Godin XVI na Poned djeljak, 25. jun na/lipnja 2012.

godine

Broj/Број

48 

Годин XVI на Пон недјељак, 25. јуна 2012. год динe ISSN 1512-7486 - bosanski jezik N ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik N ISSN 1512-7508 - srpski jezik N

VIJEĆE MINISTAR E RA BOSNE I H HERCEGOV VINE 560
Na osno člana 17. Zak ovu kona o finansira institucija B anju Bosne i Hercegovine ( ("Službeni glasn BiH", br. 61/ i 49/09), čla 17. nik /04 ana Zakona o Vije ministara Bo i Hercegovine ("Službeni g eću osne glasnik BiH", br. 30/0 42/03, 81/06 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i člana 03, 6, 9 3. stav (1) Od dluke o privrem menom finansiran institucija B nju Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovi za h ine period oktoba - decembar 20 godine ("Službeni glasnik BiH", ar 011. broj 85/11), na prijedlog Direk a kcije za koordin naciju policijskih tijela, h Vijeće minista Bosne i Herc ara cegovine, na 5. sjednici održano dana s oj 05.04.2012. go odine, donijelo j je O ODO OBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE A E REZER RVE BUDŽET INSTITUC TA CIJA BOSNE I HERCEG GOVINE I ME EĐUNARODN OBAVEZ NIH ZA BOSNE I H HERCEGOVI INE Član 1. (Pred dmet Odluke) Ovom O Odlukom odobr ravaju se sredst iz tekuće re tva ezerve Budžeta inst titucija Bosne i Hercegovin i međunar ne rodnih obaveza Bos govine Direkci za koordin iji sne i Herceg naciju policijskih tijela u iznosu od 61.239,00 KM d M. Član 2. (Namjena sredstava) Sredstva iz člana 1. ov Odluke Direk a ve kcija za koordin naciju policijskih tij jela će koristiti za finansiranj režijskih tro i je oškova odnosno obav veza koje se o odnose na 2011. godinu, kao i za o evidentiranja obaveza nakon 10.02.2011. go n odine.

Član 3 3. Odluke) (Realizacija O Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo u e nsija i trezora Bosne i H a Hercegovine i Direkcija za finan koord dinaciju policijs tijela. skih 4. Član 4 (Stupanje na snagu) a Ova Odluka st tupa na snagu d danom donošen i objavljuje nja se u "Službenom gla " asniku BiH". VM broj 72/ /12 Predsjedavajući 5. aprila 2012. godine 5 g istara BiH Vijeća mini Sarajevo Vjekoslav Be evanda, s. r. Na osnovu član 17. Zakona o financiranju in nka nstitucija Bosne i Her rcegovine ("Služ žbeni glasnik BiiH", br. 61/04 i 49/09), članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bo Z u osne i Hercegov vine ("Službeni glasn BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), nik 6, i čla anka 3. stavka (1) Odluke o privremenom financiranju a m institu ucija Bosne i Hercegovine i m H međunarodnih obveza Bosne i o Herce egovine za perio listopad - pro od osinac 2011. god ("Službeni dine glasn BiH", broj 85/11), na prijed nik 8 dlog Direkcije za koordinaciju z polici ijskih tijela, Vi ijeće ministara Bosne i Herce egovine, na 5. sjedn održanoj dan 05.04.2012. g nici na godine, donijelo je j O ODOBRAV VANJU SRED DSTAVA IZ TE EKUĆE REZERVE PR R RORAČUNA IN NSTITUCIJA BOSNE I HER RCEGOVINE I MEĐUNAR RODNIH OBVE EZA BOSNE OVINE I HERCEGO Članak 1. (Predmet Od dluke) t Ovom Odlukom odobravaju se sredstva iz tekuće rezerve Prora ačuna institucij Bosne i H ja Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u iz znosu od 61.239 9,00 KM.

OD DLUKU

ODLUK KU

Broj 48 - Strana 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Članak 2. (Namjena sredstava) Sredstva iz članka 1. ove Odluke Direkcija za koordinaciju policijskih tijela će koristiti za financiranje režijskih troškova odnosno obveza koje se odnose na 2011. godinu, kao i za evidentiranja obveza nakon 10.02.2011. godine. Članak 3. (Realizacija Odluke) Za realiziranje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Članak 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedatelj VM broj 72/12 Vijeća ministara BiH 5. travnja 2012. godine Vjekoslav Bevanda, v. r. Sarajevo На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04 и 49/09), члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), и члана 3. став (1) Одлуке о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период октобар-децембар 2011. године ("Службени гласник БиХ", број 85/11), на приједлог Дирекције за координацију полицијских тијела, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 5. сједници одржаној дана 05.04.2012. године, донио је О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И МЕЋУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом Одлуком одобравају се средства из текуће резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине Дирекцији за координацију полицијских тијела у износу од 61.239,00 КМ. Члан 2. (Намјена средстава) Средства из члана 1. ове Одлуке Дирекција за координацију полицијских тијела ће користити за финансирање режијских трошкова односно обавеза које се односе на 2011. годину, као и за евидентирања обавеза након 10.02.2011. године. Члан 3. (Реализација Одлуке) За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине и Дирекција за координацију полицијских тијела. Члан 4. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 72/12 Предсједавајући 5. априла 2012. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

561

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici održanoj 21. marta 2012. godine, donijelo je O PRIVREMENOM OVLAŠTAVANJU INSTITUCIJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH I ANALITIČKIH POSLOVA U PODRUČJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA Član 1. (Predmet) Ovom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine privremeno ovlaštava institucije za vođenje stručnih i analitičkih poslova u području vinogradarstva i vinarstva, a to su: a) "Federalni agromediteranski zavod Mostar", Biskupa Čule 10, 88 000 Mostar; b) "Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo", Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo; c) "Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka", Jovana Dučića 1, 78 000 Banja Luka; d) "Sistem Qualita, S d.o.o. Pale", Magistralni put bb, 71420 Pale. Član 2. (Privremeno ovlaštenje) (1) Institucije se privremeno ovlaštavaju da vrše poslove izrade elaborata, organoleptičkog ocjenjivanja vina, izrade prateće dokumentacije i izdavanja uvjerenja potrebnih za prometovanje grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, kao i obavljanje drugih stručnih i analitičkih poslova u oblasti vinogradarstva i vinarstva. (2) Dokumentaciju iz stava (1) ovog člana proizvođač je dužan priložiti uz zahtjev Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa radi izdavanja rješenja za označavanje vina oznakom "zaštićeno geografsko porijeklo" ili "priznato geografsko porijeklo". (3) Ovlaštenje kojim se privremeno ovlaštavaju institucije iz člana 1. ove Odluke traje do sticanja uslova za ovlaštavanje institucija u skladu s novim Zakonom o vinu Bosne i Hercegovine. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedavajući VM broj 73/12 Vijeća ministara BiH 21. marta 2012. godine Vjekoslav Bevanda, s. r. Sarajevo Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici održanoj 21. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU

ОДЛУКУ

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 48 - Strana 3

O PRIVREMENOM OVLAŠTAVANJU INSTITUCIJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH I ANALITIČKIH POSLOVA U PODRUČJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA Članak 1. (Predmet) Ovom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine privremeno ovlaštava institucije za vođenje stručnih i analitičkih poslova u području vinogradarstva i vinarstva, a to su: a) "Federalni agromediteranski zavod Mostar", Biskupa Čule 10, 88 000 Mostar; b) "Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo", Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo; c) "Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka", Jovana Dučića 1, 78 000 Banja Luka; d) "Sistem Qualita, S d.o.o. Pale", Magistralni put bb, 71420 Pale. Članak 2. (Privremeno ovlaštenje) (1) Institucije se privremeno ovlaštavaju da vrše poslove izrade elaborata, organoleptičkog ocjenjivanja vina, izrade prateće dokumentacije i izdavanja uvjerenja potrebitih za prometovanje grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, kao i obavljanje drugih stručnih i analitičkih poslova u oblasti vinogradarstva i vinarstva. (2) Dokumentaciju iz stavka (1) ovog članka proizvođač je dužan priložiti uz zahtjev Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa radi izdavanja rješenja za označavanje vina oznakom "zaštićeno zemljopisno podrijetlo" ili "priznato zemljopisno podrijetlo". (3) Ovlaštenje kojim se privremeno ovlaštavaju institucije iz članka 1. ove Odluke traje do stjecanja uvjeta za ovlaštavanje institucija sukladno novom Zakonu o vinu Bosne i Hercegovine. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 73/12 Predsjedatelj 21. ožujka 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 4. сједници одржаној 21. марта 2012. године, донио је О ПРИВРЕМЕНОМ ОВЛАШЋИВАЊУ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И АНАЛИТИЧКИХ ПОСЛОВА У ПОДРУЧЈУ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНАРСТВА Члан 1. (Предмет) Овом Одлуком Савјет министара Босне и Херцеговине привремено овлашћује институције за вођење стручних и аналитичких послова у подручју виноградарства и винарства, а то су: а) "Федерални агромедитерански завод Мостар", Бискупа Чуле 10, 88 000 Мостар;

ODLUKU

"Пољопривредно-прехрамбени факултет Сарајево", Змаја од Босне 8, 71 000 Сарајево; ц) "Институт за заштиту здравља Републике Српске Бања Лука", Јована Дучића 1, 78 000 Бања Лука; д) "Sistem Qualita, S d.o.o. Pale", Магистрални пут бб, 71420 Пале. Члан 2. (Привремено овлашћење) (1) Институције се привремено овлашћују да врше послове израде елабората, органолептичког оцјењивања вина, израде пратеће документације и издавања увјерења потребних за прометовање грожђа, вина и других производа од грожђа и вина, као и обављање других стручних и аналитичких послова у области виноградарства и винарства. (2) Документацију из става (1) овог члана произвођач је дужан да приложи уз захтјев Министарству спољне трговине и економских односа ради издавањa рјешења за означавање вина ознаком "заштићено географско поријекло" или "признато географско поријекло". (3) Овлашћење којим се привремено овлашћују институције из члана 1. ове Одлуке траје до стицања услова за овлашћивање институција у складу са новим Законом о вину Босне и Херцеговине. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ броj 73/12 Предсједавајући 21. марта 2012. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р. б)

562

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 10. sjednici održanoj 12. juna 2012. godine, donijelo je O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA VIZA ČLANOVIMA EGIPATSKOG ANSAMBLA "NUBIJSKI BUBNJEVI" UČESNIKA 5. MEĐUNARODNOG FESTIVALA FOLKLORA "DUKAT FEST" 2012. Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom oslobađaju se od plaćanja viza sedamnaest članova egipatskog ansambla "Nubijski bubnjevi", učesnika 5. Međunarodnog festivala folklora "Dukat fest" 2012, koji se održava od 16. do 20. juna 2012. godine u Banja Luci, Modriči, Gradiški i Prnjavoru. Član 2. (Subjekti primjene) Oslobađanje od plaćanja viza za lica iz člana 1. ove Odluke odnosi se na dolazak na Međunarodni aerodrom Sarajevo dana 16. juna 2012. godine i odlazak iz Bosne i Hercegovine dana 20. juna 2012. godine, prema zvaničnom spisku učesnika koji je sastavni dio ove Odluke. Član 3. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

ODLUKU

ОДЛУКУ

Broj 48 - Strana 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Član 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 74/12 Predsjedavajući 12. juna 2012. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r. SPISAK ČLANOVA EGIPATSKOG ANSAMBLA "NUBIJSKI BUBNJEVI" UČESNIKA 5. MEĐUNARODNOG FESTIVALA FOLKLORA "DUKAT FEST" 2012. u periodu od 16. do 20. juna 2012. godine
Br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ime i prezime Funkcija u trupi Spol muški muški muški muški muški muški muški muški muški muški muški ženski ženski muški Datum i mjesto rođenja 11.7.1953. Cairo 03.8.1959. Kalyoubia 17.12.1960. Sharkia 18.10.1949. Sharkia 25.10.1961. Cairo 30.6.1977. Giza 12.8.1968. Cairo 07.10.1970. Aswan 22.10.1977. Aswan 26.4.1984. Cairo 06.11.1957. Aswan 29.10.1983. Aswan 31.8.1972. Aswan 27.02.1971. Sharkia 28.8.1991. Sharkia 01.4.1992. Sharkia 27.11.1961. Menoufia Broj pasoša A00147323 A00093020 737188 701513 A05150036 385681 A06616707 33218 A00090275 41481 4432528 A06568546 5268434 670999 Datum i mjesto izdavanja pasoša 19.4.2008. MUP Egipta 18.3.2008. MUP Egipta 26.8.2007. MUP Egipta 16.8.2006. MUP Egipta 13.8.2011. MUP Egipta 24.10.2007. MUP Egipta 29.3.2012. MUP Egipta 04.7.2006. MUP Egipta 17.3.2008. MUP Egipta 07.8.2007. MUP Egipta 23.11.2009. MUP Egipta 27.3.2012. MUP Egipta 12.01.2010. MUP Egipta 14.01.2007. MUP Egipta 28.6.2008. MUP Egipta 07.11.2009. MUP Egipta 30.6.2007. MUP Egipta Datum isteka pasoša 18.4.2015. 17.3.2015. 25.8.2014. 15.8.2013. 12.8.2018. 23.10.2014. 28.3.2019. 3.7.2013. 16.3.2015. 6.8.2014. 22.11.2016. 26.3.2019. 11.1.2017. 13.1.2014.

15 16 17

Intesar Abdelfattah direktor trupe Metwally Gabn Reda Sobhy Farrag svirač na rababi Farag Saleh Ahmed Ali svirač na mizmaru Amer Badr Hassan Badr Elsvirač na neju Mzin Said Hassan Ghidan svirač na tabli Hassan Hany Abdelaal Owis tanura plesač Abdelaal Ashraf Sayed solo pjevač Mohamed Osman Samir Abdel Shakour svirač na udaraljkama Mabrouk Ahmed Dahab Hassan svirač na udaraljkama Ahmed Dahab Amir Hegazy Ahmed svirač na udaraljkama Aly Mohamed Sherif plesač Mohamed Idris Shaimaa Hassan plesačica Dahab Sadek Lamiaa Abdou plesačica Mabrouk Osman Tharwat Mohamed plesač Amin Ahmed Abou Elleil Nada Ibrahim plesačica Mohamed Ibrahim Nourhan El Sayed plesačica Desouki Hussein Seham Esmaeel koreografkinja Yousef Metwally

ženski ženski ženski

3173291 A00968742 33127

27.6.2015. 6.11.2016. 29.6.2014.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 48 - Strana 5

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 10. sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donijelo je O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA VIZA ČLANOVIMA EGIPATSKOG ANSAMBLA "NUBIJSKI BUBNJEVI" SUDIONIKA 5. MEĐUNARODNOG FESTIVALA FOLKLORA "DUKAT FEST" 2012. Članak 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom oslobađaju se od plaćanja viza sedamnaest članova egipatskog ansambla "Nubijski bubnjevi", sudionika 5. Međunarodnog festivala folklora "Dukat fest" 2012, koji se održava od 16. do 20. lipnja 2012. godine u Banja Luci, Modriči, Gradiški i Prnjavoru.

ODLUKU

Članak 2. (Subjekti primjene) Oslobađanje od plaćanja viza za osobe iz članka 1. ove Odluke odnosi se na dolazak na Međunarodnu zračnu luku Sarajevo dana 16. lipnja 2012. godine i odlazak iz Bosne i Hercegovine dana 20. lipnja 2012. godine, prema zvaničnom spisku sudionika koji je sastavni dio ove Odluke. Članak 3. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Članak 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Predsjedatelj VM broj 74/12 Vijeća ministara BiH 12. lipnja 2012. godine Vjekoslav Bevanda, v. r. Sarajevo

SPISAK ČLANOVA EGIPATSKOG ANSAMBLA "NUBIJSKI BUBNJEVI" SUDIONIKA 5. MEĐUNARODNOG FESTIVALA FOLKLORA "DUKAT FEST" 2012. u razdoblju od 16. do 20. lipnja 2012. godine
Br. Ime i prezime Funkcija u trupi Spol Datum i mjesto rođenja 11.7.1953. Cairo 3.8.1959. Kalyoubia 17.12.1960. Sharkia 18.10.1949. Sharkia 25.10.1961. Cairo 30.6.1977. Giza 12.8.1968. Cairo 7.10.1970. Aswan 22.10.1977. Aswan 26.4.1984. Cairo 6.11.1957. Aswan 29.10.1983. Aswan 31.8.1972. Aswan 27.2.1971. Sharkia 28.8.1991. Sharkia 1.4.1992. Sharkia 27.11.1961. Menoufia Broj putovnice Datum i mjesto izdavanja putovnice 19.4.2008. MUP Egipta 18.3.2008. MUP Egipta 26.8.2007. MUP Egipta 16.8.2006. MUP Egipta 13.8.2011. MUP Egipta 24.10.2007. MUP Egipta 29.3.2012. MUP Egipta 4.7.2006. MUP Egipta 17.3.2008. MUP Egipta 7.8.2007. MUP Egipta 23.11.2009. MUP Egipta 27.3.2012. MUP Egipta 12.1.2010. MUP Egipta 14.1.2007. MUP Egipta 28.6.2008. MUP Egipta 7.11.2009. MUP Egipta 30.6.2007. MUP Egipta Datum isteka putovnice 18.4.2015. 17.3.2015. 25.8.2014. 15.8.2013. 12.8.2018. 23.10.2014. 28.3.2019. 3.7.2013. 16.3.2015. 6.8.2014. 22.11.2016. 26.3.2019. 11.1.2017. 13.1.2014. 27.6.2015. 6.11.2016. 29.6.2014.

1 2 3 4

Intesar Abdelfattah Metwally Gabn Reda Sobhy Farrag Farag Saleh Ahmed AliAmer

ravnatelj trupe svirač na rababi svirač na mizmaru

muški muški muški muški muški muški muški muški muški muški muški ženski ženski muški ženski ženski ženski

A00147323 A00093020 737188 701513 A05150036 385681 A06616707 33218 A00090275 41481 4432528 A06568546 5268434 670999 3173291 A00968742 33127

Badr Hassan Badr Elsvirač na neju Mzin 5 Said Hassan Ghidan svirač na tabli Hassan 6 Hany Abdelaal Owis tanura plesač Abdelaal 7 Ashraf Sayed Mohamed solo pjevač Osman 8 Samir Abdel Shakour svirač na udaraljkama Mabrouk Ahmed 9 Dahab Hassan Ahmed svirač na udaraljkama Dahab 10 Amir Hegazy Ahmed Aly svirač na udaraljkama 11 Mohamed Sherif Mohamed Idris 12 Shaimaa Hassan Dahab Sadek 13 Lamiaa Abdou Mabrouk Osman 14 Tharwat Mohamed Amin AhmedAbou Elleil 15 Nada Ibrahim Mohamed Ibrahim 16 Nourhan El Sayed Desouki Hussein 17 SehamEsmaeel Yousef Metwally plesač plesačica plesačica plesač plesačica plesačica koreografkinja

Broj 48 - Strana 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 10. сједници одржаној 12. јуна 2012. године, донио је О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ВИЗА ЧЛАНОВИМА ЕГИПАТСКОГ АНСАМБЛА "НУБИЈСКИ БУБЊЕВИ" УЧЕСНИКА 5. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА "ДУКАТ ФЕСТ" 2012. Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом Одлуком ослобађају се од плаћања виза седамнаест чланова египатског ансамбла "Нубијски бубњеви", учесника 5. Међународног фестивала фолклора "Дукат фест" 2012, који се одржава од 16. до 20. јуна 2012. године у Бања Луци, Модричи, Градишки и Прњавору.

ОДЛУКУ

Члан 2. (Субјекти примјене) Ослобађање од плаћања виза за лица из члана 1. ове Одлуке односи се на долазак на Међународни аеродром Сарајево дана 16. јуна 2012. године и одлазак из Босне и Херцеговине дана 20. јуна 2012. године, према званичном списку учесника који је саставни дио ове Одлуке. Члан 3. (Реализација Одлуке) За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине и Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине. Члан 4. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 74/12 Предсједавајући 12. јуна 2012. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

СПИСАК ЧЛАНОВА ЕГИПАТСКОГ АНСАМБЛА "НУБИЈСКИ БУБЊЕВИ" УЧЕСНИКА 5. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА "ДУКАТ ФЕСТ" 2012. у периоду од 16. до 20. јуна 2012. године
Бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Име и презиме Функција у трупи Пол мушки мушки мушки мушки мушки мушки мушки мушки мушки мушки мушки женски женски мушки Датум и мјесто рођења 11.7.1953. Cairo 03.8.1959. Kalyoubia 17.12.1960. Sharkia 18.10.1949. Sharkia 25.10.1961. Cairo 30.6.1977. Giza 12.8.1968. Cairo 07.10.1970. Aswan 22.10.1977. Aswan 26.4.1984. Cairo 06.11.1957. Aswan 29.10.1983. Aswan 31.8.1972. Aswan 27.02.1971. Sharkia 28.8.1991. Sharkia 01.4.1992. Sharkia 27.11.1961. Menoufia Број пасоша А00147323 А00093020 737188 701513 А05150036 385681 А06616707 33218 А00090275 41481 4432528 А06568546 5268434 670999 Датум и мјесто издавања пасоша 19.4.2008. МУП Египта 18.3.2008. МУП Египта 26.8.2007. МУП Египта 16.8.2006. МУП Египта 13.8.2011. МУП Египта 24.10.2007. МУП Египта 29.3.2012. МУП Египта 04.7.2006. МУП Египта 17.3.2008. МУП Египта 07.8.2007. МУП Египта 23.11.2009. МУП Египта 27.3.2012. МУП Египта 12.01.2010. МУП Египта 14.01.2007. МУП Египта 28.6.2008. МУП Египта 07.11.2009. МУП Египта 30.6.2007. МУП Египта Датум истека пасоша 18.4.2015. 17.3.2015. 25.8.2014. 15.8.2013. 12.8.2018. 23.10.2014. 28.3.2019. 03.7.2013. 16.03.2015. 06.8.2014. 22.11.2016. 26.3.2019. 11.1.2017. 13.1.2014.

15 16 17

Intesar Abdelfattah директор трупе Metwally Gabn Reda Sobhy Farrag свирач на рабаби Farag Saleh Ahmed Ali свирач на мизмару Amer Badr Hassan Badr свирач на неју El-Mzin Said Hassan Ghidan свирач на табли Hassan Hany Abdelaal Owis танура плесач Abdelaal Ashraf Sayed соло пјевач Mohamed Osman Samir Abdel Shakour свирач на удараљкама Mabrouk Ahmed Dahab Hassan свирач на удараљкама Ahmed Dahab Amir Hegazy Ahmed свирач на удараљкама Aly Mohamed Sherif плесач Mohamed Idris Shaimaa Hassan плесачица Dahab Sadek Lamiaa Abdou плесачица Mabrouk Osman Tharwat Mohamed плесач Amin Ahmed Abou Elleil Nada Ibrahim плесачица Mohamed Ibrahim Nourhan El Sayed плесачица Desouki Hussein Seham Esmaeel кореографкиња Yousef Metwally

женски женски женски

3173291 А00968742 33127

27.6.2015. 06.11.2016. 29.6.2014.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 48 - Strana 7

Na osnovu člana 317. stav 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08) i člana 14. stav 3. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08 i 49/09), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 122. sjednici, održanoj 05.06.2012. godine, donio je O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA PERIOD OD 01. JULA 2012. GODINE DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE Član 1. Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope kompenzatorne kamate za period od 01. jula 2012. godine do 31. decembra 2012. godine. Član 2. Visina stope kompenzatorne kamate za period iz člana 1. ove odluke iznosi 12%. Član 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 01. jula 2012. godine. Predsjednik Upravnog odbora Broj UO 0506/149/12 Dr. Nikola Špirić, s. r. 05. juna 2012. godine Temeljem članka 317. stavak 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08) i članka 14. stavak 3. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08 i 49/09), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje na 122. sjednici, održanoj 05.06.2012. godine, donio je O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA 2012. GODINE DO 31. PROSINCA 2012. GODINE Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope kompenzatorne kamate za razdoblje od 01. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine. Članak 2. Visina stope kompenzatorne kamate za razdoblje iz članka 1. ove odluke iznosi 12%. Član 3. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 01. srpnja 2012. godine. Predsjedatelj Upravnog odbora Broj UO 0506/149/12 Dr. Nikola Špirić, v. r. 05. lipnja 2012. godine На основу члана 317. став 2. Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 63а/04, 60/06 и

BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 563

57/08) и члана 14. став 3. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08 и 49/09), Управни одбор Управе за индиректно опорезивање на 122. сједници, одржаној 05.06.2012. године, донио је О ВИСИНИ СТОПЕ КОМПЕНЗАТОРНЕ КАМАТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈУЛА 2012. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ Члан 1. Овом Одлуком утврђује се висина стопе компензаторне камате за период од 01. јула 2012. године до 31. децембра 2012. године. Члан 2. Висина стопе компензаторне камате за период из члана 1. ове одлуке износи 12%. Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од 01. јула 2012. године. Предсједник Број УО 0506/149/12 Управног одбора 05. јуна 2012. године Др Никола Шпирић, с. р.

ОДЛУКУ

ODLUKU

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07 i 4/08), člana 11. i člana 43. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 05.06.2012. godine, donio je O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11), u članu 2. stav (1) mijenja se definicija pojma "držalac skladišta ulja za za loženje" i glasi: "držalac skladišta ulja za loženje" - označava pravno lice koje, uz ispunjenje uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine uljem za loženje EL i LS propisanih entitetskim propisima o trgovini, izvrši registraciju kod UIO", dodaje se pojam: "Carinska tarifa Bosne i Hercegovine koja je sastavni dio Odluke o usuglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH - u daljnjem tekstu CT BiH". Član 2. Član 3. mijenja se i glasi: "Član 3. (Motorni benzin) (1) Motornim benzinom, u smislu člana 5. tačka a) Zakona smatra se: a) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) manjim od 98 koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 51 00 CT BiH, b) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) od 98 ili većim koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 59 00 CT BiH,

564

PRAVILNIK

ODLUKU

Broj 48 - Strana 8 c)

SLUŽBENI GLASNIK BiH a)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

motorni benzin za avione koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 31 00 CT BiH, d) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za upotrebu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 11 00 CT BiH, e) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za hemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 15 00 CT BiH. (2) Bezolovnim motornim benzinom, u smislu člana 5. tačka a) Zakona smatra se: a) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) manjim od 95, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 41 00 CT BiH, b) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali sa manjim od 98, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 45 00 CT BiH, c) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) 98 ili većim, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 49 00 CT BiH, d) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za upotrebu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 11 00 CT BiH, e) motorni benzin sa sadržajem olova ne veći od od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za hemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 15 00 CT BiH". Član 3. Član 4. mijenja se i glasi: "Član 4. (Dizel gorivo i ostala gasna ulja) Dizel gorivom i ostalim gasnim uljima, u smislu člana 5. tačka b) Zakona smatra se: a) Dizel gorivo koje se, u skladu s propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao takva vrsta proizvoda, a ovisno od sadržaja sumpora svrstava se u okviru tarifnih oznaka 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00 i 2710 19 48 00 CT BiH, b) Gasna ulja koja sadrže biodizel, a koja se ovisno od sadržaja sumpora, svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00 CT BiH, c) Ostala gasna ulja, osim ulja lož ulja ekstra lakog, koja se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00 i 2710 19 48 00 CT BiH, d) Gasna ulja koja su namijenjena za upotrebu u specifičnim procesima, a koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 19 31 00 CT BiH, e) Gasna ulja koja su namijenjena za hemijsku preradu, a koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 19 35 00 CT BiH.". Član 4. Član 5. mijenja se i glasi: "Član 5. Kerozin (petrolej) Kerozinom, u smislu člana 5. tačka c) Zakona smatra se:

Kerozin koji se koristi kao gorivo za mlazne avione, a svrstava se u okviru tarifne oznake 2710 19 21 00 CT BiH, b) Ostali kerozini koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 271019 25 00 CT BiH, c) Kerozin koji namijenjen za upotrebu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 11 00 CT BiH, d) Kerozin koji namijenjen za hemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 15 00 CT BiH". Član 5. Član 6. mijenja se i glasi: "Član 6. (Lož ulje ekstra lako i lako specijalno) (1) Lož uljem ekstra lakim (EL), u smislu člana 5. tačka d) Zakona smatra se: a) Proizvod koji se, u skladu s propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao lož ulje ekstra lako, a ovisno od sadržaja sumpora svrstava se u okviru tarifnih oznaka ex 2710 19 43 10, 2710 19 46 10, 2710 19 47 10 i 2710 19 48 10 CT BiH, b) Lož ulje ekstra lako koje je namijenjeno za upotrebu u specifičnim procesima, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 31 00 CT BiH, c) Lož ulje ekstra lako koje je namijenjeno za hemijsku preradu, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 35 00 CT BiH. (2) Lož uljem lakim specijalnim (LS), u smislu člana 5. tačka d) Zakona smatra se: a) Proizvod koji se, u skladu s propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao lož ulje lako specijalno, a svrstava u okviru tarifne oznake ex 2710 19 62 10 CT BiH, b) Lož ulje lako specijalno koje je namijenjeno za upotrebu u specifičnim procesima, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 51 00 CT BiH, c) Lož ulje lako specijalno koje je namijenjeno za hemijsku preradu, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 55 00 CT BiH.". Član 6. Član 7. mijenja se i glasi: "Član 7. (Duhanske prerađevine) Duhanskim prerađevinama, u smislu odredbe člana 6. Zakona, smatraju se: a) Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2402 10 00 00 CT BiH, b) Cigarete koje sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00 CT BiH, c) Duhan za vodenu lulu koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 11 00 00 CT BiH, d) Duhan za pušenje koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2403 19 10 00 i duhan za pušenje iz tarifne oznake 2403 19 90 00 CT BiH pod uslovom da je priređen za maloprodaju, e) Duhan za žvakanje i šmrkanje koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 99 10 00 CT BiH, f) Ostali proizvodi pod uvjetom da sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2403 99 90 00 CT BiH, g) Homogenizirani ili rekonstituisani duhan koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 91 00 00 CT BiH pod uvjetom da je priređen za maloprodaju.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 48 - Strana 9

Član 7. Član 8. mijenja se i glasi: "Član 8. (Bezalkoholna pića) Bezalkoholnim pićima u smislu člana 7. stav (1) Zakona, smatraju se: a) Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćnih baza i biljnih ekstrakata, energetska pića i aromatizirana osvježavajuća bezalkoholna pića koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2202 10 00 CT BiH, b) Osvježavajuća bezalkoholna pića od surutke koja se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2202 90 91 00, 2202 90 95 00 i 2202 90 99 00 CT BiH, c) Voćni nektari koji sadrže manje od 50% soka u prirodnom stanju koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2202 90 10 00 CT BiH". Član 8. Član 9. mijenja se i glasi: "Član 9. (Alkohol, alkoholna pića i voćne prirodne rakije) (1) Alkoholom u smislu člana 8. stava (1) Zakona, smatra se: a) Nedenaturirani etil alkohol koji se svrstava u okviru tarifnih oznaka 2207 10 00 00, 2208 90 91 00 i 2208 90 99 00 CT BiH, b) Denaturirani etil alkohol koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2207 20 00 00 CT BiH, c) Sirovi destilat koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2208 20 40 00 CT BiH pod uvjetom da je dobiven destilacijom vina od grožđa. (2) Alkoholnim pićima u smislu člana 8. stava (2) Zakona, smatraju se alkoholna pića koja sadrže više od 2% etil alkohola i koja se kao takva stavljaju u promet u skladu sa propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima za ovu vrstu proizvoda, a svrstavaju se u okviru tarifnih brojeva 2206 i 2208 CT BiH, osim piva, vina i voćne prirodne rakije. (3) Voćnom prirodnom rakijom u smislu člana 8. stava (3) Zakona, smatraju se: a) Proizvodi koji se ovisno od sirovine od koje se proizvodi, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu s propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima za ovu vrstu proizvoda, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka ex 2208 20 29 10, ex 2208 20 89 10, 2208 90 33 00, ex 2208 90 33 10, 2208 90 38 00, ex 2208 90 38 10?2208 90 45 00, 2208 90 48 00 i 2208 90 71 00 CT BiH, b) Sirovi destilati koji se svrstavaju u okviru tarifne ex 2208 90 38 20 CT BiH, c) Sirovi destilat koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2208 20 40 00 CT BiH pod uvjetom da je dobiven destilacijom komine od grožđa.". Član 9. Član 10. mijenja se i glasi: "Član 10. (Pivo) Pivom, u smislu člana 9. stav (1) Zakona, smatra se: a) Bezalkoholno pivo čije zapreminsko učešće alkohola nije veće od 0.5%, a koje se svrstava u tarifnu oznaku 2202 90 10 00 CT BiH. b) Pivo dobiveno od slada koje se svrstava u okviru tarifnog broja 2203 CT BiH. c) Pivo sa dodacima (mješavine piva s voćnim prerađevinama, voćnim sokovima, alkoholnim i osvježavajućim bezalkoholnih pićima) sa

zapreminskim učešćem alkohola većim od 0.5%, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka 2206 00 39 00, 2206 00 59 00 i 2206 00 89 00 CT BiH". Član 10. Član 11. mijenja se i glasi: "Član 11. (Vino) Vinom, u smislu člana 9. stava (2) Zakona, smatra se: a) Vina od grožđa, uključujući i pojačana vina, koja se svrstavaju u tarifni broj 2204 CT BiH b) Vermut i ostala vina od grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima koja se svrstavaju u tarifni broj 2205 CT BiH". Član 11. Član 12. mijenja se i glasi: "Član 12. (Kahva) (1) Sirovom kahvom, u smislu člana 10. tačka a) Zakona smatra se nepržena kahva, sa ili bez kofeina, koja se svrstava u okviru tarifnih oznaka 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00 CT BiH (2) Prženom kahvom, u smislu člana 10. tačka b) Zakona smatra se pržena kahva, sa ili bez kofeina, u zrnu ili mljevena, a koja se svrstava u okviru tarifnih oznaka 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00 CT BiH (3) Ljuskama i opnama pržene kahve se, u smislu člana 10. tačka c) Zakona, smatraju se proizvodi koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 0901 90 10 00 CT BiH (4) Ostalim proizvodima od kahve koji u sebi sadrže 50% ili više kahve, u smislu odredbe člana 10. tačka d) Zakona, smatraju se: a) Zamjene kahve koje sadrže 50% ili više kahve, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 0901 90 90 00 CT BiH b) Ekstrakti, esencije i koncentrati kahve, koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2101 11 00 00 CT BiH. c) Preparati dobiveni na osnovu ekstrakata, esencija ili koncentrata kahve, ili na osnovu kahve, pod uvjetom da sadrže 50% ili više ekstrakata, esencija, ili koncentrata kahve, odnosno kahve, koji se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 CT BiH". Član 12. U članu 49. u stavu (3) tačka a) riječi "stava (2) Pravilnika" zamjenjuju se riječima "stava (1) tačka c) Pravilnika "", Stav (4) se mijenja i glasi: "(4) Nadležni organ UIO je dužan da u roku od 15 dana odluči o zahtjevu iz stava (1) ovog člana, a u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva da izvrši povrat uplaćene akcize". Član 13. U članu 50. stavu (3) tački b) riječ "strane" briše se, a u tački c) iza riječi "iznosu" interpunkcijski znak "." zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "," i dodaju riječi "a u slučaju uvoza, uvoznu carinsku prijavu za puštanje u slobodan promet robe za koju je plaćena akciza". Član 14. U članu 51. stavu (2) tački a) briše se oznaka "EX 1". Član 15. Član 55. mijenja se i glasi:

Broj 48 - Strana 10

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

"Član 55. (Skladište ulja za loženje) (1) Pod skladištem ulja za loženje u smislu člana 33. Zakona podrazumijeva se prostor koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine uljem za loženje propisanih entitetskim propisima o trgovini. (2) Odredba stava (1) ovog člana odnosi se i na benzisku pumpnu stanicu kao maloprodajni objekat u kojem se promet na malo ulja za loženje EL i LS obavlja preko verifikovanih uređaja za istakanje." Član 16. U članu 56. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana obavezno se prilaže rješenje nadležnog organa o odobravanju obavljanja djelatnosti trgovine uljem za loženje." Član 17. (1) U članu 57. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Porezni obveznici koji vrše prodaju ulja za loženje EL i LS iz samostalnih posebnih skladišta ili direktnom isporukom potrošaču - dostavom na adresu kupca, dužni su voditi evidenciju o kupcima koji vrše nabavku ulja za loženje." (2) U istom članu u stavu (3) iza riječi: "Porezni obveznici" dodaju se riječi "iz stava (1) ovog člana". (3) U istom članu iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Porezni obveznici koji promet ulja za loženje EL i LS obavljaju na benzinskim pumpnim stanicama preko verifikovanih uređaja za istakanje dužni su evidenciju o prometu ulja za loženje voditi u skladu sa entitetskim propisima. " Član 18. U članu 59. stavu (1) riječi "tačka a) i c)" se brišu. Član 19. Član 61. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Postupak oslobađanja od plaćanja putarine pri uvozu dizel goriva po odlukama iz člana 60. ovog Pravilnika provodi UIO u skladu sa propisima o indirektnim porezima kojim je reguliran predmetni postupak.'' Član 20. Iza člana 71. dodaje se član 71a. koji glasi: "UIO se zadužuje da vrši usklađivanje tarifnih oznaka proizvoda koji se oporezuju akcizom i koji su bliže određeni u ovom Pravilniku u skladu sa Odlukom o usuglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH''. Član 21. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 02-02-38-2/12 Predsjedavajući UO 05. juna 2012. godine Dr. Nikola Špirić, s. r. Temeljem članka 14. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07 i 4/08), članka 11. i članka 43. Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 05.06.2012. godine, donio je

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Članak 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11), u članku 2. stavak (1) mijenja se definicija pojma "držatelj skladišta ulja za za loženje" i glasi: "držatelj skladišta ulja za loženje" - označava pravnu osobu koja, uz ispunjenje uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine uljem za loženje EL i LS propisanih entitetskim propisima o trgovini, izvrši registraciju kod UNO", dodaje se pojam: "Carinska tarifa Bosne i Hercegovine koja je sastavni dio Odluke o usuglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH - u daljnjem tekstu CT BiH". Članak 2. Članak 3. mijenja se i glasi: "Članak 3. (Motorni benzin) (1) Motornim benzinom, u smislu članka 5. točka a) Zakona smatra se: a) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) manjim od 98 koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 51 00 CT BiH, b) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) od 98 ili većim koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 59 00 CT BiH, c) motorni benzin za zrakoplove koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 31 00 CT BiH, d) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za uporabu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 11 00 CT BiH, e) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za kemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 15 00 CT BiH. (2) Bezolovnim motornim benzinom, u smislu članka 5. točka a) Zakona smatra se: a) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) manjim od 95, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 41 00 CT BiH, b) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali sa manjim od 98, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 45 00 CT BiH, c) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) 98 ili većim, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 49 00 CT BiH, d) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za uporabu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 11 00 CT BiH, e) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za kemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 15 00 CT BiH.".

PRAVILNIK

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH b)

Broj 48 - Strana 11

Članak 3. Članak 4. mijenja se i glasi: "Članak 4. (Dizel gorivo i ostala gasna ulja) Dizel gorivom i ostalim gasnim uljima, u smislu članka 5. točka b) Zakona smatra se: a) Dizel gorivo koje se, sukladno propisima o kvaliteti i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao takva vrsta proizvoda, a ovisno od sadržaja sumpora svrstava se u okviru tarifnih oznaka 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00 i 2710 19 48 00 CT BiH, b) Gasna ulja koja sadrže biodizel, a koja se ovisno od sadržaja sumpora, svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00 CT BiH, c) Ostala gasna ulja, osim ulja lož ulja ekstra lakog, koja se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00 i 2710 19 48 00 CT BiH, d) Gasna ulja koja su namijenjena za uporabu u specifičnim procesima, a koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 19 31 00 CT BiH, e) Gasna ulja koja su namijenjena za kemijsku preradu, a koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 19 35 00 CT BiH". Članak 4. Članak 5. mijenja se i glasi: "Članak 5. Kerozin (petrolej) Kerozinom, u smislu članka 5. točka c) Zakona smatra se: a) Kerozin koji se koristi kao gorivo za mlazne zrakoplove, a svrstava se u okviru tarifne oznake 2710 19 21 00 CT BiH, b) Ostali kerozini koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 271019 25 00 CT BiH, c) Kerozin koji namijenjen za uporabu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 11 00 CT BiH, d) Kerozin koji namijenjen za kemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 15 00 CTBiH". Članak 5. Članak 6. mijenja se i glasi: "Članak 6. (Lož ulje ekstra lako i lako specijalno) (1) Lož uljem ekstra lakim (EL), u smislu članka 5. točka d) Zakona smatra se: a) Proizvod koji se, sukladno propisima o kvaliteti i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao lož ulje ekstra lako, a ovisno od sadržaja sumpora svrstava se u okviru tarifnih oznaka ex 2710 19 43 10, 2710 19 46 10, 2710 19 47 10 i 2710 19 48 10 CT BiH, b) Lož ulje ekstra lako koje je namijenjeno za uporabu u specifičnim procesima, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 31 00 CT BiH, c) Lož ulje ekstra lako koje je namijenjeno za kemijsku preradu, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 35 00 CT BiH. (2) Lož uljem lakim specijalnim (LS), u smislu članka 5. točka d) Zakona smatra se: a) Proizvod koji se, sukladno propisima o kvaliteti i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao lož ulje lako specijalno, a svrstava u okviru tarifne oznake ex 2710 19 62 10 CT BiH,

Lož ulje lako specijalno koje je namijenjeno za uporabu u specifičnim procesima, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 51 00 CT BiH, c) Lož ulje lako specijalno koje je namijenjeno za kemijsku preradu, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 55 00 CT BiH.". Članak 6. Članak 7. mijenja se i glasi: "Članak 7. (Duhanske prerađevine) Duhanskim prerađevinama, u smislu odredbe članka 6. Zakona, smatraju se: a) Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2402 10 00 00 CT BiH, b) Cigarete koje sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00 CT BiH, c) Duhan za vodenu lulu koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 11 00 00 CT BiH, d) Duhan za pušenje koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2403 19 10 00 i duhan za pušenje iz tarifne oznake 2403 19 90 00 CT BiH pod uvjetom da je priređen za maloprodaju, e) Duhan za žvakanje i šmrkanje koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 99 10 00 CT BiH, f) Ostali proizvodi pod uvjetom da sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2403 99 90 00 CT BiH, g) Homogenizirani ili rekonstituisani duhan koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 91 00 00 CT BiH pod uvjetom da je priređen za maloprodaju. Članak 7. Članak 8. mijenja se i glasi: "Članak 8. (Bezalkoholna pića) Bezalkoholnim pićima u smislu članka 7. stavak (1) Zakona, smatraju se: a) Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćnih baza i biljnih ekstrakata, energetska pića i aromatizirana osvježavajuća bezalkoholna pića koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2202 10 00 CT BiH. b) Osvježavajuća bezalkoholna pića od surutke koja se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2202 90 91 00, 2202 90 95 00 i 2202 90 99 00 CT BiH, c) Voćni nektari koji sadrže manje od 50% soka u prirodnom stanju koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2202 90 10 00 CT BiH.". Članak 8. Članak 9. mijenja se i glasi: "Članak 9. (Alkohol, alkoholna pića i voćne prirodne rakije) (1) Alkoholom u smislu članka 8. stavka (1) Zakona, smatra se: a) Nedenaturirani etil alkohol koji se svrstava u okviru tarifnih oznaka 2207 10 00 00, 2208 90 91 00 i 2208 90 99 00 CT BiH, b) Denaturirani etil alkohol koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2207 20 00 00 CT BiH, c) Sirovi destilat koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2208 20 40 00 CT BiH pod uvjetom da je dobiven destilacijom vina od grožđa. (2) Alkoholnim pićima u smislu članka 8. stavka (2) Zakona, smatraju se alkoholna pića koja sadrže više od 2% etil

Broj 48 - Strana 12

SLUŽBENI GLASNIK BiH a)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

(3)

(1)

(2)

(3) (4)

alkohola i koja se kao takva stavljaju u promet sukladno propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima za ovu vrstu proizvoda, a svrstavaju se u okviru tarifnih brojeva 2206 i 2208 CT BiH, osim piva, vina i voćne prirodne rakije. Voćnom prirodnom rakijom u smislu članka 8. stavka (3) Zakona, smatraju se: a) Proizvodi koji se ovisno od sirovine od koje se proizvodi, stavljaju u promet kao takva vrsta pića sukladno propisima o kvaliteti i drugim zahtjevima za ovu vrstu proizvoda, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka ex 2208 20 29 10, ex 2208 20 89 10, 2208 90 33 00, ex 2208 90 33 10, 2208 90 38 00, ex 2208 90 38 10, 2208 90 45 00, 2208 90 48 00 i 2208 90 71 00 CT BiH, b) Sirovi destilati koji se svrstavaju u okviru tarifne ex 2208 90 38 20 CT BiH, c) Sirovi destilat koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2208 20 40 00 CT BiH pod uvjetom da je dobiven destilacijom komine od grožđa.". Članak 9. Članak 10. mijenja se i glasi: "Članak 10. (Pivo) Pivom, u smislu članka 9. stavak (1) Zakona, smatra se: a) Bezalkoholno pivo čije zapreminsko učešće alkohola nije veće od 0.5%, a koje se svrstava u tarifnu oznaku 2202 90 10 00 CT BiH. b) Pivo dobiveno od slada koje se svrstava u okviru tarifnog broja 2203 CT BiH. c) Pivo sa dodatcima (mješavine piva s voćnim prerađevinama, voćnim sokovima, alkoholnim i osvježavajućim bezalkoholnih pićima) sa zapreminskim učešćem alkohola većim od 0.5%, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka 2206 00 39 00, 2206 00 59 00 i 2206 00 89 00 CT BiH". Članak 10. Članak 11. mijenja se i glasi: "Članak 11. (Vino) Vinom, u smislu člana 9. stavka (2) Zakona, smatra se: a) Vina od grožđa, uključujući i pojačana vina, koja se svrstavaju u tarifni broj 2204 CT BiH b) Vermut i ostala vina od grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima koja se svrstavaju u tarifni broj 2205 CT BiH". Članak 11. Članak 12. mijenja se i glasi: "Članak 12. (Kava) Sirovom kavom, u smislu članka 10. točka a) Zakona smatra se nepržena kava, sa ili bez kofeina, koja se svrstava u okviru tarifnih oznaka 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00 CT BiH Prženom kavom, u smislu članka 10. točka b) Zakona smatra se pržena kava, sa ili bez kofeina, u zrnu ili mljevena, a koja se svrstava u okviru tarifnih oznaka 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00 CT BiH Ljuskama i opnama pržene kave se, u smislu članka 10. točka C) Zakona, smatraju se proizvodi koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 0901 90 10 00 CT BiH Ostalim proizvodima od kave koji u sebi sadrže 50% ili više kave, u smislu odredbe članka 10. točka d) Zakona, smatraju se:

Zamjene kave koje sadrže 50% ili više kave, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 0901 90 90 00 CT BiH b) Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2101 11 00 00 CT BiH. c) Preparati dobiveni na temelju ekstrakata, esencija ili koncentrata kave, ili na temelju kave, pod uvjetom da sadrže 50% ili više ekstrakata, esencija, ili koncentrata kave, odnosno kave, koji se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 CT BiH". Članak 12. U članku 49. u stavku (3) točka a) riječi "stavka (2) Pravilnika" zamjenjuju se riječima "stavka (1) točka c) Pravilnika". Stavak (4) se mijenja i glasi: "(4) Nadležni organ UNO je dužan da u roku od 15 dana odluči o zahtjevu iz stavka (1) ovoga članka, a u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva da izvrši povrat uplaćene trošarine". Članak 13. U članku 50. stavku (3) točki b) riječ "strane" briše se, a u točki c) iza riječi "iznosu" interpunkcijski znak "."zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "," i dodaju riječi "a u slučaju uvoza, uvoznu carinsku prijavu za puštanje u slobodan promet robe za koju je plaćena trošarina". Članak 14. U članku 51. stavku (2) točki a) briše se oznaka "EX 1". Članak 15. Članak 55. mijenja se i glasi: "Članak 55. (Skladište ulja za loženje) (1) Pod skladištem ulja za loženje u smislu članka 33. Zakona podrazumijeva se prostor koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine uljem za loženje propisanih entitetskim propisima o trgovini. (2) Odredba stavka (1) ovoga članka odnosi se i na benzisku pumpnu stanicu kao maloprodajni objekat u kojem se promet na malo ulja za loženje EL i LS obavlja preko verificiranih uređaja za istakanje." Članak 16. U članku 56. stavak (3) mijenja se i glasi: "(3) Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga članka obvezno se prilaže rješenje nadležnog organa o odobravanju obavljanja djelatnosti trgovine uljem za loženje." Članak 17. (1) U članku 57. stavak (1) mijenja se i glasi: "(1) Porezni obveznici koji vrše prodaju ulja za loženje EL i LS iz samostalnih posebnih skladišta ili izravnom isporukom potrošaču - dostavom na adresu kupca, dužni su voditi evidenciju o kupcima koji vrše nabavu ulja za loženje." (2) U istom članku u stavku (3) iza riječi: "Porezni obveznici" dodaju se riječi "iz stavka (1) ovoga članka". (3) U istom članu iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: "(4) Porezni obveznici koji promet ulja za loženje EL i LS obavljaju na benzinskim pumpnim stanicama preko verificiranih uređaja za istakanje dužni su evidenciju o prometu ulja za loženje voditi sukladno entitetskim propisima." Članak 18. U članku 59. stavku (1) riječi "točka a) i c)" se brišu.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 48 - Strana 13

Članak 19. Članak 61. stavak (1) mijenja se i glasi: "(1) Postupak oslobađanja od plaćanja cestarine pri uvozu dizel goriva po odlukama iz članka 60. ovoga Pravilnika provodi UNO sukladno propisima o neizravnim porezima kojim je reguliran predmetni postupak.". Članak 20. Iza članka 71. dodaje se članak 71a. koji glasi: "UNO se zadužuje da vrši usklađivanje tarifnih oznaka proizvoda koji se oporezuju trošarinom i koji su bliže određeni u ovom Pravilniku sukladno Odluci o usuglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH ". Članak 21. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Predsjedatelj UO Broj 02-02-38-2/12 Dr. Nikola Špirić, v. r. 05. lipnja 2012. godine На основу члана 14. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04, 34/07 и 4/08), члана 11. и члана 43. Закона о акцизама у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 49/09), Управни одбор Управе за индиректно опорезивање, на сједници одржаној дана 05.06.2012. године, донио је О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Члан 1. У Правилнику о примјени Закона о акцизама у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 50/09 и 80/11), у члану 2. став (1) мијења се дефиниција појма "држалац складишта уља за за ложење" и гласи: "држалац складишта уља за ложење" - означава правно лице које, уз испуњење услова за обављање дјелатности трговине уљем за ложење ЕЛ и ЛС прописаних ентитетским прописима о трговини, изврши регистрацију код УИО", додаје се појам: "Царинска тарифа Босне и Херцеговине која је саставни дио Одлуке о усаглашавању и утврђивању Царинске тарифе БиХ - у даљем тексту ЦТ БиХ". Члан 2. Члан 3. мијења се и гласи: "Члан 3. (Моторни бензин) (1) Моторним бензином, у смислу члана 5. тачка а) Закона сматра се: а) моторни бензин са садржајем олова већим од 0.013 g/1 са октанским бројем (РОН) мањим од 98 који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 51 00 ЦТ БиХ, б) моторни бензин са садржајем олова већим од 0.013 g/1 са октанским бројем (РОН) од 98 или већим који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 59 00 ЦТ БиХ, ц) моторни бензин за авионе који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 31 00 ЦТ БиХ, д) моторни бензин са садржајем олова већим од 0.013 g/1, независно од октанске вриједности, намијењен за употребу у специфичним

ПРАВИЛНИК

процесима, а који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 11 00 ЦТ БиХ, е) моторни бензин са садржајем олова већим од 0.013 g/1, независно од октанске вриједности, намијењен за хемијску прераду, а који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 15 00 ЦТ БиХ. (2) Безоловним моторним бензином, у смислу члана 5. тачка а) Закона сматра се: а) моторни бензин са садржајем олова не већим од 0.013 g/1 са октанским бројем (РОН) мањим од 95, који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 41 00 ЦТ БиХ, б) моторни бензин са садржајем олова не већим од 0.013 g/1 са октанским бројем (РОН) 95 или већим, али са мањим од 98, који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 45 00 ЦТ БиХ, ц) моторни бензин са садржајем олова не већим од 0.013 g/1 са октанским бројем (РОН) 98 или већим, који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 49 00 ЦТ БиХ, д) моторни бензин са садржајем олова не већим од 0.013 g/1, независно од октанске вриједности, намијењен за употребу у специфичним процесима, а који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 11 00 ЦТ БиХ, е) моторни бензин са садржајем олова не већим од 0.013 g/1, независно од октанске вриједности, намијењен за хемијску прераду, а који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 12 15 00 ЦТ БиХ.". Члан 3. Члан 4. мијења се и гласи: "Члан 4. (Дизел гориво и остала гасна уља) Дизел горивом и осталим гасним уљима, у смислу члана 5. тачка б) Закона сматра се: а) Дизел гориво које се, у складу с прописима о квалитету и другим захтјевима, ставља у промет као таква врста производа, а зависно од садржаја сумпора сврстава се у оквиру тарифних ознака 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00 и 2710 19 48 00 ЦТ БиХ, б) Гасна уља која садрже биодизел, а која се зависно од садржаја сумпора, сврставају у оквиру тарифних ознака 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00 ЦТ БиХ, ц) Остала гасна уља, осим уља лож уља екстра лаког, која се сврставају у оквиру тарифних ознака 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00 и 2710 19 48 00 ЦТ БиХ, д) Гасна уља која су намијењена за употребу у специфичним процесима, а која се сврставају у оквиру тарифне ознаке 2710 19 31 00 ЦТ БиХ, е) Гасна уља која су намијењена за хемијску прераду, а која се сврставају у оквиру тарифне ознаке 2710 19 3 5 00 ЦТ БиХ." Члан 4. Члан 5. мијења се и гласи: "Члан 5. Керозин (петролеј) Керозином, у смислу члана 5. тачка ц) Закона сматра се:

Broj 48 - Strana 14 а)

SLUŽBENI GLASNIK BiH ф)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Керозин који се користи као гориво за млазне авионе, а сврстава се у оквиру тарифне ознаке 2710 19 21 00 ЦТ БиХ, б) Остали керозини који се сврставају у оквиру тарифне ознаке 271019 25 00 ЦТ БиХ, ц) Керозин коjи намијењен за употребу у специфичним процесима а који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 19 11 00 ЦТ БиХ д) Керозин који намијењен за хемијску прераду, а који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 19 15 00 ЦТ БиХ". Члан 5. Члан 6. мијења се и гласи: "Члан 6. (Лож уље екстра лако и лако специјално) (1) Лож уљем екстра лаким (ЕЛ), у смислу члана 5. тачка д) Закона сматра се: а) Производ који се, у складу са прописима о квалитету и другим захтјевима, ставља у промет као лож уље екстра лако, а зависно од садржаја сумпора сврстава се у оквиру тарифних ознака ех 2710 19 43 10,2710 19 46 10, 2710 19 47 10 и 2710 19 48 10 ЦТ БиХ, б) Лож уље екстра лако које је намијењено за употребу у специфичним процесима, а које се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 19 31 00 ЦТ БиХ, ц) Лож уље екстра лако које је намијењено за хемијску прераду, а које се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 19 35 00 ЦТ БиХ. (2) Лож уљем лаким специјалним (ЛС), у смислу члана 5. тачка д) Закона сматра се: а) Производ који се, у складу с прописима о квалитету и другим захтјевима, ставља у промет као лож уље лако специјално, а сврстава у оквиру тарифне ознаке ех 2710 19 62 10 ЦТ БиХ, б) Лож уље лако специјално које је намијењено за употребу у специфичним процесима, а које се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 19 51 00 ЦТ БиХ, ц) Лож уље лако специјално које је намијењено за хемијску прераду, а које се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2710 19 55 00 ЦТ БиХ.". Члан 6. Члан 7. мијења се и гласи: "Члан 7. (Дуванске прерађевине) Дуванским прерађевинама, у смислу одредбе члана 6. Закона, сматрају се: а) Цигаре и цигарилоси који садрже дуван, а сврставају се у оквиру тарифне ознаке 2402 10 00 00 ЦТ БиХ, б) Цигарете које садрже дуван, а сврставају се у оквиру тарифних ознака 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00 ЦТ БиХ, ц) Дуван за водену лулу који се сврстава у тарифну ознаку 2403 11 00 00 ЦТ БиХ, д) Дуван за пушење који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2403 19 10 00 и дуван за пушење из тарифне ознаке 2403 19 90 00 ЦТ БиХ под условом да је приређен за малопродају, е) Дуван за жвакање и шмркање који се сврстава у тарифну ознаку 2403 99 10 00 ЦТ БиХ,

Остали производи под условом да садрже дуван, а сврставају се у оквиру тарифне ознаке 2403 99 90 00 ЦТ БиХ, г) Хомогенизовани или реконституисани дуван који се сврстава у тарифну ознаку 2403 91 00 00 ЦТ БиХ под условом да је приређен за малопродају. Члан 7. Члан 8. мијења се и гласи: "Члан 8. (Безалкохолна пића) Безалкохолним пићима у смислу члана 7. став (1) Закона, сматрају се: а) Освјежавајућа безалкохолна пића од воћног сока, воћних база и биљних екстраката, енергетска пића и ароматизована освјежавајућа безалкохолна пића која се сврставају у оквиру тарифне ознаке 2202 10 00 ЦТ БиХ, б) Освјежавајућа безалкохолна пића од сурутке која се сврставају у оквиру тарифних ознака 2202 90 91 00, 2202 90 95 00 и 2202 90 99 00 ЦТ БиХ, ц) Воћни нектари који садрже мање од 50% сока у природном стању који се сврставају у оквиру тарифне ознаке 2202 90 10 00 ЦТ БиХ.". Члан 8. Члан 9. мијења се и гласи: "Члан 9. (Алкохол, алкохолна пића и воћне природне ракије) (1) Алкохолом у смислу члана 8. става (1) Закона, сматра се: а) Неденатурисани етил алкохол који се сврстава у оквиру тарифних ознака 2207 10 00 00, 2208 90 91 00 и 2208 90 99 00 ЦТ БиХ, б) Денатурисани етил алкохол који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2207 20 00 00 ЦТ БиХ, ц) Сирови дестилат који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2208 20 40 00 ЦТ БиХ под условом да је добијен дестилацијом вина од грожђа. (2) Алкохолним пићима у смислу члана 8. става (2) Закона, сматрају се алкохолна пића која садрже више од 2% етил алкохола и која се као таква стављају у промет у складу са прописима о квалитету и другим захтјевима за ову врсту производа, а сврставају се у оквиру тарифних бројева 2206 и 2208 ЦТ БиХ, осим пива, вина и воћне природне ракије. (3) Воћном природном ракијом у смислу члана 8. става (3) Закона, сматрају се: а) Производи који се зависно од сировине од које се производи, стављају у промет као таква врста пића у складу с прописима о квалитету и другим захтјевима за ову врсту производа, а сврставају се у оквиру тарифних ознака ех 2208 20 29 10, ех 2208 20 89 10, 2208 90 33 00, ех 2208 90 33 10, 2208 90 38 00, ех 2208 90 38 10, 2208 90 45 00, 2208 90 48 00 и 2208 90 71 00 ЦТ БиХ, б) Сирови дестилати који се сврставају у оквиру тарифне ех 2208 90 38 20 ЦТ БиХ, ц) Сирови дестилат који се сврстава у оквиру тарифне ознаке 2208 20 40 00 ЦТ БиХ под условом да је добијен дестилацијом комине од грожђа.". Члан 9. Члан 10. мијења се и гласи:

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 48 - Strana 15

"Члан 10. (Пиво) Пивом, у смислу члана 9. став (1) Закона, сматра се: а) Безалкохолно пиво чије запреминско учешће алкохола није веће од 0.5%, а које се сврстава у тарифну ознаку 2202 90 10 00 ЦТ БиХ. б) Пиво добијено од слада које се сврстава у оквиру тарифног броја 2203 ЦТ БиХ. ц) Пиво са додацима (мјешавине пива с воћним прерађевинама, воћним соковима, алкохолним и освјежавајућим безалкохолних пићима) са запреминским учешћем алкохола већим од 0.5%, а сврставају се у оквиру тарифиих ознака 2206 00 39 00, 2206 00 59 00 и 2206 00 89 00 ЦТ БиХ". Члан 10. Члан 11. мијења се и гласи: "Члан 11. (Вино) Вином, у смислу члана 9. става (2) Закона, сматра се: а) Вина од грожђа, укључујући и појачана вина, која се сврставају у тарифни број 2204 ЦТ БиХ б) Вермут и остала вина од грожђа, ароматизована биљем или ароматским тварима која се сврставају у тарифни број 2205 ЦТ БиХ". Члан 11. Члан 12. мијења се и гласи: "Члан 12. (Кафа) (1) Сировом кафом, у смислу члана 10. тачка а) Закона сматра се непржена кафа, са или без кофеина, која се сврстава у оквиру тарифних ознака 0901 11 00 00 и 0901 12 00 00 ЦТ БиХ (2) Прженом кафом, у смислу члана 10. тачка б) Закона сматра се пржена кафа, са или без кофеина, у зрну или мљевена, а која се сврстава у оквиру тарифних ознака 0901 21 00 00 и 0901 22 00 00 ЦТ БиХ (3) Љускама и опнама пржене кафе се, у смислу члана 10. тачка ц) Закона, сматрају се производи који се сврставају у оквиру тарифне ознаке 0901 90 10 00 ЦТ БиХ (4) Осталим производима од кафе који у себи садрже 50% или више кафе, у смислу одредбе члана 10. тачка д) Закона, сматрају се: а) Замјене кафе које садрже 50% или више кафе, а сврставају се у оквиру тарифне ознаке 0901 90 90 00 ЦТ БиХ б) Екстракти, есенције и концентрати кафе, који се сврставају у оквиру тарифне ознаке 2101 11 00 00 ЦТ БиХ. ц) Препарати добијени на основу екстраката, есенција или концентрата кафе, или на основу кафе, под условом да садрже 50% или више екстраката, есенција, или концентрата кафе, односно кафе, који се сврставају у оквиру тарифних ознака 2101 12 92 00 и 2101 12 98 00 ЦТ БиХ". Члан 12. У члану 49. у ставу (3) тачка а) ријечи "става (2) Правилника" замјењују се ријечима "става (1) тачка ц) Правилника", Став (4) се мијења и гласи: "(4) Надлежни орган УИО је дужан да у року од 15 дана одлучи о захтјеву из става (1) овог члана, а у року од 30 дана од дана подношења захтјева да изврши поврат уплаћене акцизе".

Члан 13. У члану 50. ставу (3) тачки б) ријеч "стране" брише се, а у тачки ц) иза ријечи "износу" интерпункцијски знак ". " замјењује се интерпункцијским знаком "," и додају ријечи "а у случају увоза, увозну царинску пријаву за пуштање у слободан промет робе за коју је плаћена акциза". Члан 14. У члану 51. ставу (2) тачки а) брише се ознака "ЕХ 1 ". Члан 15. Члан 55. мијења се и гласи: "Члан 55. (Складиште уља за ложење) (1) Под складиштем уља за ложење у смислу члана 33. Закона подразумијева се простор који испуњава услове за обављање дјелатности трговине уљем за ложење прописаних ентитетским прописима о трговини. (2) Одредба става (1) овог члана односи се и на бензиску пумпну станицу као малопродајни објекат у којем се промет на мало уља за ложење ЕЛ и ЛС обавља преко верификованих уређаја за истакање." Члан 16. У члану 56. став (3) мијења се и гласи: "(3) Уз захтјев из става (1) овог члана обавезно се прилаже рјешење надлежног органа о одобравању обављања дјелатности трговине уљем за ложење." Члан 17. (1) У члану 57. став (1) мијења се и гласи: "(1) Порески обвезници који врше продају уља за ложење ЕЛ и ЛС из самосталних посебних складишта или директном испоруком потрошачу - доставом на адресу купца, дужни су водити евиденцију о купцима који врше набавку уља за ложење." (2) У истом члану у ставу (3) иза ријечи: "Порески обвезници" додају се ријечи "из става (1) овог члана". (3) У истом члану иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи: "(4) Порески обвезници који промет уља за ложење ЕЛ и ЛС обављају на бензиским пумпним станицама преко верификованих уређаја за истакање дужни су евиденцију о промету уља за ложење водити у складу са ентитетским прописима." Члан 18. У члану 59. ставу (1) ријечи "тачка а) и ц)" се бришу. Члан 19. Члан 61. став (1) мијења се и гласи: "(1) Поступак ослобађања од плаћања путарине при увозу дизел горива по одлукама из члана 60. овог Правилника проводи УИО у складу са прописима о индиректним порезима којим је регулисан предметни поступак". Члан 20. Иза члана 71. додаје се члан 71а. који гласи: "УИО се задужује да врши усклађивање тарифних ознака производа који се опорезују акцизом и који су ближе одређени у овом Правилнику у складу са Одлуком о усаглашавању и утврђивању Царинске тарифе БиХ ". Члан 21. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Предсједавајући УО Број 02-02-38-2/12 Др Никола Шпирић, с. р. 05. јуна 2012. године

Broj 48 - Strana 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE 565
KULTURNO-HISTORIJSKIH DOBARA ZA KOJA SE PRODUŽAVA REŽIM ZAŠTITE IZ ČLANA V STAV 3. ANEKSA 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI1 1. Arhiva medrese Ahmeda ef. Pinjagića, arhiva vakufsko mearifskog povjerenstva i arhiva odbora IZ Visoko, koje se čuvaju u Medžlisu IZ Visoko 2. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u naseljenim mjestima Bijele Vode, Buzići, Čifluk, Dobrinje, Dvor, Džindići, Ginje, Goduša, Gorani, Klisa, Malo Čajno, Maurovići, Mladeš, Poriječani, Tušnjići, Uvorići i Zbilje, Visoko 3. Industrijska zona bivšeg rudnika Željezare Vareš, Vareš 4. Nekropola stećaka Toplice, Neum 5. Džabića kula u Vrapčićima kod Mostara 6. Željeznička kompozicija (lokomotiva i šest vagona) u Mliništu, Mrkonjić Grad 7. Rimski lokalitet gradina "Sastavci" u Sanskom Mostu 8. Nekropola stećaka Glavatičevo-Lađanica, Konjic 9. Nekropola stećaka Glavatičevo-Krupac, Konjic 10. Nekropola stećaka u selu Bulatovići, Konjic 11. Nekropola stećaka u selu Tuhobići, Konjic 12. Nekropola stećaka u selu Zukići, Konjic 13. Nekropola stećaka u Ribarima, Konjic. Predsjedavajuća Komisije Amra Hadžimuhamedović, s. r.

26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA TRAVANJ 2012. GODINE 1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za travanj 2012. godine iznosi 823 KM. Broj 10-43-5-1-718-1-2/12 18. lipnja 2012. godine Ravnatelj Sarajevo Zdenko Milinović, v. r. На основу члана 7. став 2. Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 50/08) и члана 8. став 2. тачка х) Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 26/04 и 42/04), Агенција за статистику Босне и Херцеговине објављује О ПРОСЈЕЧНОЈ ИСПЛАЋЕНОЈ МЈЕСЕЧНОЈ НЕТО ПЛАТИ ЗАПОСЛЕНИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ 1. Просјечна исплаћена мјесечна нето плата по запосленом остварена у Босни и Херцеговини за април 2012. године износи 823 КМ. Број 10-43-5-1-718-1-2/12 18. јуна 2012. године Директор Сарајево Зденко Милиновић, с. р.

PRIOPĆENJE

SPISAK

САОПШТЕЊЕ

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE 566
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i člana 8. stav 2. tačka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA APRIL 2012. GODINE 1. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za april 2012. godine iznosi 1 286 KM. Broj 10-43-5-1-718-1-2/12 Direktor 18. juna 2012. godine Zdenko Milinović, s. r. Sarajevo Na temelju članka 8. stavak 2. točka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA TRAVANJ 2012. GODINE 1. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za travanj 2012. godine iznosi 1.286 KM. Broj 10-43-5-1-718-1-2/12 Ravnatelj 18. lipnja 2012. godine Zdenko Milinović, v. r. Sarajevo

567

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA APRIL 2012. GODINE 1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Bosni i Hercegovini za april 2012. godine iznosi 823 KM. Broj 10-43-5-1-718-1-2/12 Direktor 18. juna 2012. godine Zdenko Milinović, s. r. Sarajevo Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i članka 8. stavak 2. točka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj

SAOPĆENJE

PRIOPĆENJE

Spisak kulturno-historijskih dobara za koja se produžava režim zaštite iz člana V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini integralni je dio Odluke broj 03.1-2.9-72/12-2 objavljene u ''Službenom glasniku BiH'', broj 46 od 12. juna 2012. godine.

1

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 48 - Strana 17

На основу члана 8. став 2. тачка х) Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 26/04 и 42/04), Агенција за статистику Босне и Херцеговине објављује

О ПРОСЈЕЧНОЈ МЈЕСЕЧНОЈ БРУТО ПЛАТИ ЗАПОСЛЕНИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ 1. Просјечна мјесечна бруто плата по запосленом остварена у Босни и Херцеговини за април 2012. године износи 1 286 КМ. Број 10-43-5-1-718-1-2/12 18. јуна 2012. година Директор Сарајево Зденко Милиновић, с. р.

САОПШТЕЊЕ

SADRŽAJ
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za razdoblje od 01. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine (hrvatski jezik) Одлука о висини стопе компензаторне камате за период од 01. јула 2012. године до 31. децембра 2012. године (српски језик) 564 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о акцизама у Босни и Херцеговини (српски језик) KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE 565 Spisak kulturno-historijskih dobara za koja se produžava režim zaštite iz člana V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE 566 Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za april 2012. godine (bosanski jezik) Priopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za travanj 2012. godine (hrvatski jezik) Саопштење о просјечној исплаћеној мјесечној нето плати запослених у Босни и Херцеговини за април 2012. године (српски језик) 567 Saopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za april 2012. godine (bosanski jezik) Priopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za travanj 2012. godine (hrvatski jezik) Саопштење о просјечној мјесечној бруто плати запослених у Босни и Херцеговини за април 2012. године (српски језик)

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 560 Odluka o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Одлука о одобравању средстава из текуће резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и мећународних обавеза Босне и Херцеговине (српски језик) 561 Odluka o privremenom ovlaštavanju institucija za obavljanje stručnih i analitičkih poslova u području vinogradarstva i vinarstva (bosanski jezik) Odluka o privremenom ovlaštavanju institucija za obavljanje stručnih i analitičkih poslova u području vinogradarstva i vinarstva (hrvatski jezik) Одлука о привременом овлашћивању институција за обављање стручних и аналитичких послова у подручју виноградарства и винарства (српски језик) 562 Odluka o oslobađanju od plaćanja viza članovima egipatskog ansambla "Nubijski bubnjevi" učesnika 5. Međunarodnog festivala folklora "Dukat fest" 2012. (bosanski jezik) Odluka o oslobađanju od plaćanja viza članovima egipatskog ansambla "Nubijski bubnjevi" sudionika 5. Međunarodnog festivala folklora "Dukat fest" 2012. (hrvatski jezik) Одлука о ослобађању од плаћања виза члановима египатског ансамбла "Нубијски бубњеви" учесника 5. Међународног фестивала фолклора "Дукат фест" 2012. (српски језик) BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 563 Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. jula 2012. godine do 31. decembra 2012. godine (bosanski jezik)

7 7 7 10 13

1

1

2 2

3

16

3

16 16 16 16 16 17

3

5

6

7

Broj 48 - Stra 18 ana

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 25. 6. 2012. k

Ponedjeljak, 2 6. 2012. 25.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 48 - Strana 19

Broj 48 - Stra 20 ana

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak 25. 6. 2012. k,

Izdavač: Ovlašte služba Doma n ena naroda Parlamentarn skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: s ne e T sekretar Doma naro Parlamentarne oda skupštine Bosne i Hercegovine Ma arin Vukoja - Pripr rema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina a la: tor: plata: 722-054, faks 722-071 - Oglasn odjel: 722-049, 72 s: ni 22-050, faks: 722-0 -Služba za prav i opće poslove: 074 vne Telefoni: Central 722-030 - Direkt 722-061 - Pretp 722-051 - Račun novodstvo: 722-044 722-046, faks - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugod e dišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: D UNICREDIT BA ANK d.d. 338-320-2 22000052-11, VAK KUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-2 200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADR RIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala B Brčko 552-000-0 00000017-12, RAIF FFEISEN BANK d.d BiH Sarajevo 16 d. 61-000-00071700-57 - Štampa: GIK "O 7 OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić o M Reklamacije za n neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. a "Službeni glasnik BiH" je upisan u e k evidenciju javnih gla asila pod rednim br rojem 731. Upis u sudski reg gistar kod Kantonal lnog suda u Sarajev broj UF/I - 2168 vu, 8/97 od 10.07.1997. godine. - Identifik kacijski broj 420022 26120002. - Porezn broj 01071019. ni PDV broj 200226 6120002. Molimo p pretplatnike da obav vezno dostave svoj P PDV broj radi izdav vanja poreske faktur re. Pretplata za I polu ugodište 2012. za "Službeni glasnik Bi i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene nov Federacije BiH" 110,00 KM. iH" e K vine " Web izdanje: http p://www.sluzbenilis st.ba - godišnja pretp plata 200,00 KM

Godina XVI/VIII Ponedjeljak, 25. 6. 2012. godine

Broj/Broj

48

Godina XVI/VIII Ponedjeqak, 25. 6. 2012. godine

1 - JANAB 11 - JANAB 12 - JANAB 13 - JANAB 2 - JANAB 21 - JANAB 22 - JANAB 23 - JANAB 24 - JANAB 3 - JANAB 31 - JANAB 32 - JANAB 33 - JANAB 4 - JANAB 41 - JANAB 5 - JANAB 51 - JANAB 52 - JANAB 53 - JANAB 6 - JANAB 61 - JANAB 62 - JANAB 63 - JANAB 7 - JANAB 71 - JANAB 72 - JANAB 73 - JANAB 8 - JANAB 81 - JANAB 82 - JANAB 83 - JANAB 84 - JANAB 9 - JANAB 91 - JANAB 10 - JANAB 101 - JANAB 102 - JANAB

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) Obavje{tenje o otvorenom postupku za nabavku roba Obavje{tenje o otvorenom postupku za obavljanje usluga Obavje{tenje o otvorenom postupku za izvr{enje radova OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b) UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enje radova Obavje{tenje o ograni~enom ubrzanom postupku PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVJE[TENJA O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za nabavku roba Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA Obavje{tenje o konkursu za izradu idejnog rje{enja OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) Obavje{tenje o dodjeli ugovora za nabavku roba Obavje{tenje o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Obavje{tenje o dodjeli ugovora za izvr{enje radova DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.) - KONKURENTSKI ZAHTJEV Dodatna objava poziva za nabavku roba Dodatna objava poziva za obavljanje usluga Dodatna objava poziva za izvr{enje radova DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA (~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine OBAVJE[TENJE O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora OBAVJE[TENJE O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) Obavje{tenje o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije Obavje{tenje o poja{njenju tenderske dokumentacije

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostavljanje obavje{tenja off-line (dostavljanje oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostavljanje obavje{tenja on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavje{tenja dostavljena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeljenje: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 3

OGLASNIK JAVNE NABAVKE
5 - JANAB 52 - JANAB
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Grad: 1) Sarajevo 2) Mostar 3) Sarajevo 4) Sarajevo 5) Sarajevo 6) Sarajevo Identifikacioni broj: 1) 4200326930001 2) 4227015330006 3) 4200326930001 4) 4200326930001 5) 4200247470003 6) 4200247470003 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: LOT 1: 55.749.65 KM, LOT 2: 60.998,18 KM, LOT 3: 74,492,00 KM, LOT 4: 12.913,11 KM; LOT 5: 74,340,00 KM, LOT 6: 15.408,00 KM Cijena najni`e ponude: LOT 1: 55.749,65 KM, LOT 2: 60.998,18 KM, LOT 3: 74.492,00 KM, LOT 4: 12.913.11 KM, LOT 5: 74.340,00 KM, LOT 6: 15.408,00 KM Cijena najvi{e ponude: LOT 1: 176.149,00 KM, LOT 2: 80.000,00 KM, LOT 3: 74.492,00 KM, LOT 4: 58.879,00 KM, LOT 5: 97.704,00 KM, LOT 6: 28367,33 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1: 28. 3. 2012. godine LOT 2: 20. 3. 2012. godine LOT 3: 28. 3. 2012. godine LOT 4: 28. 3. 2012. godine LOT 5: 28. 3. 2012. godine LOT 6: 30. 12. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1: 3 LOT 2: 4 LOT 3: 2 LOT 4: 2 LOT 5: 3 LOT 6: 3 V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-12-12356-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 70 od 5. 9. 2011. godine. (5-52-8749-12)

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mr. Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-100 Fax: 033/278-366 E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci usluga osiguranja imovine i lica Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Broj ugovora: LOT 1: 101-01-2-1091/12 LOT 2: 101-01-2-990/12 LOT 3: 101-01-2-1090/12 LOT 4: 101-01-2-1092/12 LOT 5: 101-01-2-1094/12 LOT 6: 0039628 Organizacija: LOT 1 - Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo LOT 2 - Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, podru`nica Mostar LOT 3 - Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo LOT 4 - Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo LOT 5 - Triglav osiguranje d.d. Sarajevo LOT 6 - Triglav osiguranje d.d. Sarajevo Adresa: 1) M.Tita 29, 71000 Sarajevo 2) Vukovarska 1, 88000 Mostar 3) M.Tita 29, 71000 Sarajevo 4) M.Tita 29, 71000 Sarajevo 5) Dolina 8, 71000 Sarajevo 6) Dolina 8, 71000 Sarajevo Po{tanski broj: 1) 71000 2) 88000 3) 71000 4) 71000 5) 71000 6) 71000

52 - JANAB
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Centralna banka Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: mr Almira Muja~i} Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200693920055 Telefon: 033/278-100 Fax: 033/278-366

Broj 48 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

E-mail: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci usluga odr`avanja i servisiranja instalacija, ure|aja i opreme za napajanje elektri~nom energijom i alternativno napajanje Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Broj ugovora: LOT 1 - 101-01-2-516/12 LOT 2 - 101-01-2-517/12 LOT 3 - 10101-2-520/12 LOT 4 - 101-01-2-518/12 LOT 5 - 101-01-2-519/12 Organizacija: LOT 1 - CONNECT EL d.o.o. Tuzla LOT 2 - CONNECT EL d.o.o. Tuzla LOT 3 - ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo LOT 4 - CONNECT EL d.o.o. Tuzla LOT 5 - CONNECT EL d.o.o. Tuzla Adresa: 1) Tomislava Ramnjaka 53 2) Tomislava Ramnjaka 53 3) Tvorni~ka 3 4) Tomislava Ramnjaka 53 5) Tomislava Ramnjaka 53 Po{tanski broj: 1) 75000 2) 75000 3) 71000 4) 75000 5) 75000 Grad: 1) Tuzla 2) Tuzla 3) Sarajevo 4) Tuzla 5) Tuzla Identifikacioni broj: 1) 4209852750007 2) 4209852750007 3) 4200420360006 4) 4209852750007 5) 4209852750007 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: LOT 1 - 74.882,92 KM LOT 2 - 15.652,38 KM LOT 3 - 5.160,00 KM LOT 4 - 1.199,25 KM LOT 5 - 5.574,00 KM Cijena najni`e ponude: LOT 1 - 74.882,92 KM LOT 2 - 15.652,38 KM LOT 3 - 5.160,00 KM LOT 4 - 1.199,25 KM LOT 5 - 5.574,00 KM

Cijena najvi{e ponude: LOT 1 - 74.882,92 KM LOT 2 - 15.652,38 KM LOT 3 - 5.160,00 KM LOT 4 - 1.199,25 KM LOT 5 - 5.574,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA Za sve lotove 9. 2. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 - 1 LOT 2 - 1 LOT 3 - 2 LOT 4 - 1 LOT 5 - 1 V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-12-12357-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 70 od 5. 9. 2011. godine. (5-52-8826-12)

91 - JANAB
OP]INA TUZLA SLU@BA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Tuzla Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Kontakt osoba: Perki} Milenko, Halilovi} Ernad Adresa: ZAVNOBiH-a 11 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Telefon: 035/307-340 Fax: 035/307-341 E-mail: komunalna.sluzba@gmail.com Internet adresa: www.tuzla.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izvo|enje radova na izgradnji javne rasvjete na podru~ju op}ine Tuzla u mjesnim zajednicama: G. Lipnica, Kiseljak, Lipnica, Dragunja, Ljuba~e, Kula, Par Selo i Dobrnja LOT 2: Izgradnja javne rasvjete u MZ Kiseljak u naselju Hasanba{i}i LOT 3: Izgradnja javne rasvjete u MZ Dragunja od Osnovne {kole do ku}e Ni{and`i} B. LOT 6: - MZ Ljuba~e - naselje Kova~evi}i - MZ Kula - ulica Obala Zmaja od Bosne - MZ Par Selo - (Juri}i - Bundi}i)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 5

- MZ Ljuba~e - (Plahonji}i - Ga}o{a) - Iluminacija Pravoslavne crkve u Tuzli - MZ Dobrnja - magistralni put Dobrnja - ^ani}i II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) ^lan 12. ta~ka 1. stav c) Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TENJA 1. 6. 2012. godine IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 2: 5 (pet) ponuda LOT 3: 5 (pet) ponuda LOT 6: 6 ({est) ponuda

IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 2: najni`a cijena: 10.682,10 KM najvi{a cijena: 13.776,63 KM LOT 3: najni`a cijena: 10.449,15 KM najvi{a cijena: 13.391,24 KM LOT 6: najni`a cijena: 31.385,03 KM najvi{a cijena: 45.855,86 KM IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-13-10796-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 61/11 od 1. 8. 2011. godine. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nema (9-91-8824-12)

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obavezni primjenjivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje va`iti Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirajte Agenciju za javne nabavke BiH.

A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA OBAVJE[TENJE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE ISPRAVKA OBAVJE[TENJA

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 7

A.1. - OBAVJE[TENJE O NABAVCI
JAVNA USTANOVA STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4A, Sarajevo, Dekanat - sala za sastanke na 4. spratu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Javna nabavka ultrazvu~nog aparata sa nastavcima II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 mjeseca III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te ugovornog organa ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Javna nabavka PRF (platelet rich fibrin) aparata I.2. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka PRF (platelet rich fibrin) aparata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 mjeseca III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te ugovornog organa (M1-A-8845-12) OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-9/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Sotir Matovi} Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200542470007 Telefon: 033214249 Faks: 033443395 Elektronska po{ta (e-mail): smatovic@sf.unsa.ba Internet adresa (web): www.sf.unsa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Javna nabavka stomatolo{kih aparata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka stomatolo{kih aparata II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 10-1-3-1-9/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Nada Ateljevi} Adresa: STEFANA NEMAWE 2 Po{tanski broj: 71123 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo/Isto~no Novo Sarajevo IDB/JIB: 4400546420003 Telefon: 057342336 Faks: 057340710

Broj 48 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Elektronska po{ta (e mail): info@opstinains.net Internet adresa (web): www.opstinains.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),NOVO SARAJEVO/ISTO^NO N.SARAJEVO I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje lokalnih puteva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje lokalnih puteva na podru~ju op{tine I. N. Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 128.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Op{tina Isto~no Novo Sarajevo II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 ( {ezdeset ) dana od uvo|enja izvo|a~a u posao Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavlja~ na propisan na~in registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 13.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Stefana Nemawe 2, Isto~no Novo Sarajevo (M1-A-8805-12) MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 12-1-1-1-24/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Kontakt osoba: Dragica Vuji} Adresa: Trg Republike Srpske br. 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401565850007 Telefon: 051332300 Faks: 051332309 Elektronska po{ta (e mail): kontakt@poreskaupravars.org Internet adresa (web): www.poreskaupravars.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka putni~kih automobila po sistemu "staro za novo" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kih automobila po sistemu "staro za novo" bez mogu}nosti doplate II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 9

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 94.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka, Trg Republike Srpske br. 8 II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Bez doplate III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u TD. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. cijena (procijewena vrijednost starih vozila), u~e{}e:90,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 13.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Bawa Luka, Trg Republike Srpske br. 8 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati. Uplata se vr{i na ra~un 5620990000055687, sa naznakom za otkup TD, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 002, buxetska organizacija 0919001. (M1-A-8799-12) OP[TINA ISTO^NA ILIXA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 13-1-2-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina isto~na Ilixa Kontakt osoba: @eqko Tepav~evi} Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2 Po{tanski broj: 71216 Op{tina/Grad: Ilixa/Isto~na Ilixa IDB/JIB: 4400519290009

Telefon: 057317870 Faks: 057317870 Elektronska po{ta (e mail): javnenabavke@istocnailidza.net Internet adresa (web): www.istocnailidza.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),ILID@A/ISTO^NA ILID@A I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izbor najpovoqnije banke za dugoro~ni kredit II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kreditno zadu`ewe op{tine Isto~na Ilid`a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.221.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 3.200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Op{tina Isto~na Ilid`a II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 10 godina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 48 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ulica vojvode Radomira Putnika 2, Isto~na Ilid`a, soba broj 4 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Dobavqa~ }e dostaviti original svoju ponudu sa svim prate}im dokumentima u zatvorenoj zape~a}enoj koverti na kojoj }e ~itko napisati: "Ponuda za usluge kreditirawa-ne otvaraj". Preuzimawe tenderske dokumentacije vr{i se na adresi op{tine Isto~na Ilixa kancelarija broj 3, uz dokaz u uplati na ra~un op{tine 5520040001130208, vrsta prihoda 722521, {ifra op{tine 085, buxetska organizacija 9999999. (M1-A-8759-12) REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 27-1-1-1-8/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Kontakt osoba: Vinka Jeli~i} Adresa: Trg Republike Srpske br. 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400999640004 Telefon: 051338000 Faks: 051318006 Elektronska po{ta (e mail): rgu_sop@inecco.net Internet adresa (web): http://www.rgurs.org/ I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 400.000,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovqeni postupak nabavke goriva i naftnih derivata II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 400.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Benzinske pumpe dobavqa~a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Trg Republike Srpske broj 8, Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima odmah od dana objave javnog poziva u prostorijama Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bawaluka, Trg Republike Srpske br. 8 Bawaluka, svakim radnim danom od 12,00 do 16,00 ~asova uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 20,00 KM. Uplatu izvr{iti kod banke: "NOVA BANKA" A.D. Bawaluka, (`iro-ra~un broj: 555-007-00225176-43 na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe dokumentacije, svrha uplate: uplata za tendersku dokumentaciju kao pod II4. (M1-A-8797-12) OP[TINA LAKTA[I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 34-1-1-1-21/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Lakta{i Kontakt osoba: Darija Balaban Adresa: Kara|or|eva 56 Po{tanski broj: 78250 Op{tina/Grad: Lakta{i IDB/JIB: 4401140250006 Telefon: 051334248 Faks: 051334248 Elektronska po{ta (e-mail): drakov@teol.net Internet adresa (web): www.laktasi.net

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 11

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), LAKTA[I I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka pogonskog goriva za potrebe administrativne slu`be op{tine lakta{i II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ponovna objava nabavke pogonskog goriva za potrebe Administrativne slu`be op{tine Lakta{i II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova benzinska pumpa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje se vr{i prema utro{enom gorivu i ispostavljenoj fakturi III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Kara|or|eva 56, 78 250

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE uplata tenderske dokumentacije na `iro ra~un broj:555-007-02031830-53 vrsta prihoda 722 521 bud`etska organizacija 00 56240 kod Nove banke (M1-A-9065-12) OP]INA LIVNO

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 37-1-3-1-14/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Livno Kontakt osoba: Josip Vidovi}, 034/206-242 Adresa: Trg Branitelja Livna 1. Po{tanski broj: 80101 Op}ina/Grad: Livno IDB/JIB: 4281070720004 Telefon: 034206238 Faks: 034200315 Elektronska po{ta (e-mail): info@livno.ba Internet adresa (web): www.livno.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), LIVNO I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na izgradnji sekundarne vodovodnr mre`e. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mre`e na dionici Lipa - Prolog u Livnu. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Natje~ajnoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 800.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Livno II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema ponudi izvo|a~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeni u natje~ajnoj dokumentaciji.

Broj 48 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema Natje~ajnoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema natje~ajnoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema Natje~ajnoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Financijski dio ponude - cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Garantni rok na izvedene radove, u~e{}e:10,00 % 3. Rok izvo|enja radove, u~e{}e:10,00 % 4. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 18.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:24.7.2012 Vrijeme:10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Trg Branitelja Livna 1. 80 101 Livno Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju na na~in i u formi koju nala`e Ugovorno tijelo u Natje~ajnoj dokumentaciji koja se preuzima uz prilo`eni nalog o izvr{enoj uplati naknade. Naknada se upla}uje na ra~un Prora~una OV Livna 1549995000000368 koji se vodi kod Intesa San-Paolo banke d.d. Sarajevo, poslovnica Livno. Vrsta prihoda 722431,op}ina 055, prora~unska organiizacija 0001003 (M1-A-9113-12) ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-278/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i} Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka puthni~kog automobila srednje klase 67/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kog automobila srednje klase II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora jedan(1) komad II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova lokalitet ZP RiTE Gacko A.D. Gacko II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 45 dana od dana obostranog potpisaivanja Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{enja o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan . Ovim Rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovanje bez gubitaka u poslednje dvije godine (2011,2012) Dokaz o solventnosti poslednjih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljno razra|eno u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 evra IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada R i TE Gacko Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12 ZJN BiH, a pri tom ZP RiTE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. Uplate za otkup tenderske dokumentacije : -Pla}anje izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke,A.D. Banja Luka,po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na broj +387 59 472-413. -Pla}anje unutar BiH vr{i se pla}anjem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke A.D. Banja Luka na ra~un

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 13

br.-5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko,otkup Tenderske dokumentacije (M1-A-9092-12) FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-3-1-57/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Okvirni sporazum o izvo|enju radova po LOT-ovima u toku 2013. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1- Izvo|enje gra|evinsko-zanatskih radova LOT 2- Izvo|enje molersko-farbarskih radova LOT 3- Izvo|enje instalaterskih radova LOT 4- Izvo|enje radova na preventivnom i interventnom odr`avanju kotlovnica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji-odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentacij Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Ul. Tina Ujevi}a br. 1, Dom policije, I sprat, Press sala, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog zahtjeva dobavlja~a, - Iskazati jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude na obrazcu za cijenu ponude (ANEKS 3), uklju~uju}i sve relevantne tro{kove sa pripadaju}im porezom (PDV), te potpisan od strane ovla{tene osobe i ovjeren pe~atom, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene navedene u ponudi fiksne i nepromjenljive za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i iskazane u KM (konvertibilna marka), - Izjava o garanciji-garantnom roku za izvo|enje ponu|enih radova i ugra|enu opremu - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da najmanje 50% ukupne vrijednosti roba, koje se ugra|uju imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine i da su najmanje 50% radne snage za izvr{enje ugovora rezidenti iz Bosne i Hercegovine, - Dobavlja~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po vrsti radova, bez davanja alternativne ponude, - Pismeno ovla{tenje odgovornog lica za potpis ponude, - Pismena i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od minimalno 60 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponude, - Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u orginalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORGINAL PONUDA" i "KOPIJE PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za izvo|enje radova u toku 2013. godine (navesti broj LOT-a i vrstu radova za koju se ponuda dostavlja), ne otvarati do 23.07.2012. godine do 13,00 sati", - Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavljanje ponuda tj. 23.07.2012. godine do 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u ne otvorene, - Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Ranko Krneta, Adisa Vesni}, Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590217 E-mail:mat-fin@fmup.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Ranko Krneta, Adisa Vesni}, Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590217

Broj 48 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

E-mail: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Ranko Krneta, Adisa Vesni}, Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590217 E-mail: mat-fin@fmup.gov.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinsko-zanatskih radova I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1. Ru{enje i demonta`a 2. Zemljani radovi 3. Betonski i armirano betonski radovi 4. Zidarski radovi 5. Tesarski radovi 6. Stolarski radovi 7. Krovopokriva~ki radovi 8. Limarski radovi 9. Bravarski radovi 10. Kerami~arski radovi 11. Gipsarski radovi 12.Podopolaga~ki radovi 13. Kamenoreza~ki radovi 14. Izolaterski radovi 15. Fasaderski radovi 16. Stakloreza~ki radovi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2013. do 31.12.2013. III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena radova iz predmjera radova po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. Garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo - na objektima FMUP-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje molersko-farbarskih radova I.2. Kratak opis predmeta ugovora Bojenje zidova i plafona poludisperzionom bojom, masnom bojom, fasadeksom, bojenje drvenih i metalnih konstrukcija II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2013. do 31.12.2013. III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena radova iz predmjera radova po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. Garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo - na objektima FMUP-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje instalaterskih radova I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1. Hidro radovi 2. Termo radovi 3. Ma{inski radovi 4. Elektro radovi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 150.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2013. do 31.12.2013. III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena radova iz predmjera radova po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. Garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo - na objektima FMUP-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na preventivnom i interventnom odr`avanju kotlovnica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Redovan godi{nji servis kotlovnica i preventivno i interventno od`avanje kotlovnica II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2013. do 31.12.2013. III. Podkriteriji 1. Ukupna cijena radova iz predmjera radova po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. Garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo - na objektima FMUP-a (M1-A-9052-12)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 15

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 59-1-2-1-5/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Verica Risti} Adresa: Vojvode Radomira Putnika 34 Po{tanski broj: 71123 Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4402553460005 Telefon: 057310560 Faks: 057310575 Elektronska po{ta (e-mail): stand@bas.gov.ba Internet adresa (web): www.bas.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga razvoja i implementacije softvera II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga razvoja i implementacije softvera za upravljanje procesima standardizacije, dokumentima i informacijama kao i isporuka i instalacija prate}eg hardvera i softvera II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora jedan softver i prate}i hardver II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 287.523,78 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog organa u Isto~nom Sarajevu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Rok implementacije ugovora, u~e{}e:40,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Vojvode Radomira Putnika 34, Isto~no Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no u sjedi{tu ugovornog organa (soba 12) svakog radnog dana od 08,00 do 15,30 sati ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti putem maila. (M1-A-9034-12) KJP "SARAJEVO-[UME"D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-2-1-69/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.Sarajevo Kontakt osoba: Nermin Demirovi}, dipl.ing.{um. Adresa: Mar{ala Tita 7/2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200630090001 Telefon: 033219173 Faks: 033219172 Elektronska po{ta (e-mail): saljovic@sarajevo-sume.ba Internet adresa (web): www.sarajevo-sume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge sje~e u izdana~kim {umama na poslovima sje~e i izrade, animalne vu~e na traktorske vlake i traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme u [U "Trnovo", [GP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjel 66/A i sje~a u izdana~kim {umama na poslovima

Broj 48 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

sje~e i izrade, animalna vu~a na traktorske vlake, animalna vu~a direktno i traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme u [U "Trnovo", [GP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka-@eljeznica", odjel 66/B Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim pdv-om po jednom lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ul. Mar{ala Tita 7/II,sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE (nabavka se odnosi na lot 4. i 5. iz postupka broj:0103-677-14/12, odnosno obavje{tenje o nabavci broj:66-1-2-1-56/12) Ponuda za javnu nabavku usluga broj:0103-677-31/12-sa naznakom lota-ne otvaraj-dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo, Ul. M.Tita 7/II.Tenderska dokumentacija se mo|e uplatiti na `iro ra~un broj:161-000-00367200-40 kod Raiffeisen bank dd Sarajevo. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplatnici otkupa iste, odnosno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderska dokumentacija bi}e poslata po{tom. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [U "Trnovo", [GP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjel:66/A, sje~a u izdana~kim {umama (usluge na poslovima sje~e i izrade, animalna vu~a na traktorske vlake i traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 22.586,09 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2012.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [U "Trnovo", [GP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka-@eljeznica", odjel:66/B, sje~a u izdana~kim {umama (usluge na poslovima sje~e

i izrade, animalna vu~a na traktorske vlake, animalna vu~a direktno i traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme ) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 31.407,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2012.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-9076-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-105/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa gradskih makadamskih saobra}ajnica sa u~e{}em gra|ana 40% II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa gradskih makadamskih saobra}ajnica sa u~e{}em gra|ana 40% II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 100.000,00 KM sa PDV-om II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 85.471,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 17

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do 31.10.2012.godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Na~in pla}awa: na osnovu ispostavqenih i ovjerenih situacija III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011.godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Bez uslova Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123, prvi sprat Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1720000002 sa naznakom "Za nabavku broj 20-404-235/12". Li~no uz prilo`enu uplatnicu, kancelarija 123 (M1-A-8816-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-106/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na sanaciji i adaptaciji prostora u objektu "Titanik" za potrebe rada mjesnih zajednica "Borik I i Borik II" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe radova na sanaciji i adaptaciji prostora u objektu "Titanik" za potrebe rada mjesnih zajednica "Borik I i Borik II" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 140.000,00 KM II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 119.659,40 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa regulisan uslovima ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Definisan uslovima ugovora III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011. godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Broj 48 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123/I Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciji iznosi 50,00 KM na ra~un javnih prihoda grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1710000002, sa naznakom: "Za nabavku 20-404-239/12 (M1-A-8968-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-2-1-107/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: do 31.12.2013.godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 128.206,50 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Iznajmqivawe i odr`avawe ekolo{kih WC kabina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Iznajmqivawe i odr`avawe ekolo{kih WC kabina II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150.000,00 KM sa PDV-om II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Definisan nacrtom ugovora III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011.godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Bez uslova Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123, prvi sprat Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1720000002 sa naznakom "Za nabavku broj 20-404-236/12". Li~no uz prilo`enu uplatnicu, kancelarija 123 (M1-A-8963-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-108/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 19

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji krova atomskog skloni{ta (u svrhu promjene namjene) u ul. Sime [olaje u Bawaluci II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji krova atomskog skloni{ta (u svrhu promjene namjene) u ul. Sime [olaje u Bawaluci II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 220.000,00 KM sa PDV-om II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 188.036,20 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana uvo|ewa u posao Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Na~in pla}awa: bez avansa, po ispostavqenim i ovjerenim situacijama III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2011.godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Bez uslova Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 26.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123, prvi sprat Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1720000002 sa naznakom "Za nabavku broj 20-404-243/12". Li~no uz prilo`enu uplatnicu, kancelarija 123 (M1-A-8969-12) OP[TINA UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 81-1-3-1-19/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Ugqevik Kontakt osoba: Cvjetana Dragowi} i Vaso Trifkovi} Adresa: Ugqevik, Trg Dra`e Mihailovi}a Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugqevik IDB/JIB: 4400458050000 Telefon: 055773021 Faks: 055773021 Elektronska po{ta (e mail): ug.javnenabavke@gmail.com Internet adresa (web): www.opstinaugljevik.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),UGQEVIK I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Ugqevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Ugqevik Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 48 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise pla}awe }e se vr{iti po slede}em : 50 % od vrijednosti izvedenih radova u 2012. godini, a 50 % u 2013. godini. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost precizirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po jednom lotu IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: kancelarija broj 26, Administrativna slu`ba op{tine Ugqevik Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE tenderska dokumentacija se dostavqa dobavqa~ima u roku od tri dana od dana podnesenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati naknade za tend. dokumentaciju. Uplatu izvr{iti na ra~un Op{tine broj 555-001-00012006-35, vrsta prihoda 729124, oznaka op{tine 109. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora asfaltirawe puta u M.Z. Gorwa Kr}ina I.2. Kratak opis predmeta ugovora asfaltirawe dijela lokalnog puta L21: Most trafo-~itaonica II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora du`ina 500,00 m, {irina 3,00 m i 2h0,50 bankine II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 6 mjesecvi

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova G.Kr}ina ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora asfaltirawe puta u M.Z. Bogutovo selo I.2. Kratak opis predmeta ugovora asfaltirawe dijela lokalnog puta L17:postoje}i asfalt-}eteni{te II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora du`ine 535,00 m, {irine 2,60 m i 2h0,50 bankine II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 55.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 6 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bogutovo selo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora asfaltirawe puta u Dowoj Kr}ini I.2. Kratak opis predmeta ugovora asfaltirawe dijela lokalnog puta L21: Most Kova~evac-postoje}i asfalt II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora du`ine 558,00, m, {irine 3,00 m i 2h0,50 bankine II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 62.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 6 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Dowa Kr}ina ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora asfaltirawe puta u M.Z. Dowe Zabr|e I.2. Kratak opis predmeta ugovora asfaltirawe nekategorisanog puta, dionica "lokalni put L2 Gagi}i", zaseok Posavci II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 246,00 m, {irina 2,60 i 2h0,50 bankine II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 21

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 6 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova D.Zabr|e, zaseok Posavci ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora asfaltirawe puta u M.Z. Tutwevac I.2. Kratak opis predmeta ugovora asfaltirawe nekategorisanog puta "Gligorevi}i (kraj asfalta)-Posavci II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora du`ine 400,00 m, {irine 2,60 m i 2h0,50 bankine II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 53.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 6 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Tutwevac ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora asfaltirawe puteva u M.Z. Br|ani-prokos I.2. Kratak opis predmeta ugovora nastavak asfaaltirawa dijela lokalnog puta L33 "Pecka (kraj asfalta)-Luki}i i asfaltirawe dijela nekategorisanog puta, dion ica "L51-Stanojevi}i" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora du`ine 610,00 m, {irine 3,00 i 2,50 m i 2h0,50 bankine II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 95.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 6 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova br|ani-Prokos (M1-A-8886-12) OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-105/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Amer Jusufbegovic Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100

Faks: 033492381 Elektronska po{ta (e-mail): privreda@novosarajevo.ba Internet adresa (web): novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), NOVO SARAJEVO I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja saobra}ajnice na Trgu Heroja iz pravca T.O.Pa{e II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zbog potrebe efikasnijeg rje{enja re`ima saobra}aja i pove}anje broja raspolo`ivog parking prostora ispred slasti~arne Palma i ulaza u "Trg heroja" preko parkinga P7, izme|u ulice Aleja Lipa i ulice Topal Osman pa{e predvi|eno je gra|evinsko ure|enje sjevernog ulaza na Trg Heroja i izgradnja parking prostora. S tim radovima }e se pove}ati raspolo`ivi parking prostor za novih 20 mjesta te izgraditi nova ulazna dvosmjerna saobra~ajnica na Trg Heroja. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 76.923,08 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novo Sarajevo- MZ Trg Heroja II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 48 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Mjesto: Ulica Zmaja o Bosne 55; Sala Op}inskog vije}a u zgradi Op}ine Novo Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla~anje tenderske dokumentacije se mo`e izvr{iti preko transakcijskog ra~una br. 1610000019280022 Raiffasen bank d.d. BiH Sarajevo i 3380002210023628 Kod Uni Credit Bank, sa naznakom: svrha uplate: Otkup tenderske dokumentacije: Sanacija pje{a~kih staza i trotoara na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo. Tenderska dokumentacija prije otkupa mo`e se pogledati u kancelariji 117, I sprat u ulici Zmaja od Bosne 55 Sarajevo.Slanje tenderske dokumentacije vr{imo putem po{te ili email-a nakon predo~ene uplatnice za tendersku dokumentaciju ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Amer Jusufbegovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492288 Faks: 033492365 E-mail:komunalno@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Amer Jusufbegovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492288 Faks: 033492365 E-mail: komunalno@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Amer Jusufbegovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492288 Faks: 033492365 E-mail: komunalno@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba (M1-A-8977-12) @UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 101-1-3-1-16/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO Kontakt osoba: ing. Ivica Pavi} Adresa: Ul. Sv. Ive broj 2 Po{tanski broj: 80101 Op}ina/Grad: Livno IDB/JIB: 4281045960009 Telefon: 034200423 Faks: 034200423

Elektronska po{ta (e-mail): bolnica.livno@tel.net.ba Internet adresa (web): www.bolnica-livno.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, @upanija 10 I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi za rekonstrukciju i obnovu rodili{ta ginekolo{kog odjela II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava gra|evinsko- instalacijskih radova na dijelu Ginekolo{kog odjela (Rodili{te) povr{ine cca. 500m2. Radovi podrazumijevaju: A. Gra|evinsko - obrtni~ki, B. Vodovod i kanalizacija, C. Elektroinstalacije, D. Grijanje i klimatizacija, E. Instalacija medicinskih plinova. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno TD II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog tijela, glavna zgrada bolnice, 2. kat II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja sukladno izabranoj ponudi prema uvjetima iz TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. rok izvr{enja radova, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 20.7.2012. godine

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 23

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:25.7.2012 Vrijeme:13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kao u koraku 1 (M1-A-9023-12) OP[TINA TRNOVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 105-1-3-1-2/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Trnovo Kontakt osoba: Mira Tepav~evi} Adresa: Trnovskog bataljona 86 Po{tanski broj: 71220 Op{tina/Grad: Trnovo-RS IDB/JIB: 4400643620009 Telefon: 057610237 Faks: 057610242 Elektronska po{ta (e-mail): infotrnovors@teol.net Internet adresa (web): www.trnovo-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), TRNOVO-RS I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja pansiona-ribnjak objekat A II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje radova za izgradnju pansiona ribnjak objekta A II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op{tina Trnovo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 180 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trnovskog bataljona 86, Trnovo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponudu u uredno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ponudu za izgradnju pansiona-ribnjaka objekta A"Ne otvaraj ! Dostaviti po{tom ili li~no na adresu: Op{tina Trnovo, Trnovskog bataljona 86 Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un op{tine broj :5550020100370185, vrsta prihoda 729124 . bud`etska organizacija 9999999 kod Nove Banke Banja Luka (M1-A-8849-12) KOMISIJA ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 112-1-3-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KOMISIJA ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA Kontakt osoba: MAJA TURKI]-DERVI[EVI] Adresa: OBALA KULINA BANA BR. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200754810002 Telefon: 033276760 Faks: 033276768 Elektronska po{ta (e-mail): aneks8ko@bih.net.ba Internet adresa (web): www.kons.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 48 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova rekonstrukcije krova na objektu nacionalnog spomenika BiH -Pravoslavna crkva sv. Vasilja Ostro{kog u Blagaju II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova rekonstrukcije krova kojima }e biti restaurirani konstruktivni elementi objekta i zaustavljeno njegovo daljnje propadanje II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 100.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Blagaj, Grad Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje je mogu}e do 20% avansno uz avansnu garanciju.Ostatak pla}anja ili cjelokupno pla~anje je sukcesivno po dostavljenim privremenim situacijama i okon~anoj situaciji propisanim platnim nalogom za pla}anje u roku od 15 dana od dana dostave fakture. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:30 Mjesto: KOMISIJA ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA,OBALA KULINA BANA 1,SARAJEVO Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sve informacije u vezi s predmetnom nabavkom i potrebnom dokumentacijom mogu se dobiti u Komisiji za o~uvanje nacionalnih spomenika od 9,00 do 17,00 sati. (M1-A-9121-12) KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-2-1-104/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Softi} Vi{nja

Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 53/12 - Odr`avanje radio stanica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Poslovne prostorije ugovornog organa u Sarajevu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 9:00

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 25

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 14:15 Mjesto: ul. Tereziije broj 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti u korist "UniCredit banka" dd Sarajevo, broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija broj 8. Za dodatne informacije za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontakt osoba : Filipovi} Enver, dipl.ing.el., tel. 033/238 641 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Filipovi} Enver, dipl.ing.el. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033238641 Faks: 033238641 E-mail:enverf@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Kujund`i} Elma Adresa: ul. Terezije broj 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: elmak@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Kujund`i} Elma Adresa: ul. Terezije broj 38, soba broj 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: elmak@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-9032-12) KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-112/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Softi} Vi{nja Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 150.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 02/12-P-1 "Kablovi sa priborom" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: ul. Terezije broj 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti u korist "UniCredit Banka" dd Sarajevo, broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija broj 8. Za dodatne informacije za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontakt osoba : Filipovi} Enver, dipl.ing.el., tel. 033/238 641 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Filipovi} Enver, dipl.ing.el.

Broj 48 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033238641 Faks: 033238641 E-mail:enverf@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Kujund`i} Elma Adresa: ul. Terezije broj 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: elmak@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Kujund`i} Elma Adresa: ul. Terezije broj 38, soba broj 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: elmak@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-9033-12) [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-3-1-75/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o Kontakt osoba: Enes Suljic,dip.pravnik Adresa: Radni~ka bb Po{tanski broj: 77240 Op{tina/Grad: Bosanska Krupa IDB/JIB: 4263074140004 Telefon: 037473670 Faks: 037473671 Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@ussume.ba Internet adresa (web): ussume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 12 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi u {umarstvu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je sposoban za izvr{enje ugovora III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je sposoban za izvr{enje ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je sposoban za izvr{enje ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti kod ugovornog organa li~no ili putem po{te uz predo~en dokaz o uplati za istu. Uplata za istu ima se izvr{iti na trans.ra~un br.1610350014130032 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 163 GJ "Risovac-Krupa" Podru`nica "[umarija" Biha} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 77.121,66 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 27

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvr{enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 101/2 GJ "Grme~-Bos.Petrovac" Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.242,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 67 GJ "Grme~-Bos.Petrovac" Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 56.760,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 118/1 GJ "Osje~enica-Kulen Vakuf" Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 87.157,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 65 GJ "Osje~enica-Bos.Petrovac" i u odjelu 31 GJ "Grme~-Bos.Petrovac"Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 104.413,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 8 GJ "Glinica" Podru`nica "[umarija" Cazin I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.376,15 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 39 GJ "Ba{tra-^orkova~a" Podru`nica "[umarija" Cazin I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.126,75 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova

Broj 48 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 40 GJ "Gata" Podru`nica "[umarija" Cazin I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.346,71 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 108 GJ "Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za Op}inu Bos.Krupa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 110.491,05 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 111/2 zone I,II i III I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 45.402,36 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 117 ona I i II, Gj "Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za Op}inu Bos.Krupa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 98.286,73 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do kon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enja radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 88 GJ "Grme~-Mija~ica" Podru`nica "[umarija" Sanski Most I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 151.792,63 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a (M1-A-9110-12) JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-257/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Jasminka Peranovic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 29

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka june}eg mesa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema tehni~koj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~koj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 143.754,50 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE - TUZLA TUZLA II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po isporuci robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~ki 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u koraku I

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT: HAABBA22, IBAN: BA 393060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar BiH vr{i se na ra~un br. 3060460001057247 ( Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Jasminka Peranovi} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305138 Faks: 035305009 E-mail: jasminka.peranovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-8868-12) JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-261/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ure|aj za mjerenje koncentracija ~vrstih ~estica u dimnim plinovima na blokovima 4 i 5 u TE "Tuzla", Tuzla II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 49.800,00

Broj 48 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od datuma stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po izvr{enoj isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla", Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT: HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 3060460001057247 (Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar) u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305081 Faks: 035305009 E-mail:mevludin.alatic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-8910-12) OP]INA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 153-1-3-1-60/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA TUZLA Kontakt osoba: Milenko Perki}, Halilovi} Ernad Adresa: ZAVNOBiH-a 11

Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209382690002 Telefon: 035307340 Faks: 035307341 Elektronska po{ta (e-mail): opstinat@tuzla.ba Internet adresa (web): www.tuzla.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), TUZLA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje sanacionih radova na putevima u mjesnim zajednicama Br~anska Malta, Solina, Pasci, Ljuba~e, Bukinje, Ljepunice, Kiseljak, Tu{anj, Kreka i Simin Han u op}ini Tuzla II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje je bezavansno, prema ispostavljenim situacijama u roku od 30 dana od dana ovjere situacije III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 31

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za tender izvr{iti na ra~un: 132-100-01850601-97, vrsta prihoda: 722611, bud`etska organizacija: 0502001, op}ina: 094. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama Br~anska Malta i Solina u op}ini Tuzla I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 75.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ulica Badre od br.2 do 14 i ulica Armije BiH od br.104-134 u MZ Br~anska Malta i naselje Vodice u MZ Solina ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama Pasci i Ljuba~e u op}ini Tuzla I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Naselje Mahmuzi}i II i Katani}i - Landino imanje u MZ Pasci i Kova~evi}i i Bo{njakovi}i II u MZ Ljuba~e ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama Bukinje, Ljepunice i Kiseljak u op}ini Tuzla I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Naselje Hude~ I u MZ Bukinje, naselje Lukanovi}i do crkve Brgule, MZ Ljepunice i naselje Hasanba{i}i u MZ Kiseljak ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanancija i asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama Tu{anj i Kreka u op}ini Tuzla I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova naselje Matanovi}i u MZ Tu{anj i ulica Babice Laude u MZ Kreka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva u MZ Solina (I grupa lokacija) u op}ini Tuzla I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 135.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e: 20,00 %

Broj 48 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Naselje Petrovci (G.Br|ani) i naselje Br|ani do ku}e Hasi} u MZ Solina ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva u MZ Solina (II grupa lokacija) i MZ Simin Han u op}ini Tuzla I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija i asfaltiranje puteva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema izabranoj ponudi II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ulica Veljka Luki}a do br.25 i od br.147 do 163 i u naselju Solina, III sokak, MZ Solina i naselje Tanovi}i u MZ Simin Han (M1-A-9079-12) OP]INA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 153-1-3-1-61/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA TUZLA Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki} Adresa: ZAVNOBiH-a 11 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209382690002 Telefon: 035307340 Faks: 035307341 Elektronska po{ta (e-mail): opstinat@tuzla.ba Internet adresa (web): www.tuzla.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), TUZLA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Druge instalacije u zgradama II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja javne rasvjete u Op}ini Tuzla u mjesnim zajednicama: Kiseljak, Ljuba~e, Par Selo, Gornji Pasci, Dragunja, Dobrnja, Grabovica, Stari Grad, Kula, Kreka, Br~anska Malta, Dokanj i Gornja Obodnica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja javne rasvjete II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Nije predvi|eno avansno pla}anje, uslovi definisani tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Slu`ba za komunalne poslove Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za tender izvr{iti na ra~un: 132-100-01850601-97, vrsta prihoda: 722611, bud`etska organizacija: 0502001, op}ina: 094. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja javne rasvjete u MZ Kiseljak, Ljuba~e, Par Selo i Gornji Pasci u Tuzli II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok za izvo|enje radova, u~e{}e: 20,00 %

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 33

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Kiseljak - Naselje Hasanba{i}i, MZ Ljuba~e naselje Kova~evi}i i Plahonji}i - Ga}o{a, MZ Par Selo - Juri}i-Bundi}i i Lije{}e Ora{je, MZ Gornji Pasci - Mahmuzi}i, Podlijeha ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja javne rasvjete u MZ Dragunja, Dobrnja, Grabovica i Stari Grad u Tuzli I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja JR u MZ Dragunja, Dobrnja, Grabovica i iluminacija Pravoslavne crkve u MZ Stari Grad II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumetaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok za izvo|enje radova, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Dragunja - od O[ do ku}e Ni{and`i} B., MZ Dobrnja magistralni put Luke - ^ani}i i Mazi}i Polje, MZ Grabovica iznad kapele, MZ Stari Grad - Pravoslavna crkva u Tuzli ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja javne rasvjete u MZ Kula i MZ Kreka u Tuzli II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 31.200,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok za izvo|enje radova, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Kula - ulica Zmaja od Bosne, MZ Kreka . naselje Kroj~ica Das i ul.Pavla Goranina ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja javne rasvjete u MZ Br~anska Malta, Dokanj i Gornja Obodnica u Tuzli II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 37.600,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma prema izabranoj ponudi III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok za izvo|enje radova, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MZ Br~anska Malta - Dedino Brdo, MZ Dokanj Sekin-Tetima i MZ Gornja Obodnica spomenik raskrsnica (M1-A-9078-12) OP]INA ORA[JE

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 172-1-2-1-8/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Ora{je Kontakt osoba: Manda Kosi} Adresa: Tre}a ulica br. 45 Po{tanski broj: 76270 Op}ina/Grad: Ora{je IDB/JIB: 4254051610004 Telefon: 031712322 Faks: 031712011 Elektronska po{ta (e-mail): opcina@orasje.ba Internet adresa (web): www.orasje.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), ORA[JE I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 6 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na podru~ju Op}ine Ora{je u {kolskoj 2012./2013. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu s tenderskom dokumentacijom. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 48 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu s tenderskom dokumentacijom. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu s tenderskom dokumentacijom. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu s tenderskom dokumentacijom. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:25.7.2012 Vrijeme:10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Ora{je, Tre}a ulica br. 45, Ora{je, Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dobavlja~ }e dostaviti ponudu u originalu i jednom presliku na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "PRESLIK PONUDE". Original ponude i preslik ponude trebaju biti propisno zatvoreni, prvo odvojeno, a zatim ponovo zatvoreni zajedno u jednoj neprovidnoj koverti, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za prijevoz u~enika - LOT ____ - NE OTVARATI!" Dobavlja~ je du`an ponudu, za svaki lot na koji se prijavljuje, posebno zapakirati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti broj i naziv lota na koji se prijavljuje. Dobavlja~ mo`e vi{e posebno zapakiranih lotova staviti u zajedni~ku kovertu na kojoj }e nazna~iti koje lotove sve sadr`i koverta. U slu~aju da dobavlja~ podnosi ponudu za vi{e lotova dovoljno je pri jednom lotu dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije odnosno kopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uvjete i za druge lotove, dok u tim drugim lotovima dostavlja u originalu i kopiji samo obrasce popunjene sukladno {emi koja je dana u Aneksu 2, Aneksu 3 i Aneksu 4. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH " u prostorijama Op}ine Ora{je, Tre}a ulica broj 45, ured broj 15. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na depozitni ra~un Op}ine Ora{je broj: 3380002200022831, vrsta prihoda 722612, op}ina 068. Za sve dodatne informacije zainteresirani dobavlja~i se mogu obratiti na adresu iz Odjeljka 1. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji O{tra Luka, Bukova Greda, Bok Ora{je I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 41.880,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od potpisivanja ugovora do kraja {kolske 2012./2013. godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Relacije pojedinih mjesnih zajednica do sjedi{ta {kole. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Tolisa - Ora{je I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 31.623,94 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od potpisivanja ugovora do kraja {kolske 2012./2013. godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Relacije pojedinih mjesnih zajednica do sjedi{ta {kole ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Mati}i, Kostr~ - Ora{je I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 41.025,65 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od potpisivanja ugovora do kraja {kolske 2012./2013. godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Relacije pojedinih mjesnih zajednica do sjedi{ta {kole ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Mati}i - Bok I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 18.803,42 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od potpisivanja ugovora do kraja {kolske 2012./2013. godine

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 35

III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Relacije od pojedinih mjesnih zajednica do sjedi{ta {kole ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Kostr~ - Tolisa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.948,72 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od potpisivanja ugovora do kraja {kolske 2012./2013. godine III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Relacije od pojedinih mjesnih zajednica do sjedi{ta {kole. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Kopanice, Vidovice, Lepnica, Dusine Ora{je I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 36.752,14 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Opisano u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Relacije od pojedinih mjesnih zajednica do sjedi{ta {kole. (M1-A-8908-12) SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 177-1-1-1-17/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske Kontakt osoba: Dragana Aleksi}, Dodik Olivera i Renata Zucchiatti Adresa: Trg Republike Srpske broj 1 Po{tanski broj: 78000

Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4402752740009 Telefon: 051338324 Faks: 051338550 Elektronska po{ta (e mail): szp@szp.vladars.net Internet adresa (web): vladars.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva za potrebe Slu`be za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva za potrebe Slu`be za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM po lot-u IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00

Broj 48 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Trg Republike Srpske broj 1, Lamela A, 9. sprat, broj sale 32 ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske Kontakt osoba: Jasna Savkovi} Adresa: Trg Republike Srpske broj 1, Lamela A, 5. sprat, broj kancelarije 23 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4402752740009 Telefon: 051338796 Faks: 051338550 Elektronska po{ta (e-mail): szp@szp.vladars.net Internet adresa (web): vladars.net ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe slu`benih vozila II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova na benzinskim stanicama Isporu~ioca ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka eurodizel goriva za DE agregate II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Administrativni centar Vlade RS (M1-A-9050-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO ELDIS TEHNIKA D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 182-1-1-1-17/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac Adresa: Bla`ujski drum bb Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200036180009 Telefon: 033762720

Faks: 033762722 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka SN postrojenja 7,2 kV 630 A, 16 kA/ 1s II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka SN postrojenja 7,2 kV 630 A, 16 kA/ 1s II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz Nacrta Ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bavi odre|enom djelatno{}u ( Rje{enje o upisu u sudski registar ). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1. Da je Ponu|a~ solventan odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje 2. Bilans uspjeha i stanja za 2010. i 2011. godinu 3. Da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno u iznosu od 1.000.000,00 KM, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom manje od godine dana 500.000,00 KM. 4. Izjava ponu|a~a o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet Ugovora u zadnje dvije godine III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Da Ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji u posljednji 2 (dvije) godine najmanje dva ugovora ~iji je predmet bila isporuka opreme koja je predmet ugovora, tj. iste ili srodne namjene. 2. Referenc lista isporuka u posljednje dvije godine, sa navedenim realiziranim ugovorima i njihovim nov~anim vrijednostima

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 37

3. Autorizacija proizvo|a~a za isporuku opreme koja je predmet ugovora za slu~aj da ponu|a~ nudi robu koju nije sam proizveo Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u Aneksu A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom ( na navedenu adresu u zahtjevu ) na faks: + 387 ( 0 ) 33 762 722. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8-15 sati na adresi Ugovornog organa. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un Ugovornog organa broj 199497-0099866658 kod Sparkasse bank d.d. Sarajevo, a za firme izvan BiH preko Raiffaisen Bank d.d. B&H, SWIFT RZBABA2S, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo, IBAN CODE; BA 391611000001171139 ( sa klauzulom - sve tro{kove snosi nalogodavac ) sa naznakom "Otkup TD". ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac Adresa: Bla`ujski drum bb Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200036180009 Telefon: 033762720 Faks: 033762722 E-mail:sasa.nevesinjac@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac Adresa: Bla`ujski drum bb Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200036180009 Telefon: 033762720 Faks: 033762722 E-mail: sasa.nevesinjac@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac Adresa: Bla`ujski drum bb Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200036180009 Telefon: 033762720 Faks: 033762722 E-mail: sasa.nevesinjac@gmail.com (M1-A-9088-12)

ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 189-1-3-1-25/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ Kontakt osoba: Sini{a Lazi} i Dragica Risti} Adresa: Nikole Pa{i}a 77. Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400014500009 Telefon: 053209700 Faks: 053241344 Elektronska po{ta (e mail): info@elektrodoboj.net Internet adresa (web): www.elektrodoboj.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Bojewe i ustakqivawe II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radova na antikorozivnoj za{titi EE objekata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabavke su radovi na AKZ elektroenergetskih objekata (dalekovodi i transformatorske stanice) - detaqno u TD. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaqno u TD. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova detaqno u TD. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do 80 efektivnih dana rada - detaqno u TD. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 48 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Garantni rok, u~e{}e:15,00 % 3. Rok izvr{ewa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravna zgrada ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj, ul. Nikole Pa{i}a 77, 74000 Doboj Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimawe TD i dostavu ponuda je Risti} Dragica tel: 053/209-734, a za ostale informacije Lazi} Sini{a tel. 053/209-736. Naknada za TD u iznosu od 50,00KM upla}uje se na ra~un br. 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. TD dostavqamo po{tom ili mejlom prema zahtjevu dobavqa~a koji uz svoj zahtjev treba prilo`iti i kopiju naloga kao dokaz o uplati navedenog iznosa na ra~un naru~ioca. (M1-A-8919-12) SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ZE-DO KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 193-1-1-1-23/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Sluzba za zajednicke poslove Ze-Do kantona Kontakt osoba: Enesa Nadarevi} Adresa: Kucukovici br. 2. Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218342970001 Telefon: 032245597 Faks: 032245634 Elektronska po{ta (e-mail): slzp_ts@bih.net.ba Internet adresa (web): zdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora sukcesivna isporuka goriva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora sukcesivna isporuka goriva putem benzinskih pumpi II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zeni~ko-dobojski kanton II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost uslovi dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost uslovi dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena sa u~e{}em, u~e{}e:80,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja sa u~e{}em, u~e{}e:10,00 % 3. operativni tro{kovi preuzimanja goriva, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Ku~ukovi}i broj 2 Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na depozitni ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722612-prihodi od pru`anja usluga pravnim licima, bud`etska organizacija broj 1301001, op}ina 103. (M1-A-8850-12)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 39

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 197-1-1-1-67/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Kontakt osoba: Jasmin Mehmedovi} Adresa: Ulica Mi{e Stupara broj 38, Banja Luka Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402889700004 Telefon: 051340170 Faks: 051340180 Elektronska po{ta (e-mail): jasmin.mehmedovic@iddeea.gov.ba Internet adresa (web): www.iddeea.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka auto guma i ostalog potro{nog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka auto guma i ostalog potro{nog materijala II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 17.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Banja Luka II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Banja Luka, ulica Mi{e Stupara broj 38. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Instrukcija za uplatu naknade za otkup TD dostupna na web stranici Agencije www.iddeea.gov.ba (M1-A-8865-12) MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-84/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Amela Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286939 Faks: 033611099 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@mupks.ba Internet adresa (web): mup.ks.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 176.043,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora isporuka lo` ulja za grijnu sezonu 2011/2012 - ponovni postupak II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora isporuka lo` ulja za grijnu sezonu 2011/2012 - ponovni postupak II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP KS

Broj 48 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Kontakt osoba: Lejla Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286753 Faks: 033611099 E-mail: javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:75,00 % 2. rok isporuke proizvoda, u~e{}e:10,00 % 3. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % 4. garantni rok, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 16:00 Mjesto: Zmaja Od Bosne br. 9 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 338 000 22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077 ) Napomena: ponu|a~i koji su u~estvovali u predhodnom postupku su oslobo|eni pla}anja naknade ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Amela Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286939 Faks: 033611099 E-mail:javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Lejla Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286753 Faks: 033611099 E-mail: javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: MUP Kantona Sarajevo

(M1-A-9053-12) MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-85/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Amela Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286939 Faks: 033611099 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@mupks.ba Internet adresa (web): mup.ks.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivne isporuke goriva za potrebe MUP-a KS II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivne isporuke goriva za potrebe MUP-a KS Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 41

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 16:30 Mjesto: Zmaja od Bosne br. 9 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 338 000 22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077 ) Napomena: ponu|a~i koji su u~estvovali u predhodnom postupku su oslobo|eni pla}anja ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Amela Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286939 Faks: 033611099 E-mail:javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Lejla Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286753 Faks: 033611099 E-mail: javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Lejla Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286753 Faks: 033611099 E-mail: javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sukcesivne isporuke goriva za potrebe MUP-a KS I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lokacija op}ine Novi Grad III PU II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 128.723,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pumpna stanica u op}ini Novi Grad, blizina RTV doma ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sukcesivne isporuke goriva za potrebe MUP-a KS I.2. Kratak opis predmeta ugovora lokacija op}ine Had`i}i V PU II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 42.691,88 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pumpna stanica u centru Had`i}a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sukcesivne isporuke goriva za potrebe MUP-a KS I.2. Kratak opis predmeta ugovora lokacija op}ine Ilija{ V PU II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.242,24 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pumpna stanica u Ilija{u - centar (M1-A-9054-12) MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-1-1-86/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Amela Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286939 Faks: 033611099 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@mupks.ba Internet adresa (web): mup.ks.gov.ba

Broj 48 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka papira i fascikli, ostalog kancelarijskog materijala i video kasete i dodatna oprema za kompjuter II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 16:00 Mjesto: Zmaja od Bosne br. 9 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 338 000 22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo

(vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077 ) ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Amela Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286939 Faks: 033611099 E-mail:javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Me{i} Lejla Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286753 Faks: 033611099 E-mail: javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Me{i} Lejla Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286753 Faks: 033611099 E-mail: javnenabavke@mupks.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna isporuka papira i fascikli I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna isporuka papira i fascikli II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 170.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 15,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin MUP-a KS ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sukcesivne isporuke ostalog kancelarijskog materijala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivne isporuke ostalog kancelarijskog materijala

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 43

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 15,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin MUP-a KS ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sukcesivne isporuke video kaseta i dodatne opreme za kompjutere I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivne isporuke video kaseta i dodatne opreme za kompjutere II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 15,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin MUP-a KS (M1-A-9055-12) ZP "ELEKTROKRAJINA" A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-55/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Nenad Milanovi}, telefon 051/246-352 Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400855640000 Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta (e mail): info@elektrokrajina.com Internet adresa (web): elektrokrajina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka putni~kih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kih vozila II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Petnaest vozila II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zgrada Direkcije ZP Elektrokrajina Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa maksimalno 90 dana od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00

Broj 48 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 95, Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude dostaviti u zape~a}enoj i zatvorenoj koverti Ponu|a~i ili wihovi ovla{teni prestavnici imaju pravo prisustvovati otvarawu ponuda (M1-A-8798-12) ZP "ELEKTROKRAJINA" A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-59/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}, dipl.in`.el. Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400855640000 Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta (e mail): info@elektrokrajina.com Internet adresa (web): elektrokrajina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 16 mjeseci II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 410.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za izradu prikqu~aka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala za izradu prikqu~aka (Ponovqen LOT 2 - Brojila elektri~ne energije) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 410.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP "Elektrokrajina"a.d. Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 1.8.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 1.8.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 95, Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom. Na kovertu uz punu adresu nazna~iti "Nabavka materijala za izradu prikqu~aka" - "NE OTVARATI" Ponu|a~i ili wihovi ovla{teni predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvarawu ponuda. (M1-A-9133-12) OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-3-1-56/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BiH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033210126 Faks: 033210126 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 45

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Podizawe krovnih pokrova i okvira II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora gra|evinski radovi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT-1 Izvo|enje fasaderskih radova na objektima i gra|evinskih radova na krovovima objekata LOT-2 Demonta`a postoje}e stolarije i nabavka i ugradnja PVC stolarije (prozora) Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: kao u koraku 1 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE LOT 2 otvaranje ponuda 24.7.2012. godine u 12.30 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora gra|evinski radovi

I.2. Kratak opis predmeta ugovora izvo|enje fasaderskih radova na objektima i gra|evinskih radova na krovovima objekata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 143.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 122.220,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 60 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka prozora I.2. Kratak opis predmeta ugovora demonta`a postoje}e stolarije i nabavka i ugradnja PVC prozora II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 17.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 14.530,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 60 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo (M1-A-8901-12) OP]INA ILID@A

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 208-1-3-1-45/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ILID@A Kontakt osoba: Lejla Zukanovi} Adresa: BUTMIRSKA CESTA 12 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200319720000 Telefon: 033775682 Faks: 033637862 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@opcinailidza.ba Internet adresa (web): www.opcinailidza.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ILID@A I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 48 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sekundarna me`a rezervoar Bo`i}i - Kobilja~a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u t.d. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Ilid`a II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Op}ina Ilid`a, ul. Butmirska cesta br. 12, I sprat, sala 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplate se mogu izvr{iti na `r Op}ine br. 3380002210024598 UniCredit Bank vrsta prihoda: 722612 Op}ina: 078 ili na Blagajni Op}ine (M1-A-8727-12) OP]INA ILID@A

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 208-1-1-1-46/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ILID@A Kontakt osoba: ALMEDIN MURATOVI] Adresa: BUTMIRSKA CESTA 12 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200319720000 Telefon: 033775682 Faks: 033637862 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@opcinailidza.ba Internet adresa (web): www.opcinailidza.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ILID@A I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka vatrogasnog vozila sa opremom II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora jedno vatrogasno vozilo II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 350.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Ilid`a II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 180 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00km IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Butmirska cesta 12 Ilid`a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE @irora~un Op}ine Ilid`a 3380002210024598 Unicredit Bank Vrsta prihoda 722612 Op}ina 078 (M1-A-8752-12) ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 209-1-3-1-66/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Anka Petrovi}, Amra Brcic Adresa: Kaptol 3

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 47

Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200141480000 Telefon: 033254941 Faks: 033226188 Elektronska po{ta (e-mail): zik@zik.ks.gov.ba Internet adresa (web): http://zik.ks.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Podizanje krovnih pokrova i okvira II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanaciji objekta vrti}a "Kekec" u ulici Ferde Hauptmana br 7, Sarajevo- sanacija ravnog krova i unutra{nji radovi na sanaciji zidova i dijela o{te}ene podne obloge II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi obuhvataju -Sanaciju ravnog krova sa demonta`om i izradom svih slojeva ravnog krova -Unutra{nje radove na sanaciji zidova i dijela o{te}ene podne obloge. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 ugovor II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 85.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ulica Ferde Hauptmana br.7 Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana od uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 14:15 Mjesto: Kaptol br.3, Sarajevo ( mala sala) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol br.3, soba 401, svaki radni dan od 10-14 h, ili }e ista biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a, nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u " Slu`benom glasniku BiH" uz obavezan pismeni zahtjev (predhodno dostavljen na fax 033/226-188) i uplatnice na iznos 30,00 KM upla}ene na depozitni ra~. Kantona ZIK br. 3380002210019263, vrsta prihoda 722631, Op}ina 077, bud`. org. 2601001, koji se vodi kod Uni Credit Bank Sarajevo.Ugovorni organ zadr`ava pravo obustave postupka dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~l.12 ZJN, te ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. (M1-A-8775-12) UPRAVA ZA CESTE @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 219-1-3-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Uprava za ceste @upanije Zapadnohercegova~ke Kontakt osoba: Damir Krstanovi} Adresa: Marka Maruli}a bb Posu{je Po{tanski broj: 88240 Op}ina/Grad: Posu{je IDB/JIB: 4272215050003 Telefon: 039685536 Faks: 039685538 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, @upanija Zapadnohercegova~ka I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 4 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvanredno odr`avanje regionalnih cesta u @upaniji Zapadnohercegova~koj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi izvanrednog odr`avanja regionalnih cesta u @upaniji Zapadnohercegova~koj sukladno predmjeru iz tenderske dokumentacije.

Broj 48 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 13.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:25.7.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Uprava za ceste @ZH, Marka Maruli}a bb, Posu{je ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvanredno odr`avanje regionalnih cesta na podru~ju op}ine Grude I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi izvanrednog odr`avanja regionalnih cesta na podru~ju op}ine Grude sukladno predmjeru iz tenderske dokumentacije. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Precizirano tenderskom dokumentacijom. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine od dana obostranog potpisa okvirnog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Regionalne ceste na podru~ju op}ine Grude. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvanredno odr`avanje regionalnih cesta na podru~ju op}ine Ljubu{ki. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi izvanrednog odr`avanja regionalnih cesta na podr~ju op}ine Ljubu{ki sukladno predmjeru iz tenderske dokumentacije.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Precizirano tenderskom dokumentacijom. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine od dana obostranog potpisa okvirnog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Regionalne ceste na podru~ju op}ine Ljubu{ki. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvanredno odr`avanje regionalnih cesta na podru~ju op}ine Posu{je. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi izvanrednog odr`avanja regionalnih cesta na podru~ju op}ine Posu{je sukladno predmjeru iz tenderske dokumentacije. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Precizirano tenderskom dokumentacijom. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine od dana obostranog potpisa okvirnog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Regionalne ceste na podru~ju op}ine Posu{je. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvanredno odr`avanje regionalnih cesta na podru~ju op}ine [iroki Brijeg. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi izvanrednog odr`avanja regionalnih cesta na podru~ju op}ine [iroki Brijeg sukladno predmjeru iz tenderske dokumentacije. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Precizirano tenderskom dokumentacijom. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine od dana obostranog potpisa okvirnog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Regionalne ceste na podru~ju op}ine [iroki Brijeg. (M1-A-8900-12) DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 256-1-1-1-4/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Kontakt osoba: Teodora Bir{l Adresa: Trg BIH 1/XVIII

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 49

Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200781540009 Telefon: 033703192 Faks: 033703198 Elektronska po{ta (e-mail): teodora.birsl@dei.gov.ba Internet adresa (web): www.dei.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme, za potrebe Direkcije za evropske integracije. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 17 ra~unara, 2 hard diska, 20 UPS-ova, 1 skener, 1 svi~ II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 37.600,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Direkcija za evropske integracije, Trg BiH broj 1/18, 71 000 Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do izvr{enja isporuke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema temderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Direkcija za evropske integracije, Trg BiH 1/18, Zgrada prijateljstva prijateljstva izme|u Gr~ke i Bosne i Hercegovine (M1-A-9066-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-295/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka putni~kih motornih vozila za potrebe Vlade Br~ko distrikta BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 48 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 26.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Vlada Br~ko distrikta BiH, sala 59, 2. sprat. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na web stranici www.nabavka.bdcentral.net bez naknade ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net

Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka jednog novog putni~kog motornog vozila za potrebe Odjeqewa za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Br~ko distrikta BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 29.914,52 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Novo vozilo. kom 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka jednog novog putni~kog motornog vozila za potrebe Odjeqewa za prostorno planirawe Vlade Br~ko distrikt BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.094,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Novo vozilo, kom 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka jednog novog putni~kog motornog vozila za potrebe Direkcije za finansije Br~ko distrikta BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Novo vozilo, kom 1

Broj 48 - Strana 51

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.188,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Novo vozilo, kom 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka jednog novog putni~kog motornog vozila za potrebe Kancelarije za upravqawe javnom imovinom Br~ko distrikta BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.094,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Novo vozilo, kom 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka jednog novog motornog vozila za potrebe Kancelarije koordinatoraBr~ko distrikta pri Savjetu ministara BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 29.914,52 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka dva nova motorna vozila za potrebe Pravosudne komisije- Osnovni sud Br~ko distrikta BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.188,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Novo vozilo, kom 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka jednog novog motornog vozila za potrebe Pravosudne komisije - Apelacioni sud Br~ko distrikta BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 51.282,05 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Novo vozilo, kom 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka jednog polovnog motornog vozila za poptrebe Odjeqewa za raseqena lica, izbjeglice i stambena pitawa Vlade Br~ko distrikta BiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 48 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.094,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikta BiH V. Dodatne informacije Polovno vozilo, 1 kom (M1-A-8772-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-298/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 16 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinsko zanatskih radova na javnim objektima MZ 16 lotova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i trebaju preuzeti sa web stranice www.nabavka.bdcentral.net ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail:miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Kovacevic Miralem Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Projektovanje i izgradnja objekta za potrebe MZ Cerik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 64.000,00 KM

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 53

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak radova na mjesnom domu u Novom Naselju Brezovo Polje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 29.900,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak radova na objektu MZ "Krep{i} 1" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak radova na objektu MZ "Rijeke" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ure|enje prostora oko zgrade u MZ "Stanovi" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.300,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija, sanacija i investiciono odr`avanje objekta MZ "Brodu{a" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.100,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija, sanacija i investiciono odr`avanje objekta MZ "Poto~ari" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 21.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Broj 48 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija, sanacija i investiciono odr`avanje objekta MZ "Omerbegova~a" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 18.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija, sanacija i investiciono odr`avanje objekta MZ "Prijedor" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja septi~ke jame - biodisk za objekat MZ "Donja Skakava" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja septi~ke jame - biodisk za objekat MZ "Vitanovi}i" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Priklju~ak objekta MZ Grbavica na kanalizacionu mre`u i premije{tanje postoje}e septi~ke jame - biodiska za objekat MZ "Krbeti" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.700,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dovr{etak radova na prostorijama MZ "Mao~a" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 55

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak radova na izgradnji doma kulture u MZ Donji Zovik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.100,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak rekonstrukcije objekta MZ "Srpska Varo{" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak rekonstrukcije objekta MZ "Centar 3" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.100,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-8932-12)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-303/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 13 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinsko-zanatskih radova za potrebe Odijeljenja za obrazovanje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 31.7.2012. godine

Broj 48 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 31.7.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 31.7.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala br.59. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija je dostupna www.nabavka.bdcentral.net ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 E-mail:miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 E-mail: miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 E-mail: miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B

na

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sanaciji Obloga sa zidova obdani{ta "Na{a dijeca" (objekat u Nu{i}evoj) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH

V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na ure|enju fasade i zamjeni stolarije na objektu JU Prve osnovne {kole - P[ Ra`ljevo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 130.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sanaciji hidrantskog voda JU Druge osnovne {kole sa podru~nim {kolama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na zamjeni cisterne za lo` ulje u JU ^etvrtoj osnovnoj {koli I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 57

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i postavljanje platforme za invalide u JU Petoj osnovnoj {koli I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sanaciji podova u JU [estoj osnovnoj {koli Brezovo Polje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sanaciji elektroinstalacija u JU [estoj osnovnoj {koli Brezovo Polje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Date u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 19.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sanaciji stolarije u JU Trinestoj osnovnoj {koli Bukvik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na zamjeni stolarije na JU ^etrnestoj osnovnoj {koli Krep{i} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sanaciji fiskulturne sale JU Tehni~ke {kole I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji

Broj 48 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na zamjeni stolarije na objektu JU Tehni~ka {kola I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 26.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sanaciji sanitarnog ~vora i spajanje postoje}ih oluka na kanalizacionu mre`u u JU Tehni~koj {koli I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave u JU Gimnaziji "Vaso Pelagi}" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.700,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-9072-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-271/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 104-005-1/12-Izvo|enje gra|evinskih radova na realizaciji spu{tanja transportera 3A i 3B u TK "Tuzla" u Tuzli II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova na realizaciji spu{tanja transportera 3A i 3B u Tuzli "Tuzla" u Tuzli II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 180 dana od uvo|enja u posao

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 59

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Odgo|eno pla}anje, 30 dana od prijema mjese~nih faklura III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan; - Ovla{tenje ministarstva prostornog ure|enja FBiH za obavljanje djelatnosti izrade i monta`e ~eli~nih elemenata i konstrukcija, u skladu sa ~lanom 26. i 29. Uredbe o ure|enju gradili{ta, obaveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima u gra|enju (juli 2009. godine) III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ slolventan u zadnjih 6 mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora u posljednje tri godine, ~iji su karakter i kompletnost isti ili sli~ni onima koji se odnose na predmet nabavke (pod sli~nim poslovima podrazumijeva se izvo|enje i monta`a konstrukcija ili elemenata od ~eli~nih profila i izvo|enje radova na ma{inskom i ru~nom ru{enju armirano betonskih i zidanih objekata visokogradnje sa upotrebom pneumatskih alata i ma{ina. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, (sala 145) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije rara~un ugovornog organa. - Za firme izvan BiH, na ra~un broj: 1601060000004629, IBAN CODE: BA 391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA22, kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije br: 104-005-1/12 - Za pla}anje unutar BiH ra~un broj: 1990490176075902 kod Sparkasse bank d.d. Sarajevo u korist JP EPBiH Sarajevo - Otkup tenderske dokumentacije br. 104-005-1/12; Kod davanja naloga za pla}anje nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac". - U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN, ugovorni organ }e razmjenu informacija vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i rnogu preuzeli li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostavili brzom po{tom, nakon predo~enja dekaza o izvr{enoj uplati. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te br. 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo

IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751751 Faks: 033751759 E-mail:m.orucevic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (soba 325) Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te br. 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751751 Faks: 033751759 E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (soba protokola br. 6) Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te br. 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751751 Faks: 033751759 E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-8751-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-272/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. ++38 (0) 33 751 798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj 03-1-17/2012- LOT 40 - Osigura~i, postolja osigura~a i limitatori II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka osigura~a, postolja osigura~a i limitatora

Broj 48 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Aneksu 5-Tehni~ki dio tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{ta podru`nica (Biha}, Mostar, Sarajevo, Zenica, Tuzla) II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok isporuke je 3 (tri) mjeseca od stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Iz ugovora u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponunu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Posjedovanje autorizacije proizvo|a~a za isporuku robe, koja je predmet nabavke. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 sa uklju~enim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, soba 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponuna~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponuna~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Vakufska banka d.d. Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 (IBAN CODE: BA391 6 010 200000316 52 u korisi JP EP BiH otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj___ Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~ili klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) Ponuna~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj___ ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. 033/751-798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005

Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail:e.ridzal@elektropriveda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. 033/751-798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail: e.ridzal@elektropriveda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. 033/751-798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail: e.ridzal@elektropriveda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-8756-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-275/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. 033/751-798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj 031-25/2012 - LOT 4 - Srednjenaponski SF6 blokovi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Srednjenaponski SF6 blokovi II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Aneksu 5 - Tehni~ki dio tenderske dokumentacije

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 61

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 233.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{ta podru`nica (Biha}, Mostar, Sarajevo, Zenica, Tuzla) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok isporuke je 3 (tri) mjeseca od potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Iz ugovora u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bila isporuka srednjenaponskih SF6 blokova ili zrakom izolovanih postrojenja za posljednje 3 (tri) godine u ukupnoj (zbirnoj) vrijednosti od minimalno 200.000,00 KM b) Autorizacija proizvo|a~a za isporuku srednjenaponskih SF6 blokova za slu~aj da ponu|a~ nudi robu koju nije sam proizveo. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ekonomski uslovi, u~e{}e:70,00 % 2. Tehni~ki uslovi iz ponude koja zadovoljava osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa uklju~enim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo soba 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponuna~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponuna~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponuna~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Vakufska banka d.d. Sarajevo, SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 (IBAN CODE: BA391 6 010 200000316 52 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ___. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...)

Ponuna~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ____. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. 033/751-798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail:e.ridzal@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, te. 033/751-798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail: e.ridzal@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. 033/751-798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail: e.ridzal@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-8827-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-278/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. ++387 (0) 33 751 798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Broj 48 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj 031-24/2012-Energetski transformatori 10(20)/0,42 kV i 20/0,42 kV II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka Energetskih transformatora 10(20)/0,42 kV i 20/0,42 kV II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Aneksu 5-Tehni~ki dio tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 170.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{ta podru`nica (Biha}, Mostar, Sarajevo, Zenica, Tuzla) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok isporuke je 3 (tri) mjeseca od potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Iz ugovora u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bila isporuka energetskih transformatora namijenjenih za distributivnu mre`u u posljednje tri (3) godine u ukupnoj (zbirnoj) vrijednosti od minimalno 150.000,00 b) Posjedovanje autorizacije proizvo|a~a za isporuku robe, koja je predmet nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ekonomski uslovi, u~e{}e:70,00 % 2. Tehni~ki uslovi iz ponude koja zadovoljava osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa uklju~enim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, soba 145

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Vakufska banka d.d. Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 (IBAN CODE: BA391 6 010 200000316 52 u korist JP EP BiH otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj___ Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" Ponuna~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj___. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. ++387 (0) 33 751 798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail:e.ridzal@elektroprivrda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. ++387 (0) 33 751 798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail: e.ridzal@elektroprivrda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Kontakt osoba: Edin Rid`al, tel. ++387 (0) 33 751 798 Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751798 Faks: 033751759 E-mail: e.ridzal@elektroprivrda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-8815-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-279/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Habiba Durmo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 63

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj: 031-16/12- Kablovske zavr{nice, spojnice i adapteri za potrebe elektrodistributivnih podru`nica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kablovske zavr{nice, spojnice i adapteri za potrebe elektrodistributivnih podru`nica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 246.600,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema Anexu 8 tenderske dokumentacije-nacrt ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~uni nisu blokirani) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora iz oblasti koja je predmet nadmetanja (kablovske zavr{nice, spojnice i adapteri) u ukupnoj vrijednosti minimalno 80.000,00 KM u posljednje 3 (tri) godine. b) autorizacija proizvo|a~a za isporuku opreme koja je predmet tendera za slu~aj da ponu|a~ nudi robu koju nije sam proizveo. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa uklju~enim PDV-om ili 25,56 EUR-a IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 31.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 31.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Vakufske banke d.d. Sarajevo broj ra~una 1601060000004629, IBAN: BA391601020000013652, BIC/SWIFT: VAKUBA22 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj:__(navesti broj tendera) Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj__ (navesti broj tendera). ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Habiba Durmo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751733 Faks: 033751728 E-mail:h.durmo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Habiba Durmo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751733 Faks: 033751728 E-mail: h.durmo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Habiba Durmo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751733 Faks: 033751728 E-mail: h.durmo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-8896-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-283/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emir Cokoja Adresa: Vilsonovo {etali{te 15

Broj 48 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pro{irenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja TS 35/10kV u ED Mostar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pro{irenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja TS 35/10kV u ED Mostar II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa zahtjevima iz Anexa V tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Elektrodistribucija Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca od dana uvo|enja izvo|a~a u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz nacrta ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zem|je u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 ugovora u posljednje 3 godine (2009. godine, 2010. godine, 2011. godine) iz oblasti izvo|enja radova i usluga ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor (isporuka i instalacija telemetrijskih ure|aja sa IEC 60870-5-101, odnosno IEC 60870-5-104 protokolom, radovi na monta`i i

pu{tanju u rad sekundarne opreme u srednjenaponskim TS, radovi na SCADA aplikacijama). - Da ponu|a~ ima minimalno osposobljenog jednog radnika za izvo|enje usluga definisanih tenderom, i da isti posjeduju certifikat koji ukazuje na poznavanje: - Rada sa opremom koja je predmet isporuke (telemetrijski ure|aj) - Rada sa postoje}om opremom u TS (Siprotec i REF familija releja) koja je predmet radova (navedene jedinice }e trebati isparametrisati da proslije|uju informacije telemetrijskim jedinicama koje su predmet isporuke) - Pisma autorizacije za opremu koja je predmet isporuke (telemetrijski ure|aj, SCADA server, komunikacioni softver) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili za ino ponu|a~e 51,13 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Mo`e se obezbijediti od 26.06.2012.godine, do 20.07.2012. godine, uz dostavu zahtjeva za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom, soba broj 305. U skladu sa ~lanom 3 ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BIH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM U cijenu je ura~unat PDV. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 01-2-045/2012. Pro{irenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja TS 35/10kV u EP Mostar IBAN CODE: BA391610600000043340 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije Tender. 01-2-045/2012, Pro{irenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja TS 35/10kV u ED Mostar ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Emir Cokoja Adresa: Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 305 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751782 Faks: 033751780 E-mail:e.cokoja@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Emir Cokoja Adresa: Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 305 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 65

Telefon: 033751782 Faks: 033751780 E-mail: e.cokoja@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Emir Cokoja Adresa: Vilsonovo {etali{te 15, protokol Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751782 Faks: 033751780 E-mail: e.cokoja@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-8912-12) KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-2-1-90/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa (web): www.kc-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 01-1333-1-1/12 od 09.02.2012. godine radi odr`avanja medicinske opreme GENERAL ELECTRIC II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje medicinske opreme GENERAL ELECTRIC II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekat Klini~kog centra Banja Luka II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje 12 mjeseci od dana njegovog potpisivanja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - precizirano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Ovla{tenje proizvo|a~a kojim se potvr|uje da se radi o ovla{tenom serviseru predmetne medicinske opreme (autorizacija) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA" ponuda radi odr`avanja medicinske opreme GENERAL ELECTRIC na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 26.07.2012.godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM+ PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (M2-A-8809-12)

Broj 48 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-92/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa (web): www.kc-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 01-5669-1/12 od 21.05.2012. godine radi nabavke dva motorna vozila za potrebe Klini~kog centra Banja Luka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka dva motorna vozila za potrebe Klini~kog centra Banja Luka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco Klini~ki centar Banja Luka. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Precizirano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Precizirano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:30,00 % 3. Obezbije|en seervis na teritoriji Banja Luke, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku dva motorna vozila za potrebe Klini~kog centra Banja Luka na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 25.07.2012. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (M2-A-8780-12) OP]INA JABLANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 278-1-3-1-7/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA JABLANICA Kontakt osoba: AMELA MURATOVI] Adresa: PERE BILI]A 25 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4227265360008 Telefon: 036751300 Faks: 036753215 Elektronska po{ta (e-mail): jabl.o@bih.net.ba Internet adresa (web): jablanica.ba

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Vakufska banka - 1604600046835179

Broj 48 - Strana 67

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), JABLANICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Polaganje cijevi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pro{irenje gradske vodovodne mre`e (Zlate) - I faza II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pro{irenje gradske vodovodne mre`e II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 110.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Naselje Zlate - MZ Jablanica II II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema zaklju~enom ugovoru Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Op}ina Jablanica, Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplate tenderske dokumentacije:

(M1-A-9080-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-141/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ~eli~nih u`adi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ~eli~nih u`adi za bager EKG 4,6B i 5A, bager E[-6/45U i bager E[ 10/70A II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 20.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 31.12.2012.godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 48 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % 3. Vremenski rokovi realizacije ponude, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Rudarska bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno navesti: TENDER br. 39/12 - NABAVKA ^ELI^NIH U@ADI - NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj: - IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427 - Unikredit banka d.d. Sarajevo 3389002208041953 sa naznakom "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - Tender br. 39/12". ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 E-mail:rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc. Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 E-mail: rudnik.armin@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba (M1-A-9037-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-143/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj

Kontakt osoba: Edin Kasper Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rudarskih naglavnih lampi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rudarske naglavne lampe II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do realizacije ugovora, a najkasnije do 31.12.2012.godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 69

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Rudarska bb., Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno napisati: "TENDER BR. 40/12 - NABAVKA RUDARSKIH NAGLAVNIH LAMPI" - NE OTVARATI OTVARA KOMISIJA Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz predo~enje dokaza o uplati za otkup iste. Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 35, 10 KM sa PDV-om. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na `iro ra~un broj: - IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427 - UniCredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953 sa naznakom "Za izuzimanje tenderske dokumentacije Tender br. 40/12 - nabavka rudarskih naglavnih lampi." Kontakt osoba za izuzimanje tenderske dokumentacije je Edin Kasper, dipl. pravnik, tel/fax: 032/552-530 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Edin Kasper, dipl.pravnik Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 E-mail:rmu.kasper@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Edin Kasper, dipl.pravnik Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 E-mail: rmu.kasper@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba (M1-A-9073-12) JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-41/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Halid [ibonji} Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877834 Faks: 032877834 Elektronska po{ta (e-mail): komerc@spdzdk.ba Internet adresa (web): www.spdzdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka {umskog zglobnog traktora II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Generalno remontovan ili nov {umski zglobni traktor, sa novim gumama 18.4.34, LS-2 i novim multiring lancima 16/13, tvrdo}e 45-50 rokvela, Tra`i se garancija na traktor min.6 mjeseci. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 komad II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Olovo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje u 4 jednake mjese~ne rate. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u t.d. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u t.d. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u t.d. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Sjedi{te JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i (M1-A-8770-12)

Broj 48 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – OP[TINA MODRI^A

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 288-1-3-1-22/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA MODRI^A Kontakt osoba: Gordana Petrovi} Adresa: Vidovdanska bb Po{tanski broj: 74480 Op{tina/Grad: Modri~a IDB/JIB: 4400188080009 Telefon: 053810511 Faks: 053810433 Elektronska po{ta (e mail): info@modrica.ba Internet adresa (web): www.modrica.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),MODRI^A I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Realizacija projekta "Izgradwa petorazredne {kole u MZ Modri~a 5" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka radova na unutra{wem ure|ewu objekta nove petorazredne {kole u mjesnoj zajednici Modri~a 5, op{tina Modri~a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-predmjeru radova II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 215.294,32 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Objekat novoizgra|ene {kole u mjesnoj zajednici Modri~a 5 II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 kalendarskih dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Definisamo tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisamo tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 19.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zgrada op{tine Modri~a, Vidovdanska bb, sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti do 19.07.2012. godine svakim radnim danom u zgradi op{tine Modri~a, u vremenu od 09,00 do 15,00 ~asova ili }e biti dostavqena na zahtjev dobavqa~a , uz prezentaciju potvrde o uplati nov~ane naknade od 50,00 KM. Nov~anu naknadu uplatiti na ra~un op{tine Modri~a kod NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka, filijala Modri~a, broj: 562-011-00000-704-75 svrha doznake:Uplata za tendersku dokumentaciju "Unutra{we ure|ewe nove petorazredne {kole u mjesnoj zajednici Modri~a %", vrsta prihoda: 722521, buxetska organizacija 0064160 (alternativa 9999999) op{tina 064. Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju pri wenog otkupa, na adresi kao u Aneksu A. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP[TINA MODRI^A Kontakt osoba: Gordana Petrovi} Adresa: Vidovdanska bb Po{tanski broj: 74480 Op{tina/Grad: Modri~a IDB/JIB: 4400188080009 Telefon: 053810511 Faks: 053810433 Elektronska po{ta (e-mail): info@modrica.ba Internet adresa (web): www.modrica.ba I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: OP[TINA MODRI^A Kontakt osoba: Gordana Petrovi} Adresa: Vidovdanska bb Po{tanski broj: 74480 Op{tina/Grad: Modri~a IDB/JIB: 4400188080009 Telefon: 053810511 Faks: 053810433 Elektronska po{ta (e-mail): info@modrica.ba Internet adresa (web): www.modrica.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP[TINA MODRI^A Kontakt osoba: Gordana Petrovi} Adresa: Vidovdanska bb Po{tanski broj: 74480 Op{tina/Grad: Modri~a IDB/JIB: 4400188080009

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 71

Telefon: 053810511 Faks: 053810433 Elektronska po{ta (e-mail): info@modrica.ba Internet adresa (web): www.modrica.ba (M1-A-8891-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-408/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kompresora za ure|aj za pretakanje SF6 gasa u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rezervni novi kompresor za ure|aj DILO tip B057R01 /SG-05368 ili ekvivalent, pakovanje za TM 5,0 B, Vakum kompresor + functional and density tast za komponente i pakovanje za 3-582-R001 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 26.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,

pla}anje odjednom, u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe, u skladu sa ~lanom 3. nacrta ugovora iz tenderske dokumentacije III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da ima autorizaciju proizvo|a~a opreme za predmetnu isporuku. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Behaija Husika, tel. 00387 32 77 10 21. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153

Broj 48 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7- Protokol Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@lektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-9102-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-410/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mlinskih ~eki}a u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Mlinski ~eki}i, 6000 komada prema crte`u koji je sastavni dio tehni~ke specifikacije i tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 229.996,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prva isporuka od 2000 komada je u roku 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu, druga isporuka od 2000 komada je u roku od 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu i tre}a isporuka od 2000 komada je u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke dijela robe, detaljnije u nacrtu ugovora iz tenderske dokumentacije. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je isporu~ivao robu kakva je ova iz predmetnog nadmetanja u posljednje 3 (tri) godine i da ima minimalno jedan realizovan ugovor za robu kakva je ova iz predmetnog nadmetanja, vrijednosti ve}e od 100.000,00 KM. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 73

Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-9103-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-411/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka poluga mlina u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Poluge mlina, 500 komada, prema crte`u u prilogu tehni~ke specifikacije i tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 (devedest) dana od dana stupanja ugovora na snagu. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana kompletne isporuke robe, u skladu sa ~lanom 3. nacrta ugovora iz tenderske dokumentacije. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ isporu~ivao kovane proizvode u posljednje 3 (tri) godine. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja

Broj 48 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-9104-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-412/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka spremnika za HCl u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Spremnik za HCl -25 m3, 1 komad, za 33% HCl, prema tehni~koj specifikaciji i navedenom standardu BS EN 13445-3 , te crte`u u prilogu tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe, u skladu sa ~lanom 3. nacrta ugovora iz tenderske dokumentacije. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ isporu~ivao robu kakva je roba iz predmetnog nadmetanja u posljednjih 5 (pet) godina. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 11:30

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 75

Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj, soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-9105-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-414/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240

Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora NDT kontrola dijelova turbine KT 110-130 [koda u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvesti NDT kontrolu dijelova turbine: radovi na VT rotoru turbine-materijal rotora 16236.6 (po ^SN), radovi na ST rotoru turbine 16236.6 (po ^SN), radovi na NT rotoru turbine, radovi na razdjelnim stijenama VT,ST i NT (VT-10 kom, ST-12 kom, NT-8 kom), radovi na ispitivanju le`ajeva turbine igeneratora (7 radijalnih i 2 prstena aksijalnog le`aja), radovi na generatoru, radovi na vanjskim ku~i{tima VT i ST-materijal G17CrMo5-5, radovi na unutra{njim ku~i{tima VT i ST, materijal G17CrMoV510, radovi na ku~i{tu NT, radovi na BZ ventilima VT i ST, radovi na regulacionim ventilima VT i ST, radovi na ventilima VT i NT bypassa (VT 2 kom i NT 2 kom), radovi na spojnim vijcima i navrtkama turbine i analiza rezultata. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 ({ezdeset) dana od dana uvo|enja u posao. Rok za dostavu izvje{taja o izvr{enoj kontroli je 30 (trideset) dana od dana zavr{enih ispitivanja. Planirani termin realizacije je mart ili april 2013. godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja dijela radova po mjese~nim situacijama, a zavr{no pla}anje u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave izvje{taja o NDT konroli, detaljnije u ~lanu 3. nacrta ugovora iz tenderske dokumentacije. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 48 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ izvodio radove kakvi su ovi iz predmetnog nadmetanja u posljednjih 5 (pet) godina, da ponu|a~ ima reference ispitiva~a na ispitivanju dijelova turbine, kliznih le`ajeva turbina i generatora, da ponu|a~ ima va`e}e kopije certifikata ispitiva~a koji }e vr{iti ispitivanje po EN 473, da ponu|a~ ima dokaz da su ispitiva~i zaposlenici firme. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranjeu ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153

Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-9106-12) MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 291-1-1-1-37/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona Kontakt osoba: \idi} Himzo i Bajramovi} Adis Adresa: Trg BiH broj 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218294630007 Telefon: 032406218 Faks: 032406218 Elektronska po{ta (e-mail): mupzdk@mupzdk.gov.ba Internet adresa (web): www.mupzdk.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora PC ra~unar "Brand name", LCD, licenca II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora PC ra~unar "Brand name", LCD, licenca II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 100 komada II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 111.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP - sjedi{te II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 77

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do momenta isporuke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:85,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 2.8.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 2.8.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 2.8.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Sala kabineta MUP sjedi{te, ul. Trg BiH 6, Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom na adresi kao pod I.1. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banka Zenica, na transakcijski ra~un broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722 612, op}ina 103, bud`etska organizacija: 1501001, svrha i doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). (M2-A-8783-12) MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 291-1-3-1-38/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona Kontakt osoba: Kova~evi} Mirsad Adresa: Trg BiH broj 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218294630007 Telefon: 032406218 Faks: 032406218 Elektronska po{ta (e-mail): mupzdk@mupzdk.gov.ba Internet adresa (web): www.mupzdk.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Dogradnja {alter sale u PU Zenica (sa tro{kovima urbanisti~ke saglasnosti, gra|evinske dozvole, idejnog i glavnog projekta i dr.) i rekonstrukcija glavnog ulaza u zgradu i lokaciju za izdavanje li~nih dokumenata u PU Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dogradnja {alter sale u PU Zenica (sa tro{kovima urbanisti~ke saglasnosti, gra|evinske dozvole, idejnog i glavnog projekta i dr.) i rekonstrukcija glavnog ulaza u zgradu i lokaciju za izdavanje li~nih dokumenata u PU Zenica II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Do 100m2 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 213.700,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PU Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima u zemlji u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:85,00 % 2. Garantni rok za izvedene radove, u~e{}e:5,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Trg BiH 6, Zenica

Broj 48 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom na adresi kao pod I.1. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banka Zenica, na transakcijski ra~un broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722 612, op}ina 103, bud`etska organizacija, 1501001, svrha i doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). (M2-A-8782-12) CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 296-1-1-1-89/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Almira Mujacic Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200693920055 Telefon: 033278234 Faks: 033278366 Elektronska po{ta (e-mail): amujacic@cbbh.ba Internet adresa (web): www.cbbh.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka protivprovalnih i protivpo`arnih vrata Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83 a, 78000 Banja Luka ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Bojan Ba{kot Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83 a Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4200693920055 Telefon: 051243600 Faks: 051243660 E-mail:objekat_bl@bl.cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Bojan Ba{kot Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83a Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4200693920055 Telefon: 051243600 Faks: 051243660 E-mail: objekat_bl@bl.cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Bojan Ba{kot Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 83 a Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4200693920055 Telefon: 051243600 Faks: 051243660 E-mail: objekat_bl@bl.cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Protivprovalna vrata stepena protivprovalnosti WK6 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Banja Luka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Protivprovalna i protivpo`arna vrata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 250.000,00 KM

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 79

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u TD IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Banja Luka (M1-A-8980-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-461/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 80/12 Nabavka usluga geolo{kih istra`ivanja le`i{ta "Ugljevik-Istok" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 450.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ "Rudnik" II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom ?Ponuda za otvoreni postupak Broj: 80/12 - "Nabavka usluga geolo{kih istra`ivanja le`i{ta Ugljevik-Istok". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svetlana Renovica Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774148 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb

Broj 48 - Strana 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-8945-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-469/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 30.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 60/12 Usluge servisa i popravke, ra~unara, kopir aparata i {tampa~a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 7 dana po zavr{etku usluge i ispostavljanju fakture III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom ?Ponuda za otvoreni postupak Broj: 60/12 - ?Nabavka usluga servisa i popravke ra~unara, kopi aparata i {tampa~a?. Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Nenad Bijeli} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 81

Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774201 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-8944-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-474/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 137/11-P1 Nabavka potapaju}e pumpe za muljevitu i abrazivnu vodu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka potapaju}e pumpe za muljevitu i abrazivnu vodu - kom 3 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 340.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ "Rudnik" II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 137/11-P1 - "Nabavka potapaju}e pumpe za muljevitu i abrazivnu vodu". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une:

Broj 48 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774430 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774430 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-9128-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-475/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 87 -P1/11 Nabavka 4 dampera nosivosti 90-110 tona II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Nabavka 4 dampera nosivosti 90-110 tona II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 6.600.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ "Rudnik" II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 18 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % 3. Tehni~ka sposobnost, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.8.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.8.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 83

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 87 -P1/11 - "Nabavka 4 dampera nosivosti 90-110 tona". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774422 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-9127-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-478/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 99/12 Nabavka usluge sistematskog pregleda radnika za radna mjesta sa pove}aniom rizikom II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 96.300,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RJ Termoelektrana Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Detaljnije u Td Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 48 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 99/12 - "Nabavka usluge sistematskog pregleda radnika za radna mjesta sa pove}anim rizikom". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Mle|en Stjepanovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774160 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik

Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-9125-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-479/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 77/12-P1 Nabavka cisterne za ulje - kom 1 za potrebe RiTE Ugljevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RiTE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 85

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 77/12 -P1 - "Nabavka cisterne za ulje kom 1 za potrebe preduze}a". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774430 Faks: 055774382

E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-9123-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-481/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 72/12-P1 Nabavka teretnog terenskog vozila prenos na sva ~etiri to~ka - kom 1 za potrebe RiTE Ugljevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD

Broj 48 - Strana 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RiTE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 72/12/P1 - "Nabavka teretnog terenskog vozila prenos na sva ~etiri to~ka - kom 1 za potrebe RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"

AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774430 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-9129-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-483/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – FIELD 32 FIELD 56a

Broj 48 - Strana 87

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 76/12/P1 Nabavka putni~kog automobila - kom 1 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kog automobila - kom 1 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RiTE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom ?Ponuda za otvoreni postupak Broj: 76/12-P1 - "Nabavka putni~kog automobila - kom 1?. Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un

EUR Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Marko Opsenica, dipl.ing.ma{. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774412 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-9131-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-159/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Suad Omerdi}(za tehni~ka pitanja) mob. 061/163 659 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/ 287 501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@bih.net.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva

Broj 48 - Strana 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Elektromaterijal (LOT 1 - LOT 2) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Elektromaterijal (LOT 1 - LOT 2), po sljede}im lotovima: LOT 1 Instalacioni materijal u Ex izvedbi LOT 2 Kapne lampe u Ex izvedbi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - min. 90 ( devedeset ) dana b) Rok isporuke: 90 (devedeset) dana od dana izdavanja Narud`be III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavu ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije; -Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izdate od strane primaoca o izvr{enoj isporuci i zadovoljavaju}em kvalitetu isporu~enih roba, za svaki LOT posebno; -Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a; -Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e prilikom isporuke robe dostaviti katalo{ku dokumentaciju i odgovaraju}e certifikate odnosno ateste proizvo|a~a na jednom od slu`benih jezika BiH. -Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjernu Izjavu da je minimalna vremenska garancija godinu dana od dana isporuke za sve LOT-ove. -Da ponu|a~ dostavi certifikat o uskla|enosti proizvoda sa va`e}im standardima i propisima BiH, izdat od strane Instituta za standardizaciju BiH - Ex Komisije BiH za robe koje su predmet javne nabavke, a kako je nazna~eno u tehni~kim specifikacijama tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Elektromaterijal, LOT*** ". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Elektromaterijal, LOT***". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA Elektromaterijal, LOT***" - ne otvarati do 23.07.2012. godine u 13 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e).Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla-isporu~eno na Rudnika "Mramor"(doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAP Tuzla-isporu~eno na Rudnik "Mramor" (ino ponu|a~i).Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Instalacioni materijal u Ex izvedbi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Instalacioni materijal u Ex izvedbi, prema tehni~koj specifikaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 125.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 125.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Mramor" u Mramoru

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 89

V. Dodatne informacije Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om,nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (e-mail: goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, sa naznakom:"Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba Elektromaterijal, LOT***". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our... )IBAN CODE: BA 391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla ,sa naznakom:"Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Elektromaterijal, LOT***". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kapne lampe u Ex izvedbi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kapne lampe u Ex izvedbi, prema tehni~koj specifikaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 123.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 123.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Mramor" u Mramoru V. Dodatne informacije Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om,nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (e-mail: goran.mehmedovic@kreka.ba).Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo,ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla,sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Elektromaterijal, LOT***".Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu;"sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...)IBAN CODE:BA 391321010086083094.Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d.-Sarajevo,ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla,sa naznakom:"Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Elektromaterijal, LOT***". (M1-A-8807-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-182/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Sead ^i~ku{i} (za tehni~ka pitanja); Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003

Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@bih.net.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Remont bagera E[ 6/45 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Remont bagera E[ 6/45 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ine i specifikacije usluga su date u tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 170.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Dubrave" u Dubravama II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno - 90 dana (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da ekonomsko-finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije; - Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio pru`anje usluga koje su predmet javne nabavke u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi

Broj 48 - Strana 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

potvrde izdate od strane primaoca o izvr{enim uslugama i zadovoljavaju}em kvalitetu usluga - Da ponu|a~ ponudi minimalnu vremensku garanciju od 12 (dvanaest) mjeseci od dana iizvr{enja usluga; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi} (sehanovic.edin@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga Remont bagera E[ 6/45". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Remont bagera E[ 6/45".Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 (jednu ) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Remont bagera E[ 6/45 - ne otvarati do 23.7.2012. godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. (M1-A-8808-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-183/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Kontakt osoba: Izet ]ejvanovi} (za tehni~ka pitanja) 062/348-487; Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@bih.net.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za donji postroj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rezervni dijelovi za donji postroj (buldozer CATERPILLAR D6R) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina i specifikacija roba je data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 132.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Dubrave" u Dubravama II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno - 90 dana (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje) b) Rok isporuke: maksimalno 60 dana od dana potpisivanja Ugovora i izdavanja narud`be III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora - Da ponu|a~ dostavi Izjavu da se obavezuje da }e prilikom isporuke dostaviti EUR 1 obrazac (samo za ino ponu|a~e)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 91

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije - Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine - Da ponu|a~ prilikom isporuke robe dostavi original ili ovjerenu kopiju atesta proizvo|a~a o kvalitetu robe u skladu sa odgovaraju}im standardima - Da ponu|a~ dostavi Izjavu o nazivu i sjedi{tu proizvo|a~a robe koju nudi - Da ponu|a~ dostavi Izjavu da }e omogu}iti stru~noj komisiji ugovornog organa aktivnu kontrolu u toku izrade robe - Vremenska garancija za ponu|ene robe od minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi} (sehanovic.edin@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba Rezervni dijelovi za donji postroj. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Rezervni dijelovi za donji postroj". Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati:?ORIGINAL PONUDA? i ?KOPIJA PONUDE?. Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: ?PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA Rezervni dijelovi za donji postroj - ne otvarati do 25.7.2012. godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od

tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. (M1-A-8893-12) JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-168/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Irena Drinovac, dipl.iur. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335731 Faks: 036335773 Elektronska po{ta (e-mail): irena.drinovac@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kolektivno osiguranje uposlenih od nezgode II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kolektivno osiguranje uposlenih od nezgode II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 800.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 36 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji

Broj 48 - Strana 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isplate {teta, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 1.8.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:6.8.2012 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.8.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 09-14 h na adresi iz Odjeljka I to~ka 1.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili fax iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb Mostar, s naznakom: Natje~ajna dokumentacija br. I-3221/12-17, "Kolektivno osiguranje uposlenih od nezgode" ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-8978-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-108/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji obrazaca. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka obrazaca, prema specifikaciji i uzorcima u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te Ugovornog organa u Doboju. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu fco skladi{te Ugovornog organa u Doboju, na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 %

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 93

2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 8:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8828-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-109/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji daske za odr`avawe putni~kih i teretnih vagona i dowi stroj pruge. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka daske za odr`avawe putni~kih i teretnih vagona i dowi stroj pruge, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 130.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu fco skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru, na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00

Broj 48 - Strana 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8829-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-110/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji tehni~kih gasova.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka tehni~kih gasova, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 230.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu fco skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru, na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 8:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA

Ponedjeljak, 25. 6. 2012. F 57A:

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 95

ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8831-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-111/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji reznog alata za redovno i teku}e odr`avawe lokomotiva, putni~kih i teretnih vagona. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reznog alata za redovno i teku}e odr`avawe lokomotiva, putni~kih i teretnih vagona, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru.

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu fco skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru, na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8830-12)

Broj 48 - Strana 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-114/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za ko~ionu opremu "Knorr" za lokomotive i vagone. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za ko~ionu opremu "Knorr" za lokomotive i vagone,prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te Ugovornog organa u Doboju. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 26.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 8:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8833-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-115/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 97

Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji ugqa za grejnu sezonu 2012/2013.godinu (2.000 tona). II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ugqa za grejnu sezonu 2012/2013.godinu (2.000 tona), prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 140.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova U vagone du` pruga Ugovornog organa. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Sukcesivno, u toku jedne godine, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa Ugovora, a prema dinamici Ugovornog organa. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8925-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-116/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 48 - Strana 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji lo` uqa za grejnu sezonu 2012/2013.godinu (220.000 litara). II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lo` uqa za grejnu sezonu 2012/2013.godinu (220.000 litara), prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 440.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Doboj. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa, a na osnovu pojedina~nih narud`bi, u toku jedne godine, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa Ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 30.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.7.2012. Vrijeme: 8:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.7.2012. Vrijeme: 9:00

Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8926-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-117/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za telekomunikacione ure|aje.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – F 57A:

Broj 48 - Strana 99

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za telekomunikacione ure|aje, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu fco skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci, na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku {est mjeseci ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:15,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 27.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 8:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA

ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8924-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-118/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za signalno sigurnosne ure|aje. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za signalno sigurnosne ure|aje, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

Broj 48 - Strana 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu fco skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci, na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:15,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 27.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8832-12)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-119/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za teretne vagone. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za teretne vagone, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 800.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te Ugovornog organa u Prijedoru (O[V)-DDU Prijedor (Incoterms 2000 za ponu|a~e iz inostranstva). II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robe treba dostavqati sukcesivno, u toku jedne godine, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa Ugovora, a prema dinamici Ugovornog organa. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 101

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 6.8.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.8.2012. Vrijeme: 8:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 6.8.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8835-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-120/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001

Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji limova i ~elika za lokomotive, putni~ke i teretne vagone. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka limova i ~elika za lokomotive, putni~ke i teretne vagone, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 680.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu fco skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru, na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku {est mjeseci ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji.

Broj 48 - Strana 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 30.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 30.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 30.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8923-12) @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-121/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta (e mail): nabavka@zrs-rs.com Internet adresa (web): www.zrs-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji komplet skretnica i metalnih skretni~kih dijelova. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka komplet skretnica i metalnih skretni~kih dijelova, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 550.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu fco skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci, na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % 4. Vremenski period garancije za robu, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 31.7.2012. godine

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 103

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 31.7.2012. Vrijeme: 8:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 31.7.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-8834-12) JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 314-1-1-1-8/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU Kontakt osoba: Polutan Vildana Adresa: MIS IRBINA 10 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200560530009 Telefon: 033268760 Faks: 033214895 Elektronska po{ta (e-mail): jpcsrsa@bih.net.ba Internet adresa (web): www.csrsa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), SARAJEVO CENTAR I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender TD - 96-2 /12 Ugovor o javnoj nabavci, isporuci i ugradnji na postoje}u betonsku podlogu 12.000 komada stadionskih stolica sa naslonom, sa demonta`om postoje}ih stolica zajedno sa metalnom potkonstrukcijom, na stadionu "Asim Ferhatovi} Hase" u Sarajevu, a sve u skladu sa tehni~kim uslovima, specifikacijom i ostalim zahtjevima iz tenderske dokumentacije. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka, isporuka i ugradnja na postoje}u betonsku podlogu 12.000 komada stadionskih stolica sa naslonom, sa demonta`om postoje}ih stolica zajedno sa metalnom podkonstrukcijom na stadionu "Asim Ferhatovi} Hase", Ko{evo u Sarajevu, a sve u skladu sa tehni~kim uslovima, specifikacijom i ostalim zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 213.680,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Stadion "Asim Ferhatovi}-Hase", Ko{evo u Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok zavr{etka kompletne isporuke, demonta`e postoje}ih i monta`e novih stadionskih stolica je 40 (~etrdeset) dana od potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva, sredstva iz Bud`eta Op}ine Centar i Bud`eta Kantona Sarajevo. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da, dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ubrzani ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, demonta`a postoje}ih i monta`e novih stadionskih stolica, u~e{}e:10,00 % 3. Garantni rok za stadionske stolice, kompletno sa izvedenim radovima, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.7.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.7.2012. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Mis Irbina 10/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~l. 12. ZJN, te ne snosi nikakave

Broj 48 - Strana 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, Preuzimanje tenderske dokumentacije uz prethodno upu}en pismeni zahtjev putem faksa 033 214 895 ili na adresu JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo ul. Mis Irbina broj 10/II, je od 17.04.2012. godine. Zaintresovani ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je preuzmu. (M2-A-8879-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-118/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Muamera Grebo, dipl.ing.gra|.tel 033 563 463. e-mail: gmuamera@jpcfbih.ba, Branka Mujezinovi},dipl.ecc. tel 033 563 511 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Stru~ni nadzor nad radovima: rekonstrukcija mosta (M06.1-2-04) preko Golinjevskog potoka na cesti M06.1, Dionica LivnoPosu{je- Mostar, km 15+421 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema obimu usluga iz tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema opisu usluga iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 8.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova cesta M06.1, dionica Livno- Posu{je - Mostar, km15+421, II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana od datuma uvo|enja Izvo|a~a u posao, odnosno do okon~anja radova od strane Izvo|a~a. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Prosje~na godi{nja vrijednost iznad 25.000 KM ostvarena na ugovorima za stru~ni nadzor nad radovima sanacije i/ili izgradnje i/ili rekonstrukcije mostova i na izradi projekata sanacije i/ili izgradnje i/ili rekonstrukcije mostova u posljednje tri godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine, i ostali uvjeti dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Uspje{no iskustvo u izvr{enju najmanje tri ugovora za stru~ni nadzor nad radovima sanacije i/ili izgradnje i/ili rekonstrukcije mostova u posljednje tri godine -Da mo`e osigurati ~lanove stru~nog nadzornog tima -Vo|a tima - diplomirani in`enjer gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima projektiranja i/ili gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom stalno zaposlen u firmi Konsultanta; -Nadzorni in`enjer - diplomirani in`enjer gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima projektiranja i/ili izgradnje/sanacije/rekonstrukcije mostova i polo`enim stru~nim ispitom; -ostali relevantni uvjeti iz tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: JP Ceste FBiH , Terezije 54, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Po~ev od 26.6.2012. godine od 9-15 sati, na adresi ugovornog organa, ili na zahtjev ponu|a~a putem po{tanske po{iljke, uz potvrdu o uplati 30,00 KM,. Broj ra~una: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK D.D. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Stru~ni nadzor nad radovima: Rekonstrukcija mosta (M06.1-2-04) preko Golinjevskog potoka na cesti M06.1, dionica Livno- Posu{je - Mostar, km 15+421 Primalac: JP Cesta Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565; Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11. Zakona o javnim nabavkama BiH (M1-A-9006-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-120/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH d.o.o. Kontakt osoba: Muamera Grebo , dipl.ing.gra|. tel 033/563 463 e-mail gmuamera@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 105

Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanaciji mosta (M06.1-2-04) preko Golinjevskog potoka na cesti M6.1, dionica Livno-Posu{je-Mostar, km 15+421 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora U skladu sa predmjerom radova datom u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 154.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova cesta M6.1, dionica Livno-Posu{je-Mostar, km 15+421 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od po~etka radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Iznos garancije za ponudu 4.000,00 KM Iznos garancije za dobro izvr{enje posla 10% od vrijednosti ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje 150.000,00 KM, {to dokazuju pismom-potvrdom poslovne banke; -najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na izvo|enju radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji mostova u posljednje tri (3) godine u visini od 1.000.000,00 KM; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a ili partnera u JV u izvo|enju najmanje 3(tri) ugovora na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji mostova u posljednjih pet godina.Uspje{nost se dokazuje

potvrdom prethodnih naru~ilaca o uspje{no obavljenim odgovaraju}im poslovima; mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora i to: Voditelj radova - diplomirani in`enjer gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima projektiranja i/ili gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom stalno zaposlen u firmi Izvo|a~a; posjedovanje potrebne tehni~ke opreme za realizaciju Ugovora; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM u korist JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo na ra~un br. 1540012000213981, - Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, vrsta prihoda 722565, sa pozivom na ?TD za Izvo|enje radova na sanaciji MOSTA (M06.1-2-04) preko Golinjevskog POTOKA NA cesti M6.1, DIONICA Livno-Posu{je-Mostar, km 15+421? Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. (M1-A-9007-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-1-1-121/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH d.o.o. Kontakt osoba: Vesna Had`ovi}, tel 033 250 403, email: vhadzovic@pcfbih.ba, Branka Mujezinovic , tel 033 563 511, email bmujezinovic@pcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 48 - Strana 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Te~na naftna goriva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka goriva i maziva za putni~ka vozila i lo` ulja za centralno grijanje II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora -DIZEL EN 59045.000 litara, BMB -98 4.000,00 litara , BMB -95 1.000 LITARA , Lo` ulje 10 tona II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 77.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Zenica, Tuzla, Biha}, Livno i Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Jedna godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Iznos garancije za ponudu 2.000,00 KM III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavaljenje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: JP Ceste FBiH , Terezije 54, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Po~ev od 26.6.2012. godine, uz potvrdu o uplati 30,00 KM, na adresi pod I.1 ili putem po{tanske ili elektronske po{iljke, na zahtjev ponu|a~a. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Nabavka goriva Primalac: JP Ceste Federacije BIH, Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-9008-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-122/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH d.o.o.

Kontakt osoba: Behudin Strojil , dipl.ing.gra|., tel 033 563 462, email bstrojil@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nadzor nad radovima sanacije mosta preko Suhe prepreke na cesti M18.0, dionica [i~ki Brod -Sarajevo, km 33+438 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema obimu uluga datom u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 8.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Cesta M18.0, dionica [i~ki Brod-Sarajevo , km 33+438 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 70 kalendarskih dana od po~etka radova , odnosno do zavr{etka radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prosje~na godi{nja vrijednost iznad 50.000 KM ostvarena na ugovorima za stru~ni nadzor nad radovima izgradnje/rekonstruk' cije mostova i projektovanja izgradnje/rekonstrukcije mostova u posljednje tri godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmet' nom segmentu i ostali uvjeti dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo u izvr{enju najmanje tri ugovora za stru~ni nadzor nad radovima izgradnje/rekonstrukcije mostova u posljednje tri godine od ~ega najmanje dva ve}e vrijednosti od

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 107

predmetne ponude , odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu , ako je dobavlja~ registrovan ,odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine da mo`e osigurati ~lanove nadzornog tima u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije ostali uslovi iz tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Po~ev od 26.6.2012. godine od 9-15 sati, na adresi ugovornog organa, ili na zahtjev ponu|a~a putem po{tanske po{iljke, uz potvrdu o uplati 30,00 KM,. Broj ra~una: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK D.D. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Stru~ni nadzor nad radovima: sanacije mosta preko Suhe prepreke na cesti M18.0, dionica [i~ki Brod-Sarajevo, Primalac: JP Cesta Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565; Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe (M1-A-9009-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-127/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH d.o.o. Kontakt osoba: Anis Ba{i}, tel: 033/563-490, e-mail: anisb@jpcfbih.ba, i Branka Mujezinovi}, tel: 033/563-511, e-mail: bmujezinovic@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge kontrole kvaliteta materijala koji se ugra|uju na rehabilitaciji magistralnih cesta u FBiH u 2012. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kontrolna ispitivanja i pro{irena kontrolna ispitivanja agregata Kontrolna ispitivanja bitumena Ispitivanja proizvedenih asfaltnih mje{avina Ispitivanja ugra|enih asfaltnih mje{avina II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji-Obim usluga II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 51.300,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Teritorija Federacije BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja period pru`anja usluga - do 31.12.2012. godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Prosje~na godi{nja vrijednost iznad 20.000 KM ostvarena na ugovorima sli~ne prirode u posljednje tri godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine, obra~unato na osnovu ukupno ovjerenih faktura za ugovore koji su u izvr{enju ili su okon~ani - i ostali uvjeti dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Uspje{no iskustvo u izvr{enju najmanje 2 (dva) ugovora za usluge kontrole kvaliteta materijala (kvalitet agregata, bitumena , proizvedenih i ugra|enih asfaltnih mje{avina); - Da mo`e osigurati ~lanove tima u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije; - Da posjeduje iskustvo na pru`anju usluga kontrole kvaliteta asfaltnih mje{avina na asfaltnim bazama izvo|a~a radova, prosje~no najmanje 20.000 tona godi{nje u zadnje (3) tri godine -Dostupnost potrebne opreme za sva zahtjevana ispitivanja kontrole kvaliteta - Ponu|a~ nemo`e u~estvovati u postupku nabavke predmetnih usluga kontrole kvaliteta materijala na rehabilitaciji magistralnih cesta ukoliko je u zadnje 4 (~etiri) godine imao ili ima aktivne ugovore za laboratorijska ispitivanja sa izvo|a~ima radova koji su izvodili radove na rehabilitaciji magistralnih cesta u FBiH i koji imaju aktivne ugovore na rehabilitaciji magistralnih cesta u FBiH. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00

Broj 48 - Strana 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11. Zakona o javnim nabavkama BiH. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 25.6.2012. godine od 9-15 sati, na adresi ugovornog organa, ili na zahtjev ponu|a~a putem po{tanske po{iljke, uz potvrdu o uplati 30,00 KM,. Broj ra~una: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK D.D. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Kontrola kvaliteta materijala koji se ugra|uju na rehabilitaciji magistralnih cesta u FBiH u 2012. godini Primalac: JP Cesta Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565; Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-9093-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-128/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Fata Terzi}, tel: 033/563-460, e-mail: fterzic@jpcfbih.ba i Branka Mujezinovi}, tel: 033/563-511, e-mail:bmujezinovic@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada idejnog projekta trase obilaznice Livna sa dispozicijama objekata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora - I faza - istra`ivanje varijanti u zadanom koridoru; - II faza - Idejni projekt usvojene varijante - Pripremna geotehni~ka studija , uklju~uju}i i geotehni~ka istra`ivanja (Misija G1) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Projektnom zadatku datom u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 85.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Livno II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema rokovima iz projektnog zadatka Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU : 2000,00 KMIZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA: 10% vrijednosti ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - prosje~an godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na pru`anju usluga projektiranju cesta u posljednje tri (3) godine, u visini iznad 200.000,00 KM . III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavalja~a treba garantirati uspje{nu realizaciju ugovora, odnosno ispunjavati relevantne zahtjeve date u tenderskoj dokumentaciji: - Uspje{no iskustvo kao glavni ugovara~ u realizaciji najmanje tri (3) ugovora na pru`anju usluga projektiranja cesta koji su realizirani u prethodne tri (3) godine, od kojih je najmanje jedan (1) ugovor ve}e vrijednosti od 100.000,00 KM, uz osiguranje dokumenata kao dokaza uspje{nosti u formi potvrda (original ili ovjerena kopija) o izvr{enim uslugama koje su izdali ugovorni organi prethodni naru~ioci o uspje{no obavljenim odgovaraju}im uslugama. - Da mo`e osigurati tehni~ko osoblje koji }e biti uklju~eno na obavljanju predmetnih usluga, u skladu sa sljede}im kriterijima: 1. Vo|a tima, glavni i odgovorni projektant - diplomirani in`injer gra|evine sa najmanje 5 godina profesionalnog iskustva na projektiranju cesta i polo`enim stru~nim ispitom. 2. Projektant, minimalno jedan (1) dipl.in`.gra|. sa polo`enim stru~nim ispitom i iskustvom od najmanje 5 godina na projekt., od toga najmanje 3 na projekt. cesta ; 3. Projektant - dipl.in`.geologije, sa polo`enim stru~nim ispitom i iskustvom od najmanje 5 godina u oblasti in`injerske geologije i geotehnike; Pravna osoba koja nema zaposlene projektante po tra`enoj kvalifikaciji i odgovaraju}im sta`om, mora osigurati anga`iranje projektanata, diplomiranih in`injera, sa stru~nim ispitom i odgovaraju}im sta`om, sklapanjem poslovnih ugovora sa fizi~kim ili pravnim osobama, registriranim za obavljanje djelatnosti projektiranja. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 109

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE a) Ponu|a~ je du`an prije potpisivanja ugovora, tj. u zakonskom roku predvi|enom za potpisivanje ugovora, a u skladu sa Uredbom o ure|enju gradili{ta, obaveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima u gra|enju (?Sl. novine Federacije BiH?, br.48/09) i ostalim va`e}im podzakonskim aktima, osigurati: 1. Ovla{tenje Federalnog ministarstva prostornog ure|enja za projektoviranje cesta i objekata na cestama; 2. Ovla{tenje Federalnog Ministarstva prostornog ure|enja za izvo|enje geotehni~kih istra`ivanja 3. Ovla{tenje Federalnog Ministarstva prostornog ure|enja za izradu geotehni~kih projekata; (Ako Ponu|a~ nema sva ovla{tenja, tada u svojstvu pravnog subjekta mo`e povjeriti izradu geotehni~kog projekta ili izvo|enje geotehni~kih istra`ivanja samo pravnom subjektu koji posjeduje ovla{tenje Ministarstva .) Ukoliko ne osigura navedeno ovla{tenje, smatra}e se da je odustao od potpisivanja ugovora i ugovor se dodjeljuje sljede}em kvalificiranom ponu|a~u sa rang liste koji posjeduje tra`eno ovla{tenje. b) Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 25.06.2012. god. uz potvrdu o uplati 50,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank dd, Sarajevo; Svrha doznake: otkup TD (Izrada idejnog projekta obilaznice Livna); Primalac: JP Ceste Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565, Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-9094-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-3-1-75/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja zgrade TS 35/0,4 kV Ulazna gra|evina HE Jablanica, za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod II 4.a. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 46.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ulazna gra|evina HE Jablanica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do 60 dana od datuma uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1, Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi a izdaje uz dokaz o uplati 20 KM sa ura~unatim PDV-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-089/12, valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE; BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-089 /12, valuta EUR. Kod davanja

Broj 48 - Strana 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorno organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (M2-A-8837-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-1-1-76/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 10202-058/12, LOT 1 - Nabavka prehrambenih artikala 10202-058/12, LOT 2 - Nabavka mlijeka i mlije~nih proizvoda 10202-058/12, LOT 3 - Nabavka bezalkoholnih pi}a 10202-058/12, LOT 4 - Nabavka hljeba 10202-058/12, LOT 5 Nabavka svje`eg mesa 10202-058/12, LOT 6 - Nabavka svje`e ribe 10202-058/12, LOT 7 - Nabavka svje`eg povr}a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod ta~kom II.4.a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1, Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi a izdaje uz dokaz o uplati 20,00 KM sa ura~unatIm PDV-om po lotu. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. - Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-058/12, lot___ valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-058/12, lot ___ valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu, sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti koplju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3.Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. Otvaranje ponuda je: LOT 1 u 11,30; LOT 2 u 12,00; LOT 3 u 12,30; LOT 4 u 13,00; LOT 5 u 13,30; LOT 6 u 14,00; LOT 7 u 14,30. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka prehrambenih artikala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod I.1. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 27.500,00 KM

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 111

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka mlijeka i mlije~nih proizvoda I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod I.1. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka bezalkoholnih pi}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod I.1. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka hljeba I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod I.1. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`eg mesa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod I.1. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 33.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`e ribe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod I.1. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`eg povr}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod I.1. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godinu dana

Broj 48 - Strana 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji (M2-A-8859-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-3-1-77/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Gra|evinski radovi na sanaciji klizi{ta u naselju Ribi}i u zoni akumulacije HE Jablanica - II faza, za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod II.4.a. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 64.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Klizi{te u naselju Ribi}i, op}ina Konjic II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do 60 dana od datuma uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Jaroslava ^ernija 1, Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi a izdaje uz dokaz o uplati 20 KM sa ura~unatim PDV-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-088/12, valuta KM. Pla}anje Izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d -Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-088 /12, valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorno organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o Javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (M2-A-8823-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-2-1-79/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Muriz Mustajbegovi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 113

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Geodetsko osmatranje brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac sa obradom podataka (2 serije osmatranja) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2 serije osmatranja II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokaliteti brana HE na Neretvi Jablanica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja juni 2013. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljne informacije vezane za uslove i dokaze date u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljne informacije vezane za uslove i dokaze date u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljne informacije vezane za uslove i dokaze date u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM (sa ura~unatim PDV-om) IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00

Mjesto: Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, ul. Jaroslava ^ernija br.1, sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica ?Hidroelektrane na Neretvi?, Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije br.10202-087/12, valuta KM. Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Raiffeisen Bank d.d., BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE BA391610600000043340 na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije br.10202-087/12, valuta EUR. Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti i kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. (M1-A-9014-12) VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 337-1-2-1-42/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: }amil odoba{i} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037227784 Faks: 037227796 Elektronska po{ta (e-mail): szpusk@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Priprema i izrada Prostornog plana Unsko - sanskog kantona za period od 2012. godine do 2032. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabavke je pru`anje usluga:Priprema i izrada Prostornog plana Unsko - sanskog kantona od 2012. do 2032. godine, a to podrazumijeva izradu: -Prostorna osnova -Prednacrt Prostornog plana -Nacrt Prostornog plana -Prijedlog Prostornog plana i pre~i{}eni tekst Prostornog plana -Odluku o provo|enju Prostornog plana -izradu Studije ranjivosti prostora za podru~je Unsko sanskog kantona II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150.000,00

Broj 48 - Strana 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 128.205,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Unsko - sanski kanton II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci U rok izvr{enja usluga ne ulazi Skup{tinska procedura usvajanja Prostorne osnove, Prednacrta, Nacrta i Prijedloga Prostornog plana Unsko - sanskog kantona, a obaveza je Nosioca izrade da u~estvuje u Skup{tinskoj proceduri usvajanja svih faza Prostorne Osnove, Prednacrta, Nacrta i Prijedloga Prostornog plana Unsko sanskog kantona, javnih rasprava na op}inskom nivou i u Programu uklju~ivanja javnosti kojim }e rukovoditi Nosioca Pripreme. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Tehni~ki dio, u~e{}e:60,00 % 2. Finansijski dio, u~e{}e:40,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Alije \erzeleza 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji date su sve neophodne informacije za pripremu ponude. Ponude se dostavljaju na na~in opisan u tenderskoj dokumentaciji. Sva komunikacija izme|u ugovornog organa i dobavlja~a odvijat }e se isklju~ivo pisano, putem faksa ili e-mail: ministarstvogradjenja@bih.net.ba ili gradjenje@vladausk.ba Nepotpune ponude i ponude dostavljene nakon krajnjeg roka za prijem ponuda iz odjeljka IV.6 ne}e se razmatrati. Za bilo kakve tro{kove koje ponu|a~i imaju vezano uz sudjelovanje na nadmetanju, ugovorni organ ne snosi odgovornost niti obavezu naknade. Javnom otvaranju ponuda, uz predo~enje pisanog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Ministarstva za gra|enje, prostorno ure|enje i za{itut okoline, Alije \erzeleza broj 2, Biha}, svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati, nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine", a najkasnije sedam dana prije isteka krajnjeg roka iz odjeljka IV.6. i uz prilo`enu upaltnicu na iznos od 100,00 KM upla}en na depozitni ra~un Unsko

- sanskog kantona broj:3380002210005877 koji se vodi kod UniCredit banke, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1901001. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Minsistarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Kontakt osoba: Mirsada Mujagi} Pjani} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263252930006 Telefon: 037227784 Faks: 037227795 E-mail:ministarstvogradjenja@bih.net.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Kontakt osoba: Mirsada Mujagi} Pjani} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263252930006 Telefon: 037227784 Faks: 037227795 E-mail: ministarstvogradjenja@bih.net.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Kontakt osoba: Mirsada Mujagi} Pjani} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263252930006 Telefon: 037227784 Faks: 037227795 E-mail: ministarstvogradjenja@bih.net.ba (M1-A-9022-12) OP[TINA RUDO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 338-1-3-1-9/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Rudo Kontakt osoba: Dragan Stiki} Adresa: \enerala D. D. Mihajlovi}a 41 Po{tanski broj: 73260 Op{tina/Grad: Rudo IDB/JIB: 4401463690005 Telefon: 058711164 Faks: 058711242 Elektronska po{ta (e mail): sorudo_fin@spinter.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),RUDO I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 115

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe lokalnih puteva na podru~ju op{tine Rudo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Asfaltirawe lokalnih puteva u gradskom i seoskom podru~ju op{tine Rudo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 376.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Op{tina Rudo II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 45 dana od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Detaqne informacije date u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. ZJN BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Bilans stawa i Bilans uspjeha za posledwe dvije godine u formi ovjerenih fotokopija. Potvrda od banke ili ovjerena fotokopija da `iro ra~un ponu|a~a nije blokiran. Ostali uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ mora dostaviti dokaze u pogledu wegove tehni~ke i profesionalne osposobqenosti u smislu ~lana 26. ZJN BiH. Ovi uslovi su bli`e opisani u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM @R 565-720-80000001-09, 729124 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: U prostorijama op{tine Rudo

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju u originalu i jednoj kopiji na kojima }e ~itko pisati ORIGINAL PONUDA I KOPIJA PONUDE. Ponuda i wena kopija trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa nazivom i adresom dobavqa~a, na kojoj }e pisati "Ponuda za asfaltirawe lokalnih puteva na podru~ju op{tine Rudo - NE OTVARATI" Dostavqena ponuda treba da sadr`i sva tra`ena dokumenta u tenderskoj dokumentaciji. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. Otvarawu ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a ili wihovi pismeno ovla{teni predstavnici. (M1-A-8852-12) OP[TINA RUDO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 338-1-3-1-10/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Rudo Kontakt osoba: Dragan Stiki} Adresa: \enerala D. D. Mihajlovi}a 41 Po{tanski broj: 73260 Op{tina/Grad: Rudo IDB/JIB: 4401463690005 Telefon: 058711164 Faks: 058711242 Elektronska po{ta (e mail): sorudo_fin@spinter.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),RUDO I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija Kragujeva~ke ulice u Rudom II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora rekonstrukcija Kragujeva~ke ulice. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 188.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Op{tina Rudo II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 45 dana od dana potpisivawa ugovora

Broj 48 - Strana 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Detaqne informacije date u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi iz ~lana 23. ZJN BiH, a dokazi definisani u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Bilans stawa i Bilans uspjeha za posledwe dvije godine u formi ovjerenih fotokopija. Potvrda od banke ili ovjerena fotokopija da `iro ra~un ponu|a~a nije blokiran. Ostali uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ mora dostaviti dokaze u pogledu wegove tehni~ke i profesionalne osposobqenosti u smislu ~lana 26. ZJN BiH. Ovi uslovi su bli`e opisani u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM @R 565-720-80000001-09, 729124 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: U prostorijama op{tine Rudo Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju u originalu i u jednoj kopiji na kojima }e ~itko piati "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i wena kopija trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa nazivom i adresom dobavqa~a, na kojoj }e pisati "Ponuda za rekonstrukciju Kragujeva~ke ulice u Rudom NE OTVARATI". Dostavqena ponuda treba da sadr`i sva tra`ena dokumenta u tenderskoj dokumentaciji. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. Otvarawu ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a ili wihovi pismeno ovla{teni predstavnici. (M1-A-8853-12) DD BH TELECOM SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 346-1-1-1-51/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DD BH Telecom Sarajevo, Regionalna direkcija Zenica Kontakt osoba: Edina Aganovi} Adresa: Masarykova broj 46 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica

IDB/JIB: 4200211100030 Telefon: 032242000 Faks: 032242902 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 10 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala za potrebe DD BH Telecom, RD Zenica Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zgrada RD Zenica, ul.Masarykova br.46, 72000 Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Predra~un mora biti sa~injen na originalnom obrascu za cijenu ponude (predmjeru radova) sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom vrijednosti, sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost ( PDV ), izra`eno u konvertibilnim markama KM.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 117

Nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na transakcijski ra~un broj 1610550012400027 kod Raiffeisen bank. Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zape~a~enoj koverti i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, Ul. Masarykova 46 72000 ZENICA. Na koverti ista}i napomenu: PONUDA/ NE OTVARATI, - "Za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala br. OP - OS 01/12 od 25.06.2012.godine" i sa naznakom LOT - a , odnosno LOT - ova koji se nude iz Aneksa B Obavje{tenja. Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani (~vrsti uvez podrazumjeva takav uvez koji onemogu}ava fizi~ko neometano va|enje listova ponude bilo da se radi o posebnoj grafi~koj tehnici ili da je ponuda zape~a}ena jemstvenikom), sa ozna~enim stranicama. Sve listove ponude, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. U slu~aju da ponude dostavljaju grupe ponu|a~a, uz ponudu se mora dostaviti i punomo} kojom se navedena lica ovla{}uju da predstavljaju grupu ponu|a~a u toku postupka nabavke (punomo} mo`e tako|er sadr`avati i ovla{tenje za potpisivanje ugovora) Ponude treba da sadr`e i dostavljeni Vam Nacrt Ugovora parafiran od strane ovle{tenog lica, kojim parafom dajete saglasnost na tekst Nacrta okvirnog sporazuma Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele okvirnog sporazuma. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: DD BH Telecom Sarajevo Kontakt osoba: Ferid Zili} Adresa: Masarykova broj 46 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200211100030 Telefon: 032404000 Faks: 032242902 E-mail:ferid.zilic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: DD BH Telecom Sarajevo Kontakt osoba: Edina Aganovi} Adresa: Masarykova broj 46 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200211100030 Telefon: 032247347 Faks: 032242902 E-mail: edina.aganovic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: DD BH Telecom Sarajevo Kontakt osoba: Nasiha Hamur Adresa: Masarykova broj 46 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200211100030 Telefon: 032242940 Faks: 032242902 E-mail: edina.aganovic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Papir I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Papir II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 32.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.2,Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Papirna galanterija I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Papirna galanterija II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 26.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.2, Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pisa~i i ostali potro{ni materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Pisa~i i ostali potro{ni materijal II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br.2, Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Bu{a~i papira I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Bu{a~i papira

Broj 48 - Strana 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br.2, Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Toneri, ketrid`i i photocondutori za Lexmark ure|aje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Toneri, ketrid`i i photocondutori za Lexmark ure|aje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br.2, Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Toneri i ketrid`i za HP ure|aje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Toneri i ketrid`i za HP ure|aje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br.2, Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Toneri, drum i film papir za Panasonic ure|aje

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Toneri, drum i film papir za Panasonic ure|aje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br.2, Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Toneri i drum za Xerox ure|aje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Toneri i drum za Xerox ure|aje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br.2, Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Toneri i drum za Ricoh i Nashuatec ure|aje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Toneri i drum za Ricoh i Nashuatec ure|aje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 119

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br.2, Zenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Toneri i drum za Canon, Epson i Samsung ure|aje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka potro{nog kancelarijskog materijala - Toneri i drum za Canon, Epson i Samsung ure|aje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijske realizacije okvirnog sporazuma, a najdu`e 24 mjeseca od dana obostrano potpisanog okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te DD BH Telecom, RD Zenica, ul.Bulevar Kralja Tvrtka I br.2. Zenica (M1-A-9016-12) JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 349-1-1-1-95/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA Kontakt osoba: Sanela Imamovi}, predsjedavaju}a Komisije Adresa: Stjepana Radi}a br. 2 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218116700000 Telefon: 032242861 Faks: 032248816 Elektronska po{ta (e-mail): rmu-zenica@telekabel.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ZD R-IO-02-5-29/1/11 - Nabavka stabilnih vij~anih kompresora za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o.-Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Stabilni vij~ani kompresor Q= min. 12m3/h II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji iz Anexa V tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "Zenica" d.o.o. - Zenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Da ponu|a~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~uni nisu blokirani) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanja ponuda. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost istovjetni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor (isporuka, ugradnja i pu{tanje u pogon stabilnog vij~anog kompresora) ili sli~ni (isporuka, ugradnja i pu{tanje u pogon kompresora ) u prethodne 3 (tri) godine (u 2009., 2010. i 2011.), a ~ija ukupna vrijednost ugovora je minimalno 50.000, 00 KM b) Ukoliko ponu|a~ nudi robu koja je predmet ugovora, a koju nije sam proizveo mora biti ovla{teni distributer odnosno ovla{ten od strane proizvo|a~a za nu|enje, isporuku i sve prate}e usluge vezane za robu koja je definisana u tenderskoj dokumentaciji, te je obavezan da obezbijedi odgovaraju}i dokument kojim je to potvr|eno. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom, soba broj 305.

Broj 48 - Strana 120

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza a izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD R-IO-02-5- 29/1/11- Nabavka stabilnih vij~anih kompresora za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. - Zenica IBAN CODE: BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD R-IO-02-5-29/1/11 - Nabavka stabilnih vij~anih kompresora za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o - Zenica. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Heercegovine d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Sanela Imamovi}, predsjedavaju}a Komisije Adresa: Vilsonovo {etali{te 15, soba 305 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail:rmu-zenica@telekabel.ba Internet adresa: sa.imamovic@elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Heercegovine d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Sanela Imamovi}, predsjedavaju}a Komisije Adresa: Vilsonovo {etali{te 15, soba 305 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Heercegovine d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Sanela Imamovi}, predsjedavaju}a Komisije Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-8875-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISRIBUCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-1-1-60/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha}

IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka elektromaterijal II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka elektromaterijal za potrebe Podru`nice Elektrodistribucije Biha} Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u roku od 30 III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo obavljanja profesionalne dijelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Krupska bb, 77000 Biha}-Sala za sastanke Podru`nice ED Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 121

fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje po{tom ili preuzima li~no u kancelariji slu`be za komercijalne poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi mo`e dobiti na uvid prije otkupa.Pla}anje unutar BiH se vr{i preko Raiffeisen Bank dd-filijala Biha} na `iro-ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-014/2012. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail:an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Ismeta Mid`i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: i.midzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka prekida~a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka vakumskih i niskonaponskih prekida~a II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 37.210,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te Elektrodistribucije Biha}, Krupska bb ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Fino`i~ani instalacijski vod,Plinski releji,radne stezaljke , AKU baterije i gumeni dihtunzi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Fino`i~ani instalacijski vod,Plinski releji,radne stezaljke , AKU baterije i gumeni dihtunzi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 18.436,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te Elektrodistribucije Biha}, Krupska bb ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ostali elektromaterija i hemijska sredstva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nosa~i UNP,cijev crna 3/4"temeljna boja,elektrode,transforamorsko ulje,razrije|iva~ i sl. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.231,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te Elektrodistribucije Biha}, Krupska bb (M1-A-8899-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISRIBUCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-1-1-62/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A

Broj 48 - Strana 122

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka GPS ure|aja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka GPS ure|aja za potrebe Podru`nice Elektrodistribucije Biha}. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 67.560,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te ED Biha} II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 20 dana od dana obostranog potpisa Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u roku od 30 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo obavljanje predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Krupska bb,77000 Biha}, Sala za sastanke Podru`nice Elektrodistribucije Biha}

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje po{tom ili preuzima li~no u kancelariji slu`be za komercijalne poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi mo`e dobiti na uvid prije otkupa.Pla}anje unutar BiH se vr{i preko Raiffeisen Bank dd-filijala Biha} na `iro-ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-015/2012. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail:an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Ismeta Mid`i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: i.midzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-8898-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISRIBUCIJA BIHA}

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-3-1-63/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 123

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala/opreme i izvo|enje gra|evinsko zanatskih radova na izgradnji objekta Centralno skladi{te sa radionicama i gara`ama II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala/opreme i izvo|enje gra|evinsko zanatskih radova na izgradnji objekta Centralno skladi{te sa radionicama i gara`ama sa sadr`ajima u funkciji odlaganja i deponovanja elektromaterijala i opreme, odr`avanja i gara`iranja vozila, te prate}im administrativnim prostorima za smje{taj tehni~ke operative Podru`nice Elektrodistribucija Biha} II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Naselje Vedro Polje u Biha}u II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana od dan uvo|enja izvo|a~a u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukcesivno u roku od trideset dana po ispostavljenim mjee~nim situacijama III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo obavljanja profesionalne djelatnosti koja je predmet nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 700.000,00 KM ( sedamstohiljada KM) , a ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od godine 350.000,00 KM (tristotinepedesethiljada KM).Da je dobavlja~ bio likvidan zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje i ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima. Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavlja~a }e se izvr{iti na osnovu slijede}ih dokaza: a)Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od 1 (jedne) godine, b)Odgovaraju}a bankovna pisma odnosno orginalne potvrde poslovnih banaka o bonitetu firme, kojim se potvr|uje da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un dobavlja~a nije

bio blokiran.Navedene potvrde ne mogu biti starije od datuma objave obavje{tenja za predmetnu nabavku III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo u prethodnih 5 (pet) godina u realizaciji minimalno 3 (tri) ugovora, u izvo|enju gra|evinsko zanatskih i instalaterskih radova na objektima vrste (karaktera) javnih zgrada, odnosno proizvodnim (gospodarskim), energetskim i gra|evinama posebne namjene, kojima prema namjeni pripadaju: poslovno-tehni~ke ili upravno administrativne zgrade, stambene zgrade kolektivnog stanovanja, skladi{ni objekti, tr`ni centri, proizvodne hale, ~ija ukupno ugovorena vrijednost iznosi najmanje 2.000.000 KM (dvamiliona KM). Kao dokaz za ispunjenje ovog uslova dostaviti liste radova koji su izvedeni tokom prethodnih 5 (pet) godina, kao ugovara~ za 3 (tri) ugovora u izvo|enju gra|evinsko zanatskih i instalaterskih radova na objektima vrste (karaktera) javnih zgrada od ~ega je: -najmanje 1 (jedan) ili 2 (dva) ugovora za izvo|enje gra|evinsko zanatskih i instalaterskih radova na poslovno-tehni~kim, upravno administrativnim ili stambenim zgradama (stambene zgrade sa vi{e od 10 stambenih jedinica), -najmanje 1 (jedan) ili 2 (dva) ugovora za objekte vrste (karaktera) skladi{ta, tr`nih centara, proizvodnih hala ili sli~no, ~ija ukupna ugovorena vrijednost za sva tri ugovora iznosi najmanje 2.000.000 KM (dvamiliona KM), {to potvr|uje dostavom originala ili ovjerene kopije potvrde o uspje{nosti realiziranih ugovora od strane naru~ioca tog ugovora. Potvrde trebaju sadr`avati vrijednosne iznose, datume i mjesto radova i specificirati da li su uspje{no zavr{eni u skladu sa pravilima struke. Ponu|a~ mora imati u radnom odnosu najmanje 20 lica od ~ega najmanje 2 (dva) lica VSS/V[S, tehni~ke struke sa polo`enim stru~nim ispitom. Kao dokaz potrebno je dostaviti: -potvrdu sa najmanje 20 zaposlenih, original ili ovjerena kopija iz Porezne uprave, -za 2 (dva) zaposlenika VSS/V[S, tehni~ke struke dostaviti original ili ovjerena kopija diplome i uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitom. Za izvr{enje predmente usluge Ponu|a~ mora imati u radnom odnosu ili anga`ovati 3 (tri) lica tehni~ke struke slijede}e obrazovne i stru~ne kvalifikacije: -1 (jedan) dipl.ing. - voditelj gra|enja, sa polo`enim stru~nim ispitom -1 (jedan) dip.ing.arhitekture sa polo`enim stru~nim ispitom -1 (jedan) dipl.ing.gra|evine sa polo`enim stru~nim ispitom Kao dokaz potrebno je dostaviti za svako lice ovjerenu kopiju diplomu o zavr{enom studiju i polo`enom stru~nom ispitu. Ukoliko se radi o licima koja su anga`ovana na vo|enju poslova, potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju ugovora ili sporazuma o anga`ovanju na navedom projektu. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Podru`nica Elektrodistribucija Biha}, Bosanska 25,77000 Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje po{tom ili preuzima li~no u kancelariji slu`be za komercijalne poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi mo`e dobiti na uvid prije otkupa.Pla}anje unutar BiH se vr{i preko

Broj 48 - Strana 124

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Raiffeisen Bank dd-filijala Biha} na `iro-ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-012/2012. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: D`enad Pjani} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail:dz.pjanic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Ismeta Mid`i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: i.midzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-9085-12) BH TELECOM D.D.SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 358-1-3-1-60/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija Sarajevo Kontakt osoba: Sabina Hasanovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200211100021 Telefon: 033664813 Faks: 033656500 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Gra|evinski, elektro i ma{inski radovi za velike korisnike na nepreciziranim lokacijama u Direkciji Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Neprecizirane lokacije na podru~ju Direkcije Sarajevo (Kanton Sarajevo) II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je nazan~eno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, sala na II/III spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033/664-116 ili na Protokol BH Telecom-a, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88. Tenderska dokumentacija se mo`e li~no preuzeti na protokolu BH Telecom-a, Direkcije Sarajevo isklju~ivo uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije u skladu sa stavom 1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbijediti i na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da ponu|a~

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 125

navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje tenderske dokumentacije na protokol BH Telecom, Direkcija Sarajevo. Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj: 8319/11-1 za gra|evinske, elektro i ma{inske radove za velike korisnike na nepreciziranim lokacijama u Direkciji Sarajevo, iznos 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610000030950674 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a). Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na raspolaganju. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d., Direkcija Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostavti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo - PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, sa naznakom: "Gra|evinski, elektro i ma{inski radovi za velike korisnike na nepreciziranim lokacijama u Direkciji Sarajevo - NE OTVARAJ". Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV4 i ponude koje nisu predate na Protokol ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen blagovremeno, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponudana fax: 033-664-116 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo Kontakt osoba: Sabina Hasanovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200211100021 Telefon: 033642850 Faks: 033664116 E-mail:sabina.hasanovic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba (M1-A-8996-12) BH TELECOM D.D.SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 358-1-1-1-62/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija Sarajevo Kontakt osoba: Sabina Hasanovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200211100021 Telefon: 033664813 Faks: 033656500 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i sukcesivna isporuka mesa, svje`e, su{eno, iznutrice na period od godinu dana II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova magacin Direkcije Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, sala na II/II spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033/664-116 ili na Protokol BH Telecom-a, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88. Tenderska dokumentacija se mo`e li~no preuzeti na protokolu BH Telecom-a, Direkcije Sarajevo isklju~ivo uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije u skladu sa stavom 1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbijediti i na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da ponu|a~

Broj 48 - Strana 126

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje tenderske dokumentacije na protokol BH Telecom, Direkcija Sarajevo. Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj: 5548/12 za nabavku i sukcesivnu isporuku mesa, svje`e, su{eno, iznutrice na period od godinu dana, iznos 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610000030950674 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a). Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na raspolaganju. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d., Direkcija Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostavti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo - PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, sa naznakom: "Nabavka i sukcesivna isporuka mesa, svje`e, su{eno, iznutrice na period od godinu dana - NE OTVARAJ". Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV4 i ponude koje nisu predate na Protokol ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen blagovremeno, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponudana fax: 033-664-116 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo Kontakt osoba: Sabina Hasanovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200211100021 Telefon: 033642850 Faks: 033664116 E-mail:sabina.hasanovic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba (M1-A-8998-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-2-1-60/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: Sa|ida Boji} Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge prokresa i kr~enja {ume II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora "Usluge prokresa i kr~enja {ume" -po otvorenom postupku broj: 10304-OP-013/12 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mjesto djelovanja ugovornog organa- Kanton Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 365 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tednerskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 3060310001059825 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 3060310001059825 - Hypo Alpe Adria Bank d.d. Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S,

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 127

na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-013/12 Usluge odr`avanja ra~unarske opremePONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO 25.07.2012. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja Sa|ida Boji} (033/751-470), za tehni~ka pitanja Nermin Dautovi} (033/751-670) Adresa: Hifzi Bjelavca 15, Azi}i Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 E-mail:s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Sa|ida Boji} (tel: 033/751-470, fax: 033/751-499) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751470 Faks: 033751575 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Sa|ida Boji} (tel: 033/751-470, fax: 033/751-499) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751470 Faks: 033751575 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-8971-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU`NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-2-1-61/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo Kontakt osoba: Sa|ida Boji} Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo

IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 140.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora "Usluge servisiranja i odr`avanja putni~kih vozila Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora "Usluge servisiranja i odr`avanja putni~kih vozila Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo" -po otvorenom postupku 10304-OP-014/12 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema uslovima iz tenderske dokumentacije II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mjesto djelovanja ugovornog organa - Kanton Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tednerskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00

Broj 48 - Strana 128

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Ponedjeljak, 25. 6. 2012. (M1-A-9020-12) OP]INA VITEZ

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Hifzi Bjelavca 15, zgrada EMR soba 207, Azi}i Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 3060310001059825 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj: 3060310001059825 - Hypo Alpe Adria Bank d.d. Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S, na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. OP[TE INFORMACIJE: 1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena. 3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.4. 4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKU BROJ: 10304-OP-014/12 Usluge servisiranja i odr`avanja putni~kih vozila Podru`nice "Elektrodistribucije", Sarajevo" PONUDA SA CIJENAMANE OTVARATI DO 26.07.2012. DO 10.00 SATI. 5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: za komercijalna pitanja Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanja Dra`en ]ori} (033/751-463) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751000 Faks: 033751575 E-mail:s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Sa|ida Boji} (033/751-470) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751470 Faks: 033751575 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Sa|ida Boji} (033/751-470) Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150030 Telefon: 033751470 Faks: 033751575 E-mail: s.bojic@elektroprivreda.ba

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 368-1-2-1-9/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Aida Nuki} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718200 Faks: 030713939 Elektronska po{ta (e-mail): opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa (web): www.opcinavitez.info I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), VITEZ I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada prostornog plana planine Kru{~ice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada prostornog plana planine Kru{~ice II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definirano projektnim programom II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 42.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez - Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 31.12.2012. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 129

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:23.7.2012 Vrijeme:10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Stjepana Radi}a 1 Sala Op}inskog vije}a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u jednoj koverti u skladu sa Uvjetima definiranim u TD. Nov~ana naknada za TD pla}a se na ra~un br: 3380002200025547 sa naznakom "Naknada za tendersku dokumentaciju za izradu prostornog plana planine Krui{~ica". Vrsta prihoda: 722611 Op}ina :100 NAPOMENA:Ugovorni organ zadr`ava pravo da u slu~aju potrebe za novim radovima provede pregovara~ki postupak sa izabranim ponu|a~em pod uslovima definisanim u odredbi ~lana 11. stav 4 pod d-2 ZJN BiH. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Aida Nuki} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718235 Faks: 030713939 E-mail:opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinavitez.info I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Aida Nuki} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718235 Faks: 030713939 E-mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinavitez.info I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: Aida Nuki} Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op}ina/Grad: Vitez IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718235 Faks: 030713939 E-mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinavitez.info (M1-A-9011-12)

MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 369-1-1-1-27/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE Kontakt osoba: Radmila Savi} Adresa: NIKOLE TESLE 12 Po{tanski broj: 71420 Op{tina/Grad: Pale-RS IDB/JIB: 4400570050004 Telefon: 057224832 Faks: 057224832 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@edbpale.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 11 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovna nabavka goriva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Nabavka goriva za potrebe slu`bi Direkcije, Autoparka i RJ ?Elektrodistribucija? Pale LOT 2 - Nabavka goriva za potrebe Autoparka i RJ ?Elektrodistribucija? Isto~no Sarajevo LOT 3 - Nabavka goriva za potrebe RJ ?Elektrodistribucija? Rogatica i HE Mesi}i LOT 4 - Nabavka goriva za potrebe RJ ?Elektrodistribucija? Trnovo i HE Bogati}i LOT 5 - Nabavka goriva za potrebe RJ ?Elektrodistribucija? Vi{egrad LOT 6 - Nabavka goriva za potrebe RJ ?Elektrodistribucija? Fo~a LOT 7 - Nabavka goriva za potrebe RJ ?Elektrodistribucija? Sokolac LOT 8 - Nabavka goriva za potrebe Poslovnica N.Gora`de LOT 9 - Nabavka goriva za potrebe Poslovnica Rudo LOT 10- Nabavka goriva za potrebe Poslovnica^ajni~e LOT 11- Nabavka goriva za potrebe Poslovnica Kalinovik II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 48 - Strana 130

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Nikole Tesle 12, 71420 Pale Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od tra`enih dokumenata stariji od tri (3) mjeseca, da nedostaje ili je tra`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Iznos naknade za otkup tenderske dokumentacije iznosi 20,00 KM po LOT-u, osim za ponu|a~e koji su prvi put u~estvovali u postupku nabavke, a `iro ra~un na koji se mo`e izvr{iti uplata je 555-002-00004363-23. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE Kontakt osoba: Goran \uki} Adresa: NIKOLE TESLE 12 Po{tanski broj: 71420 Op{tina/Grad: Pale-RS IDB/JIB: 4400570050004 Telefon: 057224832 Faks: 057224832 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@edbpale.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva potrebe slu`bi Direkcije, Autoparka i RJ ?Elektrodistribucija? Pale II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 152.250,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 %

2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Autoparka i RJ ?Elektrodistribucija? Isto~no Sarajevo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 21.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Rogatica i HE Mesi}i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 24.150,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Trnovo i HE Bogati}i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.400,00 KM

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 131

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ ?Elektrodistribucija? Vi{egrad II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 19.950,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ ?Elektrodistribucija? Fo~a II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 28.350,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ ?Elektrodistribucija? Sokolac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 23.100,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Poslovnice N.Gora`de II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.400,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Rudo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.650,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Poslovnice ^ajni~e

Broj 48 - Strana 132

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Kalinovik II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.450,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Cijena ponu|ene robe,u~e{}e: 80,00 % 2. Na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-8897-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-266/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dmitar [obot,dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 12 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i ,izradi,izvozu i iznosu [DS na podru~ju [G"Gorica"[ipovo za drugu polovinu 2012.godine prema Proizvodno finansijskom planu. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Trg Republike Srpske br.8,Bawaluka. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borivoj Jovi},dipl.in`.{um. Adresa: Prve [ipova~ke br.1 Po{tanski broj: 70270 Op{tina/Grad: [ipovo IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 050371420 Faks: 050371286 Elektronska po{ta (e-mail): gorica@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borivoj Jovi},dipl.ing.{um. Adresa: Prve [ipova~ke br.1 Po{tanski broj: 70270 Op{tina/Grad: [ipovo IDB/JIB: 4400632340004

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 133

Telefon: 050371420 Faks: 050371286 Elektronska po{ta (e-mail): gorica@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dmitar [obot,dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051247234 Faks: 051247226 Elektronska po{ta (e-mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 13 P.J."Vitoroga",R.J."Rodu{a",u koli~ini od 2924m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 84.036,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 1. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Vitoroga"-R.J."Rodu{a" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradu,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 42 P.J:"Vitoroga",R.J."Crni Vrh" u koli~ini od 4182m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciju II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.117,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 2. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Vitoroga"-R:J.Crni Vrh". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 4 P.J."Gorwi Jaw" i R.J."Qu{a" u koli~ini od 5344m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 133.974,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 3. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Gorwi Jaw",R.J."Qu{a". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 66 P.J:"Gorwi Jaw",R.J."Kupre{ka Rijeka" u koli~ini od 2923m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 67.258,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regilisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 4. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Gorwi Jaw",R.J."Kupre{ka Rijeka". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo.

Broj 48 - Strana 134

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 100 P.J."Gorwi Jaw",R.J."Novo Selo" u koli~ini od 3949m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 93.169,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 5 . III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J.Gorwi Jaw",R.J."Novo Selo". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi ,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 102 P.J."Gorwi Jaw",R.J."Novo Selo" u koli~ini od 1111m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 32.086,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 6 III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Gorwi Jaw",R.J."Novo Selo". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 51 P.J."Dowi jaw",R.J."ravna Gora" u koli~ini od 2307m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 51.308,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o ozvo|ewu radova za LOT 7. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %

2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Dowi Jaw",R.J."Ravna Gora". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 61/1 P.J."[edinac",R.J."Ravna Gora" u koli~ini od 532m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 16.668,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 8. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."[edinac",R.J."Ravna Gora". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewu radova u {umarstva [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 63/2 P.J."[edinac",R.J."Ravna Gora" u koli~ini od 984m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 26.007,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 9. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."[edinac",R.J."Ravna Gora". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 135

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 87 P.J."Ov~ara",R.J."Rodu{a" u koli~ini od 5656m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 131.898,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 10. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Ov~ara,R.J."Rodu{a". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 95 P.J."Ov~ara",R.J."Glamo~" u koli~ini od 4079m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 104.830,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova za LOT 11. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Ov~ara",R.J."Glamo~". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu [G"Gorica"[ipovo. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu [DS u odjelu broj 104 P.J."ov~ara",R.J."glamo~" u koli~ini od 3778m3. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 96.859,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova LOT12. III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %

2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Gorica"[ipovo,P.J."Ov~ara",R.J."Glamo~". (M1-A-9024-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-268/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dmitar [obot,dipl.ing.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija po`ari{ta u odjelima 64/2 i 65 P.J."Vrbawa",sliv Bur~a i odjel 61/2 P.J."Vrbawa",sliv Maqeva. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 48 - Strana 136

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Trg Republike Srpske br. 8,Bawaluka. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Milan Vasiqevi},dipl.ing.{um. Adresa: cara Du{ana br.48 Po{tanski broj: 78220 Op{tina/Grad: Kotor Varo{ IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051783632 Faks: 051783318 Elektronska po{ta (e-mail): vrbanja@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Milan Trivunovi},dipl.ing.{um. Adresa: Cara Du{ana br.48 Po{tanski broj: 78220 Op{tina/Grad: Kotor Varo{ IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051783632 Faks: 051783318 Elektronska po{ta (e-mail): vrbanja@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dmitar [obot,dipl.ing.{um. Adresa: Trg Republike Srpske br.8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051247234 Faks: 051247226 Elektronska po{ta (e-mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija po`ari{ta u odjelima 64/2 i 65 P.J. "Vrbawa",sliv Bur~a. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 393.172,85 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova

III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [PP"Kotorvaro{ko"-[G"Vrbawa"Kotor Varo{ ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija po`ari{ta u odjelu 61/2 P.J. "Vrbawa" ,sliv Maqeva. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 70.917,78 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova. III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [PP"Kotorvaro{ko"-[G"Vrbawa" Kotor Varo{ (M1-A-9025-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-269/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dmitar [obot,dipl.ing.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 137

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada,privla~ewe,iznos {umskih drvnih sortimenata,izgradwa novih i sanacija postoje}ih traktorskih vlaka. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg Republike Srpske,br.8,Bawaluka. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borojevi} Radenko,dipl.ing.{um. Adresa: Dujka Komqenovi}a bb Po{tanski broj: 78230 Op{tina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051591195 Faks: 051591300 Elektronska po{ta (e-mail): cemernica@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borojevi} Radenko,dipl.ing.{um. Adresa: Dujka Komqenovi}a bb Po{tanski broj: 78230 Op{tina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051591195 Faks: 051591300

Elektronska po{ta (e-mail): cemernica@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dmitar [obot,dipl.ing.{um. Adresa: Trg Republike Srpske br.8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051247234 Faks: 051247226 Elektronska po{ta (e-mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,privla~ewe,iznos [DS,izgradwa novih i sanacija postoje}ih traktorskih vlaka,odjel 54 P.J.Gorwi Ugar. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 32.585,49 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [PP"^emerni~ko"-[G "^emernica" Kne`evo. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada,privla~ewe,iznos [DS,izgradwa novih i sanacija postoje}ih traktorskih vlaka,odjel 45 P.J. Gorwi Ugar. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 78.512,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova. III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

Broj 48 - Strana 138

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [PP"^emerni~ko"-[G "^emernica" Kne`evo. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada,privla~ewe ,iznos [DS,izgradwa novih i sanacija postoje}ih traktorskih vlaka,odjel 57 P.J. ^emernica. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 75.315,81 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova. III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [PP"^emerni~ko"-[G"^emernica" Kne`evo. (M1-A-9026-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-274/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Sne`ana Ivkovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da

II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada, izvoz, iznos [DS i izgradwa traktorskih vlaka na podru~ju [G "Jahorina" Pale II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Romaniska br.1. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, [G "Jahorina" Pale Kontakt osoba: ]iri} Predrag Adresa: Srpskih Ratnika bb Po{tanski broj: 71420 Op{tina/Grad: Pale-RS IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057226251 Faks: 057223757 Elektronska po{ta (e-mail): sgjahorina@paleol.net Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi u {umarstvu na sje~i, izvozu, iznosu i izgradwi traktorskih vlaka u odjelu 185 P.J.:"Gorwa Pra~a" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 139

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 63.454,57 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 180 dana III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Jahorina" Pale V. Dodatne informacije Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 58.260,04 KM ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i, izvozu, iznosu i rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 75 P.J.:"Gorwa Pra~a" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 84.639,26 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 180 dana III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Jahorina" Pale V. Dodatne informacije Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 75.067,28 KM (M1-A-9139-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-275/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Sne`ana Ivkovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge utovara, prevoza i istovara [DS na podru~ju [G "Romanija" Sokolac II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge utovara, prevoza i istovara [DS na podru~ju [G "Romanija" Sokolac II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 210.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Romanija" Sokolac II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2012 Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka, u~e{}e:15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:30

Broj 48 - Strana 140

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Mjesto: JP["[ume RS" a.d. Sokolac, Romaniska br.1. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, [G"Romanija" Pale Kontakt osoba: Vidojevi} Dragan Adresa: Glasina~ka br.1. Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057448529 Faks: 057448529 Elektronska po{ta (e-mail): sgroman@teol.net Internet adresa (web): www.sumers.org (M1-A-9140-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-276/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Sne`ana Ivkovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Primicawe [DS animalom II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Primicawe [DS animalom na podru~ju [G "Viso~nik" Han-Pijesak u odjelu 105/2 P.J.:"Javor" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 46.162,44

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Viso~nik" Han-Pijesak II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:75,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka, u~e{}e:15,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Romaniska br.1. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ukupna vrijednost radova sa korawem iznosi 41.784,49 KM ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, [G "Viso~nik" Han-Pijesak Kontakt osoba: Rebi} Radomir Adresa: Solunskih Dobrovoqaca br.3. Po{tanski broj: 71360 Op{tina/Grad: Han Pijesak IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057557227 Faks: 057557020 Elektronska po{ta (e-mail): sg.visocnik@paleol.net Internet adresa (web): www.sumers.org (M1-A-9141-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-277/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Milorad Stojkovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 141

Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga servisirawa i popravke putni~kih vozila u [G "Prijedor"Prijedor. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga servisirawa i popravke putni~kih vozila marke: -LADA NIVA-koli~ina 16 komada -UAZ-koli~ina 1 komad -[KODA OKTAVIJA-koli~ina 2 komada -VW KOMBI-koli~ina 2 komada -AUDI A4-koli~ina 1 komad -OPEL FRONTERA-koli~ina 2 komada -HJUNDAI-koli~ina 1 komad -NISSAN H-TRIJAL-koli~ina 1 komad II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 110.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Ovla{teni servis za servisirawe II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Na period od 12 mjeseci Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupno ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Dinamika i rok pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok izvr{ewa usluga od momenta dostavqawa pismene narud`be, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Vo`da Kara|or|a br.4 Prijedor ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: @eqko Vujanovi},dipl.ecc. Adresa: Vo`da Kara|or|a br.4/II Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 052243121 Faks: 052243122 Elektronska po{ta (e-mail): prijedor@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: @eqko Vujanovi},dipl.ecc. Adresa: Vo`da Kara|or|a 4/II Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 052243121 Faks: 052243122 Elektronska po{ta (e-mail): prijedor@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: @eqko Vujanovi},dipl.ecc. Adresa: Vo`da Kara|or|a 4/II Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 052243121 Faks: 052243122 Elektronska po{ta (e-mail): prijedor@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org (M1-A-9027-12) OP]INA POSU[JE

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 371-1-3-1-6/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA POSU[JE Kontakt osoba: ANDRIJANA ERE[ Adresa: FRA GRGE MARTI]A 30 Po{tanski broj: 88240 Op}ina/Grad: Posu{je IDB/JIB: 4272141340004 Telefon: 039681035 Faks: 039681041 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.posusje.gs@tel.net.ba Internet adresa (web): www.opcina-posusje.ba

Broj 48 - Strana 142

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), POSU[JE I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Demoliranje i ru{enje zgrada; prebacivanje zemlje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: U roku 1(jedne) godine od zaklju~enja osnovnog ugovora II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 220.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ru{enje bespravno izgra|enih objekata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ru{enje bespravno izgra|enih objekata (svih vrsta) i njihovih djelova po izvr{nim upravnim aktima tijela uprave, uklanjanje monta`no tipskih objekata po izvr{nim upravnim aktima tijela uprave i uklanjanje predmeta postavljenih na objekte i javne povr{ine po izvr{nim upravnim aktim atijela uprave. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 220.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Posu{je II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno ~lanku 22-26 ZJN III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno ~lanku 22-26 ZJN III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno ~lanku 22-26 ZJN Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. najni`a cijena, u~e{}e:70,00 % 2. na~in pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50.00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:23.7.2012 Vrijeme:12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Zgrada Op}ine Posu{je, sala broj 104 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentaciju pla}a se naknada u iznosu od 50,00 KM na ra~un broj: 3382002261584848, vrsta prihoda 722612 {ifra op}ine 070 (M1-A-8953-12) JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKA["

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 381-1-1-1-13/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr Abdulah Naka{" Kontakt osoba: Prim. mr. ph. Enisa Salihefendi} Adresa: Kranj~evi}eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200288400001 Telefon: 033285100 Faks: 033285110 Elektronska po{ta (e-mail): hospital@obs.ba Internet adresa (web): www.obs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka medicinskih sredstava II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ortopedskih proteza II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi navedeni u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi navedeni u TD

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 143

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi navedeni u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi navedeni u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{", Crvena sala na II spratu upravne zgrade ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr Abdulah Naka{" Kontakt osoba: Prim. mr. ph. Enisa Salihefendi} Adresa: Kranj~evi}eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200288400001 Telefon: 033285205 Faks: 033285372 E-mail:hospital@obs.ba Internet adresa: www.obs.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr Abdulah Naka{" Kontakt osoba: Prim. mr. ph. Enisa Salihefendi} Adresa: Kranj~evi}eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200288400001 Telefon: 033285205 Faks: 033285372 E-mail: hospital@obs.ba Internet adresa: www.obs.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr Abdulah Naka{" Kontakt osoba: Nisveta ^ampara Adresa: Kranj~evi}eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200288400001 Telefon: 033285110 Faks: 033285110 E-mail: hospital@obs.ba Internet adresa: www.obs.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka totalnih bescementnih endoproteza kuka II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u TD II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{" - Apoteka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka totalnih cementnih endoproteza kuka II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u TD II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{" - Apoteka ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka totalnih cementnih proteza koljena II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u TD II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr. Abudlah Naka{" - Apoteka (M1-A-8779-12) MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 387-1-1-1-11/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE, ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA Kontakt osoba: Cvetko Zelenovi}, teh.dio; Sla|ana Jagodi}, ek. dio Adresa: MAJEVI^KA 97 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358420004 Telefon: 055226700 Faks: 055210304 Elektronska po{ta (e mail): elektrobn@teol.net Internet adresa (web): www.elektrobijeljina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

Broj 48 - Strana 144

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i potro{nog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova i potro{nog materijala za TS 35/10 kV u 2012. godini. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dokumenta o registraciji za obavqawe djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.7.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Poslovne prostorije ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. ul. Majevi~ka 97, Bijeqina Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti radnim danom od 7:00 do 15:00 ~asova u sjedi{tu Ugovornog organa u Bijeqini,

ili se ista mo`e dostaviti po{tom, nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju od 50,00 KM. Za ponu|a~e iz BiH pla}awe izvr{iti na `iro-ra~un broj:5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina, sa identifikacijom uplate: naknada za tendersku dokumentaciju broj 1386-P-1/12. Za ponu|a~e izvan BiH instrukcija za pla}awe je: korespodent banka: DEUTCHE BANK AG FRANKFURT/M FRANKFURT AM MAIN ; SWIFT: DEUTDEFFXXX. Banka korisnika: NOVA BANKA AD BANJA LUKA, SWIFT: NOBIBA22; Korisnik: MH ERS ZEDP Elektro-Bijeljina A.D. Bijeljina; BA: 395551101000268328. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Moduli za "Iskra -kombilex" za{tite I.2. Kratak opis predmeta ugovora Moduli za "Iskra-kombilex" za{tite za TS 35/10kV II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Godinu dana od zakqu~ewa ugovora, ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. CIJENA,u~e{}e: 80,00 % 2. ROK ISPORUKE,u~e{}e: 15,00 % 3. NA^IN PLA]AWA,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralni magacin Naru~ioca u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora "Simensovi releji i licence za "Skadu" I.2. Kratak opis predmeta ugovora "Simensovi" releji i licence za "Skadu",za TS 35/10kV II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Godinu dana od zakqu~ewa ugovora, ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. CIJENA,u~e{}e: 80,00 % 2. ROK ISPORUKE,u~e{}e: 15,00 % 3. NA^IN PLA]AWA,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralni magacin Naru~ioca u Bijeqini

Ponedjeljak, 25. 6. 2012. V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B

Broj 48 - Strana 145

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Mjerni transformatori i izvla~ivi kontaktni dijelovi za prekida~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Mjerni transformatori i izvla~ivi kontaktni dijelovi za prekida~e, za TS 35/10 kV II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. CIJENA,u~e{}e: 80,00 % 2. ROK ISPORUKE,u~e{}e: 15,00 % 3. NA^IN PLA]AWA,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralni magacin Naru~ioca u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potporni izolatori i dijelovi za malouqne prekida~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Potporni izolatori i dijelovi za malouqne prekida~e za TS 35/10kV II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. CIJENA,u~e{}e: 80,00 % 2. ROK ISPORUKE,u~e{}e: 15,00 % 3. NA^IN PLA]AWA,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralni magacin Naru~ioca u Bijeqini

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Baterije i ostala oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora Baterije i ostala oprema za TS 35/10Kv II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Godinu dana ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. CIJENA,u~e{}e: 80,00 % 2. ROK ISPORUKE,u~e{}e: 15,00 % 3. NA^IN PLA]AWA,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralni magacin Naru~ioca u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potro{ni materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Potro{ni materijal za TS 35/10 kV II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. CIJENA,u~e{}e: 80,00 % 2. ROK ISPORUKE,u~e{}e: 15,00 % 3. NA^IN PLA]AWA,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralni magacin Naru~ioca u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji (M1-A-8735-12)

Broj 48 - Strana 146

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 387-1-1-1-13/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE, ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA Kontakt osoba: Nada Todi}, ek. dio; Milan Milivojevi}, teh. dio Adresa: MAJEVI^KA 97 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358420004 Telefon: 055226700 Faks: 055210304 Elektronska po{ta (e mail): elektrobn@teol.net Internet adresa (web): www.elektrobijeljina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka elektromaterijala za investicije i investiciono odr`avawe II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka elektromaterijala i opreme za investicije i investiciono odr`avawe u 2012. godini II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dokumenta o registraciji za obavqawe djelatnosti, kako je navedeno u tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, u skladu sa ~l. 26. ZJN BiH Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 60,00 KM (sa PDV-om) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Poslovne prostorije ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d., ulica Majevi~ka 97, Bijeqina Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no, u sjedi{tu ugovornog organa, radnim danom od 07 do 15 ~asova, ili se ista mo`e poslati po{tom nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati nov~ane naknade od 60,00 KM (sa PDV-om). Uplatu izvr{iti na `iro ra~un:5550010000400094, kod Nove banke Bijeqina. Za ponu|a~e izvan BiH instrukcija za pla}awe je: Korespodent banka DEUTCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN; SWIFT: DEUTDEFFXXX; Banka korisnika: Nova banka a.d. Banja Luka; Swift NOBIBA 22; Korisnik: MH ERS ZEDP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina; BA:395551101000268328 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Oprema za TS 10/0,4 kV I.2. Kratak opis predmeta ugovora Oprema za TS 10/0,4 kV,NN ormari, rastavqa~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Godinu dana od zakqu~ewa ugovora ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % 3. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralni magacin Naru~ioca u Bijeqini

Ponedjeljak, 25. 6. 2012. V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 147 OP[TINA PRIJEDOR

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 392-1-3-1-11/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA PRIJEDOR Kontakt osoba: ALEKSANDAR JEFTI] Adresa: TRG OSLOBO\ENJA BR.1 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400711050003 Telefon: 052245110 Faks: 052245111 Elektronska po{ta (e-mail): opstinap@teol.net Internet adresa (web): www.opstinaprijedor.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), PRIJEDOR I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje puteva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje radova, kako slijedi: LOT 1 Odr`avanje puteva sa asfaltnim kolovoznim zastorom na podru~ju op{tine Prijedor i LOT 2 Odr`avanje puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom na podru~ju op{tine Prijedor II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Energetski kablovi, u`ad, spojnice i zavr{nice I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka energetskih kablova, u`adi, kablovskih spojnica i zavr{nica, za investicije i investiciono odr`avawe u 2012. godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Godinu dana od zakqu~ewa ugovora ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % 3. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Centralni magacin Naru~ioca u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Drveni stubovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka drvenih stubova za investiciono odr`avawe u 2012. godini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 180.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Godinu dana od zakqu~ewa ugovora ili do realizacije ugovorenog iznosa III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % 3. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin Naru~ioca u Bijeqini ili u Radnim jedinicama: Bijeqina, Ugqevik, Zvornik, Vlasenica i Bratunac V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji (M1-A-9000-12)

Broj 48 - Strana 148

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Velika sala na II spratu, zgrada op{tine Prijedor Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponudu u uredno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "PONUDA ZA ODR@AVANJE PUTEVA - sa naznakom LOT - a - NE OTVARAJ!" dostaviti po{tom ili li~no na adresu Op{tina Prijedor, Trg oslobo|enja br. 1, 79101 Prijedor. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un Op{tine - Op{tinska uprava, broj: 5620070000417349 (vrsta prihoda - 722521, bud`etska organizacija - 0074125), kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope i ista je nepovratna. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP[TINA PRIJEDOR Kontakt osoba: ALEKSANDAR JEFTI] Adresa: TRG OSLOBO\ENJA BR.1 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400711050003 Telefon: 052245185 Faks: 052245184 E-mail:aleksandar.jeftic@opstinaprijedor.org Internet adresa: www.opstinaprijedor.org I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP[TINA PRIJEDOR Kontakt osoba: ALEKSANDAR JEFTI] Adresa: TRG OSLOBO\ENJA BR.1 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400711050003 Telefon: 052245185 Faks: 052245184 E-mail: aleksandar.jeftic@opstinaprijedor.org Internet adresa: www.opstinaprijedor.org I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP[TINA PRIJEDOR, PISARNICA Kontakt osoba: MILOVAN POLOVINA Adresa: TRG OSLOBO\ENJA BR.1 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400711050003 Telefon: 052245178 E-mail: opstinap@teol.net Internet adresa: www.opstinaprijedor.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje puteva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje puteva sa asfaltnim kolovoznim zastorom na podru~ju op{tine Prijedor II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op{tine Prijedor ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje puteva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom na podru~ju op{tine Prijedor II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op{tine Prijedor (M1-A-8796-12) BH TELECOM D.D. SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-163/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Idriz Pa{i} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200211100102 Telefon: 033464733 Faks: 033460974 Elektronska po{ta (e-mail): kemal.kadic@bhtelecom.ba Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Toplo cin~anje ~eli~nih konstrukcija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Toplo cin~anje ~eli~nih konstrukcija

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 149

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Paritet: Skladi{te Telecom In`enjeringa, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18, u Sarajevu sa transportom ponu|a~a u oba pravca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje u roku od 30 dana od dana izvr{enja usluge i dostavljene porezno ispravne fakture. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: BH Teleco d.d. Telecom In`enjering Bulevar Me{e Selimovi}a br.18 sala 100 I Sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na zahtjev uz prikaz uplatnice nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM. Ugovorno }e tijelo dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon primitka zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije. Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108 kod Unicredit banke uz naznaku "Tender 18-68/12" (M1-A-8966-12) BH TELECOM D.D. SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-165/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Midhat Durmo 033/460-540. Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200211100102 Telefon: 033464733 Faks: 033460974 Elektronska po{ta (e-mail): kemal.kadic@bhtelecom.ba Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge bu{enje puta ispod asfalta prema lotovima. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora -Usluge bu{enje puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem prema lotovima, -Usluge iznajmljivanja stroja za izradu prelaza ispod puteva metodom bu{enja raketom(sa rukovaocem) u zemlji{tu III-IV kategorije prema lotovima Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: BH telecom d.d. sarajevo-Telecom In`enjering Ul.Bul. Me{e Selimovi}a br.18,71000 Sarajevo ,I sprat ,sala100 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka br. OP 18-69/12 su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude.Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na protokolu, na navedenoj adresi , ili po{tom na zahtjev ponu|a}a uz prezentiranje uplate nepovratnog iznosa od 15,00 KM, svakim danom od 8:00 do 15:30 h.Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108

Broj 48 - Strana 150

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

,Unicredit bank d.d. uz naznaku "Tender br.OP. 18-69/12 Usluge bu{enja puta prema lotovima. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Sarajevskog kantona. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Sarajevskog kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finansijskog iskori{tenja okvirnog sporazuma,maksimalno 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Sarajevskog kantona. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj specifikaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma period finansijskog iskori{tenja okvirnog sporazuma,maksimalno 24(dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Zeni~ko-dobojskog kantona. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Tuzlanskog kantona. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Tuzlanskog kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj specifikaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finansijskog iskori{tenja okvirnog sporazuma,maksimalno 24(dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Tuzlanskog kantona. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Srednjobosanskog kantona. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Srenjobosanskog kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj specifikaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finansijskog iskori{tenja okvirnog sporazuma,maksimalno 24(dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Srednjobosanskog kantona. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Hercegova~ko-neretvanskog kantona. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Hercegova~ko-neretvanskog kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj specifikaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finansijskog iskori{tenja okvirnog sporazuma ,maksimalno 24(dvadeset~etiri)mjeseca od obostranog potpisivanja okvirnog IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Hercegova~ko-neretvanskog kantona. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Bosansko-podrinjskog kantona. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge bu{enja puta ispod asfalta sa radijskim upravljanjem na podru~ju Bosansko-podrinjkog kantona. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finasijskog iskori{tenja okvirnog sporazuma,maksimalno 24(dvadeset~etiri) meseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 151

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Bosansko-podrinjskog kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge iznajmljivanja stroja za izradu prelaza ispod puteva metodom bu{enja raketom(sa rukovaocem) u zemlji{tu III-IV kategorije na podru~ju Tuzlanskog kantona. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge iznajmljivanja stroja za izradu prelaza ispod puteva metodom bu{enja raketom(sa rukovaocem) u zemlji{tu III-IV kategorije na podru~ju Tuzlanskog kantona II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finasijskog iskori{tenja okvirnog sporazuma,maksimalno 24(dvadeset~etiri) meseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Tuzlanskog kantona. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge iznajmljivanja stroja za izradu prelaza ispod puteva metodom bu{enja raketom(sa rukovaocem) u zemlji{tu III-IV kategorije na podru~ju Unsko-sanskog kantona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge iznajmljivanja stroja za izradu prelaza ispod puteva metodom bu{enja raketom(sa rukovaocem) u zemlji{tu III-IV kategorije na podru~ju Unsko-sanskog kantona II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji. II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Period finansijskog iskori{tenja okvirnog sporazumaa, maksimalno 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Unsko-sanskog kantona. (M1-A-8918-12) PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 402-1-1-1-10/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Adisa Rustempa{i} Adresa: Mar{ala Tita 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200770770002 Telefon: 033567587 Faks: 033567587 Elektronska po{ta (e-mail): adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba Internet adresa (web): www.predsjednistvobih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg dobavlja~a za kupovinu goriva, maziva, naftnih derivata i prate}ih roba na benzinskim stanicama broj 05-16-1887/12 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Predsjedni{tvo BiH, M.Tita 16, 71000 Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka goriva, maziva, naftnih derivata i parte}ih roba za potrebe ugovornog organa PBiH u Sarajevu izuzev Ureda ~lana PBiH iz RS II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 48 - Strana 152

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 102.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena naftnih derivata, u~e{}e: 70,00 % 2. Operativni tro{ak, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka goriva, maziva, naftnih derivata i prate}ih roba za potrebe Ureda ~lana PBiH iz RS u Banjoj Luci II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena naftnih derivata, u~e{}e: 70,00 % 2. Operativni tro{ak, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka goriva , maziva, naftnih derivata i prate}ih roba za potrebe Ureda ~lana PBiH iz RS u I sto~nom Novom Sarajevu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena naftnih derivata, u~e{}e: 70,00 % 2. Operativni tro{ak, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kkao je dato u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-9122-12) OP]INA BUSOVA^A

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 414-1-3-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Busova~a Kontakt osoba: Edin [abanovi} Adresa: 16.august/kolovoz bb Po{tanski broj: 72260

Op{tina/Grad: Busova~a IDB/JIB: 4236210610004 Telefon: 030732152 Faks: 030733038 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.busovaca1@tel.net.ba Internet adresa (web): www.opcina-busovaca.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), BUSOVA^A I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora MILP potprojekat br. 18-01/12 "Ure|enje obala i korita rijeke Ivan~ice, vodoza{titnih zona i izgradnja kanalizacione mre`e u op}ini Busova~a" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora "Ure|enje obala i korita rijeke Ivan~ice, vodoza{titnih zona i izgradnja kanalizacione mre`e u op}ini Busova~a", u svemu prema projektu i predmjeru radova koji sadr`e vrste i koli~ine radova i minimalan broj sati za koje }e se u realizaciji projekta anga`ovati, po ugovoru o djelu, usagla{eni broj nezaposlenih lica sa biroa. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 99.877,50 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Busova~a-korito rijeke Ivan~ice, sliv Crni potok i Zlatino vrelo, naselje Silos II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumetaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 153

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina Busova~a, I sprat, sala Op}inskog vije}a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda mora biti u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Op}ina Busova~a Kontakt osoba: Edin [abanovi} Adresa: 16.august/kolovoz bb Po{tanski broj: 72260 Op{tina/Grad: Busova~a IDB/JIB: 4236210610004 Telefon: 030732152 Faks: 030733038 E-mail:opcina.busovaca1@tel.net.ba Internet adresa: www.opcina-busovaca.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Op}ina Busova~a, Info centar Op}ine Kontakt osoba: Edin [abanovi} Adresa: 16.august/kolovoz bb Po{tanski broj: 72260 Op{tina/Grad: Busova~a IDB/JIB: 4236210610004 Telefon: 030732152 Faks: 030733038 E-mail: opcina.busovaca1@tel.net.ba Internet adresa: www.opcina-busovaca.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Op}ina Busova~a, protokol Op}ine Kontakt osoba: Edin [abanovi} Adresa: 16.august/kolovoz bb Po{tanski broj: 72260 Op{tina/Grad: Busova~a IDB/JIB: 4236210610004 Telefon: 030732152 Faks: 030733038 E-mail: opcina.busovaca1@tel.net.ba Internet adresa: www.opcina-busovaca.com (M1-A-8931-12) JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-10/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209496780001 Telefon: 035774285 Faks: 035772616 Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba Internet adresa (web): dz-zivinice.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog materijala za SYSMEX XT 1800 i II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 38.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao pod I.1 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Rje{enje o odobravanju stavljanja laboratorijskog materijala u promet od nadle`ne agencije u BiH. Certifikat o originalnosti regenasa od strane prozvo|a~a aparta SYSMEX XT 1800 i sa rokom va`enja trajanja ugovora. Ponu|a~ mora dostaviti po jedan uzorak svakog regensa. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. po lot-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Kao u koraku 1 (M1-A-8959-12)

Broj 48 - Strana 154

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-11/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17 Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209496780001 Telefon: 035774285 Faks: 035772616 Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba Internet adresa (web): dz-zivinice.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), @IVINICE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka uglja - mrkog kalori~ne vrijednosti 21.000 kju/kg II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Asortimani ORAH 15-30 mm KOCKA 30-60 mm II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u T.D. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO lager Rudnika -ponu|a~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ugalj kalori~ne vrijednosti 21.000 kju/kg Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. po lot-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u koraku 1 (M1-A-8960-12) KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZA[TI]ENA PRIRODNA PODRU^JA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 429-1-3-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZA[TI]ENA PRIRODNA PODRU^JA Kontakt osoba: ELMA REIZ Adresa: Branilaca Sarajeva 28 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4201424050008 Telefon: 033201112 Faks: 033201112 Elektronska po{ta (e-mail): vrelo.bosne@bih.net.ba Internet adresa (web): www.zppks.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Za{tita okoline I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova u svrhu sanacije infrastrukturnih sadr`aja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Sanacija o{te}enog i postavljanje novog asfaltnog zastora, ivi~njaka i rizle na postoje}im putnim i pje{a~kim komunikacijama, te zemljani radovi na ure|enju zemlji{ta; LOT 2- Nabavka, isporuka i ugradnja drvenog mobilijara (sistem za igru, klupe, tobogani, klackalice, ljulja~ke, drveni voz, konstrukcije za edukacione panoe) LOT 3- Nabavka, isporuka i ugradnja armiranog poliesterskog separatora ulja i te~nosti sa bypassom, te nabavka, isporuka i ugradnja automatske parkirne rampe sa priklju~kom na elektri~nu energiju

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 155

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: Detaljno je opisana u Aneksima B Obavje{tenja IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Branilaca Sarajeva 28/I, 71 000 Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o izvo|enju radova na sanaciji o{te}enog i postavljanje novog asfaltnog zastora, ivi~njaka i rizle na postoje}im putnim i pje{a~kim komunikacijama, te zemljanji radovi na ure|enju zemlji{ta I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija o{te}enog i postavljanje novog asfaltnog zastora, ivi~njaka i rizle na postoje}im putnim i pje{a~kim komunikacijama, te zemljani radovi na ure|enju zemlji{ta II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 56.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do okon~anja obaveza predvi|enih ugovorom III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok zavr{etka radova, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Za{ti}eni pejza` "Bijambare", Ni{i}i - Op}ina Ilija{- Kanton Sarajevo V. Dodatne informacije Uplata tenderske dokumentacije za LOT 1 iznosi 50,00 KM, a vr{i se na Depozitni ra~un Kantona Sarajevo broj 3380002210019263; Bud`etksa organizacija 15030001; Vrsta prihoda 72275; Op}ina 077. Uz uplatnicu potencijalni ponu|a~i trebaju dostaviti i zahtjev

za dostavljanje tenderske dokumentacije za LOT 1 sa ta~nim nazivom firme, adresom, po{tanskim brojem, te kontakt telefonom ili e-mailom ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji drvenog mobilijara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka, isporuka i ugradnja drvenog mobilijara ( sistem za igru, klupe, tobogani, klackalice, ljulja~ke, drveni voz, konstrukcije za edukacione panoe) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do okon~anja obaveza predvi|enih ugovorom III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok zavr{etka radova, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Za{ti}eni pejza` "BIjambare", Ni{i}i- Op}ina Ilija{-Kanton Sarajevo V. Dodatne informacije Uplata tenderske dokumentacije za LOT 2 iznosi 25, 00 KM, a vr{it }e se na Depozitni ra~un Kantona Sarajevo broj 3380002210019263; Bud`etska organitzacija 15030001; Vrsta prihoda 72275; Op}ina 077. Uz uplatnicu potencijalni ponu|a~i trebaju dostaviti i zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije za LOT 2 sa ta~nim nazivom firme, adresom, po{tanskim brojem, te kontakt telefonom ili e-mailom. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji separatora ulja i te~nosti sa bypassom, te nabavci, isporuci i ugradnji automatske parkirne rampe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka, isporuka i ugradnja armiranog poliesterskog separatora ulja i lakih te~nosti sa bypassom, te nabavka, isporuka i ugradnja automatske parkirne rampe sa priklju~enjem na elektri~nu energiju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do okon~anja obaveza predvi|enih ugovorom III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok zavr{etka radova, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Za{ti}eni pejza` "Bijambare" Ni{i}i - Op}ina Ilija{- Kanton Sarajevo V. Dodatne informacije Uplata tenderske dokumentacije za LOT 3 iznosi 20,00 KM, a vr{it }e se na Depozitni ra~un Kantona Sarajevo broj 3380002210019263; Bud`etska organizacija 15030001; Vrsta

Broj 48 - Strana 156

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

prihoda 72275; Op}ina 077. Uz uplatnicu potencijalni ponu|a~i trebaju dostaviti i zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije za LOT 3 sa ta~nim nazivom firme, po{tanskim brojem, te kontakt telefonom ili e-mailom (M1-A-9081-12) "JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 440-1-1-1-60/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Almir Kola{inac Adresa: Obala Kulina bana br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200682210005 Telefon: 033252613 Faks: 033252743 Internet adresa (web): www.posta.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka po{tanskih obrazaca II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka po{tanskih obrazaca II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tehni~kom specifikacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te centara po{ta: Sarajevo, Biha}, Travnik, Zenica, Tuzla, Mostar, Gora`de i Glavni po{tanski centar Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne tra`i se III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ne tra`i se Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Obala Kulina bana 8 , 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba je Almir Kola{inac, br. telefona 033 252 850; fax 033 252 711; e-mail almir.kolasinac@posta.ba Iznos od 30,00 KM za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na sljede}i ra~un: 3389 0022 0828 5423 UNI Credit bank dd u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku " Tenderska dokumentacija za nabavku po{tanskih obrazaca" ..................... NE OTVARATI Ponu|a~ je du`an prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika (M1-A-8964-12) "JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 440-1-1-1-62/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Omer Sadikovi} Adresa: Obala Kulina bana br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200682210005 Telefon: 033252613 Faks: 033252743 Internet adresa (web): www.posta.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 157

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mopeda za po{tono{e II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka mopeda za po{tone{e II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tehni~kom specifikacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Obala Kulina bana 8 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Obala Kulina bana 8 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba je Omer Sadikovi}, br. telefona 033 252 733;fax 033 252 711; e-mail omers@bhp.ba Iznos od 30,00 KM za tendersku dokumentaciju potrebno je uplatiti na sljede}i ra~un: 3389 0022 0828 5423 UniCredit Bank d.d. u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo , uz naznaku "Tenderska dokumentacija za nabavku mopeda"........... NE OTVARATI Ponu|a~ je du`an prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika (M1-A-8955-12) [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 443-1-2-1-31/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres Kontakt osoba: Stipe Filipovi} Adresa: Splitska bb Po{tanski broj: 80320

Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281038670003 Telefon: 034274801 Faks: 034274800 Elektronska po{ta (e-mail): info@hbsume.ba Internet adresa (web): www.hbsume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, @upanija 10 I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 9 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava auto guma, goriva i maziva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava auto guma(raznih dimenzija) ,goriva(dizel,benzin,lo` ulje) i maziva raznih za potrebe za [GD Hercegbosanske {ume Kupres II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -~lan 24. ZJN III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -~lana 25. ZJN III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -~lan 26. ZJN Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 14.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:24.7.2012 Vrijeme:10:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Direkcija [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o., Splitska bb, 80320 Kupres

Broj 48 - Strana 158

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti u direkciji poduze}a, osobno ili elektronskom po{tom (stipe.filipovic@tel. net.ba) nakon objavljivanja u Slu`benom glasniku BiH uz predo~enje potvrde o uplati nepovratne otkupnine u iznosu od 50 KM na ra~un kod Hypo Alpe-Adria Bank broj: 3060090000487051 Zainteresirani mogu pogledati tendersku dokumentaciju prije nego {to je kupe. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava auto guma I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava auto guma raznih dimenzija( monta`a, demonta`a, balansiranje) za potrebe [GD Hercegbosanske {ume Kupres. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 720 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 325.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok izvr{enja, u~e{}e:5,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova [GD HERCEGBOSANSKE [UME d.o.o. Kupres, ili u sjedi{tima njenih organizacijskih jedinica. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva i maziva za motorna vozila za {umariju Kupres I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva (benzin, dizel) za potrebe {umarije Kupres. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 92.000,00 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 195.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rabat, u~e{}e:45,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te {umarije Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva i maziva za motorna vozila i potrebe centralnog grijanja za Direkciju Kupres

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva (benzin, dizel,lo` ulje) za potrebe Direkcije Kupres. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 109.000,00 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 220.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rabat, u~e{}e:45,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Direkcije Kupres. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva i maziva za motorna vozila za {umariju Dvar I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva (benzin, dizel) za potrebe {umarije Drvar. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 77.000,00 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 165.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rabat, u~e{}e:45,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te {umarije Drvar. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva i maziva za motorna vozila i potrebe centralnog grijanja za {umariju B.Grahovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva (benzin, dizel,lo` ulje) za potrebe {umarije B.Grahovo. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 155.000,00 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 325.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rabat, u~e{}e:45,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 159

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te {umarije B.Grahovo. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva i maziva za motorna vozila i potrebe centralnog grijanja za {umariju Tomislavgrad I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva(benzin, dizel,lo` ulje) za potrebe {umarije Tomislavgrad. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 104.000,00 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 215.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rabat, u~e{}e:45,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te {umarije Tomislavgrad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva i maziva za motorna vozila i potrebe centralnog grijanja za {umariju Glamo~ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva (benzin, dizel,lo` ulje) za potrebe {umarije Glamo~. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 141.000,00 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 295.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rabat, u~e{}e:45,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te {umarije Glamo~ ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva i maziva za motorna vozila i potrebe centralnog grijanja za {umariju Livno I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava goriva (benzin, dizel,lo` ule) za potrebe {umarije Livno. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 120.000,00 litara

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 250.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rabat, u~e{}e:45,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te {umarije Livno ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva i maziva za motorna vozila za rasadnik Pr`ine I.2. Kratak opis predmeta ugovora Predmet ugovora je nabava dizela za potrebe rasadnika Pr`ine. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 15.000,00 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 32.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do 2 (dvije) godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rabat, u~e{}e:45,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Livno (M1-A-8974-12) ZDRAVSTVENA USTANOVA"DOM ZDRAVLJA"

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 449-1-1-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA"DOM ZDRAVLJA" Kontakt osoba: Jasmina Hidic Adresa: V KORPUSA 41 Po{tanski broj: 77250 Op{tina/Grad: Bosanski Petrovac IDB/JIB: 4263044230009 Telefon: 037881018 Faks: 037881229 Elektronska po{ta (e-mail): domzdravlja.bp@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 48 - Strana 160

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora NABAVKA GORIVA I MAZIVA SA AUTO-KOZMETIKOM II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora GORIVO I MAZIVO SA AUTO-KOZMETIKOM ZA SANITETSKA I PUTNI^KA VOZILA. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora CCA 20.000 litara II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova BENZINSKA PUMPA II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja SUKCESIVNO-PO NARUD@BI KUPCA Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 14:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: ZU"DOM ZDRAVLJA" BOSANSKI PETROVAC V KORPUSA 41 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE NA @-R 1990450002048495 SPARKASSE BANK BOSANSKI PETROVAC (M1-A-8784-12) JZU DOM ZDRAVLJA GRADA^AC

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 460-1-1-1-7/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA GRADA^AC Kontakt osoba: ARDINA NOVALI] Adresa: Ul.Josipa [ibera bb Po{tanski broj: 76250

Op{tina/Grad: Grada~ac IDB/JIB: 4209432200001 Telefon: 035817110 Faks: 035821350 Elektronska po{ta (e-mail): dz.grad@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), GRADA^AC I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora LOT 1. Nabavka teretnog vozila - furgon, LOT 2. Nabavka i ugradnja opreme za sanitetsko vozilo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1. Nabavka teretnog vozila - furgon LOT 2. Nabavka i ugradnja opreme za sanitetsko vozilo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Pravna slu`ba JZU Dom zdravlja Grada~ac Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostavlja se li~no ili na fax 035/821-350, uz dokaz o uplati iznosa od 20,00KM(za

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 161

jedna lot), na ra~un broj 1321900309022854 kod NLB Tuzlanske banke, ili na blagajni ugovornog organa. Ponu|a~i su du`ni svoju ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na jednom od slu`benih jezika BiH, na adresu: JZU Dom zdravlja Grada~ac, Josipa [ibera bb, 76250 Grada~ac, sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - za LOT ____________" - ne otvaraj - . ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1. Nabavaka teretnog vozila - furgon I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1. Nabavka teretnog vozila - furgon. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 70.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema ponudi ponu|a~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Franco skladi{te kupca ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2. Nabavka i ugradnja opreme za sanitetsko vozilo I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 2. Nabavka i ugradnja opreme za sanitetsko vozilo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 40.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema ponudi ponu|a~a. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Franco skladi{te kupca. (M1-A-8812-12) MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HN@/K

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 461-1-2-1-7/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HN@/K Kontakt osoba: IVICA RASPUDI] i MUHAREM JAHI] Adresa: M. TITA 91 Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227286280004 Telefon: 036514811 Faks: 036514810 Elektronska po{ta (e-mail): ministarstvo.prometa@gmail.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje usluga brojanja prometa i mjerenja buke na regionalnim cestama u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji/kantonu ra razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje usluga brojanja prometa i mjerenja buke na regionalnim cestama u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji/kantonu za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 24. ZJN BiH, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 25. ZJN BiH, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 26. ZJN BiH, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.7.2012 Vrijeme:10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 10:15 Mjesto: Ministarstvo prometa i veza HN@/K, ul. M. Tita 91, 88000 Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se daje isklju~ivo na zahtjev ponuditelja i predo~enjem dokaza o uplati naknade za istu, a mo`e se preuzeti izravno u prostorijama Ministarstva prometa i veza HN@/K u ul. M. tita u Mostaru, svakim radnim danom od 10.00 do 13.00 sati do

Broj 48 - Strana 162

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

25.07.2012. do 12.00 sati, odnosno na na~in sukladno ~lanku 18. ZJN BiH. Ponude dostaviti do 26.07.2012. do 10.00 sati. Javno otvaranje ponuda }e biti odr`ano dana 26.07.2012. prema rasporedu nazna~enom u tenderskoj dokumentaciji. Sva prilo`ena dokumentacija treba biti numerirana i slo`ena prema redoslijedu navedenom u tenderskoj dokumentaciji, u protivnom }e biti odba~ena. Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM po LOT-u i upla}uje se kod UniCredit banke Mostar na `iro ra~un Prora~una HN@/K broj: 338 000 22 0000 5953, vrsta prihoda: 722 631, prora~unska organizacija: 24 01 001, s naznakom "Otkup tendera za LOT___". Ponuditelji su obvezni da svoje ponude podnesu u vremenu i mjestu utvr|enom u obavijesti i tenderskoj dokumentaciji i postupaju sukladno ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 49/04, 19/05, 50/05, 52/05 i 08/06) i u tom smislu preuzimaju sve obveze i odgovornosti koje iz njega proizlaze. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuditelj moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tene osobe. Naknadno pristigle i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. Kontakt osobe: Ivica Raspudi} 036/514-823 i Muharem Jahi} 036/514-819. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Brojanje prometa na regionalnim cestama u HN@/K za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Brojanje prometa za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. na slijede}im regionalnim cestama u HN@/K:- R-424 (Mostar-^itluk-Cerno)- R-425 (@itomisli}i - ^itluk - Hamzi}i)R-425a (Trome|a-^apljina-Gabela)R-426 (Dra~evo-Hutovo-Ravno-gr. RS)- R-427 (Stolac - Berkovi}i)R-428 (Ravno-Zavala-gr. RH)- R-418 (Ravno-Varvara-Prozor)R-419 (Jablanica-Risovac)- R-435 (Konjic - Borci)- R-436 (Borci-Argud-gr. RS)- R-435 (Borci-]esim)- R-435a (Velika Poljana-Potoci)- R-418b (Konjic - Lisi~i}i-Buturovi} Polje)- R-437 (Ostro`ac - Buturovi} Polje-Kragulja-Ljeskovik)- R-418b (Prozor (M16.1)-Mila{evica-Solakova Kula-Kalovljakova Luka (R-437)) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 213.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Regionalne ceste na podru~ju HN@/K V. Dodatne informacije Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Mjerenje buke na regionalnim cestama u HN@/K za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Mjerenje buke za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. na slijede}im regionalnim cestama u HN@/K:- R-424 (Mostar-^itluk-Cerno)- R-425 (@itomisli}i-^itluk-Hamzi}i)R-425a (Trome|a ^apljina-Gabela) R-426 (Dra~evo-Hutovo-Ravno-gr. RS)- R-427 (Stolac - Berkovi}i)-

R-428 (Ravno-Zavala-gr. RH)- R-419 (Jablanica-Risovac)- R-435 (Konjic-Borci)R-436 (Borci-Argud-gr. RS)R-435 (Borci-]esim)- R-435a (Velika Poljana - Potoci)- R-418b (Konjic Lisi~i}i-Buturovi} Polje)- R-437 (Ostro`ac - Buturovi} Polje-Kragulja-Ljeskovik)R-418b (Prozor (M16.1)-Mila{evica-Solakova Kula-Kalovljakova Luka (R-437)) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 128.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Regionalne ceste u HN@/K V. Dodatne informacije Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-9090-12) OP[TINA PELAGI]EVO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 498-1-3-1-5/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Pelagi}evo Kontakt osoba: Luka Ze~evi} Adresa: Vase Pelagi}a bb Po{tanski broj: 76256 Op{tina/Grad: Grada~ac/Pelagi}evo IDB/JIB: 4400473790001 Telefon: 054810106 Faks: 054810106 Elektronska po{ta (e mail): nacelnik.pelagicevo@teol.net Internet adresa (web): www.opstinapelagicevo.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),GRADA^AC/PELAGI]EVO I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nastavak rekonstrukcije i sanacije individualnih stambenih jedinica u op{tini Pelagi}evo u sklopu Projekta ZP09 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe gra|evinsko-zanatskih radova na zavr{etku 19 stambenih jedinica povratnika na podru~ju op{tine Pelagi}evo u sklopu Projekta ZP09

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 163

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 19 stambenih jedinica II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 243.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Op{tina Pelagi}evo II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Projekat finansira Fond za povratak BiH III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti da imaju pravo na obavqawe profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevatnim profesionalnim ili trgovinskim registrima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ekonomsko i finansijsko stawe garantuje uspje{nu realizaciju ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Vase Pelagi}a bb, prostorije op{tine Pelagi}evo Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Projekat se finansira iz Fonda za povratak BiH. Naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na `iro ra~un op{tine Pelagi}evo broj: 5620110000070281, vrsta prihoda 729124, op{tina 034, buxetska organizacija 9999999. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti neposredno na protokol ugovornog organa sa naznakom "Ponuda za nastavak rekonstrukcije i sanacije individualnih stambenih jedinica u op{tini Pelagi}evo u sklopu Projekta ZP09" - ne otvarati. Garancija na ozbiqnost ponude iznosi 3.000,00 KM. (M1-A-8789-12)

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-2-1-130/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870600 Faks: 035875166 Elektronska po{ta (e-mail): direktor@rmub.ba Internet adresa (web): www.rmub.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Generalna opravka dizel motora Cummins KTA 50C II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 600.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radioni~ki prostor ponu|a~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 48 - Strana 164

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:3,00 % 3. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e:2,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Armije BiH 52, Banovi}i, sala 34 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati dostaviti na faks broj: 035 870 356. TD ponu|a~i mogu preuzeti li~no u kancelariji 61 Direkcije Rudnika ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem.Uplata naknade za td se vr{i na ra~un: 1321300309179345- kod tuzlanske banke dd Tuzla; 1611250007190075 - kod Raiffeisen bank Tuzla. Za ino ponu|a~e : Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo, SWIFT code RZBABA2S. Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja " Banovi}i " Account No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mersija Imamovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870356 Faks: 035870356 E-mail: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba (M1-A-8984-12) OP[TINA FO^A

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 515-1-1-1-4/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Fo~a Kontakt osoba: ZoRAN kRUNI], ZORICA PERI[I] Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a Po{tanski broj: 73300 Op{tina/Grad: Fo~a-RS IDB/JIB: 4401416420008 Telefon: 058210845

Faks: 058210081 Elektronska po{ta (e mail): urbanizam@opstinafoca.rs.ba Internet adresa (web): www.opstinafoca.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),FO^A-RS I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka specijalnog komunalnog vozila za pro~i{}avanje i pra`njenje kanalizacije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pro~i{}avanje proto~nih sistema (kanalizacioni cjevovodi) pomo}u visokog pritiskai crpljenje (usisavanje)raznih tvari (fekalija) u cisternu pomo}u vakuma II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 103.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 103.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova fo~a II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 20 Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise 30% avans a ostatak u 6 jednakih mjese~nih rata III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tendwerskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 165

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: OP[TINA fO^A, SALA ZA VJEN^AWE Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE NEMA (M1-A-9143-12) ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 535-1-1-1-6/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZU Dom zdravlja Cazin Kontakt osoba: Emina Deli} Adresa: Indire Pjani} 28 Po{tanski broj: 77220 Op{tina/Grad: Cazin IDB/JIB: 4263129140009 Telefon: 037514324 Faks: 037539027 Elektronska po{ta (e-mail): cazin.domzdravlja@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2012/2013 II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 35.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka HTZ opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka HTZ opreme (uniforme za medicinsko i nemedicinsko osoblje-oprema za voza~e, domare, za{titare i administrativno osoblje) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema uslovima iz tenderske dokumentacije II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZU Dom zdravlja Cazin

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema uslovima iz tenderske dokumentacije III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema uslovima iz tenderske dokumentacije III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema uslovima iz tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:55,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:30,00 % 3. uslovi pla}anja, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin, Ul.Indire Pjani} 28, 77220 Cazin Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentacija se mo`e izvr{iti na `iro ra~un broj:1610350025280085 kod Raiffeisen bank ili na blagajni ZU Dom zdravlja Cazin. (M1-A-8864-12) ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 535-1-1-1-7/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZU Dom zdravlja Cazin Kontakt osoba: Emina Deli} Adresa: Indire Pjani} 28 Po{tanski broj: 77220 Op{tina/Grad: Cazin IDB/JIB: 4263129140009 Telefon: 037514324 Faks: 037539027 Elektronska po{ta (e-mail): cazin.domzdravlja@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 48 - Strana 166

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – IDB/JIB: 4263129140009 Telefon: 037514324 Faks: 037539027 E-mail:cazin.domzdravlja@bih.net.ba

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka namje{taja za opremanje ordinacija i grugih prostorija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka namje{taja za opremanje ordinacija i drugih prostorija II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema uslovima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZU Dom zdravlja Cazin II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2012. godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz tenderske dokumentacije III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema uslovima iz tenderske dokumentacije III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema uslovima iz tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:55,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:30,00 % 3. uslovi pla}anja, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin, Ul.Indire Pjani} 28, 77220 Cazin Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Iznos naknade za tendersku dokumentaciju se mo`e uplatiti na {alteru naplate u ZU Dom zdravlja Cazin ili uplatom na `iro ra~un br.1610350025280085 kod Raiffeisen banke ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZU Dom zdravlja Cazin Kontakt osoba: Alagi} Hase Adresa: Indire Pjani} 28 Po{tanski broj: 77220 Op{tina/Grad: Cazin

(M1-A-8993-12) FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 576-1-1-1-20/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE Kontakt osoba: Mirsad Teskered`i} Adresa: D`eneti}a ^ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200332400006 Telefon: 033551945 Faks: 033214508 Elektronska po{ta (e-mail): kabinetfucz@hotmail.com Internet adresa (web): www.fucz.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka sredstava i opreme za opremanje Slu`be za za{titu i spa{avanje na vodi i pod vodom Federacije BiH i Jedinice za deminiranje i druge zadatke za{tite i spa{avanja Federacije BiH. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba i opreme za potrebe opremanja Slu`be za za{titu i spa{avanje na vodi i pod vodom Federacije BiH i Jedinice za deminiranje i druge zadatke za{tite za{tite i spa{avanja FBiH Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Trezorski na~in pla~anja. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tendeerskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 167

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 16:00 Mjesto: Vitomira Luki}a 10, Stup, Ilid`a, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ne ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE Kontakt osoba: Mirsad Teskered`i} Adresa: D`eneti}a ^ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200332400006 Telefon: 033551945 Faks: 033214508 E-mail:mirsad_tex@hotmail.com Internet adresa: www.fucz.gov.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ronila~ka oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1.kompresor za zrak, 2.ronila~ke boce 1x15, 3.ronila~ka boca 1x10, 4.ronila~ka maska i disalica, 5.rebrider, 6.mje{a~ disajnog medija za izradu plinskih disajnih mje{avina sa analizatorom, 7.regulator dvostepeni sa za{titom od smrzavanja i konzolama sa instrumentima. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u denderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 114.900,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ronila~ka oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1.ronila~ko odjelo mokro 2.ronila~ko odjelo suho, 3.ronila~ke ~izme sa krutim |onom, 4.ronila~ke neoprenske rukavice, 5.peraja, 6.transportna torba za ronila~ku opremu, 7.kompezator plovnosti. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 43.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ronila~ka oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1.ronila~ki no`, 2.ronila~ki kompjuter, 3.pojas za ronjenje, 4.signalna pluta~a 5.podvodni padobran. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 16.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ronila~ka oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1.podvodni telefon, 2.full face maska za podvodni telefon, 3.mobilni medicinski komplet, 4.podvodna baterijska lampa. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 27.200,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Podvodni foto instrumenti I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1.digitalna kamera sa fotoaparatom.

Broj 48 - Strana 168

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Plovila I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1. gumeni ~amac sa aluminijskim veslima, 2.vanbrodski motor. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 86.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ostala sredstva I.2. Kratak opis predmeta ugovora 1. agregat prenosni, 2. spasila~ki prsluk, 3.poljski krevet, 4.spasila~ki alpinisti~ki konop, 5.alpinisti~ki karabiner. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne (M1-A-8906-12) FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[A I TURIZMA

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 590-1-1-1-8/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Federalno ministarstvo okoli{a i turizma

Kontakt osoba: Anto ^ovi} Adresa: Alipa{ina 41 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4201099470003 Telefon: 033562870 Faks: 033201602 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava, monta`a i pu{tanje u rad dvije automatske mjerne stanice za monitoring kvaliteta zraka na podru~ju Federacije BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava, monta`a i pu{tanje u rad dvije automatske mjerne stanice za monitoring kvaliteta zraka na podru~ju Federacije BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 420.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Federacija Bosne i Hercegovine II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 169

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 17.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:23.7.2012 Vrijeme:11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, Titova 9a, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude dostaviti sa naznakom "Ne otvarati - Ponuda za Nabava, monta`a i pu{tanje u rad dvije automatske mjerne stanice za monitoring kvaliteta zraka na podru~ju Federacije BiH ". Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, Alipa{ina 41, 71000 Sarajevo, putem po{te ili donjeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja o nabavci. Minimalan vremenski period va`nosti ponude koji je ponu|a} du`an obezbjediti je 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o upla~enoj naknadi a koja se upla~uje na `iro ra~un kod UniCredit bank broj 338 900 221 152 9491 - vrsta prihoda 722791 - bud`etski organ 61010001 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Kontakt osoba: Anto ^ovi} i Mirza Salihovi} Adresa: Alipa{ina 41 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4201099470003 Telefon: 033562870 Faks: 033201602 E-mail:antoc@fmoit.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Kontakt osoba: Anto ^ovi} i Mirza Salihovi} Adresa: Alipa{ina 41 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4201099470003 Telefon: 033562870 Faks: 033201602 E-mail: antoc@fmoit.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Kontakt osoba: Anto ^ovi} i Mirza Salihovi} Adresa: Alipa{ina 41 Po{tanski broj: 71000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4201099470003 Telefon: 033562870 Faks: 033201602 E-mail: antoc@fmoit.gov.ba (M1-A-9114-12) KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-2-1-26/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Sabina Paveli} Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293283

Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge osiguranja vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 3025 - Usluge osiguranja autobusa namijenjenih za gradski prevoz putnika LOT 3027 - Usluge osiguranja trolejbusa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1

Broj 48 - Strana 170

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge osiguranja vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 3025 - Usluge osiguranja autobusa namijenjenih za gradski prevoz putnika II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 122.217,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godina dana od dana potpisivanja okvirnog sporazuma III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 12:00 sati ". ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge osiguranja vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 3027 - Usluge osiguranja trolejbusa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 57.033,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Godina dana od dana potpisivanja okvirnog sporazuma III. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 V. Dodatne informacije Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 12:30 sati ". (M1-A-9082-12) KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-1-1-29/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293283 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do 31.12.2012. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 97.380,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za tramvaje-ma{inski II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lot1201 Rezervni dijelovi za tramvaj ^KD K-2 ma{inski

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 171

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e:90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj

koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 11:00 sati ". (M1-A-9083-12) KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-1-1-30/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduze}e "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [e}o Karkelja Adresa: Velikih drveta br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200055640002 Telefon: 033293283 Faks: 033454691 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@gras.ba Internet adresa (web): www.gras.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske `eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do 31.12.2012. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 208.262,40 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kablovi za tramvajska vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lot 12010 S-Kablovi i kablovski pribor za modernizaciju tramvajskih vozila SATRA II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehni~ki podaci i elementi ponude II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova F-co skladi{te GRAS-a, ul. Velikih drveta br. 1 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 48 - Strana 172

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena bez PDV-a sa ura~unatim popustom, u~e{}e:90,00 % 2. Rok i na~in pla}anja (ne du`i od 120 dana), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, ul. Velikih drveta br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~, odnosno DDU (ino ponu|a~). U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponude od prijavljenog ponu|a~a a koja ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`en dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM, mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponu|a~a dostaviti po{tom ili elektronskim putem. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponu|a~i mogu dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa (Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz ta~ke 6. STD u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE OTVARATI do __________ godine do 11:30 sati ". (M1-A-9084-12) KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 614-1-1-1-18/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kaznenopopravni zavod zatvorenog tipa Zenica Kontakt osoba: Alijagi} Amira Adresa: Sarajevska 36 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica

IDB/JIB: 4218101340007 Telefon: 032449700 Faks: 032463062 Elektronska po{ta (e-mail): ekonomski@kpzzt.gov.ba Internet adresa (web): www.kpzzt.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 MJESECA II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 400.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora SUKCESIVNA ISPORUKA MESNIH PRERA\EVINA II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora NABAVKA MESNIH PRERA\EVINA II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZT ZENICA II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti DA,KAO U MODELU TENDERSKE DOKUMENTACIJE III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost DA,KAO U MODELU TENDERSKE DOKUMENTACIJE III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost DA,KAO U MODELU TENDERSKE DOKUMENTACIJE Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:70,00 % 2. uslovi pla~anja, u~e{}e:20,00 % 3. rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.7.2012. Vrijeme: 12:00

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 173

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.7.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: SARAJEVSKA 36 (M1-A-8994-12) OP]INA KUPRES

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 675-1-1-1-22/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 Elektronska po{ta (e-mail): branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa (web): www.opcinakupres.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), KUPRES I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka, instalacija i pu{tanje u rad {tednog sustava LED rasvjete na podru~ju Op}ine Kupres. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka, instalacija i pu{tanje u rad {tednog sustava LED rasvjete na podru~ju Op}ine Kupres. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao pod I. II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 207.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Grad Kupres II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Ovaj projekt financira GAP 50% i Op}ina Kupres 50%.

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:40,00 % 2. Ekonomi~nost, u~e{}e:60,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:24.7.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Kupres, Vukovarska, broj: 2, Sala za sastanke, 80 320 Kupres. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama Op}ine Kupres, Slu`ba za gospodarstvo, financije i pitanja branitelja (ured, broj: 5) u vremenu od 07:00 -15 : 00 sati. Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se kod "Intesa SanPaolo Banke Bosna i Hercegovina", poslovnica Kupres, broj transakcijskog ra~una 1549995000000562, vrsta prihoda 722131, op}ina 052, bud`etska organizacija 0000000, svrha doznake Uplata za tendersku dokumentaciju: "Isporukqa, instalacija i pu{tanje u rad {tednog sustava LED rasvjete na podru~ju Op}ine Kupres". ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 E-mail:branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa: www.opcinakupres.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: Branka Kr`elj Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 E-mail: branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa: www.opcinakupres.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 E-mail: branka.krzelj.saric@gmail.com

Broj 48 - Strana 174 Internet adresa: www.opcinakupres.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

(M1-A-8818-12) OP]INA KUPRES

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 675-1-3-1-23/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 Elektronska po{ta (e-mail): branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa (web): www.opcinakupres.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), KUPRES I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju prometnice na potezu Magistralni put M-16 [.R.C. "^aju{a" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju prometnice na potezu Magitralni put M-16 [.R.C. "^aju{a". II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao pod I. II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 83.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kupres. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dana dodjele ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Grant sredstva Federacije. Investicijsko odr`avanje cesta. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:25.7.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Kupres, Vukovarska, broj: 2, Sala za sastanke, 80 320 Kupres. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Kupres, Slu`ba za gospodarstvo, financije i pitanja branitelja, ured, broj 5, svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati. Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se kod "Intesa San Paolo banke" Bosna i Hercegovina, poslovnica Kupres, broj transakcijskog ra~una: 1549995000000562, vrsta prihoda 722131, op}ina 052, bud`etska organizacija 0000000, svrha doznake: Javno nadmetanje Izvo|enje radova na rekonstrukciji prometnice i asfaltiranju na potezu Magistralni put M-16 [.R.C. "^aju{a". ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 E-mail:branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa: www.opcinakupres.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: Branka Kr`elj Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 E-mail: branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa: www.opcinakupres.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 E-mail: branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa: www.opcinakupres.ba (M1-A-9134-12)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 175

JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 773-1-3-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU "Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Kontakt osoba: [EILA SEJARI] Adresa: Branilaca BiH bb Po{tanski broj: 79280 Op{tina/Grad: Klju~ IDB/JIB: 4263043770000 Telefon: 037661088 Faks: 037661088 Elektronska po{ta (e-mail): okf-kljuc@hotmail.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), KLJU^ I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija fasade na zgradi nebodera u Klju~u II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija dotrajale fasade na zgradi nebodera u ul. Branilaca BiH u Klju~u II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2714,90 m2 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 49.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Klju~ II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do kraja teku}e godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -rje{enje op}inskog ili drugog upravnog organa o ispunjavanju uslova za obavljanje predmetne djelatnosti Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.7.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: kao u koraku 1 (M1-A-8760-12) OP]INA ^APLJINA

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 967-1-3-1-2/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA ^APLJINA Kontakt osoba: MIRJANA MENALO Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA BB Po{tanski broj: 88300 Op}ina/Grad: ^apljina IDB/JIB: 4227113340001 Telefon: 036805052 Faks: 036805983 Elektronska po{ta (e-mail): nacelnik@capljina.ba Internet adresa (web): www.capljina.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), ^APLJINA I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Demoliranje i ru{enje zgrada; prebacivanje zemlje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Okvirni sporazum se zaklju~uje na dvije godine(2012. i 2013.godinu) II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 10.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izr{enja pravomo}nih op}inskih i sudskih rije{enja u 2012. i 2013.godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvr{enja pravomo}nih op}inskih i sudskih rije{enja u 2012.i 2013.godini,po zahtjevu ugovornog organa za radove i usluge koje su predmet ovog ugovora II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 10.000,00 KM II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina ^apljina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Broj 48 - Strana 176

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Op}ina ^apljina-Detaljnije informacije u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dobavlja~i uz ponudu moraju dostaviti dokaz o registraciji ,odnosno aktualni izvod iz registra ,ne stariji od 3 mjeseca da su registrirani u revelantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali poduze}e. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Potvrda poslovne banke o solvetnosti ponuditelja,ne stariju od 30(trideset)dana,original ili ovjereni preslik (da ra~un izvo|a~a/dobavlja~a nije blokiran),ra~unaju}i od trenutka krajnjeg roka za dostavljanje ponuda III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Referenc lista istih ili sli~nih radova /usluga u 2011.godini. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:26.7.2012 Vrijeme:11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina ^apljina -Trg kralja Tomislava bb-Dvorana za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti,uz predo~enje dokaza o izvr{enoj uplati, svakim radnim danom do 23.srpnja 2012.godine od 08:00-14:00sati ,u zgradi Op}ine ^apljina -ured broj 33(Kontakt osoba:Mirjana Menalo).Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju upla}uje se kod Hypo Alpe Adria -bank d.d.-Mostar, Poslovnica ^apljina, broj transakcijskog ra~una: 3060070001035102, vrsta prihoda: 722131, op}ina: 021. Ponuditelj dostavlja jednu(original) ponudu u zape~a}enoj kuverti sa naznakom: "Izvr{enja pravomo}nih op}inskih i sudskih rije{enja u 2012. i 2013.godini, broj ON: 138/12-ne otvarati "Ponude dostaviti po{tom na adresu ugovornog tijela:Op}ina ^apljina,Trg kralja Tomislava bb,88300 - ^apljina ili neposredno u Op}inu ^apljina -[alter sala. Na pole|ini kuverte obvezno nazna~iti ime i adresu ponuditelja. Svi preslici dokumenata moraju biti propisno ovjereni, slo`eni sa numeriranim stranicama.Otvaranje ponuda je javno, a istom mogu nazo~iti po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoju ovlast dokazuje u pismenom obliku.Op}ina ^apljina ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja ,zadr`ava pravo da prihvati ili odbije ponude u skladu sa ~lankom 12.ZJN BiH. (M1-A-8814-12) OSNOVNA [KOLA "JOVA JOVANOVI] ZMAJ" TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 1000-1-3-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OSNOVNA [KOLA "JOVA JOVANOVI] ZMAJ" TREBIWE Kontakt osoba: Milorad Stevovi}, telefon: 059/260-996 Adresa: Oktobarska 1 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe

IDB/JIB: 4401362150000 Telefon: 059260996 Faks: 059260996 Elektronska po{ta (e mail): os167@teol.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa fiskulturne dvorane Osnovne {kole Jova Jovanovi} Zmaj - Trebiwe II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa fiskulturne dvorane II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 299.145,30 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe/RS/BiH II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 70 (sedamdeset) dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 177

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 100,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Trebiwe, Oktobarska 1 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije po~ev{i od 25.06.2012. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM. @iro ra~un broj 551-001-000-16039-24, Unicredit banka. Vrsta prihoda: 722511 Kod {kole: 0814167 Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-9091-12) OP]INA KUPRES

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 675-1-3-1-23/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 Elektronska po{ta (e-mail): branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa (web): www.opcinakupres.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), KUPRES I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju prometnice na potezu Magistralni put M-16 [.R.C. "^aju{a" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju prometnice na potezu Magitralni put M-16 [.R.C. "^aju{a". II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao pod I. II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 83.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kupres. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dana dodjele ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Grant sredstva Federacije. Investicijsko odr`avanje cesta. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:25.7.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Kupres, Vukovarska, broj: 2, Sala za sastanke, 80 320 Kupres. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Kupres, Slu`ba za gospodarstvo, financije i pitanja branitelja, ured, broj 5, svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati. Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se kod "Intesa San Paolo banke" Bosna i Hercegovina, poslovnica Kupres, broj transakcijskog ra~una: 1549995000000562, vrsta prihoda 722131, op}ina 052, bud`etska organizacija 0000000, svrha doznake: Javno nadmetanje Izvo|enje radova na rekonstrukciji prometnice i asfaltiranju na potezu Magistralni put M-16 [.R.C. "^aju{a". ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 E-mail:branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa: www.opcinakupres.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: Branka Kr`elj Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333

Broj 48 - Strana 178

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

E-mail: branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa: www.opcinakupres.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Op}ina Kupres Kontakt osoba: BRANKA KR@ELJ Adresa: VUKOVARSKA, BROJ: 2 Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281022240009 Telefon: 034276321 Faks: 034276333 E-mail: branka.krzelj.saric@gmail.com Internet adresa: www.opcinakupres.ba (M1-A-9135-12) JUO[ "MULA MUSTAFA BA[ESKIJA" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1046-1-2-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JUO[ "Mula Mustafa Ba{eskija" Kakanj Kontakt osoba: Anes Prohi} Adresa: Rudarska 19 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218132060002 Telefon: 032557440 Faks: 032557441 Elektronska po{ta (e-mail): mmbaseskija@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge prevoza u~enika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge prevoza u~enika u {kolskoj 2012/13.godini za mjesece IX X XI XII. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 80% cijena; 20% uslovi pla}anja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.8.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.8.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: O["Mula Mustafa Ba{eskija"Kakanj Rudarska 19 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Preuzimanje tenderske dokumentacije je predvi|eno za 24 i 25.07.2012.god od 9:00 do 13:00 sati. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Relacija Kakanj-Ku~i}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prvoz |aka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj V. Dodatne informacije 23. i 24.7.2012.god ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Relacija Kkakanj-Bijele Vode I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz |aka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 179

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Relacija Kakanj-Hausovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz |aka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Relacija Kakanj-Brnj I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz |aka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 10000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Relacija Tr{}e-Zagra|e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz |aka II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Relacija Tr{}e-Vukanovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz |aka II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Relacija Tr{}e-Halinovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz |aka. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Relacija Tr{}e-Drijen I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz |aka II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 13000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 4 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj (M1-A-9135-12)

Broj 48 - Strana 180

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSNOVNA [KOLA "RE[AD KADI]" BRNJIC KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1054-1-2-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova za odgoj i obrazovanje Osnovna {kola "Re{ad Kadi}" Brnjic Kakanj Kontakt osoba: Adem Ga~i} Adresa: Brnjic bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218248010002 Telefon: 032772002 Faks: 032772002 Elektronska po{ta (e-mail): os.rkadic@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga prijevoza u~enika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.7.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Brnjic bb., Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno napisati: OTVORENI POSTUPAK br: 01/12 - NABAVKA USLUGA PRIJEVOZ U^ENIKA LOT:_____- NE OTVARATI OTVARA KOMISIJA Podatke o uplati tenderske dokumentacije zatra`iti na broj telefona 032/772-002 Kontakt osoba Adem Ga~i}. Prilikom uplate na uplatnicu nazna~iti "Uplata nov~ane naknade za izuzimanje tenderske dokumentacije - Otvoreni postupak br. 01/12 LOT _____" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Podborje - Kr{evac - Stari dom - [kola I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Podborje - Kr{evac - Stari dom - [kola II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2012. - 2013. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2012. - 2013. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Brnjic - Stari dom - [kola I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Brnjic - Stari dom - [kola II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2012. - 2013. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2012. - 2013. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 181

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Starposle - Turali}i - [kola I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Starposle - Turali}i - [kola II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2012. - 2013. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2012. - 2013. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Dubovo brdo - [kola I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prijevoz u~enika na relaciji Dubovo brdo - [kola II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od zaklju~enja ugovora, odnosno po~etka {kolske 2012. - 2013. godine do zavr{etka prvog polugodi{ta {kolske 2012. 2013. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Kakanj (M1-A-9048-12) BOLNICA "MQE^ANICA" BOLNICA " MQE^ANICA"

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 1061-1-1-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bolnica "Mqe~anica", Bolnica " Mqe~anica" Kontakt osoba: Nemawa \akovi} Adresa: Me|uvo|e bb Po{tanski broj: 79247 Op{tina/Grad: Bosanska Dubica/Dubica IDB/JIB: 4400733530009

Telefon: 052444100 Faks: 052445002 Elektronska po{ta (e mail): institut.mljecanica@genskd.com Internet adresa (web): www.spamljecanica.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 300.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mesa i mesnih prera|evina za potrebe Bolnice "Mqe~anica" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka mesa i mesnih prera|evina po specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora cca 120.000,00 KM II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te Bolnice "Mqe~anica" II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 48 - Strana 182

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi pla}awa, u~e{}e:15,00 % 3. Sigurnost i brzina isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Prostorije Bolnice "Mqe~anica" Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Mogu se dobiti od kontakt osobe i u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-8909-12) UNIS PRETIS DOO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1064-1-3-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UNIS PRETIS DOO Kontakt osoba: Samir Terovi} Adresa: Igmanska br 1 Po{tanski broj: 71320 Op{tina/Grad: Vogo{}a IDB/JIB: 4200293070001 Telefon: 033433510 Faks: 033435023 Elektronska po{ta (e-mail): pretis1@bih.net.ba Internet adresa (web): www.pretis.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Privreda i finansije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Druge instalacije u zgradama II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Remont i pu{tanje u rad postrojenja za termi~ku obradu. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvr{iti defekta`u stanja pe}i ,pustiti pe}i u pogon u odjeljenju termi~ke obrade metala ( jamske pe}i,vakum pe}i i prate}a oprema). Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.7.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.7.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Unis Pretis d.o.o Sarajevo - Vogo{}a Igmanska br.1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zatvorene i zape~at}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom " ponuda za javno nadmetanje za obavljanje radova" dostaviti u kancelariju protokola u zgradi UNIS PRETIS d.o.o sa naznakom: " NE OTVARAJ" . ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Remont vakum pe}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Popravka vakum pe}i i pu{tanje iste u rad . II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 65.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 120 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Unis Pretis d.o.o Sarajevo - Vogo{}a Igmanska br. 1 V. Dodatne informacije Zainteresovani ponu|a~i potrebno je da zaka`u termin za obavljanje defekta`e i uvida u stanje opreme na osnovu koje }e kreirati ponudu . ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osposoboljavanje pe}i sa za{titnom atmosferom za kalenje,cementaciju,pobolj{anje,popu{tanje i pe}i za nitriranje.

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 183

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Remont i pu{tanje u pogon jamski pe}i,razvod endogasa,propana,vode,du{ika,amonjaka i zraka unutar hale. Osposobljavanje jame za hla|enje {ar`e sa du{ikom. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 190.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 120 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Unis Pretis d.o.o Sarajevo - Vogo{}a Igmanska br.1 V. Dodatne informacije Zainteresovani ponu|a~i potrebno je da zaka`u termin za obavljanje defekta`e i uvida u stanja opreme na osnovu kojeg }e kreirati ponudu . (M1-A-8904-12) OSNOVNA [KOLA "BORISAV STANKOVI]"

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 1068-1-3-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Osnovna {kola "Borisav Stankovi}" Kontakt osoba: Radinka Male{evi} Adresa: Ivana Kosan~i}a 2 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400985260004 Telefon: 051371126 Faks: 051371127 Elektronska po{ta (e mail): os013@blic.net Internet adresa (web): www.osbs.rs.sr I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Podizawe krovnih pokrova i okvira II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i zamjena krova na sportskoj dvorani O[ ?Borisav Stankovi}? II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Mjewawe krovnog pokriva~a PRIPREMNI RADOVI: izrada korita za spu{tawe demontiranih materijala,skidawe postoje}eg krovnog pokriva~a, skidawe hidroizolacije kao ranijeg pokriva~a, demonta`a krovnih pravougaonuh kupola, rasijecawe sastava

samonosivih siporeks krovnih plo~a, uklawawe postoje}ih betonskih izlaza za krovnu vodu u vertikale , ra{temavawe otvora za izlaz oluka i odlagawe otpadnog materijala na deponiju do 5 kilometara. MONTA@ERSKI RADOVI: izrada i monta`a sekundarne krovne konstrukcije, izrada i monta`a podkonstrukcije za le`e}e oluke, postavqawe dihtovane daske kao podloge, nabavka i postavqawe presovanog trevola i gipskartonskih plo~a sa zavr{nom obradom. KROVOPOKRIVA^KI RADOVI:nabavka i monta`a krovnog pokriva~a, izrada monta`a le`e}ih oluka od aluminijskog bojenog lima i izrada i monta`a prihvatnih komaora i prikqu~ak na oluk i postoje}i vertikalni gusani slivnik i gromobranska istalacija. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora cca 120.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Osnovna {kola "Borisav Stankovi}" Bawa Luka, Ivana Kosan~i}a 2 II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa maksimalno 60 dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Pla}awe }e biti regulisano ugovorom sa izabranim ponu|a~em III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti licenca ponu|a~a za objekte visokogradwe ili izjava o pribavqawu iste u slu~aju dobijawa ugovora III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ponu|a~ treba da je ostvario pozitivan rezultat u posqedwe dvije finansijske godine. ispuwava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo, kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmawe 2 ugovora ~ija su karakter i kompleksnost isti ili sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne 3 godine Obrazovne i profesionalne kvalifikacije osobqa, a posebno lica koja su odgovorna za izvo|ewe radova koji su vezani za predmet nabavke Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.7.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:00

Broj 48 - Strana 184

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.7.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Ivana Kosan~i}a 2 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Sadr`aj ponude kao u tenderskoj dokumentaciji.Ponuda mora biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom, listovi

~vrsto uvezani sa ozna~enim stranicama potpisane od strane ovla{tenog lica i ovjerene pe~atom. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavqa~a u postupku nadmetawa (M1-A-9111-12)

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 185

B - OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA SARAJEVO IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.5.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 7 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 59.495,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 170.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije 033 722-340 (M1-B-9046-12) JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 11-1-1-2-12/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA SARAJEVO Kontakt osoba: Pind`o Mehmedalija Adresa: KOLODVORSKA 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200014530006 Telefon: 033722340 Faks: 033655939 Elektronska po{ta (e-mail): hitnabih@yahoo.com Internet adresa (web): www.hitnasa.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka 5 (pet) transportnih defibrilatora II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka i isporuka 5 (pet) transportnih defibrilatora II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 175.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 149.573,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog organa, Kolodvorska 14, Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 mjesec od dodjele ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. - cijena, u~e{}e: 30,00% 2. - na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 40,00% 3. - rok isporuke, u~e{}e: 20,00% 4. - garantni rok, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Advantix d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200337110006 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 115.000,00 KM

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 11-1-1-2-13/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA SARAJEVO Kontakt osoba: Elmedin GOdinjak Adresa: KOLODVORSKA 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200014530006 Telefon: 033722340 Faks: 033655939 Elektronska po{ta (e-mail): hitnabih@yahoo.com Internet adresa (web): www.hitnasa.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka 1 (jedno) teretno furgon vozilo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka i isporuka 1 (jedno) teretno furgon vozilo za potrebe Zavoda II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 52.650,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog organa, Kolodvorska 14, Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dodjele ugovora

Broj 48 - Strana 186

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 35,00% 2. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 35,00% 3. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00% 4. Garantni rok, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ASA PVA d.o.o. IDB/JIB: 4200045250001 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 58.585,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 8.6.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 58.585,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 59.750,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije 033 722 364 (M1-B-9047-12) JP KOMUNALNO BR^KO DOO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 20-1-1-2-102/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO doo Kontakt osoba: Zaim Kurtovi} Adresa: Studentska br.13 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600244130005 Telefon: 049216349 Faks: 049216349 Elektronska po{ta (e-mail): zaim.kurtovic@komunalno.ba Internet adresa (web): www.komunalno.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 2.000.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i sukcesivna isporuka goriva

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i sukcesivna isporuka goriva : ED 1 000 000 l i MBM 95 100.000 l II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljno definisano TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 2.000.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko Distrikt BiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Detaljno definisano TD Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: cerol d.o.o. IDB/JIB: 4600056720008 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.000.000,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.6.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.182,12 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.217.094,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-8739-12) REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 27-4-2-2-9/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Kontakt osoba: Vinka Jeli~i} Adresa: Trg Republike Srpske br. 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400999640004 Telefon: 051338000 Faks: 051318006 Elektronska po{ta (e-mail): rgu_sop@inecco.net Internet adresa (web): http://www.rgurs.org/ I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 187

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka usluge odr`avawa Web orijentisanog infrastrukturnog sistema za upravqawe geoprostornim podacima Erdas Apollo Advantage 2011, II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 14.662,50 II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 14.662,50 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Trg RS 8 II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 1 godina Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Vekom Geo d.o.o. IDB/JIB: 17323075 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 14.662,50 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 29.5.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 14.662,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 14.662,50 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Iskljucivo pravo u BiH e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano Vekom Geo d.o.o. (M1-B-9142-12)

AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODR[KU

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 45-1-2-2-25/12 Broj obavje{tewa o nabavci: 45-1-2-1-22/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za policijsku podr{ku Kontakt osoba: Ne|o Koji} Adresa: Marka Maruli}a br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4201442540004 Telefon: 033727500 Faks: 033727556 Elektronska po{ta (e-mail): nedjo.kojic@psa.gov.ba Internet adresa (web): www.psa.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost bez PDV-a: 8.547,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje i servisiranje opreme za prenos podataka i glasa. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje i servisiranje be`i~nih telefona, telefona, telefax aparata i telefonske centrale. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2 godine II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Sarajevo, Marka Maruli}a br.2 II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 60,00% 2. Vrijeme odziva po prijavi kvara, u~e{}e: 20,00% 3. Garancija za izvr{enu uslugu, u~e{}e: 20,00% Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Silnica" d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200483870004 Op{tina/Grad: Ilixa IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.547,00 KM

Broj 48 - Strana 188

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese{no navesti bez PDV-a: 4.273,50 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 6.6.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 14,04 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 14,04 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije 033/727-505 Suba{a Eldin 033/727-569 ^an~i} Marija (M1-B-8745-12) ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO

III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Lot broj 1 Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-2-1-97/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender 16/12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radove na sanaciji cijevnog sistema II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 280.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.10.2012. godine. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Lokalitet TE Gacko Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TERMOELEKTRO D.O.O. IDB/JIB: 4600092100008 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 231.056,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 231.056,00 KM mjese~no IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 6.6.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 231.056,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 247.700,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 2 Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-2-1-97/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender 16/12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ispitivawe materijala II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 120.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.10.2012. godine.

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 52-1-2-2-238/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Damirka Hrwez Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,6 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 16/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavku radova na opremi kotlovskog postrojewa - cijevni sistem za potrebe kapitalnog remonta TE Gacko u 2012. godini Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 189

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Lokalitet TE Gacko Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: ZAVOD ZA ZAVARIVAWE IDB/JIB: 10016421510 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 44.020,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 44.020,00 KM mjese~no IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 1.6.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 44.020,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 64.840,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 3 Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-2-1-97/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender 16/12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radiografija zavarenih spojeva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.10.2012. godine. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Lokalitet TE Gacko Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Bosnamonta`a" AD IDB/JIB: 4400669420008 Op{tina/Grad: Prijedor IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 54.800,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 54.800,00 KM mjese~no IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 14.6.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 54.800,00 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 54.800,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 6 Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-2-1-97/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender 16/12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Termi~ka obrada II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.10.2012. godine. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Lokalitet TE Gacko Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: TERMOPROCES D.O.O. BEOGRAD IDB/JIB: 100571796 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 50.850,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 50.850,00 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 14.5.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 50.850,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 52.200,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-8842-12) ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 52-1-2-2-277/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Damirka Hrwez

Broj 48 - Strana 190

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 06/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga teku}eg odr`avawa u RJ Rudnik u 2012. godini. Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Lot broj 2 Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-2-1-63/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 06/12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radioni~ki radovi. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 140.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2012. godine. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Lokalitet RJ Rudnik Gacko. Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MONTING-ENERGETIKA D.O.O. IDB/JIB: 4401341310007 Op{tina/Grad: Trebiwe IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 119.700,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti

119.700,00 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.6.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 119.700,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 119.700,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-8841-12) MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 60-1-2-2-37/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Sla|an Jogun~i} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033201619 Elektronska po{ta (e-mail): zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa (web): www.mpr.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Bosni i Hercegovini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Bosni i Hercegovine za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde Bosni i Hercegovina Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 60-1-2-1-27/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge smje{taja/preno}i{ta u Banja Luci I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 191

Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Banja Luci za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 14.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi odabranog ponu|a~a Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GOLDEN CARD IDB/JIB: 4504416710006 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 10.232,75 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.6.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 10.232,75 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 17.932,15 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-8744-12) MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 60-1-2-2-41/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Sla|an Jogun~i} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033201619 Elektronska po{ta (e-mail): zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa (web): www.mpr.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 9.130,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge pranja slu`benih vozila

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka usluga pranja slu`benih vozila za potrebe Ministarstva pravde BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 9.130,00 KM bez ura~unatog PDV-a II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi odabranog ponu|a~a Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Autopraonica "A&A" s.o.r. IDB/JIB: 4301949180004 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 9.126,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.6.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 7.574,58 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.552,37 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije Odabrani ponu|a~ Autopraonica "A&A", Tekija bb, Sarajevo nije PDV obveznik, zaklju~ena vrijednost ugovora sa istim je na iznos od 9.126,00 KM bez PDV-a, dok vrijednost ponude ponu|a~a sa najvi{om cijenom, koji je PDV obveznik, iznosi 10.304,06 KM sa PDV-om. (M1-B-8743-12) KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O.SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 66-3-1-2-70/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.Sarajevo Kontakt osoba: Almir Okeri}, dipl.ing.sao. Adresa: Mar{ala Tita 7/2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200630090001 Telefon: 033219173 Faks: 033219172 Elektronska po{ta (e-mail): saljovic@sarajevo-sume.ba Internet adresa (web): www.sarajevo-sume.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da

Broj 48 - Strana 192

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2,5 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Ubrzani ograni~eni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2 Broj obavje{tenja o nabavci: 66-3-1-1-49/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za terensko vozilo Nisan Terano I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rezervni dijelovi za terensko vozilo Nisan Terano II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od dana zaklju~enja do 31.12.2012.g. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fcco Centralni magacin Had`i}i III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponude, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: CENTAR "GROZDANOVI]" d.o.o. IDB/JIB: 4200953930009 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 15.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.5.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 106.364,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 106.364,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5 Broj obavje{tenja o nabavci: 66-3-1-1-49/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za teretna vozila, auto dizalice, dostavna vozila, prikolice i niskonose}e prikolice

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rezervni dijelovi za teretna vozila, auto dizalice, dostavna vozila, prikolice i niskonose}e prikolice II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Od dana zaklju~enja do 31.12.2012.g. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fcco Centralni magacin Had`i}i III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponude, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "FIM" doo Sarajevo IDB/JIB: 4200481230008 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 20.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.5.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 63.218,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 63.218,80 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-9075-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-1-3-2-109/12 Broj obavje{tewa o nabavci: 67-1-3-1-55/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, Bawa Luka I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 193

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Regulacija rijeke Vrbas u zoni ulica Zdravka Dejanovi}a i Lipova~ke II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Regulacija rijeke Vrbas u zoni ulica Zdravka Dejanovi}a i Lipova~ke II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150.000,00 KM sa PDV-om II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 128.206,50 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana uvo|ewa u posao Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "MILO[ IMPEKS" d.o.o. Bawaluka IDB/JIB: 4400879820009 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 113.945,19 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.6.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 113.945,19 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 172.428,84 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-9031-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-281/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Ante Glava{ Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 063363380 Faks: 039663328 Elektronska po{ta (e-mail): ante.glavas@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e

I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Odr`avanje sustava za monitoring signalizaciju Master Claw II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje sustava za monitoring signalizaciju Master Claw II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 204.628,72 II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 215.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DAP Grude II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: ANRITSU A/S IDB/JIB: 28310161 Dr`ava : Danska IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 204.628,72 KM IV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 204.628,72 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.6.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 204.628,72 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 204.628,72 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Poduze}e Anritsu A/S Denmark je proizvo|a~, isporu~itelj i integrator opreme MasterClaw sustava, te jedini pru`a usluge odr`avanja. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali ANRITSU A/SDenmark (M1-B-8776-12)

Broj 48 - Strana 194

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-3-2-282/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Gojko Bandi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 039663315 Faks: 039663385 Elektronska po{ta (e-mail): gojko.bandic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 8 II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7,8 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture baznih postaja GSM mre`e II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabave je izgradnja infrastrukture objekata baznih postaja, odnosno: Lot 1 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: CAZIN - Hrnj~i}i. Lot 2 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR Gara`a HT. Lot 3 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: GRA^ANICA D`akule. Lot 4 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA Vodovod. Lot 5 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] Kamenice. Lot 6 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO Alta. Lot 7 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO Marin Dvor Crkva. Lot 8 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: [IROKI BRIJEG AG Kamen. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Lot broj:1 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-201/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: CAZIN - Hrnj~i}i. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: CAZIN - Hrnj~i}i.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00% 2. rok izgradnje, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka IDB/JIB: 4401441880005 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 80.509,80 IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti (vrijednost bez PDV-a) 80.509,80 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.6.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 77.969,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 98.057,20 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:2 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-201/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR - Gara`a HT. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR - Gara`a HT. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00% 2. rok izgradnje, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ALFE SEKARU[I]I d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227296750009 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 48.615,90 IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti (vrijednost bez PDV-a) 48.615,90 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.6.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 6

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 48 - Strana 195

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 48.615,90 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 60.092,70 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:3 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-201/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: GRA^ANICA - D`akule. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: GRA^ANICA - D`akule. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 75.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00% 2. rok izgradnje, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka IDB/JIB: 4401441880005 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 66.162,00 IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti (vrijednost bez PDV-a) 66.162,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.6.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 65.758,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 80.396,80 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:4 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-201/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA - Vodovod. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA - Vodovod. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00% 2. rok izgradnje, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka IDB/JIB: 4401441880005 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 17.054,00 IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti (vrijednost bez PDV-a) 17.054,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.6.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 17.054,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 18.765,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:5 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-201/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Kamenice. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Kamenice. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00% 2. rok izgradnje, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka IDB/JIB: 4401441880005 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 20.865,00 IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti (vrijednost bez PDV-a) 20.865,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.6.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 20.865,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 25.420,00 KM

Broj 48 - Strana 196

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 25. 6. 2012.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:6 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-201/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Alta. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Alta. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00% 2. rok izgradnje, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MINA d.o.o.Grude IDB/JIB: 4272182530004 Op}ina/Grad : Grude IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 4.550,00 IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti (vrijednost bez PDV-a) 4.550,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.6.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 4.550,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.280,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:7 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-201/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Marin Dvor Crkva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Marin Dvor Crkva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4

III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00% 2. rok izgradnje, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ALFE SEKARU[I]I d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227296750009 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.880,00 IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti (vrijednost bez PDV-a) 8.880,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.6.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.880,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 13.290,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:8 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-201/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: [IROKI BRIJEG - AG Kamen. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: [IROKI BRIJEG - AG Kamen. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ponu|eni rok za izvr{enje radova s uklju~enim jamstvenim rokom II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod to~kom II.4 III Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 95,00% 2. rok izgradnje, u~e{}