1

Napisala VESNA BELĈEVIĆ

www.deteplus.rs

obrazovanjeplus@gmail.com

oplus@eunet.rs

Organizacija Obrazovanje plus godinama promoviše i podrţava programe i sadrţaje koji se zasnivaju na principima holistiĉkog obrazovanja i koji doprinose razvoju obrazovanog društva zasnovanog na ljudskim vrednostima. Suština holistiĉkog pristupa obrazovanju je CELOVITOST. Nijedan fenomen ne moţe da se razume van konteksta celine ĉiji je deo i odnosa sa drugim delovima te celine. Ljudsko biće nije samo mozak koji je potrebno napuniti informacijama. Za zdrav razvoj ljudskog bića, potrebno je podstaći zdrav razvoj svih aspekata bića: fiziĉkog tela, emocija, intelekta, socijalnog i duhovnog aspekta bića. Istinsko obrazovanje deci omogućava da razvijaju: - fiziĉke veštine (koordinacija, motorika, snalaţljivost u prostoru, osećaj za ritam, pokret) - emocionalnu pismenost (sposobnost da prepoznamo svoja osećanja i da ih izrazimo, prepoznavanje osećanja kod drugih ljudi, saosećanje i empatija) - kognitivne veštine (kritiĉko mišljenje, razlikovanje bitnog od nebitnog, uzroĉnoposlediĉno mišljenje, analiza i rešavanje problema i konflikata) - socijalne veštine (timski rad i saradnja, transformacija konflikata, primanje i davanje podrške) - duhovnost (doţivljaj smisla, prepoznavanje univerzalnih principa harmonije i sklada u prirodi, doţivljaj transformativne snage ljubavi, plemenitosti, vere...) Kroz naš rad sa nastavnicima i vaspitaĉima na seminarima, primetili smo da uĉesnici posebno dobro reaguju na tekstove Vesne Belĉević, ĉlana našeg tima ĉije pesme koristimo kada predstavljamo sadrţaje posebno namenjene razvijanju emocionalne pismenosti i doticanju duhovnog aspekta bića deteta i odraslog ĉoveka. Zato smo doneli odluku da prikupimo Vesnine pesme u nekoliko „sveski“ i postavimo ih na sajt da bi i oni koji ne pohaĊaju naše seminare imali priliku da doĊu do njih. Vesna Belĉević je mama dva, već velika deĉaka, koja godinama na razne naĉine doprinosi poboljšanju uslova ţivota za decu. Od osnivanja je ĉlan Obrazovanja plus, a takoĊe i jedna od osnivaĉica organizacije Zlatiborski krug koja na Zlatiboru i u Ĉajetini pokreće sjajne inicijative za decu i mlade. Vesna je autor knjige pesama „O ljubavi“ za odrasle, kao i knjige pesama za decu, „Reĉnik vrlina“ koju je izdao Kreativni centar. Njene pesme se nalaze u nekoliko ĉitanki i udţbenika za srpski jezik. Nadamo se da će vam ove pesme biti inspiracija u radu i u liĉnom ţivotu.

„Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi“ Vesna Belčević

© Obrazovanje plus, 2012

HRABRA PESMA
Neki se plaše buba, trave, mraka, neki se groma i munje kad seva boje, ili injekcija, nepoznatih ljudi... Na svetu razni strahovi postoje.

Retko ko o tome otvoreno govori, ali skoro svako se neĉega boji. Dok god o strahu dobro ne razmisliš, kao ĉudovište u glavi ti stoji.

Šta je ono strašno što plaši tebe, od ĉega ti srce u grudima kao ludo bije? Uvek moţeš da razmisliš i ohrabriš sebe: Ništa na svetu tako strašno nije.

Strah vlada samo dok se u glavi krije i tako te muĉi, nikako da prestane, ali odjednom više tako strašan nije kad ga izgovoriš on k’o dim nestane.

I nije hrabar onaj što se niĉega ne boji, za koga nema ništa strašno ispod neba, već onaj što se suoĉi sa strahom svojim i uprkos strahu, uradi šta treba.

„Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi“ Vesna Belčević

© Obrazovanje plus, 2012

SOVA

Hu, hu, mraĉna je noć i svuda vlada tama. Hu, hu, tiho je sve, a sova sedi sama. Sedi sama na grani, a tuţno joj sijaju oĉi, hu, hu, tako je hladno ove jesenje noći. U šumi sasvim je tiho i nema drugog zvuka, osim jednoliĉnog, setnog i plaĉnog sovinog huka. Hu, hu, ĉuje se opet, al ovaj put veselo zvuĉi, hu, hu, to druga sova prijateljici sovi huĉi. Hu, hu i lepet krila, doleće sova druga, hu, hu, noć više nije mraĉna, hladna ni duga.

„Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi“ Vesna Belčević

© Obrazovanje plus, 2012

RED I DISCIPLINA

U prirodi svuda vlada red i disciplina. Sunce svako jutro doĊe i uveĉe s neba ode, svaka zvezda svoj posao radi sa visina, a na Zemlji i bubice svoj pravilan ţivot vode.

Svaka ptica, kad je vreme, leti prema jugu, veverica svakog leta za zimnicu lešnik sprema, gde god gledaš, svuda oko sebe vidiš: Bez reda i discipline, ni harmonije nema.

Disciplina je da opereš zube kada treba, da obuĉeš toplu jaknu onda kad je zima, da po podu ne bacaš mrvice od hleba, svaka mala stvar koju ĉiniš svoj smisao ima.

Svakog dana da se trudiš da nešto nauĉiš, da redovno pomaţeš i mami i tati, svoj krevet da središ, sobu da urediš, da te u ţivotu uvek harmonija prati.

„Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi“ Vesna Belčević

© Obrazovanje plus, 2012

POMOĆ ZA MAMU I TATU

Ne ume svaki tata, ni svaka mama, da reĉima izrazi svoja osećanja. Ako neko ne ume o ljubavi da priĉa, ne znaĉi da je njegova ljubav manja.

Tata i mama te beskrajno vole, mada se to uvek ne vidi jasno. Ti si sigurno u njihovom srcu, ĉak i kad o tome ne priĉaju glasno.

Moţda ponekad tati i mami malo pomoći treba. Zato im priĊi, pa ih poljubi i reci: Znam da me volite do neba!

„Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi“ Vesna Belčević

© Obrazovanje plus, 2012

KAD TE NEKO VREĐA
Kad te neko vreĊa ili ti se ruga, ne mora da znaĉi da stvarno misli tako. On moţda samo nema druga, ili mu u ţivotu nije lako.

Retko kada druge vreĊa onaj ko je srećan i zadovoljan sobom, a sve ruţno što ti neko priĉa, najĉešće nema ni veze sa tobom.

Tvoj ugled ne moţe drugi da kalja, ma kakve stvari da govori o tebi. Samo svojim reĉima i svojim delima ti stvaraš istinsku sliku o sebi.

Zato pokušaj, kad te neko vreĊa, da se ne ljutiš i da tvoje reĉi budu smirene i pune dobrote, jer dobrotom svaka nesreća se leĉi.

„Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi“ Vesna Belčević

© Obrazovanje plus, 2012

ŢIRAFA I MALI SLON

Rugali se malom slonu: Surla mu je mnogo duga, debeo je, nikad neće tako ruţan naći druga. Mali slon se rastuţio kao dete svako, kad mu ruţne stvari kaţu Tad ţirafa jedna mala prišla pa mu kaţe: Drugovi se pravi tako po izgledu i ne traţe. Drug je onaj ko te uvek voli i ne mari ni za izgled, ni za druge, Sad ţirafa i slon mali pravi su drugari, i jedno kod drugog cene one vaţne stvari: Iskrenost, poštenje, odanost, dobrotu, sve ono što stvara unutrašnju lepotu. manje vaţne stvari. i povrede ga lako.

„Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi“ Vesna Belčević

© Obrazovanje plus, 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful