LÔØI NOÙI ÑAÀU

ʐᬞᤃ†ʐ∣ṏ
ख़䑖 

MC LC 
I CHÁNH TÂN TU I TNG KINH

Nguyeãn Minh Tieán
bieân soaïn
Nguyeãn Minh Hieån
hieäu ñính

Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni ra ñôøi töø caùch ñaây hôn
hai möôi laêm theá kyû. Vaø taát caû nhöõng gì maø chuùng ta
ngaøy nay ñöôïc bieát lieân quan ñeán ñöùc Phaät, cuõng nhö taát
caû nhöõng gì maø chuùng ta coù theå thöøa höôûng ñöôïc töø trí
tueä sieâu vieät cuûa ngaøi, veà maët giaùo lyù laø khoâng vöôït ra
ngoaøi ba taïng kinh ñieån. Vì theá, noùi ñeán Phaät giaùo cuõng
laø ñoàng nghóa vôùi noùi ñeán ba taïng kinh ñieån: Kinh taïng,
Luaät taïng vaø Luaän taïng, hay thöôøng ñöôïc bieát ñeán hôn
qua teân goïi laø Ñaïi taïng kinh.
Tuy nhieân, ñieàu khoâng may laø moät soá Phaät töû khoâng
coù ñuû nhöõng hieåu bieát cô baûn veà Ñaïi taïng kinh. Tröôùc heát,
vì ña soá haøng trí giaû ôû nöôùc ta ñeàu söû duïng Ñaïi taïng kinh
baûn chöõ Haùn, töùc laø Haùn taïng. Nhö vaäy, ñaïi ña soá nhöõng
ngöôøi coøn laïi khoâng bieát chöõ Haùn thì chæ ñöôïc tieáp xuùc
qua caùc baûn Vieät dòch, maø cho ñeán nay vaãn coøn laø quaù ít
oûi vaø coù nhieàu haïn cheá.
Chính vì theá, noùi ñeán Ñaïi taïng kinh, raát nhieàu
ngöôøi chæ hieåu chung chung laø kinh ñieån Phaät giaùo, maø
khoâng hieåu ñöôïc moät caùch cuï theå laø nhöõng kinh ñieån gì,
vaø caøng khoâng hình dung ñöôïc soá löôïng cuûa nhöõng kinh
ñieån trong Ñaïi taïng laø ñoà soä ñeán möùc naøo.
Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chuyeân taâm tu trì, coù theå noùi laø
qua vieäc tuïng ñoïc, haønh trì chæ moät hoaëc vaøi quyeån kinh
cuõng ñaõ quaù ñuû ñeå mang laïi söï an vui trong cuoäc soáng, vaø
môû roäng con ñöôøng giaûi thoaùt cho mai sau.
Nhöng ñöùng töø goùc ñoä nhöõng ngöôøi ñang muoán tìm
hieåu, hoïc hoûi, hoaëc vôùi nhöõng ai böôùc ñaàu laøm quen vôùi
kinh ñieån Phaät giaùo, thì moät söï hieåu bieát khaùi quaùt vaø cô
baûn veà Ñaïi taïng kinh laø raát caàn thieát ñeå giuùp phaùt khôûi
loøng tin hoaëc ñònh höôùng cho vieäc tu taäp. Maët khaùc, vôùi
nhöõng vò ñang nhaän laõnh traùch nhieäm xieån döông giaùo
5

Mc lc i Tng Kinh

Li nói u

phaùp, caàn phaûi giaùo hoùa cho nhieàu ngöôøi, thì vieäc nghieân
cöùu hoïc hoûi veà Ñaïi taïng kinh laïi caøng quan troïng hôn nöõa.
Xuaát phaùt töø nhöõng suy nghó ñoù, chuùng toâi khoâng neä
choã hieåu bieát keùm coûi, cuõng heát söùc coá gaéng ñeå taïo moïi
ñieàu kieän cho ra ñôøi phaàn muïc luïc cuûa baûn Ñaïi Chaùnh
Taân Tu Ñaïi Taïng Kinh, phieân baûn ñöôïc cho laø ñaùng tin
caäy nhaát hieän nay.
°°°
Trong khi laøm vieäc naøy, chuùng toâi coù vaøi suy nghó
nhö sau:
n Vieäc hình thaønh moät boä Ñaïi taïng kinh tieáng Vieät
voán laø nieàm mô öôùc cuûa taát caû Phaät töû Vieät Nam töø xöa
nay, nhaát laø töø khi chuùng ta coù chöõ Quoác ngöõ. Nhöng
nhöõng ngöôøi tham gia vieäc dòch thuaät tính ñeán nay duø laø
raát nhieàu laïi vaãn chöa coù moät söï thoáng keâ cuï theå naøo.
Cho ñeán caùc kinh ñaõ ñöôïc dòch, cuõng khoâng ai bieát roõ soá
löôïng laø bao nhieâu, do ai dòch. Noùi caùch khaùc, xöa nay
chuùng ta laøm vieäc naøy moät caùch hoaøn toaøn tuøy tieän, chöa
coù moät söï toå chöùc thoáng nhaát. Ñieàu naøy daãn ñeán choã,
hoaëc nhieàu vò cuøng dòch moät kinh, hoaëc coù nhieàu kinh
quan troïng leõ ra raát caàn dòch tröôùc thì vaãn chöa ai dòch...
Hôn theá nöõa, vieäc in aán, löu haønh do ñoù cuõng trôû neân tuøy
tieän, khoâng ai bieát ñöôïc ñaày ñuû veà soá löôïng cuõng nhö chaát
löôïng. Neáu cöù giöõ nguyeân tình traïng naøy, thì coù leõ chuùng
ta seõ raát khoù maø coù ñöôïc moät boä Ñaïi taïng kinh tieáng Vieät
hoaøn haûo!
Ngöôïc laïi, neáu coù moät söï ñoàng taâm hieäp löïc giöõa
nhöõng ngöôøi cuøng quan taâm, thì chaéc chaén coâng vieäc duø
laâu daøi ñeán ñaâu cuõng seõ coù ngaøy hoaøn taát. Cho duø theá heä
naøy chöa hoaøn thaønh, cuõng vaãn ñeå laïi ñöôïc thaønh quaû roõ
raøng cho theá heä sau tieáp böôùc. Vaø khi hoaøn taát ñöôïc Ñaïi
taïng kinh tieáng Vieät, seõ laø moät ñoùng goùp voâ cuøng quyù giaù
khoâng chæ rieâng cho Phaät giaùo nöôùc nhaø, maø coøn coù theå
xem laø cho caû kho taøng vaên hoùa cuûa nöôùc ta nöõa.
6

Khi thöïc hieän vieäc giôùi thieäu Ñaïi taïng kinh qua baûn
muïc luïc naøy, chuùng toâi cuõng ñoàng thôøi neâu leân ñieàu ñoù,
vôùi hy voïng seõ coù nhieàu ngöôøi taùn thaønh ñeå cuøng nhau
môû ra moät höôùng ñi môùi. Hay noùi khaùc ñi, muïc ñích tröôùc
tieân cuûa baûn muïc luïc naøy laø giôùi thieäu cho nhöõng ai quan
taâm ñeán moät Ñaïi taïng kinh tieáng Vieät coù theå thaáy roõ
ñöôïc khoái löôïng coâng vieäc phaûi laøm.
o Töø tröôùc ñeán nay, nhöõng ai coù nhu caàu tra khaûo,
tìm kieám thoâng tin trong Ñaïi taïng kinh ñeàu phaûi söû duïng
baûn chöõ Haùn. Ñieàu naøy khoâng khoù laém ñoái vôùi nhöõng vò
hoïc cao hieåu roäng, nhöng quaû laø cöïc kyø khoù khaên cho
nhöõng ai coøn non keùm. Hôn theá nöõa, traät töï saép xeáp
trong baûn chöõ Haùn laïi hoaøn toaøn khoâng theo vôùi danh
xöng Haùn Vieät maø chuùng ta quen duøng, neân cho duø laø
ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc, maø tìm cho ra quyeån kinh, boä kinh
mình caàn cuõng khoâng phaûi laø chuyeän ñôn giaûn. Baûn muïc
luïc naøy ñaõ chuù aâm Haùn Vieät cho taát caû caùc teân kinh, laïi
saép xeáp teân thoâng duïng nhaát theo thöù töï baûng chöõ caùi,
neân vieäc tìm kieám khaù deã daøng. Ñoái vôùi nhöõng kinh naøo
coù nhieàu teân goïi khaùc nhau, cuõng ñeàu coù ñöa vaøo vaø chæ
daãn tham chieáu ñeán moät teân chính thöùc. Nhö vaäy, ngay
caû ñoái vôùi nhöõng ai gioûi chöõ Haùn, thì duøng baûn muïc luïc
naøy cuõng vaãn nhanh choùng, tieän lôïi, ñôõ maát thôøi gian hôn.
p Thoâng qua vieäc tìm hieåu muïc luïc Ñaïi taïng kinh,
chuùng toâi cuõng hy voïng giôùi thieäu ñöôïc vôùi ñoäc giaû moät soá
neùt cô baûn nhaát veà nhöõng vaán ñeà lieân quan nhö caùc dòch
giaû vaø vieäc truyeàn baù Phaät giaùo qua caùc thôøi ñaïi. Maëc duø
phaàn lôùn laø lieân quan ñeán Phaät giaùo Trung Quoác (vì
chuùng ta ñang noùi veà Haùn taïng), nhöng ñoâi khi cuõng coù
nhöõng moái lieân heä tröïc tieáp ñeán Vieät Nam, nhö tröôøng
hôïp cuûa moät soá cao taêng Trung Quoác hoaëc AÁn Ñoä ñaõ töøng
ñeán hoaèng hoùa taïi nöôùc ta. Ngoaøi ra, vieäc ngöôøi Vieät Nam
chuùng ta tieáp thu coâng trình Haùn taïng ñaõ laø vieäc hieån
nhieân töø xöa nay. Theo höôùng naøy, saùch ñöôïc chia laøm 2
phaàn roõ reät: phaàn Chính vaên cung caáp nhöõng thoâng tin
thieát yeáu nhaát veà caùc kinh ñieån trong Ñaïi taïng kinh, vaø
7

Mc lc i Tng Kinh
phaàn Phuï luïc giôùi thieäu moät soá caùc dòch giaû vaø trieàu ñaïi.
Phaàn naøy tuy chöa theå ñöôïc xem laø hoaøn chænh vì coøn
thieáu raát nhieàu thoâng tin maø hieän nay chuùng toâi chöa coù
ñuû ñieàu kieän thu thaäp, nhöng hy voïng laø cuõng coù theå giuùp
ích ñöôïc ít nhieàu cho nhöõng ai quan taâm tìm hieåu.
°°°
Söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa Phaät giaùo voán dó ñaõ
gaén lieàn vôùi Ñaïi taïng kinh. Raát nhieàu nöôùc treân theá giôùi
ñaõ hoaøn taát coâng vieäc phieân dòch Ñaïi taïng kinh sang
tieáng nöôùc mình. Rieâng Vieät Nam ta, cho ñeán nay vaãn
coøn daäm chaân khaù laâu. Chuùng toâi mong sao vieäc giôùi
thieäu Ñaïi taïng kinh laàn naøy seõ gôïi leân ít nhieàu suy nghó
cho nhöõng ai coù cuøng taâm nguyeän, ñeå cuøng nhau ngoài laïi
vaø goùp söùc thöïc hieän coâng vieäc naøy.
Söï ra ñôøi baûn muïc luïc naøy laø keát quaû coù ñöôïc töø söï
noã löïc laâu daøi cuûa nhieàu ngöôøi, taêng só cuõng nhö cö só.
Chuùng toâi xin chaân thaønh ghi nhaän coâng lao cuûa nhöõng
ngöôøi ñaõ giuùp söùc cho coâng trình, tröïc tieáp cuõng nhö giaùn
tieáp, cho duø khoâng theå neâu teân taát caû caùc vò ôû nôi ñaây.
Chuùng toâi voâ cuøng bieát ôn söï ñoùng goùp cuûa ñaïi ñöùc Thích
Nhuaän Chaâu vaø chö taêng ôû tònh thaát Töø Nghieâm – Ñaïi
Toøng Laâm, chö taêng chuøa Phoå Hieàn (TP. Hoà Chí Minh),
cuõng nhö söï giuùp ñôõ cuûa anh Ñoã Quoác Baûo (Coäng hoøa
Lieân bang Ñöùc) veà maët kyõ thuaät trong vieäc theå hieän chöõ
Haùn, vaø anh Nguyeãn Höõu Cöù (nhaø saùch Quang Minh, TP.
Hoà Chí Minh) ñaõ khuyeán khích hoã trôï moïi maët trong suoát
thôøi gian chuùng toâi thöïc hieän coâng trình naøy.

CHÍNH VAÊN

Trong taát caû caùc hình thöùc boá thí thì Phaùp thí laø cao
troåi hôn heát. Xin hoài höôùng taát caû coâng ñöùc ñeå thaønh taâm
caàu nguyeän cho coâng trình phieân dòch Ñaïi taïng kinh sang
tieáng Vieät sôùm coù moät ngaøy thaønh töïu vieân maõn.
NHÖÕNG NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN

8

9

Chính vn

ʐᬟᤅ•ʐ∥ṑ ू⠲
MC LC I CHÁNH TÂN TU I T NG KINH

A Di à Kinh L c Ký (1
quyn) Nht Bn Nguyên Tín
son Q. 57, Tr. 673, Sh. 2210 
䞉⃓䞊ㇺࣂ㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ

A
A Bt Kinh o Ph
t Khai Gi i
Phm Chí A Bt Kinh

▤ ‫ۦ‬Ƀ⏁)

A Di à Kinh Ngha Ký (1
quyn) Tùy Trí Khi thuy
t 
Q. 37, Tr. 306, Sh. 1755 䞉

A Bt Ma Np Kinh o Ph
t
Khai Gi i Phm Chí A Bt
Kinh

⃓䞊ㇺ㏶㰙 (ጺᝓ) (䟅 ┮
䣯㲫)

A C u L u Kinh o Ph
t
Thuy t A C u L u Kinh

A Di à Kinh Ngha S o
Ph
t Thuy t A Di à Kinh
Ngha S

A Di à Bí Thích (1 quyn) 
Nht Bn Giác Tông son 
Q. 79, Tr. 48, Sh. 2522 䞉⃓

䞊⽌䌝 (ጺᝓ) (Ⓚ▤㯅䒢
⏁)

A Di à Kinh Ngha S o
Ph
t Thuy t A Di à Kinh
Ngha S

A Di à C Âm Thanh V ng 
à La Ni Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 12,
Tr. 352, Sh. 370 䞉⃓䞊ఞ

A Di à Kinh Ngha Thu
t (1
quyn) ng Hu T nh
thut Q. 37, Tr. 307, Sh. 1756 
䞉⃓䞊ㇺ㏶䆓 (ጺᝓ) (ᣬ

ટ㒊࠺䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ)
(ʞ㵰)

օ⩚䆓)

A Di à Kinh o Ph
t Thuy t
A Di à Kinh
A Di à Kinh o Ph
t Thuy t
A Di à Tam Da Tam Ph
t
Tát Lâu Ph
t àn Quá 
Nhân o Kinh
10

A Di à Kinh S o Ph
t
Thuy t A Di à Kinh S (Trí
Viên thut)

d ch Q. 50, Tr. 172, Sh. 2045 

A Di à Kinh Thông Tán S
(3 quyn) ng Khuy C
son Q. 37, Tr. 329, Sh. 1758 
䞉⃓䞊ㇺ䆶㻠࣍ (ፂᝓ)

A Hàm Khu Gi i Th
p Nh
Nhân Duyên Kinh (1 quyn) 
Hu Hán An Huyn và
Nghiêm Pht iu cùng d ch 
Q. 25, Tr. 53, Sh. 1508 䞉᠇

䞉㒹࠺ԫᲹख़᪻㉊ㇺ (ጺ
ᝓ) (〟੍ ╠⍺䠋⋡㵰)

(ᣬ ⿢ᯕ⏁)

ឿ㯪᜝Ɛ᪻㉊ㇺ (ጺᝓ)
(Ӆ⫨ ͖࠷ᕍ᪏Ȇ㳀㵰)

A Di à Kinh Y u Gi i o
Ph
t Thuy t A Di à Kinh
Y u Gi i

A Na Bân Hóa Tht T
Kinh (1 quyn) Hu Hán An
Th
Cao d ch Q. 2, Tr. 862, Sh.
140 䞉 䈝 䈬 䈚 ᛲ ጼ ̴ ㇺ

A Di à Ph
t Thuy t Chú (1
quyn)  Q. 12, Tr. 352, Sh.
369 䞉⃓䞊Ȇ㲫ᡆ (ጺᝓ)

(ጺᝓ) (Ӆ⫨ ͖œ୐㵰)

A Di à Tam Da Tam Ph
t
Tát Lâu Ph
t àn Quá 
Nhân o Kinh o Ph
t
Thuy t A Di à Tam Da Tam
Ph
t Tát Lâu Ph
t àn Quá 
Nhân o Kinh

A Nan à Mc Kh Ni Ha Ly 
à Kinh (1 quyn) Lu Tng 
Cu Na Bt à La d ch Q.
19, Tr. 685, Sh. 1013 䞉䠋䞊

ख़ᏅΨᡑ䠊䞊ㇺ (ጺᝓ)
(ᙥ͗ ⥘䈝㽾䞊㏙㵰)

A Dc V ng Kinh (10 quyn) 
L ng Tng Già Sa La d ch 
Q. 50, Tr. 131, Sh. 2043 䞉

A Nan Tht Mng Kinh (1
quyn) ông Tn Trúc àm
Vô Lan d ch Q. 14, Tr. 758,
Sh. 494 䞉䠋ጼᳮㇺ (ጺᝓ)

㒹࠺ㇺ (᜝ᝓ) (⚨ ᓘǸ˷
㏙㵰)

A Di à Kinh S (1 quyn) 
ng Khuy C son Q.
37, Tr. 310, Sh. 1757 䞉⃓䞊

A Dc V ng Truyn (7
quyn) Tây Tn An Pháp
Khâm d ch Q. 50, Tr. 99, Sh.
2042 䞉㒹࠺ᒨ (ጼᝓ) (㮤

ㇺ࣍ (ጺᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ⏁)

┉ ͖⧐⢎㵰)

A Di à Kinh S o Ph
t
Thuy t A Di à Kinh S
(Nguyên Hiu thut)

A Dc V ng Tc Hoi Mc
Nhân Duyên Kinh (1 quyn) 
Phù Tn àm Ma Ha Nan 

(◗┉ ⿾╠⯰㤋㵰)

A Nan Vn S Ph
t Cát Hung
Kinh (1 quyn) Hu Hán An
Th
Cao d ch Q. 14, Tr. 754,
Sh. 492 䞉䠋ᤫƏȆ៥ᗒ

ㇺ (ጺᝓ) (Ӆ⫨ ͖œ୐㵰)

A R a La à La Ni A L
Lc Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 20, Tr. 23,
11

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Sh. 1039 䞉ᣪʒ㏙䞊㏙Ψ

䞉ᩰᙷㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ
㵰)

A Sai Mt B Tát Kinh (7
quyn) Tây Tn Trúc Pháp
H d ch Q. 13, Tr. 583, Sh.
403 䞉П▣㝈㢧ㇺ (ጼᝓ)

La Ni Kinh Tu Hành Nghi
Qu# (3 quyn) ng Thi n
Vô Uý d ch Q. 21, Tr. 187, Sh.
1239 䞉៮㢆Ɍᔴ⁋ʗỖ

⤅╠ࢠ䡇ᡏ㳗 (Ɛᝓ) (ʞ
㵰)

A Tra Bc Câu Phó Chúc Chú
(1 quyn)  Q. 21, Tr. 202,
Sh. 1240 䞉៮㢆ᡐǃ᪬ᡆ

(ጺᝓ) (Ӆ⫨ ͖œ୐㵰)

ፃȆ䞊㏙ΨㇺɊ㪿ᓱ䁿
(ፂᝓ) (ᣬ ᥠ⯰ࢼ㵰)

(㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

A Súc Nh Lai Nim Tng
Cúng D ng Pháp (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
19, Tr. 15, Sh. 921 䞉䛸ʿᏠ

(ጺᝓ)
A T Ngha (3 quyn) Nht
Bn Tht Phm son Q. 77,
Tr. 521, Sh. 2438 䞉̹㏶ (

ӯ㲧ȥ䥝⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ō
ੴ㵰)

ፂᝓ) (Ⓚ▤ ềれ⏁)

A Súc Ph
t Qu!c Kinh (2
quyn) Hu Hán Chi Lâu Ca
Sm d ch Q. 11, Tr. 751, Sh.
313 䞉䛸Ȇ᫦ㇺ (Ɛᝓ)

A T Quán Dng Tâm Khu
Quy t (1 quyn) Nht Bn 
Tht Hu son Q. 77, Tr. 415,
Sh. 2432 䞉̹㯉ࢦӖឿ⦂

(Ӆ⫨ ⑀ᶜ䆌㶗㵰) `

(ጺᝓ) (Ⓚ▤ ềօ⏁)

A T Y u L c Quán (1
quyn) Nht Bn Tht Phm
son Q. 77, Tr. 551, Sh. 2439 
䞉̹㮥ࣂ㯉 (ጺᝓ) (Ⓚ▤

A Tra Bà Câu Qu" Thn i
T ng Th ng Ph
t à La Ni
Kinh không rõ ngi d ch 
Q. 21, Tr. 179, Sh. 1238 䞉

៮̆ᡐୢਥʗỖፃȆ䞊㏙
Ψㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

ềれ⏁)

A T$ àm Bát Ki%n Lu
n
(30 quyn) Phù Tn Tng Già 
Bà và Trúc Pht Ni m cùng
d ch Q. 26, Tr. 771, Sh. 1543 

A Tra Bà Câu Qu" Thn i
T ng Th ng Ph
t à La Ni
Thn Chú Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 21,
Tr. 178, Sh. 1237 䞉៮̆،

䞉⤅╠ᕇߨѮ㳗 (ፂ᜝ᝓ)
(〟੍ ᓘǸ⋡̆ᕍ⿾Ȇӯ
㵰)

ୢਥʗỖፃȆ䞊㏙Ψਥᡆ
ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

A T$ àm Cam L V Lu
n (2
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 28, Tr. 966, Sh. 1553 䞉

A Tra Bc Câu Nguyên Súy 
i T ng Th ng Ph
t à
12

Tr. 807, Sh. 2250 䞉⤅䇞ਉ

Ɍ㗇㳗‫ب‬㮥䍦 (ፂ᜝ᝓ)
(Ⓚ▤ ۛօ⏁)

A T$ àm Ng& Pháp Hành
Kinh (1 quyn) Hu Hán An
Th
Cao d ch Q. 28, Tr. 998,
Sh. 1557 䞉⤅╠Ɨ⧐㪿ㇺ

A T$ t Ma Câu Xá Lu
n Kê
C (2 quyn) Nht Bn Pháp
Tràng son Q. 64, Tr. 440, Sh.
2252 䞉⤅䇞ਉɌ㗇㳗੩

ៀ (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ⧐ю⏁)

A T$ àm Tâm Lu
n Kinh (6
quyn) Cao T Na Liên A T$ t Ma Câu Xá Lu
n
Da Xá d ch Q. 28, Tr. 833, Sh. Pháp Ngha (30 quyn) Nht
1551 䞉⤅╠Ӗ㳗ㇺ (ᕉᝓ) Bn Khoái o son Q. 64,
Tr. 1, Sh. 2251 䞉⤅䇞Ɍ㗇
(୐䲣 䈝䆿⋡㑦㗇㵰)

㳗⧐㏶ (ፂ᜝ᝓ) (Ⓚ▤ ӫ
䇝⏁)

A T$ àm Tâm Lu
n (4
quyn) Tn Tng Bà và
Hu Vin cùng d ch Q. 28, Tr.
809, Sh. 1550 䞉⤅╠Ӗ㳗

A T$ t Ma Câu Xá Lu
n
(30 quyn) Tôn gi Th
Thân
to ng Huyn Trang d ch 
Q. 29, Tr. 1, Sh. 1558 䞉⤅

(᪶ᝓ) (┉ ᓘ⋡̆ᕍօ䇧
㵰)

䇞ਉɌ㗇㳗 (ፂ᜝ᝓ) Γ㑁
œ㮼䆼 (ᣬ ࠷ʳ㵰)

A T$ àm T$ Bà Sa Lu
n (60
quyn) Bc L ng Phù à
Bt Ma và o Thái cùng mt
s ngi khác d ch Q. 28, Tr.
1, Sh. 1546 䞉⤅╠⤅̆⦝

A T$ t Ma Câu Xá Thích
Lu
n (22 quyn) Trn Chân

d ch Q. 29, Tr. 161, Sh.
1559 䞉⤅䇞ਉɌ㗇䌝㳗

㳗 (ᕉ᜝ᝓ) (ᛳ⩄ ‫ټ‬䞊㽾
⍺ᕍ䇝⧧〸㵰)

(Ɛ᜝Ɛᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

A T$ t Ma Câu Xá Lu
n
B n Tng (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 29, Tr.
310, Sh. 1560 䞉⤅䇞ਉɌ

A T$ t Ma i T$ Bà Sa
Lu
n (200 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 27, Tr.
1, Sh. 1545 䞉⤅䇞ਉʗ⤅

㗇㳗▤䢿 (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ
㵰)

̆⦝㳗 (Ɛवᝓ) (ᣬ ࠷ʳ
㵰)

A T$ t Ma Câu Xá Lu
n
Ch' Y u Sao (30 quyn) Nht
Bn Trm Hu son Q. 63,

A T$ t Ma Gii Thân Túc
Lu
n (3 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 26, Tr.
13

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

614, Sh. 1540 䞉⤅䇞ਉࢺ

329, Sh. 1562 䞉⤅䇞ਉ䢻

䁞㽦㳗 (ፂᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

⢫࡞㳗 (ᕇ᜝ᝓ) (ᣬ ࠷ʳ
㵰)

A T$ t Ma Pháp Un Túc
Lu
n (12 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 26, Tr.
453, Sh. 1537 䞉⤅䇞ਉ⧐

A T$ t Ma Thc Thân Túc
Lu
n (16 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 26, Tr.
531, Sh. 1539 䞉⤅䇞ਉ㵙

㣳㽦㳗 (᜝Ɛᝓ) (ᣬ ࠷ʳ
㵰)

䁞㽦㳗 (᜝ᕉᝓ) (ᣬ ࠷ʳ
㵰)

A T$ t Ma Phát Trí Lu
n
(20 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 26, Tr. 918, Sh.
1544 䞉⤅䇞ਉ⸫┮㳗 (Ɛ

A Xà Lê i Mn La Quán 
nh Nghi Qu# (1 quyn)  
Q. 18, Tr. 189, Sh. 862 䞉䜟

᜝ᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

⛅ʗ▂㛬␯‫݌‬䢷ᓱ䁿 (ጺ
ᝓ)

A T$ t Ma Phm Loi Túc
Lu
n (18 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 26, Tr.
692, Sh. 1542 䞉⤅䇞ਉᢝ

A Xà Th V ng Th( Quy t
Kinh (1 quyn) Tây Tn 
Pháp C d ch Q. 14, Tr. 777,
Sh. 509 䞉䜟œ࠺⊙⦂ㇺ (

䣶㽦㳗 (᜝ᕇᝓ) (ᣬ ࠷ʳ
㵰)

ጺᝓ) (㮤┉ ⧐‫ݧ‬㵰)

A T$ t Ma Tng Hin Tông
Lu
n (40 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 29, Tr.
777, Sh. 1563 䞉⤅䇞ਉ㣅

A Xà Th V ng Vn Ng&
Nghch Kinh (1 quyn) Tây
Tn Pháp C d ch Q. 14, Tr.
775, Sh. 508 䞉䜟œ࠺ᤫƗ

䤁͜㳗 (᪶᜝ᝓ) (ᣬ ࠷ʳ
㵰)

䆧ㇺ (ጺᝓ) (㮤┉ ⧐‫ݧ‬㵰)

A T$ t Ma T
p D Môn Túc
Lu
n (20 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 26, Tr.
367, Sh. 1536 䞉⤅䇞ਉ䟰

ⷉ䛒㽦㳗 (Ɛ᜝ᝓ) (ᣬ ࠷
ʳ㵰)

ᣬ 䇝㈤⏁)

An Tâm Quy t nh Sao (2
quyn)  Q. 83, Tr. 921, Sh.
2679 ͖Ӗ⦂͟䍦 (Ɛᝓ)
Áp Tòa Vn Loi (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1297, Sh. 2845 ‫׸‬

ѯ⑿䣶 (ጺᝓ)

Âm in Bí Y u Sao (1 quyn) 
Nht Bn Ngng Nhiên thut 
Q. 84, Tr. 865, Sh. 2721 ટ

╻⽌㮥‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᖹ
‫ޖ‬䆓)

Âm Lu
t Tinh Hoa T
p (1
quyn) Nht Bn Li Nghi m
son Q. 84, Tr. 853, Sh. 2716 
ટӄ㜦㙈䟰 (ጺᝓ) (Ⓚ▤

㻏䨺⏁)

An D *ng Sao (8 quyn)  
Q. 84, Tr. 119, Sh. 2686 ͖

+m Trì Nh
p Kinh (2 quyn) 
Hu Hán An Th
Cao d ch 
Q. 15, Tr. 173, Sh. 603 䞰‫ئ‬

An D *ng Tri Túc T ng !i
14

An Lc T
p (2 quyn) ng 
o Xc son Q. 47, Tr. 4,
Sh. 1958 ͖➽䟰 (Ɛᝓ) (

+m Trì Nh
p Kinh Chú (2
quyn) Ngô Trn Hu son 
Q. 33, Tr. 9, Sh. 1694 䞰‫ئ‬

䥝‫( ן‬ᕇᝓ)

A T$ t Ma Thu
n Chánh
Lý Lu
n (80 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 29, Tr.

⦝Ȇ⑿ (ጺᝓ)

ᝓ) (Ⓚ▤ ࡐ‫)⏁ٿ‬

Ái Nhi)m V ng Gi ng Thc
(1 quyn) Nht Bn Giác
Tông son Q. 84, Tr. 883, Sh.
2726 Ⅳ☦࠺㴜ҏ (ጺᝓ) (

Ⓚ▤ 㯅䒢⏁)

+n Sa Ph
t Vn (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1295, Sh. 2842 ᝌ

Sao (1 quyn) Nht Bn Trân
Hi son Q. 84, Tr. 116, Sh.
2685 ͖䥝঩㽦फ़Ớ‫( ן‬ጺ

ᕁㇺ㰼 (Ɛᝓ) (᠏ 䞳օ⏁)

ᕁㇺ (Ɛᝓ) (Ӆ⫨ ͖œ୐
㵰)
15

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
Sh. 1827 व㳗࣍ (Ɓᝓ) (

B

䟅 ៥㣅⏁)

Bách Lu
n (2 quyn) Diêu
Tn Cu Ma La Thp d ch Q.
30, Tr. 168, Sh. 1569 व㳗

Ba T Giáo Tàn Kinh (1
quyn)  Q. 54, Tr. 1281౺,
Sh. 2141 ⧛⒝⑝⣑ㇺ (ጺ

(Ɛᝓ) (ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Bách Thiên +n à La Ni Kinh
(1 quyn) ng Tht Xoa
Nan à d ch Q. 21, Tr. 885,
Sh. 1369 वᜟᝌ䞊㏙Ψㇺ

ᝓ)

Bà Tu Bàn 
u Pháp S
Truyn (1 quyn) Trn Chân

d ch Q. 50, Tr. 188, Sh.
2049 ̆㣛➔㹇⧐⁏ᒨ (ጺ

(ጺᝓ) (ᣬ ềឥ䠋䞊㵰)

Bách Thiên +n à La Ni Kinh
(bn khác – 1 quyn) ng 
Tht Xoa Nan à d ch Q. 21,
Tr. 886, Sh. 1369 वᜟᝌ䞊

ᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

Bá Bát N,ng K t S Ba Kim
Cang Nim Tng Nghi (1
quyn)  Q. 21, Tr. 169, Sh.
1232 ⎾㗛╵ㆷȚ⧛䌣ᘷ

㏙Ψㇺ (ᘁ▤ – 1 ᝓ) (ᣬ
ềឥ䠋䞊㵰)

ӯ㲧ᓱ (ጺᝓ)

Bách Thiên Tng i T
p
Kinh a Tng B Tát Th'nh
Vn Pháp Thân Tán (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
13, Tr. 790, Sh. 413 वᜟ䢿

Bc Song Ch' (16 quyn) Nht
Bn Thành Hin son Q. 78,
Tr. 620, Sh. 2495 㢆䠁ㆀ (

᜝ᕉᝓ) (Ⓚ▤ ֦㻁⏁)

ʗ䟰ㇺᬋ㣅㝈㢧㳌ᤫ⧐䁞
㶛 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Bc Th o T Khu Quy t (21
quyn) Nht Bn Li Du son 
Q. 79, Tr. 175, Sh. 2535 㢆

Bách T Lu
n (1 quyn) Hu
Ngy B Lu Chi d ch Q.
30, Tr. 250, Sh. 1572 व̹㳗

㛃̴ឿ⦂ (Ɛ᜝ጺᝓ) (Ⓚ
▤ 㻏ࡸ⏁)

(ጺᝓ) (Ӆ୬ 㝈⋡٤⑀㵰)

Bách D Kinh (4 quyn) Tiêu
T Cu Na T a d ch Q. 4,
Tr. 543, Sh. 209 वᦗㇺ (᪶

Bch Cu Ph
t M-u Tán
(1 quyn) Thanh A Vng
Trát Thp d ch Q. 20, Tr. 484,
Sh. 1109 ऴ ⑖ Ѯ Ȇ ⣼ 㶛

ᝓ) (㡴䲣 ⥘䈝⤅ᬋ㵰)

Bách Lu
n S (9 quyn) Tùy 
Cát Tng son Q. 42, Tr. 232,

(ጺᝓ) (‫ ں‬䞉ⓑ‫׆‬ư㵰)

16

㝈⋡٤⑀㵰)

Bch Tán Cái i Ph
t nh
V ng T!i Th.ng Vô T" i
Oai c Kim Cang Vô Ngi 
i o Tràng à La Ni Nim
Tng Pháp Y u (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 19,
Tr. 398, Sh. 975 ऴᒔ㟴ʗ

B o Giác Thi%n S Ng/ Lc (1
quyn) Nht Bn ông S n
Trm Chi
u ging nói Q. 80,
Tr. 23, Sh. 2545 Ỏ㯅⽱⁏

㲟㉊ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ◗ςۛ
‫ޟ‬㲟)

Ȇ䢷࠺▅ᚹ⯰⤁ʗˮӓ䌣
ᘷ⯰⼪ʗ䇝ᰏ䞊㏙Ψӯ㲧
⧐㮥 (ጺᝓ) (ʞ㵰)

B o Hành V ng Chánh Lu
n
(1 quyn) Trn Chân
d ch 
Q. 32, Tr. 493, Sh. 1656 Ỏ

B n Nghip Anh Lc Kinh S
(1 quyn)  Q. 85, Tr. 745,
Sh. 2798 ▤❑⶗ࡕㇺ࣍ (

㪿࠺⢫㳗 (ጺᝓ) (䞳 ५㳧
㵰)

ጺᝓ)

B o K Kinh T Pháp :u Ba 
% Xá (1 quyn) Nguyên
Ngy T Mc Trí Tiên d ch 
Q. 26, Tr. 273, Sh. 1526 Ỏ

B n Nguyn D c S Kinh C
Tích (2 quyn) Tân La Thái
Hin son Q. 38, Tr. 257, Sh.
1770 ▤䣰㣗⁏ㇺៀ㾔 (Ɛ

୘ㇺ᪶⧐↖⧛⋡㗇 (ጺᝓ)
(ᔴ୬ ⤅ख़┮DŽ㵰)

ᝓ) (⒞㏙ ʙ㻁⏁)

B o Kính Sao (1 quyn) Nht
Bn Hu Khoái ký Q. 77, Tr.
847, Sh. 2456 Ỏ䔳䍦 (ጺᝓ

B n Nguyn T Thánh Nhân
Thân Loan Truy%n Hi (2
quyn) Nht Bn Giác Nh
Tông Chiêu son Q. 83, Tr.
750, Sh. 2664 ▤䣰΋㑼ƭ

) (Ⓚ▤ ͩӫ㰙)

B o Lâu Các Kinh Phm T
Chân Ngôn (1 quyn) không
rõ ngi d ch Q. 19, Tr. 634,
Sh. 1005B Ỏ⟈䛵ㇺ⛒̹

㮼䰳ᒨ㋑ (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ 㯅
ʿ͜⓷⏁)

B n S Kinh (7 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 17, Tr. 662, Sh. 765 ▤Ə

५㰁 (ጺᝓ) (ʞ㵰)

B o N/ S; Vn Kinh (4 quyn) 
Tây Tn Trúc Pháp H d ch 
Q. 13, Tr. 452, Sh. 399 Ỏʸ

ㇺ (ጼᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

Báng Ph
t Kinh (1 quyn) 
Nguyên Ngy B Lu
Chi d ch Q. 17, Tr. 876, Sh.
831 㴘Ȇㇺ (ጺᝓ) (ᔴ୬

ֽᤫㇺ (᪶ᝓ) (㮤┉ ⿾⧐
㵸㵰)

B o Sách Sao (10 quyn) Nht
17

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
Ph
t Trc Ch' (2 quyn) 
Minh Di u Hi p tp Q. 47,
Tr. 354, Sh. 1974 Ỏ࠺ፂ⓴

Bn Co Bo ký, Hin Bo b 
Q. 77, Tr. 786, Sh. 2453 Ỏ

ᕦ‫( ן‬᜝ᝓ) (Ⓚ▤ ◘Ỏ㰙
౦㻁Ỏ㬨)

ӯȆढ़‫( ب‬Ɛᝓ) (ⓢ ˋᜰ
䟰)

B o Tng Lu
n (1 quyn) 
Hu Tn Tng Tri u trc 
Q. 45, Tr. 143, Sh. 1857 Ỏ

Báo Ân Biên (3 quyn) Nht
Bn Thiên Qu
Truyn Tôn
ging nói, th gi ký Q. 82, Tr.
618, Sh. 2600 ᰌԦ㉏ (ፂᝓ)

㣅㳗 (ጺᝓ) (Ӆ੍ ᓘ㒚㞜)

B o Tng Thiên N/ à La Ni
Pháp (1 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 21, Tr. 342, Sh.
1282 Ỏ㣅ʘʸ䞊㏙Ψ⧐ (

(Ⓚ▤ ʘ♺ᒨΓ㲟౦Ƞ㑁
㰙)

Báo Ân Gi ng Thc (1 quyn) 
Nht Bn Giác Nh Tông
Chiêu son Q. 83, Tr. 755, Sh.
2665 ᰌԦ㴜ҏ (ጺᝓ) (Ⓚ

ጺᝓ) (ʞ㵰)

B o Tt a Thành Ph
t à
La Ni Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr.
335, Sh. 962 ỎԸᬋ֦Ȇ䞊

▤ 㯅ʿ͜⓷⏁)

Báo Ân Sao (2 quyn) Nht
Bn Nht Liên son Q. 84,
Tr. 253, Sh. 2691 ᰌԦ‫( ן‬

㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

B o Th( B Tát B % Hành
Kinh (1 quyn) Tng Pháp
Hin d ch Q. 14, Tr. 700, Sh.
488 Ỏ⊙㝈㢧㝈⋡㪿ㇺ (

Ɛᝓ) (Ⓚ▤ Ⓚ㠍⏁)

Bát Cát T ng Kinh (1 quyn) 
L ng Tng Già Bà La d ch 
Q. 14, Tr. 75, Sh. 430 ᕇ៥

ጺᝓ) (͗ ⧐㻁㵰)

਩ㇺ (ጺᝓ) (⚨ ᓘǸ̆㏙
㵰)

B o Tinh à La Ni Kinh (10
quyn) ng Ba La Ph
Mt a La d ch Q. 13, Tr. 536,
Sh. 402 Ỏ⓭䞊㏙Ψㇺ (᜝

Bát Chu Tam Mui Kinh (3
quyn) Hu Hán Chi Lâu Ca
Sm d ch Q. 13, Tr. 902, Sh.
418 㗛㗒ፂ⓴ㇺ (ፂᝓ)

ᝓ) (ᣬ ⧛㏙䣈㧊ʒ㏙㵰)

B o Vân Kinh (7 quyn) 
L ng Mn à La Tiên d ch 
Q. 16, Tr. 209, Sh. 658 Ỏ䠓

(Ӆ⫨ ⑀ᶜ䆌㶗㵰)

Bát Danh Ph M
t à La Ni
Kinh (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 21, Tr.
883, Sh. 1365 ᕇ៩┤ͺ䞊

ㇺ (ጼᝓ) (⚨ ▂䞊㏙DŽ㵰)

B o V ng Tam Mui Nim
18

㢧〸ጺ᜝ጼ㑼ʗ▂㛬㏙
㏶䆓 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)
Bát i B Tát Mn La
Kinh (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 20, Tr. 675, Sh.
1167 ᕇʗ㝈㢧▂㛬㏙ㇺ (

Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh Chú Gi i (1 quyn) 
Minh Tông Lc, Nh Khí
cùng chú gii Q. 33, Tr. 569,
Sh. 1714 㗛㙳⧛㏙㧊ʒӖ

ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Bát i Linh Tháp Phm Tán
(1 quyn) Tng Pháp Hin
d ch Q. 32, Tr. 772, Sh. 1684 

ㇺ㰼㯪 (ጺᝓ) (ⓢ ͗⧋ʿ
៨㰼)

ᕇʗ䡔ᰯ⛒㶛 (ጺᝓ) (͗
⧐㻁㵰)

Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh Hoàn Nguyên thu
t (1
quyn)  Q. 85, Tr. 167, Sh.
2746 㗛㙳⧛㏙㧊ʒӖㇺ

Bát Mn La Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 20,
Tr. 676, Sh. 1168B ᕇ▂㛬

䈅‫ۦ‬䆓 (ጺᝓ)

㏙ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh L c S (1 quyn) 
ng Pháp Tng thut Q.
33, Tr. 552, Sh. 1712 㗛㙳⧛

Bát Nê Hoàn H
u Quán Lp
Kinh (1 quyn) Tây Tn Trúc
Pháp H d ch Q. 12, Tr. 1114,
Sh. 391 㗛⧝ٟӅ‫݌‬㖛ㇺ (

㏙㧊ʒӖㇺࣂ࣍ (ጺᝓ)
(ᣬ ⧐㣅䆓)

ጺᝓ) (㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh U Tán (2 quyn) ng 
Khuy C son Q. 33, Tr. 523,
Sh. 1710 㗛㙳⧛㏙㧊ʒӖ

Bát Nê Hoàn Kinh (2 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 1, Tr.
176, Sh. 6 㗛⧝ٟㇺ (Ɛᝓ)

(ʞ㵰)

ㇺї㻠 (Ɛᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ⏁)

Bát Nhã Ba La M
t a Lý
Thú Kinh i Lc Bt Không
Tam Mui Chân Th
t Kim
Cang Tát <a B Tát =ng
Nht Th
p Tht Thánh i
Mn La Ngha Thu
t (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 617, Sh. 1004 

ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 㗛㙳ᕍᘅ㰁
〸㵰)

㗛㙳⧛㏙㧊ʒ࡞㽚ㇺʗ➽
Ōੴፂ⓴५ề䌣ᘷ㢧ᯐ㝈

Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh (1 quyn) ng

Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh (1 quyn) ng Bát
Nhã và Li Ngôn cùng mt s
ngi khác d ch Q. 8, Tr. 849,
Sh. 253 㗛㙳⧛㏙㧊ʒӖ

19

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

Huyn Trang d ch Q. 8, Tr.
848, Sh. 251 㗛㙳⧛㏙㧊ʒ

Ӗㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

son Q. 57, Tr. 11, Sh. 2203A 
㗛㙳Ӗㇺ⽌䓇 (ጺᝓ) (Ⓚ

㵙㮬ফ㬨㰼 (Ɛᝓ) (ⓢ ┤
⧧㬨㰼)

⒉ጼ⓭ӯ㲧ᓱ䁿 (ጺᝓ)
(ᣬ 䌣ᘷ┮㵰)

Bát Nhã Tâm Kinh L c S
Liên Châu ký (2 quyn) Tng 
S Hi thut Q. 33, Tr. 555,
Sh. 1713 㗛㙳Ӗㇺࣂ࣍䆿

Bt Nht Thi t Nghip
Ch ng Cn B n .c Sanh
Tnh Thn Chú (1 quyn) 
Lu Tng Cu Na Bt à La
d ch Q. 12, Tr. 351, Sh. 368 

B.c Môn Lc (10 quyn) 
ng Thn Thanh son,
Hu Bo chú Q. 52, Tr. 573,
Sh. 2113 ᛳ 䛒 䑖 ( ᜝ ᝓ )

▤ ੴ‫)⏁ٿ‬

Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh (1 quyn) ng Trí
Hu Luân d ch Q. 8, Tr. 850,
Sh. 254 㗛㙳⧛㏙㧊ʒӖ

ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ┮օ䃝㵰)

ࡖ㰙 (Ɛᝓ) (͗ ⁏▇䆓)

Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh (bn ôn Hoàng Thch
Tht – 1 quyn) ng Pháp
Thành d ch Q. 8, Tr. 850, Sh.
255 㗛㙳⧛㏙㧊ʒӖㇺ (

Bát Nhã Tâm Kinh Thu
t
Ngha (1 quyn) Nht Bn 
Trí Quang son Q. 57, Tr. 3,
Sh. 2202 㗛 㙳 Ӗ ㇺ 䆓 ㏶

ጺᝓ) (ᣬ ⧐֦㵰)

Bát Nhã ng Lu
n Thích (15
quyn) (K bn ca B Tát Long
Th, B Tát Phân Bi t Minh
thích lun) ng Ba La Ph
Mt a La d ch Q. 30, Tr. 51,
Sh. 1566 㗛㙳ⰺ㳗䌝 (᜝

(ጺᝓ) (Ⓚ▤ ┮ᔺ⏁)

Bát Nhã Th> H Th
p Lc
Thin Thn V ng Hình Th
(1 quyn) ng Kim Cang
Trí d ch Q. 21, Tr. 378, Sh.
1293 㗛㙳͕㵸᜝ᕉᥠਥ

Bt T Kh Nn à La Ni
Kinh (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 21, Tr.
912, Sh. 1395 ؉⭒㙴䠋䞊

Ɨᝓ) (ᣬ ⧛㏙䣈㧊ʒ㏙㵰) Bát Ph
t Danh Hiu Kinh (1

quyn) Tùy Xà Na Qut a
d ch Q. 14, Tr. 76, Sh. 431 

Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kin
Khai Môn Quy t (3 quyn) 
Nht Bn T
Xiêm son Q.
57, Tr. 18, Sh. 2204 㗛㙳Ӗ

ᕇȆ៩㤰ㇺ (ጺᝓ) (䟅 䜟
䈝Ϸʒ㵰)

ㇺ⽌䓇䛝䛒㰤 (ፂᝓ) (Ⓚ
▤ ⭒╘⏁)

Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kin
L c Chú (1 quyn) Nht Bn 
Giác Tông ký Q. 57, Tr. 13,
Sh. 2203B 㗛㙳Ӗㇺ⽌䓇
Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kin (1
quyn) Nht Bn Không Hi
20

B.c Ngy Tng Hu Sanh S
Tây Vc Ký (1 quyn)  Q.
51, Tr. 866, Sh. 2086 ᛳ୬ᓘ

՛ࢤȚ㮤ᮺ㰙 (ጺᝓ)

B.c Ph ng T$ Sa Môn a
Vn B o Tng Thiên V ng
Thn Diu à La Ni Bit
Hành Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
21, Tr. 230, Sh. 1250 ᛳ⒤⤅

ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

⦝䛒ʒ㒁Ỏ㣅ʘ࠺ਥˋ䞊
㏙Ψᘁ㪿ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰)

㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

B.c u Tht Tinh H Ma Bí
Y u Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Bt Không thut Q.
21, Tr. 424, Sh. 1306 ᛳ⒉ጼ

B.c Ph ng T$ Sa Môn Thiên
V ng Tùy Quân H Pháp
Chân Ngôn (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 21, Tr.
225, Sh. 1248 ᛳ⒤⤅⦝䛒

⓭㵸⍺⽌㮥ᓱ䁿 (ጺᝓ)
(ᣬ Ōੴ䆓)

Bát Thc Ngha Ch ng
Nghiên T
p Sao (3 quyn) 
Nht Bn Trân Hi ký Q.
70, Tr. 649, Sh. 2305 ᕇ㵙㏶

B.c u Tht Tinh H Ma
Pháp (1 quyn) ng Nht
Hnh son Q. 21, Tr. 457, Sh.
1310 ᛳ⒉ጼ⓭㵸⍺⧐ (ጺ

Bát Thc Quy C> B Chú (2
quyn) Minh Ph Thái b chú 
Q. 45, Tr. 467, Sh. 1865 ᕇ

B.c u Tht Tinh Nim
Tng Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Kim Cang Trí d ch 
Q. 21, Tr. 423, Sh. 1305 ᛳ

⿲া㐘‫( ן‬ፂᝓ) (Ⓚ▤ ࡐ
‫ٿ‬㰙)

ࣂ㰼 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅䒢㰙)

؉ጺᗣ❑䟓♲▤Ӊࢤ⩚᫺
ਥᡆ (ጺᝓ) (ᙥ͗ ⥘䈝㽾
䞊㏙㵰)
Bt Pha B Tát Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 13,
Tr. 920, Sh. 419 ؉䞋㝈㢧

࠺ҭ䩚 (ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ┮
㵰)

(ᣬ ਥ‫⏁ں‬౦օỎ⧟)

ʘ࠺䟙䂀㵸⧐५㰁 (ጺᝓ)
(ᣬ Ōੴ㵰)

B.c Ph ng T$ Sa Môn Thiên
V ng Tùy Quân H Pháp
Nghi Qu# (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 21, Tr.
224, Sh. 1247 ᛳ⒤⤅⦝䛒

ᝓ) (ᣬ ጺ㪿⏁)

ʘ࠺䟙䂀㵸⧐ᓱ䁿 (ጺᝓ)
(ᣬ Ōੴ㵰)
21

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
Bi n Chân Ngôn Kinh (30
quyn) ng B Lu
Chí d ch Q. 20, Tr. 227, Sh.
1092 Ōੴ睉ㆉਥ㶋५㰁

Bng Y t La Thiên ng T
Kinh (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 21, Tr. 291, Sh.
1263 ᖌ⋾㏙ʘ⿵̴ㇺ (ጺ

ᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

ㇺ (ፂ᜝ᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ
㵰)

Bt ng S Gi à La Ni Bí
M
t Pháp (1 quyn) ng 
Kim Cang Trí d ch Q. 21, Tr.
23, Sh. 1202 ŌᚱȚ㑁䞊㏙

Bt Không Quy n Sách Thn
Chú Tâm Kinh (1 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 20, Tr. 402, Sh. 1094 Ō

Ψ⽌ͺ⧐ (ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ
┮㵰)

ੴ睉ㆉਥᡆӖㇺ (ጺᝓ) (
ᣬ ࠷ʳ㵰)

Bt Không Quy n Sách Chú
Kinh (1 quyn) Tùy Xà Na
Qut a d ch Q. 20, Tr. 399,
Sh. 1093 Ōੴ睉ㆉᡆㇺ (

Bt Không Quy n Sách T$ Lô
Giá Na Ph
t i Quán nh
Quang Chân Ngôn (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
19, Tr. 606, Sh. 1002 Ōੴ睉

ጺᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰)

Bt Không Quy n Sách Chú
Tâm Kinh (1 quyn) ng 
B Lu Chí d ch Q. 20,
Tr. 406, Sh. 1095 Ōੴ睉ㆉ

ㆉ⤅⹐䇰䈝Ȇʗ‫݌‬䢷ᔺ५
㰁 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Bt Không Quy n Sách T$ Lô
Giá Na Ph
t i Quán nh
Quang Minh Chân Ngôn Cú
Ngha Thích (1 quyn) Nht
Bn Cao Bi n son Q. 61, Tr.
809, Sh. 2245 Ōੴ睉ㆉ⤅

ᡆӖㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤
Ӣ㵰)
Bt Không Quy n Sách à La
Ni Kinh (1 quyn) ng Lý
Vô Chi
u d ch Q. 20, Tr. 409,
Sh. 1096 Ōੴ睉ㆉ䞊㏙Ψ

⹐䇰䈝Ȇʗ‫݌‬䢷ᔺⓢ५㰁
េ㏶䌝 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ୐䅛
⏁)

ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ▿⯰㱕㵰)

Bt Không Quy n Sách à La
Ni T Ti V ng Chú Kinh (3
quyn) ng Bo T Duy
d ch Q. 20, Tr. 421, Sh. 1097 

Bt Quán Linh =ng Ký (1
quyn) Nht Bn Chân T ch
Thân V ng son Q. 78, Tr.
65, Sh. 2469 Ō‫݌‬䎆〸㰙 (

Ōੴ睉ㆉ䞊㏙Ψ㖫ᬃ࠺ᡆ
ㇺ (ፂᝓ) (ᣬ Ỏԇ՚㵰)

ጺᝓ) (Ⓚ▤ ५ͷ㮼࠺⏁)

Bt Tt nh Nh
p nh +n

Bt Không Quy n Sách Thn
22

Kinh (1 quyn) Nguyên Ngy 
Cù àm Bát Nhã Lu Chi d ch 
Q. 15, Tr. 699, Sh. 645 ŌӘ

quyn) Nht Bn Pháp Tr ký 
Q. 79, Tr. 804, Sh. 2541 ⽌

ͺ᪻㉊ぷㆪफ़֦㏶ (Ɛᝓ)
(Ⓚ▤ ⧐ǽ㰙)

͟ᕁ͟ᝌㇺ (ጺᝓ) (ᔴ୬
ঢ╠㗛㙳٤⑀㵰)

Bí M
t Tam Mui Da Ph
t
Gii Nghi (1 quyn) Nht Bn 
Không Hi son Q. 78, Tr. 6,
Sh. 2463 ⽌ͺፂ⓴㑦Ȇ֨

Bt Th!i Chuyn Pháp Luân
Kinh (4 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 9, Tr. 226, Sh.
267 Ō䆡䃼⧐䃝ㇺ (᪶ᝓ)

ᓱ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ੴ‫)⏁ٿ‬

(ʞ㵰)

Bí M
t Trang Nghiêm Bt Nh
Ngha Ch ng (1 quyn) Nht
Bn Giác Tông son Q. 79,
Tr. 50, Sh. 2524 ⽌ͺ㛷᪏

Bt T Ngh Quang B Tát S;
Thuy t Kinh (1 quyn) Hu
Tn Cu Ma La Thp d ch Q.
14, Tr. 668, Sh. 484 Ōԇ㵱

ŌƐ㏶⿲ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅
䒢⏁)

ᔺ㝈㢧ֽ㲫ㇺ (ጺᝓ) (Ӆ
੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Bí M
t Trang Nghiêm Truy%n
Pháp Quán nh Nht D
Ngha (1 quyn) Nht Bn 
Giác Tông son Q. 79, Tr. 24,
Sh. 2516 ⽌ͺ㛷᪏ᒨ⧐‫݌‬

Bi Hoa Kinh (10 quyn) Bc
L ng àm Vô Sm d ch Q.
3, Tr. 167, Sh. 157 Ջ㝍ㇺ (

᜝ᝓ) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰)

䢷ጺⷉ㏶ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅
䒢⏁)

Bí M
t àn ô Pháp i A Xà
Lê Th ng Nim Tng Sanh
Kh;i (1 quyn)  Q. 75, Tr.
807, Sh. 2405 ⽌ͺᲢ䉥⧐

Bí Sao Vn áp (22 quyn) 
Nht Bn Li Du son Q.
79, Tr. 301, Sh. 2536 ⽌䍦ᤫ

ʗ䞉䜟⛅сӯ㲧ࢤ㼽 (ጺ
ᝓ)

あ (Ɛ᜝Ɛᝓ) (Ⓚ▤ 㻏ࡸ
⏁)

Bí M
t Mn La Th
p Tr
Tâm Lu
n (10 quyn) Nht
Bn Không Hi son Q. 77,
Tr. 303, Sh. 2425 ⽌ͺ‫ܙ‬㛬

Bí Sao (18 quyn) Nht Bn 
Thng Hin ký, Th Giác Thân
V ng tp Q. 78, Tr. 483, Sh.
2489 ⽌䍦 (᜝ᕇᝓ) (Ⓚ▤

㏙᜝ǽӖ㳗 (᜝ᝓ) (Ⓚ▤
ੴ‫)⏁ٿ‬

ᚹ㻁㰙౦͕㯅㮼࠺䃢)

Bí Tng B o Th c (3 quyn) 
Nht Bn Không Hi son

Bí M
t Nhân Duyên Qu n
Huy%n T ng Thành Ngha (2
23

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

Q. 77, Tr. 363, Sh. 2426 ⽌

Bin Hin M
t Nh Giáo Lu
n
(2 quyn) Nht Bn Không
Hi son Q. 77, Tr. 374, Sh.
2427 䅛䤁ͺƐ⑝㳗 (Ɛᝓ

㣅Ỏ䗂 (ፂᝓ) (Ⓚ▤ ੴ‫ٿ‬
⏁)
Bí Tng Kim B o Sao (10
quyn) Nht Bn Tht Vn
son Q. 78, Tr. 339, Sh. 2485 
⽌㣅䌣Ỏ䍦 (᜝ᝓ) (Ⓚ▤

) (Ⓚ▤ ੴ‫)⏁ٿ‬

Bin Ngy Lc (5 quyn) 
Nguyên Tng Mi son Q.
52, Tr. 751, Sh. 2116 䅢ᑿ䑖

ề䇖⏁)

(Ɨᝓ) (ᔴ ਩䈂⏁)

Bí Tông Giáo T ng Sao (10
quyn) Nht Bn Trng D
son Q. 77, Tr. 561, Sh. 2441 
⽌͜⑝फ़䍦 (᜝ᝓ) (Ⓚ▤

Bin Trung Biên Lu
n Thu
t
Ký (3 quyn) ng Khuy
C son Q. 44, Tr. 1, Sh. 1835 
䅢ţ䈊㳗䆓㰙 (ፂᝓ) (ᣬ

䌟㵾⏁)

⿢ᯕ⏁)

Bích Chi Ph
t Nhân Duyên
Lu
n (2 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 32, Tr. 473, Sh.
1650 䅒⑀Ȇ᪻㉊㳗 (Ɛᝓ

Bin Trung Biên Lu
n Tng
(1 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 31, Tr. 477, Sh.
1601 䅢ţ䈊㳗䢿 (ጺᝓ) (

) (ʞ㵰)

ᣬ ࠷ʳ㵰)

Biên Khu Sao (6 quyn) 
Nht Bn Thành Hin ging
nói, o Giáo ký Q. 78, Tr.
691, Sh. 2496 䇗ឿ䍦 (ᕉᝓ

Bin Trung Biên Lu
n (3
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 31, Tr. 464, Sh. 1600 

䅢ţ䈊㳗 (ፂᝓ) (ᣬ ࠷ʳ
㵰)

) (Ⓚ▤ ֦㻁ឿ౦䇝⑝㰙)

Bin Chánh Lu
n (8 quyn) 
ng Pháp Lâm son Q.
52, Tr. 489, Sh. 2110 䅢⢫㳗

Bin Ý Tr ;ng Gi T Kinh
(1 quyn) Hu Ngy Pháp
Tràng d ch Q. 14, Tr. 837, Sh.
544 䅢ղ䛉㑁̴ㇺ (ጺᝓ)

(ᕇᝓ) (ᣬ ⧐࡭⏁)

Bin Hin M
t Nh Giáo Lu
n
Huy%n Kính Sao (6 quyn) 
Nht Bn T
Xiêm son Q.
77, Tr. 421, Sh. 2434 䅛䤁ͺ

(Ӆ୬ ⧐ᰏ㵰)

Bit dch Tp A Hàm Kinh (16
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 2, Tr. 374, Sh. 100 ᘁ㵰

Ɛ⑝㳗⇓䔳‫( ן‬ᕉᝓ) (Ⓚ
▤ ⭒╘⏁)

䠄䞉᠇ㇺ (᜝ᕉᝓ) (ʞ㵰)

24

Tr. 513, Sh. 2230 㝈⋡ᰏㇺ

Bit Hành (7 quyn) Nht Bn 
Khoan Tr son Q. 78, Tr.
125, Sh. 2476 ᘁ㪿 (ጼᝓ) (

ࣂ㏶䌝 (Ɨᝓ) (Ⓚ▤ ᫮ࡐ
⏁)

B % Hành Kinh (4 quyn) 
Tng Thiên T!c Tai d ch Q.
32, Tr. 543, Sh. 1662 㝈⋡㪿

B % Tràng S; Thuy t Nht
T nh Luân V ng Kinh (5
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 193, Sh. 950 

Ⓚ▤ Ệᚅ⏁)

㝈⋡ᰏֽ㲫ጺ̹䢷䃝࠺ㇺ
(Ɨᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

ㇺ (᪶ᝓ) (͗ ʘԫ⮴㵰)

B % Tâm Lu
n D B n (1
quyn) Nht Bn Tôn Thông
son Q. 70, Tr. 116, Sh. 2295 
㝈⋡Ӗ㳗ⷉ▤ (ጺᝓ) (Ⓚ

B % Tràng Trang Nghiêm 
à La Ni Kinh (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
19, Tr. 668, Sh. 1008 㝈⋡ᰏ

▤ Γ䆶⏁)

㛷᪏䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰)

B % Tâm Lu
n Ki n Vn (4
quyn)  Q. 70, Tr. 33, Sh.
2294 㝈⋡Ӗ㳗㮫㒁 (᪶ᝓ

B % T L ng Lu
n (6
quyn) Tùy t Ma Cp a
d ch Q. 32, Tr. 517, Sh. 1660 

)
B % Tâm Ly T ng Lu
n (1
quyn) Tng Thi H d ch 
Q. 32, Tr. 541, Sh. 1661 㝈

㝈⋡㺯ㅒ㳗 (ᕉᝓ) (䟅 䇞
ਉ〈ʒ㵰)

⋡Ӗ䠊फ़㳗 (ጺᝓ) (͗ ⒧
㵸㵰)

B Tát Anh Lc B n Nghip
Kinh (2 quyn) Diêu Tn 
Trúc Pht Ni m d ch Q. 24,
Tr. 1010, Sh. 1485 㝈㢧⶗ࡕ

B % Tâm Ngha (1 quyn) 
Q. 46, Tr. 987, Sh. 1953 㝈

▤❑ㇺ (Ɛᝓ) (ˤ੍ ⿾Ȇ
ӯ㵰)

⋡Ӗ㏶ (ጺᝓ)

B % Tâm Quán Thích (1
quyn) Tng Pháp Thiên d ch 
Q. 32, Tr. 562, Sh. 1663 㝈

B Tát Anh Lc Kinh (14
quyn) Diêu Tn Trúc Pht
Ni m d ch Q. 16, Tr. 1, Sh.
656 㝈㢧⶗ࡕㇺ (᜝᪶ᝓ)

⋡Ӗ㯉䌝 (ጺᝓ) (͗ ⧐ʘ
㵰)

(ˤ੍ ⿾Ȇӯ㵰)

B % Tràng Kinh L c
Ngha Thích (5 quyn) Nht
Bn Viên Trân son Q. 61,

B Tát B n Duyên Kinh (3
quyn) Ngô Chi Khiêm d ch 
Q. 3, Tr. 52, Sh. 153 㝈㢧▤
25

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

㉊ㇺ (ፂᝓ) (᠏ ⑀㴚㵰)

B Tát Gii B n Trì Phm
Y u Ký (1 quyn) Tân La 
Nguyên Hiu thut Q. 45, Tr.
918, Sh. 1907 㝈㢧֨▤‫ئ‬

B Tát B n Sanh Man Lu
n
(16 quyn) Tng Thi u !c
Hu Tun cùng mt s ngi
khác d ch Q. 3, Tr. 331, Sh.
160 㝈㢧▤ࢤ䩺㳗 (᜝ᕉ

ᝓ) (͗ ㆠӓօ㱣〸㵰)

B Tát a Trì Kinh (10
quyn) Bc L ng àm Vô
Sm d ch Q. 30, Tr. 888, Sh.
1581 㝈㢧ᬋ‫ئ‬ㇺ (᜝ᝓ) (

߮㮥㰙 (ጺᝓ) (⒞㏙ ᔴ╢
䆓)

⨌㏶䍦 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㙽Ӗ
䆓)

B Tát Gii B n (1 quyn) 
Bc L ng àm Vô Sm
d ch Q. 24, Tr. 1107, Sh. 1500 
㝈㢧֨▤ (ጺᝓ) (ᛳ⩄

B Tát Gii Y t Ma Vn (1
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 24, Tr. 1104, Sh. 1499 
㝈㢧֨㏹ਉ⑿ (ጺᝓ) (ᣬ

B Tát Gii B n (1 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 24, Tr. 1110, Sh. 1501 㝈

B Tát Ha S.c Dc Pháp Kinh
(1 quyn) Diêu Tn Cu Ma
La Thp d ch Q. 15, Tr. 286,
Sh. 615 㝈㢧㰷㘒⢄⧐ㇺ (

╠⯰㶗㵰)

ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰)

B Tát Gii B n S (3 quyn) 
Tân La Ngh"a T ch thut Q.
40, Tr. 656, Sh. 1814 㝈㢧֨

㢧֨▤ (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

▤࣍ (ፂᝓ) (⒞㏙ ㏶ͷ䆓)

B Tát Gii C ng Y u Sao (1
quyn)  Q. 74, Tr. 98౺,
Sh. 2358 㝈㢧֨㈘㮥䍦 (

B Tát Gii B n Tông Y u
Ph Hành Vn T
p (2 quyn) 
Nht Bn Dê Tôn son Q.
74, Tr. 63, Sh. 2356 㝈㢧֨

ጺᝓ)

B Tát Gii Ngha S (2
quyn) Tùy Trí Khi thuy
t,
Quán nh ký Q. 40, Tr. 563,
Sh. 1811 㝈㢧֨㏶࣍ (Ɛ

▤͜㮥䃇㪿⑿䟰 (Ɛᝓ) (
Ⓚ▤ ួΓ⏁)

B Tát Gii B n Tông Y u
Tp Vn T
p (1 quyn) Nht
Bn Giác Thnh son Q. 74,
Tr. 40, Sh. 2352 㝈㢧֨▤

ᝓ) (䟅 ┮䣯㲫౦‫݌‬䢷㰙)

B Tát Gii Thông Bit Nh
Th( Sao (1 quyn) Nht Bn 
Giác Thnh son Q. 74, Tr.
53, Sh. 2354 㝈㢧֨䆶ᘁƐ

͜㮥䠄⑿䟰 (ጺᝓ) (Ⓚ▤
㯅ॖ⏁)

ឳ䍦 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅ॖ⏁)

B Tát Gii B n Tông Y u (1
quyn) Tân La Thái Hin
son Q. 45, Tr. 915, Sh. 1906 
㝈㢧֨▤͜㮥 (ጺᝓ) (⒞

B Tát Gii Thông Th( Khin
Nghi Sao (1 quyn) Nht Bn 
Giác Thnh son Q. 74, Tr.
48, Sh. 2353 㝈㢧֨䆶ឳ䇩

㏙ ʙ㻁⏁)

࣎䍦 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅ॖ⏁)

26

quyn) Ngô Chi Khiêm d ch 
Q. 14, Tr. 814, Sh. 533 㝈㢧

B Tát Gii Vn áp ng
Ngha Sao (1 quyn) Nht Bn 
Anh Tâm thut Q. 74, Tr.
87A, Sh. 2358 㝈㢧֨ᤫあ

ࢤᬋㇺ (ጺᝓ) (᠏ ⑀㴚㵰)

B Tát Tng !n Giáo Nht
Th?a H i Ngha Quy t (1
quyn) Nht Bn o Giáo
Hin Ý thut Q. 83, Tr. 479,
Sh. 2631 㝈㢧㣅䣆⑝ጺž

‫ٿ‬㏶⦂ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 䇝⑝
䤁ղ䆓)

࠷ʳ㵰)

B Tát Tng Kinh (1 quyn) 
L ng Tng Già Bà La d ch 
Q. 24, Tr. 1086, Sh. 1491 㝈

㢧㣅ㇺ (ጺᝓ) (⚨ ᓘǸ̆
㏙㵰)

ጺᝓ) (ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

B Tát Tng Tu o Chúng
Kinh Sao quyn th
p nh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1197,
Sh. 2820 㝈㢧㣅Ɋ䇝⹱ㇺ

B Tát Hành Ng& Th
p Duyên
Thân Kinh (1 quyn) Tây Tn 
Trúc Pháp H d ch Q. 17, Tr.
773, Sh. 812 㝈㢧㪿Ɨ᜝㉊

‫ᝓן‬〣᜝Ɛ (ጺᝓ)

䁞ㇺ (ጺᝓ) (㮤┉ ⿾⧐㵸
㵰)

B Tát Th
p Tr Hành o
Phm (1 quyn) Tây Tn 
Trúc Pháp H d ch Q. 10, Tr.
454, Sh. 283 㝈㢧᜝ǽ㪿䇝

B Tát Ng& Pháp Sám H!i
Vn (1 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 24, Tr. 1121, Sh.
1504 㝈㢧Ɨ⧐⇕Լ⑿ (ጺ

ᢝ (ጺᝓ) (㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

B Tát Thin Gii Kinh (9
quyn) Lu Tng Cu Na Bt
Ma d ch Q. 30, Tr. 960, Sh.
1582 㝈㢧ᥠ֨ㇺ (Ɓᝓ)

ᝓ) (ʞ㵰)

B Tát Nim Ph
t Tam Mui
Kinh (5 quyn) Lu Tng 
Công !c Trc d ch Q. 13,
Tr. 793, Sh. 414 㝈㢧ӯȆ

(ᙥ͗ ⥘䈝㽾⍺㵰)

B Tát Thin Gii Kinh (1
quyn) Lu Tng Cu Na Bt
Ma d ch Q. 30, Tr. 1013, Sh.
1583 㝈㢧ᥠ֨ㇺ (ጺᝓ) (

ፂ⓴ㇺ (Ɨᝓ) (ᙥ͗ ᙻӓ
ढ़㵰)
B Tát Sanh a Kinh (1
27

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

ᙥ͗ ⥘䈝㽾⍺㵰)

Nh Nhân Duyên Kinh (1
quyn) Ngô Chi Khiêm d ch 
Q. 16, Tr. 826, Sh. 713 㺋ʒ

B Tát Th( Trai Kinh (1
quyn) Tây Tn Nhi
p o
Chân d ch Q. 24, Tr. 1115, Sh.
1502 㝈㢧ឳ䲤ㇺ (ጺᝓ)

⟡ፄԇ՚᜝Ɛ᪻㉊ㇺ (ጺ
ᝓ) (᠏ ⑀㴚㵰)

(㮤┉ 㒍䇝५㵰)

B Tát Tùng âu Thu
t Thiên
Giáng Thn M-u Thai Thuy t
Qu ng Ph Kinh (7 quyn) 
Diêu Tn Trúc Pht Ni m
d ch Q. 12, Tr. 1015, Sh. 384 

quyn) ng Tht Xoa Nan
à d ch Q. 21, Tr. 468, Sh.
1317 ࢠ䡇䞊㏙Ψᡆ (ጺᝓ

C

) (ᣬ ềឥ䠋䞊㵰)

Ca Di p K t Kinh (1 quyn) 
Hu Hán An Th
Cao d ch 
Q. 49, Tr. 4, Sh. 2027 䆌㞒

Cam L Quân Li B Tát
Cúng D ng Nim Tng
Thành Tu Nghi Qu# (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 21, Tr. 42, Sh. 1211 

ㆷㇺ (ጺᝓ) (Ӆ⫨ ͖œ୐
㵰)

ࢠ䡇䂀㛬ᘅ㝈㢧ȥ䥝ӯ㲧
֦΢ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ
㵰)

Ca Di p Phó Ph
t Bát Ni t
Bàn Kinh (1 quyn) ông Tn 
Trúc àm Vô Lan d ch Q.
12, Tr. 1115, Sh. 393 䆌㞒㼺

㝈㢧⃦爅㫃ʘ䞖ਥ⣼㓐㲫
₰┤ㇺ (ጼᝓ) (ˤ੍ ⿾Ȇ
ӯ㵰)

C nh c Truy%n ng Lc
(30 quyn) Tng o
Nguyên ton Q. 51, Tr. 196,
Sh. 2076 ┥ӓᒨⰺ䑖 (ፂ

Ȇ㗛‫➔ڃ‬ㇺ (ጺᝓ) (◗┉
⿾╠⯰㤋㵰)

B Tát Viên !n Th( Gii
Quán nh Ký (1 quyn) 
Nht Bn Duy Hin son Q.
74, Tr. 787, Sh. 2383 㝈㢧᫮

Ca Di p Tiên Nhân Thuy t Y
N/ Nhân Kinh (1 quyn) 
Tng Pháp Hin d ch Q. 32,
Tr. 787, Sh. 1691 䆌㞒DŽƭ

䣆⊙֨‫݌‬䢷㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ
▤ ՚㻁⏁)

᜝ᝓ) (͗ 䇝᝻㋩)

C nh Giáo Tam Oai Mông 
Tán (1 quyn)  Q. 54, Tr.
1288, Sh. 2143 ┥⑝ፂˮ㟌

㲫䌃ʸƭㇺ (ጺᝓ) (͗ ⧐
㻁㵰)

B à Lc Ca Sn Truyn (1
quyn) Nguyên Thnh Hy
Minh thut Q. 51, Tr. 1135,
Sh. 2101 㬨䞊⨊䆌ςᒨ (

Ѯ㶛 (ጺᝓ)

Ca inh T$ Kheo Thuy t 
ng Lai Bi n Kinh (1
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 49, Tr. 7, Sh. 2028 䆌ň

ጺᝓ) (ᔴ ॖެⓢ䆓)

C nh Xuyên Hòa Th ng Ng/
Lc (2 quyn) Nht Bn 
Cnh Xuyên Tông Long ging
nói, th gi và mt s ngi khác
ghi Q. 81, Tr. 286, Sh. 2569 

⤁Ŕ㲫ⷊᏠ㶋ㇺ (ጺᝓ) (
ʞ㵰)

B! Tát Vn =ng (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 1301, Sh. 2853 

┥ЕᡨΚ㲟䑖 (Ɛᝓ) (Ⓚ
▤ ┥Е͜䟀㲟౦Ƞ㑁☣
〸㉏)

Ca Lâu La C
p Ch Thiên
M
t Ngôn Kinh (1 quyn) 
ng Bát Nhã Lc d ch Q.
21, Tr. 331, Sh. 1278 䆌⟈㏙

Ъ㢧⑿〸 (ጺᝓ)
B Chp D Lu
n (1 quyn) 
Trn Chân
d ch Q. 49,
Tr. 20, Sh. 2033 䉓ᯒⷉ㳗 (

ጺᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

ឦ㳹ʘͺ㰁ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
㗛㙳ᙷ㵰)

B!i a Th( H T Duy Th
p

Cam L à La Ni Chú (1
28

Cao Hùng Khu Quy t (1
quyn) Nht Bn Chân T

son Q. 78, Tr. 32, Sh. 2466 

୐䟮ឿ㰤 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ५
⭒⏁)
29

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

♲▤㲫ጺᗣ▋䉓वጺ㏹ਉ
(᜝ᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Cao Ly Qu!c Ph Chi u Thi%n
S Tu Tâm Quy t (1 quyn) 
Cao Ly Tri Nt son Q. 48,
Tr. 1005, Sh. 2020 ୐䱃᫦┤

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B Bí Sô Ni Gii Kinh (1
quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 24, Tr. 508, Sh. 1455 

‫⁏⽱ޟ‬ɊӖ㰤 (ጺᝓ) (୐
䱃 ঩㰦⏁)

♲▤㲫ጺᗣ▋䉓㚇㙑Ψ֨
ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Cao Tng Pháp Hin Truyn
(1 quyn) ông Tn Pháp
Hin ký Q. 51, Tr. 857, Sh.
2085 ୐ᓘ⧐䤁ᒨ (ጺᝓ) (

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B Bí Sô Ni T$ Ni Da
(20 quyn) ng Ngh"a
T nh d ch Q. 23, Tr. 907, Sh.
1443 ♲▤㲫ጺᗣ▋䉓㚇

◗┉ ⧐䤁㰙)

Cao Tng Truyn (14 quyn) 
L ng Hu Hi u son Q.
50, Tr. 322, Sh. 2059 ୐ᓘᒨ

㙑Ψ⤅ʩ㑦 (Ɛ᜝ᝓ) (ᣬ
㏶⩚㵰)

(᜝᪶ᝓ) (⚨ օ़⏁)

Cao V ng Quán Th Âm
Kinh (1 quyn)  Q. 85, Tr.
1424, Sh. 2898 ୐࠺㯉œટ

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B Bí Sô T
p H(c L c
Pháp (1 quyn) Nguyên Bt
Hp T Ba tp Q. 45, Tr. 912,
Sh. 1905 ♲▤㲫ጺᗣ▋䉓

ㇺ (ጺᝓ)

Cn B n i Hòa Th ng
Chân Tích Sách T =ng Mc
Lc (1 quyn)  Q. 55, Tr.
1066, Sh. 2162 ♲▤ʗᡨΚ

㚇㙑㐘Ẍࣂ⧐ (ጺᝓ) (ᔴ
؉៤ԇФ䟰)

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B Gii Kinh (1 quyn) 
ng Ngh"a T nh d ch Q.
24, Tr. 500, Sh. 1454 ♲▤㲫

५㾔ぃ̴〸ख़䑖 (ጺᝓ)

Cn B n Tát Bà a B Lu
t
Nhi p (14 quyn) ng 
Ngh"a T nh d ch Q. 24, Tr.
525, Sh. 1458 ♲▤㢧̆ʒ

ጺᗣ▋䉓֨ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
㏶⩚㵰)

䉓ӄ␮ (᜝᪶ᝓ) (ᣬ ㏶⩚
㵰)

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B L c T$ Ni Da Tp
S Nhi p Tng (1 quyn) 
ng Ngh"a T nh d ch Q.
24, Tr. 520, Sh. 1457 ♲▤㲫

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B Bách Nht Y t Ma (10
quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 24, Tr. 455, Sh. 1453 

ጺᗣ▋䉓ࣂ⤅ʩ㑦䠄Ə␮

30

䢿 (ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

ᣬ ㏶⩚㵰)

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B Ni à Na Mc .c Ca
(10 quyn) ng Ngh"a
T nh d ch Q. 24, Tr. 415, Sh.
1452 ♲▤㲫ጺᗣ▋䉓Ψ

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da Phá Tng
S (20 quyn) ng Ngh"a
T nh d ch Q. 24, Tr. 99, Sh.
1450 ♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da An C S
(1 quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 23, Tr. 1041, Sh. 1445 
♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅ʩ㑦

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da Tp S (40
quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 24, Tr. 207, Sh. 1451 

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da Bì Cách S
(2 quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 23, Tr. 1048, Sh. 1447 
♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅ʩ㑦

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da Tng (3
quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 24, Tr. 617, Sh. 1459 

ू䡦Ə (Ɛᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅ʩ㑦䢿
(ፂᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da D c S
(18 quyn) ng Ngh"a
T nh d ch Q. 24, Tr. 1, Sh.
1448 ♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da Tùy Ý S
(1 quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 23, Tr. 1044, Sh. 1446 
♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅ʩ㑦

䞊䈝ख़Ӊ䆌 (᜝ᝓ) (ᣬ ㏶
⩚㵰)

ʩ㑦ৎᓘƏ (Ɛ᜝ᝓ) (ᣬ
㏶⩚㵰)

♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅ʩ㑦䠄
Ə (᪶᜝ᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

͖ίƏ (ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

ʩ㑦㣗Ə (᜝ᕇᝓ) (ᣬ ㏶
⩚㵰)

䟙ղƏ (ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da Xut Gia
S (4 quyn) ng Ngh"a
T nh d ch Q. 23, Tr. 1020, Sh.
1444 ♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da Ni à Na
Mc .c Ca Nhi p Tng (1
quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 24, Tr. 517, Sh. 1456 

ʩ㑦ᗖͱƏ (᪶ᝓ) (ᣬ ㏶
⩚㵰)

♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅ʩ㑦Ψ
䞊䈝ख़Ӊ䆌␮䢿 (ጺᝓ) (

Cn B n Thuy t Nht Thi t
31

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
Câu Xá Lu
n S (30 quyn) 
ng Pháp Bo son Q.
41, Tr. 453, Sh. 1822 Ɍ㗇㳗

H/u B T$ Ni Da Y t S' Na
Y S (1 quyn) ng Ngh"a
T nh d ch Q. 24, Tr. 97, Sh.
1449 ♲▤㲫ጺᗣ▋䉓⤅

࣍ (ፂ᜝ᝓ) (ᣬ ⧐Ỏ⏁)

ʩ㑦㏹℣䈝㫎Ə (ጺᝓ) (
ᣬ ㏶⩚㵰)

Câu Xá Lu
n Th
t Ngha S
(5 quyn) Tôn gi An Hu to 
 Q. 29, Tr. 325, Sh. 1561 

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B T$ Ni Da (50 quyn) 
ng Ngh"a T nh d ch Q.
23, Tr. 627, Sh. 1442 ♲▤㲫

Ɍ㗇㳗ề㏶࣍ (Ɨᝓ) Γ㑁
͖՛䆼
Câu Xá Lu
n Tng S Chánh
Vn (1 quyn) Nht Bn 
Nguyên Tín son Q. 64, Tr.
467, Sh. 2253 Ɍ㗇㳗䢿࣍

ጺᗣ▋䉓⤅ʩ㑦 (Ɨ᜝ᝓ)
(ᣬ ㏶⩚㵰)

Cn B n Thuy t Nht Thi t
H/u B Xut Gia Th( C
n
Viên Y t Ma Nghi Qu# (1
quyn) Nguyên Bt Hp T
Ba tp Q. 45, Tr. 905, Sh. 1904 
♲▤㲫ጺᗣ▋䉓ᗖͱ⊙

⢫⑿ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ‫ۦ‬Ƀ⏁)

Câu Xá Lu
n Tng S Sao (29
quyn) Nht Bn Anh Hi
n
son Q. 64, Tr. 477, Sh. 2254 
Ɍ㗇㳗䢿࣍‫( ן‬Ɛ᜝Ɓᝓ

䅸᫮㏹ਉᓱれ (ጺᝓ) (ᔴ
؉៤ԇФ䟰)

Câu Lc Ca La Long V ng
Nghi Qu# (1 quyn) ng 
Kim Cang Trí d ch Q. 21, Tr.
38, Sh. 1208 Ɍᙷ䆌㏙䳑࠺

ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ┮㵰)

Câu Xá Lu
n B n Ngha Sao
(48 quyn) Nht Bn Tông
Tánh son Q. 63, Tr. 1, Sh.
2249 Ɍ㗇㳗▤㏶‫( ן‬᪶᜝

ᕇᝓ) (Ⓚ▤ ͜Ԍ⏁)

32

あ‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤ ㇺỘ⏁)

ㇺ (ጼ᜝ᝓ) (ᔴ୬ ঢ╠㗛
㙳٤⑀㵰)

Chân Ngôn Phó Pháp To n
Y u Sao (1 quyn) Nht Bn 
Thành Tôn son Q. 77, Tr.
416, Sh. 2433 ५㰁ǃ⧐㋩

Chánh T ng Mt Pháp Hòa
Tán (1 quyn) Nht Bn 
Thân Loan son Q. 83, Tr.
664, Sh. 2652 ⢫ʄ▣⧐ᡨ

㮥‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤ ֦Γ⏁)

Chân Ngôn S; L
p Tam Thân
Vn áp (1 quyn) Nht Bn 
Viên Nhân son Q. 75, Tr.
53, Sh. 2389 ५㰁ֽ⿫ፂ䁞

㶛 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㮼䰳⏁)

Câu Xá Lu
n Tng S (30
quyn) ng Viên Huy
thut Q. 41, Tr. 813, Sh. 1823 
Ɍ㗇㳗䢿࣍ (ፂ᜝ᝓ) (ᣬ

Chân i%u Th ng Nhân
Pháp Ng/ (1 quyn)  Q.
77, Tr. 280, Sh. 2422 ५䆈ፃ

ᤫあ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮Ʊ⏁)

(ፂᝓ) (ᣬ ࠷Б⏁)

᫮┸䆓)

ƭ⧐㲟 (ጺᝓ)

Cu Vn Trì Biu Bch (1
quyn) Nht Bn Giác Tông
son Q. 84, Tr. 885, Sh. 2727 
⥘㒁‫ئ‬㫒ऴ (ጺᝓ) (Ⓚ▤

Chân Hà Th ng Nhân Pháp
Ng/ (1 quyn)  Q. 77, Tr.
301, Sh. 2423 ५㛨ፃƭ⧐

⢫⧐㝍ㇺ (᜝ᝓ) (㮤┉ ⿾
⧐㵸㵰)

(ፂ᜝ᝓ) (ᣬ ┤ᔺ䆓)

Chân Ngôn Giáo Ch> Vn 
áp Sao (1 quyn) Nht Bn 
Kinh Tm son Q. 77, Tr.
691, Sh. 2445 ५㰁⑝ūᤫ

Chánh Pháp Nim X Kinh
(70 quyn) Nguyên Ngy Cù
àm Bát Nhã Lu Chi d ch Q.
17, Tr. 1, Sh. 721 ⢫⧐ӯ㤩

) (Ⓚ▤ 㙽↮⏁)

Chánh Pháp Hoa Kinh (10
quyn) Tây Tn Trúc Pháp
H d ch Q. 9, Tr. 63, Sh. 263 

Câu Xá Lu
n Ký (30 quyn) 
ng Ph Quang thut Q.
41, Tr. 1, Sh. 1821 Ɍ㗇㳗㰙

㻏Ỏ䆓)

) (Ⓚ▤ 䇝ᔴ⏁)

Chân Chánh Lu
n (3 quyn) 
ng Huyn Nghi son Q.
52, Tr. 559, Sh. 2112 ࢛⢫㳗

㯅䒢⏁)

quyn) Nht Bn Li Bo
thut Q. 77, Tr. 730, Sh. 2449 
५㰁៩ख़ (ጺᝓ) (Ⓚ▤

Chánh Pháp Nhãn Tng (95
quyn) Nht Bn o
Nguyên son Q. 82, Tr. 7, Sh.
2582 ⢫⧐ॸ㣅 (Ɓ᜝Ɨᝓ

Chân Ngôn Tam M
t Tu
Hành Vn áp (1 quyn) 
Nht Bn Giác Tông son 
Q. 79, Tr. 52, Sh. 2525 ५㰁

ፂͺɊ㪿ᤫあ (ጺᝓ) (Ⓚ
▤ 㯅䒢⏁)

Chân Ngôn Tnh B % Tâm
T Ký (1 quyn) Nht Bn 
Giác Tông son Q. 79, Tr. 42,
Sh. 2521 ५㰁⩚㝈⋡Ӗੀ

㲟 (ጺᝓ)

Chân Lãng Th ng Nhân
Pháp Ng/ (1 quyn)  Q.
77, Tr. 301, Sh. 2424 ५▕ፃ

㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅䒢⏁)

Chân Ngôn Tông Giáo Thi
Ngha (4 quyn) Nht Bn 
An Nhiên tác Q. 75, Tr. 374,
Sh. 2396 ५㰁͜⑝┅㏶ (

ƭ⧐㲟 (ጺᝓ)

Chân Ngôn Danh Mc (1
33

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

᪶ᝓ) (Ⓚ▤ ͖‫ޖ‬ȇ)

Chân Ngôn Y u Quy t quyn 
nht, tam (2 quyn)  
Q. 85, Tr. 1225, Sh. 2825 ५

Chân Ngôn Tông Ngha (1
quyn) Nht Bn Giác Tông
son Q. 79, Tr. 49, Sh. 2523 

㰁㮥⦂ᝓ〣ጺ౦〣ፂ (Ɛ
ᝓ)

५㰁͜㏶ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅
䒢⏁)

Chân Tâm Trc Thuy t (1
quyn) Cao Ly Tri Nt son 
Q. 48, Tr. 999A, Sh. 2019 ५

Chân Ngôn Tông Tc Thân
Thành Ph
t Ngha Ch ng (1
quyn) Nht Bn Giác Tông
son Q. 79, Tr. 1, Sh. 2511 

Ӗढ़㲫 (ጺᝓ) (୐䱃 ঩㰦
⏁)

५㰁͜ᝏ䁞֦Ȇ㏶⿲ (ጺ
ᝓ) (Ⓚ▤ 㯅䒢⏁)

Chân Tâm Y u Quy t (3
quyn) Nht Bn L ng Bi
n
son Q. 71, Tr. 89, Sh. 2313 

Chân Ngôn Tông Tc Thân
Thành Ph
t Ngha Vn áp
(bn khác - 1 quyn)  Q.
77, Tr. 384, Sh. 2428 ५㰁͜

ᝏ䁞֦Ȇ㏶ᤫあ (ⷉ▤ – 1
ᝓ)

Chân Ngôn Tông Tc Thân
Thành Ph
t Ngha Vn áp
(bn khác – 1 quyn)  Q. 77,
Tr. 399, Sh. 2428 ५㰁͜ᝏ

䁞֦Ȇ㏶ᤫあ (ⷉ▤ – 1
ᝓ)

㏶ (ⷉ▤ – 1 ᝓ)

ղ (ጺᝓ) (ᣬ ۛ‫ޖ‬䆓)

Chân Ngôn Tông V Quy t
Vn (1 quyn) Nht Bn !c
Nht son Q. 77, Tr. 862, Sh.
2458 ५㰁͜▢⦂⑿ (ጺᝓ)

(Ⓚ▤ ӓጺ⏁)

34

Ch' Quán Môn Lu
n Tng (1
quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 32, Tr. 491, Sh. 1655 

⢪㯉䛒㳗䢿 (ጺᝓ) (ᣬ ㏶
⩚㵰)

Chú Hoa Nghiêm Pháp Gii
Quán Môn (1 quyn) ng 
Tông Mt chú Q. 45, Tr. 683,
Sh. 1884 㰼㝍᪏⧐ࢺ㯉䛒

Chiêm Sát Thin Ác Nghip
Báo Kinh (2 quyn) Tùy B 
ng d ch Q. 17, Tr. 901,
Sh. 839 ᜼΂ᥠ⅌❑ᰌㇺ (

Chi t Nghi Lu
n (5 quyn) 
Nguyên T# Thành son, T
Kheo S T# thut và chú gii 
Q. 52, Tr. 794, Sh. 2118 ‫ר‬

Ch' Quán i Ý (1 quyn) 
ng Trm Nhiên thut Q.
46, Tr. 459, Sh. 1914 ⢪㯉ʗ

㯉䛒䢿 (Ɛᝓ) (͗ ▤Љ䆓
౦࡫ۛ㰼)

㪿ᒨҔ⦂ (᪶᜝ᝓ) (ᣬ ۛ
‫ޖ‬䆓)

Chân Th
t Kinh Vn Cú (1
quyn) Nht Bn Không Hi
son Q. 61, Tr. 612, Sh. 2237 
५ềㇺ⑿េ (ጺᝓ) (Ⓚ▤

ʿ͜⓷⏁)

Chân Ngôn Tông Tc Thân
Thành Ph
t Ngha (bn khác 1 quyn)  Q. 77, Tr. 387,
Sh. 2428 ५㰁͜ᝏ䁞֦Ȇ

Chú Hoa Nghiêm Kinh %
Pháp Gii Quán Môn Tng (2
quyn) Tng Bn Tung thut
Tông Trm chú Q. 45, Tr. 692,
Sh. 1885 㰼㝍᪏ㇺ䣧⧐ࢺ

Ch' Quán Ph Hành Truy%n
HoEng Quy t (40 quyn) 
ng Trm Nhiên thut Q.
46, Tr. 141, Sh. 1912 ⢪㯉䃇

Ɛᝓ) (䟅 㝈⋡ⰺ㵰)

Chp Trì Sao (1 quyn) Nht
Bn Giác Nh Tông Chiêu
son Q. 83, Tr. 735, Sh. 2662 
ᯒ‫ئ‬䍦 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅

ᝓ) (͗ Ỏ㖥䆓)

ȟ (Ɛᝓ) (ᣬ ۛ‫ޖ‬䆓)

५Ӗ㮥⦂ (ፂᝓ) (Ⓚ▤ 㘏
䇗⏁)

ੴ‫)⏁ٿ‬

1791 ⧟ʗžᕁ❅Ǹㇺ (᜝

Ch' Quán Ngha L (2 quyn) 
ng Trm Nhiên thut Q.
46, Tr. 447, Sh. 1913 ⢪㯉㏶

(ጺᝓ) (ᣬ ͜ͺ㰼)

Chú M Kinh (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1383, Sh. 2882 ᡆ

୧ㇺ (ጺᝓ)

Chú Ng& Th> (1 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 20, Tr. 17, Sh. 1034 ᡆƗ

࣎㳗 (Ɨᝓ) (ᔴ ̴֦⏁౦
⁏̴⤁Ŕ䆓㰼)

ଇ (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

Chú Duy Ma C
t Kinh (10
quyn) Hu Tn Tng Tri u
son Q. 38, Tr. 327, Sh. 1775 
⧟㈔⍺㱱ㇺ (᜝ᝓ) (Ӆ੍

Chú Tam Th
p Tng (1
quyn) Nht Bn Trinh
Khánh son Q. 68, Tr. 114, Sh.
2268 ⧟ፂ᜝䢿 (ጺᝓ) (Ⓚ

ᓘ㒚⏁)

▤ 㺌←⏁)

Chú i Ph
t nh Chân
Ngôn (1 quyn) Nht Bn 
Nam Trung son Q. 61, Tr.
602, Sh. 2234 ⧟ʗȆ䢷५

Chú Tam Th> Kinh (1 quyn) 
ng a Bà Ha La d ch 
Q. 21, Tr. 640, Sh. 1338 ᡆ

㰁 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᜳӦ⏁)

ፂଇㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ᬋ̆㰷
㏙㵰)

Chú i Th?a Nh
p Lng Già
Kinh (10 quyn) Tng Bo
Thn thut Q. 39, Tr. 433, Sh.

Chú Tn Pháp T ng Tông
Ch ng S (1 quyn) Nht
35

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
Chúng Kinh Mc Lc (7
quyn) Tùy Pháp Kinh cùng
mt s ngi khác son Q. 55,
Tr. 115, Sh. 2146 ⹱ㇺख़䑖

Bn Tng Tun son Q. 55,
Tr. 1140, Sh. 2181 ⧟䇆⧐फ़

͜⿲࣍ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㣅ȷ
⏁)

(ጼᝓ) (䟅 ⧐ㇺ〸⏁)

Chú T Th
p Nh Ch ng
Kinh (1 quyn) Tng Chân
Tông Hoàng
chú Q. 39, Tr.
516, Sh. 1794 㰼᪶᜝Ɛ⿲

Chúng Kinh Son Tp Thí D
(2 quyn) Diêu Tn Cu Ma
La Thp d ch Q. 4, Tr. 531, Sh.
208 ⹱ㇺ⏁䠄㵭ᦗ (Ɛᝓ)

ㇺ (ጺᝓ) (͗ ५͜हк㰼)

(ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Chú Vô L ng Ngha Kinh (3
quyn) Nht Bn Ti Tr$ng
son Q. 56, Tr. 203, Sh. 2193 
㰼⯰䌡㏶ㇺ (ፂᝓ) (Ⓚ▤

Chúng S Phn A T$ àm
Lu
n (12 quyn) Lu Tng 
Cu Na Bt à La cùng B 
Da Xá d ch Q. 26, Tr. 627, Sh.
1541 ⹱Əᗢ䞉⤅╠㳗 (᜝

▅ܰ⏁)

Ch>ng Ch>ng Ng Chn V&
Ng Th (1 quyn) Nht Bn 
Nht Liên son Q. 84, Tr.
291, Sh. 2698 ⾠⾠Ӎ‫ؼ‬㗑

Ɛᝓ) (ᙥ͗⥘䈝㽾䞊㏙ᕍ
㝈⋡㑦㗇㵰)

Chuyn Kinh Hành o
Nguyn Vãng Sanh Tnh 
Pháp S Tán (2 quyn) 
ng Thi n o tp ký Q.
47, Tr. 424, Sh. 1979 䃼ㇺ㪿

Ӎ▀ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ Ⓚ㠍⏁)

Ch>ng Ch>ng Tp Chú Kinh
(1 quyn) Bc Chu Xà Na
Qut a d ch Q. 21, Tr. 637,
Sh. 1337 ⾠⾠䠄ᡆㇺ (ጺ

䇝䣰һࢤ⩚᫺⧐Ə㶛 (Ɛ
ᝓ) (ᣬ ᥠớ䟰㰙)

ᝓ) (ᛳᡄ 䜟䈝Ϸʒ㵰)

Chuyn Pháp Luân B Tát Ti
Ma Oán ch Pháp (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
20, Tr. 609, Sh. 1150 䃼⧐䃝

Chúng K t Mc Lc (5 quyn) 
Tùy Ngn Tông son Q. 55,
Tr. 150, Sh. 2147 ⹱ㆷख़䑖

(Ɨᝓ) (䟅 ⃘࡫⏁)

㝈㢧⍸୮ԍ⑱⧐ (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Chúng Kinh Mc Lc (5
quyn) ng T"nh Thái
son Q. 55, Tr. 180, Sh. 2148 
⹱ㇺख़䑖 (Ɨᝓ) (ᣬ 䡞

Chuyn Pháp Luân Kinh :u
Ba % Xá (1 quyn) Nguyên
Ngy T Mc Trí Tiên d ch 
Q. 26, Tr. 355, Sh. 1533 䃼

⧧⏁)

36

⧐䃝ㇺ↖⧛⋡㗇 (ጺᝓ) (
ᔴ୬ ⤅ख़┮DŽ㵰)

Ch Hi H ng Thanh Quy (5
quyn) Nht Bn Thiên Luân
Phong %n son Q. 81, Tr. 624,
Sh. 2578 㳹᪹៭‫ں‬㮬 (Ɨ

Chuyn Phi Mng Nghip Sao
(1 quyn) Nht Bn Hin
Giác sao Q. 78, Tr. 222, Sh.
2481 䃼䡟ᡙ❑‫( ן‬ጺᝓ) (

ᝓ) (Ⓚ▤ ʘᑁ✻䟟⏁)

Ch K t Y u T
p (20 quyn) 
ng o Th
tp Q. 54,
Tr. 1, Sh. 2123 㳹ㆷ㮥䟰 (

Ⓚ▤ 㻁㯅‫)ן‬

Chuyn Thc Lu
n (1 quyn) 
Trn Chân
d ch Q. 31,
Tr. 61, Sh. 1587 䃼㵙㳗 (ጺ

Ɛ᜝ᝓ) (ᣬ 䇝œ䟰)

Ch A Xà Lê Chân Ngôn M
t
Giáo B Loi Tng Lc (2
quyn) Nht Bn An Nhiên
tp Q. 55, Tr. 1113, Sh. 2176 

ᝓ)

Ch Kinh Y u L c Vn (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1204,
Sh. 2821 㳹ㇺ㮥ࣂ⑿ (ጺ

ᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

Ch Kinh Y u Sao (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 1192, Sh. 2819 

㳹䞉䜟⛅५㰁ͺ⑝䉓䣶㊤
䑖 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ͖‫ޖ‬䟰)

㳹ㇺ㮥‫( ן‬ጺᝓ)
Ch Pháp Phân Bit Sao (1
quyn) Nht Bn Li Bo ký 
Q. 77, Tr. 714, Sh. 2448 㳹

Ch B Tát Cu Ph
t B n
Nghip Kinh (1 quyn) Tây
Tn Nhi
p o Chân d ch Q.
10, Tr. 451, Sh. 282 㳹㝈㢧

⧐ᗢᘁ‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㻏
Ỏ㰙)

⥘Ȇ▤❑ㇺ (ጺᝓ) (㮤┉
㒍䇝५㵰)

Ch Pháp T
p Y u Kinh (10
quyn) Tng Nht Xng
cùng mt s ngi khác d ch 
Q. 17, Tr. 458, Sh. 728 㳹⧐

Ch Gia Giáo T ng ng D
L c T
p (1 quyn) Nht Bn 
Viên Trân son Q. 74, Tr.
310, Sh. 2368 㳹ͱ⑝फ़៨

䟰㮥ㇺ (᜝ᝓ) (͗ Ⓚ⾣〸
㵰)

ⷉࣂ䟰 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮ࡐ
⏁)

Ch Pháp T!i Th ng V ng
Kinh (1 quyn) Tùy Xà Na
Qut a d ch Q. 17, Tr. 859,
Sh. 824 㳹⧐▅ፃ࠺ㇺ (ጺ

Ch Giáo Quy t nh Danh
Ngha Lu
n (1 quyn) Tng 
Thi H d ch Q. 32, Tr. 507,
Sh. 1658 㳹⑝⦂͟៩㏶㳗

ᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰)

Ch Pháp Vô Hành Kinh (2

(ጺᝓ) (͗ ⒧㵸㵰)

37

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

quyn) Diêu Tn Cu Ma La
Thp d ch Q. 15, Tr. 750, Sh.
650 㳹⧐⯰㪿ㇺ (Ɛᝓ) (

H d ch Q. 17, Tr. 756, Sh.
810 㳹Ȇ㮥䟰ㇺ (Ɛᝓ) ( 

Trn Chân
d ch Q. 31,
Tr. 884, Sh. 1621 ⊝ţ㳗 (

Ch Tinh M-u à La Ni Kinh
(1 quyn) ng Pháp Thành
d ch Q. 21, Tr. 420, Sh. 1302 

C Kim Dch Kinh K" (4
quyn) ng T"nh Mi son 
Q. 55, Tr. 348, Sh. 2151 ៀ

㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Ch Pháp Vô Tránh Tam
Mui Pháp Môn (2 quyn) 
Trn Hu T son Q. 46,
Tr. 627, Sh. 1923 㳹⧐⯰㳎

㳹⓭⣼䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (
ᣬ ⧐֦㵰)

ፂ⓴⧐䛒 (Ɛᝓ) (䞳 օԇ
⏁)

Ch Tôn Y u Sao (15 quyn) 
Nht Bn Tht Vn son Q.
78, Tr. 289, Sh. 2484 㳹Γ㮥

Ch Ph
t C nh Gii Nhi p
Chân Th
t Kinh (3 quyn) 
ng Bát Nhã d ch Q. 18,
Tr. 270, Sh. 868 㳹Ȇᱞࢺ

␮५ềㇺ (ፂᝓ) (ᣬ 㗛㙳
㵰)

ጺᝓ) (͗ ⧐ʘ㵰)

Ch Tông Giáo Lý ng D
Thích (1 quyn) Nht Bn 
Li Du son Q. 79, Tr. 55,
Sh. 2528 㳹͜⑝࡞៨ⷉ䌝

C!i V Khu Quy t (1 quyn) 
Nht Bn Tht Hu son Q.
78, Tr. 24, Sh. 2465 ⠦Ϊឿ

㵊ʮʗžㇺ (Ɛᝓ) (ᣬ ᬋ
̆㰷㏙㵰)

Ch Ph
t Tâm à La Ni Kinh
(1 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 19, Tr. 1, Sh.
918 㳹ȆӖ䞊㏙Ψㇺ (ጺ

Cu Phm Vãng Sanh A Di 
à Tam Ma a T
p à La Ni
Kinh (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 19, Tr. 79, Sh.
933 Ɓᢝһࢤ䞉⃓䞊ፂ⍺

) (Ⓚ▤ ᔴ◘⏁)

ጺᝓ) (ᣬ ⋡䠓㗛㙳〸㵰)

ࡐ䌡 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ਿ⧐⁏
⏁)

Cúng D ng Nghi Thc (1
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 18, Tr. 177, Sh. 859 ȥ䥝

Ch Ph
t Y u T
p Kinh (2
quyn) Tây Tn Trúc Pháp

Ch ;ng Trung Lu
n (1 quyn)

Cúng D ng Th
p Nh i
Oai c Thiên Báo Ân Phm

38

ፂᝓ) (◗┉ օ䇧ᤫ౦㏙ư
あ)

C Chi Quán nh Nghi Thc
(1 quyn) Nht Bn Nguyên
Co son Q. 78, Tr. 66, Sh.
2470 ᕓ⑀‫݌‬䢷ᓱҏ (ጺᝓ

Ch ;ng Trân L ng (1 quyn) 
Nht Bn Tú Pháp S son 
Q. 65, Tr. 266, Sh. 2258 ⊝

㳗 (Ɛᝓ) (ᔴ ⦝㏙Ф㵰)

C u Ma La Th
p Pháp S i
Ngha (3 quyn) ông Tn 
Hu Vin tha h'i, La Thp
gii *áp Q. 45, Tr. 122, Sh.
1856 䭐⍺㏙ư⧐⁏ʗ㏶ (

㰤 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ềօ⏁)

Cúng D ng H Th Bát
Thiên Pháp (1 quyn) ng 
Pháp Toàn tp Q. 21, Tr. 380,
Sh. 1295 ȥ䥝㵸œᕇʘ⧐

Ch Ph
t T
p Hi à La Ni
Kinh (1 quyn) ng 
Vân Bát Nhã cùng mt s ngi
khác d ch Q. 21, Tr. 858, Sh.
1346 㳹Ȇ䟰▇䞊㏙Ψㇺ (

䇞ᥣᩢ᧩᜸❁㢧□ũ䇞Ɒ
៥㵰)

਩⏁)

Ch ng S; Tri Lu
n (2 quyn
– Phát Hp T Ba son) 
Nguyên Sa La Ba d ch Q.
32, Tr. 226, Sh. 1645 Ҵֽ঩

ᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

Cc Lc Nguyn Vn (1
quyn) Thanh t Lt Hách
Cát Bc S& Tát Mc an t
Nh" Cát d ch Q. 19, Tr. 80, Sh.
935 ❗➽䣰⑿ (ጺᝓ) (‫ں‬

ƹ㵰ㇺ᫱ㅧ (᪶ᝓ) (ᣬ 䡙
䈂⏁)

‫( ן‬᜝Ɨᝓ) (Ⓚ▤ ề䇖⏁)

Chng Kh i Th?a Kinh (2
quyn) ng a Bà Ha La
d ch Q. 16, Tr. 653, Sh. 674 

ȥ䥝᜝ƐʗˮӓʘᰌԦᢝ
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

ጺᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

C Thanh L ng Truyn (2
quyn) ng Hu Tng
son Q. 51, Tr. 1092, Sh. 2098 
ៀ‫⩄ں‬ᒨ (Ɛᝓ) (ᣬ օ

(ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㻏ࡸ⏁)

Ch Ph
t Tâm +n à La Ni
Kinh (1 quyn) Tng Pháp
Thiên d ch Q. 19, Tr. 1, Sh.
919 㳹ȆӖᝌ䞊㏙Ψㇺ (

(1 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 21, Tr. 383, Sh. 1297 

ᬋ䟰䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰)

Cu Cánh i Bi Kinh (4
quyn – *ã mt quyn 1, ch+ còn
quyn 2, 3 và 4)  Q. 85, Tr.
1368, Sh. 2880 ੰ⿱ʗՋㇺ

(ጺᝓ) (ᣬ ⧐ᕄ䟰)

ᝓ〣Ɛ, ፂ, ᪶ (᪶ᝓ)

Cu Cánh Nht Th?a B o
Tánh Lu
n (4 quyn) Hu
Ngy Lc Na Ma d ch Q.
31, Tr. 813, Sh. 1611 ੰ⿱ጺ

ᓱҏ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

39

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

žỎԌ㳗 (᪶ᝓ) (Ӆ୬ ᚮ
䈝⍺⋡㵰)

⏁)

D

Cu Ch Chúng Sanh Nht
Thi t Kh Nn Kinh (1 quyn) 
 Q. 85, Tr. 1461, Sh. 2915 
⑖㳹⹱ࢤጺᗣ㙴䠋ㇺ (ጺ

Di LFc Kinh Du Ý (1 quyn) 
Tùy Cát Tng son Q. 38,
Tr. 263, Sh. 1771 ⃓ᚮㇺ䇕

Dã Kim Khu Quy t Sao (1
quyn) Nht Bn Li Du son 
Q. 79, Tr. 72, Sh. 2530 䌠䌣

ᝓ)

ղ (ጺᝓ) (䟅 ៥㣅⏁)

Di LFc Th ng Sanh Kinh
Tông Y u (1 quyn) Tân La 
Nguyên Hiu son Q. 38, Tr.
299, Sh. 1773 ⃓ᚮፃࢤㇺ

ឿ⦂䍦 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㻏ࡸ
⏁)

Cu Ph
t M-u Nh Th
p
Nht Ch>ng L) Tán Kinh (1
quyn)  Q. 20, Tr. 479౺,
Sh. 1108 ⑖ѮȆ⣼Ɛ᜝ጺ

Dã Thai Khu Quy t Sao (2
quyn) Nht Bn Li Du son 
Q. 79, Tr. 79, Sh. 2531 䌠㓐

⾠⽵㶛ㇺ (ጺᝓ)

͜㮥 (ጺᝓ) (⒞㏙ ᔴ╢⏁)

Di Sa T.c B Hòa J Ng& Phn
Lu
t (30 quyn) Lu Tng 
Pht à Thp và Trúc o
Sanh cùng mt s ngi khác
d ch Q. 22, Tr. 1, Sh. 1421 

ឿ⦂䍦 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ 㻏ࡸ
⏁)

Cu T
t Kinh (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1361, Sh. 2878 ⑖

Di Giáo Kinh Lu
n (1 quyn) 
Trn Chân
d ch Q. 26,
Tr. 283, Sh. 1529 䇻⑝ㇺ㳗

࣪ㇺ (ጺᝓ)

Cu Tp Thí D Kinh (2
quyn) Ngô Khang Tng Hi
d ch Q. 4, Tr. 510, Sh. 206 

㗄䠄㵭ᦗㇺ (Ɛᝓ) (᠏ Ѵ
ᓘ▇㵰)

(ጺᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

⃓⦝᰹䉓ᡨ䌇Ɨᗢӄ (ፂ
᜝ᝓ) (ᙥ͗ Ȇ䞊ưᕍ⿾䇝
ࢤ〸㵰)

Di LFc B Tát S; Vn B n
Nguyn Kinh (1 quyn) Tây
Tn Trúc Pháp H d ch Q.
12, Tr. 186, Sh. 349 ⃓ᚮ㝈

Di Sa T.c Ng& Phn Gii B n
(1 quyn) Lu Tng Pht à
Thp cùng mt s ngi khác
d ch Q. 22, Tr. 194, Sh. 1422 

㢧ֽᤫ▤䣰ㇺ (ጺᝓ) (㮤
┉ ⿾⧐㵸㵰)

⃓⦝᰹Ɨᗢ֨▤ (ጺᝓ) (
ᙥ͗ Ȇ䞊ư〸㵰)

Di LFc B Tát S; Vn Kinh
Lu
n (9 quyn) Hu Ngy 
B Lu Chi d ch Q. 26,
Tr. 233, Sh. 1525 ⃓ᚮ㝈㢧

Di Sa T.c Y t Ma B n (1
quyn) ng Ái ng lc 
Q. 22, Tr. 214, Sh. 1424 ⃓

⦝᰹㏹ਉ▤ (ጺᝓ) (ᣬ Ⅳ
៨䑖)

ֽᤫㇺ㳗 (Ɓᝓ) (Ӆ୬ 㝈
⋡٤⑀㵰)

D B Tông Luân Lu
n (1
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 49, Tr. 15, Sh. 2031 

Di LFc Gi ng Thc (1 quyn) 
Nht Bn Trinh Khánh son 
Q. 84, Tr. 887, Sh. 2729 ⃓

ⷉ䉓͜䃝㳗 (ጺᝓ) (ᣬ ࠷
ʳ㵰)

ᚮ㴜ҏ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㺌←

40

41

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 
Q. 20, Tr. 905, Sh. 1192 ˋ

D Tôn Sao (2 quyn) Nht
Bn Th Giác Thân V ng
son Q. 78, Tr. 584, Sh. 2490 
ⷉΓ‫( ן‬Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ͕

៥਩ѐ〸⽌ͺ▅ፃ㯉䛒ʗ
⑝࠺ㇺ (Ɨᝓ) (͗ ս㻁㵰)

Diu Cát T ng Bình =ng
Du Già Bí M
t Quán Thân
Thành Ph
t Nghi Qu# (1
quyn) Tng T$ Hin d ch 
Q. 20, Tr. 930, Sh. 1193 ˋ

㯅㮼࠺⏁)

D Xut B Tát B n Kh;i
Kinh (1 quyn) Tây Tn 
Nhi
p o Chân d ch Q. 3,
Tr. 617, Sh. 188 ⷉᗖ㝈㢧

៥਩ѐ〸ࡸǸ⽌ͺ㯉䁞֦
Ȇᓱ䁿 (ጺᝓ) (͗ ս㻁㵰)

▤㼽ㇺ (ጺᝓ) (㮤┉ 㒍䇝
५㵰)

Diu Cát T ng Bình =ng
Quán Môn i Giáo V ng
Kinh L c Xut H Ma Nghi
(1 quyn) Tng T$ Hin d ch 
Q. 20, Tr. 934, Sh. 1194 ˋ

Diêm Phù T
p (1 quyn) Nht
Bn Thi
t Chu !c T
son 
Q. 80, Tr. 544, Sh. 2557 䜍

‫ټ‬䟰 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 䖇㗒ӓ
⭒⏁)

៥਩ѐ〸㯉䛒ʗ⑝࠺ㇺࣂ
ᗖ㵸⍺ᓱ (ጺᝓ) (͗ ս㻁
㵰)

Dim La V ng Cúng Hành
Pháp Th (1 quyn) 
ng A Mô Già son Q.
21, Tr. 374, Sh. 1290 ‫ޔ‬㏙࠺

Diu H o B o Xa Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1333,
Sh. 2869 ˋʽỎ䁽ㇺ (ጺ

ȥ㪿⧐⡹〣 (ጺᝓ) (ᣬ 䞉
㴩Ǹ⏁)

ᝓ)

Diên Th( Mng Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1404,
Sh. 2888 ҂᳕ᡙㇺ (ጺᝓ)

Diu Pháp Liên Hoa Kinh
Huy%n Ngha (20 quyn) Tùy 
Trí Khi thuy
t Q. 33, Tr.
681, Sh. 1716 ˋ⧐㠍㝍ㇺ

Dip Y Quán T Ti B Tát
Kinh (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 20, Tr. 447, Sh.
1100 㞒㫎㯉㖫ᬃ㝈㢧ㇺ (

࠷㏶ (Ɛ᜝ᝓ) (䟅 ┮䣯㲫)

Diu Pháp Liên Hoa Kinh
Huy%n Tán (20 quyn) ng 
Khuy C son Q. 34, Tr. 651,
Sh. 1723 ˋ⧐㠍㝍ㇺ࠷㻠

ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Diu Cát T ng Bình =ng Bí
M
t T!i Th ng Quán Môn 
i Giáo V ng Kinh (5
quyn) Tng T$ Hin d ch
42

Ba % Xá (2 quyn) Hu Ngy 
B Lu Chi và àm Lâm
cùng mt s ngi khác d ch 
Q. 26, Tr. 1, Sh. 1519 ˋ⧐ 

Nguyên Ngy Lc Na Ma 
cùng Tng Lãng và mt s
ngi khác d ch Q. 26, Tr. 10,
Sh. 1520 ˋ⧐㠍㝍ㇺ㳗ᔛ

⧛⋡㗇 (ጺᝓ) (ᔴ୬ ᚮ䈝
⍺⋡ᕍᓘ▕〸㵰)

㠍㝍ㇺ↖⧛⋡㗇 (Ɛᝓ) (
Ӆ୬ 㝈⋡ࢾ⑀ᕍ╠◷〸
㵰)

Diu Pháp Liên Hoa Kinh Mã
Minh B Tát Phm Tam
Th
p (1 quyn)  Q. 85, Tr.
1426, Sh. 2899 ˋ⧐㠍㝍ㇺ

Diu Pháp Liên Hoa Kinh Vn
Cú (20 quyn) Tùy Trí Khi
thuy
t Q. 34, Tr. 1, Sh. 1718 

䦹ⓢ㝈㢧ᢝ〣ፂ᜝ (ጺᝓ)

ˋ⧐㠍㝍ㇺ⑿េ (Ɛ᜝ᝓ)
(䟅 ┮䣯㲫)

Diu Pháp Liên Hoa Kinh
Quán Th Âm B Tát Ph
Môn Phm Kinh (1 quyn) 
Diêu Tn Cu Ma La Thp
d ch trng hàng, Tùy – Xà Na
Qut a d ch trùng tng Q. 9,
Tr. 198, Sh. 262 ˋ⧐㠍㝍

Diu Pháp Liên Hoa Kinh (7
quyn) Diêu Tn Cu Ma La
Thp d ch Q. 9, Tr. 1, Sh. 262 
ˋ⧐㠍㝍ㇺ (ጼᝓ) (ˤ੍

䭐⍺㏙ư㵰)

Diu Pháp Thánh Nim X
Kinh (8 quyn) Tng Pháp
Thiên d ch Q. 17, Tr. 419, Sh.
722 ˋ⧐㑼ӯ㤩ㇺ (ᕇᝓ)

ㇺ㯉œટ㝈㢧┤䛒ᢝㇺ (
ጺᝓ) (ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰䛉
㪿౤䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰䌟䢿)

(͗ ⧐ʘ㵰)

Diu Pháp Liên Hoa Kinh
Qu ng L ng Thiên a
Phm Nh Th
p Cu (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1355,
Sh. 2872 ˋ⧐㠍㝍ㇺ₰䌡

Diu Thành Tu ký (1 quyn) 
Nht Bn Viên Nhân son 
Q. 75, Tr. 49, Sh. 2388 ˋ֦

΢㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮Ʊ⏁)

ʘᬋᢝ〣Ɛ᜝Ɓ (ጺᝓ)
Diu Pháp
Thích Vn
Bn Trung
Tr. 144, Sh.

Diu Tý +n Tràng à La Ni
Kinh (1 quyn) ng Tht
Xoa Nan à d ch Q. 21, Tr.
883, Sh. 1364 ˋ㖋ᝌю䞊

Liên Hoa Kinh
(3 quyn) Nht
Toán son Q. 56,
2189 ˋ⧐㠍㝍

(Ɛ᜝ᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ⏁)

ㇺ䌝⑿ (ፂᝓ) (Ⓚ▤ ţば
⏁)

Diu Pháp Liên Hoa Kinh
Lu
n :u Ba % Xá (1 quyn)

Diu Pháp Liên Hoa Kinh :u

㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ềឥ䠋
䞊㵰)
Diu Tý B Tát S; Vn Kinh
(4 quyn) Tng Pháp Thiên
43

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

d ch Q. 18, Tr. 746, Sh. 896 

Du Già S a Lu
n Phân
Môn Ký (6 quyn) ng 
Pháp Thành son Trí Hu S n
ký Q. 85, Tr. 804, Sh. 2801 

ˋ㖋㝈㢧ֽᤫㇺ (᪶ᝓ)
(͗ ⧐ʘ㵰)
Du Già Kim Cang nh Kinh
Thích T M-u Phm (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
18, Tr. 338, Sh. 880 ࡸǸ䌣

ࡸǸ⁏ᬋ㳗ᗢ䛒㰙 (ᕉᝓ)
(ᣬ ⧐֦⏁౦┮օς㰙)
Du Già S a Lu
n Thích (1
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 30, Tr. 883, Sh. 1580 

ᘷ䢷ㇺ䌝̹⣼ᢝ (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

ࡸǸ⁏ᬋ㳗䌝 (ጺᝓ) (ᣬ
࠷ʳ㵰)

Du Già Liên Hoa B Nim
Tng Pháp (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 20, Tr. 6,
Sh. 1032 ࡸǸ㠍㝍䉓ӯ㲧

Du Già S a Lu
n (100
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 30, Tr. 279, Sh. 1579 

⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

ࡸǸ⁏ᬋ㳗 (ጺवᝓ) (ᣬ
࠷ʳ㵰)

Du Già Lu
n Ký (48 quyn) 
ng n Luân tp son 
Q. 42, Tr. 311, Sh. 1828 ࡸ

Du Già T
p Y u Cu A Nan 
à La Ni Dim Khu Qu#
Nghi Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 21, Tr.
468, Sh. 1318 ࡸǸ䟰㮥⑖

Ǹ㳗㰙 (᪶᜝ᕇᝓ) (ᣬ 䇐
ᑁ䟰⏁)
Du Già Lu
n Th> Ký (4
quyn) ng Pháp Thành
thut, Phc Hu ký Q. 85, Tr.
937, Sh. 2802 ࡸǸ㳗‫׃‬㰙 (

䞉䠋䞊㏙Ψ‫ޔ‬ឿ䁿ᓱㇺ (
ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

᪶ᝓ) (ᣬ ⧐֦䆓, ਸ਼օ㰙)

Du Già T
p Y u Dim Khu
Thí Thc Kh;i Giáo A Nan à
T Do (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 21, Tr. 472, Sh.
1319 ࡸǸ䟰㮥‫ޔ‬ឿ⒧૘

Du Già Lu
n Vn áp (7
quyn) Nht Bn Tng H to 
Q. 65, Tr. 269, Sh. 2259 ࡸ

Ǹ㳗ᤫあ (ጼᝓ) (Ⓚ▤ ᱹ
㺩䆼)

㼽⑝䞉䠋䞊㈹ࢭ (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Du Già S a Lu
n L c
To n (16 quyn) ng 
Khuy C son Q. 43, Tr. 1,
Sh. 1829 ࡸǸ⁏ᬋ㳗ࣂ㋩

Du Già T
p Y u Dim Khu
Thí Thc Nghi (1 quyn)  
Q. 21, Tr. 473, Sh. 1320 ࡸ

Ǹ䟰㮥‫ޔ‬ឿ⒧૘ᓱ (ጺᝓ)

(᜝ᕉᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ⏁)

44

Du Ph ng Ký Sao, (nht)
Vãng Ng& Thiên Trúc Qu!c
Truyn (1 quyn) Tân La 
Hu Siêu ký Q. 51, Tr. 975,
Sh. 2089 䇕⒤㰙‫( ן‬ጺ)һ

Du K$ Tng Hành T Ký (1
quyn) Nht Bn Chân T ch
son Q. 61, Tr. 504, Sh. 2229 
ࡸ⽃㊤㪿ੀ㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ

▤ ५ͷ⏁)

Ɨʘ⿾᫦ᒨ (ጺᝓ)(⒞㏙
օ㽅㰙)

Du Ph ng Ký Sao (9 quyn) 
Q. 51, Tr. 975, Sh. 2089 䇕

⒤㰙‫(ן‬Ɓᝓ)

Du Ph ng Ký Sao, (nh) Ng
Không Nh
p Trúc Ký (1
quyn) ng Viên Chi
u
son Q. 51, Tr. 979, Sh. 2089 
䇕⒤㰙‫( ן‬Ɛ)Ձੴᕁ⿾

Du Ph ng Ký Sao, (bát) 
ng V ng Huy%n Sách
Trung Thiên Trúc Hành Ký
D
t Vn (1 quyn)  Q. 51,
Tr. 995, Sh. 2089 䇕⒤㰙‫ן‬

㰙 (ጺᝓ)(ᣬ ᫮‫)⏁ޟ‬

(ᕇ)ᣬ࠺࠷ぃţʘ⿾㪿㰙
䇊⑿(ጺᝓ)

Du Ph ng Ký Sao, (tam) K
Nghip Tây Vc Hành Trình
(1 quyn) Tng Phm Thành 
i son Q. 51, Tr. 981, Sh.
2089 䇕⒤㰙‫( ן‬ፂ)㋣❑

Du Ph ng Ký Sao, (cu) 
ng Th ng M-n Du Thiên
Trúc Ký D
t Vn (1 quyn) 
Q. 51, Tr. 995, Sh. 2089 䇕

㮤ᮺ㪿ਜ਼ (ጺᝓ)(͗ 㚋֦
ʗ⏁)

⒤㰙‫( ן‬Ɓ)(ጺᝓ)ᣬсհ
䇕ʘ⿾㰙䇊⑿

Du Ph ng Ký Sao, (tht) 
ng i Hòa Th ng ông
Chinh Truyn (1 quyn) Nht
Bn Nguyên Khai son Q. 51,
Tr. 988, Sh. 2089 䇕⒤㰙‫ן‬

Du Ph ng Ký Sao, (lc) Nam
Thiên Trúc Bà La Môn Tng
Chánh Bi (1 quyn) Nht Bn 
Tu Vinh son Q. 51, Tr. 987,
Sh. 2089 䇕⒤㰙‫( ן‬ᕉ)ᜳ

(ጼ)ᣬʗᡨΚ◗Ҽᒨ (ጺ
ᝓ)(Ⓚ▤ ᔴ䛝⏁)

ʘ⿾̆㏙䛒ᓘ⢫৭ (ጺ
ᝓ)(Ⓚ▤ Ɋ➃⏁)

Du Ph ng Ký Sao, (t) S;
Tng Ch' Không Thi%n S
Truyn Kh o (1 quyn)  Q.
51, Tr. 982, Sh. 2089 䇕⒤㰙

Du Ph ng Ký Sao, (ng&) Tây
Vc Tng Tiêu Nam Nh *ng
K t Truyn (1 quyn)  Q.
51, Tr. 985, Sh. 2089 䇕⒤㰙

‫( ן‬᪶)❁ᓘ‫ب‬ੴ⽱⁏ᒨ㐿
(ጺᝓ)

‫( ן‬Ɨ)㮤ᮺᓘ䐉ᥟ᪒ㆷᒨ
(ጺᝓ)

Du Tâm An Lc o (1 quyn)
45

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

Tân La Nguyên Hiu son 
Q. 47, Tr. 110, Sh. 1965 䇕

‫)ࣂޖ‬

⍺㏶㰙 (ጺᝓ)

Duy Ma Kinh Ngha Ký quyn 
t (1 quyn)  Q. 85, Tr.
339, Sh. 2769 ㈔⍺ㇺ㏶㰙

Dc Ph
t Công c Kinh (1
quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 16, Tr. 799, Sh. 698 

ᝓ〣᪶ (ጺᝓ)

Duy Ma Ngha Ký (8 quyn) 
Tùy Hu Vin son Q. 38,
Tr. 421, Sh. 1776 ㈔⍺㏶㰙

(ᕇᝓ) (䟅 օ䇧⏁)

Duy Ma Kinh Ngha S (5
quyn) Nht Bn Thánh !c
Thái T# son Q. 56, Tr. 20, Sh.
2186 ㈔⍺ㇺ㏶࣍ (Ɨᝓ) (

Duy Ma S Thích Ti%n Tiu
T Sao (1 quyn)  Q. 85,
Tr. 434, Sh. 2775 ㈔⍺࣍䌝

Ӗ͖➽䇝 (ጺᝓ) (⒞㏙ ᔴ
╢⏁)

‫پ‬Ȇᙻӓㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ㏶
⩚㵰)

Ⓚ▤ 㑼ӓʙ̴⏁)

Dung Thông Viên Môn
Ch ng (1 quyn) Nht Bn 
Dung Quán thut Q. 84, Tr.
1, Sh. 2680 㨩䆶᫮䛒⿲ (ጺ

Duy Ma Kinh Ngha S (6
quyn) Tùy Cát Tng to Q.
38, Tr. 908, Sh. 1781 ㈔⍺ㇺ

ᝓ) (Ⓚ▤ 㨩㯉䆓)

㏶࣍ (ᕉᝓ) (䟅 ៥㣅䆼)

Duy Ma C
t S; Thuy t Kinh
(3 quyn) Diêu Tn Cu Ma
La Thp d ch Q. 14, Tr. 537,
Sh. 475 ㈔⍺㱱ֽ㲫ㇺ (ፂ

Duy Ma Kinh Sao (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 423, Sh. 2773 ㈔

⍺ㇺ‫( ן‬ጺᝓ)

ᝓ) (ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Duy Ma Kinh S quyn 
tam, lc (2 quyn)  Q.
85, Tr. 375, Sh. 2772 ㈔⍺ㇺ

Duy Ma Kinh Huy%n S (6
quyn) Tùy Trí Khi son 
Q. 38, Tr. 519, Sh. 1777 ㈔

࣍ᝓ〣ፂ౦〣ᕉ (Ɛᝓ)

⍺ㇺ࠷࣍ (ᕉᝓ) (䟅 ┮䣯
⏁)

Duy Ma Kinh S (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 355, Sh. 2770 ㈔

⍺ㇺ࣍ (ጺᝓ)

Duy Ma Kinh L c S Thu$
D Ký (10 quyn) Tng Trí
Viên thut Q. 38, Tr. 711, Sh.
1779 ㈔⍺ㇺࣂ࣍᭝㬡㰙 (

Duy Ma Kinh S (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 364, Sh. 2771 ㈔

⍺ㇺ࣍ (ጺᝓ)

᜝ᝓ) (͗ ┮᫮䆓)

Duy Ma Kinh S (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 433, Sh. 2774 ㈔

Duy Ma Kinh L c S (10
quyn) ng Trí Khi
thuy
t Trm Nhiên lc Q. 38,
Tr. 562, Sh. 1778 ㈔⍺ㇺࣂ

⍺ㇺ࣍ (ጺᝓ)

Duy Ma Ngha Ký (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 329, Sh. 2768 ㈔

࣍ (᜝ᝓ) (ᣬ ┮䣯㲫౦ۛ
46

Duy Thc Ngha ng Tng
Minh Ký (4 quyn) Nht Bn 
Thi n Châu thut Q. 65, Tr.
327, Sh. 2261 ᤋ㵙㏶ⰺᱹ

ⓢ㰙 (᪶ᝓ) (Ⓚ▤ ᥠࡖ䆓)

Duy Thc Ngha T Ký (12
quyn) Nht Bn Chân Hng
son Q. 71, Tr. 298, Sh. 2319 
ᤋ㵙㏶ੀ㰙 (᜝Ɛᝓ) (Ⓚ

ᘩΔџ‫( ן‬ጺᝓ)

▤ ५㗂⏁)

Duy Nh
t Tp Nn Kinh (1
quyn) Ngô Chi Khiêm d ch 
Q. 17, Tr. 605, Sh. 760 ՚Ⓚ

Duy Thc Nh Th
p Lu
n
Thu
t Ký (2 quyn) ng 
Khuy C son Q. 43, Tr. 978,
Sh. 1834 ᤋ㵙Ɛ᜝㳗䆓㰙

䠄䠋ㇺ (ጺᝓ) (᠏ ⑀㴚㵰)

(Ɛᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ⏁)

Duy Thc Lu
n ng H(c Sao
(68 quyn) Nht Bn L ng
Toán sao Q. 66, Tr. 1, Sh. 2263 
ᤋ㵙㳗៨Ẍ䍦 (ᕉ᜝ᕇᝓ

Duy Thc Nh Th
p Lu
n (1
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 31, Tr. 74, Sh. 1590 

) (Ⓚ▤ 㘏ば‫)ן‬

ᤋ㵙Ɛ᜝㳗 (ጺᝓ) (ᣬ ࠷
ʳ㵰)

Duy Thc Lu
n Hun Lu
n
Nh
t Ký (1 quyn) Nht Bn 
Quang Dn tho Q. 66, Tr.
916, Sh. 2265 ᤋ㵙㳗㰔㳗

Duy Thc Phn L ng Quy t
(1 quyn) Nht Bn Thi n
Châu son Q. 71, Tr. 440, Sh.
2321 ᤋ㵙ᗢ䌡⦂ (ጺᝓ) (

Ⓚ㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᔺ㓢㛃)

Ⓚ▤ ᥠࡖ⏁)

Duy Thc Lu
n Vn Th (27
quyn) Nht Bn Quang Dn
ký Q. 66, Tr. 697, Sh. 2264 

Duy Thc Tam Th
p Lu
n
Tng (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 31, Tr.
60, Sh. 1586 ᤋ㵙ፂ᜝㳗䢿

ᤋ㵙㳗㒁▀ (Ɛ᜝ጼᝓ) (
Ⓚ▤ ᔺ㓢㰙)

(ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

Duy Thc Lu
n (1 quyn) 
Hu Ngy Cù àm Bát Nhã
Lu Chi d ch Q. 31, Tr. 63, Sh.
1588 ᤋ㵙㳗 (ጺᝓ) (Ӆ୬

Duy Thc Tam Th
p Lu
n
Y u Thích (1 quyn)  Q.
85, Tr. 963, Sh. 2804 ᤋ㵙ፂ

ঢ╠㗛㙳٤⑀㵰)

᜝㳗㮥䌝 (ጺᝓ)

47

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 
Q. 85, Tr. 306, Sh. 2766 㣗

Duy Tín Sao Vn Ý (1 quyn) 
Nht Bn Thân Loan son 
Q. 83, Tr. 699, Sh. 2658 ᤋ

⁏ㇺ࣍ (ጺᝓ)

D c S Kinh S (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 310, Sh. 2767 㣗

Ƀ䍦⑿ղ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㮼
䰳⏁)

⁏ㇺ࣍ (ጺᝓ)

Duy Tín Sao Vn Ý (bn khác
– 1 quyn)  Q. 83, Tr. 705,
Sh. 2658 ᤋɃ䍦⑿ղ – (ⷉ

D c S L u Ly Quang Nh
Lai B n Nguyn Công c
Kinh (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 14, Tr.
404, Sh. 450 㣗⁏࡟ࢂᔺʿ

▤ – 1 ᝓ)

Duy Tín Sao (1 quyn) Nht
Bn Thánh Giác son Q. 83,
Tr. 910, Sh. 2675 ᤋɃ‫( ן‬

Ꮰ▤䣰ᙻӓㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
࠷ʳ㵰)

Duyên Kh;i Kinh (1 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 2, Tr. 547, Sh. 124 ㉊㼽

D c S L u Ly Quang Nh
Lai Tiêu Tai Tr? Nn Nim
Tng Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Nht Hnh son Q.
19, Tr. 20, Sh. 922 㣗⁏࡟ࢂ

ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㑼㯅⏁)

ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

ᔺʿᏠ‫⮴ڄ‬䞧䠋ӯ㲧ᓱ䁿
(ጺᝓ) (ᣬ ጺ㪿⏁)

Duyên Kh;i Thánh o Kinh
(1 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 16, Tr. 827, Sh.
714 ㉊㼽㑼䇝ㇺ (ጺᝓ) (

D c S L u Ly Quang Tht
Ph
t B n Nguyn Công c
Kinh (2 quyn) ng Ngh"a
T nh d ch Q. 14, Tr. 409, Sh.
451 㣗⁏࡟ࢂᔺጼȆ▤䣰

ᣬ ࠷ʳ㵰)

Duyên Sanh Lu
n (1 quyn) 
Tùy t Ma Cp a d ch Q.
32, Tr. 482, Sh. 1652 ㉊ࢤ㳗

ᙻӓㇺ (Ɛᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

(ጺᝓ) (䟅 䇞ਉ〈ʒ㵰)

D c S L u Ly Quang
V ng Tht Ph
t B n Nguyn
Công c Kinh Nim Tng
Nghi Qu# (2 quyn) Nguyên 
Sa La Ba d ch Q. 19, Tr. 33,
Sh. 925 㣗⁏࡟ࢂᔺ࠺ጼ

Duyên Sanh S Th.ng Phân
Pháp B n Kinh (2 quyn) Tùy 
t Ma Cp a d ch Q. 16,
Tr. 830, Sh. 716 ㉊ࢤᗹᚹ

ᗢ⧐▤ㇺ (Ɛᝓ) (䟅 䇞⍺
〈ʒ㵰)
D c S Kinh S (1 quyn) 

48

V ng Tht Ph
t B n Nguyn
Công c Kinh Nim Tng
Nghi Qu# Cúng D ng Pháp
(1 quyn) Nguyên Sa La Ba
d ch Q. 19, Tr. 41, Sh. 926 

D ng Nghi Qu# Nh Ý
V ng Kinh (1 quyn) Thanh 
Công B Tra B d ch Q. 19,
Tr. 48, Sh. 927 㣗⁏ጼȆȥ

䥝ᓱ䁿ʿղ࠺ㇺ (ጺᝓ) (
‫ ں‬ЙЪ☴Ъ㵰)

㣗⁏࡟ࢂᔺ࠺ጼȆ▤䣰ᙻ
ӓㇺӯ㲧ᓱ䁿ȥ䥝⧐ (ጺ
ᝓ) (ᔴ ⦝᪤Ф㵰)

D ng K$ Ph ng Hi Hòa
Th ng H
u Lc (1 quyn) 
Q. 47, Tr. 646, Sh. 1994B 

D c S Nghi Qu# Nht C (1
quyn)  Q. 19, Tr. 30౻,
Sh. 924 㣗⁏ᓱ䁿ጺᕓ (ጺ

✴ϋ⒤▇ᡨΚӅ䑖 (ጺᝓ)
D ng K$ Ph ng Hi Hòa
Th ng Ng/ Lc (1 quyn) 
Tng Nhân D/ng và mt s
ngi khác ghi Q. 47, Tr. 640,
Sh. 1994A ✴ϋ⒤▇ᡨΚ

ᝓ)

D c S Nh Lai Gi ng Thc
(1 quyn) Nht Bn Ti
Tr$ng tác Q. 84, Tr. 875, Sh.
2722 㣗⁏ʿᏠ㴜ҏ (ጺᝓ

㲟䑖 (ጺᝓ) (͗ Ʊᚣ〸㉏)

) (Ⓚ▤ ▅ܰȇ)

D c S Nh Lai Nim Tng
Nghi Qu# (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr.
29A, Sh. 924 㣗⁏ʿᏠӯ㲧

ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

D c S Nh Lai Nim Tng
Nghi Qu# (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr. 30
౺, Sh. 924 㣗⁏ʿᏠӯ㲧

ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

D c S Nh Lai Quán Hnh
Nghi Qu# Pháp (1 quyn) 
ng Kim Cang Trí d ch 
Q. 19, Tr. 22, Sh. 923 㣗⁏

Ȇ▤䣰ᙻӓㇺӯ㲧ᓱ䁿 (
Ɛᝓ) (ᔴ ⦝᪤Ф㵰)

ʿᏠ㯉㪿ᓱ䁿⧐ (ጺᝓ) (
ᣬ 䌣ᘷ┮㵰)

D c S L u Ly Quang

D c S Tht Ph
t Cúng
49

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

ʗⅣ䇝⤁ŔΨㇺ (Ɛᝓ) (
ʞ㵰) 

a La Dip Ký (3 quyn) 
Nht Bn Tâm Giác son Q.
84, Tr. 569, Sh. 2707 ʒ㏙㞒 

i B o Qu ng Bác Lâu Các
Thin Tr Bí M
t à La Ni
Kinh (3 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 19, Tr. 619, Sh.
1005A ʗỎ₰᜶⟈䛵ᥠǽ

㰙 (ፂᝓ) (Ⓚ▤ Ӗ㯅⏁)

⽌ͺ䞊㏙Ψㇺ (ፂᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰) 

à La Ni Tp T
p (10 quyn) 
 Q. 21, Tr. 580, Sh. 1336 

i B o Tích Kinh Lu
n (4
quyn) Hu Ngy B Lu
Chi d ch Q. 26, Tr. 204, Sh.
1523 ʗỎ⾫ㇺ㳗 (᪶ᝓ) (

䞊㏙Ψ䠄䟰 (᜝ᝓ) 
à La Ni T
p Kinh (12 quyn) 
ng A a Cù a d ch 
Q. 18, Tr. 785, Sh. 901 䞊㏙

Ӆ୬ 㝈⋡٤⑀㵰)

Ψ䟰ㇺ (᜝Ɛᝓ) (ᣬ 䞉ᬋ
ঢʒ㵰) 

i B o Tích Kinh (120 quyn) 
ng B Lu Chí d ch
t nh hp Q. 11, Tr. 1, Sh. 310 
ʗỎ⾫ㇺ (ጺवƐ᜝ᝓ) ( 

i A La Hán Nan % M
t a
La S; Thuy t Pháp Tr Ký (1
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 49, Tr. 12, Sh. 2030 

ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰ђ៤) 

i B o Tích Kinh, (bát) Pháp
Gii Th Tánh Vô Phân Bit
Hi (Pháp Gii Th Tánh Vô
Phân Bit Kinh) (2 quyn, 2627) L ng Mn à La d ch 
Q. 11, Tr. 143, Sh. 310 ʗỎ

ʗ䞉㏙⫨䠋⋡㧊ʒ㏙ֽ㲫
⧐ǽ㰙 (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰) 
i A Xà Lê Thanh Minh H 
(1 quyn)  Q. 84, Tr.
859, Sh. 2718 ʗ䞉䜟⛅㒊

ⓢㅢ᫱ (ጺᝓ) 

i Ai Kinh (8 quyn) Tây
Tn Trúc Pháp H d ch Q.
13, Tr. 409, Sh. 398 ʗᢜㇺ (

ᕇᝓ) (㮤┉ ⿾⧐㵸㵰) 

i Ái o T$ Kheo Ni Kinh
(2 quyn) không rõ ngi
d ch Q. 24, Tr. 945, Sh. 1478 
50

Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɓ)ʗ

Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 480,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ᜝)

ž᜝⧐▇ (᜝⧐ㇺ) (ጺᝓ)
(ᝓ 28) (ᔴ୬ Ȇ䞊‫׀‬ʒ㵰)

⯰⹌Ǟ㣅▇ (Ɛᝓ)(ᝓ 8384) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (lc) Bt 
ng Nh Lai Hi (2 quyn,
19-20) ng B Lu
Chí d ch Q. 11, Tr. 101, Sh.
310 ʗỎ⾫ㇺ (ᕉ)Ōᚱʿ 

i B o Tích Kinh, (nh th
p
bát) Cn Th( Tr ;ng Gi Hi
(quyn 96) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 540,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ᜝ᕇ

Ꮰ▇ (Ɛᝓ) (ᝓ 19-20) (ᣬ
㝈⋡٤Ӣ㵰)

)ᛀ⊙䛉㑁▇ (ᝓ 96) (ᣬ
㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (ng&) Vô
L ng Th( Nh Lai Hi (2
quyn, 17-18) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 91, Sh.
310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɨ)⯰䌡᳕ 

i B o Tích Kinh, (nh th
p
cu) :u à Diên V ng Hi
(quyn 97) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 543,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ᜝Ɓ)

ʿᏠ▇ (Ɛᝓ) (ᝓ 17-18)
(ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰)

ᔛ䞊҂࠺▇ (ጺᝓ) (ᝓ 97)
(ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (nht)
Tam Lu
t Nghi Hi (3 quyn, 1
– 3) ng B Lu Chí
d ch Q. 11, Tr. 2, Sh. 310 ʗ 

i B o Tích Kinh, (nh th
p
lc) Thin Tý B Tát Hi
(Thin Tý B Tát Kinh) (2
quyn, 93-94) Hu Tn Cu
Ma La Thp d ch Q. 11, Tr.
528, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ

Ỏ⾫ㇺ (ጺ)ፂӄᓱ▇ (ፂ
ᝓ) (ᝓ 1-3) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ
㵰)

⾫ㇺ (ᕇ)⧐ࢺ䩚Ԍ⯰ᗢᘁ
▇(⧐ࢺ䩚Ԍ⯰ᗢᘁㇺ)(Ɛ
ᝓ) (ᝓ 26-27) (⚨ ▂䞊㏙
㵰) 

i B o Tích Kinh, (nh) Vô
Biên Trang Nghiêm Hi (4
quyn, 4 – 7) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 20, Sh.
310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ)⯰䈊㛷 

i B o Tích Kinh, (cu) i
Th?a Th
p Pháp Hi (Th
p
Pháp Kinh) (1 quyn, quyn
28) Nguyên Ngy Pht à
Phi
n a d ch Q. 11, Tr. 151, 

i B o Tích Kinh, (nh th
p)
Vô T
n Phc Tng Hi (2
quyn, 83-84) ng B 

᜝ᕉ)ᥠ㖋㝈㢧▇ (ᥠ㖋㝈
㢧ㇺ)(Ɛᝓ) (ᝓ 93-94) (Ӆ
੍ 䭐⍺㏙ư㵰) 

i B o Tích Kinh, (nh th
p
ng&) Phát Th.ng Chí Lc Hi
(2 quyn, 91-92) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr.
519, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ

᪏▇ (᪶ᝓ) (ᝓ 4-7) (ᣬ
㝈⋡٤Ӣ㵰)

᜝Ɨ) ⸫ᚹӢ➽▇ (Ɛᝓ)
(ᝓ 91-92) (ᣬ㝈⋡٤Ӣ㵰)

51

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ᜝᪶)ᔛ 

i B o Tích Kinh, (nh th
p
nht) Th( Huy)n S Bt à
La Ký Hi (quyn 85) ng 
B Lu Chí d ch Q. 11,
Tr. 486, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ

⧛䠊▇ (ጺᝓ)(ᝓ 90) (ᣬ
㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (tam th
p)
Diu Hu ng N/ Hi (quyn
98) ng B Lu Chí
d ch Q. 11, Tr. 547, Sh. 310 

(Ɛ᜝ጺ)⊙ѕ⁏㽾䞊㏙㰙
▇ (ጺᝓ)(ᝓ 85) (ᣬ 㝈⋡
٤Ӣ㵰)

ʗỎ⾫ㇺ (ፂ᜝)ˋօ⿵ʸ
▇ (ጺᝓ) (ᝓ 98) (ᣬ 㝈⋡
٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (nh th
p
nh) i Thn Bi n Hi (2
quyn, 86-87) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 492,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ᜝Ɛ 

i B o Tích Kinh, (tam th
p
bát) i Th?a Ph ng Tin
Hi (i Th?a Ph ng Tin
Kinh (3 quyn, 106–108) 
ông Tn Trúc Nan d ch 
Q. 11, Tr. 594, Sh. 310 ʗỎ

)ʗਥ㶋▇ (Ɛᝓ)(ᝓ 8687) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 
i B o Tích Kinh, (nh th
p
tam) Ma Ha Ca Di p Hi (Ma
Ha Ca Di p Kinh) (2 quyn,
88-89) Nguyên Ngy Nguy t
Bà Th Na d ch Q. 11, Tr. 501,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ(Ɛ᜝ፂ)

⾫ㇺ (ፂ᜝ᕇ)ʗž⒤ȳ▇
(ʗž⒤ȳㇺ) (ፂᝓ) (ᝓ
106-108) (◗┉ ⿾䠋⋡㵰) 

i B o Tích Kinh, (tam th
p
cu) Hi%n H Tr ;ng Gi Hi
(Di Thc Kinh) (2 quyn, 109110) Tùy Xà Na Qut a
d ch Q. 11, Tr. 608, Sh. 310 

⍺㰷䆌㞒▇ (⍺㰷䆌㞒ㇺ)
(Ɛᝓ) (ᝓ 88-89) (ᔴ୬ ▊
̆ଇ䈝㵰) 

i B o Tích Kinh, (nh th
p
tht) Thin Thu
n B Tát Hi
(quyn 95) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 536,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (Ɛ᜝ጼ)

ᥠ䢻㝈㢧▇ (ጺᝓ) (ᝓ 95)
(ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (nh th
p
t) :u Ba Ly Hi (1 quyn –
quyn 90) ng B Lu
Chí d ch Q. 11, Tr. 514, Sh.

ʗỎ⾫ㇺ (ፂ᜝Ɓ)㻁㵸䛉
㑁▇ (੕㵙ㇺ) (Ɛᝓ) (ᝓ
109-110) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰) 
i B o Tích Kinh, (tam th
p
lc) Thin Tr Ý Thiên T
Hi (i Ph ng =ng Tr Ý
Thiên T S; Vn Kinh) (4
quyn, 102-105) Tùy t Ma
Cp a d ch Q. 11, Tr. 571,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (ፂ᜝ᕉ)

ᥠǽղʘ̴▇ (ʗ⒤〸ǽ

52

㒍䇝५㵰)

ղʘ̴ֽᤫㇺ) (᪶ᝓ) (ᝓ
102-105) (䟅 䇞⍺〈ʒ㵰) 
i B o Tích Kinh, (tam th
p
ng&) Thin c Thiên T Hi
(quyn 101) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 566,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (ፂ᜝Ɨ)

ᥠӓʘ̴▇ (ጺᝓ) (ᝓ
101) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (tam th
p
tht) A Xà Th V ng T Hi
(quyn 106) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 593,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (ፂ᜝ጼ

)䞉䜟œ࠺̴▇ (ጺᝓ) (ᝓ
106) (ᣬ㝈⋡٤Ӣ㵰) 
i B o Tích Kinh, (tam th
p
t) Công c B o Hoa S B
Tát Hi (quyn 101) ng 
B Lu Chí d ch Q. 11,
Tr. 565, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ 

i B o Tích Kinh, (tam th
p
nht) HEng Hà Th ng :u Bà
Di Hi (quyn 98) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr.
549, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (ፂ

᜝ጺ) Ԝ⦲ፃᔛ̆ʠ▇ (ጺ
ᝓ)(ᝓ 98) (ᣬ㝈⋡٤Ӣ㵰)

(ፂ᜝᪶)ᙻӓỎ㙈⑴㝈㢧
▇ (ጺᝓ) (ᝓ 101) (ᣬ 㝈
⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (tam th
p
nh) Vô Úy c B Tát Hi
(Vô Úy c B Tát Kinh)
(quyn 99) Nguyên Ngy 
Pht à Phi
n a d ch Q. 11,
Tr. 550, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ 

i B o Tích Kinh, (tam) M
t
Tích Kim Cang Lc S Hi
(M
t Tích Kim Cang Lc S
Kinh) (7 quyn, 8-14) Tây Tn 
Trúc Pháp H d ch Q. 11, Tr.
42, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (ፂ) 

i B o Tích Kinh, (tam th
p
tam) Vô Cu Thí B Tát Zng
Bin Hi (Vô Cu Thí B Tát
Phân Bit Zng Bin Kinh) (1
quyn, quyn 100) Tây Tn 
Nhi
p o Chân d ch Q. 11,
Tr. 556, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ 

i B o Tích Kinh, (th
p) Vn
Thù S Li Ph Môn Hi
(quyn 29) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 158,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (᜝)⑿

(ፂ᜝Ɛ)⯰ࢼӓ㝈㢧▇
(⯰ࢼӓ㝈㢧ㇺ (ጺᝓ) (ᝓ
99) (ᔴ୬ Ȇ䞊‫׀‬ʒ㵰)

ͺ㾔䌣ᘷᙷ᳆▇ (ͺ㾔䌣
ᘷᙷ᳆ㇺጼᝓ) (ጼᝓ) (ᝓ
8-14)(㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

⣄⁏ᘅ┤䛒▇ (ጺᝓ) (ᝓ
29) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰)

(ፂ᜝ፂ)⯰᭽⒧㝈㢧↼䅢
▇ (⯰᭽⒧㝈㢧ᗢᘁ↼䅢
ㇺ)(ጺᝓ) (ᝓ 100) (㮤┉ 

i B o Tích Kinh, (th
p bát)
H Qu!c B Tát Hi (H Qu!c
53

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

B Tát Kinh) (2 quyn, 80-81) 
Tùy Xà Na Qut a d ch Q.
11, Tr. 457, Sh. 310 ʗỎ⾫

Hi (5 quyn, 30-34) ng 
B Lu Chí d ch Q. 11,
Tr. 163, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ

ㇺ (᜝ᕇ)㵸᫦㝈㢧▇ (㵸
᫦㝈㢧ㇺ)(Ɛᝓ) (ᝓ 8081) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰)

(᜝ጺ)ᗖⴹᔺⓢ▇ (Ɨᝓ)
(ᝓ 30-34) (ᣬ㝈⋡٤Ӣ㵰) 
i B o Tích Kinh, (th
p nh)
B Tát Tng Hi (i B Tát
Tng Kinh) (20 quyn, 35-54) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 11, Tr. 195, Sh. 310 ʗỎ 

i B o Tích Kinh, (th
p cu)
Úc Già Tr ;ng Gi Hi (Úc
Già Tr ;ng Gi Vn Kinh) (1
quyn – quyn 82) Tào Ngy 
Khang Tng Khi d ch Q. 11,
Tr. 472, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ

⾫ㇺ (᜝Ɛ)㝈㢧㣅▇ (ʗ
㝈㢧㣅ㇺ) (Ɛ᜝ᝓ) (ᝓ
35-54) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

(᜝Ɓ)䈳Ǹ䛉㑁▇ (䈳Ǹ
䛉㑁ᤫㇺ)(ጺᝓ) (ᝓ 82)
(▁୬ Ѵᓘ䓹㵰) 

i B o Tích Kinh, (th
p tam)
Ph
t V A Nan Thuy t X
Thai Hi (quyn 55) ng 
B Lu Chí d ch Q. 11,
Tr. 322, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ 

i B o Tích Kinh, (th
p lc)
B Tát Ki n Th
t Hi (B Tát
Ki n Th
t Tam Mui Kinh)
(16 quyn, 61-76) Bc T Na
Liên Da Xá d ch Q. 11, Tr.
351, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (᜝

(᜝ፂ)Ȇ⯄䞉䠋㲫㤩㓐▇
(ጺᝓ) (ᝓ 55) (ᣬ 㝈⋡٤
Ӣ㵰)

ᕉ)㝈㢧㮫ề▇ (㝈㢧㮫ề
ፂ⓴ㇺ) (᜝ᕉᝓ) (ᝓ 6176) (ᛳ䲣 䈝䆿⋡㑦㗇㵰) 

i B o Tích Kinh, (th
p tht)
Phú Lâu Na Hi (B Tát Tng
Kinh) (3 quyn, 77-79) Hu
Tn Cu Ma La Thp d ch Q.
11, Tr. 434, Sh. 310 ʗỎ⾫ 

i B o Tích Kinh, (th
p ng&)
Vn Thù S Li Th( Ký Hi
(Vn Thù S Li Th( Ký Kinh
(3 quyn, 58-60) ng Tht
Xoa Nan à d ch Q. 11, Tr.
336, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (᜝

ㇺ (᜝ጼ)ͼ⟈䈝▇ (㝈㢧
㣅ㇺ)(ፂᝓ) (ᝓ 77-79) (Ӆ
੍ 䭐⍺㏙ư㵰) 

i B o Tích Kinh, (th
p t)
Ph
t Thuy t Nh
p Thai Tng
Hi (Ph
t V Nan à Phát
Xut Gia Nh
p Thai Kinh) (2
quyn, 56-57) ng Ngh"a
T nh d ch Q. 11, Tr. 326, Sh.

Ɨ)⑿⣄⁏ᘅ⊙㰙▇ (⑿⣄
⁏ᘅ⊙㰙ㇺ)(ፂᝓ) (ᝓ 5860) (ᣬ ềឥ䠋䞊㵰) 

i B o Tích Kinh, (th
p
nht) Xut Hin Quang Minh
54

310 ʗỎ⾫ㇺ (᜝᪶)Ȇ㲫 

i B o Tích Kinh, (t th
p
cu) Qu ng Truy%n Tiên
Nhân Hi (quyn 120) ng 
B Lu Chí d ch Q. 11,
Tr. 678, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ

ᕁ㓐㣅▇ (Ȇ⯄䠋䞊⸫ᗖ
ͱᕁ㓐ㇺ) (Ɛᝓ) (ᝓ 5657) (ᣬ ㏶⩚㵰) 
i B o Tích Kinh, (tht) B
Giáp Trang Nghiêm Hi (5
quyn, 21-25) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 113,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (ጼ)㬅

(᪶᜝Ɓ)₰ᒨDŽƭ▇ (ጺ
ᝓ) (ᝓ 120) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ
㵰) 
i B o Tích Kinh, (t th
p
lc) Vn Thù Thuy t Bát Nhã
Hi (Vn Thù S Li S;
Thuy t Ma Ha Bát Nhã Ba La
M
t Kinh) (2 quyn, 115-116) 
L ng Mn à La Tiên d ch 
Q. 11, Tr. 650, Sh. 310 ʗỎ

ࢮ㛷᪏▇ (Ɨᝓ) (ᝓ 2125) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (t) Tnh
C Thiên T Hi (B Tát
Thuy t Mng Kinh) (2 quyn,
15-16) Tây Tn Trúc Pháp
H d ch Q. 11, Tr. 80, Sh. 310 
ʗỎ⾫ㇺ (᪶)⩚ίʘ̴

⾫ㇺ (᪶᜝ᕉ)⑿⣄㲫㗛㙳
▇ (⑿⣄⁏ᘅֽ㲫⍺㰷㗛
㙳⧛㏙㧊ㇺ) (Ɛᝓ) (ᝓ
115-116) (⚨ ▂䞊㏙DŽ㵰)

▇ (㝈㢧㲫ᳮㇺƐᝓ) (Ɛ
ᝓ) (ᝓ 15-16) (㮤┉ ⿾⧐
㵸㵰) 

i B o Tích Kinh, (t th
p
ng&) Vô T
n Hu B Tát Hi
(quyn 115) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 648,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (᪶᜝Ɨ) 

i B o Tích Kinh, (t th
p)
Tnh Tín ng N/ Hi (quyn
111) ng B Lu Chí
d ch Q. 11, Tr. 623, Sh. 310 

⯰⹌օ㝈㢧▇ (ጺᝓ) (ᝓ
115) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰)

ʗỎ⾫ㇺ (᪶᜝)⩚Ƀ⿵ʸ
▇ (ጺᝓ) (ᝓ 111) (ᣬ㝈⋡
٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (t th
p
nht) Di LFc B Tát Vn Bát
Pháp Hi (quyn 111) ng 
B Lu Chí d ch Q. 11,
Tr. 627, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ ( 

i B o Tích Kinh, (t th
p
bát) Th.ng Man Phu Nhân
Hi (quyn 119) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr.
672, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (᪶

᪶᜝ጺ)⃓ᛀ㝈㢧ᤫᕇ⧐
▇ (ጺᝓ) (ᝓ 111) (ᣬ 㝈
⋡٤Ӣ㵰)

᜝ᕇ) ᚹ䩺ʚƭ▇ (ጺᝓ)
(ᝓ 119) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (t th
p
55

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
Sh. 1695 ʗ㗛㙳⧛㏙㧊ʒ

nh) Di LFc B Tát S; Vn Hi
(quyn 111) ng B 
Lu Chí d ch Q. 11, Tr. 628,
Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ(᪶᜝Ɛ)

ㇺ㗛㙳࡞㽚ᗢ䆓㶛 (ፂᝓ)
(ᣬ ⿢ᯕ⏁) 

i Bát Nhã Ba La M
t a
Kinh
(201-400) 
ng 
Huyn Trang d ch Q. 6, Tr. 1,
Sh. 220 ʗ㗛㙳⧛㏙㧊ʒ

⃓ᛀ㝈㢧ֽᤫ▇(ጺᝓ)(ᝓ
111) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i B o Tích Kinh, (t th
p
tam) Ph Minh B Tát Hi
(i B o Tích Kinh) (quyn
112) không rõ ngi d ch 
Q. 11, Tr. 631, Sh. 310 ʗỎ

ㇺ (〣 201-400 ᝓ) (ᣬ ࠷
ʳ㵰) 

i Bát Nhã Ba La M
t a
Kinh
(401-600) 
ng 
Huyn Trang d ch Q. 7, Tr. 1,
Sh. 220 ʗ㗛㙳⧛㏙㧊ʒ

⾫ㇺ (᪶᜝ፂ)┤ⓢ㝈㢧▇
(ʗỎ⾫ㇺ)(ጺᝓ) (ᝓ 112)
(ʞ㵰)

ㇺ (〣 401-600 ᝓ) (ᣬ ࠷
ʳ㵰) 

i B o Tích Kinh, (t th
p
tht) B o K B Tát Hi (B o
K B Tát S; Vn Kinh (2
quyn, 117-118) Tây Tn 
Trúc Pháp H d ch Q. 11, Tr.
657, Sh. 310 ʗỎ⾫ㇺ (᪶ 

i Bát Nhã Ba La M
t a
Kinh (600 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 5, Tr. 1,
Sh. 220 ʗ㗛㙳⧛㏙㧊ʒ

ㇺ (600 ᝓ) (〣 1-200 ᝓ)
(ᣬ ࠷ʳ㵰)

᜝ጼ)Ỏ୘㝈㢧▇ (Ỏ୘㝈
㢧ֽᤫㇺ) (Ɛᝓ) (ᝓ 117118) (㮤┉ ⿾⧐㵸㵰) 

i Bát Ni t Bàn Bàn Kinh
Huy%n Ngha (2 quyn) Tùy 
Quán nh son Q. 38, Tr. 1,
Sh. 1765 ʗ㗛‫➔ڃ‬ㇺ࠷㏶ 

i B o Tích Kinh, (t th
p
t) B o L ng T Hi (B o
L ng Kinh) (2 quyn, 113114) Bc L ng Thích o
Cung d ch Q. 11, Tr. 638, Sh.
310 ʗỎ⾫ㇺ (᪶᜝᪶)Ỏ

(Ɛᝓ) (䟅 ‫݌‬䢷⏁)

⚨㑾▇ (Ỏ⚨ㇺ)(Ɛᝓ) (ᝓ
113-114) (ᛳ⩄ 䌝䇝䳘㵰) 

i Bát Ni t Bàn Bàn Kinh
Ngha Ký (10 quyn) Tùy 
Hu Vin thut Q. 37, Tr.
613, Sh. 1764 ʗ㗛‫➔ڃ‬ㇺ 

i Bát Nhã Ba La M
t a
Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân
Thu
t Tán (3 quyn) ng 
Khuy C son Q. 33, Tr. 25, 

i Bát Ni t Bàn Bàn Kinh S
(33 quyn) Tùy Quán nh
son Q. 38, Tr. 41, Sh. 1767 

㏶㰙 (᜝ᝓ) (䟅 օ䇧䆓)

56

ʗ㗛‫➔ڃ‬ㇺ࣍ (ፂ᜝ፂᝓ)
(䟅 ‫݌‬䢷⏁) 

i Bi Kinh (5 quyn) Cao T 
Na Liên Da Xá d ch Q.
12, Tr. 945, Sh. 380 ʗՋㇺ ( 

i Bát Ni t Bàn Kinh T
p
Gi i (71 quyn) L ng Bo
Lng và mt s ngi khác
su tp Q. 37, Tr. 377, Sh.
1763 ʗ㗛‫➔ڃ‬ㇺ䟰㯪 (ጼ

Ɨᝓ) (୐䲣 䈝䆿⋡㑦㗇㵰
) 

i Bi Tâm à La Ni Tu Hành
Nim Tng L c Nghi (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 126, Sh. 1066 

᜝ጺᝓ) (⚨ ỎƩ〸䟰) 

i Bát Ni t Bàn Kinh (3
quyn) ông Tn Pháp Hin
d ch Q. 1, Tr. 191, Sh. 7 ʗ

ʗՋӖ䞊㏙ΨɊ㪿ӯ㲧ࣂ
ᓱ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

㗛‫➔ڃ‬ㇺ (ፂᝓ) (◗┉ ⧐
䤁㵰) 

i Bin Tà Chánh Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1410,
Sh. 2893 ʗ䅢䈡⢫ㇺ (ጺ 

i Bát Ni t Bàn Kinh (36
quyn) Tng Hu Nghiêm và
mt s ngi khác y theo kinh
Nê Hoàn thêm vào Q. 12, Tr.
605, Sh. 375 ʗ㗛‫➔ڃ‬ㇺ (

ᝓ) 

i Cát Ngha Thn Chú Kinh
(4 quyn) Nguyên Ngy àm
Di u d ch Q. 21, Tr. 568, Sh.
1335 ʗ៥㏶ਥᡆㇺ (᪶ᝓ

ፂ᜝ᕉᝓ) (͗ օ᪏〸Ȧ⧝
ٟㇺᙼŴ)

) (ᔴ୬ ╠╭㵰) 

i Bát Ni t Bàn Kinh (40
quyn) Bc L ng àm Vô
Sm d ch Q. 12, Tr. 365, Sh.
374 ʗ㗛‫➔ڃ‬ㇺ (᪶᜝ᝓ) 

i Cát T ng Thiên N/
Th
p Nh Kh Nht Bách Bát
Danh Vô Cu i Th?a Kinh
(1 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 21, Tr. 253, Sh. 1253 

(ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰)

ʗ៥਩ʘʸ᜝Ɛʮጺवᕇ
៩⯰᭽ʗžㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰) 

i Bát Ni t Bàn Kinh, H
u
Phn (2 quyn) ng Nhã
Na Bt à La d ch Q. 12, Tr.
900, Sh. 377 ʗ㗛‫➔ڃ‬ㇺӅ 

i Chính Cú V ng Kinh (2
quyn) Tng Pháp Hin d ch 
Q. 1, Tr. 831, Sh. 45 ʗ⢫េ

ᗢ (Ɛᝓ) (ᣬ 㙳䈝㽾䞊㏙
㵰)

࠺ㇺ (Ɛᝓ) (͗ ⧐㻁㵰) 

i Bi Kh i Th'nh (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 1295, Sh. 2843 

i Chu San nh Chúng
Kinh Mc Lc (15 quyn)

ʗՋ᤻㳌 (ጺᝓ)
57

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

ng Minh Thuyên và mt
s ngi khác cùng son Q. 55,
Tr. 372, Sh. 2153 ʗᡄᗦ͟

ghi Q. 81, Tr. 191, Sh. 2566 

ʗⰺ᫦⁏㲟䑖 (ፂᝓ) (Ⓚ
▤ ͜Ϯˋ㽅㲟౦Ƞ㑁Ԍ
┮〸㉏)

⹱ㇺख़䑖 (᜝Ɨᝓ) (ᣬ ⓢ
Ꮪ〸⏁) 

i ng C! i c TFng
T Không i Bin Chánh
Qu ng Trí Bt Không Tam
Tng Hành Trng (1 quyn) 
ng Tri u Thiên son Q.
50, Tr. 292, Sh. 2056 ʗᣬ⑏ 

i Danh Mc (1 quyn) Nht
Bn Hin Trí son Q. 83, Tr.
833, Sh. 2671 ʗ៩ख़ (ጺᝓ

) (Ⓚ▤ 䤁┮⏁) 

i Diu Kim Cang i Cam
L Quân Noa Li Dim Man
Xí Thnh Ph
t nh Kinh (1
quyn) ng t Ma Tê Na
d ch Q. 19, Tr. 339, Sh. 965 

ʗӓ㻞។ੴʗ䅛⢫₰┮Ō
ੴፂ㣅㪿Ⲫ (ጺᝓ) (ᣬ 㽔
䇸⏁) 
i ng C! Tam Tng
Huy%n Trang Pháp S Hành
Trng (1 quyn) ng 
Minh Tng son Q. 50, Tr.
214, Sh. 2052 ʗᣬ⑏ፂ㣅

ʗˋ䌣ᘷʗࢠ䡇䂀∲ᘅ
‫ ޔ‬䩺 ⰱ ॖȆ䢷ㇺ (ጺᝓ)
(ᣬ 䇞ਉ♙䈝㵰) 
i D c Xoa N/ Hoan H"
M-u Tinh Ái T Thành Tu
Pháp (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 21, Tr. 286, Sh.
1260 ʗ㣗ឥʸ⢩᥸⣼ђ

࠷ʳ⧐⁏㪿Ⲫ (ጺᝓ) (ᣬ
ᖁ㱴⏁) 

i ng i T? Ân T
Tam Tng Pháp S Truyn
(10 quyn) ng Hu Lp
vi
t, Ngn Tông chú gii Q.
50, Tr. 220, Sh. 2053 ʗᣬʗ

Ⅳ̴֦΢⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ō
ੴ㵰) 

i à La Ni Mt Pháp Trung
Nht T Tâm Chú Kinh (1
quyn) ng Bo T Duy
d ch Q. 19, Tr. 315, Sh. 956 

սԦ΋ፂ㣅⧐⁏ᒨ (᜝ᝓ)
(ᣬ օ⿫▤, ⃘ℴて) 

i ng Ni in Lc (10
quyn) ng o Tuyên
son Q. 55, Tr. 219, Sh. 2149 
ʗᣬᕃᕔ䑖 (᜝ᝓ) (ᣬ

ʗ䞊㏙Ψ▣⧐ţጺ̹Ӗᡆ
ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ỏԇ՚㵰) 
i ng Qu!c S Ng/ Lc (3
quyn) Nht Bn Tông Phong
Di u Siêu ging nói, th gi
Tánh Trí và mt s ngi khác

䇝ͧ⏁) 

i ng Tây Vc Cu Pháp
Cao Tng Truyn (2 quyn)
58

㮬 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ‫؍ں‬⢫ܰ
⏁) 

ng Ngh"a T nh son Q.
51, Tr. 1, Sh. 2066 ʗᣬ㮤ᮺ

⥘⧐୐ᓘᒨ (Ɛᝓ) (ᣬ ㏶
⩚⏁) 

i Hàn Lâm Thánh Nan Noa 
à La Ni Kinh (1 quyn) 
Tng Pháp Thiên d ch Q.
21, Tr. 908, Sh. 1392 ʗ;◷ 

i ng Tây Vc Ký (12
quyn) ng Huyn Trang
thut, Bi n C son Q. 51, Tr.
867, Sh. 2087 ʗᣬ㮤ᮺ㰙

㑼䠋∲䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ)
(͗ ⧐ʘ㵰)

(᜝Ɛᝓ) (ᣬ ࠷ʳ䆓, 䅢⟾
⏁) 

i H.c Thiên Thn Pháp (1
quyn) ng Thn Khi ký 
Q. 21, Tr. 355, Sh. 1287 ʗ 

i ng Thanh Long T
Tam Tri%u Cung Phng i 
c Hành Trng (1 quyn)  
Q. 50, Tr. 294, Sh. 2057 ʗ

ఈʘਥ⧐ (ጺᝓ) (ᣬ ਥⅮ
㰙) 

i Hoa Nghiêm Kinh L c
Sách (1 quyn) ng Tr$ng
Quán thut Q. 36, Tr. 701, Sh.
1737 ʗ㝍᪏ㇺࣂぃ (ጺᝓ)

ᣬ䡗䳑΋ፂ▘ȥʪʗӓ㪿
Ⲫ (ጺᝓ) 

i ng Trinh Nguyên Tc
Khai Nguyên Thích Giáo Lc
(3 quyn) ng Viên Chi
u
tp Q. 55, Tr. 748, Sh. 2156 

(ᣬ ܰ㯉䆓) 

i Hoa Nghiêm Tr ;ng Gi
Vn Ph
t Na La Diên Lc
Kinh (1 quyn) ng Bát
Nhã và Li Ngôn d ch Q. 14,
Tr. 853, Sh. 547 ʗ㙈᪏䛉

ʗᣬ㺌ᔴ㋳䛝ᔴ䌝⑝䑖
(ፂᝓ) (ᣬ ᫮‫ޟ‬䟰) 
i Giác Thi%n S Ng/ Lc (3
quyn) Nht Bn Lan Khê 
o Long ging nói, th gi
Viên Hin và mt s ngi khác
ghi Q. 80, Tr. 46, Sh. 2547 

㑁ᤫȆ䈝㏙҂ᙷㇺ (ጺᝓ)
(ᣬ 㗛㙳ᕍᘅ㰁㵰) 

i Hòa Th ng Phng V
Bình An Thành Thái Th ng
Thiên Hoàng Quán nh Vn
(1 quyn) Nht Bn Không
Hi son Q. 78, Tr. 1, Sh. 2461 
ʗᡨΚʪ⯄ѐ͖ᮩʙፃ

ʗ㯅⽱⁏㲟䑖 (ፂᝓ) (Ⓚ
▤ 㤋ۭ䇝䟀㲟౦Ƞ㑁᫮
䤁〸㉏) 
i Giám Thanh Quy (1
quyn) Nht Bn Thanh
Chuy
t Chánh Tr$ng son Q.
81, Tr. 619, Sh. 2577 ʗ䖣‫ں‬

ʘह‫݌‬䢷⑿ (ጺᝓ) (Ⓚ▤
ੴ‫)⏁ٿ‬ 

i Hu Kinh Tông Y u (1
59

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
553, Sh. 2440 ʗㇺ㮥㏶‫ן‬

quyn) Tân La Nguyên Hiu
son Q. 33, Tr. 68, Sh. 1697 

⧟㯪 (ጺᝓ)

ʗօѮㇺ͜㮥 (ጺᝓ) (⒞
㏙ ᔴ╢⏁) 

i Lc Kim Cang Bt Không
Chân Th
t Tam Ma Da Kinh
(1 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 8, Tr. 784, Sh. 243 

i Hu Ph Giác Thi%n S
Ng/ Lc (30 quyn) Tng 
U:n Vn biên Q. 47, Tr. 811,
Sh. 1998A ʗօ┤㯅⽱⁏

ʗ➽䌣ᘷŌੴ५ềፂ䱞㑦
ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

㲟䑖 (ፂ᜝ᝓ) (͗ 㣳㒁㉏) 

i Lc Kim Cang Bt Không
Chân Th
t Tam Mui Da
Kinh Bát Nhã Ba La M
t a
Lý Thú Thích (2 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
19, Tr. 607, Sh. 1003 ʗ➽䌣 

i Hu Ph Giác Thi%n S
Tông Môn V& Kh! (1 quyn) 
Tng o Khiêm biên Q.
47, Tr. 943, Sh. 1998B ʗօ

┤㯅⽱⁏͜䛒⢮ₒ (ጺᝓ)
(͗ 䇝㴚㉏)

ᘷŌੴ५ềፂ⓴㑦ㇺ㗛㙳
⧛㏙㧊ʒ࡞㽚䌝 (Ɛᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰) 

i H Không Tng B Tát
Nim Tng Pháp (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
20, Tr. 603, Sh. 1146 ʗ㤭ੴ 

i Lc Kim Cang Tát <a Tu
Hành Thành Tu Nghi Qu# (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 509, Sh. 1119 

㣅㝈㢧ӯ㲧⧐ (ጺᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰)

ʗ➽䌣ᘷ㢧ᯐɊ㪿֦΢ᓱ
䁿 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 

i Kim Cang Diu Cao Sn
Lâu Các à La Ni (1 quyn) 
Tng Thi H d ch Q. 21, Tr.
928, Sh. 1415 ʗ䌣ᘷˋ୐ 

i Lc Kinh Hin Ngha Sao
(3 quyn) Nht Bn T
Xiêm
son Q. 61, Tr. 617, Sh. 2239 
ʗ➽ㇺ䤁㏶‫( ן‬ፂᝓ) (Ⓚ

ς⟈䛵䞊㏙Ψ (ጺᝓ) (͗
⒧㵸㵰)

▤ ⭒╘⏁) 

i Kim S.c Khng T c Chú
V ng Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 19,
Tr. 477, Sh. 986 ʗ䌣㘒̷ 

i Lâu Thán Kinh (6 quyn) 
Tây Tn Pháp Lp và Pháp
C cùng d ch Q. 1, Tr. 277, Sh.
23 ʗ⟈‫ݨ‬ㇺ (ᕉᝓ) (㮤┉

䟪ᡆ࠺ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

⧐⿫ᕍ⧐‫ݧ‬㵰) 

i Kinh Y u Ngha Sao Chú
Gi i (1 quyn)  Q. 77, Tr. 

i Luân Kim Cang Tu Hành
60

Th Pháp S T Ký (8
quyn) Nht Bn Hu Phm
son Q. 60, Tr. 719, Sh. 2220 
ʗⓀㇺȥ䥝⡹〣⧐࣍ੀ

Tt a Thành Tu C
p Cúng
D ng Pháp (1 quyn)  Q.
21, Tr. 166, Sh. 1231 ʗ䃝䌣

ᘷɊ㪿Ըᬋ֦΢ឦȥ䥝⧐
(ጺᝓ)

㰙 (ᕇᝓ) (Ⓚ▤ ͩれ⏁) 

i Minh Cao Tng Truyn (8
quyn) Minh Nh T+nh son 
Q. 50, Tr. 901, Sh. 2062 ʗ 

i Nh
t Kinh Cúng D ng
Trì Tng Bt ng (7 quyn) 
Nht Bn An Nhiên son Q.
75, Tr. 299, Sh. 2394 ʗⓀㇺ

ⓢ୐ᓘᒨ (ᕇᝓ) (ⓢ ʿժ
⏁)

ȥ䥝‫ئ‬㲧Ō៨ (ጼᝓ) (Ⓚ
▤ ͖‫)⏁ޖ‬ 

i Minh Kinh (6 quyn) 
Ngô Chi Khiêm d ch Q. 8,
Tr. 478, Sh. 225 ʗⓢѮㇺ ( 

i Nh
t Kinh Giáo Ch> B n 
a Gia Trì Phân Bit (1
quyn) Nht Bn Co Bo
son Q. 77, Tr. 773, Sh. 2452 
ʗⓀㇺ⑝ū▤ᬋᙼ‫ئ‬ᗢ

ᕉᝓ) (᠏ ⑀㴚㵰) 

i Mc Ki%n Liên Minh Gian
Cu M-u Bi n Vn Tinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1307,
Sh. 2858 ʗख़Ƌ䆿ᖁ䛥⑖

ᘁ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ◘Ỏ⏁) 

i Nh
t Kinh Giáo Ch>
Ngha (1 quyn) Nht Bn 
àm T ch son Q. 77, Tr.
851, Sh. 2457 ʗⓀㇺ⑝ū

⣼㶋⑿ђ᫱ (ጺᝓ) 

i Nguyên àm Ngha Vn
Th Sao (1 quyn)  Q. 83,
Tr. 314, Sh. 2618 ʗ᝻㳈㏶

㏶ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ╠ͷ⏁)

㒁▀䍦 (ጺᝓ) 

i Nh
t Kinh Khai % (1
quyn – d bn 5 quyn)  Q.
58, Tr. 10, Sh. 2211 ʗⓀㇺ 

i Nguyên Thanh Minh Bác
S (1 quyn)  Q. 84, Tr.
849, Sh. 2715 ʗ᝻㒊ⓢ᜶

䛝䣧 (ጺᝓ – ⷉ▤Ɨ)

᳆᫱ (ጺᝓ) 

i Nh
t Kinh Khai % (1
quyn – d bn lc)  Q. 58,
Tr. 11, Sh. 2211 ʗⓀㇺ䛝 

i Nh
t Kinh Ch> D Ngha
S (1 quyn) Nht Bn Hu
Khoái ký Q. 77, Tr. 846, Sh.
2455 ʗⓀㇺūⷉ㏶Ə (ጺ

䣧 (ጺᝓ – ⷉ▤ᕉ) 

i Nh
t Kinh Khai % (1
quyn – d bn nht)  Q.
58, Tr. 3, Sh. 2211 ʗⓀㇺ䛝

ᝓ) (Ⓚ▤ ͩӫ㰙) 

i Nh
t Kinh Cúng D ng

䣧 (ጺᝓ – ⷉ▤ጺ)

61

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

i Nh
t Kinh Khai % (1
quyn – d bn tam)  Q. 58,
Tr. 6, Sh. 2211 ʗⓀㇺ䛝䣧 

i Nh
t Kinh S Diu +n Sao
Khu Truy%n (10 quyn) Nht
Bn Hu Phm tuyn Q. 58,
Tr. 639, Sh. 2214 ʗⓀㇺ࣍

(ጺᝓ – ⷉ▤ፂ)

ˋᝌ䍦ឿᒨ (᜝ᝓ) (Ⓚ▤
ͩれ⏁) 

i Nh
t Kinh Khai % (1
quyn – d bn t!)  Q. 58,
Tr. 7, Sh. 2211 ʗⓀㇺ䛝䣧 

i Nh
t Kinh S Diu +n Sao
(80 quyn) Nht Bn Hu
Phm ký Q. 58, Tr. 25, Sh.
2213 ʗⓀㇺ࣍ˋᝌ䍦 (ᕇ

(ጺᝓ – ⷉ▤᪶) 

i Nh
t Kinh Khai % (1
quyn) Nht Bn Không Hi
son Q. 58, Tr. 1, Sh. 2211 

᜝ᝓ) (Ⓚ▤ ͩれ㰙)

ʗⓀㇺ䛝䣧 (ጺᝓ) (Ⓚ▤
ੴ‫)⏁ٿ‬ 

i Nh
t Kinh S Sao (85
quyn) Nht Bn Hu Khoái
tuyn Q. 60, Tr. 1, Sh. 2218 

i Nh
t Kinh L c Khai %
(1 quyn – d bn nh )  Q.
58, Tr. 4, Sh. 2211 ʗⓀㇺࣂ

ʗⓀㇺ࣍䍦 (ᕇ᜝Ɨᝓ)
(Ⓚ▤ ͩӫ⏁)

䛝䣧 (ጺᝓ – ⷉ▤Ɛ) 

i Nh
t Kinh Trì Tng Th 
Nghi Qu# (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 18,
Tr. 181, Sh. 860 ʗⓀㇺ‫ئ‬ 

i Nh
t Kinh L c Nhi p
Nim Tng Tùy Hành Pháp (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 18, Tr. 176, Sh. 857 

㲧⡹〣ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ʞ㵰)

ʗⓀㇺࣂ␮ӯ㲧䟙㪿⧐
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 

i Nh
t Kinh Tr Tâm Phm
S T Ký (16 quyn) Nht
Bn T
Xiêm son Q. 58, Tr.
685, Sh. 2215 ʗⓀㇺǽӖ 

i Nh
t Kinh S Ch' Tâm
Sao (16 quyn) Nht Bn Li
Du son Q. 59, Tr. 571, Sh.
2217 ʗⓀㇺ࣍‫ب‬Ӗ䍦 (᜝

ᢝ࣍ੀ㰙 (᜝ᕉᝓ) (Ⓚ▤
⭒╘⏁)

ᕉᝓ) (Ⓚ▤ 㻏ࡸ⏁) 

i Nh
t Kinh Tr Tâm Phm
S T Ký (20 quyn) Nht
Bn àm T ch son Q. 60,
Tr. 359, Sh. 2219 ʗⓀㇺǽ 

i Nh
t Kinh S Di)n Áo Sao
(60 quyn) Nht Bn Co
Bo son Q. 59, Tr. 1, Sh.
2216 ʗⓀㇺ࣍‫ܓ‬ᴐ䍦 (ᕉ

Ӗᢝ࣍ੀ㰙 (Ɛ᜝ᝓ) (Ⓚ
▤ ╠ͷ⏁)

᜝ᝓ) (Ⓚ▤ ◘Ỏ⏁) 

i Nh
t Nh Lai Ki m +n (1
62

ੴ㵰)

quyn)  Q. 18, Tr. 195A,
Sh. 864 ʗⓀʿᏠᙩᝌ (ጺ 

i Oai N Ô Sô Sáp Ma Nghi
Qu# Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 21, Tr.
135, Sh. 1225 ʗˮԀ⯌㙑

ᝓ) 

i Ni t Bàn Kinh Ngha Ký
(quyn * t!) (1 quyn)  Q.
85, Tr. 294౺, Sh. 2764 ʗ‫ڃ‬

璿䱞ᓱ䁿ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ō
ੴ㵰)

➔ㇺ㏶㰙ᝓ〣᪶ (ጺᝓ) 

i Pháp C Kinh (2 quyn) 
Lu Tng Cu Na Bt à La
d ch Q. 9, Tr. 290, Sh. 270 

i Oai ng Quang Tiên
Nhân Vn Nghi Kinh (1 quyn) 
Tùy Xà Na Qut a cùng
mt s ngi khác d ch Q. 17,
Tr. 883, Sh. 834 ʗˮⰺᔺ

ʗ⧐ఞㇺ (Ɛᝓ) (ᙥ͗ ⥘
䈝㽾䞊㏙㵰)

DŽƭᤫ࣎ㇺ (ጺᝓ) (䟅 䜟
䈝Ϸʒ〸㵰) 

i Pháp C à La Ni Kinh
(20 quyn) Tùy Xà Na Qut
a d ch Q. 21, Tr. 661, Sh.
1340 ʗ⧐‫ݧ‬䞊㏙Ψㇺ (Ɛ 

i Oai c à La Ni Kinh
(20 quyn) Tùy Xà Na Qut
a d ch Q. 21, Tr. 755, Sh.
1341 ʗˮӓ䞊㏙Ψㇺ (Ɛ

᜝ᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰) 

i Phm Du Ý (1 quyn) 
Trn Cát Tng son Q. 33,
Tr. 63, Sh. 1696 ʗᢝ䇕ղ (

᜝ᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰) 

i Oai Lc Ô Xu S.t Ma
Minh V ng Kinh (3 quyn) 
ng A Cht t Tn d ch 
Q. 21, Tr. 142, Sh. 1227 ʗ

ጺᝓ) (䟅 ៥㣅⏁) 

i Ph
t nh i à La Ni
(1 quyn)  Q. 19, Tr. 102,
Sh. 944B ʗȆ䢷ʗ䞊㏙Ψ

ˮᙷ⯌⟑ࡺ⍺ⓢ࠺ㇺ (ፂ
ᝓ) (ᣬ 䞉㻈䇞䡆㵰)

(ጺᝓ) 

i Oai Nghi Th'nh Vn (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1390,
Sh. 2884 ʗˮᓱ㳌ᤫ (ጺ 

i Ph
t nh Kinh Khai %
(1 quyn) Nht Bn Không
Hi son Q. 61, Tr. 601, Sh.
2233 ʗȆ䢷ㇺ䛝䣧 (ጺᝓ

ᝓ)

) (Ⓚ▤ ੴ‫)⏁ٿ‬ 

i Oai N Ô Sô Sáp Ma Nghi
Qu# Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 21, Tr.
133, Sh. 1224 ʗˮԀ⯌㙑 

i Ph
t nh Nh Lai M
t
Nhân Tu Chng Li)u Ngha
Ch B Tát Vn Hnh Th>

⬛䱞ᓱ䁿ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ō

63

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Lng Nghiêm Kinh (10 quyn) 
ng Bát Lt Mt
d ch 
Q. 19, Tr. 105, Sh. 945 ʗȆ

䟅 ᓘ΢៤) 

i Ph
t L c Sám (1 quyn) 
 Q. 85, Tr. 1293, Sh. 2841 
ʗȆࣂ⇕ (ጺᝓ) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (bát) H Không Tng
Phm (5 quyn, 14-18) Bc
L ng àm Vô Sm d ch Q.
13, Tr. 93, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ

Ψㇺ (Ɨᝓ) (ʞ㵰)

䢷ʿᏠͺ᪻Ɋ㵊ƌ㏶㳹㝈
㢧㝹㪿ଇ❅᪏ㇺ (᜝ᝓ) (
ᣬ 㗛ᘨ㧊к㵰) 

i Ph
t nh Nh Lai Phóng
Quang Tt át a Bát át La 
i Thn Lc ô Nhi p Nht
Thi t Chú V ng à La Ni
Kinh i Oai c T!i Th.ng
Kim Luân Tam Mui Chú
Phm (1 quyn)  Q. 19, Tr.
180, Sh. 947 ʗȆ䢷ʿᏠ⑋ 

i Phi%n Sa Châu Thích Môn
Giáo Pháp Hòa Th ng Hng
Viên Tu Công c Ký (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1322,
Sh. 2862 ʗ㡒⦝ٜ䌝䛒⑝

⧐ᡨΚ٘᫭Ɋᙻӓ㰙 (ጺ
ᝓ)

ᔺԸԅʒ㗛ԅ㏙ʗਥᙷ䉥
␮ጺᗣᡆ࠺䞊㏙Ψㇺʗˮ
ӓ▅ᚹ䌣 䃝ፂ⓴ᡆᢝ (ጺ
ᝓ) 

i Ph ng =ng à La Ni
Kinh (4 quyn) Bc L ng 
Pháp Chúng d ch Q. 21, Tr.
641, Sh. 1339 ʗ⒤〸䞊㏙

Ψㇺ (᪶ᝓ) (ᛳ⩄ ⧐⹱㵰) 

i Ph
t nh Nh Lai Phóng
Quang Tt át a Bát át Ra 
à La Ni (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr.
100, Sh. 944A ʗȆ䢷ʿᏠ 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh B Tát Nim Ph
t Tam
Mui Phn (10 quyn) Tùy 
t Ma Cp a d ch Q. 13,
Tr. 830, Sh. 415 ʗ⒤〸ʗ

⑋ᔺԸԅʒ㎡ԅ᪤䞊㏙Ψ
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

䟰ㇺ㝈㢧ӯȆፂ⓴ᗢ (᜝
ᝓ) (䟅 䇞ਉ〈ʒ㵰) 

i Ph
t nh Nh Lai Phóng
Quang Tt át Tha Bát át
Ra à La Ni Khám Chú (1
quyn) Nht Bn Minh Giác
son Q. 61, Tr. 606, Sh. 2235 
ʗȆ䢷ʿᏠ⑋ᔺԸԅǁ 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh Hi%n H Phn (5 quyn) 
Tùy Xà Na Qut a d ch Q.
13, Tr. 872, Sh. 416 ʗ⒤〸

ʗ䟰ㇺ㻁㵸ᗢ (Ɨᝓ) (䟅
䜟䈝Ϸʒ㵰)

䎴ԅ᪤䞊㏙Ψᚴ㰼 (ጺᝓ)
(Ⓚ▤ ⓢ㯅⏁) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh (60 quyn) Tùy Tng
Tu hp Q. 13, Tr. 1, Sh. 397 

i Ph
t nh Qu ng T à
La Ni Kinh (5 quyn) không
64 

ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ (ᕉ᜝ᝓ) (

rõ ngi d ch Q. 19, Tr. 155,
Sh. 946 ʗȆ䢷₰㑾䞊㏙

397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ (ጺ)⶗

ࡕᢝ (ᝓ 1) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗
㵰) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (nh) à La Ni T Ti
V ng B Tát Phm (2 quyn,
5-6) Bc L ng àm Vô
Sm d ch Q. 13, Tr. 5, Sh. 397 
ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ (Ɛ)䞊㏙

䟰ㇺ (ᕇ)㤭ੴ㣅ᢝ (ᝓ 1418) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰)

Ψ㖫ᬃ࠺㝈㢧ᢝ (ᝓ 1-4) (
ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (cu) B o Tràng Phn
(3 quyn, 19-21) Bc L ng 
àm Vô Sm d ch Q. 13, Tr.
129, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (tam) B o N/ Phm (2
quyn, 5-6) Bc L ng àm
Vô Sm d ch Q. 13, Tr. 28, Sh.
397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ (ፂ)Ỏ

(Ɓ)Ỏюᗢ (ᝓ 19-21) (ᛳ
⩄ ╠⯰㶗㵰)

ʸᢝ (ᝓ 5-6) (ᛳ⩄ ╠⯰
㶗㵰) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (lc) Vô Ngôn B Tát
Phm (quyn 12) Bc L ng 
àm Vô Sm d ch Q. 13, Tr.
74, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ ( 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (th
p) H Không Mc
Phn (3 quyn, 22-24) Bc
L ng àm Vô Sm d ch Q.
13, Tr. 173, Sh. 397 ʗ⒤〸

ᕉ)⯰㰁㝈㢧ᢝ (ᝓ 12) (ᛳ
⩄ ╠⯰㶗㵰)

ʗ䟰ㇺ (᜝)㤭ੴख़ᗢ (ᝓ
22-24) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (ng&) H i Hu B Tát
Phm (4 quyn, 8-11) Bc
L ng àm Vô Sm d ch Q.
13, Tr. 46, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (th
p lc) Tu Di Tng
Phn (i Th?a i T
p Tu
Di Tng Kinh Nh Quyn (2
quyn, 57-58) Cao T Na
Liên Da Xá d ch Q. 13, Tr.
381, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ

䟰ㇺ (Ɨ)‫ٿ‬օ㝈㢧ᢝ (ᝓ
8-11) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (nht) Anh Lc Phm
(quyn 1) Bc L ng àm
Vô Sm d ch Q. 13, Tr. 1, Sh.

(᜝ᕉ)䢽⃓㣅ᗢ (ʗžʗ
䟰䢽⃓㣅ㇺƐᝓ) (ᝓ 5758) (୐䲣 䈝䆿⋡㑦㗇㵰)
65

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (th
p ng&) Nguyt Tng
Phn (i Ph ng =ng i
T
p Nguyt Tng Kinh) (11
quyn, 46-56) Cao T Na
Liên Da Xá d ch Q. 13, Tr.
298, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (th
p tht) Th
p
Ph ng B Tát Phm (Minh 
Ng& Th
p Giáo K Kinh)
(2 quyn, 59-60) Cao T Na
Liên Da Xá d ch Q. 13, Tr.
394, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ

(᜝Ɨ)▊㣅ᗢ (ʗ⒤〸ʗ
䟰▊㣅ㇺ᜝ጺᝓ) (ᝓ 4656) (୐䲣 䈝䆿⋡㑦㗇㵰)

(᜝ጼ)᜝⒤㝈㢧ᢝ (ⓢѮ
Ɨ᜝♡㰉ㇺƐᝓ) (ᝓ 5960 (୐䲣 䈝䆿⋡㑦㗇㵰) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (th
p nht) B o K B
Tát Phm (2 quyn, 25-26) 
Bc L ng àm Vô Sm
d ch Q. 13, Tr. 175, Sh. 397 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (th
p t) Nh
t Tng
Phn (i Th?a i Ph ng 
=ng Nh
t Tng Kinh) (12
quyn, 34-45) Tùy Na Liên 
Da Xá d ch Q. 13, Tr. 233,
Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ (᜝

ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ (᜝ጺ)Ỏ୘
㝈㢧ᢝ (ᝓ 25-26) (ᛳ⩄╠
⯰㶗㵰)

᪶)Ⓚ㣅ᗢ (ʗžʗ⒤〸Ⓚ
㣅ㇺ᜝Ɛᝓ) (ᝓ 34-45) (
䟅 䈝䆿⋡㑦㗇㵰) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (th
p nh) Vô T
n Ý B
Tát Phm (Vô T
n Ý B Tát
Kinh) (4 quyn, 27-30) Tng 
Trí Nghiêm và Bo Vân d ch 
Q. 13, Tr. 184, Sh. 397 ʗ⒤ 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (tht) Bt Kh Thuy t
B Tát Phm (quyn 13) Bc
L ng àm Vô Sm d ch Q.
13, Tr. 83, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ

〸ʗ䟰ㇺ (᜝Ɛ)⯰⹌ղ㝈
㢧ᢝ (⯰⹌ղ㝈㢧ㇺ᪶ᝓ)
(ᝓ 27-30) (͗ ┮᪏ᕍỎ䠓
㵰)

䟰ㇺ (ጼ)Ō់㲫㝈㢧ᢝ (
ᝓ 13) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰) 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (t) Bt Tu-n B Tát
Phm (quyn 7) Bc L ng 
àm Vô Sm d ch Q. 13, Tr.
40, Sh. 397 ʗ⒤〸ʗ䟰ㇺ ( 

i Ph ng =ng i T
p
Kinh, (th
p tam) Nh
t M
t
Phn (3 quyn, 31-33) Bc
L ng àm Vô Sm d ch Q.
13, Tr. 213, Sh. 397 ʗ⒤〸

᪶)Ō⹭㝈㢧ᢝ (ᝓ 7) (ᛳ
⩄ ╠⯰㶗㵰)

ʗ䟰ㇺ (᜝ፂ)Ⓚͺᗢ (ᝓ
31–33) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰) 

i Ph ng =ng i Vân
66

B n Nghi Qu# Kinh (20 quyn) 
Tng Thiên T!c Tai d ch Q.
20, Tr. 835, Sh. 1191 ʗ⒤₰

Kinh Th'nh V& Phm Lc
Th
p T (1 quyn) Bc Chu 
Xà Na Da Xá d ch Q. 19, Tr.
500, Sh. 992 ʗ⒤〸ʗ䠓ㇺ

㝈㢧㣅⑿⣄⁏ᘅ♲▤ᓱ䁿
ㇺ (Ɛ᜝ᝓ) (͗ ʘԫ⮴㵰)

㳌䠍ᢝ〣ᕉ᜝᪶ (ጺᝓ) (
ᛳᡄ 䜟䈝㑦㗇㵰) 

i Ph ng Qu ng Hoa
Nghiêm Kinh Bt T Ngh
Ph
t C nh Gii Phn (1
quyn) ng  Vân Bát
Nhã d ch Q. 10, Tr. 905, Sh.
300 ʗ⒤₰㝍᪏ㇺŌԇ㵱 

i Ph ng =ng Nh Lai
Tng Kinh (1 quyn) ông
Tn Pht à Bt à La d ch 
Q. 16, Tr. 457, Sh. 666 ʗ⒤

〸ʿᏠ㣅ㇺ (ጺᝓ) (◗┉
Ȇ䞊㽾䞊㏙㵰)

Ȇᱞࢺᗢ (ጺᝓ) (ᣬ ⋡䠓
㗛㙳㵰) 

i Ph ng =ng Vô T ;ng
Kinh (6 quyn) Bc L ng 
àm Vô Sm d ch Q. 12, Tr.
1077, Sh. 387 ʗ⒤〸⯰զ 

i Ph ng Qu ng Hoa
Nghiêm Kinh S u Huy%n
Phân T% Thông Trí Ph ng
Qu# (10 quyn) ng Trí
Nghim thut Q. 35, Tr. 13,
Sh. 1732 ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺ

ㇺ (ᕉᝓ) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰) 

i Ph ng Qu ng B o Khi p
Kinh (3 quyn) Lu Tng 
Cu Na Bt à La d ch Q.
14, Tr. 466, Sh. 462 ʗ⒤₰

⌭࠷ᗢ䲣䆶┮⒤䁿 (᜝ᝓ)
(ᣬ ┮ᔭ䆓)

Ỏゑㇺ (ፂᝓ) (ᙥ͗ ⥘䈝
㽾䞊㏙㵰) 

i Ph ng Qu ng Hoa
Nghiêm Th
p Ác Phm Kinh
(1 quyn)  Q. 85, Tr. 1359,
Sh. 2875 ʗ⒤₰㝍᪏᜝⅌ 

i Ph ng Qu ng B Tát
Tng Kinh Trung Vn Thù S
Li Cn B n Nht T à La
Ni Kinh (1 quyn) ng 
Bo T Duy d ch Q. 20, Tr.
780, Sh. 1181 ʗ⒤₰㝈㢧

ᢝㇺ (ጺᝓ) 

i Ph ng Qu ng Mn Thù
Tht Li ng Chân B Tát
Hoa Nghiêm B n Giáo Tán
Diêm Mn c Ca Ph-n N
V ng Chân Ngôn A T$ Giá
L Ca Nghi Qu# Phm (1
quyn)  Q. 21, Tr. 77, Sh.
1216 ʗ⒤₰▂⣄ͨᘅ⿵

㣅ㇺţ⑿⣄⁏ᘅ♲▤ጺ̹
䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ỏԇ
՚㵰) 
i Ph ng Qu ng B Tát
Tng Vn Thù S Li Cn

५㝈㢧㝍᪏▤⑝㶛䜍▂ӓ

67

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

䆌ӴԀ࠺५㰁䞉⤅䇰ᩰ䆌
ᓱ䁿 ᢝ (ጺᝓ) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Kim S T
Ch ng (1 quyn) ng 
Pháp Tng son, Tng – Th$a
Thiên chú Q. 45, Tr. 667, Sh.
1881 ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺ䌣 

i Ph ng Qu ng Nh
p Nh
Lai Trí c Bt T Ngh Kinh
(1 quyn) ng Tht Xoa
Nan à d ch Q. 10, Tr. 924,
Sh. 304 ʗ⒤₰ᕁʿᏠ┮

⁏̴⿲ (ጺᝓ) (ᣬ ⧐㣅⏁
౦͗ ‫ם‬䇸㰼)

ӓŌԇ㵱ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ề
ឥ䠋䞊㵰) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Nguyn Hành
Quán Môn C!t Mc (2 quyn) 
ng Trm Nhiên son Q.
36, Tr. 1049, Sh. 1742 ʗ⒤ 

i Ph ng Qu ng Nh Lai
Bt T Ngh C nh Gii Kinh
(1 quyn) ng Tht Xoa
Nan à d ch Q. 10, Tr. 909,
Sh. 301 ʗ⒤₰ʿᏠŌԇ

₰Ȇ㝍᪏ㇺ䣰㪿㯉䛒ୀख़
(Ɛᝓ) (ᣬ ۛ‫)⏁ޖ‬

㵱ᱞࢺㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ềឥ
䠋䞊㵰) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Nh
p Pháp Gii
Phm (1 quyn) ng a
Bà Ha La d ch Q. 10, Tr. 876,
Sh. 295 ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺ 

i Ph ng Qu ng Nh Lai
Bí M
t Tng Kinh (2 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 17,
Tr. 837, Sh. 821 ʗ⒤₰ʿ

ᕁ⧐ࢺᢝ (ጺᝓ) (ᣬ ᬋ̆
㰷㏙㵰)

Ꮰ⽌ͺ㣅ㇺ (Ɛᝓ) (ʞ㵰) 

i Ph ng Qu ng Nh Lai
Tng Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 16, Tr.
460, Sh. 667 ʗ⒤₰ʿᏠ㣅 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Nh
p Pháp Gii
Phm !n Chng T$ Lô Giá
Na Pháp Thân T Luân Du
Già Nghi Qu# (1 quyn)  
Q. 19, Tr. 709, Sh. 1020 ʗ

ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh C m Zng
Truyn (1 quyn) ng 
Hu Anh son, H U Trinh biên
tp Q. 51, Tr. 173, Sh. 2074 

⒤₰Ȇ㙈᪏ㇺᕁ⧐ࢺᢝ䣆
㵊⤅⹐䇰䈝⧐䁞̹䃝ࡸǸ
ᓱ䁿 (ጺᝓ) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Nh
p Pháp Gii
Phm T Th
p Nh T Quán
Môn (1 quyn) ng Bt

ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺյ↼ᒨ (
ጺᝓ) (ᣬ ՛㙽⏁, 㓠ї㺌
㋩)
68 

Tr$ng Quán thut Q. 36, Tr.
1, Sh. 1736 ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏

Không d ch Q. 19, Tr. 707, Sh.
1019 ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺᕁ

⧐ࢺᢝ᪶᜝Ɛ̹㯉䛒 (ጺ
ᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

ㇺ䟙࣍‫ܓ‬㏶䍦 (Ɓ᜝ᝓ) (
ᣬ ܰ㯉䆓) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Ph Hi%n B Tát
Hnh Nguyn V ng Phm (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1454,
Sh. 2908 ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺ 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh (40 quyn) 
ng Bát Nhã d ch Q. 10,
Tr. 661, Sh. 293 ʗ⒤₰Ȇ

┤㻁㝈㢧㪿䣰࠺ᢝ (ጺᝓ)

㝍᪏ㇺ (᪶᜝ᝓ) (ᣬ 㗛㙳
㵰) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh S (60 quyn) 
ng Tr$ng Quán son Q.
35, Tr. 503, Sh. 1735 ʗ⒤₰ 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh (60 quyn) 
ông Tn Pht à Bt à La
d ch Q. 9, Tr. 395, Sh. 278 

Ȇ㝍᪏ㇺ࣍ (ᕉ᜝ᝓ) (ᣬ
ܰ㯉⏁)

ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺ (ᕉ᜝ᝓ)
(◗┉ Ȇ䦾㽾䞊㏙㵰) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Trung Quyn
Quyn i Ý L c T (1
quyn) ng Lý Thông
Huyn to Q. 36, Tr. 1008, Sh.
1740 ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺţ 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh (80 quyn) 
ng Tht Xoa Nan à
d ch Q. 10, Tr. 1, Sh. 279 ʗ

⒤₰Ȇ㝍᪏ㇺ (ᕇ᜝ᝓ) (
ᣬ ềឥ䠋䞊㵰)

ᝓᝓʗղࣂ⑜ (ጺᝓ) (ᣬ
▿䆶࠷䆼) 

i Ph ng Qu ng Ph
t Viên
Giác Tu a La Li)u Ngha
Kinh (1 quyn) ng Pht
à a La d ch Q. 17, Tr. 913,
Sh. 842 ʗ⒤₰Ȇ᫮㯅Ɋ 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Tu T? Phn (1
quyn) ng  Vân Bát
Nhã cùng mt s ngi khác
d ch Q. 10, Tr. 959, Sh. 306 

ʒ㏙ƌ㏶ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ȇ
䞊ʒ㏙㵰)

ʗ⒤₰Ȇ㙈᪏ㇺɊսᗢ
(ጺᝓ) (ᣬ⋡䠓㗛㙳〸㵰) 

i Ph ng Qu ng Ph Hi%n
S; Thuy t Kinh (1 quyn) 
ng Tht Xoa Nan à
d ch Q. 10, Tr. 883, Sh. 298 

i Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Tùy S Di)n
Ngha Sao (90 quyn) ng

ʗ⒤₰┤㻁ֽ㲫ㇺ (ጺᝓ)
69

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

(ᣬ ềឥ䠋䞊㵰) 

i Sa Môn Bách Nht Y t
Ma Pháp (1 quyn)  Q. 23,
Tr. 489, Sh. 1438 ʗ⦝䛒व 

i Ph ng Qu ng S T
H!ng Kinh (1 quyn) ng 
a Bà Ha La d ch Q. 17, Tr.
890, Sh. 836 ʗ⒤₰⁏̴᠘

ጺ㏹ਉ⧐ (ጺᝓ) 

i S Bách i%u Tam
Trùng (10 quyn) Nht Bn 
Thánh Hi
n son Q. 79, Tr.
604, Sh. 2538 ʗ࣍व⚼〣

ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ᬋ̆㰷㏙㵰) 

i Ph ng Qu ng Tam Gii
Kinh (3 quyn) Bc L ng 
àm Vô Sm d ch Q. 11, Tr.
687, Sh. 311 ʗ⒤₰ፂ֨ㇺ

ፂ䌟 (᜝ᝓ) (Ⓚ▤ 㑼↮⏁) 

i S àm Ngha (10 quyn) 
Nht Bn Vn S&ng son 
Q. 79, Tr. 776, Sh. 2540 ʗ

(ፂᝓ) (ᛳ⩄ ╠⯰㶗㵰) 

i Ph ng Qu ng Th
p
Luân Kinh (8 quyn) không
rõ ngi d ch Q. 13, Tr. 681,
Sh. 410 ʗ⒤₰᜝䃝ㇺ (ᕇ

࣍㳈㏶ (᜝ᝓ) (Ⓚ▤ 䇖②
⏁) 

i S Chú Pháp Kinh (1
quyn) ng B Lu
Chí d ch Q. 21, Tr. 298, Sh.
1268 ʗȚᡆ⧐ㇺ (ጺᝓ) (

ᝓ) (ʞ㵰) 

i Ph ng Qu ng Tng Trì
B o Quang Minh Kinh (5
quyn) Tng Pháp Thiên d ch 
Q. 10, Tr. 884, Sh. 299 ʗ⒤

ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i Tát Già Ni Càn T S;
Thuy t Kinh (10 quyn) 
Nguyên Ngy B Lu
Chi d ch Q. 9, Tr. 317, Sh. 272 
ʗ㢧䇰ΨƋ̴ֽ㲫ㇺ (᜝

₰㊤‫ئ‬Ỏᔺⓢㇺ (Ɨᝓ) (
͗ ⧐ʘ㵰) 

i Ph ng Qu ng Viên Giác
Tu a La Li)u Ngha Kinh
L c S Chú (4 quyn) 
ng Tông Mt thut Q.
39, Tr. 524, Sh. 1795 ʗ⒤₰

ᝓ) (ᔴ୬ 㝈⋡٤⑀㵰) 

i Tn C nh L u Hành
Trung Qu!c Bi Tng (1 quyn) 
ng Cnh T nh thut Q.
54, Tr. 1289, Sh. 2144 ʗ੍

᫮㯅Ɋʒ㏙ƌ㏶ㇺࣂ࣍㰼
(᪶ᝓ) (ᣬ ͜ͺ䆓) 

i Ph ng Tin Ph
t Báo Ân
Kinh (7 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 3, Tr. 124, Sh.
156 ʗ⒤ȳȆᰌԦㇺ (ጼ

ᝓ) (ʞ㵰)

70

13, Tr. 613, Sh. 404 ʗ䟰ʗ

Hình T ng Phm Nghi Qu#
(1 quyn) ng Cnh St
tp Q. 21, Tr. 323, Sh. 1274 

㤭ੴ㣅㝈㢧ֽᤫㇺ (ᕇᝓ)
(ᣬ Ōੴ㵰)

ʗ㑼⢩᥸䠁䁞⤅䈝ʓ䆌ʘ
ҭʄᢝᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ ֑
ࡺ䟰) 

i T
p Thí D V ng Kinh
(2 quyn) Tùy Xà Na Qut
a d ch Q. 13, Tr. 948, Sh. 422 
ʗ䟰㵭ᦗ࠺ㇺ (Ɛᝓ) (䟅 

i Thánh Thiên Hoan H"
Song Thân T$ Na D Ca Pháp
(1 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 21, Tr. 296, Sh. 1266 

䜟䈝Ϸʒ㵰) 

i Thánh Diu Cát T ng B
Tát Bí M
t Bát T à La Ni
Tu Hành Mn La Th 
Nghi Qu# Pháp (1 quyn) 
ng B Tiên d ch Q.
20, Tr. 784, Sh. 1184 ʗ㑼ˋ

ʗ㑼ʘ⢩᥸䠁䁞⤅䈝ʓ䆌
⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 
i Thánh Vn Thù S Li B
Tát Ph
t Sát Công c Trang
Nghiêm Kinh (3 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
11, Tr. 902, Sh. 319 ʗ㑼⑿

៥਩㝈㢧⽌ͺᕇ̹䞊㏙Ψ
Ɋ㪿▂㛬㏙⡹〣ᓱ䁿⧐ (
ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡DŽ㵰)

⣄⁏ᘅ㝈㢧Ȇᘪᙻӓ㛷᪏
ㇺ (ፂᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 

i Thánh Diu Cát T ng B
Tát Thuy t Tr? Tai Giáo Lnh
Pháp Luân (1 quyn)  Q.
19, Tr. 342, Sh. 966 ʗ㑼ˋ 

i Thánh Vn Thù S Li B
Tát Tán Ph
t Pháp Thân L) (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 936, Sh. 1195 

៥਩㝈㢧㲫䞧⮴⑝NJ⧐䃝
(ጺᝓ)

ʗ㑼⑿⣄⁏ᘅ㝈㢧㶛Ȇ⧐
䁞⽵ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 

i Thánh Hoan H" Song
Thân i T Ti Thiên T$ Na
D Ca V ng Quy Y Nim
Tng Cúng D ng Pháp (1
quyn) ng Thi n Vô Úy
d ch Q. 21, Tr. 303, Sh. 1270 

┥٤㪿ţ᫦৭䢿 (ጺᝓ) (
ᣬ ┥⩚䆓)

ʗ㑼⢩᥸䠁䁞ʗ㖫ᬃʘ⤅
䈝ʓ䆌࠺⢵Ȧӯ㲧ȥ䥝⧐
(ጺᝓ) (ᣬ ᥠ⯰ࢼ㵰) 

i T
p i H Không Tng
B Tát S; Vn Kinh (8 quyn) 
ng Bt Không d ch Q. 

i Thánh Hoan H" Song
Thân T$ Na D Ca Thiên 

i Th.ng Kim Cang Ph
t 
nh Nim Tng Nghi Qu# (1
quyn) ng Kim Cang Trí
d ch Q. 19, Tr. 410, Sh. 980 

ʗᚹ䌣ᘷȆ䢷ӯ㲧ᓱ䁿 (
ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ┮㵰) 
i Th( Khn Na La V ng
S; Vn Kinh (4 quyn) Diêu
Tn Cu Ma La Thp d ch Q.
71

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

ᱹɊ)

15, Tr. 367, Sh. 625 ʗ⟡㈱

䈝㏙࠺ֽᤫㇺ (᪶ᝓ) (ˤ
੍ 䭐⍺㏙ư㵰) 

i Th?a Bách Pháp Minh
Môn Lu
n Khai Tông Ngha
Ký (1 quyn) ng àm
Khoáng son Q. 85, Tr. 1046,
Sh. 2810 ʗžव⧐ⓢ䛒㳗 

i Thông Ph ng Qu ng
Sám H!i Dit Ti Trang
Nghiêm Thành Ph
t Kinh (3
quyn)  Q. 85, Tr. 1338,
Sh. 2871 ʗ䆶⒤₰⇕Լ⪺

䛝͜㏶㰙 (ጺᝓ) (ᣬ ╠╰
⏁)

㏃㛷᪏֦Ȇㇺ (ፂᝓ) 

i Th?a Bách Pháp Minh
Môn Lu
n Khai Tông Ngha
Ký T Thích (1 quyn)  Q.
85, Tr. 1065, Sh. 2811 ʗž 

i Thông Thi%n S Ng/ Lc
(6 quyn) Nht Bn Ngu
Trung Chu Cp ging nói, các v
th gi ghi Q. 81, Tr. 46, Sh.
2563 ʗ䆶⽱⁏㲟䑖 (ᕉᝓ

व⧐ⓢ䛒㳗䛝͜㏶㰙џ䌝
(ጺᝓ)

) (Ⓚ▤ մţᡄឦ㲟౦Ƞ㑁
☣ࢮ㉏) 

i Th?a Bách Pháp Minh
Môn Lu
n Khai Tông Ngha
Quy t (1 quyn) ng àm
Khoáng son Q. 85, Tr. 1068,
Sh. 2812 ʗžव⧐ⓢ䛒㳗 

i Th?a A T$ t Ma Tp
T
p Lu
n (16 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 31, Tr.
694, Sh. 1606 ʗž䞉⤅䇞

䛝͜㏶⦂ (ጺᝓ) (ᣬ ╠╰
⏁)

ਉ䠄䟰㳗 (᜝ᕉᝓ) (ᣬ ࠷
ʳ㵰) 

i Th?a Bách Pháp Minh
Môn Lu
n S (2 quyn) 
ng i Th$a Quang son 
Q. 44, Tr. 52, Sh. 1837 ʗž 

i Th?a A T$ t Ma T
p
Lu
n (7 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 31, Tr.
663, Sh. 1605 ʗž䞉⤅䇞

व⧐ⓢ䛒㳗࣍ (Ɛᝓ) (ᣬ
ʗžᔺ⏁)

ਉ䟰㳗 (ጼᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰) 

i Th?a Bách Pháp Minh
Môn Lu
n Gi i (2 quyn) 
ng Khuy C chú gii
Minh – Ph Tn tu ch+nh thêm
vào Q. 44, Tr. 46, Sh. 1836 

i Th?a Bách Pháp Minh
Môn Lu
n (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 31, Tr.
855, Sh. 1614 ʗžव⧐ⓢ

䛒㳗 (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

ʗžव⧐ⓢ䛒㳗㯪 (Ɛᝓ)
(ᣬ, ⿢ᯕ㰼㯪౤ⓢ, ┤੍ 

i Th?a Bách Ph c Trang
Nghiêm T ng Kinh (1 quyn)
72

ᝓ) 

ng a Bà Ha La d ch 
Q. 16, Tr. 330, Sh. 662 ʗž 

i Th?a Bi Phân à Li
Kinh (8 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 3, Tr. 233, Sh.
158 ʗžՋᗢ䞊ᘅㇺ (ᕇ

वਸ਼㛷᪏फ़ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
ᬋ̆㰷㏙㵰) 

i Th?a Bách Ph c T ng
Kinh (1 quyn) ng a
Bà Ha La d ch Q. 16, Tr. 328,
Sh. 661 ʗžवਸ਼फ़ㇺ (ጺ

ᝓ) (ʞ㵰) 

i Th?a Bi n Chi u Quang
Minh Tng Vô T Pháp Môn
Kinh (1 quyn) ng a
Bà Ha La tái d ch Q. 17, Tr.
874, Sh. 830 ʗž䇗‫ޟ‬ᔺⓢ

ᝓ) (ᣬ ᬋ̆㰷㏙㵰) 

i Th?a B n Sanh Tâm a
Quán Kinh (8 quyn) ng 
Bát Nhã d ch Q. 3, Tr. 291,
Sh. 159 ʗž▤ࢤӖᬋ㯉

㣅⯰̹⧐䛒ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
ᬋ̆㰷㏙ᕩ㵰)

ㇺ (ᕇᝓ) (ᣬ 㗛㙳㵰) 

i Th?a Chánh Quán L c
T Ký (1 quyn) Nht Bn 
Trân Hi ký Q. 70, Tr. 195,
Sh. 2298 ʗž⢫㯉ࣂੀ㰙 

i Th?a B o Nguyt ng
T Vn Pháp Kinh (1 quyn) 
Tng Thi H d ch Q. 14, Tr.
108, Sh. 437 ʗžỎ▊⿵̴

(ጺᝓ) (Ⓚ▤ ࡐ‫ٿ‬㰙)

ᤫ⧐ㇺ (ጺᝓ) (͗ ⒧㵸㵰) 

i Th?a Ch' Quán Pháp
Môn (4 quyn) Trn Hu T
thuy
t Q. 46, Tr. 641, Sh. 1924 
ʗž⢪㯉⧐䛒 (᪶ᝓ) (䞳 

i Th?a B o Vân Kinh (7
quyn) L ng Mn à La
Tiên và Tng Già Bà La d ch 
Q. 16, Tr. 241, Sh. 659 ʗž

օԇ㲫)

Ỏ䠓ㇺ (ጼᝓ) (⚨ ▂䞊㏙
DŽᕍᓘǸ̆㏙㵰) 

i Th?a Ch ;ng Trân Lu
n
(2 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 30, Tr. 268, Sh.
1578 ʗž⊝ࡐ㳗 (Ɛᝓ) ( 

i Th?a B o Y u Ngha
Lu
n (10 quyn) Tng Pháp
H cùng mt s ngi khác d ch 
Q. 32, Tr. 49, Sh. 1635 ʗž

ᣬ ࠷ʳ㵰) 

i Th?a Du Già Kim Cang
Tánh H i Mn Thù Tht Li
Thiên Tý Thiên Bát i Giáo
V ng Kinh (10 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
20, Tr. 724, Sh. 1177A ʗž

Ỏ㮥㏶㳗 (᜝ᝓ) (͗ ⧐㵸
〸㵰) 

i Th?a B.c Tông Lu
n (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1281,
Sh. 2836 ʗžᛳ͜㳗 (ጺ
73

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

ࡸǸ䌣ᘷԌ‫▂ٿ‬⣄ͨᘅᜟ
㖋ᜟ㎡ʗ⑝࠺ㇺ (᜝ᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

quyn) Bc Chu Xà Na Da
Xá d ch Q. 16, Tr. 640, Sh. 673 
ʗž៨Ԍㇺ (Ɛᝓ) (ᛳᡄ

䜟䈝㑦㗇㵰) 

i Th?a Duy Thc Lu
n (1
quyn) Trn Chân
d ch 
Q. 31, Tr. 70, Sh. 1589 ʗž 

i Th?a Già Da Sn nh
Kinh (1 quyn) ng B 
Lu Chí d ch Q. 14, Tr.
489, Sh. 467 ʗžǸ㑦ς䢷

ᤋ㵙㳗 (ጺᝓ) (䞳 ५㳧㵰) 

i Th?a Duyên Sanh Lu
n (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 32, Tr. 486, Sh. 1653 

ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰) 

i Th?a Hin Thc Kinh (2
quyn) ng a Bà Ha La
d ch Q. 12, Tr. 178, Sh. 347 

ʗž㉊ࢤ㳗 (ጺᝓ) (ᣬ Ō
ੴ㵰)

ʗž䤁㵙ㇺ (Ɛᝓ) (ᣬ ᬋ
̆㰷㏙㵰) 

i Th?a i T
p a Tng
Th
p Luân Kinh (10 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 13, Tr. 721, Sh. 411 ʗž

ʗ䟰ᬋ㣅᜝䃝ㇺ (᜝ᝓ) (
ᣬ ࠷ʳ㵰) 

i Th?a o D Kinh Tùy
Thính S Quy t (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 556, Sh. 2783 ʗ 
i Th?a o D Kinh Tùy
Thính S (1 quyn) ng 
Pháp Thành son Q. 85, Tr.
543, Sh. 2782 ʗž੧㘥ㇺ 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n Bit
Ký (2 quyn) Tân La Nguyên
Hiu son Q. 44, Tr. 226, Sh.
1845 ʗž㼽Ƀ㳗ᘁ㰙 (Ɛ 

i Th?a ng Tánh Kinh (2
74 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n
L c thu
t (2 quyn) ng 
àm Khoáng son Q. 85, Tr.
1089, Sh. 2813 ʗž㼽Ƀ㳗 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n (1
quyn) L ng Chân
d ch 
Q. 32, Tr. 575, Sh. 1666 ʗ

ž㼽Ƀ㳗 (ጺᝓ) (⚨ ५㳧
㵰)

ࣂ䆓 (Ɛᝓ) (ᣬ ╠╰⏁) 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n
Ngha Ký Bit Ký (1 quyn) 
ng Pháp Tng son Q.
44, Tr. 287, Sh. 1847 ʗž㼽 

i Th?a Huy%n Vn áp (12
quyn) Nht Bn Trân Hi
sao Q. 70, Tr. 569, Sh. 2303 

Ձ५͜㳗 (ጺᝓ) (ᣬ օᔺ
䌝)

䟙㒑࣍ (ጺᝓ) (ᣬ ⧐֦⏁)

ᝓ〣ፂႲ᪶ႲƗ (ፂᝓ) (
ᣬ ╠╰⏁) 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n
Ngha Ký (5 quyn) ng 
Pháp Tng son Q. 44, Tr.
240, Sh. 1846 ʗž㼽Ƀ㳗 

i Th?a Khai Tâm Hin
Tánh !n Ng Chân Tông
Lu
n (1 quyn) ng Hu
Quang thích Q. 85, Tr. 1278,
Sh. 2835 ʗž䛝Ӗ䤁Ԍ䣆

ž੧㘥ㇺ䟙㒑࣍⦂ (ጺᝓ)

ᕉᝓ) (ⓢ ┮Ⓠ䆓)

Ƀ㳗㏶㰙ᘁ㰙 (ጺᝓ) (ᣬ
⧐㣅⏁)

ʗž࠷ᤫあ (᜝Ɛᝓ) (Ⓚ
▤ ࡐ‫)ןٿ‬

) (⚨ ▊̆ଇ䈝㵰) 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n
Qu ng Thích quyn tam, t,
ng& (3 quyn) ng àm
Khoáng son Q. 85, Tr. 1121,
Sh. 2814 ʗž㼽Ƀ㳗₰䌝 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n Lit
Võng S (6 quyn) Minh Trí
Húc thut Q. 44, Tr. 422, Sh.
1850 ʗž㼽Ƀ㳗㬔㈙࣍ ( 

i Th?a Huy%n Lu
n (5
quyn) Tùy Cát Tng son 
Q. 45, Tr. 15, Sh. 1853 ʗž

࠷㳗 (Ɨᝓ) (䟅 ៥㣅⏁) 

i Th?a nh V ng Kinh
(1 quyn) L ng Nguy t Bà
Th Na d ch Q. 14, Tr. 597,
Sh. 478 ʗž䢷࠺ㇺ (ጺᝓ

ᝓ) (⒞㏙ ᔴ╢⏁) 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n (2
quyn) ng Tht Xoa Nan
à d ch Q. 32, Tr. 583, Sh.
1667 ʗž㼽Ƀ㳗 (Ɛᝓ) (

ᣬ ềឥ䠋䞊㵰) 

i Th?a Kim Cang K Châu
B Tát Tu Hành Phn (1
quyn) ng B Lu
Chí d ch Q. 20, Tr. 563, Sh.
1130 ʗž䌣ᘷ୘ࡖ㝈㢧

㏶㰙 (Ɨᝓ) (ᣬ ⧐㣅⏁)

Ɋ㪿ᗢ (ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤
Ӣ㵰) 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n
Ngha S (4 quyn) Tùy Hu
Vin son Q. 44, Tr. 175, Sh.
1843 ʗž㼽Ƀ㳗㏶࣍ (᪶ 

i Th?a Kinh To n Y u
Ngha (1 quyn)  Q. 85, Tr.
1183, Sh. 2817 ʗžㇺ㋩㮥

ᝓ) (䟅 օ䇧⏁)

㏶ (ጺᝓ) 

i Th?a Kh;i Tín Lu
n Ni
Ngha L c Tham Ký (1
quyn) Tân La Thái Hin tác 
Q. 44, Tr. 409, Sh. 1849 ʗ 

i Th?a Lc Tình Sám H!i
(1 quyn) Tân La Nguyên
Hiu son Q. 45, Tr. 921, Sh.
1908 ʗžᕉՐ⇕Լ (ጺᝓ

ž㼽Ƀ㳗ᕃ㏶ࣂ⊳㰙 (ጺ
ᝓ) (⒞㏙ ʙ㻁ȇ)

) (⒞㏙ ᔴ╢⏁) 

i Th?a Ly Vn T Ph
75

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
1206, Sh. 2823 ʗžᕁ䇝⡹

Quang Minh Tng Kinh (1
quyn) ng a Bà Ha La
d ch Q. 17, Tr. 872, Sh. 829 

〣䛝⦂ (ጺᝓ) (ᣬ ╠╰⏁) 

i Th?a Nh
p o Th (1
quyn) ng Trí Châu son 
Q. 45, Tr. 449, Sh. 1864 ʗ

ʗž䠊⑿̹┤ᔺⓢ㣅ㇺ (
ጺᝓ) (ᣬ ᬋ̆㰷㏙㵰)

žᕁ䇝⡹〣 (ጺᝓ) (ᣬ ┮
ᡄ⏁) 

i Th?a Lý Thú Lc Ba La
M
t a Kinh (10 quyn) 
ng Bát Nhã d ch Q. 8,
Tr. 865, Sh. 261 ʗž࡞㽚 

i Th?a Nh
p Lng Già
Kinh (7 quyn) ng Tht
Xoa Nan à d ch Q. 16, Tr.
587, Sh. 672 ʗžᕁ❅Ǹㇺ

ᕉ⧛㏙㧊ʒㇺ (᜝ᝓ) (ᣬ
㗛㙳㵰)

(ጼᝓ) (ᣬ ềឥ䠋䞊㵰) 

i Th?a M
t Nghiêm Kinh (3
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 16, Tr. 747, Sh. 682 

i Th?a Nht Thi t Pháp
T ng Huy%n Lu
n (2 quyn) 
Nht Bn C Bi n son Q.
71, Tr. 151, Sh. 2316 ʗžጺ

ʗžͺ᪏ㇺ (ፂᝓ) (ᣬ Ō
ੴ㵰)

ᗣ⧐फ़࠷㳗 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤
ᯕ䅛⏁) 

i Th?a M
t Nghiêm Kinh (3
quyn) ng a Bà Ha La
d ch Q. 16, Tr. 723, Sh. 681 

i Th?a Nh Th
p Nh Vn
B n (1 quyn)  Q. 85, Tr.
1184, Sh. 2818 ʗžƐ᜝Ɛ

ʗžͺ᪏ㇺ (ፂᝓ) (ᣬ ᬋ
̆㰷㏙㵰)

ᤫ▤ (ጺᝓ) 

i Th?a Ngha Ch ng (26
quyn) Tùy Hu Vin son 
Q. 44, Tr. 465, Sh. 1851 ʗ 

i Th?a Nh Th
p Tng
Lu
n (1 quyn) Tng Thi H
d ch Q. 30, Tr. 256, Sh. 1576 

ž㏶⿲ (Ɛ᜝ᕉᝓ) (䟅 օ
䇧⏁)

ʗžƐ᜝䢿㳗 (ጺᝓ) (͗
⒧㵸㵰) 

i Th?a Ng& Un Lu
n (1
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 31, Tr. 848, Sh. 1612 

i Th?a Phá H/u Lu
n (1
quyn) Tng Thi H d ch 
Q. 30, Tr. 254, Sh. 1574 ʗ

ʗžƗ㣳㳗 (ጺᝓ) (ᣬ ࠷
ʳ㵰)

žৎ▋㳗 (ጺᝓ) (͗ ⒧㵸
㵰) 

i Th?a Nh
p o Th 
Khai Quy t (1 quyn) ng 
àm Khoáng son Q. 85, Tr. 

i Th?a Pháp Gii Vô Sai
76

㙢㏶◷⿲ (ጼᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ
⏁)

Bit Lu
n S Tinh T (1
quyn) ng Pháp Tng
son Q. 44, Tr. 61, Sh. 1838 

i Th?a Ph ng Qu ng Mn
Thù Tht Li B Tát Hoa
Nghiêm B n Giáo Diêm Mn 
c Ca Ph-n N V ng Chân
Ngôn i Oai c Nghi Qu#
Phm (1 quyn)  Q. 21, Tr.
76, Sh. 1215 ʗž⒤₰▂⣄

ʗž⧐ࢺ⯰Пᘁ㳗࣍ђџ
(ጺᝓ) (ᣬ ⧐㣅⏁) 
i Th?a Pháp Gii Vô Sai
Bit Lu
n (1 quyn) ng 
Vân Bát Nhã cùng mt s
ngi khác d ch Q. 31, Tr. 892,
Sh. 1626 ʗž⧐ࢺ⯰Пᘁ

㳗 (ጺᝓ) (ᣬ ⋡䠓㗛㙳〸
㵰)

ͨᘅ㝈㢧㝍᪏▤⑝䜍▂ӓ
䆌ӴԀ࠺५㰁ʗˮӓᓱ䁿
ᢝ (ጺᝓ) 

i Th?a Pháp Gii Vô Sai
Bit Lu
n (1 quyn) ng 
Vân Bát Nhã d ch Q. 31,
Tr. 894, Sh. 1627 ʗž⧐ࢺ 

i Th?a Ph ng Qu ng
Tng Trì Kinh (1 quyn) Tùy 
T Ni a Lu Chi d ch Q. 9,
Tr. 379, Sh. 275 ʗž⒤₰

⯰Пᘁ㳗 (ጺᝓ) (ᣬ ⋡䠓
㗛㙳㵰)

㊤‫ئ‬ㇺ (ጺᝓ) (䟅 ⤅Ψʒ
٤⑀㵰) 

i Th?a Pháp T ng Nghiên
Thn Ch ng (5 quyn) Nht
Bn H Mng son Q. 71, Tr.
1, Sh. 2309 ʗž⧐फ़াਥ 

i Th?a Qu ng Bách Lu
n
Thích Lu
n (10 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 30, Tr. 187, Sh. 1571 ʗ 

i Th?a Pháp Uyn Ngha
Lâm Ch ng S T H!ng Sao
(22 quyn) Nht Bn C Bi n
son Q. 71, Tr. 473, Sh. 2323 
ʗž⧐㙢㏶◷⿲⁏̴᠘ 

i Th?a Qu ng Ng& Un
Lu
n (1 quyn) ng a
Bà Ha La d ch Q. 31, Tr. 850,
Sh. 1613 ʗž₰Ɨ㣳㳗 (

⿲ (Ɨᝓ) (Ⓚ▤ 㵸ᡙ⏁)

ž₰व㳗䌝㳗 (᜝ᝓ) (ᣬ
࠷ʳ㵰)

䍦 (Ɛ᜝Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ᯕ䅛
⏁)

ጺᝓ) (ᣬ ᬋ̆㰷㏙㵰) 

i Th?a Tam Lu
n i
Ngha Sao (4 quyn) Nht Bn 
Huyn Du tp Q. 70, Tr.
117, Sh. 2296 ʗžፂ㳗ʗ 

i Th?a Pháp Uyn Ngha
Lâm Ch ng (7 quyn) 
ng Khuy C son Q.
45, Tr. 245, Sh. 1861 ʗž⧐

㏶䍦 (᪶ᝓ) (Ⓚ▤ ࠷ួ䟰)
77

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

i Th?a Tam T Sám H!i
Kinh (1 quyn) Tùy Xà Na
Qut a và Cp a cùng mt s
ngi khác d ch Q. 24, Tr.
1091, Sh. 1493 ʗžፂ㑾⇕ 

i Th?a Tu Hành B Tát
Hnh Môn Ch Kinh Y u T
p
(3 quyn) ng Trí Nghiêm
d ch Q. 17, Tr. 935, Sh. 847 

ʗžɊ㪿㝈㢧㪿䛒㳹ㇺ㮥
䟰 (ፂᝓ) (ᣬ ┮᪏㵰)

Լㇺ (ጺᝓ) (䟅䜟䈝Ϸʒ
ᕍ〈ʒ〸㵰) 

i Th?a T Pháp Kinh Lu
n
Qu ng Thích Khai Quy t Ký
(1 quyn)  Q. 85, Tr. 559,
Sh. 2785 ʗž᪶⧐ㇺ㳗₰ 

i Th?a T
p B Tát H(c
Lu
n (25 quyn) Tng Pháp
H cùng mt s ngi khác d ch 
Q. 32, Tr. 75, Sh. 1636 ʗž

䟰㝈㢧Ẍ㳗 (Ɛ᜝Ɨᝓ) (
͗ ⧐㵸〸㵰) 

i Th?a Thành Nghip Lu
n
(1 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 31, Tr. 781, Sh.
1609 ʗž֦❑㳗 (ጺᝓ) (

ᣬ ࠷ʳ㵰) 

i Th?a T Pháp Kinh Thích
Sao (1 quyn)  Q. 85, Tr.
557, Sh. 2784 ʗž᪶⧐ㇺ 

i Th?a Vô Sanh Ph ng
Tin Môn (1 quyn)  Q.
85, Tr. 1273, Sh. 2834 ʗž 

i Th?a T Pháp Kinh Thích
(1 quyn)  Q. 26, Tr. 363,
Sh. 1535 ʗž᪶⧐ㇺ䌝 ( 

i Th?a Xá Lê Sa m Ma
Kinh (1 quyn) Tng Thi H
d ch Q. 16, Tr. 821, Sh. 711 

i Th?a T Pháp Kinh (1
quyn) ng a Bà Ha La
d ch Q. 17, Tr. 708, Sh. 772 

ᝓ) 

i Th?a Trang Nghiêm Kinh
Lu
n (13 quyn) ng Ba
La Ph Mt a La d ch Q. 31,
Tr. 589, Sh. 1604 ʗž㛷᪏

ʗž᪶⧐ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ᬋ
̆㰷㏙㵰) 

i Th?a Trung Quán Thích
Lu
n (9 quyn) Tng Duy
T nh cùng mt s ngi khác
d ch Q. 30, Tr. 136, Sh. 1567 

ềឥ䠋䞊㵰) 

i Th?a T Pháp Kinh (1
quyn) ng Tht Xoa Nan
à d ch Q. 17, Tr. 709, Sh. 774 
ʗž᪶⧐ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ

ㇺ㳗 (᜝ፂᝓ) (ᣬ ⧛㏙䣈
㧊ʒ㏙㵰) 

i Th?a T Trai Nh
t (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1299,
Sh. 2849 ʗž᪶䲤Ⓚ (ጺ

ʗžţ㯉䌝㳗 (Ɓᝓ) (͗
՚⩚〸㵰)

ᝓ)

78

͗ᓘ៎ࣂ (ፂᝓ) (͗ 㻠Ể
⏁) 

i Th?a Vô L ng Th( Kinh
(1 quyn) không rõ ngi
d ch Q. 19, Tr. 82, Sh. 936 

䌝䛝⦂㰙 (ጺᝓ)

ጺᝓ) 

i Th?a Tnh Tán (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1266,
Sh. 2828 ʗž⩚᫺㶛 (ጺ 

i T!ng Tng S L c (3
quyn) Tng Tán Ninh son 
Q. 54, Tr. 234, Sh. 2126 ʗ

䤁⢫㳗 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ͜㯅
㉏)

ʗž⯰䌡᳕ㇺ (ጺᝓ) (ʞ
㵰)

䌝‫( ן‬ጺᝓ)

㻞។ੴʗ䅢⢫₰┮ፂ㣅ᡨ
Ỡ㫒ᘒ䟰 (ᕉᝓ) (ᣬ ᫮‫ޟ‬
䟰) 

i Th?a Viên Gii Hin
Chánh Lu
n (1 quyn) Nht
Bn Tông Giác biên Q. 74,
Tr. 130, Sh. 2360 ʗž᫮֨ 

i Trang Nghiêm Lu
n Kinh
(15 quyn) Hu Tn Cu Ma
La Thp d ch Q. 4, Tr. 257, Sh.
201 ʗ㛷᪏㳗ㇺ (᜝Ɨᝓ)

(Ӆ੍ 䭐⍺㏙ư㵰) 

i Trang Nghiêm Lu
n Kinh
(15 quyn)) Hu Tn Cu Ma
La Thp d ch Q. 4, Tr. 257, Sh.
201 ʗ㛷᪏㳗ㇺ (᜝Ɨᝓ)

⯰ࢤ⒤ȳ䛒 (ጺᝓ)

(Ӆ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

ʗž㗇ఆ˷⏥⍺ㇺ (ጺᝓ)
(͗ ⒧㵸㵰) 

i Trang Nghiêm Pháp Môn
Kinh (2 quyn) Tùy Na Liên 
Da Xá d ch Q. 17, Tr. 825,
Sh. 818 ʗ㛷᪏⧐䛒ㇺ (Ɛ 

i Th?a Y u Ng/ (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 1205, Sh. 2822 

ʗž㮥㲟 (ጺᝓ)

ᝓ) (䟅 䈝䆿⋡㑦㗇㵰) 

i Trí Lu
n (100 quyn) –
B Tát Long Th to Hu Tn 
Cu Ma La Thp d ch Q. 25,
Tr. 57, Sh. 1509 ʗ┮Ѯ㳗 

i Tông a Huy%n Vn B n
Lu
n (20 quyn) Trn Chân

d ch Q. 32, Tr. 668, Sh.
1669 ʗ͜ᬋ࠷⑿▤㳗 (Ɛ

᜝ᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

(ጺवᝓ) (Ӆ੍ 䭐⍺㏙ư
㵰) 

i Tông Tri%u TFng T
Không i Bin Chánh Qu ng
Trí Tam Tng Hòa Th ng
Biu Ch T
p (6 quyn) 
ng Viên Chi
u tp Q.
52, Tr. 826, Sh. 2120 lj͜▘ 

i Tr ng Phu Lu
n (2
quyn) Bc L ng o Thái
d ch Q. 30, Tr. 256, Sh. 1577 

ʗፁʚ㳗 (Ɛᝓ) (ᛳ⩄ 䇝
⧧㵰)
79

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

䆓) 

i Tùy Cu à La Ni Khám
Chú (1 quyn) Nht Bn 
Minh Giác son Q. 61, Tr.
747, Sh. 2242 ʗ䟙⥘䞊㏙ 

i T$ Lô Giá Na Kinh Ch'
Quy (1 quyn) Nht Bn 
Viên Trân son Q. 58, Tr. 12,
Sh. 2212 ʗ⤅⹐䇰䈝ㇺ‫ب‬

Ψᚴ㰼 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ⓢ㯅
⏁)

⢵ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮ࡐ⏁) 

i Tùy Cu Tc .c i à
La Ni Minh V ng Sám H!i
Pháp (1 quyn)  Q. 20, Tr.
649, Sh. 1156A ʗ䟙⥘ᝏӉ 

i T$ Lô Giá Na Kinh Cúng
D ng Th Pháp S (2
quyn) ng Bt Kh T
Ngh son Q. 39, Tr. 790, Sh.
1797 ʗ⤅⹐䇰䈝ㇺȥ䥝

ʗ䞊㏙Ψⓢ࠺⇕Լ⧐ (ጺ
ᝓ)

⡹〣⧐࣍ (Ɛᝓ) (ᣬ Ō់
ԇ㵱⏁) 

i T? i Bi Cu Kh Quán
Th Âm T Ti B Tát Qu ng 
i Viên Mãn Vô Ngi T Ti
Thanh C nh i Bi Tâm à
La Ni (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 20, Tr. 498౺,
Sh. 1113 ʗսʗՋ⑖㙴㯉 

i T$ Lô Giá Na Kinh Qu ng 
i Nghi Qu# (3 quyn) 
ng Thi n Vô Úy d ch 
Q. 18, Tr. 90, Sh. 851 ʗ⤅

⹐䇰䈝ㇺ₰ʗᓱ䁿 (ፂᝓ)
(ᣬ ᥠ⯰ࢼ㵰)

œટ㖫ᬃ㝈㢧₰ʗ᫮⫖⯰
⼪㖫ᬃ 䡗䣜ʗՋӖ䞊㏙
Ψ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 

i T$ Lô Giá Na L c Y u
T!c T
t Môn Ng& Chi Nim
Tng Pháp (1 quyn) không
rõ ngi d ch Q. 18, Tr. 177,
Sh. 858 ʗ⤅⹐䇰䈝ࣂ㮥 

i T$ Kheo Tam Thiên Oai
Nghi (2 quyn) Hu Hán An
Th
Cao d ch Q. 24, Tr. 912,
Sh. 1470 ʗ⤁Ŕፂᜟˮᓱ

䆻࣪䛒Ɨ⑀ӯ㲧⧐ (ጺᝓ)
(ʞ㵰)

(Ɛᝓ) (Ӆ⫨ ͖œ୐㵰) 

i T$ Lô Giá Na Ph
t Nhãn
Tu Hành Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Nht Hnh ký Q. 19,
Tr. 411, Sh. 981 ʗ⤅⹐䇰 

i T$ Lô Giá Na Kinh A Xà
Lê Chân Th
t Trí Phm
Trung A Xà Lê Tr A T
Quán Môn (1 quyn) ng 
Duy C:n thut Q. 18, Tr. 193,
Sh. 863 ʗ⤅⹐䇰䈝ㇺ䞉

䈝ȆॸɊ㪿ᓱ䁿 (ጺᝓ) (
ᣬ ጺ㪿㰙)

䜟⛅५ề┮ᢝţ䞉䜟⛅ǽ
䞉̹㯉䛒 (ጺᝓ) (ᣬ ՚㴺 

i T$ Lô Giá Na Ph
t Thuy t
Y u L c Nim Tng Kinh (1
80

quyn) ng B Kim
Cang d ch Q. 18, Tr. 55, Sh.
849 ʗ⤅⹐䇰䈝Ȇ㲫㮥ࣂ

Thn Bi n Gia Trì Kinh L c
Th Tht Chi Nim Tng Tùy
Hành Pháp (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 18, Tr.
174, Sh. 856 ʗ⤅⹐䇰䈝֦

ӯ㲧ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡䌣
ᘷ㵰)

Ȇਥ㶋ᙼ‫ئ‬ㇺࣂਕጼ⑀ӯ
㲧䟙㪿⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ
㵰) 

i T$ Lô Giá Na Thành o
Kinh Tâm Mc (1 quyn)  
Q. 58, Tr. 21, Sh. 2212 ʗ⤅

⹐䇰䈝֦䇝ㇺӖख़ (ጺᝓ) 

i T$ Lô Giá Na Thành Ph
t
Thn Bi n Gia Trì Kinh Liên
Hoa Thai Tng Bi Sanh Mn 
La Qu ng i Thành Tu
Nghi Qu# (2 quyn) bn khác 
Q. 18, Tr. 127, Sh. 852 ʗ 

i T$ Lô Giá Na Thành Ph
t
Kinh S (20 quyn) ng 
Nht Hnh ký Q. 39, Tr. 579,
Sh. 1796 ʗ⤅⹐䇰䈝֦Ȇ

ㇺ࣍ (Ɛ᜝ᝓ) (ᣬ ጺ㪿㰙)

⤅⹐㗇䈝֦Ȇਥ㶋ᙼ‫ئ‬ㇺ
㠍㝍㓐㣅Ջࢤ▂㛬㏙₰ʗ
֦΢ᓱ䁿 (Ɛᝓ) ᘁ▤ 

i T$ Lô Giá Na Thành Ph
t
Thn Bi n Gia Trì Kinh (7
quyn) ng Thi n Vô Úy
Nht Hnh d ch Q. 18, Tr. 1,
Sh. 848 ʗ⤅⹐䇰䈝֦Ȇ 

i T$ Lô Giá Na Thành Ph
t
Thn Bi n Gia Trì Kinh Liên
Hoa Thai Tng B % Tràng
Tiêu Xí Ph Thông Chân
Ngôn Tng Qu ng i Thành
Tu Du Già (3 quyn) ng 
Pháp Toàn tp Q. 18, Tr. 143,
Sh. 853 ʗ⤅⹐䇰䈝֦Ȇ

ਥ㶋ᙼ‫ئ‬ㇺ (ጼᝓ) (ᣬ ᥠ
⯰ࢼ౦ጺ㪿㵰) 

i T$ Lô Giá Na Thành Ph
t
Thn Bi n Gia Trì Kinh Liên
Hoa Thai Tng Bi Sanh Mn 
La Qu ng i Thành Tu
Nghi Qu# Cúng D ng
Ph ng Tin Hi (2 quyn) 
ng Pháp Toàn tp Q.
18, Tr. 108, Sh. 852 ʗ⤅⹐

ਥ㶋ᙼ‫ئ‬ㇺ㠍㝍㓐㣅㝈⋡
ю⟎⁳┤䆶५㰁㣅₰ʗ֦
΢ࡸǸ (ፂᝓ) (ᣬ ⧐ᕄ䟰) 

i Vân Kinh Kì V& àn
Pháp (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 19, Tr. 492, Sh.
990 ʗ䠓ㇺਜ䠍Ტ⧐ (ጺ

䇰䈝֦Ȇਥ㶋ᙼ‫ئ‬ㇺ㠍㝍
㓐㣅Ջࢤ▂㛬㏙₰ʗ֦΢
ᓱ䁿ȥ䥝⒤ȳ▇ (Ɛᝓ) (
ᣬ ⧐ᕄ䟰)

ᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 

i Vân Kinh Th'nh V& Phm 
Lc Th
p T (1 quyn) 

i T$ Lô Giá Na Thành Ph
t
81

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

Bc Chu Xà Na Da Xá d ch 
Q. 19, Tr. 506, Sh. 993 ʗ䠓

(1 quyn) ng Bi n Ho<ng
tp Q. 19, Tr. 327, Sh. 959 

ㇺ㳌䠍ᢝ〣ᕉ᜝᪶ (ጺᝓ)
(ᛳᡄ 䜟䈝㑦㗇㵰)

䢷䃝࠺ʗ▂㛬㏙‫݌‬䢷ᓱ䁿
(ጺᝓ) (ᣬҔ䟰) 

i Vân Luân Th'nh V& Kinh
(2 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 484, Sh. 989 

o An Pháp S Nim Ph
t
Tán Vn (1 quyn)  Q. 85,
Tr. 1269, Sh. 2830B 䇝͖⧐

ʗ䠓䃝㳌䠍ㇺ (Ɛᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰)

⁏ӯȆ㶛⑿ (ጺᝓ) 

o An Pháp S Nim Ph
t
Tán (1 quyn)  Q. 85, Tr.
1268, Sh. 2830A 䇝͖⧐⁏ 

i Vân Luân Th'nh V& Kinh
(2 quyn) Tùy Na Liên 
Da Xá d ch Q. 19, Tr. 493, Sh.
991 ʗ䠓䃝㳌䠍ㇺ (Ɛᝓ)

ӯȆ㶛 (ጺᝓ) 

o a Kinh (1 quyn) Hu
Hán An Th
Cao d ch Q. 15,
Tr. 230, Sh. 607 䇝ᬋㇺ (ጺ

(䟅 䈝䆿⋡㑦㗇㵰) 

i Vân Vô T ;ng Kinh (9
quyn) Diêu Tn Trúc Pht
Ni m d ch Q. 12, Tr. 1107, Sh.
388 ʗ䠓⯰զㇺ (Ɓᝓ) (

ᝓ) (Ӆ⫨ ͖œ୐㵰) 

o Hành Bát Nhã Kinh (10
quyn) Hu Hán Chi Lâu Ca
Sm d ch Q. 8, Tr. 425, Sh.
224 䇝㪿㗛㙳ㇺ (᜝ᝓ) (

ˤ੍ ⿾Ȇӯ㵰) 

àm Châu Quy Sn Linh Hu
Thi%n S Ng/ Lc (1 quyn) 
Minh Ng; Phong Viên Tín,
Quách Ngng Chi ghi Q. 47,
Tr. 577, Sh. 1989 ‫ܩ‬Ж⪞ς

Ӆ⫨ ⑀ᶜ䆌㶗㵰) 

o Tuyên Lu
t S C m
Thông Lc (1 quyn) ng 
o Tuyên son Q. 52, Tr.
435, Sh. 2107 䇝ͧӄ⁏յ

䡔⽈⽱⁏㲟䑖 (ጺᝓ) (ⓢ
㲟䤇᫮Ƀ౦䉘ᖹŴ㉏)

䆶䑖 (ጺᝓ) (ᣬ 䇝ͧ⏁) 

àm Vô c Lu
t B Tp Y t
Ma (1 quyn) Tào Ngy 
Khang Tng Khi d ch Q. 22,
Tr. 1041, Sh. 1432 ╠⯰ӓӄ 

t Ma a La Thi%n Kinh (2
quyn) ông Tn Pht à
Bt à La d ch Q. 15, Tr. 300,
Sh. 618 䇞⍺ʒ㏙⽱ㇺ (Ɛ

䉓䠄㏹ਉ (ጺᝓ) (▁୬ Ѵ
ᓘ䓹㵰)

ᝓ) (◗┉ Ȇ䞊㽾䞊㏙㵰) 

.c o Thê .ng Tích
Tr ng Kinh (1 quyn) 

nh Luân V ng i Mn 
La Quán nh Nghi Qu#
82 

không rõ ngi d ch Q. 17,
Tr. 724, Sh. 785 Ӊ䇝⛌⟹

Kinh Trung Ngoi o Tiu
Th?a Ni t Bàn Lu
n (2 quyn) 
Hu Ngy B Lu Chi
d ch Q. 32, Tr. 156, Sh. 1640 

䑽◅ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰) 

.c Vô Cu N/ Kinh (1
quyn) Nguyên Ngy Cù
àm Bát Nhã Lu Chi d ch Q.
12, Tr. 97, Sh. 339 Ӊ⯰᭽ʸ

⋡̆㝈㢧䌝❅Ǹㇺţʐ䇝
Δž‫➔ڃ‬㳗 (Ɛᝓ) (Ӆ୬
㝈⋡٤⑀㵰)

ㇺ (ጺᝓ) (ᔴ୬ ঢ╠㗛㙳
٤⑀㵰) 

% Bà B Tát Truyn (1
quyn) Diêu Tn Cu Ma La
Thp d ch Q. 50, Tr. 186, Sh.
2048 ⋡̆㝈㢧ᒨ (ጺᝓ) ( 

ng Ch' Nhân Duyên Kinh (1
quyn) Diêu Tn Cu Ma La
Thp d ch Q. 16, Tr. 808, Sh.
703 ⰺ‫ب‬᪻㉊ㇺ (ጺᝓ) (

ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰) 

Lý Tam Mui Da Bt ng
Tôn Oai N V ng S Gi
Nim Tng Pháp (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
21, Tr. 7, Sh. 1200 Ѥᣅፂ⓴

ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰) 

=ng Mc B Tát S; Vn
Tam Mui Kinh (3 quyn) 
Tây Tn Trúc Pháp H d ch 
Q. 10, Tr. 574, Sh. 288 〸ख़

㑦ŌᚱΓˮԀ࠺Ț㑁ӯ㲧
⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

㝈㢧ֽᤫፂ⓴ㇺ (ፂᝓ) (
㮤┉ ⿾⧐㵸㵰) 

Lý Tam Mui Da Bt ng
Tôn Thánh Gi Nim Tng Bí
M
t Pháp (3 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 21, Tr. 13,
Sh. 1201 Ѥᣅፂ⓴㑦Ōᚱ 

=ng T
p Chúng c Tam
Mui Kinh (3 quyn) Tây Tn 
Trúc Pháp H d ch Q. 12, Tr.
973, Sh. 381 〸䟰⹱ӓፂ⓴

ㇺ (ፂᝓ) (㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

Γ㑼㑁ӯ㲧⽌ͺ⧐ (ፂᝓ)
(ᣬ Ōੴ㵰) 

% Bà B Tát Phá Lng Già
Kinh Trung Ngoi o Tiu
Th?a T Tông Lu
n (1 quyn) 
Hu Ngy B Lu Chi
d ch Q. 32, Tr. 155, Sh. 1639 

Nht Ngha Pháp Th.ng
Kinh (1 quyn) Nguyên Ngy 
Cù àm Bát Nhã Lu Chi d ch 
Q. 17, Tr. 879, Sh. 833 〣ጺ

㏶⧐ᚹㇺ (ጺᝓ) (ᔴ୬ ঢ
╠㗛㙳٤⑀㵰)

⋡̆㝈㢧ৎ❅Ǹㇺţʐ䇝
Δž᪶͜㳗 (ጺᝓ) (Ӆ୬
㝈⋡٤⑀㵰) 

T T Phc Sanh Kinh (1
quyn) Lu Tng Th C$ 

% Bà B Tát Thích Lng Già
83

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 
Gii Thoát S T# d ch Q. 20,
Tr. 217, Sh. 1089 䉥㫒ʿղ

Kinh Thanh d ch Q. 17, Tr.
868, Sh. 826 Җ̴⢷⃬ࢤㇺ

(ጺᝓ) (ᙥ͗ ⦮‫ۆ‬Ƨ㒊㵰)

⍺Ψ䃼䃝㑼࠺⡹〣ӯ㲧⽌
ͺ▅㮥ࣂ⧐ (ጺᝓ) (ᣬ 㯪
㔛⁏̴㵰) 

a Tng B Tát B n Nguyn
Kinh (2 quyn) ng Tht
Xoa Nan à d ch Q. 13, Tr.
777, Sh. 412 ᬋ㣅㝈㢧▤䣰 

ô B à La Ni Mc (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
18, Tr. 898, Sh. 903 䉥䉓䞊

ㇺ (Ɛᝓ) (ᣬ ềឥ䠋䞊㵰)

㏙Ψख़ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰) 

a Tng B Tát Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1455,
Sh. 2909 ᬋ㣅㝈㢧ㇺ (ጺ 

Ch Ph
t C nh Gii Trí
Quang Nghiêm Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 10,
Tr. 912, Sh. 302 Ѯ㳹Ȇᱞ

ᝓ) 

a Tng B Tát Nghi Qu# (1
quyn) ng Du Bà Ca La
d ch Q. 20, Tr. 652, Sh. 1158 

ࢺ┮ᔺ᪏ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰) 

Nht Thi t Ch C nh Gii
Trí Nghiêm Kinh (1 quyn) 
L ng Tng Già Bà La cùng
mt s ngi khác d ch Q. 12,
Tr. 250, Sh. 358 Ѯጺᗣ㳹

ᬋ㣅㝈㢧ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ
䃫̆䆌㏙㵰) 
a Tng B Tát Th
p Trai
Nh
t (1 quyn)  Q. 85, Tr.
1300, Sh. 2850 ᬋ㣅㝈㢧᜝

ᱞࢺ┮᪏ㇺ (ጺᝓ) (⚨ ᓘ
Ǹ̆㏙〸㵰)

䲤Ⓚ (ጺᝓ) 

Th Phm Kinh (6 quyn) 
Tây Tn Trúc Pháp H d ch 
Q. 10, Tr. 617, Sh. 292 Ѯœ 

a Trì Ngha Ký quyn t
(1 quyn)  Q. 85, Tr. 947,
Sh. 2803 ᬋ‫ئ‬㏶㰙ᝓ〣᪶

ᢝㇺ (ᕉᝓ) (㮤┉ ⿾⧐㵸
㵰)

(ጺᝓ) 
nh Tông Lu
n (1 quyn) 
Nht Bn Liên C ng son 
Q. 74, Tr. 313, Sh. 2369 ͟ 

c Am c Ng/ (1 quyn) 
Nht Bn c Am Huyn
Quang son Q. 82, Tr. 559, Sh.
2597 ⳮ㝒ⳮ㲟 (ጺᝓ) (Ⓚ

͜㳗 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㠍ᘷ⏁)

▤ ⳮ㝒࠷ᔺ⏁) 

ô Biu Nh Ý Ma Ni Chuyn
Luân Thánh V ng Th 
Nim Tng Bí M
t T!i Y u
L c Pháp (1 quyn) ng 

c Th Nh Th
p Nh T.c (1
quyn) Nht Bn Gii nh
son Q. 79, Tr. 819, Sh. 2542
84 

㶁▀Ɛ᜝Ɛᘣ (ጺᝓ) (Ⓚ 

ông Ph ng T!i Th.ng ng
V ng Nh Lai Kinh (1
quyn) Tùy Xà Na Qut a
cùng mt s ngi khác d ch 
Q. 21, Tr. 868, Sh. 1354 ◗

▤ ֨͟⏁) 

ôn Hoàng Lc (1 quyn)  
Q. 51, Tr. 997, Sh. 2091 ⰻ

‫ޙ‬䑖 (ጺᝓ)

⒤▅ᚹⰺ࠺ʿᏠㇺ (ጺᝓ)
(䟅 䜟䈝Ϸʒ〸㵰) 

ông i T Gii àn Vin
Th( Gii Thc (1 quyn) 
Nht Bn Tht Phm son 
Q. 74, Tr. 26, Sh. 2350 ◗ʗ 

ông Vc Truy%n ng Mc
Lc (1 quyn) Nht Bn 
V"nh Siêu tp Q. 55, Tr.
1145, Sh. 2183 ◗ᮺᒨⰺख़

΋֨Ტ䞥ឳ֨ҏ (ጺᝓ) (
Ⓚ▤ ềれ⏁)

䑖 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ⥑㽅䟰) 

ông i T Th( Gii
Ph ng Qu# (1 quyn) Nht
Bn Pháp Tn son Q. 74, Tr.
21, Sh. 2349 ◗ʗ΋ឳ֨⒤ 

ng T Kinh Nim Tng
Pháp (1 quyn) ng Thi n
Vô Úy d ch Q. 19, Tr. 742, Sh.
1028 ⿵̴ㇺӯ㲧⧐ (ጺᝓ

䁿 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ⧐䇆⏁)

) (ᣬ ᥠ⯰ࢼ㵰) 

ông Lâm Ng/ Lc (4 quyn) 
Nht Bn Vn S n o Bch
ging nói, môn * Trm ng
và mt s ngi khác cùng ghi 
Q. 82, Tr. 571, Sh. 2598 ◗ 

c Nht V Quy t áp Thích
(1 quyn) Nht Bn Co Bo
son Q. 77, Tr. 873, Sh. 2460 
ӓጺ▢⦂あ䌝 (ጺᝓ) (Ⓚ

▤ ◘Ỏ⏁)

◷㲟䑖 (᪶ᝓ) (Ⓚ▤ ᜩς
䇝ऴ㲟౦䛒ƭۛᯝ〸㉏) 

ng Ma Mn La Cúng
Thc (1 quyn) Nht Bn 
Ch!ng Không ký Q. 83, Tr.
381, Sh. 2622 ⷊఀ▂㛬㏙ 

ông Mn La Sao (3
quyn) Nht Bn Giác Siêu
son Q. 75, Tr. 718, Sh. 2401 
◗▂㛬㏙‫( ן‬ፂᝓ) (Ⓚ▤

ȥҏ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㵊ੴ㰙)

㯅㽅⏁) 

ng Chiêu % T Gii àn
Bit Th( Gii Thc (1 quyn) 
Nht Bn Hu Quang son 
Q. 74, Tr. 32, Sh. 2351 ᣬ؏ 

ông Ph ng T!i Th.ng ng
V ng à La Ni Kinh (1
quyn) Tùy Xà Na Qut a
d ch Q. 21, Tr. 866, Sh. 1353 

⋡΋֨Ტᘁឳ֨ҏ (ጺᝓ)
(Ⓚ▤ ՛ᔺ⏁)

◗⒤▅ᚹⰺ࠺䞊㏙Ψㇺ (
ጺᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰) 

ng i Ti n Ph c T C!
85

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

T Ch> Phiên Kinh i c
Pháp Tng Hòa Th ng
Truyn (1 quyn) Tân La 
Thôi Trí Vin son Q. 50, Tr.
280, Sh. 2054 ᣬʗ㢤ਸ਼΋

(ᣬ ▿䆶࠷⏁)

G

⑏΋ū㐸ㇺʗӓ⧐㣅ᡨΚ
ᒨ (ጺᝓ) (⒞㏙ ϵ㖲䇧⏁) 

ng H Pháp Sa Môn Pháp
Lâm Bit Truyn (3 quyn) 
ng Ngn Tông son Q.
50, Tr. 198, Sh. 2051 ᣬ㵸⧐

⦝䛒⧐࡭ᘁᒨ (ፂᝓ) (ᣬ
⃘࡫⏁) 

ng Phn L *ng Ng/ Song 
!i T
p (1 quyn) ng 
Tng át a Nghi t a và Ba
La Cù Na Di X Sa su tp Q.
54, Tr. 1241, Sh. 2136 ᣬ⛒

ᕅ㲟䠁Ớ䟰 (ጺᝓ) (ᣬᓘ
ԅʒ㣸ʒ, ⧛㏙ঢ䈝⃓≽
⦝䟰)

Gi i Quyn Lu
n (1 quyn) 
Trn Chân
d ch Q. 31,
Tr. 883, Sh. 1620 㯪⊃㳗 (

Gia Cú Linh Nghim Ph
t 
nh Tôn Th.ng à La Ni Ký
(1 quyn) ng Võ Tri t
thut Q. 19, Tr. 386, Sh. 974C 
ᙼេ䡔䨺Ȇ䢷Γᚹ䞊㏙

Gi i Thâm M
t Kinh (5 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 16, Tr. 688, Sh. 676 㯪‫ڴ‬

Ψ㰙 (ጺᝓ) (ᣬ ⢮⃲䆓)

ͺㇺ (Ɨᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

Già Da Sn nh Kinh (1
quyn) Nguyên Ngy B 
Lu Chi d ch Q. 14, Tr. 483,
Sh. 465 Ǹ㑦ς䢷ㇺ (ጺᝓ

Gi i Thoát o Lu
n (12
quyn) L ng Tng Già Bà
La d ch Q. 32, Tr. 399, Sh.
1648 㯪㔛䇝㳗 (᜝Ɛᝓ) (

) (ᔴ୬ 㝈⋡٤⑀㵰)

⚨ ᓘǸ̆㏙㵰)

Già à Kim Cang Chân Ngôn
(1 quyn)  Q. 21, Tr. 202,
Sh. 1241 Ǹ䦾䌣ᘷ५㰁 (

Gi i Thoát Gii Kinh (1
quyn) Nguyên Ngy Bát
Nhã Lu Chi d ch Q. 24, Tr.
659, Sh. 1460 㯪㔛֨ㇺ (ጺ

ጺᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

ጺᝓ)

ᝓ) (ᔴ୬ 㗛㙳٤⑀㵰)

Giá Na Nghip An L
p Th o
(13 quyn) Nht Bn Nhân
Không son Q. 77, Tr. 195, Sh.
2416 䇰䈝❑͖⿫㛃 (᜝ፂ 

ng Phn Phiên !i T Âm
Bát Nhã Ba La M
t a Tâm
Kinh (1 quyn)  Q. 8, Tr.
851, Sh. 256 ᣬ⛒䤳Ớ̹ટ

Gi ng Vin H(c ng Thông
Quy (1 quyn) Nht Bn 
Tht o Hu Nhân son Q.
83, Tr. 534, Sh. 2643 㴜䞥Ẍ

ᝓ) (Ⓚ▤ Ʊੴ⏁)

ᯝ䆶㮬 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ề䇝
՛Ʊ⏁)

Giá Na Nghip H(c T.c (1
quyn) Nht Bn Giác Thiên
son Q. 77, Tr. 273, Sh. 2419 
䇰䈝❑Ẍᘣ (ጺᝓ) (Ⓚ▤

㗛㙳⧛㏙㧊ʒӖㇺ (ጺᝓ) 

ng Phn Vn T (1 quyn) 
ng Toàn Chân su tp 
Q. 54, Tr. 1216, Sh. 2134 ᣬ

Giáng Tam Th Ph-n N
Minh V ng Nim Tng Nghi
Qu# (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 21, Tr. 41, Sh.
1210 䞖ፂœӴԀⓢ࠺ӯ

㯅ᜟ⏁)

⛒⑿̹ (ጺᝓ) (ᣬ ᕄ५䟰)

Gi i Mê Hin Trí Thành Bi
Th
p Minh Lu
n (1 quyn) 
ng Lý Thông Huyn son 
Q. 45, Tr. 767, Sh. 1888 㯪

㲧ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Giáo Gii Tân H(c T$ Kheo
Hành H Lu
t Nghi (1 quyn)

䆘䤁┮֦Ջ᜝ⓢ㳗 (ጺᝓ)

86

87

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

ng o Tuyên thut Q.
45, Tr. 869, Sh. 1897 ⑝㲢⒞ 

Nht Bn T"nh Nhiên son 
Q. 76, Tr. 1, Sh. 2409 㪿◷

H

Ẍ⤁Ŕ㪿㵸ӄᓱ (ጺᝓ) (
ᣬ 䇝ͧ䆓)

Giáo Quán C ng Tông (1
quyn) Minh Trí Húc thut 
Q. 46, Tr. 936, Sh. 1939 ⑝

㯉㈘͜ (ጺᝓ) (ⓢ ┮Ⓠ䆓)

Giáo Thi Tránh Lu
n (1
quyn) Nht Bn An Nhiên
son Q. 75, Tr. 362 ౺ , Sh.
2395 ⑝┅㳎㳗 (ጺᝓ) (Ⓚ

▤ ͖‫)⏁ޖ‬

‫( ן‬ᕇ᜝Ɛᝓ) (Ⓚ▤ 䡞‫ޖ‬
⏁)

Ha Li M-u Chân Ngôn
Kinh (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 21, Tr. 289, Sh.
1261 㰷ᘅк⣼५㰁ㇺ (ጺ

Hành Pháp Can Dip Sao (3
quyn) Nht Bn o Phm
ký Q. 78, Tr. 879, Sh. 2502 

ᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

㪿⧐㒪㞒䍦 (ፂᝓ) (Ⓚ▤
䇝れ㰙)

Hà Da Y t R Bà Quán Th
Âm B Tát Th( Pháp àn (1
quyn)  Q. 20, Tr. 171, Sh.
1074 ȁ㑦⋾ᣪ̆㯉œટ

Hnh Tâm Sao (5 quyn) 
Nht Bn Hi
n Thâm ging
nói, Thân Khoái ghi Q. 78, Tr.
717, Sh. 2498 ѓӖ䍦 (Ɨ

㝈㢧ឳ⧐Ტ (ጺᝓ)

Giáo Thi Tránh (1 quyn) 
Nht Bn An Nhiên son Q.
75, Tr. 355A, Sh. 2395 ⑝┅

ᝓ)
㰙)

Hà Da Y t R Bà T ng Pháp
(1 quyn)  Q. 20, Tr. 170,
Sh. 1073 ȁ㑦⋾ᣪ̆ʄ⧐

㳎 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ͖‫)⏁ޖ‬

H.c C!c Th ng Nhân Ng/ 
ng Lc (15 quyn) Nht
Bn Nguyên Không son, Liu
Hu o Quang su tp Q. 83,
Tr. 105, Sh. 2611 ఈ㸸ፃƭ

(ጺᝓ)

Giáo V ng Kinh Khai % (1
quyn) Nht Bn Không Hi
son Q. 61, Tr. 5, Sh. 2222 

H i +n Tam Mui Lu
n (1
quyn) Tân La Minh Hiu
thut Q. 45, Tr. 773, Sh. 1889 
‫ٿ‬ᝌፂ⓴㳗 (ጺᝓ) (⒞㏙

⑝࠺ㇺ䛝䣧 (ጺᝓ) (Ⓚ▤
ੴ‫)⏁ٿ‬

㲟ⰺ䑖 (᜝Ɨᝓ) (Ⓚ▤ ‫ۦ‬
ੴ⏁౦ƌ՛䇝ᔺ䃢)

ⓢ⸴䆓)

Gii Lu
t Truy%n Lai Ký (3
quyn) Nht Bn Phong An
son Q. 74, Tr. 1, Sh. 2347 

H
u To Ch' (1 quyn) Nht
Bn Nguyên Hi ký Q. 78,
Tr. 258, Sh. 2483 ᝶䆼ㆀ (

H i ông Cao Tng Truyn (2
quyn) Cao Ly Giác Hun
son Q. 50, Tr. 1015, Sh. 2065 
‫୐◗ٿ‬ᓘᒨ (Ɛᝓ) (୐䱃

֨ӄᒨᏠ㰙 (ፂᝓ) (Ⓚ▤
㹑͖⏁)

ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᔴ‫ٿ‬㰙)

H
u Th V
t Ng/ Vn Th (1
quyn)  Q. 83, Tr. 916, Sh.
2676 Ӆœߚ㲟㒁▀ (ጺ

㯅㰔⏁)

Gii S Tâm H(c Nhân Vn (1
quyn) Cao Ly Tri Nt son 
Q. 48, Tr. 1004౺, Sh. 2019 

Hán Quang Loi T (4 quyn) 
Nht Bn Trung Tm ký Q.
74, Tr. 373, Sh. 2371 ⫨ᔺ䣶

㲢ᗹӖẌƭ⑿ (ጺᝓ) (୐
䱃 ঩㰦⏁)

ᝓ)

H
u Xut A Di à Ph
t k (1
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 12, Tr. 364, Sh. 373 Ӆᗖ

㑾 (᪶ᝓ) (Ⓚ▤ ӦỘ㰙)

Hành Lâm Sao (82 quyn)
88

(Ⓚ▤ ↮ ‫ڴ‬ឿ, 㮼ӫ

䞉⃓䞊Ȇɩ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

89

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Hi%n Ki p Kinh (8 quyn) 
Tây Tn Trúc Pháp H d ch 
Q. 14, Tr. 1, Sh. 425 㻁ᚇㇺ

Hin D ng Thánh Giáo Lu
n
(20 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 31, Tr. 480, Sh.
1602 䤁⋫㑼⑝㳗 (Ɛ᜝ᝓ

(ᕇᝓ) (㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

Hi%n Ki p Th
p Lc Tôn (1
quyn)  Q. 18, Tr. 339, Sh.
881 㻁ᚇ᜝ᕉΓ (ጺᝓ)

Hin Gii Lu
n (3 quyn) 
Nht Bn Ti Tr$ng son 
Q. 74, Tr. 589, Sh. 2376 䤁

Hi%n Ngu Kinh (13 quyn) 
Nguyên Ngy Hu Giác cùng
mt s ngi khác d ch Q. 4,
Tr. 349, Sh. 202 㻁մㇺ (᜝

֨㳗 (ፂᝓ) (Ⓚ▤ ▅ܰ⏁)

Hin M
t Bt ng Tng (1
quyn) Nht Bn Giác Tông
son Q. 79, Tr. 1, Sh. 2510 

ፂᝓ) (ᔴ୬ օ㯅〸㵰

䤁ͺŌ៨䢿 (ጺᝓ) (Ⓚ▤
㯅䒢⏁)

Hi%n Thánh T
p Già à Nht
Bách Tng (1 quyn) Tng 
Thiên T!c Tai d ch Q. 32, Tr.
773, Sh. 1686 㻁㑼䟰Ǹ䞊

Hin M
t Sai Bit Vn áp (2
quyn) Nht Bn T
Xiêm
son Q. 77, Tr. 477, Sh. 2435 
䤁ͺПᘁᤫあ (Ɛᝓ) (Ⓚ

ጺव䢿 (ጺᝓ) (͗ ʘԫ⮴
㵰)

▤ ⭒╘⏁)

Hin Chánh L u Ngha Sao (2
quyn) Nht Bn Chân Hu
son Q. 83, Tr. 841, Sh. 2673 
䤁⢫٤㏶䍦 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤

Hin M
t Viên Thông Thành
Ph
t Tâm Y u T
p (2 quyn) 
Liêu o Chân tp Q. 46,
Tr. 989, Sh. 1955 䤁ͺ᫮䆶

५օ⏁)

֦ȆӖ㮥䟰 (Ɛᝓ) (䇽 䇝
䟰)

Hin D ng i Gii Lu
n (8
quyn) Nht Bn Viên Nhân
son Q. 74, Tr. 661, Sh. 2380 
䤁⋫ʗ֨㳗 (ᕇᝓ) (Ⓚ▤

Hin Thc Lu
n (1 quyn) 
Trn Chân
d ch Q. 31,
Tr. 878, Sh. 1618 䤁㵙㳗 (

᫮Ʊ⏁)

ጺᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

Hin D ng Thánh Giáo Lu
n
Tng (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 31, Tr.
583, Sh. 1603 䤁⋫㑼⑝㳗

Hin Tnh Chân Th
t Giáo
Hành Chng Vn Loi (6
quyn) Nht Bn Thân Loan
son Q. 83, Tr. 589, Sh. 2646 
䤁⩚᫺५ề⑝㪿㵊⑿䣶 (

䢿 (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

90

ᕉᝓ) (Ⓚ▤ 㮼䰳⏁)

169, Sh. 2747 ≥㰼⧛㏙㧊

Hin Vô Biên Ph
t Công 
c Kinh (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 10, Tr.
591, Sh. 289 䤁⯰䈊Ȇ᫺ᙻ

Hip Chú Th.ng Man Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 278, Sh.
2763 ≥⧟ᚹ䩺ㇺ (ጺᝓ)

Hin Báo ng Th( Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1409,
Sh. 2892 ⴹᰌⷊឳㇺ (ጺ

Hoa Nghiêm Di)n Ngha Sao
To n Thích (38 quyn) Nht
Bn Trm Du son Q. 57,
Tr. 49, Sh. 2205 㝍᪏‫ܓ‬㏶

ʒӖㇺ (ጺᝓ)

ӓㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

ᝓ)

䍦㋩䌝 (ፂ᜝ᕇᝓ) (Ⓚ▤
ۛួ⏁)

Hin Ti Hi%n Ki p Thiên
Ph
t Danh Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 14,
Tr. 376, Sh. 447 ⴹᬃ㻁ᚇ

Hoa Nghiêm Du Tâm Pháp
Gii Ký (1 quyn) ng 
Pháp Tng son Q. 45, Tr.
641, Sh. 1877 㝍᪏䇕Ӗ⧐

ᜟȆ៩ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

ࢺ㰙 (ጺᝓ) (ᣬ ⧐㣅⏁)

Hin Ti Hi%n Ki p Thiên
Ph
t Danh Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 14,
Tr. 383, Sh. 447 ⴹᬃ㻁ᚇ

Hoa Nghiêm Du Ý (1 quyn) 
Tùy Cát Tng son Q. 35,
Tr. 1, Sh. 1731 㝍᪏䇕ղ (

ᜟȆ៩ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

ጺᝓ) (䟅 ៥㣅⏁)

Hoa Nghiêm Kinh Ch' Quy (1
quyn) ng Pháp Tng
thut Q. 45, Tr. 589, Sh. 1871 
㝍᪏ㇺⓃ⢵ (ጺᝓ) (ᣬ

Hin Ti Th
p Ph ng Thiên
Ng& Bách Ph
t Danh Tnh
Tp Ph
t ng Hiu (1 quyn) 
 Q. 85, Tr. 1446, Sh. 2905 
ⴹᬃ᜝⒤ᜟƗवȆ៩ፌ

⧐㣅䆓)

䠄Ȇ៨㤰 (ጺᝓ)

Hoa Nghiêm Kinh Ch ng (1
quyn)  Q. 85, Tr. 205, Sh.
2753 㝍᪏ㇺ⿲ (ጺᝓ)

Hip B Kim Quang Minh
Kinh (8 quyn) Tùy Bo Quý
hi p Q. 16, Tr. 359, Sh. 664 

Hoa Nghiêm Kinh Minh Pháp
Phm Ni L
p Tam B o
Ch ng (2 quyn) ng 
Pháp Tng thut Q. 45, Tr.
613, Sh. 1874 㝍᪏ㇺⓢ⧐

៤䉓䌣ᔺⓢㇺ (ᕇᝓ) (䟅
Ỏ㺝៤)
Hip Chú Ba La M
t a Tâm
Kinh (1 quyn)  Q. 85, Tr.
91

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

ᢝᕃ⿫ፂỎ⿲ (Ɛᝓ) (ᣬ
⧐㣅䆓)

Hoa Nghiêm Kinh Tâm à La
Ni (1 quyn) không rõ ngi
d ch Q. 19, Tr. 709, Sh. 1021 

Hoa Nghiêm Kinh Ngha H i
Bách Môn (1 quyn) ng 
Pháp Tng thut Q. 45, Tr.
627, Sh. 1875 㝍᪏ㇺ㏶‫ٿ‬

㝍᪏ㇺӖ䞊㏙Ψ (ጺᝓ) (
ʞ㵰)
Hoa Nghiêm Kinh Tham
Huy%n Ký (20 quyn) ng 
Pháp Tng thut Q. 35, Tr.
107, Sh. 1733 㝍᪏ㇺ⊳࠷

व䛒 (ጺᝓ) (ᣬ ⧐㣅䆓)

Hoa Nghiêm Kinh Ngha Ký
quyn Nht (1 quyn) Hu
Ngy Hu Quang son Q. 85,
Tr. 234, Sh. 2756 㝍᪏ㇺ㏶

㰙 (Ɛ᜝ᝓ) (ᣬ ⧐㣅䆓)

Hoa Nghiêm Kinh Truyn Ký
(5 quyn) ng Pháp Tng
tp Q. 51, Tr. 153, Sh. 2073 

㰙ᝓ〣ጺ (ጺᝓ) (Ӆ୬ օ
ᔺ⏁)

㝍᪏ㇺᒨ㰙 (Ɨᝓ) (ᣬ ⧐
㣅䟰)

Hoa Nghiêm Kinh Ni
Ch ng Môn =ng Ly Khng
Mc Ch ng (4 quyn) 
ng Trí Nghim tp Q.
45, Tr. 536, Sh. 1870 㝍᪏ㇺ

Hoa Nghiêm Kinh Vn Ngha
C ng Mc (1 quyn) ng 
Pháp Tng thut Q. 35, Tr.
492, Sh. 1734 㝍᪏ㇺ⑿㏶

ᕃ⿲䛒〸䠊̷ख़⿲ (᪶ᝓ)
(ᣬ ┮ᔭ䟰)

㈘ख़ (ጺᝓ) (ᣬ ⧐㣅䆓)

Hoa Nghiêm Kinh Quan Mch
Ngha Ký (1 quyn) ng 
Pháp Tng son Q. 45, Tr.
656, Sh. 1879 㝍᪏ㇺ 䜮 㔀

Hoa Nghiêm Kinh Vn áp (2
quyn) ng Pháp Tng
thut Q. 45, Tr. 598, Sh. 1873 
㝍᪏ㇺᤫあ (Ɛᝓ) (ᣬ

Hoa Nghiêm Kinh S quyn 
tam (1 quyn) Tân La 
Nguyên Hiu son Q. 85, Tr.
234, Sh. 2757 㝍᪏ㇺ࣍ᝓ

Hoa Nghiêm Lu
n Th o (1
quyn) Nht Bn Cnh Nhã
son Q. 72, Tr. 62, Sh. 2329 

〣ፂ (ጺᝓ) (⒞㏙ ᔴ╢⏁)

㝍᪏㳗㛃 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ┥
䟯⏁)

Hoa Nghiêm Kinh S (1
quyn)  Q. 85, Tr. 217, Sh.
2755 㝍᪏ㇺ࣍ (ጺᝓ)

Hoa Nghiêm L c S quyn 
Tam (1 quyn)  Q. 85,
Tr. 207, Sh. 2754 㝍᪏ࣂ࣍

㏶㰙 (ጺᝓ) (ᣬ ⧐㣅⏁)

⧐㣅䆓)

ᝓ〣ፂ (ጺᝓ)
92

Hoa Nghiêm Ng& Giáo Ch'
Quán (1 quyn) Tùy =
Thun thuy
t Q. 45, Tr. 509,
Sh. 1867 㝍᪏Ɨ⑝⢪㯉 (

Ch ng Ki n Vn Sao (8
quyn) Nht Bn Linh Ba ký 
Q. 73, Tr. 75, Sh. 2342 㝍᪏

Hoa Nghiêm Ng& Giáo
Ch ng Bt Thm (20 quyn) 
Nht Bn Tht Anh son Q.
73, Tr. 177, Sh. 2343 㝍᪏Ɨ

Hoa Nghiêm Ng& Giáo
Ch ng Thâm Ý Sao (10
quyn) Nht Bn Thánh
Thuyên son Q. 73, Tr. 1, Sh.
2341 㝍᪏Ɨ⑝⿲‫ڴ‬ղ䍦 (

Ɨ⑝⿲㮫㒁䍦 (ᕇᝓ) (Ⓚ
▤ 䡔⧛㰙)

ጺᝓ) (䟅 ◉䢻㲫)

⑝⿲Ōể (Ɛ᜝ᝓ) (Ⓚ▤
ề㙽⏁)

᜝ᝓ) (Ⓚ▤ 㑼㱯⏁)

Hoa Nghiêm Ng& Giáo
Ch ng Ch' S (6 quyn) 
Nht Bn Th Linh thut Q.
72, Tr. 201, Sh. 2337 㝍᪏Ɨ

Hoa Nghiêm Ng& Giáo
Ch ng Vn áp Sao (15
quyn) Nht Bn Th:m Th$a
son Q. 72, Tr. 617, Sh. 2340 
㝍᪏Ɨ⑝⿲ᤫあ‫( ן‬᜝Ɨ

⑝⿲‫ب‬Ə (ᕉᝓ) (Ⓚ▤ ᳕
䡔䆓)

ᝓ) (Ⓚ▤ ểž⏁)

Hoa Nghiêm Ng& Giáo
Ch ng Danh Mc (3 quyn) 
Q. 72, Tr. 280, Sh. 2338 㝍

Hoa
Vn 
Trí
519,

᪏Ɨ⑝⿲៩ख़ (ፂᝓ)

Nghiêm Ng& Th
p Y u 
áp (2 quyn) ng
Nghim tp Q. 45, Tr.
Sh. 1869 㝍᪏Ɨ᜝㮥

ᤫあ (Ɛᝓ) (ᣬ ┮ᔭ䟰)

Hoa Nghiêm Ng& Giáo
Ch ng Di)n Bí Sao (5 quyn) 
Nht Bn Ph T ch son Q.
73, Tr. 623, Sh. 2345 㝍᪏Ɨ

⑝⿲㫀⽌䍦 (Ɨᝓ) (Ⓚ▤
┤ͷ⏁)

Hoa Nghiêm Nht Th?a Giáo
Ngha Phân T% Ch ng (4
quyn) ng Pháp Tng
thut Q. 45, Tr. 477, Sh. 1866 
㝍᪏ጺž⑝㏶ᗢ䲣⿲ (᪶

Hoa Nghiêm Ng& Giáo
Ch ng Khuông Chân Sao (10
quyn) Nht Bn Phng àm
son Q. 73, Tr. 301, Sh. 2344 
㝍᪏Ɨ⑝⿲᛽५䍦 (᜝ᝓ

Hoa Nghiêm Nht Th?a Ngha
T Ký (1 quyn) Nht Bn 
Tng Xuân son Q. 72, Tr.
14, Sh. 2327 㝍᪏ጺž㏶ੀ

Hoa

Hoa Nghiêm Nht Th?a Pháp

ᝓ) (ᣬ ⧐㣅䆓)

) (Ⓚ▤ 䭕‫)⏁ܩ‬
Nghiêm

Ng&

㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᱹ⓲⏁)

Giáo
93

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Gii (1 quyn) Tân La 
Ngh"a T ng son Q. 45, Tr.
711, Sh. 1887A 㝍᪏ጺž⧐

Ngha Ký (1 quyn) – bi t bn 
 Q. 45, Tr. 659, Sh. 1879 

㝍᪏䜮㔀㏶㰙 (ጺᝓ)ᘁ▤

ࢺ᫱ (ጺᝓ) (⒞㏙ ㏶ۚ⏁)

Hoa Nghiêm Sách Lâm (1
quyn) ng Pháp Tng
thut Q. 45, Tr. 597, Sh. 1872 
㝍᪏ぃ◷ (ጺᝓ) (ᣬ ⧐

Hoa Nghiêm Nht Th?a
Thành Ph
t Diu Ngha (1
quyn) Tân La Ki
n ng
Chi tp Q. 45, Tr. 775, Sh.
1890 㝍᪏ጺž֦Ȇˋ㏶ (

㣅䆓)

Hoa Nghiêm Tín Ch>ng Ngha
(1 quyn) Nht Bn Cao Bi n
ký Q. 72, Tr. 69, Sh. 2330 㝍

ጺᝓ) (⒞㏙ 㮫ळŴ䟰)

Hoa Nghiêm Nht Th?a Th
p
Huy%n Môn (1 quyn) Tùy 
= Thun thuy
t, ng – Trí
Nghim son Q. 45, Tr. 514,
Sh. 1868 㝍᪏ጺž᜝࠷䛒

᪏Ƀ⾠㏶ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ୐
䅛㰙)

Hoa Nghiêm Tông Ch>ng
Tánh Ngha Sao (1 quyn) 
Nht Bn Thân Viên son 
Q. 72, Tr. 46, Sh. 2328 㝍᪏

(ጺᝓ) (䟅 ◉䢻㲫౦ᣬ ┮
ᔭ⏁)

͜⾠Ԍ㏶‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤
㮼᫮⏁)

Hoa Nghiêm Pháp Gii Huy%n
C nh (2 quyn) ng 
Tr$ng Quán thut Q. 45, Tr.
672, Sh. 1883 㝍᪏⧐ࢺ࠷

Hoa Nghiêm Tông Ch ng S
Tinh Nhân Minh Lc (1
quyn) Nht Bn Viên Siêu
lc Q. 55, Tr. 1132, Sh. 2177 

䔳 (Ɛᝓ) (ᣬ ܰ㯉䆓)

Hoa Nghiêm Phát B % Tâm
Ch ng (1 quyn) ng 
Pháp Tng thut Q. 45, Tr.
650, Sh. 1878 㝍᪏⸫㝈⋡

㝍᪏͜⿲࣍ђ᪻ⓢ䑖 (ጺ
ᝓ) (Ⓚ▤ ᫮㽅䑖)
Hoa Nghiêm Tông i Y u
Sao (1 quyn) Nht Bn Tht
Ho<ng son Q. 72, Tr. 189, Sh.
2334 㝍᪏͜ʗ㮥‫( ן‬ጺᝓ

Ӗ⿲ (ጺᝓ) (ᣬ ⧐㣅䆓)

Hoa Nghiêm Ph
t Quang Tam
Mui Quán Bí B o Tng (2
quyn) Nht Bn Cao Bi n
tp Q. 72, Tr. 87, Sh. 2332 

) (Ⓚ▤ ềҔ⏁)

Hoa Nghiêm Tông H ng
Huân Sao (7 quyn) Nht Bn 
Tông Tánh son Q. 72, Tr.
100, Sh. 2333 㝍᪏͜ଊ㢫

㝍᪏Ȇᔺፂ⓴㯉 ⽌Ỏ㣅 (
Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ୐䅛䟰)
Hoa

Nghiêm

Quan

Mch
94

‫( ן‬ጼᝓ) (Ⓚ▤ ͜Ԍ⏁)

H<a Hng Cúng D ng Nghi
Qu# (1 quyn)  Q. 18, Tr.
934, Sh. 913 ‫ݏ‬ȥ䥝ᓱ䁿

Hoa Nghiêm Tông Nht Th?a
Khai Tâm Lu
n (6 quyn) 
Nht Bn Ph C son Q.
72, Tr. 1, Sh. 2326 㝍᪏͜ጺ

(ጺᝓ)

ž䛝Ӗ㳗 (ᕉᝓ) (Ⓚ▤ ┤
⟾⏁)

H<a Hng Qu# Bit Lc (1
quyn)  Q. 18, Tr. 936, Sh.
914 ‫ݏ‬᠙䁿ᘁ䑖 (ጺᝓ)

Hoa Nghiêm Tông S; L
p Ng&
Giáo Th
p Tông i Ý L c
Sao (1 quyn)  Q. 72, Tr.
197, Sh. 2336 㝍᪏ֽ͜⿫

Hoang i%n Tùy Bút (4 quyn) 
Nht Bn Ch+ Nguy t Hu
>n son Q. 82, Tr. 685, Sh.
2603 㛌ࢬ䟙〵 (᪶ᝓ) (Ⓚ

Hoa Nghiêm Tông Y u Ngha
(1 quyn) Nht Bn Ngng
Nhiên thut Q. 72, Tr. 190, Sh.
2335 㝍᪏͜㮥㏶ (ጺᝓ) (

Hoàng Bá on T Thi%n S
Uyn Lng Lc (1 quyn) 
ng Bùi Hu tp Q. 48,
Tr. 384, Sh. 2012B 䱡⠣⒢

Ɨ⑝᜝͜ʗղࣂ‫( ן‬ጺᝓ)

▤ ‫▊ب‬օᝌ⏁)

Ⓚ▤ ᖹ‫ޖ‬䆓)

䟒⽱⁏͠䞵䑖 (ጺᝓ) (ᣬ
㬻Ǡ䟰)

Hoa Nghiêm Tu Thi%n Quán
Chi u Nh
p Gi i Thoát Môn
Ngha (2 quyn) Nht Bn 
Cao Bi n thut Q. 72, Tr. 74,
Sh. 2331 㝍᪏Ɋ⽱㯉‫ޟ‬ᕁ

Hoàng Bá Sn on T Thi%n
S Truy%n Tâm Pháp Y u (1
quyn) ng Bùi Hu tp 
Q. 48, Tr. 379, Sh. 2012A 䱡

㯪㔛䛒㏶ (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ୐
䅛䆓)

⠣ς⒢䟒⽱⁏ᒨӖ⧐㮥 (
ጺᝓ) (ᣬ 㬻Ǡ䟰)

Hoàng Bá Thanh Quy (1
quyn) Nht Bn %n Nguyên
Long K ging nói, pháp tôn
Tánh n cùng mt s ngi
khác ghi Q. 82, Tr. 766, Sh.
2607 䱡⠣‫ں‬㮬 (ጺᝓ) (Ⓚ

Hoa Sn Vin Gia T Th
p
Bát Vn áp (1 quyn) Nht
Bn o Giáo Hin Ý son 
Q. 83, Tr. 490, Sh. 2633 㝍

ς䞥ͱ᪶᜝ᕇᤫあ (ጺᝓ)
(Ⓚ▤ 䇝⑝䤁ղ⏁)

▤ 䟟ᔴ䟀ࡧ㲟, ⧐Ẅ Ԍ⬊
〸㉏)

Hòa B Tát Gii Vn (1 quyn) 
 Q. 85, Tr. 1300, Sh. 2851 
ᡨ㝈㢧֨⑿ (ጺᝓ)

Hoàng Giáng n Nh
t :
Lân c in Gi ng i
95

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 
Nht Bn Nguyên Tín son 
Q. 84, Tr. 876, Sh. 2723 ⠉

Ph ng Qu ng Ph
t Hoa
Nghiêm Kinh Huy%n Ngha
Nht B (1 quyn) ng 
T"nh C son Q. 36, Tr.
1064, Sh. 1743 हк䞖㲖Ⓚ

Еଇ❅᪏䞥Ɛ᜝Ɨፂ⓴ҏ
(ጺᝓ) (Ⓚ▤ ‫ۦ‬Ƀ⏁)

HoEng Minh T
p (14 quyn) 
L ng Tng Hu son Q.
52, Tr. 1, Sh. 2102 Ҕⓢ䟰 (

⒦௼ӓ⣮㴜ʗ⒤₰Ȇ㝍᪏
ㇺ࠷㏶ጺ䉓 (ጺᝓ) (ᣬ 䡞
ί⏁)

᜝᪶ᝓ) (⚨ ᓘ⽈⏁)

Hoàng Long Hu Nam Thi%n
S Ng/ Lc (1 quyn) Tng 
Hu Tuyn tp Q. 47, Tr.
629, Sh. 1993 䱡䳑օᜳ⽱

HoEng Tán Pháp Hoa Truyn
(10 quyn) ng Hu
Tng son Q. 51, Tr. 12, Sh.
2067 Ҕ㻠⧐㝍ᒨ (᜝ᝓ) (

⁏㲟䑖 (ጺᝓ) (͗ ՛⧆䟰)

ᣬ ՛㱴⏁)

Hoàng Thái T Thánh c
Phng Tán (1 quyn)  Q.
83, Tr. 669, Sh. 2653 हʙ̴

HoEng Trí Thi%n S Qu ng
Lc (9 quyn) Tng Các v
th gi cùng ghi li Q. 48, Tr.
1, Sh. 2001 ͙┮⽱⁏₰䑖 (

㑼ӓʪ㶛 (ጺᝓ)

Ɓᝓ) (͗ Ƞ㑁〸㉏)

Hoàng Thái T Thánh c
Phng Tán (1 quyn) – d bn 
Nht Bn Thân Loan son 
Q. 83, Tr. 669, Sh. 2653 ह

H(c o Dng Tâm T
p (1
quyn) Nht Bn o
Nguyên son Q. 82, Tr. 2, Sh.
2581 Ẍ䇝ࢦӖ䟰 (ጺᝓ) (

ʙ̴㑼ӓʪ㶛 (ጺᝓ – ⷉ
▤) (Ⓚ▤ 㮼䰳⏁)

Ⓚ▤ 䇝ᔴ⏁)

Hoành Xuyên Th> Lng
Nghiêm Vin Nh Th
p Ng&
Tam Mui Kh;i Th'nh (1
quyn) Nht Bn Nguyên Tín
son Q. 84, Tr. 878, Sh. 2724 
⠉Еଇ❅᪏䞥Ɛ᜝Ɨፂ

⓴㼽㳌 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ‫ۦ‬Ƀ
⏁)

Hoành Xuyên Th> Lng
Nghiêm Vin Nh Th
p Ng&
Tam Mui Thc (1 quyn)
96

H Mng Pháp Môn Thn
Chú Kinh (1 quyn) ng 
B Lu Chí d ch Q. 20,
Tr. 584, Sh. 1139 㵸ᡙ⧐䛒

᠙䆌䞊䌠ᓱ䁿 (ፂᝓ) (ᣬ
䌣ᘷ┮㵰)
Hng T Ngha (1 quyn) 
Nht Bn Không Hi son 
Q. 77, Tr. 404, Sh. 2430 ᠙

ਥᡆㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤
Ӣ㵰)

̹㏶ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ੴ‫)⏁ٿ‬

H Mng Phóng Sanh Qu#
Nghi Pháp (1 quyn) ng 
Ngh"a T nh son Q. 45, Tr.
902, Sh. 1901 㵸ᡙ⑋ࢤ䁿

Hu Th ng B Tát Vn i
Thin Quy%n Kinh (2 quyn) 
Tây Tn Trúc Pháp H d ch 
Q. 12, Tr. 156, Sh. 345 օፃ

ᓱ⧐ (ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚⏁)

㝈㢧ᤫʗᥠ⡫ㇺ (Ɛᝓ) (
㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

H Pháp Lu
n (1 quyn) 
Tng Tr ng Th ng Anh
thut Q. 52, Tr. 637, Sh. 2114 
㵸⧐㳗 (ጺᝓ) (͗ ⃈ᤢ

Hu V
n Lu
t S Th Mc
Lc (1 quyn) Nht Bn Hu
Vn son Q. 55, Tr. 1089, Sh.
2168B ՛䇖ӄ⁏▀ख़䑖 (

㙽䆓)

H Thân Mng Kinh (1 quyn) 
 Q. 85, Tr. 1325, Sh. 2865 
㵸䁞ᡙㇺ (ጺᝓ)
H Thân Mng Kinh (1 quyn) 
 Q. 85, Tr. 1326, Sh. 2866 
㵸䁞ᡙㇺ (ጺᝓ)

H Huyt Lc (2 quyn) Nht
Bn Ng Khê Tông n ging
nói, các v môn nhân cùng ghi
li Q. 81, Tr. 313, Sh. 2570 

៭⑿ (ጺᝓ)

㤢੯䑖 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ Ձۭ
͜䣆㲟, 䛒ƭ☣〸㉏)

Hng Ca à Dã Nghi Qu# (3
quyn) ng Kim Cang Trí
d ch Q. 21, Tr. 233, Sh. 1251 

⦂ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㻏ࡸ⏁)

Hòe An Qu!c Ng/ (7 quyn) 
Nht Bn Bch %n Hu Hc
ging nói Q. 81, Tr. 511, Sh.
2574 ➞͖᫦㲟 (ጼᝓ) (Ⓚ

▤ ऴ䟟օ䯛㲟)

ጺᝓ) (Ӆ୬ ⤅ख़┮DŽᕍঢ
╠٤⑀㵰)

H Ma Khu Quy t (1 quyn) 
Nht Bn Li Du son Q.
79, Tr. 89, Sh. 2532 㵸⍺ឿ

ጺᝓ) (Ⓚ▤ ՛䇖⏁)

Hu V
n Thi%n S T ng Lai
Giáo Pháp Mc Lc (1 quyn) 
Nht Bn Hu Vn son Q.
55, Tr. 1087A, Sh. 2168 ՛䇖

⽱⁏ỖᏠ⑝⧐ख़䑖 (ጺᝓ)
(Ⓚ▤ ՛䇖⏁)

Hi H ng Vn (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1299, Sh. 2848 ᪹

Hu Vi)n Ngoi Truyn (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1314,
Sh. 2859 ՛䇧ʐᒨ (ጺᝓ)

Hi Tránh Lu
n (1 quyn) 
Hu Ngy T Mc Trí Tiên
và Cù àm Lu Chi d ch Q.
32, Tr. 13, Sh. 1631 䆕㳎㳗 (

Huy%n Bí Sao (4 quyn) Nht
Bn Tht Vn son Q. 78, Tr.
97

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

376, Sh. 2486 ࠷⽌‫( ן‬᪶ᝓ

Pháp (1 quyn) ng Thi n
Vô Úy d ch Q. 20, Tr. 601, Sh.
1145 㤭ੴ㣅㝈㢧㓹⫖㳹

) (Ⓚ▤ ề䇖⏁)

Huy%n Tông Tri%u Phiên Kinh
Tam Tng Thin Vô Uý TFng
Hng Lô Khanh Hành Trng
(1 quyn) ng Lý Hoa
son Q. 50, Tr. 290, Sh. 2055 
࠷͜▘㐸ㇺፂ㣅ᥠ⯰ࢼ

㻞䮃㖝᝛㪿Ⲫ (ጺᝓ) (ᣬ
▿㝍⏁)

H/u Ký (1 quyn) Nht Bn 
Th Giác Thân V ng son 
Q. 78, Tr. 601, Sh. 2491 ៏

䣰▅ᚹӖ䞊㏙Ψ⥘㒁‫⧐ئ‬
(ጺᝓ) (ᣬ ᥠ⯰ࢼ㵰)

㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ͕㯅㮼࠺
⏁)

H Không Tng B Tát Thn
Chú Kinh (1 quyn) Tng 
àm Ma Mt a d ch Q. 13,
Tr. 662, Sh. 407 㤭ੴ㣅㝈

H/u Nhi)u Ph
t Tháp Công 
c Kinh (1 quyn) ng 
Tht Xoa Nan à d ch Q. 16,
Tr. 801, Sh. 700 ៏㋅Ȇᰯ

Huy)n S Bt à Thn Chú
Kinh (bn khác – 1 quyn) 
ông Tn Trúc àm Vô Lan
d ch Q. 21, Tr. 902, Sh. 1378B 
ѕ⁏䤏䞊ਥᡆㇺ (ᘁ▤–

㢧ਥᡆㇺ (ጺᝓ) (͗ ╠⍺
㧊ʒ㵰)

ᙻӓㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ềឥ䠋
䞊㵰)

H Không Tng B Tát Vn
Tht Ph
t à La Ni Chú Kinh
(1 quyn) không rõ ngi
d ch Q. 21, Tr. 561, Sh. 1333 

H/u Tông Tht Th
p Ng&
Pháp Ký (3 quyn) Nht Bn 
Tông Trinh son Q. 71, Tr.
895, Sh. 2325 ▋͜ጼ᜝Ɨ

H ng Hòa Th ng Ng/
Lc (10 quyn) Tng Di u
Nguyên biên Q. 47, Tr. 984,
Sh. 2000 㤭ᯝᡨΚ㲟䑖 (

H ng Thi%n H Qu!c Lu
n (3
quyn) Nht Bn Vinh Tây
son Q. 80, Tr. 1, Sh. 2543 

1 ᝓ) (◗┉ ⿾╠⯰㤋㵰)

㤭ੴ㣅㝈㢧ᤫጼȆ䞊㏙Ψ
ᡆㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

⧐㰙 (ፂᝓ) (Ⓚ▤ ͜⽠⏁)

㗂⽱㵸᫦㳗 (ፂᝓ) (Ⓚ▤
➃㮤⏁)

᜝ᝓ) (͗ ˋ‫)㉏ۦ‬

H Không Dng B Tát Kinh
(2 quyn) Tùy Xà Na Qut
a d ch Q. 13, Tr. 667, Sh. 408 
㤭ੴ̸㝈㢧ㇺ (Ɛᝓ) (䟅

H ng V ng B Tát à La
Ni Chú Kinh (1 quyn) 
ng Ngh"a T nh d ch Q.
20, Tr. 651, Sh. 1157 ଊ࠺㝈

䜟䈝Ϸʒ㵰)

㢧䞊㏙Ψᡆㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
㏶⩚㵰)

H Không Tng B Tát Kinh
(1 quyn) Diêu Tn Pht à
Da Xá d ch Q. 13, Tr. 647, Sh.
405 㤭ੴ㣅㝈㢧ㇺ (ጺᝓ)

H/u c N/ S; Vn i Th?a
Kinh (1 quyn) ng B 
Lu Chí d ch Q. 14, Tr.
940, Sh. 568 ▋ӓʸֽᤫʗ

(ˤ੍ Ȇ䞊㑦㗇㵰)

H Không Tng B Tát Nng
Mãn Ch Nguyn T!i Th.ng
Tâm à La Ni Cu Vn Trì

žㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ
㵰)

98

99

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
quyn) ng Hu Lâm tp 
Q. 18, Tr. 926, Sh. 911 ҄⿫

K 

t Ma Cp a d ch Q. 25,
Tr. 766, Sh. 1510 䌣ᘷ㗛㙳

▂㛬㏙ឦ⋑⏘ᬋ⧐ (ጺᝓ)
(ᣬ օ࡭䟰)

⧛㏙㧊ㇺ㳗 (ፂᝓ) (䟅 䇞
ਉ〈ʒ㵰)

Kiên Lao a Thiên Nghi Qu#
(1 quyn) ng Thi n Vô
Úy d ch Q. 21, Tr. 354, Sh.
1286 ᯠߗᬋʘᓱ䁿 (ጺᝓ

Ki n L
p Mn La H Ma
Nghi Qu# (1 quyn)  Q.
18, Tr. 929, Sh. 912 ҄⿫▂

Ki%n à Qu!c V ng Kinh (1
quyn) Hu Hán An Th
Cao
d ch Q. 14, Tr. 774, Sh. 506 

Kim Cang Ánh - Quyn
Th ng (1 quyn) ng 
Bo t tp Q. 85, Tr. 52, Sh.
2734 䌣ᘷ玧ᝓፃ (ጺᝓ) (

Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh Phá Th> Tr c Bt Hoi
Gi Danh Lu
n (2 quyn) 
ng a Bà Ha La cùng
mt s ngi khác d ch Q. 25,
Tr. 887, Sh. 1515 䌣ᘷ㗛㙳

) (ᣬ ᥠ⯰ࢼ㵰)

ߨ䞊᫦࠺ㇺ (ጺᝓ) (Ӆ⫨
͖œ୐㵰)
Ki%n Tr Phm Tán (1 quyn) 
Tng Pháp Hin d ch Q. 32,
Tr. 770, Sh. 1683 ⌆੠⛒㶛

(ጺᝓ) (͗ ⧐㻁㵰)

Ki n ào Lc (4 quyn) Nht
Bn i Hu Tông Lâm ging
nói, các t kheo *i sau ghi Q.
81, Tr. 412, Sh. 2572 㮫♻䑖

(᪶ᝓ) (Ⓚ▤ ʗǠ͜◷㲟
౦䇧Ẅ⤁Ŕ☣〸㉏)
Ki n Khang Ph Thuy t (1
quyn) Nht Bn Di n S n
Thu? Ph ng ging nói, môn
nhân Bn Mãnh... cùng mt s
ngi khác ghi Q. 82, Tr. 721,
Sh. 2604 ҄Ѵ┤㲫 (ጺᝓ)

(Ⓚ▤ 䡢ςࡹ㙉㲟౦䛒ƭ
▤ࠛ〸㉏)

Ki n L
p Mn La C
p
Gi n Trch a Pháp (1

㛬㏙㵸⍺ᓱ䁿 (ጺᝓ)

ᣬ Ỏ䇞䟰)

Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh Chú Gi i (1 quyn) 
Minh Tông Lc Nh Khí
cùng chú gii Q. 33, Tr. 228,
Sh. 1703 䌣ᘷ㗛㙳⧛㏙㧊

ㇺ㰼㯪 (ጺᝓ) (ⓢ ͜⧋ʿ
៨㰼)
Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh Khai % (1 quyn) Nht
Bn Không Hi son Q. 57,
Tr. 1, Sh. 2201 䌣ᘷ㗛㙳⧛

㏙㧊ㇺ䛝䣧 (ጺᝓ) (Ⓚ▤
ੴ‫)⏁ٿ‬

Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh Lu
n (3 quyn) Nguyên
Ngy B Lu Chi d ch Q.
25, Tr. 781, Sh. 1511 䌣ᘷ㗛

㙳⧛㏙㧊ㇺ㳗 (ፂᝓ) (ᔴ
୬ 㝈⋡٤⑀㵰)

Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh Lu
n (3 quyn) Tùy

100

⧛㏙㧊ㇺৎឲ㞜ŌᲹɨ៩
㳗 (Ɛᝓ) (ᣬ ᬋ̆㰷㏙〸
㵰)
Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh Truyn Ngoi Truyn quyn h (1 quyn)  Q. 85,
Tr. 154, Sh. 2742 䌣ᘷ㗛㙳

⧛㏙㧊ㇺᒨʐᒨᝓፄ (ጺ
ᝓ)

Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh (1 quyn) Diêu Tn 
Cu Ma La Thp d ch Q. 8,
Tr. 748, Sh. 235 䌣ᘷ㗛㙳

⧛㏙㧊ㇺ (ጺᝓ) (ˤ੍ 䭐
⍺㏙ư㵰)

Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh (1 quyn) Nguyên Ngy 
B Lu Chi d ch Q. 8, Tr.
752, Sh. 236 䌣ᘷ㗛㙳⧛㏙

㧊ㇺ (ጺᝓ) (ᔴ୬ 㝈⋡٤
⑀㵰)
Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh (1 quyn) Nguyên Ngy 
B Lu Chi d ch Q. 8, Tr.

757, Sh. 236 䌣ᘷ㗛㙳⧛㏙

㧊ㇺ (ጺᝓ) (ᔴ୬ 㝈⋡٤
⑀㵰)
Kim Cang Bát Nhã Ba La M
t
Kinh (1 quyn) Trn Chân

d ch Q. 8, Tr. 762, Sh. 237 
䌣ᘷ㗛㙳⧛㏙㧊ㇺ (ጺᝓ

) (䞳 ५㳧㵰)

Kim Cang Bát Nhã Kinh Ch'
Tán (2 quyn) ng àm
Khoáng son Q. 85, Tr. 66, Sh.
2735 䌣ᘷ㗛㙳ㇺⓃ㻠 (Ɛ

ᝓ) (ᣬ ╠╰⏁)

Kim Cang Bát Nhã Kinh Hip
Chú (1 quyn)  Q. 85, Tr.
132, Sh. 2739 䌣ᘷ㗛㙳ㇺ

≥㰼 (ጺᝓ)

Kim Cang Bát Nhã Kinh S
Lu
n To n Y u (2 quyn) 
ng Tông Mt thut, Tng
- T# Tuyn Tr * nh Q. 33, Tr.
154, Sh. 1701 䌣ᘷ㗛㙳ㇺ

࣍㳗㋩㮥 (Ɛᝓ) (ᣬ ͜ͺ
䆓౤͗ ̴ⶎ⦹͟)

Kim Cang Bát Nhã Kinh S (1
quyn)  Q. 85, Tr. 141, Sh.
2741 䌣ᘷ㗛㙳ㇺ࣍ (ጺᝓ

)
Kim Cang Bát Nhã Kinh S (1
quyn) Tùy Trí Khi thuy
t 
Q. 33, Tr. 75, Sh. 1698 䌣ᘷ

㗛㙳ㇺ࣍ (ጺᝓ) (䟅 ┮䣯
㲫)

101

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Kim Cang Bát Nhã Kinh Tán
Thu
t (2 quyn) ng 
Khuy C son Q. 33, Tr. 124,
Sh. 1700 䌣ᘷ㗛㙳ㇺ㻠䆓

(Ɛᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ⏁)

Kim Cang Bát Nhã Kinh Y
Thiên Thân B Tát Lu
n Tán
L c Thích Tn B n Ngha
Ký – quyn th ng (1 quyn) 
ng Tri Ân son Q. 85,
Tr. 109, Sh. 2736 䌣ᘷ㗛㙳

ㇺȦʘ㮼㝈㢧㳗㻠ࣂ䌝੍
▤㏶㰙ᝓፃ (ጺᝓ) (ᣬ ঩
Ԧ⏁)
Kim Cang Bát Nhã Lu
n Hi
Thích (3 quyn) ng 
Khuy C son Q. 40, Tr. 719,
Sh. 1816 䌣ᘷ㗛㙳㳗▇䌝

(ፂᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ⏁)

Kim Cang Bát Nhã Lu
n (2
quyn) Tùy t Ma Cp a
d ch Q. 25, Tr. 757, Sh. 1510 

䌣ᘷ㗛㙳㳗 (Ɛᝓ) (䟅 䇞
ਉ〈ʒ㵰)
Kim Cang Bát Nhã Ngha Ký
(1 quyn)  Q. 85, Tr. 137,
Sh. 2740 䌣ᘷ㗛㙳㏶㰙 (

ጺᝓ)

Kim Cang Bát Nhã S (4
quyn) Tùy Cát Tng son 
Q. 33, Tr. 84, Sh. 1699 䌣ᘷ

㗛㙳࣍ (᪶ᝓ) (䟅 ៥㣅⏁)

Kim Cang Bí M
t Thin Môn 
à La Ni Chú Kinh (1 quyn) 

không rõ ngi d ch Q. 20,
Tr. 581, Sh. 1138 䌣ᘷ⽌ͺ

ᥠ䛒䞊㏙Ψᡆㇺ (ጺᝓ) (
ʞ㵰)

Kim Cang Bí M
t Thin Môn 
à La Ni Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 20,
Tr. 583, Sh. 1138 䌣ᘷ⽌ͺ

ᥠ䛒䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ʞ
㵰)

Kim Cang Châm Lu
n (1
quyn) Tng Pháp Thiên d ch 
Q. 32, Tr. 169, Sh. 1642 䌣

ᘷ䌯㳗 (ጺᝓ) (͗ ⧐ʘ㵰)

Kim Cang D c Xoa Sân N
V ng Tc Tai i Oai Thn
Nghim Nim Tng Nghi Qu#
(1 quyn) ng Kim Cang
Trí d ch Q. 21, Tr. 98, Sh.
1220 䌣ᘷ㣗ឥ⺒Ԁ࠺ԫ

⮴ʗˮਥ䨺ӯ㲧ᓱ䁿 (ጺ
ᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ┮㵰)

Kim Cang nh Du Già Hàng
Tam Th Thành Tu Cc
Thâm M
t Môn (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
21, Tr. 39, Sh. 1209 䌣ᘷ䢷

ࡸǸ䞖ፂœ֦΢❗‫ڴ‬ͺ䛒
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Du Già H
Ma Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
18, Tr. 916, Sh. 908 䌣ᘷ䢷

ࡸǸ㵸⍺ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ

102

Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Du Già H
Ma Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
18, Tr. 920, Sh. 909 䌣ᘷ䢷

ࡸǸ㵸⍺ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Du Già Kim
Cang Tát <a Ng& Bí M
t Tu
Hành Nim Tng Nghi Qu# (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 535, Sh. 1125 

䌣ᘷ䢷ࡸǸ䌣ᘷ㢧ᯐƗ⽌
ͺɊ㪿ӯ㲧ᓱ䁿 (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Du Già L c
Thu
t Tam Th
p Tht Tôn
Tâm Y u (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 18, Tr.
291, Sh. 871 䌣ᘷ䢷ࡸǸࣂ

䆓ፂ᜝ጼΓӖ㮥 (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Du Già Lý
Thú Bát Nhã Kinh (1 quyn) 
ng Kim Cang Trí d ch 
Q. 8, Tr. 778, Sh. 241 䌣ᘷ

䢷ࡸǸ࡞㽚㗛㙳ㇺ (ጺᝓ)
(ᣬ 䌣ᘷ┮㵰)

Kim Cang nh Du Già Nim
Châu Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 17, Tr.
727, Sh. 789 䌣ᘷ䢷ࡸǸӯ

ࡖㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Du Già Tam

Th
p Tht Tôn L) (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
18, Tr. 337, Sh. 879 䌣ᘷ䢷

ࡸǸፂ᜝ጼΓ⽵ (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Du Già Tam
Th
p Tht Tôn Xut Sanh
Ngha (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 18, Tr. 297, Sh.
872 䌣ᘷ䢷ࡸǸፂ᜝ጼΓ

ᗖࢤ㏶ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Du Già Tha
Hóa T Ti Thiên Lý Thú Hi
Ph Hi%n Tu Hành Nim Tng
Nghi Qu# (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 20, Tr.
523, Sh. 1122 䌣ᘷ䢷ࡸǸ

ǁᛲ㖫ᬃʘ࡞㽚▇┤㻁Ɋ
㪿ӯ㲧ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ Ō
ੴ㵰)
Kim Cang nh Du Già
Thanh C nh i Bi V ng
Quán T Ti Nim Tng Nghi
Qu# (1 quyn) ng Kim
Cang Trí d ch Q. 20, Tr. 490,
Sh. 1112 䌣ᘷ䢷ࡸǸ䡗䣜

ʗՋ࠺㯉㖫ᬃӯ㲧ᓱ䁿 (
ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ┮㵰)

Kim Cang nh Du Già Thiên
Th> Thiên Nhãn Quán T Ti
B Tát Tu Hành Nghi Qu#
Kinh (2 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 20, Tr. 72, Sh.
1056 䌣ᘷ䢷ࡸǸᜟ‫׃‬ᜟ

ॸ㯉㖫ᬃ㝈㢧Ɋ㪿ᓱ䁿ㇺ

103

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

(Ɛᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Du Già T!i
Th.ng Bí M
t Thành Ph
t
Tùy Cu Tc .c Thn Bi n
Gia Trì Thành Tu à La Ni
nghi qu# (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 20, Tr.
644, Sh. 1155 䌣ᘷ䢷ࡸǸ

▅ᚹ⽌ͺ֦Ȇ䟙⥘ᝏӉਥ
㶋ᙼ‫֦ئ‬΢䞊㏙Ψᓱ䁿 (
ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Du Già
Trung L c Xut Nim Tng
Kinh (4 quyn) ng Kim
Cang Trí d ch Q. 18, Tr. 223,
Sh. 866 䌣ᘷ䢷ࡸǸţࣂ

ᗖӯ㲧ㇺ (᪶ᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ
┮㵰)

Kim Cang nh Du Già
Trung Phát A N
u a La Tam
Miu Tam B % Tâm Lu
n
Bí Thích (1 quyn) Nht Bn 
Giác Tông son Q. 70, Tr. 1,
Sh. 2291 䌣ᘷ䢷ࡸǸţ⸫

䞉㑝ʒ㏙ፂ㣆ፂ㝈⋡Ӗ㳗
⽌䌝 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅䒢⏁)

Kim Cang nh Du Già
Trung Phát A N
u a La Tam
Miu Tam B % Tâm Lu
n (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 32, Tr. 572, Sh. 1665 

䌣ᘷ䢷ࡸǸţ⸫䞉㑝ʒ㏙
ፂ㣆ፂ㝈⋡Ӗ㳗 (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Du Già Tu
T
p T$ Lô Giá Na Tam Ma 
a Pháp (1 quyn) ng 
Kim Cang Trí d ch Q. 18, Tr.
326, Sh. 876 䌣ᘷ䢷ࡸǸɊ

㐘⤄⹐䇰䈝ፂ⍺ᬋ⧐ (ጺ
ᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ┮㵰)

Kim Cang nh i Giáo
V ng Kinh S (7 quyn) 
Nht Bn Viên Nhân son 
Q. 61, Tr. 7, Sh. 2223 䌣ᘷ

䢷ʗ⑝࠺ㇺ࣍ (ጼᝓ) (Ⓚ
▤ ᫮Ʊ⏁)

Kim Cang nh i Giáo
V ng Kinh T Ký (19 quyn) 
Nht Bn àm T ch son Q.
61, Tr. 117, Sh. 2225 䌣ᘷ䢷

ʗ⑝࠺ㇺੀ㰙 (᜝Ɓᝓ) (
Ⓚ▤ ╠ͷ⏁)

Kim Cang nh Hàng Tam
Th i Nghi Qu# Pháp
V ng Giáo Trung Quán T
Ti B Tát Tâm Chân Ngôn
Nht Thi t Nh Lai Liên Hoa 
i Mn Noa La Phm (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 30, Sh. 1040 

䌣ᘷ䢷䞖ፂœʗᓱ䁿⧐࠺
⑝ţ㯉㖫ᬃ㝈㢧Ӗ५㰁ጺ
ᗣʿᏠ㠍㝍ʗ▂∲㏙ᢝ (
ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Kinh Du Già
Quán T Ti V ng Nh Lai
Tu Hành Pháp (1 quyn) 
ng Kim Cang Trí d ch

104 

Q. 19, Tr. 75, Sh. 932 䌣ᘷ

䢷ㇺࡸǸ㯉㖫ᬃ࠺ʿᏠɊ
㪿⧐ (ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ┮㵰)

Kim Cang nh Kinh Du Già
Th
p Bát Hi Ch' Quy (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 18, Tr. 284, Sh. 869 

䌣ᘷ䢷ㇺࡸǸ᜝ᕇ▇‫ب‬⢵
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Kinh Du Già
Vn Thù S Li B Tát Cúng
D ng Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
20, Tr. 716, Sh. 1175 䌣ᘷ䢷

ㇺࡸǸ⑿⣄⁏ᘅ㝈㢧ȥ䥝
ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Kinh Du Già
Vn Thù S Li B Tát Pháp
(1 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 705, Sh. 1171 

䌣ᘷ䢷ㇺࡸǸ⑿⣄⁏ᘅ㝈
㢧⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Kinh a La
B Tát Nim Tng Pháp (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 454, Sh. 1102 

䌣ᘷ䢷ㇺʒ㏙㝈㢧ӯ㲧⧐
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Kinh i Du
Già Bí M
t Tâm a Pháp
Môn Ngha Quy t (1 quyn) 
ng Bt Không son Q.
39, Tr. 808, Sh. 1798 䌣ᘷ䢷

ㇺʗࡸǸ⽌ͺӖᬋ⧐䛒㏶

㰤 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ⏁)
Kim Cang nh Kinh K
Thích (1 quyn) Nht Bn 
Li Tôn son Q. 61, Tr. 114,
Sh. 2224 䌣ᘷ䢷ㇺɩ䌝 (

ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㻏Γ⏁)

Kim Cang nh Kinh Khai %
(1 quyn) Nht Bn Không
Hi son Q. 61, Tr. 1, Sh. 2221 
䌣ᘷ䢷ㇺ䛝䣧 (ጺᝓ) (Ⓚ

▤ ੴ‫)⏁ٿ‬

Kim Cang nh Kinh Kim
Cang Gii i o Tràng T$
Lô Giá Na Nh Lai T Th(
Dng Thân Ni Chng Trí
Quy n Thuc Pháp Thân D
Danh Ph
t T!i Th ng Th?a
Bí M
t Tam Ma a L) Sám
Vn (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 18, Tr. 335, Sh.
878 䌣ᘷ䢷ㇺ䌣ᘷࢺʗ䇝

ᰏ⤄⹐䇰䈝ʿᏠ㖫ឳࢦ䁞
ᕃ㵊┮ॵἍ⧐䁞ⷉ៩Ȇ▅
ፃž⽌ͺፂ⍺ᬋ⽵⇕⑿ (
ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Kinh Liên
Hoa B Tâm Nim Tng Th 
Sa Th i (1 quyn) Nht
Bn Giác Tông son Q. 79,
Tr. 27, Sh. 2518 䌣ᘷ䢷ㇺ

㠍㙈䉓Ӗӯ㲧⡹〣⦝⥺ (
ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅䒢⏁)

Kim Cang nh Kinh Mn
Thù Tht Li B Tát Ng& T

105

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Tâm à La Ni Phm (1 quyn) 
ng Kim Cang Trí d ch 
Q. 20, Tr. 710, Sh. 1173 䌣

ᘷ䢷ㇺ▂⣄ͨᘅ㝈㢧Ɨ̹
Ӗ䞊㏙Ψᢝ (ጺᝓ) (ᣬ 䌣
ᘷ┮㵰)

Kim Cang nh Kinh Nht
T nh Luân V ng Nghi
Qu# Âm Ngha (1 quyn)  
Q. 19, Tr. 327, Sh. 958 䌣ᘷ

䢷ㇺጺ̹䢷䃝࠺ᓱ䁿ટ㏶
(ጺᝓ)

Kim Cang nh Kinh Quán
T Ti V ng Nh Lai Tu
Hành Pháp (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr. 72,
Sh. 931 䌣ᘷ䢷ㇺ㯉㖫ᬃ

࠺ʿᏠɊ㪿⧐ (ጺᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Kinh T$ Lô
Giá Na Nht Bách Bát Tôn
Pháp Thân Kh +n (1 quyn) 
ng Thi n Vô Úy và Nht
Hnh d ch Q. 18, Tr. 331, Sh.
877 䌣ᘷ䢷ㇺ⤄⹐䇰䈝ጺ

वᕇΓ⧐䁞ʮᝌ (ጺᝓ) (
ᣬ ᥠ⯰ࢼ, ጺ㪿㵰)

Kim Cang nh Liên Hoa B
Tâm Nim Tng Nghi Qu# (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 18, Tr. 299, Sh. 873 

䌣ᘷ䢷㠍㝍䉓Ӗӯ㲧ᓱ䁿
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Nht Thi t

Nh Lai Chân Th
t Nhi p i
Th?a Hin Chng i Giáo
V ng Kinh (3 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 18, Tr.
207, Sh. 865 䌣ᘷ䢷ጺᗣʿ

Ꮰ५ề␮ʗžⴹ㵊ʗ⑝࠺
ㇺ (ፂᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Nht Thi t
Nh Lai Chân Th
t Nhi p i
Th?a Hin Chng i Giáo
V ng Kinh (2 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 18, Tr.
310, Sh. 874 䌣ᘷ䢷ጺᗣʿ

Ꮰ५ề␮ʗžⴹ㵊ʗ⑝࠺
ㇺ (Ɛᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Nht T 
nh Luân V ng Du Già
Nht Thi t Thi X Nim
Tng Thành Ph
t Nghi Qu# (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 320, Sh. 957 

䌣ᘷ䢷ጺ̹䢷䃝࠺ࡸǸጺ
ᗣ┅㤩ӯ㲧֦Ȇᓱ䁿 (ጺ
ᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Cang nh Phát B %
Tâm Lu
n T Sao (4 quyn) 
Nht Bn T
Xiêm son Q.
70, Tr. 5, Sh. 2292 䌣ᘷ䢷⸫

㝈⋡Ӗ㳗ੀ‫( ן‬᪶ᝓ) (Ⓚ
▤ ⭒╘⏁)

Kim Cang nh Ph Hi%n Du
Già i Giáo V ng Kinh i
Lc Bt Không Kim Cang Tát 
<a Nht Thi t Thi Ph ng
Thành Tu Nghi (1 quyn) 

106 

Q. 20, Tr. 521, Sh. 1121 䌣

ᘷ䢷┤㻁ࡸǸʗ⑝࠺ㇺʗ
➽Ōੴ䌣ᘷ㢧ᯐጺᗣ┅⒤
֦΢ᓱ (ጺᝓ)

Kim Cang nh Tông C ng
Khái (1 quyn) Nht Bn 
Co Bo son Q. 77, Tr. 766,
Sh. 2451 䌣ᘷ䢷͜㈘❠ (

Kim Cang nh Siêu Th.ng
Tam Gii Kinh Thuy t Vn
Thù Ng& T Chân Ngôn
Th.ng T ng (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
20, Tr. 709, Sh. 1172 䌣ᘷ䢷

Kim Cang ng T Trì Nim
Kinh (1 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 21, Tr. 133, Sh.
1224 䌣ᘷ⿵̴‫ئ‬ӯㇺ (ጺ

㽅ᚹፂࢺㇺ㲫⑿⣄Ɨ̹५
㰁ᚹफ़ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Th.ng S Du
Già Kinh Trung L c Xut 
i Lc Kim Cang Tát <a
Nim Tng Nghi (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
20, Tr. 513, Sh. 1120A 䌣ᘷ

䢷ᚹᗹࡸǸㇺţࣂᗖʗ➽
䌣ᘷ㢧ᯐӯ㲧ᓱ (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Th.ng S Du
Già Ph Hi%n B Tát Nim
Tng Pháp (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 20, Tr.
528, Sh. 1123 䌣ᘷ䢷ᚹᗹ

ࡸǸ┤㻁㝈㢧ӯ㲧⧐ (ጺ
ᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang nh Tông B %
Tâm Lu
n Khu Quy t (1
quyn) Nht Bn Vinh Tây
ký Q. 70, Tr. 29, Sh. 2293 䌣

ᘷ䢷͜㝈⋡Ӗ㳗ឿ⦂ (ጺ
ᝓ) (Ⓚ▤ ➃㮤㰙)

ጺᝓ) (Ⓚ▤ ◘Ỏ⏁)

ᝓ) (ʞ㵰)

Kim Cang Gii Cu Hi M
t
Ký (1 quyn) Nht Bn 
Nguyên Co son Q. 78, Tr.
71, Sh. 2471 䌣ᘷࢺƁ▇ͺ

㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᔴ◘⏁)

Kim Cang Gii i Pháp !i
Th( Ký (8 quyn) Nht Bn 
An Nhiên ký Q. 75, Tr. 116,
Sh. 2391 䌣ᘷࢺʗ⧐Ớឳ

㰙 (ᕇᝓ) (Ⓚ▤ ͖‫ޖ‬㰙)

Kim Cang Gii Th Sanh
Kh;i (1 quyn) Nht Bn Ti
Viên son Q. 75, Tr. 809, Sh.
2406 䌣ᘷࢺ⡹〣ࢤ㼽 (ጺ

ᝓ) (Ⓚ▤ ▅᫮⏁)

Kim Cang Gii Tnh a ký (1
quyn) Nht Bn Viên Nhân
son Q. 75, Tr. 23, Sh. 2386 

䌣ᘷࢺ⩚ᬋ㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ
▤ ᫮Ʊ⏁)
Kim Cang Kh>ng B! T
p Hi
Ph ng Qu ng Qu# Nghi
Quán T Ti B Tát Tam Th
T!i Th.ng Tâm Minh V ng

107

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Kinh (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 20, Tr. 9, Sh.
1033 䌣ᘷԛԃ䟰▇⒤₰

䁿ᓱ㯉㖫ᬃ㝈㢧ፂœ▅ᚹ
Ӗⓢ࠺ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ
㵰)

Kim Cang Kinh S (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 120, Sh. 2737 䌣

ᘷㇺ࣍ (ጺᝓ)

Kim Cang Kinh S (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 129, Sh. 2738 䌣

ᘷㇺ࣍ (ጺᝓ)

Kim Cang Kinh To n Y u San 
nh Ký (7 quyn) Tng T#
Tuyn lc Q. 33, Tr. 170, Sh.
1702 䌣ᘷㇺ㋩㮥ᗦ͟㰙 (

ጼᝓ) (͗ ̴ⶎ䑖)

Kim Cang Nng on Bát
Nhã Ba La M
t Kinh (1 quyn) 
Tùy Cp a d ch Q. 8, Tr.
766, Sh. 238 䌣ᘷ㓹⒢㗛㙳

⧛㏙㧊ㇺ (ጺᝓ) (䟅 㘿ʒ
㵰)

Kim Cang Phong Lâu Các
Nht Thi t Du Già Du K$
Kinh (2 quyn) ng Kim
Cang Trí d ch Q. 18, Tr. 253,
Sh. 867 䌣ᘷϮ⟈䛵ጺᗣ

ࡸǸࡸ⽃ㇺ (Ɛᝓ) (ᣬ 䌣
ᘷ┮㵰)
Kim Cang
Nht Thi t
Tu Hành 
Nht Bn

Phong Lâu Các
Du Già K$ Kinh
Pháp (3 quyn) 
An Nhiên thut 

Q. 61, Tr. 485, Sh. 2228 䌣

ᘷϮ⟈䛵ጺᗣࡸǸ⽃ㇺɊ
㪿⧐ (ፂᝓ) (Ⓚ▤ ͖‫ޖ‬䆓)

Kim Cang Quang Dim Ch'
Phong V& à La Ni Kinh (1
quyn) ng B Lu
Chí d ch Q. 19, Tr. 728, Sh.
1027 䌣ᘷᔺ‫ޔ‬⢪䤇䠍䞊

㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤
Ӣ㵰)

Kim Cang Quang Dim Ch'
Phong V& à La Ni Kinh (1
quyn) ng B Lu
Chí d ch Q. 19, Tr. 735, Sh.
1027 䌣ᘷᔺ‫ޔ‬⢪䤇䠍䞊

㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤
Ӣ㵰)
Kim Cang Tam M
t Sao (5
quyn) Nht Bn Giác Siêu
son Q. 75, Tr. 658, Sh. 2400 
䌣ᘷፂͺ‫( ן‬Ɨᝓ) (Ⓚ▤

㯅㽅⏁)

Kim Cang Tam Mui Kinh
Lu
n (3 quyn) Tân La 
Nguyên Hiu thut Q. 34, Tr.
961, Sh. 1730 䌣ᘷፂ⓴ㇺ

㳗 (ፂᝓ) (⒞㏙ ᔴ╢䆓)

Kim Cang Tam Mui Kinh (1
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 9, Tr. 365, Sh. 273 䌣ᘷ

ፂ⓴ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

Kim Cang Tát <a Thuy t
Tn Na D Ca Thiên Thành
Tu Nghi Qu# Kinh (4 quyn)

108 

Tng Pháp Hin d ch Q. 21,
Tr. 306, Sh. 1272 䌣ᘷ㢧ᯐ

Ngy Pht à Phi
n a d ch 
Q. 21, Tr. 850, Sh. 1344 䌣

㲫䣞䈝ʓ䆌ʘ֦΢ᓱ䁿ㇺ
(᪶ᝓ) (͗ ⧐㻁㵰)

ᘷፃᡏ䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (
ᔴ୬ Ȇ䞊‫׀‬ʒ㵰)

Kim Cang Th( Mng à La
Ni Kinh Pháp (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
20, Tr. 576, Sh. 1134A 䌣ᘷ

Kim Cang Tiên Lu
n (10
quyn) Ngy B Lu Chi
d ch Q. 25, Tr. 798, Sh. 1512 

᳕ᡙ䞊㏙Ψㇺ⧐ (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang Th( Mng à La
Ni Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 20, Tr.
577, Sh. 1134B 䌣ᘷ᳕ᡙ䞊

㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang Th( Mng à La
Ni Nim Tng Pháp (1 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
20, Tr. 575, Sh. 1133 䌣ᘷ᳕

ᡙ䞊㏙Ψӯ㲧⧐ (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Kim Cang Th> Quang Minh
Quán nh Kinh T!i Th.ng
L
p +n Thánh Vô ng Tôn 
i Oai N V ng Nim Tng
Nghi Qu# Pháp Phm (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 21, Tr. 1, Sh. 1199 

䌣ᘷ‫׃‬ᔺⓢ‫݌‬䢷ㇺ▅ᚹ⿫
ᝌ㑼⯰ᚱΓʗˮԀ࠺ӯ㲧
ᓱ䁿⧐ᢝ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ
㵰)
Kim Cang Th ng V à La
Ni Kinh (1 quyn) Nguyên

䌣ᘷDŽ㳗 (᜝ᝓ) (ᔴ୬ 㝈
⋡٤⑀㵰)
Kim Cang Ti Toái à La Ni
(1 quyn) Tng T$ Hin d ch 
Q. 21, Tr. 931, Sh. 1416 䌣

ᘷ⍸৬䞊㏙Ψ (ጺᝓ) (͗
ս㻁㵰)

Kim Cang Tràng à La Ni
Kinh (1 quyn) Tùy Xà Na
Qut a d ch Q. 21, Tr. 854,
Sh. 1345 䌣ᘷᰏ䞊㏙Ψㇺ

(ጺᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰)

Kim Cang Ty (1 quyn) 
ng Trm Nhiên thut Q.
46, Tr. 781, Sh. 1932 䌣ᘷ䑟

(ጺᝓ) (ᣬ ۛ‫ޖ‬䆓)

Kim Cang V ng B Tát Bí
M
t Nim Tng Nghi Qu# (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 570, Sh. 1132 

䌣ᘷ࠺㝈㢧⽌ͺӯ㲧ᓱ䁿
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Gii Phát Hu Sao (3
quyn) Nht Bn Li Du ký 
Q. 79, Tr. 98, Sh. 2533 䌣ࢺ

⸫՛‫( ן‬ፂᝓ) (Ⓚ▤ 㻏ࡸ
㰙)

109

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Kim H/u à-La-Ni Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1455,
Sh. 2910 䌣▋䞊㏙Ψㇺ (

ጺᝓ)

Kim Lng Thanh L ng Vin
Vn Ích Thi%n S Ng/ Lc (1
quyn) Minh Ng; Phong
Viên Tín, Quách Ngng Chi
cùng ghi chép Q. 47, Tr. 588,
Sh. 1991 䌣䞵‫⩄ں‬䞥⑿ो

⽱⁏㲟䑖 (ጺᝓ) (ⓢ 㲟䤇
᫮Ƀ౦䉘ᖹŴ㉏)

Kim Luân V ng Ph
t nh
Y u L c Nim Tng Pháp (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 189, Sh. 948 

䌣䃝࠺Ȇ䢷㮥ࣂӯ㲧⧐ (
ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Kim Quang Minh Kinh Huy%n
Ngha Th
p Di Ký (6 quyn) 
Tng Tri L thut Q. 39, Tr.
12, Sh. 1784 䌣ᔺⓢㇺ࠷㏶

‫ؤ‬䇻㰙 (ᕉᝓ) (͗ ঩⽵䆓)

Kim Quang Minh Kinh Huy%n
Ngha (1 quyn) Tùy Trí
Khi thuy
t, Quán nh ghi
chép Q. 39, Tr. 1, Sh. 1783 

䌣ᔺⓢㇺ࠷㏶ (ጺᝓ) (䟅
┮䣯㲫, ‫݌‬䢷䑖)
Kim Quang Minh Kinh S (1
quyn) Tùy Cát Tng son 
Q. 39, Tr. 160, Sh. 1787 䌣

ᔺⓢㇺ࣍ (ጺᝓ) (䟅 ៥㣅
⏁)

Kim Quang Minh Kinh Vn
Cú Ký (12 quyn) Tng Tri
L thut Q. 39, Tr. 83, Sh.
1786 䌣ᔺⓢㇺ⑿េ㰙 (᜝

quyn) Nht Bn Nguy n
Hiu cùng mt s ngi khác
su tp Q. 56, Tr. 483, Sh.
2196 䌣ᔺⓢ▅ᚹ࠺ㇺ࠷

Ɛᝓ) (͗ ঩⽵䆓)

⟑ (᜝ᝓ) (Ⓚ▤ 䣰╢〸䟰)

Kim Quang Minh Kinh Vn
Cú (6 quyn) Tùy Trí Khi
thuy
t, Quán nh ghi chép Q.
39, Tr. 46, Sh. 1785 䌣ᔺⓢ

Kim Quang Minh T!i Th.ng
V ng Kinh S (10 quyn) 
ng Hu Chiu son Q.
39, Tr. 175, Sh. 1788 䌣ᔺⓢ

ㇺ⑿េ (ᕉᝓ) (䟅 ┮䣯㲫
౦‫݌‬䢷䑖)
Kim Quang Minh Kinh (4
quyn) Bc L ng àm Vô
Sm d ch Q. 16, Tr. 335, Sh.
663 䌣ᔺⓢㇺ (᪶ᝓ) (ᛳ

⩄ ╠⯰㶗㵰)

Kim Quang Minh Sám Pháp
B Tr Nghi (1 quyn) Tng 
Tuân Th!c tp Q. 46, Tr.
957, Sh. 1945 䌣ᔺⓢ⇕⧐

㬨ᚅᓱ (ጺᝓ) (͗ 䇶ҏ䟰)

Kim Quang Minh T!i Th.ng
Sám Nghi (1 quyn) Tng 
Tri L tp Q. 46, Tr. 961, Sh.
1946 䌣ᔺⓢ▅ᚹ⇕ᓱ (ጺ

ᝓ) (͗ ঩⽵䟰)

Kim Quang Minh T!i Th.ng
V ng Kinh Chú Thích (10
quyn) Nht Bn Minh Nht
tp Q. 56, Tr. 717, Sh. 2197 

䌣ᔺⓢ▅ᚹ࠺ㇺ㰼䌝 (᜝
ᝓ) (Ⓚ▤ ⓢጺ䟰)
Kim Quang Minh T!i Th.ng
V ng Kinh Huy%n Xu (10

110

▅ᚹ࠺ㇺ࣍ (᜝ᝓ) (ᣬ օ
⦺⏁)
Kim Quang Minh T!i Th.ng
V ng Kinh (10 quyn) 
ng Ngh"a T nh d ch Q.
16, Tr. 403, Sh. 665 䌣ᔺⓢ

▅ᚹ࠺ㇺ (᜝ᝓ) (ᣬ ㏶⩚
㵰)

Kim S.c ng T Nhân
Duyên Kinh (12 quyn) Tng 
Duy T nh cùng mt s ngi
khác d ch Q. 14, Tr. 865, Sh.
550 䌣㘒⿵̴᪻㉊ㇺ (᜝

Ɛᝓ) (͗ ՚⩚〸㵰)

Kim S.c V ng Kinh (1
quyn) ông Ngy Cù àm
Bát Nhã Lu Chi d ch Q. 3, Tr.
388, Sh. 162 䌣㘒࠺ㇺ (ጺ

ᝓ) (◗୬ ঢ╠㗛㙳٤⑀㵰
)
Kim S T Ch ng Khám
Vn (1 quyn) Nht Bn 
Cnh Nhã son Q. 73, Tr.
715, Sh. 2346 䌣⁏̴⿲ᚴ

⑿ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ┥䟯⏁)

Kim S T Ch ng Vân Gian
Loi Gi i (1 quyn) ng 
Pháp Tng son, Tng – T nh
Nguyên thut Q. 45, Tr. 663,
Sh. 1880 䌣⁏̴⿲䠓䛥䣶

㯪 (ጺᝓ) (ᣬ ⧐㣅⏁౦͗
⩚‫ۦ‬䆓)
Kim Tht Th
p Lu
n (3
quyn) Trn Chân
d ch 
Q. 54, Tr. 1245, Sh. 2137 䌣

ጼ᜝㳗 (ፂᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

Khai Mc Sao (2 quyn) Nht
Bn Nht Liên son Q. 84,
Tr. 208, Sh. 2689 䛝ख़‫( ן‬

Ɛᝓ) (Ⓚ▤ Ⓚ㠍⏁)

Khai Nguyên Thích Giáo Lc
L c Xut (5 quyn) ng 
Trí Thng son Q. 55, Tr.
724, Sh. 2155 䛝ᔴ䌝⑝䑖

ࣂᗖ (Ɨᝓ) (ᣬ ┮ⓛ⏁)

Khai Nguyên Thích Giáo Lc
(20 quyn) ng Trí Thng
son Q. 55, Tr. 477, Sh. 2154 
䛝ᔴ䌝⑝䑖 (Ɛ᜝ᝓ) (ᣬ

┮ⓛ⏁)

Khai Nguyên T Cu .c
Kinh S Ký =ng Mc Lc (1
quyn) Nht Bn Viên Trân
son Q. 55, Tr. 1092, Sh. 2169 
䛝ᔴ΋⥘Ӊㇺ࣍㰙〸ख़

䑖 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮ࡐ⏁)

Khai Tâm Sao (3 quyn) Nht
Bn Co Bo son Q. 77, Tr.
736, Sh. 2450 䛝Ӗ‫( ן‬ፂᝓ

111

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

) (Ⓚ▤ ◘Ỏ⏁)

⚨ ᓘǸ̆㏙㵰)

օ⦺⏁)

Khu Truy%n Sao (3 quyn) 
Nht Bn Giác Nh Tông
Chiêu son Q. 83, Tr. 738, Sh.
2663 ឿᒨ䍦 (ፂᝓ) (Ⓚ▤

Kh;i Th Kinh (10 quyn) 
Tùy Xà Na Qut a cùng
mt s ngi khác d ch Q. 1,
Tr. 310, Sh. 24 㼽œㇺ (᜝

Khuy n Phát Ch V ng Y u
K (1 quyn) Tng Tng Già
Bt Ma d ch Q. 32, Tr. 748,
Sh. 1673 ᛔ⸫㳹࠺㮥ɩ (

Khê Lam Th
p Dip T
p (116
quyn) Nht Bn Quang
Tông son Q. 76, Tr. 503, Sh.
2410 瑵ᾫ‫ؤ‬㞒䟰 (ጺव

Kh;i Th Nhân B n Kinh (10
quyn) Tùy t Ma Cp a
d ch Q. 1, Tr. 365, Sh. 25 㼽

Khuy n Phát Tng (1 quyn) 
Nht Bn Giác Tông son 
Q. 79, Tr. 53, Sh. 2526 ᛔ⸫

㯅ʿ͜⓷⏁)

ᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ〸㵰)

᜝ᕉᝓ) (Ⓚ▤ ᔺ͜⏁)

œ᪻▤ㇺ (᜝ᝓ) (䟅 䇞⍺
〈ʒ㵰)

Khí Phác Lu
n (3 quyn) 
Nht Bn Thác Hà thut Q.
84, Tr. 6, Sh. 2681 ᩃ▪㳗 (

Kh;i Tín Lu
n Chú (1 quyn) 
 Q. 85, Tr. 1174, Sh. 2815 
㼽Ƀ㳗㰼 (ጺᝓ)

ፂᝓ) (Ⓚ▤ 㰘ȁ䆓)

Khng T c Kinh Âm Ngha
(3 quyn) Nht Bn Quán
T"nh son Q. 61, Tr. 755, Sh.
2244 ̷䟪ㇺટ㏶ (ፂᝓ) (

Ⓚ▤ 㯉䡞⏁)

Khng T c Kinh Chân Ngôn 
=ng Phm B n (3 quyn)  
Q. 19, Tr. 441, Sh. 983B ̷

䟪ㇺ५㰁〸⛒▤ (ፂᝓ)

Kh;i Tín Lu
n Sao Xut (2
quyn) Nht Bn Tôn Bi n
son Q. 69, Tr. 535, Sh. 2283 
㼽Ƀ㳗‫ן‬ᗖ (Ɛᝓ) (Ⓚ▤

Γ䅛⏁)

Kh;i Tín Lu
n S Bút T c
Ký (20 quyn) Tng T#
Tuyn lc Q. 44, Tr. 297, Sh.
1848 㼽Ƀ㳗࣍〵ᘦ㰙 (Ɛ

᜝ᝓ) (͗ ̴ⶎ䑖)

Khng T c V ng Chú Kinh
(1 quyn) Diêu Tn Cu Ma
La Thp d ch Q. 19, Tr. 481,
Sh. 988 ̷䟪࠺ᡆㇺ (ጺᝓ

Kh;i Tín Lu
n S (2 quyn) 
Tân La Nguyên Hiu son 
Q. 44, Tr. 202, Sh. 1844 㼽

) (ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Ƀ㳗࣍ (Ɛᝓ) (⒞㏙ ᔴ╢
⏁)

Khng T c V ng Chú Kinh
(2 quyn) L ng Tng Già
Bà La d ch Q. 19, Tr. 446, Sh.
984 ̷䟪࠺ᡆㇺ (Ɛᝓ) (

Khuy n Phát B % Tâm T
p
(3 quyn) ng Hu Chiu
son Q. 45, Tr. 375, Sh. 1862 
ᛔ⸫㝈⋡Ӗ䟰 (ፂᝓ) (ᣬ

112

ጺᝓ) (͗ ᓘǸ㽾⍺㵰)

䢿 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅䒢⏁)

Khuy n Thin Kinh (1 quyn) 
 Q. 85, Tr. 1462, Sh. 2916 
ᛔᥠㇺ (ጺᝓ)
Kinh Lu
t D T ng (50
quyn) L ng Bo Xng
cùng mt s ngi khác su tp 
Q. 53, Tr. 1, Sh. 2121 ㇺӄ

ⷉफ़ (Ɨ᜝ᝓ) (⚨ Ỏᤍ〸
䟰)

K$ Fc T!i Th.ng Kim Luân
Ph
t nh Nim Tng Nghi
Qu# Pháp Y u (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 19,
Tr. 190, Sh. 949 ʨߟ▅ᚹ

䌣䃝Ȇ䢷ӯ㲧ᓱ䁿⧐㮥 (
ጺᝓ) (ʞ㵰)

K$ Nguyn Vn (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1298, Sh. 2846 ਜ

䣰⑿ (ጺᝓ)

K$ Nguyn Vn (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1298, Sh. 2847 ਜ

䣰⑿ (ጺᝓ)

113

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn
Lam Sn Bt i Hòa Th ng
Ng/ Lc (6 quyn) Nht Bn 
Bt i c Thng ging nói 
Q. 80, Tr. 563, Sh. 2558 䰸

L
La Ph Noa Thuy t Cu Liu
Tiu Nhi T
t Bnh Kinh (1
quyn) Tng Pháp Hin d ch 
Q. 21, Tr. 491, Sh. 1330 ᪤

᪄∲㲫⑖⸎Δ燻࣮࣪ㇺ (
ጺᝓ) (͗ ⧐㻁㵰)

La Vân Nh-n Nhc Kinh (1
quyn) Tây Tn Pháp C
d ch Q. 14, Tr. 769, Sh. 500 

㏙ƔӜ䅤ㇺ (ጺᝓ) (㮤┉
⧐‫ݧ‬㵰)
Lc Anh Lc Trang Nghiêm
Ph ng Tin Phm Kinh (1
quyn) Diêu Tn àm Ma Da
Xá d ch Q. 14, Tr. 930, Sh. 566 
➽⶗ࡕ㛷᪏⒤ȳᢝㇺ (ጺ

ᝓ) (ˤ੍ ╠⍺㑦㗇㵰)

Lc Bang Di C o (2 quyn) 
Tng Tông Hiu biên Q. 47,
Tr. 231౺, Sh. 1969 ➽䈟䇻

੪ (Ɛᝓ) (͗ ͜╢㉏)

Lc Bang Vn Loi (5 quyn) 
Tng Tông Hiu biên Q. 47,
Tr. 148A, Sh. 1969 ➽䈟⑿

䣶 (Ɨᝓ) (͗ ͜╢㉏)

Lc D ng Già Lam Ký (5
quyn) Nguyên Ngy D ng
Huyn Chi son Q. 51, Tr. 999,
Sh. 2092 ⨊䞺Ǹ㣃㰙 (Ɨ

ᝓ) (ᔴ୬ ✴㫂Ŵ⏁)

ς؉䟄ᡨΚ㲟䑖 (ᕉᝓ) (
Ⓚ▤ ؉䟄Ӊᚹ㲟)

Lão T Hóa H Kinh  Q.
54, Tr. 1266, Sh. 2139 㐾̴

ᛲ㓠ㇺ

Lng Già A Bt a La B o
Kinh Chú Gi i (8 quyn) 
Minh Tông Lc, Nh Khí
cùng chú gii Q. 39, Tr. 343,
Sh. 1789 ❅Ǹ䞉㽾ʒ㏙Ỏ

ㇺ㰼㯪 (ᕇᝓ) (ⓢ ͜⧋ʿ
៨㰼)

Lng Già A Bt a La B o
Kinh (4 quyn) Lu Tng 
Cu Na Bt à La d ch Q.
16, Tr. 479, Sh. 670 ❅Ǹ䞉

㽾ʒ㏙Ỏㇺ (᪶ᝓ) (ᙥ͗
⥘䈝㽾䞊㏙㵰)

Lng Già S T Ký (1 quyn) 
ng T nh Giác tp Q. 85,
Tr. 1283, Sh. 2837 ❅Ǹ⁏㺯

㰙 (ጺᝓ) (ᣬ ⩚㯅䟰)

L
p Chánh An Qu!c Lu
n (1
quyn) Nht Bn Nht Liên
son Q. 84, Tr. 203, Sh. 2688 
⿫⢫͖᫦㳗 (ጺᝓ) (Ⓚ▤

Ⓚ㠍⏁)

L) Pháp Hoa Kinh Nghi Thc
(1 quyn)  Q. 46, Tr. 956,
Sh. 1944 ⽵⧐㝍ㇺᓱҏ (

114

ጺᝓ)

▤ ५㗂䟰)

L) Sám Vn (1 quyn)  Q.
85, Tr. 1303, Sh. 2854 ⽵⇕

Liên Môn H(c T.c (1 quyn) 
Nht Bn i Huyn son 
Q. 83, Tr. 319, Sh. 2619 㠍

⑿ (ጺᝓ)

L) Sám Vn (1 quyn)  Q.
85, Tr. 1304, Sh. 2855 ⽵⇕

⑿ (ጺᝓ)

L) Sám Vn (1 quyn)  Q.
85, Tr. 1305, Sh. 2856 ⽵⇕

⑿ (ጺᝓ)

䛒Ẍᘣ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ʗ࠷
⏁)

Liên Nh Th ng Nhân Ng
Nht i Ký Vn Th (1
quyn)  Q. 83, Tr. 809, Sh.
2669 㠍ʿፃƭӍጺlj㰙

㒁▀ (ጺᝓ)

Lch i Pháp B o Ký (1
quyn)  Q. 51, Tr. 179, Sh.
2075 ⢴lj⧐Ỏ㰙 (ጺᝓ)
Lch i Tam B o K" (15
quyn) Tùy Phí Trng
Phòng son Q. 49, Tr. 22, Sh.
2034 ⢴ljፂỎㅧ (᜝Ɨᝓ

Liên Nh Th ng Nhân
Vn (5 quyn) Nht 
Viên Nh Quang Dung 
Q. 83, Tr. 771, Sh. 2668

Ng
Bn
biên 

ʿፃƭӍ⑿ (Ɨᝓ) (Ⓚ▤
᫮ʿᔺ㨩㉏)

) (䟅 㺤䛉ּ⏁)

Lit Thi Tác Pháp (1 quyn) 
 Q. 77, Tr. 269, Sh. 2418 

Liên Hoa B Tâm Nim Tng
Nghi Qu# (1 quyn) không
rõ ngi d ch Q. 18, Tr. 322,
Sh. 875 㠍㝍䉓Ӗӯ㲧ᓱ

ȟ┅ȇ⧐ (ጺᝓ)

䁿 (ጺᝓ) (ʞ㵰)

Li)u B n Sanh T Kinh (1
quyn) Ngô Chi Khiêm d ch 
Q. 16, Tr. 815, Sh. 708 ƌ▤

ࢤ⢷ㇺ (ጺᝓ) (᠏ ⑀㴚㵰)

Liên Hoa Din Kinh (2 quyn) 
Tùy Na Liên Da Xá d ch 
Q. 12, Tr. 1070, Sh. 386 㠍

㝍䡢ㇺ (Ɛᝓ) (䟅 䈝䆿⋡
㑦㗇㵰)

Liên Hoa Thai Tng Gii Nghi
Qu# Gi i Thích (3 quyn) 
Nht Bn Chân Hng tp Q.
61, Tr. 565, Sh. 2231 㠍㝍㓐

㣅ࢺᓱ䁿㯪䌝 (ፂᝓ) (Ⓚ

Li)u Nhân Quy t (48 quyn) 
Nht Bn Liu Hu son Q.
77, Tr. 139, Sh. 2414 ƌ᪻⦂

(᪶᜝ᕇᝓ) (Ⓚ▤ ƌ՛⏁)

Linh Nham T Hòa Th ng
Th'nh Lai Pháp Môn o C 
=ng Mc Lc (1 quyn) 
Nht Bn Viên Hnh son 
Q. 55, Tr. 1071, Sh. 2164 䡔

115

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

‣΋ᡨΚ㳌Ꮰ⧐䛒䇝ᕓ〸
ख़䑖 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮㪿⏁)
Long Th( B Tát Khuy n Gii
V ng Tng (1 quyn) ng 
Ngh"a T nh d ch Q. 32, Tr.
751, Sh. 1674 䳑⟡㝈㢧ᛔ

㲢࠺䢿 (ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Long Th( B Tát Truyn (1
quyn) Diêu Tn Cu Ma La
Thp d ch Q. 50, Tr. 184, Sh.
2047 䳑⟡㝈㢧ᒨ (ጺᝓ) (

ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Long Th( B Tát Truyn (1
quyn) Diêu Tn Cu Ma La
Thp d ch Q. 50, Tr. 185, Sh.
2047 䳑⟡㝈㢧ᒨ (ጺᝓ) (

ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Long Th( B Tát V Thi%n à
Ca V ng Thuy t Pháp Y u
K (1 quyn) Tng Cu Na
Bt Ma d ch Q. 32, Tr. 745,
Sh. 1672 䳑⟡㝈㢧⯄⽱䞊

䆌࠺㲫⧐㮥ɩ (ጺᝓ) (͗
⥘䈝㽾⍺㵰)

Long Th( Ng& Minh Lu
n (2
quyn)  Q. 21, Tr. 956, Sh.
1420 䳑⟡Ɨⓢ㳗 (Ɛᝓ)
Long Th Tng Qu ng Tnh 
Vn (12 quyn) Tng 
V ng Nht Hu son Q. 47,
Tr. 251, Sh. 1970 䳑㗊ᱹ₰

⩚᫺⑿ (᜝Ɛᝓ) (͗ ࠺Ⓚ
Ǡ⏁)

Long V ng Huynh Kinh
(1 quyn) Ngô Chi Khiêm
d ch Q. 15, Tr. 131, Sh. 597 

䳑࠺ᔵҖㇺ (ጺᝓ) (᠏ ⑀
㴚㵰)
Lô Chí Tr ;ng Gi Nhân
Duyên Kinh (1 quyn) 
không rõ ngi d ch Q. 14,
Tr. 821, Sh. 539 ⹐㖱䛉㑁

᪻㉊ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

Lc M-u Kinh (1 quyn) Tây
Tn Trúc Pháp H d ch Q. 3,
Tr. 455, Sh. 182 ௴⣼ㇺ (ጺ

ᝓ) (㮤┉ ⿾⧐㵸㵰)

Lu
t Gii B n S (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 616, Sh. 2788 ӄ

֨▤࣍ (ጺᝓ)

Lu
t Gii B n S (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 644, Sh. 2789 ӄ

֨▤࣍ (ጺᝓ)

Lu
t Nh Th
p Nh Minh Li)u
Lu
n (1 quyn) Trn Chân

d ch Q. 24, Tr. 665, Sh.
1461 ӄƐ᜝Ɛⓢƌ㳗 (ጺ

ᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

Lu
t Sao Tam quyn Th>
Quy t (1 quyn)  Q. 85, Tr.
719, Sh. 2796 ӄ‫ן‬〣ፂᝓ

‫( ⦂׃‬ጺᝓ)

Lu
t Sao (1 quyn)  Q. 85,
Tr. 683, Sh. 2794 ӄ‫( ן‬ጺ

ᝓ)

Lu
t Tp Sao (1 quyn) 
116 

Q. 85, Tr. 653, Sh. 2790 ӄ 

Q. 3, Tr. 1, Sh. 152 ᕉѮ䟰

䠄‫( ן‬ጺᝓ)

ㇺ (ᕇᝓ) (᠏ Ѵᓘ▇㵰)

Lu
t Tông Ch ng S (1
quyn) Nht Bn Vinh @n lc 
Q. 55, Tr. 1144, Sh. 2182 ӄ

Lc Môn à La Ni Kinh Lu
n
(1 quyn) không rõ ngi
d ch Q. 21, Tr. 878, Sh. 1361 

͜⿲࣍ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ➃⾹
䑖)

ᕉ䛒䞊㏙Ψㇺ㳗 (ጺᝓ) (
ʞ㵰)

Lu
t Tông C ng Y u (2
quyn) Nht Bn Ngng
Nhiên thut Q. 74, Tr. 5, Sh.
2348 ӄ͜㈘㮥 (Ɛᝓ) (Ⓚ

Lc Môn à La Ni Kinh (1
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 21, Tr. 878, Sh. 1360 

▤ ᖹ‫ޖ‬䆓)

ᕉ䛒䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
࠷ʳ㵰)

Lu
t Tông Hành S Mc Tâm
Sao (3 quyn) Nht Bn 
NhEn Tiên son Q. 74, Tr.
107, Sh. 2359 ӄ͜㪿Əख़

Lc Môn Giáo Th T
p nh
Lu
n (1 quyn) ng 
Ngh"a T nh d ch Q. 31, Tr.
774, Sh. 1607 ᕉ䛒⑝⊙㐘

Ӗ䍦 (ፂᝓ) (Ⓚ▤ ӜDŽ⏁)

͟㳗 (ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Lu
t T ng C m Thông
Truyn (1 quyn) ng 
o Tuyên son Q. 45, Tr.
874, Sh. 1898 ӄफ़յ 䆶ᒨ

Lc Ngoi Kinh =ng Mc
Lc (1 quyn)  Q. 55, Tr.
1112, Sh. 2175 䑖ʐㇺ〸ख़

(ጺᝓ) (ᣬ 䇝ͧ⏁)

Lc B Tát Dic ng Tng
Trì Kinh (1 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 14, Tr. 752, Sh.
491 ᕉ㝈㢧Ƣⷊ㲧‫ئ‬ㇺ (

ጺᝓ) (ʞ㵰)

䑖 (ጺᝓ)

Lc Th
p Tng Nh Lý Lu
n
(1 quyn) Tng Thi H d ch 
Q. 30, Tr. 254, Sh. 1575 ᕉ

᜝䢿ʿ࡞㳗 (ጺᝓ) (͗ ⒧
㵸㵰)

Lc Diu Pháp Môn (1 quyn) 
Tùy Trí Khi thuy
t Q. 46,
Tr. 549, Sh. 1917 ᕉˋ⧐䛒

Lc Thú Luân Hi Kinh (1
quyn) Tng Nht Xng
cùng mt s ngi khác d ch 
Q. 17, Tr. 455, Sh. 726 ᕉ㽚

Lc T
p Kinh (8 quyn) 
Ngô Khang Tng Hi d ch

Lc T i S Duyên Ký

(ጺᝓ) (䟅 ┮䣯㲫)

䃝䆕ㇺ (ጺᝓ) (͗ Ⓚ⾣〸
㵰)

117

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Ngoi Ký (1 quyn) ng 
Pháp Hi tp Q. 48, Tr. 362,
Sh. 2008 (phn ph) 䞍 – ᕉ

ਟʗ⁏㉊㰙ʐ㰙 (ጺᝓ) (
ᣬ ⧐‫ٿ‬䟰)

Lc T i S Pháp B o àn
Kinh (1 quyn) Nguyên 
Tông Bo biên Q. 48, Tr.
345, Sh. 2008 ᕉਟʗ⁏⧐

ỎᲢㇺ (ጺᝓ) (ᔴ ͜Ỏ㉏)

Lc T i à La Ni Chú
Kinh (1 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 20, Tr. 43, Sh.
1046 ᕉ̹ʗ䞊㏙Ψᡆㇺ (

Lc Trang Nghiêm Tam Mui
Kinh (3 quyn) Tùy Na Liên 
Da Xá d ch Q. 15, Tr. 711,
Sh. 647 ᙷ㛷᪏ፂ⓴ㇺ (ፂ

ᝓ) (䟅 䈝䆿⋡㑦㗇㵰)

L c Lu
n An Lc Tnh 
Ngha (1 quyn) Hu Ngy 
àm Loan son Q. 47, Tr. 1,
Sh. 1957 ࣂ㳗͖➽⩚᫺㏶

(ጺᝓ) (Ӆ୬ ╠䰳⏁)

ጺᝓ) (ʞ㵰)

L c Minh Bát Nhã Mc H
u
Nht Tng Tán Thu
t (1
quyn) ng Ngh"a T nh
thut Q. 40, Tr. 783, Sh. 1817 
ࣂⓢ㗛㙳▣Ӆጺ䢿㶛䆓 (

Lc T Thn Chú Kinh (1
quyn) ng B Lu
Chí d ch Q. 20, Tr. 779, Sh.
1180 ᕉ̹ਥᡆㇺ (ጺᝓ) (

L c Pháp Hoa Tam Mui B
Tr Nghi (1 quyn)  Q. 46,
Tr. 956, Sh. 1943 ࣂ⧐㝍ፂ

ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚䆓)

ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰)

⓴㬨ᚅᓱ (ጺᝓ)

Lc T Thn Chú V ng
Kinh (1 quyn) không rõ
ngi d ch Q. 20, Tr. 41, Sh.
1045 ᕉ̹ਥᡆ࠺ㇺ (ጺᝓ

L c Tân Kinh Lu
n Nim
Ph
t Pháp Môn Vãng Sanh
Tnh T
p (3 quyn, nhng
nay ch+ còn li 1 quyn thng) 
ng Hu Nht son Q.
85, Tr. 1236, Sh. 2826 ࣂ⒞

) (ʞ㵰)
L Sn Ký (5 quyn) Tng 
Trn Thun D son Q. 51,
Tr. 1024, Sh. 2095 ₵ς㰙 (

ㇺ㳗ӯȆ⧐䛒һࢤ⩚᫺䟰
– ᝓፃ (ጺᝓ) (ᣬ օⓀ⏁)

L Sn Liên Tông B o Giám
(10 quyn) Nguyên Ph 
biên Q. 47, Tr. 302, Sh. 1973 

L c Thích Tân Hoa Nghiêm
Kinh Tu Hành Th Quy t
Nghi Lu
n (4 quyn) ng 
Lý Thông Huyn son Q. 36,
Tr. 1011, Sh. 1741 ࣂ䌝⒞㝍

Ɨᝓ) (͗ 䞳㗏Ɂ⏁)

₵ς㠍͜Ỏ䖣 (᜝ᝓ) (ᔴ
┤Ѯ㉏)

᪏ㇺɊ㪿⡹〣⦂࣎㳗 (᪶

118

ᝓ) (ᣬ ▿䆶࠷⏁)
L c Thu
t Kim Cang nh
Du Già Phân Bit Thánh V
Tu Chng Pháp Môn (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 18, Tr. 287, Sh. 870 

ࣂ䆓䌣ᘷ䢷ࡸǸᗢᘁ㑼ǻ
Ɋ㵊⧐䛒 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ
㵰)
L c Thu
t Pháp T ng
Ngha (3 quyn) Nht Bn 
Vn Ch!ng son Q. 71, Tr.
121, Sh. 2315 ࣂ䆓⧐फ़㏶ (

ፂᝓ) (Ⓚ▤ 㒁㵊⏁)

L ng Kinh T Ký (1 quyn) 
 Q. 51, Tr. 1024, Sh. 2094 
⚨Ƨ΋㰙 (ጺᝓ)
L ng Tri%u Phó i S Tng
Kim Cang Kinh (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1, Sh. 2732 ⚨▘

ɸʗ᳆䢿䌣ᘷㇺ (ጺᝓ)

L *ng B i Pháp T ng
Th?a S T Phó Pháp Ký (2
quyn) ng Hi Vân ký 
Q. 51, Tr. 783, Sh. 2081 ᕅ

䉓ʗ⧐फ़‫⁏ם‬㺯ǃ⧐㰙 (
Ɛᝓ) (ᣬ ‫ٿ‬䠓㰙)

L *ng Quyn Vô L ng Th(
Kinh Tông Y u (1 quyn) Tân
La Nguyên Hiu son Q. 37,
Tr. 125, Sh. 1747 ᕅᝓ⯰䌡

᳕ㇺ͜㮥 (ጺᝓ) (⒞㏙ ᔴ
╢⏁)

L ng X Khinh Tr(ng Nghi
(2 quyn) ng o Tuyên
tp Q. 45, Tr. 839, Sh. 1895 

䌡㤩䃈䌟ᓱ (Ɛᝓ) (ᣬ 䇝
ͧ㉄)
L u T Th ng Nhân Cá i%u
Danh Mc (1 quyn) Nht
Bn Ch!ng Không son Q.
83, Tr. 405, Sh. 2626 ٤ਟፃ

ƭっ⚼៩ख़ (ጺᝓ) (Ⓚ▤
㵊ੴ⏁)

Ly Cu Hu B Tát S; Vn L)
Ph
t Pháp Kinh (1 quyn) 
ng Na d ch Q. 14,
Tr. 698, Sh. 487 䠊᭽օ㝈

㢧ֽᤫ⽵Ȇ⧐ㇺ (ጺᝓ) (
ᣬ 䈝⋡㵰)

Lý Môn Lu
n Thu
t Ký (1
quyn) ng Thn Thái
son Q. 44, Tr. 77, Sh. 1839 

࡞䛒㳗䆓㰙 (ጺᝓ) (ᣬ ਥ
⧧⏁)
Lý Thú Kinh Ch>ng T Thích
(1 quyn) Nht Bn Giác
Tông son Q. 61, Tr. 615, Sh.
2238 ࡞㽚ㇺ⾠̴䌝 (ጺᝓ

) (Ⓚ▤ 㯅䒢⏁)

Lý Thú Kinh Khai % (1
quyn)  Q. 61, Tr. 611, Sh.
2236 ࡞㽚ㇺ䛝䣧 (ጺᝓ)
Lý Thú Kinh Khai % (1
quyn)  Q. 61, Tr. 612, Sh.
2236 ࡞㽚ㇺ䛝䣧 (ጺᝓ)

119

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Lý Thú Kinh Khai % (1
quyn) Nht Bn Không Hi
son Q. 61, Tr. 611, Sh. 2236 
࡞㽚ㇺ䛝䣧 (ጺᝓ) (Ⓚ▤

ੴ‫)⏁ٿ‬

Lý Thú Thích Bí Y u Sao (12
quyn) Nht Bn Co Bo
thuy
t, Hin Bo ghi Q. 61, Tr.
657, Sh. 2241 ࡞㽚䌝⽌㮥

䍦 (᜝Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ◘Ỏ㲫,
㻁Ỏ㰙)

Lý Thú Thích Tr(ng Thích Ký
(1 quyn)  Q. 61, Tr. 640,
Sh. 2240 ࡞㽚䌝䌟䌝㰙 (

ጺᝓ)

㑦ㇺ (Ɛᝓ) (㡴䲣 ╠┥㵰)

M
Ma ng Già Kinh (2 quyn) 
Ngô Trúc Lut Viêm và Chi
Khiêm cùng d ch Q. 21, Tr.
399, Sh. 1300 ⍺㹌Ǹㇺ (Ɛ

ᝓ) (᠏ ⿾ӄ‫ݞ‬, ⑀㴚ᕍ㵰)

㰷៼ͨ᪤▣䈝䌠⋡̆᥹᪤
䜟䞊㏙Ψᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ
㗛㙳⒙㏹᪤㵰)

Ma Ha Bát Nhã Ba La M
t 
i Minh Chú Kinh (1 quyn) 
Diêu Tn Cu Ma La Thp
d ch Q. 8, Tr. 847, Sh. 250 

Ma Ha Tng K$ Lu
t i T$
Kheo Gii B n (1 quyn) 
ông Tn Pht à Bt à La
d ch Q. 22, Tr. 549, Sh. 1426 

⍺㰷㗛㙳⧛㏙㧊ʗⓢᡆㇺ
(ጺᝓ) (ˤ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)
Ma Ha Bát Nhã Ba La M
t
Kinh (27 quyn) Hu Tn 
Cu Ma La Thp d ch Q. 8,
Tr. 217, Sh. 223 ⍺㰷㗛㙳

⧛㏙㧊ㇺ (Ɛ᜝ጼᝓ) (Ӆ
੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh (5
quyn) Tin Tn àm Ma T
và Trúc Pht Ni m d ch Q. 8,
Tr. 508, Sh. 226 ⍺㰷㗛㙳

䍦ㇺ (Ɨᝓ) (ᘩ੍ ╠⍺㧛
ᕍ⿾Ȇӯ㵰)
Ma Ha Ch' Quán (20 quyn) 
Tùy Trí Khi thuy
t Q. 46,
Tr. 1, Sh. 1911 ⍺㰷⢪㯉 (

Ɛ᜝ᝓ) (䟅 ┮䣯㲫)

Ma Ha Ma Da Kinh (2 quyn) 
Tiêu T àm Cnh d ch Q.
12, Tr. 1005, Sh. 383 ⍺㰷⍺
120

Ma Ha Ph Tht La Mt Na
Dã % Bà Y t La Xà à La Ni
Nghi Qu# (1 quyn) ng 
Bát Nhã Chc Y
t La d ch 
Q. 21, Tr. 219, Sh. 1246 ⍺

⍺㰷ᓘ⽃ӄʗ⤁Ŕ֨▤ (
ጺᝓ) (◗┉ Ȇ䞊㽾䞊㏙㵰
)
Ma Ha Tng K$
quyn) ông Tn
Bt à La và Pháp 
Q. 22, Tr. 227, Sh.

Lu
t (40 
Pht à
Hin d ch
1425 ⍺

㰷ᓘ⽃ӄ (᪶᜝ᝓ) (◗┉
Ȇ䞊㽾䞊㏙ᕍ⧐䤁㵰)
Ma Ha Tng K$ T$ Kheo Ni
Gii B n (1 quyn) ông Tn 
Pháp Hin và Giác Hin d ch 
Q. 22, Tr. 556, Sh. 1427 ⍺

㰷ᓘ⽃⤁ŔΨ֨▤ (ጺᝓ)
(◗┉ ⧐䤁ᕍ㯅㻁㵰)

Ma Ha T$ Lô Giá Na Nh Lai 
nh Hu Quân =ng Nh
p
Tam Mui Da Thân Song
Thân i Thánh Hoan H"
Thiên B Tát Tu Hành Bí
Pháp Nghi Qu# (1 quyn)

121

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

ng Bt Không d ch Q.
21, Tr. 305, Sh. 1271 ⍺㰷⤅

⹐䇰䈝ʿᏠ͟՛ᬢ〸ᕁፂ
⓴㑦䁞䠁䁞ʗ㑼⢩᥸ʘ㝈
㢧Ɋ㪿⽌⧐ᓱ䁿 (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

Ma Hê Th> La i T Ti
Thiên V ng Thn Thông
Hóa Sanh K# Ngh Thiên N/
Nim Tng Pháp (1 quyn)  
Q. 21, Tr. 340, Sh. 1280 ⍺

䌇ଇ㏙ʗ㖫ᬃʘ࠺ਥ䆶ᛲ
ࢤǝ㣐ʘʸӯ㲧⧐ (ጺᝓ)

Ma Hê Th> La Thiên Pháp
Y u (1 quyn)  Q. 21, Tr.
339, Sh. 1279 ⍺䌇ଇ㏙ʘ

⧐㮥 (ጺᝓ)

Ma Li Chi B Tát L c Nim
Tng Pháp (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 21, Tr.
285, Sh. 1258 ⍺ᘅ⑀㝈㢧

ࣂӯ㲧⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ
㵰)

1279A, Sh. 2141 ⍺ΨᔺȆ

⑝⧐ᓱࣂ (ጺᝓ) (ᣬ ‫׻‬ʒ
㲖㵰)

Mã u Quán Âm Tâm à La
Ni (1 quyn)  Q. 20, Tr.
170౺, Sh. 1072 䦹䣖㯉ટ

Ӗ䞊㏙Ψ (ጺᝓ)

Mã Minh B Tát i Thn
Lc Vô T" Nghim Pháp Nim
Tng Nghi Qu# (1 quyn) 
ng Kim Cang Trí d ch 
Q. 20, Tr. 674, Sh. 1166 䦹

䭖㝈㢧ʗਥᙷ⯰⤁䨺⧐ӯ
㲧ᓱ䁿 (ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ┮
㵰)

Mã Minh B Tát Truyn (1
quyn) Hu Tn Cu Ma La
Thp d ch Q. 50, Tr. 183, Sh.
2046 䦹䭖㝈㢧ᒨ (ጺᝓ) (

Ӆ੍ 䭐⍺㏙ư㵰)

Mn La Bát Gi ng Lu
n
Ngha Sao (1 quyn) Nht Bn 
Ch!ng Không son Q. 83, Tr.
383, Sh. 2623 ▂㛬㏙ᕇ㴜

Ma Li Chi Thiên Nht +n
Pháp (1 quyn)  Q. 21, Tr.
285, Sh. 1259 ⍺ᘅ⑀ʘጺ

㳗㏶‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㵊ੴ
⏁)

Ma Ni Giáo H B Tán (1
quyn)  Q. 54, Tr. 1270,
Sh. 2140 ⍺Ψ⑝ፄ䉓㶛 (

Mn Thù S Li B Tát Chú
Tng Trung Nht T Chú
V ng Kinh (1 quyn) ng 
Ngh"a T nh d ch Q. 20, Tr.
781, Sh. 1182 ▂⣄⁏ᘅ㝈

ᝌ⧐ (ጺᝓ)

ጺᝓ)

Ma Ni Quang Ph
t Giáo Pháp
Nghi L c (1 quyn) ng 
Pht a n d ch Q. 54, Tr.

㢧ᡆ㣅ţጺ̹ᡆ࠺ㇺ (ጺ
ᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Mn Thù Tht Li B Tát Cát

122

T ng Già à (1 quyn) Tng 
Pháp Hin d ch Q. 20, Tr.
938, Sh. 1196 ▂⣄ͨᘅ㝈

㢧៥਩Ǹ䞊 (ጺᝓ) (͗ ⧐
㻁㵰)
Mn Thù Tht Li Chú Tng
Trung Gi o L ng S Châu
Công c Kinh (1 quyn) 
ng Ngh"a T nh d ch Q.
17, Tr. 726, Sh. 787 ▂⣄ͨ

ᘅᡆ㣅ţ♡䌡⑴ࡖᙻӓㇺ
(ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Mn Thù Tht Li Dim Man 
c Ca Vn Ái Bí Thu
t Nh
Ý Pháp (1 quyn) ng 
Nht Hnh son Q. 21, Tr.
97, Sh. 1219 ▂⣄ͨᘅ ‫ޔ‬

▂ӓ䆌㝹Ⅳ⽌㫃ʿղ⧐ (
ጺᝓ) (ᣬ ጺ㪿⏁)

Mn Thù Tht Li ng T
B Tát Ng& T Du Già Pháp
(1 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 723, Sh. 1176 

▂⣄ͨᘅ⿵̴㝈㢧Ɨ̹ࡸ
Ǹ⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Mt i Nim Ph
t Th( Th>
+n (1 quyn) Nht Bn Bi n
A Thánh Quang son Q. 83,
Tr. 269, Sh. 2613 ▣ljӯȆ

⊙‫׃‬ᝌ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 䅛䞉
㑼ᔺ⏁)

Mt ng Sao (Nh
t B n)
Nh
t B n Tùng Giác Biên  
Q. 83, Tr. 711, Sh. 2659 ▣

ⰺ䍦 (Ⓚ▤) (Ⓚ▤ ⃦㯅㉏)
Mt Li Chi % Bà Hoa Man
Kinh (1 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 21, Tr. 255, Sh.
1254 ▣ᘅ⑀⋡̆㝍䩺ㇺ (

ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

M
t Am Hòa Th ng Ng/
Lc (1 quyn) Tng Sùng
Nhc, Liu Ng cùng mt s
ngi khác ghi Q. 47, Tr. 957,
Sh. 1999 ͺ㝒ᡨΚ㲟䑖 (

ጺᝓ) (͗ ϳϜ౦ƌՁ〸㉏
)

M
t Chú Viên Nhân Vãng
Sanh T
p (1 quyn) H Trí
Qung và mt s ngi khác su
tp Q. 46, Tr. 1007, Sh. 1956 

ͺᡆ᫮᪻һࢤ䟰 (ጺᝓ) (
ʍ ┮₰〸䟰)
M
t Nghiêm Tnh L c
Quán (1 quyn) Nht Bn 
Giác Tông son Q. 79, Tr. 22,
Sh. 2515 ͺ᪏⩚᫺ࣂ㯉 (

ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅䒢⏁)

M
t Nghiêm Vin Phát L
Sám H!i Vn (1 quyn) Nht
Bn Giác Tông son Q. 79,
Tr. 53, Sh. 2527 ͺ᪏䞥⸫

䡇⇕Լ⑿ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅
䒢⏁)

M
t Tích Lc S i Quy%n
Thn V ng Kinh K Tng (1
quyn) Nguyên Qun Ch
Bát son Q. 32, Tr. 777, Sh.

123

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

1688 ͺ㾔ᙷ᳆ʗ⡫ਥ࠺

ㇺɩ䢿 (ጺᝓ) (ᔴ ぷūᕇ
⏁)
Mâu Lê Mn à La Chú Kinh
(1 quyn) không rõ ngi
d ch Q. 19, Tr. 657, Sh. 1007 

Song S Thch ging nói, th gi
Bn Nguyên và mt s ngi
khác cùng ghi Q. 80, Tr. 449,
Sh. 2555 ᳮ癰᫦⁏㲟䑖 (

ፂᝓ) (Ⓚ▤ ᳮ癰漋র㲟,
Ƞ㑁▤ᔴ〸㉏)

ߕ⛅▂䞊㏙ᡆㇺ (ጺᝓ)
(ʞ㵰)
Minh B n Sao (13 quyn) 
Nht Bn Trinh Khánh son 
Q. 69, Tr. 417, Sh. 2281 ⓢ

▤‫( ן‬᜝ፂᝓ) (Ⓚ▤ 㺌←
⏁)
Minh Báo Ký (3 quyn) 
ng ng Lâm son Q.
51, Tr. 787, Sh. 2082 ᖁᰌ㰙

(ፂᝓ) (ᣬ ᣬ㖩⏁)

Minh Giác Thi%n S Ng/ Lc
(6 quyn) Tng Duy Cái Trúc
biên Q. 47, Tr. 669, Sh. 1996 

ⓢ㯅⽱⁏㲟䑖 (ᕉᝓ) (͗
՚㟴⿾㉏)
Minh Ph
t Pháp Cn B n Bi
(1 quyn) ng Trí Hu
Luân thut Q. 46, Tr. 988, Sh.
1954 ⓢȆ⧐♲▤৭ (ጺᝓ

) (ᣬ ┮օ䃝䆓)

Minh Y u Sao (5 quyn) Nht
Bn Trinh Khánh son Q. 69,
Tr. 508, Sh. 2282 ⓢ㮥‫( ן‬

Ɨᝓ) (Ⓚ▤ 㺌←⏁)

Mng Song Qu!c S Ng/ Lc
(3 quyn) Nht Bn Mng
124

Nam Thiên Trúc Qu!c B % 
t Ma S Quán Môn (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1270,
Sh. 2832 ᜳʘ⿾᫦㝈⋡䇞

N, O, Ô
Na La Diên Thiên Cng A Tu
La V ng u Chi n Pháp (1
quyn) ng Bo T Duy
d ch Q. 21, Tr. 342, Sh. 1281 

䈝㏙҂ʘᕍ䞉Ɋ㏙࠺䪁⇨
⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ỏԇ՚㵰)
Na Tiên T$ Kheo Kinh (2
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 32, Tr. 694, Sh. 1670A 䈝

ᔹ⤁Ŕㇺ (Ɛᝓ) (ʞ㵰)

Na Tiên T$ Kheo Kinh (3
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 32, Tr. 703, Sh. 1670B 䈝

ᔹ⤁Ŕㇺ (ፂᝓ) (ʞ㵰)

Nam H i Ký Quy Ni Pháp
Truyn (4 quyn) ng 
Ngh"a T nh son Q. 54, Tr.
204, Sh. 2125 ᜳ‫ٿ‬͸⢵ᕃ

⍺⽱⁏㯉䛒 (ጺᝓ)

Nam Tông !n Giáo T!i
Th ng i Th?a Ma Ha Bát
Nhã Ba La M
t Kinh Lc T
Hu Nng i S : Thi%u
Châu i Phm T Thí Pháp 
àn Kinh (1 quyn) ng 
Pháp Hi tp Q. 48, Tr. 337,
Sh. 2007 ᜳ͜䣆⑝▅ፃʗ

ž⍺㰷㗛㙳⧛㏙㧊ㇺᕉਟ
՛㓹ʗ⁏⒦ડЖʗ⛒΋⒧
⧐Ტㇺ (ጺᝓ) (ᣬ ⧐‫ٿ‬䟰)

Nam Vin Qu!c S Ng/ Lc
(3 quyn) Nht Bn Quy Am
T Viên ging nói, th gi Hu
Chân và mt s ngi khác cùng
ghi Q. 80, Tr. 285, Sh. 2552 

⧐ᒨ (᪶ᝓ) (ᣬ ㏶⩚⏁)

ᜳ䞥᫦⁏㲟䑖 (ፂᝓ) (Ⓚ
▤ 㮬Ѳਟ᫮㲟౦Ƞ㑁օ
५〸㉏)

Nam Nhc Tng Th.ng T
p (3
quyn) Tng Trn in Phu
son Q. 51, Tr. 1055, Sh. 2097 
ᜳ‌㊤ᚹ䟰 (ፂᝓ) (͗

Nan D Nh o Huy t Mch 
Lu
n (1 quyn) Nht Bn 
o Giáo Hin Ý ký Q. 83,
Tr. 488, Sh. 2632 䠋ⓧƐ䇝

䞳ࢬʚ⏁)

Nam Nhc T i Thi%n S
L
p Th Nguyn Vn (1
quyn) Trn Hu T son 
Q. 46, Tr. 786, Sh. 1933 ᜳ

‌ԇʗ⽱⁏⿫㲔䣰⑿ (ጺ
ᝓ) (䞳 օԇ⏁)

㪷㔀᫱㳗 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 䇝
⑝䤁ղ㰙)

Nan Nh K Thp Ph La
Thiên Thuy t Chi Luân Kinh
(1 quyn) Tng Pháp Hin
d ch Q. 21, Tr. 463, Sh. 1312 

䠋ᔏ㰉⭍᪄᪤ʘ㲫⑀䃝ㇺ

125

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

(ጺᝓ) (͗ ⧐㻁㵰)

Ȇ䞊‫׀‬ʒ㵰)

Nng on Kim Cang Bát
Nhã Ba La M
t a Kinh Lu
n
Thích (3 quyn) ng 
Ngh"a T nh d ch Q. 25, Tr.
875, Sh. 1513 㓹⒢䌣ᘷ㗛

Ngha ng Hòa Th ng
Ng/ Lc (4 quyn) Nht Bn 
Ngh"a ng Chu Tín ging
nói, môn * Trung Viên cùng
mt s ngi khác ghi Q. 80,
Tr. 508, Sh. 2556 ㏶ᯝᡨΚ

㙳⧛㏙㧊ʒㇺ㳗䌝 (ፂᝓ)
(ᣬ ㏶⩚㵰)

Nng on Kim Cang Bát
Nhã Ba La M
t a Kinh Lu
n
Tng (1 quyn) ng 
Ngh"a T nh d ch Q. 25, Tr.
885, Sh. 1514 㓹⒢䌣ᘷ㗛

㙳⧛㏙㧊ʒㇺ㳗䢿 (ጺᝓ)
(ᣬ ㏶⩚㵰)

Nng Hin Trung Biên Hu
Nh
t Lu
n (4 quyn) ng 
Hu Chiu son Q. 45, Tr.
408, Sh. 1863 㓹䤁ţ䈊օ

Ⓚ㳗 (᪶ᝓ) (ᣬ օ⦺⏁)

Nng Tnh Nht Thi t Nhãn
T
t Bnh à La Ni Kinh (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 21, Tr. 490, Sh. 1324 

㓹⩚ጺᗣॸ࣮࣪䞊㏙Ψㇺ
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Ng Qu" Báo ng Kinh (1
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 17, Tr. 560, Sh. 746 䥤ୢ

ᰌ↼ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

Ngân S.c N/ Kinh (1 quyn) 
Nguyên Ngy Pht à Phi
n
a d ch Q. 3, Tr. 450, Sh. 179 
䏒㘒ʸㇺ (ጺᝓ) (ᔴ୬

㲟䑖 (᪶ᝓ) (Ⓚ▤ ㏶ᯝᡄ
Ƀ㲟౦䛒ƭţ᫮〸㉏)
Ngha Vân Hòa Th ng Ng/
Lc (2 quyn) Nht Bn 
Ngh"a Vân ging nói, th gi
Viên Tông cùng mt s ngi
khác ghi Q. 82, Tr. 460, Sh.
2591 ㏶䠓ᡨΚ㲟䑖 (Ɛᝓ

) (Ⓚ▤ ㏶䠓㲟౦Ƞ㑁᫮͜
〸㉏)

Nghip Thành Tu Lu
n (1
quyn) Nguyên Ngy T
Mc Trí Tiên d ch Q. 31, Tr.
777, Sh. 1608 ❑֦΢㳗 (ጺ

ᝓ) (ᔴ୬ ⤅ख़┮DŽ㵰)

Ngoi o Vn Thánh i
Th?a Pháp Vô Ngã Ngha
Kinh (1 quyn) Tng Pháp
Thiên d ch Q. 17, Tr. 934, Sh.
846 ʐ䇝ᤫ㑼ʗž⧐⯰֧

㏶ㇺ (ጺᝓ) (͗ ⧐ʘ㵰)

Ng(c Da Kinh (1 quyn) 
ông Tn Trúc àm Vô Lan
d ch Q. 2, Tr. 865, Sh. 143 

࠹㑦ㇺ (ጺᝓ) (◗┉ ⿾╠
⯰㤋㵰)
Ng(c Da N/ Kinh (1 quyn) 

126 

không rõ ngi d ch Q. 2, Tr.
864, Sh. 142 ࠹㑦ʸㇺ (ጺ

ᝓ) (ʞ㵰)

Ngu Ng!c Sao (2 quyn) Nht
Bn Thân Loan son Q. 83,
Tr. 647, Sh. 2648 մ⽽䍦 (

Ɛᝓ) (Ⓚ▤ 㮼䰳⏁)

Ngu Y u Sao (3 quyn) Nht
Bn Quang Vân Minh Tú son 
Q. 83, Tr. 535, Sh. 2644 մ

㮥䍦 (ፂᝓ) (Ⓚ▤ ᔺ䠓ⓢ
ਿ⏁)
Ng& +m Thí D Kinh (1
quyn) Hu Hán An Th
Cao
d ch Q. 2, Tr. 501, Sh. 105 

Ɨ䞰㵭ᦗㇺ (ጺᝓ) (Ӆ⫨
͖œ୐㵰)
Ng& B Can Tâm Ký (1 quyn) 
Nht Bn Chân T
son Q.
78, Tr. 37, Sh. 2467 Ɨ䉓㒪

Ӗ㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ५⭒⏁)

Ng& B à La Ni Vn áp K
Tán Tông Bí Lu
n (1 quyn) 
Nht Bn Không Hi son 
Q. 78, Tr. 9, Sh. 2464 Ɨ䉓

┮㵰)
Ng& Gia Tham T ng Y u L
Môn (5 quyn) Nht Bn 
ông Lãnh Viên T$ biên Q.
81, Tr. 605, Sh. 2576 Ɨͱស

਩㮥㾢䛒 (Ɨᝓ) (Ⓚ▤ ◗
 ᫮ս㉏)

Ng& Giáo Ch ng Thông L
Ký (52 quyn) Nht Bn 
Ngng Nhiên thut Q. 72, Tr.
295, Sh. 2339 Ɨ⑝⿲䆶㾢

㰙 (Ɨ᜝Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ᖹ‫ޖ‬
䆓)

Ng& Kh Ch ng Cú Kinh (1
quyn) ông Tn Trúc àm
Vô Lan d ch Q. 17, Tr. 543,
Sh. 741 Ɨ㙴⿲េㇺ (ጺᝓ

) (◗┉ ⿾╠⯰㤋㵰)

Ng& Luân Cu T Minh Bí
M
t Thích (1 quyn) Nht
Bn Giác Tông son Q. 79,
Tr. 11, Sh. 2514 Ɨ䃝Ɓ̹

ⓢ⽌ͺ䌝 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㯅
䒢⏁)

䞊㏙Ψᤫあɩ㶛͜⽌㳗 (
ጺᝓ) (Ⓚ▤ ੴ‫)⏁ٿ‬

Ng& M-u T Kinh (1 quyn) 
Ngô Chi Khiêm d ch Q. 14,
Tr. 906, Sh. 555 Ɨ⣼̴ㇺ (

Ng& i H Không Tng B
Tát T!c T
t i Thn Nghim
Bí M
t Thc Kinh (1 quyn) 
ng Kim Cang Trí d ch 
Q. 20, Tr. 607, Sh. 1149 Ɨ

Ng& M-u T Kinh (1 quyn) 
Ngô Chi Khiêm d ch Q. 14,
Tr. 907, Sh. 555 Ɨ⣼̴ㇺ (

ʗ㤭ੴ㣅㝈㢧䆻࣪ʗਥ䨺
⽌ͺҏㇺ (ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷ

ጺᝓ) (᠏ ⑀㴚㵰)

ጺᝓ) (᠏ ⑀㴚㵰)

Ng& Môn Thi%n Kinh Y u

127

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Dng Pháp (1 quyn) Lu
Tng àm Ma Mt a d ch 
Q. 15, Tr. 325, Sh. 619 Ɨ䛒

⽱ㇺ㮥ࢦ⧐ (ጺᝓ) (ᙥ͗
╠⍺㧊ʒ㵰)

Ng& Phn Gii B n (1 quyn) 
Lu Tng Pht à Thp cùng
mt s ngi khác d ch Q. 22,
Tr. 200, Sh. 1422 Ɨᗢ֨▤

(ጺᝓ) (ᙥ͗ Ȇ䞊ư〸㵰)

Ng& Phn T$ Kheo Ni Gii
B n (1 quyn) L ng Minh
Huy tp Q. 22, Tr. 206, Sh.
1423 Ɨᗢ⤁ŔΨ֨▤ (ጺ

ᝓ) (⚨ ⓢӕ䟰)

Ng& Ph
t nh Tam Mui à
La Ni Kinh (4 quyn) ng 
B Lu Chí d ch Q. 19,
Tr. 263, Sh. 952 ƗȆ䢷ፂ

⓴䞊㏙Ψㇺ (᪶ᝓ) (ᣬ 㝈
⋡٤Ӣ㵰)
Ng& Ph ng Tin Nim Ph
t
Môn (1 quyn) Tùy Trí Khi
son Q. 47, Tr. 81, Sh. 1962 

Ɨ⒤ȳӯȆ䛒 (ጺᝓ) (䟅
┮䣯⏁)
Ng& S T$ Bà Sa Lu
n (2
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 28, Tr. 989, Sh. 1555 

ƗƏ⤅̆⦝㳗 (Ɛᝓ) (ᣬ
࠷ʳ㵰)
Ng& Tâm Ngha L c Ký (2
quyn) Nht Bn Thanh
Phm sao Q. 71, Tr. 272, Sh.

2318 ƗӖ㏶ࣂ㰙 (Ɛᝓ) (

Ⓚ▤ ‫ں‬れ‫)ן‬

Ng& Thiên Ng& Bách Ph
t
Danh Thn Chú Tr? Ch ng
Dit Ti Kinh (8 quyn) Tùy 
Xà Na Qut a d ch Q. 14,
Tr. 318, Sh. 443 ƗᜟƗव

Ȇ៩ਥᡆ䞧䟓⪺㏃ㇺ (ᕇ
ᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰)

Ng& T à La Ni tng (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 713, Sh. 1174 

Ɨ̹䞊㏙Ψ䢿 (ጺᝓ) (ᣬ
Ōੴ㵰)
Ng& T ng Thành Thân
Ngha Vn áp Sao (1 quyn) 
Nht Bn T
Xiêm son Q.
78, Tr. 104, Sh. 2474 Ɨफ़֦

䁞㏶ᤫあ‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤
⭒╘⏁)

Ng& T ng Thành Thân T
Ký (1 quyn) Nht Bn Giác
Siêu ký Q. 75, Tr. 783, Sh.
2403 Ɨफ़֦䁞ੀ㰙 (ጺᝓ

) (Ⓚ▤ 㯅㽅㰙)

Ngy Th Lu
n (1 quyn) 
Nht Bn Cung Uý thut Q.
78, Tr. 915, Sh. 2509 ᑿ▀㳗

(ጺᝓ) (Ⓚ▤ Ԫࢼ䆓)

Nguyên Nhân Lu
n (1 quyn) 
ng Tông Mt thut Q.
45, Tr. 707, Sh. 1886 ᝻ƭ㳗

(ጺᝓ) (ᣬ ͜ͺ䆓)

128

Nguyn Vn (1 quyn) Nht
Bn Ti Tr$ng son Q. 74,
Tr. 135, Sh. 2361 䣰⑿ (ጺ 

Nht Bn Trng Hu son 
Q. 84, Tr. 825, Sh. 2713 䪜

Nguyt Chu Hòa Th ng Di
Lc (2 quyn) Nht Bn 
Nguy t Chu Tông H ging
nói, th gi Tào Nguyên biên 
Q. 82, Tr. 549, Sh. 2596 ▊

Ng Chú Kim Cang Bát Nhã
Ba La M
t Kinh Tuyên Di)n
(2 quyn) ng o Nhân
son Q. 85, Tr. 8, Sh. 2733 

ᝓ) (Ⓚ▤ ▅ܰ⏁)

㗒ᡨΚ䇻䑖 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤
▊㗒͜㓠㲟౦Ƞ㑁▁‫㉏ۦ‬
)

Nguyt ng Tam Mui Kinh
(10 quyn) Cao T Na Liên 
Da Xá d ch Q. 15, Tr. 549,
Sh. 639 ▊ⰺፂ⓴ㇺ (᜝ᝓ

) (୐䲣 䈝䆿⋡㑦㗇㵰)

Nguyt Pha Thi%n S Ng/ Lc
(4 quyn) Nht Bn Nguy t
Pha o >n ging nói, th gi
Nguyên Trm cùng mt s
ngi khác ghi Q. 82, Tr. 521,
Sh. 2595 ▊ᬼ⽱⁏㲟䑖 (

᪶ᝓ) (Ⓚ▤ ▊ᬼ䇝ᝌ㲟౦
Ƞ㑁ᔴۛ〸㉏)

Ng Sn Mc Lc (2 quyn) 
Nht Bn Tông Khoái son 
Q. 84, Tr. 843, Sh. 2714 䪜

ςख़䑖 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ͜ӫ
⏁)
Ng Sn Thanh Minh T
p (1
quyn)  Q. 84, Tr. 813, Sh.
2712 䪜ς㒊ⓢ䟰 (ጺᝓ)
Ng Sn T Sao (2 quyn)

ςੀ䍦 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ 䛉՛
⏁)

Ӎ⧟䌣ᘷ㗛㙳⧛㏙㧊ㇺͧ
‫( ܓ‬Ɛᝓ) (ᣬ 䇝⥀⏁)
Ng Di Cáo (1 quyn) Nht
Bn Không Hi son Q. 77,
Tr. 408, Sh. 2431 Ӎ䇻ᠦ (

ጺᝓ) (Ⓚ▤ ੴ‫)⏁ٿ‬

Ng Gi ng Vn Th (1 quyn) 
Nht Bn Nht Hng son 
Q. 84, Tr. 340, Sh. 2700 Ӎ

㴜㒁▀ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ Ⓚ៭
⏁)

Ng Ký (1 quyn) Nht Bn 
Th Giác Thân V ng son 
Q. 78, Tr. 610, Sh. 2493 Ӎ

㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ͕㯅㮼࠺
⏁)
Ng Ngha Khu Truy%n (2
quyn) Nht Bn Nht Hng
son Q. 84, Tr. 301, Sh. 2699 
Ӎ㏶ឿᒨ (Ɛᝓ) (Ⓚ▤

Ⓚ㗂⏁)

Ng Th'nh Lai Mc Lc (1
quyn) Nht Bn Không Hi
son Q. 55, Tr. 1060, Sh. 2161 
Ӎ㳌Ꮰख़䑖 (ጺᝓ) (Ⓚ▤

ੴ‫)⏁ٿ‬

129

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Ng Tc Tánh Ng Vn (1
quyn) Nht Bn Liên Nh
Kiêm Th son Q. 83, Tr. 832,
Sh. 2670 ӍȼˠӍ⑿ (ጺ

Nhân Minh i S Lý Th (6
quyn) Nht Bn Minh
Thuyên trc Q. 69, Tr. 167,
Sh. 2274 ᪻ⓢʗ࣍㬝▀ (

Nhân B n Dc Sanh Kinh Chú
(1 quyn) ông Tn o An
son Q. 33, Tr. 1, Sh. 1693 

Nhân Minh i S Sao (41
quyn) Nht Bn Tng Tun
son Q. 68, Tr. 437, Sh. 2271 
᪻ⓢʗ࣍‫( ן‬᪶᜝ጺᝓ) (

ᝓ) (Ⓚ▤ 㠍ʿᕘ᳕⏁)

ƭ▤⢄ࢤㇺ㰼 (ጺᝓ) (◗
┉ 䇝͖⏁)
Nhân Duyên Tâm Lu
n Tng
Nhân Duyên Tâm Lu
n Thích
(1 quyn)  Q. 32, Tr. 490,
Sh. 1654 ᪻㉊Ӗ㳗䢿Ⴒ᪻

㉊Ӗ㳗䌝 (ጺᝓ)

Nhân Duyên Tâm Thích Lu
n
Khai Quy t Ký (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1178, Sh. 2816 ᪻

㉊Ӗ䌝㳗䛝⦂㰙 (ጺᝓ)

Nhân Minh Chánh Lý Môn
Lu
n B n (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 32, Tr.
1, Sh. 1628 ᪻ⓢ⢫࡞䛒㳗

▤ (ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

Nhân Minh Chánh Lý Môn
Lu
n (1 quyn) ng 
Ngh"a T nh d ch Q. 32, Tr. 6,
Sh. 1629 ᪻ⓢ⢫࡞䛒㳗 (

ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Nhân Minh i S Dung
Quán Sao (9 quyn) Nht Bn 
C Bi n son Q. 69, Tr. 1,
Sh. 2272 ᪻ⓢʗ࣍㨩㺗䍦

(Ɓᝓ) (Ⓚ▤ ᯕ䅛⏁)

ᕉᝓ) (Ⓚ▤ ⓢ㱯㞜)

quyn) ng Hu Chiu
son Q. 44, Tr. 143, Sh. 1841 
᪻ⓢ㏶⒢ (ጺᝓ) (ᣬ օ

⦺⏁)

Nhân Minh Nh
p Chánh Lý
Lu
n Ngha To n Y u (1
quyn) ng Hu Chiu tp 
Q. 44, Tr. 158, Sh. 1842 ᪻

Ⓚ▤ 㣅ȷ⏁)

ⓢᕁ⢫࡞㳗㏶㋩㮥 (ጺᝓ)
(ᣬ օ⦺䟰)

Nhân Minh i S T Ch>ng
T ng Vi Sao (1 quyn) Nht
Bn Trân Hi ký Q. 69, Tr.
402, Sh. 2280 ᪻ⓢʗ᪶࣍

Nhân Minh Nh
p Chánh Lý
Lu
n S (3 quyn) ng 
Khuy C son Q. 44, Tr. 91,
Sh. 1840 ᪻ⓢᕁ⢫࡞㳗࣍

⾠फ़䇟‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤ ࡐ
‫ٿ‬㰙)

Nhân Minh i S (3 quyn) 
Nht Bn Minh Thuyên son 
Q. 69, Tr. 151, Sh. 2273 ᪻

ⓢʗ࣍ (ፂᝓ) (Ⓚ▤ ⓢ㱯
⏁)

Nhân Minh Lu
n S Minh 
ng Sao (12 quyn) Nht
Bn Ph Châu son Q. 68, Tr.
201, Sh. 2270 ᪻ⓢ㳗࣍ⓢ

ⰺ‫( ן‬᜝Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ┤ࡖ
⏁)
Nhân Minh Lu
n S T
T ng Vi L c Chú Thích (3
quyn) Nht Bn Nguyên Tín
son Q. 69, Tr. 291, Sh. 2276 
᪻ⓢ㳗᪶࣍फ़䇟ࣂ㰼䌝 (

ፂᝓ) (Ⓚ▤ ‫ۦ‬Ƀ⏁)

Nhân Minh Ngha on (1
130

(ፂᝓ) (ᣬ ⿢ᯕ⏁)

Nhân Minh Nh
p Chánh Lý
Lu
n (1 quyn) ng 
Huyn Trang d ch Q. 32, Tr.
11, Sh. 1630 ᪻ⓢᕁ⢫࡞㳗

(ጺᝓ) (ᣬ ࠷ʳ㵰)

Nhân Minh To n Y u L c
Ký (1 quyn) Nht Bn Chân
Hng tp Q. 69, Tr. 393, Sh.
2279 ᪻ⓢ㋩㮥ࣂ㰙 (ጺᝓ

) (Ⓚ▤ ५㗂䟰)

Nhân Minh T Ch>ng T ng
Vi L c T Ký (2 quyn) 
Nht Bn Chân Hng tp Q.
69, Tr. 339, Sh. 2277 ᪻ⓢ᪶

Sh. 2275 ᪻ⓢ᪶⾠फ़䇟ੀ

㰙 (ፂᝓ) (Ⓚ▤ 㯉࡞㰙)

Nhân Thiên Nhãn Mc (6
quyn) Tng Trí Chiêu tp 
Q. 48, Tr. 300, Sh. 2006 ƭ

ʘॸख़ (ᕉᝓ) (͗ ┮⓷䟰)

Nhân V ng Bát Nhã à La
Ni Thích (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr.
522, Sh. 996 Ʊ࠺㗛㙳䞊㏙

Ψ䌝 (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Nhân V ng Bát Nhã Kinh S
(6 quyn) Tùy Cát Tng son 
Q. 33, Tr. 314, Sh. 1707 Ʊ

࠺㗛㙳ㇺ࣍ (ᕉᝓ) (䟅 ៥
㣅⏁)

Nhân V ng Bát Nhã Nim
Tng Pháp (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr.
519, Sh. 995 Ʊ࠺㗛㙳ӯ㲧

⧐ (ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Nhân V ng Bát Nhã Th
t
T ng Lu
n quyn nh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 160, Sh.
2744 Ʊ࠺㗛㙳ềफ़㳗ᝓ

〣Ɛ (ጺᝓ)

⾠फ़䇟ࣂੀ㰙 (Ɛᝓ) (Ⓚ
▤ ५㗂䟰)

Nhân V ng H Qu!c Bát
Nhã Ba La M
t a Kinh à
La Ni Nim Tng Nghi Qu# (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 513, Sh. 994 

Nhân Minh T Ch>ng T ng
Vi T Ký (3 quyn) Nht Bn 
Quán Lý ký Q. 69, Tr. 242,

Ʊ࠺㵸᫦㗛㙳⧛㏙㧊ʒㇺ
䞊㏙Ψӯ㲧ᓱ䁿 (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)

131

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Nhân V ng H Qu!c Bát
Nhã Ba La M
t a Kinh S (7
quyn) ng L ng Bôn
thut Q. 33, Tr. 429, Sh. 1709 
Ʊ࠺㵸᫦㗛㙳⧛㏙㧊ʒ

ㇺ࣍ (ጼᝓ) (ᣬ 㘏㺪䆓)

ᕁ䞉⤅䇞ਉ㳗 (Ɛᝓ) (ᣬ
࠷ʳ㵰)
Nh
p B! Tát ng Thuy t
K Vn =ng (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1301, Sh. 2852 ᕁ

Ъ㢧ᯝ㲫ɩ⑿〸 (ጺᝓ)

Nhân V ng H Qu!c Bát
Nhã Ba La M
t a Kinh (2
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 8, Tr. 834, Sh. 246 

Ʊ࠺㵸᫦㗛㙳⧛㏙㧊ʒㇺ
(Ɛᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Nhân V ng H Qu!c Bát
Nhã Kinh S (5 quyn) Tùy 
Trí Khi thuy
t Quán nh ký 
Q. 33, Tr. 253, Sh. 1705 Ʊ

࠺㵸᫦㗛㙳ㇺ࣍ (Ɨᝓ) (
䟅 ┮䣯㲫౦‫݌‬䢷㰙)

Nhân V ng Kinh Khai % (1
quyn) Nht Bn Không Hi
son Q. 56, Tr. 827, Sh. 2200 
Ʊ࠺ㇺ䛝䣧 (ጺᝓ) (Ⓚ▤

ੴ‫)⏁ٿ‬

Nhân V ng Kinh S (1
quyn)  Q. 85, Tr. 166, Sh.
2745 Ʊ࠺ㇺ࣍ (ጺᝓ)
Nhân V ng Kinh S (6
quyn) ng Viên Trc
son Q. 33, Tr. 359, Sh. 1708 
Ʊ࠺ㇺ࣍ (ᕉᝓ) (ᣬ ᫮

⩰⏁)

Nh
p A T$ t Ma Lu
n (2
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 28, Tr. 980, Sh. 1554 

Nh
p Chân Ngôn Môn Tr
Nh Th
t Ki n Gi ng Di)n
Pháp Hoa L c Nghi (2 quyn) 
Nht Bn Viên Trân son 
Q. 56, Tr. 189, Sh. 2192 ᕁ

५㰁䛒ǽʿề㮫㴜‫⧐ܓ‬㝍
ࣂᓱ (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ ᫮ࡐ⏁)

Nh
p i Th?a Lu
n (2
quyn) Bc L ng o Thái
cùng mt s ngi khác d ch 
Q. 32, Tr. 36, Sh. 1634 ᕁʗ

ž㳗 (Ɛᝓ) (ᛳ⩄ 䇝⧧〸
㵰)
Nh
p nh Bt nh +n Kinh
(1 quyn) ng Ngh"a T nh
d ch Q. 15, Tr. 706, Sh. 646 

ᕁ͟Ō͟ᝌㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
㏶⩚㵰)
Nh
p ng Tân Cu Thánh
Giáo Mc Lc (1 quyn) Nht
Bn Viên Nhân son Q. 55,
Tr. 1078, Sh. 2167 ᕁᣬ⒞⥘

㑼⑝ख़䑖 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮
Ʊ⏁)

Nh
p Lng Già Kinh (10
quyn) Nguyên Ngy B 
Lu Chi d ch Q. 16, Tr. 514,
Sh. 671 ᕁ❅Ǹㇺ (᜝ᝓ) (

132

ᔴ୬ 㝈⋡٤⑀㵰)
Nh
p Lng Già Tâm Huy%n
Ngha (1 quyn) ng Pháp
Tng son Q. 39, Tr. 425, Sh.
1790 ᕁ❅ǸӖ࠷㏶ (ጺᝓ

) (ᣬ ⧐㣅⏁)

Nh
p Pháp Gii Th Tánh
Kinh (1 quyn) Tùy Xà Na
Qut a d ch Q. 12, Tr. 234,
Sh. 355 ᕁ⧐ࢺ⽵Ԍㇺ (ጺ

ᝓ) (䟅 䜟䈝Ϸʒ㵰)

Nh
p Xut Nh Môn K Tng
(1 quyn) Nht Bn Thân
Loan son Q. 83, Tr. 654, Sh.
2649 ᕁᗖƐ䛒ɩ䢿 (ጺᝓ

) (Ⓚ▤ 㮼䰳⏁)

Nht Bách Ng& Th
p Tán
Ph
t Tng (1 quyn) ng 
Ngh"a T nh d ch Q. 32, Tr.
758, Sh. 1680 ጺवƗ᜝㶛

Ȇ䢿 (ጺᝓ) (ᣬ ㏶⩚㵰)

Nht K Vn Thù S Li 
ng T à La Ni Nim Tng
Nghi Qu# (1 quyn) ng 
Kim Cang Phc Th d ch Q.
20, Tr. 782, Sh. 1183 ጺ୘⑿

⣄⁏ᘅ⿵̴䞊㏙Ψӯ㲧ᓱ
䁿 (ጺᝓ) (ᣬ 䌣ᘷਸ਼᳕㵰)

Nht Nim a Nim Phân Bit
S (1 quyn) Nht Bn Long
Khoan tác Q. 83, Tr. 919, Sh.
2677 ጺӯʒӯᗢᘁƏ (ጺ

ᝓ) (Ⓚ▤ 䟀Ệȇ)

Nht Nim a Nim Vn Ý (1
quyn) Nht Bn Thân Loan
son Q. 83, Tr. 694, Sh. 2657 
ጺӯʒӯ⑿ղ (ጺᝓ) (Ⓚ

▤ 㮼䰳⏁)

Nht Sn Qu!c S Ng/ Lc (2
quyn) Nht Bn Nht S n
Nht Ninh ging nói, th gi
Liu Chân và mt s ngi khác
cùng ghi Q. 80, Tr. 311, Sh.
2553 ጺς᫦⁏㲟䑖 (Ɛᝓ

) (Ⓚ▤ ጺςጺỂ㲟౦Ƞ㑁
ƌ५〸㉏)

Nht Thâu Lô Ca Lu
n – Long
Th B Tát to (1 quyn) Hu
Ngy Cù àm Bát Nhã Lu
Chi d ch Q. 30, Tr. 253, Sh.
1573 ʈ䃫⹐䆌㳗 – 䳑⟡

㝈㢧䆼 (ጺᝓ) (Ӆ୬ ঢ╠
㗛㙳ࢾ⑀㵰)

Nht Thi t Bí M
t T!i
Th ng Danh Ngha i Giáo
V ng Nghi Qu# (2 quyn) 
Tng Thi H d ch Q. 18, Tr.
536, Sh. 888 ጺᗣ⽌ͺ▅ፃ

៩㏶ʗ⑝࠺ᓱ䁿 (Ɛᝓ) (
͗ ⒧㵸㵰)

Nht Thi t Kinh Âm Ngha
(100 quyn) ng Hu Lâm
son Q. 54, Tr. 311, Sh. 2128 
ጺᗣㇺટ㏶ (ጺवᝓ) (ᣬ

օ࡭⏁)

Nht Thi t Nh Lai Chánh
Pháp Bí M
t Khi p +n Tâm

133

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn 

à La Ni Kinh (1 quyn) 
Tng Thi H d ch Q. 19, Tr.
715, Sh. 1023 ጺᗣʿᏠ⢫

⧐⽌ͺゑᝌӖ䞊㏙Ψㇺ (
ጺᝓ) (͗ ⒧㵸㵰)

Nht Thi t Nh Lai i Bí
M
t V ng V TEng H/u T!i
Th ng Vi Diu i Mn Noa
La Kinh (5 quyn) Tng 
Thiên T!c Tai d ch Q. 18, Tr.
541, Sh. 889 ጺᗣʿᏠʗ⽌

ͺ࠺▢▃▋▅ፃӑˋʗ▂
∲㏙ㇺ (Ɨᝓ) (͗ ʘԫ⮴
㵰)

Nht Thi t Nh Lai Tâm Bí
M
t Toàn Thân Xá Li B o
Khi p +n à La Ni Kinh (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 710, Sh. 1022 

ጺᗣʿᏠӖ⽌ͺᕄ䁞㗇ᘅ
Ỏゑᝌ䞊㏙Ψㇺ (ጺᝓ) (
ᣬ Ōੴ㵰)
Nht Thi t Nh Lai Tâm Bí
M
t Toàn Thân Xá Li B o
Khi p +n à La Ni Kinh (1
quyn – bn khác) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr.
712, Sh. 1022 ጺᗣʿᏠӖ

⽌ͺᕄ䁞㗇ᘅỎゑᝌ䞊㏙
Ψㇺ (ጺᝓ) ᘁ▤ (ᣬ Ōੴ
㵰)

Nht Thi t Nh Lai Thuy t
Ph
t nh Luân V ng Nht
Bách Bát Danh Tán (1 quyn) 
Tng Thi H d ch Q. 19, Tr.

330, Sh. 960 ጺᗣʿᏠ㲫Ȇ

quyn)  Q. 19, Tr. 310౺,
Sh. 954 ጺ̹䢷䃝࠺ӯ㲧

䢷䃝࠺ጺवᕇ៩㶛 (ጺᝓ)
(͗ ⒧㵸㵰)

ᓱ䁿 (ጺᝓ)

Nht Thi t Trí Quang Minh
Tiên Nhân T? Tâm Nhân
Duyên Bt Thc Nhc Kinh (1
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 3, Tr. 457, Sh. 183 ጺᗣ

Nht T nh Luân V ng
Nim Tng Nghi Qu# (1
quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 307, Sh. 954A 
ጺ̹䢷䃝࠺ӯ㲧ᓱ䁿 (ጺ

┮ᔺⓢDŽƭսӖ᪻㉊Ō૘
㒛ㇺ (ጺᝓ) (ʞ㵰)

Nht Th?a Ngha T Ký (1
quyn) Nht Bn Trân Hi
son Q. 70, Tr. 637, Sh. 2304 
ጺž㏶ੀ㰙 (ጺᝓ) (Ⓚ▤

ࡐ‫)⏁ٿ‬

Nht Th?a Ph
t Tánh Hu
Nh
t Sao (1 quyn) Nht Bn 
Tông Pháp S son Q. 70, Tr.
173, Sh. 2297 ጺžȆԌօ

Ⓚ‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤ ͜⧐⁏
⏁)
Nht Th?a Y u Quy t (3
quyn) Nht Bn Nguyên Tín
son Q. 74, Tr. 327, Sh. 2370 
ጺž㮥⦂ (ፂᝓ) (Ⓚ▤

‫ۦ‬Ƀ⏁)

Nht T nh Luân V ng
Du Già Quán Hành Nghi Qu#
(1 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 19, Tr. 313, Sh. 955 

ጺ̹䢷䃝࠺ࡸǸ㯉㪿ᓱ䁿
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Nht T nh Luân V ng
Nim Tng Nghi Qu# (1

134

Nh
t Quang B Tát Nguyt
Quang B Tát à La Ni (1
quyn)  Q. 20, Tr. 660, Sh.
1160 Ⓚᔺ㝈㢧▊ᔺ㝈㢧

䞊㏙Ψ (ጺᝓ)

Nh Ngha (3 quyn) Tùy 
Cát Tng son Q. 45, Tr. 77,
Sh. 1854 Ɛ㳧㏶ (ፂᝓ) (

ᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

䟅 ៥㣅⏁)

Nht T K$ Fc Ph
t nh
Kinh (3 quyn) ng Bt
Không d ch Q. 19, Tr. 285, Sh.
953 ጺ̹ʨߟȆ䢷ㇺ (ፂ

Nh Quyn Sao (2 quyn) 
Nht Bn L ng Bi
n son 
Q. 71, Tr. 109, Sh. 2314 Ɛ

ᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Nht T Ph
t nh Luân
V ng Kinh (5 quyn) ng 
B Lu Chí d ch Q. 19,
Tr. 224, Sh. 951 ጺ̹Ȇ䢷

䃝࠺ㇺ (Ɨᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤
Ӣ㵰)

Nh
t B n Qu!c Th?a Hòa
Ng& Niên Nh
p ng Cu
Pháp Mc Lc (1 quyn) 
Nht Bn Viên Nhân son 
Q. 55, Tr. 1074, Sh. 2165 Ⓚ

▤᫦‫ם‬ᡨƗёᕁᣬ⥘⧐ख़
䑖 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮Ʊ⏁)

Nh
t B n T$ Kheo Viên Trân
Nh
p ng Cu Pháp Mc
Lc (1 quyn) Nht Bn Viên
Trân son Q. 55, Tr. 1097, Sh.
2172 Ⓚ▤⤁Ŕ᫮ࡐᕁᣬ

⥘⧐ख़䑖 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ᫮
ࡐ⏁)

ᝓ䍦 (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ 㘏䇗⏁)

Nhi p i Th?a Gi ng S
quyn ng&, tht (2 quyn) 
 Q. 85, Tr. 982, Sh. 2805 

␮ʗž㴜࣍ᝓ〣Ɨ౦〣ጼ
(Ɛᝓ)
Nhi p i Th?a Lu
n B n (3
quyn) ng Huyn Trang
d ch Q. 31, Tr. 132, Sh. 1594 

␮ʗž㳗▤ (ፂᝓ) (ᣬ ࠷
ʳ㵰)
Nhi p i Th?a Lu
n Ch ng
quyn nht (1 quyn)  
Q. 85, Tr. 1011, Sh. 2807 ␮

ʗž㳗⿲ᝓ〣ጺ (ጺᝓ)

Nhi p i Th?a Lu
n Ch ng
quyn t (1 quyn)  Q.
85, Tr. 1036, Sh. 2809 ␮ʗ

ž㳗⿲ᝓ〣᪶ (ጺᝓ)

Nhi p i Th?a Lu
n L c
S (5 quyn) Nht Bn Ph

135

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

T ch son Q. 68, Tr. 120, Sh.
2269 ␮ʗž㳗ࣂ࣍ (Ɨᝓ

) (Ⓚ▤ ┤ͷ⏁)

Nhi p i Th?a Lu
n Sao (1
quyn)  Q. 85, Tr. 999, Sh.
2806 ␮ʗž㳗‫( ן‬ጺᝓ)
Nhi p i Th?a Lu
n Thích
Lu
n (10 quyn) Tùy Cp a
và Hành C cùng mt s ngi
khác d ch Q. 31, Tr. 271, Sh.
1596 ␮ʗž㳗䌝㳗 (᜝ᝓ

) (䟅 〈ʒᕍ㪿‫ݧ‬〸㵰)

Nhi p i Th?a Lu
n Thích
(10 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 31, Tr. 321, Sh.
1597 ␮ʗž㳗䌝 (᜝ᝓ) (

ᣬ ࠷ʳ㵰)

Nhi p i Th?a Lu
n Thích
(10 quyn) ng Huyn
Trang d ch Q. 31, Tr. 380, Sh.
1598 ␮ʗž㳗䌝 (᜝ᝓ) (

ᣬ ࠷ʳ㵰)

Nhi p i Th?a Lu
n Thích
(15 quyn) Trn Chân

d ch Q. 31, Tr. 152, Sh. 1595 

␮ʗž㳗䌝 (᜝Ɨᝓ) (䞳
५㳧㵰)
Nhi p i Th?a Lu
n (2
quyn) Hu Ngy Pht à
Phi
n a d ch Q. 31, Tr. 97,
Sh. 1592 ␮ʗž㳗 (Ɛᝓ)

(Ӆ୬ Ȇ䞊‫׀‬ʒ㵰)

Nhi p i Th?a Lu
n (3

quyn) Trn Chân
d ch 
Q. 31, Tr. 113, Sh. 1593 ␮

ʗž㳗 (ፂᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

Nhi p i T$ Lô Giá Na
Thành Ph
t Thn Bi n Gia
Trì Kinh Nh
p Liên Hoa Thai
Tng H i Hi Bi Sanh Mn 
La Qu ng i Nim Tng
Nghi Qu# Cúng D ng
Ph ng Tin Hi (3 quyn) 
ng Du Bà Ca La d ch 
Q. 18, Tr. 65, Sh. 850 ␮ʗ

⤄⹐䇰䈝֦Ȇਥ㶋ᙼ‫ئ‬ㇺ
ᕁ㠍㝍㓐㣅‫▇ٿ‬Ջࢤ▂㛬
␯₰ʗӯ㲧ᓱ䁿ȥ䥝⒤ȳ
▇ (ፂᝓ) (ᣬ 䃫̆䆌㏙㵰)

Nhi p Lu
n Ch ng – quyn 
nht (1 quyn)  Q. 85,
Tr. 1022, Sh. 2808 ␮㳗⿲ᝓ

〣ጺ (ጺᝓ)

Nhi p Vô Ngi i Bi Tâm i 
à La Ni Kinh K Nht Pháp
Trung Xut Vô L ng Ngha
Nam Ph ng Mãn Nguyn B 
à Lc H i Hi Ng& B Ch
Tôn =ng HoEng Th Lc
Ph ng V C
p Oai Nghi Hình
S.c Chp Trì Tam Ma Da
Tiêu Xí Mn La Nghi Qu#
(1 quyn) ng Bt Không
d ch Q. 20, Tr. 129, Sh. 1067 

␮⯰⼪ʗՋӖʗ䞊㏙Ψㇺ
㰉ጺ⧐ţᗖ⯰䌡㏶ᜳ⒤⫖
䣰㬨䞊㞉‫▇ٿ‬Ɨ䉓㳹Γ〸
Ҕ㲔ᙷ⒤ǻឦˮᓱҭ㘒ᯒ

136

‫ئ‬ፂ⍺㑦⁳▂㛬㏙ᓱ䁿
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)
Nhuy Hý Da Kinh (3 quyn) 
ng Bt Không d ch Q.
18, Tr. 760, Sh. 897 㡫ᡈ㑦

ㇺ (ፂᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Nh Lai Nh Ch>ng Hi
H ng Vn (1 quyn) Nht
Bn Thân Loan son Q. 83,
Tr. 677, Sh. 2655 ʿᏠƐ⾠

䆕៭⑿ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ 㮼䰳
⏁)
Nh Lai Ph ng Tin Thin
X o Chú Kinh (1 quyn) Tùy 
Xà Na Qut a d ch Q. 21,
Tr. 565, Sh. 1334 ʿᏠ⒤ȳ

ᥠЛᡆㇺ (ጺᝓ) (䟅 䜟䈝
Ϸʒ㵰)

Nh Lai S T H!ng Kinh (1
quyn) Nguyên Ngy Pht
à Phi
n a d ch Q. 17, Tr.
888, Sh. 835 ʿᏠ⁏̴᠘ㇺ

(ጺᝓ) (ᔴ୬ Ȇ䞊‫׀‬ʒ㵰)

ਕ⑝ᚹ䂀࠺ㇺ (ጺᝓ) (ᣬ
࠷ʳ㵰)

Nh Lai Trang Nghiêm Trí
Hu Quang Minh Nh
p Nht
Thi t Ph
t C nh Gii Kinh (2
quyn) Nguyên Ngy àm
Ma Lu Chi d ch Q. 12, Tr.
239, Sh. 357 ʿᏠ㛷᪏┮օ

ᔺⓢᕁጺᗣȆᱞࢺㇺ (Ɛ
ᝓ) (ᔴ୬ ╠⍺٤⑀㵰)

Nh Pháp Kinh Hin Tu Tác
Pháp (1 quyn) Nht Bn 
Tông Khoái son Q. 84, Tr.
890, Sh. 2730 ʿ⧐ㇺⴹɊ

ȇ⧐ (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ͜ӫ⏁)

Nh Th
t Lu
n Ph n Cht
Nn Phm (1 quyn) Trn 
Chân
d ch Q. 32, Tr. 28,
Sh. 1633 ʿề㳗ឩ㻈䠋ᢝ

(ጺᝓ) (䞳५ 㳧㵰)

Nh Lai Ti Kim Quan Chúc
Ly Thanh Tnh Trang
Nghiêm Kính Ph c Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1361,
Sh. 2877 ʿᏠᬃ䌣✃᪬㆖

‫⩚ں‬㛷᪏⑫ਸ਼ㇺ (ጺᝓ)

Nh Lai Thành o Kinh (1
quyn)  Q. 85, Tr. 1405,
Sh. 2890 ʿᏠ֦䇝ㇺ (ጺ

ᝓ)

Nh Lai Th Giáo Th.ng
Quân V ng Kinh (1 quyn) 
ng Huyn Trang d ch 
Q. 14, Tr. 786, Sh. 515 ʿᏠ

Nh Thuy t Tu Hành Sao (1
quyn) Nht Bn Nht Liên
son Q. 84, Tr. 289, Sh. 2697 
ʿ㲫Ɋ㪿‫( ן‬ጺᝓ) (Ⓚ▤

Ⓚ㠍⏁)

Nh Tnh Hòa Th ng Ng/
Lc (2 quyn) Tng Vn T
biên Q. 48, Tr. 121, Sh. 2002 

ʿ⩚ᡨΚ㲟䑖 (Ɛᝓ) (͗
⑿ㆇ㉏)

137

Mc lc i Tng Kinh

Chính vn

Nh Ý B o Châu Chuyn
Luân Bí M
t Hin Thân
Thành Ph
t Kim Luân Chú
V ng Kinh (1 quyn) ng 
Bt Không d ch Q. 19, Tr.
330, Sh. 961 ʿղỎࡖ䃼䃝

⽌ͺⴹ䁞֦Ȇ䌣䃝ᡆ࠺ㇺ
(ጺᝓ) (ᣬ Ōੴ㵰)

Nh Ý Luân B Tát Quán
Môn Ngha Chú Bí Quy t (1
quyn) không rõ ngi d ch 
Q. 20, Tr. 215, Sh. 1088 ʿ

ղ䃝㝈㢧㯉䛒㏶⧟⽌㰤 (
ጺᝓ) (ʞ㵰)

Nh Ý Luân à La Ni Kinh (1
quyn) ng B Lu
Chí d ch Q. 20, Tr. 188, Sh.
1080 ʿղ䃝䞊㏙Ψㇺ (ጺ

ᝓ) (ᣬ 㝈⋡٤Ӣ㵰)

Ni Càn T Vn Vô Ngã Ngha
Kinh (1 quyn) Tng Nht
Xng d ch Q. 32, Tr. 172, Sh.
1643 ΨƋ̴ᤫ⯰֧㏶ㇺ (

ጺᝓ) (͗ Ⓚ⾣㵰)

Ni Y t Ma (3 quyn) ng 
Hoài T tp Q. 40, Tr. 538,
Sh. 1810 Ψ㏹ਉ (ፂᝓ) (

ᣬ ⇒ㆇ䟰)

Nim Ph
t C nh (2 quyn) 
ng o Cnh và Thi n 
o cùng su tp Q. 47, Tr.
120, Sh. 1966 ӯȆ䔳 (Ɛᝓ

) (ᣬ 䇝䔳, ᥠ䇝ᕍ䟰)

Nim Ph
t Tam Mui B o

V ng Lu
n (3 quyn) ng 
Phi Tích son Q. 47, Tr. 134,
Sh. 1967 ӯȆፂ⓴Ỏ࠺㳗

(ፂᝓ) (ᣬ 䤲䑽⏁)

Nim Ph
t Tam Mui Pháp
Ng/ (1 quyn) Nht Bn 
Chân Thnh son Q. 77, Tr.
279, Sh. 2421 ӯȆፂ⓴⧐

ᝓ)
Ni t Bàn Kinh S (1 quyn) 
Q. 85, Tr. 304, Sh. 2765 ‫ڃ‬

➔ㇺ࣍ (ጺᝓ)

‫➔ڃ‬㳗 (ጺᝓ) (ᔴ୬ 䇞ਉ
㝈⋡㵰)

Nim Tng K t H Pháp Ph
Thông Ch B (1 quyn) 
ng Kim Cang Trí thut 
Q. 18, Tr. 900, Sh. 904 ӯ㲧

Ni t Bàn Tông Y u (1 quyn) 
Tân La Nguyên Hiu son 
Q. 38, Tr. 239, Sh. 1769 ‫ڃ‬

Ni t Bàn Huy%n Ngha Phát
Nguyên C Y u (4 quyn) 
Tng Trí Viên thut Q. 38,
Tr. 15, Sh. 1766 ‫࠷➔ڃ‬㏶

⸫‫⟾ۦ‬㮥 (᪶ᝓ) (͗ ┮᫮
䆓)

Ni t Bàn Kinh B n H/u Kim
Vô K Lu
n (1 quyn) Trn 
Chân
d ch Q. 26, Tr. 281,
Sh. 1528 ‫➔ڃ‬ㇺ▤▋ƹ⯰

ɩ㳗 (ጺᝓ) (䞳 ५㳧㵰)

Ni t Bàn Kinh Du Ý (31
quyn) Tùy Cát Tng son 
Q. 38, Tr. 230, Sh. 1768 ‫ڃ‬

➔ㇺ䇕ղ (ፂ᜝ጺᝓ) (䟅
៥㣅⏁)

Ni t Bàn Kinh Ngha Ký (1
quyn)  Q. 85, Tr. 280A,
Sh. 2764 ‫➔ڃ‬ㇺ㏶㰙 (ጺ

138

࣍ (ጺᝓ) (ᣬ օ⩚⏁)

Ni t Bàn Lu
n (1 quyn) 
Nguyên Ngy t Ma B 
d ch Q. 26, Tr. 277, Sh. 1527 

㲟 (ጺᝓ) (Ⓚ▤ ५ॖ⏁)

ㆷ㵸⧐┤䆶㳹䉓 (ጺᝓ) (
ᣬ 䌣ᘷ┮䆓)

Ôn Tht Kinh S (1 quyn) 
ng Hu T nh son Q.
85, Tr. 536, Sh. 2780 ⪯ͨㇺ

➔͜㮥 (ጺᝓ) (⒞㏙ ᔴ╢
⏁)

N/ Vin Ng Th (2 quyn) 
Nht Bn Ch!ng Không son 
Q. 83, Tr. 395, Sh. 2624 ʸ

䞥Ӎ▀ (Ɛᝓ) (Ⓚ▤ 㵊ੴ
⏁)

Oánh Sn Thanh Quy (2
quyn) Nht Bn Oánh S n
Thi u C:n son Q. 82, Tr. 423,
Sh. 2589 ⵢς‫ں‬㮬 (Ɛᝓ)

(Ⓚ▤ ⵢςㆠࡿ⏁)

Ô Sô Sáp Minh V ng Nghi
Qu# Phn T (1 quyn)  
Q. 21, Tr. 141, Sh. 1226 ⯌

㙑⬛ⓢ࠺ᓱ䁿⛒̹ (ጺᝓ)

Ôn Tht Kinh Ngha Ký (1
quyn) Tùy Hu Vin son 
Q. 39, Tr. 512, Sh. 1793 ⪯

ͨㇺ㏶㰙 (ጺᝓ) (䟅 օ䇧
⏁)

139

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful