De Schakel

Autorijschool
----------------------

WEST
WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL
Voor praktijk
en theorie
Theoriecursus za. 7 en ma. 9 juli
Theorie examen wo. 11 juli
Tel. 06-53358672
37e jaargang no. 34
26 juni 2012
In deze krant:
Pagina 6
Drama op hoek
Esdoornlaan/Eikenlaan
Pagina 9
UDI geeft
een gratis concert
SPAAR MEE VOOR
ENTREEKAARTEN
NOV
2012
ROZENBURG
Emmastraat 84-86, Rozenburg
maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur
D
e
s
ig
n
:

S
f
a

P
r
in
t

b
v
.
EXTRA
ZEGEL
160000
Hele kip
(naturel of gemarineerd)
5
4
9
2 stuks
voor slechts
Een grote groep leerlingen van het Penta
Collega was donderdag 21 juni te gast op
het deelgemeentehuis. Zij maakten kennis
met het dagelijks bestuur en diverse raads-
leden. Portefeuillehouder Mol vertelde hen
wat ze die dag zouden gaan doen. Behalve
een voorstel maken, waarvoor een budget
beschikbaar was gesteld van 4000 euro,
kregen de leerlingen een uur de tijd, vragen
te stellen aan de ambtenaren.
In de jeugdgemeenteraad, voorzitter me-
vrouw Blok, werden de plannen gepresen-
teerd. Als altijd is de publieke tribune ge-
vuld met ouders, broers, zussen en leraren
en de raadsleden die de leerlingen hebben
geadviseerd. Groep 1 wil een workshop or-
ganiseren in de Jeugdland tent. Zij vinden
het saai in Rozenburg. Ze willen op deze
dag graffiti, visagie, dans, body-combat en
ook eten. Dit alles te promoten in De Scha-
kel.
Groep 2 wil voor jongeren een hangplek
met verlichting bij het basketbalveldje aan
de Langeplaat, dat zij van doeltjes zul-
len voorzien en renoveren. Ze hebben een
steekproef gehouden onder omwonenden,
deze steunen het plan. Het trapveldje zou
als het aan groep 2 ligt, geopend worden
met een feest.
Groep 3 wil de school aantrekkelijk maken
voor de scholieren. Ze willen zitzakken
plaatsen op school en doeltjes op het ach-
terplein. Bovendien willen ze een festival
organiseren.
Groep 4 zou graag willen dat ouderen meer
met jongeren communiceren. Dus jong en
oud met elkaar in contact brengen. Ze wil-
len via het jeugdwerk de ouderen benade-
ren. Spellen organiseren en een DJ erbij. Ze
zouden dit graag laten begeleiden. Deze dag
kan binnen het budget 2x per jaar gehouden
worden.
Een aantal stemmingen volgde. Verras-
sende uitspraken van de jeugdraadsleden
ook. Bij het plan van groep 2 blijkt er een
grote boom in de weg te staan. Die moet
weggehaald worden. Het organiseren van
een feest bij de opening stuitte op kritiek:
“je gaat toch ook geen feest geven bij de
opening van een bushokje?” Dit idee van
groep 3 kreeg ook kritiek: “Rustig pauze
houden als ze aan het voetballen zijn, lijkt
me lastig”. Ook met de muziek van een DJ,
idee van groep 4, was men het niet eens:
“die muziek is veel te hard voor ouderen”.
“Jongeren houden van andere muziek dan
ouderen. Dit werd weerlegd: Kunnen ze
met elkaars muziek kennis maken. Je hoort
nooit: adopteer een oma.”
Nog meer bedenkingen over de hangplek
van groep 2: “Sommige mensen zijn bang
voor hangjongeren. Hoe wil je de hangjon-
geren er naartoe lokken? Zouden ze er wel
heen willen”. Antw, tot grote hilariteit van
de tribune: het gaat vooral om toekomstige
hangjongeren. Een vraag aan groep 4: hoe
denk je ouderen te bereiken? Die zijn daar
(In het Zorgcentrum) dagelijks. Achteraf
blijkt er aan ouderen te zijn gevraagd of ze
er iets voor voelen: niemand geïnteresseerd.
Een uitgebreide enquête was het ook niet,
10 ouderen en 10 jongeren kregen de vraag
voorgelegd.
Tijdens de schorsing werd gelobbyd, men
probeerde elkaar te overtuigen.
De stemming was spannend tot het laatst,
groep 1 was de winnaar. De persgroep, die
deze dag het prachtige tijdschrift Glanssiy
produceerde, werd aan het gezelschap voor-
gesteld en Valerie kreeg de debatersprijs.
(Zij blonk uit in heldere formuleringen, kort
en bondig vertellen wat de bedoeling is. Bij
dit alles de vriendelijkheid niet uit het oog
verliezend). Prodemos werd hartelijk be-
dankt. Tot besluit werd er een groepsfoto
gemaakt in de raadszaal en bij het verlaten
van het deelgemeentehuis kregen allen een
exemplaar van het tijdschrift Glanssiy uit-
gereikt.
De heer Ames dankte allen die hadden
meegewerkt. Hij eindigde zijn dankwoord
door de heer Ben Carelsen te gedenken, die
onlangs overleed. Ben werkte mee aan de
eerste jeugdgemeenteraad met IPP.
Cornelia Molendijk - van den Enden
Lobbyen
Valerie ‘beste debater’
Groep 1 winnaar
Jeugdgemeenteraad
Leerlingen Penta College maken kennis met politiek
Zonnebrillen op sterkte
ROZENBURG - Molenweg 65 - tel. 0181-213767
www.optieknouveau.nl
br i l l en • cont act l enzen
Zonnebril op sterkte v.a. € 55,-*
Multifocaal v.a. € 165,-*
* compleet met montuur en glazen
sterkte van +/- 6 = C-2
A
k
t
i
e
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE ROZENBURG
Immanuelkerk
Zondag 1 juli
09.30 uur ds. G. H. Labooy, Papendrecht
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK
ADVENTSKERK
Zondag 1 juli
09.30 uur: leesdienst.
17.00 uur: leesdienst.
VRIJMETSELARIJ
Nieuwstraat 23, 3231 AK Brielle.
Inl.: tel. 0181-413911
b.g.g. 06-53485507.
KERK VAN DE NAZARENER
ROTTERDAM-ZUID
Carnissesingel 240
Wekelijkse zondagdienst: 10.00 uur.
Zondagsschool en kinderopvang aanwezig.
Info: 010-4817847 of
rotterdam@nazarene.nl.
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT)
Emmastraat 75
Zondag 1 juli
09.30 uur leesdienst.
16.30 uur leesdienst.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Jan Tooropstraat 5
Zaterdag 30 juni 19.00 uur H. Eucharis-
tieviering met samenzang en medewerking
van Sint Jozefkoor.
MARANATHAKERK
Evangelische Gemeente Maranatha
G.A. Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in beweging:
ongedwongen, eigentijds, laagdrempelig en
enthousiast.
Een plek waar iedereen zich thuis mag voe-
len en waar mensen vanuit Gods liefde hoop
en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte
welkom.
Voor de basisschoolkinderen groep 1 t/m 8
is er een eigentijds programma. Ook voor
de kleintjes onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Maandag
11.30–15.00 u. Open Huis
13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15:00 u. Open Huis
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Zondag 17 juni
10.00 uur dienst.
U bent van harte welkom.
Inl. 010/5912715
JEHOVAH’S GETUIGEN
Koninkrijkszaal te Brielle,
Coppelstockstraat 33
Zaterdag 30 juni 2012:
17.30 Openbare lezing: Zult u ontkomen
aan het lot van deze wereld?
18.10 Wachttorenstudie: Jehovah behoedt
ons tot redding
KERK VAN DE NAZARENER
VLAARDINGEN
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel. 010-
4748419
Zondag 1 juli
9:30 uur: geen opgave ontvangen.
11:30 uur: geen opgave ontvangen.
AVOND- EN WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren
is bereikbaar de huisartsenpost Ru waard,
telefoonnummer 0181-627055
Dit geldt voor alle doordeweekse dagen
vanaf 17.00 uur, de weekenden en de er-
kende feestdagen.
De huisartsenpost bevindt zich op het ter-
rein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis,
maar men wordt dringend verzocht eerst
telefonisch contact op te nemen, uiteraard
alleen bij urgente/spoedeisende zaken die
niet kunnen wachten tot de eigen huisarts
weer beschikbaar is.
WEEKDIENST APOTHEEK
Openingstijden apotheek Rozenburg:
maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur
Zaterdag 10.30-12.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Buiten deze openingstijden kunt u voor
spoedgevallen terecht bij:
Apotheek Hof v. Putten, Donaulaan 2, Spij-
kenisse, tel. 622188.
Apotheek Blankenburg
Blankenburg 1, Rozenburg, tel. 0181-
276570
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur
Zaterdag 10.00-13.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Buiten onze openingstijden kunt u voor
spoedgevallen terecht bij:
Apotheek Hof van Putten, Donaulaan 2,
Spijkenisse, tel. 0181-622188.
WEEKENDDIENST
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland,
(Rozenburg: Narcissenstraat 1). Tel. Ro-
zenburg 0181-214045.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
Mevr. C. v. Geel, tel. 0181-214646.
WEEKENDIENST
TANDARTSEN
Voor spoedgevallen, nabloedingen en in-
formatie, kunt u bellen: 0900-7773222.
Dit is het weekenddienstnummer van de
tandartsenkring Hellevoetsluis, Brielle,
Westvoorne en Rozenburg.
BEREIKBAARHEID CAREYN
Sinds januari 2011 worden uw verpleegar-
tikelen gratis thuisbezorgd. Dit geldt voor
alle AWBZ hulpmiddelen, van krukken tot
hoog/laagbedden en postoelen. U belt hier-
voor naar Vitaalgroep (tel. 088 123 99 30)
in Spijkenisse. Careyn Het Baken fungeert
hiermee niet langer meer als uitleenloket.

Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elke
maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan van
Goyenstraat 2.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-
reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen
09.00-10.00 uur, in het gemeentehuis. U
kunt u melden bij het Wmo-loket.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-
reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Kerk- en weekenddiensten
Boekverkoop
De bibliotheek in Rozenburg heeft weer
veel boeken afgeschreven, zodat er plaats
is voor alle nieuwe aanwinsten. Zoekt u
dus nog leuke, mooie, spannende of inte-
ressante boeken of prentenboeken voor de
vakantie of om lekker in de tuin te lezen,
kom dan eens lekker snuffelen.
De verkoop duurt tot half augustus.
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Vesti-
ging Rozenburg
www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl
Natuur en kruiden
4 juli 13.30 uur: themamiddag
op De Beestenboel
Voor de stage van het Lentiz College loopt
Janneke Klein Obbink al een week of 8
mee op de Rozenburgse Kinderboerderij.
Ze heeft inmiddels al veel geleerd over het
verzorgen van de dieren maar één van de
opdrachten is ook het organiseren van een
activiteit. Daarvoor is in goed overleg het
thema “natuur en kruiden” gekozen Woens-
dag 4 juli tussen 13.30 en 15.30 uur belooft
een leuke leerzame middag voor jong en
oud te worden met van alles te doen.
- In een wandeling door het park gaan we
verschillende wilde planten verzamelen
om later zelf op de boerderij te verwerken
tot thee, geneeskrachtige zalf, limonade
en dierenvoeder. De wandeling vertrekt
om 13.30 en 14.30 uur vanaf de boerderij.
- Het is ook weer tijd om een natuurpro-
duct bij uitstek, nl honing, uit de raten te
slingeren.
- De liefhebbers met lef kunnen samen met
imker Jos een kijkje nemen ín de bijen-
kast, geen paniek want er is dan wel een
beschermkap voor het hoofd beschikbaar
en er is heel veel te leren over deze bijzon-
dere diertjes. Bovendien is het ook het jaar
van de bij!
- Je kan een geurzakje maken, lekker om
tussen je kleren in de kast te leggen
- Informatie over geneeskrachtige kruiden
en uitleg over natuurlijke geneeswijzen
voor dieren.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN ALARMNUMMER ................................1-1-2
NIET SPOEDEISEND ................ 0900-8844 (30 ct/min)
MELD- EN REGELKAMER
(alle luchtjes + geluidshinder) ........... 010 - 4.73.33.33
TEL. HULPDIENST ................................. 0181 - 625952
S.O.S. TELEFONISCHE HULPDIENST
Tel 0900 - 0767. Deze hulpverlening is 24 uur per dag
bereikbaar voor een ieder die behoefte heeft aan een
persoonlijk gesprek.
ALCOHOLPROBLEMEN
Bel A.A. voor hulp en informatie. 0181 - 310094.
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Molenweg 20, 3181 AT, tel 0181 - 213354.
Dinsdag............................................. 13.00 - 17.00 uur
Woensdag ......................................... 10.00 - 17.00 uur
Vrijdag ..............................................13.00 - 20.00 uur
Zaterdag ............................................11.00 - 13.00 uur
Algemeen maatschappelijk werk
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen 8.30 - 9.30 uur,
in de Stadswinkel. U kunt u melden bij het Wmo-loket.
Voor meer informatie kunt u bellen met Careyn Contact
088-1239988 (lokaal tarief).
Spreekuur bouwinspecteur
Elke donderdag van 13.30 - 14.30 uur houdt de bouw-
inspecteur spreekuur in de Stadswinkel.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Thuiszorgwinkel
P.J. Bliekstraat 4a, Spijkenisse.
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur.
Tel. 0181 - 679700.
Uitleen artikelen bestellen, Careyn komt het aange-
vraagde thuis bezorgen, zoals krukken, bedverhogers,
rolstoelen, etc. Bellen met tel. 088 - 1239988.
Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elke maandag
tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan van Goyenstraat 2.
Voor meer informatie kunt u bellen met Careyn Contact
088-1239988 (lokaal tarief).
MOEDERS VOOR MOEDERS
Mevr. Tineke Bijl. Aletta Jacobskade 112,
3137 TC Vlaardingen. Tel. 010 - 4746665
PEUTERSPEELZALEN ROZENBURG
Voor inschrijfformulieren, inlichtingen en aanmelden
elke donderdagmiddag van15.30 tot 16.30 uur. Grut-
tostraat 2, 3181 TC Rozenburg. Uw peuter mag pas
opgegeven worden met 1 jaar en 11 maanden.
CJG ROZENBURG
Jan van Goyenstraat 1, 3181 HE Rozenburg
Tel. 010 - 20 10 110
Inloopspreekuur, maandag: 13.00-14.00 uur.
STICHTING KINDEROPVANG HUMANITAS
Gastouderbureau Brielle, Anna Hoevestraat 4, 3232
VC Brielle, 0181-414467
E-mail: gobbrielle@kov.humanitas.nl
Kinderdagverblijf Rozemarijke, Marijkeplein 13, 3181
GM Rozenburg, 0181-212512
Rayonkantoor Delta, Anna Hoevestraat 4,
3232 VC Brielle, 0181-415880
E-mail: rayonadministratieZH@kov.humanitas.nl
SPREEKUUR GASTOUDERBUREAU:
Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur.
OMBUDSBUREAU GEMEENTEBELANGEN
RO ZEN BURG
Marjon McElligott, tel. 213512
DIERENAMBULANCE .............................0181 - 659201
Stadswinkel .......................................... 0181-488800
Meldpunt leefomgeving ................................... 14010
Jan van Goyenstraat 1
Openingstijden Stadswinkel
De stadswinkel is elke werkdag open van 8.30-12.30
uur en daarnaast op woensdag van 13.30-15.30 uur en
van 18.00-20.00 uur. Wilt u direct geholpen worden?
Bel dan voor een afspraak bij de Stadswinkel voor de
middag (maandag t/m donderdag).
INTERKERKELIJKE VLUCHTELINGEN OPVANG ROZENBURG
Spreekuur voor vluchtelingen en asielzoekers,
tel. 212684. Bij noodgevallen: 06 - 23087586.
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in de
zalen van de Ontmoetingskerk, Konin ginnelaan 9.

VEERKAARTEN
Voor scholierenmaandkaarten kunt u on der meer
terecht bij de Stadswinkel.
GROF VUIL
Wordt op afroep bij u opgehaald na telefonische
afspraak. IRADO, 010-2621000

STORINGEN
Storingen aan de Centrale Antenne Inrichting,
tel. 0900 - 1580.
BURO SOCIAAL RAADSLIEDEN
Lekstraat 2, Rozenburg, tel 0181 - 213528.
Openingstijden: dinsdagochtend van 09.30 tot
11.30 uur, donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00
uur. Gesloten tijdens de schoolvakanties van het
voortgezet onderwijs.
KLUSSEN & WERK
Aanvragen: telefoon 0181-219021. Telefonische
aanmeldingen: iedere werkdag tussen 09.00 en 12.30
uur en dinsdagmiddag en donderdagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur.
WELFARE WERK RODE KRUIS
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het
Dienstencentrum.
RODE KRUIS
Het Nederlandse Rode Kruis, District Voorne Putten
& Rozenburg.
Kantoor en secretariaat: St. Catharijnehof 19,
3231 XS Brielle. Tel.: 414334, fax 411159.
Openingstijden kantoor: ma., di., do., en vrij. van
09.00 tot 12.00 uur.
Email: voorneputtenrozenburg@redcross.nl
Website: www.rodekruis.nl
FIOM ROTTERDAM
Regionale instelling voor maatschappelijke hulp-
verlening bij problemen n.a.v. zwangerschap en
alleenstàand ouderschap. Wester-
singel 6. 3014 GM Rotterdam,
tel 010 - 4366166.
Openings tij den: 09.00 - 17.30 uur.
REGIONAAL STEUNPUNT MANTELZORG
RIJNMOND ZUID
Centraal adres: Bliekstraat 4a, 3201 PL Spijkenisse,
tel: 0181-679682 (ma t/m vrij: 09.00-16.00 uur)
www.steunpunt-mantelzorg.nl
Biedt ondersteuning aan mensen die zorgen voor
iemand uit hun naaste omgeving die hulp-
behoevend is door een beperking, aandoening of
ouderdomsverschijnselen.
DE ZONNEBLOEM
Secr. Mevr. N.C. Brus, tel. 0181-216886.
ANIB BOND VAN GEHANDICAPTEN EN
ARBEIDSONGESCHIKTEN
Secretariaat afd. V.S.M. Klaas Katerstraat 128, 3119
LM Schiedam, tel. 010 - 4736303.
Telefonische informatie: woensdag 11.00 - 16.00 uur,
tel.010 - 4736303. Spreekuur elke woensdag van
11.00 - 16.00 uur.
Periode 1 april-1 oktober, iedere eerste woensdag van
de maand.
Contactadres: dhr. A. P. Slotboom, Gruttostraat 51,
3181 TA Rozenburg, tel. 0181 - 219302.
STICHTING GEHANDICAPTEN ROZENBURG
Het gehandicaptenplatform bestaat uit mensen met
en zonder handicap en heeft als doel het leven te
verbeteren van mensen met (een) beperking(en).
secretaris Fanny Zuur, tel.: 0181-213252 (na 18.00 uur)
email: a.zuur2@chello.nl
CAREYN DWR (Dienst Welzijn Rozenburg),
tel. 0181-213565 en mob. 06-13936250
Careyn Het Anker, tel. 0181-213565
PATIËNTEN/CONSUMENTEN PLATFORM
ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (PCP-ZHE)
Belangenbehartiging van patiënten/consumenten
in de gezondheidszorg, koepelorganisaties voor
patiëntenverenigingen.
Telefonisch bereikbaar: ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00
uur. Tel. 0181 - 624859, na 10-1-;95 tel. 0181 - 624859.
Fax 0181 - 621157, na 10-1-’95 0181 - 621157. Adres:
Zwanenhoek 2, 3201 HS Spijkenisse.
INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDS-
ZORG (IKG) RIJNMOND VAN HET PATIËNTEN
CONSUMENTEN PLATFORM RIJNMOND
Voor vragen over de gezondheidszorg en de maat-
schappelijke dienstverlening, onafhankelijk advies,
het melden van klachten en voor hulp en ondersteu-
ning bij klachten.
Postadres: Postbus 3033, 3101 EA Schiedam.
Telefoon: 0181 - 626445
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.
Vrijwilligersorganisatie Unie Van Vrijwilligers
Rotterdam (UVV)
Voor vrijwilligerswerk in de zorg en bezoek van
kwetsbare ouderen, gehandicapten en zieken thuis.
Oostzeedijk 60, 3063 BE Rotterdam
Tel. 010-4130877
info@uvvrotterdam.nl • www.uvvrotterdam.nl

De openingstijden van kantoor zijn:
Maandag t/m donderdag: ...................9.00 - 17.00 uur
Vrijdag: ...............................................9.00 - 15.00 uur
KRAAMZORG
Kraamzorg de Eilanden
Al meer dan 50 jaar één van de grootste aanbieders in
de regio. Kraamzorg de Eilanden, de eerste ISO 9002/
HKZ gecertificeerde kwaliteitskraamzorgorganisatie
van Nederland, staat bekend om garantie van zorg en
hoge kwaliteit.
Bezoekadres: Vliet 8, Hellevoetsluis.
Telefoonnummer: 0181-391440. Fax: 0181-325898.
Bevallingslijn: 0181-310000 (24 uur per dag bereik-
baar). www.Kraameiland.nl, info@kraameiland.nl
KLACHTENLIJN VAN PRORAIL REGIO
Randstad Zuid 010-2824125. DCMR noteert het alleen
maar en stuurt het om de 4 weken naar Prorail.
CZ ACTIEF IN GEZONDHEID
Voor al uw vragen, reisverzekering en indienen van
uw nota’s kunt u terecht bij ons mobiele kantoor:
elke vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur, hoek Molenweg/
Jan van Goyenstraat.
OUDE BRILLEN
Oude brillen en hoorapparaten inleveren voor
De Derde Wereld bij Kruithof Optiek,
Raadhuisplein 2, Rozenburg.
Noteren
Oudpapier inzameling
De Regenboog
Deze week staat de oudpapiercontainer er
weer.
De grote oudpapiercontainer van Irado
staat op de parkeerplaats van de Regenboog
school aan de Nachtegaallaan 25.
Kleine moeite toch om uw oudpapier even
naar de container te brengen, u doet er de
kinderen een groot plezier mee.
U kunt uw oudpapier hier brengen van
maandagavond 25 juni t/m donderdag 5
juli 2012.
De container staat er 2 weken i.v.m. de a.s.
zomervakantie.
De opbrengsten van het oudpapier worden
door de ouderraad gebruikt om diverse ac-
tiviteiten voor de kinderen te financieren.
Uitnodiging
”Op Uw muren oh Jeruzalem heb ik wach-
ters gesteld,die de ganse dag
en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen””
Jes.:62-6
Dinsdagavond 10 juli om 20.00 uur bent u
weer van harte uitgenodigd in het theater
De Ontmoeting Koninginnelaan 9 te Ro-
zenburg (zij-ingang), Deze avond zal voor
u spreken dhr. Bart Repko schrijver van het
boek ”Waar zijn de wachters” en oprichter
van NeverbeSilent.
Bart begon als grafisch ontwerper en
daarna als documentairemaker voor tv
programma’s. Het idee om NeverbeSilent
te beginnen kwam tijdens een reis naar Je-
ruzalem. Na het lezen van Jes. 62 was hij
ervan overtuigd,dat hij samen met grote
groepen (jonge) mensen moest reageren op
de oproep in Jes. 62. om een stem te laten
horen en de zegeningen en beloften van
God voor Israel te verkondigen op een da-
gelijkse basis op de muren van Jeruzalem.
De avond is vrij wel is er een collecte
Inf.:Hagar Groenewegen 0640140423
Jessica ter Horst 0641996840
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 3
I N ME MORI AM
E.L.C. Bonnet
15-11-1947 02-06-2012
Lieve Leny
Je plotselinge overlijden was voor mij en al
je vrienden en bekenden een grote schok.
Wij zullen je altijd blijven missen en gedenken als
een vrouw met een bijzondere uitstraling.
Rust zacht
Pieter
Herinner mij
Maar niet in sombere dagen
Herinner mij in stralende zon
Hoe ik was toen alles begon
Met groot verdriet, maar dankbaar, dat wij van haar
zonnestralen mochten genieten, nemen wij afscheid
van mijn trouwe maatje, mijn lieve moeder en mijn
kersverse oma
Hermina Anna (Miep) Jonkman-Rozenberg
Geboren 18 augustus 1950 te Groningen.
Je strijd was bij voorbaat verloren,
maar je moed en optimisme dwingen diep respect af.
Jan
Robbert en Annika
Jidske
Pluk U
U
Rotterdam, 22 juni 2012
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donder-
dag 28 juni om 13.30 uur in crematorium De Omme-
ring, Oprelseweg 3, 3202 LD Spijkenisse.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
ontvangkamer van het crematorium.
Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste ge legenheid
om liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat
iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen,
houden de uitvaart verzorgers van Meenhuis rekening met al
uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die
u in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.
U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl
Uitvaartzorg
in de
regio
Rijnmond
Kantoor H.I. Ambacht
Langeweg 5
3343 LD H.I. Ambacht
Tel. 078 – 681 96 74
Fax. 078 – 681 55 98
www.meenhuis.nl
Kantoor Rotterdam
Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73,
3078 KJ Rotterdam
Tel. 010 – 483 82 67
Fax. 010 – 479 35 25
Kantoor Rozenburg
Rouwcentrum De Uytvaert
Welgelegen 1a
3181 DV Rozenburg
Tel. 0181 – 214 424
Fax. 0181 – 219 765
Autosloperij De Molshoek.
Opkoop van loop- en koop-
wagens, event. met schade.
Tevens verkoop van onder-
delen. Van Leeuwenhoek-
weg 14-16, Helle voet sluis.
Tel. 0181-315739.
CHRISTELIJKE BIBLIO-
THEEK het Licht. Elke 1e
woensdag van de maand
19.00 uur tot 20.30 uur. Ei-
kenlaan 40. Welkom!
Autosloperij De Molshoek.
Opkoop van loop- en koop-
wagens, event. met schade.
Tevens verkoop van onder-
delen. Van Leeuwenhoek-
weg 14-16, Helle voet sluis.
Tel. 0181-315739.
PODOCARE ROZEN-
BURG. Pedicure voor alle
voet type en gespeciali-
seerd in diabetischen reu-
matische voet. Praktijk goed
bereikbaar en op begaande
grond. Bel voor afspraak
0181-770220.
TE KOOP: 2 pers. on-
derschuifbed met ma-
trassen. Nieuw € 70,-.
Tel.: 010-5918545.
Bloemen en Living

Graag wil ik al mijn klanten bedanken
voor het vertrouwen in mij de afgelopen 5 jaar,
ik heb het met veel plezier gedaan.
Zaterdag 30 juni is mijn laatste werkdag.

Vanaf 2 juli zal Maaike de winkel voortzetten
met dezelfde stijl en kwaliteit.

Nogmaals bedankt voor de leuke tijd!!!!!!!
Groetjes Antine
BLOEMEN & _| ä | Çz BLOEMEN
Verzamelaar biedt goede
prijs voor oude ansicht-
kaarten van voor 1960. Tel.
06-15451873.
CHARON Uitvaartverzorging
Verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Wel alle zorg rond de begrafenis of crematie.
In alle rust. In stijl.
Uitvaartleiders: Ab en Else
Tel. 0181- 635811
E-mail: charon@chello.nl
www.charonuitvaartverzorging.nl

UW COMPUTERHULP AAN HUIS
Tel: 0181-480517
info@wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl
Autosloperij De Molshoek.
Opkoop van loop- en koop-
wagens, event. met schade.
Tevens verkoop van onder-
delen. Van Leeuwenhoek-
weg 14-16, Helle voet sluis.
Tel. 0181-315739.
Rozenburgse schilder/be-
hanger. Tel.: 06-36193265.
V.D. GROEF
VOORSTRAAT 22-24
0187 601492
DIRKSLAND
VISCHSTRAAT 11
0181 418121
BRIELLE
ZATERDAG 30 JUNI
DEUKJESDAG
OOK INBOUWAPPARATUUR!
3
0
%

t
o
t
5
0
%

o
n
d
e
r

d
e

c
a
t
a
lo
g
u
s
p
r
ijs
!
K
O
R
T
I
N
G
E
N Wij kochten van verschillende
importeurs, waaronder AEG,
Etna, Miele, Bosch, Bauknecht,
Zanussi, Ignis, Siemens,
Whirlpool etc. een grote partij
wasautomaten, wasdrogers,
magnetrons, koelkasten,
vrieskasten en vaatwassers
met een lichte beschadiging,
maar wel met volledige
garantie!
ALLES TEGEN
MEENEEMPRIJZEN!
(ALLEEN KONTANTE BETALING)
Zaterdag 30 juni van 9.00 uur tot 13.00 uur
deukjesdag in de voormalige Luveto Citroën garage,
Thoelaverweg 2 Brielle
(achter het Esso station, tegenover de Jumbo).
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 4
Agenda vergadering van
de deelgemeenteraad
Donderdag 28 juni 2012, 20.00 uur, raadzaal, deelgemeente-
huis Rozenburg
Indien er bij vragen zijn ingediend, wordt de vergadering
voorafgegaan door het vragenhalfuur. Op de website wordt
op 27 juni gecommuniceerd of het vragenhalfuur plaatsvindt.
De concept-agenda (aangepast):
1. Opening en mededelingen deelraadsvoorzitter
2. Bepalen volgorde stemmingen
3. Spreekrecht publiek: Conform art. 20 van het reglement
van orde kunnen burgers inspreken over onderwerpen
die op de agenda staan. Belangstellenden voor het
spreekrecht dienen zich voor aanvang van de vergade-
ring aan te melden bij de griffier.
4. Vaststelling agenda
5. Mededelingen portefeuillehouders en deelraadsleden
6. Vaststellen verslag van de openbare vergadering van
19 april 2012
7. Toezeggingenlijst deelraad
8. Lijst ingekomen stukken
9. Benoeming burgercommissielid CDA
10. Informatiseringstraject (vervolg)
11. Multifunctioneel sportveldje
12. Jaarrekening 2011 Deelgemeente Rozenburg
13. Voorjaarsnota 2012
14. Kadernota 2012 deelgemeente Rozenburg
15. Herlabeling BIR-gelden
16. Notitie Reserves en voorzieningen
17. Voorzieningenplan
18. Vaststellen keuze voor bestuurlijk Model Rozenburg na
de verkiezingen van 2014
19. Formaliseren afspraken gemaakt tijdens discussiebijeen-
komst
20. Bekrachtigen geheimhouding
Tweede bijeenkomst Buurt Bestuurt
De opkomst tijdens de tweede bijeenkomst Buurt Bestuurt
was iets minder dan de eerste bijeenkomst, maar er waren
weer enthousiaste bewoners. Tijdens de bijeenkomst is de
samengestelde lijst met aandachtspunten in de wijk bespro-
ken. De bewoners hebben aangegeven dat een aantal punten
van deze lijst naar tevredenheid is uitgevoerd. Zo zijn de
speeltuintjes opgeknapt, betonnen constructies verwijderd,
hekwerken aangepast en zwerfvuil opgehaald. Aan een aan-
tal punten wordt op dit moment nog gewerkt, zoals toezicht
op snelheid en hondenpoep.
Derde bijeenkomst Buurt Bestuurt 19 september 2012
De volgende bijeenkomst Buurt Bestuurt is op 19 septem-
ber om 19:00 uur, locatie deelgemeentekantoor Rozenburg.
Iedere bewoner van de deelnemende wijk is hierbij van harte
welkom.
Koop nu het extra stukje grond
bij uw huis tegen een gunstig tarief
Veel inwoners van Rozenburg hebben een stuk grond van
de gemeente in gebruik als extra stuk tuin bij het woonhuis.
De gemeente Rotterdam biedt de eigenaar van deze woning
de gelegenheid de extra grond te kopen. Dat betekent
naast meer woongenot ook een waardestijging van het hele
perceel.
Inwoners die een extra stuk tuin in gebruik hebben, kunnen
de gemeente een aanvraag sturen om dit stuk tuin te kopen.
Op deze aanvraag volgt een aanbiedingsprijs die is vastge-
steld op basis van het advies van Bureau Waardebepaling
van de Gemeente Rotterdam. Belangrijke elementen bij de
prijsbepaling zijn o.m. het soort woning, de ligging van het
perceel en een Rozenburgs advies met criteria.
Wie de grond niet wil kopen en een huurcontract heeft, kan
blijven huren. Er worden geen nieuwe huurcontracten meer
afgesloten.
Inwoners die de extra tuin onrechtmatig in gebruik heb-
ben, krijgen ook de gelegenheid het stukje tuin te kopen.
Als bewoners daar geen gebruik van maken, dient de grond
teruggegeven te worden aan de gemeente. Meer informatie
op: www.rotterdam.nl/heeftueenstukgrondvandegemeen-
teingebruik.
Aanbiedingsprijs
De prijzen in Rozenburg gaan ten opzichte van het oude ta-
rief (40,- Euro) fors stijgen. De verwachting is dat de nieuwe
prijs minimaal wordt verdubbeld.
De stukjes gemeentegrond worden nu volgens het huidige
beleid en oude tarief verkocht. De aanbiedingsprijs van €
40,00 kosten koper is geldig tot 24 augustus 2012. Aanvra-
gen dienen voor deze datum binnen te zijn bij Stadsontwik-
keling, Reststroken groen, Postbus 6575, 3002 AN Rotter-
dam of via reststrokengroenso@rotterdam.nl. Reacties na
deze datum worden behandeld volgens de nieuwe prijs.
Ook bij vragen kunt u contact opnemen via
reststrokengroenso@rotterdam.nl. Voegt u bij uw aanvraag
s.v.p. een schets toe waarop u hebt aangegeven met welk
stuk u uw tuin zou willen uitbreiden. Vermeldt u hierbij ook
de maten. Nadat Reststroken advies heeft ingewonnen bij de
Deelgemeente Rozenburg over de verkoopwaardigheid van
het perceel krijgt u bericht. Dit duurt circa 6 weken.
Deelgemeenteberichten
week 26, 2012
Deelgemeenteberichten Politiek en Bestuur
Uitkomst jongerendeelraad in Rozenburg
De deelgemeente Rozenburg organiseerde in samenwerking met
ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, op donderdag
21 juni 2012 het project ‘de Jongerendeelraad’. Het uitgangspunt
van deze dag was de jongeren wegwijs te maken in de lokale
politiek.
Eenendertig leerlingen uit klas 3 van het CSG Penta College
spraken gedurende de dag met politici en ambtenaren om hun
projectvoorstel in het thema `Als wij het voor het zeggen heb-
ben` in te vullen.
Jongeren- deelraadsvergadering
In de jongeren- deelraadsvergadering presenteerden de leerlin-
gen in de eerste ronde de projectvoorstellen van maximaal
€ 4.000,- zo duidelijk en zo wervend mogelijk. Iedereen stemde
hierna op hun favoriete project. Daarna volgde een ronde waarin
ieder project om de beurt in debat werd gebracht. De leerlingen
uit de deelraad brachten hun stem uit wat leidde tot een win-
nend project. Dit project wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Winnend project
Het winnende project bestaat uit een middag met workshops zo-
als visagie, breakdance, graffiti en body-combat, welke georga-
niseerd wordt in het weekend aansluitend aan Jeugdland (week
33). De definitieve invulling van de middag wordt in overleg met
de leerlingen en de deelgemeente Rozenburg vastgesteld.
Presentatie voorontwerpbestemmingsplan
MFC Rozenburg goed bezocht
Op dinsdag 19 juni 2012 vond er een bijeenkomst plaats in de
raadzaal van het deelgemeentehuis. Zo’n 35 geïnteresseerde
bewoners waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd een
toelichting gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan van
het Multifunctioneel Centrum (MFC) door Sebi den Breejen,
planoloog, van het RBOI Rotterdam. De avond werd voorgezeten
door deelraadvoorzitter Paméla Blok – van Werkhoven.
Verder waren aanwezig Lloyd Stenhuys van Stadsontwikkeling
Rotterdam, Frank van der Lans en Luc Vijgen van DCMR en Bas
Buitendijk van VRR. Door middel van een presentatie werden
bewoners en belangstellenden geïnformeerd over het vooront-
werpbestemmingsplan en de daaruit volgende procedure.
Een aantal bewoners heeft vragen gesteld die terplekke wer-
den beantwoord. Sommige vragen worden op een later tijdstip
beantwoord. De presentatie is te zien op
www.rotterdam.nl/mfc_rozenburg
Vervolgprocedure
Na het voorontwerpbestemmingsplan volgt het ontwerpbestem-
mingsplan dat omstreeks vanaf half augustus tot eind september
ter inzage ligt bij de deelgemeente Rozenburg. Het is voor bewo-
ners en belanghebbenden dan mogelijk om schriftelijke reacties
te geven.
Ontwerp MFC
Een commissie is op dit moment bezig een aantal architecten-
bureaus te selecteren die een ontwerp voor het MFC mogen
maken. Deze ontwerpen zullen dit najaar te zien zijn in een expo-
sitie in het deelgemeentehuis. Iedereen wordt in de gelegenheid
gesteld om zijn of haar mening te geven over deze ontwerpen.
Deelgemeenteberichten
Stadswinkel Rozenburg
donderdagmiddag 5 juli gesloten
Op donderdagmiddag 5 juli 2012 is de stadswinkel in Rozenburg
vanaf 13.30 uur gesloten. Dit in verband met een personeels-
bijeenkomst. Vrijdag 6 juli kunt u vanaf 08.30 uur weer in de
stadswinkel terecht.
Algemene berichten
Bezoekadres
Jan van Goyenstraat 1
Postadres
Postbus 1023, 3180 AA Rozenburg
t 0181 - 48 88 00
inforozenburg@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/rozenburg
Openingstijden Stadswinkel
Ma, di, do, vr 8.30-12.30 uur
Wo 8.30-12.30 uur, 13.30-15.30 uur,
18.00-20.00 uur
Wilt u direct geholpen worden?
Maak dan een afspraak bij de Stads-
winkel voor de middag (m.u.v. wo).
Bel voor een afspraak naar 14010
of ga naar www.rotterdam.nl
en klik op ‘mijn loket’.
Colofon
Deze deelgemeenteberichten worden wekelijks verzorgd door de deelgemeente Rozenburg.

26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 5
Ressort Wonen Postbus 1049 | 3180 AA ROZENBURG | Telefoon (0181) 25 20 99 | Fax (0181) 25 20 98 | E-mail info@ressortwonen.nl | Website www.ressortwonen.nl
Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 7 | Openingstijden kantoor: alle werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur
Nieuws van Ressort Wonen Nieuws van Ressort Wonen
De Grote Woontest Rozenburg
Waarom een woontest?
Bij de Grote Woontest kunt u aangeven of u nog prettig
woont in uw woning en uw wijk. Of past een andere
(koop)woning inmiddels beter bij uw situatie?
Kunt u die vinden? Bent u tevreden
over uw wijk? Al deze informatie
gebruiken wij om typen woningen
en voorzieningen in de wijken nog
beter aan te laten sluiten bij uw
wensen. Dit doen wij samen
met andere woningcorporaties,
projectontwikkelaars en gemeenten
in de regio Rotterdam.
Mooie prijzen te winnen!
U kunt de test invullen op
www.degrotewoontest.nl of u kunt
een schriftelijke versie van de
vragenlijst opvragen via het gratis
telefoonnummer 0800 23 57 272.
Wanneer u de vragenlijst invult
maakt u kans op veel mooie
prijzen.
Zo wint elke vijftigste deelnemer
een ‘pluim’ ter waarde van € 15.
Als hoofdprijs is er een gouden
pluim te winnen ter waarde van
€ 1.000. Wanneer u ook meedoet aan de fotowedstrijd op
Facebook maakt u kans op vele extra prijzen, waaronder
nog een pluim ter waarde van € 1.000. Het enige wat u
daarvoor hoeft te doen, is een foto maken van uw ultieme
thuisgevoel.
Resultaat onderzoeken
De Grote Woontest zorgt ervoor
dat ontwikkelingen en wensen
op woongebied en leefomgeving
zichtbaar worden. Hierdoor kan
er getracht worden om
bijvoorbeeld woningen, de
woonomgeving en (sociale)
voorzieningen zo goed mogelijk
te laten aansluiten bij de wensen
van de consument.
Het onderzoek dat nu wordt
gehouden wordt ook gebruikt
om de resultaten uit 2004 en
2008 met de huidige woon -
wensen van consumenten te
vergelijken. Uiteraard dus van
groot belang, ook voor het
toekomstig wonen in Rozenburg!
Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer
informatie? Kijk dan op
www.degrotewoontest.nl of neem contact op met ons team
Woonservice, telefoonnummer (0181 ) 25 20 99.
Doe mee aan De Grote Woontest en win € 1.000! Deze vragenlijst over woonwensen in de regio Rotterdam kunt
u tot halverwege juli invullen op www.degrotewoontest.nl. Daarmee maakt u kans op een prijs van € 1.000. Elke
vijftigste deelnemer ontvangt een ‘pluim’ ter waarde van € 15. Leef en denk dus mee!
Jaarverslag
binnenkort
verkrijgbaar
Het uitgebreide jaarverslag 2011 van Ressort Wonen is
gereed. Binnenkort verschijnt de jaarlijkse populaire
uitgave. Hierin staan de activiteiten vermeldt op het
gebied van wonen, leefbaarheid en financiën. Door de
eigentijdse vormgeving en frisse schrijfstijl zal deze
populaire uitgave weer compacte, gemakkelijk leesbare
informatie verstrekken. Op aanvraag sturen we graag na
het verschijnen een exemplaar aan u toe.
Koopwoningen
Regelmatig verkoopt Ressort Wonen woningen in de
Reigerbuurt. Woningen die bij mutatie vrijkomen worden
in eerste instantie te koop aangeboden tegen een
gunstige koopprijs. Momenteel wordt de woning Blauwe
Reiger 28 verkocht. Voor informatie zie onze website of
telefoon 0181-252099.
Zaterdag 30 juni is FutureLand, het infor-
matiecentrum over Maasvlakte 2, geopend.
Naast de reguliere activiteiten, staat deze
dag in het teken van de sluiting van de zee-
wering van Maasvlakte 2. Op 11 juli aan-
staande wordt bij doodtij, als de stroming
minimaal is, met groot materieel het gat in
de elf kilometer lange zeewering gesloten
door Hare Majesteit de Koningin. Vanaf
dat moment ziet de Nederlandse kustlijn er
definitief anders uit. Tijdens de themadag
komen bezoekers alles te weten over hoe
de sluiting van de zeewering in zijn werk
gaat. Die dag rijdt de FutureLand Express
XL extra rondritten over het bouwterrein.
’s Avonds kan op het terras van FutureLand
gegeten worden met een uniek uitzicht op de
haven in aanleg.
Eind 2008 werd gestart met de aanleg van
Maasvlakte 2. Aan de noordkant, langs de
vaargeul naar de haven, is een harde zee-
wering aangelegd met natuursteen en circa
20.000 betonblokken van 40 ton per stuk.
Aan de zuidkant is met zand een zachte zee-
wering opgespoten. Deze bestaat uit strand
en duinen. De zeewering van Maasvlakte
2 heeft een totale lengte van 11 kilome-
ter. Met de sluiting komen harde en zachte
zeewering samen en ziet de Nederlandse
kustlijn er definitief anders uit. Zaterdag 30
juni vertelt expert Simon Hogendoorn, tot
november 2011 werkzaam als walkapitein
bij aannemer PUMA en voorheen schipper
op een snijkopzuiger, tijdens de themadag
in FutureLand hoe deze sluiting in zijn werk
gaat.
Praktische informatie en aanmelden
FutureLand is op zaterdag 30 juni voor ie-
dereen geopend van
11.00 tot 21.00 uur.
Voor de lezingen kan
niet van tevoren wor-
den ingeschreven. Op
de dag zelf zijn gratis
kaartjes te verkrijgen
bij de balie (op=op).
FutureLand is gratis
toegankelijk. Tot 30
oktober is in Future-
Land de tentoonstel-
ling ‘Hoe sluit je de
zeewering?’ te bezoe-
ken.
Bezoekers die wil-
len aanschuiven voor
een maaltijd tijdens
‘Maasvlakte 2 bij
avond’ kunnen zich
inschrijven via het
reserveringsformu-
lier op de website
van FutureLand. Een
maaltijd kost € 15,-
per persoon, kinderen
Zaterdagavond 30 juni kans om te eten op terras
met uniek uitzicht op Maasvlakte 2
Themadag in FutureLand:
‘Hoe sluit je de zeewering?’
tot 12 jaar eten mee voor € 6,50 (exclusief
drankjes).
Programma themadag zaterdag 30 juni
12:00 tot 13:00 uur - Rondrit A FutureLand
Express XL
13:30 tot 14.15 uur - Lezing A
15.00 tot 15.45 uur - Lezing B
16.00 tot 17.00 uur - Rondrit B FutureLand
Express XL
Reserveren voor de rondrit kan via het on-
line reserveringsformulier. Met de rondrit
reserveren bezoekers direct een plaats voor
de aansluitende lezing.
Extra rondrit FutureLand Express XL
Om 14:00 uur rijdt de FutureLand Express
XL een extra rondrit. Ook deze kan online
gereserveerd worden. Let op, deze rondrit
wordt niet gecombineerd met een lezing.
Over FutureLand
In informatiecentrum FutureLand beleef
je de haven van de toekomst. FutureLand
staat op de grens van de huidige Maasvlak-
te en biedt een prachtig uitzicht op zee en
Maasvlakte 2 in ontwikkeling. FutureLand
is gratis toegankelijk en, naast de thema-
weekenden, geopend van dinsdag tot en
met vrijdag en op zondag. Aan het begin
van deze maand ontving FutureLand haar
360.000ste bezoeker.
Kijk voor meer informatie en openingstij-
den op www.futureland.nl.
Adres FutureLand:
Europaweg 902
3199 LC Maasvlakte, Rotterdam
Havennummer 8213
T +31 (0)10-252 252 0
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 6
Gelukkig hadden de omstanders al snel
door dat het hier om een oefening van de
Gezamenlijke Brandweer ging. Op de hoek
van de Esdoornlaan en de Eikenlaan lag
een auto ondersteboven op de stoep. Er
bleek een slachtoffer in te zitten, bekneld.
Even verderop lag een rode personenauto in
het water. De inzittenden moesten worden
bevrijd.
De volgende eenheden werden ingezet: CE
59-1 (combinatie eenheid blusvoertuig Ro-
zenburg), TS 59-1 en TS 63-1 (beiden tank-
autospuit), OD 50-1 (Officier van dienst),
ambulance en politie. Bij de rode auto was
een man in het water aangetroffen, hij
bleek in beschonken toestand het water te
zijn ingestapt toen hij de auto daar zag. De
man schreeuwde moord en brand, er waren
slachtoffers in de auto aanwezig. Bij het uit
de auto bevrijden van de slachtoffers, werd
het oppervlaktereddingsteam ingezet. An-
dere brandweerlieden assisteerden hen toen
het reddingsteam dat gezekerd was met lij-
nen, de inzittenden uit de auto bevrijdden.
Eerst werd een baby compleet met zitje uit
de auto bevrijd, later nog twee personen. Zij
werden zwemmend naar de ambulance ge-
bracht. Ook de beschonken man moest uit
het water worden gehaald, wat pas na enige
tegenstand lukte.
Bij de auto die ondersteboven lag, moest
heel wat overleg plaatsvinden. De passagier
Drama op hoek Esdoornlaan/Eikenlaan
hing ondersteboven en bekneld in de gordel.
Een brandweerman opende met succes een
portier, waarna hij in de auto kon kruipen
om hoofd en nek van de passagier te onder-
steunen. Aan de andere zijde werden mate-
rialen klaargelegd om de auto daar open te
knippen.
Door een kier van de deur werd het slacht-
offer afgedekt, waarna met de nodige zorg,
stukje voor stukje de zijkant van de auto
werd opengeknipt en de deuren uit hun por-
tier werden gelicht. De officier van dienst
hield de vorderingen bij en noteerde ze.
Onderling is er veel overleg bij de brand-
weerlieden, ze geven elkaar rustig adviezen
die dan ook worden opgevolgd. Opvallend
was het contact met de omstanders, zij wer-
den zorgvuldig uit het afgezette gebied ge-
houden, zodat de manschappen voldoende
ruimte hadden om te werken. ‘Rustig’ is het
devies, je ziet zelden een hulpverlener hard
lopen tijdens het werk. Na enige tijd was het
slachtoffer zover bevrijd dat het voorzichtig
uit de auto kon worden gehaald en op de
brancard gelegd. Mooi werk. Wie de brand-
weer voor een ‘uitruk’ ziet wegrijden al dan
niet met sirene, moet zich realiseren dat aan
zo’n optreden heel wat oefeningen vooraf
zijn gegaan.
Cornelia Molendijk - van den Enden
Schrijvende Lezers
MFC Zuidzijde of Rivierenlaan?
Beste inwoners van Rozenburg,
Bent u er van op de hoogte dat het MFC op
de Zuidzijde gepland is?
Dat hiervoor allerlei aanpassingen gedaan
moet worden aan de wegen om uw kind vei-
lig te kunnen laten fietsen naar zwembad en
sportzaal?
Dat de Zuidzijde de aanrijdroute is van
vrachtwagens richting het industrieterrein
Pothof?
De locatie zeer compact is en er in de toe-
komst geen uitbreiding mogelijk is?
De deelraad besloten heeft om af te zien van
de locatie Rivierenlaan i.v.m. de planning
van huizenbouw?
Gisteren (19 juni) de bijeenkomst vooront-
werp bestemmingsplan bijgewoond in het
gemeentehuis. Op de vraag waarom nu
de huizenmarkt is ingestort er niet alsnog
gekeken kan worden naar de locatie Rivie-
renlaan antwoordt de voorzitter dat zij de
keuze voor de Zuidzijde betreurt en gewild
had dat de locatie Rivierenlaan toch was ge-
kozen, maar dat het teveel tijd gaat kosten
om hier nu in te veranderen.
Mijn vraag: wat is teveel tijd?
Alle tijd die gestoken is in vooronderzoek
voor Rivierenlaan is opzij gezet toen 1 per-
soon een rondje aan het fietsen was en nog
een plekje groen in Rozenburg ontdekte…
Wat is tijd als blijkt dat de gemaakte keuze
door veranderde omstandigheden niet meer
de meest optimale is en je daar de rest van
de tijd / je leven aan vast zit? En dit alles
omdat de politieke partijen hier geen tijd
meer aan willen besteden!
Mijn oproep: besteed toch nog een keer tijd
om beide locaties tegen elkaar af te wegen!
Neem hiervoor de tijd en voorkom achteraf
spijt!
Namens de leden van de klankbordgroep
omwonenden,
Mariëlle Bultema
Adres bekend bij redactie
Spitsdienst uit de vaart
De spitsboot van de veerdienst Maassluis/
Rozenburg gaat tussen 14 juli en 12 augus-
tus uit de vaart.
Tijdens deze periode doen wij altijd onder-
houd aan één van de schepen en gaat de
Blankenburg naar het dok voor onderhoud
en keuren.
Eén veerboot zal volgens schema blijven
varen.
colofon
Rozenburgse Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in Rozenburg.
Verschijnt iedere dinsdag in Rozenburg
(Oplage: 7.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
E-mailcontact:
Advertenties:
rc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
rc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
rc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
Advertenties en nieuwsberichten tot
uiterlijk maandagmorgen 10 uur op
bovenstaand adres te Maassluis.
Agente voor Rozenburg
Chantal de Kiewit
T 06-51077741
b.g.g. voor dringende zaken:
Mevr. C. Molendijk-v.d. Enden
T + F 0181 218059
Bezorging Rozenburg:
Geen Schakel ontvangen op dinsdag-
avond 21.00 uur? U kunt dan bellen,
liefst dinsdagavond tussen 21.00
en 22.00 uur naar de heer Stout,
T 0181 216215
(De redactie behoudt zich het recht voor advertenties
en ingezonden copy te weigeren, zonder opgave van
redenen. Ook kan geen aanspraak gemaakt worden
op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve
plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.)
Rozenburgse Courant
Tijdens de zomervakantie wordt er in Nederland niet alleen geluierd, maar ook
massaal geklust en getuinierd. En daar hebben we heel wat gereedschap voor
in huis: per huishouden gemiddeld 6,6 elektrische (tuin)gereedschappen. In
totaal zijn er 49 miljoen stuks in Nederlandse huishoudens. Van al deze apparaten
worden bijna 6 miljoen stuks niet (meer) gebruikt.

Zomervakantie?
Klussen maar!
6 miljoen stuks elektrisch (tuin)gereedschap ongebruikt
Feiten & cijfers
Ɣ 71° van de Nederlanders is van plan
deze zomer te gaan tuinieren
Ɣ 60° zegt deze zomer te gaan
klussen, met name kleine reparaties
Ɣ Totaal aantal elektrische
gereedschappen in Nederland is
49,2 miljoen
Ɣ 5,8 miljoen stuks elektrisch
gereedschap wordt niet meer
gebruikt
Ɣ 81° weet dat elektrisch gereedschap
ingeleverd moet worden
Ɣ 87° procent van het elektrisch (tuin)-
gereedschap wordt zelI gekocht
Deze bouwmarkten doen mee:
Gooi nooit weg maar lever in!
Lever uw oude elektrische (tuin)-
gereedschap in bij Formido, Hornbach,
Multimate oI Praxis. Dan ontvangt u een
gratis strandbal en maakt u kans op mooie
prijzen, zoals een cadeaucheque voor
elektrisch (tuin)gereedschap ter waarde
van t100,- oI een Wecycle-megabal.
*Wees er snel bij want op ÷ op!
Lever in en scoor een
gratis strandbal
*
Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO
in opdracht van Wecycle. Ongeveer drie
kwart van de Nederlanders heeIt wel een
schuurmachine, een boor(hamer) oI een
decoupeerzaag. Ongebruikt gereedschap
wordt vaak doorgegeven aan vrienden oI
kennissen. Daarnaast is de milieustraat van
de gemeente een veelgebruikte bestemming
(34°). Een kwart blijIt liggen in de schuur.
Meer dan 80° van de Nederlanders weet
dat elektrische gereedschappen geschei-
den ingeleverd moeten worden na aIdan-
king. Helaas gooit de consument jaarlijks
35 miljoen kilo aan elektrische apparaten
in de vuilnisbak, blijkt uit ander onder-
zoek. Zonde, want door in te leveren kan
een oude boor, elektrische schroeven-
draaier oI hogedrukreiniger voor meer
dan 75° worden gerecycled. Zo blij-
ven grondstoIIen behouden en wordt het
milieu minder belast.
Meer informatie over het onderzoek en de
actievoorwaarden: wecycle.nl/klusjegroen.
Sinds 5 juni heeft PLUS Klaassen twee
wijnadviseurs op de winkelvloer. Zowel
Marit Klaassen als Leo Kerklaan ontvingen
uit handen van Master of Wine Frank Smul-
ders en wijnschrijver Harold Hamersma het
felbegeerde diploma ‘PLUS wijnadviseur’.
De opleiding is een jaar geleden gestart en
de eerste lichting cursisten is deze week
afgestudeerd. Voortaan kunnen de klanten
van PLUS Klaassen met al hun wijnvragen
terecht bij hun eigen wijnadviseur Marit of
Leo. De PLUS wijnadviseur is te herken-
nen aan de speciale naambadge met ‘PLUS
wijnadviseur’.
PLUS wijnadviseur in de praktijk
De wijnadviseur heeft een handboek met
daarin informatie over alle wijnen in het
assortiment en een speciaal notitieblok om
een persoonlijk wijnadvies aan klanten mee
te kunnen geven. De PLUS wijnadviseur is
bovendien in staat om zelf initiatieven te
ontplooien om klanten kennis te laten ma-
ken met wijnen van PLUS, zoals het orga-
niseren van een wijnproeverij.
Wijn kiezen moeilijk,
niet bij PLUS Klaassen !
Het kiezen van wijn in
de supermarkt blijft voor
veel consumenten las-
tig. PLUS zette al eerder
stappen om haar klanten
hierbij te helpen, zoals
een touch screen bij het
wijnschap, wijninfor-
matiekaartjes en externe
wijnexperts op de win-
kelvloer.
Met de opleiding ‘wijnad-
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 7
Zoek je (ander) werk?
Gevraagd:
SCHOLIEREN
BEL.: 06-20424953.
Kwekerij Hoogerbrugge
Kreekrug 1 - 2678 PR De Lier
(op de grens van Midden-Delfland)
ZATERDAG 30 JUNI:
’’BAND ZONDER CENT”
AANVANG 22.00 UUR
Emmastraat 36, 3181 GC Rozenburg,
tel. 0181-215249
www.cafethegame.nl
BROUWENSTIJN
Kaas - Noten - Vleeswaren - Delicatessen - Chocolaterie - Wijn
Molenweg 63 - Rozenburg - tel. 0181-212365
Meesterlijk gebakken ham 100 gram 1.79
Bij 150 gram Coburger of Montenauer
gerookte ham, GRATIS heerlijke meloen
Bij 175 gram magere Spaanse cervelaat
GRATIS Boerenmetworstje
Ons genot, een extra belegen kaas
bij 500 gram GRATIS potje mosterd
Let op onze VERSE salades uit eigen keuken.
Maison Kelder Hazelnoottaarten,
dagelijks bij ons verkrijgbaar.
Het weer wordt wat beter, dus tijd voor een
heerlijke fruitrijke middel droge rosé.
Raadhuisplein 12, 3181 CG Rozenburg • Tel. 0181-215591 • Fax 0181-215735
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW. SLAGERIJEXQUIS. NL
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur. Zaterdag 8.00 - 16.00 uur.
Scharrelkippenpoten
Vers of gegrild 4 halen, 3 betalen
Kip op stok 4 halen, 3 betalen
Limousin bieflappen of
biefreepjes 500 gram € 6.99
MAALTIJD VAN DE WEEK:
Kip/Kerriebloemkoolschotel
500 gram € 6.99
Beenham 150 gram € 2.99
Leverkaas 150 gram € 1.49
Bacon 100 gram € 1.79
Rollade specialiteiten
100 gram € 1.79
Makreelsalade 150 gram € 1.99
Bij aankoop van 150 gram Rauwe Ham
1 meloen GRATIS
ELKE WOENSDAG = GEHAKTDAG
GEVRAAGD rommelmarkt
spulletjes. Gaat u aan de
schoonmaak of heeft u over-
bodige spulletjes staan, ik
kom ze graag bij u ophalen.
Pannen, beeldjes, schilde-
rijen, boeken, speelgoed,
lp’s, singles, oude mobiel-
tjes, bestek enz enz. Tel 06-
26781702.
Vakantie... TE HUUR IN DE
BELGISCHE ARDENNEN,
net Chalet voor 6 personen.
Het behoort tot een rus-
tig vakantiedorp in de val-
lei van de Ourthe met eigen
ligweide en de rivier. Geniet
er van de prachtige natuur,
dichtbij en toch helemaal er
uit. Voordelig, want u huurt
rechtstreeks van de eige-
naar, fam. Brik-Ternbach.
Tel.: 010-5917573.
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nis-
san, Mazda, Mitsubishi, met
schade of defect geen be-
zwaar. Ook andere merken
met of zonder APK, met RDW
vrijwaring. U belt, wij komen
langs. Tel. 010-2762532 of
06-25160439, ook ’s avonds.
Te koop: ijsselsteentjes, oude
straatklinkers (vijf- duimers)
en veel soorten dakpannen. .
Tel. 0174-420959.
Alle supermarkten stonden in het teken
van het EK voetbal. Bij PLUS Klaassen
maakten klanten kans op twee prachtige
voetbaltafels van topkwaliteit waarmee je
spannende potjes tafelvoetbal kunt spelen.
De ene tafel kon gewonnen worden door
producten van HAK aan te schaffen en de
andere tafel door producten van babybel
aan te schaffen.
PLUS klanten gaan door
naar volgende ronde
Nederland ligt dan misschien uit het EK,
maar in ieder geval kunnen twee klanten
hun eigen EK organiseren met de mooie
tafels die afgelopen week werden overhan-
digd aan de winnaars. De familie Dekker
en de familie Hofstede namen de tafel in
ontvangst van Leo Kerklaan van PLUS
Klaassen.
Service van PLUS
De voetbaltafels zijn geen goedkope exem-
plaren, maar van echte professionele kwa-
liteit. Dat houdt in dat ze dus ook erg groot
waren en lastig te vervoeren.
Geen probleem, want wij zijn de servicesu-
permarkt van Rozenburg en dus heeft Leo
beide tafels netjes bij de winnaars thuis af-
geleverd.
Wij wensen de beide families veel plezier
met hun prijs !!!
Met Plus Klaassen win je altijd!
Plus Klaassen heeft eigen
wijnadviseurs op de winkelvloer!
viseur op de winkelvloer’ is PLUS als eerste
en enige supermarktketen begonnen het ei-
gen personeel op te leiden tot wijnadviseur.
De speciaal voor PLUS ontwikkelde oplei-
ding bestaat uit zes bijeenkomsten gedu-
rende een jaar op verschillende locaties. In
een kookstudio bijvoorbeeld, waar het com-
bineren van wijn en spijs aan de orde komt.
Ook een bezoek aan de bottellijn waar de
huiswijnen worden gebotteld is onderdeel
van het programma. Het avondgedeelte
staat steeds in het teken van de praktijk.
Cases van PLUS supermarkten, trends en
ontwikkelingen in wijn en de meest ge-
stelde wijnvragen komen hier aan bod. Tot
slot gaan de cursisten op wijnstudiereis
naar één van de populaire wijnhuizen van
PLUS, Château de l’Horte in de Corbières
in Frankrijk.
Een intensieve maar leuke opleiding die
erop is gericht de PLUS klant optimaal van
dienst te kunnen zijn bij het maken van een
keuze. De speciaal voor PLUS ontwikkelde
opleiding leidt op tot het internationaal er-
kende intermediate diploma van het WSET
(Wine and Spirit Education Trust).
Koop nu voordelig uw
DUBBELE BEGLAZING
vanaf € 63,- per m
2
(inclusief plaatsen)
GLAS- EN KOZIJNHANDEL +
ONDERHOUDBEDRIJF
PIET HAMERSLAG
DAG & NACHT GOEDKOOPSTE
SERVICE IN DE REGIO
BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE
TEL.: 0181-640 386
AUTO-TELEFOON: 06-20 492 168
Naast alle soorten glas, zoals glas
in lood en spiegels, kunt u bij ons
ook terecht voor hardhouten kozij-
nen. Oók voor schilderwerk.
Op maandag 2 juli a.s., aanvang 20.15 uur
zal de bekende organist Kees van Eersel een
orgelconcert verzorgen in de serie zomer-
concerten in de Brielse Dom. De toegang
bedraagt 6.50 euro, diverse passen 5.50
euro, inclusief een kopje koffie of thee na
afloop van het concert. Een compleet pro-
grammaboekje met een overzicht van alle
maandag en zaterdagconcerten is bij de in-
gang te koop. Op vrijdag 6 juli a.s., aanvang
16.00 uur , eveneens in de St. Catharijne-
kerk zal de door de Culturele Commissie St.
Catharijne samengestelde tentoonstelling
“Biblia Sacrae”, (heilige boeken) geopend
worden door drs. W. Bourgonjen, wethou-
der van Cultuur van de gemeente Brielle,
waarbij een ieder welkom is. Deze zomer-
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 8
Café ,,De Buurt”
Vrijdag 29 juni speelt de coverband:
LeBrock
Aanvang 22.30 uur.
LeBrock.... Addicted To Rock!
Café “De Buurt”, Emmastraat 33 • Rozenburg
www.cafedebuurt.com www.lebrock.nl
Lmmastraat 8 & l0- 3l8l GL Pozenburg
U
itve
rk
o
o
p
in
d
e
E
m
m
a
stra
a
t!
Summer sale bij Lavida Lingerie en Secret Jewels!
Vlietland 2 | 3118 JH Schiedam | 010 893 93 93 | www.vlietlandziekenhuis.nl
Het Vlietland Ziekenhuis is er voor alle mensen in de regio Nieuwe Water-
weg Noord en het Westland. Wij bieden niet alleen de beste basiszorg
dichtbij huis, maar staan u ook emotioneel bij, met persoonlijke toewijding.
Er is aandacht voor de mens achter de patiënt, en daarmee staan wij ook
open voor uw individuele zorgvragen. Kortom, voor persoonlijke medische
zorg kunt u rekenen op het Vlietland Ziekenhuis.
Rozenburgs Mannenkoor sluit het seizoen
af met een zomeravondconcert in het eigen
Muziektheater De Ontmoeting en wel op
donderdagavond 5 juli 2012. Aanvang 19:30
uur en de toegang is gratis. Traditiegetrouw
werd in het verleden het seizoen afgesloten
in de muziektent op het Marijkeplein. Het
koor groeide uit haar voegen en paste daar
op den duur niet meer in. Uitgeweken werd
naar de Koepel op het Raadhuisplein. Een
succesvolle actie die jaarlijks werd beloond
met grote publieke belangstelling. Het weer
was echter te vaak een spelbreker en met
de komst van Muziektheater De Ontmoe-
ting werden alle problemen verleden tijd.
Geen gesjouw meer met de vleugel op de
aanhangwagen van Leen, de geluidsinstal-
latie en stoelen voor de luisteraars. Nu staat
alles klaar en beginnen maar. De avond
staat onder muzikale leiding van Martin
van Broekhoven.
Woonzorgcentrum
Recentelijk was het koor nog te zien en
te horen in het spiksplinternieuwe Woon-
zorgcentrum Blankenburg. Een fijne ont-
moeting met oude bekenden die voorheen
woonachtig waren in Het Baken en nu on-
derdak hebben gevonden in het Woonzorg-
centrum. En het was in het Rosarium waar
het Rozenburgs Mannenkoor een goede
muzikale mix bracht uit het brede repertoi-
re. Uiteraard en zeker niet hinderlijk twee
maal onderbroken door dirigent Martin van
Broekhoven die uit een oude piano toch een
mooi stukje muziek weet te halen.
“Uit je klei getrokken”
Maar er was meer. Het koor verleende ook
medewerking aan “Uit je klei getrokken”
een theaterproject van Jasmina Ibrahimo-
vic. Een project waarin (oude en nieuwe)
Rozenburgers hun geschiedenis vertelden
en over het gevoel van ‘echte’ Rozenburger
te zijn. 5 maal stond het koor daarvoor op
het podium. 5 keer voor een trouwerij die
uiteindelijk steeds niet doorging. Speciaal
voor deze productie had het koor “Ik heb
je lief mijn boerenland” ingestudeerd. Een
leuke ervaring, grote publieke belangstel-
ling en een project dat zeker de moeite
waard was.
Zomeravondconcert
En nu dus het zomeravondconcert. Voor
mannen die eens even iets anders dan voet-
bal willen een mooie gelegenheid kennis te
maken met mannenkoormuziek en het Ro-
zenburgs Mannenkoor. Op deze avond zal
het koor een mix brengen van het brede re-
Rozenburgs Mannenkoor
pertoire. Van “Slavenkoor” tot “Jan Klaas-
sen”, van “Dank sei dir Herr” tot “Sailing.”
Na afloop is er gelegenheid om nog even na
te praten. Daarna hebben geïnteresseerde
heren zes weken bedenktijd want pas op 23
augustus hervat het koor de repetities. En
dat is nodig want het eerste optreden staat
alweer gepland en wel op zaterdag 15 sep-
tember voor een optreden in Muziektheater
De Ontmoeting ter gelegenheid van de Vrij-
willigersdag.
Op 13 oktober viert het koor in De Ontmoe-
ting het 85 jarig jubileum. En dat zal zeker
niet ongemerkt voorbij gaan. Het Zomer-
avondconcert vangt aan om 19:30 uur op
donderdag 5 juli 2012. Voor meer informatie,
zie ook www.rozenburgs-mannenkoor.nl
Tel.: 0181 - 212724
Di-, do-, vrij- en zaterdag
geopend.
TAPIJT - GORDIJNEN - KWALITEITSMATRASSEN
- RELAXFAUTEUILS - SLAAPKAMERS
BIJVOORBEELD: Parade tapijt, dieprode hoogpool en een
volle okergele korte pool van 145,- nu 49,- per meter. (MOET WEG)
Verschillende soepele en zware gordijnstoffen voor woon-,
en slaapkamer vanaf 5,95 per meter.
MEUBELMAGAZIJNVERKOOP NU UITGEBREID MET SPOTGOEDKOPE TAPIJTEN EN GORDIJNSTOFFEN !
Culturele Commissie
St. Catharijne Brielle
tentoonstelling bestaat uit Litho’s [steen-
drukken] met afbeeldingen van Bijbelse
voorstellingen, die uitgegeven en gedrukt
zijn in 1899. Op de tentoonstelling wor-
den deze samengebracht met hedendaagse
sculpturen, vervaardigd door de Brielse
kunstenares Willy Groot. Vanaf zaterdag 7
juli tot en met dinsdag 18 september is deze
expositie te zien in de Brielse Dom ; van
maandag tot en met zaterdag van 11.00 uur
tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uur
tot 16.30 uur. Tenslotte zullen op zaterdag 7
juli, aanvang 16.00 uur de organisten Pablo
Marquez Caraballo en Atsuko Takano een
concert verzorgen met vier-handig orgel-
spel, toegang 2 euro. Meer informatie: zie
de website www.kerkencultuur.nl.
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 9
Op een regenachtige vrijdagmorgen kwa-
men vrolijke Rozenburgse peuters bijeen
op Kinderboerderij De Beestenboel. Bin-
nen had gelukkig niemand last van de re-
gen en er stonden veel leuke activiteiten op
het programma, allemaal rondom schapen
en lammetjes. De peuters konden echte
wol voelen, eraan ruiken en zien dat er
zelfs sokken van gemaakt kunnen worden!
Met elkaar werd ook een heuse boerderij
gebouwd, waar allerlei dieren een plaatsje
kregen. Er werd natuurlijk ook voorgelezen
en luidkeels samen gezongen. Tussen de
buien door konden de dieren gevoerd wor-
den, een vast onderdeel van het peuteruur-
tje waar alle kinderen steeds weer erg naar
uitkijken! “Peuterjuf” Patricia verraste Ca-
rola en Mireille ook nog met een heerlijke
doos Merci, omdat dit het laatste peuteruur-
tje onder leiding van hen was. Maar ouders
en verzorgers van peuters wees gerust.....
het peuteruurtje zal zoals u gewend bent,
door Patricia samen met 2 moeders voort-
gezet worden. Daarnaast starten Carola en
Mireille een nieuw initiatief: de “Opleiding
assistent dierenverzorger A”, speciaal ont-
wikkeld voor kleuters! Dus na de zomer-
vakantie kunnen zowel peuters als kleuters
op kinderboerderij De Beestenboel weer
verder uitgedaagd worden om meer te leren
en ontdekken over alle dieren om hen heen.
Wij bedanken hierbij graag alle kinderen en
hun (groot)ouders en verzorgers voor jullie
enthousiasme de afgelopen jaren tijdens de
peuteruurtjes!
Carola van de Berg en Mireille David
Peuteruurtje op boerderij krijgt vervolg
Lokaal talent
winnaars
talenentjacht
Fanatics!
De lokale band A-One uit onze regio is
Fanatic of the year 2012
De band bestaande uit zanger Mike Ott,
gitarist Matthijs de Graaf, bassist Ewan
Mookhoek en drummer Joeri Wulffraat
wist na eerst een aantal voorrondes te win-
nen zich te plaatsen voor de finale van af-
gelopen dinsdag 19 juni.
In een uitverkocht Grounds in Rotterdam
werd door deze jongens de zaal totaal op
zijn kop gezet. De jonge talenten maakten
grote indruk met een energieke rock per-
formance.
De jury was unaniem en uitgesproken in
haar keuze en riep A-One uit tot de win-
naar waarbij de jongens de Fanatics Rabo-
bank Award ter waarde van 1000 euro in
ontvangst mochten nemen.
Als klap op de vuurpijl werd het oordeel
van de jury ook nog eens dik onderstreept
door de zaal die ook met volle overtuiging
achter A One stond. Dat betekende dat
A- One ook nog naar huis ging met de pu-
blieksprijs: een professionele fotoshoot.
Nieuwe expositie in
stadswinkel Rozenburg
Fotopr8 exposeert van 9 juli tot 10 augustus
2012 in de stadswinkel van Rozenburg.
Fotopr8 is ontstaan door passie, plezier en
lef. Fotografie is voor Petra Romeijn en
Mireille David het weergeven van sfeer en
het vastleggen van emotie & een tastbare
herinnering.
Na enkele jaren actief geweest te zijn als
amateur-fotografen van de fotografieclub
in Rozenburg, hebben Petra en Mireille
in 2002 de stap gemaakt om professionele
fotoseries te maken met de specialisatie
bruids-, zwangerschaps-, portret- en be-
drijfsfotografie.
Een selectie van het werk van Fotopr8 is
ook te bezichtigen op de website www.
fotopr8.nl.
De landelijke preventiemeter laat voor Ro-
zenburg een goede score zien, 38% van de
woningen voldoet aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen. Dit komt zeker mede door
het beleid van Ressort Wonen. In 7 jaar zijn
alle woningen aangepast, zodat zij voldoen
aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Onlangs is door het Centrum Criminali-
teitspreventie Veiligheid de Politiekeur-
merk Preventiemeter gepubliceerd. Per
wijk kan het percentage bekeken worden
van woningen met een politiekeurmerk.
In de afgelopen jaren heeft Ressort Wonen
haar volledige woningbezit aangepast aan
de eisen van het politiekeurmerk. Op de
kaart van de preventiemeter zijn diverse
kleuren gebruikt om de scores aan te ge-
ven. De donkergroene gebieden hebben een
score van > 20%. Rozenburg behaalt een
score van 38%, een topscore waar Ressort
Wonen trots op is.
Er zijn nog meer wijken op de kaart die ook
donkergroen zijn. Dit betreft veelal wijken
waar de afgelopen jaren veel nieuwbouw
gerealiseerd is, waarvoor de eisen van het
Politiekeurmerk in het Bouwbesluit zijn
opgenomen. De topscore over heel Rozen-
burg is echter vrijwel geheel te danken aan
bestaande huurwoningen met het Politie-
keurmerk. Ressort Wonen zorgt er voor
dat alle woningen met een Politiekeurmerk
certificaat tijdig worden herkeurd en zo
nodig aangepast, zodat deze woningen het
certificaat zullen behouden. Nieuwsgierig?
Alle resultaten zijn te zien op www.politie-
keurmerk.nl/preventiemeter.
Ressort Wonen draagt bij aan
uitstekende score
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het is bij UDI al enkele jaren een goede
gewoonte om het leerjaar van de muziek-
opleiding af te sluiten voor de vakantie. De
belangrijkste reden daarvoor is dat de leer-
lingen een examen afleggen aan het einde
van het leerjaar en wat is dan leuker dan
een kleine voorstelling waarin je als gedi-
plomeerd musicus kunt laten zien waartoe
je in staat bent. Enkelen van hen deden 16
juni examen.
Pim Evenhuis, Wouter Michawitz en Ru-
ben Schwagermann slaagden met ruim
voldoende resultaat en Rianne van Stappen
mag zich gediplomeerd saxofoniste noe-
men. In december zullen andere kandida-
ten examen doen. Alle begin is moeilijk,
maar het is echt de moeite waard om een
instrument te leren bespelen. Kijk eens op
www.udi-rozenburg.nl waar ook video- en
fotomateriaal te zien en horen is.
Behalve dat de geslaagden hun kunsten ver-
tonen maakt UDI ook van de gelegenheid
gebruik om op 30 juni het verenigingsjaar
af te sluiten voor de vakanties. Veel leden
gaan de komende weken
van een welverdiende on-
derbreking genieten en
dan is het lastig repeteren
in volledige bezetting. Het
programma ziet er leuk
uit voor deze middag. Om
14.30 uur begint de leer-
lingenopleiding met hun
presentatie en aanslui-
tend zullen het orkest en
de drumband, aangevuld
met de gediplomeerden
een aantal stukken ten
gehore brengen. Het pro-
gramma bevat voor elk
wat wils: Suite for Youth,
A night like this (ik hoop van Caro Eme-
rald), Sonority, een mars van Peter Riede-
man, Teures Heimatland, een mooi stuk uit
Oostenrijk, Abba Gold, verzameling Abba
werk, Hotel California, Three aspects of K.
Weill waarin alle harmonie-instrumenten
aan hun trekken komen en tenslotte Mr
Saxobeat een moderne afsluiter.
De vereniging steekt veel tijd en energie
UDI geeft
een gratis concert
in het opleiden van muzikanten, ongeacht
hun leeftijd. Ook zij die later denken dat ze
misschien wel een instrument hadden wil-
len bespelen, kunnen zich melden, UDI zal
hen graag helpen en zal hen uiteraard graag
inlijven in het orkest of de drumband. Na
de vakantie wordt er opgetreden tijdens de
Burchtfeesten in Oostvoorne. Vorig jaar
werd er in een één-tweetje met Volharding,
de vereniging ter plaatse, een concert ge-
geven in theater De Man. Dit jaar wordt
op goed weer gehoopt zodat er buiten kan
worden gespeeld. Waarschijnlijk zijn er
ook UDI klanken tijdens de Wereld Haven
Dagen bij het EIC op de landtong. Vervol-
gens worden alle stukken weer op de les-
senaar gezet voor een concert samen met
de vereniging in Abbenbroek, KTW, ook al
weer bijna een traditie. De verenigingen van
Voorne Putten en Rozenburg zullen zich ge-
zamenlijk presenteren tijdens het HaFaBra
festival in Hekelingen op 3 november. Tot
het einde van het jaar hoeft UDI zich dus
niet te vervelen en in 2013 gaat het weer van
voren af aan beginnen met een nieuwjaars-
concert.
TE KOOP/TE HUUR
Garagebox
Rembrandtsingel, Rozenburg
Inlichtingen:
0186-612777 of 06-47938888
Sport
26 JUNI 2012
PAGINA 10
Ook bij Mahorokan gaat de vakantie er aan
komen, de leerling hebben op 22 juni weer
examens gedaan om een hogere kleur slip of
band te halen. Met valbreken, rollen, been-
worpen, heupworpen, schouderworpen,
houdgrepen en kanteltechnieken hebben de
lesgroepen alle vaardigheden laten zien.
Groep 1:
Witte band met 2 gele slippen; Rens Mooren
en Casper Richnow.
Witte band met 2 oranje slippen; Aron Valk
en Joran Slotboom.
Witte band met 2
groene slippen;
Jayden Timmer.
Witte band met
2 blauwe slip-
pen; Sven Kuijen
en Wesley van de
Berg.
Witte band met
2 bruine slippen;
Thijn Jungclans,
Rozemijn van
Dam en Jerrel van
Rooijen.
Gele band; Twan
Schouten, Luuk
Schols, Mike Ad-
dens, Erik Wolters
en Yannick Bos-
veld.
Groep 2
Witte band met 2 oranje slippen; Tonny
Mulder.
Witte band met 2 bruine slippen; Heron
van de Klooster, Esmeralda Winkels, Ryan
Snoek en Daniël Bos.
Gele band; Tyrn Scheerstra en Faisel Engel.
Gele band met 2 oranje; Quinn Schouten en
Dyon Jacobs.
Gele band met 2 groene slippen; Mark Von-
keman en Luca Ruiz.
Gele band met 2 bruine slippen; Max Greve.
Oranje band; Tobias Bosveld.
Oranje band met 2 groene slippen; Sofie
Schols en Devlin Engel.
Groep 3
Witte band met 2 gele slippen; Bowen Bu-
rema
Gele band met 2 oranje slippen; Nina Broe-
ken.
Gele band met 2 groene slippen; Ian van de
Geer en Robin van der Wolf.
Gele band met 2 blauwe slippen; Robin
Broeken en Delano Beeking.
Gele band met 2 bruine slippen; Johnny
Anthony.
Oranje band met 2 groene slippen; Yori
Hecker, Joey Sluijter en Laura Greve.
Groene band; Tristan van Heest.
Groene band met 2 bruine slippen; Pedram
Tabesh.
Blauwe band met 2 bruine slip; Siem van
Kruijsbergen, Jordy van Sinderen en Tim
Sannes.
Voor alle deelnemers geldt, goed gedaan en
op naar de volgende stap.
Vrijdag 6 juli is de laatste les van dit sei-
zoen, en op vrijdag 24 augustus beginnen
we met het volgende seizoen, zorg dat je
nieuwe slip er op zit bij de volgende les.
Groet, Sensei Peter
Mahorokan Judo examens in Rozenburg
Nomineer kampioenen
Huldiging van kampioenen seizoen
2011-2012
De Rozenburgse Sportraad roept hierbij
nogmaals alle besturen van de Rozenburg-
se sportverenigingen op om kampioenen te
nomineren voor de “ Huldiging van kampi-
oenen seizoen 2011-2012 ”.
Kampioenen die geen lid zijn van een
Rozenburgse sportvereniging, maar wel
woonachtig zijn in Rozenburg kunnen ook
genomineerd worden.
Tot op heden nog maar enkele aanmelding
ontvangen. Maar er zijn toch zeker nog wel
meer Kampioenen?
De criteria hiervoor zijn eigenlijk vrij
simpel
• Kampioen in de afdeling / divisie van de
overkoepelende sportorganisatie;
• Eerste prijs op een door een landelijk er-
kende sportorganisatie georganiseerd(e)
toernooi / sportwedstrijd;
• Een eerste t/m derde plaats bij een regio-
naal of provinciaal kampioenschap van de
overkoepelende sportorganisatie;
• Een eerste t/m zesde plaats bij een Wereld-
of Europees kampioenschap of Nationaal
kampioenschap van een sportbond, dat
erkend is door de Nederlandse Sportfe-
deratie.
Bij de aanmelding een korte omschrijving
over de geleverde prestatie en indien moge-
lijk wat fotomateriaal (digitaal) mee sturen.
De foto’s willen we tijdens de huldiging, op
de achtergrond, in een presentatie laten
zien.
Alle Rozenburgse kampioenen teams en in-
dividuele sporters, binnen en buiten sporten
komen in aanmerking voor de huldiging.
Alleen schriftelijk genomineerde kandida-
ten worden uitgenodigd voor de huldiging.
Wij verzoeken u uw nominaties vóór woens-
dag 1 juni a.s. in te dienen bij de Sportraad.
e-mail: rozenburgsesportraad@kpnplanet.
nl
De huldiging zal plaats vinden op vrijdag
22 juni 2012 in Muziektheater De Ontmoe-
ting.
Ontvangst vanaf 18.00 uur.
Aanvang plechtigheid: 18.30 uur
Vanaf een maand of drie kun je met je
kleine kindje al gaan zwemmen. In heerlijk
warm water bouw je met je baby een hele
speciale band op. Leren zwemmen, kunnen
deze kleintjes nog niet, maar wel kun je ze
laten wennen aan in het water zijn, drijven
met enige hulp en onder water gaan. Voor
de peuters wordt het programma wat uit-
gebreid. Zittend of staand van de kant in
het water springen, naar
de kant toe “zwemmen”,
uit het water klimmen en
draaien van buik op rug.
Op 21 juni 2012 werd in
zwembad De Zeehond
door juf Petra het Teddy-
beer diploma uitgereikt.
Veel belangstellenden
konden zien wat de peu-
ters met hun ouder, opa
en oma zoal presteerden
en dat was niet mis zo
aan de reacties te horen.
Alle hieronder genoem-
de kandidaatjes kunnen
zich de trotse bezitter
noemen van het Bronzen,
Zilveren of Gouden Ted-
dybeer diploma.
Goud:
Ryan Rijsdijk
Zilver:
Cornel van Wassenaar
Jayden Vonk
Joey van Vliet
Jerelle van Bemmel
Emmanuelle Korsten
Brons:
Rayan van Citteren
Thijsje Kroon
Simon Anthony Santa Barbara
Damian Rutten
Armin van Veelen
Allemaal van harte gefeliciteerd met het be-
halen van jullie Teddybeer diploma.
Elke donderdagochtend wordt onder des-
kundige begeleiding ouder en kind zwem-
men gegeven in zwembad De Zeehond.
Binnen zwemmen &
buiten zonnen
Deze zomervakantie is er
weer volop vrijzwemmen
in zwembad De Zeehond.
In de periode van maan-
dag 09 juli t/m vrijdag 17
augustus is het zwembad
van maandag t/m vrijdag
opengesteld voor recrea-
tiefzwemmen van 11:00
tot 15:00 uur. Op zaterdag
is het zwembad gesloten
en op de zondag is het van
10:30 tot 13:00 uur recre-
atiefzwemmen. Het plein
naast het binnenbad is deze
periode open voor gebrui-
kers van het zwembad zo-
dat u net als vanouds buiten kunt recreëren.
Ook hebben wij voor u een terras met tafels
en stoelen klaargezet zodat u heerlijk in het
zonnetje kunt zitten. De horeca is er voor
de inwendige mens. Vanzelfsprekend heeft
zwembad “De Zeehond” nog veel meer
activiteiten zoals aquarobics, aquajoggen,
hydro-fit, MBVO (55+ zwemmen) en ba-
nen zwemmen. Voor meer informatie kunt u
telefonisch contact opnemen met het zwem-
bad nummer 0181-297004 of kijk op internet
www.dezeehond.nl.
‘Diplomazwemmen’ met baby’s
en peuters in De Zeehond
Afgelopen zondagmiddag 24 juni 2012
was de 4de speelavond van deze zomer-
ranking.
Er waren deze middag helaas maar 18
darters bij elkaar gekomen voor een ge-
zellig middagje darten.
Nadat alle wedstrijden in de poules wa-
ren gespeeld konden we de loting doen
voor de winnaars en verliezers ronde.
In de eerste halve finale van de win-
naarsronde waren het Uwe Lammers
en Stefan Blom die het moesten gaan
uitmaken wie er in de finale mocht uit-
komen. Na een zeer leuke en spannende
partij was het Stefan die uiteindelijk de
laatste beslissende dubbel gooide en zo
door mocht naar de finale. In de finale
van de winnaarsronde moest hij het op-
nemen tegen de winnaar van de partij
tussen Marcel Hoekstra en John Turner.
Samen maakte ze er een leuke partij
van. Met 2 keer een finish van boven de
honderd ( 102 & 110 ) was het John die
zeer goed stond te darten en uit eindelijk
de partij ook won met 3-1. Ondanks dat
John deze middag sterk te darten kon hij
het in de finale niet redden tegen de sterk
spelende Stefan. Na een 3-0 voorsprong
voor Stefan was het even John die de
spanning weer terug bracht met een
prachtige finish van 104 en er 3-1 van
maakte, maar het was Stefan die sterk
door bleef gooien en er uit eindelijk 4-1
van maakte en zo de finale won en win-
naar werd van deze 4de zomerranking.
In de verliezersronde was het Roel Edel
en Joeri Vermeer die het tegen elkaar
mochten opnemen.
Na een leuke partij was het Roel die de
partij won en zich op mocht maken voor
een finale partij.
De andere finale darter moest voort
komen uit de partij tussen Antionette
Lammers en William Lloyd.
Hier was het William die te sterk was
voor Antionette en vrij gemakkelijk won
en zo ook in de finale terecht kwam. Sa-
men maakte ze er een leuke partij van en
het was Roel die zich tot winnaar mocht
laten kronen voor de verliezers ronde.
Hij won na een leuke partij met 3-1.
De hoogste finish bij de heren ging deze
avond naar John Turner met een finish
van 110. In totaal werd er 1 keer een
180er gegooid en dat betekende voor
deze darter een gratis consumptie. Hier-
bij willen wij Irish Pub Finnegans weer
bedanken voor hun gastvrijheid en fan-
tastische speelruimte met een gezellige
sfeer en vriendelijke bediening en niet
te vergeten de lekkere hapjes. Verder
wil ik iederéén weer bedanken voor een
gezellige middag darten en hoop jullie
allemaal weer terug te zien tijdens de
volgende zomerranking op 1 juli 2012.
LET OP!!!!
We starten deze middag om 13:00 uur
(ivm EK voetbalfinale) met de loting
dus kom op tijd.
Ben je wat later? Laat dit even weten aan
één van de bestuursleden voor 13:00
uur dan kunnen we je toch inschrijven
maar je dient dan wel uiterlijk om 13.20
uur te zijn.
Stefan Blom Winnaar 4de zomerranking
Dart Vereniging Rozenburg
in Irish Pub Finnegans
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 11
De Schakel
E
v
e
n
e
m
e
n
te
a
g
e
n
d
a
R
o
z
e
n
b
u
r
g
28 juni, Voorjaarsconcert Roz. Mannenkoor De Ontmoeting
7 juli, 10.30-13.30 Het Vierkantje, fototentoonstelling Oudheidkamer
4 augustus, 10.30-13.30 Het Vierkantje, fototentoonstelling Oudheidkamer
1 september, 10.30-13.30 Het Vierkantje, fototentoonstelling Oudheidkamer
8 september, 10-16 Het Vierkantje, fototentoonstelling Oudheidkamer
22 september, 15 en 20 u Popkoor Given, A knight like this De Ontmoeting
29 september, 10-16 Verzamelbeurs Adventskerk
29 september, 8-13 Najaarsrommelmarkt Immanuelkerk
3 oktober, 19.30 Bingo, Rozenburgs Dameskoor De Ontmoeting
13 oktober, Jubileumconcert Rozenburgs Mannenkoor; De Ontmoeting
27 oktober, 20 Najaarsconcert Rozenburgs Dameskoor; De Ontmoeting
24 november, 12 Intocht Sint Nicolaas Terrein Waterstaat
8 december, 8-14 Kerstmarkt St. Jozefkerk
14 december, 16-20.30 Kerstmarkt Immanuelkerk
21 december, Kerstconcert Rozenburgs Mannenkoor; De Ontmoeting
Vermelding geschiedt kosteloos, uitsluitend na een officiële schriftelijke opgave
bij het bureau van De Schakel, Postbus 24, 3140 AA Maassluis (www.thuisbladen.nl)
door of vanuit het bestuur/secretariaat- of organisatie van een evenement.
Het evenement moet een openbaar karakter hebben en mag geen commerciële
bedoelingen hebben.
Woensdag 20 juni jl. werd voor de 12e keer
de Wielerronde van Albrandswaard verre-
den in de dorpskern van Rhoon. Er namen
ongeveer 140 wielrenners deel aan de wed-
strijden verdeeld over twee categorieën.
Een wedstrijd voor Amateur/Sportklasse
renners en een wedstrijd voor Elite/Belofte
renners. Verder waren er tussen deze twee
wedstrijden drie manches met derny kop-
pels.
De Amateur/Sportklasse renners beten de
spits af en gingen van start met 70 renners.
Na een half uur wedstrijd ontstond een
kopgroep van drie renners. De sterke Ton-
nie Akkerman, William de Wolf uit Rid-
derkerk en Marijn Pijper, renner van PRC
Delta, uit Hoogvliet. Het jagende peloton
probeerde diversen malen de koplopers
terug te halen, maar de heren waren weg
en bleven weg. Na 50 kilometer koers was
het Tonnie Akkermans die na een ziedende
sprint met Marijn Pijper als winnaar over
de finish kwam.
Direct hierna ging de eerste manche met de
derny’s van start. Er waren twaalf promi-
nenten afgereisd naar Rhoon om hun kun-
sten achter de derny’s te vertonen, waaron-
der enkele bekende oud-profrenners zoals
Steven de Jongh, Steven Rooks, Johan van
der Velde en Maarten den Bakker. Ook en-
kele bekende regiorenners, zoals de gebroe-
ders Edward en Arthur Farenhout, gaven
acte de presence.
De prominenten hebben twee manches ach-
ter de derny’s verreden. Er was veel publiek
gekomen om deze wedstrijden te bekijken.
Het was Steven de Jongh die de eerste man-
che won, Johan van der Velden werd twee-
de en Edward Farenhout derde. De tweede
manche werd gewonnen door Steven Rooks
gevolgd door Maarten den Bakker en als
derde Ton Griep.
Tevens was er een dernykoers met een mix
van twaalf renners allemaal uit de stal van
wielervereniging PRC Delta uit Spijke-
nisse. Dit is de vereniging waar de plaat-
selijke renners lid van zijn. De spannende
dernykoers werd gewonnen door Arie Teun
Roobol uit Rhoon, David de Leeuw even-
eens uit Rhoon werd tweede en Dave Klein-
jan uit Spijkenisse werd derde.
Na het dernyspektakel waren de Elite/
Beloften aan de
beurt. Ook voor
deze wedstrijd
stonden er maar
liefst 70 renners
aan de start. Het
was een snelle
wedstrijd met een
gemiddelde van
45 km/h. Er ont-
stonden diverse
demarrages die
niet van de grond
kwamen. Met nog
een ronde of tien
te gaan reed er een
kopgroep weg uit
het peloton van
zo’n tien renners.
Zij bleven tot aan
de finish bij elkaar
en streden om de
eindprijzen. De
uiteindelijk win-
naar werd Bart
Vendrig uit Mau-
rik, tweede werd Dennis Kreder uit Zeven-
huizen en de derde plek ging naar Robert
Berk uit Bergschenhoek.
In de achtervolgende groep behaalde Jaap
de Man een verdienstelijke 14e plaats. De
plaatselijke favorieten Arie Teun Roobol en
David de Leeuw zijn respectievelijk op de
31e en 32e plaats geëindigd.

De Elite/Beloften wedstrijd telt mee
voor het Rabo Wielerklassement
Het klassement bestaat uit drie wielerron-
den: de Ronde van Ridderkerk gereden op
23 mei jl., de Ronde van Albrandswaard en
als laatste de Ronde van Barendrecht op 7
juli a.s.
Als winnaar van de Ronde van Ridderkerk
stond Koos Jeroen Kers bovenaan in het
klassement en startte hij in de groene lei-
ders trui, maar hij moest na de Ronde van
Albrandswaard zijn trui afgeven aan Den-
nis Kreder. De laatste wedstrijd in Baren-
drecht zal nog spannend worden, omdat er
nog veel kanshebbers zijn om het klasse-
ment te winnen.
De stand in het klassement is als volgt:
1 Dennis Kreder Zevenhuizen 49
2 Robert Berk Bergschenhoek 42
3 Koos Jeroen Kers Amstelveen 41
4 Mitchell Huenders Hoofddorp 40
5 Lars van de Vall Ouderkerk a/d Amstel 37
Wielerronde van Albrandswaard
weer een groot succes
Kleintje
Natuur
Een mooie zomerdag
De zomer van 2012 kenmerkt zich door het
weer, dat meestal veel regen geeft en weinig
zonnige dagen. geeft. Enfin, de zon scheen
die dag en ik liep in en uit de tuin, waar nog
van alles te doen was.
Steeds keek ik naar de bloesem van de vuur-
doorn. Daar was vorig jaar een glasvleugel-
pijlstaart bezig nectar te zuigen. De vlinder
vliegt heel snel van bloem naar bloem en
tot mijn spijt lukte het niet, hem te fotogra-
feren. Nu verwachtte ik de mooie vlinder
maar ze komen nooit als je er op rekent. Als
altijd sta ik open voor verrassingen en ik
keek dan ook niet raar op toen ik in de gang
langs de kapstok liep en daar, op de mouw
van mijn lichte regenjas, een schorpioen-
vlieg aantrof. Een mooie verschijning, niet?
Dit insect kreeg de naam schorpioenvlieg
doordat het mannetje een rood paringsor-
gaan aan zijn achterlijf heeft, dat meestal
omhoog gekruld wordt meegedragen en dat
lijkt op de angel van een schorpioen. Dit
aanhangsel is de tang waarmee het manne-
tje zich bij de paring aan het vrouwtje vast-
grijpt en naar zich toe trekt. Voorafgaand
aan de paring vindt een bruidsdans plaats.
In dit geval durf ik niet te zeggen van welk
geslacht de schorpioenvlieg van de foto is.
Tijdens de paring heeft het mannetje lek-
kere hapjes voor het vrouwtje, hij voert haar
met speekselballetjes, een liefdesmaal dat
belangrijke bouwstoffen in zich heeft, voor
het legsel. De gewone schorpioenvlieg (Pa-
norpa communis L.) is eigenlijk helemaal
niet ingedeeld bij de vliegen, zij vormen een
eigen insectenorde. Opvallend is de met een
‘snavel’ verlengde kop. Die snavel is voor-
zien van bijtende monddelen. Snel, voordat
er iemand bang wordt, deze insecten doen
geen mens kwaad. Schorpioenvliegen en
hun larven eten alles wat maar denkbaar is,
dierlijke en plantaardige kost, graag in ver-
rotte of halfvergane toestand. De spijsverte-
ring vindt op een bijzondere manier buiten
de mond plaats: Het middendarmsap, dat
spijsverteringsfermenten bevat, wordt op
het voedsel gespuwd, waardoor het gedeel-
telijk vloeibaar wordt. De opgeloste voe-
dingsstoffen worden daarna met de snavel
opgezogen.
Eitjes worden in een kuiltje in de grond
gelegd, 25 tot 75 bij elkaar. In het begin le-
ven de larven dicht bij elkaar, later gaan ze
uiteen. Daarna leven de rupsachtige larven
tussen bladresten in een tunnel, ze kunnen
zich voor en achteruit in deze ruimte bewe-
gen. Hier eten ze rottende plantendelen en
kleine insecten. De larven hebben 3 paar
borstpoten en 8 paar buikpoten, ze ver-
poppen zich in een kamertje in de grond.
Kort voor het grote moment dat de imago
tevoorschijn komt, breekt de pop de bedek-
king van de popkamer door en baant zich
een weg naar buiten, waar gezelschap is van
vele soortgenoten die van mei t/m septem-
ber overal rondvliegen. Ze zijn maar klein,
spanwijdte 25 tot 30 mm, maar toch is de
schorpioenvlieg een indrukwekkende ver-
schijning.
Cornelia Molendijk - van den Enden
Klavero nieuws
De hoogste tien van vrijdag 22 juni
1e T. Bosch 5319, 2e C. Overkamp 5069,
3e A. Degeling 5033, 4e C. Degeling 4865,
5e H. Keyzer 4594, 6e L. Broerse 4577, 7e
P. Rijneveldshoek 4569, 8e T. Visser 4566,
9e K. van der Poll 4554, 10e J. Otte 4519
punten.
De laagste van die vrijdag was W. Sekeris
met 3797 punten.
Clubkampioenschappen:
1e J. de Gelder 5046.08, 2e J. Keizer
4997.43, 3e E. Harms 4876.15, 4e B. de
Bie 4853.14, 5e J. Duijkers 1804.00, 6e A.
Degeling 4754.22, 7e M. Degeling 4748,41,
8e C. van der Sluis 4747.85, 9e K. Muyzer
4735,80, 10e A. Boertje 4714.89 punten.
Wij klaverjassen iedere vrijdagavond vanaf
20.00 uur tevens hebben wij 1 september
a.s. een halve marathon van 10.00-22.00
uur opgeven en informatie bij E. Harms 06-
38278140.
26 JUNI 2012 ROZENBURGSE COURANT 12
Uitkomst jongeren-
deelraad in Rozenburg
De deelgemeente Rozenburg organiseerde
in samenwerking met ProDemos, Huis voor
democratie en rechtsstaat, op donderdag 21
juni 2012 het project ‘de Jongerendeelraad’.
Het uitgangspunt van deze dag was de jon-
geren wegwijs te maken in de lokale poli-
tiek.
Eenendertig leerlingen uit klas 3 van het
CSG Penta College spraken gedurende de
dag met politici en ambtenaren om hun pro-
jectvoorstel in het thema `Als wij het voor
het zeggen hebben` in te vullen.
Jongeren- deelraadsvergadering
In de jongeren- deelraadsvergadering pre-
senteerden de leerlingen in de eerste ron-
de de projectvoorstellen van maximaal €
4.000,- zo duidelijk en zo wervend moge-
lijk. Daarna volgde een ronde waarin ieder
project om de beurt in debat werd gebracht.
De overige leerlingen brachten hun stem uit
wat leidde tot een winnend project. Dit pro-
ject wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Winnend project
Het winnende project bestaat uit een mid-
dag met workshops zoals visagie, break-
dance, graffiti en body-combat, welke geor-
ganiseerd wordt in het weekend aansluitend
aan Jeugdland (week 33).
De definitieve invulling van de middag
wordt in overleg met de leerlingen en de
deelgemeente Rozenburg vastgesteld.
Renovatie Molenveld
Aankomende donderdag 28 juni zal tijdens
de deelraadsvergadering door de coalitie-
partijen: GBR, PvdA, CDA en HvR een
tweetal amendementen worden ingediend
betreffende de renovatie van het Molen-
veld. Na de wielerronde van Rozenburg en
de kermis is nogmaals duidelijk geworden
dat het opknappen van het Molenveld hard
nodig is!
Ook hebben wij naar de argumenten van
burgers geluisterd omtrent het multifuncti-
onele trapveld. Wij zijn tot een alternatief
gekomen en zijn van mening dat wij op deze
manier het Molenveld en de omgeving hier-
van zo min mogelijk belasten.
De coalitie zal een voorstel aan de deelraad
voorleggen waarin het Molenveld zal wor-
den opgeknapt waardoor het een nog mooi-
er evenemententerrein zal worden.
Namens de Rozenburgse Coalitiefracties,
CDA, GBR, HvR en PvdA
Het gaat weer gebeuren de bekende deuk-
jesdag bij Expert v.d. Groef in Brielle.
Na de drukte rond het voetballen met de
verkoop van veel Led/Lcd tv’s hebben we
weer het nodige witgoed verzameld.
We blijven actief want de Olympische Spe-
len komen er aan en ook dan hebben we
weer hele leuke aanbiedingen in Led/Lcd
tv’s. We hebben tijdens de EK heel
veel oranje barbeques kado gegeven
en hopen dus op een warme zomer
zodat ze ook gebruikt kunnen wor-
den. En om uw vlees en drankjes te
koelen hebben we dus weer heel veel
voordelige koel en vrieskasten met
een kleine beschadiging. Inmiddels
hebben we al weer genoeg voorraad
om de voormalige showroom van
Luveto [achter het Esso tankstation]
om te bouwen tot een witgoed paleis.
We krijgen ontzettend veel vraag
naar onze deukjesdag, zelfs van
buiten onze regio wordt er geinfor-
meerd wanneer er weer een deukjes-
dag is. We hebben de beurzen van de
fabrikanten allemaal weer gehad en
onze slag weer geslagen en daarvan
kunt u nu gaan profiteren.
Vele merken w.o. Siemens, Bosch,
Miele, Bauknecht, Whirlpool, Aeg,
Zanussi etc. met 30 tot 50% korting
op de catalogus prijs met volledige 2
jaar garantie.
We hebben de nieuwste was en
droogautomaten met zelfs 10 jaar
garantie op de motor. Uiteraard den-
ken de fabrikanten aan milieu en
zuinigheid en staan er de nieuwste
apparaten bij die aan alle eisen voldoen.
We kunnen U ook helpen met alle inbouw-
apparaten voor een leuke prijs.
Werkelijk schitterende apparaten die u al-
leen zelf mee moet nemen, maar daar hel-
pen wij u graag mee, dus kom met een busje
of aanhanger.
Zaterdag 30 juni Deukjesdag bij Expert v. d. Groef Brielle
Om teleurstelling te voorkomen raden wij
U aan om deze dag niet uit te slapen maar
lekker op tijd te komen, dan heeft u ruime
keus. Wij zien u graag zaterdag 30 juni van
09.00 tot 13.00 op de Thoelaverweg 2 [Esso
tankstation] tegenover de Jumbo.
Zie de advertentie elders in dit blad.
Op dinsdag 19 juni 2012 vond er een bij-
eenkomst plaats in de raadzaal van het
deelgemeentehuis. Zo’n 35 geïnteresseerde
bewoners waren aanwezig.
Tijdens deze bijeenkomst werd een toe-
lichting gegeven op het voorontwerpbe-
stemmingsplan van het Multifunctioneel
Centrum (MFC) door Sebi den Breejen,
planoloog, en Caroline Ploeger, project-
leider, van het RBOI Rotterdam. De avond
werd voorgezeten door deelraadvoorzitter
Paméla Blok-van Werkhoven.
Verder waren aanwezig Lloyd Stenhuys
van Stadsontwikkeling Rotterdam, Frank
van der Lans en Luc Vijgen van DCMR
en Bas Buitendijk van VRR. Door middel
van een presentatie werden bewoners en be-
langstellenden geïnformeerd over het voor-
ontwerpbestemmingsplan en de daaruit
volgende procedure. Een aantal bewoners
heeft vragen gesteld die terplekke werden
beantwoord. Sommige vragen worden op
een later tijdstip beantwoord.
De presentatie is te zien op www.rotterdam.
nl/mfc_rozenburg
Procedure
Na het voorontwerpbestemmingsplan volgt
het ontwerpbestemmingsplan dat om-
streeks vanaf half augustus tot eind sep-
tember ter inzage ligt bij de deelgemeente
Rozenburg. Het is voor bewoners en belang-
hebbenden dan mogelijk om schriftelijke
reacties te geven.

Ontwerp MFC
Een commissie is op dit moment bezig een
aantal architectenbureaus te selecteren die
een ontwerp voor het MFC mogen maken.
Deze ontwerpen zullen dit najaar te zien
zijn in een expositie in het deelgemeente-
huis. Iedereen wordt in de gelegenheid ge-
steld om zijn of haar mening te geven over
deze ontwerpen.
Zou-ie er ooit komen, de Blankenburg-
tunnel? Of wordt het misschien toch een
Oranjetunnel? Voorlopig is het besluit tot
de aanleg van een nieuwe oeververbinding
ten westen van de Beneluxtunnel uitgesteld,
tot vreugde van de tegenstanders, totdat er
een nieuwe Tweede Kamer aangetreden is.
Het demissionaire kabinet mag namelijk
over zo’n onderwerp geen onomkeerbare
besluiten nemen. Dit betekent tevens dat
de ontwerp-Rijksstructuurvisie NWO niet
ter visie wordt gelegd. Wel gaat men door
met een aantal langlopende (natuur)inven-
tarisaties en ook de projectorganisatie blijft
bestaan.
19 jaar geleden al eerste spa in de grond
Bij het opruimen van mijn archief, de foto’s
zijn naar het Streekarchief in Brielle ver-
huisd, kwam ik een foto tegen van oktober
1993. Twee CDA-kamerleden, Ries Smith
en Pieter Jan Biesheuvel, brachten toen een
bezoek aan hun partijgenoten van de afde-
ling Rozenburg. De heren waren deskundi-
gen op het gebied van verkeer en vervoer.
Wethouder Jac. Hobbel bracht tijdens dit
bezoek het toen al knellende verkeerspro-
bleem, namelijk de slechte ontsluiting en
bereikbaarheid van Rozenburg, onder de
aandacht. Het is toch wel wrang om in het
artikel in de Schakel van 26 oktober 1993
over dit bezoek te lezen dat de problemen
van toen 19 jaar later nog steeds de proble-
men van nu zijn. De heer Piet Koornneef,
destijds fractievoorzitter van het Rozen-
burgse CDA, noemde als knelpunten de
verwachte geluidshin-
der van de Betuwelijn
en de verslechterende
oeververbinding Ro-
zenburg- Maassluis.
Hoe actueel! Ook toen
al was er bij het Rijk
weinig geld voor grote
projecten. Er was een
staatsschuld van 370
miljard gulden! De
Tweedekamerleden
beloofden te kijken
naar de aardgasbaten
om toch de aanleg van
een tunnel mogelijk te
maken: “waar een wil
is, is een weg en waar
een weg is, is een tun-
nel!
Om een en ander te
onderstrepen toog het
gezelschap naar de oe-
ver van de Nieuwe Wa-
terweg waar de beide
heren optimistisch een
eerste spa in de grond
staken op de plaats
waar de Blanken-
burgtunnel zou moe-
ten komen. Men kon
niet zeggen wanneer
hun werk zou worden
voortgezet….
Anneke Boskma-
de Zoete
1993: de Kamerleden Smith en Biesheuvel steken de eerste spade in de grond
voor de Blankenburgtunnel.
Plannen Blankenburgtunnel voorlopig weer in de ijskast
Presentatie voorontwerpbestemmingsplan
MFC Rozenburg goed bezocht

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful