Model de Proiect pentru Masura 3.

4 Acvacultura
“Manual practic pentru consultanti: cum se realizeaza un proiect Sapard de succes” Cuprins

Introducere................................................................................................................................................3 Structura manualului ............................................................................................................................3 Partea I: Pachet metodologic ...................................................................................................................3 Partea II: Model de proiect SAPARD complet.......................................................................................3 2. Figura 1: Structura unui proiect Sapard ..........................................................................................3 3. Figura 2: Diagrama flux de date – Elaborarea unui proiect Sapard ...............................................3 1. Instructiuni pentru verificarea eligibilitatii .....................................................................................4 1.1 Cadrul pentru realizarea unui model de proiect pe masura M3.4..............................................4 1.2 Eligibilitatea solicitantului ........................................................................................................5 1.3 Eligibilitatea investitiei...............................................................................................................6 1.4 Situatia fiscala si financiara a solicitantului...............................................................................9 1.5 Co-finantare privata..................................................................................................................10 1.6 Posibilitati decorectare si actualizare a criteriilor de eligibilitate ...........................................10 2. Instructiuni pentru realizarea bazei de date – colectarea datelor si documentelor cu privire la solicitant si ctivitatea acestuia ...........................................................................................................11 2.1 Date personale si juridice pentru descrierea solicitantului .....................................................11 2.2 Datele tehnologice cu privire la activitatea curenta ................................................................12 2.2.1 Date despre activitatea curenta (daca este cazul) ............................................................12 2.2.2 Date tehnice.......................................................................................................................12 2.2.3 Flux tehnologic (pe luni si activitati)................................................................................14 2.2.4 Aprovizionare si distributie ..............................................................................................16 2.2.4.1 Principalii clienti............................................................................................................16 2.3 Date si informatii pentru descrierea investitiei.......................................................................16 2.3.1 Descrierea generala a investitiei.......................................................................................16 2.3.2 Date tehnice si financiare referitoare la investitie...........................................................16 2.3.4 Beneficii asteptate ale investitiei (necesitate si oportunitate)...........................................18 2.4 Instructiuni pentru transferul datelor si pregatirea principalelor documente ale proiectului . 18 2.4.1 Memoriu Justificativ .........................................................................................................18 2.4.2 Plan de afaceri...................................................................................................................20 3. Instructiuni pentru colectarea datelor economice .........................................................................21 4. Primii paşi pentru pregătirea documentelor SAPARD: Devizul general, bugetul indicativ şi planul financiar...................................................................................................................................21 4.1 Primele 4 fişe care trebuie să fie completate ..........................................................................21 4.2 Devizul general ........................................................................................................................24 4.3 Buget indicativ ........................................................................................................................26 4.4 Planul financiar.........................................................................................................................26 4.5. Foi auxiliare ...........................................................................................................................27 4.5.1 Bilanţul .............................................................................................................................27 4.5.2 Baze de producţie .............................................................................................................27 Bilanţul şi Bazele de producţie sunt componente ale secţiunii economice.......................................27 5. Metode de simulare a datelor pentru o previziune pe 5 ani a producţiei, veniturilor şi cheltuielilor ........................................................................................................................................28 5.1 Fişe suplimentare......................................................................................................................28 5.1.1 Grafic de implementare ...................................................................................................29

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

5.1. Previzionarea veniturilor.....................................................................................................29 5.2. Previzionarea cheltuielilor...................................................................................................30 6. Instrucţiuni pentru elaborarea previziunii pe 5 ani a contului de profit si pierdere .....................30 6.1 Instrucţiuni privind introducerea datelor.................................................................................30 6.2 Interpretarea documentului “contul de profit şi pierdere”......................................................30 7. Instrucţiuni de pregătire a prognozei fluxului de numerar ...........................................................30 Instrucţiuni de completare a datelor...............................................................................................30 Interpretarea documentului “Flux de numerar”.............................................................................31 8. Completarea cererii de finantare (document Sapard)....................................................................32 Tehnica completarii cererii de finantare Sapard ...........................................................................32 8.1.1 Sectiunea 1.........................................................................................................................32 8.1.2 Sectiunea 2.........................................................................................................................32 Ordinea de completare a cererii de finantare Sapard ...................................................................32 Instructiuni pentru interpretarea si indeplinirea indicatorilor economici .....................................34 9. Instructiuni pentru pregatirea si obtinerea documentelor atasate .................................................34

2

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Introducere
Structura manualului
Avand la baza un studiu si o analiza “pe teren” care au identificat punctele tari si cele slabe, s-a ajuns la concluzia ca urmatoarele aspecte trebuiesc sa fie luate in calcul pentru elaborarea proiectelor – model : - Existenta materialelor de informare si a ghidului solicitantului pentru proiectele sapard - Cunostintele fermierilor si ale viitorilor consultanti in domeniul agro-economic si programul Sapard Principalul document pentru elaborarea proiectelor Sapard ramane “Ghidul Solicitantului”, pe fiecare tip de masura. In urma evaluarii pe teren, unde au fost inclusi atat fermierii cat si consultantii ANCA / OJCA, au fost raportate urmatoarele aspecte: - Ghidul solicitantului este disponibil in regiunile rurale, - Atat fermierii cat si consultantii au cunostinte generale in ceea ce priveste programul Sapard si continutul “Ghidului Solicitantului”, - Din punctul de vedere al fermierilor si al consultantilor, intelegerea Ghidului Solicitantului pare a fi destul de complicata pentru a fi utilizat ca si manual practic pentru elaborarea proiectelor sapard, - De aceea, majoritatea fermierilor si a consultantilor nu au lucrat niciodata practic cu Ghidul Solicitantului, - Fermierii si consultantii au o serie de cunostinte limitate in ceea ce priveste aspectele economice si financiare Luand in considerare principale rezultate ale evaluarii pe teren, principalul obiectiv al pachetului metodologic si ale proiectelor-model ar fi sa se dezvolte un manual mai practic, care sa evidentieze: “Instructiuni <pas cu pas> si instrumente auxiliare pentru elaborarea unor proiecte Sapard de succes, combinate cu exemple practice pe baza proiectelor Sapard deja aprobate” Tinand cont de acest obiectiv, fiecare proiect model va contine doua sectiuni principale: Partea I: Pachet metodologic → Instructiuni pas cu pas si intrumente auxiliare pentru elaborarea unui proiect Sapard Partea II: Model de proiect SAPARD complet → Exemplu practic privind rezultatele aplicarii metodologiei din Partea 1

2. Figura 1: Structura unui proiect Sapard Documentele care formeaza dosarul proiectului SAPARD:     Cererea de finantare Memoriu justificativ Plan de afaceri Documente atasate

3. Figura 2: Diagrama flux de date – Elaborarea unui proiect Sapard Part I: Pachet metodologic
“Instructiunile si instrumentele necesare unui consultant pentru elaborarea unui proiect”

3

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

1. Instructiuni pentru verificarea eligibilitatii 1.1   Cadrul pentru realizarea unui model de proiect pe masura M3.4 Forma juridica a solicitantului: Tipul investitiei: biologic pentru ferma piscicola) Valoarea totală a investitiei: societate comerciala cu raspundere limitata modernizare (achizitie de utilaje si material 200.000 Euro

    

Zona in care va fi amplasat proiectul: judetul Buzau Date despre ferma piscicola: Suprafata terenului: Cofinantare: 9 bazine mici(0.5-2.5 ha) si 3 bazine mari(10-25ha)

capital propriu: 108.676 Euro

4

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

1.2
No.

Eligibilitatea solicitantului
Criteriu
Beneficiarul trebuie sa fie societate comerciala cu capital privat SRL Beneficarul trebuie sa demonstreze pregatirea profesionala in domeniul proiectului

Table 1.2.a Criterii de eligibilitate - solicitant

Verificare
Aceasta verificare se bazeaza pe certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului si trebuie sa indeplineasca conditiile de conformitate. Verificarea se bazeaza pe documente care certifica pregatirea profesionala. Documentul trebuie sa contina datele personale ale responsabilului tehnic de proiect si daca documentul este recunoscut de Ministerul Educatiei 

Documente
Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexele)  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prin care se specifică că solicitantul: -are capital 100% privat -nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment. 6.16 Copie după diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (responsabil tehnic al proiectului) 6.16 Copie după certificatul de formare care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (persoana fizica si /sau responsabil tehnic al proiectului) 6.16 Declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau responsabilul tehnic va/vor urma un curc de pregatire profesionala care sa fie recunoscut de institutiile autorizate in domeniu pana la finalizarea proiectului 

Conditii de conformitate (daca este necesar)
Termenul de valabilitate  Formalitati (autoritate emitenta, stampila, numar de inregistrare, data, semnatura, numele beneficiarului)  Domeniu de activitate-codCAEN -activităţi Formalitati: semnat, datat, stampilat Datele personale ale solicitantului Documentul este recunoscut de ministerul Educatiei Formalitati: semnat, datat, stampilat Datele personale ale solicitantului Documentul este recunoscut de ministerul Educatiei Formalitati: semnat, datat, stampilat Declaratie pe propria raspundere semnata de catre responsabilul tehnic/legal

1.

2

Table 1.2.b Alte criterii de eligibilitate - solicitant

No. 1.

Alte criterii*
Beneficiarii sunt proprietarii terenului sau au contract de inchiriere sau concesiune asupra terenului /luciu de apă pe o perioada de cel putin 10 ani Solicitantul trebuie sa aibe cazier judiciar onest

Verificare
Aceasta verificare se bazeaza pe documentul care certifica dreptul de proprietate asupra terenului, sau orice alt document care demonstreaza dreptul de folosinta asupra terenului sau a luciu de apă Aceasta verificare se bazeaza cazierul judiciar care trebuie sa nu contina fapte inscrise. Documentul trebuie sa fie emis de Ministerul Administratiei si

Documente
6.4 Copie dupa actul de proprietate al terenului: act de vanzare cumparare 6.4 Copie dupa contractul de concesionare cu Agenţia Domeniilor Statului (ADS) 6.13 Cazier judiciar onest al responsabilului/responsabililor de proiect

Conditii de conformitate (daca este necesar)
Documentul trebuie sa contina suprafata detinuta sau folosita si adresa exacta acestuia. Formalitati: documentul este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat si a fost emis pe numele solicitantului.  Formalitati (numele institutiei care elibereaza documentul, stampila, data, semnatura, numele beneficiarului,

2.

5

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura Internelor. valabilitate) Documentul trebuie sa mentioneze ca:  Beneficiarul nu are fapte inscrise in cazier si  La depunerea proiectului documentul se incadreaza in termenul de valabilitate de 1 luna  Formalitati (numele institutiei care elibereaza documentul, stampila, data, semnatura, numele beneficiarului)

3.

Solicitantul poate să primească de două ori un sprijin, pe perioada de implementare a măsurii. Al doilea proiect poate sa inceapa dupa incheierea proiectului precedent. Valoarea eligibila a celui de-al doilea proiect nu trebuie sa depaseasca diferenta dintre valoarea maxima eligibila (200.000Euro) si valoarea eligibila a proiectului precedent.

Daca beneficiarul a mai primit un ajutor nerambursabil SAPARD, acesta poate benefecia de inca un grant in cadrul aceleiasi masuri. Document emis de Agentia SAPARD care sa contine: titlul proiectului finantat, descrierea lui, devizul si stadiul de realizare Valoarea eligibila al celui de-al doilea proiect = 200.000E – Valoarea eligibila a primului proiect (din devizul investitiei conform documentului eliberat de Ag Sapard)

Document emis de Agentia Sapard Raport asupra participarii la programe de finantare nerabursabila

4.

[*Aceste criterii nu sunt regasite efectiv in criteriile de eligibilitate dar ele decurg din verificarea conformitatii documentelor atasate]

1.3

Eligibilitatea investitiei
Conditii de conformitate (daca este necesar)
 Formalitatile sunt indeplinite

Table 1.3.a Criterii de eligibilitate generale - investitie

No. 1.

Criteriu
Proiectul va fi amplasat in mediul rural definit conform legii

Verificare
Daca proiectul va fi localizat intr-o comuna trebuie verificat Codul SIRUTA. Aceasta verificare se bazeaza pe verificarea actului de proprietate asupra terenului sau pe documentul care certifica dreptul de folosinta Daca terenul este situat in intravilanul si/sau extravilanul localitatilor urbane, trebuie dovedit faptul ca terenul este utilizat conform legii. Aceasta verificare se bazeaza pe documentul eliberat de administratiile publice locale in conformitate cu

Documente
6.4 Copie dupa actul de proprietate asupra terenului sau documentul care certifica dreptul de folosinta asupra luciului de apa 6.38 Document eliberat de autoritatile administratiei publice care sa certifice ca: terenul situat in intravilanul si/sau extravilanul localitatilor urbane este utilizat in conformitate cu prevederile art.2, lit.a), b), c)

 Documetul trebuie sa respecte formatul emis de Agentia SAPARD

6

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura modelul emis de Agentia SAPARD, model care certifica faptul ca terenul este utilizat conform legii. Proiectul trebuie sa aiba acces la infrastructura de baza: drumuri rurale, alimentare cu apa, electricitate. Drumul trebuie sa fie carosabil pana la intrarea in incinta fermei piscicole. Alimentarea cu apa se verifica prin documentul care atesta bransarea / racordarea si utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apa (emitent: Primaria Locala, A.N. Apele Romane) Alimentarea cu electricitate se demonstreaza prin document emis de Electrica SA prin care sa se certifice faptul ca pensiunea va fi alimentata cu energie electrica. Ferma trebuie sa obtina aviz sanitar care sa certifice faptul ca investitia(produsele sale-ca materie prima si apoi produsele finite ce rezulta din procesare) este in concordanta cu standardele UE. Certificarea conformităţii investiţiei referitoare la procesare cu standardele UE va fi dată de instituţiile competente, de specialitate ale statului si d) din legea Fondului funciar nr. 18/1991; sau ca populatia locala este sub nivelul de 5000 de locuitori. Aceste documente nu sunt solicitate in mod expres ca fiind anexe la proiectul Sapard, dar sustin afirmatiile corespunzatoare din memoriul justificativ şi planul de afaceri

3.

 Certificatele/documentele vor fi emise pentru localitatea in care va fi amplasata pensiunea si vor indeplini formalitatile necesare.

4.

Investitia referitoare la procesare trebuie sa fie in concordanta cu standardele UE sau nationale (pentru investitii care nu cuprind procesarea)

6.7 Avizul sanitar-veterinar pentru solicitantul care prelucreaza,depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele UE (pentru investitiile referitoarea la procesare) sau nationale (pentru investitii care nu cuprind procesarea);

Avizul trebuie sa fie - favorabil; - emis de Directia Sanitar Veterinara si pt Asigurarea Alimentelor a judetului Avizul trebuie sa contina: - adresa exacta a fermei - numele beneficiarului Avizul trebuie sa faca referire la prevederile Ordonantei 42/2004 si Legea 215/2004 si trebuie sa specifice faptul ca investitia respecta prevederile standardelor UE

Investitia este respecta conditiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor si MAFA.

Cheltuielile pentru investitii propuse pentru finantare sunt eligibile Conditiile ce trebuie indeplinite: - tipul investitiei este in concordanta cu lista cheltuielilor eligibile - echipamentele ce vor fi achizitionate vor fi din tarile UE sau tarile candidate - echipamentele ce vor fi achizitionate trebuie sa aibe certificat de origine - echipamentele ce vor fi achizitionate trebuie sa fie noi (nu se accepta second-hand) - valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie intre 5.000 si 200.000Euro

Devizul investitiei Declaratie pe propria raspundere 1

5.

7

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura Table 1.3ba Criterii de eligibilitate specifice - investitie

No. .

Criteriu

Verificare
Verificarea se realizeaza pe baza avizului emis de Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură Verificarea se realizeaza pe baza planului de afaceri. Verificarea se realizeaza pe baza precontractelor încheiate de solicitant cu furnizorii de material biologic.

Documente
6.18 Autorizaţie de acvacultura

Conditii de conformitate (daca este necesar)
Această autorizaţie va fi eliberată va fi baza documentelor puse la dispoziţit de societate

1 Existenta autorizatiei de acvacultura

2 Ferma trebuie sa produca minim . 500kg/ha/an 3 Existenta unui pre/contract de achizitie . material biologic pentru prima populare

6.1 Memoriu justificativ 6.2 Planul de afaceri 6.20 Precontract de achiziţie pentru material biologic pentru prima populare Acest document va fi semnat şi ştampilat de ambele părţi

Table 1.3.b Alte criterii de eligibilitate - investitie

No. 1.

Alte criterii*
Proiectul nu beneficiaza si nu va beneficia de finantari nerambursabile din alte programe pentru proiectul care face obiectul asistentei financiare SAPARD

Verificare
Aceasta verificare se bazeaza pe declaratia pe propria raspundere

Documente
6.31 (I.1) Declaraţie pe propria răspundere care să menţioneze că solicitantul nu beneficiază şi nu va beneficia de finanţari nerambursabile din alte programe pentru proiectul care face obiectul asistenţei financiare SAPARD

Conditii de conformitate (daca este necesar)
Semnatura beneficiarului si data

8

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

1.4

Situatia fiscala si financiara a solicitantului
Conditii de conformitate (daca este necesar)
Formalitatile indeplinite: Documentul este semnat, stampilat, datat şi poartă viza Administraţiei Financiare

Tabel 1.4 Situatia fiscala si financiara a solicitantului

No. 1.

Alte criterii*
Beneficiarul trebuie sa aibe profit in ultimul an sau sa nu fi inregistrat activitate Beneficarul nu trebuie sa aibe datorii catre bugetul statului (contributii sociale, impozit pe teren)

Verificare
Aceasta verificare are la baza bilanţul financiar contabil şi contul de profit şi pierdere, pe anul precedent depunerii proiectului

Documente
6.10 Bilanţul financiar contabil şi contul de profit şi pierdere

2.

a)Cazierul fiscal care trebuie sa precizeze ca beneficiarul “Nu are fapte inscrise in cazierul fiscal”

6.11 Cazier fiscal

 Formalitati
 Termen de valabilitate 15 de zile

b)Certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale care trebuie sa precizeze ca beneficiarul “Nu are datorii la bugetul general consolidat al statului” Declaratie pe propria raspundere ca nu are obligatii catre banci

6.11 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale

6.11 Declaratie pe propria raspundere prin care sa se confirme ca nu are obligatii catre banci

 Formalitati  Termen de valabilitate 30 de zile   Semnatura beneficiarului

9

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

1.5 Co-finantare privata
Table 1.5 Posibile surse de co-finantare

No. 1.

Alte criterii*
Beneficiarul poate dovedi cofinantarea prin surse proprii

Verificare
Aceasta verificare are la baza Extrasul de cont – surse proprii

Documente
6.12 Extras de cont – surse proprii

Conditii de conformitate (daca este necesar)
 Formalitati  Termen de valabilitate (5 zile)

1.6 Posibilitati decorectare si actualizare a criteriilor de eligibilitate
Table 1.6 Modalitati de corectare si adaptare a criteriilor de eligibilitate

Reference 1.2 Eligibilitate beneficiar 1.2 Eligibilitate beneficiar 1.2 Eligibilitate beneficiar 1.4 Situaţia financiară

Posibile neregularitati Beneficiarul nu are drept de folosinta pe terenul pe care va fi amplasata ferma Benenficiarul nu are pregatire profesionala in domeniul proiectului Beneficiarul are deja un proiect in derulare prin Programul SAPARD Benenficirul are datorii catre bugetul de stat

Modalitati de adaptare Beneficiarul va trebui sa incheie un contract din care sa rezulte dreptul de folosinta asupra terenului pentru cel putin 10 ani. Beneficiarul trebuie sa urmeze un curs de pregatire in domeniul proiectului sau sa semneze o declaratie pe propria raspundere ca va urma un curs de pregatire profesionala care sa fie recunoscut de institutiile autorizate in domeniu, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului Beneficiarul trebuie sa astepte finalizarea primului proiect si apoi sa implementeze noul proiect Benenficiarul trebuie sa isi plateasca datoriile pana la obtinerea documentelor necesare (cazier fiscal, certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale)

10

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

In acest moment este necesara vizita pe teren !
De verificat:  Amplasarea investitiei  Acces la infrastructura de baza necesara pentru proiect Lista documentelor ce pot fi solicitate in acest moment: 1. Copie dupa actul de proprietate sau document care sa certifice dreptul de folosinta

2. Copie dupa Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexe)
3. Copie dupa diploma care certifica pregatirea profesionala in domeniul proiectului sau a. Copie dupa certificatul ce dovedeste pregatirea profesionala in domeniul proiectului 4. CV-ul responsabilului de proiect 5. Copie acte de identitate ale responsabilului de proiect

2. Instructiuni pentru realizarea bazei de date – colectarea datelor si documentelor cu privire la solicitant si ctivitatea acestuia 2.1
Nr

Date personale si juridice pentru descrierea solicitantului
Date solicitate Numele beneficiarului Date personale Adresa beneficiarului Informatii generale beneficiar (cod unic de inregistrare) Telefon, fax, e-mail Statut juridic Obiectul de activitate Numar de inregistrare Data inregistrariiApplicant start-up Informatii despre banca (codul SWIFT, adresa banca, Cont bancar nr., Titularul contului bancar, Persoane cu drept de semnatura Aţi mai implementat proiecte similare? Aveti litigii in desfasurare? Documente necesare Certificat de Inregistrare (inclusiv anexe) CV-ul beneficiarului Copie dupa actul de identitate al beneficiarului Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Copie dupa actul de identitate al beneficiarului Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Adresa din partea bancii

Tabel 2.1 Date generale si juridice necesare pentru descrierea solicitantului

1

2

Date juridice

Da Nu Da Nu

11

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2.2 2.2.1

Datele tehnologice cu privire la activitatea curenta Date despre activitatea curenta (daca este cazul)

Scurta descriere a activitatii beneficiarului:
În perioada 1994-2001,firma a produs în special peşte de consum (cca 560 tone), realizând desfacerea prin magazinul din Râmnicu Sărat, magazin propriu a peste 80% din producţie, peşte viu / proaspăt. După o pauză de producţie în anul 2002, generată de incertitudinea legată de statutul juridic al terenului şi a mijloacelor fixe, firma a achiziţionat mijloacele fixe de care depinde producţia de peşte (construcţii hidrotehnice: diguri, canale, staţii de pompe, instalaţie electrică de forţă), care s-au adăugat investiţiilor create de aceasta în cadrul amenajării. De asemenea, în baza hotărârii proprietarului, firma are drept unic de folosinţă asupra albiei vechi a râului Buzău, singurul canal de alimentare al lacului şi pepinierei Amara. Din primăvara anului 2003, firma a început derularea unui program investiţional pe durata a 3 ani, realizând în primul an circa 70.000 de Euro. Acest program consta în principal în achiziţionarea de utilaje de specialitate, moderne din UE pentru punerea în aplicare a unei metode noi în România şi anume creşterea combinată supraintensivă si intensivă a crapului prin care se poate asigura atât materialul de populare necesar crescătoriei, dar şi peştele de consum. Tabel 2.2.1.a Date si documente referitoare la productie

Date referitoare la productie
Productia medie din ultimul an

Unde se vor utiliza*

Documente relevante

Peşte Puiet

Plan de afaceri - C.2. D Memoriu justificativ - 2.11 Cererea de finantare – previziuni financiare Plan de afaceri - C.2. D Memoriu justificativ - 2.11 Cererea de finantare – previziuni financiare

Bugetul de venituri si cheltuieli Estimare privind productia piscicolă Bugetul de venituri si cheltuieli Estimare privind productia piscicolă

* Datele completate la acest punct vor fi folosite in principalele documente mentionate mai jos Tabel 2.2.1.b Alte activitati

Date referitoare la alte activitati NU ESTE CAZUL

Unde se vor utiliza*

Documente relevante

2.2.2 Date tehnice
Table 2.2.2.a Mijloace fixe

Terenuri Suprafata

Mod de folosinta (proprietate, inchiriere, etc)

Suprafaţa amenajării este încadrată de construcţiile hidrotehnice (diguri, canale, staţii de pompare, instalaţii de alimentare şi evacuare, instalaţie electrică de forţă) aflate în proprietate ESOX PROD S.R.L. şi care o parte au fost dobândite prin cumpărare, conform contractelor de

Locul in care vor fi completate Plan de afaceri – B.2 (B.2.2) Cererea de finantare – previziuni financiare

12

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

vânzare - cumpărare nr. 4274/ 17.07. 2002 şi 00866859/ 16/09/2002, încheiate cu CNPADAS Buzău şi DGFP Buzău iar altele au fost realizate de firmă, constituindu-se în investiţie de locatari. Această suprafaţă, respectiv terenul de sub apă sau posibil de ocupat cu apă aparţine Agenţiei Domeniului Statului şi este folosită în baza contractului de locaţie nr. 622/20.05.1992 cu adendum nr. 1/1027/17.10.1994. Suplimentar conform Procesului Verbal de adjudecare nr. 17604/05.08.2002, S.C. ESOX PROD S.R.L. este câştigătoarea licitaţiei de arendare până la concesionare a întregii suprafeţe aflată sub luciu de apă de la amenajarea piscicolă AMARA, urmare a licitaţiei organizate de ADS. În calitate de cumpărător de active, conform legii 249/13.04.2003, art. 2 (1)-(3), societăţii ESOX PROD S.R.L. i se vor atribui direct spre concesionare terenurile de sub apă de la Amenajarea Piscicolă AMARA, negocierile de concesionare fiind in desfăşurare
Masini, echipamente şi dotări Tip Descriere Locul in care vor fi completate

13

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura Staţie pompare Diguri Năvod 320/3 -2 buc. Ladă frigorifică 400 L Pompă pentru stropit Drujbă Ladă Frig 500 L Ladă Frig RS-2 buc. Aeratoare Analizor Pompă piscicolă Dacie 1307 cu caroserie Plantaţie vie Casetofon CD Telefon Bosch Telefon Nokia Imprimantă Calculator Dig apărare Consolidare dig Canal evacuare Linie electrică aeriană Staţie Pompare Canal alimentare-2 buc. Canal aducţiune Instalaţie electrică forţă Stăvilar Baraje Staţie pompare Bazin decantor Canal alimentare – aspiraţie Baraj cu stăvilar Canal cu stăvilar Canal evacuare Diguri contur compartimentare Călugări pepinieră Dig contur comp Mobilier

Cerere de finantare – baze de productie Plan de afaceri – B.2 (B.2.1)

Proprietate Drept de folosinta

Cerere de finantare – previziuni financiare

2.2.3 Flux tehnologic (pe luni si activitati) În vederea aplicării pe scară largă a metodei combinate de creştere supraintensivă şi intensiva a peştelui sunt necesare următoarele: efectuarea unui studiu tehnic general al amenajării pentru aprecierea posibilităţilor de implementare a unei astfel de metode în întreaga amenajare. Un astfel de studiu firma ESOX l-a
14

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

făcut încă din octombrie 2002 în colaborarea cu o firmă italiană de consultanţă în acvacultură, ITTIOCONSULT, studiu în urma căruia în primăvara lui 2003 s-a trecut la testarea metodei; efectuarea experimentala a metodei creşterii supraintensive şi intensive; pregătirea bazinelor; amplasarea cablului electric; amplasarea meselor de furajare în bazinele de creştere. În funcţie de materialul piscicol supus creşterii, mesele de furajare sunt de două feluri: cu ceas (larve, alevini, puiet de vară I), şi clopot (vara II şi vara III); alimentarea cu apă a bazinelor din lacul – crescătorie AMARA, cu varianta de rezervă prin aducţiunea din sistemul de irigaţii Brăila, după umplerea albiei vechi a râului Buzău, urmată de repompare în bazine. transportul puietului de la furnizor; popularea bazinelor cu puiet pe categorii de vârstă; crearea unui stoc de furaje pentru minim 20 de zile; amplasarea aeratoarelor pe bazine în funcţie de suprafaţa în vederea folosirii lor la oxigenarea şi recircularea apei în perioadele critice; furajarea zilnică după o reţetă specială; efectuarea analizelor la apă şi la carnea de peşte, 1-2 ori pe săptămână în laboratorul societăţii (inclusiv măsurarea de două ori în 24 de ore a concentraţiei de oxigen cu oxigenometru electronic); efectuarea pescuitului de control de două ori pe lună; realizarea pescuitului de rărire în bazinele de creştere pentru marfă sau în crescătorie, reprezintă una din etapele de mare importanţă în bazinele de creşterea supraintensivă şi intensivă a materialului pentru piaţă, deoarece, la exemplarele folosite la populare, dimensiunile variază (în piscicultură pentru calcule, se folosesc valori medii) şi creşterea lor este neuniformă. Folosindu- se la pescuit o plasă cu ochi mai mare, sunt scoase la vânzare exemplarele care au ajuns la o dimensiune mai mare; astfel în bazin densitatea scade, iar prin menţinerea raţiei zilnice, cantitatea de furaje pe exemplar creşte, peştelui de dimensiuni mai mici rămas, oferindui-se posibilitatea de a ajunge mai repede la o greutate optimă. Rărirea se poate practica şi la vara I (în condiţiile în care sunt mai multe bazine cu puiet de acest fel), exemplarele scoase putând fi transferate într-un bazin amenajat special în acest sens, dând posibilitatea ca într-un sezon, o parte din puietul de vară I să ajungă la greutatea de comercializare. De asemenea, în funcţie de nevoi, materialul poate fi crescut intensiv o perioadă mai scurtă, de 1-2 luni, iar după ridicarea nivelului de apă în crescătorie va fi mutat în aceasta.

15

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2.2.4 Aprovizionare si distributie Produs Peste Puiet Consumatori finali Producatori de peste Client Adresa Desfacerea prin magazin propriu(Râmnicu Sărat) Din zonă Valoare media anuala (ROL) % proximativ din total vanzari

Cca.960.000.000 lei Cca.300.000.000 lei

80% 20%

2.2.4.1 Principalii clienti 2.2.4.2 Principalii furnizori
Materie prima Intern/ Extern Furnizor
Unitati Piscicole din Judeţele Buzău,Brăila,Galaţi, Vrancea,Giurgiu, Calaraşi

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (ROL) 3.007.125 mii lei

% aprox. din total achizitii

1 Material de . populare

Intetn

30.000 kg

35,5%

2.3 2.3.1

Date si informatii pentru descrierea investitiei Descrierea generala a investitiei

Obiective conform Cererii de finantare Sustinerea activitatilor agricole in mediul rural prin realizarea de servicii specifice Sustinerea activitatilor specifice turismului rural, silvoturismului si a ecoturismului Mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestegugaresti traditionale ( artizanale ) Cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural Dezvoltarea acvaculturii Dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, cultivarea ciupercilor, procesarii fructelor de padure si de arbusti fructiferi si a plantelor medicinale si aromatice pentru ferme. Sustinerea proiectelor initiate de tineri si de femei pentru toate activitatile mentionate mai sus

2.3.2

Date tehnice si financiare referitoare la investitie

Tabel 2.3.2.a Date tehnice si financiare referitoare la investitie Nr Denumire utilaj Cantitate . crt . 1. 2. Material de populare C1 sau/si C2(Czprinus Carpio de vara 1 şi vara 2) Cablu Electric ACYABY accesorii 3x25+16 cu 30 to 1000 ml

Capacitate

Valoare Euro

-

75.000 6.500

16

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

3. 4.

Cablu Electric MCCG 4x2,5 cu accesorii Aeratoare : tip EAGK841, circular cu pale , 0,75-1,5 kw, Q = cca 4.000 l/min dimensiuni : 150x140x60 si/sau Splash 1/2001 M, 0,75 kw,

2000 ml 15

-

2.500 30.000

5. 6.

Q = 3.200l/min. Mese furajare : tip clopot cu pendul – fibra de 100 sticla, capac. = 40-60 kg Unelte si materiale de pescuit : plasa cu ochi 12-40 mm, franghie, ata, snur si/sau tifane, navoade, ave, prostovol, varse. Mijloace informatice : computere

-

20.000 5.000

7. 8.

cu -

-

3.000 5.000

echipament complet. Dotari PSI : stingatoare, unelte, furtun special, lazi nisip 1mc, cutii hidrant, tevi refulare, racorduri, costume PSI, casti PSI etc. Dotari protectia muncii Dotari stingere incendii : imbracaminte conf. norma UE EN 340 : costume pescaresti impermeabile, cisme pescaresti, salopete, sube, sorturi de protectie, incaltaminte de protectie manusi Dotari mobilier Instrumentar, Substanţe şi Aparate pentru completarea şi repunerea în funcţiune a laboratorului propriu : Spectometru UV/Vis, pt. determinarea elementelor din apa ( ISO 9001 ), 190-1100, afisaj digital, nm Distilator, ( ISO 9001 ) capacitate 3 l/h Sistem pentru determinarea CCOCr cu sase locuri, complet echipat ( ISO 6060 ) euro. Aparat multiparametral Multi 340i pentru determinarea ph-ului, conductivitatii si oxigenului dizolvat, echipat complet.( ISO 9001 ) Sticlarie Substante Maşină de produs gheaţă Maşină de produs gheaţă : N 500M + SF 500 ( 500 kg/zi ) + SFN 1000 ( 1220 kg/zi ) sau SF 500 x 2 + SFN 1000. Bazine transport peste viu din fibra de sticla dimensiuni:223x105x112cmsi/sau

9.

-

-

2.500

10. 11.

-

-

1.500 14.000 4.000 1.200 4.500 2.000 300 2.000

12.

3

500-1000kg /zi

22.000

13

3-5-7

sau 2400 kg si/sau 1600 kg si/sau

combinatii

17

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

190x100x100 cm si/sau 110x100x100 14. Accesorii bazine transport peste viu 6

1100 kg 10.000

2.3.3 Populare şi creştere Situaţia estimativă a producţiei pentru întreaga fermă în anul 2005, în condiţiile aplicării metodei combinate de creştere supraintensivă si intensiva a crapului în bazinele din pepinieră, în urma achiziţiei utilajelor solicitate prin proiect, va fi : Bazin BCR BR 1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR 6 BR7 HC 1 HC 2 HC3 TOTAL Total Total 2 0,8 0,7 0,9 0,6 0,5 1,4 0,9 (10) (20) (25) 62,8 producţie valoare Ha Specia vârstă C2 C2 C,2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 (kg) (euro) Puiet (kg) 2.000 800 700 900 600 500 2.000 1.000 4.000 8.000 9.500 30.000 Furaje (kg) 4.000 1.600 1.400 1.800 1.200 1.000 4.000 2.000 8.000 16.000 19.000 60.000 Producţie C1 (kg) 12.000 24.000 28.500 64.500 109.500 249.513 Producţie C2 (kg) 10.000 4.000 3.500 4.500 3.000 2.500 10.000 7.500 Observaţii Bazinele se folosesc prin rotaţie anuală, in functie de capacitatea de refacere biologica ; de aceasta depinde si numarul bazinelor care vor putea fi folosite incepand cu al doilea an* .

45.000

* Capacitatea de refacere, cea care determina practic productivitatea naturala a bazinului, de fapt „bogatia” solului acestuia in substante indispensabile dezvoltarii pestelui (hrana naturala – plancton - plus substantele minerale din sol ) este foarte diferita de la bazin la bazin, de la an la an, depinzand de un complex de factori naturali, de materialul piscicol produs, de cantitatea la hectar etc.

2.3.4 Beneficii asteptate ale investitiei (necesitate si oportunitate)
Necesitatea dezvoltarii segmentului acvacultura şi oportunitatea oferita de concurenta redusa a orientat solicitantul spre accesarea programului Sapard. Totodată aplicarea metodei combinate de creştere supraintensivă şi intensivă va începe prin popularea a 11 bazine din cele 16 ale pepinierei, ceea ce va permite ca producţia de peşte să ajungă la 500-1000 to într-o perioadă de 6 ani, proporţia de material de populare sau de consum depinzând de necesităţile firmei şi cererea pieţei.

2.4 Instructiuni pentru transferul datelor si pregatirea principalelor documente ale proiectului 2.4.1 Memoriu Justificativ Tabel 2.4.1.a Instructiuni de completare a Memoriului justificativ
18

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Structura documentului Sursa informatiei I. Situatia actuala a solicitantului 1.1 Scurt istoric Vezi pct. 2.2.1 1.2 Obiect de activitate Vezi pct. 2.1 1.3 Date de identificare Vezi pct. 2.1 1.4 Resurse umane existente 1.5 Resurse funciare Vezi pct. 1.2.b 1.5 Utilaje si echipament agricol Vezi pct. 2.2.2 1.5 Constructii pe suprafata fermei Vezi pct. 2.2.2 1.6 Situatia financiara si fiscala Vezi pct. 1.4 1.7 Statut juridic Vezi pct. 2.1 1.8 Proiecte similare implementate Vezi pct. 2.1 II. Date generale cu privire la investitia propusa 2.1 Nume proiect Numele proiectului trebuie sa includa obiectul investitiei precum si locatia 2.2 Locatia investitiei Vezi pct. 1.2.b 2.3 Scurta descriere a proiectului Vezi pct. 2.3.1 2.4 Justificarea necesitatii si oportunitatii Vezi pct. 2.3.4 investitiei propuse 2.6 Informatii privind cantitatile de produse Vezi pct. 1.3.a planificate spre comercializare 2.8 Programul de implementare a proiectului Vezi foaia de calcul suplimentara 1 2.9 Programul financiar al investitiei Vezi foaia de calcul suplimentara 1 2.10 Finantarea proiectului Vezi pct. 1.5 2.11 Indicatori de variabilitate economicoCerere de finantare SAPARD financiara III. Achizitii independente 3.1 Descrierea achizitiilor independente Vezi pct. 2.3.2 propuse in proiect

19

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2.4.2 Plan de afaceri Tabel 4.4.2.a Instructiuni de completare a Planului de afaceri A. Informatii generale despre solicitant Structura documentului Sursa informatiei A.1. Denumirea/numele solicitantului Vezi pct. 2.1 A.2. Obiectul de activitate Vezi pct. 2.1 A.3. Statutul legal al solicitantului Vezi pct. 2.1 A.6. Informatii privind locatia in care solicitantul Vezi pct. 1.2.b desfasoara activitate A.7. Litigii (in curs) Vezi pct. 2.1 B. Descrierea activitatii curente B.1. Istoric al activitatii Vezi pct. 2.2.1 B.2. Principalele dotari fixe din patrimoniul Vezi pct. 2.2.2 solicitantului B.3. Descrierea activitatilor curente Vezi pct. 2.2.1 B.4. Politici de aprovizionare. Principalii furnizori de Vezi pct. 2.2.4.2 materii prime. B.5. Politica de distributie. Canale de distributie. Vezi pct. 2.2.4.1 C. Descrierea proiectului C.1. Obiectivele proiectului Vezi pct. 2.3.1 C.2. Descrierea tehnica a proiectului Vezi pct. 3.2.3 C.3. Managementul de proiect Vezi pct. C.4. Lista de achizitii si furnizori pentru: dotarile care Furnizorii nu se cunosc la data depunerii urmeaza a fi achizitionate in cadul proiectului, cererii de finantare materii prime necesare punerii in practica a proiectului C.5. Personal si instruire C.6. Planificarea in timp estimativa a proiectului Vezi foaia de calcul suplimentara 1 C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri D. Previziuni financiare si indicatori financiari D.1. Baza de productie D.2. Previziune privind contul de profit si pierdere Cerere de finantare SAPARD D.3. Previziunea fluxului de numerar Cerere de finantare SAPARD D.4. Indicatori financiari Cerere de finantare SAPARD

20

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

3. Instructiuni pentru colectarea datelor economice Table 5.a Descrierea surselor de date economice No. Documente sursa Date furnizate 1. Bilanţul financiar contabil şi contul Veniturile si de profit şi pierdere pe anul cheltuielile iregistrate precedent in anul precedent 2. Alte surse (cifre standard şi date Bugetul veniturilor şi tehnologice) cheltuielilor prevăzut în funcţie de tehnologia de exploatare.

Unde se utilizeaza? Previziune venituri Previziune cheltuieli Cont de profit si pierdere Previziunea veniturilor şi cheltuielilor,precum şi a rezultatelor financiare şi a indicatorilor economici

4. Primii paşi pentru pregătirea documentelor SAPARD: Devizul general, bugetul indicativ şi planul financiar 4.1 Primele 4 fişe care trebuie să fie completate 4.1.1 DEVIZ CHELTUIELI DETALIAT inclusiv DEZIV PE OBIECT Deviz Detaliat Cheltuieli
Nr. 1 1. 2. 3. Denumire CAPITOL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului Cheltuieli pentru obtinerea terenului Cheltuieli pentru amenajarea terenului Cheltuieli pentru protectia mediului Total capitol 1 fara TVA TVA (19 %) Total general capitol 1 (inclusiv TVA) CAPITOL 2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii Crt obiectivului 1. Retea exterioara de racord apa si canalizare TOTAL CAPITOL 2 fara TVA TVA (19 %) TOTAL GENERAL CAPITOL 2(inclusiv TVA) CAPITOL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 1. Studii de teren Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) 2. Obtinere de avize, acorduri si autorizatii Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) 3. Proiectare si engineering Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TVA Mii Lei Euro 1 Euro/ leu Valoare fără 40,095

Mii Lei

Euro

Mii Lei 21

Euro -

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

4. 5.

6.

1.

2

3

4. 5

1.

Organizarea procedurii de achizitie publica Consultanta Plata serviciilor de consultanta la elaborare mem. justificativ, studii piata, plan afaceri Plata serviciilor de consultanta in managementul investitiei Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Asistenta tehnica Asistenta tehnica din partea proiectantului Supravegherea executiei prin inspectori de santier Verificarea tehnica a proiectarii Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TOTAL CAPITOL 3 fara TVA TOTAL TVA (19 %)CAPITOL 3 TOTAL GENERAL CAPITOL 3 (inclusiv TVA) CAPITOL 4. Cheltuieli pentru investitia de bazaACVACULTURA Constructii si instalatii Terasamente Constructii, Rezistenţă si Arhitectura Izolatii Instalaţii Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Montaj utilaje Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotări Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TOTAL CAPITOL 4 fara TVA TOTAL TVA (19 %) CAPITOL 4 TOTAL GENERAL CAPITOL 4 (inclusiv TVA) CAPITOL 5. Alte Cheltuieli Organizare de santier- lucrari de constructii Total fara TVA

0 203.362 203.362 5.072 5.072

0

203.362 38.639 242.001 -

5.072 964 6.036 -

203.362 38.639 242.001 5.072 964 6.036

-

-

7.119.910 7.119.910 1.352.765 8.472.675 7.119.910 1.352.765 8.472.675 22

177.576 177.576 33.739 211.315 177.576 33.739 211.315 -

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2.

3.

TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Comisioane, taxe si cote legale Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Cheltuieli diverse si neprevazute Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TOTAL CAPITOL 5 fara TVA TOTAL TVA (19 %) CAPITOL 5 TOTAL GENERAL CAPITOL 5 (inclusiv TVA) CAPITOL 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare Cheltuieli pentru probe tehnologice si pregatire personal TOTAL PARTEA I fara TVA TOTAL TVA (19 %) PARTEA I TOTAL GENERAL PARTEA I TOTAL PARTEA II Valoarea actualizata a mijloacelor fixe incluse in cadrul obiectului de investitie TOTAL PARTEA III Fondul de rulment pentru primul ciclu de productie TOTAL GENERAL

-

-

-

8.714.675

217.351

4.1.2 ALTE DEVIZE PE OBIECT Nu este cazul 4.1.4 Devize financiare Structura: 3.1 Studii de teren 3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii 3.3 Proiectare si engineering 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţii 3.5 Consultanţă 3.6 Asistenţă tehnică  5.1 Organizarea de santier (cheltuieli eligibile)  6. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5%  5.3 / 5.4 Probe tehnologice si pregatire personal  5.2 Creditul, taxe si cote legale  7. Actualizare de 10% din totalul cheltuielilor eligibile

DEVIZUL FINANCIAR
eligibil
23

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

în mii lei şi EURO, la cursul de 38700 lei/EURO din data de 24 12 2004 Nr. Crt. 1 Studii de teren Denumire I. Proiectare si Asistenta tehnică 0 0 Valoarea pe categorii de lucrări, fără T.V.A. Mii Lei EURO

TOTAL II (fără T.V.A) T.V.A (19%) TOTAL I (cu T.V.A) 2 2.2. 2.3. 2.4. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii Obţinerea autorizaţiei de construcţii + certif. Urbanism Acordul de mediu Alte avize Proiectare şi engineering Studiu de fezabilitate Proiect tehnic Detalii de execuţie Caiet sarcini TOTAL II (fără T.V.A) T.V.A (19%) TOTAL I (cu T.V.A) 4 Consultanta TOTAL III (fără T.V.A) T.V.A (19%) TOTAL II (cu T.V.A) Asistenţă tehnică TOTAL IV (fără T.V.A) T.V.A (19%) TOTALIII (cu T.V.A) TOTAL I+II+ III+IV (fără T.V.A) T.V.A (19%) TOTAL I (cu T.V.A)

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203.362 203.362 38.639 242.001
0 0 0 0

5.072 5.072 964 6.036
0 0 0 0

5

203.362 38.639 242.001

5.072 964 6.036

4.2 Devizul general Observaţii:  Devizul general este eliberat în conformitate cu Hotărârea de Guvern 1179/2002 şi sintetizează primele 2 devize.  Devizul general este în mod automat completat cu valori aferente: devizul pe obiectiv, devizele financiare, valoari cu TVA.  Singura coloană care poate fi completata de solicitant este coloana “Din care, supus licitatiei”. Regula:  Achiziţia cu o valoare mai mare de 10.000 Euro va fi inclusă în coloana “din care depus pentru achiziţie”. DEVIZ GENERAL

24

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii: “Achiziţia

de utilaje şi material

biologic pentru ferma piscicolă AMARA, Judeţul BUZĂU”
în mii lei/EURO la cursul 1 EURO = 40.095 Lei din data de 26.02.2004 Nr crit 1 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA 19%) Total Din care supusă procedurii de achiziţie publică Mii lei EURO Mii lei EURO 3 4 5 6

1

2

PARTEA 1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0 0 1.2 Amenajarea terenului 0 0 1.3 Amenajari pentru protectia mediului 0 0 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0 0 obiectivului

0 0 0 0

0 0 0 0

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 0 0 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 Proiectare si engineering 0 0 Organizarea procedurilor de achizitie pblica 0 0 Consultanta 6.03 242.001 6 Asistenta tehnica 0 0 CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 0 0 Montaj utilaj tehnologic 0 0 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 Dotari 8.472.675 211.315 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

0 0 0 0 242.001 0 0 0 0 0 8.472.675

0 0 0 0 6.036 0 0 0 0 0 211.315

5.1 5.2

5.3

Organizare de santier 5.1.1. lucrari de constructii 5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 5.2.2. Costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

25

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 6.1 6.2 Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice Total 5 Din care C+M PARTEA A II-A Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie 0 0 0 0 0 0 0 8.714.67 1 0 0 0 217.35 8.714.675 0 1 0 0 0 0 0 217.35

PARTEA A III-A Fondul de rulment mecesar pentru primul ciclu de productie TOTAL GENERAL 5 Din care C+M 0 0 8.714.67 1 0 0 217.35 5 0 0 8.714.67 1 0 0 217.35

4.3 Buget indicativ Observaţie  Bugetul indicativ are aproape aceeaşi structură şi se bazează pe acelaşi reguli de completare ca şi cele aplicate în cazul devizului general, cu excepţia faptului că valorile sunt preluate din cele 4 devize, fără TVA. Valoarea eligibilă totală a bugetului  cuprinde suma valorilor eligibile de pe coloana corespunzatoare 182.648 Euro/7.323.271,56 mii lei Valoarea neeligibilă totală a bugetului  cuprinde suma valorilor neeligibile de pe coloana corespunzatoare 17.352 Euro /695.728,44 mii lei Valoarea totală a proiectului  reprezinta suma dintre valoarea eligibila si neeligibila a proiectului 200.000 Euro / 8.019.000 mii lei 4.4 Planul financiar Structura:  Cost eligibil total (Euro) - valoarea este preluată automat din bugetul indicativ şi reprezintă valoarea eligibilă totală a bugetului 182.648 Euro/7.323.271,56 mii lei  Cheltuieli publice (Euro) – Total – reprezintă jumătate din valoarea eligibilă totală a bugetului acordat prin Programul SAPARD, 91.324 Euro /3.661.635,78 mii lei din care
26

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

 Contribuţia CE – reprezintă 75% din cheltuielile publice totale 68.493 Euro / 2.746.226,835 mii lei  Cofinanţarea naţională – reprezintă 75% din cheltuielile publice totale 22.831 Euro / 915.408, 945 mii lei  Cheltuielile private (Euro) – reprezintă finanţarea publică a solicitantului şi reprezintă jumătate din valoarea eligibilă totală a bugetului, din care:  Auto-finanţarea – capitalul propriu 108.675,56 Euro /4.357.346, 578 mii lei  Credite – angajarea de credite Nu este cazul 4.5. Foi auxiliare 4.5.1 Bilanţul o Bilanţul va fi completat în conformitate cu ultimul bilanţ al companiei, în funcţie de caz 4.5.2 Baze de producţie Structura: o 1.5.a Baze pentru teren de producţie- nu este cazul o 1.5.b Baze pentru producţia de animale- nu este cazul o 1.5.c Baze de producţie – forţa de muncă o 1.5.c Baze de producţie – persoane care sunt sprijinite (doar pentru producători individuali şi asociaţii familiale)- nu este cazul o 1.5.e Baze de producţie-clădiri- nu este cazul o 1.5.e Baze de producţie – utilaje Bilanţul şi Bazele de producţie sunt componente ale secţiunii economice.

27

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

5. Metode de simulare a datelor pentru o previziune pe 5 ani a producţiei, veniturilor şi cheltuielilor Definiţie  Anul (perioada) de implementare reprezintă anul în care se realizează investiţiile; această perioadă se finalizează la momentul primirii ultimei plăţi din fondurile SAPARD o Justificare: După ce solicitarea de plată este depusă la Agenţia SAPARD, înainte de efectuarea plăţii, Serviciile Tehnice Delegate se vor prezenta pentru a verifica achiziţia; la acest stadiu, unul dintre punctele de verificare consta în verificarea dacă obiectul de achiziţie este nou o Anul de implementare nu trebuie să înceapă în mod obligatoriu în luna ianuarie (acesta începe la momentul începerii investiţiei, în conformitate cu programarea acesteia) o Nu este obligatoriu ca anul de implementare sa dureze 12 luni o Condiţie: o investiţie SAPARD poate să dureze maxim 24 de luni (2 ani)  Anii de funcţionare încep din momentul finalizarii investiţiei (după ce s-a primit ultima transa de plată din partea Agenţiei SAPARD) o Nu este obligatoriu ca un an de funcţionare să înceapă în luna ianuarie o Un an de funcţionare are 12 luni o Previzionarea pentru un proiect SAPARD se realizeaza pentru o perioadă de 5 ani

5.1 Fişe suplimentare Consideraţii generale: Cererea de finanţare emisă de Agenţia SAPARD are un format pre-stabilit care acoperă toate submăsurile incluse într-o măsura specifică. Acest aspect, alături de specificitatea fiecărei investiţii, presupune o serie de constrângeri cu privire la completarea directă a cererii de finanţare. Acesta este motivul pentru care, în vederea completării cererii de finanţare, sunt necesare o serie de fişe suplimentare. Fişele suplimentare trebuie să fie percepute ca un sprijin pentru consultant, în elaborarea pas cu pas a previziunii pentru activitatea de investiţii. În acest scop, fişele suplimentare vor avea un format similar cu cererea de finanţare, astfel încât completarea cererii de finanţare să devină mult mai facilă. Fişele suplimentare se bazează pe aceeaşi regulă aplicabilă pentru cererea de finanţare şi anume: trebuie să fie completate doar spaţiile/celulele albe.

28

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

5.1.1 Grafic de implementare Fişa suplimentara 1  A: Programul activităţilor o Înainte de a începe previzionarea veniturilor şi cheltuielilor investiţiilor, trebuie să stabilim programul de realizare al întregii investiţii, deoarece veniturile şi cheltuielile sunt specifice fiecărei luni sau fiecărui trimestru. În primul rând, trebuie să luăm în considerare activităţile care trebuie să fie realizate înainte de începerea investiţiei, adică activităţile necesar a fi realizate după depunerea proiectului la Agenţia SAPARD. Scopul acestui plan consta în stabilirea momentului în care solicitantul va avea nevoie de un împrumut bancar şi a momentului în care se va realiza achiziţia.

o

Programarea activităţilor asigură un sprijin pentru stabilirea lunilor de implementare care alcatuiesc anul (perioada) de implementare. Luna 1 Sept Luna 2 Oct Luna 3 Nov Luna 4 Dec

Tip Activitate Depunerea dosarului de proiect la Biroul Regional - Agentia Sapard/ Evaluare si selectare/Contractare Procedura de evaluare şi selecţie Procedura de contractare Întocmirea dosarelor de achiziţie şi selecţie de ofertă pentru achiziţia de material bilogic si utilaje Achiziţia de utilaje si echipamente necesare aplicarii metordei combinate de creştere supraintensivă şi intensivă Elaborarea cererilor de plata

Înainte de a începe previzionarea veniturilor şi cheltuielilor investiţiilor, trebuie să stabilim programul de realizare al întregii investiţii. B: Programarea activităţilor o Graficul de implementare financiara evidenţiază activităţile de finanţare & investiţii pe luni, în vederea sublinierii diferenţei dintre anul de implementare şi anul de functionare o Perioada de implementare este Luna 1- Luna 4, 2005 o Anul de functionare va fi anul 1- din septembrie. o Datele vor fi utilizate pentru contul de profit şi pierderi şi pentru fluxul de numerar (cererea de finanţare SAPARD) 5.1. Previzionarea veniturilor  Ca şi regulă generală, previzionarea veniturilor începe cu previzionarea anului de implementare a activităţii.
29

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Veniturile vor fi realizate prin vanzarea directa la un tarif de 2,2 Euro/kg peste şi prin vanzarea catre alti distribuitori 2,5 Euro/kg peste.  Previzionarea veniturilor se va realiza În preţuri curente

A se vedea Fişa suplimentară 2 5.2. Previzionarea cheltuielilor  Previzionarea se va realize lunar pentru perioada de implementare, pe trimestru pentru primii doi ani de previzionare şi anual pentru ultimii 3 ani de previzionare

A se vedea Fişa suplimentară 3 6. Instrucţiuni pentru elaborarea previziunii pe 5 ani a contului de profit si pierdere 6.1 Instrucţiuni privind introducerea datelor o Datele sunt preluate automat din fişa “Previzionarea venitului” şi “Previzionarea cheltuielilor” o Singurele date care trebuie să fie introduse în această fişă sunt: o Veniturile financiare  Veniturile solicitantului generate de economiile acestuia din bancă (dobânda încasată) o Cheltuielile financiare  Alte cheltuieli financiare o Impozite  Solicitantul plăteşte impozit pe profit (16%) Interpretarea documentului “contul de profit şi pierdere” o Contul de profit&pierdere descrie venitul şi cheltuielile şi evidenţiază profitul net aferent anului respectiv o Contul de profit&pierdere ia de asemenea în considerare o serie de principii contabile de bază, precum amortizarea o Investiţiile trebuie să genereze profit pe perioada de previzionare

6.2

7. Instrucţiuni de pregătire a prognozei fluxului de numerar Instrucţiuni de completare a datelor  Prognoza va fi efectuată lunar, pentru perioada de implementare şi anual pentru perioada de 5 ani  Prognoza se face in valori care includ T.V.A. o Se utilizeaza cota T.V.A. de 9,5%, luandu-se in calcul faptul ca beneficiarul fondurilor Sapard va obtine un certificat de scutire T.V.A. o Se tine cont de faptul ca societatea este platitoare de T.V.A., astfel incat aceasta cota se regaseste in venituri  Pentru prognoza pe perioada de implementare, se porneste de la graficul de implementare fizica si financiara o Se stabileste lista de activitati prin care se va implementa proiectul o Se determina durata fiecareia dintre aceste activitati
30

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

o Se estimeaza valoarea alocata fiecarei activitati pe fiecare luna in parte Intrari de numerar pentru activitatea de investitii si finantare  Se completeaza intrarile de numerar disponibile, pentru fiecare luna in parte, care pot fi : o Aport la capitalul social si contul intreprinzatorului – reprezinta un aport suplimentar al beneficiarului, pentru a sustine investitia din fonduri proprii, pana la rambursarea fondurilor Sapard  Obs: Contributia proprie a solicitantului va fi completata fie in prima luna, ca aport de capital, fie in celula ‘disponibil de numerar al lunii precedente’ o Vanzari de active – reprezinta o sursa de finantare prin ‘dezinvestire’; un activ detinut de beneficiar este vandut pentru a obtine fonduri suplimentare, necesare derularii investitiei o Credite pe termen mediu si lung  Se completeaza cu sumele ‘trase’ in fiecare luna in parte, conform graficului agreat impreuna cu banca  Intreaga suma disponibila poate fi completata integral in prima luna a investitiei  Se evidentiaza distinct imprumutul obtinut pentru proiectul Sapard si alte imprumuturi contractate de catre solicitant o Ajutor nerambursabil Sapard – se completeaza cu valoarea fondurilor Sapard primite dupa transmiterea fiecarei cereri de plata  Tinand cont de faptul ca in fluxul de numerar se completeaza valorile cu T.V.A., ajutorul nerambursabil se calculeaza astfel: Ajutor nerambursabil = Suma cheltuielilor efectuate cu TVA / 2 / 1,095 Intrari de numerar pentru activitatea de investitii si finantare  Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA = utilaje, dotari, material biologic  Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA = cheltuieli cu serviciile de proiectare si consultanta Realizarea prognozei pe 5 ani a fluxului de numerar  Veniturile se preiau din documentul “contul de profit si pierdere”  Cheltuielile se preiau din documentul “contul de profit si pierdere”, inmultindu-se cu 1,19  Impozitul pe venit se preia din documentul “contul de profit si pierdere” Interpretarea documentului “Flux de numerar”  Fluxul de numerar ne furnizeaza proiectia urmatoarelor date:  Disponibilul banesc la inceputul perioadei la care se refera, adica soldul initial al numerarului (in casa si in banca)  Incasarile in numerar previzionate pentru perioada respectiva (vanzarile estimate)  Cheltuielile in numerar ale aceleiasi perioade  Disponibilul banesc la sfarsitul perioadei pentru care s-a intocmit aceasta situatie financiara  Conditia esentiala este ca, la sfarsitul fiecarui an, disponibilul de numerar sa fie pozitiv

31

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

8. Completarea cererii de finantare (document Sapard) Tehnica completarii cererii de finantare Sapard Reguli generale:  Cererea de finantare ruleaza sub Microsoft Excel din pachetul Microsoft Office, versiunea minima fiind 1997  La deschiderea fisierului, se alege optiunea ‘Activare macrocomenzi’, iar nivelul de securitate trebuie sa fie setat pe ‘minim’ sau ‘mediu  In cererea de finantare se completeaza numai campurile in alb, celulele colorate nu se completeaza, fiind blocate  Dupa completarea unui camp, se actioneaza tasta ‘ENTER’ (sau clic pe butonul din stanga al mouse-ului) pentru preluarea informatiilor introduse 8.1.1 Sectiunea 1
  Prima sectiune a cererii de finantare este structurata sub forma unui fisier Excel de sine statator, care cuprinde doua foi de calcul (spreadsheet): sectiunea generala si sectiunea specifica Structura: o Sectiune generala  A. Prezentare generala  B. Informatii privind solicitantul  C. Finantari nerambursabile o Sectiune specifica  D. Submasura  E. Descrierea proiectului  H. Lista documentelor anexate  I. Declaratii ale solicitantului

8.1.2 Sectiunea 2
 Cea de-a doua sectiune a cererii de finantare, tot fisier Excel separat cuprinde urmatoarele foi de calcul (spreadsheet): o Bugetul indicativ o Plan financiar o Devize obiect o Alte devize obiect o Devize financiare o Deviz general o Bilant & CPP o Prognoza veniturilor o Prognoza cheltuielilor o CPP o CashFlow o Indicatori o Baze de productie

Ordinea de completare a cererii de finantare Sapard Tinand cont de faptul ca ordinea in care se completeaza foile de calcul din cererea de finantare este diferita de ordinea de asezare a acestora in cadrul fisierului Excel, se impun urmatoarele recomandari:
32

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

  

Buget indicativ: se completeaza cursul de schimb de la data intocmirii studiului de fezabilitate Se completeaza Bilantul&CPP cu cursul de schimb si datele solicitantului din anul precedent Se completaza foile de calcul (valori fara T.V.A.):  Deviz pe obiect- se completeaza decat la dotari  Alte devize pe obiect –nu este cazul  Devize financiare Datele introduse in aceste 3 foi de calcul sunt preluate automat in foile Buget indicativ si Deviz General Deviz General: Se completeaza ultima coloana cu valorile supuse licitatiei Prognoza venituri (pe cei 5 ani de functionare) Prognoza cheltuieli (pe cei 5 ani de functionare) Datele din cele 2 foi de calcul sunt preluate automat in ‘Contul de Profit si Pierdere” Contul de Profit si Pierdere: se completeaza cu veniturile si cheltuieliel financiare si impozitul pe profit sua venit, dupa caz CashFlow: se completeaza prognoza activitatii de finantare, investitii si exploatare pe anii de implementare si apoi se completeaza prognoza de venituri si cheltuieli pe anii de functionare, coreland informatiile cu cele din Contul de Profit si Pierdere Se verifica indicatorii financiari, care se completeaza automat Se completeaza bazele de productie – forta de munca

      

 

33

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Instructiuni pentru interpretarea si indeplinirea indicatorilor economici
Tabel nr. 8.3.Indicatori financiari No. Indicator Continut (formula aplicata) 1. Rezultat din = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare exploatare 2. Durata de Pasi pentru a calcula durata de recuperare a recuperare a investitiei: investitiei * Se determina anul in care investitia va genera o suma de profituri mai mare decat valoarea initiala a investitiei , adica: Primul an in care conditia urmatoare nu mai este indeplinita:
n

 

Conditii / Semnificatie Rezultatul din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare Indicatorul estimeaza durata de timp necesara pentru ca investitia sa fie recuperate Rezultatul trebuie sa fie maxim 7 ani

V − ∑ Pi > 0
i =1 n

Durata de recuperare a investitiei devine:

Dr = n +
3. Rentabilitatea capitalului investit

V − ∑ Pi
i =1

;

Pn
  Este necesar ca acest indicator sa fie de minim 5% pe fiecare an; Reprezinta profitul obtinut la o anumita valoare a investitiei Arata maniera in care cheltuielile financiare (dobanzi bancare la creditele acordate) sunt acoperite din rezultatul din activitatea de exploatare Indicatorul trebuie sa fie mai mare decat 1 pe fiecare an al orizontului de prognoza Masoara nivelul datoriilor in raport cu investitia in active O rata a indatorarii de un nivel scazut indica o crestere a capitalului propriu, si astfel o crestere a independentei financiare Indicatorul trebuie sa fie maxim 60% It must be >=1,2 (for each year of the forecast DNC>=0 (pentru fiecare an al orizontului de prognoza) r=rata dobanzii de refinantare BCE (2%) + marja de risc pe tara (6%) evaluate de Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce conditiile pietei monetare europene se schimba Trebuie sa fie pozitiva

Rezultatul se exprima in ani, luni si zile. Profit net / Valoarea investitiei x 100 (%)

4.

Gradul de acorperie a cheltuielilor financiare

= Rezultatul din exploatare / Cheltuieli financiare (dobanzi bancare la creditele acordate)

 5. Rata indatorarii = Total datorii / Total active  

6.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar Disponibil de numerar curent Valoarea actualizata neta

7. 8.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar = Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit si exclusv TVA / (dobanzi + plati leasing + rambursarea datoriilor) Disponibil de numerar current = Total intrari de numerar - Total iesiri de numerar (VAN)=CFi/(1+r)i +CF5/r, i de la 1 la 5 r = rata de actualizare =8%

 

 

9. Instructiuni pentru pregatirea si obtinerea documentelor atasate Opis Nr.c Document Conditii de conformitate rt. 1 Copie dupa actul de proprietate Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, legalizat, . asupra terenului emis pe numele solicitantului
34

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2 Aviz IPM . 3 Autorizatie de acvacultura . 4 Aviz sanitar veterinar .

5 Precontract de achizitie material . biologic pentru prima populare 6 Document care sa ateste ca . solicitantul un a desfasurat nici o activitate anterioara desfasurarii proiectului sau ultimul bilant precendent anului depunerii in cazul activitatii 7 Certificat care sa ateste lipsa . datoriilor fiscale si sociale eliberat de Administratia Financiara 8 Certificat care sa ateste lipsa . datoriilor fiscale si sociale eliberat de Primaria Buzau 9 Cazier fiscal . 1 Extras de cont 0 . 1 Scrisoare de confort 1 . 1 Cazier judiciar ai responsabililor 2 de proiect .

 Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului  Termen de valabilitate  Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului  Termen de valabilitate  Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului  Avizul trebuie sa precizeze ca investitia este in acord cu standardele Uniunii Europene  Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului  Termen de valabilitate  Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului  Termen de valabilitate 30 zile

 Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila administraţiei care l-a eliberat  Termen de valabilitate 30 zile  Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila administraţiei care l-a eliberat  Termen de valabilitate 30 zile  Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila administraţiei care l-a eliberat  Termen de valabilitate 15 zile  Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila bancii  Termen de valabilitate 5 zile  Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila bancii  Termen de valabilitate 120 zile Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila administraţiei care l-a eliberat Documentul trebuie sa mentioneze ca:  Beneficiarul nu are fapte inscrise in cazier si  La depunerea proiectului documentul se incadreaza in termenul de valabilitate de 1 luna  Documentul trebuie sa fie completat, semnat şi sa poarte ştampila administraţiei care l-a eliberat  Formalitati (autoritate emitenta, stampila, numar de inregistrare, data, semnatura, numele beneficiarului) 

1 Certificatul de 3 Inregistrare( inclusiv anexe) .

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful