1.0 PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN KEMASUKAN MURID 1.1 OBJEKTIF 1.1.

1 Mengurus dan merancang proses pengesahan kemasukan dan pendaftaran murid berjalan dengan lancar. 1.1.2 Memastikan kemasukan dan pendaftaran murid baru mengikut syarat dan proseduryangditetapkan. 1.1.3 Memastikan kemasukan dan pendaftaran murid direkodkan dalam SMM/BMM. 1.2 CARTA ORGANISASI

GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

PENOLON G KANAN PETANG

S/U KEMASUKAN DAN PENDAFTARAN GURU

GURU KELAS

1.3 SENARAI TUGAS 1.3.1 Menyelia perjalanan urusan pendaftaran murid baru, pertukaran jurusan, pertukaran sekolah dan rekod-rekod murid. 1.3.2 Merancang dan melaksanakan Minggu Suaikenal/ Orientasi untuk murid-murid baru. 1.3.3 Bekerjasama dengan guru kelas semasa pendaftaran murid baru dijalankan 1.3.4 Memastikan kad 001/ SMM/ BMM, buku kemajuan murid, buku kesihatan, laporan disiplin dan Buku Daftar Kemasukan sentiasa dikemaskini dan terkawal. 1.3.5 Menyediakan dan mengedar fail-fail yang lengkap kepada guru-guru kelas yang terlibat dengan proses pendaftaran murid baru. 1.3.6 Memastikan setiap murid mempunyai fail peribadi masing-masing mengikut kelas. 1.3.7 Menyemak dan memastikan data peribadi murid yang baru mendaftar dengan lengkap oleh guru kelas berkenaan. 1.3.8 Memastikan murid-murid baru didaftar dan mempunyai nombor pendaftaran dan butiran mengenai diri murid diisi dengan lengkap dalam buku daftar kemasukan.

1.4 PROSES KERJA 1.4.1 PROSES KERJA KEMASUKAN MURID BARU JAWATAN Guru Besar 1.

PROSES KERJA
Menerima surat kemasukan murid (senarai nama) daripada JPN / Pejabat Pelajaran Daerah. Melantik PK HEM atau PK Petang dan Penyelaras semua kelas untuk menguruskan pendaftaran masuk pada tarikh yang ditetapkan. Menyediakan borang-borang pendaftaran masuk Menempatkan murid ke dalam kelas. Menguruskan permohonan pertukaran. Menetapkan Guru Kelas yang bertugas untuk pendaftaran dan memberi taklimat tentang perkara yang perlu semasa pendaftaran: 5.1 Borang Maklumat Murid (BMM) / SMM 5.2 Salinan Sijil Lahir 5.3 Senarai buku teks 5.4 Gambar murid 5.5 Pakej Bayaran Tambahan / Bayaran PIBG dan lain-lain. Menampal Senarai Nama Murid Tahun 1di Papan Kenyataan dan depan pintu Kelas yang berkenaan. Mendaftar kemasukan murid sebelum hari persekolahan bermula. Dokumen seperti pada perkara 5 diterima daripada murid. Maklumkan kepada ibu bapa tentang keperluan lain. Mengutip bayaran tertentu disertakan dengan resit Memantau perjalanan pendaftaran supaya berjalan lancar

2. 3. 4. 5.

Guru Besar/PK (HEM)

PK(HEM)/PRA Guru Kelas

6. 7.

Guru Besar/PK (HEM) Guru Kelas

8. 9.

10. Menyerahkan kutipan kepada Ketua Pembantu Tadbir untuk tindakan lanjut. 11. Merekod kemasukan murid baru ke dalam Buku Pendaftaran Murid.

Guru Kelas

1.4 Carta Aliran Kerja 1.4.1 Carta Aliran Kemasukan Murid Baru Mula Terima surat kemasukan murid daripada JPN/PPD Melantik guru mengurus pendaftaran masuk Menguruskan pendaftaran pada hari pertama persekolahan Agih murid mengikut kelas

Tentukan Guru Kelas dan adakan taklimat Pendaftaran. Senarai nama murid baru Tahun 1 ditampal di papan notis dan bilik darjah Mendaftar kemasukan murid baru. Pastikan semua dokumen diterima dan ibu bapa dimaklumkan tentang keperluan sekolah Mengutip bayaran tambahan dan bayaran tertentu seperti PIBG, dan lain-lain.

Menyediakan jadual kedatangan

Menyerahkan bayaran kepada KPT/Bendahari PIBG Merekodkan kemasukan murid ke dalam Buku Pendaftaran Murid

Tamat

1.5 SENARAI SEMAK Tandakan (√)

Bil. 1.

Tindakan
Menerima surat kemasukan/senarai keseluruhan nama murid daripada JPN/ PPD Menerima dan menyemak Surat Tawaran serta maklumat/keperluan semasa pendaftaran Salinan Sijil Lahir Agihan murid mengikut keputusan peperiksaan (kecuali murid Tahun 1) Senarai Nama Murid Tahun 1ditampal pada Papan Kenyataan dan Bilik Darjah Pendaftaran murid dan menerima dokumen dan bayaran: 6.1 Borang Maklumat Murid / SMM 6.2 Salinan Sijil Lahir 6.3 Gambar 6.4 Keperluan lain

Catatan

2.

3. 4. 5.

6.

7.

Mengutip Bayaran Tambahan/ Bayaran Lain: seperti PIBG dan lain-lain Resit Bayaran Kutipan diserahkan kepada KPT/Bendahari PIBG Rekodkan nama murid ke dalam Buku Pendaftaran Murid

8. 9. 10.

1.6 Borang Digunakan i. ii. Borang Maklumat Murid/ SMM Resit Bayaran

2.0

Urusan Pertukaran Masuk Murid

2.1 Proses Kerja JAWATAN Guru Besar 1.

PROSES KERJA
Menerima surat kelulusan pertukaran masuk daripada Pejabat Pelajaran Daerah/Jabatan Pelajaran Negeri. Menerima murid dan Menyemak dokumen/maklumat berikut: 2.1 Salinan Sijil Lahir 2.2 Kad Laporan 2.3 Bayaran Tambahan (resit bayaran dari sekolah asal) jika perlu 2.4 Kad 001M / Rekod Kesihatan Murid (RKM) 2.5 Salinan cetakan / disket maklumat BMM/SMM Menempatkan murid ke dalam kelas mengikut pencapaian. Mendaftar nama murid ke dalam Buku Jadual Kedatangan dan mendapatkan dokumen yang perlu seperti perkara 3 di atas. Isikan butiran ibu bapa/ penjaga dan nombor telefon dalam Jadual Kedatangan. Kutip sumbangan PIBGdan lain-lain Serahkan kutipan kepada KPT/Bendahari PIBG Menyerahkan buku teks Dapatkan maklumat kegiatan kokurikulum di sekolah asal dan serahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum. Menyerahkan nama kepada PTR untuk direkod ke dalam Buku Pendaftar Masuk Murid

Guru Besar/PK (HEM)

2.

3. Guru Kelas 4

5. GT/KPT/Bendahari PIBG/Koperasi 6. 7. Guru Kelas/ Penolong Kanan KK Guru Besar/PK(HEM)/ Pem. Tadbir Rendah 8.

9.

10. Surat daripada PPD/JPN difailkan ke dalam Fail Perpindahan Masuk

2.2 Carta Aliran Mula

Terima surat kemasukan murid daripada PPD/JPN Terima murid dan semak dokumen yang perlu

Tempatkan murid ke dalam kelas Daftarkan nama murid ke dalam Jadual Kedatangan dengan mengisi butiran peribadi

Kutip bayaran-bayaran yang perlu Serahkan bayaran kepada KPT/Bendahari PIBG Serahkan buku teks (jika perlu). Dapatkan maklumat kegiatan kokurikulum dan serahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum Rekodkan nama murid ke dalam Buku Pendaftaran Murid

Failkan surat kelulusan daripda PPD/JPN

Tamat

2.3

Senarai Semak

Bil. 1.

Tindakan
Menerima surat kelulusan perpindahan murid daripada Pejabat Pelajaran Daerah/JPN Menerima murid dan maklumat berikut: 2.1 Salinan Sijil Lahir Menyemak dokumen/

Tandakan (√)

Catatan

2.

2.2 Kad Laporan (dari sekolah asal)/ Kad 001M 2.3 Kelayakan Buku Teks 2.4 Bayaran Takaful/MSSM, dll jika perlu 3. 4. Tempatkan murid mengikut pencapaian murid Daftarkan nama murid dalam Buku Register dan butir peribadi Kutipan yuran/bayaran Serahkan kutipan kepada KPT/PIBG Serahan buku teks, jika layak Maklumat kegiatan kokurikulum murid Rekodkan nama murid baru ke dalam Buku Pendaftaran Murid Surat dimasukkan ke dalam Fail Perpindahan Masuk Murid Borang Digunakan i. iii. Borang Maklumat Murid Resit Bayaran

5. 6. 7. 8.

9.

10.

2.4

2.0

Urusan Pertukaran Keluar Murid

2.1 Objektif 2.1.1 Menguruskan pertukaran murid dalam negeri dan antara negeri secara berkesan. 2.1.2 Memastikan urusan pertukaran murid mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia . 2.1.3 Menyempurnakan kehendak pelanggan sekolah iaitu ibu bapa dan Masyarakat.

2.2

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PERTUKARAN MURID

PENGERUSI: GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI: PK HEM

SETIAUSAHA: PENYELARAS KELAS

AJK: GURU DISIPLIN

AJK: GURU BIMBINGAN

AJK: GURU KELAS

AJK: SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

2.3 SENARAI TUGAS 2.3.1 Mengurus pertukaran murid dalam dan antara negeri . 2.3.2 Memastikan permohonan pertukaran mengikut prosedur yang ditetapkan . 2.3.3 Memproses permohonan pertukaran murid oleh ibu bapa atau penjaga yang sah, setelah mengisi borang dengan lengkap dan sempurna . 2.3.4 Memastikan murid yang hendak bertukar menyelesaikan semua bayaran, buku teks, buku PSS dan urusan-urusan lain yang berkaitan dengan guru. 2.3.5 Mengemaskini fail / rekod murid yang bertukar ke sekolah lain .

2.4 Proses Kerja 2.4.1 Proses Pertukaran Murid Dalam Negeri JAWATAN Pembantu Tadbir PROSES KERJA 1. Menyerahkan Borang Permohonan Pertukaran 2. Menaip maklumat penting dalam Borang Permohonan Penolong Kanan (HEM) Guru Besar Pembantu Tadbir 3. Menyemak Borang Permohonan Pertukaran memastikan semua maklumat lengkap. Keluar dengan

4. Menyokong dan menandatangani Permohonan Pertukaran Keluar. 5. Menyediakan surat iringan untuk ditandatangani oleh Guru Besar 6. Menghantar Borang Permohonan Pertukaran Keluar ke Pejabat Pelajaran Daerah/Jabatan Pelajaran Negeri. 7. Menerima surat kelulusan pertukaran keluar oleh PPD/JPN

PK(HEM)/ Guru Kelas/ Guru Disiplin

8. Menyediakan dokumen murid yang bertukar: 8.1 Sijil Berhenti Sekolah 8.2 Kad Laporan Murid 8.3 Kad 001M 8.4 SMM / BMM 8.5 Laporan Disiplin 8.6 Rekod Kesihatan Murid 9. Menyediakan laporan penilaian seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru: 9.1 PLBS - BM dan BI 9.2 PEKA Sains 9.3 PAFA 9.4 Borang perpindahan pusat peperiksaan (jika perlu) 10. Hantarkan senarai buku teks yang dibawa bersama oleh murid ke sekolah baru (jika berkenaan). 11. Memaklumkan kepada Guru Kelas untuk direkod ke dalam Buku Pendaftaran Murid dan Jadual Kedatangan.

PK(P)/Guru mata pelajaran

Pen Kanan (HEM)/ Guru Kelas

Pembantu Tadbir

12. Surat daripada PPD/JPN difailkan ke dalam Fail Pertukaran Keluar.

2.4. 2 Proses Pertukaran Murid Antara Negeri JAWATAN Pembantu Tadbir PROSES KERJA 1. Menerima Borang Permohonan Pertukaran 2. Menaip maklumat penting dalam Borang Permohonan Penolong Kanan (HEM) Guru Besar 3. Menyemak Borang Permohonan memastikan semua butiran lengkap. Pertukaran Keluar dengan

4. Mengesahkan Permohonan Pertukaran Keluar daripada murid dengan menyokong dan ditandatangani. 5. Menyediakan surat iringan untuk ditandatangani oleh Guru Besar 6. Menghantar Borang Permohonan Perpindahan Keluar ke Pejabat Pelajaran Daerah/Jabatan Pelajaran Negeri. 7. Menerima surat kelulusan perpindahan keluar oleh PPD/JPN

Pembantu Tadbir

PK(HEM)/Kaunselor/ Guru Kelas

8. Menyediakan dokumen murid yang berpindah: 8.1 Kad Laporan Murid 8.2 Kad 001M 8.3 Laporan Disiplin 8.4 SMM / BMM 8.5 Rekod Kesihatan Murid 9. Menyediakan laporan penilaian seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru: 9.1 Ujian Lisan Berasaskan Sekolah- BM dan BI 9.2 PEKA Sains 9.3 PAFA 10. Memastikan Buku Teks dipulangkan oleh murid kepada sekolah serta menandatangani Borang SPBTG. 11. Menyerahkan nama kepada Pembantu Tadbir untuk direkod ke dalam Buku Pendaftaran Murid.

PK(P)/Guru mata pelajaran

Pen Kanan (HEM)/ Guru Kelas / Guru SPBT

Pembantu Tadbir

12. Surat daripada PPD/JPN difailkan ke dalam Fail Perpindahan Masuk

2.5 Carta Aliran Pertukaran 2.5.1 Pertukaran Murid Dalam Negeri
Mula

Menyemak Borang Permohonan Perpindahan Keluar dengan memastikan semua butiran dilengkapi. Menerima Borang Permohonan Perpindahan untuk disokong dan ditandatangani Menyediakan surat iringan ditandatangani oleh Guru Besar untuk

Menghantar Borang Permohonan Perpindahan Keluar ke PPD/JPN

Masuk Semula

Lulus

Tidak Menerima surat kelulusan perpindahan keluar oleh PPD/JPN Menyediakan dokumen murid:  BMM/SMM  Kad Laporan Murid, Kad 001M  Laporan Disiplin Menyediakan laporan penilaian seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru ULBS- BM dan BI, PEKA Sains dan PAFA Hantarkan senarai buku teks yang dibawa bersama oleh murid ke sekolah baru (jika ada). Menjelaskan semua hutang. Rekodkan nama dalam Buku Pendaftaran Failkan surat kelulusan pindah

Tamat

2.5.2 Pertukaran Murid Antara Negeri Mula

Menyemak Borang Permohonan Perpindahan Keluar dengan memastikan semua butiran dilengkapi. Menerima Borang Permohonan Perpindahan untuk disokong dan ditandatangani Menyediakan surat iringan ditandatangani oleh Guru Besar untuk

Menghantar Borang Permohonan Perpindahan Keluar ke PPD/JPN

Masuk Semula

Lulus

Tidak Menerima surat kelulusan perpindahan keluar oleh PPD/JPN Menyediakan dokumen murid:  BMM/SMM  Kad Laporan Murid, Kad 001M  Laporan Disiplin, RKM Menyediakan laporan penilaian seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru ULBS- BM dan BI, PEKA Sains dan PAFA Murid memulangkan semua Buku Teks Menjelaskan semua hutang

Rekodkan nama dalam Buku Pendaftaran Failkan surat kelulusan pindah

Tamat

2.5 Senarai Semak 2.5.1 Pertukaran Murid Dalam Negeri Bil. 1.

Tindakan
Semak semua butiran penting Borang Permohonan Pindah Keluar (4 salinan) Komen, sokongan dan tandatangan Guru Besar Surat iringan disediakan oleh PTR Menghantar Borang Permohonan Keluar ke PPD/JPN ( 3 salinan ) Perpindahan

Tandakan (√)

Catatan

2. 3. 4.

5. 6.

Surat Kelulusan Pindah Keluar daripada JPB/JPN Menyediakan dokumen murid yang berpindah: 6.1 Kad Laporan Murid 6.2 Kad 001M 6.3 Laporan Disiplin 6.4 SMM / BMM 6.5 Rekod Kesihatan Murid

7.

Menyediakan laporan penilaian seperti berikut 7.1 Ujian Lisan Berasaskan Sekolah- BM dan BI 7.2 PEKA Sains 7.3 PAFA

8.

Hantarkan senarai buku teks yang dibawa bersama oleh murid ke sekolah baru (jika ada). Rekodkan nama murid baru ke dalam Buku Pendaftaran Murid Surat dimasukkan ke dalam Fail Perpindahan Masuk Murid

9.

10.

2.6 NORMA KERJA 2.6.1 Pertukaran Murid Dalam Negeri Bil. 1. 2. 3. Proses Kerja Menyerahkan dan menerima Borang Permohonan Pertukaran Menaip maklumat penting dalam Borang Permohonan Menyemak Borang Permohonan Perpindahan Keluar dengan memastikan semua butiran dilengkapi. Mengesahkan Permohonan Perpindahan Keluar daripada murid dengan menyokong dan ditandatangani. Menyediakan surat iringan untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menghantar Borang Permohonan Perpindahan Keluar ke Pejabat Pelajaran Daerah/Jabatan Pelajaran Negeri. Menerima surat kelulusan perpindahan keluar oleh PPD/JPN Menyediakan dokumen murid yang berpindah: 8.1 Kad Laporan Murid 8.2 Kad 001M 8.3 SMM / BMM 8.4 Laporan Disiplin 8.5 Rekod Kesihatan Murid Menyediakan laporan penilaian seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru: 9.1 Ujian Lisan Berasaskan Sekolah- BM dan BI 9.2 PEKA Sains 9.3 PAFA Hantarkan senarai buku teks yang dibawa bersama oleh murid ke sekolah baru (jika berkenaan). Memaklumkan kepada guru tingkatan untuk direkod ke dalam Buku Pendaftaran Murid. Surat daripada PPD/JPN difailkan ke dalam Fail Perpindahan Masuk Masa 5 minit 15 minit 5 minit

4.

5 minit

5.

5 minit

6.

1 hari 1 – 5 hari bekerja

7.

8.

1-3 hari bekerja

9.

1 – 3 hari

10.

1 hari

11.

5 minit

12.

5 minit

2.6.2 Pertukaran Murid Antara Negeri Bil. 1. 2. 3. Proses Kerja Menerima Borang Permohonan Pertukaran Menaip maklumat penting dalam Borang Permohonan Menyemak Borang Permohonan Perpindahan Keluar dengan memastikan semua butiran dilengkapi. Mengesahkan Permohonan Perpindahan Keluar daripada murid dengan menyokong dan ditandatangani. Menyediakan surat iringan untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menghantar Borang Permohonan Perpindahan Keluar ke Pejabat Pelajaran Daerah/Jabatan Pelajaran Negeri. Menerima surat kelulusan perpindahan keluar oleh PPD/JPN Menyediakan dokumen murid yang berpindah: 8.1 Kad Laporan Murid 8.2 Kad 001M 8.3 Laporan Disiplin 8.4 SMM / BMM 8.5 Rekod Kesihatan Murid Menyediakan laporan penilaian seperti berikut untuk dihantar ke sekolah baru: 9.1 Ujian Lisan Berasaskan Sekolah- BM dan BI 9.2 PEKA Sains 9.3 PAFA Memastikan Buku Teks dipulangkan oleh murid kepada sekolah serta menandatangani Borang SPBTG. Menyerahkan nama kepada Pembantu Tadbir untuk direkod ke dalam Buku Pendaftaran Murid. Surat daripada PPD/JPN difailkan ke dalam Fail Perpindahan Masuk Masa 5 minit 15 minit 5 minit

4.

5 minit

5.

5 minit

6.

1 hari 1 – 5 hari

7.

8.

1-3 hari

9.

1 – 3 hari

10.

1 hari

11.

5 minit

12.

5 minit

2. 8 LAMPIRAN 2.8.1 Borang Pertukaran Murid
JADUAL KETIGA (Subperaturan 7 91)) PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH PENYIMPANAN DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID BELAJAR DI SEKOLAH ) 1998

PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA

Rujukan Sekolah Bil (

) dlm.

Pengarah Pelajaran Negeri Sarawak Nama dan Alamat Sekolah _________________________________________________________________________

BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : _________________________________________________________________________________ 2. Jantina : _____________________ Bangsa : __________________ Tarikh lahir : ___________________

3. No. Kad Pengenalan/Sijil lahir : ___________________ Tarikh Pendaftaran ( sekolah sekarang ) : ____________ 4. Nama biasiswa : _________________________ Jumlah biasiswa : RM _____________________

5. Tahun terakhir / tingkatan tertinggi : ______________________________ 6. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) : ______________________________

(1) KH Pilihan (Tingkatan 1-3) ( 2 ) Mata Pelajaran elektif (Tingkatan 4 & 5) a) c) ______________________ ______________________

: _______________________________

b) ________________________ d) ________________________

7. *Kelulusan

UPSR PMR SPM

: :

___________________________ ___________________________

: ___________________________

* Sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan yang telah disahkan.

8. Nama ibu / bapa / penjaga

:

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

9. Alamat ibu / bapa / penjaga ( sekarang ) : ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

10. Alamat ibu / bapa / penjaga ( baru ) : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 11. Sekolah baru yang dipilih Pilihan Pertama Pilihan Kedua : ______________________________________________________________ : ______________________________________________________________

12. Sebab-sebab Pertukaran : ______________________________________________________________________ 13. Tarikh pertukaran yang dikehendaki : ________________________________

Sila sertakan sesalinan dokumen berikut yang telah disahkan dengan borang ini : (i) (ii) (iii) (iv) Salinan Surat Beranak Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa Perintah mahkamah tentang hak jagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952

Tandatangan ibu / bapa / penjaga :

________________________________

Nama ibu / bapa / penjaga : ______________________________________________________________________ No. K/P : ___________________ Tarikh : ___________________

Ulasan Guru Besar atau Guru Besar : ________________________________________________________________

_____________________________ Tandatangan Guru Besar / Guru Besar

Tarikh :

____________________

No. Rujukan JPN : _______________________________________

Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Negeri ____________________________________ diluluskan / tidak diluluskan untuk penerimaan masuk ke sekolah : _______________________________________________________________ Mulai dari tarikh yang dipohon. *potong jika tidak berkenaan.

Tarikh :____________________ ________________________________ Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri

Nota: A. B. C. Pertukaran murid dalam negeri 3 Salinan dihantar terus kepada PPD bersama borang laporan disiplin (LDP1) Pertukaran Murid Keluar Negeri 4 salinan dihantar terus kepada Pengarah Pelajaran Negeri / PPD yang menerima murid Kerja Kursus tingkatan 3 Sila sertakan bersama-sama 2 salinan laporan markah kerja kursus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful