You are on page 1of 14

Projekt z dnia 25 maja 2012 r.

ROZPORZl\DZENIE RADY MINISTROW


z dnia .......................... 2012 r.
w sprawie wysokosci wplaty na pokrycie kosztow koncowego postcrpowania z
wypalonym paliwem i odpadami promieniotworczymi oraz na pokrycie
kosztow likwidacji elektrowni dokonywanej przez jednostkcr
ktOra otrzymala zezwolenie na eksploatacjcr elektrowni
Na podstawie art. 38d ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 264) zarzqdza siy, co nastypuje:
1. Okresla siy wysokos6 wplaty na pokrycie koszt6w kOllcowego postypowania
z wypalonym paliwem jqdrowym i odpadami promieniotw6rczymi oraz na pokrycie koszt6w
likwidacji elektrowni jqdrowej dokonywanej przez jednostky organizacyjnq, kt6ra otrzymala
zezwolenie na eksploatacj y elektrowni j qdrowej, na kwoty 17,16 zl od ka.zdej
wyprodukowanej w elektrowni jqdrowej megawatogodziny (MWh) energii elektrycznej.
2. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
PANST'\O\\',
PREZES RADY MINISTROW
AGENCJAATOMISTYKI
00-522 Wa r szawo
ul Kru..:za Nr 36
pod
prawnym i redakcyjnym
-

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt rozporzdzenia jest wykonaniem upowanienia zawartego
w art. 38d ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz.
264).
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektrych
innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766) wprowadzia art. 38d do ustawy Prawo atomowe,
dotyczcy obowizku odprowadzania przez jednostk organizacyjn, ktra otrzymaa
zezwolenie na eksploatacj obiektu jdrowego bdcego elektrowni jdrow, kwartalnej
wpaty na wyodrbniony fundusz specjalny, zwany funduszem likwidacyjnym, z ktrego bd
pokrywane koszty kocowego postpowania z wypalonym paliwem jdrowym i odpadami
promieniotwrczymi oraz koszty likwidacji tego obiektu. Wpata na fundusz likwidacyjny
bdzie dokonywana od kadej wyprodukowanej w elektrowni jdrowej megawatogodziny
energii elektrycznej na wyodrbniony rachunek bankowy. Projektowane rozporzdzenie
okrela wysoko wpaty na wyej wymieniony fundusz likwidacyjny.
Omwione wyej nowe przepisy ustawy Prawo atomowe maj na celu spenienie
obowizku pastw czonkowskich Europejskiej Wsplnoty Energii Atomowej wymagania od
posiadaczy zezwole zapewnienia i utrzymywania odpowiednich zasobw finansowych
w celu wypeniania ich obowizkw zwizanych z bezpieczestwem jdrowym obiektu
jdrowego, wynikajcego z art. 6 ust. 5 Dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca
2009 r. ustanawiajcej wsplnotowe ramy bezpieczestwa jdrowego obiektw jdrowych
(Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40),
zwanej dalej dyrektyw 2009/71/Euratom oraz obowizku dostpnoci wystarczajcych
rodkw pieninych w przypadku, gdy oka si one potrzebne do celw realizacji
krajowego programu gospodarowania wypalonym paliwem jdrowym i odpadami
promieniotwrczymi, wynikajcego z art. 9 dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca
2011 r. ustanawiajcej ramy wsplnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego
gospodarowania wypalonym paliwem jdrowym i odpadami promieniotwrczymi (Dz. Urz.
UE L 199 z 2.08.2011, str. 48), zwanej dalej dyrektyw 2011/70/Euratom.
Powstanie w przyszoci elektrowni jdrowych w Polsce bdzie wizao si
z koniecznoci bezpiecznego postpowania z wypalonym paliwem jdrowym i odpadami
promieniotwrczymi oraz pokryciem kosztw likwidacji elektrowni jdrowej. W zwizku
z powyszym potrzebne bd rodki finansowe, ktre posu na ten cel. Ustalona
w projektowanym rozporzdzeniu wysoko wpaty na fundusz likwidacyjny pozwoli na
zgromadzenie na funduszu likwidacyjnym rodkw zapewniajcych sfinansowanie
bezpiecznej dla spoeczestwa i rodowiska likwidacji elektrowni jdrowej oraz skadowanie
powstaych w trakcie jej eksploatacji i likwidacji odpadw promieniotwrczych i wypalonego
paliwa jdrowego.
Dla obliczenia wysokoci wpaty na fundusz likwidacyjny przyjto nastpujce zaoenia:
1. rednio- i niskoaktywne odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji elektrowni
jdrowej s poddawane przetwarzaniu i krtkoterminowemu (do 3 lat) przechowywaniu
na terenie elektrowni jdrowej tak, aby byy przystosowane do skadowania bez
dodatkowych operacji. Koszt tej dziaalnoci jest pokrywany ze rodkw biecych
jednostki organizacyjnej eksploatujcej elektrowni jdrow (tzn. nie jest pokrywany
z funduszu likwidacyjnego).
2. Dla skadowania nisko- i rednioaktywnych odpadw promieniotwrczych
wytwarzanych w elektrowniach jdrowych, jak rwnie z innych zastosowa technik
2
3
). Skadowisko bdzie dysponowa:
dostpem do infrastruktury drogowej (i opcjonalnie kolejowej) umoliwiajcej
transport odpadw promieniotwrczych z terenu elektrowni jdrowej,
z przechowalnikw wysokoaktywnych odpadw promieniotwrczych i wypalonego
paliwa jdrowego oraz z innych miejsc powstawania odpadw promieniotwrczych,
obiektami i urzdzeniami do rozadunku odpadw oraz urzdzeniami do ich kontroli;
rodkami transportu i przeadunkw odpadw na terenie skadowiska;
wyposaeniem do budowy powierzchniowych instalacji na odpady promieniotwrcze;
rodkami transportu odpadw promieniotwrczych z miejsc ich powstania lub
przetwarzania do skadowiska.
Ze wzgldu na przewidywany termin zakoczenia skadowania odpadw
promieniotwrczych w Krajowym Skadowisku Odpadw Promieniotwrczych
w Ranie (2020 r.), nowe skadowisko powinno by uruchomione w 2021 roku.
Inwestorem i operatorem skadowiska bdzie pastwowe przedsibiorstwo uytecznoci
publicznej Zakad Unieszkodliwiania Odpadw Promieniotwrczych. Koszt
inwestycji, eksploatacji, monitoringu, zamknicia, nadzoru i monitoringu po zamkniciu
bdzie pokrywany z opat za skadowanie nisko- i rednioaktywnych odpadw
promieniotwrczych W kosztach dziaalnoci skadowiska uwzgldniono opaty na
rzecz gminy, na ktrej terenie jest zlokalizowane skadowisko.

3. Dla przechowywania wypalonego paliwa jdrowego, przez okres niezbdny do
schodzenia do poziomu umoliwiajcego skadowanie (min. 40 lat od wyadowania
z reaktora), na terenie kadej elektrowni bd zbudowane przechowalniki wypalonego
paliwa jdrowego o pojemnoci umoliwiajcej jego przechowanie z caego okresu
eksploatacji elektrowni. Termin uruchomienia przechowalnikw 10 lat po
wyadowaniu pierwszej porcji wypalonego paliwa z reaktora (po wyadowaniu
wypalone paliwo jest przechowywane przez 10 lat w przyreaktorowym przechowalniku
wypalonego paliwa). Koszt inwestycji oraz eksploatacji przechowalnikw wypalonego
paliwa jdrowego do czasu uzyskania zezwolenia na likwidacj elektrowni jdrowej
bdzie finansowany przez operatora elektrowni jdrowej.
4. Do skadowania wysokoaktywnych odpadw promieniotwrczych oraz wypalonego
paliwa jdrowego zostanie zbudowane gbokie skadowisko odpadw
promieniotwrczych, w ktrego skad wejd:
3
naziemny obiekt przystosowania wypalonego paliwa do skadowania (zaadunek
wypalonego paliwa do odpowiednich pojemnikw przystosowanych do
dugookresowego skadowania w podziemnym obiekcie skadowania),
podziemny obiekt skadowania,
sprzt do transportu odpadw promieniotwrczych i wypalonego paliwa jdrowego na
terenie skadowiska,
sprzt do transportu wypalonego paliwa jdrowego i odpadw promieniotwrczych do
skadowiska,
odpowiednia infrastruktura drogowa lub kolejowa.
5. Pojemno gbokiego skadowiska odpadw promieniotwrczych powinna
umoliwi skadowanie wypalonego paliwa jdrowego i wysokoaktywnych odpadw
promieniotwrczych z caego okresu eksploatacji elektrowni jdrowych przewidzianych
w projekcie Programu Polskiej Energetyki Jdrowej okoo 7 000 ton HM
1

w wypalonym paliwie jdrowym. W skadowisku nie przewiduje si budowy
przechowalnika wypalonego paliwa jdrowego, co wymaga dostosowania terminw
przywozu wypalonego paliwa jdrowego i odpadw wysokoaktywnych do moliwoci
technicznych obiektu przystosowania wypalonego paliwa i odpadw do skadowania.
Skadowisko to powinno spenia warunki Krajowego Skadowiska Odpadw
Promieniotwrczych (art. 53 ust 3 ustawy - Prawo atomowe). Termin uruchomienia
skadowiska nie wczeniej, ni 40 lat po wyadunku z reaktora pierwszej porcji
wypalonego paliwa jdrowego (2064 rok). Operator gbokiego skadowiska odpadw
promieniotwrczych zapewnia transport wypalonego paliwa jdrowego
i wysokoaktywnych odpadw promieniotwrczych z miejsca ich powstania do
skadowiska. Inwestorem i operatorem skadowiska bdzie Zakad Unieszkodliwiania
Odpadw Promieniotwrczych. Cakowite koszty skadowiska: inwestycji, eksploatacji,
monitoringu rodowiska, zamknicia, nadzoru i monitoringu po zamkniciu bd
pokrywane z opat za skadowanie wypalonego paliwa jdrowego i wysoko aktywnych
odpadw promieniotwrczych. W skad tych kosztw wejd opaty na rzecz gminy, na
ktrej terenie jest zlokalizowane skadowisko.
6. Z funduszu likwidacyjnego bd finansowane koszty:
skadowania wypalonego paliwa jdrowego z caego okresu eksploatacji elektrowni
jdrowych,
skadowania wysoko-, rednio- i niskoaktywnych odpadw promieniotwrczych
wytworzonych w elektrowniach jdrowych z caego okresu ich eksploatacji oraz
powstaych w przechowalnikach wypalonego paliwa jdrowego zlokalizowanych na
terenie elektrowni jdrowych,
likwidacji elektrowni jdrowej oraz przechowalnikw odpadw promieniotwrczych
i wypalonego paliwa jdrowego zlokalizowanych na terenie elektrowni jdrowej, czyli
wszelkie koszty, jakie powstan po otrzymaniu zezwolenia na likwidacj tych
obiektw (obiekty, w ktrych znajduje si wypalone paliwo lub wysokoaktywne
odpady promieniotwrcze, mog by poddane likwidacji po ich oprnieniu),
postpowania z odpadami promieniotwrczymi powstaymi w procesie likwidacji
elektrowni jdrowej oraz przechowalnikw odpadw promieniotwrczych
i wypalonego paliwa jdrowego zlokalizowanych na terenie elektrowni jdrowej.

1
Ton HM ) masa aktynowcw w paliwie jdrowym. W wieym paliwie jdrowym jest to masa uranu.
4
5

7. Kocowe przetwarzanie i skadowanie odpadw promieniotwrczych pochodzcych
z innych ni wytwarzanie energii elektrycznej zastosowa technik jdrowych jest
prowadzone przez jednostk organizacyjn eksploatujc skadowisko odpadw
promieniotwrczych, a koszty tej dziaalnoci ponosz podmioty, ktre wytworzyy te
odpady.
8. Zaoono eksploatacj w Polsce jdrowych blokw energetycznych III i III+ generacji,
z okresem eksploatacji - 60 lat. Pena likwidacja tych elektrowni moe by
przeprowadzona dopiero po usuniciu wypalonego paliwa jdrowego
i wysokoaktywnych odpadw promieniotwrczych z przyreaktorowych
przechowalnikw. Do czasu otrzymania zezwolenia na likwidacj operator elektrowni
jdrowej powinien zapewni niezbdne rodki na odpowiedni eksploatacj i nadzr
nad wyczon elektrowni jdrow, nie pochodzce z funduszu likwidacyjnego.
9. Przedstawione w dalszej czci uzasadnienia obliczenia iloci wytwarzanych odpadw
promieniotwrczych oraz wypalonego paliwa jdrowego maj na celu okrelenie
maksymalnej objtoci skadowisk odpadw promieniotwrczych. Natomiast dla analiz
kosztw skadowania odpadw promieniotwrczych i wypalonego paliwa jdrowego
przyjto opcje wybudowania do 2031 r., w ramach Polskiego Programu Energetyki
Jdrowej, czterech jdrowych blokw energetycznych z reaktorami
wodnocinieniowymi, w ktrych generowana jest najwiksza ilo odpadw
promieniotwrczych, zlokalizowanych w dwch elektrowniach jdrowych.
10. Analizy finansowe prowadzono z uwzgldnieniem kursw walut i cen z roku
2011, przeliczajc brane pod uwag koszty poszczeglnych przedsiwzi wyraone
w walutach obcych wg wskanika inflacji (dla Euro i Ecu wg Eurostat, dla dolara wg
kalkulatora inflacji
2
), oraz stosujc kurs NBP z dnia 31.12.2011 r.: 1 = 4,40 PLN
i 1 US$ = 3,36 PLN.

Harmonogram dziaa w zakresie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jdrowej
(eksploatacja EJ, likwidacja EJ, postpowanie z odpadami promieniotwrczymi, w tym
wyskoaktywnymi, postpowanie z wypalonym paliwem jdrowym) jest przedstawiony na
rysunku 1. Harmonogram zosta opracowany przy zaoeniu eksploatacji czterech jdrowych
blokw energetycznych o mocy 1 500 MWe (netto) kady, zlokalizowanych w dwch
elektrowniach jdrowych.2
Kalkulator inflacji US$; http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

Rys. 1. Harmonogram dziaa zwizanych z realizacj Programu Polskiej Energetyki Jdrowej

6

Stosownie do art. 38d ust. 8 ustawy Prawo atomowe wysoko wpaty, ktra zostaa
okrelona w projektowanym rozporzdzeniu, zostaa ustalona w oparciu o przewidywany
okres eksploatacji elektrowni jdrowej, ilo wyprodukowanych przez ni odpadw
promieniotwrczych, w tym wypalonego paliwa jdrowego, koszt kocowego postpowania
z tymi odpadami, a take koszt likwidacji elektrowni jdrowej. Majc na uwadze powysze,
wysoko wpaty na fundusz likwidacyjny okrelona w projektowanym rozporzdzeniu,
zostaa obliczona w sposb przedstawiony poniej.
Obliczajc wysoko wpaty na fundusz likwidacyjny przyjto zaoenie, e do 2031 r.
powstanie w Polsce system elektrowni jdrowych o mocy 6 000 MWe netto. Zakadajc
wykorzystanie zainstalowanej mocy w elektrowni jdrowej na poziomie 85% i przyjmujc
60-letni okres eksploatacji elektrowni jdrowych mona okreli ilo odpadw
promieniotwrczych (LLW
3
+ILW
4
) wytworzonych podczas eksploatacji elektrowni oraz
ilo ton HM w wypalonym paliwie jdrowym.
W okreleniu pojemnoci skadowisk odpadw promieniotwrczych naley przyj, e
w okresie 60-letniej eksploatacji elektrowni jdrowych powstanie 54 000 m odpadw
promieniotwrczych oraz 6 700 ton HM zawartych w wypalonym paliwie jdrowym.
Objto odpadw promieniotwrczych powstaych w wyniku likwidacji elektrowni
jdrowych o mocy 6000 MWe zostaa natomiast ustalona na 67 500 m.
Po analizie danych historycznych oraz zakadajc rozwj zastosowa technik
jdrowych w ochronie zdrowia, w przemyle (poza energetyk jdrow) oraz
w nauce oceniono, e ilo pochodzcych z tych zastosowa odpadw promieniotwrczych
przeznaczonych do skadowania powinna osign wielko 100 m rocznie. Przez okres 120
lat eksploatacji skadowiska (20212140) stanowi to 12 000 m.
Reasumujc, skadowisko nisko- i rednioaktywnych odpadw promieniotwrczych
powinno posiada pojemno 170 000 m (Tabela 1). Skadowisko wysokoaktywnych
odpadw promieniotwrczych i wypalonego paliwa powinno umoliwi skadowanie
(z rezerw) wypalonego paliwa jdrowego zawierajcego do 6 800 ton HM. Wysokoaktywne
odpady promieniotwrcze zajm pomijalnie ma cz pojemnoci skadowiska.


Tabela 1. Podsumowanie pojemnoci skadowiska nisko- i rednioaktywnych odpadw promieniotwrczych
rdo odpadw Objto odpadw (m)
Eksploatacja elektrowni jdrowej 54 000
Likwidacja elektrowni jdrowej 67 500
Zastosowanie technik jdrowych 12 000
Rezerwa 36 500
Razem 170 000

Dla skadowania nisko- i rednioaktywnych odpadw promieniotwrczych
powstajcych w penym cyklu wykorzystania elektrowni jdrowych w Polsce przewiduje si

3
Low Level Waste odpady niskoaktywne.
4
Intermediate Level Waste odpady rednioaktywne.
7
wykorzystanie skadowiska powierzchniowego. Zakres dziaa zwizanych z ustaleniem
lokalizacji, uzyskaniem zezwole, budow skadowiska, jego eksploatacj i zamkniciem
okrelaj wymagania art. 55a i 57 ustawy - Prawo atomowe oraz 36 - 52 rozporzdzenia
Rady Ministrw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadw promieniotwrczych
i wypalonego paliwa jdrowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1925). Zgodnie z tymi
przepisami budowa, eksploatacja, zamknicie oraz nadzr po zamkniciu skadowiska
odpadw promieniotwrczych zawiera nastpujce dziaania w zakresie bezpieczestwa
jdrowego i ochrony radiologicznej:
1. wybr lokalizacji skadowiska,
2. opracowanie projektu skadowiska i uzyskanie zezwole na budow skadowiska,
3. budowa skadowiska,
4. uzyskanie decyzji administracyjnych potrzebnych do prowadzenia eksploatacji
skadowiska i eksploatacja skadowiska,
5. uzyskanie decyzji administracyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zamknicia
skadowiska i zamknicie skadowiska,
6. nadzr nad zamknitym skadowiskiem.
W tabeli 2. przedstawiono wyniki oszacowania kosztw dziaalnoci w zakresie
skadowania odpadw promieniotwrczych. Nakady przedstawiono w cenach z 2011 r.

Tabela 2. Oszacowanie kosztw dziaalnoci w zakresie skadowania odpadw promieniotwrczych

Nakady
Dziaanie Okres
(tys. z)
Lokalizacja 2013 28 100
Badania rodowiskowe, projekt
skadowiska, zezwolenia i inne decyzje
administracyjne
2014-2017 173 300
Budowa, zakup sprztu, zezwolenia i inne
decyzje administracyjne
2018-2020 223 000
Eksploatacja 2021-2141
Stae koszty rocznie* 13 000
Zmienne koszty, za 1000 m 17 700
Zamknicie skadowiska* 2142-2151 540 000
Nadzr nad skadowiskiem* 2152-2272 3000/rok
* W kosztach uwzgldniono roczne opaty na rzecz gminy (8 550 tys. z w okresie skadowania,
1 000 tys. z po okresie skadowania).

Z oceny caoci kosztw skadowiska w przeliczeniu na jednostk objtosci odpadw
promieniotwrczych wynika uredniony koszt skadowania 1 m
3
odpadw
promieniotwrczych 33 200 z.
Koszt transportu kolejowego odpadw promieniotwrczych na odleg 500 km
oszacowany na podstawie aktualnych taryf PKP CARGO z uwzgldnienien opat za
transport towarw niebezpiecznych (materiay promieniotwrcze) oszacowano na 900 z/m
3
.
8
cznie, przy uwzgldnieniu cen z 2011 r., koszt skadowania 1 m
3
nisko-
i srednioaktywnych odpadw zosta oszacowany na 34 100 z.

W celu oceny kosztw skadowania wypalonego paliwa, w chwili obecnej mona
posuy si jedynie przykadem obecnie budowanego skadowiska wysokoaktywnych
odpadw promieniotwrczych i wypalonego paliwa jdrowego, czyli skadowiska ONKALO
w lokalizacji OLKILUOTO w Finlandii. Etap rozpoczcia budowy (2012 rok) by
poprzedzony 34-letnim okresem studiw, bada, opracowania dokumentacji
i uzyskania niezbdnych zezwole. Cay okres prac zwizanych ze skadowaniem
wypalonego paliwa skada si z dziaa przedstawionych w tabeli 3.

Tabela 3. Szacunek kosztw budowy, eksploatacji, zamknicia i monitoringu skadowiska wysokoaktywnych
odpadw promieniotwrczych i wypalonego paliwa jdrowego (w cenach z 2011 r.).
Dziaanie Okres realizacji Szacunek
kosztw
(w tys. z)
Opracowanie studium wykonalnoci (Feasibility Study). 2025 - 2029 20 000
Analiza potencjalnych lokalizacji. Przeprowadzenie
bada charakterystyk geologicznych lokalizacji. Wybr
optymalnej lokalizacji.
2030 - 2044 146 500
Opracowanie projektu skadowiska wraz z
dokumentacj potrzebn do uzyskania niezbdnych
zezwole.
2045 - 2055 145 000
Budowa skadowiska, odbiory i rozruch skadowiska.
Zakup rodkw transportu wypalonego paliwa.
2056 - 2063 4 330 400
2064 2133 10 929 300 Eksploatacja skadowiska*

Rocznie 156 133
2134 2143 2 157800 Zamknicie skadowiska.
Rocznie 215 780
2144 2203 300 000
Rocznie 5 000
2204 2303 100 000
Nadzr nad skadowiskiem po jego zamkniciu*
Rocznie** 1 000
* W kosztach uwzgldniono opaty na rzecz gminy 8 550 tys. z w okresie skadowania i 1 000 tys. z
w okresie 70 lat po zaprzestaniu skadowania.
** Bez opat gminnych, z ograniczonym monitoringiem rodowiska.

Rozpoczcie prac przy skadowisku wysokoaktywnych odpadw promieniotwrczych
(w tym wypalonego paliwa jdrowego) zostao przewidziane na 2025 r., natomiast
rozpoczcie eksploatacji skadowiska na 2064 r. Z analizy kosztw budowy, eksploatacji
9
i zamknicia skadowiska wynika, e jednostkowy koszt skadowania wypalonego paliwa
jdrowego zawierajcego 1 ton HM wynosi 2,250 mln z.
Zaoono, e wywz wypalonego paliwa jdrowego z terenu elektrowni jdrowych
bdzie prowadzony transportem kolejowym. Koszt transportu wypalonego paliwa jdrowego
zawierajcego 1 ton HM na odlego okoo 500 km oceniono na 9 600 z. cznie, koszt
skadowania wypalonego paliwa zawierajcego 1 ton HM zosta oceniony na 2,260 mln z.
Wyczenie z eksploatacji pierwszej elektrowni jdrowej nastpi w momencie
ostatecznego odstawienia ostatniego dziaajcego jdrowego bloku energetycznego
w tej elektrowni, a wic, zgodnie z przyjtymi zaoeniami, w roku 2084. Druga elektrownia
jdrowa zostanie wyczona z eksploatacji w 2090 r. Wyadunek wypalonego paliwa
jdrowego z ostatniego jdrowego bloku energetycznego potrwa jeszcze 10 lat, tak, e prace
przy likwidacji pierwszej elektrowni jdrowej mog si zacz od 2095 roku, a przy drugiej
od 2101 roku.
W kadej elektrowni jdrowej bd eksploatowane przez nastpne 30 lat
przechowalniki wypalonego paliwa jdrowego, tak, aby okres przechowywania
wyadowanych z reaktora ostatnich partii wypalonego paliwa jdrowego, cznie z 10-letnim
okresem ich schadzania w przechowalnikach przyreaktorowych przed przeniesieniem do
waciwych przechowalnikw wypalonego paliwa jdrowego (patrz pkt 3 na str. 2
uzasadnienia), by nie krtszy ni 40 lat. Przechowalnik wypalonego paliwa jdrowego z
pierwszej elektrowni jdrowej moe by poddany procesowi likwidacji od 2125 roku, a z
drugiej od 2131 roku.
Przed przystpieniem do likwidacji bdzie przygotowana dokumentacja tych obiektw
oraz wydane zezwolenie na ich likwidacj. Od momentu wydania zezwolenia na likwidacj,
wszelkie koszty zwizane z realizacj tych procesw bd finansowane z funduszu
likwidacyjnego.
Koszt likwidacji jdrowego bloku energetycznego oszacowano na 3 mld z, przy
zaoeniu, e bdzie to blok energetyczny z reaktorem wodno cinieniowym zbudowanym
wedug technologii, w ktrej generowana jest najwiksza ilo odpadw
promieniotwrczych). Koszt skadowania odpadw promieniotwrczych z likwidacji 812
mln z. cznie koszt likwidacji jednego jdrowego bloku energetycznego osignie wielko
okoo 4 mld z w cenach z 2011 roku.
Koszt likwidacji przechowalnika wypalonego paliwa oceniono na 78,2 mln z
w cenach z 2011 roku. Po dodaniu do tej sumy kwoty potrzebnej na skadowanie okoo
200 m
3
odpadw promieniotwrczych z kadego przechowalnika (filtry, ywice
jonowymienne, inne), czny koszt likwidacji zosta oceniony na 85 mln z.
Zgodnie z art. 38d ust. 2 ustawy - Prawo atomowe, wysoko odpisw na fundusz
likwidacyjny powinna by ustalona kwotowo od wytworzonej
w elektrowni jdrowej energii elektrycznej brutto. Przy braku nowelizacji wysokoci odpisw
na fundusz likwidacyjny ustalone w 2012 r. kwoty odpisw bd obowizywa do 2090 r.

Wykres wysokoci rocznych kosztw wymienionej powyszej dziaalnoci
w odniesieniu do systemu 2 elektrowni jdrowych, kada z dwoma jdrowymi blokami
energetycznymi, jest przedstawiony na rysunku 2.
10

Rys. 2 Roczne koszty finansowane z funduszu likwidacyjnego

Okrelenie wysokoci wpaty od kadej wytworzonej w elektrowni jdrowej jednostki
energii elektrycznej (z/MWh) na fundusz likwidacyjny okrelony w art. 38d ust. 1 ustawy -
Prawo atomowe, powinno by sporzdzone tak, aby moliwe byo sfinansowanie
niezbdnych dziaa. Przyjto, e fundusz bdzie gromadzony na oprocentowanej lokacie
bankowej.
Ustalajc poziom produkcji energii elektrycznej brutto, zaoono wspczynnik
wykorzystania zainstalowanej mocy w elektrowniach jdrowych na poziomie 85%.
W odniesieniu do pierwszego uruchamianego w Polsce jdrowego bloku energetycznego
zaoono uzyskanie w pierwszym roku eksploatacji wspczynnik wykorzystania
zainstalowanej mocy na poziomie 40%, w drugim roku 70%, a w trzecim uzyskanie
docelowego wspczynnika wykorzystania zainstalowanej mocy 85%. W drugim
i w nastpnych blokach w pierwszym roku po uruchomieniu wspczynnik wykorzystania
zainstalowanej mocy przyjto na poziomie 70%, a w drugim roku na poziomie 85%.

W analizach dotyczcych okrelenia wysokoci wpaty na fundusz likwidacyjny
zaoono 30 letni okres likwidacji elektrowni jdrowej i 20-letni okres likwidacji
przechowalnika wypalonego paliwa jdrowego. Dugo okresu likwidacji bdzie miaa
znikomy wpyw na wielko odpisw na fundusz likwidacji.
Okrelona w 2012 r. warto kwotowa
5
odpisu na fundusz likwidacyjny bdzie
zmieniaa swoj warto w wyniku inflacji. Warto kwoty wpacana w roku i, w stosunku do
tej samej sumy wpaconej w 2012 roku, jest okrelona relacj:
) 1 ( *
2012
2012


i
j
j i
Inf W W
(1)
gdzie Inf
j
warto inflacji w roku j.

5
Warto wyraona w kwocie z za 1 MWh wytworzonej energii elektrycznej w cenach roku wpaty.
11

Przy staym poziomie inflacji, wzr (1) przyjmuje prost posta:
) 2012 (
2012
) 1 ( *


i
i
Inf W W
(1a)

Warto funduszu likwidacyjnego w roku i+1: FL
(i+1)
jest okrelona przez warto
funduszu likwidacyjnego w roku i, FL
(i)
, koszty poniesione przez fundusz w roku i: K
i
,
oraz wpaty do funduszu: W
i
*E
i
:
) * 81 , 0 1 ( * ) 1 ( * ) * (
) ( ) 1 (
OprL Inf K E W FL FL
i i i i i i

(2)
gdzie OprL nominalne oprocentowanie lokat bankowych,
E
i
ilo energii elektrycznej wyraonej w MWh, wyprodukowanej w roku i
0,81 = 1-0,19 wynik opodatkowania zysku lokat podatkiem w wysokoci 19%.

Analizy polegay na znalezieniu takiej wartoci W
2012
, przy ktrej zgromadzona
kwota na funduszu likwidacyjnym po zakoczeniu likwidacji elektrowni jdrowych jest
rwna 0 przy zadanych parametrach inflacji i oprocentowaniu lokat bankowych.
Do obliczenia kwoty kwartalnej wpaty na fundusz likwidacyjny przyjto sta warto
inflacji na poziomie 2% w skali roku oraz sta wysoko oprocentowania lokat bankowych
w wysokoci 3% w skali roku.
Majc na uwadze powysze zaoenia, wpata na pokrycie kosztw kocowego
postpowania z wypalonym paliwem jdrowym i odpadami promieniotwrczymi oraz na
pokrycie kosztw likwidacji elektrowni jdrowej zostaa ustalona w wysokoci 17,16 z za
1 MWh wytworzonej energii elektrycznej w elektrowni jdrowej.
Projektowane rozporzdzenie nie jest objte prawem Unii Europejskiej, jest natomiast
elementem krajowych ram prawnych w zakresie nadzoru nad bezpieczestwem obiektw
jdrowych i w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem wypalonym paliwem jdrowym
i odpadami promieniotwrczymi, do ktrych ustanowienia s zobowizane pastwa
czonkowskie Unii Europejskiej przez przepisy dyrektywy 2009/71/Euratom, a take przez
przepisy dyrektywy 2011/70/Euratom.
Do tej pory w zakresie regulowanym niniejszym projektem rozporzdzenia nie
obowizyway na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej adne przepisy.
Projekt rozporzdzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporzdzenia
Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia nie podlega obowizkowi przedstawienia, na podstawie art. 33
Traktatu ustanawiajcego Europejsk Wsplnot Energii Atomowej (Traktat Euratom), do
zaopiniowania Komisji Europejskiej.
12
OCENA SKUTKW REGULACJI

1. Podmioty, ktrych dotyczy niniejsza regulacja
Niniejszy projekt rozporzdzenia bezporednio dotyczy jednostek organizacyjnych,
ktre otrzymay zezwolenie na eksploatacj elektrowni jdrowej, majcych zgodnie z art. 38d
ust. 1 ustawy Prawo atomowe obowizek dokonywania raz na kwarta wpaty na tworzony
przez siebie fundusz likwidacyjny w celu zgromadzenia rodkw na pokrycie kosztw
zwizanych z finansowaniem kocowego postpowania z wypalonym paliwem jdrowym
i odpadami promieniotwrczymi oraz kosztw likwidacji elektrowni jdrowej. Zgodnie
z art. 38d ust. 2 ustawy Prawo atomowe, wpata, o ktrej mowa wyej, dokonywana bdzie
od kadej wyprodukowanej w elektrowni jdrowej megawatogodziny energii elektrycznej.
2. Konsultacje
Projekt rozporzdzenia w ramach konsultacji spoecznych zostanie skierowany do
nastpujcych podmiotw:
1) Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa,
2) Stowarzyszenie Inspektorw Ochrony Radiologicznej, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna,
3) Stowarzyszenie Elektrykw Polskich Komitet Energetyki Jdrowej SEP,
ul. witokrzyska 14, 00 050 Warszawa,
4) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul Konwaliowa 7, 01-194
Warszawa,
5) Zakad Unieszkodliwiania Odpadw Promieniotwrczych, ul. Andrzeja Sotana 7,
05-400 Otwock-wierk,
6) Narodowe Centrum Bada Jdrowych, ul. Andrzeja Sotana 7, 05-400 Otwock-
wierk,
7) Instytut Fizyki Jdrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krakw,
8) Polska Grupa Energetyczna PGE, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
9) Stowarzyszenie Ekologw na Rzecz Energii Nuklearnej - SEREN Polska,
ul. witokrzyska 14, 00 050 Warszawa,
10) Fundacja Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00 743 Warszawa,
11) Polski Klub Ekologiczny Zarzd Gwny, ul. Romanowicza 2/410, 30-702 Krakw,
12) Fundacja Greenpeace Polska, ul. Lirowa 13, 02-387 Warszawa,
13) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Krakw,
14) Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-727 Warszawa,
15) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa,
16) Komisja Krajowa NSZZ Solidarno, ul. Way Piastowskie 24, 80-855 Gdask,
17) Oglnopolskie Porozumienie Zwizkw Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-924
Warszawa,
18) Business Centre Club, pl. elaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa,
19) Zwizek Rzemiosa Polskiego, skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa
20) Forum Zwizkw Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz,
21) Rada Krajowa Federacji Konsumentw, ul. Aleje Jerozolimskie 47, lok. 8, 00-697
Warszawa,
22) Forum Odbiorcw Energii Elektrycznej i Gazu, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa.

Projekt rozporzdzenia zostanie take umieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji w zakadce Rzdowy Proces Legislacyjny,
13
14
Biuletynie Informacji Publicznej Pastwowej Agencji Atomistyki oraz na stronie internetowej
Pastwowej Agencji Atomistyki.

3. Wpyw regulacji na sektor finansw publicznych, w tym na budet pastwa
i jednostek samorzdu terytorialnego
Przyjcie rozporzdzenia nie wpynie na budety jednostek administracji rzdowej
i samorzdowej. Jednake naley zwrci uwag, e uiszczanie opaty przez operatorw
elektrowni jdrowej, okrelonej w projektowanym rozporzdzeniu, pozwoli na odoenie
odpowiednich rodkw finansowych na pokrycie kosztw kocowego postpowania
z wypalonym paliwem jdrowym i odpadami promieniotwrczymi oraz na pokrycie kosztw
likwidacji elektrowni jdrowej. Oznacza to, e rodki na te cele nie bd musiay by
przeznaczane z budetw jednostek administracji rzdowej, ani samorzdowej.
4. Wpyw regulacji na rynek pracy
Przyjcie rozporzdzenia nie bdzie miao wpywu na rynek pracy.
5. Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorcw, w tym na
funkcjonowanie przedsibiorstw
Przyjcie rozporzdzenia nie bdzie miao wpywu na konkurencyjno gospodarki,
w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw. Wysoko wpaty okrelona w projektowanym
rozporzdzeniu w stosunku do przychodw operatora elektrowni jdrowej ze sprzeday
energii elektrycznej, bdzie niewielkim obcieniem finansowym dla ww. podmiotu.
6. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionalny
Przyjcie rozporzdzenia nie bdzie miao wpywu na sytuacj i rozwj regionalny.
7. Wskazanie rde finansowania
Projekt rozporzdzenia nie pociga za sob dodatkowych wydatkw.
8. Korzyci spoeczne
Wejcie w ycie rozporzdzenia zapewni odpowiednie zabezpieczenie rodkw na
pokrycie kosztw kocowego postpowania z wypalonym paliwem jdrowym i odpadami
promieniotwrczymi oraz na pokrycie kosztw likwidacji elektrowni jdrowej. Zgromadzenie
odpowiednich rodkw na funduszu likwidacyjnym zagwarantuje, e likwidacja elektrowni
jdrowej bdzie moga by sprawnie przeprowadzona, przez co zostan zminimalizowane
zagroenia dla ogu ludnoci i rodowiska zwizane z powstaymi w trakcie eksploatacji
i likwidacji elektrowni jdrowej odpadami promieniotwrczymi i wypalonym paliwem
jdrowym.
9. Wpyw regulacji na rodowisko
Z przyczyn wskazanych w pkt 8 przyjcie rozporzdzenia bdzie
w konsekwencji miao pozytywny wpyw na rodowisko.