You are on page 1of 12

UZASADNIENIE

Projekt Rady Mini strw w sprawie katowicki ej specjalnej


strefy ekonomicznej przewiduje:
w granice strefy 100,4099 ha, w tym na podstawi e:
art. 5 ust. l ustawy z dnia 20 1994 r. o sse - 31 ,8367 ha,
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 1994 r. o sse - 44,0560 ha,
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 1994 r. o sse - 24,5172 ha, w oparciu o
Rady Ministrw z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriw, ktrych
niektrych gruntw (Dz. U. Nr 224, poz. 1477, z
zm.), zwane dalej
ze strefy 22,4324 ha,
powierzchni strefy, z nowych pomiarw geodezyjnych, dokonanych po
per saldo zmniejszenie jej obszaru o 2,3023 ha. Korekta dotyczy:
Podstrefy Gliwickiej, Kompl eks l - (+) 0,3788 ha,
Podstrefy Gliwickiej , Kompleks 2 - (-) 2,4731 ha,
Podstrefy Kompleks l - (-) 0,2080 ha.
Korekty powierzchni me zmjany opisu granic. Korekta opisu granic Obszaru 5 w Kompleksie
l w Podstrefie wynika ze zmiany numerw po ktrych biegnie
granica obszaru.
W wyniku ww. zrllian powierzchnia strefy o 75,6752 ha i wyniesie 2004,8292 ha.
na gruntw przez terytmialni e rady rlliast
i gmin oraz gruntw. zrlliana granic pozytywnie
zaopiniowana przez wojewdztw: oraz opolskiego.
Tereny, o ktrych mowa w art. 5 ust. l i 2 ustawy z dnia 20 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.
97), dalej jako "ustawa o sse", proponowane do niniej szym
warunki w art. 3 pkt 6 ww. ustawy oraz w Koncepcji rozwoju specjalnych stref
ekonomicznych, przez Ministrw w dniu 27 stycznia 2009 r.
Proponowane do w granice strefy tereny nie w obszarze Natura 2000. Realizacja
inwestycji na tych terenach z zachowaniem wymogw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r.- Prawo ochrony (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z zm.), przy
art. 34 i 35
1
) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
11
Art. 34. l. za tym konieczne wymogi interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze lub
gospodarczym, i wobec braku alternatywnych, miejscowo regionalny dyrektor ochrony a na obszarach
morskich - dyrektor morskiego, na planu lub negatywnie
na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary na o ktrej mowa w art . 27 ust. 3 pkt l ,
wykonanie kompensacji przyrodniczej do zapewnienia i fun kcj onowania sieci obszarw Natura 2000.
2. W przypadku gdy negatywne dotyczy siedlisk i gatunkw priorytetowych, zezwolenie, o ktrym mowa w ust.
l , udzi elone w celu:
l) ochrony zdrowia i ludzi ;
2) zapewnieni a powszechnego;
3) uzyskania korzystnych nastepstw o oierwszorzednvm znac7.eniu dla
4) z koniecznych wymogw interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komi sji Europejskiej.
Art. 35. l . zezwolenie, o ktrym mowa wart. 34 ust. l , miejscowo regionalny dyrektor ochrony a na obszarach
morskich - dyrektor morskiego, w porozumieniu z terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego
na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposb wykonania kompensacji przyrodniczej,
do j ej wykonania nie w terminie negatywne
2. Koszty kompensacj i przyrodniczej ponosi podmiot plan lub
2a. Za utrzymani e siedli sk przyrodniczych, siedli sk i utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczej , jak za
monitorowanie ich stan u odpowiada:
l ) nadzr nad obszarem Natura 2000, na terenie ktrego wykonana kompensacja;
2) regionalny dyrektor ochrony na terenie poza obszarem Natura 2000.
3. Regionalny dyrektor ochrony lub dyrektor morskiego nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej.
lO
z zm.), ustawy z dnia 3 2008 r. o informacji
o i jego ochronie, udziale w ochronie oraz o ocenach
na (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z zm.).
Termin w niniej szego na 15 czerwca 2012 r. z uwagi na
dokonania oceny kryteriw gruntw prywatnych do strefy,
w 2 ust. 1 zgodnie z 2 ust. 2 tego
l. Wnioskodawca- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z w Katowicach
2 z .
b miana o szaru Kt "ki"S . l . St f Ek a OWIC ej 1peqa nej rery . ( h ) onomtcznej W a
Podstrefa
Nr i powierzchnia
Korekta
Stan po
kompleksu
zmianie
1 378,3581 X X +0,3788 378,7369
2 115,9182 X X -2,4731 113,4451
3 31,7321 X X X 31,7321
4 6,8949 X X X 6,8949
5 63,3191 X X X 63,3191
6 16,8230 16,7900 16,8230 X 16,7900
Gliwicka
7 194,1817 X X X 194,1817
8 73,2466 19,5013 X X 92,7479
9 19,7654 X X X 19,7654
10 76,8357 X X X 76,8357
11 4,4000 X X X 4,4000
12 X 4,9493 X X 4,9493
13 X 4,5819 X X 4,5819
14 X 0,4340 X X 0,4340
Razem
981,4748 46,2565 16,8230 -2,0943 1008,8140
l 143,9070 X X X 143,9070
Tyska
2 38,3612 X X X 38,3612
3 21,3295 X X X 21,3295
4 X 3,1785 X X 3,1785
Razem
203,5977 3,1785 X X 206,7762
l 72,1614 44,0560 1,0229 X 115, 1945

2 37,0556 X X X 37,0556
3 20,8818 X X X 20,8818
4 60,4036 X 0, 1865 X 60,2171
4. Regionalny dyrektor ochrony lub dyrektor morskiego informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
o:
l) ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej, o ktrej mowa w ust. l , w terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia, o ktrym mowa
w art. 34 ust. l, na negatywnie na obszar Natura 2000;
2) wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od dnia realizacji kompensacyjnych.
5. Generalny Dyrektor Ochrony informacje, o ktrych mowa w ust. 4, ministrowi do spraw
6. Minister do spraw informuje o ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej przed jej
oraz przed planu lub
7. Minister do spraw w drodze sposoby i formy informacji,
o ktrych mowa w ust. 4, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw i i ich siedlisk.
11
5 29,0349 X 4,3000 X 24,7349
6 27,6714 X X X 27,6714
7 12,0845 X X X 12,0845
8 22,4253 X X X 22,4253
9 23,2068 X X X 23,2068
10 8,0000 X 0,1000 X 7,9000
11 5,4530 X X X 5,4530
12 6,3061 X X X 6,3061
13 X 6,6204 X X 6,6204
Razem
324,6844 50,6764 5,6094 X 369,7514
l 95,2289 0,2985 X -0,2080 95,3194
2 187,0708 X X X 187,0708
3 9,9006 X X X 9,9006
Sosnowiecko-
4 43,5928 X X X 43,5928

5 42,8176 X X X 42,8176
6 23,1255 X X X 23,1255
7 l O, 1029 X X X 10,1029
8 7,5580 X X X 7,5580
!Razem
419,3971 0,2985 X -0,2080 419,4876

1929,1540 100,4099 22,4324 -2,3023 2004,8292
Rozliczenie obszaru stref
Lp. Strefa
Powierzchnia
(w ha)
l Kamiennogrska SSE 367,1385
2 "f<.atowicka SSE 2004,8292
3 SSE l 454,4741
4 Krakowska SSE 558,7185
5 Legnicka SSE
l 041,8413
6 Ldzka SSE
l 276,6303
7 Mielecka SSE
l 246,0021
8 Pomorska SSE l 323,2310
9 SSE
824,3522
10 Starachowicka SSE 612,9051
II Suwalska SSE
342,7662
12 Tarnobrzeska SSE
l 587,7800
13 SSE 2 073,7202
14 SSE 914,5089
RAZEM
15 628,8976
12
Po dokonaniu zmian granic stref zaznaczonych i powierzchnia stref
w Polsce wyniesie 15 628,8976 ha przy limicie 20 000 ha.
3. Forma gruntw
Lokalizacja
Knurw
16,7900 16,0234 Skarb w zasobie Agencji Rolnych
X 0,7996 miasto Knurw
13,9695 X
Skarb w wieczystym Metsa Tissue
Krapkowice
Poland sp. z o.o.
Skarb w wieczystym Goodman
5,5318 X
Poland sp. z o.o.
Olesno 4,9493 X gmina Olesno
4,5819 X Schattdecor sp. z o.o.
Bytom 0,4340
X
3SERVICES FACTORY S.A.
3,1785
X
gmina
Nowe Miasto sp. z o.o.
(umowa zawarta przez ze
2,1279 X Nowe Miasto sp. z o. o., w ktrej jedynym warunkiem
zakupu gruntu przez jest terenu


Rolnicza Produkcyjna
(umowa zawarta przez z RSP
41,9281 X w ktrej jedynym warunkiem zakupu gruntu
przez jest terenu

X 0,0666 gmina
X 0,2200 osoba fizyczna Pani Maria
Racibrz 6,6204 X miasto Racibrz
X 0,7363 gmina
Bielsko
0,1865 miasto

X
Rybnik X 4,3000 Ballyvesey Holdings Polska sp. z o.o.
Radziechowy
X O, 1000 Skarb w zasobie Agencji Rolnych
-Wieprz
Sosnowiec 0,2985 X miasto Sosnowiec
Razem
100,4099 22,4324
4. Charakterystyka i gruntw
4.1. Tereny
a) Knurw 16,8230 ha - wobec terenu, w zasobie Agencji
Rolnych (16,0234 ha) w 2008 r. roszczenie
Zakon Ojcw Augustianw. Do chwili obecnej nie
sporu, co powoduje, grunt nie
oferowany inwestorom. Teren o powierzchni 0,7996 ha
gminy wchodzi w
13
b)
c)
d)
e) Rybnik
f) Radzi echowy-Wieprz
4.2. Tereny
a) Grunty publiczne
kompleksu.
0,2866 ha - 0,2200 ha to prywatna, ktra ze na
i nie oferowana
inwestorom, a teren miasta - 0,0666 ha przeznaczony jest pod

0,7363 ha- teren gminy pod
O, 1865 ha - teren miasta pod
4,3000 ha - teren firmy Ballyvesey
Holdings Polska sp. z o.o., ktra nie zamierza
o zezwolenie,
O, l 000 ha - teren w zasobie Agencji
Rolnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przeznaczony pod
Knurw -16,7900 ha, teren Skarbu w zasobie Agencji Rolnych
Teren niezabudowany, w Knurw. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym Rady Miejskjej w Knurowie Nr XXI/190/2000 z dnia 24 lutego
2000 r. teren przeznaczony jest pod i Dojazd do terenu zapewnia ul.
Szpitalna. Rwnolegle do pasa drogowego ul. Szpitalnej biegnie wodnokanalizacyjna, a w
znajduje Punkt Zasilania wraz z stacji trafo.
Z informacji uzyskanych od Agencji Rolnych Terenowy w Opolu, cena gruntu
w tej lokalizacji i w obecnym stanie prawnym na poziomie 100-150 za m
2
, co oznacza,
jego aktualna wynosi ok. 17,0 - 25,0 mJn Grunty ANR sprzedawane inwestorom
w drodze przetargu, z zachowaniem procedur przy ich zbyciu, za nie
w dniu wycena rzeczoznawcy.
Na podstawie efektw w strefie katowiekjej na koniec 2011 r. szacuje inwestycje
realizowane na tym terenie ok. 722 nowych miejsc pracy, przy ok. 347 mln
Wybr projektw inwestycyjnych zostanie dokonany po gruntw do strefy, w drodze
przetargu.
Olesno - 4,9493 ha, teren gminny
Teren w gminie Olesno, w bliskiej od drogi krajowej nr 11 oraz drg wojewdzkich
nr: 487, 494 i 901. W 0,5-2,0 km sieci infrastruktury technicznej, tj. elektrycznej,
gazowej, i kanalizacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym Rady Miejskiej w Nr LII/349/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r., teren
przeznaczony jest pod i
Na podstawie efektw w strefie katowickiej na koniec 2011 r. szacuje inwestycje
realizowane na tym terenie ok. 213 nowych miejsc pracy, przy ok.
102 mJn Wybr projektw inwestycyjnych zostanie dokonany po gruntw do strefy,
w drodze przetargu.
14
- 3,1785 ha, teren gminny
Grunt jest w gminie na terenach Dojazd do terenu
dwie drogi lokalne: ul. o 7 m i ul. o 6,5 m.
W 6 km od terenu biegnie droga wojewdzka nr 933 a droga krajowa nr l oddalona jest o 15
km. Infrastruktura techniczna, tj. sieci: elektryczna, gazowa, i sanitarna w
na poprowadzenie ktre wykonane przez inwestorw. W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Rady Gminy
Nr XLIIl/359/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r., teren przeznaczony jest pod produkcyjno-

Na podstawie efektw w strefie katowickiej na koniec 2011 r. szacuje inwestycje
realizowane na tym terenie ok. 137 nowych miejsc pracy przy ok.
66 mln Wybr projektw inwestycyjnych zostanie dokonany po gruntw do strefy,
w drodze przetargu.
- 44,0560 ha, teren w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy o sse
Teren o powierzchni 2,1279 ha stanowi Nowe Miasto sp. z o. o., z
w dniu 14 2011 r. w ktrej jedynym
warunkiem nabycia jest terenu Grunt
posiada do drogi publicznej i drogi krajowej nr 81 oraz do infrastruktury technicznej,
tj. do sieci gazowej, energetycznej, sanitarnej, deszczowej i W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Rady Miejskiej w Nr l 07 NIIl/03 z
dnia 7 2003 r., teren przeznaczony jest pod
Teren o powierzchni 41,9281 ha stanowi Rolniczej Produkcyjnej
z w dniu 14 2011 r. w ktrej
jedynym warunkiem nabycia jest terenu
Teren jest dobrze skomunikowany, posiada do drogi wojewdzkiej nr 935 oraz
drogi krajowej nr 81 i jest uzbrojony (energia elektryczna, gaz, teletechniczna).
Konieczne jest wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej, co planowane jest przez
i Kanalizacji w w latach 2012-2013. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym Rady Miejskiej w Nr 123/X/11
z dnia 14lipca 2011 r., teren przeznaczony jest pod i magazyny.
Na podstawie efektw w strefie katowickiej na koniec 2011 r. szacuje inwestycje
realizowane na tym terenie ok. 1894 nowych miejsc pracy przy ok.
911 mln Wybr projektw inwestycyjnych zostanie dokonany po gruntw do strefy,
w drodze przetargu.
Racibrz - 6,6204 ha, teren miasta
Teren stanowi miasta Racibrz. Posiada do drogi publicznej i drogi
wojewdzkiej nr 919. Sieci infrastruktury technicznej w na
poprowadzenie ktre wykonywane przez sukcesywnie, w potrzeb
inwestorw. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Rady
Miejskiej w Raciborzu Nr XXXII 469/2005 z dnia 25 maja 2005 r., teren przeznaczony jest pod
i magazyny.
Na podstawie efektw w strefie katowickiej na koniec 2011 r. szacuje inwestycje
realizowane na tym terenie ok. 285 nowych miejsc pracy przy ok.
137 mln Wybr projektw inwestycyjnych zostanie dokonany po gruntw do strefy,
w drodze przetargu.
15
Sosnowiec - 0,2985 ha, teren miasta
Teren jest w centrum miasta Sosnowiec. W rrueJscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym Miejskiej w Sosnowcu Nr 338/XXVW08 z dnia 27 marca
2008 r., oznaczony jest jako teren centrotwrczych pod obiekty wielofunkcyjne. Na tym
gruncie zamierza biurowiec klasy A, przeznaczony pod
wynajem dla informatycznych,
kontroli i anatiz technicznych oraz centrw telefonicznych.
Powierzchnia biurowca wyniesie 1800 m
2
Przewidywany termin inwestycji to
koniec 2015 r. Teren posiada do drogi publicznej oraz infrastruktury uzbrojenja technicznego.
Na podstawie efektw w strefie katowickiej w obiektach o analogicznym charakterze, tj.
2 osoby na 10m
2
powierzchni biurowej i 9,0 tys. na 10m
2
, szacuje w wyniku zrealizowanych
tam inwestycji utworzonych zostanje ok. 360 nowych miejsc prac, przy ok. l ,62 m] n
Wybr projektw inwestycyjnych zostanie dokonany po gruntw do strefy, w drodze
przetargu.
b) Tereny prywatne
Krapkowice - 19,5013 ha
Teren niezabudowany, Skarbu w wieczystym Metsa Tissue
Poland sp. z o.o. oraz Goodman Poland sp. z o.o. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XI/180/04 z dnja 3 marca
2004 r. i zmienjonym Nr Wll/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r., grunt przeznaczony jest pod
oraz obiekty infrastruktury technicznej. Grunt
jest w granice strefy w z inwestycji opisanej w pkt 5 uzasadnjenia.
- 4,5819 ha
Teren zabudowany obiektami Schattdecor sp. z o.o. , tej
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Rady Gminy
w Nr XLVW345/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. , teren przeznaczony jest pod
oraz Grunt jest w granice strefy w z inwestycji
opisanej w pkt 5 uzasadnienia.
Bytom - 0,4340 ha
Teren stanowi 3SERVICES FACTORY S.A. Dla wydana przez
Prezydenta Miasta Bytomia Decyzja Nr 197/2010 o warunkach zabudowy, zgodnie z
tam zrealizowana inwestycja opisana w pkt 5 uzasadnienia.
5. Opis projektw inwestycyjnych
Lp. Inwestor
Lokalizacja Obszar

Nowe
inwestycji (w ha)
w mln
miejsca
pracy
Metsa Tissue
l Krapkowice Krapkowice 19,5013 papiemjcza 170,00 30
sp z o.o.
2
Schattdecor
4,5819 papierillcza 44,98 34
sp. z o.o.
3
3SERVICES
Bytom 0,4340 informatyczna 20,40 10
FACTORY S.A.
Razem
24,5172 235,38 74
16
Krapkowice - 19,5013 ha, podstawa 2 ust. l pkt 2 - stopa bezrobocia
na koniec lutego 2012 r. w powiecie krapkowickim 11,0%, co stanowi 81,48%
krajowej, 13,5%.
Metsa Tissue Krapkowice sp. z o.o., do grupy Metsiilitto Group, planuje
nowoczesny produkcji papierniczych, z zastosowaniem innowacyjnej i przyjaznej
technologii, dwutlenku Projekt inwestycyjny
realizowany na Skarbu w wieczystym Metsa
Tissue Poland sp. z o.o. oraz Goodman Poland sp. z o.o.
Inwestycja obejmuje nabycie minimum dwch maszyn papierniczych, linii przetwrczej oraz
wybudowanie gazowej. Na o powierzchni 5,5318 ha, deweloper -Goodman Poland
sp. z o. o wybuduje hale: i ktre przez Metsa Tissue Poland
sp. z o.o. na podstawie umowy leasingu finansowego. W hali produkcyjnej Metsa Tissue Krapkowice
sp. z o.o. zamontuje natomiast magazyn wykorzystywany do przechowywania
wyrobw gotowych, towarw oraz Na terenie (13,9695 ha) zlokalizowane
budynek maszyn papierniczych, w ktrym zamontowane minimum 2 maszyny
papiernicze, oraz gazowa. koncepcja realizacji inwestycji jest
optymalnym, jakimi dysponuje inwestor w na zakup
maszyn, a rat leasingowych z zysku z prowadzonej

W ramach projektu Metsa Tissue Krapkowice sp. z o.o. utworzy co najmniej 30 nowych miejsc pracy
i poniesie koszty kwalifikowane inwestycji w co najmniej 170 mln Planowany termin
inwestycji to 31 grudnia 2013 r.
Metsa Tissue Krapkowice sp. z o.o. nie prowadzi gospodarczej. Jest to celowa,
do realizacji nowej inwestycji.
Inwestor projektu w planowanym zakresie od otrzymania pomocy publicznej
w formie ul g podatkowych. W przypadku nieuzyskania wsparcia inwestycja
ograniczona pod wydatkw inwestycyjnych, co spowoduje, nie
innowacyjna w stopniu skuteczne konkurowanie na rynku z tej samej
Istnieje spadek spowoduje ograniczenie popytu
na wyroby co w konsekwencji zmniejszeniem produkcji
zatrudnienia.
W dniu l kwietnia 2011 r. od Ministra Gospodarki potwierdzenie, projekt
inwestycyjny zasadniczo kwalifikuje do w strefach, pod
warunkiem terenu inwestycji do specjalnej strefy ekonomicznej i uzyskania zezwolenia. Takie
potwierdzenie inwestycji przed dniem udzielenia zezwolenia, ale koszty
poniesione przed nie
Metsa Tissue Krapkowice sp. z o.o. oraz Metsa Tissue Poland w Konstancinie-Jeziornej, a inne
z grupy nie i nie w zezwolenia na prowadzenie
gospodarczej w polskich specjalnych strefach ekonomicznych.
teren realizacji opisanej inwestycji, a w przypadku
inwestora od realizacji projektu lub zaprzestania prowadzenia gospodarczej w oparciu o
zezwolenie teren zostanie ze strefy
- 4,5819 ha, podstawa 3
Schattdecor sp. z o.o. planuje i produkcyjnego.
W ramach projektu wybudowana zostanie nowa hala produkcyjno-magazynowa i rozbudowana linia
produkcyjna, poprzez zainstalowanie innowacyjnej maszyny lakierniczej z wraz
z wykorzystywanymi w procesie lakierowania folii finisz i ochronie
17
Zastosowane technologiczne proces produkcji meblowej
folii finisz, na rozszerzenie wzornictwa i wyrobw, przy jednoczesnym
ograniczeniu negatywnych skutkw dla
W wyniku inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 34 nowych miejsc pracy, co oznacza
zatrudnienie w wyniesie 145 osb. Koszty kwalifikowane inwestycji co najmniej
44,98 mln Planowany termin inwestycji to 31 grudnia 2013 r.
Schattdecor sp. z o.o. projektu w od terenu
statusem specjalnej strefy ekonomicznej. nie uzyska pomocy publicznej oferowanej w sse
inwestycja nie realizowana w Polsce tylko w w Turcji, gdzie
realizowanego projektu w w
Innowacyjny charakter inwestycji , w tym stwierdzenie, technologiczne nie
dotychczas stosowane w Polsce, opinie dwch jednostek naukowych w rozumieniu
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615
oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. l 092), tj. Politechniki oraz Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
Schattdecor sp. z o.o. jest obecnie grupy Schattdecor w Polsce i nie posiada
zezwolenia na prowadzenie gospodarczej w polskich specjalnych strefach ekonomicznych.
W 2008 r. Schattdecor sp. z o.o. w Tarnowie Podgrnym k. Poznania Prismadecor sp. z o.o.
w z tych nie zezwolenia na prowadzenia
gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej.
teren realizacji opisanej inwestycji, a w przypadku
inwestora od realizacji projektu lub zaprzestania prowadzenia gospodarczej w oparciu o
zezwolenie teren zostanie ze strefy
Bytom - 0,4340 ha, podstawa 5
3SERVICES FACTORY S.A. planuje utworzenie Centrum Przetwarzania Danych
o powierzchni docelowej l 000 m
2
. Inwestycja na budowie obiektu o wymiarach 25m x
40m x 8m zasilanego dwiema liniami energetycznymi oraz Do budynku
doprowadzony zostanie szereg telekomunikacyjnych,
z klientw. W ramach projektu zostanie utworzonych co najmniej 10 nowych
miejsc pracy, przy kosztach kwalifikowanych inwestycji co najmniej 20,40 mln Centrum
Przetwarzania Danych informatyczne PKWiU 63.1 (hosti ng),
na rzecz inwestorw strefowych, ktrzy mogli w Centrum
Przewidywany termin inwestycji to koniec I 2015 r.
Porwnawcza analiza projektu bez pomocy publicznej projekt nie
realizowany, stopa zwrotu inwestycji nie przekroczy oprocentowania lokat bankowych.
w tej to pierwsza taka inwestycja, okolicznym
uczelniom i firmom, z sektora grnictwa, energetyki i finansw
do technologii informatycznych.
3SERVICES FACTORY S.A. do grupy PCC Rokita i nie posiada zezwolenia na prowadzenie
gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. W specjalnej strefie
ekonomicznej, w Brzegu Dolnym, w chemicznej 2 produkcyjne z grupy: PCC
Rokita S.A. na podstawie zezwolenia Nr 84 z 4 listopada 2005 r. i Kosmet sp. z o.o. na podstawie
zezwolenia Nr 84 z 17 listopada 2011 r.
teren realizacji opisanej inwestycji, a w przypadku
inwestora od realizacji projektu lub zaprzestania prowadzenia gospodarczej w oparciu o
zezwolenie teren zostanie ze strefy
18
Zgodni e z przepi sami ustawy z d nia 7 lipca 2005 r. o lobbingowej w procesie sta nowie ni a
prawa ( Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z zm.) oraz na podstawie li a Nr 49 Rady Mini strw
z d ni a 19 marca 2002 r. - Regul amin pracy Rady Mini strw ( M. P. Nr 13, poz. 22 1, z zm. ), tekst
proj ektu opublikowano w Biuletyni e [nformacji Publicznej na stro ni e internetowej Centrum
Legislacji . podmi ot ni e zainteresowani a uczestni ctwe m w pracach nad projekte m w trybi e
ww. ustawy.