SULIT

LJ.l.
.,


UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PENDIDlKAN JARAK JAVH
,

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER OKTOBER SESI 2000/2001

KODINAMA KURSUS TARIKH MASA TEMPAT

. 02 FEBRUARI 2001 (JUMAAT) . · · 3.00 - 5.30 PET ANG (2 112JAM) · AKADEMI TV3, KUALA LUMPUR · UUM,SINTOK
YAYASANTERENGGANU,T~RENGGANU NO. SOALAN MARKAH
OBJEKTIF 1

: EA 1013 PRINSIP EKONOMI

ARABAN:
I. Kertas soalan ini mengandungi dua babaglan iaitu Babagian A dan Babagian B dalam empat belas (14) mukasurat bercetak. 2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif(30 markah) manakala Bahagian B mengandungi 5 soalan struktur (70 markah). 3. Anda dikehendaki menjawab SEMUA soalan. Bahagian A mestilah dijawab di atas kertas jawapan objektifyang disediakan manakala Bahagian B mestilah dijawab di atas kertas soalan ini. 4. Jawapan mestilah ringkas dan padat serta disokong dengan keluk dan contoh-contoh yang bersesuaian.

2

3 4
5

JUMLAH

NO.MATRIK

· ·

-

(dengan perkataan)

NO. KIP

01

IIIIII 1 1 I 1 1 1 1[1]1 I I I I
,.

(dengan angka)

NAMA PENSY ARAB :

.,

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERI ARAHAN

SULIT

;-

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

BAHAGIAN 1 (30 Markah) 1. Yang mana satukah di antara berikut BUKAN tumpuan makroekonomi ? A. tingkat pengangguran B. kadar inflasi C. kecekapan pengeluaran kereta D. kadar pertumbuhan penawaran wang 2. Dalam mengkaji aliran pusingan pendapatan, matlamat utama ialah untuk memahami: A. aliran wang dalam ekonomi B. aliran perbelanjaan pengguna dalam ekonomi C. aliran sumber, barangan dan wang dalam ekonomi D. aliran sumber dalam pasaran sumber dan agihan pengeluaran 3. Pengangguran yang dikaitkan dengan kemelesetan ekonomi dikenali sebagai: A. pengangguran geseran B. pengangguran struktur C. pengangguran kitaran D. pengangguran bermusim 4. Andaikan jumlah gunatenaga yang bekerja ialah 5000 orang manakala jumlah gunatenaga yang menganggur ialah 500 orang. Sekiranya jumlah penduduk yang tidak berada dalam gunatenaga ialah 2000 orang maka kadar pengangguran ialah: A. 9.09% B. 10% C. 11% D. tidak dapat dikira berdasarkan maklumat di atas 5. Manakah di antara berikut TIDAK akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan ( C ) ? A. peningkatan kecenderungan mengguna marginal (MPC) B. peningkatan pendapatan isirumah C. peningkatan kekayaan isirumah D. peningkatan tahap kesukaran mendapat pinjaman 6. Kecenderungan menabung marginal (MPS) merujuk kepada: A. nisbah tabungan kepada pendapatan B. nisbah penggunaan kepada pendapatan C. nisbah perubahan tabungan kepada perubahan pendapatan D. nisbah perubahan penggunaan kepada perubahan tabungan 7. Jika pendapatan isirumah meningkat dari RM20,000 ke RM22,000 dan penggunaan isirumah meningkat dari RM19,000 ke RM20,500, maka: A. MPS adalah 0.75 B. MPC adalah 0.25 C. MPS adalah 0.95 D. MPC adalah 0.75 peningkatan dalam

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

8. Apabila sektor kerajaan dimasukkan ke dalam model pendapatan-perbelanjaan (Y=AE) maka formula untuk fungsi pengunaan agregat ialah: A. C = a - b( Y +T ) B. C = a + b( Y-T ) C. C=a-b(Y-T) D. C = a + b( Y +T ) 9. Andaikan tidak ada perdagangan antarabangsa dilakukan dalam ekonomi negara Malawi maka formula keseimbangan mengikut kaedah suntikan-bocoran boleh ditulis sebagai: A. S+T+I=G B. S-T=I+G C. S + 1= T + G D. S +T= I + G Soalan 10 hingga 12 berdasarakan Rajah 1 di bawah. Rajah 1: Penentuan kadar bunga keseimbangan

(%) r

8

5 3

Wang 250 10. Pada kadar A. lebihan B. lebihan C. lebihan D. lebihan bunga 8%, penawaran penawaran permintaan permintaan 400 terjadi: wang sebanyak wang sebanyak wang sebanyak wang sebanyak 600

250 150 150 250

2

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

11. Pasaran wang mencapai keseimbangan ketika kadar bunga bersamaan dengan: A. 0% B. 3% C. 5% D. 8% 12. Pada kadar bunga 3%, firma dan isirumah akan: A. cuba mengurangkan pegangan wang dengan membeli bon B. cuba meningkatkan pegangan wang dengan menjual bon C. berpuashati denganjumlah wang yang dipegang D. cuba meningkatkan pegangan wang dan jumlah bon secara serentak 13. Bank perdagangan boleh mencipta wang dengan: A. mencetak wang kertas Ringgit Malaysia secara haram B. membayar bunga kepada pendeposit C. memberi pinjaman kepada pelanggan D. menawarkan perkhidmatan pengabungan syarikat 14. Jika pengganda wang ialah 2, nisbah keperluan rizab ialah: A. 2% B. 20% C.25% D.50% 15. Yang manakah di antara tindakan berikut akan menyebabkan keluk permintaan wang beranjak ke atas ? A. peningkatan output agregat (Y) B. penurunan tingkat harga (P) C. peningkatan kadar bunga (r) D. peningkatan nisbah keperluan rizab 16. Kejatuhan dalam tingkat harga akan menyebabkan permintaan untuk wang dan kadar bunga _ A. meningkat, meningkat B. meningkat, menurun C. menurun, menurun D. menurun, meningkat 17. Yang manakah di antara tindakan berikut merupakan contoh penggunaan kewangan menguncup ? A. pengurangan perbelanjaan kerajaan B. penurunan kadar diskaun C. pembelian sekuriti kerajaan di pasaran terbuka D. peningkatan nisbah keperluan rizab _

dasar

3


EA 1013 Prinsip Ekonomi UPJJ-UUM

18. Dasar fiskal (belanjawan) melibatkan: A. pengawalan penawaran wang B. pengawalan pertukaran asing C. penentuan kadar bunga D. perubahan kadar cukai 19. Kadarbunga A. ditentukan di pasaran wang dan tidak mempengaruhi pasaran barangan B. ditentukan di pasaran barangan dan tidak mempengaruhi pasaran wang C. ditentukan di pasaran wang, mempengaruhi pelaburan dirancang dan seterusnya pasaran barangan D. ditentukan di pasaran barangan, mempengaruhi pelaburan dirancang dan seterusnya pasaran wang 20.Andaikan kerajaan ingin sarna ada meningkatkan atau menurunkan tingkat perbelanjaan agregat (AE). Pasangan polisi manakah di antara berikut yang tidak konsisten? A. peningkatan cukai dan peningkatan penawaran wang B. pengurangan cukai dan peningkatan penawaran wang C. pengurangan perbelanjaan kerajaan dan pengurangan penawaran wang D. peningkatan cukai dan peningkatan kadar bunga

4

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

BAHAGIAN 2 (70 Markah) SOALAN 1 (11 Markah) Fungsi kos pengeluaran Syarikat Maju diberi seperti berikut:

TC

=

200+ 3Q

I

Di mana: TC ialah jumlah kos (dalam RM) Q ialah kuantiti output (dalam unit) Berdasarkan maklumat tersebut, jawab soalan-soalan berikut: (a) Huraikan secara ringkas perbezaan di antara jumlah kos tetap (TFC) dan jumlah kos berubah (TVC) (4 markah)

(b) Kira jumlah kos tetap lTFC) dan jumlah kos berubah (TVC) sekiranya Syarikat Maju tidak mengeluarkan sebarang output lansung. (4 markah)

5

EA 1013 Prinsip Ekonomi UPJJ-UUM

BAHAGIAN 2 (70 Markah) SOALAN 1 (11 Markah) Fungsi kos pengeluaran Syarikat Maju diberi seperti berikut:

TC =200 + 3Q

I

Di mana: TC ialah jumlah kos (dalam RM) Q ialah kuantiti output (dalam unit) Berdasarkan maklumat tersebut, jawab soalan-soalan berikut: (a) Huraikan secara ringkas perbezaan di antara jumlah kos tetap (TFC) dan jumlah kos berubah (TVC) (4 markah)

(b) Kira jumlah kos tetap lTFC) dan jumlah kos berubah (TVC) sekiranya Syarikat Maju tidak mengeluarkan sebarang output lansung. (4 markah)

5


EA 1013 Prinsip Ekonomi UPJJ-UUM

(c) Dengan menggunakan gambarajah yang sarna, lakarkan keluk jumlah kos (TC), jumlah kos tetap (TFC) danjumlah kos berubah (TVC). (3 markah)

SOALAN 2 (16 Markah) Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan maklumat yang diberi di bawah: Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi permintaan kos marginal hasil marginal jumlah kos P = 100 - Q MC=5 +2Q MR=100-2Q TC = 4000 + 5Q + Q2 bagi: (2 markah)

(a) Tuliskan persamaan-persamaan (i) kos purata (AC)

(ii)

kos tetap purata (AFC)

(2 markah)

6


EA 1013 Prinsip Ekonomi UPJJ-UUM

(c) Dengan menggunakan gambarajah yang sarna, lakarkan keluk jumlah kos (TC), jumlah kos tetap (TFC) dan jumlah kos berubah (TVC). (3 markah)

SOALAN 2 (16 Markah) Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan maklumat yang diberi di bawah: Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi permintaan kos marginal hasil marginal jumlah kos P = 100 - Q MC=5 +2Q MR=100-2Q TC = 4000 + 5Q + Q2 bagi: (2 markah)

(a) Tuliskan persamaan-persamaan (i) kos purata (AC)

(ii)

kos tetap purata (AFC)

(2 markah)

6

EA 1013 Prinsip Ekonomi UPJJ-UUM

(iii)

kos berubah purata (A VC)

(2 markah)

(b) Kira tingkat harga (P) dan tingkat output keseimbangan (Q) sekiranya maklumatmaklumat yang diberi di atas merupakan maklumat bagi industri pasaran persaingan sempuma (4 markah)

7

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

(c) Kira tingkat harga (P) dan tingkat output keseimbangan (Q) sekiranya maklumatmaklumat yang diberi di atas merupakan maklumat bagi industri pasaran monopoli (4 markah)

(d) Buat perbandingan di antara tingkat harga (P) dan tingkat output keseimbangan (Q) dalam soalan (b) dan soalan (c). Apakah kesimpulan yang dapat anda buat ? (2 markah)

8

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

SOALAN 3 (14 markah) Berikut adalah maklumat mengenai negara Darul Sepi. Fungsipenggunaan(C) Cukai (T) Pelaburan (I) Perbelanjaan kerajaan (G) Eksport (X) Import (M) 1000 + 0.6Yd 200 juta = 1000 juta = 8000 juta = 3000 juta = 2000 juta
= =

(a) Tuliskan fungsi tabungan (S) dan nyatakan nilai kecendernngan menabung marginal (MPS). (2 markah)

(b) Kirakan tingkat pendapatan keseimbangan (Y) bagi negara Darul Sepi dengan menggunakan kaedah pendapatan-perbelanjaan (Y=AE). (3 markah)

9


",',

EA 10 I 3 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

(C) Kirakan tingkat pendapatan keseimbangan (Y) yang barn sekiranya berlaku peningkatan dalam perbelanjaan kerajaan sebanyak 500 juta dari tingkat perbelanjaan kerajaan yang asal. Nyatakan kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan jawapan anda (5 markah)

(d) Dengan menggunakan rajah yang sarna, tunjukkan pernbahan keluk pendapatanperbelanjaan (Y=AE) dari tingkat pendapatan keseimbangan yang asal dalarn soalan (b) kepada tingkat pendapatan keseimbangan yang barn dalarn soalan (c). (4 markah)

10

l1li

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

SOALAN 4 (14 Markah) Andaikan hanya terdapat sebuah bank sahaja di negara Malakat iaitu bank Z. Bank Z dikehendaki memenuhi nisbah keperluan rizab sebanyak 5% dan menerima deposit sebanyak RM 500 juta. (a) Kirakan nilai pengganda wang dan jumlah penawaran wang (MS) yang dapat dicipta dari deposit asal sebanyak 500 juta. (3 markah)

(b) Kirakan nilai pengganda wang dan jumlah penawaran wang (MS) yang dapat dicipta dari deposit asal sebanyak 500 juta sekiranya nisbah keperluan rizab dinaikan dari 5% ke 10%. (3 markah)

11


EA 1013 Prinsip Ekonomi UPJJ-UUM

(c) Dengan bantuan keluk, tunjuk dan terangkan kesan peningkatan nisbah keperluan rizab dalam soalan (b) ke atas penawaran wang (MS) dan kadar bunga keseimbangan (r) dalam pasaran kewangan. (4 markah)

(d) Dengan menggunakan keluk pendapatan-perbelanjaan (Y=AE), tunjuk dan terangkan kesan perubahan kadar bunga keseimbangan (r) dalam soalan (c) ke atas keseimbangan pendapatan (Y) dalam pasaran barangan. (4 markah)

12

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

SOALAN 5 (15 Markah) Bincangkan secara ringkas mengenai perkara-perkara berikut: (a) 2 fungsi wang (5 markah)

(b) 2 fungsi bank pusat

(5 markah)

13

EA 1013 Prinsip Ekonomi

UPJJ-UUM

(c) 2 jenis pengangguran

(5 markah)

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times