CALENDARUL PRINCIPALELOR LUCRĂRI ÎN PEPINIERA DENDROLOGICĂ

Ianuarie-februarie. Se fac lucrări pentru reţinerea zăpezii pe parcele, unde urmează să se facă însămânţări şi butăşiri. Se face aprovizionarea cu îngrăşăminte minerale şi organice. Se iau măsuri de protecţie împotriva rozătoarelor. Se întocmesc planuri de producţie şi se aprovizionează pepiniera cu seminţe, îngrăşăminte etc., conform acestor planuri. Se repară maşinile şi uneltele. Se ţin cursuri de calificare pentru muncitori. Se organizează activitatea muncitorilor permanenţi în ateliere, pentru confecţionarea de împletituri, rogojini etc. Se stratifică seminţe şi se controlează desfăşurarea stratificării, consemnând observaţiile într-un registru special. La unele specii, seminţele încolţite sunt mutate în strat de zăpadă. Se scutură zăpada de pe conifere şi plante mamă, pentru a preveni frângerea sau dezbinarea ramurilor. Martie. Se continuă aprovizionarea pepinierei cu îngrăşăminte, materiale, seminţe etc., şi cu repararea uneltelor şi maşinilor. Se degajează de zăpadă canalele de scurgere. Se supraveghează procesul de stratificare şi se pun la stratificat alte seminţe. Se seamănă unele specii de Spirea, de conifere etc. Se recoltează lujeri pentru confecţionat butaşi în uscat. Se fasonează butaşi şi se pun la păstrare în şanţuri cu zăpadă, acoperite de frunze uscate. În zilele mai calde, se încep lucrările de formare a coroanei în parcelele cu forme artistice. În sectorul cu plante mamă se grămădeşte zăpadă în jurul trandafirilor acoperindu-i cu un strat subţire de rumeguş, frunze uscate etc. Se scutură zăpada de pe conifere, se curăţă trunchiurile şi ramurile de licheni. Spre sfârşitul lunii se recoltează lujeri pentru altoirile de primăvară şi se stratifică în şanţuri cu nisip umed. Se montează adăposturi (cuiburi artificiale) pentru păsările care ajută la combaterea biologică a dăunătorilor. Aprilie. În toate sectoarele din pepinieră se pregăteşte solul pentru semănat şi plantat. Parcelele arate de cu toamnă se grăpează în lung şi în lat, iar pe cele neîngrăşate, se introduc îngrăşăminte minerale şi organice. În locurile unde solul a fost bătătorit, se ară introducându-se concomitent substanţe pentru combaterea dăunătorilor, acolo unde se semnalează prezenţa lor. Se lucrează la straturile pentru semănat şi repicat şi se trece la executarea semănăturilor, la aplicarea îngrăşării suplimentare şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor. Plantele protejate pe timp de iarnă se eliberează de materialele de protecţie. În sectorul de înmulţire, se seamănă, în primul rând, seminţele încolţite. Semănăturile cu seminţe mici se acopăr cu mulci de paie, iar dacă timpul e secetos, se udă. Pe măsură ce timpul se încălzeşte, mulciul bătătorit de pe semănăturile de toamnă se afânează. Se reduce sistemul de protecţie imediat ce încep să răsară puieţii, iar când răsărirea se produce în masă, se îndepărtează. Se montează pe piloni sistemul de umbrire la speciile cărora le prieşte acest lucru. Pentru păstrarea umidităţii în sol, se aplică grăpatul sau afânatul cu grebla metalică de mână. Se continuă cu supravegherea seminţelor puse la stratificat. Se recoltează înainte de umflarea mugurilor, lujeri pentru altoi şi butaşi şi se pun la păstrare. Se controlează starea mugurilor, lujeri pentru altoi şi butaşi şi se pun la păstrare. Se controlează starea în care se află butaşii recoltaţi anterior. Se butăşesc în verde specii de conifere (Thuja, Picea) şi se aşează la înrădăcinat în răsadniţe reci. Se plantează butaşii în uscat în parcelele din pepinieră. Se scot butaşii înrădăcinaţi din tocurile de răsadniţă şi se plantează în parcele. Se fac lucrări de formare a coroanei şi se execută tăieri „la cep” (recepare) pentru a imprima o creşterea verticală a axului la Platanus. În şcoala de altoit se desfac muşuroaiele la exemplarele altoite la colet; se desfac legăturile la altoii care s-au prins. Se însămânţează borceagul sau alte plante în cadrul aplicării asolamentului. În sectorul cu plante mamă se continuă cu tăierile la arbori şi arbuşti şi la marcotiere. Se execută lucrări de muşuroire la marcotiere, de afânare, de aplicare a îngrăşămintelor suplimentare şi de mulcire a solului în jurul trunchiurilor la plantele mamă. Se fac altoiri cu ramura detaşată şi se valorifică materialul săditor, corespunzător STAS-ului. Mai. În toate sectoarele pepinierei se desfăşoară lucrări de întreţinere a plantelor. Parcelele eliberate de puieţi se ară. Se continuă cu aplicarea suplimentară a îngrăşămintelor minerale şi organice. Se aduce în stare de funcţionare sistemul de udat. Se aranjează arterele de circulaţie. Se aplică lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor. Se însămânţează ultimele partide de seminţe. Se supraveghează răsărirea plantelor şi se reglează sistemul de umbrire, după starea vremii. În răsadniţe cu butaşi de conifere, se aplică lucrări de întreţinere (udat, aerisit etc.). La sfârşitul lunii începe multiplicarea prin butaşi în verde la specii de foioase (Syringa etc.). În şcolile de altoit şi de formare a coroanelor se aplică ciupitul lăstarilor, îndepărtarea lujerilor porniţi din portaltoi (în special la Rosa) şi a cepilor la altoii crescuţi. În sectorul de plante mamă se marcotează lăstarii dezvoltaţi prin arcuirea şi acoperirea lor cu pământ. Se recoltează şi se seamănă seminţele de la specii la care acestea se maturează în luna mai (Ulmus, Salix, Populus etc.) Iunie. În toate sectoarele se execută lucrări de întreţinere; afânarea solului, plivit, prăşit etc. Se aplică îngrăşăminte suplimentare şi lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor. Se continuă cu compostarea resturilor organice. Se multiplică prin butăşiri în verde specii de foioase şi se însămânţează specii care-şi

1

maturează seminţele în această lună (Acer saccharium etc.). În şcolile de altoit şi format coroane se continuă cu lucrările de dirijare a creşterii plantelor, prin ciupirea şi arcuirea lăstarilor; prin îndepărtarea ramurilor pornite din portaltoi la Rosa; prin tăierea la inel a lăstarilor de pe trunchi etc. În sectorul de plante mamă se aplică lucrări de întreţinere (prăşit, udat etc.) şi de muşuroire a marcotelor şi drajonilor destinaţi valorificării. Iulie. În toate sectoarele se continuă cu lucrări de întreţinere. Se iau măsuri de combatere a bolilor şi dăunătorilor. Se continuă cu butăşiri în verde, iar butaşii înrădăcinaţi se repică în straturi destinate în acest scop. Se recoltează şi se prelucrează seminţele la unele specii de foioase. În şcolile de format coroanele se continuă cu lucrări de dirijare a creşterii prin tunderea, ciupirea şi arcuirea lăstarilor; prin tăierea ramurilor la inel, îndepărtarea uscăturilor. În şcolile de altoit se fac lucrări pregătitoare pentru altoiri: udarea cu 2 săptămâni înainte de începerea altoirii; curăţirea trunchiului de ramuri în zona altoirii; desfacerea pământului şi îndepărtarea ramurilor din zona coletului etc. Se pregătesc şi se verifică uneltele şi materialele de altoit. Se face instructajul altoitorilor, care în a doua jumătate a lunii încep altoirea. În sectorul plante mamă se face a treia muşuroire a marcotelor şi se aplică îngrăşarea suplimentară. August. În toate sectoarele se continuă cu lucrări de întreţinere şi de compostare a resturilor organice. Se continuă cu recoltarea şi prelucrarea seminţelor. Se pregăteşte solul pentru semănat şi plantat. În prima jumătate a lunii se continuă cu repicarea butaşilor în verde, înrădăcinaţi. În cea de a doua jumătate a lunii, seminţele de la unele specii se stratifică,(ex. Cornus, Viburnum etc.). Se plantează în teren puieţii de conifere proveniţi din butaşi. Se continuă cu altoirea în oculaţie, până pe la 20-25 august. Se controlează plantele altoite şi, acolo unde este cazul, se realtoieşte. În sectorul plante mamă se continuă recoltarea seminţelor, pe măsură ce acestea se maturează. Se afânează solul în jurul trunchiului la plantele mamă. Septembrie. În toate sectoarele unde s-a eliberat terenul, se fac udări. Se completează necesarul de seminţe şi plante pentru procesul de producţie. În sectorul de înmulţire se continuă cu semănarea seminţelor recoltate de curând, sau a celor stratificate. Se scot şu se stratifică puieţii proveniţi pe cale generativă sau din butaşi în verde înrădăcinaţi de la specii rezistente la temperaturi scăzute. Se iau măsuri de protejare pe timp de iarnă a arborilor şi arbuştilor din speciile sensibile la temperaturi scăzute. În sectorul plantelor mamă, se sapă terenul în jurul trunchiului şi se introduc îngrăşăminte organice. În a doua jumătate a lunii se fac plantări pentru completarea golurilor din şcolile de altoit sau de format coroane. Marcotele înrădăcinate se separă de plantele mamă şi se plantează în parcele, cu excepţia celor de la speciile sensibile la ger, care se despart şi se plantează la primăvară (aprilie). Octombrie. În toate sectoarele se termină arăturile de toamnă. Pe parcelele unde în primăvară urmează să se facă plantări, se introduc îngrăşăminte organice. Se iau măsuri pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor. Se demontează conductele din sistemul de udat, se curăţă şi se pun la adăpost. Se colectează frunze uscate şi se aşează în grămezi la locul unde vor fi folosite ca izolant termic, pe semănături, tocuri de răsadniţe, gropi de stratificare etc., în lunile de iarnă. În sectorul de înmulţire se fac straturi, se termină lucrările de semănat, se prelucrează fructele recoltate şi se stratifică seminţele pentru însămânţările de primăvară. Se recoltează lujeri pentru confecţionarea de butaşi în uscat. Se plantează în vederea înrădăcinării, butaşii în uscat de Populus, Salix etc. Se stratifică în vederea păstrării peste iarnă fructe şi seminţe de Quercus, Aesculus. Se iau măsuri de protejare pe timp de iarnă a arbuştilor de la speciile sensibile la temperaturi scăzute. La tufele de Rosa se îndepărtează concomitent şi fructele false care se mai menţin pe ramuri. Se muşuroiesc exemplarele altoite în ochi dormind, pentru a proteja altoii pe timp de iarnă. Se sapă gropi pentru plantările de primăvară. Până la 15-20 octombrie se termină scoaterea şi plantarea marcotelor înrădăcinate. Se face afânarea solului între rândurile de marcote. Noiembrie-decembrie. În toate sectoarele se face inventarierea materialelor existente. Se procură şi se transportă îngrăşăminte minerale şi organice. Se transportă pe parcele îngrăşămintele organice şi se depozitează în grămezi. Se repară maşinile şi uneltele, tocurile de răsadniţe. Se aprovizionează cu insecticide, fungicide şi alte materiale. Se face bilanţul activităţii pe un an. Se întocmeşte planul de producţie. Se iau măsuri de combatere a dăunătorilor în depozite. Se organizează munca în ateliere de confecţionat rogojini, împletituri din răchită etc. În sectorul de înmulţire se continuă cu stratificarea seminţelor şi supravegherea procesului de stratificare. În sectorul plante mamă se scutură zăpada de pe ramuri şi se recoltează seminţe de la unele specii (Robinia, Ailanthus etc.).

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful