You are on page 1of 10

Zestawienie uwag zgoszonych w toku konsultacji spoecznych do Projektu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony

radiologicznej dla etapu likwidacji obiektw jdrowych oraz zawartoci raportu z likwidacji obiektu jdrowego LP Podmiot Oznaczenie zgaszajcy ustpu uwag projektu zaoe, ktrego dotyczy uwaga
PGE EJ1 Uwaga oglna

Uwaga

Stanowisko PAA

1.

W projekcie rozporzdzenia brakuje jednoznacznej informacji odnonie zawartoci programu likwidacji obiektu jdrowego (dalej Program). Poniej wymieniono przesanki prowadzce do konkluzji (postulatu) przedstawionej w ostatnim zdaniu niniejszego punktu. Program powoany jest w art. 38b ustawy Prawo atomowe, jednak bez okrelenia jego zawartoci. W 2.1 projektu rozporzdzenia wymaga si, aby Program zawiera strategi likwidacji obiektu jdrowego. W 7.4 projekcie rozporzdzenia stawia si wymagania wobec programu zarzdzania likwidacj obiektu, mona wic domniema, e program zarzdzania likwidacj powinien by czci Programu lub co najmniej spjny z Programem. W 14.1 projektu rozporzdzenia mwi si o metodach dekontaminacji i demontau, ktrych omwienie, jak si wydaje, powinno by przedmiotem Programu. W 15 projektu rozporzdzenia mwi si o zakadowym planie postpowania awaryjnego w procesie likwidacji. Wydaje si, e plan taki powinien by elementem Programu. W 17 projektu rozporzdzenia mwi si o celach, jakie ma osign likwidacja. Wydaje si, e cele te powinny by sprecyzowane w Programie. Powstaje te pytanie, czy program zarzdzania likwidacj ( 7 ust. 2) jest elementem Programu likwidacji (jaka jest zaleno). Postuluje si, aby zebra zawarto Programu w jedn,

Uwaga nieuwzgldniona. Tre programu likwidacji obiektu jdrowego bdzie okrelona w znowelizowanym rozporzdzeniu Rady Ministrw w sprawie dokumentw wymaganych przy skadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziaalnoci zwizanej z naraeniem na dziaanie promieniowania jonizujcego albo przy zgoszeniu wykonywania tej dziaalnoci. Program zarzdzania likwidacj nie jest czci programu likwidacji obiektu. Program zarzdzania likwidacj stanowi element zintegrowanego systemu zarzdzania, o ktrym mowa w art. 38a ustawy, jego przedmiotem s wymagania i procedury organizacyjne. Natomiast przedmiotem programu likwidacji obiektu s zagadnienia strategii, technologii, harmonogramu i kosztw likwidacji, zagospodarowania wypalonego paliwa jdrowego i odpadw, oraz zapewnienia

usystematyzowan cao i przedstawi j w postaci listy wymaga, jakie ma speni Program.

2.

Lewiatan

Uwaga oglna

W odniesieniu do 2 zasadne jest doprecyzowanie jak tre ma przybiera program likwidacji obiektu jdrowego na poszczeglnych etapach jego tworzenia. Zgodnie bowiem z art. 38b Prawa atomowego program ten jest ju przygotowany przed wystpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budow, rozruch lub eksploatacj obiektu jdrowego i na dalszych etapach podlega aktualizacji. Jest przy tym oczywiste, i na wczesnym etapie program ten nie bdzie mg zawiera wszystkich informacji, ktre na dalszych etapach bd mogy zosta uzupenione. W rozporzdzeniu pojawiaj si niedookrelone pojcia, ktre wg naszej oceny powinny by dodefiniowane. Chodzi o: anormalne zdarzenie - 20 pkt 10, reim kontrolny - 21 pkt 3 czy naley rozumie przez to tereny nadzorowane i kontrolowane zdefiniowane w Prawie atomowym? Propozycja: Wymagane dodefiniowanie

3.

PGE EJ1

1; 21 pkt 10 (obecnie 17 pkt 7) 21 pkt 3 (obecnie 17 pkt 2)

4.

CLOR

Proponujemy uzupeni podajc definicj reaktywnociowa, ktry jest uywany w 10.1

terminu

awaria

5.

CLOR

1 pkt 4) i 5)

Zamiast wyrazw: a w przypadku elektrowni jdrowej i reaktora badawczego proponujemy napisa a w przypadku reaktora jdrowego Sformuowani to jest krtsze i janiejsze Z intencji zapisu wynika, e chodzi tylko o wybr pomidzy dwoma

6.

PGE EJ1

2 ust. 3, zd.

bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej. Zakadowy plan postpowania awaryjnego nie jest elementem programu likwidacji. Cele likwidacji powinny by oczywicie okrelone w strategii likwidacji opisanej w programie likwidacji. Uwaga nieuwzgldniona. Tre programu likwidacji obiektu jdrowego bdzie okrelona w znowelizowanym rozporzdzeniu Rady Ministrw w sprawie dokumentw wymaganych przy skadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziaalnoci zwizanej z naraeniem na dziaanie promieniowania jonizujcego albo przy zgoszeniu wykonywania tej dziaalnoci. Propozycja uwzgldniona w ten sposb, e niedookrelone pojcia zostay przeformuowane w nastpujcy sposb: - zamiast anormalnych zdarze i incydentw uyto pojcia zdarze i incydentw istotnych z punktu widzenia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, - wzmianka o ograniczonym reimie kontrolnym zostaa wykrelona. Uwaga nieuwzgldniona. Jest to pojcie zrozumiae i uywane w innych projektach aktw wykonawczych do ustawy Prawo atomowe Uwaga nieuwzgldniona. Sformuowania: elektrownia jdrowa i reaktor badawczy okrelaj rodzaj obiektu jdrowego, zgodnie z definicj z art. 3 pkt 17 ustawy Prawo atomowe. Uwaga uwzgldniona.

pierwsze (obecnie 2 ust. 1)

moliwymi sposobami podejcia.. Proponuje si zmieni sformuowanie moe by na jest. Propozycja: Proponowane brzmienie: Strategia likwidacji obiektu jdrowego jest oparta na jednym z dwch nastpujcych sposobw podejcia.

Przepis 2 zosta przeformuowany ust. 1 otrzymaa brzmienie: 1. Likwidacj obiektu jdrowego planuje si i przeprowadza jako likwidacj: 1) natychmiastow, w ktrej niezwocznie po zakoczeniu eksploatacji obiektu jdrowego dokonuje si demontau systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego i usunicia odpadw promieniotwrczych oraz wypalonego paliwa jdrowego z terenu obiektu jdrowego albo 2) odoon i rozoon w czasie, w ktrej demonta systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego i usunicie odpadw promieniotwrczych oraz wypalonego paliwa jdrowego z terenu obiektu jdrowego nastpuje w kilku kolejnych etapach ograniczonych w czasie i co do zakresu prac, pomidzy ktrymi wystpuj odstpy czasowe - w zalenoci od strategii likwidacji przyjtej w programie likwidacji obiektu jdrowego, po uwzgldnieniu czynnikw takich jak w szczeglnoci: wzgldy bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej, wspzalenoci pomidzy budowlami, budynkami i instalacjami na terenie obiektu

7.

Lewiatan

2 ust. 3 pkt 1

Naley zwrci uwag, i nie zawsze likwidacja obiektu bdzie prowadzia do przekazania obiektu do nieograniczonego uytkowania. W okrelonych przypadkach konieczne bdzie wprowadzenie ogranicze w uytkowaniu przez waciwe organy dozoru. Naley przy tym zwrci uwag na wytyczne WENRA wskazujce, i: Immediate dismantling is the strategy in which the equipment, structure and parts of nuclear facility containing radioactive contaminants are removed or decontaminated to a level that permits the facility to be released for unrestricted use, or with restrictions imposed by the regulatory body. [Niezwoczny demonta jest strategi w ktrej struktura oraz czci obiektu jdrowego zawierajce element radioaktywne s usunite oraz podlegaj dekontaminacji do poziomu, ktry pozwala na nieograniczone uytkowanie lub uytkowanie z ograniczeniami naoonymi przez organ dozoru]. Proponujemy doda nastpujce punkty w brzmieniu: 5) odpowiednie ustalenia w odniesieniu do gospodarki odpadami, w tym skadowania; 6) efektywno kosztowa wykorzystania rodkw i zasobw ludzkich; 7) wpyw na rodowisko w aspekcie krtko i dugookresowym W zwizku z brakiem definicji likwidacji, nie jest jasne: - czym s prace przygotowawcze do czasu rozpoczcia likwidacji, - co wchodzi w ich skad, - do jakiej kategorii stanu obiektu naley zaliczy okres po zakoczeniu eksploatacji a przed rozpoczciem pierwszego etapu likwidacji (wywiezienie paliwa z elektrowni jdrowej). Propozycja: Proponuje si zdanie: "obiekt jdrowy bdzie przez cay czas likwidacji utrzymywany w stanie bezpiecznym", zastpi zdaniem "obiekt jdrowy bdzie do czasu rozpoczcia likwidacji oraz przez cay czas likwidacji utrzymywany w stanie bezpiecznym".

jdrowego, moliwe obcienia dla przyszych pokole, czy te moliwa z upywem czasu utrata wiedzy i kompetencji w zakresie stanu obiektu jdrowego i jego likwidacji.. Uwaga nieuwzgldniona. W 2 ust. 1 pkt 1 wykrelono wzmiank o przekazaniu obiektu jdrowego do nieograniczonego uytkowania, gdy ze wzgldu na tre definicji likwidacji obiektu jdrowego (art. 3 pkt 9 ustawy Prawo atomowe) nie ma w Polsce innej moliwoci przeprowadzenia likwidacji obiektu jdrowego.

8.

Lewiatan

2 ust. 4 (obecnie 2 ust. 1)

Uwaga nieuwzgldniona. Propozycje mieszcz si w zakresie wynikajcym z 2 ust. 1.

9.

PGE EJ1

2 ust. 5 (obecnie 2 ust. 2) w zw. z 3 w zw. z 11 pkt 2 (obecnie 7 pkt 1) w zw. z art. 38b ust. 2 Prawa atomowego

Uwaga przyjta. Zmodyfikowano brzmienie 2 ust. 2 w nastpujcy sposb: 2. W przypadku wyboru strategii likwidacji odoonej i rozoonej w czasie wykazuje si, e obiekt jdrowy bdzie do czasu rozpoczcia realizacji likwidacji oraz przez cay czas likwidacji utrzymywany w stanie bezpiecznym, oraz e zostanie on w przyszoci zlikwidowany we waciwy sposb, bez nieuzasadnionego obcienia przyszych pokole..

10.

PGE EJ1

3 oraz 10 ust. 1 (obecnie 6 ust. 1)

W 3 oraz 10 ust. 1 mowa jest o konkretnych etapach (dla prac likwidacyjnych oraz dla likwidacji), ale opisane s one inaczej. Powstaje pytanie o relacj midzy tymi etapami? Czy moe etap z 10 ust. 1 odpowiada etapowi przygotowania do likwidacji z 3? Ponadto o wszystkich etapach likwidacji wspomina 7 ust. 4. Zasadnym wydaje si doprecyzowanie tego zagadnienia. Propozycja: Wymagane doprecyzowanie

11.

Lewiatan

Proponujemy doda punkt 2b w brzmieniu: 2a) korzyci wynikajce z naturalnego zaniku radioaktywnoci z upywem czasu Uzasadnienie: Jest zasadne, aby likwidacja obiektu jdrowego uwzgldniaa nie tylko negatywne skutki upywu czasu (takie jak degradacja techniczna) lecz rwnie jego pozytywne aspekty. Proponujemy doda dodatkowy punkt w brzmieniu obnienie promieniowania na skutek usunicia paliwa jdrowego z obiektu Uzasadnienie: Naley mie na uwadze, i usunicie paliwa jdrowego z obiektu spowoduje istotny spadek promieniowania (nawet o 99.5%). Fakt ten powinien zosta uwzgldniony przy przygotowywaniu likwidacji obiektu

Podobnie w 7 pkt 1. Wzmianka o procedurze regulujcej wydawanie, modyfikowanie i uchylanie procedur prac likwidacyjnych zostaa usunita. Wyjanienia: Procedury wykonywania prac likwidacyjnych nie s czci programu likwidacji (w programie tym moe by jedynie podany ich wykaz przy opisie technologii likwidacji). Nie wymaga si wic przedstawiania tych procedur Prezesowi Agencji do zatwierdzenia, wraz z wnioskiem o zezwolenie na likwidacj (podobnie jak nie wymaga si przedkadania do zatwierdzenia procedur rozruchowych lub eksploatacyjnych wraz z wnioskami o zezwolenie na rozruch lub eksploatacj). Jednake dokumenty te mog by udostpniane Prezesowi Agencji na jego danie. Uwaga uwzgldniona. 4 uzupeniono przez wstawienie dodatkowego pkt 3 w brzmieniu: 3) spadek aktywnoci odpadw promieniotwrczych z upywem czasu;

12.

Lewiatan

Uwaga uwzgldniona. 4 uzupeniono nowego pkt 4 brzmieniu: przez wstawienie w nastpujcym

4) obnienie zagroenia na skutek usunicia paliwa jdrowego z obiektu jdrowego

13.

Lewiatan

4 pkt (obecnie 6)

4 pkt

jdrowego. Proponujemy nada nastpujce brzmienie: przygotowanie pracownikw i dostpno technologii przewidywanych do zastosowania przy wykonywaniu prac likwidacyjnych, w tym: dekontaminacji oraz demontau i jeeli to konieczne - wyburzania, z uwzgldnieniem sprztu zdalnie sterowanego Uzasadnienie: Likwidacja obiektu jdrowego ma na celu usunicie radioaktywnoci oraz zapobieganie zagroeniem dla ludzi i rodowiska. Nie w kadym wypadku oznacza ona wyburzanie obiektu. Proponujemy nada nastpujce brzmienie: dopuszczalno i moliwo ponownego wykorzystania materiaw oraz wyposaenia obiektu jdrowego pozyskanych z likwidacji; Uzasadnienie: Obecne brzmienie przepisu moe sugerowa, i w kadym wypadku bdzie nastpowao ponowne wykorzystanie materiaw oraz wyposaenia (co nie zawsze bdzie moliwe). Zasadne wydaje si doprecyzowanie pojcia procedur likwidacyjnych i okrelenie jakiego rodzaju dokumenty wchodz w ich skad.

Uwaga uwzgldniona.

14.

Lewiatan

4 pkt (obecnie 7)

5 pkt

Uwaga uwzgldniona.

15.

Lewiatan

8 (obecnie 9)

Uwaga nieuwzgldniona. Jest oczywistym, e rodzaje procedur likwidacyjnych zalee bd od konkretnego obiektu jdrowego jaki ma by poddany likwidacji, a zostan one okrelone i opracowane przez jednostk organizacyjn wnioskujca o zezwolenie na likwidacj. Natomiast istot przepisu zawartego w 9 jest wymg prowadzenia prac likwidacyjnych zgodnie z pisemnymi procedurami. Niektre dziaania zwizane z przygotowaniem do likwidacji mog by wykonane w oparciu o warunki zezwolenia na eksploatacj, jeeli pod wzgldem technicznym s one analogiczne z czynnociami normalnej eksploatacji obiektu. Lecz istot

16.

Lewiatan

10 6)

(obecnie

Pragniemy zwrci uwag, e zgodnie z wytycznymi MAEA: Some activities relevant to decommissioning may be carried out after shutdown of the nuclear installation under license provisions carried over from the operating phase. Such activities may include management of operational waste, measurements to determine the radioactive inventory, removal from the installation of nuclear fuel or other materials related to the original operation, and preliminary

decontamination (IAEA WS-G-2.1) [niektre dziaania zwizane z likwidacj obiektu mog by przeprowadzone po zamkniciu instalacji na podstawie zezwolenia na eksploatacj w trakcie fazy eksploatacji obiektu. Takie dziaania mog obejmowa zarzdzenia odpadami operacyjnymi, pomiarami radioaktywnoci, usunicie paliwa z obiektu lub innych materiaw zwizanych z eksploatacj i wstpn dekontaminacj (MAEA WS-G-2.1)].

17.

Lewiatan

10 ust. 2 (obecnie 6 ust. 2)

Proponujemy nada nastpujce brzmienie: Jeeli pomidzy poszczeglnymi etapami likwidacji obiektu jdrowego wystpuj nieplanowane przerwy trwajce co najmniej 5 lat, to rozpoczcie kolejnego etapu likwidacji wymaga uzyskania zgody Prezesa Agencji. Do wniosku o wydanie zgody na rozpoczcie okrelonego etapu likwidacji zacza si zaktualizowany program likwidacji obiektu jdrowego Uzasadnienie: Przerwy planowane w programie likwidacji nie powinny wpywa na konieczno uzyskiwania kolejnej zgody. Zgodom takim powinny podlega jedynie przerwy nieplanowane. Jednoczenie wydaje si, e termin 2 letni jest zbyt krtki i bdzie powodowa konieczno zbyt czstego wystpowania o zgod organu. Proponujemy doda dodatkowe zdanie w brzmieniu: Bariery powinny by odpowiednie w nieupowanionemu dostpowi osb i zwierzt Uzasadnienie: Jest zasadne, aby bariery ograniczay rwnie nieautoryzowany dostp ludzi i zwierzt. W przeciwnym wypadku organizmy ywe mog powodowa rozprzestrzenianie si skaenia. celu zapobieenia

przepisw 6 jest okrelenie oglnych wymaga dla podziau realizacji likwidacji na etapy, ew. uzyskiwania zezwole na rozpoczcie kolejnych etapw o ile pomidzy nimi wystpuj wieloletnie przerwy, oraz zabezpieczenia przed przedostawaniem si substancji promieniotwrczych do rodowiska. Dla ujednoznacznienia, uwzgldniajc tre 3, zamiast sowa likwidacja uyto wyraenia realizacja likwidacji. Uwaga uwzgldniona. Przepisowi 6 ust. nastpujce brzmienie: 2 nadano

18.

Lewiatan

10 ust. 3 (obecnie 6 ust. 4)

2. Jeeli pomidzy poszczeglnymi etapami realizacji likwidacji obiektu jdrowego wystpuj przerwy trwajce co najmniej 5 lat, to rozpoczcie kolejnego etapu realizacji likwidacji wymaga zgoszenia Prezesowi Agencji. Do zgoszenia zacza si zaktualizowany program likwidacji obiektu jdrowego. Uwaga nieuwzgldniona. Likwidacja obiektu jdrowego jest elementem dziaalnoci jednostki organizacyjnej, ktra powinna spenia warunki takie, jakie dotycz wykonywania dotychczasowej dziaalnoci zwizanej z naraeniem w tym zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostpem. Uwaga uwzgldniona. Tre 10 ust. 1 otrzymaa brzmienie: 1. Metody dekontaminacji i demontau systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego wybiera

19.

Lewiatan

14 ust. 1 (obecnie 10 ust. 1)

Proponujemy doda na kocu zdania: . biorc pod uwag akceptowalnym poziomie ogln optymalizacj projektu na

Uzasadnienie: Naley zwrci uwag, e niektre cele wskazane w

14 ust. 1 w konkretnym wypadku mog by ze sob sprzeczne. Przykadowo minimalizacja zagroenia dla pracownikw oraz ilo wytwarzanych odpadw. Z tego wzgldu oglna optymalizacja jest niezbdna z uwzgldnieniem utrzymania kosztw na akceptowalnym poziomie.

20.

PGE EJ 1

14 ust. 1 (obecnie 10 ust. 1)

Wymagania postawione w 14 ust. 1 projektu rozporzdzenia mog okaza si wewntrznie sprzeczne, gdy albo minimalizowanie zagroenia w procesie likwidacji obiektu jdrowego moe wymaga zwikszenia iloci odpadw, albo minimalizowanie iloci odpadw moe nieuchronnie skutkowa zwikszeniem zagroenia dla pracownikw, ludnoci i rodowiska. Dlatego zamiast mwi o minimalizacji proponuje si operowa pojciem optymalizacji lub mwi o zachowaniu warunkw likwidacji obiektu jdrowego zgodnych z zasad ALARA. Proponujemy zmieni tre jak nastpuje:

si tak, eby przy optymalizacji naraenia pracownikw i osb z ogu ludnoci, o ktrej mowa w art. 9 ustawy, oraz optymalizacji oddziaywania na rodowisko, zminimalizowa ilo wytwarzanych w procesie likwidacji obiektu jdrowego odpadw promieniotwrczych. Sformuowanie tego ustpu zostao zmodyfikowane w sposb nieco odmienny od proponowanego - w szczeglnoci zgodnie ze sformuowaniami dokumentw MAEA WS-R-5: 8.5. Decontamination and dismantling techniques shall be chosen such that the protection of workers, the public and the environment is optimized and the generation of waste is minimized. () The impacts on safety of these activities shall be assessed and managed so that these hazards are mitigated and are kept within acceptable limits and constraints., oraz WS-G-2.1: 7.12. The radiation protection programme should ensure that radiation protection is optimized and that doses are kept within appropriate limits. () Uwaga uwzgldniona (patrz uwaga nr 19)

21.

CLOR

16 ust.1

Uwaga

nieuwzgldniona,

tym

(obecnie 11 ust. 1)

22.

Lewiatan

17 ust. 2 pkt 3 (obecnie 12 ust. 2 pkt 3)

1) Jeeli po wyczeniu obiektu jdrowego z eksploatacji na jego terenie pozostaj odpady promieniotwrcze lub paliwo jdrowe, to odpady naley przekaza do skadowiska odpadw promieniotwrczych, a z paliwem jdrowym postpowa zgodnie z programem likwidacji obiektu jdrowego. Naley wyranie rozgraniczy postpowanie z odpadami i z paliwem. Nie mona sugerowa przerobu lub przetwarzania odpadw, a paliwa, zanim zostanie zakwalifikowane jako odpad, usuwa do skadowiska odpadw. Naley doprecyzowa, aby wyranie przesdzi, e dane pomiarowe odnosz si do wynikw po zakoczeniu czynnoci demontaowych i dekontaminacji, a nie zbioru danych pomiarowych z caego okresu likwidacji (ktry moe trwa wiele lat).

zamiast terminu paliwo jdrowe uyty wprowadzono w tym przepisie termin wypalone paliwo jdrowe, aby nie byo wtpliwoci, czy dotyczy on wieego paliwa jdrowego.

Uwaga uwzgldniona. Doprecyzowanie 12 ust. 2 zostao dokonane przez wstawienie we wprowadzeniu do wyliczenia, po sowie dozymetrycznych, nastpujcego tekstu wykonanych po zakoczeniu czynnoci demontaowych i dekontaminacji. Uwaga nieuwzgldniona. Okresowe przegldy oddziaywania radiologicznego na ludno i rodowisko s form monitoringu, ktry nie powinien ogranicza si tylko do mierzenia ta promieniowania. Uwaga nieuwzgldniona. (patrz uwaga nr 23)

23.

CLOR

18 pkt 9 (obecnie 13 pkt 9)

24.

Lewiatan

18 pkt 9 (obecnie 13 pkt 9)

Proponujemy zmieni tre tego ustpu jak nastpuje: 9) sprawdzenie ewentualnego podwyszenia ta promieniowania. Nie mona mwi o oddziaywaniu radiologicznym na ludno i rodowisko. Takiego oddziaywania nie ma przy prawidowej eksploatacji i likwidacji obiektu. Mwienie o oddziaywaniu radiologicznym na ludno i rodowisko byo by podsycaniem radiofobii. Proponujemy nada nastpujce brzmienie: 9) dawki promieniowania z punktu widzenia oddziaywania na ludno i rodowisko Uzasadnienie: oczywicie zasadna jest analiza oddziaywania radiologicznego na ludno i rodowisko. Niemniej kluczowa w tym wzgldzie jest analiza dawek promieniowania nawet zanim jakiekolwiek oddziaywanie na ludno i rodowisko ma miejsce. W przeciwnym wypadku analiza bdzie przeprowadzana przez pryzmat skutkw (tj. gdy oddziaywanie ju nastpi), podczas gdy zasadniczym celem jest ich uniknicie. Proponujemy wykreli ten ustp. To chyba oczywiste, e celem likwidacji jest likwidacja obiektu.

25.

CLOR

21 pkt 2 (obecnie 17)

Propozycja uwzgldniona. Zamiast tego wykrelonego przepisu dodano nowy punkt 10 w brzmieniu:

26.

Lewiatan

21 pkt 3 (obecnie 17 pkt 2)

Naley doprecyzowa kto okrela kryteria radiologiczne stanowice podstaw do cakowitego zwolnienia z kontroli. Wydaje si bowiem, i ustalanie kryteriw powinno by rol organu dozoru.

27. 28. 29.

CLOR PGE EJ1 PGE EJ1

21 pkt 11 (obecnie 17 pkt 8) 21 pkt 11 (obecnie 17 pkt 8) Ocena skutkw regulacji pkt 7

Zamiast terminu opis dawek proponujemy okrelenie dawek chyba na tym powinien polega opis. W 21 pkt 11 mowa jest o zbiorczym opisie dawek promieniowania. W naszej ocenie lepiej pisa o wartoci dawek lub te statystyka dawek. W ocenie skutkw regulacji w punkcie 7 mowa jest o finansowaniu dziaa z kosztw eksploatacyjnych obiektw jdrowych, Prawo Atomowe mwi o funduszu likwidacyjnym (art. 38d). Zasadnym wydaje si ujednolicenie siatki pojciowej.

10) analiz osignicia celw likwidacji; Raport ma jedynie przytacza kryteria radiologiczne, ktrych spenienie uzasadnia zwolnienie obiektu z kontroli dozorowej, co nie oznacza tego, i wskazuje je kierownik jednostki organizacyjnej. Propozycja uwzgldniona Uwaga uwzgldniona czciowo. Zamiast zbiorczy opis dawek uyto wyraenia zbiorcze okrelenie dawek. Uwaga uwzgldniona. Fundusz likwidacyjny faktycznie stanowi element kosztw eksploatacyjnych (o czym mowa w art. 38d ust. 2 ustawy) i o wskazanie na ten fakt tutaj chodzio. Jednake dla cakowitej jednoznacznoci zdanie to zostanie zmienione nastpujco: Finansowanie dziaa majcych na celu spenienie wymaga okrelonych w projekcie niniejszego rozporzdzenia realizowane bdzie ze rodkw funduszu likwidacyjnego utworzonego zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 38d ust. 1, 2 i 3 ustawy.

Uyte skrty oznaczaj:


CLOR Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Lewiatan Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan PGE EJ1 PGE EJ 1 Sp. z o.o.

10