budynami bardzo zaprzyjanieni i bardzo prawdopodobne jest, e mwi tym samym jzykiem, tzn. po scytyjsku. O Melanchlajnach te czytamy w 4.107: Zwyczaje ich s scytyjskie itd. Jzyk Scytw znad Morza Czarnego jest nieznany. Po tym jak si okazao, e Osetyczycy nie maj ze Scytami nic wsplnego, nie ma dowodw na to, e by to jzyk iraski Na stepie yli koczownicy, Scytowie krlewscy. Natomiast na pnocy zaczynay si lasy i kultury mieszane rolniczo-pasterskie i rolnicze. Prawdopodobnie pnocni ssiedzi Scytw Budynowie, czy Neurowie naleeli od takich kultur. O Gelonach wiemy, e byli rolnikami, yli wrd lasw i mwili przynajmniej czciowo po scytyjsku. Co do Budynw i Neurw moemy si domyla, e te mwili po scytyjsku. Pytanie: co si z tymi Scytami-rolnikami stao? W okresie, ktry opisuje Herodot kraj Scytw dochodzi do Dunaju. Pnocnymi ssiadami Scytw mogli by najprawdopodobniej Sowianie. Przebadane do tej pory DNA scytyjskie, czyli DNA ze stanowisk archeologicznych, pokazuje, e pasuje ono idealnie do klastra polsko-rosyjskiego pod wzgldem autosomalnego DNA (jest dziesi razy bardziej podobne do DNA Polakw i Rosjan ni do DNA innych Europejczykw). Pod wzgldem Y-STR, to w Polsce i u innych Sowian mona znale najwicej podobnych do scytyjskich haplotypw Y-STR. Genetyczne podobiestwo jest wic niewtpliwe. Moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, e Scytowie i Sowianie to ludy bardzo sobie bliskie, a moe nawet s tym samym ludem.
[www.bialczynski.wordpress.com]

Pokrewiestwo Sowian i Scytw badali ju wczeniej rosyjscy historycy i archeolodzy. Do najwaniejszych z nich naley Borys Rybakow - jeden z historykw okresu stalinizmu i komunizmu, ktry badajc histori Scytw i Rosjan, zaznaczy podobiestwo obu tych kultur, uwaajc e Sowianie wschodni byli pod znacznym wpywem Scytw i ludw aryjskich z obszaru zachodniej Syberii. Wtek scytyjski pokazuje nam inn histori Sowian, wic ich z ludami aryjskimi i bogat histori biaych ludzi zamieszkujcych tereny Azji Zachodniej i rodkowej. Sarmaci Sauromaci Sarmaci maj podobn etnologi i s blisko spokrewnieni ze Scytami. Podobnie jak oni byli ludem wojownikw i posiadali podobn organizacj spoeczn. Scytia i Sarmacja jako pastwa istniay przez pewien czas rwnolegle, a ostatnie wzmianki o obu tych ludach datuje si na V wiek n.e. Sarmaci tworzyli zwizek plemion, do ktrego zalicza si: Jazygw, Roksolanw, Syrakw, Aorsw, Antw i Alanw. Pierwsze wzmianki o Sarmatach datuje si na III wiek p.n.e. Zamieszkiwali oni ziemie pooone nad Morzem Czarnym i Donem. Sarmacja w swoim rozkwicie dzielia si na europejsk i azjatyck, obejmowaa ona tereny dzisiejszej Polski, Ukrainy, Rosji, Modawii, wybrzey Morza Czarnego i Kazachstanu. Kultura sarmacka byy podobna do scytyjskiej. Sarmaci synli z doskonaego opanowania sztuki wojennej, ktr przyswajali od dziecistwa. Gospodarka Sarmatw opieraa si przede wszystkim na rozwinitej hodowli, natomiast charakterystyczn cech spoeczestwa sarmackiego byy elementy matriarchatu, w ktrym podkrelano istotn rol kobiety w yciu spoecznym. Powoujc si na Herodota, uwaa on e Sarmacja zacza tworzy si poprzez zwizek Scytw i Amazonek narodu (aryjskiego) wojowniczych kobiet, ktre najprawdopodobniej zamieszkiway wybrzee Morza Czarnego. O wpywie i wnikniciu Amazonek do ludw sarmackich, moe wiadczy dua liczba grobw uzbrojonych kobiet znalezionych na terenach dawnej Sarmacji Zachodniej. Badania historyczne ju od lat wskazuj na bliskie zwizki sarmacko-sowiaskie. Dzisiaj potwierdzaj to rwnie badania haplogrupy R1a1, ktre wiadcz o duych powizaniach midzy Sarmatami a ludnoci zamieszkujc Europ rodkowo-Wschodni. Historycy nie s

zgodni co do pochodzenia Sarmatw. Cz z nich uwaa, e Sarmaci to wczesna nazwa Sowian, inni za twierdz, e to lud aryjski, ktry po podbiciu Sowian i osiedleniu si na ich terenach uleg slawizacji. W redniowiecznej Polsce, ideologi odwoujc si do tego powizania by sarmatyzm, ktry zakada e polska szlachta pochodzia od Sarmatw. O ile same zaoenia sarmatyzmu polskiego mona uzna za porak ideologiczn, to ju sam zwizek Sowian i Sarmatw nabiera troch innego znaczenia, oraz odsania kolejny rbek utraconej przez nas historii. Mitologia Przechodzc do wtku o mitologii i wierzeniach ludw aryjskich , warto na wstpie nawiza do przykadu XXI-wiecznego barbarzystwa, ktre dotyczy zniszczenia zabytkw staroytnej kultury, ktrej spadkobierc by dzisiejszy Irak. Podczas wojny w Iraku, oprcz zabicia kilkuset tysicy Irakijczykw, zniszczone zostay take pozostaoci po jednej z najstarszych cywilizacji na Ziemi - cywilizacji sumeryjskiej. Tekst autorstwa Thotha: Zajm si skutkami tej agresji, a konkretnie jednym z najwikszych w wiatowej historii zaplanowanym na dugo przed t agresj przestpstwem wojennym, a mianowicie, kulturaln zbrodni nie tak czsto notowan w swoim wymiarze (poza zniszczeniem biblioteki aleksandryjskiej i dewastacjami II wojny wiatowej) w historii ludzkoci. Cay Swiat jest wiadkiem tej zbrodni. Nim usraelscy napastnicy weszli do Baghdadu, plany rozbrojenia z wielotysicznego dziedzictwa kulturowego Iraqu byy ju opracowane. I natychmiast w akcji nacht und nebel to urzeczywistniono. Skradziono lub zniszczono 170 000 przedmiotw o nie do oszacowania wartoci, potuczono zbiory kulturalne dotyczce Sumerw, a archiwa zawierajce tysicletnie przekazy historyczne podpalono. Dla Iraqu jest ten rok liczb zero ( 2003 rok - napaci Usraela ) ; po zniszczeniu w irackim muzeum antycznego spadku i spaleniu narodowego archiwum i pniej archiwum biblioteki Koranu, zostaa kulturalowo-narodowa identyfikacja Irakijczykw niejako wymazana . Dlaczego ? Kto to podpali? Dla jakich celw zosta ten tysicletni spadek niezwykle bogatej kultury zniszczony ? - pyta Die Welt z dnia 16.04 2003 str. 27. Die Welt, a waciwie jej redaktorom, brakuje zwykej cywilnej odwagi by na te pytania odpowiedzie. Kiedy Sir Charles Leonard Woolley dokopa si do sumeryjskich grobowcw i obejrza m.in. krlewskie szkielety, naszy go powane wtpliwoci zwizane ze star tradycj historycznych wyobrae o historii tej ziemi. Stwierdzi, e co si tutaj nie zgadza, mia oczywicie do tego powody, to byy jeszcze czasy w ktrych mierzyli czaszki i inne koci, co dzisiaj jest verboten. Ogldaem swego czasu reporta z Woch i rozmow ze znanym woskim autorem, na pytanie reporterki czy zna Niemcy , powiedzia e tak, oczywicie... , ale nigdy tego kraju nie odwiedzi. Spytaa si...dlaczego ? A on na to; bo tam wszystko jest .... verboten (zabronione) ! [Dotyczy to wspczesnego BRD-u] Ten sumeryjski temat nawietli co nieco prof. dr. Robert Werner, ale te tak jako niemiao, w kadym razie napisa: czaszki byy nordyckie, skra biaa, oczy niebieskie, mowa izolowana ( aryjska), nim tam przyszli (Sumerowie?) nie byo nic i zaraz wszystko. Ten Sumeryjski Boek z Tell Asmos ma niebieskie oczy, takie mieli te (prawie)wszyscy sumeryjscy Bogowie.
[http://rodman.most.org.pl/Archiwum/Polityka/7.htm]

Powyszy tekst nie tylko ukazuje cigncy si proces odcinania nas od prawdziwej historii, tutaj pokazujc jego barbarzyskie oblicze, ale otwiera take kolejny wtek zwizany z kultur aryjsk panujc w obszarze Azji Zachodniej. O Sumerach twrcach jednej z najstarszych cywilizacji na wiecie, mona byoby pisa bardzo duo. Na szczegln uwag zasuguje ich dorobek cywilizacyjny (rozwj nauki, matematyki, astronomii, pisma itd.), ktry przyczyni si do rozwoju kulturowego innych ludw Europy i Bliskiego Wschodu. Istotny by take ich wpyw na rozwj Mezopotamii (dzisiejszego Iraku). Tworzenie si cywilizacji na tym obszarze przypada na IV tysiclecie p.n.e i czy si z powstawaniem miast sumeryjskich, oraz dominacj Sumerw w regionie pierwotnie zasiedlonym przez ludy semickie. Stopniowo zwikszajce si wpywy Semitw m.in. Amorytw, przyczyniy si do pniejszej semityzacji tego regionu i upadku cywilizacji sumeryjskiej.

To co jest istotne w tym rozdziale, to kwestia powizania Sumerw z histori Aryjczykw. Zwizki sumeryjsko-aryjskie nie s tak skrystalizowane, jak na przykad powizanie Scytw i Sarmatw ze Sowianami. Mimo to w dzisiejszym Iraku s lady aryjskiej ingerencji, np. haplogrupa R1a1 wystpujca na tym obszarze, ktra moe poniekd wiadczy o zaoeniu wysokorozwinitej cywilizacji przez Aryjczykw i pniejszym wymieszaniu si ich z ludami semickimi. Take ciekawym pomostem czcym Sumerw z Aryjczykami s niezalene badania jzykoznawcze, ktre wbrew oficjalnej opinii o izolowanym jzyku sumeryjskim, przybliaj go do dzisiejszego jzyka wgierskiego, z ktrym ten staroytny jzyk ma najwicej podobiestw. To co przyblia do siebie Sowian, Aryjczykw i Sumerw, to take ich wierzenia, ktre miay znaczcy wpyw na ich rozwj kulturowy. Mitologie tych ludw zawieraj wiele podobnych motyww zwizanych m.in. z natur i jej personifikacjami (kult solarny, matki ziemi, pana nieba), oraz wiadcz o podobnej istocie praktykowanych kultw. Kult solarny by jednym z najwaniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w obrbie kultury sowiaskiej i aryjskiej. W Sowiaszczynie bogami reprezentujcymi soce i ogie byli: Swaroyc (w innych lokalnych wierzeniach sowiaskich nazywany te: Swarogiem, Dadbogiem, Radogostem) i Suri. Ich odpowiedniki w kulturach aryjskich to: Agni, Surja, Wisznu (bogowie aryjsko-wedyjscy), Tabiti (bogini scytyjska), oraz Utu (sumeryjski). Znaczenie kultu soca i ognia u Sowian i Aryjczykw opisuj zachowane mity i podania historyczne. Przedstawia je take symbolika i sami bogowie solarni, ktrym przypisano rne cechy i funkcje, ukazujce wyobraenia i filozofi ludw yjcych w staroytnoci. Soce i ogie byy przede wszystkim rdami wiata i ciepa, przez co bogowie je reprezentujcy mieli gwnie charakter opiekuczy i do tego nawizuje scytyjska Tabiti (odpowiednik greckiej Hestii), utosamiana z ogniskiem domowym, opiek, ciepem i radoci. Podobn funkcj posiadali bogowie solarni: Utu, Suri i Surja, ktrzy symbolizowali ycie, oraz wiato soneczne zwalczajce ciemno i dajce ludziom bezpieczestwo. W mitologii sumeryjskiej, bg Enki - stworzyciel ludzi, ich nauczyciel i organizator ziemskiego wiata, po ocaleniu ludzi przed potopem, przekaza opiek nad ludmi Utu. Fragment legendy o potopie z ksiki Zapomniany wiat Sumerw: Gdy po siedmiu dniach i siedmiu nocach, Podczas ktrych potop zalewa ziemi I ogromn odzi miotay wichry pord wielkich wd, Pojawi si Utu, roztaczajcy blask na niebie i ziemi, Ziusudra otworzy okno ogromnej odzi. Bohater Utu wrzuci snop promieni do ogromnej odzi. Ziusudra, krl, Ukorzy si przed Utu, Krl wou zabi dla i zarn owc. W sowiaskiej Ksidze Welesa otrzymujemy opis Suriego: Modlimy si do Welesa, Ojca naszego, aby puci na niebo Konnic Suriego i aby Suria wkroczy na niebo aby obraca wieczne zote koa. Przecie to soce nasze, ktre owietla nasze domostwa i przed ktrego obliczem bledn oblicza palenisk domowych. Ogiekowi temu, Semurgle Bogowi mwimy aby si pojawi i pokaza na niebie i odda si pracy swej, a wiato stanie si bkitem Nazywamy go jego imieniem Ognieboe i idziemy pracowa. I jak co dzie odmwiwszy modlitw i nasyciwszy ciao posikiem idziemy w pole aby podj trud nasz. Tak jak nakazali bogowie kademu mowi aby pracowa na chleb swj. Bogiem tosamym z Surim jest indyjski Surja, ktry take kojarzony jest z yciodajnym wschodzcym socem. Do dzisiaj w hinduizmie istnieje tradycyjny rytua powitanie soca, wywodzcy si z kultu Surji. Jest to zbir kilkunastu pozycji jogi, majcy na celu pobudzenie energii yciowej czowieka.

Bogowie tacy jak Swaroyc i Agni przedstawiaj inne oblicze ognia, uosabiajc jego niszczycielsk si i pierwiastek mski. Do tej formy kultu nawizywali przede wszystkim Sowianie zachodni np. Wieleci, ktrzy czcili Swaroyca w wityni w Radogoszczy. Fragment opisu z Kroniki Thietmara: Jest w kraju Redarw pewien grd o trjktnym ksztacie i trzech bramach do wiodcych, zwany Radogoszcz, ktry otacza zewszd wielka puszcza, rk tubylcw nie tknita i jak wito czczona. Dwie bramy tego grodu stoj otworem dla wszystkich wchodzcych, trzecia od strony wschodniej jest najmniejsza i wychodzi na ciek, ktra prowadzi do pooonego obok i strasznie wygldajcego jeziora. W grodzie znajduje si tylko jedna witynia, zbudowana misternie z drzewa i spoczywajca na fundamencie z rogw dzikich zwierzt. Jej ciany zewntrzne zdobi rne wizerunki bogw i bogi - jak mona zauway, patrzc z bliska - w przedziwny rzebione sposb, wewntrz za stoj bogowie zrobieni ludzk rk w straszliwych hemach i pancerzach, kady z wyrytym u spodu imieniem. Pierwszy spord nich nazywa si Swaroyc i szczeglnej doznaje czci u wszystkich pogan. Znajduj si tam rwnie sztandary (stanice), ktrych nigdzie std nie zabieraj, chyba e s potrzebne na wypraw wojenn i wwczas nios je piesi wojownicy. Do strzeenia tego wszystkiego z naleyt pieczoowitoci ustanowili tubylcy osobnych kapanw. Powyszy opis nawizuje to do militarystycznej formy kultu Swaroyca. W przypadku Agniego utosamianego z ogniem (agni ogie) i socem, do jego najwaniejszych atrybutw nalea topr, co rwnie nawizuje do symbolu siy ognia. Do Agniego naley te pierwszy hymn Rygwedy: Przyzywam Agni purohit, Jako boskiego ofiarnika, Hotara, ktry skarby daje. Agni przez dawnych wieszczw czczony I teraniejszych godny chway, Niechaj nam bogw tu przywiedzie. Przez Agni abymy posiedli Skarby, pomylno dnia kadego, Sawn, synami przebogat. Kada ofiara lub obiata, Ktr ogarniasz naokoo, Do bogw zaraz idzie, Agni! Bg Agni, hotar, wieszcz nad wieszcze, Prawdziwy, jasnej sawy peen, Razem z bogami niechaj przyjdzie. A kiedy swemu czcicielowi ask okaesz, Angirasie, To bdzie prawd twoj, Agni! Do ciebie, Agni, dnia kadego Zbliamy si, o wiato nocy, Cze ci oddajc w mylach naszych. Krlujcemu pord ofiar, Janiejcemu, praw strowi, We wasnym domu rosncemu. Jako dla syna ojciec, Agni, Tak samo dla nas bd dostpny I prowad nas ku pomylnoci!
[tumaczenie Franciszka Michalskiego, Hymny Rigwedy]

Nawizujc do staroytnych filozofii takich jak taoizm, w nich ogie, soce i wiato soneczne utosamiane jest z: energi yciow czowieka, aktywnoci, biel, ciepem, radoci i si. Kojarzono je take z symbolem doskonaoci i mdroci (owiecenia). Te cechy rwnie uosabiaj aryjscy bogowie. Agni - jeden z najwaniejszych bogw aryjskiego panteonu, podobnie jak wikszo bstw zwizanych z ogniem opisywany jest jako opiekun ludzi. Przedstawia si go te jako istot doskona, oraz wiato wiedzy - boga, ktry emituje wiato prowadzce do prawdy, wyania si ono z mroku i odkrywa przed czowiekiem to co nieznane. Wiedz i doskonao czy w sobie take hinduski bg Wisznu, ktry rwnie wywodzi si z wedyjskiego panteonu Aryjczykw, jednak jego ranga wzrosa w pniejszym hinduizmie. Do cech Wisznu nale takie wartoci (doskonaoci) jak: mdro, majtno, sia, sawa, pikno i wyrzeczenie. Powizanie (wiato wiedza) umocnia przede wszystkim mitologia grecka i mit o tytanie Prometeuszu stworzycielu i opiekunie ludzi. Wykrad on bogom Olimpu ogie, ktry symbolizowa czstk boskiej mdroci. Poprzez ten czyn przyczyni si do owiecenia ludzi i nauczenia ich: sztuki przetapiania metali, kucia zbroi, ujarzmiania si przyrody, oraz innych dziedzin przyczyniajcych si do rozwoju spoeczestwa. Duo przekazw czy soce i wiato z dobrem, ktre walczy ze zem (ciemnoci). Do tego z kolei nawizuj Dewy istoty wietliste, nieposiadajce ciaa fizycznego, podajce drog dobra i mdroci. S one odpowiednikami aniow, znanych z treci chrzecijaskich. Tym terminem okrela si te bogw znanych z wedyzmu, ktrzy reprezentuj pozytywne wartoci np. Wisznu, Agni i iwa. Ich przeciwiestwami s Asurowie istoty demoniczne. Do kultu solarnego w wierzeniach sawsko-aryjskich nawizuje take symbolika, ktra poza charakterem mitologicznym, przybraa w niektrych miejscach charakter kulturowy. Najwaniejszym symbolem nawizujcym do kultu solarnego jest swastyka. Znana bya ona u Sowian i ludw obszaru zachodniej Syberii m.in. Aryjczykw, ktrzy rozprzestrzenili j w kulturze indyjskiej. Uywana przez Aryjczykw i Sowian swastyka miaa dwie formy. Swastyka prawoskrtna (taka jak Swaroyca na okadce ksiki) bya symbolem szczcia, powodzenia, pomylnoci i cile nawizywaa do kult solarnego, gdy w tej formie jej ramiona naladoway ruch soca. Mona j przez to take okreli talizmanem zawierajcym w sobie

wszystkie pozytywne aspekty zwizane z kultem soca. Natomiast swastyka lewoskrtna nazywana te czasami sauwastyk lub odwrcon swastyk, bya symbolem magii, czasu i nocy. W mitologii hinduskiej sauwastyka jest symbolem bogini akti, a konkretnie jej innej, mrocznej formy - Kali - bogini czasu, mierci i pogromczyni si za. Swastyka lewoskrtna znajdowana bya w symbolice Aryjczykw, Sowian zachodnich i Tocharw zamieszkujcych Azj rodkow. Na terenach Polski w czasach przedchrzecijaskich znacznie rozwin si kult boga soca (Swaroyca), z kolei na Rusi wiksze znaczenie zyskiwa kult boga piorunw, ktry tak samo jak kult solarny by obecny i rozpowszechniony w wierzeniach wszystkich ludw sowiaskich i aryjskich. Do bstw gromu naleeli: Perun (bg sowiaski), Thor (nordycki), Papajos (scytyjski), Indra (aryjski), Iszkur (sumeryjski). Mona zauway ze znanych nam przekazw, e bogowie piorunw czsto byli okrelani jako wadcy nieba. Utosamiano ich z bosk potg, energi, si i sprawiedliwoci. Czasami te przyjmowali charakter boga wojny i patronowali wojownikom, jak np. Perun, na ktrego przysigali wojownicy Rusi Kijowskiej za czasw Ruryka (Wikinga, zaoyciela pastwa ruskiego), a ktrego atrybutem by mot nawizujcy do kultu siy nordyckiego Thora. Podobn funkcje mia aryjski Indra, rwnie patronujcy wojnie. By on uosobieniem odwanego wojownika, bohatera i najczciej przedstawiano go z mieczem. Bogw gromu czsto wizano te ze sprawiedliwoci, boskim gniewem i zwalczaniem za. To widzimy w micie o potopie, gdzie w jego greckiej wersji Zeus (odpowiednik scytyjskiego Papajosa) karze ludzi za zy uczynek i lekcewaenie bogw (natury). W sumeryjskim micie o potopie podobnie czyni bg nieba Enlil, zsyajc na ludzi wielk wod. Sumeryjski Enlil, tak jak Papajos i Zeus by panem nieba i przywdc panteonu bogw u Sumerw, jednak nie by on utosamiany z piorunem, a bardziej z powietrzem i pogod. Pocztkowo dla staroytnych ludw wany by kult boga nieba i wiatru, ale z czasem bogowie piorunw przejmowali ich funkcje, jak na przykad Indra, ktry umniejszy znaczenie kultu boga nieba Djausa, oraz wizanego z powietrzem i wiatrem Waju, stajc si przewodnim bogiem w panteonie wedyjskim, oraz wadc nieba (zawiatw). To e piorun jako symbol, sta si dla dawnych wierze gwn emanacj zwizan z ywioem powietrza, byo najprawdopodobniej spowodowane tym, e przedstawia on skumulowan, wietlist energi odzwierciedlajc esencj potgi tego ywiou. Trzecim elementem charakterystycznym dla wielu staroytnych kultur, w tym take dla sowiaskiej i aryjskiej, jest kult Matki Ziemi. Naleay do nich: Mokosz (sowiaska), Api (scytyjska), Prythiwi (aryjska), Ninhursag (sumeryjska). Boginie te byy utosamiane z Ziemi, uosabiay podno, macierzystwo, opiekuczo, pikno, a sowiaska Mokosz bya te zwizana ze sfer seksualnoci. Boginie matki, czsto okrelano take jako krlowe niebios, matki bogw i dawczynie wszelkiego ycia. W wierzeniach sowiaskich i aryjskich, istotn rol odgrywaa te symbolika wa, ktra najczciej odnosia si do ywiou wody. W czczony by przez Scytw, ktrych Herodot okrela w swoich Dziejach jako zrodzonych z wowej kobiety - Echidne. Wystpowa on take w symbolice Aryjczykw, ktra nastpnie staa si fundamentem kultury i wiary indyjskiej. W mitologii indyjskiej, w wystpuje jako atrybut bogw np. iwy, ktry zwizany jest z symbolem kobry i wami mdroci, a take w formie istoty nadprzyrodzonej, gdzie okrela si go jako naga - wowe bstwo wodne, symbolizujce niemiertelno, regeneracj i odrodzenie. Krl Nagw esza jest przedstawiany jako w o tysicu gowach i wie si go z bogiem Wisznu, ktry upiony spoczywa na ciele gada. Symbol wa przenikn te do hinduskiej filozofii np. kundalini jogi, gdzie symbolizuje energi duchow drzemic u podstawy krgosupa i przenikajc czakry (orodki energetyczne zwizane z gruczoami wydzielania wewntrznego) w ciele czowieka . Kundalini uznawana jest za moc i potg twrcz, wie si j z bogini akti, ktra take uosabia energi twrcz, si duchow i mdro.

W przypadku Sowian, w ich wierzeniach istnia smok mij. By on okrelany jako stranik Nawii (zawiatw), oraz zoomorficzna posta boga Welesa - w niektrych podaniach nazywanego wowym lub mijowym krlem. Symbol gada obecny by take wrd ludw chazarskich, ktrzy czcili wa, smoka i jaszczurk jako symbole potgi i magii. Opisujc trzech bogw najbardziej zwizanych z wow symbolik: iw, Welesa i Enkiego, mona natkn si na pewne podobiestwa w ich cechach i atrybutach. Bg iwa wywodzi si z mitologii wedyjskiej, gdzie przedstawiany by jako Rudra - bg czasu i mierci. Jego cechy i atrybuty wskazuj na to, e jest to bg przedstawiajcy dualizm, gdy jego emanacje zawieraj w sobie rne antagonistyczne znaczenia. iwa posiada kilka form kultu, w ktrych przypisywane mu s rne cechy i funkcje. W kulcie iwy-Natarady, opisywany jest jako bg ratujcy wszechwiat, dobroczyca i pogromca si za. Jako iwa-Mahajogin wystpuje jako patron joginw i jest zwizany jest ze sfer duchowoci. Natomiast w formie Bhajrawy ukazywany jest jako mroczne uosobienie mierci, oraz niszczyciel wiata powizany z demonami i upiorami. Mroczna strona iwy zwiera si take w samej istocie hinduizmu. W wielkiej trjcy bogw trimurti, Bogiem, ktry stworzy wiat jest Brahma, za iwa i Wisznu przedstwiaj w nim dwie przeciwstawne boskie siy. W tym przypadku iwa, podobnie jak w postaci Bhajrawy okrelany jest jako niszczyciel wiata, za Wisznu jako bg utrzymujcy wszelkie ycie, stworzone przez boga absolutnego - Brahm. iwa jest te symbolem czcym w sobie pierwiastki natury mskiej i eskiej, podobnie jak przedstawia to diagram filozofii chiskiej taijitu (yin i yang). W tej formie iwa (pierwiastek mski) i jego partnerka bogini akti (pierwiastek eski) symbolizuj jedno i wzajemnie si rwnowa, tworzc bosk par czc w sobie obydwie natury, gdzie jedna nie moe istnie bez drugiej. U iwy jedn z najwaniejszych wartoci jest mdro, duchowo nawizujca do absolutu, a take panowanie nad czasem i mierci. Jego opisy wielokrotnie przedstawiaj go jako boga pokonujcego niewiedz, tak jak to przedstawia najpopularniejsze wcielenie iwy Natarada. Natomiast druga powka iwy Shakti, odpowiada sile czowieka, natchnieniu, aktywnoci i twrczoci. Reprezentuje take wow energi kundalini. Odnoszc si do Welesa z mitologii sowiaskiej, w czasach przedchrzecijaskich by on bogiem magii, bogactwa i mierci (pan Nawii zawiatw), oraz opiekunem ludzi. Niektrzy rosyjscy badacze uwaaj, e Weles by take bogiem mdroci. Mona stwierdzi, e Weles podobnie jak iwa przedstawia sob dwie antagonistyczne cechy. Oprcz swojej opiekuczej formy posiada te mroczne wcielenie, np. kiedy przedstawiany jest jako smok - przeciwnik Swaroyca i Peruna. Wtedy sam jest czci dualizmu - walki dobra (Swaroyc, Perun) ze zem (Weles). Sowiaski smok mij jest zoomorficzn form Welesa. mij take przedstawiany jest jako istota pozytywna i negatywna. Bywa ukazywany jako uosobienie siy, obroca i stranik Nawii, a take jako zy smok, z ktrym walczy sowiaski wojownik, dcy do pokonania swoich wewntrznych saboci ukazanych pod postaci smoka co ilustruj niektrzy rosyjscy malarze np. Konstantin Wasiliew czy Wiktor Wasniecow. mij odpowiada przede wszystkim symbolice wody, ale moe te czy w sobie cztery ywioy bdce siami natury. Weles jest te okrelany jako opiekun byda, a niektrzy badacze cz go z Trojanem i Trygawem - bogami bdcymi czci lokalnych kultw Sowian. O tym powizaniu wiadcz podobne cechy tych bstw np. Trojan by wadc podziemi, opiekunem ludzi i byda, a take bogiem wojny. Istotny i ciekawy jest zwaszcza kult Trygawa, ktry wystpowa w wierzeniach Sowian zachodnich (Poabian i Pomorzan). Bg ten zwizany jest z symbolik wody, gdy o takie funkcje zosta wzbogacony m.in. wadanie sztormami. Trygaw mg by take poczeniem trzech istot, jednej nadrzdnej, ktra panuje nad dwoma niszymi reprezentujcymi dobro i zo. Na to wskazuj niektrzy badacze czcy Trygawa z iraskim Zurwanem. W iraskich wierzeniach Zurwan bg przeznaczenia (istota wysza) by ojcem dobrego boga Ormuzda i zego boga Arymana (istoty nisze). Dwjka niszych bogw zawarta w trjgowej postaci symbolizowaa dualizm - odwieczn walk rwnorzdnych si dobra i za, oraz przedstawiaa istot Boga absolutnego i natur wiata ziemskiego.

Trzecim znanym wowym bogiem jest Enki. W mitologii sumeryjskiej jest on jednym z trzech najwaniejszych bogw, obok tych zwizanych z symbolik nieba: Ana i Enlila. Enki opisywany jest jako bg mdroci i wd, oraz jako stworzyciel ludzi i ich opiekun. W mitach sumeryjskich znajdziemy m.in. opowie o tym, jak Enki ze swojego nasienia stwarza rzeki - Tygrys i Eufrat, ca obfito Mezopotamii, oraz jak tworzy czowieka i organizuje wiat ziemski. Z kolei sumeryjski mit o potopie przedstawia wtek uratowania ludzi przez Enkiego, co udaje si dziki jego wiedzy, ktra pozwolia ludziom uchroni si przed wielk wod. Najwaniejsz wartoci jak symbolizuje Enki jest mdro, rozwj i nauka, do ktrych najczciej nawizuj sumeryjskie mity. Motyw dualizmu zawarty w wartociach wyej opisanych bogw (Welesa i iwy) jest dosy istotny dla wierze aryjskich. Pogld dualistyczny zakada istnienie rwnorzdnych, odwiecznie rywalizujcych ze sob si: Dobra i za wiata i ciemnoci, dobrych i zych bogw. W mitologii aryjskiej dobrze odzwierciedlaj to dewy boskie istoty podajce drog dobra i wiata, oraz asurowie istoty im rwnorzdne, ale reprezentujce antagonistyczne wartoci (odpowiedniki demonw i upadych aniow znanych z chrzecijastwa). Ten motyw obrazuje m.in. walka pozytywnych bogw Indry i Wisznu przeciwko najpotniejszemu z asurw Wrytrze, ktry ukazywany by pod postaci olbrzymiego wa lub smoka. Jeszcze lepszym odzwierciedleniem dualizmu s czeni ze sowiaskim Trygawem bogowie Ormuzd i Aryman, znani z mitologii iraskiej. Pierwszy znich symbolizowa mdro, ad kosmiczny, prawo i sfer duchowoci, jego symbolem by ogie i tarcza soneczna. Z kolei Arymana cechowao zo, ciemno, kamstwo i zniszczenie. W filozofii chrzecijaskiej motyw dualizmu, a wszczeglnoci jego mrocznej strony jest nieco inaczej rozumiany ni w filozofii aryjskiej. Jeli signiemy do Starego Testamentu, tam w ydowskiej wersji mitu o Edenie, przedstawiona jest posta wa - szatana, ktry uchodzi za symbol wszelkiego za. Jednak w tym przypadku jest on take istot, ktra daje ludziom wiedz owiecenie, poprzez poznanie istoty dobra i za (zerwanie zakazanego owocu z drzewa poznania). Wedug chrzecijaskiej filozofii, zarwno w istota nadprzyrodzona, ktra nawizuje sumeryjskiego symbolu mdroci Enkiego, jak i ludzie dcy do rozwoju i wiedzy, chccy w ten sposb zbliy si do Boga, s symbolem za, pychy i grzechu, gdy ich dziaania byy przeciwne woli Boga. Staroytna filozofia aryjska przedstawia motyw ludzkiego denia do owiecenia, oraz walki si dobra i za w innym kontekcie. W niej istoty boskie reprezentujce pozytywny aspekt dualizmu byy przede wszystkim wizane ze sfer duchowoci, natomiast asurowie byli przedstawiani jako stworzyciele wiata materialnego i istoty za niego odpowiedzialne. Negatywne wartoci, z ktrymi czono asurw, byy traktowane jako te, ktre s niezbdne w tym przypadku rozumiane jako dowiadczenie, ktre ksztatuje dusz czowieka. Wedug tej filozofii, czowiek bdcy czci wiata, w ktrym od pocztku cieraj si dwie rwnowane siy dobra i za, tylko poprzez poznanie obydwu tych antagonistycznych wzgldem siebie wartoci przybliy si do owiecenia. To cile czy si z przejciem duszy ludzkiej przez wiat materialny. Przekazy iraskie opisuj take wyszo personifikacji dobra Ormuzda, ktry w ostatecznym rozrachunku pokonuje zego Arymana, gdy rwnorzdno siy wiata i mroku istnieje tylko w wiecie materialnym, a nie w duchowym. I to droga wiata jest t, ktr powinien poda czowiek, gdy tylko ona prowadzi ona do owiecenia. W wierzeniach aryjskich bogowie reprezentujcy dualizm byli zazwyczaj bogami mdroci, to pokazuje przykad tych zwizanych z hinduizmem, ktrzy dominowali w czasach tworzenia si wedyzmu (Waruna), jak i w pniejszych latach (iwa). Bogowie, ktrym nadano cechy powizane zarwno z symbolik ycia jak i mierci np. iwa, odnosili si wanie do staroytnej filozofii dualizmu, nawizujcej do istoty i sensu ycia ludzkiego. Odnoszc si jeszcze do kultu wa, wan ciekawostk jest Bractwo wa, ktre miao istnie w staroytnoci i wywodzi s z Sumeru. Powoujc si na ksik Williama Bramleya Bogowie Edenu: Ze wszystkich zwierzt czczonych przez staroytnych adne nie byo tak powaane jak w. Stao si tak dlatego i by on godem grupy, ktra posiadaa due wpywy na obu pkulach w

spoeczestwach prehistorycznych. T grup byo zdyscyplinowane bractwo, ktrego czonkowie rozpowszechniali wiedz duchow i dyli do osignicia duchowej wolnoci. Bractwo wa przeciwstawiao si sprowadzeniu ludzi do roli niewolnikw i zgodnie z egipskimi zapiskami usiowao wyzwoli czowieka z wizw naoonych na przez nadzorcw. Bractwo upowszechniao rwnie wiedz naukow i wspierao wybitnych artystw, ktrzy istnieli w wielu staroytnych spoeczestwach. Mimo dobrego pocztku, owe Bractwo zostao przejte przez tzw. nadzorcw - wskiej grupy ludzi, skupiajcych wadz w wczesnym swiecie. Tym samym odrzucio ono szczytne idee, stajc si narzdziem represji na ksztat pniejszej masonerii. Analizujc wierzenia sowiaskie, aryjskie, oraz mity sumeryjskie, mona stwierdzi, e istot tych wierze byo rozumienie Boga jako absolutu, natomiast nisi bogowie reprezentujcy poszczeglne panteony, byli uosobieniem ywiow (boskiej czstki), oraz powizanych z nimi wartoci. Wydaje si to do jasne, mimo e wielu badaczy prbuje jeszcze bardziej nagina i tak ju nagit histori, czc mitologie sumeryjsk z rnymi rewelacjami np. wczajc w to istoty pozaziemskie, jak chociaby wyej wspomniany Bramley, David Icke, lub ydowski sumerolog Zecharia Sitchin, ktry w swojej Kronice Ziemi cakowicie odlatuje w kosmos. Nietrudno si domyli, e jest to wiadome dziaanie, ktre ma na celu omieszenie i odsunicie ludzi od racjonalnej wersji historii. Zarwno mitologia aryjska jak i sumeryjska przedstawia nam ywioy: ogie, wod, powietrze, ziemi, a take uosobione wartoci: mdro, mio, si, mier itd. I to wanie wedle tych koncepcji ewoluoway staroytne wierzenia. Jeli jednak przyjrzymy si hinduizmowi, to zobaczymy e symbolika bywa naprawd pokrtna i moe zawiera w sobie wiele odmiennych interpretacji czy sprzecznoci. O ile kult Brahmy w hinduizmie mona uzna wzgldnie za nieskaony, tak dwaj nisi bogowie z wielkiej trjcy bogw: Wisznu i iwa s tutaj dobrym przykadem zmieniajcej si mitologii, ktra tworzona jest przez ludzi dla ludzi, na ich wasne potrzeby. Tak byo na przykad w pastwach sumeryjskich, gdzie rwnie mity (np. sumeryjski mit o Edenie) opisuj tworzenie si nowych kultw, nowych bogw, bogi, a jak dane miasto chciao mie swojego boga wojny, to go sobie tworzyo. W kwestii bogw wojny, dobrym przykadem jest te mitologia nordycka, w ktrej nie ma jako takiego boga absolutu, zanikno te znaczenie triady bstw stworzycieli, a gwnymi bogami zostali ci o charakterze wojennym i symbolizujcy si - Odyn i Thor, co z pewnoci byo charakterystyczne dla kultury Wikingw. Natomiast w kwestii wierze indyjskich, wzrost znaczenia Wisznu zwizany jest z rozwojem dwch odamw hinduizmu: wisznuizmu, ktry uznaje Wisznu za boga jedynego, oraz krysznaizmu, ktry uznaje za boga najwyszego jego awatara Kryszn, herosa znanego z eposu Mahabharata To spowodowao, e Wisznu wywodzcy si z kultu solarnego z okresu panowania Aryjczykw, nie tylko przesta by pomniejszym dew solarnym, ale z biegiem czasu przyj te zupenie inn rol, funkcje i atrybuty. Wchon on innych bogw wedyjskich (np. Agniego i Surji) i przej ich cechy. Teraz uznaje si Wisznu za jednego z najwaniejszych bogw hinduskich i gwn personifikacj soca. Podobn histori ma kult iwy, ktry take przej cechy innych bogw, a wraz ze wzrostem znaczeniu iwaizmu monoteistycznego odamu hinduizmu, sta si jednym z najwaniejszych bogw w caym hinduizmie. Natomiast sama wielka trjca bogw - trimurti miaa na celu stworzenie dwch gwnych personifikacji zwizanych z antagonistycznymi wartociami wiata i mroku, ktre s czci boga absolutnego Brahmy. W tym przypadku wiato, ycie i pozytywny aspekt boga reprezentuje Wisznu, a mier i zniszczenie iwa. Ile wierze tyle mitw, koncepcji i filozofii, ale zgbienie si w to daje nam pewien obraz, ktry wie ze sob wszystkie sowiaskie i aryjskie kultury. Mimo e kada z nich wyksztacia nieco odmienn symbolik, mona tutaj natrafi na czsto powtarzajce si motywy, a nawet stworzy na ich podstawie zarys ukazujcy sens tych staroytnych wierze. Przedstawiajc bogw scytyjskich z Dziejw Herodota, ktre najbardziej treciwie obrazuj mitologiczny panteon bogw:

|Absolut| |bg nieba| - |matka ziemia| |bg soca| - |bg wd| |bg pikna| - |bg wojny| - |bogini pikna| Herodot nie nawizuje co prawda do Boga absolutnego, ale wiadomo, e istnia on u ludw spokrewnionych ze Scytami tj. u Sowian i Aryjczykw. Do hierarchii bogw scytyjskich oprcz tych zwizanych z ywioami, naleeli te: Argimpasa (odpowiednik greckiej Afrodyty) - bogini pikna i mioci, Oitosyros (Apollo) - bg pikna i sztuki, oraz bg wojny (Ares). Bogini pikna symbolizowaa seksualno i natur kobiec, natomiast Oitosyros natur msk, podobnie jak bg wojny, ktry by charakterystyczny dla samej kultury scytyjskiej. Te trzy funkcje rwnie dobrze mogy nalee do bstw zwizanych z ywioami, jednak w wikszoci wierze robiono odwrotnie i tworzono wiksz ilo bogw, przydzielajc im szereg rnych funkcji zwizanych z wartociami jakie mieli przedstawia np. mdroci, piknem, wojn, mierci, mioci. Czasami te podkrelano pierwiastek kobiecy tworzc bogom maonki np. Shakti partnerk iwy czy Welewitk partnerk Welesa, znan z kaszubskiego folkloru. Prbujc utosami sowiasko-aryjskie mitologie z ywioami znanymi z wedyzmu, gdzie absolut okrelony jako eter, czy w sobie cztery inne ywioy: powietrze ogie ETER woda ziemia ywioy Eter Powietrze Ogie Woda Ziemia Sawia Rod Perun Swaroyc Weles Mokosz Arja Brahma Indra Wisznu iwa Prythiwi Scytia Rod Papajos Tabiti Thagimasidas Api Sumer Nammu Enlil Utu Enki Ninhursag

Przypisanie bogw do ywiou wody jest nieco trudniejsze, aczkolwiek scytyjski bg Thagimasidas jest bogiem mrz (odpowiednik greckiego Posejdona), tak samo zwizany z wod jest Enki, mityczny twrca rzek Tygrysu i Eufratu. Podobn histori do Enkiego posiada iwa, ktry wedug hinduskiej mitologii, przyczyni si do stworzenia Gangesu, oraz jest zwizany z wami wodnymi - nagami. We te nie bez powodu okrelano wodnymi, gdy odnosiy si one wanie do symboliki ywiou wody. W przypadku Arji, waciwsze byoby umieszczenie w tabelce najwaniejszych bogw ery wedyjskiej czyli Waruny (woda), Agniego (ogie) i Wiwakarmana (eter), jednak to ewolucja hinduizmu mimo wszystko nieco ucilia pewne wtki filozoficzne np. dotyczce iwy czy Brahmy. Ci pniejsi bogowie, ktrzy stanowi hinduskie trimurti, te w znacznej mierze kontynuuj istot kultw bstw wedyjskich. W panteonie wedyjskim, Waruna by opisywany przez Aryjczykw jako bg wody, rzek i mrz. By on take bogiem mdroci (wszechwiedzcy) i panem zawiatw. Do niego naleao sdzenie ludzkich dusz, odpowiada rwnie za wdrwk soca po niebie, pory roku i rozdzielno dnia i nocy. Warun cechowa dualizm o czym wiadczy jego panowanie nad dniem (wiatem) i noc (ciemnoci), oraz walka z bogiem piorunw Indr, gdzie przedstawiany jest jako asura zwizany z wowym demonem Wrytr. To pokazuje e bg ten mia dwie antagonistyczne natury. Do atrybutw Waruny nalea w, oraz w lub potwr Makara, a przez niektrych hindusw uwaany jest take za krla nagw. W erze wedyjskiej Waruna by powizany z Jam bogiem mierci (okrelanym sdzi zmarych i wadc podziemii), a take z iw-Rudr i to wanie iwa jest bogiem, ktry przej cz cech Waruny. Waruna by najprawdopodobniej aryjsk wersj Welesa, gdy midzy tymi bogami istnieje wiele podobiestw m.in. panowanie nad zawiatami, dualizm, motyw wieszania soca na niebie, co opisuje Rygweda i Ksiga Welesa, czy chociaby ich znaczenie wrd samych Sowian i

Aryjczykw. W przypadku Sowian przedstawia to Powie minionych lat autorstwa ruskiego kronikarza Nestora, ktra opisuje czasy panowania Ruryka w IX wieku n.e. Wtedy Weles by panem ludu i przysigali na niego wszyscy Rusini, a wojownicy oddawali cze Perunowi. Rygweda, a konkretnie Hymn do Waruny i Indry, rwnie opisuje Warun jako wadc ludu: Ja wadam ludem najwietniejszej rasy! Za Indr jako patrona wojownikw: Mnie bystrokonni mowie w zawodach woaj, I ci, ktrych w bitwie wrogowie otocz. To wszystko przyblia nam funkcje sowiaskiego Welesa, uwaanego przede wszystkim za bstwo chtoniczne (zwizane z ziemi). Mona stwierdzi, e Weles poczony z Trygawem i aryjskim Warun, moe przypomina hinduskiego iw, ktry czy w sobie funkcje i cechy bogw wedyjskich, a jego gwna emanacja bg mierci - Rudra jest te opisywany jako bg przyrody (bg Ziemi). Jeli powiemy Welesa z iw i Warun, otrzymamy bardziej skrystalizowany obraz tego boga, jednego z najwaniejszych w sowiaskim panteonie. Dawniej ywioy wizao si z bstwami, a spersonifikowani bogowie byli utosamiani z poszczeglnymi wartociami. W filozofiach i mitologiach czsto przypisywano ywioom rne cechy, na przykad: Woda: Duchowo - Mdro - Twrczo - ycie - mier Ogie: Sia - Pikno Opiekuczo - Doskonao - Mdro Ziemia: Podno - Mio - Pikno - ycie - Opiekuczo Powietrze: Sia - Inwencyjno - Sprawiedliwo - Zniszczenie - Duchowo Pojcie ywiow byo wane dla staroytnych wierze, gdy ich podstaw by szacunek dla matki natury i zachodzcych w niej si. W dawnych wierzeniach, du wag przykadano do ognia i soca o czym mwi nam zachowane przekazy aryjskich wierze, w ktrych uosobiano ich istot, tworzc bstwa, symbolik i hymny z nimi zwizane. Na tej podstawie rozwin si kult solarny bdcy fundamentem wikszoci aryjskich kultur. Natomiast wspczesne badania japoskiego pisarza Masaru Emoto i rosyjskich naukowcw dowodz, e z pord ywiow, woda jest tym, ktry posiada niesamowite waciwoci. Emoto jest autorem ksiki Wieci z wody, ktre przedstawiaj jego badania nad struktur wody. Uwaa on, e woda posiada zdolno przechowywania informacji i oddziaywania na energi (wibracje), ktra przenosi si przez ni. Jego zdaniem ludzkie emocje maj ogromny wpyw na wod, ktra poddana ich dziaaniu potrafi odzwierciedli ludzkie myli, bdc ich lustrzanym odbiciem. Emoto podda wod krystalizacji. Podczas tego procesu woda zamroona w -25 stopniach celsjusza i przeniesiona do temperatury -5 stopni, potrafi przybra form heksagonalnego krysztaku, ktry ma wiadczy o tym, e woda ta przechowuje w sobie pozytywn energi. Pierwsze obserwacje krysztakw dotyczyy wody pozyskanej z najczystszych japoskich rde u Gr Fuji. Nastpnie Emoto podda wod eksperymentom, ktre dotyczyy jej reakcji na dziaanie ludzkich emocji wyraonych poprzez sowa i modlitw, a take muzyk. Woda, na ktr dziaay pozytywne wibracje przybieraa ksztat szecioktnych krysztakw, natomiast jeli oddziayway na ni negatywne emocje, zamroona woda nie krystalizowaa si w ogle. Krysztaki wytworzyy si przy wystawieniu wody na dziaanie pozytywnej muzyki m.in. japoskiego folku, utworw: Beethoveena, Mozarta i Dvoraka, a take kiedy skierowano do niej komunikat w postaci pozytywnych sw (dzikuj, kocham ci, pokj) i myli (pochwalna modlitwa). Woda przy negatywnym przekazie muzyki heavy metalowej, a take sw: nienawidz ci, zabije si, wojna, nie krystalizowaa si lub tworzya zdeformowane struktury. Innym wielokrotnie przeprowadzonym eksperymentem, byo poddanie ugotowanego ryu dobrym i zym wibracjom. Na ry umieszczony w dwch oddzielnych naczyniach, byy skierowane w postaci sw, pozytywne i negatywne przekazy. Po miesicu eksperymentu, ry do ktrego bya skierowana za energia zepsu si i przybra czarny kolor, natomiast drugi przy wpywie dobrej energii nie zepsu si i pozosta biay. Zdjcia z eksperymentw, w ktrych poddano wod dziaaniu muzyki i sw:

Muzyka folkowa Kawachi

Dzikuj

Mio

Muzyka heavy metalowa

Zabije ci

Zdaniem Emoto wszystko co jest nastrojone z matk natur, objawia si w postaci piknych szeciennych struktur, a pozytywne wibracje kierowane poprzez sowa, myli i muzyk, maj moc uzdrawiania i mog przywrci ludzk energi do pierwotnego stanu. O tym wiadczy te eksperyment z modlitw, ktry opiera si na przekazywaniu wodzie pozytywnych myli. Jego przesanie pokazao naturalny sens ludzkiej wiary. Prawdziwa modlitwa nigdy nie zawieraa si w bezmylnym recytowaniu tekstw z ydowskich ksig (np. Biblii) czy hymnw z Rygwedy, ktre w przypadku Arjw stanowiy jedynie odniesienie do prawdziwej ich filozofii. Podstaw form medytacji (wiary, modlitwy) powinny by pozytywne, wypenione mioci myli i wizualizacje (formy mylowe), gdy tylko takie posiadaj moc twrcz i uzdrawiajc. W staroytnoci medytacja bya prymarn form modlitwy praktykowan przez Aryjczykw i to oni spowodowali jej przeniknicie do filozofii indyjskiej i hinduizmu. Miaa ona na celu: poprawienie zdrowia fizycznego i psychicznego, osignicie owiecenia i perfekcji w danej dziedzinie, a take zyskanie kontroli nad ciaem i umysem. I chocia istnieje wiele form medytacji, to wikszo z nich opiera si wanie na wewntrznej kreacji i wizualizacjach. Badania Emoto mog nie tylko wiadczy o niezwykych waciwociach wody, ale pokazuj te jaki wpyw na rzeczywisto ma wszystkoprzenikajcy duch nazywany si yciow. Przenikajca wszystko energia, take bya znana w filozofii Aryjczykw, gdzie okrelano j nazw prana. Mon t energi (pran) przyrwna te do pitego ywiou eteru, ktry wypenia cay wszechwiat. W hinduizmie i jodze pran okrela si jako si yciow, wypeniajc i utrzymujc przy yciu wszystkie ywe istoty. W filozofii indyjskiej utosamia si j z pranajam (technik opanowania oddechu), ktra podobnie jak hathajoga (wiczenia fizyczne - asany) i medytacja naley do najwaniejszych elementw sucych pobudzeniu energii yciowej czowieka. U ludzi prana wytwarzana jest poprzez pozytywne wibracje, pokarm i wiczenia. Czowiek jako orodek energetyczny, moe wiadomie wpywa na t energi i kierowa ni. To take obrazuje staroytna filozofia (oraz niektre gazie nauki), rozdzielajc nasz istot na trzy podstawowe sfery: Nadwiadomo duch czowieka, jego boska czstka wiadomo umys, ktry kieruje si yciow Podwiadomo odpowiada za emocje, funkcje yciowe organizmu i wytwarzanie siy yciowej

Staroytni wykorzystywali t wiedz w yciu codziennym, aby doskonali si na paszczynie ciaa, ducha i umysu, co dzisiaj odzwierciedla nauka jogi. Natomiast jak podaj staroytne ksigi np. indyjska Manusmryti, Aryjczycy stosowali swoj wiedz rwnie w medycynie niekonwencjonalnej np. w hipnozie, ktra rozwina si w staroytnych Indiach, oraz w Uruk najwaniejszym sumeryjskim orodku politycznym i kulturowym. Przechodzc do istoty wierze aryjskich, najwaniejszym pojciem tej wiary jest Bg rozumiany jako absolut. To pojcie byo dobrze znane zarwno u Prasowian jak i Aryjczykw. W sowiaskich wierzeniach istnia kult Boga Roda, ktrego patriarcha Konstantypola Grzegorz z Nazjanzu opisuje jako Boga wyszego od Peruna. Dokadniej opisuje go rosyjski historyk Borys Rybakow. Jego zdaniem Rod w mitologii sowiaskiej jest Bogiem absolutnym, panem ywiow, oraz stworzycielem wiata i ludzi. Utosamia on go ze wiatowidem, ktry czczony by przez Sowian zachodnich w Arkonie, na Rusi, oraz wrd ludw chazarskich, na co wskazuje posg wiatowida wydobytego z rzeki Zbrucz na Ukrainie w XVIII wieku, ktry powsta najprawdopodobniej przy udziale Pieczyngw, bdcych czci Kaganatu Chazarskiego. T hipotez opisuje Wojciech Jwiak: Mona domyla si, e obszar okoo 1000 roku zajty przez Pieczyngw mia mieszan ludno sowiask i tureck (pieczysk), albo raczej sowiaska uprawiajca ziemi wikszo zrzucaa si na pascych konie Pieczyngw. Problem za to taki, e wanie z tamtej ziemi i czasu pochodzi Sup-wiatowid znad Zbrucza, uwaany za arcyzabytek sowiaskiej rodzimej wiary, zwaszcza przez nas Polakw, ktrzymy go lachy chytre podprowadzili niewiadomym Ukraicom. Jak to mogo by? Czy Sowianie zbudowali ten imponujcy monument pod okiem Pieczyngw, tylko dla siebie? I wedug czysto wasnych pomysw i wzorw, a Pieczyngowie si do tego przedsiwzicia nie mieszali? Nie interesowao ich, co robi ich poddani? Taki wariant waciwie mona z gry odrzuci. Prawdopodobniejsze raczej wydaje si, e Sup ze Zbrucza i sanktuarium na grze Bohit byo prb stworzenia, wsplnie przez Pieczyngw i Sowian, kultowego orodka konkurencyjnego wobec coraz bardziej rosncego w si i dokuczliwego dla stepowcw, chrystianizujcego si Kijowa.
[http://tarakablog.wordpress.com/2008/11/23/swiatowid-turecki/]

Zdaniem Rybakowa, czterej bogowie bdcy czci caoci zbruczaskiego posgu, odpowiadaj w istocie czterem ywioom, za motyw jednoci zobrazowany w symbolice i postaci posgu przedstawia boski absolut. Rod/wiatowid

Sumerowie stworzyli nieco inn mitologi, bardziej zwizan z wod i wow symbolik. Najwyszym Bogiem dla Sumerw bya Nammu, przedstawiana jako wowa bogini i boska rodzicielka, identyfikowana z pierwotnymi wodami lub pierwotnym morzem, ktre w

staroytnych wierzeniach oznaczay ywio kosmiczny - wody wypeniajce cay wszechwiat, czyli energi kosmiczn. Istotny jest tutaj przekaz aryjski, gdzie najwyszym Bogiem absolutnym jest Wiwakarman stworzyciel (architekt) wiata i bogw (ywiow), uosabiajcy bosk doskonao. Fragment Rygwedy: Jest Wiwakarman potny, rozumny, Stwrca, kierownik, najwysze zjawienie, A tych s rade ofierze pragnienia, Gdy jeden - sysz - jest poza gwiazdami. On naszym ojcem, on kierownik, stwrca, On zna siedziby i istnienia wszystkie, Jeden, co bogom imiona nadaje, W pniejszym hinduizmie jego rol przej Brahma, przedstawiany jako Bg o czterech twarzach tzw. samonarodzony bdcy pocztkiem wszechwiata. Mimo, e hinduizm zawiera w sobie rne odamy, dla znacznej czci hindusw i joginw Brahma jest Bogiem najwyszym stwrc wiata, ktry przenika wszystko, kad czstk znajdujc si we wszechwiecie. To te pokazuje wi pomidzy Brahm (Wiwakarmanem), energi yciow (pran) i istot ludzk. Brahma najbardziej trafnie okrela istot sawskiego Boga i nawizuje do pojcia bioteizmu, o ktrym w dalszych rozdziaach ksiki. Podsumowujc ten wtek mona stwierdzi, e mamy do czynienia ze sparafrazowaniem prasowiaskiej kultury, ktrego dopuciy si teksty ydowskie i chrzecijaskie. Dotyczy to przede wszystkim ukazania henoteistycznej wiary prasowiaskiej, jako pogaskiej i zacofanej, a w rzeczywistoci lepiej rozumiejcej istot Boga. Argumenty dotyczce prymitywnej pogaskiej symboliki, ktra bya tpiona przez chrzecijan, nie s w rzeczywistoci adnymi argumentami, gdy od zawsze towarzyszya ona ludziom, wierzeniom i religiom. Wystarczy dzisiaj spojrze na bogat symbolik chrzecijask, ydowsk, czy wolnomularsk np. krucyfiks, wici (vide kult JPII), gwiazda dawida, Baphomet, bogini Lilith (Bohemian Groove) itd. Problemem tutaj nie jest symbolika lecz jej znaczenie. Chazaria, Wgry i ydzi Aszkenazyjscy Wtek Kaganatu Chazarskiego jest pomijany przez histori, chocia jest jednym z najistotniejszych w celu zrozumienia wystpujcych po jego upadku wydarze historycznych, zwizanych z Polsk, Sowiaszczyzn, narodem ydowskim i masoneri. Kaganat Chazarski powsta w wyniku rozpadu kagatu zachodniotureckiego w VII wieku i by zwizkiem narodw. Naleeli do niego m.in. aryjscy Alanowie, Goci, Madziarowie, turascy Pieczyngowie, Oguzowie, Bugarzy i sowiascy Rusowie i Wiatycze. Pastwo te w okresie swojego rozkwitu obejmowao tereny: poudniowej Rosji, Kaukazu, wschodniej Ukrainy i zachodniego Kazachstanu. Chazaria posiadaa rozwinity handel i rzemioso. Przechodziy przez ni najwiksze szlaki handlowe: jedwabny szlak (z Chin do Europy), oraz szlak pnoc-poudnie. Chazaria bya w rzeczywistoci ostatnim silnym zwizkiem narodw, nawizujcym do ekspansji biaych ludzi na tereny Azji Zachodniej. wiadczy o tym powizanie ludw chazarskich z kultur ludw aryjskich. O samej kontrowersji co do pochodzenia rzekomo czysto tureckich Pieczyngw, wskazuje autor artykuu na stronie Svasti: Pieczyngowie uznawani s przez niektrych starych historykw za Sowian, Naruszewicz w swojej Historii Narodu Polskiego, polemizuje z tymi ich twierdzeniami, usiujc podway bezsporny fakt uywania jzyka sowiaskiego przez Pieczyngw wiadczcy o ich Sowiaskoci, bo niby ci Pieczyngowie, ktrzy si tylko nauczyli jzyka sowiaskiego nie s Sowianami, ''bo mowa nie rodowita nie jest prb rodu'', zreszt Naruszewicz wywodzi ich od Scytw, a Kotaj uwaa Scytw za Sowian. Skoro Pieczyngowie byli powowosi jak wiadczy pniejsza ich nazwa Powcy,

trudno uzna ich za Mongow czy Turkw, najwyej za rwnie rusych Rusw, czy Sklawinw ktrych barwa wosw, nie bya ani zdecydowanie czarna, ani biaa. Wic nikt nie kwestionuje faktu powszechnego uywania jzyka sowiaskiego przez Pieczyngw i to ju od chwili opanowania przez nich ''dzikich pl'', kiedy wic Pieczyngowie nauczyli si powszechnie jzyka Sowian, a jak dobrze wiadczy to, e uywali na okrelenie swoich wodzw terminu ''boebodo'', (zapis z okoo 950 roku grecki przypis 1 str. 100 HNP ''boebodo'' b~w czyli woewodo ~ wojewodw*), jest to polski termin, termin Pieczyng (od piecza~nadzr) te, tak jak i Gurgan ~ Kurgan ~ Kurhan, synonim Chrobat od grobu, czyli Pieczyngowie pochodzili nawet bezporednio od Polakw wic jzyk Polski znali od zawsze, Dugosz mwi, e Polakw nazywano w staroytnoci Reginami (Krlewskimi) i Pieczyngw wywodzi si od Scytw Regii ~ Basilleos ~ krlewskich, co nam niezalenie potwierdza t etniczn identyfikacj.
[http://svasti.org/cd/Izwor/apo_plik/apiecz.htm]

Innym ludem powizanym z Chazari byli Madziarzy (Wgrzy), ktrzy wystpili z Kaganatu w V wieku n.e. Ugrofiscy Madziarzy przemieszczajc si na wschd (wraz z Hunami) przemierzyli m.in. Ru, Morze Czarne, a w 900 roku osiedliwszy si na ziemiach Sowian panoskich, dokonali madziaryzacji podbitych ludw dajc pocztek pastwu wgierskiemu. Co prawda sowo podbicie jest tutaj uyte na wyrost, gdy Madziarowie przenoszc si na nowe tereny nie byli faktycznym agresorem dla miejscowych, a osiedlili si na tych terenach korzystajc ze saboci ju przymusowo schrystianizowanych Sowian panoskich i Awarw. Dopiero kiedy nastpi spadek liczebnoci ludnoci madziarskiej, chccej pocztkowo zachowa swoj odrbno, doszo do stopniowego wymieszania si ludw na Wielkich Morawach, przy czym wpyw dynastii Arpadw przyczyni si do deslawizacji Sowian. Wedug hipotez kolebk Wgrw bya Azja rodkowa, a cilej obszary pooone pomidzy Uralem, a rzek Wog, gdzie wpyw na nich miay ludy koczownicze, gwnie Sarmaci. Niektre teorie dotyczce etnogenezy Madziarw, opisuj ich rwnie jako lud spokrewniony z Hunami Hipoteza zakada, e wspczeni Wgrzy s potomkami Hunw koczowniczego plemienia budzcych w Europie postrach wojownikw, ktrzy na przeomie IV i V wieku zorganizowali si w pastwo pod przywdztwem Attyli wodza, zwanego biczem Boym. Wedle tej hipotezy zaoyciel pierwszej wgierskiej dynastii rpd miaby by bezporednim spadkobierc wodza Hunw. Przez dugi czas od XI do XVI wieku wiadomo o tosamoci Hunw i Wgrw bya wrd tych ostatnich powszechna, ugruntowana przez dawne legendy i podania wgierskie, jak np. Podanie o cudownym jeleniu, w ktrym wystpuj dwaj bracia Hunor i Magor protoplaci Hunw i Madziarw. Wedle tej alternatywnej historii, Hunowie wrcili do Europy po mierci swojego wodza w celu odzyskania ojczyzny. Nie udao si to, ale cz z nich osiada w Siedmiogrodzie (Erkly) i daa pocztek mieszkajcym tam do dzisiaj Seklerom, ktrzy tym samym maj by potomkami Hunw.
[http://varpho.net/uralia/hiwe-etnogeneza.html]

Legenda o Hunorze i Magorze: Legenda ta opowiada o cudownym jeleniu (Csodaszarvas), ktrego owi dwaj ksita, Hunor i Magor usiowali upolowa. W czasie polowania, jele znika jednak bez ladu. Hunor i Magor sysz nagle niebiaskie piewy i decyduj si odnale ich rdo, a idc ich tropem, docieraj do jeziora, w ktrym kpi si dwie przepikne mdki. Dziewczta zobaczywszy ich, uciekaj z krzykiem, ksita galopuj na koniach za nimi, doganiaj je i natychmiast zakochuj si w nich. Na kocu Hunor eni si z jedn a Magor z drug, yj dugo i maj liczne potomstwo. Potomkowie Hunora daj pocztek Hunom a Magora Madziarom (Wgrom). Hunowie za panowania Attyli, stworzyli na terenie Europy i Azji Zachodniej wielkie Imperium Hunw, w ktrego skad wchodziy wczeniej wymienione chazarskie plemiona m.in. Alanowie, Goci czy Sarmaci, a take ludy zamieszkujce obszary Imperium (np. Sowianie). Dali si oni we znaki Bizancjum i Cesarstwu zachodniorzymskiemu, tworzc nowy ad w Europie. Samo pochodzenie Hunw nie jest do jasne. Niektrzy historycy wskazuj na ich pierwotne mongolskie pochodzenie, jednak wiele wskazuje na to, e byli oni ludem aryjskim powizanym z

ludami ugryjskimi (Wgrami) i scytyjskimi. Przemieszczenie si Hunw z terenw Azji rodkowej w kierunku Azji Zachodniej i Europy jest zbiene z upadkiem pastwa aryjskich Tocharw w Azji rodkowej (V w. n. e.), a na pokrewiestwo z innymi ludami aryjskimi zamieszkujcymi Azj Zachodni (przede wszystkim Sarmatami), wskazuje podobiestwo obyczajowe i kulturowe np. rozwinita hodowla, doskonale opanowana jazda konna, a take sztuka, ktra wedug bada archeologicznych nad huskimi kurhanami, bya podobna do sztuki ludw scytyjskich. Z kolei Chazarowie twrcy Kaganatu Chazarskiego, utosamiani s z ydami aszkenazyjskimi, ktrzy stanowi okoo 90% wiatowej diaspory ydowskiej. Wszystko wskazuje na to, e to powizanie jest jak najbardziej trafne. W tej kwestii, najbardziej istotnym wydarzeniem jest odrzucenie przez Chazarw staroytnej wiary aryjskiej, co poprzedzone zostao centralizacj wadzy Kagana. Now religi panujc w Chazarii sta si judaizm, oparty na ydowskich przekazach talmudycznych. Od tego czasu ksigi ydowskie: tora, talmud i miszna stay stay si fundamentem kultury chazarskiej, rozpoczto te budow synagog i wprowadzono hebrajski jako jzyk urzdowy. Zabieg ten spowodowa judaizacj tamtejszych ludw, lecz nie wiadomo dokadnie, jak wzmoony by to proces. Faktem jest, e judaizacja wywara istotny wpyw na spoeczestwo chazarskie, patrzc na liczb Aszkenazyjczykw osiedlajcych si w Europie Wschodniej po upadku pastwa chazarskiego. S oni najwiksz wiatow diaspor ydowsk, nie majc praktycznie nic wsplnego z ludami semickimi. Jak wskazuj badania genetyczne, ydzi aszkenazyjscy posiadaj w zdecydowanej wikszoci haplogrup R1a z mutacj L432.2, ktra zostaa rozpowszechniona midzy innymi na obszarze pnocnych wybrzey Morza Czarnego i jest cile powizana z pastwem chazarskim, oraz ludami zajmujcymi przez lata te tereny (ludami scytyjskimi). Ten fakt obrazuje take ydowski historyk Szlomo Sand w swojej ksice Jak wynaleziono nard ydowski. Cytujc jego wypowied: Na judaizm nie nawracali si tylko poszczeglni ludzie, ale tak samo jak w przypadku chrzecijastwa cae krlestwa. Na przykad w Jemenie czy Afryce Pnocnej. Podobnie stao si z lecym pomidzy Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym krlestwem Chazarw. W XII wieku ten nawrcony na judaizm turecki lud zacz by jednak spychany przez Tatarw i Mongow Dyngischana na zachd. Zatrzymali si we wschodniej Polsce. Odpowied na paskie pytanie jest wic prosta: 75 procent polskich ydw wyglda inaczej ni Polacy, gdy jest pochodzenia chazarskiego. ()wszyscy wielcy historycy poczwszy od Ernesta Renana, a po Marca Blocha uwaali, e ydzi przybyli do Polski z Chazarii. Zdanie to podzielali zreszt badacze syjonistyczni, choby jeden z najwaniejszych ydowskich historykw midzywojnia Icchak Shipper z Warszawy. Oni mylili si tylko w jednym. Twierdzili, e ydzi najpierw przyjechali do Chazarii z Palestyny, a dopiero potem do Polski. Moja mama miaa osiem sistr. Pi miao kruczoczarne wosy i semickie rysy tak jak ja ale trzy byy blondynkami i miay niebieskie oczy. Do dzi wielu ydw pochodzcych z Polski ma europejski wygld. Dlaczego? Ot, krlestwo Chazarw podbio ziemie zamieszkane przez Sowian. Mniej wicej w okolicach Kijowa. 25 procent polskich ydw to potomkowie tych Sowian, ktrzy przyjli judaizm od swoich chazarskich wadcw. Natomiast nazwa aszkenazyjscy, jak podaj niektre rda wywodzi si od plemienia aryjskiego Aszkenazw, ktre miao istnie w staroytnoci. Do tego nawizuj te niebezporednio rda ydowskie, a cilej Stary Testament, mwicy o Aszkenazu synu Gomera, ktry opisywany jest jako protoplasta Germanw. Koniec Kaganatu Chazarskiego nastpi w 965 roku, kiedy ksie Rusi Kijowskiej wiatosaw I pokona Chazarw, a nastpnie zniszczy ich pastwo. Jednak przemieszczenie si ludnoci chazarskiej czyli ydw aszkenazyjskich, nie odbyo zaraz po upadku Kaganatu. Mimo spustoszenia Chazarii i zniszczenia jej najwikszych miast (twierdzy Sarkel i stolicy Itil), sabe i mae pastwo istniao jeszcze przez kilkaset lat. Pniejsze losy Chazarw opisuje kilka kronik ruskich. Jeszcze w XI wieku wojn ze sabymi ju Chazarami prowadzi ruski ksi Mcisaw

Chrobry, ktry stoczy z nimi zwycisk bitw i wczy ich w swoje szeregi, aby suyli mu do dalszych podbojw. Podobna sytuacja ma miejsce w XII wieku, kiedy knia Oleg Micha przy pomocy wojsk Poowcw i Chazarw opanowuje Czernihw. O kilku wsplnych ruskochazarskich poczynaniach wzmiankuj te kroniki perskie. Wszystkie przekazy kocz si w XIII wieku w czasie ekspansjonizmu mongolskiego Dyngis Chana, ktry w 1223 roku spustoszy tereny Chazarii. Wtedy nastpuje faktyczne zepchnicie Chazarw na tereny Polski i Europy wschodniej. Kultura wedyjska i Arkaim Termin ten odnosi si do kultury Aryjczykw, stworzonej na obszarze pnocnych Indii, ktra wywara znaczcy wpyw na rdzenn ludno indyjsk. Kultura ta opiera si na wedach witych ksigach zawierajcych wiedz dotyczc wiata ludzi i bogw. Do najwaniejszych tekstw wedyjskich naley Rygweda, ktra zawiera hymny do bogw, oraz opisuje kultur Aryjczykw i zasig ich panowania w wczesnych Indiach. Zgodnie z naukami wedyjskimi rozwija si hinduizm, a take zaczy powstawa nowe nurty filozofii np. joga. Innym wanym utworem tamtych czasw jest Mahabharata - epos nawizujcy do historii i wydarze w staroytnoci, ktre rozgryway si na obszarze Arii i Indii. Mahabharata w hinduizmie jest czasami nazywana pit wed, nawizuje do wielu dziedzin ycia i nauki: edukacji, medycyny, astronomii, sztuki wojennej, jogi, ekonomii, architektury, sztuki miosnej, etyki. Skada si ona z 18 ksig i 400 tysicy wierszy. Wspczenie kultura wedyjska przeywa renesans w Rosji. W tych krgach najbardziej znany jest Alieksiej Triechliebow (ur. 30.01.1957r) znawca wed, ktry przedstawia treci wedyjskie, skupiajc si przede wszystkim na filozofii sawsko-aryjskiej. Jest autorem ksiek, a take wykadw o tej tematyce. Istotnym wydarzeniem dotyczcym tego odrodzenia jest rwnie odkrycie archeologiczne na terenie Rosji. Mowa tutaj o Arkaim, ktre nazywa jest te miastem swastyki. Jest to istotny punkt czcy obie kultury - sowiask i aryjsk.

Kultura andronowska

Arkaim odkryty w 1987 roku przez sowieckich badaczy, jest identyfikowany z kultur SintasztyPietrowki (Sintaszty-Pietrowki-Arkaim), ktra rozwina si na obszarze kultury andronowskiej. Datowana jest na okres 2100-1800 p.n.e. Charakterystyczne dla tej epoki s najstarsze odnalezione rydwany, intensywno metalurgii, oraz hutnictwa brzu i miedzi. To co jeszcze jest tosame z Arkaim, to sawsko-aryjska kultura, jak podaje na swoim blogu Czesaw Biaczyski: Ley w ramionach rzeki Karaganki i Utjaganki, w podgrskiej dolinie Arkajym na wschodnich stokach Uralu. Odkryty z kosmosu w roku 1982 i znany obecnie jako Arkaim. Tutaj w Arkajamie gorynicze i ich uczniowie zajmowali si badaniem Wszechwiata, okrelali wspzalenoci ruchw cia niebieskich i ich wpyw na Ziemi (Matk), Przyrod (Rodan) i czowieka (Zerywanw). Swoich najwikszych odkry nigdzie nie zapisywali. Nie wystpowali te nigdy ze swoj wiedz publicznie. Na podstawie wieloletnich obserwacji opracowywali tajemne rytuay, obliczali terminy, ustalali zasady obrzdw, ustalali sposoby postpowania arkana, czyli wtajemniczenie w wiedz (w Wied, wniknicie w Wed) i wprowadzali je w ycie plemienne. Dalsze widzeniawiedzenia czyli obserwacje, weryfikoway pocztkowe spostrzeenia i pozwalay na wprowadzenie poprawek do witych obrzedw czy te sposobw postpowania (wytopu, kowania, leczenia, zaklinania, itp.). Te nieustanne poprawki wprowadzane do wiedzy (Wiedy) doskonaliy j do tego stopnia, e gorynicze i ich uczniowie-kapowie potrafili w kocu wyrazi pen wiedz jednym twierdzeniem czy wywodem, albo jednym bd dwoma krtkimi sowami, w ktrych zawarta bya istota tajemnego dziaania. Wiedz Tajemn (Arkana Wiedy) przekazywali gorynicze Arkajamy wycznie ustnie kilku swoim uczniom, ktrych ksztacili u swego boku przez dugie lata. Ci uczniowie byli potem zaoycielami i mistrzami poszczeglnych gromad kapaskich (Grumad Kapw), ktre rniy si od siebie zarwno zakresem wiedzy jak i narzdziami stosowanymi do jej pogbiania i sposobami poredniczenia w kontaktach midzy ludmi a bogami, czy midzy ywymi a zmarymi. Kada z gromad kapw stosowaa swoiste obrzdy magiczne, wasne rytuay i sposoby czarownicze, wykorzystujce odpowiadajcy jej zakres wiedzy. Pod koniec ycia ziemskiego gorynicz-gru, czyli mistrz wyznacza spord czonkw gromad zaoonych przez swoich uczniw nastpc, a sam udawa si w Zawiaty. Wyznacza te nastpc tymczasowego, kiedy okresowo przebywa w Zawiatach np. we wntrzu Gry Kaganjtu (Kogajon ktr take niektrzy lokalizuj w Grach Kamiennych, a nie w Bucegach). Take w miejscowym jzyku buriackim arka znaczy osnowa, jdro, baza, podstawa. Sowo oral ma take znaczenia takie jak: oralny wypowiadalny, gos, mowa, mowa gwna, podstawowy jzyk, czy hora piewo-mowa uroczysta wita. Przyjmuje si, e to tutaj w Arkajamie powstay pierwsze hymny Ryg-Wedy i Gathy (gadki) Awesty (Obwiesty), tutaj te zgbiano tajniki geometrii, tajemnice liczb (czerty i czarowanie, butry-oboroty i burtowanie-obracanie), tajemnice znakw-pisw i wici (taje, bukwy, wiky), tajemnice ruchw cia niebieskich, okresw Ksiyca, zasady wytopu brzu, czy tajniki skadu i dziaania zi oraz trucizn.
[Biaczynski.wordpress.com]

Zermatyzm i dzieje biaej rasy W historii sowiasko-aryjskiej cz wtkw historycznych staa si dla nas bardziej klarowna. To co ju wiemy, stawia w cakiem innym wietle nasz kultur, ktr po czci mona znowu wczy do Nowej Sawii i jej sawiaskiej symboliki. Mimo tego prasowiaska historia wci skada si z bardziej lub mniej wiarygodnych przekazw. W tym przypadku jedn kontrowersyjn, aczkolwiek wart przytoczenia teori jest zermatyzm Stanisawa Szukalskiego, uznawany powszechnie za jego wymylon pseudonauk. Szukalski uwaa, e dawniej wszyscy ludzie mwili jednym jzykiem zblionym do polskiego, a take e przodkowie Polakw mieszkali na Wyspie Wielkanocnej, by przez wyspy Lachia i Sarmatia dosta si pod Matterhorn w Szwajcarii, skd z miejscowoci Zermatt przybyli do Polski. By udowodni swoj teori, napisa rcznie 42 tomy i wykona do nich okoo 14 tysicy ilustracji. Opracowa te sownik Macimowy prajzyka, od ktrego miayby wywodzi si wszystkie jzyki wiata. Oczywicie to czego naukowcy i historycy nie traktuj powanie, nie musi by takie w rzeczywistoci. Uwagi Czesawa Biaczyskiego dotyczce zermatyzmu: Wystpowanie u Indian haplogrupy Y-DNA R1a1. Take fakt, e ju Thor Heyerdahl docierajc do Ameryki Poudniowej na papirusowej odzi Ra II przez Atlantyk w 1970 roku, udowodni, e jest to jeden z realnych szlakw migracji ludzi do Ameryki Przedkolumbijskiej. Wczeniej na tratwie Kontiki dotar z Boliwii na wysp Wielkanocn. Jednak pniejsze ustalenia genetyki za bardziej prawdopodobny i rwnoprawny drodze syberyjskiej (ktr take przeszli ludzie z hp R1a1) kierunek ekspansji do Ameryki Poudniowej uznay drog przez Indonezj i wyspy Oceanii. Te fakty powinny zastanowi tych ktrzy Protong-Macimow Szukalskiego zaliczaj do wymysw i fantastycznych bredni bowiem ludzie R1a1 mwili satemowym aryjskim jzykiem zblionym do sowiaskiego sowiano-indo-iraskim. Mogo si nim mwi i na Wyspie Wielkanocnej i w Ameryce Poudniowej. Ludzie populacji Y-DNA o haplogrupie Q wsplnej dla wszystkich pniejszych mutacji w tym take R to podstawa rdzennych mieszkacw Ameryki Poudniowej. Wedug genetykw dotarli tam oni 20-15.000 lat p.n.e. z Azji przez Syberi oraz Indonezj i Wyspy Oceanii. Ludzie Y-DNA R1a1 z Azji docieraj ju 10.000 lat temu nad Adriatyk i Dunaj. Czy nie podobnie stwierdzi Szukalski po latach bada etnograficznych i wasnych docieka. Wymiewa si jego Matterhorn i dalsze koncepcje drogi na pnoc nad ab, Odr i Wis oraz do Skandynawii. Dzisiaj dziki genetyce wiemy, e Zermatt i Matterhorn byy na DRODZE EKSPANSJI ludzi o hapologrupie R1a1 i e nadali oni nazwy wielu grom i rzekom w Europie ju w roku 3000 p.n.e. Grb w Eulau gdzie odkopano szkielety z tego okresu, ludzi o tej haplogrupie Y-DNA (R1a1), ley naprawd bardzo blisko Matterhornu i Zerrmat. A nazwa Zermat ma wiele wsplnego z mianem Sarmatw. aden rozsdny antropolog ani jzykoznawca nie przejdzie dzisiaj obojtnie nad tym faktem i daleko mu bdzie do pustego miechu ludzi o maej wiedzy, ktrzy wci wykpiwaj Szukalskiego.
[bialczyski.wordpress.com]

Teoria zermatyzmu zakada, e dawniej wszyscy ludzie mwili jednym jzykiem zblionym do polskiego. Jeli ucilimy ten pogld do hipotezy, w ktrej zaoymy, e dawniej wszyscy biali ludzie mwili jednym jzykiem zblionym do polskiego, wtedy moemy natkn si na kilka treci historycznych i ezoterycznych, ktre rozbudowuj ten temat. Cytujc wypowied Aleksieja Triechliebowa: Oglna nazwa dla naszych przodkw czyli ludzi o biaym kolorze skry brzmi: Rasa. Rasa oznacza biay (czysty) ten z pocztku. Std na przykad znane aciskie powiedzenie tabula rasa czyli biay, ten z pocztku. Tak wic Rasa moe by tylko jedna, gdy to sowo tumaczy si jako biay. Nie moe by wic rasy tej, czerwonej, a tym bardziej czarnej rasy. Ruskich ludzi na przykad nazywaj Russian to jest wanie Rasa. Nasi przodkowie osiedlili si na pocztku tam, gdzie dzi znajduje si pnocny biegun elektromagnetyczny. Wtedy istnia tam kontynent, ktry zwa si Arktyd, Arktagi albo Dari go czasem nazywaj. By tam bardzo agodny klimat i dobre warunki do ycia i wszystkie narody

zasiedliy to "ono planety". Potem - za porozumieniem na planecie osiedlili si ludzie o kolorze skry zachodzcego soca, ludzie czerwonoskrzy czyli Majowie i inni, take nasze pnocne narody. Take wedug udogodnie wydzielono tutaj terytorium dla ludzi o kolorze skry wschodzcego soca czyli toskrym narodom. To s Chiczycy, Japoczycy i inne narody (...).
[http://www.youtube.com/watch?v=-OLDdS6o7F8]

Do tego nawizuje take synna rosyjska okultystka, twrczyni teozofii Helena Bawatska. Wedug niej na ziemi istniao pi ras. Pierwsza zamieszkiwaa biegun pnocny, druga pnocn Azj, trzecia Lemuri, czwarta - Atlantyd, a pit s Aryjczycy. Teozoficzne teorie Bawatskiej zostan tutaj pominite, gdy jej pogldy nawizuj przy tym w znacznym stopniu do mitologii i legend dawnych ludw, a fundament teozofii opiera si na wtpliwych przekazach tybetaskich, buddyjskich i kabalistycznych. To samo tyczy si niektrych teorii, gdy nie maj one pokrycia w nauce i s odrzucane przez archeologw, historykw i geologw np. kwestie zatopionych kontynentw. Przechodzc do motywu zaginionego, utraconego i zlodowaconego ldu. Ezoterycy wskazuj, e pierwotn siedzib biaej rasy by biegun pnocny. Ten pogld pokrywa si ze staroytnymi przekazami historycznymi dotyczcymi Hyperborei. Przez greckich pisarzy opisywana bya ona jako utopia, kraina szczcia i dobrobytu swoisty raj na Ziemi. Herodot lokalizowa j na terenach Azji Pnocnej, inny grecki historyk Hekatajos z Abdery umiejscowi Hyperbore na obszarze Oceanu Arktycznego. Take w okolicach Arktyki umiejscowi j rzymski geograf Pomponiusz Mela. Do Hyperborei nawizuj take niektrzy rosyjscy badacze staroytnej historii, ktrzy utosamiaj j z pierwotn krain Sowian i Aryjczykw. W kwestii zlodowaconego kontynentu i utraconej cywilizacji, warto te przytoczy hipotezy niektrych poszukiwaczy zaginionej Atlantydy. Cz archeologw i geologw zwizanych z tym tematem, dochodzi do zupenie odmiennych wnioskw od tych potocznie przyjtych, opierajcych si na przekazach staroegipskich i Platona. Znane byy wtki poszukiwania Atlantydy jako zatopionej wyspy na obszarze Morza rdziemnego i Oceanu Atlantyckiego, a take prbowano j utosamia z niektrymi regionami znajdujcymi si blisko staroytnej Grecji np. Kret czy poudniow Hiszpani. W tym przypadku cz badaczy wskazuje, e Atlantyd by kontynent - Antarktyda. Kilka hipotez dotyczcych tej teorii: Zwolennicy tego pogldu, wrd ktrych by amerykaski geolog Charles Hapgood, powoywali si na map osmaskiego kartografa Piri Reisa z 1513 roku. To samo dotyczy te mapy pochodzcej z 1531 roku, sporzdzonej przez francuskiego geografa Orontiusa Fineusa. Zawieraa ona nie tylko kszta linii brzegowej ale i powierzchni samego kontynentu, ktre obecnie s pod lodem. Obie mapy przedstawiaj zarys linii brzegowej ldu Antarktydy, ukrytego pod pokryw lodow. Wiedza ta nie bya znana w owych czasach (stao si to w 1820 roku) i nie bya naukowo potwierdzona. Sugeruje si, e sporzdzajc mapy Fineus i Reis korzystali ze staroytnych rde greckich, ktre z kolei mogy by zaczerpnite od potomkw mieszkacw zaginionego ldu. Sam Hapgood doszed do wniosku, e za znikniciem Atlantydy mogo sta zjawisko dryfowania kontynentw (w 1953 ogosi on teori wdrwki kontynentw). Pod wpywem rozrostu czapy lodowej zjawisko to miao szybszy rozmiar. Tropem Hapgooda poszo kanadyjskie maestwo historykw Ran i Rose FlemAth. Odrzucili oni dominujce wczeniej teorie istnienia Atlantydy w centrum Oceanu Atlantyckiego bd na Morzu rdziemnym. Wysnuli hipotez, e w czasach ostatniej epoki lodowcowej Antarktyda bya wolna od lodowca i panowa na niej klimat umoliwiajcy powstanie zaawansowanej kultury i jej wyywienie. Zniszczenie przez lodowiec miao nastpi ok. 10 000 r. p.n.e. Teoria ta nie wyjania ostatecznie dalszych losw Atlantw. Istnieje prawdopodobiestwo, e cz z nich zdoaa ocale i zostaa rozsiana na caym wiecie dajc zalek pniejszym cywilizacjom W kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej mieszkaj plemiona Indian, ktre od czasw prehistorycznych zamieszkuj te tereny. Jednym z nich jest plemi Okanagon, ktre w swoich legendach ma przekaz o miejscu zwanym Suma Tui Ula, ktra bya wysp gdzie na rodku oceanu i uznawana przez Indian za utracony raj. Przodkowie Indian mieli mieszka na tej wyspie, ktra zostaa w kocu

zniszczona przez potop i ludzie musieli j opuci. Nieoczekiwanie okazao si, e Indianie dysponuj niemale identyczn histori jak Platon. Idc dalej tym ladem, podobn opowie mona znale w kulturze japoskiej gdzie raj utracony nazywa si Onogoro Jima, ktra bya wysp w miejscu gdzie dzi znajduje si biegun. Nazwa ma podobne brzmienie do tej uywanej przez kanadyjskich Indian mimo, e nie ma z dialektem indianskim nic wsplnego. Najstarsz cywilizacj znan archeologii, jest cywilizacja sumeryjska. Tam rwnie mona znale zapis o utraconej rajskiej wyspie zwanej Aryana Vaejah (ktrej brzmienie w jaki sposb znw pokrywa si swoim rytmem z nazwami uywanymi przez inne kultury), ktra miaa zosta zniszczona przez potop a potem pokry si niegiem i lodem! Tak wic motyw rajskej ojczyzny, wyspy pooonej na rodku oceanu w pobliu dzisiejszych biegunw, ktr zniszczya wielka powd i zostaa pokryta niegiem i lodem a ludzie musieli j opuci i osiedlili si na innych ldach ma swoje slady w legendach wielu kultur na calym wiecie. Wyjanialoby to ekspansj czowieka na rnych kontynentach ale koci si to z pojmowaniem wdrowek ludw przez dzisiejsz nauk. W 2004 dziewiciu rosyjskich naukowcw z Rosyjskiej Akademii Nauk opublikowao artyku w magazynie Nature (ktry jest jedn z najbardziej prestiowych publikacji na wiecie) o odkryciach jakie dokonano na pwyspie Jama na Syberii. W miejscu tym 30 tys lat temu yli ludzie, ktrzy polowali na zwierzta, ktre dzi nie byyby w stanie y w surowym klimacie tundry. Tereny te 30 tys. lat temu znajdoway si w strefie umiarkowanej. Jedyne zwierzta, ktre przetrway nage ozibienie si klimatu to renifery i arktyczne lisy. Jeli wic skorupa ziemska przesuna sie na pkuli pnocnej, to musiao to mie swoje odzwierciedlenie na pkuli poudniowej. Na tej podstawie mona stwierdzi, e jeli 30 tys lat temu ycie kwito w pnocnej Syberii (za dzisiejszym koem polarnym) to byo ono take moliwe na Antarktydzie. Kilka lat temu przewiercono si przez lody Grenlandii i znaleziono pod nimi igy sosnowe, trawy, licie rozmaitych rolin. Tak wic wynika z tego, e Grenlandia w ktrym momencie swojej historii bya rzeczywicie zielon wysp, poronit lasami i bujn rolinnoci co dodatkowo potwierdza teori Hapgooda o przesuwaniu si skorupy ziemskiej.
[www.nowaatlantyda.com]

Na podstawie tych teorii mona stwierdzi, e dawniej mg istnie jeden duy obszar zamieszkany przez przedstawicieli biaej rasy, ale ciko jest go poczy akurat z Antarktyd. Najwicej przekazw staroytnych historykw dotyczy Hyperborei, ktra wedug nich moga obejmowa obszar Azji Pnocnej, oraz Oceanu Arktycznego, co te po czci nawizuje do bada rosyjskich naukowcw z 2004 roku. Na skutek przemian zachodzcych na Ziemi, spowodowanych przypuszczalnie przesuniciem si bieguna, Hyperborea zamieszkana przez bia ras, zamienia si w nieprzyjazny dla czowieka obszar pooony w strefie podbiegunowej, a jeli opiera si na przekazach ezoterykw i staroytnych historykw, te zmiany zmusiy do przemieszczenia si rdzenia biaej rasy na poudnie na tereny poudniowej Syberii, Azji rodkowej i pnocnej czci Europy. Jako ciekawostk warto doda, e wrd narodw skandynawskich istniaa przez pewien czas wiadomo pochodzenia od aryjskich ludw pnocy i identyfikowania si z mitem o Hyperborei. Szczeglne nasilenie tego pogldu przyszo wraz gotyzmem ruchem kulturowym zapocztkowanym w Szwecji w XVII wieku. Uwaali oni m.in., e narody zamieszkujce Pwysep Skandynawski s spadkobiercami utraconej Hyperborei i e to ludzie j zamieszkujcy dali pocztek innym kulturom i cywilizacjom. Inn ciekawostk s dwie mapy z XVI wieku. Na mapie z 1572 roku autorstwa flamandzkiego kartografa Abrahama Ortelliusa, zaznaczony zosta Ocean Hyperboreaski, ktry jego zdaniem znajdowa si u wybrzey Grenlandii i Islandii. Druga mapa z 1595 roku, take flamandzkiego kartografa (prekursora tej dziedziny) - Gerarda Merkatora, przedstawia arktyczny kontynent w centrum Arktyki, ktrego od Azji oddziela Ocean Scytyjski. Oczywicie wszystkie teorie dotyczce Hyperborei s zasadniczo jedn wielk ciekawostk.

Drug rzecz nawizujc do dziejw biaej rasy, s wielkie staroytne cywilizacje takie jak Sumer, Egipt czy Indie. Opierajc si na badaniach Anatola Kliosowa i przekazach staroytnych historykw, mona stwierdzi, e do ich powstania przyczynia si migracja biaych ludzi, ktr zapocztkowali Aryjczycy z obszaru poudniowej Syberii. Badacze opierajcy si na indyjskiej Mahabharacie twierdz, e Aryjczycy podczas tworzenia si kultury wedyjskiej na obszarze Indii, dzielili si na dwie grupy. Pierwsz grup mieli by Aryjczycy z obszaru zachodniej Syberii twrcy kultury wedyjskiej, dokonujcy inwazji na tereny Pnocnych Indii ok. II tysiclecia p. n. e. Natomiast drug grup byli Aryjczycy, ktrzy przybyli do Indii wczeniej i zmieszali si z miejscow ludnoci Drawidw. W tym przypadku badania genetyczne Kliosowa mog mwi o ich przybyciu nawet przed IV tysicleciem p. n. e. gdy tak datowane s najstarsze znalezione lady haplogrupy R1a1a m.in. u indyjskich ludw Andra Pradesh. Epos Mahabharata opisuje najprawdopodobniej zderzenie obu tych aryjskich kultur, oraz ich wojn na obszarze Arji i Pnocnych Indii. W przypadku Sumerw, antropolodzy zgodni s w jednym, e nie si oni ludnoci autochtoniczn Mezopotamii. Sumerowie twrcy wysokorozwinitej cywilizacji w IV tysicleciu p.n.e. sami siebie opisywali Czarnogowymi przybyymi ze wschodu. O tym, e byli ludnoci napywow, wiadczy to, e najstarsze znane miasta sumeryjskie maj niesumeryjskie nazwy, a kultura i jzyk Sumerw nie pasuje do ludw semickich zamieszkujcych Bliski Wschd. Odnonie pochodzenia Sumerw, wana jest hipoteza austriackiego badacza Wiktora Christiana, ktry badajc ten mezopotamski lud, stwierdzi e jest on powizany z mieszkacami obszarw Indii, Birmy, Tybetu, a take Polinezji i Indonezji. Wskazuje tutaj na podobiestwa z zakresu obyczajowoci, budownictwa i kultury. Z kolei hipoteza angielskiego uczonego C. J. Gadda, porusza kwesti powiza midzy cywilizacj sumeryjsk i egipsk, gdzie niemal rwnoczenie pojawiaj si nowe elementy, ktre wzbogacaj sfer kulturow i obyczajow ludw zamieszkujcych te rejony m.in. o podobny rodzaj techniki i budowli (np. piramidy, zigguraty), a take wierze i symboliki. Odnonie samej wdrwki Sumerw, wielu badaczy i historykw twierdzi, e ich podr rozpocza si z Indii, najprawdopodobniej z pnocnej czci tego kraju i prowadzia przez tereny grzyste, oraz Zatok Persk do Mezopotamii. Inne wersje mwi o ich przybyciu z Tybetu, Kaukazu, iraskich gr Zabros, a nawet z wysp Oceanii. W kwestii etnicznego pochodzenia Sumerw, mimo wielu niewiadomych cz antropologw jasno stwierdza, e Sumerowie byli przedstawicielami biaej rasy, a to mog potwierdza te badania genetyczne przeprowadzone na obszarze dawnego Sumeru (Iraku), ktre stwierdzaj tam istnienie haplogrupy R1a1. Do ich powiza z Aryjczykami nawizuj te teorie wysnute przez wgierskich historykw, ktrzy prbowali czy Prawgrw wanie z Sumerami. Teoria ta oparta jest na przypuszczeniach, ale jedn rzecz, ktra istotnie do niej nawizuje, to obecnie przeprowadzone badania lingwistyczne, ktre wskazuj na to, e staroytny jzyk sumeryjski jest najbliszy dzisiejszemu jzykowi wgierskiemu, oraz w mniejszym stopniu tureckiemu. Te hipotezy mog w do duej mierze wiadczy o pokrewiestwie miedzy Sumerami a ludami aryjskimi. Jeszcze jedn rzecz, ktr warto przytoczy w temacie staroytnej historii Aryjczykw, to kult solarny. Historycy cz go z rozwojem politycznym pierwszych wysokorozwinitych cywilizacji, w ktrych poprzez kult soca pojmowano istot krla, wadzy i imperium, ale rwnie dobrze mona go poczy z wdrwk Aryjczykw, co zwizane byo te z szerzeniem ich kultury, wierze i symboliki. W tej kwestii uczeni wskazuj na to, e jedynie Majowie i Inkowie wyksztacili na obszarach obu Ameryk wierzenia opierajce swoj istot na kulcie solarnym, a jak podaje Czesaw Biaczyski w uwagach do teorii zermatyzmu, wrd Indian wystpuje haplogrupa R1a1, co wiadczy o wpywie biaej rasy na kultur Indian. Podobna rzecz ma si z cywilizacj egipsk, ktrej rozwkit przypada na III tysiclecie p.n.e. Tam te wyksztacia si wyjtkow kultura, ktra wyrniaa si na tle caej Afryki i bya oparta na kulcie boga soca Ra. W innych czciach wiata (pomijajc Europ i azjatyckie tereny opanowane przez Aryjczykw), nie by on tak wyranie zarysowany, ale wystpowa te w Japonii pierwotnie zamieszkaej

przez biaych Ajnw, gdzie rozwin si kult bogini soca Amaterasu (Ajnowie mieli nadrzdn bogini soca Chup Kamuy), a kult solarny dominuje w caej tradycji shinto i symbolice pastwowej Japonii (flaga, herb). Podobnie jest z wyspami polinezyjskimi. Zdaniem antropologw zamieszkuj je ludy, na ktre w staroytnoci wpyw mieli przedstawiciele biaej rasy. W polinezyjskich mitologiach istnia bg soca np. u Maorysw nazywany Raa, a take wyksztaciy si ciekawe koncepcje filozoficzne jak np. manaizm i wiara w bosk energi (sie yciow) zwan mana, co z kolei przypomina filozofi dotyczc prany siy yciowej znanej z jogi i hinduizmu. Warto przy tym zaznaczy, e oprcz bstw solarnych, istotn czci wierze Sumerw, Majw czy Hindusw byli wowi bogowie. Ten motyw szczeglnie wyranie zachowany jest w mitologii Sumerw, gdzie wowe bstwa Nammu i Enki odgryway najwiksz rol. U Indian wystpowali wowi bogowie: Kukulkan (Majowie) i Quetzalcoatl (Aztekowie), ktrych uznaje si za bogw mdroci, nauczycieli, twrcw cywilizacji, stworzycieli soca, a take bstwa zwizane z wod. Ich inkaskim odpowiednikiem by Wirakocza, ale nie by on przedstawiany jako w, tylko jako biay czowiek z atrybutem ryby. Natomiast w przypadku wierze staroegipskich w (kobra) naley do atrybutu boga Ra, na wizerunkach oplata on dysk tarczy sonecznej, ktry umiejscowiony jest nad gow boga. Innym bstwem egipskim nawizujcym do gadziej symboliki by Sobek, jedna z dusz Ra, przedstawiany jako czowiek z gow krokodyla. Symbolizowa on wtedy wod, podno, a krokodyl urodzajno Nilu, co byo z pewnoci charakterystyczne dla cywilizacji egipskiej. Kultura Indii w znacznej mierze oparta jest na wowej symbolice. Do waniejszych motyww mitologicznych hinduizmu nale nagowie. W Indiach terminem Naga okrelano wowe bstwa zwizane z wod. Najczciej przedstawiano je z grn czci ludzk i doln wow (p czowiek - p w), miay one charakter przychylny ludziom, czono je z niemiertelnoci, odrodzeniem, reinkarnacj, a take bogactwem i podnoci. Nagami okrelano take ludzi mogcych przybra posta wa, oraz plemiona majce nadnaturalne lub boskie moce. Motyw wa by z pewnoci charakterystyczny dla staroytnych Aryjczykw. Na podstawie tego wtku mona te przypuszcza, e Aryjczycy spod znaku wa zapocztkowali w pniejszym czasie tajne stowarzyszenia przypominajce dzisiejsz masoneri. O tym mwi w swojej ksice William Bramley, przytaczajc wtek o bractwie wa, ktre powstao na obszarze Mezopotamii i z czasem stao si narzdziem represji w rkach ludzi sprawujcych wadz. Do zasadniczo podobnego stwierdzenia doszed amerykaski wolnomularz, badacz kultury Majw i zaginionych kontynentw Augustus Le Plongeon, ktry poczy masoneri i jej symbolik wanie z t kultur. Utosamia on powstanie cywilizacji Majw i masonerii z ludem, ktry przyby z zaginionej Atlantydy i da pocztek staroytnym kulturom m.in. Majw, Egipcjan i Polinezyjczykw. Wtek japoski i Tocharowie Przy hipotezie o zaginionym kontynencie Atlantydzie-Antarktydzie, wskazuje si te na podobne treci w przekazach japoskich, ktre mwi o zaginionej rajskiej wyspie - Onogoro Jima. Jednak na ile ten japoski mit wie si z tymi dotyczcymi Atlantydy? Japoczycy bdcy przedstawicielami tej rasy, nie powinni mie za wiele wsplnego z histori aryjsk, mimo tego co jaki czas si w niej przewijaj np. ostatnio podczas II wojny wiatowej jako honorowi Aryjczycy. Powoujc si na publikacj hinduskiego profesora Dipaka Basu, pojcie utraconej wyspy z perspektywy japoskiej mona rozumie dwojako (nie wliczajc w to konfliktu japoskorosyjskiego o Wyspy Kurylskie). Basu w swojej publikacji twierdzi, e kolebk Aryjczykw byy Indie. Jest to bdny pogld, gdy badania genetyczne z 2009 roku wskazuj, e byy ni tereny poudniowej Syberii i to stamtd Aryjczycy rozpoczynali wdrwk w inne obszary Azji. Natomiast w kwestii utraconej wyspy, Basu w swojej publikacji poruszy wtek japoski i wpyw na t kultur samych Aryjczykw. Wskaza przy tym na wane odkrycie archeologiczne z 1995 roku zatapion wysp Yonaguni w pobliu Okinawy. Wyspa zatona w czwartym tysicleciu

p.n.e., a dzisiejsze prace archeologiczne nad zatopionymi pozostaociami wiadcz o tym, e struktura i budowle na wyspie nie miay stylu charakterystycznego dla ludw mongolskich i tunguskich, a bliskie byy kulturze iraskiej czy egipskiej, za piramidy znajdujce si na wyspie byy podobne do piramid nalecych do Majw w Ameryce Pnocnej. Basu zwraca uwag na to, e Japonia pierwotnie nie bya zasiedlona przez ras mongoloidaln, ktra zacza opanowywa wysp okoo 2000 lat temu, wczeniej zamieszkiwa miaa j rasa biaa. Dzisiaj pozostaoci po niej s Ajnowie, nazywani czasami aborygenami Japonii. Badania archeologiczne wskazuj, e Ajnowie zamieszkuj Japoni od V tysiclecia p.n.e. Jeszcze w XVI wieku zamieszkiwali rozlege terytorium od poudniowej czci Kamczatki poprzez wyspy Kurylskie, Sachalin, Hokkaido, a po region Tohoku w pnocnej czci gwnej wyspy japoskiej Honsiu. Dzisiaj ich populacja siga zaledwie kilkudziesiciu tysicy, gdy zostali oni wcigu 2 tysicy lat prawie cakowicie wchonici przez przedstawicieli rasy mongoloidalnej. Ajnowie mogli wywrze znaczcy wpyw na japosk mitologi, a take na ethos samurajski. Sugeruje to amerykaski antropolog C. Loring Brace, ktry przebada ponad 1100 samurajskich, japoskich i ajnoskich szkieletw. Na podstawie swoich bada stwierdzi, e samurajowie bdcy symbolem wyidealizowanego japoskiego wojownika s w rzeczywistoci potomkami Ajnw, gdy jedni i drudzy odznaczaj si podobn fizjonomi, ktra jest charakterystyczna dla przedstawicieli biaej rasy. Wedug Bracea Ajnowie osignli moc i presti w redniowiecznej Japonii, a nastpnie wymieszali si z japoskimi rodami krlewskimi i szlacht, co dzisiaj uwidocznione jest wrd japoskiej klasy rzdzcej.

Nawizujc do wtku japoskiego, inne odkrycie dotyczce w tym przypadku pastwa chiskiego, wydaje si duo bardziej kontrowersyjne z punktu widzenia samych Chiczykw. Dotyczy ono mumii tarymskich, z ktrych najbardziej znana jest pikno z Loulan. Mumie byy pozostaoci po Tocharach, ktrych fizjonomia wskazuje , e byli ludem spokrewnionym z Aryjczykami (niebieskie oczy, blond lub rude wosy). O aryjskim pochodzeniu Tocharw wiadcz te badania genetyczne przeprowadzane nad mumiami, a take odmienno etniczna narodu Ujgurw bdcych czci pastwa chiskiego, a u ktrych wystpuj haplogrupy R1a1, oraz w mniejszym stopniu podgrupy R1b (celtyckie). Ten przypadek burzy nieco pogld historyczny o tworzeniu si cywilizacji chiskiej w izolacji od innych kultur, gdy Tocharowie wywierali duy wpyw na Chiczykw Han (rdzennych przedstawicieli tej rasy), a take na handel w obszarze Azji rodkowej. Niektre kroniki chiskie mog wiadczy o tym, e to Tocharowie byli zaoycielami pierwszej chiskiej dynastii Shang/Yin. Herodot w swoich Dziejach wymienia Tocharw jako lud scytyjski, a ich pokrewiestwo z ludami aryjskimi oprcz bada genetycznych, potwierdza take kultura i symbolika tocharska np. symbol swastyki znaleziony przy wykopaliskach (zdjcie powyej). W przeciwiestwie do Scytw zamieszkujcych obszar Azji Zachodniej, Tocharowie zajmowali tereny Azji rodkowej, ktre rozcigay si na szlaku jedwabnym drodze handlowej czcej Chiny z Europ i Bliskim Wschodem. Archeologowie cz ich z kultur afanasjewsk bdc czci kultury andronowskiej, ktra wysztacia si na obszarze poudniowej Syberii, na pocztku epoki brzu (ok. 2500-2000 rok p. n. e.). Kultura tocharska przypominaa kultur scytyjsk. Tocharowie zajmowali si pasterstwem, hodowl, upraw roli, rzemiosem i handlem, cechowaa ich dobrze opanowana sztuka jedziecka i uywanie rydwanw.

Tocharowie w drugiej poowie II wieku p.n.e. zajli Baktri, a w I wieku p.n.e. wsplnie z Kuszanami zaoyli w Azji rodkowej silne pastwo, ktre przetrwao do IVV wieku. Mona przypuci, e to ludy tocharskie zapocztkoway wielk wdrwk ludw (IV-VI w. n. e.) z terenw Azji rodkowej, ktra zakoczya si migracj Hunw i Germanw na obszar Europy, oraz stworzeniem tam ich Imperium. Wenedowie i Chrobacja Wenedowie to lud, ktry od I tysiclecia p.n.e do IV wieku n.e zamieszkiwa obszary dzisiejszej Polski, wschodnich Niemiec, Ukrainy, Biaorusi, Wgier, Modawii, Rumunii, Bugarii oraz byej Jugosawii. Wenedw identyfikuje si ze Sowianami zachodnimi i kultur uyck, ktra tworzya si w epoce brzu (1300 p.n.e. 500 p.n.e.) na obszarze dzisiejszej Polski, wschodnich Niemiec i Czech. Wedug czeskiego slawisty Lubora Niederle, nazwa Vend nie ma pocztku sowiaskiego, lecz jest nazw dan tym ludom przez ssiadw. W jzyku niemieckim terminem Wenden okrelano Sowian, uywa si go take w stosunku do Serbw uyckich. Sagi skandynawskie nazywaj Sowian Vina/Vena. Do dzisiaj w jzyku fiskim i estoskim Rosja to Venj, Venada lub Vene. Rzymscy historycy i kronikarze na pocztku naszej ery (I-IV wiek) opisuj ziemie wenedzkie, do ktrych naleay obszary nadbatyckie, Mazury, lsk, Polska centralna i Maopolska. To z kolei wskazuje na zwizek pomidzy Wenedami i Wandalami zamieszkujcymi obszary kultury przeworskiej (wenedzkiej). W redniowieczu w Europie powszechnie uwaano Polakw za Wandali np. Tyran Dagome(Polski) Mieszko I nazwany by dux Wandalorum ~ 'ksiciem Wandali'. Tak te uwaa Marcin Bielski i przytacza na to fakt samowiadomoci Polakw, bo jeszcze w jego czasach Polacy tak si sami okrelali gens Vadalorum (nard Wandali) (Marcin Bielski) ~ 'A nawet ieszcze y dzi w kociele spiewai "Bendic (Wendik-Wenedw) regem cunctorum, conuersa gens Vandalorum". Skoro piset lat temu uwaalimy si za Wandali i tysic lat temu w Europie nazywano nas Wandalami to trudno uzna by ten pogld by faszywy zwaszcza, e do dzi zamieszkujemy pierwotne terytorium Wandali. Wandale-Wandalici, Wandali - Wanda - Wanta (zachodniopolskie) - Banta (wschodnie Chorwackie) - Wtek (Wontek-Wantek-Wentek), permutacja sowa sznurek-wzeek-yka (mie wen - smykak - yk do czego), std Wenedowie, Weni, Veneci, wicy notujcy sowa, nasze imi z czasw dominacji Sewskiego Wolinu Wizymierza, Wandale w 406 poprzez Francj Hiszpani dotarli do byej Kartaginy, e to z pochodzenia Sowianie wiadcz do dzisiaj czsto szerokie twarze tamtejszych Berberw (Barbarzycy), te nastpia u nich zmiana imienia z Wandali na (al)Mora'widw, a u nas na Mora'wian czy to sugestia czy przypadek, znana jest sprawa poselstwa od Wandali europejskich do Wandali afrykaskich, ok. 450 roku w ktrym domagali si od tych ostatnich zrzeczenia praw do majtkw w Polsce, Gsiorzyk si na to nie zgodzi, istotne jest w tej informacji to, e 50 lat po wywdrowaniu duego wedug "Historii Sekretnej" wczenie 80 tysicznego (nie liczc kobiet i dzieci) ugrupowania naszych si zbrojnych, istniao Pastwo prawa respektujce ich prawa majtkowe w kraju ich pochodzenia, co za tym idzie tzw. Hunowie Atylli nie mogli tego pastwa w najmniejszym stopniu zachwia. Trzeba tu przypomnie, e by moe prbowali ale po bitwie nad Nedao (Ned-Nid) tzw. Huni Atylli przestali odgrywa wiksz rol w Europie.
[http://svasti.org/cd/Izwor/apo_plik/Wandale.htm]

W temacie Prasowian ciekawe i warte przytoczenia s rwnie fragmenty tekstu opisujcego Chrobacj. Chrobacja (nazywana te Bia Chrobacj lub Bial Chorwacj) jest jednym z przykadw na istnienie silnego i zorganizowanego pastwa sowiaskiego, ktre do czasw redniowiecza opierao si wpywom rzymskim. Chrobacja staroytna kraina sowiaska z pierwotn stolic na ysej Grze (ysiec) (przez chrzecijan nazywana kamliwie witym Krzyem), rzdzona przez Kagana (Cesarza Sowian), ktrej istnienie neguj wspczeni historycy. Nie umieszcza si jej na obecnie drukowanych

mapach redniowiecza, jednak jeszcze 100 lat temu Chrobacja istniaa w historycznej samowiadomoci Polakw. O sawie staroytnej Chrobacji wiadczy hinduskie podanie o powstaniu Wed - witych ksig Indii. Wedug hinduskich wierze, przed wiekami przywdrowa z Indii na Wawel jeden ze witych "riszi" - wielkich nauczycieli. To wanie riszi spisa mieli wite ksigi Wedy. Sowo "weda" (porwnaj weda-wiedza) oznacza w sanskrycie wiedz lub objawienie. Hinduscy nauczyciele szukali w swoich wdrwkach wzgrz ponad wodami. A taka jest wanie etymologia nazwy Wawel. Jeeli legenda jest prawdziwa to znaczy, e w Chrobacji istniao centrum religijne promieniujce na cay wczesny wiat Aryjczykw. Aryjczycy wywodzcy si z Europy Centralnej podbili Indie ok. 1700 lat przed narodzeniem syna boga Jehovy, a Wedy powstay ok. 1000-700 lat p.n.s.J. Czyby wici nauczyciele z Indii wiedzieli gdzie jest religijna stolica wiata biaych ludzi i pielgrzymowali do Chrobacji po owiecenie? O zwizkach hinduskiego mitu z Wawelem wiedzie mia pono premier Indii, Jawaharlal Nehru, ktry odwiedzi to miejsce w latach 50. Wprawi on w konsternacj oprowadzajcych go po zamku oficjeli, kiedy poprosi o pozostawienie go na kilka minut w samotnoci w jednej z komnat, aby mg w tym witym miejscu zagbi si na chwil w medytacji. Podobno potem stwierdzi, e potgi duchowe Wawelu byy mu bardzo pomocne w rozwizaniu pewnego problemu.
[http://chrobacja.narod.ru]

Opis Chrobacji bizantyjskiego cesarza Konstantyna Porfirogenety: Konstantyn Porfirogeneta wymienia w dziele De administrando imperio Bia Chorwacj (w oryginale i ) jako miejsce skd w VII wieku cz plemion chorwackich miao wyruszy na Bakany (na terytorium dzisiejszej Chorwacji) na zaproszenie cesarza Bizancjum Herakliusza, by broni granic cesarstwa. Reszta Chorwatw pozostaa w swojej dawnej ojczynie majc oddzielnego wadc. Adam Naruszewicz tak przytacza ten fakt, w swym dziele Historya narodu polskiego: "Nazwisko Chrobatw byo znajome jeszcze w IX wieku za Konstantyna Porfirogenita, ktry o nich tak pisze w ksidze de administrando Imperia w rozdziale XXX. i XXXI. Chrobaci mieszkali wtenczas, (to jest za Herakliusza) za Babigore gdzie teraz s Belo-Chrobaci, (i na drugiem miejscu mwi) inni za Chrobaci, od tych ktrzy do Dalmacyi weszli, mieszkali ku Francyi, nazywali si Belo-Chrobaci, to jest biali, majcy wasnego Ksicia. Hoduj za Ottonowi W. panujcemu nad Francy, ktra jest i Saxoni; s oni poganie, a z Turkami lig i przyja trzymaj. Tene na innem miejscu Chrobatowie, ktrzy w Dalmacyi siedz, od Chrobatw biaych niechrzczonych pocztek wiod, ktrzy za Turcy przy Francyi siedz, a ze Sowianami Serbami granicz. Nakoniec powiada: 'wielka za Chrobacya, ktra si bia nazywa, do dnia dzisiejszego chrzczona nie jest, tak jako i ssiedzi jej Syrbowie. Jazdy i piechoty nie ma tak wiele jak Chrobacya Chrzecijaska, dla czstych napadw od Frankw Tworzenie si Sowiaszczyzny Na tworzenie si wczesnej Sowiaszczyzny, ktra opanowaa Europ Wschodni miao wpyw kilka czynnikw. W pierwszym znanym pastwie sowiaskim - Bugarii doszo do zderzenia si Sowian z ludem tureckim Protobugarami (niektre rda wskazuj e ich turecko bya podobna do wczeniej opisanej tureckoci Pieczyngw). Protobugarzy podbili miejscowe pasterskie plemiona sowiaskie, a ich wadca Asparuch da pocztek pastwu bugarskiemu w 691 roku. Jednoczenie sukcesem Sowian, bya pniejsza cakowita asymilacja i slawizacja Protobugarw, oraz zamieszkujcych te ziemie Trakw. Odwrotna sytuacja miaa miejsce wrd Sowian panoskich, ktrzy zostali zmadziaryzowani przez Wgrw przybyych do Panonii z Azji zachodniej w V wieku naszej ery. Taki sam proces dotkn Sowian zamieszkujcych dzisiejsz Rumuni i Modawi, ktrzy poddawali si stopniowej romanizacji, chocia jeszcze w XIX wieku rumuski filolog i jzykoznawca - Alexandru Cihac uznawa Rumunw za lud sowiaski. Ten proces "deslawizacji" dokonany przez Madziarw i Wochw, oddzieli ludno poudniowosowiask od sowiaskich narodw zamieszkujcych pnoc Europy.

Inne narody sowiaskie jak Polska czy Ru, ktre wywodz si od Wenedw i Sarmatw, przez dugi czas stanowili o sile Sowiaszczyzny. .R. Nic w tym dziwnego, e gdy Rzym i Konstantynopol w roku 1000-nym lustrzanym krzyem podzieliy midzy siebie ideowo wczesny wiat i przekreliy sowiaszczyzn, nie moe si ona reaktywowa choby czstkowo. Zakoczenie I wojny wiatowej i przewrt Lenina w Rosji zapocztkoway procesy narodowociowe oraz powstanie etnicznych pastw sowiaskich i zwizkw konfederacyjnych, jak Polska, Jugosawia, Czechosowacja, Ukraina, Biaoru, itd. Po 1945 roku ten stan rzeczy utrwala si pokojowo a do nieszczsnego 1989 r., kiedy to europejskie status quo upadao niczym kostki domina; imperium hegemonii ydowskiej zakwito na tronie w Brukseli w peni w ostatnim 20-leciu. Rozpad si ZSRR, jego satelity przeszy we wadanie ydw z Brukseli, rozpada si w brudnej wojnie wywoanej przez Waszyngton, Jugosawia, a ostatnio broczc krwi, w agonii musiaa wydali z siebie Kosowo, co odebrao Serbom, jej szlachetnym sowiaskim spadkobiercom resztki honoru, za caa sowiaszczyzna tarza si w ndzy zafundowanej jej przez sanhedryn. Tak zaczyna si trzecie tysiclecie ery nowoytnej rodkowej Europy.

PRZYCZYNY UPADKU SOWIASZCZYZNY


Co sdzili filozofowie o tej gwnej sile ydowszyzny niszczcej Sawi, czyli chrzecijastwie? Sprbujmy przedstawi to w kontekcie cytatw znanych autorytetw. Jan Stachniuk w swojej ksice Chrzecijastwo a ludzko tak daje opini chrzecijastwu: Chrzecijastwo jest nieudan, na szczcie, prb odwrcenia kierunku rozwojowego ludzkoci. Okrela je mianem wspakkultura, czemu powica ca ksik pod tym tytuem. Przeciwstawia temu panhumanizm zawarty w sowiaszczynie: Panhumanizm to wiadomo i gotowo czowieka penienia swej wiodcej roli w tworzycielskiej ewolucji wiata. Panhumanizm to czowiecza wola i zdolno ksztatowania Bytu wedug swoich, coraz to wspanialszych, wizji. Panhumanizm osadzony jest mocno w przyrodzonoci, ona stanowi teren potgujcej si w nieskoczono mocy stwrczej czowieka. Panhumanizmem jest proces rekonstrukcji adu naturalnego wiata, ktrego pierwsze ogniwo widzimy w biologii czowieczej, w naszym ciele, gdzie odbywa si misterium przemiany bodcw naturalnych w bodce emocjonalne, wyraajce si w geniuszu czowieczym. Przewartociujemy spucizn wiekw i tysicleci i przekonamy si, e bylimy sptani przez demoniczne siy upadego, zdegenerowanego sposobu pojmowania ycia. Wynika std, e olbrzymia wikszo ludzkoci, yjca w tych systemach, a wic 1600-1800 milionw osb, czyli 80-90% ludzkoci, jest sptana od wewntrz przez zestalon w nich kosmiczn rezygnacj. Kada wspakultura totalna, a wic chrzecijastwo, buddyzm, hinduizm i islam, zrodzia si pod naporem koniecznoci utrwalenia swego schorzenia na ywym pniu ludzkoci. Drog do tego jest instytucja, poprzez ktr usiuje si speni warunki niezbdne do wdrenia si choroby w ciao historii. Ile wspakultur totalnych, tyle instytucji kociow. Aeby dany koci mg z ideau przemieni si w ciao rzeczywistoci, musi si dla wyrba miejsce na wiecie, ycie milionw rozkrzyowa na szkielecie jego odwiecznych prawd, uchroni przed naporem prb zestalenia si ewolucji tworzycielskiej wiata. W tym ujciu koci uznajemy za znacznie oglniejsz kategori ni to, co potocznie znamy jako Koci katolicki. Koci jako instytucja jest organizacj si kosmicznej choroby, dc do utrwalenia w wiecie obiektywnych stosunkw danej odmiany wspakultury totalnej. Tak instytucj stanowi koci chrzecijaski, szczeglnie za Koci katolicki. Zmagania panhumanizmu i wspakultury krzya przebiegay na dwch paszczyznach. Jedn z nich bya ideowiadomo historyczna, drug - ciemny ywio krwi. W pierwszej paszczynie chrzecijastwo odnioso cakowite zwycistwo. Panhumanizm, by moe trafnie nazwany

Antychrystem, zosta zepchnity z areny historii, a jego imi uczyniono przezwiskiem. Znika ideowiadomo ewolucji tworzycielskiej wiata, wskutek czego obraz bytu naleao uzna za uomny. Pierwsze kroki ku jej odtworzeniu zmieniaj kontury radykalnie, i to tak, e patrzc na z pozoru tak dobrze znane, sdziwe chrzecijastwo, nie moemy wyj z podziwu nad tym fenomenem. Ale to dopiero pocztek rewelacji. Druga paszczyzna zmaga, po zniszczeniu ideowiadomoci panhumanizmu, okazaa si jedyn paszczyzn walki. Tu si wytworzya instytucja Kocioa. Instytucja powoana do przepuszczenia surowca ludzkiego przez maszyneri automatu witoci. W tym si zawiera wszystko. Wyporodkowanie prawdziwego celu, zatajonego w szyfrze pod okreleniem zbawienia dusz, zobowizuje do jego realizacji. yjemy na tym wiecie na to, abymy Pana Boga znali, chwalili, i jemu suyli, a przez to osignli szczcie wieczne (Katechizm religii katolickiej, 1945 r.). Kade spoeczestwo stoczone byo przez grzech pierworodny... To wanie spotkao cesarstwo Rzymskie... gdyby nie pojawienie si chrzecijastwa, doprowadzioby cae spoeczestwo do ostatecznej zguby (ks. E. Bougaud, Credo, s. 160). Ptora tysica lat wstecz w. Augustyn myla zupenie tak samo, gdy prawdy wspakultury s odwieczne. Zabawne natomiast s interpretacje przyczyn. Jak wiadomo, Germanowie pldrujc Rzym, wiedzieli, e udaje si im to dziki sabotaowi chrzecijaskiemu wobec wasnego pastwa. Uwaali wic chrzecijan za swoj pit kolumn nie dociekajc, dlaczego tak jest. Otaczali wic j swoj opiek, a po zdobyciu Rzymu Alaryk nakaza oszczdza chrzecijan, wstrzymujc odakw specjalnym rozkazem od zabijania tych, ktrzy si schroni do wity krzya. Reszt tpili jako rzymsk, pogask, jedyn si, ktra stawiaa opr. Jak to ocenili sami chrzecijanie posuchajmy w. Augustyna. To, e Germanowie oszczdzaj chrzecijan, przypisa, ni mniej, ni wicej - cudownej woli Boej i widomej opiece Chrystusa Pana, ktry w nadprzyrodzony sposb osania swoich wyznawcw. W kocioach schronio si te wielu pogan, ratujc swoje ycie. I oto co z tego wyszo: Tylu ocalao, ktrzy teraz chrzecijaskiej religii uwaczaj, i klski ktre rzeczpospolita wycierpiaa skadaj na Chrystusa, dobro za, jakim jest ycie, przy ktrym ich barbarzycy przez cze ku Chrystusowi (w kocioach) zamiast Chrystusowi naszemu, nieodmiennoci losu swojego przyznaj; gdyby za cokolwiek rozumem si rzdzili, owe przykroci i udrczenia od nieprzyjaci wyrzdzone, boskiej by Opatrznoci przypisa powinni, ktra zwyka skaone obyczaje ludzi wojnami czyci i ciera, sprawiedliwe i chwalebne ycie czowieka tego rodzaju dolegliwociami uprawia... to za, e ich gdziekolwiek dla Chrystusa albo w miejscach Imieniu Chrystusa powiconych, ktre dlatego najobszerniejsze wybrano, aby w nich tym wiksze pomiecio si i ocalao mnstwo, barbarzycy skdind srodzy, wbrew zwyczajom wojny oszczdzili, to by chrzecijaskiej religii przypisa powinni... pod to Imi rzetelnie si garnc dla ujcia kary ognia wiecznego, pod ktre wielu si podszyo celem uniknicia zguby obecnej... (Pastwo Boe, I, 1). A teraz gos filozofa niesowiaskiego: Nietzsche, Antychryst: Chrzecijastwa nie powinno si przyozdabia i stroi: wydao ono wojn na mier i ycie temu wyszemu typowi czowieka, wszystkie jego fundamentalne instynkty skazao na wygnanie, wydestylowao z nich zo, zego czowieka - czowiek potny jako typ, ktry naley odrzuci, jako czowiek odrzucony. Chrzecijastwo wzio stron wszystkiego, co sabe, co niskie, co nieudatne, sprzeciw wobec instynktu samozachowawczego, waciwego potnemu yciu, uczynio ideaem; zepsuo rozum nawet najpotniejszych duchowo natur, uczc odczuwa naczelne wartoci duchowe jako grzeszne, jako bdne, jako pokuszenie. Przez wspcierpienie samo cierpienie staje si zaraliwe; w wyniku wspcierpienia moe niekiedy nastpi oglny ubytek ycia i energii yciowej, ktry pozostaje w absurdalnym stosunku do kwantum przyczyny (- przypadek mierci Nazareczyka) W oglnoci, wspcierpienie staje w poprzek prawu rozwoju, ktre jest prawem selekcji. Wspcierpienie zachowuje przy yciu to, co dojrzao do zagady, broni wydziedziczonych i skazacw ycia, mnstwem wszelkiego rodzaju nieudatnych tworw, ktre utrzymuje przy yciu, nadaje samemu yciu pospny i podejrzany widok. Powaono si nazywa wspcierpienie cnot (kada dostojna moralno uwaa je za sabo); posunito si jeszcze dalej i uczyniono z niego gwn cnot, podstaw i rdo wszystkich

cnt - Schopenhauer mia tu racj: wsp[cierpienie] neguje ycie, czyni je godnym] negowania wspcierpienie jest praktyk nihilizmu. Powiedzmy jeszcze raz: w depresyjny i zaraliwy instynkt wystpuje przeciwko tym instynktom, ktre d do utrzymania ycia i podniesienia jego wartoci: zwielokrotniajc ndz i zachowujc wszystko, co ndzne, jest ono gwnym instrumentem potgowania dekadencji - wspcierpienie namawia do nicoci]... Nie mwi si nico: zamiast tego mwi si zawiaty; albo Bg; albo prawdziwe ycie; albo nirwana, odkupienie, bogo... Ta niewinna retoryka z krlestwa religijnomoralnej idiosynkrazji okae si zaraz znacznie mniej niewinna, gdy pojmiemy, jaka tendencja narzuca tu na siebie paszcz wzniosych sw: tendencja wroga yciu. Schopenhauer by wrogi yciu: dlatego wspcierpienie stao si dla cnot... Arystoteles, jak wiadomo, widzia we wspcierpieniu chorobliwy i niebezpieczny stan, na ktry dobrze jest od czasu do czasu zadziaa rodkiem przeczyszczajcym: tragedi uwaa on za rodek przeczyszczajcy. Z perspektywy instynktu ycia faktycznie naleaoby poszuka jakiego rodka, ktry pozwoliby naku tak chorobliw i niebezpieczn kumulacj wspcierpienia, jak stanowi przypadek Schopenhauera (a take, niestety, caa nasza literacka i artystyczna dekadencja od Sankt Petersburga po Pary, od Tostoja po Wagnera): aby wreszcie pka... Nic, w naszej niezdrowej nowoczesnoci, nie jest tak niezdrowe jak chrzecijaskie wspcierpienie. Tutaj by lekarzem, tutaj by nieubaganym, tutaj ci noem - do nas naley to zadanie, to jest nasz rodzaj mioci do czowieka, dziki temu my jestemy W chrzecijastwie ani moralno, ani religia nie styka si z choby jednym punktem rzeczywistoci. Same wyimaginowane przyczyny (Bg, dusza, Ja, duch, wolna wola - bd te niewolna); same wyimaginowane skutki (grzech, odkupienie, aska, kara, odpuszczenie grzechu). Obcowanie pomidzy wyimaginowanymi istotami (Bg duchy dusze); wyimaginowane przyrodoznawstwo (antropocentryczne; zupeny brak pojcia przyczyn naturalnych) wyimaginowana psychologia (same nieporozumienia co do czowieka, interpretacje przyjemnych czy nieprzyjemnych uczu oglnych, na przykad stanw nerui sympathici, z pomoc jzyka znakw religijno-moralnej idiosynkrazji - skrucha, wyrzuty sumienia, diabelska pokusa, blisko Boga); wyimaginowana ideologia (Krlestwo Boe, Sd Ostateczny, ycie wieczne). - Od wiata snw ten czysto fikcyjny wiat rni si, na niekorzy, tym, e wiat snw jest odzwierciedleniem rzeczywistoci, natomiast on zafaszowuje, odwartociowuje, neguje rzeczywisto. Gdy wynaleziono pojcie natura jako przeciwiestwo pojcia Bg, sowo naturalny musiao oznacza tyle, co zasugujcy na odrzucenie - korzenie caego tego fikcyjnego wiata stanowi nienawi do naturalnoci (rzeczywistoci!), jest on wyrazem gbokiego niezadowolenia z rzeczywistoci... A to wszystko wyjania... Kto jedynie ma powody, by si kamstwem odcina od rzeczywistoci? Ten, kto przez ni cierpi. Cierpie za przez rzeczywisto to tyle, co by unieszczliwion rzeczywistoci... Przewaga uczu nieprzyjemnoci nad uczuciami przyjemnoci jest przyczyn owej fikcyjnej moralnoci i religii: przewaga taka stanowi za formule dekadencji... Chrzecijaskie pojcie Boga - Bg jako Bg chorych, Bg jako pajk, Bg jako duch - jest jednym z najbardziej zepsutych poj Boga, do jakich doszlimy na Ziemi; by moe, stanowi ono wskanik niskiego poziomu w zstpujcej ewolucji typu bogw. Bg, ktry wyrodzi si w przeciwiestwo ycia, miast by jego rozpromienieniem i wiecznym Tak! W Bogu zapowiedziana wrogo wobec ycia, natury, woli ycia! Bg formu wszelkiego oczerniania wiata doczesnego, formu kadego kamstwa o zawiatach! W Bogu ubstwienie nicoci, uwicenie woli nicoci!... ydzi s najosobliwszym ludem w historii powszechnej, poniewa, postawieni przed kwesti istnienia bd nieistnienia, z pen i niesamowit wiadomoci wybrali istnienie za wszelk cen: cen t byo radykalne zafaszowanie wszelkiej natury, wszelkiej naturalnoci, wszelkiej realnoci, caego wiata zarwno wewntrznego, jak i zewntrznego. ydzi odizolowali si od wszelkich warunkw, w jakich do tej pory mg y jakikolwiek lud, w jakich do tej pory wolno mu byo y, i stworzyli sami siebie pojcie przeciwstawne do warunkw naturalnych - w nieuleczalny sposb odwrcili kolejno religi, kult, moralno, histori, psychologi w przeciwiestwo ich naturalnej wartoci. To samo zjawisko spotykamy jeszcze raz, w niewyraalnie zwikszonych proporcjach, niemniej jednak tylko jako kopi: Kocioowi chrzecijaskiemu brak, w porwnaniu z ludem witych, jakiejkolwiek oryginalnoci. ydzi, wanie dlatego, s najbardziej nieszczsnym ludem

w historii powszechnej: swym wpywem tak zafaszowali ludzko, e jeszcze dzi chrzecijanin moe ywi uczucia antyydowskie, nie pojmujc, e jest ostateczn ydowsk konsekwencj. Sfaszowane pojcie Boga; sfaszowane pojcie moralnoci: - ydowscy kapani nie poprzestali na tym. Cae dzieje Izraela byy niepotrzebne: precz z nimi! - ydowscy kapani dokonali owego cudownego dziea faszerstwa, ktrego dokumentem jest znaczna cz Biblii: bezprzykadnie urgajc wszelkim przekazom, wszelkiej rzeczywistoci historycznej, przeszo swego wasnego ludu przeoyli na jzyk religijny, to znaczy uczynili z niej gupi mechanizm zbawienia, oparty na winie wzgldem Jahwe i na karze, na pobonoci wzgldem Jahwe i na nagrodzie. Ten najhaniebniejszy akt zafaszowania historii odczulibymy znacznie boleniej, gdyby kocielna interpretacja dziejw przez tysiclecia nieomal nie stpia w nas zmysu prawoci in historicis.. potnych, wolnych postaci w dziejach Izraela czynili, zalenie od potrzeb, ndznych witoszkw i bigotw bd bezbonikw, upraszczali psychologi kadego wielkiego wydarzenia, sprowadzajc j do idiotycznej formuy posuszestwo bd nieposuszestwo wzgldem Boga. Krok dalej: wola Boa, to znaczy warunki utrzymania wadzy przez kapana, musi by znana - do tego potrzebne jest objawienie. Mwic naszym jzykiem: niezbdne jest wielkie faszerstwo literackie, odkrywa si Pismo wite - podawane do publicznej wiadomoci z hieratyczn pomp, z dniami pokutnymi i z lamentami nad dugotrwaym grzechem. Wola Boa bya od dawien dawna ustalona: cae nieszczcie bierze si std, e oddalono si od Pisma witego wszystko, co sw warto ma w sobie samym, zostaje przez pasoytnictwo kapana (czyli etycznego porzdku wiata) uczynione czym z gruntu bezwartociowym, sprzecznym z wartoci: wymaga dopiero usankcjonowania - niezbdna jest uyczajca wartoci moc, ktra neguje w nich natur, moc, ktra wanie dopiero tym sposobem sparza warto... Kapan pozbawia natur wartoci, witoci: kapan moe si w ogle osta tylko za t cen. - Nieposuszestwo wzgldem Boga, to znaczy wzgldem kapana, wzgldem prawa, otrzymuje teraz miano grzechu; rodki, dziki ktrym mona si ponownie pojedna z Bogiem, s, rzecz jasna, rodkami, ktre jeszcze gruntowniej gwarantuj podporzdkowanie kapanowi: jedynie kapan odkupuje... Z psychologicznego punktu widzenia, w kadej zorganizowanej przez kapanw spoecznoci niezbdne staj si grzechy: s one waciwymi instrumentami wadzy, kapan yje z grzechw, potrzebuje, by grzeszono... Naczelna zasada: Bg przebacza temu, kto czyni pokut =w naszym jzyku: kto podporzdkowuje si kapanowi. To samo odnosi si, w wyszym sensie, do Boga w ujciu tego typowego symbolisty, do pastwa Boego, do krlestwa niebieskiego, do synostwa Boego. Nic nie jest tak niechrzecijaskie jak kocielne surowizny o Bogu jako osobie, o Krlestwie Boym, ktre nadchodzi, o Krlestwie Niebieskim w zawiatach, o Synu Boym, drugiej osobie Trjcy witej. Wszystko to pasuje przepraszam za sowo - jak pi do nosa - o, i to jakiego nosa Ruch chrzecijaski, jako ruch europejski, jest od samego pocztku zbiorowym ruchem wszelkiego rodzaju wyrzutkw i odpadkw: - dziki chrzecijastwu chc one osign wadz. Chrzecijastwo nie jest wyrazem schyku jakiej rasy, lecz agregatem zewszd si toczcych i wzajemnie si poszukujcych form dekadencji. Chrzecijastwo pozostaje w konflikcie rwnie ze wszystkim, co duchowo udatne - jedynie chorego rozumu moe ono uywa jako rozumu chrzecijaskiego, bierze stron wszelkiego idiotyzmu, wyklina ducha, wyklina superbia zdrowego ducha. Poniewa choroba naley do istoty chrzecijastwa, przeto typowy stan chrzecijaski, wiara, rwnie musi by form choroby, a wszystkie proste, prawe, naukowe drogi do poznania musz zosta odrzucone przez Koci jako drogi zakazane. kapan nie kamie - kwestia prawdy i nieprawdy w takich sprawach, o ktrych mwi kapani, nie pozwala na kamstwo. Aby bowiem kama, trzeba by mc rozstrzygn, co jest tu prawd. Lecz czowiek wanie nie moe tego dokona; kapan jest tym samym jedynie przekanikiem Boga. -Ten kapaski sylogizm ma nie tylko ydowski i chrzecijaski charakter: prawo do kamstwa oraz roztropno objawienia przynale do typu kapaskiego, Chrzecijastwo byo wampirem Imperium Romanum - przez noc udao si mu uczyni nie uczynionym wielki czyn Rzymian, jakim byo zdobycie gruntu dla wielkiej kultury, ktra ma czas. Czy wci jeszcze tego nie rozumiecie? Imperium Romanum, ktre znamy, ktre historia rzymskiej

prowincji uczy nas coraz lepiej zna, to godne najwikszego podziwu dzieo sztuki wielkiego stylu, byo ledwie pocztkiem, jego budowa bya obliczona na tysiclecia, ktre miay suy jej za dowd - do dzi nigdy tak nie budowano, nigdy nawet nie marzono, e bdzie si budowa w takim stopniu sub specie aeternil - Organizacja ta bya dostatecznie mocna, by wytrzyma marnych cesarzy: przypadkowo osb nie moe mie adnego wpywu w takich sprawach - pierwsza zasada wszelkiej wielkiej architektury. Lecz nie bya dostatecznie mocna, by oprze si najbardziej zepsutemu rodzajowi zepsucia, by oprze si chrzecijanom... Za spraw skrytego robactwa, ktre pord nocy, mgy i dwuznacznoci wkradao si we wszystkie jednostki i z kadej wysysao powag wobec rzeczy prawdziwych, w ogle instynkt realnoci, za spraw tchrzliwej, niewieciej i sodkiej bandy ta ogromna budowa stawaa si coraz bardziej obca duszom - owym wartociowym, owym msko-dostojnym naturom, ktre spraw Rzymu odczuway jako sw wasn spraw, jako sw wasn powag, jako sw wasn dum. Krtactwo bigotw, potajemno konwentykli, pospne pojcia, takie jak pieko, jak ofiarowanie niewinnego, jak unio mystica w piciu krwi, przede wszystkim za powolnie rozniecany ogie zemsty, zemsty czandalw - to zapanowao nad Rzymem, ten sam rodzaj religii, ktrego pierwotnej formie wydawa walk ju Epikur. Wystarczy poczyta Lukrecjusza, by poj, co zwalcza Epikur, mianowicie nie pogastwo, lecz chrzecijastwo, to znaczy zepsucie dusz przez pojcie grzechu, przez pojcie kary i przez pojcie niemiertelnoci. Zwalcza on podziemne kulty, cae ukryte chrzecijastwo - zaprzeczenie niemiertelnoci ju wwczas byo rzeczywistym odkupieniem. - I Epikur byby zwyciy, kady zacny duch w Cesarstwie Rzymskim by epikurejczykiem: wtedy pojawi si Pawe... Pawe, ta nienawi czandali do Rzymu, do wiata, ktra staa si ciaem, ktra staa si geniuszem, ten yd, wieczny yd par excellence... Odgad on, w jaki sposb z pomoc niewielkiego sekciarskiego ruchu chrzecijan na poboczach judaizmu mona roznieci poar wiata, w jaki sposb z pomoc symbolu Boga na krzyu mona skupi w ogromn moc wszystko, co nizinne, co potajemnie buntownicze, cae dziedzictwo anarchistycznych intryg w Cesarstwie. Zbawienie pochodzi od ydw. Tym oto sposobem jestem ju u koca i ogaszam swj wyrok. Potpiam chrzecijastwo, podnosz przeciwko Kocioowi chrzecijaskiemu najstraszliwsze z wszystkich oskare, jakie kiedykolwiek oskaryciel jaki mia na ustach. Koci chrzecijaski jest dla mnie najwyszym, jakie sobie mona wyobrazi, zepsuciem, jego wola dya do ostatecznego, czy choby tylko do moliwego, zepsucia. Koci chrzecijaski niczemu nie oszczdzi swego zepsucia, z wszelkiej wartoci uczyni bezwarto, z wszelkiej prawdy kamstwo, z wszelkiej prawoci nikczemno duszy. Niech mi si kto jeszcze poway mwi o jego humanitarnych dobrodziejstwach! Usunicie jakiejkolwiek niedoli godzioby w jego najgbsz przydatno - Koci chrzecijaski y z niedoli, stwarza niedole, aby siebie uwieczni... Na przykad robak grzechu: dopiero Koci wzbogaci ludzko o t niedol! - Rwno dusz w obliczu Boga, ten fasz, ten pretekst do urazy u wszystkich nisko usposobionych, ten pojciowy detonator, ktry sta si w kocu rewolucj, nowoczesn ide i zasad schyku caego porzdku spoecznego - jest chrzecijaskim dynamitem... Humanitarne dobrodziejstwa chrzecijastwa! Z humanitas wyhodowa sprzeczno z samym sob, sztuk samopohabienia, wol kamstwa za wszelk cen, awersj, pogard dla wszystkich dobrych i prawych instynktw! - To wanie byyby dla mnie dobrodziejstwa chrzecijastwa! Pasoytnictwo jako jedyna praktyka Kocioa; jego ideaami anemii, witoci wysysajce wszelk krew, wszelk mio, wszelk nadziej co do ycia; zawiaty jako wola negacji wszelkiej rzeczywistoci; krzy jako znak rozpoznawczy najbardziej podziemnego sprzysienia, jakie kiedykolwiek istniao - sprzysienia przeciwko zdrowiu, piknu, udatnoci, walecznoci, duchowi, dobroci duszy, przeciwko samemu yciu... To wieczyste oskarenie chrzecijastwa chc wypisa na wszystkich cianach, gdziekolwiek s jakie ciany - mam litery, ktrymi i lepych uczyni widzcymi... Nazywam chrzecijastwo jednym wielkim przeklestwem, jednym najbardziej wewntrznym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla ktrego aden rodek nie jest do jadowity, potajemny, podziemny, maty - nazywam chrzecijastwo jednym niemiertelnym pitnem pohabienia ludzkoci... I pomyle, e czas liczymy wedug tego dies nefastus, w ktrym rozpocza si ta fatalno wedug pierwszego dnia chrzecijastwa! - Dlaczego nie wedug jego ostatniego dnia raczej? Wedug dnia dzisiejszego?...

UTONICIE W LETARGU ANTYMITU I BEZWOLI


Sowiaszczyzna nie miaa z takim przeciwnikiem wielkich szans. Bo czym ona bya? I jaka jest szansa na jej odrodzenie? [Stachniuk. Mit sowiaski.]: Zdajemy bowiem sobie spraw z tego, e ebraczy udzia w tworzeniu dziejw Europy w rwnym stopniu jest nasz, jak i innych narodw sawskich Los wszystkich narodw sowiaskich jest ten sam: w momencie zetknicia si z narodami zachodniej Europy ulegaj tak gruntownej chrystianizacji, i ich rdzenne wartoci duchowe ulegaj cakowitemu zniszczeniu. Zniszczenie cigu tradycji jest tak dogbne, i narody sawskie staj si podobne do zjawiska atomw ludzkich, pozbawionych rdzenia pacierzowego: to kalectwo zostaje z pozoru naprawione w ten sposb, i zamiast wartoci zniszczonych wstawia si na ich miejsce treci pochodzenia palestyskiego, judo-chrzecijaskiego. To sprawia, e Sawia pozbawiona przemylnie wasnej duszy, przez tysice lat yje zahipnotyzowana, bezwolna, pogrona w pnie, w pwiadomym wyteniu przeywania obcych wartoci, siy Sawii cakiem dezorganizujcych. Std to pynie osowiao, senno stylu ycia sawskiego, penego przedziwnej, rozstrajajcej melancholii, z uwidu wewntrznego wynikajcej. I oto dzi pta duchowe, w ktre zostaa zakuta dusza plemion sawskich rozpadaj si, dajc nam poczucie wolnoci wewntrznej. Jako Polacy czujemy, i to wszystko co stanowi istot polskoci, na czym wznosi si dzisiejszy typ kulturalny polski, to razem nie jest dla nas wartoci. Ogarnlimy oczyma duszy to co na polsko si skada i odrzucilimy to wszystko, jako nam obce. Obcy nam jest idea personalizmu, obcy jest system wartoci ze wynikajcy, i te dziedziny kultury narodowej, ktre na tym systemie wartoci wyrosy: zorganizowane emocje religijne, sztuka, ideay narodowe, idea etyczno-moralny, spoeczny, ekonomiczny. Tak my czujemy. Gdy spojrzymy na inne, nam bliskie narody Saww, widzimy, i stoj one wobec tych samych problemw, tylko odczucie obcoci narzuconych wartoci jest by moe mniejsze. Gdy zdobd si na t sam postaw dogbnego rewizjonizmu, z pewnoci znajd si w tej samej sytuacji co i my. Nie moe by inaczej, skoro uwiadomimy sobie, i adem nard sawski dotychczas nie potrafi stworzy odrbnego, na rodzimych wartociach opartego typu kultury i ze wynikajcego stylu ycia. Jedynym wyjtkiem moe by ruch husycki, protestantyzm XV w., ktry rzuci podstawy nowego wiatopogldu, zosta jednak zaamany przez napr wrogich si zewntrznych. Tak wic wola narodu polskiego do odrodzenia, do stworzenia rodzimego stylu ycia, jest podstaw duchow caej Sowiaszczyzny. To, co jest postulatem narodowym, wyrazem rodzcego si nacjonalizmu polskiego, jest identyczne z ruchem odrodzeniowym Sawii. wiatopogld wykuwany przez nacjonalizm polski jest wiatopogldem zmartwychwstajcej duszy sawskiej. Wyrazicie zarysowuje si przedziwna zbieno pomidzy deniami nacjonalizmu polskiego i sawskiego. Moemy wic oba te kierunki myli uwaa za synonimy. Nie jest to atwe do pojcia dla umysw, ktre podstawowej problematyki wyej wyuszczonej nie ogarniaj. Nard polski w deniu do odnalezienia swej zagubionej treci, sigajc do podstaw swego istnienia, wychodzi daleko poza narzucone mu wartoci. W tym poszukiwaniu staje si Prometeuszem sponiewieranej Sawii. To co znajdzie, morderczym wysikiem z swej gleby etnicznej wydobdzie, staje si wartoci bezcenn dla wszystkich narodw sawskich. Prawem tworzenia jest, i to co zostaje stworzone jest norm dla tych, ktrzy na samodzieln twrczo si nie zdobyli. Nacjonalizm polski rusza po zdobycie nowych wartoci; poniewa wysnute bd one z gleby etnicznej Saww, naturalnym polem dla ich rozprzestrzeniania si, jako norm obowizujcych, bd tereny caej Sawii. Stajc wobec bezsprzecznego faktu upadku kulturalnego Sawii, musimy sobie najpierw odpowiedzie, w jaki sposb si to stao. Naley stworzy teori upadku Sawii O rodzimy mit dziejotwrczy Stajemy wobec przewrotu w dotychczasowych dziejach narodu polskiego, a porednio caej Sawii. Zblia si brzemienny moment dziejowy, ktry skruszy nasz ndz i otworzy bramy do bujnego ycia. C wic stanowi znami osobliwe dzisiejszej polskiej i oglnosawskiej kultury, na czym mamy budowa mit naszego jutra? Osobliwo ta polega na tym, i zostalimy utrceni od aktywnego

udziau w twrczoci mitu indywidualistycznego, a jednoczenie tene mit oddziaywa nastpnie na nas bardzo silnie, traktujc nasz substancj yciow jako bierne tworzywo, szczeglnie w swej kocowej fazie. Bylimy wic a) pogreni w bezdziejach i b) biernym obiektem rozprajcego si, bujnego ycia, ktrego ogniskiem by mit indywidualistyczny, dziki czemu zrodzio si wiele pozorw wspuczestniczenia w tym yciu. Tysic lat temu zadano nam straszliwy gwat duchowy. Zniszczono z niedocignion zaciekoci gmach pierwotnej kultury sawskiej, przerwano ni tradycji, sowem uzyskao judo-chrzecijastwo to, o co daremnie kusio si wobec ludw germaskich i celtyckich: pen chrystianizacj modych narodw, ich duszy, uczu, najtajniejszych drgnie serca. To, co nie ulego zniszczeniu, zostao wczone do systemu judochrzecijastwa, pod podstaw chrzecijaskich obrzdw: choinki, kolend, dyngusa, szopki, itp. Tak powsta personalistyczny typ kultury polskiej, podobnie jak i u innych narodw sawskich. Co si stanie, gdy ta zrodzona wiadomo tworzycielska zechce zastan rzeczywisto kulturaln narodu rozoy na elementy proste, wyzwoli reszt uwizionej w milionach sparaliowanych dusz woli tworzycielskiej i uformowa oryginalny mit nowej kultury? Najpierw musi zniszczy skleroz personalistyczn, cig harmoniczny. Od tego zaley wyzwolenie woli tworzycielskiej, wiata uczu, intuicji, a wic zasadniczej mocy na ktrej si wszystko buduje. W tym celu naley: wyplu i wyrzyga to wszystko, co o sklerozie personalistycznej stanowi. A wic precz z systemem emocji religijnych judo-chrzecijaswa, precz z wartociami ktre ono narzuca, precz z systemem wiatopogldowym, ktrym omotao nasz umys! Natomiast pozosta moe to wszystko, co zostao skradzione ze starej kultury sawskiej i wczone w jego aparatur: dokona naley rewindykacji tego co jest nasze. Wypluciu musz ulec i pozostae czony cigu harmonicznego: jego idee etyczne, socjalne, ekonomiczne, cay styl ycia. Jednoczenie to wszystko co stanowi dorobek drugiej fazy mitu inywidualistycznego, a wic nauka, organizacja spoeczna, ekonomiczna, to wszystko co stanowi cae pole deformacji wczamy jako cegieki do nowej syntezy. Zauwaymy tu, e nasz bierny udzia w kulturze indywidualistycnej sprowadza brak i std wynikajc obco tego, co stanowi jej zasadnicz podstaw: dwigni, organizujce pierwiastek humanistyczny, a wic system emocji religijnych z pnia protestantyzmu, sztuk i wiatopogld indywiduum sprawczego. Narzucono nam, i t drog przyswoilimy sobie wiele poj organizacyjno-spoecznych - demokratycznych, liberalnych, ekonomicznych; przyswoilimy szereg instytucji waciwych kulturze indywidualistycznej, lecz nie moglimy przeywa podoa emocji z ktrych ona wyrosa. Grunt wolowo-emocjonalny mitu indywidualistycznego by nam znany najwyej jako wiat mglistych, dalekich poj. To byo najdotkliwsze skaleczenie, najgbsza rana organiczna naszego rozwoju kulturalnego. Wynikiem dziaania wiadomoci tworzycielskiej dcej do uformowania rodzimego mitu bdzie wic w pierwszej fazie powstanie ukadu nastpujcego: 1. wyzwolenie si woli tworzycielskiej z wiekowego zamknicia i skrpowania, 2. 2. puste pole w sferze kultury duchowej z powodu a)wyplucia sklerozy personalistycznej tj. systemu religijnego, systemu wartoci i wiatopogldu personalistycznego, b) obcoci postaw duchowych mitu indywidualistycznego, jego wartoci i wiatopogldu, 3. 3. ramy zewntrzne wysoko zaawansowanej kultury indywidualistycznej w dziedzinie organizacyjno-spoecznej, naukowo-technicznej i ekonomice (submity: proletariacki, faszystowski, naukowo-techniczny) do ktrej musz dostosowa si wszelkie moliwe syntezy kulturowe. Uj pierwiastek humanistyczny a wic wol tworzycielsk i jej aparatur w system obiektywnej organizacji - koncepcji religijnej, artystycznej i wiatopogldowej, tak by by zespolony w syntezie z antycypacjami ju dokonywujcymi si w drugiej fazie kultury indywidualistycznej - oto cel. Podobny przebieg jest znamieniem kadej nadchodzcej, wielkiej epoki. Mia on miejsce i w staroytnej Sawii, dziao si to jednak w cakiem odmiennych warunkach. Hellenowie, przybywszy na tereny dzisiejszej Grecji, zniszczyli politycznie pastwa tam istniejce, a nastpnie ulegli pewnym wpywom kulturalnym. Sowianie natomiast weszli w kontakt kulturowy z organizmami politycznymi o potdze znacznie ich przewyszajcej. Wbrew wszystkiemu epoka sceptycyzmu sawskiego trwaa a do naszych czasw i dzi dopiero j przezwyciamy poprzez wiadomo rodzenia si sawskiego mitu.

Z gbi naszych serc wyaniaj si obrazy stylu ycia, ktre musz si oblec w krew i ciao. Tysic lat bezdziejw, ktre mamy poza sob, s tylko przydug zwok w tym samym, jedynym procesie twrczym, wyranie uwypuklajcym si w IX wieku, zwok sprawion przez ciemne moce. Okres porodowy nowego sawskieo mitu dziki nim przeduy si o tysic lat. Z tego punktu widzenia musimy patrze na wasne dzisiejsze wysiki. Ndza upadego czowieczestwa, zorganizowana przez antymit, panoszy si jak mrowie ruchomego robactwa wrd portykw Akropolu, sylogizmw systemw filozoficznych i posgw sprawczego czowieka, wyzwolonego z niszej kondygnacji istnienia. Zaistnia niesamowity fenomen, ktry, gdy go dzi jeszcze uwiadamiamy sobie, kadorazowo napenia umysy zdumieniem. Wiemy, czym by staroytny Grek, czy, by Rzymianin; wiemy, co kady z nich reprezentowa: zdobywcz wnikliwo ducha greck, rycersk, surow, imperialistyczn etyk twrcw imperium rzymskiego. I oto od przewrotu w IV wieku a po dzi dzie Rzym, kultura rzymska staje si nagle synonimem ducha dobrej nowiny, synonimem ubogich duchem, paczcych, cierpicych, pokj czynicych, nie sprzeciwiajcych si zu, nadstawiajcych drugi policzek, miujcych nieprzyjaci. Tylko dlatego, e antymit judochrzecijaski, wyszedszy z getta palestyskiego, zaoy swoj jaczejk w pokonanym Rzymie, sta si nagle rzymskim, zachodnioeuropejskim. Co za niesamowity wyraz arogancji ydochrzecijaskiej. To co byo antypod kultury, przeciwiestwem Hellady i Rzymu, to nagle wystpio jako jego czoowy reprezentant, wykadnik, pierwszej klasy. Stao si co podobnego gdy banda rzezimieszkw napadszy na komisariat policji, ustroi si w mundury policjantw, insygnia i rodku wadzy, po to by wystpi w imieniu prawa bezkarnie i jawnie swj niecny proceder uprawia. Lichota antymitu judochrzecijaskiego rozwijaa si w oparciu o gnilne odpadki wiata antycznego. Filozofia jest wymysem diabelskim, ale jeli j mona spoytkowa dla wiary - to czemu by nie sprbowa? Sztuka i obrzdy pogaskie s wyziewem ducha szataskiego, ale jeli za pomoc ich mona utrzyma pewne warstwy ludnoci w kociele chrystusowym, to dlaczego by jej nie zastosowa, przywaszczy, po odpowiednim oczyszczeniu oczywicie? Wszystko co wyroso z mitu indywidualistycznego jest zem, produktem diabelskim, ale skoro antymit judochrzecijaski zway, e jest to pewna sia, nie cofa si przed przywaszczeniem gotowego dorobku kulturalnego, po to, by go uy jako broni do zwalczania samego mitu indywidualistycznego. Owieconych warstw tego czasu nie mona byo przekona do wiary za pomoc obkanych wrzaskw lub innych proroctw judochrzecijaskich, trzeba byo wic zwraca si po bro do teje filozofii, aby udowodni bosko tego lub innego ydaka. W kocowym wyniku dyo si zawsze do zabicia filozofii, wolnej myli, rodkami, ktre ta myl stworzya. I tak w kadej dziedzinie; przyswaja si filozofi Platona, ale Akademi Platosk rozpdza si wraz z filozofami na cztery wiatry. Pastwo i jego aparat dla hooty bezdziejowej jest czym niepojtym, obcym i wrogim. Po co ono waciwie istnieje? Twrczo? Miernotom to jest obce, dostpne s im jedynie takie kategorie jak strach przed mierci, odraza do straszliwego wiata - nihilizm, wszechmio i wizja raju. Pastwo wic jest dla Augustyna sztuczk diabelsk - chyba, e uda si go uy do utrwalenia antymitu, a wic wyniszczenia tych si, ktre pastwo rzymskie i kade w ogle pastwo jako dwigni twrczoci stwarzaj. Ca kultur antyczn judochrzecijastwo traktuje pod ktem widzenia: co z tego diabelstwa moe by wykorzystane jako bro i narzdzia do zwalczania teje kultury, a wic poredniego utrwalania i rozszerzania antymitu? Mamy tu wic na olbrzymi skal rozbudow akcji odporu bezdziejw. Aeby zniszczy ycie kultury, chwycono si owocw tego ycia, by je zwrci przeciw rdu, z ktrego wyrosy. Antymit przyswoi sobie cz sztuki i filozofii antycznej, organizacji spoeczno-politycznej i jej rodkw, aeby zabi sztuk, twrczo filozoficzn i spoeczno-polityczn. Na tej drodze powsta system akcji odporu antymitu w epoce antycznej. On to dokona straszliwych spustosze w wiecie kultury grecko-rzymskiej, zabi i wyniszczy niemal doszcztnie jej rda, wytpi te podoa duchowe z ktrych wszelka kultura wyrasta. Byo to straszliwe najcie wewntrznych barbarzysw, ktre podcio korzenie imperium grecko-rzymskiego.

Judochrzecijastwo niszczy mit indywidualistyczny w jego ognisku greckim i pastwie rzymskim, niszczy moliwo odrodzenia si osabionej kultury, a jednoczenie stroi si murzyskim zwyczajem w jego resztki, dziki czemu uzyskuje pewn atrakcyjno dla nowo zjawiajcych si ludw. Dziki temu moe si utrwali na przecig licznych stuleci w Europie, ujarzmi wszystkie narody. Wgryza si jak trujcy polip w ich dusze i serca. Zjawiajacym si barbarzycom germaskim usiuje przypodoba si za wszelk cen, olni resztkami tpionej przez siebie kultury grecko-rzymskiej, zgodzi si na rodzime ich wartoci i zwyczaje, byleby tylko pozyska cho z pozoru dla wiary. Dziki temu Germanowie ulegaj wprawdzie chrzecijastwu, ale wiele ich wasnych pierwiastkw, utrwalonych w instytucjach etyki wojownikw, ludzi wolnych duchowo, ocaleje. Ludy germaskie, obejmujc terytoria dawnego imperium nie stykaj si ju z kultur rzymsk z jej prawdziwymi przedstawicielami. Cesarstwo istnieje po to by utrwali i rozszerzy chrzecijastwo. Dysponentem si spoecznopolitycznych jest cesarz. Narzdziem jego s krlowie i hrabiowie, ksita, stan rycerski, zbudowany w ksztat piramidy feudalnej. O ile w jdrze antymitu ideaem najwyszym jest typ abnegata, pustelnika, witego, to ideaem pionu naturalistycznego jest rycerz, czowiek wolny, pragncy siy, dostojny, upajajcy si moc, zdobywca zwrcony cakowicie ku yciu, kipicy gwatowcymi namitnociami. Wojna, walka, czerwie poncych zamkw, zdobycze, odgos walcych w pancerze mieczw i dwik pucharw po bitwie s tu wszechwadnym ywioem. Usiuje si uwici, przebstwi ten ywio, nasyci go zapaszkiem ewangelicznym. Chcecie wojowa? Zdobywa kraje, bogactwa? Ha! Trudno! Czycie to przynajmniej w imi Chrystusa! Czycie zdzierstwa, zabjstwa, lubujcie si w krwi rozlewie, uzyskacie pomimo to rozkosze raju; gdy bdziecie tpi heretykw, palcie ich na stosach, a w krajach zdobytych na poganach urzdcie stosunki wedug ycze pobonych i uczonych biskupw, kanonikw. Nie stracicie na tym nic, o nie, upi moecie jak chcecie, tylko pomcie wykorzeni pogaskie bdy. Czeka was za to wiekuista nagroda... Duch grzesznej pychy mieszka nadal w instytucjach cesarstwa, cigle si odradza i kady cesarz o ile tylko by indywidualnoci, nieuchronnie podnosi agiew buntu przeciw papiestwu, uwaajc si za powoanego do rozstrzygania w sprawach jego tyczcych. Zgoda panowaa tylko o ile szo o podboje Sowian Dzi, gdy przyswoilimy sobie cao tego dorobku, wydaje si nam najniesuszniej dziwne, dlaczego u Saww nie zrodzia si koncepcjia imperium sawskiego? Wanie rkami ksit ochrzczonych wytpiono kultur przedmitu sawskiego, zerwano ni tradycji i podcito w korzeniu ywotno duchow wszystkich ludw. Antymit osign swoje: przemieni nas w ubogich duchem, wyniszczy podglebie kulturowe, zbliy do swego ideau maluczkich, kaza nam nastpnie chlubi si tym. Ochrzczeni Sawowie s powoani do funkcji murzyskich - wyrzynania swych wspbraci nieochrzczonych; to byo najszczytniejsze, co daa kalkulacja wczenia si w ramy cesarstwa. S chwile w historii, jak gdyby promieniujce jak tajemnicz i obezwadniajc groz: tak jest wanie chwila inwazji judochrzecijaskiej na ludy sawskie. wykorzystuje okazj dziejow i postanawia unikn kompromisu, ktry zosta dokonany wobec germaskich ludw. W oparciu o miecze cesarza wyniszcza wszystko to, co w Sawii jest z chrzecijastwem niezgodne, a wic uamki ju zgryzionej przez kryzys duchowy kultury przedmitu. Sawia ma zosta koloni judochrzecijastwa w najczystszej postaci. W ten sposb ywotno kulturalna Sawii w jej zasadniczej bazie geo-politycznej zostaje podcita. Obciy to Sawi na tysic lat W cigu wiekw wyoni si swoisty styl bezdziejowy, stanowicy znami charakterystyczne Sawii, a bdcy jakby nawarstwieniem wykolawionego budulca, z ktrego miao by i mogoby by zbudowane co cakiem innego. Parali kulturowy Sawii On stanowi najgbszy trend ycia od tysica lat; z niego chciano dedukowa o istocie duszy Sowian, polskiej, czeskiej, rosyjskiej. Wmawiano w nas uporczywie, i jest to powd do chluby, dumy, uzasadnienie naszej doskonaoci wobec zgniego materializmu drugiej fazy mitu indywidualistycznego. Niewiele jest w dziejach ludzkoci rwnych kalibrem potwornoci! Kultura ludw sawskich, uformowana przez cig paraliu kulturowego bya zamierzonym

wynikiem antymitu judochrzecijaskiego. To by cel jego de. Istnieje jednak inny aspekt: co si stao z si witaln gleby etnicznej Sawii, z jej pierwotnym napiciem woli tworzycielskiej, zwrconej ku yciu? Odpowied jest jedna: wola tworzycielska zostaa zgwaconna jako grzeszna namitno wiata, zduszona w kadym ywym Polaku, Czechu, Serbie i zepchnita w podziemia niewiadomych instynktw. Tak powstaje pierwsza zasadnicza antynomia Sawii, polegajca na zasadniczej sprzecznoci pomidzy wol tworzenia ttnic w zbiorowym ciele a narzuconym systemem paraliu kulturowego. Czy mogy powsta jakie dogbne niepokoje metafizyczne, nowe systemy emocji religijnych, poj wiatopogldowych, tam gdzie te rzeczy s ustalone raz na zawsze przez ydkw z getta palestyskiego, a na stray utrzymania tych zasad przez wieki stao wite cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego? Za pomoc tego cesarstwa antymit wytrzebi podoe, z ktrego mogoby co podobnego si zrodzi, wyniszczy namitnoci utrwalone w kulturze przedmitu sawskiego. Jak reagowa antymit i jak posugiwa si swym wieckim narzdziem, to wiemy po buncie Masawa i po reformacji husyckiej. Nie moga wic wola tworzycielska, zawarta w dojrzewajcym Polaku, Czechu, wczy si w jaki organizujcy j system twrczy. Wrcz przeciwnie. Bya z zasady dezintegrowana. Skoro tak si stao w zachodniej Sawii, nic ju losw jej nie odwrci. Sawia poudniowa i wschodnia zostan peryferiami zalewanymi falami ze stepw azjatyckich. Dla umysu prostego widomy fakt tej dezorganizacji, trwajcej przez stulecia, wydawa si by czym podstawowym Tak powstaje idiotyczna bajeczka o wrodzonych brakach charakteru sawskiego; bajdurzyo si o rasie sowiaskiej, z ktrej wynika nieubaganie upadek Niszczc kultur starej Sawii, judochrzecijastwo uatwiao sobie zadanie poprzez przyswajanie jej strzpw, o ile z nich udawao si wytrzebi ducha pozytywnego stosunku do ycia. Radosne obrzdy witania wiosny, lata, uroczystoci postrzyyn, lubw, zostay przenicowane jako paczliwe, gorzkoalizmem nadziane wita obrzezanych dostojnikw palestyskich judochrzecijastwa. Pieni, folklor, jzyk uleg rwnie odpowiedniej przerbce. Sowo wity, ktry oznacza w jzykach sawskich silny, jary ulego transformacji na dzisiejsz, postkliw tre. Jest to may przykad. Judochrzecijastwo dokonywao systematycznego rabunku w dorobku kulturowym Sawii strojc swoj dekadenck tre w jasne szaty sawskie, przemieniajc Kupa w kult palestyskiego ydka, srodze brud miujcego w. Jana. Sonecznego boga mocy i siy yciowej, Swantewita, z icie ewangelicznym wyczuciem przemieniono w patrona epieptykw, w. Wita, itp. Bezmierny upadek wszystkich dziedzin ycia Sawii stworzy lawin skutkw, ktre nawarstwiay si w cigu wiekw, tak, i stay si w kocu czym nierozcznym, a jednoczenie samodzielnym rdem dalszych oddziaywa. Zastj, skrzepo, przeplatay si z wtrnymi cechami charakteru sawskiego, z resztkami folkloru, z tym co nazwaem wtrtkami sporadycznej twrczoci. W kocu wszystko si mieszao, zrastao w nowe zwizki, nowe niezwyke powizania, daj barwn fasad zjawisk, poza ktr wzrok normalnego obserwatora nie mg ju przenikn Gdy teraz kto z Polakw, wtopiony w system paraliu kulturowego, usiuje sobie uszczkn co z krgu kultury indywidualistycznej, to tym samym popenia brzemienny, chocia niepostrzegalny bd. Jeli jego motor wewntrzny, duchowy, jest urobiony przez system paraliu kulturowego, to do czego moe si jemu przyda koncepcja wspycia jednostek, dcych do maksymalizacji wydajnoci yciowej? Uchwycenie Sawii w pta antymitu judochrzecijaskiego pogryo w bezdziejowym zastoju trzydzieci pokole. Ndza bytowania szerokich warstw, bezdziejowo ycia polskiego proleriatu, poprzez system uobrae waciwych kulturze indywidualistycznej lub te powizania z formami produkcji i ustroju kapitalistycznego zostaje zgalwanizowana fal wstrzsw, w ten sposb, i stojce boto cigu paraliu kulturowego ulega poruszeniu, w ktrym ujawnia si jego istota, zasadniczo inna od tego, co stanowi pole deformacji. Podkrelam tu fenomen ujawniania si istoty cigu paraliu kulturowego dziki bezwadnemu oporowi, jaki on stawia wibracji i wstrzsom, uderzajcym we od zewntrz. Dokonujemy olbrzymiej rewolucji. Jest ona na razie bezgona, bezszelestna, nieomal pozbawiona barwnoci waciwej wielkim zdarzeniom dziejowym, a pomimo to jest ogniskiem przewrotu

najbardziej doniosego w skutkach. Wszystko, co potem nastpi, walki polityczne, barykady, krwawe zmagania w bojach na ulicach stolic, bdzie ju czym pochodnym. Chodzi wic o to, by wrci do punktu, w ktrym znajdowaa si staroytna Sawia: stworzy warunki sprzyjajce nowej syntezie kulturotwrczej. W tym celu jest konieczne przezwycienie paraliu kulturowego, a oprcz tego wyuskanie z jego pochodnych i z pola deformacji elementw, ktre mog posuy do budowy nowego mitu dziejotwrczego. Wyplucie antymitu wyzwoli najpierw duchowo, uwolni drgnienia serca i umysu sawskiego od potwornej sklerozy, ktra przedtem trzymaa je w bezwzgldnej niewoli To, co stanowi materia do budowy jutra, i to co musi by wyrzygane z duszy, odrzucone z dokona rzeczowych, ujrzymy w olepiajcej jasnoci nieomylnego instynktu, dcego do potgi ycia. Konkretnie wyrazi si to w tym, i Polak, pozbywszy si sklerozy duchowej, staje si dopiero moliwoci, gdy wiat jego emocji, pozostajc nieujty w ramy mitu dziejotwrczego, nie jest jeszcze wczony w system pozytywnej religii, koncepcji artystycznej, wiatopogldu tworzycielskiego. Wszystko to dopiero moe by stworzone. Bezporednim skutkiem wyplucia mechanizmw sprawiajcych skleroz kulturow Sawii jest wic brak systemu dwigni, ktry mgby J wczy w cig tworzenia. Znajdzie to swoje odbicie w wiecie zjawisk psychicznych, w typie dozna duchowych, lecz o tym pniej. Dziki nim heroiczna wsplnota tworzca rozumiana jako humanizm sawski, wreszcie cig pokole tworzcych - trwa oporna na czyhajce niebezpieczestwa. Zadruny system emocyj religijno-artystycznych, normy moralne, cay styl ycia zadrunego bdzie sprawia, i wyzwolone czowieczestwo w kadej jednostce stanie si samorzdn moc tworzycielsk, ktra nie bdzie zaamywaa swych skrzyde, a to dziki oparciu si o obiektywny system, istniejcy na zewntrz, w spoeczestwieHeroiczna wsplnota tworzca, jeli ma zici swoje optimum w sferze spoecznej, tym samym musi stworzy warunki, w ktrychby napr namitnoci entuzjastycznych, emocyj wykwitajcych z woli tworzycielskiej nie byby niczym hamowany. A wic sprowadzenie do minimum tar wynikajcych z bezwadu, wyrugowanie balastu bio-wegetacji i jej upioru paskiego egotyzmu; stworzenie systemu dziaania moralno-etycznego, w ktrymby wola tworzycielska bya wydobywana z kadej jednostki, i systemu spoeczno-politycznego, w ktrymby kady odruch tworzycielski bez oporw dostawa sie do centralnych dwigni pastwowych. To subtelne rami organizacyjne musiaoby cigle podnieca erupcje woli tworzycielskiej w kadej jednostce, ktra zjawi si na arenie ycia i natychmiast wcza w rytm zbiorowej twrczoci. Jest to rwnoznaczne z potgowaniem indywidualnoci, pojmowanej jako orodek wiadomoci ja twrczego i ponadindywidualnego organizmu kultury, rosncego wkadem mijajcych pokole. Stajemy przed olbrzymim zadaniem montowania wielkiej kultury sawskiej. Wydobyte z biosu sawskiego moce twrcze musz by ujte w system dwigni, przemieniajcych je w konkretne dziejowe czyny. Miliony jednostek musz przetopi swoj substancj yw na dziea obiektywne, w nich znajdujc swoje uniemiertelnienie. Dzia si to bdzie w krgu religii, sztuki, filozofii, nauki, polityki i ekonomiki. W tych dziedzinach misterium rozwijajcego si ycia bdzie nam dostpne, w nich dokonywa bdziemy naszego wkadu w pochd dziejw. Mit zadruny wystapi w postaci systemu dwigni tworzenia, w ktre wplata si bdzie miliony indywiduw sawskich. Twrcza istota czowieka musi by uchwycona i poddana centrum ideo-wolowemu nadnarodu. Wwczas jednostka, bdc wtopiona w nadnard, najtajniejszymi drgnieniami swej duszy, widzi naraz wiat cakiem inaczej: to, co stanowi organizm nadnarodu, w oczach religijnie nastrojonego czowieka staje si wite. std pochodzi zjawisko witoci, charyzmy, zjawisko niedostpne dla kogo, kto znajduje si swoj psychik na zewntrz organizmu tworzycielskiego. Podstawowym czynnikiem mitu zadrunego jest wyzwolona wola tworzycielska w postaci mgawicy emocji twrczych. Ten czynnik musi by potraktowany jako gwna sia motoryczna. Od sposobu jego ujcia, penego wczenia w aparatur mitu zaley ywotno sawskiej kultury Uczucie religijne polega na ocenie istnienia, na woli stworzenia wartoci. Kiedy mog by stworzone wartoci? Wwczas, gdy bdziemy mogli okreli, co jest wartoci, dobrem, a co nim nie jest. Najczciej stajemy wobec rzeczywistoci zastanej, ktrej nie stworzylimy, lecz w ktrej yjemy przez przypadek urodzenia si. Uczucie religijne jest tu lini orientacyjn, gdy ono rozstrzyga moraln problematyk: czy to, co nas otacza, to, co nam otoczenie, tradycja narzuca,

jest wartoci? Wobec hipostazy cigu tworzycielskiego, bdcego wanie stwarzajacym si absolutem, zajmujemy jedynie moliwe stanowisko: namitne pragnienie pogrenia si w nim, roztopienia si bez reszty w jego boskiej istocie. Wola zblienia si do hipostazy absolutu (tj. do heroicznej wsplnoty tworzcej) znajduje swj wyraz w koncepcji ycia twrczego. Twrcze za ycie oznacza przezwycienie swej wegetatywnej istoty i przetransformowanie jej poprzez czyny twrcze w obiektywizacje kulturowe. Przejcie od naturalistyczno-biologicznej kondygnacji bytu do kulturowej jest poczone z tragicznym wyteniem woli. Daje to cakiem nowe odczucie ycia, polegajce na widzeniu wiata w piknie. Ekonomika zadruna bdzie czym gboko odmiennym od form wypracowanych przez submit proletariacki. Rnica wynika z najwyszego celu, na rzecz ktrego pracuje cae gospodarstwo spoeczne. Kresem rozwoju nie jest tu bowiem raj ziemski, dosyt, bogo, jak to jest w koncepcji submitu proletariackiego, lecz heroiczny, wytony poziom ycia. Ekonomika zadruna suy osiagniciu tego poziomu poprzez spenienie wymogw materialnych, ktre s postulowane przez rozwj mitu. Podniet do pracy jest gorce pragnienie realizacji wizji zadrunej. Ona wyzwala z czowieka gotowo do ponoszenia przykroci trudu. Jest to postawa gospodarcza, ktr okreliem powyej jako entuzjazm zadruny. Entuzjazm zadruny posiada gbokie korzenie w wiatopogldzie, jest jego wykadnikiem wolowo-emocjonalnym w sferze gospodarczej. Daje si pomyle na oglnym tle religii, sztuki i wiatopogladu zadrunego. Z tej oglnej postawy wykwita wola dokonania zmian na odcinku materialnym. Poszczeglna jednostka dokonuje wysiku produkcyjnego ze wzgldu na to, i pobudki metafizyczno-wiatopogldowe tak jej nakazuj, gdy cele absolutne, jakie one stawiaj, uznaje za swoje wasne. Wwczas rodki poywienia, ubranie, mieszkanie, zaspokojenie potrzeb bytowych, ktre ona otrzymuje od gospodarstwa spoecznego s dla niej nie wynagrodzeniem czy zadouczynieniem, lecz warunkiem jej dalszej aktywnoci. Entuzjazm zadruny, uzbrojony w wiadomie forsowany postp metod produkcyjnych doprowadzi musi do wzrostu wydajnoci pracy, a nastpnie - wzmoonej kapitalizacji. Tu mamy przesank, przezwyciajac zdecydowanie balast naszych bezdziejw Entuzjazm zadruny, uzbrojony w wiadomie forsowany postp metod produkcyjnych doprowadzi musi do wzrostu wydajnoci pracy, a nastpnie - wzmoonej kapitalizacji. Tu mamy przesank, przezwyciajac zdecydowanie balast naszych bezdziejw .Oczyszcza ona drogi dla zarodkw nowej kultury, amie brutalnie zapory, oddaje do posiewu dusze milionw i to wszystko tworzywo, co na zewntrz si mieci. Kierunek ten moe by rwnolegy do konsekwentnie rozwijajcego si marszu dziejowego mitu zadrunego. Oczywicie rwnolego musi by z natury rzeczy ograniczona. Wystarczajce, i moe ona by wykorzystana do zwalczenia inercji bezdziejowego ukadu. Poza tym moe istnie daleko idca rozbieno de i celw. Zorganizowane siy spoeczne, tkwice mniej lub wicej w bezdziejach sawskich, lecz pomimo to dajce si potraktowa na ograniczonym odcinku drogi jako ruch wspdziaajacy, nazwiemy rezerwami prostymi. Dla pokonania oporw, ktre bezdzieje sawskie, jako inertna cao, stawiaj, rezerwy proste posiadaj kapitalne znaczenie. Poszczeglne siy, bdce czci ukadu bezdziejowego, dadz si pchn przeciw caoci tego. Moe to ogromnie spotgowa moc uderzeniow mitu zadrunego. Oprcz tego mog istnie siy i kierunki spoeczno-polityczne, wspdziaajce porednio. Zazwyczaj orodek inercji bezdziejw moe by wyraany przez taki lub inny system si ideopolitycznych. Kada sia, godzca w ten orodek, wica cz jego energii, pomimo, i poza tym moe by wrog wobec mitu sawskiego, mimowolnie wspdziaa. Nie ma tu rwnolegoci de, lecz wspdziaanie porednie. Siy te moemy nazwa rezerwami porednimi. Przeistoczenie si Polski w mot zadruny Sowiaszczyzny otworzy now epok. Krok za krokiem bdziemy odtd jako ognisko Imperium Sawskiego usuwa skleroz bezdziejw z Czech, Ukrainy, Serbii, Rosji. Bdzie to epoka uwalniania z nawarstwionego balastu upadku dziejowego. Czy zawsze si to bdzie ziszczao na drodze ulegania czarowi bujnej kulury sawskiej? Zapewne nie! Mki porodowe duszy sawskiej u poszczeglnych narodw uatwi musi zdecydowane cicie. Nie wolno si przed nim cofa, gdy napr bezdziejw na to tylko czyha. Po stokro straszniejsze jest niepostrzegalne marnowanie pokole w ndzy i wegetatywnym bezruchu. W deniu do

wyzwolenia duszy sawskiej, tj. realizacji mitu zadrunego wszelkie ofiary s dopuszczalne i moralnie uzasadnione. Mamy wic nareszcie pogld na problem Sawii, tak, jak on dzi musi by stawiany. Jake daleko jestemy od tanich marze, zrodzonych w wyniku procesw gnilnych a zawierajcych si w okrzyku bezsiy i bezradnego strachu: Sowianie, kochajmy si! - lub Sowianie, zbierajcie si do kupy! Oderwalimy si od dungli poj obiegowych, i ukaza si nam wspaniay, nowy wiat. Odkrylimy nowe kontynenty duchowe, wrd ktrych znajduje si tworzycielska, odradzajca si Sawia. Ku temu odlegemu, gdzie za siedmiu morzami utajonemu kontynentowi, przez niezmierzone przestrzenie godzin, dni i lat, ktre nastpi, chcemy eglowa, zwalczajc po drodze upiory wrogie w sobie i poza sob. Zewrzyjmy si wewntrznie, nastawmy wol na zwalczanie burz, ktre jutro na szlaku dziejowej realizacji stale w nas godzi bd

PRZESANKI ODBUDOWY SOWIASZCZYZNY


eby zrealizowa marzenie i wezwanie J. Stachniuka i, mam nadziej, wszystkich pozostaych Sowian, trzeba mie jasny program i opracowany caociowy system spoeczny Nowa sowiaszczyzna, aby zaistnie i swobodnie egzystowa, aby by si kreatywn we wspczesnym wiecie, musi umie si przeciwstawi nie tylko wspakkulturze serwowanej przez religie, ale i tzw. wizualizacji, przebi si i konkurowa z podstpnoci cybernetyki spoecznej i innymi midzynarodowymi konsorcjami dezintegracji, gdy taki jest ukad wiatowy; praktycznie umafijniony cakowicie. Tu nie wystarczy przej do obrzdw i dobrze skodyfikowa panteon i ryty sprzed tysica lat. Bo, samo giezo starosowiaszczyzny jest zbyt ciasne na wspczesne czasy. Nowi Sowianie to take rozwj nauki i techniki, wiedza skomplikowana, kosmologia, wszechwiat, a nie tylko lokalny obrzd i ognisko. To, e dawni Sowianie nie znali nieba, gwiazd, jego nieograniczonoci i nieogranicznoci wszechwiata, nie mieli wasnej nauki, czy nawet pisma, wcale nie znaczy, e to byo le. Tamto takie byo, i tyle. Nowa sowiaszczyzna ma to przyj, jako fakt historyczny i rozwin now swoj przyszo. Musi by w niej take ujty dzia wiedzy o wszechwiecie, bo jak bdzie woa astronauta leccy na Marsa?: -Perunie prowad! I powtarza nazwy greckich mitw, ktrymi okrelono gwiazdozbiory? Tu jest niezagospodarowane miejsce. Generalnie caa wiedza dawna i wspczesna, i nauka. Z tym trzeba wyj w przyszo, przez pd u Sowian do nauki i wiedzy. Co robi, aby odbudowa si sowiaszczyzny? Przeledmy wnioski Stachniuka z Mitu sowiaskiego w kontekcie polskiej sytuacji powojennej [podkrelone okrelenia J.S. uyte w jego tekcie]: Wiemy, jaki jest stan zastay: 1. Skundlenie*[*oznaczono okrelenia wasne J. Stachniuka], ktre byo kontrolowane przez kler i obrzdy chrzecijaskie. Co z kolei spowodowao: 2.. Parali kulturowy Sawii* a wspczenie robi to wizualizacja, czyli tworzenie rzeczywistoci przez ekran: celebracja, celebrytyzm, reklama. Tzw. sztuka nowoczesna: Hasior, Abakanowicz, Picasso, sztuki uliczne. Cakowicie zostaa zagubiona sia gromadnoci. Przysza pena atomizacja, rozpad rodziny i obyczajw, kult pienidza, wiecideek i podliwoci do zaspokojenia zachcianek i instynktw. Peny relatywizm, wrcz egoteizm, kult egoizmu: mier i aborcja na yczenie, dziecko z probwki, wycig szczurw ju nawet nie o karier, ale o przeycie. A tu trzeba zrozumie, e wasny rozwj, indywidualizm nie wyklucza gromadnoci i dziaa wsplnotowych. Trzeba doprowadzi do uznania spoecznego i rwnowanoci wszystkich form wasnoci z kierownicz rol pastwa.

Uzna aksjologi prospoeczn. Niektrzy szydz z tzw. komuny, e to samo zo, a jednoczenie uznaj gmin czy np. wsplnoty wasnoci lokalowych? A to przecie to samo, gmina z niemieckiego [gemeinsem= wsplny], komuna=wsplny z aciny. Socio =spoeczestwo, socjalizm=dla dobra spoecznego. Tu nie chodzi o zasady, chodzi o struktury. Czowiek jest zwierzciem stadnym, w grupie si tylko moe rozwin z ni wspy temu nikt nie przeczy! Chodzi tylko o podzia kompetencji i wpyww poszczeglnych grup. Jeli bdzie silna i dobrze zorganizowana grupa podstawowa spoeczna, bdzie ona wywiera odpowiedni wpyw na rzdzcych, i ukad bdzie rozwojowy. Jeli ktra z grup[gromada lokalna, czy wadza centralna] bdzie miaa wpyw nadmierny, ukad si zdegeneruje. Pozostaje nam odwoanie do: 3. Heroizacji ycia jako pochodnej sawskiego humanizmu* co obecnie nie jest ani praktykowane ani uznan wartoci ksztatujc rozwj spoeczny. Wystpuj tylko lokalne imprezy zadrune z ograniczon i zasta obrzdowoci Z kolei wiemy, e: 4. Humanizm sawski to: Puste ogniwo mitu* - humanizm sawski jako fundament mitu Zadronego w oparciu o indywidualizm sprawczy to na dzi za mao. Nie ma nauki sawskiej, edukacji, zwartego systemu spoeczno-ekonomicznego wicego sowiaszczyzn z systemem prawnym, jzykiem, powizaniami konfederacyjnymi w obrbi ludw i narodw sawskich. Niektrzy za kontestowali lub kwestionowali, czy istnieje co takiego jak sowiaszczyzna. Odsyam Pastwa do opracowania A. L. Zachariasza, Sowiaszczyzna. Mit czy rzeczywisto? Tezy tego opracowania monaby zawrze w kilku charakterystycznych punktach: 1. czy istnieje Sowiaszczyzna i jakiego rodzaju wsplnot ona jest? 2. brak kontaktw z tzw. pastwami cywilizacji wczesnej i zapisw w staroytnoci przez co nie ma wyranego okrelenia pocztkw Sowiaszczyzny 3. W obrbie Sowiaszczyzny historii odbyway si masowe migracje, zmiany terytoriw, okupacje, najazdy, itp. 4. mona mwi o wsplnocie jzykowej Sowiaszczyzny do XIII w. 5. sprzecznoci i konflikty we i ze-wntrzne; przyczyny upadku i rozbicia (m.in. chrzecijastwo) 6. zniewalania i "wynarodowienia", m.in. przez Mongow i Turkw 7. rnice tosamoci i wybory cywilizacyjne (panslawizm) 8. pastwa sowiaskie istniej wspczenie i Sowiaszczyzna realizuje si przez ich byt. [Dodabym tu uzupenienie, pkt. 9, w kontekcie nastpnego tekstu dotyczcego koncepcji zjednoczeniowej Codenhouve-Kalergi: 9. czyli wiecznie przeszkadzajca zjednoczeniu Sowiaszczyzny ydowszyzna.] Tutaj kilka cytatw z opracowania A. L. Zachariasza: Sowiaszczyzna, czy dzi co takiego w ogle istnieje? Czy wspczenie nie jest to pojcie puste, ktremu nie przysuguje nie tyle rzeczywisto, ile pewne wyobraenia, czy te stereotypy mylowe? Czy pojcie to wyraa tylko pewne mity, projekcje, czy te pewn rzeczywisto? Jeli tak, to czym jest ta rzeczywisto? Czy te, jaka to jest rzeczywisto? Czy mona tu mwi o jakim pokrewiestwie biologicznym? Wsplnocie kulturowej? Formacji cywilizacyjnej?... Nie mielimy w staroytnoci ani wizyt rzymskich legionw ani specjalnego zainteresowania innych spoecznoci i badaczy w tamtym okresie. Bo Czy jednak Wenedowie Tacyta s Wenedami Ptolemeusza i Wenedami Jordanesa z W w., ktry obok nich wymienia jako ludy sowiaskie jeszcze Autw i Sklawenw? A Sarmaci Sowianami? Cho naleaoby doda, e wczeniejsze rda uznaj Antw za Sarmatw i widz w nich plemi iraskie. W kadym razie od VI w. przekazy na temat plemion sowiaskich staj si nie tylko czstsze, ale i bardziej wiarogodne. Wizao si to z migracj ludw sowiaskich i ich dotarciem do granic Bizancjum. Najstarsze, jak podaje P.J. Safrik* [LP. Safrik, Dejny Smwskhajzyka a /teramry yeiktch nrei, przekad z: Geschichre der slavischen Sprache tiach allen Mundarten. V. Betkoa, R. Betk, Bratislaya 1963, s. 24.], opisy sowian pozostawili: Prokop (562 r.), cesarz Mauritius (582602) oraz cesarz Leon (886911). Widzieli oni Sowian jako spoeczno demokratyczn, kierujc si wasnym prawem oraz wasn religi, majcych stae siedziby. Sowianie to ludzie wysocy. dobrze

zbudowani (mocni) i odwani. Ich podstawowym zajciem byo rolnictwo i pasterstwo. Wyrniali si gocinnoci ponad miar. Ich ony byy wierne mom do tego stopnia, e czsto umieray wraz z nimi. Byli ludmi kochajcymi wolno, std te nie sposb byo ich przymusi do adnej ulegoci (posuszestwa) i suby. Na ich uzbrojenie skaday si; tarcze, oszczepy, uki i miecze. Walczyli w szyku pieszym, cho jak podaj inni, wojowali take przy pomocy jazdy Odrbno Sowian wrd innych ludw europejskich postrzegano nie tylko w momencie ich zetknicia z cywilizacj Rzymu i Bizancjum. Za jedn z najbardziej ciekawych, a przy tym penych, naleaoby tu uzna wypowied J.G. Herdera. Historiozof ten, a zarazem badacz ludw i ich kultur, w swym dziele Myli o filozofii dziejw szkicuje caociow wizj Sowiaszczyzny. Przy tym za znamienny naleaoby uzna tu fakt, e jeszcze w wieku osiemnastym Sowian pojmuje on jako jeden nard. Pomijajc przy tym uywane w tym wypadku pojcie nard, mona z duym prawdopodobiestwem przypuszcza, e wrd wczesnych byo to zdanie do powszechne. Herder twierdzi, e nawet tak odlege ludy sowiaskie jak Czesi i Bugarzy jeszcze w czasach J. Husa, a wic w wieku XV, posugiwali si jednym jzykiem*[Por..G.W. He3rder, Myli filozofii dziejw, t.II, ks.XX, rozdz..4, Kultura rozumu w Europie, W-wa 1962, s. 546] (...) jest to najwikszy szmat ziemi, jaki w Europie jeden nard jeszcze zajmuje. Sowianie osiedlili si wszdzie, by obj w posiadanie kraje, opuszczone przez inne ludy, by jako osadnicy, pasterze lub rolnicy ziemie te uprawia i uytkowa Take i wspczenie, niejednokrotnie mona si spotka z opiniami ludzi spoza kultur sowiaskich, w ktrych nie dokonuje si rozrnienia midzy np. Polakami a Czechami. Rosjanami i Ukraicami czy Biaorusinami. Dzieje si to w duej mierze za spraw jzyka, ktry dla ludzi spoza krgu sowiaskiego jest trudno rozrnialny, jeli w ogle jest rozrnialny. W pewnych przypadkach jzyki rnych narodw, nawet dla Sowian. nie s rozrnialne, Tak jest w przypadku jzyka czeskiego i sowackiego, czy te serbskiego i chorwackiego. W tym ostatnim przypadku jest to faktycznie ten sam jzyk. Take G.W.F. Hegel pojmuje Sowiaszczyzn jako jeden wielki nard sowiaski, ktrego siedziby cigny si na zachodzie wzdu Laby a do Dunaju Pomijajc jednak zasadno uwag Hegla, a w szczeglnoci jego znajomo historii narodw sowiaskich, istotne dla tych rozwaa jest, i Sowian pojmuje on jako jedn I do jednorodn, odrbn od innych ludw cao etniczno-kulturow. *[ GW. Hege]. Wykady zJilozoi dziejw. tum. J. Grafowski, A. Landman, Warszawa 1958. t. II, s. 207]. Ju choby te uwagi pozwalaj nam stwierdzi, e Sowianie, czy te inaczej mwic: Sowiaszczyzna, bya pojmowana, zarwno w momencie swego spotkania z kultur Zachodu, jak i prawie ptora tysica lat pniej, jako odrbna cao i to nie tylko pod wzgldem demograficznym, ale take kulturowym i cywilizacyjnym Skd zatem wzili si Sowianie? Jak drog dotarli do granic Bizancjum? Czy te nad ab? Jaki jest ich rodowd i praojczyzna?... S one bowiem przedmiotem bada uczonych, a w szczeglnoci archeologw, historykw i jzykoznawcw, a moe i genetykw, naleaoby co najwyej zauway, e prawie wszystkie te ziemie, pomijajc okolicznoci ich zasiedlenia, cznie wanie z Bakanami s zamieszkiwane przez ludy, ktre s obejmowane pojciem Sowian, czy te Sowiaszczyzny. W dziejach ludw sowiaskich wane jest i to, e nie tylko jako odrbna grupa etniczna, ale sia polityczna decydujca o ksztacie Europy, weszli wraz z przemieszczeniem si ok. V w. n.e. na zachd i poudnie i w wieku VI w swej migracji dotarli do terenw pozostajcych w sferze wpyww Cesarstwa Wschodniego (Bizancjum). Na zachodzie dotarli do aby, na poudniu zasiedlili Bakany. Drug niewtpliwie wan dat, a waciwie datami w przypadku poszczeglnych z nich, byo przyjcie chrzecijastwa. Ten czas rozcign si co najmniej na kilka stuleci. Te daty, jak i kolejne wydarzenia w historii ludw, ktre by moe mogyby by jednoczce a prowadziy do dalszych podziaw i rnicowania !! Wraz z przyjciem chrzecijastwa, Sowianie weszli w dwa odrbne krgi kultury rdziemnomorskiej Te dwie rzeczywistoci wyznaczyy istotne determinanty w dalszych dziejach ludw sowiaskich.

Chrzecijastwo nie czyo, ale szczeglnie w 2-gim tysicleciu ne., przez podzia na katolicyzm i prawosawie dzielio Sowian, czego przykadem konflikt Rosji z Polsk. Dzieje Europy i sowiaszczyzny byy dynamiczne: zmiany granic, migracje, wojny i najazdy, jak choby Bugarska niewola pod otomaskim butem. Jeszcze do 1200 roku jak pisze Zachariasz: ..ludy, ktre dzi chcielibymy okreli jako sowiaskie, posugiway si do jednorodnym jzykiem, ktrym mona byo si bez wikszych problemw porozumiewa, i ktry dao okreli si jako sowiaski, to po tym czasie zaczy ksztatowa si tzw. jzyki narodowe. Jest to take czas, jak mona sdzi, faktycznego rozpadu Sowiaszczyzny jako jednolitego obszaru jzykowoetnicznego. Trudno bowiem byoby tu mwi o jednolitym obszarze gospodarczo-organizacyjnym, a tym bardziej politycznym. Powstawanie nowych pastw sowiaskich niewtpliwie te tendencje rnicowania jedynie wzmacniao. Niemniej, ich czas trwania, zwaszcza na Bakanach by efemeryczny. Ulegy one Turkom Osmaskim i wraz z upadkiem Bizancjum wszelkie nadzieje na wasn niezalen pastwowo pozostaway jedynie w sferze marze politycznych i kulturowych. Analogiczny los spotka Sowian zamieszkujcych midzy ab a Odr, a nawet na wschd od tej ostatniej. Nie tylko utracili oni niezaleno, ale co wicej, w znacznej mierze ulegli germanizacji. Take Sowianie wschodni, yjcy w dorzeczu Dniepru zostali zniewoleni na ponad dwa stulecia przez ludy mongolskie. Przez wieje stuleci jedynie Sowianie yjcy w grnym biegu aby (w ramach Krlestwa Czeskiego), a take w dorzeczu Wisy (Krlestwo Polskie) zachowali wasn pastwowo Przy tym Rosja wobec innych spoecznoci sowiaskich, a w szczeglnoci ukraiskiej i biaoruskiej, penia rol hegemona, a wobec narodu polskiego, najedcy i zaborcy. W tym ostatnim wypadku prowadzio to nie tyle do narastania procesu rnicowania, ale wrcz wzajemnej wrogoci. S one wyrazem tego procesu, a jego konsekwencj jest nowa rzeczywisto tego, co mona by okreli pojciem wspczesnej Sowiaszczyzny. Ten proces rnicowania dokona si take w wypadku dotychczasowych pastw federalnych i jego rezultatem jest rozpad Czechosowacji na Czechy i Sowacj, a take Jugosawii na Serbi i Czarnogr, Macedoni, Soweni, Chorwacj oraz Boni i Hercegowin. W kadym razie, jeli uwzgldni aktualn sytuacj rzeczywistoci, ktr pragnie okreli si pojciem Sowiaszczyzny, naleaoby stwierdzi, e mamy do czynienia z rnorodnoci, w ktrej daje si wskaza na wielo narodw sowiaskich, rnicych si nie tylko odrbnymi jzykami, ale take systemami organizacyjnymi, religijnymi oraz odrbnymi dziejami i bdc ich konsekwencj odrbn tradycj kulturow. Rnice i rnorodno wydaj si tu dominowa nad tym, co wsplne i konstytuujce ewentualn cao Jest to, inaczej mwic, sytuacja, w ktrej, zakadajc e tego rodzaju badania wyraaj system wartociowania i poczucie tosamoci jakiej czci tego spoeczestwa, co najmniej pewna grupa Chorwatw bardziej chce by Germanami ni Sowianami. Te tendencje nieobce s take i innym spoecznociom, zarwno na Bakanach jak i w Europie Wschodniej. W wypadku Bugarii nieobce jest przywoywanie prototureckiej tradycji wspczesnych Bugarw, a w Europie Wschodniej do wpyww mongolskich. Wrd Sowian rodkowej i wschodniej Europy nieobca bya przywoywana tradycja Sarmatw. Podejmujc t kwesti, zauwa, e tak jak zasadnie mona pyta o jedno Sowiaszczyzny, tak w znacznym stopniu rwnie zasadnie mona by pyta o jedno etniczn spoeczestw poszczeglnych krajw zaliczanych do etnosu Zakadajc, i podstaw ich tosamoci byy plemienne wizi przybyych na te tereny Sowecw, Chorwatw czy te Serbw to jednak zarwno nowe otoczenie, cznie z uksztatowaniem terenu, warunkami klimatycznymi, w jakich przychodzio im y, jak i wzajemne przenikanie czynnika ludzkiego, w tym nie tylko biologicznego, ale i kulturowego, musiao prowadzi do ich odmiennoci a nawet i odrbnoci Czy zatem idea jednoci Sowian jako pewnego etnosu ponadnarodowego jest jedynie pustym pojciem, a Sowiaszczyzna nie tworzy adnej rzeczywistoci pozostajc jedynie ide w wyobraeniach sowianofilw, jeli nie wrcz tworzonym mitem, niejednokrotnie na uytek dorany. a czsto polityczny o podtekcie imperialnym?

Jednoczenie tak dziao si, e jedynym znaczcym pastwem sowiaskim na mapie politycznej wczesnego wiata bya Rosja Std te w sytuacji konfliktu, zwaszcza z Turcj, ale take w czasie I wojny z Austri i Niemcami, Rosja umiejtnie odwoywaa si do poczucia jednoci i tosamoci sowiaskiej. Stan ten z jednej strony prowadzi do ksztatowania si i umacniania idei sowiaskiej jako swoistej ideologii imperialnej Rosji, a z drugiej sama idea sowiastwa bya silnym bodcem stymulujcym denia niepodlegociowe sowiaskich narodw bakaskich, a take Czechw i Sowakw. Miaa ona szczeglne znaczenie zwaszcza dla tych z nich, ktrych czya, poza ide wsplnego pochodzenia, wsplna religia, jak byo chrzecijastwo. Idea sowiaskoci i religii chrzecijaskiej wyznaczaa paszczyzn sowiaskiej wsplnoty ponadnarodowej, cho jednoczenie, naleaoby doda, w przypadku prawosawia i katolicyzmu bya ona zarazem lini ich rozdziau. W szczeglnie niekorzystnej z perspektywy jednoci Sowiaszczyzny pozostaway te narody, ktre pozostaway w konflikcie politycznym i religijnym ze swymi ssiadami. Do nich niewtpliwie naleeli Chorwaci, a zwaszcza Polacy. Std te, w odczuciu pozostaych, czsto byli odbierani jako ci, ktrzy zdradzili Sowiaszczyzn na rzecz Zachodu. W ich wasnym odczuciu natomiast, to wbrew idei solidarnoci sowiaskiej, Rosjanie czy te Serbowie jawili si jako zagroenie ich tosamoci i samoistnoci narodowej. Przy tym na konflikty polityczne nakaday si tu konflikty religijne. W konsekwencji te sowianofilstwo rosyjskie, a w szczeglnoci idea panslawizmu, prezentowaa si dla nich nie jako idea jednoci Sowian, ale jako imperialna doktryna Rosji Przy tym, gwn przeszkod w realizacji tej idei dostrzega on w katolicyzmie Czechw i Polakw, ktry jak twierdzi: () stanowi element obcy i wrogi, nie dajcy si pogodzi z prawosawiem panujcym wrd pozostaych Sowian *[ : A. Walieki. W krgu konserwatywnej utopii. Stru ara i przemiany rosyjskiego stowianoji/siwa. Warszawa 1964, s. 400. ] Niektrzy sowianofile, a w tym wypadku chodzi o jednego z najwaniejszych, czy te przedstawiciele panslawizmu sam ide jednoci sowiaskiej, a tym samym i inne narody sowiaskie, traktowali instrumentalnie. [w memoriale] O kwestii wschodniej z lutego 1854 r. Aksakow przeciwstawia tam drapienej indywidualistycznej agresywnej Europie, agodnego i pokojowego ducha sowiaskiego, ktrego reprezentantem, w jego przekonaniu, jest Rosja. Jednoczenie jednak (...) gosi w nim konieczno .witej wojny przeciwko zachodnim sojusznikom Turcji wojny w imi wypenienia przez Rosj jej chrzecijaskiego i braterskiego obowizku wyzwolenia wszystkich Sowian i wszystkich prawosawnych z niewoli tureckiej. Oczywicie, to wyzwolenie i zjednoczenie narodw sowiaskich winno nastpi pod najwyszym patronatem cesarza Rosji. Niewtpliwie, naley take przyzna, i wyzwolenie to, najpierw Serbii a pniej Bugarii, dokonao si w wyniku wojen Rosji z Turcj. Pomijajc jednak cele, jakim suya, czy te moga suy idea jednoci sowiaszczyzny, bya ona w jakiej mierze wyrazem przekonania o jednoci narodw sowiaskich i o tyle te potwierdzaa, w wiadomoci tych, ktrzy j akceptowali, wizj i przekonanie o tej jednoci... Niezalenie od pewnych preferencji politycznych, czy te uprzedze historycznych, nie sposb byoby postrzega, zgodnie choby z oczywistoci budowan w potocznym dowiadczeniu, Chorwatw za przedstawicieli narodu niemieckiego, a Rosjan za nard mongolski.. Polski historyk i filozof kultury Feliks Koneczny*[ Por. F. Koneczny. O wieloci cywilizacji, Warszawa 1996. a take L. Gawor. Wielo owilizacji. Filozofia spoeczna Feliksa Konecznego. Lublin 2002. ] w ramach ludw sowiaskich wyranie wyrnia i, co wicej, przeciwstawia cywilizacji Sowian zachodnich i wschodnich. Pierwsz, ktr utosamia defacto z katolicyzmem, okrela mianem aciskiej. Do niej te zalicza katolickie narody sowiaskie. Drug czy z prawosawiem i okrela jako bizantyska. W jej ramach umiejscawia cywilizacj rosyjsk, ktr ze wzgldu na wpywy ludw azjatyckich okrela take jako turask. Ten podzia w sferze cywilizacyjno-kulturowej nie tylko nie by wyrazem przekonania o jednoci Sowian, a wic te o sowiaszczynie jako caoci, czy te choby rzeczywistoci dajcej si okreli jednym pojciem, ale wrcz o jej niejednorodnoci kulturowej i cywilizacyjnej. Za znamienny w tym kontekcie naley uzna take pogld serbskiego filozofa Mihailo Markovicia. Wyrnia on w obrbie samych Bakanw cztery cywilizacje: 1) cywilizacj greck; 2) cywilizacj poudniowosowiask; 3) cywilizacj islamsk; 4) cywilizacj romask. Dwie ostatnie dotycz bezporednio Sowian.

Pierwsz stanowi: Bugarzy, Czarnogrcy, Macedoczycy i Serbowie, drug Boniacy, do ktrych obok Sowian naleaoby zaliczy Turkw, muzumanie boniaccy i sandyccy. Albaczycy. Jeli chodzi o Sowian, dzieli je przede wszystkim religia i tradycja kulturowa. Obok nich wyrnia Chorwatw i Sowecw, ktrzy, jak twierdzi, nie identyfikuj si z Bakanami i cywilizacjami bakaskimi *[ Por.M. Markovi, Stosunki wzajemne midzy cywilizacjami an Bakanach, OIA, Pismo filozofw krajw sowiaskich, 2003, nr, s.69-75]. W tym kontekcie, co najwyej mona by tylko wskaza na zasadniczy podzia narodw sowiaskich, jaki wydaje si wyznacza ich podzia religijny katolicyzm i prawosawie. Ju te momenty wskazuj na gbokie rnice, jakie zachodz midzy narodami okrelajcymi si jako sowiaskie. Przy tym zarwno katolicyzm, jak i prawosawie, to chrzecijastwo. Problem wydaje si natomiast sprowadza do pytania o to: czy w jakimkolwiek sensie mona byo mwi o sowiaszczynie nie tylko jako pewnej caoci, ale jako ukadzie kulturowym i cywilizacyjnym realizujcym swoj aktywno w rzeczywistoci wspczesnego wiata? Jeli nawet tak, to naleaoby stwierdzi, e ta realizuje si take wspczenie poprzez poszczeglne narody sowiaskie... [koniec tekstu A.L.Z.] Zamiast w sowiaszczynie wyldowalimy w tzw. zjednoczonej Europie. Silny, 10 tysicy lat ksztatowany i chroniony genotyp sowiaski, poddawany jest tu nie tylko genetycznej obrbce na podobiestwo produkcji salcesonu zarwno w zawartoci substancjonalnej ale i pojciowego zglajszachtowania. ydowszyzna, czyli wspakkultura chrzecijaska i wszystkie oficjalne instytucje europejskie miay silny zasiew w staym dziaaniu si zdegenerowanego plemienia, co moemy zauway w poniszym wycinku prac czonka tej niby-etnogrupy wybraczej: Coudenhove-Kalergi. Signijmy zatem do jego ksiki: PRAKTYCZNY IDEALIZM [http://balder.org/judea/Hrabia-Ryszard-Mikolaj-Coudenhove-Kalergi-Praktyczny-IdealismWieden-1925-PO.php]: Rasa Szlachetna - Edeljuden Socjalizm, ktry rozpocz od zlikwidowania (biaego) szlachectwa, od zrwnania ludzkoci, osignie swj szczyt w rozrodzie szlachetnej rasy i zrnicowaniu ludzkoci. W socjalnej eugenice ley jego gwne zadanie, Naturalny porzdek ludzkiej doskonaoci zastpi sztuczny porzdek feudalizmu i kapitalizmu. [A tego ludzko] jeszcze nie odkrya: prowadzi [on bdzie] od niesprawiedliwej nierwnoci poprzez zrwnanie do sprawiedliwej nierwnoci, poprzez gruzy wszelkiej pseudoarystokracji do prawdziwego nowego szlachectwa ..dla wybranych: wolny zwizek. W efekcie powstanie nowa szlachta rozrodcza przyszoci nie w ramach sztucznych norm ludzkiej kastowoci, tylko w ramach boskich praw miosnej eugeniki. Czowiek w dalszej przyszoci bdzie mieszacem. Dzisiejsze rasy i kasty stan si ofiar wzmagajcej si atwoci pokonywania przestrzeni, czasu i uprzedze. Ta euroazjatyconegroidalna Rasy przyszoci, podobna zewntrznie do egipskiej, zastpi rnorodno lodw rnorodnoci osobowoci. Gdzie jest Europa chrzecijaska, tam jest (w sensie etyczno-duchowym) ydowska; tam gdzie Europa jest moralna, jest ydowska. Prawie cala europejska Etyka ma swe korzenie w Judaizmie. Wszyscy prekursorzy religijnej, czy tez niereligijnej moralnoci, od Augustyna do Rousseau, Kanta i Tostoja, byli ydami z wyboru w sensie duchowym; Nietzsche jest jedynym nieydowskim, jedynym pogaskim europejskim etykiem. Najwaniejsi i najbardziej przekonywujcy przedstawiciele idei chrzecijaskich, ktre w ich nowoczesnych reinkarnacjach nosz nazw pacyfizmu i socjalizmu, s ydami. Na wschodzie jest lud chiski ludem etyki par excellence[..], na zachodzie lud ydowski. To pierwsi chrzecijanie przed dwoma tysicami lat, a nie faryzeusze czy saduceusze byli spadkobiercami i odnowicielami tradycji mozaizmu; dzisiaj nie s to ani syjonici, ani chrzecijanie, tylko ydowscy przywdcy socjalizmu: bowiem oni te chc z najwyszym samozakamaniem zniszczy grzech pierworodny kapitalizmu, wyzwoli ludzko od niesprawiedliwoci, gwatu i zalenoci, a wiat pozbawiony grzechu przemieni w raj ziemski. To, co ydw gownie odrnia od przecitnych mieszczan, jest, e pochodz ze zwizkw bez maa kazirodczych.

Sia charakteru i ostro umysu predestynuj tych ydw w ich najlepszych egzemplarzach do tego, eby sta si przywdcami zurbanizowanej ludzkoci, faszywymi jak tez prawdziwymi arystokratami ducha, protagonistami zarwno kapitalizmu jak te rewolucji. Walka pomidzy kapitalizmem i komunizmem o dziedzictwo pokonanej arystokracji krwi jest bratobjcza wojn zwyciskiej arystokracji mzgw, walka pomidzy duchem indywidualistycznym i socjalistycznym, egoistycznym i altruistycznym, pogaskim i chrzecijaskim. Sztab generalny obu partii rekrutuje si z europejskiej duchowej rasy przywdczej: ydostwa. Ponad t europejska ludzkoci masow, ktra tylko wierzy w ilo, w mas, wznosz si tylko dwie rasy jakociowe: arystokraci krwi ydowstwo. Kada z osobna, obstaj obie przy wierze w swoja wysz misje, w swoja lepsz krew, w rnic rang pomidzy ludmi. W tych dwch zrnicowanych rasach uprzywilejowanych znajduje si rdze przyszej arystokracji europejskiej: w feudalnej arystokracji krwi, jeli ta si przez dwr, i w ydowskiej arystokracji mzgw, jeli ta z kolei kapitaowi nie da si skorumpowa. ydowstwo, arystokracja przyszoci i chazarowie Gwnymi nosicielami zarwno skorumpowanej jak te nieskorumpowanej arystokracji mzgw: kapitalizmu, dziennikarstwa, pisarstwa, s ydzi. Ich przewaga duchowa predestynuje ydw do tego, eby sta si podstawowym elementem przyszej arystokracji. Rzut oka na histori ludu ydowskiego wyjania jego przewag w walce o przewodnictwo ludzkoci. Przed dwoma tysicami lat byo ydostwo wsplnot religijn, zoon z etyczno-religijnie usposobionych jednostek wszystkich narodw antycznego cywilizowanego wiata, z jednym narodowym hebrajskim centrum w Palestynie. Wwczas tym, co byo wsplne, jednoczce i pierwotne nie by nard tylko religia. W cigu pierwszego tysiclecia naszej ery wstpili do tej wsplnoty religijnej konwertyci z ronych ludw, jako ostatni krl, szlachta i lud mongolskich Chazarw, panujcych na poudniu Rosji. Od tej chwili zamkna si ydowska wsplnota religijna w sobie, do tej sztucznej wsplnoty ludowej i odgraniczya si od wszystkich pozostaych ludw. Nieopisanymi przeladowaniami usiuje Europa chrzecijaska od tysiclecia ten lud ydowski wytpi. Ich rezultatem byo, e wszyscy ydzi, ktrzy byli maoduszni, bez skrupuw, oportunistyczni i wtpicy, dali si ochrzci, eby w ten sposb unikn cierpie niekoczcych si przeladowa. Z drugiej strony wszyscy ydzi, ktrzy nie byli dostatecznie zrczni, mdrzy i pomysowi, eby t walk o przeycie stoczy, przepadli w tych cikich warunkach yciowych. I tak powstaa po tych przeladowaniach maa wsplnota, zahartowana w bohatersko znoszonym dla idei martyrium i oczyszczona ze wszystkich bezdusznych i ubogich duchowo elementw. Zamiast ydostwo zniszczy, osigna Europa tego przeciwiestwo, w tym sztucznych procesie selekcji uszlachetnia go i uksztacia na przewodni narodu przyszoci. Nic dziwnego, e ten lud, ktry porzuci wiezienie getta, rozwin si do duchowej arystokracji Europy. W chwili, gdy szlachta feudalna si rozpada, ofiarowaa dobrotliwa opatrzno z aski samego ducha przez emancypacje ydw nowa ras szlachetn. Pierwszym reprezentantem tej powstajcej przyszej arystokracji by szlachetny yd Lassalle, ktry w wysokim stopniu czy pikno ciaa ze szlachetnoci charakteru i ostroci umysu: to by arystokrata w dosownym tego sowa znaczeniu, przy czym by urodzonym przywdc i przewodnikiem w owym czasie. ydowscy bohaterowie i mczennicy wschodniej i rodkowoeuropejskiej rewolucji nie ustpuj ani odwag, ani wytrwaoci i idealizmem nieydowskim bohaterom wojny wiatowej - przy czym ich duchowo wielokrotnie przewyszaj. Tymi dwoma prbami wybawienia duchowo-obyczajowego rda podarowao ydostwo wydziedziczonym masom Europy wicej ni jakikolwiek inny lud. Jake te to nowoczesne ydostwo swym procentowym udziaem znaczcych osobowoci nad wszystkimi innymi Ludami przewaa: niespena jeden wiek po swym wyzwoleniu stoi ten may

nard z Einsteinem na czele nowoczesnej nauki; z Mahlerem na czele nowoczesnej muzyki; z Bergsonem na czele nowoczesnej filozofii; z Trockim na czele nowoczesnej polityki. T wspania pozycj, jak ydostwo dzisiaj osigno, zawdzicza jedynie swej duchowej przewadze, ktra jej pozwala zwycia nad niesamowita przewag uprzywilejowanych, zoliwych, zazdrosnych rywali w tym duchowym wspzawodnictwie. ydzi jako nard przeyli cig walk iloci przeciwko jakoci, polednie grupy przeciwko wysokowartociowym jednostkom, polednie wikszoci przeciwko wysokowartociowym mniejszociom. Gwne przyczyny antysemityzmu s ograniczono i zazdro: ograniczono w dziedzinie religii i nauki; zazdro w dziedzinie duchowej i gospodarczej. W efekcie tego, e wywodz si od midzynarodowej wsplnoty religijnej a nie z jakiej miejscowej rasy, maj ydzi najwiksz domieszk krwi [bogactwo genetyczne, wtrcenie tumaczki]; w nastpstwie tego, e si ydzi od tysiclecia od pozostaych lodw odseparowali, s ludem o najwikszym stopniu "kazirodztwa" . Nie tylko rewolucyjna duchowa arystokracja przyszoci - te plutokratyczna arystokracja spekulantw i przestpczej polityki wywodzi si przewanie ze spoecznoci ydw: i ostrzy w ten sposb agitacyjn bro antysemitw. Tysicletnia niewola odebraa ydom styl ludzi panujcych. Cigy ucisk hamuje rozwj osobowoci i odbiera przy tym jeden z gwnych elementw estetycznego ideau szlachectwa. Na ten niedobr cierpi fizycznie i psychicznie wikszo ydostwa; ta sabo jest gwn przyczyn, e instynkt europejski si sprzeciwia, uzna ydostwo za ras szlachetn. cierpi ydostwo na przerost mzgu i staje w sprzeciwie do szlacheckiego dania harmonicznego rozwoju osobowoci. Te saboci ciaa i nerww wielu duchowo znakomitych ydw jest przyczyn braku fizycznej odwagi (czstokro powizanej z najwiksz odwaga moralna) i jak niepewno prezencji: wasnoci, ktre jeszcze dzisiaj zdaj si sta w sprzecznoci z rycerskim ideaem. I tak to ma cierpie ten duchowy ydowski nard panw przez rysy niewolnicze, ktre mu jego historyczny rozwj wycisn: jeszcze dzisiaj odznaczaj si liczni ydowscy przywdcy postaw i ruchami typowymi dla niewolnych, uciskanych ludzi. W swym zachowaniu wygldaj upadli arystokraci czsto szlachetniej ni wspaniali ydzi. Te braki ydw, ktre powstay w trakcie ich rozwoju, bd musiay w dalszym rozwoju znikn. Nadanie krzepkoci ydostwu (jeden z gwnych celw syjonizmu), w powizaniu z wychowaniem sportowym, uwolni ydostwo od tych pozostaoci getta, ktre ono jeszcze dzisiaj w sobie nosi. T moliwo potwierdza rozwj ydostwa amerykaskiego. Zdobyciu przez ydw faktycznej wolnoci i wadzy, bdzie postpowaa wiadomo a z ni take postawa i ruchy wolnych i posiadajcych wadz ludzi. Nie tylko ydostwo bdzie si przeksztaca w kierunku zachodniego szlachectwa - take zachodnie szlachectwo/arystokracja bdzie si przeobraa, aby spotka ydostwo w poowie drogi ich przemian. W przyszej pokojowej Europie odoy szlachectwo swj wojenny charakter i zastpi go duchowokapaskim. Pokojowy i zsocjalizowany zachd nie bdzie adnych wadcw i panw potrzebowa - jedynie wodzw, wychowawcw, wzory. Europa zostaa podbita religijnie przez ydw, - militarnie przez Germanw: w Azji zwyciyy religie Indii i Arabii: - przy czym Japonia osigna polityczna potg [koniec cytatw z ksiki Codenhouve-Kalergi] Komentujc powysze cytaty Mr Kalergi, mona jedynie wyrazi al, e niestety, taka wanie obraza godnoci ludzkiej nami wada; tacy janie owieceni pastwo, tacy ludzie rzdz Europ i kadym z krajw sowiaskich. Generalnie ydowszyzna dziaa na zaprzeczeniu: prawdy, rozwoju, natury, dlatego dziaa skrycie. Waciwie to si lizga na innych; utrzymuje j podliwo, terror i pycha, fikcyjne tytuy, przywileje, sakry, nalenoci, faszywe umiejtnoci, wartoci i obietnice.

Wystarczy naoy mitr, biay konierzyk, teatralizacja. Udawa, e si co umie, a pniej tylko kra przejmowa, tumani, i popiera takich samych zbirw. Kwintesencj ydowszyzny zawar Mickiewicz w krtkim zawoaniu do diaba w Pani Twardowskiej: mieszy, tumani, przestrasza! Sam sobie odpowiedz, czy chcesz by: niewolnikiem ydowskim, bo tobie, czyli Sowianinowi miejsca na ziemi Kalergi nie da, bo nie jeste ydem ani chiczykiem! Czego potrzebujesz do ycia? Iluzji, czy prawdy i godnoci? Ca warto masz w sobie i tylko ty moesz to zagubi w niewaciwym wychowaniu. Dlatego to matka ma dawa wzorce wartoci, godnoci a nie tumi i niszczy warto najwysz wiata: modego czowieka: to ona ma dba o dziecko i wychowywa prezydenta, ministra, wynalazc, czy mistrza wiata. Ale tego si nie dokona malujc paznokcie, wysyajc dziecko do spowiedzi, czy ogldajc seriale. Trzeba najpierw kocha siebie, swoje dziecko i swj nard. Mioci mdr. Czyli, wymagajc, ksztacc, ksztatujc odpowiedzialnego czowieka. Odpornego na zudne pokusy. Dzielnego i nieustpliwego, nie rezygnujcego mimo przeszkd z osignicia szczytnego celu. Wtedy si woy wysiek w wychowanie i bd owoce poyteczne dla caej spoecznoci. ODPOWIEDZMY ZATEM PRZEWROTNIE: GDYBY SOWIASZCZYZNA BYA DO NICZEGO, NIKT BY JEJ NIE DZIELI, NIKT BY NIE ZASTOSOWA WOBEC NIEJ LUSTRZANEGO KRZYA [Katolicyzm lewo, Prawosawie prawo], NIE TPI OBYCZAJW ORAZ NIE NAKAZYWA NISZCZY JEJ OBRZDY. PRZECIE ATWIEJ BYOBY Z JEDNYM NARODEM JAKO CESARSTWEM PRACOWA? DLACZEGO ZASTOSOWANO I STOSUJE SI ZASAD DIVIDE ET IMPERA I POWOUJE NOWE OTUMANIACZE W TYPIE BEATYFIKACJI JP2? CZY IDEOLOGIE KALERGIEGO? I TWORZY TAK WIELK FIKCJ OKAMYWANIA I DEMONIZOWANIA NA POZIOMIE WIATOWYM? A TO PRZECIE ICH LUDZIE, GWNIE YDOWSKIEGO POCHODZENIA, ZROBILI W ROSJI SOCJALIZM! DLACZEGO DOPROWADZONO PNIEJ SYSTEM SOCJALISTYCZNY DO UPADKU? BO SI WYMKN YDOM SPOD KONTROLI DZIKI STALINOWI, BO BY DOBRY DLA LUDZKOCI, BO WPYN NA EUROP ZACHODNI I JEJ WZMOCNIENIE INSTYTUCJI SOCJALNYCH, CO TAM TRWA DO DZI, I TERAZ NIE WIEDZ, JAK Z TYM SKOCZY! Byy i inne dziaania destrukcyjne dla krajw sowiaskich, np. Panslawizm, przez ktry Rosja chciaa imperialnie zjednoczy sowiaszczyzn. W prawosawiu. Dlatego na ziemiach polskich nie mia on poparcia, gdy ten ruch momentami oskara katolickie narody jako wrogw sowiaszczyzny. Polacy za opr wobec rusyfikacji nazywani byli nawet przez panslawistw "Judaszem Sowiaszczyzny". Rosj z kolei popieray takie narody jak Czesi, Sowacy i Serbowie przeciwko Austrii i Turcji a z kolei Turcja nie uznaa nigdy rozbiorw Polski. Polacy w zaborze austriackim mimo biedy ekonomicznej mieli swobod kulturaln. Te przebyski unijnoci sztucznej objawiaj si do dzi, choby neoslawizm, reprezentowany take przez Masaryka. Genera Sikorski myla bardzo powanie o konfederacji powojennej: czechosowacko-polskiej. Prowadzi rozmowy w tej sprawie z Masarykiem. Powstaway nowe jzyki majce zintegrowa Sowian: slovio, slovianski Ale wida, e cae tysiclecie po wejciu chrzecijastwa i ydostwa, to raczej by to kocio albo myn sprzecznoci, a przynajmniej rnorodnoci ni jedno sowiaska. Ale czy jest moliwe osignicie wzorcowej sawskiej wsplnoty, o ktrej, jak podaj niektre prarda, nawet Jezus si wypowiada do swoich uczniw: -nie chodcie do ludw pnocy (Sowian), oni nie grzesz!

Kto nas mia wyprowadzi z niewoli zaydzenia, gdy nawet prof. Koneczny ze sw potn wiedz filozoficzn i znawca oraz krytyk ydowszyzny by jednak za tzw. cywilizacj acisk, czyli ydowsk? A przecie warunkiem sine qua non istnienia i przetrwania tosamoci sawskiej jest obrona przed zaydzeniem a waciwie wyzwolenie z ydowszyzny: 1. oczywiste odrzucenie Biblii i chrzecijastwa oraz Koranu 2. kiezna imperialne i przywdcze przewiadczenie Rosji w przywdztwie sawskim, e to ona ma wyznaczy model nowej Sawii: raz Rosja zachowywaa si tak, raz inaczej 3. dostrzega rnice i interesy lokalne i koniunkturalne poszczeglnych narodw i pastw sowiaskich; Chorwacja za Niemcami: Bugarzy za Turkami, Wgrzy wyzbyli si jzyka i wikszoci zwizkw sowiaskich. 4. Panslawizm, brzmicy dumnnie, ktry przeszkadza tak naprawd w zjednoczeniu sowiaskim. Codenhouve-Kalergi, czyli nastpna wersja kryptoydowszyzny potgujca rozdarcie Sawii. 5. czy moliwy jest rozwj nowej sowiaszczyzny cakowicie niezalenej od ydowszyzny? Tylko w przypadku zrozumienia swej determinacji dla ochrony swych wartoci i przewrotnoci ydowszyzny oraz uwiadomienie sobie obecnego poziomu zniewolenia. Skoro Polacy s uwaani za doskonaych pracownikw, dlaczego nie stworzyli potnej i wspaniaej Polski? Oni j stworzyli, a yd gnbiciel j niszczy bez koca. Wszystkie zatem dotychczasowe koncepcje zjednoczeniowe sowiaszczyzny spaliy na panewce i tylko raz w okresie powojennym, kiedy najsilniej wsppracoway Polska z Rosj, a wszystkie kraje sowiaskie znajdoway si w obrbie RWPG i ZSRR monaby mwi o odradzaniu si sowiaszczyzny. W tej chwili taka koncepcja nie jest moliwa. Naley te zwrci uwag na czynnik mylnie uwaajcy za zakotwienie idei panslawskiej. Rosja przez specyficzne zamknicie wielowiekowe: odmienny alfabet, pniej odmienny przewit toru oraz silna paszportyzacja mieszkacw, czyli ograniczono podrowania, od czasw feudalnych a praktycznie do wczoraj spowodowaa zbytnie zamknicie si lokalne, brak witalnoci. W nowopowstaych koncepcjach rosyjskich widzimy cige odwoywania si do nic nie znaczcych sloganw wynikych wanie z mdrkowania i sobiepastwa. Brak logicznych oraz kompleksowych rozwiza systemowych. Okres socjalistyczny Europy rodkowej, czyli 45lecie po drugiej wojnie wiatowej by najwikszym osigniciem sowiaszczyzny ostatnich 1000 lat. Mimo, e brako silnego poparcia oddolnego dla niego w krajach byej RWPG, bo raczej ten socjalizm by zbyt wprowadzany odgrnie, etatystycznie, ale to nie znaczy, e by zem absolutnym i negacj. Co si po drodze stao: budownictwo mieszkalne i przemysowe, plany rozwojowe i ich finalizacja, edukacja powszechna, zabezpieczenie socjalne spoeczestw, prby zwizkw i stowarzysze midzykrajowych. Zabrako jednak elementu wicego ludno, oddolnego, czyli wsplnot lokalnych zorganizowanych samoistnie. Gierek wyrazi si, e nard polski po prostu nie dors do socjalizmu, a Gomuka w kocu zrezygnowany, powiedzia, e to klasa robotnicza rozwali system, ktry j upodmiotowi. Co si niestety zicio. Wsplnota jest jedyn form, w jakiej moe rozwin si czowiek, gromadno jest jedyn form, ktra moe waciwie kontrolowa system socjalistyczny. Stachniuk proponuje rozwizanie Zasad organizacyjno-spoecznych Sawii* w oparciu o Wizj kultury organizacyjno-spoecznej* 1. Oblicze kultury sawskiej * 2. Organizacja mitu Zadronego* Naley tu doda e Rozbicie siy sawskiej* jest obecnie wzmagane przez wymuszon migracj i potne Zniewalanie wewntrzne*, czyli spowied uszn katolicyzmu, gdy znaczna cz narodu polskiego dalej tkwi w ptach kryptojudaizmu.

Bo, eby nastpia Rewolucja sawska* 1. Rezerwy rewolucji* gdzie Polska jako mot dziejowej realizacji Sawii* musi nastpi Wypenianie obszaru wewntrznego, co jest waciwie budowaniem fundamentw kadej twrczej rewolucji*.[powstanie wiadomoci] Bo obecne co mamy w spoecznociach sawskich? Wica si jest filozofia mioci niewolniczej* religii chrzecijaskich. Bo matka te kocha, a nie pada na twarz przed dzieckiem. Na tym polega mio dojrzaa, ona jest rozwojowa, wymagajca. Prawdziwa mio i szacunek we wsplnocie sowiaskiej*, czyli sia j tworzca nie moe sta w sprzecznoci z wol stworzycielsk*, Stachniuk jw.: Konkretem niezaprzeczalnym pozostaje wic tylko rozdarcie aparatu psychicznego, kikut emocjonalny, stale krwawicy. Normalne funkcje fizjologiczne organizmu ludzkiego wytwarzaj, zgodnie z ewolucj tworzycielsk wiata, stany psychiczne znamionujce naprenie energii emocjonalnej, ktra w dalszej fazie przeistocze staje si zjawiskiem duchowym: wol tworzycielsk. Ale w tym ogniwie przeistocze rozpoczyna si katastrofa wspakulturowa. Przejcie od biologii w paszczyzn kultury ulega zniszczeniu. Wynikiem jest rozdarcie, czyli kikut emocjonalny. Lecz to kikut, dla ktrego nie ma ucieczki w sfer miray szczcia fizjologicznego. Obszarem, gdzie przebiega cay dramat, jest sfera czysto duchowa, moralna, pozostajca w lunym zwizku z ciaem i tokami fizjologii "Koncepcji 'kultury antropocentrycznej' przeciwstawia si koncepcj chrzecijask, jako koncepcj kultury prawdziwie ludzkiej i humanistycznej. "A wielu pierwszych bdzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi" (Mt, 19, 30). Widzenie "tam" jako przeciwiestwa "tu" jest wynalazkiem w sam raz pasujcym do patologicznego stanu wspakulturowca. Dziki temu odwrceniu obrazu wiata uzupenia on swoje niedobory yciowe, uzyskujc element do jako tako zwartej konstrukcji logicznej, pozwalajcej mu przetrwa dwadziecia tysicy dni jego doczesnej egzystencji. Na koncepcji zawiatw jest ugruntowany pierwiastek spirytualistyczny wspakultury =- czyli kult niewolnictwa. ycie doczesne utosamione wic zostaje z miejscem wygnania. Wane tylko to, co nas czeka "tam". Im bardziej wane si staje to, co jest tam, tym lichsze to, co jest "tu". Odwrotno proporcji stanowi regu. Dla spirytualisty nie ulega wtpliwoci, e bez sprawiedliwoci "tam" wszystko stracioby sens, zaamaby si ad moralny wiata. "Jeeli cnota gardzi wielkimi dobrami ziemskimi, wszystkie nieszczcia najroztropniej znosi, nawet sam mier z obowizku przyjmuje, c bdzie jej nagrod, jeeli nie jedynie niemiertelno... To bowiem jedynie jest szczliwe, co jest niezniszczalne, to jedynie niezniszczalne jest wieczne. Niemiertelno przeto jest najwyszym dobrem. Tylko ku niej jestemy kierowani, do jej zdobycia zrodzeni jestemy Ale pozostaje kwestia otwarta, co, jak tam nic nie ma. Niektrzy nie wierz w ycie pozagrobowe i niemiertelno. Co, jeli nie ma niemiertelnoci? Jeli tam nic nie ma to znaczy, e teraz mamy wyzwoli pazerno? Nasyci si, zapa w nico? y dniem dzisiejszym: hulaj dusza, pieka nie ma!? Teraz obserwujemy tak tendencj, kracowy materializm. Wic s tendencje obronne w reinkarnacj, inne ruchy spirytystyczne. Nadmiernie rozbudowuje si rnego rodzaju zwodzenie wiadomociowe: rytualizm, celebrytyzm. Wic pojawiaj si problemy: co przyj, zaakceptowa, a co odrzuci w nowej sowiaszczynie? I z wasnych sowiaskich elementw kultury i obcych. Problem ten jest rozstrzygnity. Rozwizanie pozna Szanowny Czytelnik po zaznajomieniu si z nastpnymi rozdziaami niniejszej ksiki.

Rozdzia 2. Zasuone postacie dla Sowiaszczyzny Opracowa: ukasz Rogalski


Rozdzia powicony wybitnym Sowianom ma na celu przyblienie sylwetek ludzi, ktrzy godnie reprezentowali Sowiaszczyzn i przyczynili si do jej rozwoju na paszczynie politycznej, spoecznej, naukowej i wiatopogldowej. W naszej historii kreuje si wiele faszywych autorytetw, ktre wbrew faktom uchodz za wzorzec danej dziedziny ycia, do nich naley m.in. Jzef Pisudski rzekomy ojciec narodu, agent niemiecki o wielu wynionych zasugach, Jan Pawe II przywdca klanu hipokrytw, ktry uchodzi za ostoj moralnoci i mdroci, wity biskup Stanisaw zdrajca Polski mianowany jej patronem, czy Ryszard Kukliski bohater zimnej wojny, ktry jako agent CIA przyczyni si do upadku Polski i Ukadu Warszawskiego. Oczywicie t list mona byoby jeszcze poszerzy o ludzi, ktrzy wykorzystywali pastwo dla swoich wasnych interesw, przynaleeli do masonerii i dla ktrych obca bya polska racja stanu (polscy bonapartyci, Adam Mickiewicz, Stefan Wyszyski, Lech Wasa itp.). Opisane poniej postacie historyczne s dla nich przeciwwag i mog suy jako wzr w Nowej Sawiaszczynie. Na licie tej dominuj wybitni wadcy, przedstawiciele polityki, naukowcy zwaszcza pionierzy i prekursorzy, znajduje si tutaj te kilku ludzi sztuki nawizujcych do motyww sawiaskich. Cz z tych opisw przedstawia te histori i dokonania danej osoby ze sawiaskiej perspektywy, gdy w niektrych przypadkach przenikajce polsk histori obce wpywy, przyczyniy si do wielu przekama wobec niektrych postaci historycznych i stworzyy wiele mylnych wyobrae na ich temat. Rozdzia ten nawizuje bezporednio do odznacze Chwaa Sawii Edvard Bene

(ur. 28 maja w Kolanach, zm. 3 wrzenia 1948 w Sezimovo sti) Polityk czeski, premier Czechosowacji w latach 19211922, minister spraw zagranicznych 1918-1935, prezydent Czechosowacji 1935-38, 1940-45 (na uchodtwie) i 1945-1948. Dziaacz czeskiej Partii Narodowo-Socjalistycznej. Podczas I wojny wiatowej zaangaowany w dziaalno przeciwko Austro-Wgrom w wyniku ktrej w 1915 roku musia ucieka zagranic. Od 1916 do 1918 dziaa w Czeskiej Radzie Narodowej jako jej sekretarz. Po wojnie by uczestnikiem konferencji pokojowej w Paryu jako delegat Czechosowacji. Dziki jego aktywnoci Czechosowacja uzyskaa korzystne postanowienia w traktacie pokojowym z Austri. W czasie II wojny wiatowej powoa czechosowacki rzd emigracyjny w Londynie i mianowa si jego prezydentem. Wraz ze swoim wsppracownikiem Frantiskiem Mravcem, zaplanowa zamach na protektora Czech i Moraw Reinharda Heydricha, ktry by uznawany za trzeci osob w III Rzeszy po Hitlerze i Himmlerze. Bene by zwolennikiem wsppracy z ZSRR i Polsk. W 1943 podpisa w Moskwie czechosowacko-sowiecki ukad o przyjani, pomocy i wsppracy. Natomiast w przypadku

zacienienia stosunkw z Polsk (konfederacja polsko-czechosowacka) uzalenia j od zgody ZSRR, co spowodowao zerwanie rozmw. By take wsptwrc Maej Ententy poruzumienia midzy Czechosowacj, Jugosawi i Rumuni. Zygmunt Berling

(ur. 27 kwietnia 1896 w Limanowej, zm. 11 lipca 1980 w Konstancinie-Jeziornie) Polski dowdca wojskowy, uczestnik walk o niepodlego Polski, dowdca Polskich Si Zbrojnych w ZSRR. W latach midzywojennych peni sub w Wojsku Polskim. Bra udzia w wojnie polskobolszewickiej, a w czasie przewrotu majowego opowiedzia si za sanacj. Zwrot w jego dziaaniach nastpi podczas II wojny wiatowej, kiedy zosta aresztowany przez NKWD, a nastpnie zwerbowany do wsppracy z Rosjanami. By wspautorem deklaracji hodu i lojalnoci przesanej na rce Jzefa Stalina w marcu 1941. W 1943 mianowany przez Stalina dowdc 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kociuszki i awansowany do stopnia generaa brygady. Po wojnie skonfliktowany z komunistami z Centralnego Biura Komunistw Polski i Wand Wasilewsk, ktrzy zarzucali mu m.in. antysemityzm, denie do marginalizacji roli oficerw politycznych i bdne koncepcje polityczne. Sam Berling napisa skarg do Wasilewskiej: wszystkie kierownicze stanowiska s przez ni obsadzane ydami. Przecie to jest ZPP a nie ZP!... przecie to, co wyprawia Bristigerowa, to ju nie jest brutalny nacjonalizm ydowski, tylko czystej wody polonofobia, brzydko pachnca faszyzmem! W 1953 roku przeszed na wojskow emerytur. W 1963 roku wstpi do PZPR. Bolesaw I Chrobry

(ur. 967 w Poznaniu, zm. 17 czerwca 1025) Ksi Polski od 992 roku, pierwszy koronowany wadca Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastw, w latach 1003-1004 take ksi Czech jako Bolesaw IV.

Rzdy Bolesawa Chrobrego byy skupione na polityce zewntrznej. W relacjach polskoniemieckich, Chrobry by pocztkowo sojusznikiem cesarza Niemiec Ottona III, ktry uzna go za jednego z najwaniejszych przywdcw wczesnej Europy (Sawii). Pniej prowadzi dugotrwae wojny z Niemcami Henryka II, ktre zakoczyy si pokojem w Budziszynie i zajciem przez Polsk Milska i uyc. Bolesaw dy take do zjednoczenia pastw sowiaskich. W tym celu obsadza na tronach Czech i Rusi Kijowskiej przychylnych mu wadcw, a sam zosta te krtkotrwale krlem Czech. Podczas wyprawy kijowskiej w 1018 roku, przyczy do Polski utracone wczeniej Grody Czerwieskie. Chrobry w pierwszych latach panowania popiera rozwj chrzecijastwa, a take chrystianizacj, ktr zamierza wykorzysta w celu rozszerzenia swoich wpyww. Akcj chrystianizacyjn Chrobrego bya wyprawa na ziemie pruskie, ktra zakoczya si niepowodzeniem, oraz mierci katolickiego misjonarza Wojciecha. Bolesaw Mieszkowic (ur. 1014, zm. 1038) Wadca Polski w latach 1034-1038, pierworodny syn Mieszka II. Uznaje si, e Bolesaw Mieszkowic (zwany te Zapomnianym i Okrutnym) jest tylko wymylon legend, lecz s niezaprzeczalne fakty, a take historycy (np. Feliks Koneczny), ktrzy potwierdzaj jego istnienie. Bolesaw mia zosta skazany na zapomnienie domnatio memoriae z powodu przeprowadzenia reakcji pogaskiej. Za pocztek reakcji pogaskiej uznaje si sojusz Mieszka II z Wieletami zamieszkujcymi Poabie w 1029 roku, jednak do faktycznej kulminacji dziaa antychrzecijaskich doszo w latach 1034-1038. Wtedy zostay zniszczone kociou i organizacje kocielne w Wielkopolsce (Pozna, Gniezno, Lednica) i na lsku (zburzenie katedry wrocawskiej). Miao te dochodzi do pogromw kleru. Sam Bolesaw mia zapowiedzie powrt do etnicznej wiary sowiaskiej. Reakcja pogaska zostaa stumiona przez Kazimierza Odnowiciela przy pomocy Cesarstwa Niemieckiego. Bolesaw II Szczodry

(ur. 1042, zm. 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082) Krl Polski 1076-1079, ksi Polski w latach 1058-1076. By najwybitniejszym krlem z dynastii Piastw. Bolesaw jako wadca dba o polityk wewntrzn pastwa, oraz o sytuacj gospodarcz kraju przez co zyska uznanie spoeczestwa i przydomek Szczodry. W polityce zewntrznej dy do powstrzymania ekspansji niemieckiej i wzmocnienia pastwa polskiego poprzez aktywn polityk zagraniczn. W ramach realizacji tych celw Bolesaw dy do sojuszu z Rusi Kijowsk i utrzymywania na tronie Rusi i Wgier przyjaznych sobie wadcw, co niejednokrotnie wymuszao interwencj zbrojn w tych pastwach. Podczas sporu o inwestytur midzy papieem Grzegorzem VII a cesarzem niemieckim Henrykiem IV, opowiedzia si za papieem dziki czemu zosta koronowany i osabi pozycj cesarza. W celu osabienia Niemiec, popiera take separatystyczne nastroje w Saksonii, ktrej denia prbowa zdawi Henryk IV.

Podczas konfliktu z biskupem krakowskim Stanisawem, stanowczo sprzeciwi si ingerowaniu kocioa w polityk, uznaniu testamentw, a take immunitetowi kocielnemu. Stanisaw zosta stracony (powiartowany) za zdrad i kontakty z cesarzem niemieckim. Po tym wydarzeniu Bolesaw zosta zmuszony do opuszczenia kraju. przez spisek jego brata Wadysawa Hermana i szlachty pod przywdztwem wojewody Sieciecha. Bolesaw schroni si na Wgrzech, zmar najprawdopodobniej w prowincji Ossiah w Karyntii. Christo Botew

(ur. 6 stycznia 1848 w Kaofer, zm. 2 czerwca 1876 w grach Starej Panin) Bugarski poeta, przez wielu uznawany za wieszcza narodowego, przyczyni si do obudzenia tosamoci narodowej Bugarw. Jego utwory miay charakter patriotyczny i rewolucyjny. Jednym z najwaniejszych jego dzie, jak sam zreszt uwaa, by utwr Moja modlitwa. Zaatakowa w nim hierarchi prawosawn, ktr uzna za wsppracownika zarwno okupujcych Bugari Turkw, jak i bogaczy, twrcw ucisku spoecznego. Wtek odrzucenia religii i zastpienia jej wiar w czowieka i moc jego rozumu powtarza si regularnie w twrczoci poety. Botew jako rewolucjonista popiera ide socjalizmu opartego na wsplnotowoci (ludowych komunach). By take pan-nacjonalist i sekularyst, odrzuca autokratyzm, nacjonalizm i kosmopolityzm. Swoje pogldy uksztatowa podczas pobytu w Rosji, gdzie czerpa z twrczoci Nikoaja Czernyszewskiego i innych rosyjskich rewolucjonistw. Botew zgina w niewyjanionych okolicznociach podczas powstania antytureckiego w 1876 roku. Bohdan Chmielnicki

(ur. 1595 w Czehryniu, zm. 6 sierpnia 1657 w Czehryniu) Hetman zaporoski, bohater narodowy Ukrainy. By autorem powstania Kozakw i chopstwa ruskiego przeciwko Rzeczypospolitej znanego jako Powstanie Chmielnickiego. Byo ono skierowane przeciwko szlachcie polskiej i byo odpowiedzi na polityk polskiej magnaterii wobec Ukrainy m.in. pozbawienia Kozakw przywilejw, oraz spychania ludnoci ruskiej w coraz wiksz ndz. Powstanie miao te charakter antysemicki. Byo to spowodowane

przywilejami ydowskimi nadanymi przez polskich magnatw, a take wpywem lichwy na ukraisk gospodark. Sam Chmielnicki mia powiedzie, e Polacy sprzedali jego ludzi jako niewolnikw w rce ydw. Mimo szeregu stoczonych bitew z polsk armi, a take prb nawizywania ukadw m.in. z Rosj, powstanie Kozakw zakoczyo si klsk. Zmusio to Chmielnickiego do uznania formalnej zwierzchnoci Rzeczypospolitej nad Ukrain. Konstantin Ciokowski

(ur. 17 wrzenia 1857 w Iewskoje w obwodzie riazaskim, zm. 19 wrzenia 1935 w Kaudze) Rosyjski uczony, jeden z pionierw astronautyki, twrca modelu teorii ruchu i budowy rakiety kosmicznej. Idee techniczne wysunite przez Ciokowskiego stanowi podstaw dziaania wszystkich, historycznych i wspczesnych silnikw rakietowych, rakiet i statkw kosmicznych. Jest autorem wzoru Ciokowskiego podstawowego wzoru w technice rakietowej okrelajcego prdko rakiety zuywajcej podczas lotu paliwo, czyli rakiety zmieniajcej mas. Piotr Czajkowski

(ur. 7 maja 1840 w Wotkisku, zm. 6 listopada 1893 w Sankt Petersburgu) Rosjanin. Jeden z najwikszych kompozytorw w historii muzyki. Tworzy przede wszystkim formy muzyki symfonicznej i operowej. Muzyka Czajkowskiego odznacza si doskonaoci rzemiosa i czy osignicia zachodniej techniki kompozytorskiej z pierwiastkami narodowymi. Do najbardziej znanych utworw Czajkowskiego nale opery: Eugeniusz Oniegin, Oprycznik, Dama Pikowa, oraz balety: Jezioro abdzie i Dziadek do orzechw . Skomponowa take uwertur Rok 1812, na pamitk zwycistwa Rosji w wojnie z Napoleonem i nawizujcy do sowiaskich motyww utwr symfoniczny Marsz sowiaski. Twrczo Czajkowskiego wywara silny wpyw na dalszy rozwj muzyki rosyjskiej i staa si cennym wkadem muzyki wiatowej.

Zorian Doga Chodakowski (Adam Czarnocki) (ur. 4 kwietnia 1784 w Podhajnej, zm. 17 listopada 1825) Polski etnograf, archeolog i historyk; jeden z gwnych prekursorw bada nad Sowiaszczyzn. W 1809 roku za ch wstpienia w szeregi wojska polskiego w Ksistwie Warszawskim, zosta skazany na doywotni sub w rosyjskiej dywizji na Syberii. Po ucieczce w 1810 roku wzi udzia w wojnie rosyjsko-francuskiej, wstpujc do 5 puku piechoty armii Napoleona, z ktr dotar pod Smolesk. Pseudonim Zorian Doga Chodakowski przyj po wojnie w 1813 roku i wtedy na dobre rozpocz badania ludoznawcze. Przez kilka lat wdrowa po kraju, notowa pieni i podania ludowe, gromadzi materiay z zakresu staroytnoci sowiaskich. Najwaniejsze tezy zawar w rozprawie O Sawiaszczynie przed chrzecijastwem. Chrzecijastwo, wedug Chodakowskiego, zataro cechy Sowian i zniszczyo ich dorobek kulturowy. Elementy pogaskiej historii, religii, kultury miay przetrwa w folklorze ludowym. Chodakowski postulowa odrodzenie narodu dziki szeroko zakrojonym badaniom nad ludem wiejskim i jego obyczajami. Pisa: Trzeba pj i zniy si pod strzech wieniaka w rnych odlegych stronach, trzeba pieszy na jego uczty, zabawy i rne przygody. Tam, w dymie wznoszcym si nad gowami, snuj si jeszcze stare obrzdy, nuc si dawne piewy i wrd plsw prostoty odzywaj si imiona bogw zapomnianych. W tym gorzkim zmroku dostrzec mona wiecce im trzy ksiyce, trzy zorze dziewicze, siedem gwiazd wozowych. Zebra okoo 2 tys. Pieni polskich, rusiskich, rosyjskich, czeskich. Cz z nich zostaa opublikowana jako piewy sawiaskie pod strzech wiejsk zebrane. Prcz zapocztkowania bada etnograficznych by rwnie prekursorem archeologii i toponomastyki. Rozkopywa grodziska i kurhany. Na tej podstawie opracowa teori wschodniosowiaskich grodzisk, ktre nazywa stare-sta. W okresie swego ycia by rwnie najlepszych znawc, niedawno wtedy odkrytego tekstu Sowa o wyprawie Igora. Chodakowski na okrelenie Sowian uywa nazwy Sawianie, ktr wywodzi od sawy i przytacza na poparcie swej tezy liczne argumenty jzykowe. Roman Dmowski

(ur. 9 sierpnia 1864 w Kamionku, zm. 2 stycznia 1939 w Drozdowie) Polski polityk, publicysta polityczny, Minister Spraw Zagranicznych, pose na Sejm Ustawodawczy RP, oraz II i III Dumy. Wspzaoyciel Narodowej Demokracji i gwny ideolog polskiego nacjonalizmu. Jako delegat Polski na konferencji paryskiej w 1919 roku i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu, przyczyni si do odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Swoj koncepcj polityczn opiera na zjednoczeniu wszystkich ziem polskich i uzyskaniu autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, a pniej odzyskaniu niepodlegoci w oparciu o sojusz z Rosj i entent. By zagorzaem przeciwnikiem Jzefa Pisudskiego, oraz jego planw:

rozszerzenia granic II RP zbyt daleko na wschd od Linii Curzona i stworzenia pastwa federacyjnego wizji wielowyznaniowej i wielonarodowociowej Polski. W czasie I wojny wiatowej konsekwentnie dziaa na rzecz sojuszu polsko-rosyjskiego i klski Niemiec m.in. tworzc Komitet Narodowy Polski, a po wyjedzie do Francji, razem z Jzefem Hallerem przyczyni si do stworzenia 100-tysicznej polskiej Bkitnej Armii. W pierwszych latach dziaalnoci, Dmowski by krytyczny wobec chrzecijastwa, a jego wizj byo stworzenie w Polsce narodowego kocioa, podporzdkowanego polskim interesom. Jak podaje Krzysztof Kkolewski w swojej publikacji Wakowicz krzepi: M.W: Z Dmowskim po raz pierwszy rozmawiaem, kiedy jako jeden z przywdcw ruchu uczniowskiego, o ktrym ju Panu opowiadaem, zostaem zaproszony w celu wysondowania, czy upieramy si przy podtrzymywaniu bojkotu szkoy rosyjskiej. Dmowski chcc podkreli e traktuje mnie jako dorosego (byem wwczas w sidmej gimnazjalnej) i e jest to rozmowa midzy politykami proponowa mi papierosa a potem powiedzia: miabym w dupie Watykan, gdybym mia sto tysicy rubli. Pod koniec lat 20. Dmowski zmieni nastawienie do kocioa, opisujc go w swoich ksikach jako wany element polskiej kultury. Mona to uzna za prb wykorzystania kocioa w polityce endecji, ktra w czasie dyktatury sanacji bya poddawana represji, albo te za wiadom zmian pogldw, co w pniejszym czasie spowodowao niekorzystne przesiknicie polskiego nacjonalizmu katolicyzmem i zablokowanie nacjonalizmu Zadrugi - organizacji stworzonej przez Jana Stachniuka. Dmowski zwraca uwag na szkodliwo kultury ydowskiej (talmudycznej), syjonizmu, ktry uwaa za ruch dcy do politycznej wadzy nad wiatem, oraz masonerii, ktra jego zdaniem jest narzdziem w rkach syjonistw. Dmowski by take zwizany z ruchem neoslawistycznym i uczestniczy w Kongresie Sowiaskim w Pradze w 1908 roku. W krgach nacjonalistycznych by czsto potpiany za swoj prorosyjsko. Fiodor Dostojewski

(ur. 30 padziernika 1821 w Moskwie, zm. 28 stycznia 1881 w Sankt Petersburgu) Rosjanin. Jeden z najwaniejszych pisarzy literatury wiatowej. Autor wielu powieci m.in. Zbrodnia i kara.

Drahomira Stodoraska

(ur. 890, zm. 934) Ksiniczka stodoraska, ksina czeska, ona Wratysawa I, matka Wacawa I witego i Bolesawa I. Przewodzia (wraz ze swym synem Bolesawem, po mierci swego ma) rebelii pogaskiej w Czechach. Wraz z Drahomir i Bolesawem do gosu doszo stronnictwo wrogie niemieckim wpywom oraz wspierajce tradycje prasowiaskie. Zgodnie z czesk tradycj historiograficzn, z inicjatywy Drahomiry rozpoczto niszczenie kociow oraz przeladowania duchowiestwa chrzecijaskiego. Pogaska rebelia doprowadzia ostatecznie do interwencji wadcw niemieckich zaniepokojonych o swoje wpywy. Sprzyjajcemu chrzecijastwu Wacawowi przyby z odsiecz Arnulf - ksi Bawarii oraz krl Henryk I. Dziki interwencji tego ostatniego Drahomira ostatecznie zostaa zmuszona odda wadz prawowitemu nastpcy tronu, 13letniemu wwczas Wacawowi. Wacaw przej ster rzdw w 924 roku, odbudowujc zniszczone kocioy i przywracajc sub kocieln. Piotr Dunin

(ur. 1415, zm. 1484) Piotr Dunin by naczelnym dowdc wojsk krlewskich w wojnie trzynastoletniej. Jego talent taktyczny i konsekwencja, z jak dy do odcicia zakonu od pozyskiwania posikw z Niemiec, niewtpliwie przyczyniy si do zwycistwa Polski. Triumfowa w bitwie pod wiecinem (17 wrzenia 1462), zdoby Gniew i Chojnice. By wodzem o duym autorytecie, ale te czowiekiem bezwzgldnym, tward rk utrzymujc dyscyplin w swych oddziaach zacinych. Kiedy po zajciu miasta Rybaki w Sambii wybuch zatarg o podzia upw, rozkaza spali miasto, likwidujc przedmiot sporu. W 1477 roku dowodzi wojskami polskimi podczas tzw. wojny popiej z biskupem warmiskim Mikoajem Tungenem, ktry prbowa uniezaleni Warmi od Polski przy wsparciu papiea i zakonu krzyackiego. Do koca ycia pozosta zaufanym doradc krla Kazimierza Jagielloczyka i jego przedstawicielem w Prusach Krlewskich. Wbrew miejscowej szlachcie zosta mianowany w 1478 roku starost malborskim, zarzdc najbogatszej krlewszczyzny w Polsce. Da si tu pozna jako sprawny i sprawiedliwy dla poddanych administrator.

Feliks Dzieryski

(ur. 11 wrzenia 1877 w Oziembowie, zm. 20 lipca 1926 w Moskwie) Polski i rosyjski dziaacz socjalistyczny, twrca i szef pierwszych sowieckich organw bezpieczestwa: Czeka, GPU i OGPU. Uwaany za jednego z twrcw pastwa radzieckiego. Od lat szkolnych zwizany z organizacjami socjalistycznymi i polonijnymi. W 1900 roku zosta wspzaoycielem Socjaldemokracji Krlestwa Polskiego i Litwy. Za dziaalno antycarsk i socjalistyczn wiziony i kilkakrotnie zsyany na Syberi. W latach 1917-1926 sta na czele Nadzwyczajnej Komisji ds. Walki z Kontrrewolucj i Sabotaem. Podczas przejmowania wadzy przez bolszewikw, przeprowadza usunicia przeciwnikw politycznych. W polityce gospodarczej wnis ogromny wkad w odbudow caego przemysu rosyjskiego i transportu kolejowego po wojnie domowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dziaa w Tymczasowym Komitecie Rewolucyjnym Polski, na terenach zajtych przez Armi Czerwon. 30 lipca 1920 roku w Biaymstoku ogosi Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, ktry zapowiada: Pozbawienie wadzy dotychczasowego rzdu polskiego i stworzenie pastwa socjalistycznego, nacjonalizacj ziemi, rozdzia pastwa od kocioa wzywa masy robotnicze do przepdzania kapitalistw i obszarnikw, zajmowania fabryk i ziemi, oraz tworzenia komitetw rewolucyjnych jako organw nowej wadzy. By take zaangaowany w polityk spoeczn m.in. w budow sierocicw i klubw sportowych. W 1923 roku z inicjatywy Dzieryskiego powsta wielosekcyjny klub sportowy Dynamo Moskwa, ktry by objty patronatem policji, a jego odpowiedniki dziaay w wielu innych miastach ZSRR i Europy rodkowo-Wschodniej. Po mierci Lenina opowiedzia si po stronie Jzefa Stalina i przyczyni si do wprowadzenia stalinizmu w Zwizku Radzieckim m.in. przeprowadzajc usunicie Lwa Trockiego z najwyszych stanowisk partyjnych. Dy take do skupienia wok siebie polskich dziaaczy bolszewickich.

Wadysaw Gomuka

(ur. 6 lutego 1905 w Biaobrzegach Franciszkaskich, zm. 1 wrzenia 1982 w Konstancinie) Polski polityk, dziaacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970). W latach midzywojennych zwizany z partiami socjalistycznymi, a od 1926 roku czonek Komunistycznej Partii Polski. Za dziaalno socjalistyczn i rewolucyjn skazany i uwiziony w 1932 roku. Po wyjciu z wizienia w 1934 roku wyjecha do Moskwy, gdzie ukoczy Midzynarodow Akademi Leninowsk. W czasie II wojny wiatowej zwizany z Polsk Parti Robotnicz, ktrej zosta jednym z przywdcw, nastpnie w skadzie Tymczasowego Rzdu Jednoci Narodowej, wicepremier i minister Ziem Odzyskanych. W latach 50. Narazi si innym dygnitarzom partyjnym m.in. Bolesawowi Bierutowi i Jakubowi Bermanowi. Zosta skazany w 1951 roku za prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie, wiziony do 1954 i usunity z partii. Ponownie przyjty do partii w 1956 w wyniku wypadkw czerwcowych i mimo nieprzychylnoci Nikity Chruszczowa obj stanowisko I sekretarza KC PZPR. Pocztkowo zdecydowa si na wprowadzenie umiarkowanych demokratycznych reform, jednak w latach 60. Gomuka zatrzyma liberalizacj ustroju, a take pogorszy stosunki pastwa z kocioem i Watykanem. W 1968 roku Gomuka wraz z grup tzw. partyzantw Mieczysawa Moczara, rozpocz akcj antysyjonistyczn, podczas ktrej potpi polityk Izraela i dziaania mossadu. W tym okresie z Polski wyjechaa kilkadziesit tysicy ydw. W polityce zewntrznej popar interwencj w Czechosowacji, obawiajc si zmiany polityki Pragi na proniemieck i prozachodni. Ostatnim sukcesem Gomuki przed odwoaniem ze stanowiska I sekretarza, byo podpisanie ukadu PRL-RFN, w ktrym obie strony stwierdziy, e nienaruszalno granic, poszanowanie integralnoci terytorialnej i suwerennoci wszystkich pastw w Europie jest warunkiem zapewnienia pokoju. RFN uznaa w sposb jednoznaczny zachodni granic Polski na Odrze i Nysie uyckiej, oraz zobowizaa si do niekwestionowania istniejcego wtedy stanu prawnego.

Jzef Haller

(ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) Genera broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, Przewodniczcy ZHP, dziaacz polityczny i spoeczny. W latach 1895-1910 odby sub w wojsku austriackim. Przyczyni si do wprowadzenia jzyka polskiego w szkoach oficerskich w zaborze austriackim. Po wystpieniu z armii austriackiej powici si pracy spoecznej. Zajmowa si m.in. organizacj kursw rolniczych, hodowlanych i mleczarskich. Zwiza si take z powstajcym od 1911 ruchem skautowym i Towarzystwem Gimnastycznym Sok, w ktrym zajmowa si jego militaryzacj. Haller bra udzia w I wojnie wiatowej jako jeden z dowdcw legionw polskich, nastpnie przedostajc si do Francji, Komitet Narodowy Polski powierzy mu formalne dowdztwo nad formujc si armi polsk. Po zakoczeniu wojny bra udzia w tworzeniu Bkitnej Armii. Do czerwca 1919 roku, wraz z caym sprztem, armia ta zostaa przetransportowana do Polski. Nowoczesna bro Bkitnej Armii, a zwaszcza samoloty i czogi Renault FT-17, znaczco wzmocniy tworzce si Wojsko Polskie. W czasie bitwy warszawskiej dowodzi wojskami i bronicymi przedpola stolicy. Wchodzi te w skad Rady Obrony Pastwa (lipiec-sierpie 1920), a nastpnie dowodzi Frontem Pnocnowschodnim. Na tym stanowisku zasta go koniec wojny. W czasie politycznych przemian IIRP potpi przewrt majowy Jzefa Pisudskiego, w wyniku czego 31 lipca 1926r, zosta przeniesiony w stan spoczynku. W latach 30. i podczas II wojny wiatowej sprzymierzony z obozem Wadysawa Sikorskiego. Ze wzgldu na swoje nacjonalistyczne pogldy by uwaany za osob wspodpowiedzialn rozruchom antyydowskim w Czstochowie w 1919, w ktrych wzili udzia onierze Bkitnej Armii. Zasyn te z kilku przemwie np. dotyczcego prezydenta Gabriela Narutowicza, na ktrego zwycistwo w wyborach przyczyniy si gosy mniejszoci ydowskiej, a take Jzefa Pisudskiego, ktrego Haller okreli: zdrajc narodu i ojczyzny

Iwan III Srogi

(ur. 22 stycznia 1440 w Moskwie, zm. 27 padziernika 1505 w Moskwie) Wielki ksi moskiewski w latach 1462-1505. Na jego panowanie przypada zjednoczenie ziem ruskich wok Wielkiego Ksistwa Moskiewskiego. W 1480 roku ostatecznie uwolni Moskw od resztek wadzy Wielkiej Ordy Tatarskiej, co uznaje si za umowny koniec 250-letniej niewoli mongolskiej. Jego gwnym celem byo odzyskanie spucizny Rusi Kijowskiej, a take stworzenie silnego, zjednoczonego pastwa ruskiego. Na jego polecenie rozbudowane Kreml w Moskwie. Iwan IV Grony

(ur. 25 sierpnia 1530 w Koomienskoje, zm. 18 marca 1584 w Moskwie) Od 4 grudnia 1533 wielki ksi moskiewski, car Wszechrusi w latach 1547-1584. By pierwszym wadc Rosji, ktry koronowa si na cara. Iwan Grony idc ladami swojego dziadka Iwana III Srogiego, prowadzi stanowcz polityk, w ktrej dy do stworzenia silnej, niezalenej od obcych wpyww Rosji. Za jego panowania Rosja zdobya Kaza, Astracha i zachodni Syberi, doprowadzi te do nawizania kontaktw handlowych z Angli. W polityce wewntrznej dy do ograniczenia wpyww bojarw i magnaterii rosyjskiej, przez co wzrosa ranga drobnej szlachty i najniszych warstw spoecznych. W pniejszym czasie z inicjatywy Gronego doszo do umocnienia paszczyzny w celu przypisania chopstwa do pracy na roli. Byo to spowodowane wzrostem znaczenia handlu, do ktrego w zbyt duej iloci garna si ludno rosyjska. O ile za rzdw Gronego chopstwo mogo liczy na przywileje, tak za pniejszych carw paszczyzna przybieraa coraz gorsze restrykcje. Jednym z najwaniejszych zmian wprowadzonych w Rosji podczas panowania Iwana Gronego byo powoania opriczniny carskiej policji, ktrej celem byo zwikszenie poziomu bezpieczestwa w pastwie rosyjskim, oraz dokonywania represji na bojarach i zdrajcach pastwa rosyjskiego. Niektrzy opricznicy brali take udzia w wyprawach wojennych m.in. w Nowogrodzie Wielkim i na Syberii.

Opricznina zostaa zlikwidowana w 1572 roku. Podania historyczne wskazuj, e powodem byo przekroczenie wadzy wobec ludnoci rosyjskiej, a take sadystyczne metody stosowane przez opricznikw na winiach politycznych. Iwan Grony znany by take jako zwolennik prawosawia oraz antysemita. Niektre przekazy historyczne mwi, e po zdobyciu Poocka nakaza on utopi wszystkich tamtejszych ydw w rzece Dwinie. Uwaa on ydw za lud dziaajcy na szkod Rosji, a jego stosunek wobec nich okrela take list do krla Polski Zygmunta II Augusta: We wszystkich krajach, w ktrych byli ydzi, przynosili wiele szkd miejscowej ludnoci. I ja nie chc mie w swoim pastwie takich zych ludzi. ydom przyjeda do Rosji z ofertami nie przystoi dlatego e za ich spraw dzieje si duo zego, oni przywo do Rosji zatrute zioa i odcigaj chrzecijan od wiary. Jeli chodzi o to co pisae do nas, ebymy pozwolili twoim ydom przyjecha do naszego kraju, my ju wiele razy pisalimy tobie o podych czynach ydw, ktrzy odcigali naszych ludzi od chrzecijastwa, przywozili zatrute leki i czynili tym wiele zego naszym ludziom. Ty nasz bracie powiniene si wstydzi pisa nam o nich, znajc wszystkie ich wystpki. W innych krajach take uczynili wiele zego i za to zostali wygnani, albo skazani na mier. My nie moemy pozwoli Judejczykom przebywa w naszym kraju poniewa chcemy unikn za, chcemy aby Bg da naszym ludziom ycie w spokoju bez zgryzot. I ty, nasz bracie, nie pisz nam wicej w przyszoci o ydach. Jan Jansky

(ur. 3 kwietnia 1873 w Pradze, zm. 8 wrzenia 1921 w ernoice) Czeszki lekarz neurolog i psychiatra. Pionier serologii. Jako pierwszy dokona podziau grup krwi na cztery typy w oparciu o ukad grupowy ABO. By ordownikiem krwiodawstwa. Dzi honorowi dawcy krwi w Czechach s nagradzani medalem jego imienia (Janskho plaketa). Kazimierz IV Jagielloczyk

(ur. 30 listopada 1427 roku w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) Krl Polski w latach 1447-1492. Jeden z najaktywniejszych polskich wadcw, za ktrego dynastia Jagiellonw staa si jednym z czoowych domw panujcych w Europie.

Za panowania Kazimierza Jagielloczyka, Polska pokonaa zakon krzyacki w wojnie trzynastoletniej i odzyskaa po 158 latach Pomorze Gdaskie. Oprcz Pomorza, Kazimierz przyczy do Polski: Warmi, ksistwo owicimskie, cz Mazowsza, uzaleni hodem lennym Wooszczyzn i Modawi, a pod jego wpywami byy take Czechy i Wgry. Polska za jego panowania sigaa od Batyku do Morza Czarnego. W polityce wewntrznej wspiera handel, rozwj miast i przyczyni si do rozwoju gospodarczego i kulturowego Polski i Litwy. By te przeciwnikiem magnaterii, a swoje rzdy opiera na drobnej i redniej szlachcie. Jego reformy spowodoway rozwj polskiego parlamentaryzmu, zwikszyy rol Sejmu i sejmikw ziemskich, a take spowodoway wzrost pozycji szlachty w pastwie. Te dziaania nie spowodoway jednak zmniejszenia wpyww magnaterii, a przywileje nadane szlachcie spowodoway w pniejszych stuleciach spadek znaczenia stanu mieszczaskiego. Wojciech Kka

(ur. 13 padziernika 1911 w Wownjowie, zm. 18 listopada 1965 w Poznaniu) Polski antropolog i archeolog pochodzenia serbouyckiego. W 1932 roku podj studia na Uniwersytecie Poznaskim, w zakresie antropologii (u doc. Karola Stojanowskiego), prehistorii (u prof. Jzefa Kostrzewskiego) oraz etnografii i etnologii (u prof. Dr Eugeniusza Frankowskiego). Podczas II wojny wiatowej zaangaowany w dziaalno podziemn uczc w tajnym kompletach. Po zakoczeniu wojny uda si na uyce, gdzie piastowa stanowisko sekretarza zwizku Serbw uyckich Domowina z siedzib w Budziszynie. Istnia wwczas projekt proklamowania niezalenego pastwa Serbouyczan, a Wojciech Kka by kandydatem na premiera tego pastwa. Gdy zda sobie spraw z nierealnoci tych zamierze, prbowa wraz z rodzin wrci do Polski, ale zosta aresztowany na granicy i odesany do Budziszyna. W lutym 1947r. powrci do Polski i zosta adiunktem w Zakadzie Antropologii Uniwersytetu Wrocawskiego; jeszcze w tym okresie peni rol emisariusza Domowiny w rnych negocjacjach z rzdem polskim, m.in. wczesnym wicepremierem i ministrem Ziem Odzyskanych Wadysawem Gomuk. Jego zainteresowania naukowe wizay si z problemami etnogenezy ludw europejskich, zwaszcza Sowian, ktre stara si rozpatrywa metodami antropologii fizycznej, archeologii i jzykoznawstwa.

Lazar Kolievski

(ur. 12 lutego 1914 w Sweti Nikole, zm. 6 lipca 2000 w Skopje) Przywdca Socjalistycznej Republiki Macedonii i krtkotrway przywdca Jugosawii. W czasie II wojny wiatowej by czonkiem Partyzantw Jugosawii. Po wojnie Kolisevski sta si najwaniejsz osob w Macedonii i jednym z najbardziej wpywowych ludzi w caej Jugosawii. By zwolennikiem titoizmu i wraz z Josipem Tito przeprowadza reformy gospodarcze i spoeczne. By take autorem rewolucji przemysowej w Macedonii. Do 1955 roku stolica Macedonii Skopje, staa si jednym z najszybciej rozwijajcych miast w regionie i trzecim co do wielkoci miastem w Jugosawii. By najbliszym wsppracownikiem Tito, a po jego mierci przez 10 dni sprawowa urzd prezydenta Jugosawii. Grzegorz Korczyski

(ur. 17 czerwca 1915, zm. 22 padziernika 1971 w Algierii) Polski dziaacz komunistyczny, genera broni Wojska Polskiego, funkcjonariusz organw bezpieczestwa (MBP) i szef wywiadu wojskowego PRL. Na pocztku 1937 roku wyjecha do Hiszpanii, gdzie bra udzia w wojnie domowej walczc po stronie republikaskiej w brygadach midzynarodowych. W czasie II wojny wiatowej czonek Gwardii Ludowej i PPR. W 1944 by dowdc obwodu lubelskiego Armii Ludowej. Po wojnie 21 maja 1950 roku aresztowany przez grup operacyjn Biura Specjalnego MBP dowodzon przez Jzefa wiat i po 4 latach ledztwa oskarony i skazany na doywocie m.in. za mordy na ludnoci ydowskiej. Aresztowanie przez MBP wizao si z wykorzystaniem Korczyskiego i zmuszeniem go do zezna przeciwko Gomuce, co nie doszo do skutku. Wiziony w latach 1950-1956, wyszed na wolno po dojciu do wadzy Wadysawa Gomuki, zosta take zrehabilitowany i mianowany szefem wywiadu wojskowego. W wydarzeniach marcowych w 1968 roku nalea do wewntrzpartyjnego stronnictwa Partyzantw Mieczysawa Moczara. Ostatnie lata spdzi jako ambasador w Algierii. Zgin w niewyjanionych okolicznociach. Niektre rda mwi o zabjstwie, ktrego mia dokona izraelski wywiad mossad.

Wojciech Korfanty

(ur. 20 kwietnia 1873 w osadzie Sadzawka (obecnie Siemianowice lskie), zm. 17 sierpnia 1939 w Warszawie) Polski przywdca narodowy Grnego lska. W latach 1901-1908 zwizany z Lig Narodow, w ktrej wsppracowa z Romanem Dmowskim. W zaborze pruskim wybierany jako pose do Reichstagu i landtagu. 25 padziernika 1918 wystpi w Reichstagu z gonym daniem przyczenia do pastwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego oraz Grnego lska. W 1920 by Polskim Komisarzem Plebiscytowym na Grnym lsku. Po niekorzystnej dla Polakw interpretacji wynikw plebiscytu, przeprowadzonego zreszt w atmosferze wzajemnego zastraszania, terroru oraz manipulacji (np. po stronie niemieckiej sprowadzenie 180 tys. wyborcw niezwizanych bezporednio ze lskiem), proklamowa i stan na czele III powstania lskiego. Powstanie to zakoczyo si sukcesem. Komisja Midzysojuszcznicza podja korzystna dla Polski decyzje w sprawie lska, wedug ktrych obszar przyznany Polsce powikszony zosta do ok. 1/3 spornego terytorium. Polsce przypado 50% hutnictwa i 76% kopal wgla. Miao to ogromne znaczenie dla gospodarczego bytu II Rzeczypospolitej. W latach 1922-1930 pose na sejm I i II kadencji, zwizany z Chrzecijask Demokracj. Wybrany na premier w 1922 zrezygnowa z powodu protestw Jzefa Pisudskiego i PPS. Za rzdw sanacji poddawany represjom, aresztowany w 1930 i osadzony w twierdzy brzeskiej. W 1935 roku w obawie przed kolejnymi represjami wyjecha do Czechosowacji. Ostatnie lata spdzi na wsppracy z Wadysawem Sikorskim, Jzefem Hallerem i Romanem Dmowskim. Michai Kutuzow

(ur. 16 wrzenia 1745 w Petersburgu, zm. 28 kwietnia 1813 w Bolesawcu) Rosyjski dowdca i dyplomata, od roku 1812 ksi smoleski i genera feldmarszaek. Ukoczy z wyrnieniem Szlacheck Szko Oficersk Artylerii w 1759 i pozosta w niej jako wykadowca matematyki. W 1761 chory i dowdca kompanii Astrachaskiego puku piechoty. Od 1762 kapitan i adiutant genera gubernatora w Rewlu. Uczestnik wojen z Turcj w latach 1768-1774 i 1787-1792.

By dowdc wojsk rosyjskich w bitwie pod Austerlitz (1805 rok), lecz jego plan wojny z Napoleonem przynis klsk. Pniej w 1811 roku odnis zwycistwo w bitwie z Turkami pod Raszczukiem, oraz okry i wzi do niewoli pod Swobodz ca armi tureck. Zasyn jako autor klski Napoleona w kampanii rosyjskiej, przypiecztowujc to w bitwie pod Berezyn w 1812 roku. Eugeniusz Kwiatkowski

(ur. 30 grudnia 1888 w Krakowie, zm. 22 sierpnia 1974 w Krakowie) Polski wicepremier, minister skarbu, przemysu i handlu, oraz meneder II Rzeczypospolitej. W czasie rzdw Obozu Zjednoczonej Polski, stworzy 4-letni plan inwestycyjny przewidujcy rozbudow infrastruktury, zwikszenie potencjau obronnego kraju, przygotowanie fundamentw dla przyszej rozbudowy przemysu, cznie z aktywizacj Staropolskiego Okrgu Przemysowego. Znacznie przyczyni si do powstania miasta Stalowej Woli. Wnis wielki wkad w rozwj przemysu chemicznego: zakadw azotowych w Chorzowie i Tarnowie. Patronowa Centralnego Okrgowi Przemysowemu, bdc autorem jego planu, a nastpnie koordynatorem jego budowy. Eugeniusz Kwiatkowski w Gdyni jest traktowany jako jedna z najbardziej zasuonych postaci dla rozwoju miasta. Dziki niemu w byskawicznym tempie rozpocza si budowa gdyskiego portu, ktry sta si dla midzywojennej Polski oknem na wiat. Poza budow portu przyczyni si do powstania polskiej floty handlowej, uwalniajc Polsk od opacania obcych armatorw. Kwiatkowski uwaa, e celem Polski jest dorwna najbardziej rozwinitym pastwom wczesnej Europy (np. Holandii). Jak sam powiedzia: W tym bowiem miejscu Europy, gdzie ley Polska istnie moe tylko pastwo silne, rzdne, wiadome swych trudnoci i swego celu, wolne, rozwijajce bujnie indywidualne wartoci kadego czowieka, a wic demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewntrznie, budzce szacunek na zewntrz, przeniknite walorami kultury i cywilizacji, pastwo nowoczesne, zachodnie mnoce w wycigu pracy wasne wartoci materialne i moralne. Czy moemy waha si, stojc u drogowskazu, gdzie pj?

Oskar Lange

(ur. 27 lipca 1904 w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 2 padziernika 1965 w Londynie) Polski ekonomista i polityk. W latach 1926-1937 pracownik naukowy Uniwersytetu Jagielloskiego. Od 1927 by czonkiem PPS. W 1937 roku wyemigrowa do USA i zosta wykadowc Uniwersytetu w Chicago. W czasie wojny, Lange zosta zwerbowany przez radzieckiego szpiega Bolesawa Geberta do wsppracy z NKWD jako agent wpywu, a w 1944r. spotka si w Moskwie z Jzefem Stalinem. W latach 1945-1947 peni z ramienia komunistycznych wadz polskich, funkcj ambasadora w Stanach Zjednoczonych, nastpnie (od stycznia do grudnia 1947) delegata przy ONZ i Radzie Bezpieczestwa. Od 1948 czonek PZPR i Rady Pastwa. Jako pose peni liczne funkcje w parlamencie, zwizane przede wszystkim z ekonomi i gospodark. W latach 50. By take doradc ekonomiczn rzdu Indii (1955-1956) i Cejlonu (1959). Zajmowa si ekonomi polityczn, statystyk, ekonometri i cybernetyk ekonomiczn. By on jednym z niewielu polskich ekonomistw cenionych na Zachodzie. Michai omonosow

(ur. 19 listopada 1711 w Deniswce (pniej omonosowo), zm. 15 kwietnia 1765 w Sankt Petersburgu) Rosyjski uczony i poeta, prekursor chemii fizycznej, twrca Uniwersytetu Moskiewskiego. Pochodzi z pomorskiej rodziny rybackiej, sam nauczy si czyta i pisa. Udao mu si wyjecha do Moskwy, gdzie ukoczy szko podstawow, a nastpnie do Petersburga, gdzie chodzi do gimnazjum. Jako wyrniajcy si ucze zosta wysany na studia do Niemiec. Ksztaci si na uniwersytecie w Marburgu (Hesja) pod kierunkiem znanego filozofa Christiana Wolffa. Po powrocie do Rosji obj stanowisko profesora chemii na Petersburskim Uniwersytecie Pastwowym. Zorganizowa przy uczelni nowoczesne laboratorium. W 1754 zainicjowa powoanie pastwowego uniwersytetu w Moskwie, ktry pniej zosta nazwany jego imieniem. By czonkiem Petersburskiej Akademii Nauk.

omonosow zapocztkowa now ga wiedzy chemi fizyczn, dowid faszywoci teorii flogistonu, a w pracy List o zasadach wierszowania rosyjskiego (1739) wyoy teori sylabotoniki. Napisa ponadto podrcznik retoryki oraz gramatyki jzyka rosyjskiego. Prowadzi take badania w dziedzinie geologii. Swoimi pracami wyprzedzi rosyjsk wspczesno, w tej dziedzinie doceniony po mierci. Ignacy ukasiewicz

(ur. 23 marca 1822 w Zadusznikach, zm. 7 stycznia 1882 w Chorkwce) Polski chemik, farmaceuta i przedsibiorca ormiaskiego pochodzenia, wynalazca lampy naftowej, twrca przemysu naftowego; rewolucjonista i dziaacz niepodlegociowy. Pochodzi ze zuboaej rodziny szlacheckiej herbu ada. Jako pierwszy na wiecie wykorzysta na skal przemysow korzyci jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator, z czasem dorobi si na ropie naftowej duego majtku. By rwnie wielkim spoecznikiem. Propagowa zakadanie sdw, budow drg i mostw, szk, szpitali itd., finansujc wiele inicjatyw z wasnej kieszeni, walczy z bied i alkoholizmem w regionie, tworzy kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Cae ycie zwizany z Podkarpaciem, zrobi wiele dla tego regionu, uznawany za jednego z jego najwikszych dobroczycw. Dy do rozwoju rodzcego si tam przemysu naftowego nie skupiajc go cakowicie w swoich rkach, lecz namawiajc i pomagajc w tworzeniu rwnie innych firm. Miecaw (ur. ?, zm. 1047) Monowadca mazowiecki, czenik Mieszka II. Podczas reakcji pogaskiej i po ucieczce z kraju Kazimierza I Odnowiciela, Miecaw popierajcy antychrzecijask polityk obj wadz na Mazowszu ogaszajc si ksiciem, a Mazowsze niezalenym krajem. Gdy Kazimierz Odnowiciel powrci do Polski, Miecaw przeciwstawi mu si zbrojnie w 1041 roku, sprzymierzajc si z Pomorzanami, Prusami i Jawingami. Bitwa rozegraa si w okolicach wsi Pobiedziska na terenie Wielkopolski, w ktrej to bitwie ksi Kazimierz odnis zwycistwo, ale nie zdoa pozbawi Miecawa wpyww na Mazowszu. Miecaw zgina w 1047 roku, po kolejnej bitwie z wojskami Polan pod przywdztwem Kazimierza I.

Slobodan Milosevi

(ur. 20 sierpnia 1941 w Poarevacu, zm. 11 marca 2006 w Hadze) Jugosowiaski i serbski przywdca polityczny. W 1989 roku zosta prezydentem Serbii i przystpi do przeksztacenia partii komunistycznej w nacjonalistyczn parti socjalistyczn. Milosevi wezwa do przyczenia zamieszkanych przez Serbw terenw w innych republikach, co miao by rekompensat za rozpad Jugosawii. W zwizku z tym by oskarany przez UE i USA o zamiar utworzenia nowej Wielkiej Serbii (chocia sam nigdy nie uywa tej nazwy i odcina si od ideologii Wielkiej Serbii). Wspiera serbsk mniejszo w Chorwacji oraz Boni i Hercegowinie, gdy kraje te odzyskay niepodlego. Przeciwstawia si obcym wpywom, oraz dziaaniom obcych wywiadw: CIA i BND, oraz dy do wsppracy z Rosj. W 1999 roku jego rzd odmwi przyznania autonomii Kosowu, co stao si pretekstem do interwencji NATO i bombardowania Jugosawii. Serbia zostaa zmuszona wycofa si z Kosowa. W 2001 roku zosta aresztowany w Belgradzie przez serbsk policj pod zarzutem naduycia wadzy i korupcji, a nastpnie 29 czerwca 2001 roku przekazany przed Midzynarodowy Trybuna Karny dla byej Jugosawii w Hadze. Trybuna w Hadze mimo picioletniego procesu nie zdoa wyda jakiegokolwiek wyroku. Zosta otruty 11 marca 2006 roku. Mieczysaw Moczar

(ur. 25 grudnia 1913 w odzi, zm. 1 listopada 1986) Komunistyczny dziaacz polityczny i spoeczny okresu PRL, pose, genera dywizji KBW specjalnej formacji wojskowej wchodzcej w skad si zbrojnych PRL, minister spraw wewntrznych, wieloletni prezes NIK. Od 1937 roku zwizany z Komunistyczn Parti Polski i wiziony za dziaalno antypastwow w latach 1938-1939. W czasie wojny nawiza wspprac z wywiadem radzieckim GRU, by take absolwentem kursu NKWD w miecie Gorki w 1941 roku. W nastpnym latach wojny by dowdc Gwardii Ludowej i Armii Ludowej w okrgu dzkim, kieleckim i lubelskim. Po wojnie w latach 60. stworzy wraz z Grzegorzem Korczyskim grup Partyzantw. Skupi wok siebie grup dziaaczy partyjnych i pastwowych redniego i niszego szczebla oraz byych onierzy Armii Ludowej. Moczar wsplnie z Korczyskim rozpoczli rwnie skupianie wok siebie modych dziaaczy, gwnie o orientacji nacjonalistycznej. W zwizku z jego

dziaaniami doszo do stworzenia ideologii moczaryzmu, ktra miaa charakter nacjonalistyczno-komunistyczny. Moczar by take inicjatorem dziaa antysyjonistycznych w marcu 1968, dosigy one struktur PZPR, wojska, milicji, organw bezpieczestwa i innych instytucji pastwowych. Moczar oskara ydw m.in. o zbrodnicz dziaalno w Urzdzie Bezpieczestwa i o stosowanie hitlerowskich metod przez izraelsk armi w Palestynie. Aleksander Moajski

(ur. 9 marca 1825, w Ruotinsalm, zm. 20 marca 1890, pochowany w Sankt Petersburgu) Rosyjski kontradmira polskiego pochodzenia, pionier lotnictwa. Zbudowa pierwszy pilotowany przez czowieka samolot na Ziemi. Pierwszy oficjalny lot samolotu Moajskiego nastpi latem 1882 roku (21 lat przed lotem samolotu braci Wright). Alfons Mucha

(ur. 24 lipca 1860 w Iwanczycach, zm. 14 lipca 1939 w Pradze) Czeski grafik i malarz, jeden z czoowych przedstawicieli secesji i fin de sicluu. Stworzy cykl Epopeja sowiaska, prezentujc panoramiczn histori Sowian. Znakiem rozpoznawczym Muchy s grafiki kobiet w stylu belle poque wyidealizowana posta piknej kobiety otoczonej narczem kwiatw i lici, symbolami i arabeskami.

Niklot

(ur. 1090, zm. 1160) Ksie obodrzycki w latach 1131-1160, by jednym z monych plemienia Obodrzycw, ktry walczy z Niemcami i Duczykami o wolno swojego ludu m.in. podczas krucjaty poabskiej w 1147 roku. Jedyny sowiaski wadca, ktry pokona wypraw krzyow i powstrzyma przymusow niemieck akcj chrystianizacyjn. Konstanty Rokossowski

(ur. 21 grudnia 1896 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1968 w Moskwie) Polski i rosyjski dowdca wojskowy. Syn Polaka Ksawerego Rokossowskiego i Rosjanki Antoniny Owsiannikowej. Swoj karier wojskow rozpocz w 1914 roku wstpujc jako ochotnik do armii rosyjskiej, do stacjonujcego w Grjcu 5 Kargopolskiego Puku Dragonw. Po wybuchu rewolucji padziernikowej zdecydowa si na wstpienie do Armii Czerwonej. W 1919 roku wstpi do partii bolszewikw, a jego ranga w armii stopniowo rosa. Walczc po stronie bolszewikw w wojnie domowej, wykaza si wielk odwag i umiejtnociami dowdczymi. W 1937r. sta si ofiar czystek stalinowskich, zostajc oskarony o szpiegostwo dla wywiadu japoskiego i polskiego. W czasie ledztwa by bity i torturowany, po czym zosta osadzony w wizieniu Kresty. ycie ocalia mu osobista interwencja marszaka Siemiona Timoszenki. W czasie II wojny wiatowej, Rokossowski zosta mianowany przez Timoszenk generaem majorem i by jednym z najwybitniejszych dowdcw wojskowych podczas wojny. Uczestniczy w wielu wanych kampaniach, w ktrych jego zdolnoci dowdcze przyczyniy si do zwycistw Armii Czerwonej np. w bitwie pod Stalingradem. Po wojnie desygnowany na Marszaka Polski i Zwizku Radzieckiego, peni te funkcj ministra obrony narodowej PRL.

Wadysaw Sikorski

(ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943 na Gibraltarze) Polski wojskowy i polityk, genera broni Wojska Polskiego, Naczelny Wdz Polskich Si Zbrojnych i premier Rzdu na Uchodstwie podczas II wojny wiatowej. W czasie I wojny wiatowej czonek Naczelnego Komitetu Narodowego i jeden z twrcw legionw polskich. W 1920 roku jako dowdca 5 Armii podczas bitwy warszawskiej, by jednym z autorw polskiego zwycistwa. W latach 1922-1923 sprawowa urzd premiera. Zachowa neutralno podczas zamachu majowego, jednak bdc w konflikcie z Jzefem Pisudskim zosta odwoany ze stanowiska dowdcy VI Okrgu Korpusu we Lwowie. W latach 30. wsppracowa m.in. z Jzefem Hallerem i Wojciechem Korfantym jako sygnitarz Frontu Morges. W tym samym czasie rozpocz pisanie artykuw o tematyce militarno-politycznej w Kurierze Warszawskim, w ktrych przestrzega przed niebezpieczestwem dalszego wzmacniania si Niemiec hitlerowskich. Jednoczenie lansowa tam koncepcj stworzenia sojuszu pastw demokratycznych (z udziaem Polski) z ZSRR, skierowanego przeciwko Niemcom. Podczas II wojny wiatowej obj stanowisko Wodza Naczelnego i Prezesa Rady Ministrw na uchodstwie. Pod jego kierunkiem doszo do wsppracy Polski z ZSRR, podpisujc ukad Sikorski-Majski. Mimo porozumienia ze Stalinem, Sikorski sceptycznie podchodzi do planu zmiany granic Polski po zakoczeniu wojny (by przeciwnikiem oddania Lwowa), za sam by zwolennikiem koncepcji utworzenia sojuszu sowiaskiego i bloku pastw midzymorza. Wadysaw Sikorski zgin 4 lipca 1943 roku na Gibraltarze. Za oficjaln przyczyn mierci uznaje si wypadek, jednak ilo zezna i dowodw wskazuje, e by to zamach dokonany przez brytyjskie suby bezpieczestwa MI5, zainicjowany przez Wadysawa Andersa i Winstona Churchilla. Jan Stachniuk

(ur. 13 stycznia 1905, zm. 14 sierpnia 1963) Polski filozof, ideolog i twrca polskiej nacjonalistycznej grupy Zadruga, oraz pisma o tym samym tytule. W 1933 roku wyda swoj pierwsz ksik Kolektywizm a nard, czc w sobie idee nacjonalistyczne z gospodark planowan), dwa lata pniej ukazaa si Heroiczna wspnota narodu. Zawar w niej swoj wizj ustroju zadrunego, ktrej celem jest ukierunkowanie wszystkich dziedzin dziaalnoci ludzkiej na rozwj osobisty i narodowy. Nazwa Zadruga pochodzia od okrelenia starosowiaskiej wsplnoty plemiennej. By te

autorem ksiki Dzieje bez dziejw, ktra wyjaniaa przyczyny upadku dziejowego Polski, za ktry win obarcza katolicyzm i kontrreformacj jezuick w Polsce. Stworzy antysemick, antykapitalistyczn i nacjonalistyczn ideologi, odrzucajc chrzecijastwo jako wytwr ydowski, nawoujc do powrotu do ycia w tradycyjnej wsplnocie prasowiaskiej. W czasie II wojny wiatowej bra udzia w postaniu warszawskim. By take czonkiem Stronnictwa Zrywu Narodowego wsppracujcego z Polsk Parti Robotnicz. Za dziaalno nacjonalistyczn w PRL zosta skazany przez ydowskiego prokuratora Beniamina Weisblecha na kar mierci, jednak wyrok zamieniono na 15 lat wizienia. Stachniuka zesano do jednego z najciszych wizie, gdzie by bity i torturowany. Po wyjciu z wizienia, ze wzgldu na zy stan zdrowia nie wznowi dziaalnoci w Zadrudze. Jzef Stalin

(ur. 6 grudnia 1878 w Gori, zm. 5 marca 1953 w Kuncewie) Pochodzenie Jzefa Stalina nie jest do koca znane. Uznaje si go za Gruzina, syna Wassiriona i Jekatieriny Dugaszwilich, ale istniej te fakty, ktre mwi, e ojcem Stalina by Mikoaj Przewalski zrusyfikowany Polak, badacz Syberii. Stalin by dyktatorem Zwizku Radzieckiego w latach 1924-1953. Przez zachodnie i ydowskie rda uznawany jest za krwawego dyktatora i autora zbrodni na narodach sowiaskich. Obiektywnie oceniajc jego rzdy, by on jednym z najlepszych przywdcw w historii Rosji, a jego polityka realizowaa racj stanu ZSRR, oraz innych narodw sowiaskich. Od modych zwizany z organizacjami socjalistycznymi i wielokrotnie zsyany na Syberi. By uczestnikiem rewolucji padziernikowej, po ktrej peni wiele wanych funkcji w rzdzie bolszewickim. Jego dziaania znaczco odmieniy polityk bolszewikw. Po mierci Lenina w 1924 roku, przy poparciu Feliksa Dzieryskiego odsun od wadzy Lwa Trockiego i innych dziaaczy partyjnych ydowskiego pochodzenia m.in. Lwa Kamieniewa i Grigorija Zinowiewa, ktrzy w latach 30. zostali oskareni o wspprac z obcym wywiadem. Jako przywdca Zwizku Radzieckiego zapocztkowa ideologi stalinizmu, modyfikujc przy tym zaoenia marksizmu-leninizmu. Jedn z pierwszym zmian Stalina w polityce ZSRR byo zrezygnowanie z ideologii internacjonalizmu, wprowadzajc za ni Socjalizm w jednym kraju, ktrego zaoenia miay charakter pan-nacjonalistyczny. W polityce wewntrznej, Stalin pocztkowo kontynuowa zaoenia NEP-u, za po wybuchu wiatowego kryzysu ekonomicznego w 1929 roku, wprowadzi kolektywizacj rolnictwa, oraz zapocztkowa industrializacj pastwa. Zmiany w polityce wewntrznej spowodoway nacjonalizacj przemysu wydobywczego dziaajcego na prawach koncesji, ktry podczas rzdw Lenina i Trockiego by w znacznym stopniu w posiadaniu ydowskiej finansjery. Stalin kad te nacisk na szerzenie owiaty, a do jego sukcesw naley m.in. zwalczenie analfabetyzmu, ktry przed rewolucj bolszewick obejmowa 60% rosyjskiego spoeczestwa. Polityka wyznaniowa w stalinizmie przybraa kierunek sekularyzmu. Zwalczano chrzecijastwo, islam, judaizm, burzono przy tym obiekty sakralne, w tym najwiksz cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Moskwie.

W latach 30. Stalin rozpocz wielk czystk, ktra miaa na celu zwalczanie agentw obcych wywiadw: trockistw (syjonistw) i agentw abwehry, do ktrych naleeli m.in. Herszel Jehuda szef tajnej policji (OGPU), Grigorij Zinowiew i Lew Kamieniew. Dziki industrializacji i militaryzacji, Rosja Radziecka staa si mocarstwem i jednym z najwaniejszych graczy na arenie midzynarodowej, przyczynio si to take do wygrania II wojny wiatowej, po ktrej Stalin doprowadzi do umocnienia pastw sowiaskich i powikszenia ich granic (np. Rosja Obwd Kaliningradzki, Polska Ziemie Odzyskane), a take poszerzenia strefy wpyww Moskwy. W czasie II wojny wiatowej polityka Stalina wzgldem Polski przybraa charakter wsppracy dziki ukadowi Sikorski-Majski. Po zabjstwie Sikorskiego, a take po wydarzeniach antyrosyjskich i antykomunistycznych w Polsce (np. powstanie warszawskie), przekaza wadz w Polsce stalinistom i polskim ydom m.in. Wandzie Wasilewskiej, Konstantemu Rokossowskiemu, Hilaremu Mincowi, Jakubowi Bermanowi. Udzia ydw w Centralnym Biurze Komunistw Polskich, oraz w polityce PZPR by spowodwany brakiem realizowania polskiej racji stanu przez polskie opcje polityczne, ktre zostay zastpione przez osoby realizujce polityk stalinizmu. W latach 50. Stalin rozpocz kolejne dziaania przeciwko syjonistom i obcej agenturze. W Zwizku Radzieckim sdzono m.in. lekarzy kremlowskich ydowskiego pochodzenia, a take osoby zwizane z obcym wywiadem. Kulminacja wydarze doprowadzia do zabjstwa Stalina przez syjonistw 5 marca 1953 roku. Osob odpowiedzialn za zabjstwo by najprawdopodobniej szef NKWD awrentij Beria. Stefan Urosz IV Duszan

(ur. 1308 zm. 20 grudnia 1355) Krl Serbii 1331 1346. Od 1346 pierwszy i jedyny car Serbii. Stefan Duszan by jednym z najpotniejszych monarchw wczesnej Europy. Serbia za jego panowania ze stolic w Skopje, zyskaa miano Wielkiej Serbii, a rozwj pastwa odbywa si na paszczynie terytorialnej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Do rozrostu terytorialnego Serbii przyczyniy si zwycistwa w ekspansji poudniowej, w ktrej Duszan zdoa podbi znaczn cz Europy poudniowo-wschodniej. W wyniku wojny z Bugarami i Bizancjum opanowa Macedoni, Albani, Epir i Tesali. Zajcie Macedonii rozstrzygna krwawa bitwa pod Welbudem. Stefan Duszan wzi udzia w tej bitwie i to jemu przypisuje si gwn rol w ostatecznym zwycistwie si serbskich. Po tych sukcesach wojennych utworzy nowe cesarstwo serbsko-greckie. W polityce wewntrznej popiera rozwj handlu oraz grnictwa. Przyczyni si take do reform w aparacie wadzy pastwowej i sdownictwie.

Milan Rastislav Stefanik

(ur. 21 lipca 1880, zm. 4 maja 1919) Polityk sowacki, z wyksztacenia inynier i astronom. Obserwowa zamienia Soca i ruchy komety Halleya. Pracowa na Mont Blanc, na Tahiti, w Brazylii i Ekwadorze. Z chwil wybuchu I wojny wiatowej wstpi jako szeregowiec do lotnictwa armii francuskiej. Za bohaterskie loty zwiadowcze awansowa na porucznika. W czasie wojny jako dziaacz sowackiego ruchu niepodlegociowego dziaa m.in. we Francji, Woszech i USA. By jednym z zaoycieli niepodlegej Czechosowacji. Zgin w katastrofie lotniczej w drodze z Woch do kraju, gdzie mia obj urzd ministra wojny. Jego imieniem nazwano port lotniczy koo Bratysawy, a w okresie midzywojennym najstarszy elazny most w Bratysawie. Karol Stojanowski (ur. 3 maja 1895 w Kobyowokach, zm. 9 czerwca 1947 we Wrocawiu) Polski antropolog i dziaacz polityczny, harcmistrz, profesor. Autor szeregu prac z zakresu historii i antropologii, gwnie antropologii politycznej, spoecznej i historycznej. Jedna z najciekawszych i najbarwniejszych postaci polskiego podziemia. Uczestniczy w I wojnie wiatowej penic sub w I brygadzie, oraz w wojnie polskobolszewickiej jako czonek armii ochotniczej gen. Jzefa Hallera. Po zamachu majowym w 1926 roku wyranie zerwa z dawnymi towarzyszami pracy i Pisudskim, zwizujc si z Obozem Wielkiej Polski. Po rozwizaniu OWP przez wadze, wstpi w 1933r. do Stronnictwa Narodowego. Stojanowski widzc potg niemieck, ktrej Polska sama nie podoba w razie konfliktu (uwaa go za nieunikniony), nawoywa do cznoci sowiaskiej narodw rwnie zagroonych. By rzecznikiem odbudowania Sowiaszczyzny Zachodniej (Pastwa Serbouyckiego). Nie tylko na polu naukowym, ale rwnie politycznym utrzymywa kontakt z Serbouyczanami. Uczniem Stojanowskiego by serbouycki antropolog Wojciech Kka.

Pawe Sudopatow

(ur. 7 lipca 1907 w Melitopolu, zm. 26 wrzenia 1996) Ukrainiec, radziecki genera lejtnant NKWD (1945), dugoletni wysoki funkcjonariusz radzieckich organw bezpieczestwa i wywiadu. Urodzony na Ukrainie w 1907 roku, w miasteczku Melitopol, uciek z domu i jako dwunastoletni chopiec wstpi do Armii Czerwonej, gdzie suy m.in. w kompanii cznoci. Karier w aparacie bezpieczestwa Czeka rozpocz w oddziale wywiadowczym jako operator i szyfrant, pod koniec lat 20. obejmowa coraz waniejsze stanowiska w zarzdzie OGPU. Ju jako przedstawiciel NKWD zajmowa si infiltracj ukraiskich nacjonalistw, zabijajc ich przywdc Jewhena Konowalca. Bra take udzia w wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie prowadzi dziaania partyzanckie w oddziale zorganizowanym i dowodzonym przez placwk NKWD w Barcelonie. W 1940 roku by autorem planu zamachu na Lwa Trockiego przywdc trockistw. Trocki zosta zamordowany w Meksyku przez hiszpaskiego agenta NKWD Ramona Mercadera. Po wybuchu II wojny wiatowej, Sudopatow 5 lipca 1941 roku zosta mianowany szefem Zarzdu Zada Specjalnych przy NKWD. Zarzd na czele ktrego sta, zajmowa si m.in. zadaniami specjalnymi: wywiadem na terenie objtym okupacj niemieck, organizowaniem i prowadzeniem partyzantki, organizowaniem sieci agentw, przeprowadzaniem tajnych operacji majcych za cel zdezinformowanie nieprzyjaciela itd. Sudopatow nadzorowa take zdobywanie informacji dotyczcych Projektu Manhattan, ktry dotyczy wsplnej pracy USA, Wielkiej Brytanii i Kanady, nad skonstruowaniem bomby atomowej. Dziki agentom, m.in. naukowcom pracujcym nad bomb atomow i wielu innym agentom-informatorom prowadzonym przez grup Sudopatowa (Oddzia S) zbudowano radzieck bomb atomow w o wiele szybszym czasie, nawet o 10 lat. Stanisaw Szukalski

(ur. 13 grudnia 1893 w Warcie, zm. 19 maja 1987 w Burbank, USA) Polski rzebiarz, malarz, rysownik, projektant i teoretyk, przywdca Szczepu Rogate Serce. Dziaa gwnie na terenie Stanw Zjednoczonych. Poza stworzeniem licznych dzie

artystycznych np. topora symbolu Zadrugi, by te autorem teorii zermatyzmu i opracowa sownik Macimowy prajzyka, od ktrego miayby wywodzi si wszystkie jzyki wiata. wiatosaw I

(ur. 942, zm. 972) Ksie Rusi Kijowskiej w latach 945-972. Jeden z wybitnych sowiaskich wadcw, ktry mimo przyjcia chrztu przez jego matk Olg, pozosta wierny wierzeniom swoich przodkw i nie dopuci do chrystianizacji Rusi. Zasyn jako silny i skuteczny wadca. Za jego czasw mode Pastwo Kijowskie zaistniao na arenie midzynarodowej. Przyczyni si do rozwoju handlu i poszerzenia granic Rusi. Jednym z najwikszych osigni wiatosawa byo pokonanie Chazarw w 965 roku, niszczc przy tym ich najwiksze miasta: Sarkel i stolic Itil, powodujc tym samym faktyczny upadek Kaganatu Chazarskiego. Podczas tej wojny podporzdkowa sobie zamieszkujcym Krym Jasw i Czerkiesw, a take sowiaskich Wiatyczw. Kolejnym przedsiwziciem wiatosawa bya wyprawa na Bugari w 967 roku, ktra odbya si za namow cesarza bizantyjskiego w celu osabienia silnego pastwa bugarskiego. wiatosaw ju w pierwszych paru bitwach rozgromi armi bugarsk i dotar a do centrum kraju, jednak by zmuszony do powrotu na Ru z powodu ataku sprzymierzonych z Bizancjum Pieczyngw. Taka polityka cesarza bizantyjskiego Nicefora Fokasa, miaa na celu wzajemne osabienie si pastw, ktre bezporednio zagraay wpywom Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Po powrocie na Ru i pokonaniu Pieczyngw, wiatosaw ponownie uda si do Bugarii, jednak ta bya ju opanowywana przez Bizancjum. Spowodowao to wybuch wojny, a take sojusz bugarsko-ruski. Zdezorientowani Bugarzy, w tym momencie ju wrogo nastawieni do Cesarstwa, stanli po stronie wiatosawa. W wyniku takiej polityki Grekw cz wrogich cesarzowi Bugarw, Wgrw i Pieczyngw wyruszyo pod wodz ksicia Kijowa na Konstantynopol. Po bitwie pod Arkadiopolis wiatosaw przekroczy Bakany, zdoby Filipopol, spustoszy Tracj i zblia si do Greckiej stolicy. Przed decydujc bitw z kilkakrotnie wiksz armi wroga, wiatosaw mia powiedzie do swoich wyczerpanych wojw: Zginie sawa, towarzyszka ora Rusw, ktrzy bez trudu zwyciali ludy ssiednie i bez krwi przelewu podbijali cae kraje, jeli teraz haniebnie ustpimy przed Rzymianami. A wic mstwem przodkw naszych i z t myl, e ruska sia bya do tego czasu niezwyciona, bdziemy si bi dzielnie o ycie nasze. Nie mamy zwyczaju ratowa si ucieczk do ojczyzny, lecz albo y jako zwycizcy, albo dokonawszy znakomitych czynw, umrze ze saw Niewiarygodne musiao by mstwo oddziaw ruskich w tej bitwie skoro sam Leon Diakonos stwierdza, e zwycieni Tauroscytowie (tak nazywa Rusw) nigdy ywi si nie poddaj i e nard ten odwany jest do szalestwa dzielny i potny Pomimo przegranej wiatosaw by wstanie narzuci Grekom jeszcze swoje warunki, zastrzeg sobie prawo odprowadzenia caego wojska wraz z uzbrojeniem do domu i otrzymanie prowiantu na ca t drog. wiatosaw zgin w drodze powrotnej z rk Pieczyngw dziaajcych z inicjatywy Bizancjum.

Nikola Tesla

(ur. 10 lipca 1856 w Smiljanie, zm. 7 stycznia 1943 w Nowym Jorku) Serbski inynier i wynalazca. Najwikszy umys w historii wiata. Jest autorem okoo 300 patentw, gwnie rozmaitych urzdze elektrycznych, z ktrych najsawniejsze to: silnik elektryczny, prdnica prdu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio, elektrownia wodna, bateria soneczna, turbina talerzowa, transformator Tesli (rezonansowa cewka wysokonapiciowa) i wietlwka. Nikola Tesla by twrc pierwszych urzdze zdalnie sterowanych drog radiow. Pocztkowo za twrc radia uwaano Guglielmo Marconiego, jednak w 1943 roku Sd Najwyszy Stanw Zjednoczonych przyzna prawa patentowe Tesli. Do dzi niewyjaniona jest kwestia innych patentw Tesli m.in. wolnej energii i promienia mierci. Koncepcja wolnej energii bya rodzajem obsesji Tesli, ktra pod koniec wykorzystywa kad woln chwil na jej poszukiwanie. Terminem wolnej energii okrela si szeroko dostpne, bardzo tanie rda energii, ktre dziaay by bez ogranicze czy monopoli. Tesla twierdzi: () ujarzmiem promienie kosmiczne i sprawiem, by suyy jako napd (). Ciko pracowaem nad tym przez ponad 25 lat, a dzi mog stwierdzi, e si udao (cytat z 10 lipca 1931 roku z Brooklyn Eagle). Jego drugi wynalazek - promie mierci, to bro wykorzystujca rodzaj fal dwikowych niewidzialnych dla ludzkiego oka. Moc tego nadajnika wynosia 100 mld watw i mg on zniszczy dowolny obiekt/obszar w odlegoci kilkuset kilometrw. Tesla przetestowa go najprawdopodobniej w 1908 roku przyczyniajc si do katastrofy tunguskiej. W kwietniu 1908 roku (dwa miesice przed katastrof) mia udzieli wywiadu, w ktrym ogosi, e jego maszyna moe zniszczy dowolne miejsce na Ziemi. Z kolei w 1934 roku, Tesla ogosi zakoczenie pracy nad promieniem. Jego zdaniem stworzenie takiej broni, mogoby zakoczy wszystkie konflikty wiatowe, gdy uniemoliwiaby ona prowadzenie wojny w konwencjonalny sposb. W latach 40. Tesla by pod obserwacj amerykaskich sub bezpieczestwa. Po jego mierci, FBI przeszukao jego pokj hotelowy, w ktrym znaleziono i przechwycono najwaniejsze projekty Tesli.

Josip Broz Tito

(ur. 7 maja 1892 w Kumrovcu, zm. 4 maja 1980 w Lublanie) Syn Chorwata Josipa Broza i Sowenki Marii Jeversek. Organizator antyfaszystowskiego ruchu oporu znanego jako Partyzanci Jugosawii. Przywdca Jugosawii od 1945 do mierci w 1980 roku. Swoj karier polityczn rozpocz w Rosji, do ktrej trafi, gdy zosta schwytany przez armi rosyjsk podczas suby w wojsku Austro-Wgierskim na terenie Galicji. Po okresie spdzonym w wizieniu, przyczy si do grupy bolszewikw i bra czynny udzia w rewolucji. Po powstaniu ZSRR powrci w rodzinne strony zostajc czonkiem Komunistycznej Partii Jugosawii., a jego wpywy w partii stopniowo rosy. W 1935 roku wyemigrowa do Zwizku Radzieckiego, gdzie pracowa przez rok w bakaskiej sekcji Kominternu. Nawizujc wspprac ze Stalinem, zosta te czonkiem partii bolszewikw i NKWD. Ju 2 lata pniej zosta Sekretarzem Generalnym KPJ i powrci do kraju. Po agresji faszystowskiej na Jugosawii. Ktra spowodowaa jej kapitulacj, Tito rozpocz formowanie jugosowiaskich partyzantw, stajc si ich dowdc. Skuteczne dziaania Tity doprowadziy do stopniowego odzyskiwania wadzy z rk niemieckich, tworzc na odzyskanych terenach Antyfaszystowsk Rad Narodowego Wyzwolenia Jugosawii. Wspomagani przez Armi Czerwon partyzanci wyzwolili swj kraj w 1945 roku. Po wojnie Tito zosta przywdc Jugosawii. Dy do stworzenia silnego i niezalenego pastwa. Przez pierwsze lata dyktatury wprowadzano ideologi titoizmu jugosowiaskiego narodowego bolszewizmu. Stworzone zostay take gwne organy pastwowe: Jugosowiaska Armia Ludowa oraz tajna policja UDBA. Tito rozpocz take stanowcz walk z volksdeutchami i kolaborantami. Likwidowani byli m.in. ustasze, czonkowie organizacji faszystowskich i ksia katoliccy. Zarzdzono take akcj deportacji etnicznych Niemcw. W 1948 roku Tito zmotywowany chci stworzenia silnej i niezalenej gospodarki sprzeciwi si Stalinowi. Zakoczyo si to wyrzuceniem Jugosawii z kominternu i stworzeniem przez komunistw jugosowiaskich Ruchu Pastw Niezaangaowanych. W polityce wewntrznej, Tito wprowadza ideologi tercerystyczn. Jego reformy dopuszczay m.in. dziaalno prywatnych przedsibiorstw i spowodoway, e przy rozwinitej polityce socjalnej, standard ycia w Federacji by podobny do krajw Europy Zachodniej. Odmiennym elementem tej polityki by take brak paszportyzacji charakterystyczny dla bloku wschodniego, co spowodwao otwarcie si Jugosawii na turystyk. Rzdy Tito i polityka titoizmu dyy nie tylko do rozwoju gospodarczego, ale wprowadziy rwnie ide neoslawizmu, ktra przyczynia si do zaniknicia wani pomidzy narodami jugosowiaskimi.

Aleksander Wasilewski

(ur. 30 wrzenia 1895 we wsi Nowa Golczycha, zm. 5 grudnia 1977 w Moskwie) Radziecki dowdca wojskowy, szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej w czasie II wojny wiatowej, Marszaek Zwizku Radzieckiego (1943). Zasyn jako autor planu zimowej ofensywy, w wyniku ktrej Armia Czerwona odniosa zwycistw pod Stalingradem, odzyskaa Kaukaz i odrzucia daleko na zachd wojska niemieckie. Efektem zwycistwa pod Stalingradem bya nominacja 18 stycznia 1943 roku na stopie generaa armii oraz 16 lutego tego samego roku na marszaka Zwizku Radzieckiego. Byo to wydarzenie bezprecedensowe, gdy oba awanse dzielio zaledwie 29 dni. Konstantin Wasiljew

(ur. 3 wrzenia 1942 w Majkop, zm. 29 padziernika w 1976 w Kazaniu) Rosyjski malarz. Autor ponad 400 obrazw i rysunkw zwizanych ze sowiask i skandynawsk mitologi, rosyjsk histori i opowiadaniami. Do jego prac nale m.in. Poegnanie Sowianki - obraz do utworu Wasilija Agapkina, mitologiczne motywy np. Odyna, wiatowida, a take portrety Stalina, Dostojewskiego i ukowa.

Wadysaw I okietek

(ur. 1260, zm. 1333 w Krakowie) Krl Polski w latach 1320-1333. Zaczynajc od sprawowania wadzy na Kujawach Brzeskich przez cae ycie dy do zjednoczenia podzielonej na dzielnice Polski. Dziki zjednoczeniu dzielnic: Wielkopolskiej, Maopolskiej, Sandomierskiej, Polska unikna stania si czci skadow monarchii Luksemburgw. Za jego panowania rozpocza si akcja wewntrznej unifikacji pastwa, zaczto organizowa oglnopolsk kancelari i administracj oraz skarbowo. Zbigniew Zauski

(ur. 31 lipca 1926 w Kiwercach, zm. 5 marca 1978 w Warszawie) Polski pisarz, eseista i scenarzysta filmowy, pose na Sejm PRL V, VI i VII kadencji, pukownik Wojska Polskiego. W 1940 roku zosta zesany do Kazachstanu, gdzie przebywa do 1943. W stycznia 1944 roku wstpi ochotniczo do 1 Korpusu Polskich Si Zbrojnych w ZSRR. Suy w 9 Puku Piechoty, biorc udzia w dziaaniach wojennych na Woyniu, Lubelszczynie, Przyczku wareckomagnuszewskim, Przyczku czerniakowskim, bitwie o Koobrzeg i bitwie o Berlin. Sub zakoczy w stopniu porucznika z trzeba krzyami walecznych. Od 1974 by czonkiem Zarzdu Gwnego Towarzystwa Przyjani Polsko-Radzieckiej. Autor wielu ksiek, w tym tytuu Siedem polskich grzechw gwnych

PANTEON ZASUONYCH:

CHWAA SAWII
Odznaczenia Sawii dla postaci wybitnych, jako przeciwstawne do Komandorii Ora Biaego i innych ydowskich zawaszcze wobec polskoci i sawiaszczyzny w kategoriach: pozaklasowo, I, II i III klasy oraz honorowe, z podziaem na osoby/formacje yjce i postacie/formacje historyczne. Kryteria: zasugi dla Sawii i ludzkoci, opr przeciw ydowszynie i zwalczanie jej. Oddanie ycie w tej sprawie promuje o klas wyej.

Postacie historyczne

Chwaa Sawii - pozaklasowo

1. Stalin Jzef (ur. 1878 r. zm. 1953 r.) - za reaktywowanie Sawii w jej prastarych granicach (Rosyjska FSSR, Ukraiska SSR, Biaoruska SSR, PRL, Czechosowacja, Modawska SSR, Bugaria, Wgry, NRD) - za wprowadzenie sekularyzmu i zwalczanie kadej religii opierajcej si na kanonach Biblii i Tory. - za polityk wewntrzn, zewntrzn i obron interesw krajw sowiaskich (m.in. Jata, Teheran) 2. Tesla Nikola (1856 - 1943) - za osignicia dla caej ludzkoci i Sawii (energia elektryczna, itp.) 3. Matka Polka - za przechowanie genotypu sawskiego przez tysiclecia - symbol wiernoci sowiaskiej 4. Falcone Giovanni (1939 1992) woski sdzia ledczy - za powicenie si w walce z wosk i midzynarodow mafi, oraz strukturami ydomasonerii 5. Serbouyczanie - za obronienie sawskiej tosamoci w germaskiej nawale przez stulecia 6. PRL - za caoksztat: integracj narodow i budowanie zasad spoecznociowych; Manifest PKWN, referendum 3 x TAK, 49 wojewdztw, OHP, FJN, reforma rolna, ubezpieczenie pracujcych i emerytw, zapewnienie zatrudnienia i wyksztacenia oraz opieki medycznej, spdzielczo wsi, PGR, wielkie budowy PRL, system uniwersytetw robotniczych, wiejskie kluby prasy, kina objazdowe, biblioteki objazdowe. Kady z tych aktw mia doniose znaczenie spoeczne.

7. Mahomet (570 632) twrca islamu - za stworzenie zwartego systemu finansowego uniemoliwiajcego stosowanie lichwy w rozliczeniach bankowych - za stworzenie silnego, gromadnego systemu religijno-politycznego - za obron interesw krajw bliskiego wschodu przed wpywami ydowskimi 8. Czesi - za ostatnie 600 lat bez chrzecijastwa i husytyzm 9. Josip Broz Tito (1892 1980) - za scalenie poudniowych Sowian na kilkadziesit lat i stworzenie silnej federacyjnej Jugosawii - za polityk wewntrzn w Jugosawii (socjalizm, rozwj, areligijno pastwa, brak paszportyzacji itd.) 10. Feliks Dzieryski (1877 1926) - za ukierunkowanie ZSRR na drog stalinizmu (poparcie OGPU dla Jzefa Stalina) - za dziaalno socjalistyczn i spoeczn w ZSRR 11. wiatosaw I (ok. 942 972) - za stworzenie silnej Rusi Kijowskiej opartej na tradycjach i kulturze prasowiaskiej - za rozwizanie kwestii pastwa chazarskiego - za zatrzymanie chrystianizacji Rusi i prb opanowania Bizancjum

Chwaa Sawii - I klasy


(Postacie historyczne zwizane wycznie ze Sowiaszczyzn) 1. Sikorski Wadysaw (1881 1943) - za dziaania polityczne podczas II W - za koncepcje polityczne (sojusz z ZSRR i konfederacja z Czechosowacj, Wgrami i Jugosawi) 2. Bolesaw II Szczodry (1042 1081 lub 1082) - za konsekwentne realizowanie polsko-sowiaskiej racji stanu i sojusznicz polityk wzgldem Rusi Kijowskiej - za zwalczanie obcych wpyww i zmniejszenie roli kocioa katolickiego w pastwie polskim 3. Milosevi Slobodan (1941 2006) - za obron Jugosawii przed rozpadem, oraz obcymi agenturami (BND, CIA) - za prb odnowienia silnej narodowo-socjalistycznej Jugosawii 4. Korfanty Wojciech (1873 1939) - doprowadzenie do scalenia z macierz (III powstanie lskie) - za walk o przyczenie do Polski wszystkich ziem zaboru pruskiego 5. Gomuka Wadysaw (1905 1982) - za dziaalno socjalistyczn podczas swoich rzdw w PRL - za konsekwentn polityk wzgldem ziem odzyskanych (ukad PRL-RFN 1970) 6. Stachniuk Jan (1905 1963) - za koncepcje filozoficzne bliskie Nowej Sawii

7. Chodakowski Zorian Doga (1784 1825) - za badania historyczne i antropologiczne nad Sowiaszczyzn 8. Kwiatkowski Eugeniusz (1888 1974) - Za industrializacj Polski (Gdynia, Stalowa Wola, aktywizacja SOP, COP) 9. Kka Wojciech (1911 1965) - za denie do stworzenia Pastwa Serbouyckiego - za dziaalno naukow w zakresie antropologii i archeologii 10. Hus Jan (1370 1415) czeski duchowny, filozof, reformator kocioa, twrca husytyzmu - za stworzenie husytyzmu, ktry zreformowa koci, a nastpnie spowodowa upadek chrzecijastwa w Czechach Pozostali z tej klasy alfabetycznie: Arkaim - za stworzenie wedyjskiej (aryjskiej) kultury Bolesaw Mieszkowic (1014 - 1038) - za zwalczanie chrzecijastwa i kocioa katolickiego w Polsce i prb ponownego wprowadzenia w kraju kultury prasowiaskiej Botew Christo (1848 1876) - za twrczo pisarsk i dziaalno niepodlegociow Chrobacja - pastwo bdce symbolem siy i kultury prasowiaskiej Drahomira Stodoraska (890 934) - za walk z wpywami niemieckimi i chrzecijastwem w Czechach Dziaacze patriotyczni na lsku i w Wielkopolsce - doprowadzenie do scalenia z macierz. Kutuzow Michai (1745 1813) - za dziaania podczas wojny rosyjsko-francuskiej przeciwko wojskom napoleoskim - za powicenie i sukcesy w wojnie z Turkami omonosow Michai (1711 1765) - za dziaalno naukow Moczar Mieczysaw (1913 1986) - za walk w Armii Ludowej - za dziaalno polityczn i spoeczn w PRL, oraz koncepcje polityczn moczaryzmu Niklot (1090 1160) - symbol walki z chrystianizacj i powicenia si w obronie swojego ludu Ukad Warszawski - sojusz militarny pastw sowiaskich i Wgier

Chwaa Sawii II klasy


(kategoria dopuszcza postacie historyczne niezwizane ze Sowiaszczyzn)

1. Ataturk Mustafa Kemal (1881 1938) turecki polityk, wojskowy, prezydent Turcji - za dokonania polityczne w Turcji: walka z wpywami arabskimi i ydowskimi, prba sekularyzacji pastwa i wprowadzenie alfabetu aciskiego.

- za ideologi kemalizmu i zasad szeciu strza (republikanizm, rwno, sekularyzm, reformizm, nacjonalizm, etatyzm) 2. Dmowski Roman (1864 1939) - za dziaanie na rzecz niepodlegoci pastwa polskiego - za walk z sanacj i obcymi wpywami 3. Chmielnicki Bohdan (1595 1657) - za walk w obronie narodu ukraiskiego (z represjami ze strony polskiej szlachty i z ydowsk lichw) 4. Rokossowski Konstanty (1896 1968) - za zasugi podczas II wojny wiatowej - za dziaalno w Ministerstwie Obrony Narodowej PRL 5. Attyla (406 453) wdz Hunw - za stworzenie na obszarze Sowiaszczyzny Imperium Hunw, opartego na kulturze ludw aryjskich i sowiaskich. - za zwalczanie wpyww Cesarstwa Zachodniorzymskiego i Wschodniorzymskiego 6. Wasilewski Aleksander (1895 1977) - za zasugi podczas II wojny wiatowej 7. Stanisaw Staszic (1755 1826) polski pisarz, filozof, geograf, geolog, polski dziaacz owieceniowy i pionier spdzielczoci - za dziaalno spdzielcz, badania naukowe i rozwj Staropolskiego Okrgu Przemysowego 8. Pawe Sudopatow (1907 1996) - za dziaalno wywiadowcz w NKWD 9. Berling Zygmunt (1896 1980) - za realizowanie polskiej racji stanu podczas II wojny wiatowej - za krytyk filosemityzmu w polskich strukturach komunistycznych 10. Janajew Giennadij (1937 2010) rosyjski polityk, przywdca puczu moskiewskiego w 1991 roku - za prb obrony ZSRR przed upadkiem i obc agentur. Pozostali tej klasy alfabetycznie: Benes Edvard (1884 1948) - za dziaalno niepodlegociow, narodow i socjalistyczn - za polityk zagraniczn i poparcie dla konfederacji polsko-czechosowackiej Bolesaw I Chrobry (967 1025) - za stworzenie silnego Krlestwa Polskiego i denie do zjednoczenia Sowiaszczyzny Ciokowski Konstantin (1857 1935) - pionier astronautyki Czerski Jan (1845 1892) badacz Syberii - za badania geologiczne Czerw Wodzimierz (1937 1993) polski malarz - za twrczo malarsk, ktra poruszaa wtek talmudyzmu przenikajcego chrzecijastwo i polityk

Falzmann Micha (1953 1991) inspektor Najwyszej Izby Kontroli - za ujawnienie afery w Funduszu Obsugi Zaduenia Zagranicznego Gierek Edward (1913 2001) polski polityk, I sektretarz KC PZPR 1970-1980 - za socjalistyczn polityk i inicjatywy spoeczne w PRL Haller Jzef (1873 1960) - za dziaalno niepodlegociow, spoeczn i polityczn podczas I wojny wiatowej, oraz w Polsce midzywojennej Herodot z Halikarnasu (484 p.n.e. - 426 p.n.e.) - wybitny historyk staroytnoci Jansky Jan (1873 1921) - pionier serologii - za podzia grup krwi na cztery typy Jaroszewicz Piotr (1909 1992) polski polityk, genera, premier PRL (1970-1980) - za dziaania w LWP podczas II wojny wiatowej i jako premier PRL w latach 1970-1980 Kpka Janusz (1935 2011) polski polityk zwizany z PSL - za ksik Dziwny jest ten wiat demaskujc fasz nauki ydowskiej, szczeglnie Einsteina Kolisevski Lazar (1914 2000) - za dziaalno socjalistyczn w Jugosawii, oraz narodow na rzecz rozwoju Macedonii Korczyski Grzegorz (1915 1971) - za walk w Armii Ludowej - za dziaalno w wywiadzie wojskowym PRL Lange Oskar (1904 1965) - za dziaalno naukow i polityczno-ekonomiczn w PRL ukasiewicz Ignacy (1822 1882) - za prace w dziedzinie chemii i wynalezienie lampy naftowej - za dziaalno spoeczn Miecaw (? 1047) - za walk z wpywami niemieckimi i chrzecijaskimi na Mazowszu Moajski Aleksander (1825 1890) - pionier lotnictwa Nietschze Fryderyk (1844 1900) niemiecki filozof - za pogldy filozoficzne (krytyka chrzecijastwa i kultury zachodu, zwrcenie uwagi na kultur antyczn) Pako Walerian (1941 1991) polski prawnik, polityk, nauczyciel, prezes Najwyszej Izby Kontroli - za ujawnienie naduy zwizanych z FOZZ Platon (427 p. n. e. 347 p. n. e.) grecki filozof - za koncepcje filozoficzne Rozwadowski Tadeusz (1866 1928) polski dowdca wojskowy - za walk niepodlegociow i zasugi dla Polskich Si Zbrojnych Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - za integracj gospodarcz pastw sowiaskich i Wgier Skodowska-Curie Maria (1867 1934) polska chemiczka - za dokonania w dziedzinie chemii: odkrycie radu i polonu, opracowanie teorii promieniotwrczoci - prekursorka radiochemii Stefanik Milan Rastislav (1880 1919) - za udzia w stworzeniu Czechosowacji - za badania astronomiczne Stojanowski Karol (1895 1947) - za badania naukowe - za ordownictwo w sprawie odbudowy Pastwa Serbouyckiego Szukalski Stanisaw (1893 1987) - za twrczo malarsk i rzebiarsk

Tokugawa Iemitsu (1604 1651) cesarz japoski - za zwalczanie chrzecijastwa w Japonii i obronienie tradycji shinto - za obron Japonii przed polityk kolonizatorw Zauski Zbigniew (1926 1978) - za uczestnictwo w bitwach II wojny wiatowej w Polskich Siach Zbrojnych w ZSRR - za twrczo pisarsk (Siedem polskich grzechw gwnych) Zitek Jerzy (1901 1985) polski polityk, dowdca wojskowy, dziaacz pastwowy i spoeczny - za inicjatywy spoeczne w PRL

Chwaa Sawii III klasy


(Kategoria dopuszcza postacie historyczne niezwizane ze Sowiaszczyzn, oraz osobistoci ktre mimo reprezentowania niektrych pogldw sprzecznych z Now Sawi np. chrzecijastwa, przyczynili si do szerzenia nowosawskich wartoci na innych paszczyznach np. polityka lub nauka.)

1. Pawow Iwan (1849 1936) rosyjski fizjolog - za badania fizjologiczne nad dziaalnoci ukadu nerwowego (odruch warunkowy i bezwarunkowy) - za wyrnienie czterech rodzajw ukadu nerwowego 2. Iwan IV Grony (1530 1584) - za stworzenie silnej, niezalenej od wpyww ydowskich carskiej Rosji - za zwalczanie bojarw nie dbajcych o interes Rosji 3. Cuauthemoc (1495 1525) ostatni wadca Aztekw - symbol sprzeciwu i dziaa przeciwko ydowskiej ekspansji, oraz ratowania tosamoci narodw podbijanych w Ameryce Pnocnej 4. Kazimierz IV Jagielloczyk (1427 1492) - za scalenie ziem sowiaskich (stworzenie najwikszego terytorialnie pastwa polskiego i rozszerzenie wpyww monarchii na Czechy, Wgry, Modawi) 5. ukow Gieorgij (1896 1974) rosyjski dowdca wojskowy - za zasugi podczas II wojny wiatowej 6. SOW Bielsko-Biaa - za Akt oskarenia Talmudu i inne publikacje 7. Nadolczak Bruno (1913 2010) pukownik Armii Krajowej - za ujawnienie szczegw dotyczcych zabjstwa generaa Wadysawa Sikorskiego (zamach zainicjowany przez Andersa i Churchilla, wykonany przez brytyjskie suby specjalne MI5) 8. Stefan Urosz IV Duszan (ok. 1308 1355) - za stworzenie silnej Serbii i prb rozszerzenia jej wpyww na Bizancjum 9. Garibaldi Giuseppe (1807 1882) woski rewolucjonista, onierz i polityk - za zjednoczenie Woch i walk z Pastwem Kocielnym i klerykalizmem 10. Iwan III Srogi (1440 1505)

- za zjednoczenie ludw rosyjskich po niewoli mongolskiej i denie do stworzenia silnej, zjednoczonej Rosji Pozostali tej klasy alfabetycznie: Bocheski Aleksander (1904 2001) polski publicysta i polityk - za publicystyk (Dzieje gupoty w Polsce) Cegielski Hipolit (1813 1868) polski filolog, przemysowiec i dziaacz spoeczny - za dziaalno spoeczn i naukow Cicero Marcus (106 p. n. e. 43 p. n. e.) rzymski mwca i polityk - Za koncepcje filozoficzne Czajkowski Piotr (1840 1893) - za twrczo muzyczn nawizujc do sowiaskich motyww Dostojewski Fiodor (1821 1881) - za twrczo pisarsk Dunin Piotr (1415 1484) - za zasugi wojenne m.in. w wojnie trzynastoletniej Gorki Maksim (1868 1936) pisarz rosyjski - za twrczo pisarsk i dziaalno stalinistyczn Jakowlew Aleksander (1906 1989) rosyjski konstruktor samolotw - za dziaalno w okresie stalinizmu i II wojny wiatowej Kdzior Aleksander (1897 1986) pukownik Wojska Polskiego - za dziaalno wywiadowcz dla rzdu IIRP (OZN) Koodziej Wadysaw (1897 1978) czoowy ideolog ruchu wiary etnicznej w Polsce - za wypracowanie pojcia bioteizmu Koniew Iwan (1897 1973) rosyjski dowdca wojskowy - za zasugi w II wojny wiatowej (udzia w najwaniejszych kampaniach) Kopernik Mikoaj(1473 1543) polski astronom - za teori heliocentryczn Kosidowski Zenon (1898 1978) polski pisarz, eseista i poeta - za demaskacj mitw ydowskich Mendelejew Dmitrij (1834 1907) rosyjski chemik - za odkrycie prawa okresowoci pierwiastkw chemicznych Mikoaj I Petrowi-Niegosz (1841 1921) wadca Czarnogry - za rozwj owiaty, komunikacji i armii w pastwie czarnogrskim - za obron Czarnogry przed Turkami i zblienie Czarnogry do Serbii (pniej Jugosawii) i Rosji Mucha Alfons (1860 1939) - za twrczo malarsk i stworzenie epopei sowiaskiej Narkiewicz Jakub (1848 1905) polsko-biaoruski lekarz, fizyk i biolog - za badania naukowe i wynalazki (m.in. stworzenie prototypu radia w 1891 roku) - pionier fotografii kirlianowskiej Niekisch Ernst (1889 1967) niemiecki polityk - za stworzenie idei narodowego bolszewizmu w Republice Weimarskiej, oraz za krytyk hitlerowskiego nazizmu i poparcie socjalistycznej polityki Stalina Orwell George (1903 1950) angielski pisarz - za twrczo pisarsk o tematyce politycznej, przedstawiajc zagroenia dotykajce nisze klasy spoeczne (Rok 1984) Osmaczyk Edmund (1913 1989) polski publicysta i politolog - za publicystyk i dziaalno polityczn w PRL Pliniusz Starszy (23 79) historyk i pisarz rzymski - za dziea historyczne Pranajtis Justyn (1861 1917) litewski ksidz katolicki i hebraista - za odkrycie prawdy o mordach rytualnych

Prus Bolesaw (1847 1912) polski pisarz - za odkrycie mechanizmw ydowskich w biznesie i polityce (Faraon) Przewalski Mikoaj (1839 -1888) rosyjski geograf i genera - za badania rodkowej i wschodniej Azji Rybakow Borys (1908 2001) rosyjski historyk - za badania historyczne i antropologiczne Seneka Modszy (4 p. n. e. 65) rzymski pisarz, poeta i filozof - za koncepcje filozoficzne Skadkowski Felicjan Sawoj (1885 -1962) doktor medycyny, polski genera i premier IIRP - za akcj poprawy zdrowotnoci i wiadomoci higienicznej w Polsce - za wypowiedzenie walki ydowskiej lichwie i przyczynienie si do zmiany kierunku polityki Obozu Zjednoczenia Narodowego Starynkiewicz Sokrates (1820 1902) rosyjski genera - za inicjatywy spoeczne w Warszawie (m.in. zbudowanie systemu wodno-kanalizacyjnego, modernizacja infrastruktury, zaoenie linii tramwajw konnych, sieci telefonicznej) Strzelecki Pawe (1797 1873) polski geolog i geograf - za badania krajw Australii i Oceanii Tacyt (ok. 55 ok. 120) rzymski historyk - za prace historyczne Tupolew Andriej (1888 1972) rosyjski genera-pukownik inynier i konstruktor samolotw - za dziaalno w przemyle lotniczym i zbrojeniowym Wacyk Antoni (1905 2000) polski publicysta i dziaacz Zadrugi - za dziaalno polityczn i publikacje antychrzecijaskie Wasiljew Konstantin (1942 1976) - za twrczo malarsk nawizujc do sowiaskich motyww i mitologii Witos Wincenty (1874 1945) polski poltyk, trzykrotny premier IIRP - za dziaalno niepodlegociow i spoeczn w Polsce midzywojennej Wadysaw I okietek (1260 lub 1261 1333) - za przyczynienie si do zjednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym Wojciechowski Stanisaw (1869 1953) polski polityk, dziaacz spdzielczy, prezydent IIRP - za dziaalno spdzielcz i narodow w Polsce midzywojennej

Postacie Wspczesne

Chwaa Sawii pozaklasowo

1. Lucjan giewka (ur. 1949) polski fizyk - za badania naukowe w dziedzinie fizyki, oraz skonstruowanie zderzaka giewki 2. Stanisaw Budniak (1948) - za utworzenie Polanii Rzeczpospolitej Sowiaskiej i okrelenie jej terytorium za niezalene od ydowszyzny w sercu Polski i Europy.

Chwaa Sawii I klasy 1. Mladi Ratko (1943) serbski genera - za walk w obronie Serbii i Jugosawii 2. Pooga Wadysaw (1923) funkcjonariusz PRL-owskich organw bezpieczestwa i wywiadu - za dziaalno w subach policyjnych, specjalnych i wywiadowczych Chwaa Sawii II klasy 1. Karadzi Radovan (1945) serbski polityk - za dziaania w obronie Serbii i Jugosawii 2. Nakamatsu Yoshiro (1928) japoski naukowiec - za badania naukowe i wynalazki 3. Kaasznikow Michai (1919) rosyjski wojskowy, doktor nauk technicznych, konstruktor broni strzeleckiej - za walk w II wojnie wiatowej - za wkad w przemys zbrojeniowy ZSRR 4. Triechliebow Aleksiej (1957) rosyjski filozof - za publikacje i felietony przybliajce kultur sowiask i aryjsk (wedyjsk)

Chwaa Sawii III klasy 1. Iwanow Wsiewood (1950) rosyjski malarz - za malarstwo nawizujce do motyww sowiaskich i prasowiaskich 2. ukaszenka Aleksander (1954) prezydent Biaorusi - za socjalistyczn polityk i obron interesw Biaorusi 3. Deschner Karlheinz (1924) niemiecki pisarz - za twrczo pisarsk (antychrzecijask i antykatolick) 4. Hermaszewski Mirosaw (1941) genera brygady Wojska Polskiego, kosmonauta - niedoceniany bohater kosmosu, publiczny zwolennik PRL 5. Emoto Masaru (1943) japoski pisarz i naukowiec - za badania naukowe nad wod 6. Idea wszechnicy internetowej - pomys bezpatnej nauki dla wszystkich, niezalenej od oficjalnej ydowskiej 7. Nieznani naukowcy

- za opracowanie haplogramu genotypu

Rozdzia 3. UWAGI DO SOWIASKIEJ HISTORII POLSKI WSTP


Historia narodu polskiego i Polski nie zacza si od Chrztu Polski w 966 tylko przed tysicleciami. Istniej do wyrane dowody na rozwj kultury sowiaskiej na naszych ziemiach w okresie paleolitu, co podano ju w rozdziale I. Ciekawie kultura ziem polskich i sowiaskich w caym spektrum dziejw wiata jest ujta np. w I tomie Encyklopedii Historycznej wiata. Generalnie mwi si, e historia jest taka, jak j kto napisze, i na pewno mona to twierdzenie odnie te do religii i mitw. Kontrowersje znajdziemy rwnie w caej historiografii, i czasw minionych, i wspczesnych. Samsonowicz wrcz twierdzi, e Piast wyszed z czarnej dziury i nic wczeniej nie byo, a z drugiej strony opracowania zadruan i zwolennikw Chrobacji daj dowody na tysicletnie pastwo prasowiaskie z siedzib na ysej Grze, gdzie faktycznie odkryto pod ziemi olbrzymie jaskinie suce Prasowianom. Trudnoci s i w okreleniu etymologii i genezie sw, znacze, obrzdw, idoli, wierze nawet w odniesieniu do spraw podstawowych. Przebogata jest literatura mitologii sowian. Poczynajc od Tietmara i Ibn Jakuba (chocia ja wtpi, e ten ostatnio wymieniony w ogle istnia!) mamy ca plejad znakomitoci i chyba naleaby tu szczeglnie potraktowa Aleksandra Brcknera. Wiele pozostaoci wierze i zabobonw mamy do dzisiaj w uyciu i tkwi one te w religii katolickiej, naszym eksterminatorze. Sam A. Brckner nie zostawia suchej nitki na Dugoszu za jego fantazje przy opisywaniu historii i religii sowian przed chrzecijastwem. Zwrmy uwag np. na spr wok spraw podstawowych sowiaszczyzny: Polemika Grzegorza Jagodziskiego z tekstem Prof. W. Maczaka: Zachodnia praojczyzna Sowian przez Koncepcje pochodzenia Sowian jak zobaczymy z przytoczonych fragmentw iskrzy z argumentw [pogldy W.M. kursywa, riposta - tekst prosty: () Moim zdaniem, badania etnogenetyczne powinno si unaukowi poprzez: a) rozrnianie argumentw sprawdzalnych i niesprawdzalnych za pomoc statystyki (jeli kto twierdzi, e jzyk polski jest podobny bardziej do staropruskiego ni do litewskiego, a kto inny sdzi, e jest na odwrt, to liczc podobiestwa midzy tymi jzykami mona rozstrzygn, ktry z tych pogldw jest prawdziwy, natomiast jeli jeden badacz twierdzi, e nazwa Veneti oznacza u Tacyta w I wieku i u Jordanesa w VI wieku ten sam lud, a inny uczony temu przeczy, to mona da wiar albo jednemu, albo drugiemu, ale za pomoc statystyki tej kwestii rozstrzygn si nie da); Cakowicie si zgadzam. Wrcz podpisuj si obiema rkami. Rzecz jednak czasami ley we waciwej interpretacji statystycznych danych ..Za pomoc statystyki udao mi si ustali, co nastpuje: 1) Wrd jzykw pokrewnych ssiadujce z sob s na og bardziej do siebie podobne ni niessiadujce z sob, np. polszczyzna jest podobna bardziej do sowackiego ni do serbskochorwackiego. 2) Stosunki pokrewiestwa jzykowego wykazuj zdumiewajc stabilno. Jest oczywiste, e ze wzgldw geograficznych acina uywana w Dacji okoo roku 270 (gdy legiony rzymskie opuszczay Dacj) nawizywaa bardziej do aciny uywanej w Italii ni do aciny uywanej w Galii czy Hiszpanii. Od ewakuacji wojsk rzymskich z Dacji mino 1700 lat, w czasie ktrych nie byo kontaktw jzykowych midzy Dacj a Itali, a pomimo to dzisiejszy jzyk rumuski nawizuje do woskiego bardziej ni do pozostaych jzykw romaskich. Ale dzisiejszy francuski czy hiszpaski nawizuj bardziej do aciny ni rumuski! Niegdysiejsze podobiestwo nie przekada si zatem wcale na stosunki teraniejsze i nic w tym dziwnego, bo

przecie rumuski podlega procesom odacinniania w znacznie wikszym stopniu ni francuski czy hiszpaski. Analizujc podobiestwo tekstw tego typu fakty rwnie naley zatem uwzgldni 4) Jzyk polski jest podobny bardziej do staropruskiego ni do litewskiego, z czego wniosek, e Sowianie pierwotnie mieszkali bliej siedzib dawnych Prusw ni Litwy. Jeli przyj, e nasi jzykowi przodkowie przybyli na obecnie przez nas zamieszkiwane tereny okoo roku 500 n.e., Prusowie mieli jakie 700800 lat, aby ich jzyk sta si bardziej podobny do polskiego ni litewski. Obszary jzykowe polski i litewski nie ssiadoway bowiem pierwotnie ze sob (byy oddzielone przez Prusw, Jawingw i Rusinw pniejszych Biaorusinw) podczas gdy polski i pruski ssiadoway. Nie wiem czy kto prowadzi takie badania, ale na oko oceniam, e midzy tekstami arabskimi a perskimi znajdziemy wicej zbienoci ni midzy arabskimi a hindi. Z tego faktu wcale jednak nie wynika, e perski jest bliej spokrewniony z arabskim ni hindi z arabskim. Nie wynika z tego rwnie, e Persowie i Arabowie ssiadowali ze sob od zamierzchej prehistorii. Wiadomo bowiem, e o ile Arabowie s wzgldnymi autochtonami na Pwyspie Arabskim, o tyle zasiedlili Mezopotami wypierajc lub asymilujc ludy wczeniejsze, a take Persowie przybyli do Iranu dopiero w pewnej epoce (wypierajc tudzie asymilujc Elamitw i inne ludy). A wic ssiedztwo arabsko-perskie trwa dugo, ale nie wiecznie. Mimo to zostawio lady w jzyku. Tak samo mogo by z Polakami i Prusami. A skoro mogo, nie mona uywa podobiestwa tekstw polskich i pruskich jako ostatecznego dowodu zamieszkiwania Sowian na terenie Odrowila u schyku staroytnoci i we wczesnym redniowieczu. 5) Jzyk polski jest podobny bardziej do niemieckiego ni do osetyskiego, najbliej Polski uywanego jzyka iraskiego (Osetowie s potomkami dawnych Sarmatw). Odlego midzy Hamburgiem a Kijowem jest niemal rwna odlegoci midzy Kijowem a Wadykaukazem, stolic lecej gwnie na pnocnych zboczach Kaukazu republiki osetyskiej, z czego wniosek, e praojczyzna Sowian nie moga lee nad Dnieprem, bo gdyby tam bya pooona, to liczba leksykalnych zbienoci polsko-osetyskich byaby mniej wicej rwna liczbie sownikowych zgodnoci polsko-niemieckich. Poniewa prof. Sawski (2000, s. 333) czyni aluzj do tak mao znanego osetyskiego, warto wspomnie o tym, e w latach 19581989 ukaza si w Moskwie 4tomowy sownik etymologiczny jzyka osetyskiego Abajewa, ktry liczy bez maa 2000 stron formatu B5 wyduonego. Znw wydaje mi si, e wniosek ten jest zbyt pochopny. Sdz, e Sowianie nie tylko mogli ssiadowa z Sarmatami w przeszoci, ale nawet plemiona sarmackie mogy wzi udzia w etnogenezie Sowian. Tyle tylko, e od jakich 1500 lat nie istnieje jzykowe ssiedztwo sowiasko-sarmackie (czy raczej polsko-osetyskie), za to istnieje polsko-niemieckie. Wystarczajco dugo, aby wpyn nawet na tak konserwatywn warstw jzyka jak teksty (ten konserwatyzm susznie podkrela prof. Maczak). Nie od rzeczy w tym kontekcie byoby te chyba zwrcenie uwagi na fakt, e take w hipotezie autochtonicznej pochodzenia Sowian (uznajc odwieczno istnienia sowiaskiego etnosu na ziemiach Polski) nie wyklucza si wielowiekowego ssiedztwa sowiasko-iraskiego (a wic np. sowiasko-sarmackiego). Jeli bowiem Prasowianie mieszkali midzy Odr a Wis, kto mieszka dalej na wschd? Wanie Sarmaci! I powinno pozostawi to lad w jzyku Sowian, a wedug prof. Maczaka nie zostawio. Wedug za mnie nie zostawio dlatego, bo zatar je czas Biorc pod uwag wszystkie te ustalenia, nie sposb zlokalizowa praojczyzny Sowian gdzie indziej ni w dorzeczu Odry i Wisy. Nie ustalenia, a zaoenia, oparte o analiz jednego jedynego przypadku, w dodatku bardzo szczeglnego, bo zwizanego z istnieniem potnego i rozlegego imperium. W historii Sowian trudno o jakiekolwiek analogie. Teza to bynajmniej nie nowa, natomiast nowa jest argumentacja, ktra si rni od wszystkich dotychczasowych tym, i jest oparta wycznie na danych statystycznych, a tym samym ma t istotn zalet, e jest cakowicie sprawdzalna. Wikszo omwionych tu danych statystycznych znale mona w mojej ksice z roku 1992.

Gdyby jak chcia Godowski (1986, s. 45) praojczyzna Sowian leaa w grnym i moe take czciowo w rodkowym dorzeczu Dniepru, to oczywicie przedstawione przeze mnie dane statystyczne musiayby wyglda inaczej. Niekoniecznie, jeli zaoy, e dorzecze Dniepru byo pniej poddane silniejszym obcym wpywom ni np. dorzecze Wisy. Nawet analiza podobiestwa jzykw romaskich uprawnia do wprowadzenia w tym miejscu takiej wanie uwagi. Jzyki germaskie nie mogyby by podobne bardziej do sowiaskich ni do batyckich, ale na odwrt musiayby nawizywa bardziej do batyckich ni do sowiaskich. Wtpliwe z uwagi na pniejsze wielowiekowe oddziaywanie, a take na domniemany brak duszego ssiedztwa germasko-batyckiego w prahistorii. Obszar midzy Batami a Germanami mogli zajmowa niekoniecznie Sowianie, ale np. italscy Wenetowie, o ktrych pisz rda historyczne, a ktrzy niekoniecznie musieli by tosami ze Sowianami tak samo jak XIX-wieczne germaskie Prusy nie byy tosame z wczeniejszymi Prusami batyckimi, jak anglojzyczni Szkoci z Lowlands nie s tosami z celtyckimi Szkotami z Highlands, jak romascy Francuzi nie s tosami z germaskimi Frankami, jak celtyccy Walijczycy (ang. Welsh) nie s tosami z romaskimi Wochami ani Woochami (Rumunami), a nawet nie z celtyckimi Wolkami, jak wspczeni Tatarzy nie s tosami z mongolskimi Tatarami, ktrzy najechali Polsk w XIII wieku, ani z tzw. Tatarami krymskimi wysiedlonymi przez Stalina do Uzbekistanu, a zwaszcza jak dzisiejsi sowiascy Bugarzy nie s tosami z turkojzycznymi Bugarami, ktrzy pod wodz chana Asparucha dokonali podboju pewnych obszarw sowiaszczyzny w VII wieku. Jzyk polski nie mgby by podobny bardziej do staropruskiego ni do litewskiego, ale na odwrt musiaby wykazywa wicej zbienoci z litewskim ni ze staropruskim. Nieprawda, przez wystarczajco dugi czas rozwija si w ssiedztwie pruskiego, a oddzielony od litewskiego Podobnie si zdarza zreszt nie tylko z nazwami drzew, ale i z innymi zapoyczeniami. Na przykad polska nazwa taca jest niemieckiego pochodzenia, ale z tego bynajmniej nie wynika, jakoby nasi przodkowie nauczyli si taczy dopiero od Niemcw. Taczy umieli i wczeniej, ale taczenie pierwotnie nazywali plsaniem. Po acinie pokj si nazywa pax, a wojna bellum. Sowo pax przetrwao we wszystkich jzykach romaskich, por. fr. paix, w. pace itd., natomiast wyraz bellum nie zachowa si w adnym jzyku romaskim: Rumuni wojn nazywaj rzboi, a wic wyrazem sowiaskiego pochodzenia, natomiast pozostae ludy romaskie uywaj wyrazu pochodzenia germaskiego typu fr. guerre, w. guerra itp. Ale czy z tego wynika, e Rzymianie byli narodem pacyfistw? Wprost przeciwnie, wiadomo, e Rzymianie byli jednym z najbardziej wojowniczych ludw staroytnoci. Zgadzam si cakowicie z prof. Maczakiem, e argument wysunity z braku czego nie jest waciwie adnym argumentem. Wanie dlatego uwaam, e rzekomy czy te rzeczywisty brak nazw rzecznych zawierajcych germask przesuwk o niczym nie wiadczy. Mona natomiast wyciga wnioski z obecnoci czego. Obecno w jzykach sowiaskich tylko im waciwych nazw drzew odnoszcych si do gatunkw rosncych na Ukrainie upowania wanie do pewnych stwierdze. Za wschodni ojczyzn Sowian wiadczy by mogy i inne pozytywne fakty jzykowe. Na przykad rodzina wyrazw bg, bogaty, ubogi, zboe urobiona od terminu obecnego w jzykach iraskich (ale nie np. w germaskich). Jestem rwnie w trakcie opracowywania zbienoci sowiasko-turkijskich, z ktrych przynajmniej cz wydaje si starsza od czasw Tatarw, Bugarw czy Pieczyngw. To s akurat fakty pozytywne, trudne do wytumaczenia na gruncie hipotezy autochtonicznej. Reasumujc: metoda zastosowana przez prof. Maczaka oparta jest na spostrzeeniach jednostkowych (rozwj jzykw romaskich) i przenoszenie jej na inne przypadki wymaga dodatkowego uzasadnienia, ktrego brak, otrzymane wyniki podobiestwa jzykw sowiaskich s oczywicie sprawdzalne i nie podlegaj dyskusji, ale ich interpretacja nie musi by wcale a tak jednoznaczna, jak chce tego profesor Maczak,

krtko mwic rozwaania profesora Maczaka wcale nie rozwizuj ostatecznie kwestii pochodzenia Sowian. Nie twierdz tu, e na pewno nie ma on racji, twierdz jedynie, e wycignite przez niego wnioski wcale nie s tak nieodparte, jakby sam chcia. Jednak przedstawiona w czciach poprzednich analiza caego szeregu innych argumentw (w tym faktw jzykowych) czyni hipotez autochtoniczn mao prawdopodobn.[koniec cytatu] Zachcam do przeledzenia caoci polemiki na stronie internetowej p. Jagodziskiego: http://grzegorj.w.interia.pl/lingwpl/pochoslo.html Naukowcy bd snuli swoje teorie, mniej lub bardziej prawdopodobne i odkrycia naukowe czy nowoczeniejsze przyrzdy i metody pomiarowe dostarcz na pewno jeszcze niejedn kontrowersj. Nawet okazuje si, e wyniki DNA w znanych orodkach naukowych mona sfaszowa i podrobi. Robi to zreszt jeden ze wspczesnych politykw polskich w znanej aferze. Ale s wnioski, ktre nam wystarcz i do wypracowania koncepcji sowiaszczyzny - to, e ten sam obyczaj inny jest na lsku a inny na Mazowszu nie znaczy, e nie ma tego wita. - to, e Sowianie kiedy mieszkali na terenach Berlina nie znaczy, e sowiaskie s Niemcy. Niemniejsze problemy bd napotykane nad wyjanieniem genezy narodu wgierskiego, gdzie ostatnie badania sugeruj sowiasko tego narodu, ktry pozby si swego jzyka sowiaskiego jzyka. Nie tracc genotypu Ra1. A wyglda, e mielimy z Wgrami jednego ojca, Prasowianina przed 10 tys. laty. Przed rozwaaniami 2-go punktu tego rozdziau dajmy krtkie notki dwch niezwykle istotnych postaci historycznych spoza sowiaszczyzny: Jezusa z Nazaretu - i Mahometa z Mekki. Stworzone przez nich ideologie konfesyjno-moralne wpyny znaczco na rozwj cywilizacji ludzkiej na caym globie szczeglnie w ostatnim tysicleciu: JEZUS z NAZARETU. Posta historyczna w zapisach ydowskich. Prawdopodobnie syn rzymskiego oficera Panthery i ydwki. Mia deformacj caej prawej strony od urodzenia, wiec nie mg wic pracowa jako ciela, std zatopienie w ksigach. Dla wygitej prawej stopy ustawiono specjalnie poprzeczk widoczn na krzyu prawosawia. W owym czasie w Judei, rednio co p roku rodzi si nowy Mesjasz; ydzi nie mogli si pogodzi, e kradnc naokoo wszystkie narody: od Sumeru do Egiptu, a tu kto ich okupuje i oni yj w ndzy. Wic std naturalna potrzeba wybrastwa i wyzwolenia w tym zdegenerowanym plemieniu. No i powstanie licznych sekt zbawczych. Na pewno powyej dwudziestu. Z tych dziesitek mesjaszy skompilowano jednego. Proces przed ukrzyowaniem do autentyczny, gdy Barabasz to posta historyczna. rebeliant, ktry prbowa zbrojnie wywalcza ydowsk niepodlego Judei. Nazarejczyk doprowadzi do pasji sanhedryn atakiem na podstawy ich doktryny. I zarzuty wobec ich niemoralnoci. Tu w zasadzie nie mogli mu nic zrobi, bo strefa wpyww si przesuwaa i publika moga wybra Jezusa. Sfabrykowano wic oskarenie polityczne czyli przypisano czyny powstacze Barabasza Jezusowi, podstawiono faszywych wiadkw i Piat by bezradny. Co za do zmartwychwstania, to jest to mniej niewiarygodne, ni si sdzi. Co prawda Trechlebow troch przesadza z tymi 9-cioma ciaami, ale promieniowanie kirlianowskie i inne dowiadczenia pokazuj, e na pewno istnieje co takiego jak ciao ezoteryczne z rzadkich atomw, ktre z dusz oddziela si od ciaa i jest ju pozamateri, nie potrzebuje pokarmu moe pokonywa odlegoci bezproblemowo. W tym ciele pokazujc si swym uczniom Chrystus mg zosta nierozpoznany, gdy jest to wyidealizowany ksztat postaci ywej. Czy mia tak umiejtno/moliwo to inny temat ale zjawisko samo w sobie nie moe by kwestionowane przez nauk.

Na pewno wdrwk pomiertna i zasiedlanie bezludnych galaktyk odbdziemy jako takie duchy. Co do kultu Jezusa Chrystusa sprawa nas Sowian na tyle nie dotyczy, gdy wedug niektrych zapisw Jezus zakaza apostoom chodzi naucza nasze ludy, gdy jak twierdzi one nie grzesz. O Jezusie wiedzie mona ale nie ma potrzeby wyznawa jego kultu, co sam przecie sugerowa. MAHOMET z Mekki, niepimienny kupiec, yjcy w VI/VII w. ju wtedy potrafi poradzi sobie z ydowszyzn: czyli lichw, wizualizacj i rozpasaniem. Do dzi banki arabskie dziki nie stosowaniu lichwy kredytowej, istniejcej w tzw. bankach spekulacyjnych, potrafi prowadzi dziaalno rozwojow inwestycyjnie, bezkryzysowo. M. uznawany by nawet przez niektrych za najwiksz posta historii, gdy by twrc idei, ktr wdroy w peni i ktra rozwija si po stuleciach nadal. Nie warto obrzdowoci islamu jest czynnikiem okrelajcym warto Muhammada z Mekki, ale umiejtno stworzenia zasad ekonomicznych i czciowo realizowana gromadno, co pozwolio na przeciwstawienie si arocznej zodziejskiej ydowszynie w rozliczeniach handlowych oraz utrzymaniu siy rodziny w systemie plemiennym. Wida, e to z dobrym skutkiem chroni tubylcw Afganistanu, Pakistanu i innych krajw przed operacjami okupacyjnymi tzw. cywilizacji zachodniej. Oraz utrzymuje wysoki poziom handlu od Indii do Gibraltaru od VII wieku. Systemy inne, gwnie oparte na szalbierstwach tzw. ekonomii wolnorynkowej, czyli wyimaginowanej akcji, wekslu i innym wirtualnym pienidzu, ponosz sromotn klsk w caym wiecie. A w samym centrum spekulacyjnym: USA nastpuje zapa na podobiestwo Czarnej Dziury. Mimo nieprawdopodobnej siy militarnej oraz technologicznej mocarstw pejsatych, padaj one wszystkie. ydowszyzna wada dzi i zarzdza konfesjami obu mdrcw, ale, o ile chrzecijastwo jest cakowicie zmanipulowane w kierunku religii samozniewalania, o tyle islam, religia pokoju, nie kci si z poczuciem wasnej godnoci klanowych rodzin i oczywistoci nawet zbrojnej obrony ich wartoci podstawowych. Na pewno sabym punktem islamu jest sabo inwentyki i pdu do nowych technologii, gdy wizualizacj przekrelono tu nie tylko przez burki u kobiet, ale i niech do zmian zachowa. Indyferentny religijnie Daleki Wschd, szczeglnie Chiny potrafi obecnie wyprzedza w spokojnym rozwoju dziedzictwo obu tych wielkich mw. Na marginesie niejako tematu niezbdne jest krtkie zwrcenie uwagi na problem oglnowiatowy, bo nie tylko Polska i caa sowiaszczyzna w nim utona:

YDZI, YDOWSZYZNA, PRZYWILEJE, UKRYTA OKUPACJA YDOWSKA


Stachniuk, Zagadnienie totalizmu; Po zwyciskiej wojnie, gdy wiat leg pokonany u stp Hitlera, zwoa wdz swoich paladynw i rzuci pytanie: "Kto najbardziej przyczyni si do naszego zwycistwa?" Na to powstaje Goebbels i odpowiada: "najbardziej pomogli nam ydzi. Gdymy doszli w 1933 roku do wadzy t rozpoczlimy potne zbrojenia, istniay wszelkie dane, e zostaniemy zgniecieni przez wojn prewencyjn. Trudno byo przypuci, e kraje demokratyczne z zaoonymi rkami przyglda si bd naszym przygotowaniom do napaci. Olbrzymiego rozmachu zbroje nie mona byo ukry. Lecz oto niespodziewanie przyszli nam z waln pomoc ydzi. Mieli oni doskonay wgld w nasze stosunki ekonomiczne, techniczne i polityczne. Posiadali poza tym w swoim rku pras wiatow, film, radio - rodki ksztatowania opinii publicznej w krajach demokratycznych. ydzi byli tymi, ktrzy urabiali pogldy sfer miarodajnych i opinii publicznej zagranic na kwestie Niemiec narodowo-socjalistycznych. Poza tym ywili do nas mierteln nienawi. I ta nienawi kazaa ydom widzie wszystko, co jest narodowo-socjalistyczne, w czarnych barwach. Wszystko, co byo hitlerowskie, byo dla nich zem, barbarzystwem, chorob, rozkadem. Musiao by te saboci, histeri i bluffem. To, co jest ze i chore, nie moe by silne i potne. tym nastawieniem, pyncym z gbokiego przekonania, ydzi uruchomili olbrzymi propagand antyniemieck. Wmwili wiatu, i Niemcy s w rozkadzie, i czogi buduj z tektury, armaty z kiepskiej stali, samoloty z

lichych ersatzw, e w pitym dniu mobilizacji nastpi rewolucja antyhitlerowska itd. wiat w to chtnie uwierzy. Uwierzyy sztaby generalne i parlamenty, gabinety, politycy i opinia publiczna. Na zbrojenia Niemiec patrzono odtd z politowaniem. Wasne zbrojenia staway si dla nich zbyteczne. Dziki temu zaskoczylimy cay wiat w 1939 r. To dao nam zwycistwo. Zawdziczamy je w wielkiej czci ydom, gdy adna najgenialniejsza propaganda niemiecka nie potrafiaby naszych wrogw trzyma rwnie skutecznie w biedzie przez sze decydujcych lat". "Wobec tego, zadecydowa Hitler skadamy uroczycie wieniec na grobie ostatniego, otrutego w Treblince nieznanego yda". Emocje te, nazwijmy je ywioem emocjonalnym, w swej pierwiastkowej formie s czyst energi, domagajc si ujcia. Energia ta musi by wprzgana w cywilizacj poprzez organizacj ycia duchowego kadej jednostki. Poprzez "wizalniki energii emocjonalnej" organizujemy wiat psychiczny czowieka i tworzymy szlaki dla jego pracy cywilizacyjnej. Tymi wizalnikami energii emocjonalnej s normy moralne, nakazy religijne, pojcia wiatopogldowe, etyka ycia spoecznego, prawo, ideay yciowe i styl gospodarstwa. Gdy wizalniki energii emocjonalnej nie ogarniaj ywiou emocjonalnego, nie organizuj pdu yciowego czowieka, wybucha on w sposb anarchiczny, lepy, jako wola nagiej mocy i przemocy, gwatu i zniszczenia. Czciej jeszcze mamy do czynienia ze zjawiskiem, i dane normy moralne, obowizujce wartoci i pojcia me obejmuj cnego ywiou emocjonalnego. Wwczas pod pokryw ustalonego adu, uwiconych wartoci i ideaw, kbi si ciemne, chaotyczne moce. Panujemy tylko nad powierzchni. Tak byo dotychczas z cywilizacj europejska. Bynajmniej nie musi by tak zawsze. Najwyraniej bowiem brak nam dostatecznej iloci wizalnikw do uchwycenia wszystkich ywiow emocjonalnych. Niech kady z nas zdobdzie si na gbsze wniknicie w swoj duchowo, a odczuje, i tufy jest napeniony tajemniczymi namitnociami cierajcymi si chaotycznie, dcymi do wydobycia si na zewntrz. S to emocje utajone. Czasami jednak toruje si dla nich droga na zewntrz. Kady z nas przeywa jakie upojenie w zbiorowym porywie nie stojcym w adnym rozsdnym zwizku z praktyk normalnego mieszczaskiego ycia. Tsknoty do wielkoci i potgi day temu sporadyczny wyraz w wybuchach entuzjazmu patriotycznego, wojennego itp. Co si jednak stanie, gdy nieuchwytne, lecz potne zapory rodowiska w nas i poza nami w pewnej chwili ustpi i dadz swobodne ujcie dla emocyj utajonych? - Nastpuje wwczas ywioowe poczucie przyrostu mocy sprawczej, radoci spotgowanego czynu. Wspczesna socjotechnika, jako aparat powielania nastrojw, wyobrae, poj, metod organizacji aktywnoci, narzdzia wadztwa i kierowania, sprawia wyzwalanie emocyj utajonych w stopniu nigdy dotychczas nawet w przyblieniu nie osigalnym.

YDOWSZYZNA, TO ZATEM NAJWIKSZA PRZESZKODA CYWILIZACJI LUDZKIEJ:


Pod pojciem ydowszyzna naley rozumie zesp ideologiczno-spoecznych struktur i dziaa na szkod ludzkoci pod przykrywk mitu wybrastwa ydw, jako narodu w odniesieniu do reszty narodw: Talmud, Biblia, kocioy i religie, masonerie, struktury ukrytej wadzy wiatowej, dezinformacji, agentury, izraelocentryzm, systemy totalitarne, monarchie i arystokracje, faszywe nauki i sztuki. Jest to jednak mit, za ktrym kryj si wszyscy przyjmujcy te zasady zniewolenia narodw dla osignicia wadzy, i zaspokojenia najwymylniejszych potrzeb i podliwoci. S to wic ydzi ideowi wykorzystujcy nawet czonkw narodu, ktremu monaby przypisa cechy ydostwa. Tu sprawa jest dosy trudna, gdy cao zagadnie zwizanych z ydowszyzn jest niejasna, nacigana i zakamana na kadym szczeblu analizy: 1. fasz narodu ydowskiego i Biblii oraz jej wersja pochodzenia czowieka. Badania DNA uniemoliwiaj ustalenie okrelenie ich genotypu. Ich zapisy w Talmudzie i Biblii, to kodyfikacja kamstwa i zbrodni przedstawione w aktach oskarenia! Stworzenie wiata, pochodzenie czowieka s w cakowitej sprzecznoci do nauki. 2. fasz historii narodu ydowskiego. Nie byo Abrahama, 12 pokole, walki Jakuba z Bogiem, wypraw do i ucieczki z Egiptu, nie byo nakazu kradziey, jako przywilej nadany im przez Boga itp., itd. wite ksigi judaizmu i chrzecijastwa stworzono na materiale fikcyjnym lub mitach zaczerpnitych z rnych regionw Azji.

3. zakamanie historii Polski i krajw sowiaskich. T metod przeniesiono na podbite kraje za pomoc tzw. chrystianizacji w rnych podstpnych formach zawadnicia. Cz opisuj w opracowaniu Kryptonim Prawda. Np. sowiaszczyzna zostaa rozcita na katolicyzm i prawosawie. Potn Rosj okieznano dodatkowo paszportyzacj, czyli przywizaniem do terenu z pomoc koniecznoci specjalnych zgd i paszportw na podrowanie, odcito od reszty Kontynentu innym przewitem torw oraz innym alfabetem. Gdy nie potrafiono sobie poradzi z dzielnoci i homogenicznoci tej nacji. 4. faszywe ideologie i faszywa nauka. Sakry, mity bkitnej krwi, monarchii, zawaszczanie i przeinaczanie wiedzy: bdna teoria Einsteina i prawa Newtona, fikcyjne dokonania, jak loty na Ksiyc, itp. 5. fasz pienidza i akcji, lichwa, banki i giedy spekulacyjne oderwanie pienidza od wartoci i waciciela, wprowadzenie niewolnictwa, deprawacji, niszczenie rodziny, stawianie wyej zwierzcia od czowieka, pozbawianie praw i moliwoci egzystencji godnych ludzi, gdy zbrodniarze po wyroku maj luksusowe warunki wizienne. 6. fasz organizacji ruchw sowiaskich wspczesnych. Wikszo koncentruje si na paru obrzdach i trwaniu w stagnacji spoecznej. 7. okrutno w zwalczaniu ludzkoci. Wywoywanie wojen zdobycznych, zamachy zbrodnicze, kryzysy gospodarcze i finansowe, zachwianie praw natury i ludzkich: dezintegracje i atomizacje spoeczne sianie zamtu, rebelii, doprowadzio wiat to punktu krytycznego egzystencji. Poruszono te kwestie szczegowiej w ksice Kryptonim Prawda. Tutaj przedstawmy krtko poszczeglne opinie na ten temat:

POPRAWKA Z HISTORII ANGORA nr 50 (13.XII.2009) NARD YDOWSKI ZOSTA WYMYLONY

Rozmowa z prof. SZLOMO SANDEM, RZECZPOSPOLITA, Nr 279 (28-29. XI.2009).: Od wielu lat adna ksika tak silnie nie wstrzsna wiatem ydowskim jak Wymylenie ydowskiego narodu Szlomo Sanda, profesora historii z prestiowego Uniwersytetu Telawiwskiego. Izraelski naukowiec o polskich korzeniach przez jednych zosta okrelony jako wariat i antysemita, ktry kala wasne gniazdo. Inni uwaaj go za wizjonera, ktry nie ba si wystpi przeciwko najwikszemu ydowskiemu tabu zama zmow milczenia. Jak wskazuje tytu ksiki, profesor Sand uwaa, e nard ydowski zosta wymylony. W Izraelu jego naukowa rozprawa spotkaa si z wielkim zainteresowaniem czytelnikw rzecz niemal bez precedensu dla prac naukowych trafia na list bestsellerw, na ktrej znajdowaa si nieprzerwanie przez 19 tygodni. Podobny sukces odniosa we Francji, gdzie zdobya prestiow nagrod Prix Aujourdhui. W padzierniku ksizka wysza po angielsku i trafia do Wielkiej Brytanii Stanw Zjednoczonych, wywoujc kolejn fal polemik i prasowych sporw. Krytyczn recenzj ksiki opublikowa niedawno Financial Times - Gazeta uznaa j za prowokacj. Federacja Syjonistyczna Wielkiej Brytanii i Irlandii za ostrzega, e lansowanie podobnych tez moe si przyczyni do wzrostu incydentw na tle antysemickim. Autor ksiki wedug organizacji szuka za taniej sensacji.: Rz: Kto wymyli nard ydowski? Prof. SZLOMO SAND: ydowscy historycy yjcy w Niemczech w drugiej poowie XIX wieku To by okres ksztatowania si nowoczesnych nacjonalizmw w Europie. Mieszkacy Starego Kontynentu zaczli wtedy myle kategoriami wsplnot etnicznych. Rodziy si narody: niemiecki, polski, francuski. ydowscy historycy w Niemczech byli ludmi swoich czasw i dziaali pod wpywem dominujcych w nich prdw. Wzorowali si na nacjonalistach pastw europejskich, gwnie Niemcach, i w taki sposb powsta syjonizm, a wraz z nim nard ydowski Jak to powsta? Powsta, bo wczeniej nie istnia. Przecie ydzi mieszkali w Europie od dwch tysicy lat. Odkd zostali wygnani przez Rzymian z Palestyny. Nic takiego si nie stao. To mit. Rzymianie wcale nie wypdzili ydw z Palestyny, a ydzi wcale nie przybyli do Europy. System kar, jaki Rzymianie stosowali wobec ujarzmionych nacji, nie przewidywa masowych wysiedle. Wyrzucenie caego narodu z jego Ziemi to bardzo

skomplikowana operacja, ktrej wykonanie stale si moliwe dopiero w XX wieku wraz z rozwojem niezbdnej infrastruktury, np. linii kolejowych. Nawet Trzecia Rzesza miaa spore problemy z takimi operacjami, a co dopiero Imperium Rzymskie, Rzymianie byli oczywicie brutalni. Mogli zabi wielu ludzi, spali miasto, ale nie wypdzali caych narodw. Ale przecie to fakt powszechnie znany.. Oczywicie, e powszechnie znany, O wypdzeniu napisano w deklaracji niepodlegoci Izraela z 1948 roku, a nawet na naszych banknotach. Do tego bowiem sprowadza si mil zaoycielski Pastwa Izrael: wyrzucili nas z naszej ziemi dwa tysice lat temu, ale teraz wrcilimy, aby j odebra. Nawet ja zawodowy historyk od kilkudziesiciu lat bezkrytycznie w to wierzyem. Dopki dziesi lat temu nie postanowiem zbada tego problemu... Co si okazao? Zaczem od literatury przedmiotu. Ku mojemu zdumieniu okazao si, e nie ma ani jednej ksiki naukowej na temat wypdzenia ydw z Palestyny. Wyobraa pan to sobie? Jedno z najwaniejszych wydarze w historii narodu, a nikt nie napisa na fen temat opracowania historycznego! To jeszcze nie dowd, e to nieprawda. Bdmy powani. Mamy do czynienia z wielk mistyfikacj. Mit o wypdzeniu ydw to wytwr chrzecijaskiej propagandy z IV wieku. Miaa to by kara za zabicie Syna Boego, Wanie do tego mitu nawizali syjonici w XIX wieku. Aby zbudowa nard, trzeba byo spreparowa jego pami. Francuscy nacjonalici odwoywali si do staroytnych Galw, woscy do Juliusza Cezara, a niemieccy do Teutonw. ydzi wzili z nich przykad. Ogosili, e Rzymianie wypdzili ich przodkw z Palestyny, ci rozeszli si po caej ziemi, ale teraz musz znowu poczy si w jeden nard. Ale przecie to jest fakt w Europie, Afryce i w Azji istniay lub nadal istniej skupiska ydw. Tak, ale wszyscy ci ludzie nie s wcale potomkami wypdzonych ydw z Palestyny. Mao tego, w sensie etnicznym wcale nie s ydami. To przedstawiciele rozmaitych innych ludw i narodw, ktrych przodkowie przed wiekami nawrcili si na religi judaistyczn. ydzi znaleli si na caym wiecie nie dziki jakiej mitycznej wdrwce ludw, tylko dziki masowemu nawracaniu! Bycie ydem w Europie czy Afryce nie miao nic wsplnego z narodowoci. ydami byli po prostu wyznawcy judaizmu. Judaizm jest jednak cile powizany z tosamoci etniczn. Teraz lak. Ale wystarczy przestudiowa staroytne rda arabskie, wczesnochrzecijaskie, pogaskie czy ydowskie (z Talmudem na czele), aby si przekona, e religia judaistyczna dugo bya religi nawracajc. Od II wieku przed narodzeniem Chrystusa a do IV wieku naszej ery judaizm by najwaniejsz monoteistyczn religi na wiecie, ktrej celem byo pozyskanie jak najwicej nowych wyznawcw. Przekonanie pogan, e powinni wierzy w jednego Boga, co robiono zreszt bardzo skutecznie. I std na wiecie wzio si tylu ydw. Ale przecie wikszo ydw w Polsce wygldaa zupenie inaczej ni Polacy. Nie mogli to by nawrceni na judaizm Sowianie. Na judaizm nie nawracali si tylko poszczeglni ludzie, ale tak samo jak w przypadku chrzecijastwa cae krlestwa. Na przykad w Jemenie czy Afryce Pnocnej. Podobnie stao si z lecym pomidzy Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym krlestwem Chazarw. W XII wieku ten nawrcony na judaizm turecki lud zacz by jednak spychany przez Tatarw I Mongow Dyngis-chana na zachd. Zatrzymali si we wschodniej Polsce. Odpowied na paskie pytanie jest wic prosta: 75 procent polskich ydw wyglda inaczej ni Polacy, gdy test pochodzenia chazarskiego. W Polsce panuje przekonanie, e ydzi przyszli do nas z Zachodu, a nie ze Wschodu. Ta teoria pojawia si dopiero w latach 60. XX wieku. Wczeniej wszyscy wielcy historycy poczwszy od Ernesta Renana, a po Marca Blocha uwaali, e ydzi przybyli do Polski z Chazarii. Zdanie to podzielali zreszt badacze syjonistyczni, choby jeden z najwaniejszych ydowskich historykw midzywojnia Icchak Shipper z Warszawy. Oni mylili si tylko w jednym. Twierdzili. e ydzi najpierw przyjechali do Chazarii z Palestyny, a dopiero potem do Polski. W Polsce panuje przekonanie, e ydzi osiedlali si u nas, uciekajc przed przeladowaniami na Zachodzie. Polska miaa by ostoj religijnej tolerancji.

Mio o tym mwi, jeszcze milej sucha. Obawiam si jednak, e musz sprowadzi Polakw na Ziemi. Z demograficznego punktu widzenia nie da si wytumaczy istnienia tak wielkiej populacji ydw w Polsce jako rezultatu emigracji z Niemiec czy z Hiszpanii. Tamtejsze spoecznoci byy na to zbyt mae. Swoj drog, czy Pan wie, jak niemieccy ydzi nie znosili polskich ydw? Nazywali ich pogardliwie Ost-Juden. Uwaali ich za pdzikich, brudnych Azjatw, z ktrymi nie chcieli mie nic wsplnego. Takim terminem okrelali na przykad moich pochodzcych z odzi rodzicw. Powiedzia pan, e potomkami Chazarw byo 75 procent polskich ydw. A reszta? Moja mama miaa osiem sistr. Pi miao kruczoczarne wosy semickie rysy tak jak ja ale trzy byy blondynami i miay niebieskie oczy. Do dzi wielu ydw pochodzcych z Polski ma europejski wygld. Dlaczego? Ot krlestwo Chazarw podbio ziemie zamieszkane przez Sowian. Mniej wicej w okolicach Kijowa. 25 procent polskich ydw to potomkowie tych Sowian, ktrzy przyjli judaizm od swoich chazarskich wadcw. A moe to elekt mieszanych maestw? Oczywicie, to tez si zdarzao, ale nie na jak wielk skal. Tak czy inaczej w efekcie tego podczas okupach Niemcy mieli powane kopoty z rozrnieniem Polakw od ydw. Ojciec opowiada mi, e podczas pierwszych miesicy okupacji, ktre przey w odzi, Niemcy bezskutecznie prbowali identyfikowa ydw na oko. W efekcie wielu ydw, ktrzy mieli idealnie aryjskie rysy, chodzio sobie swobodnie po ulicach. Niemcycho bardzo tego chcieli nie mogli wic w Polsce dokona Holocaustu na podstawie swoich teorii rasowych, pomiarw i tym podobne. Zagada ydw w Polsce zostaa dokonana na podstawie dokumentw: spisw ludnoci, dowodw osobistych, wiadectw urodzenia. Skoro nie byo takiego wydarzenia jak wypdzenie ydw z Palestyny, to gdzie si ci ydzi podziali? Nigdzie. Nadal mieszkaj na swojej ziemi w Palestynie. Potomkowie staroytnych ydw to dzisiejsi Palestyczycy. Ludzie ci zostali bowiem zarabizowani po tym, gdy w VII wieku Palestyna zostaa podbita przez Arabw. Nie ma si im zreszt co dziwi Arabowie ogosili, e kady. kto uzna Mahometa za proroka, zostanie zwolniony od podatkw. Myl, e gdyby kto co takiego zaproponowa dzisiejszym Izraelczykom, zapewne dua cz z nich te by si nawrcia na wiar Allaha. (miech) Ale Palestyczycy wygldaj przecie jak Arabowie. Nie rni si od Egipcjan czy Irakijczykw. Trudno, eby po tylu stuleciach taki may nard zachowa etniczn czysto. Palestyczycy czsto pytaj mnie: czyli to my jestemy prawdziwymi ydami? Nie, odpowiadam, jestecie tylko ich potomkami. yjecie bowiem w miejscu wiata. przez ktre przechodzio wielu zdobywcw i wszyscy zostawiali tu swoj sperm. Podbj arabski by rwnie podbojem biologicznym. Nie zmienia to jednak faktu, e czonek Hamasu z Hebronu jest bliej spokrewniony z antycznymi ydami ni izraelski onierz, z kto- rym walczy. Palestyczycy nie s chyba zachwyceni, gdy mwi im pan, e w ich yach pynie ydowska krew? Rzeczywicie, nie lubi o tym sucha, (miech) To chyba najlepszy dowd na to, e nie jestem agentem Hamasu i nie napisaem swojej ksiki na zlecenie Arabw. Wrmy do kwestii ydowskiej tosamoci. Stosunek do Palestyny zawsze mia chyba take wymiar religijny. Tak, i co ciekawe w religijnej tradycji ydowskiej wypdzenie miao wymiar metafizyczny, a nie realny. Przeciwiestwem wypdzenia zawsze byo odkupienie. Dopiero rewolucja syjonistyczna przeformowaa odwieczn judaistyczn formu wypdzenie .odkupienie na wypdzenie powrt do ojczyzny. ydzi przez wieki uwaali, e powrc do Ziemi Obiecanej, dopiero, gdy przyjdzie Mesjasz i rozpocznie si Sd Ostateczny. Powrc jednak w sensie duchowym, po mierci. Czy dlatego wielu religijnych ydw do dzi nie popiera syjonizmu i Pastwa Izrael? Nie popiera? Oni uwaaj, ze jego istnienie jest obraz Boga i blunierstwem. Prosz zwrci uwag, e przez cale wieki ydzi wcale nie pchali si do Ziemi Obiecanej, to si zaczo dopiero w XX stuleciu. ydzi w Babilonie yli przecie w odlegoci czterech dni jazdy wielbdem od Palestyny! I wcale nie chcieli si tam przeprowadzi. Czyli wszystko zaczo si od syjonizmu?

Tak, ale nawet gdy ta ideologia ju istniaa, wikszo ydw wcale nie palia si do wyjazdu na Bliski Wschd. Gdy pod koniec at 60. XIX wieku w Rosji zaczy si wielkie pogromy, wrd ydw zawrzao. Cz, jak Ra Luksemburg, staa si rewolucjonistami, cz popara socjaldemokracj, ale wikszo gosowaa nogami. Zacza si masowa migracja do Ameryki. W latach 20. USA uznay jednak, e maj wystarczajco duo ydw, i zamkny przed nimi drzwi. Wtedy nie byo ju wyboru ludzie zaczli osiedla si w Palestynie. Kolejna fala przybya z Niemiec po dojciu Hitlera do wadzy w jatach 30. A potem ju poszo. Druga wojna wiatowa, Holocaust i ostateczne zwycistwo syjonizmu, jakim byo powstanie Izraela. Swoja drog oglda pan kiedy synne ydowskie filmy krcone w Nowym Jorku w jatach 20.? Jak pan myli. jaki kraj przedstawiano w nich jako ukochan ojczyzna o jakim kraju mwiono z nostalgi i mioci? Domylam si, e nie o Palestynie. O Polsce! To bya dla ydw prawdziwa ojczyzna. Moj ojciec, umierajc w Izraelu, mwi wanie o Polsce Kraju, do ktrego tskni i uwaa za swoj prawdziw ojczyzn, Tak mwi o Polsce stary yd umierajcy w pastwie ydowskim, w Ziemi Obiecanej. Ciekawe, co? Paski ojciec przetrwa zagad w Polsce? Nie, w grudniu 1939 roku uciek z niemieckiej strefy okupacyjnej do sowieckiej. Wzi mam i siostr (ja urodziem si tu po wojnie w obozie przejciowym w Austrii) i przedosta na teren opanowany przez Armi Czerwon. Co ciekawe, ojciec przed wojn by dziaaczem komunistycznym, ale Sowietom si do tego nie przyzna. Ba si, e NKWD go zamorduje, tak jak zamordowaa wielu innych dziaaczy KPP w jatach 30. Moja rodzina uratowaa si wic dlatego, e bylimy ydami. a nie komunistami. Wywieli ich do Uzbekistanu i tam przetrwali wojn. Mam wraenie, e czasami prowokuje pan swoich rodakw. Powiedzia pan kiedy, e powstanie Izraela byo aktem gwatu. Zostaem wtedy zaproszony przez uniwersytet na terytoriach okupowanych. Po wykadzie Palestyczycy zapytali mnie, dlaczego - cho jestem zwolennikiem takiej teorii historycznej nadal usprawiedliwiam istnienie Pastwa Izrael. Odpowiedziaem, e nawet dziecko zrodzone w wyniku gwatu ma prawo do ycia. Potem Opisay to palestyskie gazety i zrobio si sporo szumu. Ale ja to podtrzymuj. Uwaam, e Izrael ma prawo do egzystencji na Bliskim Wschodzie. Ale nie z powodu bajek o powrocie do ziemi przodkw, ale dlatego, e prba zniszczenia go doprowadziaby do niewyobraalnej tragedii. Ale obecny ksztat tego pastwa panu nie odpowiada? - Nie. Moj sprzeciw wzbudza to, e Izrael oficjalnie nazywa si pastwem ydowskim, a na naszej fladze jest gwiazda Dawida. Sprawia to, e wier populacji kraju (tak zwani izraelscy Arabowie, nie myli z Palestyczykami mieszkajcymi na terytoriach okupowanych przyp. red.) traktowana jest jak obywatele drugiej kategorii. Izrael powinien porzuci swj ydowski charakter i sta si wieckim pastwem ydw i Arabw. Czy to nie utopia? Wielu Izraelczykw uwaa, e w sytuacji, gdy kraj znajduje si w morzu wrogich Arabw, oznaczaaby to samobjstwo. Jest dokadnie odwrotnie! Izrael czeka katastrofa, jeeli si nie zmieni. Prdzej czy pniej dojdzie tu do masowej rewolty. Nie wybuchnie ona w Autonomii Palestyskiej, ale na pnocy Izraela. w Galilei, ktrej wikszo mieszkacw Stanowi Arabowie, Galilea bdzie izraelskim Kosowem. Kosowo zaczo separowa si od Serbii, gdy kraj ten sta si pastwem plemiennym, nacjonalistycznym. Cho zamieszkane przez Albaczykw, nie chciao przyczy si do biednej, zapnionej Albanii i zdecydowao si na samodzielno. To samo stanie si z Galile. Izraelscy Arabowie nie bd chcieli wej w skad zacofanej Autonomii Palestyskiej, ale dugo juz w pastwie ydowskim nie wytrzymaj. ydzi i Arabowie mieliby stworzy razem jedno pastwo? Przecie nienawi jest tak wielka... I kto to mwi? Polak! A czy midzy warni a Niemcami nie byo wielkiej nienawici? I ten wasz konflikt nie trwa 60 lat, tylko 1000! A teraz jako jestecie wietnymi ssiadami i znalelicie si w jednej federacji! A Polacy doznali od Niemcw tyle krzywd. Ja akurat jestem jednym z tych ydw, ktrzy nie zapomnieli, e w Polsce podczas wojny nie zginy tylko trzy miliony polskich ydw, ale rwnie trzy miliony Polakw. Pamita Pan film Claudea Lanzmanna Szoah?

Dziwiciogodzinny dokument, wikszo nagrana w Polsce, i ani sowa o tym, e Polacy te ginli w obozach. Jaka przyszo czeka Izrael? Bardzo ponura. Obawiam si, e w dalekiej perspektywie nie ma adnej szansy, eby przetrwa na Bliskim Wschodzie jako pastwo ydowskie. Naley zerwa z tym nonsensem i porozumie si z Arabami. Przyj wreszcie do wiadomoci rzecz oczywist: e jestemy wielokulturowym. wieloetnicznym spoeczestwem, a nie adnym plemiennym monolitem, ktry moe si separowa od Arabw. Prosz si przespacerowa ulicami Tel Awiwu, Jaki pluralizm! Ile ludzkich typw! ydzi europejscy, ydzi bliskowschodni, Polacy, Rosjanie, Etiopczycy! I ci wszyscy ludzie uparcie powtarzaj, e w ich yach pynie jedna krew. Rzeczywicie trudno uwierzy, eby etiopscy ydzi byli potomkami ydw z Palestyny. Trudno uwierzy? Przecie to s Murzyni! Najgorsze jest w tym to, e ci doroli ludzie cakowicie na powanie, bez mrugnicia okiem twierdz, ze s potomkami krla Salomona. ydami, ktrzy zgubili si przed wiekami w Afryce. Ale ju cae szczcie si odnaleli wrcili do domu. S momenty, w ktrych wydaje mi si, e wiat zwariowa. Jedna z najwikszych tragedii ludzkoci polega na tym, e ludzie patrz, ale nie widz. yjemy w oparach ideologii, ktre lansuj najbardziej karkoomne teorie, a my bezrefleksyjnie je przyjmujemy i uwaamy za prawd objawion. Paska teoria rwnie wzbudza wiele kontrowersji. Jest pan nawet oskarany o antysemityzm. Polityka Pastwa Izrael przyczynia si do znacznie wikszego wzrostu antysemityzmu ni moja ksizka. Gdy kto mwi co niewygodnego. najatwiej jest go oskary o antysemityzm. Ja nie dam sobie zamkn ust i dalej bd si stara obali niebezpieczny mit, e Izraelczycy s wsplnot etniczn, Doprowadza on bowiem do szalestwa, jakim jest udawanie, e wier populacji naszego kraju nie istnieje. Jak dugo jeszcze mona utrzymywa t iluzj? Obiecaem sobie, e nie bd szed na adne kompromisy z ideologi, jak robi to wielu innych badaczy. Mwi pgbkiem czy posugiwa si aluzjami. Jestem na to za stary. Mwi prawd, bo niedugo moe ju by za pno. Ten sam mit, na podstawie ktrego narodzi si Izrael, moe si okaza mitem, ktry go zniszczy. Rozmawia: PIOTR ZYCHOWICZ I ten sam temat w innym ujciu, z Internetu:

P ORTA L TLE N, D ZIA : P A RD ON.MA GD A HA RTMA N , r o da [ 5 .0 3 .2 0 0 8 , 10:13] SENSACJA: YDZI SFASZOWALI HISTORI, A IZRAEL TO OSZUSTWO?
Historyk z uniwersytetu w Tel Awiwie twierdzi, e nard ydowski to wymys, a wygnanie ydw z Palestyny przez Rzymian - mit, majcy uzasadnia powstanie pastwa Izrael. Wydana pki co tylko po hebrajsku Ksika Jak i kiedy stalimy si ydami narobia w Izraelu sporego zamieszania. Zdecydowanie wikszego, ni narko tyczne rewelacje na temat Mojesza. Profesor Shlomo Zand kwestionuje bowiem podstawy istnienia ydowskiego pastwa. Z bada Zanda wynika, e stanowice podstaw ideologii pastwowej Izraela "wygnanie" po przegranym powstaniu lat 66-73 n.e. nigdy nie miao miejsca. Rzymianie z zasady nie uciekali si do przesiedlania podbitych ludw, a wraz z nadejciem Arabw wikszo Judejczykw przyja islam i asymilowaa si w spoeczestwie. Dzisiejsi Palestyczycy s wic w prostej linii potomkami staroytnych, asymilowanych Judejczykw. S to tezy niewiarygodnie wrcz rewolucyjne i obrazoburcze. Obowizujca historiografia zupenie inaczej odpowiada bowiem na pytanie gdzie waciwie podziali si ydzi po klsce powstania w roku 73. I dlaczego w pniejszych wiekach Palestyn zdominowali... Palestyczycy. Historycy izraelscy, a za nimi wiatowi, tumaczyli e ydzi zniknli, bo ich wysiedlono. Zand twierdzi, e to kamstwo. ydw nikt nie wysiedla - oni w Palestynie zostali, i to z nimi walczyli syjonici zakadajcy pastwo Izrael w roku 1948. I walcz do dzisiaj.

Mit zaoycielski pastwa Izrael, owa diaspora rozproszona po wiecie i majca nadziej na powrt, moe si wic okaza propagandow konfabulacj. Za utworzenie Izraela wszystkim, tylko nie aktem dziejowej sprawiedliwoci. Zdaniem Shlomo Zanda wanie wtedy odebrano Palestyn prawowitym, odwiecznym wacicielom. Syjonizm sprowadzaby si wic do uzurpacji i zawaszczenia kraju przez ludzi nie majcych do niego adnych praw. Zand, opierajc si na wieloletnich badaniach, formuuje rewolucyjne tezy na temat sztucznej etnicznoci ydw. Jego zdaniem ydzi nigdy nie stanowili jednego narodu, a grup najrozmaitszych plemion semickich, ktre przyjy judaizm. Na dowd przywouje istnienie judejskiego krlestwa Himyan na poudniu Pwyspu Arabskiego oraz ydowskich Berberw z Pnocnej Afryki. To ich potomkami s jego zdaniem ydzi sefardyjscy, mieszkajcy w redniowieczu w Hiszpanii. Podobnie ydzi aszkenazyjscy z Europy Wschodniej, w tym i z Polski, nie pochodz z Izraela. S potomkami Chazarw, ktrych rola w powstaniu pastwa Piastw wci jest szeroko dyskutowana. Na poparcie swej tezy Zand przywodzi analizy filologiczne, z ktrych wynika e jzyk jidisz stanowi mieszank niemieckiego... i chazarskiego. Analizy te s znane od dawna, podobnie jak wikszo bada, na ktre Zand si powouje. Nie byy w Izraelu przedmiotem naukowej dyskusji, gdy podwaay racj stanu - a nawet samo istnienie pastwa. Zanda zastanowio istnienie wsplnot judaistycznych na niemal wszystkich kontynentach i wrd wszystkich typw antropologicznych. Mao prawdopodobne wydao mu si oglnie przyjte tumaczenie syjonistw, e wszyscy ci ydzi wywodz si z Palestyny, i rozproszyli si na cay wiat po wojnie ydowskiej I wieku n.e. Zdaniem profesora, Izrael nie ma prawa nazywa si pastwem ydowskim - powinien by krajem dla wszystkich. Zand twierdzi, e zaoyciele ruchu syjonistycznego sfaszowali histori i stworzyli rasistowsk ideologi, ktr wci uzasadnia si dziaania pastwa Izrael. Choby obecn krwaw ofensyw w Strefie Gazy. Shlomo Zand odrzuca te historyczno wielu zapisw Starego Testamentu, zreszt i tak od dawna uznawanych za mitologiczne. Jego zdaniem historia o wyjciu z Egiptu albo o krwawym podboju Palestyny przez Jozuego to pniejsze legendy, majce suy zbudowaniu tosamoci narodowej. Ktra, zdaniem profesora Zanda, zostaa de facto zmylona. Nard ydowski jako taki nigdy nie istnia. Istniaa jedynie religia mojeszowa, spajajca najrniejsze grupy etniczne. Jeli to prawda, ydzi nie maj do Palestyny adnych praw, a Pastwo Izrael jest najwikszym oszustwem XX wieku. Trudno si dziwi, e w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie ksika ydowskiego historyka daa efekt podobny do wybuchu BOMBY Oczywicie, chodzi o tego samego czowieka Sand, czytaj z niemieckiego: Zand [piasek]. Bo wikszo nazwisk ydw europejskich ma niemieck genez.

A Z DZIEJW YDOSTWA W POLSCE, wyczytamy m.in. [wyjte z Internetu]:


Przez dugi czas w swej historii Polska bya krajem wielonarodowociowym. Spoeczno ydowska, jako e przed II wojn wiatow stanowia ponad 10% ogu mieszkacw Polski pozostawia po sobie wiele rnorodnych obiektw zaliczanych do dbr kultury materialnej. Jeszcze do wybuchu II wojny wiatowej okoo 34% mieszkacw Polski nie byo Polakami (Tomaszewski, 1985 r.). Sytuacja ta zmienia si po 1945 roku, kiedy okazao si, e w granicach Polski mieszka zaledwie okoo 2,5% ludnoci o narodowoci innej ni Polska (Tomaszewski, 1991 r.). Na przeomie III-IV wieku istniay skupiska ydowskie w rzymskiej prowincji Panonia (tereny obecnych Wgier). Pojawia si wic prawdopodobiestwo, e ydowscy kupcy ju wtedy wdrowali przez polskie ziemie (dzisiejszy Wrocaw, Kalisz, Bydgoszcz i Zatoka Gdaska). Jehuda ha-Kohen opisuje istnienie ydowskiego osiedla w Przemylu ju okoo 1018 lub 1030 roku. Zapewne podobne skupiska ydowskie istniay na poudniowo-wschodnich terenach Polski.

Jednake nie byli to rdzenni potomkowie Abrahama, lecz potomkowie koczownikw, ktrzy we wczeniejszych wiekach przyjli judaizm. Prawdopodobnie zajmowali si oni rolnictwem. Jednym z najstraszniejszych momentw redniowiecza by okres wypraw krzyowych. Pierwsza z nich wyruszya z terenw Francji w 1096 roku. Nieszczcie tkwio w tym, e Krzyowcy gosili, aby "wit wojn" rozpocz ju we wasnym kraju od zniszczenia "wrogw Boga", czyli ydw. Mordowanie ydw traktowano jako czyn miy Bogu, gwarantujcy odpuszczenie grzechw. Fala straszliwych pogromw rozlaa si po Francji, Niemczech i Czechach. Tylko w przecigu trzech miesicy (maj-lipiec) w niemieckich miastach nad Renem zgino 12 tysicy ydw. Ogem szacuje si, e okoo jednej trzeciej ydowskiej ludnoci Niemiec i pnocnej Francji zgino. Wielu pod przymusem przyjo chrzecijastwo. Wielu uciekao. Bardzo czsto drogi ucieczki prowadziy na wschd, do Polski. S.J. Agnon cytuje w swojej ksice pikn legend: "I widzia Izrael, jak cigle powtarzaj si jego cierpienia, jak mno si zakazy, wzmagaj przeladowania, jak wielka staje si niewola, jak z powodu panujcego za nieszczcie goni nieszczcie, jak mno si akty wypdzenia, i nie mg ju duej wytrzyma z powodu tych, ktrzy go nienawidzili. Wyszed wic na drog, patrzy i pyta o cieki tego wiata, ktra jest suszna, ktr powinien pj, aby znale wreszcie spokj. Wtedy z nieba spada kartka: Idcie do Polski! Poszli wic do Polski i ofiarowali krlowi ca gr zota, a krl przyj ich z wielkimi honorami. Bg ulitowa si nad nimi i pozwoli im zazna aski od krla i ksit. (...) Istnieje jednak take przesanka ku temu, e Izrael zamieszkiwa w polskim kraju od pradawnych czasw i rozkwita tam w uczonoci i prawie. Gdy przybyli bowiem z krlestwa Frankw, znaleli w Polsce las, ktrego drzewa byy pokryte napisami, a na kadym drzewie by traktat z Talmudu. To las kaweczyski, ktry cignie si od Lublina. S te tacy, ktrzy wierz, e rwnie nazwa kraju pochodzi ze witego rda, z jzyka Izraela. Gdy Izrael bowiem tam dotar, powiedzia: "po-lin", co oznacza: "tu przenocuj!" I mieli na myli, tu chcemy przenocowa, zanim Bg znowu pozwoli zebra si rozproszonemu ludowi Izraela. ak opowiadali nam nasi dziadkowie." (Polen - die Legende von der Ankunft; w: Das Buch von den polnischen Juden, S.J.Agnon i Ahron Eliasberg, Berlin 1916, str. 3-8, cyt. str. 3-4) W 1096 roku na polskie ziemie napyna pierwsza fala ydowskich uchodcw z zachodu. Druga fala napyna wraz z wyruszeniem drugiej wyprawy krzyowej w 1147 roku. Wdrujc z zachodu na wschd, ydzi musieli przej przez ziemie Dolnego lska, lub Wielkopolski, lub te Pomorza. Na Dolnym lsku zachoway si dokumenty, wiadczce o tym, e okoo 1150 roku wie May Tyniec pod Wrocawiem bya wasnoci ydowsk. Okoo 1200 roku wie Sokolniki bya rwnie wasnoci ydowsk. Natomiast przed 1203 rokiem we Wrocawiu powsta samodzielny kaha (gmina ydowska) z synagog i cmentarzem. A jeli wwczas powsta samodzielny kaha, to jest oczywistym faktem, e osadnictwo ydowskie we Wrocawiu musiao rozpocz si duo wczeniej. Ze wspaniaych zabytkw zachowa si nagrobek kamienny Dawida syna Sar Szaloma zmarego 25 Aw 4963 roku (4 sierpnia 1203 r.). W Wielkopolsce zachowaa si informacja o wsi ydowo pod Gnieznem (1205 r.) i wsi ydowo pod Kaliszem (1213 r.). A jeli skupiska ydw istniay w pobliu Gniezna oraz Kalisza, to duym prawdopodobiestwem jest take ich obecno w tych miastach centralnych Wielkopolski. W Kaliszu znajdowaa si wwczas mennica ksicia Mieszka III Starego (1122-1202). Na denarach bitych w tej mennicy widniej napisy hebrajskie. Dlatego te mona przypuszcza, e w owym czasie ydzi mieszkali take i w Gnienie. Wiemy z pewnoci, e ydzi dzierawili i zarzdzali mennicami ksicymi Kazimierza II Sprawiedliwego (1138-1194), Mieszka III Starego (1122-1202) i jego synw: Mieszka i Bolesawa, Przemysawa I Noszaka (1332-1410) i by moe arcybiskupw gnienieskich. Najbardziej znanymi s dukaty Mieszka III bite w mennicy w Kaliszu oraz w Krakowie. Widniej na nich hebrajskie napisy: "bracha" (bogosawiestwo), "bracha miszka" (bogosawiestwo Mieszkowi), "bracha u haclacha" (bogosawiestwo i szczcie), "mazal tow" (na szczcie). Widniej take imiona: "mszka" (Mieszko), "kaszi" (Kazimierz), imiona zarzdcw mennic: Jzef, Abraham, Jakub, Menachem. Na niektrych monetach widniej wyobraenia zaczerpnite z symboliki judaizmu. Rwnie na wczesnych stemplach znajdujemy napisy hebrajskie. A jeli ydzi zajmowali si

rytownictwem, to zapewne take i zotnictwem. Wszystko to razem sprawiao, e ydzi zajmowali uprzywilejowan pozycj i byli chronieni przez wadcw jako "sudzy skarbu". W 1264 roku ksi kaliski Bolesaw Pobony (1221-1279) nada ydom w Wielkopolsce przywileje, ktre zostay zawarte w akcie prawnym, tzw. "Statucie Kaliskim". Byo to ogem czterdzieci artykuw regulujcych status prawny ludnoci ydowskiej. Najwaniejszym byo podporzdkowanie ydw wadzy ksicia reprezentowanego przez wojewod, co w praktyce gwarantowao im ksic opiek i ochron. Za zabicie yda grozia kara mierci i pena konfiskata rodzinnego majtku. Surowe kary groziy rwnie za napa na synagog lub zdewastowanie cmentarza. A temu, kto by nie udzieli pomocy napadnitemu ydowi grozia grzywna. Ksi zapewni ydom swobod organizowania nowych kahaw (gmin). Wszystkie spory wewntrzne miay by rozstrzygane przez sdy kahalne, od ktrych mona si byo odwoa do sdu ksicego. Kupcy ydowscy uzyskali swobod podrowania i handlu na rwni z kupcami chrzecijaskimi. Lichwiarze mogli wystawia papiery dune (weksle). W owym czasie ydzi w wikszoci trudnili si handlem. Sprowadzali z zagranicy tkaniny, narzdzia, bro, biuteri, sl oraz przyprawy korzenne. Wysyali natomiast produkty rolne i lene. Handlowali rwnie niewolnikami - jecami wojennymi oraz niewypacalnymi dunikami. Zdarzao si, e rodzice sprzedawali w niewol dzieci. Wanie dlatego w wczesnych hebrajskich pismach okrelano Sowian mianem Kanaanejczykw (czyli: barbarzycw). Co wicej, ydowski podrnik Beniamin z Tudeli uwaa, e aciska nazwa "Slavi" (Sowianie) wywodzi si od sowa "sclavi" (niewolnicy). ydzi trudnili si take lichw. Udzielali poyczek pod zastaw nieruchomoci. Zapewne zdarzao si, e ydzi stawali si wacicielami majtku dunika. Mogy to by niewielkie dobra ziemskie, takie jak wsie nalece do ydw pod Wrocawiem. Ale i na Grnym lsku ydzi posiadali pojedyncze gospodarstwa rolne i utrzymywali si z uprawy roli. Innym wanym zajciem ydw bya dzierawa ce oraz myt. Wiemy, e zarzdzali mennicami ksicymi. Wyrabiali pieczcie oraz ozdoby ze zota. Ze wzgldu na przepisy koszernoci w wierze ydowskiej, musieli te ydzi zajmowa si rzemiosem: rzenictwem, piekarstwem, szewstwem oraz innymi. Tworzyli w miastach odrbne dzielnice, w ktrych mieszkali razem z chrzecijanami. Organizowali kahay, czyli gminy ydowskie z synagogami i cmentarzami. Dla zaspokojenia potrzeb wsplnoty budowano szko, rzeni rytualn, ani itp. Synagogi byy drewniane. Prawdopodobnie w owym czasie istniaa zaledwie jedna synagoga murowana Dlatego ksita nadal wspierali ydowskie osadnictwo na ziemiach polskich. Na Dolnym lsku rda archiwalne potwierdzaj, e przed 1270 rokiem powstaa samodzielna gmina ydowska w widnicy. W 1273 roku ksi Henryk IV Probus (1257-1290) nada przywileje ydom mieszkajcym w ksistwie wrocawskim. W jego lady poszli rwnie: ksi Bolko I widnicki (1295 r.) i Henryk III Gogowski (1299 r.). Przywileje ydowskie rozszerzyy si z Wielkopolski na ksistwa wrocawskie, legnickie i gogowskie, a sposb ydzi mogli swobodnie osiedli si w Gogowie (1280 r.), Lwwku lskim (1294 r.), Kodzku (1300 r.) i Legnicy (1301 r.). Kolejnym przeomowym momentem w ydowskim osadnictwie na ziemiach polskich by rok 1334, w ktrym to krl Kazimierz Wielki (1310-1370) potwierdzi "przywileje kaliskie" przyznane ydom w 1264 roku. Krl odrodzonego Krlestwa Polskiego najpierw potwierdzi ydowskie przywileje obowizujce w ziemi kaliskiej, a nastpnie rozszerzy je (w 1367 r.) na teren Maopolski i Rusi, ktra wesza w skad ziemi polskich. Kazimierz Wielki zatwierdzi status wszystkich ydw jako "sugi skarbu", co dawao im prawo swobodnego handlu i przemieszczania si z miejsca na miejsce. Ten tytu dawa ydom ochron prawn ze strony pastwa. Nie mogli, wic by pozywani przed inny sd ni ten, ktry wyznaczy monarcha. Ju w okresie rozbicia dzielnicowego wyrobia si praktyka w ksistwie kaliskim, e w zastpstwie ksicia ydw sdzi jego pierwszy dostojnik wojewoda. W odrodzonym Krlestwie podtrzymano tej zwyczaj i sdem waciwym dla ydw sta si sd wojewdzki, a z czasem specjalny sd podwojewdzki. Krl poszerzy prawa ydw, przyznajc im przywileje generalne, ktre reguloway ycie ydw w caym pastwie. Te przywileje byy potwierdzane przez kolejnych wadcw i stay si fundamentem pozycji prawnej ludnoci ydowskiej w Rzeczypospolitej do schyku XVIII wieku. Naley zauway, e krl najwyraniej doceni rol ydw w polskiej gospodarce - powikszali oni dochody krlewskie. Nadwornym bankierem krlewskim by yd, Lewko. W jego rkach leaa

dzierawa podatkw i zarzdzanie kopalniami soli. Wielu innych ydw byo w owym czasie poborcami podatkw, rytownikami stempli i mincerzami. Oglnie mwic, ydzi obsugiwali gospodark finansow pastwa - bili monety lub w inny sposb dostarczali rodkw pieninych, nierzadko udzielali poyczek. W ten sposb oddawali bezcenne usugi w bardzo wanej sferze ycia pastwowego. Dodatkowo krl Kazimierz widzia w osadnikach ydowskich przeciwwag dla niemieckiego mieszczastwa, ktremu nie ufa. Przez rnice wyznaniowe i obyczajowe ydzi tworzyli kultur zamknit. A przez swoj odmienno i fakt trudnienia si lichw, ktrej Koci zabrania chrzecijanom, ydzi byli naraeni na konflikty z otaczajcym spoeczestwem. Musimy zdawa sobie spraw, e dawna lichwa bya bardzo uciliwa lub wrcz rujnujca: zwyczajowo pobierano 1 grosz od 1 grzywny (48 groszy) na tydzie, co w stosunku rocznym dawao 108% lichwiarskiego zysku. Jednake lichw trudnili si take i chrzecijanie, lecz najczciej to wanie na ydach skupiaa si ludzka nienawi. I pomimo prawnej ochrony ze strony wadcw, zdarzay si napaci oraz rabunki na ydach. Liczb ydw w Polsce ocenia si w owym czasie na okoo 10 tysicy osb. W latach 1348-1350 Europ nawiedzia epidemia dumy, tzw. "czarna mier", ktra spowodowaa mier prawie jednej trzeciej ludnoci kontynentu (zmaro okoo 25 milionw ludzi). By to punkt kulminacyjny pogromw ydw europejskich. Oczywicie o wywoanie zarazy oskarono ydw. Mwiono, e plan wymordowania chrzecijan uknuli ydzi hiszpascy, ktrzy dysponowali olbrzymi rodkami i wpywami Natomiast w samym Krlestwie Polskim monarcha (Kazimierz Wielki) stumi w zarodku pogromy. Rada miejska Krakowa musiaa zapaci wysok kontrybucj, jako kar za to, e dopucia do pogromu ydw w miecie. Napywajcy z zachodu ydowscy uchodcy osiedlali si w polskich miastach, wzmacniajc tutejsze gminy. W 1356 roku w Krakowie kaha dysponowa ju wasn synagog. Samodzielna gmina powstaa take we Lwowie. W 1364 i 1367 roku krl Kazimierz Wielki wyda dodatkowe przepisy dotyczce ydw mieszkajcych w Krlestwie Polskim. Uatwiono ydom prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, dajc im prawo nabywania gruntw i ziemi na terenie miast i wsi. Z zachowanych dokumentw wiemy, e w 1367 roku istniay ju samodzielne gminy ydowskie w Poznaniu i Sandomierzu. W 1386 roku istniaa dzielnica ydowska w Kazimierzu, pod Krakowem (w owym czasie Kazimierz by osobn osad). Jagieo dostrzega jednak wymierne korzyci z gospodarczej dziaalnoci ydw, dlatego w 1387 roku potwierdzi niektre przywileje dla ydw w trzech litewskich prowincjach: Trokach, Brzeciu Litewskim i Grodnie. Oto fragment przywileju grodzieskiego: "Niniejszym zezwalamy im [ydom] na nabywanie w swoich domach wszelakich towarw i na wyszynk wszelakiego napitku, zarwno tego, ktry uwarzyli sami, jak i nabytego, jeli zapac naszemu skarbowi roczn danin. Mog na rwni z mieszczanami uprawia kupno i sprzeda tak na rynku, jak i w sklepach, jak i wszelkie rzemioso. Wolno im take na rwni z mieszczanami nabywa rol i ki, po uiszczeniu koniecznych danin naszemu skarbowi." W owym czasie ydzi mocno poczyli dziaalno kupieck z organizacj kredytw. Najwiksi wczeni ydowscy bankierzy pochodzili z Krakowa. Byli to: Lewko syn Jordana, wdowa po nim Swenka, ich synowie: Abraham, Kanaan i Izrael, a ponadto Josman i Smerlin. Poyczali u nich polscy krlowie Kazimierz Wielki (panowa 1333-1370), Ludwik Wgierski (panowa 1370-1382), Jadwiga (panowaa 1384-1399), Wadysaw Jagieo (panowa 1386-1434). Poyczali u nich take: ksi mazowiecki Ziemowit, kanclerz krlestwa Zaklika, wojewodowie (krakowski, kaliski, poznaski i czycki), kasztelanie (biecki, sdecki i nakielski) oraz liczni pomniejsi urzdnicy. Szczeglnie mocno zaduone byo krakowskie mieszczastwo, w tym rada miasta, a nawet szlachta. Poza wspomnianymi ju najbogatszymi bankierami, w Krakowie dziaali take liczni drobni ydowscy lichwiarze, u ktrych zadueni byli polscy rzemielnicy i kupcy. By to dla ydw sposb bardzo szybkiego zarobku. Oczywicie poza Maopolsk ydowskie bankierstwo rozwijao si rwnie i w innych dzielnicach. W Wielkopolsce wielcy ydowscy bankierze dziaali w Poznaniu i Kaliszu, a na Mazowszu i Rusi Czerwonej istniay mniejsze grupy lichwiarzy. Uzyskany kapita najczciej by lokowany w kosztownociach i nieruchomociach w miastach, lecz take w

dzieraw up solnych, mynw, browarw, sodowni, majtkw prywatnych i podatkw pastwowych. W 1394 roku do Polski napynli ydzi wygnani z Francji. W 1447 roku w Krlestwie Polskim rozpocz panowanie krl Kazimierz IV Jagielloczyk (14271492). Ogosi on statut nadajcy wspaniae przywileje ydom na ziemiach polskich. Zostay zniesione wszystkie antyydowskie przepisy kanoniczne zalecane przez papiey. Od tej pory w Polsce nie wolno byo pozywa ydw przed trybunay duchownych. Wojewodzi mieli broni ydw przed napaciami kleru i motochu. adnego yda nie wolno byo oskara o uywanie krwi chrzecijaskiej do wyrobu macy na wito Paschy, "gdy ydzi niewinni s takiej zbrodni, ktra sprzeciwia si ich religii". Jednoczenie ydzi otrzymali wasne sdownictwo kahalne. W owym czasie, nigdzie w chrzecijaskiej Europie ydzi nie posiadali tak korzystnych przywilejw jak w Polsce. W 1453 roku krl Kazimierz Jagielloczyk (panowa w latach 1447-1492) potwierdzi przywileje generalne dla ydw przyznane w 1334 roku. W 1454 roku upnikiem i celnikiem ksicia widrygiey by yd Jaczko. W latach 1488-1489 upy wielkoksice na Litwie dzierawia spka zoona z ydw. Na Rusi Czerwonej najwikszymi dzierawcami byli: Woczko z Drohobycza, Samson z ydaczowa i Josko z Hrubieszowa. Sytuacja ydw na ziemiach polskich wygldaa i tak o wiele lepiej ni w zachodniej Europie. Stanowili jednak bardzo niewielk grup narodow i nie odgrywali wikszej roli w yciu spoecznym, gospodarczym i kulturalnym Polski. Szacuje si, e pod koniec redniowiecza ydzi mieszkali w okoo 85 polskich miastach, a ich liczb ocenia si na okoo 18 tysicy w Krlestwie Polskim i okoo 6 tysicy w Wielkim Ksistwie Litewskim. Stanowili cznie 0,6% ogu ludnoci obu pastw (Borzymiska, 1995). Powinnimy w tym miejscu zaznaczy, e spoeczno ydowska osiedlajca si w Polsce jest okrelana mianem Aszkenazyjczykw. Nazwa Aszkenazyjczycy pochodzi od hebrajskiej nazwy Niemiec (Aszkenaz), gdy to wanie stamtd pochodzili przybywajcy do Polski ydzi W poowie XVI wieku liczb ludnoci ydowskiej ocenia si na okoo 100 tysicy i od tego czasu zacza ona gwatownie wzrasta. Wzrs take odsetek ludnoci ydowskiej w stosunku do ogu zaludnienia pastwa (z 0,6% do okoo 5%). Gwne nasilenie osadnictwa objo tym razem wschodnie obszary Rzeczypospolitej. W 1507 roku krl Zygmunt Stary postanowi uporzdkowa spraw ydowsk w pastwie. W celu zapobiegania rozruchom, wyznaczy radom miejskim wysokie kary i kaucje za dopuszczenie do powstawania ewentualnego tumultu przeciwko ydom. W przypadku zaistnienia zamieszek, poow pienidzy pochodzcych z kary mieli dosta poszkodowani ydzi, a drug poow skarb pastwa. Zabroniono te oskarania ydw o mordy rytualne czy profanacj hostii. W 1518 roku krl Zygmunt Stary po raz drugi si oeni. Wraz z przyjazdem do Polski krlowej Bony, z Woch przybyli wraz z ni wybitni ydowscy medycy. Obok umiejtnoci medycznych przywieli take inne umiejtnoci wieckie. Na dworze krlewskim znajdowao si wwczas wielu ydowskich bankierw, kupcw i lekarzy. Zwaszcza cenieni byli bankierzy, gdy ratowali wadcw z opresji finansowych i dostarczali pienidzy skarbowi pastwa, potrzebnych midzy innymi na prowadzenie dziaa wojennych na rubieach pastwa. Szlachta rwnie zabiegaa o yczliwo ydw, gdy znajdywaa w tym zwikszone zyski z handlu produktami rolnymi. W owym czasie na ziemiach polskich istnia wyjtkowy samorzd ydowski. Kada gmina (kehila) posiadaa swj wasny organ administracyjny (kaha). Czonkw kahau wybierano spord najbardziej powaanych i najczciej najbogatszych czonkw gminy. Czuwali oni nad spokojem i bezpieczestwem. Kontrolowali anie, przetwrstwo misa, szkolnictwo i usugi pogrzebowe. Pastwo nakadao na nich podatki, ktre oni dzielili pomidzy czonkw gminy i nastpnie nadzorowali ich cigniecie. W ciganiu podatkw, ydowski samorzd by bardziej skuteczny ni urzdy pastwowe. W latach 1518-1522 krl Zygmunt Stary postanowi rozcign samorzd ydowski w Polsce poza obszar gminy. Przychylne ydom prawa i yczliwo dwch ostatnich krlw z dynastii Jagiellonw spowodoway rozwj gmin i bogacenie si wielu ydw w XVI wieku. Kapita i handel ydowski umoliwiay eksploatacj bogactw naturalnych i dostarczay niezbdnych finansw krlowi oraz szlachcie.

Wiksza cz handlu i rzemiosa znajdoway si w rkach ydw. Cech charakterystyczn tego okresu jest wzrost iloci ydowskich rzemielnikw, cho jednoczenie pojawia si spora grupa ydowskiej biedoty, ktra bya zupenie pozbawiona moliwoci staego zarobkowania. Do ludnoci ydowskiej bardzo przychylny stosunek mieli waciciele miast. Bardzo czsto zakadajc nowe miasta, wyrczali si oni ydami, ktrzy w nowej osadzie organizowali cechy rzemielnicze, handel oraz nadzorowali ciganie podatkw i ce. W ten sposb wielu ydw w pogoni za zyskiem przenosio si z przeludnionych miast do nowo zakadanych osad. Najmocniejsz ostoj mieli ydzi w polskiej szlachcie, ktra ywia uprzedzenie dla niemieckiego osadnictwa i posugiwaa si ydami do zwalczania i ograniczania niemieckiego mieszczastwa. A poniewa szlachta piastowaa urzdy wojewodw, kasztelanw, starostw i inne godnoci, wic ustawy kanoniczne pozostaway wzgldem ydw zapomniane. Z pocztkiem XVI wieku zobowizano ydw do wystawiania wasnych oddziaw wojskowych. W praktyce czsto ten obowizek zastpowano wiadczeniami pieninymi. Dodatkow pomoc okazao si zrwnanie ydowskich kupcw z kupcami chrzecijaskimi w zakresie ce (1527 r.). W 1532 roku kupcy ydowscy uzyskali prawo wolnego handlu w caym pastwie polskim Kupcy z Krakowa prowadzili wwczas aktywn wymian towarw z Poznaniem, Lwowem, Brzeciem Litewskim i Wilnem. Kupcy z Lwowa handlowali najczciej z Krakowem, Poznaniem, Wilnem i Jazowcem. Rwnoczenie rozwija si pomniejszy handel lokalny, ktry zosta prawie cakowicie opanowany przez drobnych ydowskich handlarzy i tak zwanych wdrownych sprzedawcw, przewocych cay swj majtek na wzku lub w worku. W 1534 roku krl Zygmunt Stary zwolni ydw z obowizku noszenia specjalnych, wyrniajcych si ubra. Bardzo szybko Rzeczpospolita staa si centrum nauk i literatury talmudycznej. Tutaj yli i tworzyli wielcy rabini, myliciele, autorzy dzie filozoficznych i kabalistycznych. Nadzwyczajny rozwj szk talmudycznych w Polsce ugruntowao trzech rabinw, Szachna, Lurja i Isserles. Ten triumwirat rabiniczny utwierdzi zwierzchnictwo Polski nad caym niemal ydostwem europejskim, zwierzchnictwo przez wszystkich chtnie uznawane. W 1534 roku zaoono w Krakowie pierwsz ydowsk drukarni. Publikowano ksiki w hebrajskim i jidysz. W 1551 roku przeoeni gmin ydowskich w Rzeczypospolitej uzyskali szerokie prawa sdownicze i administracyjne. W drugiej poowie XVI wieku wadze pastwowe anuloway niektre przepisy ograniczajce dziaalno finansow ydw. Dziki temu ydzi mogli rozwin system kredytw udzielanych pod zastaw nieruchomoci. Najwikszymi ydowskimi bankierami byli w tym czasie: rd Fiszlw z Krakowa i Kazimierza, rd Ezofowiczw z Brzecia Litewskiego i rd Nachmanowiczw z Lwowa. Powstay wwczas centra operacji kredytowo-pieninych w Rzeczypospolitej - byy to: Krakw, Pozna i Kalisz w Koronie; Lww, Zamo i Przemyl na Rusi Czerwonej, Woyniu i Podolu; Brze Litewski i Wilno na Litwie. Najwiksi ydowscy bankierzy uyczali poyczek wszystkim monarchom polsko-litewskim. Byy one wykorzystywane na prowadzenie wojen oraz na budow i remonty paacw. U ydowskich bankierw poyczali prawie wszyscy dygnitarze i urzdnicy pastwowi, a take szlachta, mieszczastwo i duchowiestwo. Pomniejsi lichwiarze poyczali urzdnikom powiatowym, zuboaej szlachcie, klasztorom, mieszczanom i chopom. U ydowskich bankierw zapoyczali si take ydzi, a nawet kahay wielu miast. Drobny, ale masowy kredyt udzielany ydowskim kupcom i rzemielnikom uatwia rozwj interesw. W ten sposb rosa liczba rzemielnikw, warsztatw oraz zawodw, ktre uprawiali. W 1556 roku na targach w Lipsku byo 28 kupcw z Polski, w tym 8 byo ydami (28,6%). W 1566 roku na targach w Lipsku byo obecnych 242 kupcw z Polski, z czego 182 byo ydami (75,8%). W 1568 roku ydzi w Kazimierzu (pod Krakowem) uzyskali szczeglny przywilej "de non tolerandis christianis". W 1569 roku Korona Polska i Wielkie Ksistwo Litewskie zawary Uni Lubelsk, na mocy ktrej poczono oba pastwa. Od tej pory oba pastwa miay jednego krla, wsplne sejmy, wspln monet, wspln polityk zagraniczn, osobne jednak urzdy, skarb i wojsko. W ten sposb do

terytoriw polskich przyczono Biaoru, Ukrain, Podlasie, Woy i Podole. Polska magnateria rozpocza szybk kolonizacj nowych obszarw. Do zarzdzania nowymi majtkami uyto ydw, ktrzy z tego powodu w duej iloci migrowali na wschd. Zwaszcza na Ukrainie, ydzi stali si "narzdziem wielkopaskiego ucisku" feudalnego chopw. W 1569 roku miasta Biecz i Krosno wprowadziy przywilej o nietolerowaniu ydw, zwany "privilegia de non tolerandis Judaeis". Po mierci polskiego krla Zygmunta II Augusta (1572 r.), ostatniego krla z domu Jagiellonw, wprowadzono nowy system elekcyjny, ktry by bardzo korzystny dla ydw. Kady nowo wybrany krl elekcyjny potrzebowa przede wszystkim pienidzy, a tych mogli mu dostarczy wycznie ydowscy bankierzy. Po okresie wewntrznego zamieszania zwizanego z elekcj Hanryka Walezego (panowa 15731574), w 1576 roku krlem polskim zosta Stefan Batory (1533-1586). Jego rzdy to pogodny okres w dziejach ydostwa polskiego. W 1576 roku krl Stefan Batory wyda specjalny dekret przeciwko oskareniom ydw o mordy rytualne. W ten wyjtkowy sposb krl wzi w obron ydw i wyrazi przekonanie, e ydzi skrupulatnie przestrzegaj zasad judaizmu, zakazujcych przelewania krwi ludzkiej. Wszelkie rozruchy antyydowskie byy srogo karane. Rwnoczenie krl zezwoli ydom na prowadzenie wszelkiego handlu, bez adnych ogranicze, nawet podczas chrzecijaskich wit. W 1579 roku krl Stefan Batory powoa walne przedstawicielstwo ludnoci ydowskiej dla caej Rzeczpospolitej Obojga Narodw. ydowski parlament nazywa si Sejmem Czterech Ziem (hebr. Waad Arba Aracot). Ze swojego grona wybierano rad, zwan generalnoci, marszaka generalnego, pisarza generalnego i wiernika generalnego. Cay ten okres, czyli wiek XVI i pierwsza poowa XVII wieku zapisany jest w historii polskich ydw jako zoty wiek. Rwnoczenie rosa ilo ydowskich inwestycji w dzierawy wielkich latyfundiw magnackich oraz starostw i ekonomii krlewskich na Rusi Czerwonej, Podolu, Woyniu i wojewdztwach czernihowskim, bracawskim i kijowskim. Na ziemiach tych ydowscy arendarze niejednokrotnie stosowali bezlitosne metody wymuszania wiadcze feudalnych, co rodzio opr ukraiskiego chopstwa. Wszelkie objawy buntu lub oporu byy okrutnie tumione przez hajdukw starociskich, a na Ukrainie Naddnieprzaskiej przez wojsko koronne. W 1587 roku, wedug legendy, podczas podwjnej elekcji Zygmunta III Wazy i Maksymiliana Habsburga, z powodu braku porozumienia, krlem na jedn noc w Lublinie zosta rabin Saul Wahl (1545-1617). W latach 1587-1632 w Rzeczpospolitej Obojga Narodw panowa krl Zygmunt III Waza (15661632). By on wychowankiem Jezuitw i gorliwym katolikiem, i cho przeladowa innowiercw chrzecijaskich, to polskim ydom powodzio si w tym czasie cakiem dobrze. Krl Zygmunt Waza potwierdzi przywileje ydw (1588 r.) i chroni ich przed przeladowaniami. ydowscy kupcy mieli znaczne poparcie ze strony magnatw i szlachty. W 1590 roku szlachta lwowska i przemyska wojewdztwa ruskiego wystosowaa na sejmiku wiszeskim uchwa wzywajc krla do rozszerzenia uprawnie handlowych ydom. W latach 1590-1631 w Rzeczpospolitej Obojga Narodw doszo do pierwszych procesw o mord rytualn W 1592 roku krl Zygmunt Waza na sejmie warszawskim zatwierdzi dawne ydowskie przywileje kazimierzowskie W latach 1632-1648 w Rzeczpospolitej Obojga Narodw panowa krl Wadysaw IV Waza (15951648). By on szczeglnie przychylny dla ydw i zakaza drukowania oraz sprzedawania w Polsce literatury antyydowskiej W 1632 roku szlachta ziemi halickiej podja uchwa, dajc rozszerzenia przywilejw kupcw ydowskich. W poowie XVII wieku nastpi wyrany wzrost obrotw ydowskiego handlu, zarwno na terenie Korony, jak i Wielkiego Ksistwa Litewskiego. W 1633 roku ydzi w ydowskiej dzielnicy Poznania uzyskali szczeglny przywilej "de non tolerandis christianis". Rwnoczenie w Wilnie powstao pierwsze na Litwie getto ydowskie, oddzielona ydowska dzielnica.

W 1637 roku na wschodniej Ukrainie wybucho powstanie kozacko-chopskie. Na czele zbuntowanych Kozakw stan hetman Pawluk. Podczas krtkiego powstania Kozacy wymordowali 200 ydw i zburzyli kilka synagog. Wojska koronne rozbiy buntownikw pod Kumejkami. W owym czasie ydzi byli bardzo aktywni gospodarczo na Ukrainie. ydzi zostali wczeni przez wielkich polskich magnatw do systemu arendy, czyli dzierawy majtkw ziemskich. Wacicielom dawao to luksus niezajmowania si dobrami ziemskimi, a ydom dawao zatrudnienie i stay zarobek. Mieli oni obowizek cigania nalenoci od chopw i egzekwowania wiadcze feudalnych. W dobrach kocielnych egzekwowali wiadczenia i opaty od wiernych, a w majtkach starostw pobierali myto, podatki i opaty skarbowe. Bardzo szybko poowa dbr na Ukrainie znalaza si w rkach ydowskich arendarzy. W tej sytuacji, dla Ukraicw, ydzi stali si symbolem polskiego wyzysku. W 1645 roku wszystkie ydowskie gminy na Litwie uzyskay przywilej "de non tolerandis christianis W 1648 roku na polskich ziemiach yo okoo 450-500 tysicy ydw, stanowic ju 5% ogu ludnoci (Trzciski 1991). Wikszo z nich zamieszkiwaa wschodnie wojewdztwa Korony i Litwy. Znacznie mniej byo ydw na Mazowszu, w Wielkopolsce i Prusach Krlewskich, gdzie wiele miast posiadao przywilej "de non tolerandis Judaeis" (Fijakowski, 1992). Rok 1648 uznawany jest za dat przeomow w historii ydw w Polsce. Wtedy to na terenach wschodniej Ukrainy wybucho powstanie kozacko-chopskie, na czele ktrego stan hetman Bohdan Chmielnicki (1595-1657). Chmielnicki takimi sowami zwrci si do Kozakw: "Polacy oddali nas w niewol przekltemu nasieniu ydowskiemu". W ten sposb Ukraina staa si widowni straszliwych rzezi ydw i Polakw. Wiele gmin zostao cakowicie unicestwionych. Cztery gminy ydowskie, liczce okoo 3 tysice osb, uciekajc przed mierci mczesk, podday si Tatarom w niewol, wraz z caym dobytkiem. Jecw sprzedano w niewol do Turcji. Gmina w Konstantynopolu pozyskaa finanse od gminy w Amsterdamie, na wykup jecw ydowskich z niewoli tureckiej. W miecie Niemirw Kozacy weszli w porozumienie z prawosawn ludnoci i wymordowali 6 tysicy ydw. Podczas oblenia Tulczyna, Polacy zawarli ugod z Kozakami i wydali im na mier 2 tysice ydw. Nastpnie Kozacy wymordowali Polakw, za zdrad ydw. Podobne rzezie dotkny gminy w Homlu, Starodubie, Czernihowie i innych miastach. Powstanie kozackie bardzo szybko objo swym zasigiem ca Ukrain, a wojska koronne okazay si bezradne. Polski ksi Jeremi Winiowiecki wycofujc si ze swoj armi z ogarnitej powstaniem Ukrainy, przyjmowa pod ochron licznych zbiegw ydowskich, umoliwiajc im ucieczk do Korony. W latach 1648-1668 w Rzeczpospolitej panowa krl Jan Kazimierz (1609-1672). Rzeczpospolita stracia w owym czasie swoje najlepsze wojska koronne i bya zmuszona szuka rozejmu z Kozakami. Przedstawiciele Kozactwa owiadczyli komisarzom krlewskim, e aden koci katolicki, ani aden yd, nie bd tolerowani w dzielnicach kozackich. Zawarto wwczas krtkotrway rozejm. W czasie tej przerwy w dziaaniach wojennych, resztki ludnoci ydowskiej z Ukrainy ucieky na tereny polskie. Ocalaym dzieciom ydowskim wieszano na szyi pudeka ze wiadectwami, aby w przyszoci zapobiec zwizkom kazirodczym. W przecigu dwch lat wojny (1648-1649) Kozacy i Ukraicy zgadzili ponad 300 gmin ydowskich. Zadueni po zniszczeniach wojennych ydzi krakowscy usiowali przerzuci cz dugw na gminy ziemstwa. W wyniku sporu, w 1670 roku kaha krakowski straci panowanie nad podlegymi filiami i sta si samodzielnym kahaem. W 1670 roku Waad Litwy, a w 1673 roku Waad Korony wprowadzi tak zwan chazak kredytow. Chodzio o zezwolenie zarzdom gminy na branie i udzielanie ydom poyczek. W ten sposb zabezpieczono ydw przed ewentualn koniecznoci zapoyczenia si u chrzecijan W ten sposb wytworzya si oligarchia kahalna, ktra nie dopuszczaa do podziau zyskw w gminie dla rosncej w liczb biedoty

W latach 1674-1696 w Rzeczpospolitej panowa krl Jan III Sobieski (1629-1696), ktry odnosi si przychylnie do ydw. Krl mia swojego zaufanego yda, Becalela Jakuba syna Natana, przewodniczcego gminy w kwi, w rodzinnym miasteczku Sobieskich. Krl zaciga porad Becalela w sprawach finansowoekonomicznych. Okoo 1676 roku Becalel zosta gwnym celnikiem na Rusi Czerwonej i w wojewdztwie podolskim. Rezydowa na stae we Lwowie i zatrudnia wielu ydw, co wywoao rozdranienie szlachty, zaniepokojonej wzrostem wpyww ydowskich. Szlachta zadaa, by krl zrezygnowa z usug Becalela, a dzieraw komr celnych powierzy osobom szlacheckiego pochodzenia. Pod naciskiem sejmu i sejmikw krl Jan Sobieski odsun Becalela od arendy ce ruskich i podolskich. W XVII wieku w Polsce ogoszono zasady Kabay. Uczyni to, Jezajasz Horowic (1632-1689) w Kazimierzu pod Krakowem. W 1699 roku wraz z powstaniem Ordynacji Zamojskiej, Micha Korybut Winiowiecki przyzna ydom z Zamocia prawo uczestniczenia w zjazdach Sejmu ydw Korony W niektrych tylko miastach prywatnych, za zgod ich wacicieli, mogli nabywa domy i paace. W latach 1747-1756 doszo do gonych procesw o mord rytualny w Zasawiu, ytomierzu i Jampolu. Wzrs powanie odsetek ludnoci ydowskiej. Blisko poowa mieszczan byo ydami. Szacuje si, e spord 750 tysicy ydw mieszkajcych w Rzeczpospolitej, mieszkaa w miastach. Zajmowali si produkcj rzemielnicz i handlem. Prowadzili rozlege operacje kredytowe z bogat szlacht i duchowiestwem. O rozwoju handlu ydowskiego w owym czasie wiadczy fakt, e na targach w Lipsku w 1766 roku byo 242 kupcw z Polski, w tym a 182 kupcw ydowskich (75,8%). Rwnoczenie zaczo rozwija si ydowskie bankierstwo. Inn cech charakterystyczn tego okresu, byo zjawisko przekazywania ydom w arend mynw, tartakw, blech, wytwrni potau, ale przede wszystkim karczm i szynkw. Wyszynkiem, karczmarstwem i produkcj alkoholu zajmowao si wwczas 10-25% ydw w miastach i 20-55% ydw na wsi. W zaborze pruskim nadano ydom znaczne prawa i przywileje, szczeglnie dla kupcw i bankierw, zachcajc ich do przenoszenia si z Belgii i Holandii do Berlina. Bardzo szybko Berlin sta si centrum ydowskiego owiecenia. W samej Rzeczpospolitej, po 1772 roku nadal burzliwie rozwija si ydowski handel. Wyranie wyksztaciy si silne orodki ydowskiego handlu wewntrznego. Na wschodzie byy to Brody, Lww, kiew i Przemyl. W Wielkopolsce i Maopolsce byy to Pozna, Kazimierz pod Krakowem, Lublin, Wgrw, Winicz i Tarnw. Na Litwie i Podlasiu byy to Wilno, Brze nad Bugiem, Tykocin, Grodno, Misk i Pisk. Koniec XVIII wieku by okresem burzliwego rozwoju handlu ydowskiego. W 1792 roku w Warszawie byo 1005 kupcw chrzecijaskich i 462 kupcw ydowskich (31,5%). W 1793 roku w Poznaniu na 380 kupcw, a 307 byo ydami (80,8%). W tym samym czasie (1789 r.) w ytomierzu na 17 kupcw, a 16 byo ydami, a w Mohylewie kupcy ydowscy stanowili 80% ogu handlowcw. W rosyjskim zaborze ydzi czsto przybierali jako nazwisko nazw miejscowoci, z ktrej pochodzili lub nazwisko waciciela majtku, w ktrym mieszkali. Std wziy si takie nazwiska jak: Warszauer, Posner, Minsker lub Czartoryski i Winiowiecki. W latach 30-tych i 40-tych XIX wieku najbogatszym bankierem w Warszawie by Jzef Epstein (1795-1876). By on bankierem Komisji Rzdowej Przychodw i Skarbu. W 1864 roku dekret carski dopuci ludno ydowsk do adwokatury. Przyznano rwnie ydom prawo wyborcze do ziemstw. Pod koniec XIX w. w pastwie carskim mieszkaa poowa wiatowej populacji ydw. Wedug spisu ludnoci z 1897 roku, w Imperium Rosyjskim yo 5,2 miliona ydw, z czego w strefach osiedlenia 4,9 miliona. W samym tylko Krlestwie Kongresowym mieszkao 1,3 miliona ydw, czyli 14% ludnoci. Pod koniec XIX wieku liczba ludnoci ydowskiej w odzi zbliya si do 100 tysicy osb. Na ziemiach polskich liczba ludnoci ydowskiej wzrosa od pocztku stulecia omiokrotnie, wzrost ten byby jeszcze wikszy gdyby nie nasilajca si od 1881 roku emigracja zamorska. Handel

stawa si wwczas najwaniejszym rdem dochodw ydw, podczas gdy jeszcze sto lat wczeniej wyprzedzao go rzemioso. Szczeglnie mocno kontrolowali handel zboem, futrami i skora. Zaczynali przy tym dominowa nieliczni wielcy przedsibiorcy handlowi. Due znaczenie mieli bankierzy, skupieni gownie w Warszawie. W mniejszych miastach funkcjonowali liczni waciciele kantorw i kredytodawcy, ktrzy byli jednak ubodzy i nie mieli wikszych wpyww. Rzemielnicy cierpieli niedostatek. Miasto d zaczo odgrywa coraz wiksz rol gospodarcz i finansow. ydzi zatrudniali w tutejszych zakadach gownie ydw. Przedsibiorcy ydowscy cile powizali si z ydowskim kapitaem bankowym i handlowym, dziki czemu mogli pokry olbrzymie zapotrzebowanie na pienidz, ktrego brakowao wikszoci ydw w dobie uprzemysowienia. Najwikszym ydowskim przedsibiorc w odzi by Poznaski, ktry dziaa w przemyle tekstylnym. W przemyle cukrowniczym dziaali Epstein, Kronenberg i inne rody z Warszawy. W transporcie kolejowym dziaali Polakow i Bloch. Pomimo tego, uboenie ydowskich mas postpowao w zastraszajcym tempie. Pod koniec stulecia ponad 50% ludnoci ydowskiej pozostawao bez staego zatrudnienia. Gdy w 1917 roku w Rosji wybucha rewolucja lutowa, rewolucjonici znieli wszystkie wymierzone w ydw ograniczenia prawne. Przywdcy rewolucji traktowali mniejszo ydowsk jako ofiar carskich przeladowa. ydzi stali si wwczas rwnoprawnymi obywatelami Rosji. Nastpna rewolucja padziernikowa potwierdzia prawa uzyskane przez ydw. Po rewolucji padziernikowej wielu ydw znalazo si w cisym gronie komunistycznego przywdztwa. Byli to midzy innymi: Lew Trocki (waciwie L.D. Bronstein, 1879-1940) , Lew Kamieniew (waciwie L.B. Rosenfeld, 1883-1936), Jakow Swierdow (1885-1919). ydzi obejmowali kluczowe stanowiska w urzdach publicznych, szkoach i zakadach przemysowych. Byli to ydzi zasymilowani, ktrzy bardzo czsto integrowali si liczc na awans spoeczny. Jednake wikszo ydw wci pozostawaa niechtna asymilacji. Po 1917 roku wadze komunistyczne Zwizku Sowieckiego rozpoczy zwalczanie wszelkich religii. Oznaczao to w praktyce powszechny zakaz praktykowania judaizmu i nauki jzyka hebrajskiego. Wykonywanie zawodu rabina stao si niezwykle trudne. Pierwszy spis ludnoci z 1921 roku wykaza 2.831.168 ydw mieszkajcych w Polsce (Bronsztejn, 1963), co stanowio 10,5% ogu mieszkacw kraju. Do wyznania mojeszowego przyznawao si wwczas okoo 8% ogu mieszkacw kraju. ydzi koncentrowali si w miastach byej Kongreswki, Galicji i kresw wschodnich. Odznaczali si oni wyran odrbnoci spoecznozawodow. Na 100 osb czynnych zawodowo w Polsce, ydw byo 6,8 - z tego w handlu i ubezpieczeniach 62, w przemyle i rzemiole 23, w komunikacji 10, w wolnych zawodach i subie publicznej 12, w rolnictwie 1. Pozycja ludnoci ydowskiej bya rna w poszczeglnych regionach kraju. Na kresach wschodnich zdobyli wyran przewag gospodarcz, w byej Kongreswce i Galicji utrzymywali siln pozycj w handlu, przemyle i drobnym rzemiole, natomiast na Pomorzu, Wielkopolsce i lsku byli sabi. Zamono ludnoci ydowskiej, mimo gbokiego zrnicowania, bya wysza w porwnaniu z zamonoci ludnoci polskiej. Gdy w maju 1926 roku Jzef Pisudski (1867-1935) przeprowadzi w Polsce zamach stanu, fala jawnego antysemityzmu opada. Spoeczno ydowska wizaa liczne nadzieje z dojciem do wadzy obozu sanacyjnego. Expose nowego rzdu premiera Kazimierza Bartela (1882-1941) zawierao wiele obietnic, jednake nie zdoay one zadowoli wszystkich stronnictw ydowskich. Rzd otwarcie popiera rodowisko ortodoksyjne, ktre w zamian popierao polityk rzdu. Z tego powodu pastwo uznao wwczas ydowsk szko elementarn (cheder). Obz narodowej demokracji zosta zepchnity na margines przez sanacyjny reim Pisudskiego. W 1926 roku w Polsce utworzono ydowski Syndykat Dziennikarzy. W 1931 roku rzd polski ustaw ostatecznie znis wszystkie akty dyskryminujce ydw w Polsce. Byo to najwaniejsze osignicie w regulowaniu sytuacji spoecznoci ydowskiej w Polsce w okresie sprawowania rzdw w Belwederze przez marszaka Pisudskiego. Spis powszechny z 1931 roku, przeprowadzony po raz pierwszy na terenie caego pastwa, wykaza, e w Polsce yje 3.113.933 ydw, co stanowio 9,8% ludnoci caego kraju (May Rocznik Statystyczny, 1938). Warto podkreli, e przyrost naturalny ludnoci ydowskiej systematycznie spada w okresie midzywojennym. W miastach mieszkao 76,4% z nich. Z uprawy roli utrzymywao si zaledwie 4% polskich ydw, w wikszoci na Kresach Wschodnich. Nieliczni byli

wacicielami majtkw ziemskich. Okoo 33% ydw utrzymywao si z handlu, w wikszoci detalicznego i domokrnego. Niewielu trudnio si handlem hurtowym. Okoo 33% ydw trudnio si rzemiosem. ydami byo 55% polskich krawcw, 45% szewcw i 51% zatrudnionych w rzemiosach spoywczych. ydzi pracowali najczciej w maych zakadach rzemielniczych i produkcyjnych. Niemal poow stanowili wrd nich samodzielni nie zatrudniajcy najemnej siy roboczej. Stosunkowo wielu pracowao w zawodach wolnych. Bezrobocie wrd ydw sigao 10%. Nieliczni ydzi pracowali w przemyle cikim i grnictwie, najczciej w przemyle odzieowym i spoywczym. Nieprzychylna im polityka kadrowa w subach pastwowych spowodowaa, e zaledwie 2,6% ydw pracowao w administracji pastwowej. W 1939 roku w Polsce yo 3,5 miliona ydw, czyli 10% ogu ludnoci, w tym w Warszawie 380 tysicy. ydzi stanowili 31% mieszkacw Warszawy, 32% Lwowa, 43% Biaegostoku. W maych miasteczkach (sztetlach) ydzi stanowili czsto ponad 50% mieszkacw. Byo to najwiksze skupisko ydw w wczesnej Europie i drugie co do wielkoci na wiecie - po USA. Polscy ydzi majtek swj szacowali na 10 miliardw zotych, udzia w handlu na 52%, w przemyle i rzemiole na 42%, do budetu pastwa wpacali 28% wszystkich wpyww. Wrd lekarzy 33,5% to byli ydzi, adwokatw 53%. Na 103 teatry byo 15 ydowskich Zaydzenie miao miejsce w odniesieniu nie tylko do polskiej kultury czy polityki i administracji. Praktycznie do caoci ycia ostatniego tysiclecia Polski. Do nominacji wadcw, ustale paktw i unii midzynarodowych, dziaa wewntrznej polityki oraz zagranicznej. Przez tworzenie imponderabiliw prowadzcych na manowce typu: Polska-Chrystusem Narodw!, Za Wasz Wolno i Nasz!, Bg Honor Ojczyzna!, mity bkitnej krwi, faszywej witoci i autorytetw, Biblii=Boego-Sowa, sptano w antyracji stanu cay nard i zdegradowano go do grupy podludzi pomiatanych w ydowskich rozgrywkach na kontynencie. Przez katedry, paace i zamki, wydumane bajki o Graalach, templariuszach i cudach Fatimy i JP2. A przez faszywe zapisy zmieniano histori i kierowano Polakw na zatrat. Podobn polityk ydzi prowadzili w odniesieniu do praktycznie caego wiata. Prof. Koneczny pokazuje w swych ksikach, e nawet dwie przeciwstawne strony konfliktu chiskiego: Czan Kai Szek i Mao Zedong byy kontrolowane przez ydowskich agentw. Ten pierwszy mia za zausznikw dwch generaw ydowskich, a konkubina Mao by ydwk. Einstein, Newton, Wojtya, cunami, i umiercanie Japonii, Kadafi, niereagowanie na akty oskarenia Talmudu i Biblii a do szczebla Strasburga, zabjstwo Miloszewicza, prawdopodobne swingowanie mierci Hussaina, loty na Ksiyc nagrywane w Hollywood, zamachy sub ydoamerykaskich na WTC i inne, zrzucane na islamistw, propagatorzy typu: Alex Jones, Fulford, pokazuj wszechmoc tej ciemnej siy zniewalajcej ludzko. W takich trudnych warunkach ma [i MUSI!] si odrodzi sowiaszczyzna! Jako SAWIASZCZYZNA Gdy ich siy s wszechpotne a wikszo ruchw prosowiaskich jest przewanie skaona duym stopniem infiltracji i faszywych inklinacji. Jak z tego wyowi najwaciwszy ruch Nowej Sawii? ydowszyzna opiera si na kilku mitach: 1. mit wybrastwa 2. mit pochodzenia 3. mit mesjanizmu 4. mit holokaustu 5. mit wyjtkowoci i intelektu 6. mit wiedzy tajemnej 7. mit omnipotencji 8. mit roli do spenienia 9. mit kreatywnej i zwyciskiej roli kamstwa 10. mit nieustpliwoci. Czyli jest to mit kamliwego chciejstwa kompensujcego wasny niedorozwj i niekompetencj. Mit podliwoci, strachu, terroru, jako siy napdowej i rzdzcej, std demoralizacja, wymuszenia, wykorzystywanie niemoralnoci nawet wasnych on i crek do zdobywanie

informacji i pozycji, itp., itd. Wszystko tworzy to mentalno zbja. I tak byli okreleni ju staroytnoci: habirim, czyli zbjcy. Std nazwa jzyka, jakim si posugiwali, ktra pozostaa do dzisiaj: hebrajski. Obnamy tutaj jeden z mitw: holokaust i komory gazowe [wyjte z Mity holokaustu, Roberta Faurissona]: Dzisiaj moemy oglda rzekome komory gazowe w Stuthof-Natzweiler i porwna je z niewiarygodnymi wyznaniami Kramera. Owe komory gazowe, prezentowane jako monument, historyczny, nie s niczym innym, jak tylko cakowitym oszustwem. Najmniejsza doza krytycyzmu wystarczy, aby przekona si, e gazowanie w tym malutkim pomieszczeniu, ktre nie zapewnia nawet minimum ochrony przed wydostawaniem si gazu, zakoczyoby si katastrofalnie nie tylko dla ofiary i kata, ale take dla ludzi, ktrzy mogliby znajdowa si w pobliu. Dla uwiarygodnienia tej komory gazowej (ktra, jak zapewniano, znajduje si w stanie oryginalnym), wykonano poprzez rozbicie czterech cegie dziur w cienkim murze. Przez t dziur Josef Kramer mia rzekomo wrzuca tajemnicze sole, co, do ktrych nie umia poda adnych bliszych szczegw, poza tym, e zmieszane z wod byy w stanie zabija w cigu jednej minuty! Jak mogy sole zmieszane z wod wytwarza gaz? W jaki sposb Kramer unikn zatrucia przez wydostajcy si otworem gaz? Jak mg widzie swoje ofiary poprzez otwr, skoro daje on moliwo ogldania jedynie grnej poowy pomieszczenia? W jaki sposb wietrzono pomieszczenia zanim otworzono jedyne drzwi wykonane ze zwykego drewna? Egzekucja przy pomocy gazu wymaga specjalnych warunkw technicznych; nie mona jej porwnywa z samobjstwem czy przypadkowym zatruciem. Kat i jego pomocnicy nie mog by wystawieni na adne niebezpieczestwo. Amerykanie w swoich komorach gazowych stosuj gaz cyjanowodorowy zgodnie z drobiazgowo opracowanymi przepisami bezpieczestwa. Komory amerykaskie maj posta maych, hermetycznie zamknitych pomieszcze. Po zakoczeniu egzekucji gaz zostaje usunity, a pomieszczenie poddane neutralizacji. Z tego wzgldu naley zada pytanie: jak mona byo w komorach gazowych w Auschwitz-Birkenau, do pomieszczenia o pow. 210 m2, wtoczy 2000 osb, wrzuci tam pojemniki z pestycydem Cyklon B, a nastpnie wpuci do tego pomieszczenia ekipy dla usunicia nasyconych cyjankiem zwok bezporednio po egzekucji? Dwa dokumenty z niemieckich archiww przemysowych, doczone przez Amerykanw do akt procesu norymberskiego stwierdzaj wyranie, i Cyklon B wykazuje siln tendencj do czenia si z powierzchniami przedmiotw i nie moe by usunity nawet przy pomocy bardzo silnych wentylatorw. Jedynym skutecznym sposobem na jego pozbycie si jest wietrzenie naturalne przez 24 godziny. Inne dokumenty mona znale ju na miejscu - w archiwach Muzeum Owicimskiego. Dokumenty te, nigdzie indziej nie odnotowywane, wiadcz, i wspomniane pomieszczenie o pow. 210 m2, znajdujce si dzisiaj w ruinie, byo jedynie zwyk przechowalni zwok, usytuowan pod powierzchni ziemi dla lepszej ochrony przed ciepem. Pomieszczenie to posiada zaledwie tylko jedne drzwi, suce jako wejcie i wyjcie zarazem, nie speniajce nawet minimalnych wymogw, co do hermetycznoci zamknicia. Jeeli chodzi o krematoria oraz o wszystkie inne budynki i pomieszczenia obozowe, istnieje obfita dokumentacja techniczna, plany i faktury, dotyczce nawet najdrobniejszych szczegw. Natomiast nie ma tam adnej wzmianki o komorach gazowych, adnego kontraktu na ich budow, adnego projektu, adnego zapotrzebowania na materiay, adnego planu, adnej faktury, adnego zdjcia. W setkach procesw dotyczcych zbrodni wojennych rwnie nie przedstawiono nigdy niczego podobnego, jako dowodu na poparcie oskarenia, Christophersen Byem w Auschwitz i mog zapewni, e nie byo tam adnych komr gazowych.Bardzo rzadko mona byo usysze wiadkw obrony w procesach zbrodniarzy wojennych, ktrzy mieliby odwag wypowiedzie takie stwierdzenie. wiadek taki stawa si bowiem od razu obiektem przeladowa. Na przykad, gdyby ktokolwiek w Niemczech zechcia dzisiaj wiadczy w obronie Thiela Christophersena (autora ksiki Owicimskie Brednie) ryzykuje, e zostanie skazany za zniewaanie pamici ofiar. Wkrtce po zakoczeniu wojny Niemcy, Midzynarodowy Czerwony Krzy oraz Watykan (ktry zawsze mia szerokie informacje o wszystkich wydarzeniach rozgrywajcych si w Polsce)

owiadczyy zakopotanym tonem: komory gazowe nie wiemy nic na ten temat i dodaway na koniec: czy mona co wiedzie na temat faktw, ktre nigdy nie zostay zweryfikowane?. Nie zostaa znaleziona ani jedna komora gazowa w adnym z niemieckich obozw koncentracyjnych taka jest prawda! Informacja o tym, e komory gazowe nie istniay, powinna zosta przyjta z ulg niestety, stao si inaczej. Z przyczyn politycznych informacja ta zostaa zatajona Elie Wiesel, jest dawnym winiem Owicimia, ktry przewodniczy Amerykaskiej Radzie Pamici Holocaustu. W 1986 roku otrzyma on pokojow nagrod Nobla, Ten zaprzysigy syjonista napisa w swojej ksice Legendy naszego czasu: Kady yd, gdziekolwiek by by, powinien zachowa stref nienawici zdrowej, mskiej nienawici do tego, co Niemcy uosabiaj i do tego, co w nich tkwi

Fred Leuchter, Raport sdowy. 1988:


Rezultaty bada 1. Komory gazowe Wyniki bada, zamieszczone w Raporcie Leuchtera, s bardzo wane. Dowodz w sposb kategoryczny, e adna z budowli badanych w Owicimiu, Brzezince i Lublinie nie moga suy do wykonywania masowych egzekucji przy uyciu cyjanowodoru, tlenku wgla lub jakiegokolwiek innego trujcego gazu. Przyjmujc nawet najbardziej wygrowane liczby dotyczce maksymalnego wykorzystania komr gazowych 1693 osoby tygodniowo w kadej z komr i zakadajc, e wspomniane pomieszczenia naprawd suyy do masowych egzekucji przy pomocy gazu, dla zabicia szeciu milionw osb musiayby pracowa bez przerwy przez 68 (szedziesit osiem!) lat. To znaczy, e Trzecia Rzesza musiaaby istnie przez przynajmniej 75 lat! Utrzymywanie, e owe pomieszczenia suyy do wykonywania egzekucji masowych czy te indywidualnych jest zatem mieszne, a nawet obraliwe, gdy zakada kretynizm odbiorcy tego typu stwierdze. Jednake ci, ktrzy rozpowszechniaj to kamstwo s zbyt leniwi i zadufani w sobie, aby sprawdzi jego prawdopodobiestwo. Indoktrynuj, wic wiat tego typu bzdur poprzez najwiksz kampani propagandow, jak pamita historia. 2. Krematoria Rwnie wane s bdy historiografi eksterminacjonalistycznej w odniesieniu do krematoriw. Gdyby krematoria pracoway z maksymaln wydajnoci, kadego dnia, bez jakiejkolwiek przerwy, w sposb cigy (zaoenie czysto hipotetyczne i niemoliwe w rzeczywistoci) Trzecia Rzesza musiaaby istnie przynajmniej 42 lata, gdy dla spalenia szeciu milionw ludzkich zwok potrzebne byoby 35 (trzydzieci pi) lat pracy piecw krematoryjnych! Nikt przy zdrowych zmysach nie moe utrzymywa (ani te wierzy), e III Rzesza istniaa przez 75 lub 42 lata. Jednake wmwiono nam, e 6 milionw osb zostao zamordowanych za pomoc sprztu, ktry nawet gdyby nadawa si do dokonywania egzekucji musiaby pracowa jeszcze przynajmniej przez 64 lata po zakoczeniu wojny, a wic do roku 2009! Taki bowiem jest absolutnie minimalny czas potrzebny do tego typu operacji. 3. Dowody Prbki dowodowe zostay pobrane z miejsc przez nas odwiedzanych. Prbka kontrolna zostaa wzita z pomieszczenia nr l, sucego do dezynfekcji [odziey -przyp. wyd.] w Birkenau. Zaoylimy, e ze wzgldu na wysok zawarto elaza w konstrukcjach budynkw obozowych, obecno cyjanowodoru spowoduje uformowanie si zwizku elazo-cyjanowodorowego i tlenku elazawego. Uwidoczni si on w postaci niebieskawych plam na cianach pomieszczenia dezynfekcyjnego. Szczegowa analiza 32 prbek, pobranych z kompleksu Auschwitz-Birkenau, ujawnia zawarto 1,050 mg cyjanku na l kg oraz 6,170 mg elaza na l kg w prbce z pomieszczenia sucego do dezynfekcji. Wiksza ilo elaza zostaa znaleziona wewntrz rzekomych komr gazowych, ale jednoczenie nie wykryto adnych ladw cyjanku. Byoby to niemoliwe, gdyby pomieszczenia te miay kontakt z cyjanowodorem. Tymczasem komory gazowe musiayby by wystawione na dziaanie cyjanowodoru przez czas o wiele duszy, ni pomieszczenie do dezynfekcji. Dlatego te wyniki analizy laboratoryjnej

dowodz, e pomieszczenia prezentowane jako komory gazowe nie byy nigdy uywane, jako miejsca egzekucji za pomoc gazu. 4. Konstrukcja Konstrukcja owych budowli dowodzi, e nigdy nie byy one uywane, jako komory gazowe. adne z tych pomieszcze nie byo hermetyczne, ani wyposaone w odpowiednieuszczelnienia. Nie zostay wykonane adne zabezpieczenia przed kondensacj gazu w cianach, pododze i suficie. Nie istniej adne urzdzenia suce do usuwania z pomieszczenia mieszanki powietrza i gazu. Nie byo adnych urzdze sucych do wpuszczania gazu i rozprowadzania go po caym pomieszczeniu. Nie ma adnych systemwbezpieczestwa dla zapobiegania eksplozji. Nie zostay wykonane adne zabezpieczenia przed przenikaniem gazu do krematorium pomimo, i cyjanowodr jest w wysokimstopniu wybuchowy. Nie ma adnego systemu zabezpiecze dla ochrony personelu obsugujcego komor przed wystawieniem na dziaanie gazu, jak rwnie dla ochrony innych osb, mogcych ewentualnie znajdowa si w pobliu komory. W jednym szczeglnym przypadku w Auschwitz dren do odprowadzania wody deszczowej w pododze rzekomej komory gazowej poczony jest z systemem podobnych drenw w caym obozie. Na Majdanku gaz mgby z atwoci przenika do podziemnego korytarza, biegncego wok rzekomej komory gazowej. Korytarz ten byby zatem mierteln puapk dla personelu obsugujcego komor. Nigdzie, w adnej z rzekomych komr gazowych, nieistniej drogi ewakuacji. Cyjanowodr jest gazem szczeglnie niebezpiecznym, wybuchowym i trujcym, ale w adnej z czci komory nie ma urzdze zabezpieczajcych Komory s poza tym zbyt mae, aby pomieci chociaby cz tej liczby osb, jaka zgodnie z relacjami naocznych wiadkw miaa si w nich mieci. Mwic w sposb jasny i prosty: pomieszczenia, przedstawiane jako komory gazowe, nie mogy pracowa, jako urzdzenia do egzekucji za pomoc gazu take z przyczyn konstrukcyjnych. 5. Wnioski Po szczegowym zbadaniu rzekomych komr gazowych i krematoriw w obozach na terenie Polski, jedyny wniosek, jaki moe wysnu osoba odpowiedzialna i rozsdna jest taki, e twierdzenie, jakoby ktrakolwiek z tych budowli bya uywana jako komora gazowa do masowych egzekucji, jest absurdalna

66 PYTA l ODPOWIEDZI NA TEMAT HOLOCAUSTU INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW 1822 1/2 Newport Blvd. Suite 191, COSTA MESA, CA 92 627, USA

2. Czy istniej dowody na to, e 6 milionw ydw NIE zostao zamordowanych przez nazistw? Dysponujemy licznymi dowodami natury sdowej, analitycznej i porwnawczej, e liczba 6 milionw wymordowanych ydw jest absurdalna. Mamy do czynienia z cyfr zawyon o ok. 1000%.... 5. Owicim znajduje si jednak w Polsce, a nie w Niemczech. Czy istniej dowody, e w obozie tym byy komory gazowe przeznaczone do zabijania ludzi? Nie. Swego czasu zostaa wyznaczona nagroda w wysokoci 50.000 dolarw, za dostarczenie tego typu dowodw. Pienidze zostay zoone w banku, ale nikt nie zgosi si z konkretnymi dowodami. Zajty przez Sowietw Owicim zosta po wojnie w znacznym stopniu przebudowany, a kostnice obozowe zostay przebudowane w taki sposb, aby przypominay wielkie komory gazowe". Obecnie Owicim stanowi wielk atrakcj turystyczn 14. Ile komr gazowych, sucych do eksterminacji ludzi istniao w Owicimiu? Ani jedna 27. Jaki rodzaj gazu stosowali Niemcy w obozach koncentracyjnych? Cyklon B - gaz cyjanowodorowy. 28. W jakim celu by - i jest nadal wykorzystywany ten gaz? Dla niszczenia wszy - nosicieli wirusa tyfusu. Jest ponadto stosowany dla dezynfekcji odziey i pomieszcze. Take dzisiaj Cyklon B z atwoci znajduje zastosowanie do tych celw. 29. Dlaczego nie uywano gazu bardziej nadajcego si do masowej eksterminacji, ni Cyklon B?

Bardzo dobre pytanie. W istocie, gdyby nazici naprawd mieli zamiar masowo zabija ludzi przy pomocy gazu, mieli do swej dyspozycji wiele rodzajw gazw bardziej odpowiednich do tego celu. Cyklon B nadaje si jedynie do dezynfekcji. 30. Ile czasu potrzeba, aby wywietrzy cakowicie lokal, ktry by dezynfekowany przy pomocy Cyklonu B? Okoo 20 godzin. Proces neutralizacji gazu jest bardzo skomplikowany i wymaga specjalnie przeszkolonego personelu, ponadto uywania masek gazowych. 31. Komendant obozu w Owicimiu, Hoess, powiedzia, e jego ludzie otwierali komory gazowe 10 minut po mierci ydw i wtedy usuwali ciaa. Jak mona to wyjani? To jest niemoliwe, poniewa gdyby tak czynili, spotkaby ich ten sam los. 32. Hoess zezna, e jego ludzie palili papierosy, kiedy wycigali martwych ydw z komr gazowych w 10 minut po ich zagazowaniu. Czy Cyklon B nie jest gazem wybuchowym? Jest wysoce wybuchowy. Zeznanie Hoessa jest jaskrawie nieprawdziwe 36. Ilu ydw zmaro w obozach koncentracyjnych? Okoo 300.000. 37. W jaki sposb zmarli? Przede wszystkim wskutek epidemii tyfusu, ktra rozszalaa si w zdewastowanej wojn Europie. Wielu zmaro wskutek braku ywnoci i lekarstw pod koniec wojny, kiedy prawie wszystkie transporty drogowe i kolejowe byy niszczone przez alianckie naloty 39. Co za rnica, czy w czasie II Wojny wiatowej zgino 6.000.000 czy 300.000 ydw? Olbrzymia. Rzeczywista cyfra - 300.000 zmarych - dowodzi, e wbrew twierdzeniom apologetw Holocaustu", nie byo adnego planu eksterminacji ydw. 40. Wielu ydw, ktrzy przeyli t.zw. obozy zagady" twierdzi, e widziao gry trupw wrzucanych do wsplnych dow, oblewanych benzyn i podpalanych. Ile benzyny byoby potrzebne do wykonania tego rodzaju kremacji? O wiele wicej, ni posiaday wwczas Niemcy, kiedy to gwatownie wyczerpay si wszystkie zapasy. 41. Czy moliwe jest spalanie zwok w doach? Nie. Jest niemoliwe, aby zwoki zostay cakowicie spalone w dole, pod goym niebem, gdy temperatura wytwarzana w takich warunkach jest niewystarczajca. 42. Autorzy dzie na temat "Holocaustu" twierdz, e nazici byli w stanie spopiela zwoki w ok. 10 minut. Ile czasu, wedug opinii specjalistw, jest konieczne dla cakowitego .spalenia ludzkich zwok? Okoo dwch godzin. 43. Dlaczego obozy koncentracyjne byy wyposaone w piece krematoryjne? Krematoria suyy do pozbywania si w sposb praktyczny i higieniczny zwok osb zmarych wskutek epidemii tyfusu. 44. Zakadajc, e piece krematoryjne wszystkich obozw koncentracyjnych pracowayby przez 24 godziny na dob przez cay okres wojny, jaka ilo zwok, maksymalnie, mogaby zosta spalona? Okoo 430.000. 45. Czy jest moliwe, aby krematorium funkcjonowao przez 24 godziny na dob? Nie. Poowa tego czasu (12 godzin), to j u zbyt duo. Popioy krematoryjne powinny by usuwane dokadnie i regularnie, aby zapewni dalsz prac krematorium. 46. Ile popiou zostaje po kremacji ludzkiego ciaa? Po sproszkowaniu koci popi moe zmieci si w pudeku od butw. 47. Jeli 6 milionw ludzi zostaoby spalonych, to gdzie podziayby si popioy? Nie wiadomo. Sze milionw zwok ludzkich po kremacji daoby cae tony popiow. Ale nigdzie nie znaleziono najmniejszego ladu tak wielkich skadowisk popiou. 48. Czy fotografie obozu Owicimskiego zrobione przez aliantw podczas wojny (tzn. w okresie, kiedy rzekome komory gazowe" pracoway na penych obrotach) potwierdzaj istnienie komr gazowych? Nie. W istocie wspomniane fotografie nie wykazuj nawet ladw dymu, ktry mia rzekomo nieustannie pokrywa olbrzymimi chmurami niebo nad obozem. Nie wida na nich take adnych dow wypenionych trupami, ani stosw zwok

51. Jakie jest stanowisko Midzynarodowego Czerwonego Krzya wobec holocaustu"? Raport z inspekcji przeprowadzonej w Owicimiu we wrzeniu 1944 roku przez delegacj Midzynarodowego Czerwonego Krzya odnotowuje, e winiowie mog otrzymywa paczki z zewntrz oraz nie potwierdza istnienia komr gazowych 56. Czy Dziennik Anny Frank" jest autentyczny? Nie. Pisarz szwedzki ydowskiego pochodzenia Dittlieb Felderer i francuski profesor Robert Faurisson zebrali dowody wskazujce niezbicie, e synny dziennik" jest faszerstwem 61. Instytut Bada Historycznych zaoferowa 50.000 dolarw nagrody dla kadego, kto udowodni, e istniay komory gazowe w Owicimiu. Jaki by rezultat? aden. Nikt nie by w stanie dostarczy wymaganych dowodw. Natomiast Instytut zosta zaskarony na sum 17 milionw dolarw przez tzw. ofiar Holocaustu". Osobnik ten twierdzi, e oferta Instytutu stanowi obelyw negacj Holocaustu". 62. Czy odpowiada prawdzie twierdzenie, e kady, kto poddaje w wtpliwo holocaust" jest antysemit i neonazist? Mamy tu do czynienia z oczywist kalumni. Oszczerstwa te maj na celu odwrcenie uwagi od spraw istotnych. Pomidzy ludmi, ktrzy neguj prawdziwo twierdze o Holocaucie s socjalici, demokraci, chrzecijanie i inni. Nie ma adnego zwizku pomidzy odrzucaniem mitu Holocaustu a antysemityzmem i neonazizmem. W rzeczywistoci coraz wiksza liczba ydowskich historykw-rewizjonistw stwierdza otwarcie, e nie ma adnych dowodw na to, i Holocaust mia rzeczywicie miejsce. 63. Co spotyka historykw, ktrzy poddaj w wtpliwo prawdziwo Holocaustu? Staj si oni obiektem zajadych kompanii oszczerstw, s usuwani ze swych miejsc pracy w szkoach i uniwersytetach, trac prawo do pensji emerytur. Bardzo czsto ich mieszkania s atakowane przez wandali, a oni sami s nkani pogrkami i padaj ofiar bandyckich napaci ze strony nieznanych sprawcw"

A oto strona MCK z faktyczn liczb ydw zgadzonych obozach mierci:

[http://www.wykop.pl/ramka/581997/miedzynarodowy-czerwony-krzyz-holokaust-to-klamstwo/]

Niemcy podaj w swoich dokumentach, e nie mogo ydw zgin wicej ni 350 tys. A oni z tego zrobili 6 mln. I religi, i geszeft. Prbuje to wyjania prof. Filkenstein, czowiek z sumieniem, w ksice Przedsibiorstwo Holokaust. Jak moliwe jest, e wiat jest bezradny wobec kamstwa ydowskiego?

Zadecydowao tu bezwzgldne realizowanie mitw i zasad ydowskich i atwo tzw. inteligencji do wchodzenia do ich tajnej suby: masonerie, kluby wybranych, iluminacje, mafie, gangi szczeglnie w sferach rzdzcych. Doprowadzio to do powstania imperium upiestwa, czyli ukrytych rzdw ydomasoskich nad wiatem i zasady izraelocentryzmu jako wyznacznika polityki wiatowej. Jeli przyj za prawd, e w Polsce jest ok. 8 mln ukrytego ydostwa, czyli osobnikw uwaajcych si za ydw, to przynajmniej 5 mln z nich uznaje wobec nas prawo chazaki i meropii, czyli [wg zasad ich religii!] jest naszymi wacicielami i ma nad nami peni wadzy i, ich zdaniem, ma prawo kontrolowa nas oraz decydowa o naszych losach. Mog nas sprzedawa i kupowa i nasze majtnoci a my nawet o tym nie wiemy. Ja tych ich praw nie uznaj, ale oni, niestety, tak. I ten stan istnieje. ydowszyzna przejawia si w rny sposb. W tzw. cywilizacji chrzecijaskiej wietlany tego przykad da krl Belgw Baudouin. Pokaza, na czym polega mentalno katolika, prawowitego syna Kocioa. Swego czasu ustpi na dwa dni z tronu, aby parlament przegosowa prawo do aborcji. Bo on, zgodnie ze swym sumieniem, by mu przeciwny. To dlaczego z powrotem wstpi na tron w takim krlestwie, gdzie aborcja obowizuje? Jako nikt mu tego pytania nie zada. To jest tzw. spryt ydowski. Inne prawa dla rzdzcych, inne dla mas? A dziaania polskich politykw pokazuj, e oni=nasi to inny wiat. Ich kompletnie nie interesuje nard Polski, pastwo polskie, tylko ich szmatawe interesy i ukady. Dlatego to my sobie mamy odpowiedzie, czy chcemy by silni na dole, w kadej podstawowej komrce spoecznej, eby si temu przeciwstawi, czy jestemy tylko bezwolnym niewolnikiem, ktrym si pomiata. Oni si nie naprawi: dadz ci cuda, pielgrzymki, aby si zmczy i nie mia energii czynu, siy, godnoci, zostawi im pomiatanie tob, bo oni nic kreatywnego nie uczyni: dla nich tylko zabawa. Tworz mitologie i ideologie, faszywe aksjomaty i cae suby, od wielkich katedr do stadionw i innych widowisk. Prasowiaszczyzna nie budowaa wity, pomnikw. Sowiaszczyzna nie musi by jednoci strukturaln, ani konfederacyjn, ale bardziej ideow. Ale ma dawa przyczynki rozwojowe dla pastw sawskich Nawet gen. Sikorski prbowa budowa konfederacj z Czechosowacj. Mona gwn o Sawii budowa z Czechami, mona z Rosj, ale dopiero po obaleniu ydowszyzny, czyli krk. Bo czy pomoglimy Serbom w chwilach zagady Jugosawii bdc w NATO i UE? Pomogalimy i na pewno pomoemy wszystkim Sowianom bdc w konfederacji z Rosj. Oczywicie, z drugiej strony ydzi sobie nie zdaj sprawy z tego, e pchajc t spraw wybrastwa nawet wg. koncepcji Kalergiego, doprowadzaj swoje imperium do upadku, bo wmawiaj swojemu ograniczonemu narodowi co, czego on nie ma. Wyjtkowo, moc i szereg innych rzeczy. I wida teraz wyranie, e ta ich pycha pcha ich do zagady!!! W nowej dobrze zorganizowanej sawiaszczynie nastpi hamowanie ich wadzy i generalnie etatyzmu przez gromadno. Ale musimy wzmocni si wsplnotowa i narodow, bo dzisiaj ruina dookoa: sterczce rdzewiejce pozostaoci hut PRL, a na parterze centra chiskie, a wyksztaceni Polacy wci nabuzowani antysocjalistycznymi zwidami, po kuchniach i hurtowniach Europy wstydliwie chowajcy dyplomy zdobyte uczciwie, czyszcz gary i sprztaj hotele wielbic wolno po 89 r. Niezrozumienie przemian polega na tym, e Polacy zostajc w rusofobii i okcydentalizmie, ykaj gorycz cae ostatnie 22 ostatnie lata uwaajc, e ta poraka jest lepsza od systemu poprzedniego

Socjalizm nie przegra w naszym rejonie wiata, tylko nie dziaa na optymalnych zasadach. Jeli bdzie wyposaony w oddoln si gromadnoci, przyniesie rozwj i dostatek licznym pokoleniom. Niepotrzebny by, i nadal jest!, historyczny strach, e bez kocioa upadnie znaczenie Rzeczypospolitej. Czesi wanie tylko na tym wygrali, e 600 lat temu odeszli od chrzecijastwa, wyostrzyli swj narodowy instynkt samozachowawczy, bo by nieokadzony omamem wiary. Zachowywali si rozsdnie w caej swej historii, a w 20-leciu m-wojennym potrafili maksymalnie manewrowa i waciwie to Polska przypiecztowaa aneksj, nie wspierajc wtedy ZSRR w poparciu Czechosowacji przeciwko Hitlerowi i Zachodowi. Trzewo mylc zawsze to si narzuca, e konfederacja z Czechosowacj bya dla Polski moliwa, co podj bardzo wyranie gen. Sikorski z Masarykiem: myleli o arcyfederacji opartej o Polsk i Czechosowacj, pastwa bloku batyckiego (Litw, otw i Estoni), Biaoru, Wgry, Rumuni, Jugosawi, Grecj i Bugari. Ale byy te inne wersje take z Turcj. Czy proponowana wizja z Rosj, Ukrain i Japoni jest od tego daleka? W naszych rozwaaniach o Polsce pora wspomnie jedn ze wspaniaych postaci naszej historii Pawa Wodkowica i jego rodowisko. Pokazuje ona, e nawet w czasach tzw. omnipotencji ydochrzecijastwa mona sobie byo prawnie z nimi poradzi. Poniej szerszy fragment opracowania ze strony internetowej: http://oichota.waw.pl/papiestwo-i-cesarstwo-w-swietle-pogladow-sredniowiecznej-polskiejszkoly-prawa-narodow/:

PAPIESTWO I CESARSTWO W WIETLE POGLDW REDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ SZKOY PRAWA NARODW.


Stanowisko wobec tych problemw zaja take polska szkoa prawa narodw, w osobach swoich dwch najwybitniejszych przedstawicieli: Stanisawa ze Skarbimierza, a zwaszcza Pawa Wodkowica. Pawe Wodkowic urodzi si okoo roku 1370 w Brudzeniu nad Skrw. Nalea do stanu szlacheckiego i piecztowa si herbem Doga [T. Brzostowski, Pawe Wodkowic, Warszawa 1954, s. 45 46; L. Ehrlich, Rektor Pawe Wodkowic rzecznik obrony przeciw Krzyakom, Krakw 1963, s. 7]. W latach 1385-87 podj studia na wydziale sztuk wyzwolonych Uniwersytetu Karola w Pradze. W roku 1389 uzyska stopie bakaarza sztuk wyzwolonych, a w dniu 25 lutego 1393 r. zosta magistrem artium. Jego profesorami byli wwczas Mauritius de Praga i Maurycy Rvaczka. W latach 1393-97 studiowa na wydziale prawa, gdzie w 1396 r. uzyska stopie bakaarza dekretw. Rwnoczenie w latach 1396-97 wykada na wydziale sztuk wyzwolonych [T. Brzostowski, op. cit., s. 47; L. Ehrlich, op. cit. s. 7 8]. Jednoczenie wstpi do stanu duchownego (od roku 1398 by scholastykiem poznaskim, nastpnie zosta obdarzony kolejnymi godnociami kocielnymi) [T. Brzostowski, op. cit., s. 48, 50, 53; L. Ehrlich, op. cit. s. 8, 10, 11]. Od roku 1404 studiowa prawo na Uniwersytecie w Padwie, gdzie jego profesorem by krl dekretystw, pniejszy kardyna i uczestnik soboru w Konstancji Franciszek Zabarella. W dniu 25 wrzenia 1408 r. uzyska stopie licencjata dekretw [T. Brzostowski, op. cit., s. 48 49; L. Ehrlich, op. cit. s. 8 9]. Wedug J. Fijaka w okresie studiw w Italii Pawe Wodkowic dziaa w kurii rzymskiej, reprezentujc polskie stanowisko w kwestii krzyackiej [J. Fijaek, Ostatnie sowo Pawa Wodkowica o Zakonie Krzyackim, w: Przegld Kocielny, T. 1: 1902, s. 269]. Mia by jedn z tych postaci, ktre przyczyniy si do wydania w dniu 5 wrzenia 1403 r. przez papiea Bonifacego IX bulli zakazujcej Zakonowi najazdw na Litw [Ibidem, s. 265 266]. Od chwili promocji doktorskiej Wodkowic, zaliczony w poczet mistrzw Akademii Krakowskiej, wykada na wydziale prawa. Jednoczenie prowadzi dziaalno publiczn skierowan przeciwko Krzyakom. Uczestniczy w procesie polsko-krzyackim w Budzie. W dniu 12 maja 1414 roku zoy swe penomocnictwa z ramienia ksicia mazowieckiego Janusza. W obecnoci polskiego

uczonego penomocnik Zygmunta Luksemburczyka Benedykt de Macra ogosi wyrok rozjemczy. W kocu krl Wadysaw Jagieo zdecydowa si na poddanie sporu z Zakonem pod rozwag soboru, ktry zebra si w Konstancji. Jednym z czonkw poselstwa polskiego zosta Pawe Wodkowic. Po desygnowaniu go do tej misji przez krla Uniwersytet, w celu podniesienia jego godnoci, powierzy mu funkcj rektora, ktr piastowa w latach 1414 i 1415 Naturaln konsekwencj charakteru dziaalnoci publicznej Pawa Wodkowica i materii, ktrej ta dziaalno dotyczya, jest to, e na jego twrczo skadaj si gwnie trakty dotyczce problemu krzyackiego. Ze wzgldu na argumentacj prawnikw Zakonu, wywodzcych prawa Krzyakw do zajmowanych ziem min. z nada cesarskich lub papieskich, musia zaj stanowisko w kwestii pozycji tych podmiotw w kontekcie wczesnego prawa narodw. W myl pogldw polskich jurystw wadza papieska pochodzia od Boga [Pawe Wodkowic, Quoniam error. Cz. 2, w: Pisma wybrane Pawa Wodkowica. T. 2, wyd. L. Ehrlich, Krakw 1968, s. 362 363; idem, Ad videndum, w: Pisma T. 3, op. cit., Krakw 1969, s. 160 i 162]. Nie oznaczao to jednak cakowitej omnipotencji papiea. Jego wadza bya ograniczona przede wszystkim przez odwieczne i niezmienne prawo boskie i naturalne [idem, Ad videndum, op. cit., s. 179]. W traktacie pt. De annatis camerae apostolicae solvendis Pawe Wodkowic zauway, e Koci naley do wszystkich wiernych, dlatego papie, ktry w myl pogldu tego kanonisty, by zarzdc wsplnoty wierzcych w Chrystusa, nie moe traktowa spraw tej wsplnoty jako swoich osobistych [T. Brzostowski, op. cit., s. 51 52; L. Ehrlich, op. cit. s. 60]. Std wynika wniosek o wyszoci soboru, reprezentujcego og wiernych, nad papieem [K. Tymieniecki, Moralno w stosunkach midzy pastwami w pogldach Pawa Wodkowica, Warszawa 1920, s. 6]. Bardzo istotnym zagadnieniem by stosunek midzy papiestwem, a wadz wieck, ktr reprezentowa w szczeglnoci cesarz. Pawe Wodkowic zwrci uwag, e zagadnienie to byo ju w przeszoci wielokrotnie roztrzsane i nie wyksztaci si w tej sprawie jednolity powszechnie przyjmowany pogld. Przypomnia, e z prawa rzymskiego wynikao, e cesarz jest panem wiata, a take zwierzchnikiem pogan i ydw [Pawe Wodkowic, O wadzy cesarza odnonie do niewiernych, w: Pisma T. 1, op. cit., Krakw 1968, s. 39 40]. Jednake stwierdzi, e w prawie (rzymskim i kanonicznym) byy sprzecznoci co do kwestii, czy w sprawach wieckich cesarz podlega papieowi. Jako e by kanonist, wyrazi pogld, e w takiej sytuacji naleao da wiar raczej literze kanonw ni prawu rzymskiemu. Postulowa jednoczenie, by ani cesarz nie przywaszcza sobie praw papiea, ani tez papie nie uzurpowa sobie stanowiska cesarza [Ibidem, s. 41]. Wobec tego stwierdzenia bardzo istotne stao si odgraniczenie praw cesarza od kompetencji papiea. Analiza pism polskiego dekretysty skania do przyjcia wniosku, e by on zwolennikiem wniosku, ktrej istot bya supremacja papiestwa nad cesarstwem. Obrazuje to ju pogld na samo pochodzenie wadzy cesarskiej. Co prawda nie odbiera jej przymiotu boskiego pochodzenia, to jednak nie pochodzia ona od Stwrcy bezporednio (tak jak wadza biskupa Rzymu), lecz porednio [Idem, Ad aperiendam. Cz. 1, w: Pisma T. 1, op. cit., s. 227]. .. Argumentacja, ktra uzasadniaa wyszo papiea nad cesarzem bya niezwykle skomplikowana. Argumenty natury prawnej przeplatay si w niej z argumentami o charakterze teologicznym lub filozoficznym. Punktem wyjcia dla rozwaa nad tym zagadnieniem byo ustanowienie witego Piotra namiestnikiem i wikariuszem Jezusa Chrystusa na ziemi przez samego Zbawiciela. Mesjasz, gdy by na ziemi, wrd ludzi, z racji swojej boskoci posiada penie wadzy duchownej i wieckiej. Przekazujc apostoowi Szymonowi Piotrowi namiestnictwo scedowa na niego prawa imperium niebieskiego i ziemskiego [Idem, O wadzy cesarza, op. cit., s. 46; idem, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 345; idem, Ad videndum, op. cit., s. 167]. Wikariusz Syna Boego otrzyma wic oba miecze [confer k 22, 38; Pawe Wodkowic, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 351]. Papie jako nastpca witego Piotra na urzdzie namiestnikowskim sta si sukcesorem dziedzicem tych mieczy [Idem, Ad videndum, op. cit., s. 161 i 172]. Tym samym w jego rkach nastpio poczenie najwyszej wadzy duchownej i wieckiej [Idem, O wadzy cesarza, op. cit., s. 42; S. Krzyanowski, Doktryna polityczna Pawa Wodkowica, Krakw 1908, s. 4]. Std wniosek, e orzecznictwo w sprawach wieckich, podobnie jak duchownych, z aski Boga naleao do papiea. Jednake Koci, ze wzgldu na istot swoich zada, nie powinien w sposb stay uywa miecza wieckiego, ktry suy do umiercania przestpcw i oddzielania duszy od ciaa. Dlatego Koci przekaza

wykonywanie orzecznictwa w sprawach wieckich cesarzowi i innym krlom jako swemu wieckiemu ramieniu [Pawe Wodkowic, O wadzy cesarza, op. cit., s. 47; idem, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 351 352 i 354; idem, Ad videndum, op. cit., s. 171]. W ten sposb cesarz, w myl koncepcji Pawa Wodkowic, by niczym Ksiyc odbijajcy wiato Soca papiea [Pawe Wodkowic, O wadzy cesarza, op. cit., s. 42 i 46; idem, Ad videndum, op. cit., s. 168]. Oznaczao to, e w doktrynie tej, cesarz wystpowa jako narzdzie (suga) lub administrator z ramienia papiea [Pawe Wodkowic, O wadzy cesarza, op. cit., s. 46; idem, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 360; S. Krzyanowski, op. cit., s. 5]. Wanie w tym sensie wadza cesarska mimo, e nadana od ludzi [Pawe Wodkowic, O wadzy cesarza, op. cit., s. 45], to jednak pochodzia od Boga i porednio przez podporzdkowanie pochodzce od wikariusza Chrystusowego [Idem, Ad aperiendam. Cz. 1, op. cit., s. 227] z aski tego Boga bya przez cesarza sprawowana. Byo bowiem wol Stwrcy, aby imperator t wadz wykonywa [Idem, O wadzy cesarza, op. cit., s. 48]. Odrnienie tych dwch godnoci (wieckiej i duchownej) uwaa Wodkowic za podzia jedynie faktyczny, a nie prawny [Idem, Ad videndum, op. cit., s. 173]. Ponadto, jego zdaniem, podzia taki sprawi, e zwierzchno papiea istniaa jedynie w zakresie samego urzdzenia wiata, a nie co do faktycznego wykonywania wadzy (gdy faktyczne wykonywanie wadzy wieckiej przekaza on cesarzowi i krlom). Std z zasady nie mona byo odwoa si od cesarza do papiea, chyba e prawo wyranie tak moliwo przewidywao [Idem, O wadzy cesarza, op. cit., s. 48]. Do sytuacji takich zaliczy wakat na tronie cesarskim, w trakcie ktrego papie wstpowa w orzecznictwo cesarza [Ibidem, s 48; idem, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 356], a take niedbalstwo lub niesprawiedliwo cesarza (lub innego sdziego wieckiego), gdy miecz duchowny mg kara niedbalstwo lub przestpstwo cesarza (lub szerzej kadego sdziego wieckiego) [Idem, O wadzy papiea odnonie do niewiernych, w: Pisma T. 1, op. cit., s. 21; idem, Ad videndum, op. cit., s. 170] Ostatecznie Wodkowic wyrni trzy paszczyzny, na ktrych wadza papieska (duchowna) bya wysza od wadzy cesarskiej (wieckiej). Po pierwsze bya wysza co do godnoci gdy duch jest wyszy ni ciao. Po drugie co do ustanowienia, gdy kapastwo ustanawiao krlestwo (tak jak Samuel dokona pomazania biblijnego Saula na krla Izraela). Po trzecie miaa pierwszestwo powag i moc, gdy wadza duchowna ustanawiaa i sdzia sprawy doczesne [Idem, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 356 357; idem, Ad videndum, op. cit., s. 172] Istotn kwesti do rozstrzygnicia by stosunek papiestwa do pastw pogaskich. Naleao rozway nastpujce zagadnienia: po pierwsze, czy papie ma jakiekolwiek zwierzchnictwo nad poganami, w szczeglnoci tymi, ktrzy nie uznaj jego wadzy; po drugie, czy moe on sia nawraca pogan na wiar chrzecijask; wreszcie po trzecie, czy moe on rozporzdza ich ziemi i toczy przeciwko nim wojn tylko z tego powodu, e s poganami. Co do pierwszego zagadnienia polska szkoa prawa narodw daa odpowied twierdzc. Papie posiada wadz take nad poganami, gdy zostaa mu ona przekazana wraz z wikariatem Chrystusowym [Pawe Wodkowic, O wadzy papiea, op. cit., s. 28; idem, Ad videndum, op. cit., s. 176; S. Krzyanowski, op. cit., s. 5]. Wodkowic podlego niewiernych papieowi okreli jako potencjaln (biern) [Pawe Wodkowic, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 361]. Zwrci take uwag, e niewierni zwizani s wycznie prawem natury. Nie wie ich natomiast ani prawo kanoniczne, ani rzymskie, ani nawet boskie. Dlatego nie uznaj oni zwierzchnictwa papiea ani cesarza [Ibidem, s. 365]. Niemniej papieowi przysugiway w stosunku do nich pewne prawa. Obowizany by on do troski o chrzecijan yjcych na ziemiach pogan. Std mg ingerowa w wewntrzne sprawy pastw pogaskich wydajc polecenie, aby chrzecijanie nie byli w tych krajach przeladowani. Mg on wyj chrzecijan spod orzecznictwa i wadztwa pogaskich monarchw, a nawet, w wyjtkowych przypadkach , pozbawi ich wadzy nad spoecznoci ochrzczonych [Idem, O wadzy papiea, op. cit., s. 33 34; S. Krzyanowski, op. cit., s. 9; K. Tymieniecki, op. cit., s. 8]. W razie niewykonania polecenia mg papie zastosowa sankcje karn. Sankcja taka moga by przez niego stosowana take w razie pogwacenia przez pogan prawa natury, ktrym byli zwizani. Za czyny amice prawo naturalne uwaa Wodkowic aneksje przez niewiernych ziem chrzecijan, przeszkadzanie chrzecijanom w sprawowaniu kultu religijnego lub przeladowanie wiernych, a take uniemoliwianie dziaalnoci misjonarzom na ziemiach pogan [Pawe Wodkowic, Quoniam Cz. 1, op. cit., s. 226 - 227]. Papie mg kara niewiernych take wwczas, gdy dopuszczali si bawochwalstwa, a ydw rwnie wtedy, gdy postpowali niemoralnie, w

szczeglnoci wbrew prawu mojeszowemu, oraz gdy przeciw temu prawu gosili herezje [Idem, O wadzy papiea, op. cit., s. 28 30; S. Krzyanowski, op. cit., s. 9; K. Tymieniecki, op. cit., s. 8]. Sankcja karna moga polega na wojnie przeciw niewiernym. Jednake musiaa by ona wypowiedziana przez samego papiea (nikt inny w imieniu Kocioa nie mg tego wanie uczyni) [Pawe Wodkowic, O wadzy papiea, op. cit., s. 36]. Do prowadzenia wojny papie musia uy wieckiego ramienia, gdy duchowni sami nie mogli prowadzi wojny, ani bra w niej czynnego udziau, poniewa obowizywa ich zakaz rozlewu krwi [Stanisaw ze Skarbimierza, Sermo de bello iusto et iniusto, w: Mowy, op. cit., s. 84 89]. Co do kwestii dopuszczalnoci nawracania niewiernych si wyranie przeciwko takiej moliwoci wypowiedzia si Pawe Wodkowic. Stwierdzi, e papie moe rozkaza niewiernym aby zezwolili na dziaalno misyjn na kontrolowanych przez siebie terytoriach. Przyjcie wiary chrzecijaskiej, jako wynikajce z aski Boga, pozostawione zostao ich woli. Wszelkie prby siowego nawracania byyby sprzeczne z prawem natury i prawem boskim [Pawe Wodkowic, O wadzy papiea, op. cit., s. 36]. W zakresie zagadnienia trzeciego polscy juryci stwierdzili, e poganie posiadaj pastwa zgodnie z prawem natury i prawem narodw [Stanisaw ze Skarbimierza, Sermo de bello, op. cit., s. 106]. A poniewa posiadanie przez nich pastw byo zgodne z prawem ziemie ich nie byy wasnoci papiea. Std nie mg on nimi rozporzdza i wszelkie papieskie nadania dotyczce tych ziem byy ipso iure niewane [Pawe Wodkowic, Ad aperiendam. Cz. 1, op. cit., s. 233; idem, Quoniam Cz. 1, op. cit., s. 239; S. Krzyanowski, op. cit., s. 10; K. Tymieniecki, op. cit., s. 11 i 25]. Papie nie mia prawa odbiera niewiernym ziem, nawet z racji tego, e dawniej naleay do Imperium, gdy przeciw Imperium nastpio na tych terenach zasiedzenie [Pawe Wodkowic, O wadzy papiea, op. cit., s. 24 25]. Jedynym wyjtkiem bya Ziemia wita, ktra wedug pogldw polskiej doktryny bya podbita przez Rzymian w sprawiedliwej wojnie, a nastpnie Imperium zostao jej w niesprawiedliwie pozbawione. Niesprawiedliwo tego pozbawienia spowodowaa, e zasiedzenie Palestyny nie mogo nastpi, dlatego prawa papiea sukcesora Imperium Rzymskiego nie ulegy przedawnieniu i moe on stara si o jej odzyskanie [Ibidem, s. 20 21; Stanisaw ze Skarbimierza, Sermo de bello, op. cit., s. 106 107]. Naleao take tolerowa panowanie pogaskich wadcw nad chrzecijaskimi ludami, gdy ich wadza, tak jak i wadza monarchw chrzecijaskich, bya piastowana z woli Boga. Oczywicie nie naleao takich wadcw tolerowa jeeli ich panowanie zagraao bezpieczestwu religii chrzecijaskiej lub wiernych [Pawe Wodkowic, O wadzy papiea, op. cit., s. 37]. W kwestii ewentualnej hegemonii cesarza nad pozostaymi monarchami chrzecijaskimi Wodkowic przyzna, e istnia pogld, e cesarz by panem wiata. Uwaa jednak, e nie dotyczy to rzeczywistoci, a jedynie zdolnoci. Cesarz by panem co do starania i troski. Wszystko jest cesarza nie oznaczao, e by on wacicielem wszelkich dbr, ale e do niego naleao orzecznictwo i opieka [Idem, O wadzy cesarza, op. cit., s. 39 40; idem, Ad aperiendam. Cz. 1, op. cit., s. 230; idem, Quoniam Cz. 1, op. cit., s. 239]. Wadza cesarza, otrzymana od Boga za porednictwem Gowy Kocioa, moga by wykonywana jedynie w stosunku do tych, ktrzy imperatorowi faktycznie podlegali [Idem, Ad videndum, op. cit., s. 176]. W szczeglnoci, jak zauway Wodkowic, krlowie Hiszpanii i Francji nie uznawali i nie podlegali wadzy cesarza [Idem, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 345]. Oznaczao to odrzucenie koncepcji uniwersalizmu cesarskiego i przyjcie doktryny suwerennoci pastw [K. Tymieniecki, op. cit., s. 6]. Jak stwierdzi Stanisaw ze Skarbimierza krl i cesarz nie maj nad sob zwierzchnika, tak i s sobie rwni [Stanisaw ze Skarbimierza, Sermo de bello, op. cit., s. 88 89]. Co do stosunku na paszczynie cesarz poganie Wodkowic przypomnia, e istniej trzy sposoby powstawania wadzy. Moga ona powsta albo z nadania Boga uczynionego przez znaki, albo przez zgod tych, ktrzy s rzdzeni, albo przez si i gwat. Stwierdzi, e jedynie wadza, ktra powstaa na mocy dwch pierwszych sposobw jest legalna i sprawiedliwa. Poniewa nic nie wiadomo, by Bg da cesarzowi wadz nad poganami, ani by ci sami na jego wadz si zgodzili, przeto ewentualna wadza cesarza nad niewiernymi byaby jedynie bezprawn, opart wycznie na fakcie uzurpacj i tyrani [Pawe Wodkowic, O wadzy cesarza, op. cit., s. 56 57; idem, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 362 363]. Konsekwencj tego byo odmwienie cesarzowi jakichkolwiek praw do ziem niewiernych. Dlatego wszystkie jego nadania dotyczce tych ziem byy

z mocy prawa naturalnego i prawa narodw niewane, zgodnie z zasad nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet [Idem, O wadzy cesarza, op. cit., s. 58; idem, Ad aperiendam. Cz. 1, op. cit., s. 229 230; idem, Quoniam Cz. 1, op. cit., s. 239; S. Krzyanowski, op. cit., s. 10; K. Tymieniecki, op. cit., s. 11 i 25]. Przeciwko wszelkim uzurpacjom i gwatom poganie mieli prawo do obrony, ktre jest waciwe wszystkim ludziom z mocy prawa natury. Mogli wic toczy wojn sprawiedliw zarwno sami, jak i w sojuszu, take przeciw chrzecijanom [Stanisaw ze Skarbimierza, Sermo de bello, op. cit., s. 100 109]. Wodkowic stwierdzi, e nawet gdyby przyj, e cesarz by zwierzchnikiem pogan, to i tak nie mgby on rozporzdza ich pastwami, gdy posiadali je zgodnie z prawem narodw [Pawe Wodkowic, Ad videndum, op. cit., s. 177]. Ponadto amaniem prawa naturalnego byoby pozbawianie ich praw bez dania im moliwoci obrony, w szczeglnoci moliwoci przedstawienia swojego stanowiska [Idem, Quoniam Cz. 2, op. cit., s. 367]. W myl polskiej doktryny prawa narodw na czele wiata staa wadza duchowna. Szkoa polska bronia koncepcji koncyliaryzmu, czyli pogldu o wyszoci soboru nad papieem. Jednake zawsze bronili pogldu o wyszoci papiea nad cesarzem [K. Tymieniecki, op. cit., s. 6]. Jak stwierdzi Wodkowic: Imperium jest od Boga nie bezporednio, lesz przez naleyt i wtrn emanacj namiestnika Chrystusowego. Czyli jest ono od Boga, ktry zarzdzi i chce aby te dwa miecze byy stosowane przez rnych, ale () maj ono midzy sob porzdek, aby mniejszy wychodzi od wyszego [Pawe Wodkowic, Ad videndum, op. cit., s. 173]. Papiesk supremacj uzasadniano przy pomocy utrwalonych ju konstrukcji teoretycznych, takich jak np. teoria dwch mieczy, teoria namiestnictwa, czy teoria wikariatu. Wadza papiea nie bya jednak nieograniczona. W myl pogldw goszonych przez przedstawicieli polskiej doktryny prawa narodw granice tej wadzy byy wyznaczone przez prawo boskie i naturalne. Polscy juryci obrzucili system polityczny cesarstwa [K. Tymieniecki, op. cit., s. 5]. Podwayli cakowicie uniwersalizm cesarski, przyznajc suwerenno kademu krlestwu, w myl zasady rex est imperator in regno suo [Ibidem, s. 6]. Najwiksz nowoci w myli polskiej szkoy prawa narodw byo przyznanie poganom statusu penoprawnego czonka spoecznoci midzynarodowej. Kraje pogaskie byy z mocy prawa natury takimi samymi podmiotami prawa narodw jak monarchie chrzecijaskie. Posiaday takie same prawa i mogy korzysta z takich samych rodkw do ich obrony jak krlestwa chrzecijan. Stwierdzono, i niewierni take mieli prawo prowadzi wojn sprawiedliw, nawet przeciw chrzecijanom [Stanisaw ze Skarbimierza, Sermo de bello, op. cit., s. 100 109]. Wic wida, jakie mielimy intelektualne atuty, aby pozby si ju wtedy ydowszyzny. Dzisiaj take Talmud doczeka si aktw oskarenia:

[http://polskapolityka.com/archiwum/talmud/page_01.htm]

a w ksice Kryptonim Prawda umieciem akt oskarenia Biblii. Dlaczego nie ma wsparcia ze strony zwizku prawnikw polskich i elity intelektualnej Polski w tym zakresie? I nie tylko o te szkodliwe zapisy szowinizmu ydowskiego chodzi, ale nawet w sprawie odszkodowa wojennych nic nie robi, a mamy przecie opracowanie prof. Klafkowskiego, ktre podaj w Kryptonim Prawda? Mamy te opracowany system nowej cywilizacji, o czym Szanowny Czytelnik przekona si po zapoznaniu si z caoci niniejszego opracowania.

Wic kim jest ta elita, ci prawnicy? e nie dokonuj oczywistych posuni patriotycznych, bo na pewno to nie s patrioci polscy W redniowieczu odrzucalimy wielokrotne proby braci Czechw o pomoc w walce z zaborc z Rzymu. Zrealizowalimy j dopiero dwukrotnie w XXw.[1938, 1968]. I to chyba nie tak, jak naleao. W XV Jagieo koncentrowa si na walce o dziewice ze swoim przyrodnim bratem, a jak trzeba byo, to ksi Witold walczy po stronie krzyakw, za Wadysaw w ogle nie panowa nad Pastwem, tracc poszczeglne ziemie na wschodzie. Ta polityka si przeniosa si na nastpne wieki przynoszc wojny szwedzkie, powstania kozackie i oderwanie Ukrainy oraz wewntrzne osabienie pastwa zakoczone rozbiorami. Paradoksalnie Chmielnicki oskarany o prby rebelii, chcia z Koron konfederacji a senator Kisiel wprost paka o pokj na kolanach Jaremy, ktry rzuci tylko: -ksim! I Ukraina zostaa obrcona w perzyn! Bo jak tu mie zerwa z prawem pierwszej nocy i da usunicia ydkw z Ukrainy! patrz: Ugoda Zborowska Jeszcze dzisiaj wielu tzw. narodowcw i patriotowcw uwaa, e nie ma narodu i pastwa ukraiskiego! A Zabuania jest pod tymczasowym zarzdem jakich mongolskich hord. Nie widzi si oczywistego niszczenia pastwa przez rzdy, organizacji podstpnie rozwalajcych jednolito organizmu pastwowego, jak RA, wane jest witowanie miesicznic wypadku samolotowego ekipy namiestnikw ydowskich nad Polsk, a program TV wypeniony jest penymi aru dyskusjami o miejsce na listach do Brukseli. Dla tych ludzi nic si nie wydarzyo od XV w. Dalej s panami tzw.. kresw, a kawaek elaza z bramy auszwicu jest waniejsze ni dzieje narodu i trwao Pastwa Polskiego. Droszy od relikwii, bo mona za jego kradzie dosta 10 lat wizienia! Na naszych oczach w naszych czasach rozbito dobrze funkcjonujc Jugosawi, spalono Serbi, ostoj sowiaszczyzny poudniowej przy cakowitej obojtnoci nas wszystkich. A amerykanie mordowali tam jak najgorsza dzicz barbarzyska: bomby rozpryskowe spaday na szkoy, szpitale, cywili. W takiej cywilizacji yjemy: nazywa si to chrzecijaska posuga bliniemu. Teraz s troch dalej: w Iraku, Afganistanie i na pnocy Afryki, wic zniszczono muzeum babiloskie, gniazdo wielotysicznoletniej kultury. Czyli polskie utopienie w ydowszynie, to i zaniedbana sprawa czeska i lska oraz Zabuanii, czy permanentne przegrywanie sprawy sowiaskiej z kadej strony, ale i demonizacja i mity: rusofobia, okcydentofilizm i chrystanofilizm, czyli omam zachodem i chrzecijastwem. I kompletny brak widzenia wasnej racji stanu oraz szans Wersalu, Teheranu i Jaty, ktre, jak si okazuje, byy dla Polski niewiarygodnymi szansami pozytywnymi. I uspakajay sprawy narodowe, graniczne i regionalne caego kontynentu! Bo konsekwencj mitologizowania Polskiej racji stanu przez ukryte ydostwo i polityka Rzplitej od XV w. doprowadzi musiaa do rozbiorw, i Sejmu 4-letniego gdzie karty rozdawa Sievers majc za pacynki krla, Adama Czartoryskiego, i gwardi x. Pepiego. A pniej iluminaci z Kociuszk dornli umierajc Rzeczypospolit irracjonaln wojenk z trzema zaborcami na raz. Ale duch sowiaski Polakw, mimo penej kontroli ydomasoskiej nad narodem i naszymi ziemiami wci trwa. Mimo intryg knowa i nastpnych spustosze czy to w czasie zaborw czy w obecnych czasach: wymuszane emigracje, celowe rebelie i powstania, przejmowanie majtkw po powstaniach przez ydowskich donosicieli, zniszczenie Polski w XX w. doprowadzenie przez ydomasoskie rzdy II RP i obecne ydoelity pookrgostoowe. Przecie ju dla Familii byy obojtne losy Polski, chodzio zawsze o ich majtek: wiatr inaczej zawia, Ada przenis si do Parya, gdy wygldao, e wreszcie Polska na wieki dornita i nie ma co tam od wschodniej strony pilnowa. Zakoczenie I wojny wiatowej, czyli tej hucpy oligarchw ydomasoskich wytworzyo sprzyjajc dynamiczn sytuacj budzenia si narodw: ydomasoni prbowali to przeku na ich wieczn ide wadzy i rewolucji w duchu Codenhouve-Kalergi i zlecenie do przeprowadzenia

tego w Rosji dosta wraz z tonami zota Lenin. Najpierw obali legalny rzd Kiereskiego, co pniej w podrcznikach nazwano obaleniem caratu i wielk socjalistyczn rewolucj padziernikow. Cho fakt abdykacji carskiej mia miejsce w lutym, czyli podczas faktycznej rewolucji Kiereskiego.. Na szczcie choroba weneryczna Ulianowa i inne schorzenia przeniosy wadz w rce Stalina i kilkadziesit lat moga si Europa rodkowo-Wschodnia rozwija w duchu sowiaszczyzny i wolnych narodw. Moga, ale nie do koca. Zatopienie w ydowszynie poszczeglnych krajw w tym Polski uniemoliwio wykorzystanie wielu szans, ale np. Jugosawia, Czechosowacja, Ukraina i Biaoru zdecydowanie uzyskay status krajw nowoczesnych II. poziomu, czyli o krok od najbardziej rozwinitych. Ciy na naszej historii i nawet teraniejszoci dalej balast ydowszyzny i mentalnie i urzdowo. Nie umiemy rozdzieli oceny Stalina od stalinizmu, czyli terroru realizowany przez ydw na stanowiskach rzdowych w poszczeglnych krajach i ich niecne intrygi przeciwko tym narodom, od geniuszu Soso. Dalej nie ma jasnego okrelenia zdrady wrzenia przez elity II RP oraz Francji i Anglii, kompromitacj katysk czy si z hucp smolesk na wieczn rzeczy pamiatk gloryfikuje si PW44, Monte Cassino, JP2, x. Popieuszk, podobnie jak dalej skrywa si bandyckich zamachowcw gen. Sikorskiego: Churchilla i Andersa. Tragiczna i kompletnie nieodpowiedzialna patriotycznie jest ocena caego PRL oraz prb przewrotw antypolskich 70, 76 i 80. Nie ma uczciwej ekonomicznej i geopolitycznej oceny poszczeglnych okresw historycznych, nie ma wrcz z pozycji polskiej napisanej historii naszego kraju! Na pewno skpo godnych i dzielnych patriotw i zorientowanych politycznie osb i ich dziaania mniej lub bardziej zaangaowanego oficjalnie jest widoczna przy nawale ydomasoskich perfidii. Ale na pewno zjawisko budzenia si wiadomoci godnoci majce niedawno miejsce w Afryce zaskoczyo wszystkich. Wadcw wiata te te zagroenia niepokoj, wic na pewno szykowana jest gdzie w szkoach rabinackich nowa wersja socjalizmu pejsatego i nowy Lenin. Z naszymi opracowaniami jestemy na bieco w stosunku do zdarze aktualnych. Poza publikacj tej ksiki punktem kluczowym bdzie uruchomienie wszechnicy polskiej, do tworzenia czego u siebie namawiamy wszystkie narody sawskie. Podajmy tu jeden przykad z Internetu o micie historycznym, ktry wielbimy:

KONSTYTUCJA 3 MAJA CZYM BYA?


Pawe Rybicki| Niedziela [ 3.05.2009, 11:22] Konstytucja 3 maja? Nie ma czego witowa! Dzi wito Narodowe Trzeciego Maja ustanowione na pamitk uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Ale czy wydarzenia z 1791 roku nie byy gigantycznym bdem Polakw? Krakowski historyk prof. Andrzej Chwalba przedstawi w wywiadzie dla Onet.pl pozornie kontrowersyjn tez. Ot, zdaniem naukowca, nie mamy czego witowa, gdy Konstytucja 3 maja zgubia Rzeczpospolit: Mona sobie wyobrazi, e 3 maja 1791 r. nie uchwalono Konstytucji. Wwczas nie byoby wojny w jej obronie i drugiego rozbioru. Nie wybuchoby powstanie kociuszkowskie, ktre doprowadzio do trzeciego rozbioru i wymazania Rzeczpospolitej z mapy Europy. Te wydarzenia stanowi niepodzieln cao. Konstytucja bya kamieniem, ktry spowodowa lawin. Bya prowokacj, na ktr Rosja odpowiedziaa tak, jak odpowiedzie musiaa, chronic swoje imperialne interesy. Naley podkreli, i teoria prof. Chwalby opiera si w duym stopniu na typowej "gdybologii". Nie ma pewnoci, czy Polska i tak nie znikaby z mapy Europy pod koniec XVIII wieku. Bez wtpienia jednak historyk ma racj podkrelajc bardzo negatywne efekty uchwalenia Konstytucji 3 maja. Owszem, twrcom dokumentu przywiecay szczytne idee. Ale ich dziaania polityczne graniczyy z gupot. Nawet nie one po prostu byy gupot.

Oto w pastwie pozbawionym armii, otoczonym przez wrogw, dochodzi do prby gwatownych reform. Wiadomo, i wywoa to reakcj, a mimo to Polacy zdaj si postpowa wedug odwiecznej zasady, e "jako to bdzie". Niestety, w tym przypadku nie byo "jako". Byo tragicznie. Rosyjska armia zalaa Rzeczpospolit i obalia rzdy zwolennikw Konstytucji 3 maja. Autorzy reform musieli spodziewa si takiego obrotu wydarze. Trudno uwierzy, i polscy politycy mieli nadziej na nag zmian postpowania carycy Katarzyny orz wadcw Prus i Austrii. W dodatku, co podkrela prof. Chwalba, a o czym teraz czsto zapominamy we Francji trwaa przecie rewolucja. Europejscy monarchowie byli przeraeni, a rwnoczenie zdeterminowani w zamiarze stumienia rewolucji. I nagle w Rz eczpospolitej doszo do zwycistwa "jakobinw". Na to nie mona byo pozwoli. Wadcy Rosji, Prus oraz Austrii zrezygnowali wic z subtelnej rywalizacji o Polsk i po prostu rozerwali kraj midzy siebie. Byle szybko pozby si ogniska rewolucyjnej zarazy. Czsto syszymy, e Konstytucja 3 maja staa si dla Polakw legend podtrzymujc patriotyzm w cikich czasach rozbiorw. Tyle tylko, i gdyby nie Konstytucja, to rozbiory zapewne nie miaaby miejsca. Dzi nie witujemy wic triumfu polskiej myli politycznej. Dzi wspominamy tragiczn krtkowzroczno naszych przodkw, ktrzy mieli wicej serca, ni rozumu. To nie jedyny, co tak myli:

KONSTYTUCJA 3 MAJA ZGUBIA POLSK?


Aktualizacja: 2009-05-3 4:31 pm Gdyby Konstytucja 3 maja nie zostaa uchwalona, nie byoby rozbiorw, a anachronizmy ustrojowe i tak zlikwidowaby Napoleon. Nie mamy czego witowa mwi prof. Andrzej Chwalba w rozmowie z portalem Onet.pl. Dokument, ktry podpisano w 1791 roku do dzi wzbudza kontrowersje. Czy by to niezwyky postp cywilizacyjny, czy raczej krok w przepa niebytu Rzeczpospolitej? Jak wygldaaby historia Polski, gdyby jednak nie doszo do jego przyjcia? - Mona sobie wyobrazi mwi historyk UJ e 3 maja 1791 roku nie uchwalono Konstytucji. Wwczas nie byoby wojny w jej obronie i drugiego rozbioru. Nie wybuchoby powstanie kociuszkowskie, ktre doprowadzio do trzeciego rozbioru i wymazania Rzeczpospolitej z mapy Europy. Te wydarzenia, zdaniem prof. Chwalby, byy ze sob nieodcznie zwizane. Konstytucja bya kamieniem, ktry spowodowa lawin, bo sprowokowaa Rosj, ktra odpowiedziaa tak, jak musiaa chronic swoje imperialne interesy. - W Rzeczpospolitej przez kilkadziesit lat najwiksz wadz mia rosyjski ambasador. Katarzyna II nie chciaa zmienia tego stanu, a Rzeczpospolita dziki Konstytucji staa si krajem suwerennym. Wzmocniony wewntrznie poddany przestawa by poddanym. To byo dla carycy nie do przyjcia wyjania profesor. Kto wic tak naprawd zawini? Zdaniem prof. Chwalby, przedstawiciele opozycji magnackiej, pniejsi targowiczanie, zgrzeszyli brakiem mdroci politycznej, ale ten grzech dotyczy te tych wszystkich, ktrzy przygotowywali Konstytucj. Reformatorzy prbowali zabezpieczy politycznie swoje dzieo. Ignacy Potocki negocjowa w Stambule i Sztokholmie, bo Turcja i Szwecja prowadziy wojn z Rosj. Sondowano zamiary Londynu. W kocu oparto si o Prusy. Zawarto przymierze z pastwem najbardziej zainteresowanym dalszym uszczuplaniem terytorium Rzeczpospolitej, wic sojusz oczywicie pozosta tylko na papierze. To zdaniem profesora byy bardzo wte podstawy do budowania czegokolwiek, nie mwic o prbach radykalnej przebudowy ustroju. Moe z reformami naleao po prostu czeka na bardziej stosowny moment? Zdaniem historyka, prawdziwi mowie stanu nie uchwalaliby Konstytucji. Krok po kroku kontynuowaliby reformy. Sejm, ktry rozpocz obrady w 1788 roku, przynis przecie wiele dobrych zmian: zwikszenie armii, przyznanie praw mieszczanom, usprawnienie systemu administracyjnego i podatkowego. Te zdobycze zdaniem profesora mona byo zachowa, bo

Rosja godzia si na ograniczon przebudow pastwa. Niestety, polskie elity polityczne nie okreliy granic realnych do wykonania zmian. Nikt nie ustali, gdzie naley si zatrzyma. A z punktu widzenia przetrwania Rzeczpospolitej naleao to zrobi w kwietniu 1791 roku, przed uchwaleniem Konstytucji. Czy naley wic wini wczesne elity za porak? Zdaniem historyka, takie rozumowanie byoby bdne. Konstytucja 3 maja bya znakiem mdroci i odrodzenia narodu. wiadczya o naszej dojrzaoci intelektualnej i patriotyzmie. Polacy mieli dziki niej swoj Wielkanoc. Mimo wszystko uwaa historyk z tego dokumentu moemy by dumni. Czy jednak nie utonlimy tu przy brzegu? 16 listopada 1796 r. zmara caryca Katarzyna II. Od upadku powstania kociuszkowskiego do jej zgonu miny niecae dwa lata. Nastpca Katarzyny, Pawe I, otwarcie mwi, e by przeciwny rozbiorom. Zdaniem historyka, pierwotna myl carycy, ktra bya gwnym konstruktorem decyzji o rozbiorach, przewidywaa zachowanie Rzeczpospolitej w caoci, jako rosyjskiego protektoratu. To si nie udao, wic pniej konsekwentnie dya do jej podziau. Jej syn by osob o bardzo ograniczonych zdolnociach psychicznych i intelektualnych. Szczerze nienawidzi swojej matki i faktycznie mona przypuszcza, e nie dyby do rozbiorw. Gdyby reformatorzy wstrzymali si z uchwaleniem Konstytucji, to Rzeczpospolita raczej na pewno byaby nadal obecna na mapie Europy. Istniaby pewien byt polityczny, przetrwalnik uwaa profesor. Jak mogaby wyglda historia alternatywna? Zakadajc, e 3 maja nie doszo do uchwalenia Konstytucji, nie byo drugiego i trzeciego rozbioru. Umara Katarzyna II, Polska wesza w XIX wiek jako jedno z najwikszych pastw Europy, ale nadal protektorat. Co wtedy? Nie poszlibymy z cesarzem Francuzw na Moskw? - Pawe I panowa krtko. Zosta odsunity od wadzy i zamordowany. Jego nastpca, Aleksander I, by filarem obozu antynapoleoskiego. Jeeli Polska nadal byaby protektoratem Rosji mwi historyk si rzeczy nie byoby raczej legionw, Ksistwa Warszawskiego i 100 tys. polskich onierzy w armii maszerujcej na Moskw. Trudno natomiast przewidzie jaka byaby polityka Napoleona wobec Rzeczpospolitej. Gdyby nie byo elit 3-majowych, nie miaby z kim rozmawia w Warszawie. Na pewno nie porozumiaby si ze wiatem starszyzny sarmackiej. Cesarza Francuzw od naszych panw braci dzielia przepa. Mona natomiast przypuszcza, e reformatorzy doby Sejmu Wielkiego dyliby do porozumienia z Napoleonem. Gdyby Rzeczpospolita znalaza si nawet na krtko pod kontrol Francji, to na pewno niektre reformy wprowadziliby ludzie Napoleona. Nasze anachronizmy ustrojowe, ktre zlikwidowaa Konstytucja 3 maja, i tak przestayby istnie. Napoleon wszdzie tam, gdzie doszed urzdza wiat na sposb nowoczesny. Historyk przekonuje, e nawet po porace Napoleona Rzeczpospolita i tak by istniaa, a nawet mogaby z epoki napoleoskiej wyj wewntrznie wzmocniona. Jeeli dotrwaaby do kongresu wiedeskiego, ktry ustali ad polityczny w Europie, to mielibymy cae stulecie spokoju. - Na kongresie na pewno nie zadecydowano by o wymazaniu Rzeczpospolitej z mapy Europy, choby ze wzgldu na zasad zachowania rwnowagi politycznej. W Wiedniu, cho Rzeczpospolita nie istniaa, postanowiono o powoaniu do ycia dwch niesuwerennych pastw polskich: Rzeczpospolitej Krakowskiej i Krlestwa Polskiego. Jeeli przed kongresem istniaaby Rzeczpospolita, a nie napoleoskie Ksistwo Warszawskie, to nasze widoki prezentowayby si cakiem dobrze. Mona sdzi, e mielibymy pastwowo. Pastwo polskie dotrwaoby do 1914 roku. Nie sposb zgadn, po ktrej stronie stanlibymy w I wojnie wiatowej, ale w 1918 roku nie musielibymy odzyskiwa niepodlegoci. Ale czy brak powsta i walki z germanizacj i rusyfikacj nie sprawiby, e teraz bylibymy zupenie innym narodem? Prof. Chwalba uwaa, e to prawda, ale inna byaby wtedy te caa Europa. - W XIX wieku, pod zaborami, ywio polski ponis olbrzymie straty. Polacy ulegali asymilacji do kultur pastw zaborczych. Wilno okoo 1820 roku byo stolic polskiego romantyzmu. Pod koniec XIX wieku nie miao ju adnego znaczenia dla kultury polskiej. To pokazuje jak przegralimy XIX wiek uwaa historyk. Gdyby nie zabory, ranga Polski w Unii Europejskiej byaby dzi nieporwnywalnie wysza. Wschodnia granica Unii te biegaby w innym miejscu.

Jak zaniedbane jest w Polsce mylenie polonocetryczne pokazuj zdarzenia oraz zachowania na przestrzeni praktycznie caego tysiclecia pastwa polskiego. Przewaa mylenie kategoriami judofilskimi lub okcydentofilskimi, co, jako realizowane koncepcje polityczne, koczy si dla Polski kolejnymi katastrofami dziejowymi. Judedocentryzm jest tak silnie wbudowany w mentalno mylenia polskiego, e nawet zwyka wzmianka pozytywna o Stalinie, postaci historycznej niezwykle pozytywnej dla Polski i Polakw jest odbierane jak chwalenie Drakuli i to przez ludzi nie interesujcych si na co dzie polityk! Tak atwo zakama nard, tak atwo odcign nawet wyksztaconych ludzi od zwykej analizy krytycznej, tak atwo bezczelnie przy istniejcych dokumentach historycznych wyksztaci pokolenia debili-historykw ze stopniami naukowymi! Pokazuje to poniszy tekst, jak to naprawd ze zbrodniami Stalina byo:

STALIN I STALINIZM, ROSJA.


Tekst pochodzi z forum Komunistycznej Partii Polski i zosta przetumaczony przez tow. Petera. [http://www.komsomol.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435:maroi-sousaqkamstwa-o-historii-zsrrq&catid=29:historia&Itemid=37]

KAMSTWA O HISTORII ZSRR


Od Hitlera do Hearsta, od Conquesta do Soenicyna: historia milionw ludzi, ktrzy rzekomo ponieli mier w radzieckich obozach pracy, bd wskutek godu za czasw Stalina. Wykad Mario Sousy (Komunistyczna Partia Marksistowsko-Leninowska, Szwecja) Kto w wiecie, w ktrym yjemy mgby unikn suchania strasznych opowieci o podejrzanych zgonach w radzieckich obozach pracy guagach? Kto mgby unikn suchania opowieci o milionach zagodzonych na mier oraz o milionach opozycjonistw straconych w stalinowskim Zwizku Radzieckim? W kapitalistycznym wiecie, historyjki te powtarzane s w kko Macieju w ksikach, gazetach, radiu i telewizji, w filmach oraz przy podawaniu mitycznej liczby milionw ofiar socjalizmu, ktra przez ostatnie 50 lat ronie wrcz skokowo i susowo. Lecz skd tak naprawd bior si te wszystkie opowieci i wyliczenia? Kto za tym stoi? Oraz inne pytanie: ile prawdy jest w tych przekazach? I jakie informacje spoczywaj w radzieckich archiwach niegdy tajnych, lecz po 1989 udostpnionych przez Gorbaczowa do bada historycznych? Autorzy mitw zawsze powtarzali, e wszystkie ich opowieci o milionach ofiar komunizmu zostayby potwierdzone z dniem otwarcia archiww. Czy tak si stao? Czy w rzeczywistoci potwierdzili swoje tezy? Poniszy artyku ukae nam, kto i gdzie wyprodukowa te wszystkie antykomunistyczne kamstwa. Jego autor, po przestudiowaniu raportw z bada przeprowadzonych w radzieckich archiwach, jest w stanie dostarczy nam informacji w formie konkretnych danych o rzeczywistej liczbie winiw, ile lat spdzili w wizieniu, oraz o prawdziwej liczbie zmarych i skazanych na mier w stalinowskim ZSRR. Prawda rni si diametralnie od mitu. Istnieje historyczna cigo midzy Hitlerem, Hearstem, Conquestem i Soenicynem... W 1933 miay w Niemczech miejsce zmiany polityczne, ktre na cae dziesiciolecia pozostawiy lad w historii powszechnej. 30 stycznia Hitler zosta kanclerzem i wraz z nim zacza nabiera ksztatu nowa forma rzdw czca w sobie brutalno i pogard dla prawa. By umocni sw wadz, nazici rozpisawszy na 5 marca nowe wybory, uywali wszelkich metod propagandowych, jakimi dysponowali, by zapewni sobie zwycistwo. 27 lutego na tydzie przed wyborami hitlerowcy podpalili gmach parlamentu (Reichstag) i oskaryli o ten czyn komunistw. W gosowaniu partia nazistowska NSDAP zdobya 17,8 milionw gosw (czyli ok. 48%) i wprowadzia 288 deputowanych. Nazici odkd zdelegalizowali parti komunistyczn (KPD) zaczli przeladowa socjaldemokratw (SPD) i ruch zwizkowy., a niebawem osobami o pogldach lewicowych zapeniy si pierwsze obozy koncentracyjne. W midzyczasie, dziki wsparciu prawicy, nadal rosy wpywy Hitlera w parlamencie. 24 marca Hitler wyda prawo, uchwalone przez parlament, ktre scedowao na jego osob ca wadz w pastwie na okres czterech lat, bez koniecznoci konsultowania swych poczyna z parlamentem. Od tej chwili zaczo si otwarte przeladowanie ydw, ktrzy zaczli docza do przetrzymywanych w obozach

koncentracyjnych socjaldemokratw i komunistw. Hitler kierowany dz zdobycia wadzy absolutnej pogwaci midzynarodowe uzgodnienia z 1918 r., ktre nakaday ograniczenia na niemieckie zbrojenia. Niemiecki wycig zbroje nabra rozpdu. Taka bya sytuacja na wiatowej scenie politycznej, gdy zaczy by rozpuszczane pogoski o nie cakiem naturalnych zgonach w ZSRR. Ukraina jako terytorium niemieckie U boku Hitlera sta minister propagandy Joseph Goebbels, ktry mia za zadanie wpaja niemieckiemu spoeczestwu nazistowskie rojenia. Rojenia o rasowo czystych ludziach yjcych w Wielkich Niemczech pastwie, gdzie przestrzeni yciowej (Lebensraum) jest pod dostatkiem. Cz tego obszaru, leca do daleko na wschd od rdzennych Niemiec i majca o wiele wiksz ni one powierzchni, winna by przez nie podbita i inkorporowana. Ju w 1925 w Mein Kampf Hitler wskaza na Ukrain jako niezbdny element owej niemieckiej przestrzeni yciowej. Wraz z innymi rejonami wschodnioeuropejskimi miaa nalee do narodu niemieckiego, zatem do zada owychczystych rasowo osobnikw nalee powinno jej wykorzystywanie we waciwy sposb. Zgodnie z brunatn propagand, or nazistw mia wyzwoli te obszary, eby uczyni tam miejsce dla niemieckiej rasy panw. Z niemieck technologi i przedsibiorczoci, Ukraina miaa zosta przeksztacona w region produkujcy zboe dla Niemcw. Najpierw jednak Niemcy musieli wyzwoli Ukrain od jej populacji - podludzi, ktrzy w myl nazistowskiej propagandy mieli pracowa w niemieckich domach, fabrykach i na polach gdziekolwiek potrzebowaaby ich niemiecka gospodarka. Podbj Ukrainy i innych obszarw ZSRR by niemoliwy bez podboju ZSRR, do ktrego trzeba byo si naleycie przygotowa. W tym celu nazistowskie ministerstwo propagandy, kierowane przez Goebbelsa, rozpoczo kampani dotyczc rzekomego ludobjstwa na Ukrainie popenionego przez bolszewikw. Oskaryo Stalina o celowe wywoanie godu, by zmusi chopw do zaakceptowania socjalistycznej polityki. Nazistowska kampania dya do przygotowania wiatowej opinii publicznej na wyzwolenie Ukrainy przez wojska niemieckie. Mimo ogromnych stara i opublikowania niektrych niemieckich tekstw propagandowych przez brytyjsk pras, nazistowska hucpa nie bya zbyt owocna na szczeblu midzynarodowym. To oczywiste, e Hitler i Goebbels potrzebowali pomocy w rozpowszechnianiu swych oszczerczych pogosek o ZSRR. Tak pomoc znaleli w Stanach Zjednoczonych. Wiliam Hearst przyjaciel Hitlera William Randolph Hearst by multimilionerem, ktry pospieszy nazistom z pomoc w ich wojnie psychologicznej przeciwko ZSRR. Hearst by amerykaskim magnatem prasowym, zwanym nie bez powodu ojcem prasy brukowej. Karier zacz w 1885 jako redaktor gazety, gdy jego rodzic George Hearst milioner, ktry zbi fortun na przemyle kopalnianym, senator i potentat prasowy w jednej osobie powierzy mu San Francisco Daily Examiner. Taki by pocztek prasowego imperium Hearsta, ktre wywaro znaczcy wpyw na ycie i mylenie obywateli USA. Po mierci ojca, William sprzeda odziedziczone udziay w spkach kopalnianych, a uzyskany kapita zainwestowa w bran dziennikarsk. Jego pierwszym nabytkiem by New York Morning Yournal czasopismo z tradycjami, przeksztacone przez Hearsta w zwyk bulwarwk. Za niusy gotw by zapaci kad cen, a gdy brakowao okropiestw i przestpstw do opisania, jego fotografom i reporterom wypadao je samym zaaranowa. Oto, co cechowao tzw. t pras (ktrym to mianem Amerykanie okrelali brukowce): kamstwa i ukartowane wypadki podane jako prawda. Owe garstwa Hearsta uczyniy go bajecznie bogat i wan postaci w wiecie prasy. W 1935 by jednym z najzamoniejszych ludzi na Ziemi z majtkiem szacowanym na 200 milionw dolarw. Po nabyciu Morning Journal, Hearst ruszy w Stany Zjednoczone, by kupowa i zakada coraz to nowe dzienniki i tygodniki. W latach 40. posiada 25 dziennikw, 24 tygodniki, 12 stacji radiowych, dwie wiatowe agencje informacyjne, wytwrni filmow Cosmopolitan i wiele innych... W 1948 kupi jedn z pierwszych amerykaskich stacji telewizyjnych BWAL-TV z Baltimore. Czasopisma Hearsta rozchodziy si dziennie i 13-milionowym nakadzie i docieray do 40 milionw czytelnikw. Niemal 1/3 dorosych mieszkacw USA zapoznawaa si kadego dnia z gazetami Hearsta. Ponadto

kolejne miliony ludzi otrzymyway informacje z jego prasy za porednictwem jego serwisw informacyjnych oraz filmw i serii czasopism przekadanych na lokalne jzyki i publikowanych w olbrzymich ilociach na caym wiecie. Podane liczby ukazuj, jak ogromny wpyw miao przez wiele lat imperium Hearsta na amerykaskich, a co wicej na wiatowych politykw. Przejawiao si to nie tylko sprzeciwem wobec udziau USA w II Wojnie wiatowej po stronie Zwizku Radzieckiego, ale i wspieraniem antykomunistycznego polowania na czarownice w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku. Pogldy Hearsta byy reakcyjne, nacjonalistyczne i antykomunistyczne. Jego polityka bya radykalnie prawicowa. W 1934 uda si do III Rzeszy, gdzie zosta przyjty przez Hitlera jako go i przyjaciel. Po tej podry, czasopisma Hearsta stay si jeszcze bardziej reakcyjne, zawsze zawieray artykuy skierowane przeciwko socjalizmowi, Zwizkowi Radzieckiemu, a w szczeglnoci przeciw Stalinowi. Hearst prbowa rwnie zaprzc swe szmatawce do celw jawnej nazistowskiej propagandy, publikujc cykl artykuw Goeringa. Jednak protesty czytelnikw zmusiy go do zaprzestania wydawania takich wypocin i do wycofania ich z obiegu. Po wizycie u Hitlera, brukowce Hearsta zapeniy si rewelacjami o strasznych wydarzeniach w Kraju Rad: morderstwach, ludobjstwie, niewolnictwie, rzdzcych opywajcych w luksusy i ludziach cierpicych gd. Wszystkie te newsy byy niemal co dzie drukowane wielk czcionk jako najwaniejsze wiadomoci. Owe materiay byy dostarczane Hearstowi przez... Gestapo. Na czowkach gazet czsto pojawiay si karykatury i sfaszowane zdjcia przedstawiajce sytuacj w ZSRR oraz Stalina stylizowanego na morderc dziercego w doni n. Nie zapominajmy, e te artykuy byy czytane kadego dnia przez 40 milionw ludzi w samym tylko USA i miliony w innych pastwach. Mit o godzie na Ukrainie Jedna z pierwszych kampanii prasowych Hearsta przeciwko ZSRR obracaa si wok zagadnienia milionw, ktre rzekomo zmary w wyniku godu na Ukrainie. Owa nagonka zacza si 18 lutego 1935 od zamieszczonego w Chicago American artykuu: 6 milionw ludzi umiera z godu w ZSRR. Korzystajc z materiaw dostarczanych przez hitlerowskie Niemcy, William Hearst magnat prasowy i sympatyk nazizmu zacz publikowa sfabrykowane historie o bolszewickim ludobjstwie, ktre pocigno za sob miliony zamorzone godem na Ukrainie. Prawda przedstawiaa si jednak zupenie inaczej. W ZSRR na pocztku lat 30. miaa w rzeczywistoci miejsce wielka walka klasowa, podczas ktrej ubodzy bezrolni chopi powstali przeciwko kuakom. Owa walka rozpocza zmagania o przeprowadzenie kolektywizacji i utworzenie kochozw (spdzielczych gospodarstw rolnych). Ta wielka walka klasowa, w ktr byo bezporednio bd porednio zaangaowanych okoo 120 milionw chopw, z pewnoci zdestabilizowaa produkcj roln i skutkowaa niedoborami ywnoci w niektrych rejonach kraju. Niedostateczna ilo jedzenia bardzo osabia spoeczestwo, co znalazo swj wyraz we wzrocie zachorowa na choroby zakane. Choroby, ktre niestety zbieray w owym czasie swe ponure niwo na caym wiecie. Pomidzy rokiem 1918 a 1920, pandemia grypy hiszpanki umiercia w USA i krajach europejskich 20 milionw ludzi, lecz nikt nie posuy si tym faktem, by oskary rzdy owych pastw o wymordowanie swych obywateli. Tylko dziki wytwarzaniu penicyliny podczas ostatniej wojny i pniejszemu szerokiemu zastosowaniu tego antybiotyku, stao si moliwe opanowanie bakteryjnych chorb epidemicznych. Lekarstwo to nie byo jednak powszechnie dostpne przed kocem lat 40-tych XX wieku. Artykuy stwierdzajce mier milionw mieszkacw radzieckiej Ukrainy rzekomo zagodzonych przez komunistw obfitoway w zdjcia i drastyczne szczegy. Prasa Hearsta zwyka uywa wszystkich dostpnych rodkw, by jej garstwa uznano za prawd. I dopia swego, nastrajajc opini publiczn pastw kapitalistycznych przeciwko ZSRR. Takie byo pochodzenie pierwszego wielkiego mitu, ktry wykreowa miliony domniemanych ofiar godu w ZSRR. Na fali protestw przeciwko wywoanemu przez bolszewikw godowi, przetaczajcych si przez zachodni pras, nikt nie by zainteresowany w wysuchaniu radzieckich dementi i dokadnym przyjrzeniu si kamstwom prasy Hearsta. Taki stan rzeczy obowizywa a do roku 1987! Przez ponad p wieku kilka pokole ludzi z caego globu karmionych byo stekiem bzdur, majcym przedstawia w zym wietle socjalizm w ZSRR.

Imperium prasowe Hearsta w 1998 r. William Hearst zmar w 1951 w swoim domu w Beverly Hills w Kalifornii. Pozostawi po sobie imperium medialne, ktre po dzi dzie kontynuuje szerzenie na caym wiecie reakcyjnej propagandy. Hearst Corporation jest jednym z najwikszych wspczesnych przedsibiorstw, obejmuje ponad 100 mniejszych zakadw i zatrudnia 15 tys. ludzi. Obecnie w jego skad wchodz gazety, magazyny, ksiki, radio, stacje telewizyjne, telewizja kablowa, agencje informacyjne i multimedia. 52 lata przed wyjciem prawdy na jaw. Kampania dezinformacyjna powicona Ukrainie nie odesza wraz z pokonanymi w II Wojnie wiatowej Niemcami hitlerowskimi. Nazistowskie kamstwa zostay podchwycone przez CIA i MI5, co zagwarantowao tym konfabulacjom poczesne miejsce w wojnie propagandowej przeciwko ZSRR. Antykomunistyczna nagonka rozptana przez McCarthy'ego rwnie bazowaa na bajkach o milionach ofiar godu na Ukrainie. W 1953 wydano w USA ksik na ten temat, zatytuowan Ciemne sprawki Kremla, sfinansowan przez ukraiskich uchodcw. A co to byli za uchodcy? Nazistowscy kolaboranci, ktrym rzd amerykaski udzieli azylu politycznego, przedstawiajc ich wiatu jako demokratw. Wraz z wyborem Reagana na prezydenta i rozpoczciem antykomunistycznej krucjaty lat 80., odya propaganda o milionach, ktre zmary z godu na Ukrainie. W 1984 doktor Ewald Ammende z Harvardu napisa ksik ycie ludzkie w Rosji, powtarzajc wszystkie fasze wyprodukowane przez pras Hearsta w 1934. Tak wic w roku 1984 odgrzane nazistowskie kamstwa miay si wietnie, tym razem pielgnowane pod opiekuczymi skrzydekami amerykaskiego uniwersytetu. Ale na tym nie koniec. W roku 1986 ukazaa si jeszcze inna ksika - niwa smutku - autorstwa byego funkcjonariusza brytyjskich tajnych sub, Roberta Conquesta (obecnie profesora na Uniwersytecie Stamforda w Kalifornii). Za prac nad t publikacj Conquest zainkasowa 80 tysicy dolarw od Organizacji Ukraiskich Nacjonalistw. Tej samej, ktra w 1986 sfinansowaa film niwa rozpaczy, oparty na materiaach podanych przez Conquesta. Przez ten czas propaganda podwyszya liczb ofiar godu na Ukrainie do 15 milionw! Niemniej jednak informacje o milionach ofiar godu rozpowszechniane przez pras Hearsta a nastpnie powtarzane w ksikach i filmach, byy cakowicie faszywe. Kanadyjski dziennikarz Douglass Tottle skrupulatnie nawietli te kamstwa w pracy Oszustwa, gd i faszyzm mit ukraiskiego ludobjstwa od Hitlera po Harvard opublikowanej w 1987 w Toronto. Dowid midzy innymi, e uyte przez propagand materiay fotograficzne m.in. przeraajce zdjcia godujcych dzieci zostay ywcem wyjte z publikacji z roku 1922, czyli okresu, gdy miliony ludzi naprawd zmary w wyniku godu bd dziaa wojennych, gdy osiem wrogich armii najechao na Rosj Radzieck podczas wojny domowej. Douglas Tottle przeciwstawi fakty relacjom o godzie roku 1934 i zdemaskowa kamstwa publikowane w prasie Hearsta. Jedynym dziennikarzem, ktry przez naprawd dugi czas wysya reportae i fotografie z rejonw przypuszczalnie dotknitych godem by Thomas Walker czowiek, ktry nigdy nawet nie postawi stopy na Ukrainie, a w stolicy Kraju Rad zabawi zaledwie 5 dni. Ujawni to Louis Fisher moskiewski korespondent amerykaskiej gazety The Nation. Fisher napisa rwnie, e dziennikarz M. Parrot rzeczywisty korespondent prasowy Hearsta w Moskwie wysa swemu szefowi reportae, ktre nigdy nie zostay opublikowane, a dotyczce obfitych radzieckich zbiorw w roku 1933 i szczeglnych osigni Ukrainy w tym zakresie. Tottle udowadnia, e dziennikarz, ktry napisa reportae z rzekomo dotknitej godem Ukrainy - Thomas Walker - tak naprawd nazywa si Robert Green i by poszukiwanym zbiegiem z wizienia stanowego w Kolorado! w Walker (vel Green) zosta po powrocie do USA aresztowany i doprowadzony przed oblicze sdu, gdzie przyzna, e nigdy nie by na Ukrainie. Wszystkie kamstwa o milionach zmarych w wyniku wywoanego przez Stalina godu w latach 30., zostay zdemaskowane dopiero w 1987 roku! Hearst, nazici, agent Conquest i inni, oszukali swymi garstwami miliony ludzi. Rwnie dzi te historyjki s powtarzane w nowo wydawanych publikacjach, ktrych autorzy dziaaj w interesie prawicy. Prasa Hearsta, majc pozycj monopolisty w wielu stanach USA i posiadajc agencj informacyjne na caym wiecie, bya wielk tub Gestapo. W wiecie zdominowanym przez kapita

monopolistyczny, okazao si przeksztacenia nazistowskich garstw w prawdy objawione rozpowszechniane przez niezliczone rodki masowego przekazu. Gdy gestapo przestao istnie, brudna propaganda wojny przeciwko ZSRR zostaa mimo wszystko zachowana, aczkolwiek z nowym patronem w postaci CIA. Antykomunistyczne nagonki w amerykaskiej prasie ani na moment nie osaby. Interes funkcjonowa tak jak zwykle, tyle e najpierw zgodnie z yczeniami Gestapo, a teraz CIA. Robert Conquest w sercu mitu w tak obficie cytowany w prasie prawdziwy piewca buruazji, zasuguje w tym punkcie na szczegln uwag. Robert Conquest jest jednym z dwch autorw, ktrzy napisali najwicej o milionach zmarych w ZSRR. Jest te w rzeczywistoci wytwrc wszystkich tych mitw i kamstw o Kraju Rad, rozpowszechnianych od II Wojny wiatowej. Conquest znany jest przede wszystkim ze swych ksiek Wielki terror (1969) i niwa smutku (1986). Pisa o rzeszach ofiar godu, obozw pracy i procesw sdowych lat 1936-38, majc za rda informacje dostarczane przez ukraiskich przymusowych emigrantw yjcych w USA i nalecych do prawicowych ugrupowa. Ludzi, ktrzy kolaborowali z nazistami podczas II Wojny wiatowej. Wielu bohaterw Conquesta to znani zbrodniarze wojenni, ktrzy brali udzia w ludobjstwie dokonanym na ukraiskich ydach w 1942 r. Jeden z tych bohaterw - Mykoa ebed by po wojnie poszukiwany jako zbrodniarz wojenny. ebed sta na czele lwowskich organw bezpieczestwa w czasie hitlerowskiej okupacji i kierowa potwornymi przeladowaniami ludnoci ydowskiej, ktre miay miejsce w 1942. W 1949 CIA przenioso ebedia do USA, gdzie pracowa w charakterze rda dezinformacji. Styl ksiek Conquesta odznacza si fanatycznym i penym nienawici antykomunizmem. W ksice z 1969 r. szacuje liczb ofiar godu w ZSRR lat 1932-33 na od 5 do 6 milionw, z czego poowa przypada na Ukrain. Jednak w 1983, podczas reaganowskiej antykomunistycznej krucjaty, Conquest wydua czas godu do 1937 r. i zwiksza liczb jego ofiar do 14 milionw! Za owe stwierdzenia zosta odpowiednio wynagrodzony: W 1986 r. Ronald Reagan poleci mu stworzy materiay do kampanii prezydenckiej, ktre przygotowayby nard amerykaski na radzieck inwazj. Tekst zagadnienia: Co robi, gdy przyjd Ruscy podrcznik przetrwania. Dziwnie brzmice sowa w ustach profesora historii. W tym wszystkim nie ma tak naprawd nic dziwnego, zwaywszy, e pochodzi to od czowieka, ktry cae ycie powici kamstwom i manipulacjom wymierzonym w ZSRR i Stalina najpierw jako tajny agent, nastpnie jako pisarz i profesor na kalifornijskim Uniwersytecie Stamforda. Przeszo Conquesta zostaa wyeksponowana przez The Guardian z 27 stycznia 1978 w artykule, ktry zidentyfikowa go jako byego agenta w departamencie dezinformacji Brytyjskich Tajnych Sub (BSS) tzn. Departamencie Badania Informacji (IRD). Sekcja IRD zostaa zaoona w 1947 (pierwotnie nazwano j Biurem Informacji ds. Komunistycznych) i jej gwnym celem byo zwalczanie wpyww komunistw na wiecie przez podsuwanie rozmaitych historyjek politykom, dziennikarzom i innym prominentom wpywajcym na opini publiczn. Zakres dziaalnoci IRD wykracza poza granice Wielkiej Brytanii. Gdy w 1977 Departament formalnie rozwizano, w rezultacie ujawnienia jego zaangaowania po stronie prawicy, wyszo na jaw, e w samej tylko Wlk. Brytanii ponad stu najbardziej znanych urnalistw utrzymywao kontakty z IRD, ktra regularnie dostarczaa im materiay do reportay. Byo to rutynowe w kilku brytyjskich gazetach, takich jak Financial Times, The Times, Economist, Daily Mail. Daily Mirror, The Express, The Guardian itd. Fakty ujawnione przez The Guardian daj nam wic wgld w to, na jak skal tajne suby prboway manipulowa opini publiczn za porednictwem wiadomoci prasowych. Conquest pracowa dla IRD od chwili jej powstania do a do 1956 r. Dziaalno Conquesta przyczynia si do stworzenia tzw. czarnej historii ZSRR wyssanych z palca opowiastek prezentowanych jako fakty i rozpowszechnianych wrd dziennikarzy oraz innych ludzi, majcych wpywa na opini publiczn. Robert Conquest po tym, jak oficjalnie opuci IRD kontynuowa pisanie ksiek inspirowanych przez IRD i wspieranych przez tajne suby. Jego ksika Wielki terror - podstawowa lektura prawicy dotyczca walki o wadz nad Zwizkiem Radzieckim w roku 1937 bya w istocie powtrzeniem tekstw napisanych przez niego podczas pracy dla tajnych sub. Ksik skoczy pisa i opublikowa z pomoc IRD. Trzecie wydanie rozeszo si

nakadem wydawnictwa Praeger, specjalizujcego si w publikowaniu literatury opierajcej si na rdach dostarczanych przez CIA. Ksika Conquesta zostaa przeznaczona do rozpowszechniania wrd poytecznych idiotw w rodzaju profesorw uniwersyteckich i osb pracujcych w prasie, radiu i telewizji. Miao to zapewni, e kontynuowane bdzie rozsiewanie kamstw wrd szerokich mas ludnoci. Conquest po dzi dzie pozostaje dla prawicowych historykw najwaniejszym rdem materiaw o ZSRR. Aleksander Soenicyn Inn osob czon zawsze z ksikami i artykuami o domniemanych milionach, ktre straciy wolno lub ycie w ZSRR jest Rosjanin Aleksander Soenicyn, ktry w kapitalistycznym wiecie zdoby saw u schyku lat 60-tych ksik Archipelag Guag. Sam zosta w 1946 r. skazany na 8 lat obozu pracy za dziaalno kontrrewolucyjn polegajc na dystrybucji antyradzieckiej propagandy. Zdaniem Soenicyna mona byo unikn wojny z nazistami, gdyby rzd radziecki poszed na kompromis z Hitlerem. Pisarz oskara rwnie wadz radzieck i Stalina o to, e byli gorsi ni Hitler, patrzc na to z punktu widzenia potwornych nastpstw wojny dla ludzi radzieckich. Jako, e Soenicyn nie ukrywa swych nazistowskich sympatii, zosta skazany za zdrad. Wydawanie swych ksiek rozpocz jeszcze w ZSRR, korzystajc z przyzwolenia i pomocy Nikity Chruszczowa. Pierwsza publikacja Dzie z ycia Iwana Denisowicza opowiada o yciu winia. Chruszczow posuy si tekstami Soenicyna do walki z socjalistycznym dziedzictwem Stalina. W 1970 r. za Archipelag Guag Soenicyna uhonorowano literack nagrod Nobla. Po tym wydarzeniu, jego ksiki zaczy si ukazywa w wielkiej iloci egzemplarzy w krajach kapitalistycznych, a ich autor sta si jednym z najcenniejszych instrumentw imperializmu w walce przeciwko socjalizmowi w ZSRR. Jego teksty o obozach pracy umoliwiy propagandzie dodanie kolejnych milionw do liczby tych, ktrzy przypuszczalnie ponieli mier w Zwizku Radzieckim. Ksiki Soenicyna byy prezentowane w kapitalistycznych mass mediach jako oparte na faktach. W 1974 r. pisarz zrzek si obywatelstwa radzieckiego i przenis si do Szwajcarii, a potem do USA. Buruazyjna prasa zacza przedstawia go jako najwikszego bojownika o wolno i demokracj. Jego brunatne cigotki byy przez propagand wojny przeciwko socjalizmowi kwitowane jako nic nie znaczce. W USA Soenicyn by czsto zapraszany do przemawiania na wanych spotkaniach. By np. gwnym mwc na kongresie zwizkw zawodowych AFL-CIO w 1975 r. 15 lutego tego roku poproszono go o wygoszenie wykadu wobec amerykaskiego Senatu o sytuacji midzynarodowej. Wystpienia Soenicyna byy pene agresji, prowokacyjnej agitacji, krzykw i propagandy najbardziej reakcyjnego sortu. Wzywa midzy innymi do ponownego najazdu na Wietnam, po tym jak w kraj odnis zwycistwo w wojnie wyzwoleczej z USA. Co wicej, po ponad czterech dekadach faszyzmu w Portugalii, gdy w 1974 r. wadz w wyniku rewolucji ludowej objli lewicowi oficerowie, Soenicyn zacz w interesie USA propagowa konieczno interwencji wojskowej w Portugalii, ktry w przeciwnym razie jego zdaniem mgby przystpi do Ukadu Warszawskiego. W swoich przemwieniach zawsze ubolewa nad faktem wyzwolenia afrykaskich kolonii Portugalii. Lecz jest oczywiste, e sednem przemwie Soenicyna zawsze bya brudna wojna przeciwko socjalizmowi i rzucanie oskare: od domniemanych egzekucji milionw ludzi w ZSRR a po domniemane uwizienie dziesitkw tysicy Amerykanw w Pnocnym Wietnamie! Ten pomys Soenicyna z Amerykanami sprowadzonymi jakoby do roli niewolnikw sta si inspiracj dla filmw o wojnie wietnamskiej z udziaem Rambo. Amerykascy dziennikarze wzywajcy do pokoju midzy obydwoma krajami zostali przez Soenicyna wskazani jako potencjalni zdrajcy. Soenicyn szerzy te propagand w interesie intensyfikacji amerykaskich zbroje przeciwko Zwizkowi Radzieckiemu, ktry jak zapewnia noblista by 5-7 razy bardziej zasobny w czogi i samoloty ni USA Za w bro atomow: dwu, trzy, a nawet piciokrotnie twierdzi Soenicyn. Jego wystpienia na temat ZSRR reprezentuj gos skrajnej prawicy. Lecz on sam o wiele bardziej zbliy si do prawicy publicznym popieraniem faszyzmu. Poparcie dla faszyzmu Franco

Po mierci Franco w 1975 r. hiszpaski reim faszystowski zacz traci kontrol nad sytuacj polityczn i na pocztku roku 1976 wydarzenia w Hiszpanii przykuy uwag wiatowej opinii publicznej. W kraju miay miejsce strajki i demonstracje z daniem przywrcenia swobd obywatelskich, za nastpca Franco krl Juan Carlos zmuszony by chcc nie chcc prowadzi ostron polityk liberalizacji w celu uspokojenia nastrojw spoecznych. W tak wanym momencie dla politycznych dziejw Hiszpanii, Soenicyn zawita do Madrytu i w sobotni noc 20 marca, w porze najwikszej ogldalnoci, udzieli wywiadu dla programu Directisimo (polecam lektur gazet hiszpaskich ABC oraz Ya z 21 marca 1976 r.). Mimo e dano mu okazj wczeniejszego zapoznania si z pytaniami, go wykorzysta t okazj do wygoszenia wszelakich rodzajw reakcyjnych wypowiedzi. Jego intencj nie byo wsparcie krlewskich tzw. rodkw liberalizacyjnych. Wrcz przeciwnie! Soenicyn ostrzeg przed demokratycznymi reformami. W wywiadzie telewizyjnym stwierdzi, e 110 milionw Rosjan ponioso mier jako ofiary socjalizmu. Porwna niewolnictwo, jakiemu poddano ludzi radzieckich z wolnoci, jaka przysuguje w Hiszpanii. Soenicyn oskary rwnie postpowe koa utopistw o prowadzenie Hiszpanii ku dyktaturze. Przez postpowe rozumia og demokratycznej opozycji, niezalenie, czy byli to liberaowie, socjaldemokraci czy komunici. Soenicyn rzek: Ubiegej jesieni wiatowa opinia publiczna zmartwia si losem hiszpaskich terrorystw (tzn. antyfaszystw hiszpaskich skazanych na mier przez reim Franco). Postpowa opinia publiczna bez przerwy domaga si demokratycznych reform politycznych, wspierajc jednoczenie akty terroryzmu (). Czy ci, ktrzy usiuj dokona gwatownych reform demokratycznych, zdaj sobie spraw z tego, co moe si wydarzy jutro lub pojutrze? Moe jutro w Hiszpanii bdzie demokracja, ale czy wtedy pojutrze da si unikn przeksztacenia demokracji w totalitaryzm?. Na ostrone pytanie dziennikarzy, czy takie wypowiedzi nie bd postrzegane, jako wsparcie dla rzdw tych krajw, w ktrych nie ma wolnoci, Soenicyn odpar: Znam tylko jedno miejsce, gdzie nie ma wolnoci. Jest to Rosja. Owiadczenie pisarza w hiszpaskiej telewizji byo bezporednim poparciem dla hiszpaskiego faszyzmu ideologii, ktr wspiera a do mierci. Jest to jeden z powodw, dla ktrego po 18-stu latach od swej przymusowej emigracji do USA, Soenicyn zacz znika z widoku publicznego, odrobink mniej wspierany przez kapitalistyczne rzdy. Dla buruazji mono wykorzystania w brudnej wojnie przeciwko socjalizmowi takiego czowieka jak Soenicyn, jawia si jako dar niebios. Wszystko jednak ma swoje granice. W nowej, kapitalistycznej Rosji, tym co determinuje wsparcie Zachodu dla ugrupowa politycznych, jest po prostu moliwo robienia dobrego biznesu i osigania wysokich zyskw pod opiekuczymi skrzydekami tyche grup. Faszyzm jako alternatywny reim polityczny dla Rosji nie jest uwaany za korzystny dla biznesu. Dlatego te polityczne zamierzenia Soenicyna odnonie Rosji pozostaj martw liter tak dugo jak Zachd interesuje si tym krajem. Tym, czego pragnie Soenicyn dla Rosji jest powrt autorytarnego carskiego reimu idcego rka w rk z tradycyjn rosyjsk cerkwi prawosawn. Nawet najbardziej aroganckim imperialistom nie umiecha si wspieranie gupoty o takim nateniu. Mionikw Soenicyna na Zachodzie mona znale co najwyej wrd zakutych bw radykalnej prawicy. Nazici, policja i faszyci Oto wic ci, ktrzy najbardziej zasuguj na miano dostawcw buruazyjnych mitw: nazista William Hearst, tajny agent Robert Conquest i faszysta Aleksander Soenicyn. Conquest gra pierwsze skrzypce, odkd kapitalistyczne media z caego wiata posuyy si jego informacjami, jego rewelacje stay si nawet podstaw do zakadania caych wydziaw na niektrych uniwersytetach. Praca Conquesta jest bez wtpienia znakomitym przykadem policyjnej dezinformacji. W latach 70. otrzyma on ogromn pomoc od Soenicyna i pomniejszych kreatur w rodzaju Andrieja Sacharowa i Roja Miedwiediewa. Ponadto pojawio si na wiecie mnstwo ludzi, ktrzy hojnie opacani przez buruazyjn pras powicili si spekulacjom odnonie liczby zmarych i uwizionych w ZSRR. W rzeczywistoci jednak ostatecznie obnaono prawdziwe oblicze tych faszerzy historii. Wydany przez Gorbaczowa nakaz otwarcia archiww Partii do celw bada historycznych okaza si mie nieprzewidziane konsekwencje... Archiwa demaskuj kamstwa propagandy

Spekulacje o milionach zmarych w ZSRR to cz brudnej wojny propagandowej prowadzonej przeciwko temu pastwu. Dlatego te zaprzeczenia i wyjanienia strony radzieckiej nigdy nie byy brane na powanie, ani nie znaleziono dla nich miejsca w buruazyjnej prasie. Mao tego! Byy ignorowane, podczas gdy specjalici opacani przez kapita znajdowali tyle miejsca, ile tylko chcieli na szerzenie swych kamstw. A c to byy za kamstwa! To, co Conquest i inni krytycy ogosili wszem i wobec za miliony zmarych i uwizionych, okazao si rezultatem faszywych przyblie statystycznych i metod oceniania pozbawionych podstawy naukowej. Oszukacze metody przyniosy miliony zgonw Conquest, Soenicyn. Miedwiediew i inni uyli statystyk opublikowanych w ZSRR, na przykad narodowych spisw ludnoci, do ktrych dodali przypuszczalny wzrost populacji, nie biorc pod uwag sytuacji w kraju. W ten oto sposb doszli do konkluzji, jak wiele osb winno by w kraju pod koniec kadego roku. Ludzie, ktrych brakuje, zostali zdaniem badaczy ukatrupieni lub uwizieni z winy... socjalizmu. Metoda jest prociutka, tym niemniej cakowicie bdna. Ten typ rewelacji odnoszcych si do tak istotnych wydarze politycznych nigdy nie zostaby zaakceptowany, gdyby dotyczy wiata zachodniego. Ba! Wtedy profesorowie i historycy nie kryliby sw oburzenia przeciwko takim fabrykacjom. Ale jeli obiektem przekama by ZSRR, owa metoda bya uwaana za godn uznania. Jedn z przyczyn byo rzecz jasna to, e tacy ludzie cenili swj awans zawodowy o wiele bardziej ni zawodow etyk. Jakie byy kocowe wnioski krytykw przedstawione w liczbach? Wedug Roberta Conquesta (wyliczenia z 1961 r.) ofiar godu w ZSRR na pocztku lat 30. pado 6 milionw osb. T liczb podkrci w 1986 r. do 14 milionw. Odnonie obozw pracy guagu, agent sdzi, e trzymano tam 5 milionw winiw. I to w roku 1937, przed rozpoczciem czystki w partii, armii i aparacie pastwowym. Po rozpoczciu czystek przybyo dodatkowo 7 milionw winiw, co daoby cznie 12 milionw winiw guagu w roku 1939! Ale te 12 milionw Conquest zalicza jako samych tylko winiw politycznych. W obozach pracy znajdowali si te pospolici przestpcy, ktrzy jego zdaniem byli o wiele liczniejsi ni winiowie polityczni. Uwaa zatem, e liczba winiw radzieckiego guagu waha si w granicach 25-30 milionw ludzi. Znowu wedug Conquesta, milion winiw politycznych stracono midzy 1937 a 1939 rokiem, za kolejne dwa miliony zamorzono godem. Cakowity rezultat czystek wynosi wic jakoby 9 milionw, z czego 3 miliony zmary w wizieniu. Podda te dane rzecz jasna statystycznej poprawce, co pozwolio mu sformuowa wniosek, e bolszewicy zabili midzy 1930 a 1950 rokiem nie mniej ni 12 milionw winiw politycznych. Dodajc te dane z liczb ofiar godu lat 30-tych, oskara komunistw o mier 26 milionw ludzi. W jeden ze swych ostatnich manipulacji statystyk, Conquest przekonuje, e w 1950 w ZSRR znajdowao si 12 milionw winiw politycznych. Aleksander Soenicyn uywa mniej wicej tych samych metod statystycznych co Conquest. Jednak w oparciu o te pseudonaukowe metody, bazujc na odmiennych przesankach, doszed do jeszcze skrajniejszych wnioskw. Przyj szacunki poprzednika o 6 milionach zgonw wywoanych godem lat 1932-33. Niemniej jednak, w miar rozwijania si czystek lat 1936-39, jego zdaniem, kadego roku tracio ycie co najmniej milion osb. Soenicyn mwi nam w podsumowaniu, e poczwszy od kolektywizacji rolnictwa a na mierci Stalina skoczywszy, komunici zabili w ZSRR 66 milionw ludzi. Przede wszystkim obarcza on rzd radziecki win za mier 44 milionw Rosjan podczas II Wojny wiatowej. Konkluzja pisarza jest taka, e ofiar socjalizmu pado 110 milionw Rosjan. Odnonie winiw obozw pracy, ich liczb podaje jako 25 milionw (dla roku 1953). Gorbaczow otwiera archiwa Przedstawiona powyej kolekcja fantastycznych danych, produkt sowicie opaconej fabrykacji, pojawi si w buruazyjnej prasie w latach 60-tych, zawsze przedstawiany jako fakty wynikajce z zastosowania metody naukowej. Za tymi fabrykacjami czaiy si zachodnie tajne suby, zwaszcza CIA i MI5. Wpyw mediw na opini publiczn jest tak wielki, e te liczby nawet dzi s uwaane za prawdziwe przez due grupy ludnoci krajw zachodnich. Ta haniebna sytuacja ulega pogorszeniu. W samym ZSRR, gdzie Soenicyn i inni dobrze znani krytycy w rodzaju Andrieja Sacharowa i Roja Miedwiediewa nie znaleliby nikogo, kto poparby ich fantazje. Istotna zmiana miaa miejsce w 1990 r. W otwartej przez Gorbaczowa nowej wolnej prasie wszystko, co byo

wrogie socjalizmowi, zostao okrzyknite jako dobre. Z fatalnym skutkiem. Ruszya niespotykana dotd lawina spekulacji dotyczca liczby rzekomo zmarych i uwizionych za socjalizmu. Ale teraz wszystko to wymieszao si w jednej grupie dziesitkw milionw ofiar komunistw. Histeria gorbaczowowskiej prasy uwypuklia garstwa Conquesta i Soenicyna. W tym samym czasie Gorbaczow na jej danie otworzy archiwa KC dla bada historycznych. Ma to w tej pogmatwanej opowieci kluczowe znaczenie z dwch powodw: czciowo dlatego, e w archiwach mona odkry fakty rzucajce nowe wiato na prawdziwy przebieg wydarze. Lecz jeszcze waniejsze jest to, e wszelkie dzikie spekulacje odnonie liczby zabitych i represjonowanych gosiy, e uzyskayby potwierdzenie w momencie upublicznienia dokumentw. Zarzekali si tak Conquest, Soenicyn, Miedwiediew i caa reszta. Lecz gdy zawarto archiww ujrzaa wiato dzienne, a raporty z bada wykonanych na podstawie aktualnej dokumentacji doczekay si ogoszenia, zaczy si dzia bardzo dziwne rzeczy. W jednej chwili zarwno wolna prasa Gorbaczowa, jak i spekulujcy cakiem stracili zainteresowanie archiwami. Rezultaty bada prowadzonych w archiwach KC przez rosyjskich historykw (Ziemskowa, Dogina i Ksljewnjuka), ktre zaczy si ukazywa od 1990 r. w czasopismach naukowych przeszy bez echa. Kciy si bowiem z aktualnym wysypem ofiar na amach tzw. wolnej prasy. Dlatego te ukazay si w niskonakadowych pismach naukowych, praktycznie nieznanych szerokiemu krgu odbiorcw. Takim raportom trudno byo konkurowa z prasow histeri i kamstwami Conquesta i Soenicyna, stopniowo zyskujcymi posuch wrd wielu grup ludnoci byego ZSRR. Rwnie doniesienia rosyjskich uczonych dotyczce systemu karnego czasw stalinowskich byy na Zachodzie kompletnie ignorowane, nie miay szans zagoci na czowkach gazet i serwisw informacyjnych. Dlaczego? Co pokazuj rosyjskie badania Badaniu radzieckiego systemu karnego powicono w raporcie prawie 9 tysicy stron. Spord wielu autorw opracowania, najsynniejsi to W.N. Ziemskow, Dogin i O.W. Ksljewnjuk. Ich prac zaczto publikowa w roku 1990, a do 1993 zostaa niemal cakiem ukoczona i ukazaa si prawie w caoci. Sprawozdania przenikny do wiadomoci Zachodu w wyniku wsppracy uczonych z wielu tamtejszych krajw. Jedna z prac ukazaa si we francuskim pimie Le Historie we wrzeniu 1993 i napisana zostaa przez Nicholasa Wertha gwnego badacza francuskiego orodka bada naukowych CNRS. Drug natomiast opublikowao amerykaskie czasopismo American Historical Review, a jej autorem by J. Arch Getty profesor historii na Uniwersytecie Kalifornijskim (Riverside). Powstaa we wsppracy z G.T. Retterspornem (badaczem CRNS) oraz W.N. Ziemskowem z Instytutu Historii Rosji (cz Rosyjskiej Akademii Nauk). Ukazujce si obecnie ksiki powicone tej tematyce s autorstwa wyej wymienionych naukowcw bd innych czonkw tego samego zespou badawczego. Zanim przejdziemy dalej, chciabym zaznaczy dla wikszej jasnoci i rozwiania wtpliwoci, e aden z uczonych zaangaowanych w te badania nie mia wiatopogldu socjalistycznego. Wrcz przeciwnie. Ich zapatrywania s buruazyjne i antysocjalistyczne (a u wielu z nich kompletnie reakcyjne). Podkreliem to, aby Czytelnik nie pomyla sobie, e przedstawione poniej dane s produktem jakiego komunistycznego spisku. Co si stao, e wyej wspomniani badacze gruntownie nawietlili garstwa Conquesta, Soenicyna, Miedwiediewa i innych? Uczynili to wycznie ze wzgldu na fakt, e nade wszystko ceni sw uczciwo zawodow i nie daj si kupi buruazyjnej propagandzie. Rezultaty rosyjskich bada pozwalaj udzieli odpowiedzi na bardzo duo pyta o radziecki system karny. Najbardziej interesuje nas okres rzdw Stalina, bdcy dla nas tematem do dyskusji. Zadamy szereg szczegowych pyta i poszukamy odpowiedzi w periodykach L'Historie i American Historical Review. To najlepsza droga do zainicjowania debaty o niektrych z najistotniejszych aspektw radzieckiego systemu karnego: 1) Co wchodzio w skad systemu karnego w w Zwizku Radzieckim? 2) Jak wielu winiw obejmowa (zarwno politycznych jak i nie-politycznych)? 3) Ilu ludzi zmaro w obozach pracy? 4) Ile osb skazano na mier przed rokiem 1953, a zwaszcza podczas czystki lat 1937-38? 5) Jaka bya rednia dugo kary pozbawienia wolnoci?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pi pyta omwimy kary naoone na dwie grupy najczciej wymieniane w zwizku z zagadnieniem winiw i zmarych w ZSRR, a mianowicie kuakw skazanych w 1930 i kontrrewolucjonistw skazanych w latach 1936-38. 1) Obz pracy w systemie karnym Zacznijmy od kwestii radzieckiego systemu karnego. Po 1930 skada si on z wizie, obozw pracy, kolonii pracy, specjalnych stref otwartych i zobowiza do zapaty grzywny. Kady przebywajcy w areszcie ledczym trafia na og do zwykego wizienia. Zanim jednak tam trafi, ledztwo miao za zadanie ustali, czy jest on niewinny a tym samym moe by wypuszczony na wolno, czy te czeka go proces. Oskaronego sd mg uzna niewinnym (i uwolni) lub winnym zarzucanych mu czynw. W tym drugim przypadku skazanego czekaa grzywna, kara pozbawienia wolnoci, lub bardzo rzadko kara mierci. Grzywn okrelano procentowo biorc pod uwag warto wynagrodzenia skazanego za dany czas. Ci, wobec ktrych zasdzono kar pozbawienia wolnoci, trafi mogli do rnego rodzaju placwek, w zalenoci od popenionego przestpstwa. Do agrw obozw pracy kierowano winnych powanych przestpstw (zabjstwo, rozbj, gwat, przestpstwo gospodarcze itp.) jak rwnie du cz skazanych za dziaalno kontrrewolucyjn. Pozostali skazani na kar pozbawienia wolnoci powyej lat trzech rwnie mogli by wysyani do obozw pracy. Po spdzeniu tam pewnego czasu, wizie mg by przeniesiony do kolonii pracy lub specjalnej otwartej strefy. Obozy pracy obejmoway bardzo duy obszar, na ktrym winiowie yli i pracowali pod cisym nadzorem. Oczywicie nie mona byo dopuci , aby stali si ciarem dla spoeczestwa, std te obowizek pracy adna osoba, by bez niej nie przetrwaa. Dzi kto moe sobie pomyle, e to byo okropne. No ale c tak si wanie sprawy miay. W 1940 r. istniay 53 obozy pracy. Kolonii pracy byo 425 i stanowiy one o wiele mniejsze jednostki ni obozy pracy. Cechoway si mniej surowym reimem i agodniejszym nadzorem. Trafiali tam winiowie z krtkimi wyrokami ludzie, ktrzy popenili mniej powane przestpstwa bd te dopucili si przestpstw politycznych. Pracowali oni na wolnoci w fabrykach lub na gruntach bdcych wasnoci spoeczn. W wikszoci przypadkw cao uzyskanego przez nich wynagrodzenia naleaa do nich i w tym zakresie winiowie ci byli traktowani tak samo, jak kady inny robotnik. Specjalne otwarte strefy usytuowane byy na og na obszarach rolniczych dla tych, ktrzy zostali wygnani (np. dla kuakw wywaszczonych w czasie kolektywizacji). W owych strefach mogli si znale rwnie drobni kryminalici lub przestpcy polityczni. 454 tysice to nie 9 milionw 2) Drugie pytanie dotyczy tego, jak wielu byo tam winiw politycznych, a jak wielu pospolitych przestpcw. W pytaniu tym bierzemy pod uwag przetrzymywanych w obozach pracy, koloniach pracy i i wizieniach (naley pamita, e kolonie pracy w wikszoci przypadkw wizay si z jedynie czciow utrat wolnoci). Tabela doczona do artykuu przedstawia dane z Americal Historical Review, ktre obejmuj okres okoo dwch dekad, poczwszy od 1934 r., gdy system karny zosta ujednolicono, a do roku 1953, kiedy umar Stalin. Z tabeli mona wysnu szereg wnioskw. Na pocztek moemy zestawi owe dane z podanymi przez Conquesta. Twierdzi on, e w 1939 r. w obozach pracy przebywao 9 mln winiw politycznych, a kolejne 3 mln tych winiw zmaro w latach 1937-39. Czytelnik raczy zauway, e Conquest mwi tu jedynie o winiach politycznych! Oprcz nich jak twierdzi byli tam te zwykli przestpcy, ktrzy mieli znacznie przewysza liczebnoci politycznych. Natomiast w 1950 r. liczba winiw politycznych dosza do 12 milionw. Uzbrojeni w rzeczywiste dane z atwoci moemy si przekona, jak wielkim oszustem jest Conquest. adne z przytoczonych przez niego danych ani odrobink nie odpowiadaj prawdzie. W roku 1939 we wszystkich obozach, koloniach i wizieniach przebywao cznie blisko 2 miliony winiw. Tylko 454 tysice dopuciy si przestpstw natury politycznej (a nie 9 milionw, jak zapewnia Conquest). Midzy 1937 a 1939 rokiem, w obozach pracy zmaro okoo 160 tys. osb, a nie 3 miliony. W 1950 r. w obozach pracy byo 578 tys. winiw politycznych, a nie 12 milionw. Czytelnik raczy nie zapomina, e Conquest

po dzi dzie pozostaje jednym z gwnych rde dla prawicowej propagandy. Dla prawicowych pseudo-intelektualistw jest wrcz obiektem kultu. A co do danych przytoczonych przez Soenicyna (60 mln rzekomo zmarych w obozach pracy), to czy w ogle zasuguj one na komentarz? Ich absurdalno jest oczywista. Tylko chory umys mg promowa takie urojenia. Ale pozostawmy teraz tych garzy, aby zagbi si w szczegow analiz statystyk odnoszcych si do guagu. Pierwsze pytanie, jakie winnimy sobie zada: Co naley sdzi o ogromnej liczbie ludzi uwizionych w ramach owego systemu penitencjarnego? Co znaczy liczba 2,5 mln? Kady osadzony w wizieniu stanowi ywy dowd na to, e spoeczestwo wci nie jest w stanie zapewni kademu obywatelowi tego wszystkiego, co jest mu niezbdne do peni ycia. Z tego punktu widzenia, owe dwa i p miliona rzeczywicie moe stanowi przyczynek do krytyki spoeczestwa. Zagroenie wewntrzne i zewntrzne Liczba osb objtych trosk systemu karnego wymaga naleytego wyjanienia. Zwizek Radziecki by krajem, ktry dopiero niedawno obali feudalizm, a rne feudalne przeytki w zakresie praw czowieka czsto ciyy na spoeczestwie. W anachronicznym systemie caratu, ycie skazanych na egzystencj w ndzy robotnikw i innych ludzi miao niewielk warto. Rabunki i akty przemocy zostay ukarane przez nieskrpowan przemoc. Bunty przeciwko monarchii zazwyczaj koczyy si rzezi, wyrokami mierci i wieloletniego wizienia. Zmiana tych stosunkw spoecznych i nawykw mylowych z nich wynikajcych wymagaa dugiego czasu. Fakt ten zaway na rozwoju spoecznym ZSRR oraz na postawie wobec winiw. Innym czynnikiem, ktry naley wzi pod uwag jest to, e ZSRR zamieszkiwany w latach 30. przez blisko 160 do 170 mln ludzi by powanie zagroony przez obce mocarstwa. W rezultacie wielkich przemian politycznych, ktre miay miejsce w Europie lat trzydziestych, powstao ogromne zagroenie dla przetrwania ludnoci sowiaskiej, a nie zapominajmy, e kraje zachodnie nie wyzbyy si przecie swych interwencjonistycznych ambicji. Sytuacj t Stalin podsumowa w lutym 1931 r. sowami: Pozostalimy w tyle za przodujcymi krajami o 50-100 lat. Musimy przebiec t odlego w cigu 10 lat. Albo tego dokonamy, albo zostaniemy zgnieceni... 10 lat pniej ZSRR zosta najechany przez hitlerowskie Niemcy i ich sojusznikw. Radzieckie spoeczestwo zostao wic zmuszone w latach 1930-40 do wikszych nakadw i wyrzecze, gdy znaczna cz jego zasobw bya przeznaczona na przygotowanie do obrony w obliczu nadchodzcej wojny z nazistami. Dlatego ludzie ciko pracowali przy produkcji, troch na zasadzie korzyci osobistych. W 1937 r. wycofano wprowadzony po rewolucji siedmiogodzinny dzie pracy, a w 1939 r. praktycznie kada niedziela bya normalnym dniem roboczym. W tak trudnym czasie, gdy przez dwie dekady nad spoeczestwem wisiaa groba wielkiej wojny, ktra ostatecznie doprowadzia do mierci 25 milionw ludzi radzieckich i spopieleniem poowy kraju, przestpczo rzeczywicie rosa miaa tendencj wzrostow, jako e ludzie starali si zapewni sobie to, czego ycie nijak nie mogo im wtedy zapewni. W tych bardzo trudnych czasach ZSRR liczy sobie 2,5 mln. Winiw, tzn. 2,4% dorosej populacji. Jak mamy ocenia ten wynik? To duo czy mao? Porwnajmy. Wicej winiw w USA Ile osb przebywa w zakadach karnych dajmy na to w Stanach Zjednoczonych? Kraju z 252 milionami mieszkacw. (dane z 1996), najbogatszym na wiecie, zuywajcym 60% wiatowych zasobw? Jaka jest sytuacja w USA kraju nie zagroonym w roku 1996 adn wojn i nie odnotowujcym wwczas adnych gbokich przemian spoecznych wpywajcych na stabilno gospodarcz? W gszczu informacji przewanie pomijajcych ten temat w prasie w sierpniu 1997 r., agencja prasowa FLT-ATP donosi, e w wizieniach USA nigdy jeszcze nie przebywao tylu ludzi, co w roku 1996 mianowicie 5,5 mln! To o 200 tys. wicej ni w 1995 r. i wiadczy to o tym, e liczba przestpcw w tym pastwie stanowi 2,8% dorosej populacji. Dane te s dostpne dla wszystkich korzystajcych z usug pnocnoamerykaskiego Departamentu Sprawiedliwoci. Winiw w USA w roku 1996 byo o 3 miliony wicej ni wynosia maksymalna liczba winiw w ZSRR!

Przypomnijmy: W Zwizku Radzieckim za swe przestpstwa odsiadywao wyroki co najwyej 2,4% dorosej populacji. W USA ten wskanik wynosi 2,8% i wci ronie. 18 stycznia 1998 r. Departament Sprawiedliwoci poda, e liczba winiw w USA wzrosa w 1997 r. o 96 100 osb. Niektrzy mog martwi si surowym i trudnym dla osadzonych reimem radzieckich obozw pracy, ale jakie warunki panuj w wizieniach amerykaskich, gdzie szerzy si przemoc, narkotyki, prostytucja i niewolnictwo seksualne (odnotowuje si tam rocznie 290 tys. gwatw)?! W takim miejscu nikt nie moe czu si bezpiecznie! A przecie w latach 90-tych spoeczestwo amerykaskie byo bogatsze ni kiedykolwiek! Wany czynnik brak lekw 3) Przejdmy teraz do odpowiedzi na trzecie pytanie: Ile osb zmaro w obozach pracy? Liczba ta wahaa si z roku na rok, od 5,2% w 1934 r. do 0,3% w 1953 r. Owe zgony byy spowodowane oglnym niedoborem zasobw w zagroonym wojn spoeczestwie, a zwaszcza zbyt ma iloci lekw do walki z chorobami epidemicznymi. Ten problem nie ogranicza si tylko do obozw pracy, ale trapi rwnie spoeczestwa wikszoci krajw wiata. Wszystko zmienio si diametralnie po II Wojnie wiatowej, gdy do powszechnego uytku wprowadzono antybiotyki. Tak naprawd najgorsze byy lata wojny, gdy nazistowscy barbarzycy narzucili ludziom radzieckim bardzo cikie warunki ycia. W czasie tych czterech lat, w obozach pracy zmaro ponad p miliona ludzi co stanowi poow wszystkich zgonw w cigu lat 1934-53. Nie zapominajmy, e w latach wojny zgino 25 milionw ludzi, ktrych przecie radziecki wymiar sprawiedliwoci nie pozbawi wolnoci. W 1950 r., gdy warunki w ZSRR poprawiy si i wprowadzono antybiotyki, miertelno winiw spada do poziomu 0,3%. A teraz przejdmy do czwartego pytania: Ile osb skazano na mier przed 1953 r., zwaszcza w czasie czystek lat 1937-38? Przytoczylimy ju stwierdzenia Conquesta, jakoby bolszewicy zabili w obozach pracy od 1930 do 1953 roku 12 milionw winiw politycznych. W tym milion ofiar przypada ma na okres 193738. Soenicyn wspomina za o dziesitkach milionw ludzi, ktrzy stracili ycie w obozach pracy (a same 3 miliony zgadzono jakoby w wyniku czystki 1937-38). W ramach brudnej wojny propagandowej przeciwko ZSRR podano i wysze dane: Rosjanka Olga Szatunowskaja przywouje liczb 7 mln ofiar tzw. Wielkiej Czystki. Dokumenty z radzieckich archiww opowiadaj jednak cakiem inn histori. Na pocztku naley wspomnie, e liczba skazanych na mier wzita jest z rnych archiww i dlatego badacze, by otrzyma przyblion warto, musieli gromadzi dane z tych rozmaitych archiww w sposb, ktry wie si z ryzykiem podwjnego liczenia, zatem prowadzi do szacunkw wyszych ni rzeczywiste. Zdaniem Dymitra Wokogonowa, ktrego Borys Jelcyn wyznaczy do sprawowania pieczy nad starymi archiwami radzieckimi, trybunay wojskowe midzy 1 padziernika 1936 r. a 30 wrzenia 1938 r. skazay na mier 30 514 osb. Inn informacj podaje KGB. Wedug jej wiadomoci przekazanych prasie w lutym 1990 r., za przestpstwa przeciw rewolucji skazano na mier w latach 1930-53, cile rzecz biorc, 786 098 ludzi. Spord nich, 681 692 osoby skazano w latach 1937-38. Chocia listy podane przez KGB nie s obarczone ryzykiem podwjnego liczenia, ale te szacunki i tak mona poda w wtpliwo. Byoby to bardzo dziwne, gdyby w przecigu zaledwie dwch lat skazano na mier tak liczb ludzi. Czy moliwe jest, by kapitalistyczna KGB udzielaa nam prawidowych informacji o swej socjalistycznej poprzedniczce? Bd co bd konieczna jest weryfikacja, czy aby statystyki te nie pakuj do jednego worka zarwno pospolitych przestpcw jak i kontrrewolucjonistw (a w lutym 1990 r. KGB sugerowaa, e owe dane obejmuj wycznie tych drugich). Archiwa rwnie wskazuj, e skazano na mier mniej wicej tyle samo zwykych kryminalistw co politycznych. Wniosek, ktry moemy z tego wysnu jest taki, e liczba skazanych na najwyszy wymiar kary w latach 1937-38 bya zbliona do 100 tysicy, nie za kilku milionw jak gosia buruazyjna propaganda. Naley rwnie pamita, e nie wszystkie wyroki mierci orzeczone w ZSRR zostay wykonane. W ogromnej wikszoci przypadkw kar gwn zamieniono na pobyt w obozie pracy. Trzeba te odrni zwykych przestpcw od kontrrewolucjonistw. Wielu skazanych na mier dopucio si

przestpstw z uyciem przemocy, takich jak zabjstwo czy gwat. 60 lat temu byy one w ogromnej liczbie krajw zagroone kar mierci. Pytanie 5: Jaka bya rednia dugo kary pozbawienia wolnoci? Dugo kar pozbawienia wolnoci staa si obiektem niesamowitych rynsztokowych plotek w zachodniej prasie. Te insynuacje koncentruj si zazwyczaj wok przewiadczenia, e skazani w ZSRR musieli spdzi za kratami ca reszt ycia kto raz wszed, ten ju nigdy nie wyszed. Jest to nieprawda. Zdecydowana wikszo osb, ktre trafiay do wizienia w czasach Stalina, bya w rzeczywistoci skazywana na co najwyej picioletnie pozbawienie wolnoci. Statystyki zamieszczone w American Historical Review ukazuj stan faktyczny. Pospolici przestpcy w ZSRR w 1936 r. otrzymali nastpujce wyroki: 82,4% do 5 lat pozbawienia wolnoci, 17,6% od 6 do 10 lat pozbawienia wolnoci. 10 lat byo najwysz moliw do zasdzenia kar pozbawienia wolnoci przed rokiem 1937. Winiowie polityczni, ktrych sprawy rozpatryway radzieckie sdy powszechne w 1936 r. otrzymywali nastpujce wyroki: 44,2% do 5 lat pozbawienia wolnoci, 50,7% od 6 do 10 lat pozbawienia wolnoci. Jeli za chodzi o skazanych na pobyt w obozach pracy, to statystyki z 1940 r. pokazuj, e 56,8% dostao kary do 5 lat pozbawienia wolnoci, a 42,2% kary od 6 do 10 lat pozbawienia wolnoci. Tylko 1% skazacom wymierzono kar ponad 10 lat pozbawienia wolnoci. Ze statystyk opracowanych przez sdy radzieckie w 1939 r. wynika, e: 95,9% dostao kary poniej 5 lat pozbawienia wolnoci, 4% kar od 6 do 10 lat, a 0,1% kar powyej 10 lat. Jak wida, domniemana wiekuisto kar wizienia wydanych w ZSRR jest kolejnym mitem rozpowszechnianym na Zachodzie w celu zwalczania socjalizmu. Kamstwa o ZSRR: Krtkie omwienie sprawozda z bada Badania przeprowadzone przez rosyjskich historykw ukazuj rzeczywisto cakiem odmienn od jej wersji wpajanej nam przez ostatnie 50 lat w szkoach i na uniwersytetach kapitalistycznego wiata. W cigu tych p wieku zimnej wojny, kilka pokole nauczono tylko kamstw o ZSRR., co nie pozostao bez wielkiego wpywu na rzesze ludzi. Inne spojrzenie na histori jest potwierdzone rwnie wynikami bada francuskich i amerykaskich, ktre wymieniaj dane i zestawienia osb skazanych i tych, ktrzy stracili ycie. Owe liczby s przedmiotem intensywnej dyskusji. Najwaniejsze jest, bymy pamitali, e przestpstwa popenione przez skazanych jako nie budz niczyjego zainteresowania. Kapitalistyczna propaganda zawsze prezentowaa radzieckich winiw jako niewinne ofiary, a wielu badaczy wzio to twierdzenie za dobr monet, nie mic go kwestionowa. Gdy ci uczeni przechodzili od tabel statystyk do swych komentarzy, ich buruazyjna ideologia wysforowywaa si naprzd, czasem z makabrycznym skutkiem. Skazani przez radziecki wymiar sprawiedliwoci traktowani s jako ludzie bez zmazy i skazy, lecz tak naprawd wikszo z nich to zodzieje, mordercy, gwaciciele itp. Takich przestpcw prasa nie uwaa za ofiary przeladowa, o ile swoich zbrodni dopucili si w Europie czy w USA. Ale skoro uczynili to w ZSRR, to zmienia ju posta rzeczy. Nazwa niewinn ofiar morderc lub wielokrotnego gwaciciela, to wyjtkowa bezczelno. Chyba mona wymaga od osb komentujcych radziecki system karny, co najmniej odrobiny rozsdku przynajmniej jeli chodzi o wyraanie szacunku dla przyzwoitoci skazanych przestpcw choby odnonie skazanych za brutalne przestpstwa, nawet jeli ich kara jest niewspmierna do czynu. Kuacy i kontrrewolucja W przypadku kontrrewolucjonistw konieczne jest rwnie przygldnicie si przestpstwom, za ktre ich skazano. Dwa przykady pozwol nam zaprezentowa znaczenie tego zagadnienia: Pierwszy kuacy skazani na pocztku lat 30. oraz drugi spiskowcy i kontrrewolucjonici skazani w 1936-38. Wedug sprawozda z bada, jeli chodzi o kuakw, to zesano ich 381 tys. rodzin, tzn. okoo 1,8 mln ludzi. Mniejsz ich liczb skazano na pobyt w obozach pracy i koloniach pracy. Ale dlaczego w ogle ich ukarano? Bogaty chop rosyjski kuak przez lata bezlitonie uciska i wyzyskiwa podporzdkowanych sobie biednych chopw. Spord 120 mln wocian w 1927 r., 10 milionw yo w luksusie, podczas gdy pozostae 110 milionw egzystowao w ndzy. Przed rewolucj byli zepchnici w otcha

najbardziej skrajnego ubstwa. Zamono kuakw braa si ze sabo opacanej pracy niezamonych chopw. Gdy biedni chopi zaczli czy si w gospodarstwa kolektywne kochozy zniko gwne rdo bogactwa kuakw. Ale ciemicy nie dawali za wygran. Prbowali przywrci wyzysk za pomoc godu. Grupy uzbrojonych kuakw atakoway kochozy, mordoway ubogich chopw i pracownikw partyjnych, podpalay pola i zabijay bydo robocze. Wywoujc gd, kuacy mieli na celu zmuszenie pozostaych chopw do ulegoci i umocnienie swych pozycji. Jednak rozwj wypadkw zaskoczy bandytw. Ubodzy chopi otrzymali wsparcie ze strony robotnikw i okazali si silniejsi ni kuacy, ktrych w kocu pokonano, uwiziono i zesano bd skazano na pobyt w obozach pracy. Spord 10 mln kuakw, 1,8 mln zostao wygnanych lub skazanych. Mogy si zdarzy nieprawidowoci popeniane w niektrych wiejskich rejonach ZSRR podczas tej masowej walki klasowej, walki z udziaem 120 milionw ludzi. Lecz czy mamy wini ubogich i ucinionych (walczcych o ycie godne czowieka, o uchronienie swych dzieci przed godem i analfabetyzmem) o to, e byli nie do cywilizowani, lub za mao miosierni w swym sdzeniu? Czy ludzi, ktrzy przez setki lat nie mieli dostpu do osigni i dobrodziejstw cywilizacji mona wskaza palcem jako niecywilizowanych? A powiedzcie nam, kiedy w takim razie kuacki wyzyskiwacz by cywilizowany i miosierny wobec ubogich chopw, ktrych przez lata eksploatowa?! Czystki 1937 roku Nasz drugi przykad obejmujcy kontrrewolucjonistw skazanych w procesach lat 1936-38 (bdcych nastpstwem czystek w partii, armii i aparacie pastwowym) ma swoje korzenie w historii rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Miliony ludzi bray udzia w zwyciskiej walce przeciwko carowi i rosyjskiej buruazji, a wielu z nich wstpio do Partii Komunistycznej. Znajdowali si wrd nich niestety i tacy, ktrzy przyczyli si tam z przyczyn innych ni walka dla proletariatu i socjalizmu. Lecz warunki, w jakich przebiegaa walka klasowa byy takie, e czsto nie byo ani czasu ani okazji do przetestowania nowych bojownikw partii. Do partii bolszewickiej przyjto nawet dziaaczy innych ugrupowa, deklarujcych si jako socjalici, swego czasu walczcych przeciwko partii Lenina. Wielu z tych nowych aktywistw zajo wan pozycj w partii, aparacie pastwowym i siach zbrojnych. Zaleao to ju od ich indywidualnych zdolnoci w zakresie przewodzenia walk klasow. Byy to bardzo trudne czasy dla modego Kraju Rad: Wielki niedobr kadr a nawet ludzi umiejcych czyta zmusi parti do obnienia progu wymaga wobec nowo przyjmowanych czonkw. W wyniku tych trudnoci, z biegiem czasu pojawiy si rnice zda, ktre podzieliy parti na dwa obozy. Z jednej strony ci, ktrzy zdecydowani byli na kontynuowanie walki o zbudowanie spoeczestwa socjalistycznego, za z drugiej strony osoby uwaajce, e warunki do tego jeszcze nie dojrzay i goszce w takim razie hasa socjaldemokratyczne. Ten drugi punkt widzenia podziela Trocki, ktry wstpi do Partii w lipcu 1917 roku. Jego pozycja bya zabezpieczona, dziki wsparciu ze strony niektrych najlepiej znanych bolszewikw. Ta opozycja zjednoczona przeciwko linii bolszewickiej, jako jedna z opcji politycznych staa si przedmiotem gosowania 27 grudnia 1927 r. Gosowania, ktre zwieczyo wieloletni ogromn debat wewntrzpartyjn i ktrego rezultat nie pozostawi nikomu adnych wtpliwoci: Spord 725 tys. gosujcych, zaledwie 6 tysicy (czyli mniej ni 1% czonkw partii) popar aktywistw tzw. Zjednoczonej Opozycji. Biorc pod uwag wyniki gosowania i rozpoczcie przez opozycj dziaalnoci antypartyjnej, Komitet Centralny Partii zdecydowa si wydali z organizacji czoowych liderw tzw. Zjednoczonej Opozycji. Gwna jej posta Lew Trocki zosta wyrzucony z ZSRR. Ale na tym nie skoczya si jej historia. Po tych wydarzeniach, Zinowiew i Kamieniew zoyli samokrytyk, podobnie jak paru czoowych trockistw: Piatakow, Radek, Preobraeski i Smirnow. Przyjto ich ponownie i przywrcono na poprzednio przez nich zajmowane stanowiska partyjne i rzdowe. Upyw czasu podway szczero ich samokrytyki, bo ilekro w ZSRR zaostrzaa si walka klasowa, liderzy opozycji jak jeden m stawali po stronie kontrrewolucji. Wikszo z nich bya kilkakrotnie ponownie wydalana i przyjmowana, zanim w latach 1937-38 sytuacja cakiem si wyklarowaa. Sabota przemysowy

Zamordowanie w 1934 r. Siergieja Kirowa przewodniczcego leningradzkiej organizacji partyjnej i zarazem jednej z najwaniejszych ludzi w KC zaowocowao wszczciem ledztwa, ktre ujawnio istnienie tajnego zrzeszenia zaangaowanego w plan spisku zmierzajcego do przejcia wadzy w partii i pastwie. Opozycja, straciwszy w 1927 sw pozycj polityczn, pokadaa teraz nadziej na zwycistwo w zastosowaniu przemocy wobec wadzy radzieckiej. Ich gwn broni by sabota przemysowy, terroryzm i korupcja. Trocki gwny inspirator opozycjonistw kierowa ich dziaalnoci z zagranicy. Sabota przemysowy wyrzdza pastwu radzieckiemu straszn krzywd, przynis mu wielkie straty. Dla przykadu: wane maszyny zostay zniszczone w taki sposb, e ju nie dao si ich naprawi. Pocigno to za sob znaczny spadek wydobycia w kopalniach i produkcji w fabrykach. Jedn z osb, ktre opisay ten problem w roku 1934 by amerykaski inynier John Littlepage, jeden z zagranicznych specjalistw pracujcych w ramach kontraktu z ZSRR. Spdzi on 10 lat pracujc w radzieckim grnictwie (1927-37), zwaszcza w kopalniach zota. W swej ksice W poszukiwaniu radzieckiego zota pisze: W ogle nie pocigay mnie subtelnoci politycznego manewrowania Rosji tak dugo, jak mogem ich unikn. Jednak z przyczyn zawodowych musiaem przyglda si temu, co si dzieje w radzieckim przemyle. I jestem gboko przekonany, e Stalinowi i jego wsppracownikom zabrao duo czasu odkrycie, e niezadowoleni rewolucyjni komunici byli ich najgorszymi wrogami. Littlepage napisa rwnie, e jego osobiste dowiadczenie potwierdzio rezultat oficjalnego stanowiska, e wielki spisek kierowany z zagranicy posugiwa si gwnie sabotaem przemysowym jako czci planu majcego doprowadzi do upadku rzdu. W 1931 Littlepage ju czu si zobligowany do zwrcenia na to uwagi, gdy pracowa w kopalniach miedzi i brzu na Uralu i w Kazachstanie. Kopalnie byy czci wielkiego kompleksu przemysowego pod kierownictwem Piatakowa ludowego wicekomisarza ds. przemysu cikiego. Jeli chodzi o wydobycie kruszcw i dobrobyt pracownikw, zakady te przedstawiay sob obraz ndzy i rozpaczy. Littlepage doszed do wniosku, e by to zorganizowany sabota, sterowany przez samo kierownictwo tego kompleksu brzowo-miedziowego. Ksika Littlepage'a opowiada nam rwnie, skd trockistowska opozycja braa pienidze do opacania dziaalnoci kontrrewolucyjnej. Wielu zakonspirowanych spiskowcw wykorzystywao zajmowane stanowiska do zatwierdzania zakupu maszyn od pewnych zagranicznych zakadw. Zatwierdzone produkty byy o wiele gorszej jakoci ni te, za ktre rzd radziecki faktycznie zapaci. Zagraniczni producenci przekazywali organizacji Trockiego nadwyki z takich transakcji, dziki czemu Trocki i jego wsplnicy kontynuowali skadanie zamwie w takich fabrykach. Kradzie i korupcja Littlepage mia okazj obserwowa ten proceder wiosn 1931 r., gdy nabywa w Berlinie dwigi przemysowe dla kopal. Na czele delegacji radzieckiej sta Piatakow, a Littlepage wchodzi w jej skad jako ekspert odpowiedzialny za weryfikacj jakoci dwigw i zatwierdzenie zakupu. Amerykanin odkry oszukaczo nisk jako urzdze, ktra czynia je dla radzieckich celw bezuytecznymi. Kiedy jednak powiadomi o tym fakcie Piatakowa i innych wspdelegatw, spotka si z chodn reakcj, tak jakby chcieli pomin te fakty. Domagali si od Littlepage'a akceptacji zakupu. Ten jednak odmwi. Myla wwczas, e to, co si dzieje jest korupcj o charakterze osobistym i e delegatw przekupi producent dwigu. Ale po tym jak Piatakow w czasie swego procesu w 1937 r. przyzna si do powiza z trockistowsk opozycj, Amerykanin doszed do wniosku, e to, czego by wiadkiem w Berlinie, stanowio co wicej ni zwyk korupcj. Zainkasowane pienidze szy na pokrycie kosztw dziaalnoci tajnej opozycji w ZSRR. Dziaalnoci korzystajcej z sabotau, terroryzmu, korupcji i propagandy. Zinowiew, Kamieniew, Piatakow, Radek, Tomski, Bucharin i inni ulubiecy buruazyjnej prasy uyli sprawowanych urzdw, powierzonych im przez nard radziecki i parti, do wyprowadzania pienidzy z pastwowej kasy, by umoliwi wrogom socjalizmu wykorzystanie tych rodkw do celw sabotau i walki przeciwko socjalistycznemu spoeczestwu w ZSRR. Plany puczu

Kradzie, sabota i korupcja s same w sobie powanymi przestpstwami, ale dziaalno opozycyjna posza jeszcze dalej. Przygotowywano kontrrewolucyjny przewrt majcy na celu przejcie wadzy w pastwie w drodze puczu. Podczas zamachu stanu miao zosta wyeliminowane cae radzieckie kierownictwo, poczwszy od najwaniejszych czonkw Komitetu Centralnego i Partii Komunistycznej. Za militarn stron puczu odpowiadaa grupa generaw pod dowdztwem marszaka Tuchaczewskiego. Wedug Izaaka Deutschera (trockisty, autora kilku ksiek wymierzonych przeciwko Stalinowi i ZSRR) zamach mia si rozpocz operacj militarn, ktrej celem mia by Kreml i najwaniejsze garnizony wojskowe w duych miastach, takich jak Moskwa czy Leningrad. Na czele spisku sta Tuchaczewski z Gamarnikiem (naczelnym komisarzem politycznym armii), generaem Jakirem (dowdc wojsk leningradzkich), gen Uborewiczem (dowdc moskiewskiej akademii wojskowej) i gen. Primakowem (dowdc kawalerii). Marszaek Tuchaczewski niegdy carski oficer po rewolucji przeszed na stron Armii Czerwonej. W roku 1930 blisko 10% (ok. 4 500) oficerw byo oficerami rwnie za czasw carskich. Wielu z nich nigdy nie wyzbyo si swych buruazyjnych zapatrywa i tylko czekao na okazj, aby za nie walczy. Taka sposobno pojawia si wraz z przygotowaniami opozycji do zamachu stanu. Co prawda bolszewicy byli silni, lecz cywilni i wojskowi spiskowcy usiowali zebra potnych sojusznikw. Bucharin zezna na swym procesie w 1938 r., e trockistowska opozycja zawara porozumienie z nazistowskimi Niemcami, na mocy ktrego miaa zrzec si ogromnego terytorium (w skad ktrego wchodzia m.in. Ukraina) na rzecz hitlerowcw, po przeprowadzeniu zamachu stanu. Takiej ceny dali Niemcy w zamian za obietnic poparcia dla kontrrewolucjonistw. Bucharin dowiedzia si o tym ukadzie od Radka, ktry z rozkazu Trockiego prowadzi negocjacje z nazistami. Wszyscy ci spiskowcy, ktrzy przecie zostali wybrani na odpowiedzialne stanowiska z zadaniem kierowania, administrowania i obrony spoeczestwa radzieckiego, starali si doprowadzi swymi dziaaniami do zniszczenia socjalizmu. Nie zapominajmy, e te wypadki maj miejsce w latach 30., gdy z kad chwil ronie zagroenie nazizmem, a armie Hitlera szykuj si do zajcia Europy i inwazji na ZSRR. Spiskowcw skazano w publicznym procesie na mier za zdrad. A jakiego innego wyroku mieli si spodziewa winni sabotau, terroryzmu, przekupstwa, usiowania morderstwa i oddania czci kraju w rce nazistw? Mwienie o tych ludziach jako o niewinnych ofiarach jest cakowitym nieporozumieniem. Wicej kamstw odnonie liczb Warto si przypatrze, jak zachodnia propaganda, ustami Roberta Conquesta, szerzy fasz o czystkach w Armii Czerwonej. Conquest twierdzi w swej ksice Wielki terror, e w 1937 r. spord 70 tys. oficerw i komisarzy politycznych, poowa (tzn. 15 tys. oficerw 20 tys, komisarzy) zostaa aresztowana przez NKWD i stracona lub uwiziona doywotnio w obozach pracy. W tym zarzucie, tak jak w caej ksice, nie ma ani sowa prawdy. Historyk Roger Reese w swej pracy o Armii Czerwonej i wielkiej czystce przytacza fakty ukazujce prawdziwe znaczenie czystek z lat 1937-38 dla armii. Liczba czonkw dowdztwa Armii Czerwonej i si powietrznych (tzn. oficerw i komisarzy politycznych) wynoszca w 1937 roku 144 300 osb, wzrosa w 1939 roku do 282 300 osb. W czasie czystek wydalono z przyczyn politycznych 34 300 oficerw i tzw. politrukw. Jednake do maj 1940 roku 11 596 z nich rehabilitowano i przywrcono na poprzednie stanowiska. Oznacza to, e w wyniku czystek zdymisjonowano 22 705 dowdcw wojskowych (ok. 13 tys. oficerw armii ldowej, 4 700 oficerw si powietrznych i 5 tys. komisarzy politycznych). Stanowi to 7,7% wszystkich oficerw i komisarzy, a nie 50% - jak twierdzi Conquest. Spord tych 7,7% niektrzy zostali oskareni o zdrad, lecz ogromna wikszo jak wynika z materiaw historycznych zostaa najzwyczajniej w wiecie odesana do cywila. No i ostatnie pytanie: Czy procesy okresu czystki byy uczciwe dla oskaronych? Przyjrzyjmy si np. procesowi Bucharina, wysokiego funkcjonariusza partyjnego, ktry zosta oskarony o dziaalno w tajnej opozycji. Wedug wczesnego amerykaskiego ambasadora w Moskwie znanego prawnika Josepha Daviesa ktry bra udzia w caym procesie, Bucharinowi umoliwiono swobodne wypowiadanie si podczas procesu i przedstawienie swej sprawy bez jakichkolwiek

przeszkd. Davies napisa do Waszyngtonu, e w trakcie procesu udowodniono oskaronym, e s winni zarzucanych im czynw, za ktre zostali skazani. Zgodnie z powszechn opini obserwujcych procesy dyplomatw, istnienie gronego spisku zostao dowiedzione ponad wszelk wtpliwo. Wycignijmy wnioski z historii Dyskusja o radzieckim systemie karnym czasw stalinowskich, o ktrym napisano tysice artykuw i ksiek, a ktrego faszywy obraz rozpowszechniay setki filmw, staje si bardzo wan lekcj. Fakty raz jeszcze dowodz kamliwoci opowieci o socjalizmie, ktre s zamieszczane na amach buruazyjnej prasy. Prawica wykorzystujc zdominowane przez siebie pras, radio i telewizj moe wywoa mtlik, wypaczy rzeczywisto i przekona bardzo wielu ludzi do uznania kamstw za prawd. Zwaszcza, jeli chodzi o zagadnienia historyczne. Kade nowe rewelacje prawicy naley uzna za faszywe, chyba e zostanie udowodnione co wrcz przeciwnego. Takie ostrone podejcie jest jak najbardziej uzasadnione. Reakcjonici bowiem nawet zdajc sobie spraw z wynikw rosyjskich bada wci powiela koszaki-opaki wbijane do gw mieszkacw krajw kapitalistycznych przez ostatnie p wieku, mimo cakowitego zdemaskowania tych mitw. Prawica czerpie ze swego historycznego dziedzictwa: tak dugo powtarza kamstwa, a zostan uznane za prawd. Po tym, jak na Zachodzie ukazay si rezultaty przeprowadzonych przez Rosjan analiz, w wielu krajach zaczy si pojawia liczne ksiki, ktrych jedynym celem jest podanie w wtpliwo wynikw tych bada i umoliwienie starym kamstwom dotarcie do opinii publicznej pod paszczykiem nowych prawd. S to dobrze prezentujce si publikacje, wypchane od deski do deski bajkami na temat socjalizmu i komunizmu. Prawicowe kamstwa powtarza si, by zwalcza dzisiejszych komunistw, aeby robotnicy nie odkryli, e istnieje alternatywa dla kapitalizmu z jego neoliberalizmem. Jest to cz brudnej wojny przeciwko komunistom, ktrzy jako jedyni maj do zaoferowania alternatyw na przyszo spoeczestwo socjalistyczne. Taka jest wanie przyczyna pojawiania si wszelakich nowych publikacji zawierajcych skierowane przeciwko marksistom stare kalumnie. Wszystko to obliguje kad osob o socjalistycznym wiatopogldzie. Musimy wzi na siebie odpowiedzialno za prac zmierzajc do uczynienia czasopism komunistycznych prawdziwymi pismami klasy robotniczej, zwalczajcymi buruazyjne kamstwa. Jest to bez wtpienia wane zadanie w dzisiejszej walce klasowej, ktra w niedalekiej przyszoci rozgorzeje ponownie z now si Wic widzimy, jak jest pisana historia. Z jednej strony splugawiono jedn z najwikszych postaci dziejw, Stalina, a z drugiej strony, co poniej, najbardziej szmatawa posta polskiej historii, otoczona zwykle nimbem witoci:

10. PISUDSKI vel SELMAN LIST REZYGNACYJNY NACZELNEGO WODZA WOJSK POLSKICH SKIEROWANY DO PREMIERA W WITOSA
Belweder, 12 VIII 1920 roku Wielce Szanowny Panie Prezydencie Przed swym wyjazdem na front, rozwaywszy wszystkie okolicznoci wewntrzne zewntrzne, przyszedem do przekonania e obowizkiem moim wobec Ojczyzny jest zostawi w rku Pana Panie Prezydencie, moj dymisj ze stanowiska Naczelnika Pastwa Naczelnego Wodza Wojsk Polskich. Powody przyczyny, ktre mnie do tego kroku skoniy s nastpujce: 1. Ju na jednym z posiedze ROP miaem zaszczyt wypowiedzie jeden z najbardziej zasadniczych powodw. Sytuacja, w ktrej znalaza si Polska, wymaga wzmocnienia poczucia odpowiedzialnoci, a przecitna opinia susznie da musi i coraz natarczywiej da bdzie, aby ta odpowiedzialno nie bya czczym frazesem tylko, lecz zupenie realn rzecz. Sdz, e jestem odpowiedzialny zarwno za saw i si Polski w dobie poprzedniej jak i za bezsi i upokorzenia teraniejsze. Przynajmniej do tej odpowiedzialnoci si poczuwam zawsze i dlatego naturaln

konsekwencj dla mnie jest podanie si do dymisji. I chocia ROP gdy t spraw podniosem wyrazia mi pene zaufanie i upowania w ten sposb do pozostania przy wadzy, nie mog ukry, e pozostaj we mnie i dziaaj z wielk si te moralne motywy, ktre wyuszczyem przed P.O. R par tygodni temu. 2. Byem i jestem stronnikiem wojny a outrance z bolszewikami dlatego, e nie widz zupenej gwarancji, aby te czy inne umowy czy traktaty byy przez nich dotrzymane. Staj wic z sob teraz w cigej sprzecznoci, gdy zmuszony jestem do staych ustpstw w tej dziedzinie, prowadzcych w niniejszej sytuacji zdaniem moim, do czstych upokorze zarwno dla Polski, a specjalnie dla mnie osobicie. 3. Po prawdopodobnym zerwaniu rokowa pokojowych w Misku pozostaje nam atut w rezerwie atut Ententy. Warunki postawione przez ni s skierowane przeciwko funkcji pastwowej, ktr od prawie dwu lat wypeniam. Ja i R.O.P., rzd czy sejm, wszyscy mieli do wyboru albo pozostawi mnie przy jednej z funkcji, albo usun mnie zupenie. Co do mnie, wybieram drug ewentualno, Jest ona bardziej zgodna z godnoci osobist i jest praktyczniejsza. Postawienie mnie na jednym z urzdw zmniejsza mj autorytet i tak silnie poderwany i doprowadza z koniecznoci do powolnego zniszczenia tej siy moralnej, ktr dotd jeszcze reprezentuj dla walki i dla kraju. Bior nastpnie pod uwag mj charakter bardzo niezaleny i przyzwyczajenie do postpowania wedug wasnego zdania, co z warunkami postawionymi przez Entent nie zgadza si. Wreszcie przeczy to systemowi, ktremu suyem w Polsce od pocztku swojej pracy politycznej i spoecznej, ktrej podstaw zawsze bya moliwie samodzielna praca nad odbudowaniem Ojczyzny, ta bowiem wydawaa mi si jedynie wartociow i trwa. Obawiam si wic, e przy pozostawieniu przy funkcjach przodujcych oraz przy moim charakterze i przyzwyczajeniach wynikn mog ze szkod dla kraju tarcia mniejsze i wiksze, ktre nie bdc przyjemne dla adnej ze stron, wszystko jedno skoczy by si musiay moim usuniciem si. Wreszcie ostatnie. Rozumiem dobrze, e ta warto, ktr w Polsce reprezentuj nie naley do mnie, lecz do Ojczyzny caej. Dotd rozporzdzaem ni jak umiaem samodzielnie. Z chwil podpisania tego listu uwaam, e usta to musi i rozporzdzalno moj osob przej musi do rzdu, ktry szczliwie skleciem z reprezentantw caej Polski. Dlatego tez pozostawiam Panu Panin Prezydencie, rozstrzygnicie co do czasu opublikowania aktu mojej dymisji. Rwnie Panu wraz z Jego Kolegami z rzdu pozostawiam sposb wprowadzenia w ycie mojej dymisji wreszcie oczekiwa bd rozkazu Rzdu co do zuytkowania moich si w tej czy innej pracy. Co do ostatniego prosz tylko nie krpowa si ani wysok szar, ktr piastuj, ani wysokim stanowiskiem, ktre posiadam. Nie chciabym bowiem mnoy swoj osob licznej rzeszy ludzi nie ukadajcych si w aden system, czy to z powozu kaprysw i ambicji osobistej, czy to z powodu saboci charakteru polskiego, skonnego do wytwarzania najniepotrzebniejszych funkcji dla wzgldw osobistych. Prosz Pana Prezydenta przyj zapewnienia wysokiego szacunku i powaania z jakim pozostaj. JZEF PISUDSKI I troch szerzej o tzw. odzyskaniu niepodlegoci 1918, czyli Polska powstaa, bo nas nikt nie chcia a nie dlatego, e kto tam wcha filodendrony albo opowiada inne androny:

FRAGMENTY KSIKI PROF. MICHAA BOBRZYSKIEGO DZIEJE NARODU POLSKIEGO. : ZAKOCZENIE WOJNY WIATOWEJ
Wybuch rewolucji w Rosji sprawi, e program odbudowy zjednoczonej, niepodlegej Polski nie potrzebowa ju by dzielony na etapy. Mona ju byo walczy nie tylko o wydarcie Niemcom Poznaskiego i Pomorza, to znaczy o zjednoczenie, lecz od razu mona byo wysun program niepodlegoci, gdy udzia Rosji w obozie koalicji nie stanowi ju pod wzgldem tym przeszkody. W drodze poufnych pertraktacji Dmowski ju na dugo przed wybuchem rewolucji rosyjskiej pracowa nad usuniciem tej przeszkody, jak dla sprawy niepodlegoci Polski stanowi opr rosyjski. Tak np. ju w marcu 1916 wystpi on wobec rzdu rosyjskiego z owiadczeniem, i Rosja powinna oficjalnie uzna niepodlego Polski. Ale wystpienie z podobnym daniem w sposb publiczny mogo byo wywoa taki wstrzs w rosyjskiej opinii publicznej, ktry by mg mie za

skutek natychmiastowe zawarcie przez Rosj pokoju, co by si mogo odbi w sposb bardzo niepomylny na dalszych losach wojny. Czyni wic tego nie byo mona. Rewolucja rosyjska sprawia jednak, e Rosja przestaa by czynnikiem odgrywajcym w wojnie jakkolwiek rol, tote mona si byo z jej nastrojami nie liczy. Niepodlego moga si wic obok zjednoczenia sta zupenie oficjalnym i publicznie goszonym celem kierownictwa polityki polskiej. Dnia 24 sierpnia 1917 roku kierownictwo polityki polskiej przeksztacio si na oficjalny Komitet Narodowy Polski z siedzib w Paryu i pod przewodnictwem Dmowskiego. Komitet ten ogosi si oficjalnym przedstawicielstwem polskim wobec pastw koalicji - i sw akcj dyplomatyczn uzyska to, e zosta w tym charakterze przez pastwa koalicyjne uznany. Oznaczao to rzecz bardzo wan: uznanie niepodlegoci Polski przez koalicj, a nawet wicej: uznania Polski za czonka tej koalicji. Komitet Narodowy posiada w caej peni charakter niepodlegego rzdu. Znajdujc si na emigracji w dalekim kraju, z dala od ojczyzny zajtej przez nieprzyjaciela, mia on jednak wobec innych pastw stanowisko niezalene posiada pod sw wadz trzy wane czynniki niezalenoci: wojsko (armi bkitn), polityk zagraniczn (przedstawicielstwa dyplomatyczne w stolicach pastw koalicyjnych) oraz skarb (powstay ze skadek i poyczek Polakw amerykaskich oraz z sum i zabezpiecze dostarczonych przez kilku zamonych ziemian, a przede wszystkim przez Maurycego hr. Zamoyskiego). Nie byo to mniej, ni mia w owym czasie w swym rku rzd belgijski i rzd serbski, rwnie przebywajcy na wygnaniu. Tote bdcy w podobnym pooeniu dziaacze czechosowaccy z Masarykiem i Beneszem Edward Benesz (1884-1948) - obj prezydentur Czechosowacji po T.G. Masaryku. yd, mason, pniejszy agent Stalina. W okresie I wojny wiatowej przyczyni si do rozpadu monarchii Austro-Wgierskiej. na czele nie wahali si ogosi si rzdem. Mg to uczyni i Dmowski, ale liczc si z istnieniem w Polsce przeciwnego mu obozu, wola nie narzuca samowolnie caemu narodowi swej wadzy chcc umoliwi pniejsze porozumienia przeciwnych obozw: ogosi si tylko Komitetem Narodowym - ciaem tymczasowym zastpujcym rzd, majcy powsta kiedy w przyszoci Jednym z waniejszych zada, ktrymi zaj si komitet, byo utworzenie armii polskiej po stronie koalicji. Dwojakie byy racje, dla ktrych armi t trzeba byo utworzy: wielkie znaczenie miao stworzenie siy zbrojnej, ktra by moga by uyta przez Polsk po jej uwolnieniu spod okupacji - a poza tym konieczne byo czynne wzicie udziau w wojnie przeciw Niemcom dla uzasadnienia pniejszego dania, uczestnictwa Polski w kongresie, ktry mia podyktowa Niemcom warunki pokoju, Stworzona wic zostaa - w oparciu o czynniki wojskowe francuskie - tzw. armia bkitna, ktrej pocztek datuje si od dnia 4 czerwca 1917 roku. Armia ta sformowana zostaa z ochotnikw spord wychodstwa polskiego w Ameryce oraz spord jecw - Polakw z armii niemieckiej i austriackiej, znajdujcych si w obozach jenieckich we Francji, Woszech i Anglii. Armii tej podporzdkowane pniej zostay rwnie i niektre formacje polskie na terenie Rosji. Armia ta osigna z czasem 80.000 onierzy, a wic cztery razy wicej ni legiony galicyjskie, tworzone w kraju, czyli w oparciu o wikszy zapas materiau ludzkiego. Legiony Pisudskiego w szczytowych momentach swego rozwoju liczyy okoo 20.000 onierzy. Np. dn. 31 stycznia 1917 1037 oficerw, 20.029 szeregowych, razem 21.029 (patrz: mjr dypl. Wodzimierz Gierowski Analiza ywych si Polski w padzierniku 1918 r, Bellona 1933). Pocztkowo powan trudno stanowio znalezienie odpowiedniego dowdcy dla tej armii. Wyoni si nawet projekt, by Roman Dmowski, bdcy istotnym twrc tej armii, stan, cho nie by fachowcem, na jej czele. W dniu 13 lipca 1918 roku przyby do Francji gen. Jzef Haller, ktry po bitwie pod Kaniowem przedosta si przez Rosj na Murman - tote Komitet Narodowy zamianowa go dowdc tej armii (nazywanej std rwnie - niezupenie zreszt susznie - armi Hallera). Gwnym jednak zadaniem komitetu bya akcja dyplomatyczna, ktrej celem byo wyzyskanie dla Polski zbliajcego si zwycistwa koalicji. Dmowski dwoi si i troi - by cigle w rozjazdach midzy Paryem, Londynem, a nawet Ameryk. Zreszt i tam wszdzie umiay go dosign intrygi aktywistw i masonw z Polski - rnych Szymonw Askenazych (znany profesor yd z Warszawy), Augustw Zaleskich August Zaleski (1883-1972). Czonek loy Kopernik (L. Hass, s. 558). Przedwojenny dyplomata, w latach 1939-1941 minister spraw zagr. RP; w latach 1947-1972 prezydent RP na Obczynie. (pniejszy sanacyjny minister spraw zagranicznych - w czasie wojny

siedzcy stale w Londynie zajmujcy si paraliowaniem akcji Dmowskiego na tamtejszym terenie) i innych. Wielkie znaczenie posiadaa zwaszcza akcja na taranie amerykaskim a to z powodu wybijania si niezmczonej wojn Ameryki na czoowe miejsce wrd pastw koalicji. Obok Dmowskiego odegra wielk rol zjednaj strony bezpartyjny polityk Ignacy Paderewski, z drugiej strony dziaacze polskiego wychodstwa. Stopniowo poszczeglne pastwa koalicji zaczty si przychyla do programu zaspokojenia choby czci postulatw polskich. Przeomowe znaczenia miao tu ordzie prezydenta Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej Wilsona z dnia 8 stycznia 1918 roku, w ktrym zawarty by program urzdzenia Europy po wojnie i ktrego punkt 13. brzmia: Powinno by utworzone niepodlegle pastwo polskie, ktre winno obejmowa ziemie zamieszkae przez bezspornie polsk ludno, mie zapewniony wolny i bezpieczny dostp do morza, a ktrego niezawiso polityczna, gospodarcza oraz cao terytorialna winna by zagwarantowana ukadem midzynarodowym Wprawdzie Wilson nie myla jeszcze o oddaniu Polsce Pomorza, lecz tylko o zneutralizowaniu eglugi na Wile, ale by to ju dla sprawy polskiej duy krok naprzd. Obraz pooenia sprawy polskiej by ju wic ogem biorc cakiem jasny: caa Polska znajdowaa si pod buntem niemieckim i austriackim, a przeciw Niemcom walczy szereg pastw, midzy ktrymi nie byo ju Rosji, byy natomiast tradycyjnie przyjazne Polsce: Francja, Wochy i Ameryka. Zdawaoby si, e nie powinno byo by jednego nawet Polaka, ktry by nadal popiera Niemcw i ktry by ca dusz nie yczy zwycistwa pastwom koalicji. Tak jednak nie byo. Cay tan obz, ktry dzi tworzy sanacja (z wyjtkiem jedynie tylko POW i legionistw internowanych) popiera Niemcw nadal. Masonerii zaleao na podporzdkowaniu Polski Niemcom i znaleli si Polacy, ktrzy t wol masonerii posusznie speniali. Tak np. gdy dnia 3 czerwce 1918 roku zebrani w Wersalu prezesi ministrw Francji, Anglii i Woch ogosili deklaracj, zawierajc m.in. punkt brzmicy jak nastpuje: Utworzenie zjednoczonego i niepodlegego pastwa polskiego z wolnym dostpem do morza stanowi jeden z warunkw trwaego i sprawiedliwego pokoju oraz rzdw prawa w Europie - mianowany przez Rad Regencyjn rzd Maopolski, w ktrym ministrem spraw zagranicznych by ks. Janusz Radziwi, sawny dziaacz sanacyjny, pose z B.B., prezes komisji spraw zagranicznych w sejmie - ogosi przeciw temu owiadczeniu ostry protest Inny Radziwi - Franciszek, w odczycie wygoszonym 5 padziernika 1916 w hotelu Adlon w Berlinie stwierdza: Nam, Polakom, wiadomo, e Poznaskie stanowi cz Prus, pozostanie na wieczne czasy i wcale o tym nie mylimy, aby wykrawa cz czoa swemu oswobodzicielowi (S. Arski My pierwsza brygada. W-wa 1962, S. 132). Protest ten - z dnia 13 czerwca 1918 roku - obok zwrotw, obraliwych wobec pastw koalicji, zawiera owiadczenie, e rzd warszawski przez deklaracj wersalsk z rwnowagi wytraci si nie da oraz e nie opowiada si za wspprac z pastwami centralnymi nad spenieniem na wschodzie Europy historycznych zada Polski. Ten sam rzd warszawski wysa dnia 29 kwietnia 1918 r. not do Berlina i Wiednia, w ktrej proponowa Niemcom stae przymierze z Polsk oraz owiadcza, e postulatem polskim jest, by Polska miecia si w granicach Krlestwa Kongresowego (z pewnymi poprawkami od strony wschodniej). Dnia 13 sierpnia 1918 r., a wic gdy zacz si ju pogrom wojsk niemieckich na zachodzie, a zarazem Janusz ks. Radziwi jedzi do Berlina i do niemieckiej Kwatery Gwnej i proponowa tam koron polsk Wilhelmowi, mwi o granicach przyszej Polski, do ktrej by miaa nalee tylko Kongreswka i moe jeszcze w najlepszym razie Galicja. A tymczasem ju nawet ydzi, czujc zbliajce si zwycistwo koalicji, przerzucili si na jej stron. W pierwszej poowie 1917 r. dokona si zwrot w polityce ydowskiego mocarstwa anonimowego, ktre porzucio Niemcw i poparo koalicj, uzyskujc w zamian tzw. deklaracj Balfoura w sprawie Palestyny oraz cay szereg innych ustpstw. Grupy masoskie, trwajce nadal po stronie niemieckiej, to bya ju tylko dywersja, majca na celu pewne korzyci taktyczne na okres powojenny. Jednym z gwnych celw polityki ydowskiej w czasie wojny byo - obok odbudowania Palestyny niedopuszczenie do odbudowania Polski, Uczucia ydowskie dobrze maluj sowa zawarte w

ydowskim wydawnictwie Jewrejskaja iz z dn. 22 listopada 1915 r. (cytuj za Rolickim, op. cit. 334): Nie moemy sobie wyobrazi wikszego nieszczcia dla ydw i caej Europy - nad niekontrolowana gospodark Polakw gdziekolwiek w czasie najbliszym. Uznajemy zasad samodzielnoci narodw, wszelako niepodlego Polski byaby najbardziej jaskrawym naruszeniem tej idei. Tylko dziki obcym wadzom i innym narodowociom istniaa gwarancja, e polska autonomia nie bya niebezpieczna. Samuel Hirszhorn napisa jeszcze w roku 1927: Sprawa niepodlegoci Polski: ten temat jest w naszych warunkach wielce draliwy (artyku Chybiony wykad, Nasz Przegld z dn. 7 listopada 1927 r., cytuj za Rolickim, str. 337). Jeli idzie o w zwrot w wczesnym stanowisku ydw z antykoalicyjnego na koalicyjne, znakomicie przedstawiao artyku ydzi a Polska senatora Stanisawa Kozickiego (byego ambasadora RP w Rzymie) w jednym z grudniowych numerw 1935 roku Warsz. Dziennika Narodowego. Autor przypisuje ten zwrot urzeczywistnieniu celu Polityki ydowskiej, jakim bya rewolucja rosyjska. Przypisuje zwrotowi w stanowisku politycznym ydw wystpienie zbrojne Stanw Zjednoczonych (majcych na swym czele prezydenta Wilsona, uzalenionego od ydw) i wiele innych rzeczy, o ktrych nie wiemy. Obok tego pisze autor o konsekwentnym i niezachwianym stanowisku ydw w czasie wojny, wrogim Polsce. Bdzie wielu nawet wrd naszych Czytelnikw - pisze Kozicki - ktrym twierdzenia powysze wydadz si zby miae. Trudno w krtkim artykule je udowodni. S one jednak wynikiem niezachwianych przekona piszcego te sowa, zdobytych w codziennym dowiadczeniu w latach 1919 i 1920 i przez sumienne studiowanie wydarze politycznych, pism i ksiek tego czasu (Kozicki by w czasie wojny jednym z najbliszych wsppracownikw Dmowskiego w Paryu). Klska wojenna Niemiec zbliaa si wielkimi krokami, Siy niemieckie wyczerpyway si z dnia na dzie, a wreszcie - runy, powalone naporem wojsk koalicyjnych. W Niemczech i pastwach z nimi sprzymierzonych wybuchy rewolucje. Inspirowane i kierowane przez ydw-bolszewikw. Dnia 10 listopada 1918 roku Niemcy zmuszeni byli prosi o rozejm. Wojna bya skoczona, Powalone Niemcy leay u stp zwyciskiej koalicji. USUNICIE ZABORCW I POCZTKI NIEPODLEGOCI Nastpia chwila, gdy nard polski mg na swej ziemi uj wadz w swoje rce. Zrozumieli to wszyscy. Nawet mianowana przez Niemcw Rada Regencyjna udzielia dymisji dotychczasowemu, wiernie Niemcom sucemu rzdowi, ogosia, e staje na gruncie programu Polski zjednoczonej z dostpem do morza oraz postanowia powoa rzd bdcy wyrazem programu Wielkiej Polski. Dnia 23 padziernika 1918 r. utworzony zosta w Warszawie rzd pod prezesur p. Swieyskiego, w ktrego skad weszli przedstawiciele rnych stronnictw, a m.in. te i narodowcy (tek ministra spraw wojskowych zarezerwowano dla Pisudskiego). Gwny przedstawiciel narodowcw w tym rzdzie, prof. St. Gbiski, owiadczy, e nominacji tego rzdu z ramienia rady regencyjnej nie uznaje, bo rada ta utworzona zostaa przez Niemcw - e natomiast uwaa rzd ten za powstay si faktu. Rzd ten - zgodnie z powyszym stanowiskiem nie zoy przysigi na rce rady regencyjnej. Rzd ten zawar umowy z wadzami okupacyjnymi w Kongreswce (niemieckimi i austriackimi) co do przekazania mu wadzy. Okupanci bez oporu pogodzili si z koniecznoci swej ewakuacji. Dnia 31 padziernika komisarz tego rzdu przej wadz cywiln w general-gubernatorstwie lubelskim (zajtej przez Austriakw poudniowej Kongreswce) Tworzeniem siy wojskowej oraz opanowaniem uwolnionych obszarw kierowa z energi, umiejtnoci i powiceniem kierownik spraw wojskowych z ramienia nowego polskiego rzdu, gen. Rozwadowski. Wojska austriackie opuciy obszar okupacji, wzgldnie ulegy rozbrojeniu - wadz nad nimi objty utworzone na poczekaniu polskie oddziay ochotnicze oraz te oddziay austriackie, ktre si skaday z Polakw (przeksztacono je na oddziay wojska polskiego i zaprzysiono na rzecz polskiego rzdu). Rozpoczto przygotowania do podobnego przejcia wadzy w okupacji niemieckiej w Kongreswce (genera-gubernatorstwo warszawskie). Wojska niemieckie szykoway si do ewakuacji. Polskie zwizki bojowe, zarwno narodowe (organizacje byych onierzy korpusu Dowbora i in.) jak i lewicowe (POW) gotowe byy do wytworzenia siy zbrojnej. Istniejce w Kongreswce, utworzone jeszcze dawniej przez Niemcw i polskie oddziay wojskowe (6 batalionw piechoty)

podporzdkowane zostay wadzom polskim, a gen. Rozwadowski dokonywa ich planowego rozmieszczenia w punktach strategicznych. Rwnoczenie dokonywao si objcie przez Polakw wadzy w zachodniej Galicji. Dnia 28 padziernika powstaa tam Komisja Likwidacyjna, wyoniona przez galicyjskie przedstawicielstwo parlamentarne, ktra odegraa rol dzielnicowego, galicyjskiego rzdu Dnia 30 padziernika Polacy objli bez przelewu krwi wadz w Krakowie, natychmiast potem na prowincji, a take na lsku Cieszyskim oraz na Spiu i Orawie. Przejmowaniem wadzy kierowa narodowiec, energiczny dr Aleksander Skarbek. Niema pomoc bya grupa wojskowych z armii austriackiej - Polakw. Gwn si wojskow Polsk (tak samo jak w gen. gub. lubelskim) wytworzyy tu Polskie Kadry Wojskowe (PKIN), cile tajna organizacja polskich narodowcw wewntrz armii austriackiej. Obok tego powstay tam oddziay ochotnicze, zoone z czonkw POW (Polskiej Organizacji Wojskowej, mniej starannie zakonspirowanej i dlatego o wiele lepiej znanej szerokiemu ogowi organizacji zwolennikw Pisudskiego). Na marginesie zamieszczam ustp z listu Pisudskiego do ks. Lubomirskiego (Pisma, I. IV, str. 202204), ktry rzuca ciekawy snop wiata na stosunek Pisudskiego do POW i do okupantw. Przechodz do samego artykuu w Warschauer Zeitung. Przede wszystkim samo okrelenie Polskiej Organizacji Wojskowej. Artyku okrela j jako geheime polnische Heeresorganisation i wyciga z tego, naturalnie, ujemne dla organizacji i dla mnie konsekwencje. Tymczasem okrelenie samo jest najzupeniej niesuszne. Nie mona organizacji nazwa tajn, gdy ta tajemnica jest tajemnic poliszynela, gdy wszyscy o niej widz i sama organizacja wcale si ze swym istnieniem nie kryje. Dua cz dyskusji, toczonej w sprawach wojskowych w Radzie Stanu wobec komisarzy Obu pastw okupacyjnych tyczya si POW. jej usposobienia wzgldem sprawy wojskowej i Rady Stanu, liczby czonkw, rodzaju wicze, jej potrzeb finansowych i temu podobnych szczegw. Dalej ja sam miaem zaszczyt na wiczeniach warszawskiej organizacji widzie w postaci dwch oficerw, przedstawicieli warszawskiej Feldpolizei, ktrzy byli lak grzeczni, e odwieli mnie z wicze do Warszawy swoim automobilem. wiczenia tej tajnej organizacji nie tylko w Warszawie, ale i na prowincji odbyway si za pozwoleniem wadz i mnie osobicie w Radzie Stanu nieraz przypominali panowie komisarze, bym poleca organizacjom lokalnym o takie pozwolenie si stara. W kadym razie byle to oryginalna tajno. Organizacja, prawda, nie bya zalegalizowana, ale i ten grzech POW dzielia prawie ze wszystkimi organizacjami wczesnymi w Polsce, ktre szukay legalizacji swojej w Radzie Stanu. Punkt drogi oskarenia czyni mnie odpowiedzialnym za wydanie instrukcji nakazujcej zaostrzon i zupen konspiracj dla POW. Zarzut akurat sprzeczny z rzeczywistoci. Instrukcji takiej nie tylko nigdy nie wydawaem, lecz odwrotnie, moje nie instrukcje, lecz rady dawane organizacji, szy akurat w przeciwnym kierunku. Pisma, mowy, rozkazy Pisudskiego podaj tekst dwch jego publicznych przemwie w Warszawie pod wadz okupacyjn, powiconych swobodnemu roztrzsaniu spraw dotyczcych POW. S to przemwienie na zjedzie pomocniczych komitetw wojskowych o poddaniu si WOP Radzie Stanu (t. IV, str. 83-84) oraz przemwienie na posiedzeniu Rady Stanu z dnia 25 05.1917 r. (t. IV, str. 122123). Podobne jest brzmienie niektrych ustpw broszury POW a Niemcy, wydanej w sierpniu 1917 r. nakadem wydawnictwa Rzd i Wojsko (cytuj za Jana Lipeckiego Legend Pisudsklego, str. 163164): Autorzy imieniem POW konstatuj z alem, e to nie POW wobec Niemcw, ale Niemcy wobec POW zmienili front. Od niedawnego czasu jestemy wiadkami zmiany kursu: aresztowania, wizienia, wreszcie internowanie Pisudskiego i Sosnkowskiego. C to si zmienio? Czy w naszym obozie, czy u Niemcw? Niedawno wszake POW otrzymaa na mocy uchway plenum Rady Sianu 10.000 marek jako rekompensat za likwidacj Polskiego Skarbu Wojskowego przy POW Komisarz niemiecki nie protestowa. Rwnie niedawno major niemiecki z ramienia Abteilung Polnische Wehrmacht asystowa urzdowo na wiczeniach dwch batalionw organizacji POW wyraajc zdziwienie, e patrza nie na rekrutw, lecz na wyszkolonych onierzy. Widocznie wwczas POW nie zmienio frontu. Deutsche Warschauer Zeitung mija si z prawd twierdzc, e Pisudski spowodowa zmian stanowiska POW, ktra jakoby grozi ju obecnie tyom armii sprzymierzonych. To twierdzenie jest... lichym tylko pretekstem... Zmiana frontu jest fikcj wyssan z palca.

We wschodniej jednak Galicji objcie wadzy przez Polakw napotkao na wielk i trudn przeszkod: na zamach ruski. Niemcy, widzc, e powstanie niepodlegej Polski jest rzecz nieuchronn, chcieli przynajmniej t Polsk moliwie osabi. Jednym ze sposobw osabiania Polski byo utworzenia na wschd od Polski nowych pastw, wrogich Polsce, ktre by moliwie jak najwicej ziemi Polsce odebray. To byo gwn przyczyn utworzenia przez Niemcw niepodlegej Litwy (o czym bdziemy leszcze mwi pniej). Z tego samego rwnie powodu spowodowali Niemcy utworzenie pastewka ukraiskiego we wschodniej Maopolsce. Wadze austriackie w porozumieniu z Niemcami zgromadziy stopniowo we wschodniej Maopolsce, a zwaszcza we Lwowie, szereg pukw austriackich, zoonych w caoci z Rusinw. Wycofay rwnie stamtd puki, w ktrych suyli Polacy. Dostarczyy wreszcie znaczn liczb niemieckich doradcw wojskowych i cywilnych. W nocy z dnia 31 padziernika na 1 listopada 1918 roku austriacki komendant we Lwowie, genera Pfeffer, Niemiec, oddal koszary, bro i zapasy Rusinom, ktrzy poza tym obsadzili cytadel i wszystkie najwaniejsze budynki w miecie. Puki austriackie przemianowano na wojsko ukraiskie. Ogoszono powstanie Republiki Zachodnioukraiskiej, ktra obja wadz nad now Galicj Wschodni. Na ten zamach ruski organizacje polskie natychmiast odpowiedziay przeciwzamachem. Zorganizowane siy polskie we Lwowie skaday si ze z gr 500 czonkw PION (narodowych Polskich Kadr Wojskowych) oraz blisko 300 czonkw legionowego POW, nie liczc kilku ugrupowa drobniejszych. Dnia 31 padziernika obie te organizacje porozumiay si ze sob - na czele wsplnej akcji stan komendant PKW, kpt. Mczyski (bardzo ciekawy, szczegowy opis wypadkw lwowskich stanowi jego dwutomowa ksika: Czesaw Mczyski: Boje lwowskie, Warszawa 1923). Niestety, obie organizacje byy prawie cakowicie pozbawione broni. Mimo to, nie zwlekajc ani godziny, rozpoczto akcj. Obsadzono szereg punktw strategicznych w czci miasta przylegajcej do dworca kolejowego (punkt pocztkowy: szkoa Sienkiewicza), zdobyto na mniejszych patrolach Ukraicw pewien zasb broni, nastpnie zawadnito niektrymi skadami broni, pozostaymi po Austriakach, uzupeniono wasne sity drog nowego, obfitego zacigu ochotniczego spomidzy ludnoci - czynic to wszystko w ogniu nieustannej waki z Rusinami - a wreszcie, posuwajc si wci naprzd, formujc, wiczc i uzbrajajc coraz to nowe oddziay, opanowano i umocniono du cz miasta, skd prowadzono nastpnie przewlek walk wzdu przecinajcego miasto regularnego frontu. Gdy 1 listopada siy polskie rozporzdzay tylko 64 karabinami, to 2 listopada rano posiaday ju ich 176, a tego dnia okoo poudnia, z gr 600. Wedug raportu porannego z dnia 20 listopada posiadano ju 329 oficerw i 2067 onierzy w stanie bojowym, a 622 oficerw, 4646 onierzy i 288 si kobiecych na wyywieniu (tj. razem z rannymi w szpitalach, sztabami, warsztatami, sub sanitarn, wyywienia, cznoci lid.). Wedug tego reportu posiadano wwczas 5 dzia polowych, 2 dziaka piechoty, miotacze min, 25 karabinw maszynowych, 4744 karabinw rcznych, 288 rewolwerw, znaczn liczb amunicji, aut, koni, wozw, kuchni polowych i telefonw. Wkrtce po rozpoczciu walk posiadano ju nawet samoloty (ogem byo ich 13), z ktrych niektre (rzecz nieprawdopodobna!) wasnymi siami w zaimprowizowanych warsztatach zbudowano. Cae to wojsko skadao si z onierza niewywiczonego, bo wikszo wojskowych Polakw Austriacy zdyli ze Lwowa usun - tote zacig si lwowskich oprze si musia na materiale ludzkim nie objtym przez wiek poborowy. Wrd onierzy w oddziaach walczcych o Lww roio si od ochotnikw niedorosych nierzadko dwunasto i trzynastoletnich - owych synnych dzieci lwowskich, ktrych bohaterstwo i wytrzymao w boju jest faktem bezprzykadnym w dziejach. Wojsko to - wci w drodze iskrowej wzywajc pomocy z innych stron Polski, a nawet wysyajc do Polski samoloty z dokadnymi meldunkami - skazane byo przez z gr trzy tygodnie na wasne wycznie siy Z wielokrotnie przewaajcymi siami regularnych wojsk ukraiskich (byych pukw austriackich, zoonych z Rusinw i Niemcw), z wojskami liczcymi ju 1 listopada w samym Lwowie ponad 10.000 ludzi, a potem wielokrotnie zwikszonymi przez posiki z prowincji, walczyy te sabe, ochotnicze, w znacznej czci z dzieci zoone oddziay bez adnej pomocy z zewntrz i w warunkach uciliwego oblenia a do nocy z 20 na 21 listopada, gdy przedara si do Lwowa od strony Przemyla pierwsza gar odsieczy, prowadzona przez ppk. Tokarzewskiego

Micha Tokarzewski Karaszewicz (1892-1964) Do masonerii przyjty przed 1924 r. Czonek loy Tomasz Zan. W 1925 r. przeszed do loy Le Droit Humain w Warszawie. W latach 1926-38 czonek wielu l. Jeden z najbardziej eksponowanych wolnomularzy. Zob.: L. Hass, op. cit., s. 505. (Odsiecz ta, wraz z ktr przyby przedstawiciel galicyjskiej Komisji Likwidacyjnej, dr Skarbek, skadaa si z pocigu pancernego, 140 oficerw, 1.228 onierzy, 8 armat, 79 wozw, 507 koni, przy czym wchodzi w jej skad w znacznej czci ywio ochotniczy, a zwaszcza uczniowie gimnazjalni ze szk od Przemyla a po ywiec, a poza tym nieco byych wojskowych austriackich, jak Legia oficerska z Krakowa itp.). Bya to odsiecz wysoce niewystarczajca, a na dalsz odsiecz jeszcze dugo trzeba byo czeka. Ale i ona stanowia ju dla Lwowa znaczn ulg. - Co do owych pierwszych trzech tygodni powstaczego Lwowa - najlepszym dowodem, jak wielki by jego wysiek, jest wykaz jego strat: wcigu pierwszych dni nie prowadzono wprawdzie statystyki strat ale w okresie kocowym, a do nadejcia pierwszej garci odsieczy, stwierdzono 210 zabitych onierzy polskich oraz 752 ciej rannych. Obrona Lwowa w 1918 r, jest jednym z najwspanialszych w dziejach poryww polskiego patriotyzmu - i chyba tylko z obron Czstochowy przed Szwedami da si pod tym wzgldem porwna. W obronie tej, bdcej wynikiem porywu narodowego caej ludnoci, braa udzia obok narodowcw rwnie i spora liczba ludzi odmiennych przekona, ktrymi panujcy we Lwowie nastrj patriotyczny i zapa cakowicie owadn. Zwaszcza gar byych legionw i czonkw POW odegraa tam rol bardzo zaszczytn. Niestety - nie da si tego powiedzie o ludziach obozu Pisudskiego poza samym Lwowem. Ze strony obozu pniejszej sanacji uczyniono w 1919 r. prb odebrania gwnej zasugi w dziele obrony Lwowa brygadierowi Mczyskiemu i narodowcom. Uczyniono to przy pomocy broszury podporucznika dr. Adama Prchnika Obrona Lwowa (Zamo, padziernik 1919), w ktrej postawiono Mczyskiemu szereg zarzutw, z ktrych najwaniejszym jest ten, e Mczyski nie przewidzia zamachu ruskiego - i zamiast samemu zamachu dokona, dopuci do zajcia miasta przez Rusinw, ktrych trzeba byo dopiero wypiera przeciwzamachem. Jak wynika z ksiki Mczyskiego, zamach ruski by przez Mczysklego przewidziany i poczynione zostay odpowiednie przygotowania na jego odparcie. Mczyski zupenie celowo wybra dla swej operacji majcej charakter nie tylko wojskowy, ale i polityczny, form nie zamachu, lecz przeciwzamachu. Przy tych sabych siach, jakimi dysponowano, zamach, majcy przeciw sobie inercj legalnego porzdku, nie mia szans powodzenia. Nawet sam Prchnik opisuje (str. 27), jak to Polak, dowdca baterii w Rznie Polskiej pod Lwowem, nie wiedzcy nic o zamachu ruskim, grozi 1 listopada aresztowaniem emisariuszom polskim z Lwowa, ktrzy przybyli do baterii, by z jej zapasw zarekwirowa bro. Tymczasem po zamachu ruskim wzgldy legalizmu przestay krpowa niezorganizowane polityczne ywioy polskie, dziki czemu ywioy te mogy masowo poprze zamach polski. Rwnie i zamieszanie w miecie, wywoana ruskim zamachem, stwarzao dla wystpienia polskiego (ktre przedsiwzite zostao w par godzin po rozpoczciu akcji ruskiej) moment dogodniejszy od poprzedniego adu i ciszy. Wreszcie za doczekaniem si zamachu ruskiego i nadaniem wasnemu wystpieniu cech odpowiedzi na, przemawia wzgld na skutki ewentualnego niepowodzenia. Polski zamach nieudany uczyniby wraenie, jak pisze Mczyski (1, 52), e Polacy chcieli opanowa terytorium i kraj ruski; ludno miejscowa nie pozwolia si jednak gwaci i sprawia im lanie, jak si patrzy. Tymczasem nawet nieudany kontrzamach polski miaby warto polityczn dodatni: miaby charakter samorzutnego, zdawionego militarnie protestu miejscowej ludnoci. W erze szczytowej roli Wilsona w Europie nie mona byo tych wzgldw lekceway. Jak pisze Mczyski, za t decyzj pen odpowiedzialno ponie musz i spokojnie j przyjmuj (1, 53). - Wida decyzja ta nie bya za, skoro kontrzamach Mczyskiego si uda. (...) Ksika jest niesmaczn prb odebrania za wszelk cen obozowi narodowemu zasugi wybitnego udziau w obronie Lwowa. Nie chcemy wpada w tendencyjno przeciwn i odmawia zasug naszym przeciwnikom, takim jak kpt. Pieracki i inni. Ale kt zaprzeczy, e komend naczeln obrony Lwowa sprawowa dawny przedwojenny czonek Ligi Narodowej sprzed wojny a po mier w 1936 r., czonek zarzdu dzielnicowego Stronnictwa Narodowego, kpt. Mczyski! Ze dowdc II odcinka Obrony Lwowa by obecny sekretarz zarzdu dzielnicowego Stronnictwa Narodowego por Swieawski. Ze wybitn rol w akcji obrony Lwowa odegra obecny prezes Stronnictwa Narodowego na okrg zamojski por. Bobek-Barski, polegy pniej czonek PKW, przywdca skautw lwowskich p. Jerzy Grodyski i tylu innych. I e w wicej si z akcj

wojskow we Lwowie akcji politycznej odegrali rol naczeln narodowcy Cieski, Prchnicki, hr. Skarbek, Stahl (ojciec), Dubanowicz, Kasznica i inni. Jeli idzie o dalsze losy Mczyskiego - dowodzi on przez czas duszy brygad lwowsk, s nastpnie 2. brygad litewsko-biaorusk. W roku 1920 stan on na czele Maopolskich Oddziaw Armii Ochotniczej - i stoczy pikn, synn bitw pod Zadwrzem (z Budiennym). Po wolnie zosta dowdc piechoty dywizyjnej w 2 dywizji piechoty. W 1922 obrany zosta do sejmu (z listy narodowej) i zosta przewodniczcym sejmowej komisji wojskowej. W tym charakterze opracowa szereg podstawowych ustaw, dotyczcych organizacji armii. W roku 1927, po wyganiciu mandatu poselskiego, zgosi si ponownie do wojska - i mianowany zosta komendantem PKU w Wokowysku. Wkrtce potem - w peni si i zdrowia - zosta ze suby czynnej usunity. Zmar w 1935 r. A tymczasem, gdy Lww krwawi si w walkach, w reszcie Polski rozpoczy si intrygi i czynne wystpienia ludzi pragncych wadzy wycznie dla siebie. Dnia 4 listopada 1918 roku Rada Regencyjna w Warszawie niespodziewanie udzielia dymisji rzdowi. Wikszo ministrw - z wyjtkiem trzech - nie uznajc samej Rady Regencyjnej jako mianowanej przez Niemcw, nie uznaa rwnie i owej dymisji. Mimo to nie zdoali oni w praktyce przeszkodzi odsuniciu ich od urzdw. Rada Regencyjna nie zdoaa jednak wyoni nowego rzdu. Wyrczya j natomiast grupa pisudczykw, socjalistw i ludowcw, ktra zebraa si w Lublinie. W nocy z 6 na 7 listopada mia w Lublinie miejsce zamach stanu: powstay tam robotnlczochopski rzd republiki ludowej z Ignacym Daszyskim, Jdrzejem Moraczewskim i generaem Rydzem-migym na czele. Rzd ten ogasza, e dziaa w imieniu Pisudskiego. Rada Regencyjna natychmiast uznaa ten rzd. Akurat w owej chwili znajdowa si chwilowo w Lublinie batalion regularnego wojska, - tzw. polskiej siy zbrojnej (byej Polnische Wehrmacht) w sile 800 ludzi, wysany z Warszawy przez generaa Rozwadowskiego na odsiecz Lwowa. Oddzia ten zosta przez rzd lubelski zatrzymany. Poniewa dowdca jego nie chcia si podporzdkowa rzdowi lubelskiemu. lecz powodowa si rozkazami, ktre otrzyma od swej przeoonej wadzy w Warszawie, aresztowano go, gdy przyby do miasta, a przeciw pozbawionemu dowdcy batalionowi wysano miejscowe POW z karabinami maszynowymi oraz silny, uzbrojony oddzia socjalistycznych robotnikw. Obie strony rozsypay si naprzeciw siebie w tyraliery, szykujc si do natychmiastowej walki. Nie doszo do niej wskutek tego, e zdoano tymczasem przekona aresztowanego dowdc o dymisji rzdu w Warszawie i legalnoci rzdu lubelskiego. Batalion wspomniany zoy przysig rzdowi lubelskiemu. pozostajc odtd pod jego rozkazami - pozosta w Lublinie; tym samym bdc zmuszonym do zrezygnowania z zamiaru dotarcia do Lwowa. Rwnoczenie - dziki zarzdzeniom spiskowym POW - rwnie i rne inne tworzce si w rnych miastach byej okupacji austriackiej oddziay wojskowe zaczy skada przysig na wierno rzdowi lubelskiemu, co z jednej strony wywoao zamieszanie wobec istnienia drugiego orodka rzdowego w Warszawie, z drugiej strony powodowao zniechcenie ochotnikw i spoeczestwa z uwagi na jednostronnie lewicowy charakter rzdu lubelskiego. Odbijao si to w sposb niepomylny na przebiegu organizacji zarwno wojska jak i wadz. Wtem dnia 10 listopada przyby do Warszawy Pisudski, ktrego wadze niemieckie uznay za stosowne wypuci na wolno i umoliwi mu przyjazd w tym gorcym dla Niemiec czasie do Warszawy. Jak pisze sam Pisudski (praca pt. Pierwsze dni Rzplitej Polskiej, Pisma, mowy, rozkazy, t. VIII, str. 167- 168), zosta uwolniony i dostawiony do Warszawy bynajmniej nie przez bdce ju u wadzy niemieckie rzdy rewolucyjne, lecz wanie przez rzdy dawne, ktre w tym kierunku resztk swych si uyy, by jeszcze t spraw zaatwi. Jest to tym bardziej zadziwiajce, e bezporednio przedtem kanclerz Rzeszy, Maksymilian ksi Badeski, owiadczy, i mgby Pisudskiego zwolni tylko w wypadku, gdyby z ca szczeroci sta na gruncie przestrzegania obustronnych (a wic i niemieckich!) interesw pastwowych (tame, str. 153-154). Jak si Pisudski czu wobec zadania udziau w pracach nad odbudow Polski wiadcz jego sowa: Chciaem - wyznam - najbardziej tchrzliwie uciec z Warszawy Ucieknie po raz drugi - z frontu warszawskiego 1920 roku. (tame, str. 158). Rada Regencyjna natychmiast, tj w dniu 11 listopada przekazaa w jego rce - jako tymczasowego naczelnika pastwa - ca wadz cywiln i wojskow,

a nastpnie rozwizaa si. Tym sposobem wadza polska w Warszawie nie wyonia si z porozumienia polskich stronnictw, jak to si prowizorycznie stao poprzednio w Galicji i jak to prbowa w Warszawie przeprowadzi Gbiski. Nie wyonia si nawet z jednostronnego, lecz bd co bd samowadnego zamachu, jak rzd lubelski: powstaa ona porednio, ale w prostej linii - z nominacji niemieckiej. Zostay nawizane stosunki dyplomatyczna z Rzesz Niemieck; obowizki posa polskiego w Berlinie obj p. Niemojewski - w Warszawie osiad pose niemiecki Kesster, W czasie, gdy Komitet Narodowy w Paryu z trudem wywalczy dla Polski stanowisko pastwa przynalenego do zwyciskiej koalicji przeciwniemieckiej, Warszawa pospiesznie nawizywaa pokojowe i to jak najbardziej serdeczne (urzdowo uyte sowa ministra Leona Wasilewskiego, mianowanego przez Pisudskiego) stosunki z Rzesz Niemieck, jakby chcc podkreli, e bynajmniej nie czuje si sojuszniczk koalicji, lecz e wanie sprzymierzona jest z Niemcami, a w kadym razie nie znajduje si z nimi w wojnie. To nawizanie przyjacielskich stosunkw dyplomatycznych z Niemcami wywoao jednak takie oburzenie w spoeczestwie, a nawet fermenty w samym obozie pisudczykw, e ostatecznie musiao by zaniechane. W poowie grudnia (dopiero wwczas!) stosunki te zostay zerwane. A tymczasem ewakuacja wojsk niemieckich z pnocnej Kongreswki (gen. gub. warszawskiego) zgodnie z zawart poprzednio z rzdem warszawskim umow, a przede wszystkim zgodnie z niemieckimi koniecznociami wojskowymi - posuwaa si bezustannie naprzd. Pisudski zawar z wadzami niemieckimi dodatkow umow co do ewakuacji. Umowa ta zostaa wykonana i w cigu tygodnia ostatnie resztki wojsk niemieckich dobrowolnie i bez oporu opuciy Kongreswk. W Warszawie i paru jeszcze punktach rozentuzjazmowana modzie w dniu 11 listopada rozbroia niektre oddziay niemieckie, co jednak byo jedynie manifestacj bez wojskowego znaczenia, bowiem dokonao si bez jakiegokolwiek istotnego oporu. Dnia 12 listopada ogosi Pisudski, e porozumia si z Tymczasowym Rzdem Ludowym Republiki Ludowej w Lublinie oraz wezwa jego premiera Daszyskiego do Warszawy. Zjechaa si tam znaczna liczba przedstawicieli caego spoeczestwa polskiego, a midzy innymi i liczna grupa posw - Polakw (posw do parlamentu niemieckiego) ze znajdujcego si jeszcze pod wadz zaborcz zaboru pruskiego. Deniem powszechnym byo utworzy rzd jednoci narodowej, w ktrego skad weszliby przedstawiciele wszystkich kierunkw politycznych i wszystkich dzielnic. Co do objcia wadzy zwierzchniej przez Pisudskiego - wszyscy przyjli ten takt do wiadomoci bez szemrania, powszechnym bowiem przekonaniem byo, e mimo wielu minusw, jakie Pisudski przedstawia (a przede wszystkim mimo sympatii dla Niemcw), nie pora jest na wszczynanie sporw i walk politycznych. Tote autorytet i wadza Pisudskiego uznane byy przez cay wolny naonczas obszar ziem polskich, a wic zarwno przez obie czci Kongreswki jak i przez uwolnion ju cz Galicji (ktra przybraa wwczas urzdowo tradycyjn nazw Maopolski). Pisudski nie speni jednak pragnie spoeczestwa. Dnia 18 listopada zamianowa rzd skrajnie lewicowy, z uczestnikiem rzdu lubelskiego Jdrzejem Moraczewskim na czele. Rzd ten zacz prowadzi skrajnie lewicow, a przy tym przyjazn Niemcom polityk. Cay szereg zarzdze tego rzdu, po prostu prowokacyjnych wobec spoeczestwa, budzi w tym ostatnim coraz wiksz opozycj. Nawet przywizanie narodu do jego tradycyjnych symboli nie zostao uszanowane: urzdowemu ortowi polskiemu zdjto koron z gowy, a na gmachach pastwowych wywieszono czerwone sztandary socjalistyczne. Rzd popiera agitacj o podou socjalnym, podnieca walk klas - nie tytko, e nie stara si sparaliowa moliwych podmuchw rewolucyjnych, idcych od strony Rosji, lecz budzi fermenty rewolucyjne w spokojnym i patriotycznie usposobionym polskim ludzie wiadomie i celowo - z pobudek socjalistycznej doktryny. Bardzo wiele pierwiastkw rozprzenia spoecznego po dzi dzie dajcych si w yciu polskim odczu wzio z okresu rzdw Moraczewskiego swj pocztek. Lecz najdziwniejsza bya wczesna polityka wojskowa, ktr prcz rzdu zawiadywa Pisudski. W okresie, gdy Lww od dugiego ju czasu krwawi si w bohaterskiej, rozpaczliwej walce, gdy cay zabr pruski oraz wiksza cz Kresw znajdowaa si w rkach Niemcw, gdy nawet od strony czeskiej granica nie bya bezpieczna - pierwszym i najbardziej podstawowym zadaniem wadz rzdowych byo tworzy wojsko - jak najwicej wojska. Wprawdzie niema trudnoci w tworzeniu wojska byy braki w zaopatrzeniu i uzbrojeniu, ale nawet mimo tych brakw dokona

mona byo bardzo wiele. Tym bardziej, e zapa do tworzenia wojska i do zacigania si w jego szeregi by powszechny, a ponadto istnia olbrzymi zapas niewyzyskanego materiau rekruckiego w Kongreswce, skd Rosja przed czterema laty zaledwie drobn cz tego materiau wybraa. Istniay zreszt moliwoci zaradzenia tym brakom. Tak np. 21 listopada 1918 r. znana olbrzymia fabryka broni Sp. Akc. Skoda w Czechach, pozbawiona zarobkw przez upadek Austrii, zwrcia si do Polski z propozycj przeniesienia si na bardzo dogodnych dla rzdu polskiego warunkach w caoci na terytorium Polski oraz zaspokojenia w cigu 6 tygodni (czas potrzebny na transport) caego polskiego zapotrzebowania na bro i amunicj z posiadanych jeszcze, niewyczerpanych zapasw. Mimo gorcego poparcia tej propozycji przez gen. Rozwadowskiego, zostaa ona przez rzd Moraczewskiego odrzucona. W par miesicy pniej trzeba byo nabywa bro i amunicj na zachodzie na wielokrotnie gorszych warunkach, a dzisiaj fabryka Skoda, ktrej byt w republice czechosowackiej utrwali si, zakada w Polsce na wielokrotnie mniej dla Polski dogodnych warunkach swoje filie, podczas gdy mona tu byo przenie jej gwne zakady (p. Genera Rozwadowski, praca zbiorowa, Krakw 1929, str. 49-51). Ale wadze pastwowe nie paliy si do tworzenia wielkiej armii. Odrzuciy one projekt przeprowadzenia powszechnego poboru (choby jednego rocznika). Doktryna socjalistyczna nakazywaa pacyfizm i rozbrojenie. Rwnoczenie partyjnictwo ludzi stojcych u steru rzdw wyciskao swoje pitno na sprawach tworzcej si armii. Niechtnym okiem patrzano si ze strony grupy rzdzcej na swobodny zacig ochotniczy, Niechtnie widziano w szeregach byych dowborczykw. Tworzono natomiast wojsko z ywiow cakowicie Pisudskiemu oddanych: byych legionistw oraz czonkw POW. M.in. sformowane zostay osobne puki POW w Warszawie, odzi, Wocawku, Kaliszu i owiczu. Nie koniec na tym. Utworzona zostaa osobna formacja zbrojna - doskonale uzbrojona, oraz, jak na wczesne warunki po prostu zbytkownie zaopatrzona, to znaczy zabierajca znaczn ilo zapasw wojskowych, ktre by si przyday na froncie - stworzona wycznie w celu wzmocnienia stanowiska rzdu wewntrz. Formacja ta, noszca nazw Milicji Ludowej, skoszarowana sposobem wojskowym, lecz podporzdkowana ministerstwu spraw wewntrznych, zrekrutowana zostaa z czonkw bojwek socjalistycznych oraz z mtw spoecznych - i stanowia przeciwwag dla narodowo usposobionej tymczasowej milicji (policji). Czonkowie tej formacji, nie bdcej niczym innym jak bojwk partyjn, wsawili si czstym urzdzaniem awantur, zaczepkami wobec spokojnej ludnoci, wobec przeciwnikw politycznych oraz wobec tzw. socjalistw buruazji, a nawet wobec wojska - stanowili w kraju element staego rewolucyjnego lub po prostu wystpnego fermentu, tym groniejszy, e uzbrojony i czujcy si uprzywilejowanym. Np. synny by napad batalionu Milicji Ludowej na batalion 25 puku piechoty w Radomiu w nocy z 6 na 7 stycznia 1919 roku, czyli w okresie gorcych walk o Lww. Wynikiem tego napadu bya parogodzinna krwawa bitwa pocigajca za sob sporo zabitych i rannych, a zakoczona z trudem wywalczonym zwycistwem regularnego wojska. Milicja Ludowa zostaa rozwizana dopiero po kilku miesicach, Gdy porwna stan wczesnej Polski z tym co si w tym samym czasie dziao w Czechach, w Jugosawii, nawet w owej republice zachodnio-ukraiskiej, ktra wprawdzie przy pomocy Niemcw, lecz i przy niemaym wysiku wasnym potrafia w krtkim czasie na swoim szczupym obszarze o paromilionowej ludnoci wystawi armi blisko stutysiczn - rumieniec wstydu zalewa twarz Polaka. Anarchia rewolucyjna, popierana i hodowana przez rzd, bezprzykadne zachowanie si wadz, nie mylcych o tworzeniu wojska i o walce z ssiadami, lecz tylko o umocnieniu swoich wasnych rzdw w Polsce, rozpaczliwe szamotanie si spoeczestwa, ktre byo wprawdzie pene patriotyzmu i gotowoci do ofiar, ale wbrew woli rzdu coraz mocniej ujmujcego wadz w rce nic zdziaa nie mogo - wszystko to skadao si na obraz ponury i le na pozr o Polsce wiadczcy. Mgby wwczas zwtpi o narodzie polskim ten, kto nie zdawa sobie z tego sprawy, e to nie nard polski okazywa si niezdolnym do rzdzenia samym sob, lecz e to zy rzd paraliowa od wewntrz jego siy. Tam, gdzie ster wadzy by w rkach narodowcw - we Lwowie - i wkrtce potem w Poznaskiem - nard polski potrafi si zdoby na czyny wspaniale i pene blasku, co jest dowodem tego, e nie byo mu brak si ywotnych, tylko e nie wszdzie mg siy tej naleycie rozwin. A tymczasem Poznaskie szykowao si do powstania.

Istniay tam tajne polskie komitety polityczne, poufnymi nimi (przez Szwajcari) poczone z Komitetem Narodowym w Paryu, oraz istniaa narodowa kadra siy fizycznej: organizacja sokola. Sokoli polscy pod zaborem pruskim po nierealnych pomysach dywersyjnych na pocztku wojny oraz po duszym okresie przymusowej wzgldnej bezczynnoci od potowy lata 1918 roku prowadzili przygotowawcze prace i wiczenia zwizane z zamiarem urzdzenia zbrojnego powstania. Pewien senator, z ktrym o sprawie powstania wielkopolskiego dyskutowaem, odpowiedzia ml, e to bujda, i istniaa jaka tajna akcja Obozu Narodowego w Poznaskiem w czasie wojny. Uprzedzajc ten sam zarzut u czytelnika, odsyam go do licznych informacji u Seydy Wadysaw Seyda (1863-19390), jeden z organizatorw i przywdcw Narodowej Demokracji; 1920-28 prezes Sdy najwyszego; 1919-1922 pose na sejm. (Polska na przeomie dziejw) o dziaalnoci Ligi Narodowej w Wielkopolsce, ktra m.in. kierowaa przygotowaniami powstaczymi w Sokole, O tajnym Komitecie Midzypartyjnym w Poznaniu i rwnie tajnym Komitecie Obywatelskim, ktry si nastpnie ujawni i zamieni na Rad Ludow m. Poznania. Jeli idzie o drogi kontaktu tajnego orodka polskiego w Poznaniu z Komitetem Narodowym w Paryu, wska na rdo niemieckie, oparte na danych dawnej niemieckiej policji poznaskiej, mianowicie na artyku powicony najwybitniejszej z kurierek cyrkulujcych midzy Poznaniem Szwajcari, pniejszej posance p. Zofii Sokolnickiej, w berliskim dzienniku Germania (Nr 21 z dn. 25 stycznia 1931), podpisany inicjaem B. i zatytuowany: Die poInische Mata-Hari. Ein Spionagekapitel aus dem Weltkrieg. Artyku ten usiuje okreli akcj p. Sokolnickiej i jej poznaskich mocodawcw jako zwyk afer szpiegowsk na rzecz koalicji; w toku opowiadania ujawnia jednak niedwuznacznie, e chodzio tylko o polityczny kontakt organizacji poznaskiej z polsk Agencj Lozask (zarzut policyjny: soli im Dienste der Agence polonaise stehen). Autor zachwyca si sprawnoci polskiego aparatu organizacyjnego, stworzonego przez polski Obz Narodowy (Sokolnicka: gehrte schon vor dem Kriege zum Lager Roman Dmowski). Gdy wybucha w Niemczech rewolucja, organizacje narodowe polskie natychmiast pochwyciy okazj, by niepostrzeenie uj w zaborze pruskim jak najwicej wadzy w swoje rce. Do potworzonych we wszystkich garnizonach niemieckich rewolucyjnych rad onierskich, wszelkimi drogami podostawali si Polacy zrcznie posugujc si hasami rewolucyjnymi i socjalistycznym oraz unikajc przedwczesnego ujawniania swych istotnych celw zdobyli sobie w nich mocne stanowisko. W utworzonych Oddziaach utrzymujcych w kraju porzdek, tzw. straach ludowych, Polacy (ktrych gwn kadr byli sokoli) zdobyli sobie stanowcz przewag. Rozmaitymi sposobami gromadzili Polacy zapasy broni, formowali coraz to nowe oddziay zbrojne, rzekomo suce sprawie rewolucji niemieckiej, a w istocie suce Polsce, obejmowali w swoje rce coraz to nowe dziedziny wadzy obsadzali swoimi ludmi coraz to nowe urzdy. Coraz to wiksz rol zacz odgrywa w Poznaniu tajny do niedawna polski Komitet Obywatelski (dopasowany do nomenklatury rewolucyjnej przez przemianowanie na Rad Ludow m. Poznania - coraz to bardziej odsuwane byy w cie rady onierskie, w ktrych zasiadaa pewna liczba Niemcw. Ewolucyjn drog Poznaskie przechodzio stopniowo z rk niemieckich w rce polskie. Wreszcie - Berlin si spostrzeg. Zaczty napywa do Wielkopolski nowe oddziay wojskowe, nie zaraone duchem rewolucyjnym, zoone z rodowitych Niemcw. O ile Kongreswk Niemcy porzucili bez prb oporu, o tyle Poznaskiego, ktre zdyli ju zacz uwaa za cz swojej ojczyzny, nie mieli najmniejszego zamiaru da i gotowi byli zacicie go broni. Zbliaa si chwila rozstrzygajcego starcia. Trzeba byo przygotowa si do walki. Delegacja dziaaczy poznaskich (Trmpczyski, ks. Adamski) udaa si do Warszawy, by si dowiedzie od Pisudskiego, czy mona liczy na jakkolwiek pomoc z Kongreswki Pisudski owiadczy, te adnej pomocy nie udzieli. Nowa delegacja z Poznaskiego udaa si do Pisudskiego dn. 14 stycznia z prob o pomoc dla zacztego ju powstania. Pisudski odpowiedzia: Nad Poznaskiem istnieje cigle wadza Niemiec. Tym postanowieniem (postanowienie rozejmu midzy koalicj a Niemcami, e kongres zdecyduje o losach Poznaskiego) Warszawa jest skrpowana. Patrz Pisma, mowy, rozkazy, t. V, str. 40. Jeli chodzi o zasadnicze ustosunkowanie si Pisudskiego do sprawy odzyskania Poznaskiego, scharakteryzowa je najlepiej on sam w swojej mowie krakowskiej dn. 5 sierpnia 1922 r.: Braci Wielkopolan musiaem od razu wykreli ze swego rachunku.

Dnia 28 grudnia 1918 roku wybucho w Poznaniu powstanie. Dzisiaj szerzone s przy pomocy haaliwej reklamy najrozmaitsze legendy o roli POW w tej akcji. W istocie za POW wielkopolskie byo organizacj sabiutk, a w dodatku w lwiej czci zoon z narodowcw i tylko przez kilka osb, bez wiedzy reszty, skontaktowan z Pisudskim. Rola POW w Wielkopolsce bya minimalna. Jeden z nielicznych (obok Wierzejewskiego, Palucha i bodaj nikogo poza tym) przywdcw wielkopolskiego POW (waciwie POW ZP tj. POW Zaboru Pruskiego), stojcych w kontakcie z POW w Krlestwie, mianowicie Hulewicz, przyznaje, e ca organizacj (POW ZP, nawias Hulewicza) zaskoczyy zajcia 27 grudnia (Bohdan Hulewicz, Powstanie wielkopolskie, przyczynek do dziejw przewrotu z listopada i grudnia 1918 roku, str. 25, cytuj za Seyd, II, 529), z czego wynika, e faszem jest szerzona dzi legenda, i POW zdobyo si na decyzj dania impulsu do wybuchu powstania, na ktr to decyzj endecy rzekomo zdoby si nie umieli. Powstanie wybucho wczeniej ni byo zamierzone - wyonio si przypadkowo, z rozruchu ulicznego, ktry nastpi w zwizku z przyjazdem Ignacego Paderewskiego do Poznania. Mimo jego przedwczesnoci, powstanie udao si wymienicie. Byskawicznie zmobilizoway si wszystkie miejscowe organizacje bojowe polskie w sile 2.000 ludzi - zdobyty szereg budynkw pastwowych, gwn komend policji, prochowni, zbrojownie forty. Oddziay polskie szybko narastay dziki masowemu napywowi ochotnika. Mimo zacitego oporu Niemcw (walki trway w bezporedniej okolicy Poznania do pocztkw stycznia), Polacy w krtkim czasie zapanowali nad pooeniem. W cigu kilku dni walki przerzuciy si na prowincj - po tygodniu wojska powstacze miay ju w swym rku ca Wielkopolsk, a po Note na pnocy, Zbszyn na zachodzie pas sigajcy prawie po Wschow, Leszno i Rawicz na poudniu. Wytworzyy si trzy fronty: pnocny, zachodni i poudniowy. Na frontach tych toczyy si przez szereg miesicy regularne walki o wielkim nateniu. Tak jak powstanie wielkopolskie jest w dziejach narodu polskiego jedynie wielkim zbrojnym powstaniem, ktre si udao, tak walki polskoniemieckie, ktre si w jego wyniku wyoniy, byy jedyn w ostatnich czasach prawdziw, regularn wojn Polski z Niemcami. Niestety, jedyna na wielk skal wojna Polski z Niemcami dopiero si zbliaa! Zwaszcza bitwy pod Szubinem, abiszynem, yninem, Rynarzewem, Chodzie, Babimostem pozostan w historii jako pamitne karty. W ogniu tej wojny zdoaa si naprdce, lecz skutecznie zorganizowa silna, regularna armia powstacza o ogromnej wartoci. Armia ta zwycisko odparta wszelkie ataki i zdoaa wasnymi siami utrzyma zdobyty terytorialnie stan posiadania w dugich walkach pozycyjnych a do koca wrzenia 1919 roku, tj. do chwili, gdy odrbno tej armii zostaa zniesiona wskutek zakoczenia dziaa wojennych polsko-niemieckich. Armia ta rozwaaa nawet moliwo uderzenia na Pomorze, w kierunku na Bydgoszcz, Toru, Gdask - co si jednak okazao niemoliwe z uwagi na wielkie masy wojsk niemieckich z Litwy i Biaorusi, przesuwajce si w drodze powrotnej do Niemiec przez polskie Pomorze. Byo to tym bardziej niemoliwe, e nie mona byto liczy na najmniejsz pomoc z Kongreswki, ktra byaby nieodzowna dla akcji na obszarach tak geograficznie pooonych jak Toru i Gdask. Oddziaek piechoty z Wocawka, ktry po wybuchu powstania samorzutnie ruszy do Inowrocawia, zosta na zlecenie Pisudskiego natychmiast cofnity do Wocawka. Jedynie z Kalisza - za zezwoleniem gen. Szeptyckiego - udaa si w Poznaskie gar ochotnikw. Tylko ma akcj partyzanck udao si na Pomorzu przeprowadzi. Rwnie nie udao si wznieci powstania na lsku - tym bardziej, e Kongreswka, ktra musiaaby tu geograficznie odegra rol bazy, nie okazaa adnej inicjatywy w tym kierunku. W chwili wybuchu powstania w Poznaskiem kierunek polityki Pisudskiego by ju tak jasny, e kierownicy akcji wielkopolskiej nie czuli si w monoci podporzdkowa si Pisudskiemu. Bolejc nad rozbiciem politycznym Polski - lecz z drugiej strony nie mogc odda Poznania pod wpyw warszawskiej anarchii i politycznej destrukcji, zmuszeni byli zorganizowa si jako wadza odrbna. Przez duszy czas Poznaskie byo jakby odrbnym pastewkiem z wasnym rzdem podporzdkowanym Komitetowi Narodowemu w Paryu. Naczeln wadz w Poznaskiem sprawowaa tzw. Naczelna Rada Ludowa, dao przedstawicielskie, zoone z czonkw rnych stronnictw i powstae z wyborw. Taki jej skad, cho osabia nieco sprawno jej dziaania, dawa jej pozycj wadzy niesamozwaczej, lecz bdcej wyrazem woli ludnoci, co miao due znaczenie z uwagi na rokowania kongresowe w Paryu. Mone uoy potny tom z propagandowej wojny

obozu pisudczykowskiego z Narodow Demokracj - tysicy artykuw i setek ksiek. By to istny festiwal kamstw i pomwie ze strony zwyciskiej sanacji. Ton nadawali masoni, Oto przykad Wojciecha Stpiczyskiego (1886-1936) - masona Wielkiej Loy Narodowej Polski (Zob.: L. Hass, s. 474), czoowego publicysty radykalnego skrzyda pisudczykw, doradcy Rydza-migego. W 1930 wyda on broszur: Modziey - ciebie baamuc. Rzeczywicie - tytu arcytrafny! Oto kilka cytatw z ostatnich stronic tego paszkwilu: W roku 1905 Pisudski kieruje ruchem rewolucyjnym przeciwko caratowi (faktycznie! - za cen ycia setek robotnikw polskich przypis HP.), a p. Dmowski stoi po drogiej stronie barykady (). Po rewolucji Pisudski pogra si w zawrotnej pracy organizowania armii ludowej (...) Dmowski w tym czasie prowadzi polityk niezaostrzania konfliktw z caratem (...). W 1914, 1915 i 1916 Pisudski walczy na czele Legionw i z Rosj o ich si moraln z Austri i Niemcami. P Dmowski wyrzeka si w Petersburgu imieniem narodu de do niepodlegoci (...). W roku 1922 obz p. Dmowskiego morduje prezydenta Rzeczpospolitej (..). A tymczasem Lww krwawi si wci w walkach. Szczupa odsiecz, ktra nadesza 20 listopada 1918 r., dopomoga obrocom Lwowa do wyparcia wojsk ruskich poza obrb miasta oraz umoliwia nawizanie nikej cznoci Lwowa z reszt Polski wzdu linii kolejowej do Przemyla ale bya, rzecz prosta, zbyt saba, aby opr Rusinw cakowicie zama. Cay pozostay obszar Maopolski Wschodniej znajdowa si w dalszym cigu w rku ruskim, a Lww, znajdujcy si pod obstrzaem ruskich armat, wci byt zagroony ponownym najazdem. Aby opisa pooenie sprawy Lwowa, musimy powrci do sprawy odsieczy w pierwszych trzech tygodniach walk. Wiadomo o zamachu ukraiskim we Lwowie i o porywie polskiej ludnoci Lwowa przeciw Ukraicom dotarta do Warszawy (w ktrej stay jeszcze wojska niemieckie) w pierwszych dniach listopada. Na danie prof. Gbiskiego, Stanisaw Gbiski (1862-1943), jeden czoowych przywdcw Narodowej Demokracji, ekonomista. Czonek Centralnego Komitetu Narodowego (1915-17); w rzdzie J. wieyskiego minister spraw zagr.; w rzdzie W. Witosa min. wyzna rel. i ow. publicznego i wicepremier. przedstawiciela narodowcw w wczesnym rzdzie warszawskim, wyonionym przez rne stronnictwa, natychmiast zwoana zostaa rada ministrw. Uchwalia ona natychmiastow odsiecz. Sprawami wojskowymi kierowa wwczas w rzdzie gen. Rozwadowski (by on od padziernika szefem sztabu; miejsce ministra spraw wojskowych zarezerwowano w rzdzie dla nieobecnego Pisudskiego - Rozwadowski zastpowa go). - Powzi on plan uderzenia na Rusinw z dwch stron: od pnocy (od Lublina) przez Raw Rusk i Sokal oraz od zachodu i od Krakowa) przez Przemyl i Sambor. Wysano natychmiast z Warszawy na Lublin pierwsz parti wojska w postaci batalionu, tzn. Wehrmachtu w sile 800 ludzi, ktry cznie z miejscowymi formacjami lubelskim mia utworzy brygad atakujc Rusinw od pnocy, gen. Rozwadowski uda si osobicie do Krakowa, by przygotowa uderzenie grupy zachodniej. Ale zeszy tymczasem nowe wypadki polityczne, Rzd warszawski zosta obalony, w Lublinie miel miejsce zamach stanu, Pisudski przyjecha do Warszawy i obj wadz w Warszawie i w caej Polsce. Jak pisze organizator obrony Lwowa dowdca sit obroczych, wczesny kapitan, pniejszy dowdca brygady Mczyski - Wielkie plany z odsiecz i pomoc poszy w kt daleki (Czesaw Mczyski, Bole Lwowskie, tom 1, str. 293). Sam Pisudski pisze o tym do podobnie: Przyjechaem do Warszawy 11 listopada, to znaczy, w zwizku z wypadkami lwowskimi, w dziesi dni po rozpoczciu we Lwowie star czy bojw. Historia zatem tych dziesiciu dni wraz ze wszystkimi perypetiami nie naley w adnym wypadku do mnie i w adnym zwizku ze mn nie bya (Obrona Lwowa, Pisma, mowy, rozkazy, tom VI, str. 140). Mino w ten sposb dla mnie kilka dni, w czasie ktrych gwn moj prac byo nie zajmowanie si Lwowem, lecz uregulowanie w jaki sposb swego osobistego stosunku do zjawisk, ktrych nie zbadaem dotd, do ktrych nie bytem przygotowany i ktre wielkim, olbrzymim pochodem toczyy si na mnie (str. 141). w batalion Wehrmachtu, jaklo ju opisalimy wyej, zosta 8 listopada zatrzymany przy uyciu karabinw maszynowych w Lublinie przez tamtejszy zamachowy rzd. Akcja gen. Rozwadowskiego, ktrego rzd lubelski poleci aresztowa, zostaa zahamowana w Krakowie. Rozkaz aresztowania gen. Rozwadowskiego otrzyma z Lublina gen. Roja Gen. Rolestaw Roja (1879-1940); 1918 kierowa rozbrajaniem Austriakw w Krakowie. w Krakowie, lecz rozkazu tego nie wykona. Istniay prby aresztowania gen. Rozwadowskiego w podry, lecz prby te nie uday

si wobec tego, e genera jecha w towarzystwie oddziau wojskowego, ktry mu zapewni ochron. Aresztowa miaa zamiar POW w Piotrkowie oraz milicja ludowa w Zbkowicach (ta ostatnia zostaa przez oddzia gen. Rozwadowskiego rozbrojona). Istniay dane o zamierzonym zamachu na pocig generaa w Zagbiu Dbrowskim, wobec czego pocig ten posuwa si z ostronociami, jak w kraju nieprzyjacielskim (patrz: praca zbiorowa Genera Rozwadowski, Krakw 1929 rok, str. 45- 46 oraz str. 134). Grupie, ktra uja w Polsce wadz, nie w smak bya akcja przeciw Rusinom we Lwowie, nie tylko, e nie wysano do Lwowa odsieczy, ale hamowano czynione w tym kierunku samorzutne wysiki, Warto tu przytoczy urywek z rozdziau pt. Odsiecz wyej wymienionej ksiki brygadiera Mczyskiego (t 1, str. 291), traktujcy o trudnociach w przeamaniu oporu w sprawie grup odsieczy w Krakowie ze strony pewnych czynnikw majcych wpyw w Koach, rzdzcych naonczas w tym miecie: Nie brako i takich stronnictw, ktre ju przed wojn wiatow twierdziy - wbrew rozsdkowi, wykrywanym faktom itd. - e spr polsko-ukraiski jest z winy pewnych stronnictw polskich oglnym mianem stronnictw narodowych okrelanych. Szczeglnie namitnie zwracano si tu przeciw stronnictwu narodowo-demokratycznemu jako ponoszcemu wycznie niemal w tej mierze win. Nie mam zamiaru ubiera si w tog obrocy, podkrelam jeno fakty konieczne do dalszego naleytego objanienia listopadowych wypadkw. Czy mona si dziwi, e z chwil dojcia wiadomoci do zachodnich dzielnic Polski o zamachu ukraiskim we Lwowie stanowisko rnych partii politycznych byo rne? Byy takie, ktre przyznaway i uznaway, e to kraj ruski, e nie wolno walczy Polakom ani w nim, ani o niego. Byy inne, wierzce, e ugod da si uzyska zabezpieczenie praw polskich dla caego kraju lub ludnoci polskiej w tym kraju zamieszkaej. Byty wreszcie i takie, ktre uwaay, e ca t walk wywoay znowu pewne stronnictwa polskie i rozpisyway si dugo i szeroko o bojwkach Czytelni Akademickiej itd. Niewiele stronnictw politycznych stano od pierwszej wiadomoci o walkach lwowskich na stanowisku, e tam toczy si wojna polska o jedn z bardzo wanych dzielnic polskich. Podkrelam, e mwi tu o przedstawicielach pozalwowskich. Szczeglnie jaskrawe byo pod tym wzgldem postpowanie Pisudskiego. Doszo nawet do tego, e, tak pisze Mczyski (tom 1, str. 299): Nie widzc adnych poczyna w tym kierunku, szef sztabu generalnego, genera Rozwadowski, wystosowa 14 listopada pismo do Naczelnego Wodza (tj. Pisudskiego) z daniem wydania rozkazw wojskowych na odsiecz Lwowa, pozwolenia na zacig itd. Zagrozi w tym licie dymisj swoj w razie odmowy i publicznym podaniem powodw dymisji w dziennikach. Na szczcie byli w Polsce inni jeszcze ludzie poza Pisudskim. By midzy innymi Aleksander Skarbek. Hrabia A. Skarbek (1874-1921), jeden z przywdcw Narodowej Demokracji, 1919-21 pose na sejm. Dr Skarbek, ktrego mono dziaania w Krakowie cakowicie sparaliowano, wyjecha do Przemyla i stamtd - korzystajc z tego, e mia formalne stanowisko kierownika spraw wojskowych w Komisji Likwidacyjnej - na wasn rk wydawa do komend Powiatowych telegraficzne rozkazy przysyania wszystkich zdobywajcych si do Przemyla. Rezultatem tej jego akcji byo wanie sformowanie pierwszej grupy odsieczy, ktra 20 listopada do Lwowa dotara. Grupa ta dziaaa na wasn rk i bez rozkazu - korzystajc tylko z tego, e nie otrzymaa wyranego zakazu (liczya si z moliwoci otrzymania takiego zakazu ze strony Pisudskiego jeszcze w dniu 17 listopada). Doda trzeba, e w dniu 17 listopada 1918 roku podpukownik Tokarzewski w Przemylu otrzyma od gen. Roli z Krakowa rozkaz, w ktrym zawarty by m.in. punkt nastpujcy: Hrabia Skarbek jest reprezentantem Komisji Likwidacyjnej. Gdyby si w dalszym cigu miesza do spraw wojskowych, co jedynie chaos i szkod wywouje, internowa albo pod eskort do Krakowa odesa (Legendy i fakty, str. 131). - Ppk Tokarzewski rozkazu tego nie wykona. Rwnie i inne grupy odsieczy przygotowane byy w sposb mniej tub wicej nielegalny, tj. bez wiedzy lub wbrew woli Pisudskiego. Tak np. wysany ze Lwowa emisariusz por. Eustachiewicz zorganizowa w Lubelszczynie zacig ochotniczy sposobem tajnym.

Z zacigu tego wyonia si nastpnie tzw. grupa majora Wieczorkiewicza w sile 500 bagnetw, 1 szwadronu jazdy, 3 dziaek piechoty i 11 karabinw maszynowych, ktra dopiero 23 listopada w wyniku uzyskanego zezwolenia moga wyruszy w kierunku Lwowa. W Warszawie ppk Modelski po prostu zdezerterowa z miejscowych oddziaw wojskowych wraz z kilkuset ludmi i wyjecha z nimi do Lwowa, si po drodze wymuszajc transportowanie swoich wagonw (grupa ta dotara do Lwowa w grudniu). Przeszkody w formowaniu oddziaw odsieczy sprawiy, e wielu ludzi, chccych walczy o Lww, a nie majcych si gdzie na ochotnika zgosi, wyjedao do Lwowa na wasn rk i zgaszao si do oddziaw walczcych na miejscu. Jeszcze w czasie pierwszych trzech tygodni walk (przed nadejciem odsieczy) dotaro w ten sposb do Lwowa okoo 150 ochotnikw, ktrzy zdoali si przedosta przez piercie wojsk ruskich. Wielu innych, ktrzy zostali w drodze pochwyceni przez Rusinw, ulego rozstrzelaniu. Lww kilkakrotnie wysya do Krakowa i Warszawy drog lotnicz emisariuszy zarwno cywilnych jak wojskowych (pierwszy wylecia dn. 8 listopada por. Stec wraz z prof. St. Stroskim). Delegaci ci mieli za zadanie poinformowa rzd i spoeczestwo o rozpaczliwej walce Lwowa i o potrzebie natychmiastowej pomocy. W caej Polsce, a przede wszystkim w usposobionej wysoce patriotycznie Warszawie, dochodzio do burzliwych manifestacji. Ludno domagaa si powszechnego poboru, a choby tylko umoliwienia ochotniczego zacigu - i wysania wojsk pod Lww. Pisudski byt jednak nieugity, Nie przyjmowa delegatw lub przyjwszy ich, zbywa ich niczym oraz prawi im impertynencje i wojsk do Lwowa nie wysa. Irytowa si tylko nastrojami spoeczestwa, ktre domagao si walki o Lww. Charakterystyczne prbki tej irytacji zawarte s w raporcie por. Eustachiewicza, ktry jedzi ze Lwowa do Warszawy i z Pisudskim osobicie rozmawia. Raport ten przedrukowany jest w przypisach do ksiki Mczyskiego, tom II, str. 244-245. Inn tak prbk poda sam Pisudski w swoim odczycie Obrona Lwowa: Razu pewnego w Belwederze, gdy z codziennym rannym raportem wchodzi do mnie adiutant, by mi zameldowa o audiencjach powszechnych, znalaz mnie w niebywaej dotd postawie. Przy boku lea pistolet i powiedziaem adiutantowi, patrzc mu w oczy i groc, sowa: ,,Lww; a strzelam! Oto cay Pisudski: najpierw to: Lww, a Strzelam!, a wkrtce potem idiotyczna wyprawa na Kijw zakoczona na przedpolach Warszawy w 1920 roku! Adiutant przeraony wyszed i skreli wszystkie audiencje w sprawie Lwowa (Pisma, mowy, rozkazy, tom VI, str. 164). Postawa spoeczestwa bya jednak tak stanowcza, e odsiecz Lwowa dokonywaa si wbrew Pisudskiemu - wyrastaa mu niejako nad gow. Poza pierwsz grup z Przemyla coraz to nowe oddziay ruszay pod Lww. Tworzy si tam stopniowo front regularnej wojny polsko-ruskiej. Jak si Pisudski zapatrywa na spraw odsieczy, a zwaszcza na jej cel, dowodzi najlepiej nastpujcy urywek z listu Pisudskiego do gen. Roli z dn. 18 listopada 1918 r. (cyt. Legendy i fakty, str. 138). Skoncentrowanie wikszej siy w Przemylu ma na celu nacisk na stan rzeczy we Lwowie i przygotowania w celu jego obsady. Wiadomoci otrzymane s bardzo sprzeczne, std wynika obowizek czstego informowania. Pogldy polityczne na spraw s rwnie sprzeczne, std wynika nieokrelono politycznej instrukcji, ktr da Wam mog. Brzmi ona, e my nie przesdzamy wcale, jak ostatecznie si uoy rozgraniczenie pomidzy Rusi a Polsk, nie moemy jednak dopuci, by nas wykurzano i rabowano. Jeli pooenie Wasze bdzie pozwalao, to musicie sami decydowa. A wic, jak wynika z tych sw, Pisudski uwaa za rzecz sporn czy Lww ma nalee do Polski... (w Pismach, mowach i rozkazach Pisudskiego, t. V, str. 13, w licie tym zamiast wykurzano, drukowano wyrzynano). Naley doda, e w dniu datowania listu grupa przemyska ju bya skoncentrowana w wyniku zarzdze gen. Rozwadowskiego i dr. Skarbka. Lww by zagroony jeszcze przez czas duszy. Jeszcze przez szereg miesicy waliy w miasto pociski ruskich dzia. Ale front obrony krzep coraz wyraniej. Grone dni wrciy jeszcze dla Lwowa w poowie marca 1919 roku. Rusini rozpoczli wwczas przygotowywan od duszego czasu ofensyw. Przed rozpoczciem si tej ofensywy czynniki lwowskie, zarwno cywilne jak wojskowe, zwracay si usilnie do Pisudskiego z prob o dostarczenie wikszej iloci wojsk. Midzy innymi udaa si do Pisudskiego delegacja posw wschodniomaopolskich (Skarbek, E. Adam, Gali i inni - patrz list prof. Gbiskiego w Gazecie Warszawskiej, Nr 126 z dn. 27 kwietnia 1933 r.). Pisudski

owiadczy w odpowiedzi, e wojsk nie ma i nie da. Wskutek tego Skarbek uda si o pomoc do Poznania - dokd zreszt w tej samej sprawie telegrafowa przez radio paryski Komitet Narodowy. I stao si tak, e Lww uzyska pomoc od dzielnicy, ktra uwolnia si od zaborcy o dwa miesice pniej ni inne, ktra miaa najtrudniejsze pocztki, bo nie miaa takich zawizkw wojska jak Wehrmacht itp., ktra bya dzielnic niewielk, a dobrze ju ogoocon z materiau onierskiego, a wreszcie - rzecz najwaniejsza - ktra toczya wanie wasnymi wycznie silami powan i trudn wojn z Niemcami. Silna grupa wojsk wielkopolskich wystana zostaa do Lwowa, dokd Warszawa, nie prowadzca z nikim powaniejszych walk, a majca jus wiele czasu za sob na zorganizowanie wojska powaniejszej odsieczy wysa nie chciaa. Wojska wielkopolskie rozstrzygny pod Lwowem spraw - ofensyw rusk odparto. Kiedy masoneria z Pisudskim na czele zorganizowaa zamach majowy 1926 r. Pozna wysa wojsko z odsiecz, ale skomunizowani kolejarze zablokowali transport, ratujc zamachowcw. Jeszcze przez kilka miesicy trzymali si Rusini w reszcie Maopolski, zaoywszy sobie tymczasow stolic w Tarnopolu, a dopiero nadejcie armii bkitnej do Polski i rozpoczcie ofensywy, w ktrej wzia udzia ta armia, pooyo kres ich panowaniu i reszt Maopolski do Polski wczyo. Gwna zasuga zwyciskiego rozegrania wojny z Rusinami naley si gen. Rozwadowskiemu. Obz pisudczykw dugi czas nie mg si z takim obrotem sprawy pogodzi. Jeszcze 20 marca 1919 r. Leon Wasilewski, delegat Pisudskiego, kooptowany do Komitetu Narodowego w Paryu, owiadczy si na posiedzeniu tego komitetu za przyczeniem wprawdzie do Polski Lwowa, Borysawia i Katusza, ale za przeznaczeniem caej reszty Maopolski Wschodniej na przetargi i wymiany z pastwem ukraiskim, a to w obawie nieprzecinia ycia pastwowego elementarni niepolskimi (cytat dosowny z protokou). Ale ycie przeszo do porzdku dziennego nad tymi deniami zwolennikw Maej Polski - i sprawio, e zarwno Lww lak Tarnopol, Stanisaww i Koomyja nale dzisiaj do Polski. Miay nalee jeszcze tylko przez pi lat od napisania tych stw. Na marginesie sprawy jeszcze jeden charakterystyczny szczeg. W styczniu 1919 znajdowaa si w Rumunii dywizja dowodzona przez gen. eligowskiego, a wchodzca w skad armii bkitnej, Z uwagi na znajdowanie si jej blisko granic Polski, miaa ona wielk warto z punktu widzenia wojny z Rusinami, Aby j cign do Polski, wysany zosta okrn drog do Rumunii delegat rzdu polskiego (by to ju rzd Paderewskiego), ktrym byt wymieniany ju wyej prof. Gbiski (narodowiec). Przeprowadzi on tam konieczne pertraktacje z rzdem rumuskim, w wyniku ktrych to pertraktacji dywizja ta istotnie zostaa przepuszczona do Polski i braa udzia w walkach z Rusinami. Ot w pertraktacjach tych powan przeszkod byo to, e penomocnictwa delegata byy niedostateczne: nie pooy na nich swojego podpisu Naczelnik Pastwa Pisudski (patrz zacytowany wyej list prof. Gbiskiego w Gazecie Warszawskiej). W tym samym czasie, w ktrym na dwch frontach: wielkopolskim oraz wschodniomaopolskim, toczyy si regularne wojny, w ktrym dokonyway si przelotne starcia zbrojne z Czechami oraz w ktrym zaczynay si ju gromadzi chmury od strony rosyjskiej - wewntrz kraju toczyy si zmaganie politycznych, ktrych przedmiotem byo sprawowanie wadzy. Obz Narodowy dy do rzdw oglnonarodowych, opartych na zasadzie zgodnego porozumienia wszystkich stronnictw i kierunkw oraz stawiajcych sobie - w obliczu wielkich, grocych Polsce niebezpieczestw zewntrznych - jedynie dobro oglne za cel. Pisudski oraz popierajca go lewica trzymali si zasady wyczonego sprawowania rzdw przez siebie oraz (tak samo jak pniej po roku 1926) prowadzili polityk ciasnej wycznoci i jednostronnego uprzywilejowania swojej grupy. Pisudski zdawa sobie dobrze spraw zego, e w nieuporzdkowanych stosunkach rodzcego si dopiero pastwa utrzymanie si przy wadzy rzdw tak jednostronnych nie byoby dugo moliwe, zawczasu dy wic do tego, by wynale jaki bardziej trway sposb zapewnienia sobie i swoim ludziom politycznej przewagi. Sposobem tym miao si sta zwoanie sejmu, obranego na zasadzie skrajnie lewicowej ordynacji wyborczej. Dnia 28 listopada 1918 r, ukaza si dekret naczelnika pastwa o wyborach do sejmu, Wybory te odby si miay wedug recepty socjalistycznej: sposobem picioprzymiotnikowym. Do udziau w wyborach tych zostay dopuszczone nawet ywioy zupenie politycznie niewyrobione, nieuwiadomione i niedojrzae: nawet analfabeci. Najciemniejsze grupy ludnoci na wschodzie uzyskay ten sam gos co patriotyczne, kulturalne i owiecone ywioy w dzielnicach zachodnich,

Ustalona zostaa cisa proporcjonalno wyborw, powodujca rozrost partyjnictwa i polityczne rozproszkowanie spoeczestwa. Zostao uczynione wszystko, co tylko byo moliwe, by wprowadzi do przyszego sejmu jak najwicej ywiow niedowiadczonych politycznie oraz niezdolnych do wzniesienia si na poziom polityki oglnonarodowej, lecz skonnych do kierowania si przyziemnymi interesami klasowymi, partyjnymi i osobistymi. Sejm ten mia skupi w swoim rku ca wadz w Polsce. Zostaa wic na Polsk sprowadzona majca trwa nastpnie lat siedem klska samowadztwa sejmu, skconego wewntrznie i zoonego z niedojrzaych politycznie ywiow. Ten sam czowiek, ktry w roku 1926 dokona zamachu stanu pod hasem obalenia sejmowadztwa, by, o czym si dzi czsto zapomina, istotnym tego sejmowadztwa twrc. Ustanowione to sejmowadztwo zostao w tej niewtpliwie nadziei, e przez wydobycie si na wierzch ycia politycznego w Polsce na najbardziej ciemnych i warcholskich pierwiastkw, jakie tylko w spoeczestwie polskim tkwi, zostanie trwale odsunity od wadzy Obz Narodowy oraz zapewnione bdzie, przy pomocy demagogii demokratycznej i socjalistycznej oraz wszelkiego rodzaju intryg, dogodne oparcie dla samowadnych rzdw tego obozu, ktry dzi nazywamy sanacj. Wybory naznaczone zostay na dzie 26 stycznia 1919 roku. A tymczasem niczym nie skrpowane rzdy sprawowa w Polsce mianowany przez Rad Regencyjn Naczelnik Pastwa Pisudski oraz mianowany przez tego ostatniego socjalistyczny rzd Moraczewskiego. Obz Narodowy robi uporczywe wysiki, by mimo wszystko doprowadzi do oglnonarodowego porozumienia. Porozumienie to byo waciwie osignite; nie obejmowao tylko skrajnej lewicy, ktra si od niego wychylaa (socjalistw, Wyzwolenia i paru grupek niniejszych oraz samego Pisudskiego). Tak np. 20 grudnia 1918 r. wszystkie stronnictwa wszystkich trzech zaborw z wyjtkiem wymienionej skrajnej lewicy wyday wsplne owiadczenie programowe, bdce wyrazem zupenego politycznego zjednoczenia przytaczajcej wikszoci narodu. Do Polski przyjecha delegat Komitetu Narodowego, prof. St. Grabski, b. socjalista i naonczas nalecy juz od dugiego czasu do Obozu Narodowego), majcy dawne stosunki z Pisudskim, a wic majcy atwiejsz moliwo pertraktowania z nim - ktry mia za zadanie doprowadzi do uzgodnienia polityki Komitetu Narodowego z Pisudskim i zawrze z nim porozumienia. Misja ta, mimo najdalej posunitej ustpliwoci narodowcw, speza na niczym. Wszystko to doprowadzio spoeczestwo polskie do takiego zniecierpliwienia, e grupa dziaaczy warszawskich, zarwno narodowcw jak i osb najdalej od obozu narodowego stojcych (legionista puk. Januszajtis, konserwatysta ks. E. Sapieha, chadecy dr Dymowski i L. Czerniewski oraz narodowiec J. Zdziechowski) - pokusia si o odebranie Pisudskiemu wadzy drog zamachu. Zamach ten dokonany by wbrew wyranej woli kierowniczych k Obozu Narodowego, a w szczeglnoci Komitetu Narodowego w Paryu, ktry udzi si jeszcze co do moliwoci osignicia zgody narodowej, e wic nie chcia zaostrza konfliktw wewntrznych przez tak ostre wystpienie. Zamach ten, zupenie bezkrwawy, wybuch w nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku, lecz zosta bez trudu przez gen. Szeptyckiego stumiony. A tymczasem przyby do kraju nowy delegat Komitetu Narodowego w Paryu - Ignacy Paderewski majc podj now prb zjednania Pisudskiego dla idei zgody narodowej. Pisudski czujc, e duch opozycyjny w spoeczestwie wyrs ju do rozmiarw dla niego wprost gronych (czego wyrazem by chociaby niedawny zamach), tym razem zgodzi si na kompromis. Uczyni to tym atwiej, e zblia si termin wyborw do sejmu, ktre w przekonaniu Pisudskiego powinny byy ponownie odda wyczn wadz w rce lewicy, Na 10 dni przed wyborami, 16 stycznia, nastpia zmiana rzdu. Utworzony zosta rzd midzypartyjny pod przewodnictwem Paderewskiego. W rzdzie tym Obz Narodowy posiada jedynie bardzo sabe wpywy. Prezesem ministrw i ministrem Spraw zagranicznych by Paderewski, bdcy czowiekiem bezpartyjnym. Ignacy Paderewski jest do powszechnie uwaany za czonka Obozu Narodowego. Jednak niesusznie. Nie by on nigdy z Obozem Narodowym zwizany adnymi nimi organizacyjnymi oraz rni si od niego w pogldach na cay szereg spraw. Midzy innymi nie podziela narodowego pogldu na spraw ydowsk. Najwaniejsze dwa dziay: sprawy wewntrzne (minister Stanisaw Wojciechowski Latem 2002 Sprofanowano tablic pamitkow (na kamieniu-pomniku) St. Wojciechowskiego w Ursusie. W tym samym czasie jak grzyby po deszczu wyrastaj pomniki J.

Pisudskiego, jak np. na Placu Litewskim w Lublinie - czyn wdzicznoci za lewacki lubelski Rzd Tymczasowy?, ludowiec i b. socjalista) i wojska (w bezporednim zawiadywaniu Naczelnika Pastwa), znajdoway si nada w rku obozu pisudczykw lewicy. Dotrzymujc ze swej strony warunkw porozumienia, narodowcy ustpili pisudczykom cz Swego politycznego stanu posiadania na innych polach. Siedmiu ludzi wyznaczonych przez Pisudskiego kooptowanych zostao przez Komitet Narodowy w Paryu. Stopniowo rozpoczto rwnie podporzdkowywanie Warszawie odrbnych dotychczas narodowych wadz poznaskich. Pisudski niewiele wic na tej zmianie rzdu straci. Mimo to, zmiana ta przyniosa ju dla Polski powan popraw pooenia. Dnia 26 stycznia odbyy si wybory. Jak byo do przewidzenia, wyszed z nich sejm rozproszkowany i politycznie niedojrzay. Skada si on prcz 7 bezpartyjnych 112 ydw i Niemcw - ze 103 przedstawicieli lewicy (socjalici, ludowcy wyzwolecy, ludowcy-stapiczycy), 119 przedstawicieli centrum (ludowcy-piastowcy, narodowa partia robotnicza, zjednoczenie ludowe, demokraci) i 110 przedstawicieli prawicy (narodowa demokracja, chrzecijaska demokracja, zjednoczenie narodowe). Klucz pooenia by wic w rku grup centrowych, ktre - pozyskiwane skrajn demagogi - czyy si najczciej z lewic. Narodowcy stanowili grup wprawdzie liczn, lecz do wikszoci byo im bardzo daleko. W dodatku nawet w grupie narodowej wiele byo ywiow mniej wyrobionych: z natury rzeczy, z wyborw powszechnych, opartych na socjalistycznej ordynacji wyborczej, wychodz zwycisko nie ci, co s najmdrzejsi, lecz ci, co potrafi najbardziej podoba si tumom, Ale tylko na pozr. Nawet w tym rozagitowanym, zacietrzewionym partyjnie i niedostatecznie owieconym tumie ludzi, ktry si w sejmie znalaz, instynkt narodowy i duch mioci Ojczyzny okaza si silniejszy ni mona byo przypuszcza. Sejm nie obali rzdu Paderewskiego, lecz go uzna. Zasada zgody narodowej, mimo wszelkich intryg i demagogicznej agitacji lewicowej, utrwalia si w umysach. Pierwszy sejm polski, przy wszystkich swoich wadach, umia w szeregu najwaniejszych spraw politycznych zdoby si na stanowisko patriotyczne i uczciwe. Jedn z pierwszych rzeczy, jakie sejm - w myl de narodowych uchwali, byo ustanowienie przymusowego poboru do wojska, czego Naczelnik Pastwa dotd nie uczyni. Spraw pierwszego w Polsce poboru rekruta wyjania list otwarty prof. Stanisawa Gbiskiego, wybitnego uczestnika wydarze 1918-19 roku, z dnia 3 marca 1936 r., ogoszony w Warszawskim Dzienniku Narodowym z dnia 7 marca. Jak si okazuje, spraw przymusowego poboru zajmowa si ju rzd wieyskiego, stworzony w Warszawie jeszcze przed usuniciem okupantw, a silnie obsadzony przez narodowcw (zasiada w nim m.in. prof. Gbiski). W gabinecie tym przystpia Rada Ministrw natychmiast do obrad nad organizacj armii narodowej i nad ustaw o powszechnym obowizku suby wojskowej. Ustawa ta na podstawie wnioskw wczesnego szefa sztabu, Tadeusza Rozwadowskiego, zostaa ju w dniu 28 padziernika 1918 roku uchwalona i nastpnie w Dzienniku Praw ogoszona. Gabinet Jdrzeja Moraczewskiego (pniejszego ministra pomajowego - przyp. mj) nie chcia ustawy tej w ycie wprowadzi, wskutek czego po zebraniu si Sejmu ustawodawczego zwizek Ludowo-Narodowy (narodowcy - przyp. mj) ju w dniu 22 lutego 1919 r. ogosi nagy wniosek (A. Skarbka i tow.) o zarzdzenie poboru szeciu rocznikw (ur. w okresie 1891 do 1897) celem utworzenia armii zdolnej do obrony kraju. Przeciwko temu wnioskowi wystpia lewica socjalistyczna, a mwca jej, Jdrzej Moraczewski, zbijajc w Sejmie moje argumenty, wywodzi, e militaryzm ju si przey; e walki, jakie si rozgrywaj, uwaa za dopalenie si niedopakw po wielkim poarze, e Polsce zapewni bezpieczestwo tylko reformy spoeczne i milicja ludowa... Za naszym wnioskiem owiadczyli si jednak chopi z wszystkich stronnictw i dziki temu wniosek zosta uchwalony w komisji, a w dniu 7 marca w Sejmie. Dopiero przy trzecim czytaniu lewica wycofaa si ze swej opozycji widzc, e nawet radykalni chopi j opucili. Polska wesza na drog stopniowej konsolidacji. 20-lecie m-wojenne ma swoje osignicia oraz owoce piknego narodowego wysiku odbudowy: COP, Gdynia, itp. ale jest to te czas kompletnego bezhoowia politycznego: zwalczanie przez Pisudskiego koncepcji przyczenia lska i Wielkopolski, intrygi jego obozu w Wilnie, Kijowie, prowokujce wojn z Rosj, kompletne niezrozumienie koniecznoci przejcia na konfederacyjno z pastwami Zabuanii, tylko prby inkorporacji [mentalnie praktycznie u wielu tzw. patriotw-idiotw jest to racj stanu do dzisiaj!], itp.

Nie rozumie si, e wojna 1920-go roku, a nawet klska wrzeniowa, zburzenie stolicy 1944 i wymordowanie jej mieszkacw oraz tragedia pookrgostoowa Polski to wina tej samej opcji pejsato-sukienkowej nazywajcej si pisudczyzna-ydowszyzna-antypolszczyzna. Mimo okadzenia umysowego elit, niektrzy z nich zaczli dostrzega prawd:

Gen. BERLING. Wspomnienia t1. Str.13/14:


Zaproponowano mi odpoczynek. Przyjem z arliwoci. Poszedem spa. Leaem i mylaem. A wic wszystko si rozpado. Zostay gruzy. Nie ma pastwa, nie ma rzdu, nie ma wojska. Zostalimy sami rzuceni na pastw losu i dobrej lub zej woli wrogw. Pustka w gowie. Nie mona znale odpowiedzi na pytanie: co dalej? Trzeciego czy czwartego wrzenia Jzef Beck, pijany jak bela, przemawia z samochodu na ulicy w Warszawie. Wszystko jest na najlepszej drodze. Anglia i Francja wypowiedziay Niemcom wojn. Niemcy musz wojn przegra. Mamy teraz zapewnion wszelk pomoc wielkich mocarstw. Niech yj sojusznicy! Warszawskie radio mwio do obrocw Westerplatte: Naczelny wdz dzikuje bohaterskiej zaodze Westerplatte i da wytrwania. Pomoc nadejdzie. A wdz by ju w Brzeciu. Bez wojska, nad ktrym straci wszelkie kierownictwo a teraz pewno bezpieczny siedzi w Rumunii a wy wytrwajcie! Rzucajcie brony pod czogi i rzucajcie butelki z benzyn! Nie damy guzika! Nasze wspaniae wojsko stanowi gwarancj naszej suwerennoci. Nas nie odway si zaczepi nikt. Nasi bohaterscy lotnicy latali i bili Niemcw na gratach, bili si z nowoczesnym lotnictwem; nasi wspaniali kawalerzyci szarowali z butelkami benzyny na kolumny czogw. Wierzyli! Wierzylimy wszyscy, o wstydzie! Oszustom i tchrzom! No, a co dalej? Dla siebie mona znale szybkie i radykalne rozwizanie. Ale czy to nie bdzie dodaniem nowego wstydu do tego, ktry nas ju zalewa? Wyjecha, a raczej uciec za granic i tam wieci oczami za to, co si stao? Wszyscy nie uciekniemy, co z reszt? Pozostawao jedno: trwa na miejscu. No, ale jeeli zosta na miejscu, to przecie nie po to, by tu tkwi, co trzeba robi. Ale co? I teraz jeszcze ci bolszewicy! I to uderzenie noem w plecy. Wszyscy mwi, e zbrodnicze, e niskie, e pode. Ale to przecie nasz wrg! Czy moemy da od nich wspaniaomylnoci? Od nich, tylekro przez nas oplutych pogardzonych? Jakime prawem damy od wroga tego, by by lepsi ni my przed rokiem w stosunku do Czechosowacji. Czy to nie by zbrodnia? A przecie Sikorski przestrzega. Wskazywa na konieczno szukania porozumienia ze Wschodem. Mimo naszego wielkopasko pogardliwego stosunku do nich Woroszyow zwraca si na pocztki konfliktu z Niemcami do migego przez radio: Marszaku migy! Trzymajcie si mocno! Dziesi milionw radzieckich bagnetw stoi za wami! Mwi mi o tym w lecie 1939 roku genera Thomme, ktry sysza przemwienie Woroszyowa. Dla nas bolszewicy to bya quantit ngligeable. Poniej naszej godnoci byoby przyj pomoc tych marnych dziesiciu milionw bagnetw. Oczywicie, e zaoferowane poparcie to nie aden objaw sympatii ku nam z ich strony. Jego rdem bya nienawi do hitleryzmu, przewyszajca wielokrotnie nienawi do nas. No, a oprcz tego, bez adnej wtpliwoci, mdro polityczna nakazujca zyska na czasie. To ten sam wzgld, ktry w rozwoju wypadkw kaza im zawiera pakty z Ribbentropem i w konsekwencji wkroczy do Polski. Analiza wzajemnych stosunkw politycznych midzy Niemcami a Zwizkiem Radzieckim doprowadzia do prostego wniosku, e jest to wynik koniunkturalnego porozumienia. To tylko odroczenie konfliktu, ktry musi nastpi. ywioowej nienawici i bezdennej przepaci midzy hitleryzmem a komunizmem nie potrafi i nie moe wyrwna zepchnicie. w t przepa Polski. Nawet przeciwnie. Bezporednie zetknicie si dwu antagonizmw zblia tylko moliwo starcia. A zatem wsppraca midzy Zwizkiem Radzieckim a Niemcami jest tworem przemijajcych koniecznoci i nie moe by trwaa. Nietrudno przewidzie jej zakoczenie: to wojna. I to wojna na mier i ycie. Od jej wyniku zaley nasze istnienie jako pastwa i jako narodu. Jeeli Niemcom, w razie ich zwycistwa, wpadby w rce ten potencja wojenny, jaki sob przedstawia Zwizek Radziecki, to nikt na wiecie nie potrafi ich pokona i wwczas Hitler bdzie dyktowa warunki przyszego pokoju.

To nie moe uchodzi uwadze pastw zachodnich. To bdzie rdem przyszego sojuszu z Zachodem. Ale my ponadto musimy widzie, e w wypadku wygranej Hitlera bdziemy przez cay wiat pozostawieni wasnemu losowi. Nie ujmie si za nami nikt. Tego a nazbyt wyranie uczy nas historia. Ze strony zwyciskich Niemiec Hitlera nie moemy spodziewa niczego, prcz straszliwej w swych skutkach niewoli, a biologicznego wyniszczenia wcznie. Wniosek z tego rozumowania by prosty: nie moe nas brakn w tej przyszej wojnie. adnych porozumie z Niemcami. Szuka pomocy i pomaga kademu, kto bdzie stawia za cel wojny ich klsk. Ze wszystkich si dy do tego, by z bolszewikami rozmawia bezporednio bez mediatorw. Mimo noa w plecy, na przekr wiekowej nienawici do Rosji, na przekr caemu odwiecznemu dziedzictwu wrogoci szuka zewntrznej pomocy wanie w ZSRR i z radzieckimi ludmi podzieli los: zwyciy lub zgin, albo przyj straszliw perspektyw hitlerowskiej niewoli. .. Nasz przyszy rzd na pewno ju nie z tych ludzi zoony, ktrzy prowadzili na nas tragedi i zgubili pastwo nie moe postpi inaczej. Wszyscy musimy dooy wszelkich wysikw, by przygotowa i zrealizowa porozumienie, a potem sojusz i przyja opart na obustronnych korzyciach. Tylko to moe si sta kamieniem wgielnym naszego ocalenia i suwerennoci. Bez tego pozostaniemy jedynie obiektem targw. Oto taki by w duym skrcie tok moich myli, gdy-leaem na kanapie pastwa . w Wilnie, w dni katastrofy wrzeniowej. One wytkny drog mego postpowania i t drog bd szed konsekwentnie a do koca. Nie potrzebuj tumaczy, jak bardzo trudno i jak ciko byo doj do takich wnioskw zawodowemu oficerowi, uczestnikowi wojny 1920 roku, wychowanemu w warunkach nienawici do Rosji i Zwizku Radzieckiego. Trzeba byo straszliwego ciosu naszej wrzeniowej klski, by przesta buja w obokach i zej na ziemi. Wszystko, co stare, musiao by rzucone na mietnik i zapomniane. Teraz w cikich, trudnych zmaganiach z samym sob, wyczne miejsce w sercu i mzgu musiaa znale idea wsppracy i przyjani z dotychczasowym wrogiem i ta idea musiaa panowa nad kad myl, nad kadym postpkiem. Trzeba byo szczerze i uczciwie pragn tej przyjani i dla niej powici wszystko to, co stao na jej drodze, choby nawet przedtem byo wysoko cenione. Tylko tak mogem postpi, tak mnie wychowano, tak nakazywao haso wyszyte na sztandarach naszych bohaterskich pukw, tak tylko mona byo wej z podniesionym czoem w nowe ycie Czyli, moe jednak by tak, e kto kto sam wyszed z judaizmu moe by dobrym polskim patriot i widzie prawd? Dlaczego inni ydzi nie id za przykadem gen. Berlinga i nie myl, jak polski godny patriota powinien? yjc tu, mieszkajc, doznajc tylu dbr i satysfakcji?

PODSUMOWANIE:
My, Polacy, jestemy odrzuconym narodem we wasnej ojczynie przez band zbjcw o wyimaginowanych korzeniach wybrastwa. Bowiem nie istnieje co takiego jak nard ydowski. I nie chodzi wycznie o publikacj Szlomo Sanda [Wymylenie ydowskiego narodu], i e tzw. 12 pokole powiy Jakubowe: Lea, Rachela, Bilha, Zilpa. I Asanet Jzefa. Ale nawet gdyby sign tylko do Sary Abrahama, czy potomstwa Dawida widzimy, jakie to niejasne. Podobnie jak z genealogi Jezusa, ktra jest nonsensem. Absurdem jest dochodzenie ydowskiego pochodzenia od kobiety, gdy skd wiemy, e ww. Panie wtedy nie puciy si w bok, przy swoim temperamencie?. Puszczaa si kantem Lea wobec innych, a Jakubowi bya wierna? Musimy t ca zasad i narodu ydowskiego i wybrastwa cakowicie odrzuci, gdy to tylko mit. Bajka o czerwonym kapturku ma wicej sensu. Jeli nie ma narodu ydowskiego, to znaczy, e nie ma religii, czyli Biblii, bo to wymys.

Tak jak powymylano 12 pokole Izraela i nard ydowski tak samo wymylono bkitn krew, arystokracj, iluminatw i tym podobne kapo nad narodami, stworzono indyferentyzm etniczny, pozanarodowo, krlestwo szubrawstwa. To ydzi si powinni wstydzi, e przyjli ydowszyzn, i z niej ze wstydem si wycofa, a nie odwrotnie. Bo oni cofaj si cywilizacyjnie a nie rozwijaj. Na upr podtrzymuj teori Einsteina, czy tp. bzdety, jak nagroda Nobla dla Gore za propagand ocieplenie klimatu, itd. ydzi tkwi w optaniu sodomii, pedalstwa i zoofilii, kazirodztwa: Fritzl, Polaski, talmud. I chc tym zarazi nas. Naley jednak uwiadomi sobie si i groz tego mitu i katastrofalne skutki dla ludzkoci przez bajania Biblii. Ile ludzi nawrcono, czyli umiercono w imi tych nonsensw. I to trwa dalej. Koci zatem sam si postawi w nawiasie, jakby nie analizowa, KRK nie peni i speni roli przewodnika narodowego; to jedynie ciemniacz i otumaniacz umysowy i tyle. Czy uda si zatem narodowi polskiemu ju dzi pj ladami naszych braci Czechw, ktrzy ju 600 lat temu pozbyli si tej ydowskiej hydry? Bo ich przykad pokazuje, e odejcie od chrzecijastwa nie spowodowao adnych anomalii spoecznych: nie zaczy si rodzi dwugowe dzieci z rogami, ani te liczba przestpstw nie wzrosa. Wrcz odwrotnie. yj moralnie i pokojowo nastawieni, mimo, e nie znaj dekalogu, dbaj o swoj racj stanu, ze duchy i wampiry nie grasuj na autostradach, i nie napadaj na autokary z polskimi turystami jadce z pielgrzymk do grobu wielkiego JP2. Nie ma wic adnych racjonalnych przesanek tumaczcych konieczno pozostania Polakw dla wasnego dobra i racji stanu w tzw. kulturze chrzecijaskiej, czyli cywilizacji zachodniej. Wyjcie z niej nie wymaga pozbycia si postawy dwunonej, ubra, alfabetu, czy nawet ubezpiecze spoecznych, a wrcz odwrotnie. Dalsze pozostanie w niej i strukturach kryptojudaistycznych zwieczy pen katastrof naszego narodu, gdy wida wyranie przyspieszenia tempa w ostatnim 20-leciu w rozszerzanie bezwzgldnoci stosowania prawa rabinicznego i takiej polityki wadz. Kamanie w ywe oczy, maglowanie i wynoszenie wycznie interesu ydowskiego klanowego zbjectwa w dyskusjach parlamentarnych i telewizyjnych nad polski interes spoeczny, nie reagowanie nawet na kataklizm zimowy przez jakiegokolwiek posa powoduje, e nard oniemia. Czeka, ale, w zwizku z tym, e tu si nic nie zmieni, w kocu zareaguje na pewno. I taki jest stan na dzi, wic chyba koniec ydowszyzny bliski. Dlatego ju od paru lat prbowa upubliczni ten problem wystosowujc szereg pism do wadz rnych szczebli a take na uniwersytety nie spotykajc si z jakimkolwiek zainteresowaniem poza prb szykan i kierowania sprawy do prokuratury za obraanie narodu, ktrego nie ma. Bo dla tych ludzi nie ma pojcia Polska, Polacy, polski interes narodowy. Liczy si tylko ich pejsaty geszeft. Wiec co to jest, jak nie okupacja ydowska Polski? Na co oni zasuguj innego, jak nie wizienie, banicj czy nawet eksterminacj? Bo co oni z nami robi? Oto jeden z takich listw:

APEL O SAMOROZWIZANIE YDOWSZYZNY


Dramatyczna, a waciwie katastrofalna sytuacja polityczno-ekonomiczna Polski, Regionu i wiata zmusza mnie do wystpienia do wszystkich, ktrzy mog w tej sprawie co zrobi o rozpoznanie wniosku o samorozwizanie ydowszyzny ze wzgldu na jej szkodliwo dla Polski i Polakw, narodw Kontynentu i przyszoci wiata. S to ydomasonerie i struktury UE, Trybunay Europejskie, B, MFW, Klub Bilderberg, Komisja Trjstronna, CIA, Mossad, MI6, struktury NATO, kocioy, i inne temu podobne ydowskie cudada otumaniajace. Nosiem si z zamiarem wystpienia w tej sprawie do Zgr. Ogln. ONZ, czy Trybunau w Strasburgu, Rady Europy, czy do tego rodzaju konstrukcji, lecz wiadomo ich zaydzenia oraz antyludzki charakter ich dziaania zadecydowa, e podobny albo szerszy efekt osign przez

zwyky apel otwarty do przedstawicieli struktur bdcych ukrytymi przedstawicielstwami rnych form zniewolenia ludzkoci. Ukryta wadza ydw nad wiatem, ktr osignli pod koniec lat 60-tych ubiegego wieku wchodzi w decydujc faz upadku. Niedawno jeden z wysokich przedstawicieli Pentagonu stwierdzi jednoznacznie, e wielkie imperia upaday z trzech podstawowych przyczyn: upadek moralny, niepotrzebne wojny, niewaciwie ustawiona polityka fiskalna. I teraz te wszystkie elementy zdominoway dziaanie zaydzonych wadz USA i ich wasali. Totalizm ydowszyzny moemy obserwowa wieloaspektowo: w umiercaniu Afrykanw przez lekarzy bez granic, serwowanych nam epidemiach niby-odzwierzcych dla zaspokojenia zwierzcych dz koncernw farmaceutycznych, sztucznie wywoywanych cunami i trzsie ziemi, obronach demokracji, czyli zabijaniu niewinnych w Iraku i Afganistanie, zamachach nibyterrorystycznych, pozorowanych [WTC, metro w Madrycie i Londynie], poyczkach B i MFW, czyli wyniszczaniu gospodarek i eksterminacji ludnoci: Peru, Argentyna, Panama, Ekwador, Polska, Ukraina, Modowa.], napadzie na Jugosawi, zabjstwie Miloszewicza, itp. itd.,. wszystko w zasadzie dzieje si w opakowaniu wolnoci, praw czowieka, czyli przemalowanych zbjcw: Amnesty International, Greenpeace, Komitetu Helsiskiego, Watykanu, Dalaj-lamy i innych hierarchii kocielnych, silnej propagandzie ogupiajcej i bezwzgldnym realizowaniu prawa talmudycznego przez zajdaczone sdy i systemy prawa lokalnego. Dochodz do tego przekrty w nauce, historii oraz zdegenerowanie systemw funkcjonowania pastw: jurysdykcji, polityki fiskalnej, administracji, sub specjalnych. Pozanormalno jest podstaw systemu bankowego w Polsce. Obecnie Polacy s zadueni indywidualnie na ok. 60 mld z. Dug sztucznie wygenerowany przez okupacyjne wadze ydowskie nad Polsk w cigu 20-lecia wolnoci to ponad 600 mld z. Omieszany Gomuka zostawi w kasie 250 mln $ na plus, Gierek odsunity zamachem stanu 6 wrzenia 1980 r. przez ydw: Kani i Jaruzelskiego, co prawda zostawi 25 mld $ zaduenia, ale przy potnym nowoczesnym przemyle, rybowstwie, i milionach ludnoci przeniesionych z nor do blokw, z praktycznie penym zatrudnieniem i stabilnym systemem ubezpiecze spoecznych. Jakby nie liczy, wynika, e przynajmniej na 30 mld z rocznie zaduaj nam ydki-okupanci kraj, likwidujc jednoczenie majtek narodowy, miejsca pracy i wiadczenia wypracowane. Gdyby chory na Alzheimera wszed do banku centralnego i z niewiadomoci co robi, pali dopiero co wyprodukowane pakiety z banknotami 200-zotowymi nie byby w stanie im dorwna. Nawet pracujc bez wytchnienia na trzy zmiany. Hitler nie moe si porwna z t eksterminacj. 80% gospodarki polskiej zniszczone w 20 lat. W dziwny sposb osoby zwizane ze sferami wadzy powikszyy swj majtek znacznie, stao si milionerami. Czyli, jak to oceni? Tu niby nieudacznikiem ten, co si nie umie wzbogaci, ale bdc ministrem jednoczenie bogaci si i powodowa stan zapaci pastwa jest OK? Nagroda za niszczenie Pastwa? Wic kim oni s? Polacy dziaaj na samobja cieszy ich, e wykaczaj swoje pastwo i nard? Wemy chociaby Pawlaka i Trjkt Buchacza. Ale nie tylko. Np. lekarze przejmowali majtek szpitali za grosze, a nastpnie otwierali przychodnie. Jest cakowity brak odpowiedzialnoci rzdzcych za kraj i nard, a do tej odpowiedzialnoci s przecie powoani! W normalnym kraju w takim przypadku nastpuje przewrt polityczny, w ktrym destruktorzy s odsuwani od szkodzenia ludnoci. Dlaczego tego nie ma w Polsce? Bo to jest ukad szerszy, ci ajdacy s chronieni w ukadzie geopolitycznym. Wystarczy popatrze na Stany Zjednoczone, ktrych jestemy wasalem. To si spotgowao po upadku komuny i wejciu do UE, ktra miaa by naszym wyzwolicielem i wprowadzi nas w stan bogactwa. Nie ma rywalizacji systemw politycznych, wic nie ma nawet pozoru praw dla gojw, i to w caej Europie! Dlatego wiadczenia i poziom ycia obniaj si drastycznie szybko na caym Kontynencie.

Nic dziwnego, skoro struktury tego perfidnego organizmu piramidalnego kamstwa i oszustwa s nieczytelne nawet dla fachowcw, poczwszy od aktw irygacyjnych do stanowisk decyzyjnych, raczej bezdecyzyjnych. Waciwie, kady dziaajcy autonomicznie sd uniewaniby traktat lizboski ze wzgldu na rozbiene wyniki gosowa akcesyjnych. Skoro jednak jest uznany przez ydowszyzn, wida jak na doni, czym ona sama jest. To samo mona powiedzie o urzdach UE i Rady Europy: Bezhoowie i Bezkarno, lapidarnie: PENA BEZNADZIEJA. Pisaem ju, jak przej na kilka centrw zarzdzania wiatem, aby nim dobrze zarzdza. Zacznik 1. Bo geopolityka, to system naczy poczonych, wic w okresie tzw. globalizacji, nie da si dugo utrzyma przekama, ktrymi karmia si ydowszyzna i karcia nieposusznych wg. swego widzimisi. Std system kilku centrw i tzw. socjalizm globalny pokazany w zaczniku to ratunek dla wiata i samej ydowszyzny, jeli zechciaaby ona przej na egalitaryzm narodw i odstpia od szowinistycznego wybrastwa ydw. Jeli tego nie uczyni, doprowadz do katastrofy, szczeglnie swojej, gdy z czasem ydzi bd wyawiani w rodowiskach niszych warstw spoecznych i linczowani. Podobnie w strukturach midzypastwowych: sztuczna granica miedzy Koreami padnie jak pies Pluto na 4 apy, tam ju w tej chwili wystarczy zwyky zamach na Kim Dzonga i jedno wystpienie w telewizji obu krajw, wyjaniajce, e s jednym narodem sztucznie podzielonym przez ydoameryk.. Nienawi do czci swego narodu oddzielonej wybudowanej przez ydoamerykanw granic i racji stanu jest wpojona nie tylko Koreaczykom. Japoczycy, bardzo inwentyczni z natury, zostali praktycznie ubezwasnowolnieni politycznie, wic to, co si dzieje od 20 lat w Polsce, rwnie nie powinno dziwi. Dlatego postulowana wielokrotnie przeze mnie konfederacja: Rosja-Japonia-Polska-UkrainaTurcja jest dla ydw zagroeniem, gdy cakowicie eliminuje ich wpywy przy uspokojeniu politycznym caego Kontynentu. Jednoczenie jest przeciwwag dla rosncej potgi i ekspansji Chin, UE i silnych pastw ropy. W ostatnim 10-leciu przybyo do Polski ok. 5 mln ydw z caego wiata i zostao rozproszonych w narodzie polskim penic rol szkodliwych dipisw, wspomagajc istniejc wczeniej 3-milionow mniejszo. Jestemy w zasadzie w nie tylko polskiej wsplnocie zbirw, ale w wielkiej europejskiej pejsatej opresji. Niemal perfekcyjne kamstwo, niemal perfekcyjna antyekonomia, niemal perfekcyjne narzdzia indoktrynacji, niemal perfekcyjnie przekonane narody i ugruntowane w tym systemie. Polacy tu s najgbiej zatopieni. Poprzez KRK, czyli koci rzymski. I uwielbienie cham-eryki. Ale na szczcie, to tylko niemal. Gdy ostatnie lata, to ju, jeszcze prawie niezauwaalnych symptomw, e si pojawia si ratunek dla wiata, w czym wida pomocn rk Boga. Choby USA: kryzys w systemie finansowym bankw, i absurdalno polityki tego pastwa, czego minimalny skrt oceny przedstawia stary tekst tamtejszego znawcy polityki Iwo Pogonowskiego z jego internetowego portalu:

CZY USA S DOBRYM OPARCIEM DLA POLSKI?

Stany Zjednoczone, propagowane jakoniekwestionowane mocarstwo, maj by jakoby wszechpotne, a w rzeczywistoci stoj wobec zobowiza, ktrych nie s w stanie dotrzyma. Mimo utraty ycia, okaleczenia oraz pozbawienia dachu nad gow 25 proc. ludnoci Iraku, USA jako jedyna superpotga na wiecie nie jest, jak dotd, w stanie kontrolowa i spacyfikowa miasta Bagdadu. W celu prowadzenia bezsensownej wojny w Afganistanie, USA wcigno NATO w konflikt szkodliwy i zupenie niepotrzebny tej organizacji. USA ma siy wojskowe niebezpiecznie rozrzucone po caym wiecie, zaamujc si gospodark i walut oraz zdaniem byego ministra skarbu w

Waszyngtonie i byego redaktora The Wall Street Journal, Paula Graiga Robertsa jest rzdzone przez chciw Kaba. Kabaa ta chciaaby zaatakowa Iran, Syri oraz wypdzi Hezbollah z Libanu. Ludzie niespena rozumu, pracujcy w grupach planistw, przygotowuj strategi kontrolowania Chin przez USA i stworzenia systemu zabezpiecze, by Chiny nigdy nie wymkny si spod tej kontroli. Kandydat republikaski na prezydenta chwali si, jak to on wystraszy Rosj i podporzdkuje Waszyngtonowi Putina. Rzecz zdumiewajca! Najbardziej zaduone pastwo wiata chce dominowa dwa pastwa, ktre maj najwiksze nadwyki w handlu wiatowym. Wedug World Factbook, publikacji CIA, Rosja w 2007 roku miaa nadwyk 465 miliardw dolarw, a Chiny 363 miliardy. W przeciwiestwie do Chin i Rosji, biecy roczny deficyt USA wynosi 987 miliardw dolarw. Jest to deficyt przekraczajcy sum deficytw wszystkich pastw na wiecie razem wzitych. Tymczasem globalny koszt agresji rzdu Busha na inne kraje waha si od 3000 do 5000 miliardw dolarw. Kady z tych dolarw musi by poyczony i dodany do globalnego zaduenia USA. Jednoczenie brakuje zarezerwowanych funduszy na wiadczenia USA, ktre wynosz okoo 53 000 miliardw. Wedug Paula Graiga Robertsa, USA jest dzi najbardziej ryzykownym dunikiem na wiecie i w dodatku musi polega na obcych, eby mc finansowa wasn konsumpcj, prowadzenie nielegalnych wojen, jak te funkcjonowanie wasnego rzdu. Mitologia amerykaska twierdzi, e najwspanialsze pokolenie Amerykanw uratowao wiat od tyranii Niemiec nazistowskich, podczas gdy tak naprawd inwazja Normandii w czerwcu 1944 roku nie odegraa wielkiej roli w zadaniu klski Niemcom. Gwn i decydujc klsk Niemcy ponieli pod Stalingradem w 1942 roku, tak e gwne znaczenie inwazji na Normandi polegao na tym, i dziki niej Sowieci nie zajli caej Europy, ale na nieszczcie dla Polakw, zajli i zniewolili Polsk, za zgod jej sojusznikw Wlk. Brytanii i USA. Tymczasem ostatnio reym Busha obali konstytucj amerykask i nie ma obecnie siy w ustroju USA, eby t konstytucj na nowo wprowadzi w ycie. Gospodarka jest w opakanym stanie, poniewa miliarderzy amerykascy dorabiaj si majtkw, eksportujc produkcj, robocizn, jak te technologi. Obecnie warto importu do USA przekracza warto produkcji przemysu amerykaskiego. USA jest uzalenione od importu towarw i paliwa. Uzalenienie to ronie w zawrotnym tempie, zwaszcza odkd, po marcu 2002 roku, Bush zgodzi si narzuci dominacj Izraela na Bliskim Wschodzie. Wwczas warto standardowej baryki ropy naftowej zacza wzrasta piciokrotnie od 25 do 125 dolarw, podczas gdy koszt importu paliwa do USA wzrs z 145 do 456 miliardw dolarw rocznie, co powikszyo roczny deficyt handlowy USA o 300 miliardw dolarw, na dodatek do deficytu handlowego w wysokoci okoo 800 miliardw dolarw. Jak uprzednio pisaem, USA moe udwign tak wielki deficyt, poniewa paliwo jest wyceniane w dolarach i dolar stanowi walut rezerwow bankw centralnych. Jednak ta rola dolara zblia si ku kocowi, w miar jak producenci staraj si wycenia paliwo w innych walutach, w celu utrzymania swoich dochodw z eksportu paliwa w walucie bardziej stabilnej od dolara. Z chwil, kiedy dolar straci rol waluty rezerwowej, skoczy si udzielanie Stanom Zjednoczonym kredytu na pokrycie deficytu budetowego. Jak dalej przewiduje Paul Graig Roberts, stopa yciowa w USA zacznie si zaamywa, a dojdzie do upadoci gospodarki supermocarstwa amerykaskiego. W tym stanie rzeczy USA nie s dobrym oparciem dla Polski. Natomiast dania zgody na budow wyrzutni pociskw amerykaskich systemu Tarcza na polskim terenie, o cztery minuty lotu pocisku od Moskwy, zagraa Polsce zniszczeniem przez rosyjskie bombardowanie nuklearne, ktre mogoby bezkarnie obrci Polsk jako pionka na szachownicy gry o dominacj USA nad wiatem w teren skaony radioaktywnie. Wida wic, e upadek USA staje si szybki i pewny ze wzgldu na niezborno ich polityki ze- i wewntrznej, utrat znaczenia operacji wojskowych i ustanowionych baz USA na caym wiecie, generujcych tylko koszty.

Spada maska z twarzy oprycha, co widz nawet USA-filscy Polacy: utrata ich opinii, jako obrocy demokracji, podobnie jak Koci, ktry okaza si tylko ydowsk V kolumn na sowiaskiej piersi, jest wstecznikiem rozwoju narodowego i pastwowego, a nie adn ostoj moralnoci i polskoci. Brudne wojny, w ktrych wspuczestniczymy, terroryzm ydoamerykaski pozorujcy arabski, wytwarzanie sztucznych zagroe i klsk ywioowych, jak cunami, choroby zakane, itp. przy zdemaskowaniu, to s bardzo silne uderzenia cucce, zakaman ydowskoci, polsk wiadomo. Sabnie te na szczcie antyrosyjsko, budowana perfidnie przez ydowskiego ukrytego wroga trzymajcego w Polsce najwysze urzdy i rodki propagandy. Wreszcie Polacy uwiadamiaj sobie, e PRL by okresem najchlubniejszym polskich dziejw, odkrywaj prawd, jakim garbem bya Zabuania i e 17 wrzenia 39r. wreszcie na stale uwolni nas od tego problemu, powoli przebija prawda o niecnej roli WiN i prbie wywoania wojny domowej przez yda Mikoajczyka i uudzie resentymentw do II RP, upada propagandowa sztampa o przyjani polsko-niemieckiej, gdy sdziowie orzekaj o ponownym zaborze ziem polskich przez spisek ydoniemieckich prawnikw. A oni jakby nic si nie stao: buduj hotelowce straszce pustk w caej Europie, otwieraj banki, gdzie goj sam przyniesie w zbach gotwk, wic nie potrzeba na jego otwarcie odpowiednich zabezpiecze, bior i wpuszczaj w zniewolenie poprzez nastpne poyczki, ktrych nikt nigdy nie spaci. Gangsterka polityczna i umafijnienie struktur pastwa; zabjstwa Blidy i Papay tu agent CIA, Mazur, za ostatnie posunicia wadz pokazuj, e mog one mie silne powizania prochiskie, zgubne dla kraju. Nie radzimy sobie kompletnie w rozmowach z Rosj. Ostatnie 20 lat plucia na Moskw, chocia to te wierny sojusznik Tel Awiwu/Waszyngtonu, spowodoway cakowit marginalizacj Polski w oczach nawet przyjanie ustosunkowanych Rosjan. Dlatego Rosjanie buduj ropocig batycki, a ci si nic nie nauczyli: szczekanie na Kreml w Tbilisi pokazuje katastrofalny stan wiadomoci gowy pastwa. W momencie najbardziej draliwych rozmw o gaz namiestnicy sanhedrynu nad Polsk api rosyjskich szpiegw, gdy agenci Mosadu i CIA penetruj bezkarnie polskie tajne archiwa! Sami si zadawi, gdy bdzie coraz czciej dochodzi do rozlicze wewntrznych w mafii ydowskiej, jak ostatnio w wizieniach. Bo sama gra, to te prawa gangu, kto nie wytrzymuje koczy jak szef kancelarii premiera.. I ci mniejsi te zaczynaj si ba. Dlatego bardzo oczekiwane s akcje samoistne, zorganizowane samemu, jak te, ktre wydarzyy si we Woszech, czy nawet w Polsce na Podlasiu [nie myli z cudem w Sokce, chocia to te oprcz elementu zabawowego da efekt odwrotny od zamierzonego przez inicjatorw]. Narzuca si typowy przewrt polityczny i przejcie wadzy przez patriotyczn junt wojskow: eskadra myliwcw, zbombardowanie jakiego znaczcego kasyna, ambasady USA, budynku Sejmu w czasie obrad plenarnych i znanej bazyliki, eby ich przekona, e to nie arty. Internowanie prezydenta, premiera, Min. S.Z. i Finansw oraz Min. Obrony. Przynajmniej na pocztek, zneutralizowa wszystkich posw i nomenklatur ydowsk: wacicieli bankw, posw, zarzdw sp. skarbu pastwa, episkopatu, itp. nie mona dopuci do dalszej dewastacji Polski przez paranoikw i socjopatw, co ma teraz miejsce Wprowadzi katastr 1-2% dla majtkw o wartoci 50 tys euro/os, zakaz hazardu, poza totalizatorem pastwowym, podatek 60% dla najbogatszych, likwidacja FE, powrt dekretami do normalnych skadek ubezpieczeniowo-emerytalnych Zawiesi spaty tzw. dugu publicznego obcym podmiotom oraz zbilansowanie ich poprzez zalege reparacje wojenne od tych pastw i rzdw. Jeli dany podmiot nie wie, jaki kraj reprezentuje, dug przepada. Program naprawczy praktycznie czeka: Zacznik: Kryptonim Prawda Niszczenie pastwa i narodu nastpuje nie przez nieudolno rzdzcych, ale jest to dziaanie zaplanowane i egzekwowane przez centra wadzy wiatowej, wynika z samej ideologii ydowszyzny i zaczo si one od momentu przejcia wadzy przez ukryte ydostwo po umowach okrgostoowych i wyborach 4 czerwca 1989.

Wtedy w ustaleniach uzgodniono, e nie moe Polska z tak siln gospodark wej w struktury wolnego rynku wiatowego i europejskiego, gdy moe nim zachwia, i naley celowo j zneutralizowa, czyli odci gospodarce tlen po prostu j wykoczy. Mwi o tym swego czasu m. in. A. Gwiazda w programie telewizyjnym, pisa prof. Poznaski i inni. Zrealizowano to za pomoc tzw. planu Balcerowicza i innych przedsiwzi wyniszczajcych. Ten proceder dalej trwa, mimo stanu agonalnego gospodarki polskiej. Naley doda, e po obaleniu Gierka Polsk rzdz polskojzyczni ydzi, ktrych nakazem religijnym jest niszczenie nas, wic nie ma mowy o odwrceniu polityki w kierunku naprawczym w adnym momencie tych rzdw, gdy yd jest pozanarodowy mimo uywania jzyka polskiego, i niby takiego pochodzenia. Eksterminowanie nas jest dla nich radoci i zasug u ich boga, a kamstwo instrumentem zaszczytu, jeli udanie zmyl. Odwrotnie do restrukturyzacji, jak przeprowadziy w ostaniem 20-leciu mae Czechy[Czechosowacja] w Polsce pozamykano komunistyczne zakady pracy, PGR-y, zlikwidowano rybowstwo dalekomorskie, mamy Fundusze Emerytalne stworzone po to, aby z pienidzy tam wpaconych uzyska powietrze, i nie dopuci do wypat emerytur, co obecnie Min. Pracy potwierdza, e fundusze s niebezpieczne dla skadkowiczw. Pora wraca do ZUS. Za jego likwidacj zacz yd Rakowski ju w 88r., ale teraz si mwi, e odwrotnie, bo to z ostatnich 20 lat, to s realne pienidze w ZUS, a tamte wczeniejsze nie istniay. Wiadomo Polska kwitnie, Sosnowiec te: zmniejszono tu liczb ludnoci o 40 tys, jeszcze zamierzaj eksterminowa nastpne 70 tys. Z czego centrum JP2 musi powsta! Z akcji giedowych te zrobi powietrze, ale o tym poinformuj pniej, kiedy wicej naiwniakw kupi akcje. Punktowo problemy polskiej teraniejszoci: 1. 1000-letnie opnienie wiadomociowe Polakw nierozrnianie kierunkw polskiej racji stanu: 1.1 uuda Zachodu i obcienie resentymentami za Zabuani ju od momentu powstania IIRP w 1918r. 1.2 nieumiejtno uoenia sobie stosunkw z Ukrain ju od XVII w. ale take Rosj i Litw. 1.3 uuda chrzecijastwem, tzw. cywilizacj zachodni i sptaniem umysowym przez bajania Biblii 1.4 fantasmagorie: bkitna krew, kamstwa historyczne przez zaydzenia faktw, kamstwa naukowe, i religijne 1.5 niezrozumienie pojcia socjalizm, znaczy: prospoeczny, czyli dla dobra ludzi, i PRL: Polak potrafi, szacunek do czowieka, rwnowano kadej formy wasnoci 1.6 hamulce wiadomociowe: Katy, pw44, Rosja-azjatycki zbjca, a w uczelniach wojskowych Petersburga przecie ksztacili si polscy generaowie, ktrzy wygrali wojn w 1920r. a my cichy sabota PRL przez 45 lat. 2. skryta okupacja ydowska. Sabo narodowa wynika z otpienia ydowszyzn: pielgrzymki, cuda, litanie, umartwiania, jako porzdek Boy, odebrana energia czynu, dyskwalifikacja narodu przez rzdzcych: wiksze prawa dla ydw, niby dyskryminowanych. 3. oszustwa i zdrada zachodu: wrzesie 39, WiN, Mikoajczyk, rakiety NATO wycelowane w Polsk do 2000r., obecne brudne wojny, dziaania szpiegw na wiele frontw: Czempiski, Zacharski, itp. 4. demoralizacja, ignorancja obecnych wadz i ich polityka wyniszczania narodu polskiego, totalizm zniewolenia i niszczenia, amanie prawa stanowionego w myl talmudycznego, narkotyki, hazard, wymuszenia, traktat lizboski 5. dezinformacja o represjach stalinowskich, PRL i zakamywanie prawdy historycznej przez IPN. Gomuka, wspaniay polski patriota, postrzelony przez sanacyjnego policjanta, wiziony przez ydw stalinowcw, nie wierzy ani Niemcom ani Rosji, balansowa, a jest oskarany o sualczo i agentur NKWD. 6. destrukcja kocioa katolickiego, list zdrady 65r., konkordat, szopki, zwodzenie cudem w Sokce 7. niezaprzeczalne osignicia socjalizmu, i tragizm polskiego patriotyzmu: zwalczanie wasnej racji stanu: mj ojciec w tajnych komrkach AK, wic brak kariery i cicha walka z socjalizmem

caej rodziny przez cay okres powojenny. Typowa postawa polskich patriotw, czyli: sami zabilimy swoj racj stanu i pastwo. 8. dipisi ydowscy szkodzcy Polakom, ale i odruchy patriotyczne ydw: Falzman, Podrzycki, Pako. Zwalczanie polskiego intelektu: giewka i inni 9. sytuacja geopolityczna obecna: uuda, niecno, i sabizna intelektualna ydowszyzny, rzdz tylko przez si materialn i podstp: Owsiak, wielowiekowa gloryfikacja ajdakw do SAR do JP2, tworzenie mitu Napoleona, ktry wykrwawia polsk modzie jako miso armatnie, i przez oddanie ktremu odzyskalimy niepodlego ponad sto lat pniej, czy szerzenie nienawici do Rosji przez L. Kaczyskiego w Gruzji, itp. 10. jak odnale polsk drog? Proste: troch odpornoci na propagand, i kierowa si zdrowym rozsdkiem, czyta, analizowa. ledzi mylenie ydowskich mdrcw. Stawia sobie wysokie zadania odpowiedzialnoci za pastwo i nard. Trzeba wiedzie, czego chcemy, o co nam chodzi i wczu si w rol gowy pastwa. Jak ustawi priorytety: sabszy zawsze musi by przy mocniejszym, a nie przeciw. Wiec jak zdrad byo PRL? Nieprawda, e nie ma alternatywy dla przyjani z USA i UE. A ona jest. 11. absolutne fiasko polityki wschodniej ydowszyzny i ich analiz. upadek kocioa i USA etc. Dochodzi te wiadomo wartoci PRL i socjalizmu. W eks-NRD powstaj liczne organizacje popierajce i chcce powrotu socjalizmu.. Moe wic szybko nastpi co, czego nie dopuszczano do gowy np. upadek kocioa, jak w Czechach. Plan Balcerowicza mia alternatyw, wiec to jeszcze obnia rang obecnych wadz. Np. w Sosnowcu trzon komitetu budujcego bark dla JP2 to SLD, czyli niewierzcy w Boga. To kim oni do diaba s? Tacy antykatolicy co buduj katedry? Wiec o co im tak naprawd chodzi.? Napisaem list do Senyszyn, do jeszcze dosaa im 10 mln z UE. 13. ydzi niepotrzebnie skomplikowali prosty porzdek wiata, a jest on taki: rodzina, gromada, nard. Szacunek wzajemny kadego czowieka. Oni za stworzyli piramidalny nepotyzm. To s miliony funkcjonariuszy, a mimo to twierdz, e system jest do obalenia szybko. Chroni tej komplikacji odwrcenia prawa naturalnego, w bandycki sposb. Prymitywny, ale przy pomocy niesamowitej siy struktur: olbrzymie pienidze id na bajery: fajerwerki, widowiska, i ogupiacze, ptasia grypa, kiedy katedry, teraz celebryci. Posowie potrafi z zaangaowaniem gada miesicami o niczym, jak nakrcone katarynki. Nigdy o sprawach wanych dla narodu i pastwa. To samo w kociele. Wyszczekani po zawodwce sanhedrynu, jak papugi. Gdzie oni maj ukryte te szkoy? Gdzie oni s przeszkalani? W Pejsatym Instytucie Bicia Piany. Wasa przeszed chyba kurs przyspieszony: jestem za, a nawet przeciw. Wieczna manipulacja. Zagada gupot. 14. kiedy startowaem w wyborach, to do siedziby partii przyszed konsul USA i to on zatwierdza listy kandydatw na posw a my mwimy o uzalenieniu PRL od Rosji! 15. banda przygupw przyja miano iluminatw i jest problem. Pingwiny z Oslo i Sztokholmu, rycerze maltascy, czyli zakute by wybrastwem ciemnoty tworz elit wiata, a kady czowiek ma przecie dwie nogi i jeden odek. Wolna amerykanka w sensie dosownym. Nie jest naszym interesem obrona interesw Izraela. I przyja z USA. To s najwiksi bandyci wiata. a ich pismo wite, to: Na pocztku bya lichwaI kamstwo i podliwoI staa si ydowszyzna a pniej nastpi koniec wiata. 16. Sztuka uliczna, czyli ulicznica. Picasso, Abakanowicz, Hasior, Toulusse-Lautrec, czyli intelektualny mietnik, rne wyprnianie si publiczne, co oni zawsze lubili: na ptna, a nawet na krucyfiks, ich potga to tworzenie katedr, galerii, gdzie chroni swoje niecnoci i nicoci. Dzwony, wiee, sekty, kluby, turnieje rycerskie, mity szlachectwa i arystokracji, a to upiecy przecie, wiece, pielgrzymki Pingwiny z Oslo przyklepi nagrod Nobla dla kadego ydowskiego niecnoty W tej chwili kluczem do wyjcia z tej piekielnej sytuacji jest upadek dwch centrw ydowskich: USA i wadz kremlowskich. Szczeglnie Moskwa dziaa antyrosyjsko i proydowsko. Popiera ekspansj Chin na kontynencie i utrzymanie wpyww Izraela i ydoameryki w Azji.

Nie poradz sobie z 40 rwnolenikiem, czyli problemami od Tokio do Ankary, USA jest na krawdzi bankructwa, od wiosny wystpi nastpne potne zaamania giedowe i finansowe centrw bankowych, i najblisze dwa lata to nieustanne staczanie si gospodarki wiata: prawdopodobnie bdzie wojna domowa w USA i ich rozpad, podobnie obalenie oligarchii ydowskiej w Rosji, potny kryzys w Chinach i powinnimy ten czas wykorzysta na przygotowanie si do przejcia wadzy z rk ydowszyzny w Polsce, aby mdrze zorganizowa ycie w wolnej ojczynie. Po przewrocie i wprowadzeniu gromadnoci zaczniemy moe nawet od kartek i penej komasacji dbr, ale wygramy. Chocia chyba wystarczy normalna katastra progresywna i podatki wysze dla najbogatszych oraz zwyka analiza kosztowa duych majtkw z ostatniego 20-lecia. Trzeba obali B i MFW i anulowa dugi sztucznie i celowo wygenerowane. Odtworzy tajne suby polskie, niezalene od wadz okupacyjnych ydowskich.. Jeli rozpowszechnimy zarzewie polskiej polityki, co si z tego wykluje. Std ten tekst. I do Polakw i ydw, i studentw i politykw. Przepraszam, e nie jest to pene kompendium, jakie chciabym przedstawi ydowszynie dla uatwienia jej obiektywnej samooceny, aby si samozlikwidowaa, ale musz ten tekst zdecydowanie zawzi i skrci w stosunku do zamierzonego formatu, gdy przestanie by zajmujcy; zreszt zawiera treci listw poprzednich. Generalnie ciar rzdzenia przerasta ydowszyzn i ona albo nie potrafi tego zrozumie albo nie umie si do tego przyzna. Samo mantrowanie chciejstwem i przekonywaniem, e si co wie nie wystarcza. Zjawiska negatywne i procesy przez ni wywoane nie daj si obecnie kontrolowa oraz utrzymywa narodw w stanie upienia wiadomoci przez ydowszyzn u nich wypracowanej. Te instrumenty zawodz. I prowadz wiat do ruiny, czy te zagady. Wszystko wskazuje jednak na to, e oni bd cign swj absurdyzm do oporu, uciekajc si do dziaa terrorystycznych wobec kontestatorw, co ju np. si zaczo wobec mojej osoby. Prawdopodobnie bd chcieli wyrokiem sdowym zamkn mi usta. Std te nie wiem, czy bd mia dalej moliwo swobodnej wypowiedzi i by moe nie bd mg ju pisa i rozsya swoich tekstw odsaniajcych prawd. Kiedy ju groono mi mierci przed drzwiami mojego mieszkania za rozwieszanie materiaw o satanizmie Wojtyy Popatrzmy na inne gosy krytyczne w odniesieniu do zakamanej historii:

POWSTANIE WARSZAWSKIE 44
Renatka, Wypowied czytelnika | Wtorek [31.07.2007, 8:51] Powstanie warszawskie, czyli gloryfikacja obdu Kaczyzm przyj sobie powstanie za "mit zaoycielski" tej swojej "IV RP", co wiele mwi o jej naturze. Jeli u podstaw nowego tworu pastwowego stoi najwiksza, najkrwawsza i najbardziej bezsensowna poraka w dziejach narodu polskiego, twr ten musi by do specyficzny. Oddaj hod powstacom, ale oddaj te hod ludnoci cywilnej. Zgino w kocu 200 tysicy ludzi, ktrzy chcieli tylko doczeka koca wojny - i mieli wszelkie szanse go doczeka, gdyby gromadka szalecw, zalepionych swymi wizjami wojskowych analfabetw, nie rozptaa tego krwawego szalestwa, tak dzi gloryfikowanego. Bardzo mi przykro, ale Stanisaw Grzesiuk wspomina transporty "powstacw", ktre przychodziy do Mauthausen. Byli to zwykli warszawiacy, porozsyani przez Niemcw do rnych obozw koncentracyjnych, w rozmowach z ktrymi Grzesiuk sysza jeden refren: "powstania im si zachciao, skurwysynom". Naprawd mi przykro, ale wielka i romantyczna sprawa ma te swoj DRUG stron. Zwykych ludzi, ktrzy wskutek kaprysu i ambicji paru generakw stracili dom, miasto, wolno i najbliszych. Genera Jerzy Kirchmayer by oficerem wywiadu Komendy Gwnej AK. By ofiar represji stalinowskich, w "procesie generaw" dosta wyrok mierci, siedzia 8 lat, wyszed ze zrujnowanym zdrowiem. Pod koniec ycia napisa do dzi najlepsz monografi ("Powstanie warszawskie", W-wa 1959). Jest to znakomita analiza WOJSKOWA powstania. Powstanie zbrojne jest, o czym si dzi zapomina, imprez o charakterze WOJSKOWYM, nie politycznym. Analiza

Kirchmayera - zawodowego onierza, ktry oglda powstanie od rodka - nie pozostawia na powstaniu warszawskim i jego dowdcach suchej nitki. Rozptanie powstania byo kryminalnym przestpstwem, za ktre dowdztwo AK powinno byo odpowiedzie przed sdem wojskowym. Rozptano powstanie praktycznie bez broni, przy kompletnym chaosie organizacyjnym, bez rozpoznania si wroga, bez rozpoznania si, pozycji i STANOWISKA Rosjan. Rozptano powstanie w chwili, gdy pod Warszaw wyadowywaa si z pocigw przybya wanie z Woch dywizja spadochronowa "Hermann Goering". Tylko atakowi Rosjan na przyczki wilane zawdziczamy, e dywizji nie wprowadzono do miasta i e powstania nie zgnieciono w 2 dni. Decyzja o rozptaniu powstania bya czysto polityczna, "oparta na mrzonkach, chciejstwie i zwyczajnej gupocie maych ludzi", ktrzy kierowali wwczas Polskimi Siami Zbrojnymi i Armi Krajow. To s sowa gen. Wadysawa Andersa. Jeli kto pragnie, moe i kopa si z koniem. Gdyby yli Sikorski i Grot, do powstania nigdy by nie doszo. Tajemnica mierci obu generaw to moe najbardziej wstydliwa zagadka w historii Polski, ktrej nikt nie ruszy nawet 20-to metrowym drgiem. Tak to mierdzi. Powstanie rozptali sanacyjni funkcjonariusze. Dziesi tysicy modych ludzi musiao zgin, bo kilku tatusiw chciao zrobi na zo "ruskim". Nic dziwnego, e naszym obecnym wadzom temat jest tak bliski. Powstanie w zgodnej opinii wspczesnych mu polskich wojskowych nie miao ADNYCH szans powodzenia i zostao przegrane ju drugiego dnia, kiedy jasne si stao, e nie da si tymi siami osign wyznaczonych zada, czyli uchwyci strategicznych wzw drogowych. Jedyne dobrze uzbrojone i wyszkolone jednostki Kedywu nie bray zreszt udziau w walkach - stanowiy gwardi przyboczn Bora, majc go broni przez Rosjanami. Czy s jakie przesanki, by dziwi si cynizmowi Stalina, jednego z najwikszych zbrodniarzy w dziejach? Co daje nam prawo zwala win na Rosjan, ktrzy wanie skoczyli najwiksz ofensyw tej wojny, mieli zmczone oddziay, wyduone linie zaopatrzenia, nie mieli natomiast ADNEGO interesu w pomaganiu Warszawie? Czy WOJNA to jest miejsce na naiwno? Trudno pogodzi si z gloryfikacj gupoty. To nie Rosjanie zabijali powstacw. To nie Ludowe Wojsko Polskie byo winne klski powstania. Huczne i zawe obchody jak zwykle milczeniem pomin berlingowcw, ktrzy zginli podczas beznadziejnych prb przedostania si na pomoc Warszawie. Jak zwykle nie wspomni si o samym generale Berlingu, o jego potwornych awanturach z radzieckim dowdztwem, po ktrych pozbawiono go dowdztwa i odesano do Moskwy, by wykada w szkole wojskowej. To absurdalna nieudolno dowdztwa AK spowodowaa monstrualne straty. To cynizm, okruciestwo i LEKCEWAENIE powstania przez Niemcw sprawiy, e walki trway tak dugo i pochony a tyle ofiar cywilnych. Dzi zapomina si, e powstanie tumio nie regularne wojsko, a zbieranina jednostek policyjnych najgorszego autoramentu. Szkoda mi tych wszystkich ludzi, ktrzy przecie mogli y, mogli przey. Szkoda mi Warszawy. Moe i naszym losem jest "strzelanie do wroga z brylantw". Ale dlaczego karabin zawsze trzyma optany ambicyjkami, niekompetentny i zalepiony idiota? al mi autora "piknych sw", ktrymi zachwyca si Marta Wawrzyn, a ktry biadoli, e nie ma za co umiera. Po co umiera, do jasnej cholery? Trzeba Y, biedny czowieczku z hurra-katolickiego portalu "Tezeusz", trzeba y, kocha i pracowa. A takiej moliwoci powstacom warszawskim nie dano. I jeszcze inne spojrzenie na POWSTANIE WARSZAWSKIE "1.VIII 2.X.1944, ze strony internetowej, podpisane Szczepan Szersze Aby zniweczy skutki nauki, wymylono propagand. Codziennie z gazet i telewizji scz nam tak spreparowane wiadomoci, e w kocu patrzc na biae - widzimy czarne i odwrotnie. Odniosem takie wraenie, ogldajc utwory tyczce Powstania Warszawskiego. Ja nie chc dokada jeszcze jednej cegieki propagandowej. Powsta by z tego miks, kogelmogel i jeszcze bardziej zaciemni istot rzeczy. Sprbujmy sami oceni wiadomoci i sami doj do odpowiednich wnioskw. Najpierw jednak, tak samo jak matematyk zaczynamy od poznania cyferek i podstawowych dziaa matematycznych, by mc rozwiza zadanie o pocigu,

ktry wyjecha z miejscowoci A do miejscowoci B o godzinie..., tak samo musimy pozna zasady i cele rzdzce polityk. Podstawowym celem polityki jest zapewnienie przetrwania dla narodu, czy odpowiedniej grupki. Nie jest wany ustrj w jakim nard yje, wanym jest by narodowi zapewni byt, godne warunki ycia i rozwoju intelektualnego, oraz zapewni moliwo reprodukcji i trwania. Narzdziem polityki jest, nie tylko umiejtno negocjacji, zawierania korzystnych ukadw midzynarodowych, ale i wojna. W tym miejscu wchodzi rozwj gospodarczy i naukowy zapewniajcy si dziki rozwojowi nowoczesnej technologii, przede wszystkim militarnej. Zadaniem Sztabw wojskowych, jest z kolei umiejtno wygrywania bitew i wojen. To oni s odpowiedzialni za strategi i logistyk. Gospodarka kraju ma zapewni odpowiedni potencja przemysowy. Dobrzy stratedzy nigdy nie zdecyduj si na podjcie dziaa wojennych nie posiadajc uzbrojenia i adnego zaplecza przemysowego, zdolnego dostarczy na potrzeby armii odpowiednich rodkw. A decyzja o podjciu wojny, zawsze zaleaa i zaley od politykw. To oni musz zna ukady midzynarodowe, oraz si wasn i wasnych sojusznikw, by w trudnych warunkach zapewni narodowi przetrwanie. Dziaania wojenne wi si ze stratami w ludziach i przemyle, dlatego s zawsze ostatecznoci. Sprbujmy przeanalizowa sytuacj polityczn na wiecie w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. Niemcy przegrywaj wojn, s w odwrocie. Front doszed do linii Wisa. Armia sowiecka posuwaa si dosy szybko, w zwizku z tym s trudnoci w podcigniciu zaopatrzenia. ywno, ubranie, koce, bro, amunicja. Okrela si to w jzyku sztabowcw logistyk. Stratedzy sowieccy, proponuj przerwanie dziaa wojennych celem podcignicia zaopatrzenia. Armia niemiecka, jest jednak dostatecznie silna i moe wykorzysta trudnoci sowieckiego frontu i przystpi do kontrnatarcia. Tutaj przystpuje do dziaania polityka sowiecka. Stratedzy sowieccy podejmuj strategi, by da Niemcom - zajcie si wojn z Polakami na ich terenie, w Warszawie. Stalin rozmawia na ten temat z Churchillem, gwnym politykiem angielskim i sprzymierzecem na czas wojny. Churchillowi natomiast, zaley na rozgromieniu Armii niemieckiej, ale cudzymi siami. Na pocztku wojny uywa do tego krwi polskiej, australijskiej, kanadyjskiej. W tym etapie wojny, najwiksz bya sia sowiecka i to ona miaa zakoczy wojn i oszczdzi krew i gospodark angielsk. Za taki ukad zapacono Polsk, a przede wszystkim krwi polsk, potrzebn zwycizcom. Ukad w Jacie, oddaje Polsk Sowietom. Polska polityka znalaza si w trudnej sytuacji. Jedyne rozsdne rozwizanie, dajce moliwo przetrwania narodowi polskiemu, to ukad z ZSRR - i do takiego ukadu dochodzi. Ukad Sikorski Majski. Sowieci, jeszcze nie tak dawno okupant i szczeglnie zacieky wrg, niszczcy przede wszystkim inteligencj polsk, dcy do wynarodowienia i zniszczenia narodu polskiego, staje si sprzymierzecem z przymusu. Sikorski wykorzystuje t sytuacj i montuje Armi Polsk, skadajc si z Polakw wywiezionych do ZSRR, przeznaczonych na zniszczenie. Polscy oficerowie, w ramach niszczenia inteligencji, zostali wymordowani wczeniej w Katyniu. To o tej zbrodni, mia powiedzie wczesny minister spraw zagranicznych ZSRR, Mootow: Urwano eb polskiej hydrze. Lecz Polska Hydra czyli Polacy i ich gowa, polska inteligencja, odrosa. W czasie okupacji tworzono tzw. Tajne Komplety na ktrych dzieci polskie pobieray nauk. Nie trudno wyobrazi sobie, e modzie bya wychowana w duchu patriotycznym. To wanie z niej skada si tajny Rzd Polski, zdolny do sprawowania wadzy w Polsce i zorganizowania dziaalnoci pastwa. To on by gwn przeszkod do przejcia wadzy przez Stalina w Polsce, zgodnie z ukadami w Jacie. Polityka sowiecka staa w trudnej sytuacji. Wygrzebano spraw mordu oficerw polskich w Katyniu. Sikorski zareagowa przysaniem komisji PCK, celem ustalenia prawdy. Stalin wykorzystuje ten pretekst i zrywa stosunki dyplomatyczne z Sikorskim. W tym czasie Anders, oczywicie za zgod Stalina, wyprowadza Armi Polsk z terenw ZSRR, ktra wykrwawia si w interesie Anglii. Historycy i jeszcze yjcy wiadkowie, tamtych czasw, mwi o zmowie Stalina z Churchillem celem doprowadzenia do wybuchu Powstania Warszawskiego. Gen. Sikorski, jest pewien, e szykuje si na niego zamach stanu. Nie chce uywa do podry samolotw angielskich. Lata jedynie samolotami Armii Polskiej, pilotowanymi przez polskich lotnikw. W jednym tylko wypadku, przychyla si namowom premiera Churchilla, ktry uycza mu swego samolotu i to by ostatni lot gen. Sikorskiego. W tym miejscu nie mona zapomnie o czowieku nazwiskiem Retinger, ktry by przydzielony przez odpowiednie 'czynniki' Sikorskiemu na szar eminencj. Nigdy Sikorskiego nie odstpuje. Nawet wtedy (w ostatni podr) wyprawia si z nim jednak nie wsiada

do samolotu, ktry za chwil si rozbije. Sylwetk Retingera przyblia nam Henryk Pajk w ksice Retinger mason i agent syjonizmu Radz przeczyta. Ten sam Retinger - tu przed wybuchem Powstania Warszawskiego, zostaje przywieziony do Polski brytyjskim samolotem. Par godzin wczeniej, zostaje nadana iskrwka z kancelarii Polskiego Rzdu (za granic), nakazujca likwidacj zrzutka z Londynu (czyli Retingera). Niestety, polecenie to nie zostaje wykonane. Retinger spotyka si z gen. Borem Komorowskim. Historycy twierdz, e to Retinger przywiz decyzj o wybuchu Powstania, nie bya to jednak decyzja Rzdu Polskiego a prawdopodobnie Churchila. Kim by gen. Br Komorowski? Komu suy i czyje rozkazy wykonywa? Wojn przey i w Nowym Jorku obnosi si ze swoim bohaterstwem wrd braci wojskowej. Nigdy nie odpowiada za spowodowanie zniszczenia Warszawy i wymordowania polskiej inteligencji. Pukownik Bruno Nadolczak, czowiek do specjalnych zada w czasie wojny, twierdzi, e gen. Sosnkowski wymg na Churchillu decyzj o wstrzymaniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Churchill przydzieli w tym celu samolot z angielsk zaog, ktra miaa zrzuci pukownika Nadolczaka w Polsce. Wiz on rozkaz od gen. Sosnkowskiego zakazujcy podejmowania walki. Samolot, jedynie polata i wrci. Nie pozwolono nikomu skaka. By to jeszcze jeden manewr oszukaczy. Dotar prawdopodobnie rozkaz naczelnego Wodza gen Sosnkowskiego zakazujcy podejmowania walki, ale w trzy dni po wybuchu. Mona byo wycofa si z podjtej decyzji. Nie uczyniono tego. Niewykonano rozkazu Naczelnego Wodza. Jakie korzyci i straty przynioso Powstanie? Warszawa zostaa zniszczona w 80%. Praktycznie pozostay jedynie gruzy. Ocalaa jedynie Praga, poniewa tam stacjonoway wojska sowieckie. Dane podaje za Encyklopedi PWN. Ludno cywiln ewakuowano do obozu przejciowego w Pruszkowie, pnej rozesano do rnych miejscowoci na terenie okupacji niemieckiej, cz modziey i powstacw wywieziono do obozw pracy i koncentracyjnych. Wrd powstacw byo okoo 10 tysicy zabitych, 7 tysicy zaginionych, 5 tysicy ciko rannych, do niewoli poszo okoo 16 tysicy onierzy; zgino 200 tysicy osb cywilnych. Inteligencja polska, przygotowana do przejcia wadzy i zdolna do administrowania pastwem zostaa zniszczona. Zosta zniszczony rwnie materia genetyczny inteligencji polskiej.[????] Ogrom strat, jakie ponis Nard Polski, jest tak wielki, e ich policzy si nie da. Nard pozbawiony polskiej inteligencji, potraktowano jak sam korpus bez gowy, na ktrym umieszczono gow ydowsk. Zawaszczono nie tylko dobra materialne Polakw, ale i dobra intelektualne a nawet religi. Cel powstania nie zosta osignity. Tu naley postawi sobie pytanie: Czyj cel Powstania nie zosta osignity? A Czyj cel zosta osignity? Dziki temu, e powstacy dali robot armii niemieckiej, armia sowiecka podcigna zaopatrzenie i przygotowaa si do nastpnej ofensywy. W czasie tym rwnie czyszczono lasy z partyzantki polskiej. Zniszczono Armi Krajow. Sowieci przywieli z sob tzw. Rzd Socjalistyczny, ktry zacz dziaa na terenach zajtych przez Armi Czerwon. Rzd skada si (w olbrzymiej wikszoci) z osb narodowoci ydowskiej, odwiecznych wrogw tych narodw wrd ktrych yj. Speniy si zaoenia polityki Sowieckiej. Po raz drugi urwano eb polskiej hydrze i w miejsce jej, zainstalowano obc i wrog, ktra tak si z ciaem zrosa, e o usuniciu jej nikt nawet nie marzy. zyska Churchill? Armia Zachodu miaa wicej czasu, by zaj wicej terenu niemieckiego. Gdyby ofensywa na Wile nie zatrzymaa si, naley przypuszcza, e armie Zachodnie do Niemiec by nie zdyy dotrze przed kocem wojny. Zatem prosz nie mwi, e cel powstania nie zosta osignity. Takie s fakty. Prosz samemu przeanalizowa polityk Anglii, ZSRR i Polski i samemu sobie da odpowied. Chciabym przypomnie e by jeszcze jeden sojusznik - USA z prezydentem Rooseveltem na czele ktrego zrzuty z samolotw z broni i ywnoci przeznaczone dla Powstacw, jakim dziwnym zbiegiem okolicznoci trafiay na teren, gdzie znajdowaa si armia sowiecka, albo niedolatyway do celu ze wzgldw, rzekomo pogodowych i zawracay. Oglnie podsumowujc: Anglia przy pomocy USA zapacia Polsk, za przejcie ciaru dziaa wojennych przez ZSSR. Idc konsekwentnie za t decyzj, popieraa polityk Stalina, tyczc Polski i niszczenia jej inteligencji. Kto na tym skorzysta? Prosz nie zapomina o cichych bohaterach, ktrzy pojawiaj si jedynie w polityce, jako szare eminencje a ktrzy wygrywaj wojny. Ich ludzie zostaj gowami zainstalowanymi na ciaach innych narodw, w ich rce przechodzi gospodarka, wadza i pienidz. Bdy w polityce potrafi mci si na caych narodach i to przez wieki cae, dlatego nard powinien nauczy si rozpoznawa zdrajcw i wrogw narodu i nigdy nie uznawa ich za witych, a tak si niestety dzieje...

O zamachu na gen. Sikorskiego mona wicej prawdziwych szczegw przeczyta we wspomnieniach Bruno Nadolczaka [patrz: Kryptonim Prawda], a tutaj tylko zwiza ocena dziaalnoci generaa:

SPRAWA SIKORSKIEGO
[Uwagi kocowe z ksiki. P. aronia Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. W. Sikorskiego] Utworzenie rzdu polskiego na emigracji byo przedueniem pastwowoci polskiej W stosunkach midzynarodowych. Rzd ten by uznawany przez pastwa zachodnie neutralne, utrzymywa kontakty z wieloma krajami, reprezentowao go: 6 ambasad, 2! poselstw i 38 urzdw konsularnych. Dziaalno rzdu gen. Sikorskiego miaa rwnie ogromne znaczenie moralne dla Polakw yjcych pod okupacj niemieck nard wierzy odbudow wolnej i niepodlegej Polski. Na Zachodzie krytycznie patrzono na spraw Polski. Uwaano, e wprowadzono ich w bd twierdzeniem, e ..jestemy pastwem silnym i nie oddamy guzika. Atmosfera rozczarowania jak mwi gen. Sikorski unosia si wok naszego kraju, nawet na Zachodzie podnosiy si glosy, e za Polsk nie chc umiera. To wszystko trzeba byo znie. nie byo to ani atwe. ani mie Na pocztku listopada 1939 r. gen. Sikorski obj stanowisko Naczelnego Wodza Polskich Sil Zbrojnych. a 5 I 1940 r. podpisa umow o rozwoju Armii Polskiej lotnictwa na ziemi francuskiej. W pierwszym rozkazie Naczelny Wdz pisa: ,,Walka trwa. Bij si nasi marynarze, bi si bd nasi lotnicy. Niebawem wyrusz w pole pierwsze nasze puki. W tej walce nie jestemy sami. Star drog polskich legionw z bratniej ziemi francuskiej maszerowa chcemy do Polski 2, Sformowano ponad 84-tysiczne Wojsko Polskie. W czerwcowych walkach w obronie Francji Polacy do koca wypeniali swe sojusznicze zobowizania, mnie walczyli na rnych odcinkach frontu i jako ostatni opuszczali pozycje bojowe, speniajc przewanie rol ariergard. Naczelny Wdz nie da rozkazu polskim dywizjom do zaprzestania walk i wycofania si do portw. nie dopuci do tego by wczeniej opuszczay one pole walki. nie narazi si na zarzut, e swoim dziaaniem przyspieszy katastrof Francji. Rozkazy o przebijaniu si do portw zostay wydane dopiero po kapitulacji Francji, kiedy to rzd francuski w dniu 17 czerwca ogosi tragiczne sowa: zawieszenie broni. Sojusznicza Francja po kapitulacji nie troszczya si o los znajdujcych si na jej ziemi Polakw. Dowdztwo francuskie utrudnio nawet ewakuacj do Wielkiej Brytanii onierzy polskich. wydajc rozkaz zabraniajcy jakichkolwiek przesuni naszych jednostek. Stanowisko to tumaczono tym. ..by nie naraa si Niemcom. Klska Francji doprowadzia do zguby z trudem odbudowane Wojsko Polskie, prze krelia koncepcje Naczelnego Wodza kontynuowania walki zbrojnej u jej boku, przekrelia nadzieje na ryche zwycistwo i powrt do kraju. Gen. Sikorski ponownie podj wysiki odbudowania Polskich Si Zbrojnych na Ziemi brytyjskiej, aby kontynuowa walk z faszyzmem. Uwaa, e Polacy powinni zrobi wszystko, aeby ugruntowa alians z Wielk Brytani i pomc jej w cikich chwilach. Tej decyzji Wielka Brytania zapomnie nie moe. W tym czasie gen. Sikorski opar swoj polityk na najcilejszym sojuszu z Wielk Brytani i Stanami Zjednoczonymi. Uwaa, e te dwa mocarstwa bd zblia si dc siebie nieuchronnie, rozumia, e pozyskanie polityki brytyjskiej i amerykaskiej oraz pomocy materialnej da mu moliwo rozwijania Polskich Si Zbrojnych. Dy do tego, aby rzdy tych dwch pastw nabray zaufania nie tylko do bitnoci naszego onierza, do bohaterstwa naszego narodu, ale do znaczenia Polski jako sojusznika w tej wojnie. Chcia, aby Polacy nie byli jedynie otoczeni nimbem bohaterstwa i romantycznoci, lecz by uznani zostali za ludzi rozwanych i umiejcych wsppracowa z innymi, gotowych do uoenia wsppracy z ssiednimi pastwami. Jego podre do Stanw Zjednoczonych sprawiy, e pozyska sobie poparcie prezydenta Roosevelta i zdoa przedstawi opinii amerykaskiej zamiary rzdu polskiego na przyszo; mwi, e nard polski dy do wspycia z innymi narodami, a goszona opinia i czynione zarzuty w okresie midzywojennym o szowinizmie naszego narodu byy i s nieprawdziwe.

Gen. Sikorski w swej polityce potpia sanacj za klsk wrzeniow i dy do jak najwikszego udziau Polski w rozgromieniu faszystowskich Niemiec. Ten udzia onierza polskiego, jak wielokrotnie podkrela, mia da Polsce prawo wspdecydowania o przyszych sprawach kraju i Europy i postawi Polsk wrd najwikszych pastw koalicji antyhitlerowskiej. Naczelny Wdz w swej polityce zakada wczenie w skad pastwa polskiego Prus Wschodnich, Pomorza Zachodniego i lska Opolskiego, a jednoczenie sta na stanowisku nienaruszalnoci granicy Polski na wschodzie sprzed wrzenia 1939 r. Te kierunki polityczne, wypracowane na przeomie 1939 i 1940 r., byy utrzymywane niemal do zakoczenia wojny. Przy tym gen. Sikorski dy do unormowania stosunkw ze Zwizkiem Radzieckim i chcia, aby Armia Polska organizowana w tym pastwie wzia udzia w caoci w walce na froncie wschodnim. Przeciwnicy Sikorskiego nie godzili si na uoenie stosunkw z rzdem radzieckim. A za zoone w czerwcu 1940 r. memorandum prezydent Raczkiewicz zdymisjonowa Sikorskiego z urzdu premiera rzdu. Dymisja ta zostaa cofnita pod presj oficerw i Rady Narodowej.. Do czerwca 1941 r. zasoby ludnoci polskiej znajdujcej si na terytorium radzieckim nie mogy by wykorzystane do rozbudowy Polskich Si Zbrojnych z powodu braku stosunkw dyplomatycznych midzy obu rzdami i obowizujcego ukadu midzy Niemcami a Zwizkiem Radzieckim. Agresja niemiecka na Zwizek Socjalistyczny Republik Radzieckich bya wydarzeniem o rozlicznych konsekwencjach politycznych i strategicznych w skali wiatowej. Rzdy pastw koalicji antyhitlerowskiej, jak i Stany Zjednoczone, doceniay znaczenie udziau Zwizku Radzieckiego w wojnie. Rzd brytyjski widzia w nim wybawienie od groby bezporedniego ataku na Wyspy Brytyjskie i dy do usunicia przeszkd w nawizaniu wsppracy wojennej ze Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z tych to przyczyn wynikao zainteresowanie Wielkiej Brytanii szybkim doprowadzeniem do normalizacji stosunkw midzy Zwizkiem Radzieckim a rzdem gen. Sikorskiego. Z drugiej strony nawizanie stosunkw z ZSRR odpowiadao strategii gen. Sikorskiego i tym siom politycznym, ktre dyy do unormowania stosunkw ze wschodnim ssiadem. Gen. Sikorski chcia uly doli ludnoci polskiej znajdujcej si w miejscach odosobnienia na terenach Zwizki Socjalistycznych Republik Radzieckich, oraz utworzy armi. Rzd radziecki by rwnie zainteresowany w normalizacji stosunkw z rzdem polskim i dy do utworzenia koalicji pastw antyhitlerowskich. 30 VII 1941 r. ukad polsko-radziecki, mimo sprzeciwu opozycji (z prezydentem Raczkiewiczem na czele), zosta podpisany. 14 sierpnia podpisano umow wojskow. W trakcie normalizacji stosunkw i rozwoju armii wyaniay si w praktyce dnia codziennego trudnoci. Stae powracaa sprawa obywatelstwa mniejszoci narodowych mieszkajcych na dawnych terenach polskich (ktre w padzierniku 1939 r. zostay wczone w skad Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich), objcia opiek ludnoci polskiej, przyprowadzania poboru do wojska, przywracania obywatelstwa i liczbowego rozwoju polskich jednostek oraz zwalniania dawnych obywateli polskich z miejsc odosobnienia. Celem usunicia tych trudnoci i dalszego rozwoju stosunkw polsko-radzieckich gen. Sikorski na pocztku grudnia 1941 r. uda si do Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wizyta ta wypada w krytycznym dla Zwizku Radzieckiego momencie na froncie wschodnim. W czasie rozmowy Sikorskiego ze Stalinem, czasami przykrej i ostrej, stan armii zosta ustalony na 96 tys. ludzi; uzgodniono rwnie ewakuacj tys. onierzy celem uzupenienia jednostek polskich w Wielkiej Brytanii i na Bij- im Wschodzie oraz zapada decyzja przeniesienia polskich dywizji do poudniowych republik Zwizku Radzieckiego. Podpisana, 4 XII 1941 r., przez obu mw stanu deklaracja, zapowiadaa dalsze rozwijanie stosunkw polsko-radzieckich i udzia dywizji polskich w walkach na froncie wschodnim. By to sukces polityki gen. Sikorskiego zosta zrobiony pierwszy krok w kierunku nowego ksztatowania stosunkw ze wschodnim ssiadem. Nie mona jednak nie dostrzega momentw negatywnych dla sprawy poowicznych rozwiza spornych problemw granicznych ze Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. To mgliste sformuowanie o granicach, zawarte w ukadzie 1O lipca, powodowao odmienne interpretowanie przez obie strony treci podpisanych punktw. Strona polska staa na stanowisku powrotu do stanu rzeczy sprzed wrzenia 1939 r. Rzd Zwizku Radzieckiego natomiast twierdzi, i uniewanienie w radziecko-niemieckich z 1939 r. oznacza tylko tyle, e nie czuje si on nimi zwizany w stosunku do Niemiec, a o granicy zachodniej zdecydoway przeprowadzone w padzierniku 1939 r.

wybory i postanowienia w tej sprawie Rady Najwyszej ZSRR. gen. Sikorski odoy propozycj Stalina omawiania polsko-radzieckich spraw granych bez udziau pastw trzecich, nie zdoby si na te rozmowy i nie potrafi przeksztaci zblienia polskoradzieckiego w instrument samodzielnej polityki. Trzeba zaznaczy, e w tym czasie nie byo klimatu politycznego do rozmw o zmianach granic w Europie, w tym wschodnich i zachodnich granic Polski. Istniaa te silna pozycja w rzdzie, ktra wystpowaa przeciwko jakimkolwiek rozmowom o zmianie granicy wschodniej, co wizao premierowi polskiemu rce. Niemniej gen. Sikorski przewidywa pewne zmiany granic Polski na wschodzie. Pamita te naley, e dyskusji wrd wielkich mocarstw alianckich na tematy granic dojrzewaa stopniowo. Sprawy byy omawiane dopiero na konferencji w Teheranie, gdzie okrelono wschodni granic Polski na bazie linii Curzona. Rozwj polskich dywizji, mimo ustale, ju w marcu 1942 r. zosta przyhamowany przez wadze radzieckie, a nastpnie w sierpniu 1942 r. nastpia ewakuacja wojska rodkowy Wschd. Rejon Bliskiego i rodkowego Wschodu mia due znaczenie militarne dla Wielkiej Brytanii, Zwizku Radzieckiego, jak rwnie dla Stanw Zjednoczonych. Obrona i obrona pl naftowych oraz drg, ktrymi szo zaopatrzenie przez Bliski Wschd dla Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich, bya dla tych pastw wanym zagadnieniem. W konkretnej sytuacji militarnej siy brytyjskie dla obrony tego rejonu byy szczupe i obecno polskich dywizji bya wielce poyteczna, suya oglnoalianckim celom militarnym. Podkrelali to politycy wszystkich zainteresowanych pastw. Mwi o tym 8 VII 1942 r. A. Wyszyski w rozmowie z S. Kotem. Poniewa dywizje polskie mog by uyte gdzie indziej dla wsplnych interesw to rzd radziecki nie ma nic przeciwko temu Do ewakuacji onierzy polskich ze Zwizku Socjalistycznych Republik Radziecki. dy te gen. Anders, ale byo to podyktowane innymi przyczynami przekonanie o bliskim zaamaniu si Zwizku Radzieckiego, trudnociami w zaopatrzeniu i wyywieniu armii oraz wrogoci do ZSRR. Stalin zgodzi si na wyjcie polskich dywizji ze Zwizku Radzieckiego celem wzmocnienia obrony rodkowego Wschodu, bo leao to w interesie trzech mocarstw. A te mona zaoy, e znajc nastroje w polskiej armii Stalin musia zastanawia i co zrobi z kopotliwym sojusznikiem, ktry po dojciu do przedwojennych granic Polski mg zachowa si rnie, a wwczas mogoby to wpyn na sytuacj wrd pastw koalicji antyhitlerowskiej. Churchill w licie z 18 VII 1942 r. dzikowa Stalinowi za odstpienie polskich dywizji. Gen. Sikorski broni si przed ewakuacj polskich dywizji ze Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pod jego m.in. wpywem rzd polski podejmowa uchway potwierdzajce ch pozostawienia na terytorium radzieckim polskich oddzia w celu walki na froncie wschodnim (np. w kwietniu i czerwcu 1942 r.). Tene Sikorski na pocztku lipca 1942 r., pod naciskiem Churchilla i politykw brytyjskich, zmieni stanowisko i zgodzi si na udzielenie Brytyjczykom pomocy w obronie Bliskiego Wschodu. Wyprowadzenie polskich dywizji ze Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich byo duym bdem przekrelio umow wojskow z 14 VIII 1941 r., upada koncepcja wsplnej walki z Armi Czerwonej przeciwko Niemcom, a polskie dywizje zostay skierowane na dalekie od wasnej ojczyzny szlaki tym samym zosta wyeliminowany z planw strategicznych Naczelnego Wodza wschodni kierunek dziaa i utracona zostaa gwna baza rekrut do Polskich Si Zbrojnych. Mimo lepszych warunkw bytowych na rodkowym i Bliskim Wschodzie. Klimat dla onierzy polskich by ciki (szczeglnie w pnocnym Iranie i Iraku). Na tych terenach w czasie II wojny wiatowej zmaro ponad 3500 onierzy. Cmentarze onierzy polskich rozsiane s na caym szlaku wdrownym (PahIai. Kazwin. Teheran, NI szhed, Hamadan, Chanakin. Bagdad, Ahwaz, Hahhanijja, Gaza, Trypolis, Bejn. Hajfa, Tel-Awiw, Jaffa, Jerozolima, RamIa, Al-Kantara, Heliopolis, Suez. Kair, M truh. Basra, Tobruk). Po ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR stosunki polsko-radzieckie ulegy dalszemu pogorszeniu. Po zwycistwie Armii Czerwonej pod Stalingradem i przejciu przez dowdztwo radzieckie inicjatywy strategicznej. w kocu kwietnia 1943 r. stosunki polsko-radzieckie zostay zerwane. Tym samym zostaa przekrelona caa strategia polityczno-wojskowa gen. Sikorskiego, ktrej Zwizek Radziecki by jednym z gwnych filarw. Zerwanie stosunkw spowodowao oddanie spraw polskich w rce politykw brytyjskich i utracenie samodzielnoci politycznej to bya przegrana

Sikorskiego. Na aren polityczn zacza wkracza polska lewica tak w Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jak i w kraju. W nowej sytuacji polityczno-strategicznej opracowane zostay przez sztab Naczelnego Wodza plany uycia Polskich Si Zbrojnych na dwch kierunkach operacyjnych: poudniowym (na kierunku bakaskim lub na froncie woskim jednostki z Bliskiego Wschodu) i zachodnim (jednostki z Wielkiej Brytanii). Naczelny Wdz czyni te starania o wczenie Armii Krajowej w obszar i kompetencje amerykasko-brytyjskie, .z\li powizanie dziaa krajowych z caoci operacji pastw zachodnich i uznanie \armii Krajowej za cz si alianckich; propozycje te nie zostay uwzgldnione. Gen. Sikorski gwne wysiki na rzecz restytucji pastwa polskiego opiera o Zachd. ale dy do unormowania stosunkw z pastwami ssiednimi, zwaszcza ze Zwizkiem Radzieckim co uwaa za nieodzowne dla zabezpieczenia Polski przed now grob niemieck i ten kierunek zosta utracony. Sikorski zwalcza polityk przedwrzeniowych rzdw opierajcych bezpieczestwo Polski wycznie o gwarancj pastw zachodnich, a odrzucajcych wspprac ze zwizkiem Radzieckim. Mimo to nie mg si uwolni od zalenoci brytyjskiej. Te punkty przeszoci, silne oddziaywanie politykw brytyjskich oraz nacisk k antyradzieckich na emigracji oddziayway na polityk i postaw gen. Sikorskiego i pod ich pywem kroczy on podobn drog. By nadzwyczaj lojalny wobec politykw innych pastw darzy ich penym zaufaniem, nie dopuszcza do siebie myli, e mog zawie, lekceway, wprowadzi w bd, czy oszuka. Nie chcia zrozumie, e stosunkach midzynarodowych dla kadego polityka i ma stanu interesy jego raju stoj ponad uczucia osobistego sentymentu i przyjani. Tworzy plany. dla ktrych nie byo pokrycia w nadchodzcym ukadzie stosunkw midzynarodowych (np. prba utworzenia federacji pastw w rodkowej Europie). Powanym bdem Sikorskiego byo uleganie polityce i naciskom politykw brytyjskich. a nastpnie oddanie decyzji w sprawach polskich w ich rce, oraz due zaufanie do sw prezydenta Roosevelta. Genera cho dostrzega to niebezpieczestwo, nie zdoa w czas wyrwa si spod wpyww i dominacji brytyjskiej. Tymczasem Churchill nie mia skrupuw, aby zrzuci z siebie ciar sprawy polskiej (ktremu dolegaa coraz hardziej) w miar jak wojska radzieckie przechodziy do dziaa ofensywnych na froncie wschodnim. Nic te nie moe usprawiedliwi Roosevelta, ktry nie szczdzi polskiemu przywdcy frazesw poparcia, nie majcych pokrycia rzeczywistoci. Pamita jednak trzeba, e Sikorski nie umia poprawnie odczytywa wypowiedzi prezydenta Roosevelta 1 Optymizm Sikorskiego pyncy z tych spotka nie mia podstaw. Zapewnienia, ktre otrzymywa w Waszyngtonie nie miay wikszego znaczenia dla losw Polski. Sprawa przyszej Polski i jej granic wschodnich i zachodnich decydowaa si nie w Londynie i Waszyngtonie a w Moskwie. Gen. Sikorski mia w swej polityce sukcesy i niepowodzenia. Zdawa sobie spraw z odpowiedzialnoci jaka na nim spoczywaa. Pisa do gen. Andersa (kiedy ten domaga si jego ustpienia z rzdu): Nie jest lekki ciar, ktry spoczywa na mych barkach, jako szefa rzdu na wygnaniu. Misja ta jest najtrudniejsza i najbardziej odpowiedzialna, a czsto najboleniejsza L.. .1 tylko razem z yciem ustpi ze stanowiska Naczelnego Wodza. Marzy o powrocie do Ojczyzny. Jeszcze 2 VII 1943 r., bdc na Bliskim Wschodzie, zapowiedzia, e bdzie osobicie dowodzi pierwszymi wojskami polskimi, jakie wkrocz na terytorium Polski. A do onierzy dywizji mwi: .Gotowo do oddania ofiary ycia za Ojczyzn czytam w Waszych oczach. Chciabym zatem abycie i Wy wiedzieli, e trzymajc mocno ster odzi polskiej wypeni i ja swj obowizek a do koca 6 Gen. Sikorski podnis, utracony przez sanacj, sztandar biao-czerwony do y o niepodlego Polski. Uosabia on walczc Polsk, ktra, mimo okupacji 2 polskich, nadal pozostawaa czonkiem koalicji antyhitlerowskiej, posiadaa legaln wadz pastwow i wasne wojsko Polskie Siy Zbrojne na obczynie i form nieregularnego wojska w kraju. Walczy o nalen pozycj Polski w powojennej Europie. Dziaalno gen. Sikorskiego w okresie II wojny wiatowej daa mu miejsce w onierzy i mw stanu Polski o najwikszym formacie, gotowych i zdolnych po najwyszy trud w imi walki o niepodlego Ojczyzny. Miejsca tego Sikorskiemu nie moe pomniejszy, ani odebra. .. O zamachu Churchilla i Andersa na generale byo sporo publikacji m. in. w mojej poprzedniej ksice Kryptonim Prawda przedstawiam raport majora Nadolczaka, ale te w serialu TVN

ujawniono wikszo faktw; chociaby sowa wdowy po polskim oficerze z Gibraltaru do Andersa: -Ty morderco wodza i mojego syna jak miesz przychodzi na jego pogrzeb!

PERSPEKTYWY DLA POLSKI I CAEJ SOWIASZCZYZNY


Nasze opracowanie ma charakter oglny systemowy, czyli prezentujcy sowiaszczyzn i sawiaszczyzn w aspekcie zoonoci historyczno-spoecznej, w zwizku z czym nie bdziemy tu zajmowa si opisywaniem ruchw rodzimowierczych, eby nie wyrni jednych i umniejszy zasugi innych, ale zachcam do przestudiowania bardzo ciekawie napisanej historii powojennej ruchw i charakterystyk gwnych postaci ruchw sowiaskich przez dr. Tomasz Szczepaskiego w jego opracowaniu: RUCH ZADRONY I RODZIMOWIERCZY W PRL W LATACH 1956-1989 Mona j przeczyta w nr. 4. z 2009 r. wydawnictwa Pastwo i spoeczestwo, IX Naley przy okazji pamita, e takie organizacje z zasady s pod opiek sub specjalnych wic i tu mielimy rodzynka, Bolesawa Tejkowskiego vel Benio Tejkowera. Krtki tekst Antoniego Lenkiewicza na ten temat: Bernard vel Bolesaw Tejkowski "Sztandarowy" antysemita i "wdz" nie tylko "polskiego ruchu narodowego", ale rwnie oglnosowiaskiego, od kilku ju lat nosi imi BOLESAW. Poznaem go osobicie pn jesieni 1956 r. na zjedzie modziey studenckiej w Krakowie. Reprezentowaem t cze opozycji antykomunistycznej, ktra miaa za sob lata spdzone w wizieniach i dlatego midzy innymi uczulony byem na dziaaczy stalinowskiego ZMP - tych w szczeglnoci, ktrzy penili tam funkcje kierownicze. Jednym z nich by Bernard Tejkowski. W ZMP peni funkcj przewodniczcego zarzdu uczelnianego na Politechnice Krakowskiej. W jego najbliszym otoczeniu dziaali: Stefan i Andrzej Bratkowscy, Kryg, Ullman i Wollen. Caa ta grupa nie kamuflowaa bynajmniej swojej "czerwonoci". Sami siebie nazywali "klanem poncego pomidora". "Chcieli by czerwoni na zewntrz i w rodku" - pisa o nich S. Chestowski w "Po prostu" (nr 10 z 1957 r.) Przypadek Tejkowskiego jest klinicznym przykadem dziaa agenturalnych, podgrzewanych na bardzo pikantnym sosie karierowiczostwa. Jeeli "Gazeta Wyborcza", naganiajc Tejkowskiego, przypisuje mu "konspiracj narodow w latach pidziesitych", to Adam Michnik wie doskonale, co i po co przekamuje. W czerwcu 1956 r. Tejkowski pisa: "Po caodziennej i prawie caonocnej dyskusji, mam kilka uwag: 1. Antysemityzm to kontrrewolucja kotunerii. 2. Partia musi wyraa wol mas. Partia ma sens, jako cz tych mas". W nagrod za trwanie przy komunistycznych ideaach w przeomowych miesicach 1956 r. Bernard Tejkowski zosta etatowym pracownikiem Komitetu Wojewdzkiego PZPR w Krakowie, jako gwny pomocnik towarzysza Marka Waldenberga. "Benio" zasuy si wwczas bronic Jzefa Cyrankiewicza, nie tylko przed atakami antysemitw. Dziki wdzicznoci Cyrankowicza, za porednictwem Mateusza Ochsa, otrzyma Tejkowski mieszkanie w Warszawie, co byo w owych czasach znacznym wyrnieniem. Tejkowski, cigle jeszcze jako Bernard i towarzysz partyjny, wspdziaa z Kuroniem, Modzelewskim i Baumanem. O wielkim przeomie w yciu Tejkowskiego, ktry nastpi rzekomo w roku 1967, pisa Kuro w swojej ksice "Wiara i Wina". Kilka lat pniej Tejkowski zmieni imi na Bolesaw - na pamitk krla Bolesawa miaego - i zaoy grup "wiatowid" o bardzo jednoznacznym nastawieniu antykatolickim. Powizania polityczne tej grupy z sowieckim w Polsce namiestnictwem nie byy w tym czasie nazbyt starannie kamuflowane. Przez cala dekad lat siedemdziesitych, Tejkowski prowadzi swoja neopogansk dziaalno, pracujc na dobrze patnym etacie Zarzdu Gwnego Towarzystwa Krzewienia Kultury wieckiej. W roku 1981 zorganizowa w Warszawie "zjazd", ktry powoa "Polski Zwizek Wsplnoty Narodowej", wystpujc generalnie przeciwko NSZZ "Solidarno". Rwnie po wprowadzeniu stanu wojennego czyni najprzerniejsze umizgi i starania, aby uzyska jakie koncesje w ramach "realnego socjalizmu". 23 wrzenia 1988 r. nagoniono list Tejkowskiego do ministra Kiszczaka, w ktrym napisa: "Ograniczony system wielopartyjny powinien gwarantowa 51% udziau w Sejmie dla PZPR".

We wszystkich wystpieniach Tejkowskiego i jego haaliwych wygupach antyydowskich, chodzi o to i tylko o to, aby kompromitowa te formacje polityczne, ktre odwouj si do tradycji narodowych. Kilka lat (od roku 1991) trwa proces karny Tejkowskiego, ktry by doskonaa okazj do nagonienia jego osoby. W padzierniku 1994 r. "za ponianie osb narodowoci ydowskiej, lenie papiea Jana Pawa II i Episkopatu Polski", skazany zosta na rok wizienia, z zawieszeniem na 2 lata. W licie "Do Szanownego Giennadija Ziganowa", Tejkowski napisa: "Wyraamy nadziej, ze Wasz i nasz program narodowy urzeczywistni Wsplnot Sowiask, stanowic wszechstronne przymierze gospodarcze, polityczne i wojskowe niepodlegych Pastw Sowiaskich". Antoni Lenkiewicz Musimy wic pamita, e cay czas bdziemy si spotyka z tym zakamuflowanym ydowskim mieszaniem, czyli ketmanem w najbardziej istotnych sprawach, o czym przypominaj teksty ponisze przestawiajce oglnie aktualny ukad si wiatowych polityczno-ekonomicznych: SOW ZG, BIELSKO-BIAA 1994 r.

AKTUALNY UKAD SI W WIECIE


Po II wojnie wiatowej jataski porzdek ustanawia dominacj nad wiatem dwch supermocarstw USA i ZSRR. wiat zosta podzielony na dwie strefy wpyww, z ktrych kada bya podporzdkowana jednemu supermocarstwu. Chodzio o ograniczenie w ten sposb suwerennoci wszystkich pozostaych pastw wiata i podporzdkowaniu ich swoim supermocarstwowym celom. Propaganda mwia tylko o dwch moliwych drogach ku przyszoci kapitalistycznej z USA na czele i komunistycznej z ZSRR na czele, pomijajc trzeci drog samodzieln i nacjonalistyczn. Formalnie, dwa te supermocarstwa panoway nad wyznaczon sobie czci wiata, byy sobie przeciwstawne i pozostaway z sob w konflikcie o wyczne panowanie jednego z nich nad caym wiatem. Faktycznie za USA i ZSRR razem wziwszy stanowiy jeden jednorodny, ale hierarchiczny system wiatowej dominacji, podporzdkowany jednej ideologii i jednemu celowi, kierowany przez jednych mocodawcw nacjonalistw ydowskich. USA i ZSRR nie byy pastwami przeciwstawnymi sobie, lecz powizanymi ze sob i uzupeniajcymi si w realizowaniu wsplnego celu. Jataski system dominacji ydowskiej, po stronie amerykaskiej posugiwa si wzgldnie liberalnymi metodami podporzdkowania sobie Narodw i ich wynaradawiania. Po stronie radzieckiej, metody te byy totalitarne i mordercze. System jataski z rozmysem stwarza take obu stronom dalece rne moliwoci gospodarcze, na korzy strony amerykaskiej, i stwarzajc jej dogodne warunki rozwoju gospodarczego, gwnie sojuszniczym dla ydw Narodom germaskim, za po stronie radzieckiej bezprzykadne warunki wyniszczania Narodw, gwnie Sowiaskich. W procesie niszczenia Narodw Sowiaskich, komunizm stopniowo przesta by ydom potrzebny jako rozwojowo niewydajny i odraajcy, ale take dlatego, e zacz on ewoluowa w kierunku narodowym. Procesy takie zaczy si wzmaga w uniezaleniajcej si od ZSRR Rumunii, a take w NRD, Polsce i samym ZSRR. Przejcie wadzy przez Rosjan mogoby uniezaleni ZSRR od USA i zmieni w zasadniczy sposb ukad si w wiecie. Wielki ZSRR, rzdzony przez rosyjskich nacjonalistw staby si szybko wydajnym ukadem, przewyszajcym swymi moliwociami USA. Wszystko to byo sygnaem dla amerykaskich ydw, aby przypieszy likwidacj nie tylko komunizmu, lecz take ZSRR i dwubiegunow dominacj jatask zastpi jednobiegunow dominacj USA. Aby tego dokona, trzeba byo nie tylko rozbi midzynarodow struktur komunistyczn i ZSRR, ale w powstajcych na ich gruzach pastwach utrzyma wadz ydw. W zaskakujco szybki sposb i bez oporu przesta istnie system komunistyczny podlegy ZSRR, z takimi midzynarodowymi strukturami jak Ukad Warszawski i RWPG oraz przesta istnie sam ZSRR. Bez wojny, rewolucji i kataklizmu przyrodniczego upado potne supermocarstwo. Powalenie go wymagaoby totalnej wojny wiatowej. Tymczasem ZSRR sam likwidowa Ukad Warszawski, nie dajc w zamian choby ograniczenia NATO. Ustpowa ze wszystkiego,

likwidowa sam siebie, rozbijajc si na szereg pastw, podczas gdy jednoczyy si Niemcy i caa Zachodnia Europa. Takiego pokojowego unicestwienia ZSRR mona byo dokona jedynie na skutek sterowanej z zewntrz i posusznie wykonywanej wewntrznej samozagady. Bya jeszcze jedna przyczyna likwidacji komunizmu i ZSRR. Chodzio o to, by w obliczu nie dajcych si ukry masowych morderstw, ydzi komunici nie odpowiadali za swoje zbrodnie komunistyczne, wielokro wiksze od nazistowskich zbrodni Niemcw. Chodzio te o to, aby ydzi komunici przyjmujc mask demokratw i wprowadzajc demokracj byli nadal elit wadzy, tym razem powszechnie aprobowan za uwolnienie ludzi od znienawidzonego komunizmu. Wydawa by si mogo, e po upadku europejskiego komunizmu i ZSRR Narody w krajach postkomunistycznych uzyskaj suwerenno i dobrobyt. W rzeczywistoci, Narody te pogorszyy swoj sytuacj materialn i zamieniaj okupacj sowieck na okupacj amerykask. USA stao si jedynym supermocarstwem, ktre zajwszy rwnie miejsce upadego ZSRR bdzie chciao, w sposb wyczny kierowa caym wiatem. W ten sposb USA, z wsptwrcy i przywdcy systemu jataskiego oraz wspodpowiedzialnego za jego zbrodnie chce kreowa si na wybawiciela ludzkoci z jataskiej niewoli. Odpowiedzialno za zbrodnie systemu jataskiego USA zrzuciy na ZSRR, ktry ju nie istnieje, a wic nie ma odpowiedzialnego. W koncepcji jednobiegunowego panowania USA nad wiatem ktra z jednej strony wyranie si zarysowuje w obecnej epoce wszystkie Pastwa maj by podporzdkowane USA i jego pomocniczej strukturze, jak jest EWG. Nie ma tu miejsca ani na odrbnoci narodowe, ani na niezalenoci pastwowe poszczeglnych Narodw, ktre maj by wynaradawiane i suy interesom USA. Z drugiej strony dochodz do gosu denia do narodowego porzdku wiata, z zachowaniem odrbnoci, tosamoci i niezalenoci wszystkich Narodw, majcych rwne prawa do samodzielnego istnienia i skupienia w granicach jednego Pastwa. Nard bowiem jest najwaniejsz ludzk wsplnot, jedyn wsplnot kulturotwrcz. W tej koncepcji, ludzko to wielo wolnych i niezalenych Narodw wspistniejcych i wsppracujcych ze sob, ale nie dominujcych nad sob. Wojna w Jugosawii, obok innych wydarze na wiecie, jest wynikiem zderzenia si tych dwch przeciwstawnych sobie nurtw i koncepcji nowego adu wiatowego albo panowania jednego mocarstwa nad wszystkimi Narodami albo niezalenoci wszystkich Narodw wsppracujcych ze sob w pokoju. USA sprowokowan przez siebie wojn domow i planowan agresj z zewntrz narzuca Jugosawii ydowsko-amerykaskie panowanie. Jugosawia jednak broni swojej niezalenoci, walczy o narodowy porzdek wiata i przeciwstawia si deniu USA do panowania nad wiatem oraz judaizacji i amerykanizacji ludzkoci w imi witej wolnoci prawa od odrbnoci, tosamoci i samodzielnoci narodowej. Narzucenie wszystkim Narodom panowania ydowsko-amerykaskiego, ma za sob zintegrowany ukad USA, Kanady i Izraela oraz EWG. Ukad ten dysponuje dwoma strukturami wojskowymi NATO i Uni Zachodnio-Europejsk a realizowany jest w oparciu o sojusz z odwetowymi Niemcami i dy przede wszystkim do opanowania caej Sowiaszczyzny i odebraniu jej ziem odzyskanych w wyniku I i II wojny wiatowej. USA w II wojnie wiatowej wykorzystao Sowiaszczyzn dla ratowania siebie przed Niemcami. Sowiaszczyzna zdecydowaa o klsce Niemiec. Teraz, majc Niemcy zwizane z sob, USA przy ich pomocy zamierza podbi Sowiaszczyzn. I jak poprzednio tak i teraz opanowanie Sowiaszczyzny zaczyna si od rozbijania Jugosawii, Czechosowacji i Polski, aby atwiej zajmowa pojedyncze izolowane Kraje i regiony. Sieje si przy tym zamt w Rosji i paraliuje jej przemiany w kierunku narodowym, aby ten najwikszy Kraj Sowiaski nie mg stanowi oparcia dla pozostaych Krajw, aby jego polityka bya antynarodowa i antysowiaska. W Rosji i we wszystkich Pastwach Sowiaskich toczy si walka midzy swoj wasn, wewntrzn orientacj narodow i sowiask, a narzucon z zewntrz obc orientacj antynarodow i antysowiask. Ma ona zastpi ydowski komunizm ydowskim kapitalizmem kontrolowanym przez USA, aby nie dopuci do obrania przez Narody Sowiaskie wasnej drogi rozwoju, do zjednoczenia si Sowiaszczyzny, ktrej zasoby

terytorialne, surowcowe, wytwrcze, ludzkie kilkanacie razy przewyszaj zasoby i moliwoci reszty Europy i USA. We wszystkich krajach postkomunistycznych pod pozorem reform, spowodowano planowy kryzys gospodarczy. Zawyonymi cenami, podatkami i procentami od kredytw celowo doprowadza si do ndzy, bezrobocia i emigracji, do spadku produkcji oraz niszczenia i bankructwa gospodarki. Ratunkiem dla niej ma by prywatyzacja. Jest ona bezprzykadnym rabunkiem Narodw przez obcy kapita i pozbawieniem ich podstaw suwerennoci. Teraz dopiero staje si w peni zrozumiaa absurdalna koncepcja upastwowienia wszelkiej wasnoci w komunizmie. Chodzio o to, aby w ten sposb pozbawi Nard wasnoci i po upadku komunizmu przekaza j obcokrajowcom, gwnie kapitaowi ydowsko-amerykaskiemu i niemieckiemu. W przypadku Polski, przeszkod w przejciu ziemi przez obcych jest prywatna wasno chopska. Manipulacjami cenowymi doprowadzono do upadku produkcji rolnej o poow, a zasieww o 40 procent. Tak zrujnowanemu rolnictwu zaoferowano kredyt na 15 procent rocznie i podniesiono na 90 procent, powodujc niewypacalno i konfiskat gospodarstw rolnych, wycenianych czsto jako nieuytki, na okoo 10 procent wartoci. Tym sposobem i ziemi bdzie mona przekaza obcokrajowcom. Podstawowym zaoeniem ydowsko-niemieckiej polityki jest niedopuszczenie do tego, aby po demontau komunizmu w krajach komunistycznych doszy do wadzy rodzime rodowiska narodowe. Wzmoono wic kampani skcania Narodw Sowiaskich, agenturalnego organizowania konfliktw cznie ze zbrojnymi. Przekonuje si kamliwie Polakw, e maj wicej wsplnego z Niemcami, Anglikami, Amerykanami i ydami, ni z Czechami, Sowakami, Serbami, Ukraicami i Rosjanami. A przecie wszystkie bez wyjtku Narody Sowiaskie s sobie najblisze etnicznie i kulturowo. Upodabnia je wobec siebie wsplna kultura i cywilizacja sowiaska. Celem naszych wrogw jest dzielenie Sowian oraz pojedyncze opanowywanie zwanionych Narodw Sowiaskich, a do opanowania caej Sowiaszczyzny. W tej sytuacji Narody Sowiaskie, jeli nawet rozdzielaj si na osobne Pastwa, musz tym bardziej znajdowa moliwo nowej jednoci. ISTOTA EPOKOWYCH PRZEOBRAE W WIECIE WSPCZESNYM Rozpad tzw. realnego socjalizmu, a w rzeczywistoci kapitalizmu biurokratyczno-zalenego, wiadczy o niereformowalnoci wiatowego systemu kapitalistycznego, ktrego pocztki sigaj XVI wieku, a zalki wieku XI. wiatowy system kapitalistyczny osign w latach 60. najwyszy w swoim rozwoju poziom stabilizacji gospodarczej, spoecznej i politycznej, od ktrego zaczyna si jego definitywny zmierzch. Nie jest wic przypadkiem, e w poowie lat 80. liczni teoretycy doszli do wniosku, e wiat jest niepoznawalny, a jeszcze liczniejsi praktycy, e jest on nierzdzalny. W konsekwencji system kapitalistyczny obiecuje gospodarce wiatowej ju tylko destrukcj, a ludzkoci Holokaust. Tak wic poszukiwanie alternatywnego wobec kapitalizmu systemu spoeczno-gospodarczego stao si warunkiem przetrwania ludzkoci. Totalna hegemonia USA W wiatowym systemie kapitalistycznym (19451970) Od koca XIX wieku do 1945 roku histori wiata wyznacza walka i 30-letnia wojna (19141945) o sukcesj brytyjsk midzy USA a Niemcami, zakoczona zwycistwem Stanw Zjednoczonych i ustanowieniem ich totalnej hegemonii w wiatowym systemie kapitalistycznym na okres 25 lat (19451970). Zwizek Radziecki nie by nigdy poza sfer ideologu przeksztaconej w faszyw wiadomo ludzkoci pretendentem do panowania nad wiatem. W okresie wojen totalnych panowanie nad wiatem moga zapewni jedynie supermocarstwowo we wszystkich jej wymiarach, a szczeglnie istotn staa si supermocarstwowo gospodarcza. Tymczasem Zwizek Radziecki pozostawa od 1917 do 1990 roku supermocarstwem ideologicznym i politycznym na gospodarczo glinianych nogach. Radziecka biurokracja totalitarna wykorzystywaa antagonizm niemiecko-amerykaski, by moliwoci przechylenia szali zwycistwa na stron Niemiec lub USA, wymusza ustpstwa terytorialne i polityczne. Tym radzieckim jzyczkiem u wagi byy dla Niemiec zasoby energetyczno-surowcowe Zwizku Radzieckiego, a dla USA radzieckie miso armatnie. wiat by poznawalny i rzdzalny w okresie 19451970, a w latach 60. by wspaniale ustabilizowany wycznie dziki temu, e Stany Zjednoczone sprawoway w wiatowym systemie

kapitalistycznym totaln, przez nikogo nie kwestionowan hegemoni. A Pax Americana spoczywaa na dwch filarach gospodarczo na Ukadach z Bretton Woods, a politycznie na Ukadach Jataskich. Niemiecka prba przejcia sukcesji amerykaskiej (19701981) Pod koniec lat 60. zarysowa si zmierzch totalnej hegemonii USA w wiatowym systemie kapitalistycznym, przede wszystkim w sferze gospodarczej. Rozpocza si III (ekonomiczna) wojna wiatowa midzy USA, Japoni i Niemcami. Najpierw, bo ju pod koniec lat 60. podwaony zosta ekonomiczny fundament totalnej hegemonii Stanw Zjednoczonych, tzn. Ukady z Bretton Woods, ktre czyniy z dolara jedyn walut wiatow, formalnie wymienialn na zoto. Zniesienie owej wymienialnoci, oficjalnie usankcjonowanej w 1971 r. prowadzio do faktycznej, gwatownej dewaluacji dolara, dwch szokw naftowych (1973 i 1979) oraz do pynnych kursw walut i destabilizacji gospodarki wiatowej. Jedynym pretendentem do sukcesji amerykaskiej mogy by w praktyce Niemcy pod warunkiem jednak, e uzyskaj poparcie Zwizku Radzieckiego. Porozumienie radziecko-niemieckie z 1970 r. o demontau Ukadw Jataskich, zjednoczeniu i odbudowie supermocarstwowoci terytorialno-pastwowej Niemiec, pozbawiao totaln hegemoni USA drugiego, politycznego jej fundamentu. W zamian Niemcy miay podj si gospodarczej kolonizacji Zwizku Radzieckiego, ratujc od bankructwa politycznego radzieck biurokracj totalitarn, a ponadto dysponujc supermocarstwowoci nuklearn Zwizku Radzieckiego byy w stanie zneutralizowa ewentualny szanta nuklearny ze strony USA. Kolonizacja gospodarcza Zwizku Radzieckiego otwieraa przed Niemcami drog na Pacyfik, gdzie od zakoczenia II wojny wiatowej ksztatuje si nowe gospodarcze centrum wiata (dotychczas usytuowane na Atlantyku). W obliczu tego zagroenia Stany Zjednoczone weszy w sojuszsymbioz (NICHIBEI) z Japoni. Jednake mimo zaamania si w Polsce porozumienia radzieckoniemieckiego i powrotu w 1987 r. za spraw M. Gorbaczowa do porozumienia radzieckoamerykaskiego, Stany Zjednoczone nawet w sojuszu-symbiozie z Japoni nie byy w stanie podj si kolonizacji gospodarczej Zwizku Radzieckiego. W konsekwencji dopenio si polityczne bankructwo radzieckiej biurokracji totalitarnej, ktrego konsekwencj by rozpad podporzdkowanego politycznie Zwizkowi Radzieckiemu bloku komunistycznego oraz bakanizacja i libanizacja Zwizku Radzieckiego. Koniec zudze w krajach kapitalizmu zalenego Paradoksalnie w latach 70., kiedy rozpocz si definitywny zmierzch wiatowego systemu kapitalistycznego, zrodziy si w krajach rozwijajcych si i niektrych krajach tzw. realnego socjalizmu najwiksze nadzieje na szybki, autentyczny rozwj gospodarczy. Nadzieje te rozbudzone zostay za spraw atwych kredytw obficie udzielanych przez wysoko rozwinite kraje kapitalistyczne wybranym krajom rozwijajcym si (Meksyk, Argentyna, Brazylia) i niektrym krajom tzw. realnego socjalizmu (np. Polska) bez warunkw wstpnych, na dugie terminy i przy stopie oprocentowania ksztatujcej si czsto poniej stopy inflacji. Miao to by zapowiedzi nowego wiatowego adu gospodarczego, w ktrym kraje rozwijajce si miay w perspektywie 2000 roku wytwarza 30% wiatowej produkcji przemysowej. W rzeczywistoci wysoko rozwinitym krajom kapitalistycznym grozi najwikszy w dziejach wiatowego systemu kapitalistycznego krach finansowy, a atwe kredyty okazay si najlepszym dla nich rozwizaniem. Brutalna dewaluacja dolara w wyniku zniesienia jego wymienialnoci na zoto wyzwolia powd dziesitkw miliardw euro-dolarw gorczkowo szukajcych lokaty. Gwni (arabscy) producenci ropy naftowej dokonujcy transakcji przede wszystkim w dolarach zareagowali gwatownym, 5-krotnym wzrostem cen ropy naftowej (I szok naftowy), wyzwalajc jeszcze wiksz powd petro-dolarw szukajcych nie mniej gorczkowo ni euro-dolary lokaty. Kredytobiorcy z krajw rozwijajcych si i krajw tzw. realnego socjalizmu udzili si, e atwe kredyty bd istniay wiecznie. Dlatego te budowali gigantyczne programy inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej i socjalnej oraz produkcji podnoszc jednoczenie wysoko place. Nie byli oni jednak w stanie, zwaszcza w krajach rozwijajcych si z uwagi na brak kadr i korupcj, o czym doskonale wiedzieli kredytodawcy racjonalnie wykorzysta udzielonych kredytw. Uwolniwszy si od zatorw kapitaowych ju pod koniec lat 70. wysoko rozwinite kraje kapitalistyczne przeszy nagle do polityki trudnych kredytw podwajajc ju w 1979 r. stop

procentow. Okazao si wwczas, e kraje rozwijajce si i kraje tzw. realnego socjalizmu nie s w stanie spaca nawet odsetek. Kolejna powd petro-dolarw w wyniku II szoku naftowego (1979 r.), ktry oznacza 4-krotny wzrost ceny ropy naftowej nie stworzya ju zatorw kapitaowych. Niewypacalni dunicy, ktrym na szyj zarzucono ptl zaduenia, stojcy wobec koniecznoci rekonstrukcji dugw musieli przyjmowa warunki narzucane przez wierzycieli, ktrych interesw broniy dwie potne midzynarodowe instytucje finansowe zrodzone w Bretton Woods Midzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank wiatowy. Midzynarodowy Fundusz Walutowy narzuca swoje programy dostosowawcze, w ktrych oficjalnym celem jest przywracanie rwnowagi bilansu patniczego i zabezpieczenie spaty zaduenia. Istotny jest fakt, e nowe kredyty s udzielane przy pomocy kroplomierza na krtkie terminy. Destrukcyjne skutki tej dziaalnoci Midzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku wiatowego s najbardziej widoczne w Afryce subsaharyjskiej, ktr z coraz wiksz czstotliwoci nawiedzaj klski godowe. U progu Trzeciego Tysiclecia III (ekonomiczna) wojna wiatowa oznacza, e trzy supermocarstwa gospodarcze (USA, Japonia, Niemcy) agodz obecnie swoje wzajemne antagonizmy kosztem reszty wiata, a w szczeglnoci kosztem krajw rozwijajcych si i byych krajw komunistycznych. W tej ostatniej grupie krajw likwiduj one przemys i rolnictwo, by wyeliminowa z rynku wiatowego potencjalnie bardzo gronych konkurentw i zyska tam chociaby niewielki rynek zbytu. W krajach rozwijajcych si nie musz niszczy przemysu przetwrczego. gdy nie dopucili do jego powstania, a w dziedzinie rolnictwa kraje te z uwagi na eksplozj demograficzn, w szczeglnoci miejsk, stay si w gwatownie rosncej skali importerami ywnoci. W sytuacji totalnej destrukcji gospodarczej istnieje groba niekontrolowanych wybuchw spoecznych, zarwno w krajach rozwijajcych si, jak i w byych krajach komunistycznych, a adne supermocarstwo gospodarcze nie jest ju obiektywnie w stanie ustanowi wasnej totalnej hegemonii w wiatowym systemie kapitalistycznym i uczyni wiat poznawalnym, a tym samym i rzdzalnym. Dla wielkiej wiatowej finansjery, ktra przejmuje totaln kontrol nad ca wiatow gospodark, jedyn szans uwiecznienia wiatowego systemu kapitalistycznego jest utworzenie dwch wiatowych rzdw politycznego, pozornie decydujcego o losach ludzkoci i gospodarczego, ktremu ten pierwszy byby nieformalnie podporzdkowany. Na naszych oczach Organizacja Narodw Zjednoczonych przeksztaca si w wiatowy rzd polityczny, bowiem Stany Zjednoczone, jako gwne supermocarstwo militarne (po rozpadzie Zwizku Radzieckiego) nie s ju w stanie z uwagi na rosnc niemoc ekonomiczn peni roli wiatowego andarma. Role t przejmuje ONZ. a sekretarze generalni tej organizacji wychodz tym oczekiwaniom naprzeciw. firmujc interwencje zbrojne wysoko rozwinitych krajw kapitalistycznych w Kuwejcie, Jugosawii, Somalii itp. W chwili obecnej, gwn przeszkod na drodze ustanowienia dwch rzdw wiatowych jest Europa Zachodnia jako silna regionalna, gospodarcza i polityczna wsplnota pastw. Nie jest wic przypadkiem, e europejski system walutowy sta si gwnym przedmiotem atakw ze strony wielkiej finansjery wiatowej, firmowanych przez jej figuranta G. Sorosa. Ustanowienie 15procentowego pasma waha kursw wymiennych walut zachodnio-europejskich jest faktycznym przekreleniem europejskiego systemu walutowego. Jednym z gwnych narzdzi w procesie ustanawiania wiatowego rzdu gospodarczego jest .deetatyzacja gospodarki (likwidacja przedsibiorstw pastwowych oraz uniezalenienie od pastwa banku centralnego), realizowana pod hasem wolnego handlu i prywatyzacji. Idzie o to, by pozbawi pastwo wpywu na gospodark narodow i sprowadzi jego funkcje do zada wycznie politycznych, indoktrynacyjnycb i policyjnych wobec wasnego narodu i spoeczestwa. W konsekwencji, wiatowy rzd polityczny (za fasad ONZ), zoony z przedstawicieli pastw stanie si w sposb bardzo dyskretny narzdziem wiatowego rzdu gospodarczego. wiatowy rzd gospodarczy bdzie realizowa program ludobjstwa, zgodnie z naukow doktryn obrocw naturalnego rodowiska czowieka, ktrzy dowodz, e nie wiatowy system kapitalistyczny, lecz eksplozja demograficzna staje si gwn przyczyn niszczenia tego rodowiska. Std wynika, e to czowiek jest dla czowieka najwikszym zagroeniem. Stalinowskie

i faszystowskie metody ludobjstwa oparte na fizycznej eksterminacji zawiody, gdy byy zbyt kosztowne, a mocodawcy zbyt niecierpliwi. Programy dostosowawcze Midzynarodowego Funduszu Walutowego, ktre prowadz do destrukcji gospodarczej oraz do totalnej degradacji duchowej i materialnej spoeczestw krajw rozwijajcych si i krajw byego bloku komunistycznego s maltuzjaskimi, ludobjczymi programami obliczonymi na kilkadziesit lat. A mocodawcy nie musz si niecierpliwi, gdy grobie wybuchw spoecznych umiejtnie rozplanowanych w przestrzeni i czasie bd w stanie zapobiec lub skutecznie stumi pastwa polityczne o charakterze policyjnym, ktrych dziaalno bdzie tym bardziej efektywna, e uwolnione od odpowiedzialnoci za gospodark, bd mogy skupi si na doskonaleniu metod terroru indoktrynacyjnego i represyjnego. Uchwycenie istoty epokowych przeobrae dokonujcych si w wiecie wspczesnym jest pierwszym warunkiem trafnego usytuowania Polski w kontekcie gospodarki i spoecznoci wiatowej. wiat przeksztaci si w planetarn wiosk. W konsekwencji, niezalenie od tego, czy pragniemy, czy te nie otwarcia na wiat, jestemy tak uwikani w splot midzynarodowych stosunkw gospodarczych, spoecznych i politycznych, e strategia rozwoju Polski musi przyj jako swj fundament teoretyczny i praktyczny cay w splot. Jest to tym bardziej oczywiste i konieczne, e jako kraj redniej wielkoci, w wikszym stopniu podlegamy zewntrznym presjom ni sami moemy na zewntrzny splot wydarze oddziaywa zwaszcza, e elity intelektualne w Polsce nie potrafi i nie chc samodzielnie myle, a w dalszej konsekwencji elity polityczne nie potrafi i nie chc samodzielnie dziaa. Midzynarodowe uwikanie Polski Realizm polityczny kae stwierdzi, e stosunki midzy pastwami nie opieraj si ani na prawie, ani tym bardziej na moralnoci, lecz na interesie i przemocy. W tym wietle naley rozpatrze cay powojenny okres. Polityczne podporzdkowanie Polski Zwizkowi Radzieckiemu byo efektem nie jednostronnej, arbitralnej decyzji radzieckiej biurokracji totalitarnej, lecz porozumienia radzieckoamerykaskiego z 1941 r. usankcjonowanego w Ukadach Jataskich (1945 r.), ktre jednoczenie ustalay ksztat terytorialny i pastwowy naszego kraju. Demonta Ukadw Jataskich, zakodowany w porozumieniu radziecko-niemieckim z 1970 r. nie przywraca nam ziem wschodnich, lecz zakada rozbir Polski i zredukowanie jej obszaru do granic Ksistwa Warszawskiego. Rzetelno naukowa zmusza do stwierdzenia, e nacjonalizacja (unarodowienie) kluczowych dziaw gospodarki narodowej, ktra uwalniaa Polsk od ekonomicznego dyktatu obcego kapitau, stwarzaa obiektywne przesanki suwerennego rozwoju gospodarczego Polski, a reforma rolna (1944 r.) bya historyczn koniecznoci, ktrej nie negowao pastwo okresu midzywojennego, cho niewiele uczynio by j urzeczywistni. Co wicej, nie reforma rolna doprowadzia do zniesienia panowania obszarnictwa, lecz polityka obu okupantw. Jedynie na obszarze Generalnego Gubernatorstwa obejmujcego 1/3 obszaru przedwojennej Polski zachowaa si, cho znacznie, okrojona, wielka wasno ziemska. Osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych w znacznie wyszym stopniu ni reforma rolna przyczynio si do zaspokojenia chopskiego godu ziemi. Zo nie polegao wic na nacjonalizacji kluczowych dziaw gospodarki narodowej i reformie rolnej. W zakresie przemysu zo polegao na likwidacji podmiotowoci gospodarczej zag, ktre w latach 19441945 przejmoway odpowiedzialno za zakady pracy zdewastowane przez okupanta, zabezpieczay ocalone maszyny i urzdzenia, uruchamiay produkcj i za porednictwem powoywanych przez siebie komitetw fabrycznych i rad zaogowych peniy funkcje gospodarza majtku narodowego. Byy to zalki uspoecznienia, ktre biurokracja pastwowa ograniczaa, by je zlikwidowa cakowicie w 1949 r. W zakresie rolnictwa W. Gomuka da gwarancj chopstwu, i jego gospodarka nie zostanie skolektywizowana. I sowa dotrzyma, kiedy w 1956 roku wrci do wadzy. Rady robotnicze w okresie 19561958 byy kolejn prb uspoecznienia przedsibiorstw upastwowionych. Ich likwidacja pozbawia W. Gomuk rzeczywistego oparcia spoecznego, a gospodark po krtkim okresie oywienia (1957 1959) doprowadzia zwaszcza w latach 60. do absolutnej stagnacji. W rezultacie wsplnym wysikiem przedstawiciele nurtu stalinowskiego i socjaldemokratycznego w kierownictwie partii i rzdu oraz

w opozycji zarwno w kraju, jak i za granic zorganizowali wydarzenia 1968 i 1979 r., by wyeliminowa narodowy nurt reprezentowany przez W. Gomuk i przystpi na polecenie biurokracji KPZR i SPD do operacjonalizacji programu V rozbioru Polski, zakodowanego w porozumieniu radzieckoniemieckim z 1970 r. W latach 70. w ramach tego porozumienia Polska zostaa przeksztacona w dodatek energetycznosurowcowy. rezerw taniej siy roboczej i kraj-mietnik dla Niemiec, a gwnym narzdziem byy atwe kredyty udzielane w najszerszym zakresie przez Niemcy i Austri. Likwidacja suwerennoci pastwowej Polski miaa si dokona na drodze ewolucyjnej i pokojowej. Wydarzenia 1976 r., w wyniku ktrych cz opozycji socjaldemokracji (KSS-KOR) przesza do podziemia za wiedz socjaldemokratycznego odamu kierownictwa partii i rzdu, miay na celu wykorzystanie rosncego niezadowolenia zag i zorganizowanie na tej fali socjaldemokratycznych zwizkw zawodowych jako gwnego spoecznego oparcia dla majcego przej wadz nurtu socjaldemokratycznego. Jednake, kierownictwo NSZZ Solidarno przej Koci katolicki. Doprowadzio to 12 grudnia 1981 r. do prby sprowokowania na zlecenie sygnatariuszy porozumienia radziecko-niemieckiego przez oba odamy socjaldemokratyczne w kierownictwie partii i rzdu oraz w ,opozycji wojny domowej i interwencji wojsk Paktu Warszawskiego w celu dokonania V rozbioru Polski na drodze przemocy. Mimo zaamania si porozumienia radziecko-niemieckiego rzdy W. Jaruzelskiego, Z. Messnera, M. F. Rakowskiego kontynuoway w okresie 19821989 proniemieck polityk lat 70. pogbiajc cik sytuacj gospodarcz kraju. W 1989 roku Okrgy St by wsplnym zwycistwem opozycyjnego nurtu socjaldemokratycznego, ktry likwidujc NSZZ Solidarno i powoujc do ycia Komitety Obywatelskie pozbawia Koci najszerszego jego oparcia spoecznego oraz tego samego nurtu w kierownictwie partii i rzdu, ktry na gruzach PZPR y styczniu 1990 roku powoa do ycia dwie partie socjaldemokratyczne SdRP i Uni Demokratyczn. Ekonomicznym fundamentem Okrgego Stou by Plan Sorosa uzgodniony w najwikszej tajemnicy przed spoeczestwem polskim przez ekspertw rzdu M. F. Rakowskiego i NSZZ Solidarno. Zgodnie z tym Planem gospodarka upastwowiona miaa by w byskawicznym tempie przeksztacona w mas upadociow i wystawiona na midzynarodow licytacj. Plan ten tak przychylnie przyjty przez rzd polski spotka si z krytyk zagranicy, ktra dostrzega w nim wielk ingerencj zewntrzn. Plan Sorosa rozpropagowany jako Plan Balcerowicza opracowany zosta w 1989 r. przez nowojorskiego finansist, ma zaufania obcych korporacji Rothschildw, Goldsmithw i innych magnatw bankowych, dziki ktrym mg on podj skuteczn walk przeciwko Europejskiemu Systemowi Walutowemu. Gorcym ordownikiem Planu Sorosa by prof. Jeffrey Sachs, ktrego misje byy finansowane przez Fundacj im. Stefana Batorego, zaoon przez Georga Sorosa, zarejestrowan 7 maja 1988 r. wpisem do rejestru sdowego nr F.R.I.-6. Rad Fundacji tworz nastpujce osoby: Przewodniczcy: Jerzy Turowicz. Czlonek honorowy: George Soros, Czonkowie Rady Fundacji: Bogdan Borusewicz pose na Sejm RP. Wojciech Fibak przedsibiorca. Bronisaw Geremek prof. PAN, pose na Sejm, Jan T. Gross profesor Emory Uniyersity w USA, Leszek Koakowski profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, Marcin Krl red. naczelny pisma Res Publica, Krzysztof Michalski prof., dyrektor IWM w Wiedniu, Adam Michnik red. naczelny Gazety Wyborczej, Zbigniew Peczyski prof. Uniwersytetu w Oxfordzie, Maria Radomska prof. SGGW-AR Anna Radziwi nauczycielka, Andrzej Rapczyski prof. Columbia Uniyersity, USA, Jzef Tischner prof. Papieskiej Akademii Teologicznej. Stanisaw Wellisz prof. Columbia Uniyersity, USA.

Zarzd: Prezes: Aleksander Smolar Wiceprezesi: Zbigniew Janas Edmund Mokrzycki Sekretarz: Jzef Chajn Czonkowie: Teresa Bogucka, Wiktor Osiatyski, Hanna Suchocka, Andrzej Ziabicki Czynnoci wykonawczo-zarzdzajce w stosunku do uchwa Zarzdu peni Dyrektor Fundacji, ktremu podporzdkowane jest Biuro Fundacji. Dyrektor Fundacji: Jacek Wojnarowski, Gwny Ksigowy: Jadwiga Stachurska, Koordynatorzy Programw: Dagmara Braniewska, Justyna Blinowska, Ewa Chaasiska, Wojciech Gasparski, Piotr Halbersztat, Piotr Konczewski, Zbigniew Modrzewski, Karolina Sokolowska. Asystenci: Anna Sodon, Eliza Sieklicka Obsuga finansowa: Danuta Mingin, Janina Zajc Administracja: Mirosawa Kowalska, Katarzyna Rajszczak, Danuta Rastawicka, Marek Skrzekotowski. Lista czonkw Klubu Europa, ktry jest integraln czci skadow Fundacji im. Stefana Batorego: Jan Krzysztof Bielecki, Jan Boski, Micha Boni, Zbigniew Bujak, Jzef Chajn, Kazimierz Dziewanowski, Marek Edelman, Wadysaw Frasyniuk, Bronisaw Geremek, Aleksander Gieysztor, Aleksander Hall, Jerzy Holzer, Zbigniew Janas, Jan Janowski, Ryszard Kapuciski, Leszek Koakowski, Marcin Krl, Jan Jzef Lipski, Witold Lutosawski, Tadeusz Mazowiecki, Antoni Mczak, Krzysztof Michalski, Adam Michnik, Artur Midzyrzecki, Czesaw Miosz, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, ks. Stanisaw Opiela, Ryszard Reiff, Janusz Reiter, Piotr Sonimski, Aleksander Smolar, Andrzej Stelmachowski, Ryszard Stemplowski, Maria Stoizman, Stanisaw Stomma, Jan Jzef Szczepaski, Andrzej Szczypiorski, Jzef Susz, ks. Jzef Tischner, Witold Trzeciakowski, Jerzy Turowicz, Andrzej Wajda, Andrzej Wielowieyski, Jacek Woniakowski, Andrzej Kajetan Wrblewski, Henryk Wujec, Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Ziabicki. Zarzd Klubu: Prezes: Bronisaw Geremek, Wiceprezes: -- ks. Stanisaw Opiela, Czonkowie: Marek Edelman, Zofia Kuratowska, Janusz Onyszkiewicz. Program destrukcji Rzdy T. Mazowieckiego, J. K. Bieleckiego, J. Olszewskiego i H Suchockiej kontynuuj bezporednio strategi ostatecznej destrukcji Polski, zainicjowanej przez rzd M. F. Rakowskiego, a porednio strategi nurtu stalinowskiego (ZPP i CBKP) oraz socjaldemokratycznego (odrodzona PPS), ktre wsplnie eliminoway narodowy nurt W. Gomuki, by mc suy radzieckiej biurokracji totalitarnej, zwaszcza w okresie stalinow skim (19491955), nastpnie sygnatariuszom porozumienia radziecko-niemieckiego z 1970 roku, w okresie 19701981 i wreszcie od 1982 r. SPD. Podzia na nurt stalinowski i socjaldemokratyczny zaciera si coraz wyraniej. Wielu przedstawicieli ZPP i CBKP nawrcio si na socjaldemokratyzm tak jak nastpnie po 1970 roku z komunizmu na jeszcze bardziej fanatyczny kapitalizm. Plan Sorosa, ktrego figurantem zosta L. Balcerowicz jest programem celowej i wiadomej destrukcji polskiego organizmu gospodarczego, narodowego i pastwowego. Przy tej okazji naley obali mit, i wyrzeczenia na jakie plan Sorosa skazuje Nard Polski s konsekwencj 45 lat panowania komunizmu. Polityczne podporzdkowanie Polski Zwizkowi Radzieckiemu miao niewtpliwie negatywny wpyw na gospodark z uwagi przede wszystkim na to, e podporzdkowana radzieckiej

biurokracji totalitarnej rodzima biurokracja totalitarna nie bya w stanie racjonalnie wykorzysta obiektywnych potencjalnych moliwoci rozwoju gospodarczego, jakie stwarzay: istniejcy potencja produkcyjny, a zwaszcza wysoko kwalifikowane kadry, doprowadzajc gospodark do kolejnych zaama i ostatecznie do katastrofy. To przecie radziecka biurokracja totalitarna jako bankrut gospodarczy. a nie socjaldemokratyczna opozycja zadecydowaa o likwidacji komunizmu i bezwarunkowym podporzdkowaniu gospodarki bloku komunistycznego obcym korporacjom i wysoko rozwinitym krajom kapitalistycznym. Niezbitym dowodem jest porozumienie radziecko-niemieckie z 1970 roku, a w szczeglnoci zakodowana w nim niemiecka kolonizacja gospodarcza Zwizku Radzieckiego. Ju pierwszy krok na tej drodze, gazocig z Syberii Zachodniej co Europy Zachodniej zbudowany na przeomie lat 70. i 80., ktrego koszt szacowano na 42 mld USD wiadczy o skali niemieckiego programu gospodarczej kolonizacji Zwizku Radzieckiego. Polityczne podporzdkowanie Zwizkowi Radzieckiemu nie prowadzio do strukturalnogospodarczego podporzdkowania, ktrego klasyczn ilustracj jest midzynarodowy podzia pracy. w ramach ktrego kraj dominujcy produkuje i eksportuje wszystkie towary wysoce przetworzone i importuje gwnie energi. surowce i tani si robocz, za kraj podporzdkowany zajmuje pozycj odwrotn. Tymczasem po 45 latach radzieckiej dominacji politycznej Polska pozostaje krajem, ktry do Zwizku Radzieckiego eksportuje przede wszystkim towary przetworzone, a ze Zwizku Radzieckiego importuje gwnie energi i surowce. Oznacza to, i w momencie rozpadu bloku komunistycznego nic nie stao na przeszkodzie, by po usuniciu krpujcej zalenoci politycznej przystpi do wykorzystania strukturalnej niezalenoci gospodarczej i uzyskanej swobody ruchw politycznych w celu utrwalenia wszystkich aspektw suwerennoci narodowej. pastwowej i gospodarczej. To socjaldemokratyczna biurokracja totalitarna pozorowaa od 1956 roku walk ideologiczn midzy odamem dysponujcym komunistyczn wadz, a odamem oddelegowanym do antykomunistycznej opozycji. a nastpnie nawet do antykomunistycznego podziemia. Zwycistwo przy Okrgym Stole obu socjaldemokratycznych nurtw (reprezentowanych przez UD i SdRP) pozwaa im na realizacj programu destrukcji gospodarczej zgodnie z poleceniem wielkiej finansjery wiatowej, ktra nieco ju poirytowana oczekuje szybkiego ostatecznego rozwizania kwestii polskiej, gdy ma do zaatwienia znacznie trudniejsze problemy, jak chociaby likwidacj europejskiego systemu walutowego i wsplnot europejskich jako przeszkody na drodze do ustanowienia dwch rzdw wiatowych, a w szczeglnoci gospodarczego. Najbardziej perfidn tez wielkiej wiatowej finansjery jest teza, i polskie przedsibiorstwa padaj. W rzeczywistoci rzdy, poczynajc od lat 70., a w szczeglnoci rzdy ..postsolidarnociowe prowadz strategi gospodarcz. ktra celowo i wiadomie prowadzi przedsibiorstwa pastwowe do upadoci po to, by usprawiedliwi przekazywanie w formie darowizny najlepszych przedsibiorstw pastwowych obcym korporacjom oraz ich dotowanie m.in. w postaci wakacji podatkowych (na okres od 3 do 6 lat). Pozostae przedsibiorstwa s przekazywane w caoci lub w czciach (po ich demontau) za symboliczn zotwk firmom nomenklaturowym i mieszanym bd upynniane za cen zomu. Destrukcja przedsibiorstw pastwowych jest gwnym narzdziem w procesie likwidacji wasnoci rodzinnej na Wsi (przede wszystkim gospodarstwa chopskie) i w miecie (warsztaty rzemielnicze, drobne przedsibiorstwa handlowe, usugowe i wytwrcze) oraz wasnoci spdzielczej (spdzielczo wiejska, inwalidw, mieszkaniowa i konsumencka), czyli caej gospodarki narodowej i caego Narodu. WYDZIEDZICZANIE Polska 1990 roku wesza w okres dziejowy o tak wielkiej skali zagroenia narodowego i pastwowego, e mona go porwna jedynie z zagroeniami, jakie zaistniay w okresie przed- i rozbiorowym (XVIII wiek) oraz w latach 19301939. A dzieje si tak dlatego, albowiem tzw. siy solidarnociowo-reformatorsko-wolnociowe pod sztandarami przemian cywilizacyjnoustrojowych, pod paszczykiem Walki z komun, bez wiedzy i zgody Narodu Polskiego, w najwikszej tajemnicy przed Nim, wyprzedaj majtek narodowy cudzoziemcom. Oto kilka przykadw wielkiej .zdrady narodowej.

Robert Hersant (francuski magnat prasowy) kupi w Polsce siedem dziennikw. Koncern Henkel (niemiecki koncern rodkw piorcych) raciborsk Pollen i zakady Pollena w Helenwku. Amerykaski koncern Gerber kupi 69 procent akcji Bobo-Frutw. Najlepsz polska, fabryk czekolady E. Wedla sprzedano koncernowi amerykaskiemu Pepsi-Co. Polkolor w Piasecznic przej francuski Thompson. Za bajecznie niskie ceny sprzedano Exbud Kielce, lsk Fabryk Kabli, Kroniesk Fabryk Szka, dawny Norblin, Famp. Wycen ostatnich piciu najlepszych z najlepszych fabryk, ktrych warto (zreszt i wszystkich innych polskich zakadw produkcyjnych) ustaliy firmy zagraniczne: Sankt Anne Bank, Rotshild, Anderson, Aczes i inne. To zaledwie kilka przykadw z dziesitek, tysicy najlepszych polskich zakadw produkcyjnych przekazanych przez rzdy Mazowieckiego i Bieleckiego Niemcom. Ci s ju wacicielami fabryk na lsku, Ziemiach Zachodnich, Pomorzu, Warmii, Mazurach. ydom ci przejmuj banki, m.in. Bank Bogatina w Lublinie, bank Solidarno w Gdasku itp. Wochom zainteresowani s przemysem samochodowym, tak jak i Amerykanie oraz Francuzi. Jeli ta polityka wydziedziczania nie zostanie wyhamowana, wwczas moliwe s w krtkim czasie nowe rozbiory Polski, nowa zagada, nowa niewola Polakw! Nawet najgorszy wrg Polski i Polakw krl pruski Fryderyk II nie obmyliby skuteczniejszego scenariusza zniewolenia Narodu Polskiego, ni czyniy to rzdy rzekomo polskie. Czoowy ordownik zjednoczenia Europy (pod berem krla pruskiego Fryderyka II) Volter, ktry wraz z dAlembertem, Diderotem i im podobnymi agentami prusko-carskimi przygotowa projekt rozbioru Polski, a po dokonaniu tego zbrodniczego aktu sawi t zbrodni jako postp cywilizacyjny, tak dzikowa Fryderykowi II: Panie, e ty podda myl rozbioru Polski, wierz temu, bo w tym jest objaw genialnoci. O POLSK WOLN I NIEPODLEG Wpadanie z jednej kracowoci powszechnego upastwowienia w drug powszechnej prywatyzacji jest zgubne dla gospodarki narodowej. lepy popiech jest tym groniejszy, e pod pozorem prywatyzacji biurokracja totalitarna, zwana potocznie nomenklatur wykonuje w postaci programw dostosowawczych Midzynarodowego Funduszu Walutowego polecenia obcych korporacji i mocarstw. Celem owych programw jest destrukcja polskiego przemysu i rolnictwa, a w zamian pod opiekuczym skrzydem obcych korporacji i mocarstw nomenklatura bezkarnie zawaszcza majtek narodowy pod pozorem tworzenia nowej klasy redniej. Uwolnienie Polski od zewntrznego dyktatu gospodarczego (i politycznego) zakada odsunicie nomenklatury od wadzy. Wwczas Nard Polski samodzielnie zadecyduje o przyszym ksztacie gospodarki narodowej. o suwerennoci gospodarczej (i politycznej) kraju przesdz losy gospodarki upastwowionej, obejmuje ona bowiem kluczowe dziay tej gospodarki. Tymczasem obdne tempo destrukcji przedsibiorstw pastwowych moe doprowadzi w cigu 23 lat do likwidacji suwerennoci Pastwa Polskiego. Interes Polski dyktuje rozumne i odpowiedzialne rozstrzyganie o losach gospodarki upastwowionej. W okrelonych sferach ycia gospodarczego wasno pastwowa ma nadal racj bytu. W przemyle spirytusowym, tytoniowym, gier hazardowych itp., w ktrych zyski s nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do nakadw pracy czy sprawnoci menederskiej, monopol pastwowy stanowi jedyn gwarancj autentycznych dziaa na rzecz ograniczenia nadkonsumpcji, powodujcej niepowetowane straty spoeczne i materialne. Przemys zbrojeniowy jest z natury rzeczy domen pastwa odpowiedzialnego za stan obronnoci kraju i zainteresowanego w unowoczenianiu tego przemysu. O losach infrastruktury technicznej (czno, komunikacja, uzbrojenie techniczne) i socjalnej (szpitale, szkoy itp.) o znaczeniu oglnokrajowym i midzynarodowym winno decydowa pastwo. Pozostae przedsibiorstwa pastwowe o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i spoeczestwa winny by uspoecznione. Uspoecznienie rodkw produkcji jest form autentycznego uwaszczenia ludnoci zawodowo czynnej, dotychczas zatrudnionej w charakterze pracownikw i robotnikw najemnych, a take realizacji zasady prymatu nad kapitaem. W interesie caego narodu zaogi przedsibiorstw uspoecznionych peni funkcje gospodarza. Powouj one rady pracownicze, ktre mianuj i

odwouj dyrektorw, jednoosobowo odpowiedzialnych za zarzdzanie przedsibiorstwami, kierujc si wycznie ich kwalifikacjami profesjonalnymi i moralnymi. Na bazie wizi kooperacyjnych samorzdy (i rady) pracownicze tworz rozbudowany poziomo i pionowo system samorzdw (rad) pracowniczych. Dziki temu mog one zbudowa wasny system bankw gospodarki uspoecznionej (na szczeblu lokalnym, regionalnym i oglnonarodowym), zmobilizowa niezbdne wolne rodki pienine i podj dzieo restrukturyzacji kluczowych dziaw gospodarki narodowej, uwalniajc si od dyktatu gospodarczego (i politycznego) midzynarodowych instytucji finansowych. Wasno rodzinna na wsi (przede wszystkim gospodarstwa chopskie) i w miecie (warsztaty rzemielnicze, drobne przedsibiorstwa wytwrcze, usugowe i handlowe) zapewniaj rwnie prymat nad kapitaem. Wspdziaanie przedsibiorstw rodzinnych na zasadach rynkowych z gospodark upastwowion i uspoecznion ley w interesie wszystkich wymienionych form wasnoci, przy czym finansowo niezalene przedsibiorstwa uspoecznione i upastwowione s w stanie udzieli przedsibiorstwom rodzinnym niezbdnej pomocy finansowej i kredytowej. Rwnie wasno spdzielcza urzeczywistnia zasad prymatu pracy nad kapitaem. wiadczy o tym w szczeglnoci spdzielczo inwalidw, ktra nie tylko zapewnia rosncemu odsetkowi ludzi niepenosprawnych (okoo 10% ludnoci ogem) pewien dochd, lecz ponadto przywraca im wiar we wasne siy. Co wicej, wasno spdzielcza likwidowana pod pozorem jej odbiurokratyzowania jest warunkiem przywrcenia gospodarce rodzinnej na wsi i w miecie kontroli nad zaopatrzeniem i zbytem przejtej przez nomenklaturowe spki yjce ze spekulacji, lichwy i grabiey. Wreszcie dla zdecydowanej wikszoci spoeczestwa, ktra yje i y bdzie z pracy, spdzielnia mieszkaniowa (lokatorska i wasnociowa) jest jedyn drog do wasnego mieszkania, a spdzielnia spoywcw jedyn szans nabycia taniej i zdrowej ywnoci oraz niedrogich cho nowoczesnych dbr konsumpcyjnych. Nie naley przeciwstawia si wasnoci prywatnej pod warunkiem jednak, e powstaje i rozwija si na wasn odpowiedzialno i ryzyko. a nie kosztem celowo rujnowanej, ja obecnie wasnoci pastwowej, rodzinnej i spdzielczej. Poszanowanie zasady rwnouprawnienia wszystkich form wasnoci prowadzi do ekonomicznego upodmiotowienia caego spoeczestwa i zakada powstanie na miejsce Senatu drugiej przedstawicielskiej Izby Gospodarczej. dziki ktrej cae spoeczestwo bdzie ksztatowa gwne kierunki rozwoju gospodarki narodowej. O przetrwanie Narodu Polskiego Z prymatu pracy nad kapitaem wynika prawo do pracy i zasada penego zatrudnienia, ktre gwarantuj podmiotowo ekonomiczn, spoeczn i polityczn caego Narodu. Dlatego te przeciwstawi si trzeba celowo i wiadomie wprowadzanej klsce masowego i chronicznego bezrobocia, bo kamstwem jest twierdzenie, e bezrobocie jest warunkiem wzrostu wydajnoci pracy i efektywnoci gospodarowania. Niszczc fizycznie i psychicznie ludzi pracy, a w szczeglnoci modzie (2 bezrobotnych nie przekroczyo wieku 35 lat), tego rodzaju strategia gospodarcza nadaje procesowi destrukcji nie tylko gospodarki, ale i spoeczestwa wprost obdne przyspieszenie. Jest to tym bardziej niepokojce, e spoeczestwo jest wiadomie wprowadzane w bd. Wedug oficjalnej statystyki bezrobotnych jest 2.6 mln osb, a w rzeczywistoci jest ich 44,5 mln, a stopa bezrobocia siga nie 14% lecz 2023%. Z uwagi na kracowe terytorialne zrnicowanie tego zjawiska coraz wicej jest orodkw, w ktrych stopa bezrobocia siga 50 70%, a chroniczne niedoywienie zwaszcza dzieci i modziey, brak opieki lekarskiej i ycie w slumsach skadaj si na proces fizycznego i psychicznego wyniszczenia Narodu Polskiego. zapowiadajc szybki jego pokojowy Holokaust. Bezrobocie spycha dochody rodzin bezrobotnych coraz szybciej poniej biologicznego minimum egzystencji. Prawie poowa oficjalnych bezrobotnych zostaa ju pozbawiona nawet godowego zasiku i skazana na ebracz opiek i pomoc spoeczn. Sztucznie rozbudowana w celu zamaskowania rzeczywistych rozmiarw bezrobocia (wczeniejsze emerytury) armia 8,5 mln emerytw i rencistw jest skazana na arbitralno rzdw nomenklatury dokonujcych coraz drastyczniejszych ci w funduszu emerytalnym i rentowym, w imi ratowania budetu pastwa.

Pod tym samym pretekstem nomenklatura dokonuje jeszcze drastyczniejszych ci w funduszach przeznaczonych na ochron zdrowia, owiat, nauk, kultur, wychowanie fizyczne i wypoczynek oraz budownictwo mieszkaniowe. W okresie 19811991 Polska stracia swoich uczonych, a strategia gospodarczej destrukcji gwatownie przyspiesza proces drenau mzgu i niszczenia myli twrczej. Konieczne jest umocnienie budetu pastwa i wzrost jego wpyww, gdy jest to gwarancj integracji polityki spoecznej i gospodarczej. Spoeczne fundusze spoycia, a w szczeglnoci fundusze przeznaczone na ochron zdrowia, owiat i budownictwo mieszkaniowe, zasilane gwnie przez budet pastwa przesdzaj o moliwoci powstania oglnonarodowego rynku pracy oraz o optymalnym wykorzystaniu potencjau predyspozycji, talentw i uzdolnie Narodu Polskiego. Gwnym rdem zasilania tego budetu s wpywy z przedsibiorstw pastwowych (w 80%). Uspoecznienie czci tych przedsibiorstw nie zmniejszy lecz raczej zwikszy ich wiadczenia na rzecz budetu. Rwnie gospodarka rodzinna i spdzielcza nie jest zainteresowana w uchylaniu si od tego rodzaju wiadcze. Faszem jest oficjalna teza, e przyczyn zapaci budetu pastwa s podyktowane partykularyzmem roszczenia pacowe lub socjalne pracownikw i robotnikw najemnych, chopw, rzemielnikw, drobnych producentw i kupcw. Rzeczywist przyczyn jest celowe doprowadzanie najlepszych przedsibiorstw pastwowych do bankructw, by usprawiedliwi ich przekazywanie za symboliczn zotwk w rce obcych korporacji oraz spek nomenklaturowych i mieszanych. Wreszcie firmy prywatne w swojej zdecydowanej wikszoci zgaszaj do urzdw skarbowych jeeli nie straty, to w najlepszym razie znikome zyski. Naley przeciwstawi si teorii, a zwaszcza praktyce, zgodnie z ktr ekonomia nie ma nic wsplnego z moralnoci. Ekonomia i moralno spoczywaj na wsplnym fundamencie, jakim jest prawda. O przetrwanie Pastwa Polskiego Broni naley Narodu Polskiego jako historycznie uksztatowanej wsplnoty, ktra moe w sposb optymalny chroni i rozwija wasn cywilizacj i kultur pod warunkiem, e pastwo stanowice najwysz form organizacji spoecznej przeksztaci si w jego rzeczywistego sug. Odrzuci trzeba tez okrelonych elit intelektualnych i politycznych, i odwoywanie si do Narodu jest wyrazem parafiaszczyzny i ksenofobii, a suwerenno pastwowa przeytkiem czy anachronizmem. Kady Nard ma prawo do istnienia i samostanowienia w ramach wasnego podporzdkowanego mu pastwa. Samostanowienie narodu i suwerenno jego pastwa. to wartoci, ktre nie utrudniaj lecz uatwiaj wspycie i wspdziaanie na zasadzie partnerstwa ze wszystkimi narodami i pastwami nie tylko Europy ale i wiata. Tymczasem rzdzca nomenklatura, wci na cudzych usugach tym razem obcych korporacji i mocarstw zachodnich wystpuje w stosunku do wasnego narodu w roli poganiacza niewolnikw. Niezbdna jest wsppraca i wspdziaanie z krajami Europy rodkowo-Wschodniej i byego Zwizku Radzieckiego oraz z krajami rozwijajcymi si (w pierwszym rzdzie arabskimi) w oparciu o zasad nie podporzdkowania lecz partnerstwa stanowic midzynarodowy fundament naszej suwerennoci gospodarczej i pastwowej. Umocnienie na tej drodze naszej suwerennoci zmusi mocarstwa zachodnie do partnerstwa, a w kadym razie powanego traktowania nas, bowiem serwilizm rzdzcych elit intelektualnych, politycznych i rzdowych sugeruje obcym korporacjom i mocarstwom, i t sam miar mog si posugiwa w odniesieniu do Narodu Polskiego. Pastwo jest silne twrczoci, inicjatyw i prac narodu, ktremu musi by podporzdkowane. Tylko wwczas moe ono zapewni postp gospodarczy, spoeczny i polityczny. Poza sektorem upastwowionym pastwo jest odpowiedzialne w sferze gospodarki za funkcjonowanie caego ukadu form wasnoci, chronic przede wszystkim rynek wewntrzny dla polskich producentw zwaszcza w sytuacji, ktrej najpotniejsze supermocarstwa gospodarcze wznosz w obronie wasnego rynku coraz skuteczniejsze bariery protekcjonistyczne. Izba Gospodarcza stworzy spoeczestwu moliwo oddziaywania na rozwj gospodarki narodowej jako caoci. W sferze politycznej system przedstawicielski umoliwia caemu narodowi

skuteczne oddziaywanie na losy pastwa. Drog do tego celu s demokratyczne wybory do wszystkich cia przedstawicielskich lokalnych, regionalnych i oglnokrajowych (Sejm i Izba Gospodarcza) i przyjcie konstytucyjnej zasady powoywalnoci, odpowiedzialnoci i odwoywalnoci wszystkich przedstawicieli i cia przedstawicielskich. Przeciwstawi si naley koncepcji gosowania na bezimiennych kandydatw partii, gdy sankcjonuje ona arbitralno biurokracji partyjnych oraz cakowit niezaleno radnych i posw oraz wszystkich cia przedstawicielskich wobec ich wyborcw. Losy Narodu Polskiego musz si znale w rkach Narodu, ktry powinien sam zadecydowa o swojej przyszoci. Nie interes nomenklatury zasaniajcej si mitem majcej rzekomo powsta nowej klasy redniej oraz obcych korporacji i mocarstw lecz interes Pastwa Polskiego (i spoeczestwa) leg u podstaw naszego programu stwarzajc trway fundament samoorganizacji, samoobrony i samostanowienia Narodu Polskiego. Najpilniejsz historycznie koniecznoci warunkujc przetrwanie Narodu i Pastwa Polskiego jest wypracowanie i cige doskonalenie polskiej myli strategicznej. Bezporednim tego motywem jest sprzeciw wobec duchowego zniewalania Narodu Polskiego polegajcego na twierdzeniu tzw. elit intelektualnych, i poza kapitalizmem nie ma dla Narodu Polskiego zbawienia. Korzenie umysowego zniewolenia sigaj okresu rozbiorw. Wewntrzni sprawcy rozbiorw Targowiczanie szukali teoretycznego usprawiedliwienia dla wasnej partykularnej ograniczonoci, tchrzostwa i zdrady w przewrotnym postpowaniu zych ssiadw Austrii, Prus, a w szczeglnoci Rosji. Tego rodzaju historiozoficzne tezy kazay oczekiwa na dobr wol i sprawiedliwo demokratycznych pastw cywilizowanej Europy Zachodniej, ktre wbrew pobonym yczeniom naszych historiozofw, kieroway si przede wszystkim wasnymi z reguy rozbienymi, by nie rzec wrogimi interesami. Samodzielna polska myl strategiczna jest nam dzisiaj bardziej potrzebna ni kiedykolwiek, bowiem jestemy wiadkami epokowych przemian w dziejach ludzkoci. Jako kraj redniej wielkoci w wikszym stopniu ulegamy wpywom zewntrznym ni z kolei oddziaujemy zwaszcza z uwagi na absolutn ulego elit intelektualnych, politycznych i rzdowych na spoeczno wiatow. Istotne jest pooenie gwnego nacisku na przeobraenia gospodarcze, gdy one w wiecie wspczesnym, a zwaszcza w Polsce przesdzaj o przeobraeniach w strukturach spoecznych i politycznych. Takie s duchowe przesanki skutecznej walki o Polsk woln i niepodleg I tekst drugi do przeczytania w Internecie n stronie: http://www.gavagai.pl/systems/strategia.php#books:

STRATEGIA SUWERENNEJ POLSKI prof. dr hab. JZEF BALCEREK [tekst z pocz. lat 90tych], ktry koczy si nastpujco:

Minimum zabezpieczenia spoecznego caego Narodu stwarza poczucie bezpieczestwa i stabilizacji w wiadomoci jednostki, rodziny spoecznoci lokalnych i spoeczestwa. Jest to najmniej kosztowna metoda skutecznego przeciwdziaania wszelkim przejawom patologii spoecznej Z tej krtkiej przebieki przez histori a take rnorodnoci opinii, w tym dwu powyszych, oceniajcych perspektywy dla Polski, atwiej bdzie Szanownemu Czytelnikowi przyj wypracowan tu koncepcj socjalizmu gromadnego oraz Nowej Sawiaszczyny.

ROZDZIA 4. OD POWSTANIA WSZECHWIATA DO NOVOSLAVJI. Zaoenia powstania Nowej Sawiaszczyzny 1. JAK TO Z POWSTANIEM WSZECHWIATA BYO?
Aby ustali zasady funkcjonowania nowej formacji sowiaskiej naley mie jasne definicje generaliw dotychczas przez sowiaszczyzn niezdefiniowanych lub okrelonych w graniczonym zakresie, jak chociaby system prawny. Sowiaszczyzna musi mie jasno okrelone stanowisko, take co do Wszechwiata oraz jego powstania. Przyjcie teorii wielkiego wybuchu nie zaatwia caoci sprawy, gdy ju s wtpliwoci a nawet koncepcje, co do tzw. praprzyczyny. Ot nawet przy uznaniu powstania Wszechwiata w wyniku Wielkiego Wybuchu, czyli wyzwolenia si caej materii Kosmosu w miliardowej czci sekundy, dalej nie ma rozsdnego wyjanienia, kto lub co zadecydowao o momencie tej eksplozji i skd ta caa materia si niby nagle wzia? Jest tak samo intrygujce, jak moment mierci, gdy z czowieka ucieka caa energia i znika. A to przecie niezgodne z zasadami fizyki. Co prawda w momencie mierci naukowcy wyliczyli, e czowiek robi si lejszy o 20g i przyjto, e tyle way dusza. A wic jest jaki poza-wiat? I tu wchodzimy w filozofi dotyczc Boga, ycia pozagrobowego, niemiertelnoci i te rzeczy musz by zdefiniowane dla sowiaszczyzny jasno. Generalnie opiera si trzeba na dokonaniach naukowych, a w przypadkach wtpliwych naley podawa wasny aksjomat. Powstanie Wszechwiata szacuje si na pitnacie miliardw lat temu, kiedy to mia miejsce tzw. "Wielki Wybuch", czyli powstanie caej materii kosmosu w miliardowej czci sekundy. Ale zagadk jest nadal to, co dziao si w chwili pocztkowej Wielkiego Wybuchu, gdy wymiary Wszechwiata nie przekraczay sw wielkoci atomowego jdra,. W pierwszym uamku sekundy po Wielkim Wybuchu szybko ekspansji Wszechwiata bya tak dua, e wymiarami zacz przekracza objto Soca! I natychmiast te zaczy si formowa pierwiastki. Musimy t praprzyczyn okreli Stwrc, Duchem Kosmosu, Energi Wszechwiata, czyli Bogiem i uznawa warto czstkow tej energii w caej materii i czowieku, i poszukiwa jej w wiecie pozawidzialnym, czego przykadem s fale elektromagnetyczne, czy rne rodzaje promieniowania. Badania potwierdzaj, e Wszechwiat rozszerza si po dzie dzisiejszy. Musimy zatem uzna, celowo i sensowno powstania wszechwiata i czowieka oraz warto pozytywn Stwrcy i jego dziea. Naley mu okaza nalen cze poprzez kontynuowanie jego dziea na swoim poziomie. Dzieje wiata przyjmujemy zatem zgodnie z rzetelnymi opracowaniami wspczesnych nauk: paleontologii, archeologii, itp.

2. JAK TO Z POCHODZENIEM CZOWIEKA BYO? Pochodzenie czowieka i ekspansja wiata


Afryka jest uznawana za kolebk rodzaju ludzkiego. Panoway tam najbardziej dogodne warunki rozwojowe i tam odkryto szcztki praczowieka, yjcego przed 4 mln lat. Czowiek przeszed dug drog w procesie ewolucji, dziki czemu osign tak wysoki szczebel rozwoju osobowego. Stopniowo praczowiek wychodzi ze wiat zwierzt, tracc owosienie, przyjmujc pozycj pionow ukad chwytny doni i wyksztacenie stp inne ni u map, rozwin mylenie i pami, zdolnoci wytwrcze narzdzi, opanowa ogie oraz rozwin ycie spoeczne. Kilkakrotnie przodkowie czowieka wychodziy z Afryki prbujc zdoby wiat, np. czowiek jawajski dotar na wyspy ok. 1,8 mln lat temu, ale najwaniejsze byy dwa gatunki: neandertal i pitekantrop, yjce prawie jednoczenie, ok. 200 tys lat temu opanoway niemal wycznie Europ i Bliski Wschd. Nastpnie rozwija si w Afryce nowy gatunek czowieka nazwany H. sapiens (czowiek

mylcy). Dociera do Europy gdzie natrafia na wczenie yjce tam wzmiankowane gatunki. Homo sapiens przypomina swym wygldem ludzi wspczesnych, y by moe ju 100 tys. lat temu. Obecny gatunek czowieka okrelamy homo sapiens sapiens. Rnica w identycznoci genw pomidzy czowiekiem a map wynosi zaledwie 2%. Z Afryki gatunki zwizane z czowiekiem znajdoway wyjcie dwoma kanaami: przez Gibraltar i przez Synaj. Wygra czowiek, gatunek najbardziej optymalnie uksztatowany, mimo, e mia mniejszy mzg, ale by odporniejszy na surowe warunki klimatyczne i potrafi stworzy silniejsze wizi spoeczne [gromadno w okresie po opanowaniu ognia; troglodyci]. Podbj wiata by atwy take ze wzgldu na inne uksztatowanie kontynentw ni dzisiaj. Australia zostaa ostatecznie oddzielona od Tasmanii i N. Gwinei dopiero 5-6 tys lat temu, a jej zasiedlenie odbyo ju 60 tys lat temu. Opanowanie ognia sprzyjao yciu osiademu, czyli ksztatowaniu spoecznoci i zorganizowania ycia gromadnego. A wic uprawie i hodowli. Wytworzyo si kilka orodkw hodowli ju okoo 20 tys lat pne.: Europa, Azja Mn. Azja, Meksyk. Byy te silne ruchy migracyjne i remigracyjne; prasowiaszczyzna silnie uksztatowana ju ok. 10 tys lat temu przemieszczaa si i na zachd, a po Berlin, i na wschd: kontakty i wpywy a do Indochin, byy przejcia i do Azji i powrotem. Ciekawym przypadkiem jest mimo sowiaskiego genotypu Wgrw, zatracenie cakowite przez nich sawianeckiego jzyka. Moemy powiedzie jedno, e jestemy, my, sowianie/sawianie?, w miar homogeniczni etnicznie, wymieszki byy minimalnie, niezbdne, czy to przez wpywy celtyckie czy hinduskie. A dymarki, i inne orodki kultur daj wiadectwo, e bylimy: kultura oryniacka opatowska, jerzmanowicka.[odkryta wdzarnia sprzed ok. 50 tys lat koo Krakowa.], e nie odbiegalimy od wczesnych najbardziej rozwinitych form cywilizacyjnych.

3. CZOWIEK JAKO ISTOTA SPOECZNA


A. kim jest czowiek we wszechwiecie Najpierw o generaliach naszego Wszechwiata: rednia temperatura cia w Kosmosie to ok. 15 000 K. Nasz mzg myli ju przy 310 K. Ciao ludzkie jest dokadnie tyle samo razy wiksze od atomu, ile gwiazdy-supergiganty od ciaa ludzkiego. Czowiek jest wic rodkiem Kosmosu. Gsto naszego ciaa jest 700 razy wiksza od powietrza, a gsto pulsarw, karw gwiezdnych o najwikszej gstoci ma ciar waciwy bilion razy wikszy od gstoci naszego ciaa. Nasze poznanie Wszechwiata odbywa si za pomoc fal elektromagnetycznych, ktrych dugo zawiera si pomidzy 0,4-0,8 mikrona. Pierwiastkw wystpujcych w stanie naturalnym jest 92 (pozostae wytwarza si w laboratoriach). Lecz tylko zwizki jednego z nich mog by nosicielem wiadomoci i myli wgla. Tylko zatem jeden pierwiastek umoliwi stworzenie ycia, myli i czowieka. By opasa rwnik musiaoby si wzi za rce, i dobrze si wyta rozcigajc je 25 mln ludzi. Aeby wszystkich ludzi na Ziemi zaadowa w jeden pakunek, powstaaby paczka o wymiarach 1x1x2 km, ktra z atwoci zmieciaby si w jakiej, i to nie najwikszej przeczy Himalajw, a przelatujcy obok samolot mgby jej nawet nie zauway. C znacz te 2 km w stosunku do objtoci Ziemi (1 bln km)? Sama Ziemia jest za 30 bln razy mniejsza od redniej gwiazdyolbrzyma, a w naszej Galaktyce takich gwiazd-olbrzymw mona umieci 10?. rednica naszej Galaktyki to ok. trylion km; dla porwnania: przelot szybkim myliwcem przez Soce wzdu jego rednicy to miesic cigego lotu, przez gwiazd-olbrzyma - 25 lat, a przez nasz galaktyk z koca do koca - 60 mld lat! A galaktyk we Wszechwiecie jest bez liku! Zadziwia "rozrzedzenie" obiektw w Kosmosie; niezmierzone odlegoci, a tak mao jest skupisk materii - komu i czemu to suy, lub bdzie suy? I pomyle, e tyle jest w Kosmosie miejsca, a bardzo czsto ludzie przelewaj krew dla niewielkiego kawaka ziemi. Mimo tego rozrzedzenia na niewielkiej planecie Ziemi takie ogromne rdo inteligencji ludzkiej. U kadego czowieka serce, nerki, puca pracuj stale, a mzg jest wykorzystany przez cae ycie tylko w paru procentach - do czego suy ta rezerwa?

B. Czowiek w naturze Wszystkie zwierzta, oprcz czowieka, s w momencie urodzenia w peni przystosowane do warunkw ycia w konkretnych warunkach. Czowiek jest w wiecie zwierzt istot najbardziej niedoskona, najgorzej dostosowan do otoczenia, nie dysponujc adn wyspecjalizowan sprawnoci, ale przez swoj nieporadno ma "naturalnie wymuszon" najlepsz kilkuletni opiek i ksztatowanie osobowoci przez najbliszych sobie osobnikw - rodzicw, a czasami cao obowizkw musi nawet przej ojciec (w przypadku choroby lub mierci matki). Nie ma takiego odpowiednika u zwierzt. Zasadniczo przyroda produkuje istoty wysoko wyspecjalizowane i przygotowane do konkretnych rodowisk, w ktrych dobrze si rozwijaj - nie wiadomo dlaczego w stosunku do czowieka jest inaczej; na drabinie biologicznego przystosowania czowiek zajmuje nisk pozycj - jest nagi i bosy, saby i nieuzbrojony; jego zmysy s pozbawione bystroci a sprawno niewielka. Nie umie take korzysta z instynktw, co potrafi kade zwierz. Czowiek sprawia wraenie istoty "niewykoczonej", nieporadnej, za wczenie urodzonej. Ale moe dlatego, e jest taki nieporadny musi korzysta z rozumu i go rozwija? Zwierz rodzi si zwierzciem, a czowiek staje si czowiekiem w wyniku wieloletniego wychowania. Czowiek nie jest naturalnie wyspecjalizowany do konkretnych dziaa, std tak dugo trwa okres dorastania, w ktrym wyprbowuje on najrozmaitsze ruchy i sprawno fizyczn i umysow, jak gdyby "na wszelki wypadek". Zwierz rozwija si jakby zawsze w kierunku reakcji na bodce zewntrzne, do ju uporzdkowanego systemu zachowa, a czowiek ma stosunek czynny, aktywny, co wida w zabawach dziecka, tzw. ciekawo wiata. Mona przyj, e czowiek jest mniej stworzony przez natur, a bardziej przez wychowanie, ni pozostay wiat zwierzcy. Dlatego proces powizania "niedostatku" i "nadmiaru" waciwoci czowieka zwany dorastaniem trwa tak dugo i wymaga pomocy opiekunw i nauczycieli, gdy jest rozszerzony o wewntrzny rozwj osobowoci, ktry nie wystpuje u zwierzt. Zachowaniami zwierzt kieruje instynkt i nie mog one przekroczy granic swego sytuacyjnego uwarunkowania poznawania. Kady gatunek nie wyjdzie poza wasny ograniczony system poznawczy i nie jest w stanie kumulowa, czy przeksztaca informacji, ktre do niego docieraj, a nie s elementami tego systemu. Czasami czowiek rozszerza ten system u zwierzt za pomoc tresury, ale nie wystpuje on u nich samodzielnie. Czowiek natomiast jest w stanie dysponowa wieloma rnymi systemami poznania sytuacyjnego, zapamitywa je, przeksztaca, przekazywa innym i konstruowa rne jego wersje, potrafi si uczy i naucza inne osobniki swego gatunku rnych zachowa, czy umiejtnoci nie zwizanych z jego biecymi potrzebami. C. Czowiek i jego stosunek do siebie i do spoecznoci To, e czowiek umie poznawa, zapamitywa pozwala mu myle abstrakcyjnie, odkrywa wasne ja, wasne "ego", daje mu moliwo wyboru wasnej wolnoci i odniesienia si w relacjach do wiata i ludzi. Tylko czowiek odkry wasne ycie wewntrzne, pene pragnie, cierpie, wzniosych idei, cnt, czy niecnoci. Tylko czowiek zrozumia, e posiada dusz, niezalenie jak j nazwiemy wychodzc z rnych systemw religijnych, czy filozoficznych, czyli niematerialn warto wewntrzn najwysz, poczon za ycia z jego osob fizyczn, ktra po mierci przechodzi w wiat niematerialny, i ktra nigdy nie umiera. Zwyciy czas, materi i przestrze. Tylko u czowieka wystpuje niepokj egzystencjalny zawarty w ustawicznym pytaniu o sens i cel ycia: po co? dlaczego? I tylko czowiek prbuje przeskoczy sw egzystencj ustawicznymi prbami zmiany otoczenia, cigego doprowadzania tego otoczenia a take siebie do poziomu wyobraonego optimum, absolutu, peni szczcia poprzez sw dziaalno. Tylko czowiek poj nieograniczono wasnych moliwoci, co pozwolio mu na przekraczanie granic i osiganie celw niemoliwych do realizacji dla innych zwierzt: nowe idee, wynalazki, odkrycia, czy organizowania ycia zbiorowego w rne systemy spoeczne. Mimo, e czowiek ma wiadomo przemijania, upywu czasu i wpywu tego czasu na stan emocjonalny: przeszoci, teraniejszoci i przyszoci, to jednak niezwykle silnie przeywa chwil obecn; nie zmarnowa objawiajcych si moliwoci, wyczerpa bogactwo nadarzajcych si okazji dla uzyskania rnorodnoci satysfakcji - ukierunkowuje czowieka w jego dziaalnoci.

Powtarzalno odradzania si i zaniku niektrych potrzeb i pragnie i (take niekiedy!) zudno satysfakcji przy ich osigniciu wyzwala sta presj do pogoni za wci nowymi celami, doznaniami. Natura czowieka bardziej wyraa si w deniach i poszukiwaniach, ni w osigniciach. Ta ciga potrzeba poznania, odkrywania nowych praw i prawd o sobie samym i otoczeniu, ta ciga pogo za nieznanym, cige prby pokonywania przyjtych norm, przejcia poza wytyczone cywilizacj granice wiadczy, e czowiek jest jakby "w trasie", e Ziemia nie jest jego ekowiatem, ktry on prbuje dopiero na miar swoich potrzeb i pragnie do siebie dostosowa. Zarazem istnieje znaczca rozpito owej dynamiki ludzkiej natury i nie tylko w zalenoci od poziomu cywilizacyjnego, nacji, czy okresu historycznego rozwoju, ale nawet wrd czonkw tej samej rodziny mona spotka typy przeciwstawne sobie charakterologicznie. Rozpito ludzkich zachowa charakteryzuj nastpujce wyznaczniki materialne i niematerialne: pocig seksualny, warunki fizyczne (tyzna, uomno) i inne cechy motoryczne, wiadomo wolnej woli i potrzeba wolnoci, stopie aktywnoci fizycznej (pracowito), ideowo i uczuciowo, ciekawo i odkrywczo, stopie spoecznej spolegliwoci (adaptacyjno, rozsdek, miosierdzie, odporno na stresy, lkliwo, odwaga), sumienie, inteligencja, krg kulturowy i cywilizacyjny wychowania i ksztacenia, a take warunki socjalne. W zachowaniach spoecznych wany jest stopie gotowoci do zaspokajania potrzeb materialnych swoich i spoecznoci, w ktrej si yje: egoizm, ch bogacenia si za wszelk cen, bd egalitaryzm, powicenie si spoecznoci, bd yciu zakonnemu, itp. Czowiek z natury jest istot spoeczn - wychowywany jest dugo przez osoby starsze, z ktrymi cz go silne wizy (najczciej!) rodziny genetycznej lub przysposobionej, yje w spoecznociach zorganizowanych (wioski, miasta), ksztaci si i pracuje w zasadzie cae ycie w gromadach ludzkich, ktre wytworzyy na swej drodze rozwoju cywilizacyjnego rne systemy porzdkujce ycie ludzi od urodzenia po grb: jzyki, prawodawstwo, nauk i technik, sztuk, ideologie. Kade nastpne pokolenie jakby wskakuje na nastpnym przystanku naszego tramwaju rozwoju cywilizacyjnego, w innym miejscu zaczyna swj marsz ycia i poznania. Jest to cakiem inna jako ycia, ni pozostaego wiata zwierzcego. Co wcale nie oznacza, e ten "rozwj" jest w caoci poyteczny dla ludzi i wiata. Na pewno nastpne pokolenia bd miay co naprawia po wielu naszych "mdrych" zrealizowanych (niestety!) pomysach. W historii ludzkoci mona byo obserwowa rny stosunek czowieka do siebie samego i drugiego czowieka. Najkrcej mona to uj nastpujco, e czowiek w caej swej historii balansuje pomidzy egoizmem i egalitaryzmem, pomidzy gbokimi wsplnotami socjalnymi i dziaalnoci dla tych wsplnot, a silnym wyrnianiem siebie, czy swojej grupy i zawaszczaniem nawet siowym innych osb, grup i ich dbr materialnych. Jak silna towarzyszya temu koncepcja ideologiczna (wiara) moemy obserwowa np. po ruinach Forum Romanum, piramidach, czy kompleksie cesarskim w Chinach. To wszystko byy imperia "niezwycione", "boskie". Czowiek "ju nie jest i jeszcze nie jest", tzn. ju nie jest zwierzciem i jeszcze nie jest duchem, std taka trudna dla niego jest samoidentyfikacja, bo ociera si o prg natury i boskoci, czsto nie wiedzc, ktry kierunek wybra. Zawieszenie midzy niebem a ziemi niczym balon na uwizi wypeniony helem - tak mona najlapidarniej scharakteryzowa rol czowieka tu, na ziemi. Powoka, to nasze ciao poczone z ziemi link spraw materialnych i fizjologii, hel dusza cignca ku sprawom niebiaskim, niemiertelnym. mier to pknicie powoki balonu i ujcie gazu w przestworza (czyli, duszy do Boga dla pomiertnych zada), a ciao niczym zniszczony kawaek gumy spada i wtapia si w py ziemi. Bujanie na wietrze i socu, w deszczu, czy zimnie to sytuacja niestabilna i czowiek musi sobie zda w kocu z tego spraw, e nie jest to jego waciwy wiat i ten pd wewntrzny, ktry ma w sobie powinien on ukierunkowywa bardziej ku niebu, ni ku ziemi. Wanie ta niestabilno usytuowania czowieka w yciu ziemskim powoduje rwnie wytwarzanie przeze niestabilnych koncepcji spoecznych, czy politycznych; a to yciem zbiorowym raz kieruje starszyzna, to znw jaki uzurpator, to znowu gos decydujcy ma witalno psycho-fizyczna, czyli pd do sukcesu i pienidz, co obecnie

przeywamy i co jest uwaane za wystarczajc biosfer czowieka, samoregulujcy si ekosystem. Niestety, a do dzisiaj czowiek nie potrafi uksztatowa podstawowej idei celu swego ycia, cigle co w niej szwankuje. Ideologia dobrobytu nie spenia pokadanych w niej nadziei na pene zrealizowanie aspiracji ludzkich. Konsumpcjonizm, liberalizm i libertynizm, "pena wolno czowieka", "spoeczestwo obfitoci" okazay si puapkami, z ktrych trudno bdzie si wyzwoli, co wida na przykadzie tzw. krajw "wysoko rozwinitych", gdzie znajduj si getta rasowe a znaczna cz spoeczestwa pozbawiona jest podstawowych form zabezpieczenia egzystencji. Czowiek obecnie zatraci si w cywilizacji zmysowej, za bardzo ukierunkowa si w kierunku zaspokojenia swych potrzeb materialnych - a okazuje si, e to mu nie wystarcza, i wrcz jest dla niego szkodliwe: dziura ozonowa, problemy ze skadowaniem opadw radioaktywnych, gwatowny wzrost kataklizmw (4-krotny w cigu pwiecza), rozhutany system ekonomicznofinansowy wiata - to wszystko grozi pen zagad ycia na Ziemi. Jednak jest co w czowieku, co mu nie pozwala y tylko dniem dzisiejszym i dla przyjemnoci, co budzi w nim poczucie winy, gdy si zachowuje nagannie, co nie pozwala mu kra, nawet gdy nikt go nie widzi, co mu nie pozwala zdradza, nawet gdy si wspmaonek o tym nie dowie, co mu karze uszanowa groby praojcw... A nie jest to zwyky rozsdek zdobyty dowiadczeniem wystpujcy niezalenie od rozwoju cywilizacyjnego, jak to np., e trzeba pobudowa drogi dla pojazdw i wyznaczy ich kierunek ruchu, i przepisy dla ich bezpiecznej jazdy, czy zbudowa szaas dla osony przed deszczem. A to dziwne "co" budzce sumienie, to wiadomo istnienia wartoci najwyszej - Boga. D. Czowiek i jego droga do Stwrcy Potrzeba suchania gosu sumienia i bycia wiernym zasadom wyznaczonym przez Ducha Najdoskonalszego znajduje potwierdzenie nie tylko w goszonych religiach i modach eremitw. Porzdkuje ona ycie wewntrzne czowieka dajc mu spokj sumienia i przygotowuje go do ycia po mierci. Dowody na istnienie Boga, cho fizycznie s trudne do zobrazowania (Bg jest duchem, wic nie ma postaci fizycznej), ludzie odkryli intuicyjnie lub dowiadczalnie poprzez Boe cuda ("dotyk Boga"), czego kady czowiek w rnych formach dowiadcza za ycia, cho nie kady ten znak akceptuje. Niektrzy dowiadczyli bezporedniego kontaktu z yciem pozagrobowym; znajdujemy taki opis ju u Platona w Timaiosie, czy wspczenie w opowieciach ludzi, ktrzy przeyli mier kliniczn. Najtrudniej jest czowiekowi zrozumie, e ycie tu, na Ziemi jest zaledwie pierwszym etapem przygotowujcym go do ycia wiecznego, do niemiertelnoci i dlatego wymaga odnoszenia si do tego ycia z dystansem. Mona powiedzie, e w stosunkach spoecznych mimo tysicy lat cywilizacji czowiek nie nauczy si niczego - uwaa, e jest stworzony do rzeczy najwikszych na wiecie (co jest prawd!), a zachowuje si tak, jakby temu przeczy; koncentruje si na zdobyczach materialnych, konsumpcji, zaspokajaniu popdw i pragnie gwnie zwizanych z fizjologi, wywyszaniu si nad innymi i tworzy filozofie majce to usprawiedliwia - dawa mu bezpieczestwo racji posiadania wicej od innych, ycia kosztem innych. Trafnie okreli to Platon mwic, e czowiek jakby siedzi w jaskini tyem do otworu wejciowego i widzi tylko cienie wiata rzeczywistego, ktry jest o wiele ciekawszy i wartociowszy, ni jest w stanie oceni. Dlaczego zatem czowiek jest tak niedopasowany do ycia na ziemi, i ze skutkw jego dziaalnoci wida, e robi tyle rzeczy szkodliwych (dziura ozonowa, odpady radioaktywne, powikszajca si strefa ubstwa, itp.), a niby tak dopracowanych naukowo: coraz wiksza produkcji ywnoci, technika komputerowa i bankowa...)? Dlaczego czowiek, jako gatunek jest tak osamotniony i nie znajduje w rodowisku innego gatunku na podobnym poziomie ewolucji? Wyszed z Afryki setki tysicy lat temu, a niewielka dysproporcja zachowa w obrbie swego gatunku, czy wymiarw fizycznych w niczym nie umniejsza faktw, e on przerasta w moliwociach tworzenia, jako jedyny gatunek, wszystkie inne stworzenia ziemskie. Dlaczego zatem tak niewiele robi dla poszanowania kadego przedstawiciela swojego gatunku, waciwego

podziau dbr, jednakowego uzyskiwania wiedzy i rozwoju? Zachowuje si tak, jakby si ba innego osobnika homo sapiens sapiens, jakby si go wstydzi, albo jakby celem jego ycia byo tylko popisywanie si przed innym czowiekiem wasnym dorobkiem materialnym, czy unicestwienie tego innego osobnika. Nie szanuje bogatego wyposaenia intelektualnego, poznawczego i kreatywnego, jakie posiada i ktre pozwalaj mu na tworzenie rzeczy niezwykych. Czy nie jest to swoisty kanibalizm? Czy nie jest to faktycznie siedzenie w ciemnej pieczarze tyem do wejcia? Religii byy tysice w historii czowieka i byy one elementem nieodcznym i oczywistym w jego yciu od pradziejw. Nawet tworzone dla obalenia religii ideologie zawieray oczywiste pierwiastki bawochwalstwa, czy kultu jednostki, a wic wyposaay jednostki wyrniane w cechy nadludzkie. Znaczy, e istnieje oczywista potrzeba i konieczno obecnoci jakiej siy sprawczej, ducha-kreatora, czy ducha-wsparcia, czy te najwikszego sdziego towarzyszcego czowiekowi w wypenianiu jego roli tu na Ziemi i przygotowujcego czowieka do zada pomiertnych. A skd pewno, e takie zadania istniej? A std, e czowiek do tej pory udowodni, e przyjmujc wszystkie dotychczasowe zaoenia i ideologie "ludzkie" nie rozwija si spoecznie, ale cofa. Jeszcze kilkadziesit lat temu na prowincji nie byo zwyczaju zamykania domostw z obawy przed kradzie, kiedy mieszkacy je opuszczali dla prac polowych, a dzisiaj na ulicach miast mamy wzajemne zabjstwa modych ludzi dla zdobycia marnego sprztu (samochodu), czy wymusze pieninych. Jeszcze dzisiaj mamy w sercu Czarnej Afryki zwyczaj, e jeli przechodzcy tubylec (szczeglnie dziecko) widzi obcokrajowca, to klka w pokorze po drugiej stronie drogi zanim ten nie przejdzie! A co tam bdzie za 20 lat? Czyli tzw. koncepcje prymitywne, lub pogaskie stay (i stoj!) wyej ni to, co proponuje dzisiaj elita intelektualna wiata! Z pewnoci nie proponuje ona gatunkowi ludzkiemu ani rozwoju, ani szacunku do siebie samego, ani nawet zwykej drogi przetrwania. Nie ma mowy o jakimkolwiek wpywie na jej decyzje siy Boej, czy woli Ducha Stwrcy, ktry porzdkuje ycie we Wszechwiecie. Po co powsta ten cay Wszechwiat? Te miliardy galaktyk i nieosigalne -nigdy!- z punktu widzenia moliwoci ludzkiego poznania i rozwoju techniki odlegoci i wiaty? - Jeli nie dla czowieka, ale ju w penym jego rozwoju, czyli po "tecie sprawdzajcym" jego warto, zwanej yciem. E. koncepcje staroytne Przy caej odmiennoci pojmowania Boga, duszy, osobowoci ludzkiej, innych poj filozoficznych i nauki [geocentryzm] widzimy, e staroytni grecy i rzymianie wyprowadzili wiele susznych kryteriw i przesanek dla istniejcej rzeczywistoci, w tym pojcia pastwa i prawa. Mona si dziwi, dlaczego nastpia wraz z rozwojem chrzecijastwa jakby prawie 2000-letnia wyrwa w kontynuowaniu wielu susznych, lub wiodcych do susznoci nauk. Np. uznany ju wtedy i bliski ukadowi heliocentrycznemu, orbitalny ukad geocentryczny pniej zosta na wiele stuleci zastpiony prymitywn starotestamentow koncepcj paskiej Ziemi, etc. Niewiele si dowiemy o pochodzeniu czowieka, staroytni nie zaprztali sobie tym gowy, duo miejsca zajmowaa sama rola czowieka w wiecie i Kosmosie; oczywicie czowiek wyposaony by w niemierteln dusz, ktra nie umieraa wraz z ciaem, ale ulatywaa do nieba. Std wiadomo elementu boskiego w samym czowieku i ponadczasowoci praw rzdzcych Wszechwiatem, ktrego wyrazicielem musi by czowiek w swej dziaalnoci. A dziaa waciwie i waciwie si rozwija, moe czowiek tylko w gromadzie: Czowiek od pradziejw waciwie potrafi funkcjonowa w grupie, tu si najlepiej rozwija, a samotnie nie poradzi sobie przecie w pocztkowym kilkuletnim okresie ycia. Do ycia wsplnotowego garnie si czowiek sam z siebie i to jest jego naturalna potrzeba. Si rzeczy powstay siedziby ludzkie stopniowo, socjalnie, emocjonalnie i historycznie przeksztacajce si we wsie, grody i miasta-pastwa. Kada wsplnota, gromada wymaga dla swego przetrwania i waciwej egzystencji "zarzdzania", czytelnych norm wicych t wsplnot. Inaczej, gdyby te normy i realizujce je rzdy dzieliy lub dyskwalifikoway t spoeczno, musiaaby si ona rozpa.

Kada wadza musi uwzgldnia przyczyny rzdw danej spoecznoci, dla ktrej ta spoeczno powstaa, czyli mie na celu ochron caej tej wsplnoty. Rzdy mog by realizowane w rnych formach: mog to by rzdy elit, jednowadztwo [rzdy krla, lub tyrana], demokracja[rzdy ogu obywateli]. Istniej rwnie systemy kastowe, i jeszcze inne, ale te trzy wzmiankowane na wstpie s najbardziej znane i cenione, cho i one nie s wolne od skonnoci do wynaturze i dziaa szkodzcych danym spoecznociom. Istniao gbokie przekonanie, e nie powinno by rwnego podziau dbr materialnych ze wzgldu chociaby na rne zdolnoci i stopie efektywnoci dziaa dla wsplnoty konkretnej jednostki, to jednak wszyscy obywatele powinni mie jednakowe prawa: "spoeczestwo to obywatele zjednoczeni prawem". A to prawo jest oczywistym skodyfikowaniem prawa naturalnego. Czyme jest prawo naturalne? Rzeczywiste prawo to roztropno zgodna z natur, odwieczna i obecna w kadym czowieku, ktra jest wadczym gosem obowizku i stanowczym ostrzeeniem przed zbrodni; tego prawa nie sposb zmieni - senat ani og obywateli nie zwolni nas z jego przestrzegania; w kadym czasie pozostanie bez zmian wieczne i jedno dla wszystkich niczym bg, krl i pan wszechrzeczy, ktry to prawo stworzy, obmyli i zatwierdzi. Kto nie przestrzega jego postanowie samego siebie utraci i odrzuciwszy wasne czowieczestwo bdzie przez to cierpia, choby unikn mki uwaanej powszechnie za kar. Sama natura do rzdzenia przeznacza najlepszych; bstwo rzdzi czowiekiem, dusza wada ciaem, rozum panuje nad dz, gniewem i innym zem tkwicym w czowieku. Mdro trwale zintegrowana z ludzkim sposobem mylenia stanowi prawo. Jest ono rwnoznaczne z roztropnoci zdoln nakazywa waciwe postpowanie i zabroni bdnych uczynkw Czowiek jako jedyny spord nieskoczenie wielu gatunkw istot yjcych ma rozum i potrafi myle, podczas, gdy reszta jest tej zdolnoci pozbawiona. Nie tylko wrd ludzi, ale i w niebiosach i na ziemi, rozum jest elementem, ktrego bosko nie ma sobie rwnych. Gdy rozum dojrzeje i osignie doskonao, susznie zwie si mdroci. w rozum stanowi pierwszy cznik midzy ludmi i bogami. Skoro jest taka wi, musi ich czy take rozumne poczucie sprawiedliwoci, objawiajce si jako prawo naturalne. Jeeli zatem prawo naturalne jest dla nich wsplne, to musi istnie wsplnota prawa stanowionego. Skoro jedno i drugie ich wie naley uzna, e i pastwo maj wsplne, zwaszcza, e podlegaj jednej mocy i wadzy; kieruje nimi mianowicie sam niebiaski porzdek, boska myl i wszechmocne bstwo. A wic naley uzna cay wszechwiat za wsplne pastwo bogw i ludzi. Z tego tytuu moemy uchodzi za krewnych, rodzin lub mieszkacw niebios. Nie ma innego stworzenia, prcz czowieka, ktre by przeczuwao istnienie boga, a gdy mowa o ludzkiej rasie, prno szuka ludu, cywilizowanego lub dzikiego, ktry by nie mia wiadomoci, e musi czci bstwo, cho czasami nie wiadomo, jakie ono naprawd jest. Z tego wniosek, e kto sobie przypomina i uwiadamia wasne pochodzenie, ten poznaje boga. A dlaczego to jest prawd i tylko takimi zasadami powinien si kierowa czowiek w yciu spoecznym? Bo inna droga jest dla niego katastrof, jako gatunku!: Gdy krl zaczyna postpowa niesprawiedliwie, sam neguje istot ustroju i staje si tyranem. To z kolei prowadzi do obalenia tyranii w morzu krwi i pomieni. Dochodzi do niszczenia struktur wadzy, urzdw, wszystko jest przeniknite poczuciem niezalenoci i zanika posuszestwo w rodzinach. Szerzy si bezwstyd, nie ma rnicy midzy obywatelem i cudzoziemcem, uczniowie gardz nauczycielami, starzy zniaj si do poziomu dnej uciech modziey. Zaczyna si totalne lekcewaenie prawa, aby uwolni si od wszelkiego jarzma. Nieokieznany motoch ulega czsto wpywom miaego bezczelnego dowdcy, wyonionego na miejsce pokonanych i wyzutych ze stanowisk monowadcw; tacy ludzie kocz jako tyranii i ujarzmiaj rwnie tych, ktrzy ich wynieli. Tak przesadna swoboda koczy si tyrani i niesprawiedliwoci. Jeli z kolei zacni obywateli obal despot, pastwo si odradza; gdy za wadz przejm polityczni awanturnicy, wwczas rzdzi koteria stanowica odmian tyranii.

I tak rzdy w pastwie tyrani wyrywaj krlom, tyranom moni lub posplstwo, posplstwu koterie albo uzurpatorzy. aden ustrj nie przetrwa dugo". To znaczy, e sprawowanie wadzy bez pogwacenia norm sprawiedliwoci jest nierealne! Bo, "Gdy garstka ludzi bogatych, wpywowych lub bogato urodzonych przejmuje wadz, powstaje koteria, cho oni sami zw si elit. Gdy posplstwo znaczy najwicej, o wszystkim decyduje, wystpuje samowola, ktr oni sami zw "wolnoci". Moe te wystpi "ugoda strachu, kiedy kada grupa spoeczna obawia si innej; gwarantem sprawiedliwoci jest tu niemono. Rozsdek zatem nakazuje tu powiksza stan posiadania, dorabia si majtku i przesuwa dalej swoje granice, czyli zagarnia czyje ziemie. Warto mie wielu poddanych, cieszy si przyjemnociami, zdobywa wpywy, rzdzi i panowa. Sprawiedliwo natomiast karze liczy si ze wszystkimi, zabiega o dobro rodzaju ludzkiego, kademu oddawa co mu si naley, nie tyka wasnoci pastwowej ani cudzej. W kraju rzdzonym przez tyrana ustrj nie tylko si degeneruje, co praktycznie nie funkcjonuje, a pastwa waciwie nie ma, i kraj rzdzony przez koteri nie moe by uznany za normalne pastwo. Tworzy si ono dopiero wtedy, gdy og ludnoci jednoczy uznawanie tego samego prawa; w przeciwnym razie ludowadztwo podobnie jak wadza jednostki jest odmian tyranii i to o wiele wstrtniejsz, bo nie ma wikszej ohydy ni tuszcza bezzasadnie podajca si za og obywateli. Konieczne jest, aby obywatel by zawsze gotw przeciwstawi si niebezpiecznym dla pastwa zagroeniom". Czym zatem powinno kierowa si dobrze rzdzone pastwo? Na ten temat kilka przestrg ze staroytnoci: Karykatur ustroju jest pastwo, w ktrym bogaczy uwaa si za elit. Szczcie obywateli zaley od roztropnoci elit, a takie rzdy cechuje najwiksze umiarkowanie. Problem jest jednak we waciwym uksztatowaniu tych elit i moliwociom uzyskania przez nie wadzy; czsto ci ktrzy s oddani wsplnocie w ogle nie zabiegaj o dobra doczesne, a ci ktrzy maj wpywy i pienidze s ostatnimi, ktrzy by co zrobili dla innych. Ludzi zamonych i opywajcych w dostatki, czy wysoko urodzonych bierze si mylnie za prawdziw elit, a gdy ten bd si rozpowszechni, wadz uzyskuje garstka bogaczy bez skrupuw, ale i bez odwagi, i ona tyranizuje wsplnot, ktrej powinna suy. Co da niewolnikowi prawo wyboru pana? Tak czy inaczej musi suy. Z praw natury wynika, e grujcy nad innymi rozumem i mstwem, rzdz sabszymi, a ci chtnie im si podporzdkowuj. Gdy ludzi wybitnych i miernoty traktujemy na rwni, mamy do czynienia z karykatur rwnoci. Gdzie kraj w ktrym rzdzcy nie ulega adnej namitnoci? Gdzie wadca, ktry jeli narzuca co rodakom, sam najpierw poda t drog? Albo taki kraj, gdzie wszyscy obywatele zwaaj na prawdziwe dobro i tak samo je rozumiej - wtedy nie potrzeba wadcy! Wadza przechodzc w rce wikszej grupy obywateli rozumianych jako wasnych przedstawicieli, ktrym przez wasn niefrasobliwo zaufaa wikszo obywateli, doprowadza do rzdw motochu i tyranii. Krlowie oferuj nam opiek i przywizanie, elity roztropno, a lud wolno; nie ma ich co porwnywa, gdy nie wiadomo, co wybra. Kierowanie pastwem jest moliwe tylko wwczas, kiedy sprawiedliwo stanowi najwysz z norm. Faszywa jest teza, e mdrzec jest zacnym czowiekiem. Ludzie szlachetni nie znaj lku, a dobro i sprawiedliwo s dla nich nagrod same przez si. Dlatego atwo o wprowadzenie w bd ogu, gdy otr i nikczemnik sprytnie [=mdrze?] bdzie pokazywa wsplnocie tylko przyjemnoci i zyski z jego rzdw, a tyrani sw jako dobro najwysze dajc proste dz zaspokojenie, gdy sprawiedliwy i praworzdny bdzie wymaga ofiar dla ochrony wsplnego dobra. I tak otr zyskuje na znaczeniu, opywa w dostatku i w powszechnej opinii zaczyna uchodzi za znakomito. adne spoeczestwo nie wybierze sprawiedliwoci i niewoli od bezprawia i wadzy. Chcesz ofiarowa mnemu czowiekowi majtek, wadz, krlestwo? Dla niego to wszystko marnoci tego wiata, poniewa krain bogw ma za swoj...

Gdy namitnoci bez pardonu wadaj mylami, a wymuszeniom i zakazom nie ma koca - bo nie sposb wypeni wszystkich da ludu, ludzie rozpaleni podniet dz posuwaj si do najgorszych zbrodni. Cokolwiek potrzebuje energii z zewntrz, nie ma w sobie ducha. Wszelkie istoty nim obdarzone poruszaj si pod wpywem wewntrznego popdu. Taka jest bowiem przyrodzona waciwo i sia duszy. Jeeli zatem wrd wszechrzeczy ona jedyna porusza si z wasnego popdu, to nie zostaa zrodzona, a istnie bdzie na wieki. Szukaj wic dla niej najlepszego zajcia! Praca dla dobra ojczyzny nie ma tu sobie rwnych, a dusza w ten sposb pobudzana i zachcana szybciej mknie ku tej krainie, do swojego domu. Przyjdzie jej to znacznie atwiej, jeli mimo krpujcych wizw ciaa sprbuje popatrze dalej, ku odlegym sferom i w miar moliwoci uwolni si od doczesnej powoki. Natomiast dusze ludzi, ktrzy oddali si cielesnym rozkoszom i ulegaj im jak niewolnicy, a bezradni wobec dz posusznych lubienoci ami prawa boskie i ludzkie, zrzuciwszy ciaa kr wok Ziemi bez prawa powrotu do tej krainy - chyba, e odbd wielowiekow pokut. S tu mstwo, oddanie, przyja i inne zalety, ale i wady. Przestpcw drcz wyrzuty sumienia; prno szuka zuchwalca otwarcie przyznajcego si do zbrodni. Take oni szukajc wykrtu powouj si na prawo naturalne. Skoro zoczycy maj czelno odwoywa si do niego, o wiele gorliwiej bd przestrzega go zacni ludzie. Czowiek, ktry obawia si tylko wiadkw i sdu, w ciemnoci gotw jest na wszystko. Gdybymy w deniu do szlachetnoci kierowali si nie samym dobrem, ale mieli wgld na korzy lub zysk, bylibymy sprytni, a nie szlachetni. Wszelkie zalety zawdziczamy temu, e z natury skonni jestemy miowa blinich, co stanowi podstaw sprawiedliwoci.. Gdyby sprawiedliwo nie znajdowaa potwierdzenia w naturalnym porzdku, zniknaby ona i i inne przymioty. Gdzieby wwczas szuka hojnoci, umiowania ojczyzny, poczucia obowizku, dobrodziejstw, albo wdzicznoci? Gdyby prawa byy stanowione z woli ogu lub decyzj przywdcw, mona by uprawomocni rozbj, cudzostwo, faszowanie testamentw, o ile wikszo by to przegosowaa. Gdyby nieprawo mona byo zmieni w prawo, czy zo nie staoby si dobrem? Prawo dobre moemy od zego moemy odrni wycznie przez odwoanie si do naturalnego porzdku, co umoliwia nie tylko odrnienie sprawiedliwoci od niesprawiedliwoci, ale take szlachetnoci od haby, bo czyny szlachetne wynikaj z mstwa, a pode z wad. o duszy, zmartwychwstaniu, dobru i wadzy Staroytni wypracowali pojcia wiadomoci Ojczyzny, ofiar dla niej, wiadomo podmiotowoci osoby ludzkiej, wiadomo duszy i nieba, wiadomo dobra i za. Dostrzegli wyzwolenie si duszy z ciaa po mierci: Ciau jak niewolnicy dogadza musimy, co myl poszy i niepodobna przy nim doj prawdy. Dopiero kiedy umrzemy uwolnimy si od za. Niepodobna bdc w ciele niczego pozna na czysto, to jedno z dwojga: albo nigdy w ogle nie posi, albo dopiero po mierci. A nas sam bg wyzwoli. Wtedy wyzwoleni z bezrozumu ciaa poznamy wszystko co niepokalane. I to jest prawd najwysz. A rozpusta i rozkosze to niewolnictwo. Dusza istniaa zanim przyszlimy na wiat. Dusza odchodzi do dobrego i rozumnego boga. Z tym wie si pojcie zmartwychwstania: wszystko co yje, powstao z tego co nie yje; z tego co umaro. Dusza w momencie mierci uwalnia si od ciaa i czowiek wtedy poznaje istot wszechrzeczy, zapomina o rozkoszach, cierpieniu, obdarza innych mioci i wybiera dobro, odrzuca dobra uznawane za cenne i uznaje je za bezwartociowe - taki stan osiga czowiek, kiedy chce pozna samego siebie. Wie, jak naley stanowi prawa, kierowa narodami, wie, ze naley kara podych, chroni zacnych, podsuwa wspobywatelom rady chwalebne i zbawcze, zachca do godnego ycia i chroni przed wystpkiem, pociesza strapionych rozwija pomysy ludzi odwanych i mdrych, a take pitnowa dotknitych hab niegodziwcw. Wystpni przywdcy s groni dla kraju, e nie tylko sami czyni zo, ale take zaraaj nimi cae spoeczestwo; stanowi oni zagroenie, bo schodz na z drog, przez co innych do tego zachcaj; bardziej szkodz przykadem ni podymi uczynkami.

To tyle o czowieku w sensie oglnym. Przejdmy teraz do sowiaszczyzny, czyli prezentacji naszej specyfiki.

4. DLACZEGO NASTPI UPADEK PRASOWIASZCZYZNY? Bo bya za atwowierna i spolegliwa. Regionalno obrzdw i idoli. Wto rde i dokumentacji. Problemy prasowiaszczyzny, jej powstanie, rozwj upadek zostay opisane w rozdziale II. 5. POWSTANIE I ROZWJ NOWEJ SAWIASZCZYZNY.
NA CZYM MA SI OPRZE SAWIASZCZYZNA? Czy warto budowa now sawiaszczyzn? Na czym j oprze? Haplogram, jzyk, terytorium, religia? Czym ona si powinna charakteryzowa? Jakimi obrzdami si charakteryzowa?: znikomymi, reszt zrobi ludy regionalnie. Czy powinna mie jzyk wsplny oparty na cyrylicy i sownictwie niekoniecznie. Jeli ograniczy si do sowiaszczyzny i wasnego bogactwa zawzi si sama i przestanie by interesujca. Zbytnia tradycyjno nie jest kuszca przyszociowo. Dlatego oprze si na jzyku uniwersalnym wynikym z dorobku aciny, ustawi w kalendarzu gwne wita i obyczajowo; reszta - przypomn lokalnie lub rozwin. I uatrakcyjni. A czym powinna by atrakcyjna sowiaszczyzna na przyszo? Rozwojowa, czyli spoecznie troskliwa. Silna oddolnie nie tylko w kwiecistych strojach i tacach oraz przypiewkach ludowych czy przypowieciach o wampirach i chochoach. Nie sklavus, tylko sawotwrczy i sowotwrczy, czyli twrczy i majcy co do zaoferowania. A wic Sawianie powinni dy do tego, aby by ocenianymi jako ludzie mdrzy, szybko si uczcy, zadbani i dbajcy o swoich. Zagospodarowani. Wic tu si natychmiast samo narzuca: e powinny istnie progi kulturowe i rytuay jako oczywisto. Ale i odporno na wizualizacj. Spoeczna funkcja kontroli wadz. Cenzura prewencyjna. Np. w sferach rzdowych dla potrzeba pastwa, odnonie dziaa zabezpieczajcych np. przed szpiegostwem, take przed demoralizacj, dla uksztatowania prawidowego rozwoju czowieka, kadego czonka tej spoecznoci. 1. W okreleniu, jak ma wygada zorganizowanie ycia w nowej sowiaszczynie wykluczmy kolizje z naturalnym porzdkiem rzeczy: Czyli: Jeeli czowiek jako gatunek nie chce zgina musi dba o siebie i si rozwija. Jeeli czowiek ma cechy neotenii, bo jest jako gatunek skazany na ycie spoeczne i ma wyduone procesy somatyczne to Sawianin nie moe by przeciw systemowi gromadnemu i rodzinnemu, ktry temu sprzyja. Jeeli nauka pozwolia nam pozna histori wszechwiata i pochodzenie czowieka nie musimy naszej formacji obcia niepotrzebnymi balastami, ani ideowymi, ani zasta bdn mitomani historyczn. Jeeli wic np. Biblia zawiera kamstwa, szowinizmy i absurdy nie moe by na pewno podstaw budowy ycia duchowego. Wierzenia i obyczaje nie mog si opiera na akceptacji zbrodni i ciemnocie. Jeeli nauka daje przesanki do uznania Stwrcy i duszy[ducha] i wielu czynnikw niewidzialnych[fale elektromagnetyczne, promieniowania], wizualizacje[tworzenie fikcyjnych rzeczywistoci] moliwe i celowe jest oparcie sawiaszczyzny na zasadzie integracji czowieka i wszechwiata w energii kosmosu. Jeeli widzimy mobilno wiata i polityki zmiany granic i histori poszczeglnych ludw oraz dokonania dawnej sowiaszczyzny i utrzymanie jej homogenicznoci mimo wielce niesprzyjajcych warunkw atwiej bdzie przyj stabilne rozwizania wcale nie w peni zintegrowanej terytorialnie i etnicznie sawiaszczynie.

Jeeli w procesie dziejowym ludzkoci widzimy skonno wadzy centralnej do degeneracji i tworzenia ideologii zniewolenia spoecznoci a nie zabezpieczenia jej rozwoju przez struktury wadzy, niezalenie od typu formacji naturalnym jest dbanie o si struktur podstawowych; zbudowanie takich samowzmacniajcych si ukadw oddolnych. Jeeli dawna sowiaszczyzna upada i istnieje praktycznie tylko w podziemiu lub szcztkowej formie, naley jasno okreli zasady jej odrodzenia i rozwoju w czasach wspczesnych: 1. rodzina i dzietno 2. bezpieczestwo rozwoju podstawowego i spoecznego 3. dobra komunikacja wzajemna 4. nauka i rozwj spoeczno-gospodarczy 5. prawo i system wadzy 6. powizania ponadnarodowe i konfederacyjne Czowiek, jako gatunek wypracowa niezmienniki kulturowe, ktrych w tych analizach nie sposb pomin: 1. autorytet, szacunek dla przodkw 2. zahamowania seksualne, wstydliwo 3. tabu kazirodztwa 4. dominacja mczyzn 5. terytorializm

6. POWSTANIE WIZI SPOECZNYCH w oparciu o Prawo i obyczaj:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sia, baza, teren, zakres ideowy, obrzdowy, ludzie, formacje i struktury, kalendarz, ukady geograficzne i polityczne

OKRELENIE WARUNKW SPOECZNEGO ROZWOJU DLA NOWEJ SAWIASZCZYZNY:


1. Naukowy pogld na wiat. Powstanie wszechwiata przed miliardami lat w Wielkim Wybuchu 2. SAWIANIE, bo nazwa od sawy pochodzi. A wic NOWA SAWIA, czyli nowa SAWIASZCZYZNA. 3. Przyjcie siy twrczej caej Energii Wszechwiata jako Boga [WIATORD, WIATORODZICIEL, SVETARODITJEL] oraz uznanie przejcia ducha ludzkiego po mierci do zada kreatywnych w Kosmosie w innym wymiarze. 4. Uznanie energii skupionej w materii i zjawiskach jako element boski [zwanych: BOGANTY, BOANTY] i szacunek dla nich w rnych formach: SWAROYC, jako energia Boska materialna z symbolem obracajcego si krzya, czyli naszego ukadu sonecznego dajca ycie na Ziemi, PERUN, KUPAA, jako uznanie wartoci wody i ognia, itp. BOGANTY, to nie bogowie, idole, czy bawany. To energia boa ograniczona. witowa i czci je naley w ograniczonym zakresie. Niej id tzw. duszki o mniejszej energii pozytywnej: BOTA, UBOTA, KRASNOLUDKI, a mae energie negatywne to: niebota, chochliki, mamida, koboldy, trolle. Energi negatywn przeszkadzajc symbolizuje Zy, czyli Szatan. 5. Sawianie, to boganie/boanie a nie poganie. Obrzdowo gwna, kalendarzowa, nie wyklucza lokalnych rytw. Wg. sownikw POGANIE to wieniacy, czyli ciemnota tkwica w gorszcych mitach i szamanizmach, w stosunku do kulturalnego owieconego chrzecijastwa. BOGASTWO to wiara w jednego Boga, Energi Kosmosu, nazywanego WIATORD. Religia sawska jest uniwersalistyczna i bioteistyczna; WIATARODZICIEL, Ten, co wydoby z siebie wszechwiat, jest take jego yciem i wieczn energi.

wiatord to nie jest bg plemienny, narodowy czy osobowy, czy te wieloosobowy, albo bezosobowy. Jest Duchem Najwyszym i namacaln rzeczywistoci zawart w caej materii Kosmosu, jego caoci bez pocztku i koca, a zalek tego tkwi w kadym z nas[porwnaj: Wadysaw Koodziej, def. bioteizmu]. Przez fale, radiacje i inne instrumenty pozazmysowe jestemy jak nerwami poczeni z Bogiem, a boganty s najwikszymi skupiskami energii boej. Nie potrafimy tego wyrazi, ale potrafimy kumulowa energi pozytywn wsplnie, gdy koncentrujemy si na wsplnym celu i wpywa na losy wiata. Dlatego tak wana jest wsplnota. 6. Terytorium sawiaszczyzny: wg haplogramu, czyli genotypu i terytorium konfederacji pastw Sawian nie musi si pokrywa ze sob [zagroenia w naszym regionie s typu rwnolenikowego a nie poudnikowego: brak ekspansji na te kraje od pnocy i poudnia, za kleszcze: od Zachodu: Niemcy i sztucznie wytworzony wrg Polski wschodni: Rosja. Nasuwa si wic samoistnie o: gwna Moskwa-Warszawa, plus wsparcie. Dwa najsilniejsze pastwa sawiaszczyzny to Polska i Rosja i to na nich powinna bazowa wsplnota sawska. Najbardziej sawiaska okazuje si Serbia, Chorwacja i Polska, ale nie jest ta konfederacja wspczenie realna jako unijna. Nie chodzi nawet o moliwoci powoania takiej unii tylko, e nie zabezpieczy ona interesw caej sawiaszczyzny. Wgry te s sawiaszczyzn: straciy jzyk Prasowian, ale nie straciy genotypu. Wida, e taki ukad etnosu by ju w okresie 1945-1989 czyli Rosji i pastw ukadu RWPG. Wspczenie najsilniejsza i politycznie najbardziej pragmatyczna w stosunku do zagroe: ekspansja Chin, upadek UE i USA, jawi si konfederacja JaponiaRosja-Turcja-Polska-Ukraina 7. System w sposb naturalny oparty ma by na godnoci kadego ludzkiego ycia na Ziemi. Od naturalnego poczcia do naturalnej mierci. wiadomo wasnej wartoci posiadania mocy boej i energii wyszej od reszty wiata materialnego i niematerialnego, uzyskiwanego w momencie urodzenia. Zobowizanie do opieki nad Ziemi i przyrod a take kontynuowanie wasnego rozwoju. Rola ta nie koczy si za ycia, ale trwa wiecznie. Std rozwijanie swego intelektu i nauki. Ochrona przyrody, rozwj techniczny nie szkodzcy naturze. 8. Te warunki speni Sawia w systemie socjalizmu gromadnego i samopomocy edukacyjnej lokalnej. Czyli SAWIA[Slavia, Slavja], SAWIANIN[sawny, saw, slavni, slavic], BOGANIN[boy, bony, boanin], BOGASTWO[boystwo, boastwo, boniastwo]. 9. Emanacjami Boga jest caa natura. Std szacunek dla niej. W rnej formie, nawet medycyna ludowa, znajomo leczniczego dziaania zi, kontakt z przyrod i szacunek do niej, niezamiecanie jej. Racjonalne odywianie. Mody bezporednie, najlepiej w mylach; czyli rozmowy, kontakty rezonacyjne z Wielkim Mzgiem. Jestemy czci boskiej natury wszechwiata, wic skadanie ofiar byoby ideologizowaniem siebie. Nie uznawanie wity ani ofiar dla Boga i jego emanacji poza paleniem zniczy i skadania wizanek kwiatw. 10. Co innego obrzdy: typu uwicanie wody, ognia, pokarmw, dzielenie si jajkiem, co jest symbolem nowego ycia i obudzenia przyrody wiosn, topienie marzany, puszczanie wiankw, i jest zwykym szacunkiem dla ywiow, dziki ktrym yjemy. Nie moe te nastpi zakcenie gradacji wartoci: zwierz nie moe sta wyej od czowieka, samotna matka na dziecko nie moe mie mniejszej dotacji ni piesek w schronisku dla zwierzt. Jeli zakcimy porzdek rzeczy, Stwrca w naturze przywrci stan rwnowagi. Sam ten system si naprawi.

ZADANIA SAWIANINA:
Znakiem witym Sawiaszczyzny jest Swaroyca[Swarga, Swarzyca] praktycznie, acuch spity Swaroyc na Godle. Kade ogniwo acucha, czyli czonek spoecznoci jest tak samo wany. Sia tego acucha zaley od wytrzymaoci najsabszego ogniwa. Ale sami musimy tej rwnowagi pilnowa, dlatego musimy by silni w caym acuchu spoecznym. Od najmniejszego ogniwa. Kady musi

by silny, kady jest maym prezydentem, posem, premierem, swego kraju i namiestnikiem Boga. Jego malek czci. Musisz by sprawny umysowo fizycznie, silny moralnie, aby ochroni to cae dziedzictwo Stwrcy dla przyszych pokole w stanie nie gorszym ni stan zastay. A wiec nie tylko wykorzystanie Ziemi, ale i jej ochrona. Dbaj wic o siebie, swoje otoczenie, swj nard. Kszta si, przekazuj zdobyt wiedz innym, wsppracuj z nimi, szybciej rozwiniesz siebie i innych, wzbogacisz siebie i innych. Bo w grupie atwiej jest dostrzega nieprawidowoci u siebie i innych a take cechy pozytywne uzdolnienia, i to jest mobilizujce dla kadego. Czujesz si pewniej, bo wiesz, e inni ci pomog. I razem zrobicie wicej. Bo i zadania i cele mona bdzie lepiej okreli i podzieli obowizki. nie mona budowa zasad egzystencjalnych tylko na emocjach, bo wtedy mamy bezhoowie szlacheckiej zotej wolnoci, gdzie szlachciura pisa nie umia, ale robi najazdy, rabunki, podpalenia i pieniaczy po sdach i sejmikach. A za gar srebrnikw sprzeda Polsk na Sejmie 4-letnim. Sawianin to kustosz boy = boganin/boanin. Mamy dwa ciaa i jedn dusz, co opisano w innym rozdziale. Tak si rodzimy w peni wyposaeni wewntrznie do tych dziaa. Niewaciwe wychowanie moe nas tylko zepsu, czyli warto najwysz: otwarto na ludzi, mio do nich zniszczy a nie rozwija w konsekwentnym dziaaniu.. Nie ma natomiast wybrastwa, bkitnej krwi, czy innej bariery wewntrz ludzkoci. Sawianie to powinni tpi: herby, arystokracje, klasowy podzia spoeczny, itp. Co innego muzea i pozostaoci blichtru: paace, zamki, zabytki Rzymu. Niech su zajciom kulturalnym i artystycznym jako zabytki. Ale naley umie pokaza ten zbytek rzetelnie, jako rezultat eksploatacji warstw niszych i ich zniewolenia. Bo przez bogastwo Prasowianie ju mieli pokor do dzie Stwrcy i poczucie integracji z przyrod, ale niepotrzebnie ograniczyli si tylko do podziwiania tych dzie, a przecie, jako jego namiestnicy, Sawianie obowizani s tworzy i rozwija dobro wsplne, musz sobie uwiadomi odpowiedzialno za losy wiata: wic si ucz, eby umie. Bd dumny i peen zapau i umiej broni swego. ydowski bg, narzucony Sawii przed wiekami, to kult podliwoci, w ich zapisach jest polecenie dewastacji ziemi: -czycie sobie Ziemi poddan! I jest tam polecenie niszczenia innych narodw: -wybrastwo kae im pozostae narody zniewala. A w zwizku z tym, e podliwo jest ich ide napdow, szybko zatracili swoj etniczno i w ydowszynie grupuje si tylko najwiksza zakaa ludzkoci napdzana chorymi gangsterskimi urojeniami o nalenoci wadzy. Nie maj do tego ani kwalifikacji, ani umiejtnoci. Tylko terror, kamstwo, wymuszenie i niszczenie opornych. Tak czyni z Ziemi i narodami. Musimy przerwa ten niecny proceder, bo wiat zginie. I to jest wanie rozwizanie na pozbycie si tego: na odbudow naszej sawiaskiej tosamoci i siy, i wyjcie z niewoli ydowszyzny. Wizualizacj i nadcelebr lansuj ydzi: padanie na twarz przed faraonami, witymi, sanktuariami, totemami. To sztuczno. Nawet Taliban niszczy zbdne kulty i rzeby, wic jeli chcesz budowa rzeczy wielkie, godne najszlachetniejszego gatunku na Ziemi, buduj np. autostrady na kilkumetrowych supach ponad ziemi, eby nie niszczy wierzchniej warstwy Ziemi, i samochody ekologiczne i bezpieczne z pdnikiem giewki. Energi najwiksz ma czowiek. Nie drzewo, nie zwierz, nie caa reszta przyrody. Std Sowianie wyczuwali, zbdno kultw, posgw, wity. I to sprawdzaj, i w innych wierzeniach. Nie wiem, czy czakram wawelski ma jak ukryt energi, skoro to miejsce byo zbombardowane w czasie wojny? Czyli adna boa energia go chyba nie obronia? Trzeba zrozumie, co to znaczy, e Sawianie to s BOGANIE. S najblisi Bogu i z nim powizani rnymi rodzajami energii i promieniowa. Nie s bogami, ani duchami, ale wasnymi skupiskami energii, generatorami i rezonatorami boskoci, energii niezniszczalnej.

Uznaj swoj warto, ktra masz od urodzenia, uduchowienie niemiertelnoci. Wtedy pokochasz innych ludzi i stworzysz z nimi wsplnot i rozwj, pokochasz i uszanujesz Ziemi, Soce, ktre daje ycie i cay wszechwiat i go rozwiniesz. Bo takie jest twoje zadanie. WIATORD - energia Wszechwiat. SWAROYC - energia Soce PERUN - energia Ziemia. BOGANTY, to: Ziemia, Soce, Ksiyc. To s z kolei rezonatory tej energii, one jej same nie wytwarzaj tylko pod wpywem boego impulsu wydalaj j z siebie w odpowiedni sposb. Ziemia to te energia, organizm, i naley si jej szacunek. Ona ci pozwoli korzysta ze swych dbr, jeli bdziesz to robi odpowiedzialnie. Ale jeli bdziesz j dewastowa, ona jest silniejsza i poradzi sobie z twoj nieodpowiedzialnoci, skaleczy ci mocniej: wybuchami wulkanw, trzsieniami ziemi, sztormami czy huraganami, czy innymi bogantami, ktrymi razem ze Socem zarzdzaj. Czcij Boga w szacunku do jego dziea i wsppracuj z nim dla niemiertelnoci. Nie marnuj swego ycia. Popatrz, wszystko jest w ruchu. Twrczym ruchu. Wic nie moe ci celebra, mantrowanie, liturgia, zbyt duga kontemplacja, przeszkadza w dziaaniu rozwojowym. Duszki, niebota, krasnoludki, i duchy wielkie, kierujce wichrami, wulkanami, falami morskimi, wielka cz energii, ktrej jestemy winni szacunek, ale i zrozumienie, e mog nas skrzywdzi. My te krzywdzimy ziemi pestycydami, zamiecaniem, budowaniem infrastruktury niszczcej ycie. Nie da si ycia przey bez uczynienia krzywdy, choby nieumylnej. Dlatego trzeba by mdrym i jeli si nie da naprawi wasnego bdu i krzywdy, naley odda dobrem innemu, nie by mciwym, ale sprawiedliwym, to znaczy naprawi zo w kierunku dobrym. Im wiksza integracja gromady, tym silniejsza, tym atwiej sobie poradzi z problemami wewntrz, i tym silniejsza bdzie w reprezentowaniu swej siy na zewntrz. Dzisiaj jedynie kraje skandynawskie potrafi ksztatowa swoje spoeczestwa w we wsppracy grupowej od maego. Musisz zwraca uwag na drug osob, czy to w przedszkolu, czy w sprawach ssiedzkich, cho u nich klasyczna gromadno ze wzgldu na rzadko osiedlenia nie jest przestrzegana. Ale poczucie wsplnotowoci i wspodpowiedzialnoci jest tam nadal silne. Wszechwiat yje i oddycha. I nasze emocje s form energii kumulujc si z energi Bo i caego Kosmosu. Najwiksz si jest Soce i pniej Ziemia. Czciowo oddziauje na Ziemi Ksiyc. A na Ziemi najwiksz energi ma czowiek. Nie wszystkie energie objawiamy i jestemy w stanie zmierzy i odkry. I waciwie stosowa. Fale elektromagnetyczne maj te wpywy ujemne, a energia atomowa powinna zosta zabroniona, gdy czowiek nie opanowa jej w stopniu dostatecznym. Musimy utrzyma rwnowag ycia na Ziemi, balansowa, a za pomoc praw zakamanych wiat stoi na granicy zagady. Nie jest tak, e my przechodzimy do niemiertelnoci. My j budujemy cay czas, jestemy w niej. Jestemy jej czstk. Nasze myli, nasza pami s stale poza sfera teraniejszoci, w rnych pozazmysowych wiatach. Tylko nasze postacie si zmieniaj. Teraz s materialne, fizyczne, ale wiadomo ju jest ponad tym. Marzymy, w snach latamy, potrafimy przywoa wspomnienia sprzed lat, czyli pokonujemy czas. Potrafimy poczy fakty z rnych epok i skomponowa z tego wynalazek. Jak dobre dzieci, dobrego Boga wsptworzymy wszechwiat. Kiedy w jednej myli poczymy fale mzgowe przeprowadzamy rewolucje. Taka jest nasza sia wewntrzna. Jestemy u progu nowej cywilizacji. Zbudujemy j tylko od dou w systemie gromadnym w penej integracji energii wszechwiata. Odrzucimy siy ciemnoty i za wadajce ziemi i zawaszczajce poprzez fasze i kamstwa nasz wiadomoci. ydowszyzna i cay obecny system ekonomiczno-polityczno-finansowy wiata jest destrukcyjny. Wadcy wiata nic sobie dalej z tego nie robi. Jeli tego nie zaprzestan, Bg sobie z nimi poradzi i uratuje Ziemi. Jednym z elementw normalizujcych ycie na ziemi jest Nowa Sawiaszczyzna. I katastrofa jest blisko, i ratunek jest blisko. Unikajmy wizualizacji. W ydowszynie ona epatuje cay czas: malowanki mikoaje, wiecideka. A co ma powiedzie lepiec, ktry ma ograniczony wiat praktycznie do kilku powiat? A cae pikno duszy? Czy dusza ma by kolorowa, albo dobro? To w sercu ma by wzniole a kolorowanki i turnieje na piknych zamkach maj ci ogupi. Taliban tzw. wystrj cakowicie

odrzuci. To te niedobre. Czy chcesz, czy nie, musisz balansowa. A taniec na linie, to usportowienie. I takie jest ycie: ruch, sprawno, inicjatywno, zachta do wsppracy, rozwj, ale i kontrola, czy nie s to dziaania szkodliwe. Nawet Ziemia, ktra wyglda na spkan na pustyni, wewntrz goreje i czasami pokazuje swoj moc w kraterach wulkanw. Nie znamy potgi swej energii wewntrznej siy i wartoci. A jestemy tu pierwsi po Bogu, nie na arty. Kultura ludowa, to nie zabobon. Co innego skarbek i skrzaty, niebota, a co innego wiara w w. Mikoaja. Obrzdowo nie moe przewyszy celw ycia spoecznego. Nie powinny narody y dla obrzdowoci, one maj y dla spoecznoci. Dla niej pracowa. Bo ycie to ruch, a ruch to te zuycie, konieczno remontu, wymiany, naprawy, poprawy rozwoju. A nie zastj. Chrzecijastwo proponuje zastj, wytrat niepotrzebn energii. Jak kada celebra, czy raczej nadcelebra. W prasowiaszczynie nie byo nadcelebry, cho trafiay si rytuay zbrodnicze: ofiara caopalna maonki u uprzywilejowanych osb, ale to, co jest teraz, to jest wieczny gwat przeciw prawom boskim i ludzkim realizowany w perfidny sposb. Gwat, przemoc, pozory, usypianie sumienia. Chrzecijastwo obraa Boga, obraa czowieka, obraa ycie. Niepotrzebny jest lk typu: Gdzie si modli, jeli ju nie bdzie wity? Jak okaza cze Bogu? Przytul si do drzewa, we si za rce i zatacz w grupie, stwrz klub blokowy czy osiedlowy, poczytaj tam wiersze, za zesp osiedlowy teatralny albo modelarski, zrbcie czyn spoeczny w swojej okolicy. Wzoruj si Wszechtwrc wiatorodem, buduj, rozwijaj, dziaaj, twrz dla dobra wsplnego! Zorganizuj wsplne ognisko rekreacyjne, czy kko naukowe. Np. Stwrzcie Towarzystwo Dziwnych Pomysw Tesli. Nie marnujcie czasu. Bdcie kreatywni. Twrzcie now cywilizacj! Przecie to takie proste! Przede wszystkim ludzie musz zrozumie, e musz si spotyka, komunikowa, rozmawia, czyli jakie pomieszczenie jest niezbdne. Najlepiej byoby w dawnych kocioach po przejciu przez wsplnoty. Prasowianie nie do koca rozumieli Boga i ze zbytni czoobitnoci traktowali nisze formy energii: zjawiska przyrody, natur, widzieli wiat biernie, dlatego przegrali z faszyw, ale bardziej dynamiczn opcj ydowszyzny. To ty masz rozwiza ten problem, to ty masz zorganizowa ycie spoeczne, to ty masz w tym najwiksz moliwo, bo znasz realia miejscowe! My sobie nawet nie wyobraamy, ile jest rnych form energii nie nazwanych, przez ktre jestemy powizani z natur i Bogiem. To jest jakby jedno ywe ciao. I nawet, jeli te energie wykorzystujemy, to czasem nie mamy kompetencji i szkodzimy nimi w przyrodzie, jak np. falami elektromagnetycznymi, energi atomow. W swoj natur mamy wpisan walk ze zem, pokonywanie trudnoci, wiec dziwne a nawet zdrad samego siebie jest pjcie za zem, dz, atwoci, wiecidekami. To jest nieczowiecze Siy i energie nisze: ywioy, Ksiyc, Ziemia, to nie s bogowie, ale duchy rezonujce energi Stwrcy, czyli boganty/boanty. Chyba, e kad form energii nazwiemy bogiem? Siebie te. Ale to bdzie wyglda miesznie. Bo to raczej boe dzieo, boy wysaniec, ale te czasami tpa niszczca moc: woda, wiatr, ogie, trzsienie ziemi. Czy to nazwiemy Bogiem? Skoro nie jestemy sobie w stanie wyobrazi innej przyczyny powstania wszechwiata i ycia na Ziemi, w sposb naturalny naley przyj ponadnaturalny, ponadfizyczny czynnik. Nazwiemy go w sowiaszczynie Bogiem, Opatrznoci, Energi Duchow Kosmosu. Czyli wszystkie sfery materialne fizyczne i niematerialne, zmierzalne i niezmierzalne jako dzieo Boga i zawierajce skadniki tej energii. Czesi zamiast Boga uywaj dla okrelenia Kreatora Kosmosu nazwy CO. W sowiaszczynie przyjmiemy nazw wiatord, a wic Pankreator, czyli Stwrca Wszechrzeczy. Jego boska energia zawarta jest w caym wszechwiecie i ma by szanowana.

Wane skupiska tej energii boskiej zawarte s w Socu, ywioach: wodzie, ogie, powietrze, ziemia, [ale to ruch, czyli czynnik boski daje si: pami, myl, emocja] uznajemy jako i oddajemy im odpowiedni szacunek, ale najwikszy szacunek naley si Czowiekowi, jako gatunkowi, ktremu podporzdkowane jest zarzdzanie Ziemi.

7. MITY SOWIASKIE I INNE


Czym jest mit? Czy jest potrzebny czowiekowi? Co potrzebne jest do przeycia? Mit, rytua, obyczajowo, kultura. Pniej z tego powstao prawo, aby stworzy struktury administracyjne wice dan spoeczno. Spoeczno to zbiorowo ludzka a wic nie abstrakt. Czowiek obraca si w sferze zjawisk niewytumaczalnych, std naturalne skojarzenie z siami wyszymi. Jak sobie z czym nie potrafi poradzi stawia temu otarz lub totem, uzalenia siebie od tej siy, rozrnia sfery sacrum i profanum. Czasami te sfery si mieszaj: jak w obecnej cywilizacji. I obrzdy, sposoby dziaania. Std wniosek, e w religii rzeczy wite s najwaniejsze, nietykalne, co z kolei kodyfikuje prawo Religa na pocztku budowania ycia spoecznego zastpowaa nauk i filozofi. Religia wic to rzecz spoeczna, bo obrzdy mona odbywa tylko grupowo. Czyli uczestnictwo w nich daje si wzmacniajc danej spoecznoci. Pierwsze systemy wierze i magii oparte s zatem na religii. Prawo, nauka, moralno wyksztaciy si z religii. Std zjawiska z zakresu prawa i wiedzy czy moralnoci s zjawiskami spoecznymi. Mylenie abstrakcyjne, uznanie wasnego ja ale i rzeczy ode mnie niezalenych, sacrum. Jak tu potrzebna skala wpywu czy zalenoci midzy tymi elementami? Jeli chcesz wikszego rozwoju, ogranicz obrzdowo kosztem prawa. Ale jeli stworzysz nadmiern kieznajc prawniczo, ona zniszczy ycie spoeczne podobnie jak teokratyzm. Powstaje struktura bizantyjska zastaa, nepotyzm, korupta, z czym obecnie mamy do czynienia: wolno i rozwj day kompletny niedorozwj i destrukcj pracy poprzednich pokole. Narody zostay zdemoralizowane i zdegradowane oraz zniewolone wewntrznie przez nowoczesne rodki pozorujce wartoci. Ale jest moment kocowy tej antycywilizacji, przedrewolucyjny. [Stachniuk: Czowieczestwo i kultura] U podstaw wiatopogldu jako aprioryczne zaoenia znajdujemy naczelne wartoci danego mitu. Na tych zaoeniach buduje si system twierdze obejmujcych cao zjawisk yciowych. Samo przeywanie wartoci nie daje odpowiedzi na wszystkie problematy ycia. Dopiero umys czyni temu zado. Tnie on zastan rzeczywisto wedug linii mitu i skada w nowe obrazy, ktre s celami zbiorowymi. Dziki tym celom i ich hierarchii realizacyjnej mona organizowa wiat wyobrae zbiorowych. wiatopogldowe ujcie mitu jest niezmiernie wane, gdy czyni wiat zrozumiaym, logicznym. Wicej nawet - czyni nadajcym si do przetwarzania i obrbki. wiat zlogizowany przez koncepcj wiatopogldow jest niczym innym jak tylko przedmiotem podkrelonym mylowymi liniami, po ktrych bdzie nastpnie przebiega ostrze dziaania. Tak jak krawiec, chcc uszy ubranie, musi odpowiednio kreli kred linie na suknie, nim rozpocznie je ci noycami, tak te koncepcja filozoficzno-wiatopogldowa musi wiat uporzdkowa, uczyni go zgodnym z wizj naczeln. S to tory przyszego dziaania, szeregi armii w gotowoci marszowej. Religijne, estetyczne i filozoficzne ujcie mitu daje w wyniku system norm i ideaw yciowych, ktre wyznaczaj typ moralny czowieka, typ jego zada yciowych, realizujcych "dobro". Wartoci stanowi fundament mitu. Poprzez oglne pojcia wiatopogldowe przenikaj ca osobowo i jej wykadnik - czyny. Gdy mwimy, e dane czyny s etyczne lub nie, niewiadomie stwierdzamy, i s one elementami budujcymi kulturow kondygnacj wiata lub te j burzcymi. Std to wynika hipnotyczna sia nakazw moralnych, zjawisko sumienia,

podwiadomoci, gosu wewntrznego, poczucia obowizku. Czowiek jest przeznaczony do tworzenia. Jego wiat psychiczny jest tak zbudowany, i nakazy powinnoci wobec dziea, jako treci moralne, zapadaj od razu w gb duszy, stajc si szkieletem gbszego "ja". Tam te si mieci organ odczuwania pikna moralnego, poczucie zadowolenia ze spenienia obowizku. Dziki zdolnoci odczucia pikna moralnego czowiek moe si wydwign z bagna upadku i jego zasad, o ile by w nich przez przypadek urodzenia wychowany. Kady mit wyania odpowiedni system rodkw, za pomoc ktrych urzeczywistnia swj najwyszy idea. Std wynika oryginalno konstrukcji socjotechniki. Kady mit posiada swj wasny idea spoeczno-organizacyjny i pastwowy. Koczcy si w naszych czasach mit indywidualistyczny posiada swj idea pastwa demoliberalnego. Zarysowa si on ju w wiecie antycznym, w peni za rozwin i wyksztaci si w XIX wieku. Pastwo demoliberalne jest systemem realizacyjnym, za pomoc ktrego speni si podstawowy warunek mitu indywidualistycznego: wydzielenie kademu indywiduum obszaru swobodnego stanowienia o swoich czynach. W tym swobodnym obszarze stanowienia jednostka budowaa swj wiat. W ten sposb powstaa misterna i oryginalna konstrukcja pastwa liberalno-indywidualistycznego. Spenio ono swoje zadanie. Stoimy przed moliwociami nowych mitw, a tym samym przed zadaniem stworzenia nowej struktury pastwowej i spoeczno-ustrojowej.

3. Dwignie realizacyjne kultury

Mit jest z zasady spotgowaniem zdolnoci twrczych czowieka. Jest w pierwszym rzdzie wyzwoleniem wewntrznych si, usuniciem zatamowa przed wol tworzycielsk, uproduktywnieniem duchowoci ludzkiej, usprawnieniem aparatu woli tworzycielskiej w naturze czowieka. Std te mwi o cigu kulturowym jako kolejno po sobie rozpomieniajcych si mitach to mwi o coraz bujniejszym typie czowieka, o peniejszym wytrysku adunku woli tworzycielskiej. Oznacza to rozpomienienie pierwiastka humanistycznego i wszystkich jego atrybutw. Powicimy tu nieco uwagi speniajcemu czynowi pragmatycznemu, gdy on jest dwigarem kadego mitu dziejowego. Dorobek myli pierwszej fazy mitu indywidualistycznego, fazy helleskiej, rysujcy si na podobiestwo wspaniaego paacu, rozbija si w gruzy, a z tych gruzw i odamkw kleci si murzyskie budy chrzecijaskiej wspakultury redniowiecza. ycie duchowe ludzkoci to skarbiec bez dna. Gdy signiemy do rnych kultur, staniemy oszoomieni bogactwem mitw wierze, rytw i zoonej obyczajowoci pod kad zaludnion szerokoci i dugoci geograficzn Mitologia sowiaska jest rwnie przebogata. Wiele pozostaoci wierze i zabobonw mamy do dzisiaj w uyciu i tkwi one te w religii katolickiej, eksterminatorze sowiaszczyzny. Przebogata jest te literatura mitologii sowian. Poza wieloci opisw znajdziemy tu ostre polemiki i to na wszelkie tematy: i te najmniejsze ale i te najwaniejsze. Sam Aleksander Brckner nie zostawia suchej nitki na Dugoszu za jego fantazje przy opisywaniu historii i religii sowian przed chrzecijastwem. Zaiste, mona w tym uton. Ale gdy spojrzymy szerzej, w inne kultury i cywilizacje widzimy ogrom inwentycznoci ludzkiej w postrzeganiu i kreowaniu tej opieki si wyszych nad poczynaniami naszego gatunku. To niegasnca potrzeba i przejawia si ona i dzi, i to wcale nie na zapleczu ycia zbiorowego. Powstaj takie ruchy jak: scjentyci, czy religia Maradony, i to z silnym wsparciem finansowym i agregatem wiernych. Doskonale wiadomo o ruchach miksujcych rne prdy religijne i np. w Indiach na wielu witych obrazach mona zobaczy jednoczenie Chrystusa, sonie, mapy i bogini Kali. Nawet indyferentni religijnie rzymianie wryli z koci, a jako negatywny postpek historyczny jest podawany przypadek rozcicie wza gordyjskiego przez Aleksandra Wlk., czyli

nieposuchanie nakazu bogw.

8. OBYCZAJOWO STAROSOWIASKA A NOWA SAWIA


Starosowiaszczyzna nie wytrzyma zada wspczesnoci, przyszy nowe wyzwania. Nowi Sawianie to take kosmologia, nauka, wiedza a nie tylko lokalny obrzd i ognisko. To, e prasowianie nie znali nieba, i nieorganicznoci wszechwiata, wcale nie znaczy, e to byo le. To byo i tyle. Nowa sawiaszczyzna ma to przyj i rozwin swoje. Co robi, aby odbudowa si sawiaszczyzny? Skundlenie i parali kulturowy Sawii [okrelenia J. Stachniuka] by efektem kontroli i niszczenia obyczajowoci ludu przez obrzdy chrzecijaskie i zniewalanie wewntrzne, czyli spowied uszn. Wspczenie dochodzi jeszcze celebrytyzm, ogupiajca reklama, zdalna indoktrynacja podprogowa. Doszo take rozbicie siy Sawii przez wymuszon wielokrotn w historii migracj ludw. Konieczne jest powstanie wiadomoci dojrzaej do rewolucja sawskiej Polska ma rezerwy do tej rewolucji i moe by zalkiem i gwnym orodkiem realizacji Sawii. Konieczno przeciwstawienia si i NWO i bilderbergom i niesamowitemu zniewalaniu propagandowym lub dezinformacji i dezintegracji agenturalnej. I wielu innym zagroeniom, jak zniszczeniu rodziny. Wic ogrom zada realizowanych bardzo skromnymi rodkami, ale one s jedyne i najlepsze, bo zdaway egzamin w caej historii. A w Polsce dochodz baamutne roszczenia wypdzonych, mimo, e ponad p miliona Niemcw zmaro zima 4/45 z powodu decyzji Hitlera o ogoszeniu niektrych miast po stronie wschodniej Odry twierdzami, czyli praktycznie zamknicia ich dla ludnoci cywilnej. Okoo ptora miliona ich musiao opuci Wrocaw i inne miasta, i wdrowa w gb Rzeszy, gdzie marli podczas srogiej zimy oraz z godu jak muchy. Wic za kamliw obraz o wypdzeniu, Niemcy powinny Polsce zapaci odszkodowanie, a RA - do likwidacji! Odrzuci naley natychmiast sptania optania ideologiczne, kocioy, i odkry niesamowity potencja wasny i go rozwin. W grupie lokalnej szerszej, gromadzie, gdy taki jest los czowieka. Uodporni si na niepotrzebny kler czy uwicenie, ty sam to potrafisz, jako przedstawiciel lokalnej spoecznoci, dokona aktu wanego prawnie, jak zalubiny, czy pochwek, i wystarczy powiadczenie przez urzdnika. Niezwyka niezniszczalna moc jest w ludzkoci, w najsabszym z nas. Przypomnie wystarczy czasy, gdy Rosjanie palili wasne wioski, zakopywali si w ziemiankach lenych, aby najedcy francuskiemu czy szwedzkiemu nie da aprowizacji. Czy wspomnie nieprawdopodobne bohaterstwo obrocw Leningradu. Tak si maj narody sawskie. Wystarczy j mdrze skonsolidowa i wykorzysta. Jeli przyjmiemy proponowane rozwizanie dla Nowej Sawii, ju najblisze wita mona spdzi po Sawsku. Jak przej bez problemw do sawiaszczyzny z obecnego zaydzenia? Czym zastpi dawne obrzdy? Kalendarz to pokazuje w punktach gwnych, a reszt, jeli zrozumiemy si dziaa wsplnotowych i stworzymy gromadno wasn, inicjatywno grupowa tu pomoe. Nie bjmy si swego ssiada, bliniego, tylko z nim stworzymy si sawsk! Mona zacz od grup kilkuosobowych organizowania klubw osiedlowych blokowych, zorganizowania maego pomieszczenia gdzie mona si spotka podyskutowa, powiczy hantlami, pogra w pingponga, czy bryda, przeanalizowa problemy lokalne i zacz je rozwizywa. Czynami spoecznymi w obrbie gromady lub wsplne i/oraz/ w porozumieniu z administracj, wycieczki do sprztania lasu, spotkaniami w klubie gromady, odczyty, koncerty, recytacja wierszy, konkursy, kursy, turnieje dla gromady, kka zainteresowa, inwentyka, nauka, technika, spoecznictwo i wolontariat.

9. CO OCZYWISTE DLA NOWYCH OBRZDW SAWSKICH?


OBYCZAJE DAWNE: Swaba, zrkowiny, zarczyny, wiano, kremacja, popielnice, postrzyyny, msko, tryzna, stypa, igrce, obiaty, Dziady, medium, wrenie, wito jare,

Kupaa, wianki, Doynki. Te wszystkie dawne obyczaje mona wprzc do kalendarza rocznego lokalnego i doda inne zwizane z domoros kultur: Kult Boga twrcy wszechwiata [wiatord], Soca [Swaroyc], Wody jako czynnika oczyszczajcego i wzmacniajcego przyrod, Ognia, wieczno [Perun], siy przyrody, cykliczno zjawisk, energia drzew, dbw, obrzdy yciowe: Narodziny[imieniny], Postrzyyny [dorastanie], inicjacja seksualna chopcw, mno, Dziady[szacunek dla zmarych], Kupaa, kraszanki, migus dyngus, malowanie okien, strach, popd, oczyszczenie, chiromancja, badanie, reagowanie na zjawiska. A jak je wprowadzi w nowej formie?:

10. BIOTEIZM
Do wyranie nawietli uniwersalistyczn formu Boga sawski dziaacz Wadysaw Koodziej, ktry take pierwszy obali okrelenie sowian jako pogan, gdy sama ta definicja powinna by dla sowian obraliwa; prawidowa formua to boganie. Poniewa poganin to ciemniak tak naprawd, i takie ujmowanie bardzo zawa mitologi sowiask do legend i czczenia bawanw. Koodziej akcentuje gbsz religijno uniwersalistyczn prawie kosmologiczn w kierunku bioteistycznym, czyli powiza Boga bezosobowego, Stwrcy wszechwiata z caoci przyrody. Wszystko, co yje, ma zalek boski w sobie. wiatowida widzia, jako tego Boga. Jednak jako obrzdw, stan wiedzy i pojmowania wszechwiata w tej interpretacji oparty jest na starosowiaszczynie, wic z kilku racji wymaga uzupenienia, choby przez zbytni spolegliwo do ideologii kryptoydowszyzny zawartej w chrzecijastwie. Ktrej to byo w to graj, bo moga wiar sawsk w takim wydaniu traktowa per noga. Bo ich bg sta, -jakoby!-, wyej. Wielu zaangaowanych w ruchy panslawskie tego nie dostrzega, podobnie jak szkodliwoci koncepcji oddzielania Wgrw od rodziny Sowian. Jest to bdne stanowisko Niczego wicej nie trzeba ni prawdy. Ale i niczego mniej. Wic niech sowianie nie boj si jej. WIAROSAW, czyli wiara Sawii W Sawii jest brak idolatrii jako takiej, i inaczej uksztatowana mitologia ni w sowiaszczynie: Boga wiatoroda w prasowiaszczynie okrelano niepenie, jako ograniczonego boga plemiennego, wiatowida Reinkarnacji nie ma w sawiaszczynie, gdy jest to pomylenie poj i si form energetycznych. Bg - Stworzyciel Wszech-wiata, wiatord, wiatarodziciel, Svetaroditjel. Energia i myl nieograniczona istotowo, poczona z reszt wszechwiata jakby systemem fal, nici, rezonatorw. Boganie, boanie ludzie, najblisi Bogu w dziele stworzenia. Istoty stojce najwyej pod wzgldem samowiadomoci, faktyczne Dzieci wiatoroda, namiestnicy ziemscy Boga. Boganin nie moe sta si bogantem. I odwrotnie Czowiek nie moe sta si zwierzciem, wulkanem czy drzewem. Jest tu cakiem inne promieniowanie energetyczne; ze zwierzt jedynie psy maj znaczc powiat, ale wizka energetyczna czowieka jest najwiksza. Wiec nie moe by tak, e co, co ma znikom powiat, np. krowa, czy koza, staje si po mierci czowiekiem i osiga due skupisko energetyczne, bo zwyky bilans energetyczny temu przeczy. Jest to niemoliwe. Boganci, baanci due skupiska energii czynnej wyszego rzdu [ukadw planetarnych] w Kosmosie, nazwy sawskie ukadw planetarnych nienadane poza Swaroycem, energi ukadu sonecznego, symoblizowanego przez swastyk prawoskrtn w kole. Patrz te nazewnictwo starosowiaskie, gdzie uywano do nich formy bg: Energia bogantw: Ziemi, Ksiyca jest energi dziaajc pod wpywem impulsw Boych lub zaistniaych przemian, za boganin, czowiek, potrafi poprzez pami, wiadomo wiedz, przeksztaca kontrolowa i przewidywa dziaania tych energii, wic nie moe im oddawa czci boskiej tylko szacunek.

Skupia i kierowa dziaaniem tej energii na sposb Boy mona przez intensywne zespoowe kierowanie wiadomoci opartej na wiedzy wynikej z potrzeb spoecznych. Std tzw. potrzeba pobonych ycze. Bota, ubota energie mniejsze, inaczej duszki dobra. Ludki, krasnale, skrzaty. Niebota duszki zego. Trolle, koboldy, chochliki, upsy. Przykadami takich rodzimych maych form energii jest np. Skarbek, strzegcy z podziemnych, czy diabe Rokita mieszkajcy w wierzbach. Szatan, czyli penia Za, energia negatywna przeszkadzajca naturalnemu porzdkowi wszechwiata.

11. POLSKA W UJCIU SAWSKIM


GODO I HYMN: Flaga Polski jest biao-czerwona, hymn jak w zaczniku, a herbem Polski Sawianin ubrany w biay strj lniany z orem na lewym ramieniu i toporem w prawej doni, to godo Polski. Symbolem Swaroyca, czyli Sawii jest obracajcy si w prawo krzy w kole, na kocach jego ramiona maj cz zagit w kierunku prawym, czyli pokazuj strony wiata i obrt Ziemi a w rodku symbol S [dla caej Sawii, lub poszczeglnych krajw: np. PL Polska]. Ogniwa acucha, ktry spina herb Sawii symbolizuj dany nard, lub dla caej Sawii, wszystkich Sawian. Symbolem gromady mot, sierp i piro z ksik pod daszkiem, z nazw lub numerem gromady, a daszek symbolizuje dom, czyli spokj i bezpieczestwo, i opiek Stwrcy. Symbolem sawiaszczyzny jest tarcza Swaroyca, a godem Polski Sawianin ubrany w biay strj lniany z toporem w prawej doni. Przepasany jest on acuchem symbolizujcym rwno kadego czonka narodu i spity Swaroyc CZYLI JEST TO SUWEREN TEJ ZIEMI CZUWAJCY NAD DOBREM WSPLNYM, SYMBOLIZOWANYM PRZEZ ACUCH SPITY SWAROYC GROMADA Gromada wyrosa z naturalnego rozwoju ludzkoci w momencie opanowania ognia. Troglodyci byli zmuszeni wsppracowa w grupach obcych rodzin, aby scaleni geograficznie wsplnie polowa, podtrzymywa ogie, eby przetrwa. Dzisiaj tak struktur, okoo 500-osobow da nawet jeden blok na osiedlu ulica, czy osada. Tu chodzi tylko o zintegrowanie wsplnot wsplnymi zadaniami uksztatowaniem samopomocowym i samoksztaceniowym. Tymczasem my jestemy rozbici i zatomizowani w spdyzmie i wiecowoci, nawet nie zdajc sobie z tego sprawy. Zorganizowanie nawet nie gromady, ale zwykego klubu w paru wolnych piwnicach w bloku jest niestety prawie obecnie niemoliwe. Nie umiemy dziaa wsplnie, nawet komunikowa si ze sob, a gdzie tu myle o jakich pozytywnych efektach wsplnej pracy! Gromada 500-osobowa musi by rozwojowa, bo si omieszy wrd innych! Tu kady moe by prezydentem i sdzi i musi zaj si innym czonkiem wsplnoty! A tu trzeba zaczyna budow struktur wolnej Polski, choby od tych klubw blokowych. Gromada, ktrej kilkuosobowy zarzd moe powsta w kadej chwili, zbiera si w swym skadzie, wylistowuje zadania i plan dziaa, i zbiera propozycje od mieszkacw i ju dziaa. Znikn te tzw. komunie i inne dziwne obrzdy otumaniajce modzie. Nie bdzie marnowania czasu na pielgrzymki, litanie, drogi krzyowe czy taplanie si w bocie na imprezach Owsiaka. Bo kobiety dojrzae bd si zajmoway edukacj seksualn dorastajcych chopcw, a nie na kolanach tkwi przy konfesjonaach w groteskowym alu za niepopenione grzechy! WSZECHNICA Bdzie portal internetowy wszechnica polska, gdzie bdzie mona si edukowa do szczebli najwyszych. A rodzice bd mogli sami weryfikowa poprzez wiczenia, jak sobie dzieci radz. ANKIETY Dla wieku 9/14/19 lat bd egzaminy wedug ankiety spoecznego przystosowania. Chodzi o zaprezentowanie publicznie stopnia samodzielnoci, co podaj w ksice Nowa Sawia.

Na przykad sprawdzian szybkiego liczenia, czy obsuga sorobana, liczyda, na ktrym si liczy szybciej ni na kalkulatorze, itp. Itd. Ankieta pokae przydatno kadego w wieku 8-9, 13-14 i 18-19 lat. Jego moliwoci preferencje, uzdolnienia, charakterystyka. aden talent nam si wtedy nie zmarnuje. takie jakby egzaminy sprawnociowe psycho-fizyczne dla dzieciakw daj moliwo szybkiego pozbycia si otumanie w typie: I Komunia, Bierzmowanie, itp. Byyby takie prezentacje tych rocznikw w szkole lub gromadzie, gdzie kade dziecko dawaoby pokaz swoich osigni i moliwoci. Zamiast terroryzowania ich obrzdami szamaskimi w kocioach. Szczeglnie tzw. I Komunia, poprzedzona jest najwikszym upokorzeniem i zniewoleniem wewntrznym, i to przez wasnego rodzica, czyli zmuszeniem dzieciaka do wyjawiania najwikszych swoich sekretw na kolanach komu w sukience. W ten sposb stajemy si niewolnikami ydowszyzny od najmodszych lat, a pastwo nie zakazuje tego, chocia jest to sprzeczne z konwencjami ONZ odnonie praw czowieka, i prawem lokalnym, i midzynarodowym! PRZYJCIE OSB DOROSYCH DO SAWII LUB/I WSPLNOTY: Przyjcie do Sawii nastpuje po przejciu przez ogie bosymi stopami, oblaniu wod i pocaowaniu ziemi na otwartej przestrzeni. Dla uznania ywiow. Przy wejciu we wsplnot np. pracownicz wystarcza formua gwna. Osoby niesprawne [np. siedzce na wzku] i bojaliwe mog mie stopy dotykane zapalon pochodni i posypane ziemi. Zebrani skanduj: Sawia Saw, Sawia Saw! Sawianinie, bd nam Brat! Prowadzcy uroczysto na wstpie mwi do wstpujcego: Przysigasz na siebie, na swoj godno i warto i stawiasz swego ducha w zastaw swej przysigi. Na wieczno. Podnosisz otwart do do ramienia, jako dowd, e robisz to wiadomie. [I tak wyglda kade lubowanie. I oczywicie podpis, gdy tego wymagaj wzgldy administracyjne przy wiadkach] Nastpnie prowadzcy uroczysto wypowiada haso, adept podaje odzew: Wiara wiatord/wiatarodziciel/Svetaroditjel/ Energia Swaroyc/Svaroytjel[ moe by w midzynarodowym zapisie zh, zx] Etnos Sawia/Slavja Ojczyzna Polska/ Wsplnota - /nazwa wsplnoty lub urzdu/ NN. Przyjmuj! Jak przesta by katolikiem, a wej w sawiaszczyzn? Nie musisz si wyrejestrowywa si z katolicyzmu, gdy nie ty si tam zapisywae. Wystarczy przesta bra udzia w obrzdach kocielnych. Szczeglnym upokorzeniem jest tu spowied uszna. A jak wej do Sawii? Ju w niej jeste, potwierd to tylko przez owiadczenie. Zrobisz to nawet samodzielnie: Prawa rka w gr i formua j.w. na zasadzie haso - odzew: I ju jeste Sawianinem. Samozaprzysionym. Jeli przyjmiemy proponowane rozwizanie dla Nowej Sawii, ju najblisze wita mona spdzi po Sawsku. I najpierw sam, potem w klubie, czyli gronie przyjaci, a pniej w caym systemie gromadnym SWAROYCA SWARZYCA SWARGA Krzy obracajcy si to wiadomo, symbol Ziemi, litera S w rodku ma znaczenie potrjne: wiatord Swaroyc Sawia. Kolor czerwony wiadomo krew ywa tej ludnoci Sawskiej, ta obrcz symbolizuje opiek Swaroyca, czyli ukad soneczny dajcy ycie caej Ziemi. Kolor biay oznacza godno, czysto, prawd. Jest to wic znak o najwikszej sile energetycznej. Gdy si zamknie oczy, widzimy Swaroyc jak si obraca.

To jest nasz znak, tarcza Swaroyca: Tu, przy Swaroycy, Przy twym witym znaku Polska jest sawiaska Ty, sob Polaku! Swaroyc, czyli wity znak Sawii moesz wykona sam. Ja wykonaem to samodzielnie. Czyli moesz Polaku zacz to stosowa od jutra w caym zakresie. To jest symbol wsplnoty i wanoci kadego z nas. ZAWOANIA: Przy spotkaniach gromadnych, aby zaznaczy warto wsplnoty tworzymy KOROWD, czyli SERCOBWD, splecione rce, jak rwnie przy celebrach. A przy grupkach mniejszych wzajemne obejmowanie si jak zawodnicy przed bojem. Niech myli nasze wtedy si skupi, niech wszystkie energie wsplnie si pocz, jak nasze rce. Moemy przy tym piewa i wznosi w rytmie acuch rk. czujmy razem! bdmy razem! rbmy razem! sawa! sawa! sawa! Musz kocha gromad, musz kocha Polsk, musz kocha Sawi! Musz dla niej pracowa, musz by jej oddany, musz rozwija siebie. Nie czekaj, co Ojczyzna zrobi dla ciebie. Poka, co ty zrobisz dla niej i swoich rodakw! Bd silny! Bd sprawny! Bd dzielny! Bd mdry! Bd uczynny! Szanuj ziemi! Szanuj przyrod! Szanuj wartoci! Szanuj prawd! Szanuj mdro i przodkw! Polak potrafi! Itp. Pozdrowieniem dla wszystkich jest rka z otwart doni w kierunku witanego podniesiona, lekko zgita w okciu. Jest to gest midzynarodowy wyrosym ze staroytnoci, pokazuje rk bez broni w gecie pojednawczym i pokojowym. W zalenoci, kogo witamy mona wtedy uy rnych sw pozdrowie oglniezrozumiaych: Sawa Sawii i Sawianom! Witaj! Bd Pozdrowiony! Saluton!

12. OBRZDY GWNE


NADANIE IMIENIA, NOMACJA. Noworodka bierze na rce nestor rodu, lub osoba najbardziej godna, w ywej wodzie biecej, naturalnej, macza do i kciukiem na czole rysuje Swaroyc zataczajc wok niego koo i mwi: Krel wity znak naszego wiata wod yw na Twoim czole. Niech Ci Bg i Natura dadz ca energi ycia: wzrok, such, dotyk, rozum, sprawno, charakter do dziaa wsplnotowych, a szczcie i mio niech bdzie Twoim yciowym towarzyszem. Z woli najbliszych nadaj Ci imi X. Niech ono bdzie dla wiata symbolem Dobra, Siy, Mstwa, Godnoci, a Tobie i Twojej Rodzinie da powd do Dumy i Satysfakcji. [Wtedy skania si z noworodkiem kadej stronie wiat i Socu]. Obrzd mona wykona bezporednio po urodzeniu i powtrzy oficjalnie na uroczystoci rodzinnej. ZALUBINY: [twarz do zebranych]: Ja, NN., w obecnoci wiatoroda, Energii Swaroyca, wszystkich si natury i tu obecnych, goci oraz rodziny, przyrzekam dozgonny zwizek uczuciowo-cielesny z mo[im/j] tu obecn[ym/] mem/on XY. Owiadczam, e nie mam adnych innych zobowiza i nie ma przeszkd do zawarcia naszego maestwa. [Twarz do XY]: lubuj Ci mio, wierno, ofiarno, oddanie, zaufanie i pen wspprac w ksztatowaniu rodziny w kadym czasie i kadych warunkach oraz trosk i opiek w kopotach i w chorobie a do mierci.

Wspieraj mnie Boe swoj energi wszechwieczn, daj si i szczliwe poycie oraz obdarz dorodnym potomstwem. Sawa naszemu maestwu! Zebrani potwierdzaj: Sawa! Sawa! POGRZEB: W domu pogrzebowym Prowadzcy moe wygosi krtki wstp a nastpnie indywidualne wystpienia przy trumnie/urnie, rodziny, oficjeli i przyjaci. Nastpnie uroczysto przenoszona jest pod grb. Po marszu aobnym Prowadzcy mwi: XZ egnaj tu obecni, [i tu wylistowa rodzin i znajomych:]. egnamy Twoje doczesne szcztki, ktre skadamy w Matce Naturze, Ziemi, a dusz niech przyjmie Stwrca i obdarzy wielkimi zadaniami w budowie wszechwiata. Niech wiatarodziciel dobrze osdzi Twoje doczesne ycie a mio rodziny, pami ludzka i chwaa Boa niech ci towarzyszy na wieczno. Zebrani chrem: yj X. w naszej pamici i swoich dobrych uczynkach! Sawa! Sawa! PRAWO WASNOCI I DZIEDZICZENIA Prawo wasnoci i dziedziczenia ograniczone, wg. zacznika, jak dla socjalizmu globalnego. Podobnie zasady podatkowe i rentowo-emerytalne. Czyli, najwiksze podatki dla najbogatszych, zerowa stawka podatkowa dla najbiedniejszych i taka sama emerytura dla wszystkich oraz dla kadego bez rodkw utrzymania zasiek w wysokoci stawki utrzymania aresztanta. Czowiek jest elementem przyrody. Jest najinteligentniejszym zwierzciem i to on moe dokona najwikszych zmian w otaczajcym wiecie. Powinien dba o to eby te zmiany byy pozytywne i rozwojowe, gdy, wszystko, co posiadamy w sensie materialnym jest poyczone od przyszych pokole, dlatego powinnimy to im zwrci przynajmniej w stanie nie naruszonym lub ulepszonym i poprawionym. Jeli co zbytnio przez swe zadufanie, pych, podliwo, naruszy we wszechwiecie natura i Opatrzno to skoreluje, ale skutki dla czowieka mog okaza si wtedy tragiczne. Prawo wasnoci i dziedziczenia ograniczone, podane w innym zaczniku tej ksiki, jak dla socjalizmu globalnego. Podobnie zasady podatkowe i rentowo-emerytalne. SEKSUALNO. MATRONATY Gromadno to i silna rodzina, czyli powinno by waciwe przygotowanie do niej. Matronaty, czy te Gejszaty: kobiety po menopauzie przeszkalaj chopcw, aby inicjowa ich seksualnie po ukoczeniu 18 lat oraz przygotowa do ycia w rodzinie. Chopcw wyedukuj wolne panie po menopauzie, matrony, ktrych zadaniem bdzie take nauczenie beniaminka szacunku, odpowiedzialnoci i dbania o kobiet i dom. Kada kobieta w kadym wieku wtedy bdzie zadbana a nie bdzie myle o kraszeniu otarzykw dla ojca dyrektora, wiecznej dziewicy. Unika szkodliwej antykoncepcji. Wtedy rodzina bdzie dzietna a kobieta z temperamentem sobie odbije po menopauzie, bo to natura sama tak to skonstruowaa. Chodzi tutaj o to, aby nikogo nie krzywdzi na polu uczuciowym i moralnym. I o wyedukowanie nie tylko w ars amandi, i jak zadowoli kobiet, ale i przygotowa mczyzn do ycia w rodzinie. Otworzy go na potrzeby kobiety, jako ony, matki i partnerki, uwiadomi chopcu jej wraliwo oraz obowizki w przekroju wielu lat poycia. To prawdziwy kunszt, nauczy tego chopca w tydzie. I wymagaby przygotowanych i zdolnych pa. Take zadbanych pod wzgldem fizycznym Naleaoby tu chyba mie przygotowany rys psychofizyczny danego mczyzny i dopiero do niego przypisa odpowiedni pani na taki np. tygodniowy kurs partnerski. Ewentualnie byyby to 3 weekendy. Opacane to byoby z funduszy wypracowanych przez chopca lub przez jego rodzicw. Z pewnoci nie byoby problemw z wypracowaniem odpowiedniej formuy.

Przysza ona miaaby wiksze zaufanie do narzeczonego, ktry przeszed tak edukacj, a kobiety dojrzae wreszcie wiedziayby, e dbanie o figur, strj i inne atuty nie dotyczy konkurencji z innymi paniami na sumie, ale jest naprawd po co. Mona to organizowa jako dziaalno gospodarcz: PRZYGOTOWANIE DO YCIA W RODZINIE. I tak to si zacznie. Czyli maymi kroczkami: kluby osiedlowe, matronaty, czyny spoeczne, nasza rewolucja bez rewolucji trwa i niech si rozwija powoli rnymi ciekami. A kto ma mode dziewczyny ma nauczy seksu i wprowadzi w ycie? Istnieje przesuw czasowy w dorastaniu oraz nabierania dowiadczenia yciowego midzy pciami, gdy mczyni pniej dojrzewaj spoecznie; przeycia ciy, poogu, wychowanie dziecka czasami przy fatalnym partnerze lub jego braku, to nieprawdopodobna odskocznia i zmienia w ogle mentalno kobiety z czego mczyni prawie kompletnie nie zdaj sobie sprawy. Wic tu dziewczt niewiele trzeba uczy. To mczyzn trzeba przygotowa, eby nady i zasuy na partnerstwo chociaby tym, e pozna wczesnej ars amandi i z tym ukochan zapozna. Tu nie ma adnej nierwnowagi i uprzywilejowania mczyzn! My, mczyni, i tak wczeniej si wypalamy i odchodzimy a kobiety ju pniej, dojrzae, niedosyt uczu uzupeni sobie w matronatach! To powane zagadnienie i zadanie, ale mona je bardzo szybko wdroy jako elementy nowej cywilizacji, bez adnych aktw prawnych. Prosz zauway jak przy matronatach wzrasta odpowiedzialno modych ludzi, nikn burdele i ronie cig na rodzin. Znikn rozrywacze matki od dziecka, czyli okienka ycia, ta zbrodnia w imieniu kocioa. Bo mczyzna zrozumie, e trzeba dba o ycie powstae z jego jestestwa i wesprze partnerk w wychowaniu, ich, przecie dziecka. Std te te ankiety, to swobodne przejcie w now cywilizacj, bo np. ta dla 19-latkw to prawie gotowy formularz take do matronatw. Panie organizujce matronat miayby opis cech modzieca, a kurs przypisayby do konkretnej osoby. Mogyby by zajcia teoretyczne, i to sobie Panie wietnie zorganizuj, to one zauwa, jak si osobnik zachowuje, czy potrzeba go w czasie kursu take uczy wiza krawat, gotowa zup, czy odkurza. Czy jest on otwarty na wspprac w maestwie, jak si zachowuje w sytuacjach kryzysowych, chorb, itp. Oczywicie, musiaby zaliczy wiedz teoretyczn i praktyczn zakoczon ocen. Dlatego jestem za oficjaln form takiego kursu. Opieka konsultacyjna proczna, roczna dla maestw. Rozwinie si sie matronatw, ogranicz si domy publiczne z modymi dziewcztami do moe wyj tylko na poytek rodzinie polskiej i dzietnoci polskich maestw. Zbytnia swoboda seksualna modych kobiet prowadzi do nieutrzymania rodziny i maestwa i szkody dla dzieci. Rnica i przesuw wiekowy; plewirat, inicjacja seksualna modych mczyzn przez starsze kobiety, odwrotnie sytuacja jest bardziej skomplikowana gdy mody organizm kobiety jest przystosowany do wielodzietnoci, i bujnego ycia seksualne po menopauzie. Zbytnia swoboda seksualna modych kobiet prowadzi do nieutrzymania rodziny i maestwa i szkody dla dzieci. Jest tu pewien problem. Bo to trzeba dopiero uksztatowa wiadomociowo u wszystkich Sawian, jako wany element ycia i zdrowia spoecznego. To bardzo ograniczy wystpowanie prostytucji i demoralizacj, czyli patologi spoeczn. Matronaty nie wykluczaj maestw beniaminkw, jeli oboje maj takie zasady. Bo to jest dowodem wysokiej kultury i odpowiedzialnoci. Kupa mona poczy ze witem beniaminka. Modzi si zarczaj, a kto cnotliwy wybiera partnerk dowiadczon, wdow. Dzie, a waciwie noc mioci.

WYJARKI Ten okres w starosowiaszczynie ze wzgldu na rang, godno, by godami zwany, gdy w dugie zimowe wieczory czczono skpe wtedy Soce i czekano na wzrost jego mocy, czyli przyrost dnia. W rusycyzmie zostao to przeksztacone w nazw roku: god. Uwaano, e jeli ryty, celebra bdzie gbsza, szybko dnia zacznie przybywa. Dlatego czci ten okres powinnimy, ale w aspekcie sawskim; skoro wiat powsta w wybuchu, przeto wyjarzya si energia caego Kosmosu; w ten sposb okrelajc to wito Wyjarki ucilamy pojcie godw sawskich. Nazwa okrela czerstwo si, energi, czyli moc Sawii. Tak jak naszym witym znakiem swaroyca, swarga, czy swarzyca, czyli sawska swastyka, tak gwnym witem godowym niech bdzie uczczenie wita pierwszej gwiazdki w najdusz noc roku. Wyjarki mona realizowa wtedy w szkoach, czy ich obchodzenie z egzaminami spoecznociowymi 14- i 19-latkw tak, jak wystpy 9-latkw wiosn zastpujce katolick I Komuni. Wraz z pierwsz gwiazdk symbolem Wielkiego Wybuchu czcimy wiatoroda, Boga stworzyciela wszechwiata, i moment powstania Kosmosu. Zapalamy zimne ognie, wystrzeliwujemy korek szampana mona polewa ziemi[nawet w doniczce], jakie niewielkie fajerwerki. Rodzina ludzka to cay wiat, dzielimy si potrawami i posikiem z natur, zwierztami, piewamy przy stole przypiewki dotyczce zdarzenia. Dzieci w ten czas robi przedstawienia, przebieraj si za planety, czy dinozaury i przedstawiaj histori wszechwiata w2 gromadach w szkoach.. To wito caej ludzkiej rodziny, odwiedzamy te szpitale chorych, znajomych, rozdajemy paczki ubogim. Zainteresowani szukaj chtnych do korepetycji i innych zaj na okres ferii, inni poprzez prezentacje pokazuj swoje hobby miejscach wydzielonych; tzw. fora swobodnej wypowiedzi. rwnie polityczne. Odczyty, recytacje. Take we wczasowiskach. Imprezy mona zaczyna w szkoach, czy domach gromadnych przerobionych z kociow a pniej kontynuowa wrd rodziny w domu Przy wyjazdach organizowa lokalnie i z przyjezdnymi konkursy, odczyty, gry i zabawy. Turnieje, biegi, morsy, rozgrywki ping-pongowe, sprawnociowe, teatralne, plastyczne. Nagrania miesznych filmw komrkowych. Turnieje wiedzy przygotowujce do matury, omnibus indywidualny i rodzinny, wieloboje. Inwentyka, pokazy. Take przez Internet. Turnieje lokalne gromad. Kulturoznawcze, muzea, turnieje na znajomo sztuki, historii, polityki, szybkie liczenie, origami, ikebana, kwiaty, loterie fantowe, ale i literackie. Indywidualnie i dla rodzin. Odczyty, gwnie gratisowe, ale i kursy. Bardziej spotkania i imprezy kulturowe ni religijne. Uniezalenione od pogody. Sprawnoci manualne, zrcznociowe, sportowe. Zawody w majsterkowaniu, modelach latajcych, zabawkach ruchomych, grach, itp. Ale te zajcie si niepenosprawnymi, pomoc w sprztaniu przez klasy, gromady, prezenty i obsuga tych osb. Obsuga i informacja interaktywna, czyli przez Internet a na tablicy ogosze miejscowej wykaz tych imprez, kada gromada ma numer adres i lokalnie gmina ma miejsce internetowe gdzie mona wszystko znale. Szeroko rozwinita samopomoc. Inne wita i obrzdy ujte w kalendarzu Nowej Sawii znane s szerzej z prasowiaszczyny wic nie ma potrzeby ich opisywania.

WYJANIENIE PODSUMOWUJCE PODSTAWOWYCH POJ SAWIASZCZYZNY


Sowianie, waciwie SAWIANIE, byli nie poganami, tylko BOGANAMI, czyli wyznawcami BIOTEIZMU, w przeciwiestwie do judeochrzecijaskich koncepcji boga zdobywcy, boga wadcy, boga zniewalajcego, boga podliwego, boga plemiennego, czyli tylko dla wybranych. A wic boga ograniczonego. Za Bg sawski, to stworzyciel wszechwiata i my jestemy w obrbie jego energii penej, czyli wspistotnej z nami i ca natur, i my mamy cz tej jego wartoci. Czyli, to WIATARODZICIEL, WIATORD, i reszta Kosmosu przez system rnych fal, promieniowa, energii, jest z nim istotowo zjednoczona. Na rnych poziomach. A wic due formy energetyczne, jak np. Soce, Ziemia, Ksiyc, i ywioy czyli BOGANTY/BOANTY, bo realizuj dziaania energii Boej, ale nierozumowo, gwatownie, w ruchu, s jakby bezwiednymi korelatorami ycia i rozwoju wszechwiata, a tylko my, ludzie, jestemy istotami, ktre to pojmuj i ksztatuj w peni wiadomie. Ani WIATORD, ani BOGANTY, nie potrzebuj faszywej celebry, kultw, posgw i wity, ale szacunku i uznania. Take my, BOANIE/BOGANIE. Przejcie do SAWIASZCZYZNY, czyli nowej, a waciwie jedynej normalnej, naturalnej i prawdziwej cywilizacji jest atwe, oczywiste i naturalne. Bg wiatord, wiatarodziciel, to nie tylko wiatowid, a wic nie tylko obserwator, ale i Pankreator. Wyszy od boga Jehowy i kadego jednego innego, zapisanego i pojmowanego jako tylko sia rzdzca, jako karzc potg, wobec ktrej czowiek by niczym, zdanym tylko na jego grymasy, albo przymuszony by do wsppracy jak u ydw, przez zaduszanie. Czyli zawsze czynnik obcy, zniewalajcy. Czy mordujcy swego Syna, jak w chrzecijastwie, i gdzie przez komuni mamy apoteoz bogoerstwa. Czyli wiatord, Bg, ktry stworzy wszechwiat w uamku sekundy i jest niczym nieograniczony: ani czasem, ani odlegoci, i z ktrym jestemy poczeni gwnie wraliwoci, czyli sieci energii promieniowa i nawet nie wiemy, jak wielk sia dysponujemy, ktrej nie ma nawet soce czy galaktyki. Bo tylko my potrafimy cofa si w przeszo i przywoywa w pamici obrazy sprzed wielu lat! Ani adne inne zwierz tego nie potrafi, ani adna planeta czy gwiazda! Wic trzeba rozumie, e naley si szacunek i ywioom i Kosmosowi, ale bez przesady! Jest jeden Bg i jeden gatunek dzieci boych; ludzko, czyli BOGANIE - ktrzy jedyni to rozumiej. Reszta wszechwiata to BOGANTY czyli energia skupiona w rnych formach, ale nie mylca, tylko reagujca jak przekanik na impuls, albo wskutek zjawisk take przepleciona sieci energii i promieniowa. Ale to tylko czowiek moe zbudowa most, czy samolot, albo stworzy alfabet. Wiec absolutnie do odrzucenia jest koncepcja zniewolenia wiata i jego podzia klasowy czy rasowy! Natomiast trzeba szanowa swj ekowiat, w ktrym tkwimy i bliszy jest nam zawsze ssiad, pobliski las, czy problemy socjalne naszego miasta ni jaki facet w sukience, koronie czy mitrze i w piknej lektyce! Mimo, e kto nam wmawia, e to nasz ojciec i dobroczyca! Przez nasz mikrowiat do wszechwiata i Boga, to nasza jedyna droga. I to przenikanie si powinnimy czu, i w tym trybie si rozwija. Bez zbytniego zamknicia na sprawy zewntrzne, bo to ju jest kotuneria. Wikszo obrzdw przecie nam zabrali: czczenie wody, czy te wicenie wody, pokarmw, dzielenie si jajkiem, ktre wystpowao w rnych kulturach, np. take w cesarstwie rzymskim, wianki i bazie, bukiety i palmy, niwa i zioa, szacunek do chleba, zakopywanie pod pierwsz skib kromki z pierwszego upieczonego chleba danego plonu, itp., itd.

Nadmierne hody Bogu, boantom i innym formom energii materialnej czy uduchowionej jest cudaczne, bo to tak, jakby sobie samemu kult oddawa. A e sowiaszczyzna bya ograniczona, nie sigaa w Kosmos, bya spolegliwa, to przez zbytni szacunek do bogantw, do Peruna, Swaroyca, czyli nawet z ognia, z bogantw/boantow stworzono bogw. Zawyono ich poziom, a zaniono swj. S za to duszki domowe nisze: pozytywne, to uboeta, bota i to one przynios na gwiazdk prezenty dzieciom pod poduszk, czy pod choink. I krasnale. Ale s i duszki ze: licha, chochliki, koboldy, trolle, ktre psuj i dokuczaj. Formy wysze za, to diaby, omamy i gwny Szatan przeszkadzajcy w normalnej pracy wszechwiata. Przy okazji, chochliki, to jakby takie mae gbki za, a due, chochoy, te ze somy, gromadziy zo wchodzce do domw, i drzewa te ogacano od za, mrozu a wiosn zapalone puszczano z wod jako siedziby za, marzanny. To nie byy adne boginki, to takie pochaniacze za, ktre atakowao domostwa ca zim i soma to zo wchona. A pniej to oswajano podaniczk i choink. Jeszcze mj dziadek stawia snop w sieni, takiego chochoa, eby ze nie weszo na wigili. Wic przejcie w obrzdowo witeczn, t zwizan z uczczeniem powstania wszechwiata i Nowego Roku nie wymaga wysiku, dzieciaki poprzebieraj si za gwiazdki, dinozaurki, wulkany, i bd odgrywa ca bogat histori wiata. Duo atrakcyjniejsz ni jaseka. Nowa Sawia to nie tylko nowa obrzdowo to cay system spoeczno-polityczny, nowa cywilizacja. A waciwie jedyna naturalna czowiecza, co ujto w broszurce o wsplnotowoci zawartej w tej ksice: Konstytucja, podatki, konfederacje, sdy, administracje. W oparciu o Bioteizm i zasady wsplnotowe [Gromadno] z uwzgldnieniem Odkamania historii i ekonomii. Wraz z propozycj niezalenego ksztacenia kadego Polaka [Wszechnica] i kontrolowania rozwj modziey [Ankiety spoecznociowe] oraz przystosowania do ycia w rodzinie [Matronaty]. Jest to jedyna samopomocowa i Jedyna oparta na wewntrznej sile kadego jej czonka z wykorzystaniem najlepszych wzorcw historycznych i etnicznych. A take kulturowych [Wyjarki, a nie Boe Narodzenie, itp.]. Z wprowadzeniem najatwiejszego komunikatora wita, jzyka ERILO. Pokazujca moliwo natychmiastowego przejcia do niej z cywilizacji judeochrzecijaskiej, czyli antycywilizacyjnej zagady a nawet w z wykorzystaniem ich struktury [film: Homilia]

Rozdzia 5 POLANIA - Rzeczpospolita Sowiaska i jej twrca Stanisaw Budniak


POLANIA powstaa w rodku Polski, 60 km od odzi, we wsi Antoninw, gm. Poddbice w dni u przyjazdu do Polski w dniu 06 czerwca 1999 roku, szamana jp 2 z okupacyjnego Watykanu. Ma ju wic ponad 10 lat. Jest dla nas przykadem wspaniaej postawy oporu obywatelskiego dzielnego Sawianina oraz protestem przeciwko okupacji ydowskiej Polski, jaka nastpia po Okrgym Stole 89. Pejsate tornado, ktre dewastuje i eksterminuje Polsk w formach bardziej lub mniej czytelnych, budzi wiadomo oraz zmusza do odnalezienia drogi wyjcia z tej piekielnej opesji w jednostkach bardziej wraliwych i witalnych, czego wybitnym przykadem jest postawa Pana Stanisawa Budniaka. Konkluzja i rozwizanie wtedy moe by tylko takie: waciwa definicja zagroe, odrzucenie w caoci ydowszyzny oraz powrt do sawskich korzeni. W tym zarwno autorzy ksiki Nowa Sawia, jak i twrca Polanii s kompatybilni ideowo, chocia wypracowywali je niezalenie od siebie. Owoce naszej pracy pokazuj przeom dziejowy polskiej wiadomoci; mona go zawrze w pewnych punktach pokazujcych jak do niego doszo: 1. uwiadomienie sobie nienormalnoci funkcjonowania pastwa od upadku PRL, czyli od 1989r. 2. cakowita niezborno dziaa wadzy propagandy mwicej o sukcesie i wolnoci z rzeczywistoci pokazujc upadek kraju i coraz wiksz degrengolad wadzy 3. zrywanie wizi spoecznych oraz zwikszona buta urzdnicza, ograniczenie wiadcze i dziaa inwestycyjnych pastwa przykrywane nieumiejtne faszem i prymitywn celebr 4. operowanie jednakowymi chwytami indoktrynacyjnymi i dezintegrujcymi o b. niskim poziomie: rusofobia, zakatoliczenie, propaganda scjentyczna, mit dobrobytu zachodu i kapitalizmu, skupianie uwagi na podliwoci: seks zysk, hazard, sukces, i odrzucenie dziaa wspczulnych i prospoecznych, podcinanie korzeni tosamociowych i moralnych, reklamowanie zachowa patologicznych, uznanie dla spekulacji i oszustw, kamstwa historyczne, atomizacja spoeczna, rozbijanie rodziny, itp. 5. gboko tych szkodliwoci spoecznych oraz czasokres ich trwania pozbawia zudze do jakichkolwiek przypadkowoci, czy pozostaoci ich z przeszoci tu nie ma szans na zatrzymanie tego stanu rzeczy i odwrcenia tej collapsy. 6. poszukiwania rozwiza mog lee wic cakowicie poza t judeochrzecijask cywilizacj 7. sytuacja jest wic taka: - rozbicie etnosu prasawii w roku 1000-nym przez ukrytego ydomasoskiego wa na chrzecijastwo wschodnie i zachodnie oraz przez budowanie monarchii i arystokracji - dezintegracja pastw i ludnoci tego terytorium w sprzecznych z ich interesem wojnach przez stulecia oraz pogbianie ich zniewolenia poprzez sptanie wiadomoci ydowskim kanonem zbrodni: bibli oraz innymi szkodliwymi ideami i faszyw nauk. - przerwanie tego stanu w okienku wolnoci zaprowadzonej przez Stalina w 1945r., ktry scali etnos sawski na blisko pwiecze przerywajc ponad tysicletnie zniewolenie tych narodw w ydowszynie. Samozniewolenie wiadomociowe zbudowane przez kler np. u Polakw i przekonanie o slusznoci antyracji tej stanu doprowadzio jednak do upadku ukadu powojennego. - naturalne poszukiwania i dziaania ludzi czuych na sprawy spoeczne i narodowe doprowadziy do powstania Polanii i rozwiza sojalizmu gromadnego w systemie sawskim. Naley tu doda, e 6-ha enklawa czysta od ydowszyzny Stanisawa Budniaka to przeom wiatowy, fakt historyczny niepodwaalny i niezniszczalny od kilkunastu lat! Nigdy nie bdzie on zapomniany, podobnie jak Wz Drzymaly, ale istnienie Polanii, niezalenego pastwa w zaydzonym wiecie oraz forma traktowania wadz polskich i urzdw w korespondencji przez Sowianina polskiego, jest wydarzeniem wyjtkowym, obala ponad 1000-lenti monopol propagandowy ukrytego ydostwa, kompromituje ydomasoskich wadcw wiata, obnaa ich beznadziejn tpot umysow. Pokazuje te, e mona swobodnie wyj poza strach, na jakim buduj oni wadztwo wiatowe. Jest to wiosek optymistyczny dla nas wszystkich i pokazuje, e

ten kierunek jest oczywisty i rozwojowy a take nakazowy dla kadego polskiego patrioty i Sawianina. - naley wic si nie ba tylko dokoczy odbudow Sawii, czemu opracowania zawarte w tej ksice maj suy. Stoimy na pocztku drogi i podobnie jak szkice symbolu gromady i Goda wymagaj dopracowania plastycznego, ale kady ju amatorsko moe te znaki wykonywa, podobnie otwarcie Polanii jako enklawy etnosu sawskiego traktujemy wstpnym projektem Deklaracji Honorwego Czonkowstwa:

DEKLARACJA HONOROWEGO CZONKOWSTWA NIEPODLEGEGO PASTWA SAWIASKIEGO POLANIA.


HONOROWY CZONEK akceptuje Rzeczpospolit Sowiask Polani jako narodow enklaw terytorialn polskich Sawian. TEREN POLANII/SAWII, to: Obecne terytorium RP, judeopolonii [312 679 km], znajdujce si obecnie pod tymczasowym zarzdem ukrytego polskojzycznego ydostwa, zostao skupione i reprezentowane ideowo w enklawie wolnej sawskiej Polanii, adres: POLANIA, RZECZPOSPOLITA SOWIASKA, 99-200 PODDBICE, ANTONINW 15 Majtek i ca niezalen od ydw warto skrycie przez ich przejt od zaraz mona HONOROWO przenie do prawowitego Pastwa Sawiaskiego, Polanii. Czonkowstwo honorowe nadaje Pierwszy Sowianin polski, Stanisaw Budniak KTO MOE BY OBYWATELEM POLANII/SAWII? Ten kto: - tratuje obecn wadz Polski jako okupacyjna i wysya kontrybucj i haracz od urzdu skarbowego potwierdzone przekazem. - przyj i akceptuje zasady wsplnotowoci wyjanione w broszurce Biao-Czerwona Ksieczka Wsplnotowoci oraz Konstytucj na niej opart. Szczeglnie, jeli to jest Polak, sawianin. - odrzuca wybrastwo i mesjanizm ydw i innych narodw do panowania nad wiatem i ludzkoci oraz konstrukcje jawne i skryte temu suce: FED, B, MFW, AI, FH, kocioy zhierarchizowane, bibli, talmud, koran i inne systemy zniewalania ludzkoci - uznaje kilkunastotysicznoletni cigo genotypu sawskiego z najsilniejszym jej skupieniem na terenie obecnej Polski. - uznaje prawo stanowione, oparte na prawie naturalnym, prawda historyczna, gdzie jest zakaz lichwy, uywania i rozpowszechniania narkotykw, a hazard i prostytucja tylko rejestrowane i kontrolowane przez pastwo w miejscach wydzielonych. - uznaje zakaz prowadzenia dziaalnoci agend ydowskich we wszelkiej formie: gied spekulacyjnych, bankw lichwiarskich, weksli, tajnych klubw: masonerii, iluminatw oraz zakaz goszenia kaza i tzw. ewangelizacji. - naruszanie niniejszego bdzie karane bezwzgldnym usuniciem z Polanii - uznaje konieczno rekompensat i odszkodowa za tysicletnie zniewolenie naszego kraju w wysokoci po 1bln dolarw od Watykanu i ydw - warto Polanii to ziemia z jej zasobami z infrastruktur, ludzie z ich wiedz i moliwociami twrczymi, scaleni ide wsplnotowoci. Wszystkie wartoci zawaszczane przez systemy lub osoby wbrew celom pastwa naley odzyska dla Polanii. - Powierzchnia i terytorium, ktre odzyskamy jako pastwo sawiaskie: Dugo granic wg stanu i ksztatu obecnego pastwa Polska, Rzeczpospolita Polska: Ogem 3511 km W odbudowanym Pastwie Polskim nowej sowiaszczyzny bdzie: - podzia terytorialny kraju 2-szczeblowy: gminy i wojewdztwa wg

rozwizania z 1976 r. - ograniczono immunitetw, karanie take sdziw - zakaz sprzeday ziemi sawskiej obcym - ograniczone prawo wasnoci i dziedziczenia przy deniu do jak najpeniejszego zatrudnienia i pen obsuga emerytalno-rentow; podstawa emerytury jednakowa dla wszystkich i zniesienie kominw pacowych - nacjonalizacja monopoli i majtku sawiaskiego z caego terytorium obecnej Polski Odbudowanie Polski wyzwolonej z niewoli ydowskiej oparte bdzie na zasadach solidaryzmu spoecznego z rwnowanoci kadej formy wasnoci i kontrolno-decyzyjn rol Pastwa. Znakiem witym Swaroyca, ktrej magiczna wersja lewoskrtna widnieje na fladze Polanii. Godem Sawianin z toporem w pozycji obserwujcej i obronnej w ubraniu biaym lnianym przepasany acuchem spitym Swaroyc prawoskrtn. Hymnem, pod dotychczasow melodi, sowa, jak w niniejszej ksice. Poniej przedstawiamy yciorys p. Stanisawa Budniaka oraz galeri zdj Polanii. STANISAW BUDNIAK, Sowianin polski, zaoyciel Rzeczpospolitej Sowiaskiej zwanej POLANIA, urodzony 20 sierpnia 1948 r. w biednej rodzinie chopskiej w Ignacowie, dzi gm. Przyk pow. Zwole, woj. Mazowieckie. Matka Marianna 1925, od najmodszych lat na subie, ojciec Bronisaw 1928 podobnie. Z powodu biedy jego rodzice przed wojn ukoczyli tylko trzy klasy szkoy podstawowej, i dopiero po wojnie uzupenili wyksztacenie. Za prac, w rok po narodzeniu syna, przenieli si do odzi, gdzie u rodziny gniedzili si w jednym pokojowym na poddaszu w 6 osb. Po skoczeniu szkoy podstawowej dosta si do XXIX LO im 19 stycznia, gdzie trenowa zapasy w stylu wolnym. Jednak zdrowie nie pozwolio mu cign kariery zawodniczej. By moe forsowanie si zbytnie na treningach wytyo go na tyle, e pniej ju i na Szko Orlt w Dblinie i na studia prawnicze nie byo szans mimo wysokiego IQ i si witalnych, gdy pojawiy si silne napiciowe ble gowy. Trzykrotnie bezskutecznie przy procesach politycznych prokuratura prbuje to wykorzysta kierujc go na badania psychiatryczne zrobi z niego wariata, lub czowieka niepoczytalnego, co zawsze koczy si orzeczeniem o penej poczytalnoci i duej inteligencji. Potrafi bardzo angaowa si w problem z du pasj i wkada w to wszystkie cae siy, czyli moe to nadpobudliwa ywotno osobnicza, zwana dzi AD-HD powoduje te ble? By bardzo mobilny od dziecistwa, najpierw rower, pniej motocykl: WSK i samochd BMW 39 rok (poniemiecki), taki pierwowzr Leszka z filmu Daleko od szosy. Kilkakrotnie zmienia prac, zdoby te prawo jazdy kierowcy zawodowego i perspektyw na b. dobre zarobki. Dziki takiemu zajciu kupi wtedy warszaw 204. Jedc na takswce niecay rok szybko spaci samochd kupiony czciowo za poyczk i jeszcze zarobi z nawizk. Pierwsze maestwo z on Krystyn Morawsk zakoczyo si rozwodem, take kocielnym, gdy Stanisaw nie chcia mie potomstwa i na tym polu powsta konflikt maeski. Sam lub kocielny by fikcj, gdy ju wtedy p. Budniak nie uznawa religii chrzecijaskiej. Praktycznie od przyjazdu z rodzicami w 1949 r. do odzi mieszka tam cay czas, a do zakupu gospodarstwa na wsi, i pracowa w przedsibiorstwach transportowych jako kierowca oraz na garaowych stacjach paliw. W listopadzie 1979 roku kupi za zaoszczdzone pienidze oraz przy pomocy rodzicw gospodarstwo rolne ok. 6 ha w miejscowoci Antoninw 15, gmina Poddbice, wojewdztwo dzkie. Byo to niesamowitym awansem spoecznym jego, i jego rodziny. Pamitajc, e praktycznie poprzednie pokolenia jego rodzicw byy faktycznie najmitami. By te szefem Solidarnoci Spdzielnia Transportu Wiejskiego w 80 i 81 roku gdzie mia konflikt ze Sowikiem wschodzc gwiazd ydowskich rzdw. Stan wojenny przywita jako pozytywne rozwizanie sytuacji w Polsce,

gdy ju domyla si, do czego to zmierza i kto si za tym kryje.W pracy pozna swoj drug on, Justyn Macug, rwnie rozwdk majc crk Monik z poprzedniego maestwa. Z ktr nastpnie rozpoczli dziaalno gospodarcz (szwalnia zatrudniaa momentami do kilkudziesiciu osb) a take handlow na targowiskach. Po zamkniciu granicy wschodniej przez Lewartowa/Geremka, szwalnia pada, otworzy sklep spoywczy na terenie gospodarstwa lub z p. Justyn wzili 22 lutego 1999 roku, ale wsplne szczcie maeskie trwao tylko do 22.06.2007 roku; wtedy, ukochany Kajtek jak nazywa swoj wspania on, zmara na raka puc, wczeniej szczliwie po dwch powanych operacjach podleczona skutecznie z choroby Parkinsona. By to jego najwiksza mio i prawdziwa towarzyszka ycia take w pogldach. To ona jest autorem znaku zakazu wejcia goci w sukienkach na teren Polanii. Mimo dokuczliwoci rzdw ydowskich kupi cignik, samochody i maszyny rolnicze i obsugiwa okolicznych rolnikw przy robotach polowych. Poza tym liczne zajcia przy wasnym gospodarstwie te nadwyryy siy. Obecnie, gdy przyszy choroby z przecienia prac fizyczn i wiekiem, posiada tylko 11-letniego matiza, niezbdnego do dojazdu do urzdw i lekarzy. W czynn polityk samodzielnie wczy si po 1989 r. nie mogc pogodzi si z aferami, galopujc inflacj, przekrtami, widzc liczne plajty i przykady samobjstw gospodarzy, ktrzy nieopatrznie zawierzyli w wolno i kapitalizm i tracili wskutek lichwy dorobek pokole. Pisa wtedy setki listw poleconych do rnych osb i instytucji, okrelajc bardzo dosadnie obecn 3rp co wida nawet na piecztkach, jakie w imieniu Polanii le do urzdu miejskiegorabunkowego w Poddbicach", prokuratur i sdw i innych "urzdw nielegalnej pomrocznej "3 er-pe". Zoy np. doniesienie do prokuratury na Lecha Was oskarajc go o zdrad stanu. Zaczy si wobec niego represje, cigania po prokuraturach, trzykrotnie wysyano go na badania lekarskie, ktre zamiast choroby psychicznej wykazyway ponadprzecitn inteligencj. W rewanu p. Budniak postawi w 1994 r. na swojej posesji obelisk ku czci Bogw Sowiaskich podstpnie i bestialsko pomordowanych przez cynicznych zbrodniczych bandziorw chrzecijaskich, a w 1996 r. zamontowa pi tablic sowiaskiej prawdy na swojej posesji, czyli terytorium przyszej Rzeczpospolitej Sowiaskie Polanii, ktr proklamowa z okazji, najazdu dnia 06 06 1999 roku, szamana jp 2 z okupacyjnego Watykanu, jak to sam okrela.Wypowiedzia faktyczn wojn ukadowi pookrgostoowemu oraz chrzecijastwu nazywajc to wszystko ydowsk okupacj. Na teren jego Pastwa, Polanii jest zakaz wstpu kleru, co przedstawia odpowiedni znak zakazu na bramie, a psy, ktre broniy dostpu na posesj nazyway si suka 3rp i kapu wasa i mieszkay w tak opisanych budach. Na wjedzie do Polanii powiewa dumnie flaga biao-czerwona z kirem, jako symbol sowiaskiego protestu przeciwko watykaskiej okupacji, na ktrej jest ta sowiaska swastyka lewoskrtna. Na murach, pocie i w obejciu liczne symbole, tablice i transparenty opisujce chazarsk, pomroczn, zagan 3rp oraz woln Rzeczpospolit Sowiask, POLANI, jako nieskaone ydowszczyzn sowiaskie terytorium. Na jednej z rozpraw zada pytanie Balcerowiczowi, ktrego wczeniej okrela konkretnie: zodziej i zdrajca !, czy jest ydem, ten nie odpowiedzia, wtedy spyta, czy jest Polakiem, ten te nie odpowiedzia, wtedy p. Stanisaw powiedzia, e tu nie ma z kim rozmawia! i wtedy sd zakoczy rozpraw. Obecna, wg stanu na koniec stycznia 2012 r., czwarta sprawa przeciwko p. Budniakowi koczy si wyrokiem skazujcym wedug wyroku z 30.12 2011 roku. Czyli, wg sw p. Stanisawa wyudzeniem przez syjonistyczny, rasistowski, faszystowski, antydemokratyczny, antypolski i antysowiaski polskojzyczny sd w Poddbicach nowej kontrybucji w wysokoci 80 stawek dziennych po 10 z i kosztw sdowych w wysokoci 510 zotych.Od wyroku skada ten Odwany Polanin zdecydowan apelacj.

Wpata kontrybucji i piecztka

Apel do braci Sowian


(autor Stanisaw Budniak):
Niech ta nowa granica bdzie symbolem i zaczynem nowej, szczerej, prawdziwej przyjani pomidzy wszystkimi narodami sowiaskimi, poniewa do tej pory i jak wida rwnie obecnie, jako Litwini, Biaorusini, Ukraicy, Polacy, Rosjanie, Czesi, Sowacji, Serbowie i pozostali, nigdy nie potrafilimy i nie potrafimy zrozumie, dogada i porozumie si. A to dlatego, e jestemy zniewolonymi ofiarami podstpnych zbrodnicznych ideologii gospodarczych, politycznych i wiatopogldowych Zachodu, ktre zrobiy z naszych narodw niewolnikw skconych, skonfliktowanych pomidzy sob, jak i rwnie aosne marionetki ebrzce o wtpliw asn zachodnio-watykaskich oprawcw! Jedyn szans na wyrwanie si z tego bagna haniebnej zalenoci, jest powrt do tradycji, honoru, godnoci sowiaskiej, oczywicie w obiektywnym krytycznym kontekcie historycznych i naukowych dowiadcze. Na gruncie szczerzej przyjani, szacunku i honoru, ale tylko ju jako: Slowianie (biaoruscy), Sowianie (chorwaccy), Sowianie (ukraiscy), Sowianie (polscy), Sowianie (rosyjscy), Sowianie (czescy), Sowianie (sowaccy), Sowianie (serbscy) oraz pozostali. Przykadem takiego honoru sowiaskiego moe by zachowanie si w 1948 roku wygodniaego Belgradu! Gdy pazerni i wredni bandziorzy jankescy zaoferowali zboe (oczywicie ma si rozumie jak zawsze szczerze i bezinteresownie). dajc w zamian w wieczyste uytkowanie najpikniejszych terenw turystycznych! Godni i honorowi Sowianie serbscy odpowiedzieli: Dzikujemy, ale mymy podczas wojny jedli licie (wyglda, na to e teraz faszyci jankescy bior za to odwet). Jeeli w ten sposb bdziemy traktowa swoj godno i honor Sowiaszczyzna przetrwa i ma szans na wejcie w nowe trzecie tysiclecie z podniesion gow. Ze sowiaskim pozdrowieniem Sowianin (polski) Stanisaw Budniak. P. S. Bo my jak do tej pory ten honor i godno rozmienialimy na drobne, za spleniae chipsy i tyjce hamburgery, lub jak naiwni Indianie za byszczce szkieka i ognist wod, ktr serwowali im podstpne, biae jankieskie chrzecijaskie winie!

Syjonistyczny, antypolski, rasistowski polskojzyczny sd w Poddbicach, skaza Sowianina " polskiego " Stanisawa Budniaka

str 2

".

Wniosek
Wnosz zdecydowanie, o dorczenie antydemokratycznego, antypolskiego i antysowiaskiego haniebnego wyroku, ogoszonego dnia 30.12.2011 roku, wraz z jego haniebnym uzasadnieniem.

Czyli ad hoc, ad rem, a nawet ad vocem! Howgh! Oczywicie Pani Mynarczyk, rozwaaa nawet umorzenie postpowania, gdybym zdecydowa si powrci na syjonistyczno-chazarskie plugawe ono szechtera-michnika. Czyli pokornie ponownie przyczy si do jego polskiego stada baranw. Lub te skonny bym by nazywa si polsk szmat, zamieszkujc polsk dziwk vel polsk pisan z maej litery. Jak uwaa chazarski yd mie Marcin Rotfeld. Ten zbrodniczy dokument znajduje si na trzeciej stronie wniosku, a take zosta umieszczony w moim zaaleniu nr 6 z dnia 9.03. 2011 roku. Wydaje si wyglda mi na to, e pani Mynarczyk si z nim nie zapoznaa? To by si w swoim ustnym uzasadnieniu wyroku tak bardzo serwilistycznie nie omieszya i sponiewieraa, nakadajc na mnie Now Nielegaln Zbrodnicz Kontrybucj! W wysokoci a 80-ciu stawek dziennych po 10z. A take zwrot czciowo kosztw sdowych (o ile dobrze zrozumiaem) w wysokoci 510z, za t potworn syjonistyczno-chazarsk Zbrodnicz Inkwizycj popenion na mnie! Okradajc mnie w ten bezwzgldny sposb z pienidzy, ktre z takim mozoem i trudem zbieram na operacj zamy. Rwnoczenie ad Hoc! Kradnc mi a cztery tablice z piciu sowiaskich tablic prawdy, ktre notabene i tak jest ju peno, czyli w dowolnej iloci w Internecie. Oczywicie dziki zaganemu, wrednemu Chazarowi ydowi z TVN24. No ale jak si odrzucio wszystkie moje pragmatyczne dowody, argumenty, oraz zablokowao dziesitki moich mocnych, pragmatycznych wnioskw, to nie ma co si dziwi, e popeniono, a tak potworn, sdowo-syjonistyczn, chazarsk zbrodni! Dlatego te Chazar yd Marcin Rotfeld, nie bez kozery konfidencjonalnie nazywa polskie sdy mieciami, dziwkami i kurwami jebanymi na ydowskich usugach. A zatem pozostaje mi jeszcze jedna malutka wtpliwo. Czy poniewieraj mn dwie obrzydliwie serwilistyczne polskie gojki - prawnicze troglodytki vide prof. Jerzy Stpie - rwnie zaalenie nr 6, a moe ju zakamuflowane, bezwzgldnie zbrodnicze Chazarki?! No to jak sobie pani pani Beatko Mynarczyk nb sdzio (?) w tym temacie uprzejmie uwaa. Czy aby Chazar yd Marcin R. przypadkiem nie utrafi w samo sedno?! P. S. 2 No i jeszcze te polskie prokuratury, co to maj nas zajeba!

Post Scriptum

Apelacja
Od antypolskiego haniebnego wyroku sdu rej. W asku, VII Zamiejscowy Wydzia Grodzki z siedzib w Poddbicach w dniu 30.12.2012r. Zaskaram powyszy wyrok w caoci na podstawie art. 425 k.pk. par 2. Zarzucam mu obraz procedury, obraz prawa materialnego, obraz przepisw postpowania prawa karnego, bdy w ustaleniach faktycznych, prawa do sprawiedliwego wyroku, przystpnoci do sdu i rac niewspmierno kary w kontekcie konstytucji 3RP. Czyli artykuw 1,2,4,8, 32 punkt 1 i 2 art. 45 punkt 1, art. 54 punkt 1, 2 oraz art. 178! Uzasadnienie! Oskaram sd w Poddbicach o odrzucenie praktycznie wszystkich moich pragmatycznych dowodw, oraz zablokowanie mi moliwoci zoenia kilkuset rzeczowych wnioskw dowodowych. Wnoszcych wrcz zasadnicze i merytoryczne znaczenie dla sprawy. Tym bardziej, e byy to opisy znanych ydw/ydw, takich jak Bolesaw Szenicer, Jerzy Urban, Jezus, prof. Norman Davies, prof. Norman Finkelstein, Julian Tuwim, Antoni Somiski, Owadia Josef, Menachem Begin (Mieczysaw Biegun), mody ortodoks z Izraela wraz z Babci.

Tak wic zaczyna mi wyglda na to, e pani Mynarczyk nieopacznie sama si staa zoologiczn antysemitk! Ponadto zablokowaa prof. Bogusawa Wolniewicza i Stanisawa Michalkiewicz n. b. Polakw! Czy te setki innych, w tym Henryego Forda, Benjamina Franklina, a wic wielu wybitnych i znanych ludzi wypowiadajcych si na te istotne tematy, dla tej sprawy! Ale po co to wszystko pani Mynarczyk, jak ju z gry miaa widocznie na mnie wyrok wydany, czyli zlecony, a wrcz wydrukowany, posugujc si argonem pikarskim. Krtko mwic, pani Mynarczyk w swym obrzydliwym serwilizmie na rzecz Adama Szechtera-Michnika, notabene uwaajcego Polakw za stado tpych baranw, z ktrymi ydzi rzdzcy Polsk robi co chc! Ustawia si rwnie przodem i tyem, a take oralnie w swej sprzedajnoci po stronie Marcina Rotfelda zaciekego antypolskiego syjonisty, vide Wniosek z dnia 3.01.2012 roku!. Zdradzajc tym samym swego Polskiego ywiciela i Suwerena! Bronic do upadego zdrajcw, zodziei, vide-protestujcy policjanci i inni manifestujcy pod sejmem swe niezadowolenie! A take samych masochistycznie i publicznie zniewaajcych si darmozjadw z sejmu i innych tego typu instytucji 3RP, czyli Pomrocznej, jak j publicznie nazywa yd Jerzy Urban! Gdzie prym wiod, Stefan Niesioowski, Wadysaw Bartoszewski, Jarosaw Kaczyski, Janusz Palikot (nazywajcy Lecha Kaczyskiego chamem)!, Radosaw Sikorski (doynajcy watach), Joachim Brudziski (dziadowskie pastwo i dziadowski premier), Mirosaw Drzewiecki (Polska to dziki kraj)! I setki takich widocznie susznych inwektyw, ktre bezporednio zainteresowani wypowiadaj pod swoim adresem! I pani Mynarczyk yka te fakty, jak lepa i majca katar kura, zafajdane i stche kluski! Oraz rwnie i to, e syjonistyczni ydzi n. b. najwiksi antysemici, pomawiaj nas o budow polskich obozw koncentracyjnych. Za co w zamian chc od nas wyspi a 65 mln dolarw! I wanie do tych wrednych syjonistycznych faktw i pomwie, odnosz si kwintesencjonalnie Sowiaskie Tablice Prawdy, notabene zrabowane mi przez pani Mynarczyk! Ktre w kontekcie Wielkiego przekrtu prof. Kazimierza Poznaskiego rwnie Zyda! Boego Igrzyska prof. Normana Daviesa z pochodzenia yda, a take nomen omen Biblii! Maj swoje jake merytoryczne i pragmatyczne uzasadnienie! Tak wic po raz enty! Ponownie Owiadczam e swym haniebnym sprzedajnym prosyjonistycznym zachowaniem si. I takim e samym haniebnym wyrokiem, i rwnie jego uzasadnieniem. Wydanym na mnie czyli, Sowianina polskiego, byego Polaka Idiot!, a take byego niewolnika okupujcego nas judeo-chrzecijaskiego Watykanu! Pani Mynarczyk nie tylko nafajdaa w swoj sdziowsk przysig i na sdziowsk tog, oraz Ora w koronie. Ale rwnie i w konstytucj, ktrej z mocy artykuu 178-PODLEGA! A take na Suwerena, ktremu winna wiernie suy, za to e j, - ywi, - opiera, - ogrzewa, - leczy, - ubiera, - uposaa! Tak wic, widzi mi si, pani Mynarczyk, e jest to z pani strony, ju tylko jawna ewidentnie prosyjosistycznie wrcz, OHYDNA ZDRADA! Haniebnym jest rwnie i to, e manipuluje si terminami przedawnie. Pomimo, e rasistowska, antypolska, antysowiaska tubylcza prokuratura zdecydowanie potwierdzia 30.01.2008 r, e nie byo adnego przestpstwa i anty-semityzmu. Strona szsta, kwit dostarczony przez prokuratur do sdu HANIEBNYM jest rwnie i to, e wyudza si ode mnie pienidze za badania zlecone przez prokuratur. Chocia za poprzednie dwa badania zapaci skarb pastwa! Pomimo, e ju pierwsza opinia bya dla mnie bardzo pozytywna, wydana przez starszego ju wtedy, powanego lekarza ze szpitala w Warcie. Cytuj z pamici szpital w Warcie nie ma adnych zastrzee co do mojej poczytalnoci, ale jeeli prokuratura nie rozumie tego co ja pisz, to niech si zwrci do jakiego instytutu naukowego!!! Prywatnie dodajc, e by sobie yczy w Polsce, wicej takich wariatw, jak ja. Haniebnym!, jest rwnie i to!, e pani Mynarczyk wydaje antycypacyjnie zbrodnicz opini, jakobym nie rokowa poprawy i dlatego nie zasuguj na umorzenie. A wedug mnie tylko dlatego, e miem z determinacj broni swojego SOWIASKIEGO HONORU I GODNOCI. Udajc tego e nie pamita tego, e to ja zostaem bezczelnie i arogancko zaatakowany przez syjonistyczn, antypolsk i rasistowsk TVN 24. I nie zgodz si na zachowanie oportunistyczne, konformistyczne, serwilistyczne itp. Jakie to zapewne wybitne wartoci etyczno-moralne, przywiecaj w Dzie i w Nocy!, pani Beacie Mynarczyk. A oto ci rzekomo pokrzywdzeni, ktrych tak wrcz rozpaczliwie broni pani Mynarczyk. W oczach ich ziomala nb. wspaniaego poety polskiego yda, vel Polaka ydowskiego pochodzenia Juliana Tuwima!

REASUMUJC! Wnosz zdecydowanie w powyszym pragmatycznym kontekcie do Sdu Okrgowego w Sieradzu, o uniewinnienie mnie, oraz oczyszczenie z tych syjonistycznych, rasistowskich, antypolskich, antysowiaskich i faszystowskich zniewag, pomwie i kalumnii! Imputowanych mi bezczelnie, pod moim Sowiaskim Adresem!

ZACZNIKI 1. Biao-czerwona ksieczka wsplnotowoci (z zarysem Konstytucji). 2. Ankieta spoeczna Sawianina i zarys zasad wszechnicy. 3. Kalendarz. 4. Inne. 5. Godo i Symbol Gromady. ZACZNIK 1 BIAO-CZERWONA1 KSIECZKA WSPLNOTOWOCI
Niniejsz BIAO-CZERWON KSIECZK WSPLNOTOWOCI opracowaem na podstawie wiedzy i dowiadczenia yciowego, w przewiadczeniu o obecnym niesychanym zagubieniu cywilizacyjnym ludzkoci, dla wykazania czytelnej drogi zasad postpowania w przyszoci. Wikszo zawartych wskazwek jest jedynie przypomnieniem praw i prawd podstawowych ludzkoci istniejcych od pojawienia si czowieka jako gatunku na Ziemi, jako kanon niezbdnych zasad, bez ktrych nie sposb przetrwa. Dzisiaj jawi si one jako egzotyczne i zakurzone banay lub niebotyczne puapy, nie do osignicia w dzisiejszym wiecie rozleniwionej chmary ludzkiej. Obecna, niby zamykana, ostateczna i definitywna, ydomasoska wizja wiata ponosi permanentn klsk na naszych oczach. Mimo penej wadzy, niesamowicie potnego systemu destrukcji wewntrz pastw, licznych agentw oraz propagandy. W sposb oczywisty wida, e rzdz wiatem durnie i upiecy, a nie elita intelektualna wiata. Inaczej oceni ich nie sposb. Ale i tu mona znale jak w miar obiektywn myl niezalen opracowan dla dobra ludzkoci. Takim projektem moliwym do wdroenia przy pewnych modyfikacjach i uzupenieniach jest projekt socjalizmu globalnego zoony w ONZ w 2000 roku. Naleaoby go uzupeni o koszyk walut w ukadzie konfederacji, gdy jedno wiatowe centrum to nowe imperium, czyli nastpny kryzys. Powinno by kilka niezalenych orodkw z oddzielnymi walutami i wasn polityk i dopiero wsppraca i rywalizacja gospodarcza midzy nimi moe da rozwizanie dla wiata [Chiny, Indie, pastwa ropy i islamu, Konfederacja Wschodu: Rosja-Japonia-Turcja-Polska-Ukraina, UE, Australia-Afryka-Wyspy, Unia Ameryk]. Natomiast absolutnie zabjcza jest polityka ostatnich dwch dziesicioleci, szczeglnie dla Polski i innych krajw zwizanych w obrbie UE, przy jednoczesnym uzalenieniu surowcowym regionu od Rosji, wobec ktrej prowadzimy polityk niechtn. Jestemy w tym ukadzie perfidnie grzebani ywcem i zaduszani. Na razie znosimy to z ochot i radoci wielbic swoj durnot, tzn. rusofobi i jak wyimaginowan wolno. Szczeglnie rzdzcy i tzw. koa kapitaowo-gospodarcze odczuwaj niesamowit satysfakcj i eufori przy niszczeniu resztek bogactwa gospodarczego kraju oraz powojennych osigni polityki spoecznej. Pokazuj to media a naukowcy i tzw. ekonomici staraj si nieudolnie tumaczy ich niecnoci win Stalina, Jaty, czy choby reform roln 48r. W tym otumanianiu maj sojusznikw w sukienkach, bo s jeszcze na szczcie wiecznie ywi wici, czyli x. Popieuszko i JP2,
1

Biel jest symbolem czystoci i prawdy, czerwie symbolem ycia: krwi i mioci. Czyli s to symbole godnej egzystencji czowieka: ycie w czystej prawdzie.

Mimo to istnieje nadzieja, e izraelocentryzm, czyli ydowska kotuneria zwana cywilizacj acisk szybko upadnie. Trzeba jej w tym pomc a rodki do tego kady czowiek ma w sobie, wystarczy nie wstydzi si ich ujawni. One s powodem do dumy, za wstydzi maj si otry i uzurpatorzy niszczcy nasz wiat, czyli wsplne dobro. Ta ksieczka przedstawia drog i wskazwki jak od obecnego oglnowiatowego zniewolenia ludzkoci doj do wiata godnego dla kadego mieszkaca Ziemi ze szczeglnym uwzgldnieniem narodu polskiego i sowiaszczyzny. Kady po zapoznaniu si z treci tej ksieczki i przekonaniu si do gromadnoci jako systemu spoecznego jest w stanie zacz tworzy taki system w swoim otoczeniu. Opracowa: Waldek Pastuszka Sosnowiec, jesie 2010

CZOWIEK I JEGO ROLA NA ZIEMI Czowiek jest istot stojc najwyej pod wzgldem spoecznego rozwoju na Ziemi, przygotowan przez Opatrzno2 do zarzdzania jej bogactwami i opieki nad ni. Kady czowiek w momencie urodzenia posiada peni cech wewntrznych do tej roli, gdy kocha swoj matk ju przed narodzeniem, a przez waciwe wychowanie powinien to przenie na reszt ludzkoci oraz osign peni moliwoci psychofizycznych i uksztatowa swj charakter oraz w godnoci dziaa dla dobra ludzkiej wsplnoty. Opatrzno kieruje czowieka na dziaania prospoeczne, gdy tylko we wsplnocie ludzkiej moe on przey i si rozwin.3 Czowiek posiada cechy ponadnaturalne: samowiadomo, pami, zdolno planowania i analizowania zjawisk i zachowa elementw natury oraz wytwarzania narzdzi, czym przewysza ca przyrod. Jedyny w przyrodzie posiada sumienie i zdolno oceniania Dobra i Za oraz ksztatowania praw i tworzenie nauk poprzez umiejtne wykorzystywanie nabytej wiedzy.4 Czowiek zawieszony jest midzy materi a nadprzyrodzonoci. Nie jest ju zwierzciem i nie jest jeszcze istot niematerialn, duchem. Zadaniem czowieka jest zatem opanowanie i utrzymywanie rwnowagi midzy materi i sprawami duchowymi. Faszywe ideologie i religie nie powinny nim zawadn.
2

Za Opatrzno mona uwaa Boga Stworzyciela, Energi Kosmosu, Ducha Opiekuczego Ziemi i Ludzkoci i kady inny Czynnik Twrczy Wszechwiata. 3 Kady inny gatunek zwierzcy poza czowiekiem jest w momencie urodzenia w peni gotowy do samodzielnego ycia, za czowiek, homo sapiens wymaga staej opieki przynajmniej kilkuletniej do podjcia podstawowej samodzielnej egzystencji. Znaczy to, e czowiek przez Natur [Boga] jest przeznaczony i uksztatowany na umiejtno zgodnego ycia w grupie i dla innych ludzi. Tylko przez ludzi i dla ludzi, yjc w ten sposb si rozwijasz, stajesz godnym czowiekiem, speniasz swoje yciowe zadanie w peni. 4 Zmysami moemy poj rzeczy, zjawiska, materi, ale nie pojmiemy caej prawdy, gdy ona zawiera element boski, duchowy. Skoncentrowanie tylko na materii, zawa i wizi na podaniu fizycznoci, rzeczach, ktre si psuj i starzej. Istniej przecie wartoci niewidzialne: fale elektromagnetyczne, powietrze, ktrego nie wida, a rozdyma puca, dusza niemiertelna, ktra jest nasz istotowoci, myli i pami, radiacja. W caoci poznania rzeczy materialne to zaledwie uamek, nie penia, czemu si czowieku tylko w tym zatapiasz? Uwaasz, e jeste mdry, bo uwierzye wizualnej propagandzie, wycigasz wnioski z liczb i dokumentw, ktre kto sfaszowa i rozpowszechni? W wiecie materii widzimy iluzj prawdy. Jak pisze Platon w Timajosie siedzimy niczym w jaskini tyem do wejcia i obserwujemy tylko cienie rzeczywistoci na cianie groty. Pawe z Tarsu stwierdza: czstkowa jest nasza wiedzateraz bowiem widzimy jakby przez zwierciado, ale wwczas twarz w twarz jestemy zaledwie na pocztku drogi poznania. Jeli ycie przeyjesz przez mio, dojdziesz prawdy wiecznej po mierci a na Ziemi postawisz sobie godny pomnik czowieczestwa..

wiadomo tego balansowania powinna motywowa ludzko do staego dziaania rozwojowego i godnego oraz stworzenia mechanizmw stabilizacji tej kruchej rwnowagi. Podobnie naturalny rozwj ludzkoci stymuluje sia gromadnoci: bez gromadnoci nie ma rodziny, zanika nard, upada cywilizacja. Prawa naturalnego nie trzeba si uczy. Ono jest w kadym od urodzenia. Kady wie, e wszyscy ludzie rodz si rwni wobec Boga i blinich, e kradzie, zdrada, zabjstwo, kamstwo, oszczerstwo, jest zem. Tylko niewaciwe wychowanie moe czowieka pozbawi tej wiadomoci i zdegenerowa, nigdy wasne sumienie, czyli czerpanie z wasnego wntrza go nie zdradzi. Silna indywidualno i realizacja celw wasnych nie stoi w sprzecznoci wobec dziaa wsplnotowych czowieka. Egalitaryzm i indywidualizm powinny si uzupenia w mdrym wspdziaaniu. Potrzeby spoecznoci s przecie potrzebami indywidualnymi poszczeglnych jednostek.5 PRAWA I OBOWIZKI: Kady czowiek ma prawo do ycia, rozwoju, godnoci, poszukiwania swojego yciowego celu i miejsca na Ziemi. Kady czowiek ma obowizek nie niszczenia drugiego czowieka i reszty przyrody czym pokazuje szacunek do samego siebie i swego gatunku, chyba e czyni to w sytuacji najwikszych zagroe, dla obrony wartoci najwyszych.6 Zasad tu jest wsppraca, godne wspycie a nie zniewalanie i niszczenie. Zdolno mylenia abstrakcyjnego oraz zrczno pozwala czowiekowi, mimo jego sabej odpornoci fizycznej na czynniki atmosferyczne, przetrwa oraz pokona ekstremalne warunki klimatyczne i przyrodnicze, i zapobiegliwie przygotowa oraz wyznacza cakiem nowe kierunki ycia na Ziemi dla nastpnych pokole. Wyobrania, pami, inteligencja, zdolno skojarze i inne cechy niespotykane u reszty zwierzt pozwalaj czowiekowi na tworzenie ideologii, wizji, planw oraz budowanie konstrukcji czy systemw spoecznych w cakowitym oderwaniu od zastaych norm, dlatego sam czowiek musi tworzy zabezpieczenia przed swawol i nieokieznaniem swojej dynamicznej natury aby nie zniszczy siebie jako gatunku, czy jego czci oraz Ziemi danej mu przez Stwrc we wadanie. Nie ma rwnowagi midzy Dobrem i Zem na Ziemi7: czynienie Dobra wymaga wysiku wic jest go mao, czynienie Za nie. Czowiekowi atwo, ze wzgldu na swoje ograniczonoci i fizyczno, skania si do Zego dlatego powinien popiera i wybiera Dobro. Jest to staa praca i obowizek czowieka dla osignicia prawidowoci ycia na Ziemi.

Indywidualizm nie przeczy spoecznictwu; one si wzajemnie kontroluj. Indywidualizm nie jest niczym wicej ni pozostaa spoeczno. Kady indywidualista, czy geniusz te jest jej czonkiem. Przecie to dziki spoeczestwu moe on funkcjonowa i si rozwin. Kto, kto zdobywa biegun musi posiada wyposaenie i narzdzia, bdce efektem ofiarnej pracy wielu prostych ludzi. eby kto mg swobodnie wyznacza kierunki nauki, projektowa, czy wiczy maestri muzyka, kto inny musi posprzta pokj hotelowy, czy wyprodukowa buty, albo zadba o dobre dziaanie klimatyzacji. Geniusze nie funkcjonuj w oderwaniu od spoeczestwa, nie potrafi tego; s w wielu aspektach ycia cakowicie bezradni i uzalenieni od innych. Jestem socjalist, czy to zgasio mj indywidualizm i pjcie wasn, niezalen drog? Czy gdybym w gromadzie mia posprzta koo swego bloku, udzieli komu korepetycji, albo nawet pomc dwie godziny w miesicu przy obonie chorym z gromady, czego by mi ubyo: rozumu, godnoci, charakteru? nie sdz. Czyny spoeczne s istot wsplnotowoci naley do tego wrci. Nic si nie stanie, jeli kto popracuje przynajmniej na jej dobro godzin w miesicu. Moe to by projekt, wiersz, odczyt co dla gromady. Czonkowie gromady w dobrze zorganizowanej wsplnocie s uczynni, chonni wiedzy, dbaj o otoczenie, wspprac, ofiarni, zintegrowani, gotowi do odpowiedzialnych zada, odporni na zakusy i popdy, silni moralnie, zdecydowani, zaradni. 6 Takimi przypadkami s: wojna obronna, bezporednie zagroenie ycia, napad i gwat, rabunek, zniewalanie, wyzysk i terror, ponianie, raca niesprawiedliwo spoeczna. 7 Rne s koncepcje okrelajce zasady ycia na Ziemi. Faszywymi s: przyjcie prawa stanowionego na podobiestwo ywiow natury, czyli prawo silniejszego, struktury mafijne, gangsterskie, pena autarkia, czyli czowiek bogiem i panem wszechwiata, itp. Uznanie tego jako zasad naczelnych dla cywilizacji ludzkiej prowadzi do wynaturze i zniewole oraz innych ogranicze. Czowiek przecie to nie drzewo, skaa, zwierz, ale i nie Duch Najwyszy, Stworzyciel wiata.. Pamitaj, e na Ziemi wadz utrzymuje Zo i ono prowadzi czowieka na manowce zniewolenia.

Zo potrafi udawa prawd i przez uud obietnicy wartoci i szlachetnoci prowadzi na manowce, dlatego wane jest o tym uprzedza i w tym przewiadczeniu ksztatowa mode pokolenia. Zo idzie na skrty przy rozwizywaniu problemw i moe si wydawa, e trzeba nim si kierowa np. przy siowym rozwizywaniu konfliktw, co jest czsto przyczyn tragedii i wojen niesprawiedliwych.. Trwanie w dobrym to prawdziwa szlachetno8, najwiksze pobudzenie do rozwijania siebie i ksztatowania swego otoczenia. Kochaj siebie, bliniego i to, co robisz, albo nie rb tego wcale, bo inaczej zrobisz to le, czyli skrzywdzisz bliniego.9 Jeden zy uczynek pomnaa inne, bo Zo szybko kiekuje i wzrasta, jak chwasty po deszczu. Powodem Za moe by gniew, zazdro, nienawi, plotka, niewiedza lub fasz i inne ograniczenie nieobiektywne. Odpowiedzialno, to zobowizanie wzite na siebie wypywajce z godnoci bycia czowiekiem, czyli mio mdra do siebie i otoczenia. Mio, to odpowiedzialno, bo jak co naprawd kochasz, to nie chcesz tego skrzywdzi.10 Mio, prawda, dobro s przyczynkami sprawiedliwoci, ktrej zasadami powinien kierowa si czowiek w organizowaniu ycia spoecznego. Dzieje ludzkoci w sposb oczywisty uksztatoway podstawowe zasady prawa naturalnego: najinteligentniejszy przedstawiciel caej przyrody, czowiek, zapanowa nad ni na caej Ziemi, potrafi poczy geniusz indywidualizmu z organizacj ycia zbiorowego we wsplnocie, za odejcia od tego prawa zawsze ponosz klski i tworz patologie.11 Std bierze si odpowiedzialno czowieka za losy caego wszechwiata, gdy jest on namiestnikiem Opatrznoci w wiecie widzialnym. Czowiek upady potrafi w kadych warunkach zbudowa i zorganizowa cywilizacj od nowa oraz wartoci ktre zagubi. Pozostawiony sam sobie i wobec natury odnajduje bez problemw prawo i wartoci naturalne zagubione, bo je posiada od urodzenia, dlatego nigdy nie powinien traci nadziei na popraw swego losu.12 NATURALNO GROMADNOCI I JEJ ZASADY Prawda jest to oczywisty fakt niepodwaalny.
8

Arystokracje, bkitna krew, iluminacje, sakry, namaszczania, s to fasze i otumaniacze majce na celu zniewolenie poddanych i majce na celu zasonicie prawdziwych charakterw i przydatnoci spoecznej wadcw. Kiedy wystawno dworw, imperiw, i zbytnie oderwanie od mas spoecznych powodoway ich upadek: skarby i zamki krla, zdobycze terytorialne, czy jak obecnie: ograniczanie wiadcze i degradacja spoeczna caych warstw spoecznych pokazuj bdy, czy fikcyjno ekonomii tych systemw. To oglne zbilansowanie wartoci decyduje o wielkoci: imperia upaday na skutek wielkiego rozziewu sytuacji materialnej i stanu wiadomoci poszczeglnych warstw ludnoci. Nie najinteligentniejszy, nie najmdrzejszy, nie najsilniejszy, nie najbogatszy, ale najbardziej godny powinien sta najwyej i to jest akurat najtrudniej czowiekowi zrozumie i wdroy systemowo, tu, na Ziemi. 9 Projektant le zaprojektuje most, czy dom, dojdzie do katastrofy, lekarz czy prawnik za apwk moe doprowadzi do czyjej mierci. Rodzice przez zaniedbanie i ma trosk opiekucz nie rozwin w dziecku samodzielnoci, umiejtnoci pokonywania trudnoci i pilnoci w realizacji godnych celw, przez co mog si one nawet zdegenerowa. 10 Mio mdra i odpowiedzialna jest wymagajca, ksztatujca. Rodzice kochajc swoje dzieci, nie chowaj ich dla siebie, czy dla swego majtku, tylko chc je przygotowa do samodzielnego ycia. Ksztatuj u nich wiedz, si charakteru, umiejtno radzenia sobie w yciu, dobre cechy. 11 Rozwj nauk i medycyny i dowiadczenie ludzkoci uksztatoway nowe normy cywilizacyjne wiata: konieczno odrzucenie kazirodztwa, gdy pojawiy si choroby typu hemofilia, czy te pedofilii i pederastii jako anomalii szkodliwych dla zdrowia spoecznoci. Drugim ekstremum negatywnym jest eugenika. Pomoc starcom, obonie chorym to naturalna zasada czowieczestwie: szacunek ycia od naturalnego poczcia do naturalnej mierci. Oznacza to obowizek pomocy medycznej w miar moliwoci danej spoecznoci. Nawet w sytuacji beznadziejnej. zdarzaj si uzdrowienia niewiarygodne, po wielu latach. Dlatego dla oswojenia ycia gromadnego z naturalnym wymiarem cierpienia i mierci kady nastolatek powinien zaliczy dyur w hospicjum z osoba starsz: ojcem, matk. 12 Powstanie i rozwj Australii a nawet czciowo Kanady pokazuje, e groni przestpcy i prostytutki budowali czsto Nowy wiat i to na wysokim stopniu cywilizacyjnym, kiedy to sami musieli stan wobec przyrody, aby przetrwa lub zgin. W takich sytuacjach ostatecznych, czowiek odnajduje prawa podstawowe, i wasn godno, etyk i moralno.

Prawda niepotwierdzona nie staje si kamstwem. Kamstwo wielokrotnie powiadczone nigdy nie staje si prawd. Prawo naturalne, ktre ley u podstaw systemu gromadnego odrzuca walk klas oraz instynkty zwierzce i popdy jako cel i gwny motor napdowy dziaa ludzkoci.13 Czowiek podlega prawu naturalnemu w specyficzny sposb: potrafi przezwycia i kiezna siy natury, zmienia klimat, i nie musi w swoim yciu kierowa si prawem silniejszego typowym w przyrodzie, gdy nadbudowa pozwala mu na rozwizywanie konfliktw za pomoc praw stanowionych zbudowanych na sprawiedliwoci.14 Dla niego najwaciwszym prawem jest uznanie rwnowanoci kadej istoty ludzkiej. Wsplnota to zbir elementw na podobiestwo acucha, wic utrzymuje j najsabsze ogniwo, czyli u ludzi jest to najsabszy czonek wsplnoty: chory, niepenosprawny, dziecko, jest wyznacznikiem oceny dziaania gromady. To powinno by obiektem najwikszej troski tej spoecznoci. Dlatego formy organizacyjne gromad [pastwa] powinny uzna rwnowano wszystkich form wasnoci z zabezpieczeniem egzystencji kadego czonka wsplnoty jako wicy je acuch wsplnotowy. Podstawow komrk spoeczn jest rodzina, miejsce, jak sama nazwa wskazuje, gdzie si rodzi nowe ycie, zaoona przez kobiet i mczyzn i naley chroni j szczeglnie. Oprcz zada prokreacyjnych rodziny, tu czowiek dojrzewa, ksztatuje si i przygotowuje do samodzielnych zada dla dobra wsplnego. Bez rodziny nie powstanie adna zdrowa spoeczno, nie rozwinie si adna wsplnota i aden nard, i czowiek nie speni swej roli na Ziemi. Bo wtedy nic nie ma trwaoci i oparcia dla rozwoju pozytywnych cech osobowych i charakteru. Cywilizacyjny rozwj ludzkoci szed od rodziny poprzez geograficznie uksztatowan gromad do form najwyszych, jak s grupy etniczne i narody. Kady czowiek jest zobowizany do dbania o waciwe funkcjonowanie swojej rodziny, gromady i narodu. W prawidowo funkcjonujcej spoecznoci, w razie potrzeby, funkcj zastpcz rodziny15 realizuje pastwo wsparte dziaalnoci lokalnych gromad. Sia gromadnoci polega na zintegrowanym dziaaniu wszystkich czonkw, dlatego powinni oni by jak czonkowie rodziny, gotowi na ofiarno w pracy dla rozwoju i utrzymania wsplnoty.16 Gromadno nie oznacza biernoci wsplnoty pierwotnej, prymitywizmu, tylko rozwj i si. Gromada wyksztaca take przywdczo, autorytety i aspiracje zawodowe. Gromada oprcz roli edukacyjnej stanowi obron wobec ignorancji i naduywania wadzy lokalnej. Jest czynnikiem rwnowagi ycia spoecznego. Gromada zamienia kult faszywych imponderabiliw w budow bezpiecznego ycia, siy i prawidowego rozwoju otoczenia.17 Gromada wymusza na wadzy wprowadzenie swoich czonkw do struktur administracji i sdw, niszczy nepotyzm i terror wadzy. Wzmacnia pastwo, patriotyzm lokalny i pastwowy. SOLIDARYZM SPOECZNY

13

Walka zawsze zawiera element destrukcji, a ycie na Ziemi przecie rozwija ewolucja i czowiek powinien przyj ten styl postpowania. 14 Technika i narzdzia, budowle, wynalazki, planowanie, prewencja, pozwalaj okiezna i kierowa procesami przyrody oraz wykorzystywa siy natury do suby ludzkoci. Tak si tworzy cywilizacja: mdre wykorzystanie tych rodkw wyzwala nastpne dobro jakim jest rozwj, kultura i sztuka.
15 16

Wypadki i katastrofy, naga mier rodzicw, patologie Gromady powstaway w okresie pierwotnym cywilizacji, kiedy ludzko zamieszkiwaa jaskinie, gdy od dziaania kadego jej czonka: podtrzymanie ognia, wsplne polowanie, zaleao przetrwanie caej grupy rodzin. 17 Wiecowo, spdyzm, nadcelebra to gwne, sztucznie budowane autorytety i imponderabilia zabierajce czas i odbierajce energi czynu. S to reklama, obrzdowo religijna: ryty, pielgrzymki, relikwie i wici, cuda, masowe widowiska nibyartystyczne i sportowe, gdzie wszystkie siy i emocje przenoszone s na obce wsplnocie osoby. Celebryci robi widowisko za pienidze: ukochany gracz za dom czy klejnoty dla kochanki sprzeda bez skrupuw mecz, ukochany klub i najwierniejszych kibicw. Pracuj wic nad swoim rozwojem psychofizycznym i temu powicaj wicej czasu.

Wsplnotowy system pastwa oparty jest na zasadzie solidaryzmu spoecznego. Kady daje tu swj wkad wedug moliwoci a podzia wytworzonych wsplnie dbr nastpuje wedug potrzeb czonkw wsplnoty; podobnie jak w rodzinie18 Organizacja pastwa w strukturze gromadnej, system usug, polityka podatkowa, edukacja i nauka, suba zdrowia, sdy i armia s przedstawione w Najwyszym Prawie Narodu i aktach wykonawczych niszego szczebla.19

18

Na stray tego stoj suby pastwa i gromada. Inaczej pracuje robotnik, inaczej inynier, prawnik, artysta, nauczyciel. Tu nie wystarczy zwyka regua gry ekonomicznej, czy nakaz pracy. Jeli ojciec utrzymuje rodzin wcale nie znaczy, e on ma dosta najwicej z tego co przyniesie, gdy upoledzonemu dziecku, czy obonie chorej matce potrzeba na leki. Nawet geniusz, gdy dziaa w samotnoci, jest ograniczony. Przedsibiorstwa socjalistyczne dziaaj optymalnie, gdy jest oczywistoci, e problem rozwizywany grupowo da wynik obiektywny i peny[10-ciu specjalistw stworzy lepszy projekt ni jeden; zesp planowania jest lepszy od wizji jednego kapitalisty. Tu jest tylko problem zaangaowania. Jeli ludzie uwierz w system wsplnotowy, e wszyscy pracujemy na wsplny cel i wsplne dobro, aden liberalizm, czy bank prywatny nie ma szans: std nauka, patenty i rozwj. Kapitalista idzie na zysk, drena mzgu, ale to wszystko na krtk met, bo bez przywizania do ziemi, regionu, gromady. To przeciw czowiekowi. Zaufanie oparte tylko na pienidzu, to gangsterka, spekulacja a nie zwizek. Nie kadego mona kupi za pienidze. W wieloci wyszo. Zesp ma przewag jeli jest zintegrowany, a kapitalista ucieknie za granic z kapitaem, jest pozanarodowy, podatny na oszustwa podatkowe, korupta, a normalne, pastwo socjalne chroni miejsca pracy i prowadzi zrwnowaon polityk spoeczno-finansow, bo odpowiada za ca wsplnotowo. 19 NAJWYSZE PRAWO PASTWA POLSKIEGO[fragment]: Art. 1. Suwerenem jest Nard Polski zwizany granicami obecnego terytorium Polski oraz zasadami tysicletnimi sowiaszczyzny. S to prawda, prawo naturalne, gdzie istnieje kanon rwnowanoci kadego czonka wsplnoty Narodu Polskiego i dbanie o jego rozwj oraz wito ycia od naturalnego poczcia do naturalnej mierci. Art. 2. Podstawowym czonem struktury spoecznej jest rodzina naturalna, ktrej zalkiem jest mczyzna i kobieta a najmniejsz komrk socjaln gromada, czyli wsplnota lokalna nieprzekraczajca 500 osb. Gromada dziaa samodzielnie i samopomocowo, wsppracuje z administracj pastwow dla dobra Pastwa i Narodu. Art. 3. Nard rzdzi Pastwem i realizuje polityk zagraniczn przez swoich przedstawicieli zgodnie z niniejszym Prawem Najwyszym i aktami pochodnymi uksztatowanymi i uchwalonymi przez Sejm dla dobra caego Narodu. Art. 4. Zasada pomocowoci wzajemnej obliguje wszystkie struktury oficjalne i nieoficjalne do wsppracy dla dobra wsplnego. Ma to odzwierciedlenie w sposobie doboru kadr, gdzie czynnik spoeczny wspomaga prac sdw i administracji take przy wyrokach i decyzjach. Art. 5. Wadz ustawodawcz tworzy Sejm skadajcy si z 450 posw wybieranych w wyborach tajnych i powszechnych w okrgach jednomandatowych, wadz wykonawcz Rada Ministrw, a wadz sdownicz sdy i kolegia. Czynnikiem kontrolno-odwoawczym najwyszym zapewniajcy kontrol wsplnotow jest Rada Mdrcw, Sdzimir. Art. 6. Kady obywatel ma prawo do dziaalnoci politycznej, zwizkowej, wsplnotowej i swobodnego wyraania swoich pogldw w organizacjach nieuderzajcych w podstawy Pastwa i podstawowe dobra Narodu, jak te do wystpie indywidualnych do wadz wszelkich szczebli. Art. 7. Karalne jest dziaanie, tworzenie i propagowanie struktur pochwalajcych przemoc, homoseksualizm, kazirodztwo, kulty za i satanizm, demoralizacj najmodszych, oraz naruszanie powszechnego prawa wasnoci i zasad solidaryzmu spoecznego. Art. 8. Powszechne prawo wasnoci to uznanie kadej wasnoci godnie nabytej lub wytworzonej; prywatnej, pastwowej, spdzielczej i wsplnotowej jako rwnowany skadnik bogactwa narodowego. Art. 9. Solidaryzm spoeczny to uznanie wanoci kadego obywatela i zabezpieczenia jego interesw przez wadze i ich system kontroli, sprawiedliwy system podatkw, prawy system jurysdykcyjny, ksztacenia, suby zdrowotnej, i ochrony najsabszych; kady obywatel wnosi maksimum swoich moliwoci dla dobra wsplnego i jest ono umiejtnie redystrybuowane w celu pomnaania dobra wsplnego. Art. 10. Polityka pastwa nakierowana jest na pene zatrudnienie i ubezpieczenie spoeczno-rentowe kadego obywatela. Cz dziaalnoci wychowawczo-opiekuczej i opieki nad niepenosprawnymi mog wspomaga wolontariaty, organizowane przez gromady czyny spoeczne, i inne tp. formy aktywizacji spoeczno-zawodowej. Art. 11. Wolno, zdrowie i ycie czowieka podlega ochronie prawnej. Uchylenie tych praw tylko w warunkach szczeglnych, np. wojna. Ograniczanie wolnoci lub jej pozbawienie tylko po prawomocnym wyroku sdowym za przestpstwa szczeglnie szkodliwe z punktu interesu spoecznego; zagroenie ycia lub zdrowia innych. Art. 12. Zabroniona jest dyskryminacja ze wzgldu na pochodzenie, pe, majtek, miejsce w strukturze spoecznej, czy pogldy polityczne poza sprzecznymi z celami podstawowymi ustawy, czyli szkodliwymi dla Narodu i Pastwa Polskiego. Niewane s umowy midzynarodowe, zawierane przez wadze tajnie bd jawnie, ograniczajce prawa Narodu podane wyej. Art. 13. Praca jest obowizkiem i gwn podstaw rozwoju, bogactwa i potgi Narodu i Pastwa Polskiego, dlatego pozostaje pod szczegln ochron wadz. Art. 14. Wadze Narodu Polskiego strzeg dziedzictwa narodowego, w tym bada i publikacji prawdy historycznej, niepodlegoci i godnego ycia Narodu, w istniejcych granicach, wspomagaj Poloni. Art. 15. Na stray bezpieczestwa we- i zewntrznego Pastwa i Narodu stoi armia, suby bezpieczestwa i policja a take formacje samorzdowe oparte na samoksztaceniu wspieranym z samorzdw. Art. 16. Obieg pienidza realizuje Narodowy Bank Polski i jest gwarantem operacji finansowych bankowych wszystkich szczebli z zaoeniem wykazywania szkodliwego lichwiarstwa i spekulacji giedowych. NBP Kontroluje kredytowanie i poyczki, take w kasach zapomogowo-poyczkowych.

Zwizki konfederacyjne pastw i narodw nie mog niszczy form podstawowych, czyli rodziny, gromady i narodu, ich kultury i jzyka.20 Zaniedbywanie lub skaenia wewntrz tych ukadw prowadzi do upadku bd zagady tych struktur. W kadej formie ycia wsplnotowego zabroniona jest lichwa oraz wszelkie formy wyzysku spoecznego. Naciganie, czyli naduywanie wiadcze, systemu podatkowego ze strony praco- i wiadczeniobiorcy/dawcy jest karalne. Wszyscy powinni poczuwa si do naprawy przypadkw patologicznych w swoim otoczeniu i wsppracowa dla wzmocnienia siy gromady.21
Art. 17. Majtek z przestpstw korupcyjnych, kryminalnych, kradziey, i lichwy oraz dziaa na szkod Pastwa i Narodu podlegaj konfiskacie. Art. 18. Zabrania si tworzenia i dziaania partii politycznych rozbijajcych Nard Polski i Pastwo Polskie. Art. 19. Religia jest osobist spraw obywatela. Przynaleno do jakiegokolwiek wyznania nie moe by uywana przeciwko podstawowym interesom Pastwa i Narodu. Art. 20. Wybory: co dwa lata kada gromada wybiera 3-ch kandydatw do kolegium spoecznego. Co 4 lata aktualnie wybrani kandydaci z 200 gromad w gosowaniach ukadaj list kandydatw na mandat sejmowy. Na licie wyborczej mandatowej do Sejmu ujmowane s kandydatury, ktre uzyskay 10 gosw lub wicej w wyborach kandydackich. Posowie na Sejm zwalniaj miejsce dla kandydata do kolegium spoecznego, ktry jest dolosowywany w konkretnej gromadzie. Kadencja sejmu trwa 4 lata. Po wyborach kandydaci niewybrani i pozostali przedstawiciele gromad tworz rezerw kadrow trybunaw i kolegiw. Dobr kolegiw orzekajcych w czynnik wsplnotowy nastpuje drog losowania, wedug kolejnoci wykorzystania. Std tworzy si rezerwa kadrowa administracji pastwowej. Sdzimir orzeka w sprawach wanoci Konstytucyjnej Ustaw, wprowadzenia stanw nadzwyczajnych na terenie caego kraju, odwoaniach werdyktw najwaniejszych: zbrodnie, afery, zdrady ojczyzny, w skadzie 18-osobowym: 6 sdziw zawodowych, 6 posw, 6 przedstawicieli wsplnot[losowo]. Przedstawiciel wsplnotowy w trybunale, sdzie lub kolegium skada przysig typow dla obowizku i musi si wykaza walorami wystarczajcymi do obiektywnego opiniowania zagadnie. Art. 21. Posiedzenia robocze trybunaw i sdw mog odbywa si zdalnie przy zabezpieczeniu procedury poufnoci. Art. 22. Polski obywatel nie moe by sdzony przez obce sdy i aden wyrok polskiego wymiaru sprawiedliwoci nie moe by zmieniany przez sdy i instytucje obce. Art. 23. Edukacja jest obowizkowa do poziomu wyksztacenia redniego. Kady absolwent szkoy redniej powinien wykaza si bieg znajomoci atwego jzyka midzynarodowego i obsugi komputera. Nieobligatoryjne jest uzyskanie prawa jazdy. Szkoy po zakoczeniu nauki oprcz wiadectwa wystawiaj ankiet preferencyjn absolwenta. Pastwo rozpowszechnia maksymalnie wspomagajcy bezpatny system zdalny nauki wszystkich szczebli oparty na byych nauczycielach i wykadowcach szk wszystkich szczebli oraz kka pozalekcyjne. Art. 24. Nauka w szkoach powszechnych jest bezpatna od szkoy podstawowej do ukoczenia studiw wyszych. Uczniowie biedni szk podstawowych dostaj podrczniki i pomoce naukowe bezpatnie. Na wyszych poziomach wspieranie nauczania przez system stypendiw. Art. 25. Pastwo wspiera system samoksztaceniowy poprzez sie bibliotek multimedialnych oraz dostpno do materiaw w zapisie cyfrowym kadego zainteresowanego przy ograniczeniach tylko ze wzgldu na bezpieczestwo pastwa. Kady ma prawo, take w sposb amatorski prowadzi badania naukowe pod zwykymi rygorami dostpnoci. Art. 26. Suba zdrowia pastwowa jest bezpatna. Art. 27. Armia dzieli si na jednostki zawodowe, tzw. gwardia narodowa, jednostki mieszane: czciowo z poboru oraz jednostki paramilitarne samoksztaceniowe w obrbie samorzdowym. Art. 28. Zdrowotno i si Narodu Pastwo rozwija take przez system klubw sportowych i rekreacyjnych, turnieje dla caych rodzin, itp. Art. 29. Sdy orzekaj w skadach 3-osobowych: sdzia, przedstawiciel administracji, przedstawiciel wsplnoty podsdnego. Art. 30. rodki masowej informacji: telewizja, radio i prasa nie mog prowadzi propagandy faszystowskiej, propagujcych narkotyki i demoralizacj, osabiajcej si Pastwa i podawa kamstwa historyczne. Art. 31. W przypadku znajdowania si pod okupacj, czy obcym zniewoleniem Nard ma prawo siowo przej wadz i zaprowadzi porzdek prawny likwidujc podlego 20 Narody sowiaskie posiadaj bardzo silny genotyp lokalny, czyli byy niepodatne na zewntrzne wpywy etniczne od wielu tysicy lat. Jest wielki wyrnik wiernoci na terenach od aby do Bugu i Dniepru i od Batyku do M. Czarnego i Adriatyku. Zbytnia naiwno i spolegliwo tkwica w prasowiaszczynie cho umoliwia upadek pogastwa sowiaskiego to daje przyczynki w oparciu o zwarty, silny system gromadny odbudow wielkiej formacji nowoczesnej sowiaszczyzny. Wikszo sowiaskich obrzdw zawaszczonych jest przez kryptoydowszyzn, naley to odtworzy, co umoliwi t integracj. Mamy te nowoczesny jzyk midzynarodowy, bardzo atwy do szybkiego wdroenia oraz zasady prawne powodujce natychmiastow likwidacj talmudycznej jurysdykcji, nepotyzm i kade zo zniewolenia wynike z perfidii tzw. cywilizacji aciskiej. 21 Id do hospicjum nie bj si e nie podoasz. Dasz rad, sprbuj. Odsuwajc si od bliniego, pomocy mu, wsppracy z nim, sam z siebie robisz kalek spoeczn, osabiasz siebie i t spoeczno lokaln, co uzurpator wykorzysta bezwzgldnie. Od tego jest.

Prawo, w tym naczelne powinno mie na wzgldzie uksztatowanie struktur silnego pastwa do ktrych funkcjonowania na kadym szczeblu obywatele maj szacunek i zaufanie. Potga gospodarcza pastwa, czyli organizacja ycia danego narodu z nowoczesn technik i przemysem, handlem i nauk w przejrzystym systemie prawnym, to potga polityczna. Pastwa sabe s pastw dla silnych ssiadw, a skaona rodzina moe by rdem Za dla gromady. Brak w spoeczestwie odpowiednich czynnikw kontrolnych prowadzi do naduy ze strony rzdzcych i do zniewolenia rzdzonych. Te mechanizmy kontrolne naley budowa od dou, a nie od gry, bo rzdzcy nie maj adnego interesu w okieznywaniu swoich zachcianek i swawoli! Dlatego przemiana chorych spoecznoci musi nastpi, niestety, rewolucyjnie! Waciwe uksztatowanie w gromadnoci pozwala na odkrywanie perfidnych systemw zniewolenia, unaocznia, e choroba ley na zewntrz czonka tej grupy a nie w nim i powoduje wzmoon prac w gromadzie dla obrony jej wartoci i waciwego rozwoju. Przeszkod w obaleniu wadzy podej jest spolegliwo i brak walecznoci w obronie swoich wartoci, dlatego konstrukcje odbierajce energi czynu jak kocioy zhierarchizowane powinny by w pastwie prawa zabronione. WADZA, JEJ PATOLOGIE, UZURPACJA Dzieje ludzkoci pokazuj si faszu, czyli bardzo wyrafinowane i zakamuflowane dziaania przeciwko naturalnemu rozwojowi cywilizacji ludzkiej. Su temu faszywe doktryny, religie, a take ustroje czy imperia. Naley pamita, e rodkiem wymiany niezbdnym w yciu codziennym wspczesnego wiata jest take fasz, ktremu przypisano warto: pienidz. Nadmierne bogacenie si jest zniewoleniem, gdy wtedy czowiek ogranicza si tylko do dziaa dla siebie, a zamyka na dziaania wobec innych. Szczeglnie kapitalizm liberalny jest zem, bo nie ma on kontroli dla swej zachannoci.22 Faszem jest uznanie wyszoci wasnoci prywatnej nad innymi. W yciu spoeczestw istnieje przenikanie si gromadnoci, lokalnej, pracowniczej, innej. Sprawiedliwo to osd obiektywny wyniky z praw uzasadnionych i przynalenych, traktujcy kadego tak samo, w myl dobra rodzaju ludzkiego, ktry przyznaje kademu co mu si naley, nakazuje mu nie narusza wasnoci pastwowej ani kadej innej. Mdro, czyli najwaciwsze wnioski przyjte z wiedzy i dowiadczenia, nakazuj wprowadzi zakaz faszu w yciu publicznym.23 Zadaniem czowieka jest panowanie nad materi. Nie moe on tworzy jej kultu i sta si jej sug. Ona ma mu suy podobnie jak pienidz jest tylko rodkiem patniczym, nie celem, witoci, czy wartoci nadrzdn.24

22

Nadmierny procent kredytowy, lichwa, jest skrytym zodziejem, gdy dopisuje warto nieistniejc do wartoci nominalnej pienidza, rozszerza t warto pozornie. Nie tworzy jej, lecz j gubi, powoduje inflacj oraz zastj. Jeli dom wartoci np. 1 mln obcia lichwa, nawet minimalna 25%, to nie znaczy, e jest on wart 1 250 tys, ale e nagle jego warto spada o 25%. W tym samym czasie chleb nadal kosztuje 2 zote. W sferze wadania danego pienidza suma takich operacji osabia warto majtkow w ten sam sposb w caym zakresie geograficznym. Wprowadza to zakcenia do systemu ekonomicznego, gdy dopisano warto nieistniejc. To jest tylko fikcyjna twrczo. Nastpuj szybkie windykacje i dopisywanie nastpnych obcie wykaczaj sam ten system. Podobnie z akcjami spekulacyjnymi na giedzie. Niedugo USA bdzie zaduony na kwot wielokrotnie wiksz, ni sama znaczy. Wic gdzie tu ekonomia. Znaczy, e kredyty tam s dawane po to, eby nie byy nigdy spacone. Tak jest w wikszej czci Globu. Kto to robi i w jakim celu? Za tym kryj si B, MFW i podobne im instytucje. Skoro wiadomo, e dug wytworzony sztucznie, w zamierzeniu niespacenia, zgodnie z prawem midzynarodowym nie istnieje, czemu te instytucje nie s rozwizywane a dugi anulowane? System kredytowy i finansowy powinien by spjny ekonomicznie, aby budzi zaufanie i utrwala rozwj sfery spoecznej w ktrej dziaa. Obcienia spat kredytu nie powinno wic przekracza niezbdnych kosztw funkcjonowania bankw, gdy zadawi dunika a przez aroczn windykacj wytworzy pozorny zysk kredytodawcy, czyli straty. W systemie liberalnym nastpuje wtedy zaostrzenie nieczystych dziaa spekulacyjnych przenoszonych na aren polityczn: wyzwala ekspansje, interwencje militarne, sztuczne kryzysy i wojny. 23 Warto zajrze do klasycznej myli filozoficznej Platona, Cycerona, Seneki, czy nawet na wasnym podwrku co znajdziemy, choby: Bocheski 100 zabobonw 24 Wojny, kryzysy bankowe pokazuj, e wielomiliardowe fortuny zdobyte spekulacyjnie gin w cigu sekundy.

Za nie mona ustali jako norm prawnych rzdzcych. Nawet w spoecznociach mafijnogangsterskich s one nieskodyfikowane prawnie, obowizuj tylko sownie bd zwyczajowo. Gdy sumienie ma kady, nawet najgorszy bandyta i to ono nie pozwala mu swego bandytyzmu jawnie gosi. Nawet jeli jest imperatorem, w jego cesarstwie obowizuje prawo stanowione oparte na sprawiedliwoci. Std wszystkie szubrawstwa kadej wadzy s do rozliczenia. Przypadki szczeglne, wtpliwe rozpatrujemy indywidualnie. Ich ocena prawna nie wymaga kodyfikacji lecz mdroci.25 Rzdy mafiosw zawsze prowadz do upadku, nawet najbogatsze strefy, gdy s oparte na terrorze, zawaszczaniu i niepewnoci. Dyscyplina mafijna amie prawo naturalne, wyzwala patologie i kieruje energi czynu spoecznoci na marne. Tworzy hierarchie i bogactwo pozorne. Zbudowana jest na kamstwie wic przeciw czowiekowi. Inn form zakamuflowanego za jest religia, czyli kocioy zhierarchizowane. Odbieraj one energi czynu narodom, utrzymuj w nadcelebrze i bezwoli, odbieraj godno i si charakteru, a take upokarzaj i zniewalaj.26 Biblia i chrzecijastwo, jak i inne religie zhierarchizowane w pastwie prawa nie maj racji bytu. Walka klas, feudalizm, monarchizm, arystokracje, wojny, wypyway z braku szacunku do czowieka i koncepcji porwnania go do zwierzcia z jego walk o byt, wyprowadzajc bdne i oszukacze koncepcje filozoficzne i ekonomiczne-polityczne, ktrych celem byo zawsze zniewolenie szerokich warstw spoecznych przez uzurpatorw przypisujcych sobie miano elity. Demokracja i najdoskonalsze formy rzdw mog si degenerowa i przyjmowa formy rzdw totalitarnych stosujc zakamuflowane formy zniewolenia przez propagand i cenzur. Bd wytrway w dochodzeniu prawdy i rozwizywaniu problemw i nie bj si pokonywania trudnoci: szczytny cel wymaga wyrzecze i powice; dziecko, uczc si chodzi, nieraz upadnie i zapacze. Analizuj problem z kadej strony, take twojego przeciwiestwa ideowego, aby pozna jego perfidi oraz odkry rozwizanie optymalne. Wolno od, czy do czego? Czym ona jest? Jest to odwieczne prawo czowieka do spenienia swej istoty. Nie naley wolnoci myli ze swawol, czyli robieniem tego, co si chce. Wolno jednostki, cele, ambicje, rozwj, maj nie ogranicza wolnoci i dobra drugiego czowieka oraz nie mog niszczy otoczenia. Czyli wolno czy si z odpowiedzialnoci i kultur, cywilizacyjnym

25

Prawo stanowione jest pochodnym prawa naturalnego oraz uksztatowanych norm cywilizacyjnych: Ktre ycie ratowa? Zasad jest; e istniejce. Tym si rnimy w sdzeniu od Henryka VIII. Nie moe w XXI wieku obywatel cywilizowanego kraju by bez zabezpieczenia podstawowej egzystencji: umiera z godu, czy mrozu, jeli jednoczenie wielokrotny morderca ma wikt i opierunek w godnych warunkach wiziennych? To, e kradziee nigdy nie znikn, nie naley rezygnowa z penalizacji zaboru, oszustwa i przywaszczania mienia. To, e narkomani bd si stale pojawia, nie naley przesta zwalcza tego procederu. Prostytucja nie jest przestpstwem ale yciem niemoralnym cywilizowanym. Podobnie jak hazard. Powinny wobec nich by ograniczenia i koncesje, aby nie demoralizowa modziey, trzyma pod kontrol, podobnie monopole powinny by znacjonalizowane: autostrady, kolej, spirytusowy i tytoniowy. Jest rnica w dawaniu na prezent koniaku i paczki heroiny. 26 Nie moe w yciu publicznym funkcjonowa taka religia i jej kanony, czym jest np. Biblia, gdzie Bg nagradza zoczycw za to, e okradli nard bdc u niego w gocinie! Nie mog by w religii grzechem zachowania normalne, czym jest zdrowy objaw samogwatu u nastolatka! Nie mona wprowadza gwatu wasnej osobowoci w XXI w. w spowiedzi usznej uznajc to za sakrament, czyli nakaz Boy! Nie naley si w ogle zastanawia nad diabami na gwce szpilki, nad ywotami witych, przyjmowa celibat wbrew naturze, filozofowa na kolanach przy kolejnych stacjach drg krzyowych, midli litanie, celebrowa faszywe sanktuaria, tkwi w przyciszonej atmosferze kociow, gdy to samo odczujesz stajc na szczycie Rwnicy i patrzc na pikny krajobraz. Czy pywajc na basenie. Budowanie Bogu jakich wity, celebry czy struktur jest dla niego obraz. Modlitwa te nie potrzebuje kanonu oraz formuy. Rozmawiaj z Bogiem indywidualnie i wasnymi sowami, najlepiej sowami duszy. On jako najlepszy ojciec wie, czego Ci trzeba i jak ci wesprze. Skupiaj si wic na czynieniu dobra i wspieraniu i rozwijaniu siebie i blinich. Wtedy znajdziesz optymalny cel ycia na Ziemi i dojdziesz do Boga i niemiertelnoci. Niewane, czy wierzysz w Boga i ycie pozagrobowe, wane aby wierzy w czowieka, w siebie, i eby uwaa, e naley cae ycie przey godnie w poszanowaniu kadego ycia i wartoci.

rozwojem. Inaczej staje si rozbojem, na kocu zniewoleniem samego siebie i cakowitym upadkiem.27 Gromadno nie niszczy intymnoci czowieka i jego sfery osobistej. Z gromad dzielisz si tylko tym, do czego jest potrzebna wsppraca innych i przekracza moliwoci wykonania samemu, np. alkoholizm czonka rodziny, czy obona choroba. W zdrowej spoecznoci nastpuje odrzucenie relatywizmu pojciowego, prawnego oraz zakamuflowanych reklam propagandy nieprawdy.28 wiadomo swej wyszoci, czy siy wobec otoczenia to nakaz do pokory przy uywaniu instrumentw wadzy: naduycie ich prowadzi do zbrodni. Wykorzystywanie naiwnoci rzdzonych, wierzcych, czy poddanych to tyrania i haba. Zamknij oczy, zobaczysz ca prawd, bo spojrzysz oczami duszy. Jeli widzisz tylko materi, zysk, pienidz, jeste bardzo ograniczony. Czowiek, to nie tylko zdrowy pd ewolucyjny do przeycia, narzdzia i rodki do przetrwania ale waciwe zabezpieczenie cigoci egzystencjalnej pokole. I ich rozwoju. Hasa: penej wolnoci, liberalizmu, po nas choby potop, prowadz do bezhoowia, anarchizacji ycia lub rzdw terroru i autokracji. Nie jest wic peni realizacji roli czowieka na Ziemi, lecz zatopieniem si czowieka w prymitywizmie i barbarzystwie a niestety czsto ku temu kieruje si cywilizacja czowieka.29 Podstpne wykorzystywanie przez Zo niecierpliwoci i niestabilno emocjonalna natury ludzkiej wystpuje czsto. Zbytni pd do poznania osabia rozsdek, a czyme jest czowiek bez rozumu?30
27

Wejcie w wiat dorosych, ktre jest marzeniem wielu modych ludzi, czsto rozczarowuje. Bo np. wolno do palenia papierosw, czy chodzenia na niedozwolone filmy jest po to, eby wanie tego nie robi, gdy si ju skoczy 18 lat. Gdy inaczej, to ty si wykoczysz, a nie wzbogacisz. Zaczyna si pogo za zyskiem i przyjemnociami, a pniej wspomagacze, nieczuo na sprawy bliskich, osamotnienie, egoizm, depresja, wyizolowanie. Zamiast panem siebie, bogiem, niezauwaalnie stajesz si degeneratem i wrakiem, niszczycielem swojego czowieczestwa i przenosisz to na innych. 28 jest rnica midzy tym, gdy lekarz podaje narkotyk narkomanowi a podaniem rodka umierzajcego umierajcemu. Patrz przykad lekarza M. Jacksona. Nikt do tej pory tego nie kwestionowa. Teraz pojawia si znowu eugenika, eutanazja, aborcja, swoboda w hodowli i spoywaniu trucizny. Kiedy czowiek by bogiem umar Rzym i Sparta. To wynika z braku wiadomoci wasnej ograniczonoci czowieka: jest to zniewolenie gupot a nie mdro. Czyli, nieodpowiedzialno. System ma preferowa zdrowie nie chorob. Ju w przysidze Hipokratesa jest zapis, e lekarz ma leczy chorego a nie wprowadza zdrowego w chorob, np. w przypadku ciy: adnej kobiecie rodka poronnego nie podam, bo cia to przecie okaz zdrowia. Podobnie pastwo ma chroni od zbocze, anomalii, i innych zagroe reszt obywateli. Co innego leczenie narkomanw, zboczecw, a co innego ich tworzenie, czy dawanie poywek dla ich rozwoju! Nieprawda, e wszystko jest spraw ceny. Znam osobicie przypadek, e kobieta oddaa ycie w obronie swojej cnoty. Straacy gin w poarach, ratujc toncych; proci ludzie. Dorwnaj im, jeli potrafisz, choby w minimalnym stopniu: kochaj bliniego. Wyprowad chocia jednego z narkotykw czy alkoholu. Wymie chocia raz w yciu umierajcemu w hospicjum podpask, przytrzymaj go przez minut za rk, pogad jego spocone czoo, a wart bdziesz wicej ni zdobywca wszystkich szczytw wiata! Bdziesz wikszy ni zwycizca wszystkich wycigw samochodowych! W rodowisku soni, gdy ktry umiera, dwa inne osobniki podpieraj go i prowadz na cmentarzysko zwierzt, aby godnie umar. Wic eutanazja jest zem przeciwko czowiekowi, caej jego wyjtkowoci. W ten sposb on pokazuje, e nie jest czowiekiem, bo nie umie sobie poradzi z umierajc matk czy ojcem. A tysice pokole wczeniej potrafiy? Nie wstyd ci czowieku, e jeste od nich sabszy? Nie czujesz, e w ten sposb podcinasz sobie korzenie, swemu jestestwu, czowieczestwu. 29 Czsto wystpuje brak ostrzee przed zagroeniami i one nie dziaaj ju skutecznie. Szczeglnie mody czowiek czuje si rwny ptakom, nieokieznany w swych zamiarach. Nie sucha ostrzee i mdrych rad. Niczym Ikar zmierza wprost do Soca, przekracza sfer swych kompetencji, ekosystemu i kiedy wosk od gorca topnieje i skrzyda odpadaj lduje w otchani. Szkoda straconej niepotrzebnie energii na niemdre zachcianki. Kiedy rodzina bya obron i trzeba do tego wrci przez gromadno. Gromadno ma wypracowa system, ktry uchroni kadego, gdy z kadym ma kontakt bezporedni. Systematyczno, obowizkowo, umiejtno analizy, planowania i rozlicze postawionych zada jest sprawdzianem dla wszystkich czonw gromady. T prac i jej owoce da si oceni w porwnaniu do gromad ssiednich; zaraz wida, ktra pracuje lepiej, bo jest to system optymalny i rozwojowy. 30 Czowiek moe zrealizowa si w rzeczach piknych, odkrywczych: zdobywaniem biegunw, tworzeniem patentw, ale i wyuzdaniu, czy przekraczaniu progu swojej kompetencji; nie moe przecie koza wpdza czowieka do obory; czowiek powinien zna sfer swych dziaa i moliwoci i ksztaci si do tego przez cale ycie; nie wchodzi w sfer dziaa Stwrcy. Bogaty, nie musi by szlachetny, mdrzec moe by ajdakiem, profesor filozofii, czy premier moe by zboczecem. Czuwaj i pracuj nad sob. Bd w tym nieustpliwy. Miej zawsze pokor wobec swojej niedoskonaoci i gupoty, gdy to ci moe przerosn. Bro wartoci i godnoci bez wzgldu na okolicznoci. Miej odwag by asertywnym,

W pastwie powinna istnie cenzura prewencyjna, jak te pod kontrol pastwa [lub na mocy specjalnych kryteriw: koncesje] musz si znajdowa: hazard, rodki pobudzajce: alkohol, narkotyki[medycyna], pornografia i prostytucja [miejsca wydzielone, restrykcje zdrowotne i rodowiskowe oraz opodatkowanie]. ROZWIZANIA PRZYSZOCIOWE DLA WIATA. 31 SOWIASZCZYZNA Obecny podzia polityczno-gospodarczy wiata nie wytrzymuje prby czasu. Upada caa cywilizacja judeochrzecijaska, a waciwie pansemityzm, a o sukcesj bd walczy wydzielony z pansemityzmu islam i sina. Upadek ten spowodoway takie oto przyczyny: odkrycie faszu bazy, na ktrej opierao si to imperium: fasz pienidza i systemu finansowego [akcje i spekulacje giedowe], przewrotno i perfidia polityczna imperiw oraz zmczenie wiata izraelocentryzmem [religi, jurysdykcj, terrorem wadzy, faszem instytucji demokratycznych oraz ich bizantyzmem, czyli przepychem i przerostem spowalniajcym efektywno dziaania, fikcyjnym obiektywizmem doboru kadr]. Czyli w istocie sprzedajno, nepotyzm, korupcja, umafijnienie struktur zarzdzajcych kadego szczebla. Polska nie wykorzystaa swojej pozycji w sowiaskiej rodzinie narodw i przy Rosji[RWPG] i zostaa sponiewierana przez 1000 lat ukrytych rzdw ydowszyzny, ktre podobnie teraz wykaczaj USA.32
gdy to robisz. Udowodnij swoim postpowaniem swoj racj i trafno swoich przekona i systemu wyznawanych wartoci. Rozpowszechniaj je, przekonuj do nich innych. Inaczej nie moesz, skoro si czujesz wartociowym. Nawet w spoeczestwie zniewolonym czowiek moe by wolnym i si rozwija. Ale musi pozna si swojej wartoci i swego czowieczestwa. W kadych warunkach czowiek ma moliwoci nauki, swobody mylenia i obiektywnego analizowania rzeczywistoci oraz przeszoci. Nawet galernicy si wyzwalali i stawali przywdcami a nawet wadcami. Miej o sobie dobre zdanie, czuj si wartociowy i postpuj godnie. To powinno by zacht do staej edukacji wasnej i innych czonkw wsplnoty. Pamitaj, e jeste najwiksz wartoci na tej Ziemi, ktr winiene pomnoy swoj dziaalnoci dla dobra siebie i innych. 31 Plany globalnego socjalizmu przedstawiay nawet instytucje midzynarodowe. We wspomnianym Projekcie Karty Globalnej jest wniosek umorzenia wszystkich dugw krajw biednych, rozwizanie Banku wiatowego i Midzynarodowego Funduszu Walutowego, powoanie Banku Globalnego, w ktrym kady obywatel ma rwny wkad i zapewnione odsetki z dywidend. Przy pewnych modyfikacjach jest on gotowy do natychmiastowego wdroenia na caym wiecie. Nie bjmy si by zdecydowanymi wprowadza socjalizm globalny. Jeli bdziemy zdecydowani w szybkim wdroeniu systemu gromadnego, okae si, e mamy wielu poplecznikw i zwolennikw. 32 Nie tylko yjemy w przekamanej ydowszynie, opartej na faszystowskich bajaniach Biblii, ale i mitach wasnych: mit prasowiaszczyzny. Prasowiaszczyzna, czyli sowianie do 1000 roku, mimo dobrze rozwinitej gromadnoci, nie potrafili przeciwstawi si kryptoydowszynie ukrytej w chrzecijaskiej ewangelizacji. Niestety chrzecijastwo, czyli ukryta ydowszyzna z tym wspgraa emocjonalnie, graa na sentymentach i zwyciya. Propagowaa brak witalnoci. Nieywotno. Powsta konflikt wewntrzny, czyli samounicestwienie si sowiaszczyzny. Rozszerzaa si kotuneria, samozniewalanie si przeszo w mit ulegoci i dolce farniente. Farosz dawa wytyczne i by autorytetem: brak kleru = nie ma polskoci. Szczeglnie spowied uszna dokonaa wielkiego spustoszenia osobowociowego Polakw. Bo to najwiksza krzywda wyrzdzana sobie i swoim dzieciom nakanianym do niej: upadlanie swojej natury, niszczenie swojej godnoci. Przenosio si na cae ycie spoeczne i wytworzyo niewolnicz natur Polaka. W kocu zapanowao cakowite utopienie w kotunerii i wiadomociowa determinacja w utrzymaniu tego niszczcego stanu rzeczy. Szczeglnie moemy do dostrzec na przykadzie polskim: spolegliwo, brak ponadplemiennych organizacji, sabo gospodarcza i techniczna, pogaska obyczajowo i barbarzyska obrzdowo: spalanie ony razem z martwym mem, rezygnizm, nie rozumienie roli pisma, pienidza i obieralnej wadzy centralnej i planowania, byo przyczyn praktycznie dogbnego zrujnowana i sowiaszczyzna praktycznie odesza w niebyt. Zostao to kontynuowane w nowej rzeczywistoci w caym tysicleciu w Polsce: bierno, bezinicjatywno, sterowalno, ulego, skostniao, faszywie pojty determinizm: mesjasz narodw, nadcelebra, faszywy autorytet, zastj, marazm. Wyksztaci si wic u Polaka brak charakteru, wewntrzne zniewolenie oraz nadsualczo i cakowity brak inicjatywnoci i nieumiejtno rozumienia wasnej racji stanu i pdu do jej poznania. Uciekanie od decyzyjnoci, zbytnia spolegliwo, wynarodawianie si na emigracji najpniej w trzecim pokoleniu, nie ma inicjatyw i prb zmierzenia si i przewyszenia innych nacji, brak dumy, fasadowa twrczo kurnych chat i gralskich tacw u Polonii, etc. Niewaciwe wychowanie i brak charakteru do obrony wasnych wartoci. Zbytnia ufno w dobre intencje otoczenia. Wic co to za wartoci, jeli ja ich nie broni? Co to za rodzina o ktr ja nie walcz i nie rodz dzieci?

JAK ZBUDOWA GROMAD? Mona to zrobi natychmiast po przyswojeniu zawartoci tej ksieczki. Kiedy si przekonasz do susznoci wartoci w niej przedstawionych, i uwaasz, e kady powinien pozna tre tu zawart, i postpowa zgodnie z wnioskami, jakie tu znalaze, jeste gotw do budowania gromady. Nie zwlekaj, twrz gromad lokaln! W swoim otoczeniu: blok, ulica, dzielnica, wie przedstawiasz grupie okoo 500 osb jej zasady: osobicie pisemnie czy w innej formie, namawiasz do uczestnictwa organizujesz spotkania i wyboru wadz. Moesz zacz od jednego wspczonka, dwch, piciu, ale budujcie i twrzcie si narodow nieustpliwie, gdy tylko ona nas uratuje od agresji Za, ktre rzdzi wiatem.33

rodz.
33

A dlaczego to robi w islamie? Chrzecijanki mwi witoci ycia i si skrobi, a muzumanki nic nie mwi a

Wszystko mi wolno pod warunkiem, e jest to zabawa i brak odpowiedzialnoci? Gromada opracowuje harmonogram swoich prac i dziaania; kady ma prawo zgasza problemy i nastpuje przedyskutowywanie ich rozwizania. Kady czonek w zalenoci od moliwoci pracuje na korzy gromady przynajmniej jedn godzin miesicznie. Moe to by wolontariat, udzielanie korepetycji, kko zainteresowa, wiczenia sportowe, drobne naprawy, opracowania, wystpienia do administracji. Musi istnie samokontrola, inicjatywno, np. w przypadkach alkoholikw sam chory skada propozycj, jak chce z tego wyj. Pomoe w tym portal internetowy, Wszechnica Polska Gromada, dziki niej rozwinie si szkolnictwo i edukacja, jak te wymiana dowiadcze i system samopomocowy, np. w przypadkach katastrof, zagroe[powodzie, itp.]. Wtedy bardzo szybko mona zaprezentowa wykaz potrzeb caemu krajowi: podanie na portalu numeru Gromady, adres i konkrety. Podobnie lokalnie w systemie zaj pozalekcyjnych, ustalenie zada i propozycje czynw spoecznych, czy zada dla wolontariuszy.

ZACZNIK 2
ANKIETA SPOECZNEGO PRZYGOTOWANIA. MA POMC W REALIZACJI PORTALU WSZECHNICY POLSKIEJ W CELU WACIWEGO ROZWOJU MODEGO POKOLENIA POLAKW I ICH EDUKACJI SPOECZNEJ NA PORTALU WSZECHNICA POLSKA: RYGORY I EGZAMINY. 1. ANKIETA/EGZAMINY: 9-10 LAT, 14 lat; 19 lat/matura/: 2. Ankieta podzielona na dziay; 1. informacje oglne: nazwisko, wiek, waga, wzrost, itp. 2. sprawnoci fizyczne i organizacyjne: samodzielno, opieka nad sabszymi, zdolnoci przywdcze 3. sprawnoci intelektualne i edukacyjne: PC, DL, jzyki, kursy, szkoy, 4. informacje szczeglne: anomalie, wyrnienia wybitne i niezwyczajne: talenty, pasje, choroby i inne ograniczenia Cz ankiety jest niejawna [np. medyczna, itp.] Np. dla wieku 9 lat moe si odby najpierw pokaz publiczny w szkole lub w gromadzie prezentujcy umiejtnoci i utalentowanie, np. gr na instrumentach, balet, szybkie liczenie. np. wystp do 5 minut. Wszystkie dzieci nawet te opuszczone zaniedbane maj si pokaza, aby ew. znale kogo, kto je poprowadzi. Adept jest przygotowany wsplnie pod nadzorem nauczyciela a nastpnie prezentuje si publicznie w szkole, krgu rodzinnym lub gromadzie: -deklamacja, plastyka, umiejtno wyraania, ewentualne usportowienie, preferencje i talent. -obsuga pc, umiejtno przygotowania posikw, zajcia si modszym rodzestwem, -propozycje ze strony rodziny. -gromada podejmuje ew. decyzj o wspomaganiu rozwoju danej osoby ANKIETA DLA WIEKU 9 LAT: I. Umiejtno poprawnego przedstawienia siebie, podanie imienia, nazwiska, wieku, adresu. II. Wiedza oglna, szkolna: 1. Jzyk polski: - ucze czyta dusze teksty ze zrozumieniem - potrafi logicznie odpowiada na pytania dotyczce poznanego tekstu - kreatywno: potrafi samodzielnie uoy jak histori i j sprawnie opowiedzie - zna podstawy gramatyki, ortografii - poprawnie pisze ze suchu (dyktanda) - zna literatur polsk dziecic, potrafi wymieni polskich pisarzy i ich dziea (np. Mickiewicz Pan Tadeusz) - umie streszcza przeczytany tekst, uoy do niego plan zdarze - pisze krtkie wypracowania 2. Matematyka: - dodaje, odejmuje w pamici w zakresie 100 - opanowana tabliczka mnoenia cyfr do 10. - potrafi rozwizywa dziaania w supkach - umiejtno rozwizywania zada z treci, rwna z jedn niewiadom - zna podstawy geometrii: ksztaty, figury, bryy. 3. Historia: - zna pocztki swojego kraju, kiedy pastwo powstao, wymienia pierwszych wadcw - w zarysie zna ca histori wiata, od staroytnoci (Grecja, Rzym, Ameryka Pd. itd.) - wie co to dziedzictwo kulturowe, zabytki i ich twrcy 4. Geografia:

- zna kontynenty, potrafi wymieni najwaniejsze pastwa europejskie i ich stolice (dla zdolniejszych te rzeki) - zna oceany, najwiksze morza, cieniny, masywy grskie - zna podstawy geologii, jak zbudowana jest ziemia (ruchy tektoniczne, itp.) 5. Biologia: - zna budow anatomiczn czowieka, zwierzt, owadw, rolin. - rozumie zmiany zachodzce w przyrodzie, pory roku, klimat, potrafi je krtko scharakteryzowa 6. Wynalazki, technika, fizyka, chemia i inne - poznaje w zarysie wiedz ogln na te tematy - podstawy fizyki, chemii: ruch, atom, czym jest echo 7. informatyka: - pogbia znajomo obsugi komputera - praca w Wordzie (obrbka prostego tekstu) - potrafi korzysta z programw graficznych, czy innych - swobodnie porusza si po internecie, wie gdzie szuka (google) 8. Jzyki obce: - opanowany w stopniu podstawowym jzyk Erilo; prezentacja, opis oglny - inne jzyki 9. Plastyka, muzyka itp.: - potrafi sprawnie rysowa, posugiwa si rnymi technikami (farby, pastele, wydrapywanki, lepienie z modeliny czy plasteliny) - zna najwikszych przedstawicieli sztuki i ich dziea: piramidy, wiea Eiffla, Bitwa pod Grunwaldem Matejki, - zna instrumenty muzyczne, potrafi zapiewa prost piosenk, zna swj hymn pastwowy - zna nazwiska najwikszych muzykw klasycznych i wspczesnych III. Umiejtnoci spoeczne - ucze potrafi si zachowa, czyli korzysta ze sw grzecznociowych: dzie dobry, do widzenia, prosz, przepraszam, dzikuj -dba o siebie i o to, co jest wok niego, szanuje dobro wsplne (awki w szkole, mury budynkw) - samodzielnie potrafi zrobi sobie prosty posiek, wczy gaz, pozmywa. - dba o higien osobist, czyli wasna toaleta, ale te czyste ubrania, porzdek w szafie z ubraniami, dobierze ubranie do pogody, itd. - pomaga innym bezinteresownie zarwno w domu rodzinnym, jak i w szkole czy na ulicy (empatia) - ma wiadomo, e s ludzie zdrowi i chorzy, starzy i modzi, e naley wszystkich traktowa jednakowo, a sabszym pomaga, wie, co to mier i potrafi si zachowa w obliczu cierpienia - dbanie o swoj fizyczno i rozwj, uprawianie sportw, niekoniecznie zawodowo IV. zainteresowania, preferencje, osignicia nadzwyczajne, talenty, uomnoci, inwalidztwo:.. ANKIETA 14-LATKA I. Umiejtno poprawnego poruszania si komunikacj w swoim rejonie, samodzielny w szkole i domu. II. Wiedza oglna, szkolna: 1. Jzyk polski: - ucze czyta dusze teksty ze zrozumieniem - potrafi logicznie odpowiada na pytania dotyczce poznanego tekstu - kreatywno: potrafi samodzielnie uoy jak histori i j sprawnie opowiedzie - zna gramatyk i ortografi - poprawnie pisze ze suchu (dyktanda)

- zna literatur polsk dziecic i modzieow, potrafi wymieni polskich pisarzy i ich dziea (H. Sienkiewicz Trylogia, W pustyni i w puszczy, eromski Wierna rzeka). Liczba przeczytanych ksiek: minimum 50. - umie streszcza przeczytany tekst, uoy do niego plan zdarze - pisze wypracowania na zadany temat 2. Matematyka: - systemy szybkiego liczenia. - pierwiastki 2-go stopnia oraz potgowanie, dziaania na liczbach mieszanych i pierwiastkach - geometria: zna wzory i zadania na bryy 3. Historia: - zna histori swojego kraju, wymienia wadcw i wane daty: 966. 1025, 1419, 1555 - w zarysie zna caa histori wiata, od Wielkiego Wybuchu oraz potrafi zaprezentowa wybitne postaci: Hanibal, Juliusz Cesar, Napoleon Bonaparte. Histori ludzkoci i zasiedlanie ldw - wie, co to dziedzictwo kulturowe, zabytki i ich twrcy: np. skansen, muzeum opis wizyty 4. Geografia: - potrafi wyjani budow wszechwiata i naszego ukadu sonecznego - potrafi opowiedzie dzieje Ziemi: zmiana linii kontynentw - zna podstawy geologii, jak zbudowana jest ziemia (ruchy tektoniczna itp.) -potrafi wyjani jak to si stao, e Aborygeni zasiedlili Australi nie znajc odzi. 5. Biologia: - zna budow anatomiczn czowieka, zwierzt, owadw, zna budow rolin, metabolizm - rozumie zmiany zachodzce w przyrodzie, potrafi je krtko scharakteryzowa; zjawisko fotosyntezy 6. Wynalazki, technika, fizyka, chemia i inne - poznaje w zarysie wiedz ogln na te tematy; potrafi wyjani dlaczego np. lata latawiec, samolot i zeppelin. - podstawy fizyki, chemii: np. co to jest tablica Mendelejewa, najwaniejsze pierwiastki i ich budowa; rodzaje ruchu, wzory i zadania proste. 7. informatyka: - pogbia znajomo obsugi komputera - praca w Wordzie (obrbka tekstu) - potrafi korzysta z programw graficznych czy innych - swobodnie porusza si po Internecie, wie gdzie i jak szuka (google) 8. Jzyki obce: - opanowany w stopniu dobrym jzyk erilo - inne jzyki 9. Plastyka, muzyka itp.: - potrafi sprawnie rysowa, posugiwa si rnymi technikami (farby, pastele, wydrapywanki, lepienie z modeliny czy plasteliny) - zna najwikszych przedstawicieli sztuki i ich dziea - gra na instrumencie, zna notacje, potrafi zapiewa prost piosenk, zna swj hymn pastwowy - zna najwikszych muzykw klasycznych i wspczesnych, i ich dziea, style i rodzaje muzyki III. Umiejtnoci spoeczne - ucze potrafi si zachowa, czyli korzysta ze sw grzecznociowych: dzie dobry, do widzenia, prosz, przepraszam, dzikuj -dba o siebie i o to co jest wok niego, szanuje dobro wsplne (awki w szkole, mury budynkw) - samodzielnie potrafi zrobi sobie prosty posiek, wczy gaz, pozmywa. - dba o higien osobist, czyli wasna toaleta, ale te czyste ubrania, porzdek w szafie z ubraniami itd. - pomaga innym bezinteresownie zarwno w domu rodzinnym, jak i w szkole czy na ulicy (empatia). Potrafi zaj si grup na wycieczce, rozlokowa. Wie, np. e namiotu nie stawiamy w doku przy zagroeniach opadw.

- ma wiadomo, e s ludzie zdrowi i chorzy, starzy i modzi, e naley wszystkich traktowa jednakowo, a sabszym pomaga, wie co to mier i potrafi si zachowa w obliczu cierpienia - dbanie o swoj fizyczno i rozwj, uprawianie sportw: osiagnicia i wystpy. - rozwijanie swoich zainteresowa, talentw:.. Ze wzgldu na ograniczenia zwizane z rnymi dysfunkcjami naley bra pod uwag nastpujce elementy: - ograniczenia zwizane z wadami fizycznymi (np. niepenosprawno ruchowa) w tym przypadku pomijamy rozwj fizyczny, ale te nie cakowicie, gdy osoba niepenosprawna te moe wykonywa wiczenia ruchowe, np. osoba bez ng moe wiczy rozwj tuowia itd. - ograniczenia zwizane z brakiem suchu (wtedy pomijamy rozwj muzyczny czy nie oceniamy sownych wypowiedzi), ale taka osoba moe by utalentowana np. artystycznie - ograniczenia zwizane z brakiem wzroku (wtedy pomijamy umiejtnoci zwizane z posiadaniem tego zmysu, a kadziemy nacisk na inne predyspozycje) - ograniczenia zwizane z upoledzeniem umysowym (konieczno przygotowania specjalnych zada sprawdzajcych wiedz ucznia) Ze wzgldu na posiadane predyspozycje w jakim jednym cile okrelonym kierunku wiedzy naley rozszerzy zadania z danej tematyki, aczkolwiek wiedza oglna powinna by opanowana na poziomie dobrym. ANKIETA SPRAWDZAJCA WIEDZ 19-LATKA I. Umiejtno prowadzenia posadw mechanicznych, obsugi i systemw PC, i biega znajomo jzyka midzynarodowego. Przeczytane, oprcz lektur: Cywilizacja ydowska Konecznego, Dziwny ten wiat, j. Kpki, broszura wsplnotowa, itd. II. Wiedza oglna, szkolna: 1. Jzyk polski: - bardzo dobrze opanowana gramatyka, ortografia - poprawnie formuuje dusze wypowiedzi dotyczce przeczytanego tekstu - czytanie ze zrozumieniem opanowane na poziomie bardzo dobrym - zna bardzo dobrze klasyk literatury swojego kraju, potrafi wymieni najwikszych pisarzy, poetw i ich dziea, zna krtkie biogramy [przeczytane 300 ksiek] - pisze dusze wypracowania - zna rne formy pisarskie (esej, reporta, epopeja itp.) 2. Matematyka: - bardzo dobrze opanowana umiejtno liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnoenie, dzielenie, pierwiastkowanie, potgowanie - znajomo caek, rniczek - dobrze opanowane dziay geometrii (paska i przestrzenna) - dobrze opanowane dziay algebry; trygonometria 3. Historia: - zna dobrze histori swojego kraju, regionu, w ktrym mieszka -opanowana oglna wiedza historyczna o wiecie - rozszerzona wiedza dotyczca dziedzictwa kulturowego wiata i Europy; sztuka, muzea, twrcy 4. Geografia: - zna pooenie geograficzne swojego kraju, jego charakterystyczne elementy (niziny, gry, rzeki) - dobrze orientuje si na mapie, umie poda pooenie wikszych pastw i ich stolice, - zna dziay geografii (geologia, hydrologia, demografia, statystyka, geografia gleb, urbanistyka, klimatologia itp.) 5. Biologia: - zna dziay: ekologia, genetyka, ornitologia, botanika, zoologia, antropologia - ewolucja organizmw ywych - poziom egzaminu wstpnego na medycyn

6. Wynalazki. Wasne dokonania 7. Fizyka: - umiejtno rozwizywania zada z wszystkich dziaw na poziomie matury. - zna gwne teorie fizyki i ich twrcw - zna prawa fizyki: Faradaya, Ohma itp. - potrafi wykorzysta zdobyt wiedz w yciu codziennym 8. Chemia: - opanowane na poziomie maturalnym: rwnania i wartociowoci - zna podstawowe dziay chemii (organiczna, nieorganiczna, analityczna, fizyczna) - dobrze opanowane podstawowe pojcia dotyczce nauki (atom, czsteczka, pierwiastek) - tablica Mendelejewa - zna zastosowanie chemii w yciu codziennym 9. Informatyka: - bardzo dobrze opanowana wiedza dotyczca obsugi komputera i pracy w internecie - znajomo podstawowych programw Word, Excel, Paint itd. - obrbka filmw i plikw, rozpowszechnienie grafiki [m.in. program GIMP]. 10. Jzyki obce: - znajomo erilo opanowana na poziomie instruktora jzyka - inny jzyk 11. Plastyka, muzyka: - dobrze radzi sobie w kreatywnym tworzeniu dzie plastycznych - dobrze zna twrcw i ich dziea (malarstwo, rzeba, architektura) - podstawowa wiedza teoretyczna muzyczna, dla zainteresowanych ukoczona szkoa muzyczna, baletowa 12. Rozwj fizyczny: - rozwijanie indywidualnych umiejtnoci sprawnociowych - dbanie o swj rozwj fizyczny, uprawianie sportw; osignicia, np. mistrzostwo Polski modzikw, etc. III. Umiejtnoci spoeczne: - podejmuje drobne prace zarobkowe; umiejtno obsugi narzdzi i elektronarzdzi. - ma dowiadczenia w pomocy innym, np. wolontariat - potrafi przeszkoli modszych od siebie i wyznaczy im zadania: Dla osb szczeglnie uzdolnionych do poszczeglnych nauk naley zastosowa rozszerzon metod sprawdzajc wiedz. ZARYS ZASAD WSZECHNICY POLSKIEJ. Wszechnica Polska jest oglnodostpnym portalem edukacyjnym polskim Ma ona na celu niezalene od okupacyjnych wadz ydowskich ksztacenie Polakw na kadym szczeblu, aby nard polski osign dostatek i maksymalne wartoci rozwojowe. Sposb korzystania: zwyke poczenie internetowe oraz obsuga, jak na typowych stronach internetowych. Moliwo zdalnego zdawania testw i egzaminw i korzystania z biblioteki i laboratoriw i filmw szkoleniowych.. Wszechnica Polska skada si z nastpujcych dziaw: 1. poziom ksztacenia/kierunek/przedmiot 2. biblioteka 3. wykaz rygorw 4. dzia testw wiczeniowych 5. dzia egzaminw 6. dzia weryfikacji zdajcych/rodzicw i opiekunw 7. przedmioty nadobowizkowe, doskonalenie zawodowe, przystosowania, hobby, kka zainteresowa 8. dzia promocji: patenty, inwentyka, nowoci wiatowe i miejscowe 9. jzyk Erilo

ZACZNIK 3
KALENDARZ SAWSKI Nazwy miesicy polskie s najpikniejsze, wic inne narody mog je przyj za wasne. Najwaniejsze daty wit i celebry: 24.12. rozpoczyna si dwutygodniowy okres Godw, zwanych Wyjarki. Dawna wigilia, wraz z pierwsz gwiazdk symbolem Wielkiego Wybuchu czcimy wiatoroda Boga stworzyciela wszechwiata, i moment powstania Kosmosu. Zapalamy zimne ognie, wystrzeliwujemy korek szampana mona polewa ziemi[nawet w doniczce], jakie niewielkie fajerwerki. Rodzina ludzka to cay wiat, dzielimy si potrawami i posikiem z natur zwierztami, piewamy przy stole przypiewki dotyczce zdarzenia. Dzieci w ten czas robi przedstawienia, przebieraj si za planety, czy dinozaury i przedstawiaj histori wszechwiata. Nastpne dwa dni to wito wasnej rodziny, i caej ludzkiej rodziny, bo odwiedzamy te szpitale chorych, znajomych rozdajemy paczki ubogim. Zainteresowani szukaj chtnych do korepetycji i innych zaj na okres ferii, inni poprzez prezentacje pokazuj swoje hobby miejscach wydzielonych; tzw. fora swobodnej wypowiedzi. rwnie polityczne. Odczyty, recytacje. Take we wczasowiskach. 31.12/01.01 wito boganta Swaroyca, czyli naszego ukadu sonecznego i powitanie Nowego Roku, bo symbol Swaroyca to obracajcy si krzy w kole, znamionuje to wito czas i coraz duszy dzie. Wic rado ze Soca, zbudzenia si energii Swaroyca. Swarg/Swaroyc najwaniejszy bogant symbol ognia, Soca, energii, kult niezniszczalnej siy. Koczymy ten okres w dniu 6 stycznia przebierankami, wymiewaniem arystokracji, bkitnej krwi, postaci biblijnych i krlw 8 marca Dzie Kobiet. wito bogantki ady opiekunki ogniska domowego. 21.03. Topienie marzanny, czyli caego zimowego za, na wsiach przywitanie roli, pocztek symboliczny prac polowych[staropolskie zakopanie kromki chleba w skibie i zawoanie: ronij chlebie! Zoenie szacunku Matce Ziemi. 4 weekendy pniej 2-dniowe wito Wody, jako daru ycia i czynnika oczyszczajcego, na przywitanie wiosny i budzenie si ycia w przyrodzie: dyngusy, kraszanki, palmy, bazie, etc.. Pokropienie yciodajn wod dobytku a take ziemi na dobry plon.

1 maja wito pracy: imprezy, np. prezentacje inwentyki modzieowej i niezinstytucjonalizowanej. Take wito ysej Gry, starodawnej stolicy Chrobacji, czyli wito energii ukrytych. Mona witowa w tym dniu Peruna, boganta opiekujcego si Sawi, kult ora i siy, symbol pioruna. 2. maja dzie kwiecia, zakochanych i dobrego uczynku. Wystawy bukietw, itp. 1 czerwca Dzie Dziecka 24 czerwca, Kupaa, wianki, ogniska, czenie si ywiow: Wiatru, Ziemi, Ognia, Wody oraz ludzkich namitnoci. Jaryo bogant energii ludzkiej i ziemi jarymi godami, wiankami, sobtk, noc kupay itp. 22 lipca wito narodowe i WP. wito Trojana-Trygawa, boganta wojny, okruciestwa, zniszczenia zagroe Sawii. 15 sierpnia: doynki i festyny uwietniajce bogantk Mokosz, Matk Ziemi Brzemienn. Mokosz bogantka ziemi ciarnej w owocowaniu, wczeniej bya czczona przed matk bosk niwn 1 wrzenia dzie nauki i edukacji: wystawy edukacyjne, zwiedzanie bezpatne muzew. 1. padziernika dzie techniki zorganizowanej: pokazy patentw, niekonwencjonalne napdy i projekty usprawniajce ycie. 31. padziernika dzie zmarych i bohaterw. wito Welesa jako boganta wyraju, zawiatw, dusz zmarych i walki na mier i ycie. Poza tym tradycyjne przyjte: Dzie Matki, Ojca, itp.

ZACZNIK 4 JAK RATOWA PASTWO?


1. 2. 3. Podatki i emerytury. kady po uzyskaniu wieku emerytalnego [60, 65 lat] nabywa takie prawo. podstawowa emerytura jednakowa dla wszystkich, ktrzy ukoczyli ten wiek, bo to przecie jednostka nieproduktywna. dodatek do emerytury dostajesz za kady rok pracy 1%, czyli najwiksza emerytura raczej nie przekroczy 150% stawki podstawowej. Na emeryturze po kadym roku nastpuje zmniejszenie jej wartoci o 1% dotychczasowej wartoci, co nie likwiduje ew. rewaloryzacji inflacyjnej. Czyli 90-latek po 30 latach pracy ma 105% emerytury[100+30/lat pracy/-25/lat na emeryturze/]%, a np. stay inwalida 70-latek, co nigdy nie pracowa, 95% stawki emerytalnej[100-5/lat na emeryturze/]. Dorabia do emerytury mona i wypracowywa nastpne procenty. Suby mundurowe i specjalne mog mie wyszy wspczynnik za dyspozycyjno, czyli czuwanie, a wic np. 1,5%, a nie 1% za rok pracy. U nich roczne przebywanie na emeryturze te zmniejsza warto o 1% w nastpnym roku emeryckim. Kady obywatel dorosy bez dochodw, bezdomny, musi mie rodki do przeycia, minimum na poziomie stawki wyywieniowej aresztanta + 10% dodatek transportowy oraz ubranie [drelich, koszula, skarpety, obuwie] co 6 m-cy. Oraz adres noclegowy, gdzie ma zawsze moliwo przenocowa Podatkowa skala progresywna od dochodw osobistych: 0% - do 10 tysz/rok 20% - powyej 10 tysz/rok do 50 tysz/rok 40% - pow. 50 tys.z/rok do 200 tysz/rok

4. 5. 6. 7.

60% - powyej tej kwoty. Podatek katastralny od wartoci staej i ruchomej. Nieopodatkowana jest warto majtku poniej 50 tys. euro na osob. Powyej 50 tys. euro do 200 tys euro - 1% rocznie Powyej 200 tys. euro - 2% rocznie. VAT pozostaje jako podatek obrotowy, czyli nie pac go cywilni obywatele, ale firmy tak.

WNIOSEK DO RZDW PASTW O USTALENIE NOWEGO PORZDKU W GODNYM WSPYCIU NARODW ZIEMI
My, Ludzie, Mieszkacy Ziemi, jestemy wszyscy jednym gatunkiem biologicznym. Podstawowym zadaniem kadego z nas jest przeycie. Dlatego organizacja ycia zbiorowego w kadym aspekcie, take globalnym powinna uwzgldnia czynniki prorozwojowe dla kadej grupy etnicznej i jednostki. Tymczasem jestemy jedynym gatunkiem w przyrodzie dziaajcym z najwiksz determinacj przeciwko temu prawu podstawowemu tworzc fikcyjne ideologie i przyczyny niszczenia blinich. Pora z tym koczy, gdy tego stanu rzeczy ani wiat, ani ludzko nie przetrwa. Obecne wadze wiatowe to nie piramida intelektu i wartoci, ale piramidalna bzdura i otrostwo. Geopolityka to system naczy poczonych i nie powinna by sterowana z jednego miejsca, ale wspgra w systemie wzajemnej kontroli kilku orodkw. Moja propozycja te elementy zawiera. Jest moliwe zwoanie zamknitego posiedzenia ONZ plenarnego i wprowadzenia socjalizmu globalnego w trybie natychmiastowym. Oczywicie jest ju projekt zoony wiele lat temu, ale on wymaga uzupenienia. Prosz o wsparcie i dyskusj nad tymi zagadnieniami. Moje propozycje zmian, to poza likwidacj gied spekulacyjnych, B, MFW organizacji typu Amn. Intern., Komitet Helsiski, Trybunaw: Hagi, Strasburga, etc. wprowadzenie nastpujcych elementw: 1. wydzielenie wsplnot - Chiny - Indie - Kraje ropy i islamu - Rosja Co. [Rosja Co. rozumiem, jako konfederacja Rosja-Ukraina-Polska-Turcja-Japonia] - UE - Afryka - Am. PN i Pd.[w pierwszym okresie oddzielnie] - Wyspy 2. waluty [stosowane jako koszyk waluty wiatowej] - Chiny - Afryka + Indie + Wyspy - kraje ropy - Ameryki - Rosja Co. + UE[w pierwszej fazie oddzielnie] 3. Jzyki komunikacji m-narodowej: chiski, angielski, erilo. Z czasem angielski i erilo, bd tylko erilo Poniej skrt istniejcego projektu dotychczasowego ONZ, ktry wymaga uaktualnienia, ale jest moliwy do natychmiastowego wdroenia z uwzgldnieniem mojego opracowania wsplnotowego: ONZ opublikowaa w 2000 r. dokument podpisany przez 56 krajw i wiele prywatnych agencji pozarzdowych, ktry jest etapem do rzdw globalnych. Oto niektre z jego zasad [wyjtki z MICHAEL NR 7/RII]:

Art.1. wzywa do wczenia wszystkich midzynarodowych agencji pod bezporednie kierownictwo ONZ. Celem tej inicjatywy jest wiele rzeczywistych centrw wadzy midzynarodowej, ktre nigdy przedtem nie znajdoway si pod bezporednia kontrol ONZ-u: silny Bank Rozlicze Midzynarodowych (BIS Bank of International Sattlemments), wiatowa Organizacja Handlu (WTO World Trade Organization), Biuro Rozwoju i Wsppracy Ekonomicznej (OECD Office of Economic Cooperation & Development), Bank wiatowy i Midzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF International Monetarny Fund). Art.2. wzywa do regulacji przez ONZ wszystkich transportowych korporacji i instytucji finansowych. Po jego wprowadzeniu nie bdzie wicej bezpiecznych rajw podatkowych do przetrzymywania prywatnych pienidzy zagranic. Kada midzynarodowa instytucja finansowa bdzie regulowana i kontrolowana. Trzeba si bdzie poegna z prywatnymi prawami korporacji. Art.3. domaga si niezalenego rda dochodu dla ONZ, takiego jak podatki od transakcji internetowych i paliw lotniczych i okrtowych ONZ uzyska moc podwyszania stawek podatkowych bez zwracania si o aprobat do poszczeglnych krajw. Art.4. eliminuje prawo veta i stae czonkostwo w Radzie Bezpieczestwa (Security Council). Powstanie co na ksztat UE, gdzie konstytucje krajw czonkowskich s podlege Brukseli. Art.5 sankcjonuje staa armi ONZ. Organizacja chce, eby armia zostaa utworzona przed nastpn wojn tak, by istniaa struktura do szybkiego zbudowania wielkiej armii bez kontroli USA. Art.6. wymaga rejestracji wszystkich zasobw broni przez ONZ i redukcji wszystkich armii narodowych jako czci multilateralnego systemu bezpieczestwa globalnego pod kierownictwem ONZ. Art.7. wymaga indywidualnego i narodowego dostosowania si wszystkich traktatw i deklaracji ONZ dotyczcych praw czowieka. Jest lista praw socjalnych upowaniajcych do wprowadzenia polityki socjalizmu globalnego, oglnowiatowej opieki zdrowotnej i do zapewnienia dostpu do rodkw antykoncepcyjnych i aborcji na danie. Art.8. wprowadza Midzynarodowy Sd Kryminalny (International Criminal Court), czynic Midzynarodowy Trybuna Sprawiedliwoci obowizujcym wszystkie narody i daje poszczeglnym jednostkom prawo do wnoszenia petycji do sdw w sprawie wynagrodzenia spoecznej niesprawiedliwoci.... Art.12. wzywa do umorzenia wszystkich dugw krajw najbiedniejszych, redukcji globalnej biedy i sprawiedliwego udziau w zasobach naturalnych Ziemi rozdzielonych przez ONZ (Joel Sskousen, Przegld Spraw Midzynarodowych, MIA. Kwiecie 2000). 58-stronicowy dokument napisany przez midzynarodowy panel zaproszony przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Aniana i ogoszony 24 sierpnia 2000 r. mwi, e midzynarodowe ciao porzuca swoj neutralno i podejmuje akcj przeciwko jednej ze stron. Jeli zalecenia SA powanie brane pod uwag przez Rad Bezpieczestwa, szczeglnie zalecenia uycia siy, jest to rzeczywicie rewolucyjny dokument, biorc pod uwag sposb, w jaki misje pokojowe ONZ mogyby by przeprowadzane w przyszoci powiedzia Jocelyn Colon, dyrektor biura kanadyjskiego Centrum Treningu Midzynarodowych Si Pokojowych im Lestera B. Pearsona w Montrealu (dziennik The Globe & Mail, 24.08.2000). Nowy porzdek wiata pokoju nie bdzie osignity dopki olbrzymi dug Trzeciego wiata nie zostanie umorzony. ONZ musi podj wysiek, by zakoczy nielegalne agresje. Musi ona mie wiksz wadz ze swej strony. Czonkowie ONZ, szczeglnie USA, musz odda swoj suwerenno w rce ciaa wiatowego powiedzia znany ekonomista John Kenneth Galbraith (dziennik The Toronto Star, 23.05.2000). Wzywam kraje wierzycielskie i midzynarodowe instytucje finansowe, eby rozwayy umorzenie wszystkich oficjalnych dugw ciko zaduonych biednych krajw w zamian za ich czynne zobowizania do redukcji ubstwa. Kofi Annan (Gazette, Irlandia 18.08.2000). Po umorzeniu dugw ONZ bdzie prbowaa zredukowa globalna bied z pomoc krajw uprzemysowionych G7, proponujc wiatu sprawiedliwy udzia w globalnych zasobach naturalnych, co byo planowane na jednym z ostatnich spotka.

W czasie spotkania w Halifaxie w Kanadzie w 1995 r. kraje G7 przedstawiy propozycj Karty Globalnego Banku Zasobw (GRB Global Resorce Bank) dla Mieszkacw wiata opublikowan w The Chronicle-Herald, 16.06.1995 r., w The Economist, The Financial Times i innych wiodcych publikacjach. Globalny Bank Zasobw czy warto produkcji naturalnej z telekomunikacj, eby skapitalizowa i zarzdza wiatowym systemem finansowym. Oto krtka analiza Propozycji dla mieszkacw Ziemi, czyli Karty Globalistycznej: Art.1. UDZIAOWIEC: Bank jest wolnym publicznym przedsibiorstwem organizowanym przez wszystkich ludzi. Kada osoba jest wacicielem jednej spord wszystkich akcji. Akcja ta jest niezbywalnym prawem nabywanym w chwili urodzenia. Bank kierowany jest przez udziaowcw. Globalny Bank Zasobw jest niezalen demokratyczna instytucj, ktra wcza kadego. Art.2. DOSTP DO BANKU. Bezpatny dostp do Banku jest zapewniony drog telekomunikacyjn. Art.3 MAJTEK BANKU: Majtkiem, ktrym zarzdza Bank, s zasoby naturalne znajdujce si poza jurysdykcj poszczeglnych krajw. Udziaowcy ustalaj warto zdolnoci naturalnej ekosystemw w tym rodowisku na 6000 bilionw dolarw Globalnego Banku Zasobw. Pocztkowo warto globalnych dolarw rwna si wartoci dolarw USA. Art.4. KAPITA UDZIAOWCA: pocztkowo kapita udziaowca jest przekazywany z zasobw Banku na konto udziaowca w wysokoci 10 000 $ rocznie przez 10 nastpujcych po sobie lat.... Art.6. DYWIDENDA UDZIAOWCA: Pocztkowo dochd z dywidendy udziaowca wynosi 80% dochodu Banku podzielonego rwno midzy kontami udziaowcw. W chwili mierci udziaowca dolary powracaj do zasobw Banku. Dywidenda udziaowca przynosi kademu mczynie, kobiecie i dziecku bezpieczestwo ekonomiczne w cigu caego ycia.... Art.9. KAPITA KREDYTODAWCY: Pocztkowo Bank transferuje z zasobw bankowych na konta kredytodawcw odpowiednia sum w dolarach Globalnego Banku Zasobw na spat wiatowego dugu publicznego w przeliczeni na dolary USA. Spata dugu publicznego przynosi wolno finansow obywatelom wszystkich krajw.... Art.11. STAN STAY: Dolary wymagane do utrzymania staego poziomu wskanika wartoci cakowitego kapitau przypadajcego na udziaowca s stale transferowane midzy dochodem Banku a jego rezerw majtkow. eby sprowadzi inflacj i deflacj dolarw Globalnego Banku Zasobw do zera mechanizm stanu staego automatycznie utrzymuje wskanik wartoci cakowitego kapitau przypadajcego na udziaowca. O sprawiedliwym podziale dbr wiatowych dla kadego mieszkaca Ziemi wypowiadao si wielu ekonomistw i autorytetw, midzy innymi Watykan. Pius XII w 41 r. powiedzia w przemwieniu radiowym: 10. Dobra materialne, stworzone przez Boga dla wszystkich ludzi, [musz] zarwno dostawa si wedug zasad sprawiedliwoci i mioci. Nie przedstawimy tu problemw technicznych zwizanych z wprowadzeniem systemu, a tylko samo dziaanie Banku: ROZLICZENIE Majtek (oszacowany przez udziaowcw) 6 000 bilionw $ Dystrybucja Kapitau Konta udziaowcw (6 miliardw x $10000/rok x 10 lat) 600 bln $ Konta rodowiskowe (6 miliardw x $2000/rok x 10 lat) 120 Konto komunikacyjne 40 Konto kredytodawcw (okoo) 20 Cakowita dystrybucja kapitau (780) Rezerwa majtkowa 5 220 bln $ PRZEPYW GOTWKI Bank <dochd - w dolarach - opata za telekomunikacyjny przepyw gotwki - 2% Rynki > rozchody 80% udziaowcy 10 % ekosystemy 10% telekomunikacja Cakowita 10-letnia dystrybucja kapitau wynosi 780 bln $. Przy obecnym rocznym siedmiokrotnym wskaniku obrotu gotwki Bank bdzie transferowa 5460 bln $ rocznie. Przy 2% opacie za przekaz telegotwki dochd Banku wyniesie 109,2 bln $ rocznie. 80% ze 109,2 bln $ przyniesie kademu z szeciu miliardw udziaowcw po 14560 dolarw rocznej

dywidendy. 10% (10,92 bln $) jest zainwestowane w ekosystemy i 10% przeznaczone na zakup usug telekomunikacyjnych. Rezerwa zasobw w wysokoci 5220 bln $ przeznaczona jest na: otwarcie kont nowych udziaowcw ponad 6 pocztkowe miliardw, utrzymanie wskanika wartoci cakowitego kapitau przypadajcego na kadego udziaowca na staym poziomie, zamian innych walut na dolary GRB i na umacnianie zaufania ludzi do systemu. Oczywicie trzeba si liczy z dodatkowymi kosztami zwizanymi z hakerstwem i wszelkiego typu oszustwami, a wic z utrzymaniem sub kontroli. Niemniej jednak ten system jest waciwie w kadej chwili moliwy do wdroenia przy zaakceptowaniu go przez wszystkie kraje. Naley tu bardzo mocno przedstawi ograniczony zakres prawa dziedziczenia: nadwyka majtkowa od przyjtej redniej dla danej spoecznoci, np. powyej 100 000 $ przechodzi po mierci na wasno banku centralnego do wtrnego podziau. Czonek rodziny zmarego moe t nadwyk tylko dzierawi. Scheda 100 000 $ jest wystarczajca, eby zachowa wszystkie pamitki rodzinne nie narusza prawa cigoci rodziny i wasnoci prywatnej, a z drugiej strony to ograniczenie moderuje pazerno.

ZMYKI YDOWSKIE I INNE INFORMACJE


Oto niektre fakty ukryte przez ydowszyzn w celu zniewolenia wiata: 1. Arafat by agentem CIA 2. Cunami 2005 wywoaa amerykaska bomba W-52 3. Pk. Kadafi, szef Libii, nalea do loy masoskiej P-2 4. PRL bya najlepszym okresem w dziejach Polski, za od 1989-nadal, to okres najgorszy ostatniego 250-lecia 5. Teoria Einsteina jest nonsensem, bo nie moe by we wzorze c, jako staa fizyczna, gdy prdko wiata jest rna w rnych rodowiskach.[szczegowe wyjanienie: Dziwny ten wiat, J. Kpka] 6. Michnik naley do ydomasoskiego rzdu wiatowego 7. Inteligencja polska naley do tajnych stowarzysze i klubw masoskich i jest antypatriotyczna i pozanarodowa 8. Amerykanie nie wyldowali na Ksiycu, tylko nakrcili to w Hollywood 9. Biblia jest kamstwem, zapisem ydowskiego faszyzmu i rasizmu a nie Sowem Boym 10. Rzdy yda Castro s podtrzymywane przez USA, gdy przez Kub id narkotyki na Stany Zjedn. i zyski s dzielone w Senacie i Kongresie 11. Gorbaczow jest synem Berii, i za pienidze ydw z USA sprzeda swoj ojczyzn i wywiz najwiksze tajemnice wojskowe do USA 12. Polsk rzdz ukryci ydzi w liczbie 8 mln, a Jaruzalemski, Kohne, Stolzman, Kalkstein to prawdziwe nazwiska poprzednich prezydentw 13. Pisudski by agentem Niemiec [ktrzy go osadzili na stolcu w Warszawie] i Austrii, i by wrogiem przyczenia lska i Wielkopolski do macierzy. Przez Wielkopolan zosta nawet nazwany publicznie zdrajc. Podobnie niemieckim agentem by yd Jzef Beck 14. aden z rektorw polskich uczelni nie jest Polakiem 15. Kociuszko przez odmow przyjcia korony polskiej w 1802 z rk cara Pawa I przesun odzyskanie niepodlegoci Polski o przeszo 100 lat 16. Caa polskojzyczna prasa i media s w rkach ydw niemieckich [Springer], albo brytyjskich [Murdoch] wczajc w to RM i TV TRWAM. 17. Legiony Poniatowskiego przez odmow przejcia na stron Kutuzowa w 1812 r. i wystpienia przeciw Napoleonowi uniemoliwiy wywalczenie niepodlegoci Polski i skazay Polakw na pomiewisko Europy w obrbie ociupinki zwanej Ksistwem Warszawskim a pniej Krlestwem Polskim. 18. Objawienia fatimskie s faszem puszczonym w wiat przez ydomasoneri przed przygotowanym puczem Lenina w Rosji. Do tej pory s 4 przeczce sobie wersje tych Objawie, tworzone koniunkturalnie. 19. Sejm Czteroletni by inicjowany i kontrolowany przez ambasadora Rosji Sieversa przy wsppracy z kreatur, SAR, ktry dla zmylenia swej haniebnej roli sam przystpi do

Targowicy. Ustalenia Sejmu byy wielk zdrad i bezporedni przyczyn zniknicia Polski z mapy wiata. 20. Tzw. upadek komunizmu w Europie, to realizacja planw ydomasoskich, a w ktrych Wasa, Wojtya, Solidarno, Okrgy St, to drobne elementy planu wadztwa wiatowego ydw ukrytych 21. Maonkowie, Krlestwo Kampuczy to ukryci ydzi, podobnie jak rodzina krlewska brytyjska 22. Lekarze bez granic zarazili HIV ok. milion Afrykaczykw 23. Polacy skazani s na eksterminacj do poziomu 15 mln w najbliszym 20-leciu przez 8 mln ukrytych ydw okupujcych Polsk 24. W ONZ jest od 2000 roku projekt umoliwiajcy wprowadzenie natychmiastowe socjalizmu wiatowego gdzie kady obywatel wiata mgby y dostatnio z dywidend zasoby finansowe wiata spokojnie pozwalaj na godne ycie dla kadego obywatela Ziemi 25. Cay wiat jest w rkach ukrytych ydw i aden kraj nie prowadzi wasnej polityki, tylko dziaania osonowe dla Izraela. [przeledmy to na przykadzie Polski, Rosji i USA ostatnich 20 lat, raz z punktu widzenia interesu danego kraju oraz punktu widzenia dziaania tego kraju na rzecz Izraela]. 26. Gen. Sikorskiego usun nie Stalin, a Churchill do spki z rzdem londyskim, eby uniemoliwi dobr wspprac armii polskiej u boku Stalina i nasze przysze dobre stosunki z Rosj Radzieck. 27. Podobny kontekst miao Powstanie Warszawskie, ktre oprcz umiercenia wyksztaconych Polakw zniszczyo nam stolic, na odbudow ktrej, pniej wykupywalimy cegieki. Dzisiaj nie wiedzie czemu gloryfikujemy t bzdurn hab narodow? Podobnie WiN za pomoc, ktrego yd Mikoajczyk chcia doprowadzi do wojny domowej i wykrwawi do szcztu nard polski. 28. X. Jerzy Popieuszko by ydem i wylansowa najwikszych wrogw Polski, ydw: Michnika, Kuronia i Geremka, przyczyni si zatem do upadku Polski, ktry mamy od 20 lat. 29. Okrgy St by V Rozbiorem Polski, aktem haby, gdy ydzi z tzw. opozycji przejli od ydw rzdzcych peni wadzy nad Polsk przy aprobacie otumanionych Polakw. 30. Upadek Polski zacz si od 6 wrzenia 1980, kiedy to ydzi Kania i Jaruzelski dokonali zamachu stanu obalajc Gierka. Nastpnie nastpuje 10 lat czyszczenia szeregw opozycji i przygotowanie okupacji ydowskiej Polski. Pocztkiem tej wadzy byo posunicie Rakowskiego o cofniciu decyzji podatkowej od nadmiernych dochodw w 1989r.: budet uzupeniono uderzeniem w majtek ZUS. Akordem kocowym wykoczenie stoczni oraz rozpowszechnienie niekontrolowanego hazardu, niszczenie reszty majtku narodowego i rozbicie dzielnicowe Polski. 31. Najwikszym wrogiem wewntrznym w Polsce jest Koci Katolicki, ktry wic nard obrzdowoci okadza umysy i odbiera energi czynu oraz moliwo bezporedniej komunikacji wsplnotowej. 32. Tusk to yd niemiecki, ktry w porozumieniu z Bruksel i Berlinem wspiera RA w likwidacji pastwa polskiego. 33. Tajemnicze zamachy na WTC, most na Mississippi, Madryt i inne, nie s dzieem terrorystw islamskich, ale ydoamerykaskich tajnych sub. 34. Wszystkie organizacje polityczne w Polsce legalne jak i nielegalne s organizowane i kontrolowane przez ydowskie tajne suby. Cao ycia spoecznego wcznie z administracj, jurysdykcj, kocioem i mediami jest pod ich bezporedni kontrol i zarzdem. 35. System wsplnotowy jest moliwy do wprowadzenia w Polsce natychmiast cznie ze zmian Konstytucji i obaleniem panowania ydowszyzny oraz penym zlikwidowaniem fikcyjnego zaduenia, wymian administracji, sdownictwa, bankowoci, likwidacj Kocioa itp. bez zastosowania dziaa militarnych i si zewntrznych. Wie to si z wyjciem z UE i stworzeniem rozwojowej Konfederacji Wschodniej.

HYMNY
POLSKI HYMN NARODOWY Jeszcze Polska nie zgina, Pki my yjemy! Co nam obca przemoc wzia, Sami odbierzemy! Marsz, marsz, Narodzie Ku witej swobodzie! Wyt swoje siy: - Zawsze w Tobie byy! Wrogi Ci tpiy rne, Walczye dla innych - Bg pomoe! - nie na prno! - Kara spotka winnych. Wznie Biel z Czerwieni! - Przyszo nasz odmieni, Chroni Sawii progi I zwycistwa drogi: To Ojczyzna, ycie w prawdzie, Godno dla kadego. Cay Nard niech tu znajdzie Rado szczcia swego. Zwyciaj Polsko! Kade miasto i wiosko! Dawaj przykad wiatu: - Kady Polak bratem! HYMN SOWIAN Hej Sowianie, jeszcze nasza Sowian mowa yje, pki nasze wierne serce za nasz nard bije. yje, yje duch sowiaski, i y bdzie wiecznie, Gromy, pieko - zoci waszej ujdziem my bezpiecznie! Mow nasz ukochan, Bg nam zwierzy w darze. Wydrze nam j - nikt na wiecie tego nie dokae. Ilu ludzi, tylu wrogw, moem mie na wiecie, Bg jest z nami, kto nam wrogiem, tego Bg nasz zmiecie! I niechaj si ponad nami grona burza wzniesie, skaa pka, db si amie, ziemia niech si trzsie. My stoimy stale, pewnie, jako mury grodu. Czarna ziemio, pocho tego, kto zdrajc narodu

ZACZNIK 5 GODO

Symbol gromady

Przykadowa wersja dla miasta Sosnowiec

POSOWIE
Autorzy dzikuj Szanownemu Czytelnikowi za zapoznanie si z naszymi tekstami. Bylibymy usatysfakcjonowani wiedzc, e materiay s podane przejrzycie, zrozumiale nawietlaj i wyjaniaj problem a take daj jasn i pewn drog na patriotyczn odnow Polski oraz rozwj nowej cywilizacji sawskiej. Zdajemy sobie spraw, e to zaledwie pocztek drogi wyzwolenia narodu polskiego spod jarzma najbardziej podego zdegenerowanego imperium upiestwa w dziejach wiata, ale jest nadzieja, e jego upadek ju dugo nie potrwa. Bo jeli si temu na spokojnie przyjrze, to nie ma si czego ba: ani mzgw, ani autorytetw, ani siy, ani finansw. Tak naprawd, ydowszyzna ich nie posiada. Operuje tylko tym, co ukradnie lub podstpnie zawaszczy.. Aksjologia kupy si nie trzyma, filozofii tak naprawd tam nie ma. Dziwi moe zgoa co innego: atwo upienia ludzkiej inteligencji narodw przez ich banialuki, dyrdymay i inne tpe posunicia typu: przekamanie, wywoanie strachu, wprowadzenie w nibytajemic, upiestwo w stylu janosikowym, i przebieranki typu: hierarchia kocielna, celebrytyzm i wizualizacja. I bezczelne kamstwo oraz gra w zego i dobrego oficera: np. zeloci ydowscy w Izraelu broni Palestyczykw i wystpuj przeciw wadzom Izraela jako imperium Szatana. I si im wierzy, e s szczerzy! To trwanie w letargu trzeba skoczy, czasu niewiele, a oni nie rezygnuj. W tej chwili dochodzi do ideologicznej wojny wiatw, gdy rozproszeni, co prawda po wiecie ale mdrzy ludzie, coraz bardziej znajduj posuch i przebijaj si ze swoj wiedz przez sito dezinformacji ydowskiej. Rwnie ruchy spoeczne coraz wyraniej artykuuj swoje racje. Mot i sierp powiewa dumnie nad Akropolem, a Japoczycy nie zapomn drugiego po Hiroszimie tegorocznego prezentu od swego najwikszego przyjaciela. wiadomo dotrze do kadego: w Polsce wali si Koci, nastpuje coraz wikszy rozziew pomidzy poczynaniami wadzy a narodem. Ludzie nie maj na chleb i prd a oni dalej swoje: kto gdzie jakie miejsce na listach albo, e trzeba paci kary z emisj CO2 a przecie dziki temu przyroda yje! Rodzin masz rozbi, dziecko wyskroba a piesek ma mie apartament w schronisku i olbrzymi dotacj. Natomiast zabawa tylko dla szubrawcw i zboczecw. Jest to cakowite nieporozumienie cywilizacyjne. I atwo je naprawi. atwo ich rozliczy, nawet prawnie, w myl obecnie istniejcego prawa! I bardzo atwo zbudowa normalny naturalny system spoeczny, ktry mona wycign z waciwiej analizy i wasnej historii i kultury sawskiej. Ktra ma ponad 10 tys lat i ktrej ydowszyzna do pit nie dorasta! Wystarczy nie ba si by sob! Nie ba si by Polakiem i Sawianinem! Nie ba si to wiedzie, by mdrym i edukowa innych; wzmacnia si we wsppracy! Bo ta ksika to waciwie apel: Bierzmy si do roboty i budujmy wszechnic i wsplnotowo, gdy w ten sposb obalimy ydowszyzn i zbudujemy wielk Polsk i Sawi! A kady Polak bdzie godnym gospodarzem tej ziemi w swoich naturalnych prawach i strukturach! Kady tu jest wany, kady tu jest prezesem i prezydentem w swoim zakresie praw i obowizkw. Dzikujemy Waldek Pastuszka ukasz Rogalski

Spis treci Wstp2 Rozdzia 1 Problemy Sowiaszczyzny. Przyczyny upadku i odrodzenie3 Pocztki Sowiaszczyzny Przyczyny upadku Sowiaszczyzny Utoniecie w letargu antymitu i bezwoli Przesanki odbudowy Sowiaszczyzny Rozdzia 2. Zasuone postacie dla Sowiaszczyzny...57 Odznaczenia Chwaa Sawii.89 Rozdzia 3. Uwagi do Sowiaskiej historii Polski..98 Wstp ydzi, ydowszyzna, przywileje, ukryta okupacja ydowska Zabuania i Chmielnicki Konstytucja 3 maja. kociuszko, Pepi, Napoleon, Czartoryski, SAR Trwao granic i sprawa lska. Sprawa czeska i husycka. Pisudski/Selman i jego scheda Wersal, Teheran, Jata Stalin i stalinizm, Rosja zdrada Czech w XIV w. i 1938r. Przewrt Lenina finansowy przez konsorcja niemiecko-brytyjskie, czyli obalenie legalnego rzdu Kiereskiego. sprawa wrzenia, czym by 17.09.39 dla narodw Zabuania. Rusofobia, okcydentofilizm, chrzecijastwo, ciemnota. Powstanie 44 Sprawa Sikorskiego Ocena PRL, wrg wewntrzny: witsi od papiea, czerwone harcerstwo i przewroty antypolskie: 56, 68, 70. Czas po. Zakamywanie historii najnowszej i ekonomii, obecna supercenzura, wizualizacja - czyli pozorowane kulty: JP2, Katy, Smolesk. Perspektywy dla Polski i caej Sowiaszczyzny Jak widz inne narody Polsk i jej histori? Rozdzia 4. Od powstania wszechwiata do Novoslavji...203 Rozdzia 5. Polania - Rzeczpospolita Sowiaska i jej twrca Stanisaw Budniak..230 Zaczniki254 Biao-czerwona ksieczka wspnotowoci Ankieta spoecznego przygotowania Kalendarz Sawski Inne Godo i Symbol Gromady