You are on page 1of 13

UWAGI SZCZEGOWE

1. Ujednolicenie zapisw w zakresie odpowiedzialnoci za wystpienie szkody w rodowisku przed 1 wrzenia 1980r. Zapis z projektu: Art.1() 1) w art. 3: () c) po pkt 5 dodaje si pkt 5a w brzmieniu: 5a) historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi rozumie si przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ktre zaistniao przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dziaalnoci, ktra zostaa zakoczona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., rozumie si przez to take szkod w rodowisku w powierzchni ziemi, ktra zostaa spowodowana przez zdarzenie, od ktrego upyno wicej ni 30 lat oraz do ktrej nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493 z pn. zm); Propozycja zmiany: Art.1 () 1) w art. 3: () c) po pkt 5 dodaje si pkt 5a w brzmieniu: 5a) historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi rozumie si przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ktre zaistniao przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dziaalnoci, ktra zostaa zakoczona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., rozumie si przez to take szkod w rodowisku w powierzchni ziemi, ktra zostaa spowodowana przez zdarzenie, od ktrego upyno wicej ni 30 lat oraz do ktrej nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493 z pn. zm) z uwzgldnieniem art. 101 g ust 5; Uzasadnienie: Naley ujednolici z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska() dotyczcym zanieczyszcze, ktre wystpiy przed dniem 1 wrzenia 1980r.

2. Doprecyzowanie definicji remediacji Zapis z projektu: Art.1 () 1) w art. 3: () h) po pkt 31 dodaje si punkt 31a w brzmieniu:

31a) remediacji rozumie si przez to poddanie powierzchni ziemi dziaaniom majcym na celu usunicie lub zmniejszenie iloci, kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si substancji powodujcych ryzyko, tak, aby teren zanieczyszczony przesta stwarza zagroenie dla zdrowia ludzi lub stanu rodowiska, z uwzgldnieniem obecnego i planowanego w przyszoci sposobu uytkowania terenu; w uzasadnionych przypadkach remediacja moe polega na naturalnej regeneracji, jeeli przynosi ona najwiksze korzyci dla rodowiska; Propozycja zmiany: Art.1 () 1) w art. 3: () h) po pkt 31 dodaje si punkt 31a w brzmieniu: 31a) remediacji rozumie si przez to poddanie gleby i ziemi dziaaniom majcym na celu usunicie lub zmniejszenie iloci, kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si substancji powodujcych ryzyko, tak, aby teren zanieczyszczony przesta stwarza zagroenie dla zdrowia ludzi lub stanu rodowiska, z uwzgldnieniem obecnego i planowanego w przyszoci sposobu uytkowania terenu; w uzasadnionych przypadkach remediacja moe polega na naturalnej regeneracji, jeeli przynosi ona najwiksze korzyci dla rodowiska; Uzasadnienie: W zwizku z tym, e definicja powierzchni ziemi obejmuje rwnie uksztatowanie terenu proponuje si powysz zmian w celu spjnoci terminologii.

3. Doprecyzowanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi Zapis z projektu: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: Art. 101a. () 2. Za zanieczyszczenie powierzchni ziemi nie uznaje si naturalnie wysokiej zawartoci substancji w rodowisku. () Propozycja zmiany: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: Art. 101a. () 2. Za zanieczyszczenie powierzchni ziemi nie uznaje si ta geochemicznego. () Uzasadnienie: Zrnicowanie ta geochemicznego gleb Polski zwizane jest gwnie ze zmiennym skadem chemicznym ska macierzystych, z ktrych powstay. W zwizku z tym proponuje si wykluczenie ta z zakresu definicji zanieczyszczenia. Pojcie naturalnie wysokiej zawartoci substancji nie jest jednoznaczne.
3

4. Wymagania dotyczce wykonujcego w glebie i w ziemi pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko Zapis z projektu Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: Art. 101a () 3. Wykonanie w glebie i w ziemi pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko, w tym pobieranie prbek, zapewnia si przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm.)). () Propozycja zmiany: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: Art. 101a () 3. Wykonanie w glebie i w ziemi pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko, w tym pobieranie prbek, zapewnia si przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm.)). Wspomniane pomiary oraz pobieranie prbek moe by take wykonywane przez prowadzcego instalacj posiadajcego certyfikat systemu zarzdzania jakoci we wasnym laboratorium, pod warunkiem, e laboratorium to jest rwnie objte systemem zarzdzania jakoci. () Uzasadnienie: Uspjnienie przepisw art. 101a z art. 147a.

5. Uwaga redakcyjna Zapis z projektu Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () 5. W razie potrzeby, w rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 4 minister waciwy do spraw rodowiska moe okreli: 1) dodatkowe wymagania dotyczce oceny wystpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wd podziemnych na terenie zakadu gdzie eksploatowana jest lub bya w przeszoci instalacja wymagajca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w celu zapewnienia identyfikacji kadego zanieczyszczenia przed uruchomieniem, w trakcie eksploatacji oraz po zamkniciu instalacji, w tym wymagania dotyczce zakresu i sposobu sporzdzenia raportu pocztkowego, o ktrym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4, pomiarw, o ktrych mowa w art. 211, ust. 8 pkt 4 i raportu kocowego, o ktrym mowa w art. 217a ust. 1;
4

Propozycja zmiany: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () 5. W razie potrzeby, w rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 4 minister waciwy do spraw rodowiska moe okreli: 2) dodatkowe wymagania dotyczce oceny wystpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wd podziemnych na terenie zakadu gdzie eksploatowana jest lub bya w przeszoci instalacja wymagajca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w celu zapewnienia identyfikacji kadego zanieczyszczenia przed uruchomieniem, w trakcie eksploatacji oraz po zamkniciu instalacji, w tym wymagania dotyczce zakresu i sposobu sporzdzenia raportu pocztkowego, o ktrym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4, pomiarw, o ktrych mowa w art. 211, ust. 8 pkt 4 i raportu kocowego, o ktrym mowa w art. 217a ust. 1;

6. Zastosowanie zasady zanieczyszczajcy paci do zdarze wystpujcych po 30 kwietnia 2007r. Zapis z projektu: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101e. 1. Na terenie, na ktrym prowadzona jest lub bya w przeszoci dziaalno mogca z duym prawdopodobiestwem powodowa zanieczyszczenie powierzchni ziemi, regionalny dyrektor ochrony rodowiska moe, w drodze decyzji naoy na wadajcy powierzchni ziemi podmiot korzystajcy ze rodowiska, obowizek prowadzenia w glebie lub w ziemi pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si, gdy wadajcy powierzchni ziemi podmiot korzystajcy ze rodowiska posiada pozwolenie zintegrowane, w ktrym okrelono sposb prowadzenia pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko, ktre mog znajdowa si na terenie zakadu, w zwizku z Prowadzon dziaalnoci. Propozycja zmiany: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101e. 1. Na terenie, na ktrym prowadzona jest lub bya w przeszoci dziaalno mogca z duym prawdopodobiestwem powodowa zanieczyszczenie powierzchni ziemi, regionalny dyrektor ochrony rodowiska moe, w drodze decyzji naoy na prowadzcy instalacj podmiot lub uytkownika urzdzenia korzystajcego ze rodowiska, obowizek prowadzenia w glebie lub w ziemi pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko.
5

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje si, gdy prowadzcy instalacj podmiot lub uytkownik urzdzenia korzystajcy ze rodowiska posiada pozwolenie zintegrowane, w ktrym okrelono sposb prowadzenia pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko, ktre mog znajdowa si na terenie zakadu, w zwizku z prowadzon dziaalnoci. lub usunicie zapisu. Uzasadnienie: Do zdarze majcych miejsce po 30 kwietnia 2007 r. powinno stosowa si zasad zanieczyszczajcy paci. Odniesienie si do zanieczyszcze powodowanych przez podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz odpowiada zapisom Ustawy o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie, a wic rwnie do zasady zanieczyszczajcy paci.

7. Ujednolicenie zapisw w zakresie odpowiedzialnoci za wystpienie szkody w rodowisku przed 1 wrzenia 1980r. Zapis z projektu: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101g. 1. Wadajcy powierzchni ziemi, na ktrej wystpuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowizany, z zastrzeeniem ust. 2-3 i art. 101h, do przeprowadzenia remediacji. 2.Jeeli wadajcy powierzchni ziemi wykae, i historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, o ktrym mowa w ust. 1, dokonane po dniu objcia przez niego wadania, spowodowa inny wskazany podmiot, zwany dalej sprawc, to obowizek remediacji spoczywa na sprawcy. 3. Jeeli zanieczyszczenie zostao spowodowane przez sprawc za zgod lub wiedz wadajcego powierzchni ziemi, jest on obowizany do przeprowadzenia remediacji solidarnie ze sprawc. 4. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 3, decyzj, o ktrej mowa w art. 101j i 101k, kieruje si take do wadajcego powierzchni ziemi. Propozycja zmiany: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101g. 1. Wadajcy powierzchni ziemi, na ktrej wystpuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowizany, z zastrzeeniem ust. 2-3 i art. 101h, do przeprowadzenia remediacji. 2.Jeeli wadajcy powierzchni ziemi wykae, i historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, o ktrym mowa w ust. 1, dokonane po dniu objcia przez niego

wadania, spowodowa inny wskazany podmiot, zwany dalej sprawc, to obowizek remediacji spoczywa na sprawcy. 3.Jeeli zanieczyszczenie zostao spowodowane przez sprawc za zgod lub wiedz wadajcego powierzchni ziemi, jest on obowizany do przeprowadzenia remediacji solidarnie ze sprawc. 4.W przypadku, o ktrym mowa w ust. 3, decyzj, o ktrej mowa w art. 101j i 101k, kieruje si take do wadajcego powierzchni ziemi. 5. Jeeli podmiot obowizany do rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wykae, e zanieczyszczenie nastpio przed dniem 1 wrzenia 1980 r. rekultywacja moe by ograniczona do przeprowadzenia dziaa, ktre wyklucz: 1) zagroenie ycia lub zdrowia ludzi bd powstanie innych szkd, 2) moliwoci rozprzestrzeniania si zanieczyszczenia Uzasadnienie: Wprowadzenie ustpu 5 jest zgodne z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska() dotyczcym zanieczyszcze, ktre wystpiy przed dniem 1 wrzenia 1980r.

8. Ustalenie kompetencji w zakresie stwierdzenia zgodnoci wykonania remediacji z jej planem Zapis z projektu: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101j. Kontrola wykonania remediacji polega na stwierdzeniu zgodnoci jej wykonania z ustalonym planem remediacji. Propozycja zmiany: Wymaga uzupenienia przez Ustawodawc. Uzasadnienie: Ustawa nie opisuje jaki organ i w jakiej formie jest odpowiedzialny za stwierdzenie zgodnoci wykonania remediacji z planem. 9. Ucilenie minimalnego poziomu remediacji Zapis z projektu: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101m. 1. Ustalajc plan remediacji, w pierwszej kolejnoci naley rozway moliwo usunicia zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartoci w glebie i w ziemi substancji powodujcych ryzyko.

Propozycja zmiany: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101m. 1. Ustalajc plan remediacji, w pierwszej kolejnoci naley rozway moliwo usunicia zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartoci w glebie i w ziemi substancji powodujcych ryzyko lub do poziomu ta geochemicznego w przypadku opisanym w art. 101a ust.2 Uzasadnienie: Zmiana ucilajca minimalny stopie remediacji w przypadku, gdy dopuszczalna zawarto substancji jest nisza ni to geochemiczne.

10. Uwzgldnienie specyficznych uwarunkowa instalacji IPPC w zakresie remediacji Zapis z projektu: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101m: () 2. Mona odstpi od usunicia zanieczyszczenia do dopuszczalnej zawartoci, o ktrej mowa w ust. 1, gdy nie wystpuje znaczce zagroenie dla zdrowia ludzi lub stanu rodowiska oraz: 1) obowizany do wykonania remediacji udowodni, e nie istnieje techniczna moliwo usunicia zanieczyszczenia; lub 2) negatywne skutki dla rodowiska prowadzenia dziaa w celu usunicia zanieczyszczenia byyby niewspmiernie wysokie do korzyci osignitych w rodowisku; lub 3) koszty oczyszczania, ktre miayby doprowadzi do usunicia zanieczyszczenia, byyby nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyci osignitych w rodowisku. Propozycja zmiany: Art. 1: () 5) Po art. 101 dodaje si art.101a-101n w brzmieniu: () Art. 101m: () 2. Mona odstpi od usunicia zanieczyszczenia do dopuszczalnej zawartoci, o ktrej mowa w ust. 1, gdy nie wystpuje znaczce zagroenie dla zdrowia ludzi lub stanu rodowiska oraz: 1) obowizany do wykonania remediacji udowodni, e nie istnieje techniczna moliwo usunicia zanieczyszczenia; lub
8

2) negatywne skutki dla rodowiska prowadzenia dziaa w celu usunicia zanieczyszczenia byyby niewspmiernie wysokie do korzyci osignitych w rodowisku; lub 3) koszty oczyszczania, ktre miayby doprowadzi do usunicia zanieczyszczenia, byyby nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyci osignitych w rodowisku. 4) W przypadku, gdy konieczno remediacji wystpia w skutek dziaalnoci instalacji objtej obowizkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz gdy nie wystpuje znaczce zagroenie dla zdrowia ludzi lub stanu rodowiska, mona ustali termin rozpoczcia remediacji po ostatecznym zakoczeniu dziaalnoci tej instalacji. Uzasadnienie: Instalacje wymagajce pozwolenia zintegrowanego s objte obowizkiem monitoringu gleby i wd podziemnych. Sama Dyrektywa IED (i zapisy projektu) wskazuje, e dla takich instalacji dziaania zwizane z przywrceniem terenu do stanu okrelonego w raporcie pocztkowym powinny by podejmowane po zakoczeniu dziaalnoci. Brakuje uzasadnienia dla przeprowadzania remediacji wczeniej, jeeli zanieczyszczenie nie stwarza zagroenia dla zdrowia ludzi lub stanu rodowiska.

11. Zakres gazw i pyw wprowadzanych do powietrza, dla ktrych okrela si dopuszczaln wielko w pozwoleniu zintegrowanym Zapis z projektu: Art. 1: () 25) w art. 202: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala si dla instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego dopuszczaln wielko emisji wszystkich gazw lub pyw wprowadzanych do powietrza w znaczcych ilociach, w szczeglnoci objtych standardami emisyjnymi lub konkluzjami dotyczcymi najlepszych dostpnych technik, w przypadku tych instalacji przepisw art. 224 ust. 3 i 4 nie stosuje si. Propozycja zmiany: Art. 1: () 25) w art. 202: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala si dla instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego dopuszczaln wielko emisji wszystkich gazw lub pyw wprowadzanych do powietrza w znaczcych ilociach, w szczeglnoci objtych standardami emisyjnymi lub konkluzjami BAT, w przypadku tych instalacji przepisw art. 224 ust. 3 i 4 nie stosuje si. Pena lista gazw i pyw wprowadzanych do powietrza, ktrych dopuszczalna wielko emisji ma by wskazana w pozwoleniu zintegrowanym dla kadego rodzaju instalacji, powinna zosta okrelona w Rozporzdzeniu przez Ministra waciwego dla ochrony rodowiska.

Uzasadnienie: Naley wykreli sowo: wszystkich oraz sowa w znaczcych ilociach. Naley wprowadzi delegacj do wydania Rozporzdzenia w sprawie sporzdzenia penej listy gazw i pyw wprowadzanych do powietrza, ktrych dopuszczalna wielko emisji ma by wskazana w pozwoleniu zintegrowanym dla danego typu instalacji. Zaproponowane przez Ministerstwo rodowiska sformuowanie wspomnianego ustpu jest nieprecyzyjne i pozostawia zbyt szerokie pole do interpretacji przepisu przez organy wydajce pozwolenia zintegrowane. Dowolno w interpretacji moe doprowadzi do rnic w zakresie rodzajw gazw wprowadzanych do powietrza, uwzgldnianych w pozwoleniu zintegrowanym dla tych samych rodzajw instalacji, naruszajc tym samym zasad rwnoprawnego traktowania podmiotw. Naley zastpi sowa konkluzjami dotyczcymi najlepszych dostpnych technik sowami konkluzjami BAT w celu zachowania jednolitej terminologii w caym projekcie.

12. Uwaga redakcyjna Zapis z projektu: Art. 1: () 26) art. 204 otrzymuje brzmienie: () 3. Przy dokonywaniu oceny, o ktrej mowa w ust. 2, organ waciwy powinien wzi pod uwag pooenie geograficzne, lokalne warunki rodowiskowe, charakterystyk techniczn instalacji oraz inne czynniki majce wpyw na funkcjonowanie instalacji i rodowisko jako caoci. Propozycja zmiany: Usunicie znaku cudzysowu z koca ust. 3.

13. Okrelenie odstpstwa od wykonania raportu pocztkowego. Zapis z projektu: Art. 1() 30) art. 208 otrzymuje brzmienie: () 1) 2. () 4) w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcj lub uwalnianie substancji powodujcej ryzyko oraz wystpuje moliwo zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wd podziemnych na terenie zakadu: a) raport pocztkowy, zawierajcy informacje dotyczce stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wd podziemnych tymi substancjami, b) opis stosowanych sposobw zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wd podziemnych,
10

c)

propozycje dotyczce sposobu i czstotliwoci prowadzenia okresowego monitorowania gleby, ziemi i wd podziemnych lub sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia terenu zakadu.

Propozycja zmiany: Ustawodawca winien wskaza kryteria dla instalacji, ktrych eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcj lub uwalnianie substancji powodujcej ryzyko, ktre bd musiay wykona raport pocztkowy. Uzasadnienie: Zapis artykuu pozwala domniemywa, i nie wszystkie instalacje IPPC bd wymagay wykonania raportu pocztkowego. Brak wspomnianych kryteriw uniemoliwia wyonienie tych instalacji.

14. Uwaga redakcyjna Zapis z projektu: Art. 1() 30) w art. 210 ust.3 otrzymuje brzmienie: 2. Wysoko opaty rejestracyjnej nie moe by wysza ni 12 000 zotych.; Propozycja zmiany: Korekta numeracji ustpu - 3. Wysoko opaty rejestracyjnej nie moe by wysza ni 12 000 zotych.;

15. Termin wystpienia z wnioskiem o zmian pozwolenia zintegrowanego Zapis z projektu: Art. 1 () 37) art. 217 otrzymuje brzmienie: () 8. W przypadku gdy prowadzcy instalacj nie wystpi z wnioskiem, o ktrym mowa w ust.1, w terminie 30 dni od daty wezwania, organ waciwy wydaje decyzje o ktrych mowa w ust. 1 z urzdu.; Propozycja zmiany: Art. 1 () 37) art. 217 otrzymuje brzmienie: () 8. W przypadku gdy prowadzcy instalacj nie wystpi z wnioskiem, o ktrym mowa w ust.1, w terminie wskazanym przez organ, organ waciwy wydaje decyzje o ktrych mowa w ust. 1 z urzdu.; Uzasadnienie: Termin 30 dni od daty wezwania moe by niewystarczajcy do przygotowania kompletnego wniosku o zmian pozwolenia zintegrowanego szczeglnie w
11

przypadku istotnej zmiany. Proponuje si, by urzd waciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, na podstawie wasnej oceny wyznacza realny termin dla prowadzcego instalacj.

16. Uwzgldnienie innych systemw zarzdzana rodowiskowego w przepisach dotyczcych kontroli Zapis z projektu: Art. 2 () 2) Po art. 5 dodaje si art. 5a w brzmieniu: Art. 5a () 3. Czstotliwo kontroli, o ktrej mowa w ust. 2, okrelana jest na podstawie systematycznej oceny zagroe dla rodowiska stwarzanych przez dan instalacj, oraz obowizkw wynikajcych z mocy prawa. Okres pomidzy kontrolami nie przekracza jednego roku dla instalacji stwarzajcych najwiksze zagroenie, trzech lat dla instalacji ktrej operatorem jest organizacja zarejestrowana w systemie ekozarzdzania i audytu (EMAS) lub dla instalacji stwarzajcych najmniejsze zagroenie. Propozycja zmiany: Art. 2 () 2) Po art. 5 dodaje si art. 5a w brzmieniu: Art. 5a () 3. Czstotliwo kontroli, o ktrej mowa w ust. 2, okrelana jest na podstawie systematycznej oceny zagroe dla rodowiska stwarzanych przez dan instalacj, oraz obowizkw wynikajcych z mocy prawa. Okres pomidzy kontrolami nie przekracza jednego roku dla instalacji stwarzajcych najwiksze zagroenie, trzech lat dla instalacji ktrej operatorem jest organizacja zarejestrowana w systemie ekozarzdzania i audytu (EMAS) bd posiadajcej inny certyfikowany system zarzdzania rodowiskowego lub dla instalacji stwarzajcych najmniejsze zagroenie. Uzasadnienie: Z uwagi na zasad rwnego traktowania podmiotw zasadne jest stosowanie tych samych kryteriw dla innych systemw zarzdzania rodowiskowego.

17. Zakres dostosowania pozwole zintegrowanych istniejcych instalacji Zapis z projektu: Art. 10 () 2. Pozwolenia zintegrowane wydane dla istniejcych instalacji, z ktrych emisja wymagaa uzyskania pozwolenia zintegrowanego przed dniem 7 stycznia 2013 r., organ waciwy do ich wydania analizuje, i w razie potrzeby zmienia lub wydaje nowe

12