You are on page 1of 1

Ty natomiast trwaj w tym, czego si nauczye i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo si nauczye.

Od lat bowiem niemowlcych znasz Pisma wite, ktre mog ci nauczy mdroci wiodcej ku zbawieniu przez wiar w Chrystusie Jezusie . Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i poyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do ksztacenia w sprawiedliwoci - aby czowiek Boy by doskonay, przysposobiony do kadego dobrego czynu.
2 Tm 3:14-17

Jeli kto przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go,
2 Jn 1:8-10

Sysz bowiem najpierw, e gdy si schodzicie, powstaj midzy wami podziay; i po czci temu wierz. Zreszt musz nawet by rozdwojenia midzy wami , aby wyszo na jaw, ktrzy wrd was s prawdziwymi chrzecijanami.
1 Kor 11:18-19

Raz kto Go zapyta: Panie, czy tylko nieliczni bd zbawieni? On rzek do nich: Usiujcie wej przez ciasne drzwi; gdy wielu, powiadam wam, bdzie chciao wej, a nie bd mogli.
k 13:23-24

Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie krlestwo niebieskie przed ludmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wej tym, ktrzy do niego id.
Mt 23:13

Lecz my zawsze winnimy dzikowa Bogu za was, bracia umiowani przez Pana, e wybra was Bg do zbawienia jako pierwociny przez uwicenie Ducha i wiar w prawd.
2 Tes 2:13

To niech bdzie wiadomo wam wszystkim i caemu ludowi Izraela, e w imi Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - ktrego ukrzyowalicie, a ktrego Bg wskrzesi z martwych - e przez Niego ten czowiek stan przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujcych, tym, ktry sta si gowic wga. I nie ma w adnym innym zbawienia, gdy nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia, w ktrym moglibymy by zbawieni.

Dz 4:10-12

Przewodnicy lepi, ktrzy przecedzacie komara, a poykacie wielbda! Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy! Bo dbacie o czysto zewntrznej strony kubka i misy, a wewntrz pene s zdzierstwa i niepowcigliwoci. Faryzeuszu lepy! Oczy wpierw wntrze kubka, eby i zewntrzna jego strona staa si czysta. Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy! Bo podobni jestecie do grobw pobielanych, ktre z zewntrz wygldaj piknie, lecz wewntrz pene s koci trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewntrz wydajecie si ludziom sprawiedliwi, lecz wewntrz peni jestecie obudy i nieprawoci. Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy! Zapytali Go wic faryzeusze i uczeni w Pimie : Dlaczego Twoi uczniowie nie postpuj wedug tradycji starszych, lecz jedz nieczystymi rkami? Odpowiedzia im: Susznie prorok Izajasz powiedzia o was, obudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na prno, uczc zasad podanych przez ludzi. Uchylilicie przykazanie Boe, a trzymacie si ludzkiej tradycji. I mwi do nich: Umiecie dobrze uchyla przykazanie Boe, aby swoj tradycj zachowa.
Mr 7:5-9

Mt 23:23-28

Bg, ktry zna serca, zawiadczy na ich korzy, dajc im Ducha witego tak samo jak nam. Nie zrobi adnej rnicy midzy nami a nimi, oczyszczajc przez wiar ich serca. Dlaczego wic teraz Boga wystawiacie na prb, wkadajc na uczniw jarzmo, ktrego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mielimy siy dwiga. Wierzymy przecie, e bdziemy zbawieni przez ask Pana Jezusa tak samo jak oni.
Dz 15:8-11

My za, ktrzy do dnia naleymy, bdmy trzewi, odziani w pancerz wiary i mioci oraz hem nadziei zbawienia. Poniewa nie przeznaczy nas Bg, abymy zasuyli na gniew, ale na osignicie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktry za nas umar, abymy, czy ywi, czy umarli, razem z Nim yli. Przypominam, bracia, Ewangeli, ktr wam gosiem, ktrcie przyjli i w ktrej te trwacie. Przez ni rwnie bdziecie zbawieni, jeeli j zachowacie tak, jak wam rozkazaem... Chyba ebycie uwierzyli na prno. Bo ja nie wstydz si Ewangelii, jest bowiem ona moc Bo ku zbawieniu dla kadego wierzcego

1 Tes 5:8-10

1 Kor 15:1-2

Rz 1:16

Wy bowiem jestecie przez wiar strzeeni moc Bo dla zbawienia, gotowego objawi si w czasie ostatecznym.

1 Ptr 1:5

Jeeli bowiem, bdc nieprzyjacimi, zostalimy pojednani z Bogiem przez mier Jego Syna, to tym bardziej, bdc ju pojednani, dostpimy zbawienia przez Jego ycie. Rz 5:10 W nadziei bowiem ju jestemy zbawieni. Nadzieja za, ktrej [spenienie ju si] oglda, nie jest nadziej, bo jak mona si jeszcze spodziewa tego, co si ju oglda? Jeeli jednak, nie ogldajc, spodziewamy si czego, to z wytrwaoci tego oczekujemy.
Rz 8:24-25

I tak ustanowi Bg w Kociele najprzd apostow, po wtre prorokw, po trzecie nauczycieli, a nastpnie tych, co maj dar czynienia cudw, wspierania pomoc, rzdzenia oraz przemawiania rozmaitymi jzykami . Czy wszyscy s apostoami? Czy wszyscy prorokuj? Czy wszyscy s nauczycielami? Czy wszyscy maj dar czynienia cudw? Czy wszyscy posiadaj ask uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiaj jzykami? Czy wszyscy potrafi je tumaczy? Lecz wy starajcie si o wiksze dary: a ja wam wska drog jeszcze doskonalsz. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i poyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do ksztacenia w sprawiedliwoci aby czowiek Boy by doskonay, przysposobiony do kadego dobrego czynu.
2 Tm 3:16-17

1 Kor 12:28-31

Ale c mwi: Sowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to sowo wiary, ktr gosimy. Jeeli wic ustami swoimi wyznasz, e Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, e Bg Go wskrzesi z martwych - osigniesz zbawienie. Bo sercem przyjta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mwi Pismo: aden, kto wierzy w Niego, nie bdzie zawstydzony. Nie ma ju rnicy midzy ydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, ktrzy Go wzywaj. Albowiem kady, kto wezwie imienia Paskiego, bdzie zbawiony. A Bg, bdc bogaty w miosierdzie, przez wielk sw mio, jak nas umiowa , i to nas, umarych na skutek wystpkw, razem z Chrystusem przywrci do ycia. ask bowiem jestecie zbawieni. ask bowiem jestecie zbawieni przez wiar. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynkw, aby si nikt nie chlubi.

Trzeba bardziej sucha Boga ni ludzi


Dz 5:29

To przede wszystkim miejcie na uwadze, e adne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjanienia .

2 Ptr 1:20

Nie wolno wykracza ponad to, co zostao napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi si nad drugiego.
1 Kor 4:6

Rz 10:8-13

Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuj, i nic z tego nie odejmiecie, zachowujc nakazy Pana, Boga waszego, ktre na was nakadam. Nadziwi si nie mog, e od Tego, ktry was ask Chrystusa powoa, tak szybko chcecie przej do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: s tylko jacy ludzie, ktrzy siej wrd was zamt i ktrzy chcieliby przekrci Ewangeli Chrystusow. Ale gdybymy nawet my lub anio z nieba gosi wam Ewangeli rn od tej, ktr wam gosilimy - niech bdzie przeklty ! Ju to przedtem powiedzielimy, a teraz jeszcze mwi: Gdyby wam kto gosi Ewangeli rn od tej, ktr otrzymalicie - niech bdzie przeklty!

Pwt 4:2

Ef 2:4-5

Ef 2:8-9

A jak postanowione ludziom raz umrze, a potem sd, tak Chrystus raz jeden by ofiarowany dla zgadzenia grzechw wielu, drugi raz ukae si nie w zwizku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, ktrzy Go oczekuj.
Hbr 9:27-28

Ga 1:6-9

Odrzuciwszy wic wszelkie zo, wszelki podstp i udawanie, zazdro i jakiekolwiek ze mowy, jak niedawno narodzone niemowlta pragnijcie duchowego, niesfaszowanego mleka, abycie dziki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeeli tylko zasmakowalicie, e sodki jest Pan. A chocia by Synem, nauczy si posuszestwa przez to, co wycierpia. A gdy wszystko wykona, sta si sprawc zbawienia wiecznego dla wszystkich, ktrzy Go suchaj

1 Ptr 2:1-3

Jeli kto naucza inaczej i nie trzyma si zdrowych sw Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobonoci, jest nadty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i sowne utarczki. Z nich rodz si: zawi, sprzeczka, blunierstwa, zoliwe podejrzenia, cige spory ludzi o wypaczonym umyle i ktrym brak prawdy - ludzi, ktrzy uwaaj, e pobono jest rdem zysku.

1 Tm 6:3-5

Hbr 5:8-9

Id do tego ludu i powiedz: Usyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze bdziecie widzie, a nie zobaczycie. Bo otpiao serce tego ludu. Usyszeli niechtnie i zamknli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrcili si, i abym ich nie uleczy. Wiedzcie wic, e to zbawienie Boe posane jest do pogan, a oni bd sucha. Kiedy to powiedzia, ydzi wyszli od niego, spierajc si zawzicie ze sob.
Dz 28:26-29

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie bd znosili, ale wedug wasnych poda - poniewa ich uszy wierzbi - bd sobie mnoyli nauczycieli. Bd si odwracali od suchania prawdy, a obrc si ku zmylonym opowiadaniom.
2 Tm 4:3-4

Bogosawiony, ktry odczytuje, i ktrzy suchaj sw Proroctwa , a strzeg tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

Ap 1:3

Ja wiadcz kademu, kto sucha sw proroctwa tej ksigi: jeliby kto do nich cokolwiek dooy, Bg mu dooy plag zapisanych w tej ksidze. A jeliby kto odj co ze sw ksigi tego proroctwa , to Bg odejmie jego udzia w drzewie ycia i w Miecie witym - ktre s opisane w tej ksidze.
Ap 22:18-19

ywe bowiem jest sowo Boe, skuteczne i ostrzejsze ni wszelki miecz obosieczny, przenikajce a do rozdzielenia duszy i ducha, staww i szpiku, zdolne osdzi pragnienia i myli serca. Nie ma stworzenia, ktre by byo przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsonite jest przed oczami Tego, ktremu musimy zda rachunek.
Hbr 4:12-13

Uwaajcie na siebie, abycie nie utracili tego, cocie zdobyli prac, lecz ebycie otrzymali pen zapat. Kady, kto wybiega zbytnio naprzd, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna.