M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[AINI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.

,2'012:

A'C:TE A,LE O'IR'GANELOIR ALIE AO'MIIINIISTRA'TIEII ,
[MIN~,STERUL [0 E,ZV0 LTAR II REGIONALE
-

10 E

S

PIUBLIC'E

E,CIAlIT'ATIE CE,NTRAIL,E

S,[ITU[RIS,M[U[LUII
~I -

,QIRDIN pentru ,a barea Reglleme,ntariii tehnlce "Speci'fi,c,a1,iietehnlca priiviind produse diin 01,e,1 utlllzate pro ca armaturl: cerlnte si crlteril de perfnrmanta", lndlcatlv 81 0'09-2011 ,, ,
'

Avand in vedere Proeesul-verbal de avizare nr.. 3 din 21 decernbrie 201'1[ al Comitetului tehnic de coordonare gen,era,la din cadrul Ministerului Dezvoltarii [Region,a~e,sl Turismulul, In conforrnitate cu prevederile art 10 si alii,. 38 ,a~~n., din l.eqea nr. 1Ol1 '995 privind G·a~~itate,a constructii, cu modficarile 2 in ulterioare, sle art 2 alin, (3.) si (4) din Rf~,gulame,nt.ul privind tipurile de regllementari tehnice si de cbeltuieli aferente activitatii de reg:.·ll'ementare 'in constructii urbanism, arnenajarea teritoriului si habitat, - ap..obat p..in Hotararea Guvernului nr. 203l2003, oentru r ..r · I, lIT-'" aprobarea R'e'gula,me'nt.ululi privind tipurile de reqlernentari tehnce si die, cheltuleli aferente ,actl~v~tatii de reqlernentare in constructii urbanism, arnenajarea teritorlului 9~ihabitat, precurn 9ii a Normelor rnetodoloqice pr~v~indcrlterille si rnodul de slocare a, sumelor
1

.

11

-

necesare unor lucrari de tntorvcntic 'in prima urg: cnta la constructii vulnerabue ,si care prezinta pericol P' ollc. e:u mod[iifiie:arile .si u completarlle ulterloare, si ale Hotararf Guvernului nr, 1.01,6/2:0'04 privind rnasurile pentru orqanlzarea sii reallzarea schlmbulul de lnformatll in domeniul standardelor sii reg:'llelmentarilor tehnlce precum si el re'g> ulllor referltoare la servlcille socletaf lnformatlonalc lntre Romania si statele rnembre ,a~e, Uniun[]ii E.urop,ene, precurn si Comisia Europeana, cu rnorfificarile ulterioare in lemeiul art. 5 oct. U lit, e)·•si ,al[ srt. 13 a[l~in. ('6)·din Hotararea Guvernului nr, 1,.631/20 09 p••• • •• rj'viin,d orqanizarea si funcfionarea l~ [Ministerului Dezvoltarii [R'eg.onale sii Turisrnului, cu modlficariie siil comoletarile ultertoare, i
~ .. ' , :F~' • ~ ! ~ J ~' , . ~ . , 'I
1

f··

.

!

'j

.

J

mlnlstrul dezvoltarll F'egionale
=

,i

,

turlsmulul emiite' prezentul ordi~n.,

Art 1., Se aproba Reglementarea tehnica ~,S,peciific,a~i,e tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si~ .., ~ , criterll d,e p.. rforrnanta", indicafv S,T 009-20'11 e elaborata d,e lnstitutul die Cercetsri pentru Echlpsrnente ~i Telhnologii 'in Constructii leEe'ON - S~A"!I prevazuta in anexa care face parte ilnteglrant,a din prezentul ordln. Art. 2., Prezentul ordln se publica in Monltorul Oflcial] alii R'Olmaniiei, Partea I~ $i intra, in vlqoare Tn 90 de zile ,de la data ~ P'U bllcaril. Art, 3., - t.a data intrarf fin viqoare a prezentului ordin, R,e,g~[,ementareatehniica ",Spe'c~ifica~,ie t,ehnica privind produse ,diin ate I utilizats ca armaturi: cerints si criterii de perforrnanta", indicatlv ST '00'9=05, aprobata prln Ordmul minlstrulul transporturilor, constructiilor si turisrnului nr, 1 ,.'944/2005~ publicat
f

in Monitorut Oficia.l ,all Romanlel, Partea I~n r. '1,.086, si 1 .,086 bis din 2 decembria 200 5" cu modificanle ulterioare, sa abroqa.
~'
1

'!
.

=

..

"

~

,

I

~

j

!

.

IR,egle;ml,entare,a tehnlca prln prezentul ar,dmn a fast ado ptata cu respectarea procedurii de notificare ,201110659lR!O J din 22, decernbrie 201'1, prevazuta de [D~rect,iva '98134/CE a Parlamentului European si a Consiliului dln 2,2 []un~e 1'99 ,8 de stabilire a, unei procedurl pentru furnizarea de lnformatii in dorneniul standardelor si reqlernentarilor tehnice, publicata Tn .Jurnalul Oficlal a [I Comunitatilor Europ'ene L ,204 din ,21 lulle 19'98" rnodlticata prin Dlrectiva 98/4,81CE a Parlamentulul European si a Consiliului din 20! ~u[liile, 9,8, puolicata in Jurnalul 19' Oflcial a[1Cornunitafilor Euro()ene seria L nr, 217 ,di~n5, august 199'8,.
1

* aprobata

p. [Ministru[1 dezvoltarii reqionale sl turismului,
Gheo'ir'ghe N,a,stas,ia, secretar generalll
Bucurestl, 1,0 aprille 2:01.2.,
N[Ir.,

683,.
A,NEXA

SP'ECIFI'CATIE
,

,
:I ,

TEHNIC,A
~

prlvlnd produse din otel utiliizate ca armaturl: cerinte sl criterii de performanta,
'1~Prsvedarl

iind~cat~v S'T '009

2011

g,e,neral[,e

1. 1'. ,O'biec,t Prezenta specificafie tehnica stebileste cerintele si crlterlile de performanta, necesare produselor d~in otel cu supratata ~., neteda, cu nervuri seu arnprente, pentru a, fi utiil[izat'8 ca arrnaturi in elements si structuri din beton armat si betor- precornprirnat, Ilivrate ca produse finite sub forma de: a) otel beton larninat la cald livrat sub, forma die, bare, colaci (bobme) sau prod use derulate: [b) panouri de plas.e :sud,at,e fabri'Gate in uziin,8r pe ma~iini; sarme' la,miinate I,a re,oe; c) c·arca,s'e cu zabrele:
" !, ~'
. .

!

!

d) produse fasonate si/sau asambtate ([~e,gate,):; ,e) oteluri pentru armaturi pretensionate (sarme, toroane, bare). Prezenta spccficatie tehnica nu se eplica 18 urmatoarele cateqorf de produse: a) oteluri nesudaolle pentru armarea betonului: b) otsluri acoperite CUI zinc pentru armarea betonului: c) oteluri acoperite CUI ra,~iini epoxidice pentru arrnarea
.
~.

-

betonului: . d) oteluri rezistente la coroziune pantru armarea b,etonul[uii; '8) b'enzi ampr,entale; f)1 profilele I,aminate ut.ilizal,e ca ,arm,atura rigid,a; ,g) produse,le: ut~iliz,ateca armatura disp,ersa,.

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[A[NI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
Cerintele si criteritle die perforrnanta stabilite prin prezenta epecificatie tehnica au in vedere prevederile reqlementarjlor teh nice, referitoa re la proiecta rea si execuna e lemente lor .si~ structurilor din beton armat !?i beton precompnmat, precum ~i ta proiectarea cl[adiri~[llo,r~i a, alter constructtl de lnqlnerle clvlla in zone seismlce in vlqoare.
~" !'

., ,0" (F's,. F''W~ F)'· (ii~~i)comportarea la oboseala; 1.2" Domeniu de apl;care (iv) aptitudinea la Indoire; '11 1~Cerintele prevazute in prezenta specficatie .2~ tehnica b] aderenta si g.,'.eometrla su p rafetei: sunt obliqatorii pentru factorf responsabif de utllizarea (i) g'e'o'imetria, suprafstel otelurilor cu nervurl fR,; produselor mentionate la subcapitolul 1.1~,~i anume: (H) qeornetria suprafetel otelurilor cu arnprente fp;: a) proi ,eeta nti· c) sudabilitatea ~i compozitia chimica (pe otel llchld); [b)veriflcatorl de proiscte: d) dirnensiuni. ,,~masa si tolerante: , c) experti teh nici; (~) diarnetre, secnuni: d) responsabill tehnici CUI executia lucrarilor: O~) mase pe metru liniar si tolerante: e) dirigintii de specialltate: (ii~~i)lungi~mea barelor: f) prelucratorl, reprezentaf prin unita~ii[le care, fasoneaza (iv) masa eolacului: produsele ,di~notel sub forma de armaturi, p,e care ~[efurnizeaza (v) dirnensiunlle plaselor sudate; executantl lor; .. (vi) dimenslunlle carcaselor cu zabrele. g) .. executantl, Ire [P··I rezentatl prln unitatils care "pun In ,O"p··.,elr,a armatura, lnclusiv C8'a, tasonata 'in unltatile proprll. (2) Cateqorlils de rezlstenta pentru produsele d[iin otel pentru '11 ~ ~ [Fabricanti i, re prezentanti ii a utorizati a i acestora. 22 arrnaturi, in functia de valoarea caracteristica a limltel de iimportatoriii si distribuitorii die,produse d[ijinotel destinate utilizarii curqera, sunt 'in contormitats cu tabelull nr, 1. ca arrnaturi in elernente si structuri din betcn armat si beton precornprirnat trebuie sa la 'iJ'n conslderare prevederlie prezentei Tabelul nr. 1 specificatii tehnice pentru ca activitatea de comerciallzare a acest.or produse sa, It?i atlnqa scopul. L~mUadie curqere ea teqona de rezl ste nla, Re (RpO,,2) 1.3,.Armoniz'area cu r-eg'le,m,e,ntariJeUniunii Euro:pene
, ,!' :' ,'"
.'. l" _ _ _ _ ,'"' : j' '

O~)

,(:',1.2',).' ,~rezistenta,, la tractiuns Rml; , (i,.,3) ,_ raportul [Rm/Re (RpO 2); (i~4)' - ,a~unglire,a, tota la, la forta maxima Ag1t; (L5)' - ,a~unglir8' la rupere An; forta die, forfecare a tmbinarilor sudate sau rnecanice
"" "

j

~"

.!,

_

'I'

"

"

i

'

t

'

..

'11

J

~

Cerintele sii criteriile de perfonnanta pentru aceasta cateqorie de prod use, sunt stabnlte In urmatorul context: a) luarea in considerate a prevedenlor Hotararii Guvernulul nr, 1622:1200,4 privind stabtllrea condltlllor de mtroducere pe [piat,a a produselor pentru constructil, republicata, CUI modfflcarlle si~ completarile ulterioare (transpune Diir'Bct.iva 89/106/CEE a Consiliului din 2:1 decernbrie '119,88 prlvind apropierea actelor CUI putere de Ie!gl 8, si a acta-lor administraiive al'8 statelor membre referitoare la materialele de construcfii); '. , [b) preluarea de- catre Asociatia de Standardizare din Romania a standardelor elaborate de Comitetul European pentru Standardizare pe baza mandatului CE, MIJ115, sl a standardelor IS,IO sl [EN prlvind tncercarlle: c) rsvizulrea mandafulul 'CE M/115; d) luarea in considerare a aspectelor partieulare pentru Romania in ceea ce priveste protectia antiseismica, aspeete care irnplica cerinte stricte privind utilizarea acestei catcqorii de produse ce contribuie determiinant ~a satisfacerea cerintei esentlale privind rezlstenta mecanica ~,i stabllitatea constructl, i[10 r: e) prevederile standardelor romans din cateqorla ,A (conform docurnentelor interpretative) .•si ale reqlernentarilor tehnice de oroiectsre si executie a elernente or si structurilor dliin beton I'r' arrnat si beton precornprirnat.
! !! , '

(N/mm2)

1

240
340

1

,2

1

l'

r

3
4

400

1

45,01

5,
6

,5001 6001

(3) 'Cate'gorili~le, de duct~lliitate tn functie de ,allungire-a la forta, maxima A·· alunqiroa [Ia":' ..gt ,", rupere A..n precum si de raportul R·',· ·, ,,""R', .. ....,. .. mile (RpQ,,2) (rezlstonta la tractiune/lirnita de cur,gere) sunt in conforrnltate cu tabelul nr. 2:,. ... In absenta unei sp eclflcatll tehnice armonizate (standard ... , , european armonlzat sau aqrernent tehnic european) se admit urmatoarele valori;
j'." '.. . [ .' . j .. . '., ~ . .. ... .. ..... ... .

.

Tabelul nr, 2
C at·eg orl a die d u ctl I itate

..

'j

!!

'!

ta forta maxi m,a
_ ._ " 'r '" " ""

A~ungirea

2:,.Cerillte speclflce
:I _

&~)
"

"" "

"

A~ungiirea ta rupere An
(%)

Rapor1u~

Rm!Re (Rpo ,2)

2.1,. Cerinte speciiic« ,

p_""e,ntru "~rodus'el,e'din' otel ,
p'
"

2. '1.1. pelll1tru ,armaturi uti Iizate in elleme nte

armat

,i

min, 6,~O

s'tl'lU ct,u ri din beton

A
B
,

" 1 .}' _a m~n~ ,-:5 w~,

Imin,. 5",0 Imin,. 7 ~15
min~ 1,25

(1) [Pr~inci[palel,eGerrin\e o[bligatorii [pentru pro,duse,le din ote[l[ p,entru armlatur~i utilizate in el,emente '9i strUicturi din bet.on armat se, r,efer-a [I[a: a,) caracte-rislic,i me,cani,oe: (i) ,caracteristicile die tractiun,e: 01.1) - [Iiimita, ,de curgere, Re (RpO~,2);
" " !

c

Imin,. 7 ~,5
. ~

min,. 1,25

u ne IispHcUI catii t.eh nice erma n IZ8t8 se ad mlIIe s i cate'g·.a rl a A.", IP' cu m si u rm atoa re~e va Iori : . re ___pentru sarme cu di,amletru~ nominall de 4jO .... 5j'5 Imm ~nc~usiv; J\gt ;~1 ;Oo/Q:f?i Rm/Re (RIP[},;.2) 2: 1102. j '~'~') na Ila,a do pta re,a ~In e'i .s peciflcalll II te hi nice' ,8 rm on izate, g'a ad m it lJ nmatoars'l e va.!1 ri:: pa o - pentru sarme cu di,amletru~ r'lominall de 4!O ... 5~,5mm incllus,iv! Agt ;:..2!O% !?ii Rm/Re (RIPO,2) > 1 ~03. h",j:) P a t1 a I,a ad opta rea u ne I sp ec.li~1 cati i teln n ice a rmo n ILate se ad mlilte' ~i cate go rl a C:s. ~)P
. . J 1
:I

a rila Ia ad oP'ta rea

Ii

j

10

M'ONIITOIRIUL 'OFICIAL AIL ROMIAINIIE,II" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
In cazul produselor amprentate, aderenta (supratata relativa
! ,

,(4) Cat'8'QoriUe de aderenta in funcfie de' qeornetria suprafetei sunt stabilite astfel: a) pentru produse nstede: prod u s'e III fa,ra nervurl, precum ~i~ e' celie eUI nervuri avand supratata relatlva a nervurf f-"" ,mai mica , R decat valorlle din tabelele nr. 3.1., si 3.2; , Ib) pentru produse de in,a~lta aderenta: produsele cu nervuri, avand suprafata relative a nervurii fR_ cell pufin egl,aliia cu valorile din tabelele nIL 3. 1~si 3.2~ , Valorile rnlnlme a.le supratetel relative a, nervurii fiR pentru otelul baton cu nervuri, livrat sub forma de bare sii colacl, sunt Tn contormltate cu tabelull nr, 3.1.
'

a amprentei)

fp se veriflca pe baza qeornetriei

arnprentelor

prevazute in specificatiile tehnice aterents. ,

(-5),Cerintele
' !

si criterille de' performanta
'!

,

asociats Ilor sunt. si

detaliate

separat

pentru armatunle

utilizate 'in elernente

structuri din beton armat in subcap. 2.4.,

.2~11,.2. pe ntru arm a.1.1.1 rl ut iiizate in e Ie'mente s i structu ri dl i n beta n
ill

,

'

j'

preccmprl mat

('11)Principalele
pentru arrnaturi

cerinte obl[jj,gatoriii~ pantru produsele din otel utllizate

Tabel u I nr. :3~ . 1
D'~ rnetrul no m ~ a I a n
(mm)
<.
-

in elements

si structuri
J

dln beton

1"i1
~

r.r'I'

-< ,4:,0
I..... ":

precomprlmat S8 refera la: a) caracteristlci mecanice:

Suprafata relativa a nervurii fR
J

0,,04,,5

0-0"56-:'
11 -'.' , ,'-',-,.-

0)
i

raportul fortelor

a :: FpO!1/IFm;
!

Valorile minime ale suprafatei relative a nervurii fiR pentru sarmels ,diiin alcatuirea plaselor sudate 8i carcaselor CU zabrele sunt. in conformitate GU tabelul nr. 3·~2.
'I

(H) lirnlta de curqere la tractiune RpO,1; (,'iii~i). rezistenta la tractiune R'm;
~

(iv) rczistenta toroane):

la
18'=
-

tractiune
8'=.X
--

deviate

Di (numai

pentru

Tabelul nr. 3;,.2.

(v )', a-.1u ng: iraa:::'
i
- - -- - """

-

..

fo rt-a>Jm
-!. -

---

-- - - -

iml,a-~A-gt :.
-

I

(vi) modulul de elasficitate E,; b) caracteristici speciale: (i) relaxarea lzoterma:

o iarnetrul

nom in al

(mm)

4",4,~5

s
• J

.

++-3'.".

6"
• •

Suprafata relativa a nervurii fR

0·13·::' 0_, 9.··· ~
. .

(iii) cornportarea la oboseala: (iiiii) rezistenta lla corozi una.
~~ structuri din bston

(2) Calegloriiile die rszistents pentru produsels din otel pentru armaturi uti Iizate Tn elements precomprimat, Lin corelare cu diametrul nomlnat, sunt Lin conformltate cu tabelul nr, ,4,.

Tabelul nr., ,4
Ca tego rla
de rszistenta

Pro d usu 1

Reziste nta la ru pere Rm (N/mm,2.) ,2

D~almetrull nominal

C,onfig_ urrana su p.r.afete·j
"

.

(mm) 3

Neted

Amprentat

Nervurl

o
Sarma trasa la rece

1

4-

-5

6

1

1,5 2:010

2
3
4

,2

1910

' 2..,. 1'0-"-3: 'J 0- 4 " '0-'-:5,'' " '0"-'6'" ',- !O", '.
'7': ,0'1
.
'.-'

x x x x x
,

x
X·'
'.
"

1'770 6, '1'7,20
'1670

2' 5-,-3,' 0-"-3"" 2''--:3' 7···· 4 !O'·4,,5~5·IIO-,5,5==-6, O~ 7,0
'., jl" '".;; ,

4,0

7
B

3;,~IO 4~,0-5,O'-,5,,5-6,,!O6,5-6 19-7 j0-7 ,5-8,,0
1

x x x x

x x x
.

'16.20
'1570

4,5-6,,0-7',

I'll

10 11 Toroane 2: sarme 12 13
,

'1,520
'1470

5,0 4,5

'18 60
1

x
.

x x x
,

'1'770

5 6--6····0-_1

"

":1'

M'ONIITOIRIUL 'OFICIAL AIL ROMIAINIIE,II" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:

11
5
6
,

o
,

1

2

3

4

Toroane :3, sarme

l4 15
16, 1 7' 18 19 ,20
,2'11 .22
'

2:1 60
1

5,2 5,2

2: O'60
i

'1'9'60 '1'920 '18,60 1'770

4,8-5,~2-6l,,5-6,8,,5

x

X
..

',
,

:'

7,5
'6-'.' 8"'-",5""
"

Toroane 7 sarme

2:1,60
2'!O'60
I . . ..

""

,

6,4-6,,85-7,!0-8'1611 ~3=12l,5=12lI9

'1'_"1,.',', .• ,',

-960

9"O=9'~,3='9l6~ 111,0= 11,3-'12,5-'12,9-'13,015,,2'=15,3~15,7'
X
,

23
"

'1'770

25
Toroane 7 sarme
cornpactate
,,

'1670

16 9·,,'~g'" ,0'" 9'·' 3' s a 11,0='12,5='12,9='1,5,,2= 15,,:3-15,7-18,0 '11,,0-11 5,~,2 2
,""""="l"."'-='''',,U=

26,

112,,7= 11 5,,2 '18,20 15,,2 2,6,,'0-26,,5-32,,'0-3,6,'040 ,O
j

x
,

28
Bare

'1'700 '1230
1100
17',,' 5-":-2' 6--, '0"-'2" 6"- 5-'-3'>:,2" '0·'-, 'j ',' "j" " ':j --' ",','

,29

30

x

x

,

36,,0 32

40,0

47,0

'1030

2:5, 5~2,6, 0-,26,5-, 3,2~O=3,6,~O40,~'O=50,,'O

,(3),Cateqoria de ductilitate, in functie de alunqlrea la forta rnaxma Agt sl raportul Rm/RpO,11 58' defineste tn conformitate cu tabelul nr, 5.

Tebelul nr., ,5
Ca tte'goria dedi u c~iIitate
AI Un g. irea la form rn axi mia, ,
,

A_ ~'Qil

.(01 )
IG;l'·

Ra oortu I fa 1r1e10 F

o ~ FpO,1lFp

~.

II

ca ,8rm ~~UU ra
-

Prod usele dl~ ote ~u ti Iizate n
II

prete nsi on-am.

0,85., .. 0,,95

Sarm,e d > 3, mm

D

· ·· mm. 3' 5 •.
'l'

O,85.,~~O~95 OJ85.,~~O,' 97

Toroane dsw e B mm dlsw -c 3, rnm
Bare

2.2, 1 1. Caracm'risticile prod"Jselor ,din otel pentru anna'furl de,s tinate ,('4).·. Cerintele .s~i crlterlile de performanta asociate lor sunt ~ . , deta.l i ate separat pentru a rmatu r'iI,e utiillliizate in elernente ~i~ utllizarii In e/emente s! structun ,din befon ermet, ,a,lecsror p"e'rforman'te trebut« gara,ntate structuri din beton precomprirnat in subcap. 2:,.'6. a) sudabllltatea ~I compozltia chlrnlca (pe otel llchid); 2.2. Cerinfe ,privind a.s-lgurare,a n,;velului' de' performanfa in b) caracteristieile mecaniice (in limitele conditiilor pontru ~ sctivitetee de proiectere st executie ~ ~ rezultatele prelucrate statistic, conform ST 0 09): (i) caracteristicile de tractiune: 2.2,.1. Cara,dteristici specltlce 'ga,rantate la livrarea produselor (L 1), - lirnita de curqere R-e (Rp0 2);: Ultil~~zarearoduselor care fac oblectul prezentei specitlcatll p , (i~2)1 - rezistenta la tractiune Rml; tehnice este cond~t~o,nata ga.rantarea de catre producator a die (L3), '_ raportul Rm/Re (RpO,2); pertormantelor specifice acestora, stabilita prln proiect cu (i~4) ,a~unglire,a totala la forta maxima Ag1t; (L5) ,a~unglire, la rup,ere An; respectarea prevederilor prezentei sp,ecificat~ii tehnice,
,L

'.

"

J'

~

l

,.

-

-

..

1

1

-

-

-

'=

'=

12

M'ONIITOIR[UL

'OFICIAL

AIL ROMIAINIIE,II" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
conforrnitani s-au respectat urmatoarele conditii privind evalua rea rezu ltatelor lncercari lor: ,8) pontru armaturi utlllzate in elements si structuri dln beton

a rim at Pentru toate unitatile de, control al productiel continue". ~ '" rezu ltatele tnce rcari lor au fost corelate si eva Iuate statl stlc (l) diarnefre sectlunl: , (li) mase pe metru ~I~ini~ar tolerante: ~i psntru [R,e,(RpO,2), Agtl, Rm/Re (RpO,2) ~i Rell3ct/Re,nolm (daca este (iii) lunqimea barelor; cazul)•. tinand seama fie' de nurnarul de rezultats care corespund ·,(iv) masa colacului; productiei din ultmele 6 Ilunii.fie de ultiimele ,200 de rezultate sau de eel maii [mare numar de rezultate dliintre acestea, (v) oimensiunile plaselor sudate; (vi) ,d[]mensiiunille carcaselor cu zahrele; IE,v'aluarea, rezultatelor 5,-8 realizat pentru flecare diarnetru d)",aderenta sii qeometria suprafetel: nornlnal. (l) 'geometria suprafetei otelurilor ,CUI nervuri fR; Pentru R€(IRpo,2)'~ Agt !?,iiRm/Re(R,po ~2')s-a res Pe ctat u rmatoa rea, co- nidiiitie : (ii) 'geometria suprafetsi otelurilor ,CUI arnprente fp. , M = kg, > Cv (1) 2".. . '1.2. Ca'rac:te,ris ticile produs,e,'/or din ,o,~el Sln tru B.'rmaturi destin« te 2 p IPentru R'e".actfRe;,nom ~,i llmita supsrloara pentru [Rm/[Re(Rpo,2) "I-~ '.,.. ~ In eJ em,e'ne' SI· S'fUC:turi .. d'" b ton precom'p.rlm'tJ'j t ae ceror t t .. I' '.... Ututzern.. ". ,-,n-e' ~ -..... I .. . tcerea " (daca este cazul) '<-'.: respectat urm :a....•.... [ .. , .......•.. ; [1)1' .. S' a ': ·,:t, condifie: performan,te tre'buie g'srantate M + ks s Cv (2), a) caracterlstlclle rnecanlce (in limitele condltiilor pentru unde: rezultatsle prelucrate statistic, conform ST 009): M este valoarea rnedie a unei serf de tncercari: (i) caracteristicile die tractiune: terea . -. . . ... . S- . ste ba.t . . - sta ndard-. -_.. (i.t) - rsportul fortslor a -: FpO~tlFm; k este coeflclentul dat in functie de rnarlmea considerate si , (~i.2) ~ liimita de curqers la tractluns Rp011:; de nurnarul de rezultate, rnenfionat in tabelul A.,2.1 pentru 0·3) ~ rezistenta Iliatractiune R'm; Re(IRpo,2) ~ii tabelul A.,2:.2 pernru Agt sl RmJR,e{Rpo~2)' IRe~aclR,e',!nom (~i4)" ~ reziste nta la tractame d evia ta""' n (nurna iii (a se vedea anexa nr. 2,; care face parte inteqranta din prezenta pentru toroane): specficatis teih nlea): (~i.5,) -alun;giirea la forta maxima Agt;: Cveste valoarea caracteristca pe tenmen lung[, specificate (~i.6) ~ rnodulul de elasficltate E; pentru rnarlmile considerate: (ll) rszlstenta la Indolre reverslbila ~,ii/sau tndoire: b) pentru armaturi utilizate in elements si structuri ,diin beton (iii) relaxarea izoterma: precornpri mat (iv) comportaroa la oboseala: Valorlle obtlnute la tncercarl, . pentru toate unitatile de control •. ~ ~ (v) rezistenta la coroziune: al productlel continue, au fost corelate ~;.ii evaluate statistic pentru b) g: eometria suprafetei, sectiunl. dlmenslunl, masa sl FpO,! 1; Fmll ,Ag1t ~i relaxare, linand seama fie de nurnarul de tolerante: rezultats care corespunds productlel din ultirnele 6 lunl, fie de (I) diametrul nominal (d); ultirnele 2:00 die rezultate sau de cel[ rnai mare nurnar de (ll) aria sectiunll nomlnale (SnJ; rezultate dintre acestea, (iii) rnasa nominata pe metru liniar de produs (M) ~i~ IE,valuarea, rezultatelor s·-a realizat pontru fiecare diarnetru tolerante: , ~ nomlnal. (iv) dirnensiunile arnprentei (pentru sarme si toroane 8,-,a respectat urmatoarea condliitii,e:: emprentate: a = adsnclmea arnprentei sl c spatlul M - ks >: lev (3,), ,d[]ntre amprente); unde: (v) lunqlrnea de cablare (I) (pentru toroane): M este valoarea medie a unsi serf de, Incercari: (vi) ,d~mensiiuni[le, nominate ale nervurjlor (permu bare). s este a bate rea standard: K' este coeflcientul dat in funcne de rnarimaa considerate si 2.2.2. Confirmarea documentata a. aptitudlinii de uti Iiza re ~ , preconlzate de nurnarul de rezultate, rnenuonat in tabelul A~2,.3FpOi 1, Fm" ,Agt (a se vedea anexa nr, ,2); , (1) Tn vederea acceptaril utilizarii produselor care fac obiectul Cv este valoarea G,aracte·risti'c,a pe· termen lung, slpec,ific.ata, ~)rezentei specwfica.tiii t,ehnmee" ,aptiitudlinea ,de, utilliza,re pre'co,niz,ata trebuie g,a ~~e evaluala sii cOinfir[mata. prin atest,alF'ea d,e p,entrUi ma~i[mile considerate. oonformiitat.e. Atestarea, de conformiitate est.e rea,lilzat:a, d[up,a caz, 2.3, Cerinte privind' p'Todus'sle din otel u,tilizate ca armatu,ra , de org,aniS[m'8 nOitificate; albiliitate s.a,u acre,diitate in condiiliile ,pentru' beton ,a,rmat ,I' ca' armatura nep'retensi'on'B':ta pen,tru bet,g'.n sta,bilite de R'sgulaml8'ntul (CE) nr. 765/2008 ,al P,arl,amlsntuluiii ,preco',mp'rimat European si al C,onsiliului' din 9 'iullii"~ 20 08 dl,€!stalbillir,e a cerint:elor ~ , .2 ,.3,. 1.Cerj nte p.•,ri'y'ind fa.lbriiicarea s ii p. [r'e Iu c ra rea. ,ote lu Ilui 1 , , ~ de a,c.rediiita,re ~,i de supr,ave'glhere a. pi,e'tei in c.ee·a ,ce prive~te (1) Se' ac,cepta utilizarea ;ote[l[ului pentru a c,arui tOIPire ~i comerci,al~izalr,ea, p[roduselor ~i de a,br'og,are a, IR,eglulamentului dl€,ZDXidare a fast ut~lliz:atoriic.are proc,'edeu. (CEE) nr. 33,91'93., t ~'·'I· 111·1· ''''' (2-")S'.··.·.e cc'ep'a"" Ud Iz,are,B COw8CI.or ~I bit or pen ru a carOf -~,•.. a .· . 'are (2) 'in ·anexa nr. 1; care ",ace p,arte' [inte'gra.nta diin pre,zenta sIP,ecifiica.~i~etehnica~, 88 prezinta pro,grame~le' ml~nima,le, d,e f:abricare a fast ut.iliz8,t ,oricare' procedeu de laminare la, calld! cu tt f· '"'-... d· -··11 .. I cond itia c,a acest,a sa fi,e iind icat de c,atre p.- rodlucat.or. In'GSrCaJI [p'sntru 8' es area COfJ"l"ormltatll ~I c,on':.·ltll.B [minima 's (3) Tn a,nex,a nr,. 3, care, fa.G·e J)arte inte'granta din prezenta, pr~i'vind ev,aluare'8 re:zult.at"~llor incerca,ril'or pentru pro!dusf~ spec,rnflc,atl,e tehnica" sunt pr,ezent.atel, iinfor[m,atlvll mlet,ode ,de neac,olperiite, de sp1ecifica\iii te,hni,oe armonizate,~ lam[inare [Ia cal,d ~,iicat,e'goriile de, ducti[ll[]tate ,as.ociat,e acest,or8. 2.2.2, 1, Co.n,ditii minim',ale privind eval.uarea re'zultatelo-r fncercariior , (4) Nu este permis,a utiliz,are.a pentru anm,area, b'etonul[ui a, pentru produs,e nea'c.operft.e' de specific'a fii te,hnice armoniz;a:te proldus,e~or dilin ote~ olbt,inut.,e prin rel,aminarea produsel;or 'fin~ite Se accep.·.ta utilizare,a in 'element'e s.i~structuri din beton ,armat (de eX,-8[mplu: tabl'8, ~,ine)., ~ii beton [pre:G'Omlpf~[m,at produselof din o'tel n,eac,oper~te d'e ,8 (5) D'erularea. ml,ater~iallului din col,sci trebuie ef:ectuata ~)e 0 sIP,ecifiica~i~i t,ehnic,e a.rmon~,zate, d,aca pentru evalusre,a ma9,ina, re'8,lizata pentru acest. ,SOO'IP~
-,

(ii) forta de fortecare a lmlbiinaJ~ilor sudate ssu mecanice (F 5.; Fw'; Fd); rt b I (...) uu comportarea I_aoooseaia: (iv) aptitudinea la Indoire: .. ....., ',0 ,erane,: t, dl·' c ), ',' ~[menSlunlll ml,asa 81 t II
W

-

-

-

-

-

-

,

..

~

I

til

~

--

'~

J

"

,

.

.

t : .. ....•...

,.......:

' ..•..

, ...•.

'!

-

J

e..:-c

,a:~,

l

.

_.

_.

.

-

.

.

.

...

--

'-

.... ~ •

..'

.'

"

"

~"

',_

, . 1~1JI_

.' .

. '.'

,

',.

.

_

~

,

"

J'~'

~'

.

-,

I-

,

f'

=

r

-

~.

1

A

~

,

~

A

.

'~

M'ON[ITO[R[UL 'OFICIAL A[L ROM[AINI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
'(16) Se adrnite utilizarea de plase sudate
'I "',

13

prmtr-un proces de tabricare mdustrial Asarnblarlle la mtersectia sarmelor lonqltudinale si a sarmelor transversale trebuie realizate prin sudare prin rezistenta electrica, astfel tncat sa confers rezistanta la forfecare speclficata Tn standardul de produs, Plasele , sudate pot f a~lcatUlited[in sarme de clase tehnlce dferlte p'e cete doua dlrectli. Plasele sudate cu sarme duble trebuie a~catuiite din sarme duble nurnai pe ,0 s.ingura, dliirect,ie. (7) Se admite utilizarea de carcase GU zabrele realizate nurnai printr-un prcces de, fa bricare industrial. Carca.sele CUI zabrele 8,8 pot realiza din bare si colaci sau dl~n benzi (numai
l'

nurnai si sudats pe rnasini.

realizate

talp~i[llesuperioars) sudate pe rnasini. Imblnarte dintre talpi si diaqonale trebuie realizate prin sudare electrtca sau prin lrnbmari rnecanlce pentru ,8 conferi rezistenta la forfecare t speer '·f" t..... In stan dart ur r e prord US. [ICa_8 _ did
A

,2,.3,.2. Cer~nte prlvlnd compozitia. chtmtca ~ sudabtluatea
J ~

('1[) Sudabilitatea este' deterrnmata prln doua caracteristici: a) carlbonul echivalent (CHQ); b) limitele referltoare I[acontinutul anurnitor elernente. (2) Va[lorile maxima admlse pentru elernentele individuale sl ate carbonului eehivalent nu trebuie sa depaseasca valorile indliiicate in tabelul nr. 6~

(3) Valoarea carbonului echivalent
Ceq

'C'eq

trebule calculata utii~[iiz,and urmatoarea formula:

= 'C, +

Mn
6.'" ..

Cr + [Me + V 5' +

Nii + Cu 1 5, .

(4,)',~
.-

unde slmbolurlle elementelor chimice indica contlnutul in %. ce masa. ,
Tabelul nr. 6
C,arbona

seu
oj

Azotb

Cupru

max.
Analiza chlmlca pe otel ,
,

max.

to

'0/0

'0/0
max.

Va loa r'eaa ca rbonul uii ech ivalent
0/

max,

10

max.

lichidl

" 1022
,:
........

0050 ,,'
':1
, "

-'

...:.'

O~~'O5,O' O,~I05,5
:I

o 0 12
,

~-

1

O~BO
0;85

05.0 ,
-:

1

Analiza chimica pe produs
..

10.2,4 ,

0,,055

0,,0 1 4
1
. iI

0;52:
cu 0, 02°/~,.

~ Se perm ilte·depaslrea vale rillor rnaxlme penjru carbon CLJ °'1,03'%, cu cond iUa ca valoarea carbo nul ui ecaivale nt b Conti n utu rij ma ii m ari de azot sa' ad m lt dace, s.unt preze n te ca nti ttati s ufii cie nte de e Ilelm,e nte ca re fli'xe"aza azotu I.
'! ,

g,a fiie mlcsorata

,(4) Conform prezentei specificatii tehnice, dursbilitatea rr"[ .:,'.' ..': .. •• ' .:",. .": .~"" I~, orocuselor • este". asiqurata de cornpozitia ..' , . ..' - '. 's-peciticata'.. ....'" "1'.11II chirnica.... , .:'[11 [....... '.
i . .' -' '.:' • ...' : • .' ......,

tabelull nr, ,6.
{5) Compozltla chimica este la latilu,diin,e,a, producatorului, dar

porformantci produselor tehnice arrnonizate ~ii

din o\e[11 neacoperite de specificatii
SiS

aplica de catre

producator

in

trebuie

satisfacerea critertllor de performanta prlvlnd rezistenta, deformabi Iita tea,, sudabl Iitatea si posl bi I~itatiIe d,e a raportuui limitei de curqere aparente/vsloarea , , specificata a I · f ..... " preiucrare rnecaruca. TI t d t~ V,B_Iavu t a' ... veoere ,as[~gurare,a limitei de curqere aparente Re! actlRe~ nom se considers ca fiind iotooata [In d'
. .
" '

sa asiqure

conforrnltate ,cu anexa nr, 2,. (2:)Vatortle specificate pentru caracterisnclle de tractiune [Re ([RpO,,2)~ R'm/[Re, ([R,pO,,2), Agt1 si, daca e'ste cazul, valoarea efectiva

¥

valorile caracteristice speciflcate corospunzatoero pentru p-O~915 pentru R,e si p-'O;9'O pentru ,Agl; Rm/[Re, si R,e~actlRe nom2.3,.3.. Cerinle privlnd caracterlsticile mecanlce (-:3),Valorile Re, si R,m'l se calculeaza utilizano sectiunea 2",3.3.1. C'aracteris,tJ:c,j de tractfu.ne,: Re (Rpo~,v~ Rm'J' Rn/Re (RplJ~,VIAg1), ,An~ nom..·lnl,a·,la:.... a p"'.' ro'. d usului~ • Pentru 1[·lmll·lta"· de·' urqere a.pa renta '('R··· ,),se. c .. .. I. .' .. .. .. ~l.·. . e, R,e; ,ac.IRe~nom' (dac eJ' ss te cazul) aplica limita de curqere superioara (R,eH)" Daca nu exists un ,(1) in cacrul prezentei specilicatii tehnice, valoarea pa ier de cu rgere , se determine Iliimita,de curgere convsnuonala caracter'stica este (cu exceptia unei indicatii contrare) lirnita
i
_ • • , ~J

unei comportari

[buns la coroziune.

Ij"

'.

.'

. ~'."

inferloara sau superioara a lntervalulul statisfic de, incredere pentru care exista '0 probabllitate de 90% (,1-0,=0,90) ca 950/0 (p=;'O,9 5) ori 90% (IP'=O,,90 din valori sa fle mal marl orl eqale CUI limita. inferio,ara., respe'cti'v [mai mic,i ori egale cu limita sUIP,erioa.ra (a se vada,a ta,b'el,el,e A,.2.1 ~ii A,.2,.2)., Ac.easta con,diti,e s,s ref'era la ni'velull de- asi'Qu rare a constanteiil
i
1 ) ! .!

(4,) Alunqirile sa deterrnina pentru fiecare t~p,de produs. La, tncercsri se traseaza diaqrarnele efort unitar-doformatio sp,e,ci~~ica, - E) sau forita-alungire (F-~,Ln),. (0

la 0,2:0/0 (Rp012)"

sunt prezentate in ta,be,llul nr. 7'~

(5).'· 'Cerintele d'e p'€uforml,anta, piriviind rezist'snta " si duclilitate'8, ~ ,
"

Tabelul nr., 7
Peliorm anta ,
'.

ceruta

C,ri te ri i lie de pelrforma n ~a

Proce nttuI va,llorilor care nu depa~esG va~oarea, ca ractteri stiica (p)

Categ' , oriia, de· re·,zistenta, ~ - [Re ac.tJRe~nom .• '0 2' .' 'R (,pOj~, 2- actIR P-~-'i' nom )
'1

I '.' -

~

'.

.

I

"

-

[Rm, act/Rm, ~om

A,batere'a val,orilor efectiv,e fata de ~ valoare,a caracteristiica min. 1 ~OIO; rna,x,. 1 ~3!O

p='O,9 ,5 pentru Re, raom (RpO~2, raom) p~O,'1[O pentru limit.,a [maxima
1

R.e-" ac.tIRe, ~om (RpO,2, act! RpO

,2"1' nom)

Cat,egoria de du[ctiliitate - An, ac[/Anl nOlm (Agtl, act-lAgt."nom) - IRm a ct/R,e'i ac.t (Rml act! Rpo~.2'i ac.t)
1

m~in.,1,,08, pentru cate'goriile A 9,i B " 1 15· 1 35 t t .c ml~[n., ,,"-' ~I mI8X., ,:"" p-en ru ca, "e'gorl,a.. R'

[p:=O~,'90 p,entru R'm, ~omjRe, nom Rml, nom/{RpQ,2, nom)

Im'I' nom, Ie,

p=O, '1[0 pentru limit.,a [maxima IIR.' (R.' f[R ).
nom __ ~I" ~QI)1.-_.'. :p,O,,2, noml.··

categorla

pe,nlru

i,

C;

14
Perro rrn a nta ceruta ,

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[A[NI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
C,ri te ri ~lie de perforrnan
. ..

ta
'I

Procantul

va,11 10 r care nu depa~esGvalcarea ori ca racten stiica (p)
'.-. T • -

'.-.1

Va loa rea rnedie

,8

rez ultate lor individuale (M[)*

M > Cv+ a - 110 N/mml2 pentru a '_ R-e ([Rpo 2) a. _: 0 pentru Agh Rm, actlRe act (Rpo 2 act)
.

i'

"

II'

, , '!

,

--.

.

,-,

;!';

\It,

lin cazul in care toats rezultatele individuale sunt mai man decat valoarea caracterisuca (notata gJeneric CIlJ Cv)," nu trebuie verificata ~,iconditia pentru
ri_ ....

valoarea medte.

.' ,', &. ,' a« ,O'flee,are a untunemor bl ","' ~I 2 ,"',.'. '2' C· ~ ~ pnvm.' d' torte d &. 3' 3' ·:.'~erlnte
.

d S'U' ate

sau

mecsnice (Ps; Fw~~ F.@

...", ',"" sarma. d[ U bl'" '.a.. R'e este limita de curqere caracteristlca specificata. [b) Carcass cu zsbrele (i) Imbinari sudate Forta de forfscare a unui punct die,sudura tntr-o carcasa 'cu , zabrele...... '1 FW treb ui sa lndeplineas.. urmatoa r~a"" conditle:. ~ ···c.·a.,.' ,I_ ,Il, _ _ __ _ "'""', ' I, __~' Fw > 0,,2:5 x SCh x Rer. CIh (6)
i
'

Forta de fortecare Fs a unui punct de sudura lntr-o plasa sudata trebuie sa lndeplineasca urmatoarea conditie: Fs > 0li30 x x Re (5), unde: Sn' este sectlunea nominala a, sarmei la: .' ,I {i) sarma cea mal glroasa la 0, lmblnare tntr-o plasa sudata CUI 0 sinqura sarma: (il) una, dintre sarmele duble Intr-o plasa sudata cu

a) [Plass sudate

s,

este secnunea nominala a celel mai groase sarme din dlaqonala carcasel CUI zabrels: Re,;'Ch este limita die curqere aparenta a talpii unei carcass cu zabrele: R,e, ,OJ este I[iimiita die curqere aparertta ,8 diiagonalei carcasei
S,D'i

!,

l,.;r"

_"""

G

_

__ ,

,,-,,

_ __ _"""'_

.

.,

__,

'!.,..o

..

.,

cea ma.i ml~ica dintre el,e! unde:
SCh

r;

>: 0,6 X

SDl X

e; Di

(7)~

evaluaril rezu ltatel or este necesar sa se inre'gistreze' cats puncte de sudura au fast incercate sl s-au rupt Tn acelasi" moment.. .... _ (iii~)1 lrnbinari rnecanice lmbtnarile rnecanice se utilfzeaza nurnai in cazul ilmbi~narii t.alp~iii inferioare si ,8 diaqonalelor, Forta die forfecare a unei trnbnarl rnecanlce a, carcaselor cu zabrele, Fd~~ trebuie sa, tndepllneasca urmstoarea condltle: , ,Fd > 0,2'5 X SD'i ,x ,R'e!, ,DJ (8}, unde: S,D'f este seetiunea nomlnala a celei rnai groase sarrne din dlaqonala carcasei cu zabrele: R.· ,DJ este _ I[iimiita, d e curq'. -I,ere··a. parenta a d iaqonalel carcasel ,e -::~. . _ _ __ _ cu zabrelle,.,
e. ,__ ' __' ,,_ , _ _
J' _ _ _ -. _ _ , " _ _ _ _

cu zabrele, Tn vederea

2.3.3,.3. Cerin'te' p.·.rivl:nd comportsre« ,
. .

fa ,obos,ea/a
,

este sectlunea nornlnala a celei mal igroas,e sarme din

talpa carcasei cu zabrele:

date in ta belul n r..

prin rszistenta la , obossala in conditii sp ecificate. Criteriile de performanta sunt
Comportarea
,

I[a oboseala

se, exprlma

a.,
!I

!II

Tabelul nr. 8
Condltllle ,

'Clriite ri u II d e' pie norma Ii1tta
"

T~pulprocusulul

Efortu~ maxim {N/mmI2)

Dornenlul de erorturl de oboseata (N/mm2]

NUlmarul de' ,c:icIIIUri (NI)

- Bare laminate la cald - Sarma laminata la cald colacl si produse derulate
'I

lndreptata

diin

10,6, x 106, x "
'_

e, (RpOi.2:) e, (RpO,,2:)

> 150 .

,_ '> 2
,

X

1lOB

-

S,arm,a trasa la race (plase sudate)
2",3.3.4. ,Cerinte privind aptitudine,a la indoim

~.'

> 100

'> 2 x 1'06.
"."

(2) Comportarea la indolre se exprma prin numarul de tndoiri
la anurnlte unqhlurl, suportate

(1 ) Aptitudinea I[a tndoire se determina prin tncercarea de Indoire st/sau lncercarea de- tndojre/dezdoire, conform standardului de incercare specific ,~i cu respectarea cerintelor din prezenta spscf'catie tehnica,
!

tara fi.surii sau c.rapalurii

viiziibU'9 de

catre

0

persoana cu vedere norrnala ori corectata.

(3) Criteritle de periorrnanta sunt date in tabelul nr, 9.,

Tabelul nr. 9
CoOnd iil~ ih:l Perfo rma nta ceruta ~
Bar,e llla,minate, Ie cald Sarma lamtnata la cald Tndreptata din colaci si produse derulate , Criterii iille

S,arma trasa la
race (piasa sudate)

(nurnarul de Indoiri]

lndolre
lndolredezdolre
.ft,

d la metrul dornului
h unqruu: I de tndoire d[~i,almettiu I dornului

(d < 16)
180
[

3d

6d (d > 116)
.

3 d...4 d
16010 .... 18,00
'" --

1

.0
'

5d (d < 1[6)
. .

8, d (> 1 6, <: 25)
.

(d

10 d
:>

2',5)

,5 d
90° 20° 1

unghiul de indoire
unqhiul de dezdoire

900200-

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[A[NI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
2.3,.4,.Cerinte privind
:I'
1

15
'~

caractarlstlclla

tahnoloq lea
'

a) asiqurarea sudabllitatll (i) M[o!dul de sudare speclfic fiecarui tip de produs va fii speclfcat die catre producator, Nu se admit.e utilizarea produselor avand Innadiri prin sudura, (iirn) valorile maxims adlmise pentru compozjtia chlmlca ~ii carbonul echivalsnt sunt preclzate [I[,a pet. 2.3.2 tabelul nr.6,. [b)', nentlnerea caracterlstlcllor mecanlce sl a formei in urma r operatlilor de dezdoire-lndreptare Caracteristlclle tehnoloqice ale otelului beton cu nervuri (sau amprente), sub, 'forma de colaci: I~' ',.',", ,I ,,~I' sa ',' co ',', 8 ,'" ".', (~)'co la cu I treb u ~'e ',','" fie,', ',.' " mIP' ' 'ct s', sa asi ,""'. ure 0 9 dssfasurare tanq entia~[a a. f ru Iui in se'ns antiora r:; , , (ii~) trebuie sa :s'e asiqure desfasurarea ordonata ~iii
, 'j
"

'

'(,'.v)". proiecjia sectiunii transversale sa fie circulars si constants in lungul firului [Se admite 0 reducere a " rnetrului p.. v ,. .10 P- a-rae """ ""', """ f-IR (f,).·. rUI maxim ~rm 115···Ot d U·I[p'.'a7 ope rae tia<, de derulare-tndreptare.]: (vi) greutatea maxima a colacului trebule sa fie, de a.ooo kgl; c) asiqurerea posiibi~lliitati[lor de prelucrere rnecanica (flletare, aschiere etc.. ', ), ~ (i) Produsele sub, 'forma de, bare, trebule sa. permita prelucrarea, pentru filetare. prin aschiere sau rolare la rece. (ii) Produsela sub 'forma de sarme trebuie s,a permita formarea bu[~[bi[lorla capete, prin deforrnare la rece.
" !
'!

I""

"!"

,

I'll' " ' .' ,

,

1

'j

2.,3.,5.Cerlnta privlnd dimanshmila,
'!

masa si tolarantele specfflce
~'~

(iv) trebuie sa se asiqure 0 constanta a caracteristicilor mecanice tn lungul flrulul:

conti n u,a a spi relor; (i iii) trebuie sa. nu prezi nte torsi un i axiale

2.3.5-,.1.D'iam'etre sectlun!
, , ,-, " 'J' .

tn

fi r;

Diametrele nominate pana la 1[0 0 mm inclusiv trebuie sa fie multlplu de [0,5 rnm sl peste 10,,0 mrn trebule S,8 fle un numar ~ intre·g de rnilimetri. Dia.metrele nominals preferentials, sectiunile ~i rnasele pe metru ~Iiini~ar sunt indicate in tabelul nr. '10
1

1

,

,

1

,.

Tabe'[lul nr. 110
Diametrul nominal (mm)

Bare,

d C.0 ~ ..~.I P Fa use uac~
derulata

P lase sucate
* * *

Aria sect.ii u n ii , nomlnals

(mm.2)

Mas,a nominata pe rnetru lin iiar (kg/ml)

4,,0 45"
I' ,

12,6 19,6

5 ,5 6,,0
j

23,8
* * *

28,3 28,5

0,22,2
O ,3:.,0'2"
'

7,,0 7 ,5
j

44,2
*
'I:

0,3,47 0,4,45

*

*

*
9 ,O
j

63,6

0,4,9'9 0,5,56

9,,5 10,0
*

'70,9 *' *'
* '* '* '*
oJ/:

'95,0

113 154· 254·
314 29,:.·i8""'3'-I·

*
"*
*

'*

'*

*

36,0

*
'* '*

804· 1017 125,7 1'963

.... g 8:,:6,',[0
,,,',:,'
, ,""

",:

2",3.5,2. Masa p,·emetru linia'T si toierent«
, J' J

Tabelul nr, 11
Abate rea ad m isi b i~a ra port: cu m a sa in no m~ ~a rnetru lin liar na pe
Diamatrele nominate

(1) Valorile rnasel nominale pe metru liniar sunt calculate avand in vedere valorlle ariel sectlunli nominale s~
, I

utilizand valoarea de· 7,,-85, g·. S pentru densttatea otelului. k "dlm .b 11[,a . ~l""" ,('2'"') ,···.··,a,srea a d" mIISI·.·~I..... Illnrapot rt, cu m,asa no,m'n,a~a p,e '/, Ab t .. metru llnlar trebuie ,s,a fie conform tabelului nr, 11~
" ,I , ,n.

+ 4 5°~ - .•",:·······0"
f'"

<8"· a mm s e.u

16
2",3.5,3,. tumenstunn« plaseltJ'f sudate

{1) Sarme'[le unui panou trebuis sa f~esarrne sinqulare si/sau sarme duble. {2) In cazul plaselor sudate cu ssrme sinqulare, dlarnstrele nominate ate sarmelor trebuls sa respscte condltla urrnatoare: d min;"2 0 6 ,d'max (9
1

unde:

ds este diametru nominal al sarmelor sinqulare; dT este diametrul nominal a,1sarrnelor duble,
(4) Pasul sarrnelor [~o,nglitudinal,e ~,iial sarmelor transversale nu trebule

1

)"

unde: (3) Pentru plasele sudate OLI sarme duble pe 0' ,diirec1;ie"dlamefrele norninale ale ssrmelor trebule sa respecte condli~ti,a urrnatoare: O.,,7dsS dr <'1'125ds (10),
dmax este d[ii,almetnul nominal a[~sarrnel celel mal gllioase;: dmin este diametrul nominal al sarrnei perpendiculare.

s,a fie

mal rnlc de, 5,0 rnm.

(5) [Lunglime'a, cspatului nu trsbule sa fie mai mica de 25 mm ..

(6) Lunqimile, [1[Ei~i~m,ea.,pasul sl lunqimile nommale ate
capetelor plaselor sudate trebuie stabilite la mornenful cererii de

of erta
¥

511 8. ,
,.

I cornancd'[;'; ·· aru.

(7) Abaterils adrnisibile pentru plase sudats sunt prezentate in tabelul nr. 12~

Tabe,[lul nr. 1[2
Abatari lie adrnisibile pentru pla SB su date

cea mal mare dliin cele doua valori + 1[5 mrn ,~pasul Intre sarme ,-Iungiml,ea
capatului

sae

+

10,5:°/0

1

cea mal mare dliin cele doua valori ± 1[5 mm sau ± '7,5:%
8"e stabilests la mornentul cereril de, oferta s~al comandartl.
" :i'

2",3.,s.4. Dimensiunile

osrcesetor cu zabreJe

{1) Dhl punctul de vedere al confiqaratlel csrcasel cu zabrele (a,se vedea 'figura, nr, 1), atunci cand sarrnele sunt sudate unele de altals, trebuie rospectata condifia dmJrldma,j( > 0;-3. in cazul in ~I:'_ .. ,. care benzile rnetalice sunt sudats de sa rme trebuie:_· aplicata ..... I' urmatoerea limitare:
, .... ...,... ..': .:. : ., ..:~ ;.. . . . :. '.. ' ~ , ..' ..•..... '. I'
j!

1~11

.".

!:'

..

.is > 0,1,5' ,d'

('11 )~

unde: d '8ste, diametrul nominal al sarmelor din diaqonale: ts este glrosimlea benzii metalice. (2) Lunqimea nominata, ina,l~imle·a si pasul nominal al carcasei cu zabrele trebule convenlte i'n rnornentul cereril df~ oferta si al comanda riii. , (3) Tolerantele maxima de' fabricafle trebule $,a fle An conformitate cu tabelui nr, 13., Tabelul nr, 13
Abaterile admlsibile pentru carcase sudate
=

,Fig~nr. 1c) Legs'n'da 1 Talpa superio'a'ra 2 Diag,Q,n'a/a 3 Talpa infs'rlQara [Figura nr, 1 _, inalfimsa (H'1, H2)" ~[a'tim,ea (81" [B2); lunqirnea capatului (U1' U2) si pasul diaqonalei (Psl uneii carcass cu zabrele
2,.3,.6,. C,erinte prlvlnd aderenta si 9 eometria sup•.afetei .•. .. ·· r
J J
!I' '~

lunqirne (L)

± 40 mm daca L s 5'110 m ~ 0·-' 5''"y.->0" d ..•.. -...... '...... ·5 0-· ml ' ~·' ._8,ca ['L ., ... ._ .. _#",
I
=

..·
.,

.

=

lnaltlme (·.·H1·· H2·)1
J -'. ., .

(1) Produsele din otel G,U nervurii si arnprente cuprinss Tn · t tenruca sum teri d' e• prezen t a, specuf·" cane t h ..' '.... t caractenzatet .... geo'mle't' ria,

soprafetel lor datorita careia se asi'gura aderenta la beton. (2) Condlt~ii~[le referltoare la caracterlstlclle de aderenta ,a[le otelurilor 'GU nervuri si cu amprents pentru beton armat, trebuie
pe qeometria suprafetei. (:3) Alternativ, conditiile referitoare la ceracteristlcne de aderenta ale otelurilor cu nervuri 9ii cu amprente, pantru beton armat, s's pot determine prln lncercari ,de aderenta

sa 58, bazeze

::r:

'-

i,
,~

-t:J

corespunzatoare. Criteriile oe evaluate a, rszultatelor acestor tncercari trebuie sa fie cele precizate 'fin speeifcatia tehnica de produs sau prevederile de proiectare corespunzatoare. In acest ultim caz, trebuie indicate dlspozitil pentru stabitrea condltiilor , , referitoare la g..,eo;m,etlria, sup... .I rafetei p.entru con trolul productlel tn .. uz ··In·a"" b,,8Z. ate P'e~·rez ulta tl·'e[~e·' lncerca .rilor Id[e, a.'... .. [·t·a~· deren ,I II. J .... .. ..... ....
! -

..

!

1

~

:I'

..

...

..

....

..'

.

.

....

v

!

...

t~ , .....l . ~"eom,e,rIa s'up,era,z.-·t~ .. 0t,eIUri..or ,cu nervun ~ ~ ·el ~ 2 .3 6i.' ' . G
,

,Fig~nr. 1.a)

Produs;sle trebuie sa a·be dOU,Bsau mlai mu[lte, ran,duri de nervuri tt9.nsv,ers,a[le distrii~)uite uniiform pe perimetru. [P,e fiecare rand
" 1 '

(1[) Otelurlle CUI nervuri sunt caracterizate de dlrnenslunile numarul -si confiq uratia nervunlor transversale 8i lonq itudinale.

M'ONIITOIRIUL 'OFICIAL, AIL ROMIANIIE,II" PART IEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
nervurile transversale trebuie sa fie uniform distantate Nervurile lonqitudinale pot. fi sau nu prezente. (2) 'Ote:~UlII~ivrat colaci, destinat prelucrarii prin procedeul de in derulare-lndreptare cu echioemente specalzate, se recomanda
!
.
~,

17

(2)·, Otelurile cu amprente trebule sa satisfaca conditiile ~ prlvind pararnefrf arnprentei, prezentati in tabelul nr, 15" unde d' este diarnetrul nominal al bare: sau ,a!1 sarmei. Tabe,llul nr. 115
,8 mprentelor, t

sa nu aiiba nervuri IllonglitUidlina~,e~,i sectiunea transversals pe ax.. a (' .....*' ..... t ~I I U o',e~UI I sa, fi circu 1ara '" tro t un_ d''''')''' In 'veed erea pastraru conedl't'+1 '16 a,', I l,1111 or ,g,'e,oml,etrj~oe de aderenta dupa derulare-lndreptare. Nervuriil,e sm transversale ate ot.e'~uIIUli, procesat fn oondiiti~ille mentonate mal sus, pot f dispuse pe doua, 3,sau 4 randori I(a se vedea flgura nr, .2).
I '" I i'l

Adancmea

Ib Lat~m9"a~ ,

Distanta c
I

l

.

suma diista ntelor , !e

In cliinarea
smprentelor,
~

max.
,.-,

,

J

~,

-

0-02 d , .... pana la Ol,1 d
A

pana !a 1!O d
"[.:_
,

02 d ,
....

, 0-4.... d ,,.. pana ~a 1 ,,5 d
.'.

I'

075 d
" :f' ,

35 .... ..... pana la 75
0
,

0

2,.3;.7. C e ri nlte prt v In did e·III tiflh::a rea produ se Ior
'-

2.3.7'r 1. ,Marc,a~ea p.rodus;e,/or
~
,

.

F.~I~'i!!I~'Ii[IIijIIIIII"!I!!!!I!!!il

'. .
I

a)' Bars
.
. _ .:

",'

.-.

81' ,j
'.';

colaci
.... ..
: .": :' .;.:

.' . '.

I'.

'_'

..

I

2' ·1 d'· doua F'· Igura nr, .: '_ Otel cu nervurue -Iftransversa Ie cispuse pe ooua, 'Ie '. ....d '" 3 sau 4 ran un. (3) Otelul livrat Tn bare, poats sau nu sa, ,aiib,a nervuri ~ lonqitudinale, iar nervurile transversale pot f dispuse pe doua, 3 sau 4 rand u ri. ,('4)'·." Parametril nervurllor pot f speclflcatl , 'fie de supratata ., t" t I IreIa,tliva ,a nervurn f sa,u db' 0 comtnnane a, d 'ff "R ',..e '.'. Is~"an'e'Ior nervuril .'OF, " tnaltlmea nervurf si tncllnarea nervurllor transversals sau de
.
, 'oJ' • '.
,

viqoare. b) Produse derulate Suplimentar la identiflcarea producatorulul, 0 rnarcare ,die identificare a derulatorului trebuie ,ap,llliic,at.a 0 eticheta durabila pe (din material plastic sau rnetalica) atasata. c) Plase sudate Suplirnentar la marcarlle producatorului ~,i ale produsulul

.

ldenfificarea se face pe baza die, marcai conform normelor in

"

.

l'

,..

j

-

-.

-

.

..

-

-

-,

-

-

-

..

a m be III c rit,eri i. e *' ','.'.,.'p"' ararnetrn '. nervurl 'I or ~Ilsuorafat re,a_lv,a a, nervuru f''R ,g'a :sUlpra, a',a, I t" ..... (.5-) .. mascara conform ,standardulUlii de tocercere specltic. a) Nervurile transversale I('j).• valortle pentru distantele dmtre nervuri, in,alltimea
+
,I '. .

aphcate sarmelor individuale. trebuie flxata '0 eticheta durabila (din material plastic sau metalica} la pachetul de plase sudlate pentru a, indica producatorul plaselor, d) Caresse GU zabrele Suplirnentar la rnarcarile producatorulul ~,i ale produsului aplicate sarrnelor individuale. trebuie fixata 0 eticheta durabila (din material plastic SBU rnetalica) la pachstul de carcase cu zabrele pentru a indica producatorul carcaselor cu zabrele.
,!

2.3.7~2.Eticn'etarea' produse/o"

nervurli s~in,clinart~la nervurf trebuie sa se situeze in , intervalele indicate in tabelul nr. 14" unde d este dilame: t ru II norruna I a,l barei ,s,8Ua I'"sarmet. ., ,. oarei
, _]1

Tabelul nIL 14
D iista nta d ~ ntre nervu rii Inc:~In a rea In ervu riiIor, 13' i

ldenfificarea produselor din otel pentru ermaturi utilizate in elernente si structuri dlin baton armat se face, prin atasarea unei ~ , etiichete durabile (metalice/material plastic), bi~neleqata, avand u rmatoa rele informatii: ,8) pentru flecare I,e'gat.ura de bara, colac sau produs derulat: 0)1 tipu I ot'e~u i prod usulu i: lu (U) descrleraa formel produsului (de exemplu; bara,
_. . j

0,03, d

pana ~a 0,,15; d

0,4 d

pe,n,a

lie 1 !2 d

,350

pe,n,a

lie '750

(ii) Nervurile transversale
!'

sernlluna si trebuie IPriOd usu Iui. (iii) Prolectia nervurilor transversale trebuie sa se lntlnda pe c,'ellputin 7'5% din circurnterinta produsulul, c,are .. tre;buie c,alcUl~a.ta, dli~a,metrUlII ominal,. nclina,re,a din n flanc,ulluii nervurilor transversalle~ unghiul OJ trebuie s,a 'fiie > 45° ~i treoers;a de ~I,anervura I~a miezul pr'o,dusullui~ trebuie racordata, Ib) INervurji~le lon'g~tudin,a~le In caz,IUI in c,are s.unt pre'L'ente' ne,rvuri longli~tudinah9 p,e su P'rafata. ba re,lolr din at.e I'. m"naIti mle·a, lor nUl tr,e bu ie s,a deJ)a~,easca 0,.15, d, unde d este diametrul nomlina.l a,1 produsuluii.
, ,t , , ,

alba 0 forma de s,t} se racordeze lie inirna
trebule

sa

~

J'"

produs derulat): (iiiii) indicativul specificatiei tehnice de produs: (iv) dhnensjunile nominale ale produsului: b) plase sudate: (ii) tipul ote~ului(rillor) produsului: (iii) descrierea formei produsului (de exernplu: piasa sudata): (Hil) lndlcaflvul speclflcatiei tehnlce de produs; (iv) dhnenslcnlle nomlnale ale produsutui (dirnensiunlle sarmelor, dimensamile panoului, distanta dintre s,8rml;e, ca,p,ete); c) carcase cu zabrele: (i~)tipul ote,lului(rHor) p'entru t,allpa superi~o!ara" ,d~agonala ,~i ta~lpa,infe,rio,ara,:; (U) ,desc.ri~erea formei produs.ului (de' eixemplu: carcasa c,u ,zabre,le); iii )'... In'lca,IVU de ~ d. t' . I sp..ecl'.f· lIV·' t e'.·.nIIC,'e'.. p'ro"d us; 'ICa,I~Jell h·' , Ov) ina.ltiml'ea d'e calcul ,al unei c·arcaS'8 cu zabrel,s; (v) Idi~mensiiunile,nOlmin,ale a.le c·arca.s,e~i zabrele. cu
,0011a011
..... ·1 i·1 (
1 •
'

2",3.6,2 'Geometria 5ut)rafetei o,telurilor ~ ~ ~
r

eU'

amp·. ente r
.

{1) 01elurile CU 81mprente sunt caracteriz;ate
,'

armat'ura ,pentru' be,t,o'n a,rmat de ,diim,ensiunil~,e, ,pentru' beton prec'omprimat

.2,.,4. eterminarea' perform',s'n,ei prod,U'se,/or din ,o',el u:til:izate c,a D

sau ,c,a armat'u,ra' nepre,te',n,s;onata

num,arul si oo,nfig... ~ amp' rentel~OL Otelurijils' cu amlp.,· . uratia rente trebuii'e , , .... · -b t' • d' ... dt' 1' sa al'8 .... ce I' p,u)n-.ou8 .... ran-un ,. d-... amlpren t e re'pa rt·I,za,e eg,B.1 e A II" t" ...... ",mlpr,eni tit sun_ fnC,lna,_e lin rapo,',rt cu axe b" 'e,e ,are'll '. ,saUl a sa,rmel..
A

(11) Determinare;8, p,erformantei ,aferente 'fiecareii calrac.t_,eri~stji,ci esenti,alle a produsel,or din otel ut.iUzate ca arma,turii trelbuiie core:lata cu sp-.eciificatia de p-'rodUis sii cu tjpu~ de ,oteL
j"" ~ l' , ,

18

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[A[NI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
t'

"(' )'"M,'et od e e :_ e .... ",~ ,,': Il~: pentru,I d _:_t'ermmarea i oerf orrnaruer 2~: I : ,', ,e 0 ~I'_ d -: mcercare ' '~," t oe ~", ,,' t"i ' ."" _:_ pe .., ,"",-- ',~i· ate re nte fieca rei ca racteristici esentia te s unt P"" rezentate in tabelul nr, 16~
~,

(:3) Se accepts
echlvalenta

utilizarea

cu cea specificata

oricarei rnetode de incercare in referentialutui rnentionat in a
~ !

doua coloana a tabelulul nr~ 16.
Tabelul

nr. '116

Ca racteri stic ii[1 e ssentiale
"

Metoda. de mcercare
G, " "

'Olel beton
"

larninat la cald llvrat sub forma de bare sau colacl orl• produse derulate
SR EN ISO 15630-1 :201'11
SR

Sudabilitate Compozitia chimica
"

EN ISO

'." 14284 2003
,",

".

~"',

I

I'"

.

.

iii ."

.

. ...:

".: ~.

I

""
1

ncercarea la tractiune ,
=

l.lmlta de curqere Re (RpO~2J
Rezistenta
"

-

la traetiune
!
,

Rm
"

- Raportul
C,UI r-g ere'
-

efortu rilor I( reziste nta la tractie neilliilm ita, die' ,
aparenta)

Rn;/Re, (RpO,2)

,SR

SR

EN EN

ISO 15630~1 :201'1 .::, ISO 6892 1 :,20'1 Q
': ~,'."
...._::_.

i

Alunqirea totala

~aforta maxima ~

.....

Agt
a. ,

-

Alunqire la rupere An
:J!
_.. ..

Rezlstenta la oboseala
--

-

,SR
SR SR
",

A ptnuomea la lndoire tit di Aptitudinea
j

la 'indloi re-dezdoi re
...
S,[I
:!'

SR
."
",

EN EN ISO EN ISO

EN EN

~~0 ~ ISO 1563 - 1 :201'1

IS'O 15630-1 :201'1 18'0 7,438:2,005,
15630-1 :201'1

Di rnensi u ni masa
Aderenta,
81 'I

tolerante
"

SR EN ISO 15630-1 :2011
....
!

.

qeometria suprafetel
'

SR
',' "

15630-1 :201'1

Dl rnensl u n i, masa
'j

.....

Sl~tolerants'! l'
.

Adersnta, 8i qeornetria suprafetel ,

SR

EN

15'0 1 5630-2:201'1

Plase sudate
Sudabilitate Compozitia chimica
"

SR, EN 18'0 15630-2:2,01'1 SR EN ISO 1.4284 :2'003,

"'"

Incerca rea la tractiune ,
- lirnita de curqere Re (RpO~2)

=

Rezistenta
"

la tractiune
!

Rm
"

(rezistenta~ la tracfiu ne/lli~lmita, die curqere aparenta) Rm/Re (RpOl2) . - Alung~rea tot.ala la forta maxima"" Agt ~ Raportul eforturilor
"

SR EN ISO 15630-2:201'1 SR EN ISO 689,2-1 :.20'1 o
'

,

- Alunqire la rupere An

Farta de forfecare (Fs) ~
Rezistsnta
'Il

[I[a oboseala

,SR

EN

ISO 15630-2:201'1

Aptitudinea Aptitudinoa
j

la 'in,diaire la 'indloi re-dezdol re
....
"

SR EN ISO 15630-2:201'1 SR, EN ISO 7'4,38: 2:0'05,
",

SR

EN ISO

15630-2:201'1

Di rnensi un i masa Sl~tolerante ,
Aderenta'- 81 qeometrla
'j

:suprafetei ,

,SR

EN

ISO 15630-2:201'1

C,arcase 'eu zabrele , ..... Cornpozltla c h'rrmca .
"

Sudabl Iitate

SR, SR SR, ,SR

EN ISO 15630-1 :201'1[ ',I, "", ' : ,: [ " ", EN ISO 14284~.,'...2003,::
.
, , ' "

',"

'_

(

..... - -

'

..

'

.~...

"

'.)

T ncercarea ~Iatractiune ,
-

l.imita de curqere Re (RpO~2.)

-

Rezistenta la tractiune ~
_.
,~
'~

Rm

E[N ISO EN ISO

15630~1:201'1 6892-1 :,20,1 0
1

M'ONIITOIRIUL 'OFICIAL
Ca racterl stlc ii[1 esenflale e
I'

AIL ROMIAINIIE,II" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
Metoda de i'ncercare

19

Raportul efortu rilor (rezistenta la tractiu ne/lliilim ita die curqere aparen t~) Rm/Re, (RpOj2) a" . .... - Alungilrea totala Ilia forta maxima Agt~ - Alunqire la rupere An
,

.

't.

.;;,

Forta de forfecare (Fw'; Fd) , Aptitudinea I~a 'in,dloire

SR EN ISO 15630-1 :201'1 SR EN ISO 15630-1 :201'1 SR, EIN ISO 7438'2005
",

..

'

."

,

I'·,

':.:

:_......

,•.

[. -'

_',

A p fit d'mea la in,doi re-dezdoi re ntu . ..... Dl mensl u ni , masa Sl~tolerante . Adersnta SI qeornetria suprafetei , ~
,

SR EIN ISO 15630 1 :201'11
8

:i'

"

SR

EN

ISO 15630-1 :201'1

'j

2.5,. cerinte p'rivtnd produsele ,din otet utititste ca .. "ucrari de, precomprimere
I!!'

armat,u'ra p,--re,ten'sionata in' structarite din beton pentru constructlt sau ette
" :II'

2.5,.1; Cerin'te de ~

'p"

erformanta pentru sarmele trase Iliarece .. ~

(1 ) Sarmele utii~i~zate a armaturi in elernente si structuri din beton precornprirnal sunt obfinute prin traqerea la r'ece a c sarmelor laminate la cald si, ulterior, aplicat un tratament final termornecanic. Suprafata sarrnelor poate f plana sau amprentata. IUl,'[ -,_ ..':' . U-II'I l, "'Il_ de ll' III :•.......••. S" iprafata lor , P' ...ate... ' ~ acop'.:.······111:'.' 'U - [- 'Z,li' UU-I" de I~-b*'~f"~an~... ' trefllare , ,- r: > o ' III: •...•....erlta c- re~~dl---~r~ ~ (2) Cerintele de perforrnanta pentru sarrnele pentru armaturl utilizate In elements si structurl din beton precornprirnat se prezinta in tabelul nr, 17; dlulpa cum urrneaza: Tabelul nr. 117
-

Caractaristica

Va 10,9 re spaclficata
'0" 'B-" ,5,.". ,".: . I .. ' II '••.

Raportul fortelor
.. '~, 11'--;--'·· .... , ...•

CJ
. .'y".

0-:' :9--'."'5·
' •, ". '.

...

····gb maxim a"'"A' pentru Alung'['I'Ir"'ea Iia forta.....
1':,·,·····1

'o:~ L

-: .....•.. ' I. '~1- 0'0·'rnrn

Reducerea ariel la rupere

,.... d t-"'II . ,I ..... R uperaa sarme Ior . UlCJ e VI,ZIibil a CUI ochiul libera.}
d ..... [pentru sa ru sarma net ec a, ~ pontru sarma arnprentata
=

'..... " d me ,.' "lb'l N umaru [IIrmrum c e ... d om reversim e
r

3d)
1004 " 5,'0/b)

4

-

Relaxare izoterma maxima pentru 1~OOO hb) Class R,'11 Relaxare izoterma maxima pentru '11.,000 he,) Class R,2
..... b F o rt Ia onosea Ia F F' cu I' mill a maxima IF up \a I "t corespunzator '70°/00 IF'rna. Class F1
+.....

Forta ini\i,al,a corespurzatoare pentru: 70'Ol F rna ··.10 8'··/Olma 0°1 F Forta initi,al,a corsspunzatoare pentru: -' /, F ~_· 70 lO_lma ... 0
=

2,5'0/0

,

sarma neteda

S > - ~~- '.' . , .. -~ 2,00 MPa X 'In pentru ~ 2 x,10,6 cicluri
-e-' '."

Forta- - - oboseata~ ~ r c~·.u~- -- ml,a-~xirna IF up'. · - . - , lac . _. "'"' ~ F, . .. llmita .. -~ corespunzator 80°/00 F'ma, Clasa F2
Illt;! --~-- - -

=

sarma neteda sarma Sa __.
a·.m-p·... .sntata ..·r,e• _ ~_

2,0 0 M P'9 X S'n pentru > 2 x,10,6 cicluri
:>
1

-

;~ '1180 MPa X s, p,sn t ru ~2~ xru c6ere ~I · ~ '- 1-0 ; un
Minim (h)

80 'to. ,~'- °1

Rezistenta la corozlune corespunzator

F'me,

Clasa 'C,1 Clasa 'C,1L

Test solute A
'j

2,0

,5,,0

1 ,5, Test solutie A
~-~j~

4,,0 5,,0

2,0

CI,asa 'C,2
Mlodulull de elastlcitate Ee)
a}
II

Test solutie B
. ~.
"

Valoare declarata

Ru pfu milein drs ptull sag-eti i sa rm e ii d u pa deru la re su nt. iinterzi se" W ~ caz de IIti9 iu proce ntu IIred u cer~ii a riie~trebu iie,dete rm mat ~,iva loa rea tre bu ~esa fie >- 25% i - . - iI'- -,~ - - ~_. - iI' ~ d'~ J~~ pentru - sa rm a n e:IL-Ba s I ~: .2-0··O/0 pen t-ru - sarma a m pre n -t ata. r / '..... ~ b\ C""""~.- t" p,en~ru '70.... F' ma eS,8 0 b~·· . t one. p".- .~ 0/ , . "_·t ..' . '1· " ,1111 " Iloe~ .. "."r- '· : '. S·-O,o/ - .--. ,e III st - ~ ~ .. e : ,.-, --- "-,--. rd ~n -, I,enl~ . U ~, .' ·,ann ,a, -- ~- ..:·.·70 - ~~gla _. ,en~ru alP loa t" spec~ "'ffi- . . . cenn~a penlLru va1 oarea . ······70 F'ma poa te fl s a bUI['!II. a d [., comun acar. l:-·t re 0-'I·· .~ .s~ •• prod u cator. c) C lasa [R,2 va f fo Ilosita n um a i pen tru sa rm'€ faa rte biin e ilnd reptate cu 0 cu rb u ra max iim a de 4- m m/[1ung iml€ d) Pentru t.ipul de arnprenta T2~numarut die Tndoi~ireversibne va f 2. e) Mod u ~ de elastl citate p oate f con s iderat 2:05 G P a ([KNit rn m 2;) _ Va I08 rea real a poate va ria lntre 195 ... 21 0 G,Pa in fu n cti e de, p rocedeu ~de fa b rl catl,e. u[I
!

"!;,

;'!o -

~

,

~-

-

. --

-

-

-

u_

~
I

-

~

-

-

~

_

,

r

'I'

... 20

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[AINI[E,[I" PAIRTIEA.I, Nr. 3·3'7/18,.V.,2'012:
2,.5..2. Cerj nte de parformanta
! !

,(.3)Cerintele de performanta privind caracteristici ,ge,ometr~Ge ate sarmelor sa retera la urmatoarele conditii: " {i) Ovalitatsa sarrnelor plane nu trebuie s.a depaseasca Oil01 d. (ll) NUl este nscesara veriflcarea prin cantarire, Diametrul mle;dli~utrebuie sa, fie eqal c·u diametrul nominal cu ,0, toleranta de ±1 '0/0. ., (iii) Caracterisficlle g·eo,metrmc·e a,le amprentelor .~itipurfs de arnprente sunt descrise in speclflcatla de fa brw cat~ie,.

psntru 'toroa n,e

(1) Toroanele utilizate ca armsturi pentru beton precomprlmat sunt produse executate prin csblarea unui numar de sarrne de
a t e I car b 'on
,

d oe

A

. Ina [It". rezrs t en't... a 8
!

1.

supuse

until . *. t amen t'.. tra
pot f

termomecernc. (2) Produsele toroans
din otel pentru beton precomprirnat

rasuclte sl/sau amprsntate.

Alcatulrsa

toroanelor

in

functie die nurnaru sarrnelor se prezinta in tabelul nr., 1·8.

Tabelul Rasuciite Nete,de: ..... .- .2, ,3 sarrne ..... 7 sarme
-

nr. 118

-

_
_
=
-

_

.=

Nete·de corn pa eta te : ... 7 sarme

lunoimsa de cablare este de 14 .22 on mat mare f ata de ;d~almetrul nominal al toron U Iui: t • ~1 lunqimea de cablare este de 14.. ~8 on mal mare fata ,d'e' dlemetrul nominal ,all toronului: . .... 3% mal. mare de A'I ,di~am,etrul sarmelor exterioare . e'ca,l, diametrulll sarrnei centrale este cu eel putin . ..... . diarnetrul sarmei centrale este eel pufin egl.a~1 diametrul sarmelor ex tenoare elicoidale: cu • • ,.18 on mai mare fata ,e dlernetrul nominal al toronulul. lunqimea de cablare este de 14... ,d
W
iii rill Iii "

,.

.

!

i

Amprentate: ..... .- 3 sau 7 sarme

f · t~ dimenslunile conform standardului de rerennta.
]'

,(3),Cerintele ce performanta pentru toroane se prozinta ln taoelul nr..1'9; dupa cum urrneaza:

Tabelul nr. 119
Ca racte ris tti ca
" ,.~ I. .. . d s.w <.. 3;...mrn Alun'g~rea lie far1;a maxima Agb pentru La ;~ 5,00 mm

Va Ioa re s pecificata

Raportulll fortslor

0

~s,w· :> ~,

mm

OJ,B.5 ..,~ 0,95 .0· 8,5' r ·0.···· 97
. I! . . •• '" ". ~ '. '.

Reducerea ariel la rupere
a R,QI-a'~ x a':'r'v
_ ~¥ ,_: :- _ _

Ruperea sarrnelor ductile vlzibila C:U ochiulilliibera)

term' 'a'=' m ····a:xim ·:a·~· Forta initiala corespunzatoare '7' '001 IF pentru 11000' hb) _, /'0' ~m,a. 8·..·/f).[F ma 0°1 =. Class R.11
1'70- ...~ _~.:
"! "_, .: ".-_

pentru:

l'

Forta la oboseala Fr cu llmlta m~x~il~,a Fup corespunzator 70 Yo Frna.
Class F1 maxima

_. pentru toroane amprentate _ pentru toroane netede:

1'90 M[P;a x pentru > 2x'11 6 0 170 M[P;a·.. x pentru > 2x'11 6 0
. .

Sri cieluri S, cicluri
II ~ II ~

Forta la oboseala Fr cu lirnita
80' F'rna. Clasa F2 Rezistenta [ila corozlune corespunzator 80°/00 IF'ma,
01 '- "YO
:I' ..

Fup corespunzator

_, pentru toroane amprentate.

2,00".' M[P;a·.. x S, pentru > 2x'11 6 cieluri 0 1,8.·.··'0···.· M[P;a·.··· x pentru > ,2x'1106 cieluri
.. .. ..

s,
. II ~

Clasa C1

Solufle
:Ii

..

test ,Ar.}
._.

rnediu (Ih)

dsw > ,3,.2 mm

1,5
Clasa C11L
Solutie test .Ac)
'I'

5 3,
4,

dsw> 3,2, mm

1.5 ,

Clasa C2

Solutie test .Ac}
:I'

20"1
~I·

5
3,

.=

Coefieient [D al tractiunii deviate aplicate: toroane 7 sarrne si toroane 7 sarme cornpactate cu dliametrul

12,,5 mlm

~

.

nominal >: Valoare declaratae)
trebuie

Mlodulull de elasticitats E
a)

;>

Rlipturiile fn drepto: sage'~ii toronuiu du pa oeruiare sunt mterzise. 'In caz de litigiiu procentul reoucern artet trebute determinat ~i valoarea 250% pentru sarrna neteda ~i >. 200/0 pentru sarma arnprentata. b) Ceri ni~ pentru 700/0 F rna este 0.01 iigatorii,e.Pe ntru a piiiccrtiii pecmce, ceriinta pentru va Ila-are,a s 800/0 F rna poate fi sta bi Ilita de cornu n acorc lntre cl ient G) Aceasta se refers la testarea toroanelor ale carer sarme exterloare au dlametrul deterrninat. d) Penfru apllicat~i specftce cerlnta po ate varla 'intra producator sl beneflciar, dar valoarea maxima a coeftcientului 0 nu poate f maii mare e) Modulull de, elastlcltste poate ifi conslderat 1'95 GPa (K.Nlmm.2). Valoarea realla. poate varia 'intre 185 "__ 205 GP·a in functie de procedeul

sa

fie

~~prod ucator.
decat 28%,. de fabrlcane.

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[AINI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
2.5,.3. Cerinte de p,e'lrforimanta pantru bare

21"
.

,(1l Barele

utilizate ca armaturi pentru e~e,mente si strueturi

diiln beton precornprimat sunt ob1iinute priin Illaminare ~acald si pot f netede, pot prezenta nervuri sau cu nervuri asezate dupa ,0 elice (tiip fill'et)., Nervurile vor f proiectate asemanator unui filet pe
,C'a ra c ternl sn CoJ ,e.
ij.. ~

dreapta cu un siingur Inceput. Distanta 'intrs nervuri trebuie sa fie de maximum Ol,B d. e (2'-:")1 Cerirrtele ,d· pe rfomna nl~'a''''''pcnm ba re:te d in ote I ut ·1 1Z, '8' te' c"a armatura pretensionata S'B prszinta in tabelul nr. 20" dupa cum
.~ '. t.. .'. ,'.. ',,' ",

I' '.'

• ,',

.,

I~.,

'. ,". I

.1

UI ,.'

,

""

"

.,'

" '. ~ , '

111. .., '.' w '

"',

'.

.-',

urmeaza:
Tabelul
Va ~ re specf ca ta oa

nr.

20

Raportul fortelor a ~
,

A- I'un'
-"

-

"

'9:

mr'e'····a·~ I'la'~:f '0':"
~, .' e-: , , ,'.

rta max irn a...., A'-_" pentru., L- :> I, .1-~gh' ,~, ~O ,_
" -, c_"

2"::O';~"'O-: .:..=c' ..

mm_, "

I, ,

min,
, "-,

3'

l

5· .•

·.,,01 10

Reducerea ariel la rupere

Rupsrea sarrnelor ductfe vizibila CUI ochiul llber -c 1,15
" !

Relaxare izoterrna maxima pentru 1000 h si forta lnltlala corespunzatoare 70% din forta maxima

<: 15 mm >, 15, mm Forta la oboseela , Fr~ ,cu limit.a max

Class R,1[
" . !-'" . -['. '.:'

_I

"

Ob"o"'s' ea"la~'
Clasa F1

Nr, cicluri

'fara

rupere

FI.I~' corespunzator 70!Vo Fma (N[)
Bare netedle

Bare

GU

nervuri

· ··S··· d~41110····18··iO·:·'X········n.'
'.= .....•.....

d :>,40:12:0 Rezistenta ~[a corozlune corespunzatcr 80%' [F'ma.
:r

xs,
.. [0ura~',aminima d 'e 'VII19.:a. I,a ~ '. t~.... .. t rupere Tn ore
U

Diarnetrul barel d (rnm)

Clasa C,11

Solutie test A, ,

Miniimul testelor indlvlduale (h)

Media valorilor medii a, tuturor testelor (h)
50

20
,,

.' 60
..
'

2S<d:S32:
Class C2 S,ol[utie test A , d=15,

100

20
100

50

'1.5<d :!i,25
2,5<d<32:
Solutle test 8 ,

M[odulul[ de elasticltate E
a) M ..

Valoare declaratas)
\.f
-

.. A ··II,·.j+· lt i, poa e III ',:'. I 'f 2'0'"5' ," (K'N' mm. 0 d UI UII us, 'e as!J.ICI.a.~e t'···. f cons!···d eral~" '.' 'G" p:,a·.·.· 1'2)'
'

I" .'.'. -. a poa e '.' vao.area, rea 11,:-0···· te varia'i' tntre '195 In re .'.'

'2:1.i'D'"'G"P" ,8 iln 'fit",·· .., ··e proce ·d··· I d:e. 'If' Ih 'r .'. . ... eu . ,aurlCad'e. '. '' IIUriCIG, de

2 5,.. . Cerin'le pr~ivind ca racte risf ci le rneca n ice. 4 , .•
i

Valoriii masurabile ce caracterizeaza armatura pretanslonata

(1) Criterille de performanta

referitoare la rezlstenta ~ii ductllltate sunt prezentate ln tabelul nr. 21., Tabelul
Crlte ri ii de- pe rforrna n 1a

nr.

21

Perforrna nta ce rut8
!'

R:9 If' oortu I forte 10r

a ~ Fno. 1/Fli"li
II

rt" - ,

~.

IProd IJ se d~ note I u tii~izate ca a rmatura pretenslcnata
, . -,-, -'"'" f' -, "'-"

.-

IProcentu ~val ori lo r ca re r1I U de pa,~,e SG t" .... vat 0.8 rea. ca racta n snca
~ '1+ •

(p)

o 85
... ""
P~ •••••

I

ill !i! Pi .

0 95
.'",:'
,."_.

Cateqoria d'e ductilltate

o :,"80 ~.0 95 ,'., o
.:." ,
:':

~

i"',

'.

,'.

',.'

Toroane dsw ~ 3, mm dsw <:3 rnm Bare

p=O,95 pentru [FpQ,1,

nom/Flm"nom

22-'
..

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[A[NI[E,[I" PAIRTIEA.I, Nr. 3·3'7/18,.V.,2'012:

(2) Comportarea la lndoire se deterrnina pentru sarrne !?I~se exprirna prin numarul de tndoiri alternante cu aournite raze de lndoire suportate, 'fara fisuri sau crapaturi 'viizib~l,ecu ochiul lilber. Clriter~ne de performanta sunt specificate tn tabelul nr, 2,2. Tabelul nr. 22
Perfo rrn a nta , ceruta
Conditii ,

o iametrul nom inal 1 ,5,.. ,.3 5 6,

Raza de ln doire

Criiterii (nurnar de tndoilrH)

5 '115 17,5

6 ,4
3
'3'
I: .

Incercarea la tndoire sltemanta

20

3

,(3),Sunt stabilite doua cateqorf de reiaxa re:: relaxare scazuta si relaxare normala. Crttertile die pertormanta exprlmate prin reducerea etortului unitar sunt specificate in tabejul nr, ,23,~

Tabe'[lul nr. 23
Reducere,a etortulul unitar (0/0) sarrne
toroane
,

Cateqoria de relaxare

Conditii
'!

bare

Scazuta

Efort initial: !0-7 Fma , Durata: 1[000 h
!

.2 15
l

2,5, 7,7'

6 pontru d < 15, mm
4 pentru d
,

N[ormala,

Temperatura: 20 C,
101

:>

'1 5 mm

5, 5
!,.' .

-

(4), Criiteriile de pertormanta privmd comportarea

solicitarii specificate

Tn tabelul nr. 2:4.

la oboseala este ca rezlstenta la oboseala

sa 'fie aslqurata

Tnconditiile

Tabs-lui nr. 2,4
Perfo rma nta ce rum ,
-

Conditii ,
-

N u marul de' cic.ll~r1

Forta maxima, ~
(N)

INivel1 de performanta • ul

Tipu~ produsulul

.;..;,

:~ 2 X 106

I

0','8 F rna
.' :

.. '

> 200 MP, ... ' ," '.. a. x'~'n S :> '2'·"'0"'0-' M'" pia x S ··.·,..'n
.I__ ". '.' . .. ·.1

Sarme

sa,rma, neteda
sarma neteda sarma arnprentata

..

,.'

I

Liim~tadie oboseala

I

7" I 0'·', F ma
... , '.'

190 MP'8. x
2:00 MPa X 180 MPa. X
.-, :2' MP"a ""00" '..'

s,

Toroane

:> 2, X 106
10' '8·:F ma
" I

s,

s, s,

toroane netede

x ~'n S

Bare [Bare netede d .< 40
Bare cu nervurii d Bars CUI nsrvuri d

1

'> 2·'", x_· l' 0····6 '- .... '.

'1,50 MPa, x

s: 40
:>

120 MPa xs,
(5) Va oarea caracterisflca a, rnodulului de elasticitate (Ep) orivind cornportarea la oboseala B'ste ca rezistenta ~aobossala rr' s,a fie aSii'gulrata, in conditiile solicitarii specificate in tabelul nr, 25.
III

40

2,.5.5. C e rj' nte p,rl v In did e'111 tl flli,ca rea produ se Ior ,

('1[)ldentiflcarea

produselor se face pentru fiecare le'gatura unel etlchete durabile

de, bare- sau colac, prin atasarea ~

Tabelul nr, 25
Tlpul prod usulul

(rnetalice/materlal
intormatii:
!

plastic), bine leqata, avand urmatoarele
p_'.. .

IEp
(Nllmm2)

.L!I 'atie Dom e n~ d e van "II-. ,
(Nl/mlm2)

a) denumirea sii marcarea ,
.

2,05000 '1[95000

195,000.,.,.210000 1,85,000.,., .205,000

roduselor: b) numarul colacului sau ~[ega,tUlrii de bare: c) denumirsa producatorulul si locu de fabricatia: ~ , d) lndlcativul specificatiei pentru fabricatia produsului,
'

,

-

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[AINI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
(2) Marcajiul produselor cuprinde urrnatoarele date dupe caz: a) pentru sarrne: (l) litera Y pentru otel de precomprlrnare: , (ii) valoarea nominala a rezistentei la rupere, cin M[P,a; (iii) litera C pentru traqere la rece: (iv) diametrul nominal al sarmei, In rnm;
,
, ' ,

23
"

-

[v) tipul amprentarll (T1[, T'2,. T3 t?i T4):; (vi) clasa de relaxare R1 seu R2::;
(vii) clasa de oboseala F1 sau [F2:; (viii) clasa de coroziune (C1, C1 L cazul);
'"" I'~'

:S8U

'C,2,. daca este

(ix) clasa de coroziune (C'1[ sau C2,); c) pentru bare: (i~) litera Y penfru o\e[~de precomprimare; (iii~)1valoarea nominata a rezistentei la rupere, in MPa; (iiii~) litera [H pentru laminare ta cald; (~V)I ,di~am'etrul nominal al barei, in rnrn; (v) unde este cazul, litera R care indica produsele cu nervuri; (vi) clasa de relaxare R1 ;, (VU)I clasa de obossala [F'11; (viii) clasa de coroziune (C'1[ sau C2).
2,.6. De termin a re,Q' etform',B'nfei produseior din ,o',el utillza:fe cs p arma,tu,ra prete,n-S'ionata pentru beton precompnmet

[b)"P e'n,ll, " toroa' e ne' ~ ~'rIU 1~,'~1 "•• I, (i) litera Y pentru otel de precornprimare: (II) valoarea nommala a rezistentel la rupere, in M[P,a; (iii) litere T pentru toron: (iv) numarul 2, 3 sau 7' care ~indicanurnarul sarmelor din components toronolul: ~ (v) diametrul nominal al toronulul, in mrn; (vi) unde este cazul, litera [I care, indica produsele
~,+
,

a rnprentate:

(VII) clasa de rejaxare R 1; (viii) clasa de oboseala {F1 sa.Ul F2);:

aferente fiecarei caracterisfici esentlsle a produsslor trebuie corelata cu speciflcetia tehnica de produs sl GU tlpul ,de,otel. , (2) Metodele die, lncercare pentru deterrninarea perforrnantei aferente fiecarei ceractertstici esentiale sunt prezentate Tn tabelul nr. 2 6. (:3) Se accspta utilizarea oricarei metoda d'S lncercare echivalenta cu cea speciflcata in rsferentialul msntlonat in a ~, doua coloana a tabelulul nr~ 26.
performantel
,

(1[) Det,erminarea
~'

,

1

)

Tabeful nr. 26
Ca racteri stici esential e ,

M'Bt.oda de In DB rcara
,""
,',

"

Otelur'i pentru arrnaturl pretenslorrate
oS

lncercarea

= Raportul fortelor o - FpOi1/F'm , - l.imita de curqere Re (RpQ,11 )
~

[~a tractiune ~

"

,S,R EN IISO 1.563,0=3:201 1 SR EN ~,SOi e892-1 :201a

Rezlstenta la tractluns ~
~,

- Alunqiroa la forta maxima Agt ~
':::
.. IiIIiI

........... ..

.

Rm
'

-

F'lm.,max/Fm

- R,8'd ucerea ariel la rupere

Relaxare '. t izoterma ~ maxirna pentru 100,0 h Clasa R'11 S,8U R2'
i ~

SR EN 1[50 1563,0-3:201 1
SR EN I[SO 1 563,0-3:201 1
,

Forta la ,
C"

'0 bosea

III

a Clasa

F'1 seu F2

MlodUlI[u[~ de elastlcltate E . t'" lncercarea [~8tractiuns deV'I8.8 '* ~ = Coetlclent D a,1 tractlunii deviate
"

SR EN I[SO 1.563,0=3:201 1 SR EN I[SO '1 563,0-3:201 1 SR EN IISO '1563,0-3:201

Durabi Iltate - Rezistenta Iia coroziune ,

Clasa IC'1 :, C1 L sau C,2:
,
j

1

" _~lmen.slunl Secf~ u n i 81 tolerante la d" ,
Geometria suprafejei SR EN I[SO '1563,0-3:201 1
"

· Masa nornlnala pe rnetru I'rruar w. Num,ai pentru toroene cu 7 serme cu aiemetn»
' ,

.

.",

", -.

".

'.

","

,I.

.~

nomine! al toronuu» ;::: 12r-5

mm .
,

." 'm , ' ',"" I 'd ',r ,C'Of" __' p,~Vln" d'I'" rarea" '-, 'n"'"spa_ ,u~s _ ~ ,'2,'/'"t"'" ,,"', " pro~use,_ " 0, ~'''''''n····· ,'" ,~, "IV" ,', ,," ,t ra __ on ','''' ",""'d'.epo~_,area " vt c.. I ". t. t d· ~eon arm,a't In tel t·,· '" d· ,o~ ,u',/dz8i,eeel ermetun . tn e',eme'n,e S" structun . am, b t s; beton p,recomp,rim,at .,. -

2..'., ' . ~' 7
f

,.

-

f_

.. ~

r

,c,

"

'

"

-

,1'

-

-

aqatarea colacllor de, 0 sarrna sau cea a [I,e'gaturilor de, bare/olase

~

intr-un siingur punet, precurn ,~i rezemarea necorespunzstoare in

-,

(1) Fiecare livrare va fI inso\~ita die,declarapa die,corformltate (lntocrnita tinand ssama de cerintele minms oblii,g.·.· atorii precizate
! ~ ,

in SR, EN ISO/CEI17050=,1 ,,2) si de docurnentele referltoare 1,8
rezultatele ifncercari[~orpe :t?arjelede la tumare corespondente oroduselor metalice livrate (lntocmite tinand S'B,81ma de cerintele tJ-'" mlnlrn I le_ obllqat ,..II P'rec IZ ',ll- ln 'S','R·" EN: l' ,0"2"""0'14, cla za 3··'~[)'. I I "-,, I, 'o"r" .", izate ~l ~' "uz .... ~ -(2) Transportul ~iimanoularea S8' realizeaza tn asa fel Incat sa
!'!'

I

.

.• ..

T_

nu se produca d,eformarea r:em,anenta

,8

produselor (este inte,rzis,a

mijloa,cele de, transport). (3) Depozitarea se reafzeaza cu respectarea urrnatoarelor conditii; a) rezemarea sa, nu produca deforrnarea remanenta a produselor: b) produsele sa nu fi'e in contact direct cu parnantul sau alte .' mit d ....· ~ ma t ene.e care e pot murc sn sau d egra daori coroztune: c , a pnn c) spatiul sl rnodul de depozitare sa asiqure ventilarea pentru a se, lrnpiedlca umezirsa produsslor: d) pro,dusele sa poata fi usor si co!rect id,entifical,e in d,epozit ~ ~
!

24'
.

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[A[NI[E,[I" PAIRTIEA.I, Nr. 3·3'7/18,.V.,2'012: (vi) SR EN[ [IS,O 6892-1: 2010 - MateriaJs, rnetalice. Incercarsa la tractlune. Partes 1:: Metoda de tncercare la temperatura ambianta: (vii) ~R, EN [S'O 7'43,,8: 2005, ,_ Materials rnetalice. Incercerea I[alndoire: (viii) SIR E[N II,S!O 14284: ,20'03 Fonte si oteluri, Prelevarea ~,i preqatirea probelor pentru determinarea cornpozitiei chirnice: , (ix) SR Ghiid IS,O/CIEI 6,'7: 2006 _. Evaluarea conformitatii. Principii fundarnentale ale certificarii produselor: (x) SR EN 10 204: 2 005; ~, Prod use, metallce. Tlpurl de documente de lnspectle; (xi) SR EN [IS,OIC,E [I 1['70,50-1[:: 2 01[10 _, Evaluarea conformitatii. Declarafia de conformltate data de furnizor. Partea 1::Cerinte qenerale: (xii) SR, EN IIS,OlC,E [I 1['70,50~2:: 2 00 ,5 ~, Evaluarea conformitati! Declarafia de conformitate d[ata de , , furnlzor. Partea 2:: Documentatie-suport,
~,
'

3., Referinte,~ normative .
{i) Hotararea Guvernujui nr 62:2/20 04" republicate, cu
a.

i

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Imad[iifiicarile si completarile u[llterioare; SR EN[ 199.2-1-1: .2004· ._ E.ur'ocod 2: Proiectarea strucfurllor de beton. Partee '1[1: Re·g.: li g:.,enera~e·si~ .. u , reg u [~i~pe ntru cl ,;3 d ilri ; SR. E[N ISO '1I.5'63,O~1:: 201[1 ~ Otel pentru armarea si precornprimarea betonulul Mstode de incercare. Partea 1[:: Bare, sarme laminate, si sarme pentru armarea betonuluii; SR, E[N ISO '115'63,0-2:: 201[1 - Otel p'entru arrnarea si precornprimerea betonutui. Meto,de de Incercare. Partea 2: Plase sudate; SR E[N ISO 1.5'63,O~3::201[1 - 'Ot,e~[ pentru armarea si prscomprmarea betonulul. Meto,de de lncercare. Partea 3: Arrnaturi de precomprimare:
'~ "

=

1

1

"

'!

1

,

l

1

1

4~Terment~ deflnitll sl slmbolurl ~ ~
Simbclul ~
-~~

Siimbo~

Terme tJ1 ii/ID,efii tJ1 iil~ I

SI ~

terrnenul echivalent d~~ SR, EN 19'92=1=1:2004 ~
-..

-

-

~-

--

Simbal

Term e n iilD'e'lfi n iltiIi • 4

unltatea de mas~n3

3

5

An ~
-

Aria sectiunll ~ ~ pretenslonate
-'~

-

arrnafuril

sau armaturilor
pentru beton

As Alung' lrea totala la forta maxima ... ,
..

Aria sectionii armat
"

armaturilor

mm2

Deformatle speclflca a arrnaturllor pentru beton armat sau pretensionate sub, efort unitar maxim
Alungire la rupere

0/

10

Alungiire la rupere (A5, sau A10) b L,atilme,a arnprentelor , Distanta dintre nervuri sau arnprents valoarea carbonului echivalent (CEV)

La~ime'a. amprentelor Distants dintre nervuri sau arnprente
Valosrea carbonului echivalent (CEV) Diarnetrul unei bare de armatura sau

mm

c

d

Diarnetrul nominal ,alotelului pontru arrnarea betonului ,s,au diamstrul nominal al arm atu r iii p retension at-e'

diamstrul nominal al armaturii preten sionate

mm

Dlstanta dlntre randurile de nervuri sa.u de ~ ~ arnprente
-.

--

-

- --

_.

_.

-

.

Distants dintre randurile de nervurl sau de
. j -~ . _ .. . --

arnprente

rnm

Suprafata relatlva a nervurll
Suprafata relativa a amprenteii

Suprafata relatlva a nervuril
. :Ii

Suprafata relatiiv',a a amprantei
lnal~iimea nervurii sau arnprentei Llrnlta de elastlcltate a arrnaturllor

h

lnaltirnea nervurn sau arnprentel
, 1

mm

Nlmm2
N/mm2

Rezlstenta la traetune ~ , Raport rezistenta curqere aparenta
!

Rezistenta la ilntwndere a armaturilor pentru beton arrnat
Rozistcnta la , pretensionate
tractiunezlimita
~

tntlndere

a

armaturilor de

Nlmm2

la

de

Rap.. rt rezistenta o curqere aparonta
!

la tractiune/Irnita
,

[R~,o' pu,z
2'.

Lirnita de' curqere convsntionala la "I'~ .,' ..~' J-'.,. . [,m'~ 'I :,,~., ..... : '_ ••. •.., ..... 10 ne pro' porfionala ._,- de~_ 02" 0/

0,

alunqire

fO,2k

'Va loarea caracteristica a limitei de elasficltate conventionale la !O..2°/~ a armaturilor pentru beton arrnat
t!l ~

Nlmm2

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[AINI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
2
3

25
5

Valoarea E
Modul de elastlcitate

die calcul al rnodululu: de elasticaete a armatunlor pentru beton armat

GP,a

valoarea de calcul ,al modululu: elasticltate a arrnaturllor pretensionate
,Ct' ..

die
e

Incllnarea laturil transversale
U1n'ghl de lnclinare amprentelor a nervurilor sau a

T nell n a,rea laturl i transversa Ie

l~
B de

Unqhl

die tnclinare

a nervurilor

sau a, a unei ale unei ale unei

amprentelor

Lungirnea uneii sarrne transversale

plase sudate
Diarnetrul sarrnelor transversale lonqltudlnale

a unei
a~e unei a~e unet

Lunqimea unei sarms transversale

plase sudate
Diametrul sarrnelor transversale

mm mm mm
mm

plase sudate
Diarnetrul sarrnelor plase sudate

plase sudate
Diarnefrul sarrnelor lonqitudinale plase sudate
Lunqlrnea

L

Lungli~lm,ea, sarrnelor lonqitudlnale ale unel plase sudate sau lun'giimea unel carcass cu zabrele
Nurnarul de sarme transversale, plase sudate Nurnarul die sarrne lonqitudinale plase sudate

sarmelor lonqitudlnale aille unel plase sudate sau lungiimea unei carcass cu
zabrele Nurnarul de sarme transversale plase sudate ale unei

Nc

,ale unei
ale unei

.... ... ~, N umaru I d 'e' sarrne ~[ it'U maie a,IEl unei. ~ongl dUO I plase sudate

Spatiile sarmelor transversale ale unei plase sudats

Spatiile sarmelor
plase sudata

transversale

ele unei
a~le unel

mm mm
kN
N/lmm2

Spatiile sarmelor lonqitudinale ele unei plase
sudate unet plase sudate

Spaliile sarmelor
plase sudate unei plase sudate

lonpitudinale

Forta de forfecare a, ansamblelor sudate ale ~
efectiva a limitei aparente de

Forta de forfecare a ansarnblelor sudate ale ~

Valoarea
curqere
Rei' nom

Limlta de calcul caracteristica

a armaturilor
a,

pentru beton armat speclfica a lirnltel de curqere l.lmita de elastlcltate caracteristica

Valoarea

aparente
·V" I oarea e f Be,fIva a raponu I UI III mil'e~1 '.8 ... rt . ~. ·'t ., d a curqere aparente/valloarea specificata a [~mmltel die cu rqere aparente Lungiilm,ea, capatulul sarrnelor lonqltudlnale ale unel plase sudate ,sau IUlngiim,e,a diaqonalelor dincolo de telpa interioara a unet carcase cu zabrels LUingliillm,ea capatului sarmelor transversale ale unei plase sudate
Aria sectiunii talpii Aria scctiunii diaqonalei

ermaturllor pcntru beton armat Limlta de calcul caracterlstlca a, armaturtlor
f-d·/f."'k" y y,
pentru beton armat/limjta de elasticitate caracterlstica a arrnaturllor pentru beton

N/lmm.2

R.e" actl
Rei' nom

armat l,unglimea capatulul sarmelor lonqltudinele ale unei plase sudate sau lungl~lm,ea dlaqonalelor dincolo de talpa lnfertcara a unel carcase cu zabrele

mm

Lungiimea capatului sarmelor transversale a [II uneii plase sudate e'
Aria sectiunii talpii
'I'

mm

Lalime de calcul al unel carcase cu zabrele
"

mm
l.atime totala a, unei carcase cu zabrele
l' .. ~ . .. ~ ~ . ~ . .

.... *,' ..... b Lanrne ttl a a unei carcass cu zaore I,e rota '...,
• 't. • ~ ~. ~ • .. . •. ..• ~

mm
kN

a unei, carcase

Forta de forfscare tntr-o lrnbinare rnecanlca ~
GUi

'U'b zanre Ie

Forta die forfscare tntr-o tmbinare mecanlca a unei carcase cu zabrele
~,

26

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[AINI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
2
3

5

unei carcass cu zabrele
...

Forta de forfecare a Une[i sinqure suduri a ,
"

Forta de forfecare a unei sin'g'ure suduri a, , ..... b unel· carcase cu zar re Ie
"
A.

kN mm

lnaltimea zabrele
" "

de calcul

sl un'81 carcase

cu

zabrele
,8

lnaltlmea •

de calcul al Ulne[~ carcase

cu

[H_2

Inaltirnea totala

unei car-case' cu zebrele

Inalttrnea totsla a unei cercase cu zabrele
~'

mm mm
N/[mm2 N/lmm2

Pasul diaqonalelor unei carcase cu zabrele

s, Chi
"..) .' . - I

Llmlta de cu r-gere, aparenta

a, talpii

unet

carcase cu zabrele
l.imita de curqere aparenta carcasei cu zabrele
,9 diaqonalei

Re, Di

t

mm
'mt d. 4+ G" rosnnea b ."enZ,11 ea rce cnmr-o carcasa.... cu
i

1- ,

zabrele Valoarea caracteristlca tncercarea la tractiune .,
-,

mm
f pk Rezlstenta caracteristlca ... .,-,' .. .., .... ""t I . '-I . tensi .' tI' arrna uruor '.. pretenstonate .
l' ' " , , ~ ~-

-

-

-,

-,

-

-

,-

a forteii maxims la -"
-,

la lntlndere

a

kN kN kN
N/lmm2

Valoarsa maxima sp .. ··ecifii,ca a,tortel maxims
j'

~ ..... ,. V aioarea maxima spec ·fi' "" a' f 0 rt,:,8 maxrne ilea Ii a,
Fractilul 0,1 dj'n valoarea caracterisfica fortei I[a lncercarea la tractiune ~ ,
l'

FpO~1

din valoarea caracteristica fortei la Tncercarea II,atractiune '" ~
Fractilul 0,'

a

Ro 1 -pu,

Llrnlta de CUrqe re conventlonala la ~ 010 neproportionala die,0 ,,1
.
1

0

akmqlre
..

Lirnita de elastlcitate convemlonala [~a % 0,,1 a armaturilor pretensionate

tractiune,

determinate pee 0 epruveta adiacenta epruvetei tncercate supuse tesiulul pentru proprietatl ,- specl a I,e
,

Forta maxima actuala, la tncercarea

[~a kN

-

-

tractiune, determinate pe 0 epruveta , adiacenta epruvetei tncercate supuse tsstulul pentru proprietaf speclale
~-

oboseala

Forta maxima la testul de tncarcare axiala la ~

Forta maxima la testul de Incarcare axiala '..... I,a 0 bos'a'a,Ia, _
!

kN kN

Domeniul de vartafie al fortei I,a testul de lncarcare axlala la oboseala
1 ~

Dorneniul de variatie al fortei la testul de ~ , ......... '. I..... o",'0-8'8aI..... Ia Ib mcarcare axia a, a, Raportul fortslor FpQ,'1JFm (fractilul 0 ]1 cln vsloarea caracterlstlca a fortel la ince-rcare'a , I oarea carac +. "'" f . Ia tractiune/va loareacaracteriensuca a "Q rt 81 maxirne la 'incercare'a la tractiune)
1

a

Raportul fortelor FpOr1/F'lm (fractllul 0:,1 ,d'in valoarea caracteristica a fortei la tncercarea , la tractiiu ne/va loa re,a ce racterlsti ca ,8 fortei I, , maxims la incercarea la tractlune] ~ Frecventa ciclurllor de incarcare [I[atestul de ~ lncarcare axiala la oboseala
.-

~,

n

-•
l'

~

-

-

-

--

-

-

--

,.
-"

Frscventa c,ic[lluriilor de incarcare la testul de .' ~ ... ~ .... Incarca ue '8-'·X- ia la' la 0' bosea 'Ia'
._, l' ,..,~ -"."

'.."..

-

-

-

'

o

'.'

..

_".

--

,"

,"

.. ' ... '--

-

...

.'

_'

"-:'_.

. -'

,"'

'.

--

,"

-

_."_

-

'I

-

I'

j-

.'

'..

. ' ..

.'.

..'

--

.'

.

-

Hz
N/lmm2

Rszistenta la tractlune , , Diarnetrul nomiinal ,all unei sarme constltutive a toronului Diametrul intern minim

R,e,z~ nta la tra ct i une ste
t •

Diarnetrul constitutive

nominal a. toronului

al

unei

sarme

mm mm

a [IIcolacului toronului

Diarnelrui

int.ern minim a [IIcolacului toronului

D

Valoarsa maxima permlsa a reducsrii medii procentuale a fortel maxiime la tncercarea de tractiune devlata -,
--

'0/0

_.

-

--

-

-

M'ONIITOIRIUL 'OFICIAL AIL ROMIAINIIE,II" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
_ __ _ L!

27'
'.

AN,EXA N:r 1
_

.faspecl6catia i.e hnica

de lncercarl pentru atestarea conformltatli
~I· te S~I t t d ~I om t t b ... oe oaresi . S e' accepta ... Ut"ruzarea :;" eiememe s: srructun l d C" " t In m om oeion a proouseror d· ,0 e I"pernru arrna ...'Uri"m" uvra t,e sou, f orma d b colacl, prod use dsrulate, plase sudate sau carcase cu z.. abrele' pentru a carer contormitate seaplica proqrarna de Incercari priin care se aslqura 'Del putin cerintele prevazute in tabelele ,A1 ~1" A 1,.2 A,1.3'll ,A1~,4,,~ situafia in care- aceste produse nu sunt acope-rit,€! de in sp.,eci'ficatiii te'h n ice a rmon lzate. Tabelul ,A 1~ 1
i

PR.OGRAIMIE

MINIINlIAL,E,

!!

~

~

1

I

'-

lnca rca ni sol iciitafi.e de 0 rgan ism ul d asem nat
511j praveq h ere conn n 1U18

1nce ~C8ri p ri n sandaj
De, pe piata

ince'rca ri rea Ilizats' de prod ueato r
Be la sa nuier

De la p roducator Ga,racterii:stiici ;e.sentii,aJe' ,
Pe,ni~ru die metrQJl

De, la prod u catOlf

Fracventa ,

in'fe ri or! de nruijoc l ,~isu penor a I 9a me i d lmenslon a~!e

IFrscventa ,

Pe un di,am,e'lru

Pe un d i,arn,etru

Frecv€,nta ,

Pe un d i.arn,e'lru

IFrecvef~ta ,

P.e un diametru

B,ar,e sl colael ,

R·e (R. PO.I 2',) ..,
1._:.

(.)

R m/Re(Rpo!,2)

co
0
'L..

'1 0 '1 0 '1 0 '1 0 3,
3~,

u 'm
,

1

a
.
,

N urn
'CD ..........
,

ar de ince rcarl
3

u

10 10 1a 10

Cd -,;".,

Re. actJRe'i
, p

nom a

'ro
..0
Q)

'0 ~

a

10 1a 1

m

J'ro .....
~

'0 ~

a

,

'ro ....... ,0
,

,t_')

10 10

D
:::J; ............. 'C])

('0

:l'ro, .....
'CD £I
~ J

u ~
,
],~

'

,

~t

", ",.',1

An

'1:J
i.:., ....... (])
'

c.u
L,..,

Mas.a p,e metru ~iniiar ,ApUtudinea la Ando·reb' I. I··

:::1

a
.

.;0
,(])

'ID

.....

,

CD
L...,

~
'11.:., ....... ,(]) 'E,
.

La. 30 t sau pe 0 3 ......-- .....~,arJa,ori 0 unitate de ......-3-.... 10 sariia 10
! ,]

E'
'-:cJ
Q)
T~

ro
Q)

'E

3
3

.,._.

,tV

,m:
~~'

'E
".

3 3 3
11

:l

3 3 3
11

1

,m
I

'ID

Vi
,a,) ,C_

~
,(1)
,

~
'Cl)
,

Pe 0 s;ar)',a sac ~
.

0

Geometria s u prafet-eii
Anallza chimica pe otel , II~ch~dincllusiiv Ceq) {

c:l..
~'L.. •

J1

ro u»...

w '.,~
,

3
'11

'c..
C1)

'c..
Cl)

unitate de ~arja

1

1

-ell""
(Y)

'ro

'.'L...,'

'ro a»

'.'L...,'

'm o»

(Y)

(Y)

("i")

,''''' P e 0 sana sau 0 , unitate de sarJ;a ,
'

'

Numar ,de probe

R,ez,is'tenta la oibose,a,llac ,
'e:
'(lj

,c:
(ti'

,

,m

c'

5
a..
........ ""-'"'

,)ro
""'0
.

'm

'ID ,a.,

,tV
,

5

c..

iro ~
~

,m
.

5

,tV ,c_ ,iC'O
~ ~

'ro

5
.

_ 0

0

0

la In do,ire st/sa u in do ire-d ezdloii re '" , c In cazul f~ care se cere. Prelevarea probelor se va efectua astfel 'incat diametre a, producatorului pe 0 parioada die 5 anii.
b

a Daca este cazul.

ir~ .cs rcare

sa

flie acoperlt numarul maxim ~,i domeniul maxim de, dlarnetre din gama de

INO'TA:

a) Tipu~ si numarul de Incercari pentru fj"ncercariille initiale de tip ,a~e,produselor din otel Ilii'vr·ate In bare si colaci armatun utilizate in elemente si structuri din beton armat se aplica pontru fiecare tip de procedeu de fabricatie, b) Unitatea de incercare este 'Sa r]ia,sau 0 parte din sarja,
!J , !J ,

pentru

28:-"
..

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[A[NI[E,[I" PAIRTIEA.I, Nr. 3·3'7/18,.V.,2'012:

Tabelul ,A 1~2
"",

lncercari so ~ tate de orqanisrnul lcl

~

desernnat C a racte rtst ici esennale
I'

lncercari reallzate de prel u orator

Nurnar
Frecven~
de fncercarii pe cotacFrecventa ,

Numa.r- min~m
pe

diimensiunea
prelucrata

Produse derulate
lnspectie vizuala pentru deqradsrea geometrii,e~

suprafcioi ,
Geometna suprafetei
' R'e (- 'pO,2. ')
RHI,··j

-

Pentru fiecare cotac prelucrat

'3
I' ".

0 proba pe ZI
die, lncreptare (cu role sau cu cadru rotltor) pie saptamana pentru d'· t doua , [~amere [Pre lu era te

1

R'm/R'f;' (RIPO~2)

Re

. I'

act/Re,noma

Agb An
Masa pe metru liniar Aptitud inea la Tndoireb

de corp de indreptare (cu role sau Cill cadru rofitor) a • prel ucratorulu i Sl pentru flecare proeedeu de fabricatle ,al[ , colacilor
[II
.....•..

Pentru fiecare tip

3 3
,

0 pro b'" pe t~pde corp a

1
1 1 1

3

j

3
11

-

-

1

Ana Ii,za cbirnica pe otel lic,hii,di (i ncl usiv C,eq) ~I

0

1

a
b
G

DJaca este cazul. j nce reate, la tn d oi re st/sa u in dol re-d ezdol re '" , Pentru in ce rca ni~pro bel e trebu ie a lese d ~ ~'tr=u col ac, ava nd eel ma i 1m are ~~oe I maim ic d la mefru prod us. n

IN0 T

A:
I .....•
II---C: .. '

.1 . .c-c--<---:-. '---:- . '.---:-. ,.' ··.U' c-c-- II· IIj,c-c-- .'. .' .. llj,. ".~ •. • I .... cazul .... care 'S9' cere rezistenta la oboseata •. ,~' trebuie prelevate 5· probe 0 d'la*'a-W: p"S' an." aleatoriu 'J". din ftecare loc de '·['n..•.. '. tn . d Itt . t *!, t' *",' . t' t'" pro d ucne, pJe' n ec huparnemt-' d e oeruta pen ru ce I·mal rnarecd iarnetru pre Iucrat, P'Ireevarea se va, ef' ectua asue I.... At'.... sa ,.ne acoperna.... u ,I meat cornbinatia procesului de fabricafie al[ materlelului cu tipul de derulare pe 0 perioada die, 5 ani.
C-C--'IIII!·. .:
---c: .'~'---c: ..•..•.
1 .-' ..••

!

..•

·..

~C-C--'.

".11

,---:-,'---c:

~

I.'

I

-CC-:'

1

Tabelul,A1.,3
lncercari soil i1citate de -organiisrn u I desern nat
...

In cerca ri' in ~~iiale, tip', die,
j

Su praveg here co nUn u a ~ II n ceres r'i plMi n sondei
" ,

incerca ri rea ~~zatede'
producator De· Iia sa ntieJ
I'

I.

J. t· C'· ractensno • ese nna IIe '8
;Ji..

De la prod uca to r Pe ntru d iiam efru irlife rior, de m iijloc ~'isuperior al gamei d i rnensi onsle

De la prod ~j]c~Uo r

Frecventa
• • , • ." 1

Frecventa

"

','

lPe 0 dirnensiune

F r,BGVe nta d~mensiiune, F recventa ., . ~. .. "..
1

PBO

Pen dlmenslune

IF recvonta
. '!

NlDm,ar miniim de probe

PI[ase sudate

4
ID ~
~ w-'
...... ~ !I....-..

(D
~,~

...... -------------

R miRe..,(R p 0.••~,2.·.-)8 .

}m ca en ..... +-' 0 1.::
.C

§
Q.?

2(long[.)+ 2(transv.)
...... ----

.4 2(long.)+ Q):~ ID 2(~ong.)+ ~." ~, ,,~.~. ~,-w, § 2{transv.) .::: w :s' 2 (tr,ansv.)

4

.......

~,

'b

~mE
11;=

L

,~

u b

~,= =0

4 2.--(lo,·.n'"g,"[.).•+1 .'.. ', ' 2(transv.)

..... ~

)(1j

ro U'J (j: c.
'L:- ID
''"0

,. ~

......

__

b

M ,.._.. 'b
.;:;~

~ ~,.=E

4

---I)m .t:!

,__,~ !It.....-

c~
"oJ
~~

m u

~ ~:I"L

4 2{long.)+ 2 (ttrB n sv.,) 4 2{long.)+ 2 (ttra nsv.)

2

«s»
'C::

2'.,"'.l~ n·g•.',·,.)',+"1 ( o..'

~~E
(Y)

'CD

b ~= "'C).

2:{transv.)

2(long.)+ 2(trans.v.)

-4

2

a 1 pe d iire-ctia lonq itu d iIn a la~1 pe d irectia tra n sversa 1,81, , ,
. .

M'ON[ITO[RIUL 'OFICIAL A[L ROM[A[NI[E,[I" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012:
[Incercari so[1iicitate de' orga nrism u I desem nat
j ncerca rl in ii~iia,le, tip de

Su praveg h,ere co ntin ua Uncerca ri piflin sondaj De, ne p- iata F
II

I ncerci~ ri realizate de
procucator De, la sa ntier
I'

De la prod lUIcat 0 r
Pe ntru d ia m etru

Frecventa
I

irlife rior, de rn iijloc si suoerior 81 . , gamel d i rnensl onsle
~'

Frecventa ,

Pe 0
dimensiune

F'r,ecventa ·

Pea diimensiiune

Frelcventa
I

Pea dimensiune

NtDm,ar minim de probe,

-fRR18.act S', noml" a

b'

4 2(long[.)+ 2 (transv )
4 2(long[.)+ 2(transv.) 3 4 2(long[. )+ 2 (transv )
C :J

4 2(~ong.)+ ,2:{transv. )
4 2(~ong.)+ 2:{transv. )
""0

,4 2(1ong,)+ 2 (lr.ansv. ) ,4 2(long.)+ 2(transv.)
<D
Ql

4 2'(long.)+ 2 (ttra nsv.)
t:

2

,

b

An a.

c

:J til

E ---0 Ql
O)
:I...-

Q')

4 2{long.)+ 2 (ttra nsv.)
1 3

2
b-

ID

co
U :....;..

Dirrensiuni Forta de,forfsca ree ~ Masa p,e metru ~iniiard

1 3 4 2(~ong.)+ ,2:(transv. )

ru

a.'

m ro
:Iio...

11

c..
u
:I...-

£:: ,c-

0

1 2

u :Iio...
i(])

3 .4 2(long.)+ 2 (transv.j

rn

''''C
Cl)

ID

c: ~.-

U

m
w

c .;-0
:';(1J
'~

u

......... ,m~
~J

,Aptiitudin ea [Ia tnd oiree Geornetria suprafeteie ,

~,--,

~cc

.= C
::J

-.!I=-!'~

~.c
:J

4 2-(long.)+ 2 (~lra nsv.)
-

,~

-~

en

m

2

c

10...,

ID

2

M

-4 2(longl.)+ 2 (transv )

4 2(~ong.)+ . 2:(transv.)
Numar de' probe

2(long.)+ 2 (transv )

4

M

4 ,2{long.)+ 2 (mira nsv.)

2

Rezistenta la oibose'allaf
t.

e,

m

c
rn

c
CD

5

)(0

v-

-, m

,CD,

'0:..

m a...,
~ro

0,

m -c

.......,;..0

5

o

,m -c
'0

c... >m

CD

5

a1
b

p e d Irecna long itu din a la 1 pe d lrectla tra n sversa
j

Se poa te determ ina Tna intea s udia,ri i,. e Se poa te eval ua pe sa rrnel e 00 nstitutive pri ntr ~O1ncerca re [I . indo i re ~i/sau ind ol re-dezdoi re, a f i cazu ~In ca re sa cere", Prel ev area probe 10 r se va efectua a stfe IIincat' til fie incl u s m iin imum un In ad de s ud u r,a~din sa rrne d ife rite de a ce lasi d ia m etru nom ina I, f1~astfel ln cat sa S8 acope re ~IU ru I max irn ~,ido m 8n ~ [11m ~ de d imiensit] In i din gama de d ii me nsi u n ~a prod ucato ru lui pe 0- pe ~ioada d 8, 5- an ~ ce rca ri Ie rna u ax m
d
j

Daca este cazul G A se vedea 2 ..3.3.2",
+

la.

s.a

se vor efectua pe probe prelevate aleatodllj din flecare flux de fabricatie,

.r-

[NO'TA:

a) Unitatea de incercare este formats dliin panourl, cu masa de 5 O de tone, fabricate cu acelasi ecihipament tehnoloqlc de sudat, avand aceeasi combinatie de tiipurii de otel laminat la celd si aceleasi diamefre de otelurt. b) I[ vederaa verltlcarii caracteristicilor esentlale, probele s.e vor preleva de catre prod ucator conform tsbel ului A 1.3 'fie de n pe un panou S,8U de pe panouri diferite, astfel incat S,B fie lncercate sarme diferite. . 1'.'-surate - ..• ~I· ensiunile.' plaselo r sudate resoectiv: ,... lunqlme-, la time pas Ilun··g"I'm· e-a·· ' . _' .: Ti .. lrr".' ., .•.. I' :,,.. ;: • II· ...• > capatulul • II· c) Trebuis I·' m·a"" '....;, toate.... '.d[~'m· . .... Ill' _." d) Analiza chimica pe otel lichid (inclusiv Ceq] trebuie determinate de: producatorul de otel, Contorrnltatea compozitiei chimlce trebule contirmata producatorulul ,de plase sudate, care are obngalia de a,include 0 declaratle privind compozitia chirnica, in cazul in c,are aceasta este sollcitata de curnparator. e) Prslevarea probelor sl lncercarile initials de tip ,allie,plaselor sudate se efectneaza pe produse care' provln de Iliafiecsre echiparnent tehnoloqic ce sudat, f) Tipul si numarul de tncercari pentru tncercartle lnltlale de tip ,all[e, plaselor sudate se ap~[iic:a pentru flecare ti~p,die procedeu
i
. Ii. ~, , ,~
~I

r

..

I

>:. Ill' -,

'-

c,

I

G IlL

de fabrlcatio. ,

30

M'ONIITOIRIUL 'OFICIAL AIL ROMIA[NIIE,II" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012: Tabelul ,A1 ,.'4
T ncercarl sol lcltate de organ ismul desernnat

Incercari in~tialede tip s~supraveqhsre continua · in cs rca ri 'p riln -80 nd 8.]
Ca racteri stici ese ntial e ,-

T nee rca ri rea Iizate de prod u cator
08

Ta IIpa su peri 08 ra Numanul
de probe

Diagona~a
Frecventa ~
CU
Q)

Ta IIpa inferi

ra
Frecventa ~
.

N~lmarull de probe,

Numanul
de probe

NlJlmarull rninirn de

probe

Carcas,e

zabrele

R-8 (R --'pO~,2 )a ,",' Rm/Re (IRpO".2)a R- act/Re,."' nomla~ b -e, Agt, A n'-a Dimensiunic Geomefrla suprafetein , Forta de forte eared, e Masa p,e metru lini,ara~f Aptitudinea la I ndoires
, , .[
.

:I;....,

Ql)

2 2 2 2
1

-

~'-

ee o m (J
!I.:..
(-

'L..

m

0 ~
(l)

,2/2: ,2/2:
2/2' 2/2:
11

!::

o
e
.

m o m (J
:I;....,

Ql)

212 2:/2 2/2

(1)
'L-

11 11

,m
,Q)

!I.:..

0 'L:..
(}o

1[
11 11

"0

ru
CO

~:Q)
~

(-

!::

"0

ru
CO

212
1

4l:~

'E

'm'

Q) ...., rn ~ ::::J

2
,

(tj (J)
+-""
~,

'II

c

3
.

~c
::::J,

ro

,2/2:
-/-,

(]!) ....,

ro ~

c
::::J

212 ,3/3

ro (J)
r .•.•

+-""
~,

~'e
::::J,

ro

2
'11

~,

o, diag.:onala,
.

ID

2

c,

'Q)

212:

o,

ID

212

c,

'Qji

11

a Hecare talpa sl flecare ~ b O'81i"1''!rl! este '\..;: ZU I,. .'-_!U:8 ..' .... cazi
G

.

Fieca re Iiip de ca rcasa cu zabre le.
F'~ecaretalpa.
~"
'"i" . -

d f

S' ~ .: e. masoa r-A ~-na~ ,iI' - SU--dA n."II. Cl ~ n ILB·a . - ,a '9 Se poate evalua pe sarrnele consfitutlve. prlntr-o lincercare [Ia lndolre ~ilsau lndolre-oezdolre. h Pentru otelull laminat 18 cald au nervuri sii cu amprente,
'I

eM /li,

se v edea'.' _ 2':::_3->3-' -", ._:. . '_ ..
3' :. ~ .'

'+ ~

2'-· ~

II

_

[NOTA:

a) Unitatea de lncercare este formats din carcass cu zabrele, cu masa maxima de 50 de tone, 'fabricate cu acelasi echipament tehnoloqlc ,de' sudat, avand aceeasi combinafle de tlpurl de otel lamlnat II[acald ~~l aceleasi dlamstre de oteluri. b) Modificarile' la inc~Htim,ea sl [lung[j'me'8 carcasei cu zabrele, pentru fiecsre combinatis a, dlarnetretor norninale, nu trebuie sa lnfluenteze nurnarul de probe care se preleveaza, c) Trebuie masurate t.oate dliimensiunil~e, careaselor cu zabrele, respectlv: lunqirne. in,all[1iime" l,a1ilme, pas, d) Analiza c,hi~mica pe otel I~i~clhid (incloslv Ceq) trebule determinata de producatorul de otel, Contorrnitetea compozitlel chlmlce trebule conflrmata producatorulul de carcass cu zabrele. care are obllqatla de ,8 lnclade 0. declaratle prlvlnd compozltla ch'lmlca .An ca~- wi' tn 'C8i1"'"eaceasta este solicitata '.... c-U-mpa rater -. _II [ II :.,~_,I ~Z,U . '. C._' [r l ....,._ de . ""'._ .... -_, e) Incercarile la oboseala nu se solliicmta pentru carcasele CUI zabrele,
[III >. -m II.' '.' .... • ,', ~,. >'> ••.•

AN,EXA N:r. 2 fa spec/ficer's' t,ehnica

nivelului de asiqurare a constantel

EVALUAREA performantsi produselor din o,el neac,ope'r~te ,de spe,cific,a1ii tehlnice a,rmO'lnizate

a) pentru armaturl utlllzats ln elemente structurl din beton armat Tabelul A.2~1. - Coeficienful k pentru R,e(Rpo",2) in functie de numarul (n) de rezultate ale tncercarilor [pentru rata de esec d,e 5,% (p=O.95) ~ii ,0, probabtlltate dis 9,5%]
In

,iI

n

k

n

k
.

11
12

,2.,50 245
.' ' !!. I.'.

'90

1 .,8'7
1 .' 86:.:
,"

1100
.

13
14

240
, I'.

150

1 .,82 1 .,7'9

k

n

k

,2.,36
,2.,3,3 ,2.,30 22'7 .'
,

2,00

5,

3,.40

30!

2' 08
'

~.

I.....

'.

..

15
16 17 18 19

250
3 00
1

1 .,78
1 .,7'7 1 .,7',5 1 .,74 1 .,71 1 6,4
.1 .' I

6,
7 8,

3,,'09
2".,89 2:,.75, 2' 165
"i!', ",'
,I

40
.• 1

2:~O1
'1 ,.'97

5,0

1

4100
",

'.'

'"

60

1

'1 '93
iii' .

2.,2:5 ,2.,2:3 ,2.,2:1

I

",'1 500
".

'.

.•

9

1

70
80

1

'1 ~'90
"

1iOOO'
,00

10

2:,.57 -'_

1

'1 ,.-89

20

M'ONIITOIRIUL

'OFICIAL

AIL ROMIA[NIIE,II" PAIRTIEA, I, Nr. 3,3'7/18.V.,2'012: a"""tlll I··n' m"ent e s -I S'·'tructu r '-I d ; n' '. p ,'. b ,),.'.'entru ..'" a rm,I,.', ri~I' ut ~llza te .... 'e,le' beton precomprlmat Tebelul A.2.3., ~ Coeflclentul k pentru FpOl11 ~ Flm~',Agt. in functie de nurnarul (n) de rszultate ale tncercarilor [pentru rata de esec die 5% (p=O.9 ,5) ~ii 0 probabilitate ,de '95 Ok]
lUI , '. ,III .... , ' , " " ",' ", "',,,,', ,', '" II
1

Tabelul A~2.2., - Coeficientul k pentru Agtt ~ii RlmlRe(IRpo,,2) si Re ad/IRe nom tn functie de oumarul (n) de rezultate ale, tncercariior [pentru rata de e~,ec de 110°A,(p~O.90I) ~,ii0 probabilitate de, '900/0]
,~, ,~" ,

n

k

n

5,

2:,.74 2:,.49 2' 33
I•. ",' -,

30 40
5,0

1

'1 ~66
I':
....
'.

',

6,
,

1

'1 .. 60 '1 ,.56 '1 ,,53
'1 ,.51

n

k,

n

k

5

4.,2:1 3.,71 3-,4·0
.. 1

,30

,2.,2:2 ,2.,'1 3 ,2..0 '7
1

7 8,

1

'6

40
,50

2..,22 , 2' 1 3
.' ,I.

60

1

7
8

9

1

70
80

1

3 19
- -' .1

60
'70
!

,2..0 2
1

10

.

2:,.,07 2:,,101
1 '97
'!!II ." _'

1

'1 ,.49 '1 ~48
'1 ~47

c· '9 1a

3 0 ,3
.1
1

'.

1 .. '9 9

11 12: 13

90

1

,2.. 1 9 ,2..82 ,2.. 4 7 ,2..6'7 ,2.. 1 6 2 .. '7 5 2 .. 2 5 249
-.J: ~ - ":

80
. -'

9 1 .. '7 9 1.. 4

10,0

11
1.2
13 14 15

'90
1,00 150

1 93
I•... _..... ~:

15 O
i

'1 43 '1 ~41 '1 ~40 '1 ,.39 '1 ~37 '1 ,,36
'1 ~34
11 .282

1 ..9,3 1 ..8'7 1 .. 4 8 1 .. 1 8 1 .. 0 8
1

1,4
15

11 ,,'90

.20 0
1

t 1 87
'I!I

,25,0

2,00 250
3,00

16 17
18
.

1,.,84 1",8,2 '1 ,.,80 1,.78
1,.'77

30 0
1

40 0
1

16 17

4 OO
i

1.. 8 7

500 100 0
1

1-8 19

,2.,,4c5
,2~,4c2
,

19

5 00 '1 000,
1

1 .,76

7 1 .. 3

20

eo

20
..

:.

'c 240 .
!!II I·.

,00

ANEXA Nr 3

la specificatia t'e hnic8'

Metode de, laminate la cald s,i cateq oriile de ductllltate
, c

asoclate

'(inf'ormati'va) Procesul de laminate la cald se poate realiza prin una din urrnatoarele metoda:

a) prln larnlnare in flux CUI tratament termomecanlc TIERMIEX sau 'TEMIP'CORE (structura otelului se rnoditica din austenita lntr-o structure cu miez d~in fer-italperlita sii strat de suprafata din martensita ~ ~

ternperata): produsele dliln otel obtlnute se lncadreaza in cateqoria B sau C de ductilltate:
.. ~ J .

b). prin lamiina.rea la cal da otelurilor rnieroalate care nsceslta components'I vanadiului in cornoozltla _ , _ It-' 'I
...., til . b' inut '"' t "'1 ·.... . .... ' c himuca ,8 ',ag e or: pro d use Ie dl"lin ole,I obtinute 59 ... dl,reaza In cateqonne B ~,I 'C"d is d ucti'1'Ita t e; mea
! A
11

c) prin larninarea la ca.ld a. otelurllor cu continut redus de carbon, urmate de prelucrari la rece, de tipul
larninare la r,eee (de exernplu, plasele sudate ~i carcasele
CUI

zabrele) si produsele obfinute se Incadreaza

in cateqoria A de ductil~iitatesau stretchinq care, este 0 metoda alternativa pentru cateqoria 8 de cuctllitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful